Page 1

Siirt'te tablet daðýtýmýna baþlandý Nemrut Kayak Merkezi'nde 'Kar Festivali'

„ Sayfa 5’te

Bitlis Valiliði ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan Nemrut Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Kar Festivali' baþladý. Bitlis Valisi Veysel Yurdakul ve birçok davetlinin katýldýðý kar festivalinde çeþitli etkinlikler düzenledi. Kayak yarýþlarý, leðenle kayma ve kardan adam yapma yarýþmalarýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Festivalde konuþan Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, soðuk havaya r aðmen vatandaþlarýn yoðun ilgi göstermesi festivali daha güzel bir hale getirdiðini söyledi.

Daðýtým töreninde konuþan Siirt Valisi Ahmet Aydýn, toplumlarýn geçmiþ dönemlerde tarým ve sanayideki çalýþmalarýyla kalkýndýklarýný, þimdi ise bu durumun deðiþtiðini söyledi. Ülkelerin þu an bilgi alanýndaki çalýþmalarýyla adlarýndan söz ettirdiðini belirten Vali Aydýn, kendilerinin de buna uygun davranýp, iyi nesiller yetiþtirmeleri gerektiðini kaydetti. AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ise, eðitime büyük aðýrlýk verdiklerini kaydederek, "Hükümetimiz döneminde eðitime büyük önem verilmekte ve büyük pay ayrýlmaktadýr. Ýlk defa hükümetimiz döneminde milli eðitime ayrýlan bütçe milli savunma bütçesini geçti’’ dedi. „ 4’te

Olaylarýn arasýnda kalýnca aðladýlar

Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

Her takýmý yenebilecek güçteyiz Spor Toto 3.lig 1. Grupta lider bulunan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor bugün deplasmanda oynayacaðý Tekirova Belediyespor hazýrlýklarýný önceki gün yaptýðý son antrenmanla tamamlayan Sarý- Kýrmýzýlý ekip dün Havayoluyla Antalya'ya gitti.

„ Sayfa12’de

PAZAR 17 ÞUBAT 2013

Hakkari'de çýkan olaylar sýrasýnda yoldan geçen bazý kadýn öðretmenler, atýlan gaz bombasýndan etkilenince gözyaþlarýna boðuldu. „ 7’de

Artýk silahý gömün

Baþbakan Erdoðan, barýþý tesis etmenin savaþtan daha zor olduðunu ifade etti. Erdoðan, "Artýk silahý gömün, silahý býrakýn. Yumruklarýn sýkýlý olduðu bir toplum, barýþ toplumu olmaz" dedi. Mardin'de konuþan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan "Hükümet olarak tarihi nitelikte bir adým attýk. Türkiye'de red, inkar ve asimilasyon politikalarýna son verdik. Doðu'nun Güneydoðu'nun kýrýk kalbini tamir etmek için gerçekten çetin mücadele verdik. Artýk söz sýrasý sizde. Süreçte sorumluluk alma sýrasý sizde. Biz bu adýmý özellikle haným kardeþlerimizden, annelerimizden bekliyoruz. Sizlerden þu terörün sinsi baskýsýna karþý çýkmanýzý bekliyoruz. Siz karþý çýktýðýnýzda inþallah iþsizlik diye bir sorun kalmayacaktýr. Gaziantep'te iþsizlik yok dýþarýdan iþsiz istihdam ediyor. Çünkü terör Gaziantep'e sýzamadý" dedi.

Türkiye kendini geliþtirebilen bir ülke

Barýþý tesis etmek savaþtan daha zor

Egemen Baðýþ

„ 9’da AB Baþmüzakerecisi Egemen Türkiye'nin baþmüzakerecisi Baðýþ Siirt'te konuþtu. Türki- olarak bunu söylüyorum. ye'nin Avrupa Birliði standart- Ama Almanya'daki otobanýn larýný yakalama konusunda, standartlarýný; Siirt, Þýrnak çok iyi çalýþmalar yapýldýðýný arasýnda görmek istiyorum. anlatan Bakan Baðýþ, "Her za- Ýsveç'teki demokrasinin, biman söylüyorum. Ýnanýn ba- reysel hakkýn, hukukun stanna, üye olup olmamak benim dartlarýný; Türkiye'nin 81 ilinbile çok umurumda deðil. de görmek istiyorum" dedi.

Þýrnak'a Aile Destek Merkezi

Þýrnak'ta, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn canlý yayýnla katýldýðý Þýrnak Aile Destek Merkezi'nin (ÞADEM) açýlýþý yapýldý.Açýlýþa; Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Þýrnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar da katýldý.

„ 7’de

Erdoðan "Barýþý tesis etmenin savaþtan daha zor olduðunu ifade eden Erdoðan, fikri olmayanlarýn, kendi fikrine inanmayanlarýn silaha sarýldýðýný söyledi. Erdoðan, "Artýk silahý gömün, silahý býrakýn. Yumruklarýn sýkýlý olduðu bir toplum, barýþ toplumu olmaz" dedi. Terörü Türkiye'nin gündeminden söküp atacaklarýný kaydeden Baþbakan, "Elinizden bir þey geliyorsa, o yanlýþý elinizde düzeltin. Eðer elinizden bir þey gelmiyorsa o zaman o yanlýþý dilinizle düzeltin" ifadelerini kullandý. „ Haberi sayfa 9’da

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan

Içten'den 15 Þubat olaylarýna tepki Baþbakan Aile Destek Merkezi açtý AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýldönümü olan 15 Þubat'ta, Diyarbakýr'da yaþanan olaylarý kýnadýðýný belirterek, "PKK, BDP ve KCK'ya þunu söylüyorum; Diyarbakýr'ýn üzerinden kirli ellerinizi çekin. Diyarbakýr bunlarý hak etmiyor. Umuyorum ki bugün yaþanan olaylar son olaylar olacaktýr ve bir daha bu þekilde eylemler gerçekleþmeyecektir" dedi. „ 8’de

Cuma ÝÇTEN

KCK davasýnda tahliye „ 7’de

Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn telekonferans sistemiyle katýldýðý programda, Aile Destek Merkezi'nin açýlýþý yapýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde kurulan Aile Destek Merkezi, Diyarbakýr'da 17. merkezini Bismil'de yapýlan törenle hizmete açtý. Baþbakan Re-

cep Tayyip Erdoðan'ýn telekonferans sistemiyle katýldýðý törende; Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Galip Ensarioðlu, Cuma Ýçten, Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, Süleyman Hamzaoðullarý, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Av. Aydýn Altaç ve çok sayýda kiþi hazýr bulundu.


2

Saðlýk

17 ÞUBAT 2013 PAZAR

Belinizi korumanýn 10 yolu Her 100 kiþiden 80'inin hayatýnýn bir döneminde mutlaka bel aðrýsý çektiðini belirten Doç. Dr. Kaðan Tun, hareketsizlik ve egzersize ayrýlan sürenin kýsalmasýyla bu þikayetlerin daha çok arttýðýna dikkat çekti.

B

elde oluþan rahatsýzlýklarýn bütün vücudu etkilediði için hayat kalitesini düþürdüðünü kaydeden Tun, sýkýntýlarý önlemek için 10 önemli husus olduðunu söyledi. Tun, GGünümüzde bel aðrýsý üst solunum yolu enfeksiyonlarýndan sonra toplumda ikinci sýrada yer alan ve oldukça yaygýn bir rahatsýzlýktýr. Oldukça ciddiye alýnmasý gereken bel aðrýlarýnda, eðer aðrý iki, üç günden fazla sürüyorsa ve aðrý þiddetini artýrýyorsa, ayakta veya bacakta güç kaybý, his azalmasý, yürüyememe, dengesizlik, idrar kaçýrma gibi durumlar görüldüðünde hemen doktora baþvurulmalýdýr. Ýhmal edildiðinde veya yanlýþ uygulamalar yapýldýðýnda felç kalma oraný bir hayli yüksektir. Rahatsýzlýklar tedavi edilmez ve yapýlan yanlýþlara devam edilirse, kiþinin bel fýtýðý olma riski artar. Basit tedbirler alarak bel aðrýsýndan uzak, rahat bir ömür sürmek mümkün" dedi. Tun, basit ama beliniz için mühim 10 tavsiyeyi þu þekilde sýraladý:

EÞYA KALDIRIRKEN DÝZÝNÝZÝ BÜKÜN

KÝLO VERÝN Kilo almak özellikle bel bölgesindeki diskleri zorluyor. Bütün vücudun aðýrlýðý bel bölgesindeki omurlara biniyor ve yük oradan bacaklara doðru daðýlýyor. Eðer kiþi kilo alýrsa omurgaya binen yük artýyor. Fazla kilolarýnýzdan kurtulmak için saðlýklý beslenin ve düzenli egzersiz yapýn.

YÜKSEÐE UZANMAYIN Bel aðrýsýna yol açan davranýþlardan biri de yükseðe uzanmak ve yukarýdaki bir yükü almakla gerçekleþiyor. Baþýnýzdan yükseðe uzanmayýn, yüksekteki bir yerden aðýrlýk almayýn.

EGZERSÝZ YAPIN Bel çevresindeki kaslarýn güçlendirilmesi için egzersiz yapýn. Düz koþu ve yüzme en çok tavsiye edilen sporlar arasýnda yer alýyor. Basketbol, futbol gibi mücadele içeren ya da halter gibi aðýrlýk kaldýrýlan sporlar ise bel aðrýsý þikayeti olanlara tavsiye edilmiyor.

HAREKETSÝZ KALMAYIN

Yanlýþ pozisyonda yük kaldýrmak belde rahatsýzlýða sebep olan hatalý davranýþlarýn baþýnda geliyor. Yerden bir eþya alacaðýnýz zaman, dizlerinizi bükerek yere çömelin ve eþyayý bu pozisyonda kaldýrýn.

Bilgisayar baþýnda yarým saat oturuyorsanýz, beþ dakika kalkýp dolaþýn. Bu masa baþýnda çalýþanlar için de geçerli. Oturulan her yarým saatte bir pozisyon deðiþtirmek ve kalkýp dolaþmak, aðrýlardan korunmada önem taþýyor.

BELÝNÝZÝ DÖNDÜRMEYÝN

DESTEK KULLANIN

Özellikle arabada, arkaya dönüp oradan bir þey almak bel aðrýsýna sebep olabiliyor. Omurganýn dönerek hareket etmesine yol açan bu tip tehlikeli ve ani davranýþlardan kaçýnýn.

Çalýþtýðýnýz koltukta ya da sürücü koltuðunda mutlaka beli destekleyecek bir yastýk bulundurun. Çalýþýrken olduðu gibi, otomobil kullanýrken de oturma pozisyonu önem taþýyor.

Geriye doðru çok yaslanmayýn ve direksiyona daha yakýn durarak araba kullanýn.

YATARAK KÝTAP OKUMAYIN Yatar pozisyonda kitap okumak bel aðrýsýna yol açýyor. Öne doðru eðildiðiniz için omurganýn duruþu deðiþiyor. Ayný þekilde yatakta dizüstü bilgisayarýyla da çalýþmayýn.

YATAK SEÇÝMÝNE ÖNEM VERÝN Yataklarýn ne sert ne de çok yumuþak olmasý gerekiyor. Ortopedik özellikli yataklar bel

saðlýðýný koruyor. Yatma pozisyonunda ise bir kýsýtlama bulunmuyor. En rahat ettiðiniz pozisyonda uyuyun.

RAHAT AYAKKABI GÝYÝN Özellikle kadýnlar için uzun saatler yüksek topuklu ayakkabý giymek sakýncalý olabiliyor. Çünkü bütün omurganýn dengesi ve aðýrlýk merkezi deðiþiyor. Tüm aðýrlýk bele yükleniyor. Bu yüzden iþe giderken spor ayakkabý, iþte ise iþ ayakkabýsý giymeye çalýþýn.

Burun týkanýklýðýnda ölümcül risk! Yediklerinizden tat alamýyor, aðzýnýzý açýk tutmak zorunda kalýyorsanýz, hafife almayýn!

Kýþ mevsiminin gelmesiyle birlikte hemen herkesin burun týkanýklýðýndan þikayetçi olduðunu söyleyen Dr. Oktay Demircioðlu, "Yediklerimizin tadýný çalan, aðzýmýzý açýk býrakan burun týkanýklýðýný hafife almayýn, yoksa ölümcül sonuçlarý olabilir" dedi. Kýþ mevsiminde çok sayýda insanýn burundan nefes almada problemler yaþadýðýný dile getiren Dr. Oktay Demircioðlu, "Burun, sadece havanýn girip çýkmasýna yarayan bir organ deðildir. Burun, nefes alýp verme sýrasýnda havayý nemlendirir, ýsýtýr ve temizler. Kulaðýmýzý havalandýran, koku almamýzý saðlayan burnumuz hep açýk olmalýdýr. Saðlýklý bir solunum

Bu çayý içenlerin cildi sýkýlaþýyor Esnek ve daha sýký bir cilde sahip olmak isteyenler dikkat! Esnek ve daha sýký bir cilde sahip olmak istiyorsanýz günde üç bardak beyaz çay tüketin. Yapýlan bilimsel araþtýrmalar, beyaz çayýn özellikle kolajen yýkýmýný baskýlayýcý ve cilde esneklik veren elastin maddesinin yýkýmýný önleyen etkilerine baðlý olarak daha sýký ve

esnek cilt oluþumu saðlayabileceðini gösteriyor. Prof. Dr. Erdem Yeþilada, beyaz çayýn yeþil çay gibi vücutta yað üretimini baskýlayýcý ve mevcut yaðýn parçalanmasýný saðlayýcý etkiye sahip olduðunu, þiþmanlýk ve obeziteyle iliþkili sorunlarýn tedavisinde yararlý olabileceðini söylüyor.

fonksiyonu ve saðlýklý bir vücut için aðýzdan deðil, burundan soluk alýp vermek çok önemlidir" diye konuþtu. Burun týkanýklýðýnda ses tellerinin de farklýlaþtýðýný belirten Demircioðlu, "Burnunuz açýk ve týkalý olduðunda çýkan sesinizi hatýrlayýn. Ýkisi birbirinden ne kadar da farklý. Burnunuz týkalý iken çýkan sesinizi siz bile zor tanýrsýnýz. Bunun sebebi burnun ayný zamanda bir rezonans bölgesi olmasýdýr. Ses burnun da baðlý olduðu boðaz ve yutak bölgesinde yankýlanarak büyür. Burnunuz týkalý olduðu zaman ortaya çýkan titreþim farklýdýr. Bu yüzden de burnunuz týkalý iken sesiniz karakteristiðinizden çok farklýdýr" þeklinde konuþtu.

Dr. Demircioðlu, burun týkanýklýðýnýn beraberinde bir çok saðlýk problemini de doðuracaðýna dikkat çekerek, "Burnu týkalý olan kiþiler devamlý aðýz solunumu yapmak zorunda kaldýðýndan; sýk tekrarlayan boðaz enfeksiyonlarý olur ve müzminleþmiþ farenjit geliþir. Akciðer ve kalp problemleri aðýrlaþýr. Sabahlarý aðýz kuruluðu geliþir. Diþ ve diþ eti sorunlarý görülür. Cinsel fonksiyon bozukluklarý olur. Ses kalitesi bozulur ve burundan konuþma geliþir. Horlama ve uyku bozukluklarý yaþanýr. Uyku apnesi uykuda ölümlerin önemli bir sebebidir" ifadelerini kullandý. Çocuklarda büyüme ve geliþme ile saðlýklý nefes almanýn doðrudan

Vücutta depolanan yaðýn farklý türleri var! Yale Üniversitesi araþtýrmacýlarý, yaðýn vücutta iki ayrý þekilde depolandýðýný keþfetti. "Developmental Cell" isimli dergide yayýmlanan çalýþmada, Yale araþtýrmacýlarý, diyet yapanlarý canýndan bezdiren þiþkin bel bölgeleri ve baldýrlarýn temel sorumlusu olarak gösterilen yað damlacýklarýnýn ayný tür olmadýðýný ortaya çýkardý. Araþtýrmacýlarýn iki türe ayýrdýðý yað damlacýklarýndan biri küçük ve büyümeye müsait deðilken; diðer yað damlacýðý türü büyümeye yol açan "triaçilgliserol" enzimlerini içeriyor. Keþfin, kilo sebebiyle ortaya çýkan saðlýk problemlerini engellemeye ýþýk tutabileceði belirtiliyor.

Araþtýrmayý yürüten Yale Üniversitesi profesörü Tobias Walther, "Hücrelerin yaðý nasýl depoladýðýyla ilgili daha iyi bir anlayýþa ihtiyacýmýz var. Hücrenin yaðý deðil fazla enerjiyi iþleyememesi, çoðu saðlýk probleminin esas sebebi." dedi. Dr. Walther ve ekibinin yað damlacýklarýnýn bir kýsmýnýn büyüyebildiðiyle ilgili bu heyecan verici keþfi, obezite tedavisinde yeni yaklaþýmlarýn ve hücrelerin fazla yað depolamasýný önlemeye yönelik yeni yöntemler geliþtirilmesinin de yolunu açmýþ bulunuyor. Kullanýlmayan

metabolik enerji, triaçilgliserol ve yað damlacýklarý üretimini tetikliyor. Memeliler enerjiyi depolamak için özel yað hücreleri ve yað dokularý geliþtirse de, hýzla geniþleyen yað damlacýklarý, diyet yapanlarý canýndan bezdiren þiþkin bel bölgeleri ve baldýrlarýn temel sorumlusu olarak gösteriliyor. Hücreler yað yüzünden yorulduðunda enerji depolama yeteneklerini de kaybediyor. Sonuç olarak enflamasyon, insülin direnci, karaciðer yaðlanmasý ve obeziteyle iliþkilendirilen diðer saðlýk problemleri ortaya çýkýyor.

iliþkili olduðunu söyleyen Dr. Oktay Demircioðlu, çocuklarda kulak, burun, boðaz hastalýklarýyla birlikte, geceleri altýný ýslatma problemleri de olabileceðine dikkat çekti. Demircioðlu, burun týkanýklýðýnýn mutsuzluk sebebi oluðunu söyleyerek þöyle konuþtu: "Nefes almak, kokularýn farkýna varmak, yediklerimizin tadýný fark etmek. Bunlarýn hepsi mutluluk ile yakýndan iliþkilidir. Stres anýnda en iyi tavsiye, burundan aðýr aðýr nefes almaktýr. Rahat nefes alan kiþi, huzurludur. Burnu týkalý olan kiþiler, psikolojik sorunlar yaþamaya yatkýndýr. Genellikle sinirli olduklarýndan yakýnýrlar."


Tatvan'da deprem Bitlis'in Tatvan ilçesinde önceki gece 4 saat arayla 5 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü'nden alýnan verilere göre, Tatvan ilçesine baðlý Suboyu köyünde 2.5, Dönertaþ köyünde 2.8, 3.6, 2.8, ve Ulusoy köyünde ise 2.6 þiddetinde depremler meydana geldi.

Sahte para operasyonu 17 ÞUBAT 2013 PAZAR

Adýyaman'da bir ihbarý deðerlendiren polis ekipleri, durdurduklarý otomobil içerisinde yaptýklarý aramalarda, 85 adet uyuþturucu hap ile 100 TL banknotlar halinde 3 bin 500 TL sahte para ele geçirirken, olayla ilgili 3 kiþi de gözaltýna alýndý. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili bir otomobili takibe aldý. Yapýlan takipler sonucunda otomobil, polisler tarafýndan durduruldu. Durdurulan otomobilde bulunan M.E., G.E. ve M.T. isimli üç þahýs, otomobilden inerek kaçmak istedi. Bir süre koþarak kaçmak isteyen 3 þahýs, polisler tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýslar ifadesi alýnmak üzere Emniyet Müdürlüðü'ne getirilirken, durdurulan araçta yapýlan aramalarda, 85 adet uyuþturucu hap ile 100 TL banknotlar halinde 3 bin 500 TL sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Genç kýzýn intihar giriþimi

Adýyaman'ýn Gölbaþý ilçesinde bunalýma giren G.Ö. (21) isimli genç kýz, bileklerini keserek intihar teþebbüsünde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden G.Ö. (21) isimli genç kýz, evde kimsenin olmadýðý sýrada bilinmeyen nedenlerden dolayý iki bileðini keserek intihara teþebbüs etti. Ailesi tarafýn-

dan baygýn bulunan genç kýz, ailesinin ihbarýyla olay yerine gelen saðlýk ekiplerince yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Gölbaþý Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastanede tedavi altýna alýnan genç kýzýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Dedektör köpek 'Ice'tan kacmaz Siirt'in Pervari ilçesinde bir araçta yapýlan arama boru içerisine gizlenen 2 kilo 840 gram uyuþturucu madde narkotik dedektör köpeði "Ice"ýn yardýmýyla bulundu. Siirt Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, "Ýlimiz-Pervari karayolu üzerinde durumundan þüphelenilen bir araç görevlilerimizce incelenmek üzere durdurulmuþtur. Bahse konu araç içerisinde Narkotik dedektör köpeði 'Ice' marifetiyle yapýlan arama neticesinde söz konusu aracýn stepne tekerinin içine sarýlý vaziyetteki 7 metre uzunluðunda bir hortum içerisine gizlenmiþ vaziyette toplam 2 kilo 840 gram toz esrar ele geçirilmiþtir. Ayrýca, anýlan esrar maddesini ilimiz üzerinden Batman iline

götürerek burada piyasaya sürmek isteyen 2 þüpheli þahýs görevlilerimizce yakalanarak gözaltýna alýnmýþtýr. Konu ile ilgili bahse konu þüpheliler ifadelerinin alýnmasýný müteakip sevk edildiði adli mercilerce tutuklanmýþtýr. Siirt Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü olarak vatandaþýmýzýn saðlýðý tehdit eden uyuþturucu madde kaçakçýlarýna yönelik mücadelemiz aralýksýz devam edecektir" denildi.

Sokaða býrakýlan bebek donmaktan kurtarýldý 3 öðretmen kazada öldü Elazýð'ýn Kovancýlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 öðretmen hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sýralarýnda Ekinözü Köyü Ýlkokulu'nda görev yapan öðretmen Sefa Varlý'nýn yönetimindeki 34 H 5463 plakalý otomobil, ilçe yakýnlarýnda Yusuf K. yönetimindeki 23 K 5463 plakalý kamyonla çarpýþtý. Kazada, otomobilde bulunan öðretmenler Sefa Varlý, Abdullah Güneþ ve Eyüp Ulu, olay yerinde hayatýný kaybetti. Kamyon sürücüsü Yusuf K. gözaltýna alýnýrken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce bir Kur'an kursunun önüne býrakýlan bir bebek, polis tarafýndan donmaktan son anda kurtarýldý.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Van yolu üzerinde bulunan Kuran kursu önüne kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce henüz yeni doðduðu belirten bir erkek bebek býrakýldý. Aðlama sesiyle fark edilen bebek, Tatvan Emniyet

Müdürlüðü'ne baðlý polis ekipleri tarafýndan donmaktan son anda kurtarýldý. Polis ekipleri bebeði, yapýlan iþlemlerin ardýndan saðlýk kontrolü yapýlmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

"ÝSÝMSÝZ BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI" Konuyla ilgili açýklama yapan Tatvan Kaymakamý Murat Erkan, kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce býrakýlan bebeðin, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldýðýný ve koruma altýna alýndýðýný söyledi. Bebeðin hastanede saðlýk kontrolünden geçirileceðini ifade eden Kaymakam Erkan, "Bebek þu anda koruma altýna alýndý. Ýlk etapta hastanede saðlýk kontrolü yapýlacak. Ardýndan da ekiplerimiz tarafýndan bebeðin ailesi tespit edilmeye çalýþacak" diye konuþtu.

Öðrenci yurdunda yangýn Hakkari'de erkek öðrencilerin kaldýðý pansiyonunda çýkan yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan kontrol altýna alýndý. Edinilen bilgiye göre yangýn, önceki gece Þehit Mehmet Ceylan Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Ýtfaiye ekiplerinin kýsa sürede müdahale ettiði yangýn, uzun bir uðraþ sonucunda söndürüldü. Yangýnda ölen ya da yaralanan olmazken, öðrenciler kýsa süreli panik yaþadý. Yangýnýn nasýl çýktýðýný bilmediklerini belirten öðrenciler, dumanlarýn yükselmesiyle birlikte kendilerini dýþarý attýklarýný söylediler. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.


4

17 ÞUBAT 2013 PAZAR

HABER

'Ey Insan' projesi

Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, "Ey Ýnsan" projesiyle Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin kaderinin deðiþeceðini söyledi. gözetmeden yardýmlarýný yaptýlar, onlara ayrýca teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.

"PROJEYLE DOÐU VE GÜNEYDOÐUNUN KADERÝ DEÐÝÞECEK"

Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Ey Ýnsan" projesinin tanýtým toplantýsý yapýldý. Valisi Veysel Yurdakul, projenin il merkezi, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde uygulanacaðýný söyledi. Yurdakul, projenin tamamen gönüllük esasýna dayanacaðýný belirterek, "Proje kapsamýnda Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde gönüllü proje katýlýmcýlarý aracýlýðýyla okul ihtiyacý maddi gereksinimleri, manevi destekleri toplum ahlak ve mili þuur bilinçlendirilmesi ayrýca tüm toplumsal konularda

Siirt'te tablet daðýtýmýna baþlandý Siirt'te, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn hayata geçirdiði 'Fatih Projesi' kapsamýnda, öðrencilere tablet bilgisayar daðýtýmýna baþlandý. Siirt Fen Lisesi'nde düzenlenen daðýtým töreninde konuþan Siirt Valisi Ahmet Aydýn, toplumlarýn geçmiþ dönemlerde tarým ve sanayideki çalýþmalarýyla kalkýndýklarýný, þimdi ise bu durumun deðiþtiðini söyledi. Ülkelerin þu an bilgi alanýndaki çalýþmalarýyla adlarýndan söz ettirdiðini belirten Vali Aydýn, kendilerinin de buna uygun davranýp, iyi nesiller yetiþtirmeleri gerektiðini kaydetti. AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ise, eðitime büyük aðýrlýk verdiklerini kaydederek, "Hükümetimiz döneminde eðitime büyük önem verilmekte ve büyük pay ayrýlmaktadýr. Ýlk defa hükümetimiz döneminde milli eðitime ayrýlan bütçe milli savunma bütçesini geçti. Siirt'te de eðitime büyük önem veriyoruz. Bugünün deðil; 50, hatta 100 yýl sonrasýnýn ihtiyaçlarýný düþünerek yatýrýmlar planlýyoruz" dedi. Milli Eðitim Ýl Müdürü Fethi Suay da, proje kapsamýnda, 22 okulun alt yapýsýnýn saðlandýðýný ve personele hizmet içi eðitim verildiðini bildirdi. Suay, "Siirt'te ilk kez fen ve Yavuz Selim liselerinde tablet daðýtýmý yapýlacak. Fen lisesine 126 adet, Yavuz Selim Lisesi'ne ise 163 adet tablet, öðretmen ve 9. sýnýf öðrencilerine verilecek" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan tablet bilgisayarlar, Vali Aydýn ve Ören ile diðer davetliler tarafýndan daðýtýldý.

17 ÞUBAT 2013 PAZAR YIL: 12 SAYI: 4181 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

eksiði olan bireylere destek ve eðitim saðlanmasý 'Ey insan' projesi kapsamýnda gönüllüler tarafýndan saðlanacaktýr. Bu yüzden artýk toplumu, çocuklarýmýzý, gençlerimizi yani ilgilendiren konularda parayla çalýþma bir yana artýk Allah rýzasý için çalýþacaðýz" dedi. Gönüllük esasýna dayalý bu projede memleket ayýrýmý yapýlmadýðýný, projenin tamamen hayýrseverler tarafýndan karþýlandýðýný ifade eden Yurdakul, "Bu proje; herhangi bir mesai anlayýþý, parasal kaygý, bir makam ve kariyer

kaygýsý olmadan gönüllülerin çalýþacaðý bir projedir. Tamamen Allah rýzasý için insani ve insafa ait duygularla ve ölçülerle hareket ediyorlar. Projeye dahil olan arkadaþlarýmýzý ku luyorum. Çok önemli bir sorumluluðun altýna ellerini koymuþlar. Bu çok önemli bir farklýlýk ve farkýndalýktýr. Projenin yüzde 70'i Bitlisli ve Bitlis dýþýndan olan iþadamlarýmýz tarafýndan karþýlanýyor. Yardýmlarýný esirgemeyen iþadamlarýmýza teþekkür ediyorum. Bitlis dýþýndan yardým eden iþadamlarý þehir farký

Proje bütçesinin 5,5 milyon TL olduðunu bildiren Yurdakul, projeyle Güneydoðu ve Doðu Anadolu'nun kaderini deðiþtirebileceklerini belirterek, þunlarý söyledi: "Bu hakimiyet topla, tüfekle, silahla deðil sizlerin ince gönülleri, fedakarlýklarý, adanmýþlýklarý anlayýþlarýyla olacak. Öðretmenlik yapacak arkadaþlarýmýz ve öðrencilerimizin özellikle interaktif bir þekilde buluþmasýný arzu ediyoruz. Bu arkadaþlarýmýzýn bütün ihtiyaçlarýnda yanlarýnda olacaðýz. Devrede olan tek aktör öðretmenlerimiz olacak. Çocuklarýmýzýn bütün ihtiyaçlarýndan tamamen öðretmenlerimiz tarafýndan tespit edildikten sonra karþýlanacak. Bugün itibari ile depolarýmýz bu proje için aðzýna kadar doldu. Ýstanbul'dan malzeme akýþý devam ediyor. Bir çocuðun önemi büyüktür. Merkezde, kýrsalda yaþayan bir tek çocuk, eðer kendi ruh düþüncesi ile buluþuyorsa bana göre harcanan paralar amacýna ulaþmýþtýr. 14 bin 400 öðrenci bu projenin muhatabýdýr."

Kýz çocuklarýnýn okullaþmasý için çalýþtay Van Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan "Kýz Çocuklarýnýn Okullaþmasý Oranýnýn Arttýrýlmasý Projesi" kapsamýnda bir çalýþtay düzenledi.

Van Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan "Kýz Çocuklarýnýn Okullaþmasý Oranýnýn Arttýrýlmasý Projesi" kapsamýnda bir çalýþtay düzenledi. Van-Þiþli Öðretmenevi'nden düzenlenen toplantýya Ýl Milli Eðitim Müdürü Mucip Kýna, Müdür Yardýmcýsý Gýyasettin Subay, Þube Müdürü Galip Durmuþ, Yüzüncü Yýl Üniversitesi Proje sorumlu Eþ Uzman Yrd. Doç. Dr. Suat Parin ile Milli Eðitim Müdürlüðü Ar-Ge Birimi temsilcileri, paydaþ okul müdürleri, STK temsilcileri ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarý Leyla Tanrýtanýr katýldý. Kýz çocuklarýnýn yüzde 100 okullaþma oranýna ulaþýlmasý noktasýnda yapýlacak çalýþmalarýn görüþüldüðü toplantýda ayrý-

ca ilde gerçekleþtirilecek faaliyetlerle ilgili kararlar alýndý.

16 pilot ilde uyglanacak Çalýþtayda konuþan Van Ýl Milli Eðitim Müdürü Mucip Kýna, projenin 16 pilot ilde uygulandýðýný belirterek, Van'ýn projede pilot ili olmasýnýn ayrýca kendilerine bir sorumluluk yüklediðini söyledi. Kýna, "Her kýz çocuðumuzun; toplumumuzun geleceðini oluþturan bir birey olduðunu, bir deðer olduðunu düþünerek, bu deðerin mutlaka eðitime kazandýrýlmasýný istiyorum. Bu nedenle ilimizdeki herkesin desteðini bekliyorum. Çocuklarýmýzýn eðitime kazandýrýlmasýnda herkesin desteðiyle biz de elimizden gelen gayreti sarf ede-

ceðiz" dedi. Çalýþtay programý, soru-cevap þeklinde ildeki kýz çocuklarýnýn

durumlarý ve okullaþma oranlarý ile ilgili görüþ alýþ veriþindem sonra sona erdi.

SODES uygulamalarý baþladý Muþ Valisi Ali Çýnar, beþeri sermayenin geliþtirilmesi ve toplumsal bütünleþmenin saðlanmasýný amaçlayan Sosyal Destek Programý'nýn (SODES) GAP ve DAP illerinde 2013 yýlý uygulamalarýnýn baþladýðýný açýkladý. Vali Ali Çýnar, yaptýðý yazýlý açýklamada, 2008-2012 yýllarý arasýnda bölgesel kalkýnma projelerinin tamamlanmasý amacýyla GAP Eylem Planý hazýrlandýðýný hatýrlatarak bu kapsamda, valiliklerin doðrudan sorumlu olduðu; sosyal ihtiyaçlarýn projeler yoluyla kýsa sürede giderilmesini amaçlayan SODES'in, hayata geçirildiðini vurguladý. Vali Çýnar, programýn 2008 ve 2009 yýllarýnda GAP illerinde uygulandýðýný ve 2010 yýlýnda da Muþ'ta uygulanmaya baþlandýðýný kaydetti. Programýn, üç farklý

bileþeni kapsadýðýný belirten Çýnar, "Ýstihdam Bileþeni; istihdam edilebilirliðin artýrýlmasý, il ve bölgede ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli iþgücünün yetiþtirilmesi, mesleki bilgi ve birikimin geliþtirilmesi, toplumun dezavantajlý kesimlerinin istihdama eriþiminin kolaylaþtýrýlmasý ve kendi iþini kurabileceklere destek olunmasýna yönelik projeleri içermektedir. Sosyal Ýçerme Bileþeni; yoksulluðun azaltýlmasý, sosyal yardým alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olun-

masý, yaþlý, özürlü, kadýn ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaþam standartlarýnýn yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artýrýlmasý amacýna yönelik projeleri içermektedir. Kültür Sanat ve Spor Bileþeni; toplumun ihtiyaç duyduðu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliþtirilmesi ve özellikle çocuklarýn ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandýrýlmasýna ve yönlendirilmesine yönelik projeleri içermektedir."

Yola tonlarca kaya düþtü Hakkari'nin Þemdinli-Derecik karayoluna düþen tonlarca aðýrlýðýndaki kayalar, sürücüleri uzun bir süre mahsur býraktý. Ekipler tarafýndan yapýlan çalýþmalar neticesinde yol yeniden ulaþýma açýldý. Þemdinli'nin Derecik beldesi yolunun 15. kilometresi Boðaz köy köprüsü mevkisinde yola düþen tonlarca aðýrlýðýndaki kayalar, yolu ulaþýma kapattý. Kapanan yolda onlarca araç mahsur kaldý. Yolda

mahsur kalan Neçir Türkoðlu, diðer sürücülerle birlikte kurtarýlmayý beklediðini söyledi. Türkoðlu, "Ben 2 saattir burada mahsurum. Benim gibi 50 araç daha var. Yetkililere bildirdik ve kurtarýlmayý bekliyoruz" dedi. Daha sonra bölgeye gelen Karayollarý ekiplerinin yaptýðý çalýþmalar sonucunda yolda bekleyen araçlara kontrollü geçiþ verilirken, çalýþmalar ise geç saatlere kadar devam etti.


HABER

17 ÞUBAT 2013 PAZAR

5

Vali Karaloðlu'dan taziye ziyareti Van Valisi Münir Karaloðlu, ablasý vefat eden, Diyarbakýr RTÜK Bölge Müdürü Burhan Öztürkçü'ye ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Uzun süredir rahatsýzlýðý sebebiyle tedavi gördüðü Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Prof. Dr. Dursun Odabaþ Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde vefat eden Hacý Þefika Öztürkçü'nün cenazesi, Selimbey Mahallesi'nde bulunan Yeþil Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Akköprü Mezarlýðý'nda defin edildi. Vefat haberini öðrenen Vali Karaloðlu da, Öztürkçü ailesinin taziyeleri kabul ettiði Yeþil Camii'nde bulunan taziye evine gitti. Taziye evinde bir süre oturan ve aile fertlerine baþsaðlýðý dileðinde bulunan Karaloðlu, okunan dualarýn ardýndan buradan ayrýldý.

Nemrut Kayak Merkezi'nde 'Kar Festivali' Bitlis Valiliði ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan Nemrut Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Kar Festivali' baþladý. Bitlis Valisi Veysel Yurdakul ve birçok davetlinin katýldýðý kar festivalinde çeþitli etkinlikler düzenledi. Kayak yarýþlarý, leðenle kayma ve kardan adam yapma yarýþmalarýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Festivalde konuþan Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, soðuk havaya raðmen vatandaþlarýn yoðun ilgi göstermesi festivali daha güzel bir hale getirdiðini söyledi. Vali Yurdakul, "Karýn anavataný Bitlis'teyiz. Bugün Tatvan Nemrut Krater Gölü'nde dünyanýn en seçkin destinasyonlarýndan biriyiz. Bu-

rayý özellikli kýlan kayaða, bir krater gölü etrafýnda buharlar ve sýcak gölün kenarýnda baþlýyorsunuz. Yine dünyanýn baþka bir harikasý olan Van Gölü kenarýnda manzarayý seyrederek kayaðý bitiriyorsunuz. Bütün kayak ve kýþ sporlarý severleri buraya bekliyoruz. Bugün kýþ sporlarý festivalimize güreþle baþladýk, ardýndan kýzak yarýþmalarýmýz devam edecek’’ dedi.Vali Yurdakul'un açýklamalarýnýn ardýndan festival kar üstünde güreþ yarýþmalarý ile baþladý. Gençlerin soyunarak eksi derecedeki soðuk havaya raðmen güreþmeleri katýlanlar tarafýndan ilgiyle izlendi. Ayrýca leðenle kayma yarýþmasýna da bayanlarýn ilgisi oldukça büyüktü.

DAP toplantýsýnda eylem planý konuþuldu Yaþlýlýk maaþý için çaðrý Batman'ýn Gercüþ ilçe sýnýrlarý içerisinde ikamet eden 65 yaþýný doldurmuþ, muhtaç, güçsüz, kimsesiz vatandaþlar ile engelli vatandaþlara aylýk baðlanmasýna iliþkin iþlemler, Gercüþ Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) Baþkanlýðý'nca yapýlacak.Gercüþ Kaymakamý Adem Ergül, daha önceki baþvurularýn mal müdürlüklerine yapýldýðýný, yeni düzenlemeyle 65 yaþýný doldurmuþ yaþlýlarýn maaþlarýnýn baðlanabilmesi için sadece kimlikleri ile SYDV Baþkanlýðý'na baþvurmalarýnýn yeterli olacaðýný söyledi. 18 yaþ altý engelli vatandaþlar ile 18 yaþ üstü, yüzde 40 ve daha fazla özürlü oranýna sahip vatandaþlarýn da raporlarý ve kimlikleriyle baþvurularýnýn yeterli olacaðýný kaydeden Ergül, çevresinde engelli, yaþlý bulunan vatandaþlarýn vakýf baþkanlýðýna gelerek, müracaatlarýn yapýlmasýna yardýmcý olmalarýný istedi.

Doðu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn hizmet verdiði ve 14 ilde önümüzdeki beþ yýlý kapsayacak eylem planý hazýrlýk toplantýsý Hakkari'de yapýldý. Hakkari Valiliði toplantý salonunda Vali Vekili Cevat Uyanýk baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya DAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkaný Adnan Demir, Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Emin Yaþar Demirci ve kurum amirleri katýldý. Ýki oturum halinde yapýlan toplantýda projeler hakkýnda bilgilendirme yapýlarak yeni teklif edilecek proje önerileri hakkýnda istiþarelerde bulunuldu. Toplantýda söz konusu projeler DAP eylem planýnýn amaç ve öncelikleri ile ilgililiði, uygulanabilirliði, maliyet, fayda düzeyi gibi hususlar yönünden incelendikten sonra ilgili bakanlýklarýn görüþlerine sunulacaðý belirtildi.

Doðu kar altýnda

Bitlis'in Tatvan ilçesinde duran kar yaðýþý önceki gece saatlerinden itibaren yeniden etkili oldu. Yoðun kar yaðýþý sebebiyle ilçe kýsa sürede yeniden beyaza büründü. Bölgenin diðer yüksek kesimlerinde de kar yaðýþý etkili oluyor. Kar yaðýþý nedeniyle yüksek kesimlerde yoðun kar birikmesi nedeniyle çýð tehlikesine karþý vatandaþlar uyarýldý. Kar yaðýþý sebebiyle birçok köy yolu ulaþýma kapanýrken, kara hazýrlýksýz yakalanan sürücüler de zor anlar yaþadý. Öte yandan meteorolojiden alýnan bilgilere göre Bitlis ve çevresinde kar yaðýþýnýn önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

BAÞSAÐLIÐI Diyarbakýr RTÜK Bölge Müdürü, deðerli dostum Burhan Öztürkçü'nün ablasý Hacý Þefika Öztürkçü'nün vefatýný teessürle öðrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabrý cemil niyaz ederim.

ÖMER SERDAR ÇÝMEN OLAY GAZETESÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANI


6

EKONOMÝ

17 ÞUBAT 2013 PAZAR

Doðu'ya hayvancýlýk hibe desteði Hükümet, Güneydoðu Anadolu'da 8 ilde Damýzlýk Süt Sýðýrcýlýðý Ýþletmelerine, Doðu Anadolu'da ise 15 ilde Damýzlýk Amaçlý Sýðýr Ýþletmesi yatýrýmlarýna 3 yýl süreyle hibe desteði verecek.

B

yatýrýmlarý desteklenecek. Hükümet bu illerde süt sýðýrcýlýðýnýn geliþtirilmesi, modern iþletmelerin kurulmasý, hayvansal üretimde verimliliðin ve kalitenin arttýrýlmasý ile bölgesel geliþmiþlik farklarýnýn azaltýlmasýný amaçlýyor. Hükümet, Doðu Anadolu Projesi kapsamýndaki Aðrý, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazýð, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Muþ, Tunceli, Van, Gümüþhane ve Bayburt illerindeki üreticilerin etçi ve kombine ýrklarla kuracaklarý

akanlar Kurulu'nun "Güneydoðu ve Doðu Anadolu Projesi Kapsamýndaki Ýllerde Kurulacak Damýzlýk Sýðýr Ýþletmesi Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesine Ýliþkin Karar"ý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Güneydoðu Anadolu Projesi kapsamýndaki Adýyaman, Batman, Diyarbakýr, Gaziantep, Kilis, Siirt, Þanlýurfa ve Þýrnak'ta üreticilerin yapacaklarý Sütçü Ve Kombine Irklarla Damýzlýk Süt Sýðýrcýlýðý Ýþletmesi

Damýzlýk Amaçlý Sýðýr Ýþletmesi yatýrýmlarýný da hibe uygulamasýna koydu. Bu illerde ise büyükbaþ hayvancýlýk iþletmelerinin kurulmasý, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin arttýrýlmasý ve bölgesel kalkýnmayý saðlamayý hedefliyor. Büyükbaþ hayvancýlýða yönelik hibe uygulamasýnda üreticilerin bireysel veya bir arada yapacaklarý öz sermayeye dayalý, en az 50 baþ ve üzeri kapasiteye sahip projeli damýzlýk sýðýr iþletmesi yatýrýmlarýna 2013 ile 2015 yýllarý arasýnda hibe desteði verilecek. Güneydoðu ve Doðu Anadolu Projesi Kapsamýndaki Ýllerde Kurulacak Damýzlýk Sýðýr Ýþletmesi Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesinde yeni

yatýrým inþaat için yüzde 30, damýzlýk gebe düve alýmý için yüzde 40 ve saðým ünitesi veya soðutma tanký için yüzde 40 oranýnda hibe yardýmý uygulanacak. Üreticiler, sadece bir projesi için hibe desteði alabilecek. Hibe desteðinden projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatýrýmý tamamlanan iþletmeler yararlanacak. Projelerde inþaat yapýmý, hayvan alýmý ve makine alýmý olarak belirlenen üç yatýrýmda yer alacak. Hibe ödemeleri Hayvancýlýk Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý kapsamýnda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bütçesinden karþýlanacak. Uygulamadan kamu kurum ve kuruluþlarý ile ortaklarý yararlanamayacak.

Doðrudan yatýrým giriþi 889 milyon dolar

Ekonomi Bakanlýðý verilerine göre 2012 yýlý Aralýk ayýnda 889 milyon Dolar düzeyinde uluslar arasý doðrudan yatýrým giriþi (fiili giriþ/net) gerçekleþti. Uluslar arasý yatýrýmcýlarýn Türkiye'deki yeni veya mevcut þirketleri ile iþtirak ettikleri yerli sermayeli þirketlerdeki ortaklýk paylarýna iliþkin transferleri içeren sermaye giriþi, 2012 Aralýk ayýnda 1.043 milyar dolar düzeyinde gerçekleþti. Sermaye giriþinin; 386 milyon dolarý mali aracý kuruluþlarýn faaliyetleri sektöründen ve

240 milyon dolarý imalat sektöründen geldi. 1.043 milyon dolar olan nakit sermaye giriþinin; 450 milyon dolarlýk bölümü Asya ülkeleri, 398 milyon dolarlýk bölümü AB ülkeleri kaynaklý.

2012 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMÝ GELÝÞMELERÝ 2012 yýlý Ocak-Aralýk döneminde net doðrudan uluslar arasý yatýrým giriþi

(fiili giriþ), 12 milyar 387 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. Uluslar arasý doðrudan yatýrým giriþleri kaleminde yer alan sermaye giriþi 2012 yýlýnda toplam 9.968 milyon dolara ulaþtý. 2012 yýlý Aralýk ayýnda 48 adet uluslar arasý sermayeli þirket kurulurken, 2 adet yerli sermayeli þirkete de uluslar arasý sermaye iþtiraki gerçekleþti.

35 kadroya 456 baþvuru Bitlis'in Ahlat Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý okullarda çalýþtýrýlmak üzere alýnacak 35 kiþilik temizlik iþçisi için 456 kiþi müracaat etti. Ahlat Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlan noter huzurunda ki

kura çekimi oldukça heyecanlý geçti. Ýsmi okunan vatandaþlar mutluluk yaþarken, ismi kurada çýkmayan vatandaþlar ise üzüntülerini gizleyemedi. Ýþçi alýmý için düzenlenen kura çekimi hakkýnda gazetecilere açýklamalarda bulunan Ýþ-Kur Ýl Müdürü Alaattin Aslan, "Toplum Yararýna Çalýþma Programý" kapsamýnda (TYÇP) Ahlat Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý okullarda temizlik iþinde çalýþtýrýlacak 35 iþçi alýnacaðýný belirtti. Aslan, " TYÇP kapsamýnda Ahlat ilçemizde Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý okullarda temizlik, onarým, çevre

düzenlemesi ve benzeri iþlerde çalýþtýrýlmak üzere 35 kiþiye iþ imkaný saðlayacaðýz. 35 kiþilik alýma 456 kiþi müracaat etmiþtir. Ahlat ilçemizde noter huzurunda kura çekiyoruz. 35 kiþi asýl 18 yedek belirleyeceðiz. 22. 02. 2013 tarihinde ise kurada ismi çýkan 35 kiþi Ahlat Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nde 4 aylýðýna göreve baþlayacaklar. Kurada asýl olarak çýkan arkadaþlarýmýz da istemeleri durumunda 5 ay daha çalýþabileceklerdir. Toplamda 9 ay çalýþmýþ olacaklardýr. Asgari ücret ve sigortalý olacaklar" dedi.

'Devir bir kuruþun

hesabýný yapma devri'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken, bazý etiketlerde kuruþlu fiyatlar yazýldýðý halde yapýlan alýþveriþlerin sonunda para üstü olarak kuruþ ödenmediðine iþaret ederek, "Halkýmýz bilinçli davranýp kuruþunu istemeli" dedi. Türk lirasýndan altý sýfýr atýlmasýyla baþlayan süreçte hala aksaklýklarýn sürdüðünü belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Etiketlerde kuruþlu fiyatlar nakit ödeyen için geçerli deðil. Çünkü bazý etiketlerde kuruþlu fiyatlar yazýldýðý halde, peþin yapýlan alýþveriþlerin sonunda para üstü olarak kuruþ ödenmesi gerektiði halde büyük marketlerde kuruþ ödemelerinin yapýlmadýðýný görüyoruz. Kuruþtan para kazanan marketler gibi halkýmýz bilinçli davranýp kuruþunu istemeli. Devir bir kuruþun hesabýný yapma devri" ifadelerini kullandý. Enflasyonun düþük kalmasý ve Türk halkýnda tasarruf bilincinin artýrýlmasý için kuruþ kullanýmýnýn önemli olduðuna dikkat çeken Palandöken, "2005 yýlýnda tekrar hayatýmýza giren kuruþ kullanýmýnýn bugün hala otur-

madýðýný görüyoruz. Ýnsanýmýz para üstü olarak kuruþ kaldýðýnda önemseyip istemiyor. Biz, kuruþlarý beðenmeme veya almama lüksü olacak kadar zengin deðiliz. Tekrar kuruþ bilincinin oluþturulmasý için çalýþma yapýlmalýdýr. Piyasaya daha fazla kuruþ sürülmelidir. Kuruþlu para üstünün ödenip ödenmediði de yapýlacak denetimlerle takip edilmelidir. Bazý büyük marketlerin kuruþlu para üstü çevirmediðini görüyoruz. Esnafta para üstü kalmasýn diye sakýz ya da kibrit veriyor. Artýk kuruþ deðerinde bir mal olmadýðý için bu iþten zarar bile ediyoruz" diye konuþtu.

"FÝÞTEKÝ FÝYATLAR TAKÝP EDÝLMELÝ" Yapýlan alýþveriþlerde fiþ ve raf fiyatlarýnýn da iyi takip edilmesi ve fiþteki toplam rakam ile verilen para üstüne mutlaka dikkat edilmesi

gerektiðinin altýný çizen Palandöken, "Fiþ almaktan ve fiyatlarý kontrol etmekten vazgeçmeyelim. Büyük marketlerden çok miktarda yapýlan alýþveriþ sonrasýnda ödeme yaparken raf fiyatý ile kasadaki fiyatýn ayný olup olmadýðýný fiþinizden kontrol edin. Raftaki promosyonlu fiyatlar bazen kasada geçerli olmadýðý yönünde son günlerde artan þikayetler var. Bilinçli tüketici olarak düþük olan promosyonlu fiyatýn kasada da geçerli olacaðýný vatandaþýmýza hatýrlatmak isterim. En önemlisi size verilmeyen

kuruþlarýnýzý istemekten geri kalmayýn ve asla utanmayýn. Çünkü kuruþlarýmýzý býrakacak kadar zengin deðiliz. Özellikle küçük yaþta çocuklarýmýzda tasarruf bilincini geliþtirirken, alýþveriþlerde para üstü kuruþlarýmýzý istetmeyi de öðretelim" dedi.


GÜNCEL

17 ÞUBAT 2013 PAZAR

7

KCK davasýnda tahliye Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde geçtiðimiz yýl düzenlenen operasyonlarda gözaltýna alýnarak tutuklanan 7 KCK sanýðý mahkeme tarafýndan tahliye edildi. Van'da 7'si tutuklu 30 kiþinin yargýlandýðý KCK davasýnda tutuklu yargýlanan 7 kiþi tahliye edildi.Duruþmada yeni yasa gereðince tutuklu sanýklar tercüman aracýlýðýyla Kürtçe savunma yaptý. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2012 yýlýnda çeþitli tarihlerde "KCK yapýlanmasý içerisinde yer aldýklarý"

gerekçesiyle yapýlan operasyonlarla gözaltýna alýnan 7'si tutuklu 30 kiþinin yargýlandýðý davanýn duruþmasý görüldü. Duruþmaya tutuklu sanýklarýn yakýnlarý ile sanýk avukatlarý katýldý. Van 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmada tutuklu bulunan Esendere Belediye Baþkaný Hurþit Altekin, Sýracettin

Fýrat, Mehmet Çapraz, Abdurrahman Gemicioðlu, Sabri Tümen, Arif Karay ve Cemil Bor; avukat Uður Yaþar ve Serdar Balcý tercümanlýðýyla Kürtçe savunma yaptý. Yapýlan savunmalarýn ardýndan sanýk avukatlarý müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. 30 kiþinin yargýlandýðý davada

mahkeme heyeti tutuklu bulunan 7 sanýðýn uzun tutukluluk süreleri, eylemlerinin þiddet içermemesi ve suçlandýklarý cezanýn alt ve üst sýnýrlarý göz önünde bulundurarak 20 bin TL'lik kefaletlerle tahliye edilmelerine karar verdi. Duruþma 13 Mart 2013'e ertelendi.

Saman çaldýklarý iddiasýyla 2 kiþi tutuklandý

Bölgede hayat normale döndü Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýl dönümü nedeniyle kepenklerin açýlmadýðý bölgede hayat normale döndü. Önceki gün kepenk ve kontak eyleminin yapýldýðý bölge il ve ilçelerinde hayat durma noktasýna gelmiþti. Bazý yerlerde göstericiler ile polis arasýnda arbede yaþanmýþtý. Hakkari'de, Þýrnak'ýn Cizre ve Diyarbakýr'ýn Silvan ilçelerinde deðiþik noktalarda çýkan olaylar, gece geç saatlere kadar devam etti.

Þýrnak'a Aile Destek Merkezi Þýrnak'ta, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn canlý yayýnla katýldýðý Þýrnak Aile Destek Merkezi'nin (ÞADEM) açýlýþý yapýldý. ÞADEM açýlýþýna; Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Þýrnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar

ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Baþbakanýn canlý yayýnla katýldýðý ÞADEM açýlýþýný; Vali Vahdettin Özkan ile Milletvekili Dindar birlikte yaptý. Açýlýþýn ardýndan yaðan yaðmur nedeniyle, vatandaþlar törenden erken ayrýlmak zorunda kaldý.

Ancak dün sabah saatlerinden itibaren yaþam normale döndü. Esnaflar sabah saatlerinden itibaren kepenk açtý, pazarcýlar ve seyyar satýcýlarda tezgahlarýný yeniden açtý Önceki gün Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Koþuyolu parký civarýnda küçük çapta eylemler yaþanmýþtý.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 3 ton saman çaldýklarý iddiasýyla 2 kiþi tutuklandý. Alýnan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde M.Z.Þ.'ye ait 3 ton samanýn çalýndýðý ihbarý üzerine çalýþma baþlatan polis ekipleri, at arabasýna saman yükleyen 2 kiþiyi gözaltýna aldý. Þüpheli M.T. ve U.K., çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý.

Cizre'de gerginlik yaþandý Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde göstericilere müdahale eden polis ile biber gazýndan etkilenen vatandaþlar arasýnda kýsa süreli gerginlik yaþandý. Edinilen bilgiye göre, önceki gün, gün boyu izinsiz gösteriler yaparak çevreye zarar veren göstericilerden maskeli bir grup, Orhan Doðan Caddesi'nde bir iþyerine havai fiþek ve ses bombasý attý. Polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazlarý ile müdahale etti. Bu arada bir kahvehanede maç izleyen ve gazdan etkilenen bir grup vatandaþ ile polis arasýnda kýsa süreli gerginlik yaþandý. Cizre Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuvvet Amiri Adnan Kaya, vatandaþlarý sakinleþtirerek ardýndan daðýlmalarýný saðladý.

Silvan'da gergin gece Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde, Abdullah Öcalan'ýn yakalanýp Türkiye'ye getirilmesini protesto eden bir grup gösterici, polise ses bombalarý ve molotof kokteyliyle saldýrdý. Silvan'da, Öcalan'ýn 15

Olaylarýn arasýnda kalýnca aðladýlar Hakkari'de çýkan olaylar sýrasýnda yoldan geçen bazý kadýn öðretmenler, atýlan gaz bombasýndan etkilenince gözyaþlarýna boðuldu. Hakkari-Van karayolu üzerindeki Keklikpýnar Mahallesi'nde okuldan dönen bir grup öðretmen, olaylarýn içinde kaldý. Ne yapacaklarýný

þaþýran 2 kadýn öðretmen, hüngür hüngür aðladý. Öðretmenler daha sonra koþarak olay yerinden ayrýldý. Atýlan gazdan etkilenen yaþlý bir vatandaþa ise zýrhlý araçtan inen polismemuru su vererek yardýmcý oldu. Olaylar sýrasýnda göstericiler zýrhlý araçlara havai

fiþek, molotof, taþ, sopa ve küreklerle saldýrdý. Keklikpýnar Mahallesi'nde baþlayan olaylar çevre yolu rektörlük binasý önünde de devam etti. Burada geçmekte olan TOMA'nýn çevresini kuþatan göstericiler, aracý taþ yaðmuruna tuttu.

Þubat 1999 yýlýnda Kenya'da yakalanýp Türkiye'ye getirilmesini bahane eden bir grup gösterici, Diyarbakýr Caddesi'ni trafiðe kapatmak istedi. Lastik yakarak caddeyi trafiðe kapatan göstericiler, güvenlik güçlerine ses bombalarý ve molotof kokteyliyle saldýrdý. Polis ekipleri, göstericileri tazyikli su ve gaz bombasý kullanarak daðýttý. Ara sokaklara kaçan göstericiler izlerini kaybettirirken, olaylar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.


8

Bölge

17 ÞUBAT 2013 PAZAR

Içten'den 15 Þubat olaylarýna tepki AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýldönümü olan 15 Þubat'ta, Diyarbakýr'da yaþanan olaylarý kýnadýðýný belirterek, "PKK, BDP ve KCK'ya þunu söylüyorum; Diyarbakýr'ýn üzerinden kirli ellerinizi çekin. Diyarbakýr bunlarý hak etmiyor. Umuyorum ki bugün yaþanan olaylar son olaylar olacaktýr ve bir daha bu þekilde eylemler gerçekleþmeyecektir" dedi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiði Diyarbakýr'da, Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'ni (TÜMSÝAD) ziyaret eden Milletvekili Cuma Ýçten, Diyarbakýr'da yaþanan olaylarla ilgili olarak ÝHA muhabirine açýklamalarda bulundu. Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýldönümünde, Diyarbakýr'ýn çok ciddi problemlerle karþýlaþtýðýný gördüklerini kaydeden Ýçten, "Oysa Diyarbakýr; peygamberler, sahabeler þehridir. Maneviyatýn en yüksek olduðu þehirlerden bir tanesi. Halid bin Velid'in çocuðu Hz. Süleyman'ýn buraya gelip fetih için þehit olduðu bir yer. Kutsal bir mekan Diyarbakýr. Böyle bir þehri, bu þekilde gündeme getirmek, Türkiye gündemine bu þekilde taþýmak, Diyarbakýr'a yapýlabilecek en büyük kötülüktür" diye konuþtu. Yaþanan barýþ sürecini provoke etmek isteyenlerin olduðunu söyleyen Ýçten, þu ifadelere yer verdi: "Özellikle, BDP, PKK, KCK'ya þunu söylüyorum; kirli elinizi Diyarbakýr üzerinden çekin. Diyarbakýr bunu hak etmiyor.

Diyarbakýr esnafý, sabah namazýný kýlýp, besmele ile kepengini kaldýrýp, akþama kadar rýzkýný kazanma peþinde. Diyarbakýr ekmek, iþ, aþ kazanmak istiyor. Diyarbakýr barýþ, huzur ve mutluluk istiyor. Birileri bu barýþ sürecinde bunu provoke etmeye çalýþýyor. Bakýn barýþý konuþtuðumuz bu süreçte, barýþa giden bu yolda, BDP Diyarbakýr'da kepenkleri kapatýyor, Diyarbakýr'da huzuru ve mutluluðu kaçýrýyor. Birileri, Ýstanbul'da, Türkiye'nin baþka illerinde bu barýþ sürecini provoke etmeye çalýþýyor ve ben bunu yapanlarý kýnýyorum." Ýmralý görüþmelerinin yaþandýðý bu süreçte, barýþýn konuþulduðu bu süreçte, birilerinin bunu yapmasýnýn, kimlerin iþine geldiðine bakmak gerektiðini dile getiren Ýçten, "Bunu iyi düþünmek lazým. Dolayýsýyla Diyarbakýr'ý savaþ alanýna çevirmek, esnafa zorla dükkanlarýný kapattýrmak, Diyarbakýr'a yapýlabilecek en büyük kötülüktür. Diyarbakýr esnafý, 1 yýlda 85 gün dükkanýný kapatýyor. Bu esnaf kredisini ödemek zorunda, çekini ödemek zorunda ve rýzkýný kazanýp

evine götürmek zorundadýr. Gittiðimiz bütün esnaflarýn, sanayicilerin, iþ adamlarýnýn çok ciddi bir tepkisinin olduðunu görüyoruz. Bunu yapanlara karþý bir tepki var. Esnaf kesinlikle kendi isteðiyle, kendi arzusuyla bu dükkanlarý kapatmýyor. Ciddi bir tehdit var. Bu tehdidi yapanlarý da kýnýyorum. Diyarbakýr halkýný bu tehditlere karþý direniþe çaðýrýyorum" dedi. Yaþanan olaylarýn bir daha yaþanmamasýný umduðunu belirten Ýçten, "Diyarbakýr halkýný bu Umuyorum ve diliyorum ki, Diyarbakýr için bu son kepenk kapamalar olacaktýr. Umuyorum ki birileri bu iþi son kez provoke ediyor olsun. Fransa'da öldürülen üç kadýn neden Diyarbakýr'a getiriliyor? Bu barýþ sürecinde birileri neden dükkanlarý kapattýrýyor? Neden birileri bu iþi provoke etmeye çalýþýyor? Birileri gerçekten barýþýn olmasýný istemiyor mu? BDP gerçekten barýþýn olmasýný istiyorsa neden bugün Diyarbakýr'daki dükkan kapatmalarýna karþý bir duruþ sergilemiyor" þeklinde konuþtu.

Bedel ödemeye hazýrýz Gaziantep'te canlý yayýnlanan bir panele konuþmacý olarak katýlan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý, Parti Sözcüsü ve Gaziantep Milletvekili Hüseyin Çelik, tehditlere raðmen terörü bitirmek için süreci devam ettireceklerini ve bedel ödemeye hazýr olduklarýný söyledi.

Kanal 5'in paneller serisinin 5'ncisinin konusu "milli birlik ve kardeþlik projesi" oldu. Þahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüðünü gazeteci Aslan Deðirmenci'nin yaptýðý 'Anadolu'da Kardeþlik ve Çözüm Süreci Paneli'ne AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Anadolu Aslanlarý Sanayicileri Derneði Baþkaný Mustafa Koca ile araþtýrmacý yazar Dr. Mehmet Silay katýldý. 3 saat süren canlý yayýnda konuþan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Türkiye'de çok kan ve gözyaþýnýn döküldüðün belirterek, bunun sonsuza kadar sürdürülmesinin akýlla ve mantýkla izah edilemeyeceðini, artýk mutlak süratle þiddet ve terörü sonlandýrmak için her türlü bedeli ödemeye hazýr olduklarýný söyledi. Çelik, kendilerinden önce yürütülen bir inkar politikasý olduðunu, ýrkçýlýðýn marazi bir hastalýk haline getirildiðini ifade ederek, "Bizden önce polisiye ve askeri tedbirlerin dýþýnda devlet aklý hiçbir formül üretmiyordu. Sýradan, abdestinde namazýnda, bu memlekete baðlý askerliðini yapan, bu memleketin evladý olan Kürt vatandaþlar var. Onlarýn da makul, masum, mantýklý talepleri var. Biz bunlarý neden duymamazlýktan gelelim? Bir kere biz bu Kürt'ü inkar eden, Kürt'ün dilini inkar eden ýrkçý politikalarý elimizin kenarýyla kenara ittik, ayaðýmýzýn altýna aldýk, onu ezdik" þeklinde konuþtu.

Herkes yüksek sesle konuþmalý Çelik, 'Elindeki silahý býrak, gel konuþalým' dediklerini belirterek, herkesin bu konuda söylemesi gerekenleri yüksek sesle konuþmasý gerektiðini kaydetti. Çelik, "Þiddet içermedikçe, terörü meþru kabul etmedikçe, teröre meþruiyet ve kutsiyet kazandýrmadýkça ne söylersen söyle kardeþim. Ama insan öldürme. Sen de ölme

baþkasýnýn da kanýna girme. 'Bu ülkenin milyar dolarlarca kaynaðý heba olmasýn, bu memleketin çocuklarý ölmesin' dedik. Buna çalýþýyoruz. Þu anda terör örgütü mensuplarýnýn önce silah býrakmasý lazým. Silahlarýn önce susmasý, sonra silahlarý býrakmalarý gerekiyor. Oturup da pazarlýk olarak bunun karþýlýðýnda 'þunu verin, bunu verin' meselesi deðil. Bir kere bir insanla el sýkýþmak için sýkýlý yumrukla el sýkýþamazsýnýz. Bir kere elini size uzatacak, oturup medeni insanlar gibi konuþacaksýnýz. Bu ülkede ne kadar yanlýþlýk varsa bunu beraber ortadan kaldýracaðýz" diye konuþtu. Çelik, yeni süreçte terör ortamýnýn sona erdirilmesini istemeyen kesimlerin olduðuna dikkat çekerek, "Ancak çatýþma ortamýndan nemalanan kesimler bu iþin çözülmesini istemiyor. Terör ne zaman þiddetlendi, MHP'nin oyu o zaman artmýþ. MHP ve BDP bu iþin çözülmesini istemiyor. Bu iþ çözülsün MHP yüzde 6, BDP'nin oyu ise yüzde 2'lere kadar düþer. Çünkü bu iki parti çatýþma ortamý ve þiddetten besleniyor" dedi

Ölme, öldürme Bu çözüm süreci içerisinde devletin üniter

yapýsýnýn pazarlýk konusu yapýlmayacaðýný söyleyen Çelik, "Abdullah Öcalan istese de istemese de, BDP, PKK istese de istemese de biz Kürt vatandaþlarýmýzýn haklý, makul, makbul, masum, mantýklý taleplerini yerine getiriyoruz, getirmeye devam edeceðiz. Bu manadaki kardeþliðimiz bakidir. Þimdi herkes oturup, düþünüp dedi ki, 'Arkadaþ bu akan kan dursun bir yerde.' Biz de dedik ki, PKK çevrelerine, BDP'lilere herkese þunu söyledik. Dedik ki; 'Niye daða çýktýnýz? Elinize niye silah aldýnýz? Niye insan öldürdünüz? Niye sizin ölümünüze yol açacak bir hareketin içine girdiniz?' 'Kendimizi demokratik yollardan ifade etme yollarýmýz kapalýdýr. Dolayýsýyla elimize silah almaktan baþka çare yok' dediniz. Peki bugün böyle midir? Bugün demokratik kendini insanlarýn ifade etme yollarý tamamen açýktýr. Þiddet içermedikçe, terörü meþru kabul etmedikçe, teröre meþruiyet ve kudsiyet kazandýrmadýkça ne söylersen söyle kardeþim ama insan öldürme. Sen de ölme, baþkasýnýn da kanýna girme. Bu ülkenin milyar dolarlarca kaynaðý heba olmasýn, bu memleketin çocuklarý ölmesin dedik. Buna çalýþýyoruz. Þu anda terör örgütü mensuplarýnýn önce silah býrakmasý lazým. Silahlarýn önce sus-

masý, sonra silahlarý býrakmalarý gerekiyor. Oturup da pazarlýk olarak bunun karþýlýðýnda þunu verin, bunu verin meselesi deðil. Bir kere bir insanla el sýkýþmak için, sýkýlý yumrukla deðil, sýkýlý yumrukla el sýkýþamazsýnýz. Bir kere elini size uzatacak, oturup medeni insanlar gibi konuþacaksýnýz. Bu ülkede ne kadar yanlýþlýk varsa, bunu beraber ortadan kaldýracaðýz. Bu salonda hepimizin rahat nefes alacaðý kadar oksijen olursa, Kürt de, Türk de, Alevi de, Sünni de, Müslim de, gayri Müslim de rahat nefes alýr. Bu odanýn içini, herkesin rahat nefes alabileceði kadar oksijenle doldurmak istiyoruz. Bugün Baþbakanýmýzýn liderliðinde, AK Parti 81 vilayette halkýn desteklediði bir siyasi partidir. Biz bir bölgenin, etnik grubun partisi deðiliz. Biz Türkiye'nin ortak paydasýyýz. Bu fitneyi yok etmeye çalýþýyoruz. Ortadan kaldýrmaya çalýþýyoruz. Temenni ederiz ki, sivil toplum, sizler, bütün halkýmýz bu süreçte bize destek olur, aklýný baþýna alýr, vicdanýyla hareket eder ve bu ülkenin çocuklarý daha fazla ölmemiþ olur, kaynaklarýmýz heba olmamýþ olur, enerjimizi biz kendi içimizde tüketmemiþ oluruz ve Türkiye'yi çok daha hak ettiði yerlere birlikte götürmüþ oluruz" þeklinde konuþtu.


Ýç-Dýþ Politika

9

Artýk silahý gömün 17 ÞUBAT 2013 PAZAR

Baþbakan Erdoðan, barýþý tesis etmenin savaþtan daha zor olduðunu ifade etti. Erdoðan, "Artýk silahý gömün, silahý býrakýn. Yumruklarýn sýkýlý olduðu bir toplum, barýþ toplumu olmaz" dedi. Mardin'de konuþan Baþbakan Erdoðan "Hükümet olarak tarihi nitelikte bir adým attýk. Türkiye'de red, inkar ve asimilasyon politikalarýna son verdik. Doðu'nun Güneydoðu'nun kýrýk kalbini tamir etmek için gerçekten çetin mücadele verdik. Artýk söz sýrasý sizde" diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Mardin ve ilçelerinde yapacaðý gezi, inceleme ve katýlacaðý toplu açýlýþ törenleri için Ankara'dan Baþbakanlýða ait özel uçakla Mardin Havalaaný'na indi. Geniþ güvenlik önlemlerinin alýndýðý karþýlama töreninde Baþbakan Erdoðan, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker tarafýndan karþýlandý. Karayollarý Meydaný'nda düzenlenen açýlýþ töreninde vatandaþlara seslenen Baþbakan Erdoðan, Mardin'i çok sevdiðini, her sene en az bir kere geldiðini söyledi. Erdoðan, "29 farklý eser ve yatýrýmý bugün, burada resmi olarak hizmete alýyoruz" dedi. Baþbakan Erdoðan, Mardin genelinde açýlýþý yapýlan yatýrýmlarýn toplam deðerinin 31 milyon TL olduðunu duyurdu, bunlar hakkýnda bilgi verdi.

Baþbakan Erdoðan'ýn Mardin'de halka hitabýndan satýrbaþlarý : Gerçekleþtirdiðimiz eserlerin Mardinli kardeþlerimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Geçen yýl 8 Mart'ta tüm dünyada Kadýnlar Günü'nün kutlandýðý günde Mardin'deydik. Mardin'in tüm Türkiye'nin tüm dünyanýn Kadýnlar Günü'nü tebrik ettik. Þimdiden Mardin'den tüm haným kardeþlerimizin

Kadýnlar Günü'nü kutluyorum. Bu sene Kadýnlar Günü'nü Siirt'te kutlayacaðýz. 8 ve 9 Mart'ta Siirt'te olacaðýz.

Kadýna þiddete son Mardin'de kadýna da çocuða da þiddet uygulanmaz. Ama bu yanlýþý yapanlar varsa toplum olarak o kiþileri uyaracaðýz. Haným kardeþlerim haklarýný bilsinler bu þiddete karþý seslerini çýkarsýnlar. Þu ana kadar Türkiye genelinde 50

aile destek merkezi açtýk. 15 bin kardeþimiz bundan istifade etti.

Helal ile haram Maalesef Enerji Bakanlýðý verilerine göre Mardin'de kaçak elektrik oraný çok yüksek. Ama Mardinli kardeþim helal ile haramýn ne olduðunu çok iyi bilir. Bu konuda hassasiyet içinde olacaðýnýza inanýyorum. Mardin artýk büyükþehir belediyesi statüsüne kavuþtu. Mardin tüm ilçe planlarý Mardin Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlacak. Tüm atýksu kanallarýný, içme suyu þebekesini Büyükþehir Belediyesi yapacak. Bununla Mardin'in genelinde bir plan bütünlüðü hallediliyor. Belediyecilik AK Parti iktidarýnýn iþidir. Belediyecilikten gelmiþ bir kardeþiniz olarak Mardin'i daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. Ýnþallah 2014 Mardin için yeni bir baþlangýç dönemi olacaktýr. Sizlerin oylarýyla Meclis'e gelen Mardinli vekilimiz Muammer Güler'i Ýçiþleri Bakaný yaptýk. Valilikten yerel yöneticilikten gelmiþ birisi olarak bu görevini ayný heyecanla Mardin'de ve diðer illerimizde kullanacaktýr. Mardin'deki kardeþlik ve dayanýþma inþallah tüm Türkiye'ye sirayet edecektir. Mardin son on yýlda kardeþlikle büyüdü.

Ýnkar ve asimilasyona son Hükümet olarak tarihi nitelikte bir adým attýk. Türkiye'de red, inkar ve asimilasyon politikalarýna son verdik. Doðu'nun Güneydoðu'nun kýrýk kalbini tamir etmek için gerçekten çetin mücadele verdik. Artýk söz sýrasý sizde. Süreçte sorumluluk alma sýrasý sizde. Biz bu adýmý özellikle haným kardeþlerimizden, annelerimizden bekliyoruz. Sizlerden þu terörün sinsi baskýsýna karþý çýkmanýzý bekliyoruz. Siz karþý çýktýðýnýzda inþallah iþsizlik diye bir sorun kalmayacaktýr. Gaziantep'te iþsizlik yok dýþarýdan iþsiz istih-

mez. Kendi insanlarýna, dükkanlarýnýn kepenklerini indirten teröristin olduðu yere yatýrýmcý gider mi? Dükkanlarýnýn kepenklerini indiren teröristin olduðu yere yatýrýmcý gitmez. O insanlarýn ekmek parasýnda gözü olan bu zihniyetin ülkeye bir faydasý olur mu? Tehditle baskýyla kepenkler indiriliyor.

Barýþý tesis etmek savaþtan daha zor Barýþý tesis etmenin savaþtan daha zor olduðunu ifade eden Erdoðan, fikri olmayanlarýn, kendi fikrine inanmayanlarýn silaha sarýldýðýný söyledi. Erdoðan, "Artýk silahý gömün, silahý býrakýn. Yumruklarýn sýkýlý olduðu bir toplum, barýþ toplumu olmaz" dedi. Terörü Türkiye'nin gündeminden söküp atacaklarýný kaydeden Baþbakan, "Elinizden bir þey geliyorsa, o yanlýþý elinizde düzeltin. Eðer elinizden bir þey gelmiyorsa o zaman o yanlýþý dilinizle düzeltin" ifadelerini kullandý.

Kürt dilinde master

dam ediyor. Çünkü terör Gaziantep'e sýzamadý.

Terör bitse yoksulluk kalmaz Eðer þu terör bitsin, Tunceli'de Van'da Þýrnak'ta Bitlis'te yoksulluk diye bir þey kalmayacaktýr, o zaman oraya yatýrým gidecektir. Yatýrým gidiyor mu þimdi gitmiyor. Niye? Yatýrýmcý huzur arar. Riskli olan bir yere git-

Mardin Artuklu Üniversitesi'ni kurduk. Bu üniversite þehrin en renkli yeri oldu. Kürt dili, Süryani dili, Arap dili ve kültürü anabilim dalýnda kaliteli nitelikte mastýr ve doktora öðrencisi yetiþiyor. Üniversitede yetiþen 500 öðrenci seçmeli Kürtçe dersi için Kürtçe öðretmen adayý olarak yetiþiyor.

Türkiye kendini geliþtirebilen bir ülke Avrupa Birliði (AB) Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, bakanlýðýnýn Adalet Bakanlýðý, Ýngiltere Büy ükelçiliði ve Türkiye Barolar Birliði ile ortaklaþa düzenlediði, avukatlara yönelik seminerin sertifika daðýtým töreni için Siirt'e geldi. Özel uçakla Siirt'e gelen AB Bakaný Egemen Baðýþ, Siirt Valisi Ahmet Aydýn, AK Parti Siirt milletvekilleri Afif Demirkýran ve Osman Ören, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak ve diðer yetkililer tarafýndan karþýlandý. Valiliðe geçen Baðýþ, burada þeref defterini imzaladý. Baba ocaðýnda, bir kez daha coþkuyla karþýlanmanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirten Bakan Baðýþ, Siirt'in asýrlardan beri ülkenin kültürel zenginliklerinin huzur içerisinde birlikte yaþadýðý, örnek bir þehir olduðunu söyledi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8 Mart'ta Siirt'te olacaðýný ve yetkililerle bunlarýn hazýrlýklarýný yapacaklarýný kaydeden Egemen Baðýþ, "Biliyorsunuz

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü. Sayýn Baþbakanýmýz Dünya Kadýnlar Günü'nü, kendi hayatýnda en çok etkisi olan Siirt'in kýzý Emine hanýmýn memleketinde kutlayacak" dedi. Bakan Baðýþ daha sonra, avukatlar için yargý ve temel haklar projesi kapsamýnda kültür merkezinde düzenlenen eðitim seminerinin kapanýþ ve sertifika daðýtým törenine katýldý. Türkiye'nin geçmiþindeki karanlýk dönemlerde, ders kitaplarýndaki bir þiiri okumasý nedeniyle Baþbakan Erdoðan'ýn mahkum olduðunu hatýrlatan Baðýþ, bu

nedenle eðitimin Siirt'te verilmesinin önemli olduðunu ifade etti. Türkiye'nin farklý bir noktaya ilerlediðini aktaran AB Bakaný Egemen Baðýþ, "Mükemmel deðiliz. Hala sorunlarýmýz var, onun altýný çizmek gerekir. Türkiye'de daha yapýlacak iþlerimiz var. Bundan 4-5 ay evvel kabul edilen 3. yargý reformu paketi sayesinde, 33 bin 500 tutuklu serbest býrakýldý. 33 bin 500 aile sevdiklerine kavuþtu. Yargýlanma süreci devam ediyor ama, en azýndan aile içi huzuru yakalamalarý açýsýndan çok önemli. Þu anda 4. yargý reformu pake-

tinin üzerindeki son çalýþmalar tamamlandý, imzaya açýldý. Ýnþallah en kýsa süre içerisinde TBMM'de ilgili komisyonlarda görüþülecek" diye konuþtu. Bu paketle Türkiye'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde (AÝHM) hak etmediði imajýnýn engelleneceðini dile getiren Bakan Baðýþ, Türkiye'nin AÝHM'de dava yükü açýsýndan Rusya'dan sonra geldiðini, bu durumun kendilerine, Türkiye'ye ve tarihe yakýþmadýðýný söyledi. Türkiye'nin artýk sanýk mahkemesinde oturmadýðýný bildiren Baðýþ, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Baþkanlýðý'na, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu'nun seçildiðini vurguladý. Bugün dünyanýn birçok yerinde demokratikleþme süreçleri olduðunu ve Türkiye'nin bunlara ilham kaynaðý olduðunu belirten Bakan Baðýþ, "Çünkü, bugün Mýsýr'daki Tunus'taki, Libya'daki, kendi hayatlarýný riske atarak, demokrasi uðruna, ifade özgürlüðü uðruna, daha aydýnlýk yarýnlar uðruna mücadele veren insanlar Türkiye'ye baktýklarý zaman, 'bizimle Türkiye'nin ortak deðerleri var, ortak kültürümüz var, ayný coðrafyada yaþýyoruz ayný topraðý iþliyoruz, ama

Türkiye'de iktidar var, muhalefet var, Türkiye'de serbest pazar ekonomisi var, Türkiye'de sivil toplum örgütleri var, sendikalar var, basýn var, bizim de niye olmasýn' sorusunu kendilerine son yýllarda daha fazla soruyorlar. Diyebilirsiniz ki eskiden de vardý, o zaman niye sormuyorlardý? Eskiden de vardý ama, biraz da varolmuþu oynuyorduk. Çok deðil, bundan beþ yýl evvel bu kardeþiniz; 'millet neyse vekili de o olmalýdýr' dediði için Anayasa Mahkemesi'nde yargýlandý. Bu ülkede insanlar çocuklarýna Agop adýný veremediler, Mücahid adýný veremediler. Gün geldi oðluna Bektaþ koymak isteyen babaya, nüfus cüzdanýna Bekir adýný yazýp eline tutuþturdular. Bunlarýn þahitleri, bunlarýn maðdurlarý, halen Türkiye'de yaþýyor. Ama o Türkiye deðiþmeye baþladý. Türkiye her geçen gün kendini geliþtirebilen bir ülke olma yolunda ilerliyor. O insanlar þimdi Türkiye'ye baktýklarý zaman, 'Türkiye'de demokrasi gerçekten geliþmeye baþladý, Türkiye'de bir takým kurumlar yerlerini netleþtirmeye baþladý diyebiliyorlar'" ifadelerini kullandý.


10

17 ÞUBAT 2013 PAZAR

GÜNDEM

Alman hükümetinin sað gözü kör

Almanya'da aþýrý saðcý gruplar tarafýndan yabancýlara karþý iþlenen suçlar ve cinayetler hala aydýnlatýlamamýþken, neonaziler tarafýndan katledilen 8 Türk'ün vakasýna dair konuþan Berlin Eyalet Parlamentosu Sol Parti Milletvekili Hakan Taþ, "Alman devletinin sað gözü kör" dedi. Bu arada, öldürülen 8 Türk'ün ailesi ise, Pazartesi günü Almanya Cumhurbaþkaný Joachim Gauck tarafýndan Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda misafir edilecek. Berlin Eyalet Parlamentosu Sol Parti Milletvekili Hakan Taþ, 8 Türk'ü öldürdüðü iddia edilen Nasyonal Sosyalist Yeraltý (NSU) Teþkilatý'na dair ÝHA'ya özel açýklamada bulundu. Taþ, þöyle konuþtu: "1993 yýlýndan bu yana Almanya'da aþýrý saðcý yeraltý örgütü mensuplarý (NSU) teröristler, Almanya'da 10 kiþiyi katlediyorlar. Devlet istihbarat gizli ajanlarý bunlarýn peþindeler ve her þeye raðmen bu iþlenen cinayetlere engel olunamýyor. Bunun ötesinde, olay ortaya çýktýktan sonra ise, biliyorsunuz 2 kiþi bunlardan kendi kendilerini öldürdüler, birisi ise yakalandý tutuklandý þu an Bavyera'da cezaevinde yatýyor. Olayýn üzerinden 1 yýlý aþkýn bir süre geçmesine raðmen hala olay aydýnlatýlmýþ deðil. Federal Almanya Parlamentosu bünyesinde bir meclis araþtýrma komisyonu kuruldu. Bunun yaný sýra iki ayrý

eyalette yine eyalet parlamentolarýna baðlý olarak çalýþan eyalet araþtýrma meclisi komisyonlarý kuruldu. Fakat bunlardan da þu ana kadar bir sonuç çýkmýþ deðil. Eyalet anayasayý koruma örgütleri müdürleri, teþkilatlarý baþkanlarýnýn istifalarý söz konusu oldu. Federal düzeyde de bir kiþi görevinden istifa etmek zorunda kaldý. Fakat devlet anlayýþý, devletin bakýþý, devletin sað gözündeki körlük ortadan kaybolmadý. Dolayýsýyla her þeyden olayýn aydýnlýða kavuþabilmesi için devlet, elindeki tüm dosyalarý sonuna kadar açmak ve bu baðlamda çalýþma yapan kurum, kuruluþlara sunmak zorundadýr."

"IÞIÐI GÖRMEK ÝÇÝN TÜNELDE DAHA UZUN YOL VAR" Alman gazeteci Maik Baumgartner ise, Nasyonal Sosyalist Yeraltý Teþkilatý ile alakalý kaleme aldýðý kitabý için araþtýrma yaparken, karþýlaþtýðý zorluklarý anlattý. Araþtýrma yaparken pek çok zorlukla karþýlaþtýðýný söyleyen Gazeteci Baumgartner ÝHA'ya yaptýðý açýklamada, "Yazacak olduðum kitap için araþtýrma yapmaya

baþladýðýmda ve kurumlarýn yaptýðý açýklamalar dýþýnda baþka sorular sorduðumda, ya 'bilmiyoruz' dediler veya 'duymadýk' dediler. Bazýlarýndan, 'sizin sorduðunuz belgeler yok' gibi cevaplar aldým. Devlet ve kurumlarýnýn bize verdiði bilgiler dýþýnda, açýklanýlmasý istenilmeyen çok daha olaylar var galiba diye düþünmeye baþladým" dedi. Baumgartner, cinayetlere dair açýklanmayan çok fazla esrarengiz vakanýn olduðunu ve araþtýrma yapmak isterken zorluklar tünelinden bir türlü çýkýlamadýðýný kaydetti. Baumgartner, "O kadar çok açýklanmayan olaylar var ki, tünelden bir türlü çýkýlamýyor, sadece üç kiþiye yoðunlaþmýþlar. Bu terör vakalarý üç kiþinin yapacaðý iþ deðil, bundan dolayý ýþýðý görmek için daha çok uzun yol var" diye konuþtu.

8 MAKTUL TÜRK'ÜN AÝLESÝ CUMHURBAÞKANI TARAFINDAN DAVET EDÝLDÝ Diðer taraftan, Almanya'da 8 Türkiye kökenli, 1 Yunanistan vatandaþý ve 1 Alman polisin

öldürülmesi hadisesinden sorumlu tutulan aþýrý saðcý NSU'nun öldürdüðü Türklerin aileleri, Almanya Cumhurbaþkaný Joachim Gauck tarafýndan Pazartesi günü Cumhurbaþkanlýðý Sarayý Schloss Bellevue'de yemek yemek ve sohbet etmek için davet edildi. Öte yandan, 2000-2007 yýllarý arasýnda "NSU" cinayetlerine kurban gitmiþ bazý Türk aileler sanýk muamelesi görmüþ, NSU cinayetlerinin ortaya çýkmasýyla birlikte Almanya'da Anayasa'yý Koruma Teþkilatý büyük eleþtirilere maruz kalarak, üst düzeyde birçok teþkilat vazifelisi istifa etmek zorunda kalmýþtý. Resmi bilgilere göre, Almanya'da 1990 ila 2011 yýllarý arasýnda 60 kiþi ýrkçý saldýrýlar sonucu öldürülmüþ, Amadeu Antonio Kiowa Vakfý'nýn yaptýðý açýklamaya göre, 1990 ila 2011 arasýnda ýrkçý saldýrýlarda 182 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Bilindiði gibi, Angola vatandaþý Amadeu Antonio Kiowa, 1990 yýlý Aralýk ayýnda neonaziler tarafýndan, Almanya'nýn Eberswalde kasabasýnda dövülerek öldürülmüþtü.

Pakistan'da canlý bomba saldýrý giriþiminde bulundu Pakistan'da Hayber-Pahtunhva eyaletinin Baþbakaný Amir Haydar Hoti'nin konvoyuna, Peþaver'de canlý bomba saldýrýsý giriþiminde bulunuldu. Saldýrgan, Mardan'daki bir toplantýya giden konvoyun yanýna gelip kendisini patlattý. Saldýrýda konvoyda bulunanlardan ölen ya da yaralanan olmadý. Baþbakan Hoti, "Ölüm ve yaþam Allah'ýn elindedir. Barýþ için çabalarýmýz sürecektir" dedi. Gelen ilk haberlere göre saldýrganýn polis tarafýndan baþbakanýn konvoyuna yaklaþmasý engellendi. Saldýrýnýn ardýndan bölgeye pek çok polis ekibi gönderildi. Olayla ilgili araþtýrmalar ise sürüyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


17 ÞUBAT 2013 PAZAR

11

"Koç Kötü Sürprizle karþýlaþmak istemiyorum " BAL (Bölgesel Amatör Lig) 2.Grup'ta spor toto 3'lige yükselmek için þampiyonluk mücadelesi veren ve grubunda 2.sýrada olan Kayapýnar Belediyespor'un deneyimli teknik direktörü Ramazan Koç; ''Hedeflediðimiz yolda en büyük güvencem Futbolcularýmdýr''dedi. Baþarýlý Teknik adam Koç,''Ligde oynadýðýmýz 17 maç sonunda 31 puan ile lider ile aramýzda 2 puan olduðunu ve Ben bu takýmýn teknik adamý olarak, sorumluluk altýnda , bireyin karakteristik özelliklerini ortaya çýkartarak geliþtirebilmek amacýyla, teorik, pratik ve teknik ilkelerden meydana gelen antrenman biliminin uygulayýcýsý durumundayým. Futbolcularýmýn beceri elde etmesinde hatalý hareketi oluþturan mekanizmanýn ne olduðunu anlayýp, bunun doðru olan þeklini futbolcularýma gösterir, bir sonraki maça takýmýmý rakibine üstünlük saðlayabilecekleri þekilde hazýrlayýp, tüm bu hazýrlýklarýmý uygula-

maya aktarýrken de antrenman formlarýný müsabaka temposuna ve þartlarýna uygun tanzim ederim.Rahatlýkla söyleyebilirim ki bunlarý uygulamaya koyarken futbolcularýmdan istediðimi alabiliyorum.Geniþ bir kadrom var ve hepsi birbirinden yetenekli,karakterli futbolcular.Þampiyonluða giderken bu yolda en büyük güvencemin futbolcularým olduðunu bir kez daha belirtiyorum ve onlarýn Yeni Diyarbakýrspor'u 3'lige çýkartacaklarýna da güvenim sonsuzdur'' diyerek futbolcularýna olan inancýný belirten teknik adam koç,hafta sonu kendi sahalarýnda oynayacaklarý maça da

deðinerek ''Hafta sonu 19 Þubat Salý günü 12:30'da deplasmanda Van DSÝspor ile karþýlaþacaðýz. Van DSÝspor ligin Onuncu sýrasýnda yer alan bir ekip,fakat bu tür takýmlar ile oynayacaðýnýz maçlar en tehlikeli maçlardýr,bunu tecrübelerime dayanarak söylüyorum ve bu maça futbolcularýmýzýn diðer maçlara verdikleri önemden daha fazlasýný vermelerini bekliyorum.Ligde kötü bir sürprizle karþýlaþmamak için her maça ayný ciddiyetle hazýrlanýp sahadan istediðimiz sonucu almalýyýz ki sezon sonunda hedefimize varalým'' diye konuþtu..

Hentbol turnuvasý sona erdi

Van'da "Okul Spor Faaliyetleri" adý altýnda okullar arasý düzenlenen hentbol turnuvasý sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 20122013 Eðitim ve Öðretim yýlý yapýlacak olan Okul Spor Faaliyetleri kapsamýnda Van'da düzenlenen okullar arasý hentbol turnuvasý Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi salonunda son buldu. 7'si bayan olmak üzere 14 takýmýn katýlýmý ile sona eren turnuvanýn sonunda erkeklerde Kahraman Çocuklar Orta Okulu birinci olurken, kýzlarda ise birinciliði Vali Adnan Darendeliler orta Okulu elde etti. Düzenlenen karþýlaþmalarda dereceye giren

Tekirova Belediyespor lideri bekliyor Beþikdüzü deplasmanýný telafi etmek için Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'a bileniyor. Mavi-beyazlýlar bugün sahasýnda oynayacaðý Diyarbakýr B.Þ.Spor maçý için hazýrlýklarýný kendi tesislerinde tamamlayarak kampa girdi.. Tekirova Belediyespor'da Sandýklýspor maçýnda kýrmýzý kart gören Gökhan Korkmaz ve Beþikdüzüspor karþýlaþmasýnda sakatlanan Mehmet Kahvecioðlu dýþýnda cezalý ve sakat futbol-

cu yok. Mavi-beyazlý takým, bu zorlu maç saat 13.30'da Tekirova Dr. Fehmi Öncel Stadý'nda oynayacak.

"LÝDERÝ ELÝ BOÞ GÖNDERECEÐÝZ." Tekirova Belediyespor, hafta sonu Diyarbakýr temsilcisini yenerek üst sýralardaki yerini saðlamlaþtýrmanýn hesaplarýný yapýyor. Antrenör Gürkan Ferhatoðlu "Beþikdüzüspor maçýnda beklemediðimiz bir maðlubiyet aldýk. Cezalý oyuncularýmýzýn eksikliðini

hissettik. Bu haftadan itibaren zorluk derecesi yüksek dört maç oynayacaðýz. Ýlk hedefimiz lideri buradan eli boþ göndermek. Bu zorlu maçta taraftar desteðine ihtiyacýmýz olduðunu ifade edebilirim ." dedi.

Akýn, Taraftardan Destek Istedi Spor Toto 3 lig takýmlarýndan Batman Petrolspor bugün sahasýnda konuk edeceði Çanakkale Dardanelspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayarak maç saatini beklemeye baþladý.

TPAO Bölge Müdürü ve Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn "Bugün saat 12.30'da Petrolspor-Çanakkale Dardanelspor arasýnda oynanacak karþýlaþmaya tüm

Batmanlý sporseverleri davet eden kulüp baþkaný Gökhan Akýn . Taraftarlarýmýzýn Centilmenlik kurallarý çerçevesinde takýmýmýzý destekleyip bu zorlu karþýlaþmayý birlik beraberliðin en güzel örneðini sergileyerek, bu karþýlaþmadan galip gelmek istiyoruz. Bu takým Batman halkýnýn takýmýdýr. Son yýllarda özellikle sporun birçok alanýnda aldýðýmýz baþarýlar Batmanlý kardeþlerimin baþarýsýdýr. 13 final maçýmýz vardýr Play off yolunda herkesin duyarlý bir þekilde Petrolspor'a destek olmasý gerekiyor" dedi

Bakan Kýlýç, Martýnettý'nin Ýstifasýný Deðerlendirdi Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Uluslararasý Güreþ Federasyonlarý Birliði (FILA) Baþkaný Raphael Martinetti'nin görevinden istifa etmesine yönelik, "Olimpiyatýn ilklerinden olan güreþin zor günlerden çýkýþý adýna iyi haber" dedi. Bakan Kýlýç, sosyal paylaþým sitesi Twitter üzerinden FILA Baþkaný Martinetti'nin görevinden istifa etmesine iliþkin açýklamada bulundu. "FILA Baþkaný Martinetti istifa etti. Olimpiyatýn ilklerinden olan güreþin zor günlerden çýkýþý adýna iyi haber" diye Kýlýç, "Güreþte kurallarýn deðiþmesi, eski seyir zevkinin geri gelmesi, kündelerin birbirini izlemesi lazým. 2+2+2 ile olmuyor" deðerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Tekirova Belediyespor, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda sahadan 3 puanla ayrýlmanýn heasplarýný yapýyor.

Beþikdüzüspor'dan alýnan maðlubiyetin ardýndan bir günlük iznini tamamlayan mavi-beyazlýlar hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçý hazýrlýklarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. 3 puan parolasýyla karþýlaþmaya çýkacak olan Tekirova Belediyespor'da tek hedef galibiyet. Ýkinci yarýda fýrtýna gibi esen ve hedeflediði Play-Off için mücadelesini dur durak demeden sürdüren Tekirova,

okullara kupalarýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir ve Þube Müdürü Yalçýn Özdemir tarafýndan verildi. Konu ile ilgili açýklama yapan Van Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir, "Gençlik ve Spor Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 2012-2013 yýlý Eðitim ve Öðretim yýlý Okul Spor Faaliyetleri kapsamýnda düzenlemiþ olduðumuz turnuvanýn sona erdi. Ben buradan turnuvamýza katýlan bütün öðretmen ve öðrencilerine teþekkür ediyorum" dedi.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

CMYK

Kýlavuz : Her takýmý yenebilecek gücteyiz 17 ÞUBAT 2013 PAZAR

Spor Toto 3.lig 1 Grupta lider bulunan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor bugün deplasmanda oynayacaðý Tekirova Belediyespor hazýrlýklarýný önceki gün yaptýðý son antrenmanla tamamlayan Sarý- Kýrmýzýlý ekip dün Havayoluyla Antalya'ya gitti. 'Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Baþkaný Metin Kýlavuz , deplasmandaki Tekirova Belediyespor karþýlaþmasý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Metin Kýlavuz , yaptýðý açýklamada, Tekirova Belediyespor ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un kadro yapýsýna bakýldýðýnda ligde hak ettikleri yerde bulunduðu belirtti. Ýki takýmýn da bundan sonraki süreçte çýkýþ yapacaklarýný dile getiren Kýlavuz , futbol adýna güzel þeyleri yapmak istediklerini ifade ederek þöyle konuþtu: ''Biz her maça galip gelmek için çýkýyoruz. Hedefimiz net. Tekirova Belediyespor karþýlaþmasýnda inþallah galip geleceðiz. Diyarbakýr Büyükþehir

Belediyespor her takýmý yenebilecek güçtedir. Ben takýmýma güveniyorum. Her iki takýmýn da kadro yapýsýyla bulunduðu yeri hak ettiklerini düþünmüyorum. Bundan sonraki süreçte iki takýmýn da çýkýþ yapacaklarýný düþünüyorum. Oyuncularýmýz oldukça iyi durumdalar. Hatta hýrslý olmalarý beni çok etkiledi.'' Kulüp olarak liderliðimizi sürdürmek olduðunu vurgulayan Kýlavuz , þunlarý kaydetti: ''Son haftalarda takýmýmýz iyi mücadele ediyor, iyi oynuyor. . Tekirova Belediyespor maçýna da iyi bir þekilde hazýrlandýk. Ýnþallah iyi oyunumuzu sürdürüp, Antalya 'dan üç puanla ayrýlmak istiyoruz. Ligdeki konumuzu devam ettirmek için bu maçtan da puan yada puanlar almamýz gerekiyor. Ligde puanlar birbirine çok yakýn. Maçý kazandýðýmýz takdirde rakiplerimizle olan puan farkýmýzý dahada açmaktýr.. Tekirova Belediyespor ligin en zorlu deplasmanlarýndan biri. Tekirova Belediyespor da iyi futbol oynuyor. Fakat bizde iyi oynuyoruz. Temennimiz iyi bir oyun sonucunda Antalya'dan 3 puanla Diyarbakýr'a dönmektir ifadesini kullandý..'' Taþkýn Civelek

Erganispor Dersimi bekliyor Bölgesel Amatör Lig 2. Grup Lideri Erganispor, bugün sahasýnda konuk edeceði Dersimspor maçý hazýrlýklarýný dün tamamlayarak maç saatini beklemeye baþladý.

Þimþek destek çaðrýsýnda bulundu ... Sarý siyahlý kulübün Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek, zorlu mücadele

öncesinde taraftarlarýna destek çaðrýsýnda bulundu. Dersimspor'un ligde þampiyonluða oynayan 5 takýmdan biri olduðunu belirten Þimþek, "Dersimspor bizi geriden takip eden rakiplerimizden biri diyebilirim. Her ne kadar ligin ilk maçýnda onlarý deplasmanda 1- 0 yenmiþ olsak bile , tedbiri elden býrakmamak lazým. Bu nedenle çok iyi hazýrlandýðýmýz bu maçta taraftarlarýmýzý yanýmýzda görmek ve takýmýmýza destek olmalarýný istiyoruz" dedi.

Liderliðimizi sürdürmektir Dersimspor maçý için çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini ve maça hazýr olduklarýný ifade eden Þimþek, "Artýk telafisi mümkün olmayan haftalara giriyoruz. Öncelikle bu hafta saha ve seyirci avantajýmýzý iyi kullanarak Dersimspor maçýný kazanmak ve þampiyonluk yolunda önemli bir engeli kayýpsýz atlatmak istiyoruz. Taraftarlarýmýzdan tek ricamýz bu maçta da tribünlerindeki yerlerini almalarý hakemin bitiþ düdüðüyle takýmýmýzý maç boyunca desteklemeleri ve fair play içerisinde desteklemeleridir" diye konuþtu.

17.02.2013 Gazete Sayfaları  
17.02.2013 Gazete Sayfaları  

17.02.2013 Gazete Sayfaları

Advertisement