Page 1

CMYK

Keçileri AKUT Rojava’ya insani Ýmam hatip okullarý Yaþlý ve özürlülere Rehber öðretmenler Akademi mezunlarýna „ 5’te ücretsiz taþýma „ 6’da bilgilendirildi „ 8’de kurtardý „ 4’te yetersiz „ 7’de sertifika „ 3’te yardým

Diyarbakýr'da kýrmýzý alarm iHD sýnýrda inceleme yapacak Köye dönemiyorlar! Ý

HD öncülüðü nde oluþturulan heyet, Cizre'den Hatay'a kadar Rojava sýnýrýný inceleyecek. 9'da

S

uriye'ye ait helikopterin düþürülmesinin ardýndan Diyarbakýr'da bulunan 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý alarma geçti. Komutanlýkta her an müdahalede bulunulacak þekilde hazýrlýklar yapýldý. 3'te

H

akkari'nin ilçelerinde boþaltýlan 137 köyün sakinleri köylerine dönmek istiyor. Çözüm sürecinin týkanma tehlikesinin yaný sýra bölgede yapýmýna hýz verilen askeri karakollar, köye dönmek isteyen vatandaþlarý endiþelendiriyor. 7'de

Organlarýný baðýþladý D

ÇARÞAMBA 18 EYLÜL 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir organlarýný baðýþladý. Organ baðýþý formunu imzalayan Baydemir, Diyarbakýrlýlara baðýþý konusunda çaðrýda bulundu. 5'te

Fiyatý : 30 KR

Ana dilde eðitim ülkeyi bölmez

AK Parti Diyarbakýr eski Milletvekili ve Akil Ýnsanlar Heyeti Doðu Anadolu Grubu üyesi Abdurrahman Kurt, ana dilde eðitimin ülkeyi bölmek yerine daha da güçlendireceðini söyledi. Bölge aðýr bedel ödedi Akil Ýnsanlar Heyeti Doðu Anadolu Grubu üyesi Abdurrahman Kurt, çözüm sürecini bölgedeki halkýn bayram havasý ruhu ile karþýladýðýný belirtti. Kurt, "Yýllarca hak etmediðimiz acýlarý yaþadýk. Türk'ü, Kürt'ü, dindarý ve Alevisi ile yaþadýk. Ama özellikle bölge insaný en aðýr bedelini ödedi. Dolayýsýyla bu sürece en fazla susamýþ bu bölgedir. Ýnsanlar bir lokma mutluluk, bir bardak huzur istiyorlar" dedi.

18 yýl sonra kemikleri bulundu

Eðitim temek hak Abdurrahman Kurt, yaþanan acýlarý insanlýk adýna bir deðere dönüþtürmeyi becerebilmenin toplumsal barýþýnýn bir göstergesi olacaðýný söyledi. Akil Ýnsanlar heyetlerinin hazýrladýðý raporda ana dilde eðitimin temel hak olduðunun belirtildiðini ifade eden Kurt, "Kürt vardýr demenin bile bu ülkeyi böleceði denilen bir yerden geliyoruz. Her þey aþýldýkça bir þeyin bölmediði gün be gün ortaya çýktý" þeklinde konuþtu. 5'te

M

ardin'in Dargeçit Ýlçesi'nde 1995 yýlýnda 14 yaþýndayken gözaltýnda kaybolan ve ilçenin Baðözü Köyü'ndeki kazýlarda kemikleri bulunan Seyhan Doðan, anne ve babasýnýn kemikleriyle birlikte Dargeçit'te yan yana topraða verilecek. 8'de

Foto : ARÞÝV

32 haneli köy okul istiyor

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesine baðlý 32 haneli 246 nüfusa sahip Meydanlýk Köyü'nde okul yok. Öðrenciler 15 km uzakta olan Bismil ve çevre okullara giderek eðitim görüyor. 4'te

Vatandaþýn yol isyaný Ýsviçre'den Diyarbakýr'a yatýrým B

ingöl'ün Ilýcalar Beldesi'nde yapýmý devam eden yol çalýþmalarýnýn yanlýþ yapýldýðýný ileri süren belde halký, Bingöl merkez ile baðlantýlarýný saðlayan yolun kazalara davetiye çýkardýðýný söyledi. 5'te CMYK

Altaç'tan dernek ziyareti A K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Silvanlýlar Derneði'ni ziyaret etti. Derneklerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn bir þehrin bel kemiði olduðunu ifade eden Altaç, her zaman derneklerle iletiþim içinde olacaklarýný kaydetti. 7'de

Ý

sviçre merkezli Logic Versicherungstreuhand Gmbh firmasý yetkilileri, Ekonomi Bakanlýðý ve Karacadað Kalkýnma Ajansý iþbirliði ile Diyarbakýr'da incelemelerde buldu. Firma yetkilileri Diyarbakýr'a yatýrým kararý aldý. 6'da

BÝK Müdürü gazetecilerle buluþtu

B Dicle Üniversitesi Tümexpo Fuarý'nda

D

icle Üniversitesi ebru sanatý çalýþmalarý ile Tümexpo fuarýnda yer aldý. Dicle Üniversitesi EXPO 2014 için de özel davet aldý. Fuar düzenlenen gala yemeði ile sona erdi. 8'de

asýn Ýlan Kurumu (BÝK) Diyarbakýr Þube Müdürü Halit Peltek, Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde ulusal basýn temsilcileri ile yerel gazete sahip ve temsilcileriyle kahvaltýda bir araya geldi. 8'de

Diyarbakýr'da þüpheli araç alarmý

D

iyarbakýr'da yapýlan istihbarý çalýþmalarda eylemde kullanýlabileceði öne sürülen 31 FMK 71 plakalý araç için dikkatli olmalarý konusunda güvenlik güçleri uyarýldý. 3'te


2

Saðlýk

18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Hangimiz obeziz?

Ýleri derecede þiþmanlýk yani morbid obezite, Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan 21. yüzyýlýn en önemli saðlýk sorunu olarak kabul edilen ve tedavi gerektiren bir hastalýktýr. cerrahi yöntemler ile sadece þiþmanlýðýn kendisi deðil, yol açtýðýdiyabet (þeker hastalýðý) gibi metabolik deðiþiklikler de tedavi edilebilmektedir. Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Kemal Emek, obezite cerrahisinin hastanýn yaþamýna etkisi ve ameliyat sonrasý dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda bilgi verdi.

Vücut kitle indeksi 35 veya üzerinde olanlar obez!

K

abul edilmiþ en etkili tedavi þekillerinden biri olan cerrahi yöntemler, ameliyat sonrasýnda hastalar için yaþam tarzý deðiþikliðini de zorunlu kýlar. Obezite tedavisinde uygulanan

Kiþinin vücut aðýrlýðýnýn, boyunun karesine bölünmesiyle ortaya çýkan deðer vücut kitle indeksini gösterir. Bu deðer 35 veya daha üzerinde ise ileri derecede obezite söz konusudur. Merkezi sinirsistemine açlýk tokluk durumunu bildiren hormonlarýn bozukluðu ya da vücudun bu hormonlarý kullanamamasý, enerji alýmý ve harcamadaki dengesizlik, fiziksel aktivite azlýðý, kalýtým, metabolik

bozukluklar, psikolojik bozukluklar ve bazý ilaçlar; aþýrý þiþmanlýk olarak deðerlendirilen obeziteye yol açmaktadýr.

Obezite birçok hastalýðýn ana nedenidir Obezite; baþta tip 2 diyabet olmak üzere, kalp damar hastalýklarý (kalp krizi ve damar týkanmasý ile seyreden hastalýklar) hipertansiyon, meme, rahim ve kalýn baðýrsak kanserlerinin oluþumunda birrisk faktörüdür. Ayrýca reflü, varis hastalýklarý, safra kesesi taþý, kireçlenme, kadýnlarda adetdüzensizlikleri, kýsýrlýk, uyku bozukluklarý, depresyon dahil pek çok hastalýða neden olmaktadýr.

Obezite cerrahisinde þiþmanlýðýn nedenleri de ortadan kaldýrýlýr Cerrahi yöntemler hastalýk olarak tanýmlanan þiþmanlýðýn en etkili ve kabul edilmiþ tedavi þeklidir. Cerrahi

müdahale sadece þiþmanlýðýn deðil onun yol açtýðý, diyabet (þeker hastalýðý) gibi metabolik deðiþikliklerin de ortadan kaldýrýlmasýný saðlamaktadýr. Obezite için yapýlan ameliyatlarda belli baþlý 3 yöntem izlenmektedir: o Birinci yöntem, midenin depolama görevinin azaltýlmasýdýr. Band uygulamalar ve mide küçültme ameliyatlarý buna örnektir. o Ýkinci yöntem, alýnan gýdalardan faydalanmayý azaltan bypass ameliyatlarýdýr. Ýnce baðýrsaklarýn bir kýsmýnýn devre dýþý býrakýlmasý buna örnek olarak verilebilir. o Üçüncü yöntem ise her iki iþlemin birlikte ayný hastada uygulanmasýdýr. Günümüzde ameliyat sürelerinin kýsalýðý ve basit olmasý, ameliyat

sonrasý erken dönem olumsuzluklarýn daha az görülmesi nedeniyle birinci grup ameliyatlar daha çok tercihedilmektedir.

Q Haftada 2 kez kýrmýzý et, diðer günler tavuk ve balýk yenmelidir. Balýk iyi kolesterolü yükseltir, trigliseriti düþürür. Q Meyve ve sebze bol bol tüketilmelidir. Q Sarýmsak bol miktarda potasyum, fosfor, selenyum, A ve C vitaminleri ile 75 farklý madde içermekle birlikte kan damarlarýný geniþletir ve kanýn pýhtýlaþmasýný önler. Bu nedenle sarýmsak sýk sýk tüketilmelidir. Q Kuru baklagiller bol bol

tüketilmelidir. Q Yer fýstýðý, ceviz, badem, fýndýk, fýstýk, ayçekirdeði, kabak çekirdeði gibi kuruyemiþlerin çok faydalý olduðu unutulmamalýdýr. Örneðin cevizin içerisinde balýktaki gibi Omega 3 yað asitleri vardýr. Ancak kilo problemi olan bireyler kuruyemiþleri aþýrý tüketmemelidir. Q Beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar, tam tahýllý veya tam buðday ekmekleri tercih edilmelidir.

Ameliyat sonrasý yaþam tarzý deðiþikliði çok önemli Morbite obezite durumu ortaya çýktýðýnda hastalarýn cerrahiden baþka þanslarý yok denecek kadar azdýr. Ancak hastalarý, ameliyat sonrasý bambaþka bir hayat beklemektedir. Bu nedenle cerrahi sonrasý yaþam tarzý deðiþiklikleri mutlaka göz önüne alýnmalýdýr. Hastalar ameliyattan sonra yemek yeme tarzlarýnda deðiþiklik yapmalý, fiziksel aktiviteler ve düzenli egzersizlere önem vermelidir. Hastalarýn bu iki önemli deðiþikliðe kýsa sürede adapte olmasý, tedavi süreçlerini olumlu etkileyecektir.

Damar yaþlanmasýna muz detoksu Kalp hastalýklarý, hemen hemen tüm toplumlarda en sýk görülen ölüm nedenlerinden biridir.

G

eliþmiþ toplumlardaki hareketsiz yaþam, saðlýksýz beslenme ve aþýrý stres, kalp hastalýklarýný tetikleyen en önemli unsurlarýn baþýnda geliyor. Central Hospital'dan Diyetisyen Selma Turan, kalp ve damar hastalarýna beslenme konusunda önemli tavsiyelerde bulunuyor. Kalbe kan taþýyan damarlarýn deforme olmasý kalp rahatsýzlýklarýný tetikliyor. Ýnsanlar yaþlandýkça damarlarý da yaþlanýyor. Central Hospital'dan Diyetisyen Selma Turan, yaþlanmayý yavaþlatmak için damarlarýn iyi korunmasý gerektiðini ifade ediyor ve ekliyor: "Kalp hastalarýnýn aþýrý kilodan, yüksek kolesterolden ve kan basýncýndan, ürik asit düzeyinden, fazla yaðlý ve proteinli beslenmeden, yoðun stresten, hareket-

sizlikten ve sigara ile alkol kullanýmýndan kaçýnmalarý gerekiyor." Dyt. Turan, kan basýncýný düzenlemek için dikkat edilmesi gerekenleri ise þu þekilde sýralýyor: "Kalp hastalarý düzenli bir þekilde egzersiz yapmaya özen göstermeli, sigarayý býrakmalý, bel çevrelerini kontrol altýnda tutmalý. Ýdeal bel çevresi kadýnlar için 82 cm iken, bu oran erkekler için 88.5 cm. Özellikle tuz tüketimi günde 1-1.5 gr olmalý. Hastalar, doymuþ yaðlarý sýnýrlayarak yað tüketimini azaltýp kalsiyum ve magnezyum kullanýmýný çoðaltmalý. Ayrýca muz, kayýsý, patates gibi potasyum içerikli besinlerin tüketimi arttýrýlmalý."

Kolestrol kalp düþmaný Kan basýncýnýn yüksekliði damar yaþlanmasýna sebep olur. Bu sebeple iyi dengelenmesi gerekir. Düzenli ölçümlerde kan basýncý 140/90'dan yüksek olan kiþilerin mutlaka kardiyoloji uzmanýna baþvurmasý gerekmektedir. Kan basýncýnýn yüksekliði damarlarýn serleþmesinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Damarsal

Unutkanlýðý engelleyen protein bulundu

ABD'de bilim adamlarý unutkanlýðý engelleyebilecek bir protein buldu.

Kolesterolü düþürmek ve kalp saðlýðýný korumak için yapýlmasý gerekenler: Q Yemekler bitkisel yaðlarla hazýrlanmalýdýr. Q Yumurta haftada 2 kez haþlama olarak tüketilmelidir.

Hipertansiyon hangi hastalýklarýn habercisi? bulgular olmasý Yüksek tansiyonu yaratan nedene baðlý olabileceði için ileri tetkik gerekebilmektedir.

Hipertansiyon her zaman tek baþýna bir hastalýk deðil, vücutta meydana gelen bazý hastalýklarýn oluþturduðu sonuçlardan biri de olabiliyor.

B

ilim dünyasýnýn yakýndan takip ettiði Science Translational Medicine dergisinde yayýnlanan birmakaleye göre RbAp48 isimli protein sayesinde hafýza kaybý önlenebilecek. Columbia Üniversitesi'nde görev yapan bir grup nörolog tarafýndan yaþlarý 34 ila 86 arasýnda olan 8 kiþi üzerinde yapýlan araþtýrma unutkanlýðýn, Alzheimer hastalýðýndan farklý olduðunu gösterdi. Yani genç yaþta görülen unutkanlýðýn Alzheimer hastalýðý ile baðlantýsý olmayabilir. Fiziksel egzersiz yapmanýn ise yine unutkanlýðý azalttýðý ifade edildi. Fareler üzerinde yapýlan ayný araþtýrmada ise RbAp48 proteinin eksik olduðu deneklerin nesneleri tanýma ve yönleri bulmada zorlandýklarý görüldü.

yaþlanmanýn ikinci nedeni ise, kolesteroldür. Damarsal yaþlanma erkeklerde, kadýnlara göre daha sýk ve daha erken yaþta baþlar. Kadýnlarda damarsal yaþlanma, genellikle menopoza kadar görülmez. Yetiþkin bir insanda total kan kolesterolü 200 mg'yi geçmemelidir. Ýyi kolesterol (hdl) 35-40 mg'nin altýnda, kötü kolesterol (idl) 100 mg'nin üstünde olmamalýdýr. Kolesterolün yükselmesine neden olan yaðlý veya yaðda kýzarmýþ etler, sakatatlar, yaðlý pastalar, kurabiyeler, karides ve midye gibi deniz ürünleri, tereyaðý, peynir, kaymak, krema, sert margarinler, 500 gramdan fazla süt/yoðurt, alkollü içecekler ve meþrubatlar aþýrý tüketilmemelidir.

BU NEDENLERE DÝKKAT

Y

Ancak RbAp48 proteinin seviyesinin artýrýlmasý ile yaþlý farelerin genç fareler gibi normal bir þekilde haraket ettiði gözlemlendi.

üksek tansiyonun birçok hastalýðýn baþlýca nedeni de olabildiðini belirten Dahiliye Uzmaný Dr. Emre Saygýlý, yüksek tansiyonun nedenleri ve baðlantýlý olduðu hastalýklar hakkýnda þu bilgileri verdi: "Hipertansiyon hastalarýnýn ancak %5-10'unda rahatsýzlýk nedeni tespit edilebildiðinden bu durum "sekonder hipertansiyon" olarak adlandýrýlýr. Yüksek tansiyonun yerine yüksek tansiyona neden olan hastalýk tedavi edildiðinde, kiþideki rahatsýzlýklar düzelebilmektedir. Hipertansiyon hastalarýnýn %90 'ýnda neden tam olarak bilinmediði için "primeresansiyel hipertansiyon" olarak adlandýrýlmaktadýr ve ömür boyu yüksek tansiyonun ve tansiyonla iliþkili diðer rahatsýzlýklarýn takip ve tedavisi gerekmektedir. Hipertansiyonun en sýk ve ciddi olarak etkilediði organlarýn baþýnda, kalp, beyin ve gözler gelmektedir.

Hipertansiyonun belirtileri, yüksek tansiyonun bozmuþ olduðu damar ve organlardan kaynaklanmaktadýr. Hipertansiyon özellikle kalbi, beyni, gözün retina tabakasýndaki damarlarý ve böbrekleri etkilemektedir. Yüksek tansiyonun deðiþik belirtileri, bu organlarýn bozulan iþlevleri olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bununla birlikte; o Ailesinde yüksek tansiyon hastalýðýolmayan, obez (fazla kilolu) olmayan hastalarda 30 yaþýndan önce gözlenen yüksek tansiyon, o 50 yaþýndan sonra yeni baþlamýþ ve yüksek seyreden tansiyon, o Öncesinde tansiyonu stabil seyreden bir hastada ani tansiyon yükselmeleri gözlenmesi, o Klinik ve laboratuvarda þüpheli

Böbrek hastalýðý: "Renal hipertansiyon" olarak adlandýrýlýr. Böbreklerin esas dokusunun bozulmasýyla, bu organlarýn kaný süzme iþlevlerinde aksaklýklar geliþir. Vücuttaki fazla tuz ve suyun böbreklerden atýlamayýp vücutta ve kanda birikmesi yüksek tansiyon geliþimine neden olan mekanizmalarýndan birisidir. Reno-vasküler hastalýklar: Böbrek damarlarýndaki daralma nedeniyle gözlenir.Böbreðin atardamarlarýnda geliþmiþ olan ateroskleroz ya da damar yapýsýndaki bozulma sonucu daralabilir. Bu gibi durumlarda, böbrek dokusuna yeterli basýnçta ve yeterli miktarda kan gidemeyebilir. Böbrek üstü bezi hastalarý: Kan basýncýný kontrol eden mekanizmalarý düzenler. Böbreklerden renin denen bir hormon salgýlanmakta bu hormon da damarlarý büzen bir baþka hormonu ve tuz tutan bir baþka böbreküstü bezi hormonunu uyararak kan basýncýný artýrmaktadýr.


Diyarbakýr'da þüpheli araç alarmý D

iyarbakýr'da yapýlan istihbarý çalýþmalarda eylemde kullanýlabileceði öne sürülen 31 FMK 71 plakalý araç için dikkatli olmalarý konusunda güvenlik güçleri uyarýldý. Diyarbakýr'da bombalý eylem yapma hazýrlýðý içerisinde olduðu iddia edilen 31 FMK 71 plakalý 2011 model beyaz renkli Ford Focus marka otomobil konusunda, güvenlik güçlerinin görev yaptýðý yerlere uyarý yazýlarý gönderildi. Uyarý üzerine güvenlik güçlerince belirtilen plakalý aracýn bulunmasý için çalýþma baþlatýldý.

Diyarbakýr'da kýrmýzý alarm 18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Suriye'ye ait helikopterin düþürülmesinin ardýndan Diyarbakýr'da bulunan 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý alarma geçti. Komutanlýkta her an müdahalede bulunulacak þekilde hazýrlýklar yapýldý.

T

ürk hava sahasýný ihlal ettiði için Malatya'dan kalkan F16 savaþ uçaklarý tarafýndan düþürülen Suriye helikopterinin ardýndan sýnýr hattýnda bulunan askeri birlikler alarma geçti. Diyarbakýr'da bulunan 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý'nda da her an müdahalede bulunulacak þekilde hazýrlýklar yapýldý. Suriye'nin düþürülen helikopterine misilleme yapma ihtimali üzerine Diyarbakýr'da bulunan hava üssündeki uçaklar olaðanüstü durumlara göre hazýrlandý. Gece sýnýr hattýnda yaþanabilecek olumsuzluklara karþý nöbetçi olarak görev yapan uçak sayýsý 3 kat arttýrýlarak 2'den 6'ya yükseltildi. 'Kýrmýzý alarm' veren

Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nde geçe nöbetçi kalan uçak sayýsýnýn arttýrýlmasý ile gece ve gündüz Suriye sýnýrýnda keþif uçuþlarýnýn da sürdüðü belirtildi.

Avcý jetler Diyarbakýr'da Türk hava sahasýný ihlal ettiði gerekçesiyle önceki gün Suriye helikopterini düþüren F-16 savaþ uçaklarý, intikalde bulunduklarý Malatya üssünden Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'ne geri dönüþ yaptý. Helikopteri vuran uçaklarýn Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'ne baðlý 181. Pars filo-

suna ait olduðu öðrenildi. Geçici görevle Malatya'da bulunan Pars filo jetleri, havada keþif uçuþu yaparken gelen emir üzerine Türk hava sahasýný ihlal eden helikopteri füze atýþýyla vurmuþtu. Geçici görevle Malatya'da bulunduklarý sýrada sýnýr ihlali yapan Suriye helikopterini düþüren Türk jetleri, dün geçici görevlerini tamamlayarak Diyarbakýr'a dönüþ yaptý. Askeri kaynaklar, basýnda yer alan 'Korsan Filosuna baðlý uçaklar helikopteri vurdu' haberinin yanlýþ olduðu ve Korsan filonun sadece F-4 tipi uçaklardan oluþtuðunu belirtti.

Eþini öldüren koca tutuklandý

D

iyarbakýr'da geçtiðimiz gün kendisini aldattýðý iddiasýyla eþini 8 yerinden býçaklayarak öldüren þahýs çýkarýldýðý adli makamlarca tutuklandý. Olay, Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi

Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde meydana gelmiþti. Ýnþaat iþçisi Vedat T., kendisini aldattýðý iddiasýyla Canan T.'yi (35) ekmek býçaðýyla 8 yerinden býçaklamýþ, yapýlan tüm müdahalelere raðmen Canan T. kurtarýlamamýþtý. 16 yýllýk evli ve 4 çocuk annesi olan Canan T. olay yerinde hayatýný kaybederken, gözaltýna alýnan Vedat T. emniyetteki sorgusunda eþinin kendisini aldattýðýný, bu yüzden onu öldürdüðünü itiraf etti. Vedat T. emniyette 3 gün süren sorgusunun ardýndan çýkarýldýðý adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keçileri AKUT kurtardý

Hortumun vurduðu köye yardým M

uþ'un Varto Kaymakamlýðý, ilçeye baðlý Yayla Köyü'nde hortum nedeniyle evleri zarar gören vatandaþlara yardým eli uzattý. Kaymakamlýk mühendisi Yunus Yalçýn, herhangi bir sorunun söz konusu olmadýðýný söyledi. Toplam 16 evin hasar gördüðünü belirten Yalçýn, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'ndan hasar gören evlerin tamirinde ve tadilatýnda kullanýlmak üzere 77 bin 750 TL ödenek ayrýldý. Devletimiz sosyal devlet görevini layýkýyla yerine getirmektedir. 16 hasar görmüþ ev sahiplerine malzemeler verildi ve daha önce verdiðimiz süre içinde evlerini tamamlamayanlara bir an önce evlerini bitirmeleri için 15 günlük ek süre verdik. Ýncelemeler sonunda birçok evin malzemeleri verilmiþ, evleri zarar görenlerde iþlerine baþlamýþlar. Ýnþallah 15 gün içinde evlerinde oturmaya baþlarlar. Kaymakam Bey bu konuda çok hassas ve duyarlýlýk gösteriyor, elinden geleni yapmaya çalýþýyor. Ayrýca vakýf aracýlýðýyla da yardýmda bulunmuþtur" dedi. Evi hortumdan zarar gören Hasan Bingöl ise, kaymakamlýk sayesinde yeniden ev yaptýklarýný ve verilen desteklerden dolayý emeði geçenlere teþekkür etti. Çok büyük zorluklar gördüklerini kaydeden Bingöl, "Hortum bizim evlerimizi vurdu. Biz evlerimizi þu an yapýyoruz. Kaymakam Bey hortum vurduktan sonra bize yardým etti. Þu an yardým geliyor. Son 4 aydýr çadýrda yatýyoruz. 8 nüfusla çadýrda yaþýyoruz. Çok zorluklar gördük, ama evimiz çok þükür bitmek üzere. Bize yardým eden herkese teþekkür ederim" þeklinde konuþtu.

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Kabakaya Köyü'nde sarp kayalýklarda mahsur kalan 10 keçi, Bingöl Arama Kurtarma Derneði (AKUT) ekibinin 4 saatlik çalýþmasýnýn ardýndan kurtarýldý. Kabakaya Köyü'nde yaklaþýk bir hafta önce kaybolan keçiler, köylüler tarafýndan 70 metrelik kayalýklarda mahsur halde bulundu. Keçileri kurtarmak için Diyarbakýr Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü (AFAD) ekiplerine haber vermelerine raðmen yanýt alamayan köylüler, ardýndan Bingöl AKUT ekibinden yardým talebinde bulundu. 7 kiþilik AKUT ekibi, mahsur kalan keçileri kurtarmak için Kabakaya Köyü'ne gitti.

9 keçi sahibine teslim edildi 4 saat süren kurtarma

operasyonu sonunda 9 keçi, AKUT ekibi tarafýndan halatlarla kurtarýldý. Kurtarýlan keçiler sahibine teslim edildi. Bingöl AKUT ekip amiri Ahmet Buzrul, kurtarma operasyonunda ekibinin gönüllü çalýþtýðýný ifade ederek, ekiplerinin özellikle Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ndeki arama kurtarma operasyonlarýna katýldýklarýný söyledi. Bölgenin tek AKUT kurtarma ekibi olduklarýný vurgulayan Buzrul, ekip üyelerinin öðretmen, saðlýk çalýþanlarý ve emeklilerden oluþtuðunu, bugüne kadar ise toplam 230 canlý kurtardýklarýný bildirdi. Buzrul, ekiplerinin tek amacýnýn canlý hayatýný kurtarmak olduðunu sözlerine ekledi.

Okullar açýldý tadilat bitmedi V

an'da yaþanan depremlerin ardýndan hala bazý okullarda onarým çalýþmalarý yapýlýrken, bazýlarýnýn ise yeni yeni temelleri atýlýyor. 2011 yýlýnda yaþanan yýkýcý depremlerin ardýndan çok sayýda okul aðýr hasar gördüðü için yýktýrýlýrken, bazý okullarda da güçlendirme çalýþmalarý baþlatýldý. 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn çalan ilk ziliyle 314 bin öðrenci ve 12 bin 800 öðretmen ders baþý yaparken, onarýmlarý bitmeyen bazý okullar ise velileri kara kara düþündürüyor. Okul onarýmlarýnýn zamanýnda tamamlanmamasý nedeniyle çocuklarýnýn taþýmalý olarak gittikleri okullarda saðlýklý bir eðitim alamadýklarýný ifade eden veliler, "Zamanýnda okullarýn onarýmý

yapýlsaydý çocuðumuz kendi sýnýfýnda ders görecekti. Yaþanan depremden sonra bazý okullarýn yeni yeni temelleri atýlýyor. Depremden bu yana aylar geçmesine raðmen yapýlamayan çalýþmalarýn eðitim öðretim yýlýyla baþlamasý manidardýr. Çocuklarýmýzýn saðlýklý bir eðitim almalarý için lütfen herkes üzerine düþeni yaparak onlara gerekli ortamý en kýsa sürede saðlasýn" dediler.


4

Gündem

18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

32 haneli köy okul istiyor Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesine baðlý 32 haneli 246 nüfusa sahip Meydanlýk Köyü'nde okul olmadýðý için öðrenciler 15 km uzakta olan Bismil ve çevre okullara giderek eðitim görüyor.

Y

eni eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasýyla eðitimdeki aksaklýklar da gün yüzüne çýkmaya baþladý. Bismil ilçesine baðlý 32 hanelik Meydanlýk (Melemus) Köyü muhtarý Cemin Tunç, köylerinde 7 yýl önce yaðan þiddetli yaðmurlarda oluþan ani su baskýný nedeniyle okulun yýkýldýðýný söyledi. Öðrencilerin bu zaman zarfýnda eðitim ve öðretim görmediðini belirten Tunç, sorunlarýnýn çözümü için gerek Kaymakamlýða gerekse yetkili kurumlara baþvurmalarýna raðmen kimsenin yardýmcý olmadýðýný dile getirdi.

Kendisi tamam ben bu iþi hallederim dedi bir daha da dönmedi bize. Kendisine ulaþamýyoruz verdiði sözü yerine getirmedi" dedi.

Afet bölgesi Mili eðitimin okulun yapýlmasý için yasalara göre tapulu 20 dönüm arazi istediðini söyleyen Muhtar Tunç, "Babama ait 5 dönüm arazimi okul yeri için hibe ettim. Mili eðitim 5 dönümü yasalara uygun olmadýðýný söyleyince ben de daha fazla tarla veremediðim için sorunun giderilmesi için tapu kadastroya gittim. Onlar da beni tapulaþtýrmaya gönderdiler. Oraya da gittiðimde bana müþterek olmasý gerekmekte dediler. Bizim de müþterek olmadýðý için sorunu halletmediler" þeklinde konuþtu. Afet bölgesi olduðu için kadastronun yeniden gelmesi gerektiðini ifade eden Tunç, kadastronun ne zaman geleceðinin belli olmadýðýný belki de 10 sene sonra geleceðini söyledi.

'Köyümüze okul istiyoruz' Köylerinin 2006 yýlýnda yaðan þiddetli yaðmurlardan dolayý oluþan su baskýnýnda afete uðradýðýný ifade eden Muhtar Tunç, "15 hanenin yýkýldýðý, 6 kiþinin hayatýný kaybettiði afette okulumuz da yýkýldý. 7 yýldýr köyümüzde okul yok. Okulumuzun yapýlmasý için kaymakama dilekçe vermemize raðmen herhangi çalýþma yapýlmadýðý için valiliðe dilekçe verdim. Ondan da sonuç çýkmayýnca tarým ve köy iþleri bakaný Mehdi Eker ile konuþtum.

'Kimse ilgilenmiyor' Köydeki öðrencilerin okumak için 7

Kara kilise onarýlmayý bekliyor

H

akkari'nin Þemdinli ilçesinde bulunan tarihi Kara Kilisesi onarýlmayý bekliyor. Þemdinli ilçe merkezinden 5 kilometre uzaklýkta bulunan Yayla

köyü'ndeki Kara Kilisesi, bir dönem Nasturi Hýristiyanlarý tarafýndan ibadethane olarak kullanýlmýþ. Bölgedeki en büyük kilise olma özelliðini taþýyan Kara Kilise, her geçen gün biraz daha tahrip oluyor. Köylülerden Ömer Çelik (60), bölgedeki aðýr kýþ koþullarýnýn kiliseye zarar verdiðini belirterek, "Bölgede bildiðimiz kadarýyla Hýristiyanlara ait 6 tane kilise vardý. Bunlarýn hepsi buraya baðlýydý. Hepsi Kara Kilisesi'nden yönetiliyordu. Papaz bu kilisede kalýyor ve buradan bölgedeki Hýristiyanlarý idare ediyordu. Son zamanlarda köyümüze dýþarýdan gelen bazý insanlar, gece geç saatlerde kilisenin birçok yerini tahrif edip kazmýþlar. Define peþinde koþan bazýlarý kiliseye çok zarar vermiþ. Yetkilerden þu an köyümüzde bulunan kilisenin onarýlmasýný istiyoruz'' dedi.

Zayi ilanlarý Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür Muhammed Nurbaki

18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA YIL: 13 SAYI: 4389 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

servis aracýyla Bismil merkeze gidip geldiklerini belirten Tunç, sýkýntýlarýný þöyle anlattý: "Her bir servise 13 bin TL veriyoruz. Yazýk bu paralara okulumuz yapýlýrsa 2 servisimiz olur. 2006 yýlýndan beri bu haldeyiz periþanýz. Yollarýmýz yok. Benim çocuðum 8. sýnýfa gidiyor, daha kendi ismini yazmasýný bilmiyor. Milli Eðitim'le konuþtuðumuzda bize 'siz kendi çocuklarýnýzla ilgilenirseniz bu sorun hal olur' diyorlar. Her yere baþvurmama raðmen hiç kimse bize yardýmcý olmadý. Valiye çýktým, bakana çýktým kimse yardýmcý olmuyor. Buradan basýn yoluyla tüm yetkililere ve iktidara seslenerek köyümüze okul yapýlmasý istiyorum."

Okul, yol ve su sorunu Köyündeki sorunlarýn bir an önce giderilmesini isteyen köy sakinlerinden Tanju Tunç ise þunlarý söyledi: "2006 yýlýnda köyümüz afet yaþadýðý için periþan olduk. 150 öðrenci ilçeye gidiyor, kaza meydana gelse bunun hesabýný kim verecek. Servise verecekleri parayý okul yapsalar daha iyi olur. Yetkililerden ricam köyün okulunun,

gerektiðini belirterek, bunun da ancak tapu kadastronun onayýyla olacaðýný söyledi. Mili Eðitim Müdürlüðü olarak kaymakamlýkla beraber Bismil'e baðlý 14 yerde okul yaptýrdýklarýný ifade eden Yýlmaz, çalýþmalarýn halende devam ettiðini, burada da arsa yasalara uygun verilerse okul yapabileceklerini söyledi.

yolunu ve suyunu yapsýnlar. Tüm köylerde yol su okul varken bizim köyde niye yok?"

Mili Eðitim Müdürü: Sorun yasalarda Konuyla ilgili telefonla görüþtüðümüz Mili Eðitim Müdürü Mehmet Kemal Yýlmaz, yasalarda okul yapýlmasý için 20 dönüm arsa olmasý

Rojava yardýmlarýna el konuldu

D

ÖKH öncülüðünde Rojava ile dayanýþma amacýyla baþlatýlan kampanya kapsamýnda Siirt'te toplanan temel gýda maddelerinden oluþan yardýmlara savcýlýk kararýyla el konuldu. Siirt'te yardýmlara savcýlýk kararýyla el konulmasý düzenlenen basýn toplantýsýyla protesto edildi. Siirt

Belediyesi'nde yapýlan basýn toplantýsýna BDP Siirt Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Ata Ýnan, Belediye Baþkaný Selim Sadak, HDP Siirt Ýl Eþ Baþkaný Yýlmaz Çýnar, yardým komisyonu üyeleri ve belediye meclis üyeleri katýldý. Toplantýda konuþan Mehmet Ata Ýnan, Rojava için yapýlan yardým kampanyalarýnýn baþka illerde olumsuzlukla karþýlanmadýðýný, bu uygulamanýn sadece Siirt'e özgü olduðunu ifade etti. Ýnan, Rojava halkýyla dayanýþmak amacýyla toplanan yardýmlara el konulmasýna tepki gösterdi.

Dayanýþmaya devam

Belediye Baþkaný Sadak ise, bölge halkýnýn afetlere ve savaþlara sessiz kalmadýðýný ve dayanýþma içerisinde olduðunu belirtti. Türkiye'nin birçok merkezinde Rojava'daki insanlarla dayanýþmak ve acýlarýný paylaþmak için yardým kampanyalarýnýn düzenlendiðini ve bu çerçevede Siirt'te yardým toplandýðýný hatýrlatan Sadak, Siirt'ten yola çýkan yardým kamyonlarýnýn savcýlýk tarafýndan yasal iþlemlerinin yerine getirilmediði gerekçesiyle polisler tarafýndan el konulduðunu ve þoförlerin gözaltýna alýndýðýný ifade etti. Konuyla ilgili olarak Siirt Valisi ile 3 kere telefonla görüþtüðünü; ancak kamyonlarýn halen serbest býrakýlmadýðýný belirten Sadak, yaþanan uygulamanýn hiçbir yerde yaþanmadýðýný söyledi. Sadak, Rojava halký ile dayanýþma içinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi. (DÝHA)

Uyuþturucu tacirlerine operasyon Bitlis Emniyet Müdürlüðü, 9 ay boyunca yürütülen planlý çalýþma sonucu Tatvan'da sokak satýcýlarýna yönelik operasyon düzenlendi. En büyük torbacý operasyonu olduðu bildirilen çalýþma kapsamýnda toplam 10 adrese baský yapýldý.

B

itlis Valiliði'nden yapýlan açýklamada, 10 Eylül 2013 günü koordineli bir þekilde Tatvan'da ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde 114 personel ve aralarýnda zýrhlýlarýn da bulunduðu 26 araç ile özel harekat polisi destekli eþ zamanlý operasyon gerçekleþtirildiði bildirildi. Son zamanlarda Tatvan'da en büyük torbacý operasyonu olduðu bildirilen çalýþma kapsamýnda toplam 10 adrese girildiði ve 13 þahýs hakkýnda "uyuþturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal iþlem baþlatýldýðý belirtildi. Açýklamada, "Yapýlan operasyonda satýþa hazýr paketlerde toplamda 17 parça halinde 110 gram esrar ve 17 adet uyuþturucu-uyarýcý olduðu deðerlendirilen hap ele geçirilirken, 'uyuþturucu madde ticareti yapmak' suçundan iþlem yapýlan þüphelilerden 2'si halen cezaevinde bulunmakta olup, 8'i adli makamlara sevk edilmiþ, 7'si tutuklanmýþtýr. Bir kiþi de yaþý küçük olduðundan serbest býrakýlmýþtýr. Hakkýnda iþlem yapýlan þahýslarýn tamamý uyuþturucu madde satýþý ve temini þüphesiyle yakalanmýþlardýr. Bahse konu operasyon bir yönüyle de bir narko-terör operasyonudur. Operasyon sonucunda uyuþturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalan þahýslardan 3'ü ile ilgili olarak yapýlan suç kaydý araþtýrmasýnda,

M.E. ve C.T. isimli þahýslarýn, 'terör örgütü propagandasý yapmak', B.K. isimli þahsýn ise, 'silahlý terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandasý yapmak' suçlarýndan kaydýnýn bulunduðu anlaþýlmýþtýr. Operasyon kapsamýnda yakalanan þahýslarýn, 'uyuþturucu madde ticareti yapmak, uyuþturucu madde kullanmak, yaðmagasp, yaralama, kaçakçýlýk, sigara kaçakçýlýðý, hýrsýzlýk, görevi yaptýrmamak için direnme, görevli memura mukavemet, tehdit, silahla tehdit, mala zarar verme, konut ve iþ yeri dokunulmazlýðýný ihlal, hakaret' suçlarýndan kayýtlarýnýn olduðu, 1 þahsýn ise yaralamadan dolayý arandýðý anlaþýlmýþtýr" denildi. Bir yýlda 69 operasyon 2013 Aðustos sonu itibarýyla Tatvan'da son bir yýlda 69 uyuþturucu operasyonu düzenlenerek 119 kiþinin yakalandýðý belirtilen açýklamada, þu ifadeler kullanýldý: "Geçtiðimiz senenin ayný dönemi ile bu sene kýyaslandýðýnda uyuþturucu operasyon sayýsý yaklaþýk 3 katýna, yakalanan þahýs sa-

yýsý ise 4 katýna çýkmýþtýr. Tüm bu operasyonlara 10 Eylül 2013 günü yapýlan operasyon da eklenerek sokak satýcýlarýna karþý büyük bir darbe vurulmuþtur. Sokak satýcýlarýnýn uyuþturucuyu özellikle gençlere sattýðý, uyuþturucu kullanmaya baþlayan gençlerin ise bir süre sonra kendilerinin de uyuþturucuyu satmaya ve temin etmeye baþladýðý görülmektedir. Uyuþturucu konusunda çocuk ve gençler hedef alýndýðýndan, Ýl Emniyet Müdürlüðü ekiplerimiz gençlerin ve çocuklarýn uyuþturucu tuzaðýna düþmemesi için büyük gayret sarf edip adeta erken uyarý sistemi oluþturarak gençlere ve çocuklara yönelik birçok proje ve faaliyetler gerçekleþtirmektedir. Bunun yaný sýra Ýl Emniyet Müdürlüðü, uyuþturucuya bulaþmýþ vatandaþlarýmýzýn da rehabilitasyonu ve topluma kazandýrýlmasý için birçok faaliyet ve proje yürütmektedir. Tüm bu proje ve faaliyetler; gençler, aileler, öðretmenler ve toplumun diðer kesimlerince büyük takdir toplamaktadýr. Bunlar arasýnda, öðretmenlerimize yönelik olarak, Ýl Emniyet Müdürlüðünce daha önceden planlamasý yapýlmýþ olan 'Uyuþturucu ve baðýmlýlýk yapan maddelerin kullanýmýný önleme, öðrencileri bu maddelerden uzak tutma, farkýndalýk ve iletiþim' konferanslarý yeni eðitim öðretim yýlý öncesinde 10 Eylül 2013 günü baþlatýlmýþtýr. 6 seans olarak gerçekleþtirilmekte olan konferanslara öðretmenlerimiz büyük ilgi göstermiþler ve uyuþturucu kullanýmý ile ilgili kendilerinden gelen sorular yanýtlanmýþtýr."

Kürt bölgesine insani yardým

Þ

anlýurfa Valiliði, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn onayý ile Suruç Ýlçesinin sýnýr komþusu olan ve Kürtlerin kontrolündeki Kobani olarak bilinen Suriye'nin Ayn-El Arap ilçesine Kýzýlay tarafýndan insani yardým yapýlacaðýný açýkladý. Þanlýurfa Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada; sýnýr hattýnda bulunan Kürtlerin kontrolündeki Suriye'nin Ayn-El Arap ilçesine insani yardým ulaþtýrýlmasý için yapýlan giriþimlerin olumlu sonuçlandýðý ifade edildi. Kýzýlay'ýn koordinesinde yapýlacak insani yardýmýn daha önce açýlmasý planlanan, ancak Suriye'de iç karýþýklýðýn baþlamasý ile hizmete giremeyen Mürþitpýnar Sýnýr Kapýsý'ndan yapýlacaðý kaydedilen Valilik açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi: "Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç'in giriþimleri, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in desteði ve Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'in onayýyla, Suruç Ýlçesi Mürþitpýnar Bölgesinden Ayn-el Arap (Kobani) Bölgesinde yaþayan Suriye vatandaþlarýna Kýzýlay aracýlýðý ve koordinesiyle insani yardým yapýlmasý için gerekli izin alýndý."


Bölge Haber

18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

'Ana dilde eðitim ülkeyi bölmez'

5

AK Parti Diyarbakýr eski Milletvekili ve Akil Ýnsanlar Heyeti Doðu Anadolu Grubu üyesi Abdurrahman Kurt, ana dilde eðitimin ülkeyi bölmek yerine daha da güçlendireceðini söyledi. Akil Ýnsanlar Heyeti Doðu Anadolu Grubu üyesi Abdurrahman Kurt, çözüm sürecini bölgedeki halkýn bayram havasý ruhu ile karþýladýðýný belirtti. Kurt, "Yýllarca hak etmediðimiz acýlarý yaþadýk. Türk'ü, Kürt'ü, dindarý ve Alevisi ile yaþadýk. Ama özellikle bölge insaný en aðýr bedelini ödedi. Dolayýsýyla bu sürece en fazla susamýþ bu bölgedir. Diyarbakýr'ý düþünün, 60 bin esnaf var. 8- 9 ay içerisinde bir gün kepenk kapatma olmadý. Býrakýn kaybolan canlardan bahsetmiyorum, bir kepenk kapatma bile olmadýðý bir yerde esnaf dükkanýný açtý, çalýþtýrdý, iþçiler evlerine ekmek götürdü. Bütün bunlar mutluluðu besleyen, huzuru besleyen þeylerdir. Ýnsanlar bir lokma mutluluk bir bardak huzur istiyorlar. Böyle bir toplumdan bahsediyoruz. Bütün bunlarý onurlarý ile beraber eþit vatandaþ olarak istiyorlar. Bölge insanýnýn talepleri hak taleplerdir, insani ve Ýslami taleplerdir" dedi.

'Kendini yönetme hakkýndan yoksun' Abdurrahman Kurt, bütün bu acýlardan intikam, kan ve husumet üretmek yerine, bunu insanlýk adýna bir deðere dönüþtürmeyi becerebilmenin de toplumsal barýþýnýn bir göstergesi olacaðýný söyledi. Kurt, "Çözüm süreci içerisinde ifade ettiðimiz en önemli þey þu. Paketler açýklanacak, çözümler gelecek doðru ama, travma toplumu olarak sadece Kürt'leri ifade etmiyorum, bu toplumda yaþayan herkesin travmasý var. Dindarlarýn, Alevilerin, sol gruplardan gelen insanlarýn fobileri var. Dolayýsýyla heyet çalýþmalarýmýzda, ülkenin batýsýnda Kürtlerin gasp edilmiþ haklarýnýn iadesi ile ilgili 'acaba ülkemiz bölünür mü' kaygýsý ortaya çýkýyor. Dolayýsýyla bu fobi onlar için üretilmiþ, tetiklenmiþ ve beslenmiþ bir fobi. Heyet çalýþmamýzda bir anlamda bu kaygýlarýn, o travmatik durumlarýn

onarýlmasý durumu ortaya çýktý. Ama bir anlamda da dünyada hiçbir yerde kalmamýþ, sayýsý 30 küsür milyonu hatta diasporasý ile saydýðýmýzda 40 milyonu bulan bir halkýn kendini yönetme, yönetime ortak olma yeteneðinden yoksun olduðu gerçeði ile karþý karþýyayýz" þeklinde konuþtu.

'Ana dilde eðitim güçlendirir' Kurt, Akil Ýnsanlar Heyetlerinin hazýrladýðý raporda ana dilde eðitimin temel hak olduðunun belirtildiðini ifade ederek þöyle konuþtu: "Ana dilde eðitim, ülkeyi bölmek yerine daha da güçlendirebileceðini ifade edebiliriz. Geriye gittiðimiz zaman radyolarda sadece yarým saat Kürtçe yayýn bu ülkeyi böler denen bir yerden geliyoruz. Kürt vardýr demenin bile bu ülkeyi böleceði denilen bir yerden geliyoruz. Her þey

aþýldýkça bir þeyin bölmediði gün be gün ortaya çýktý. Ama bu fobileri de saygý ile karþýlayýp onarmak için çaba sarf etmektedir doðru olan. Önümüzdeki dönemde ana dilde eðitimi anayasal güvence altýna almak yerine, önce anayasal yasaðý ortadan kaldýrmak, yani ana dilde eðitim yapmanýn önündeki yasaðý kaldýrmak bunlar bu evrim sürecinin parçalarý olabilir. Bunlar bana göre zorunlu bir þekilde olacaktýr. Çünkü siz dünyanýn hiçbir yerinde böyle bir toplumu, bu þekilde bir hak mahrumiyeti ile idare edemezsiniz. Buna eþit vatandaþlýk kavramý ile yaklaþamazsýnýz. Bunun için sabýr gerekiyor, onarmak gerekiyor, onara onara gitmek gerekiyor."

Vatandaþýn yol isyaný Baydemir organlarýný baðýþladý Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, organlarýný baðýþladý. Büyükþehir Belediye Baydemir, Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Mansur Ýnalcan ile uzman Doktor Vahaç Alp'in hazýrladýðý organ baðýþý formunu imzaladý. Baydemir, Diyarbakýrlýlara organ baðýþý konusunda çaðrýda bulunarak, "Ben bugün bir sevap kazandýðýmý düþünüyorum. Sizleri de konuya duyarlýlýk göstermeye çaðýrýyoruz. Ölümümden sonra bir baþkasýnýn yaþamasýna yardýmcý olmak istiyorum" dedi. Yazýlý doku ve organ baðýþ belgesi verilen Baydemir'e rozet takýldý.

Bingöl'ün Ilýcalar Beldesi'nde yapýmý devam eden yol çalýþmalarýnýn yanlýþ yapýldýðýný ileri süren belde halký, Bingöl merkez ile baðlantýlarýný saðlayan yolun kazalara davetiye çýkardýðýný söyledi. Ilýcalar Beldesi'nde yaþayan vatandaþlar, Bingöl merkez ile baðlantýlarýný saðlayacak olan yolun biran önce düzeltilmesini istedi. Yolun doðru yapýlmadýðýný savunan eski belediye baþkaný Maruf Günerigök, "Benim bildiðim baþka yerde bir yol yapýlýnca ikinci bir yoldan geçit verilir sonra devam edilir. Buna da biz eyvallah diyoruz. Fakat þu anda arkamdaki virajý görüyorsunuz. Burasý en fazla kaza olan yerdir. Buranýn istimlaki da yapýlmýþtýr. Defalarca söyledik. Burasý beldedir. Yolun altýnda bir mahallemiz vardýr. Buranýn düzgün yapýlmasý için defalarca baþvurduk. Ama bu sorunumuzu çözmediler. Burasý virajsýz da yapýlabilirdi" dedi.

Þikayetler geçiþtirildi Karayollarýna gittiklerinde 'bu teknik bir konudur' denilerek þikayetlerinin geçiþtirildiðini dile getiren Günerigök, "Burasý en fazla kaza olan yerdir. Normal bir greyder operatörü bu yolu daha düzgün yapardý. Ne rampalar düþürülmüþ, ne de virajlar kesilmiþ. Yolun durumunu herkes de görüyor zaten. Karayollarý bölge müdürlüðü bunu kabul ediyor. Ama ya müteahhitlerden çekiniyorlar ya da projedeki yanlýþlýðýn çýkmasýný istemiyorlar. Tozu da kabul ettik. Fakat bu virajlarýn bir an önce düzeltilmesi lazým. Belde-

Eþit ve Özgür Yurttaþ Derneði açýldý Mitanni Kültür Merkezi'nde bomba ihbarý Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediyeye baðlý Mitanni Kültür Merkezi'nde bomba ihbarý üzerine panik yaþandý. Mitanni Kültür Merkezi'nde bomba ihbarý alan polis ekipleri, kültür merkezine giderek çevrede güvenlik önlemi aldý. Mardin Emniyet Müdürlüðü'nden gelen patlayýcý uzmanlarý, kültür merkezi ve bahçesinde dedektör köpeklerle arama yaptý. Yapýlan aramalarda herhangi bir bulguya rastlamayan polis, ihbarýn asýlsýz olduðunu belirledi. Polisin aramasýndan sonra açýklama yapan Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, konu hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulunacaklarýný söyledi.

Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesine baðlý Þentepe Mahallesi'nde Eþit ve Özgür Yurttaþ Derneði'nin açýlýþý yapýldý. Açýlýþa çok sayýda yurttaþýn yaný sýra BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü yönetimi, BDP Bismil Ýlçe Eþ Baþkaný Tufan Tunç, Bismil Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu ile belediye baþkan yardýmcýlarý katýldý. Saygý duruþuyla baþlayan etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan BDP Bismil Ýlçe örgütü Eþ baþkaný Tufan Tunç, Kürt sorununun egemen zihniyetin Kürtleri kendileriyle eþit görmemelerinden kaynaklý ortaya çýktýðýný belirtti. Tunç, "Biz bugün burada halkýmýz ile birlikte özgür ve eþit yaþamanýn mümkün olabileceðini kanýtlamak için bu derneði açýyoruz. Halkýmýzýn çocuklarý burada kendi dillerinde eðitim görecekler, özgürce bir ortamda yaþayacaklar" dedi.

Aydoðan: Dernekler özgürleþtiriyor BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel

Aydoðan ise, "Özgür ve eþit yurttaþ demek özgürlüðe sevdalý olmak demektir. Kürt halký bu derneklerin açýlmasýyla daha da özgür olacaklardýr. Özgür düþünen insanlar ancak toplumu deðiþtirebilir. Bizim halk olarak amacýmýz da özgür bir toplum yaratmaktýr. Kürt halký özgür olduðunda Kürt özgürlük hareketinin devrimi baþarýya ulaþacaktýr. Halkýmýz bugün okullarý boykot eylemini baþlattý. Diyarbakýr baþta olmak üzere yaþadýðýmýz bütün kentlerde Kürtler, yine ayaktaydý, eylemdeydi. Ýþte bu özgür Kürtler burada bu derneklerde örgütleniyorlar. Sokaða çýkan Kürt, sokaða çýkan kadýn özgür kadýndýr. Bu dernekler bizim için çok önemlidir. Sokak sokak, ev ev gezip insanlarýmýzýn bu derneklere gelmesini saðlayacaðýz. Bu derneklerde örgütlenmelerini saðlayacaðýz. Kürt halkýnýn baþarýya ulaþmasý bu derneklerde örgütlü bir þekilde yaþamasýna baðlýdýr" þeklinde konuþtu.

miz içinde bir aydýnlatma þeridinin ve bu noksanlýklarýn bir an önce giderilmesini istiyoruz. Aydýnlatma yok. Bir köyde böyle bir çalýþma olmaz. Burada yerinde bir kavþak istiyoruz" þeklinde konuþtu.

'Virajlar düzeltilsin' Beldelerinde yapýlan yolun keyfi bir þekilde yapýldýðýný ileri süren merkez Mahalle Muhtarý Ahmet Katýk Bahadýr, tepkisini þöyle dile getirdi: "Kamulaþtýrma yapýlýrken orda görünen binanýn yanýnda temel vardý. 240 bin lira devlet tarafýndan ödendi. Binayý yýktýlar ama maalesef virajý düzeltmediler. Dev-

lete ek bir külfet çýkardýlar. Yolu revize ederken düzelteceklerini söylüyorlar. Madem düzelteceksiniz neden bu duvarý yolun ortasýna yaptýnýz. Yaptýðýnýz bu virajdan dolayý karþýdan gelen araç buradaki yayayý göremez. Yolun üst kýsmýnda 50 hanelik mahalle var. Oradaki öðrenciler yolun alt kýsmýndaki okula gelecekler. Burada defalarca kaza meydana geldi. Daha dün kaza oldu. 18 yaþýndaki bir genç arabanýn altýnda kaldý. Buranýn yapýlmasý için birilerinin ölmesini mi bekliyorlar. Bu virajlarýn bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Mahallemizin giriþ yollarý tehlikelidir."

Ýmam hatip ortaokullarý yetersiz Yeni eðitim öðretim yýlýna girilmesiyle birlikte eðitimdeki sýkýntýlar tekrar gündeme geldi. Diyarbakýr'da birçok öðrencinin imam hatip ortaokullarýna kayýt yaptýramadýðý için maðdur olduðu iddia edildi. Yeni eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasýyla Diyarbakýr'da imam hatiplere yoðun bir talep oldu. Ancak bazý bölgelerdeki okullarýn bu ihtiyacý karþýlayamadýðý ve ailelerin çocuklarýný imam hatipte okutmak istemelerine raðmen, yer olmamasýndan dolayý düz okullara kayýt yaptýrmak zorunda olduklarý öðrenildi. Konu ile ilgili görüþülen okul yetilileri, "Geçen seneye oranla imam hatiplere çok raðbet var, ancak derslik sýkýntýsý ve kontenjan azlýðýndan dolayý gelenleri baþka okullara göndermek zorunda kalýyoruz. Defalarca dilekçe vermemize raðmen her hangi bir iþlem yapýlmadý" dediler.

500 bin nüfuslu ilçe ve bir imam hatip Okul yetkilileri, bazý bölgelerde birden fazla imam hatip ortaokulu olmasýna raðmen talebin çok olmasýndan dolayý okullarýn yetersiz olmasýnýn eksiklik olduðunu ifade etti. Okul müdürleri, 500 bin nüfusu olan ilçelerde okul eksikliðinden dolayý, öðrenci velilerinin imam hatip ortaokullarýnýn azlýðýna tepki gösterdiklerine dikkat çektiler. Yetkililer, "500 bin nüfusu olan ilçede sadece bir imam hatip ortaokulu var. Veliler, çocuklarýnýn imam hatiplerde okumasýný istiyor, bir tane imam hatip yetersizdir. Yetkililerin bu konuya bir an önce müdahale etmesi gerekiyor" þeklinde konuþtular.


6

EKONOMÝ

18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Ýsvicre'den Diyarbakýr'a yatýrým Ýsviçre merkezli Logic Versicherungstreuhand Gmbh firmasý yetkilileri, Ekonomi Bakanlýðý ve Karacadað Kalkýnma Ajansý iþbirliði ile Diyarbakýr'da incelemelerde buldu. Firma yetkilileri Diyarbakýr'a yatýrým kararý aldý.

Dolar yeniden 2 lirayý aþtý ABD Dolarý, Türk jetlerinin Suriye'ye ait bir helikopteri düþürdüðü haberiyle tekrar 2 liranýn üzerine çýktý. Dolar/TL, ABD Merkez Bankasý'nýn (Fed) baþkan adaylarýndan Lawrence Summers'ýn adaylýktan çekildiðini açýklamasýnýn ardýndan Fed'in aþýrý gevþek para politikasýnýn devam edeceði beklentisi ve Suriye gerginliðinin azalmasýyla olan son üç haftanýn en düþük seviyesi olan 1,99'un altýna inmiþti. Suriye'ye yönelik bir askeri operasyon ihtimalinin hafta sonu ABD ile Rusya arasýndaki anlaþma ile azalmasý küresel risk iþtahýný desteklerken dün Türkiye'nin bir Suriye helikopterini düþürmesi kura yükseliþ olarak yansýdý. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, sýnýr ihlali yapan bir Suriye helikopterinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan düþürüldüðünü açýkladý. Bu geliþmeyle birlikte tekrar týrmanýþa geçen dolar, 2 lira sýnýrýný aþarak 2,0027 lira oldu.

Ekonomi Bakanlýðý ve Karacadað Kalkýnma Ajansý iþbirliði ile Diyarbakýr'da incelemelerde bulunan Ýsviçre merkezli Logic Versicherungstreuhand Gmbh firmasý yetkilileri Diyarbakýr'a yatýrým kararý aldý. Ziyaret kapsamýnda, Karacadað Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasýnda yapýlan toplantýda, heyete Diyarbakýr'ýn yatýrým ortamý ve iþgücü potansiyeli hakkýnda bilgi verildi. Toplantýya Dicle Üniversitesi , Diyarbakýr ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý ve Karacadað Kalkýnma Ajansý yetkilileri katýldý. Toplantýnýn ardýndan heyet, Diyarbakýr'da bulunan bazý firmalarý dolaþarak, Diyarbakýr'a yatýrým kararý aldý. Yapýlacak yatýrýmla 200 kiþiye istihdam saðlayacak olan firmanýn Kosova'da da 173 kiþinin istihdam edildiði bir çaðrý merkezi bulunuyor.

200 kiþi istihdam edilecek Firmanýn Genel Müdürü Ahmet

Kaþýkçý, Logic firmasýnýn 200 bin üzerinde müþteriye hizmet sunduðunu ve firmalarýnýn sigorta broker sektörünün Ýsviçre'deki en büyük isimlerinden birisi olduðunu söyledi. Firma sahibi Erdal Karakaþ, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'da yaptýklarý yaklaþýk iki yýllýk bir proje çalýþmasýndan sonra Diyarbakýr'da yatýrým yapma kararý aldýklarýný ifade etti. Logic firmasý, Diyarbakýr'da kuracaðý Çaðrý Merkezi yatýrýmý ile Ýsviçre müþteri odaklý çalýþacak; saðlýk, hayat, mekân, motorlu taþýt gibi sigorta þirketlerinin var olan müþterilerinin ürün ve hizmetlerle ilgili taleplerini karþýlayacak, þikâyetleri çözümlemek amacýyla yardýmcý olacak ve telefon hizmeti verecek. Firma, Diyarbakýr'da 200 kiþilik bir istihdam saðlayarak yýlda 45 bin müþteriye ulaþmayý hedefliyor. Bu nedenle, firma bünyesinde çalýþacak Almanca bilen personel alýnacak.

Yaslý ve özürlüler ücretsiz tasýnacak

Batman Üniversite Minibüs Hattý yetkilileri, kendilerine müracaat eden 65 yaþ ve üstü yaþlýlar ile özürlüleri yaklaþýk 30 kilometrelik yol güzergâhý boyunca ücretsiz taþýyacaklarýný söyledi.

51 No'lu Batman Birlik Kooperatif Hattý yetkilileri, 65 yaþ ve üstü yaþlýlarý ile özürlüleri kendilerine müracaat etmeleri halinde ücretsiz taþýyacaklarýný belirtti. Üniversite Minibüs Hattý Baþkan Yardýmcýsý Mahsum Padir, geçen seneden beri baþlatmýþ olduklarý 65 yaþ ve üstü yaþlýlar ile özürlüleri ücretsiz taþýmaya bu senede devam edeceklerini ifade ederek, "Bu sene yine 65 yaþ üstü vatandaþýmýzý ve engellilerimiz ücretsiz taþýyacaðýz. Bu ücretsiz taþýmacýlýðý yapabilmek için bu þartlardaki kiþiler bize müracaat etmeleri gerekir. Bize geldikleri takdirde bizdeki kartlarý kendilerine vereceðiz. Kendilerine verdiðimiz

kartlar sayesinde hattýmýzda ücretsiz yolculuk yapabilecekler" dedi.

30 km'lik yol Havaalanýndan yeni kampüse kadar yaklaþýk 30 kilometre boyunca güzergahlarý olduðu ve yol boyunca engeli ve yaþlýlarý ücretsiz taþýyacaklarýný söyleyen Padir, "Kendilerine sýnýrsýz bir taþýma yapacaðýz. Bunu tamamýyla hayýr için yapýyoruz. Bu tür hayýrlý iþlerin artmasýný istiyoruz. Diðer servisçilerde bunu yapabilirler. Þuan da olanaklarýmýz kýsýtlý olmasýna raðmen bunu yapýyoruz. Batman halkýnýn maddi durumu pek iyi deðil. Ýleri de bunu biraz daha artýracaðýz" þeklinde konuþtu.

TEB KOBÝ Akademisi Van'da toplandý

Türk Ekonomi Bankasý (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Van ekonomide aðýrlýðýný çok daha fazla hissettirecek. Van böyle bir atýlým içindeyken bizde TEB olarak bu çabalara destek vermek için buradayýz" dedi. Türk Ekonomi Bankasý (TEB), 8 yýldan bu yana Türkiye genelinde KOBÝ'lerin geliþimlerine katký saðlayarak rekabet güçlerini artýrma hedefiyle hayata geçirdiði 'TEB KOBÝ Akademisi'nin 70. toplantýsý Van'da yapýldý. TEB KOBÝ Akademi ile il il gezerek KOBÝ'leri uz-

manlarla buluþturduklarýný ifade eden Ümit Leblebici, "Kalkýnmada öncelikli iller arasýnda 6. sýrada yer alan ve kentsel dönüþüm projesi alan 33 ilden biri olan Van'ýn büyüme ve geliþme konusunda da ciddi bir atýlým gösterdiðine tanýk oluyoruz. Enerjiden turizme, sanayiye birçok alanda yeni projeleri hayata geçirmek için atýlan adýmlar, Van'ýn geleceðine olan güvenimizi haklý çýkaracaktýr. Sadece sanayi alanýnda deðil, görüyorum Urartu Müzesi inþa ediliyor. Bu müze bölgenin kültürel deðerini ortaya

çýkaracaktýr. Fuar ve Kongre Merkezi'ni hayata geçiriyorsunuz, fuar merkezi ekonominin canlanmasýna çok önemli destek saðlayacaktýr. Güneþ enerjisi önemeli bir potansiyel aralýðý ve Van Türkiye'nin en çok güneþ gören illerinden bir tanesi. Bu potansiyeli deðerlendirerek yenilenebilir enerjide öncü ilerimizden biri olma hazýrlýðýnda. Van Gölü ile ilgili herhalde bir þey söylemeye gerek yok. Van Gölü, turizm açýsýndan müthiþ bir potansiyele sahip ve son dönemlerde özellikle yeni teþvik paketi ile içinde bulunduðumuz otel dahil olmak üzere yeni yeni otellerin açýlmýþ olduðunu görüyoruz. Turizmde de bu ivmenin devam edeceðine inanýyoruz'' þeklinde konuþtu.

Tekstil Kent Projesi Projelerden en önemlilerinden birisinin Tekstil Kent Projesi' olduðunu belirten Leblebici, ''Yapým çalýþmasý devam eden ve 23 fabrika ile 14 binden fazla insana istihdam saðlayacak bu

proje, belki bölgenin en iyi rol modellerinden birisi olacak. Van'ýn adýný daha fazla duyacaðýz. Van'dan çok daha fazla konuþacaðýz. Van ekonomide aðýrlýðýný çok daha fazla hissettirecek. Van böyle bir atýlým içinde iken bizde TEB olarak bu çabalara destek vermek için buradayýz. Van'ýn potansiyeline inanan bir banka olarak 2. þubemizi dgerçekleþtirdiðimiz bir törenle açtýk. Van Ýpekyolu Þubemiz bizim TEB'in 536. þubesi oldu. Þubelerimiz ile her zaman istediðiniz noktada size destek vermeye hazýrýz. Bildiðiniz gibi tarým bankacýlýðýnda hem hýzlý büyüyen banka olarak çiftçilerimize, altýn kredilerinde lider banka olarak kuyumcu sektörüne olmak üzere farklý sektörlerdeki tüm sanayi ve üreticilerimizin yanýnda yer almak en büyük amacýmýz. Sadece finansman anlamýnda deðil KOBÝ'lerin danýþman bankasý olarak da büyümenize fayda saðlayarak finansal olmayan hizmetlerimizle de yanýnýzda olmayý amaçlýyoruz. Ýþte bu hizmetlerin baþýnda TEB KOBÝ Akademisi geliyor. Firmalarýmýza büyümenin yolunu gösteren TEB KOBÝ danýþmanlarý, yýlda 5 milyon kiþinin internet üzerinden izlediði TEB KOBÝ TV'yi yine sizlerin hizmetine ücretsiz olarak sunduðumuz ve dünyada ödül almýþ projelerimiz. Biz vana inanýyoruz. Bu nedenle TEB olarak bu güzel þehrimizin geliþim sürecinde üzerimize düþeni yapmaya hazýrýz" ifadelerini kullandý.

Anadolu Jet Bingöl uçuþlarýna baþlýyor Anadolu Jet, 19 Eylül'den itibaren Bingöl ile Ankara uçuþlarýna baþlayacaðýný duyurdu. Anadolu Jet'ten yapýlan açýklamaya göre, Doðu Anadolu'nun yükselen deðeri Bingöl'e direkt uçuþlar düzenleyeceði bildirildi. 19 Eylül'deki ilk uçuþun ardýndan Pazartesi, Çarþamba, Cumartesi olmak üzere haftada 3 gün düzenlenecek karþýlýklý uçuþlarýn Ankara'dan saat 11.15, Bingöl'den 13.15'te kalkýþlý olarak gerçekleþtirileceði belirtilen açýklamada, Bingöl Havalimaný'nýn Anadolu Jet'in 36. Ýç hat noktasý olduðu bildirildi.

VESOB'un bir projesi daha kabul edildi Van Esnaf ve Sanatkarlarý Birliði (VESOB) Baþkaný Faruk Alpaslan, "SODES'le iþimi geliþtiriyorum, þehrime katký saðlýyorum" projelerinin kabul edildiðini söyledi. Alpaslan, "Van ilinde ilk kez esnaf odalarý birliði tarafýndan SODES'le eþ finansman yoluyla uygulanacak olan kurs programýmýz için baþvurularý almaya yakýnda baþlýyoruz. Kursumuz ile 180 kiþiye yabancý dil eðitimi ve turizm rehberi alanýnda eðitimler verilecektir. Odalar birliði olarak amacýmýz büyükþehir olan ilimizde turist akýmýnýn artacak olmasý beklentisiyle gelen turistlere esnaflarýmýzýn çok daha güzel ve kalýcý iletiþim kurmasýný saðlamaktýr. Bununla beraber yapýlacak toplantýlarla esnafýmýzýn ufkunu açmayý da amaçlamaktayýz. Kursumuzla ilgili detaylý bilgiler afiþlerde ve ilanlarda yer alacaktýr. Proje ana finansmaný SODES birimidir. Odalar birliði olarak eþ finansman yolu ile katkýda bulunacaðýz. Bu vesile ile SODES biriminin ilimize bu ve buna benzer nice katkýlarda bulunduðunu belirtmek isterim. Ayrýca projemizi destekledikleri için de kendilerine ayrýca teþekkür ederim" dedi.


GÜNCEL

7

Köylerine dönemiyorlar! 18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Hakkari'nin ilçelerinde boþaltýlan 137 köyün sakinleri, köylerine dönmek istiyor. Çözüm sürecinin týkanma tehlikesinin yaný sýra bölgede yapýmýna hýz verilen askeri karakollar, köye dönmek isteyen vatandaþlarý endiþelendiriyor. leþen Guruþe Özkan ise, artýk köyüne dönmek ve köy özlemini dindirmek istediðini dile getirdi. Köyleri boþaltýp þehirlere yerleþenlerin tamamýnýn köyüne geri dönmek istediðini ifade eden Özkan, "Buralarda doðal hayat bir baþkadýr. Gördüðünüz gibi etrafýmýz ceviz, meyve aðaçlarý ve kendiliðinden yetiþen çeþitli sebzelerle doludur. Devlet bu köyleri nasýl yýktýysa yeniden inþa etmelidir. Biz köylüyüz ve köy yaþamý ile geçimlerimizi saðlýyoruz. Boþaltýlan köylerdeki yýllýk hasýlatlar trilyonlarý geçiyor. Bu da bölgemizde ekonomik felce neden oluyor" diye konuþtu. 1990 yýlýnda boþaltýlan sýnýr hattýndaki Üçkardeþler (Mate), Ýkiyaka (Sat), Ortakçý (Veregoz) ve Kürdistan Bölgesi sýnýrýndaki Çukurca'ya baðlý Iþýklý (Ciyaniþ) köyü sakinleri, köye dönüþler için hükümetin adým atmadýðýný dile getirdi. Çözüm sürecinden etkilenerek Yüksekova'ya baðlý Dostki bölgesinde 19 yýl önce boþaltýlan köylerine dönme kararý alan köylüler, köyün içinde 14 yaþýndaki Muðdat Çavmak adýndaki çocuðun elinde askerlere ait mayýnýn patlamasý sonucu yaþamýný yitirmesinin ardýndan köye dönmekten vazgeçmiþlerdi. Bazý köylülere ise, "Köye Dönüþ Yasasý" kapsamýnda "Köyümüzü örgüt yaktý" belgesi imzalattýrýldýktan sonra kýsmi para verildiði öðrenildi.

sakini Fehima Terzioðlu, "Mate ve Talane köylerini 23 senedir göremiyorum. Bu bir özlemdir. Bu savaþa yeter denmeli. Gözyaþlarý kurumuþken, çözüm sürecinde dahi köye giremedim. Þimdi bu saatte de Mate veya Cilo bölgesine girmek demek askerin taramasý anlamýna gelmektedir. Ben buradan Erdoðan'a sesleniyorum. Allah rýzasý için savaþta direnme. Kürtlerin kimlik ve dil sorununu çöz ve adým at. Bu kadar kan boþuna akmadý. Gerilla ve bizim gibi annelerimizin bedenlerinde zerre kadar kan kalmýþsa dahi bu mücadele devam edecektir. 23 yýl sonra çözüm sürecinde köye giremediysem artýk ben köyümü unutmak zorundayým. AKP hükümetinin köye dönüþü kandýrmacadýr" dedi.

'23 yýldýr köyüme giremedim'

'Devlet yapmak zorunda'

1990 yýlýnda askerlerin köylerini boþaltmasýyla 23 yýllýk köy özleminin baþladýðýný söyleyen Cilo Daðý eteklerindeki Mate köyü

1992 yýlýnda Çukurca'ya baðlý Iþýklý (Ciyaniþ) Köyü'nün boþaltýlmasý üzerine evini terk etmek zorunda kalarak Yüksekova yer-

'Köye dönüþ gerçekleþmedi' Köye dönüþ projesinin sözde kaldýðýný söyleyen Av. Nevzat Anuk da, "Köye dönüþ projesi kapsamýnda Danýþtay'ýn aldýðý karar, köyde bir kiþi dahi varsa o köy boþ deðildir. Bu karar nedeniyle köylülerin dönmesini ve köye dönüþleri teþvik edecek ekonomik ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi gerekmektedir. Ancak bu þartlar oluþturulamadý. Çok sayýda köyde bir köy korucusu konumlandýrýlarak, 'köy boþ deðil' denilmektedir. Valilikler köye dönüþ kapsamýndaki briket, demir gibi vesaire ihtiyaçlar için baþvuru olmadýðýný söylüyor. Sonuç olarak 2012 neyse 2013 de öyle. Ýstisnalar haricinde köye dönüþler olmadý" ifadelerini kullandý. Çözüm süreciyle Yüksekova'ya baðlý 9 köyün sakinlerinin köylerine döndüðü, ancak köylülerin, köylerde altyapý oluþturulmadýðý için Sonbahar'da tekrar ilçeye döneceklerini belirtiyor. (DÝHA)

Ýdil'de 'anadilde eðitim' için imza standý Eðitim Sen Ýdil Temsilciliði, "anadilde eðitim" için baþlattýklarý imza kampanyasý çerçevesinde Sanat Sokaðý ve Cizre Duraðý'nda imza standý kurdu. Yurttaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði imza stantlarýnda, "Ziman hebuna gelane" yazýlý pankart açýldý. Toplanacak imzalarýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edileceðini belirten Eðitim Sen Ýdil Temsilcisi Tacettin Yalçýn, "anadilde eðitim" sorununa dikkat çekmek amacýyla bu standý açtýklarýný ifade etti. Yalçýn, "Yýllardýr devam eden, milyonlarca Kürdü ilgilendiren ve eðitimdeki aksaklýklarýn bir sebebi

olan, anadilde eðitim gerçeðini dile getiriyoruz. Bir gün sürecek olan imza kampanyasýný baþlatmýþ bulunmaktayýz" dedi. Ardýndan konuþan Feqiyê Teyran Eðitim Destekevi öðretmenlerinden Hüseyin Hezer ise, Kürtçe'nin eðitim dili olmasý gerektiðini belirterek, þunlarý söyledi: "Geleceðimiz olan çocuklarýmýzýn asimilasyona uðramamasý için anadilde eðitimin önündeki engeller kaldýrýlmalý. Geleceðimiz olan çocuklarýmýzýn baþka halklara armaðan olmamasý için herkesin anadilde eðitim kampanyasýna destek vermeye çaðýrýyoruz."

Altaç'tan Silvanlýlar Derneði'ne ziyaret AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Silvanlýlar Derneði'ni ziyaret etti.

Rehber öðretmenler bilgilendirildi Dicle Üniversitesi'nde Rehber Öðretmenlerine yönelik 'Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Bozukluðu' konusunda sene baþý bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Yapýlan bilgilendirme toplantýsýna Ýl Milli Eðitim Müdürü M. Hadi Aðýrbaþ, Þube Müdürü Hüseyin Han, Baðlar Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Mehmet Çelik ve 17 ilçe okullarýnda görev yapan rehber öðretmenler katýldý. Ýl Milli Eðitim Müdürü M. Hadi Aðýrbaþ, 2013-2014 Eðitim-Öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný temenni ederek, rehber öðretmenliðin diðer branþlara göre daha çok önem arz ettiðini belirtti. Ýl Milli Eðitim Müdürü Aðýrbaþ, rehber öðretmenlerden özellikle öðrencilerin sorunlarý ile ilgilenip çözüm önerileri sunmalarýný ve rehber öðretmenlerin okullarýn kalitesini arttýrmalarý konusunda çaba sarf etmelerini istedi.

Derneklerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn bir þehrin bel kemiði olduðunu ifade eden Altaç, her zaman derneklerle iletiþim içinde olacaklarýný kaydetti. Altaç, "Ülkemizin geleceði açýsýndan sivil toplum kuruluþlarýnýn güçlenmesi gerektiðine, bizlerinde onlara daha fazla destek vermemiz gerektiðine inanýyoruz. Ýnþallah bunlarý hep birlikte yaþayacaðýz. Sivil toplum kuruluþlarý Diyarbakýr'da olabildiðince siyasetin içerisindedir. Yeri geldiðinde Biz ülke meseleleri hakkýnda olaylara saðduyulu ve objektif yaklaþabilecek sivil toplum

kuruluþlarýna ihtiyaç duyuyoruz. Sivil toplum kuruluþlarý ve dernekler geniþ kitlelere hitap eden yapýlardýr. Sivil toplum kuruluþlarý, baþka bir amaç ve hedef gütmeksizin demokrasinin ilerlemesi için çalýþýyorlar. Diyarbakýr'ýn geliþmesi ve kalkýnmasý için çalýþýyoruz" dedi. Silvanlýlar Eðitim Kültür Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Mehmet Ýhsan Çevik ise kendilerini ziyaret eden AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'a teþekkür ederek derneðin amacýnýn topluma faydalý bireyler yetiþtirmek olduðunu ifade etti.

Uyuþturucu ve fuhuþa karþý panel

Dikkat Eksikliði Çeþitli okullarýn rehber öðretmenleri okullarýnda yapýlan faaliyetlerden kýsa bilgiler verdikten sonra Dicle Üniversitesi Çocuk, Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Þeref Þimþek, günümüzde önemli halk saðlýðý sorunu olarak karþýmýza çýkan Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Bozukluðunun (DEHB) 7 yaþýndan önce baþlayan ve bireyin geliþim düzeyine uygun olmayan, dikkati toplama ve sürdürme, aþýrý hareketlilik ve ataklýkla karakterize yaþam boyu devam eden bir sorun olduðunu belirtti. Çocukta dikkat kusurunun özellikle eðitim hayatýnýn baþlamasýyla belirgin hale geldiðini, okulun baþlamasýyla birlikte öðrenmeye karþý ilgisiz olabildiklerini söyleyen Þimþek, DEHB'nin nedeninin kesin olarak bilinmemekle birlikte deðiþik pek çok kaynaðýn biyolojik etkenlerin önemini gösterdiðini ifade etti.

Batman'da BDP Gençlik Meclisi tarafýndan "uyuþturucuya, fuhuþa ve ajanlaþtýrmaya karþý meþru savunma çizgisinde direniþ" konulu panel düzenlendi. BDP Batman Gençlik Meclisi tarafýndan Petrolkent Mahallesi'nde bulunan Mehmet Sincar Halk Evi'nde "Uyuþturucuya, fuhuþa ve ajanlaþtýrmaya karþý meþru savunma çizgisinde direniþ" konulu panel düzenlendi. Yüzlerce yurttaþýn katýldýðý panelde BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata konuþmacý olarak yer aldý. Çocuklar ve gençler üzerinde devletin yýl-

larca "kirli" bir politika sürdürdüðünü söyleyen Ata, bütün bu yönelimlerin altýnda yatan nedenin Kürt halkýnýn ahlaki ve politik bir toplum haline gelmesinin engellenmesi olduðunu söyledi. Mücadelenin her alana yayýlmasý gerektiðini belirten Ata, "Ahlaki bir toplum yaratmadan özgür bir toplumdan söz edemeyiz. Özgür olsak bile ahlaki bir toplum olduðumuzu iddia edemeyiz. Her þeyden önce bu ahlak üzerinde durmamýz gerek. Bir toplum kendini ayakta tutan deðerlerini yitirmiþse, fuhuþ bu kadar yaygýnlaþmýþsa, çocuklarýmýz uyuþturucu kullanýyor ve uyuþturucu baðýmlýsý haline gelmiþse biz nasýl ahlaki ve politik bir toplum yarattýðýmýzdan söz edebilir miyiz? Bunu iddia edemeyiz. Bunun için diyoruz ki, biz ahlaki ve politik bir

toplumu her yerde yaratmalýyýz. Devlet bugün neden bu kirli politikalarý bu toplumun içinde yürütüyor? Biz bu toplumu tek baþýmýza düþünerek inþa edemeyiz, hep beraber inþa edeceðiz" dedi. Panel Ata'nýn konuþmasýnýn ardýndan soru cevap þeklinde devam etti. (DÝHA)


8

Aktüalite

18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

18 yýl sonra kemikleri bulundu

Anne ve babasýyla gömülecek

Mardin'in Dargeçit Ýlçesi'nde 1995 yýlýnda 14 yaþýndayken gözaltýnda kaybolan ve ilçenin Baðözü Köyü'ndeki kazýlarda kemikleri bulunan Seyhan Doðan, anne ve babasýnýn kemikleriyle birlikte Dargeçit'te yan yana topraða verilecek.

M

ardin'in Dargeçit Ýlçesi'nde 14 yaþýndayken PKK'ya yardým ettiði iddiasýyla Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan 9 kiþiyle birlikte gözaltýna alýnan Seyhan Doðan ile 7 kiþiden bir daha haber alýnamadý. Ailesinin baþvurusu üzerine Dargegit Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn sürdürdüðü faili meçhul cinayetler soruþturmasýnda, ilçenin Baðözü Köyü'nde yapýlan kazý çalýþmasýnda bazý kemikler bulunup Ýstanbul Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Burada yapýlan incelemede kemiklerden bazýlarýnýn Seyhan Doðan'a ait olduðu belirlendi. Doðan'a ait kemikler savcýlýðýn talimatýyla Dergeçit'te belediye mezarlýðýna gömüldü. Seyhan Doðan'ýn annesi Asiye Doðan 2000, babasý Ramazan Doðan ise 2010 yýlýnda geçirdiði kalp krizi sonucu öldü. Bulunan kemiklerin Seyhan Doðan'a ait olduðunun kesinleþmesinin ardýndan

aile, Doðan'ý anne ve babasýyla ayný mezarlýkta topraða vermeye karar verdi. Aile, Asiye Doðan ile Ramazan Doðan'ýn mezarýnýn açýlýp kemiklerinin Dargeçit'e götürülmesi için Ýstanbul'da savcýlýða baþvurdu. Savcýlýðýn talebi kabul etmesi üzerine, Doðan çiftinin mezarý açýldý ve kemikleri alýnarak Dargeçit'e getirilmek üzere yola çýkarýldý.

'Ýnsanlýk suçunun en somut delili' Ýnsan Haklarý Derneði Mardin Þube Baþkaný Erdal Kuzu, Seyhan Doðan'ýn, Ýstanbul'dan getirilen anne ve babasý ile Dargeçit'te yan yana topraða verileceðini belirtti. Kuzu, þunlarý söyledi: "1995 yýlýnda Dargeçit Ýlçesi'nde gözaltýnda kaybettirilen ve kemikleri Dargeçit Baðözü'nde bir kuyuda bulunan küçük Seyhan Doðan'ýn adli týp raporu sonucu kimliðinin kesinleþmesi üzerine naaþý,

Ýstanbul'dan getirilecek olan annesi Asiye ve babasý Ramazan Doðan'ýn naaþlarýyla beraber Dargeçit Ýlçesi'nde topraða verilecektir. Kürtlere karþý devlet tarafýndan iþlenmiþ olan insanlýk suçunun en somut delili olan bu olayýn faillerinin hala dýþarýda olmasý, Dargeçit Ýlçesi'nde 1993- 1996 yýllarýndaki tüm faili meçhul cinayetlerden sorumlu Mehmet Tire'nin iktidar partisi tarafýndan üyeliðe kabul edilmesi ise düþündürücü ve ayný zamanda ürkütücü bir durumdur. ÝHD olarak 1993-1996 yýllarýndaki devlet konseptinin kamuoyuna açýklanmasýný, konseptin uygulayýcýlarýnýn askeri ve sivil ayaklarý dahil olmak üzere tamamýnýn yargý önüne çýkarýlmasýný, yargýsýz infaz soruþturmalarýnýn bir an önce neticelendirilmesini talep ediyoruz.''

BÝK Müdürü gazetecilerle kahvaltýda buluþtu

Hakkari ile Erbil arasýnda eðitim protokolü

H

akkâri Üniversitesi ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin baþkenti Erbil'de bulunan Salahaddin Üniversitesi arasýnda öðrenci ve akademik deðiþim protokolü imzalandý.

Ýmzalanan deðiþim protokolü kapsamýnda, 2 üniversite arasýnda karþýlýklý olarak öðrenci ve öðretim üyesi hareketliliði gerçekleþtirilecek. Bilimsel ve akademik iþbirliði ile ortak eðitim programlarý hazýrlama, araþtýrma ve geliþtirme projelerinin yaný sýra 2 üniversitenin ortak akademik ve kültürel faaliyetler yürütmesi, öðretim üyesi yetiþtirme ve geliþtirme, karþýlýklý öðretim üyesi desteði verme, karþýlýklý olarak öðrenci kontenjanýn ayrýlmasý, ortak ya da çift diploma programýnýn geliþtirilmesi hedeflenmektedir. 2 üniversite arasýnda imzalanan protokolle özellikle Türkçe ve Kürtçe öðretmenlikleri deðiþim program-

larýnýn yürütülmesi öngörülüyor.

Etkileþime bir að daha Protokolü, Hakkari üniversitesi adýna Rektör Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, Salahaddin Üniversitesi adýna Dr. Ahmed Anwar Dezaye imzaladý. Ýmzalanan protokol sonrasýnda kýsa bir açýklama yapan Rektör Ceylan, "Türkiye, Irak'ýn en büyük ekonomik ortaðý ve Irak'taki en büyük inþaat yatýrýmcýsýdýr. Bizler üniversite olarak 2 ülke arasýndaki etkileþime eðitim ayaðýný ekliyoruz. Ýmzaladýðýmýz protokol ile 2 ülke arasýndaki kültürel etkileþimin geliþmesi saðlanacaktýr. Ayrýca; üniversitemizde açýlacak olan Kürtçe Öðretmenliði Bölümü'nün daha donanýmlý olmasý için büyük katkýlar saðlanacak ve Irak'ta Türkçeye olan ilginin artmasý ve yaygýnlaþmasý için çalýþmalara öncülük etmiþ olacaðýz" dedi.

B

asýn Ýlan Kurumu (BÝK) Diyarbakýr Þube Müdürü Halit Peltek, gazetecilerle kahvaltýda buluþtu. Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde ulusal basýn temsilcileri, Diyarbakýr'da yayýn yapan yerel gazete sahip ve temsilcileri ile

kahvaltýda bir araya gelen BÝK Müdürü Halit Peltek, demokrasi açýsýndan yerel gazetelerin faydalarý olduðuna inandýðýný belirtti. Yerel gazetelerin, halkla ve yerel yöneticilerle diyalog içinde olduðunu ve güçlendirilip yaþatýl-

masý gerektiðini belirten Peltek, "Genel Müdürümüz Mehmet Atalay'ýn göreve gelmesiyle yerel basýnda ciddi mesafeler kaydedildi. Gerek tiraj, gerek kadro Halit Peltek ve baský kalitesi düzelen yerel gazeteler içerik olarak da zenginleþti" dedi. Toplantýda yerel gazetelerin sorunlarý da dile getirildi. A.Kadir Baran ÇÝMENHABER MERKEZÝ

Siyaset Akademisi mezunlarýna sertifika B

DP Van Siyaset Akademisi'nden mezun olan kursiyerlere sertifikalarý verildi. BDP Van Siyaset Akademisi 6 ve 7'nci devre kursiyerleri mezun oldu. Nuda Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine, BDP Van Ýl Örgütü, HDP, HDK, EMEP, Van Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, KURDÎ-DER, Eðitim Destek Evi çalýþanlarý ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan akademi yöneticisi Ferit Aydýn, Akademi'nin tüm baský, asimilasyon, inkar ve tutuklamalara raðmen hala ayakta olduðunu dile getirdi. Sayýsý binlere varan akademi çalýþanlarýnýn cezaev-

lerinde olduðunu belirten Aydýn, cezaevlerinde olan arkadaþlarýnýn hiçbirinin ne bir taþ, ne de bir kurþun attýðýný dile getirerek, tek amaçlarýnýn ahlaki politik toplumu oluþturmak olduðunu söyledi. Aydýn, sistemin hala üzerlerine geldiðini, fakat her türlü baský ve tutuklamalara karþý daha güçlü bir mücadeleyle direneceklerini vurguladý. Konuþmanýn ardýndan akademiden mezun olanlara sertifikalarý verilirken, emeði geçen Eðitim Destek Evi'ne de plaket verildi. Sertifika törenin ardýndan mezun olanlar çalýnan müzik eþliðinde geç saatlere kadar halaylar çekti. (DÝHA)

Askeri personele seminer Dicle Üniversitesi Tümexpo fuarýnda D

B

itlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Kara Kuvvetleri Komutanlýðý 10'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardýmcýlýðý'nýn talebi doðrultusunda eðitim semineri verdi. Seminer, BEÜ Saðlýk Yüksekokulu öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Recep Recepov tarafýndan Org. Suat Kuyaþ Kýþlasý'nda verildi. Etkili bir eðiticide bulunmasý gereken kiþisel, mesleki nitelikler, iletiþim, eðitim ve öðretim, ilke ve yöntemleri, öðrenme, öðrenmeyi etkileyen faktörler, eðitim yardýmcý malzemelerinin öðretimdeki yeri ve önemi, eðitimde rehberlik hizmetleri gibi konular anlatýldý. Yrd. Doç. Dr. Recepov, "Sözel sembollerle gerçekleþen öðrenmeler kulakla, görsel sembollerle gerçekleþen öðrenmeler gözle, radyo, plak ve þerit resimlerle gerçekleþen öðrenmeler göz ya da kulakla, hareketli resimlerle, televizyonla ve sergiler yardýmýyla gerçekleþen öðrenmeler göz ve kulakla, geziler, gösteriler, dramatizasyon, model ve numunelerle, doðrudan doðruya

maksatlý olarak gerçekleþen öðrenmelerin de bütün duyu organlarýyla olur. Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlarýn gücünü anlayamazsýnýz" dedi. Eðitim sonrasý Kara Kuvvetleri Komutanlýðý 10'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardýmcýlýðý tarafýndan Yrd. Doç. Dr. Recep Recepov'a gerçekleþtirdiði eðitim semineri için teþekkür edildi.

icle Üniversitesi ebru sanatý çalýþmalarý ile Tümexpo fuarýnda yer aldý. Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) tarafýndan 12-15 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen Tümexpo Genel Ticaret Fuarý'na TÜMSÝAD'ýn davetlisi olarak katýlan Dicle Üniversitesi standýna yoðun ilgi gösterildi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn önceki gün açýlýþýný gerçekleþtirdiði fuara 37 ülkeden davetliler katýldý. TÜMSÝAD'ýn davetiyle ile fuardaki standlarda yer alan Dicle Üniversitesi, kendi üniversitesinin Anadolu El Sanatlarý Kulübü'nün yapmýþ olduðu ebru çalýþmalarýný sergiledi. Standda yer alan Üniversite katýlýmcýlarý ebru sanatý da icra etti. Fuardaki yabancý katýlýmcýlar standdaki çalýþmalarý dikkatle izlerken, kendileri de ebru çalýþmasý yaptý. Oldukça ilgi gören Dicle Üniversitesi standýný gezen yabancý katýlýmcýlar da beðenilerini dile getirdiler. Dicle Üniversitesi EXPO 2014 için de özel davet aldý. Fuar, düzenlenen gala yemeði ile sona erdi. Rýza BARUT-HABER MERKEZÝ


Ýç-Dýþ Politika

18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

9

iHD sýnýrda inceleme yapacak

ÝHD öncülüðünde oluþturulan heyet, Cizre'den Hatay'a kadar Rojava sýnýrýný inceleyecek. ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, koþullarýn yaratýlmasý durumunda Rojava'ya geçerek orada bulunan sýnýr bölgelerini de incelemek istediklerini söyledi.

Ý

nsan haklarý savunucularý, ÝHD öncülüðünde Türkiye'nin Rojava sýnýrýnda yaþananlarý gözlemlemek için heyet oluþturdu. Heyet Cizre'den Hatay'a kadar Rojava sýnýrýnda inceleyecek. ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, incelemelerin ardýndan hazýrlayacaklarý raporu uluslararasý kamuoyunun dikkatine sunacak. Heyetin Pazar günü yola çýkmasý bekleniyor. ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türdoðan, insan haklarý savunucularý olarak Rojava'daki çetelerin saldýrýlarýnýn kendilerini de yakýndan ilgilendirdiðini belirtti. Türkdoðan, "Rojava konusu bizim açýmýzdan ayrýca önemli. Türkiye'de devam eden Kürt sorununun çözümünde belirli bir aþama oldu. Türkiye'de çatýþmasýzlýk ortamý yaratýldý. Ama ayný þey Rojava'da yok. Dolayýsýyla Türkiye'den destek alan çetelerin Türkiye topraklarýný kullanmasý akýllara, savaþ gizli olarak Suriye topraklarýnda mý devam ediyor? Sorusunu getiriyor. Dolayýsýyla bu konu önemlidir. Kürt sorunu-

nun demokratik çözümü konusunda hükümet Rojava'da yaþananlarý yakýndan takip ediyor ve orada olanlara göre bir pozisyon alma fikrindedir" dedi.

Cizre'den Hatay'a kadar Rojava sýnýrýna gidecekleri heyetin çalýþmasýný anlatan Türkdoðan, "Sýnýr hattýnda incelemelerde bulunacaðýz. Ayný zamanda ÝHD'nin de üyesi olduðu Mülteci Haklarý Koordinasyonu da sýnýr hattýnda olan mültecilere iliþkin ayrý bir çalýþma yapacak. Dolayýsýyla bu çalýþmalar sonucunda raporlar hazýrlayýp, uluslararasý kamuoyuna sunacaðýz. Sorun sadece yardýmlarýn ulaþtýrýlmasý deðildir. Elbette bu da çok önemlidir ama siyasi olaraktan orada sorunun demokratik yollarla çözümü konusunda adýmlar atýlmalýdýr. Aksi taktirde Suriye'de insanlar ölmeye devam eder. Diðer ülkelerde mülteci akýnýna uðrayabilir. Suriye'nin kimyasal silahlarýný temsil edeceðini açýklamasý önemlidir. Ama çatýþmalar bir an önce durmalý ve demokratik

AK Parti'den ajan açýklamasý

B

aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, ajan ve böcek iddialarýna iliþkin olarak, savcýlýða ulaþmýþ bir konunun olduðunu, ajanlarýn ise AK Parti 'nin kurucularý arasýnda olduðu iddialarýnýn ise tamamen asýlsýz olduðunu açýkladý. Bozdað, "Bu haberin bir kýsmý doðru bir kýsmý doðru deðil. Doðru olan kýsmý þu; Bundan yaklaþýk 1 yýl önce Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý'nda böyle bir dinleme hadisesi nedeniyle Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda

bulunuldu ve tahkikat devam ediyor. Tahkikat kapsamýnda neler var onu tam olarak bilme imkanýmýz yok. Ama ismi geçen kiþilerin Ak Parti kurucusu olduðuna iliþkin kýsým yalandýr. Böyle bir þey söz konusu deðildir. Bununla ilgili tahkikat devam ediyor. Zaten þikayetçi olan Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný'dýr. Bu konuda gerekli tahkikatýn yapýlmasý ve sorumlularýn tespiti ile cezalandýrýlmasý talebiyle soruþturma devam ediyor. Soruþturma gizli biliyorsunuz. Þu ana kadar savcýlýk tarafýndan yapýlmýþ bir açýklama yok ancak kurumdan bizim aldýðýmýz bilgiler daha önce sahip olduðumuz bilgiler çerçevesinde bunun Ak Parti ile Ak Parti kurucularý ile hiçbir ilgisinin bulunmadýðýnýn altýný özellikle çizmek isterim. Dosyada ne var onu bilmiyorum ama Ak Parti kurucularý ile Ak Parti arasýnda Ýran ajanlarý var, Ýran onlarý dinliyormuþ vs.. kýsmý koca bir yalandan ibarettir" dedi.

seçimler yolu ile yeni hükümetin belirlenmesi için kalýcý ateþkes olmalýdýr. Buna paralel, Rojava'da Kürtlere saldýran paramiliter birimlerde engellenmelidir. Bunlar kime saldýrýyor. Rojava'da bulunan Kürtler Esad rejimini temsil etmiyor ki" þeklinde konuþtu.

'Rojava'ya da geçmek istiyoruz' Türkdoðan, sýnýr hattýnýn Cizre'den baþladýðýný ve Hatay'a kadar geldiðini bunun tamamýný gezeceklerini vurgulayarak, þunlarý dile getirdi: "Sýnýr kapýlarýnýn durumlarýna bakýp tespitler yapacaðýz. Türkiye kýsmý bittikten sonra güvenlik gibi koþullar oluþabilirse Rojava bölgesine geçip orada da inceleme yapmak istiyoruz. Buradan yeniden hükümete seslenmek istiyorum. Türkiye, Rojava bölgesi ile iliþkilerini biran önce geliþtirmeli, Rojava bölgesine hasmane tutumu olanlarla da iliþkisini biran önce sonlandýrmalýdýr. Rojava ile olan dostluk iliþkileri etkisini Türkiye'de de gösterecektir." (DÝHA)

Menderes mezarý baþýnda anýldý Baþbakan Menderes ve eski bakanlar Fatih Rüþtü Zorlu ile Hasan Polatkan'ýn idam edilmesinin demokrasiye aykýrý olduðunu söyleyen Soylu, "Onlarýn davasý bu Anadolu topraklarýnýn kendisine vatan etmiþ insanlarýn davasýdýr. Onlara gerçekleþen infaz bilinmeli ki, þahýslarýna deðil, demokrasiyeydi" dedi.

'Darbe yapanýn yanýna kâr kalmaz'

1

961 yýlýnda idam edilen Merhum Baþbakan Adnan Menderes, ölümünün 52. yýlýnda mezarý baþýnda düzenlenen törenle anýldý. Törene, Adnan Menderes'in oðlu merhum Aydýn Menderes'in eþi Ümran Menderes, Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Törende eski bakanlardan Fatih Rüþtü Zorlu ve Hasan Polatkan için de

dua edildi. Topkapý'da bulunan anýtmezardaki resmi tören saygý duruþu ve Kuran-ý Kerim okunmasýyla baþladý. Daha sonra bir konuþma yapan Menderes'in oðlu olan Aydýn Menderes'in eþi Ümran Menderes, bu topraklarda yaþamaktan mutluluk duyduklarýný ve bütün unsurlarýyla bu milletin parçalarýnýn örnek bir mozaik teþkil ettiðini söyledi. Ardýndan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu bir konuþma yaptý. Merhum

AÝHM Osman Paksüt dosyasýný açýyor

miþ, Anayasa Mahkemesi'ndeki ön soruþturma sürecinde savunmasýnýn alýnmamýþ ve eþiyle 30 Temmuz 2008 tarihinde yaptýðý telefon görüþmesinin ön inceleme raporuna eklenmemiþ olmasýnýn Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin adil yargýlanma ve özel hayatýn korunmasýyla ilgili maddelerine aykýrý olduðunu savundu. Baþvuruyu incelemeye alan AÝHM, davacýnýn özel hayatýn korunmasýyla ilgili haklarýnýn ihlal edilip edilmediði konusunda Türk hükümetinden savunma istedi.

Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ da, idamdan 52 yýl sonra kaybedenin Menderes ve arkadaþlarý olmadýðýný, kaybedenin idamý gerçekleþtiren zihniyet olduðunu söyledi. Baðýþ, "Artýk Türkiye'de darbenin hiçbir zaman, hiçbir þekilde yapanýn yanýna kar kalmayacaðýný bütün dünya biliyor" þeklinde konuþtu. Dua öncesinde Bakan Baðýþ ve beraberindekiler Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun kabirlerine çelenk koydu. Daha sonra Ýstanbul Müftüsü Doç.Dr. Rahmi Yaran'ýn ettiði dua ile program sona erdi. Bakan Baðýþ ve beraberindekiler Aydýn Menderes ile Eski Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.

'Türkiye de kimyasal silahlarýný teslim etsin' Ý

ran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'den kimyasal silahlarýný teslim etmesini istedi. Sözcü Hüseyin Nakavi Hüseyni, Suriye'nin kimyasal silahlarýný teslim etmesi kararýný eleþtirerek, ABD'nin Suriye'ye saldýrmayacaðýna dair bir güvence vermesi durumunda Þam yönetiminin kimyasal silahlarýný teslim etmesi gerektiðini söyledi. Ýranlý parlamenter, "Bölgedeki kimyasal silahlar kontrol altýna alýnacaksa o zaman Türkiye, Siyonist rejim

(Ýsrail ) ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de bu tip silahlarýný teslim etmeliler" dedi.

'Komþuluk iliþkisinden uzak' Ýran Meclis Baþkanýnýn dýþ politika danýþmaný Hüseyin Þeyhülislam, Türkiye'nin Suriye helikopterini düþürerek bölgedeki gerginliðin artmasýna sebebiyet verdiðini ifade etti. Þeyhülislam, "Türkiye'nin son zamanlardaki davranýþlarý maalesef komþuluk iliþkilerinden çok uzaktýr ve çeþitli sorunlara neden olmaktadýr" þeklinde konuþtu.

Demokratikleþme paketi tamamlandý T

ürkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir Anayasa Mahkemesi üyesi ülkesini Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) þikayet etti. Eþi Ergenekon davasýnda 2 yýl 6 ay hapis cezasýna mahkum edilen Osman Alifeyyaz Paksüt, telefonunun Ergenekon davasý savcýlarý tarafýndan izinsiz teknik takibe alýnmasý ve bu konuyla ilgili olarak üyesi olduðu Anayasa Mahkemesi önündeki yasal sürecin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ne aykýrý olduðu tezleriyle Strasbourg Mahkemesi önünde Ankara'dan þikayetçi oldu. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý,

A

2008 yýlýnda o dönem Anayasa Mahkemesi baþkanvekili olan Paksüt ile eþi Ferda Paksüt'ün mahkemede görülmekte olan Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin kapatýlma davasý sürecinde Ergenekon örgütü üyesi olduklarý söylenen þahýslarla görüþtüklerini ve "basýna bilgi sýzdýrdýklarýný" ifade etmiþti.

Savunma istenildi Osman Paksüt, AÝHM'ye yaptýðý baþvuruda, Ergenekon savcýlarýnýn kendisini teknik takibe aldýklarý konusunda Anayasa Mahkemesi'ni bilgilendirme-

K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, demokratikleþme paketinin bugün (dün) tamamlanacaðýný açýkladý. Çelik, Baþbakan Erdoðan'ýn kamuoyuna açýklama yapmayacaðýný da sözlerine ekledi. Twitter hesabýndan açýklama yapan Çelik, "Demokratikleþme Paketi'nde yer alan hususlarýn tedvini ve metinlerin bir bütün olarak redaksiyonu için makul bir süreye ihtiyaç vardýr. Sayýn Baþbakanýmýz, önümüzdeki günlerde müstakil bir program ve basýn toplantýsý ile demokratikleþme paketini kamuoyuna arz edecektir" dedi.


10

18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Ýç-DýþHaberler

Davutoðlu: Misilleme beklemiyoruz

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Türkiye'nin, güvenliðini ve ulusal çýkarlarýný korumak açýsýndan her türlü geliþmeye karþý hazýrlýklý olduðunu söyledi ve ekledi: Suriye'den bir misilleme beklemiyoruz. 'Bilinçli ihlal söz konusu'

D

ýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, gündeme iliþkin sorularý yanýtladý. Davutoðlu, Türkiye'nin her ihtimale hazýr olduðunu ifade etti. Bakan Davutoðlu, "Türkiye ve Türk Silahlý Kuvvetleri herhangi bir þekilde ülkemizin ve sýnýrlarýmýzýn güvenliðine dönük her türlü ihlale anýnda cevap verilebilecek þekilde hem talimatlandýrýlmýþ, hem de hazýrlýklý hale getirilmiþtir. O bakýmdan bundan sonra olabilecek her türlü geliþmeye de bütün senaryolar itibariyle güvenliðimizi ve ulusal çýkarlarýmýzý korumak açýsýndan hazýrlýklýyýz, ancak herhangi bir misilleme beklemiyoruz" dedi.

Olayda bilinçli bir ihlal söz konusu olduðunu vurgulayan Davutoðlu, Türk uçaðýnýn Suriye tarafýndan düþürülmesi olayýnýn ardýndan angajman kurallarýnýn deðiþtirildiðini anýmsatarak, "Sadece ihlal deðil, Türkiye'ye dönük bir tehdit þeklinde sýnýrýmýza yaklaþanlara karþý dahi her türlü tedbiri alacaðýmýzý, hiçbir tereddüt göstermeyeceðimizi bütün dünyaya ilan ettik. Suriye hükümeti de bunu biliyordu. Bizi suçlayacaklarýna, bunu bilmelerine raðmen Türkiye'yi sýnamaya kalkmalarý dolayýsýyla kendi haddini bilmezliklerini suçlamalarý lazým" þeklinde konuþtu.

2 km ihlal yapýldý Angajman kurallarýnýn yakýndan takip edildiðini kaydeden Davutoðlu, Türk Hava Kuvvetleri'nin sýnýrlara yaklaþan ve

Suriye ve Türkiye'ye çaðrý

'Soðukkanlý olun'

Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Merziye Afham, Suriye'nin helikopter ihlalinin önceden planlanmýþ bir giriþim olmadýðýný belirterek, taraflarý soðukkanlý olmaya davet etti.

D

ýþiþleri Bakanlýðý'nýn haftalýk basýn toplantýsýnda gündeme dair sorularý yanýtlayan Afham, düþürülen helikopterle ilgili soruyu yanýtladý. Afram, "Sýnýr ihlali önceden planlanmýþ bir giriþim deðil. Dolayýsýyla her iki tarafý da soðukkanlý olmaya davet ediyoruz. Her iki ülkenin de en makul yolu tercih edeceðini umuyoruz" dedi.

Tebrik mektubuydu Afham, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani'ye gönderdiði mektubun içeriði hakkýnda ise "Obama'nýn mektubu Suriye meselesi ile ilgili deðildi. Sayýn Ruhani'nin cumhurbaþkanlýðý görevine gelmesinin ardýndan gönderilen bir tebrik mektubuydu. Sayýn Ruhani de cevaben bir teþekkür mektubu gönderdi. Mektuplar diplomatik kanallar aracýlýðýyla iletildi" açýklamasýný yaptý.

Suriye'de askerimiz yok

tehdit teþkil eden her hava unsuruna karþý müteyakkýz þekilde görev yürüttüðünü ve harekete geçtiðini ifade etti. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, "Bütün bunlarý bilmelerine raðmen 2 km derinliðine ihlal yaptýðýnýzda, bunun bize dönük bir mesaj niteliði

taþýdýðýný biz anlarýz. Yani 'ben gelir bu ülkede bu sýnýrý ihlal ederim', ya bu sýnamadýr, Türkiye'nin ne þekilde cevap vereceðine dair, böyle bir cüret göstermiþlerse cevaplarýný almýþlardýr. Bilinçsiz bir þey ise girmeden uyarýlýyor" ifadelerini kullandý.

Afham, sosyal medyada yayýnlandýktan sonra dýþ basýnda yer alan, Ýran askerlerinin Suriye'de görev aldýðýna iliþkin görüntülerle ilgili soruya ise, "Ýran'ýn Suriye'de hiçbir þekilde resmi askeri varlýðý bulunmuyor" cevabýný verdi. Suriye'de gayri resmi veya gönüllü Ýranlý askerlerin bulunup bulunmadýðý sorusunu cevapsýz býrakan Afham, "Ýran Suriye'ye yalnýzca insani yardýmda bulunacaðýný daha önceden duyurmuþtur" dedi. Afham ayrýca, BM Genel Kurulu'nun ardýndan, Rusya Devler Baþkaný Vladimir Putin'in Ýran'a resmi ziyarette bulunacaðýný duyurdu. Putin'in ziyaretinin tarihi hakkýnda bilgi verilmedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

11

Kýraç, spor tesislerini inceledi Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, kentteki spor tesislerinde denetim yaptý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdüllatif Umut'un eþlik ettiði Vali Kýraç, spor tesislerinin yaný sýra gençlik merkezlerini de ziyaret ederek buralarda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.

S

eyrantepe spor salonu, yüzme havuzu, atletizm tartan pisti, Beyaz Tebeþir tesisleri, Seyrantepe Tesislerindeki futbol sahalarý ve inþaatý devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Vali Kýraç, ihalesi yapýlan ve ihale aþamasýnda olan projeler hakkýnda da Umut'tan bilgi aldý.Tesisleri beðendiðini ifade eden Vali Kýraç, kentteki tesis sayýsýnýn genç nüfus oranýna göre yetersiz olduðunu söyledi. Vali Kýraç, "Tesislerin kalitesi konusu sýkýntý. Gerekli bakým ve onarým çalýþmalarý yapýlýyor. Bazý tesisler yapým aþamasýnda. Genç nüfusun çok fazla olduðu bir kentte daha fazla spor tesisi olmalýdýr. Bu konuda gerekli çalýþmalarý yapacaðýz. Spor müsabakalarýný fýrsat buldukça daha fazla takip edeceðim. Spor kentlerin olmazsa olmazýdýr. Bunun bilincindeyiz" dedi. Taþkýn Civelek

Þanlýurfaspor'da maðlubiyet üzüntüsü Batmanlý tekvandocunun

Þanlýurfaspor Basýn Sözcüsü A.Gökhan Gökmen, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçýnda aldýklarý maðlubiyetin derin üzüntüsü içerisinde olduklarýný belirterek, maçý yol kazasýna benzetti.

hedefi avrupa þampiyonluðu

G

ökmen, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda kötü bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Grubumuzun güçlü takýmlarýndan olan Ýstanbul deplasmanýnda özellikle maçýn ilk yarýsýnda istediðimiz futbolu sahaya yansýttýðýmýzý düþünüyorum. Ancak ikinci yarýda arzu edilen futbolu sahaya yansýtamadýk ve buna raðmen 1-0 öne geçmeyi baþardýk. Fakat bu skoru koruyamadýk. Kötü bir performansla rakibe boyun eðdik. Kötü bir futbol oynandýðýnýn farkýndayýz. Teknik heyetimiz, bunun önlemlerini alacaktýr. Biz bunu yol kazasý olarak deðerlendiriyoruz. Çünkü futbol üç neticeli bir oyundur. Hepimizin arzusu ve isteði bu maçtan iyi bir sonuçla ayrýlabilmekti, lakin bunu baþaramadýk" dedi. Teknik heyet ile futbolculara güvenlerinin tam olduðunu kaydeden Gökmen, þunlarý söyledi: "Bir yenilgi aldýk diye, bir kaza yaþadýk diye teknik heyet ile futbolculara bu kadar eleþtiri yapýlmasýný doðru bulmuyoruz. Bunun için morallerimizi bozmadan bundan sonraki maçlarýmýzý düþünmeliyiz. Lig uzun bir maratondur ve halen yolun baþýndayýz. Ýnþallah Çarþamba günü evimizde oynayacaðýmýz TKÝ Tavþanlý Linyitspor ve ardýndan deplasmanda karþýlaþacaðýmýz Fethiyespor maçlarýný kazanarak bu yenilgiyi telafi edeceðiz. Bu iki maçtan alacaðýmýz 6 puanla yine zirveye oynayacaðýz.

2.lig kýrmýzý grup

Lakin bu kötü günümüzde kenetlenmemiz lazým. Bu konuda da taraftarlarýmýza büyük görev düþüyor. Küsmeden, darýlmadan tüm taraftarlarýmýzýn TKÝ Tavþanlý Linyitspor maçýna gelerek takýmlarýna büyük destek vermelerini bekliyoruz." Ýstanbul deplasmanýnda kendilerini yalnýz býrakmayan baþta Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik olmak üzere, Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç'e, Þanlýurfa Milletvekili Halil Özcan'a, Ýstanbul'da bulunan hemþerilerine ve özellikle de Þanlýurfa'dan bu deplasmana gelerek takýmlarýna destek veren tüm taraftarlara teþekkür eden Þanlýurfaspor Basýn Sözcüsü A. Gökhan Gökmen, "Ayrýca bize göstermiþ olduklarý misafirperverlikten dolayý Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'a da teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.

Balkan Tekvando Þampiyonasý'nda birinci olan Batmanlý sporcu Ömer Fýrat Çelik,hedefinin Avrupa þampiyonluðu olduðunu söyledi.

B

alkan Tekvando Federasyonu'nun organize ettiði ve 10 ülkeden 295 sporcunun katýldýðý þampiyonayaTürkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Karadað, Romanya, Sýrbistan veSlovenya ülkeleri katýldý. Þampiyonada Türkiye Büyük, Genç ve Yýldýz ile Minik sporcular kategorisinde yarýþtý. Batman Sýddýk Tekin Lisesi 10. sýnýf öðrencisi Ömer Fýrat Çelik, þampiyonada 1. olduðu için de Tekvando milli takýmýna seçildi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

HEDEFÝM Avrupa VE DÜNYA ÞAMPÝYONLUÐU Daha önce birçok ödül alarak baþarýlara imza atan Çelik, Türkiye'yi Avrupa'da ve olimpiyatlarda temsil etmeyi hedefliyor. Her sporcu gibi þampiyon olmayý hedeflediðini söyleyen Çelik, "Hedefim Avrupa ve olimpiyat þampiyonasýna katýlmaktýr." diye konuþtu. Ömer Fýrat Çelik'in kendisini çok iyi yetiþtirmiþ bir öðrenci olduðuna söyleyen Sýddýk Tekin Lisesi MüdürüAli Erdoðan ise yaptýðý açýklamada, "Öðrencimiz Balkan þampiyonu oldu kendisini tebrik ediyoruz. Annesi, babasý, hocalarýný da tebrik ediyoruz. Hayýrlý olsun." dedi. Ýlk kez Batman'da tekvando sporunda Balkan þampiyonu çýktýðýný belirten Fýrat'ýn antrenörü Þükrü Þakar ise yaptýðý açýklamada, "Bizim için Batman için gurur verici bir olay. Ýlk kez Batman'dan bir Balkan þampiyonu çýkýyor. Maça

girmeden önce hedefimiz þampiyonluktu. Amacýmýza ulaþtýk. Allah izin verirse öðrencimiz daha sýký çalýþacak. Avrupa ve dünya þampiyonasýna katýlmak için çaba harcayacak." dedi. Fýrat'ýn Batmanlý sporcular için iyi bir örnek teþkil ettiðini belirten Þakar, "Sporcularýmýz bizlere þunu söylüyordu. Batýdaki sporcular bizden neden daha iyi. Bizdeki sporcularda devamlýlýkta sýkýntý var. Fýrat devam etti baþardý. Fýrat, batýdaki sporcularla doðudaki sporcular arasýndaki farkýn çalýþmak veya çalýþmamaktan kaynaklandýðýný gösterdi." diye konuþtu. Sýddýk Tekin Lisesi Beden Eðitimi öðretmeni Mehmet Þaþmaz ise Ömer Fýrat'ýn Balkan þampiyonu olmasý ile gençlere özgüven aþýlayarak önderlik ettiðini ve bunun diðer öðrencileri de teþvik edeceðini söyledi. Þaþmaz, þöyle konuþtu: "Öðrencimiz Ömer Fýrat Çelik göstermiþ olduðu baþarýyla öðrencilerimize ve Batmanlý gençlere örnek olmuþtur. Batman ile batý illerindeki öðrenciler arasýnda bir fark kalmamýþtýr. Çünkü bizim öðrencilerimizdeki eksik özgüvendi. Artýk bu da yavaþ yavaþ giderilmiþ oldu. Batmanlý sporcu Balkan þampiyonu oldu. Bu Avrupa ve dünya þampiyonu da olabilir demektir. Özellikle öðrencimizi bu noktada tebrik ediyorum. Baþarýlarýnýn devamýný diliyorum." Kendisiyle gurur duyduklarýný belirten ailesi de, "Aile bireyleri ve Batmanlý olarak kendisiyle gurur duyduk. Gençlerimizin önünü açacaktýr. Sýký bir çalýþmayla buraya geldi. Hedefimiz Avrupa ve dünya þampiyonluðudur." diye konuþtular.

Ziraat Türkiye Kupasý 2. tur kuralarý çekildi Futbolda Ziraat Türkiye Kupasý 2. tur müsabakalarý kura çekimi yapýldý.

A

taköy Olimpiyatevi'nde yapýlan kura çekimine, Profesyonel Kurul Baþkaný ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koþar, TFF Genel Sekreter Yardýmcýsý Özcan Þepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçýn ile kulüp temsilcileri ve Ziraat Bankasý yetkilileri katýldý. Arif Koþar, kura çekimi öncesi yaptýðý konuþmada, "Bir yýl önce Türkiye'nin bütün sathýna yayýlan ve tüm illerimizin temsil edildiði Ziraat Türkiye Kupasý'nda, çok renkli mücadelelerin yaþanacaðýna inanýyorum. Alt liglerimizde yer alan takýmlarýmýz, Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig takýmlarý ile eþleþecek. Sadece takýmlar deðil, þehirler kucaklaþacak, þehirlerimizin tanýtýmý saðlanacak. 2. Tur Müsabakalarý ku-

ra çekiminin hayýrlý olmasýný diliyorum" diye konuþtu. Yapýlan 2. Tur müsabakalarý kura çekiminde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor-Ýskenderun Demir Çelikspor'la, Yeni Diyarbakýrspor ise Altay ile eþleþti.


12

CMYK

18 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA

Belediyespor'da hazýrlýklar baþladý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor hafta sonu deplasmanda oynayacaðý MKE Ankaragücü karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý idmanla sürdürdü.

S

por Toto Ýkinci Ligi'nin yeni ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor sezonun üçüncü maçýnda deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün Seyrantepe Tesisleri'nde yaptýðý idmanla sürdürdü. Ýdmana futbolcular tam kadro ile katýlýrken futbolcular ýsýnma koþusunun ardýndan teknik çalýþma ile çift kale maç yaptý. Ýdman sýrasýnda oyuncularýn moral ve motivasyonlarýnýn yüksek olduðu gözlendi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar, kendi sahamýzda Altayspor maçýnda þansýz bir þekilde sahadan 1 puanla ayrýldýk diðer maçlarda da baskýlý oyun kurarak iyi sonuçlar alacaðýz”dedi. Özyazanlar yaptýðý açýklamada, Altayspor karþýsýnda istedikleri oyunu ve pas trafiðini yapamadýklarýný, bunun için beklemedikleri bir beraberlik aldýklarýný belirtti. Kendi oyun mantalitelerini

uyguladýklarý her maçta kazanmaya yakýn takým olduklarýna iþaret eden Özyazanlar, "Altayspor maçýna çok moralli çýktýk. Ama Altay maçýnýn ilk yarýsýnda olduðu gibi enteresan

bir þekilde 3-4-5 pasý bir arada yapamadýk. Bunun üzerinde mutlaka duracaðýz. 2-3 pastan sonra top kaybý olduðu zaman sýkýntý oluyor. Altayspor karþýsýnda çok basit gol yedik. Bunu

takýmýmýzla da konuþtum. Böyle gol yemememiz lazým. Maçtan önce konuþtuðumuz durumlardan gol yememiz bizi daha da fazla üzdü" ifadelerine yer verdi. Ankaragücü maçýyla ilgili de deðerlendirmede bulunan Özyazanlar, þunlarý kaydetti: "Rakibimiz iyi transferler yaptý. Belki de bu ligin 3 büyüklerini zorlayacak takýmlardan birisi. Bizim için rakibin oyunu deðil, kendi oyunumuz önemli. Bu rakiplerle ligde nasýl olsa oynayacaðýz. Oynayacaðýmýz maçlardan mutlaka puanla ayrýlmamýz gerekiyor. Bizim kendi oyun kalitemizi iç saha maçlarýnda mutlaka uygulamamýz gerekir. Bunun üzerinde biraz daha duracaðýz. Nasýl Altay maçýnda rakibi üçüncü bölgede baský kurarak tuttuysak ve çýkarmadýysak, bunu diðer maçlarda da yapmamýz gerekiyor. Ýyi bir sonuçla ayrýlacaðýmýza inanýyoruz." Taþkýn Civelek

Diyarbakýrspor Bal ligine katýlmayacak

B

orç bataðýnda olan ve Y. Diyarbakýrspor'la birleþme kararý alan Diyarbakýrspor'un BAL ) Ligine katýlmama kararý aldýðý ve Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta 2013-2014 sezonu bu hafta sonu oynanacak maçlarla start alacak. Türkiye'nin en üst amatör futbol ligi olan BAL'da, 20132014 sezonunda toplam 155 takým 11 grupta mücadele edecek. BAL'da 2 grup 15 takýmdan, 8 grup 14 takýmdan, 1 grup ise 13 takýmdan oluþuyor.

ÖNCE PLAY-OFF, SONRA 3.LÝG BAL'dan, Spor Toto 3. Lig'e yükselecek toplam 9 takým, gruplarýný birinci ve ikincilerinin katýlacaðý playoff müsabakalarý sonrasýnda belirlenecek. 2.Grup'ta ilk 2'de yer alan takýmlar Play-Off'akalýrken,son 2 sýradakiler kendi kentlerinin amatör liglerine düþecek. Diyarbakýrspor'un bölgesel Amatör ligine katýlmamasý nedeniyle Yolspor ve Erganispor'dan iki takým da küme düþerse,Diyarbakýr Süper Amatör Ligi'nde birinci ve ikinci olan takýmlar

doðrudan BAL'a yükselecek. Yolspor ve Erganispor'dan biri 3.Lig'e yükselir, bir takým küme düþerse, Diyarbakýr Süper Amatör Ligi'nde birinci ve ikinci olan olan takýmlar doðrudan BAL'a yükselecek. Yolspor ve Erganispor'dan biri 3.Lig'e yükselip diðer takým küme düþmezse,küme düþmeyen takým Süper Amatör Lig ikincisi ile baraj müsabakasý oynayacak. Süper Amatör þampiyonu olan takým doðrudan BAL'a yükselecek.

GÖZLER ERGANÝ VE YOLSPOR'DA Yolspor ve Erganispor'dan hiçbiri 3.Lig'e yükselmez, bir takým küme düþerse,puan olarak en üstte olan kalan takým BAL'da kalýrken, Süper Amatör Lig þampiyonu doðrudan BAL'a yükselecek. Yolspor ve Erganispor'danhiçbiri 3.Lig'e yükselmez ve küme düþmezlerse, sezon sonu puan tablosunda en üstte olan takým BAL'da kalacak, en alta olan takým doðrudan Süper Amatör'edüþecek. Ýkinci olan takým ise Diyarbakýr Süper Amatör Ligi ikincisi ile baraj müsabakasý oynayacak.

Kupa töreni Cumartesi Bölgesel Amatör Lig þampiyonluðu için Yeni Diyarbakýrspor'a Cumartesi günü þampiyonluk kupasý verilecek.

Kýraç : Altay maçýný izledi D

aha önce Valiler karar Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Spor ile Altay Spor kulübü arasýnda oynan maçý tribünde vatandaþlarla karþýlaþmayý birlikte izledi. Ýkinci Lig Kýrmýzý Grupta oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan mücadeleyi Vali Mustafa Cahit Kýraç Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Diyarbakýr Büyükþehir

Belediye Sporlu yöneticiler ile Altay Spor Kulübü yöneticileri ile beraber izledi. Stat giriþinde ve tribünde halkýn kendisine gösterdiði sevgiye ayný sýcaklýkla karþýlýk veren Vali Kýraç maç sonunda kýsa bir açýklama yaparak "Dostça bir karþýlaþma olduðunu ve dostluðun kazandýðýný belirterek ilimizde bu tür sportif faaliyetlerin artmasý dileðinde" bulundu.

Eren ve Akçadað maçý izledi A

nkara Baðlum Stadyumunda oynanan ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu ve icra kurulu üyesi Edip Eren ile Diyarbakýrlý iþ adamý ve Diyarbakýrspor'un Eski Futbol Þube Sorumlusu Þahap Akçadað'da izledi. Diyarbakýrspor Eski Futbol Þube Sorumlusu Þahap Akçadað yaptýðý açýklamada, "Her iki takým açýsýnda iyi bir mücadele oldu. Y.Diyarbakýrspor takýmý rakibi CMYK

karþýsýnda iyi mücadele etti. Sahadan 1-0 ayrýlarak taraftarlarýný sevindirdi. Ýnþallah 3.ligde Þampiyon olur ve 2.lige çýkar" ifadesini kullandý.

Ýlhanlý : 3.Ligde Baþarýlý Olacaðýz Kulüp Baþkaný Fevzi Ýlhanlý, oluþturulan zengin ve derinliði bulunan kadromuzun beklentilere cevap vereceðine ve deplasmanda alýnan 3 puan bizi sevindirdi. ifade ederken, Y.Diyarbakýrspor'un baþarýlý olmasý adýna gerekenin yapýlacaðýný söyledi Þekerspor deplasmanýnda takýmýmýzýn net fýrsatlar yakalamasýna raðmen bunlarý deðerlendiremediðini ve girdiði fýrsatlarý golle sonuçlandýran takýmýn 3 puaný aldýðýný ifade eden Kulüp Baþkaný Fevzi Ýlhanlý , "Maçý kazanabilecek pozisyonlarý bulmamýza raðmen son vuruþlardaki gerek þanssýzlýk gerekse beceriksizlik yüzünden bunlarý gole çeviremedik. Böyle olunca da takým olarak sahadan galibiyetle ayrýldýk.lfadesini kullandý. 'BÝZE ÝNANANLARA ARMAÐAN OLSUN'

K

upa törenine TFF Asbaþkaný Edip Eren ve Tff yöneticileri ile çok sayýda siyasetçi, bürokrat, kent yöneticileri, STK temsilcileri ve spor adamlarýnýn bu etkinliðe katýlmasý bekleniyor. Sahanýn ortasýna kurulacak platformda yapýlan konuþmalardan sonra þampiyonluk kupasý yeþil-kýrmýzýlý kulübe takdim edilecek.Kupa töreninin ardýndan ligin iddialý takýmlarýndan Arsinspor'u konuk edecek olan Yeni Diyarbakýrspor'da bilet fiyatlarý açýklandý. kapalý tribün biletlerini 3 lira, kale arkasý ve maraton tribün biletlerini ise 1 liradan satma kararý alan yönetim. 12 yaþýn altýndaki çocuklar ve kadýnlar ise maçý ücretsiz izleyebilecek. "HERKESÝ VE HER KESÝMÝ BEKLÝYORUZ" Yeni Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný Feyzi Ýlhanlý, kentin seçilmiþ ve atanmýþ yöneticilerinin yaný sýra tüm spor taban birliklerini,sivil toplum örgütlerini ve Diyarbakýr halkýný Arsinspor maçýna davet etti. Ýlhanlý, "Baþta sayýn milletvekillerimiz, Valimiz Cahit Kýraç, Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Osman Baydemir, merkez ve ilçe belediye baþkanlarý, ilçe kaymakamlarýný, sivil toplum örgütlerini, spor taban birliklerini, spor adamlarýný, Diyarbakýrspor'a ve kente hizmet etmiþ deðerli insanlarý, 12. adam görevini gören halkýmýzý ve taraftarlarýmýzý, kadýn ve çocuklarý bu önemli etkinliðe davet ediyoruz. Önce kupamýzý alacaðýz, inþallah daha sonra da 3 puanýmýzý alacaðýz" dedi.

Sportif Direktör Vedat Tanrýverdi ise Þekerspor galibiyetini her zaman takýmýn yanýnda olan taraftarlara armaðan ettiklerini söyledi. Tanrýverdi, "Deplasmanda oynadýðýmýz maçta hak ettiðimiz bir galibiyet aldýk. 21 Eylül Cumartesi günü Arsinspor ile

4'ncü lig maçýmýzý yapacaðýz. Bu maçý da kazanýp seri galibiyetler almak istiyoruz. Þekerspor karþýsýnda elde ettiðimiz galibiyeti bize inananlarý mahçup etmedik." dedi. 'ÝYÝ OYUN DEÐÝL 3 PUAN ÝSTEDÝK' Teknik Direktör Namýk Altunsoy,önceki maçlara oranla iyi oynamadýklarýný,güzel futboldan ziyade sonuca ulaþmayý amaçladýklarýný söyledi. Altunsoy," Þekerspor maçýnda iyi futboldan çok sonuca dayalý oynadýk. Buna çok ihtiyacýmýz vardý. Önceki maçlara göre iyi oynamasak da kazanmasýný bildik. Bu galibiyet takýmýmýz için milat oldu. Bu takým bundan sonra galibiyetlere devam edecek. Þimdi artýk Arsinspor maçýný düþünüyoruz. Ankara'ya kadar gelerek takýma destek veren muhteþem taraftarýmýzý Cumartesi günü yine arkamýzda görmek istiyoruz." dedi. HAKEM KARARLARINDA GARÝPLÝK VAR Hakem kararlarýnýn arkasýna hiçbir zaman sýðýnan bir teknik adam olmadýðýný belirten Altunsoy,Ankara'da 7 dakika uzatýlmasýna raðmen maçýn 10 dakika geç bitirilmesine anlam veremediðini ifade etti. Altunsoy,"7 dakika gösteriyorsan ve ondan sonra oyun durmamýþsa bunu uzatmanýn anlamý yok. 7 dakika gösterdi ama 10 dakika oynattý. Biz de haklý olarak itiraz ettik. Gölcük'te penaltýmýz verilmedi,Yozgat maçýnda rakibin elle kontrol ettiði pozisyonda gol yedik. Ankara'da bunlar oldu. Umarým önümüzdeki haftalarda böyle kararlarla karþýlaþmayýz. Bizi kayýrsýnlar demiyoruz,sahada eþit ve adil kararlar verilsin. Sonucu futbolcular tayin etsin." þeklinde konuþtu. Bu arada Y.Diyarbakýrspor deplasmanda aluýnan galibiyet dolayý Yeþil- Kýrmýzýlý Futbolculara verilen 1 günlük izin sona ererken Cumartesi kendi sahasýnda oynayacaðý Arsinspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün seyrantepe tesislerinde baþladý. Taþkýn Civelek

18 09 2013 gazete sayfaları