Page 1

Diyarbakýr'da Gezi protestosu

Süreç önemli bir fýrsat

D

E

ski Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ziya Halis, çözüm sürecinin Kürtler için önemli bir fýrsat olduðunu söyledi ve ekledi: Her an masayý devirmek isteyenlerin ekmeðine yað sürmemek için devam ettirilmelidir. 5'te

Bu çocuklara tatil yok

U

zun bir eðitim öðretim yýlýndan sonra öðrencilerin çoðu tatil planlarýyla yaza girerken, akranlarýnýn aksine yaz boyunca çalýþmak zorunda

olan çocuklar da var. Bitlis ve ilçelerinde okuyan birçok öðrenci, yaz tatilini ailelerine destek olmak amacýyla çobanlýk yaparak geçirecek. 6'da

iyarbakýr'da bir araya gelen bazý siyasi parti ve çeþitli STK'lar, Gezi Parký olaylarýný protesto etti. Yaklaþýk 50 kiþinin katýldýðý eylemde yaþananlara tepki gösterildi. 4'te

PKK'dan cenaze töreni Þ

ýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesindeki Kato Daðý'nda geçtiðimiz yýl yaþanan bir çatýþmada yaþamýný yitiren PKK'lý Zeki Erdem'in cenazesi, bölgeye gelen örgüt üyelerinin düzenlediði askeri törenle ailesine teslim edildi. 7'de

Esnafýn yüzü gülüyor PAZARTESÝ 17 HAZÝRAN 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Toplumsal olaylarda sýk sýk kepenk kapatmalarýn yaþandýðý Diyarbakýr'da çözüm süreci bereketi yaþanýyor. Sürecin verdiði rahatlýkla geç saatlere kadar dükkanýný açýk tutan esnaflarýn yüzü gülüyor. Sýkýntýlý günler bitti

Þenyayla'da orman katliamý

Çözüm süreci bölge illerinde etkisini göstermeye baþladý. Can kayýplarýna baðlý olarak kentlerde yaþanan toplumsal olaylar, süreçle birlikte yerini huzur ortamýna býraktý. Toplumsal olaylarýn en çok maðdur ettiði kesim olan esnaflar, huzur ortamýnýn oluþmasý ile sýkýntýlý günleri geride býraktý. Süreçten memnun olan esnaflar, geç saatlere kadar iþ yerini açýk tutuyor.

Yarýna ümitle bakýyorlar Tarihi Hasanpaþa Haný Baþkaný ve han esnafý Sait Özkal, barýþ sürecinin iþlerine büyük etki yaptýðýný söyledi. Süreçle birlikte esnafýn yarýnlara ümitle baktýðýný belirten Özkal, "Yaþanan çatýþmalý süreçte birçok esnaf iflas etti, binlerce aile periþan oldu. Barýþ süreciyle iþlerimiz tekrar eski haline geldi. Allah'ýn izniyle huzur gelecek, ekonomi canlanacak'' dedi. 4'te

M

uþ'un Þenyayla bölgesinde orman katliamý yaþanýyor. Bölgede yaþayan vatandaþlar, köy korucularýnýn bilinçli olarak ormanlarý kestiðini belirtiyor. 3'te

Suriyeli doktorun hizmet aþký

Baþbakan'a destek üneydoðu Dernekler Federasyonu G(GÜNFÝAD) Genel Baþkaný Rýdvan Söylemez, Gezi Parký protestolarýnda Baþbakan Erdoðan'a destek verdiklerini söyledi. 7'de

Bina yan yattý Süreç ayrý kalanlarý buluþturdu D iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde artan bina yapýmý ayný zamanda sýkýntýlarý da beraberinde getiriyor. Altýok Mahallesi'nde yan yana yapýlan dört binadan birisi bir hafta önce yan yattý. 4'te

Çocuklarýn kanlý para kavgasý

Þ

anlýurfa'da dilencilik yapan Suriyeli çocuklar para yüzünden bir birine girdi. Kavgaya tutuþan çocuklar, yoldan geçen TIR ve kamyonlarýn arasýnda ezilme tehlikesi geçirdi. 3'te

Ç

özüm süreci, birbirinden ayrý kalanlarý Cudi Daðý'nýn eteðinde yapýlan piknikte buluþturdu. Uzun süreden beri bir araya gelemeyen lise arkadaþlarý, 15 yýl sonra buluþup hasret giderdi. 8'de

Yozlaþmaya karþý þenlik B

DP Gençlik Meclisi, "Uyuþturucu, fuhuþ ve yozlaþtýrma" politikalarýna karþý þölen düzenledi. Meclis, þenlikte tüm Kürt halkýný mücadeleyi yükseltmeye çaðýrdý. 8'de

Sera ve meyveciliðe hibe

D

iyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde 'Entegre kýrsal kalkýnma projesi' kapsamýnda seracýlýk ve meyveciliðe yüzde 70 hibe desteði verilecek. 6'da

Ü

lkesindeki iç savaþtan kaçan Suriyeli Doktor Saad El Fendi, kaldýðý Harran ilçesindeki konteyner kentte saðlýk görevlilerine yardým ediyor. 7'de

'Göstericiler silah kullandý' „ 9’da

Ahmet AY

PARK EYLEMÝ OLMAKTAN ÇIKTI Yazýsý 5’te


2

Saðlýk

17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ

Klimalarý temizlememek saðlýðý tehdit ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Mirici, yaz aylarýnda sýcak alanlarýn soðutulmasý için kullanýlan klimalarýn, üst solunum yolu enfeksiyonlarýna baðlý hastalýklara yol açabileceði uyarýsýnda bulundu.

M

irici, klimadan kaynaklanan hastalýklarýn, enfeksiyon ve alerjik olmak üzere ikiye ayrýldýðýný söyledi. Bakteriyel virüslerle oluþan rahatsýzlýklarýn, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi sorunlarýn yaný sýra akciðerleri içine alýp zatürreye kadar gidebilecek hastalýklara neden olabildiðini anlatan Mirici, þöyle devam etti:

UZUN SÜRE ÇALIÞMAYAN KLÝMA ÇOK TEHLÝKELÝ "Özellikle bir süredir kullanýlmayan ev ve araç klimalarýn açýlmasýyla içinde biriken bütün kirli hava, solunum yollarýnýza ulaþýr. Böyle durumlar özellikle klimalarýn yeni kullanýlmaya baþlandýðý dönemlerde bizi hasta eden etkenler olarak karþýmýza çýkar. Bunun arkasýnda mikroorganizmalar, yani mikroplar vardýr. Bu mikroplar, kýþýn karþýlaþtýðýmýz mikroplardan daha farklý özelliktedir." Alerjiye duyarlý vatandaþlarýn, uzun süre kullanýlmayýp daha sonra

çalýþtýrýlan klimalardan etkilenme olasýlýðýnýn yüksekliðine dikkati çeken Mirici, bu kiþilerin olumsuz etkilere maruz kalmamasý için klimalarýn baþka bir yerde açýlýp bir süre içindeki havanýn temizlenmesini önerdi.

SAÇ KURUTMA MAKÝNESÝ VE BÝLGÝSAYAR FANLARINDAKÝ TEHLÝKELER Mirici, üst solunum yolu enfek-

siyonlarý için sadece klimalarýn deðil, saç kurutma makineleri ve bilgisayar fanlarýnýn da ciddi tehlikeler içerdiðine iþaret etti. Bu cihazlarýn belli aralýklarla temizlenmesi gerektiðini anlatan Mirici, þunlarý kaydetti: "Bu tür cihazlar, sýcak havayla üremesi mümkün mikroplarý barýndýrýp bunlarý, püskürttüðü havayla solunum yollarýmýza taþýr.

Bu aletlerin temizliðine kesinlikle önem verilmelidir. Kadýnlarýn sýklýkla kullandýðý saç kurutma makinelerinin belirli sürelerde yetkili servislerinde temizletilmesini öneriyorum. Tabii artýk vazgeçilmez hale gelen bilgisayarlarýmýzdaki fanlarýn da benzer etkileri vardýr. Bu fanlar, bilgisayar ýsýnýp soðumasý için devreye girdiði sýrada klima ve saç kurutma makineleri gibi etrafa mikrop yayar. Bu anlamda bilgisayarlarýmýzýn da rutin aralýklarla temizletilmesi, saðlýðýmýz için son derece önemli." Söz konusu cihazlarýn temizlenmemesi halinde burun akýntýsý ve týkanýklýðý, kaþýntý, gözlerde yaþarma ve yanma, nefes darlýðý, öksürük gibi þikayetler ortaya çýkabileceðini dile getiren Mirici, bu rahatsýzlýklar için vatandaþlarýn, modern týp dýþýnda alternatif týpta çareler arayabildiðini belirtti. Arzu Mirici, zerdeçalýn, alerjik sýkýntýlar ve üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn tedavisinde kullanýlabileceðini bildirdi. Bu bitkinin, baðýþýklýk sistemini güçlendirdiðine dikkati çeken Mirici, "Tabii ki her þeyin bir sýnýrý ve yararlý olduðu kýsým vardýr. Her þeyin yararlý olabilmesi için kararýnda tüketilmeli" deðerlendirmesinde bulundu.

Bitkisel ürünleri her durumda kullanmayýn! B

itkisel ürünleri kullanýrken þu kurallara uyulmasý gerekiyor. Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Týbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Zeki Karagülle, doktora danýþmadan bitkisel ürünler kullanýlmamasý gerektiðini vurguladý ve konu ile ilgili açýklamalarda bulundu. Prof. Dr. M. Zeki Karagülle, birçok faktöre baðlý olarak bitkisel tedavinin her dönem popüler olduðunu ifade ederek, ancak doðal ve popüler olanýn her zaman güvenli demek anlamýna gelmediðini vurguladý. Prof. Dr. Karagülle, "Pek çok bitki yüksek derecede toksiktir ve diðer komplemanter tedavi yöntemleri içinde fitoterapi, yan etki ve toksisite yönünden çok daha fazla risk taþýr. Literatürde kullanýlan þifalý bitkilerin bir kýsmýnýn hepatotoksik (karaciðere toksik) olduðunu kanýtlayan çeþitli çalýþmalar ve zaman zaman ölümcül olduðunu gösteren vaka sunumlarý bulmak mümkündür. Bu tür bir tedavinin direkt toksik etkisinden baþka, hastanýn kullandýðý diðer konvansiyonel ilaçlarla tehlikeli boyutlarda etkileþtiði bilinmektedir" diye konuþtu. Önce doktora danýþýn

Prof. Dr. Karagülle, bir bitkisel ilacý reçete ederken veya insanlarý bu konuda bilgilendirirken, þu kurallara uyulmasý gerektiðini kaydetti: "Bitkisel tedaviyi ciddi hastalýklarda kullanmayýn. Gebeyseniz veya gebe kalmayý düþünüyorsanýz bitkilerden uzak durun. Bebek emziriyorsanýz bitkisel ilaç almayýn. Bebeðinize bu tür ilaçlarý kesinlikle vermeyin. Alkol alýyorsanýz veya geçirilmiþ bir sarýlýk hikayeniz varsa, doktorunuza danýþmadan bitkisel tedavilere yaklaþmayýn. Bitkileri güvenilir yerlerden alýn. Etiketsiz veya etiketinde içerdiði maddeler belirtilmemiþ bitki paketlerini almayýn. Etiketinde ne yazarsa yazsýn doðruluðuna yüzde 100 inanmayýn (paket, listelenmemiþ yabancý maddeler içerebilir ve belirtilen maddelerin konsantrasyonlarý farklýlýk gösterebilir. Hiçbir preparatý uzun süre, düzenli þekilde kullanmayýn. Baþka bir ilaç kullanýyorsanýz doktora baþvurmadan bitkisel ilaca baþlamayýn."


Çocuklar havuzlara koþtu

B

atman'da etkili olan sýcaklar vatandaþlara zor anlar yaþatýrken, çocuklar ise havuzlara girerek serinlemeye çalýþýyor. Aþýrý sýcaklardan bunalan çocuklar su sporlarý yaparak yazýn tadýný çýkarýyor. Yaklaþýk 42 dereceyi bulan hava sýcaklýklarý yüzme havuzlarýna raðbeti arttýrdý. Yüzme havuzuna giden çocuklar hem yüzme öðreniyor, hem

de su sporlarý yaparak serinlemeye çalýþýyor. TPAO dinlenme tesislerinde bulunan havuza günde ortalama 200 kiþinin geldiði söyleyen görevliler, sabah 06.00'dan akþam 21.00'a kadar havuzlarýn açýk olduðunu söyledi. Güvenli bir þekilde suya giren çocuklar ise hem spor yaptýklarýný hem de arkadaþlarýyla eðlenip serinleme fýrsatý bulduklarýný dile getirdi.

Þenyayla'da orman katliamý 17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ

Muþ'un Þenyayla bölgesinde orman katliamý yaþanýyor. Bölgede yaþayan vatandaþlar, köy korucularýnýn bilinçli olarak ormanlarý kestiðini belirtiyor.

M

uþ'un Kýzýlaðaç Beldesi'nin Þenyayla bölgesindeki ormanlýk alanlar çatýþmalarýn izini taþýyor. Bölgede uzun süredir devam eden operasyonlar nedeniyle ormanlýk alan tahrip edilirken, bölgeye atýlan ve infilak etmeyen patlayýcýlar ise adeta ölüm saçýyor. 6 aðustos 2012 tarihinde patlamayan mühimmatlar sonucu Sera Yavuz isimli 8 yaþýndaki çocuk yaþamýný yitirmiþti. Þenyayla bölgesinde patlamayan mühimmatlar, insanlarýn yaþamýný yitirmesi ve yaralanmasýnýn yaný sýra birçok hayvanýn da telef olmasýna neden oldu. Bölgede birçok patlamayan mühimmatýn olduðunu ifade eden yaylacýlardan Furkan Akman, bölgenin sürekli ateþ altýnda tutulduðunu dile getirdi. Akman, "Atýlan top atýþlarý ormanýn içinde ne var ne yok hepsini mahvediyordu. Helikopterlerden bilinmeyen bir cisim atýldýðýný da gördüm.

Ormanlýk alana düþerken alev topuna dönüyordu. Ormanlar alev alev yanmaya baþlýyordu. Çözüm süreciyle beraber operasyonlar devam ediyor; ama top atýþlarý durdu. Fakat bu boþluktan faydalanmak isteyen korucular, pikaplarla gelerek orman katliamýný tekrardan gerçekleþtiriyorlar" dedi.

Korucular kesiyor PKK'nýn geri çekilmesini fýrsat bilen bazý köy korucularýnýn üstü kapalý araçlarla orman tahribini gerçekleþtirdiðini ifade eden Ersin Akman adlý yaylacý ise, "Balta ve kesici aletlerle yol kenarýndaki ormanlýk arazilerde aðaçlarý keserek odun ticareti yapmaya baþladýlar. Bilinçli bir orman kýyýmý söz konusudur. Orman Ýþletmesi'nin bu konuda görev almasý ve ormanlarý korumasý gerekiyor" þeklinde konuþtu. Muþ Ýl Sosyal ve

Kültürel Kalkýnma ve Dayanýþma Derneði (MÝSKAD-DER) Baþkaný Mustafa Sinecem ise, þunlarý söyledi: "Açýkçasý katliam gerçekleþtirildi. Ormanlar bizim deðil, ormanda yaþayan canlýlarýn evidir. Kimsenin onlarýn evini yýkmaya haklarý yoktur. Ýstanbul Gezi Parký'nda 7 aðaç için Türkiye ayaða kalktý; fakat burada milyonlarca aðaç kesiliyor kimse sesini çýkarmýyor. Devletin bombaladýðý yetmiyormuþ gibi þimdide korucular ormaný tahrip etmek için sýraya girmiþler. Biz bunlarý kabul etmiyoruz, her ne olursa olsun doðamýza, ormanlarýmýza sahip çýkacaðýz. Ýstanbul Gezi Parký için alanlara ve meydanlara çýkan kitlelere sesleniyorum; eðer gerçekten amacýnýz aðaçlarýn kesilmemesi ve tahrip edilmemesi ise lütfen buradaki ormanlar için de ses çýkarýn." (DÝHA)

40 yýllýk okul yýkýlýyor M

uþ'un Varto ilçesinde 40 yýldan buyana hizmet veren Varto Ýlköðretim Okulu hizmet binasý, 2012-2013 yýlý eðitim-öðretim yýlýnýn sona ermesi ile birlikte yýktýrýlmaya baþlandý. Yýkýlan okulun yerine 14 derslikli modern bir bina yapýlmasý için çalýþmalar baþladý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Basri Avcý, okulun yýpranmýþ olduðundan dolayý Muþ Valiliði, Varto Kaymakamlýðý ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün almýþ olduðu karar doðrultusunda yeniden inþa edileceðini söyledi. Müdür Avcý, "Ýlçemizde göreve baþladýðým esnada, bu okulun aþýnmýþ ve yýkýlmýþ olduðunu gözlemledim. Bunun yýktýrýlýp yerine yeniden bir okulun yapýlmasý için çalýþmalarýmýz oldu. Böylelikle yaptýðýmýz müracaatla, Muþ Valiliði, Varto Kaymakamlýðý, Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün almýþ olduðu karar doðrultusunda yeniden inþa edileceðini ve yerine 14 derslikli modern bir okul yapmak için 013-2014 eðitim ve öðretim yýlýna hazýr olacak þekilde ihalesini yaptýrdýk. Eðitim ve öðretimin sona ermesi ile birlikte biz yüklenici firma ile bu okulun yýkýmýna baþladýk. Bu okulumuz 2013-2014 eðitim ve öðretim yýlýna hazýr olacak þekilde planlandý. Okulumuzun yapýmýnda emeði geçen her kese ve siz basýn mensuplarýna, Vartolular adýna teþekkür ederim" dedi.

Batman'da traktör kazasý B

atman merkeze baðlý Akuba Köyü'nde çiftçilik yapan 56 yaþýndaki Tahir Aslanoðlu, traktörüyle tarlasýný sürdükten sonra dönüþ yolunda þarampole yuvarlandý. Kazada, sürücü Tahir Aslanoðlu hayatýný kaybetti. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Aslanoðlu'nun cenazesinin otopsi sonrasýnda yakýnlarýna teslim edileceði öðrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruþturma baþlattý.

Komþularýn kavgasý ölümle bitti

M

uþ'un Bulanýk ilçesinde iki komþu aile arasýnda yaþanan tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi sonucu bir kiþi yaþamýný yitirdi. Yeni Mahalle'de bulunan Selvi ve Yýlmaz aileleri arasýnda çýkan tartýþma kavgaya dönüþtü. Bir süre sonra silahlarýn kullanýldýðý kavgada kurþunlarýn isabet ettiði Vahap Selvi isimli yurttaþ olay yerinde yaþamýný yitirdi. Bulanýk Devlet Hastanesi'nde yapýlan ön otopsiden sonra Selvi'nin cenazesi Malatya Adli Týp Kurumu morguna gönderildi. Polis tarafýndan mahallede önlem alýndý.

Silahlý kavgaya 3 tutuklama B

itlis'in Güroymak ilçesinde mezra anlaþmazlýðý nedeniyle bir süre önce 3 kardeþin hayatýný kaybettiði, 1 genç kýzýn yaralandýðý silahlý kavga olayýnda gözaltýna alýnan 8 kiþiden 3'ü tutuklandý. Güroymak ilçesine baðlý Çýtak Köyü'nün Kanireþ mezrasýnda 8 gün önce çýkan silahlý kavgada 3 kardeþin ölümüne, 15 yaþýndaki bir kýzýn yaralanmasýna neden olan olay sonrasý, jandarma kavganýn faillerini yakalamak için çalýþma baþlattý. Bu çalýþmalar kapsamýnda 8 kiþi gözaltýna alýndý. Þüphelilerden 3'ü çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. Bu arada güvenlik güçleri, olumsuz bir durum yaþanmamasý için olaylarýn yaþandýðý Kanireþ mezrasý, Taþüstü ve Gedikpýnar köylerinde geniþ güvenlik önlemi almayý sürdürüyor.

Suriyeli çocuklar arasýnda kavga Þ

anlýurfa'da dilencilik yapan Suriyeli çocuklar, para yüzünden bir birine girdi. Aralarýnda kýz çocuklarýnýn da bulunduðu 8 çocuk, kýrmýzý ýþýklarda bekleyen araçlara giderek dilenmeye baþladý. Bir süre araçlardan para toplayan çocuklar, daha sonra kendi aralarýnda tartýþmaya baþladý. Kýsa sürede tartýþmanýn büyümesi üzerine bir anda çocuklar tekme tokat kavgaya tutuþtu. Kavgada, çocuklar, yoldan geçen TIR ve kamyonlarýn arasýnda ezilme tehlikesi geçirdi. Bu sýrada, ismi öðrenilemeyen 4 kýz çocuðu, ortalarýna aldýðý bir erkek çocuðunu tekme tokat darp etmeye baþladý. Kýzlarýn elinden kurtulan çocuk bir ara

izini kaybettirirken, vatandaþlarýn araya girmesiyle kavga önlendi. 4 kýz tarafýndan darp edilen çocuk, elinde býçakla gelerek kýzlarla tekrar tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine elinde býçak bulunan çocuk, bir kýzý yakalayarak býçaklamaya baþladý. Suriyeli çocuk, olay yerinden kaçarak kayýplara karýþtý. Kýsa sürede olay yerine giden polisler kavgaya müdahale etti. Yaralanan Suriyeli kýz, olay yerine çaðýrýlan ambulansla Þanlýurfa Mehmet Akif Ýnan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada tedavi altýna alýnan kýzýn hayati tehlikesinin devam ettiði öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.


4

Gündem

17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ

Çözüm süreci bereket getirdi Toplumsal olaylarda sýk sýk kepenk kapatma eylemleri ile karþý karþýya kalan Diyarbakýr esnafý, çözüm sürecinin baþlamasýyla birlikte rahat bir nefes aldý. Sürecin verdiði rahatlýkla yüzü gülen esnaf, geç saatlere kadar dükkanýný açýk tutarak ekmeðini kovalýyor.

T

oplumsal olaylar nedeniyle sýk sýk kepenklerin kapandýðý Diyarbakýr'da, çözüm süreciyle birlikte artýk olaylar yaþanmýyor ve kepenkler de kapanmýyor. Durumdan memnun olan esnaf, geç saatlere kadar iþ yerini açýk tutuyor. Tarihi Hasanpaþa Haný esnaflarýndan ve Han Baþkaný Sait Özkal, yaþanan barýþ sürecinin iþlerine katký saðladýðýný ve durumdan memnun olduðunu söyledi. Sait Özkal, barýþ süreciyle iþlerinin açýldýðýný, sürecin böyle devam etmesini istedi. 37 yýldan bu yana baba mesleði olan tespihçilik iþiyle uðraþan Özkal, süreçle birlikte esnafýn yarýnlara ümitle baktýðýný belirterek, "Barýþ sürecini çok isabetli bir karar olarak buluyorum. Bu vesileyle bölge esnaflarý olarak iþlerimiz açýldý. Yaþanan çatýþmalý süreçte birçok esnaf arkadaþýmýz iflas etti veya iflasýn eþiðine geldiler. Yuvalarý yýkýldý, binlerce aile periþan oldu. Barýþ süreciyle iþlerimiz tekrar eski haline geldi. Emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz'' dedi.

'Halkýmýz huzur istiyor' Hasanpaþa Haný'nýn, Diyarbakýr Valilerinden Vezirzade Hasan Paþa tarafýndan 1572 ve 1575 yýllarý arasýnda inþa ettirildiðini belirten Özkal, ''Hasanpaþa Haný, tarih boyunca Diyarbakýr'ý ziyaret eden seyyahlarýn da hemen dikkatini çekmiþ ve han hakkýnda önemli bilgiler vermiþlerdir. Hanýmýzda 71 iþyeri bulunmaktadýr. Han içerisinde

kuyumcular, nargile salonlarý, kahvaltý salonlarý, tesbihçilik, bakýrcýlýk, gümüþçülük, çiðköfteci ve birçok iþletme halka hizmet veriyor. Ýnþallah barýþ süreci ile Diyarbakýr Türkiye'nin göz bebeði olacaktýr. Hiç yoktan binlerce insanýmýz öldü. Güzel yaþamak varken, insanca yaþamak varken bu kavganýn bir anlamý yoktu. Allah'ýn izniyle ekonomi canlanacak, esnafýn yüzü gülecek, huzur gelecek. Halkýmýz huzur istiyor. Barýþ süreci çok faydalý oldu" diye konuþtu.

'Kaynaklar kalkýnma için kullanýlsýn' Yaþanan soruna yýllar boyu milyar dolarlarýn aktarýldýðýný ve barýþ süreciyle bu paralarýn bölgenin kalkýnmasý için kullanýlmasý gerektiðini sözlerine ekleyen Özkal, þunlarý söyledi: "Bu olumlu havanýn, önce siyasi sonra ekonomik ve kültürel olarak kendini hissettirmesi en büyük beklentimiz. Meclisteki iki muhalif partinin politikalarýna raðmen, siyaseten süreç iyi gidiyor. Bu sürece herkes katký sunmalý. Çünkü gerçekten Türkiye 30 yýl boyunca çok þeyi kaybetti. Özellikle ekonomik yönden bölge büyük kayýplara uðradý. Sayýn Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn da geçenlerde ifade ettiði gibi, çatýþmalara bugüne kadar 300 milyar dolarlýk kaynak aktarýldý. Bu kaynak savaþa deðil de bölgeye aktarýlsaydý, bölgenin nerede olacaðýný hayal bile edemezdik. Umarým bu kaynaklar bundan sonra bölgenin kalkýnmasý için kullanýlýr."

Öðretmenden sýra dýþý görüþ Mardin'in Midyat Ýlçesi'nde 9'uncu sýnýf öðrencisi B.T.A.'nýn karnesindeki 'Düþünceler' bölümüne sýra dýþý bir not düþüldü. Sýnýf öðretmeni M.H.'nin, "Ne diyeceðimi bilemiyorum. Allah ýslah etsin" görüþüne aðabey Rýdvan A. tepki gösterdi.

M

Bina yan yattý D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde artan bina yapýmý ayný zamanda sýkýntýlarý da beraberinde getiriyor. Zemin etüdünün iyi yapýlamamasý bazý yapýlarda giderilmesi zor sýkýntýlar ortaya çýkarýyor. Altýok Mahallesi'nde yan yana yapýlan dört binadan birisi bir hafta önce yan yattý. Uzaktan bakýldýðýnda fark edilen bina mahalle için tehlike oluþturuyor. Özel bir dershane ve askerlik þubesine yakýnlýðý nedeniyle onlarca kiþinin her gün geçtiði bina için önlem alýnmasý gerektiðini belirten esnaf ve vatandaþlar, önlem alýnmamasý durumunda facialara davetiye çýkarýlacaðýný söyledi. Yetkililer ise açýklama yapmaktan kaçýndý.

idyat Anadolu Lisesi 9'uncu sýnýf öðrencisi 16 yaþýndaki B.T.A.'nýn aðabeyi Rýdvan A., M.H. adlý sýnýf öðretmenin, karnedeki yorumuyla kardeþini rencide ettiðini öne sürdü. Derslerindeki zayýf notlarý nedeniyle sýnýfta kalan B.T.A.'nýn aðabeyi Rýdvan A., "Biz çocuðumuzu ýslah evine mi göndermiþiz, yoksa Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir okuluna mý? Karýþtýrmýþ durumdayým þu an. Bir camide 'Allah ýslah etsin', bir ýslah evinde belki 'ýslah etsin' olabilir. Ama biz çocuðumuzu eðer Allah'ýn ýslahýna býrakacaksak, onlara emanet etmemizin bir anlamý yoktur. Ýnanan insanlarýz. Allah'ýn ýslahý, biz ve Allah'ýn arasýndadýr. Eder veya etmez" dedi.

'Sýnýfýn ortasýnda rencide’ Kardeþinin baþarýlý bir öðrenciyken artýk okuldan nefret eden, dersten soðuyan, ders çalýþmak istemeyen bir öðrenci haline getirildiðini belirten Rýdvan A., haklarýný hukuki yoldan arayacak-

BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

'Dövse daha iyiydi' Karnesinde bu deðerlendirmeyi gördüðünde çok üzüldüðünü belirten B.T.A., çok üzüldüðünü, arkadaþlarý arasýnda komik duruma düþtüðünü ifade ederek, "Karnemde 'Allah ýslah etsin' sözlerini öðretmenden duymak hakikaten çok üzücü bir duygu. Þu ana kadar hiçbir öðretmenimden böyle kötü bir þey duymamýþtým. Öðretmen babam gibidir. Böyle bir þey duymak hakikaten üzücüdür. Yani dövse daha iyiydi" ifadelerini kullandý.

Diyarbakýr'da Gezi Parký protestosu D

iyarbakýr'da bazý siyasi parti ve çeþitli STK'lar bir araya gelerek Gezi Parký olaylarýný protesto etti. Aralarýnda Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP), Kamu Emekçileri Sendikasý (KESK), Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinin de bulunduðu bir grup, Diyarbakýr Yeniþehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nde bir araya gelerek, Gezi Parký'nda yaþanan olaylarý protesto etti. Yaklaþýk 50 kiþinin katýldýðý protesto eyleminde, Gezi Parký'nda yaþananlara tepki gösterildi. Grup, düzenledikleri basýn açýklamasýnýn ardýndan oturma eylemi düzenledi. Güvenlik önlemlerinin aldýðýn protesto eylemi olaysýz bir þekilde son buldu.

17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4301 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com

larýný söyledi. Rýdvan A, "Kendi eðitimlerini ilk önce becerebilsinler. Kendi dersi ile ilgili, fizik dersine de giriyormuþ ve çocuðun bu dersi maalesef ki 1. Bununla ilgili bir gün olsun ne öðrenci velisi olarak bana, ne de hiç kimseye bu konuda hiçbir iletiþim kurulmamýþtýr. Sýnýfýn ortasýnda öðrenciyi rencide edip, okuldan soðutuyor'' diye konuþtu.

AK Parti'den Baþkale'ye çýkarma A

K Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Fatih Çiftci ve Mustafa Bilici, il parti teþkilatý ile birlikte Baþkale ilçesine çýkarma yaparak vatandaþlarýn sorun ve taleplerini dinlediler. Baþkale Ýlçe Baþkaný Ejder Yaðýzer ve yönetimi tarafýndan karþýlanan milletvekilleri, köy muhtarlarýnýn ve vatandaþlarýn bulunduðu toplantý salonunda geçerek halkýn sorunlarýný dinlediler. Birçok vatandaþýn köylerine geri dönmek istediðini ancak bu konuda maddi desteðin verilmesi gerektiðini ifade eden muhtarlar, bununla beraber köylerine hizmetlerin gitmesini istediler. Ayrýca ilçe sorunlarý hakkýnda da söz alan vatandaþlar, ilçedeki hizmet taleplerini dile getirerek, bunlarýn yerine getirilmesi noktasýnda hükümete güvendiklerini söylediler. Vatandaþlarýn taleplerini not alan milletvekilleri ise birer

konuþma yaptýlar. Programda bir konuþma yapan Milletvekili Burhan Kayatürk, Baþkale'ye yapýlan ziyaretin bir nutuk atma ziyareti olmadýðýný ve sorunlarý da sadece dinlemek ile kalmayacaklarýný söyledi. Amaçlarýnýn her yerde olduðu gibi Baþkale ilçesinde de vatandaþlarý dinleyerek en iyi hizmetleri ulaþtýrmak olduðunu ifade eden Kayatürk, ''Biz burada birbirimize nasýl bir katkýda bulunabiliriz, Baþkale'nin sorunlarýný nasýl çözüme kavuþturabiliriz gayesini taþýyoruz. Biz Baþkale halkýnýn ne kadar misafirperver olduðunu biliyor ve her zaman da Baþkale halkýnýn sýkýntýlarýyla yakýndan ilgileneceðiz'' dedi. 'En büyük teþvik barýþtýr' Milletvekili Mustafa Bilici ise, bölgeye yapýlacak olan en büyük teþvikin barýþ ve huzur olduðunu ifade ederek, "Yýllardýr ülkenin Güneydoðusu baþta olmak üzere ocaklara ateþ düþüyor. Analar aðlýyor.

Movapark 1. yaþýný konserle kutladý

M

ardin'in en büyük yatýrýmý olan ve birçok insana istihdam saðlayan Movapark Alýþveriþ Merkezi (AVM) birinci yaþýný kutladý. Havai fiþek gösterileriyle baþlayan Abdal-Haluk Tolga Ýlhan konseri ile devam eden kutlamalara yaklaþýk bin 500 kiþi katýldý. Movapark Genel Müdürü Fedai Baþtürk, yakýn zamanda araba ve elektronik ürünler kampanyalarýnýn baþlayacaðýnýn müjdesini verdi. Baþtürk, "Amacýmýz Mardin gibi güzel bir kentte güzel iþler yapmak, müþterilerimize her zaman daha iyisini ve güzelini sunmaya çalýþmaktýr. Birinci yýlýmýzdan dolayý burada bulunan herkese Movapark adýna teþekkür ediyorum" dedi. Movapark'ýn büyük terasýnda yapýlan konser halaylar ve türkülerle sona erdi. Bir çocuðu daðda diðeri ise askerde olan annelerin halini biz biliyoruz. Fakat Allaha þükürler olsun ki yaklaþýk 5 aydýr artýk ocaklara ateþ düþmüyor. Bu ülkeye artýk þehit haberleri gelmiyor. Bundan sonraki süreçte buna inanýn ki halkýn vatandaþýmýzýn refah seviyesi de müthiþ bir þekilde yükselecektir. Biz bir projeye baþladýk. Yoðun çalýþma sonucu tekstil kent projesini hayata geçirdik. Yaklaþýk 1 yýl içerisinde sadece ilk etapta hedeflediðimiz yaklaþýk 10 bin insanýn istihdam edilmesidir. Bu tekstil kent ve buna benzer yatýrýmlarý inþallah Baþkale'de de gerçekleþtireceðiz. Baþkale'nin maðduriyetini biliyoruz. Fakat Baþkale'nin hükümet olarak hiçbir ayrým yapýlmadýðýný gördük, görüyoruz. Hatta Baþkale'nin yýllardýr süre gelen maðduriyetini gidermek adýna pozitif ayrýmcýlýðý da söz konusudur. Baþkale'nin geleceði açýsýndan çok önemli olan Gelincik Sýnýr Kapýsýný ne yapýp yapýp hizmete açmamýz gerekmektedir'' þeklinde konuþtu.


Bölge Haber

17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ

5

'Süreç önemli bir fýrsat' Eski Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ziya Halis, çözüm sürecinin Kürtler için önemli bir fýrsat olduðunu söyledi ve ekledi: Bu süreci takip etmek tarihi bir sorumluluktur. D

iyarbakýr'da devam eden Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý, "Kuzey Kürdistan'da toplumsal sorunlar ve çözüm arayýþlarý" konulu oturumla sürdü. Oturumda ilk sözü alan SosyologYazar Ýsmail Beþikçi, Kürt sorunu ile ilgili tartýþmalarýn baþlama sürecinde PKK'nýn mücadelesinin çok önemli bir rolünün olduðunu vurgulayarak, "Dünyadaki ulusal kurtuluþ mücadelelerini biliyoruz. Onlar hep sýfýrdan baþladýlar. Kendi sorunlarýný baðýmsýzlýða kadar götürdüler. Ancak Kürt hareketi eksilerden sýfýra kadar getirmeliydi. Kürt mücadelesini en iyi tanýmlayan cümle bu diye düþünüyorum. Ortadoðu'da Kürtler Ýslam devletleri tarafýndan baský altýna alýndý. Kürtler demokratik haklardan, özgürlüklerden bahsettiðinde 'Ýslam'a aykýrýdýr, talepleriniz yanlýþtýr' deniliyor. Bu þekilde Kürtlerin demokratik haklarýný talep etmelerine karþý çýkýlýyor" dedi.

'Ýnançlarý yaþatmak zorunlu bir görev' Mezopotamya Aleviler Birliði adýna konuþan Ergin Doðan, Mezopotamya'nýn kadim inançlarýndan biri olan Aleviliðin, varlýðýný sürdürmesine raðmen çektiði acýlarýn azýmsanamayacak kadar çok olduðunu belirtti. Mezopotamya'da egemenlerin inançlara karþý önyargý yarattýðýna iþaret eden Doðan, "Mezopotamya'nýn geleceði açýsýndan inançlarýn özgür ve kardeþlik içerisinde, özüne sahip çýkarak yaþatýlmasý önemlidir. Ýnançlarý yaþatmak zorunlu bir görev olmalýdýr. Çoðunluk olan Müslümanlarýn duyarlý olmasý, hoþgörünün kurumsallaþmasýna katký sunacaktýr. Amacýmýz, egemenlerin halklar üzerinde geliþtirdiði ayrýmcý zihniyeti mahkum etmektir. Bu coðrafyanýn renkleri ve zenginliðiyiz. Tarihsel süreç içerisinde maruz kaldýðýmýz katliamlar ve zulümlere raðmen varlýk mücadelesi veriyor olmamýz, insan eksenli düþünüyor olmamýzdan kaynaklanýyor. Dilimiz, kimliðimiz ve inançlarýmýzla var olacaðýz" þek-

Geriye kalan zemin üzerine demokratik kurtuluþu gerçekleþtirip özgür yaþamý inþa etmektir" dedi. 'Çocuklarýmýn geleceðinden umutsuzum' Öze Dönüþ Platformu adýna konuþan Sezer Kurt ise 5 çocuk annesi olduðunu belirterek, çocuklarýnýn geleceðinden umutsuz ve kaygýlý olduðunu ifade etti. "Çocuklarýma elimden geldiði kadar Kürtçe öðretmeye çalýþýyorum. Ancak yetersiz kalýyorum. Çocuklarýmýn sistemin istediði çocuklardan biri olmasýný istemiyorum" diyen Kurt, çocuklarýný doðururken ve büyütürken farklý hayaller kurduðunu ve konferansta konuþulan, tartýþýlan konularýn bir neticeye kavuþturulmasý gerektiðini kaydetti. Kurt, deðinmek istediði bir diðer konunun ise "faili meçhul" cinayetler olduðunu belirterek, "Birçok aile sevinçli þu anda. Belki çocuklarý hapisten çýkacak bu ortamda büyümeyecek. Ama kayýplarý olan insanlar içlerinde yara ve üzüntüyle yaþayacaklar. Faili meçhuller üzerinde yeterince durmadýðýmýzý düþünüyorum" ifadelerini kullandý.

linde konuþtu.

'Üzerimize düþen her þeyi yapacaðýz' Konferans'ta Êzîdîler adýna konuþan Hacý Çelik ise Êzîdîlerin Kürt olduðunu ve Kürt olmayan Êzîdîlerin olmadýðýný belirterek, "Biz Kürtçe konuþuyor, Kürtçe okuyoruz. Êzîdîler tarih boyunca katliam, zulüm ve zorunlu göçlere maruz býrakýldý. Bu nedenle Êzîdîlerin sayýsýnda ciddi anlamda bir azalma görüldü. Kürt halkýnýn birlik içerisinde hareket etmeye ihtiyacý var. Birlik olduðumuzda sorunlarýmýzý çözüme kavuþturacak, baþarýyý yakalayabileceðiz. Sayýn Öcalan yeni bir süreç baþlatmýþtýr. Bu süreçle birlikte demokratik siyasetin önü açýlmýþ, sorunlar içerikli olarak tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Süreci destekliyor, üzerimize düþen her þeyi yapacaðýmýzý belirtmek istiyorum. Sorunlarýn tartýþýlmaya baþlanmasý açýsýndan konferans tarihidir. Abdullah Öcalan baþta olmak üzere tüm siyasi tutsaklarýn býrakýlmasýný, Êzîdîlere özgürce ibadet hakký tanýnmasýný istiyoruz" ifadelerini kullandý.

'Kürt toplumu birleþmeli'

Halis: Süreç devam ettirilmeli Oturumda konuþan Eski Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ziya Halis, yeni bir sürecin baþladýðýna dikkat çekti. Halis, sözlerini þöyle sürdürdü: "Öcalan'a teþekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok riskli bir süreçte cesaretli bir çýkýþ yapýlmýþtýr. Hükümet ve Baþbakan'ýn, Öcalan'a ve kamuoyuna açýk bir þekilde yaptýðý taahhütlerden vazgeçebilme ihtimali olsa dahi, bu sürecin baþlamasý Kürt hareketi açýsýndan önemlidir. Süreç Kürtler için önemli bir fýrsattýr. Her an masayý devirmek isteyen, bu sürece karþý olanlarýn ekmeðine yað sürmemek için süreç devam ettirilmelidir. Bu süreci takip etmek tarihi bir sorumluluktur."

'Gençlik toplumun öncü gücüdür' Konferansta gençler adýna konuþan Evin Barýþ ise, özgürlük sorununun daha da derinleþeceði ya da çözüleceði bir aþamada olunduðunu belirterek, Kürt toplumunun en direngen kesiminin gençlik olduðunu ifade etti. Gençliðin toplumun öncü gücü olduðuna dikkat çeken Barýþ, "Ama bugün gençlik sistemin eli ile uyuþturuluyor. Gelinen aþamada ulusal birliði, demokratik ulus bilinciyle gerçekleþtirme aciliyeti kendisini daha fazla hissettiriyor. Ýçinde bulunduðumuz süreç, maddi alt yapýsýyla objektif koþullarýyla olgunlaþmamýþ bir aþamaya iþaret etmektedir.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

PARK EYLEMÝ OLMAKTAN ÇIKTI Eðer Tayyip Erdoðan'ýn Ýsrail'i özür dilemeye mecbur býrakmasýný Siyonistlerin sindirdiðini, bunu unutabileceklerini düþünüyorsanýz yazýnýn devamýný okuyup yorulmayýn. Siyonist Yahudilerin dünya ölçeðindeki medya organlarýnýn bu özürden hoþnut olduðunu ve bu özrü 'olmuþ bitmiþ' bir þey olarak gördüðünü düþünüyor iseniz yine bu yazýyý okumayýn, çünkü okumakla sadece yorulmuþ olacaksýnýz. Yeryüzünün en kindar milleti Yahudilerdir, Günü atlatmak için de takiyye dâhil her yola baþvururlar, Makyavelli'i mezarýnda fýrfýr döndürecek kadar ultramakyavelistleþirler. Bu kirli özellikleriyle dünya medyasýný ellerinde bulunduruyorlar Siyonistler. Uzaða gitmeye gerek yok, kendi medyamýza bakalým, Ýsrail Filistin'i bombaladýðýnda, Gazzeli bebeleri öldürdüðünde, Sivillerin baþýna evlerini yýktýklarýnda medyamýzýn halini hatýrlayýn.

Bir de Filistinlilerin sapanla attýklarý taþlardan sonra, Ya da Filistinlilerin yaptýklarý saldýrýlar sonrasýnda medyamýzýn manþetlerine, baþlýklarýna ve haberlerine bakýnýz, kimi "muhafazakâr" medya da dâhil, hepsinin baþlýklarý benzer: Filistinliler barýþ istemiyor! En son hatýrladýðým þu baþlýk kime ait olabilir sizce: "Filistinliler barýþý sabote ediyor!" En hafif baþlýk buydu. Bu baþlýk muhafazakârlarýn haberiydi, neyi muhafaza ediyorlarsa artýk. Bizde (gerçi muhafazakâr medyada Yahudi yandaþlýðý yok) hal böyleyken, Ýslam düþmaný Batýlý medyaya bir de islamobofiyayý ekleyin alýn size gül gibi Yahudi medyasý. Bunu niçin mi anlatýyorum? Suriye 100 bini aþkýn insanýný kaybettiði bir süreçten geçiyor. Irak'ta ABD iþgali yaþandý 2 milyon insan katledildi, ABD'nin CNNint'i baþta olmak üzere Bati medyasý Gezi parkýna gösterdiði bu ilgiyi ne Suriye ne de Irak'a gösterdi. Düþünebiliyor musunuz? 13 kiþilik savaþ muhabirini hiçbir savaþa göndermeyen CNNint Gezi Parký eylemleri için 13 savaþ muhabirini Taksim'e ve diðer illere gönderdi. CNNint'ten basýn ahlakýný bekleyecek kadar ahlaký anlamsýz bir fantezi görmüyoruz, lakin bu ahlaksýzlýðýn sebebini de bilmek hakkýmýz. Yahudi medyasýna deðinmemin sebebi bu. Yazýma baþlarken söylediklerimi yenilersem Yahudi Medyasý ile ilgili söylediklerimiz netleþir. Eðer Tayyip Erdoðan'ýn Ýsrail'i özür dilemeye

DDKD adýna konuþan Zozan Özgökçe de Kürtlerin ulusal anlamda bir araya gelebilmeleri gerektiðini belirterek, Kürtlerin oluþturacaðý birlikteliðin Araplarýn, Farslarýn kurduðu birliktelik gibi olmamasý gerektiðini vurguladý. Kürtlerin ulusal birlik içerisinde yaþamasý gerektiðine dikkat çeken Özgökçe, müzakere sürecinde ortaya konulmasý gereken en baþlýca olgunun Kürtlerin 4 parçaya bölünmüþ olmasýnýn olduðunu vurguladý. Özgökçe, Kürtlerin sömürüldüklerini ve ezildiklerini dile getirerek bunlarýn ele alýnmasý gerektiðini kaydetti. Özgökçe, Kürt toplumunun birbirini sevmesi gerektiðine iþaret ederek, toplumda eþcinsellere, boþanmýþ kadýnlara karþý bir nefretin olduðunu söyledi. Özgökçe, bunlarýn aþýlmasý gerektiði ve STK'lar ile birlikte çalýþmalarýn yürütülmesi gerektiðini kaydetti. Özgökçe, "Kendimizi sorgulamamýz, deðiþtirmemiz lazým. Siyasi bir birliktelik oluþturacaksak aile içerisinde ne kadar demokratik olduðumuzu sorgulamamýz lazým" dedi. Erkeðin kadýna yaklaþýmýnýn da Türkiye'nin Kürt halkýna yaklaþýmýna benzer olduðunu belirten Özgökçe, ilk olarak bu sorunlarýn aþýlmasý gerektiðini kaydetti.

lar da yapýldý. Süryaniler adýna konuþan Yuhanna Aktaþ, sunumuna katýlýmcýlarý Süryanice selamlayarak baþladý. Kürt hareketinin siyasal perspektifini desteklediklerini belirten Aktaþ, þunlarý söyledi: "Anti demokratik anlayýþlara karþý alternatif oluþturmasý açýsýndan sorunlar ancak bu perspektifle çözülecektir. Sayýn Öcalan'ýn geliþtirdiði demokratik süreç herkesin kendini özgürce ifade edebileceði temel haklarý kapýyor. Süreç ilerlerken Süryani halkýnýn sorunlarý göz ardý edilmemelidir. Bu coðrafyada isimler Kürt halký kullanýlarak etnik bir temizlikle önce Kürtçe'ye çevrildi. Daha sonra sýra Kürtlere geldi. Ayný kýyýmlardan, zulümlerden geçtik ve isimler bu kez de Türkçeye çevrildi. Kürtlerle kader birliðimizin olduðuna inanýyoruz. Bu nedenle birlikte mücadele kararý verdik. Bizleri kardeþ halk olarak kabul etmenizi istiyoruz. Kötülüðü yenmenin yolu iyilik yapmaktýr. Sizi sevmeye devam edeceðiz" dedi.

'Süreç kurumsallaþmalý' Arap halký adýna konuþan Mehmet Ali Aslan da konferanstaki tablonun umut verici olduðunu vurgulayarak, kirli savaþtan rahatsýzlýk duyan Arap, Ermeni, Süryani halklarýnýn bir arada olmasýný kýymetli bulduklarýný söyledi. Bütün halklarýn akan kandan rahatsýzlýk duyduðunu ifade eden Aslan, "Barýþ süreci kurumsallaþtýrýlmalýdýr. Akil insanlardan daha etkin ve süreklilik arz eden bir kurumsallaþmaya gidilmeli ve her kesimden insanlarýn içerisinde yer almasý gerekir. Baþlayan yeni süreçle birlikte PKK militanlarý çekilmeye baþladý. Bu çekilmenin karþýlýklý olmalýdýr. Abdullah Öcalan'ýn ve siyasi tutsaklarýn serbest býrakýlmasý gerekiyor. Öcalan, 6 aylýk süreçte onlarca insanýn yaþamýný yitirmesinin önüne geçti. Ben Kürt hareketi içerisinde deðilim. Ancak sistem tarafýndan asimile edilmiþ bir halkýn temsilcilerinden biri olarak akan kanýn durmasý gerektiðini söylüyorum" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

Süryani ve Arap halklarý Konferansta Süryani ve Arap halklarý adýna sunum-

mecbur býrakmasýný Siyonistlerin sindirdiðini, bunu unutabileceklerini sanýyorsanýz yazýnýn devamýný okuyup yorulmayýn. Siyonist ve Yahudilerin dünya ölçeðindeki medya organlarýnýn bu özürden hoþnut olduðunu ve bu özrü 'olmuþ bitmiþ' bir þey gördüðünü düþüyor iseniz yine bu yazýyý okumayýn, çünkü okumakla sadece yorulmuþ olursunuz. Yahudi medyasý bu yayýnlarýyla dindar olan Tayyip Erdoðan'ý bu dindarlýðý üzerinden Hýristiyan dünyaya diktatör gibi gösteriyor, çünkü: R. Tayyip Erdoðan, dünya siyaset baronlarýnýn elinde oyuncak olan BM'in yapýsýna, iþleyiþine bu aðýrlýkta ve haklýlýkta isyan eden tek liderdir. R. Tayyip Erdoðan medeni dünyanýn çöktüðü ekonomik krizde ülkesini güvenli sahillere taþýyan tek liderdir. 30 yýldýr akan kardeþ kanýný durduran ve hakkaniyete dayalý beraberliði saðlayan liderdir, Haçlýlarýn Siyonistlerle Ýslam dünyasýný sömürmesine dur diyebilecek bir liderdir... Çünkü R. Tayyip Erdoðan bir baþbakandan fazla bir þeydir. Batýnýn korktuðu þey Tayyip Erdoðan'ýn bir baþbakan deðil, parti genel baþkaný deðil, cumhurbaþkaný da deðil, Tayyip Erdoðan'ýn bir lider olduðu gerçeðidir, hem de bölgesinin, coðrafyasýnýn lideri. Ýslam dünyasýnda þu ana kadar Malezya'danMakedonya'ya kadar 7 ülke Tayyip Erdoðan'a destek mitingi hazýrladý. Batýlýlarýn bunu hoþ karþýladýklarýný düþünecek kadar saftrik olduðumuzu düþünen saftrikin dibidir. Batý bu yüzden, "gerekirse Ak Parti kalsýn, ama Tayyip Erdoðan gitsin" diyor. Baktýlar ki bu muhalefet sittinsene bir bal-

taya sap olamayacak kendileri 'görev' ifa ediyor. Yoksa Gezi Parký aðaçlarý Dersim'i yerle bir eden Sabiha Gökçen'in adýna yapýlan Havaalanýnýn ormanlarýndan da mý kýymetliydi?* Göreceksiniz, Faiz lobisi ülkedeki ulusalcý faþistlere eylemin sürmesi için baský yapacak, ulusalcý faþistler de Gezi Parký eylemcilerine eylemi sürdürmeleri için baský yapacak. peki, tutar mý? Korkarým ki evet. Ama gelin görün ki tam da KOÇ ortaklýðýnýn 5.7 milyar dolara aldýðý ihalenin iptal edildiði günlere denk geldi, tesadüf ya!.. Hatay'dan yurda sýzan çok donanýmlý 100 kiþilik özel timin sessiz sedasýz yok edildiði günlere denk gelmesi de tesadüf!.. Sayýn baþbakanýn çok görkemli karþýlandýðý ABD ziyareti sonrasýna denk gelmesi de tesadüf!.. Ve olaylarýn baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn yine bir Ortadoðu ziyaretine denk getirilmesi de tesadüf! Ne tesadüf!?! Ha, Bu arada tesadüfe, uðura, þansa ve Kýlýçdaroðlu'na asla inanmýyorum. Twitter: @ahmetay_ * Dün (14.06) Dersim Müþkilesinin baþlamasýnýn yýl dönümüydü, kaç Hüseyin Aygün, kaç Kemer Genç'ten çýt çýktý, býrakýn Kýlýçdaroðlu'nu, Ferhat Tunç'tan var mý ses? Duymadým da, Ha, Gezi Parký aðaçlarý, anladým, direniþe devam…


6

EKONOMÝ

17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ

Bu çocuklara tatil yok

Çobanlýk yapacaklar Bitlis ve ilçelerinde okuyan birçok öðrenci, yaz tatilinin baþlamasýyla birlikte 3 aylýk yaz tatilini ailelerine destek olmak amacýyla çobanlýk yaparak geçirecek.

U

zun bir eðitim öðretim yýlýndan sonra öðrencilerin çoðu tatil planlarýyla yaza girerken, akranlarýnýn aksine bütün yaz boyunca çalýþmak zorunda olan çocuklar da var. Son ders zilinin çalmasýyla karnelerini eline alýp tarla, bað ve bahçe yolunu tutan öðrenciler, çalýþarak aile bütçelerine katký saðlýyor. Bazý çocuklar aileleriyle çobanlýk yapýyor. Bitlis merkezi ve ilçe köylerinde birçok çocuk, maddi imkansýzlýklardan dolayý tatillerini çobanlýk yaparak geçirmek zorunda kalýyor. Küçük yaþlarda zorlu hayat þartlarýyla mücadeleye baþlayan çocuklar, daha iyi bir yaþam için yýl içinde derslerine sýký sýkýya sarýldýklarýný anlatýyor. Ancak, maddi imkansýzlýk, 8 yýllýk zorunlu eðitim sonrasýnda liseye devam etmeyi bir lüks haline getiriyor. Üç aylýk yaz tatilini küçük ve büyükbaþ hayvanlarýn peþinde geçirecek olan çocuklar, þimdiden okullarýn açýlmasýný dört gözle bekliyor. Hayalinin kaymakam olmak olduðunu söyleyen 7. sýnýf öðrencisi Bitlisli Kadir Yavuz, "Karnelerimizi aldýktan sonra bizim için çobanlýk baþlýyor. Ailemin maddi durumu iyi deðil. Çoban-

lýk yapýp aileme yardým etmek zorundayým" dedi. Hayvan peþinde koþacaklar 8. sýnýf öðrencisi Besim Çelik ise, bu sene ortaokulu bitirip lise sýnavlarýna girdiðini, iyi bir netice elde etmesi durumunda liseye devam edeceðini, aksi halde okulu býrakýp temelli çobanlýk yapacaðýný anlattý. Çelik, ömründe bir kez bile beldenin dýþýna çýkmadýðýný ifade ederken, okullarýn açýlmasýný dört gözle beklediðini sözlerine ekledi. Bitlis'te yaþam þartlarýnýn zor olduðunu dile getiren lise 3'üncü sýnýf öðrencisi Ceylan Avcil ise, yaz tatilinin, kendileri için anlam taþýmadýðýný söyledi. Avcil, sözlerini þöyle sürdürdü: "Her yýl karnelerimizi alýr almaz daða çobanlýk yapmaya geliyoruz. Bu yýl çok iyi bir okul sezonu geçirdim. Tüm notlarým çok iyi. Bu yüzden baþarý belgemi alýp hemen vakit kaybetmeden çobanlýk mesleðine baþladýk. Burada 3 ay boyunca zorunlu olarak çobanlýk yapacaðýz." Yaz tatilinin tamamýný koyun ve inek otlatarak geçirecek olan Bitlis'in kýþýn öðrenci, yazýn çoban çocuklarý, okullarýn açýlmasýný þimdiden dört gözle bekliyor.

Çiftçilere destekleme müjdesi Hilvan Ziraat Odasý Baþkaný ve Þanlýurfa Ziraat Odalarý Ýl Koordinasyon Kurulu Baþkaný Hikmet Ýpar, 2011 yýlý hububat desteklerinin ödeneceðini söyledi.

Ý

par, geçen günlerde 2011 hububat desteklerinin ödenmesi için Baþbakan ile görüþtü. Ankara'da gerçekleþen görüþmenin sonucunu anlatan Baþkan Ýpar, "2011 yýlýndan beri ödenmeyen ve kangren haline gelen hububat primlerimizin ödenmesi için birçok kurum, kuruluþ ve çiftçiler çaba göstermekteydi. Konu defalarca Bakan danýþmanýmýz Kayahan Ýnan'ýn giriþimleri sonucu Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz Sayýn Faruk Çelik ve bütün milletvekillerimize, Müsteþar Yardýmcýsý Sayýn Dr. Ferhat Þelli giriþimleri ile de Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Sayýn Mehdi Eker'e iletilmiþtir. Bu giriþimlerimizi Þanlýurfa Ziraat Odalarý baþkanlarýyla birlikte defalarca yineledik" dedi.

Sera ve meyveciliðe hibe

D

iyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde 'Entegre kýrsal kalkýnma projesi' kapsamýnda seracýlýk ve meyveciliðe yüzde 70 hibe desteði verilecek. Çermik Kaymakamý Mimar Sinan Batmaz, Çermik'in tarýmsal potansiyelini analiz ederek kaynaklarýn daha etkin ve verimli kullanýlmasýný saðlamayý hedeflediklerini söyledi. Kaymakam Batmaz, Çermik alt bölge kýrsal kalkýnma master planý uygulanabilir projeler listesi hazýrlandýðýný belirtti. Proje çerçevesinde ilk olarak ilçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü bünyesinde proje ofisi kuracaklarýný ifade eden Batmaz, "Üç iþ üzerinde özellikle duracaðýz. Bunlardan ilki örtü altý seracýlýk faaliyetleri olacak. Çiftçilerimiz ilçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü proje ofisindeki yetkililerle görüþerek, yüzde 70 hibe desteði ile anahtar teslim sera yapýlarak teslim edeceðiz" dedi.

Meclise taþýnacak 51 vilayeti ilgilendiren bu

Giriþimcilik eðitimi aldý kendi iþyerini açtý

V

Esnaftan Baþbakan'a destek

Þ

anlýurfa'da bir grup esnaf, Baþbakan Erdoðan'a destek pankartý astý. Kent merkezindeki bir grup esnaf, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a sevgi ve desteklerini ifade etmek için Balýklýgöl Platosu'nda bulunan Dergah Çarþýsý giriþine pankart astý. Üzerinde 'Sayýn Baþbakanýmýzý Þanlýurfa'mýza bekliyoruz. Ýsottan vazgeçeriz, sizden vazgeçmeyiz' yazýlý pankartý görenler, cep telefonlarýyla pankartýn fotoðraflarýný çekti.

an’da 'Uygulamalý Giriþimcilik Eðitim Programý'na katýlarak sertifikasýný alan Hülya Erçili kendi iþyerlerini açtý. VATSO'nun KOSGEB ile ortaklaþa düzenlediði kurslara katýlanlar, kendi iþyerlerini açmaya baþladý. Düzenlenen kursu baþarý ile tamamlayan Hülya Erçili de, Ýskele Caddesi üzerinde 'Evim Döner' isimli iþyeri açtý. Ýþyerinin açýlýþý VATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mirza Nadiroðlu tarafýndan gerçekleþtirildi. Nadiroðlu, yeni istihdam oluþturan iþyerlerinin açýlmasýnýn sevindirici olduðunu söyledi. Genç giriþimci sayýsýný artýrmak amacýyla kurslar düzenleyerek desteklediklerini belirten Nadiroðlu, ''KOSGEB ile ortaklaþa düzenledikleri kurslara katýlan 300 gencin sertifika aldý. Bu genç kardeþimizin de iþ planý KOSGEB kurulunca kabul görülünce bu güzel iþ yerini açtý. Tüketen birey olmaktan çýkarak hem aile bütçesine hem de ilin ekonomisine katký saðlamaya baþlamýþ. Yani daha düne kadar tüketen bir insan olan bu kardeþimiz, bugün birkaç kiþiye de istihdam oluþturmuþ. Gösterdiði bu cesaretinden dolayý kutlarým'' dedi. Açýlýþa Nadiroðlu ile birlikte çok sayýda VATSO meclis üyesi, VATSO Yönetim Kurulu Baþkan adayý Feridun Irak ve Vanlý iþadamý da katýldý.

B

konuyu Þanlýurfa'daki ziraat odalarýnýn sürekli gündemde tuttuðunu anlatan Ýpar, þunlarý söyledi: "Bir yýldan beri süregelen bu giriþimlerin meyvesini çok yavaþ da olsa alýyorduk. Son olarak konunun gerçek maðduru olan ve Þanlýurfa'nýn Hilvan, Viranþehir, Siverek ve Suruç ilçelerinden oluþan 23 kiþilik bir grup çiftçi ile Ankara'da vekillerimizin kapýlarýný çaldýk. Bütün vekillerimiz bu konuya duyarlýlýk göstererek, Baþbakanýmýza konuyu iletmemizi saðladý. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Sayýn Þemsi Bayraktar, heyetimizi kabul ederek bir toplantý düzenledi. Yine vekillerimizin çabasýyla Adalet Komisyonu Baþkaný Sayýn Nurettin Canikli ile görüþmeler yapýp bu konunun önümüzdeki günlerde çýkacak olan torba yasasý ile meclise taþýyacaklarýnýn müjdesini aldýk.''

Çözüm süreci esnafa yaradý

DP Batman Ýl Baþkaný Rahþan Çarboða, çözüm sürecini deðerlendirdi. Her kesimin bu süreci olumlu karþýladýðýný belirten Rahþan Çarboða, özellikle kepenk kapatma, miting ve eylemlerde kendi istemleri dýþýnda geliþen olaylarýn esnafa zarar verdiðini ve bu sürecin en çok esnafa yaradýðýný dile getirdi. Annelerin artýk rahat bir þekilde baþýný yastýða koyup yatabildiðini anlatan Çarboða, þöyle konuþtu: "PKK, 8 Mayýs'tan itibaren sýnýr dýþýna çekilmeye baþladý. Biz buna demokratik kurtuluþ diyoruz. Bu çekilme 99'da da oldu, ama yapýlan operasyonda çok sayýda PKK'lý hayatýný kaybetti. Buna benzer olaylarýn yaþanmamasý için her tarafta çadýr kurduk. Þu ana kadar iyi gidiyor. Karþý tarafýn da olumlu adým atmasý gerekiyor. Her kesim bu süreci olumlu karþýlýyor. Özellikle kepenk kapatma, miting ve eylemlerde bizim istemlerimiz dýþý olan cam kýrýlmalarý, esnafa verilen zararlar benimsemediðimiz bir tarzdýr. Süreç en çok esnafa yaradý. Silahlarýn susmasýyla birlikte Türkiye halký birçok gerçeði gördü."


GÜNCEL

17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ

7

PKK'dan cenaze töreni

Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesindeki Kato Daðý'nda geçtiðimiz yýl yaþanan çatýþmada ölen PKK'lý Zeki Erdem, bölgeye gelen örgüt üyelerinin düzenlediði askeri törenle ailesine teslim edildi. Savcýlýðý'na baþvuruda bulunmuþtu. Baþvurunun olumlu yanýt bulmasýyla birlikte sabahýn erken saatlerinden itibaren Beytüþþebap'tan onlarca araçlýk konvoy Kato Daðý'na doðru yola çýktý.

Kato eteklerinde tören Erdem ailesinin yaný sýra BDP Þýrnak yöneticileri, MEYADER, ÝHD, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, DÖKH, belediye baþkanlarý, il ve belediye meclis üyelerinden oluþan kalabalýk, Kato Daðý eteklerindeki yaylalara cenaze töreni için gelen PKK'lýlar tarafýndan karþýlandý. PKK'lý kalabalýk bir grup, öldürülen Erdem'in cenazesini kilometrelerce sýrtlarýnda taþýyarak Kato Daðý'nda bulunan vatandaþlarýn olduðu alana getirdi.

Ailesine teslim edildi

K

ato Daðý'nda 14 Temmuz 2012 tarihinde yaþanan bir çatýþmada öldürülen PKK'lý Cesur Ozan kod Zeki Erdem'in cenazesi, kalabalýk bir grup tarafýndan bulunduðu yerden alýndý. PKK'lý Erdem'in ailesi, çocuklarýnýn cenazesinin Kato Daðý'nda olduðunu öðrenmesi üzerine Van MEYA-DER, ÝHD ve TUMMOB þube yöneticileriyle birlikte Cumhuriyet

Erkek ve kadýn PKK'lýlardan oluþan grup tarafýndan vatandaþlarýn beklediði alana getirilen cenaze, boþ bir alana býrakýldý. Öðle saatlerinde ise PKK'lýlar tarafýndan düzenlenen askeri törenin ardýndan cenaze yakýnlarýna teslim edildi. Törenin ardýndan Sipan Rojhilat isimli örgüt üyesi, toplanan kalabalýða hitap etti. Törenin ardýndan cenaze Erdem'in yakýnlarý tarafýndan Beytüþþebap Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.

Suriyeli doktorun hizmet aþký

Ü

GÜNFÝAD'dan Baþbakan'a destek G

üneydoðu Dernekler Federasyonu (GÜNFÝAD) Genel Baþkaný Rýdvan Söylemez, Gezi Parký protestolarýnda Baþbakan Erdoðan'a destek verdiklerini söyledi. Söylemez, bu olaylardan asýl amacýn hükümeti devirmek olduðunu belirtti. Çözüm süreci ile birlikte bazý çevrelerin bu ülkede devam eden istikrardan rahatsýz olduðunu ifade eden Söylemez, Kürt halkýnýn Baþbakan Erdoðan için siper olmaya hazýr olduðunu vurguladý. Söylemez, "Senelerdir bu ülkede bir hiç uðruna gençler öldü ve öldürüldü. Hukukun üstünlüðüne inanmayýp, üstünlerin hukukunu savunanlar, devlet adýna gencecik fidanlarý katletti. Bugün geldiðimiz noktada meydana gelen olaylar, kendini hukukun üstünde gören bir kör zihniyetin son çýrpýnýþlarýdýr. Amaç bu ülkede çözüm süreciyle birlikte devam eden istikrarý hedef alýp, Sayýn Baþbakan ile birlikte halkýn oylarýyla iktidara gelmiþ hükümeti devirmektir. Kürt halký olarak Sayýn Baþbakan için siper olmaya hazýrýz" dedi.

lkesindeki iç savaþtan kaçan Suriyeli Doktor Saad El Fendi, kaldýðý Harran ilçesindeki konteyner kentte saðlýk görevlilerine yardým ediyor. Suriye'de baþlayan çatýþmalarýn ardýndan Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde kurulan hastanede yaralýlara hizmet eden El Fendi, Esad yönetimince takip edildiðini anlayýnca yaklaþýk 6 ay önce Türkiye'ye sýðýndý. El Fendi, konteyner kente yerleþtikten sonra mesleðini icra edememenin üzüntüsünü yaþadýðýný dile getirdi. Türk yetkililerin kendisine konteyner kentte görev yapan Türk doktorlara yardýmcý olma þansý tanýdýðýný belirten El Fendi, "Týp eðitimini yurt dýþýnda tamamladýktan sonra ülkemde yýllarca cerrahi uzmaný olarak görev yaptým. Þimdi ise konteyner kentte mesleði icra etmenin mutluluðunu yaþýyorum. Bu imkaný sunan yetkililere teþekkür ediyorum. Burada hem Türk doktorlara yardýmcý oluyor hem de mesleðimi sürdürüyorum. Eðer Suriyeli kardeþlerime yardýmcý olamasaydým çok üzülürdüm. Doðrusu konteyner kentte bu kadar hizmeti beklemiyordum. Türk hükümetine ve Baþbakan Erdoðan'a teþekkür ediyorum" dedi.

Yüksekova yollarý yenileniyor Baþkaný Ercan Bora, "Çalýþmalarýmýza baþlamýþ bulunmaktayýz. Bu sene ekiplerimiz stabilize, kumlama

Van'da 3.9 büyüklüðünde deprem

V

an'da meydana gelen 3.9 þiddetindeki depremde can ve mal kaybý yaþanmadý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'nden alýnan bilgiye göre, saat 13.34'te merkez üssü Saðlamtaþ Köyü olan 3.9 büyüklüðünde sarsýntý kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliðinde meydana gelen depremde can ve mal kaybý yaþanmazken, kýsa süreli paniðe neden oldu.

H

akkari'nin Yüksekova Ýlçe Belediyesi, ilçedeki farklý mahallelerde kilitli parke taþý döþemesi için çalýþmalarýný sürdürüyor. Yüksekova Belediyesi Fen

iþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, kilitli parke taþý döþeme çalýþmalarýna hýz verdi. Dört mahallede eþ zamanlý çalýþmalara baþlandý. Çalýþmalar kapsamýn-

da Yeni Mahalle, Kuruköy ve Yeþildere Mahallesi yolu ile Kaniheyder Mahallesi'ne baðlý cadde ve sokaklarda zemin hazýrlýðý yapýldý. Yüksekova Belediye

çalýþmalarýyla çetin geçen kýþ mevsimin eseri olan bozuk yollarda iyileþtirme çalýþmalarý yaptý. Daha sonra havalarýn tamamen düzelmesiyle kilitli parke taþý döþeme çalýþmalarýna hazýrlýk olarak kazý iþlemlerine eþ zamanlý olarak baþlandý. Bu iþlemler biter bitmez kilitli parke taþý

döþeme çalýþmalarýmýz baþlayacak ve en kýsa zamanda bitirilmesi için günlük denetlemesini yapacaðýz. Vatandaþlarýn saðduyulu davranarak çalýþmalara itiraz etmemeleri belediye ekiplerine kolaylýk saðlýyor. Son olarak akýllarda soru iþareti olarak kalan kanalizasyon çalýþmalarýmýzý 2014'te baþlayacaðýný da duyurmak istiyorum" dedi.


A k t ü a l i t 8 Çözüm süreci ayrý kalanlarý buluþturdu 17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ

e

Çözüm süreci, birbirinden ayrý kalanlarý Cudi Daðý'nýn eteðinde yapýlan piknikte buluþturdu. Uzun süreden beri bir araya gelemeyen lise arkadaþlarý, 15 yýl sonra buluþup hasret giderdi.

bulunan piknik alanýnda buluþan 1998 mezunlarý, piknik havasýnda geçen buluþmalarýnda uzun süre sohbet ederek, anýlarýný tazeledi. Mahmut Aybi, yýllar sonra bir araya gelmenin mutluluðunu yaþadýðýný söyledi. En son 15 sene önce bazý arkadaþlarýný gördüðünü ifade eden Mahmut Aybi, böylesi bir etkinliðe vesile olanlara teþekkür etti. Mahsun Sevimli ise bugünün kendileri için çok önemli bir gün olduðunu, yýllar sonra arkadaþlarý ile bir araya geldiði için mutlu olduðunu kaydetti. Yýllar önce mezun olduðu lisede öðretmen olan Mikail Demirtaþ, ülkede 30 yýl sonra yaþanan barýþ havasý ile birlikte böylesi bir etkinlikte arkadaþlarý ile beraber olduðu için çok sevindiðini söyledi.

S

ilopi Lisesi'nden 15 yýl önce mezun olanlar çözüm süreci ile birlikte Cudi Daðý'nýn eteðinde bulunan Görümlü Beldesi'ndeki piknik alanýnda

toplandý. 15 yýl boyunca birbirlerini göremeyen 6-B sýnýfý öðrencileri, tekrar bir araya gelmenin heyecanýný yaþadý. Görümlü Beldesi yakýnlarýnda

Hasret giderdiler Mezunlarý bir araya getiren Þehmus Þayýk, amaçlarýnýn eski arkadaþlarýyla hatýralarý tazelemek ve hasret gider-

mek olduðunu ifade etti. Sayýk, eskiden insanlarýn Cudi Daðý'na gitmekte sýkýntý yaþadýklarýný ancak çözüm süreci ile beraber daha rahat bir þekilde gelebildiklerini ifade ederek, "Biz de artýk güvenli bir þekilde Cudi Daðý'na çýkabiliyoruz. Bizler 19971998 yýlýnda Silopi Lisesi'nden mezun olduk. Sýnýftan bazý arkadaþlar ile görüþüyorduk. Sürekli bu konularý konuþuyorduk ve en sonunda hepimiz piknikte bir araya

Yerel Yönetimler Konferansý sona erdi

Bitlis'te 19 öðrenciye icazet B

itlis'in Tatvan ilçesinde eðitimlerini baþarýyla tamamlayan 19 öðrenciye düzenlenen törenle icazet verildi. Yurdun dört bir yanýndan gelen vatandaþlar camii giriþinde gül suyuyla karþýlandý. Tatvan Medine Camiinde düzenlenen tören Kur'an-ý Kerim tilavetinin okunmasýyla baþladý. Medine Cami Ýmamý ve Müderrisi Nizamettin Yakýþýk, medreselerinin yaklaþýk 22 yýldan buyana talebe yetiþtirdiðini, bu günde 19 talebeye törenle icazet verdiklerini söyledi.

Van Büyükþehir Belediyesi ile Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý tarafýndan organize edilen Yerel Yönetimler Konferansý sona erdi. Ankara Üniversitesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Mithat Sancar, yerel yönetimlerde özerkliðin, özgür yaþamý ifade ettiðini söyledi.

Y

erel Yönetimler Konferansý 2'nci gününde devam etti. Konferansta "Yeni anayasa sürecinde nereler öneriliyor? Yeni yaklaþým ve hedefler" konusu tartýþýldý. Oturuma BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim üyesi Prof. Dr. Mithat Sancar ve BDP Danýþmaný ve Hukukçu Özgür Sevgi Göral katýldý. Ýlk olarak konuþan Özgür Sevgi Göral, meselenin sadece yerel yönetimlerin güçlendirilmesi olmadýðýný belirterek, sadece yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile Türkiye'nin demokratik dönüþümünün olamayacaðýný kaydetti. Göral, BDP'nin önerdiði anayasa maddelerini de sýraladý. BDP olarak taleplerinin yerel yönetimlere yetkinin verilmesi olduðunu söyleyen Göral, ancak BDP'nin toplumun tüm kesimlerine yönelik sunduðu önerilerde yalnýz býrakýldýðýný ifade etti. BDP olarak dünyanýn tüm modellerine baktýklarýný ve bunun sonucunda bir model

gelmeye karar verdik. Yaklaþýk 60 arkadaþýmýz bu etkinliðe katýldý. Çok güzel bir program oldu. Bu etkinliklerin diðer arkadaþlara da örnek olmasýný istiyorum" dedi. Sabah saatlerinde bir araya gelen 1998 mezunlarý, akþam saatlerine kadar piknik alanýnda zaman geçirirken; birbirlerinin telefonlarýný, adreslerini ve email adreslerini alarak bir dahaki sefere baþka bir yerde toplanmak üzere ayrýldý.

Ýlk defa verildi

oluþturduklarýný vurgulayan Göral, bu modellerin birçoðunun ayný noktadan beslendiklerini belirtti.

'Gezi Parký süreci ilerletti' Prof. Dr. Mithat Sancar ise, BDP'nin bu süreçte çok önemli bir misyonunun olduðunu belirterek, "BDP'nin kabul ettiði ve etmeyeceklerini net bir þekilde ortaya koymasý gerekiyor. Gezi Parký direniþinin sürece zarar verdiði yönündeki açýklamalarýna katýlmýyorum. Gezi Parký direniþi bu sürecin daha ilerlemesi için önemli destek oldu. Yerel yönetimlerde özerklik, özgür yaþamý ifade eder.

Her tartýþma, her geliþme baþka siyasal faktörleri harekete geçirir. Burada önemli olan kimi, ne kadar etkileyeceði söz konusudur. Yapýlan çalýþmalarý çok deðerli buluyorum. Böylesi tartýþmalarýn oluþmasý sonucunda eksikliklerimizi anlayacaðýz. Kürt hareketi çok aðýr süreçlerden geçti. Þimdi yapýlan þeylerin faydalarýný hepimiz göreceðiz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan konferans soru-cevap bölümü ile sona erdi. Konferansýn sonuç bildirgesinin ilerleyen günlerde açýklanacaðý belirtildi. (DÝHA)

Medine Medresesi olarak ilk defa icazet verdiklerini ifade eden Yakýþýk, "Allaha hamdü senalar olsun ki bize bu günleri gösterdi. Bu gün çok mutlu ve anlamlý bir gün için burada toplanmýþ durumdayýz. Günümüzde icazet vermek gerçekten çok önemli. Bu günde biz ülkemizin deðiþik illerinde gelen 19 hocamýza icazet diplomalarýný verdik. Ýnþallah bu günden sonra eskiden olduðu gibi yine ilimizde Bediüzzaman Sait Nursi Hazretleri gibi büyük alimler yetiþecektir. Ýcazet alan bu hocalarýmýz yurdun dört bir yanýnda toplumumuza yarar saðlayacak olan talebeler yetiþtirecektir. Allah þimdiden yardýmcýlarý olsun" dedi.

'Ýlmi öðretmemiz gerekiyor' Bingöl Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çiçek ise, günün önemine vurgu yaparak, icazet'in önemi hakkýnda bilgiler verdi. Bitlis Ýl Müftüsü Ýmran Kýlýç, "Ýlmi öðrenmek ve öðretmemiz gerekiyor. Dinimizin ilk emri de zaten "oku" olmuþtur. Bu yüzden okuyup okutmamýz gerekiyor. Bunun içinde medreselerimize büyük iþ düþüyor. Allahýn izniyle bu medreselerimiz þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da büyük alimler yetiþtirmeye devam edecektir" þeklinde konuþtu. Tören, icazet alamaya hak kazanan 19 öðrenciye diplomalarýnýn verilmesi ve dualarýn okunmasýyla son buldu.

Yozlaþmaya karþý þenlik

BDP Gençlik Meclisi, "Uyuþturucu, fuhuþ ve yozlaþtýrma" politikalarýna karþý þölen düzenledi. Meclis, þenlikte tüm Kürt halkýný mücadeleyi yükseltmeye çaðýrdý.

B

Bilardocular barýþ kupasý için yarýþýyor

T

ürkiye Bilardo Federasyonu tarafýndan Diyarbakýr'da 'Barýþ ve kardeþlik kupasý þampiyonasý' düzenlendi. 1 haftadýr baþlayan ve 300 sporcunun yarýþtýðý bilardo þampiyonasý yarýþmasý, Diyarbakýr Ziya Gökalp Spor Salonu'nda devam ediyor. Barýþ ve kardeþlik kupasý yarýþmasýnda yüzlerce bilardocu bir haftalýk süre içerisinde kýyasýya yarýþtý. Barýþ ve kardeþlik kupasýný kazanan bilardocuya kupanýn yaný sýra madalya da verileceði öðrenildi.

DP Diyarbakýr Gençlik Meclisi, "Uyuþturucu, fuhuþ ve yozlaþtýrma" politikalarýna karþý Diyarbakýr'ýn Fiskaya semtinde þölen düzenledi. Þölene, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, BDP il ve ilçe yöneticilerinin yaný sýra çok sayýda yurttaþ katýldý. Þölende BDP Gençlik Meclisi adýna açýklama yapan Azad Bingöl, devletin ulus devlet zihniyetiyle 40 yýldýr Kürt halkýna karþý cephe savaþý yürüttüðünü belirtti. Bingöl, "Bu savaþla Kürdistan acýlar diyarý olmuþ ve ateþin düþmediði ocak kalmamýþtýr. Kürdistan'da siyasi, sosyal ve kültürel alanlar üzerinden savaþý sürdüren devlet, Kürt toplumunu parçalama, yozlaþtýrma ve kültürsüzleþtirme faaliyetlerine yöneltmiþtir. Devlet bu politikalarýný fuhuþ, uyuþturucu, asimilasyon, ajanlaþtýrma ve askerlik üzerinden gerçekleþtirmektedir" dedi.

Gece havai fiþeklerle aydýnlandý Devletin amacýnýn Kürt gençliði

þahsýnda tüm Kürt halkýný bölüp, parçalayýp sömürgeci uygulamalarýný hayata geçirmek olduðunu vurgulayan Bingöl, þöyle devam etti: "Bunun en somut örneði Þehîd Þahin Öner, polis tarafýndan panzerle ezilerek katledilmiþtir. Yine Özgür Arda, polis kurþunuyla katledilmiþtir. En son Murat Ýzol, polisin eline düþmemek için kendisini Dicle Nehri'nin sularýna vurmuþ ve günler sonra ancak cenazesine ulaþýlmýþtýr." Gençler, devletin politikalarýna karþý "dur" demesi gereken kesimdir. BDP Gençlik Meclisi olarak tüm Kürt halkýný mücadeleyi yükseltmeye çaðýrýyoruz." Konuþmanýn ardýndan Dicle Fýrat Kültür Merkezi bünyesinde çalýþmalarýný yürüten Koma Jiyara müzik grubu sahne aldý. Seslendirilen ezgilerle halaylar çekildi. Gecenin geç saatlerine kadar süren þölende yapýlan havai fiþek gösterisi geceye renk kattý. (DÝHA)


Ýç Politika

17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ

9

'Göstericiler silah kullandý'

Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, göstericiler ilk kez silah kullandýðýný söyledi ve ekledi: Provokatörler artýk silah kullanacak cüreti göstermiþtir, 2 polisimiz yaralanmýþtýr

Ý

Ýstanbul'a çevik kuvvet takviyesi

G

ezi Parký olaylarý nedeniyle birçok ilden bine yakýn çevik kuvvet polisi, Ýstanbul'a takviye edildi. Taksim Gezi Parký olaylarý ve AK Parti'nin Kazlýçeþme'de yapacaðý miting nedeniyle Diyarbakýr, Þýrnak, Siirt, Elazýð ve Ankara'dan bine yakýn çevik kuvvet polisi, uçakla Ýstanbul'a getirildi. Uçaklardan inen polisler, Atatürk Havalimaný Þube Müdürlüðü önünde toplanarak daðýtýlan kumanya ve silahlarýný teslim aldý. Bazý polisler, içerisinde kask ve kalkanlarýn bulunduðu çuvallarý otobüslere taþýdý. Çevik kuvvet polisleri, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne ait 14 otobüs ile görev yapacaklarý alanlara doðru yola çýktý. Öte yandan Atatürk Havalimaný'nda çalýþan yaklaþýk 350 polisin de Taksim Meydaný'nda görev yapacaðý öðrenildi.

'Müdahale ölümcül bir hata'

stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gezi Parký olaylarýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Vali Mutlu, þunlarý söyledi: Huzurlu ortam devam ediyor. Þu an hiçbir bölgede çatýþma yok. Güvenlik güçleri her alanda görevlerini sürdürüyor. Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor. Toplanmaya izin verilmeyecek. Saat 16.00 itibarýyla Taksim'de toplanma çaðrýsý olduðunu paylaþmak istiyorum. Taksim'e yapýlacak olan bu ortamdaki her türlü çaðrýnýn huzurumuza ve toplumumuzun güvenliðine katký saðlayýcý nitelikte olmadýðýný, mevcut þartlar altýnda Taksim bölgesinde her türlü toplanmaya fýrsat vermeyeceðimizi, burada þehrin güvenliði ve insanýmýzýn güvenliði açýsýndan önemli olacaðýný ifade etmiþtim. Huzur ortamýný tesis edebilmek için yoðun tedbirler nedeniyle yaralanmalar oluyor. Göstericiler ilk kez silah kullandý. Provakatörler artýk silah kullanacak cüreti göstermiþtir, 2 polisimiz yaralanmýþtýr.

Suda kimyasal yok Sosyal medya üzerinden yoðun ajitasyon maksatlý haber yayýnlandý. Bir kadýnýn TOMA tarafýndan ezildiði haberleri doðruyu yansýtmýyor. Taksim için yapýlan çaðrý huzuru bozmaya yöneliktir, halkýmýz itibar etmemelidir. Emniyet'in kullandýðý TOMA'lardan zaman zaman tazyikli suyla birlikte bazý araçlardan ilaçlý su sýkýlýyor ama hiçbir þekilde kimyasal su deðildir. Bu tür sularýn önüne artýk vatandaþlar, göstericiler bile alýþtý, 'bana da su at' diye rahatlýkla gelebiliyor. Bu sularý vatandaþýmýz da rahatlýkla görebiliyor. Gözaltýna alýnanlar arasýnda barikat kurarak, yönlendiren, organize eden, taraftar gruplarýnýn içerisinde pozisyon alanlar da var. Çarþý bir kulübün taraftarýdýr. Bu tamamen kiþisel bir þey. Çarþý ile özdeþleþtirmek yanlýþ olur. Bazý doktorlara yönelik gözaltý iþlemi var. Göstericilerle hareket ediyorlar. Ýstanbul dýþýndan gelip olaylarda yer alan doktorlar dikkat çekici. Gösterici, göstericidir; mesleði itibariyle bakmam.

Günay'dan Baþbakan'a mesaj

AP Sosyalist Grup Baþkaný Hannes Swoboda, Gezi müdahalesini "Ölümcül bir hata" olarak nitelendirdi. Geçtiðimiz haftaki açýklamalarý nedeniyle hükümetten çok sert tepki gören Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Baþkaný Hannes Swoboda, gece yapýlan Gezi Parký müdahalesi sonrasýnda bir kez daha Twitter üzerinden mesaj verdi. Swoboda, attýðý twitte, "Erdoðan'ýn Taksim'deki göstericilere yönelik eylemleri ölümcül bir hatadýr. Eylemcilerin büyük bir çoðunluðu yeni bir Türkiye kurmak için kendisine yardýmcý olabilirdi" dedi. Swoboda, iki hafta önce de Twitter hesabýndan Gezi Parký protestolarýna yönelik müdahalelere ve Baþbakan Erdoðan'a tepki göstermiþti. Swoboda geçtiðimiz günlerde CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Erdoðan'la ilgili sözlerini eleþtirmesiyle gündem olmuþtu.

DÝYARBAKIR ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ HAZRO ORMAN ÝÞLETME ÞEFLÝÐÝ ÝDARE BÝNASI VE HÝZMET EVÝ ONARIM ÝÞÝ VE ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ EK HÝZMET BÝNASI ONARIM ÝÞÝ ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-DÝYARBAKIR DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ DÝYARBAKIR ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ HAZRO ORMAN ÝÞLETME ÞEFLÝÐÝ ÝDARE BÝNASI VE HÝZMET EVÝ ONARIM ÝÞÝ VE ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ EK HÝZMET BÝNASI ONARIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/77362 1-Ýdarenin a) Adresi : 1.ELAZIÐ CADDESÝ LÝSE 1.SOKAK YENÝÞEHÝR YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122248304 - 4122242387 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakýrisl@ogm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : DÝYARBAKIR ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ TOPLANTI SALONU c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DÝYARBAKIR ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ TOPLANTI SALONU b) Tarihi ve saati : 28.06.2013 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn

A

K Parti Ýzmir Milletvekili Ertuðrul Günay, Twitter hesabýndan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a mesaj gönderdi. Günay, "Dicle kýyýsýnda kaybolan kuzunun hesabýný 'adl-i Ýlahi Nin Emir'den soracaðý'na inanan bir yurttaþ olarak Sayýn Baþbakan'ýmýza açýk arzýmdýr" þeklinde baþlayan mesajýnda þunlarý söyledi: "31Mayýs cuma sabahýnýn gereksiz þiddeti bir çevre eylemini kitlesel tepkiye, istenmez olaylara dönüþtürdü. Bundan hepimiz, ülkemiz zarar gördü. Dün de, görüþmelerinizden ve Mahkeme sonucunu bekleyeceðinizi söylemenizden sonra saðduyu çaðrýlarý yapýlýrken, yine talihsiz olaylar yaþandý. Bütün bu olaylar sizin bilgi ve talimatýnýzda deðilse, hepimize, ülkemize, demokrasimize tuzak kuruluyor. Aksini düþünmek beni korkutuyor. Allah rýzasý için bu gerginliði düþürün. Býrakýn meydanlarda bizi protesto etsinler, baðýrsýnlar. Yeter artýk! Ölüm acý gözyaþý olmasýn! Büyük bir hayal kýrýklýðýyla alanlara dökülen insanlarýn önemli bir kýsmýnýn Anayasa oylamasý ve 2011'de bize oy verdiðini biliyor musunuz? Bir kez daha haykýrýyorum: Bir topluluða duyduðunuz öfke sizi adaletsizliðe yöneltmesin ve merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez."

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 29.12.2005 TARÝH VE 26038 SAYILI RESMÝ GAZETEDE YAYINLANAN YAPIM ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐDE YER ALAN BENZER ÝÞ GURUBUNDAN (B) VE GRUBU ÝÞLER VE BUNLARIN ONARIMLARI BENZER OLARAK KABUL EDÝLECEKTÝR. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ DÝPLOMASI VE MÝMAR MÜHENDÝSÝ DÝPLOMASI KABUL EDÝLECEKTÝR. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý DÝYARBAKIR ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE SERVÝSÝ adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00

Basýn-1270

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ

Ýç-DýþHaberler

Almanya kapýlarýný açýyor Almanya temmuz ayýnda 5 bin Suriyeli mülteciye kapýlarýný açacak. Böylece yýlbaþýndan bu yana toplam 9 bin Suriyeli mülteci gelmiþ olacak. Bu rakam Türkiye'de ise 400 binden fazla.

A

lmanya temmuz ayýnda 5 bin Suriyeli mülteciyi kabul etmeye hazýrlanýyor. Almanya Ýçiþleri Bakaný HansPeter Friedrich, Ocak ayýndan bu yana Almanya'ya 4 bin civarýnda Suriyeli mültecinin gelerek iltica baþvurusunda bulunduðunu açýkladý. Friedrich, "Bu kiþilerden sadece gerçekten yardýma muhtaç olanlara sýðýnma hakký saðlanacak. Bu kiþilerin Almanya'daki sosyal sistemi kullanmak isteyenlerden ayrýlmasý gerek" dedi. Alman Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn açýklamasýna göre, Almanya Avrupa'da en fazla Suriyeli mülteci barýndýran ülke olacak. Avrupa'da toplam 10 bin mülteci bulunuyor.

25 milyon Euro yardým Friedrich, bu kiþiler arasýnda Suriye'deki iç savaþta mücadele etmiþ "Alman Ýslamcýlarý" ise çok tehlikeli olarak nitelendirdi. Freidrich, "Bu radikaller de geri dönerse o zaman iþleyen bir saatli bomba gibi olur. Çünkü silahlarýn olduðu bir çevrede eðitilip ideolojik açýdan daha da radikalleþtiler" þeklinde konuþtu. Friedrich'e göre, Almanya'dan Suriye'ye savaþmak için giden yaklaþýk 60 Ýslamcý bulunuyor. Öte yandan Alman Kalkýnma Bakaný Dirk Niebel, Suriyeli mültecilere destek amacýyla 25 milyon Euro daha yardým yapýlacaðýný duyurdu.

Yeni Türkiye mi?

P

olis Gezi Parký'ný boþaltmak için tazyikli su ve gaz bombasý kullanarak müdahale etti. Müdahale sýrasýnda Taksim Meydaný'ndan bulunan Alman Yeþiller Partisi Eþbaþkaný Claudia Roth da gazdan etkilenenler arasýndaydý. Roth, "Uygulanan þiddet, demokratik haklarýný kullanmak isteyen vatandaþlara karþý bir þiddettir" dedi. Ayrýca, Roth, tedavi gören yaralýlara ve hastaneye yönelik polis müdahalesine de dik-

kat çekerek bunun devletler hukukuna aykýrý olduðunu vurguladý. Olaylar üzerine Türkiye'nin AB içinde yeri yok demenin doðru olmayacaðýný kaydeden Roth, "Türkiye Erdoðan ile eþitlenemez. Avrupa Birliði'nin Türkiye ile iliþkileri kesmesi en baþta sokaklara çýkan insanlarý olumsuz etkiler. Burada toplananlar yeni bir Türkiye'yi temsil ediyor. Bu yeni Türkiye desteklenmelidir" þeklinde konuþtu.

Suriye ordusundan toplu firar Suriye'deki iç savaþ tüm þiddetiyle devam ederken, Devlet Baþkaný Beþþar Esad rejimine baðlý Suriye ordusundan 71 subay firar ederek Türkiye'ye sýðýndý.

U

luslararasý haber ajansý Reuters'in Türk yetkililere dayandýrdýðý habere göre, firar ederek Türkiye'ye sýðýnan 71 subay arasýnda 6 general de bulunuyor. Suriye ordusunda aylar sonra ilk kez bu kadar fazla üst düzey subayýn firar ettiði belirtildi. Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullanýldýðýný açýklayan ABD, Suriyeli muhaliflere hafif silahlar ve askeri mühimmat verme kararý vermiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

Yasin serbest kaldý 17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ

Geçtiðimiz sezon ortasýndan bu yana ekonomik sýkýntýlar ile boðuþan Gaziantepspor, Yasin Pehlivan'dan gelen haberle büyük bir þok yaþadý.

G

eçtiðimiz sezon ortasýndan bu yana ekonomik sýkýntýlar ile boðuþan Gaziantepspor, Yasin Pehlivan'dan gelen haberle büyük bir þok yaþadý. Alacaklarýndan dolayý Türkiye Futbol Federasyonu'na baþvuran Yasin Pehlivan, Gaziantepspor'un 1 aylýk süre içerisinde parayý ödememesinden dolayý serbest kaldý. Gaziantepspor'dan bonservisini alan Yasin Pehlivan ile baþta Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliði olmak üzere birçok Anadolu takýmýnýn yakýndan ilgilenmeye baþladýðý kulislerde konuþulmaya baþlandý. Gazintepspor Futbol Þube Sorumlusu Mehmet Kýzýl, kýsa bir süre önce yaptýðý açýklamda Yasin Pehlivan konusunda gerekli görüþmelerin yapýldýðýný ve ekonomik sorunlarýn ortadan kaldýrýlacaðýný dile getirmiþti.

Gökhan Emreciksin Bolu'da!

Onur Güney Þanlýurfa'da

P

TT 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçen sezonu Göztepe'de tamamlayan Gökhan Emreciksin ile 1 yýllýk sözleþme imzaladý. Boluspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuþan kulüp baþkaný Mehmet Ýnceayan, Gökhan Emreciksin hakkýnda konuþulacak bir þeyin olmadýðýný, kendisinin kariyerinin ortada olduðunu söyledi. Gökhan'ýn takýma katký saðlayacaðýný kaydeden Ýnceayan, "Bolusporumuza hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Gökhan Emreciksin de Fenerbahçe'ye imza atarken yaþadýðý duygularýn daha fazlasýný hissettiðini belirterek "Boluspor'un hayatýmdaki yeri çok farklýdýr. Bu yüzden söyleyecek fazla bir þey yok. Boluspor'la yeniden baþarýlara imza atmak için buradayým" diye konuþtu.

Chedjou imzaya geliyor Galatasaray'ýn Lille'den transferi Aurelien Chedjou, imza için Ýstanbul'a geliyor.

G

alatasaray'ýn bu sezon Lille'den transfer ettiði baþarýlý savunma oyuncusu Aurelien Chedjou'da son aþamaya gelindi. Kamerunlu oyuncunun transferindeki son aþama olan saðlýk kontrolleri için bugün saat 14:15'te Ýstanbul'a gelecek. Chedjou, bugün Ýstanbul'a gelerek, saðlýk kontrollerinin ardýndan sarý-kýrmýzýlý takýma imzayý atacak. Fransýz basýný, Galatasaray'ýn Lille'den transfer ettiði Chedjou için Fransýz kulübüne 8 milyon euro ödeyeceðini iddia etti.

PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor, Çaykur Rizespor'dan Onur Güney ile bir yýllýk sözleþme imzaladý.

K

ulüpten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen defans oyuncusu Güney ile anlaþmaya varýldýðý belirtildi. Bir yýllýk sözleþme imzalanan 31 yaþýndaki oyuncunun profesyonel futbol yaþantýsýna Adanaspor'da baþladýðý, daha sonra Mersin Ýdmanyurdu, Elazýðspor ve Çaykur Rizespor'da forma giydiði kaydedildi. Öte yandan, transfer komitesinin hafta içerisinde birkaç oyuncuyla daha görüþeceði bildirildi.

Aziz Yýldýrým'dan Alex'e veto! B

rezilyalý futbolcu, 2008 yýlýndan bu yana kullandýðý locasýný yine kiralamak istedi ancak Baþkan Yýldýrým'dan onay çýkmadý 2004 yýlýnda geldiði sarý-lacivertli takýmdan heykeli yapýlarak uðurlanan Brezilyalý futbolcu, 2008 yýlýnda bu yana sahibi olduðu locayý yine kiralamak istedi ancak Baþkan Aziz Yýldýrým, "O hoca fubolcu locasý. Baþka bir futbolcuya vereceðim" diyerek Alex'in talebini reddetti. Alex de Souza, eþi Daianne'in üzerine kayýtlý olan ve yýllýk 100 bin euro kira bedeli ile sahibi olduðu locayý Brezilya'ya dönerken aile dostu Murat Kapki'ye býrakmýþtý. Saracoðlu Stadý'nda bulunan 60 adet loca için 100'ü aþkýn iþadamý ve þirket sýrada bekliyor. Brezilyalý Alex'in sahibi olduðu locaya Emre Belözoðlu'nun talip olduðu, Baþkan Aziz Yýldýrým'ýn da takýmýn kaptanýna söz verdiði öðrenildi.

Mersin Ýdmanyurdu'ndan iki transfer Mersin Ýdmanyurdu Kulübü Baþkaný Ali Kahramanlý, iki futbolcuya imza attýrdýklarýný açýkladý.

S

por Toto Süper Ligden düþen Mersin Ýdman Yurdu, Kayseri Erciyesspor'dan 2 oyuncuyla sözleþme imzaladý, gurbetçi bir oyuncuyla da prensipte anlaþtý. Kulüp Baþkaný Ali Kahramanlý, yaptýðý açýklamada, yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda önemli hamleler attýklarýný söyledi. Bu kapsamda transfer komitesinin istediði iþleri baþardýðýný anlatan Kahramanlý, teknik heyetin hazýrladýðý rapor doðrultusunda Kayseri Erciyesspor'dan Emrah Bozkurt ve Kenan Þahin ile anlaþtýklarýný ve birer yýllýk sözleþmeyi imzaladýklarýný bildirdi. Transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini, bu kapsamda gurbetçi futbolcu Mahmut Temur ile prensipte anlaþtýklarýný anlatan Temur, oyuncunun önümüzdeki günlerde Mersin'e gelerek sözleþmeye imza atacaðýný kaydetti


12

17 HAZÝRAN 2013 PAZARTESÝ

Spor Toto 2.lig takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor önümüzdeki sezonda asansör takým olmamak için transfer çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.

B

elediyespor'un Kulüp baþkaný Av. Metin Kýlavuz yaptýðý açýklamada, yeþil- kýrmýzýlý kulübün denk bütçede olduðunu belirterek, '' Transferde hata yapmayacaðýz. Yýldýz futbolcu alacaðýz ama bu yýldýz oyuncu ilk 11'de oynayabilmeli" açýklamasýný yaptý. Baþkan Metin Kýlavuz, ''ikinci ligde asansör takýmý olmamak için transfer çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyoruz. Bu kulübün baþarýlý olabilmesi için transferlerde titiz davranýyoruz. Kalýcý gelirlerden, dik duruþtan asla taviz verilmemeli. Transfer politikasý çok düzgün yürütülmeli. Yola Turhan Özyazanlar ile devam edeceðimizi söylemiþtim. Za-

ten biz transferlerde geç kalmýþ deðiliz '' dedi.

Denk bütçede olacak Teknik heyetin isteði doðrultusunda transfer çalýþmalarýný sürdürdüklerini ifade eden Kýlavuz ''Allah nasip ederse yoðun bir þekilde transfer üzerinde yoðunlaþacaðýz'' Ýkinci Ligde kalýcý olmak için bütçemizi zorlamayacak takýma faydalý olabilecek oyuncularý transfer etmek istiyoruz. Alacaðýmýz yýldýz oyuncu ilk11'de oynayabilmeli" diye konuþtu. Taþkýn Civelek

U-16 Türkiye Þampiyonasý 2. Kademe maçlarý sona erdi U

-1 16 Türkiye Þampiyonasý 2.kademe müsabakalarý kapsamýnda Malatya Grubunda oynanan müsabakalar sona erdi. Yeþiltepe Stadý'nda oynanan Malatya Grubu müsabakalarýnýn son günündeAdanaspor, Diyarbakýr Futbol Spor Kulübünü 3-0 yenerken, Kahramanmaraþ Arsan Sümerspor, Lider Muþsspor'u 1-0'la geçti. Alýnan bu sonuçlarla Adanaspor, MalatyaGrubunda 3'te 3 yaparak, Türkiye finallerinde mücadele etme hakkýný elde etti.

17 06 2013 gazete sayfaları  
17 06 2013 gazete sayfaları  
Advertisement