Page 1

Bingöl'de 8 polis þehit Islam'a hakarete tepki Yumurta fiyatlarý el yakýyor S

B

ingöl’ün Karlýova ilçesinde çevik Kuvvet ekiplerini taþýyan servis aracýnýn geçiþi sýrasýnda yola döþenen mayýn patladý. Patlamada 8 polis þehit oldu, 7 polis de yaralandý. Yaralý polisler Bingöl Devlet Has- tanesi'nde tedavi altýna 4’te alýndý.

PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde faaliyet gösteren ÜMMED-DER, 'Müslümanlarýn Masumiyeti' isimli filme tepki gösterdi. Selahaddini Eyyübi Camisi

www.diyarbakirolay.com.tr

önünde toplanan kalabalýk, 'Kahrolsun Ýsrail', 'Kahrolsun Amerika' yazýlý pankartlarý açtý. Dernek, Ýsrail mallarýna 3'te boykot çaðrýsý da yaptý.

on zamla fiyatý katlanan yumurta fiyatlarý tüketicilerin bütçesini fazlasýylazorlamaya baþladý. Bir süre önce 30'luk kolisi 5-6 liraya satýlan yumurtanýn son zamla 13 liraya kadar çýkmasý vatandaþlarýn tepkisine 6'da yol açtý.

Fiyatý : 30 KR

STK'lardan PKK'ya ortak çaðrý:

Esirleri serbest býrak Diyarbakýr'da bulunan bazý Sivil Toplum Kuruluþu (STK) temsilcileri, geçen günlerde kaçýrýlan eski AK Parti Sur Ýlçe Baþkaný Hamit Çelikkanat ile birlikte esir olan asker, sivil ve polislerin serbest býrakýlmasý için PKK'ya çaðrýlarýný yeniledi. Ortak basýn açýklamasý

M

azlum-D Der Diyarbakýr Þube Baþkaný Abdurrahim Ay, Diyarbakýr Baro Baþkaný Mehmet Emin Aktar ve Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Raci Bilici, ortak bir basýn açýklamasý yaptý. Mazlum-Der Diyarbakýr Þube Baþkaný Abdurrahim Ay, insan yaþamý üzerinden pazarlýk yapmak ve mücadeleye girmenin yanlýþ olduðunu söyledi.

Þemdinli gençleri raftingle tanýþtý

Oðula son veda

'Özgürlüklere saygý duyulmalý' ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici de hiç kimsenin siyasi duruþundan dolayý alýkonulmamasý gerektiðini belirtti. Bilici, "Biz þunu belirtmek istiyoruz; Düþüncesinden, siyasi duruþundan dolayý hiç kimse alýkonulmamalý. PKK'nýn da bu konuda hassasiyet göstermesi, özgürlüklere saygý duymasý gerekir. Bunlarýn serbest býrakýlmasý için çaðrýda bulunuyoruz" dedi. Sayfa 7'de .

B

H

akkari'nin Þemdinli ilçesi þiddet olaylarýn aksine bu kez renkli ve eðlenceli bir etkinlikle gündeme geldi. Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan baþlatýlan kurs sayesinde gençler ilk kez rafting ile tanýþ-

Van'da eðitim sýkýntýlý baþlýyor V

an'da aðýr hasarlý olan bin 15 dersliðin yerine Milli Eðitim Bakanlýðý ve hayýrseverler tarafýndan 2 bin 31 yeni derslik yapýlýyor. Ancak okullar henüz tamamlanamadýðý için öðrenciler þimdilik saðlam okullarda ve konteynýrlarda eðitim 5'te görecek.

Hani Hastanesi kabuk deðiþtiriyor

D

Okul kýyafetleri kapýþýlýyor D

iyarbakýr'ýn Hani ilçesinde yaklaþýk on yýl iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde okul formasý satýþönce hizmete giren Hani Devlet Hastanesi larý katlandý. Ýþyeri sahipleri, bu yýl fiyatlarýn geadeta kabuk deðiþtirerek hizmet akýþýný sürdü- çen yýla göre çok artýþ göstermediðini ifade ederrüyor. Hastanede 2012 yýlýnda birçok yenilik ken, bazý maðazalar velilere kolaylýk saðlamak ama3’te 7'de cýyla çeþitli kampanyalar düzenledi. yapýlarak saðlýk hizmeti sunuluyor.

tý. Son zamanlarda olaylarla ismi anýlan ilçenin artýk güzel iþlerle gündeme gelmesini istediklerini belirten Ýlçe Kaymakamý Cengiz Erdem, ilçede normal 5'te hayatýn devam ettiðini söyledi.

DP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk'ýn hayatýný kaybeden oðlu Sedar Sakýk (25) topraða verildi. Sýrrý Sakýk helallik istenirken gözyaþlarýný tutamadý. Sedar, 5 yýl önce hayatýný kaybeden annesi Gülsima Sakýk'ýn yanýnda topra7'de ða verildi.

Soba üreticileri dertli

Eðitimde baþarýnýn sýrrý kollektif çalýþma

Y

eni eðitim öðretim yýlý bugün baþladý. Demokrat Eðitimciler Derneði (DES) Ýl Baþkaný Eyüphan Kaya, Diyarbakýr'ýn eðitimini deðerlendirdi. Eðitimde yaþanan sýkýntýlarý, baþarýsýzlýðýn nedenini, eðitim camiasýný ve baþarý için yapýlmasý gerekenleri biz sorduk, Des Ýl Baþkaný Kaya yanýtladý. 8'de

Karnýndaki bebeðiyle öldü

A

ðrý'nýn Doðubayazýt Ýlçesi'nde 16 yaþýndaki anne adayý Z.Ö., karnýndaki 8.5 aylýk bebeðiyle öldü. Çocuk yaþta evlendirilen anne adayýnýn cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Týp 3'te Kurumu'na gönderildi.

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde, kaloriferli ev sayýsýnýn artmasýyla soba imalatýnda büyük düþüþ yaþandý. 30 yýldýr soba tamiri ve satýþý yapan Yücel Demir, hýzlý kentleþme ve doðalgazýn yaygýnlaþmasýyla mesleklerinin unutulmaya yüz tuttuðunu söyledi. Sayfa 6'da

Ahmet AY

Yeter Artýk! ANNELERÝN YÜREÐÝNÝ YAKMAYIN Yazýsý 7’de


2

SAÐLIK

17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Okul fobisi depresyona dönüþebilir! Ö

zellikle eðitim hayatýnýn baþýnda olan öðrencilerde sýkça görülen okul korkusu ebeveynleri zor durumda býrakýyor. Nöroloji Uzmaný Dr. Mehmet Yavuz, doðru yöntemlerle kolaylýkla aþýlabilecek bu sorunun nedenlerini ve çözüm yollarýný anlattý.

dile getirdi. Ayrýca okulun yakýn çevresinde internet kafe, bilardo salonu gibi mekânlarýn bulunmasý da çocuða daha eðlenceli gelerek okuldan kaçmasýna neden olur.

Ebeveynlere Büyük Görev Düþüyor

Okul Korkusu Yaþayan Öðrenci Bu Belirtileri Gösteriyor Dr. Yavuz, çocuklar için ilk sosyalleþme kurumu olan okulun, ayný zamanda çocuklarýn ilk korku unsurlarýndan da biri olduðunu belirterek, "Öðrencilerin çeþitli bahanelerle okula gitmek istememesi, okulda huzursuz olmasý ve bazý hastalýk belirtileri göstermesine 'okul fobisi' deniyor. Genellikle anneye çok baðýmlý bir çocuðun aniden anneden ayrýlmasýyla ortaya çýkan bu durum, çocukta mide bulantýsý, karýn aðrýsý ve baþ dönmesine neden olur" dedi. Bu tür þikayetlerin genellikle pazar akþamý yatmadan önce ve pazartesi sabahý görüldüðünü belirten Dr. Mehmet Yavuz, ebeveynleri bu noktada uyarýyor. Eðer anne-baba çocuðun bu durumu karþýsýnda endiþelenir ve onu okula göndermezse bu davranýþ alýþkanlýk haline gelebilir.

Okul Fobisi Depresyona Dönüþebilir Okul korkusuna baðlý olarak çocukta uyku problemleri ve alýnganlýk görülebileceðini hatýrlatan Dr. Yavuz, çocuðun bir süre sonra okula gitme ve ödevlerini yapma konusunda umursamaz tavýrlar sergileyebileceðini, ilerleyen dönemde okul fobisinin aðýrlaþarak depresyona dönüþebileceðini vurguladý.

Anne-B Babanýn Tutumlarý Çok Önemli Anne ve babanýn çocukla olan iliþkisinin aþýrý baðýmlý olmasýnýn okul korkusunun nedenlerinden biri olduðunu belirten Dr. Yavuz; ''Çocuðun sürekli endiþe duyan bir aile içinde yaþamasý,

Yeni eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasýyla beraber çocuklu aileleri yine okul telaþý sardý. her istediðinin yapýlmasý ve sürekli huzursuz bir aile düzeninde yaþamasý okul korkusuna sebep olan baþlýca nedenlerdir'' dedi.

Nedeni Okuldaki Ortama Baðlý Olabilir Öðretmen baskýsý, öðrencinin okul ortamýnda baþaramadýðý ya da anlamadýðý dersler konusunda eðitmen tarafýndan aþýrý tepki gösterilmesi, uygun olmayan sýnýf düzeni, arkadaþ çevresinin alay etmesi gibi durumlar öðrencinin okul fobisini geliþtirerek depresyona girmesine sebep olabilir.

Okuldan Kaçma Ýsteði Neden

Çocuk okul korkusu yaþýyor ve okula gitmek istemiyorsa okula gitmesi saðlanmalý fakat kesinlikle þiddet ve baský uygulanmamalý. Öðrenci, okul eðitiminin faydalarý hakkýnda açýklayýcý bilgiler verilerek ikna edilmelidir. Aile içindeki bireylerin çocuða bu konuda yardým etmesi gerektiðini belirten Dr. Yavuz, anne ve babanýn çocukla iliþkisinde aþýrý baðýmlý bir tutum sergilememesi, çocuðun birey olmasý için ortak davranýþlar içine girmesi gerektiðini vurguladý. Okula giderken anne ve babanýn endiþelenmesinin çocuðu daha da korkutacaðýný hatýrlatan Dr. Yavuz ebeveynlere, çocuðun okul arkadaþlarý ile daha fazla zaman geçirmesine yardýmcý olmasýný öneriyor.

Çocuðun Okuldan Kaçmasýný Nasýl Önleyebiliriz?

Okuldan kaçma durumunda öðrenci okul korkusu duymaz, herhangi bir þikayet belirtmez fakat saldýrgan tavýrlar sergiler. Bu tip öðrencinin öðrenme potansiyelinin genelde düþük olduðunu belirten Dr. Yavuz, okul ortamýný sýkýcý bulan ve disiplin suçlarý fazla olan uyumsuz öðrencilerin okuldan kaçtýðýný hatýrlattý. Aile içerisindeki huzursuz ortam ve aþýrý baskýcý aile kurallarýnýn ve okuldaki eðitmen tutumunun öðrenciyi olumsuz etkilediðini belirten Dr. Yavuz, okulu sevmeme, okuma isteðinin olmamasý ve yanlýþ arkadaþlýklarýn okuldan kaçmada en etkili sebepler olduðunu

Çocuðu okula gitmeye teþvik edin ve kaçma nedenlerini öðrenmeye çalýþýn. Okuldaki rehber öðretmenle görüþün ve ortak bir iletiþim dili geliþtirin. Çocuðun arkadaþ ortamýný ve madde eðilimini kontrol edin. Agresif tavýrlar sergiliyorsa ona sakin yaklaþýn. Anne ve baba olarak aile içindeki iletiþimsizliðinizi çocuðunuza yansýtmayýn. Eðer sorunlarý bu þekilde de çözemiyorsanýz çocuðun mutlaka bir psikolojik yardým almasýný saðlayýn ve gerekirse anne baba olarak siz de destek alýn.

retmenin öðrenciyi sevmesi gerekir. Öðrenciyi seversen ona öðretmek daha kolay olur. Gerçekten de sevginin çocuklarý etkileyici bir gücü vardýr. Bu gücü kullanabilmek için öðrenciye deðer vermek gerekir. Öðrenciyi azarlayan, aþaðýlayan, hata yaptýðý zaman yerin dibine batýran, arkadaþlarý arasýnda küçük düþüren öðretmen modeli bu çaðýn modeli deðildir. Ne yazýk ki hâlâ öðrencileri aþaðýlayan, kaba kuvvet uygulayan öðretmenlere rastlayabiliyoruz. Hâlbuki çocukta korku duygusu yerine sevgi duygusunu harekete geçirerek öðretmek çok daha kolaydýr. Öðretmen öðrenciye sevgiyle yaklaþtýðý zaman çocuðun beyni öðrenmeyle ilgili bir mutluluk kimyasalý salgýlar ve öðrenme kalýcý hale gelir" Tarhan eðitim sürecinde ailelerin yaptýklarý hatalara ise þöyle deðindi: "Ýlk hata çocuk okuldan gelir gelmez onu dersin baþýna oturmaya zorlamaktýr. Dinlenmesi için hiç fýrsat vermeden, hemen ödevini yapmaya zorlamak çocuðun ödeve karþý antipati duymasýna, kötü duygular beslemesine neden olur. Bazý anneler sanki çocuðun ödevi olduðunu, ders çalýþmasý gerektiðini düþünemezmiþ gibi masanýn baþýna oturana kadar çocuðuna sürekli çalýþmasý gerektiðini hatýrlatmasý son derece yanlýþ bir davranýþtýr. Çocuk hiç dinlenmeden ödeve baþlarsa ödevden de oyundan da bir tat alamaz. Oysaki çocuk okuldan geldikten sonra belli bir süre serbest býrakýlsa, rahat bir nefes alsa daha verimli bir çalýþma yapacaktýr. Anne-öðretmen ve çocuk iliþkisine dikkat çeken Tarhan, sürekli ders çalýþmasýný hatýrlatan bir anne varsa, çocuk onu gördüðü zaman sadece ders çalýþma zorunluluðunu hatýrlar, baþka bir þey hatýrlamaz. Anneyle çocuðun iliþkisi bozulursa, düzeltmek zor olur; oysa dersteki zayýflýk bir þekilde telafi edilir. Onun için anneyle olan iliþkiyi bozmadan ders çalýþmayý zevkli hale getirmek gerekir. Ayný þekilde öðretmenle öðrencinin iliþkisi de bozulmadan gidebilmelidir.Çocuðun hayatýnýn programlý olmasý gerekir. Okuldan sonra belli bir süreyi oyun ve dinlenme ile geçirmeli, ardýndan ders çalýþmalý-

dýr. Aileler de bu saatleri belirleyip çocuðun buna riayet etmesini saðlamalýdýr. Çocuk ders çalýþýrken ödevin konusunun yaný sýra hayatý, ders çalýþma metodunu, disiplinli olmayý, zorluklara dayanmayý öðrenmelidir. Çocuða güven duygusunun eþlik ettiði bir sorumluluk duygusu kazandýrmak gerekir. Aksi halde sadece itaati öðrenir. Aslýnda çocuk bireysel yaratýcýlýk, sorun çözme, insanlarla iletiþim kurabilme gibi beceriler kazanmalýdýr. Sadece kurallara uyan, otoriteye itaat eden bir insan olarak yetiþmemelidir. Ancak özgür düþünen, farklý olabilen, sorgulayan, yeteneklerini geliþtirebilen çocuklarýn yetiþtiði bir toplum geliþebilir. O nedenle ödev salt bir bilgi yýðýný deðil hayat becerisi þeklinde öðretilebilmelidir. Yapýlan hatalardan birisi de ailelerin çok yüksek motivasyonlu olmalarý ve çocuða devamlý çok baþarýlý olmasýný beklediklerini hissettirmeleridir. Ailedeki yüksek beklenti düzeyine ulaþamayan çocuk ne yaparsa yapsýn ailesini memnun edemez. Bu nedenle nasýl olsa ben annemi ve babamý memnun edemeyeceðim deyip yenilgiyi baþtan kabul eder hiç çalýþmamaya baþlar. Aslýnda yeterince zeki olan çocuk, yapamam, baþaramam duygusuna yenildiði için baþarýsýz olur. Hem öðretmen hem de aile hep olumsuza; çocuðun hatalarýna, kusurlarýna odaklanýrsa çocuðun kendine güveni zayýflar, çalýþma þevki kýrýlýr. Sýk sýk verdiðimiz bir örnek vardýr: Diyelim ki çocuk karne getirdi. Notlarýnýn yedi tanesi iyi, üç tanesi zayýf. Çoðu ailenin yaklaþýmý neden üç tane zayýf olduðunu sorgulamak þeklinde olur. Aileler bunu iyi niyetle, çocuðun daha baþarýlý olmasýný istedikleri için yaparlar fakat farkýnda olmadan çocuðu ders çalýþmaktan soðutuyorlar. Oysa bak, þu dersler pekiyi, bunlarý çok güzel baþarmýþsýn. Hadi beraber bu üç zayýfý nasýl düzelteceðimizi düþünelim ve bir çözüm bulalým denirse çocuk annemle babam benim olumlu yönlerimi de görebiliyor der ve dikkatini zayýflarý düzeltmeye verir, baþarabileceðine inanýr ve çözüm üretir" dedi.

Ý

algý memnuniyetsizliðe yönelik farkýndalýðýn oluþtuðu ilk zamanlarda bireysel ve düþünsel boyutta iken süreç uzun zaman devam ettiðinde bireysel düþünsellikten çýkýp kulislerin oluþmasýna neden olmaktadýr. Kulisler imaj ve prestij açýsýndan bir iþletmenin baþýna gelebilecek en kötü þeylerden birisidir. Aðýzdan aðza yayýlým anlamýna gelen viral konuþmalar olumsuz temellerde çok daha etkili ve hýzlý yayýlýmlar gerçekleþtirmektedir. Bir iþletmenin yýllar yýlý emeklerle edindiði kurumsal ya da prestijli imajýnýn, çözülmesi mümkün konulardan ötürü zedelenmesi istenmeyen bir durumdur. Bu konulardan biri de yemek memnuniyetidir. Ý.K departmanlarý yaptýklarý iþ gereði personelin motivasyon ve performansýndan sorumludur. Motivasyon ve performansý olumsuz yönde etkileyecek her seçim ÝK departmanýnýn genel baþarýsý açýsýndan risktir. Bu nedenle öðle yemeði tedarikçi seçimi idari iþler ya da satýn alma departmanlarý tarafýndan deðil Ý.K departmanlarý tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu seçim idari iþler ya da satýn alma gibi kadrolar tarafýndan yapýldýðýnda seçim kriteri fiyata odaklý olmaktadýr.

Geliþir?

Anne babalar dikkat! U

zmanlar senenin baþýnda ebeveyn ve öðretmenleri uyardý. Oyun çaðýndaki bir çocuðu okuldan geldikten sonra dersin baþýna oturtmanýn zor olduðuna dikkat çeken uzmanlar, ödevler konusunda anne, baba ve öðretmenleri dikkatli olmaya davet etti. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ailenin çocuða ödev yapmayý sevdirmesi için öncelikle çocuðunun nasýl bir öðrenme modelinin olduðunu bilmesi gerektiðini ifade ederek, bir insanýn beþ çocuðu varsa beþinin de öðrenme modelinin birbirinden farklý olabileceðini kaydetti. Tarhan, çocuðunun öðrenme modelini bilen anne-babanýn okuldaki baþarýsýný artýrabileceðinin altýný çizdi. Çocuklarýn ödeve soðuk bakmalarý ve ödev yapmak istememelerinde ailelerin ve öðretmenlerin bazý yanlýþ tutumlarýnýn etkisi olabildiðini ifade eden Tarhan, bu konuda öðretmen davranýþlarýyla ilgili birkaç saptamada bulundu. Dikkatlerin bu konuya çekilmesiyle çocuklarýn öðretmenleriyle eþgüdüm halinde ödev yapmama sorununa da çare bulunabileceðini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ödevlerin korku nesnesi haline getirilmemesi gerektiðini söyledi.Tarhan þunlarý kaydetti: "Ödev çocuk için bir korku nesnesi haline geldiyse çocuk ödevden de okuldan da soður. Okul günleri aklýna geldikçe bile irkilir, o günleri nefretle ve soðuk duygularla hatýrlar. Böyle durumlarda çocuðun öðrenmesi de zaten kalýcý olmaz. Ödevi böylesi bir korku aracý haline getirmeme konusunda anne babalar kadar öðretmenler de duyarlý olmalýdýr. Verilen ödevler bütünleþtirici, konunun anlamýna yardýmcý, çocuðu sýkmadan merak uyandýracak mahiyette az ama öz olursa çocuk için daha faydalý olacaktýr" Bu çaðýn öðretmen profilini de çizen Tarhan þöyle devam etti: "Çok baþarýlý bir öðretmen emekli olurken genç bir meslektaþý kendisine baþarýsýný neye borçlu olduðunu sormuþ, baþarýlý öðretmen þöyle cevap vermiþ: öðrencinin baþarýlý olabilmesi için dersi sevmesi, dersi sevebilmesi için öðretmeni sevmesi, öðretmeni sevebilmesi için de öð-

Kötü yemekler kulislere neden oluyor! Eðer öðle yemekleriniz lezzetsiz ve çeþit olarak kýsýr döngüde ise ve bu durum uzun süredir devam ediyor ve iyileþmiyorsa personeliniz deðersizlik algýsýna kapýlabilir.

þyerlerinde yenen yemeklerin en büyük sýkýntýsý yemeklerdeki lezzet eksikliði ve kýsýr döngülerdir. " Yine mi kuru fasulye ! yine mi tavuk !, dolmanýn yanýnda pilav olur mu ! çok lezzetsiz !" gibi sesler birçok çalýþanýn hiç yabancý olmadýðý yakýnmalardan bazýlarýdýr. Keyveni Catering Ýnsan Kaynaklarý Yöneticisi Sevcan Daþdan " tüm yakýnmalara raðmen bu gibi durumlarýn düzelmemesi, personelin iþvereninin kendisine deðer vermediði için iyileþtirmeye gitmediði yönünde düþüncelere kapýlmasýna ve firma içerisinde kulislerin oluþmasýna yol açmaktadýr " diyor ve þöyle devam ediyor; Kötü Yemekler Kulislere Neden Oluyor Bazen bu hissiyatýn doðruluk payý olabiliyor yani bazý iþletmeler gerçekten de çalýþan memnuniyetine uzak mesafede bir tutum sergileyebiliyor. Fakat özellikle kurumsal þirketler ve küresel firmalarda çalýþan memnuniyeti günümüzde önemli bir konudur ve çoðu zaman bu memnuniyetin arttýrýlmasý yönünde çalýþmalar yapan bir departman mevcuttur. Fakat çalýþan memnuniyetine önem veren þirketlerde de maalesef zaman zaman çeþitli nedenlerden ötürü deðersizlik algýsý oluþabiliyor. Bu


Özel güvenlik görevlilerine saldýrý Batman'ýn Gercüþ ilçesinde petrol arama çalýþmalarýný sürdüren bir firmanýn özel güvenlik görevlilerine silahlý saldýrý düzenlendi. Olayda 4 kiþi yaralandý. Bir grup PKK üyesi, Mava Daðý'nda petrol arama çalýþmalarýný sürdüren Ukrayna firmasýnýn özel güvenlik görevlilerine ateþ açtý. Saldýrýda özel güvelik

görevlileri Hamit Korkmaz (23), Hasan Çakan (28), Abdülvahap Yýldýrým (27) ve Osman Keskin (24) yaralandý. Yaralýlar, firmaya ait özel helikopterle Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlardan saðlýk durumu ciddiyetini koruyan Hakan Çakan, Diyarbakýr'a sevk edildi. Bölgede operasyon baþlatýldý.

Ýslam'a hakaret filmine tepki 17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde faaliyet gösteren ÜMMED-D DER, 'Müslümanlarýn Masumiyeti' isimli filme tepki gösterdi. Dernek, Ýsrail mallarýna boykot çaðrýsý da yaptý.

Gazi Caddesi üzerindeki Selahaddini Eyyübi Camisi önünde toplanan kalabalýk, 'Kahrolsun Ýsrail', 'Kahrolsun Amerika' yazýlý pankartlarý açtý. Tekbirlerin getirildiði basýn açýklamasýný ÜMMET-DER üyesi Kerem Terim okudu. Terim, Ýsrail asýllý ABD vatandaþý olan Sam Basile 'Müslümanlarýn Masumiyeti' adlý filminin provokatif bir siyasi tutum olduðunu söyledi. Hz. Muhammed ve Ýslam'a hakaret edildiðini ifade eden Terim, ''Bugün burada insanlýktan nasibini almamýþ dünya ve ahirette Allah-ü tealanýn gazabýna müstehak olmuþ olan Yahudi ve Hýristiyanlar tarafýndan alemlere rahmet olarak gönderilen, insanlýk onuruna dair tüm yüce deðerleri kendisinde toplayan aziz Ýslam Peygamberi Hz. Muhammed ( s.a.v)'e yapýlan hakaretleri telin etmek için toplanmýþ bulunuyoruz" dedi. Ýslam düþmanlarý Yahudi ve Hýristiyanlarýn Ýslam'a ve Ýslam Peygamberine karþý hep saldýrgan bir tutum içerisinde olduklarýný anlatan Terim, þunlarý söyledi: Bu saldýrgan tutumlarýný her fýrsatta sergileyen Ýslam düþmanlarý son yýllarda da bu husumetlerini sürdürmektedir. Danimarka densizlerinden sonra papazlara Kur'an yakma ameliyeleri Amerikalý askerin Afganistan bag ram hava üssünde Kur'an yak-

malarý Ýsrail'in kutsal mekanlarda içki festivallerini tertiplemeye çalýþmasý ve en son Ýsrail asýllý Amerika vatandaþý Sam Basile'nin Ýsrail tarafýndan finanse edilerek çevirmiþ olduðu iðrenç filmi kadim düþmanlýðýn en açýk bir göstergesidir. Yapýmcý ve yönetmeni Ýsrail asýllý ABD vatandaþý olan Sam Basile 'Müslümanlarýn Masumiyeti' adlý filmi bir siyasi tutum için yaptýðýný gizlememiþ ve açýkça beyan etmiþ ki '100 Ýsrailli yapýmcýdan 5 Milyon dolar aldým ve filmi Ýsrail için yaptým' diyebilmektedir. Ýsrail mallarýna boykot Basile, ABD'nin Florya eyaletinde Kur'an-ý Kerimi yakarak Müslümanlarý tahrike zorlayan Terry Joms'dan destek aldýðýný itiraf etmiþtir. Zerre miskal kadar kalbinde iman ve vicdan bulunan tüm insanlarý, her türlü saldýrýlara karþý duyarlýlýða, ellerinden gelen tüm imkanlarý kullanarak tepki göstermeye ve Ýsrail mallarýný boykot etmeye davet ediyoruz. Bu coðrafyada yaþayan insanlar olarak, Müslümanlar olarak Ýslam'a, peygamberine ve kutsallarýmýza yapýlacak her türlü saldýrýlarýn karþýsýnda olacaðýmýza, sesimizi yükselteceðimize ve bu uðurda canlarýmýz, mallarýmýz, evlatlarýmýz pahasýna olsa hiç bir bedeli ödemekten kaçýnmayacaðýz.

Karnýndaki bebeðiyle öldü Aðrý'nýn Doðubayazýt Ýlçesi'nde 16 yaþýndaki anne adayý Z.Ö., karnýndaki 8.5 aylýk bebeðiyle öldü. Çocuk yaþta evlendirilen anne adayýnýn cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Týp Kurumu'na gönderildi.

Doðubayazýt Ýlçesi'ne baðlý Suluçem Köyü'nde oturan Z.Ö. ile 26 yaþýndaki Mehmet Ali Kaya, bir yýl önce ailelerinin rýzasýyla Ýmam nikahýyla birlikte yaþamaya baþladý. Bu beraberliðinden 8.5 aylýk hamile olan Z.Ö., aniden rahatsýzlanýnca yakýnlarý tarafýndan köy minibüsüyle devlet hastanesine kaldýrýldý. Acil serviste yapýlan ilk müdahalenin ardýndan yoðum bakýma alýnan Z.Ö. ve karnýndaki bebeði, doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamadý. Çocuk yaþta hamile olan anne adayýnýn kalp krizinden hayatýný kaybettiði tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Trabzon Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Yaþamýný yitiren anne adayýný küçük yaþta evlendiren anne ve babasý hakkýnda soruþturma baþlatýldý.

'15 yaþýnda olduðunu bilmiyordum' Z Ö.'nün ölüm haberini alan yakýnlarý Kürtçe aðýtlar yakarken, kocasý Mehmet Ali Kaya, eþinin rahatsýzlandýðý sýrada ilçede olduðunu belirtti. Kaya, þunlarý anlattý: "Eþim 8.5 aylýk hamileydi. Kendisi hastalandýðýnda ben ilçe merkezindeydim. 'Eþin kalp krizi geçiriyor' diye haber geldi. Onlar yoldaydý ben de hemen hastaneye geldim. Acil serviste tedaviye alýndý. Daha sonra durumunun aðýr olduðu anlaþýlýnca yoðun bakýma aldýlar. Aradan 10 dakika geçti

N.Ç. hukuk fakültesini kazandý

Mardin'de 13 yaþýndayken 28 kiþinin tecavüzüne uðrayan N.Ç hayalini gerçekleþtirdi ve Ýstanbul'da bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandý. N.Ç mezun olduktan sonra kendisi gibi maðdurlarýn savunucusu bir avukat olacak. 2002 yýlýnda Mardin'de henüz 13 yaþýndayken aralarýnda kaymakamlýk yazý iþleri müdürü, bir yüzbaþý, muhtar ve korucularýn da bulunduðu 28 kiþinin cinsel istismar ve tecavüzüne maruz kalan N.Ç, Ýstanbul'da bir üniversitede hukuk okuyacak. N.Ç'nin davasý görülürken Yargýtay 14. Ceza Dairesi'nin, yerel mahkemenin "N.Ç'nin sanýklarla rýzasýyla birlikte olduðu" yönündeki kararýný onamasý kamuoyunda büyük tartýþmalara neden olmuþtu. Dosya AÝHM'e taþýnmýþtý. N.Ç. ise yeni bir kimlikle, yeni bir hayata baþladý. Çevresindeki çok kýsýtlý sayýda insan onun gerçekte kim olduðu biliyordu. Bu kiþilerden biri Avukat Eren Keskin, diðeri ise Gözaltýnda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karþý Hukuki Yardým Komisyonu'nda çalýþan Leman Yurtsever'di. Þimdi 21 yaþýnda Þimdi 21 yaþýnda olan N.Ç. 2003'te yerleþtirildiði Adana Kýz Yetiþtirme Yurdu'ndan kaçarak Eren Keskin ve Leman Yurtsever'in yanýna gelmiþti. Keskin ve Yurtsever N.Ç.'nin bakýmý ve davasýný üstlenmiþti. Ýstanbul'da, Keskin ve Yurtsever'in yanýnda yaþamýný yeniden inþa eden genç kýz, 9 yýl önce yaþadýklarýyla anýlmak istemiyordu. Avukat Eren Keskin'i de örnek alarak, hukukçu olmayý hedefliyordu. N.Ç.'nin bu hayali gerçek oldu. Þiþli Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý ve Sosyal Hizmetler Uzmaný Kahraman Eroðlu, N.Ç.'nin bu yýl girdiði üniversite sýnavýnda hukuk fakültesini kazandýðýný söyledi. Kadýn savunucusu olacak Eroðlu, "N.Ç ile Ýstanbul Ýl Sosyal Hizmetler Müdürü olarak görev yaptýðým yýllarda tanýþtým. Olay sonrasý onu koruma altýna almýþtýk. Þimdi isteyince bana ulaþýyor. Geçen gün bir arkadaþýyla konuþtum. Arkadaþý bana N.Ç.'nin Ýstanbul'da bir devlet üniversitesinin hukuk fakültesini kazandýðýný söyledi. Üniversitenin adýný söyleyemem. Zaten istediði de hep bir hukukçu olmaktý. Belki de kendisi gibi maðdur insanlarýn savunucusu olmak istiyordu. N.Ç. baþarýlý bir avukat olarak

karþýmýza çýkacak. Belki kimse onun N.Ç. olduðunu bilmeyecek ama o kadýnlarýn savunucusu olacak" dedi. Davasý þimdi AÝHM'de Olayýn ardýndan görülen davada Mardin 1. Aðýr Ceza Mahkemesi faillere alt sýnýrdan ceza uygulamýþ, bu kararýný "N.Ç.'nin tecavüzlere karþý koymadýðý için rýzasý olduðu ve her þeyin farkýnda olduðu" savýyla açýklamýþtý. Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ise yerel mahkemenin kararýnýn onanmasý yönünde mütalaa sunmuþtu. Yargýtay 14. Ceza Dairesi'nin kararý onamasýyla dava kapanmýþ oldu ve kanunen en az 5 sene ceza almasý gereken 28 fail, 1 yýl 8 ay ile 5 yýl arasýnda ceza aldý. Davayla ilgili dosya þu anda AÝHM'de inceleniyor.

eþimin ve bebeðimin öldüðünü söylediler. Dünyam yýkýldý. Evlendikten kýsa süre sonra resmi nikah için Kaymakamlýða gittim. Eþimin o zaman 15 yaþýnda olduðunu bilmiyordum. Nüfus Müdürlüðündeki memur, eþimin 15 yaþýnda olduðunu resmi iþlemler için 18 yaþýný beklememiz gerektiðini söyledi. Ben eþimin yaþýný o zaman öðrendim. Ailesi de kýzýnýn evlilik için küçük olduðunu söylemedi."

'Solunumu ve kalbi durmuþtu' Z.Ö.'ye ilk müdahaleyi yapan, o gün acil serviste nöbetçi doktor olarak görevli Nöroloji Uzmaný Gaye Eryaþar ve Kadýn Doðum Uzmaný Pelin Elif Özbay, þu bilgileri verdi: "Hasta bize intikal ettiðinde, ilk müdahaleyi yaptýk. Solunumu ve kalp atýþlarý durmuþtu. Yine de kalp masajý ve solunum cihazýyla solunum desteði saðladýk. Anne adayý ve bebeði müdahalelere cevap vermedi. Ýkisi de hayatýný kaybetti. Daha 16 yaþýndaydý. Kesin ölüm sebebinin ne olduðunu kimse bilmiyor. Ancak yapýlacak otopsi sonucu belli olur. Bizler anne adaylarýndan þunu istiyoruz, gebeliðinizi hissettiðiniz andan itibaren mutlaka doktor kontrolünde gebeliðinizi takip edin. Hayatýný kaybeden anne adayýnýn gebeliðinin doktor kontrollerinde olmadýðýný yakýnlarýndan öðrendik."

Okul kýyafetleri kapýþýlýyor Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde okul formasý satýþlarý katlandý. Ýþyeri sahipleri, bu yýl fiyatlarýn geçen yýla göre çok artýþ göstermediðini ifade ederken, Ergani'deki bazý maðazalar velilere kolaylýk saðlamak amacýyla çeþitli kampanyalar düzenledi. Her okulun kendine özel kýyafetleri olduðunu dile getiren Murat Atasoy, "Okullarýn açýlmasýna çok az bir süre kaldý. Ýþlerimiz daha yeni baþladý. Biz de esnaf olarak çocuklarýn bütün araç ve gereçlerini temin edebilmeleri için hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Bütün okullarýn kýyafetleri bizde mevcut. Fiyatlarýmýzda pek fazla zam yapmadýk. Velilerin maðdur olmasýný

istemiyoruz. Her çocuðun en iyi þekilde giyinip okula gitmesini istiyoruz. Bu yüzden gelen müþterilerimize elimizden geldiði kadar yardýmda bulunmaya çalýþýyoruz. Ýlkokul kýyafetlerini 60 ile 75 TL, lise kýyafetlerini ise 80 ile 100 TL arasýnda satýyoruz. Bizim hazýrlýklarýmýz tamam müþterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Kürtçe dil kursuna vatandaþlar yoðun ilgi gösteriyor. Kürt Dili Araþtýrma ve Geliþtirme Derneði (Kurdi- Der) Yüksekova Þubesi'nde baþlatýlan ve 8 ay boyunca devam edecek olan Kürtçe dil kursunu, çeþitli meslek gruplarýndan vatandaþlar katýlýyor. Ýlçede Kürtçe dil kursuna ilginin yoðun olduðunu

belirten Kurdi-Der Yüksekova Þubesi Baþkaný Besim Baykal, bu yýlki dil eðitimi için yaklaþýk 200 baþvurunun olduðunu belirterek, "Kurslarýmýza esnaf, siyasetçiler, öðrenciler, doktorlar ve öðretmenler baþvuruyor. Özellikle, kamu çalýþanlarý vatandaþlarla daha rahat anlaþmak ve diyaloglarýný arttýrmak için Kürtçe eðitim talebinde bulunuyorlar" dedi.

Kürtçe dil kursuna yoðun ilgi


4

HABER

17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Bingöl'de mayýnlý saldýrý

8 polis sehit oldu Bingöl Karlýova'da çevik Kuvvet ekiplerini taþýyan servis aracýnýn geçiþi sýrasýnda yola döþenen mayýn patladý. Patlamada 8 polis þehit oldu, 7 polis de yaralandý. Yaralý polisler Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. vet Þube Müdürlüðü'ne ait araçlarýn geri dönüþleri sýrasýnda, Hacýlar köyü mevkisinde menfeze döþenen patlayýcýnýn infilak ettirildiðini belirten Vali Güvençer, "Darbe sonucu olay mahallinde ne yazýk ki 8 kardeþimizi þehit verdik. 7 yaralýmýz var. Yaralýlarýmýzdan sadece biri hayati tehlike taþýyor. Saat 11.45 itibarýyla tüm þehit ve yaralýlarýmýz Bingöl Devlet Hastanesi'ne intikal ettirildi. Yaralýlarýmýza tüm týbbi müdahaleler yapýldý. Aðýr yaralý 1 arkadaþýmýz yoðun bakým servisinde. 4 saat sonra hekimlerimiz tarafýndan yapýlacak deðerlendirme sonrasýnda gerek duyulursa Elazýð'a sevkini saðlayacaðýz" dedi. Bir kýz çocuðu taþlarla yaralandý

Karlýova Ýlçesi'nde yapýlan KCK operasyonu nedeniyle takviye olarak giden Bingöl Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü'nde görevli polisler, dün saat 09.30 sýralarýnda Bingöl'e dönüþ için yola çýktý. Polisleri taþýyan sivil plaka takýlý midibüs, saat 10.15'te Karlýova'ya 25 kilometre uzaklýktaki Hacýlar Köyü yakýnlarýna geldiði sýrada PKK üyeleri, daha önceden karayolundaki menfeze yerleþtirdikleri patlayýcýyý uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamayla birlikte minibüs havaya uçtu 8 polis þehit oldu, 7'si de yaralandý.

Sýcak temas saðlandý Olayýn duyulmasý üzerine bölgeye çok sayýda polis ve saðlýk ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Bingöl'deki hastanelere kaldýrýlan yaralý polisler için acil kan anonslarý yapýldý. Baþta polisler olmak üzere çok sayýda kiþi kan vermek için hastanelere koþtu. 8 polisi þehit eden ve 7 polisi ise yaralayan PKK'lýlarýn etkisiz hale getirilmesi için baþlatýlan operasyon, Hacýlar Köyü kýrsalýnda yoðunlaþtý. Askeri birliklerin, köy korucularýnýn da

katýlýmýyla baþlattýðý operasyonda, PKK'lýlarla sýcak temas saðlandý. Silah sesleri Hacýlar Köyü'nden duyulurken, hava destekli operasyonun sürdüðü belirtildi. Vali: 7 yaralýmýz var Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Karlýova'daki saldýrýda þehit olan polislere rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Sabah saat 09.45 sýralarýnda Karlýova ilçesindeki bir asayiþ görevinden dönmekte olan Ýl Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuv-

Olaydan hemen sonra yakýn çevredeki birliklerin operasyona hazýr duruma getirildiðini de belirten Vali Güvençer, þöyle devam etti: "Olaydan en geç 45 dakika sonra tüm birliklerimiz olay mahallinde çok kuvvetli bir operasyona baþladý. Þu anda devam ediyor. Komutanlarýmýz olay yerinde operasyonu yürütüyorlar. Çok kýsa zaman içerisinde bu lanetlenecek olayý meydana getirenlerin hakkýndan geleceðimize inanýyorum." Patlama yerine uzak olmakla birlikte sýçrayan taþlarla 8 yaþýndaki bir kýz çocuðunun bacaðýndan yaralandýðý bilgisini de veren Vali Mustafa Hakan Güvençer, yaralý çocuðun da Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altýnda olduðunu sözlerine ekledi.

10 günde 123 PKK’lý Diyarbakýr'da çatýþma ölü ele geçirildi Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'nde sürdürülen operasyonlarda Evliyan Yayla ve Kelek Tepe bölgelerinde güvenlik güçleri ile PKK'lýlar arasýnda çýkan çatýþmalarda 28 PKK'lý ölü ele geçirildi. Bölgede son 10 günde ölen PKK'lý sayýsýnýn 123'e çýktýðý açýklandý. Hakkari Valiliði'nin operasyonlarla ilgili açýklamasý þöyle: Güvenlik kuvvetlerimizce 15 Eylül 2012 tarihinde baþlatýlan operasyonlarda Þemdinli Evliyan Yayla ve Kelek Tepe bölgelerinde kuzey Irak'tan gelmeye çalýþan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarý ile temas saðlanmýþtýr.

10 günlük bilanço Güvenlik kuvvetlerinin 'teslim ol' çaðrýlarýna ateþle karþýlýk vermeleri üze-

17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4032 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

rine hava, kara, özel kuvvet ve jandarma unsurlarýndan müteþekkil kuvvetlerimiz teröristlerin ateþlerine misli ile karþýlýk vermiþ ve 28 terörist etkisiz hale getirilmiþtir. Halkýmýzýn huzuru ve sükûnunu bozmaya çalýþan BTÖ mensuplarýndan toplam 123 kiþi, 16.09.2012 tarihi itibari ile geçen son 10 günde etkisiz hale getirildiði anlaþýlmýþtýr. Hakkari'de terörist eylemleri önlemeye yönelik faaliyetlere ciddiyet ve titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygýyla duyurulur.

Diyarbakýr Bingöl karayolunun PKK'lýlar tarafýndan kesildiði duyumunu alan güvenlik kuvvetleri, olay yerine giderken uzun namlulu silah ve roketli saldýrýya uðradý. Güvenlik kuvvetlerinin anýnda karþýlýk vermesi ile çatýþma çýktý. Diyarbakýr Valiliði, konu ile ilgili bir açýklama yaptý. Valilik açýklamasýnda, Diyarbakýr Lice-Bingöl karayolunun Tuzlaköy mevkiinde 15 Eylül 2012 günü saat 18.40 sýralarýnda PKK'lýlar tarafýndan kesildiðine dair vatandaþlar tarafýndan jandarma birimlerine ihbar yapýldýðý ve ihbar üzerine karakoldaki zýrhlý araçlar ve Jandarma Özel Harekat timleriyle olay bölgesine anýnda müdahale edildiði belirtildi. Olay yerine intikal eden güvenlik birimlerine ateþ açýldýðý açýklana açýklamada, þu ifadeler yer aldý: Zýrhlý araçlar ile Jandarma Özel Harekat timleri tarafýndan da teröristlerin açtýðý ateþe cevap verilerek bölge yoðun ateþ altýna alýnmýþtýr. Bunun üzerine teröristler bulun-

duklarý yerlerden ormanlýk alan içine doðru kaçmýþlardýr.

Can kaybý yok

Teröristler tarafýndan kesilen yol jandarma tarafýndan trafiðe açýlmýþ, yolun açýldýðý vatandaþlara anons yapýlarak her türlü tedbir alýnmýþtýr. Olay bölgesine teröristlerce 3 adet roket atýlmýþtýr. Ayný zamanda intikal halindeki zýrhlý araca yönelik bir el yapýmý patlayýcý patlatýlmýþtýr. Çatýþma sonucu herhangi bir zayiat meydana gelmemiþtir. Bölgeye havadan silahlý helikopterlerce destek verilmiþ, teröristlerin kaçýþ istikametleri ateþ altýna alýnmýþtýr. Mayýn patlamasýyla yolda 1-2 metre ebadýnda çukur açýlmýþ, yol güvenliði saðlanmýþ olup trafik akýþý devam etmektedir. Yolu kesilen vatandaþlar da olay üzerine güvenlik güçlerini alkýþlayarak sevgi gösterisinde bulunmuþlardýr.

Çukurca'da 4 þehit Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde askeri aracýn geçiþi sýrasýnda PKK'lýlar tarafýndan yola yerleþtirilen patlayýcýnýn infilak ettirilmesi sonucu 4 asker þehit oldu, 5 asker yaralandý. Patlama, Hakkari merkeze 35 kilometre uzaklýkta bulunan Oðul Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Askeri konvoyun geçiþi sýrasýnda yola döþenen patlayýcý, uzaktan kumanda düzeneði ile patlatýldý. Patlamada 4 asker þehit oldu, 5 asker de yaralandý. Olayýn ardýndan bölgede operasyon baþlatýldý. Karayolu güvenlik nedeniyle ulaþýma kapatýldý. Bölgede kobra tipi helikopterlerin belirlenen hedefleri ateþ altýna almasý üzerine daðlardan ve tepelerde dumanlarýn yükseldiði görüldü. Çok sayýda zýrhlý araçla bölgeye takviye birlikler gönderilirken, çatýþmalarýn yer yer sürdüðü ve bölgeye ambulanslarýn gittiði belirtildi. Valilik açýklama yaptý Hakkari Valiliði, Çukurca karayolundaki 4 askerin þehit olduðu ve 5 askerin yaralandýðý patlamayla ilgili þu açýklamayý yaptý: "15.09.2012 saat 14.00 sýralarýnda Hakkari-Çukurca karayolunda askeri birliðin geçiþi sýrasýn-

da mayan taramasý yapan askerlerimize, menfeze yerleþtirilen uzaktan kumandalý 'EYP' türü mayýnlý saldýrý yapýlmýþtýr. Bunu neticesinde 4 askerimiz þehit olmuþ, 5 asker yaralanmýþtýr. Bölgede terörü önleyici faaliyetlere hassasiyetle devam edilmektedir. Þehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlarýmýza acil þifalar, yakýnlarýna ve aziz milletimize sabýr niyaz ederiz." 4 þehit memleketlerine uðurlandý Hakkari-Çukurca karayolunda askeri birliðin geçiþi sýrasýnda meydana gelen patlamada þehit olan 4 askerin cenazesi memleketlerine uðurlandý. 4 asker için, Hakkari Dað ve Komando Tugay Komutanlýðý'nda cenaze töreni düzenlendi. Hakkari'deki törenin ardýndan þehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Van'a getirildi. Cenazeler, Van'dan askeri uçaklarla memleketlerine uðurlandý.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr Trafik þub. almýþ old. (E) sýnýfý sürücü belgemi ve Ticari araç kulanýmýna ait Src2-Src4 belgemi kaybettim.Hükümsüdür. Mevlüt Tursun


HABER

17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

5

Van'da eðitim sýkýntýlý baþlýyor

Van'da aðýr hasarlý olan bin 15 dersliðin yerine Milli Eðitim Bakanlýðý ve hayýrseverler tarafýndan 2 bin 31 yeni derslik yapýlýyor. Ancak okullar henüz tamamlanamadýðý için öðrenciler þimdilik saðlam okullarda ve konteynýrlarda eðitim görecek.

Advan'dan dernek ziyareti

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, Baðlar ilçesinde faaliyet gösteren Terkanlar Yardýmlaþma Eðitim ve Kültür Derneði'ni ziyaret etti. Ziyareti kabul eden Dernek Baþkaný Mehmet Zeki Akkoç, Ýl Baþkaný Halit Advan ve Parti yöneticilerini kapý önünde karþýladý. Karþýlýklý fikir alýþ veriþin yapýldýðý ziyarette konuþan Halit Advan, sivil toplum kuruluþlarýnýn fikir ve düþüncelerinin çok önemli olduðunu söyledi. STK'lara sorunlarýn çözümünde büyük pay düþütlüðü ifade eden Advan, ''Bu konuda bizlere desteðinizi eksiltmeyeceðinizden eminiz. Önümüzde yeni bir sivil ve demokratik anayasa çalýþmasý olacak. Bu süreçte Terkanlar Yardýmlaþma Eðitim ve Kültür Derneði gibi sivil toplum kuruluþlarýnýn fikir ve düþünceleri bizler için çok önemlidir. Bu fikir ve düþüncelerinizi genel merkezimize paylaþacaðýz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Dernek Baþkaný Mehmet Zeki Akkoç ise Ýl Baþkaný Halit Advan ve parti teþkilatýna teþekkür etti.

Geçen yýl depremlerle sarsýlan Van'da bin 15 derslik de aðýr hasar aldý. Geçtiðimiz eðitim yýlýnda öðrenciler konteynýr ve çadýrlarda zor günler geçirdi. Aðýr hasar alan ve sonrasýnda yýkýlan okullarýn yerine 2 bin 31 derslik inþa ediliyor. Bu okullarýn bir kýsmý Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan, bir kýsmý da hayýrseverlerin yardýmýyla yapýlýyor. Bu arada depremde aðýr hasar gören 2 bin 873 yatak kapasiteli pansiyonlar için de Milli Eðitim Bakanlýðý ve hayýrseverler tarafýndan 2 bin 628 kiþilik pansiyonun inþaatý devam ediyor.

Konteynýrlarda eðitime devam Yetkililer, Van'da bütün okullarýn elden geçirildiðini belirtirken, yeni yapýlan okullarýn da Ekim ayýndan itibaren teslim edilmesini bekliyor. Bugün ders baþý yapacak öðrenciler ise saðlam okullarda ve konteynýrlarda eðitimlerine devam edecek. Öðrenciler okullarý tamamlanýncaya kadar baþka okullara taþýmalý olarak götürülecek. Öðrencilerin servis paralarý da Milli Eðitim tarafýndan karþýlanacak.

Bir husumet daha barýþla bitti Þanlýurfa'da iki aile arasýnda arazi anlaþmazlýðý yüzünden yýllardýr süren husumet barýþla taþlandý. Ötgün, Demir ile Aslan aileleri arasýndaki husumet yenilen barýþ yemeðiyle son buldu.

Valilere zýrhlý Mercedes cip Baþbakan Erdoðan, Doðu ve Güneydoðu'daki 8 ilin valisini zýrhlý koruma altýna aldý. PKK'nýn son dönemde bölgede artan eylemlerinin ardýndan Van'ýn da aralarýnda bulunduðu kritik bölgelerdeki 8 ilin valisine zýrhlý, mayýna karþý dayanýklý Mercedes G500 cipler tahsis edildi. Bölgede artan olaylara karþý yürütülen operasyonlar devam ederken, valilerin can güvenlikleri için de önlemler artýrýldý. Kritik bölgede bulunan Van, Batman, Diyarbakýr, Siirt, Þýrnak, Hakkari, Tunceli ve Bingöl Valilerinin emrine tamamý zýrhlý cipler gönderildi. Baþta mayýn olmak üzere saldýrýlara karþý dayanýklý olan Mercedes G500 cipi Van'da Vali Münir Karaloðlu kullanmaya baþladý.

Çocuklara temiz gelecek býrakalým

Çok þükür ölüme kan davasýna gitmeden bu iþi temizledik. Aile büyükleri gençlere ter temiz bir gelecek hazýrlamýþ oldu. Bunu önemsiyorum. Çünkü deðerli kardeþlerim, hayatta en önemli þey insan hayatýdýr. Cenab-ý Hakkýn en büyük deðer verdiði iþ insana saygýdýr, insanýn hayatýdýr. Maalesef bazen sudan sebeplerle kötü þeylere imza atabiliyoruz. Bunlar bizi üzüyor bunlarý kabullenemiyoruz artýk. Ýnþallah anlaþmazlýklarýmýzý konuþarak, uzlaþarak, büyüklerimize götürerek çözme alýþkanlýðýmýzý güzel ilimizde güzel insanlarýmýzla birlikte tesis ederiz. Çocuklarýmýza temiz bir gelecek býrakalým. Çocuklarýmýza bu tür kötü alýþkanlýklar býrakmamalýyýz. Bunun vebali var. Ne dinimizde ne medeniyetimizde yeri var ne insanlýkta yeri var. Kitabýmýzýn hiçbir yerinde kan davasýnýn yeri yok.

'Ýkinci bayramýmýz oldu'

Barýþ yemeðine Vali Celalettin Güvenç, Þanlýurfa milletvekilleri Mehmet Akyürek, Seyit Eyyüpoðlu ve Abdülkerim Gök, Bozova Kaymakamý Recep Öztürk, Bozova Belediye Baþkaný Hasan Arusoðlu ve her iki ailenin fertleri katýldý. Bozova Belediye Baþkaný Hasan Arusoðlu ile 10 kiþilik kanat önderinin giriþimleri sonucu tatlýya baðlanan husumetin ardýndan verilen barýþ yemeðinde konuþan Vali Güvenç, yaklaþýk bir asýr süren davanýn bitmesinden duyduðu memnuniyetini dile getirdi. Vali Güvenç, þunlarý söyledi: Belediye Baþkanýmýz üç aile arasýnda önemli görüþmeler yaptý. Çok þükür bu mübarek günde bu barýþý burada tesis ediyoruz. Ben üç ailemizde kutluyorum. Bu barýþýn baþka bir özelliði mal mülk anlaþmazlýðýydý.

Þemdinli gençleri raftingle tanýþtý Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde, kaymakamlýk tarafýndan baþlatýlan kurs sayesinde gençler ilk kez rafting ile tanýþtý. Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamýnda hazýrlanan proje bünyesinde açýlan rafting kursuna gençler büyük ilgi gösteriyor. Son zamanlarda olaylarla ismi anýlan ilçenin artýk güzel iþlerle gündeme gelmesini istediklerini belirten Ýlçe Kaymakamý Cengiz Erdem, ilçede normal hayatýn devam ettiðini söyledi.

AK Parti milletvekilleri Seyit Eyyüpoðlu, Mehmet Akyürek, Abdülkerim Gök ise barýþta emeði geçen herkese teþekkür ederek bölgede barýþýn hakim olmasýný dilediler. Arazý anlaþmazlýðý nedeniyle aralarýnda husumet olan aileleri barýþtýrmak için yoðun emek sarf eden Bozova Belediye Baþkaný Hasan Arusoðlu ise, "Cuma günü dinimizde bayramdýr, bu barýþta ikinci bayramýmýz oldu. 10 kiþilik bir barýþ heyeti bu kanayan yaraya nasýl merhem olabiliriz diye arkadaþlarýmýzla birlikte aileleri ziyaret ettik. Bu iþin çözümü ancak barýþla sulhla olur dedik. Her iki aile de sað olsun bize güvendiler ve bizde vicdani olarak bu iþe el attýk. Bizde yetkilerini alarak köylerin arasýnda sýnýr oluþturduk ve her iki ailenin rýzasýný alarak kabulünüz müdür dedik. Onlarda bizi kýrmadan evet dediler. Ýki ailemize de müteþekkiriz" dedi.

'Hayat devam ediyor' Erdem, "Proje kapsamýnda dere yataðý temizlenerek yaklaþýk 1,5 kilometrelik parkur rafting için uygun hale getirildi. Gençler bu yenilikten son derece memnun ve böyle bir sporla Þemdinli'de tanýþmaktan ve yaþamaktan son derece hoþnut olduklarýný bildirdiler. Son zamanlarda terörle anýlan imajýna bu kareler çok güzel bir cevaptýr. Bu kareler Þemdinli'de normal hayatýn devam ettiðinin göstergesidir. Biz Þemdinli'yi buna benzer güzel karelerle gündemde tutmak ve tanýtmak istiyoruz. Bunun için yeniliklerimiz devam edecek" dedi.


6

EKONOMÝ

17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Yumurta fiyatlarý el yakýyor

Son zamla fiyatý katlanan yumurta fiyatlarý tüketicilerin bütçesini zorluyor. Bir süre önce 30'luk kolisi 5-6 liraya satýlan yumurtanýn son zamla 13 liraya kadar çýkmasý vatandaþlarýn tepkisine yol açtý.

Diyarbakýrlý yumurta satýcýsý Selim Dündar, uzun yýllar yumurta toptancýlýðý ve perakende satýcýlýðýný yaptýðýný ve böyle bir zamla karþýlaþmadýðýný söyledi. Yumurta fiyatýnýn daha da artacaðý söylentilerinin olduðunu belirten Dündar, "Müþterilerimiz yumurtadan kaçar oldu. Herkes þaþkýna uðramýþ durumda. Okullar açýldý, kýþ aylarý yaklaþtý, Bilindiði gibi yumurta bu aylarda en fazla tüketilen gýda maddesi. Bazý toptancýlar depolarýndaki yumurtayý piyasaya sürmek istemiyor. Bu iþe birilerinin dur demesi gerekmektedir. Bizim diðer iþ kolumuz et satýcýlýðýdýr. Þimdiye kadar Diyarbakýr merkezinde 30 liraya satýlan 1 kilo et 20 ile 18 liraya düþtü. Tabii ki bu durumda þaþýrtýcý bir olay."

Dar gelirli tepkili Yumurta fiyatlarýnýn tüketicileri þaþýrttýðýný belirten Aziz Yýldýz adlý vatandaþ, bu durumun kendilerini zora sokacaðýný ifade etti. Yýldýz, þunlarý söyledi: "Kýþ aylarýnda zorluk çekeceðimiz þimdiden belli oldu. Birçok gýda maddesinde olduðu gibi kýþýn baþlýca tükettiðimiz yumurtaya zam geldi ve bunun artmasýnýn beklendiði belirtiliyor. Biz dar gelirli vatandaþlarýz, çocuklarýmýz okula gidiyor, ne yedireceðiz onlara. Kolisini 5 -6 TL'ye aldýðýmýz yumurta adeta uçtu. Birden fiyatlar 12-13 TL'ye yükseldi. Daha yaðýþlar baþlamadý, öyle zannediyorum daha da artar. Yetkililerin bu zam iþlerine bir çözüm getirmesini bekliyoruz."

Ergani üzümü tezgahlarda Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde yetiþtirilen üzüm manav tezgahlarýnda yerini aldý. Ergani'yi çevreleyen tepelerdeki baðlarda yetiþtirilen üzümün piyasaya sunulmasýyla vatandaþlar yerli mahsul üzümü tüketmeye baþladý. Þölen, Ortaaðaç, Hilar, Üzümlü ve Ortayazý baðlarýnda yetiþtirilen üzüm, eylül ayýnýn baþlarýnda piyasaya çýktý. Tezgaha iner inmez üzümün alýcý bulduðunu belirten bir satýcý, "Ergani üzümüne her yýl olduðu gibi bu yýl da oldukça fazla ilgi var. Ergani üzümü normal üzümlerden iki kat daha pahalý olmasýna raðmen kapýþýlýyor. Ergani üzümü asla mideyi þiþirmez" dedi. Alýcý vatandaþlar da, pahalý olmasýna raðmen bu üzümü tercih ettiklerini ve aldýklarýný söyledi.

Muþ çiftçisi pazar sorunu yaþýyor Muþ'ta karpuz üretimi yapan çiftçiler, pazar sýkýntýsý yaþýyor. Baþta Güzeltepe, Yeralan, Kumluca, Kýyýk, Arpayazý, Büvetli ve Þenova köyleri olmak üzere þehrin birçok köyünde yetiþtirilerek piyasaya sürülen karpuz, pazar olmadýðý için tarlada çürümeye terk edildi.

Soba üreticileri dertli Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde, kaloriferli ev sayýsýnýn artmasýyla soba imalatýnda büyük düþüþ yaþandýðý belirtildi. Ergani'de yaklaþýk 30 yýldýr soba tamiri ve satýþý yapan Yücel Demir, mesleklerinin unutulmaya yüz tuttuðunu söyledi. Hýzlý kentleþme ve doðalgazýn yaygýnlaþmasýyla iþlerinin düþtüðünü belirten Demir, sobacýlýk mesleðini babasýndan öðrendiðini ifade etti. Eskiden her yýl bin 200 civarýnda soba sattýklarýný dile getiren Demir, ''Þimdi bu sayý 300'e düþtü. Sobalarý merkezdeki vatandaþa satamýyoruz. Çünkü merkezdeki insanlar ekonomik ve pratik olarak hazýr sobalarý ve kaloriferli ýsýtma araçlarýný kullanýyor" dedi.

Modern yapýlar darbe vurdu Ürettikleri sobalarý köylere sattýklarýný anlatan Demir, þunlarý söyledi: "Birçok kentte olduðu gibi Ergani'de de kalorifer sistemli yapýlarýn çoðalmasý, elektrik sobalarý ve güneþ enerji sistemlerinin kullanýmýnýn artmasý, el yapýmý soba satýþlarýnda önemli ölçüde azalmaya neden oldu. Ýþe baþladýðýmýzda dükkanýmýzda çýraklarla birlikte 5 kiþiydik. O zamanlar iþlerimiz çok yoðundu. Zamanla iþçi sayýmýz azaldý. Þu an sadece ben ve kardeþim çalýþýyoruz. Ben de bu iþi býrakabilirim. Çünkü maliyetimiz, kar etmemizi engelliyor. Sektörümüz bitme noktasýna geldi."

Arpayazý Köyü'nde karpuzculuk yapan Sadettin Özbey, yaklaþýk 20 kilo aðýrlýndaki karpuzun tanesini 1 liraya satmak zorunda kaldýklarýný söyledi. 4 bin lira harcama yaparak 20 dönüm alanda karpuz ektiðini ifade eden Özbey, ektiði karpuzdan sadece 2 bin liralýk satýþ yaptýðýný belirtti. Karpuzlarýn büyük bir bölümünün satýlmadýðý için tarlalarda çürüdüðünü ve hayvanlar tarafýndan karpuza zarar verildiðini kaydeden Özbey, þunlarý ifade etti: 'Boþ arazide satýyoruz' "Traktör ve at arabalarýyla tarladan aldýðýmýz karpuzu, Muþ-Bingöl ve Muþ-Bitlis karayolu güzergahýndaki boþ arazilerde satmaya çalýþýyoruz. Ancak Muþ karpuzu ve kavunu yeni çýkmasýna karþýn ilgi görmüyor. Þu anda yaklaþýk 5 ton kavunu 250-300 lira civarýnda bir paraya satmaktayýz. 20 kilogram aðýrlýðýndaki karpuzu 1 liraya satýyoruz. Saatlerce

güneþin altýnda bekliyoruz ancak günde 10-15 tane karpuz satabiliyoruz. Yer sýkýntýsý yaþadýðýmýz için ürünlerimizi satamýyoruz." 'Karþýlýðýný alamýyorlar' Muþ Ziraat Odasý Baþkaný Hakim Yýldýrým ise üreticinin ektiði ürününün karþýlýðý alamadýðýný ve büyük zarar ettiðini vurguladý. Yýldýrým, "Özellikle kavun ve karpuz üretimi yapan çiftçinin ürünü, pazar yeri olmadýðý için tarlada çürüyor. Üretici de kapasitenin üzerinde ekim yapýyor. Vatandaþýn bunu göz önünde bulundurarak ekim yapmasý gerekir. Çiftçimiz burada hem pazar sýkýntýsý hem de mevsimden kaynaklý zorluk yaþýyor. Ürünü zamanýnda satamýyor ve her yýl zarar ediyor" dedi.

Ziraat 3 bin 265 kiþiyi iþe alacak dýyla yeni çalýþma arkadaþlarýný bünyesine katacaktýr. Personel alýmýnda 4 yýllýk üniversite mezunlarýnýn yaný sýra, bu yýl ilk defa lise ve 2 yýllýk yüksekokul mezunlarýna da yaþadýklarý il ve ilçelerde çalýþma imkâný sunulacaktýr. Adaylar yaþadýklarý þehirde bulanan þubelerde istihdam edilmek üzere sýnava katýlacaklardýr. Yapýlacak sýnavlarla bankamýz 2.500 banko asistaný, 500 servis görevlisi, 200 uzman yardýmcýsý, 30 iç kontrolör yardýmcýsý, 35 müfettiþ yardýmcýsý olmak üzere toplam 3.265 genç personeli bankacýlýk sektörüne kazandýrmayý hedeflemektedir" dedi. Sýnavla alýnacak

Ziraat Bankasý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Toker, 3 bin 265 kiþiyi iþe alacaklarýný söyledi. Toker, "Bankamýz þubeleþme çalýþmalarý çerçevesinde ihtiyaç olan yerlerde yeni þubeler açacak. Kýsa-Orta vadede Ýstanbul'da 100 adet þube, hiçbir bankanýn bulunmadýðý 36 ilçede ise 'butik þube' açmayý planlamaktadýr. Bankamýzýn Ýstanbul Finans Merkezine taþýnma projesi ve yeni þubeleþme çalýþmalarý nedeniyle oluþacak personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý maksa-

Ýç kontrolör yardýmcýsý ve müfettiþ yardýmcýsý yazýlý sýnavlarýnýn 17 Kasým 2012 tarihinde 7 il merkezinde düzenleneceðini, Teftiþ Kurulu'nda uzmanlaþmaya gidilerek idari bilimler, hukuk ve mühendislik alanlarýndan olmak üzere 3 ayrý dalda sýnav yapýlacaðýný belirten Toker, adaylarýn alanlarýna göre özel eðitimlerden geçirilerek çalýþma alanlarýna göre uzmanlaþmalarýnýn saðlanacaðý bilgisini verdi. Banko asistaný, servis görevlisi ve uzman yardýmcýlýðý yazýlý sýnavlarýnýn ise 24 Kasým 2012 tarihinde 21 il merkezinde düzenleneceðini belirten Ali Toker, "Adaylar ihtiyaç açýklanan iller için baþvuruda bulunacaktýr. Banko Asistaný sýnavýna lise ve 2 yýllýk yüksekokul mezunlarý, Servis Görevlisi ve Uzman Yardýmcýlýðý sýnavlarýna 4 yýllýk üniversite ve yüksekokul mezunlarý bölüm ayrýmý yapýlmaksýzýn baþvurabilecektir" ifadesini kullandý 17 Eylül 2012-28 Eylül 2012 tarihlerinde düzenlenecek sýnavlar için Ziraat Bankasý internet sitesinden baþvuruda bulunulabilecek. Baþarýlý olan adaylar Ziraat Bankasý Bankacýlýk Okulunda özel eðitimlerden geçirildikten sonra göreve baþlatýlacak'' þeklinde konuþtu.

Hani'de usta öðretici alýmý Diyarbakýr'ýn Hani Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesinde açýlmasý planlanan kurslara alýnacak olan usta öðreticilere kurs öncesi seminer verilecek. Hani Halk Eðitim Merkezi Müdürü Abdulbaki Üçdað, ''20122013 Eðitim Öðretim yýlýnda Ýlçe merkezi baþta olmak üzere tüm köylerimizde çeþitli dallarda kurslar açýlacak. Bu yýl açýlmasý planlanan kurslara bir önceki yýla oranla daha fazla aðýrlýk vereceðiz. HEM Yönergesinde belirtilen þartlarý taþýyan ve baþvuruda bulunmak isteyen Öðretmen, Kamu Personeli, Kadrolu/Kadrosuz Usta Öðreticiler 18 Eylül-24 Eylül tarihleri arasýnda müdürlüðümüze bizzat baþvurularýný yapabilirler'' dedi.


GÜNCEL

17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

STK'lardan PKK'ya ortak çaðrý:

7

Esirleri serbest býrak Diyarbakýr'da bulunan bazý Sivil Toplum Kuruluþu (STK) temsilcileri, geçen günlerde kaçýrýlan eski AK Parti Sur Ýlçe Baþkaný Hamit Çelikkanat ile birlikte esir olan asker, sivil ve polislerin serbest býrakýlmasý için PKK'ya çaðrýlarýný yeniledi. Mazlum-Der Diyarbakýr Þube Baþkaný Abdurrahim Ay, Diyarbakýr Baro Baþkaný Mehmet Emin Aktar ve Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Raci Bilici tarafýndan ortak bir basýn açýklamasý yapýldý. Mazlum-Der Diyarbakýr Þube Baþkaný Abdurrahim Ay, insan yaþamý üzerinden pazarlýk yapmak ve mücadeleye girmenin yanlýþ olduðunu söyledi. Ay, þöyle devam etti: Biz insan haklarý kurumlarý olarak tekrar bir alýkonulma hadisesi için çaðrýda bulunmak üzere bir araya geldik. Ýnsani ve vicdani sorumluluðumuz gereði her alýkonulmada tepkimizi ortaya koyuyor ve sorumlulardan sorumluluklarýnýn gereðini yerine getirmelerini istiyoruz. Yaþam hakký kutsaldýr En son bilindiði üzere eski AK Parti Sur Ýlçe Baþkaný Hamit Çelikkanat alýkonulmuþtu. Bundan önce yine Bingöl'de 3 asker alýkonulmuþtu, bunlarýn aileleri defalarca bizlere baþvuruda

larý kurumlarý olarak en temel hak olan yaþam hakkýnýn kutsallýðýný savunuyoruz. Bu nedenle tekrar bu insanlarýn serbest býrakýlmasý için örgüte çaðrýda bulunuyor ve üzerimize düþen her þeyi üstlenmeye hazýr olduðumuzu belirtmek istiyoruz. 'Özgürlüklere saygý duyulmalý'

bulundu. Defalarca bunlarýn serbest býrakýlmasý için çaðrýda bulunduk ancak çaðrýlarýmýzýn bir karþýlýk bulmamýþ olmasý nedeniyle bunu yenileme gereði hissettik. Ýnsan yaþamý, sivil insanlar üzerinden bir pazarlýða girmek, mücadele yürütmek bizce doðru deðil. Ýnsan hak-

Diyarbakýr Baro Baþkaný Mehmet Emin Aktar ise baþta Hamit Çelikkanat olmak üzere alýkonulan sivil, asker ve polislerin serbest býrakýlmasýný istediklerini ve bu konuda üzerlerine düþecek bir görev varsa yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici de hiç kimsenin düþüncesinden ve siyasi duruþundan dolayý alýkonulmamasý gerektiðini dile getirerek sözlerini þöyle sürdürdü: "Biz þunu belirtmek istiyoruz; kesinlikle hiç kimsenin düþüncesinden, siyasi duruþundan dolayý alýkonulmamasý gerekir. PKK'nýn da bu konuda hassasiyet göstermesi, özgürlüklere saygý duymasý gerekir.

Bunlarýn bir an evvel serbest býrakýlmasý için çaðrýda bulunuyoruz." Ýç savaþ endiþesi Diyarbakýr Baro Baþkaný Mehmet Emin Aktar, bir gazetecinin, Bingöl'ün Karlýova ilçesinde gerçekleþtirilen mayýnlý saldýrýda polislerin þehit edildiðini ve bu durumun nereye gittiði yönündeki sorusuna yanýt verdi. Diyarbakýr Baro Baþkaný Mehmet Emin Aktar, nefretle baþlatýlan düþmanlýðýn iç savaþa doðru sürüklenmesinden endiþe duyduklarýný belirterek, "Bizim baþlangýç noktamýz burasý, daha çok ölüm haberi ve ölümlerle birlikte birbirimizden uzaklaþmamýz, uzaklaþma ile birlikte toplumda öfkenin yerini nefretin almasý. Bir düþmanlýðýn baþlamasý, bu düþmanlýkla birlikte toplumun bir iç çatýþmaya sürüklenmesidir. Bizi kaygýlandýran durum budur. Bunu önlemek için elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz."

Sýrrý Sakýk oðlunu uðurladý Hani Hastanesi kabuk deðiþtiriyor

BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk'ýn hayatýný kaybeden oðlu Sedar Sakýk (25) topraða verildi. Sedar Sakýk için Yýldýz Orta Cami'nde öðle

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

Yeter Artýk! ANNELERÝN YÜREÐÝNÝ YAKMAYIN Ýnanç ve düþünce havzamýzda en güzel kývamda (ahseni taqwim) yaratýldýðýna inandýðýmýz insanýn, diðer yaratýklar arasýndan seçilerek yüceltilmesi (eþrefi mahlûkat) büyük bir onurdur bizlere. Ve bu onurla birlikte Rabbimiz 'ikramda bulunmaya' (kerremna beni âdem) layýk görerek bizlere büyük bir paye ile kemale varmamýza imkân bahþetmiþtir. Ýnsanoðlunun deðerliliði 'bütün insanlarýn can, inanç/düþünce, mal, ýrz, ikamet gibi temel hak ve özgürlüklerinin vazgeçilemezliði ile yine Ýslam'da somut ve vazgeçilmez bir yere sahip ollmuþtur. Bu güzellikler, erkek-kadýn bütün insanlar için aynýdýr. Yani deðerlilik ve haklar bütün insanlarýn potansiyel olarak hak sahibi olduðu ilahi vergidir. Ancak, Ýnsanlar arasýnda kadýn insan, yani 'insanlýðýn diðer yarýsý' olan kadýn, ayný zamanda annelik gibi ulvi bir makama da sahiptir. Bu sebeple annenin dinimizdeki yeri apayrý deðerdedir. Resul-i Ekrem (as), anneye/anneliðe vermiþ olduðu deðeri 'cennet annelerin ayaklarýnýn altýndadýr' ifadesiyle dile getirmiþtir. Anne/kadýn annedir öncelikle, Kadýn -anne yarýsý- teyzedir, haladýr. Kadýn, abla-bacýdýr vefakâr ve fedakâr Þeyma (ra) gibi, Kadýn eþtir eþliðin kendisiyle zirve yaptýgý Haticelerin (ra) yolunda, Kadýn, kýz evlattýr cennetlerin kokusunu yayan Fatýma (ra) gibi, Kadýn yoldaþtýr, kimi zaman zorluklara karþý taþ gibi dayanýklý Hacer (ra) olur, sulh içinde evladýný büyütmek için uçsuz çölleri yol edinir,

Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde yaklaþýk on yýl önce hizmete giren Hani Devlet Hastanesi adeta kabuk deðiþtirerek hizmet akýþýný sürdürüyor. Hastanede 2012 yýlýnda birçok yenilik yapýlarak saðlýk hizmeti sunuluyor. Bugüne kadar birçok eksikleri olan hastane her geçen gün yenilikler ile tanýþýp ilçe halkýna en güzel hizmeti vermeye devam ediyor. Kýsa bir süre önce göreve baþlayan Hastane Baþhekimi Mehmet Baturay, gece gündüz hizmet etmeye devam ediyor. Hastane onarýlarak elden geçirildi.

namazý ardýndan cenaze namazý kýlýndý. Sýrrý Sakýk, cami avlusunda oðullarý Heval ve Cenk Sakýk ile taziyeleri kabul etti. BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Adnan Keskin, Baðýmsýz Diyarbakýr Milletvekili Aysel Tuðluk da taziye sýrasýnda Sakýk'ýn yanýnda yer aldý. Cenaze törenine, Sedar Sakýk'ýn yakýnlarýnýn yaný sýra çok sayýda kiþi katýldý. Sýrrý Sakýk helallik istenirken gözyaþlarýný tutamadý. Sedar Sakýk'ýn anneannesi ve diðer akrabalarý da aðýt yaktý. Sedar'ýn cenazesi, cenaze namazý ardýndan Gölbaþý Mezarlýðý'nda, 5 yýl önce hayatýný kaybeden annesi Gülsima Sakýk'ýn yanýnda topraða verildi.

Çevre düzenlemesi, park, bahçe ve peyzaj çalýþmalarýnýn sürdüðü hastanede hasta ve yakýnlarý için bekleme ve dinleme odalarý yapýldý. Hanili vatandaþlarýn daha iyi hizmetlere layýk olduðunu söyleyen Hastane Baþhekimi Dr. Mehmet Baturay, "Yatan hastalarýmýza ve personelimize yeniden yapýlandýrýlan yemekhane ünitemiz ile saðlýklý ve düzenli bir þekilde yemek

Kimi zaman Sara/Safora (ra) olur, Tur'a tanýklýk eder kurtuluþ niyetine. Ve sevgilidir kadýn, çok sevgili, uðruna akýttýðý bir damla gözyaþýnýn 'kutsal'laþtýðý sevgili. Ama en çok annelik yüceltir kadýný; Ýnsan neslinin annesiz 'devam edeceði'ne dair elimizdeki kutsal metinlerde ve insanlýk tarihinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadýr. Buna karþýn, babasýz da olsa insanlýðýn anne ile devam edebileceðini insanlýk tarihi ve kutsal metinler ( Kur'an-ý Mubin) ortaya koymuþtur:"Meryem, "Ey Rabbim!" dedi, "Bana hiçbir erkek dokunmadýðý halde nasýl oðul sahibi olabilirim?" (Melek) cevap verdi: "Ýþte öyle! Allah dilediðini yaratýr; bir þeyin olmasýný istediðinde sadece 'Ol!' der ve o (þey hemen) oluverir." (Al-i Ýmran/47) Demem þu ki; Anne, insana hayat bahþedenin Allah'ýn cc (el Xaliq, el Hayy isimlerinin tecellisi olarak) sanki dünya üzerindeki mübarek/münbit 'memuru' gibidir. Anne, er-Rahim olan Allah Tebarek ve Teala'nýn elHalik (Xaliq) isminin tecellisi olarak (rahim sahibi olarak) insan yaradýlýþýný sürdürendir. Sözün özü; "Anne hayattýr" Anneye bu açýdan baktýðýmýzda bundan sonra yazacaklarýmý daha iyi kavrayacaðýz. Çok iyi biliyoruz ki insanlýk tarihi annelerin yaþadýðý dayanýlmaz acýlarla doludur; doðurduðu, emzirdiði, geceleri uyumayýp uyutmaya çalýþtýðý, büyütmek için çýrpýndýðý, aðrýsýný yüreðinde hissettiði, yoklukta ve darlýkta yemeyip yedirdiði evlatlarýnýn acýsýyla yazýlmýþ olan insanlýk tarihi. Ama yine çok iyi biliyoruz ki insanoðlunun hayat serüvenini yani insanlýk tarihini en çok -annelerin bu kadar üzerine titrediði çocuklarýnýn baþlattýðýkavgalar-savaþlar oluþturur; kabile savaþlarý, aþiret kavgalarý, mahalle kavgasý, ekmek kavgasý en acýsý ve en aðýr olaný da "kardeþ/lerin çocuklarýnýn kavgasý"dýr. Ülkemizde de 30 yýldýr kardeþkaný akmakta ve kardeþ çocuklarý birbirlerinin kanýný dökmektedirler. Yeryüzünde hiçbir hak insanýn yaþama hakkýnýn önüne geçmezken, ülkemizde yaþadýðýmýz þiddet sarmalýndan dolayý yaþama hakkýnýn ortadan kaldýrýlmasýný gelmiþ geçmiþ bütün bilgeler, filozoflar 'makul' bir gerekçe bularak açýklayamazlar.

Zira "hayat var ise diðer haklar vardýr" inancýndayýz. Bunun için öncelikle yaþama hakkýný vazgeçilmez buluyoruz ve özellikle insanlarýn yaþama hakkýný korumak için çalýþmanýn gerekli olduguna inanýyoruz. Bizler yaþadýðýmýz bu terör, þiddet ve çatýþma ortamýnda yüreði yanan -ve Allah muhafaza bundan sonra da ciðerleri yanacak olan- annelerin yüreðine yüreðimizi deðdirmek zorundayýz. Çünkü bunca acý ve elemi yaþadýðýmýz cennet ülkede bütün annelerin yüreklerinin ayný/bir olduðunu göstermek istiyoruz. Dedik ya; Kavga var, Savaþa dönüþtürmek niyetindedirler kavgamýzý birileri. Tarihte pek çok savaþýn kadýnlar/anneler yüzünden/tarafýndan çýktýðý/baþlatýldýðý söyleniyorsa da, bizim annelerimizin asla bu kanlý geçmiþi tasvip etmediklerinin þahitleriyiz. Hiçbir anne evladýnýn ölüme gitmesini arzu eder mi? Hele hele kardeþleriyle kavgalarýna asla razý olurlar mý? Ülkemizde devam eden çatýþma ve þiddet ortamýnda akan kanýn durmasý için, Türküyle-Kürdüyle annelerin baþlatacaklarý eylemlilikle bir nebze de olsa buna katký sunmalarýnýn gerekli olduðunu düþünüyoruz. Hatta bunu bir zorunluluk/vecibe görüyoruz; yüreðimizin yangýnýný "öteki"leþtirmeden. Sahi, bizi bir arada tutan ve 941 yýllýk emsalsiz kardeþliðimizi essah kýlan Din-i Mubin deðil miydi? Bizler en güçlü düþmanlara karþý kýlýcýn, mýzraðýn, süngünün ucunda kan ve yaralari gördüðümüz halde ölümün üstüne beraberce "Allah-u Ekber" nidalarýyla hücum etmemiþ miydik? Öyle ise bizler þimdi de, "Bismillah" deyip anneleri yuregini ölümlerin önüne sermeliyiz. Evet, Anneler arasýnda ayrým yapmadan, bütün annelerin acýsýna ortak olduðumuza ve yaþanan yangýnlarýn söndürülmesi için "anne yüreði"nin mutlaka bu yaralara deðmesinin gerekli olduguna inanýyoruz. Bunun için çabalýyoruz, bunun için sesleniyoruz. "Evlatlarýný öldürerek, ocaklarýný söndürerek annelere kýymayalým." Bunun için bir 'annelik seferberliði' baþlatmak gerek: Annelerin öncülüðünde ama herkesin katkýda bulunacaðý bir seferberlik…

Hedef daha iyi hizmet

hizmeti sunmayý amaçlýyoruz. Amacýmýz halkýmýza hizmet veren hastanemizi çaðýmýzýn þartlarýna uygun hale getirerek en üst düzeyde saðlýk hizmeti sunmaktýr. Bu uðraþta emek veren herkese teþekkür ederim" dedi. Annelerin çocuklarý ölmesin diye, annelerin çocuklarý da birbirini vurmasýn diye bir seferberlik olmalý. Annelerin müdahale ettikleri hiçbir kavganýn devam ettiði görülmemiþtir kültürümüzde, tarihimizde. Anne kavgada, savaþta "dur!" dedi mi durulur kültürümüzde. Bu sebeple anne ve yarýnýn anne adaylarý kavgaya, kardeþkanýnýn aktýðý bu kavgaya el koymalýdýrlar çocuklarý hatýrýna. Bu sebeple anneler yeniden çocuklarýna huzurla yaþayabilecekleri bir dünya kurmalý ve bunun için annelerimiz yüreklerini dile getirmelidirler. Anneler tez elden Batý'dan Doðu'ya buluþmalý, çünkü annelerin acýlarýnýn ne kadar ortak/ayný olduðunu yine annelerin yüreðinden yükselen sesten duymak istiyoruz. Bu kan duracak, Bu kan þüphesiz ilelebet akmayacak, Ama Allah için daha kaç anne 'yavrum!' diye zar-u figan etmeli? Daha kaç anne ebediyen gözlerini mezar taþýna mahkûm etmeli? Daha kaç anne torunlarýný babasýz büyütmeli? Daha kaç anne ömrünün sonuna kadar evlat hasretiyle her saniye yanýp tutuþmalý? Her kesimden; cinsiyet, statü, inanç ve düþünce ayrýmý yapmadan, sadece ve yalnýzca "annelerin yüreðine yüreðinizden" ses bekliyoruz. Anneler ve yaþamasý gereken cocuklarý hatýrýna ses... Nasýl mý? Onu da yazacaðým insaallah. Kürdün annesinin yüreðine deðmeyen Türk annenin yüreði, ya da Türk annenin yüreðinin yangýnýný hissetmeyin Kürt annenin yüreði yangýnýn boyutunu kavramada baþarýlý olamaz. Bu sebeple 1990'lü yýllarýn baþýndan itibaren annelerin yüreklerinin önüne dikilen o ýrkçý, faþist, tektipçi barikatlarýn geri kalan kýsmýný da aþacaðýz biiznillah. Sizi bilemem ama ben bu kanýn akmasýna sessiz kalamam. Asla unutmamalýyýz ki annelerinin yüreðini yakanlar tarih boyunca iflah olmamýþlardýr, olmayacaklardýr. Twitter: @ahmetay_


8

17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

HABER

Eðitimde baþarýnýn sýrrý kolektif çalýþma

Yeni eðitim öðretim yýlý bugün baþladý. Demokrat Eðitimciler Derneði (DES) Ýl Baþkaný Eyüphan Kaya, Diyarbakýr eðitimini deðerlendirdi. Eðitimde yaþanan sýkýntýlarý, baþarýsýzlýðýn nedenini, eðitim camiasýný ve baþarý için yapýlmasý gerekenleri biz sorduk, Des Ýl Baþkaný Kaya yanýtladý.

*Eðitimde baþarýlý olduðumuzu söyleyebilmemiz için kat etmemiz gereken ciddi bir yol var. Baþarýya giden yol nedir sizce? -Eðitim þehrimizde daha ciddi bir sorun. Dünya ölçülerine bakarsak ülkemiz, OECD ülkeleri arasýnda üç yýllýk arayla yapýlan PISA sýnavýnda iki dönemdir sondan ikinci oluyor, ne acýdýr ki ilimizin baþarýsýna gelince de 81 il arasýnda SBS sýnavýnda 73.sýradayýz. Orta öðretimde de ilimizin baþarýsý pek iç açýcý deðil. Kanaatimce bu iþin paydaþlarý bir araya gelip düþünselerdi Diyarbakýr'ýn baþarýsý eminim her yýl 5 puan yukarý çekilebilirdi. Kimdir bu paydaþlar? Ýsterseniz sýralayalým; Belediyeler, emniyet, veli, milli eðitim bürokrasisi, öðretmenler, sýnýf öðretmenleri, bir derece de lise öðrencileri ve hayýrsever vatandaþlar bu iþin paydaþlarýdýr. Týpký bir çarkýn diþleri gibi bu paydaþlardan biri payýna düþeni yerine getirmediði takdirde eðitim öðretim aksar. *Belediyelereðitimenasýl katký sunabilir? -Her ilçe belediye baþkaný her hafta bir okulda olmalý, eðitim öðretime ayýrdýðý kalemle okula katký yapmalý, öðrencilere hitaben yaptýðý bir konuþmayla moral- motivasyon vermelidir. Okulun ufak tefek eksiklerini tamamlayarak okul sorunlarýnýn çözümü için okul idaresiyle iþbirliði içinde olmalýdýr. Okul idaresi belediyeden moral ve motivasyon alarak kendini daha da güvende hisseder diye düþünüyorum.

Hem belediyenin okula yaptýðý maddi manevi katký tüm ilçe halkýna yapýlmýþ kadar önemlidir, çünkü hemen hemen herkesin okulda çocuðu, kardeþi ya da bir yakýný vardýr. *Paydaþlar arasýnda emniyeti de saydýnýz. Emniyetten beklediðiniz destek polisiye tedbirler mi? Bunu biraz açýn lütfen. -Diyarbakýr son çeyrek asýrda dünyada benzeri az rastlanan hýzla büyüyen bir kent. Büyüme derken kontrolsüz nüfus artýþýndan bahsediyorum. Bu kentin altýndan çýkýlamayacak kadar sorunlarý var. Kimin nereden geldiði bilinmeyen bu kentte yüzde 1'i bile dengesiz olsa sayýlarý kaç olur siz hesaplayýn ve bu insanlarýn çoðu bu þehrin düzenini bozmak için elinden geleni yapýyorlar. Bazen bir okulun düzenini 2030 disiplinsiz öðrenci alt üst ediyor. Halbuki emniyet her okula iki tane polis gönderse ve bunlar okul müdürüyle koordineli çalýþýrlarsa bu gençlerden okullar kurtulmuþ olur. OKULLARDA POLIS OLSUN Emniyetimizin bu konuda ciddi ciddi düþünmesi lazým "Sorun olduðu zaman 155 arayýn" diyerek eðitimcileri, öðrencileri zor durumda býrakmasýnlar. Ýl Emniyet Müdürümüz Zeki Çatalkaya zamanýnda Melik Ahmet Lisesi'ne dört sýnýf polis ilgi gösteriyordu. Ýki polis okulun mesai polisleriydi, Ýki tane toplum polisi, iki tane narkotik polisi ve gerektiði anda 8-10 mobil yunuslar hazýr bulunuyorlardý. Herhalde o gün polislerimiz sayýca bu günden fazla deðildi. Fakat bu gün emniyet benzer bir ilgiyi okullara göstermiyor ne yazýk ki. Ne acýdýr ki bazý okullarýmýzýn çevresinde uyuþturucu satýcýlarý bulunuyor. Fakat okul idarecileri bunlarla baþa çýkamýyor. emniyete bildirdikleri halde baþarýlý bir netice elde edilemiyor. Polis gelene kadar kendileri iki sokak öteye gidiyor sonra yine ayný tas ayný hamam. *Veli okul iliþkisi nasýl olmalý? -Bakanlýðýn son yaklaþýmýna göre "okul veliye hayýrlý bir evlat yetiþtirmek için yardýmcý bir kuruluþtur" deniliyor, Öyleyse asil, yardýmcýsýný sahipsiz býrakmamalý diye düþünüyorum. Anne sabahlarý çocuðu kahvaltýsýz okula göndermemeli, öðrenci evden çýkýnca yanýnda kalem defteri var mý? Yok mu? Dolaylý bir gözlem yapmalý, üstü baþý bir öðrenciyi andýrýyor

mu yoksa serseri tipinde midir? Evde bir düzen içinde daima ödevini yapýyor mu yapmýyor mu? Gözlemeli belli aralýklarla durumunu sýnýf rehber öðretmeni ve okul rehberlik servisiyle paylaþmalýdýr. Okul aile birliðinin belirlediði dönemlik 10-15 TL'ye hayýr dememelidir. Ayrýca velilerin okul çalýþanlarýna karþý kaba davranmamalarý gerekir. bu toplum eðitim çalýþanlarýna minnettardýr. Bu bölgede çalýþan öðretmenler eðitim öðretim konusunda daha çok emek sarf ediyorlar. *Milli eðitim bürokrasisi dediniz. Kastettiðiniz bu çevre sorumluluklarýný yerine getirmiyor galiba. Bunu açarmýsýnýz? -Okul müdürü üstündeki zevatý kast ediyorum. Þube müdürlerinden tutun, il milli eðitim müdürüne kadar olan kesimin önemli görevleri var. Bu kesimin yapmalarý geren en önemli þey; okul müdürleri ve öðretmenlere moral ve motivasyon vermek ve bu vesileyle okullarýn baþarýsýna baþarý katabilmektir. Benim bildiðin ar-ge þubesinde 8-10 kiþi çalýþýyor. Bu sözüm ona uzman kiþiler ilgili þubede mesai yapýyorlar. Halbuki her okulun öyle ya da böyle bir stratejik planý var, buna uygun olarak okullarda uygulanabilir yýllýk eylem planý hazýrlanýr ve okullar ar-ge çalýþanlarýna bölüþtürülerek bu eylem planý hayat geçirilir. Baþarý kaðýt üzerinde hazýrlýk yaparak elde edilemez. Baþarý birinci derecede sýnýf ortamýna baðlýdýr, yani öðretmeninin performansýna baðlýdýr. Öyleyse idareci ve öðretmenleri okulda mutlu tutmanýn yollarýný aramamýz lazým. *Öðretmenlerden daha fazlasýný istemek haksýzlýk olmaz mý? -Baþarýmýz yerlerde sürünüyor, elbette ki öðretmenlerimiz aldýðý ücreti fazlasýyla hakkeden eðitim çalýþanlarýdýr. Yapýlan bir araþtýrmaya göre bir saatlik aktif ders anlatýmý üç saat memur mesaisine bedeldir. Bence bu bile az, dersin deðeri memurun mesaisiyle ölçülemez. Ayrýca bazý öðretmen arkadaþlarýmýzýn bir kýsmý maalesef hazýrlanmadan da derse girdiklerine þahit oluyoruz. Ýþte bu öðretmen kalitesine gölge düþürdüðü gibi, öðrencinin baþarý düzeyine de yansýyor. Bu münasebetle tüm öðretmen arkadaþlarýn haftada 3-5 saat de olsa muhakkak kendini yenilemeleri gerekir. Tüm öðrencilerimizi sevelim, ilgilenelim,

yarýnýn baþarýlý ve iyi insanlarýný yetiþtirmek durumundayýz. *Özellikle lise öðrencilerine dikkat çektiniz. Bunu biraz açýn lütfen. -Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki, "Çocuklarýnýzý 7 yaþýna kadar sevin, 14'üne kadar eðitin, ondan sonra onlarla danýþýn". Bu demektir ki 15 yaþ üstü öðrenciler artýk bir derece sorumluluk alabilirler. Lise öðrencisinin kendisiyle ilgili bir kararý, bir hedefi olmalý; ot gibi okula gidip gelinir mi? Caný istediði zaman ders çalýþ istediði zaman gez toz eðlen. Sýnýfta bile hýr-gýr çýkar, var mý öyle yaðma. Ondan dolayý dünyanýn her yerinde lise öðrencilerine daha sert disiplin cezalarý uygulanabiliyor. Onun için öðrenciye, veli eþliðinde sözleþme imzalatýlýyor ve sorumluluðu kendisine hatýrlatýlýyor. *4+4+4 hakkýnda ne düþünüyorsunuz? -Çocuklarýn erken çaðda okula baþlamasý kýsmen sorun oldu galiba. Daha ilginci de bünyesi okula gidip gelmeye elveriþli olmayan öðrencilerle ilgili kararýn doktor raporuna baðlanmasýdýr. Madem öyle yapýldý belli gün ve saatlerde doktorun okulda bulunmasý gerektiðine inanýyorum. Tam teþekküllü rapor deðil ki hastaneye gidilsin. Aslýnda bu doktor kararý biraz okul idaresinin iþini kolaylaþtýrdý. Kimisi bunu okul idaresine bir güvensizlik olarak deðerlendiriyor ama bence öyle deðil. Bunun dýþýnda zorunlu eðitimin 4'er yýlla üç aþamaya ayrýlarak; ilk, orta ve lise þeklinde belirlenmesi gayet manidar, yerinde ve yararlý buluyorum. Ayrýca zorunlu eðitimde açýk lise imkanýnýn verilmesi de mükemmel bir imkan. Süreç içinde oluþabilecek aksaklýklarý da gidermek için ufak tefek rötuþlar yapýlacak ve sistem en kýsa zamanda oturacaktýr. Devletin, vatandaþýn tercihine saygý duymasý lazým. Hele seçmeli derslere Kur'aný Kerim, Hz. Muhammed'in hayatý ve Yaþayan diller adýyla özellikle bölgemiz için Kürtçe ve Zazaca dillerinin okutulmasý gayet yerinde bir geliþmedir. Ben Kürdüm, Türkçe ve Arapçayý biliyorum ama Zazacayý tam anlamadýðým için bazen neden bilmiyorum diye hayýflanýyorum. Bilmediðim bu lisan günlük hayatta iþime yarýyor.

SATILIK DAiRE

Gevran cad.(Askerlik þubesi) üzeri 4.kat öncephe bakýmlý daire sahibinden satýlýktýr. Eyüpoðlu-15 apt. kat:4 no:5

Ýrtibat Tel : 0 532 424 62 11


POLÝTÝKA

17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

En acý konvoy yola çýktý

9

24 þehide veda Afyon'daki patlamada þehit olan askerler için GATA'da tören düzenlendi. Þehit olan 25 askerden 24'ünün cenazeleri konvoy halinde memleketlerine uðurlandý. Afyonkarahisar'daki patlamada þehit olan askerler için Gülhane Askeri Týp Akademisi'nde (GATA) tören düzenlendi. Basýn mensuplarýnýn alýnmadýðý törene, þehitlerin yakýnlarý, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hayri Kývrýkoðlu, Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Mehmet Erten ile üst düzey komutanlar katýldý. Türk bayraðýna sarýlý þehit cenazeleri törenin ardýndan ambulanslarla ve askeri cenaze araçlarýyla GATA'dan çýkarýldý. Memleketlerine uðurlandýlar Þehit askerlerden 13'ü Etimesgut Askeri Havalimaný'ndan, 5'i Güvercinlik Askeri Havalimaný'ndan, 4'ü ise karayoluyla memleketlerine gönderilirken, 2'sinin cenazesi ise Ankara'da topraða ve-

rilecek. Þehit olan 25 askerden 24'ünün cenazeleri konvoy halinde memleketlerine uðurlandý. Bu arada, tören sýrasýnda bazý vatandaþlarýn ellerinde Türk bayraklarý ile GATA önünde bekledikleri görüldü. Þehitlerin kimlikleri

Þehitlerin kimlikleri þöyle: "Astsubay Kýdemli Baþçavuþ Bedri Nayim, Astsubay Kýdemli Çavuþ Murat Düger, uzman çavuþlar Hüseyin Apaydýn ve Cüneyt Akkuþ, onbaþýlar Emre Yýldýrým, Faruk Ergenç, Emrah Aral, Emrah Kartal, Hayri Kaya, Ahmet Sandalcý, Mehmet Emre Özer, Hüseyin Gökhan Eriç, Tolga Taþtan, Ahmet Tosun, Burak Ümit Gedik, Onur Fikret Dülger, Mücahit Coþkun, Barýþ Öztürk, Mehmet Emin Çaðun, Mehmet Burak Kaplan, Fatih Þalgam, erler Ayhan Kurtçu, Abdullah Tokgöz, Bayram Uluer ve Kadir Aydýn.'' 24 askerin kimlik tespiti Ankara Adli Týp Kurumu'nda ailelerden alýnan DNA örnekleriyle gerçekleþtirilmiþti.

Kurtulmuþ'tan 4+4+4'e destek HAS Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, zorunlu eðitimin kademeli olarak 12 yýla çýkarýlmasýný ciddi bir baþarý olarak gördüklerini belirtti. Kurtulmuþ, 2012-2013 eðitim-öðretim yýlý nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. Kurtulmuþ, milyonlarca çocuðun, yüz binlerce öðretmenin, on binlerce eðitim personelinin ''ders baþý'' yapacaðýný ifade etti. Türkiye'nin genç nüfus bakýmýndan dünyanýn sayýlý ülkelerinden olduðuna dikkati çeken Kurtulmuþ, bu nedenle eðitimin her zaman en dinamik, en tartýþmalý ve üzerinde en çok proje geliþtirilen alanlardan birisi olduðunu hatýrlattý. 'Hedef yüksek kaliteyi yakalamak olmalý' Bu tartýþmalara herkesin en ciddi katkýyý saðlamasý

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ

gerektiðini vurgulayan Kurtulmuþ, ''Bu açýdan bakýldýðýnda, kademeli eðitim sistemine (4+4+ 4) geçilmiþ olmasýný ciddi bir baþarý olarak gördüðümüzü yinelemek istiyoruz. Yeni eðitim sistemine geçilmiþ olmasýndan kaynaklanabilecek sorunlarýn telafisi de süratle yapýlmalýdýr. Eðitim gündeminde yerini koruyan, kýlýk kýyafet, din eðitimi, ana dil meselesi, dershaneler, aðýr sýnav yükü, YÖK ve benzeri konularda demokratik tartýþmalarý sürdürerek en doðru çözüme ulaþmalýyýz. Eðitimde yasaklarýn kaldýrýlmasýndan sonraki hedef, nicelik açýsýndan yeterliliði saðlamak, nitelik noktasýnda ise yüksek kaliteyi yakalamak olmalýdýr'' dedi.


10

17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

ÝÇ-DIÞ POLÝTÝKA

Gül: Saldýrýlarý kýnýyorum Cumhurbaþkaný Gül, ''Yüreðimizi daðlayan bu hain saldýrýlarý kýnýyorum. Teröre karþý mücadeleyi fedakarlýk ve onurla yürüten güvenlik güçlerimize, devletimizin ve milletimizin güveni ve desteði tamdýr'' dedi.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Cumhurbaþkanlýðý'nýn internet sitesinde yer alan açýklamasýnda, mayýn patlamasý sonucu Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 askerin, Bingöl-Erzurum karayolunda 8 polisin þehit olmasý nedeniyle büyük üzüntü duyduðunu bildirdi. Gül, açýklamada þunlarý kaydetti: Yüreðimizi daðlayan bu hain saldýrýlarý nefretle tel'in ediyorum. Teröre karþý mücadeleyi sarsýlmaz bir kararlýlýk, büyük bir cesaret, fedakarlýk ve onurla yürüten güvenlik güçlerimize, devletimizin ve milletimizin güveni ve desteði tamdýr.

Ýsrail ABD'ye güvenmiyor Ýran'a müdahale konusundaki anlaþmazsýzlýkta Ýsrail kanadýndan bir açýklama geldi. Baþbakan Netahyahu, "ABD müdahale etmezse ne yapacaðýz, bu konuda ABD'ye güvenemeyiz" dedi.

Acýlarý yürekten paylaþýyorum Bu hain saldýrýlarda þehit olan kahramanlarýmýza Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize, Türk Silahlý Kuvvetlerimize ve Türk Polis Teþkilatý'na baþsaðlýðý diliyorum. Evladýný, eþini, babasýný mukaddes vatan inancý uðrunda þehit vererek büyük bir üzüntü yaþayan ailelerimizin acýsýný yürekten paylaþýyor, kendilerine sabýr ve metanet temenni ediyorum. Yaralý askerlerimize ve polislerimize acil þifa dileklerimi iletiyorum.

Suriye'de kan akmaya devam ediyor

Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu, Ýran'a müdahale konusunda ters düþtükleri ABD ile ilgili yeni açýklamalarda bulundu. Müdahale konusundaki ýsrarýnýn ABD seçimlerini etkilemeyeceðini iddia eden Netanyahu, "Ýran'a askeri müdahale konusunda ABD'ye güvenemeyeceklerini söyledi. Netanyahu, "Müdahale için son ana kadar beklememiz gerektiðini söylüyorlar. Peki 'ABD müdahale etmezse ne yapacaðýz' sorusunu kendimize sormalýyýz" diye konuþtu.

'Korunmanýn tek yolu engellemek' Ýki ülke arasýndaki görüþ ayrýlýðýnýn müdahale tarihi ile deðil, sürecin kendisiyle alakalý olduðunu söyleyen Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu, þöyle devam etti: "Kendinizi roket saldýrýlarýndan bir þekilde koruyabilirsiniz ancak, nükleer silahtan korunmanýn tek yolu, düþmanýn ona sahip olmasýný engellemektir."

kiþinin öldüðünü ve onlarca kiþinin de yaralandýðýný belirtti. Örgüt, Ýdlib'te 10, Dera'da 8, Deyru'z-Zor ve Halep'te 3'er ve Hama kentinde bir olmak üzere güvenlik güçlerinin ülke genelinde gerçekleþtirdiði operasyonlarda toplam 37 kiþinin hayatýný kaybettiðini kaydetti.

Top ateþi dinmiyor Yerel aktivistlerden Ebu Yazan, ordu birliklerinin Þam'ýn güneyindeki Kadem, Hacerü'l-Esved ve Aseli bölgelerine top ateþi ve hava destekli saldýrýlarýnda onlarca evin hasar gördüðünü, halkýn operasyonlar nedeniyle bölgeleri terk ettiðini ifade etti. Yazan, Kasyun daðýnda konuþlanan 105'inci alaydan kentin güney kesimlerine top ateþi baþladýðýný ve top seslerinin þehrin tüm kesimlerinden duyulduðunu aktardý.

Þiddetli çatýþmalar sürüyor

Suriye'de Beþþar Esed'e baðlý silahlý güçler ile muhalif savaþçýlar arasýndaki çatýþmalar sürüyor. Dün Esed askerlerinin aðýr silahlarla düzenlediði operasyonlarda 37 kiþi öldü. Londra merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü (SHRW), baþkent Þam'ýn banliyölerinde düzenlenen operasyonlarda 12

Kuzeydeki Halep kentinin Sahur, Þaar, Babu'lHadid ve Mesakin Hanun bölgelerine yönelik top ateþi nedeni ile söz konusu bölgelerden dumanlarýn yükseldiðini anýmsatan Ebu Yazan, gece kentte Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Esed'in ordusu arasýnda þiddetli çatýþmalarýn yaþandýðýný söyledi. Ebu Yazan, Raka'ya baðlý Suluk beldesinde iki ordu arasýnda þiddetli çatýþmalarýn yaþandýðýný ve ordu birliklerinin beldeyi tank ateþine tutuðunu dile getirdi. Yazan, birçok kentte operasyonlarýn yoðun bir þekilde devam ettiðini anlattý.

Afgan polisi 4 NATO askerini öldürdü Afganistan'da üst düzey yetkililer yerel polisin 4 NATO askerini öldürdüðünü açýkladý. Son saldýrýyla bu yýl içinde Afgan güvenlik güçlerince öldürülen NATO askerlerinin toplamý 51'e ulaþtý. Afganistan'da üst düzey yetkililer yerel polisin 4 NATO askerini öldürdüðünü açýkladý. Güneydeki Zebul eyaletinde bir kontrol noktasýna düzenlenen saldýrýdan sonra 5 polisin ortadan kaybolduðu, birinin ise öldürüldüðü kaydedildi. NATO askerlerinin Pakistan sýnýrý yakýnlarýndaki Zebul bölgesinde yer alan Mezan'daki bir polis karakoluna isyancý güçlerce düzenlenen saldýrýyý durdurmaya çalýþtýklarý sýrada, Afgan polis üniformasý giymiþ bir kiþi tarafýndan öldürüldüðü belirtildi.

Bir yýlda 51 asker

tasýna düzenlediði saldýrýda 2 Ýngiliz askeri ölmüþtü. Olayda bir

Afganistan kaynaklý bir haberde, öldürülen NATO askerlerinin özel birliklere üye olduðu belirtildiyse de, NATO bunu reddetti. Söz konusu 5 güvenlik görevlisinin saldýrýya karýþmýþ olup olmadýklarý anlaþýlamadý. Bir NATO yetkilisi, askerleri öldüren þahsýn kaçtýðýný ve saldýrganlarýn kaç kiþi olduðunun henüz belirlenemediðini bildirdi. Bu son saldýrýyla, bu yýl içinde Afgan güvenlik güçlerince öldürülen NATO askerlerinin toplamý 51'e ulaþtý.

Afgan polisin yaralýymýþ gibi davrandýðý ve devriye gezen Ýngiliz

Taliban askeri kampa girdi

olan Bastion Kampý'na girmeyi baþardý ve ABD'ye ait 6 Harrier

Önceki gün de polis üniformalý bir þahsýn bir baþka kontrol nok-

askerleri yardýmýna gelince ateþ açýp 2 Ýngiliz askerini öldürdüðü, bunun üzerine açýlan ateþte kendisinin de öldürüldüðü açýklandý. Cuma günü ise Afganistan'ýn güneyindeki Bastion Kampý'na düzenlenen Taliban saldýrýsýnda 2 Amerikan deniz piyadesi öldü. Taliban militanlarý Helmand eyaletinde büyük bir alana yayýlmýþ uçaðýný tahrip etti.

Baþbakan Maliki'den film tepkisi:

Arkasýnda Siyonistler var Tarihin en büyük nükleer modernizasyonu

Amerika Birleþik Devletleri, nükleer silah ve cephanesini modernize etmeye hazýrlanýyor. Ýþlemin maliyeti 10 yýl için 352 milyar dolarý bulabilir. ABD tarihinin en pahalý nükleer silah modernizasyonunu gerçekleþtiriyor. Proje dahilinde 5 bin 113 nükleer baþlýk modernize edilecek. Amerikan Washýngton

Post gazetesine göre plan uyarýnca 5 bin 113 nükleer baþlýk modernize edilirken, daðýtým sistemi iyileþtirilecek ve yaþlanan nükleer yenilenecek. Nükleer silahlarýn modernizasyonunun önümüzdeki 10 yýl için maliyetinin 352 milyar dolar'ý bulabileceði tahmin ediliyor.

Hz. Muhammed'e hakaret eden ABD yapýmý filme Irak Baþbakaný Nuri el Maliki de tepki gösterdi. Maliki, ''Bu oyunun arkasýnda Siyonist örgütler var'' dedi. Maliki, Irak Milli Meclisi'nde basýn toplantýsý düzenledi. Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmle dünyada bir fitne yaratýlmak istendiðini belirten Maliki, bu tür oyunlarla Müslümanlarýn birliðinin hedef alýndýðýný söyledi. Bu tür oyunlarýn arkasýnda Siyonist örgütler ile siyasi hedefleri bulunan örgütlerin olduðunu ifade eden Baþbakan Maliki, açýklamasýna þöyle devam etti:

'Tüm ülkeler kýnamalý' "Peygamber Efendimiz'e, Ýmamlara ve Ýslami þahsiyetlere dil uzatan bu filmden amaçlanan fitne koparmaktýr. Ne yazýk ki içinde bulunduðumuz durum bu tür fitnelerin hayat bulmasýna müsaittir. Bu sorunla Müslümanlarýn birliðini hedef alýyorlar. Bu tür oyunlarýn arkasýnda Siyonist örgütler ile siyasi amaçlarý bulunan örgütler var. Biz bu filmleri yapanlarý ve bu tür yapýmlarý yayýmlamamasý için devletleri uyarýyoruz. Tüm ülkelerden, Hz. Muhammed'i kötüleyen filmleri kýnamasýný istiyoruz."


SPOR

17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

11

Diyarbakýrspor'u Fatih yýktý! Spor Toto 3. Lig'in 2. haftasýnda Diyarbakýrspor kendi evinde aðýrladýðý Oyak Renault'a 1-0 maðlup oldu.Yeþil-Kýrmýzýlý ekip aldýðý bu sonuçla ligin ilk iki haftasýný puansýz kapattý.

topla buluþan Necat'ýn vuruþu yan aðlarda kaldý. 26. dakikada kaleyi karþýdan gören pozisyonda topla buluþan Bilal'in þutunda top auta gitti. 28. dakikada Hüseyin'in ceza alanýna derinlemesine pasýna hareketlenen Caner'in vuruþunda top kaleciden döndü. 36. dakikada ani geliþen Oyak Renult ataðýnda Fatih, topu ceza alanýna gönderdi. Hikmet'in uzaklaþtýrmak istediði top, Uður'da kaldý. Bu futbolcunun vuruþunda defanstan seken meþin yuvarlak direðin dibinden kornere çýktý. Ýlk yarý eþitlikle tamamlandý

0-1

K

arþýlaþmaya Diyarbakýrsporlu futbolcularýn sahipsizliði protesto etmek için yaptýðý eylem damga vurdu. Futbolcular, karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnýn düdüðüyle birlikte bir dakika süreyle hareket etmeyerek yerinde durdu. Bu süre içerisinde Bursa temsilcisi de kendi aralarýnda top çevirerek centilmenlik gösterdi. Futbolcularýn bu eylemine, tribünlerdeki 3 bin dolayýnda taraftar da "sahipsiz memleket istemiyoruz" þeklinde tezahürat yaparak destek verdi. Maçtan dakikalar

3. dakikada soldan Hasan'nýn ceza sahasýna ortasýnda penaltý noktasý üzerinde topa iyi yükselen Ýrfan'ýn kafa vuruþunda, kaleci meþin yuvarlaðý iki hamlede kontrol etti. 7. dakikada Suat'ýn ceza sahasý dýþýndan sert þutunda defanstan seken top, kornere çýktý. 13. dakikada Bilal'in savunmanýn arkasýna gönderdiði topla Hasan Ýnci buluþtu. Bu futbolcu, kaleci Ýbrahim Genç'in üzerinden aþýrttýðý meþin yuvarlak auta gitti. 15. dakikada ani geliþen Oyak Renult'un ataðýnda, ceza alaný üzerinde topla buluþan Mesut'un etkisiz þutu auta çýktý. 22. dakikada Diyarbakýrspor 'un geliþtirdiði kontratakta, Hasan Ýnci'nin pasýnda ceza alaný sol çaprazýnda

Karþýlaþmanýn 48. dakikasýnda Hasan'ýn ceza sahasý önünden attýðý þut kaleci Ýbrahim'de kaldý. 49. dakikada Suat ceza sahasý önünden sert vurdu, kaleci Ýbrahim yumruklarýyla topu çeldi. 69. dakikada Abdulmuttalip'in sað kanattan içeriye doðru yerden kestiði topu önce savunma, sonra kaleci sektirdi. Arka direkte müsait pozisyonda topu önünde bulan Fatih Sercan Ekinci, plase bir vuruþla topu filelere gönderdi ve konuk ekip 1-0 üstünlük saðladý. 81. dakikada Hasan Ýnci çok sert vurdu, kaleci Ýbrahim meþin yuvarlaðý son anda kornere çeldi. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Oyak Renaultspor karþýlaþmadan 1-0 galibiyetiyle ayrýlarak 3 puanýn sahibi oldu. Stat: Atatürk HAKEMLER: Serdar bahçývan (xxx), Gökçen Toprak (xxx), Yakup Yýlmaz (xxx) DÝYARBAKIRSPOR: Ýbrahim (xx), Abuzeyt (xx) (Dk. 74 Ahmet x), Bilal (xx), Metin (xx), Hasan (xx), Suat (xx), Hikmet (xx), Ýrfan (xx), (Dk. 55. Mustafa x), Necat (xx), Süleyman (xx), Hakan (xx) (Dk. 66 Furkan x) OYAK RENAULTSPOR: Ýbrahim (xxx), Semih (xxx), Caner (xxx), Murat (xxx), Fatih Çakýr (xxx)(Dk. 62 Abdulmuttalip xx), Fatih Sercan Ekinci (xxx) (Dk.85 Taha x), Ýrfan (xxx), Uður (xxx), Mesut (xxx), Hüseyin (xxx), Selahattin (xxx) (Dk. 62 Cengizhan x) GOL: Dk. 69 Fatih Sercan (Oyak Renault) SARI KARTLAR: Ahmet (Diyarbakýrspor), Uður,Cengizhan (Oyak Re nault) Taþkýn Civelek

Belediye evine mutlu dönüyor

9

Spor Toto 3. Lig 2. hafta maçýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor deplasmanda Gölcükspor'u 1-0 yendi. Gölcük Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un golünü 72. dakikada Kamil attý.

Karþýlaþmanýn ilk tehlikeli ataðýný 15. dakikada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor geliþtirdi. Sað kanattan ceza sahasýna giren Sercan, topu penaltý noktasýna doðru ortaladý. Hakan'nýn geliþine vuruþunda kaleye giden topu kaleci Ertuðrul iki hamlede yakaladý. 21. dakikada Gölcükspor ataðýnda Ýbrahimi'in pasýyla sað kanattan ceza sahasýna giren Selim'in orta-þut karýþýmý vuruþunda top kaleci Selçuk'da kaldý. 23. dakikada Gölcükspor'un sað kanttan korner çizgisine yakýn mesafeden kazandýðý serbest atýþý kullanan Mesut, topu doðrudan kaleye gönderdi. Ön direkte bulunan kaleci Selçuk, köþeden filelere giden topu son anda tokatladý. 26. dakikada Gölcükspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadý. Sezgin'ýn kafa pasýyla ceza sahasýna giren Ahmet, rakip defans oyuncusunu çalýmladýktan sonra topa sert vurdu, top avuta çýktý. 30. dakikada Gölcükspor ataðýnda sol kanattan ceza sahasýna giren Ýbrahim, topu müsait pozisyondaki Mesut'un önüne attý. Kaleci Selçuk yatarak müdahale ettiði topu Büyükþehir Belediyespor defansý uzaklaþtýrdý. 43. dakikada Gölcükspor ataðýnda Mesut'un sol kanattan ceza alanýna gönderdiði topu Sezgin, kafayla Ahmet'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yakýn mesafeden sert þutunda kaleye giden topu kaleci Selçuk son anda kornere çeldi. Ýlk yarý 0-0 sona erdi. Galibiyet 72'de geldi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, aradýðý gole 72. dakikada kavuþtu. Sol kanattan kazanýlan korner atýþýný kullanan

Hakan, topu ön direðe ortaladý. Kamil'in kafa vuruþunda top filelere gitti: 0-1. 83. dakikada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un ceza alaný önünden kazandýðý serbest atýþý kullanan Ercüment, topu doðrudan kaleye gönderdi. Kaleci Ertuðrul köþeden filelere doðru giden topu son anda yumrukladý. 88. dakikada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ataðýnda, Emrah'ýn pasýyla soldan ceza sahasýna giren Hakan'ýn vuruþunda top auta gitti. Karþýlaþma Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un 1-0'lýk üstünlüðüyle sona erdi. Stat: Gölcük Hakemler: Osman Ender Bulut xxx , Bayram Aydýn xxx, Mustafa Çevik xxx Gölcükspor: Ertuðrul x , Ensar xx , Murat xx , Süleyman xx(dk22Mert x), Ýbrahim xx , Sezgin xx , Mesut xx , Erkan (dk 77 Bahri x ), Sadettin xx , Ahmet xx, Selim xx (dk 64 Burak x ) Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor: Selçuk xxx , Kamil xxx , Samet xxx , Ýbrahim xxx ( dk 90 Caner x ), Yusuf xxx , Hüsnü xxx , Sercan xxx ( dk 63 Ercüment x ), Zeki xxx, Erhan xxx , Hakan xxx , Emrah xxx Goller: Dk: 72 Kamil (Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor) Sarý Kart: Sezgin, Murat, Erkan , Sadettin ( Gölcükspor ), dk 63 Sercan ( Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor)

Aylak: Üzgünüz

Diyarbakýrspor'un kendi saha ve seyircisinin önünde karþýlaþtýðý Oyak Renaultspor'a 1-0 yenilmesi camiayý üzdü. Diyarbakýrspor Antrenörü Enver Aylak, ''Ýki haftadýr birbirinin benzeri bir maç oynuyoruz. Son iki haftada kaybetmememiz gereken iki maçtan puansýz ayrýldýk. O kadar pozisyona girip gol atamadýðýnýzda rakibin artan direnci sizi etkiliyor. Rakibin çok uzun aradan sonra kalemize gelen bir ataðý oldu, o da golle neticelendi. Oyuncularým sahada iyi niyetle mücadele etti. Gol kaçýran oyuncularýmýzýn en büyük arzusu gol atmaktýr. Oyuncularýma inanýyorum. Puan kayýplarýný telafi edeceðimize inanýyorum. Haftayý kayýpla atlattýk. Oyak Renaultspor'u tebrik ediyorum'' dedi.

Beðüm: 2'de 2 yaptýk

Oyak Renault Diyarbakýrspor'dan aldýðý 3 puanla 2'de 2 yaparak puanýný 6'ya çýkardý. Oyak Renaultspor Teknik Direktörü Metin Beðüm, yeni yapýlanma içinde olan bir takým olduklarýný ve sezona geç baþladýklarýný ifade etti. Sezona geç baþlamanýn sýkýntýlarýný yaþadýklarýný dile getiren Beðüm, ''Diyarbakýrspor ilk yarýda etkili ataklarla yarý sahamýza gelerek gol pozisyonlarý yaratýrken, defans oyuncularýmýz rakibinin önü keserek gol þansý vermediler. Geçen hafta kendi sahamýzda Arsinspor'u yenerek moral bulduk. Bu hafta ise Diyarbakýr deplasmanýndan da galip ayrýlarak puanýmýzý 6'ya çýkardýk. Oyuncu arkadaþlarýmý özellikle ikinci yarýda vermiþ olduklarý mücadeleden dolayý kutluyorum'' þeklinde konuþtu.


12

CMYK

9 EYLÜL 2012 PAZAR

17.09.2012 Gazete Sayfaları  
17.09.2012 Gazete Sayfaları  

17.09.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement