Page 1

Kaldýrým iþgali

Araþtýrma Hastanesi'nde yangýn tatbikatý D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görev yapan personele Sivil Savunma Uzmanlarý tarafýndan yangýn, yangýn tedbirleri ve söndürme usul ve esaslarý hakkýndaki eðitim verildi. 7’de

B

ankalar önünde oluþan uzun kuyruklar nedeniyle yayalar kaldýrýmlarý kullanamýyor. Bazý kahvehanelerin önüne de sandalye atýp oturanlar da ayrýca kaldýrýmda geçiþleri engelliyor. Ofis Gevran caddesinde bulunan iki resmi bankanýn önünde özellikle ay baþlarýnda oluþan uzun kuyruklar nedeniyle kaldýrým adeta iþgal altýnda. 4’te

Özel Haber

?

Analarýn gözyaþý dinecek mi PERÞEMBE 17 MAYIS 2012

www.guneydoguolay.com

Fiyatý : 30 KR

AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, barýþ ortamýnýn tesis edilmesi halinde 'genel af'ýn gündeme gelebileceðini söyledi ve ekledi: Örgüt üst yönetiminden 250-300 kiþi üçüncü ülkelere gidebilir. Diðerleri demokratik ortama katýlarak siyasal alanda faaliyet gösterebilir.

K

ürt sorunun çözümüne iliþkin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla bölgede 1 haftadýr çalýþmalarda bulunan AK Partili 5 milletvekili, aralarýnda ÝHD, Memur-Sen, KESK, MazlumDer'in de bulunduðu sivil toplum örgütleri, meslek odalarý, gazeteciler, toplum önderleriyle görüþtü. Heyette yer alan AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, düzenlediði basýn toplantýsýnda temaslarýyla ilgili açýklamada bulundu.

Rektör Saraç çalýþmalarýný paylaþtý

ABD'den Uludere itirafý W

all Street Journal gazetesi, Uludere'de meydana gelen ve 34 kiþinin hayatýný kaybetmesine neden olan hava operasyonunun, ABD'nin verdiði istihbarat üzerine gerçekleþtirildiðini bildirdi. 10’da

Diyarbakýr'da bir eve bomba atýldý Sayfa 3’te

PKK silah býrakýrsa operasyonlar durur

D

icle Üniversitesi yönetimi tarafýndan Sivil Toplum Kuruluþ (STK) temsilcilerine yönelik bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý düzenlendi. Sosyal tesisler havuz baþýnda gerçekleþtirilen toplantýya Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, rektör yardýmcýlarý Prof. Dr. Mustafa Arýca, Prof. Dr. Aytekin Sýr, Prof. Dr. Aslan Bilici,

Hükümetin Kürt sorununa iliþkin yaptýðý çalýþmalarý anlatan Akdað, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, 'PKK silah býrakýrsa operasyonlar durur' demesinin çok önemli bir açýklama olduðunu söyledi. 4’te

Genel Sekreter Prof. Dr. Sabri Eyigün, Genel Sekreter Yardýmcýsý Mustafa Tuna ve Basýn Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Hakan Ýnce katýldý. 20 STK temsilcisinin katýldýðý toplantýda konuþan Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, 4 yýlýn bir deðerlendirmesini yaparak, bundan sonraki hedefleri konusunda açýklamalarda bulundu. 4’te

PKK mayýncýsýna müebbet hapis

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde Ekim 2007'de yola döþenen mayýnýn patlatýlmasý sonucu Jandarma Er Caner Örengül'ün þehit edilmesi eylemini gerçekleþtirdiði gerekçesiyle yargýlanan PKK üyesi Reþit Atsýz, 2 kez müebbet ile 18 yýl 9 ay hapis cezasý verildi. 7’de

Mahalli Ýdareler Derneði kuruldu M

DÜ'ye geliþmiþ laboratuar D

icle Üniversitesi, ABD'de birçok bilimsel araþtýrmaya imza atan National Institutes Of Health (NIH) laboratuarýnýn bir benzerini Diyarbakýr'a kuruyor. 5’te

Diyarbakýr'da esrar operasyonu

D

iyarbakýr'da uyuþturucu ticareti yapanlara yönelik sürdürülen bir operasyonda tren istasyonunda arama yapýldý. 7’de

ahalli Ýdareler Derneði Diyarbakýr Þube Baþkaný Ömer Faruk Taþ ve Yönetim Kurulu üyeleri basýn mensuplarý ile bir araya geldi. Doðumdan ölüme kent insanýnýn hizmetinde olacaklarýný belirten dernek yönetimi, basýndan destek istedi. 8’de

Kurbanoðlu'ndan engellilere müjde D

iyarbakýr'da bulunan engelli derneklerini ziyaret eden Yeniþehir belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, ilçede imara açýlan yeni yerleþim merkezlerinin, engelli yurttaþlarýn gündelik ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde olacaðýný söyledi. 7’de


2

17 MAYIS 2012 PERÞEMBE

SAÐLIK

Radyasyondan kurtulmak için öneriler Teknolojinin insan üreme saðlýðý üzerindeki olumsuz etkileri konusunda Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý.

B

ilim dünyasý her fýrsatta uyarýyor ama hala gereken önlemler alýnmýyor. Bahçeci Saðlýk Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Ümit Göktolga özellikle 16 yaþ altýndaki gençlerin cep telefonu kullanmasýnýn çok sakýncalý olduðunu belirterek, elektromanyetik radyasyondan korunmak için pratik önerilerde bulundu. Ýnsanoðlunun yaþamýný kolaylaþtýrmak için hýzla geliþmeye devam eden teknoloji beraberinde ciddi saðlýk sorunlarýný da getirdi. Obetize, kalp, kanser, diyabet 21 yüzyýlýn en yaygýn ve en ölümcül hastalýklarý olarak anýlýrken üreme saðlýðýnýn da tehlike altýnda olduðu Dünya Saðlýk Örgütü(WHO) çalýþmalarý ile ortaya konuldu. Ancak insanoðlu hala önlem almýyor. Halbuki günlük yaþamda alýnacak pratik önlemlerle elektromanyetik radyasyondan korunmak mümkün… Nasýl mý? Bahçeci Saðlýk Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadýn Hastalýklarý Uzm. Doç. Dr. Ümit Göktolga bu konuda þunlarý söyledi: "16 yaþýn altýndaki çocuklarýn WHO'nun tavsiye etmemesine raðmen giderek artan oranda cep telefonu kullanýyor olmasý, çocuklarýn yaþamlarý boyunca yetiþkinlerden daha çok radyofrekans radyasyona maruz kalacaðý anlamýna gelir. Bu da gelecekte onlarýn üreme saðlýðýný tehlikeye sokabilir. Bu durumdan tedbir alýp korunmak mümkün.

Elektromanyetik Radyasyondan Korunmak Ýçin Pratik Öneriler o Kullanmadýðýnýz elektrikli aletleri ya kapalý tutunuz ya da fiþten çýkarýnýz. Cihazlar "Stand by" konumunda kaldýðý sürece elektromanyetik kirlilik yaratacaktýr. o LED, LCD veya plazma bilgisayar ekranlarýný kullanmaya özen gösteriniz. Bilgisayar ekraný ile klavye arasýna 1 m. mesafe koymaya çalýsýnýz, ekran filtresi kullanýnýz. o Ekonomi (halojen ve floresan) lambalarý okuma lambasý olarak kullanmamaya özen gösteriniz. o Dinlendirici bir uykuya geçmek için en ideal koþulun yatak odasýnda TV ve bilgisayar bulundurmamak veya bu cihazlarýn tamamen kapalý konumda olmasýný saðlamak olduðunu hatýrlayýn.

Sayý Bulmaca

o Saç kurutma makinesinin manyetik alaný yüksektir bu nedenle, sürekli kullanmak yerine aralýklarla kýsa süreli kullanýnýz. Uyku düzeninizin bozulmamasý için yatmadan hemen önce kullanmamayý tercih edebilirsiniz. o Yatak odasýnda baþucunuzdaki duvarla komsunuzda bir elektronik aletin bitiþik durmamasýný saðlamaya çalýsýnýz. Tüm VDU'lerin (TV, bilgisayar) arkalarýnda ElektroManyetik (EM) alan daha büyüktür. Komþunuzda bu aletlerin nereye yerleþtiðine dikkat etmeye çalýsýnýz. o Yataðýnýzý EM alanlardan mümkün olduðunca uzaða yerleþtiriniz. Özellikle baþucunuzun, herhangi bir elektromanyetik alan kaynaðýna uzak olmasýna özen gösteriniz. Elektrikli cihazlarý prizden çekiniz, cep telefonunu kapatýnýz, zorunlu hallerde ise en az 1 metre uzakta tutunuz. o Bebek odasý dinleme cihazlarýn (baby phone)

kullanýlmasý önerilmemektedir. Kullanýlmasý zorunlu olduðu hallerde bebek yataðýndan uzakta tutulmalý. o Bebek odalarý, yatak odalarý ve çocuklarýn yakýnýnda cep telefonu bulundurmamalýdýr. o Cep telefonlarýný sohbet amaçlý kullanmayýnýz, kullanmadýðýnýz sürede mümkünse kapalý tutunuz. Kalp üzerinde, göðüste açýkken taþýmamaya dikkat ediniz. Kalp pili kullanýcýlarýnýn telefonu üzerlerinde taþýmasý önerilmemektedir. o Cep telefonu kullanýrken kesinlikle kablolu kulaklýk kullanýnýz. Açýk durumda iken vücudunuzdan mümkün olduðunca uzakta taþýmaya özen gösteriniz. SAR deðeri 1W/kg'dan az olan veya sýfýra en yakýn telefonlarý tercih ediniz. o Çocuklarda ve gençlerde sinir sistemi ve beynin geliþimine devam ediyor olmasý dolayýsýyla, yetiþkinlerden daha çok risk altýnda olduðu bir gerçektir. Bu nedenle 16 yaþ altýndaki çocuklarýn cep telefonu kullanmamalarý, Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan önerilmektedir. o Hamilelerin cep telefonu kullanmasý önerilmemektedir. Çocuklarýn ve yaþlýlarýn zorunlu olmadýkça cep telefonu kullanmamalarýna özen gösterin. o Cep telefonuyla konuþmak yerine mesajlaþmayý tercih etmek, cep telefonunu çekim gücünün zayýf olduðu yerlerde deðil güçlü olduðu yerlerde kullanmak maruz kalýnan EM alan seviyesi düþürülebilir. o Kablolu kulaklýk olmadýðý durumlarda telefonu açýp sonra kulaða götürülmelidir. Mümkünse hands-free (hoparlör) özelliði kullanýlmalýdýr. Kulaða götürülmesi durumunda telefonu birkaç cm uzakta konuþulmadýr. o Evde kablolu ev telefonu, dýþarýda kablolu iþ telefonu ve ankesörlü telefon kullanmaya özen gösterin. o Kablosuz telefonlar da cep telefonu frekanslarýnda çalýþmaktadýr. Kablosuz telefonlar yerine klasik kablolu telefonlarý tercih ediniz. Kablosuz telefonu sohbet amaçlý kullanmamaya özen gösteriniz. o Dnternet baðlantýsý için kablolu modem kullanýlmalý. Bilgisayarda çalýþýrken bir antene çok yakýn mesafede saatlerce oturuyorsunuz ve radyo frekans (RF) alanlara maruz kalýyorsunuz demektir. Bunu azaltmak ve önlemek için kablosuz tek-

Sözcük Bulmaca

nolojilerini mümkün olduðunca kullanmamalýdýr. Wi-Fi (kablosuz erisim) özelliði olan dizüstü bilgisayar kullandýðýnýzda ve açýk tutulduðunda cihazýnýz bir anten görevi görür ve etrafýnýzdaki tüm RF dalgalarý toplar. Kablosuz interneti kullanmadýðýnýzda bilgisayarýn Wi-Fi özelliðini kapatýnýz. o Restoran, otel, tatil sitesi gibi yerlerde kablosuz internet eriþimi olmayanlarý tercih ediniz. o Elektrikli týraþ makinesini mümkünse þarjlý modellerini kullanmayý tercih ediniz. o Tüplü (CRT) TV ekranlarýndan (ön ve arkasýndan) en az 2 m uzakta bulununuz. Mümkünse LED, LCD ve plazma ekranlar tercih edilmelidir. o Mikrodalga fýrýn çalýþýrken 1 m mesafeden daha yakýnýnda olmamaya özen gösteriniz. Gerekmedikçe kullanmayýnýz. Mümkünse çalýþtýrýldýðýnda mutfakta bulunmayýnýz. o Bazý kimseler EM alanlara diðerlerinden daha hassastýr. Bu kimselerde bilgisayar monitörlerine ve diðer elektrikle çalýþan aletlere karsý aþýrý hassasiyet oluþabilir ve reaksiyonlar açýða çýkabilir. Bu reaksiyonlar: *Boðazda kuruluk hissi, *Gözde problemler (aðrý ve görme bozukluðu), *Baþ aðrýsý, *Alerji, yüzde kýzarýklýk, *Uykusuzluk, *Seslere karsý hassasiyet, iþitme zorluðu, *Yorgunluk þeklinde ortaya çýkabilmektedir.

"Teknoloji Saðlýðýnýzdan Götürmesin!" Doç. Dr. Ümit Göktolga sözlerine þöyle devam etti: "Teknolojinin yoðun olarak kullanýldýðý bir çaðda yaþýyoruz. Bu imkânlardan elbette faydalanmalýyýz ancak kullandýðýmýz her cihazýn olumsuzluklarý hakkýnda bilgi sahibi olmalýyýz. Bu bilgiler ýþýðýnda onlarý bilinçli ve amacýna uygun kullanmalýyýz. Genel olarak tüm toplumun özellikle de çocuk, yaþlý ve üreme çaðýndakilerin bu konuda dikkatli olmasý gerekir. Bir halk saðlýðý tehdidi olmasý nedeniyle konuya paydaþ olan tüm resmi otoritelerinde ayný duyarlýlýk ve bilinçle hareket etmeleri zorunlu hale gelmiþtir. Unutmayýnýz ki herhangi bir teknolojik ürün yaþamýnýzý kolaylaþtýrýyorsa, karþýlýðýnda büyük olasýlýkla saðlýðýnýzdan götürüyordur."


Fakir öðrenciler yararýna kermes M

ardin'in Nusaybin ilçesinde fakir öðrenciler yararýna kermes açýldý. Nusaybin Öðretmenler Derneði (NÖDER) ile Nusaybin Eðitim ve Dayanýþma Dernekleri (NED) tarafýndan Kýþla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Üçyol mevkiinde açýlan kermesin, 15-20 Mayýs tarihleri arasýnda açýk olacaðý belirtildi. Kermeste

17 MAYIS 2012 PERÞEMBE

Diyarbakýr'da bir eve bomba atýldý

D

iyarbakýr'da kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan bir eve el yapýmý parça tesirli bomba atýldý. Olay, Baðlar ilçesinde bulunan Kaynartepe 281. Sokak üzerinde bulunan 14 numaralý evin önünde meydana geldi. Kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan evin giriþine atýlan el yapýmý parça tesirli bomba büyük bir gürültüyle patladý. Patlama sonrasýnda saldýrganlar olay yerinden kaçarken, çevrede bulunan bir otomobil ile saldýrýnýn yapýldýðý evin balkon camlarý kýrýldý. Patlama sonrasýnda bölgeye giden polis ekipleri, kaçan zanlýlarýn yakalanmasý için geniþ kapsamlý çalýþma baþlatýldý.

Bismil'de ilaçlama çalýþmasý Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte halk saðlýðýný tehdit eden haþerelere karþý çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý. Yapýlan ilaçlamalar sayesinde sýtma vakalarý yok denecek kadar azaldý.

B

ismil Belediyesi Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü, uçan haþerelere karþý ilaçlama çalýþmasý baþlattý. Ýlçede dört mevsim aralýksýz ilaçlama çalýþmalarýný sürdüren Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü, ilçede daha önceden sivrisinek ve karasinek üreme alanlarýnýn tespitini yaptý. Bu alanlar fosseptik çukurlar, sazlýk alanlar, sulama kanallarý, birikinti sular, gübrelik alanlar ve organik atýklar olarak belirlendi. Tespit edilen alanlar ortalama 20 günlük periyotlar halinde larvasit ilaçlarla düzenli olarak ilaçlanmaya baþlandý.

Sýtma vakalarý bitti Yapýlan ilaçlama çalýþmalarýnda

doðaya ve hedef canlýlarýn dýþýnda canlýlara zarar vermeyen ilaçlar kullandýklarýný belirten Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü, ilaçlama çalýþmalarýna akþam gün batýmýndan baþlanarak, gece geç saatlere kadar ULV soðuk sistem ilaçlama tekniði ile devam ettiðini bildirdi. Yapýlan çalýþmalarla birlikte ilçede sýtma vakalarýn tamamen bitme aþamasýna geldiðini açýklayan Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü yetkilileri, "Sulak tarým arazisi ve Dicle Nehri kýyýsýnda bulunan ilçemizde, çevre ve halk saðlýðý alanýnda yaptýðýmýz düzenli ve programlý çalýþmalarýmýz neticesinde sýtma vakalarý tamamen bitti denilebilecek kadar azaldý" dediler.

Çocuklarýn tehlikeli oyunu

Diyarbakýr'da yangýn

B

D

atman'da trafiðin yoðun olduðu noktalarda seyir halinde olan araçlarýn arkasýna tutunan çocuklar, tehlikeye davetiye çýkarýyor. Kentin en iþlek caddelerinden biri olan Turgut Özal Bulvarý çocuklarýn tehlikeli oyunlarýna sahne oluyor. Seyir halinde bulunan araçlarýn arkasýna asýlarak gezen çocuklar, bir süre gittikten sonra atlýyorlar. Çocuklarýn tehlikeli yolculuðunu gören vatandaþlar þaþkýnlýklarýný gizleyemiyor. Araçlarýn arkasýna tutunan çocuklarýn çok tehlikeli bir oyun

iyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde bir apartmanýn 8. katýnda çýkan yangýn nedeniyle doðalgazlý bina boþaltýldý. Gaziler Mahallesi Ahmedi Hane Caddesi üzerinde bulunan Yýldýz Yapý Kooperatifi 8. katta bulunan bir dairede elektrik kontaðýndan çýkan yangýn kýsa sürede büyüdü. Doðalgazlý olduðu belirtilen bina boþaltýlýrken, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangýný kýsa sürede kontrol altýna alarak söndürdü.

 

ìehir/Ülke: DñYARBAKIR Personel sayısı: 10 Firma tanıtımı: Genel nitelikler: x En az lise, tercihen önlisans veya lisans mezunu, x Hedef bazlı çalıímayı seven ve satıí alanında kariyer hedefi olan, x Müíteri portföyü oluíturabilecek, dialog ve ikna kabiliyeti yüksek, x MS Office programlarını etkin olarak kullanabilen, x Müíteri memnuniyetini ön planda tutan, x Zaman yönetimi ve ií takibi kuvvetli olan, x Esnek çalıíma saatlerine ve yoðun çalıíma temposuna uyum saðlayabilen, x Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamıí ya da en az 2 yıl tecilli, x Sürücü ehliyeti bulunan, ñí tanımı: x x x

Nusaybinli hanýmlarýn el emeði, göz nuru yaptýklarý hurçlar, pike takýmlarý, nevresim takýmlarý, havlular, çocuk giyimi, hamur iþleri, yöresel yemekler ve tatlý çeþitleri yer alýyor. NÖDER VE NED yöneticileri, kermesten elde edilecek gelirin Nusaybin'de okuyan fakir öðrenciler için kullanýlacaðýný söyledi.

Ürün satıílarının hedefler doðrultusunda gerçekleítirilmesi, Siparií, onay sürecinin takip edilmesi Bayi ürün stok, satıí performanslarının takip edilmesi; sorunlarının çözümlenmesi,

Baívurular íahsen yapılacaktır. Mail: ik.ert.com.tr lar mah. Amid. Cad. No:4/3 Adres: MSE plaza Baðcılar Baðlar/Diyarbakır Tel: 444 3 378

içerisinde olduklarýný belirten vatandaþlar, "Trafik ýþýklarýnýn yoðun olduðu noktalarda yaþlarý 11 ile 15 arasýnda olan çocuklar kýrmýzý ýþýkta bekleyen araçlarýn arkasýna asýlýyor. Asýldýklarý aracýn arkasýndan hýzla gelen baþka araçlardan habersizler olan çocuklar tehlikeye davetiye çýkarýyor. Aniden dengesini kaybederek düþen bir çocuk, arkadan gelen araçlarýn altýnda kalabilir. Ailelerin çocuklarýna sahip çýkmalarý hem sürücüleri hem de çocuklar açýsýndan güvence olur" dediler.


4

HABER

17 MAYIS 2012 PERÞEMBE

Kan ve gözyaþý bitiyor mu? AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, barýþ ortamýnýn tesis edilmesi halinde 'genel af'ýn gündeme gelebileceðini söyledi ve ekledi: Örgüt üst yönetiminden 250-300 kiþi üçüncü ülkelere gidebilir. Diðerleri demokratik ortama katýlarak siyasal alanda faaliyet gösterebilir.

K

ürt sorunun çözümüne iliþkin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla bölgede 1 haftadýr çalýþmalarda bulunan AK Partili 5 milletvekili, aralarýnda ÝHD, Memur-Sen, KESK, Mazlum-Der'in de

bulunduðu sivil toplum örgütleri, meslek odalarý, gazeteciler, toplum önderleriyle görüþtü. Heyette yer alan AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, düzenlediði basýn toplantýsýnda temaslarýyla ilgili açýklamada bulundu. Hükümetin Kürt sorununa iliþkin yaptýðý çalýþmalarý anlatan Akdað, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, 'PKK silah býrakýrsa operasyonlar durur' demesinin çok önemli bir açýklama olduðunu söyledi. Akdað, þöyle konuþtu: 'Hükümetin birtakým hazýrlýðý var' "Þimdiye kadar bazý reform çalýþmalarý oldu. TRT 6, üniversitelerde Kürtçe lisans ve lisansüstü eðitim. Bazý Kürtçe klasik eserler Ahmede Hani'nin Mem-u Zini gibi Türkçeye çevrildi. Paradigma deðiþti. Türkiye'nin her tarafýnda sorunun çözümüne dair güçlü bir irade var. Sonuca ulaþmak için PKK'nýn silah býrakmasý gerekir. Bazý Kürt liderler bu yönde çaðrýlar yaptý. Türkiye'nin ulaþtýðý demokratik olgunluk ortamýnda silahýn gereksizliði ortaya çýkmýþtýr. Silahýn býrakýldýðý ortamda

hükümet ciddi reformlar yapabilir. Anayasa deðiþikliði, ceza kanunu, terörle mücadele kanunu. Bunlar Meclis zemininde konuþulan tartýþýlýr, ortak iradeler, ortak akýl ile sonuca baðlanýr. Zaten hükümetin bir takým hazýrlýðý var." 'Genel af da gündeme gelebilir' Akdað, Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulmasýnýn önünü açýldýðýný, anayasal vatandaþlýðýn da

yasal güvenceye kavuþturulmasý gerektiðini söyledi. Akdað, þöyle devam etti: "Barýþ ortamý tesis edilirse bu atmosferde genel af da gündeme gelebilir. Örgüt üst yönetiminden 250-300 kiþi üçüncü ülkelere gidebilir. Diðerleri demokratik ortama katýlarak siyasal alanda faaliyet gösterebilir. Bu arada Meclis'te güçlü bir grupla temsil edilen BDP'ye büyük görev düþmektedir. Barýþ hususunda tarihi misyonunu ifa etmek için çaba

Kaldýrým iþgali

Van'da 14 bin çocuk 14 bin fidan projesi

B

ankalar önünde oluþan uzun kuyruklar nedeniyle yayalar kaldýrýmlarý kullanamýyor. Bazý kahvehanelerin önüne de sandalye atýp oturanlar da ayrýca kaldýrýmda geçiþleri engelliyor. Ofis Gevran caddesinde bulunan iki resmi bankanýn önünde özellikle ay baþlarýnda oluþan uzun kuyruklar nedeniyle kaldýrým adeta iþgal altýnda. Yayalar geçmek

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn çocuklarýn bilinçlendirilmesinin saðlanmasý amacýyla baþlatýlan 14 bin çocuk, 14 bin fidan' projesi Van'da start aldý. '14 bin çocuk, 14 bin fidan dikim' projesi çerçevesinde ilk olarak Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu çocuklarý için Orman ve Su Ýþleri Ýl Müdürlüðü tarafýndan tahsis edilen alana aðaç dikildi. Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarýn deprem nedeniyle diðer illere gönderilmesinden dolayý fidan dikimini Çocuk ve gençlik Merkezi (ÇOGEM) çocuklarý ile personelleri, Toplum Merkezi çocuklarý ile personelleri ve Sevgi Evleri personelleri tarafýndan yapýldý.

Rektör Saraç çalýþmalarýný paylaþtý Dicle Üniversitesi yönetimi tarafýndan Sivil Toplum Kuruluþ (STK) temsilcilerine yönelik bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý düzenlendi. Sosyal tesisler havuz baþýnda gerçekleþtirilen toplantýya Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, rektör yardýmcýlarý Prof. Dr. Mustafa Arýca, Prof. Dr. Aytekin Sýr, Prof. Dr. Aslan Bilici, Genel Sekreter Prof. Dr. Sabri Eyigün, Genel Sekreter Yardýmcýsý Mustafa Tuna ve Basýn Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Hakan Ýnce katýldý. 20 STK temsilcisinin katýldýðý toplantýda konuþan Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, 4 yýlýn bir deðerlendirmesini yaparak, bundan sonraki hedefleri konusunda açýklamalarda bulundu. Uzaktan eðitime geçildi Kurumsallaþmaya verdikleri öneme dikkat çekerek, bunu mükemmellikte kararlýlýk ödülü ile taçlandýrdýklarýný açýklayan Rektör Saraç, STK, kamu, özel kuruluþlar ile olan ortaklýklara deðindi. Akademik kadronun, 1265'ten 1762'ye çýkarýldýðýný kaydeden Saraç, fakülte sayýsýnýn 10'dan 13'e, araþtýrma merkezlerinin ise 8'den 21'e yükseltildiðini

17 MAYIS 2012 PERÞEMBE YIL: 11 SAYI: 3912 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

harcamalýdýr. Zira geçmiþte devlet PKK ile savaþmak isteyen bir devletti. Askeri vesayet bu savaþ üzerine kurulmuþtu. Þimdi devletin ve hükümetin savaþa ihtiyacý yok. Kürtler artýk silahý tolere edecek durumda deðil. 'Edi Bese' (Yeter artýk) diyorlar. PKK'nýn durduðu yer bütün Kürtlerin çýkarýný riske ediyor. Silahlý mücadelenin pazarlýk unsuru olmayacaðý bir döneme girdik." 'Çözüm PKK'ye endekslenmemeli' Demokratik hak ve özgürlükler alanýnda yapýlmasý gerekenlerin kararlýlýkla devam etmesi gerektiðini vurgulayan Akdað, þöyle devam etti: "Kürtlere tanýnacak haklar PKK'ye endekslenmemelidir. Güvenlik kararlýlýkla tüm vatandaþlar için saðlanýrken, özgürlükler ihlal edilmemelidir. Terörle mücadele, siyasetle müzakere BDP'yi kapsamakla birlikte, onun tekeline hapsedilmemelidir. Ana dilde eðitim hakký tereddütsüz tanýnmalýdýr. Yeni anayasa özgürlükçü, katýlýmcý ve herkesin 'benim anayasam' diyeceði normlarý barýndýrmalýdýr."

için þartlarý zorlarken, her bankanýn önünde bulunan en az 3 ATM olunca kalabalýk adeta kaldýrýmý iþgal ediyor. Ayný kaldýrýmda ve biribirine 100 metre mesafede olan bankalarýn kuyruklarý dikkat çekiyor. Vatandaþlar kaldýrýmý kullanmakta zorlandýklarýný, banka yetkililerinin buna bir çözüm bulmasý gerektiðini ifade etti.Haber Merkezi

Saraç, öðrencilerin elde etmiþ olduðu baþarýlarý paylaþtý. Yurt dýþýnda çok sayýdaki üniversite ile gerçekleþtirilen iþbirliði çalýþmalarýna da vurgu yapan Saraç, yürütülen deðiþik projeler kapsamýnda öðrencilerin, yurt dýþýna gönderildiðini ifade etti. Dicle Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nin, 7'den 77'ye her kesime hitap eden kurslarý ile çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten Saraç, özellikle son dönemde Kürtçe, Osmanlýca, Suryanice, Arapça alanlarýnda açtýðý kurslarla gündeme geldiðini söyleyerek 41 alanda devam eden kurslara dikkat çekti. Kürtçe için önemli adýmlar atýldý

anlattý. Öðrenci sayýsýnýn 24 bine ulaþtýðýný kaydeden Saraç, öðrenci sayýsý çok olan üniversitelerin uzaktan eðitim kapsamýnda verdikleri eðitim ile bu sayýyý zenginleþtirdiklerine dikkat çekti. Dicle Üniversitesi bünyesinde Ýlahiyat Lisans Tamamlama (ÝLÝTAM) ile uzaktan eðitime geçtiklerini ileten Saraç, uzaktan eðitimin ilerde diðer bölümlerde de uygulanacaðýný ifade etti. 41 alanda kurs sürüyor Üniversite bünyesinde 4 yýl içerisinde düzenlenmiþ olan bilimsel, sosyal ve sportif faaliyetlerden söz eden

Dicle Üniversitesi Senatosunun, Edebiyat Fakültesi Doðu Dilleri Edebiyatý Bölümü bünyesinde Kürt Dili Edebiyatý Anabilim Dalýnýn açýlmasýna karar verdiklerini açýklayan Saraç, "Senato, ayrýca Týp Fakültesi ve Ziya Gökalp Eðitim Fakültesi bünyesinde de Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulmasýný karara baðladý. 25 Nisan 2012 tarihinde toplanan Dicle Üniversitesi Senatosunda deðerlendirilen her iki konu da oybirliði ile kabul edildi. Alýnan karar ile Edebiyat, Eðitim ve Týp Fakültelerinde Kürtçenin öðretilmesi için çok önemli adýmlar atýlmýþ oldu" dedi.

Sadak'ýn hapis cezasýna onama Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn 'terör örgütü propagandasý yapma' suçlamasýyla yargýlandýðý davada aldýðý 10 aylýk hapis cezasý Yargýtay tarafýndan onandý. S Görevden alýnmasý istendi iirt'in Eruh Ýlçesi Belediyesi tarafýndan 2009 yýlýnda düzenlenen Eruh Çirav Kültür Sanat Festivali'nde konuþma yapan Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak hakkýnda 'Terör örgütü propagandasý' yapma gerekçesiyle dava açýldý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan hazýrlanan iddianamede, Sadak'ýn konuþmasýnda PKK'lýlarý kast ederek, "Ey Agit, Mazlum ve Serhatlar hepimiz sizlerin arkadaþlarýyýz. Bu festival sizin davanýzdýr. Sizlere kutlu olsun. Devlet, 15 Aðustos 1984'te keþke Kürtlerin sesini duysaydý. O zaman bunlarýn hiçbiri yaþanmazdý. Bu daðlardaki gençler, onurlarý ve gururlarý kýrýlmadan gelsinler ve bu meydanda halay çeksinler. Birlikte, Türk ve Kürt analarýnýn akan gözyaþýný silelim. Ama herkes biliyor ki, bu barýþ PKK'sýz ve Öcalan'sýz olmaz" ifadelerini kullandýðý belirtildi. Ýddianamede Sadak'ýn konuþmasýnda 'Terör örgütü propagandasý' yaptýðýný belirten Cumhuriyet Savcýsý, bu nedenle 5 yýl hapis cezasý ile ceza-

landýrýlmasýný talep etti.

Ýddianameyi kabul eden Diyarbakýr 5'inci Aðýr Ceza Mahkemesi, yargýlama sonunda Sadak'a 10 ay hapis cezasý verdi. Karar temyiz için Yargýtay'a götürüldü. Dosyayý görüþen Yargýtay 9'uncu Ceza Dairesi, Sadak'ýn aldýðý 10 aylýk hapis cezasýný onadý. Cezanýn onaylanmasýndan sonra mahkeme, Sadak'ýn cezaevinde tutuklu geçireceði süreyi hesaplayýp dosyayý infaz bürosuna gönderdi. 7,5 ay tutuklu kalacak olan Sadak hakkýndaki karar, Ýçiþleri Bakanlýðý'na da gönderildi. Mahkeme Sadak'ýn artýk hükümlü olduðu için görevden alýnmasý gerektiðini belirtti. Sadak'ýn görevde kalýp kalmayacaðýnýn Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn vereceði kararla kesinleþeceði belirtildi. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, 2008 yýlýnda bir PKK'lýnýn cenaze töreninde yaptýðý konuþma nedeniyle de 1 yýl hapis cezasý almýþ, cezanýn infazý 6 ay ertelenmiþti.


HABER

17 MAYIS 2012 PERÞEMBE

5

DÜ'ye geliþmiþ laboratuar

Dicle Üniversitesi, ABD'de birçok bilimsel araþtýrmaya imza atan National Institutes Of Health (NIH) laboratuarýnýn bir benzerini Diyarbakýr'a kuruyor. 2

009'dan bu yana inþasý devam eden ve eylül ayýnda açýlmasý planlanan laboratuar, Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) ve Dicle Üniversitesi iþbirliðiyle yapýlýyor. Yaklaþýk 11 milyon liralýk bütçeyle kurulan merkezde, tarým, týp, diþ, biyoloji, mekanik test, x ýþýnlarý ve kimyasal analiz gibi birçok alanda araþtýrma yapýlabilecek. Yapýmý tamamlandýðýnda Diyarbakýr'da ki en büyük yatýrýmlardan biri haline dönüþecek olan merkezde, dünyada sadece 5 ülkede bulunan teknolojik araçlar yer alacak. Teknolojik araþtýrmalarýn yaný sýra birçok alana ýþýk tutmasý beklenen merkezin yeniliklere öncülük etmesi bekleniyor. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Dicle Üniversitesi Merkezi Araþtýrma Laboratuarý Projesinin Yürütücüsü Prof. Dr. Hamdi Temel, 2009'da temeli atýlan laboratuarýn Türkiye'de bulunan en donanýmlý teknolojik ve entegre araþtýrma merkezlerinden biri olacaðýný ifade etti. Temel, laboratuar için uzman ve araþtýrma görevlilerinin de hazýr olduðunu dile getirdi. Bilim adamlarý için merkez olacak Laboratuarýn bilim adamlarý ve araþtýrmacýlar için bir merkeze dönüþeceðini ifade eden Temel, üniversite, devlet kurumlarý ve endüstri sanayisinde çalýþan araþtýrmacýlar için merkezin öngörüldüðünü belirtti. Bilimsel araþtýrma, eðitim ve ölçüm merkezi olmasýný amaçladýklarýný kaydeden Temel, sözlerini þöyle sürdürdü: "Yerel endüstriler ve teknokent ile iþbirliði içinde çalýþarak Dicle Üniversitesi'nin, ulusal ve uluslararasý proje yönetim potansiyelini artýrmayý hedefliyoruz. Diyarbakýr ve çevresindeki bilim adamlarý ile yatýrýmcýlar arasýn-

Bitlis'te yeni otobüsler sefere baþladý

da bir köprü olmayý ve üretime yönelik yatýrýmlarý bilimsel olarak desteklemeyi hedefliyoruz. Özel ve devlet kurumlarýnýn test ve ölçme ihtiyaçlarýna ürün geliþtirme ve üretim aþamasýnda da destek olacaktýr. Ortadoðu'da bulunan üniversitelere ulaþmayý ve buralardaki araþtýrmacýlarýn ihtiyaçlarýna cevap vermeyi de planlýyoruz. Avrupa ve Asya'daki bilimsel araþtýrma merkezleri ile güçlü bir iletiþim aðý kurarak uluslararasý ortak projelere imza atmayý hedefliyoruz." Ortadoðu'ya hitap edecek Araþtýrma Merkezi'nin geleceðe yönelik hedeflerini anlatan Temel, malzeme bilimi, nanoteknoloji ve biyo-teknoloji gibi alanlarda uluslararasý araþtýrma tesisi ve bilim merkezi olmaya aday olduklarýný kaydetti. Bölgede yer alan bilim adamlarýnýn da laboratuarda çalýþma yapmak için kendilerine baþvurduðunu dile getiren Temel, sadece Güneydoðu deðil Ortadoðu'ya hitap edeceklerini kaydetti. Ortadoðu'daki birçok ülkenin bilimsel analizlerini Uzakdoðu ve geliþmiþ ülkelerde yaptýrdýðýný dile getiren Temel, "Kurduðumuz ekibimizle birlikte laboratuar bittikten sonra komþu ülkeler baþta olmak üzere Ortadoðu'daki ülkeleri gezmeye ve ülkemize davet etmeye baþlayacaðýz. Þu anda laboratuarýmýzdan haberdar olan birçok bilim adamý bize baþvuruyor. Laboratuarýn tamamlanmasýný da bekliyor. Hindistan ve Ýran gibi ülkelerde çalýþan bilim adamalarý bize baþvurmaya baþladý" þeklinde konuþtu.

Siirt'te halk yürüyüþü S

B

itlis Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýlan ve þehir içi toplu taþýmacýlýkta kullanýlacak midibüsler sefere baþladý. Ýtfaiye Müdürlüðü'nde düzenlenen bir törenle sefere baþlayan midibüsler, çarþý merkezide görücüye çýktý. Törende bir konuþma yapan Bitlis Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn, kimsenin hayal edemediði bu araçlarla taþýmacýlýk yapýlacaðýný kaydetti. Baþkan Alaydýn, "Bu eserin ortaya çýkmasý ve yatýrým yapmak çok kolay bir iþ deðil. Bu yatýrýmýn bedeli bir araç için yaklaþýk olarak kirasýyla birlikte ortalama 300 bin TL'dir. Yatýrýmý yapan tüm arkadaþlarý tebrik ediyorum. Ýnþallah bu süreç Bitlis'imize hayýrlý olur. Neticede kimsenin hayal edemediði bu araçlar Bitlis'e geldi. Halkýmýzdan aldýðýmýz þikayetlerin toplu taþýma konusunda çok büyük bir bölümünü gidermiþ olduk. Minibüs hakikaten bizim ailelerimizin örf ve adetlerine uymamaktaydý. Ana arterlerde otobüsler, yollarý dar olan yerlerde ise mecburen minibüs çalýþacak. Hükümetimizin yaptýðý ve yapacaðý yatýrýmlar ile birlikte TOKÝ'nin yeni yapacaðý konutlar sonrasý ben inanýyorum ki 50 midibüste yetmeyecek. Halkýmýz daha rahat etsin, daha rahat toplu taþýma araçlarýndan faydalansýn istedik" dedi. Bölgenin parlayan yýldýzý Törene katýlan AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz ise, Bitlis halkýnýn her þeyin en iyisine layýk olduðunu belirterek, "Bu gördüðümüz araçlar daha iyi hizmet verecektir. Arkadaþlarýmýz bu kadar güzel bir yatýrým ile müteþebbislerimiz bu emeklerden sonra Bitlis halkýna layýk güler yüzlü hizmet vereceklerine inanýyorum. Bol kazançlar, kazasýz belasýz iyi hizmetler vermeleri nasip olur inþallah" diye konuþtu. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de yatýrýmlarýn yapýldýðý zaman mutlu olduklarýný ifade etti. Kiler, þöyle devam etti: "Bitlis'teki her deðiþim, her güzellik bizi mutlu ediyor. Bitlis'i hep beraber yükselteceðiz. Bitlis'i bu güzelliklerle birlikte hep beraber bölgenin parlayan yýldýzý yapacaðýz. Annelerimiz, bacýlarýmýz ve kardeþlerim her þeyin en güzeline layýk. Taþýmacýlýðýn da en güzeline layýk, bu yüzden sizleri tebrik ediyorum."

iirt'te 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý ile Gençlik Haftasý kutlamalarý çerçevesinde halk yürüyüþü düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan yürüyüþ baþladý. Atatürk anýtý önünde baþlayan yürüyüþ, Siirt Üniversitesi önünde bulunan alanda sona erdi. Yürüyüþe Vali Musa Çolak, Vali Yardýmcýsý Gürbüz Saltaþ, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Hüssam Olgaç, kurum müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Bazý öðrencilerin dev Türk bayraklarý ve Atatürk posterleri eþliðinde katýldýðý yürüyüþe, vatandaþlar da yoðun ilgi gösterdi.

Vali Çolak karanfil daðýttý Yürüyüþ sýrasýnda Vali Musa Çolak, vatandaþ ve esnafa karanfil daðýttý. Yürüyüþün ardýndan Siirt Üniversitesi önünde devam eden programda Vali Musa Çolak öðrenciler ve vatandaþlarla halay çekti. Program sonunda konuþan Vali Musa Çolak, "Cumhuriyetimizin ve geleceðimizin teminatý olan gençlerimizin toplumla bütünleþmesi amacýyla, her yýl 15-21 Mayýs tarihleri arasýnda kutlanmakta olan Gençlik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda bu yýl da ilimizde, halk yürüyüþünü coþkulu bir þekilde yapmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 19 Mayýs, Türk ulusunu aydýnlýða kavuþturan ve cumhuriyet ile buluþturan bir dönüm noktasýdýr" dedi.

Batman Endüstri Lisesi'ne motor baðýþý B

atman Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'ne Volkswagen Batman yetkili servisinden 3 adet motor ve aksamlarý hibe edildi. Firma yetkilileri hibe ettikleri motor ve aksamlarý ile okulda eðitim gören öðrencilerin eðitimlerine ve okula bir katký sunma, okulda eðitim gören öðrencilere bir destek saðlamayý amaçladýklarýný ifade etti. Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi Müdürü Necati Tunç, hibe edilen motor ve aksamlarýnýn çocuklarýn pratik eðitimlerinin daha da geliþmesine yardýmcý olacaðýný belirterek, malzemeleri okula hibe eden Volkswagen Batman yetkili servisine teþekkür etti. Tunç, "Malzemeler sayesinde öðrencilerimiz bu yeni teknoloji ile tanýþmýþ olacaklar. Bu manada özel sektörü yanýmýzda görmek istiyoruz. Biz okul olarak her türlü olanaklarýmýzý öðrencilerimize sunuyoruz" dedi.

Mardin Katý Atýk Tesisi'ne kavuþuyor M

ardin'in Yeþilli ilçesine baðlý Zeytinli köyü yolu üzerinde bulunan alanda geçtiðimiz yýl inþasýna baþlanan Katý Atýk Depolama Tesisinin iki ay içerisinde hizmete girmesi planlanýyor. Mardin'e yapýlan en büyük çevre yatýrýmý olan Katý Atýk Depolama Tesisleri'nden Birliðin ikinci baþkaný olan Kýzýltepe Belediyesi ile birlikte 26 belediye faydalanacak. Birliðin ikinci baþkaný Kýzýltepe Belediye Baþkan Vekili Þerife Alp, Kýzýltepe ve bölgedeki diðer belediyeler için önemli bir adým olduðu belirterek, düzenli depolama alanýnda incelemelerde bulundu. Tesisin bitimi hakkýnda bilgi alan Alp, çevre sorunlarýnýn baþýnda gelen katý atýklarýn, artýk belediyeler için sorun olmaktan çýktýðýný, önümüzdeki dönemde ayrýþtýrma bölümünün de devreye konulmasýyla geri dönüþüme büyük katký saðlanacaðýný belirtti.


6

EKONOMÝ

Tarihi mekanlar istihdam saðlýyor 17 MAYIS 2012 PERÞEMBE

Þ

ýrnak'ýn Cizre Kaymakamlýðý Özel Ýdare Müdürlüðü ve Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞ-KUR) tarafýndan tarihi mekanlarýn temizliði için 40 kiþiye istihdam saðlandý. Cizre'de Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) dahilinde gerçekleþtirilen tarihi mekanlarda çevre temizliði projesinde altý ay süreyle iþe alýnacak 40 personel için Cizre Kaymakamlýðý ve ÝÞ-KUR arasýnda protokol imzalandý. Protokolün imzalanmasýndan sonra ÝÞ-KUR tarafýndan iþe alýnan personel temizlik çalýþmalarýna baþladý. 40 kiþiye 6 aylýk istihdam Proje kapsamýnda ilçedeki Ýç Kale, Hamidiye Kýþlasý, Belek Burcu, Kýrmýzý Medrese, Abdaliye Medresesi, MemuZin Türbesi, Ulucamii ve Deþt Köprüsü gibi tarihi mekanlarýn yüzeysel çevre temizliði yapýlmak üzere ÝÞ-KUR tarafýndan iþe alýnan iþçiler, belirlenen yerlerde çalýþma baþlattý. Cizre Özel Ýdare

Müdürü Ahmet Ebem, "Ýlçemizde tarihi ve kültürel açýdan önemli bir öneme sahip olan yerlerin temizliðini yapmak ve bu yerlerin korunup temiz kalmasýný saðlamak amacý ile geliþtirilen proje kapsamýnda iþ arayan gençlerimize 6 ay süreyle de olsa istihdam saðlýyoruz" dedi.

Siirt'te organik çilek üretimi S

iirt'te fýstýk ve balýn ardýndan organik çilek üretimine baþlandý. Çeltik Suyu Köyü'nde yapýlan üretiminden 10 ton ürün bekleniyor. Ürün daha tarlada iken bir market tarafýndan satýn alýndý. Çeltik Suyu Köyü'nde organik çilek üreten Yalçýn Sevgin, "Köyümde bir ilki gerçekleþtirdiðim için mutluyum. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nün destekleri ile 3 dekarlýk bir alanda organik çilek üretimine baþladým. Yediveren de olarak anýlan "Albino" cinsi çilek üretiyorum. Ekim ayýna kadar bahçeden çilek toplayacaðým. Tamamen doðal olarak üretim yapýyorum. Bu yýl 10 ton kadar ürün bekliyorum" dedi. Misbah YILMAZ

Kýrmýzý mercimek hasadý baþladý

Güroymak'ta aþýlý fidan daðýtýmý

K

ýrmýzý mercimeðin ilk ürünü Mardin'in Kýzýltepe ilçesine baðlý Konuk Köyü'nde hasat edildi. Hububat pazarýna götürülen ürün, Zahireciler Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter tarafýndan kilogramý 1 lira 25 kuruþtan satýn alýndý. Kýrmýzý mercimeðin bu sene az ekildiði bilgisini veren Öter, bunun nedenini kýrmýzý mercimekte prim desteklemesinin çok az olmasýna baðladý. Kalitesiz ithal mercimeðin iç piyasada yerli ürün adý altýnda satýldýðýný ifade eden Öter, "Çiftçimizin alýn teriyle ürettiði besin deðeri ve kalorisi yüksek yerli ürünümüzün hak ettiði deðeri bulamamasýndan her geçen yýl üretimi azalmaktadýr. Milli ürünümüz olan kýrmýzý mercimeðimizin eski üretim hacmine kavuþmasý için Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn mercimekte 100 lira olan destekleme primini artýrmalarýný bekliyoruz" dedi.

Dolar son dört ayýn zirvesinde D

olar son 4 ayýn en yüksek seviyesine çýkarak 1,83'ü aþtý. Avrupa'da Yunanistan'ýn hükümet kurma çalýþmalarýnýn baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý, Ýtalya'da bankalarýn kredi notlarýnýn düþürülmesi ve Ýspanya ile ilgili endiþeler dolarýn diðer para birimleri karþýsýnda deðer kazanmasýna neden oluyor. Haftaya Merkez Bankasý'nýn istisnai gün uygulamasýna gitmemesiyle yükseliþle baþlayan dolar, dün 23 Ocak'tan bu yana gördüðü en yüksek seviyeye ulaþtý. Dolar, son 4 ayýn en yüksek seviyesine çýkarak 1,83'ü aþtý.

B

itlis'in Güroymak Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan sertifikalý ve aþýlý fidan daðýtýmý yapýldý. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Güroymak Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Vekili Tarýk Demir, aðaçlandýrma çalýþmalarý kapsamýnda fidan daðýtýmý gerçekleþtirdiklerini belirtti. Demir, "Sertifikalý ve aþýlý elma, armut ve kiraz çeþitleri olmak üzere bin 825 adet fidan daðýtýmý yaptýk. Bu nedenle ilçemizde hem aðaçlandýrma konusunda sýkýntý olmayacak hem de meyve fidanlarý ekonomik gelir saðlayacak. Güroymak Kaymakamlýðý olarak ilçemizde ilk defa bin adet kuþburnu fidesi Bitlis Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nden getirilerek çiftçilerimize daðýtýmý yapýldý" dedi.


GÜNCEL

17 MAYIS 2012 PERÞEMBE

7

Kurbanoðlu'ndan engellilere müjde

Diyarbakýr'da bulunan engelli derneklerini ziyaret eden Yeniþehir belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, ilçede imara açýlan yeni yerleþim merkezlerinin, engelli yurttaþlarýn gündelik ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde olacaðýný söyledi.

D

Araþtýrma Hastanesi'nde yangýn tatbikatý

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Engelliler Haftasý nedeniyle engelli yurttaþlarýn kurduklarý dernekleri ziyareti etti. Kurbanoðlu, onlara müjde verdi. Meclis üyeleri ile birlikte Bedensel Engelliler Derneði ve 6 Nokta Görme Engelliler Derneði Diyarbakýr Þubesi'ni ziyaret eden Kurbanoðlu, ilçede imara açýlan yeni yerleþim merkezlerinde engelli yurttaþlarýn gündelik ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde olacaðýný söyledi. Ziyaret sýrasýnda engellilere karanfil daðýtan Kurbanoðlu, engelli yurttaþlarýn sorunlarýnýn sadece engelliler haftasýnda gündemleþtirilmesini eleþtirdi.

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görev yapan personele Sivil Savunma Uzmanlarý tarafýndan yangýn, yangýn tedbirleri ve söndürme usul ve esaslarý hakkýndaki eðitim verildi. Yaklaþýk 200 personelin katýldýðý tatbikatta konuþan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma

'Bir haftaya sýkýþmamalý' Kurbanoðlu, "Engelli yurttaþlarýmýzýn sorunlarýný gidermek için belediye olarak yürüttüðümüz çalýþmalarda yeni düzenlemeler yapýyoruz. Engelliler Komisyonu'nu kurduk. Ben u Sen'de yaptýðýmýz kaldýrým çalýþmalarýna engelli yurttaþlarýmýzý da dahil ederek, kaldýrýmlarýn yüksekliklerini, eðim miktarýný birlikte kararlaþtýrdýk. Engelli yurttaþlarýmýzýn sorunlarýnýn sadece engelliler haftasý nedeniyle gündemleþmesini de doðru bulmuyoruz. Yýlýn tüm zamanlarýnda engellilerin sorunlarýnýn tartýþýlmasýndan ve çözümler geliþtirilmesinden yanayýz. Bir haftaya sýkýþtýrýlmasýný doðru bulmuyoruz" dedi.

'Görevimiz sorunlarý gidermek' Avrupa'da yaptýklarý incelemelerde engelli kesime yönelik ciddi çalýþmalarýn olduðunu söyleyen Kurbanoðlu, "Avrupa ülkelerinde yaptýðýmýz incelemelerde engelli yurttaþlarýn sorunlarýnýn büyük bir kýsmýnýn çözüme kavuþtuðunu gördük. Türkiye'de engellilere yönelik çalýþmalarda Avrupa'ya kýyasla yetersizliklerin olduðunu gördük. Diyarbakýr'da halka hizmet götüren kamu kurumlarýnýn da bir takým yetersizlikleri var. Üzerimize düþen var olan sorunlarý gidermektir. Engelli kesime

Hastanesi baþhekimi Prof. Dr. Yusuf Yaðmur, "Yangýn çeþitleri ve müdahale teknikleri personele tatbiki olarak gösterilmiþ, yangýn türleri hakkýnda tatbikatla bilgiler verilmiþtir. Bundan sonraki yapýlacak olan eðitim ve tatbikatlarda personelin tam kadro katýlýmý saðlanacaktýr" dedi.

yönelik yeni imara açtýðýmýz yerleþim yerlerinin ruhsatlandýrýlmasý sýrasýnda engelli yurttaþlarýn kent yaþamýnda rahat edebilmeleri için bir takým yeni kriter getirdik. Hizmetlerimizi yürütürken kentimizdeki engelli yurttaþlarý düþünerek yapmaktayýz" diye konuþtu. Kaldýrýmlara düzenleme talebi 6 Nokta Görme Engelliler Derneði Þube Baþkaný Ömer Askan ise Yeniþehir Belediyesi'nin yürüttüðü çalýþmalar nedeniyle teþekkür etti. Askan, Kurbanoðlu'ndan Gevran ve Ekinciler'de bulunan kaldýrýmlardan engelli yurttaþlarýn daha rahat yararlanmalarý için bir takým düzenleme yapmalarýný talep etti.

PERSONEL KORUYUCU TEÇHÝZATI 8.ANA JET ÜS K.LIgl Personel Koruyucu Teçhizatý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/53675 1-Ýdarenin a) Adresi : ALÝPINAR MAHALLESÝ MARDÝN YOLU 21050 BAÐLAR DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 0412 234 04 44 / 5408 - 0412 236 03 58 c) Elektronik Posta Adresi : 2HVKVIHKOM@HVKK.TSK.TR ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : 8'inci Ana Jet Üs Ýkmal Komutanlýðý Baðlar/DÝYARBAKIR c) Teslim tarihi : Malýn teslim süresi sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. Süresi içinde 8'inci Ana Jet Üs Ýkmal Komutanlýðý (DÝYARBAKIR) depolarýna defaten teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : 8'inci Ana 3et Üs Komutanlýðý Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý /DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 05.06.2012 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Saymanlýk/Muhasebe Müdürlüklerine 20(Yirmi) Türk Lirasý yatýrýlarak 8'inci Ana Jet Üs Komutanlýðý Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 8'inci Ana Jet Üs Komutanlýðý Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý / DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. D-880 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)

Diyarbakýr'daDesrar operasyonu iyarbakýr'da uyuþturucu ticareti yapanlara yönelik sürdürülen bir operasyonda tren istasyonunda arama yapýldý. Aramada bir yolcuya ait valiz içinde 21 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan alýnan bir

duyum üzerine Yeniþehir ilçesi Geyik Tren Ýstasyonu'nda arama yapýldý. Aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde 21 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla gözaltýna alýnan 1 þüpheli þahýs sevk edildiði adli makamlarca tutuklandý.

PKK mayýncýsýna müebbet hapis D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde Ekim 2007'de yola döþenen mayýnýn patlatýlmasý sonucu Jandarma Er Caner Örengül'ün þehit edilmesi eylemini gerçekleþtirdiði gerekçesiyle yargýlanan PKK üyesi Reþit Atsýz, 2 kez müebbet ile 18 yýl 9 ay hapis cezasý verildi. Diyarbakýr 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruþmasýna tutuklu sanýk Reþit Atsýz ile avukatý katýldý. Cumhuriyet Savcýsý önceki duruþmada mahkemeye sunduðu mütalaasýný tekrarladý. Mütalaada, sanýk Atsýz'ýn terör

örgütünün "özel kuvvetler" biriminde yer aldýðý belirtildi. Sanýk Atsýz'ýn yer aldýðý özel kuvvetlerde, güvenlik kuvvetlerinin geçiþi esnasýnda yola el yapýmý patlayýcý madde döþemek görevinin yaný sýra sýzma eylemlerinde de yer aldýðý kaydedilen mütalaada, sanýðýn Eylül 2011 tarihinde Ýstanbul'da sahte kimlikle yakalandýðý ifade edildi. Suçlamalarý reddetti

Duruþmada son savunmasý sorulan sanýk Reþit Atsýz, atýlý suçlamalarý reddederek, ailesinin örgütün tehdidi altýn-

da olduðunu söyledi. Mahkeme heyeti, verdiði kýsa bir aranýn ardýndan sanýk Reþit Atsýz'ý TCK'nýn "Devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozmak" ve "Kasten adam öldürmek" suçlarýndan 2 kez müebbet hapis cezasýna çarptýrdý. Mahkeme, ayrýca sanýðýn, "Patlayýcý madde bulundurmak", "Adam öldürmeye teþebbüs", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Ruhsatsýz silah bulundurmak" suçlarýndan da toplam 18 yýl 9 ay hapis cezasýyla cezalandýrýlmasýna karar verdi.

BAKIR-MER MERMERCÝLÝK ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ YÖNETÝM KURULU KARARI

Karar no : 24 Karar Tarihi : 14/05/2012 Katýlan ortaklar : Mustafa Kadir Mürefte-Ali Murat Mürefte- Ayþe Mürefte

KARARIN METNÝ Yönetim kurulumuz þirket merkezinde toplanarak þirketimizin olaðan genel kurul toplantýsýný 18/05/2012 günü saat 11:00'da T.T.K.'nun 370. maddesine göre Ofis Ekinciler Cad. Kürüm Apt. No: 1/2 Yeniþehir/Diyarbakýr adresinde aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere toplantý yapýlmasýna oy birliði ile karar verilmiþtir. GÜNDEM MADDE: 1- Açýlýþ ve yoklama 2-Divan heyetine imza yetkisinin verilmesi, divan heyetinin teþkili. 3-2011 yýlýna ait faaliyet raporunun okunmasý. 4-2011 yýlýna ait denetim raporunun okunmasý. 5-2011 yýlýna*ait bilanço kar-zararýn görüþülmesi. 6-Yönetim ve denetim kurulu ibrasý. 7-Anonim þirketin Iimited þirketine dönüþtürülmesi için nevi deðiþi hakkýnda 8-Dilek ve Temeniller 9- Kapanýþ D-881 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)


8

HABER

17 MAYIS 2012 PERÞEMBE

Mahalli Ýdareler Derneði kuruldu Mahalli Ýdareler Derneði Diyarbakýr Þube Baþkaný Ömer Faruk Taþ ve Yönetim Kurulu üyeleri basýn mensuplarý ile bir araya geldi. Doðumdan ölüme kent insanýnýn hizmetinde olacaklarýný belirten dernek yönetimi, basýndan destek istedi. Aziz FÝDANCI Yeni kurulan Mahalli Ýdareler Derneði Diyarbakýr Þube Baþkaný Ömer Faruk Taþ ve Yönetim Kurulu üyeleri, basýn mensuplarý ile kahvaltýda bir araya gelerek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Buluþmaya, Diyarbakýr Þubesi adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Farýk Taþ, Baþkan Yardýmcýsý Ahmed Miðdat Güneþ, Yönetim Kurulu Üyesi Nezir Büyüm, Celal Balýk ve Kadri Özdemir katýldý. Mahalli Ýdareler Derneði'nin kamu yararý statüsünde, Genel Merkezinin ise Ankara'da olduðunu belirti. Taþ, derneðin, birçok farklý meslek grubundan ve yerel yöneticilikte deneyimi olan ve Diyarbakýr'da faaliyet icra eden iþ camiasý, kamu kurum ve kuruluþlarýndan temsilci barýndýran 23 kiþilik kurucular kurulundan oluþtuðunu söyledi.

'Halkýn yanýnda olacaðýz' En kýsa zamanda Doðu ve Güneydoðu'da da temsilcilikler açarak bölgenin bütününe hizmet etmeyi hedeflediðini ifade eden Taþ, Mahalli Ýdareler

Derneði olarak bundan böyle yerelcilik anlamýnda var olan eksiklikleri giderme noktasýnda öncü ve rehber olacaklarýnýn altýný çizdi. Taþ, demokrasiyi algýlamak ve uygulamak, halkýn huzuru, refahý için her kesime, her siyasi görüþe eþit mesafede, halkýn ve bölgenin talepleri doðrultusunda kent insaný, kent yöneticileriyle hükümet ve halk arasýnda köprü vazifesi bilinciyle bir sivil toplum anlayýþýnda olduklarýný söyledi. Mahalli Ýdareler Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Nezir Büyüm ise, derneðin 1989 yýlýnda kurulduðunu 2006 yýlýnda Baþbakan Recep Tayip Erdoðan öncülüðünde statü aldýðýný söyledi. Büyüm, ''Türkiye'de metropol illerde faaliyet yürüten Derneðimiz, doðumdan ölüme gücümüz yettiðince halkýn yanýnda olacaðýz'' dedi.

Üniversite öðrencilerinden poþu tepkisi Muþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ) öðrencileri, Cihan Kýrmýzýgül'e 11 yýl 3 ay hapis cezasý verilmesine tepki gösterdi.

Cihan Kýrmýzýgül, 2 yýldýr tutuklu. Gizli tanýk ifadelerine göre özgürlüðü elinden alýnarak tutuklanan Cihan hakkýndaki en önemli delil, taktýðý poþuydu. Ancak bu gizli tanýk, duruþmanýn 3. celsesinde, gördüðü þahsýn Cihan olmadýðýný belirtti. Arkadaþýmýza buna raðmen 11 yýl 3 ay ceza verildi. Muþ Alparslan Üniversitesi örgencileri olarak hepimiz poþuluyuz ve buradayýz" dedi.

Siirt'te Bahar Þenliði S

iirt Üniversitesi'nde 2. Bahar Þenliði baþladý. Üniversitenin ana kampüs bahçesinde düzenlenen þenliðe Vali Musa Çolak, Rektör Recep Ziyadanoðlularý, akademik kadro ve öðrenciler katýldý. Þenlik programýnýn açýlýþ konuþmasýný Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý yaptý. Ziyadanoðullarý, "Gençlerimiz bu ülkenin geleceði, çarpan yüreðidir. Ülkemizdeki farklýlýklar asla bir çatýþma zemini oluþturmamalýdýr. Aksine bu farklýlýklar yaþamý zengin kýlarak bizim kültürümüzün zenginliðinin göstergesidir. Farklý düþüncelere görüþlere demokratik özgürlükler çerçevesinde saygý duyulmalýdýr. Çabalarý-

mýz herkesin bu ülkede birlik ve kardeþlik duygularý içerisinde yaþamasýný saðlamaktýr" dedi. Þenlik alanýnda stantlar açýldý Vali Musa Çolak ise, üniversitenin fiziki bakýmýndan her gün daha yenisini, kalite bakýmýndan daha iyisini, öðrenci sayýsý açýsýndan ise daha fazla bir artýþ gösterdiðini söyledi. Konuþmalarýn ardýndan Siirt Üniversitesi Halkoyunlarý Ekibi'nin gösterisinin ardýndan stantlar gezildi. Üniversiteye baðlý birimlerin yaný sýra bazý dershane ve iþ yerleri de þenlik alanýnda stant açtý. Gün boyu aktivitelerle devam eden programýn 3 gün süreceði belirtildi. Misbah YILMAZ

Baþbakan da poþu takýyor

E

ðitim Fakültesi önünde bir araya gelen öðrenciler adýna açýklama yapan Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Bölümü öðrencisi Sedrettin Danis, Cihan Kýrmýzýgül'ün haksýz yere tutuklandýðýný savundu. Cihan Kýrmýzýgül'ün poþu taktýðý için ceza aldýðýný belirten Danis, "Arkadaþýmýz, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Bölümü 3. sýnýf öðrencisi

Cihan'ýn üzerinde ve evinde yapýlan aramalarda herhangi bir delil bulunmadýðýný da iddia eden Danis, "Olay yerinde bulunan molotofkokteylileri üzerinde yapýlan incelemede, Cihan'a ait parmak izine ya da DNA örneðine rastlanamadý. Olay yerinde kendisinden bir eser bulunamadýðýna göre arkadaþýmýza neden bu kadar ceza verildi? Bu adaletsizlik deðil mi? Bu davada da görüldüðü gibi sudan sebeplerle gençlerimizi mahkum eden bu zihniyet, adalet derslerini nereden aldý?

Þýrnak'ta büyük askeri sevkiyat

Þýrnak'ta son yýllarýn en büyük askeri sevkiyatý yapýlýrken, iki taarruz tipi helikopter konvoyun geçiþ güvenliðini havadan saðladý.

C

udi Daðý'nda PKK'ya yönelik bir süre önce baþlatýlan bahar operasyonlarý tüm hýzýyla devam ediyor. Operasyon kapsamýnda bölgede askeri hareketlilik yaþanýyor. Son yýllarýn en büyük askeri sevkiyatý olarak deðerlendirilen konvoy ile çok sayýda sivil minibüs ve zýrhlý araç, asker ve mühimmat taþýyor. Yüzlerce askerin yer aldýðý sevkiyat konvoyu için üst düzey güvenlik önlemleri alýndý. Saldýrý helikopterleri eþlik etti Zýrhlý araç ve frekans kesici jammerlerin eskortluk yaptýðý yaklaþýk 200 araçlýk konvoya 2 adet kobra taarruz helikopteri de havadan güvenlik saðladý. Sevkiyat konvoyu üzerinde sürekli uçuþ yapan helikopterler olasý saldýrýlara karþý konvoyu korudu. Cudi Daðý'nýn Derebaþý ve Bestler Dereler bölgesi ile Uludere ilçesinin Ortasu ve Ortabað köylerinin bulunduðu bölgelerde de askeri hareketlilik yaþanýyor. Daðlýk alanlarda ise Kuzey Irak'tan PKK'lýlarýn sýzmalarýný önlemek amacýyla baþlatýlan hava destekli operasyonlar da devam ediyor.

Baþbakan Doðu ve Güneydoðu'da katýldýðý çoðu mitingde poþu takarak konuþma yapýyor ve yargýlanmýyor da. Cihan poþu taktý diye 11 yýl 3 ay ceza mý verilir? Cihan'ýn özgürlüðünü talep eden biz Muþ Alparslan Üniversitesi öðrencileri, ayný zamanda bu baskýcý sistemin dayanaðý olan Terörle Mücadele Kanunu'nun kaldýrýlmasýný ve özel yetkili mahkemelerin laðvedilmesini talep ediyoruz" þeklinde konuþtu.

Kilise kalýntýsýndan 10 ton çöp çýktý B

atman'ýn Beþiri Ýlçesi'ne baðlý Yenipýnar Köyü sakinlerinin çöplük alan olarak kullandýðý 11'inci Yüzyýl'a ait olduðu belirtilen Ermeni Kilisesi'nin kalýntýlarý arasýnda yapýlan temizlik çalýþmasýnda 10 ton çöp çýkarýldý. Beþiri'nin Yenipýnar Köyü'nde yaþayan Ermeniler'in 1914 yýlýnda bölgeden göç etmesi üzerine 11'inci Yüzyýl'da yapýldýðý belirtilen kilise de kaderine terk edildi. Ýddiaya göre, yýllar içinde harebeye dönen kilisenin bir kýsmý ahýr, bir kýsmý odunluk ve samanlýða dönüþtürüldü. Son dönemde ise kilisenin kalýntýlarýnýn bulunduðu bölge çöplük alaný olarak kullanýldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müzeler Genel Müdürlüðü, Batman Valiliði ile Beþiri Kaymakamlýðý'ný uyardý. Uyarý üzerine hareket geçen Valilik ve Kaymakamlýk, kilisede temizlik çalýþmasý baþlattý. Bir hafta süren ve 20 iþçinin katýldýðý temizlik çalýþmasýnda bölgeden toplam 10 ton çöp çýkarýldý.

Restorasyon yapýlacak Kilise kalýntýlarý arasýndaki

tezek, saman, taþ, odun ve kimyevi, evsel atýklarý toplanarak, poþetlendi. Kilisenin ana giriþ kapýsýndaki ahýr da yýktýrýldý. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, çöplerden temizlenen tarihi kilisenin restorasyon çalýþmalarýnýn da yapýlacaðýný söyledi. Kilisede turizm amaçlý restorasyon çalýþmalarýna baþlanacaðýný belirten Uluçam, "Valilik ile birlikte Batman sýnýrlarýndaki tarihi yapýtlarýn tümünün tespit edilmesine yönelik envanter çalýþmasý baþlatýldý. Bu tarihi kilisede restorasyon çalýþmalarý yapýlýp turizme kazandýrýlacak" dedi.


POLÝTÝKA

17 MAYIS 2012 PERÞEMBE

30 yýllýk Dev-Yol davasý düþtü Ankara 6. Aðýr Ceza Mahkemesi, 30 yýllýk Dev-Yol ana davasýnýn son sanýðý Yaþar Kanbur hakkýndaki davanýn zamanaþýmýndan düþürülmesine karar verdi. Savaþ katýldý. Yargýtay'ýn bozma ilamýna uyulup uyulmamasýna iliþkin beyaný sorulan Kanbur'un avukatý Ömer Kavili, ''müvekkilinin aleyhinde tek bir delil bulunmadýðýný, lehindeki delillerin ise yok edildiðini'' savunarak, mevcut durumda, Yargýtay'ýn bozma ilamýna uyulup uyulmamasýna iliþkin görüþ bildirmeyeceklerini ifade etti ve ''Mahkemenin takdirini görmek istiyoruz'' dedi.

Y

argýtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma kararýnýn ardýndan Ankara 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruþmaya sanýk Yaþar Kanbur, avukatý Ömer Kavili ve þikayetçi Resmigül Þahin'in avukatý Selim

kalkýþmaya iþtirak suçundan 15 yýl hapse mahkum edildiðini hatýrlattý. Kanbur, dilekçesinde, ''30 yýl boyunca yargýlandýðým bu davada, her aþamada beyan ettiðim gibi suçsuzluðumu ve beraat talebimi yinelememe karþýn, bugün zamanaþýmý gibi gerçeklerin ortadan çýkmadan davanýn bitirilmesini kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum'' ifadesini kullandý.

1982'de baþlamýþtý

Zamanaþýmýndan düþme talebi

Sanýk Kanbur ise mahkemeye verdiði yazýlý savunmada, 1982'de baþlayan davada Ankara Sýkýyönetim Komutanlýðý 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nce 1989'da TCK'nýn 146/3. maddesi uyarýnca, anayasal düzeni zorla deðiþtirmeye

Cumhuriyet Savcýsý Murat Yýlmaz, Yargýtay'ýn bozma ilamýna uyulmasýný istedi. Mahkeme heyeti, Yargýtay 9. Ceza Dairesi'nin bozma ilamýna uyulmasýna oybirliðiyle karar vererek, duruþmaya devam etti. Duruþmada daha

sonra, soruþturmanýn geniþletilmesi talebi olmadýðýný bildiren Savcý Yýlmaz, esas hakkýndaki görüþünü açýkladý. Sanýk hakkýnda ''Anayasal düzeni zorla deðiþtirmeye kalkýþmak'' suçundan görülen yargýlamada, suç tarihinin 5 Mart 1982 olduðuna iþaret eden Savcý Yýlmaz, eyleme iliþkin 765 sayýlý TCK'daki 30 yýllýk zamanaþýmý süresinin dolmasý nedeniyle ''düþme kararý'' verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Yargýtay'ýn bozma ilamýný dikkate alarak, 765 sayýlý TCK'nýn 146. maddesi uyarýnca yapýlan yargýlamada, kanunun 102/1. ve 104/2. maddelerinde belirtilen 30 yýllýk zamanaþýmý süresinin dolmasý nedeniyle, davanýn düþürülmesine karar verildiðini açýkladý.

ETA müzakere istiyor

Ýspanya'da Bask bölgesinin baðýmsýzlýðýný savunan ETA, Ýspanyol ve Fransýz hükümetleriyle doðrudan görüþmek için bir delegasyon oluþturduðunu açýkladý. ETA'ya jet yanýt veren Ýspanya, "Terör örgütüyle ne müzakere ettik, ne ediyor, ne de edeceðiz" dedi.

Ý

spanya'nýn kuzeydoðusundaki Bask bölgesinin baðýmsýzlýðý için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde bulunan ETA, Ýspanyol ve Fransýz hükümetleriyle "doðrudan diyalog" için bir delegasyon oluþtur-

du. Ýspanya'da 2010 Eylül'ünde ateþkes ilan eden ve 2011 Ocak ayýnda bunu kalýcý, genel ve uluslararasý gözlemciler tarafýndan geçerliliði doðrulanabilir duruma çevirip, silahlý faaliyetlerini býrakma kararý alan

ETA, Bask bölgesinde kalýcý bir çözüm için Ýspanyol ve Fransýz hükümetlerine "zaman geçirmeksizin" üçlü doðrudan diyalog çaðrýsýnda bulundu. ETA, "Bask'taki mevcut durumun kimseye fayda saðlamadýðýný ve bu durumu uzatmanýn yeni önyargýlar oluþturacaðýný" savundu. Son yýllarda Avrupa'da birçok deðiþim olduðundan, bazý eski sorunlarýn çözülmesine raðmen yeni sorunlarýn çýktýðýndan bahseden ETA, "Bask'taki çatýþmanýn adil, demokratik ve kalýcý çözümü için baþlayacak bir süreci Avrupa

toplumunun ve onun kurumlarýnýn teþvik etmesi ve desteklemesi gerektiðini" öne sürdü. Ýspanya'dan jet yanýt ETA'nýn çaðrýsýna Ýspanyol hükümetinden jet yanýt geldi. Ýspanya Ýçiþleri Bakaný Fernandez Diaz, "Hükümet, terör örgütü ile ne müzakere etti, ne ediyor, ne de edecek" dedi. Mecliste konuþma yapan Diaz, "Silah býrakmak için diyaloga gerek yok" diyerek, "ETA'nýn artýk Ýspanyollarýn yaþamlarýný ve hükümetin adýmlarýný þartlandýracak konumda olmadýðýný" ifade etti. Diaz, ETA'nýn

kendini feshetmesi veya silah býrakmasýný doðrulamak için uluslararasý gözlemcilere gerek olmadýðýný, bunun için Ýspanyol polis ve jandarmasýnýn yeterli olacaðýný söyledi. Bask özerk yönetiminin içiþlerinden sorumlu üyesi Rodolfo Ares de ETA'nýn Ýspanyol ve Fransýz hükümetlerine yaptýðý doðrudan diyalog çaðrýsýyla bu kurumlarý þartlandýrma niyetinde olduðunu ve bunu asla kabul edemeyeceklerini söyledi. Ares, ETA'dan tek beklenenin örgütü feshetmek olduðunu yineledi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

17 MAYIS 2012 PERÞEMBE

ÝÇ-DIÞ HABERLER

ABD'den Uludere itirafý Wall Street Journal gazetesi, Uludere'de meydana gelen ve 34 kiþinin hayatýný kaybetmesine neden olan hava operasyonunun, ABD'nin verdiði istihbarat üzerine gerçekleþtirildiðini bildirdi.

G

azetenin ABD Savunma Bakanlýðý yetkililerine dayandýrdýðý haberinde, operasyonun ABD yapýmý bir insansýz hava aracýnýn verdiði istihbarata baðlý olarak yapýldýðý öne sürüldü. ABD Savunma Bakanlýðý'ndan üst düzey bir yetkili, "Kararý Türkler verdi. (Operasyon) ABD'nin kararý deðildi" dedi. ABD'li yetkililer, daha önce Türkiye ile istihbarat paylaþýmýnýn sürdüðünü söylemiþ ancak Uludere'de sivil can kayýplarýna neden olan operasyonun istihbaratýnýn ABD'den geldiði iddialarýný kabul etmemiþti. WSJ'ýn haberiyle ABD'li yetkililer bu iddialarý ilk kez doðrulamýþ oldu. ABD, Kasým 2007'de Türkiye'ye PKK ile mücadelesinde insansýz hava aracý ile istihbarat desteði vermek amacýyla Ankara'da Ortak Ýstihbarat Bütünleþme Hücresi'ni kurdu. Merkezde, ABD'li ve Türk subaylar yan yana oturarak insansýz hava araçlarýndan gelen gerçek zamanlý görüntüleri izliyor.

Olay gecesi ne oldu? WSJ'nin ayrýntýlarýna ulaþtýðý ABD Savunma Bakanlýðý'nýn olayla ilgili raporuna göre, 28 Aralýk gecesi ABD'ye ait insansýz hava araçlarý, sýnýrýn Irak

tarafýnda Türkiye'ye doðru ilerleyen bir konvoyun varlýðýný tespit etti. Ankara'daki Bütünleþme Hücresi'nde bulunan ABD askeri görevlileri, PKK'lýlarýn tarafýndan sýkça kullanýlan bir geçiþ noktasý olan bu bölgede tespit edilen konvoydakilerin PKK'lý mý yoksa sivil mi olduðunu belirleyemedi. Bunun üzerine, ABD tarafý Türkiye'ye durumu bildirdi. Rapora göre, Ankara'daki hücrede bulunan ABD'li görevliler, Türk tarafýna konvoyu daha yakýndan görebilmeleri amacýyla insansýz hava aracýný yaklaþtýrabileceklerini iletti. Ancak Türk tarafý bu öneriyi kabul etmeyerek, aracýn daha uzak bir noktaya yönlendirilmesini istedi. ABD de bu talebi kabul ederek aracýn yerini deðiþtirdi. ABD'li yetkililere göre, bu tarz isteklere uyulmasý standart bir prosedür.

ABD'de ortalýk karýþtý Uludere olayý, ABD'de insansýz hava araçlarýna iliþkin istihbaratýn yabancý devletlerle paylaþýlmasýna iliþkin tartýþmalarý da iyice alevlendirdi. Beyaz Saray ve Kongre'nin gündeminde bir süredir yer alan, "Öldürücü insansýz hava aracý teknolojimiz konusunda müttefik-

lerimize ne kadar güvenebiliriz?" sorusu yeniden tartýþmaya açýldý. Hükümetlerin militanlara karþý harekete geçmediði ya da geçemediði Pakistan ve Somali gibi ülkelerde, ABD, terörist olduðundan þüphelenilen kiþilerin yerlerinin tespit edilmesinde ve bu kiþilerin öldürülmesinde silahlý insansýz hava araçlarý ile özel operasyon timlerinden faydalanýyor. ABD, Yemen'de, insansýz hava aracý operasyonlarýný hükümetin onayýna baðlý olarak gerçekleþtiriyor. Türkiye'de ise operasyonlar için istihbarat saðlýyor ancak saldýrýlarda doðrudan

rol oynamýyor. Standartlar farklý WSJ haberinde, halen görevde olan ve eski ABD'li yetkililerin ifadelerine göre, bu tür anlaþmalarýn dezavantajýný bu ülkelerin ABD istihbaratýný Pentagon ve CIA'in kontrol edemediði þekillerde kullanmalarý olarak tanýmladý. WSJ'ye göre, insansýz hava aracý teknolojisini kullanan ülkelerin "meþru hedef" standartlarý birbirinden farklý. Dolayýsýyla bu ortaklýklar ABD'nin kendi güvenliðini çok da ilgilendirmeyen meselelere dahil olmasý

anlamýna geliyor. Temsilciler Meclisi Ýstihbarat Komitesi Baþkaný Cumhuriyetçi Mike Rogers, WSJ'ye yaptýðý açýklamada, "Ya bu istihbarat yabancý bir hükümete verilir ve onlar da bu

istihbaratla yanlýþ bir þey yaparsa? Ya bu istihbarat onunla yanlýþ bir þey yapmak isteyen birilerinin eline geçerse?" diyerek kaygýlarýný dile getirdi.

Baðýmsýzlýk için imzalýyorlar ABD ve Ýsrail'in Suriye politikasý deðiþti Merkezi Irak hükümeti ile yaþanan sorunlarýn çözülememesi üzerine baðýmsýzlýk tartýþmalarýn arttýðý Kuzey Irak'ta Kürtler, baðýmsýzlýk için imza kampanyalarý düzenliyor. Sadece Duhok'ta þimdiye kadar 300 bin kiþinin baðýmsýzlýk için imza verdiði belirtildi. Merkezi Baðdat hükümeti ile Kerkük baþta olmak üzere sorunlu bölgeler, petrol gelirleri ve üretimi konusunda sýkýntýlar yaþayan Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi, baðýmsýzlýk tar-

týþmalarýný gündeme getirirken, baðýmsýzlýk için imza kampanyalarý düzenlendi. Duhok'ta bulunan Bayrak Grubu tarafýndan 15 gün önce baþlatýlan imza kampanyasýnda þimdiye kadar sadece Duhok'ta 300 bin imza toplanýrken, kampanyanýn Kuzey Irak'ýn diðer kentlerinde ve Avrupa'da da devam ettiði belirtildi.

Barzani iþaret etmiþti Ýmza kampanyasýný düzenleyen Bayrak Grubu üyesi Cihat

Muhammed, Avrupa'da bulunan Kürtlerden þimdiye kadar 3 bin kiþinin baðýmsýzlýk için kampanyaya imzasý ile destek verdiðini söyledi. Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani daha önce yaptýðý açýklamada, Irak Baþbakaný Nuri El Maliki'yi diktatörlük kurmakla eleþtirerek, sorunlarýn anayasaya baðlý olarak çözülmesini, çözüm olmamasý durumunda baðýmsýzlýk için Eylül ayýnda referanduma gidebileceklerini söylemiþti.

Ýsrail ve ABD'nin Suriye politikasý deðiþiyor. Ýsrail'in artýk Beþþar Esad'ýn gitmesinden yana olduðu ve ABD'nin de Suriyeli muhaliflere yaptýðý silah yardýmýný artýrdýðý belirtildi.

H

aaretz gazetesine göre, Ýsrail Askeri Ýstihbarat Baþkaný Tümgeneral Aviv Kochavi, iki hafta önce Amerika'ya gizli bir ziyaret gerçekleþtirdi. Gazete, Kochavi'nin Beyaz Saray, Savunma Bakanlýðý ve CIA genel merkezinde üst düzey yetkililerle gizli temaslar gerçekleþtirdiðini yazdý. New York'ta Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bazý ülkelerin temsilcileriyle görüþen Ýsrailli yetkilinin, baþlýca gündem maddesi Suriye kriziydi. ABD'li diplomatik kaynaklar, bu temaslarýn Ýsrail istihbarat birimlerinin Suriye politikasýnýn deðiþtiðini ortaya çýkardýðýný belirtti. Þimdiye kadar Esad yönetiminin kalmasýnýn çýkarýna olduðunu düþünen Ýsrail'in, artýk Beþþar Esad'ýn gitmesinin daha yararlý olacaðýna inandýðý belirtildi. Ýsrail'e göre tek sorun Esad'ýn gitmesinin ne kadar zaman alacaðý. Ýsrail'in yaný sýra Obama yönetimi de Suriye politikasýnda farklý bir strateji benimsedi.

ABD'nin stratejisi deðiþti Washington Post gazetesi, Þam rejimine karþý savaþan Suriyeli muhaliflerin, ABD'nin koordinasyonunda, Körfez ülkelerinin saðladýðý maddi yardýmlarla son haftalarda daha fazla sayýda ve güçlü silahlar edinmeye baþladýklarýný yazdý. Suriyeli muhaliflere giden silahlarýn Þam, Ýdlib ve Lübnan sýnýrý yakýnýndaki Zabadani'de depolandýðý belirtiliyor. Körfez ülkelerinin ise ABD koordinasyonunda muhaliflere silah saðladýðý savunuldu. Washington Post, bölgede týrmanan krizin Türkiye'yi endiþelendirdiði, Ankara'nýn en büyük kaygýsýnýnsa ABD'nin izleyeceði politika olduðunu kaydetti.

Müslüman asker endiþesi Kochavi'nin, Lübnan'da Hizbullah'ýn artan gücüne karþý Birleþmiþ Milletler yetkililerini uyardýðý da belirtildi. Ýsrail'in, Lübnan'da görev yapan BM Barýþ Gücü'ndeki (UNIFIL) askerlerin çoðunluðunu Müslüman askerlerin oluþmasýndan rahatsýz olduðunu gizli görüþmelerde ilettiði ifade edildi. Ekonomik kriz nedeniyle Fransa, Ýspanya ve Ýtalya gibi ülkelerden gelen askerlerin sayýsýnýn azalmasýyla, Endonezya gibi Müslüman ülkelerden gelen askerler BM Barýþ Gücü'ne alýnmýþtý.

Irak'ta ipler kopuyor

þim Grubu'na (Goran) bakanlýk verilmesi için yaptýðý teklif üzerine çok sert karþýlýk gördüðünü belirtti. Maliki, Kerkük'ün Irak'ýn bir parçasý olduðunu anlatýrken, "Hiç kimse Kerkük Kürtler'in, Araplar'ýn veya Türkmenlerin'dir diyemez" dedi. Maliki, Kürt Bölgesinin yolsuzluk yapan ve terör olaylarýna karýþan kiþilerin yuvasý haline geldiðini iddia etti. Barzani'den sert yanýt

K

ürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani, Maliki'nin içindeki saklý kini açýkça ortaya koyduðunu, Irak'ýn bütünlüðüne sahip çýkýyormuþ gibi konuþurken herkesi suçlayan ifadeler kullandýðý, bu durumda ellerinde bulunan kendisi ile ilgili belgeleri açýklamak zorunda kalacaklarýný söyledi. Irak Baþbakaný Nuri el Maliki, NRT kanalýnda, "Sanki Kürdistan Irak'a deðil, Irak Kürdistan'a baðlý" derken Bölgesel Kürt yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'yi kast ederek "O adam" dedi. Baþbakan Maliki, Kuzey Irak'taki Kürt bölgesini koruyan Peþmergeler için ayrýlan bütçenin bölgeye ayrýlan yüzde 17'lik dilimin içinde olduðunu, bunlar için ayrý para istenmesinin anayasaya aykýrý olduðunu söyledi. Maliki, Irak hükümeti kurulurken Barzani'ye Irak Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtsever Birliði'ne muhalif 'Deði-

Bu sözler Kürt lider Mesut Barzani'nin sert tepkisine neden oldu. Barzani'nin Baþkaný olduðu Kürt yönetimi adýna yapýlan açýklamada, Baþbakan Maliki'nin Irak'ýn bütünlüðüne ve anayasasýna sahip çýkýyormuþ gibi konuþurken herkesi suçlayan ifadeler kullandýðý belirtildi. Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin internet siteleri ile Bölgesel Kürt Yönetimi'nin web sayfasýnda yer alan açýklamada, Baþbakan Maliki'nin daha önceki açýklama ve suçlamalarýna gereken yanýtýn verildiði, yine de ayný tutumunu sürdürdüðü ifade edildi. Açýklamada, artýk yapýlacak olan bir þey kalmadýðý ve sadece Baþbakan Maliki ile yapýlan anlaþmalara iliþkin Irak kamuoyuna sunulduðunda herkesin gerçeði göreceði kaydedildi. "Baþbakan Maliki yapmýþ olduðu bu son açýklamalarla içindeki saklý kini açýkça ortaya koymuþtur" denilen açýklamada, Kürt halkýnýn meþru liderliðine yöneltilen suçlamalara açýklýk getirmek amacý ile tasvip edilen yöntem olmadýðý halde mecbur kalýndýðý için Maliki'nin imzaladýðý bazý belgelerin yayýnlanacaðý kaydedildi.


SPOR

17 MAYIS 2012 PERÞEMBE

11

Edemen'den TFF'ye çaðrý Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor'un Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen, ''TFF, Ofspor-Tokatspor maçýna özellikle dikkat etmeli'' dedi. K

ulüp Baþkaný Edemen ikinci baþkan Mahmut Yaþa ve basýn sözcüsü Kenan Aksu ile kulp binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, Diyarbakýrspor'un hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Bugsaþspor maçýyla lig süreciðini tamamlayacaðýný söyledi. Diyarbakýrspor ile Tokatspor arasýnda kümede kalma mücadelesinin son haftaya taþýndýðýný, bu nedenle kendi maçlarý kadar Tokatspor maçýnýn da büyük önem taþýdýðýný ifade eden Edemen, þöyle konuþtu: OFSPOR - TOKATSPOR MAÇINA DÝKKAT ''Ofspor-Tokatspor maçý ile ilgili bize ulaþan farklý bilgiler var. Bundan çok büyük rahatsýzlýk duyduk. Bu nedenle TFF, Ofspor-Tokatspor maçýna özellikle dikkat etmeli. Bunun yaný sýra bizim maçýmýz kadar Ofspor-Tokatspor maçýna da çok iyi hakemler görevlendirilmelidir. "ANKARA'DA YALNIZ KALMAYALIM" Bugsaþspor maçýnda galibiyeti hedefliyoruz. Ancak bunu ger-

çekleþtirebilmemiz için taraftar desteðine ihtiyacýmýz var. Ankara'daki Bugsaþspor maçýnda en az 2 bin 500 taraftarla olmalýyýz. Yasa gereði bizim taraftar götürme hakkýmýz yok. Bu nedenle kent yönetimi ve sivil toplum kuruluþlarýnýn organize yaparak en az 50 otobüsle seyircilerimizi maça taþýmalýdýr. Buna çok büyük ihtiyacýmýz var. Diyarbakýrspor'un kaderinini tayin edecek bu maç için herkesin üzerine düþen görevi yerine getirmesini bekliyoruz. Diyarbakýrspor bu kentte yaþayan herkesin takýmýdýr.'' AMÝR AZMÝ OLAYI KAPANDI Baþkan Edemen, 3 sezon önce transfer edilen ancak kulüpten alacaðý bulunduðu için FÝFA'ya baþvuran Mýsýrlý futbolcu Amr Azmi'ye 115 bin dolar ödeme yaptýklarýný vurgulayarak, ''Bu ödeme sayesinde Diyarbakýrspor'un 6 puanýn silinme tehlikesinin sona erdi'' diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Diyar'da hazýrlýklar sürüyor T

eknik direktör Levent Numanoðlu nezaretindeki idmanlarýna koþu ve kültür fizik hareketleriyle baþlayan Yeþil-kýrmýzýlýlar, daha sonra teknik taktik aðýrlýk çalýþmalar ile ceza alaný dýþýndan ve içinden çeþitli ceza atýþlarý yaptýlar. Yaklaþýk iki buçuk saat süren idmaný yönetim kuruluda izlerken YeþilKýrmýzýlý ekip hazýrlýklarýný Cuma günü tamamlayarak Cumartesi günü öðlen uçaðýyla Ankara'ya giderek kampa girecek. Teknik Direktörü Levent Numanoðlu, Diyarbakýrspor zorlu virajlarý kolaylýkla alýp ligde kalýþýný ilan edecektir diyerek, "hafta sonu deplasmanda oynacaðýmýz Buðsaþspor maçýnda en iyi sonucu alýp Lig'de kalmayý hedefliyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun, bizim için fark etmez. Bizim için tek düþünce sahadan galip ayrýlmaktýr. Bu bizim için gereklidir. Hazýrlýklarýmýz devam ediyor. Futbolcularýmýn moral ve motivasyon yönünden maç saatine kadar hazýr duruma getireceðim" þeklinde konuþtu.

Tokat 25 otobüs Diyarbakýr sýfýr H

afta sonu hayati bir kader maçýna çýkacak olan Diyarbakýrspor, Ankara'da Bugsaþspor ile oynayacak. Ligde son hafta oynanacak karþýlaþmalar sonunda Tokatspor ve Diyarbakýrspor'dan bir takým daha 3.ligin yolunu tutacak. 4 gol averajý bulunan Diyarbakýrspor, Ankara'da alacaðý puanlara göre önümüzdeki sezon kendi kaderini kendi belirleyecek. Tokatspor ise deplasmanda Ofspor ile oynayacak ve Ankara'dan gelecek haberi bekleyecek. Son gelen bilgilere göre Tokat Valiliði, Belediye ve sivil toplum kuruluþlarý hafta sonu için 25 otübüs kaldýracaklar. Ayrýca Tokatlý iþadamlarý Of maçý için özel prim verileceði kaydedildi.

Uykur: Lig'de kalmak için dua edeceðim Spor Toto 2.lig'de kümede kalma mücadelesi veren Diyarbkýrspor'un Fanatik Taraftarý Ali Uykur, "hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Buðsaþspor maçýnda en iyi sonuçla dönerek takýmýn Lig'de kalmasý için dua edeceðim" dedi.

A

li Uykur yaptýðý açýklamada, Diyarbakýrspor'un Lig'de kalmasý için dua edeceðim Diyarbakýr'ýn tek eðlencesi spor'dur . Insanlarýn bakýþ acýsý deðiþecektir. Hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Buðsaþspor maçýna giderek takýmýmýma destek vereceðim. Ankara'da bulunan tüm hemþehrilerimizi bu zorlu karþýlaþmada takýmýza sahip çýkalým. Oyuncularýmýz sahada iyi

mücadele örneði göstereceklerine inanýyorum" dedi. Rakiplerinin ise play-off hesaplarý yaptýðýný belirten Uykur, þöyle devam etti: '' Buðsaþspor maçý bizim için son derece önemli.bir karþýlaþmadýr. Son haftalarda iyi bir çýkýþ yakaladýlar ve özellikle de kendi sahalarýnda kolay maç kaybetmiyorlar. Bu maça da galibiyet için çýkacaklarýný biliyoruz. Bizi zorlu bir 90 dakika bekliyor'' dedi. Di-

yarbakýrspor'un hedefi olan bir takým olduðuna vurgu yapan Uykur , ''Futbolcularýn kendilerine bir hedef çizmiþ olmasý güzel bir olay. Çünkü, hedefi olan futbolcular kendini iyi motive eder. Takým kolej havasý yakalamýþ durumda ve bu havayý bozmamak için sezon sonuna kadar devam ettirmek gerekir'' dedi. Taþkýn Civelek

Mansur : 2.Lig'e çýkacaðýz Spor Toto 3. lig 1. grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ligi 3. sýrada bitirerek PlayOff'a kaldý.

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un baþarýlý orta saha oyuncusu

ve takým kaptaný Mansur Çalar yaptýðý açýklamada, "Takým olarak çalýþmalarýmýz neþe içinde geçiyor. Ýzmir'de oynayacaðýmýz Play- off maçýnýn ilk karþýlaþmasýnda Bayrampaþaspor ile önmeli maç oynayacaðýz. Play- off adýna yakýþýr bir biçimde tüm arkadaþlarýmýzla beraber sahada iyi mücadele göstererek Diyarbakýr'a þampiyon olarak dönmek istiyoruz ve tek amacýmýz bu Diyarbakýr halkýna ve

taraftarýmýza bir parçada olsa bu mutluðu yaþatmak" dedi. Çalar ilk maçýmýzý 21 Mayýs saat:18:00'da Bayrampaþaspor ile oynayacaðýz galip gelmemiz durumunda Gümüþhanespor-Hacettepespor maçýnýn galibi ile 24 Mayýs'ta yine Ýzmir de final maçýna çýkacaðýz. Sezon baþlarken çok zorlu süreçlerden geçtik" ifadesini kullandý.


12

CMYK

17 MAYIS 2012 PERÞEMBE

17.05.2012 Gazete Sayfaları  

17.05.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you