Page 1

Kara boðulan kent sahada yetkili gördü Diyarbakýr'da üç gün boyunca yaðan kar hayatý adeta felce uðrattý. Belediye ekiplerinin kentte biriken karlarý temizlemek için çalýþmalarý sürerken, kent günler sonra yetkililerle sahada karþýlaþtý. Sayfa 4’te

Mültecilerin sesine kulak veren yok

Ülkelerindeki iç savaþtan kaçarak Türkiye'ye sýðýnan ve kendi imkânlarýyla yaptýklarý derme-çatma çadýrlarda yaþam

mücadelesi veren Suriyeli mülteciler, "Böyle giderse burada donacaðýz" diyorlar. Sayfa 8'de

Mektuplar muhataplara ulaþtýrýldý

Abdullah Öcalan'ýn KCK'nýn Kandil ve Avrupa'daki yöneticilerine yazdýðý ve 20 sayfadan oluþan mektuplar, BDP heyetleri tarafýndan muhataplarýna ulaþtýrýldý. Mektuplar ilk kez heyet olmadan muhataplara teslim edildi. 10'da

Çözüme hizmet etmeyecek PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr 5'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nin verdiði kararý deðerlendiren BDP Eþ Genel Baþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Gültan Kýþanak, "Siyasi bir karardýr. Çözüm sürecine hizmet etmeyecek" dediler.

Minik sevgi yardým bekliyor

Mahkeme reddetti Tahliye talebinde bulunan BDP'li milletvekilleri Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn tahliye baþvurularý, savcýlýðýn da tahliye istemine raðmen mahkemece reddedildi. Diyarbakýr 6'ncý Aðýr Ceza Mahkemesi savcýsý da Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz ve Kemal Aktaþ hakkýnda verdiði mütalaada tahliye taleplerinin reddedilmesini istedi. Karar hukuk skandalý

Diyarbakýr'da 5 yaþýnda olan bir kýz çocuðu, geliþim bozukluðu nedeniyle 1.5 yaþýnda görünüyor. Minik çocuk akranlarý ile oyun oynayamazken, aile maddi durumlarý el vermediði için kýzlarýný tedavi ettiremiyor. 5'te

Þehit polis için taziye

Karara tepki gösteren BDP Eþ Genel Baþkanlarý Demirtaþ ve Kýþanak ise, "Anayasa Mahkemesi'nin vermiþ olduðu bu karar, tüm seçilmiþlerin serbest býrakýlmasýný emretmektedir. Kararýn tartýþmasýz yerine getirilmesi gerekirken, ne yazýk ki tutuklu vekillerimizin tahliye talepleri reddedilmiþtir. Bu karar bir hukuk skandalýdýr, bir çifte standarttýr" dediler. 5 ve 7'de

Diyarbakýr otobüs terminali donuyor Sosyal Kalkýnma Sempozyumu sona erdi

Besicileri soðuk vurdu

Diyarbakýr'da 34 yaþýndaki polis memuru Ali Polat için Diyarbakýr'da taziye kuruldu. Emniyet Müdürü Recep Güven ve þube müdürleri taziyeleri kabul etti. 4'te

Hani sise teslim oldu 3

Siirt'te aþýrý soðuk ve don nedeniyle binlerce küçükbaþ hayvan yavrusu telef oldu. Soðuklar nedeniyle il genelinde gebe olan birçok hayvan da yavru attý. Bir yýllýk emekleri boþa giden Siirtli besiciler, yaþanan olay nedeniyle sýkýntý yaþýyor. 6'da

Diyarbakýr Þehirlerarasý Terminal Ýþletmeleri'nde (DÝÞTÝ) kaloriferler çalýþmýyor. Yolcularýn ve çalýþanlarýn soðuktan maðdur olduðunu ifade eden firma sahipleri ve yolcular, ateþ yakýp eylem yaptý. 3'te

Dicleli öðrencilerden kaymakama ziyaret

8

Bingöl'de estetiðe raðbet

„ 8’de

Diyarbakýr'da düzenlenen "Sanat, Marifet ve Ýttifak Ýçin Sosyal Kalkýnma Sempozyumu" sona erdi. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda sonuç bildirisi açýklandý. 11'de

Büyükþehir PTT 1. Lig'e göz kýrptý 12

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

17 ARALIK 2013 SALI

Yýlda 14 bin bebek kalp hastasý olarak doðuyor Çocuk Kalp Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Tayyar Sarýoðlu, her yýl yaklaþýk 14 bin bebeðin kalp hastalýðýyla dünyaya geldiðini, bu bebeklerin yarýsýndan fazlasýnýn ise yaþamlarý boyunca en az bir kez cerrahi operasyonla karþý karþýya kaldýðýný belirtti. Ülkemizde Çocuk Kalp Saðlýðý hizmetlerinin hasta güvenliði ve kalite göstergeleri açýsýndan ileri dünya standartlarýna yükseltilmesi için yapýlmasý gereken çalýþma ve düzenlemelerin ele alýndýðý "Türkiye 2. Çocuk Kalp Saðlýðý Platformu", Türk Çocuk Kardiyolojisi ve Kalp Cerrahisi Derneði, Çocuk Kalp Vakfý ve Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneði tarafýndan Ýstanbul'da düzenlendi. Çocuk Kalp Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Tayyar Sarýoðlu ülke nüfusunun yaklaþýk yüzde 40'ýný teþkil eden çocuklarýn kalp saðlýðýnýn, özellikle doðumsal kalp hastalýklarýnýn önemli saðlýk sorunlarýndan biri olduðunu söyledi. Son zamanlarda bazý merkezlerde önemli geliþme ve ilerlemeler saðlanmýþ olmasýna raðmen yurt çapýnda çocuk kalp saðlýðý hizmetlerinin uluslararasý standartlarýn gerisinde olduðunu kaydeden Prof. Dr. Sarýoðlu þunlarý söyledi: "Ülkemizde her yýl 13.00014.000 çocuðun doðumsal kalp hastalýðý ile dünyaya geldiði, bu çocuklarýn önemli bir kýsmýnýn çeþitli yetersizlikler nedeni ile tedavi þansýna kavuþamadýðý, hayatýný kaybettiði veya kronik kalp hastasý durumuna düþtüðü bilinmektedir. Her yýl üst üste biriken hastalarý da dikkate aldýðýmýzda, yüz binlerce ailenin saðlýk sorunlarý yanýnda psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarla da karþý karþýya kaldýðý görülmektedir. Gündemdeki sorun-

larýn çözümü; Saðlýk Bakanlýðý, SGK, Ýlgili meslek kuruluþlarý ve sivil toplum örgütlerini ilgilendirmektedir. Bu platform çözüm önerileri geliþtirmek üzere önemli bir sorumluluk üstlenmiþ bulunuyor. Platform olarak belirtmek isteriz ki artýk lokal, gündelik baþarýlarla yetinmekten vazgeçmeli, yurdumuzun tümünde çocuk kalp saðlýðý hizmetlerinin, uluslararasý standartlara yükseltilmesini hedeflemeliyiz. Burada kiþisel ve grupsal çýkar ve beklentilerin ötesinde ve üstünde bir ülke ve insanlýk sorunu vardýr. Çabalarýmýz bu soruna çare bulunmasýna yöneliktir. Bu bizim hastalarýmýza, ailelerine, bilime ve uzmanlýk alanýmýza karþý öncelikli sorumluluðumuzdur." "Doðu'da Merkez Sayýsý Az, Sýkýntý Yaþanýyor" Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ali

Gürbüz ise toplantýda, Türkiye'deki çocuk kalp ameliyatlarýyla ilgili sorunlarýn tartýþýldýðýný ve ortak bir çözüm bulunmasý konusunda önemli adýmlar atýldýðýný vurgulayarak, "Eriþkin kalp ameliyatlarýnda bir sorun yaþanmamaktadýr. Ancak çocuk kalp cerrahisine girdiðimiz zaman daha yoðun bir emek gerektiren bir grup olmakta birlikte, þu anda Türkiye'de 100 aktif cerrahýmýz bunu 27 merkezde gerçekleþtirmektedir. Buradaki asýl problem, bu merkezlerin daha çok Batý'da lokalize olmasý. Hâlbuki çocuk nüfusunun daha yoðun olduðu Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde bu tür merkezlerin sayýsýnýn az ve bölgesel daðýlýmlarýn orantýsýz olduðunu görüyoruz. Bunlar da masaya yatýrýldý ve bakanlýklarýmýzla birlikte ortak çalýþmalar yaparak, bunlarýn bir sonuca kavuþacaðý kanaatindeyiz" diye konuþtu. Kalp Hastasý Nesli Kemanýyla

Ýzleyenleri Büyüledi alp ameliyatý olan 10 yaþýndaki Nesli Coþku Özgül, etkinlikte yer alan plaket töreninde kürsüye çýkarak, kemanla "Bu kalp seni unutur mu?" þarkýsýný çaldý. Bir yýldýr keman çaldýðýný söyleyen Özgül, salondakilerden büyük alkýþ aldý. Saðlýðý için ileriki yaþlarda bir kez daha kalp ameliyatý olmasý gereken Özgül, "Ameliyat olacaðým diye korkmuyorum. Bunun çok ciddi bir þey olmadýðýný biliyorum. Bu yolda ailem ve doktorlar bana çok yardýmcý oluyor" dedi. "Tedavide Geliþmeler Var, Ama Yetersiz" Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Halil Etyemez ise, "Çocuk kalp saðlýðý konusunda kiþi, ekip veya organizasyon bazýnda gösterilen çabalarýn artýk bir araya gelmesi, ortak akýl çerçevesinde somut çözümlerin ortaya konulmasý zamanýnýn geldiðine inanýyoruz" dedi. Türkiye'de çocuk kalp saðlýðý hizmetlerinde son yýllarda önemli ilerlemeler kaydedildiðini, yeni açýlan merkezlerle birlikte, çocuk kalp hastalýklarýna yönelik tedavi imkânlarýnýn geliþtirildiðini vurgulayan Etyemez, olumlu geliþmelere raðmen maalesef çocuk kalp saðlýðý hizmetleri, ihtiyacý karþýlamaktan halen oldukça uzaktýr" ifadesini kullandý.

Saðlýk Bakanlýðý'ndan deposilin çözümü Melis için geri sayým baþladý Tülay Aktaþ Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastasý Melis Akbaþ, saðlýðýna kavuþmak için perþembe günü yapýlacak ameliyatý bekliyor. Ýzmir'de tedavi gören 8 yaþýndaki lösemi hastasý Melis Akbaþ, Almanya'da bulunan iliðin nakli için 3 gün sonra ameliyat edilecek. Uygun kemik iliði arayýþý televizyon programlarý ve sosyal paylaþým sitelerindeki kampanyalarla Türkiye'ye yayýlan lösemi hastasý Melis'in, Ege Üniversitesi (EÜ) Týp Fakültesi Tülay Aktaþ Onkoloji Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Baba Bahadýr Akbaþ, yaklaþýk 4 yýl önce ortaya çýkan hastalýðýn son 2,5 yýlda kendilerine çok zor günler yaþattýðýný ifade etti. Akbaþ, Almanya'daki kemik iliði bankasýndan bulunan ve yüzde 90 uyum saðlayan örneðin, kýzýnýn saðlýðýna kavuþmasý için önemli bir fýrsat olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: "Ýlik, 18 Aralýk günü uçakla Ýzmir'e getirilecek. 19 Aralýk'ta da Melis ameliyat olacak. Doktorlar þu an Melis'i ameliyat için hazýrlýyor. Gerekli ilaçlar veriliyor. Zor bir süreç ama yüzdük yüzdük kuyruðuna geldik. Melis'in saðlýk durumu genel olarak iyi. Perþembe günü ameliyat olacaðýný biliyor, o güne odaklandý. Hepimiz perþembeye odaklandýk. Zor bir bekleyiþ." Kamuoyunda, "Melis'e Kan Ver" ve "Melis'e Ýlik Lazým" kampanyalarýyla gündeme gelen Melis Akbaþ'a uygun ilik Almanya'dan bulunmuþ ve aralýk ayýnýn 3. haftasý ameliyat tarihi olarak belirlenmiþti.

Daha çok kalp hastalýklarýnýn tedavisinde kullanýlan ancak bir süredir piyasada bulunmayan "Deposilin" hastanelerden temin edilebilecek. Bakanlýðýn yeni ruhsat verdiði yerli firmanýn ayný ilacý 1 Ocak 2014'ten itibaren üretmesi planlanýyor. Saðlýk Bakanlýðý, aðustos ayýndan bu yana tedarik edilemeyen ve ekimde yurt dýþý ilaç listesine alýnan "Penilisin G Benzatin" etken maddeli ilacýn temini için önlem aldý. Ýlk önlem olarak, ilacý getiren firmanýn stoklarýndaki ürünleri hastanelere daðýtarak hastalara ulaþtýrma kararý alan Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, diðer bir önlem olarak da yerli bir ilaç firmasýna üretim ruhsatý verdi. Yerli ilaç firmasýnýn söz konusu ilacýn jeneriðinin üretimine 1 Ocak'tan itibaren baþlamasý planlanýyor. Saðlýk Bakanlýðý ayrýca ilacýn fiyatýnda da artýrýma gitti. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu da yayýnladýðý genelgeyle ilacýn hastalara belirlenen hastaneler kanalýyla ulaþtýrýlacaðýný duyurdu. Genelgede "Penilisin G Benzatin" etken maddeli ilacýn hammadde sýkýntýsýndan dolayý tedarik edilemediði belirtilerek, hasta maðduriyetinin ve hastanelerde gereksiz stoklarýn önlenmesi açýsýndan toplu alým yapýlarak daðýtýlmasý yoluna gidildiði belirtildi. Genelgeye göre ayaktan hastalar dahil tüm hastalarýn kullanýmý için ilaç belirlenen hastanelere ve uygun görülen tesislere il genel sekreterler-

ince daðýtýlacak. Hastalarýn paniðe kapýlmamasý ve maðduriyet yaþamamalarý için de ilacýn bulunabileceði hastaneler görülebilecek yerlere asýlacak. Ýlacý yurt dýþýndan getiren ilaç firmasýndan yapýlan toplu alýmla yaklaþýk 22 bin kutu ilaç temin edildi. Ýlacýn 1,2'lik formundan 21 bin, 2,4'lük formundan da bin 148 adet daðýtýldý. "200 Bin Kalp Hastasýnýn Kullanmasý Gerekiyor" Türk Eczacýlarý Birliði Genel Sekreteri Harun Kýzýlay, kalp kapakçýðý rahatsýzlýðý olanlarýn, hastalýðýn kalp romatizmasýna dönüþmemesi için bu ilacý kullanmalarý gerektiðini belirterek, "Türkiye'de 200 bin hastanýn ayda bir kutu bu ilaçtan almasý gerekiyor. Bu açýdan son derece önemli bir ilaç" dedi. Ýlacýn yurt dýþýndan getirilmesi için piyasa araþtýrmasý yaptýklarýný ancak kendilerine 6-66 Avro arasýnda fiyat verildiðini anlatan Kýzýlay, ilacýn Türkiye'de üretilmesinin son derece yerinde bir karar olduðunu söyledi. Piyasada bulunmayan ilaçlar sorununa bir an önce çözüm bulunmasý gerektiðini ifade eden Kýzýlay, "TEB olarak hastalarýn maðdur olmamasý için bulunmayan bir çok ilacý yurt dýþýndan biz getiriyoruz ancak son zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu bunlarý ödememeye baþladý. Yaþadýðýmýz bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor" diye konuþtu.

25 yýl delik kalple yaþadý Okul yýllarýnda voleybol oynadý, her türlü fiziksel aktiviteye katýldý ve hiçbir sorun yaþamadý. Ara sýra hissettiði ufak tefek ama uyarýcý belirtileri ise önemsemedi. Ancak bir bisiklet turunda iyice tekleyen kalbine kulak vermek zorunda kaldý ve gerçekle yüzleþti. Dijital Proje Uzmaný Ecem Karataþ, hayatýný delik bir kalple sürdürdüðünü 25 yaþýnda öðrendi. Doðuþtan kalbin delik olmasý yani Atrial Septal Defekt (ASD), kalp kulakçýklarý arasýndaki duvarda açýklýk bulunmasý durumu. Bu yüzden akciðerlerde oksijenlenmiþ kanýn bir kýsmý kýsa devre yaparak sað kalbe geçiyor. Bu olay yýllar içinde akciðere giden kanýn artmasýna, akciðer damarlarýnda basýnç yükselmesine, kalp kasýnda hasara, nefes darlýðýna, ritim bozukluklarýna ve kalp yetmezliðine neden olabiliyor. Hastalýk, çocuklukta belirti verebildiði gibi uzun yýllar hiç bir þikayete neden olmadan da varlýðýný sürdürebiliyor. Yaklaþýk 1000 saðlýklý doðumun birinde görülen ASD, diðer kalp delikleri kadar haþin bir üfürüm yapmadýðýndan çok sayýda hastaya eriþkin yaþa kadar taný konamýyor. Bunlardan biri de Dijital Proje Uzmaný Ecem Karataþ. Kalbindeki deliði 25 yaþýnda fark eden ve müdahaleyle saðlýðýna kavuþan Karataþ, yaþadýklarýný "Direnkalp" adlý blogunda, bu sorunla yüzleþenlerle paylaþýyor. Þikayetler Neden Önemsenmiyor? Delik kalbin Ecem Karataþ'a uzun süre herhangi bir þikayet yaþatmamasýnýn nedenini doktoru Kardiyolog Prof. Dr. Bahadýr Daðdeviren, "Kalpteki deliðin neden olabileceði potansiyel þikayetler çarpýntý, çabuk yorulma ve nefes darlýðýdýr. Ancak bu delikler doðuþtan olduðu ve kiþi normal durumu bilmediði için fazla þikayet etmeyebilir. Tesadüfen muayene veya ekokardiyografi ile kalp deliði tespit edilen ve hiç þikayeti olmayan birçok hastamýzýn delik kapatýldýktan bir süre sonra, 'Aslýnda ben zorlu nefes alýyormuþum ve çabuk yoruluyormuþum da farkýnda deðilmiþim, normali öyle zannediyordum' dediðine þahit oldum. Mesela benim ilk tanýsýný koyduðum en yaþlý hastam 78 yaþýnda bir kadýndý" sözleriyle açýklýyor.

"Bu yaþa kadar her þey benim için gayet normaldi, hiç bir saðlýk problemi yaþamadým" diyen Ecem Karataþ'ýn kalbi aslýnda daha önce sinyal vermiþ ama Karataþ, kalbinin sesine pek kulak vermemiþ. Ancak katýldýðý bir bisiklet turunda iyice tekleyen kalbine kayýtsýz kalamamýþ: Ecem Karataþ, "Saðlýk sorunlarýnýn üstünü kapatmadan hemen ilgilenmek lazým, bizzat yaþadým, gördüm" diyor. "Doktora gitmeden birkaç ay önce nefes problemi çekmeye baþlamýþtým. Evim 4. katta, merdivenleri çýkarken veya yokuþ týrmanýrken nefes nefese kalýyordum ama önemsemiyordum. Çevremdekiler, 'Sen bir doktora gitsene' demeye baþlamýþlardý. Bisiklet turunda týkanmam artýk sok nokta oldu ve ertesi gün doktordan randevu aldým. Nefessiz kalmak hayatýnýzý yavaþlatýyor. Çevrenizdekiler hýzlý hýzlý yürürken, siz onlardan yaþça küçük olmanýza raðmen arkada kalýyorsunuz. Mutsuz oluyorsunuz ve 'Niye böyle oluyorum?' sorularýyla yaþamaya baþlýyorsunuz." 'Süreci Yaþayanlardan Bilgi Alsaydým Korkum Azalýrdý' Sürecin en zor kýsýmlarýndan birinin doðru doktora ulaþmak olduðunu belirten Karataþ, yaþadýklarýný bir blogla baþkalarýyla paylaþma fikrinin nasýl geliþtiðini ise þöyle anlatýyor: "Kalbimdeki deliði öðrenince hiçbir fikrim olmadýðý için internette araþtýrma yapmaya baþladým. Bu durumu yaþayanlarýn aðzýndan operasyon ile ilgili detaylý yazýlar bulamadým maalesef. Belki yaþayan insanlardan böyle paylaþýmlar bulabilseydim korkum azalabilirdi. Bloðumu da bu nedenle hazýrladým. Benim gibi bu durumla karþýlaþan insanlarýn tüm süreçleri yaþayan birinin aðzýndan dinlemelerini istedim. Direnkalp.com'da yaþadýðým tüm süreci elimden geldiðince detaylarýyla paylaþtým. Umarým ihtiyacý olan herkese ulaþýr bu blog. Herkes 'direnkalp' der ve saðlýðýna daha fazla dikkat eder." Tedavi Deliðin Konumuna Göre Belirleniyor Prof. Daðdeviren, çocuklarda aðlama ve ýkýnma sýrasýndaki morarmanýn da önemli bir bulgu olduðuna dikkat çekiyor. Kulakçýklar arasýndaki deliðin kalp zarýndan alýnan bir yama ve ameliyatla kapatýlmasýnýn klasik ASD tedavisi olduðunu söyleyen Kardiyolog Prof. Dr. Bahadýr Daðdeviren, bir parçanýn ameliyatsýz ve katater yoluyla kalbe yerleþtirilmesi olan þemsiye yönteminin de 10 yýldýr uygulandýðýný belirtiyor ve "Özellikle Ecem gibi genç hanýmlarýn ameliyatsýz yani göðüste kesik olmadan tedavi olabilmesi bu yöntemle mümkün olmaktadýr" diyor.


Buzlanma kazaya neden oldu D

17 ARALIK 2013 SALI

Arabanýn çarptýðý çocuk hayatýný kaybetti

iyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza Dicle-Ergani karayolunda meydana geldi. Aþarý buzlanma nedeniyle M.Ö. idaresindeki otomobil kontrolden çýkarak kaza

yaptý. Kazada sürücü M.Ö. ile eþi Ý.Ö. yaralandý. Yaralýlar çevredeki vatandaþlarýn yardýmý ile Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi acil servisine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldýðý belirtildi. ÝHA

Diyarbakýr otobüs terminali donuyor Diyarbakýr Þehirlerarasý Terminal Ýþletmeleri'nde (DÝÞTÝ) kaloriferler çalýþmýyor. Yolcularýn ve çalýþanlarýn soðuktan maðdur olduðunu ifade eden firma sahipleri ve yolcular, ateþ yakýp eylem yaptý.

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçe merkezinde bir hafta önce plakasý belirlenemeyen bir arabanýn çarptýðý çocuk hayatýný kaybetti. Dörtyol camii mevkiinde bir hafta önce elektriklerin kesik olduðu akþam saatlerinde, plakasý tespit edilemeyen bir aracýn çarptýðý Muhammed Güler(10), tedavi gördüðü Dicle Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Bir haftadýr yoðun bakýmda tedavi gören Muhammed, tüm müdahalelere raðmen yaþama tutunamadý. Kazaya karýþýp kaçan þoförün daha sonra polise teslim olduðu belirtilmiþti. ÝLKHA

or. Ýçeride 10-12 derece soðukluk var. Yakýt parasýný verdiðimiz halde yazýn yanýyoruz, kýþýn donuyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu rezalet yok. Arabalar çýktýklarý zaman her arabadan 50 milyon alýnýyor, bir de yazýhanelerin kirasý her ay ödeniyor ödenmediði zaman icraya veriyorlar. Ýçeriye bir girin de içerideki vatandaþlarýn halini sorun. Gece yolcu olarak gelen daha da periþan oluyor. Yolcular maðdur oluyor" dedi.

Yazýn sýcak kýþýn soðuk Diyarbakýr Þehirlerarasý Terminal Ýþletmeleri (DÝÞTÝ) önünde ateþ yakýp eylem yapan firma sahipleri ve yolcular, kaloriferlerin çalýþtýrýlmadýðýný belirterek yetkililere tepki gösterdi. Terminale gelen yolcularýn soðuktan donduklarýný ifade eden Harun Eser, "Yazýhaneler her ay 7 yüz elli milyon yakýt parasý veriyor. Ona raðmen millet soðuktan donuy-

Hakkari'de 9 köy ve 46 mezra yolu kapalý Hakkari'de halen kapalý olan 9 köy ve 46 mezra yolunun yeniden açýlmasý için karla mücadele çalýþmalarýnýn aralýksýz olarak devam ettiði belirtildi. Yoðun kar yaðýþý nedeniyle il genelinde birçok köy ve mezra yolunun kapandýðý Hakkari'de, yollarýn yeniden açýlmasý için çalýþmalar aralýksýz olarak devam ediyor. Ýl Özel Ýdaresi karla mücadele ekibi tarafýndan yapýlan geceli gündüzlü çalýþmalar sonucunda birçok köy yolunun yeniden ulaþýma açýldýðý belirtildi. Halen kapalý olan 9 köy ve 46 mezra yolunun da yeniden açýlmasý için çalýþmalarýn aralýksýz olarak devam ettiði belirtildi. ÝHA

Otogarda bir düzenin olmadýðýný ifade eden Vahap Baran Altýnýþýk ise, "Yazýn soðutma sistemi çalýþmýyor, kýþýn da gelen yolcularýmýz üþüyor içerde. Biz kalem tutamaz hale geliyoruz. Merkezi sistem var, ücretini de alýyorlar ama hiçbir þey yok ortada. Ücretini vermeyenlere cezai iþlem yapýlýyor. Üç dört defa gittik. Bize 'merkezi sistemde bir sorun var, yetersizdir' diyorlar. Eðer kaldýrmýyorsa geleceksin saðlamýný yapacak-

sýn, yok eðer yapamýyorsan parasýný almayacaksýn. Bu sesimiz gerekli birimlere iletilmez ise, önlem alýnmaz ise otogarýn içinde lastik yakacaðýz. Daha büyük bir eylem yapacaðýz" þeklinde konuþtu.

'Sahip çýkýlmýyor' Esnaflara sahip çýkýlmadýðýný dile getiren Abdurrahman Baykýl da þunlarý söyledi: "Ýçeri gelen vatandaþlar

3 kiþi tehdit suçundan tutuklandý Mardin'in Midyat ilçesinde tehdit edilen bir vatandaþýn þikayeti üzerine, Mardin ve Midyat Emniyet Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði operasyonla 3 kiþi yakalandý. Mardin Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, bir kiþinin silahlý 3 kiþi tarafýndan tehdit edildiði þikayeti ile kendilerine baþvurduðu belirtildi. Açýklamada, "Bir vatandaþýmýz Midyat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne gelerek, Midyat Devlet Hastanesi karþýsýnda silahlý 3 þahsýn kendisini tehdit ederek aracýyla birlikte Cizre istikametinde bir noktaya götürdükleri, kendisine zorla boþ senet imzalattýklarý, üzerinde bulunan bin 500 dolarýný gasp ettiklerini belirterek, söz konusu þahýslardan davacý ve þikayetçi olduðunu beyan etmiþtir. Yapýlan detaylý çalýþmalar neticesinde, söz konusu olaya karýþtýklarý belir-

lenen A.B. (48), E.C. (18) ve Þ.K. (27) isimli þüpheliler yakalanarak gözaltýna alýnmýþ, ikametlerinde yapýlan aramada 1 adet pompalý tüfek ve 29 adet fiþek ele geçirilmiþtir" denildi. Olayla ilgili 3 þahýsýn adli makamlarca 'kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlmak, yaðma, þantaj ve zorla senet imzalatmak' suçlarýndan tutuklanarak cezaevine teslim edildiði bildirildi. ÝHA

Buz sarkýtlarý tehlike saçýyor Hani sise teslim oldu Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoðun sis hayatý olumsuz etkiledi. Sisin yaþandýðý Hani ilçesinde hava sýcaklýðý ise gece -10 dereceyi gördü. Yoðun sis nedeniyle görüþ mesafesinin 50 metreye düþtüðü ilçede, araç sürücüleri sis lambalarýný yakmalarýna raðmen trafikte ilerlemekte zorluk yaþadý. Meteoroloji Bölge Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre, sisin akþam saatlerine kadar etkisini göstereceði, vatandaþlarýn da önlem almalarý gerektiði bildirildi. ÝHA

Van'da soðuk havadan dolayý çatýlarda oluþan buz sarkýtlarý tehlike saçýyor. Geceleri hava sýcaklýðýnýn eksi 10 dereceye kadar düþmesi, çatýlarda buz sarkýtlarýnýn oluþmasýna sebep oldu. Çatýlarýn saçaklarýndan uzanan buzlar büyük tehlike oluþturuyor. Saçaklarýn altýndan geçen vatandaþlar ise, ne zaman düþeceði belli olmayan buz sarkýtlarýna aldýrýþ etmeden yollarýna devam ediyor. Özelikle apartmanlarda kalan bazý vatandaþlar ise, bina yöneticilerine giderek buz sarkýtlarýnýn kýrýlmasý yönünde uyarýda bulunduklarýný söylediler. ÝHA

diyor ki 'Bu ne biçim otogar.' Arkadaþlarýmýzýn hepsi hasta oldu. Vatandaþlar çileden çýktý. Buranýn müdürü gelip sormuyor 'soðuk mudur, sýcak mýdýr' veya 'ne haldesiniz' diye. Otogarýmýza sahip çýkýlmýyor. Vatandaþlara sahip çýkýlmýyor. Yarýn oy zamaný gelince de gelip oy isteyecekler." ÝLKHA

Tüfekle oynayan çocuk vatandaþý vurdu

Batman'da av tüfeði ile oynayan 11 yaþýndaki bir çocuk, tüfeðin bir anda ateþ almasý sonucu bir vatandaþý yaraladý. Olay, Batman-Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Ýddiaya göre, yakýnlarýyla birlikte ava giden Y.O. (30) isimli vatandaþ, dönüþte patlamayan av tüfeðini dolmuþa býraktý. Býraktýðý av tüfeðini merak edip eline alan 11 yaþýndaki A.O. isimli çocuk, tüfeði kurcalarken bir anda ateþ aldý. Ateþ alan av tüfeði dolmuþun kenarýnda duran Y.O. isimli vatandaþa isabet etti. Aðýr yaralanan vatandaþ, yakýnlarý tarafýndan kaldýrýldýðý Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA


4

17 ARALIK 2013 SALI

Gündem

Kara boðulan kent sahada yetkili gördü Diyarbakýr'da üç gün boyunca yaðan kar hayatý adeta felce uðrattý. Belediye ekiplerinin kentte biriken karlarý temizlemek için çalýþmalarý sürerken, kent günler sonra yetkililerle sahada karþýlaþtý.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ekipleri, kent içinde biriken karlarý kamyonlarla þehir dýþýna taþýyor. Diyarbakýr'da kar yaðýþýnýn ardýndan soðuk hava etkisini korurken, Büyükþehir Belediyesi ekipleri de çalýþmalarýný sürdürüyor. Büyükþehir Belediyesi ekipleri, 4 iþ makinesi ve 8 kamyonla karlarý toplayarak kent dýþýna taþýyor. Araç ve yaya trafiðinin yoðun olduðu Sur ve Yeniþehir bölgesinde çalýþma yürüten ekipler, Anýt Parký çevresi, hastane caddesindeki kaldýrýmlar, otobüs ve dolmuþ duraklarý, alýþveriþ merkezi önleri ve kavþaklarý kardan ve buzdan arýndýrýyor. Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ, Genel Sekreter Yardýmcýsý Zülfü Atlý ve Zabýta Daire Baþkaný Mehmet Kaya ile birlikte çalýþmalarý yerinde inceledi. Çaðdaþ, hizmetlerin aralýksýz sürdüðünü belirtti. Haber Merkezi

Diyarbakýr'da soðuk etkisini sürdürüyor Diyarbakýr'da son günlerde yaþan soðuk hava etkisini her geçen gün arttýrýyor. Son 40 yýlýn en fazla kar yaðýþýnýn yaþandýðý Diyarbakýr'da soðuk hava da etkisini sürdürüyor. Geçtiðimiz hafta mevsimin ilk karýnýn yaðmasýnýn ardýndan yollarda buzlanma meydana geldi. Hava sýcaklýðýnýn gündüz eksi 8 dereceye ulaþtýðý kentte yoðun sis hakimiyetini koruyor. Yetkililer, vatandaþlarý yollarda oluþan buzlanmalara karþý dikkatli olmalarý konusunda uyarýlarda bulundu. ÝHA

Þehit polis için taziye kuruldu

Zayi ilanlarý Diyarbakýr Trafik þub. almýþ olduðum (B) sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Pervin Þahin Kayapýnar Halk Eðitim merkezi’nden almýþ olduðum 2.kademe okur - yazar belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. Ramazan Bulut

17 ARALIK 2013 SALI YIL: 13 SAYI: 4475 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Diyarbakýr'da 34 yaþýndaki polis memuru Ali Polat için Diyarbakýr'da taziye kuruldu. Emniyet Müdürü Recep Güven ve þube müdürleri taziyeleri kabul etti. SODES Projesi kapsamýnda

Gaziantep'teki çim hokeyi müsabakasýna katýlmak üzere Diyarbakýr'dan hareket eden minibüsün, cumartesi günü Þanlýurfa'nýn Hilvan ilçesi yakýnlarýnda kaza yapmasý sonucu, polis memuru Ali Polat þehit oldu. Þehit polis memuru Polat için görev yeri olan Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde yapýlan törenin ardýndan cenaze memleketi Gaziantep'te topraða verildi. Þehit polisin görev yeri Diyarbakýr'da da taziye kuruldu. Polis Evi civarýnda bulunan Hanililer Yas Evi'nde Emniyet Müdürü Recep Güven ve þube müdürleri gelen taziyeleri kabul ederken, merhum polis memuru için çok sayýda vatandaþ da taziyeye katýldý. ÝHA

Ýkinci el giysiye raðbet artýyor Batman'da ekonomik güçlük çeken ve alým güçleri iyice zayýflayan vatandaþlar, ikinci el pazarlara akýn ediyor. Kullanýlmýþ pantolon, gömlek, kazak, ceket ve ayakkabýlar küçük tamirlerin ardýndan 5 ile 10 lira arasýnda satýþa çýkarýlýyor.

Batman Gök Taksi mevkiinde 45 yýldýr pazarda ikinci el, giyim ve ayakkabý satýþý yapan Mahmut Elçiboða, yýllardýr ikinci el her türlü giyim ve ayakkabý satýþý yaptýðýný söyledi. Elçiboða, "Özellikle alým gücü zayýf olan vatandaþlar gelip alýyor. Elbise ve ayakkabýlar piyasada 50-80 liradan aþaðý olmazken, biz 5-10 liraya elbise ve ayakkabý satýyoruz. 45 yýldýr ikinci el her türlü elbise ve ayakkabý satýcýlýðý yaparak evimi geçindiriyorum" dedi. ÝHA

Siirt'ten Van'a yardým Siirt Gençlik Merkezi bünyesindeki kurslarda görev yapan genç kursiyerler, Van'a gönderilmek üzere kýþlýk giyim ve gýda yardýmý topladý. Gençlik Merkezi Müdürlüðü öncülüðünde yardým seferberliði baþlatýldýðýný belirten Ýl Müdürü Hüsam Olgaç, kýþlýk mont, kazak, ayakkabý ve çeþitli giyim yardýmlarýnýn yaný sýra, kuru gýda paketlerinin toplandýðýný söyledi. Olgaç, "Birkaç yýl önce Van'da yaþanan depremin yaralarý sarýlýyor. Ýl müdürlüðümüze baðlý Gençlik Merkezi'nde çeþitli kurslarda görev yapan gençlerimizle birlikte bir kampanya baþlatarak, imkanlar dahilinde Van'daki kardeþlerimize yardým eli uzattýk. Çünkü bizim kültürümüz yardýmlaþma ve dayanýþmayý gerektiriyor. Bu amaçla esnaf ve hayýrseverlerden toplanan yardýmlar 2 gün içinde Van'da bulunan kardeþlerimize ulaþtýrýlacaktýr" dedi.

Kargo ile ulaþtýrýlacak Þu an itibariyle 50 kiþilik giyim ve gýda yardýmý toplandýðýný belirten Gençlik Merkezi Müdürü Ýrfan Tekin ise 20 kiþilik kursiyerle birlikte bir hafta içinde, 50 kiþilik giyim ve gýda yardýmý topladýklarýný söyledi. Tekin, "Toplanan eþyalarýn içinde 7 ile 30 yaþ arasý çocuk ve gençler için kullanýlmamýþ kýþlýk elbise bulunuyor. Birkaç gün içinde bu sayýyý 100'e çýkartarak Van'a göndereceðiz. Bu kampanyayý düzenlememizdeki amacýmýz, Van'daki kardeþlerimize bu çetin kýþ þartlarýnda imkanlar dahilinde yardýmcý olmak ve dikkatleri Van'daki manzaraya çekmektir. Gençlik Merkezi Müdürlüðü'nün deposunda kayýt altýna alýnan yardýmlar, kolilere konularak gönderilecektir. Önümüzdeki haftada bu kampanyanýn devamýný saðlayacaðýz" þeklinde konuþtu. Toplanan yardýmlarýn kargo ile Van'a ulaþtýrýlacaðý belirtildi. ÝHA

Suriyeliler kampa gönderiliyor Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde çadýrlarda yaþayan Suriyeli mültecilerin kaldýrýlarak kampa ya da ikamet ettikleri yerlere gönderileceði belirtildi. Kýzýltepe Kaymakamlýðý ekipleri, polis ve Kýzýltepe Belediyesi zabýta ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Suriyelileri bulunduklarý yerden aldý. Ýlçenin deðiþik yerlerinde çadýrda yaþayan Suriyeli mültecilerin bazýlarý Þanlýurfa'dan aldýklarý oturma izni ile ikamet yerlerine gönderilirken, diðerlerinin de Midyat'taki kapma gönderileceði belirtildi. Kampa gitmek istemeyenlerin ise razý olmalarý durumunda Suriye'ye gönderileceði bildirildi. Kýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ, "Son bir sene içerisinde Suriye'deki olaylardan dolayý ülkemize binlerce Suriyeli geldi. Bunlar ya çadýr kentlerde ya da burada yakýnlarýnýn yanýnda kalýyor. Ancak ilçemizde yakýnlarýnýn yanýnda kalanlar dýþýnda kenar mahallelerde derme çatma

çadýrlarda yaþayan Suriyelilerin de olduðunu tespit ettik. Havalarýn soðumasýyla beraber müþkilatlarý artmýþtý. Kar yaðýþý vardý. Sobalarý bile yoktu ki o çadýrlarda sobalarýn kullanýlmasý da mümkün deðildi. Kendilerini valimizle de organize ederek Midyat'taki çadýr kentte gönderme kararý aldýk. Bizler gittik ilk gece oralardaki çadýrlarý gezdik, durumu tespit ettik. Akabinde muhtarýmýzý gönderdik. Kendileriyle konuþuldu çadýr kente gitmeye ikna olanlar gönderilecek. Onun dýþýnda olanlar kimisi Suriye'den geldiðinde Þanlýurfa tarafýnda oturma izni almýþ. Oturma izni aldýðý yerde ikamet etmek için o Suriyeliler bilgilendirildi. Ýkametleri olan yerler veya çadýr kentte kalacaklar dýþýndakiler arzu ediyorlarsa Suriye'ye gitmek isteyenler Suriye'ye gönderilecek. Ýlçemizde yaklaþýk 20 bin Suriyeli var ama yaklaþýk 115 çadýrda 560 kiþinin yaþadýðýný gördük" dedi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

Eski özel harekatçýlara dava

17 ARALIK 2013 SALI

5

'Çözüme hizmet etmeyecek' Diyarbakýr 5'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nin verdiði kararý deðerlendiren BDP Eþ Genel Baþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Gültan Kýþanak, "Siyasi bir karardýr. Çözüm sürecine hizmet etmeyecek" dedi.

Bingöl'de PKK'lý olduklarý iddiasýyla öldürülen ve yürütülen soruþturma sonucunda sivil olduklarý ortaya çýkan Mehmet ve Yýlmaz Eliveren'in olayýnda o dönem görevli olan 5 özel harekat polisine dava açýldý. Bingöl'de 17 Nisan 1999'da ilçe merkezinde bulunan mezarlýða sýzmaya çalýþtýklarý iddiasýyla PKK'lý diye öldürülen Mehmet Eliveren ile Yýlmaz Eliveren'in soruþturmasý tamamlandý. Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýsý Osman Coþkun tarafýndan yapýlan soruþturmada, maktullerin PKK'lý olduklarýna dair hiçbir delil bulunmadýðý belirtilerek, iki sivilin o dönem Bingöl'de Özel Harekat Þube Müdürlüðü'nde görevli 5 þüpheli ve kimlikleri tespit edilemeyen görevli polis memurlarýnca iþlendiðinin bildirilmesinin ardýndan, dosya görevsizlik kararýyla Bingöl Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gönderildi. Bingöl Cumhuriyet Savcýsý Eyüphan Toprak tarafýndan yürütülen soruþturma tamamlandý. Dönemin Genç Ýlçe Emniyet Amiri Ahmet Koni, komiserler Bülent Gümüþay, Ahmet Kenan Çayýr, polis memurlarý Mehmet Atýcý, Mehmet Yolaçtý hakkýnda 'Tasarlayarak öldürme', 'Tehdit', 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliði' suçlarýndan iddianame hazýrlandý. Bingöl Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan iddianamenin kabul edilmesinin ardýndan 5 sanýk önümüzdeki günlerde aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý ile yargýlanmasýna baþlanacak. PKK'lý olduklarý belirtilmiþti Ýddianamede Mehmet ve Yýlmaz Eliveren'in öldürülmesi olayýna iliþkin daha önce tutulan tutanaklarda ilçe merkezine sýzmaya çalýþan teröristlerle çýkan çatýþmada ölü ele geçirilen iki terörist olduklarýnýn yazdýðý belirtildi. Olayýn ardýndan Genç Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn olay yerine giderek ölü muayenesi yaptýðý, hazýrlanan tutanakta cesetler üzerinde günlük giyilen sivil kýyafetlerin olduðu, örgüt üyelerinin kýrsalda giydiði kýyafetlerin olmadýðý, cesetlerde çok sayýda þarapnel çarpmasý sonucu yaralarla, çok sayýda mermi giriþ ve çýkýþ deliklerinin olduðu belirlendi. Tutanaklara göre ele geçen tüfek ve þarjör üzerinde parmak izi araþtýrmasý ile cesetler üzerinde klasik otopsi yapýlmadýðý gibi ölenlerin el svaplarý da alýnmadý. Olayýn ardýndan Komiser Bülent Gümüþþay ile polis memurlarý Mehmet Atýcý ve Mehmet Yolaçtý tarafýndan hazýrlanan tutanaða göre, olay gününde Genç ilçesinde takviye güç olarak beklerken saat 21.00 sýralarýnda 155'e yapýlan ihbarla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mezarlýkta örgüt mensuplarýnýn görüldüðünün bildirilmesi üzerine olay yerine gidildiði ifade edildi. Yaya olarak mezarlýkta arama-tarama yapýlýrken, mezarlýðýn yüksek kesimlerinden üzerlerine el bombasý atýldýðý, uzun namlulu silahlarla ateþ edildiði anlatýlan tutanakta polis memuru Mehmet Atýcý'nýn þarapnel parçasý nedeniyle sað bacaðýndan hafif þekilde yaralandýðý belirtildi. Tanýk ifadeleri þok etti Ateþe karþýlýk verilmesi üzerine çýkan çatýþmanýn ise 20 dakika kadar sürdüðü anlatýlýrken, yapýlan arazi taramasýnda iki örgüt mensubunun ölü olarak ele geçirildiði, yanlarýnda atýlmaya hazýr birer adet Rus tipi el bombasý bulunduðu, cesetlerin otopsi yapýlmasý için Genç Emniyet Amirliði Merkez Karakolu'na getirildiði tutanak altýna alýndý. Olayla ilgili ifadesine baþvurulan tanýklar, maktullerin PKK ile ilgilerinin bulunmadýðýný, Mehmet'in askeri malzeme ticareti yaptýðý, Yýlmaz'ýn ise lise öðrencisi olduðunu söyledi. Yýlmaz'ýn boþ zamanlarýnda Mehmet Eliveren'in dükkanýna giderek ona yardýmcý olduðunu anlatan tanýklar, Ýlçe Emniyet Amiri Ahmet Koni'nin Mehmet Eliveren'i çok iyi tanýdýðýný hatta 8 bin dolar borç aldýðýný Mehmet'in öldürülmeden iki gün önce alacaðýný istemesi üzerine aralarýnda tartýþma yaþandýðýný iddia etti. Olay günü Mehmet ve Yýlmaz'ýn kahveden çýkýp evlerine gittikleri sýrada silah sesleri duyulduðunu söyleyen tanýklar, ölüm olayýnýn yaþandýðý akþam Emniyet Amiri Ahmet Koni'nin kimseyi olay yerine yaklaþtýrmadýðý ve "Hepiniz teröristsiniz" diye baðýrdýðýný ileri sürdü. Emniyet müdüründen tehdit Ýddianamede öldürülenlerin PKK'lý olmadýðý, sivil olduklarý öðrenci belgeleriyle delillendirildi. Mehmet Eliveren'in 1998-1999 eðitim-öðretim yýlýnda Açýk Öðretim Lisesi'nde eðitimine devam ettiði, 20 Þubat 1999'da ilçede yapýlan sýnava girdiðine dair giriþ belgesi ve vurulmadan birkaç gün önce hastanede tedavi olduðu dair kayýtlarda delil olarak sunuldu. Yýlmaz Eliveren'in ise Genç Lisesi'nde 8 Eylül 1998'de kayýt yaptýrdýðýna ve 1998-1999 eðitim-öðretim yýlýnda 9/C sýnýfýnda 1387 numaralý öðrenci iken 17 Nisan 1999'da vefat ettiðine dair belgede savcýlýðýn delileri arasýnda yerini aldý. Maktullerden Yýlmaz Eliveren'in babasý ve Mehmet'in aðabeyi olan þikayetçi Ahmet Eliveren ifadesinde, Ýlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koni'nin kendisinden 8 bin dolar borç alýp ödememesi nedeniyle tartýþtýklarýný, Koni'nin kendilerini tehdit ettiðini olay günü oðlu ve kardeþini Koni'nin öldürdüðünü belirterek þikayetçi olduðunu aktardý. ÝHA

Demirtaþ ve Kýþanak imzasý ile yapýlan yazýlý açýklamada, Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay'la ilgili olarak vermiþ olduðu kararýn hiçbir tartýþma götürmeksizin baðlayýcý bir nitelik taþýdýðý belirtildi. Açýklamada, "Bu karar tüm seçilmiþlerin serbest býrakýlmasýný emretmektedir. Ýdare ve yargý organlarý bu karara koþulsuz uymak zorundadýr. Tutuklu milletvekillerimiz; Sayýn Hatip Dicle, Sayýn Ýbrahim Ayhan, Sayýn Selma Irmak, Sayýn Faysal Sarýyýldýz, Sayýn Kemal Aktaþ ve Sayýn Gülser Yýldýrým hakkýnda herhangi bir hüküm verilmiþ deðildir. Vekillerimizin yargýlamalarý yerel mahkemelerde devam etmektedir. Kendilerine isnat edilen fiil ise, siyaset yapmaktýr. Bu da; düþünce, örgütlenme ve siyaset özgürlüðü kapsamýndadýr. Ancak buna raðmen vekillerimiz, diðer tutuklu siyasetçiler gibi yýllardýr cezaevinde siyasi rehine olarak tutulmakta ve uzun tutuklukla aslýnda açýkça yargýsýz bir infaz yapýlmaktadýr. Tutuklu bulunduklarý süre dikkate alýndýðýnda vekillerimiz ceza alsalar bile alacaklarý cezanýn infazýný çoktan tamamlamýþ durumdalar. Tüm bu gerçekler ýþýðýnda, Anayasa Mahkemesi'nin vermiþ olduðu kararýn tartýþmasýz yerine getirilmesi

gerekirken, ne yazýk ki Diyarbakýr 5'inci Aðýr Ceza Mahkemesi, tutuklu vekillerimiz Sayýn Ýbrahim Ayhan ve Sayýn Gülser Yýldýrým'ýn tahliye taleplerini oy çokluðuyla reddetmiþtir. Bu karar hukuki deðil siyasi bir karardýr. Yargý tarafýndan tutuklu vekillerimiz ve siyasetçilerimize karþý açýkça hasmane bir tutum izlenmektedir. Bu karar bir hukuk skandalýdýr, bir çifte standarttýr. Ýstanbul'da ayrý, Diyarbakýr'da ayrý bir hukuk iþletilmektedir. Vekillerimizin serbest býrakýlmamalarý demokratik

siyaset kanallarýný týkama giriþimidir, yüz binlerce insanýn demokratik iradesini hiçe saymaktýr" denildi.

'Hükümeti göreve çaðýrýyoruz' Çözüm sürecine hizmet etmeyecek ve hatta süreci týkama potansiyeli taþýyan yargýnýn bu siyasi kararý karþýsýnda hükümeti göreve ve samimiyete çaðýrdýklarýný kaydeden Demirtaþ ve Kýþanak, "Halk iradesini ayaklar altýna alan bu kararýn siyasi ortaðý hükümettir. Hükümet 'yargýnýn iþidir' diyerek kendisini soyutlayamaz.

Tutuklu vekillerimiz de dahil on bine yakýn siyasetçiyi cezaevine atan operasyonun siyasi kararýný hükümet vermiþtir. Bütün bu tutuklamalarýn ve uzun tutukluluðun yasalarýný AKP Hükümeti çýkarmýþtýr. Özel Yetkili Mahkemeleri AKP Hükümeti kurmuþtur. Yargýç ve savcýlarýný bu hükümet atamýþtýr. Dolayýsýyla bu uygulama birkaç yargýcýn deðil, AKP hükümetinin uygulamasýdýr. Bu hukuk skandalýnýn, bu çifte standardýn derhal sona erdirilmesi gerekir. Yargýyý da bu çifte standart karþýsýnda bir kez daha kararýný gözden geçirmeye, Anayasa Mahkemesi'nin kararýna uymaya, hukuk ihlaline artýk son vermeye çaðýrýyoruz. Tutuklu vekillerimiz ve tüm siyasetçilerimiz derhal serbest býrakýlmalýdýr, bu siyasi rehine uygulamasýna biran önce son verilmelidir. BDP olarak, süreci bu þekilde yürütme ve ilerletme ihtimalimizin zora girdiðini herkesin ve her kesimin bilmesini istiyoruz. Bu karar karþýsýnda asla suskun kalmayacaðýz. Hem yargýsal alanda hem de demokratik siyasi zeminde mücadelemizi sonuna kadar halkýmýzla birlikte yükselteceðiz. Halkýmýz kendi iradesini hiçe sayan bu karara meydanlarda cevabýný en iyi þekilde verecektir" dediler.

Kereste atölyesinde korkutan yangýn

Diyarbakýr'da kereste atölyelerinin bulunduðu bir iþyerinde çýkan yangýn paniðe neden oldu. Baðlar ilçesinde bulunan kereste atölyelerinin bulunduðu bir iþyerinde öðle saatlerinde, bekçi olarak çalýþan bir kiþinin kendisine çay yapmak için yaktýðý mangaldan sýçrayan kývýlcým nedeniyle yangýn çýktý. Çevredeki vatandaþlarýn ihbarý üzerine olay yerine çok sayýda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, Büyükþehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracýyla müdahale edilen yangýn, yaklaþýk yarým saatte kontrol altýna alýndý. Ekipler, yangýnýn diðer kereste atölyelerine sýçramamasý için yoðun

çaba sarf etti. Can kaybýnýn yaþanmadýðý olayda, kereste atölyesinin bulunduðu bölüm kullanýlamaz hale geldi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Mardin'de yaban

hayvanlarý unutulmadý Mardin'de aðýr kýþ þartlarý nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarý için doðaya yem býrakýldý.

Orman ve Su Ýþleri Mardin Þube Müdürlüðü ekipleri, kýþ þartlarý dolayýsýyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Mardin'in yaný sýra Midyat, Mazýdaðý ve Savur ilçelerinde yaban hayvanlarýnýn geçiþ güzergahlarýna yem býrakýldý. Orman ve Su Ýþleri Mardin Þube Müdürü Mustafa Altuntaþ, etkili olan kar nedeniyle yaþanan olumsuz hava koþullarýnýn yaban hayvanlarýnýn yaþamlarýný da etkilediðini belirterek, hayvanlarýn yaþamlarýný devam ettirmeleri için doðaya yem býraktýklarýný söyledi. Mardin Valisi Ahmet Cengiz, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Salih Söðüt ve hayýrsever vatandaþlarýn desteði ile bir ton 600 kilogram kýrýk buðday ve 240 kilogram yeþilliði doðaya serpmek suretiyle yemleme çalýþmasý yaptýklarýný ifade eden Altuntaþ, önümüzdeki günlerde de

ilave 4 ton yemi doðaya býrakacaklarýný belirtti.

Yemleme ilçelerde sürecek Altuntaþ, yaþam alanlarý yerleþim birimlerinden uzak ve merkeze göre olumsuz hava koþullarýnýn daha yoðun hissedildiði yüksek yerlerde yaþayan yaban hayvanlarýnýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için çalýþmalarýn aralýksýz sürdüðünü kaydederek, þöyle dedi: "Aðýr kýþ þartlarýnda yaban hayvanlarýnýn en büyük sorunu olan yem ve su ihtiyacýnýn karþýlanmasý için doðaya yem takviyesi yapýlmasý gerekir. Özellikle bugünlerde ilimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yaðýþý sonucu bu hayvanlarýn yiyecek bulmasý güçleþti. Bu kapsamda Sayýn Valimiz Ahmet Cengiz ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Salih Söðüt ve bazý hayýrseverlerin desteði ile bir ton 600 kilogram kýrýk buðday ve 240 kilogram marul ve havuç gibi yeþilliklerle yemleme çalýþmasý yaptýk." Altuntaþ, bu çalýþmalarýn diðer ilçelerde de devam edeceðini söyledi. AA

Minik sevgi yardým bekliyor Diyarbakýr'da 5 yaþýnda olan bir kýz çocuðu, geliþim bozukluðu nedeniyle 1.5 yaþýnda görünüyor. Minik çocuk akranlarý ile oyun oynayamazken, aile maddi durumlarý el vermediði için kýzlarýný tedavi ettiremiyor. Baðlar ilçesine baðlý Dörtyol semtinde oturan Yýlmaz ailesinin 5 yaþýndaki kýzlarý Sevgi Yýlmaz, geliþim bozukluðu nedeniyle 1.5 yaþýndaki bir çocuðun boyu ile ayný boyda. Doðarken bacaklarýnda çýkýk oluþan ve 6 ay alçýda kalan minik Sevgi'nin 2 bacaðý da dýþa doðru eðik durumda. Yaþýtlarý ile oyun oynamadýðý için içinde burukluk oluþan minik Sevgi'nin ailesi ise çocuklarýný tedavi ettiremediði için büyük üzüntü yaþýyor. Sevgi'nin babasý Akif Yýlmaz (34), kýzýnýn doðduðu zaman ayaðýnýn yerinden çýktýðýný söyledi. Tedavi görmesi gerekiyor Çocuklarýný doktora götürdük-

lerini ve 6 ay bacaklarýnýn alçýda olduðunu dile getiren baba Yýlmaz, "Kýzým 6-7 aylýk bir tedaviden sonra þimdi yürüyebiliyor, yalnýz ayaðýnda dýþa doðru çýkýk oluþtu. Bu nedenle bir ortopediste gidip, iyi bir tedavi görmesi lazým. Bir de kýzýmýn geliþme sorunu var. Adana'ya birkaç kez götürdük, ama tedaviden sonuç alabilmemiz için Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne götürmemiz gerektiði söylendi. Ben de diyabet hastasýyým, durumum elveriþli deðil, maddi durumumuz da yok, ben çalýþmýyorum. Yardým olursa Hacettepe'ye götürüp iyi bir kontrolden geçirmek istiyorum. Yetkililerden yardým bekliyorum" dedi. Yardým bekliyorlar Anne Sümeyye Yýlmaz (26), kýzýnýn 5 yaþýnda olmasýna raðmen çok küçük göründüðünü, durumun kendisini çok üzdüðünü belirtti. Anne Yýlmaz, "Onu haftada 2 kere fizik tedaviye götürüyorum. Kýzýma ayakkabý yapýlmasýný söyledi doktorlar, ancak durumumuz olmadýðý için ayakkabý bile yaptýramadýk. Kýzýmýn bu durumda olmasý nedeniyle çok üzülüyorum. Eþimde çalýþmýyor, diyabet hastasýdýr. Bir kýzým daha var, o da 10 yaþýnda. Durumumuz çok kötü yetkililerden yardým bekliyoruz" diye konuþtu. ÝHA


6

EKONOMÝ

17 ARALIK 2013 SALI

Siirtli besicileri soðuk hava vurdu

10 bin hayvan yavrusu telef oldu

Siirt'te aþýrý soðuk ve don nedeniyle binlerce küçükbaþ hayvan yavrusu telef oldu. Soðuklar nedeniyle il genelinde gebe olan birçok hayvan da yavru attý. Bir yýllýk emekleri boþa giden Siirtli besiciler, yaþanan olay nedeniyle sýkýntý yaþýyor. Bölge genelinde etkili olan kar ve aþýrý don nedeniyle Siirt'te yaklaþýk 10 bin küçükbaþ hayvan yavrusu telef oldu. Aþýrý soðuk ve don nedeniyle bir kýsým koyun ve kuzu donarken, 8-10 bin adet koyununda aþýrý don nedeniyle yavru attýðý belirtildi. Olay yerlerinde inceleme yapan Siirt Ýli Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birlik Baþkaný M. Ali Þengöz ve Veteriner Hekim M. Sýddýk Aydýn, acý tabloyu gözleri ile gördüklerini ve bunun büyük bir afet olduðunu belirttiler. Veteriner Hekim M. Sýddýk Aydýn, "Yýllardýr görülmemiþ böyle bir kar yaðýþý ve aþýrý soðuklar nedeniyle birlik üyelerimiz büyük bir felaket geçirmiþlerdir. Acý tabloyu sýcaðý sýcaðýna yaþadýk. Cep telefonlarý ile bize ulaþan üyelerimize yardýmcý olmaya çalýþtýk. Valilik ve askeri yetkililerden helikopter ve yol yardýmý aldýk. Yollarýn

'Maðduriyetler giderilmeli' 8 ile 10 bin adet koyunun yavru attýðýný tespit ettiklerini belirten Aydýn, ''Damýzlýk Koyun Keçi Birliði ve MSA Tarýmsal Danýþmanlýk Þirketi çalýþanlarý, hayvan yetiþtiricilerinin hasta hayvanlarýnýn muayenesinde ve zararlarýn tespitinde görev almýþlardýr. Valilik ve bakanlýk nezdinde çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Atýk yapan koyun, damý-

zlýk yetiþtiricilik yapan bir iþletme için koyunun ölmesi gibi büyük bir felakettir. Çünkü bir yýl boyunca yapýlan emeðin karþýlýðý alýnacak yavru kuzu ve hayvanýn sütüdür. Hayvan yavru atýnca yavru ve sütten mahrum kalan yetiþtirici bir yýl boyunca bu hayvaný sýrtýnda taþýyýp cebinden masraf edecektir. Bu yüzden yetiþtiricilerimiz çok maðdur ve periþandýr. Acil olarak afet ilan edilmeli ve yetiþtiricilerin zararlarý tespit edilip maðduriyetler giderilmelidir. Ben Ankara'da bakanlýk nezdinde birlik baþkanýmýz ile Valilik ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nezdinde üyelerimizin maðduriyetleri için gerekli giriþimleri yapmaktayýz. Umut ediyoruz ki bu acý tablo devletimizin þefkat elleri ile bir nebze de olsa ortadan kalkacaktýr'' þeklinde konuþtu. ÝHA

Elektrik kesintileri Midyat'ý isyan ettirdi

Giyim

'Ýlgilenen yok' Esnaftan Murat Cemiloðlu ise, "Yaklaþýk bir aydýr 2 saatte bir elektrikler kesilip gidiyor. Evimizde ne doðru düzgün bir makine çalýþtýrýyoruz, ne de bir elbise yýkatabiliyoruz. Ýþyerimizde ise hiç kimseye hizmet veremiyoruz. Ama bir vatandaþ bir aylýk elektrik faturasýný ödemediði halde hemen elektriklerini kesiyorlar. Bir aydýr bu rezaleti çekiyoruz. Duyan ilgilenen yok, bu nasýl bir iþ'' diye yetkilileri göreve davet etti. ÝLKHA

Ýþsizlik Eylül ayýnda yüzde 9,9 ile çift haneye yaklaþtý. Ýþsiz sayýsý ise, geçen yýlýn ayný dönemine göre 292 bin kiþi artarak 2 milyon 831 bin kiþiye yükseldi. Türkiye Ýstatistik Kurumu, Eylül ayý hane halký iþgücü istatistiklerini açýkladý.Buna göre iþsizlik oraný, Eylül ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre 0,8 puanlýk artýþ ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleþti. Aðustos'ta bu oran yüzde 9,8 seviyesindeydi. Ýþsiz sayýsý Eylül'de, geçen yýlýn ayný ayýna göre 292 bin kiþi artýþla 2 milyon 831 bin kiþiye yükseldi. Söz konusu ayda istihdam ise, geçen yýlýn ayný ayýna göre 336 bin kiþi artýþla 25 milyon 808 bin kiþiye ulaþtý. Ýþgücüne katýlma oraný da, Eylül'de geçen yýlýn ayný ayýna göre 0,3 puan artýþla yüzde 51,3 olarak gerçekleþti. Tarým dýþý iþsizlik oraný, ayný dönemde 0,7 puanlýk artýþla yüzde 12,3, 15-24 yaþ grubunu içeren genç iþsizlik oraný ise 1,4 puanlýk artýþla yüzde 19,4'e çýktý. Haber Merkezi

Hakkari Ýl Özel Ýdare'ye 8 milyon TL'lik araç

kapalý olmasý bizi büyük endiþelere itti. Hayvan kayýplarý bir tarafa hayvanlara bakan insanlarýn çocuklarýnýn donarak ölme tehlikesi bulunuyordu. Cumartesi ve Pazar günleri yollarýn biraz açýlmasý ve kar yaðýþýnýn azalmasýyla acý tablo biraz daha ortaya çýkmýþtýr. Üyelerimize ait bine yakýn koyun ve kuzu telef olmuþtur'' dedi.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir aydan beri elektriklerin sýk sýk kesilmesi ilçe halkýný isyan ettirdi. TELAÞ'ýn telefonlarýna cevap vermediðini belirten vatandaþlar, yetkilileri göreve çaðýrdý. TELAÞ'ýn telefonlarýna cevap vermemesine tepki gösteren Midyat merkez Seyitler Mahallesi'nde büfe iþleten Bedri Doðan, "Bir aydýr elektriklerin sýk sýk kesilmesinden dolayý doðru düzgün bir iþ yapamadým. Bu iþten býktým artýk. Sýk sýk elektriklerin kesilmesi ve TELAÞ'ýn telefonlarýma cevap vermemesi bizi canýmýzdan bezdirdiler. Ne yani baþka yerlerdeki gibi bir yerleri kýrýp ateþe vermemiz mi gerekiyor, ondan sonra mý bizi duyup sýkýntýlarýmýza kulak verecekler?" dedi.

Ýþsizlik çift haneye dayandý

Hakkari Valiliði Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan alýnan ve 8 milyon liraya mal olan 10 yeni iþ makinesi için görkemli bir tören düzenlendi. Valilik önünde yapýlan tören öncesi özel harekat timleri tarafýndan yoðun güvenlik önlemleri alýndý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýnda konuþan Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, göreve baþladýðýnda Ýl Özel Ýdaresi'nden almýþ olduðu brifingde makine sayýsýnýn yetersiz olduðunu öðrendiðini söyledi. Vali Kalkan, "Hakkari'ye daha kaliteli hizmet sunulmasý adýna bugün hizmete sunulacak olan iþ makinelerinin alýnmasý talimatýný verdim. Öncelikle alýmýn her safhasýnda baþta vali yardýmlarý olmak üzere Ýl Özel Ýdaresi çalýþanlarýna ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Aslýnda bu yeni iþ makinelerinin alýmý için ilimize yeni bir ödenek temin edilmedi. Daha önce milletimiz ve hükümetimizin her ile olduðu gibi Hakkari'ye tahsis ettiði, fakat Ýl Özel Ýdaresi saflarýnda kullanýlmadan bekletilen kaynak deðerlendirildi. Alýnan araçlar 8 milyon TL'ye mal oldu. Hep üzerinde durduðum bir konuyu burada tekrar etmek istiyorum. Saðlanan kaynaklarý yeri ve zamanýnda kullanmak önemlidir. Yaptýðýmýz iþlerin kýsa zamanda bitirilmesi kadar kalitesi de bir o kadar önemlidir. Deðerli konuklar, 8 milyona mal olan bu araçlardan 8 adedini bugün Yüksekova, Þemdinli ve Çukurca ilçelerine hizmet etmek üzere aramýzda bulunan kaymakam arkadaþlarýmýza teslim edilecektir. Bu makine daðýtýmýný ilçelerimizin mevcut makine, yol aðý, köy sayýsý ve nüfus gibi kriterlerini baz alarak gerçekleþtirdik" dedi. 'Ayrým yapmadan çalýþýyoruz' Hizmette köy, belde ayrýmý da yapmadýklarýný ifade eden Vali Kalkan, "Hakkari Ýl Özel Ýdaresi olarak ayrým yapmadan köy yolu, belediye yolu sorumluluðundaki yol demeden çalýþýyoruz, çalýþmaya da devam edeceðiz. Amacýmýz Hakkarili vatandaþlarýmýza daha kaliteli hizmet sunmaktýr. Fedakârca çalýþan Ýl Özel Ýdaresi personelimize Hakkari Valisi olarak bir kez daha teþekkürü bir borç biliyorum. Önce araçlarý kullanacak operatörlerin bu araçlarý kullanýrken kendi memleketlerine hizmet etme bilinciyle hareket etmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki yýl araç alýmlarý devam edecektir" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmaný ardýndan müftülükten bir görevlinin yaptýðý duadan sonra Vali Kalkan ve beraberindekiler hep birlikte yeni iþ makinelerinin açýlýþýný yaptýlar. Yapýlan kurban kesiminin ardýndan Türk bayraklarý ile süslenen 10 iþ makinesiyle çarþý merkezinde tur attýrýlarak Ýl Özel Ýdaresi'ne doðru hareket etti. Ýþ makinelerinin geçiþini büyük bir heyecanla izleyen vatandaþlar, yeni alýnan araçlarýn Hakkari'ye hayýrlý ve uðurlu olmasý temennisinde bulunarak, bu iþ makinelerini Hakkari'ye kazandýran yetkililere Türkçe ve Kürtçe teþekkür ettiler. ÝHA


GÜNCEL

17 ARALIK 2013 SALI

BDP'li vekillere mahkemeden þok

7

Tahliye talepleri reddedildi Tahliye talebinde bulunan BDP'li milletvekilleri Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn tahliye baþvurularý, savcýlýðýn da tahliye istemine raðmen mahkemece reddedildi. 6'ncý Aðýr Ceza Mahkemesi savcýsý da Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz ve Kemal Aktaþ hakkýnda verdiði mütalaada tahliye taleplerinin reddedilmesini istedi.

Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin tutuklu Milletvekili Mustafa Balbay hakkýnda verdiði karardan sonra Diyarbakýr Barosu, BDP'li tutuklu milletvekilleri Selma Irmak (Þýrnak),

Ýbrahim Ayhan

Gülser Yýldýrým

Selma Irmak

Faysal Sarýyýldýz (Þýrnak), Ýbrahim Ayhan (Þanlýurfa), Gülser Yýldýrým (Mardin) ve Kemal Aktaþ'ýn (Van) tahliye edilmeleri için Diyarbakýr'da yargýlandýklarý 5 ve 6'ncý Aðýr Ceza Mahkemelerine baþvuruda bulunmuþtu. Diyarbakýr 5'inci Aðýr Ceza Mahkemesi Savcýsý, tutuklu milletvekilleri Gülser Yýldýrým ile Ýbrahim Ayhan hakkýnda mahkemeye sunduðu mütalaada Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay hakkýndaki kararýna atýfta bulunup, uzun tutukluluk süresi ve Yýldýrým ile Ayhan'ýn seçilmiþ kiþi olduðu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Savcýnýn talebini deðerlendiren Diyarbakýr 5'inci Aðýr Ceza

Faysal Sarýyýldýz

Kemal Aktaþ

Mahkemesi, milletvekilleri Gülser Yýldýrým ile Ýbrahim Ayhan'ýn tahliye taliplerini reddetti. Mahkeme, kararý 2'ye karþý 1 oy çokluðuyla aldý. Karara bir üyenin muhalefet þehri koyduðu öðrenildi. Terör örgütüne üye olmak suçlamasýyla Gülser Yýldýrým 15 yýla kadar, Ýbrahim Ayhan ise 10 yýla kadar hapis cezasý istemiyle yargýlanýyor. Savcý tahliyelere ret istedi Diyarbakýr 6'ncý Aðýr Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargýlanan Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz ve Kemal Aktaþ hakkýnda mahkemeye mütalaa sunan savcý, 3 milletvekilinin tahliye taleplerinin reddedilmesi yönünde talepte bulundu. Savcý, müta-

laasýnda Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay hakkýnda verdiði kararýn bireysel baþvuruda bulunduðu gerekçesiyle sadece Balbay'ý baðladýðýný belirterek, 3 milletvekilinin tahliye taleplerinin reddedilmesini istedi. Mahkemenin, savcýnýn 3 milletvekili talebini önümüzdeki günlerde deðerlendireceði belirtildi

Kaplan: Bu düþman hukukudur Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin talepleri reddetmesine BDP'nin tepkisi çok sert oldu. BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, bunun düþman hukuku olduðunu söyledi. Kaplan, "Ýstanbul'da ayrý, Diyarbakýr'da ayrý hukuk olmaz. Kiþiye özel hukuk olmaz. Tutuklu vekiller zaten "terör örgütüne üyelik" suçuyla yargýlanýyor. Bu suçun cezasý 5 ila 10 yýl arasýndadýr. Tutuklu geçirdikleri süre, alabilecekleri cezayý da karþýlayacak kadar uzundur. Diyarbakýr Özel Yetkili Mahkemesi'nin aldýðý karar bir hukuk skandalýdýr. Halk bu karara öfkelidir, tepkilidir. Bu karar kamu vicdanýný yaralamýþtýr. Özel Yetkili Mahkeme, bu kararla 'biz Anayasa Mahkemesi'nin de üstündeyiz' demiþtir. Vekillerin avukatlarý, ilgili karara üst mahkemede itiraz edecek. Ancak þunu söylemek gerekir; Özel Yetkili Mahkeme'nin bu kararý bir düþman hukuku uygulamasýdýr. Bir sömürge hukuku uygulamasýdýr" dedi.

Son konteynerler de toplanýyor! Van'da meydana gelen depremlerden sonra kurulan ve ardýndan kademeli olarak kaldýrýlan konteynerler, zarar görmemesi için bir araya toplanýyor. 23 Ekim ve 9 Kasým 2011'de meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüðündeki depremlerin ardýndan Van'ýn bir çok bölgesine konteyner kentler kuruldu. Kalýcý konutlarýn teslim edilmesinin ardýndan ise konteynerler kademeli olarak kaldýrýlmaya baþlandý. Birçok konteyner toplanýrken, tedbir amaçlý bekletilen Anadolu Konteyner Kenti'ndeki konteynerler de toplanmaya baþlandý. Kiracý olarak kalan ve kendisine ev çýkmadýðý için dönüþümlü açýk grevi yapan 55 ailenin bulunduðu konteyner kentte de sabahýn erken saatlerinden itibaren bir AFAD yetkilisi gözetiminde konteynerler üst üste toplanmaya baþlandý. 900 konteynerin bulunduðu Anadolu Konteyner Kenti'ndeki açlýk grevinde olan ailelerin barýndýðý konteynerinin ise 20 Aralýk'ta toplanacaðý belirtildi. Kaya Çelebi ve Tahir Paþa Kontenyer kentteki diðer konteynerler de kýsa sürede kaldýrýlacak.

VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI

VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI

Deðerli eþim Hacý Saliha ACAY Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Allah rahmet eylesin

Deðerli yengem Hacý Saliha ACAY Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Mekaný Cennet olsun

Hacý Mehmet ACAY

Taziye yeri : DÝYARBAKIRLILAR YAS EVÝ

Recep ACAY


8

Haber

17 ARALIK 2013 SALI

Mültecilerin sesine kulak veren yok

Çadýrda yaþam savaþý

Ülkelerindeki iç savaþtan kaçarak Türkiye'ye sýðýnan ve kendi imkânlarýyla yaptýklarý derme-çatma çadýrlarda yaþam mücadelesi veren Suriyeli mülteciler, "Böyle giderse burada donacaðýz" diyorlar. Batman'ýn Balpýnar (Gýrêsira) Beldesi'ndeki meraya yerleþen 19 aileden oluþan yaklaþýk 110 kiþilik Suriyeli mülteci, yaðan kardan sonra dondurucu soðukta yaþama tutunmaya çalýþýyorlar. Beldede yaþayan Ayhan Saraç adlý vatandaþ, Suriyeli mültecilerin birkaç ay önce buraya yerleþtiklerini söyledi. Saraç, "Bu son yaðan kardan sonra bunlarýn hali iç açýcý... Burada yaklaþýk 110 kiþi kalýyor. Bunlarýn çoðu çocuk... Derme çatma çadýr yapmýþlar. Çadýrlar da çadýr olsa. Bu insanlarýn acilen yardýma ihtiyaçlarý var. Özellikle yakacak oduna, gýdaya ve elbiseye ihtiyaçlarý var" dedi. Çocuklar periþan halde Suriye'de iç savaþ baþladýktan sonra Türkiye'ye geldiklerini dile getiren Raib Hýdýr Ali adlý Suriyeli ise, "Biz savaþ baþladýktan sonra Rasulayn ve Derezor þehirlerinden Türkiye'ye sýðýndýk. 2 aydýr

da buradayýz. Kendi imkânlarýmýzla yaptýðýmýz çadýrlarda kalýyoruz. Bu son kar yaðýþýyla beraber artýk burada kalmak çok zor. Evlere gitme gibi bir imkânýmýz da yok. Bizim þu anda en çok yakacak oduna, gýdaya, sýcak bir yere ihtiyacýmýz var. Çocuklarýmýz periþan oldu. Banyo yok, tuvalet yok" diye konuþtu. 'Böyle giderse donacaðýz' Battaniye, naylon ve bezlerden yaptýklarý çadýrda yaþayan Habeþ ailesi ise sobanýn etrafýnda oturan çocuklarla beraber

yaþamlarýný sürdürüyorlar. Durumlarýný anlatan Hazal Bozon Habeþ ( 65), "Ben ve Hýdýr Ali Habeþ bu çadýrda kalýyoruz. 7 kiþi burada yaþýyoruz. Köylüler elinden geleni yapýyorlar, fakat nereye kadar bu böyle devam edecek. Havalar çok soðuk ve yakacak odunumuz yok. Böyle devam ederse burada donacaðýz. Hastalarýmýz var, ilacýmýz yok, çocuklarýmýz bu karda terlikle dolaþýyorlar. Bebeklerimiz için çocuk bezi lazým" ifadelerini kullandý. ÝLKHA

Batman'a yeni yoðun bakým ünitesi Batman Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Faruk Günak, Bölge Devlet Hastanesi'ne 20 yataklý yeni yoðun bakým ünitesi açacaklarýný söyledi. Batman Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Faruk Günak, Bölge Devlet Hastanesi ile ilgili bilgi verdi. Günak, 2014 yýlýnda hastaneye 20 yataklý yeni yoðun bakým ünitesi açacaklarýný ifade etti. Bölge Hastanesi'nde 36 yataklý yoðun bakým ünitesinin olduðunu beliren Günak, "Þuan da hastanemizde 20 yataklý yeni bir yoðun bakým ünitesi yeri planlýyoruz. Biz þuan projesini hazýrladýk. Arkadaþlar onun mali yönünden fiyat araþtýrmasýný yapýyorlar. Bu çalýþmamýzý yaptýktan sonra Saðlýk Bakanlýðýmýzýn desteðiyle inþallah

ödenek geldikten sonra 2014 yýlýnda 20 yataklý yoðun bakým ünitesini açmayý hedefliyoruz" dedi. KVC servisinde 5 yataklý, hastanenin içinde ise 35 yataklý yoðun bakým servislerinin olduðunu ifade eden Günak, açacaklarý yeni 20 yataklý yoðun bakým ünitesini çok daha geniþ bir yere de yapacaklarýný söyledi. Tek amaçlarýnýn Batmanlýlara daha çok hizmet yapmayý hedeflediklerini vurgulayan Günak, Bölge Hastanesi'nin her geçen gün daha da büyüyerek hizmet noktasýnda bölge için önemli bir yer konumuna geldiðini kaydetti. ÝLKHA

Vatandaþlar kar mesaisinde Son yýllarýn en çetin kýþýnýn yaþandýðý Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaþlarýn kar mesaisi sabahýn erken saatlerinde baþlýyor.

Sabah erkenden uyanan vatandaþlar, aile boyu çatýlarda ve damlarda biriken karlarý temizliyorlar. Karý küreklerle parça parça keserek çatýdan atan vatandaþlar, þimdiden yazý ve güneþin yüzünü göstereceði günleri dört gözle bekliyor. Kar yaðýþýnýn ardýndan evlerinin çatýsýnda biriken karlarý temizlemeye koyulduklarýný belirten Fatih Çelik, "Kar yaðýþý durdu, bu defa da bizim karla mücadelemiz baþladý. Son birkaç gündür yoðun kar yaðýþý vardý. Bu nedenle evin damýnda yaklaþýk 1 metrelik kar yýðýný oluþtu. Kar yaðýþýnýn durmasýyla birlikte bizde çatýdaki karlarý temizlemeye baþladýk" dedi. Cemil Akýn ise, kar yaðýþýnýn kendilerini maðdur ettiðini, ancak artýk karla yaþamaya alýþtýklarýný belirtti. ÝHA

Dicleli öðrencilerden kaymakama ziyaret Diyarbakýr'ýn Dicle Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ, Dicleli öðrencileri konutunda aðýrladý. Kaymakam Kattaþ ve eþi Fatma Kattaþ, derslerinde baþarýlý olan Cumhuriyet Ortaokulu 7. sýnýf öðrencileri Pelda Ataman, Þevval Aktan, Þeval

Ekinci, Zehra Ürün, Yusuf Þerif Aktay ve Serhat Aksal, 8. sýnýf öðrencileri Elif Akaslan, Berfin Þahinoðlu, Esra Atalay ve Azime Andinç'i kaymakamlýk konutunda misafir etti. Öðrencilerle kahvaltýda bir araya gelerek sohbet eden Kaymakam Kattaþ, öðrencilerin okulla ilgili taleplerini dinledi. Öðrenciler, Ýlçe Kaymakamý Kattaþ'ýn evine misafir olmalarýndan dolayý memnuniyetlerini dile getirdi. ÝHA

Bingöl'de estetiðe raðbet artýyor Bingöl Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'nde görevli Op. Dr. Yýlmaz Geyik, aylýk ortalama 170 kiþinin estetik operasyon geçirdiðini söyledi. Bingöl'de estetik ve fonksiyonel operasyonlara karþý talep artýþýnýn yaþandýðýný belirten Op. Dr. Geyik, en fazla raðbetin burun estetiðine olduðunu ifade etti. 170 operasyonun yaklaþýk 100'ünün lokal olduðunu dile getiren Op. Dr Geyik, "70'i ise genel anestezi olarak gerçekleþiyor. Bu hastalarýmýzýn çoðunluðunu, burun estetiði ve beraberinde nefes sorunu yaþayanlar oluþturuyor" dedi. Burun estetiði operasyonu geçiren kiþilerin yaþ ortalamasýnýn, 25 ila 30 olduðunu aktaran Op. Dr. Geyik, "Ayda ortalama 40

kiþi burun estetiði ve beraberinde nefes sorunu þikayetiyle tedaviye geliyor. Bu hastalarýmýzýn yaþ ortalamasý 25 ila 30 arasýnda deðiþiyor. Gerekli tetkikler yapýldýktan sonra ameliyat ile hastalarýmýzýn burunlarýndaki sorunlarý gidermekle beraber, estetik bir görünüm kazandýrýyoruz" dedi.

Yurtdýþýndan geliyorlar Burun estetiði operasyonu geçiren hastalarýn, en az 3 ay burunlarýný korumasý gerektiðini bildiren Op. Dr. Geyik, "Burun operasyonu geçiren kiþilerin, en az 3 ay burunlarýný travmadan korumasý gerekiyor. Bu süre zarfýnda, mümkün oldukça gözlük kullanmamalarý gerekiyor. Ýlk birkaç gün yüzde oluþacak þiþlikleri azaltmak amacýyla, aralýklý olarak buz uygulanabilir. Ameliyattan çýkan hastalar 6 saat sonra önceliði sývý besinlere vererek, yemek yemeye baþlayabilirler. Ameliyattan sonra verilen ilaçlarýn düzenli kullanýlmasý gerekir. Yüz kýsýmlarýnda þiþlik ve morluklarýn oluþmasý normaldir. Bu þiþlikler 2-3 gün içinde, en fazla 7-10 gün içinde büyük oranda ortadan kalkacaktýr. Yurtdýþýndan hastalar geliyor. Bingöllü olup da Avrupa'da yaþayan Bingöllü vatandaþlarýmýz tedavi olmak için buraya geliyor. Çevre iller, Diyarbakýr, Elazýð, Tunceli, Malatya, Mersin, Muþ ve Antalya gibi birçok ilden hastalar geliyor. Türkiye'nin herhangi bir noktasýnda yapýlan bu cerrahi operasyonlarý, biz Bingöl'de yapýyoruz. Hastalarýmýzýn tedavi olmak için Bingöl'den dýþarýya gitmelerine gerek yok" diye konuþtu. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

Di êrîþên hêzên Esed de 148 kes mirin Li gelek bajarên Sûriyeyê hêzên rejîmê ji hewa û erdê êrîþ birin ser kesên li dijî rejîmê. Di êrîþan de 37 jê zarok, 12 jê jin 148 kes mirin.

Ji bo Ewropayê serbestiya wîzeyê Wezîrê Karên Hundir Ahmet Davûtoglû

û Komsera Karên Hundir ya Yekîtiya Ewropayê Cecîlîa Malmstromê, li Ankara Palasê, "Peymana Metna Lihevkirina Diyalogê ya Serbestiya Wîzeyê û Paþve Qebûlkirinê" îmze kir.Davûtoglû, piþtî merasima îmzekirina peymanê axivî û got ku Tirkiye him ji hêla dîrokî him jî ji hêla erdnîgariyê ve perçeyeke parzemîna Ewropayê ye û wiha dewam kir: "Em gihiþtin asteke dîrokî. Hêvî dikim ku ev peyman ji bo Tirkiye û YEyê bi xêr be. Bi saya vê peymanê dê gelê Ewropa û

Esed güçlerinin saldýrýlarýnda 148 kiþi öldü Suriye'de rejime baðlý güçlerin çeþitli kentlerde yönetim karþýtlarýna yönelik kara ve havadan düzenlediði saldýrýlarda 37'si çocuk, 12'si kadýn olmak üzere 148 kiþinin öldüðü bildirildi. Suriye Ýnsan Haklarý Örgütü (SNHR) tarafýndan yapýlan açýklamada, rejim güçlerinin muhaliflere yönelik kara ve havadan gerçekleþtirdiði saldýrýlarda Halep'te 101, baþkent Þam'ýn banliyölerinde 24, Hama'da 10, Dera'da 6, Humus ve Deyru'z Zor'da 3'er ve Ýdlib'de bir olmak üzere 148 kiþinin hayatýný kaybettiði belirtildi.Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi'nden (LCC) yapýlan açýklamada da Suriye Hava Kuvvetleri'ne baðlý helikopterlerin Halep'in 11 farklý bölgesine "varil bombasýyla" düzenlediði saldýrýlar sonucunda çok sayýda kiþinin yaralandýðý, yerleþim yerlerinin yýkýldýðý ve pek çok aracýn kullanýlamaz hale geldiði ifade edildi.Açýklamada, kentteki sahra hastanelerinde çok fazla yaralý olmasý nedeniyle acil týbbi malzemeye ihtiyaç duyulduðu kaydedildi.Ayrýca, rejim güçlerinin baþkent Þam'da muhaliflerin denetimindeki Duma, Yermuk, Dareyya, Berze, Kabun ve Cobar'a havan topu ve roketlerle saldýrdýðý bildirildi.Öte yandan Suriye resmi haber ajansý SANA, silahlý muhaliflerin baþkent Þam'ýn Adra kasabasýnda çok sayýda kiþiyi öldürmesine karþýlýk güvenlik güçlerinin bölgeye operasyonlar düzenlediðini ve onlarca "teröristi" öldürdüðünü duyurdu.AA

Baðdat'ta patlama: 25 ölü

Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta 8 ayrý noktada düzenlenen bombalý saldýrýlarda ilk belirlemelere göre, 25 kiþi öldü, 78 kiþi yaralandý. Ýçiþleri Bakanlýðý kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Baðdat'ýn Es-Sadriye ve El-Beyya bölgelerinde bomba yüklü araçlarý infilak etti. Saldýrýda 7 kiþi öldü, 26 kiþi yaralandý. Baðdat'ýn doðusunda Zalal noktasýndaki Karayolarý Genel Müdürlüðü binasýna yapýlan bombalý saldýrýda da 6 kiþi öldü, 17 kiþi yaralandý. Seyyidiye bölgesinde meydana gelen bir diðer patlamada ise 4 kiþi hayatýný kaybetti, 16 kiþi yaralandý. Hayfa Caddesi'nde de bir otoparktaki bir araca yerleþtirilen bombanýn infilak etmesi sonucu 2 kiþi öldü, 5 kiþi yaralandý. Nahda bölgesinde ve baþkentin batýsýnda yer alan Mahmudiye'de bomba yüklü araçlarla düzenlenen 3 ayrý intihar saldýrýsýnda ise 6 kiþi öldü, 14 kiþi yaralandý. AA

9

Di kabîneya Almanyayê de wezîra Tirk a ewil Hat daxuyandin ku li Almanyayê Alîkara Serokê Giþtî yê Partiya Sosyal Demokratê (SDP) Aydan Ozoguz dê bibe wezîra koçberî, penaber û pêkvejiyanê.Serokê Giþtî yê Partiya Sosyal Demokratê Sîgmar Gabrîel got: "Alîkara Serokê Giþtî yê Partiya Sosyal Demokratê (SDP) Aydan Ozoguz dê bibe wezîra koçberî, penaber, pêkvejiyanê û di kabîneyê de cihê xwe bigre."Gabrîel li navenda giþtî ya partiyê civîna çapemeniyê li dar xist û navên kesên ku di partiya wî de dê di hikûmetê de cih bigrin eþkere kirin. Gabrîel wiha dewam kir: "Alîkara Serokê Giþtî yê Partiya Sosyal Demokratê (SDP) Aydan Ozoguz dê bibe wezîra koçberî, penaber, pêkvejiyanê û di kabîneyê de cihê xwe bigre. Cara ewil e ku wezîreke Tirk tê kabîneyê. Ez kêfxweþ im ku ez ê bi Ozoguza Tirk re li ser maseya kabîneyê rûnêm."AA

Li gor daxuyaniya Rêxistana Mafên Mirovan ya Sûriyeyê (SNHR) hêzên rejîmê ji hewa û erdê êrîþ birin ser mixalîfan. Di êrîþan de li Helebê 101, li derûdorên Þamê 24, li Hamayê 10, li Derayê 6, li Xumûs û Deyrûz Zorê 3 û li Îdlibê kesek bi tevahî 148 kes hatin kuþtin. Li gor daxuyaniya Komîteya Koordînasyona Herêmê ya Sûriyeyê (LCC) jî firokeyên Hêzên Hewayî yên Sûriyeyê bi "bombeyên varîl" êrîþ birin ser 11 deverên Helebê. Di êrîþan de gelek kes birîndar bûn, avahî xerab bûn û gelek wesaîtan jî xesar dît. Li gor daxuyaniyê ji ber ku li nexwaþxaneyên sahrayê gelek birîndar hene, bi awayekî acîl pêdiviya amûrên tibbî hene. AA

Di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de, "Peymana Metna Lihevkirina Diyalogê ya Serbestiya Wîzeyê û Paþve Qebûlkirinê" hat îmzekirin.

17 ARALIK 2013 SALI

Tirkiyeyê hev du zêdetir nas bike û zêdetir bikevin nav têkiliyê. Davûtoglû, spasiyên xwe pêþkêþî Serokwezîr Recep Tayyip Erdogan, wezîr û burokratên piþtgirî dan pêvajoyê kirin û wiha pê de çû: "Niha li pêþiya me sê gav hene. Gava yekemîn þoreþa psîkolojîk ya dê ji îro pê de dest pê bike ye. Gava duyemîn jî dê di nav 3, 3 û nîv salan de têkilî zêde bibin. Gava herî girîng ya sêyemîn jî ew e ku gelê Tirkiyeyê û Ewropayê dê bibin yek."AA

Li Bexdayê dîsa bombe teqiyan: 25 kes mirin Li 8 cihên cuda yên paytextê Iraqê Bexdayê bombe hatin teqandin û di encamê de 25 kes mirin, 78 kes jî birîndar bûn.Li gor çavkaniyên Wezereta Karên Navxweyî ya Bexdayê li herêma Es-Sadriye û El-Beyyayê wesaîtên bombebarkirî hatin teqandin. Di bûyerê de 7 kes mirin, 26 kes jî birîndar bûn.Di êrîþa bombeyî ya ku li avahiya Midûriyeta Giþtî ya Rêbêja li rojhilatê Bexdayê qewimî de jî 6 kes mirin û 17 kes jî birîndar bûn. Di teqînên ku li herêma Seyyîdiyê pêk hatin de jî 4 kes mir û 16 kes jî birîndar bûn. Di êrîþa wesaîta bombebarkirî ya ku li Kolana Hayfayê qewimî de jî 2 kes mirin û 5 kes jî birîndar bûn.Li herêma Nahdayê jî 6 kes mirin û 14 kes jî birîndar bûn.AA

Almanya hükümetinde Türk bakan Almanya'da eylül ayýnda yapýlan seçimde Federal Meclis'e giren Türk kökenli 7 kadýn milletvekili arasýndaki Aydan Özoðuz'un göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakaný olacaðý açýklanýrken, eyaletlerde ise halen Bilkay Öney ve Dilek Kolat bakanlýk görevini yürütüyor. Almanya'ya 1960'lý yýllarda iþçi olarak gelen Türklerin, çocuklarý ve torunlarý bugün ülke siyasetinde söz sahibi olmaya baþladý. 22 Eylül'deki genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Aydan Özoðuz, Cansel Kýzýltepe, Gülistan Yüksel; Yeþiller Partisi'nden Ekin Deligöz; Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) Cemile Yusuf; Sol Parti'den de Azize Tank ve Sevim Daðdelen Federal Meclis'e girdi.

Alman siyasetinde türk kadýnýn etkisi artýyor Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile SPD arasýnda koalisyon konusunda anlaþmanýn saðlanmasýnýn ardýndan SPD Genel Baþkan Yardýmcýsý Aydan Özoðuz'un göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakaný olacaðýnýn açýklanmasýyla ülke siyasi tarihinde bir ilk yaþandý. Ýlk kez Türk kökenli bir ismin

Vizesiz AB için ilk adým atýldý Türkiye ile AB arasýnda, Vize Serbestisi Diyaloðu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaþmasý imzalandý. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile AB Ýçiþleri Komiseri Cecilia Malmström, Ankara Palas'da Türkiye-AB Vize

federal hükümet kabinesinde yer almasý ülkede yaþayan milyonlarca Türk tarafýndan sevinçle karþýlandý. 2011 yýlýnda SPD Genel Baþkan Yardýmcýlýðýna seçilen Özoðuz, bundan sonra Almanya'nýn güç merkezi olan ve dünyanýn en güçlü kadýný olarak gösterilen Angela Merkel'in oturduðu "Kanzleramt"ta (Baþbakanlýk) görev yapacak. Bu hafta içinde göç ve uyumdan sorumlu devlet bakaný olarak göreve baþlayacak olan Özoðuz, Almanya'da yaþayan Türk ve diðer göçmenlerin sorunlarýna yönelik etkili çalýþmalarla öne çýkmasý bekleniyor. Yine Almanya'da 2010'un nisan ayýnda Aþaðý Saksonya eyaletinde ilk Türk eyalet bakaný olarak atanan Aygül Özkan ülke tarihinde yeni bir sayfa açmýþtý. Yaklaþýk 3 yýl eyalette Sosyal Ýþler, Kadýn, Aile, Saðlýk ve Uyum Bakaný görevini baþarýyla sürdüren Özkan, þimdi ise Baþbakan Angela Merkel'in genel baþkanlýðýný yaptýðý Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Yönetim Kurulu'nda yer alýyor. Özkan, eyalet meclisi seçimlerinden sonra bakanlýk görevini býrakmak zorunda kalmýþtý. Berlin'de yýllarca Eyalet Meclisi'nde milletvekili olarak Serbestisi Diyaloðu Mutabakat Metnine imza attý. Ýmza töreninin ardýndan konuþan Davutoðlu, Türkiye'nin tarihi ve coðrafi olarak Avrupa'nýn parçasý olduðunu belirterek, "Tarihi bir noktaya geldik. Anlaþmanýn Türkiye ve AB'ye hayýrlý olmasýný, halklarýmýzýn kaynaþmasýna vesile olmasýný diliyorum" dedi. Törene katýlan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve sürece destek olan tüm bakan ve bürokratlara teþekkür eden Davutoðlu, þunlarý söyledi:"Önümüzde üç aþama var. Birincisi bugünden baþlayacak olan psikolojik devrim aþamasý. Algýlar deðiþecek, vize serbestisi ile Türkiye ve AB halklarý arasýnda iletiþimde yeni dönem baþlayacak. Ýkinci aþama-

görev yapan Bilkay Öney de bakan olan Türk kadýn siyasetçilerden.... Yýllarca SPD Berlin Eyalet Meclisi Üyesi olan Öney, 2011 yýlýnda ise Baden-Württemberg eyaletinde yeni oluþturulan Uyum Bakanlýðý görevine getirildi. Öney, halen bakanlýk görevini baþarýyla sürdürüyor. Berlin eyaletinde 2011 yýlý aralýk ayýnda SPD'den Çalýþma, Kadýn ve Uyum Bakaný olan Dilek Kolat da görevine halen devam ediyor. Ülke siyasetinde etkili olan Berlin Eyalet Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Emine Demirbüken Wegner de CDU'nun en etkili kurulu olan Baþkanlýk Divaný'nda, Serap Güler de CDU Yönetim Kurulu'nda görev yapýyor. Almanya'nýn önde gelen siyasi partileri SPD, CDU, Yeþiller ve Sol Parti yönetiminde ve eyalet teþkilatlarýnda son yýllarda Türk kökenli kadýn sayýsýnýn hýzlý þekilde artmasý dikkat çekiyor. Öte yandan, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile SPD arasýnda imzalanan koalisyon sözleþmesinde Almanya'da doðup büyüyen gençlere çifte vatandaþlýk hakkýnýn verilmesinde baþta Aydan Özoðuz ve Aygül Özkan olmak üzere Türk siyasetçilerin çok büyük etkisinin olduðu biliniyor. AA

da, önümüzdeki 3-3.5 yýl boyunca kurumlar arasýndaki çalýþmalar hýzlanacak ve artacak. En önemlisi ise uzun vadede Türkiye ve Avrupa halklarý, yoðun bir etkileþim içine girecekler."AA


10

Haber

Mektuplar muhataplara ulaþtýrýldý 17 ARALIK 2013 SALI

Abdullah Öcalan'ýn KCK'nýn Kandil ve Avrupa'daki yöneticilerine yazdýðý ve 20 sayfadan oluþan mektuplar, BDP heyetleri tarafýndan muhataplarýna ulaþtýrýldý. Pervin Buldan, 20 sayfa olan mektuplarýn kendilerine teslim edildiðini, kendilerinin de mektuplarý ilgili yerlere ulaþtýrdýklarýný belirterek, "Daha önce mektuplarý biz heyet olarak götürüyorduk. Mektuplarla birlikte Ýmralý'da yaptýðýmýz görüþmeleri KCK yöneticileri

ile deðerlendiriyorduk. Ancak, bu kez hem kötü hava koþullarý, hem meclisteki bütçe görüþmeleri nedeniyle heyet olarak gidemedik ve mektuplarý muhataplarýna ulaþtýrdýk. Ýhtiyaç duyulmasý halinde BDP heyeti olarak hem Kandil hem de Avrupa'ya gidebiliriz" dedi.

Arabulucular Barzani ile görüþtü Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana ile Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Kürt Yönetimi ile PYD arasýnda yaþanan gerginliði gidermek için Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'yi ziyaret etti. Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani, Pazar günü Selahaddin kentinde Leyla Zana ve Osman Baydemir'i kabul etti. Görüþmede Türkiye'deki 'Çözüm süreci ve Suriye'deki son durum, Suriye'den kaçarak Kuzey Irak'a sýðýnan Kürtlerin durumunun ele alýndýðý belirtildi. Zana ve Baydemir'in 'Arabulucu' rolünü üstlendiði Suriye'deki Kürt gruplar ile Barzani arasýndaki görüþmenin ayrýntýlarýna iliþkin bilgi verilmedi. Görüþmeye, Barzani'nin sert tepki gösterdiði PYD'nin Eþ Genel Baþkaný Salih Müslim'in Rusya'da bulunmasý

nedeniyle katýlamadýðý ifade edildi. Bölgedeki kaynaklar, Müslim'in Avrupa ülkelerindeki programýnýn yoðun olduðunu, programýnýn ardýndan Barzani ile görüþeceðini söylediler.

ABD'li yetkili Kuzey Irak'ta Kuzey Irak'a giden ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müþteþarý Anne Richard, Bölgesel Kürt Yönetimi Baþbakaný Neçirvan Barzani'yi ziyaret ederek görüþtü. örüþmede aðýrlýklý olarak Suriye'deki durum ve bu ülkeden kaçan, aðýr kýþ koþullarýnda çadýrda kalan Suriyeli Kürt mültecilerin durumumun ele alýndýðý ifade edildi. Bu arada, Birleþmiþ Milletler gecikmeli de olsa Suriye'ye yönelik ilk hava yardýmýna Pazar günü baþladý. 12 gün sürdürülecek çalýþmada yardým uçaklarý Kuzey Irak'taki Erbil kentinden havalanýp Haseki kentine inecek.

Ýmralý'da 7 Aralýk'ta BDP Grup Baþkanvekilleri Pervin Buldan ve Ýdris Baluken ile HDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sýrrý Süreya Önder ile görüþen Abdullah Öcalan'ýn, çözüm süreci ile ilgili Kandil'deki KCK yöneticileri ve örgütün Avrupa yöneticilerine yazdýðýný söylediði mektuplar, görüþmeden sonra Kandil ve Avrupa'ya

gönderilmek üzere BDP'ye teslim edildi. BDP tarafýndan 20 sayfa olduðu belirtilen mektuplarýn, partinin belirlediði yetkililer tarafýndan Kandil ve Avrupa'ya gönderilerek muhataplarýna teslim edildiði belirtildi. Heyet koþullar nedeniyle gidemedi BDP Grup Baþkanvekili

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Haber

17 ARALIK 2013 SALI

11

Belediyeden vatandaþa çaðrý:

Evlerinizin arsasýný alýn Batman Belediyesi, Ýluh, Huzur ve Yeþiltepe mahallelerinde oturan vatandaþlarý, evlerinin bulunduðu arsalarý satýn almalarý için yapýlacak ihaleye davet etti.

Yýlbaþý hindileri görücüye çýktý Batman'da yeni yýl yaklaþýrken, yýlbaþý hazýrlýklarýna da baþladý. Batman Þeytan Pazarý'nda yaklaþan yýlbaþý nedeniyle hindi satýþlarýný da arttý. Pazarda tezgah üzerinde hindi satan Abdülhakim Yardýmcý, bu yýl hindi satýþlarýndan umutlu olduklarýný ve günde 15 -20 tane hindi sattýklarýný söyledi. Yardýmcý, "Yýlbaþý denilince sofralarýn vazgeçilmezi hindi akla geliyor. Hindi satýþlarý bu yýl geçen yýllara göre daha erken baþladý. Bir yýl boyunca hindilerimizi yetiþtirdik. Ýnþallah hindilerimizin hepsi satýlýr. Hindi piyasasýndaki pahalýlýk yem fiyatlarýnýn yüksek olmasýndan kaynaklanýyor. Fiyatlar geçen yýllara oranla daha iyidir, þu an tanesini 80 ile 100 lira arasýnda satýyoruz'' dedi. ÝHA

Batman Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, Ýluh, Huzur ve Yeþiltepe Mahallelerindeki arsalar üzerinde evleri bulunan vatandaþlara, 9 Ocak 2014 tarihinde yapýlacak olan arsa satýþ ihalesine katýlmalarý çaðrýsýnda bulundu. Belediye Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Ýluh, Huzur ve Yeþiltepe Mahallelerinde 2002 yýlýnda yapýlan 3194 sayýlý imar kanununun 18. maddesi gereði DOP (düzenleme ortaklýk payý) oranýndan yapýlan kesinti sonucu bazý parsellere belediye hisse bazýnda ortak olmuþtur. Üzerinde yapýlaþma olan bu bölgede satýþa çýkarýlacak olan arsalarda vatandaþlar tarafýndan evleri mevcut olduðundan 2886 sayýlý devlet ihale kanununa 35 maddesi (a) bendine göre satýþý yapýlacaktýr. Vatandaþlarýn kendi evlerinin yerlerini almalarý için duyarlýlýk göstermeleri gerekmektedir. Belediye Meclisi tarafýndan 5 ay önce alýnan bu satýþ kararý vatandaþlarýn evlerinin iþgal ettiði arsalarý satýn almalarý için 09.01.2014 tarihinde yapýlacak olan satýþ ihalesine katýlmalarý gerektiði inancýndayýz. Adýmýza kayýtlý bulunan bu parselleri, vatandaþlarýn yaklaþýk 30 yýl önce satýn aldýklarý ve ev yaptýklarý tespit edilmiþtir." ÝHA

Sosyal Kalkýnma Sempozyumu sona erdi Diyarbakýr'da düzenlenen "Sanat, Marifet ve Ýttifak Ýçin Sosyal Kalkýnma Sempozyumu" sona erdi. Diyarbakýr Valiliði, Dicle Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araþtýrmalar Vakfý tarafýndan 13-15 Aralýk tarihlerinde Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyum açýklanan sonuç bildirisiyle son buldu. Bildiriyi okuyan Dr. Cemil Ertem; devletin, insan temel ve hak özgürlüklerine saygý duyma sürecini tamamlama sorumluluðu bulunduðunu söyledi. Sosyal kalkýnmanýn, sivil, siyasal, sosyal,

ekonomik ve kültürel boyutlarý olan çok kapsamlý bir süreç olduðunu belirten Ertem, "Kalkýnma, baþta çocuklar, kadýnlar, yaþlýlar, engelliler ve diðer hassas gruplar olmak üzere, herkesin temel hak ve özgürlüklerini dikkate alan çok boyutlu, entegre, dinamik ve ilerlemeci bir süreç olmalýdýr. Ýnsan merkezli sosyal kalkýnma, özgürlükleri, tercihleri, katýlýmý, þeffaflýðý ve demokratikleþmeyi derinleþtiren bir süreç olmalýdýr. Sürdürülebilir ve hakkaniyetli sosyal kalkýnma demokrasiyi, sosyal

adaleti, ekonomik kalkýnmayý öngörmeli, çevreyi korumalý, iyi yönetiþime katký saðlamalý ve insan haklarýna saygý duymalýdýr" dedi. Demokrasi, kalkýnma ve insan haklarýnýn bir

birinden farklý ancak birbirinden ayrýlmaz kavramlar olduðunu ifade eden Ertem, sosyal kalkýnma sürecinde þeffaflýk, eþitlik ve adaletin temel ilkeler olduðunu belirtti. ÝLKHA

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul- Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

17 ARALIK 2013 SALI

Büyükþehir PTT 1. Lig'e göz kýrptý Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda grup lideri Alanyaspor'u devirerek kendi sahasýndaki yenilmezliðine son verdi. Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, son 6 haftada yenilgiyi unuttu. Son olarak 10. haftada deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenilen Büyükþehir Belediyespor, 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan topladý. Son olarak önceki gün deplasmanda Alanyaspor'u yenen Büyükþehir Belediyespor, hem Alanyaspor'un kendi sahasýndaki yenilmezliðine son verdi, hem de liderlik koltuðundan indirdi. Büyükþehir Belediyespor, son haftalarda aldýðý baþarýlý sonuçlarla PTT 1.

Lig'e çýkma umutlarýný da artýrdý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, güçlü rakipleri karþýsýnda mükemmel mücadele ederek haklý bir galibiyet aldýklarýný belirtti. 'Lider takýmý yendik' Doðrul, "Kendi sahasýnda hiç puan kaybetmeyen lider takýmý yendik. Bu açýdan elbette mutluyuz. Ancak bizim açýmýzdan sürpriz olmadý. Oraya kazanmak için gitmiþtik ve kazanacaðýmýza da inanýyorduk. Çok iyi mücadele ettik, pozisyonlar yakaladýk ve golü de bulduk. Daha fazla gol

atabilirdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacýmýz vardý. Bunu baþaran teknik heyet ve futbolcularý kutluyoruz. Takým kazandýkça kendine olan güveni arttý. Bunda en büyük pay hiç pes etmeyen teknik heyetimize aittir. Kazanma inancýný aþýladýlar. Bu hafta Bozüyükspor'u kendi sahamýzda yenerek ligin ilk yarýsýný 29 puanla tamamlamak istiyoruz. Ýkinci yarýda çok daha baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum" dedi. Bu arada Büyükþehir Belediyespor, hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Bozüyükspor hazýrlýklarýna Seyrantepe tesislerinde baþladý.

3. Lig'de Haftanýn Panoramasý 3. Lig 3. Grup'ta haftanýn sonuçlarý: Y. DÝYARBAKIR SPOR-ERZÝNCAN REFAHÝYESPOR : 2- 0 KAYSERÝ ÞEKERSPOR-1930 BAFRASPOR: 1-0 BELEDÝYE VANSPOR-YÝMPAÞ YOZGATSPOR: 1-1 KIRIKHANSPOR-ÝSTANBULSPOR: 3-3 KOCAELÝSPOR-ÞEKERSPOR: 2-0 DENÝZLÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR-ARSÝNSPOR: 1-0

Diyar þahlandý Son 4 sezonda Süper Lig'den amatör lige kadar düþen ve 30 trilyonun üzerindeki borçlarýndan dolayý kapanma aþamasýna gelen 45 yýllýk Diyarbakýrsp or'un yeniden doðuþu Diyarbakýrsp or A.Þ oldu. Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde þampiyon olarak 3. Lig'e çýkan Diyarbakýrspor A.Þ, taraftarlar ve camianýn talebi üzerine borçlarýndan dolayý kapanma aþamasýna gelen Diyarbakýrspor A.Þ güç birliði yaptý. Böylece borcu olmayan

kulübün yeni adý Diyarbakýrspor A.Þ. olurken, yeþil-kýrmýzýlý olan renklerin yaný sýra logo da 45 yýllýk Diyarbakýrspor'dan esinlenerek yapýldý. Diyarbakýrsporlu taraftarlar da Diyarbakýrspor'un yeniden doðuþu olarak gördükleri Diyarbakýrspor A.Þ.'ye tam destek oldu. Hem Diyarbakýr'da hem de deplasmanda yoðun taraftar desteði ile maçlara çýkan Diyarbakýrspor A.Þ., kentte kaybolan heyecaný geri getirirken, 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk yarýsýný 33 puanla ikinci sýrada tamamladý. Ýlhanlý: Þampiyon olacaðýz Özellikle son 3 maçýnda þampiyonluk yarýþýndaki rakipleri Menemen Belediyespor, Ýstanbulspor ve Erzincan Refahiyespor'u maðlup ederek þampiyonluk yarýþýna ortak olan yeþilkýrmýzýlý takýmýn Baþkan Feyzi Ýlhanlý, ikinci yarýda yapacaklarý çalýþmalarla hedefledikleri 2. Lig'e çýkacaklarýný söyledi. Ýlhanlý, "Amacýmýz Diyarbakýrspor'un adýný yaþatmaktý ve bunu baþardýk. Taraftarýn desteði mükemmel. Gurur duyulacak bir tablo ortaya koyuyorlar. Ýlk yarýyý ikinci tamamladýk. Özellikle son 3 haftada rakiplerimize karþý anlamlý galibiyetler aldýk. Ýkinci yarýda liderliðe yükselerek inþallah þampiyon olacaðýz. Hedefimiz her yýl bir üst lige çýkmaktýr" dedi.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Y. Diyarbakýrspor, kendi sahasýnda Erzincan Refahiyespor'u 2-0 yenerek haftayý 3 puanla kapattý.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

2. Lig Kýrmýzý Grup Panoramasý Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta 16. Hafta karþýlaþmasýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, deplasmanda Alanyasporu 1-0 yenerek taraftarlarýný sevindirdi. 16. Hafta Sonuçlarý: BANDIRMASPOR-KIZILCAHAMAMSPOR: 3-1 PAZARSPOR-ALTINORDU: 1-2 ALTAY-ANKARAGÜCÜ: 0-2 ÝSKENDERUN DEMÝR ÇELÝKSPOR-ÝSTANBUL GÜNGÖRENSPOR: 3-1 ALANYASPOR-DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR: 0-1 OFSPOR-KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ: 2-1 BOZÜYÜKSPOR-EYÜPSPOR: 2-3 17. Haftanýn Maçlarý: DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR - BOZÜYÜKSPOR ANKARAGÜCÜ - BANDIRMASPOR KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ - ALANYASPOR ÝSTANBUL GÜNGÖRENSPOR - ALTAY

ALTINORDU A.Þ. - BAYRAMPAÞA BUGSAÞSPOR - TEPECÝKSPOR A.Þ.

EYÜPSPOR - ÝSKENDERUN DEMÝR ÇELÝKSPOR KIZILCAHAMAMSPOR A.Þ. - PAZARSPOR

NAZÝLLÝ BELEDÝYESPOR - OFSPOR

17 12 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you