Page 1

Diyarbakýr açýsýndan önemli görüþme Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardýndan konuþan Osman Baydemir, "Diyarbakýr'ýmýz açýsýndan önemli bir görüþme olduðunu düþünüyorum. Baþbakan ile aramýzda þöyle bir espiri geçti; ben 'Giderayak geldiniz sayýn Baþbakaným, daha önce gelseydiniz belki birkaç proje alýrdým sizden' dedim. O da bana espirili bir yanýt verdi" dedi. Sayfa 4’te

Ezelden ebede kardesiz www.diyarbakirolay.com.tr

PAZAR 17 KASIM 2013

Fiyatý : 30 KR

Baþbakan Erdoðan, "Hiçbir bölge kendi kaderine terkedilemez. Hiçbir kimlik inkar edilemez, yeni Türkiye'de ayrýmcýlýk, inkar olamaz. Türk de Kürt de Arap da bu ülkenin birinci sýnýf vatandaþýdýr. Baþý örtülü baþý kapalý da birinci sýnýf vatandaþtýr" dedi. "Sizin sorununuz bizim sorunumuzdur"

Biz bu iþi çözeceðiz, kardeþliðimiz, perçinleyeceðiz, ezelden beri nasýl kardeþsek ebediyen kardeþ kalacaðýz, baldýran zehri içmemiz gerekirse içeceðiz dedik. Türk, Kürt, Laz, Boþnak, Abaza benim kardeþim. Yaratýlaný yaratandan seveceðiz dedik. Candan serden geçmek gerekiyorsak geçeceðiz dedik. Bu kadim kardeþlik ortaklýðýný her ne pahasýna olursa olsun muhafaza edeceðiz dedik. Analarýn babalarýn gözyaþlarýný dindirmek, gençlerim ölümüne son vermeye ahdettik. Ýnkar, ret, asimilasyon politikalarýna son verdik.

"100 yýl önce sýnýrlarý çizdiler"

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Irak Bölgesel Kürt Yönetim Baþkaný Mesut Barzani ile birlikte toplu açýlýþlarýn yapýlacaðý alana geldi. Erdoðan ve Barzani birlikte halký selamladý.

100 yýl önce bu topraklarda cetvelle sýnýrlarýn çizildiðini belirten Baþbakan Erdoðan, "Ama bizim muhabbetimiz ortak, tarihimize, medeniyetimize sýnýr çizemezler. Gönlülerimizi hiçbir zaman birbirinden ayýramazlar. Onun için rahat olacaðýz ve geleceðe ayný aþkla yürüyeceðiz. Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Türk'ten ayýramazlar. Tarih boyunca zalime karþý birlikte

Ez jýve hezdikim Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr'a yaptýðý tarihi ziyarette ünlü sanatçý Ýbrahim Tatlýses ile Kürt sanatçý Þivan Perver sahnede buluþtu,düet yaptý.

Ez jive hezdikim Þýwan Perwer'de uzun uzun barýþtan söz etti, memleketine kavuþmanýn sevincini dile getirdi. Perwer, " Ez jýve hezdýkým, ez memleket hezdýkým (Ben sizi seviyorum, memleketi seviyorum) " dedi ve barýþ sürecine deðindi. Perwer Kürtçe "Serok Erdoðan mimarý ve aþi-

tiye bu (Sayýn Erdoðan barýþýn mimarý oldu). Sayýn Türkiye Cumhuriyeti Baþbakýný Recep Tayyip Erdoða, saðolsun, varolsun, ellerine saðlýk. Bunun için yüreði çarpan, aklý çalýþan herkese teþekkür ediyorum. Artýk farklýlýklar artýk yasak, yasak edilmeyecek. Hep yasaklarla karþýlaþtýk bu ülkeden ayrýldýk. Kimi hapishanelerde çürüdü, kimileri bizim gibi dönüyor þimdi. Dostluk elini biribirinize uzatýn. Burada kim varsa, hangi ýrktan varsa, elinizi uzatýn. Hangi dilde hangi kültürde olursa olsun. Barýþý yaþamaya hakký vardýr" dedi. 8’de

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde bulunan Kantar Kavþaðý'nda düzenlenen açýlýþ töreninde konuþan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani, barýþ mesajlarý verdi.Barzani, "Birliði ve kardeþliði oluþturma zamanýdýr. Bugün sevinçler içinde kaldým. Bugün görüyorum ki bir Türk lider kardeþliði oluþturuyor. Ortadoðu'da yaþayan insanlarýn birlikte yaþama günü gelmiþtir. Birlikte yaþamakla birlikte kalmakla birlikte yaþama yöntemleriyle halklarýmýzý mutlu görebiliriz. Savaþlar denendi. Kimse savaþtan bir þey görmedi. Bir Türk gencinin bir Kürt kaný dökmenin, bir Kürt gencinin Türk kaný dökmenin günü deðildir. Barýþ temeli atýlmýþ. Sayýn Erdoðan'a teþekkür ederiz ki çok cesurca bu temeli attý" dedi.

Barzaný Türkçe ve Kürtçe "Barýþýn temeli atýlmýþtýr. Yaþasýn kardeþlik, Yaþasýn Türk ve Kürt kardeþliði, Yaþasýn barýþ, Yaþasýn özgürlük. Baþarýlar ve mutluluklar diliyorum" diye sözlerini noktaladý. Barzaninin konuþmasý sürekli zýlgýtlar ve alkýþlarla kesildi. 5’te

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Yeni Diyarbakýrspor'a destek sözü verdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, kendisini havaalanýnda karþýlamaya gelen kulüp yöneticileri ve taraftar temsilcileriyle görüþtü. 10’da

Ahmet Kaya'ya rahmet diledi Hoþ geldin Þivan Perver diyoruz. Evine, yuvana, vatanýna, anne baba ocaðýna hoþ geldin. Diyorum ki aaah keþke bugün biri daha aramýzda olsaydý, bu topraklarýn bir baþka sesi, bir baþka nefesi daha aramýzda olaydý. Üzülme sen, üzülme baþýný öne eðme gün olur kavuþuruz dert etme Diyarbakýr. Aðlama sen aðlama kanlý bezler baðlama bu yangýn söner bir gün aðlama Diyarbakýr. Ey fýrtýnalý bayýr, ey mazlum Diyarbakýr, daðlarýnda kýzýl ateþ, alnýmda kýzýl bakýr, çiðdemler solar gibi, anneler yanar gibi, aðlama Diyarbakýr. Ben yandým siz yanmayýn diyordu. Ne var ki vatana, dosta, kardeþe hasret þekilde 13 yýl önce bugün 16 Kasým'da gurbette hayata veda etti. Ahmet Kaya'yý, Diyarbakýr'ýn, Malatya'nýn evladýný Türkiye'nin sesini, sevgili dostum Ahmet Kaya'yý vefatýnýn 14. senesinde rahmetle yad ediyorum. Sayfa 5’te

Yaþasýn Türk Kürt kardeþliði

Yaþasýn kardeþlik

Spor için destek sözü

mücadele ettik. Bundan sonra zulme karþý tek yürek olacaðýz. Zalimlerin yanýnda yer almayacaðýz. Mazlumlarýn, maðdurlarýn, gariplerin, yol arkadaþý olacaðýz" þeklinde konuþtu.

Mala te ava

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, Diyarbakýr'da 400 çiftin nikah þahidi oldu. Tatlýses ile düet yapan Þiwan Perver kendilerini bir araya getiren Baþbakan Erdoðan’a ‘Mala te ava’ dedi. Haberi Sayfa 8’de


2

16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

REKLAM

Ýran'daki Kürt parti temsilcileri, Türkiye'deki çözüm sürecinin bölge için umut verici bir adým olduðunu belirterek, Ýran ile diyalog içinde bir çözüm süreci baþlatýp, Kürt sorununu çözmek istediklerini söylediler.''Kürtler, Barýþ Demorkasi ve Çözüm Modellerini Tartýþýyor" konferansýiçin Ankara'ya gelen Kürt siyasetiçiler, AA muhabirine, Ýran'daki Kürt sorununa iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.Ýran Kürdistan Azadi Partisi Temsilcisi Hüseyin Yezdan, Ýran’daki Kürtlerin siyasi özgürlükler bakýmýndan bir hukuka sahip olmadýðýnýdile getirerek “Deniyor ki Ýran’da tek millet vardýr o da Ýran milletidir. Gerçekte ise, Ýran milleti diye bir þey yok. Çünkü Ýran’da altýmillet var; Kürt, Azeri, Fars, Beluc, Arap ve Türkmen. Siyasi hakimiyet Farslarýn elinde, diðer beþ millete ise hak ve hukuk tanýnmýyor.” dedi.Ýran devleti eliyle binlerce Kürt gencinin uyuþturucuya alýþtýrýldýðýnýiddia eden Yezdan, ekonomik sýkýntýlar nedeniyle Kürtlerin sýnýrda kaçakçýlýk yaparak geçimlerini saðladýðýnýsöyledi. Ýran’da yargýnýn hukuki deðil tamamen siyasi olduðunu öne süren Yezdan, "Aynýsuçtan yargýlanan Tahranlýbiri özgür kalýrken, Kürt biri idam ediliyor” diye konuþtu.Yakýn bir zamanda sýrf Kürtçe yazýyazdýklarýiçin iki gazetecinin mahkum edildiðini belirten Yezdan, þunlarýanlattý:"Ýran, Kürdistan’da fabrika yapmýyor. Kürt bir sermayedarýn fabrika yapmasýna dahi izin verilmiyor. Kürt gençleri iþsiz güçsüz durumda. 15 milyon Kürt var orada. Ancak baþka þehirlere giderek iþ bulabiliyorlar. 1979’daki olaylarda 100 binden fazla Kürt katledildi. Cihad fetvasýndan sonra Ýran güçleri Kürdistan’a gelip birkaç köyümüzde katliam yaptýlar. Kadýn, çocuk, ihtiyar, imam hepsini öldürdüler. Tüm köylerdeki imamlarýmýz öldürüldüler." "Ýran'da Sünni bir kimse bakan veya cumhurbaþkanýolamaz" Ýran'da sadece Kürtlere deðil diðer unsurlara da haksýzlýk yapýldýðýnýifade eden Yezdan, "Ýran’da resmi bir mezhep var. O da On iki Ýmam Þiasý’dýr. Kanunen bir sünni, cumhurbaþkanýya da bakan olamaz. Oniki Ýmam Þiasý’ndan olmayanlarýda kabul etmiyorlar" þeklinde konuþtu. "Ýran çözüm sürecinin akamete uðramasýiçin gayret sarfediyor" Türkiye'de devam eden çözüm sürecine de deðinen Yezdan, Ýran'ýn bu sürece destek vermediðini tam tersine süreci akamete uðratmaya çalýþtýðýnýbelirtti.“Kürt sorununun Türkiye’de çözülmesine dahi engel olmaya çalýþýyorlar. Kürtler ve Türkler arasýnda baþlayan bu çözüm sürecinin akamete uðramasý için gayret sarf ediyorlar. Çünkü Ýran, Kürt sorununu Türkiye’ye karþýbir kart olarak kullanmak istiyor. Eðer Kürt sorunu çözülürse Türkiye Ortadoðu’daki Kürtlerin dostu olacak, bu þekilde de bu kart Ýran’ýn elinden çýkmýþ olacak. Ýran bu kartýhem bölgede hem de batýda Türkiye’ye karþýkullanýyor. Biz biliyoruz ki, Türkiye’nin bu sorunu çözmesi onun güçlenmesine olanak saðlar." "Kürtler þiddet olaylarýndan uzak durmalýlar" Türkiye'deki Kürtlere de seslenen Yezdan, Kürtlerin þiddet olaylarýndan uzak durmalarýve sivil bir alanda mücadele vermeleri gerektiðini ifadede ederek, “Kürtler þiddet olaylarýndan uzak durmalýlar. Öyle bir mücadele vermeliler ki Türkiye’deki Kürt sonunu çözerken aynýzamanda Ortadoðu’daki Kürt sorunu için de bir temel teþkil etsinler" diye konuþtu.Yezdan,Türkiye'nin çözüm süreci kapsamýnda ciddi adýmlar attýðýna dikkat çekerek sözlerini þöyle sürdürdü: “Tabi ki bazýeksiklikler söz konusu. Bunlar da yavaþ yavaþ gündeme gelecektir. Çözüm sürecine yönelik atýlan adýmlar kesinlikle Türkiye için tehdit deðil fýrsattýr. Gerçek bir mutabakat Ortadoðu’da Türkler ve Kürtler için çok stratejik bir adým olacaktýr. Bu sürece Kürtler olarak tam destek veriyoruz. Kürt sorununda ilerleme olmasý Türkiye’nin kazancýdýr. Mesela, Güney Kürdistan’da yüzlerce Türk firmasýiþ yapýyor ve karlýçalýþmalarý var. Bu, Türk ekonomisine ciddi bir katkýdýr. Herkesin bunu görmesi lazým. Türk Hükümeti daha cesur adýmlar atarak Kürt halkýile iyi bir ittifak kurabilir.”


Kasetlerini bulundurmak hapis nedeniydi Ünlü Kürt ozan Þývan Perwer'in memleket hasreti biterken, o geçmiþte kasetlerinin yasak olduðu topraklarýna yasaksýz girdi. Yasaklý olduðu için Türkiye'ye gelemeyen Þývan Perwer'in kasetleri 'yasak' olmasýna raðmen

araçlarda evlerde bulunuyordu. 1990'lý yýllar ve öncesinde bilinen en önemli Kürt ses sanatçýsýydý. O yasaklý olduðu için kasetleri de yasaklýydý. Ancak sevenleri bir þekilde kasetlerini edinip dinliyordu. Þývan Perwer kaseti bulundurmak da hapise girme nedeniydi. Ancak o þimdi yasaklý olduðu ülkede ve üst düzeyde aðýrlanýyor.

Barzani ve Perwer sevinci 17 KASIM 2013 PAZAR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani ve sanatçý Þivan Perver, Habur Sýnýr Kapýsý'ndan sabah erken saatlerdeTürkiye'ye giriþ yaptý. Barzani ve Þivan Perver'in Türkiye'ye giriþ yapmasý ile birlikte güvenlik önlemleri en üst düzeye çýkartýldý. Türkiye'ye 20 araçla gelen Barzani ve Perwer geniþ güvenlik önlemleri altýnda karayolu ile Diyarbakýr'a geçti.

Polis Türkçe-Kürtçe anons yaptý

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) Baþkaný Mesut Barzani ve Kürt ozan Þivan Perver, Habur Sýnýr Kapýsý'ndan Türkiye'ye giriþ yaptý.Habur Sýnýr Kapýsý'ndan saat 07.10 sýralarýnda yaklaþýk 20 araçlýk konvoyla Türkiye'ye giriþ yapan Barzani ve Perver'i gümrük sahasýnda AK Parti Þýrnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, Þýrnak Vali Vekili Mustafa Akgün, Þýrnak Emniyet Müdürü Avni Usta ve AK Parti Ýl Baþkaný Mehmet Demir karþýladý. Milletvekili Dindar, Barzani'ye Kürtçe "Hoþgeldiniz" dedi. Gazetecilerin sorularýný yanýtsýz býrakan Barzani ve Perver tekrar araçlarýna binerek, Diyarbakýr'a doðru hareket etti. Barzani'ye Milletvekili Dindar ve Vali Vekili Akgün de eþlik etti.Öte yandan, Barzani posteri ve bölgesel yönetimin bayraklarýný taþýyan bir grup vatandaþ da Habur Sýnýr Kapýsý giriþinde

"Lider Barzani Hoþgeldin" yazýlý pankartý açtý.

Kürtler için büyük deðer Barzani'yi karþýlamada konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Mehmet Demir, ziyaretin Kürt ve Türk halký arasýnda sevgi, barýþ ve kardeþliðin daha da güçlenmesine vesile olacaðýný belirtti. Demir, "Öyle ümit ediyor ve inanýyoruz ki bu ziyaretiniz Kürt ve Türk halký arasýnda sevgi, barýþ ve kardeþliðin daha da güçlenmesine vesile olacaktýr. Zatý alinizin biz Kürtler için çok büyük deðer ifade ettiðini özellikle belirtmek istiyorum. Sizin þahsýnýza dair bu milletin yüreðindeki umudun hiçbir zaman sönmemesini diliyor tekrar hoþ geldiniz þeref verdiniz, baþ göz üstüne geldiniz" dedi. Barzani'nin konvoyu Þýrnak'ýn Cizre ilçesinden geçerken olaðanüstü güvenlik önlemleri alýndý. Mesut

Barzani ve Perwer, DiyarbakýrMardin karayolu üzerinde kalabalýk bir grup tarafýndan karþýlandý. Barzani ve Perwer'i karþýlamaya gelen kalabalýk Türkçe ve Kürtçe pankartlar açarken, yolu trafiðe kapatan vatandaþlara polis tarafýndan Kürtçe ve Türkçe anonslar yapýldý. Diyarbakýr-Mardin yolunu kapatan kalabalýk grup yüzünden Barzani ve Perver araçlarýndan inemedi. Sloganlar atan vatandaþlarýn yanýndan geçen Barzani ve Perver Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý karþýlamak üzere Diyarbakýr Havaalaný'na geçti.

Bildiri daðýtýldý Bu arada Diyarbakýr'da Komeleya Tevgera Ciwanen Kurdistane imzalý

bildiri daðýtýldý. Bildiride Barzani'nin karþýlanmasý istendi. Barzani'ye yakýnlýðý ile bilinen Diyarbakýr'daki dernekler ve STK'larýn bastýrdýðý bildiride,Barzani'nin, Bölgesel Kürt Yönetimi bayraðý ile karþýlanmasý isteði yer aldý. Kentte sevinç turu

Barzani'nin Diyarbakýr'a gelmesine yakýn saatlerde kentte hareketlilik gözlendi. Barzani taraftarý Diyarbakýrlýlar ellerinde Bölgesel Kürt Yönetiminin bayraklarý araçlarla klakson çalýp kentte tur attý. Ofis semtinde uzun araç kuyruklarý oluþtu. Abdulkadir Baran ÇÝMEN (OLAY)

Þývan Perwer mutlu etti

Brüksel programýný yarýda kesti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr gezisi nedeniyle Brüksel'deki programýný tamamlamadan kente döndü.

Baydemir, Brüksel dönüþünde Türk Hava Yollarýna ait bindiði uçakta 210 yolcuyla tek tek ilgilenerek, Kürtçe ve Türkçe Diyarbakýr'a hoþ geldiniz diyerek, bir isteklerinin

olduðunda emirlerine amade olduðunu söyledi. Baydemir, yolcularla yaptýðý sohbette, Baþbakanýn Diyarbakýr ziyaretinden dolayý, Brüksel'deki programýný yarýda kestiðini anlattý.

Uzun yýllar sonra Türkiye'ye gelen ve çok sevdiði Diyarbakýr'ý da görme fýrsatýný yakalayan Kürt ozan Þýwan Perwer kentte sevinç yarattý. Barzani için oluþan sevinç konoyunda Þýwan Perver'in de posterleri dikkat çekti. Þývan Perwer, bir kesimin tepkisi üzerine barýþa katký için Diyarbakýr'a gittiðini açýklamýþtý. Perwer "Cumartesi günü Irak Federal Kurdistan Yönetimi baþkaný sayýn Mesud Barzani'nin Diyarbakýr'a kadim ismi ile Amed'e

yapacaðý iki günlük ziyaretine ricasý ve isteði üzerine katýlma kararýný vermiþ bulunmaktayým. Burada esas ve tek amacýmýz barýþ sürecine destek vermektir. Barýþ kutsal bir olgu olup baþta toplumumuz olmak üzere eðitim, sosyal iliþkiler, ekonomik alanlar baþta olmak üzere insanlýðýn her alanýnda geliþmesi ve huzuru için bir zorunluluktur. Türkiye'deki bütün kesimleri barýþa destek sunmaya ve insanlarýmýz arasýnda, hoþgörü ile karþýlýklý saygý, çoðulcu özgür ve demokratik bir

toplum, sevgi ve kardeþlik duygularýný geliþtirmeye davet ediyorum ve sadece bunun için yarýn Diyarbakýr'dayým. Þimdiye kadar bu kutsal çalýþmaya öncülük eden ve çaba sarfeden zindanda, daðlarda, sürgünde, parlementoda ve sorumlu makamlardaki bütün þahýslara kamuoyu önünde teþþekür ediyorum. Barýþ için atan kalplere, barýþ için çalýþan beyinlere, barýþ için elini taþýn altýna koyanlara ve barýþa el uzatanlara yüce rabbimmden sabýr ve metanet diliyorum" demiþti.


4

Gündem

Tarihi günde cosku vardý 17 KASIM 2013 PAZAR

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan beklenen Diyarbakýr gezisini gerçekleþtirdi. Erdoðan havaalanýnda puþu taktý, BDP'li Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir tarafýndan sýcak karþýlandý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, milletvekilleri Ahmet Türk, Sýrrý Sakýk, Altan Tan, Leyla Zana karþýladý. Baþbakan Erdoðan için geniþ güvenlik önlemleri alýndý. Yolda kendisini karþýlayan vatandaþlara el sallayan Baþbakan Erdoðan, eþi Emine Erdoðan ile birlikte Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'na geldi. Ýlk defa BDP'li Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'ný ziyaret eden

Baþbakan Erdoðan'ý Diyarbakýr Havaalaný'nda, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin karþýladý. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'da ABD gezisini erteleyerek, Erdoðan'la ayný uçakla Diyarbakýr'a geldi. Erdoðan, uçaktan indikten sonra þehir merkezine gitmek üzere otobüsüne bindi. Erdoðan'a havaalaný çýkýþýnda vatandaþlarýn gösterdiði yoðun ilgi izdihama neden oldu. Esnaflar kepenk kapatmadý, Erdoðan'a el salladý Öte yandan, Baþbakan Erdoðan'ýn daha önceki Diyarbakýr ziyaretinde esnaf kepenk kapatýrken, bu ziyaretinde yol güzergahýndaki tüm esnaflar, açýk olan iþyerlerinin önünde bekleyerek Erdoðan'a el salladý.

Bölgesel Kürt Yönetim Baþkaný Mesut Barzani ve ardýndan da Kürt sanatçý Þývan Perver Diyarbakýr Valiliði'ne geldi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Barzani'yi valilik giriþinde Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç karþýladý. Baþbakan ve Barzani'nin ardýndan Kürt sanatçý Þývan Perver de valiliðe geçti. Erdoðan ve Barzani'nin valilik ziyareti basýna kapalý gerçekleþti. Görüþme devam ederken

DÝYARBAKIRLI VATANDAÞ EVLENMEK ÝÇÝN PANKART AÇTI Erdoðan'ý bekleyen vatandaþlardan, kimi dilekçe verirken, kimi de evlenmek istediðini belirten pankart açtý. Baþbakan Erdoðan'ýn geliþi nedeniyle geçen yýllara oranla yoðun güvenlik önlemlerinin alýnmadýðý görüldü. Vatandaþlar, Baþbakan Erdoðan ile eþi Emine Erdoðan'a Diyarbakýrspor formasý verdi. Yoðun izdiham nedeniyle bazý vatandaþlar ezilme tehlikesi yaþadý. Erdoðan, havaalaný çýkýþýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i makamýnda ziyaret etmek üzere hareket etti.

Ýlk kez ziyaret etti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, ilk defa Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Erdoðan'ý ziyaretinde Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in yaný sýra DTK Genel Baþkaný Ahmet Türk, BDP Milletvekili Sýrrý Sakýk, Altan Tan ve Leyla Zana karþýladý.

Emine Erdoðan Puþu taktý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan

Zayi ilanlarý

Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu,

havaalanýndaki karþýlamada poþu taktý.

Erdoðan ve Barzani Valilikte Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, daha sonra Diyarbakýr Valiliði'ni ziyaret etti. Erdoðan'ýn valiliðe girmesinin ardýndan Irak

kapý aralamýþ olduk. Ýçeride son derece verimli, son derece hoþ espirili ayný zamanda bir sohbetimiz oldu, görüþ alýþveriþimiz oldu. Diyarbakýr'ýmýz açýsýndan da önemli bir görüþme olduðunu düþünüyorum. Umut ediyorum ki bu görüþme bu buluþma hepimizin acil ihtiyacýný duyduðu eþitlik temelinde özgürlük temelinde kardeþlik hukuku temelinde nihai bir barýþa kalýcý bir barýþa da katký sunmuþ olur" diye konuþtu.

17 KASIM 2013 PAZAR YIL: 13 SAYI: 4445 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR.

sanatçý Ýbrahim Tatlýses de Diyarbakýr Valiliði'ne geldi. Erdoðan ziyaret sonrasý Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani ile birlikte miting alanýna gitti. Þývan Perwer ve Ýbrahim Tatlýses daha sonra birlikte alana geçti. Perwer ve Tatlýses kendileri için protokolde ayrýlan bölüme geçerken Baþbakan Erdoðan, eþi Emine Erdoðan ve Barzani ile tokalaþýp yerlerine oturdu. Rýza BARUT(OLAY)

Diyarbakýr açýsýndan önemli görüþme

G.V:3480351523 nolu vergi mükellefi olup 34151-34200, 299251-299300, 299401-299451 arasý fatura ciltlerimi kaybettim.Hükümsüzdür. Göksel Erdoðan T.C(17311901384)

yazarlara aittir.

yöresel aksesuar olarak bulunan 'Puþu'yu omuzuna atarak BDP'li Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Baydemir Baþbakan'ýn sýcak ve samimi bir hava ile karþýladý. Baþbakan Erdoðan, Belediye Baþkaný Osman Baydemir ile tokalaþarak bir süre ayak üstü sohbet etti. Baþbakan Erdoðan'ýn belediye ziyaretine katýlan Emine Erdoðan'ýn yöresel aksesuar olarak bilinen 'Poþu' takmasý dikkatleri çekti. Bu arada, Baþbakan Erdoðan da

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardýndan konuþan Osman Baydemir, "Diyarbakýr'ýmýz açýsýndan önemli bir görüþme olduðunu düþünüyorum. Baþbakan ile aramýzda þöyle bir espiri geçti; ben 'Giderayak geldiniz sayýn Baþbakaným, daha önce gelseydiniz belki birkaç proje alýrdým sizden' dedim. O da bana espirili bir yanýt verdi" dedi. Baþbakan Erdoðan ile yapýlan görüþmenin ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Baþbakan Erdoðan'ýn büyükþehir belediyesini ilk ziyareti olduðunu söyledi. Baydemir, "Doðrusu þöyle bir espiri de geçti aramýzda. Ben giderayak geldiniz siz geldiniz sayýn Baþbakan'a, daha önce gelseydiniz belki birkaç proje alýrdým sizden. O da espirili bir yanýt verdi. Ama hafif raylý sistemimiz tamamen hazýr. Ýhale etme aþamasýndayýz. Ve Dicle Vadisi bu iki projeyi de görüþtük, sanýrým bu iki proje konusunda da en azýndan bizden sonra gelecek ekip açýsýndan bir

"ZÝYARETÝ KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELÝK BÝR ADIM OLARAK GÖRMEK ÝSTÝYORUZ" Daha sonra konuþan DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, bu dönemin artýk diyalog dönemi olduðunu söyledi. Türk, "Bu diyaloðun müzakereye dönüþmesi lazým Kürtleri bir halk olarak gören bir anlayýþla artýk meseleye yaklaþýlmasý gerektiðini ifade ediyoruz. Eðer köklü deðiþim ve çözüm konusunda Ortadoðu'nun en kadim halklarýndan biri olan Kürtlerin hukuku hakký göz önünde tutulmasa sürecin sancýlý olacaðýný ifade etmek istiyorum. Umut ediyorum ki Kürtleri bir halk Kürtlerin taleplerini içselleþtiren bir yaklaþýmla bütün bu kritik süreçleri aþarýz. Beklentimizi budur Diyarbakýr ziyaretini de Kürt sorununu çözümüne yönelik bir adým olarak görmek istiyoruz. Halkýmýz da bunu görmek istiyor" þeklinde konuþtu.

MESUT BARZANÝ'NÝN DÝYARBAKIR ZÝYARETÝ Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Mesut Barzani'nin Diyarbakýr ziyaretini de deðerlendiren Türk, "Tabii ki sayýn Barzani, sayýn Baþbakan ile görüþmek

üzere geldiler. Tabii ki burasý, Amed Kürtler için önemli bir yerdir. Kürtlerin kalbidir. Amed'de bulunmasý bakýmýndan, sayýn Barzani de bugün kendi topraðýna kendi ülkesine insanlarýn arasýna geliyor. Biz burada misafirperverlik ölçüsünde gereken sorumluluðu yerine getireceðiz. Bizim tartýþacaðýmýz elbetteki çok þey var. Ama bugün bütün bunlarý tartýþma zemini olmayabilir. Ama biz de biliyoruz Kürtler arasýnda diyalog özellikle Rojava'daki sýkýntýlar Kürtlerin gündemindedir. Rojava'dan tutun Kürtlerin ortak bir irade ortak talepler doðrultusunda bütünleþmesi bizim için önemlidir. Ýnanýyorum ki her zeminde ve her yerde fýrsat bulduðumuzda Kürtlerin önce birliði ve bugün Rojava'da kendi topraðýný kendi köyünü kendini korumaya çalýþan Rojava halkýnýn yanýnda olma konusundaki kararlýlýðýmýzý dile getireceðiz" ifadelerini kullandý.

Bakan Güler ve Þývan'ýn hatýra fotoðrafý Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, sanatçý Þivan Perver ile bir araya geldi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, sanatçýÞivan Perver ile bir araya geldi.Twiiter hesabýndan Þivan Perver'le bir araya geldiði fotoðrafý paylaþan Güler, fotoðrafýn altýna da "37 yýllýk memleket hasretinden sonra ülkemize dönen Þivan Perver'le.." notunu düþtü.


Bölge Haber

5

Ezelden ebede kardesiz 17 KASIM 2013 PAZAR

Baþbakan Erdoðan, "Hiçbir bölge kendi kaderine terkedilemez. Hiçbir kimlik inkar edilemez, yeni Türkiye'de ayrýmcýlýk, inkar olamaz. Türk de Kürt de Arap da bu ülkenin birinci sýnýf vatandaþýdýr. Baþý örtülü baþý kapalý da birinci sýnýf vatandaþtýr" dedi.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Irak Bölgesel Kürt Yönetim Baþkaný Mesut Barzani ile birlikte toplu açýlýþlarýn yapýlacaðý alana geldi. Erdoðan ve Barzani birlikte halký selamladý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan , Mesut Barzani'nin babasý Mustafa Barzani'nin 1932 yýlýnda Türkiye'ye geldiðini hatýrlatarak, "Bundan 81 yýl önceydi, 21 Haziran 1932'de Hakkari Þemdinli'den sýnýrdan çok önemli misafirlerimiz gelmiþti. Topraklarý uçaklarla bombalanmýþ, köyleri yakýlmýþ yýkýlmýþtý. Eþleri dostlarý katledilmiþti. Yerlerinden yurtlarýndan yuvalarýndan kopmuþ sürgüne hüküm giymiþlerdi. Þemdinli'den kardeþlerinin yurduna, yuvasýna, hanesine, Türkiye'ye geldiler. Buradaki kardeþleri onlarý muhabbetle kucakladýlar. Burasý sizin evinizidir dediler. Tarih boyunca yaptýklarý gibi sofradaki ekmeklerini onlarla paylaþtýlar. Gelenlerden bir tanesi 'Biz Türkiye'de asýlmayý bekliyorduk. Ýdam edilmeyi bekliyorduk, zira Türkiye üzerinde bizi tutuklamak ve asmak için aðýr baský vardý. Ama biz Türkiye'ye seve seve geldik. Çünkü ölsek de Türkiye'de ölmek istiyorduk. Türkiye'de beklediðimiz akýbet bizi karþýlamadý. Çok iyi muamele gördük.' Evet, bunu söyleyen Molla Mustafa Barzani'ydi. Ýþte o Barzani 81 yýl önce kardeþlerinin ülkesi Türkiye'ye misafir oldu. Bugün onun oðlunu deðerli dostum Mesut Barzani'yi burada misafir ediyoruz. Ankara'da Ýstanbul'da defalarca aðýrladýðýmýz Sayýn Barzani'yi bugün bir kere Diyarbakýr'da aðýrlýyoruz. Týpký bananýz, amcalarýnýz gibi kardeþlerinizin topraklarýna ve onlarýn ülkesi Türkiye'ye hoþ geldiniz. Sizi, þahsýnýzda Kuzey Irak Kürdistan bölgesindeki kardeþlerimi muhabbetle selamlýyorum. Diyarbakýrlý büyük þair mütefekkir Sezai Karakoç diyor ki, Diyarbakýr sadece Türklerin deðildir, Diyarbakýr sadece Kürtlerin deðil, sadece Araplarýn deðildir. Týpký Erbil gibi, Diyarbakýr hepimizindir. Erbil'de kendimizi kendi þehrimizde hissettik. Sizde burada kendinizi þehrinizde hissedin" dedi.01

"KEÞKE AHMET KAYA DA BURADA OLSAYDI" Þivan Perver'in de 37 yýl aradan sonra Türkiye'ye geldiðini belirten Baþbakan Erdoðan, Ahmet Kaya'nýn da bu aný görmesini çok istediðini ifade ederek þöyle konuþtu: "Bugün büyük bir hasretle vatandan, sýladan, anne, baba, kardeþ hasretine de burada Diyarbakýr'da son veriyoruz. Büyük bir kavuþmaya kucaklaþmaya hep birlikte þahit oluyoruz. Tam 37 yýl süren bu anlamsýz, bu acý, kederli, hüzünlü, özleme bugün artýk son veriyoruz. Türkiye'nin sesini, bu topraklarýn sesini, bugün artýk vatanýyla, aþkýyla, sevdasýyla buluþturuyoruz. Hoþ geldin Þivan Perver diyoruz. Evine, yuvana, vatanýna, anne baba ocaðýna hoþ geldin. Diyorum ki aaah keþke bugün biri daha aramýzda olsaydý, bu topraklarýn bir baþka sesi, bir baþka nefesi daha aramýzda olaydý. Üzülme sen, üzülme baþýný öne eðme gün olur kavuþuruz dert etme Diyarbakýr. Aðlama sen aðlama kanlý bezler baðlama bu yangýn söner bir gün aðlama Diyarbakýr. Ey fýrtýnalý bayýr, ey mazlum Diyarbakýr,

daðlarýnda kýzýl ateþ, alnýmda kýzýl bakýr, çiðdemler solar gibi, anneler yanar gibi, aðlama Diyarbakýr. Ben yandým siz yanmayýn diyordu. Ne var ki vatana, dosta, kardeþe hasret þekilde 13 yýl önce bugün 16 Kasým'da gurbette hayata veda etti. Ahmet Kaya'yý, Diyarbakýr'ýn, Malatya'nýn evladýný Türkiye'nin sesini, sevgili dostum Ahmet Kaya'yý vefatýnýn 14. senesinde rahmetle yad ediyorum. Ah o da burada olaydý. Çünkü ben Pýnarhisar'a giderken o da uðurlamaya gelmiþti. O gün yapýlan o merasimde o da þarkýlarýyla bu kardeþinizi uðurlamaya gelmiþti. Þivan'ýn dediði gibi o yaralý yürek treniydi. Ýbrahim Tatlýses ve Þivan Perver'i keþke yan yana görebilseydi, bizimle dinleseydi, onlara eþlik edeydi. Allah'ýn takdiri karþýsýnda boynumuz kýldan ince. Bütün buradaki bu buluþma muhabbet hasret giderme Diyarbakýr'da ayný gökyüzünün altýna kurduðumuz muhabbet ortamý Yunus Emre'nin, Hacý Bektaþi Veli'nin ruhunu muazzez etmiþtir. Bu muhabbet Ahmedi Hani'nin, Faki Teyra'nýn ruhunu muazzez etmiþtir. Biz sizlerle ezelden kardeþsiz ve evele kadar kardeþliðimiz sürecek. Sadece yol arkadaþý deðil, kader arkadaþýyýz, pazara kadar deðil mezara, mahþere kadar biriz beraberiz. Ayný coðrafyanýn mensuplarýyýz. Bugün Þivan Perver, 37 yýldan sonra burada. Sað olsun bütün sýkýntýlarýna raðmen hakikaten çok büyük bir sýkýntýyý yaþayan Ýbrahim Tatlýses kardeþimiz de burada. Birlikte beraber düet yaptýlar. Ýnþallah çok kýsa bir zaman içerisinde kendisinin türküleriyle yine bir arada olacaðýz. Rabbim ona da saðlýðýný, sýhhatini lütfetsin."

"100 YIL ÖNCE SINIRLARIMI ÇÝZDÝLER AMA" 100 yýl önce bu topraklarda cetvelle sýnýrlarýn çizildiðini belirten Baþbakan Erdoðan, "Ama bizim muhabbetimiz ortak, tarihimize, medeniyetimize sýnýr çizemezler. Gönlülerimizi hiçbir zaman birbirinden ayýramazlar. Onun için rahat olacaðýz ve geleceðe ayný aþkla yürüyeceðiz. Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Türk'ten ayýramazlar. Tarih boyunca zalime karþý birlikte mücadele ettik. Bundan sonra zulme karþý tek yürek olacaðýz. Zalimlerin yanýnda yer almayacaðýz. Mazlumlarýn, maðdurlarýn, gariplerin, yol arkadaþý olacaðýz" þeklinde konuþtu.

"SÝZÝN SORUNUNUZ BÝZÝM SORUNUMUZ" 2005 yýlýnda Diyarbakýr'da yaptýðý konuþmayý hatýrlatan Erdoðan, "Bir annenin çocuðuyla kendi anadilinde konuþamamasýndan daha büyük azap ne olabilir. Þivan Perver'in kasetlerinin nasýl saklandýðýný nasýl gizli gizli dinlendiðini ben de bilirim. Faili meçhullerin, iþkencelerin, sürgünlerin ne büyük bir acý olduðun bilirim. Dýþlanmayý, ötelenmeyi bilirim. 2005 yýlýnda burada Diyarbakýr'da sizlere bir þey söyledim. Sizin meseleniz bizim meselemizdir. O günden beri sözümüzün arkasýndayýz be takipçisiyiz. Bizi tehdit ettiler vazgeçmedik. Engeller çýkardýlar, aþtýk, zorluklar çýkarttýlar ama yýlmadýk. Partimizi kapatmak istediler, tuzaklar kurdular, sabotajlar yaptýlar biz bir tek geri adým atmadýk. Bizi yanýz býraktýlar, destek olmadýlar. Çözüme yanaþmadýlar ama tek baþýmýza bu yolda ilerledik. Biz bu iþi çözeceðiz,

kardeþliðimiz, perçinleyeceðiz, ezelden beri nasýl kardeþsek ebediyen kardeþ kalacaðýz, baldýran zehri içmemiz gerekirse içeceðiz dedik. Türk, Kürt, Laz, Boþnak, Abaza benim kardeþim. Yaratýlaný yaratandan seveceðiz dedik. Candan serden geçmek gerekiyorsak geçeceðiz dedik. Bu kadim kardeþlik ortaklýðýný her ne pahasýna olursa olsun muhafaza edeceðiz dedik. Analarýn babalarýn gözyaþlarýný dindirmek, gençlerim ölümüne son vermeye ahdettik. Ýnkar, ret, asimilasyon politikalarýna son verdik. 23 Nisan 1920 ruhuyla yeni bir Türkiye ruhu inþa ediyoruz. Bu ülkedeki herkesle birlikte inþa ediyoruz. 1920 TBMM'de Türkiye, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Boþnak bir ve beraber cumhuriyeti nasýl kurdularsa yeni Türkiye ruhunu o þekilde yeniden inþa ediyoruz" dedi.

"TEK PARTÝ ANLAYIÞININ HÜKÜM SÜRMESÝNE ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ" Bölgede tek parti anlayýþýnýn hüküm sürmesine izin vermeyeceklerini dile getiren Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Yeni süreçte bir þeye dikkat edeceðiz, cumhuriyetin ardýndan olduðu gibi bir tek parti zihniyetinin, dayatmalar, baskýlar, zulümler, farklý formatlar inkar ve reddin oluþmasýna asla izin vermeyeceðiz. Doðuda, güneydoðuda yeni bir tek parti anlayýþýnýn hüküm sürmesine müsaade etmeyeceðiz. Farklýlýklar tahammül edemeyenler refah getiremezler. Kendileri gibi düþünmeyenleri katledenler bölgeye demokrasi getiremezler. Kendilerinden baþkasýna, hayat ve siyaset hakký tanýmayanlar bölgeye birliktelik getiremezler. Meselesi hizmet olmayanlar bu bölgeye tebessüm getiremezler."

"ÇÖZÜM SÜRECÝNDEN RAHATSIZ OLAN VAR" Çözüm sürecinden rahatsýz olanlarýn engel oluþturmaya çalýþtýðýný belirten Erdoðan, "Vicdanýnýza, kalbinizin sesine kulak verin. Her konuda karar verirken vicdanla, kalple, gönülle karar verin. Bizim aracýlara ihtiyacýmýz yok. Bizim tercümanlara ihtiyacýmýz yok. Her zaman gönül diliyle konuþtuk. Bundan sonra da gönül diliyle konuþacaðýz. Bundan daha güçlü dil olamaz. Burada bir haber aldým bana 78 yaþýndaki Halise Teyze'yi anlattýlar. Kendisini halen görmedim. Burada mý bilemiyorum, duydum ki Tayyip Erdoðan buraya geliyor diye heyecanlanmýþ. 'Allah ömrümün tamamýný ona versin' diye dua etmiþ. 78 yaþýndaki Halise Teyze bir yýl oldu hiç çocuðumuz ölmediði için bize dua ediyormuþ. Allah ona uzun ve hayýrlý ömür nasip etsin. Halise teyzenin burada ettiði duayý Van'da, Þanlýurfa'da, Hakkari'de annelerimiz de ediyor. Bir yýldýr asker polis þehit olmuyor, gençler bir hiç uðruna ölüp gitmiyor. Nevruz'da bu bahar kalýcý olsun dedik. Sýcak olsun, soðuk olsun, kar yaðsýn, yaðmur yaðsýn ama gönüllerde açan bahar çiçeði hiç solmasýn. Daðlarýmýzda, köylerde, yaylalarda, mezralarda bahar devam ediyor. Batýdaki evlere de, doðudaki evlere de artýk ateþ düþmüyor. Kuzeyde de güneyde de ocaklar sönmüyor. Analar, babalar olduklarý yere çökmüyor. Artýk daðlarýmýzda olduðu gibi þehirlerimizde de çiçek-

Yaþasýn Türk Kürt kardeþliði Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde bulunan Kantar Kavþaðý'nda düzenlenen açýlýþ töreni, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker'in bir bölümünü Kürtçe yaptýðý konuþmasýnýn ardýndan sahneye davet edilen Irak Kürdistan Bölgesel Baþkaný Mesut Barzani, Kürtçe konuþma yaptý.

Konuþmasýnda barýþ mesajlarý veren Barzani "Birliði ve kardeþliði oluþturma zamanýdýr. Bugün sevinçler içinde kaldým. Bugün görüyorum ki bir Türk lider kardeþliði oluþturuyor. Ortadoðu'da yaþayan insanlarýn birlikte yaþama günü gelmiþtir. Birlikte yaþamakla birlikte kalmakla birlikte yaþama yöntemleriyle halklarýmýzý mutlu görebiliriz. Savaþlar denendi. Kimse savaþtan bir þey görmedi. Bir Türk gencinin bir Kürt kaný dökmenin, bir Kürt gencinin Türk kaný dökmenin günü deðildir. Barýþ temeli atýlmýþ. Sayýn Erdoðan'a teþekkür ederiz ki çok cesurca bu temeli attý" dedi. Barzani "Benim Kürt kardeþlerimden ve Türk kardeþlerimden isteðim þudur; barýþ projesini desteklesinler. Barýþa verilecek savaþ, zor bir savaþtýr. Ýnanýn cesur bir insan olmazsa barýþ için savaþ veremez. Barýþ yolu ne kadar uzun olursa olsun, bir saat savaþmaktan daha iyidir. Bugün Türk Kürt kardelerime söylemek istiyorum ki bütün gücümüzle barýþ sürecini destekliyoruz ve destekleyeceðiz. " diye konuþtu

Yeni tarih oluþturma zamaný Barzani, Diyarbakýr'a gelmekten

dolayý memnuniyetini dile getirdi ve " Bu fýrsatý bize tanýdýðý içinSayýn Baþbakan'a teþekkür ediyorum. Kürdistan halkýnýn selamýný Türk halkýna taþýyorum. Deðerli Diyarbakýr halký için yeni bir tarih oluþturma zamaný gelmiþtir. Birbirini kabul etmek, kardeþlikle yaþamak zamanýdýr. O günü oluþturma zamaný Baþbakanýn Erbil'e geliþiyle baþlamýþtýr. Ben o gün sevinçler içinde kaldým. Bugün bir Türk bulunmuþtur ki kardeþlik ve doðru yollarý olan bir önder. Ortadoðu'da yaþayan insanlar birlikte yaþama günü gelmiþtir. Birlikte yaþamak ile birlikte kalmakla halklarýmýzý mutlu günlerimize götürebiliriz" þeklinde konuþtu. Barzaný Türkçe ve Kürtçe "Barýþýn temeli atýlmýþtýr. Yaþasýn kardeþlik, Yaþasýn Türk ve Kürt kardeþliði, Yaþasýn barýþ, Yaþasýn özgürlük. Baþarýlar ve mutluluklar diliyorum" diye sözlerini noktaladý. Barzaninin konuþmasý sürekli zýlgýtlar ve alkýþlarla kesildi. Barzani'nin konuþmasý duygulu anlar yaþanmasýna vesile olurken, sahneden inip yerine oturuncaya kadar alkýþlandý. Rýza BARUT (OLAY)

ler açýyor. Bu bahardan rahatsýz olanlar da var. Bu aydýnlýktan, huzurdan, kardeþlikten, rahatsýz olanlar var. Kucaklaþmadan, muhabbetten rahatsýz olan, uyuþturucu satamadýðý için rahatsýz olan var. Gençlerin kanýný içemediði için rahatsýz olan, Türkiye'nin büyümesinden rahatsýz olanlar var. Ýçeride de dýþarýda da var. Bir yarasa gibi karanlýkta yaþamayý alýþkanlýk halinde getirip ýþýktan, umuttan, yaþama sevincinden rahatsýz olan var. Kepenkler kapanmadýðý için, okullarýn hastanelerin, barajlarýn, konutlarýn yapýlmasýndan rahatsýz olanlar var. Yoksullukla mücadeleden rahatsýz olan var. Ýþte bunlar bu baharý, huzuru sabote etmek için her yolu deniyorlar. Dün Nusaybin'de böyle bir sabotaj gerçekleþtirdiler. Bunlara fýrsat vermeyeceðiz. Benim bir arzum sizlerden bir ricam var. Eðer siz bu sürece sahip çýkarsanýz, bu süreç büyüyecek. Hiç endiþeniz olmasýn. Bu bahara sahip çýkarsanýz daha da kalýcý olacak. Diyarbakýr bu umuda sahip çýkarsa bu fidanlar çýnar olacak, kök salacak, geleceðe umutla ilerleyecek. Söz silahtan etkilidir. Siyaset þiddetten çok daha etkilidir. Zalimin deðil kendi halkýnýn, kendi kardeþlerinin, mazlumlarýn yanýnda durmak esastýr. Ayrýlýktan, çatýþmadan, savaþtan yana deðil, her zaman barýþtan, kardeþlikten yana olmak önemlidir. Bunun için baþarýlý olduk" diye konuþtu.

"DAÐDAKÝLERÝN ÝNECEÐÝ, CEZAEVLERÝNÝN BOÞALTILACAÐI BÝR TÜRKÝYE GÖRECEÐÝZ" Daðdakilerin ineceðini ve cezaevlerinin boþaltýlacaðýný vurgulayan Baþbakan Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Þiddet hiçbir sorunun çözüm yöntemi deðildir. Acýdan, ölümden, kandan gözyaþýndan baþka hiçbir þey getirmedi ve getirmez. Onun için Diyarbakýr'ýn sürece sahip çýkmasýný istiyorum. Tehdit, sabotajlara, kýþkýrtmalara karþý tek yürek olmalýdýr. Çocuklarýmýzýn caný kaný üzerinden hesap yapanlara Diyarbakýr'ýn yeter artýk demesini istiyorum. Yeter artýk demeye var mýyýz. Artýk hiç kimse yoksul Kürt çocuklarýnýn Türk çocuklarýnýn kaný üzerinden rant hesabý yapmasýn. Hiçbir devlet çete lobi bizim çocuklarýmýz kullanarak çýkar hesabý içerisinde girmesin. Milletin hayýr duasýyla Allah ömür verirse gelecek çok daha farklý olacak. Daðdakilerin indiðini cezaevlerinin boþaltýldýðýný, 76 milyonun kucaklaþtýðýný, bir ve beraber olduðunu, büyük Türkiye olduklarýný göreceðiz. Hiç endiþeniz olmasýn. Diyarbakýr bölgenin kutup yýldýzý bir þehirdir. Mürþit, yol gösterici bir þehirdir. Zülküf ve Elyasa peygamberlerin, evliyanýn þehridir. Mekke, Medine Kudüs ve Þam'ýn ardýndan Ýslam coðrafyasýnýn beþinci sayýlan bir þehridir. Diyarbakýr huzurlu olursa Erbil, Kamýþlý, daha huzur olur, Diyarbakýr refah içinde olursa Türkiye de olur. Sizin sorumluluðunuz büyüktür. Bu yeni süreçte Diyarbakýr'ýn hakem olmasýný, mürþit olmasýný, sürece yol göstermesini, ýþýk tutmasýný istiyoruz." Erdoðan, 2 günde açýlýþý yapýlacak yatýrýmlarýn toplam maliyetinin 880 milyon TL olduðunu sözlerine ekledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan toplu açýlýþ töreni yapýldý.


6

EKONOMÝ

Van sabunu ABD yolunda 17 KASIM 2013 PAZAR

Van'ýn Gürpýnar ilçesinde üretilen naturel sabunlarýn numuneleri Amerika Birleþik Devleri'ne (ABD) gönderileceði belirtildi.

Et üretiminde rekor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, et üretiminin 9 ayda 2 milyon tonu aþarak rekor kýrdýðýný söyledi. Güneydoðu bölgesinde de çözüm süreci ile birlikte yaylacýlar hayvancýlýðýný geliþtirdi. Bölgede de et üretimi artýþ gösterdi. Diyarbakýr, Batman, Þýrnak, Mardin baþta olmak üzere bölge illerinde hayvancýlýkla uðraþanlar hayvanlarýný korkusuz meraya otlatmaya çýkarýnca bu sektörde geliþmeler oldu. TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, et üretim rakamlarýný deðerlendirdi. Bayraktar, "Kýrmýzý et ve tavuk, hindi eti üretimi Ocak-Eylül döneminde yüzde 5,9 artarak 2 milyon 8 bin 701 tona çýktý. Et üretimi 9 ayda 2 milyon tonu aþarak rekor kýrdý" dedi. 9 aylýk büyüme eðilimi sürdürülürse 2013 yýlýnda kýrmýzý et üretiminin 1 milyon 47 bin tonu geçeceðini belirten Bayraktar, tavuk ve hindi etiyle birlikte toplam et üretiminin 2,86 milyon tona ulaþacaðýný vurguladý. Bu rakamýn 1 milyon 773 bin 223 tonunu tavuk eti, 905 bin 177 tonunu sýðýr eti, 113 bin 745 tonunu koyun eti, 37 bin 854 tonunu hindi eti, 28 bin 59 tonunu keçi eti, 134 tonunu ise manda etinin oluþturacaðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2012 yýlýnýn Ocak-Eylül döneminde üretimi yüzde 9,7 azalan hindi ve üretimi yüzde 92,3 gerileyen manda eti dýþýnda et üretiminde artýþ görüldü. 2012 yýlýnda üretimi yüzde 25,3 gerileyen keçi etinde üretim 9 aylýk dönemde yüzde 61 arttý. Geçen yýl yüzde 9,1 azalan koyun eti üretimi ise, bu yýlýn 9 aylýk döneminde yüzde 16,9 artýþ gösterdi. Ýstikrarlý ve hýzlý bir artýþ eðilimi gösteren sýðýr eti üretimi yüzde 13,2, tavuk eti üretimi ise yüzde 2,9 arttý."

"KIRMIZI ET ÜRETÝMÝ YETERSÝZ" Kýrmýzý et üretiminin hala yetersiz olduðunu bildiren Bayraktar, "2013 yýlýnda kiþi baþýna kýrmýzý et üretimi 11,9 kilogramý sýðýr, 1,5 kilogramý koyun, 0,37 kilogramý keçi, kalaný manda olmak üzere 13,77 kilograma çýkacak. Kanatlý et üretimi 23,32 kilogramý tavuk, 0,5 hindi olmak üzere 23,82 kilograma, toplam kýrmýzý et ve kanatlý eti üretimi ise 37,58 kilogram olacak. ABD'de sýðýr eti tüketimi 38 kilogramý aþýyor. Tavuk eti tüketimi ise 42 kilogramýn üzerinde. Bu ülkede sadece sýðýr ve tavuk eti olarak yýlda kiþi baþýna 80-81 kilogram et tüketiliyor. Diðer etlerle tüketim 116 kilogramý geçiyor. Avrupa Birliði'nin ortalama kiþi baþýna yýllýk et tüketimine ulaþýlabilmesi için üretimin en az iki katýna, ABD seviyesi için en az üç katýna çýkarýlmasý gerekiyor. Türkiye'nin kýrmýzý et tüketimi sýðýr, koyun ve keçi eti üretimine dayanýyor. Ülkemiz, özellikle Doðu Anadolu Bölgemiz, küçükbaþ hayvancýlýkta önemli bir potansiyel barýndýrýyor" ifadelerini kullandý. Geçmiþteki verilere bakýldýðýnda Türkiye'de koyun sayýsýnýn 1,7, keçi sayýsýnýn 2,2, sýðýr sayýsýnýn yüzde 10, manda sayýsýnýn ise 10 kat artýrýlabileceðini kaydeden Bayraktar, "Bu sayýlarda hayvan varlýðý ülkemizde besleniyordu. Sayýlardaki artýþýn yaný sýra, tüm hayvan varlýðý ýslah edilerek, hemen hepsinin kültür ve kültür melezi haline dönüþtürülmesi halinde et üretimini büyük oranda artýrmak mümkündür. Tavuk ve hindi eti üretimini ise en az yüzde 50 artýrmak hiç de zor deðildir" deðerlendirmesini yaptý. Ette girdi fiyatlarýndaki yükseklik ve fiyattaki istikrarsýzlýðýn sorun yarattýðýný bildiren Bayraktar, açýklamasýna þöyle devam etti: "Bu açýdan çið süt fiyatlarý çok önemlidir. Üreticinin zarara uðradýðýnda, üretimi sürdüremez hale geldiðinde olanlarý hepimiz biliyoruz. 2008 yýlýnda sütte yaþanan kriz neticesinde yüksek üretim maliyeti ile düþük fiyat kýskacýnda kalan birçok üretici damýzlýk hayvanlarýný kasaba götürüp, üretimden çýkmýþtý. Bu dönemde birçok iþletme küçülmek durumunda kalmýþ, buna baðlý olarak kýrmýzý ette yaþanan sýkýntý 2,5 milyar dolardan fazla besilik, kasaplýk canlý hayvan ve karkas et ithalatýna neden olmuþtu. Bunun yanýnda ülke hayvancýlýðýnýn tekrar eski haline gelebilmesi ve iþletmelerin yeniden kurulabilmesi için sýfýr faizli kredi ile hayvancýlýk iþletmelerinin damýzlýk hayvan almalarý teþvik edildi. Damýzlýk ithalatýnda ülke kapsamý geniþletildi. Böylece takip eden iki yýlda 80 bin baþtan daha fazla damýzlýk hayvan için 300 milyon dolardan fazla döviz ödenerek ithalat yapýldý. Bundan dolayý hayvancýlýkta fiyat istikrarý çok önemlidir. 2008'lerin bir daha yaþanmamasý için hem ette hem de sütte fiyat istikrarýnýn saðlanmasý gerekiyor."

Otel malzemesi ve plastik terlik üretimi yapýlan fabrikada üretimine baþlanan naturel sabunlarýn Avrupa'dan sonra ABD'ye gönderileceði bildirildi. Gürpýnar ilçesinde 2010 yýlýnda 500 metrekare alan üzerine kurulan ve ilk etapta oteller için sabun, þampuan ve terlik üretilen fabrikada þimdi de doðal el yapýmý sabun üretimi baþladý.

Ýletiþime geçip numune istediler

Irak ve Fransa'ya da gidecek Tahta kalýplara dökülerek elle kesilen ve elle paketlenip 'Jinda' adýyla piyasaya sürülen bitkisel 7 çeþit sabunun üretildiði fabrikada 20 genç kýz istihdam ediliyor. Fabrika sahibi Murat Yaþar, þu anda bu doðal sabunlarý Kuzey Irak'a gönderdiklerini, Fransa'ya da gönderecekleri mallarýnda hazýr olduðunu söyledi. Þu an hazýrladýk-

larý numuneleri ise ABD'ye göndereceklerini ifade eden Yaþar, "ABD'nin New Jersey'i eyaletinden bir firma, terlik, peþtemal gibi ürünler sattýðýný bize söyledi. Bu ürünlerin yanýna da doðal sabun-

larý koymak istediklerini söylediler. Bunun içinde bizden sabunlarýmýzýn numunelerini istediler. Biz de þuan numuneleri gönderip ondan sonraki geliþmelere bakacaðýz" dedi.

Basýn yoluyla kendileri ile görüp irtibata geçtiklerini ifade deden Yaþar, "Van'ýn Gürpýnar ilçesinde böyle bir üretim yaptýðýmýz onlara enteresan gelmiþ. Bizimle iletiþime geçip numune istediler. Þimdi onlarýn numunelerini hazýrlýyoruz. En kýsa sürede gönderip, artýk neticelerini bekleyeceðiz" þeklinde konuþtu. Türkiye içerisindeki çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade eden Yaþar, "Oldukça hýzlý bir þekilde çalýþýyoruz. Yaptýðýmýz ürünlerin neticeleri Fransa'dan oldukça iyi geldi. Fransa'ya göndereceðimiz mallarda inþallah önümüzdeki hafta içerisinde yollayacaðýz" þeklinde sözlerini tamamladý.

Terziliði tamir atölyesi olmaktan çýkarmak gerek TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Maalesef günümüzde terziler artýk küçük tamir atölyelerine dönüþerek ayakta kalmaya çalýþmaktadýr. Oysa Terzilik mesleði insanlarý estetik ve güzel görünmesini saðlamak amacýyla kumaþý sanatkâr ruhu ile diken, hazýrlayan ve hayalindeki tüm güzellikleri kumaþa, deriye, kürke, iþleyen kiþidir. Sabýr ve alýn teri gerektirir. Terzilik özendirilerek sadece paça yapmaktan kurtarýlmalýdýr" dedi.

Yaklaþýk 2 yýl evvel sayýlarý 20 bin 825 iken bugün 18 bin 581'e düþtüðünü belirten Palandöken, "Halen terzilik mesleðini devam ettiren esnafýmýzýn yaþadýðý sorunlarýn baþýnda hazýr giyimle terzi esnafýnýn rekabeti gelmektedir. Ülkemizde çok geliþmiþ olan hazýr giyim üretimi, fiyatlarý da çok aþaðýya çekerek terzilerin rekabet etmesine imkân vermemektedir. Halkýmýzýn alým gücünün azalmasý terzilerin iþlerini azaltmýþtýr. Ayrýca yeni yetiþen neslin giyim tarzýnýn deðiþmesi ile spor giyimin yaygýnlaþmasý özel dikim yapan

terzilere talebi azaltýnca, daraltma, kýsaltma, paça kýsýmlarýný ayarlama gibi tamirsel iþler dýþýnda yapabilecekleri bir iþ kalmamýþtýr. Son iki yýl içinde 2 bin 500 terzi daha iþi býrakmýþtýr" þeklinde konuþtu. Palandöken, Amerika Birleþik Devletleri'nde bugün önemli giyim markalarýnýn dikim evlerinde Türk terzilerin çalýþtýðýný ve çok iyi pozisyonlarda olduklarýný çok kiþinin bilmeyebileceðini ifade ederek, "El emeðinin kýymetini bilen ülkelerde terzilik gibi el sanatýna dayanan üretime daha

deðer verildiðini görüyoruz. Dünyaca ünlü moda evlerinde yeteneklerinden dolayý Türk terziler tercih edilmekte iken bizde de büyük konfeksiyon maðazalarý terzilerimiz ile iþbirliði yaparak terziliðin devam etmesini saðlamalýlar. Devletimiz de vergi, SGK primleri ve kira stopajýna getirilecek muafiyetler bu özel mesleði ayakta tutabilir. Diðer taraftan unutulmamalýdýr ki ekonomi geliþtikçe, insanlarýn gelir seviyeleri arttýkça el emeðine olan ilgi daha da artýyor" dedi.

Yatýrýmlarýn toplamý 880 milyon Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþta köprülü kavþaklar olmak üzere açýlýþlarýný yarýnda sürdürecek. Baþbakan Erdoðan, 2 günde açýlýþý yapýlacak yatýrýmlarýn toplam maliyetinin 880 milyon TL olduðunu ifade etti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Pazar günü de 'bugün) Ergani ve Bismil ilçelerinde açýlýþlarda bulunacak.


GÜNCEL

Hani'de film etkinliði Tefecilik operasyonunda 6 gözaltý Siirt'te, haksýz kazanç saðladýðý gerekçesiyle 6 kiþi polisin yakýn takibi sonucu gözaltýna alýndý. Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekipleri, kent merkezinde bazý ev ve iþ yerlerine eþ zamanlý operasyon düzenlendi. Tefecilik yaptýklarý ve borcunu ödemeyen kiþilerin mal varlýklarýna el koyduklarý gerekçesiyle 6 kiþinin gözaltýna alýndýðý operasyonda, çok sayýda çek ve senet ele geçirildi. Siirt Emniyet Müdürlüðü'ne götüren zanlýlar, yapýlacak sorgulamanýn ardýndan adli makamlara sevk edilecek.

Hani'de aþure ikramý Diyarbakýr'ýn Hani Ýlçe kaymakamlýðý, vatandaþlara aþure ikramýnda bulundu. Muharrem ayý münasebetiyle Hani Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nde görevli bayanlar tarafýndan hazýrlanan aþure, bin 200 kiþiye daðýtýldý. Daðýtýlan aþureye vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Hani Ýlçe Kaymakamý Hidayet Sarý, Muharrem ayýnda Hani'de kaymakamlýk olarak güzel bir etkinliðe imza attýklarýný belirterek, Hanili kadýnlarýn piþirdiði aþureyi bin 200 kiþiye daðýttýklarýný söyledi. Ýlçede insanlarýn birbirini hatýrlama adýna Muharrem ayýnýn bereketini yaþadýklarýný belirten Kaymakam Sarý, "Bu ülkede yaþayan, bu topraklarda barýnan herkes aslýnda bir aþure yemeðine benziyor. Her çeþit ýrk, dil, din ve kültürleri bir arada barýndýran ülkemizin barýþa ve kardeþliðe ihtiyacý vardýr. Aþure de bu kardeþliðin bir simgesidir. Aþure'de, o kadar deðiþik nimetler bir arada kaynatýlýp, ortaya çok güzel bir anlam çýkýyor. Umarým ilçemizin birlik ve beraberlik adýna bizlere güzel bir mesaj vermiþtir. Burada emeði geçen her kese teþekkür ediyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan hazýrlanan aþureler vatandaþlara daðýtýldý.

17 KASIM 2013 PAZAR

7

Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde, Kadýn Destek Merkezi kursiyerleri, film etkinliðinde bir araya geldi.

Hani Kaymakamlýðý'na baðlý olarak faaliyetlerini yürüten Kadýn Destek Merkezi'nde kursiyerler, sosyal yaþam faaliyetleri kapsamýnda düzenlenen film etkinliðinde bir araya geldi. Kursiyerler

Sermiyan Midyat'ýn yönettiði 'Hükümet Kadýn' filmini izledi.

Hükümet kadýn filmi Kadýn Destek Merkezi tarafýndan düzenlenen Sinema etkinliðine Hani Ýlçe Kaymakamý Hidayet Sarý'nýn

eþi Ayþe Sarý da katýldý. Kadýn Destek Merkezi'nde kadýn kursiyerlerle bir araya gelip, sorun ve sýkýntýlarýný dinleyen Ayþe Sarý, "Ýlçede kadýnlarýmýza yönelik olarak bu tür etkinliklerin düzenlenmesi kadýnlarýmýz açýsýndan son derece önemlidir. Bende bir kadýn olarak ilçe de bu tür etkinliklerin düzenlemesini son derece olumlu buldum ve çok sevindim. Kadýnýn, bir anne olarak evlatlarýný olabildiðince hoþgörülü ve farklýlýklarýn bir zenginliði olduðunu idrak eden nesiller olarak yetiþtirmeliyiz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan kursiyer kadýnlar, 'Hükümet kadýn' filmini izledi.

Öðrencilere trafik eðitimi Siirt Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan okul öðrencilerine uygulamalý trafik eðitimi verildi. Trafik Tescil ve Denetleme Þube Müdürlüðü'nce il merkezinde bulunan ilk ve orta dereceli okullarýn giriþ çýkýþlarda görev almak üzere ilk orta dereceli okullarda öðrenim gören öðrenciler ile öðretmenler ve velilere yönelik Kültür Merkezi'nde teorik, Hükümet Bulvarý üzerinde ise uygulamalý okul geçidi görevlisi eðitim düzenlendi. Hükümet Bulvarý üzerinde düzenlenen uygulamalý eðitim renkli görüntülere sahne oldu. Okul geçidi adaylarý özel kýyafet giyerek trafiði yönlendirmekte, araçlarý durdurmakta

ve öðrencilerin karþýdan karþýya geçmelerini saðladýlar. Adaylar bu eðitimi alýrken sürücülerin heyecanlarý ise dikkatlerden kaçmadý. Trafik Þube Müdürü Ahmet Akpýnar, eðitime katýlan toplam 194 kiþiye kimlik kartý düzenleneceði ve okul müdürlüklerine bildirerek görev almalarýnýn saðlanacaðý bildirildi. Ayrýca yetkililer çocuklarýn can güvenlikleri açýsýndan okul önlerinden geçen sürücülerin daha dikkatli ve duyarlý davranmalarýný ve okul geçidi görevlerinin iþaretlerine uymalarýný istemektedirler.

Engelliler saðlýk taramasýndan geçirildi Cizre'de 4 tutuklama Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði Siirt'te 38 engelliyi diþ ve göz taramasýndan geçirdi. Siirt Engelsiz Yaþam Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda konuþan Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði Muhammed Doðal, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ile ortaklaþa bir çalýþma yaptýklarýný belirterek, "Kendini ifade etmekte sýkýntý yaþayan engelli vatandaþlarýmýza yönelik bir mobil tarama yapýyoruz. Ýlimizde Engelli Yaþam ve Rehabilitasyon merkezinde bulunan 38 engelli vatandaþlarýmýzý göz ve diþ taramasýndan geçirdi. Amaç hastaneye gelemeyen hastalarýmýzý bulunduklarý merkezde ziyaret ederek taramadan geçirmektir. Saðlýk taramasýndan geçirilen engellileri daha sonra çeþitli saðlýk kuruluþlarýna yönlendiriyoruz" dedi. Düzenlenen programa Diþ Hekimi Ali Özdemir, Göz Doktoru Mehmet Sýddýk Yiðidir, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi baþhekimi Þehmuþ Bayam da katýldý.

Cizre'de polisin yaptýðý operasyonda YDG-H üyesi olduklarý iddiasý ile gözaltýna alýnan 6 kiþiden 4'ü tutuklandý.

Diyarbakýr'da sahte dolar operasyonu

Þýrnak'ýn Cizre Ýlçesinde güvenlik güçlerinin YDG-H üyelerine yönelik yaptýðý operasyonda YDGH üyesi olduðu iddiasý ile gözaltýna alýnan 6 kiþiden 4'ü çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak ceza-

Diyarbakýr'da jandarma ekipleri, 100'lük banknotlar halinde 58 bin sahte dolar ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri, Mardin'den Diyarbakýr'a gelen bir araç içerisinde sahte dolar getirildiði bilgisini aldý. Harekete geçen jandarma ekipleri, Çýnar ilçesi Aþaðýkonak köyünde bulunan jandarma karakolu, ihbar edilen aracý durdurarak arama yaptý. Yapýlan aramada araç içerisinde gizlenmiþ 100'lük banknot halinde 58 bin sahte dolar ele geçirilirken, bir kiþi gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

evine gönderildi.

Mardin Cezaevi'ne gönderildiler Cizre Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Terörle Mücadele Þube Amirliðinin düzenlediði operasyonda PKK/KCK'nýn gençlik yapýlanmasý YDG-H üyesi olduklarý gerekçesiyle gözaltýna alýnan T.Ö,Ö.Ç,E.B,R.T,M.E.O ve O.B emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasýnýn ardýndan tutuklanma talebi ile Adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilen 6 kiþiden R.T savcýlýktaki ifadesinin ardýndan serbest býrakýlýrken T.Ö,Ö.Ç,E.B,M.E.O ve O.B tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Sevk edildikleri nöbetçi mahkemede hakim karþýsýna çýkan beþ kiþiden M.E.O serbest býrakýlýrken T.Ö,Ö.Ç,E.B ve O.B PKK/KCK'nýn gençlik yapýlanmasý YDG-H üyesi olduklarý gerekçesiyle tutuklanarak Mardin Cezaevine gönderildi.


8

Haber

Ez jýve hezdikim 17 KASIM 2013 PAZAR

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr'a yaptýðý tarihi ziyarette ünlü sanatçý Ýbrahim Tatlýses ile Kürt sanatçý Þivan Perver sahnede buluþtu,düet yaptý.

Mala te ava Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, Diyarbakýr'da 400 çiftin nikah þahidi oldu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, eþi Emine Erdoðan, Mesut Barzani ve kabine üyeleri açýlýþtan sonra Dicle Üniversitesi kampüsünde bulunen Spor Salonu'na geçti. Erdoðan ve Barzani nikah þahitliði yaptý. Nikah öncesi Bedri Ayseli Þývan Perwer'in Ey dilberi þarkýsýný söyledi. Ayseli konuklar arasýnda oturan bir kadýna mikrofonu uzatarak þarkýdan bir bukle okuttu. Sunucu "Bugün düðünümüz var, bugün bayramýmýz var" dedi ve Türkçe, Kürtçe 'Hoþgeldiniz' diye sunumuna baþladý. BDP Milletvekili Leyla Zana da nikah töreninin yapýldýðý Dicle Üniversitesi Spor Salonu'na geldi. Leyla Zana protokolde Baþbakan Erdoðan'ýn iki sandalye ötesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'in yanýnda yer aldý. Bakan Þahin þahitlik için yerinden bir süreliðine kalkarken

Emine Erdoðan Leyla Zanayý boþ kalan sandalyeye , yanýna oturmasý için davet etti. Zana bunun üzerine Emine Erdoðan'ýn davetine icabet etti. Nikahlar kýyýldýktan sonra sahneye çýkan Þývar Perwer Baþbakan Erdoðan'a bu program için teþekkür etti ve 'Mala te ava' (Evin þen olsun) " dedi. Sürecin devam etmesini , engel olunmamasýný isteyen Ýbrahim Tatlýses, "Sürecin önünü týkamayýn. Ýnþallah bu kez süreç olumlu sonuçlanýr" dedi. Protokolde bulunanlar Leyla Zana dahil herkes bunu alkýþladý.

Cane cane Þývan Perwer ve Ýbrahim Tatlýses daha sonra düet yaptý. Perwer ve Tatlýses Cane Cane diye baþladý ve sevilen parçalarýný sýraladýlar. Salondakilerden bazýlarý sahneye fýrlayýp Perwer ve Tatlýses ile müzik eþliðinde halay çekti. Leyla Zana da müziðe alkýþla eþlik etti. Daha sonra düete sanatçý Bedri Ayseli de dahil oldu. Rýza BARUT

T.C. Diyarbakýr Valiliði

Barzani'nin konuþmasýnýn ardýndan sahneye çýkan ünlü sanatçý Ýbrahim Tatlýses ile Þivan Perwer, Kürtçe 'megri' (aðlama) þarkýsýný birlikte söyledi. Her iki sanatçý sahnede barýþ mesajlarý verdi. Ne þana ne þöhrete ihtiyacýmýz var Ünlü sanatçý Ýbrahim Tatlýses ile Þivan Perver'in düeti ve ardýndan barýþ mesajlarý verdiði esnada açýlýþýn yapýlacaðý alanda bulunan çok sayýda insan gözyaþlarýný tutamadý. Yüksek sesle barýþ mesajlarýnýn verildiði alanda Þivan Perver Kürtçe, Ýbrahim Tatlýses ile Kürtçe ve Türkçe açýklamalarda bulundu. Ünlü sanatçý Ýbrahim Tatlýses, bu buluþmaya destek veren baþta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Mesut Barzani'ye teþekkür etti. Tatlýses, "Þivan ve

benim ne þana ne de þöhrete ihtiyacýmýz var. Ýhtiyacýmýz olan tek þey barýþtýr. Atýlan bu olumlu adýmlar bizleri çok rahatlattý. Son bir þey daha söylemek istiyorum. Doðacak çocuðumun ismini 'Barýþ' koyacaðým" dedi. Ez jive hezdikim Þýwan Perwer'de uzun uzun barýþtan söz etti, memleketine kavuþmanýn sevincini dile getirdi. Perwer, " Ez jýve hezdýkým, ez mem-

leket hezdýkým (Ben sizi seviyorum, memleketi seviyorum) " dedi ve barýþ sürecine deðindi. Perwer Kürtçe "Serok Erdoðan mimarý ve aþitiye bu (Sayýn Erdoðan barýþýn mimarý oldu). Sayýn Türkiye Cumhuriyeti Baþbakýný Recep Tayyip Erdoða, saðolsun, varolsun, ellerine saðlýk. Bunun için yüreði çarpan, aklý çalýþan herkese teþekkür ediyorum. Artýk

farklýlýklar artýk yasak, yasak edilmeyecek. Hep yasaklarla karþýlaþtýk bu ülkeden ayrýldýk. Kimi hapishanelerde çürüdü, kimileri bizim gibi dönüyor þimdi. Dostluk elini biribirinize uzatýn. Burada kim varsa, hangi ýrktan varsa, elinizi uzatýn. Hangi dilde hangi kültürde olursa olsun. Barýþý yaþamaya hakký vardýr" diye konuþtu. Berat DOÐRUYOL


Haber

17 KASIM 2013 PAZAR

9

Gultan Kisanakê pêvajoya careseriyê nirxand Arîkara Serokê Giþtî yê BDPê Gultan Kiþanakê diyar kir ku ev mehek e di pêvajoya muzakerayan de hin arîþe derdikevin û got ku pêvajo xitimî, nexwe arîþeyek heye. Hekemek hewce dike. Aliyeke sêyemîn hewce dike, hat dîtin ku ev yek teqez hewce ye."Kiþanakê di civîna çapemeniyê ya li Navenda Çapemeniyê ya Federal ya li Berlînê de axivî. Kiþanakê parast ku der barê asta pêvajoya çareseriyê de hikûmeta ku dibêje "Çi ji destê min hat, min kir" gavên demokratîkbûnê yên binecih neavêtin. Kiþanakê diyar kir ku ji ber vê yekê pêvajo hinek bi ragêþî dibore lê dîsa jî berdewam dike û got ku akademîsyen, rojnamevan, komên ku dixwazin di çareserkirina pirsgirêkê de berpirsyariyê bigirin, divê bikarin bi Abdullah Ocalan re hevdîtinê bikin. Gultan Kiþanakê diyar kir ku di mijara çavdêrên pêvajoya çareseriyê de, ev salek e diaxivin û di hevdîtinên Îmraliyê de jî ev mijar tê rojevê. Kiþanakê wiha axivî: "Ev mehek e di pêvajoya muzakerayan de hin arîþe derdikevin û got ku pêvajo xitimî, nexwe arîþeyek heye. Hekemek hewce dike. Aliyeke sêyemîn hewce dike, hat dîtin ku

ev yek teqez hewce ye."

PKKê pêvajoya paþdevekiþînê rawestandiye Rojnamevanan ji Kiþanakê pirsa "Hûn dixwazin kîjan welat bibe alîgir" pirsîn, Kiþanakê li ser vê pirsê wiha axivî: "Em di vê merhaleyê de nikarin rasterast navê dewletan bidin. Em vê dixwazin û li bendê ne ku welatekî bibêje ez dikarim vê yekê bikim. Her wiha mekanîz-

Kurdên li Îranê çareseriyê dixwazin Nûnerên partiyên kurd yên li Îranê diyar kirin ku ji pêvajoya çareseriyê ya li Tirkiyeyê hêvîdar in û dixwazin ku bi Îranê re pêvajoke bi diyalogê bidin destpêkirin û pirsgirêka kurd çareser bikin.Siyasetmedarên kurd ji bo konferansa "Kurd Aþtî, Demokrasî û Modelên Çareseriyê Niqaþ Dikin" li Ankarayê bûn..Nûnerê Partiya Azadî ya Kurdistanê Huseyîn Yezdan diyar kir ku li Îranê ji aliyê azadiyên siyasî ve tu hiqûqeke kurdan tuneye û wiha got: "Dibêjin ku li Îranê bi tenê miletek heye, ew jî miletê Îranê ye. Bi rastî tiþtekî wisa tuneye, li Îranê þeþ milet hene; kurd, ezerî, fars, belûc, ereb û tirkmen. Serdestiya siyasî di destê farisan de ye û maf û hiquqekên pênc miletên din nas nakin."Yezdan îdîa kir ku bi destê dewleta Îranê ciwanên kurd hînî madeyên hiþbiriyê dibin û ji ber tengasiya aborî jî kurd li ser sînoran qaçaxçîtiyê dikin û nanê xwe wisa qezenç dikin. Yezdan bal kiþand ku dadgehên Îranê hiqûqî nînin, siyasî ne û wiha got: "Ji ber eynî sûcî yên kurd tên darvekirin lêbelê yên ji Tehranê tên serbest berdan."Yezdan diyar kir ku çend roj berê du rojnamevanên kurd ji bo ku bi kurdî dinivîsin hatin girtin û wiha got: "Îran li Kurdistanê fabriqayan ava nake. Destûr nade ku sermayedarekî kurd jî fabriqeyekê ava bike. Ciwanên kurd betal in. 15 milyon kurd hene li wir. Ji bo nanê xwe qezenç bikin diçin bajarên din, dixebitin. Di bûyerên 1979an de ji 100 hezarî zêdetir kurd hatin qetilkirin. Piþtî fetwaya cîhadê hêzên Îranê hatin Kurdistanê û li çend gundên me qetliam kirin. Jin, zar, pîr û mela hemû kuþtin. Hamû melayên me yên li gundan kuþtin."

"Li Îranê mirovekî sunnî nikare bibe serkomar an jî wezîr" Yezdan got ku li Îranê bi tenê li kurdan, li hemû miletên din jî neheqî tê kirin û wiha got, "Li Îranê mezheba fermî heye. Ew jî þîaya dozdeh îmamî ye. Li gor qanunê li Îranê mirovekî sunnî nikare bibe serokomar an jî wezîr. Þîiyên ku ji mezheba dozdeh îmamî nebin, wan jî qebûl nakin. "

Îran ji bo ku pêvajoya çareseriyê bisekine dixebite Yezdan qala pêvajoya çareseriyê ya

li Tirkiyeyê jî kir û diyar kir ku Îran ji bo ku pêvajoya çareseriyê neçe serî dixebite. Yezdan wiha axivî: "Îran dixwaze ku pirsgirêka kurd li Tirkiyeyê çareser nebe û ji bo vê jî astengiyê derdixe. Lewra Îran dixwaze ku bi pirsgirêka kurd zorê bidin Tirkiyeyê. Gava ku pirsgirêka kurd çareser bibe, Tirkiye dê bibe dostê hemû kurdan û wê çaxê Îran nikare bi vê pirsgirêkê zorê bide Tirkiyeyê."

"Destûrê nadin ku mizeftên sunnî jî bên çêkirin. Nûnerê Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Îranê Mihemed Salih Qadirî jî diyar kir ku li Îranê tu mafên kurdan tunene û zordarî li wan tê kirin.Qadirî îdîa kir ku li dijî kurdan cîhad hatiye îlankirin û wiha got "Li Îranê ji serî heta niha kuþtin û bidarvekirina kurdan û rêberên wan wek polîtîkaya dewletê hatiye qebûlkirin. Niha jî em mêze dikin ku li dijî kurdan cîhad îlan kirine. Bi vê fetwayê li Kurdistanê þerekî ku em qet naxwazin didomînin."Qadirî diyar kir ku li Îranê kurdên sunnî, þîî û ehlê yaresan hene lêbelê tu kes nikare baweriya xwe bîne cih û wiha axivî: "Destûr nadin ku li bajarên kurd mizgeftên sunniyan bên avakirin. Di nav serjimara kurdan de sunnî, þîî û hinek jî ehlê yaresan hene. Ji bo baweriyên wan þert û mercên hêsan nayên avakirin û rêzê nîþanî van baweriyan jî nadin."Qadirî vegot, dixwazin ku pirsgirêka kurd li Îranê bi rêyên aþtiyane çareser bikin û wiha got, "Em kurd dixwazin ku li Îranê çareserîke bi diyalogê bidin destpêkirin û pisrsgirêka kurd çareser bikin. Mixabin rayedarên rejima Îranê guh nadin daxwazên me yên demokratîk. Îraniyan di sala 1989an de Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Îranê Dr. Ebdirehman Qasimlo li ser maseya muzakereyê kuþtin. Sê sal þûnda jî Serok Dr. Sadiq Þerefkendî hat kuþtin. Ji serî heta niha roj tuneye ku ciwanên kurd di girtîgehan de, li bajaran û li ser sînor neyên kuþtin. Rejima Îranê bi çavê siyasi li pirsgirêkan nanêre, bi çavê ewlehî û leþkerî lê dinêre, ji ber vê jî her tim dikuje û îmha dike."

mayên wiha bi xwestina her du aliyan çêdibin. Aliyekî ku her du alî jî qebûl bikin pêwist e." Kiþanakê diyar kir ku di merhaleya ewil a pêvajoya çareseriyê de, di mijara koma çavdêr de li hev kirin û lijneya "Mirovên aqilmend" bi vê nêrînê hat avakirin. Kiþanak got ku hikûmetê wek li dijî vê lihevkirinê, xebata lijneyê wekî xebata rayagiþtî nîþan da, ev yek jî bû sedem ku di pêvajoyê de kêm-

nasî derkevin.Kiþanak da zanîn bi bawer e ku heke yek ji welatên rojavayî tevî pêvajoyê bikin, ji bo ku pêvajo bi rêk û pêk bimeþe dê mekanîzma bê kêmasî bên avakirin. Kiþanak diyar kir ku PKKê pêvajoya paþdevekiþînê rawestandiye lê belê agirbest berdewam dike. Kiþanak got ku berdewamiya agirbestê derfeteke mezin e, ji bo ku ev bibe aþtiyeke mayînde dîvê em hemu piþtgirî bidin.Gultan Kiþanakê destnîþan kir ku divê muxalefet jî piþtgirî bide pêvajoya çareseriyê, bi taybetî CHP divê di mijara pirsgirêka kurdan de bibe pariyeke ku siyaseteke berfirehtir diþopîne. Kiþanak diyar kir ku divê pêvajo nebe qurbanê hesabên hilbijartinan û got ku di maweya hilbijartinan de dê ragêþî zêde nebe. Di vê navberê de hat ragihandin ku Serokê Giþtî yê BDPê Selahattîn Demîrtaþ ji ber dirêjbûna bernameya xwe ya li Fransayê, nekarî beþdarî civîna çapemeniyê bibe. AA

Pêvajo tenê bi aliyekî nameþe

Serokomar Gul der barê êrîþa terorê ya li Nûsaybînê de axivî û got: "Ev pêvajo tenê bi aliyekî nameþe."Serokomar Abdullah Gul û xanima wî Hayrunisa Gul piþtî serdana Erzîncanê derbasî Gumuþhaneyê bûn. Serokomar Gul li Gumuþhaneyê bi merasima fermî hat pêþwazîkirin. Serokomar Gul di serdana Walîtiyê de pirsên rojnamevanan bersivand. Gul der barê pirsa êrîþa terorê ya li Nûsaybînê de axivî û got ku her dem hêzên ewlehiyê di teyaquzê de ne. Aramiyeke mayînde, aþtiyek biîstiqrar û biratî hêviya hemû kesan e. Gul axaftina xwe wiha domand: "Hewce ye ku di vê rêyêde hewl bê dayîn. Lê êrîþek biqewime wê demê em jî di binê vê de namînin. Ji ber vê yekê ne mimkun e ku ev pêvajo bi aliyekî tenê bimeþe. Tu kes nikare pêvajoyê yekalî birêve bibe. Heke aliyek ji nû ve dest biavêje çekê, wê hingê aliyê din ê ku çekên girantir di desta de hene jî dê dest biavêje çekê. Ew alî jî dewlet e, yanî Komara Tirkiyeyê ye." AA

Ýranlý Kürtler "çözüm" arýyor Ýran'daki Kürt parti temsilcileri, Türkiye'deki çözüm sürecinin bölge için umut verici bir adým olduðunu belirterek, Ýran ile diyalog içinde bir çözüm süreci baþlatýp, Kürt sorununu çözmek istediklerini söylediler.''Kürtler, Barýþ Demorkasi ve Çözüm Modellerini Tartýþýyor" konferansý için Ankara'ya gelen Kürt siyasetiçiler, AA muhabirine, Ýran'daki Kürt sorununa iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.Ýran Kürdistan Azadi Partisi Temsilcisi Hüseyin Yezdan, Ýran'daki Kürtlerin siyasi özgürlükler bakýmýndan bir hukuka sahip olmadýðýný dile getirerek "Deniyor ki Ýran'da tek millet vardýr o da Ýran milletidir. Gerçekte ise, Ýran milleti diye bir þey yok. Çünkü Ýran'da altý millet var; Kürt, Azeri, Fars, Beluc, Arap ve Türkmen. Siyasi hakimiyet Farslarýn elinde, diðer beþ millete ise hak ve hukuk tanýnmýyor." dedi.Ýran devleti eliyle binlerce Kürt gencinin uyuþturucuya alýþtýrýldýðýný iddia eden Yezdan, ekonomik sýkýntýlar nedeniyle Kürtlerin sýnýrda kaçakçýlýk yaparak geçimlerini saðladýðýný söyledi. Ýran'da yargýnýn hukuki deðil tamamen siyasi olduðunu öne süren Yezdan, "Ayný suçtan yargýlanan Tahranlý biri özgür kalýrken, Kürt biri idam ediliyor" diye konuþtu.Yakýn bir zamanda sýrf Kürtçe yazý yazdýklarý için iki gazetecinin mahkum edildiðini belirten Yezdan, þunlarý anlattý:"Ýran, Kürdistan'da fabrika yapmýyor. Kürt bir sermayedarýn fabrika yapmasýna dahi izin verilmiyor. Kürt gençleri iþsiz güçsüz durumda. 15 milyon Kürt var orada. Ancak baþka þehirlere giderek iþ bulabiliyorlar. 1979'daki olaylarda 100 binden fazla Kürt katledildi. Cihad fetvasýndan sonra Ýran güçleri Kürdistan'a gelip birkaç

köyümüzde katliam yaptýlar. Kadýn, çocuk, ihtiyar, imam hepsini öldürdüler. Tüm köylerdeki imamlarýmýz öldürüldüler."

"Ýran'da Sünni bir kimse bakan veya cumhurbaþkaný olamaz" Ýran'da sadece Kürtlere deðil diðer unsurlara da haksýzlýk yapýldýðýný ifade eden Yezdan, "Ýran'da resmi bir mezhep var. O da On iki Ýmam Þiasý'dýr. Kanunen bir sünni, cumhurbaþkaný ya da bakan olamaz. Oniki Ýmam Þiasý'ndan olmayanlarý da kabul etmiyorlar" þeklinde konuþtu.

"Ýran çözüm sürecinin akamete uðramasý için gayret sarfediyor" Türkiye'de devam eden çözüm sürecine de deðinen Yezdan, Ýran'ýn bu sürece destek vermediðini tam tersine süreci akamete uðratmaya çalýþtýðýný belirtti."Kürt sorununun Türkiye'de çözülmesine dahi engel olmaya çalýþýyorlar. Kürtler ve Türkler arasýnda baþlayan bu çözüm sürecinin akamete uðramasý için gayret sarf ediyorlar. Çünkü Ýran, Kürt sorununu Türkiye'ye karþý bir kart olarak kullanmak istiyor. Eðer Kürt sorunu çözülürse Türkiye Ortadoðu'daki Kürtlerin dostu olacak, bu þekilde de bu kart Ýran'ýn elinden çýkmýþ olacak. Ýran bu kartý hem bölgede hem de batýda

Türkiye'ye karþý kullanýyor. Biz biliyoruz ki, Türkiye'nin bu sorunu çözmesi onun güçlenmesine olanak saðlar."

"Kürtler þiddet olaylarýndan uzak durmalýlar" Türkiye'deki Kürtlere de seslenen Yezdan, Kürtlerin þiddet olaylarýndan uzak durmalarý ve sivil bir alanda mücadele vermeleri gerektiðini ifadede ederek, "Kürtler þiddet olaylarýndan uzak durmalýlar. Öyle bir mücadele vermeliler ki Türkiye'deki Kürt sonunu çözerken ayný zamanda Ortadoðu'daki Kürt sorunu için de bir temel teþkil etsinler" diye konuþtu.Yezdan,Türkiye'nin çözüm süreci kapsamýnda ciddi adýmlar attýðýna dikkat çekerek sözlerini þöyle sürdürdü: "Tabi ki bazý eksiklikler söz konusu. Bunlar da yavaþ yavaþ gündeme gelecektir. Çözüm sürecine yönelik atýlan adýmlar kesinlikle Türkiye için tehdit deðil fýrsattýr. Gerçek bir mutabakat Ortadoðu'da Türkler ve Kürtler için çok stratejik bir adým olacaktýr. Bu sürece Kürtler olarak tam destek veriyoruz. Kürt sorununda ilerleme olmasý Türkiye'nin kazancýdýr. Mesela, Güney Kürdistan'da yüzlerce Türk firmasý iþ yapýyor ve karlý çalýþmalarý var. Bu, Türk ekonomisine ciddi bir katkýdýr. Herkesin bunu görmesi lazým. Türk Hükümeti daha cesur adýmlar atarak Kürt halký ile

iyi bir ittifak kurabilir." "Sünni camileri yapýlmasýna izin verilmiyor" Ýran Kürdistan Demokrasi Partisi Erbil Temsilcisi Muhammed Salih Kadiri ise Ýran'ýn Kürtlere hiçbir hak tanýnmadýðýný, çok büyük baský ve þiddet uyguladýðýný belirtti. Kürtlere karþý cihat edildiðini öne süren Kadiri, "Ýran'da baþýndan beri Kürtleri ve liderlerini katletmek, öldürmek, idam etmek bir politika olarak benimsenmiþ durumda. Þimdilerde bakýyoruz ki Kürtlere karþý cihat ilan ettiler. Bu fetva ile Kürdistan'da hiç istemediðimiz bir savaþ yürütüyorlar" þeklinde konuþtu.Ýran'da Sünni, Þii ve Ehli Yaresan Kürtler olduðunu ancak insanlarýn inançlarýný özgürce yaþayamadýðýný kaydeden Kadiri, "Dinsel anlamda dahi izin vermiyorlar ki Kürt þehirlerinde Sünni camileri yapýlsýn. Kürtlerin mevcudiyetinin yarýsý Sünni yarýsý Þii olsa da, az da olsa Ehli Yaresanlar var. Onlarýn da dinsel inançlarýna saygý ya da bir kolaylýk gösterilmiyor." dedi.Ýran'da Kürt sorununu barýþçýl yollarla çözmek istediklerini ifade eden Kadiri "Kürtler olarak Ýran ile diyalog içinde bir çözüm süreci baþlatýp Kürt sorununu çözmek istiyoruz. Ne yazýk ki Ýran rejiminin yetkilileri demokratik taleplerimizi anlamak istemiyor. 1989 senesinde PDK-Ýran lideri Dr. Abdurahman Kasýmlo masada Ýranlýlarca öldürüldü. Ondan üç yýl sonra bir diðer liderimiz Dr. Sadýk Þerefkendi öldürüldü. Bugüne kadar gün yok ki Kürt gençleri zindanlarda, þehirlerde ve sýnýrlarda rejim tarafýndan öldürülmesin. Ýran rejimi siyasi bir yöntemle deðil güvenlikçi ve askeri bir yöntemle sorunlara yaklaþýp ezip, yok etmeyi benimsiyor." diye konuþtu. AA


10

Ýç-DýþHaberler

Yeni Diyarbakýrspor'a destek sözü 17 KASIM 2013 PAZAR

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Yeni Diyarbakýrspor'a destek sözü verdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, kendisini havaalanýnda karþýlamaya gelen kulüp yöneticileri ve taraftar temsilcileriyle görüþtü.

Alan hýnca hýnç doldu Açtýktan sonra inceleme yaptýlar Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani ile miting alanýnda yapýlan 300 tesisin açýlýþýnýn ardýndan yapýmý tamamlanan köprülü kavþaklarda inceleme yaptý. Bir dizi açýlýþ ve gezi için Diyarbakýr'da bulunan Baþbakan Erdoðan ile Irak Kürt Bölgesel

Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani, yaptýklarý açýlýþýn ardýndan otobüse binerek köprülü kavþaklarý inceledi. Kýsa süre köprü üzerinde bekleyen otobüsten halký selamlayan Baþbakan Erdoðan ile Mesut Barzani, daha sonra Dicle Üniversitesi'nde yapýlacak toplu nikah törenine katýlmak üzere bölgeden ayrýldý.

Baþkan Vekili Mehmethan Akan ve Asbaþkan Þeyhmus Þenyiðit ile Dernekler Birliði Baþkaný Ramazan Tugay, tribün liderleri Orhan Tuma ve Fýrat Güneþ, havaalanýnda Baþbakan Erdoðan ile görüþerek Yeni Diyarbakýrspor ve Diyarbakýrspor'un tek çatý altýna girerek Diyarbakýrspor A.Þ'yi oluþturma süreci hakkýnda bilgi verdi. Erdoðan'a Diyarbakýrspor kaþkolu ve formasý hediye edildi.

Diyarbakýrspor'un borçsuz hale gelmesinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþbakan Erdoðan, maddi kaynak ve tesisleþme konusunda söz verdi. Baþkan Vekili Akan ve taraftar temsilcileri, bu bölge için en büyük projenin barýþ süreci olduðunu dile getirerek, özellikle tesisleþme konusunda atýlýmlar yapýlmasý halinde Diyarbakýrspor'un kýsa sürede hak ettiði yere geleceðine dikkat çekerek bu konuda destek talep etti.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýlýþ yapacaðý Kantar Kavþaðý hýnca hýnç doldu. Baþbakan Erdoðan Recep tayyip Erdoðan, Barzani, Þýwan Perwer ve Ýbrahim Tatlýses'in bir araya geleceði Kantar kavþaðýna sabah erken saatlerden itibaren akýn baþladý. Açýlýþ öncesi alan tamamýyle dolarken, kalabalýðýn fazla olmasý nedeniyle insanlar direklere, aðaçlara çýktý. Çevredeki binalarýn balkonlarý da doldu

taþtý. Partililer'den Yusuf Ziya Talay hemþehrileri Erganili ve Karacadað bölgesindeki vatandaþlarla birlikte toplu olarak alana yürürken, birçok aile büyüðünün ayný þekilde Kantar meydanýna yürüyerek gitmesi dikkat çekti. Çevre köylerden de Kantar meydanýna gelenler, alanýn trafiðe kapalý olmasý nedeniyle yaya olarak yürümek durumunda kaldý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

Amedspor Kompleksi acýldý 17 KASIM 2013 PAZAR

Kayapýnar Belediyesi tarafýndan yapýlan Amed Spor Kompleksi düzenlen törenle hizmete açýldý. Binlerce kiþinin katýldýðý açýlýþta konuþan Baþkan Vekili Mahmut Dað, halka verdikleri sözleri yerine getirmenin gurunu yaþadýklarý belirti. bulunmakta. Her yaþtan vatandaþýmýzýn ücretsiz yararlanacaðý tesisimiz ayný þekilde amatör sporcularýnýn yeteneklerinin ortaya çýkartýlmasý açýsýndan büyük bir hizmet sunacaktýr. Spor tarihsel olarak bakýldýðýnda barýþý ve kardeþliði simgeliyor. Ancak egemen sistem kitleleri yönlendirme aracý haline getirmiþ, sporda fanatizm, þiddet ve milliyetçilik akýmý yaratýlmýþ. Yaþamýn her alanýnda olduðu gibi sporunda kardeþlik, barýþ ve dayanýþma kültürü geliþtirilmesi temel ilkemizi yaþama geçireceðiz. BDP Belediyeleri olarak Ekolojik demokratik yerel yönetim anlayýþýnýn yaþam bulmasý amacýyla çalýþmalarýmýzý halkýmýzýn desteðiyle sürdürüyoruz. Bu tesisin kente

BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan ise yaptýðý konuþmada, baþbakanýn Diyarbakýr'a geliþini ve programý eleþtirdi. Kayapýnar Belediyesi tarafýndan 17 dönüm üzerinde 2012 Nisan ayýnda yapýmýna baþlanan Amed Spor kompleksi'nin açýlýþý yapýldý. Açýlaþa Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, BDP Diyarbakýr milletvekilleri Nursel Aydoðan, Altan Tan, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Emin Yýlmaz, BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç, TUFAD Baþkaný Samet Karakoç, ASKF Baþkaný Remzi Dayan, Milli Takýmlar Sorumlusu Mehmet Altýndað, Hentbol Ýl Temsilcisi Þaban Ayyýldýz, Gençlik Hizmeti Þube Müdürü Þükrü

kazandýrýlmasýnda emeði geçen tüm arkadaþlarým ile desteðini esirgemeyen halkýmýza teþekkür ediyorum " dedi.

Amed Spor Kompleksi Kapalý ve açýk alandan oluþan Kompleks içinde 300 kiþilik çok amaçlý kapalý spor salonu, 2 adet halý saha, 1 adet idman sahasý, basketbol sahasý, voleybol sahasý, tenis kortu, kafeterya, fitnes ve koþu parkurlarý içinde bulundurmakta. Ayrýca sporcularýn konaklayabilecekleri 49 yataklý odalar içinde yer almakta. Vatandaþlarýn saðlýklý spor yapabilmeleri ve genç yeteneklerin keþfedilmesi için kendi branþlarýnda uzman spor hocalarýnýn denetiminde spor yapma imkâný bulacaklar.

Dsi'nin Gençleri Þampiyon oldu Diyarbakýr U-15 Gençler Futbol Liginde þampiyon DSÝSpor oldu. 2 ay önce start alan U-15 Gençler Ligi'nde mücadele eden DSÝSpor aldýðý baþarýlý sonuçlardan sonra önce Play-Off'a yükseldi. 6 takýmýn mücadele ettiði Play-Off'ta da baþarýlý sonuçlar alan DSÝSpor ,Diyarbakýr'ý Türkiye Þampiyonasý gruplarýnda temsil edecek ilk takým oldu.

'BAÞARILARIMIZ DEVAM EDECEK' DSÝSpor Futbol Þube Sorumlusu Metin Kale,Türkiye þampiyonalarýnda son yýllarda elde ettikleri baþarýlarý bu yýl da devam ettirmek istediklerini söyledi. Kale,"2012 yýlýnda Türkiye Þampiyonu ve 2013 yýlýnda Türkiye dördüncüsü olduðumuz bu kategoride bu yýlda baþarýlarýmýzýn artarak devam etmesi için bu þampiyonluk bizim için gerçekten çok anlamlý oldu. Biz DSÝSpor olarak kurumumuzu Diyarbakýr'da en iyi þekilde temsil ediyoruz. Geçen yýllarda olduðu gibi bu yýlda il dýþýnda kurumumuzu en iyi þekilde temsil etmek istiyoruz. Þampiyonlukta emeði geçen tüm ekibimizi yönetim kurulu olarak kutluyorum. Ayrýca bize her türlü desteði sunan Baþta Bölge Müdürümüz Okan Bal olmak üzere tüm DSÝ çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. "dedi.

Kikizade, Futbol Hakemleri Derneði Baþkaný Nihat Mizrak ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþta ilk olarak cezaevinde bulunan Kayapýnar Belediye Baþkaný Zülküf Karetekin'in gönderdiði mesaj okundu.

Halkýmýza verdiðimiz sözleri yerine getiriyoruz Açýlýþ konuþmasýna yapan Baþkan Vekili Mahmut Dað, " Amed Spor Kompleksi'ni kente kazandýrdýðýmýz ve halkýmýza verdiðimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaþýyoruz. 2009 yerel seçimler öncesinde halkýmýza verdiðimiz sözlerin yüzde doksanýný yerine getirdik. Kompleksimizde çok amaçlý kapalý spor salonu, halý sahalar, basketbol, voleybol sahalarý, tenis kortu, antrenman sahasý ve jimnastik salonlarý

Silvan da Halý saha Turnuvasý baþladý Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Kaymakamlýðý çalýþanlarý ile ilçe esnafý, düzenlenen halý saha maçýnda bir araya geldi. Silvan Kaymakamlýðý personelleri ile ilçede bulunan esnaf arasýnda halý saha maçý yapýldý. YÝBO bahçesinde bulunan halý sahada oynanan maçý esnaf 8-7 kazandý. Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay ve personellerden oluþan takým ile Silvan esnafýnýn oluþturduðu takýmýn mücadelesi oldukça çekiþmeli geçerken, çok sayýda kiþi

karþýlaþmayý izledi. Maç sonunda Kaymakam Berkan Sönmezay, her iki takýmýn oyuncularýna tatlý ikramýnda bulundu. Kaymakam Sönmezay, "Spor sevgi, kardeþlik ve birlik beraberliði saðlar. Bizde bu bilinçle sýk sýk Silvan ilçemizde bulunan esnaf ve kurum amirleriyle bir araya gelerek halý saha ve voleybol maçlarýný yapýyoruz. Bugün oynadýðýmýz bu halý saha maçýnda rakip bir gol üstünlüðüyle kazanmýþ olsa da en büyük kazaným dostluk oldu. Bundan sonrada bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

Silvan Belediyespor liderliði býrakmak istemiyor Geçen sezon Süper Amatör Lig'e veda eden Silvan Belediyespor, 1.Amatör Ligi'nde harikalar yaratýyor.Geride kalan 3 maçta 20 gol atýp sadece 2 gol yiyen Silvan ekibi,3'te 3 yaparak A Grubu'nda lider durumda.

RAKÝPLERÝNE GOL YAÐDIRIYOR 1990'lý yýllarda Türkiye 3.Ligi'nde fýrtýna gibi esen ancak sonraki süreçte yaþadýðý maddi sorunlar ve sahipsizlik nedeniyle gerileyen Silvanspor küllerinden doðuyor. Silvan Belediyespor olarak isim deðiþtiren Sarý-Kýrmýzýlý kulüp,geçen sezon Süper Amatör Lig'den düþerken, bu yýl yeniden yapýlanmaya gitti. Genç ve gelecek vaat eden futbolculardan oluþan kadrosuyla lige baþlayan Silvan Belediyespor, ilk 3 maçýnda rakiplerine gol yaðdýrdý. Rakip aðlara 20 gol býrakan Silvan Belediyespor, 16 takýmdan oluþan ligin en fazla gol atan takýmý olurken,A Grubu'nda gol averajýyla lider durumda yer alýyor.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

Büyüksehir Rize'ye gitti 17 KASIM 2013 PAZAR

Geçen hafta Kýzýlcahamamspor'u 2-1 yenerek 4 maçlýk galibiyet özlemine son veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da hedef bugün deplasmanda karþýlaþacaðý Pazarspor maçýna 3 puan parolasýyla gitti.

Hedef Kýrýkhanspor Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor A.Þ , kendi sahasýnda aldýðý 4-0'lýk 1930 Bafraspor galibiyetinin ardýndan, Bugün kendi sahasýnda oynayacaðý Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný Tamamladý.. 1930 Bafraspor maçýndan sonra takýma izin vermeyen teknik heyet, yaklaþýk 1 saat süren hafif tempolu idman yaptýrdý. Sarý kart cezalýsý olduklarý için 1930 Bafraspor maçýnda forma giyemeyen Emrah Kiraz ve Atilla Erel'in takýma dahil olmasý sevindirirken, yeþil-kýrmýzýlý takým Kýrýkhanspor'u yenerek çýkýþýný sürdürmek istiyor.

Maçýn hazýrlýklarýný önceki gün tamamlayan Yeþil-Kýrmýzýlý takým dün Havayoluyla Trabzona ordan karayoluyla Rize'nin Pazar Ýlçesine giderek maç saatini beklemeye baþladý. Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, geçen hafta kendi sahasýnda oynadýklarý Kýzýlcahamamspor maçýnda aldýklarý galibiyet ile oyuncularýnýn kendilerine olan güvenin artýðýný ifade ederek, Pazar'dan da 3 puanla dönmek istediklerini söyledi. Doðrul, "Pazarspor maçýna puan için çýkacaðýz. Bu maçtan galibiyetle dönmemiz sürpriz sayýlmaz" diye konuþtu.

DEPLASMANDA GALÝBÝYETE HASRET Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, deplasmanda galibiyete hasret.Son deplasman galibiyetini 3. Lig'de þampiyon olduðu geçen sezon 23 Mart 2012 tarihinde Sandýklýspor'u 6-0 yenerek alan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, bu tarihten sonra dýþ sahada 3 puana hasret kaldý. Geçen sezonun son 3 deplasman maçýnda, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan yeþil-kýrmýzýlý takým, bu sezon 5 deplasman maçýnda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldý. Yeþil-kýrmýzýlýlar, genel

Sportif Direktör Vedat Tanrýverdi, Kýrýkhanspor'u ligde 6 puaný olan bir takým olarak görmediklerine dikkat çekerek, maçýn zorlu geçeceðini ve bu nedenle taraftar desteði beklediklerini söyledi. Bafraspor maçýný farklý kazandýklarýný, ama kendileri için önemli olanýn 3 puan olduðunu vurgulayan Tanrýverdi, "Bizim için her zaman için önemli olan önümüzdeki maçtýr. Bu maçý kazandýk ve geride kaldý. Kýrýkhanspor önemli bir rakip. Ligdeki puan durumuna aldanmayacaðýz. Ýþi çok sýký tutmak zorundayýz. " dedi.

toplamda ise son 8 maçtan 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile ayrýldý.

PAZARSPOR'A KARÞI GALÝBÝYETÝ YOK Öte yandan, Pazar günü Rize deplasmanýnda Pazarspor'la karþýlaþacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, rakibiyle oynadýðý resmi maçlarda kazanma baþarýsýný gösteremedi. Rize ekibine karþý ilk galibiyetini almaya çalýþacak olan yeþilkýrmýzýlý takým, daha önceki 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldý. Ýki takým arasýnda oynanan maçlarda alýnan 3 beraberliðin de 2-2'lik sonuçlarla elde edilmesi ilginç bir durum oluþturdu.

Yolspor 4 de 4 yapmak istiyor Bugün Diyarbakýr'da kurtalanspor 'u aðýrlayacak olan Yolspor, bu maçý kazanýp ikinci haftayý da kayýpsýz geçmek istiyor. Teknik Sorumlu Tungaç,"Ýyi hazýrlandýk. 3 puan alýp yolumuza emin adýmlarla devam etmek istiyoruz." dedi.

'HER 3 PUAN ÖNEMLÝ' Tek düþüncelerinin 3 puan

almak olduðunu belirten Tungaç,"Ligin 8 haftasýnda kendi sahamýzda oynayacaðýmýz Kurtalanspor maçýný kazanmak istiyoruz. Daha sonra lig yarýþý daha çetin olacak. Geçen hafta 3 puan aldýk.Bu maçý da kazanarak 4'de 4 yapmak istiyoruz. Takýmýn bunu baþaracak gücü var. Hafta boyunca iyi çalýþtýk. Kazanacaðýmýz her maç takýma biraz daha moral ve motivasyon,güven kazandýracak. Futbola gönül veren herkesi bugün saat 13.30'da Seyrantepe tesislerine bekliyoruz." þeklinde konuþtu.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

CMYK

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

17 11 2013 gazete sayfaları  
17 11 2013 gazete sayfaları  
Advertisement