Page 1

Ýþsizlik arttý

20 günde 10 bin üye

T

A

K Parti Kayapýna r Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý düzenlendi. Toplantýda konuþan Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, 20 günde 10 bine yakýn üye yaptýklarýný söyledi. 5'te

Diyarbakýr'da 'çözüm' bereketi

D

oðu ve Güneydoðu'da çatýþmalý sürecin tahribatlarý yavaþ yavaþ ortadan kalkýyor. Çözüm süreci ile birlikte bölge

cazibe merkezi haline geliyor. Huzur ortamýnýn hakim olduðu Diyarbakýr da, sürecin meyvelerini almaya baþladý. 3'te

ürkiye genelinde iþsiz sayýsý 2013 yýlý Mart döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 186 bin kiþi artarak 2 milyon 801 bin kiþiye yükseldi. 6'da

Okuldan tarlaya M

uþ'ta okullarýn tatile girmesiyle birlikte ailelerine katký saðlamak isteyen ve yaþlarý 13 ila 18 arasýnda deðiþen öðrenciler, tarlalarý doldurdu. Güneþin altýnda 12 saat çalýþan çocuklar, ortalama 30 lira yevmiye alýyor. 5'te

Statüyü halk belirler SALI 18 HAZÝRAN 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý'nýn sonuç bildirgesi açýklandý. PKK'nýn terör listesinden çýkarýlmasý istenen bildirgede, Kürdistan halklarýnýn statülerini belirleme hakkýna sahip olduðu vurgulandý. Kürtçe ve Türkçe okundu Diyarbakýr'da hafta sonu gerçekleþen "Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý"nýn sonuç bildirgesi açýklandý. Bildirge Kürtçe ve Türkçe okundu. DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, bildirgeyi kamuoyuna Türkçe paylaþtý. Tuðluk, Diyarbakýr'da gerçekleþtirdikleri konferansý, tarihi önemde kararlar alarak baþarýyla sonuçlandýrdýklarýný söyledi.

PKK terör listesinden çýksýn

Ezidilerden ÝHD'ye ziyaret

2 gün süren konferansta vurgu yapýlan konular arasýnda en dikkat çekici bölüm statü konusu oldu. Kürdistan halklarýnýn kendi tercihleriyle statülerini (özerklik-federasyon-baðýmsýzlýk gibi) belirleme hakkýna sahip olduðu vurgulanan bildirgede, tüm uluslar arasý örgüt ve devletlerden de PKK'nýn terör listesinden çýkarýlmasý talep edildi. 7'de

G

öç ettikleri topraklara dönüþ yapmak isteyen Ezidi heyeti, ÝHD Diyarbakýr Þubesi'ni ziyaret etti. Heyet, bölgede korucular tarafýndan iþgal edilen bazý köylerin geri verilmesi için ÝHD'den destek istedi. 8'de

'Yýlýn Gazetecileri' belirlenecek

G

üneydoðu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen 'Yýlýn Gazetecileri' yarýþmasý için baþvurular baþladý. Adaylar yarýþmaya bir dalda ve bir eserle baþvurabilecek. 5'te

Ot biçme sezonu baþladý Çocuk Yaz Kampý baþladý

Y

aðýþlý bir mevsimin ardýndan otlarýn boy attýðý Muþ'ta ot biçme sezonu baþladý. Günlük yevmiye ile çalýþan týrpancýlar, iþlerinin zorluðuna raðmen ekmek parasý için ter döküyor. 6'da

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin dezavantajlý çocuklarýn tatil yapmasý amacýyla her yýl Hazar Gölü kýyýsýnda düzenlediði çocuk yaz kampý baþladý. 4'te

Ahmet iki aydýr kayýp

D

iyarbakýr'da 14 yaþýndaki Ahmet Dülge'den iki aydýr haber alýnamýyor. Ahmet'in durumunu karakola bildirdiklerini belirten hala Nebahat Dülge, yeðeninin hayatýndan endiþe ediyor. 3'te

Tarihi yolda yürüyüþ S

iirt'te Asurlulardan kalma 3 bin 500 yýllýk Akabe yolunda doða yürüyüþü yapýldý. Vali Ahmet Aydýn, kurum müdürleri ve doðaseverlerin de katýldýðý yürüyüþte 4 kilometrelik sarp kayalýklardan geçildi. 5'te

Dünya kadýnlarý Baðlar'da

DÜ kekemeliði incelemeye aldý

D

icle Üniversitesi, Avrupa Birliði'nde (AB) kekemeliði önlemeye yönelik çalýþmalarý incelemeye aldý. Proje koordinatörlerinden Fatma Çalýk, projenin 2 ila 5 yaþ arasýndaki çocuklara yönelik olduðunu belirtti. 8'de

„ 4’te


2

18 HAZÝRAN 2013 SALI

Saðlýk

Sirke hayat kurtardý 2013 Amerikan Onkoloji Kongresi'ne damga vuran baþlýk serviks kanserini erken evrede teþhis eden sirke oldu. 7500 kadýnda pahalý pap smear testi yerine çok daha ucuz ve basit olan sirke testini uygulayan Hintli doktorun, rahim aðzý kanserinden ölümleri % 7 azalttýðý açýklandý.

Dünyanýn en prestijli kanser kongrelerinden olan ASCO'nun (American Society of Clinical Oncology) bu yýlki toplantýsýna 35 bin onkoloji uzmaný katýldý. Kongrede öne çýkan en önemli konu, rahim aðzý yani serviks kanserindeki geliþmeler oldu. Bu kanserin özellikle az geliþmiþ ülkelerde görülme oraný da, ölüme neden olma oraný da hayli yüksek. Erken evrede yakalandýðýnda tam þifa saðlanabilen hastalýðýn erken teþhis edilmesi için kullanýlan yöntem ise pap smear testi. Bu testte doktor, rahim aðzýndan bir parça alýyor ve patologlarýn incelemesi için laboratuvara gönderiyor. Fakat özellikle yoksul ülkelerde her kadýnýn pap smear testinden yararlanmasý mümkün olmuyor. Bu ülkelerin nitelikli laboratuvarlardan yoksun olmasý da olayýn bir baþka boyutu. Dolayýsýyla yoksul ülkelerin kadýnlarýnda kanser öncesi

lezyonlarýn yakalanmasý ciddi bir sorun ve birçok kadýn bu yüzden hayatýný kaybediyor. Ýþte Hindistanlý Doktor Surendra Sirinivas Shastri de ülkesindeki kadýnlarýn rahim aðzý kanserinden ölmelerini engellemek için pahalý pap smear testinden daha basit ve daha ucuz bir yöntem kullandý; asetik asit, yani bildiðimiz sirke. Yöntem gerçekten çok basit; rahim aðzýna sirke sürülüyor ve renk deðiþimi gözleniyor. Öncü kanser lezyonlarý varsa bölgenin rengi beyazlaþýyor, yoksa pembe oluyor.

"Yýlýn Onkolojik Geliþmesi Olarak Açýklandý" 1990'lý yýllarda geliþtirilen ve 2010'da Dünya Saðlýk Örgütü'nün onayladýðý yöntemle ilgili çalýþmalar bir süredir devam ediyordu. Ancak büyük çaplý hasta grubu

çalýþma sonuçlarý ilk kez açýklandý ve ASCO'nun en dikkat çeken baþlýðý oldu. ASCO'da diðer toplantýlarýn dýþýnda yýlýn en önemli onkolojik geliþmesinin açýklandýðý özel ve büyük bir toplantý yapýldýðýný söyleyen kongre katýlýmcýlarýndan Ýstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Demir, "2013'ün en önemli onkolojik geliþmesi olarak rahim aðzý kanserinin sirke ile teþhis edilmesi gösterildi. Büyük toplantýya damgasýný vuran olay bu oldu" dedi.

Sirkeyle Kanseri Yakaladý, Hastanýn Hayatýný Kurtardý Tayland ve bazý Afrika ülkelerinde de uygulanan yöntem, Hindistan için büyük önem taþýyor. Zira dünyada yýlda 76 bin kadýn rahim aðzý kanserinden ölürken Hindistan'da bu rakam yýlda 22 bin. Bu

nedenle çok ucuz olan bu yöntemin Hintli kadýnlar için daha farklý bir anlam ifade ettiðini belirten Prof. Demir'in anlattýklarý: "Hindistan çok fakir bir ülke, Hintli kadýnlarýn düzenli jinekolojik kontrol ve pap smear yaptýrma imkaný yok. Bu nedenle sirke ile serviks kanseri tanýsý önemli bir geliþme. Bir hemþire, jinekolojik muayene sýrasýnda Dr. Surendra Sirinivas Shastri'nin bir hastasýnýn rahim aðzýna sirke sürmüþ. Tümöral baþlangýç olduðu için sirke o bölgede renk deðiþikliðine yol açmýþ. Böylece gerekli tedavi yapýlmýþ ve hastanýn hayatý kurtulmuþ. Yani pap smearýn yaptýðý iþi sirke yapmýþ."

Yoksul Ülke Kadýnlarýnýn Umudu Oldu Dr. Surendra Sirinivas Shastri'nin, 7500 kadýn üzerinde sirke testini uyguladýðýný, erken dönemde tespit ettiði vakalarla Hindistan'da rahim aðzý kanserinden ölümleri % 7 oranýnda düþürdüðünü belirten Prof. Demir, kongrenin sonuç bildirgesinde, "Bu basit yöntem, serviks kanserinden ölümleri önemli ölçüde azaltabilir" ibaresinin yer aldýðýný söyledi.

Pap smear testinde rahim aðzýndan alýnan parça inceleniyor. Peki, sirke, pap smear testinin yerine geçer mi? Prof. Demir'in cevabý: "Geliþmiþ ülkelerde hala pap smearýn yapýlmasý öneriliyor ancak fakir ülkelerde sirke testi tarama amaçlý kullanýlýyor."

"Akýllý Moleküller Serviks Kanserinde De Etkili" ASCO'da konuþulan ikinci önemli geliþmenin rahim aðzý kanserinde kullanýlan akýllý moleküller olduðunu belirten Demir, "Ýleri evre serviks kanserinde bugüne kadar sadece kemoterapi yapýlabiliyordu. Halbuki metastatik ve ileri evre rahim aðzý kanserlerinde kemoterapinin yanýna bevacuzimab isimli akýllý molekülü eklemenin tedaviye yanýtý ortalama % 30 artýrdýðý gösterildi" bilgisini verdi. Demir, kongrede HER 2 pozitif meme kanserleri ile ilgili geliþmelerin de paylaþýldýðýný söyledi. Geçen yýl trastuzumab ve pertuzumab etken maddeli ilaçlarýn onaylanarak tedavi protokolüne girdiðini hatýrlatan Demir, "Anti HER2 kombinasyonlarýn ve erken evre meme kanseri tedavisindeki tamoksifenin 5 yýl yerine 10 yýl kullanýlmasýnýn daha etkin sonuçlar doðurduðu vurgulandý" deðerlendirmesini yaptý.

Ýnsülini artýran gýdalar þiþmanlatýyor

Glisemik indeksi düþük gýdalarla beslenmenin, insülin hormonunda azalmaya yol açtýðýný belirten uzmanlar, ayný zamanda enerji artýþý oluþtuðu için vücudun yað yakmaya baþladýðýný söylüyor. Düþük glisemik indeksli beslenmenin, hem doygunluðu hem de yaðlarýn yakýlmasýný artýrarak kilo kaybý saðladýðýný belirten Endokrinoloji Uzmaný Prof. Dr. Metin Özata, yeni kitabý Glisemik Ýndeks Diyeti'nde bazý gýdalarýn neden daha tok tuttuðunu, bazýlarýnýnsa acýkmayý nasýl hýzlandýrdýðýný anlatýyor. Düþük glisemik indeksli gýdalarýn yüksek glisemik indeksli gýdalara göre daha uzun süre tok tuttuðunu ve bu nedenle sonraki öðünde daha az yemeyi saðladýðýný belirten Özata, "Bir yemekteki glisemik indeksli oranýný yüzde 50 artýrdýðýnýzda doygunluk hissinde yüzde 50 azalma olmaktadýr" diyor. Diðer diyetlere nazaran glise-

mik indekse göre ayarlanan diyetlerin daha yararlý olduðunu ileri süren Özata, bunun nedenini, insülin direncinin kýrýlmasý olduðunu söylüyor. Özata, "1.200 kalorinin altýnda diyet yapmak insülin direncini artýrýr ve kilo aldýrýr. Kilo vermek için acýkmanýn ve tatlýya saldýrmanýn önlenmesi gerekir. Bunun yolu da düþük glisemik indeksli gýdalarla beslenmekten geçer. Bu beslenme modelinde iþiniz çok kolay. Ýþtah kontrolü için baðýrsakta sindirimi uzun süren ve bu nedenle kan þekerini hýzla artýrmayan düþük glisemik indeksli gýdalarý seçmeniz yeterli" diye konuþuyor. Prof. Dr. Metin Özata, kitabýnda aþýrý iþtahýn ve kilo almanýn en önemli sebebi olan insülin direncini ve beslenmede yapýlacak küçük deðiþikliklerle bu direncin nasýl kýrýlabileceðini anlatýyor. Alternatifli diyet mönüleri ile her kilodan herkese zayýflamanýn formülünü veriyor.


Firar eden mahkum yakalandý

S

iirt'te cezaevinden firar eden mahkum, güvenlik güçlerinin çalýþmalarý sonucu 1 saat sonra yakalandý. Edinilen bilgilere göre, E-Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda bulunan bir mahkum dün saat 10.30 sularýnda firar etti. Durumu fark eden gardiyanlarýn ilgili birimlere haber vermesiyle harekete geçen Siirt Em-

niyet Müdürlüðü ekipleri, söz konusu mahkumun kaçabileceði noktalarý ablukaya aldý. Bir saat sonra mahkum Mehmet Nasim Ete, Siirt'in çýkýþ noktasý olan otogar bölgesinde kýskývrak yakalandý. Zanlý, Emniyet Müdürlüðü'ndeki sorgulamasýnýn ardýndan cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Diyarbakýr'da 'çözüm' bereketi 18 HAZÝRAN 2013 SALI

Doðu ve Güneydoðu'da çatýþmalý sürecin tahribatlarý yavaþ yavaþ ortadan kalkýyor. Çözüm süreci ile birlikte bölge cazibe merkezi haline geliyor. Huzur ortamýnýn hakim olduðu Diyarbakýr da, sürecin meyvelerini almaya baþladý. olaylar nedeniyle düzenruyu yaptýðýmýzda kapasitemizin Yaþanan ledikleri turlarda Diyarbakýr'ý çok üstünde bir talep ile karþýlaþtýk listelerine almayan tur operatörleri, çözüm sürecinin ardýndan baþlayan ýlýmlý hava ile birlikte kente gezi düzenliyor. Diyarbakýr'a ilk turu düzenleyen Erzurum gezi otobüsü, 85 kiþilik bir turist kafilesi ile kente geldi. Tur þirketinin sahibi Serdar Severoðlu, þirketlerini yeni açtýklarýný belirterek, açtýklarý günden beri Diyarbakýr'a tur düzenlemeyi istediklerini söyledi.

'Kente gelmek istiyorlar' Severoðlu, "Biz henüz çok genç bir tur þirketiyiz. Þirketi kurduðumuz günden beri birçok yere tur düzenledik. Diyarbakýr'a tur düzenlemeyi çok istiyorduk ve bu anlamda Erzurum'da yaþayan vatandaþlardan da çok ciddi talep alýyorduk. Bu turu düzenlemeye karar verip duyu-

ve bunun üzerine büyük þaþkýnlýk yaþadýk. Anladýk ki insanlar buraya gelmek istiyor, bu þehri yaþamak istiyor" dedi.

Yerleþmeye karar verdi Diyarbakýr'ýn tarihi sur içi bölgesini gezen turistler, Ulu Cami ve kiliseler ile eski Diyarbakýr evlerine büyük ilgi gösterdi. Diyarbakýr'ý daðlýk bir alan olarak hayal ettiklerini aktaran turistler, þehrin giriþinde gördükleri modern yapýlar karþýsýnda büyük bir þaþkýnlýk yaþadýklarýný belirterek, tarihi alanlarýnýn ise tam bir hoþgörü mekaný olduðunu ifade etti. Diyarbakýr'da bulunan bu güzellikler karþýsýnda mest olduðunu dile getiren Fatmanur Keskin, Diyarbakýr'a yerleþmeye karar verdiðini kaydetti.

Sýcaktan bunalanlar camiye sýðýndý D

iyarbakýr'da hava sýcaklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaþlar kendini klimalý camilere attý. 40 dereceyi bulan sýcaklar vatandaþlarý bunalttý. Öðlen namazýnýn ardýndan camide kalmayý tercih eden vatandaþlar, klimanýn altýna geçerek serin havanýn tadýný çýkardý. Serinliði gören vatandaþlar, ikindi ezanýnýn okunmasýna kadar serin havanýn altýnda uyudu. Vatandaþlar, kýþýn çok sert geçtiðini, yazýn da sýcaklar nedeniyle zor günler geçireceklerini ifade etti.

Bitlis'te Sünnet Þöleni

Belediyesi, 5'inci Geleneksel Sünnet B Þöleni'ni düzenledi. Þölen kapsamýnda ilk olarak 70 araçlýk konvoy ile þehir turu itlis

yapýlýrken, þehir turunun ardýndan aileler Bitlis Lisesi bahçesinde gerçekleþtirilen sünnet þölenine katýldý. Sünnet þöleninde ilk olarak Bitlisli hocalar tarafýndan Kur'an-ý Kerim tilaveti ve ilahiler söylendi. Ardýndan Bitlisli sanatçý Gürhan Ötün sahne alarak birbirinden güzel Bitlis þarkýlarý söyledi. Þölende bir konuþma yapan Bitlis Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn, sosyal belediyeciliði Bitlis'te hayata geçirdiklerini belirterek, "Göreve geldiðimizde 1'ncisini düzenlediðimiz sünnet þöleninde 125 çocuðumuzu sünnet ettirmiþtik. Allaha þükür bu yýl 5'ncisini yaptýðýmýz sünnet þöleninde 333 çocuðumuzu sünnet ettik. Her geçen yýl bu sayýmýz artýyor. Bu sene sünnet olan çocuklarýmýza bisiklet hediyelerimiz var. Valimiz Veysel Yurdakul'unda çocuklara saat hediyesi oldu. 1-2 hafta içerisinde daðýtýmlarýna baþlayacaðýz. Ýnþallah çocuklarýmýzýn mürüvvetlerini de hep beraber görürüz. Bu da bizim ne kadar doðru bir karar aldýðýmýzý gösteriyor. Bunun dýþýnda geçen sene baþlattýðýmýz toplu nikah törenleri var. Bu sene 2'ncisini düzenliyoruz. Bu sene 64 çiftimizi evlendireceðiz. Bunun yanýnda sosyal marketimizde 400 aile gýda yardýmý görüyor" dedi. Baþkan Alaydýn'a teþekkür AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise, sosyal belediyeciliðin önemine deðinerek þunlarý söyledi. "Bitlis Belediyesi 5'inci Geleneksel Sünnet Þöleni'ne hepiniz hoþ geldiniz. Böyle güzel bir günde, güzel bir etkinlikte bizleri buluþturan Baþkan Alaydýn'a çok teþekkür ediyorum. Baþkanýmýz 5 yýldýr geleneksel hale getirdiði sünnet þölenlerinde bizleri buluþturuyor. Gerek sünnet þölenleri, gerek toplu nikah, gerekse Ramazan etkinliklerinde çok güzel bir kaynaþma oluyor. Sosyal belediyecilik konusunda büyükþehirlerde sýk sýk yapýlan etkinlikler ne yazýk ki Bitlis'te pek yapýlamýyordu. Ama Allah Bitlis belediye baþkanýmýzdan razý olsun. Belediye baþkaný olur olmaz sosyal belediyecilikte bu tür etkinlikleri mutlaka yapmamýz gerekiyor. Rabbim hepimize bu çocuklarýmýzýn mürüvvetlerini görmeyi nasip etsin. Emeði geçen herkese teþekkürlerimi sunuyorum. Katký saðlayan iþ adamlarýmýza da katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum."

14 yaþýndaki Ahmet iki aydýr kayýp D

iyarbakýr'da 14 yaþýndaki Ahmet Dülge'den haber alýnamýyor. Ahmet'in iki ay önce kaybolduðunu belirten hala Nebahat Dülge, yeðeninin hayatýndan endiþe ediyor. Merkez Baðlar ilçesinin Çarþamba pazarý bölgesinde oturan Ahmet Dülge, yaklaþýk iki ay önce ortadan kayboldu. Kardeþinin evine gidip yeðenini sorduðunu ifade eden Ahmet'in halasý Nebahat Dülge, yeðeninden iki aydan bu yana haber alamadýklarýný söyledi. Ahmet'în babasýnýn akli dengesinin yerinde olmadýðýný ifade eden Nebahat Dülge, karakola ka-

yýp baþvurusu yaptýklarýný, ancak þu ana kadar bir sonuç alamadýklarýný söyledi. Yeðeninin ortadan kaybolmasýndan annesini sorumlu tutan hala Dülge, ''Kardeþimin akli dengesi yerinde deðil. Çocuðunun nerde olduðunu, baþýna ne geldiðini bilmiyor. Kardeþimin evine gidip annesine Ahmet'i sorduðumda baþka yerde çalýþtýðýný söyledi. Yeðenim iki aydýr ortada yok. Dýþarýda çalýþan bir insandan haber alýnamaz mý? Karakola kayýp baþvurusu yaptým, ama bu güne kadar bir sonuç çýkmadý. Yeðenimin hayatýndan endiþe ediyorum'' dedi. Haber Merkezi

Ambulans ile pikap çarpýþtý B

atman'da hasta taþýyan ambulansý ile pikabýn çarpýþmasý sonucu 5 kiþi yaralandý. Sason ilçesinde beyin kanamasý geçiren Sacide Aydýn'ý Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götüren Mehmet Aksoy yönetimindeki 72 DA 512 plakalý ambulans, Samanyolu Köyü mevkiinde kontrolsüz bir þekilde yola çýkan M.S.O. yönetiminde ki 72 AC 174 plakalý pikapla çarpýþtý. Kazada ambulans sürücü Mehmet Aksoy, Hasta Sacide Aydýn, saðlýk memuru Mehmet Bal ve diðer araçta bulunan Taner Avcý ile Yener Avcý yaralandý. Yaralýlar Batman'dan gelen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, Batman-Sason karayolu bir süre trafiðe kapatýldý. Jandarma çevrede geniþ güvenlik önlemi alýrken, kazayla ilgili inceleme baþlatýldý.

Üçüncü kattan zemine çakýldý S

iirt'in Þirvan ilçesinde evinin damýnda oynayan bir çocuk, dengesini kaybederek yere çakýldý. Edinilen bilgilere göre, Þirvan'a baðlý Yaðcýlar Köyü'nde 3'üncü kattaki evinin damýnda oynayan Esma Kanat (8), dengesini kaybederek sert zemine çakýldý. Þirvan Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisi yapýldýktan sonra Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yarýlý çocuk, yapýlan tedavinin ardýndan yoðun bakým ünitesine kaldýrýldý. Hastanýn hayati tehlikesinin bulunduðu belirtilirken olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.


4

Gündem

18 HAZÝRAN 2013 SALI

Çocuk Yaz Kampý baþladý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin dezavantajlý çocuklarýn tatil yapmasý amacýyla her yýl Hazar Gölü kýyýsýnda düzenlediði çocuk yaz kampý baþladý.

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'na baðlý Çocuk ve Kreþ Hizmetleri Þube Müdürlüðü'nün organizasyonu ile 8 yýldýr devam eden çocuk yaz kampýnýn ilk tatilcileri yola çýktý. Sümerpark Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý önünde aileleriyle birlikte toplanan çocuklarý, Çocuk ve Kreþ Hizmetleri Þube Müdürü Hikmet Altun ve Yeniþehir Belediyesi Baþkan Vekili Güler Menteþ Turhallý karþýladý. Yeniþehir Belediyesi Kültür Müdürlüðü

tarafýndan belirlenen, Þehitlik semtindeki dar gelirli ailelerin çocuklarýndan oluþan 9-14 yaþ arasý 100 çocuk eðitmenlerle birlikte çocuk yaz kampýna gönderildi.

Atölye çalýþmalarý da yapacaklar Ýçerisinde diþ fýrçasý, diþ macunu, ayakkabý, terlik, havlu takýmý, þort, tiþört, þapka, bandana, terlik, iç çamaþýrý, çorap ve þampuan gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduðu spor çantasýný alan çocuklar büyük bir heyecanla

kampýn yolunu tuttu. Kampta bir hafta boyunca kalacak çocuklar tatil yapmanýn yaný sýra çeþitli atölye çalýþmalarýna katýlacak. Çocuklar, insan haklarý ve demokrasi atölyesi, üreme saðlýðý ve akran eðitimi, felsefe ve okuma atölyesi, çevre atölyesi, satranç, resim ile atýk malzemeden yeniden üretim atölyesi ve poi atölyesinden faydalanacak. Bugüne kadar 4 bin 720 çocuðun faydalandýðý kamptan bu yýl gidecek olan 810 çocukla birlikte toplamda 5 bin 530 çocuk yararlanmýþ olacak.

HSYK üyeleri Hakkari'de

Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri, Hakkari'de hakim ve savcýlarýn sorunlarýný yerinde tespit etmek, düþüncelerini almak amacýyla kenti ziyaret etti.

H

Dünya kadýnlarý Baðlar'da

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Latin Amerika ve Ýsveçli kadýnlarla bir araya geldi. Baðlar Göletli Parkta heyeti karþýlayan Baran, belediyenin projelerini, kadýn ve çocuklara yönelik yaptýklarý çalýþmalarýnýn yaný sýra Baðlar'daki genel sorunlarý anlattý. Diyarbakýr'da bulunmaktan mutluluk duyduklarýný kaydeden heyetteki kadýnlar, Kürt kadýnlarýyla ortak çalýþmalar yürütmeyi sevindirici bulduklarýný söyledi. Ardýndan Kürt kadýnlarýnýn ve Latin Amerikalý kadýnlarýn halk olarak tarihsel süreçleri, dilleri, kültürleri karþýlýklý olarak ele alýnarak yerli halklar olarak sömürgeciliðe karþý verilen mücadeleler anlatýldý. Latin Amerikalý ve Ýsveçli kadýnlar, bölge ziyaretleri kapsamýnda Diyarbakýr'daki kurum ziyaretlerini bitirdikten sonra Hasankeyf, Mardin-Midyat gezisine çýkacak.

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Muhammed Tarhan Diyarbakýr Valiliði Ýl saðlýk müdürlüðü Halk saðlýðý alanýnda haþerelere karþý ilaç uygulama izin belgesi ve þahsýma ait mesul müdürlük belgesini kaybettim.Hükümsüzdür Etkin Çevre Saðlýk Hiz. Med. Özel Güv. Teks. San. ve Tic Ltd. Þti. ( Gülnaz Köksal)

18 HAZÝRAN 2013 SALI YIL: 13 SAYI: 4302 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

akkari'yi ziyaret eden heyet, kentte görev yapan hakim ve cumhuriyet savcýlarý ile bir araya gelerek sorunlarýný dinledi. Van'dan helikopterle Hakkari Fatih Kýþlasý'na inen HSYK 1. Daire üyesi Ýsmail Aydýn, 3. Daire üyesi Ömer Köroðlu, 1. Daire üyesi Dr. Teoman Gökçe ve Kurul Tetkik Hakimleri Fatma Kurþun ile Bahattin Aras'ýn yer aldýðý heyet, buradan Hakkari Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Kaya, Komisyon Baþkaný Hüseyin Uðurlu, Yüksekova eski Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Özdemir, Yüksekova yeni Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Gazi Yakar ve hakim Hüseyin Ýnan tarafýndan karþýlandý. HSYK heyeti, Hakkari Adliyesi ile Adliye Lojmaný inþaatýnda kýsa bir incelemede bulunduktan sonra otele geçtiler. Heyet burada kendilerini karþýlayan merkez ve mülakatta görevli hakim ve savcýlarla öðlen yemeðinde bir araya geldi. Yemekten sonra yapýlan yaklaþýk 3 saatlik toplantýda hakim ve cumhuriyet savcýlarýný dinleyen heyet, tayini çýkan hakim ve savcýlara hediye takdim etti.

Moral ve motivasyon ziyareti HSYK heyeti, daha önce Hakkari'ye gelmek istediklerini ancak hava muhalefeti nedeniyle gelemediklerini belirttiler. Ziyaretin bu güne nasip olduðunu ve burada karþýlaþtýklarý tablodan memnun kaldýklarýný ifade eden heyet üyeleri,

hakim ve savcýlardan pozitif enerji aldýklarýný söylediler. Toplantýda merkez ve mülhakat adliyeleri ile ilgili kýsa bir brifing sunan Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Kaya, yapýlan ziyaretin kendisini ve meslektaþlarýný onurlandýrdýðýný ifade ederek, tüm meslektaþlarý adýna HSYK heyetine teþekkür etti. Toplantýya katýlan hakim ve cumhuriyet savcýlarý ise kuru-

lun kendilerini ziyaret etmelerinden memnun kaldýklarýný belirterek, bu ziyaretin moral ve motivasyonlarýný arttýrdýklarýný ifade etiler. Hakkari Barosu Baþkaný Kudbettin Bayazýt ve Hakkari Barosu avukatlarýnýn daveti üzerine Valilik Parký'na geçen heyet, burada bir süre avukatlarla sohbet ettikten sonra Mardin'e hareket etti.

Mardin'de gýda denetimi E

Ergani'de gazetecilere dava

M

ardin Belediyesi zabýta ekipleri, vatandaþlarý bozuk gýdalara karþý önceden koruyabilmek amacýyla gýda üretimi ve satýþý yapan iþyerleri denetledi. Ramazan ayýnýn yaklaþmasý üzerine Mardin Belediyesi Zabýta ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren, lokanta, pastane ve fýrýnlarý denetlemeye baþladý. Ýþ yerleri, ruhsat, hijyen, fiyat tarifesi, genel temizlik, iþ önlüðü temizliði, portör muayene kartlarý açýsýndan denetlenerek eksiklikleri tespit edilen iþ yerlerine tebligat yapýldý. Zabýta Müdürü Sýracettin Öncül, vatandaþlarýn saðlýðýný her þeyin üzerinde tuttuklarýný ifade ederek, "Sýcaklýklarýn artmasý ve Ramazan ayýnýn yaklaþmasý nedeniyle gýda denetimlerine hýz verdik. Bozuk gýda satan, hijyen kurallarýna uymayan iþ yerlerine geçit vermeyeceðiz. Yaptýðýmýz denetimlerde esnafýmýzýn büyük çoðunluðu kurallara uyuyor. Aykýrý davrananlara da uyarý yapýlmýþ. Eksikliklerini gidermeyenlere de cezai müeyyide uygulanmýþtýr. Zabýta ekiplerimizce öncelikle sit alanýnda bulunan esnafý denetledi. Daha sonra Yeniþehir'de bulunan iþ yerleri de denetlenecek" dedi.

Sanat Günleri sona erdi D

iyarbakýr'da 2. Aram Tigran Konservatuvarý Sanat Günleri etkinlikleri, final konseriyle sona erdi. Konser Sümer Park Anfi Tiyatro'da binlerce kiþinin katýlýmý ile gerçekleþti. Konsere Selahattin Demirtaþ, Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Baþkaný Muharrem Cebe ve sanatçý Egide Cimo'nun yaný sýra çok sayýda kiþi katýldý. Konser çocuk korosu ile baþladý. Çocuk korosunun ardýndan bir yýl boyunca müzik bölümünde eðitim alan öðrencilerden oluþan yetiþkinler korosu sahne aldý. Kurmanci, Sorani, Zazaki ve Ermenice eserlerin seslendirildiði konserde Mirê Bilure (Kavalýn Miri) olarak tanýnan sanatçý Egide Cimo enstrü-

manýyla geceye renk kattý. Konserin ardýndan Kültür ve Turizm Daire Baþkaný Muharrem Cebe, sanatçý Egide Cimo'yý plaket ve çiçek vererek kutladý.

Öðrencilere diploma Sanatçý Cimo, Diyarbakýr'ýn kendisi için özel bir anlamý olduðunu belirterek, gençlerin coþkusunun kendisini çok mutlu ettiðini ifade etti. Konseri eþi ve çocuklarýyla birlikte izleyen Demirtaþ ise, "Böylesine görkemli bir gecede Kürt gençleriyle birlikte sanata doymak bizim için onurdur. Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesinin en kalýcý baþarýsý sanat alanýndadýr. Siyaset gelip geçicidir. Ancak kültür, sosyal ve ekonomik alanlarda gençlerin baþaracaðý her þey bizim geleceðimizin garantisidir. Bugün burada bu garantiyi genç arkadaþlarýn gözlerinde görmüþ olmak bize bir kez daha moral ve güç verdi" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Demirtaþ ve Cebe öðrencilere diplomalarýný vererek, baþarýlarýný kutladý.

rgani Söz Gazetesi'nin Genel Yayýn Yönetmeni Zülküf Aydýn ve Haber Müdürü Ekrem Senvar hakkýnda, "3 Kürt Siyasetçi Uðurlandý" baþlýðý altýnda haber yaptýklarý için dava açýldý. Dava önümüzdeki günlerde görülecek. Ergani'de 9 yýldan bu yana yayýn yapan Ergani Söz Gazetesi'nin Genel Yayýn Yönetmeni Zülküf Aydýn ve Haber Müdürü Ekrem Senvar, Paris'te öldürülen Sakine Cansýz, Fidan Doðan ve Leyla Þaylemez ile ilgili yaptýðý haberi "3 Kürt Siyasetçi Uðurlandý" baþlýðý altýnda yaptý. Aydýn ve Senvar hakkýnda Ergani Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan soruþturma açýldý. Açýlan soruþturmanýn sonunda ise iddianame hazýrlandý. Önümüzdeki günlerde Ergani Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruþmasý görülecek olan davada, Aydýn ve Senvar'ýn cezalandýrýlmasý isteniyor. Hazýrlanan iddianame Aydýn ve Senvar hakkýnda hazýrlanan iddianamede þöyle deniliyor: "Ergani Söz Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Zülküf Aydýn, Haber Müdürü Ekrem Senvar'ýn haftalýk olarak yayýnlanan Ergani Söz Gazetesi'nin 18/01/2013 tarihli 433 sayýlý yayýnda, PKK KONGRE-GEL üyesi olan ve Paris'te uðradýklarý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitiren Sakine Cansýz, Leyla Söylemez ve Fidan Doðan hakkýnda gazetenin birinci sayfasýnda bu kiþilerin örgüt üyesi olmalarýna ve siyaset ile uðraþmamalarýna raðmen '3 Kürt siyasetçi uðurlandý' baþlýðýný attýklarý, böylelikle Aydýn ve Senvar'ýn üzerlerine atýlý suçu iþledikleri tüm dosya kapsamýndan anlaþýldýðýndan, þüphelilerin yargýlanmalarýnýn mahkememizce yapýlarak cezalandýrýlmalarýna ve TCK'nun 53. maddesi gereðince belirli haklarý kullanmaktan yoksun býrakmalarýna karar verilmesi kamu adýna talep ve iddia olunur" denildi. (DÝHA)


CMYK

Bölge Haber

5

20 günde 10 bin üye

9

18 HAZÝRAN 2013 SALI

AK Parti Kayapýnar Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý düzenlendi. Toplantýda konuþan Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, 20 günde 10 bine yakýn üye yaptýklarýný söyledi.

A

K Parti Kayapýnar Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý partililerin katýlýmýyla düzenlendi. AK Parti Kayapýnar ilçe konferans salonunda düzenlenen toplantýya, AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Oya Eronat ile Süleyman Hamzaoðlarý, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve çok sayýda partili katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Altaç, danýþma meclisi toplantýlarýnýn önemine deðinerek, "Tüzük gereði yapýlan il ve ilçe danýþma meclis toplantýlarý, parti içi kaynaþma toplantýlarýdýr. Bu toplantýlarý çok önemsiyoruz. Ýnþallah Diyarbakýr teþkilatlarý olarak AK Parti'nin çýtasýný yükselteceðiz. Buna inancýmýz tam. Diyarbakýr'da siyaset yapmak zordur. Ancak þunu unutmayalým ki zorluklar baþarmak için vardýr. Biz zorluklarý görüp, kaçmayacaðýz. El ele vereceðiz, bu iþi Diyarbakýr'da en iyi yere getireceðiz. 20 günde 10 bine yakýn üye yaptýk. Türkiye sýralamasýnda bu ayda en çok üye yapan il olduk. Halkýmýzýn partimize gösterdiði teveccüh sayesinde kýsa zamanda üye sayýmýz arttý. Üye kayýtlarýmýza devam edeceðiz. Ýl Baþkanlarý toplantýsýnda Sayýn baþbakanýmýz Diyarbakýr il ve ilçe teþkilatlarýna

çok teþekkür etti" dedi.

Gezi Parký olaylarý Gezi Parký olaylarýna deðinen Altaç, yaþanan saldýrýlarý kýnadýðýný dile getirerek eylemcilerin asýl amacýnýn aðaçlar olmadýðýný aktardý. Altaç, "Gezi Parký eylemlerinin amacý Türkiye'yi kaosa sürüklemek ve çözüm sürecinin akamete uðramasýný isteyen çevrelerin iþidir. Mesele 3-5 aðaç meselesi deðil. Amaç ülkemizin geldiði ekonomik seviyeyi ve AK Parti'yi yýpratmaktýr. Yani gerçek hedef bizleriz. Biz bu provakatif eylemleri hep beraber kol, kola, birlikte hareket ederek Süreçle ilgili çalýþmalarýmýzý yoðunlaþtýracaðýz" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýnýn sonunda yerel seçimlere de deðinen Altaç, 2014 yýlýnda yapýlacak olan yerel seçimleri çok önemsediklerini söyledi. Altaç, "Bizlerin sahada yapacaðýmýz kazanýmlarý önümüzde ki yýl yapýlacak olan yerel seçimlerin temeli olacaktýr. Bizim için bu seçimler ülkemizin gelecek yýllarýna iliþkin beklentilerimizin seçimleri olacaktýr. Bu seçimlerde bizim hedefimiz Diyarbakýr'da çok çalýþarak Büyükþehir ve diðer belediyeleri almaktýr. Bizim bu konuda endiþemiz yoktur" ifadelerini kullandý.

3 bin 500 yýllýk yolda doða yürüyüþü

Siirt'te Asurlulardan kalma 3 bin 500 yýllýk Akabe yolunda doða yürüyüþü yapýldý. Vali Ahmet Aydýn, kurum müdürleri ve doðaseverlerin de katýldýðý yürüyüþte 4 kilometrelik sarp kayalýklardan geçildi.

Y

ürüyüþe katýlan Vali Ahmet Aydýn, yolun 3 bin 500 yýllýk olduðunu

'Yýlýn Gazetecileri' belirlenecek

Baþvurular baþladý

Roma ve Asur dönemi Gezinin tek bayan katýlýmcýsý olan

dermatoloji uzmaný Dr. Þule Öncel Öztop, 2009 yýlýndan bu yana Siirt'te görev yaptýðý ve bu süre içinde onlarca kez bu tür gezilere katýldýðýný söyledi. Dr. Öztop, "Botan'da kanyon, doðal güzellikler ve eski hanlarý burada gördükçe kendimi orta çaðda hissediyorum. Siirtlilere burada çok iþ düþüyor, önce kendi coðrafyalarýný çok iyi tanýmalarý ve bunlarý deðerlendirecek akýllý projeler hayata geçirmelidirler" þeklinde konuþtu. Sanat tarihçisi Mehmet Cebir Alper da, Roma ve Asur döneminde yapýldýðý söylenen ve tarih kaynaklarýnda Siirt merkezini Mezopotamya uygarlýðýna baðlayan bu tarihi yolun, o günkü imkanlarla çok mükemmel yöntemlerle yapýldýðýný ve halen kullanýlabilecek durumda olduðunu anlatarak, taþ parke ile döþenen yolun sað ve sol banketlerinin yapýldýðýný belirtti

Nemrut'ta muhteþem manzara

likleri yapýyoruz. Yaklaþýk 3 bin metrede Anadolu da böyle bir güzelliðin, cennet köþesinin olduðunu vurgulamak istiyoruz. Burasý Dünya'nýn 2'nci Türkiye'nin ise en büyük kalderasý. Ve ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ýþte bu görülmeye deðer güzellikleri Fotoðrafçýlarý, doðaseverleri. Daðcýlarý kýsacasý herkesi bu güzelim cennet köþesini görmeye davet ediyoruz" dedi.

G

üneydoðu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen 'Yýlýn Gazetecileri' yarýþmasý için baþvurular baþladý. GGC tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, ödüllerin gazetecileri teþvik etmek ve baþarýlarýný ödüllendirmek üzere verildiði belirtildi. Yarýþmaya cemiyet üyesi olmayan gazetecilerin de katýlabileceði belirtilen açýklama þöyle: " Ödül verilen dallar gazetecilik, radyo, televizyon ve internet yayýnlarýdýr. Haber (tv, gazete, radyo, internet), fotoðraf, sayfa düzeni (yerel gazete), spor haberi, TV haber (görüntü), radyo haber-program, Kürtçe haber dallarýnda ödül verilecektir. Yönetim kurulu ödül verilecek dallarda, o dallarda aday olmayan konusunda uzman kiþilerden oluþacak jüri heyetini kurar. Adaylar yarýþmaya bir dalda ve bir eserle baþvurabilir. Yarýþmaya katýlacak aday eserlerin, 1 Eylül 2012 ve 30 Aðustos 2013 tarihleri arasýnda yayýnlanmýþ olmasý gereklidir. Yarýþmanýn bu yýlki ödülü her dal için bin liradýr."

söyledi. Suriye-Ýran arasýnda bulunan bu yolun bir zamanlarýn en önemli geçiþ noktasý olduðuna dikkat çeken Vali aydýn, "Irak ile baðlantý saðlayan ve dünyada 3 taneden biri olduðuna inanýlan Akabe yolu, Botan Vadisi'nde hala eski özelliðini koruyor. Eko turizmini içinde barýndýran zengin bir tarihe sahip Botan Vadisi'ni doða ve tarih severlere açmak istiyoruz" dedi. Doða Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nevzat Amcalar ise, Siirt'te bulunan ve bir zamanlar uluslararasý ulaþýmda kullanýlan, Asurlulardan kaldýðýna inanýlan 3 bin 500 yýllýk Akabe yolunun ilk günkü gibi durduðunu ifade etti. Amcalar, engebeli ve çetin arazide insan eliyle yapýldýðý belli olan Akabe yolunun, kent merkezi ile Botan Çayý arasýnda bulunduðunu kaydetti.

Nemrut Krater Gölü

Bitlis'te bulunan Türkiye'nin en büyük kalderasý mevsimin verdiði güzelliklerle görenleri adeta kendine hayran býrakýyor. Ahlat ilçesinde 6'ncý geleneksel Nemrut Zirvesi týrmanýþý gerçekleþtirildi. Zirvede otantik atmosferin güzelliði büyüledi.

Geleneksel Nemrut týrmanýþýna birçok fotoðrafçý, memur, öðretmen, iþçi, emekli ve esnaf gibi çeþitli kesimlerden vatandaþlar katýldý. Zirve týrmanýþýnda fotoðraf severler gördükleri mekanlarý bol bol fotoðraf karelerinde ölümsüzleþtirirken, fotoðraf çekmeyenler ise doða ile baþ baþa kalmayý tercih etti. Ahlat Selçuklu Fotoðraf Kulübü Kültür ve Turizm Derneði Baþkaný Üzeyir Akçelik, "Amacýmýz Ahlat'ýn unutulan yeryüzü cennetini il ve ilçemize, ülkemize hatta dünyaya tanýtmak. 6 yýldýr bu tür ekin-

Van Gölü sahilinde, Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sýnýrlarý içerisindeki Nemrut Daðý ve Krater Gölü, yerli ve yabancý ziyaretçilerin akýnýna uðrayan mekanlarýn baþýnda geliyor. Nemrut kraterinin en son 1411 ve 1441 yýllarýnda faaliyet gösterdiði varsayýlýyor. Nemrut Daðý'nýn yüksekliðinin, patlamalardan dolayý içte oluþan çökmeler sonucunda 2935 metre düzeyinde olduðu biliniyor. Daðda oluþan kalderanýn yüz ölçümünün 40 kilometrekare olduðu belirtiliyor. Çapý 6 kilometre olan Nemrut Krater Gölü, Türkiye'nin birinci, dünyanýn ise ikinci büyük krater gölü olarak biliniyor. Kalderanýn içerisinde 5 göl, çok sayýda lav çýkýþ merkezi, lav hunisi, sýçratma konisi, sýcak su kaynaklarý ve 6 adet maðara bulunuyor. Gölün ortalama derinliði 100 metre, en derin yeri ise 155 metre. Deniz seviyesinden yüksekliði 2247 metre olan gölün Van Gölü'nden 600 metre yüksekte olduðu belirtiliyor.

Okuldan tarlaya M

uþ'ta okullarýn tatile girmesiyle birlikte ailesine katký saðlamak isteyen ve yaþlarý 13 ila 18 arasýnda deðiþen öðrenciler, tarlalarý doldurdu. Güneþin altýnda 12 saat çalýþan çocuklar, ortalama 30 lira yevmiye alýyor. Muþ'a 8 kilometre uzaklýktaki eski Alparslan Tarým Ýþletmesi'ni kiralayan þirket tarafýndan minibüsle köylerinden alýnan öðrenciler, saat 06.00'da çalýþmaya baþlýyor. Öðrenciler, öðlen bir saat yemek molasýndan sonra saat 18.00'da paydos ediyor. Gün boyu tarladaki yabancý otlarý temizleyen ortaokul mezunu Zehra

Mendeþ, "6 kardeþim var. Babam çiftçi. Son iki yýldýr aileme yardým için çalýþýyorum. Köyde boþ oturmaktansa para kazanmak güzel" dedi. Cemal Ümit ise tarlada çalýþtýrdýklarý 50 kiþiden 40'ýnýn öðrenci olduðunu ve çoðunun Kýrköy Beldesi'nden geldiðini söyledi. Ümit, "Özel bir firma eski Alparslan Tarým Ýþletmesi'ni kiralayarak burada hayvan yemi ve kimya sanayiinde kullanýlan aspir yetiþtiriyor. Biz firmanýn taþeronluðunu yapýyoruz. 50 kiþi tarladaki yabancý otlarý temizliyor" diye konuþtu.


6

EKONOMÝ

Issizlik arttý 18 HAZÝRAN 2013 SALI

Türkiye genelinde iþsiz sayýsý 2013 yýlý Mart döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 186 bin kiþi artarak 2 milyon 801 bin kiþiye yükseldi. Ýþsizlik, Mart ayýnda yüzde 10.1 olarak gerçekleþti. Rakam, geçen yýla göre arttý ancak bu yýlýn Þubat ayýna göre düþüþ var. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Mart ayý hane halký iþgücü istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Mart ayýnda iþsizlik oraný geçen yýlýn ayný ayýna göre 0,2 puanlýk artýþ ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleþti. Þubat ayýnda ise iþsizlik oraný yüzde 10,5 olmuþtu. Verilere göre, kayýtlý iþsizlerin sayýsý Mart'ta 2 milyon 801 bin kiþi oldu. Ýþsiz sayýsý, bir yýlda 186 bin kiþi arttý. Þubat'tan Mart'a kadarki bir aylýk dönemde ise iþsiz sayýsý, 83 bin kiþi azaldý. Ýþsizlik oraný, genç nüfusta yüzde 19,3; tarým dýþý alanda ise, yüzde 12,3 oranýnda. Ýþsizlik rakamlarý Aralýk ayýndan bu yana çift hanede seyrediyor.

Kentsel alanlarda iþsizlik oraný Mart döneminde geçen yýlýn ayný

dönemine göre kentsel alanlarda iþsizlik oraný 0.1 puan artýþla yüzde 11.6'dan yüzde 11.7'ye yükseldi. Kýrsal alanda iþsizlik oraný ise yüzde 6.8 düzeyinde gerçekleþti. Geçen yýlýn ayný dönemine göre 0.4 puanlýk artýþ yaþandý. Tarým dýþý iþsizlik oraný Mart döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 0.2 puanlýk artýþ ile yüzde 12.1'den yüzde 12.3'e yükseldi. Tarým dýþý iþsizlik oraný kentsel alanda geçen yýlýn ayný dönemine göre deðiþmeyerek yüzde 11.9 olurken, kýrsal alanda 0.9 puan artýþla yüzde 14.1 oldu. Türkiye genelinde yaklaþýk her beþ gençten birinin iþsiz olduðu belirlendi. Mart döneminde 15-24 yaþ grubunu içeren genç iþsizlik oraný ise geçen yýlýn ayný dönemine göre 1.9 puanlýk artýþ ile yüzde 19.3 oldu. Kentsel alanda genç iþsizliði 2.2 puan artýþla yüzde 21.7, kýrsal alanda 1.8 puan artýþla yüzde 14.6 oldu.

Kayýt dýþý çalýþanlar azaldý Mart 2013 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna kayýtlý olmadan çalýþanlarýn oraný, geçen yýlýn ayný dönemine göre 0.7 puan azalarak yüzde 36.8 oldu. Bu dönemde, geçen yýlýn ayný dönemine göre tarým sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalýþanlarýn oraný yüzde 81.8'den yüzde 83'e yükselirken, tarým dýþý sektörlerde yüzde 23.9'dan yüzde 23.1'e geriledi. Sosyal güvenlik kapsamýnda olmayan ücretli ve yevmiyeli çalýþanlarýn oraný ise geçen yýlýn ayný dönemine göre 0.6 puan azalarak yüzde 19.9 oldu. Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2013 yýlý Mart döneminde, geçen yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 157 bin kiþi artarak 24 milyon 974 bin kiþiye yükseldi. Bu dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 95 bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 1 milyon 62 bin kiþi arttý.

Kavurucu sýcaða raðmen Kavurucu güneþin altýnda saatlerce týrpan çeken Bedih Solgun, "Otlar bu sene daha fazla ve bereketlendi. Týrpanlarýmýzý ilk olarak çekiç ve örs ile dövüyoruz. Masat yardýmý ile týrpanlarýmýzý bileyip keskinleþtiriyoruz. Sonra diðer týrpancý arkadaþlarýmýzla sýraya girip ot biçme iþlemini gerçekleþtiriyoruz. Týrpan çekerken omuzlarýmýz aðrýyor. Yorgun düþüyoruz, nefesimiz kesiliyor, ama ne yapalým çalýþmak zorundayýz. Günde 100 TL'ye çalýþýyoruz" dedi.

Baþka yapacak iþleri yok Yazýn belli dönemlerde tarla ve bahçe sahipleriyle yaptýklarý pazarlýðýn ardýndan ot biçmeye gittiklerini söyleyen týrpan iþçisi Kamil Aktaþ ise, yaðacak baþka bir iþ olmadýðý için bu iþi yaptýðýný belirtti. Aktaþ, "Uzun yýllardýr týrpan iþini yapýyorum. Geçmiþ yýllara oranla ot biçme iþi azalmýþ. Göç bu iþ alanýný da etkiliyor. Yazýn kavurucu sýcaðýnda çalýþmak zorunda kalýyorum. Çalýþacak baþka iþ bulamýyorum" dedi. (DÝHA)

Varto'da sendika üyeleri greve gitti Muþ'un Varto ilçesinde greve giden sendika üyeleri, Taksim Gezi Parký eylemine destek vermek ve polis müdahalesini protesto etmek için yürüyüþ düzenledi. Varto ilçesinde Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Þubeler Platformu'na baðlý Eðitim-Sen, Tüm Bel-Sen, SES ve Genel-Ýþ'e üye kamu çalýþanlarý greve gitti. Taþýdýklarý döviz ve pankartlarýyla Belediye Ýþ Haný önüne gelen grup, burada basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna açýklamayý yapan Varto Eðitim-Sen Yöneticisi Fýrat Kaya, "Taþýmacýlýktan ulaþýma, aciller dýþýndaki saðlýk hizmetini yani bir bütün kamu hizmetimizi üretimden gelen gücümüzü kullanarak durduruyoruz. Çünkü biz emekçiler biliyoruz ki, birileri direnirken susmak vicdanda büyük yara açar. Bizler biliyoruz ki susmak zulme ortak olmaktýr" dedi. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan kalabalýk, slogan ve zýlgýtlarla olaysýz bir þekilde daðýldý.

Ýstihdam edilenlerin yüzde 22.9'u tarým, yüzde 19.8'i sanayi, yüzde 6.4'ü inþaat, yüzde 50.9'u ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda inþaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 0.5 puan, hizmetler sektörünün payý 0.2 puan artarken, tarým sektörünün payý 0.7 puan azaldý, sanayi sektörünün payý ise ayný kaldý. Ýstihdam edilenlerin oraný, geçen yýlýn ayný dönemine göre 1.3 puanlýk

artýþ göstererek yüzde 43.8'den yüzde 45.1'e yükseldi. Ýstihdam oraný bir önceki döneme göre ise 0.7 puan artýþ gösterdi. Þubat döneminde istihdam oraný yüzde 44.4 düzeyinde gerçekleþmiþti. Türkiye genelinde iþgücüne katýlma oraný, 2013 yýlý Mart döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 1.6 puan artarak yüzde 50.2 oldu. Ayný dönemler için yapýlan kýyaslamalara göre; erkeklerde iþgücüne katýlma oraný 1 puanlýk artýþla yüzde 70.8, kadýnlarda ise 2.3 puanlýk artýþla yüzde 30.2 olarak gerçekleþti.

Muþ'ta iþ saðlýðý masaya yatýrýldý

Ot biçme sezonu baþladý

Yaðýþlý bir mevsimin ardýndan otlarýn boy attýðý Muþ'ta ot biçme sezonu baþladý. Ekmeðini týrpancýlýkla saðlayan yurttaþlar, kavurucu sýcak altýnda çalýþmaktan þikayetçi. Muþ merkeze baðlý Suluca (Kavar) Köyü'nde bulunan arsalarda týrpan çeken emekçiler sezonu açtý. Bol yaðýþlý bir mevsimin ardýndan tarlalarda bereket fýþkýrdý. Týrpan çekmenin tüm zorluklarýna raðmen geçimlerini saðlamak amacýyla günlük yevmiye ile çalýþan týrpancýlar, kýþ ve ilkbahar mevsiminin yaðýþlý geçmesi nedeniyle otlarýn diðer yýllara oranla daha verimli olduðunun altýný çizdi.

En fazla istihdam tarýmda

Muþ'ta 'Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu' tanýtým semineri düzenlendi. Türkiye Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü'nün ev sahipliðinde gerçekleþtirilen tanýtým seminerinde katýlýmcýlara kanun hakkýnda bilgi verildi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Daire Baþkaný Sedat Yenidünya, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nun tanýtýmý için 81 ilde seminerler düzenlediklerini söyledi. Yenidünya,

beklentilerinin uzun vadede tüm toplumda iþ güvenliði kültürünün geliþmesi olduðunu ifade ederek, "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nun getirdiði hükümlülüklerin toplumumuza benimsetilmesi ve etkin uygulanmasýný saðlanmasý için en baþta güvenlik kültürünün ülke düzeyine yaygýnlaþtýrýlmasý ve böylece kiþilerin kendi saðlýklarýný koruyup, geliþtirme ve güvenliklerine önem vermelerinin mutlaka saðlanmasý gerekiyor. Ancak kültür deðiþimi uzun soluklu, ailede baþlayan, çocuklukta baþlayan, eðitimle baþlayan bir çalýþmadýr. Bu konuda baþarýlý olabilmek için baþta sosyal taraflar olmak üzere, iþ saðlýðý güvenliði alanýndaki tüm aktörler iþbirliði yapmalýdýr" dedi.

Para ve kapatma cezasý Muþ Valisi Vedat Büyükersoy ise þunlarý söyledi: "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði kanunu Haziran 2012 yýlýnda çýktý, ancak uygulama Ocak 2013'te baþladý. Kanunda bir takým yükümlülükler ve ayný zamanda cezai müiddeler yer almaktadýr. Ýþçi istihdam eden özel veya kamu sektörlerin bu yükümlülükleri bilmesinde fayda vardýr. Çünkü ülkemizde maalesef insanlarýmýz sanki etten kemikten oluþmuþlar gibi bir uygulama ile karþý karþýyadýrlar. Bundan dolayý bizde batý ülkelerinde, çaðdaþ ülkelerde yaþanandan çok daha fazla iþ kazalarý ve iþ hastalýklarý ya-

þanmaktadýr. Her ne kadar ilimizde özel sektör yeterince geliþememiþ ve istihdam saðlanmamýþ ise, bu demek deðildir ki bu kazalar yaþanmayacak. Bu kanun belli bir sayýya kadar iþçi çalýþtýran kurum ve özel sektörlerin iþ saðlýðý ve güvenliði uzmaný istihdam edilmesi yükümlülüðünü getirmektedir. Ayný zamanda iþyeri güvenliðine göre iþyerleri sýnýflandýrýlmakta ve alýnacak olan tedbirler kanunda belirtilmektedir. Tedbirlerin alýnmamasý halinde de para ve kapatma cezasý uygulanmaktadýr." Seminerde bakanlýk uzmanlarý tarafýndan katýlýmcýlara kanun hakkýnda bilgiler verildi.

Bütçe fazla verdi Maliye Bakanlýðý, 2013 yýlý Mayýs ayý ve Ocak-Mayýs dönemi bütçe uygulama sonuçlarýný açýkladý. Geçen yýlýn ilk beþ ayýnda 432 milyon lira açýk veren bütçe, bu yýl ise 4,3 milyar lira fazla verdi. Merkezi Yönetim Bütçesi, Mayýs ayýnda da 4,6 milyar lira fazla verdi. Buna göre, bu yýl Mayýs ayýnda bütçe gelirleri, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 13,2 oranýnda artarak 34,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 15,6 oranýnda artarak 30,3 milyar lira olarak gerçekleþti. Ocak-Mayýs döneminde ise bütçe gelirleri, 2012'nin ayný dönemine göre yüzde 16,1 oranýnda artarak 159,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 12,7

oranýnda artarak 155,2 milyar lira oldu.

'Performans olumlu' Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Ocak-Mayýs döneminde bütçenin 4,3 milyar lira fazla verdiðini belirterek, geçen yýlýn ilk 5 ayýnda ise bütçenin 432 milyon lira açýk verdiðini hatýrlattý. Yýlýn ilk 5 ayýndaki gerçekleþmelerin, bütçe performansýnýn bu yýl oldukça olumlu seyrettiðini gösterdiðine dikkati çeken Þimþek, bu rakamlarýn yýlsonu hedeflerinin rahatlýkla yakalan-

abileceðinin bir göstergesi olduðunu vurguladý. Bu performansta bütçe gelirlerindeki olumlu seyir ile faiz ödemelerine aktarýlan kaynaðýn azalmasýnýn etkili olduðunu belirten Þimþek, "Zira 2013 yýlý Ocak-Mayýs döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre bütçe gelirleri yüzde 16,1 (22,2 milyar lira) artmýþ, faiz harcamalarý ise ayný dönemde yüzde 10,7 (2,6 milyar lira) azalmýþtýr. Bu tablo mali disiplini korumanýn önemini ve geçen yýl aldýðýmýz tedbirlerin ne denli yerinde olduðunu göstermektedir" dedi.

Tekstil üreticileri için Ýhtisas Sanayi Bölgesi GÜNTÝAD Baþkaný Ýhsan Oðurlu ve Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyunlu, Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Yeniþehir sýnýrlarý içerisinde 1200 dönümlük alan üzerine yapýlmasý düþünülen tekstil sanayisi için Baþkan Kurbanoðlu ile bilgi

alýþveriþinde bulunuldu. Ýhsan Oðurlu, yapýlacak olan proje kapsamýnda tekstil üreticilerinin kümeleneceði ihtisas sanayi bölgesinin kurulacaðýný ve yaklaþýk on bin insanýn istihdam edileceðini belirtti. Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu ise BDP'li belediyeler olarak ellerinden gelen katkýlarý sunacakla-

rýný söyledi. Kurbanoðlu, "Ýlerleyen süreçle birlikte ve ortamýn rahatlamasýyla yatýrýmcýlarýn ilgisi bölgemize yansýmaktadýr. Ýþ adamlarýnýn Diyarbakýr'a yapacaklarý yatýrýmlar için biz yerel yönetimler olarak hazýrýz. Bu anlamda belediyemize düþecek bir görev varsa bunu da yapmaya hazýrýz" dedi.


GÜNCEL

18 HAZÝRAN 2013 SALI

7

Çözüm konferansý birleþtirdi

"Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý" 15-16 Haziran tarihlerinde Diyarbakýr'da düzenlendi. Mýhallemiler Derneði Baþkaný M. Ali Aslan, Anadolu Arap Birliði Eþ Baþkaný Azize Tuðba Sümer, Kürdistan Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Ferda Cemiloðlu ve Diyarbakýr Ermeni Vakfý üyesi Pakrat Estukyan, konferansa iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Kürdistan tanýmýnýn dile geleceðini düþünüyorum. Bir Kürdistan olacaksa ancak hep beraber olabilir. Yoksa Kürdistan, Kürdistan olmaz. Bu yüzden birliðimiz çok önemlidir" þeklinde konuþtu.

M

ýhallemiler Derneði Baþkaný M. Ali Aslan, yaþanan çözüm sürecinde bu konferansta kendilerine de yer verildiði için teþekkür ederek, sözlerine baþladý. Aslan, konferansta kendilerine yer verilmesini pozitif bir geliþme olarak deðerlendirdiklerini belirterek, "Mezopotamya ve Kürdistan'ýn en eski yerli halkarý olmamýz sebebiyle böyle bir konferansa davet edilmemiz bizleri sevindirmiþtir. Türkiye'de demokrasiyi savunduðunu söyleyenler, Arap toplumunu göz ardý etti. Sayýn Öcalan bu anlamda Araplara da deðindi. Biz Mezopotamya ve Türkiye'de yaþayan bütün halklarýn bu süreçte yer almasýný istiyoruz. Her gün her insanýn 'Ben bugün barýþ için ne yaptým' ufku içerisinde olmasý gerektiðini düþünüyoruz. Barýþ için kapsayýcý ve daha kalýcý komisyonlarýn kurulmasý gerekir. Her kimlik bu sürece katýlmalýdýr. Mýhallemiler geçmiþten bu güne kadar diyalog ve uzlaþý içinde bir tavýr sergilemiþlerdir. Biz Kürtlerle binlerce yýl kardeþçe yaþadýk. Diðer halklarla da sorunsuz bir þekilde yaþamak istiyoruz" dedi.

DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Diyarbakýr'da gerçekleþen Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý'nýn sonuç bildirgesi açýkladý. Bildirgede, Kürdistan halklarýnýn statülerini belirleme hakkýna sahip olduðu yer aldý.

D

iyarbakýr'da hafta sonu gerçekleþen "Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý"nýn sonuç bildirgesi açýklandý. Kürtçe ve Türkçe olarak okunan bildirgeyi Türkçe DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Kürtçe ise Azadi Ýnisiyatifi Koordinatörü Adem Özcaner okudu. Tuðluk, Diyarbakýr'da gerçekleþtirdikleri konferansý, tarihi önemde kararlar alarak baþarýyla sonuçlandýrdýklarýný belirtti. Tuðluk, "Türkiye Cumhuriyeti, resmi kurucu ideolojisiyle tekçi ulusdevlet anlayýþýnýn en aðýr örneðini yaþatmýþtýr. Kuzey Kürdistan'da Kürt halký ve Kürdistani tüm topluluklarý baský ve sömürüyle yok etmeye-göç etmeye ve Türklük içinde eritmeye

inanmalý ve uygulamaya koymalýdýr. Kadýnlar sürece vitrinden katýlým saðlamamalýdýr. Savaþa katýldýðý gibi toplumdaki yerini almalýdýr" ifadelerini kullandý.

'Öcalan'ýn mesajý önemli' Anadolu Arap Birliði Eþ Baþkaný Azize Tuðba Sümer ise, bir Arap ve bir kadýn olarak yaþanan süreci olumlu deðerlendirdiðini belirterek, "Konferans göz önüne alýndýðýnda çok kültürlü ve çok kimlikli bir Kürdistan düþünülüyor. Farklý kimliklerin bir arada aktif yer alacaðý bir süreçten bahsediliyor. Kadýnlar da bu süreçte aktif olarak yer alacak. Biz bu anlamda Sayýn Abdullah Öcalan'ýn mesajýný da çok önemli buluyoruz. Kendisi bir kadýnýn özgürlüðüne, bir ülkenin özgürlüðü gözüyle baktýðý için ben bir kadýn ve bir Arap olarak sürecin içinde yer alacaðým. Biz, erkeklerin özgürlüðünü ve savaþýný da gördük. O yüzden bir kadýn olarak sürecin içindeyim. Konferansý genel olarak olumlu deðerlendiriyoruz. Daha üst düzeyde bir katýlým saðlanabilirdi. Mevcut koþullar göz önünde bulundurduðunda azýmsanmayacak bir temsil var. Sonuç bildirgesinde de çok olumlu mesajlarýn verileceðini düþünüyorum. Konferansta daha özgür ve demokratik, bütün herkese hitap eden farklýklarý gözeten bir

zorlamakla kalmayýp, Anadolu'daki farklýlýklara da yaþam hakký tanýmamýþtýr. Barýþ ve özgürlük özlemi içinde, Kürdistani kimliklerin katýlýmýyla toplanan konferansýmýz, Kürdistan ve tüm bölgenin özgür geleceði için anlamlý bir adým atmýþ ve tarihi kararlara ulaþmýþtýr" dedi. Alýnan kararlar Tuðluk, konferansta alýnan kararlarý þu þekilde sýraladý: Sayýn Abdullah Öcalan Kürt sorununun demokratik ve barýþçýl çözümü için tarihi bir fýrsat yaratmýþtýr. Kürt hareketi sorunun barýþçýl ve demokratik çözümü için samimi ve ciddi adýmlar atmýþtýr. Konferansýmýz hükümetin ayný ciddiyetle ve samimiyetle adýmlar atmasý gerektiðini ifade etmiþtir. Delegasyonumuz, bu aþamada, hükümetin hala kullanmakta olduðu dil ve üslup, yeni karakol yapýmlarý, koruculuða yeni kadrolarýn açýlmasý ve askeri hareketlilik gibi uygulamalardan kaygý duymaktadýr. Kamuoyunda güven yitimine ve samimiyetin sorgulanmasýna yol açan bu uygulamalarýn derhal sonlandýrýlmasý çaðrýsýnda bulunur. Konferansýmýz, bu baðlamda, müzakere sürecini saðlýklý ve güvenli bir biçimde sürdürülmesi için demokratik çözüm sürecinin baþat aktörü Sayýn Abdullah Öcalan'ýn özgürlüðünü talep eder. Statü belirleme hakký Kürdistan halklarý kendi tercihleriyle statülerini (özerklik-federasy-

'Kadýnlar yerini almalý' Kürt Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Ferda Cemiloðlu da konferansýn olumlu bir havada geçtiðini ifade etti. Cemiloðlu, "Kürdistan'da büyük bir deðiþim yaþandý. Bu deðiþimle birlikte insanlar bugün bir araya geldi. Þu an burada inanýlmaz bir hoþgörü var. Konferansýn tartýþma boyutu pratiðe evrilmeli. Ortadoðu'da yaþanan siyasal süreç Kürtlere büyük avantajlar saðladý. Biz Kürtler bu fýrsatý iyi deðerlendirmeliyiz. Sayýn Öcalan'ýn verdiði mesajlar olumludur. Mesajýn bazý bölümlerini hayretle dinledim. Çok samimi olduðunu düþünüyorum. Önemli olan bir milletin menfaatidir. Bunun zamaný geldi. Bu treni kaçýrýrsak, geriye dönüþ çok zor olur. Herkes bu ortaya çýkan birliktelik mesajlarýna

Ermenilere çaðrý Diyarbakýr Ermeni Vakfý üyesi Pakrat Estukyan ise, Türkiye'de þimdiye kadar düzenlenen konferanslarý toplumsal bir gözle irdelediklerini söyledi. Estukyan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Konferansýn baþlýðýný önemli buluyorum. Kuzey Kürdistan'da çözüm arýyoruz. Dolayýsýyla daha sorumlu bir pozisyondayýz. Bir ülke inþa ediyoruz. Baðýmsýz bir ülkeden söz etmiyoruz. Ülke içinde ülke inþa ediyoruz. Sayýn Öcalan, Ýmralý Cezaevi'ndeki mahpusluk þartlarý içinde Türkiye'nin önünü açacak bir giriþimin öncülüðünü yapýyor. Bu öncülüðün ikinci muhatabý da Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Ermeni toplumu, Osmanlý'dan beri hep öteki olarak var oldu. Ermeniler artýk edilgen durumdan çýkýp sürece dahil olmalýdýr." (DÝHA)

Konferansýn sonuç bildirgesi

on-baðýmsýzlýk gibi) belirleme hakkýna sahip olduðunu, Kürdistan halklarýnýn kendi kaderini tayin hakkýnýn sadece Kürdistan halkýnýn kararýna ve onayýna býrakýlmasý konferansýmýzda ortaklaþýlan bir ilkedir. Konferansýmýz Kürdistan'ýn bir statüsü olmadan Kürt sorununun nihai olarak çözülemeyeceðini karar altýna almýþtýr. Delegasyonumuz, çaðdaþ demokratik bir anayasa yapýlmasýný talep eder. Kürdistan halklarýnýn kendi kimliði ile örgütlenme özgürlüðü, anadilde eðitim ve Kürtçenin resmi dil olarak kabulü, anayasal güvence altýna alýnmalýdýr. Yoksulluk, göç, iþsizlik, ekolojik tahribat gibi devasa toplumsal sorunlar, Kürdistan'da tüm yoðunluðuyla yaþanmaktadýr. Ýçerisinde siyasetin-sivil toplum örgütlerininyerel yönetimlerin ve farklý gruplarýn da olduðu bir mekanizma kurularak, kamu kaynaklarýnýn pozitif ayrýmcýlýk ilkesi temelinde Kürdistan'a aktarýlmasýnýn saðlanmasý gerektiðini önemle vurgular. Siyasi tutuklular serbest býrakýlsýn Konferansýmýz Kürdistan'ýn geleceðinin inþasýnda gençliðe olan inancýný ifade eder ve iradesini önemser. Baþta hasta ve çocuk tutsaklar olmak üzere cezaevlerindeki tüm siyasi tutsaklarýn serbest býrakýlmasý için yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr. Faili meçhullerin aydýnlatýlmasý ve toplu mezarlarýn ortaya çýkarýlmasý için devlet sorumluluklarýný yerine getirmelidir. Konferansýmýz 21'inci yüzyýlýn en temel sorunlarýndan birisinin cins çeliþkisi olduðu tespitinden hareketle, toplumsallýðýn en dinamik parçasý ve kurucu aktörü olan kadýnýn durumunun toplumdan ayrý ele alýnamayacaðýna dikkat çeker. Kadýna yönelik her tür müdahale ayný zamanda topluma yapýlan bir müdahaledir. Konferansýmýz kadýna yönelik her türlü saldýrýnýn karþýsýn-

da olduðunu ilan eder. Kürt kadýnýn Kürdistan mücadelesinde oynadýðý rol tüm dünyaya örnek olacak þekildedir. Kadýnýn, toplumsal cinsiyet eþitliði temelinde, özgün ve özerk yapýsýyla, karþý cinsle eþit boyutta toplumsallýðýn her kademesine eþit katýlma kararlýlýðýný benimser. Geçmiþle yüzleþilmeli Kürdistan coðrafyasýnda yaþayan Ermeni, Asuri-Süryani, Arap, Mýhallemi ve Türkmen gibi birçok halk ile Müslüman, Hristiyan, Musevi, Ezidi ve Aleviler gibi inanç gruplarý, hem devletin politikalarý nedeniyle hem de bu politikalarýn yol açtýðý yanlýþ bilinç nedeniyle önemli zorluklar yaþamaktadýr. Öncelikle tüm bu geçmiþle yüzleþerek, yeni, eþit bir yaþam kurmak gerektiðine inanýyoruz. Bu nedenle kimliklerin özgürce ve inançlarý doðrultusunda yaþayabilmeleri ve gereken koþullarýn saðlanmasý için Konferansýmýz etkin çaba içinde olacaktýr. Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý 20'nci yüzyýl boyunca tekleþtirici politikalar nedeniyle kendi topraklarýndan kopmuþ tüm kesimleri geri dönmeye çaðýrýr. Kazanýmlar korunmalý Konferansýmýz, Rojava parçasýnda kendi özgücüyle ve kendi özgün siyasetiyle gerçekleþen halk devriminin yanýnda olduðunu belirtir. Kürt Yüksek Konseyi þahsýnda, birliðini ve ittifakýný büyük ölçüde saðlamasýný önemli görür. Rojava'da elde edilen kazanýmlarýn her Kürdistanlý tarafýndan korunmasý gerektiðine iþaret eder. Diktatörlük rejimi ve Suriye muhalefetinde yer alan kimi çeteci gruplarýn Rojava'ya yönelik tüm saldýrýlarýný kýnar. Konferansýmýz Rojava'nýn, sýnýr kapýlarýnýn açýk tutularak tüm Kürdistanlýlarýn Rojava'ya yardým yapmasý çaðrýsýnda bulunur. Uluslar arasý camiayý Suriye ile ilgili mekanizmalara Rojava Kürdistaný'ný resmi olarak dahil etmesini talep

eder. Ulusal Konferansýn toplanmasýnýn yaþamsal önemde olduðunu ifade eden konferansýmýz, Kuzey Kürdistan Konferansý olarak bu konuda üzerine düþen sorumluluðu yerine getireceði iradesini beyan eder. Irak Cumhurbaþkaný Sayýn Celal Talabani, Kürdistan Federe Bölgesi Baþkaný Sayýn Mesut Barzani, KCK Baþkanlýk Konseyi ve tüm diðer Kürdistani güçleri, Ulusal Konferansýn bir an önce toplanmasý için giriþimde bulunmaya çaðýrýr. PKK terör listesinden çýksýn

Konferans delegasyonu, Kürdistan davasýna katký sunmuþ her siyasi þahsiyet ve yapýnýn emeðine saygý ve minnetle yaklaþýr. Konferansýmýz BM, ÝKÖ, AB ve dünya halklarýný Kürdistan halkýnýn adalet, özgürlük, eþitlik için verdiði mücadelesine karþý sorumlu davranmaya davet eder. Konferansýmýz tüm uluslar arasý örgüt ve devletlerden PKK'nin terör listesinden çýkarýlmasýný talep eder. Konferans delegasyonu Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý'nýn iradesini temsil edecek 'Birlik ve Çözüm Komitesi' oluþturma kararý vermiþtir. Bu mekanizma, yeni katýlýmlara açýk bir þekilde konferansýn aldýðý tüm kararlarý takip etme, uygulama ve ihtiyaç duyduðu alanlarda komisyonlar kurma ve daha sonraki dönemlerde Konferansý yeniden toplama iradesine sahiptir. Bu komite demokratik müzakere sürecinin etkili organý olma misyonuyla çalýþmalarýný yürütür. Konferansýmýz; Türkiye halklarýný, konferansýmýzda açýða çýkan iradeyi tanýmaya, esas almaya ve Türkiye Cumhuriyeti devletine Kürt halkýnýn haklarýný tanýmasý için baský kurmaya çaðýrýr. Ayný zamanda Konferansýmýz demokratik ve meþru mücadelesini destekler. (DÝHA)


8

A k t ü a l i t e

18 HAZÝRAN 2013 SALI

Ezidilerden ÝHD'ye ziyaret

Köylerini istiyorlar Göç ettikleri topraklara dönüþ yapmak isteyen Ezidi heyeti, ÝHD Diyarbakýr Þubesi'ni ziyaret etti. Heyet, bölgede korucular tarafýndan iþgal edilen bazý köylerin geri verilmesi için ÝHD'den destek istedi.

A

vrupa'dan gelerek bölgede çeþitli çalýþmalar yürüten Ezidiler Federasyonu üyeleri ve diasporadan geri dönüþ yapmak isteyen Ezidiler heyeti, ÝHD Diyarbakýr Þubesi'ni ziyaret etti. Ezidiler Federasyonu Eþbaþkaný Feleknaz Uca, Avrupa Barýþ Grubu Üyesi Hacý Çelik, Sanatçý Xemdar ve Ozan Silêman Rengin ile Nedim Erkiþ'ten oluþan heyet, ÝHD yöneticileri tarafýndan karþýlandý. Ziyarette konuþan Feleknaz Uca, Ezidilerin geçmiþte büyük sýkýntýlar yaþadýðýný ve yurtlarýný terk etmek zorunda kaldýklarýný belirterek, Avrupa'da bulunan birçok Ezidi ailenin artýk dönmek istediðini söyledi. Ancak, birçok Ezidi köyünün korucular ve bazý çevrelerin iþgali altýnda olduðunu belirten Uca, bu durumun Ezidi toplumunun ülkelerine dönüþünü zor-

laþtýrdýðýný dile getirdi. Topraklarý iþgal altýnda olan bazý Ezidilerin buna karþý hukuksal mücadele baþlattýklarýný ifade eden Uca, ÝHD'den verdikleri bu mücadeleye destek olmalarýný ve topraklarýnýn geri verilmesi için açýlan hukuk davalarýný takip etmelerini istedi. Uca ayrýca, diasporadan geri dönmek isteyen Ezidiler adýna ÝHD'ye hitaben yazýlan bir mektubu da Þube Baþkaný Raci Bilici'ye sundu.

'ÝHD olarak desteðe hazýrýz' Uca'nýn ardýndan konuþan Þube Baþkaný Bilici, ÝHD olarak geçmiþten bu yana Ezidilerin yaþadýðý bu soruna duyarlý olduklarýný belirterek, "Bahsi geçen hususlar, biz insan haklarý savunucularýnýn öncelikli ilgilendiði konular arasýndadýr. Ezidiler yýllar boyu, zulümle

karþý karþýya kaldýlar ve ülkelerini terk etmek zorunda kaldýlar. Ezidilerin köylerinin iþgal edildiði ve topraklarýna el konulduðu þeklindeki bilgiler raporlarýmýzda da mevcuttur. Bu yönlü yürütülen hukuk mücadelesinde her zaman etkili bir þekilde yanlarýnda olmaya çalýþtýk. Bundan sonra da olmaya çalýþacaðýz" dedi. Ezidilerin yaþadýðý bu sorunlarýn barýþ sürecinde üzerinde durulmasý gereken sorunlar olduðunu vurgulayan Bilici, bu sorunlara çözüm bulunmamasý halinde saðlýklý bir sürecin geliþemeyeceði hatýrlatmasýnda bulundu. Baþýndan beri koruculuðun ciddi bir problem olduðu yönünde açýklamalar yaptýklarýný hatýrlatan Bilici, devletin öncelikli olarak koruculuk müessesini feshetmesi ve el konulan arazi ve köyleri sahiplerine geri iade etmesi gerektiðini sözlerine ekledi.

Siirt'te þölen zamaný

S

iirt Belediyesi, yaz dönemi ile birlikte sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda 'Barýþý haykýrýyoruz' sloganýyla halka buluþma þöleni tertipliyor. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Siirt Belediye Kültür ve Sosyal Ýþleri Müdürü Beþir Aksu, yaz dönemi kapsamýnda sosyal ve kültürel çalýþ-

malar yapmayý planladýklarýný söyledi. Aksu, "Bu kapsamda 18 Haziran Salý Günü Kýzlar Tepesi amfi tiyatroda sanatçýlar Seyman Adar, Xwejîn Botan, Siirt MKM Müzik guruplarýndan Koma Botan'ýn katýlýmýyla þölen tertipleyeceðiz. 'Barýþý Haykýrýyoruz' sloganýyla halkýmýzla buluþacaðýz" dedi. Yapýlacak þölen ile ilgili kent merkezinde billboard, afiþ ve pankartlar da asýldý.

Hayýrsever nineden 12 derslikli okul Van'ýn Bostaniçi Beldesi'ne yapýlacak olan 12 derslikli okulun protokolü, Van Valisi Münir Karaloðlu ile hayýrsever Makbule Küçükçalýk arasýnda imzalandý.

H

ükümetin Milli Eðitim Bakanlýðý bütçesinden Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) aracýlýðýyla yaptýrdýðý 960 derslikle birlikte hayýrsever vatandaþlar da Van merkez ve köylere 892 derslik yaptý. Depremden etkilenen 83 yaþýndaki Makbule Küçükçalýk isimli hayýrsever de, eðitime destek olmak amacýyla Van'da okul yapma kararý aldý. Van Valiliði ile irtibata geçen Küçükçalýk, Bostaniçi Beldesi'nin ihtiyacý olan 12 derslikli ilkokul ve ortaokul yapmayý kabul etti. Kýzlarý Servet Küçükçalýk, Semiha Kavafoðlu ve Küçükçalýk Þirketler Grubu Ýnþaat Genel Müdürü Fatih Erden ile birlikte Van'a giden Makbule Küçükçalýk, Van Valisi Münir Karaloðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Misafirlerini kapýda karþýlayan ve Makbule Küçükçalýk'ýn elini öpen Karaloðlu, eðitime yapacaklarý yatýrýmdan dolayý aileye 'teþekkür' etti. Sýcak bir ortamda geçen görüþme sonrasý 'Makbule Küçükçalýk' isminin verileceði ve önümüzdeki eðitim ve öðretim yýlýna yetiþtirilmesi planlanan 12 derslikli okulun protokolü imzalandý.

Berçelan'da yarýþma hazýrlýðý H

akkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, 3 bin 500 rakýmlý Berçelan Yaylasý'nda Valilik Kupasý Kayak Yarýþmasý yapacak. Müdürlük tarafýndan yapýlan açýklamada, "18 Haziran'da Berçelan Yaylasý'nda saat: 09:00'da Valilik Kupasý Kayak Yarýþmasý yapýlacaktýr. Erkek ve kýz dalýnda yapýlacak olan yarýþmaya 91-92 ile 97-99 doðumlu olanlar, sporcu lisansý veya 'spor yapmasýnda sakýnca yoktur' ibareli saðlýk raporu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü spor servisine baþvuru yapabilirler. Son baþvuru tarihimiz ise 17 Haziran'dýr" denildi.

Batman'da 'Yaz Þenlikleri' sürüyor DÜ kekemeliði incelemeye aldý Dicle Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü'nün yürütücülüðünde, Avrupa Birliði'nde (AB) kekemeliði önlemeye yönelik çalýþmalar incelemeye alýndý.

P B

atman Belediyesi tarafýndan her Cuma günü kentte bulunan parklarda yapýlmasý planlanan ve 'Çocuklarýmýz klamlarla büyüsün' þiarýyla düzenlenen 'Yaz þenlikleri'nin ikincisi Kültür Mahallesi 8 Mart Kadýn Parký'nda yapýldý. Erbane dinletileri ve kurulan dengbejler divaný ile süren ikinci 'Yaz þenlikleri' etkinliðine Belediye Baþkan Vekili Serhat Temel, BDP il ve merkez ilçe yöneticilerinin yaný sýra çok sayýda mahalleli katýldý. Batman Belediyesi Dengbejevi üyeleri Dengbej Hadiye Reþkoti, Degbej Zahire Muþi, Dengbej Salihe Nare,Dengbej Hiseyne Pasuri ve Dengbej Zineta Koçer tarafýndan seslendirilen klamlarla bir halkýn acýlarý, geçmiþ ve günümüzün trajik hatýralarý parký dolduran insanlara duygulu anlar yaþatýrken, dengbejlerin erbane eþliðinde söylediði oyun havalarýyla da vatandaþlar gönüllerince eðlendi. Eðlence gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

rojenin koordinatörlerinden Fatma Çalýk, projenin 2 ila 5 yaþ arasýndaki çocuklara yönelik olduðunu belirtti. Çalýk, sözlerini þöyle sürdürdü: 2-5 yaþ arasý çocuklardaki konuþma bozukluðu ve kekemelik belirtilerini erken dönemde fark etmeyi, baþlangýç aþamasýndaki problemleri basit tekniklerle engelleyebilmeyi, ileri düzeydeki problemler için uygun bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapmayý amaçlýyoruz. Proje AB Hayat Boyu Öðrenme Programlarý 'Leonardo Da Vinci PLM kapsamýnda gerçekleþtirilecek. Dünya genelinde her yaþ grubu için yaygýn bir problem olan konuþma bozukluðunun teþhis ve tedavi süreci hakkýnda katýlýmcýlarýn genel bilgi edinmelerini, özellikle erken dönem kekemelik ve akýcýlýk bozukluklarý ile ilgili detaylý bilgi sahibi

olmalarýný, farklý eðitim alanlarýna mensup proje katýlýmcýlarýnýn bu bilgileri kendi mesleki alanlarýna dahil etmelerini saðlamak.

Erken teþhis bilinci Proje süresince ve sonrasýnda konuþma bozukluðu uzmanlarýn katýlacaðý çalýþmalarla proje çýktýlarýnýn önce il daha sonra ise bölge ve ülke genelinde yaygýnlaþtýrmak. Türkiye'de az sayýda olan bu nedenle ulaþýlmasý zor kimi zaman ise imkansýz durumdaki konuþma bozukluðu terapistlerinin bulunmadýðý þehirlerde konuþma bozukluklarý

hakkýnda uzmanlarýn katýldýðý bilgilendirme seminerleri düzenlemek. Konuþma bozukluklarý olan bireyleri ve bu bireylerin yakýnlarýný ve öðretmenlerini konunun uzmanlarýna yönlendirmek böylece konuþma bozukluklarýnýn týpký diðer rahatsýzlýklar gibi kiþinin sosyal hayatýný engelleyecek önemli bir sorun olduðu ve erken teþhis ve tedavi ile olumlu sonuçlarýn alýnabileceði bilincini oluþturmak. Dil ve konuþma bozukluklarý eðitiminin tanýnmasýna ve konuþma bozukluðu terapistliðinin bir meslek dalý olarak algýlanmasýna da katký saðlamaktýr.


Ýç Politika

18 HAZÝRAN 2013 SALI

9

'Demokrasiye saygýnýz yok' CHP'den þoke eden iddia

C

HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'na, "Gezi Parký olaylarý sýrasýnda yaralanarak hastanede tedavi gören kiþilerin fiþlendikleri iddialarý doðru mudur?" diye sordu. Sezgin Tanrýkulu, Saðlýk Bakaný'nýn yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna sunduðu soru önergesinde þöyle dedi: Eylemler sýrasýnda polisler ve bazý sivil kýyafetli eli sopalý kiþilerce aðýr yaralanan ve hatta halen hastanede yaþam mücadelesi veren kiþilere gönüllü hizmet eden saðlýkçýlara açýlan soruþturma kapsamýnda Ýstanbul Tabip Odasý Baþkanlýðý'na gönderilen yazýda 'Ýstanbul Taksim Gezi Parký'nda odanýz tarafýndan koordine edilen týbbi müdahale ve 'gönüllü revir' iþlemleri için neden Saðlýk Bakanlýðý'ndan izin almadýnýz?' ibaresi yer almaktadýr. Bir insanýn yaþamýný kaybedebileceði kadar yoðun þiddet görmesi sonucu müdahale etmek için oraya giden 'gönüllü saðlýkçýlar'ýn iþledikleri bir insanlýk ayýbý mýdýr? Ýnsanlýk ayýbý olduðu için mi haklarýnda soruþturma açýlmýþtýr? Neden soruþturma açýldý? Saðlýk Bakanlýðý'nýn ambulanslarý ve týbbi ekipleri yaþanan olaylar sýrasýnda yaralananlara müdahale etmekte tam anlamýyla yeterli olmuþ mudur? Kaç ilde kaç týbbi ekip ve ambulans yaralýlara müdahale etmiþtir? Gezi Parký olaylarý sýrasýnda yaralanarak hastanede tedavi gören kiþilerin fiþlendikleri iddialarý doðru mudur? Tedavi gören bu kiþilerin bilgileri baþka kurum ve kuruluþlara iletilmiþ midir? Gönüllü hizmet eden saðlýkçýlara açýlan soruþturma kapsamýnda Ýstanbul Tabip Odasý Baþkanlýðý'na gönderilen yazýda 'Yaralý ve hastalara müdahale eden saðlýk gönülleri hangi týbbi kayýtlarý tuttular? Bunlarýn yasal dayanaklarý nedir?' ibaresi de yer almaktadýr. Eylemler esnasýnda yaralanan insanlara 'önce insan' olmalarý gerekçesiyle ve vicdani sorumlulukla hizmet eden 'gönüllü saðlýkçýlar' týbbi kayýt tutmadýklarý ve Bakanlýðýnýza iletmedikleri için mi soruþturma açýlmýþtýr?

Avrupa Birliði Parlamentosu'nun kararýna tepki gösteren Baþbakan Erdoðan, ''Benim özgürlük alanýma saldýrana sahip çýkana ben karþýyým. Sizin demokrasiye saygýnýz yok. Böyle bir Avrupa Birliði Parlamentosu'nu ben tanýmýyorum'' dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Yurtdýþý Vatandaþlar Danýþma Kurulu toplantýsýnda konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Gezi Parký protestolarýný kast ederek son dönemde Türk demokrasisi ve ekonomisinin önemli bir sýnavdan geçtiðini söyledi. Erdoðan konuþmasýnda hem Avrupa Birliði Parlamentosu'nun kararýna hem de bazý uluslararasý medya kuruluþlarýna da tepki gösterdi. Baþbakan, konuþmasýnda þunlarý söyledi: Kimi uluslararasý medya kuruluþlarý olaylarý anlamadý, dinlemedi. Hükümetin samimiyetini gören kardeþlerimiz süreç boyunca desteklerini esirgemediler. Nereden nereye geldiðimizi çok iyi görmemiz gerekiyor. Türkiye öyle bir ülkeydi ki; uluslararasý medya ve bazý kuruluþlar Türkiye üzerine senaryolar yazýp bunlarý da baþarýyla uygulayabiliyorlardý. Artýk gündemi belirlenen bir Türkiye deðil, gündem belirleyen bir Türkiye var.

daþlarýna, dost, kardeþ ve akrabalarýna el uzatmaya, onlarýn hakkýný en güçlü þekilde savunmaya baþlamýþtýr. Bayraðýmýz dünyanýn her yerinde gururla dalgalanýyor, Türkçe uluslararasý bir dil olarak ilgi görüyor. Türkiye'nin imajýný daha da güçlendireceðiz. Unutmayýn her biriniz birer Fatih'siniz. Unutmayýn gönül fethetme konusunda her biriniz birer akýncýsýnýz. Her biriniz kendi alanýnýzda Gazi Mustafa Kemal olmalýsýnýz. Bugün sahip olduðumuz güç ve büyüklük, hiç kuþkusuz içeriden yaptýðýmýz çalýþmalar kadar dýþarýdan yapýlan çalýþmalarýn da bir ürünüdür.

Bunlar þaþýrmýþ

Tuzaklara raðmen büyüdük Avrupa ekonomisi daralýrken bütün tuzaklara, tezgahlara raðmen Türkiye ekonomisi 2013'ün ilk çeyreðinde yüzde 3 büyüme kaydetti. Bütün dengeleri sarsýlmýþ olan bir ekonomiyi devraldýk, en sarsýlmaz ekonomilerinden biri haline getirdik. Geçmiþte, Tokyo Borsasý, New York Borsasý, deyim yerindeyse hapþýrsa, Türkiye ekonomisi zatürre olurdu. Ama þu anda, tüm dünya, tüm geliþmiþ ekonomiler, 4 yýldýr çok aðýr bir kriz yaþarken, Türkiye ekonomisi istikrarla büyüyor, geliþiyor, ilerliyor. Son olaylarda, sadece içeride ve dýþarýdaki dostlar deðil, Türkiye'nin

ekonomisi, Türkiye'nin demokrasisi de çok önemli bir sýnavdan geçti. Bu olaylar, doðrudan doðruya Türkiye ekonomisini, doðrudan doðruya Türkiye demokrasisini hedef alýyordu. Ama kurduðumuz saðlam temel sayesinde ne ekonomimiz, ne demokrasimiz bu saldýrýlardan yara almadý.

Mustafa Kemal olmalýsýnýz Büyük devlet, büyük idealleri

3 KALEM MAKÝNE TEÇHÝZAT ( PROB ) MALZEMESÝ DiYARBAKIR KADÝN DOÐUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESÝ -DÝYARBAKIR KADIN SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU

3 Kalem Makine Teçhizat ( Prob ) malzemzesi alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 9.uncu maddesine göre açýk Ýhale usulü ile Ýhale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. ihale Kayýt Numaran : 2013/78113 1- Ýdarenin a) Adres: : BAÐCILAR MAHALLESÝ SANLIURFAY0LU 7.KM 21060 BAÐLAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122519125 - 4122512129 c) Elektronik Posta Aýlýesý : ddhsntinalmatBmynct.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, turu ve miktarý : ihalenin niteliði türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokumaný içinde bulunan idariþartnameden ulaþýlabilir. b) teslim yeri : Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi ambarýna teknik þartnameye uygun olarak Muayene Komisyonu huzurunda malzemenin tamamýný 15 gün içinde bir defada teslim edilecektir. c)Teslim tarihi : Bu iþ sözleþmenin imzalanmasý tarihi takiben baþlar ve Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi ambarýna teknik þartnameye uygun olarak Muayene Komisyonu huzurunda yüklenici uhdesinde kalan malzemenin tamamýný 15 gun içinde bir defada teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Kadýn Ooguný ve Cacuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3.kat Ýhale Salonu Þ.Urfa Yolu Caddesi Baðcýlar Mahallesi BAðLAR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 26.06.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerIendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya sanayi odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasý belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olamsý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðuyýlda alýnmýþ, ilgisine göre /veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göte tüzel kiþiliðin ortaklarý üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret SÝCÝL GAZETESÝ bu bilgilerin tamamýnýn bir ticaret sicil gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli ýmza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu 4.1.4. Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsým alt yüklenicilere yaptýrýlamaz 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin tat imasý gereken kriterler: Ýdare taralýndan ekonomik ve malý yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler; 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:

olan devlettir. Büyük devlet, hakký savunan, haklýnýn yanýnda duran, mazluma, maðdura sahip çýkan devlettir. Ama en önemlisi, büyük devlet, kendi vatandaþýna, akrabasýna, dostuna ve kardeþine sahip çýkabilen devlettir. Türkiye, iþte bunu yapmaya baþlamýþtýr. Demokrasisinden, ekonomisinden, aktif dýþ politikasýndan güç alan Türkiye, yeryüzüne daðýlmýþ vatan-

Son Avrupa Birliði Parlamentosu'nda alýnan kararý görüyorsunuz. Bunlar þaþýrmýþ, bunlarda ahde vefa yok. Sizin bizim hakkýmýzda böyle bir karar alma hakkýnýz var mý? Yunanistan'da neler oluyor? Ýngiltere'de, Fransa'da neler oluyor? Sen bunlara sessiz kalacaksýn. Türkiye'de antidemokratik bir eylem yapýlacak, bununla ilgili kalkacaksýn koruma-kollama görevini yapan güvenlik güçlerine karþý karar alacaksýn. Sizin demokrasiye saygýnýz yok. Sizin özgürlük tanýmýnýz farklý. Baþkalarýnýn özgürlük alanlarýna saldýranlara siz destek çýkýyorsunuz. Bu kararý alanlarýn, þu anda oturduðu yer burasýdýr. Benim özgürlük alanýma saldýrana sahip çýkana ben karþýyým. Böyle bir Avrupa Birliði Parlamentosu'nu ben tanýmýyorum.

a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya bekjeieý. b) Yetkili salta veya yetkili temsin ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci okluðunu gösteren bekle veya belgeler. c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir, isteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir a) istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek ortan tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan isteklý adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, ð) isteklinin alým konusu malý Ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler. 4.3.2. 4.3.2.1Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler. a) Ýhale tarihi itibarý Ýle istrekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C ilaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Harikasýnda "Saðlýk Bakanlýðýndan onaylýdýr," ibaresi bulunan onaylanmýþ ürun numarasýný (barkod numarasýný) tekliflerinde indir yazýlý olarak belirteceklerdir. Bunun dýþýndaki onaylýlýklar deðerlendirilmeye alýnmayacaktýr. b) Ýhale tarihi itibarý ile, istekliler teklif dosyalarýnda T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý'na üretici ve/ veya ithalatçý firmalarýn ve bu firmalarýn adý altýnda bayiliklerinin kayýtlý olduðunu belgeleyeceklerdir. (Sunduklarý belge, ana bayi tanýmlayýcý numarasýný gösteren internet çýktýsý olacaktýr.) NOT: Týbbý Cihar Yönetmeliði. Vucuda Yerleþtirilebilir Aktif Týbbý Cihaz yönetmeliði ve Vücut Dýþýnda Kullanýlan Týbbi Taný Cihazlarý Yönetmeliði kapsamý dýþýnndaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamý dýþýnda olduðuna dair ureticinin/ithalatçýnýn yazýlý beyaný yeterli olacaktýr. Bu beyan olan ürünler için "a" ve "b" maddelerindeki bölgeler aranmayacaktýr. Yükleniciler sözleþme sýratýnda, yukarda belirtilen direktifler kapsamýndaki üzerinde kalmýþ bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatýný, markasýný. UBB Barkot Numarasýný belirterek " http://2l3.139.228.238C1/IBY%20EKAP%20Sürüm %201006/default.aspx" adresinden "ihale Bildirim Yazýlýmý (IBY) Sürum: 2.2.0.10" yazan bolümden hazýrlamýþ olduðu "KÝK" uzantýlý xml dosyasýný dijital ortamda (cd, disc, uab vb) Ýdareye sunmalýdýr, c) istekliler teklif ettikleri kalemlere iliþkin UBB Bartcot Numarasýný teklif mektubuna yazacaklardýr, 4.3.3. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðralarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler tekliflerinde teknik þartnameye uygun olarak teknik bilgileri gösterir kataloglarýný sunacaklardýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir 6. Ilýateve sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve salýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokumaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk masý) karþýlýðý Diyarbakýr Kadýn Oogum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3,Kat ihale Salonu S.Ur fa Yolu Caddesi Baðcýlar Mahallesi BAÐLAR/ DÝYARBAKIR adresinden salýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný salýn almalarý veya EKAP üzerinden imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3.Kat ihale Salonu Þ.Urfa Yolu Caddesi Baðcýlar Mahallesi BAÐLAR/ DÝYARBAKIR adý esme eklen teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini mal kalem kalemleri için tekili birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, u/erýnc ýhate yapýlan istekliyle her bîr mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen Itýrým fiyatlarýn çarpimi sonucu taýlunan toirlam bedel üzerinden bunu fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif etlikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen içkililerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim guýýuduý. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

Basýn-1277

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

Ýç-DýþHaberler

Suudilerden muhaliflere füze 18 HAZÝRAN 2013 SALI

ABD, Suriyeli muhaliflere "hafif silahlar" gönderilmesini tartýþýrken, Suudi Arabistan'ýn iki aydýr Esad karþýtý muhaliflere hafif ölçekli uçaksavar füzeleri verdiði ortaya çýktý.

U

Türkiye'ye diyalog çaðrýsý

A

vrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'de yaþanan Gezi olaylarý sonrasý taraflara diyalog çaðrýsýnda bulundu. Türkiye'deki geliþmeleri yakýndan takip ettiðini belirten Jagland, "Türkiye'deki geliþmeleri yakýndan takip etmeye devam ediyorum. Taraflarý diyaloða devam etmeye çaðýrýyorum. Þu aþamada þiddetin týrmandýrýlmasý önlenmelidir. Ýnanýyorum ki Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin toplantý özgürlüðü ve kýsýtlamalarýyla ilgili yasal olarak baðlayýcýlýðý bulunan hükümlerini hatýrlamak önemlidir. Bu hakkýn kesin ve mutlak olmadýðý doðrudur lakin her demokratik toplumda kýsýtlamalar yasal olarak belirlenmiþ ve belirtilmiþ olmalýdýr. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin içtihat hukuku bu konuda açýk ve kesindir. Otoriteler vatandaþlarýn güvenini ve huzurunu güvence altýna almak için gösterilerle ilgili uygun tedbirleri almak zorundadýr. Güvenlik güçlerinin güç kullanarak müdahale ettikleri durumlarda bu güç ancak gerekli olduðu durumlarda ve orantýlý þekilde olmalýdýr. Örneðin birçok davada hastane gibi kapalý alanlarda biber gazý kullanýmý orantýsýz güç olarak deðerlendirilmiþtir" dedi.

luslararasý haber ajansý Reuters'a açýklama yapan bir kaynak, Suudi Arabistan'ýn muhaliflere gönderdiði uçaksavar füzelerin omuzda kullanýldýðýný ve "hafif ölçekli" füze sýnýfýna girdiðini söyledi. Ayný yetkili, Suudi Arabistan'ýn söz konusu uçaksavar füzeleri Fransa ve Belçika'dan satýn aldýðýný ve silahlarýn bölgeye nakliye masraflarýný da Fransa'nýn üstlendiðini ileri sürdü. Özgür Suriye Ordusu Yüksek Askeri Konseyi lideri General Salim Ýdris ise, ABD'nin muhaliflere silah ve cephane desteði saðlayacaðýný söyledi. General Salim Ýdris, ABD'nin muhaliflere silah desteði saðlanmasýnda kilit rol oynayacak. Washington'un silah yardýmý konusunda bir an önce harekete geçmesini isteyen Ýdris, "Yardýma ihtiyacýmýz var, dengeyi saðlamamýz için dostlarýmýz destek vermeli" dedi. Suriyeli General Ýdris Salih, Þam rejiminin Ýran ve Rusya'dan silah ve cephane yardýmý aldýðýný, ABD'li yetkililere ihtiyaçlarý konusunda bir liste ilettiðini de belirtti.

Rusya yasak bölgeye karþý G-8 Zirvesi'nde ABD Baþkaný Barack Obama ve Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'in buluþmasý öncesi, Moskova'dan Suriye konusunda bir açýklama geldi. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya'nýn Dýþiþleri Bakaný sözcüsü Aleksander Lukaþeviç, Suriye'de Esad güçlerine karþý uçuþa yasak bölge oluþturulmasýna izin vermeyeceklerini belirtti. 'Bu senaryonun hayata geçmesine izin vermeyeceðiz" diyen Rus sözcü Lukaþeviç, Suriye'de uçuþa yasak bölge oluþturulmasý çaðrýsý yapmanýn uluslararasý hukuka saygý duyulmadýðýný gösterdiðini ileri sürdü. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov da, Ürdün'deki ABD savaþ uçaklarý ve Patriot füzelerini kullanarak Suriye üzerinde uçuþa yasak bölge oluþturma giriþimlerinin uluslararasý hukuku ihlal anlamý taþýdýðýný söylemiþti. Lavrov, ABD'nin muhaliflere silah yardýmý kararýnýn Ortadoðu'da çatýþmalarý artýracaðý uyarýsýnda da bulunmuþtu.

'Müdahale görüntüleri korkunç' Almanya Baþbakaný Angela Merkel, Türkiye'deki gösterilere yapýlan müdahale karþýsýnda þoke olduðunu söyledi.

M

erkel, "Korkunç görüntüler vardý. Bu görüntülere baktýðýnýzda, yaklaþýmýn çok fazla sert olduðunu görebiliyorsunuz. Birçoðu gibi ben de dehþete düþtüm. 21'inci yüzyýlýn Türkiye'sinde; eleþtirisi olanlarýn, farklý fikirde olanlarýn ve farklý bir toplum düþüncesinde olanlarýn da yeri olduðunu görmek isterdim. Türkiye'de þu an olup bitenler, bizim gösteri ya da konuþma özgürlüðü düþüncemizle baðdaþmýyor" dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

Süper Kupa nerede kalkacak? 18 HAZÝRAN 2013 SALI

Töre sabýrsýz! K

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa finalini Atatürk Olimpiyat Stadý'nda oynatmaya karar verdi.

1

1 Aðustos tarihinde oynanacak büyük final için daha önce Azerbaycan'ýn Bakü kenti gündeme gelmiþ fakat Azerbaycan Futbol Federasyonu, "Hazýr deðiliz. Eksiklerimiz var"

diyerek geri çevirmiþti. Bir süredir yapýlan deðerlendirme üzerine TFF, Olimpiyat Stadý'nda karar kýldý. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe kulüplerinden de TFF yönetimi görüþ aldý. Ýki kulüp de bu fikre sýcak baktý. 80 bin 597 kapasitesi olan stat iki kulübe eþit olarak bölüþtürülecek. Bu arada bir süre önce hatýrlanacaðý gibi Ýsviçre ve Makedonya, Süper Kupa Finali'nin ülkelerinde oynanmasý için davette bulunmuþtu. TFF bu davet için iki ülkeye de teþekkür etmiþti.

ara Kartal'ýn Rubin Kazan'dan kiralýk olarak renklerine baðladýðý Gökhan Töre, bir an önce sezonun açýlmasýný istiyor. Resmi imzayý attýktan sonra Almanya'daki ailesinin yanýna giden Gökhan'ýn tatili kýsa tutacaðý ve bireysel antrenörüyle birlikte çalýþmalara baþlayacaðý ifade edildi. Her fýrsatta çok doðru bir tercih yaptýðýný dile getiren Gökhan, "Beþiktaþ'ý ve taraftarýný çok seviyordum. Teklif gelince hayýr demem imkansýzdý. Yaptýðým tercihten dolayý çok mutluyum. Bir an önce ligin baþlamasýný ve siyah-beyazlý formayý giymeyi istiyorum" ifadesini kullandý.

Samsun'da Hüseyin Kalpar dönemi!

P

Adana Demirspor, Akyüz ile anlaþtý!

TT 1. Lig takýmlarýndan Adana Demirspor, iç transferde Kerem Can Akyüz ile anlaþtý. Kulüpten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, iç transfer çalýþmalarýný sürdüren mavi lacivertli takým, defans oyuncusu Kerem Can Akyüz ile 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Basýn Sözcüsü Yüksel Yavuz, Akyüz ile yapýlan görüþme sonucu futbolcuyla 2 yýllýk sözleþme imzaladýklarýný belirterek, "Camiamýza hayýrlý, uðurlu olsun. Ýç transferde görüþüp anlaþtýðýmýz tüm oyuncularýmýzý kamuoyu ile paylaþacaðýz" ifadelerini kullandý.

Ulusoy resmen açýkladý! T

ürkiye Futbol Federasyonu'nd a 9 yýl baþkanlýk görevini yürütüren Haluk Ulusoy, mevcut TFF Yönetiminin seçimli olaðan genel kurul kararý almasý durumunda baþkan adayý olacaðýný açýkladý. TFF Baþkanlýðýnýn hakkýyla yapýlmasý gerektiðini ifade eden Ulusoy, önemli açýklamalarda bulundu. Ulusoy 'adayým' açýklamasýný yaptý.

PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör konusunda Hüseyin Kalpar ile prensip anlaþmasýna vardýðý bildirildi.

S

amsunspor Yönetim Kurulu Olaðanüstü Kongrenin ardýndan Emin Kar'ýn baþkanlýðýnda ilk toplantýsýný Nuri Asan Tesisleri'nde yaptý. Görev daðýlýmýnýn yapýldýðý toplantýda teknik direktör konusu masaya yatýrýldý. 4 saat süren toplantýnýn ardýndan teknik direktörlük konusunda prensip anlaþmasýna varýlan Hüseyin Kalpar ile Ankara'da görüþme kararý alndýðý kaydedildi. Baþkan Kar'ýn teknik direktör Kalpar ile görüþtükten sonra resmi sözleþme imzalanacaðý bildirildi.

Ronaldinho bombasý!

Beþiktaþ Ýkinci Baþkaný Ahmet Nur Çebi, Ronaldinho ile görüþmelerin sürdüðünü ve Brezilyalý'dan bir cevap beklediklerini söyledi...

F

ikret Orman'ýn listesinde yer alan Ýkinci Baþkan

Ahmet Nur Çebi, baþkanlýk seçiminde zafer ilan edilince taraftarda adeta bomba etkisi yaratacak bir açýklama yaptý. Çebi, gündemdeki Ronaldinho transferi konusunda oyuncuyla görüþtüklerini ifade etti. Çebi, Brezilyalý oyuncudan bu konuda cevap beklediklerini söyledi. Orman ise bu konudaki soruya, kesinleþmeden isim açýklamanýn doðru olmadýðýný ifade ederek cevap verdi.


12

18 HAZÝRAN 2013 SALI

Sporcular gösteri yapýp kitap hediyesi kazandý Malatya'da Aliþar Köyü'nün sporcularý, Kent Konseyi Spor Grubu ile buluþtu. Aliþar Köyü'nün tekvando takýmý, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ali Yýldýrým'ý ziyaret etti.

K

ent Konseyi Spor Çalýþma Grubuna katýlmak üzere gerçekleþtirilen ziyarete, Spor Çalýþma Grubu Temsilcisi Kadir Yýldýrým, Aliþar Köyü Tekvando Eðitmeni Erdal Talas ve öðrencileri katýldý. Anneleri ev hanýmý babalarý inþaat iþçisi olan yaþlarý 7 ile 15 arasýnda deðiþen çocuklar, Battalgazi'de Aliþar Köyü'nde yaþýyor. Ali Yýldýrým, þehrin en ücra noktasýna kadar sporun gitmesine karþýlýksýz büyük katkýda bulunan Tekvando Eðitmeni Erdal Talas'a teþekkür ederek, yerelde amatör bazda sportif faaliyetlerin beklenen düzeye ulaþmasý için daha çok spor alanlarýnýn tahsis edilmesi, sporla ilgilenen gençlerin de þevklerinin kýrýlmamasý için daha çok desteklenmesi gerektiðini söyledi. Tekvandocu çocuklar ise spora baþladýklarýndan beri, derslerinde daha baþarýlý olduklarýný, daha disiplinli olduklarýný, gelecekle ilgili daha güzel hayaller kurduklarýný kaydetti. Kent Konseyi Spor Çalýþma Grubu Temsilcisi Kadir Yýldýrým, spor çalýþma grubu olarak her daim çocuklarýn ve gençlerin yanýnda bulunduklarýný ifade ederek, Antrenör Erdal Talas'ýn koçluðunda kýsýtlý imkanlarý zorlayarak haftanýn 4 günü çalýþmalar yürüten bu çocuklarýn Kent Konseyi Spor Çalýþma Grubuna üye olarak grubun çalýþma azmini artýrdýklarýný belirtti. Çocuklar, öðrenmiþ olduklarý tekvando hareketlerinden kýsa bir gösteri yaparak hünerlerini sergiledi. Yýldýrým, program sonunda çocuklara kitap hediye etti.

Tarsus Ýdman yurdu ile Kerkük Türkmenspor dostluk maçý yaptý

T

arsus Ýdman Yurdu ile Kerkük Türkmenspor dostluk maçýnda karþý karþýya geldi.27 Aralýk Stadyumu'nda oynanan karþýlaþma öncesi Tarsus Belediye Baþkaný Burhanettin Kocamaz ile Kerkük Yenitisin Belediye Baþkaný Necdet Þükrü Akkoyunlu günün anýsýna... Tarsus Ýdman Yurdu ile Kerkük Türkmenspor dostluk maçýnda karþý karþýya geldi. 27 Aralýk Stadyumu'nda oynanan karþýlaþma öncesi Tarsus Belediye BaþkanýBurhanettin Kocamaz ile Kerkük Yenitisin Belediye Baþkaný Necdet Þükrü Akkoyunlu günün anýsýna birbirlerine çiçek ve çeþitli hediyeler verdi. Irak 2. liginden 1. lige yükselen Kerkük Türkmenspor'un Baþkaný Faik Cemil Kasap, Ýkinci Baþkan Ýmat Çavuþoðlu ve antrenörler Mustafa Kasap ve Kasým Kaleli iseTarsus Ýdman Yurdu Baþkaný Ýsmail Akdaðcýk ile yöneticiler konuklara kenti tanýtýcý kitaplar hediye etti. Tarsus Ýdman Yurdu'nun 1-0'lýk galibiyeti ile tamamlanan müsabaka sonunda hep birlikte hatýra fotoðrafý çektirildi.

18 06 2013 gazete sayfaları  
18 06 2013 gazete sayfaları  
Advertisement