Page 1


2

Saðlýk

17 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Estetikte doðru bilinen yanlýþlar Günümüzde güzel bir görünüme kavuþmak adýna pek çok insan botoksla gençleþme, liposuctionla yað aldýrma, meme büyütme, burun estetiði gibi iþlemler için estetik cerrahlara baþvuruyor. 2- "Benler ve cilt lezyonlarýna býçak deðdirilmemelidir"

5- "Düzenli botoks yaptýrýlmayan bölge ilk halinden daha kötü görünür"

Halk arasýnda ciltteki benler ve benzeri oluþumlar için "Býçak deðerse daha kötü olur" þeklindeki söylemle, ameliyatýn zararlý olduðu yönünde yanlýþ bir inanýþ vardýr. Oysaki vücudun belli bölgelerinde ben sanýlan oluþumlar cilt kanserinin habercisi olabilir. Bu oluþumlar bir dermatolojiuzmanýna baþvurulmadýðý ve gerekli kontroller yapýlmadýðý takdirde, ölümle sonuçlanan ciddi tablolara kadar gidebilmektedir. Bu nedenle bazý benlerin mutlaka alýnmasý gerekir.

"Kýrýþýklýklarýndan kurtulmak için botoks yaptýran bir hastanýn cildi, ilacýn etkisi geçtiðinde bir kez daha bu uygulamayý yaptýrmadýðý takdirde eskisinden daha kötü görünür" diye bir inanýþ vardýr. Ancak bu yargý doðru deðildir. Kiþi botokslu görünümüne çok alýþtýðý ve eski durumunu hatýrlamadýðý için o bölge daha kötü oldu diye düþünür. Botoks uygulanan alan, uygulama yapýlmayan dönemlerde daha iyi görünebilir ama asla daha kötü bir görünüm vermez.

A

ncak estetik cerrahi ile ilgili kulaktan dolma bilgiler, hastalarý hayal kýrýklýðýna uðratýp, istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. MemorialÞiþli Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Kaya Yýldýz, estetik cerrahide doðru olarak bilinen yanlýþlar hakkýnda bilgi verdi.

1-"Estetik ameliyatlar sadece kýþ mevsiminde yapýlýr" Estetik operasyonlar her mevsim yapýlabilen ameliyatlardýr. Ancak yazýn gerçekleþtirilen operasyonlarýn sonrasýnda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardýr. Bu da estetik ameliyat yapýlan ve dikiþ atýlan bölgenin güneþten korunmasý gerekliliðidir. Bunun için yüksek koruma faktörlü güneþ kremleri, þapka ve þemsiye kullanýlabilir.

3- "Liposuction zayýflamak için kullanýlan bir yöntemdir" Liposuction, zayýflamak amacý ile deðil, vücut þeklini düzeltmek için kullanýlan bir yöntemdir. Örneðin bir kadýn basen bölgesindeki fazlalýklardan egzersiz ve diyete raðmen kurtulamýyorsa bu yöntemden fayda görecektir. Tüm vücutta yaygýn bir kilo artýþý ya da obezite söz konusu ise; liposuction hastanýn diyet ve egzersiz yaptýktan sonra veremediði yaðlarý için uygulanýr.

4- "Botoks yýlan zehridir ve kiþiye zarar verebilir" Botoks, halk arasýnda yanlýþ bilindiði gibi yýlan zehri deðil, bozulmuþ konservelerde oluþan bakterinin oluþturduðu bir maddedir. Uygun dozlarda yapýlan botoks ile cilt kýrýþýklýklarýnýn tedavisinde son derece baþarýlý sonuçlar alýnabilir.

6- "Meme büyütme ameliyatý olan kadýnlar bebeklerini emziremez"

Kalp hastalýklarý, hemen hemen tüm toplumlarda en sýk görülen ölüm nedenlerinden biridir

G

eliþmiþ toplumlardaki hareketsiz yaþam, saðlýksýz beslenme ve aþýrý stres, kalp hastalýklarýný tetikleyen en önemli unsurlarýn baþýnda geliyor Central Hospital'dan Diyetisyen Selma Turan, 08-15 Nisan Kalp Saðlýðý Haftasý'nda kalp ve damar hastalarýna beslenme konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Kalbe kan taþýyan damarlarýn deforme olmasý kalp rahatsýzlýklarýný tetikliyor. Ýnsanlar yaþlandýkça damarlarý da yaþlanýyor. Diyetisyen Selma Turan, yaþlanmayý yavaþlatmak için damarlarýn iyi korunmasý gerektiðini ifade ediyor ve ekliyor: "Kalp hastalarýnýn aþýrý kilodan, yüksek kolesterolden ve kan basýncýndan, ürik asit düzeyinden, fazla yaðlý ve proteinli beslenmeden, yoðun stresten, hareketsizlikten ve sigara ile alkol kullanýmýndan kaçýnmalarý gerekiyor." Dyt. Turan, kan basýncýný düzenle-

KOLESTEROL KALP DÜÞMANI Kan basýncýnýn yüksekliði damar yaþlanmasýna sebep olur. Bu sebeple iyi dengelenmesi gerekir. Düzenli ölçümlerde kan basýncý 140/90'dan yüksek olan kiþilerin mutlaka kardiyoloji uzmanýna baþvurmasý gerekmektedir. Kan basýncýnýn yüksekliði damarlarýn serleþmesinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Damarsal yaþlanmanýn ikinci nedeni ise, kolesteroldür. Damarsal yaþlanma erkeklerde, kadýnlara göre daha sýk ve daha erken yaþta baþlar. Kadýnlarda damarsal yaþlanma, genellikle menopoza kadar görülmez. Yetiþkin bir insanda total kan kolesterolü 200 mg'yi geçmemelidir. Ýyi

Alzheimer'da korkutan rakam

Ý

zmir'in Gaziemir Belediyesi tarafýndan düzenlenen seminerde Dünyada 30 milyon, Türkiye'de ise 300 bin alzheimer hastasý olduðu belirtildi. Gaziemir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadýn Meclisi tarafýndan Irmak Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde 'Evde Hasta Bakým ve Alzheimer' konulu seminer düzenlendi. Evde hasta bakýmý ile ilgili bilgiler veren uzmanlar, alzheimer hastalýðýnýn her geçen gün yaygýnlaþtýðýna

Burun, yüze sabitlenmiþ bir yapýdýr Dolayýsýyla doðru yapýlmýþ bir burun ameliyatýndan sonra yýllar geçse de burun ucunda düþme olmamaktadýr. Burun ameliyatlarý konusunda toplumdaki yanlýþ inanýþlardan biri de burun tamponlarýnýn hastaya acý verdiðidir. Ancak yýllar önce yapýlan burun ameliyatlarýndaki gibi gazlý bezden yapýlan burun tamponlarý yerine "silikon" denilen yumuþak maddelerden yapýlan ve alýnýrken acýtmayan tamponlar kullanýlmaktadýr. Bazý hastalarda ise tampon uygulamasýna gerek bile kalmayabilir.

Estetik ameliyatlar, plastik cerrahlarýn yaptýðý operasyonlarýn yalnýzca yüzde 20- 30'unu kapsamaktadýr. El cerrahisi, yüz yaralanmalarý, doðumsal anomaliler, açýk yaralar, cilt kanserleri, yanýðýn erken ve ileri dönem bozukluklarý gibi birçok alanda ameliyatlar gerçekleþtirilmektedir.

7- "Göz kapaðý estetiði göze zarar verir"

10- "Plastik cerrahlar dikiþ attýðýnda ciltte iz kalmaz"

Göz kapaðý estetiði yaþlanmanýn etkilerini yok etmek ya da düþük göz kapaðý sorununu ortadan kaldýrmak için yapýlan önemli bir operasyondur. Bu ameliyatýn göze zarar vermesi söz konusu deðildir. Aksine birçok hastada ileri yaþta ortaya çý-

kolesterol (hdl) 35-40 mg'nin altýnda, kötü kolesterol (idl) 100 mg'nin üstünde olmamalýdýr. Kolesterolün yükselmesine neden olan yaðlý veya yaðda kýzarmýþ etler, sakatatlar, yaðlý pastalar, kurabiyeler, karides ve midye gibi deniz ürünleri, tereyaðý, peynir, kaymak, krema, sert margarinler, 500 gramdan fazla süt/yoðurt, alkollü içecekler ve meþrubatlar aþýrý tüketilmemelidir.

KALP SAÐLIÐINI KORUMAK ÝÇÝN... Q Yemekler bitkisel yaðlarla hazýrlanmalýdýr. Q Yumurta haftada 2 kez haþlama olarak tüketilmelidir. Q Haftada 2 kez kýrmýzý et, diðer günler tavuk ve balýk yenmelidir. Balýk iyi kolesterolü yükseltir, trigliseriti düþürür. Q Meyve ve sebze bol bol tüketilmelidir. Q Sarýmsak bol miktarda potasyum, fosfor, selenyum, A ve C vitaminleri ile 75 farklý madde içermekle birlikte kan damarlarýný geniþletir ve kanýn pýhtýlaþmasýný önler. Bu nedenle sarýmsak sýk sýk tüketilmelidir. Q Kuru baklagiller bol bol tüketilmelidir. Q Yer fýstýðý, ceviz, badem, fýndýk, fýstýk, ayçekirdeði, kabak çekirdeði gibi kuruyemiþlerin çok faydalý olduðu unutulmamalýdýr. Örneðin cevizin içerisinde balýktaki gibi Omega-3 yað asitleri vardýr. Ancak kilo problemi olan bireyler kuruyemiþleri aþýrý tüketmemelidir. Beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar, tam tahýllý veya tam buðday ekmekleri tercih edilmelidir.

deðinerek, hastalýkla ilgili çarpýcý rakamlar verdiler. Türkiye Alzheimer Derneði Ýzmir Þube Baþkaný Nöroloji Uzmaný Dr. Aysel Gürsoy, dünyada 30 milyon, Türkiye'de 300 bin, Ýzmir'de ise 7 bine yakýn alzheimer hastasý olduðunu belirtti. 65 yaþ üstü her 25 kiþiden birinde, 80 yaþ üstü her 3 kiþiden birinde alzheimer hastalýðý görüldüðüne deðinen Dr. Gürsoy, "Günümüzde hastalýða yakalanan kiþi sayýsýnda büyük bir artýþ görülüyor. Hastalýða yakalanmamak için beyni çalýþtýracak faaliyetlerde bulunarak, bol bol yürüyüþ yapmak ve düzenli bir yaþam tarzýna sahip olmak gerekiyor" diye konuþtu.

8- "Estetik ameliyattan sonra burun düþebilir"

Silikon uygulanan bölge meme dokusundan baðýmsýz olduðundan böyle bir risk yoktur. Meme büyütme operasyonu sonrasý bebek sahibi olan kiþi, rahatlýkla bebeðine süt verebilir. Halk arasýnda yanlýþ bilindiði gibi meme protezlerinin yani silikonlarýn 10 yýlda bir deðiþtirilmesi gerekmez. Çünkü son yýllarda üretilen meme protezleri son derece güvenlidir ve patlamasý mümkün deðildir.

Kalbinizi iyi besleyin! mek için dikkat edilmesi gerekenleri ise þu þekilde sýralýyor: "Kalp hastalarý düzenli bir þekilde egzersiz yapmaya özen göstermeli, sigarayý býrakmalý, bel çevrelerini kontrol altýnda tutmalý. Ýdeal bel çevresi kadýnlar için 82 cm iken, bu oran erkekler için 88.5 cm. Özellikle tuz tüketimi günde 1-1.5 gr olmalý. Hastalar, doymuþ yaðlarý sýnýrlayarak yað tüketimini azaltýp kalsiyum ve magnezyum kullanýmýný çoðaltmalý. Ayrýca muz, kayýsý, patates gibi potasyum içerikli besinlerin tüketimi arttýrýlmalý."

kan göz kapaðý kaynaklý görme zorluðunun önlenmesi açýsýndan çok önemlidir.

9- "Plastik cerrahlar sadece estetik ameliyat yapar"

Bir yer yaralandýysa ya da kesilip dikildiyse mutlaka iz kalýr. Plastik cerrahlar ameliyatlarda izi saklamak ve daha az belirgin hale getirmek için gerekli donanýma sahiptir; ancak izleri tamamen yok etmek mümkün deðildir.

Topuklu ayakkabý uðruna saðlýðýnýzdan olmayýn

Podiatrist Nazlý Ekici, ''Hiç kimsenin aklýna giydiði ayakkabýnýn boyun aðrýsý yapacaðý gelmez ancak, ayakkabý sadece boyunla kalmýyor, beli, baldýrý ve tüm vücudu etkileyebiliyor. Bu nedenle topuk boyu ne çok uzun ne çok kýsa olmalý, denge saðlanmalý'' dedi.

A

yakkabý seçerken ayak saðlýðýný gözardý etmemek gerektiðine dikkati çeken Podomonia Ayak Saðlýðý Merkezi Kurucusu Nazlý Ekici, ayak saðlýðý için öncelikle ayaðýn þekline uygun ayakkabýlarýn seçilmesini önerdi. Ekici, geniþler düþüncesiyle dar alýnan ayakkabýnýn yolaçtýðý rahatsýzlýðýn yaný sýra parmaklarda þekil bozukluðuna, basma sorunlarýna, ayak mantarý ve nasýr oluþumuna yol açabildiðini kaydetti. Ekici, bu ayakkabýlarýn ayrýca burkulma ve bu nedenle ayak bileðinde incinmelere de yol açabileceðini vurgulayarak, þunlarý kaydetti: "Yüksek topuklu ayakkabý giyenlerde vücudun aðýrlýk merkezi öne kayar ve insan parmak ucunda yürüyormuþ gibi olur. Aðýrlýðý destekleme alaný daraldýðý için de dengenin çabuk bozulmasý sonucu düþme, ayak burkulmasý ve ayak bileðinde incinmeler meydana gelebilir. Yüksek topuklu ayakkabý giymek vücudun aðýrlýk merkezini öne kaydýrarak dize ilave yük bindirir. Bu da dizlerde aðrý ve ileri yaþlarda kireçlenmelere neden olur. Vücudun aðýrlýk merkezinin öne kaymasý belde kavis artýþýna neden olur. Bu da bel kaslarýnda aþýrý gerginlik ve aðrý yapar. Fazla kilolar, bu aðrýyý daha da çoðaltýr."

KADINLARDA ERKEKLERE ORANLA 5 KAT FAZLA Ekici, ayakkabý seçerken model ve renkten önce ayakkabýnýn rahatlýðýna dikkat edilmesi önerisinde

bulunarak, þöyle devam etti: "Ayrýca, ayakkabý doðal malzemeden imal edilmiþ olmalý. Dar kalýplý, üstü basýk, sivri burunlu, yüksek topuklu ayakkabýlar birçok saðlýk problemini beraberinde getirir. Özellikle yüksek topuk ve sivri burunlu ayakkabýtercih eden bayanlarýn ayak baþparmaðý dýþa doðru yönelir, ayaðýn iç yan kenarýnda da kemik çýkýntýsý oluþur. Halluk Valgus denilen bu sorun ayakkabý tercihleri nedeniyle kadýnlarda erkeklere oranla 5 kat fazla görülmektedir." Gün boyu ayaklara aðýrlýk yüklendiðinden akþama doðru þiþtiðini vurgulayan Ekici,'' Bu nedenle ayakkabýlarýn akþam alýnmasýný öneriyoruz. Böylece akþam alýnan ayakkabý rahat ise, gün boyu giydiðinizde rahatsýz etmez. Ayakkabýnýn uzunluðu ve geniþliði ayaðýnýzla orantýlý olmalýdýr. Yaþ ilerledikçe ayak tabanýndaçökme sonucu ayaklar uzar ya da geniþler, bu nedenle ayak numaranýzý aralýklý olarak kontrol edin. Saðlýklý bir ayak için ayakkabýnýn topuk yüksekliði 2,5 santimi aþmamalý'' diye konuþtu.


Diyarbakýr adliyesi önünde kavga D

iyarbakýr Adliyesi önünde iki grup arasýnda çýkan kavgada 3 kiþi yaralandý, çok sayýda kiþi gözaltýna alýndý. Diyarbakýr Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasý öncesi iki grup arasýnda tartýþma baþladý. Tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþtü. Býçaklarýn kul-

17 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

lanýldýðý kavgada 3 kiþi yaralandý. Yoðun güvenlik önlemleri alan polis, kavgaya karýþan çok sayýda kiþiyi gözaltýna aldý. Yaralanan 3 þahýstan birinin kavgayý ayýrmaya çalýþtýðý sýrada yaralandýðý öðrenildi. Polis, kavgaya karýþanlarý biber gazý kullanarak ayýrdý.

Valilikten patlayýcý açýklamasý

Cezaevinden yeni çýkmýþlar

Diyarbakýr Valiliði, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) öðrencilerin çantasýnda bulunan el yapýmý patlayýcýlarla ilgili açýklama yaptý. Gözaltýna alýnan 4 öðrencinin, iþledikleri bir suçtan dolayý 10 Aralýk 2012'de tutuklandýðý, 1 Nisan'da da tahliye edildiði açýklandý.

A

çýklamada, barýþ sürecini engellemek, sekteye uðratmak ve üniversite öðrencilerini kullanarak, eylem ve provokatif amaçlý 5 adet el yapýmý patlayýcý maddenin ele geçirildiði bildirildi. Olayla ilgili 4 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtilen yazýlý açýklamada, þunlar belirtildi: 8 Nisan 2013 günü Dicle Üniversitesi Bilge Gençlik Kulübü üyeleri ile Dicle Üniversitesi Özgür Öðrenci Derneði'ne

(DÜÖ-DER) baðlý öðrenciler arasýnda sözlü, taþlý, sopalý olaylar çýkmýþ, baþlayan bu olaylar 9-10 Nisan günlerinde devam etmiþtir. Dicle Üniversitesi'nde 15 Nisan tarihine kadar eðitime 3 gün ara verilmiþtir. Yaþanan olaylarda 2 öðrenci býçakla yaralanmýþ, toplamda 61 öðrenci gözaltýna alýnýrken, 8 öðrenci sevk edildiði adli merciler tarafýndan tutuklanmýþtýr. Dicle Üniversitesi tarafýndan eðitim ve öðretime verilen aranýn hitamý olan 15 Nisan 2013 tarihinde ayný müessif olaylarýn tekrar yaþanmamasý maksadýyla üniversite yönetiminin talebi doðrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alýnmýþ, üniversite içerisinde yapýlan kontroller artýrýlmýþtýr.

2 çanta içerisinde bulundu Bu doðrultuda alýnan istihbari bilgi-

Saðlýk emekçileri grev yapacak S

aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Hakkari Þubesi üyeleri, greve katýlým çaðrýsýnda bulundu. Hakkari Devlet Hastanesi önünde yapýlan açýklamaya SES üyeleri katýldý. Üyeler adýna basýn metnini okuyan SES Hakkari Þubesi Baþkaný Metin Demirel, Dr. Ersin Arslann'ýn Gaziantep'te bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürüldüðünü hatýrlatarak, aradan bir yýl geçmesine raðmen saðlýk çalýþanlarýnýn her gün ülkenin dört bir yanýnda dayak yemeðe devam ettiðini söyledi. Demiralp, "17 Nisan'da öldürülen meslektaþýmýz Dr. Ersin Arslan'ý anýp Türkiye'de saðlýk alanýndaki þiddeti, nedenlerini, çözüm önerilerini tartýþacaðýmýzdan dolayý acil hastalar, kanser hastalarý, diyaliz hastalarý ve yatan hastalar dýþýnda saðlýk hizmeti sunamayacaðýz. Sabah saatlerinde hastanelerimizin bahçelerinde toplanýp Dr. Ersin Arslan için saygý duruþlarýnda bulunacaðýz. Öðle saatlerinde illerimizde belirlenen hastanelerin bahçelerinde toplanýp yürüyüþler ve basýn açýklamalarý gerçekleþtireceðiz. Bu eylem ve etkinlikle-

8 ton uyuþturucu imha edildi Van Emniyet Müdürlüðü tarafýndan kentte gerçekleþtirilen operasyonlarda ele geçirilen 8 ton uyuþturucu madde, çimento fabrikasýnda yakýlarak imha edildi.

V

rimizdeki temel amacýmýz; önemli yanlýþlar olduðu ortada bulunan Türkiye saðlýk ortamýna katký saðlamaktýr. Kamu hastanelerinin yöneticileri ve özel hastane sahiplerini þiddete karþý sahici önlemler almaya ve þiddetin sebeplerini ciddiyetle gözden geçirmeye çaðýrýyoruz. Yurttaþlarýmýzý daha iyi bir saðlýk sistemi için 17 Nisan gününe Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nden randevu almamaya, aldýklarý randevularý ertelemeye, eylem ve etkinliklerde saðlýk çalýþanlarýnýn yanýnda yer almaya çaðýrýyoruz" dedi.

Batman'da trafik kazasý: 10 yaralý B

ler ve güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde, 4 þahýs þüphe üzerine Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde güvenlik güçleri tarafýndan bindikleri otobüsün durdurulmasý neticesinde yakalanmýþlardýr. Þahýslarýn üzerinde yapýlan kontrollerde, 2 adet çanta içerisinde 5 adet el yapýmý, parça ve basýnç tesirli bomba olduðu tespit edilmiþtir. Yakalanan þahýslarla ilgili yapýlan incelemede, 4 þahsýn Dicle Üniversitesi öðrencisi olduklarý, iki þahsýn daha önce de 10 Aralýk 2012 tarihinde KCK/PKK örgütü adýna eylem ve faaliyetlerde bulunmak, eðitim ve öðretim hakkýný engellemek amacýyla ders boþaltmak suçundan sevk edildiði adli makamlarca tutuklandýklarý ve 1 Nisan 2013 tarihinde tahliye olduklarý anlaþýlmýþtýr. Yakalanan 4 þahýs ilgili adli birimlerin talimatlarý doðrultusunda haklarýnda gerekli iþlemler yapýlmak üzere Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde gözaltýna alýnmýþlardýr. Konu ile ilgili soruþturma devam etmektedir.

atman'da freni boþalan bir kamyonet, yolcu taþýyan minibüse çarptý. Meydana gelen kazasýnda 10 kiþi yaralandý. Kaza, Batman-Kozluk karayolu Bekirhan Beldesi mevkiinde meydana geldi. Kýrkatlý köy yolundan karayoluna çýkmak isteyen 72 AF 051 plakalý kamyonet, freni boþalýnca Kozluk ilçesinden Batman'a doðru seyir halinde olan Cahit Atak yönetimindeki 72 M 9011 plakalý yolcu minibüsüne çarptý. Çarpýþmanýn þiddetiyle yolcu minibüsü takla atarak ters döndü. Kazada ismi öðrenilemeyen kamyonet ve minibüs sürücüleri ile yolcu minibüsünde bulunan Makbule Güneþ, Zekerya Kaya, Ramazan Acar, Furkan Acar, Sabahattin Ýrey, Ömer Güneþ, Mehmet Onak ve Ýrfan Ancu yaralandý. Yaralýlar sýkýþtýklarý yerden çýkarýlýp Batman ve Kozluk'taki hastanelere kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olay yerine giden jandarma trafik ekipleri, karayolunu trafiðe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldý. Olay yeri inceleme sonrasýnda kazaya karýþan araçlar Sanayi sitesine kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi.

an ve ilçelerinde çeþitli tarihlerde ele geçirilen ve iþlemleri tamamlanan yaklaþýk 8 ton uyuþturucu madde, KOM Þube Müdürlüðü ekipleri gözetiminde adliye binasýndan çýkartýldý. Eroin, esrar ve afyon sakýzý dolu uyuþturucu torbalarý, geniþ güvenlik önlemleri altýnda imha edilmek üzere Van'ýn Edremit Ýlçesi'nde bulunan çimento fabrikasýna götürüldü. Uyuþturucu torbalarý burada fabrikanýn fýrýnlarýna atýlarak imha edildi. Ýmha iþlemleri ise yaklaþýk 4 saat sürdü.

Ýran askeri ateþ açtý T

ürkiye'den Ýran'a geçerek kaçak akaryakýt getirmeye çalýþan 2 Türk vatandaþýndan biri Ýran askerlerinin açtýðý ateþ sonucu hayatýný kaybetti, 1 kiþi de yaralandý. Olay, gece saat 01.00 sýralarýnda Özalp Ýlçesi'ne baðlý Oymaklý Köyü yakýnlarýndaki Ýran topraklarýnda meydana geldi. Gece yarýsý Ýran'ýn Meðmur Köyü'ne geçerek buradan aldýklarý kaçak akaryakýtla Türkiye'ye dönmeye çalýþan 36 yaþýndaki Arif Noyan ve 50 yaþýndaki Zeki Yalçýnkaya'ya, 243 nolu sýnýr taþý yakýnlarýnda Ýran askerleri tarafýndan ateþ açýldý. Açýlan ateþ sonucu 9 çocuk babasý Noyan sýrtýndan aldýðý tek kurþunla olay yerinde hayatýný kaybederken, Yalçýnkaya ise dizinden yaralandý. Silah sesleri üzerine sýnýra giden Oymaklý ve Koçkýran köylüleri, ilk olarak dizinden yaralanan Yalçýnkaya'yý buldu. Yaklaþýk 3 saatlik aramanýn ardýndan ise Noyan'ýn cansýz bedenine sýnýrdaki tel örgülerinin yanýnda rastlandý. Köylüler, Ýran topraklarýnda hayatýný kaybeden Noyan'ýn yerde sürüklenerek 200 metre taþýnýp sýnýr hattýna býrakýldýðýný iddia etti. Buradan alýnan cenaze ve yaralý Oymaklý Köyü'ne götürüldü. Yaralý vatandaþ ambulansla Van'a sevk edilirken, hayatýný kaybeden Noyan'ýn cenazesi ise otopsi yapýlmak üzere Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastane bahçesinde toplanan Arif Noyan'ýn yakýnlarý fenalýk geçirirken, Özalp Belediye Baþkaný Murat Durmaz tarafýndan sakinleþtirilmeye çalýþýldý.

Cumhurbaþkaný ve hükümete çaðrý Özalp Belediye Baþkaný Murat Durmaz, hükümetin Mavi Marmara olayýnda gösterdiði tepkinin aynýsýný beklediklerini söyledi. Kapýköy Sýnýr Kapýsý'nýn aktif hale gelmesi halinde ve bölgenin ekonomik olarak kalkýnmasý durumunda bu tür olaylarýn yaþanmayacaðýna dikkati çeken Durmaz, þöyle konuþtu: "Sýnýr ticaret kapýsý geliþtirildiði, ekonomik olarak bölge kalkýndýðý zaman bu tür üzücü olaylar olmayacaktýr. 3,5 yýldýr belediye baþkanýyým, gün geçmiyor ki bu tür vakalarla karþýlaþmayalým. Sadece Oymaklý Köyü'nde son 3,5 yýl içerisinde 6 vatandaþýmýz, genel köyleri hesapladýðýmýz zaman 45 kiþi hayatýný yitirmiþtir ve birçok gencimiz de sakat kalmýþtýr. Bu konuda hükümeti, Sayýn Baþbakaný, Cumhurbaþkanýný göreve davet ediyorum. Mavi Marmara olayýnda Sayýn Baþbakan tepkisini nasýl gösterdiyse Ýran'a da bu gösterilmelidir. Sayýn Cumhurbaþkaný tepkisini göstermelidir. Bu bir insanlýk ayýbýdýr. Bu insanlar bizim insanýmýzdýr. Bu insanlar bu ülkede yaþayan genç kardeþlerimizdir. Bir bidon mazot için maalesef hayatlarýndan oluyorlar." Özalp Devlet Hastanesi'nde yapýlan ön otopsinin ardýndan Arif Noyan'ýn cenazesi, otopsi yapýlmak üzere Van'a gönderildi. Bu arada olayda yaralanan Zeki Yalçýnkaya'nýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý bildirildi.

Yýkýmda roketatar bulundu

M

ardin'in Kýzýltepe ilçesi Yumurcak Köyü'nde harabe halinde bulunan bir binada yapýlan hafriyatta bir adet roketatar ile 8 adet roketatar mermisi bulundu. Mardin Valiliði'nden yapýlan açýklamada; Kýzýltepe ilçesi Yumurcak Köyü'nde bir þahýs evinin yan tarafýnda bulunan harabe binanýn yýkýmýný yaparken, hafriyatýnýn kaldýrýlmasý esnasýnda 1 adet roketatar ile 8 adet roketatar mermisi bulunduðu belirtildi. Açýklamada, "Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan olay bölgesine gönderilen olay yeri inceleme ekipleri çevrede geniþ güvenlik tedbirleri aldý. Bomba imha uzman ekipleri eþliðinde çýkarýlan roketatar ve roketatar mühimmatý Kýzýltepe Cumhuriyet Savcýsý'nýn talimatý doðrultusunda imha edildi. Ayrýca Nusaybin ilçesi Kalecik köyünde dere yataðýnda balýk avlayan bir kiþi tarafýndan bulunan el bombasý bomba imha ekipleri tarafýnda imha edildi" denildi.


4

Gündem

17 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Gençlerden Baydemir'e ziyaret

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü öðrencileri, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Öðrenciler, kültürel mirasýn korunmasý konusunda üzerlerine düþeni yapacaklarýný söyledi.

D

icle Üniversite Sosyal Bilimler Kulübü üyesi 30 öðrenci, Kültür ve Turizm Daire Baþkaný Muharrem Cebe ve kendilerine tarihi ve turistik mekanlarý gezdiren Profesyonel Turist Rehberi Metin Özçelik ile birlikte Baydemir'i ziyaret etti. Öðrenciler Diyarbakýr'daki kültürel mirasýn korunmasý konusunda bilinç yaratmak için çaba sarf ettiklerini, surlarýn etrafýnda temizlik kampanyalarý yaparak, gençlerdeki duyarlýlýðý arttýrmayý hedeflediklerini söyledi. Gençler ayrýca kentteki yoksul kesim için iþadamlarýndan yardým talep ettiklerini ve bu insanlara ulaþtýrdýklarýný, engelliler için mavi kapak biriktirerek, 21 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine verdiklerini belirtti. Kültürel mirasýn korunarak geleceðe aktarýlmasýnda rol almak istediklerini vurgulayan gençler, konuya iliþkin aktivitelere katýlmak istediklerini ifade etti.

Madde baðýmlýlarý için forum Baydemir ise gençleri üstlendik-

leri sosyal sorumluluktan dolayý kutladý. Öðrencilik döneminin en keyifli ve verimli zamanlar olduðunu anýmsatan Baydemir, mutlaka ana dillerinin yaný sýra yabancý bir dile hakim olmalarýný önerdi. Baydemir, bölgede yaþanan 30 yýllýk çatýþma sürecinin ardýndan oluþan sosyal ve politik yaralarýn sarýlmasý için okullarýndan mezun olmalarýnýn þart olduðunu belirterek, gençlerden toplum yararýna aktivite içerisinde yer almalarýný istedi. Baydemir ayrýca madde baðýmlýsý gençlere iliþkin yakýn zamanda bir forum düzenleyeceklerini, bu gençleri madde baðýmlýlýðýndan korumak için kurucusu olacaðý derneðin çalýþma yürüteceðini söyledi. Kültürel mirasýn korunarak, geleceðe aktarýlmasýnda farkýndalýk yaratmak için en önemli yöntemin bilinçlenme olduðunu vurgulayan Baydemir, "Son on yýlda yapýlanlarla birlikte farkýndalýk yarattýk. Kentin surlara ve kültürel mirasa sahip çýkma konusunda on yýl öncesiyle çok fark var" dedi.

Sadak'tan ÝHD'ye ziyaret

S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, STK ziyaretleri kapsamýnda ÝHD Siirt Þubesi'ni ziyaret etti. Yaptýklarý çalýþmalarý þube yöneticileri ile paylaþan Sadak, yürütecekleri yeni projeler için destek istedi. Þube Baþkaný Vetha Aydýn ve yönetim kurulu tarafýndan karþýlanan Baþkan Selim Sadak ve beraberindekiler, bir süre sohbet etti. Sadak, 2013 yýlýnda hayata geçirilecek projelerle ilgili görüþ ve önerilerini

Zayi ilanlarý

Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Mehmet Yavuz (TC 28573510832) Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Nezihe Güler G.V. 3870009910 sicil nolu mükellefi olup 305101’den 305150’e sýra nolu 1 cilt 50 yaprak faturamý kaybettim.Hükümsüzdür Bülent Fidan Diyarbakýr Trafik þubeden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Murat Akay

Bingöl/Solhan nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Davut Doðan ( TC 31603162406)

17 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 4240 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

almak üzere ÝHD'yi ziyaret ettiklerini söyledi. Siirt kent merkezinin çaðdaþ ve modern bir kent olabilmesi için hayata geçirdikleri projeler ile kenttin çehresini deðiþtirmeye baþladýklarýný ifade eden Sadak, ''2013 yýlý içerisinde alt yapý, çevre düzenlemesi, yol, yeni parklarýn yapýmý ve kültürel alanda birçok projeyi hayat geçireceðiz. Bu anlamda baþta vatandaþlar olmak üzere kentte faaliyet yürüten STK'larýn görüþ ve önerileri, çalýþmalarýmýza büyük destek ve katký sunuyor'' dedi.

'Katkýya hazýrýz' ÝHD Siirt Þube Baþkaný Vetha Aydýn da, þube

olarak yerel yönetimlerin geliþtirilmesi, Siirt halkýnýn faydalanabilmesi amacýyla çalýþmalar yürüttüklerini, halka yönelik olamayan hizmetleri hiçbir kurum ayrýmý yapmaksýzýn eleþtireceklerini, ancak katký sunabilecekleri çalýþmalarý da göz ardý etmeyeceklerini ifade etti. Aydýn, ÝHD Siirt þubesi olarak Siirt Belediyesi'nin kaldýrým iþgalleri ile ilgili bire bir ve gönüllü olarak çalýþabileceklerini ve en kýsa sürede sorunun çözümü için belediyeye her türlü katkýyý sunmaya hazýr olduklarýný sözlerine ekledi.

'Helise' geleneði devam ediyor

V

an'ýn Gevaþ ilçesinde yýllardýr düðünlerde sürdürülen 'Helise' yemeði daðýtým geleneði devam ediyor. Düðünlerde misafirlere ikram edilen 'Helise' yemeði geleneði, Gevaþ'ýn Güzelkonak Beldesi'nde hala sürdürülüyor. Geleneði sürdüren Hacý Mehmet Çalýmlý, oðlu Þakir'in düðününde bin kiþilik 'Helise' yaptýrarak hem geleneði sürdürmek, hem de unutulan yöresel yemekleri tekrar gündeme getirmeyi hedefliyor. Çalýmlý, "Eskiden bütün düðünlerimizde mutlaka Helise yemeði yapýlýrdý. Çok zahmetli ve çok masraflý olan bu ünlü yemeðimizi kimse yapamaz oldu. Benim bekar bir oðlum kaldý, ölmezsem onun düðününde de Helise yemeði vereceðim" dedi.

Saatlerce sürüyor

Helise ustasý Yaþar Gülmez ile Mehmet Sunal ise, 22 yýldýr düðünlerde ve taziyelerde helise yemeði yaptýklarýný belirterek, "Helise yemeði hem çok masraflý hem de çok zahmetlidir. Biz akþam saat 16.00'da yemeði ateþe býraktýk. Sabah 10-11'e kadar durmadan karýþtýrarak yemeði piþiriyoruz. Bunun yanýnda hem kýrmýzý kemiksi et, hem de beyaz et çok koyulmasý lazým. Kavurma yanýnda da Helise yemeði yaptýk. Yapýlan pirinç pilavýný kimse yemiyor, hepsi çöpe gidiyor ve israf oluyor. Bu yemek ise bir damla bile tabakta kalmýyor. Ayrýca GDO'lu pirinçlere karþýlýk helise yemeði en idealidir. Ayrýca bu yemeði sadece odun ve tezek ateþi üzerinde piþiriyoruz" dediler.

Demiryollarý çalýþanlarý eylem yaptý D

emiryollarý çalýþanlarý özelleþtirmeye tepki göstermek üzere Diyarbakýr'da 1 günlük greve girerek eylem yaptý. KESK'e baðlý Birleþik Taþýmacýlýk Çalýþanlarý Sendikasý (BTS) Diyarbakýr Þubesi Üyeleri, gar önünde bir araya gelerek halay çekip basýn açýklamasý düzenledi. Toplanan üyeler adýna açýklama yapan BTS Genel Baþkaný Ahmet Kesik, "Yasa tasarýsýnýn TBMM'ye sunulmasýna takiben sendikamýz ile Türk Ulaþým Sen'in de (TUS) içerisinde bulunduðu demiryollarýnda örgütlü dernek, vakýf ve sendikalarýn oluþturduðu Demiryolu Çalýþanlarý Platformu olarak tasarýnýn geri çekilmesi için 31 Mart 2013 tarihinde Türkiye'nin altý noktasý olan Edirne, Adana, Ýzmir, Van, Samsun, Kars'ta 'TCDD'nin Özelleþtirilmesine Hayýr' isimli bir yürüyüþ baþlatýlmýþ, güzergah boyunca belirlenen noktalarda basýn açýklamalarý þehir merkezlerinde yürüyüþler yapýlmýþ, hazýrlanan bildirilerle halklýmýz ve demiryolcular bilgilendirilmiþtir" dedi.

Mücadele devam edecek Yasa tasarýsýnýn olumsuzluklar barýndýrdýðýný ifade eden Kesik, demiryollarý taþýmacýlýðýnýn 3. þahýslara açýldýðý ülkelerde kazalarýn artýþ göster-

Þýrnak AK Parti'de istifa A

diðini söyledi. Kesik, "Demiryolu ulaþýmýndan yararlanan yolcu ve yük taþýtçýlarýnýn bu hizmetten daha pahalý olarak yararlanmaya baþladýklarý, çalýþan sayýsýnýn ise süreç içerisinde hýzla azaldýðý, çalýþanlarýn önemli bir bölümünün ise iþlerinden olduðu hatta bazý ülkelerde bu nedenlerle geriye dönüþün yaþadýðý da bir gerçekliktir" þeklinde konuþtu. Kesik, 16 Nisan 2013 günü tüm Türkiye'de demiryollarýnda 24 saat grevde olduklarýný, yasa tasarýsýnýn çekilmesini istediklerini, aksi takdirde tasarýya karþý mücadelelerinin devam edeceðini bildirdi.

K Parti Þýrnak'ýn Balveren Belde Teþkilat Baþkaný Mehmet Ýnal, 10 kiþilik yönetimi ile birlikte partisinden istifa ettiðini açýkladý. Mehmet Ýnal, genel merkeze gönderdiði dilekçelerin cevabýný alamadýðý gerekçesiyle istifa kararý aldýðýný belirtti. Ýstifasýný sosyal paylaþým sitesi Facebook üzerinden duyuran Ýnal, partinin Þýrnak yetkililerine de sitemde bulundu. Ýnal, Facebook'taki sayfasýnda þu ifadelere yer verdi: "Þýrnak'ta 'ben' merkezli siyaset var oldukça, huzursuzluk, güvensizlik, samimiyetsizlik, kiþisel ikbal kavgasý ve þovmenler var oldukça bu güzel memleketimiz için hiçbir þey yapamayýz. 'Her þey benim için vardýr' diyen, parti için risk alamayan, partisini sahiplenmeyen, partide disiplini saðlayamayan, birlik beraberlik duygusunu benimsemeyen her kim olursa olsun kaybetmeye mahkum olacaktýr. Benim Baþbakan ya da AK Parti ile herhangi bir sorunum yok. AK Parti Þýrnak il yönetimi ile sorunum var."


Bölge Haber

17 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Yasaklý yaylalar þenlendi

5

Kuzey Irak'ýn sýfýr noktasýndaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aileler yýllar sonra çatýþmalarýn yoðunlukta yaþandýðý yaylaya gitmenin mutluluðunu yaþadý.

O

büs, havan toplarý ile silah seslerinin yýllardýr hiç susmadýðý Çukurca ilçesi, son dönemde huzurlu günler yaþýyor. Yaklaþýk 30 yýldýr

güvenlik gerekçesiyle yasaklanarak askeri bölge ilan edilen ve deðiþik tarihlerde çýkan çatýþmalarda bir binbaþý ile çok sayýda askerin þehit

olduðu Iþýk Köyü yakýnlarýndaki Hakan Tepe bölgesindeki Govana Yaylasý'na yýllar sonra giden Derin ve Altay aileleri, piknik yapýp halaylar çekti. Bir zamanlar silah seslerinin hiç eksik olmadýðý yaylanýn zirvesine çýkan bazý dar gelirli aileler ise, burada pancar toplayarak satýp aile bütçelerine katkýda bulunacaklarýný belirtti. Barut kokusunun yerini çiçek kokusuna býraktýðý Govana Yaylasý'nda dolaþmanýn sevincini yaþayan vatandaþlar, bugünleri sabýrsýzlýkla beklediklerini söyledi. 6 ve 7 yaþlarýndaki Eylül ve Armanç kardeþler, artýk savaþ istemediklerini, barýþýn olmasýný istediklerini ifade ettiler. 30 yýl sonra ayak bastýlar Yaklaþýk 30 yýllýk bir aradan sonra Govana Yaylasý'na geldiklerini belirten Hazal Altay, burada pancar topladýklarýný söyledi. Altay, "Yaylaya gelip pancar topluyoruz. Yýllar sonra yaylaya çýkmanýn mutluluðunu yaþýyoruz ancak bölgede halen temizlenmeyen mayýnlarýn korkusunu

yaþýyoruz. Bu nedenden dolayý bölgede fazla gezemiyoruz" dedi. Avzen Derin Ertuþ ise, "Daha önceleri buralar yasaklý idi. Þu anda baþlatýlan barýþ sürecinden dolayý buralar çok rahat ve bundan dolayý çok mutluyuz. Barýþ olsun,

Geleceðin turizmcileri kenti gezdi D

Hasarlý binalar güçlendiriliyor V

an EMÇ Güçlendirme Merkezi ortaklarýndan Metin Elasan, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte güçlendirme çalýþmalarýna baþladýklarýný belirterek, Van'ýn yeni binalarla birlikte diðer illere oranla daha güzel olacaðýný söyledi. 2011 yýlýnýn son aylarýnda Van'da meydana gelen depremlerde birçok konut yýkýlýrken, birçoðu da orta hasarlý olarak tespit edilmiþti. Orta hasarlý binalarýn yeniden baþlayan güçlendirme çalýþmalarý ile ilgili bilgi veren EMÇ Güçlendirme Merkezi ortaklarýndan Metin Elasan, güçlendirme çalýþmalarýna sezonun baþlamasýyla birlikte yeniden start verdiklerini

belirtti. Þu ana kadar süren çalýþmalarýn çok güzel gittiðini anlatan Elasan, sözlerini þöyle sürdürdü: Deprem ile birlikte insanlarýmýzýn kafalarýnda birçok soru vardý. Geçtiðimiz yýla oranla bu sorularýn çoðu da çözüme kavuþmuþ oldu ve vatandaþýmýz rahat rahat ne yapabileceðine karar verebiliyor.

15 bin daire güçlendirilecek Geçtiðimiz yýl 412 daire güçlendirdik ve ilimizde 15 binin üzerinde daire daha güçlendirmeyi bekliyoruz. Bizde bu konudaki çalýþmalarýmýzý hýzlandýrarak, halkýmýza

Panzer bu defa gül suyu sýktý B

itlis'te devam eden Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda panzerlerden gül suyu sýkýldý. Bitlis Valiliði, Bitlis Belediyesi ve Ýl Müftülüðü'nün birlikte organize ettiði Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri devam ediyor. Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç'ün telsiz anonsu ile baþlayan etkinlik esnafa gül daðýtýmý ile devam etti. Daðýtýlan gülleri alan vatandaþlar, barýþtan daha iyi bir þey olmadýðýný söylediler. Etkinlikler kapsamýnda merkez Arifbey Caddesi'nde panzerle vatandaþlarýn üzerine gül suyu sýkýldý. Esnafý ziyaret eden Vali Veysel Yurdakul, Kutlu Doðum Haftasý'ný vatandaþlarla birlikte sokakta kutladýklarýný söyledi.

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý'nýn organize ettiði gezi kapsamýnda Anadolu Turizm ve Otelcilik Lisesi öðrencileri tarihi yerleri gezdi. Gezide rehberlik yapan Antropolog Melike Dara Günel ve sanat tarihçi Kadri Avcý gençlerle birlikte Baydemir'i ziyaret etti. 40 öðrenciyi çiçeklerle karþýlayan Baydemir, öðrencilerin gözündeki pýrýltý ve özgüvenin kendisine büyük moral verdiðini belirtti. Öðrencilerle teker teker tanýþan Baydemir, "Bütün çabamýz sizlere daha yaþanýlýr bir bölge ve ülkeyi miras olarak býrakmaktýr. Diyarbakýr'daki tarihi eserler bütün bölge nüfusunu besleme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle çok iyi bir bölümde okuyorsunuz. Hiçbir zorluk ve zahmet baþarýnýn önünde engel teþkil edemez'' dedi. Baydemir, öðrencilere bu meslekte baþarýlý olabilmeleri için Türkçe ve Kürtçenin yaný sýra mutlaka bir yabancý dile hakim olmalarý gerektiðini de sözlerine ekledi. Öðretmen Aydýn Çelik de gençlerin Diyarbakýr'da yaþamalarýna raðmen birçok yeri bu gezi sýrasýnda ilk defa görme þansýna eriþtiklerini belirterek, belediyenin bu hizmetinden dolayý teþekkür etti. Baydemir daha sonra gençlerle hatýra fotoðrafý çektirdi.

kardeþlik olsun. Artýk bu coðrafyada, bu yaylalarda bomba sesleri duyulmasýn, çiçekler açsýn. Bizler eskiden buralara geliyorduk. Ýnþallah bundan sonra da yaz aylarýnda gelip buraya yerleþiriz" þeklinde konuþtu.

Sokaklarda da kutlama var Bu yýlki kutlamalarýn farklý

formatta olmasýný istediklerini belirten Vali Yurdakul, þöyle konuþtu: "Emniyet Müdürlüðü'ne ait araçlar ile vatandaþlarýmýza, caddelerimize ve sokaklarýmýza gül suyu sýkýyoruz. Müftülüðümüz ve diðer yetkililerimiz vatandaþlarýmýza Gül Muhammediye anlamýnda kýrmýzý güller daðýtýlýyor. Bu yýl kutlu Doðum Haftasý'nýn farklý formatlarda olmasýný istedik. Camilerde mescitlerde kutlanmasýnýn yanýnda sokaklarda vatandaþlarýmýz ile kutlamak için karar aldýk. Ticaret adamlarýmýz, esnaflarýmýz, kamu çalýþanlarýmýz ve STK'larýmýz bu projeye destek verdi. Bu sebeple ilimizin en merkezi caddesinde vatandaþlarýmýza gül daðýtmaya devam ediyoruz."

daha kaliteli hizmetler sunmayý amaçlýyoruz. Van'daki deprem ile birlikte Türkiye genelinde baþlatýlan kentsel dönüþüm ile birlikte Van diðer illere oranla daha tecrübeli, daha þanslý ve daha iyi binalara sahip olan tek il olacak. Çünkü yýkýlan binalarýn yerlerine daha saðlam binalarýn yapýlacak olmasý, güçlendirilen binalarla birlikte Van en iyi binalara sahip olacak. Bu konuda ilimiz çok þanslý bir il. Depremin acý faturasý hepimize ders oldu. Artýk herkes daha saðlam binalar inþa etmek için elinden gelen her türlü fedakarlýðý sunacaktýr, buna inanýyoruz. Bu yüzden depremi yaþayan bir il olarak hepimize bu konuda büyük görevler düþmektedir" dedi.

Batman'da çöpler gece toplanacak Batman Belediyesi, halk saðlýðýnýn korunmasý ve temiz çevre bilincinin yerleþmesi amacýyla yeni bir uygulama baþlatýyor. Evsel atýklarýn daha düzenli toplanmasýný öngören yeni uygulamaya göre, çöpler bundan sonra gece toplanacak.

B

atman Belediyesi bütün kentte önümüzdeki günlerde çöp toplama uygulamasýný gece baþlatmaya hazýrlanýyor. Görüntü kirliliðinin önüne geçmek, halk saðlýðýný korumak ve temiz çevre bilincinin yerleþmesi amacýyla çöpler gece saat

12.00'den sonra toplanacak. Yeni uygulamaya iliþkin açýklama yapan Belediye Baþkan Vekili Çiðdem Demir, kentteki çöplerin gece toplanmasý uygulamasýna þimdilik sadece Çarþý Mahallesi'nden baþladýklarýný, buradaki pilot uygulamanýn ardýndan sonuçlarýný da gözeterek uygulamayý bütün kente yayacaklarýný söyledi.

Çevre ve görüntü kirliliðine son Esnaflarýn artýk çöplerini gündüz dýþarýya býrakmayacaðýný, esnafýn iþ yerini kapattýktan sonra çöplerini kapýya býrakacaðýný, belediye temizlik ekiplerinin de bu çöpleri gece

saat 12.00'den sonra toplamaya baþlayacaðýný ifade eden Demir, "Yeni uygulama ile insanlarýmýz sabah daha temiz bir kent ile karþýlaþmýþ olacak. Gün içinde alýþýk olduðumuz ve hepimizin þikayetçi olduðu çevre ve görüntü kirliliði son bulacak. Burada en büyük sorumluluk yine esnaflarýmýza ve halkýmýza düþüyor. Belirttiðimiz saatlerde çöplerini belirlenen yerlere býrakmalarý çok önemli. Sonuçta yaþadýðýmýz evin, çalýþtýðýmýz iþ yerinin çevresinin temiz olmasý herkesten önce bizi ilgilendirir. Sanýrým bu uygulamadan hem esnaflarýmýz hem de halkýmýz memnun kalacaktýr" dedi.


6

17 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA

EKONOMÝ

Yayla dönemi basladı

Çetin ve uzun geçen bir kışın ardından Bitlis’te yayla dönemi başladı. Kentin sıcak havasından bunalan köylüler ve göçerler, koyun sürüleriyle birlikte serin yaylalara çıkmaya başladı.

Bu yıl kışın uzun sürmesi nedeniyle yaylalara gecikmeli olarak çıkan göçer ve köylüler, 5 ay boyunca yaylalarda kalacak. Kışın köylerde, yazın da yaylalarda küçükbaş hayvancılık yapan Bitlisliler, Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara çıkmaya başladılar. Yaylacılar, hayvanlarını bin bir çeşit bitki türünün bulunduğu yaylalarda otlatarak, hayvansal ürünlerin doğal ve daha leziz olmasını sağlıyorlar. Nemrut Dağı'nın serin yaylalarına çıkan köylüler, 5 ay gibi süre yaylada kalıp kışlık hayvansal ürünleri hazırlayarak bin yıllık ata mesleğini icra ediyorlar.

5 ay kalacaklar Koyunları yaylaya çıkarmaya başlayan göçerler, yayla yolunda asırlardan beridir süregelen gelenekleri de sürdürüyor. Yayla yolunda Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde uzun süre halay çeken göçerler, gönüllerince eğlendikten sonra geleneksel yayla güreşine geçiyorlar. Yayla güreşi ise koyun sürülerine bakan genç çobanlar arasında yapılıyor. Sıcak yaz günlerinin 5 ayını serin yaylalarda geçireceklerini belirten Fesi Ulugöl, bu yıl gecikmeli olsa da yaylalara çıkmaya başladıklarını söyledi. Yaylalarda 5

ay boyunca hem serin havada hayvanları otlatacaklarını hem de güzel günler geçireceklerini ifade eden Ulugöl, kışlık peynirlerini yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Gelenek sürüyor Hasan Çetin ise, bu yıl karın geç kalktığını ve bu yüzden de yaylalara geç çıkmak zorunda kaldıklarını anlattı. Havaların ısınmaya başlamasıyla koyunlar

önde kendileri arkada Nemrut Dağı’nın eteklerindeki yaylalara gitmeye başladıklarını söyleyen Çetin, “Yaklaşık 5 ay boyunca yaylalarda kalıyoruz. Burada bir yandan serin havada dinlenirken, bir yanda da kışlık peynir ve yağımızı hazırlıyoruz. Geceli gündüzlü olarak bu yaylalarda kalıyoruz. Her ne kadar elektriksiz ve televizyonsuz zor olsa da bu geleneğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Petrol 9 ayın en düşüğünde Fırıncılara hijyen ve gramaj uyarısı Petrol fiyatları 100 doların altına inerek Temmuz 2012'den beri en düşük düzeyi gördü. Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyümesinin ardından dün gelen satışların devamıyla Brent petrol 100 doların altına geriledi. Petrol fiyatları böylece Temmuz 2012'den bu yana ilk kez 100 doların altına indi. Dün 100 doların üzerinde tutunmaya çalışan Brent petrol satış baskısına direnemeyerek 100 doların altına indi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı gün içinde en düşük 97,99 doları görmesinin ardından bir miktar toparlanarak 99,50 dolara yükseldi. Brent petrolün geçen cuma gününden bu yana değer kaybı 3,40 dolar (yüzde 3,2) oldu. ABD ham petrolünün varil fiyatı ise bugün 86,06 dolara kadar geriledikten sonra 87,66 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle akaryakıt fiyatlarında da indirim olması bekleniyor.

Bingöl’de baraj inşaatı durduruldu

Batman Belediye Zabıta Müdürü Hakkı Ertuğrul, halk sağlığını koruma çerçevesinde hijyen ve gramaj denetimlerini artıracaklarını söyledi. Temizlik, hijyen ve ekmek gramajları ile ilgili kurallara uymayan fırın ve ekmek fabrikalarının istenilen standartlara yükseltmek için kontrol ve denetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceklerini belirten Ertuğrul, belirtilen standartlar dışında özellikle eksik gramajlı ekmek üretimi ve satışı yapan esnaflara idari ve mali yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulundu. Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin konuyla ilgili alınan kararına da değinen Zabıta Müdürü Hakkı Ertuğrul, "Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin almış olduğu kararlara tüm esnaflarımızın titizlikle uyması gerekiyor. Bu konuda ekmek üreten fırın ve ekmek fabrikası işletmecilerinin mağdur duruma

düşmemeleri için gramaj, temizlik ve hijyen konularında asgari duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. Belirttiğimiz hususlara aykırı davranan, eksik gramajlı ekmek üreten işletmeleri tespit etmememiz durumunda, bu işletmelerin ürettikleri eksik gramajlı ekmeklere el koyacağız. El koyduğumuz bu eksik gramajlı ekmekleri kentte faaliyet gösteren gıda bankası aracılığıyla fakir ve muhtaç ailelere dağıtacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Ihracata hırsızlık darbesi

Van İl Gümrük Müdürlüğün’de yaşanan sistem sıkıntısı nedeniyle ithalat ve ihracatın durma noktasına geldiği öne sürüldü. Vali Yardımcısı Zafer Coşkun, önüne geçilemeyen kablo hırsızlığına tepki gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Bingöl’ün Solhan ilçesindeki Kale HES Barajı’nın gerekli izinler alınmadan yapım çalışmalarına başlandığını, gerekli izinler alınıncaya kadar çalışmanın durdurulması için ilgili firmaya yazı yazıldığını söyledi. BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in Solhan ilçesinde yapımı devam eden Kale Barajları’nın gerek doğa ve üzerindeki canlı türleri için bir yıkıma neden olduğunu, gerekse baraj yapımından sonra tarihi eserler ve SİT alanlarının su altında kalma riskini barındırdığına ilişkin önergesini yanıtlayan Bakan Çelik, “Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 05/12/1997 tarihli ve 859 sayılı kararı ile Bingöl’ün Solhan ilçesi, Kale Köyü’nde bulunan Kale, 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak aynı köyde bulunan tarihi mezarlık, saray, kale zindanı ve camii taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Ayrıca Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bahsi geçen Kale HES projesine ilişkin başvurunun yapılmaması nedeniyle projenin bölgedeki konumu bilinmemektedir” dedi.

İzin alınmadan başlanmış Baluken’in, ayrıca söz konusu baraj inşaatına ilişkin tarihi eserleri koruması gereken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün bakanlığa ilettiği herhangi bir raporun olup olmadığını, varsa raporların neden dikkate alınmadığını, raporlar yoksa müdürlüğün görevini ihmal konusunda bakanlıkça herhangi bir işlemin yapılıp yapılmadığı sorusunu da yanıtlayan Bakan Çelik, “Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 26/12/2013 tarihli ve 276 yazının ekindeki Solhan Kaymakamlığı’nın yazısında; gerekli izinlerin alınmadan baraj yapım çalışmalarına başlanmış olduğu ifade edilmiş olup, söz konusu çalışmanın gerekli izinler alınıncaya kadar durdurulması için firmaya yazı yazıldığı anlaşılmıştır. HES Projeleri Orman ve Su işleri Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluğunda bulunmaktadır. Bingöl’ün Solhan ilçesinde 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

Gümrük Müdürlüğü’nde yaşanan sistem sıkıntısı nedeniyle ilde ithalat ve ihracatın durma noktasına geldiğini belirten müşavir firma yetkilileri, sıkıntının bir an evvel çözülmesi gerektiğini söyledi. Mevcut sorunun giderilmesi için gerekli yerlere müracaat ettiklerini ancak hiçbir olumlu sonuç alamadıklarını ifade eden Gümrük Müşavirliği temsilcisi Deniz Şahar, “Sistemden kaynaklı sıkıntı nedeniyle demiryolları alanında bekleyen vagonlar için günlük bekleme parası ödüyoruz. Bununla birlikte alıcı ya da satıcı firmalar zamanında malını teslim edemediği için zor durumda kalıyor. İlde yaşanan bu sıkıntı nedeniyle firmalar artık Van’la çalışmak istemiyor. İran başta olmak üzere bazı dış ülkelerden gelen mallar, sistem nedeniyle günlerce bekletiliyor. Durum böyle olunca hem maddi hem de manevi sıkıntıya giren firmalar ilimize gelmek istemiyor. Bu da ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor. Yetkililerden bu sıkıntının giderilmesini istiyoruz” dedi.

Günlerce bekliyorlar İran’dan gelen Arsalan Xasmucu adlı TIR sürücüsü ise, sistemde yaşanan sıkıntı nedeniyle günlerce Van’da beklemek zorunda kaldığını

Ezime ise, “Gün oluyor 20- 30 arkadaşımızla geliyoruz. Günlerce ailelerimizden uzakta kalıyoruz. Hiçbir ilde bekleme yapmıyoruz. Van’da da artık bu sıkıntının sona ermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Vatandaşlardan destek bekliyoruz’

söyleyerek, “6 arkadaşımızla birlikte İran’dan zift getirdik. Ancak sistemdeki sıkıntı nedeniyle günlerdir bekliyoruz. Beklediğimiz her gün, bize hem maddi hem de manevi zarar veriyor. Bunun yanında beklenen zift eğer donarsa bu da bize ayrıca pahalıya mala olacak. Yetkililerden bu sıkıntımıza bir çare bulmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu. Mevcut sıkıntının başka illerde yaşanmadığına dikkat çeken İranlı İbraham

Van Vali Yardımcısı Zafer Coşkun ise, sıkıntının duyarsızlıktan kaynaklandığını belirtti. Coşkun, şunları söyledi: “Bazı duyarsız vatandaşlar Telekom’a ait kabloları keserek götürüyor. Bu da sistemde aksaklığa neden oluyor. Bu konuda yaptığımız yenilenme çalışmaları sonuçsuz kalıyor çünkü sürekli yenilediğimiz bu kabloları bazı bilinçsiz vatandaşlar yine çalıyor. Sıkıntının giderilmesi noktasında vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyoruz. Biz sıkıntının giderilmesi için yetkililerle konuştuk. En kısa zamanda sorun giderilecektir ancak kabloların çalınması noktasında vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bizler ne kadar sıkıntıyı giderirsek giderelim, bilinçsizce yapılan bu davranışların önüne geçemeyiz. Bu noktada vatandaşlardan destek bekliyoruz. Bu tür durumlarla karşılaştıkları anda bize bildirmelerini istiyoruz.”

HATSO başkanlığı için yeni aday Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanlığı’nın Mayıs ve Haziran ayı içersinde yapılacak olan seçimlerde adaylığını açıklayan Mimar Cemal Erip, seçilmesi halinde uygulayacağı projeleri anlattı. İki dönemdir HATSO’da sırasıyla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu belirten Erip, odanın yaklaşık 550 aktif üyesinin bulunduğunu söyledi. Köye dönüş projelerini destekleyeceklerini belirten Erip, insanların yeniden köylerine geri dönmeleri ve mevsimsel de olsa köylerine sahip çıkmalarını sağlamak için üzerimize düşen görevi yapacağını kaydetti. Hakkari’nin doğal güzellikleri ile dünyada eşi benzeri bulunmayan turistik alanları bulunduğunu belirten Erip, “Hakkari, kış turizmine, doğa sporlarına, su sporlarına ve yayla turizmine açık bir bölge, bunun içinde tanıtımının yapılması gerekmektedir. Hakkari’ye turist çekilmesi için çok iyi bir tanıtım yapılması gerekmektedir.

Seçilmemiz halinde, Hakkari’nin tanıtımını yapmak için projeler geliştirecek ve Hakkari’mizi dünyaya tanıtacağız” dedi.

Hizmet binası bitirilecek Seçilmesi halinde birinci hedefinin şu anda inşaatı devam eden HATSO hizmet binasını hizmete açmak olduğunu söyleyen Erip, “Birinci hedefimiz HATSO binasını hizmete açmaktır. HATSO bünyesinde bir proje ve danışmanlık birimi kuracağız, ayrıca bankalar ile esnafımız arasında yaşanan sorunların çözülmesi için bir birim kuracağız. Esnaflarımız sorunlarını çözmek ve odaya ilgilerini artırmak için panel, toplantı ve seminerler düzenleyeceğiz. Hakkari’de İş Dünyası Platformu oluşturacağız ve ilgili

kamu kurumları ile meslek odalarını bu platformda buluşturacağız. Girişimcilik ve Gençlik Merkezi kuracağız. Bu merkezde, üniversite başta olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği sağlayacağız, mesleki eğitimin geliştirilmesi için UMEM projesine ve mesleki eğitimlere daha fazla önem vereceğiz. Üniversitede okuyan öğrencilerimize burs vermek amacıyla bir vakıf kuracağız. Faaliyetlerimizi anlatmak ve iş dünyasının sorunlarını dile getirmek için dergi çıkaracağız. Hakkari’nin eğitim, altyapı, sağlık sorunlarına da değinmeye ve çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.


GÜNCEL

17 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

7

BDP'den CHP'ye çaðrý:

Tutumunu deðiþtir BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, "CHP sürece katýlýrsa biz her þeye hazýrýz. CHP tutumunu deðiþtirmeli. CHP'nin bizden beklentisi varsa bunu yapmaya hazýrýz" dedi. Partisinin grup toplantýsýnda konuþan Gültan Kýþanak, Diyarbakýr'da gerçekleþtirdikleri toplantýda, kadýnlar olarak yeni sürecin öncü gücü olmaya, mücadelelerini bu noktada yükseltmeye karar verdiklerini söyledi. Silahlarý devreden çýkarýlmasý isteniyorsa, koruculuk sisteminin kaldýrýlmasý gerektiðini belirten Kýþanak, bu konuda bir yasa teklifi verdiklerini, bu teklifin gereðinin yapýlmasýný ve gündeme alýnmasýný beklediklerini ifade etti. Çözüm sürecinde Baþbakan'ýn kullandýðý dile dikkat etmesi gerektiðini belirten Kýþanak, CHP'ye de çaðrýda bulundu. Kýþanak, "Ben buradan Kürdistan'dan gelenlerin kurduklarý yöre dernekleri adýna çaðrý

yapýyorum; CHP sürece katýlýrsa biz her þeye hazýrýz.Katký yapma, bilgi verme, önerileri ortaklaþtýrmaya hazýrýz. CHP, bu konuda kendisini sorgulamalý, tutumunu deðiþtirmeli. Bizden beklentisi varsa bunu yerine getirmeye hazýrýz" þeklinde konuþtu.

'Ülke çözüme hazýr' Türkiye'nin çözüme ve demokrasiye hazýr olduðunu belirten Kýþanak, herkesin çözüme, barýþa ve demokrasiye odaklandýðýný ifade etti. Kýþanak, sözlerini þöyle sürdürdü: "Parti olarak, Kürt sorununun barýþçýl, demokratik yöntemlerle çözülmesi konusunda çok daha güçlü bir mücadele

yürütmenin hazýrlýðý içinde olacaðýz. Yasal düzenlemeye raðmen 4 ay içerisinde sadece bir kiþin tahliye edildi. Þu anda 313 hasta tutuklu ve hükümlü var. Bunlarýn 122'si ölümle pençeleþiyor. Yeni ölümler olmadan Adalet Bakanlýðý'nýn bu konuya acil çözüm bulmasý lazým. Biran önce cezaevlerinin kapýlarý açýlmalý ve tüm siyasi tutsaklar özgürlüðüne kavuþmalýdýr. Acil olarak reform yasalarý gündeme getirilmeli, Terörle Mücadele Yasasý ortadan kaldýrýlmalýdýr."

'Hazine yardýmý almadýk' Kýþanak, iki dönemdir parlamentoda grubu bulunan bir siyasi parti olmalarýna raðmen tek

kuruþ Hazine yardýmý almadýklarýný belirterek, "Bu yardýmýn eþit olarak tüm partilere yapýlmasý gerekir. Umuyoruz ki önümüzdeki süreçte bu haksýzlýða bir son verilir. Halkýn parasý halka hizmet eden partiler döner. AKP, CHP ve MHP inanýlmaz derecede yüksek rakamlarda hazine yardýmý aldýlar. Bu rakamlar Maliye Bakanlýðý'nýn verdiði geçen 10 yýl içinde verdiði rakamlardýr. 768 milyon lira AK Parti, 390 milyon lira CHP, 234 milyon lira MHP hazine yardýmý almýþtýr. 10 yýl içinde milyonlarca lira bu ülkenin yurttaþlarýndan toplanan paradan bu üç partiye verilmiþtir. Biz iki dönemdir bu yardýmdan bir tek kuruþ almadýk" ifadelerini kullandý.

Amerikan Konsolosluðu'ndan CHP'de 'çözüm depremi' Ýpek'e ziyaret ABD'nin Adana Konsolos Yardýmcýsý Joseph Babb, Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Hafize Ýpek'i ziyaret etti.

Ýpek, öncelikle Boston'daki patlamadan dolayý duyduðu üzüntüyü belirterek baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Ölümün her türlüsünün soðuk olduðunu ifade eden Ýpek, Ortadoðu'da yaþanan þiddete dikkat çekerek, günde ortalama 25-30 kiþinin öldüðünü vurguladý. "Bu dünya herkese yetecek kadar zenginliðe sahip" diyen Ýpek, "Ölümle bir yere varýlmayacaðý açýk. 21. yüzyýlda konuþarak halledilmeyecek hiçbir sorun yok" diye konuþtu. Konsolos Yardýmcýsý Joseph Babb da ABD'deki saldýrýnýn kendilerini üzdüðünü belirterek, daha önce Ankara'daki büyükelçiliklerinin bombalandýðý söyledi. Ýki buçuk yýldan beri bölgede görev yaptýðýný ifade eden Babb, artýk bölgede þiddetin durmasý gerektiðini belirtti.

Muþ'ta 29 yýl aradan sonra bir ilk Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, 3 Kasým 1984'te Muþ'a giden Kenan Evren'den sonra kenti ziyaret eden ilk cumhurbaþkaný olacak. Cumhurbaþkaný Gül'ün 18 Nisan'da yapacaðý ziyaret öncesinde kentteki hazýrlýklarda sona gelindi.

geldiniz" yazýlý afiþler ile bilbordlara Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün fotoðraflarý yapýþtýrýldý. Þehir merkezindeki tüm cadde ve sokaklarýn yýkandýðý, kaldýrým taþlarýnýn boyanarak refüjlerin yeniden düzenlendiði kentte, valilik bahçesi baþta olmak üzere yeþil alanlara da çok sayýda çiçek ekildi.

7. Cumhurbaþkaný Kenan Evren'in, 3 Kasým 1984'te gerçekleþtirdiði gezinin ardýndan bir daha cumhurbaþkaný yüzü göremeyen Muþlular, Abdullah Gül'ün kente yapacaðý ziyaretin heyecanýný yaþýyor. Cumhurbaþkaný Gül'ün ziyaretine sayýlý saatler kala kent merkezinde valilik koordinasyonunda hummalý bir çalýþma baþlatýldý. Belediye baþkanlýðý, il özel idaresi ve karayollarý baþta olmak üzere tüm kurumlarýn adeta seferber edildiði çalýþmalarda, þehir merkezindeki çeþitli noktalara "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Laleler Diyarý Muþ'a Hoþ

Belediye Baþkaný Necmettin Dede, Cumhurbaþkaný Gül'ün 29 yýl aradan sonra kenti ziyaret edecek ilk cumhurbaþkaný olduðunu anýmsattý. Böylesi bir durumun kendilerinde ayrý bir heyecan yarattýðýný vurgulayan Dede, Muþ halkýnýn cumhurbaþkanýný en iyi þekilde aðýrlayacaðýný söyledi. Dede, ziyaret öncesinde kentin hemen her tarafýnda çalýþma yapýldýðýna deðinerek, þunlarý kaydetti: "Bütün kurumlar seferberlik ilan etmiþ durumda. Sayýn Cumhurbaþkaný'mýzla beraber deðerli misafirler de gelecek. Onlarýn

Kentte seferberlik

akýllarýnda, ilimiz hakkýnda sadece 'Yemen Türküsü' kalmasýn; insanlarýn çalýþkanlýðýný, kentin güzelliðini ve büyükþehir olmaya müsait olduðunu görsünler istiyoruz. Ülkemizin baþýnda olan kiþiyi aðýrlamak bizim için büyük bir þereftir. Muþlular misafiri sever. Böylesine büyük ve güzel bir insanýn aramýzda bir gün kalmasý da tarihimize þeref katmasý demektir."

Kanaat önderlerinden tepki Muþ'taki kanaat önderleri, barýþ sürecini sabote edici davranýþ ve eylemlerde bulunanlara tepki göstererek, Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde okul ve öðrenci yurduna yapýlan saldýrýyý kýnadýlar.

Muþlu kanaat önderleri Molla Abdulmelik Baki ile Molla Suat Özgün, barýþ sürecine destek verdiklerini açýklayarak, süreci sabote edici davranýþ ve eylemleri kýnadýklarýný vurguladýlar. Molla Abdulmelik Baki, süreci dört gözle beklediklerini belirterek, bölge halkýnýn artýk kan

dökülmesinden yana olmadýðýný söyledi. Baki, "Biz bölge halký olarak bunu duyunca çok mutlu olduk, memnun olduk. Bunu sabote edecek ve herhangi bir zarara uðratacak hareket ve davranýþ istemiyoruz. Özellikle bugünlerde eðitim yuvalarýna yapýlan saldýrýlarý kýnýyoruz. Artýk yeter! Býrakýn bölge halký

biraz rahatlasýn, nefes alsýn. Kardeþçe yaþayalým. Çocuklarýmýzý, gençlerimizi rahat býrakalým. Eðitim görsünler. Onlar hem kendilerine hem ülkelerine hem milletine hem gelecek olan nesillere faydalý olsunlar. Artýk biz barýþ, huzur ve kardeþlik istiyoruz" dedi.

'Süreç baþarýya ulaþmalý' Molla Suat Özgün ise, barýþ ortamýnýn kendilerini sevindirdiðini belirterek, "Þu andaki barýþ ortamý hakikaten bizi sevindiriyor. Bizim Allah'tan temennimiz inþallah bu barýþ sürecinin baþarýya ulaþmasýdýr. Fakat bu arada her müminin

'ben Müslüman'ým, Allah'tan korkuyorum' diyen herkesin bu barýþýn hedefine ulaþmasý için elinden gelen katkýyý saðlamasý gerekmektedir. Bu barýþý sekteye uðratacak bütün hareketlerden mümin olarak, insan olarak, bölgenin birer insaný olarak uzak durmamýz lazým. Peygamberimiz 'Fitne uykudadýr. Fitneyi uyandýracak kimse, Allah ona lanet etsin' diye buyuruyor. Ondan dolayý bu barýþ için elimizden gelen her þeyi yapmalýyýz. Artýk insanlar ölmesin, öðrenciler okusun, ülkemizde ve bölgemizde barýþ olsun" þeklinde konuþtu.

Van'ýn Erçek Belde Baþkaný CHP'li Zeki Kuþtan, çözüm sürecine verilmeyen destekten dolayý partisinden istifa ettiðini açýkladý. Kuþtan, "Baþbakan Erdoðan bir dünya lideridir. Barýþ için mücadele eden bu lidere destek verilmesi gerekir" dedi.Erçek Belde Baþkaný Zeki Kuþtan, 30 yýldýr yaþanan çatýþmalý sürece vicdani olarak herkesin destek vermesi gerektiðini belirtti. Baþbakan Erdoðan'ýn dünya lideri olduðunu ve barýþ için mücadele eden bu lidere destek verilmesi gerektiðini anlatan Kuþtan, sözlerini þöyle sürdürdü: Yýllardýr her iki taraftan analarýn gözyaþlarý dinmedi. Gözyaþýnýn dili, dini, ýrký olmaz. Bugün geldiðimiz noktada baþlatýlan çözüm süreci ile birlikte bir bahar havasý esmektedir. Bu sürece destek vermeyenler, ahrette bunun hesabýný ödeyeceklerini unutmasýnlar çünkü bu sürecin sonunda hayýr vardýr, barýþ vardýr ve umut vardýr. Bir insanýn hay-

atýný kurtaran, bütün insanlarýn hayatýný kurtarmýþ gibidir.

Herkes taþýn altýna elini koymalý Rabbimiz bunu bize emretmiyor mu? O yüzden herkesin elini taþýn altýna koymasý gerekir ama maalesef mensubu olduðum parti böyle bir destek göstermediði için burada bulunmanýn doðru olmadýðýný düþünüyorum. CHP ile olan bütün iliþkilerimi kesiyorum. Hem partiden hem de baþkanlýk görevimden istifa ediyorum. CHP bu tutumuyla da zaten Doðu ve Güneydoðu'da bitme noktasýna gelmiþtir. Ayrýca zaman zaman parti içerisindeki bazý milletvekillerimizin de ýrkçý söylemlerini buradan kýnýyor, lanetliyorum. Herkesi bu baþlatýlan barýþ sürecine destek vermeye, insanlýk adýna, hak adýna onurlu duruþ sergilemeye davet ediyorum. Baþbakanýmýza da her türlü desteði sunmaya hazýrým.

Peygamber sevgisi salona sýðmadý Hakkari Ýl Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý programý büyük ilgi gördü. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Yardýmcýsý Muhammet Önder, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Þaban Alkan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, AK Parti Hakkari Ýl Baþkaný Abdulmuttalip Özbek, daire amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Hz. Muhammed'in hayatýný anlatan kitaplarýn katýlýmcýlara hediye edilmesinin ardýndan program saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. H. Sait Camii Ýmamý Enver Kaya'nýn Kur'an-ý Kerim tilavetini okumasýyla devam eden programda konuþan Hakkari Müftüsü M. Feysal Geylani, Hz. Peygamberimizin hayatý hakkýndan detaylý bilgiler verdi.

'Fitneden uzak durun' Bölgede meydana gelen aþiret kavgalarýna da deðinen Geylani, herkesin fitne ve fesatlýktan uzak durmasý gerektiðini söyledi. Ýlahi grubu dinletisi ve peygamberimizin hayatýný anlatan sinevizyon gösteriminin ardýndan bir konuþma yapan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu üyesi Mehmet Keskin, 'Hz. Muhammed ve insanlýk onuru' hakkýnda bilgiler vererek, önceki gün Þemdinli'de olduðu gibi Hakkari'de de vatandaþlarýn Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerine büyük ilgi gösterdiðini ve programý ayakta izlediklerini söyledi. Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen yarýþmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardýndan program sona erdi.


8

17 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Aktüalite

Köylerine geri dönmek istiyorlar 1990'lý yýllarda köyleri yakýlarak Türkiye'nin deðiþik metropollerine sürgün giden aileler, çözüm sürecinde köylerine dönüþ yolunun açýlmasýný istiyor. hipleri çalýþmaya mecbur olduðumuz için bizleri normal ücretlerin çok altýnda çalýþtýrýyorlardý. Naylon çadýrda yaþýyorduk, yaðmurda, fýrtýnada çadýrlarýmýz uçuyordu çocuklarýmýzla ortada kalýyorduk. Bizim gibi naylon çadýrlarda yaþayan diðer akrabalarýmýzýn yanýna sýðýnýyorduk. Þu anda 17 yaþýnda olan kýzým Emine'yi çadýrda doðurdum. Naylon çadýrlarda su, elektrik, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar yoktu, yaþam koþularýmýz insanlýk dýþý idi. Yeni doðmuþ bebeðim için beþik bulamýyordum, bu þekilde 7 yýl boyunca naylon çadýrda yaþadýk."

Ý

nsan haklarý örgütlerine göre, 1990'lý yýllardan itibaren dört bin köy boþaltýldý, yüz binlerce insan kendi topraklarýný terk etmek zorunda kaldý. Göç eden aileler, gittikleri metropollerin en yoksul bölgelerinde insanlýk dýþý koþullarda yaþamak zorunda býrakýldý. Ayrýca ucuz iþ gücü olarak tarlalarda çalýþtýrýldý, dil bilmedikleri için her türlü sosyokültürel baskýya maruz kaldý. Aileler naylon çadýrlarda doðan çocuklarýna eðitim olanaðý saðlayamadý. Köylerinden göç ettirilen aileler, çözüm sürecinin barýþ ile sonuçlanmasý için devletin geçmiþte yaptýklarý ile yüzleþmesini, köylerine dönüþ koþullarýnýn saðlanmasýný talep ediyor. Aileler geçmiþte yaþadýklarýný ve çözüm sürecinden beklentilerini ANF'ye anlattý.

'1 hafta içinde boþaltýn' 13 Kasým 1993'te Mardin'in Kýzýltepe ilçesine baðlý Babina (Arakapý) Köyü'nün askerlerce yakýlmasý üzerine,

B

arýþ Ýçin Vicdani Ret Platformu'ndan Ercan Aktaþ, Kürt sorununda çözüm sürecinde vicdani retçilerin de aktif olarak sorumluluk almasý gerektiðini söyledi. Aktaþ, "Barýþ silahlarýn susmasý deðildir. Silahlarýn susmasý ateþkestir. Barýþ toplumsaldýr, toplumsal dinamiklerle birlikte uygulanmasý gereken bir süreçtir. Bu süreçte mümkün oldukça geri dönüþ olmamasý hiçbir þekilde insanlarýn hayatýný kaybetmemesi ve bu þiddet düzleminden çýkýp þiddetsiz çatýþma düzlemine aktarýlmasýný bekliyorum ve böyle olmasýný istiyorum. 15 Mayýs Uluslararasý Vicdani Ret Günü hazýrlýklarý baþladý. Bu sene çalýþmayý Diyarbakýr'dan baþlatacaðýz'' dedi. Aktaþ'ýn verdiði bilgiye göre, 18-19 Mayýs'ta Diyarbakýr'da vicdani retçiler ve savaþ karþýtlarý, savaþýn tanýklarýný bir araya

Ýsmet Kandemir'in býraktýðý yerden eþi Þemse Kandemir (67) devam ediyor: "Manisa'ya yerleþtikten sonra bahçelerde çalýþmaya baþladýk. Bahçe sa-

Batman'da Kutlu Doðum

zý koyalým. Rencide edilmiþ tüm onurlarý koyalým. O hýrkalarýmýzýn üzerine bütün kýrýk kalpleri koyalým. Bütün annelerin gözyaþlarýný koyalým. Yavrusunu þehit vermiþ her annenin gözyaþýný koyalým ve her birimiz bir ucundan tutalým.

getirecek ve sürecin toplumsal bir barýþa dönüþmesi için neler yapýlmasý gerektiðini tartýþacak.

Uluslararasý buluþma Muðla'da Ayrýca Temmuz ayýnda Muðla'da Uluslararasý Vicdani Ret Buluþmasý gerçekleþecek. Buluþmaya, Mýsýr, Suriye, Ýsrail, Filistin, Kýbrýs, Almanya ve Ýngiltere'den vicdani retçiler ve savaþ karþýtlarý da katýlacak. Aktaþ, buluþmanýn adresi olarak savaþ ve çatýþmalarýn yaþandýðý Ortadoðu'ya yakýn bir yer olarak özellikle Akdeniz'i seçtiklerini belirtti. Aktaþ, buluþmada, iþgal hareketine karþý mücadele, egemen sisteme karþý mücadele alanlarý ve barýþ hareketinin nasýl geliþtirilebileceði konusunda tartýþmalar yapýlacaðýný söyledi. Aktaþ, "Vicdani retçiler ve savaþ karþýtlarý olarak sürece dair söz ve eylem geliþtirmeye çalýþýyoruz. Akdeniz Vicdani Ret Buluþmasý da bunun uluslararasý bir ayaðý olacak" þeklinde konuþtu. Aktaþ, uzun süredir iþler olmayan HDK Vicdani Ret ve Antimilitarizm Komisyonu'nun da çalýþmalarýna baþladýðý bilgisini verdi.

Þýrnak'ta rafting heyecaný

Ç

özüm sürecinin baþlamasý ile birlikte Þýrnak'ýn Cizre ve Güçlükonak ilçe kaymakamlýklarý, bölgenin farklý etkinliklerle anýlmasý amacýyla Cehennem Deresi'nde rafting turu düzenledi. Sürekli çatýþmalarla gündeme gelen Cehennem Deresi'nde çözüm süreci ile birlikte ilk defa rafting heyecaný yaþandý. Cizre ve Güçlükonak kaymakamlýklarýnýn organize ettiði etkinliðe profesyonel ve amatör raftingciler katýldý. Cizre Kaymakamý Þenol Koca, "Þuanda Mezopotamya ovasýnýn Dicle ile buluþtuðu noktanýn kuzeyinde Cehennem Deresi'ndeyiz. Burasý çözüm sürecinden önce daha çok terörle bilinen insanlarýn

Emrud (Beþdeðirmen) Köyü'nden Halime Ýlhan (53) ise geçimlerini tütün üretimi ve hayvancýlýkla saðladýklarýný söylüyor. Tütün ve hayvanlarýnýn askerler tarafýndan yakýldýðýný belirten Halime Ýlhan, "Köy yakýlmaya baþlanýnca kaçtýk. Bursa yöresine geldik ve orman iþçiliði yapmaya baþladýk. Naylon çadýrda yaþýyorduk. Çadýrlar yaþanmaz haldeydi kýþlarý, içeri su giriyordu yazlarý ise sýcaktan kavruluyorduk. 2 çocuðumu naylon çadýrlarda doðurdum. 2 metrekare çadýrda 8-10 kiþi yaþýyorduk, 2 çocuðum çadýrda evlendi. Bursa'da Kürtçe konuþtuðumuzda ýrkçý

gelmediði bir noktaydý. Biz bu çözüm sürecinde elde etmiþ olduðumuz güzellikleri ve þu doða harikasýna dikkat çekmek ve daha sonrasýnda Dicle Nehri'nin de farklý bir þekilde anýlmasýný istediðimiz için Güçlükonak Kaymakamý Mustafa Akgül ile birlikte böyle bir organizasyona karar verdik. Bugün de onun baþlangýcýný yapacaðýz" dedi. 'Cennet deresine dönüþecek' Çözüm sürecinin baþarýya ulaþmasý

baskýlara maruz kalýyorduk. Köyümüz yemyeþildi, ýrmaklarý, eþsiz þelaleleri vardý, tatlý su balýklarý ile meþhurdu. Þimdi þelaleler ýrmaklar kurudu, yeþil örtüden eser kalmadý, çöle dönüþtü bunu köye gizlice gittiðimizde gördük, devlet köyümüzü bilerek bu hale getirdi" diyor. Ýlhan, 12 yýl naylon çadýrda yaþadýktan sonra Ýzmir'in Gaziemir ilçesine yerleþtiklerini sözlerine ekliyor. Ýlhan ailesi barýþ sürecine olan desteklerini ifade ediyor. Sürecin köylerine dönüþü saðlamasýný isteyen aile, köylerinde yok edilen tarým ve hayvancýlýðýn yeniden yapýlabilir hale getirilmesini istiyor.

Türkçe bilmedikleri için kimseyle iletiþim kuramadýklarýný, aþaðýlandýklarýný söyleyen Þemse Kandemir, þunlarý ekliyor: "Köyden 10 çocuðumla birlikte çýkarýldýk. Çocuklarým küçük yaþta tarlalarda ýrgatlýk yapmak zorunda kaldý. Okula gönderemedim, eðitimleri yarým kaldý. Köyümüz hala boþ. Tarlalarýmýz, baðlarýmýz, evlerimiz yýkýlmýþ halde köyümüze dönemedik." 2001 yýlýnda Ýzmir'in Gaziemir ilçesine yerleþen Kandemir ailesi, çözüm sürecinde, köylerine dönme imkaný yaratýlmasýný istiyor. Þemse Kandemir, çözüm sürecine iliþkin þunlarý ifade ediyor: "Barýþ için diyalog süreci baþladý, biz bundan çok memnunuz. Artýk barýþ olsun, bu sürecin sonunda köylerimize dönüþ yolunun açýlmasýný istiyoruz. Bizi maðdur eden devlet, bu süreçte maðduriyetlerimizi gidermeli. Köylerimize dönmemiz için gerekli koþullarý saðlamalý, maddi manevi zararlarýmýzý karþýlamalý."

Naylon çadýrda doðurdu

Vicdani retçiler Diyarbakýr'da buluþacak Vicdani retçiler ve savaþ karþýtlarý, 15 Mayýs Dünya Vicdani Retçiler Günü'nde Diyarbakýr'da bir araya gelecek. Vicdani retçiler, sürecin toplumsal barýþa dönüþmesi için yapýlmasý gerekenleri masaya yatýracak.

'Zararýmýz karþýlanmalý'

ailesi ile birlikte Manisa'nýn bir köyüne yerleþen Ýsmet Kandemir (72), o günleri þöyle anlatýyor: "Jandarma komutaný bizleri çaðýrarak 'bu köye teröristler geliyor, siz onlarý besliyorsunuz, köyü boþaltacaðýz, ancak korucu olursanýz burada kalabilirsiniz' dedi. Biz korucu olmayacaðýmýzý söyleyince o zaman köyü bir hafta içinde yakacaklarýný söyledi. 1 hafta sonra, 13 Kasým günü bir anda askerler evleri ateþe vermeye baþladý. Bunun üzerine alabildiðimiz eþyalarýmýzla birlikte kaçmaya baþladýk. Biz gittikten sonra evlerimiz kalan eþyalarýmýz ile birlikte yakýldý. Kýzýltepe ilçesine geldik, 3 ay sonra da Manisa'nýn bir köyüne giderek açtýðýmýz naylon çadýrda yaþamaya baþladýk."

'Tütün ve hayvanlarýmýzý yaktýlar'

Ülkeyi barýþ yurdu yapalým

Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Batman'da düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinliðinde birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Görmez, "Gelin ülkemizi selam yurdu, barýþ yurdu yapalým" dedi.

B

atman Müftülüðü tarafýndan 16 Mayýs Þehir Stadý'nda düzenlenen etkinliklere Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. ile birlikte Cehennem Deresi'nin Cennet Deresi'ne dönüþeceðini belirten Güçlükonak Kaymakamý Mustafa Akgül ise, "Burasý bilindiði gibi esas olarak terörün geçiþ güzergahlarýndan bir tanesi. Ýnþallah bu çözüm süreci ile birlikte bu sürecin baþarýya ulaþmasý ile birlikte Cehennem Deresi dediðimiz bu dere inþallah cennet deresine dönüþecek ve insanlar daha mutlu ve daha güzel bir gelecekle yaþayacaktýr" diye konuþtu. Cizre Kaymakamý Þenol Koca, Ýdil Kaymakamý Muhammed Mustafa Ýmamoðlu, Cizre Cumhuriyet Baþsavcýsý Muhammed Varol, Cumhuriyet Savcýsý Taner Þen, iþ adamý Yüksel Bilen ve daire amirlerinin de katýldýðý rafting turuna katýlanlar büyük bir adrenalin ve heyecan yaþadý.

Mehmet Görmez, Batman Valisi Yýlmaz Arslan, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Etkinlik Kürtçe ilahiler, Kur'an-ý Kerim'in okunmasýyla baþladý. Kutlu doðum etkinliðinde kalabalýða hitap eden Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulundu. Etkinliðe katýlanlara bir çaðrýsý ve duasý olduðunu ifade eden Görmez, sözlerini þöyle sürdürdü: Gelip hepimiz hýrkamýzý yere serelim, içine elimizde kýrýlmýþ Hacerül Esved parçalarý yok ama kýrýlmýþ onurlar ve kalpler var. O hýrkalarýmýzýn üzerine bütün onurlarýmý-

Edirne'deki kardeþimiz bir ucundan tutsun, Hakkari'deki kardeþimiz bir ucundan tutsun, Bursa'daki kardeþimiz bir ucundan, Karadeniz'deki kardeþimiz bir ucundan tutsun ve hep birlikte kaldýralým. Kýrýlan onurlarý, kalpleri, yürekleri insanlýðýn kalbine yeniden izzetle, onurla, þerefle, hassasiyetle hep birlikte yerleþtirelim. Gelin hep birlikte ülkemizi eman yurdu yapalým, öyle bir eman yurdu olsun ki sizin oluþturduðunuz güven Baðdat'a, Þam'a, Halep'e, Arakan'a, Myanmar'a emniyet versin, güven taþýsýn. Gelin ülkemizi selam yurdu, barýþ yurdu yapalým. O selam, Baðdat'a, Þam'a, Halep'e, Arakan'a, Afrika'ya da ulaþsýn. Ülkemizi adalet yurdu yapalým, fazilet yurdu yapalým. Allah'tan son niyazým, bu topraklarda onuru kýrýlan, onuru rencide edilen, onuru ayaklar altýna alýnan hiçbir insanýmýzýn kalmamasýdýr. Prof. Dr. Mehmet Görmez konuþmalar sonrasýnda protokolü platforma davet ederek güller verdi.

Kadýn merkezine iki yýlda 30 baþvuru S

iirt Belediyesi Sosyal ve Kültür Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde kurulan Berfin Kadýn Danýþma Merkezi'ne iki yýlda 30 kadýn baþvurdu. Berfin Kadýn Danýþma Merkezi'ne 2012 yýlýnda 19, 2013 yýlýnda da 11 kiþi olmak üzere 30 baþvuru yapýldýðý belirtildi. Merkezde görevli Sosyolog Celile Asý, Siirt'te þiddete maruz kalan kadýnlarýn cinsel, sosyal, kültür ve eðitim konularýndaki sorunlarýný tespit ettiklerini ifade etti. Asý, "Geçen yýlýn baþýnda kurulan danýþma merkezine, aile içi þiddet gören, cinsel ve eðitim ve ekonomik sorunlarý bulunan kadýnlar geliyor. Son iki yýlda 30'a yakýn kadýn

psikolojik destek için baþvurdu. Kendilerine psikolojik destek vermenin yanýnda, birebir görüþtüðümüz bu kadýnlarý avukatlara yönlendiriyoruz, kimilerinin evlerine ziyaretler gerçekleþtirerek eþleriyle görüþüp sorunun çözümü için arabuluculuk yapýyoruz. Toplumsal þiddet var ise kamuoyu oluþturup, eylemsel etkinlikler yaparak davalarý takip ediyoruz. Kimi zaman da aile içi þiddet konusunda paneller tertipleyerek kamuoyunun dikkatini bu noktaya çekiyoruz" dedi. Asý, danýþma merkezine gelen hiçbir kadýndan danýþmanlýk ücreti alýnmadýðýný da sözlerine ekledi.


Ýç- Politika

17 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

9

Çocuðu asker olana maaþ Baþbakan Erdoðan, Þehit yakýnlarý ve gaziler için yeni düzenlemenin müjdesini verdi. Çocuðu askerde olan muhtaç aileye askerlik süresi boyunca ayda 250 lira maaþ baðlanacaðýný söyledi. Ýran'da büyük deprem B DÝSK 1 Mayýs'ta A

BD, Ýran'da 7.8 büyüklüðünde bir deprem meydana geldiðini açýkladý. Ýran ise, depremin büyüklüðünü 7.5 olarak duyurdu. Depremde en az 40 kiþinin öldüðü belirtiliyor. Ýran 35 yýl sonra ilk kez bu büyüklükte bir depremle sarsýldý. ABD Jeolojik Araþtýrma Merkezi, Ýran'da 7.8 büyüklüðünde bir deprem meydana geldiðini duyurdu. ABD Jeolojik Araþtýrma Merkezi, depremin büyüklüðünü önce 8.0 olarak vermiþti. Ýran devlet televizyonu depremde en az 40 kiþinin öldüðünü duyurdu. Ýsminin açýklanmamasý kaydýyla uluslararasý haber ajansý Reuters'a konuþan Ýranlý bir yetkili, depremde yüzlerce ölü olacaðýný tahmin ettiklerini söyledi. Uzmanlar bu büyüklükte depremlerin dünya çapýnda yýlda iki kez meydana geldiðini belirtiyor. Pakistan sýnýrýna yakýn bölgedeki deprem Türkiye saatiyle 13.44'te meydana geldi. Ýran ise, depremin büyüklüðünü 7.5 olarak duyurdu. Depremin meydana geldiði bölgenin Sistan ve Belucistan olduðu belirtildi. Depremin merkez üssü Haþ kentinden 90 kilometre uzaklýkta. Haþ kentinin 56 bin nüfusu bulunuyor. Fars haber ajansý, depremin merkezine yakýn olan Seravan kentinde de ciddi bir hasar bulunmadýðýný duyurdu. Ýran Sismoloji Merkezi, depremin derinliðini 18 kilometre olarak verdi.

35 yýlýn en büyük depremi Ýran'daki deprem tüm Körfez bölgesinde, Pakistan ve Hindistan'ýn baþkenti Yeni Delhi'de de hissedildi. Yeni Delhi deprem merkezinden 1500 kilometre uzaklýkta bulunuyor. Sýnýrýn diðer tarafý Pakistan'da ise, ilk belirlemelere göre 5 kiþi hayatýný kaybetti. Birleþik Arap Emirlikleri'nde güvenlik gerekçesiyle gökdelenler boþaltýldý. Ýran 35 yýldýr bu büyüklükte bir deprem yaþamamýþtý. 16 Eylül 1978'de Tabas'ta meydana gelen 7.8 büyüklüðündeki depremde 15 bin kiþi hayatýný kaybetmiþti. Ýran'ýn Buþehr eyaletinde 9 Nisan'da 6.1 büyüklüðünde bir deprem meydana gelmiþti. Depremde 40'a yakýn kiþi yaþamýný yitirmiþti. 1990 yýlýnda olan 7.4 büyüklüðündeki depremde, yaklaþýk 40 bin kiþi yaþamýný yitirdi. Bu depremden 7 yýl sonra Kaen'de olan 7.3'lük sarsýntýda ise bin 500'den fazla kiþi öldü. 2003 yýlýnda Bam kentinde meydana gelen 6.6'lýk depremde ise 30 bin kiþi can verdi.

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, grup toplantýsýnda þehit yakýný ve gazilere yeni imkanlar getirdiklerini belirtti. Baþbakan Erdoðan, þunlarý söyledi: Þehit yakýný ve gazilerden su ve elektrik ücretlerinde indirim imkanýndan yararlanamayanlarýn tamamý artýk bu haktan yararlanma imkanýna kavuþacak. Ayrým yapmadan tüm þehit yakýný ve gazilerimizi bu kapsama alýyoruz. Vazife ve harp malulü kapsamýnda olup faizsiz konut kredisinden yararlanamayanlara da faizsiz konut imkaný getiriyoruz. Hak sahipleri bu çerçevede 73 bin lira, 20 yýl vadeli faizsiz konut kredisi kullanabilecekler. Daha önce sadece Terörle Mücadele Kanunu kapsamýnda olanlarla asayiþ ve güvenlik hizmeti sýrasýnda hayatýný kaybeden veya malul olanlara tanýnmýþ olan sanal intibak suretiyle maaþ artýþ imkanýný, þimdi tüm vazife malullerine saðlayacaðýz. Evladý askerde olup muhtaç olan ailelere, çocuðu askerde olduðu süre boyunca düzenli olarak ayda 250 lira ödeme yapýlacak.

Ýstihdam hakký Vazife ve harp malullüðü kapsamýnda olup istihdam hakký bulunmayanlara da istihdam hakký verilecek. Örneðin Afyonkarahisar'daki o talihsiz askerlerimizin yakýnlarýna sadece maaþ veriliyordu, þimdi maaþ artý 2 istihdam hakkýný bu düzenlemeyle þehitlerimizin yakýnlarýna getirmiþ oluyoruz. Vazife

Taksim'de

D malullüðü kapsamýnda bulunan diðer kamu görevlilerine bir istihdam hakký getirilecek. Buna ek olarak terör maðduru sivil vatandaþlardan hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna veya malul olanlara da bir istihdam hakký getiriyoruz. Sosyal güvencisi olanlarýn maaþ hakkýndan yararlanmasýna imkan saðlýyoruz. Yeni bir düzenlemeyle vazife ve harp malullerine saðlanan haklarýn kapsamýný geniþletiyoruz. Vazife ve harp malulü kapsamýnda olan TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna 2, malul olanlara ise bir istihdam hakký getiriyoruz. 65 yaþýný aþmýþ muhtaç vatandaþlar ile muhtaç engellilere yönelik maaþ uygulamasýnýn kapsamýný da belli kriterler çerçevesinde geniþleteceðiz.

'Hangi ülkenin baþbakanýsýn?' CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, "Recep Tayyip Erdoðan hangi ülkenin baþbakaný? 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin baþbakanýyým' diyebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'ni siliyor" dedi.

C

HP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda gündemdeki konulara iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Kýlýçdaroðlu'nun konuþmasýndan satýr baþlarý þöyle: Saðlýklý çalýþan bir demokraside siyasal iktidar þantaj yapmaz. Sayýn Bahçeli eleþtirdi diye, 'Senin dönemini inceleteceðiz' diyor. Aklýn baþýna yeni mi geldi? Þantaja asla izin vermeyeceðiz. Yolsuzluktan beslenen, yolsuzluðu araþtýramaz. Sen daha bu millete mal varlýðýnýn hesabýný vermedin. Hesap vermesi gereken adam hesap soracakmýþ. Sen önce bu millete kul hakkýnýn hesabýný ver. Öðrencileri, gazetecileri, avukatlarý hapse atacaksýn, siyasal partilere þantaj yapacaksýn. Sevsinler senin demokrasi anlayýþýný. Buradan bir soru sormak isterim. Recep Tayyip

ASFALT BETONU BÝNDER VE AÞINMA TABAKASI YAPTIRILACAKTIR KAYAPINAR BELEDÝYESÝ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Asfalt Betonu Binder ve Aþýnma Tabakasý Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/46599 1-Ýdarenin a) Adresi : Peyas Mah.Belediye Cad.No:3 21070 Kayapýnar MERKEZ DÝYARBAKIR KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122512425 - 4122512429 c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@diyarbakirkayapinar.bel.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Kayapýnar Belediye Baþkanlýðý c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Kayapýnar Belediyesi Meclis Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : 10.05.2013 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.

Erdoðan hangi ülkenin baþbakaný? Diyebilir mi acaba 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin baþbakanýyým.'

Avucunu yalarsýn Türkiye Cumhuriyeti'ni siliyor. O bakanlýktan siliyor, vali de valilikten siliyor. Bu Cumhuriyet, sen Rize'den yýrtýk ayakkabýyla buraya geldin, seni Baþbakan yaptý. Kayseri'de küçük bir esnafýn oðlu olan Abdullah Gül'ü Cumhurbaþkaný yaptý. Tunceli'de küçük bir memurun oðlunu CHP Genel Baþkaný yaptý. Takiyye kültüründen gelenler en yakýnýndakilere bile ihanet eder. Erbakan'ýn önünde diz çöküyorlardý, arkasýndan hançerlediler. Aynýsýný Türkiye Cumhuriyeti'ne yapmaya çalýþýyorlar. Bize soruyorlar. Barýþa neden destek olmuyorsunuz? Barýþý istemeyen mi var. Huzur istiyor musun? Evet istiyoruz. Neyi destekleyeceðiz? Senin baþkanlýk sistemi için yaptýðýn çalýþmalara mý destek vereceðiz. Avucunu yalarsýn Sayýn Baþbakan.

evrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), Ýstanbul'daki 1 Mayýs kutlamalarýnýn adresinin yine Taksim Meydaný olacaðýný açýkladý. DÝSK Baþkaný Kani Beko, bazý sendika baþkanlarý ve DÝSK Genele Sekreteri Arzu Çerkezoðlu ile birlikte basýn mensuplarýnýn karþýsýna geçti. 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü etkinlikle kapsamýnda yapýlacak çalýþmalar hakkýnda basýn mensuplarýna bilgi veren Beko, 1 Mayýs'ýn kendileri açýsýndan çok önemli olduðunu ve bu tarihin umudun ve direniþin adý olduðunu söyledi. 1 Mayýs kutlamalarý için her yýl tartýþma konusu olan Taksim Meydaný, bu yýl da bölgede yapýlan kazý çalýþmalarý nedeniyle gündeme geldi. Baþkan Beko, bölgede yürütülen teknik çalýþmalarýn kendilerini etkilemeyeceðini, kardeþ sendikalar ve meslek odalarýyla birlikte 1 Mayýs'ta Taksim Meydaný'nda olacaklarýný söyledi. Beko, "Koþullar ve þartlar ne olursa olsun, DÝSK ve birlikte hareket ettiði sendikalar, meslek odalarý birlikleri ile Taksim Meydaný'nda olacaðýz" dedi. Valilik ile bir takým görüþmelerin yapýldýðýný belirten Beko, Taksim dýþýnda baþka bir alternatiflerinin olmadýðýný belirterek, bu günü basýn mensuplarý ile birlikte Taksim Meydaný'nda kutlayacaklarýný ifade etti. 'Kalýcý barýþ tesis edilmeli'

Beko, son dönemde yürütülen çözüm süreci ile ilgili deðerlendirmelerde de bulundu. Yýllardan bu yana Kürt sorunuyla ilgili çözümü talep eden bir konfederasyon olduklarýný belirten Beko, "Son Diyarbakýr'daki Nevruz kutlamalarýnda, Türk ve Kürt halký 70 milyonun üzerinde insan Türkiye'de Türklerin ve Kürtlerin bir arada barýþ içinde yaþamayý istiyorlar. 30 yýlda 50 binden fazla insanýmýzý kaybettik. Bu topraklarda yaþayan insanlar bizim insanlarýmýzdýr. 30 bine yakýn insanýmýzý daha kaybetmek istemiyorsak barýþ kalýcý bir þekilde tesis edilmelidir" þeklinde konuþtu. DÝSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoðlu da, 1 Mayýs Tertip Komitesi olarak Ýstanbul Valili ile görüþmeler yaptýklarýný belirterek, Taksim Meydaný'yla ilgili bazý teknik sorunlar bulunduðunu ancak bunlarý aþacaklarýna inandýðýný söyledi. Bazý yollarýn kapalý ve bazý yerlerde kazý çalýþmalarý yapýldýðýný dile getiren Çerkezoðlu, "Fakat 1 Mayýs ile ilgili tüm kitle örgütleri ve emekçilerle birlikte 1 Mayýs'ý adýna yakýþýr þekilde ortak bir akýl oluþturarak gerçekleþtireceðiz" deðerlendirmesinde bulundu.

4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede Yayýnlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Teblið Ek` inde yer alan A/V Grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Kayapýnar Belediyesi Ýhale Þefliði Odasý adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayapýnar Belediyesi Meclis Toplantý Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20

Basýn-770

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

17 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Ýç-Dýþ Politika

Esad genel af ilan etti Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad, ülkede çatýþmalarýn baþlamasýndan bu yana üçüncü kez genel af ilan etti. Esad, 16 Nisan'dan önce iþlenen suçlarý kapsayan genel af ilan ettiðini açýkladý.

R

esmi haber ajansý SANA, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn 16 Nisan'dan önce iþlenen suçlarýn affedilmesini kapsayan kanun hükmünde kararname çýkardýðýný duyurdu. Af kapsamýnda yayýmlanan 14 maddelik kararnamede, idam cezalarýnýn, iþlenen suçun vasfýna göre ömür boyu aðýr iþlerde çalýþma veya müebbet hapis cezasýna çevrilmesi kararlaþtýrýldý. Suriye Devlet Baþkaný Esad, daha önce de 23 Ekim 2012'ye kadar iþlenen suçlar için genel af ilan ettiðini açýklamýþtý. Esad'ýn açýklamasýnda, rejime karþý savaþan "terörist"lerin iþlediði suçlarýn af kapsamýnda olmadýðý vurgulanmýþtý.

Muhaliflere destek artacak Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague ise, Ýstanbul'da hafta sonu yapýlacak Suriye Halkýnýn Dostlarý Grubu toplantýsýna katýlacaðýný açýkladý. Hague, "Suriye politikamýz, büyüyen felaket dikkate alýndýðýnda duraðan olamaz" dedi. Ýngiliz Parlamentosu'nun alt kanadý Avam Kamarasý'nda konuþan Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, ülkesinin Suriyeli muhaliflere daha fazla destek vermeye kararlý olduðunu belirtti. Suriye'de siyasi geçiþ sürecinin yaþanmasýnýn önemli olduðuna iþaret eden Hague, Suriye'de insanlarýn yaþamlarýnýn kurtarýlmasý için daha fazla þey yapýlmasý gerektiðini vurguladý.

BD Baþkaný Barack Obama, Boston'daki patlamalarý kimin ve neden gerçekleþtirdiðini hala bilmediklerini ama kesinlikle bulacaklarýný söyledi. ABD Baþkaný Barack Obama, Boston'daki patlamalarla ilgili basýnýn karþýsýna çýktý. Ýç Güvenlik Bakaný Janet Napolitano ve FBI Direktörü Robert Mueller'den brifing almasýnýn ardýndan Beyaz Saray'da açýklama yapan Obama, olaya müdahalenin ve takibin sürdüðünü belirtti. Obama, olayla ilgili iç güvenlik ekibinden brifing aldýðýný, bunun yanýnda Massachusetts Valisi Deval Patrick ve Boston Belediye Baþkaný Tom Menino ile telefonda görüþüp, gerekli tüm desteði verecek-

BD'nin

lançosu 3 ölü, 17'si aðýr 130 yaralý. FBI 'terör saldýrýsý' demesine raðmen Obama 'terör' ifadesini kullanmadý. ABD yine terörist bir saldýrýyla sallandý. Ülkenin 'en eski ve en prestijli maratonu' olarak nitelendirilen Boston Maratonu kana bulandý. Kentin ana caddesinde koþulan halk maratonunun bitiþ çizgisine yakýn bir bölgesinde, 10 saniye arayla iki bomba patladý. TSÝ 22.30 sularýndaki patlamalarda, 3 kiþi öldü 17'si aðýr 130'dan fazla kiþi de yaralandý. Ölenler arasýnda 8 yaþýndaki bir çocuðun da olduðu kaydedildi. Polis kaynaklarý, patlamalarýn meydana geldiði maraton alanýnda iki bombanýn daha bulunduðunu açýklarken, net olmamakla birlikte bir patlama haberi de yine Boston'daki JFK Kütüphanesi'nden geldi. FBI'ýn 'terörist saldýrýsý' olarak deðerlendirdiði, Obama'nýn ise 'terör' ifadesini kullanmadýðý patlamalarýn ardýndan, ABD'de genel terör alarmý verildi. Boston hava sahasý uçuþlara kapatýlýrken, uzaktan kumandalý bomba ihtimaline karþý kentteki cep telefonlarý da kullanýma kapatýldý. Ayrýca, baþta New York ve Washington'da önlemler alýndýðý belirtilirken, Beyaz Saray'a da ziyaretçi giriþ çýkýþlarýnýn durdurulduðu kaydedildi.

Gözaltý yok

'Kimin yaptýðýný bulacaðýz' A

Maraton kana bulandý en prestijli maratonu kana bulandý. Art Aarda patlayan iki bombanýn açýklanan son bi-

lerini ilettiðini kaydetti. Obama, tüm Amerikan halkýnýn Bostonlularýn yanýnda olduðunu dile getirerek, bugün eþi Michelle Obama ile dualarýnýn, yakýnlarýný kaybedenler ve yaralýlar için olduðunu söyledi. Gerekirse ABD genelindeki güvenlik önlemlerini artýracaklarýný bildiren Obama, olayla ilgili hala tüm sorularýn cevaplarýný bilmediklerini vurguladý. Obama, "Saldýrýyý kimin ve neden yaptýðýný hala bilmiyoruz ve tüm gerçeklere ulaþmadan insanlar hemen bir sonuç çýkarmamalý. Ama þundan bir þüpheniz olmasýn ki bunu kimin yaptýðýný ve neden yaptýðýný bulacaðýz ve adalet önüne çýkaracaðýz." dedi.

Ýlk açýklamasýnda vatandaþlarý evlerinden çýkmamalarý için uyaran Boston Emniyet Müdürü Ed Davis, ilerleyen saatlerde bir kez daha basýnýn karþýsýna çýktý. Davis, yaralýlarýn net sayýsýnýn ve saðlýk durumlarýna ait detaylarýn tespit edilme çalýþmasýnýn halen sürdüðünü, net bilgileri daha sonra verebileceklerini söyledi. Davis, olayýn meydana geldiði bölge ve çevresinin inceleme sebebiyle kapatýldýðýný, yürütülen soruþturma yüzünden halkýn normal yaþamýna dönmesinin birkaç günü bulabileceðini kaydetti. Bazý basýn organlarýnda þüphelilere iliþkin bilgiler yer aldýðýný kaydeden Davis, bu haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný, sorgulanan bazý kiþiler olmasýna karþýn henüz gözaltýnda kimsenin bulunmadýðýný dile getirdi. Öte yandan, polisin patlamadan önce bölgeye girmeye çalýþtýðý tespit edilen bir kamyoneti ve siyah sýrt çantalý bir kiþiyi konuyla iliþkili olarak aradýðý iddia edildi. Obama'nýn 'terör' ifadesinden uzak durmasýna raðmen, diðer yetkililerin yaný sýra Boston medyasý da bu ifadeyi kullanýyor. Salý gününe girilen ABD'de, yerel medya, yerde yatan yaralýlarýn fotoðraflarýyla birlikte 'maraton terörü' baþlýklarý attý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Bismil Belediyespor'da Kýzýltepe mesaisi Bölgesel Amatör Lig 2. Grup takýmlarýndan Bismil Belediyespor, bu hafta sonu deplasmanda Oynayacaðý KýzýltepeBarýþspor maçý hazýrlýklarýný takým kaptaný Oktay Kahraman nezaretinde sürdürüyor.

Y

eþil-sarý kýrmýzýlý ekipte teknik sorumlu Amil Kýlýç'ýn istifasýndan sonra takýmý kaptan Oktay Kahraman çalýþtýrmaya baþlamýþtý. Kahraman, zorlu maç öncesinde yaptýðý açýklamada, "Önceki gün sahamýzda

oynadýðýmýz Gerçüþ Baðlarspor maçýný farklý kazanarak. kümede kalma yarýþýndaki avantajýmýzý korumak adýna iyi bir sonuçlan sahadan 3 puanla ayrýldýk. Kaptan Oktay Kahraman iki takýmýn da galibiyete ihtiyaç duyduðunu belirterek, "Gerçüþ Baðlarspor karþýsýnda, sonuna kadar mükemmel bir disiplinle oynadýk. Ýlk yarýda bulduðumuz gol pozisyonlarý deðerlendirdik. . Ýkinci yarýda daha çok gol pozisyonu çýkarmamýza raðmen golü attýk" dedi. Kahraman , galibiyetin güzel olduðunu, galip gelinen maçlarýn ardýndan konuþmanýn da çok güzel olduðunu belirterek, özellikle ikinci yarý takýmýn ortaya koyduðu futboldan son derece memnun olduðunu söyledi.

17 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

11

Karþýlaþmaya çok iyi baþlamalarýna raðmen yaklaþýk 25 dakika rakip takýmýn baskýlý oyunuyla karþý karþýya kaldýklarýný anlatan Kahraman , Maçýn ikinci yarýsýnda yaþadýklarý talihsiz sakatlýklar, sorunlardan dolayý üzerlerinde ciddi baský oluþtuðunu vurgulayan kahraman , þöyle konuþtu: "Özellikle 1-1'den sonra oyuna tekrar ortak olmak bizim için önemliydi. Bulduðumuz ikinci gol bizi biraz daha farka götürdü. Ve 2-1 öne geçtik. Maçýn ikinci yarýsý genel anlamda oyunun hakimiydik. Bugün kazanmak kadar, 4-1 gibi farklý bir skorla kazanmak da bizim için çok önemliydi. Bütün oyuncularýmý tebrik ediyorum" dedi. Taþkýn Civelek

Aydýn: Takýma sahip çýkýn

Spor Toto 3. lig 1 Grupta mücadele eden Siirtspor hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Ankara Demirspor maçýnýn hazýrlýklarýna kendi tesislerinde sürdürüyor.

S

iirt Valisi Ahmet Aydýn yaptýðý açýklamada, "Zor günler geçiren Siirtspor'a her türlü desteði veriyoruz. Ýnanýyorum ki bu sýkýntýlý süreci en az hasarla atlatacaðýz. Siirtspor, 1. lig görmüþ ve o ligde mücadele etmiþ bir takýmdýr. Dolayýsýyla büyük bir tecrübeye sahiptir. Siirt'te futboldan anlayan birçok spor adamý var. Amacýmýz bu arkadaþlardan faydalanmaktýr.

Geçmiþte bir takým sýkýntýlar yaþanmýþ olabilir. Ama bundan sonraki dönemin çok daha iyi olacaðýna þahsen ben inanýyorum ve takýmada güveniyorum. Hafta sonu deplasmanda oynayacaklarý Ankara Demirspor maçýnda iyi sonuçlar alacaklarýna inanýyorum" dedi. Aydýn, taraftarlara da seslenerek. Bu takýma sahip çýkýn " dedi. Taþkýn Civelek

Petrol’de hazýrlýklar sürüyor Spor Toto 3.lig 2.Grup takýmlarýndan Batman Petrolspor hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Gebzespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor.

T

akýmýn geçen hafta deplasmanda Aydýn spor karþýlaþmasýnda rakibine 2-1 yenilmesi camiayý üzdü. TPAO Batman Bölge Müdürü ve Batman

Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn; "Aydýn'da oynadýðýmýz maçta futbolda maalesef kimse puan vermiyor, Play-Off yarýþýmýz halen devam ediyor. Gebze maçý için henüz kulübümüze TFF den herhangi bir yazý gelmemiþtir. Ama Hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Disiplin Kurulunun 24. Maddesine göre 1 devrede 2 maç sahaya çýkmayan veya sahayý terk eden takým otomatik olarak bir alt lige düþürülür ve her maç için 3 puaný silinir ve bir daha karþýlaþma oynayamaz. Kanun

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

ve yasa bunu diyor kulüp olarak Federasyondaki giriþimlerimiz devam halen etmektedir Karamsarlýða gerek yok. Bu takým Play Off'a çýkacaktýr. Deplasmanda Aydýnspor ile oynadýðýmýz karþýlaþmada Ege'nin dört bir yanýndan bizi destekleyen Batman'lý sporseverlerede teþekkür ediyorum" dedi. Bu arada Aydýnspor karþýlaþmasýnda gördüðü sarý kartla cezalý duruma düþen baþarýlý futbolcu Hüseyin Erol'un Gebze spor maçýnda forma giymeyeceði bildirildi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

Þanlýurfaspor nefes aldý PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor'da yönetim kurulu üyesi Uður Büyükhatipoðlu, kalan maçlarda ligi en üst sýralarda bitirmek için uðraþacaklarýný ifade etti.

B

üyükhatipoðlu, kulüp tesislerinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, takýmýnýn 6 haftalýk galibiyet özleminin ardýndan son iki maçta üst üste galip geldiðini belirtti. Alýnan olumlu sonuçlardan memnun olduklarýný ifade eden Büyükhatipoðlu, "Ligde üst sýralara çýkabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceðiz. Ayrýca, takýmýmýza özellikle son iki ayda geçirdiði sýkýntýlý günlerinde desteklerini sürdürenlere de teþekkür ediyoruz" dedi. Kulübe kalýcý gelir saðlamak için gayret gösterdiklerini aktaran Büyükhatipoðlu, þunlarý kaydetti: "Ancak son bir 1,5 aydýr alýnan olumsuz sonuçlar bizim ileriye yönelik adýmlar atmamýzý geciktirdi. Bugün itibarýyla ligde önümüzü daha

rahat görebiliyoruz. Ýleriye dönük gerekli bütün çalýþmalarý da yapýyoruz." Büyükhatipoðlu, yüzde 70'i tamamlanan GAP Vadisi Tesislerinin gelecek sezona yetiþtirileceðini sözlerine ekledi.


12

17 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik direktör Turhan Özyazanlar yönetiminde Seyrantepe tesislerindeki antrenmanýný düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle sürdürdü.

P

as ve koordinasyon çalýþmasýyla devam eden antrenman, tam sahada gerçekleþtirilen taktik çalýþmasýyla sona erdi. Turhan Özyazanlar, ligde daha rahat bir konuma gelmek için sahalarýnda oynayacaklarý zorlu Karagümrük maçýndan üç puan almak istediklerini söyledi. Puan önemli

Bismil Belediyespor'da Kýzýltepe mesaisi

B

ölgesel Amatör Lig 2. Grup takýmlarýndan Bismil Belediyespor, bu hafta sonu deplasmanda Oynayacaðý KýzýltepeBarýþspor maçý hazýrlýklarýný takým kaptaný Oktay Kahraman nezaretinde sürdürüyor. Yeþil sarý kýrmýzýlý ekipte teknik sorumlu Amil Kýlýç'ýn istifasýndan sonra takýmý kaptan Oktay Kahraman çalýþtýrmaya baþlamýþtý. „ 2’de

Özyazanlar yaptýðý açýklamada, 21 Nisan'da sahalarýnda oynayacaklarý Karagümrük karþýlaþmasýnýn çok zorlu geçeceðini, maçýn iki takým açýsýndan da çok önemli. Karagümrükspor karþýlaþmasýnda saha ve seyirci avantajýný iyi kullanan hak eden 3 puaný alýr yeter ki taraftarlarýmýz bizi bu karþýlaþmada yalnýz býrakmasýn onlarýn desteðine ihtiyacýmýz var. Takýmdaki arkadaþlýk baðýnýn son derece kuvvetli omasý bizim için sevindirici. Bu hafta oynayacaðýmýz maçýn taktiksel çalýþmalarýnýn yaný sýra motivasyon çalýþmalarýný da yapýyoruz. Ýstanbulspor A.Þ maçýnda yaþadýðýmýz travmayý atlattýk. Karagümrük maçýndan 3 puan alýp ikinci lige merhaba demek istiyoruz'' Taþkýn Civelek

Karagümrükspor maçýna hazýrlanan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’da futbolcularýn idmanda bir hayli hýrslý olmalarý dikkatlerden kaçmadý.

17.04.2013 Gazete Sayfaları  

17.04.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you