Page 1

Seçimlerden sonra nüfus Yeni hatlar yer altýndan geçirilecek tabelalarý deðiþti 3

0 Mart Mahalli Ýdareler Seçimlerinden sonra Çýnar giriþinde yer alan tabelalar deðiþtirildi. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri ile beraber geniþleyen ilçe ve büyükþehir sýnýrlarý ile beraber il ve ilçe giriþlerinde yer alan nüfus sayýsýný gösteren tabelalar deðiþtirildi. 4’te

D

icle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü görevine Ahmet Sait Akboða getirildi. 4’te

Üniversite mezunu ayakkabý boyacýlýðý yapýyor D

iyarbakýr'da, Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu elektrik-elektronik bölümünden mezun olan Ali Bozkurt, ayakkabý boyacýlýðý yaparak geçimini ’tee saðlýyor. „ Sayfa 3

Küçük yatýrýmcýnýn kafasý karýþýk D www.diyarbakirolay.com.tr

CUMA 18 NÝSAN 2014

ünya'da geliþen olaylar ve Amerikan Merkez Bankasý (FED)'nýn kararlarý küçük yatýrmcýyý düþündürüyor. Gelirinin bir bölümünü arttýrmak, biriktirmek için bir süre önce altýna yönelen küçük yatýrýmcýnýn kafasý karýþýk. Berat Doðruyol’un haberi 6’da

Fiyatý : 25 KR

Barýþýn inþaasýnda Diyarbakýr'ýn rolü önemli

Ortadoðu Sanayi ve Belediye Ýhtiyaçlarý Fuarý, düzenlenen törenle açýldý. Vali Kýraç "Irak ve Suriye baþta olmak üzere Ortadoðu'da barýþla birlikte bölgenin yeniden inþasýnda Diyarbakýr çok önemli bir rol oynayacaktýr" dedi.

1

7-22 Nisan tarihleri arasýnda açýk olacak fuara bu yýl ilk kez Suudi Arabistan'dan iþ adamý heyeti katýldý. Ýnþaat alanýnda faaliyet yürüten 100 firmanýn yer aldýðý fuarýn açýlýþý Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Büyükþehir Belediye Baþkaný Gültan Kýþanak ve çok sayýda davetlinin katýlýmýyla yapýldý. Fuar açýlýnda bir konuþma yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, ihracatýnýn da arttýðýný ifade ederek, Diyarbakýr'ýn 2002 yýlýnda 7 milyon dolar olan ihracatýnýn 11 yýlda 34 kat artarak, 237 milyon dolara ulaþtýðýný söyledi.

Saðanak aniden bastýrdý D

iyarbakýr'da aniden bastýran þiddetli yaðýþ, hayatý olumsuz etkiledi. Diyarbakýr'da sabah saatlerindeki güneþli hava, akþam saatlerinde yerini yaðmura býraktý. 3’te

Stratejik konumuyla Diyarbakýr önemli Vali Kýraç "Stratejik konumuyla Diyarbakýr, ülkemizin, Avrupa'nýn Ortadoðu coðrafyasýna açýlan kapýsý konumundadýr. Irak ve Suriye baþta olmak üzere Ortadoðu'da barýþla birlikte bölgenin yeniden inþasýnda Diyarbakýr çok önemli bir rol oynayacaktýr" diye konuþtu. 7’de

Diyarbakýr'daki Kutlu Doðum etkinliðine davet

Suudi heyeti DTSO'da

P

eygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan '20 Nisan Pazar günü' Newroz Parký miting alanýnda yapýlacak kutlu doðum programýna davet için hazýrlanan bez afiþler Çýnar'ý süsledi. 4’te

300 kadýna kuaför eðitimi

G

üneydoðu Anadolu Bölgesi'ndeki 300 kadýn kuaföre, uzmanlar tarafýndan eðitim verilecek. 4’te

Trafik'te 18 milyon araç var T

ürkiye'de 18 milyonun üstünde araç varken, Diyarbakýr'da ise araç sayýsý 105 binin üstüne çýktý. Batman'da 38 binden, Þýrnak'ta 27 binden, Siirt'te ise 14 binden fazla araç var. A.Baran Çimen’in haberi sayfa 6’da

Çocuklar doðayý öðreniyor D

iyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar"Köklü bir ticaret geçmiþi olan Diyarbakýr, bugün de bölgede merkezi bir etki alanýna sahiptir" dedi. Aziz Fidancý’nýn haberi Sayfa 5’te

D

icle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Selime Ölmez Bayhan ve Prof. Dr. Erol Bayhan tarafýndan Cemil Özgür Ýlköðretim Okulu birinci sýnýf öðrencilerine yönelik "Böcekler" konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla seminer verildi. 3’te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


Saðlýk 2 Tahin vücuttaki zehiri yok edebilen tek besin! 18 NÝSAN 2014 CUMA

Mevsimsel hastalýklar yavaþ yavaþ kapýlarý çalýyor. Bu hastalýklara karþý koruyucu bir besinler. o. Kansere karþý koruyucudur. o. Damar sertliðini ve týkanmalarýný engeller. o. Ýdrar söktürücüdür. o. Cildi güzelleþtirir. o. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. o. Göz saðlýðý için hayati önem taþýr. o. Kemik geliþiminde, yapýsýnda bulunan bazý maddeler nedeniyle oldukça faydalýdýr. o. Safra taþlarýnýn düþürülmesinde, nefes darlýðý ve bronþite faydalý olduðu bilinmektedir. o. Kemik geliþiminde, yapýsýnda bulunan bazý maddeler nedeniyle oldukça faydalýdýr. o. Anne sütünü arýtýcý özelliði bulunmaktadýr. Çocuklarýn beyin ve zeka geliþiminde etkilidir.

o. Vücuda alýnan aðýr metaller, zehirli bileþikler, radyasyon ve bazý ilaçlarýn yarattýðý toksinlere karþý koruma saðlar. o. Yaþlanmaya baðlý hafýza kayýplarýnýn (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduðu kanýtlanmýþtýr. o. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararlarý da vücudumuza kazandýrabiliriz.... o. E vitamini çok güçlü bir antioksidandýr. Vücuda enerji verir. Seks hormonlarýnýn oluþmasýna yardýmcýdýr. Ýki çorba kaþýðý tahinde yaklaþýk yarým kilo biftekteki kadar protein vardýr. Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir. E, C ve B vitaminleri açýsýndan zengindir. Hücre yapýsýnýn bozulmasýný engeller. Yaralarýn iyileþmesini hýzlandýrýr.

Çörek otunun faydalarý

V

ücudumuz doðasý gereði, doymamýþ yað asitlerini üretemediðinden bu yað asitlerini dýþarýdan karþýlamak zorundadýr. Bir gram çörekotu yaðý da bu açýdan bir günlük ihtiyacýmýzý karþýlamak için yeterlidir. Çörek otunun diðer etkileri o Çörek otunda bulunan nigellon ve alfa-pinen gibi eterli yaðlar, solunum borusunun geniþleyip kramplarýn giderilmesini saðlar. Ayrýca öksürüðü hafifletir. Ýltihap giderici, aðrý dindirici ve idrar söktürücü etkileri de mevcuttur. Düzenli kullanýmda kan þekerini düþürücü etkisi vardýr.

o Ýçeriðinde bulunan B1, B2 ve B6 vitaminleri, pek çok enzimin üretiminde önemli rol oynar. Çünkü bunlar, savunma ablukalarýný yok edip boyun altý bezini ve dolayýsýyla da savunma sistemini güçlendirir. Folasidi vitamini ise, kalp ve tansiyon problemlerinin oluþma riskini en aza indirger. Bununla birlikte hücre yenilenmesinde de gereklidir. o Beta karotin, A, E ve C vitamini, selen gibi antioksitler vücudun savunma sistemini destekler. ayrýca içeriðinde bulunan selen, zehirli maddelerin vücuttan atmasýnda destek olur. Çörek otunun faydalarý: Bu kadar mükemmel olarak

yaratýlan çörek otu, bütün bu özellikleri ile: o Mikrop, virüs ve mantarlara karþý etkili bir savunma aracýdýr. o Ýfraz boþaltýcý ve solunum borusunu geniþleticidir. o Kan þekerini düþürür. o Damar hastalýklarýný engeller.Kardiotonik etkisi vardýr.Kalbi güçlendirir. o Ýdrar söktürücü özelliði ile safrayý rahatlatýr. o Vücuttaki zehirlerin atýlmasýný saðlar. oHazmý kolaylaþtýrýr. o Yaralarýn daha hýzlý iyileþmesini ve

hücrelerin yenilenmelerini hýzlandýrýr. oAlerjiyi engeller. o Savunma sistemini dengeler. o Hormon sistemini ve ruh hâlini güçlendirir. Özel hallerde faydalarý: o Çörek otu, müzmin hastalýklarda þaþýrtýcý derecede iyileþmeler saðlar. Çocuklarda özellikle sinir ve deri sorunlarýna, astým ve alerji sorunlarýna da çok iyi gelir. o Egzamalý cilde sýk sýk çörek otu yaðý tatbik edildiðinde deri hýzlý iyileþir. Yine deri hastalýklarýnda mikrop öldürücü etkisi nedeniyle çok yararlýdýr.

- ÇENGEL BULMACA -

- KARE BULMACA -


Kaza yapan sürücü þoka girdi D

iyarbakýr'da iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda, araçlardan birinin þoförü þoka girdi. Edinilen bilgilere göre kaza, önceki gece Ekinciler Caddesi valilik konaðý kavþaðýnda meydana geldi. Seyir halinde bulunan bir otomobile, Ekinciler Caddesi istikametinden gelen bir özel otomobil arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle araçlardan biri kaldýrýma çýkarak dururken, çarpan araçta bulunan sürücü ise þoka girdi. Kazanýn ardýndan olay yerine gelen saðlýk ekipleri þoka giren araç sürücüsüne ilk müdahaleyi burada yapýt.

Þoka giren sürücü daha sonra 112 acil servis ambulansýyla Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi acil servisine kaldýrýldý. Kazaya karýþan her iki araç çekici yardýmýyla kaldýrýlýrken, kýsa süreliðine kapanan yol tekrar trafiðe açýldý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

18 NÝSAN 2014 CUMA

Mýsýr'daki idam kararlarýna tepki Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde Memur-Sen öncülüðünde yapýlan basýn açýklamasýyla Mýsýr'daki idamlar protesto edildi.

E

rgani devlet hastanesinde Memur- Sen tarafýndan gerçekleþen basýn açýklamasýna, Saðlýk-Sen, Diyanet-Sen, Eðitim Bir-sen, Kardeþ-Der, Toç-Bir-Sen Ergani temsilcilikleri ve birçok vatandaþ katýldý. Atýlan sloganlarla Sisi'ye öfkenin dile getirildiði protesto eyleminde Ýhvan ve Mursi'ye selam gönderildi. Basýn açýklamasýný Saðlýk Sen temsilcisi Mahmut Karakuþ okudu.Halkýn yüzde 52'sinin oyunu alan Muhammed Mursi'nin, Ýsrail, ABD, AB ve körfez diktatörlerinin yer aldýðý uluslararasý konsorsiyumun desteðiyle gerçekleþtirilen darbeyle görevden alýnarak cezaevine atýldýðýný belirten Karakuþ, darbenin amacýnýn Siyonist iþgalci Ýsrail'in güvenliðinin saðlanmasý olduðuna dikkat çekti. Darbe yönetimin yaptýðý zulümlere deðinen Karkuþ, "Mýsýr'ý yangýn yerine döndüren, çocuk, kadýn, yaþlý demeden

insaný hedef alan vahþet uygulamalarýný rutinleþtiren Sisi darbesi, sadece Mýsýr'ý ve Mýsýrlý kardeþlerimizi deðil bütün Ýslam coðrafyasýný ve Müslüman toplumlarý cezalandýrmanýn yeni miladý olarak kurgulanmýþtýr." dedi. Zulme sesiz kalmanýn dilsiz þeytanlýk olduðunu belirten Karakuþ, "Senaryolarýný sahneye koyarken Müslüman kanýný vazgeçilmez dekor olarak kullanan bu kirli uluslararasý þebekeyi durdurma ve Ýslam coðrafyasý üzerinden söküp atmak için beklemek, zulme sesiz kalmaktýr. Haksýzlýklara, vahþete, çocuklarýn ve kadýnlarým katline, özgürlük isteyenler, demokrasi dileyenlere, Ýslami hassasiyeti bulunanlara, ölüm hediye edilmesine karþý sessiz ve duyarsýz kalmak dilsiz þeytanlýðý kabul etmektir." ifadelerine yer verdi. Mýsýr'daki idam kararlarýnýn hükümsüz olduðunu belirten Karakuþ, asýl yargýlanmasý gerekenin Sisi olduðunu söyledi. ÝLKHA

Kýz kaçýrma kavgasý : 1 yaralý Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde kýz kaçýrmak için bir eve yapýlan baskýnda, eve girenler ile aile fertleri arasýnda çýkan kavgada 1 kiþi silahla yaralandý.

E

dinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.00'da Bismil ilçesi Þentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce tehdit ve þantajla karþý karþýya olduklarýný belirten aile, böyle bir olayýn yaþanacaðýný tahmin ettiklerini söyledi. Evin banyosunun demir parmaklarýný keserek içeri giren 5 kiþi, evin kýzý N.G.'yi bayýltarak kaçýrmaya çalýþtýklarý sýrada kýzýn babasý Faik Gülseven sese uyandý. Faik Gülseven ile eve girenler arasýnda çýkan kavgada silah kullanýldý. Eve girenlerden birinin belinden çýkardýðý silahý ateþlemesi sonucu Faik Gülseven karnýndan yaralandý. Olayýn ardýndan panikleyen zanlýlar kýzý alamadan kaçarken, yaralý Faik Gülseven kaldýrýldýðý hastanede tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili konuþan maðdurun ablasý K.Y., daha önce de benzer durumlar yaþadýklarýný söyledi. Maðdurun ablasý, "Bundan önce de

aracýlarla bize haber yollayýp kýzýn artýk kendilerinin olduðunu, eðer rýzalarý olmazsa zorla kaçýracaklarýný söylemiþlerdi. Biz de durumu emniyete hatta Baþbakanlýða bile bildirdik. Gece sabaha karþý odadan sesler gelince annem baðýrmaya baþladý. Bizler de ne olduðunu anlamadan yataktan fýrladýk. Kardeþimin yataðýnda olmadýðýný görünce baðrýþlar üzerine kýz kardeþimin kaçýrýldýðýný anladýk. Babam ilk önce kaçýp kardeþimi kurtarmaya çalýþtý, fakat onlar 5 kiþi ve silahlýydýlar. Arabayý da kapýya dayamýþlardý. Bir kiþi içeri girip, bir kiþi de evin iç kýsmýndaki kapýda beklerken, diðer 3 kiþi de arabada bekliyordu. Babam ile kavga eden biri belinden silahý çekip ateþ etti ve sonra kaçtý. Kaçanlardan birini yakalayarak polise teslim ettik. Bu 5 kiþi banyonun demirlerini makasla kesip, içeri girmiþler. Girdikten sonra da kardeþimi bayýltmýþlar. Ýçeriden ses gelince uyandýk. Kaç defa emniyete bildirmemize raðmen bir iþlem yapýlmadý. Sorumlularýn bir an önce bulunmasýný istiyoruz" dedi. Olayýn ardýndan polis ekipleri tarafýndan yapýlan çalýþmalarda 3 kiþinin yakalandýðý belirtildi. Olayda yaralanan Faik Gülseren'in ise durumunun ciddiyetini koruduðu açýklandý.

Saðanak aniden bastýrdý D

iyarbakýr'da aniden bastýran þiddetli yaðýþ, hayatý olumsuz etkiledi. Diyarbakýr'da sabah saatlerindeki güneþli hava, akþam saatlerinde yerini yaðmura býraktý. Aniden bastýran yaðýþ nedeniyle dýþarýda bulunan vatandaþlar zor anlar yaþadý. Özellikle Baðlar ilçesinde çok sayýda ev ve iþyerini yaðmur sularý basarken, bazý bölgelerde de elektrik kesintisi yaþandý.

Yaðmur devam edecek Meteoroloji Müdürlüðü yetkilileri, Diyarbakýr ve çevresindeki yaðýþlarýn Perþembe ve Cuma günleri de devam edeceðinin tahmin edildiðini belirtti.

Üniversite mezunu ayakkabý boyacýlýðý yapýyor Diyarbakýr'da, Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu elektrik-elektronik bölümünden mezun olan Ali Bozkurt, ayakkabý boyacýlýðý yaparak geçimini saðlýyor.

M

ardin Artuklu Üniversitesi ElektrikElektronik Bölümü'nden mezun olan 26 yaþýndaki Ali Bozkurt, 6 yaþýndan beri aile geçimini saðlayabilmek amacýyla ayakkabý ve bayan çantalarýnýn tamiratýný yaptýðýný söyledi. Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde seyyar ayakkabý tamiratlýðýný yapmak zorunda olduðunu vurgulayan Bozkurt, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde sanayileþmenin yetersiz olmasý nedeniyle fabrikalarda çalýþamadýðýný dile getirdi. Bozkurt, "Para kazanmak zorunda kaldýðým için kendi çocukluðumu hiç yaþayamadým. Hýrsýzlýk yapmamak ve sokaklarda sürünmemek için üniversiteyi okudum ama

üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS'den yeterli puan alamayýnca baba mesleði olan ayakkabý tamiratlýðýna geri dönmek zorunda kaldým. Ailemden 6 kiþi bu iþle uðraþýyor" dedi. Yaz-kýþ demeden ayakkabý tamiri yapmaktan baþka alternatifi olmadýðýný anlatan Bozkurt, üniversite mezunlarýnýn okuduðu alanda çalýþmalarý gerektiði ve iþsiz üniversite mezunlarýnýn devlet tarafýndan istihdam edilmesi gerektiðini dile getirdi. Bozkurt, iþsiz insanlarýn sayýsýnýn günbegün arttýðýný, bunun sonucunda iþsiz üniversite mezunlarýnýn psikolojik bir bunalýma sürüklendiðini sözlerine ekledi. ÝHA

Çocuklar doðayý öðreniyor D

icle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Selime Ölmez Bayhan ve Prof. Dr. Erol Bayhan tarafýndan Cemil Özgür Ýlköðretim Okulu birinci sýnýf öðrencilerine yönelik "Böcekler" konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla seminer verildi. Seminerin amacý, çocuklara böcek konusunda bilgiler vererek, böcek korkusu olanlarýn bu korkularýný yenmelerine yardýmcý olmak. Çocuklara kendi sýnýflarýnda bilgiler verildikten sonra Fakülteye ait olan böcek koleksiyonlarýnýn çocuklar tarafýndan yakýndan incelenmesine olanak tanýndý. Ayrýca böceklerin çevreye ve insanlara saðladýklarý faydalar konusunda öðrencilere yararlý bilgiler aktarýldý. Ýlgiyle dinlenen seminer esnasýnda çocuklar merak ettikleri konularda sorular sordular ve kendilerini tatmin edecek cevaplarla böceklere karþý olan ön yargýlarý giderilmeye çalýþýldý. Rýza BARUT


4

Gündem

18 NÝSAN 2014 CUMA

Kulp'ta Kutlu Doðum etkinliði Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde, Kaymakamlýk ve Müftülük tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle etkinlik düzenlendi.

B

ir düðün salonunda düzenlenen etkinliðe Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý, araþtýrmacý yazar Vehbi Vakkasoðlu, Kulp Müftüsü Hüseyin Hacýfettahoðlu, Kulp Emniyet Amiri Nail Savaþ, daire amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýlahi ve Kur'an-ý Kerim'in okunmasýnýn ardýndan bir konuþma yapan Ýlçe Müftüsü Hacýfettahoðlu, Hz. Muhammed'i (sav) anmak için toplandýklarýný söyledi. Hacýfettahoðlu, "Onu anarken bundan sonra onun yolundan gitmeyi Allah bize nasip etsin. Ýslam dini insanlara çok deðer veriyor. Ýnsanlarýn dýþ görüþüne önem vermeyerek ibadet ve takvasýna bakýyor" dedi. Daha sonra araþtýrmacý-yazar Vehbi Vakkasoðlu 'Hz. Peygamber, din ve samimiyet' konulu konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan miniklerden oluþan bir gurup tarafýndan ilahi dinletisi sunuldu. Ýlahi dinletisinin ardýndan program sona erdi.

Seçimlerden sonra nüfus tabelalarý deðiþti 3

0 Mart Mahalli Ýdareler Seçimlerinden sonra Çýnar giriþinde yer alan tabelalar deðiþtirildi. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri ile beraber geniþleyen ilçe ve büyükþehir sýnýrlarý ile beraber il ve ilçe giriþlerinde yer alan nüfus sayýsýný gösteren tabelalar deðiþtirildi. Yeni yasayla beraber Çýnar'a baðlý köylere hizmet götürme iþlemi Çýnar

belediyesine verildi. 30 Mart yerel seçimlerden önce nüfusu 11 bin 600 olan ilçe merkezi, 93 köy ve 51 mezranýn katýlmasý ile 68 bin 500 oldu. Ýlçe nüfusunu gösteren yeni tabela Çýnar ilçesi giriþine asýldý. Yeni büyükþehir yasasý ile beraber hizmet alaný geniþleyen belediyelere ekstra personel alma hakký da verilmiþti.

18 NÝSAN 2014 CUMA YIL: 13 SAYI: 4597 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Diyarbakýr'daki Kutlu Doðum etkinliðine davet Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan '20 Nisan Pazar günü' Newroz Parký miting alanýnda yapýlacak kutlu doðum programýna davet için hazýrlanan bez afiþler Çýnar'ý süsledi.

P

eygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan '20 Nisan Pazar günü' Newroz Parký miting alanýnda yapýlacak kutlu doðum programýnýn hazýrlýklarý sürüyor. Yoðun katýlým ile geçmesi beklenen Kutlu Doðum programýnýn bez afiþleri Çýnar'ýn iþlek cadde ve kavþaklarýna asýldý.Ýlçede daðýtýlacak el ilanlarý ile beraber, halk Pazar günü yapýlacak kutlu doðum programýna davet edilecek.

300 kadýna kuaför eðitimi Yeni hatlar yer Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ndeki 300 kadýn kuaföre, uzmanlar tarafýndan eðitim verilecek. altýndan geçirilecek

L

ila Kozmetik tarafýndan düzenlenecek eðitimle Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ndeki 300 kadýn kuaföre, uzmanlar Zeki Bilmem ve Remziye Kayrak tarafýndan eðitim verilecek. Lila Kozmetik Türkiye Satýþ ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Demirtaþ, Diyarbakýr firmasý olarak Türkiye'de lider, Avrupa'nýn ise önde gelen firmalarý arasýnda yer aldýklarýný söyledi. Demirtaþ, sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda periyodik olarak kuaförlere yönelik eðitim düzenlediklerini kaydetti. Hazýrladýklarý projeyle 300 kadýn kuaförlere yönelik Diyarbakýr ve Mardin'de birer günlük çalýþma gerçekleþtireceklerini anlatan Demirtaþ, "Bölgedeki 300 kadýn kuaföre uzman Zeki Bilmem ve Remziye Kayrak tarafýndan saç modelleri, boyama ve þekillendirme baþta olmak üzere çeþitli konularda uygulamalý olarak bilgi verilecek. Eðitimin ilk etabý 21 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Diyarbakýr Hilton Ýn Garden Otel'de, ikinci etabý ise 22 Nisan Salý günü Mardin Hilton Ýn Garden Otel'de gerçekleþtirilecek. Çalýþmaya bölgedeki tüm bayan kuaförlerini bekliyoruz" dedi.

D

icle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü görevine Ahmet Sait Akboða getirildi. DEDAÞ Diyarbakýr Ýl Müdürü Ahmet Sait Akboða, görevine baþladý. Daha önce DEDAÞ Genel Müdür Yardýmcýlýðýný yapan Akboða, Diyarbakýr'da havai enerji hattýn tesis edilmeyeceðini söyledi. Yapýlacak çalýþmalarda vatandaþýn desteðini isteyeceklerini dile getiren Akboða, "Bundan sonraki hiçbir projede havai elektrik hattý yapmayý düþünmüyoruz. Kentte daha önce yapýlmýþ havai hatlarýn ekonomik ömrünü doldurmuþ olanlarý, belirlenen plan dahilinde yeraltýna alýnacak. Bunun için baþlatýlan çalýþmalar aralýksýz sürdürülüyor. Amacýmýz tedarik sürekliliðine sahip kaliteli enerji ile ayný zamanda yatýrýmcýlarý da buraya çekmektedir. Bu nedenle tüm halkýmýzý yapacaðýmýz çalýþmalarda bize destek olmaya çaðýrýyoruz" dedi.


CMYK

Bölge Haber

18 NÝSAN 2014 CUMA

5

Suudi Heyeti DTSO'da Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar"Köklü bir ticaret geçmiþi olan Diyarbakýr, bugün de bölgede merkezi bir etki alanýna sahiptir" dedi. Aziz Fidancý Ýnþaat ve yapý malzemeleri alanýnda çalýþan Mohammed AlKhanji baþkanlýðýndaki Suudi Arabistan iþadamlarýndan oluþan alým heyeti Diyarbakýr Ticaret veSanayi Odasý'ný ziyaret etti. Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar, DTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte aðýrladýðý heyetle Diyarbakýr'a yatýrým olanaklarý ve karþýlýklý iþbirlikleri konusunda görüþme gerçekleþtirdi. Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn faaliyet alanlarý ve Diyarbakýr hakkýnda konuklara bilgi veren Sayar, Ýpek Yolu üzerinde yer aldýðý için ticaret

geçmiþi köklü olan Diyarbakýr'ýn bugünkü konumu itibariyle de bölgede merkezi bir etki alanýna sahip olduðunu ve bunun gelecekte daha da artacaðýný söyledi. Tarihte ilk buðdayýn ekildiði, ilk yerleþimin baþladýðý bölge olan Diyarbakýr'ýn nüfus açýsýndan Türkiye'nin 12'inci, tarýmsal alan açýsýndan ise sekizinci büyük þehri olduðunu hatýrlatarak, verimli tarýmsal alanlara sahip olduklarýný ve sahip olduklarý genç nüfus potansiyeliyle de geliþmeye oldukça açýk bir þehir olduklarýný dile getirdi. Diyarbakýr'ýn inanç ve kültür turizmi açýsýndan da potansiyelinin de yüksek

olduðunu belirten Sayar, "Komþu ve yakýn ülkelerle ticareti çok önemsiyoruz. Geçen yýl Suudi Arabistan'a aðýrlýðý mermer, metal, traverten ve elektrik kablosu olmak üzere 5 Milyon Dolar civarýnda ihracat gerçekleþtirmiþiz. Bu bizim ihracatýmýzýn %2'sine tekabül ediyor. Kuþkusuz bunu karþýlýklý iþ birlikleriyle yükseltmemiz gerekiyor" dedi. Suudi heyete baþkanlýk yapan Mohammed AlKhanji ise, tanýþmalarýnýn ve öðleden sonraki ikili görüþmelerin ortaya güçlü iþ birlikleri çýkarmasýný temenni ederek, kendilerinin þimdiye kadar Türkiye ile ticari iliþkilerinde olumlu bir intibaaya sahip olduklarýný dile getirdi.

Tarým temel geçim kaynaðý Dicle Üniversitesi ve Fransa AcoMont Derneði iþbirliðiyle Anadolu Göçebe Hayvancýlýk kültürünün Tanýtýmý ve Yayýmýný gerçekleþtirmek amacýyla düzenlenen "Çoban Evi Projesi" tanýtýmý yapýldý. laþma adýmýnýn bu coðrafyada tarýmla baþladýðýný, hayvanlarýn evcilleþtirilmesi, yaygýnlaþtýrýlmasý ve üretim sürecine katýlmasýnýn bu topraklarda gerçekleþtiðini söyledi.

Kültürlerin yok olduðunu görüyoruz

D

icle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ile Fransa AcoMont Derneði iþbirliðiyle Dicle Üniversitesi kongre merkezinde gerçekleþtirilen tanýtým toplantýsýna Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Bekin Bükün,

GAP Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma Ve Eðitim Merkezi yetkilileri, öðretim üyeleri ve öðrenciler katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Bekin Bükün, 11 bin yýl önce insanýn ilk uygar-

Bükün, "Teknolojinin ilerlemesi Anadolu'da insanlarýn temel geçim kaynaðýný oluþturan hayvancýlýðý etkilemiþtir. Göçebe hayvancýlýðýn hýzla azaldýðýný, üretim biçiminin ve yetiþtiricilik kültürünün deðiþtiðine tanýk oluyoruz. Kültürlerin yok olduðunu görüyoruz. Bu üretim biçiminin devam edilmesi ve ekolojik hayvancýlýðýn geliþmesi gerekmektedir" dedi. Bükün, bu proje kapsamýnda ele alýnacak konularýn bölgede ki göçebe hayvancýlýðýn sürdürülebilirliði için hayýrlý olmasýný temennisinde bulundu.

Tarým temel geçim kaynaðý Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Muzaffer Denli de yaptýðý konuþmada,

gýdanýn insanýný yaþamýnýn temel kaynaðý olduðunu ve bu durumun gýda üretiminin yapýldýðý tarým uðraþýsýný diðerlerinden ayýrarak stratejik bir önem kazandýrdýðýný ifade etti. Dünyada ilk tarýmýn M.Ö 5000'lere denk gelen bir sürede Sümerler tarafýndan Mezopotamya'da yapýldýðýný ve Sanayi devrimine kadar da insanlarýn büyük çoðunluðunun temel geçim kaynaðýnýn tarým olduðunu vurgulayan Denli, hayvancýlýðýn da genel olarak ekonomik kazanç amaçlayan tarýmýn ana kollarýndan biri olduðunu sözlerine ekledi.

"Hayvan refahýný ön planda tutan hayvancýlýk" "Bu projemizin bölgemizdeki Göçebe Hayvancýlýk kültürünün yaymasýna katký saðlayacaðý gibi özellikle hayvan refahýný ön planda tutan hayvancýlýk üretiminin bu yolla yaygýnlaþmasýnda önemli katkýlar yapacaðýný düþünüyorum" diyen Denli, göçebe hayvancýlýðýn doðayla canlýnýn dostça birlikteliðine güzel bir örnek olduðunu söyledi. Açýlýþ konuþmalarýndan

Barýþ sürecine kongre

sonra Fransa AcoMont Derneði yetkilisi Michael Thevenin tarafýndan proje konusunda bir sunum yapýlmasýnýn ardýndan Anadolu Göçebe Hayvancýlýðý ile uðraþan aþiret temsilcileri faaliyetlerini anlattýlar.

Deðiþen Ortadoðu dengelerinde Türkiye'nin barýþ süreci ve Kürt sorununun ele alýnacaðý bir kongre düzenleniyor. Kongreye Ortadoðu'dan da bilimadamlarý katýlacak. si'nden Dr. Bayer Dostki ve Cezayir'den Dr. Abdunnoor Toumi de konuþmacý olarak katýlacak.

Ortadoðu ve Türkiye konuþulacak

Dr. Aziz Hasan Barzani

D

icle Üniversitesi'nin organize ettiði VI. Uluslar arasý Sosyal Bilimler Kongre'sinde barýþ süreci ve Kürt sorunu konuþulacak. 12 Mayýs'da yapýlacak olan kongreye Irak Kürdistan Bölgesi'nden Doç. Dr. Aziz Hasan Barzani, Dohuk Üniversite-

Düzenleyici sekreterya tarafýndan yapýlan açýklamada þöyle denildi : "DÜBAP'ýn destekleriyle, ÝÝBF ve Dicle Üniversitesi Siyasal Araþtýrmalar Merkezi (DÜSÝAM)adýna yaptýðýmýz bu etkinliðe, bölge ülkelerinden akademisyen, siyasetçi ve konunun uzmanlarý katýlacaktýr. Katýlýmcýlar, "Deðiþen Ortadoðu Düzeni ve Türkiye'nin Barýþ Süreci"nin, sebep ve sonuçlarýný ve bölgenin bundan sonra alabileceði muhtemel siyasi düzeni tartýþacaklardýr. Osmanlý Ýmparatorluðu'nun 1918 yýlýnda Ortadoðu siyasi sahnesinden çekilmesinden sonra, Sykes-Pico anlaþmasý olarak bildiðimiz Ýngiltere ve Fransa'nýn dizayn ettiði bir Ortadoðu siyasi düzeni kurulacaktýr. Düzen ana hatlarýyla þu noktalara dayanýr: Otuz sekiz parçaya bölünen Arap, dört parçaya bölünen Kürt ve Anadolu'ya hapsedilen bir Türk coðrafyasý

ve Filistin topraklarýnda kurulan Ýsrail. Batý'nýn çýkarlarýna uygun olarak cetvellerle çizilen sýnýrlarla kurulan bu düzen, yine halkýndan çok Batý'nýn çýkarlarýna uygun davranan diktatörlükler aracýlýðýyla günümüze kadar sürmektedir. Ancak Sovyetler Birliði'nin yýkýlmasý (1990), Irak'ýn Amerika tarafýndan iþgali, Arap-Ýsrail savaþlarý, Türkiye'de 30 yýl süren düþük yoðunlukla iç çatýþma (Kürt Sorunu) ve internetin engellenemeyen gücünün sonucu olarak Ortadoðu'da Osmanlý sonrasý kurulan düzen, Arap Baharý'yla sarsýlmýþ ve bölgede yeni bir düzenin kurulmasý ihtiyacýný doðurmuþtur" Konuþmacý olarak ayrýca konferansa þu isimler katýlacak : Prof. Dr. Tayyar ARI, Uludað Üniversitesi Prof. Dr. Mithat SANCAR, Ankara Üniversitesi. Doç. Dr. Mehmet ÞAHÝN, Gazi Üniversitesi. Doç. Dr. Veysel AYHAN, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye. Doç. Dr. Bilal KARABULUT, Gazi Üniversitesi Berat DOÐRUYOL

Eski belediye baþkaný kaçýrýldý D

iyarbakýr-Elazýð sýnýrýnda, eski belediye baþkaný Abit Doðruer'in de bulunduðu 4 kiþinin kaçýrýldýðý belirtildi. Edinilen bilgiye göre, olay, Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesi ile Elazýð'ýn Arýcak ilçe sýnýrýnda meydana geldi. Arýcak ilçesine baðlý Bükardý beldesinden özel otomobili ile seyir halindeki eski Bükardý Bel-

de Belediye Baþkaný Abit Doðruer ve yanýndaki 3 kiþinin yolu, silahlý bir grup tarafýndan kesildi. Yol kesen silahlý kiþiler Doðruer ve yanýndaki 3 kiþiyi alarak kýrsala götürdü. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan Diyarbakýr ve Elazýð jandarma birlikleri tarafýndan bölgede arama çalýþmalarý baþlatýldý.


6

HABER

18 NÝSAN 2014 CUMA

Küçük yatýrýmcýnýn kafasý karýþýk

Dünya'da geliþen olaylar ve Amerikan Merkez Bankasý (FED)'nýn kararlarý küçük yatýrmcýyý düþündürüyor. Gelirinin bir bölümünü arttýrmak, biriktirmek için bir süre önce altýna yönelen küçük yatýrýmcýnýn kafasý karýþýk. Altýnda umduðunu bulumayan yatýrýmcýlar dövize yöneldi. Dövizde de umduðunu bulamayan yatýrýmcý þaþkýn.

U

krayna ile Rusya arasýndaki gerilim nedeniyle altýna yatýrým yapan küçük yatýrýmcý bir süre sevindi ancak bu sevinç uzun sürmedi. Altýn geçtiðimiz haftadan beri bir düþüyor bir yükseliyor. Yatay seyreden altýn fiyatlarý ile ilgili uzmanlarýnda net bir görüþü yok. Durum böyle olunca Diyarbakýr'da kuyumcu esnafý da zor günler geçiriyor. Düðün sezonuna az bir süre kalmasýna raðmen kuyumcular umduðunu bulamýyor. Kuyumcular küçük yatýrýmcý ve düðün yapacak olanlarýn altýnýn düþmesini beklediðini, ancak bazen yükeliþe geçince de yine düþmesini

beklemeye devam ettiðini ifade etti. Diyarbakýr'da 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý 89,50 lira, Cumhuriyet Altýnýnýn satýþ fiyatý ise 601,00 lira oldu. Diyarbakýr'da alýnýp satýlan altýn türlerinin dünkü kapanýþ fiyatlarý (TL) þöyle: 89,15 liradan alýnan 24 Ayar Külçe Altýn (Gr.) 89,50 liradan, 588,00 liradan alýnan Cumhuriyet Ata Lira 601,00 liradan, 81,13 liradan alýnan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 87,61 liradan, 568,00 liradan alýnan Lira (Tam) Ziynet 587,00 liradan, 284,00 liradan alýnan Yarým Ziynet 296,00 liradan, 142,00 liradan alýnan Çeyrek Ziynet ise 148,00 liradan satýldý. Berat DOÐRUYOL

Trafik'te 18 milyon araç var T

ürkiye'de 18 milyonun üstünde araç varken, Diyarbakýr'da ise araç sayýsý 105 binin üstüne çýktý. Batman'da 38 binden, Þýrnak'ta 27 binden, Siirt'te ise 14 binden fazla araç var. Araç sayýsý her geçen gün artarken, özellikle kentin Yeniþehir ilçesi ofis semtinde trafik içinden çýkýlmaz hal alýyor. Özellikle akþam saatlerinde Ofis semtinde trafik adeta duruyor.

Alternatif yollarýn olmamasý Ekinciler ve Gevran Caddesi'nde trafik kýþýklýðýna neden oluyor. Ofis'ten Dicle Kent ve diðer yerlere akþam saetlerinde akýn oluyor. Bu semtten yola çýkan sürücüler en yakýn mesafeye 20-25 dakikada ancak varabiliyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) motorlu taþýtlar istatistiklerini açýkladý. Trafiðe kayýtlý araç sayýsý Þubat ayý sonu itibarýyla 18 milyon

094 bin 581 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) motorlu taþýtlar istatistiklerini açýkladý. Þubat ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18 milyon 094 bin 581 adet taþýtýn yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 15,1'ini motosiklet, yüzde 8,7'sini traktör, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,2'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Þubat ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 52 bin 240 taþýt içinde otomobil yüzde 53,9 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla yüzde 16,3 ile motosiklet, yüzde 13,9 ile kamyonet, yüzde 7,1 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn yüzde 8,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Þubat ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Ocak ayýna göre yüzde 58 azaldý. Bu azalýþ otomobilde yüzde 65,4, minibüste yüzde 54,6, otobüste yüzde 37,8, kamyonette yüzde 68,8, kamyonda yüzde 46,3, motosiklette yüzde 6,9, olarak gerçekleþti. Özel amaçlý taþýtlarda yüzde 10,7, traktörde ise yüzde 56,3

Sedat Kuruyemiþ

artýþ oldu. Þubat ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda yüzde 13,9 azalýþ gerçekleþti. Bu azalýþ otomobilde yüzde 18,3, otobüste yüzde 54,6, kamyonette yüzde 27,6, kamyonda yüzde 8,5 oldu. Minibüste yüzde 2,2, motosiklette yüzde 4,2, özel amaçlý taþýtlarda yüzde 61,3, traktörde yüzde 43,7 artýþ oldu. Ocak-Þubat döneminde 176 bin 531 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 21 bin 397 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 155 bin 134 adet arttý. Þubat ayýnda 397 bin 099 adet taþýtýn devri yapýldý. Devri yapýlan toplam 397 bin 099 taþýt içinde otomobil yüzde 68,3 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla yüzde 16,7 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile motosiklet, yüzde 3,5 ile traktör takip etti. Þubat ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn yüzde 6,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Trafiðe kayýtlý LPG'li otomobil oraný yüzde

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

41,4 oldu. Þubat ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 milyon 393 bin 391 adet otomobilin yüzde 41,4'ü LPG'li, yüzde 30,8'i benzinli, yüzde 27,4'ü dizel oldu. Yakýt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oraný ise yüzde 0,5 oldu. Þubat ayýnda 28 170 adet otomobilin trafiðe kaydý yapýldý. Þubat ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 28 bin 170 adet otomobilin yüzde 20,9'u Renault, yüzde 16,8'i Volkswagen, yüzde 6,8'i Hyundai, yüzde 5,8'i Opel, yüzde 5,5'i Fiat, yüzde 4,9'u Dacia, yüzde 4,7'si Ford, yüzde 4,2'si Toyota, yüzde 3,5'i Peugeot, yüzde 3,3'ü Nissan olduðu, yüzde 23,6'sý ise diðer markalardan oluþtu. Ocak-Þubat döneminde trafiðe kaydý yapýlan 109 bin 647 adet otomobilin yüzde 39,4'ü 1501-1600, yüzde 22,1'i 1401-1500, yüzde 18,2'si 1300 ve altý, yüzde 14,2'si 13011400, yüzde 4,5'i 1601-2000, yüzde 1,6'sý 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar oldu. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oraný ise yüzde 0,1 olarak belirlendi. Abdulkadir Baran ÇÝMEN

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

18 NÝSAN 2014 CUMA

7

Barýþýn inþaasýnda Diyarbakýr'ýn rolü önemli

Ortadoðu Sanayi ve Belediye Ýhtiyaçlarý Fuarý, düzenlenen törenle açýldý. Vali Kýraç "Irak ve Suriye baþta olmak üzere Ortadoðu'da barýþla birlikte bölgenin yeniden inþasýnda Diyarbakýr çok önemli bir rol oynayacaktýr" dedi.

F

uar açýlýnda bir konuþma yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, ihracatýnýn da arttýðýný ifade ederek, Diyarbakýr'ýn 2002 yýlýnda 7 milyon dolar olan ihracatýnýn 11 yýlda 34 kat artarak, 237 milyon dolara ulaþtýðýný söyledi.

üzerindedir. Diyarbakýr, sanayi üretiminin yanýnda ihracat miktarýný da artýran bir kentimizdir. 2002 yýlýnda sadece 7 milyon dolar olan Diyarbakýr'ýn ihracatý, 11 yýllýk bir sürede yaklaþýk 34 kat artarak, 2013 yýlý sonu itibariyle 237 milyon dolara yükselmiþtir. 2014 yýlýnýn ilk iki ayýnda, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre ihracattaki artýþýmýz ise yüzde 71'e ulaþmýþtýr. Diyarbakýr'ýn ihraç ürünlerinin baþýnda inþaat ve yapý malzemeleri gelmektedir. Çözüm sürecinin etkisiyle son iki yýlda Diyarbakýr'a yönelik yatýrým taleplerinde çok ciddi bir artýþ olduðunu görüyoruz. En çok yatýrým yapýlan alanlardan bir tanesi de inþaat sektörüdür. Diyarbakýr, fuar ve kongrelerde büyük bir geliþme kat etmiþtir. Bugün yýlda ortalama 11 fuar düzenleniyor. Stratejik konumuyla Diyarbakýr, ülkemizin, Avrupa'nýn Ortadoðu coðrafyasýna açýlan kapýsý konumundadýr. Irak ve Suriye baþta olmak üzere Ortadoðu'da barýþla birlikte bölgenin yeniden inþasýnda Diyarbakýr çok önemli bir rol oynayacaktýr" dedi.

Suudilerde katýldý 17-22 Nisan tarihleri arasýnda açýk olacak fuara bu yýl ilk kez Suudi Arabistan'dan iþ adamý heyeti katýldý. Ýnþaat alanýnda faaliyet yürüten 100 firmanýn yer aldýðý fuarýn açýlýþý Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Büyükþehir Belediye Baþkaný Gültan Kýþanak ve çok sayýda davetlinin katýlýmýyla yapýldý. Diyarbakýr sanayide yükseliyor Fuarýn açýlýþ konuþmasýna yapan Vali Kýraç, Diyarbakýr'ýn büyüyen ekonomisine dikkat çekti. Vali Kýraç, hýzlý bir büyümenin yaþandýðý Diyarbakýr'da 2013 yýlýnda 237 milyon dolarlýk ihracat yapýldýðýný anlattý. Çözüm sürecinin baþlamasýyla Diyarbakýr'a yatýrým alanýnda yoðun bir ilginin olduðunu aktaran Vali Kýraç, "Günümüz dünyasýnda kentler ve bölgeler ulusal sýnýrlarýn ötesine taþýmaktalar. Þehirler hýzlý bir þekilde küresel aðlara entegre olmaktadýr. Artýk ülkeler yerine kentlerin rekabeti öne çýkmaktadýr. Ülkelerin geliþmiþliðini, kentlerin rekabetçiliði belirlemektedir. Böyle bir dünya-

da kadim kent Diyarbakýr'ýn hak ettiði yeri almasý kaçýnýlmazdýr. Aksini düþünmek 33 medeniyetin beþiði olan Diyarbakýr'ýn tarihi misyonuyla baðdaþmaz. Diyarbakýr GAP'ýn en önemli uygulama yerlerinden bir tanesidir. Ulusal geliþim stratejilerinde de, bölgesel büyüme merkezi olarak tanýmlanmaktadýr. Yapýlan önemli yatýrýmlarýn

etkisiyle Diyarbakýr, alt yapý ve eriþirlilik açýsýndan, ülkenin rekabetçi illeri arasýnda hýzla üst sýralara týrmanmaktadýr. Son yýllarda Diyarbakýr'da sanayi sektörü önemli bir geliþme göstermektedir. 2008-2011 yýllarý arasýnda Diyarbakýr'ýn ekonomisi yüzde 31'lik bir büyüme göstermiþtir. Bu büyüme oraný ülke ortalamasýnýn

"DÝYARBAKIR, TÜM ORTADOÐU'YA AÇILAN KAPILARIN BÝR MERKEZÝ DURUMUNDADIR" Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Gültan Kýþanak ise yaptýðý konuþmada Diyarbakýr'ýn konumuna vurgu yaparak, Ortadoðu'nun merkezi olduðunu

ifade etti. Yerel yönetimler olarak fuardan istifade edeceklerini belirten Kýþanak, "Diyarbakýr'ýn önemli bir kent olarak, tüm Ortadoðu'ya açýlan bir kapý olduðunu bu fuar vesilesiyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Diyarbakýr, sadece Diyarbakýr deðildir. Diyarbakýr, tüm Ortadoðu'ya açýlan kapýlarýn bir merkezi durumundadýr. Bu fuarcýlýk faaliyetlerinin de her geçen gün güçlenerek büyümesi bunun en temel göstergelerinde birisidir. Kentsel hizmetler son derece önemlidir. Bir belediyecilik fuarýnýn, belediye hizmetlerine yönelik bir fuarýn düzenlenmesi önemlidir. Çünkü yerel yönetimler kentin tarihini, kimliðini, dokusunu yeni katkýlarla geleceðe taþýyorlar. Bu yeni katkýlarý nasýl yaptýklarý önemlidir. Geçmiþle baðýný koparmadan, geçmiþin izlerini taþýyan daha modern, daha kaliteli yeni hizmetler sunarak, kenti hazýrlamalarý çok önemlidir. Yerel yönetimler olarak bu fuardan istifade edeceðiz" þeklinde konuþtu. Vali Kýraç'a Kürtçe kitap Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Vali Kýraç ile Kýþanak, fuarda sergilenen stantlarý gezdi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin standýna gelen Vali Kýraç'a, Kýþanak, Kürtçe-Ýngilizce sözlüðün yaný sýra, Kürtçe yemek tarihi kitabý ve çok dilli Diyarbakýr belgeselini hediye etti.

Okur -Yazar buluþmalarý konferanslarý Batman'daki okullarda Hayal Kahramanlarým Z Kütüphanelerde projesi kapsamýnda Okur-Yazar buluþmalarý konferanslarý yapýldý.

H

Batman Fen Lisesi en fazla proje hazýrlayan okul TÜBÝTAK, en fazla proje hazýrlayan Batman Fen Lisesini gönderdiði teþekkür belgesi ile onurlandýrdý.

T

ÜBÝTAK, Van Bölge Koordinatörlüðü en fazla proje hazýrlayan okul olan Batman Fen Lisesini teþekkür belgesi ile onurlandýrdý. Her yýl deðiþik kurum ve kuruluþlarýn düzenlediði yarýþmalara çok sayýda projeyle katýlan Batman Fen Lisesi bu yýlda TÜBÝTAK'ýn düzenlediði olimpiyatlara en fazla sayýda projeyle katýlan okul oldu. TÜBÝTAK Van bölge koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç en fazla proje hazýrlayan okul olan

Batman Fen Lisesine bu baþarýsýndan dolayý bir teþekkür belgesi gönderdi. Okul olarak her yýl çok sayýda projeye imza attýklarýný, özellikle TÜBÝTAK projelerine ayrý bir önem verdiklerini belirten Okul Müdürü Ýsmail Sýrrý Tekin, baþarýlarýndan dolayý öðretmen ve öðrencilerine de teþekkür etti. Bu yýl da en fazla proje hazýrlayan okul olan Batman Fen Lisesi Okul Müdürü, Öðretmen ve Öðrencilerini kutlayan Batman Milli Eðitim Ýl Müdürü Mehmet Çelik ise; "Fen Lisesi öðretmen ve öðrencilerinin, fen ve bilim alanýnda yaptýklarý çalýþmalarý önemsiyoruz. Okullarýmýzýn bilimsel çalýþmalarla gündeme gelmesi, Milli Eðitim Camiasý olarak bizi mutlu etmektedir. Okullarýmýzdaki bilimsel çalýþmalar, eðitimdeki kaliteyi de ortaya çýkarmakta. Bilimsel çalýþmalarda her zaman okullarýmýzýn yanýndayýz. Bu çalýþmalarý yürüten tüm öðretmen ve öðrencilerimizi kutlar, baþarýlar diliyorum" diye konuþtu. ÝLKHA

ayal Kahramanlarým Z Kütüphanelerde projesi kapsamýnda gerçekleþen, Okur- Yazar buluþmalarýnýn ilki, Yahya Kemal Beyatlý Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleþti. Konferansa Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çelik, Þube Müdürü Cemal Konakçý, bazý okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Okur-Yazar buluþmasýnda Akademisyen Yazar Mehmet Çelik, öðrencilere okulda verilen eðitimle yetinmemeleri, okullarýn öðrenmeyi öðreten kurumlar olduðunun altýný çizdi ve günümüz koþullarýnda istenilen bilgiye, ulaþma þartlarýnýn var olduðunu söyledi. Yapýlan sunumdan sonra, konferans soru cevap bölümüyle devam etti. Konferansýn sonunda Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çelik, Akademisyen Yazar Mehmet Çelik'e plaket verdi. Konferans, Z kütüphanesinden en çok kitap okuyan öðrencilere ödüllerinin verilmesi ve Akademisyen Yazar Mehmet Çelik'in kitaplarýný imzalamasýyla sona erdi. Hayal Kahramanlarým Z Kütüphanelerde projesi kapsamýnda gerçekleþen Okur- Yazar buluþmalarýnýn ikincisi Batman Petrol Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleþti. Buradaki konferansa Milli Eðitim Müdürü Yardýmcýsý Bahattin Atilla, Þube müdürleri Faik Gündüz, M. Þirin Temiz, Veysi Ergül, Cemal Konakçý, bazý okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý.

Konferans salonunda gerçekleþen konferansta Gazeteci Yazar Ýsmail Kýlýçarslan konuþtu. Konferans, sunum konuþmasýnýn ardýndan soru cevap bölümüyle devam etti. Konferansýn sonunda, Gazeteci Yazar Ýsmail Kýlýçarslan'a, teþekkür plaketini Milli Eðitim

Müdürü Yardýmcýsý Bahattin Atilla verdi. Program, Z kütüphanesinden en çok kitap okuyan öðrencilere, ödüllerinin Þube Müdürleri tarafýndan verilmesinin ardýndan, Gazeteci Yazar Ýsmail Kýlýçarslan'ýn kitaplarýný imzalamasýyla sona erdi. ÝLKHA

Esnaftan idam kararýna pankartlý tepki Batmanlý esnaf, Mýsýr'da 529 kiþiye verilen idam kararýna tepki göstermek için pankart astý. Batmanlý 8.Cadde esnafý, Mýsýr'da cunta rejim tarafýndan 529 Ýhvaný Müslimin üyesine verilen idam kararýna tepki göstermek amacýyla pankart astý. Pankart üzerine 'Mýsýr'daki Zalim Askeri Cunta'nýn Aldýðý 529 Kardeþimizin Ýdam Kararýný Lanetliyoruz' yazýsý dikkat çekti. Ýdam kararlarýný lanetlediklerini belirten çarþý esnadý adýna konuþan Nazmi Ortaç, "Mýsýrdaki dikta rejiminin Müslüman Kardeþlere yönelik yapmýþ olduðu katliamlarý, zindana koyduklarý binlerce müslümanlarý ve en sonda almýþ olduðu 529 idam kararýný, 8.Cadde esnafý olarak lanetlemek amacýyla, tepkilerimizi göstermek ve dile getirmek için bu pankartý kendi aramýzda asmayý uygun gördük" þeklinde konuþtu. ÝLKHA


8

Haber

18 NÝSAN 2014 CUMA

PKK kaçýrdýðý 3 iþçiyi serbest býraktý PKK tarafýndan kaçýrýlan yol yapým iþinde çalýþan 3 iþçi serbest býrakýldý. PKK'lýlar önceki gün Þýrnak'ýn Güçlükonak ilçesi ile Siirt'in Eruh ilçesi arasýnda yol yapýmýnda çalýþan Fuat Yýlmaz kardeþi Servet Yýlmaz ile Cihat Aktaþ'ý silah zoruyla kaçýrmýþtý. PKK'liler bugün öðle saatlerinde kaçýrdýðý 3 iþçiyi ayný bölgenin yakýnlarýnda serbest býraktý. Ýþçilerin Güçlükonak Ýlçe Jandarma Komutanlýðýnda ifadeleri alýndýktan sonra serbest býrakýlacaðý bildirildi.

Oðrenciler yedikleri yemekten zehirlendi Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde taþýmalý eðitim gören 22 öðrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Ergani Kýz Meslek Lisesinde taþýmalý eðitim gören 22 öðrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Öðrenciler, çaðrýlan ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldýrýlarak gözlem altýna alýndý. Konuyla alakalý bilgi veren Ergani Milli Eðitim Müdürü Ahmet

6.5 yaþýndaki Suriyeli çocuk duygulandýrdý

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn TRT Çocuk Þenliði dolayýsýyla Türkiye'ye gelen yabancý çocuklarý kabulünde Suriyeli 6.5 yaþýndaki Ömer Nakþibendi'nin okuduðu Ýstiklal Marþý, duygu dolu anlarýn yaþanmasýna sebep oldu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, TRT Çocuk Þenliði dolayýsýyla Türkiye'ye gelen yabancý çocuklarý ve TRT heyetini kabul etti. Baþbakanlýk Yeni Bina'da gerçekleþtirilen kabulü 14 ülkeden 36 öðrencinin yaný sýra TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin de katýldý. Çocuklarý kabulünde konuþan Baþbakan Erdoðan, konuþmasýna, "Türkiye'ye hoþ geldiniz. Ülkemize neþe getirdiniz, heyecanýmýza heyecan kattýnýz" diye baþladý. Çocuklarýn Türkiye'ye gelmesinden dolayý sevinçlerine ortak olduklarýný dile getiren Baþbakan Erdoðan, "Sizin þahsýnýzda bütün dünya çocuklarýnýn bayramýný kutluyor, dünyadaki tüm çocuklarýn gözlerinden öpüyorum. Bütün çocuklara barýþ dolu, mutluluk dolu bir dünya temenni ediyorum" dedi. "ÖMÜR BOYU SÜRECEK ARKADAÞLIKLAR EDÝNÝN" Çocuklara seslenen Baþbakan Erdoðan, çocuklarýn Türkiye'de bulunduklarý süre içinde keyifli anlar yaþamalarýný ve ömür boyu sürecek arkadaþlýk, kardeþlik oluþmasýna bu ziyaretlerinin vesile olmasýný temenni ettiðini belirterek, 23 Nisan'ýn tarih itibariyle Türkiye için çok önemli bir tarih olduðunu vurguladý. "23 NÝSAN DÜNYADA ÝLK VE TEK ÇOCUK BAYRAMI" 23 Nisan Çocuk Bayramý'nýn dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramý olduðunun altýný çizen Baþbakan Erdoðan, "Bu tarih ayný zamanda ülkemizde milli egemenliðin temelinin atýldýðý bir tarihtir. Bizler millet olarak büyük mücadeleler sonrasýnda tesis ettiðimiz barýþý zorlu þartlar sonrasýnda elde ettiðimiz baðýmsýzlýðýmýzý tüm dünya çocuklarý ile paylaþýyoruz" dedi. "BÝZÝM YAÞADIÐIMIZ ZORLUKLARI ÇOCUKLARIMIZ YAÞAMASIN" Bugünün 23 Nisan olmadýðýný ama haftasýna girildiðini anýmsatan Baþbakan Erdoðan, bu hafta içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde bir çok etkinliklerle bunu kutlayacaklarýný söyledi. Kutlamalarýn devam edeceðini ve 23 Nisan'da ise bunun finalinin zirvesini yapmýþ olacaklarýný kaydeden Baþbakan

Erdoðan, "Ýstiyoruz ki bizlerin yaþadýðý zorluklarý çocuklarýmýz yaþamasýn. Barýþýn egemen olduðu bir dünyayý paylaþsýnlar. Bütün derdimiz bu. Ýstiyoruz çocuklarýmýz savaþýn, çatýþmalarýn, kavgalarýn olmadýðý çok daha güzel huzurlu çok daha neþeli bir dünyada yaþasýnlar. Dü nyanýn özellikle barýþ içinde olmasýnýn en önemli þartý; adaleti saðlamak, aramýzdaki sevgiyi çoðaltmaktýr. Zira dünyamýz çok büyük ve burada hepimize yer var. Bundan kimsenin endiþesi olmasýn. Hepimize yetecek kadar mutluluk var. Adalet olursa, paylaþma olursa, dayanýþma olursa inanýyorum ki dünyamýz bütün insanlarýn çocuklarýn kardeþçe, barýþ içinde mutlu huzurlu yaþayacaðý cennet gibi bir yere dönüþecektir. Ýnþallah sizler yarýn bir siyasetçi olabilirsiniz, birer sanatçý olabilirsiniz, bilim adamý, öðretmen, doktor veya baþka bir meslekte veya konumda olabilirsiniz ve olacaksýnýz da. Ýþte o zaman bizim býraktýðýmýz eksiklileri giderecek bizim yanlýþlarýmýzý düzeltecek sizlerden sonra gelecek nesiller için sizler çok daha adaletli çok daha güzel bir dünya kuracaksýnýz. Zira bizim bugün bulduklarýmýzýn çok daha ötesini sizler yakalayacaksýnýz" diye konuþtu. "GÖZLERÝNÝZDEN O YANSIYAN SEVGÝ, DOSTLUK, BARIÞ BÝZÝM GELECEÐÝMÝZÝN TEMÝNATIDIR" Baþbakan Erdoðan, dünyanýn hýzla geliþtiðine dikkat çekerek, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Her gün dünya geliþerek gerek biliþim teknolojisi ile gerekse de eksikliklerin giderilmesi ile bilimde sanatta teknolojide çok daha ileri bir yere doðru dünya hýzla geliþiyor ve ilerli-

yor. Ben sizlerin o temiz yüreklerine, o saf yüreklerine kesinlikle güveniyorum. Hele hele gözlerinizden o yansýyan sevgi, dostluk, barýþ bizim geleceðimizin teminatýdýr. Samimiyet pýrýltýsý ve güvenimi bu daha pekiþtiriyor. Unutmayýn sizler ülkelerinizi kültür elçilerisiniz. Böyle bir misyonu üstlenmiþ vaziyettesiniz. Birbirinizle dostluðunuzu devam ettirin, haberleþmeyi ihmal etmeyin. Muhakkak birbirlerinizin telefonlarýný alýn. Bu ziyaretiniz bittikten sonra da bu arkadaþlýðýnýz aynen devam etsin. Ailelerinize, kardeþlerinize arkadaþlarýnýzý selamlarýmýzý sevgilerimizi muhakkak iletin." Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, yaptýðý konuþmasýnýn ardýndan 14 ülkeden gelen 36 öðrenciye çeþitli hediyeler verdi. 6.5 YAÞINDAKÝ SURÝYELÝ ÇOCUK OKUDUÐU ÝSTÝKLAL MARÞI ÝLE DUYGULANDIRDI Baþbakan Erdoðan'ýn çocuklara hediye takdim ettiði sýra Suriye'deki savaþtan kaçarak ailesiyle birlikte Nizip'teki konteyner kente yerleþen 6.5 yaþýndaki Ömer Nakþibendi'nin okuduðu Ýstiklal Marþý duygu dolu anlar yaþanmasýna sebep oldu. 2 yýldýr kamptaki anaokuluna giden ve Türkçe'yi burada öðrenen Nakþibendi'nin güzel Türkçesi ile okuduðu Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan Baþbakan Erdoðan kendisini alkýþlayarak yanaklarýndan öptü. Baþbakan Erdoðan, "Suriyeli ama Ýstiklal Marþý'ný bizden iyi okuyor" dedi. Nakþibendi'nin Suriye'deki iç savaþtan kaçarak ailesi ile Nizip'teki kampa yerleþtiði öðrendi. 5 kardeþi bulunan Nakþibendi'nin bir kardeþinin de çýkan çatýþmada yaralandýðý öðrenildi. BAÞBAKAN JAPONYA'DAN GELEN DAVULU ÇALDI Baþbakan Erdoðan'a çeþitli ülkelerden gelen yabancý çocuklarýn getirdiði hediyelerde dikkat çekti. Japonya'dan gelen yabancý öðrenciler Baþbakan Erdoðan'a yöresel davul hediye etti. Baþbakan Erdoðan eline tokmaðý alarak davulu çaldý. Baþbakan Erdoðan'ýn yabancý öðrenciler hediye vermesinin ardýndan hatýra fotoðrafý çektirildi.

Atabey " Okulda taþýmalý öðrencilere verilen öðle yemeðinden dolayý 22 öðrencimiz zehirlendi. Zehirlenmenin büyük ihtimalle tereyaðýndan olduðunu tahmin ediyoruz. Öðrencilerin durumu iyidir. Þuanda her ihtimale karþý gözlem altýnda tutuluyorlar." dedi.

Özal'ýn vefat yýldönümü Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, "Turgut Özal, dünyanýn gittiði istikamet doðrultusunda, Türkiye'nin önünü açan reformlara imza atmýþ, gerçekleþtirdiði hamlelerle hürriyetlerin geliþmesini, demokrasinin güçlenmesini, ekonominin dýþa açýlmasýný saðlamýþtýr" dedi.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, 8. Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn vefat yýldönümü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaþkaný, kýymetli devlet ve siyaset adamý Turgut Özal'ý, ebediyete intikalinin 21. yýlýnda saygý ve rahmetle anýyorum. Üstlendiði görevlerde ülkemize deðerli hizmetlerde bulunan Turgut Özal, halkýmýzýn sevgisini kazanmýþ seçkin bir liderdi. Turgut Özal, dünyanýn gittiði istikamet doðrultusunda, Türkiye'nin önünü açan reformlara imza atmýþ, gerçekleþtirdiði hamlelerle hürriyetlerin geliþmesini, demokrasinin güçlenmesini, ekonominin dýþa açýlmasýný saðlamýþtýr. Aziz milletimiz, Türkiye'nin kalkýnmasý için büyük gayret gösteren 8. Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ý her zaman hayýrla ve tazimle yad etmektedir. Turgut Özal'ýn vefatýnýn yýldönümünde, ailesine bir kez daha baþsaðlýðý dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandý.


Ý ç Politika

18 NÝSAN 2014 CUMA

9

Paralel Yapý ile mücadelede kararlýlýk

7 Aralýk operasyonundan sonra verdiði demeçlerde paralel yapýyý hedef alan Baþbakan Erdoðan'ýn AK Partili vekillerle yaptýðý toplantýda 'Paralel Yapý' ile mücadele kararlýlýðý çýktý.

Masa telefonuna yerleþtirilen böcekle dinlemiþler D

B

aþbakan Erdoðan, cumhurbaþkanlýðý seçimi ve 3 dönem kuralýyla ilgili olarak yaptýðý konuþmadan sonra paralel yapýnýn devlet kademelerinden temizlenmesiyle ilgili verdiði mesaj milletvekilleri tarafýndan büyük alkýþ aldý.

ERDOÐAN: ASLA CADI AVI OLMAYACAK Paralel yapýyla mücadelenin ayný þekilde devam edeceðini dile getiren Baþbakan Erdoðan, milletvekillerinden de bu konuda devlet birimlerine yardýmcý olmalarýný istedi. Bu yapýyla mücadelenin hukuk çerçevesi içerisinde olacaðýný dile getiren Baþbakan Erdoðan, amaçlarýnýn asla cadý avý olmadýðýnýn altýný çizerken bir detayýn da altýný çizmeyi ihmal etmedi:

BAÞBAKAN ERDOÐAN'DAN NET MESAJ "Eðer bir devlet memuru amiri varken, paralel yapýnýn abi veya ablalarýndan emir ve talimat alýp onlarý uyguluyorsa onlarýn peþini býrakmayacaðýz. Eðer bazýlarý buna "cadý avý" diyorsa, evet cadý avý yapacaðýz."

YENÝ KAMP ALANI ABANT MI OLACAK? Öte yandan Baþbakan Erdoðan'la yapýlan toplantýdan oldukça memnun kalan milletvekillerinin Mayýs ayýnýn baþýnda yapýlacak olan 22. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý'nýn Abant'ta yapýlabileceði yönünde fikir bildirdikleri iddia edildi. Bilindiði üzere bundan böyle AK Parti, kamplarýný Ankara Kýzýlcahamam'daki Asya Termal Otel'de yapmayacak.

ýþiþleri Bakanlýðý'ndaki çok gizli Suriye zirvesinde yapýlan konuþmalarýn kaydedilip seçim öncesinde servis edilmesiyle ilgili yürütülen casusluksoruþturmasýnda kritik bir geliþme yaþandý. Yüzyýlýn casusluk faaliyeti olarak deðerlendirilen olayda, dinlemenin nasýl yapýldýðý ortaya çýkarken, dinlemeyi yapan kiþi de tespit edildi. Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT) tarafýndan yapýlan derin soruþturmanýnsonunda dinlemenin Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun makam odasýnda, oturma grubunun yanýnda bulunan masa telefonuna koyulan böcek ile yapýldýðý tespit edildi. Bakanlýkta yapýlan toplantýnýn programa alýnmasýnýn ardýndan böceðin telefonayerleþtirildiði ve toplantýnýn hemen ardýndan yerinden alýndýðý tespit edildi. Böceði koyan casusun ise alt düzey bir Dýþiþleri personeli olduðu öðrenildi.

ÖNCE LÝSTE DARALTILDI MÝT böceði kimin koyduðunu tespit için çok titiz bir çalýþma yürüttü. Üst düzey bürokratlardan, hizmet görevlilerine kadar her ihtimal ele alýndý. Dinlemenin yapýldýðý odaya ve odanýn bulunduðu kata belli bir tarih aralýðýnda giren herkes tek tek incelendi. Soruþturma bir aþama daha ileri taþýndý ve yapýlan tetkikler sonrasý þüpheli sayýsý 4'e kadar indirilirken, MÝT bu 4 isim arasýndan böceði koyan kiþinin kim olduðunu tespit etti. MÝT'in yaptýðý incelemeler sonrasýnda, telefona böcek koyan kiþinin Dýþiþleri personeli olduðu belirlendi. Bakanlýkta çalýþan kiþinin alt düzey personel olduðu, paralel yapý tarafýndan yönlendirildiði öðrenildi. Söz konusu personelin irtibatta olduðu kiþiler de incelemeye alýndý. Bu çerçevede dinlemeyi yapan asýl yapý ortaya çýkarýlacak. Dinlemeyi yapan tüm yapý ortaya çýkarýldýktan sonra ise yargý aþamasýna geçilecek. MÝT tarafýndan büyük titizlikle yürütülen soruþturma tamamlandýktan sonra Türkiye'nin yakýn tarihindeki en büyük casusluk davasý baþlatýlacak. Dý-

þiþleri Bakanlýðý'nda yapýlan "Suriye zirvesi"ne iliþkin tapelerin yerel seçimler öncesinde servis edilmesiyle ilgili soruþturmada savcýlýk, "Bu görüþme, diðer yasadýþý dinlemelerle ayný merkezden dinlenip kamuoyuna yansýtýlmýþ" sonucuna varmýþ, Gölbaþý Baþsavcýlýðý da soruþturma dosyasýný, "paralel dinlemeler"soruþturmasýyla birleþtirilmesi için Ankara Baþsavcýlýðý'na göndermiþti.

DOSYA ANKARA'DA Dinleme skandalýna iliþkin soruþturma, Ankara Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülecek. Casusluksoruþturmasýný doðrudan yürütecek büro ise daha önce özel yetkili savcýlarýn yürüttüðüsoruþturmalarýn büyük bölümünü üstlenen "Anayasal düzene karþý iþlenen suçlar" bürosu oldu. Büronun baþýna, 17 Aralýk soruþturmasýnýn ardýndan Ankara Baþsavcývekilliði'ne atanan Veli Dalgalý getirilmiþti. Dalgalý, Þadan Sakýnan'dan alýnan KPSS soruþturmasýnýyürüten savcý olarak tanýnýyor. Casusluk soruþturmasýný bu büroda görevli Tekin Küçük yürütecek. Soruþturma için MÝT soruþturmasýnýn tamamlanmasý bekleniyor.


10

Haber

18 NÝSAN 2014 CUMA

Baþbakan Barzani ile görüþtü Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baþbakaný Neçirvan Barzani'yle görüþtü.

NATO'nun Doðu Avrupa'daki askeri arttýrýlýyor N

I

KBY Baþbakaný Neçirvan Barzani, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile görüþmek üzere bugün Ankara'ya geldi. Baþbakan Erdoðan, IKBY Baþbakaný Barzani'yi Baþbakanlýk Resmi Konutu'nda kabul etti. Baþbakan Erdoðan ile Barzani'nin, ticari ve ekonomik iliþkiler, sanýr kapýlarýn açýlmasý, enerji iþbirliðini görüþtükleri öðrenildi. Görüþmede ayrýca, bölgedeki geliþmelerin ve siyasi konularla ilgili olarak görüþ alýþveriþinde bulunduklarý öðrenildi.

Ukrayna krizi için dörtlü zirve

ATO Genel Sekreteri Rasmussen, basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada Ukrayna'da yaþanan kriz nedeniyle Avrupa'nýn Doðu'sunda güvenlik önlemlerini arttýracaklarýný belirtti. Avrupa Atlantik Ortaklýk Konseyi toplantýsý sonrasý açýklamalarda bulunan Rasmussen, NATO savaþ uçaklarýnýn Baltýk bölgesinde daha fazla uçuþ gerçekleþtireceðini, müttefik gemilerinin Baltýk Denizi'nde ve Doðu Akdeniz'de harekete geçeceðini ve müttefik askeri kuvvetlerinin hazýr olacaðýný ifade etti. Rasmussen ayrýca, "Havada, karada ve denizde birliklerimizin hýzlý bir þekilde konuþlandýðýný göreceksiniz" dedi.

Savunma planlarýnýn revize edileceðini ve güçlendirileceðini kaydeden Rasmussen, uygulanabilecek önlemler konusunda da fikir birliðine vardýklarýný belirtti. Ukrayna krizinde politik çözümün tek yol olduðunu kaydeden Rasmussen, Rusya'ya çözümün bir parçasý olmak için çaðrýda bulunduklarýný ifade etti. Ukrayna'da yaþanan istikrarsýzlaþtýrma politikasýnýn ve ülke sýnýrýna asker yýðýlmasýnýn suçlusu olarak Rusya'yý gösteren Rasmussen, Rusya'nýn Ukrayna'da bulunan Rus yanlýsý ayrýlýkçýlarý desteklemediði konusunda da net bir açýklama yapmasý gerektiðini ifade etti.

U

krayna krizine diplomatik çözüm arayýþlarý sürüyor. ABD, Rusya ve Ukrayna dýþiþleri bakanlarý ile AB dýþ politika yüksek temsilcisi Cenevre'de bir araya gelerek sorunu masaya yatýracak. Rusya'nýn Kýrým'ý ilhak etmesinin ardýndan Ukrayna'nýn doðusunda baþ gösteren gerginlik yarýn Cenevre'de yapýlacak dörtlü zirvede ele alýnacak. Toplantýya ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Ukrayna Dýþiþleri Bakaný Andrey Deþitsa ve AB Dýþ Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton katýlacak. Gözlemciler taraflar arasýndaki görüþ ayrýlýðýnýn derin olduðuna dikkat çekerek, toplantýdan bir uzlaþma kararý çýkmasýnýn beklenmediðini belirtiyor. Ancak taraflarýn soruna barýþcýl bir çözüm bulunmasý için yapýlacak müzakereler konusunda bir uzlaþma saðlamasýnýn bile önemli bir adým olacaðýna dikkat çekiliyor. Cenevre'deki Intercontinental Oteli'ndeki görüþmeler kapalý kapýlar ardýnda yapýlacak.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

18 NÝSAN 2014 CUMA

Silvan halký uyumadý Diyarbakýr 1. Amatör Play Off Ligi'nde Vali Ahmet Cemil Serhadlý Stadyumunda oynanan karþýlaþmada Silvan Belediyespor, Diyarbakýr Ýl Özel Ýdare Ayspor'u 4-1 yenerek þampiyon oldu.

11

S

ilvan Belediyespor oyuncularý þampiyonluk çýðlýklarýný taraftarlarýyla paylaþýrken Silvanspor takýmý hakemin bitiþ düdüðüyle sahayý adeta bayram yerine çevirdi. Karþýlaþma sonrasý Silvanspor Taraftarlarý, futbolcularý tribüne çaðýrarak sevgi gösterisinde bulundular. Grubunda þampiyon olan Silvan Belediyespor, Süper Amatör Lige yükselmeye hak kazandý.

Þimþek: Bitlis Emniyet Müdürlüðünü þikayet edeceðiz Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erganispor'da kulüp baþkaný Nedim Þimþek, geçen hafta sonu 1- 0 yenildikleri Tatvan Gençlerbirliði deplasmanýnda maç öncesinde her türlü çirkeflik ve þahsiyetsizliðe maruz kaldýklarýný söyledi.

G

eçen hafta Tatvan Gençlerbirliði maçý için gittikleri Bitlis'te gece sabaha karþý saat 05.30 dolaylarýnda polislerin kaldýklarý oteli basarak, "Asker kaçaðý var" gerekçesiyle futbolcularý kimlik kontrolünden geçirdiðini ifade eden Þimþek, "Bitlis'te ilk önce çirkin tekliflerle, ardýndan da çirkefliklerle karþýlaþtýk. Daha sonra polis memurlarý gece saat 05.30 dolaylarýnda otele baskýn düzenledi. Polis memurlarý sýrf moralimizi bozmak için bütün futbolcularýmýzý uyandýrdýlar. Daha sonra emniyet yetkilileri kalecimiz Ahmet'in asker kaçaðý olduðunu ileri sürdüler daha sonra bunun böyle olmadýðýný

ispatladýk. Haydi diyelim Ahmet için geldiler. Ahmet'in kaldýðý odanýn numarasý belli, neden bütün futbolcularýmýzýn odalarýna tek tek girip onlarý uyandýrýp rahatsýz ettiler. Biz zaten o futbolcularla sahaya çýkacaktýk. Bu uygulama kahvaltýdan sonra da yapýlabilirdi. Biz bu olayýn peþini býrakmayarak Bitlis Emniyet Müdürünü Ýçiþleri Bakanlýðýna þikayet edeceðiz. Polisler hakkýnda da suç duyurusunda bulunacaðýz. Burada emniyet yetkililerinin kötü niyetli ve birileri tarafýndan yönlendirildiði apaçýk ortadadýr. Kendilerini kýnýyorum" dedi.

Gözler Cizre maçýnda Kulüp Baþkaný Nedim Þimþek, geçen hafta deplasmanda Tatvan Gençlerbirliði'ne 1- 0 yenilerek 7 haftalýk galibiyet serisine de nokta koyduklarýný belirtti. Ligde zirve hesaplarý yapan bir diðer takým Cizre Basraspor ile de bu hafta sahalarýnda oynayacaklarýný anlatan Þimþek, "Cizre karþýsýnda sezonun son maçýna çýkacaðýz. Bu son maçtan 3 puanla ayrýlarak taraftarlarýmýza galibiyetle veda etmek istiyoruz. Takým olarak bunu baþaracak güç ve potansiyele sahibiz" dedi.

Gençlerbirliði þampiyon oldu Diyarbakýr 1. Amatör Play Off Ligi'nde Ergani Gençlerbirliði þampiyon oldu.

E

rgani Þehir Stadyumu'nda, oynan karþýlaþmada Ergani G.Birliðispor Çermik spor'u 1-0 yenerek Play-off Liðin'de Þampiyon oldu. hakemin bitiþ düdüðüyle Ergani G.Birligispor oyuncularý þampiyonluðu taraftarlarýyla paylaþtý. Grubunda þampiyon olan Ergani G.Birliðispor, Süper Amatör Lige yükselmeye hak kazandý.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

1.Amatör Futbol Ligi Play-Off Grubunda alýnan sonuçlar Ayspor: 1 Silvan belediyespor: 4, Ergani G.Birliði: 1 Çermikspor: 0.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Diyarbakýrspor A.Þ


12

18 NÝSAN 2014 CUMA

Belediyespor'da hazýrlýklar sürüyor Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, sahasýnda yapacaðý Tepecikspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü. T

eknik sorumlu Turhan Özyazanlar yönetiminde Seyrantepe Tesisleri'nde gerçekleþtirilen antrenmanda, futbolcular koþu, dar alanda kýsa pas ve depar çalýþmasý yaptý. Ýdman çift kale maçla tamamlandý. Yaðmurlu havada gerçekleþen antrenmana tüm futbolcular katýldý. Özyazanlar, yaptýðý açýklamada, son haftalarda yakaladýklarý çýkýþý sürdürmek istediklerini söyledi. Tepecikspor maçýnýn hazýrlýklarýnýn ciddiyetle sürdürdüklerini ifade eden Özyazanlar, "Futbolcularýmýzýn moral ve motivasyonu üst seviyede. Herkes özveriyle çalýþýyor. Sahamýzda yapacaðýmýz Tepecikspor maçý bizim için önemli. Bu karþýlaþmadan üç puan alarak çýkýþýmýzý sürdürmek istiyoruz" dedi. Özyazanlar, ligde artýk son dönemece girildiðini belirterek, Play-offa kalmak için var güçleriyle çalýþtýklarýný kaydetti. Tepecikspor maçýnda taraftar desteðine ihtiyaçlarý olacaðýný vurgulayan Özyazanlar, "Tepecikspor maçý bizim çok önemli, o yüzden kendi saha ve seyirci avantajýmýzý en iyi þekilde kullanmamýz gerekir. Bütün Diyarbakýrlý futbolseverlere sesleniyorum. Centilmence güzel bir maç olmasýný diliyorum. Hakem ve rakip takýmla hiç bir iþimiz yok. Sadece kendi takýmýmýzý destekleyerek, onlarý motive etmemiz gerek" diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Azrailler grubu köþke çýkýyor D

iyarbakýrspor Taraftarlarýn Dernek Baþkaný ve Yönetimi Pazartesi günü Cumhurbaþkaný Gül'e nezaket ziyaretinde bulunacaklar. Diyarbakýrsporlu Azrailler Grubu Baþkaný yaptýðý açýklamada, bu randevuyu eski Diyarbakýrspor kapanmadan önce yaþadýðý zor günlerde talep ettiðini belirterek þunlarý söyledi: "Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah Gül'ün bizleri kabul etmesinden dolayý, hem kendimiz adýna hem de Diyarbakýrspor adýna çok mutlu olduðumuzu ifade etmek isti-

yoruz. Pazartesi günü Ankara'da Çankaya Köþkü'nde ziyaretimizi gerçekleþtirerek, Diyarbakýrspor'a destek olmasýný isteyeceðiz. Ayrýca gençlerimiz için çok yetersiz olan spor alanlarýn artýrýlmasý, yeni stadýn son durumu, eski stadýmýzýn yerine Avm yapýlmasýný önlemek ve buraya yeþil alan yapýlmasý adýna bazý taleplerimizi de kendilerine sunacaðýz." Dedi. Taraftarlar Cumhurbaþkaný Gül 'e adýnýn yazýlý olduðu 38 numaralý Yeþil-Kýrmýzý forma, atký ve Plaket verecekleri öðrenildi.

Çokkeser: Zor bir maç oynayacaðýz Diyarbakýrspor A.Þ, Spor Toto 3. Lig'in 32. haftasýnda deplasmanda Menemenspor ile oynayacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný sürdürüyor.

T

eknik Direktör Fethi Çokkeser yönetiminde saat 11:00'de baþlayan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanýn ilk 30 dakikasý koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþlayan antrenman, 3 grup halinde yapýlan 5'e 2 top kapma ve pas çalýþmalarýnýn ardýndan taktik aðýrlýklý çift kale maçla sona erdi. Yeþil-Kýrmýzýlý kafile Menemespor maçý için Cumartesi günü sabah havayolu ile Ýzmir'e gidecek. Son çalýþmasýný orada yapacak kafile daha sonra maç saatini beklemeye baþlayacak. Teknik Patron Fethi Çokkeser, özellikle mücadele gücü konusunda uyarýlarda bulundu. Çokkeser, "Sahada ismin ve kâðýt üzerindeki kalitenin bir geçerliliði yok. Önemli olan iyi mücadele etmek. Ligde artýk mücadele etmeyen, her þeyini ortaya koymayan takýmlar baþarýlý olamaz. Maçýn baþýndan sonuna kadar çok çalýþacaðýz. Menemespor maçý bizim için kýrýlma noktasý maçlardan biri olacak. Buradan alacaðýmýz galibiyet önümüzü açacak. Diyarbakýrspor'a yakýþýr þekilde mücadele ederek galibiyetle dönmeliyiz" dedi. Diyarbakýrspor A.Þ Teknik Direktörü Fethi Çokkeser , Menemespor ile zor bir maç oynayacaklarýnýn farkýnda olduklarýný belirterek, ''Ama biz kendimize güveniyoruz, iyi takýmýz, yeter ki kapasitemizi sahaya yansýtalým'' dedi. Çokkeser, þunlarý kaydetti: ''Zor bir maç oynayacaðýmýzý biliyoruz. Menemenspor takýmý iyi bir takým. Ýyi oyunculardan kurulu bir takým. Ve bu sene de gerçekten iyi baþladýlar. Zor bir maç oynayacaðýz, bunun da farkýndayýz. Ama biz kendimize güveniyoruz, iyi

takýmýz, yeter ki kapasitemizi sahaya yansýtalým. Benim oradaki en büyük güvencem, taraftarlarýmýz eðer bizi Ýzmir de yalnýz býrakmazlarsa, bize sahip çýkarlarsa, destek olurlarsa oradan istediðimiz þekilde döneceðimize inanýyorum. Kazanmak istiyoruz, iki maçý da iyi bir þekilde bitirmek istiyoruz. Ama futbol bu her þey oluyor maçlarda, her takým, her takýmý yenecek kapasitede bu sene. Kimin kimi yeneceði belli olmayan bir lig yaþanýyor ve telafisi olmayan maçlar oynayacaðýz. Onun için bu maç bizim için çok deðerli '' dedi.

18 04 2014 gazete sayfaları  
18 04 2014 gazete sayfaları  
Advertisement