Page 1

CMYK

Çözüme destek için geliyorum B CUMARTESÝ 16 KASIM 2013

Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr programýna katýlmak için 37 yýl sonra Türkiye'ye dönecek sanatçý Þivan Perwer, Diyarbakýr'a ani geliþinin herhangi bir siyasi partiye veya harekete destek olmadýðýný söyledi. 10'da

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyareti ve davetliler büyük ilgi görüyor. Barzani'nin ilk kez bir lider olarak Diyarbakýr'a gelmesi ve Kürt Ozan Þýwan Perver'in 37 yýl aradan sonra ülkeye giriþ yapmýþ olmasý önemseniyor. Çok sayýda açýlýþ yapacak Baþbakan Erdoðan'ýn çok sayýda açýlýþ yapacak olmasý memnuniyetle karþýlanýrken, vereceði mesajlar da merakla bekleniyor. Olaðanüstü bir kalabalýðýn beklendiði Kantar Kavþaðý'ndaki açýlýþ ve mitingde, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'nin olmasý ve Kürt hareketinin önemli ismi, sesiyle gönüllerde taht kuran Þiwan Perwer'in de gezide yer almasý büyük ilgi göreceðe benziyor. Kürt gençlerinin sesiyle büyüdüðü Þýwan Perver'in geliþi de ayrý bir memnuniyet kazandýrýyor geziye.

20 yýl önce gelmiþti

Ömer Serdar ÇÝMEN Normalleþmiyoruz, Anormalleþiyoruz! Türkiye tarihi bir eþikten geçiyor. Kürt sorunu barýþ sürecine girdi ve bu kaostan beslenen iç-dýþ mihraklarýn uykusunu kaçýrýyor. Türkiye Kürt sorununu çözerse, bölgesinde, Ortadoðu ve dünyada karar verici önemli bir aktör olur. Kim derdi ki, Kürt bölgesel yönetimi Baþkaný(Kürdistan baþkaný) Türkiye’ye gelecek, hem de Diyarbakýr havaalanýna inecek ve Türkiye Baþbakaný Diyarbakýr'da onunla resmi görüþme yapacak. Kim derdi ki 35 yýldýr sürgünde olan Þivan Perwer, 35 yýl sonra Türkiye'ye ve Diyarbakýr'a gelecek ve Ýbrahim Tatlýses ile düet yapacak. Normalleþtik mi? Bu normalleþmenin ötesinde anormalleþtik. Dün meydanlara ip atýlýyordu, daraðaçlarý hazýrlanýyordu. Düne inat anormalleþiyoruz. Mesut Barzani Diyarbakýr'a geliyor, Þivan vatanýna dönüyor. Bize anormal bir þeyler oluyor. Nerden nereye geldik, farkýnda mýsýnýz? Bu ülkede 12 yýlda köprülerin altýndan çok sular aktý. Bu ülkede dokunulmazlarýn dokunulmazlýklarý kalktý, darbeciler yargýlandý, derin devletin iyi çocuklarý mahkemelerde hakimler karþýsýnda kanter

CMYK

Mesut Barzani, Saddam'ýn devriliþinden önce Diyarbakýr'a, sadece Ankara'ya askeri uçakla gitmek için gelmiþti. Barzani'nin, 20 yýl sonra ilk kez bir lider olarak kente gelmesi ve programa katýlmasý dikkatleri çekiyor. Þivan Perwer de memleket hasretini bu geziyle bitirecek. 37 yýl içinde kaldý. aradan sonra ülkeye girecek ve hem de Bu ülke hiç kimsenin tahmin Kürtler için önemli bir kent olan Diyarbakýr'da edemeyeceði kadar anormalleþti. kalabalýk hayran kitlesine Kürtçe þarkýlar Alýþtýðýmýz postal devleti ve kirli ellesöylecek olmasý önemli bulunuyor. rin tezgahladýklarý derin ve pis oyunlar karanlýklara gömüldü. Bu ülkede Genelkurmay Baþkanlýðý yapmýþ, darbe yapma çabalarý içine girmiþ, elinde tutuðu lav silahýna boru diyen zat mahkemede hakime hesap verdi ve müebbet hapse mahkum oldu. Bu ülke bin yýl sürecek denilen 28 Þubat'ý yargýladý ve hesap vermeye devam ediyorlar. Bunlarýn hepsi anormal deðil mi? Ýþte bu yüzden diyorum ki, normalleþmiyoruz, anormalleþiyoruz. Bir an on yýl öncesine dönün, durun ve düþünün. Sizce çok mu normal olaylar yaþýyoruz? Farkýnda mýsýnýz bu ülkede son yýllarda savaþtan çok barýþý konuþuyoruz, haber arþivlerine dönün bakýn herkes barýþ diyor. Az söylüyor, çok söylüyor ama herkes en son katrede barýþ diyor. Her zaman söylerim neyi çaðýrýrsanýz onun la karþýlaþýrsýnýz. Bu ülke hep bir aðýzdan karanlýklara ve kaos isteyen elitlere inat barýþ diyor. Ve kim ne derse desin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan anormalleþmemizi saðlayan lider oldu. Bugün Türkiye için tarihi bir gün. Deklanþörler bugün barýþ için göz kýrpacak ve bütün dünya bu tarihi anlarý yakalamaya çalýþacak. Normalleþmemizi isteyenlere inat Anormalleþiyoruz ve hep bir aðýzdan barýþý çaðýrýyoruz.

Mesut Barzani

Þýwan Perver

Baþbakan'ý karþýlayacak

B

üyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Baþbakan Erdoðan'ýn bugün baþlayacak ve 2 gün sürecek olan Diyarbakýr ziyaretinde Baþbakan'ý karþýlayacak. Baþbakan Erdoðan da Baydemir'i makamýnda ziyaret edecek. 7'de

Beklentiler büyük malarýn Baþbakan Erdoðan'ýn geliþi nedeniyle yapýldýðýný söyledi. Akgönül, ''Baþbakan'ýn gelmesinden memnunum. Keþke üç ayda bir gelse buraya. Görüyorsunuz her yerde Baþbakan'ýn geliþi nedeniyle çalýþmalar var. Baþbakanýmýz üç ayda bir gelse Diyarbakýr'ýn çehresi deðiþir'' dedi.

'Ýçi dolu paketle gelmeli'

Özel Haber Sayfa 5’te

B

aþbakan Erdoðan bugün kentte olacak. Yapacaðý açýlýþlardan çok davet ettiði misafirlerin tartýþýldýðý kentte beklentiler yüksek. Bu ziyareti seçim yatýrýmý diye algýlayanlar da, çözüm sürecine atýlan önemli bir adým olarak görenlerde var.

Kente yapýlacak ziyareti olumlu karþýlayan vatandaþlardan Murat Ünlü, ziyaretin çözüm sürecine katký yapacaðýna inandýðýný söyledi.

'Keþke 3 ayda bir gelse' Mehmet Akgönül adlý vatandaþ ise kentte yürütülen hummalý çalýþ-

Yunus Kýyar adlý esnaf ise Baþbakan Erdoðan'ýn içi dolu bir paketle gelmesini gerektiðini söyledi. Yunus Kýyar, ''Baþbakanýn geliþinden memnuniyet duymamýz için içi dolu paketle gelmeli. Çocuklarýmýz yýllardýr cezaevlerinde. Ýçi dolu bir paket açýklamalý ki cezaevindeki çocuklarýmýz özgürlüðüne kavuþsun. Daðlardaki çocuklarýmýz evine dönsün'' þeklinde konuþtu.

Sebgetullah SEYDAOÐLU

Barýþ Ýçin Ne Lazým? Yazýsý 5’te


2

16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

REKLAM


Minik trafikçiler iþ baþýnda S

iirt Trafik Þube Müdürlüðü ekipleri, öðrencilere uygulamalý trafik eðitimi verdi. Okullarýn giriþ çýkýþlarýnda görev almak üzere ilk ve orta dereceli okullarda öðrenim gören öðrenciler ile öðretmen ve velilere uygulamalý eðitim programý düzenlendi. Özellikle Hükümet Bulvarý üzerinde düzenlenen uygulamalý eðitim renkli görüntülere sahne oldu. Okul Geçidi adaylarý özel kýyafet giyerek trafiði yönlendirdi. Araçlarý durduran minik görevliler, öðrencilerin karþýdan karþýya geçmelerini saðladý. Trafik Þube Müdürü

Ahmet Akpýnar, 4 dönem halinde verilen eðitime katýlan toplamý 194 kiþiye kimlik kartý düzenleneceðini ve okul müdürlüklerine bildirerek görev almalarýnýn saðlanacaðýný söyledi. Akpýnar, 'Çocuklarýmýzýn can güvenlikleri açýsýndan okul önlerinden geçen sürücülerin daha dikkatli ve duyarlý davranmalarýný ve Okul Geçidi Görevlilerinin iþaretlerine uymalarýný istiyoruz. Bu görevliler, görevleri esnasýnda iþaretlerine uymayan sürücülere tespit tutaðý (Trafik cezasý) düzenleme yetkisine de sahiptir'' dedi. Misbah YILMAZ

Baro'dan sürgün raporu 16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýr Barosu Cezaevi Komisyonu üyesi Selvi Tunç, Doðu ve Güneydoðu'daki cezaevlerinden son dönemde 258 tutuklu ve hükümlünün baþka cezaevlerine sürgün edildiðini söyledi.

D

iyarbakýr Barosu Cezaevi Komisyonu tarafýndan son dönemlerde bölgedeki cezaevlerinde yaþanan nakiller ve hak ihlalleri ile ilgili rapor hazýrlandý. Rapora iliþkin bilgi veren Komisyon üyesi Selvi Tunç, yargýlamalarý devam eden tutuklularýn, yargýlamanýn yapýldýðý mahkemeden binlerce kilometre ötedeki cezaevlerine nakledilmesinin maðduriyetlere neden olduðunu söyledi. Bölgede yapýmý bitmek üzere olan kampüs cezaevleri nedeniyle, yer sýkýntýsý gibi bir gerekçenin kabul edilemeyeceðini ifade eden Tunç, "Bu durum tutuklularýn avukatlarý ile görüþerek etkin bir hukuksal destek almalarýnýn ve aileleri ile görüþme yapmalarýnýn

engellenmesine yol açmaktadýr. Diyarbakýr ve çevre illerdeki mahkemelerde yargýlamalarý devam eden çok sayýda tutuklu Bolu, Ýzmir, Edirne ve Tekirdað gibi illerdeki cezaevlerine sürgün edilmiþtir'' dedi.

258 mahkûm sürgün edildi Tunç, Doðu ve Güneydoðu'daki cezaevlerinden son dönemde 258 tutuklu ve hükümlünün baþka cezaevlerine nakledildiðini ifade etti. Tunç, sözlerini þöyle sürdürdü: "Muþ Cezaevi'nden 71 kiþi Tekirdað Cezaevine, Mardin Cezaevi'nden 38 kiþi Çorlu Cezaevine, Siirt E Tipi Cezaevi'nden 72 tutuklu çeþitli cezaevlerine, Batman

Cezaevi'nden 16 tutuklu Tekirdað Cezaevine, Van Cezaevi'nden 61 kiþi Muþ, Kastamonu, Tokat'ýn Zile ilçesi ve Giresun'a, Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi'nden de 64 siyasi tutuklu Edirne F Tipi Cezaevine sürüldü. Sürgün ile avukatlarýn duruþma öncesinde müvekkilleri ile görüþerek etkin bir hukuksal destek sunmasýný engellendi. Ses ve Görüntü Biliþim Sistemi (SEGBÝS) ile tutuklularýn ifadelerinin alýnmasý yargýlamanýn yüz yüzeliðine engel. Ayný zamanda sistemin yeterli altyapýya sahip olmamasý nedeni ile de bu þekilde adil bir yargýlama yapýlamayacaktýr" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

Çalýnan araç 52 gün sonra bulundu aramaya baþladým. Dost, arkadaþ ve akrabalarýmý arayarak aracýn bulunmasý için yardým istedim. Aracýmý bulmak için Diyarbakýr, Mardin, Batman, Kýzýltepe ve Çýnar bölgesini aradým. En son 52 gün sonra bir dostumu arayarak Lice'ye gittim. Orada aracýmý yol kenarýnda terk edilmiþ bir halde buldum" dedi.

Demir parçalarý okul harçlýðý oldu

H

akkari'nin Yüksekova Ýlçesi'nde yaþayan ve maddi durumlarý iyi olmayan 7 ilköðretim okulu öðrencisi, çevreye atýlan boþ bira þiþeleri ve demir parçalarýný toplayýp, satarak okul harçlýðýný çýkarýyor. Ýlçedeki okullarda eðitim gören 7 ilköðretim öðrencisi, sabah okullarýna gidip çýkýþta da dere kenarlarýnda ve sokaklarda boþ þiþe ile demir parçalarýný topluyor. Ailelerinin durumunun iyi olmadýðýný söyleyen çocuklar, topladýklarý malzemeleri hurdacýlara satarak günde 15-20 lira kazandýklarýný, bunu da okul harçlýðý olarak kullandýklarýný belirttiler.

lar. Kendi alýn terleriyle çalýþýnlar. Bu pislikten bir þey çýkmaz. Bu hýrsýzlýkla adam olunmaz. Çalýþarak mal mülk sahibi olunur. Hýrsýzlýk parasýyla bir yere varýlmaz. Hýrsýzlýkla nereye kadar gidilir. Utanan insan hýrsýzlýk yapmaz. Utansalardý hýrsýzlýk yapmazlardý" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

'Hýrsýzlýkla adam olunmaz'

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinin Dumlupýnar Mahallesi'nde 21 Eylül'de çalýnan 21 TB 411 plakalý araç, Lice kýrsalýnda plakasý sökülmüþ ve yol kenarýna terk edilmiþ halde sahibi tarafýndan bulundu.

Aracýn sahibi Sedat Çelik, yeni aldýðý aracýn evinin önünden, hýrsýzlar tarafýndan çalýndýðýný belirtti. Çelik, "Durumu Emniyete bildirmeme raðmen, araç ile ilgili bir bilgiye ulaþamadým. Ben de kendi imkanlarýmla

Hýrsýzlarýn aracýný hor kullanýp hasar verdiklerini dile getiren Çelik, olay yerinde telefon çekmediði için yedek anahtarla aracý Bismil Emniyeti'ne götürdüðünü, emniyetin araçtan parmak izi alarak inceleme yaptýðýný ifade etti. Aracýný çalanlara tepki gösteren Çelik, "Kendilerine baþka iþ yapsýn-

Kulp'ta aþure daðýtýldý

Siirt mezarlarý kýþa hazýrlanýyor S

iirt Belediyesi'nce mezarlýklarda kýþ hazýrlýklarý baþlatýldý. Siirt Belediyesi ekipleri, yaðýþlarýn baþlamasýyla vatandaþlarýn mezarlýklarda dini vecibelerinin yerine getirirken yaþadýklarý sorunlarýn ortadan kaldýrýlmasý amacýyla çalýþma baþlattý. Þeyh Musa mezarlýðýndaki yol çalýþmalarýný denetleyen Belediye Baþkan Yardýmcýlarýndan Fehremez Kaya, artýk vatandaþlarýn kýþ aylarýnda sorunsuz bir þekilde dini vecibelerini yerine getirebileceðini belirtti. Kaya, mezarlýklarda var olan aydýnlatma sorununun da en kýsa sürede çözüleceðini sözlerine ekledi. AA

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde Muharrem ayý dolayýsýyla vatandaþlara aþure daðýtýldý.

Y

enimahalle Merkez Camii yanýnda düzenlenen etkinlikte, Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Kulp milli Eðitim Müdürü Fesih Yener ile birlikte aþure kazanýnýn baþýna geçti ve vatandaþlara elleriyle aþure ikram ettiler. Vatandaþlarýn ilgisinin yoðun olduðu etkinlikte konuþan Kaymakam Maraþlý, Muharrem ayýnýn Ýslam alemine hayýrlar getirmesi

temennisinde bulundu. Maraþlý, halk arasýnda paylaþmanýn simgesi haline gelen aþure gününün, birlik ve beraberliði perçinlediðini söyledi. Bu tür etkinliklerle gelenek ve göreneklerin yaþatýlmasý gerektiðini ifade eden Kaymakam Maraþlý, "Muharrem ayýna girdiðimiz bu günlerde hazýrlanan aþure içindeki tahýllardan dolayý çok güzel bir tat oluþturuyor. Tüm halkýmýzýn muharrem ayýný kutluyorum" dedi. Aþure almak için sýrada bekleyen vatandaþlar, aþurenin daðýtýlmasýnda ve yapýlmasýnda emeði geçen ve katký saðlayanlara teþekkür etti. ÝHA


4

Gündem

16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

AK Partili Bostancý Muþ'ta

Çözüm sürecini anlatacak

TBMM Çözüm Süreci Araþtýrma Komisyonu Baþkaný ve AK Parti Amasya Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancý, Muþ Alparslan Üniversitesi'nin davetlisi olarak kente gitti. Bostancý, burada çözüm sürecini anlatacak.

M

Seyit Rýza anýldý D

ersim ayaklanmasýnýn sorumlusu olarak 1937 yýlýnda Elazýð merkez Buðda Meydaný'nda idam edilen Seyit Rýza, 76'ncý ölüm yýldönümünde idam edildiði yerde anýldý. Buðda Meydaný'nda toplanan vatandaþlar adýna konuþan Dersim Dernekleri Federasyonu Baþkaný Metin Bozdað, Seyit Rýza'nýn hayatýný anlatarak, haksýz yere idam edildiðini söyledi. Ýdam ediliþinin 76'ncý yýldönümünde Seyit Rýza ve arkadaþlarýný anmak için toplandýklarýný belirten Bozdað, "Seyit Rýza ve arkadaþlarý, herkesin bildiði gibi düzmece mahkemelerle, yukarýdan emirlerle, yaþlarý küçültülerek, yaþlarý büyültülerek, zamanýn hükümetleri tarafýndan haksýz ve günahsýz yere burada asýlmýþlardýr. Bizler, onlarýn cesetleri altýnda hasbel-kader kurtulmuþ torunlarý olarak, burada bu yapýlan haksýzlýklarý þiddetle kýnýyoruz. Bütün Dersimli'lerin, onlarýn torunlarýnýn burada olmasýný arzu ederdik. Gönül isterdi ki, tüm Dersimliler bugün burada bir mum yakarak onlarýn anýsý önünde saygýyla eðilsinler. Burada bugün onlarýn anýlarý önünde saygýyla eðiliyoruz. Ruhlarý þad olsun" dedi.

uþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ), 'Türkiye Buluþmalarý' kapsamýnda TBMM Çözüm Süreci Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Naci Bostancý'yý konuk etti. Bostancý, Muþ Alparslan Üniversitesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda 'Çözüm Süreci' konulu konferansa konuþmacý olarak katýlacak. Çözüm sürecinin bir yýldan bu yana kan akmadan devam ettiðini vurgulayan Bostancý, "Bundan herkes memnun ama en çok memnun olanlar, hayatlarýný kaybetmiþ olan insanlarýn yakýnlarýdýr. Temennimiz insanlarýn yaralarýný kapatacak olan bu sürecin nihayete ermesi ve bundan sonra kan dökülmemesidir. Bir arada yaþamanýn yolunu bulmak zorundayýz. Çözüm süreci artýk insanlarýn, 'Yeter, kan dökülmesin' dediði bir noktada ve ayný zamanda Türkiye'nin demokratikleþme süreci içerisinde girmiþ olduðu bir olgunluðun neticesi olarak teþekkül etti. Elbette burada siyasi akýl ve mihmandarlýk çok önemlidir. Türkiye'nin yaþadýðý dönüþümle bu siyasi mihmandarlýk, çözüm sürecinin önünü açmýþtýr. Bundan sonraki süreçte peyderpey dönüþümler saðlanacaktýr. Bize düþen, bu meselelere sükunetle yaklaþmaktýr. Çözüm sürecine herkesin sahip çýkmasý gerekiyor" dedi.

Baþbakan'ýn Diyarbakýr gezisi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyareti ve Diyarbakýr'da Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (KIYB) Baþkaný Mesut Barzani ile yapacaðý görüþmeyle ilgili de açýklamalarda bulunan Bostancý, "Baþbakanýmýzýn Diyarbakýr gezisini seçim yatýrýmý olarak nitelendirenler bilmelidir ki, demokrasi zaten halka yapýlan bir yatýrýmdýr. Halký dinlemeden, halkýn

Kantar'da hummalý çalýþma B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr programý nedeniyle hazýrlýklar sürüyor. Program kapsamýnda toplu açýlýþ töreninin gerçekleþtireceði Kayapýnar ilçesindeki Kantar Kavþaðý'nda hazýrlýklar devam ediyor. Kavþakta düzenleme çalýþmasý yapýlýrken, konuþma yapýlacak platform ve protokol yerleri hazýrlandý. Dev ses sisteminin yerleþtirildiði kavþak, AK Parti bayraklarýyla süslendi. Çok sayýda basýn mensubunun izleyeceði program kapsamýnda

'Mezar yerlerini söylesinler' Seyit Rýza'nýn torunu Rüstem Polat da hükümet yetkililerine seslenerek, "Devletten isteðimiz þehitlerimizin mezar yerlerini bize söylesinler. Herkesin hakký olduðu gibi, biz de o hakkýmýza sahip olalým. Gidip o þehitlerimizin mezar yerlerini bilelim, yahut da götürüp Dersim topraklarýna ulusal topraklarýna icabýnda defnedelim. Seneden seneye gidip ziyaret edelim, kurban keselim, dua okuyalým, Fatiha okuyalým. Bu bizim hakkýmýz" þeklinde konuþtu. Elazýð Buðda Meydaný önünde Seyit Rýza'yý anan kalabalýk, basýn açýklamasýnýn ardýndan sessizce daðýldý.

16 KASIM 2013 CUMARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4444 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

isteklerini bilmeden halka yönelik yatýrým da yapýlmaz. Bir baþka konu ise bugün Suriye'de yaþanan savaþtan etkilenen Kürtler de bizim kardeþlerimizdir, Kuzey Irak'ta bulunan Kürtler de bizim kardeþlerimizdir. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile Türkiye'nin oldukça iyi iliþkileri bulunmaktadýr. Bizim oradaki bir yönetimin baþkaný ile görüþmemiz kadar doðal bir þey olamaz" þeklinde konuþtu. ÝHA

toplu açýlýþlarýn yapýlacaðý kavþaða Baþbakan Erdoðan'ýn dev posterleri asýldý. Toplu açýlýþ nedeniyle Kantar Kavþaðý'nýn bir bölümü trafiðe kapatýldý. Köprülü kavþaklarýn bulunduðu güzergahlarda da "Diyarbakýr bir oldu kardeþliðe koþuyor, bir sen eksiksin, gözler seni arýyor çözüm sürecinin ve kardeþliði mimarý Recep Tayyip Erdoðan Diyarbakýr'a geliyor" yazýlý posterler dikkat çekiyor. Program nedeniyle Diyarbakýr'da otellerde doluluk oraný yüzde 100'e ulaþtý. AA

Kaymakam öðretmenlerle buluþtu

D

iyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, ilçede yeni göreve baþlayan öðretmenlerle Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Konferans Salonu'nda buluþtu. Toplantýda bir açýklama yapan Maraþlý, bu yýl Kulp ilçesine yeni atanan öðretmenlere baþarý dileklerini iletti. Kulplu öðrencilerin eðitiminde öðretmenlerin bilgi ve becerilerinin katkýsýnýn büyük olacaðýný söyleyen Kaymakam Mehmet Maraþlý,

"Ayrýca ilçemizde yürütülmekte olan 'En Ýyi Ben Okuyorum Projesi' ve 'Aile Öðretmenliði Projeleri' için öðretmenlerimizin azami katký sunmalarýný bekliyoruz" dedi. Kaymakam Maraþlý, daha sonra Kulp ilçesinde daha iyi bir hizmet verebilmesi konusunda öðretmenlerle fikir alýþ veriþinde bulundu. Toplantýnýn bitiminde Kaymakam Mehmet Maraþlý öðretmenlerle bire bir sohbet edip sorunlarýný dinledi. ÝHA

Yabani hayvan oteli açýlýyor Y

üzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarý Koruma, Rehabilitasyon, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan yabani hayvan oteli açýlýyor. Van ve çevre illerde yaralanýp tedavi için getirildikleri YYÜ'de tedavileri yapýldýktan sonra doðaya býrakýlana kadar rahat bir þekilde ortama uyum saðlamak amacý ile yabani hayvanlar için yapýlan otel çalýþmalarý son aþamaya geldi. Önümüzdeki günlerde otelin açýlacaðýný söyleyen YYÜ Yaban Hayvanlarý Koruma, Rehabilitasyon, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van ve çevresindeki illerden gelen yaralý yaban hayvanlarýný tedavi edip rehabilitasyonlarýný tamamladýktan sonra doðaya býraktýklarýný belirtti. Van Gölü ve çevresindeki yaban hayvanlarý ve göçmen kuþlarý yönünde çok zengin olduðunu ifade eden Aslan, "Bunlarýn arasýnda göç eden Flamingo ve Allý Turnalar gibi göç eden kuþlar da yaralý olarak merkezimize geliyor. Göçmen kuþlar zamanýnda tedavi edilmezse göç bitiði zaman kafileye ayak uyduramaz. Kýsacasý Van Gölü havzasýnda yaralý her hangi bir yaban hayvaný varsa biz bunlarý tedavi edip doðaya býrakýyoruz. Ama bunlarýn arasýnda göçmen kuþlarý varsa doðaya býrakamýyoruz ve gelecek seneye

kadar dostlarý, arkadaþlarý gelene kadar burada misafir edeceðiz. Göçmen kuþlarý barýndýrma oteli de diyebiliriz buraya. Göçmen kuþlarý burada 1 sene boyunca doðal yaþamlarýný aratmayacak þekilde göç sezonuna kadar burada misafir edeceðiz. Yabani hayvan otelimizde çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. 15-20 güne kadar çalýþmalarýmýz sona erip hizmete açacaðýz. Otelimizde ayný anda 40 hayvaný misafir edecek kapasitededir" dedi. ÝHA

Siirt'te arkeolojik kazýlar sürüyor

'Toprak analizleri yapýlmalý'

S

iirt'te arkeolojik kazý çalýþmalarýný yürüten Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Haluk Saðlamtimur, arkeolojik burgularýn daha net anlaþýlabilmesi için toprak analizlerin yapýlmasý gerektiðini belirtti. Bölgede çýkan buluntularýn sevindirici olduðunu ifade eden Saðlamtimur, "Bölgede çýkan buluntular gerçekten çok güzel. Bu materyallerin hangi bölgeye ait olduðunun tespit edilmesi için kazý çalýþmalarý yapýlan yerlerin toprak analizleri yapýlýyor. Bizim merak ettiðimiz metal eserler Siirt'tin ham maddesi mi kullandý yoksa baþka bir coðrafyadan mý geldi. Bunlarý ancak analizlerle çözmemiz mümkündür. Antik dönemde nerdeyse Anadolu ve Mezopotamya'nýn bütün maden yataklarýnýn analizi yapýlmýþ, oranlarý belli bir tek Siirt'in eksik. Siirt'in analizlerini alabilirsek daha net sonuçlara ulaþabiliriz. Þuanda Þirvan'da bulunan maden ocaðýna gidip analiz alýyoruz, sanýrým bu tespitler anlamýnda bir katkýmýz olabilir" dedi. AA


Bölge Haber

5

Tarihi bir gün 16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

Baþbakan Erdoðan bugün kentte olacak. Yapacaðý açýlýþlardan çok davet ettiði misafirlerin tartýþýldýðý kentte beklentiler yüksek. Bu ziyareti seçim yatýrýmý diye algýlayanlar da, çözüm sürecine atýlan önemli bir adým olarak görenlerde var. Özel Haber

zamankinden daha çok umutluyuz. Bu geliþi de çözüm sürecine katký olarak algýlýyoruz. Silahlarýn 9 aydýr sustuðu bu ortamýn kalýcý olmasýný istiyoruz. Bunun için Baþbakan Erdoðan'a güveniyoruz'' þeklinde konuþtu.

'Keþke 3 ayda bir gelse' Mehmet Akgönül adlý vatandaþ ise kentte yürütülen hummalý çalýþmalarýn Baþbakan erdoðan'ýn geliþi nedeniyle yapýldýðýný söyledi ve ekledi: Baþbakan'ýn gelmesinden memnunum. Keþke üç ayda bir gelse buraya. Görüyorsunuz her yerde Baþbakan'ýn geliþi Bugün Diyarbakýr'a gelecek olan Baþbakan Recep Tayip Erdoðan, kente gelmeden sürprizleriyle günler öncesinden tartýþýlmaya baþlandý. Kente Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani ile 37 yýldýr sürgünde yaþayan Þivan Perwer'i de davet eden Baþbakan Erdoðan, Diyarbakýr'ýn birinci gündem maddesi oldu. Baþbakan'ýn Diyarbakýr'a geliþi vatandaþlarý iki kutba ayýrdý. Baþbakan Erdoðan'ýn misafiri olarak gelecek olan Mesut Barzani ve Þivan Perwer'in geliþi kimi çevrelerce olumlu karþýlanýrken, baþta BDP olmak üzere bazý çevreler ise tepkili.

Vatandaþlar ikiye ayrýldý Kente yapýlacak ziyareti olumlu karþýlayan vatandaþlardan Murat Ünlü, ziyaretin çözüm sürecine katký yapacaðýna inandýðýný söyledi. Ünlü, ''Baþbakan Erdoðan ve Mesut Barzani'nin geliþi çözüm sürecine katký saðlar. Ben þahsým adýna mutluluk duyuyorum,

caðýný düþünüyorum. Ölümlerin yaþanmadýðý, huzurun ve toplumsal refahýn yaþandýðý bir ülke özlemi içinde Baþbakan'a güveniyor, geliþini dört gözle bekliyorum.''

BDP'ye gözdaðý Baþbakan Recep Tayip Erdoðan geliþini memnuniyetle karþýlayanlarýn yaný sýra Mesut Barzani'yi de yanýnda getirmesini oy avcýlýðý olarak görenlerin sayýsý da azýmsanmayacak kadar çok. Baþbakan'ýn özellikle Mesut Barzani'yi yanýnda getirmesini BDP'ye gözdaðý olarak görenler de var. Behzat Aslanoðlu isimli vatandaþ,

özellikle Mesut Barzani ve Þivan Perwer'in geliþi beni çok memnun etti. Bu iki isim Kürtler için çok önemlidir. Uzun yýllardýr ülkesinden ayrý kalmýþ büyük bir deðeri aðýrlamaktan ve dinlemekten büyük zevk alacaðým. Yine Kürt halkýnýn bir deðeri olan Sayýn Barzani'de yýllar sonra buraya geliyor. Bu ziyaretleri çözüm sürecinde önemli bir aþama olarak görüyorum'' dedi.

Bugün Baþbakan Erdoðan ile birlikte burada olmasý farklý algýlarý da beraberinde ister istemez doðuruyor.''

'Ýçi dolu paketle gelmeli'

'Süreçten daha çok umutluyuz' ''Baþbakanýn geliþinden memnuniyet duyuyorum çözüm sürecini olumlu etkileyecek iyi bir görüþme olacaðý kanýsýndayým'' diyen Þeyhmus Demirkýran isimli vatandaþ ise, ''Baþbakanýn geliþinden memnunum. Hele ki Mesut Barzani ve Þivan Perwer'in onunla beraber gelmesi daha da memnuniyet verici bir durum. Umarým Kürt meselesi çözüme kavuþur, insanlarýmýz daha rahat bir ortamda yaþarlar. Çözüm sürecinden her

Sebgetullah SEYDAOÐLU 20-21. Dönem Milletvekili

Barýþ Ýçin Ne Lazým?

Barzani, bir Kürt realitesidir. Kek Barzani'nin Amed'e ziyaretleri çok anlamlý, kapsamlý, stratejik ve Kürt halkýnýn kaderiyle ilgili bir adýmdýr. Bu ziyaretin içeriði oldukça dolu ve manidardýr. Bunu asla lokal veya ön yargýlý olarak deðil, global olarak düþünmek ve deðerlendirmek lazým. Bir asýrlýk mücadelenin sonunda Kürt halkýnýn Ortadoðu bataklýðýnda kazanýmlarýný saðlayan ve geniþ bir ufku olan sayýn Barzani'nin þehrimize gelmesine asla zamanlama ve politik dar çerçevede bakmamak gerekir. Herkes bilmeli ki bütün BDP ve milletve killeri her sene Hewler'i ziyaret etmekte ve siyasetlerini yapmaktadýrlar. Sayýn devlet baþkaný Barzani'nin Diyarbakýr'a gelmesini þerefle, onurla karþýlýyor; bütün yüreðimizle destekliyor ve kendilerine hoþgeldin, diyoruz. Socrat bir þölen münasebetiyle dostlarýný toplamýþ ve þu soruyu ortaya atmýþ: "Adalet Nedir?" Orada bulunanlardan dört tarif gelmiþ. Birincisi; "Adalet baþkasýna verilmesi gereken

nedeniyle çalýþmalar var. Bir türlü bitirilemeyen köprülü kavþaklar, yollar bir haftada bitirildi. Baþbakanýmýz üç ayda bir gelse Diyarbakýr'ýn çehresi tamamýyla deðiþir. Yüz yýldýr yapýlmayan hizmet bir yýl içinde yapýlýr ve kent þaha kalkar. Bu nedenle Baþbakanýn buraya gelmesini olumlu buluyor ve çözüm sürecine de katkýsý ola-

þeyi vermektir." Sokrat bu cevabý yanlýþ bulmuþ ve açýklamýþ: Mesela, aklýný kaybetmiþ birisinin elinden aldýðýnýz silahý tekrar kendisine iade etmeniz adalet deðildir. Ýkincisi þunu söylemiþ; "Adalet dostlara fayda düþmanlara zarar vermektir." Sokrat, bunun da adalet olmadýðýný açýklamýþ; "Ýnsan bazen yanýlýp kötülere dost, iyilere düþman olabilir. Bu halde adalet kötülere yardým iyilere zarar verme þekline dönüþmüþ olur." Üçüncüsü; "Adalet; içinde en kuvvetlinin, yani hükümdarýn menfaatinin bulunduðu þeydir" demiþ. Sokrat bunun da adalet olmadýðýný ifade ederek "Hükümdarlar yanýlabilir, kanunlarý kendi halkýnýn ve kendinin aleyhine çýkarabilir." Dördüncüsü ve son tarifi kendisi yaparak: "Adalet; karþýlýklý çatýþma korkusunun ortaya koyduðu kanunlardýr"der. Bir baþka ifade ile "Zarar vermekten ve zarara zararla karþýlýk vermekten kaçýnma adalettir." Adaletle ilgili olarak; hakka saygý, baþkasýna zarar vermemek, kusurlu kimsenin zararý ödemesi, baþkasýna ait olanýn verilmesi, her insana hak ettiði cezanýn verilmesi, ahde vefa, eþitçe paylaþtýrma, onurlu yaþamak gibi tanýmlar da getirilmiþtir. Yapýlan açýklamalardan anlaþýlacaðý üzere adalet bir denklem ve düzen kurma çabasýdýr. Genel olarak tüm varlýðýn özel olarak da devletin, toplumun, dünyanýn denklemini ve düzenini kurmaktýr. Adaletin saðlanabilmesi için gerekirse özgürlük dahi kýsýtlanabilir. Adaletin olduðu yer her nere ise; aile, kurum, iþletme, devlet hatta uluslar üstü düzende barýþtan söz edilebilir. Dolayýsýyla devletlerin, toplumlarýn ve insanlarýn uyum içerisinde ve barýþ ortamýnda birlikte yaþayabilmesinin temel unsuru 'Adalettir'. Son yüz yýldýr bizim topraklarda bir adaletsizlikten dolayý tabiri yerindeyse bir 'savaþ' vardýr. Bu bazen insanlarý öldüren bir savaþ, bazen onlarý yok sayan, dýþlayan, inkâr eden bazen de aþaðýlayarak özgürlüklerini ortadan kaldýran bir

Mesut Barzani'nin geliþini çö züm sürecinin deavam edeceði iþareti olduðunu, ancak seçime yönelik atýlan bir adým niteliði de taþýdýðýný söyledi. Aslanoðlu, þöyle devam etti: ''Mesut Barzani'nin geliþi AK Parti için avantajlý bir durum saðlar. Çünkü bugüne kadar yapýlan hatta geçtiðimiz Newroz'a davet edilmesine raðmen gelmemiþti.

Yunus Kýyar adlý esnaf ise Baþbakan Erdoðan'ýn içi dolu bir paketle gelmesini gerektiðini söyledi. Yunus Kýyar, ''Baþbakanýn geliþinden memnuniyetin duymamýz için içi dolu bir paketle gelmesi gerekir. Çocuklarýmýz yýllardýr cezaevlerinde ve daðlarda. Ýçi dolu bir paketle gelmesi gerekir ki cezaevindeki çocuklarýmýz özgürlüðüne kavuþsun. Daðlarda özgürlüðü, dili için mücadele eden çocuklarýmýz evine dönsün. Bizim isteðimiz kalýcý barýþý saðlamasýdýr. Tekrar çatýþmalý ortamýn yaþanmamasý, kan ve gözyaþýnýn akmamasýný istiyoruz. Þivan Perwer ve Mesut Barzani'nin geliþinden þikayetim yok. Tek dileðim bunun sadece seçim propagandasý olmamasýdýr. Kürt halkýnýn yanýnda birliði ve beraberliði

savaþtýr. Bir insanýn doðumuyla birlikte kazandýðý en önemli insan hakký, "yaþam hakký"dýr. Son otuz yýldýr ülkemizde insanlarýn yaþam haklarý ellerinden alýnmaktadýr. Canýmýz, ciðerimiz gencecik çocuklarýmýz kirli bir oyuna kurban edilmektedir. Birileri daha çok kazansýn, birileri daha rahat etsin diye insanlýk öldürülmektedir. Malazgirt zaferinden bu yana 942 yýl geçti. Nerdeyse bin yýldýr biz Türkler ve Kürtler bu topraklarda bir olduk ve içe içe geçip akraba olduk, kardeþ olduk. Gelin görün ki, bu kardeþlik ve akrabalýk duygularý 'þoven' ve 'ýrkçý' bazý kiþilerin yüzünden zehirlendi, kirletildi ve kopma noktasýna geldi. Ýnsanlýktan nasibini al her Kürt kendisi için bu topraklarda istediðini diðer yarý olan kardeþi Türkler için istemiyorsa kahrolsun. Bunu tersini de söylemek ayný þeydir. Tersinden düþünün ki, bu topraklarda öz yurtlarýnda Türkler, inkâr edilmiþ, aþaðýlanmýþ, dileri ve kültürleri yasaklanmýþ horlanmýþ ve dýþlanmýþlar. Bu ne kadar acý ve insanlýk dýþý olurdu deðil mi? Öteden beri, insan insanýn kurdudur, denir. Beklide bu çok iyimser bir yaklaþým, çünkü kurt sürüsünde, iki erkeðin saldýrganlýðý bireysel bir kapýþmaya dönüþürse, yere yýkýlan kendisini yenene boðazýný uzatýr; þahdamarý hemen oracýktadýr, ama yenen bu damarý hiçbir zaman pençe atýp yýrtmaz. Ancak bugün ithal ve ayný zamanda da ilkel 'milliyetçilik' virüsü yüzünden, insana ait tüm deðer yargýlarýný bir kenara býrakan, hastalýklý beyni sözcüklerle zývanadan çýkan insansa gözünü kýrpmadan, en küçük bir piþmanlýk duymadan kardeþini öldürebiliyor. Peki ne yapmak lazým. Yapýlacak olan þudur; Ýnsandan, barýþtan yana olanlarýn görevi, egemen zümre ve ideolojinin deðer yargýlarýný kýrmak, 'insanlarýn beyninin zararlý sözcüklerle zývanadan çýkmasýna' izin vermemek olmalýdýr. Þimdi ya da gelecekte bu renk cümbüþü topraklarda barýþ dolu bir dünya mümkün ola-

için mücadele etmelerini diliyorum'' dedi.

Seçim planýna alet oldular Baþbakan ve Barzani'nin geliþinin çözüm sürecine katký saðlamayacaðýný düþünene vatandaþlardan Recep Aslan da, bu hamlenin seçim yatýrýmý olduðunu düþünenlerden. Mesut Barzani ve Þivan Perwer'in seçim planýna alet olduðunu belirten Aslan, ''Baþbakan Erdoðan ve Mesut Barzani'nin geliþi çözüm sürrecine katký saðlamaz. Seçime yönelik yapýlan bir hamle olarak görüyorum. Bu nedenle geliþlerinden memnuniyet duymuyorum. Mesut Barzani keþke böyle bir þeye alet olmasýydý. Baþbakan Erdoðan'ýn siyasal amaçlarýna hizmet ediyorlar. Barzani ve Perwer keþke davetli olduklarý Diyarbakýr Newroz'una gelseydiler, o zaman geliþlerinden memnuniyet duyardým'' ifadelerini kullandý. Rýza BARUT Stajerler: Makbule GÜNDÜZ& Merve KUZU’nun ÖZEL HABERÝ

caksa, bize ait olmayan ýrkçýlýk, milliyetçilik, tek tipçilik, bize zarar veren tüm sözcükleri eðitim sitemimizden, bilimden ebediyen çýkarmak ve onun yerine, insani deðerlerimizi, eþitlik ve kardeþlik düþlerinin hizmetine sunmakla mümkündür ancak. Öyleyse 'Barýþ' sözcüðü; sevgiden, huzurdan, adaletten, eþitlikten ve kardeþlikten yapýlmalýdýr. Savaþý kutsayan, insanlarýn ezilmesini, sömürülmesini gizleyen zümre ve ideolojilere, deðer yargýlarýna karþý barýþýn sözcüklerinin sesini yükseltmeliyiz. Barýþ, tüm düþmanlýklarýn sona ermesidir. Barýþ insanlar için çok önemli bir unsurdur. Barýþ saðlanamayan bir toplumda huzur olmaz; çünkü huzurlu bir toplumun oluþmasý için en önemli etkenlerden biri barýþtýr. Savaþ insanlýðýn yüz karasýdýr; çünkü savaþ insanlar arsýnda derin yaralar açýp insanlýðýn tüm kutsal deðerlerini yok eder ve toplumlarý da ekonomik ve siyasal anlamda derin çöküntüler içerisinde kalmasýna yol açar. Dünyanýn oluþumundan bu yana insanoðlu barýþ içerisinde bir arada yaþamanýn yollarýný aramýþtýr. Ýlk çaðlardan bu yana insanlar bir araya gelerek bir takým tehlikelere karþý kendilerini korumak istemiþledir. Bunu da baþarmýþlardýr. Hani, karanlýðýn ardýndan doðacak bir güneþ vardýr ya, iþte barýþ bence budur; çünkü ancak barýþ karanlýk ortamlara ýþýk verebilir. Ülkemizin tüm renkleri ile yoluna devam etmesi için, insanlarýn barýþ ve huzur içinde yaþamalarý için bütün vatandaþlar olarak bize düþen sorumluluðu yerine getirmeliyiz. Bunu yaptýðýmýz zaman daima barýþ ve güven içerisinde oluruz, her zaman mutlu oluruz; çünkü mutluluk ancak barýþ içinde yaþanabilir. Her vicdan sahibi kiþi kendisi için bu ülkede istediði haklarý kardeþi için istediði gün bu ülkeye barýþ kendiliðinden gelmiþ demektedir. Dolayýsýyla taraflarýn 'adaletli' olmasý barýþ için yeterli olan tek þarttýr.


6

EKONOMÝ

Ermenistanlý sanayiciler Diyarbakýr'da 16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

Türkiye ile Ermenistan arasýnda diplomatik iliþkilerde yaþanan sýkýntýlara raðmen Ermenistanlý sanayiciler bu yýl bir ilki gerçekleþtirdi. Ermeni sanayiciler, Diyarbakýr'da açýlan Ortadoðu Mobilya ve Dekorasyon Fuarý, Ortadoðu Gýda Fuarý ve Ortadoðu Moda Fuarý'na katýldý. Diyarbakýr'da açýlan fuara bu yýl ilk kez Ermenistanlý sanayiciler katýldý. Ermenistan Sanayici Ýþadamlarý Derneði tarafýndan açýlan stantta Ermenistan'da üretilen ürünler sergilendi. Tekstil, el iþlemeleri, çeþitli gýda, kozmetik, bronz heykeller, izolasyon malzemeleri gibi ürünler 11 firmanýn ortaklýðýyla fuarda yerini aldý. Ermenistanlý sanayiciler, gördükleri ilgi karþýsýnda çok memnun kaldýklarýný ifade etti. Ermenistan Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði temsilcisi Susunna Khalatyan, Diyarbakýr'da düzenlenen fuara katýlmalarýnýn TürkiyeErmenistan arasýndaki ticari iliþkinin geliþtiðini gösterdiðini söyledi. Fuara katýlan Vali Mustafa Cahit Kýraç'ýn kendilerini sýcak bir þekilde

karþýladýðýný belirten Khalatyan, stantlarýný ziyaret eden herkesin büyük ilgi gösterdiðini ifade etti. Ermenistan'da üretilen ürünlerin tanýtýmýný Türkiye'de yapmanýn önemli olduðunu belirten Khalatyan, Diyarbakýr'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduðunu dile getirdi.

Türkiye'de ilk kez Khalatyan, Ermenistan Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði olarak ilk kez Türkiye'de bir fuara katýldýklarýný ifade ederek, Türkiye ile Ermenistan arasýnda ticari iliþkilerin iyi bir yönde olduðunu aktardý. Khalatyan, çok kýsa bir zamanda hazýrlýklarý yaptýklarýný belirterek

þöyle konuþtu: "Ermenistan'da 11 firmanýn ürünlerini Diyarbakýr'da açýlan fuarda sergiledik. Diyarbakýr'a geldiðimizden dolayý çok mutluyuz. Ýlk kez Türkiye'de bir fuara katýlýyoruz ve ilk kez Diyarbakýr'a geliyoruz. Bizim açýmýzdan önemli bir durum. Ayný zamanda Türkiye'de de ilk kez bir fuara katýlma imkanýmýz oldu. Fuar süresince memnun kalacaðýmýza inanýyorum. Türkiye ile diplomatik iliþkilerimiz yok, ama Türkiye'den Ermenistan'a yüklü bir ihracat yapýlýyor. Ermeni ve Türk iþadamlarý çok sayýda iþte ortak çalýþýyor. Biz, Ermenistan ile Türkiye arasýndaki ticari iliþkileri geliþtirmek için 3 yýldýr çeþitli çalýþmalar yürütüyoruz. Bunu yaparken, ayný zamanda iki ülke arasýnda diplomatik iliþkiler olmazsa bile ticari iliþkileri geliþtiriyoruz." ÝHA

Kaçak hayvancýlýk yapanlara para cezasý Batman Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, kaçak hayvan alým ve satým yapanlara bin 279 TL, kaçak kesim yapanlara ise 6 bin 400 TL idari para cezasýnýn uygulanacaðýný bildirdi.

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan atýk su arýtma tesisinin çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Kanalizasyon boru hattýný yenileyen Adilcevaz Belediyesi, atýk su arýtma tesisini de 2014 yerel seçimlerine yetiþtirmeye çalýþýyor. AK Parti Ýlçe Baþkaný Hamdi Tutçu ile birlikte çalýþmalarý yerinde inceleyen Adilcevaz Belediye Baþkan Vekili Selim Eken, "2009 yýlýnda yerel seçimlere girerken Baþkanýmýz Adnan Göksoy ile birlikte projeleri hazýrladýk. Üzerinde en fazla durduðumuz konu arýtma tesisiydi. Halkýmýza o gün söz vermiþtik, þimdi de sözümüzü yerine getiriyoruz. Arýtma tesisini en kýsa sürede bitirip

Batman Vali Yardýmcýsý Ertuð Þevket Aksoy baþkanlýðýnda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü'nde Ýl Hayvan Saðlýk Zabýtasý Komisyonu toplandý. Toplantýda alýnan kararlar ise þöyle sýralandý: Hayvan alým ve satýmý yerlerinin denetimi ve hayvan kesim yerlerinin denetimi için 2 (iki) ayrý komisyon oluþturuldu. Kaçak hayvan alým ve satým yapýlan alanlarýn giriþlerinde ilgili komisyon ve emniyet güçlerince belge kontrolü yapýlacak. Ayrýca ilçeler arasý hayvan hareketlerinin denetimine de hýz verilecektir. Kaçak hayvan kesim yerlerinde tespitler yapýlacaktýr. Kaçak hayvan alým, satým ve kesim yerlerinde yapýlan tespitler doðrultusunda 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri Kanununun 36. Maddesinde belirtilen "kaçak hayvan alým, satým yapanlara 1.279 TL, kaçak kesim yapanlara 6.400 TL" idari para cezasý uygulanacaktýr. Kasap ve marketlerde damgasýz et satýþý yapýldýðý tespit edildiðinde gerekli yasal iþlemler yapýlacaktýr. Ziyaret edilen tüm alan ve iþletmelerdeki yetiþtiricilere ilimizde ruhsatlý hayvan pazarý ve kesimhanesi olduðunun duyurusunun yapýlmasý, idari yaptýrýmlar hakkýnda bilgilendirmelerin yapýlmasý. ÝLKHA

Arýcýlýk kursu tamamlandý Batman'ýn Gercüþ Ýlçe Ziraat Odasý Baþkanlýðý'nýn, Dicle Kalkýnma Ajansý ile (DÝKA) iþbirliðinde gerçekleþtirdiði arýcýlýk kursu tamamlandý. Kurs Türkiye'nin ilk online arýcýlýk kursu uzmaný Ziraat Mühendisi Tamer Hazar tarafýndan verildi. 170 çiftçi ve 50 teknik eleman olmak üzere kursa katýlan 220 kiþi sertifika almaya hak kazandý. Kursta, 'Arýcýlýðýn tarihçesi, ekonomideki yeri, bal arýsýnýn zoolojideki yeri, dünyadaki ve Türkiye'de bal arýsý ve ýrklarý, arýlarda çalýþma düzeni, arý ürünleri, arýlarda ilkbahar ve yaz bakýmý, ballý bitkiler, gezginci arýcýlýk, arýlarda sonbahar bakýmý, arýlarýn kýþlatýlmasý, arý hastalýk ve zararlýlarýndan korunma ile organik arýcýlýk' gibi konular anlatýldý. Gercüþ Ziraat Odasý Baþkaný Þefik Öner, amaçlarýnýn geniþ flora sahalarýna sahip bölgede arýcýlýk yapmak isteyen kiþilerin teknik arýcýlýk yapmalarý için yeterli bilgi düzeyine ulaþmalarý, bal ve diðer arý ürünlerini kaliteli ve güvenli bir þekilde üretmelerini saðlamak olduðunu dile getirdi. Üreticilerin, bal üretimi gibi baþka alanlara yönelmesi gerektiðini hatýrlatan Öner, bu üretimi markalaþtýrma yolunda gayret sarf etmenin de þart olduðunu dile getirdi.

Adilcevaz'a atýk su arýtma tesisi

Hakkari'de yeni bir proje Hakkâri Üniversitesi ve Hakkâri Valiliði'nin ortaklaþa hazýrlayýp Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan SODES kapsamýnda desteklenen "Ey Hakkâri Enerji Üretmeye Var Mýsýn?" projesinin bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Hakkâri Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya VEDAÞ Hakkari Ýl Müdürü

Ýbrahim Halil Aðacanoðlu, DSÝ Ýl Müdürü Abdulkerim Aykut, Özenir Enerji Elektrik Üretim Sanayi Anonim Þirketi yetkilisi Hacý Özenir, eðitmenler ve kursiyerler katýldý. DSÝ Ýl Müdürü Aykut, Hakkâri merkez ve ilçelerinde yapýlan barajlarýn inþasý ve saðlayacaklarý faydalarý üzerine bilgiler verdi. VEDAÞ Hakkari Ýl Müdürü Ýbrahim Halil Aðacanoðlu ise, elektrik daðýtýmý ve kullanýmý ile ilgili konular üzerinde yoðunlaþtý. Özenir Enerji yetkilisi Hacý Özenir de, özel sektörde istihdam nasýl yapýlýr, alýnacak elemanlarýn nitelikleri üzerinde durdu.

Kurslar 9 ay sürecek Proje Koordinatörü Öðretim Görevlisi Erþan Ömer Yüzer ise, "Projedeki asýl hedefimiz Hakkâri

ilinde yaþayan ve eðitim gören gençlerimizin teorik ve uygulamalý eðitimlerinden sonra iþ ortamýna dâhil edilebilirliklerini gerçekleþtirmektir. Öte yandan üniversitemiz öncülüðünde enerji üretimi alanýnda ilimiz ve bölgemiz gençliðine katký sunulmasý için etkin rolümüzü sürdürmek, kendi alanýmýzda uluslararasý platformlarda örnek alýnan önemli kurumlardan biri olmayý saðlamak amacýyla böyle bir proje yaptýk ve bu tür projeler yapmaya devam edeceðiz" dedi. Proje kapsamýnda verilecek kurslarýn 9 ay süreli olup bilgisayar eðitimi, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý, programlanabilir denetleyiciler ve scada yazýlýmý, giriþimcilik, enerji üretimi ve hidroelektrik santraller, enerji iletim ve daðýtýmý eðitimleri verileceði belirtildi. ÝHA

halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz. Hem Van Gölü'nün kirlenmesini önleyeceðiz hem de ilçemizin en önemli problemi olan arýtma tesisini kandýrmýþ olacaðýz. Tesisimizi 2014 yýlýnda yapýlacak olan yerel seçimler öncesinde açýlýþýný yapmayý planlýyoruz" dedi. AK Parti Adilcevaz Ýlçe Baþkaný Hamdi Tutçu ise, gerek hükümet gerekse belediyenin önemli hizmetler yaptýðýný belirterek, "5 yýl içerisinde sadece hükümetimizin ilçemize yaptýðý yatýrýmlar 40 milyon TL'yi geçmiþtir. Belediyemizin yatýrýmlarý da ortadadýr. Ýnþallah 2014 yýlý seçimlerinde de AK Parti'yle yolumuza devam edip daha güzel hizmetler yapacaðýz" þeklinde konuþtu. ÝHA


GÜNCEL

16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

7

Basbakan'a "Diyarbakýr" hediyesi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a, "çözüm sürecini taçlandýrmak istiyoruz" dediði Diyarbakýr'ý ziyaretinde eþi Emine Erdoðan ile resminin yer aldýðý kente özgü geleneksel el sanatý bakýr portre tablo hediye edilecek. Baþbakan Erdoðan'ýn yarýn baþlayacak ve 2 gün sürecek programý için hazýrlýklarýn tüm hýzýyla sürdüðü Diyarbakýr'da, Baþbakana takdim edilecek hediye de hazýrlandý. Programý kapsamýnda bin 300 tesisin toplu açýlýþýný yapacak, 360 çiftin toplu nikahýný kýyacak Baþbakan Erdoðan'a üzerinde eþi Emine Erdoðan ile fotoðrafý, AK Parti amblemi ve Diyarbakýr Surlarý'nýn yer aldýðý bakýr bir tablo hediye edilecek. Sur ilçesinde tarihi bakýrcýlar çarþýsýndaki Tanrýkulu Bakýrcýlýk Firmasý sahibi ve Diyarbakýr Turizm Platformu Baþkaný Mustafa Tanrýkulu, çocukluðundan bu yana "ata mesleði" dediði bakýrcýlýk sanatýný sürdürdüðünü belirterek, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ýn verdiði sipariþ üzerine Baþbakan'a sunulmak üzere bakýr bir tablo hazýrladýðýný söyledi.

Yapýmý bir ay sürdü Baþbakan için özel tasarladýðý,

üzerinde eþi Emine Erdoðan, Diyarbakýr Surlarý ve AK Parti amblemi bulunan tabloyu bir ayda hazýrladýðýný ifade eden Tanrýkulu, 2 metre uzunluðunda, bir metre geniþliðinde yaklaþýk 10 kilogram aðýrlýðýndaki tablonun özel bir iþçilik ve el emeði ile hazýrlandýðýný belirtti. Tanrýkulu, "Tabloyu 1 ay boyunca 7 kiþi günde 4 saat çalýþarak hazýrladýk. Önce fabrikaya bu boyutta bakýr için özel sipariþ verdik. Bilgisayar ortamýndaki resimleri büyük boyutlarda kaðýtlara çýkardýk. Þablonu bakýr üzerinde ayarlayýp kopyaladýk. Ýþleme yaptýktan sonra ressam tarafýndan yaðlý boya ile renklendirildi. Üzeri oksitlenen tablo daha sonra da kararmamasý için verniklendi. Ýnsan portresi iþlemek belli bir hat bulunmadýðý için inanýlmaz güç. Ancak baþarýlý olduðumuza inanýyoruz. Baþbakanýmýzýn ve eþinin böyle bir resmini yapmak benim için onur verici. Tek umudum Baþbakanýmýzýn ve eþinin beðenmesidir" dedi. AA

Baydemir'i ziyaret edecek

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bugün Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret edecek. IKBY Baþkaný Barzani de Baydemir'i yarýn ziyaret edecek. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn bugün baþlayacak ve 2 gün sürecek olan Diyarbakýr ziyaretinde Büyükþehir Belediye Baþkaný Baydemir'i de ziyaret edecek. Baydemir, Baþbakan Erdoðan'ý Diyarbakýr Havaalaný'nda karþýladýktan sonra Baþbakan Erdoðan da Baydemir'i makamýnda ziyaret edecek. Daha sonra Valiliðe geçecek olan Baþbakan Erdoðan, ardýndan Kantar Kavþaðý'nda düzenlenecek olan toplu açýlýþ törenine katýlacak. Baþbakan Erdoðan'ýn

Diyarbakýr'a gerçekleþtireceði ziyarete özel davet üzerine katýlacak olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baþkaný Mesut Barzani ise Baydemir'i 17 Kasým'da ziyaret edecek.

Bismil ve Ergani'yi de ziyaret edecek Ziyaretin Barzani'nin resmi programýnda yer almadýðý ancak Büyükþehir Belediyesinin Dýþ Ýliþkiler Birimi'ne bildirildiði ve Baydemir'in de

bunu kabul ettiði öðrenildi. Baþbakan Erdoðan, 2 gün sürecek, yerli ve yabancý medya kuruluþlarýnýn büyük ilgi gösterdiði Diyarbakýr ziyaretinde toplu açýlýþ ve nikah törenine katýlacak, sivil toplum kuruluþlarý ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. Erdoðan, 17 Kasým'da da Diyarbakýr'ýn Bismil ve Ergani ilçelerini ziyaret edecek. IKBY Baþkaný Barzani ile sanatçý Þivan Perver de Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyaretinde yer alacak. AA

Bismil ve Ergani Baþbakan'ý bekliyor bazý tesislerin açýlýþýný yapacak ve Ýstasyon Meydaný'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek. Ýlçedeki ticaret ve esnaf odalarý ilçenin ekonomik sorunlarýyla ilgili Baþbakan'a rapor verecek. Ergani Ziraat Odasý ve Ergani Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Ýzzet Güzel, hükümetin tarým politikalarý sayesinde çiftçinin hak ettiði yere geldiðini söyledi. Güzel, "Görev yaptýðým süre zarfýnda hiçbir hükümet tarafýndan tarým anlamýnda bu kadar olumlu geliþmeler kaydettiðine þahit olmadým" dedi.

Özal'dan sonra ilk

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr programý kapsamýnda ziyaret edeceði Bismil ve Ergani ilçelerinde hazýrlýklar son aþamaya geldi. Baþbakan Erdoðan, Diyarbakýr programý kapsamýnda yarýn Bismil ve Ergani ilçelerini de ziyaret edecek. Ýlçelerde Baþbakan Erdoðan'ýn geliþiyle ilgili hazýrlýklar son aþamaya geldi. Erdoðan, Ergani'de

Baþbakan Erdoðan'ýn Turgut Özal'dan sonra ilçeye gelen ikinci baþbakan olacaðýný bu nedenle ziyareti anlamlý bulduklarýný belirten Güzel, þöyle konuþtu: "Bu ziyaret hükümetin Ergani'ye verdiði desteðin bir göstergesidir. Ergani barajýnýn yapýlmasýyla ilçemiz tarýmda altýn çaðýný yaþayacaktýr. Daha önce de raporlar sunduk. Sayýn Baþbakanýmýz bu raporlarýmýzý dikkate alarak esnaf ve çiftçilerimizin sorunlarýna çözüm buldu. Esnafa verilen kredi limitleri, ilçemizde 5 bin liradan 80 bin liraya çýkarýldý. Birçok esnafýmýz aldýðý kredilerin faizini ödeyemiyordu. Þimdi faizlerin yüzde 59'dan yüzde 5'e çekilmesiyle sýkýntý yaþamaz oldu. Bölgede sulama kanallarýnýn yapýlmasýnýn meyvesini almaya baþladýk. Bazý köylerimizde ürünlerimiz ikinci kez alýnmaya baþlandý. Hükümetimizin çiftçi ve esnafýmýza gösterdiði kolaylýklardan dolayý Baþbakan Erdoðan'a

teþekkür ediyorum."

'Kalýcý barýþa katký sunmalý' Eðitim-Sen Ergani Þube Baþkaný Serdar Kaya, Erdoðan'ýn ziyaretinde son dönemlerde geliþen barýþ sürecinin kalýcýlaþmasý ve bahar havasýnýn daimi olmasý için pozitif ve somut açýklamalar yapmasýný beklediðini kaydetti. Barýþýn kalýcý olmasý için kurumsal ve hukuki altyapýnýn oluþturulmasý gerektiðini belirten Kaya, "Bazý demokratik taleplerin karþýlanmasý noktasýnda ciddi beklentiler var. Özellikle anadilde eðitimin tüm kamu okullarýnda herkese ücretsiz verilebilecek þekilde serbest kýlýnmasýný bekliyoruz. Yine seçim barajýnýn kaldýrýlmasý, yerel yönetimler özerklik þartýnýn kabul edilmesi önemli taleplerdir. Umarýz bu ziyaret birbirini karalama ve suçlama yerine kalýcý barýþa katký sunacak pozitif bir atmosferde gerçekleþir" diye konuþtu.

Bismil'de heyecanlý bekleyiþ Bismil ilçesinde de Baþbakan Erdoðan'ýn ziyareti heyecanla bekleniyor. AK Parti Bismil Ýlçe Baþkaný Zeki Kartal, parti üyelerinin gruplara ayrýldýðýný ve bu üyelerin köylere ve mahallelere giderek halký Baþbakan'ýn yapacaðý Bismil ziyaretine davet ettiðini söyledi. Halkýn heyecanla Baþbakaný beklediðini ifade eden Kartal, ziyaretin çok anlamlý olduðunu dile getirdi. Vatandaþlardan Salih Ayaz da büyük bir sevinçle Baþbakan Erdoðan'ý beklediklerini, ilçeleri açýsýndan ziyaretin çok olumlu olacaðýný anlattý. Veysi Altuð ise "Sayýn Baþbakanýmýzýn ilçemize geliþini memnuniyetle karþýlýyoruz. Sadece kendisi deðil daha fazla vekili ve bakaný sýkla ilçemize ziyaretlerde bulunup, halkýn sorunlarýyla ilgilenmelerini ve ilçedeki sosyal refahý yükseltmelerini diliyoruz" dedi. AA

'Ziyaret kalýcý çözüme katkýdýr' Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, Baþbakan Erdoðan ve Mesut Barzani'nin Büyükþehir Belediyesi'ni ziyaret edecek olmasýnýn kalýcý çözüme katký anlamýnda bir mesaj olacaðýný söyledi. Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, Mesut Barzani'nin ziyareti ile ilgili daha önce yaptýklarý uyarýlarýn yerini bulduðunu ve Barzani'nin Diyarbakýr'da Büyükþehir Belediyesi'ni de ziyaret etmesi gerektiðini ifade ettiklerini söyledi. Türk, "Tabi ki süreç diyalog sürecidir. Bu sürecin kalýcý olmasý için ve barýþa evrilmesi için belediye ziyareti katkýda bulunacaktýr. Bugüne kadar biz hep þeffaf politikalar izledik. Sorunun birbirimize deðer vererek, diyolog kurarak çözelebiliceðini ifade ettik. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Mesut Barzani'nin belediyeye yapacaðý ziyaret, çözüm sürecine ve kalýcý çözüm için önemli bir mesaj olacaktýr. Sayýn Mesut Barzani bizim misafirimizdir. Biz belediyemizle örgütümüzle kendisini karþýlayýp görüþeceðiz" dedi.

'Diyarbakýr hasretle Baþbakaný bekliyor' AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyaretine saatler kala, eþi Ayþenur Ýçten ile birlikte Diyarbakýr Çocuk Yetiþtirme Yurdu'nu ziyaret etti. Sabah erken saatlerde gerçekleþen ziyarette Cuma Ýçten ve eþi Ayþenur Ýçten, önce okula giden çocuklarý uðurladý, çocuklarla oynayýp, onlarý dinleyerek sohbet etti. Ýçten çifti ardýndan çocuklara emek veren kurum müdürü ve çalýþanlarýyla bir araya gelip bilgi aldý. Çocuklarýn geleceðin teminatý olduðuna vurgu yapan Cuma Ýçten, korucu aile sisteminin bir devrim olduðunu söyledi. Ýçten, "Þuan Diyarbakýr'da 0-18 yaþ grubu 250 çocuðumuza yatýlý olarak bakýyoruz. Ayrýca dünyanýn geliþmiþ sosyal devletlerinde olduðu gibi Diyarbakýr'da da 'Koruyucu Aile Sistemi'ni getirmiþ bulunuyoruz ki bu çok önemli bir devrimdir. Toplum içindeki seçkin ailelerin de katkýsýyla bu evlatlarýmýz gözetilip, ev ortamýnda korunarak hem bir aile sýcaklýðý yaþýyor hem de sosyal hayattan kopmadan yaþama entegre ediliyorlar. Bu gerçekleþirken devletimiz koruyucu aile himayesindeki her çocuðumuz için yine maddi anlamda en ufak ayrýntýyý bile atlamadan desteðini esirgemeyip, destek oluyor. Böylece bize emanet edilen bu çocuklarýmýz toplumdan tecrit edilmeden, saðlýklý bir þekilde sosyal hayata, yaþama hazýrlanýyorlar" dedi.

'Asrýn liderini karþýlayacaðýz' AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Diyarbakýr'ýn asrýn liderini karþýlayacaðýný söyledi. Ýçten, "Diyarbakýr, yarýn çözüm sürecini baþlatarak, barýþý, kardeþliði, sevgiyi vatanýmýza hakim kýlan asrýn lideri Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ý karþýlayacak. Bunun heyecaný ve hasreti içindeyiz. Bugüne kadar yapýlmýþ en görkemli, en içten ve birçok ilkin yaþanacaðý bu buluþma için bizler hazýrlýklarýmýzý tamamladýk ve halkýmýzla beraber Baþbakanýmýzý bekliyoruz" þeklinde konuþtu. ÝHA


8

Aktüalite

'Bir gün aktif siyaset yapacak' 16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Abdullah Öcalan'ýn bir gün hapisten çýkarak aktif siyaset yapacaðýna, Barzani gibi bölgedeki önemli Kürt kentlerine ziyaret yapacaðýna inandýðýný söyledi. üyükþehir Belediye Baþkaný Osman olmasýný da deðerlendiren Büyükþehir parçanýn özgürlüðü önem arz etmelidir. 'Bu benim hayalim' B Baydemir, uydu aracýlýðý ile yayýn Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Her parçanýn liderinin özgürlüðü ve Baydemir, "Bu benim temennim ve yapan Sterk TV'nin stüdyo konuðu oldu. Mesut Barzani'nin Güney Baydemir, Abdullah Öcalan'ýn, Kuzey Kürdistan'da legal siyasetin baþýnda olmasý gerektiðine inandýðýný ve bir gün cezaevinden çýkacaðýna inandýðýný söyledi. Baydemir, cezaevinden çýkacak Öcalan'ýn bir gün Kuzey Irak'taki Erbil, Suriye'deki Kamýþlý ve Ýran'daki Mahabat kentlerini ziyaret edeceðine inandýðýný kaydetti.

Diyarbakýr'da Bir Zamanlar Siverek fotoðraf sergisi

D

iyarbakýr'da Bir Zamanlar Siverek adlý fotoðraf sergisi açýlacak. Diyarbakýr Siverekliler Derneði Baþkaný Burhan Erol, ilçe belediyesinin hazýrladýðý Bir Zamanlar Siverek fotoðraf sergisinin Kayapýnar Belediyesi Cegerxwin Kültür Merkezi'nde saat 10.30 düzenlenecek törenle açýlacaðýný söyledi. Suk Tiyatrosu'nun 'Ortaya karýþýk' oyununun da Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Tiyatrosu'nda 17 Kasým günü saat 19.00'da ücretsiz sergileneceðini belirten Erol, þöyle konuþtu: "Bugüne kadar Siverek'in bilinmeyen çok sayýda fotoðrafý ilk kez sergilenecek. Amacýmýz çok büyük geçmiþe sahip Siverek tarihini ve kültürünü Diyarbakýr'daki genç nesile tanýtmaktýr. Yarýn ayný zamanda Baþbakan Erdoðan ile Mesut Barzani ve Siverekli dünyaca ünlü sanatçý Þivan Perver de Diyarbakýr'a geliyor. Önemli 3 konuðumuzu sergide görmekten onur duyarýz. 87 yýl önce Siverek vilayetti. Ancak o dönem iktidar tarafýndan cezalandýrýlarak il konumundan ilçe statüsüne düþürüldü. Baþbakanýmýz sergiye gelme fýrsatý bulursa bu cezanýn son bulmasýný yani il hakkýmýzýn tekrar iade edilmesini isteyeceðiz." ÝHA

hayalimdir. Bu hayalimi görür müyüm, görmez miyim bilmiyorum ama bunun için çaba sarf edeceðim. Biz nezakette asla kusur etmeyeceðiz. Kürt halkýnýn bir evladý olarak Diyarbakýr da benim, Kamýþlý da benim, Hewler (Erbil) ve Süleymaniye de benimdir. Her Kürt siyasetçisinin böyle düþünmesi lazýmdýr. Her Kürdistan'ýn parçasý için diðer

saygýnlýðý diðer parçalarýn liderinin özgürlüðü ve saygýnlýðý doðrudan ilgili ve paraleldir. Yani bir siyasetçimiz cezaevinde kaldýðýnda, Ýran'da bir Kürt idam edildiðinde, Rojava'da bir Kürt katledildiðinde kendimizi özgür hissetmemiz gerektiðini düþünüyorum" dedi.

Barzani'nin ziyareti Mesut Barzani'nin kente gelecek

Kürdistan'dan, Kuzey Kürdistan'a geldiðini, halkýn yüzde 70'inin seçtiði belediyeyi ziyaret edeceðini söyledi. Baydemir, "Barzani karþýsýnda bizim duruþumuz ulusal ittifakýn oluþumuna, Rojava'nýn özgürlüðüne, Kürt siyasetini birbirine yakýnlaþtýran bir duruþ olacaktýr" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

Atatürk'ün Diyarbakýr'a geliþinin 76. yýldönümü M

ustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakýr'a geliþinin 76. yýlý törenle kutlandý. Tren garýnda düzenlenen etkinliðe Vali Mustafa Cahit Kýraç, 7. Kolordu Komutaný Korgeneral Abdullah Recep, Ýl Jandarma Komutaný Albay Hilmi Atabey, Emniyet Müdürü Recep Güven, gaziler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Program temsili Atatürk'ü taþýyan trenin gara geliþiyle baþladý. Karþýlama töreninin ardýndan öðrencilerden oluþan folklor grubu oyunlarýný sergiledi. Folklor oyunlarýnýn ardýndan öðrenciler günün anlam ve önemine iliþkin þiir ve kompozisyonlarýný okudu.

T.C. Diyarbakýr Valiliði

Askeri yürüyüþ yapýlmadý Programda konuþan Vali Kýraç, "Milletimizin gönlünde ölümsüzleþen cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Diyarbakýr'ýmýza geliþinin 76. yýldönümünde rahmet, minnet ve þükranla anýyorum" dedi. Tren garýndaki programýn ardýndan protokol üyeleri Anýt Park'a geçti. Geçen yýllarda yapýlan asker yürüyüþü, geçen yýlýn ardýndan bu yýl yapýlmadý. Anýt Park'taki tören, Vali Kýraç ve 7. Kolordu Komutaný Recep'in Atatürk anýtýna çelenk býrakmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla sona erdi. Berat DOÐRUYOL


Ýç-Dýþ Politika

9

Hatina Barzanî ji bo pêvajoyê girîng e Alîkarê Serokê Giþtî yê AK Partiyê Çelik: "Hatina Barzanî ya Diyarbakirê him ji bo pêwendiyên kurd û tirkan him ji bo pêvajoya çareseriyê girîng e."Çelik, serdana Serokwezîr Recep Tayyip Erdogan ya ku dawiya hefteyê dê here Diyarbakirê û bi Serokê Herêma Kurdistana Iraqa Fedaral (HKIF) Mesud Barzanî re hevdîtinê bike nirxand û wiha got: "Teqez serdaneke girîng e. Lê divê mirov wateyên gelek mezin lê neke."

Ç

elik diyar kir ku Barzanî li ser deweta Serokwezîr Erdogan tê û ji bo jî bala her kesê kete ser vê serdanê.Çelik destnîþan kir ku hunermend Þivan Perwer jî piþtî 37 salan dê bê Diyarbakirê û digel hunermend Ýbrahîm Tatlises stranan bêje û ev jî pir girîng e. Çelik wiha got: "Her wiha ev serdan îcar girîngtir dibe. Lê Barzanî cara ewil nayê Tirkiyeyê û cara ewil jî bi Serokwezîr Erdogan re hevdîtinê nake."

16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

"Em bi cîranên xwe re di nav dostiyê de bin evê bi xêra me be"

S

erokomar Gul der barê hatina Serokê HKIFê Barzanê de got: Em çiqasî bi cîranên xwe re di nav dostaniyê de bin, ewqas xêra wê dê ji me re çêbe."Serokomar Abdullah Gul, xanima wî Hayrûnîsa Gul û Wezîrê Gihandin, Behrevanî û Ragihandinê Bînalî Yildirim li Balafirgeha Erzîncanê ji aliyê Walî Abdurrahman Akdemîr, fermandarê Artêþa 3yemîn Orgeneral Umît Dundar û Þaredar Yuksel Çakir hatin pêþwazîkirin. Serokomar Abdullah Gul ji balafirgehê derbasî Walîtiyê bû û li wir pirsên rojnamevanan bersivand. Serokomar Gul der barê hatina Serokê Herêma Kurdistana Iraqa Federal Mesûd Barzanî de wiha

Ez nizanim çima dilê BDPyiyan dimîne Gotinên BDPyiyan yên wekî "Me Þivan dewet kir nehat lê Erdogan dewet kir hat" jî di rojeva Çelik de bû û çelik wiha got: "Serokwezîr Erdogan li ser navê Komara Tirkiyeyê û weke Serokwezîr, Barzanî dewet kir. Dema BDPyî dibêjin, me dewet kir, mirov wisa hizir dike ku ew jî dewlet in. Ev tiþtekî ne rast e. Lewra em wî weke AK Partî dewet nakin. Ji bo vê jî, ez nizanim çima dilê BDPyiyan dimîne. Lê bila her kes bizane ku hatina Barzanî ya Diyarbakirê him ji bo pêwendiyên kurd û tirkan him ji bo pêvajoya çareseriyê girîng e." AA

axivî: "Em çiqasî bi ciranê xwe re di nav dostanî, hevkarî û piþtevaniyê de bin, ewqas xêra wê dê ji me re çêbe."AA

Barzanî der barê PYDê de daxuyanî da Kiliçdaroglu Ziyareta Barzanî þîrove kýr

Serokê HKIFê Barzanî got: "Partiya Yekîtiya Demokratîk îdîa dike ku li Rojava þoreþê dike. Li hemberê kê þoreþ qezenc kirin? Tiþtên ku ji wan tê, tenê dikarin li ser cihên ku rejîmê teslîmê wan kir, desthilat bin."Serokê Herêma Kurdistana Iraqa Federal Mesûd Barzanî got: "Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD), îdîa dike ku li Rojava þoreþê dike. Ev þoreþ li hemberê kê qezenc kirin? Tiþtên ku ji wan tê, tenê dikarin li ser cihên ku rejîmê teslîmê wan kir, desthilat bin."Barzanî daxuyaniyek nivîskî da û PYDya ku di van demên dawî navbera wan de rageþî heye rexne kir. Barzanî got: "Rast e, der barê polîtîkayên PYDê de gelek rexneyên me çêbûn, lê em

dixwazin ku PYD xîtabî hemû gelê kurd bike. Ger ku PYD bi serê xwe tevbigere xêra wan ne ji wan re heye ne ji gelê kurd re heye. Ji ber vê yekê em dixwazin rastî bên diyarkirin ku û haya gelê kurd ji wan çêbe. Endîþa me ew e ku em ji bo dahatûya birayên xwe yên Rojavayê çareseriyê bibînin û nehêlin ku rewþa wan xeraptir bibe." PYD Peymana Hewlêrê bi cih neanî Barzanî bi bîr xist ku di 11ê tîrmeha 2012an de di çarçoveya peymana Hewlêrê de ji bo ku kurdên Sûriyeyê bi hev re tevbigerin Konseya Bilind ya Kurdan hat damezrandin. Lê ez bi xemgîni dibêjim ku PYDê

pêdiviyên wê peymanê cih neanî û hemû aliyan belav kir. Bi zordariya çekan û bi peymanên veþartî yên ku bi rejîmê re kir, xwe wek hêza leþkerî îlan kir. Barzanî diyar kir ku di 28ê çiriya paþîn a 2011an de beþdarî civîna Kurdên Sûriyeyê bû û ragihand ku di vê civînê de wiha gotiye hemû aliyan: "Hûn birayên me ne, ji bo ku yekîtiya me û we çêbibe em ji bo hevkariyê amade ne. Em piþtgiriyê didin bîryarên we yên li dijî rejîmê, muxalefetê yan jî ji bo aliyek din." Barzanî der barê îdîayên girtina Deriyê Pêþxaburê yê Sînor yê ku di navbera Sûriye û Iraqê de ye, axivî û got ev îdîa rast nînin, derî ji bo alîkariyên mirovahî û çûn û hatinê her dem vekiriye.AA

S

erokê CHPê Kiliçdaroglu der heqê ziyareta Serokê Herêma Kurdistana Iraqa Federal Mesûd Barzanî ya Diyarbekirê de got "Divê rêveberek, bi taybetî di polîtîkayên karên derve de wisa bike ku hinekên din wî bi kar neynin. Wisa tê zanîn ku Barzanî ket vê dafikê."Serokê CHPê Kemal Kiliçdaroglu der heqê ziyareta Serokê Herêma Kurdistana Iraqa Federal Mesûd Barzanî ya Diyarbekirê de got: "Divê rêveberek, bi taybetî di polîtîkayên karên derve de wisa bike ku hinekên din wî bi kar neynin. Wisa tê zanîn ku Barzanî ket vê dafikê. Tiþtekî wiha neyînî heye. Ev tiþtê neyînî dê bi çi karî xwe rayê Tirkiyeyê bide em ê di pêþerojê de bibînîn.""Birêz Barzanî dê were Diyarbekirê, eva peþiyê bi nûçetî hat gotin paþê jî hat piþtrastkirin. Li gorî nûçe û þîroveyên rojnameyên îro mirova wetrê 'AKP ji bo polîtîkayên hundir Barzanî bi kar tîne.' Divê rêveberek, bi taybetî jî di polîtîkayên karên derve de wisa bike ku hinekên din wî bi kar neynin. Wisa tê zanin ku Barzanî ket vê dafikê. Tiþtekî wiha neyînî heye.

Ev tiþtê neyînî dê bi çi karî xwe rayê Tirkiyeyê bide em ê di pêþerojê de bibînîn. BDP ji bo vê ziyaretê aciz bûye. Dibêjin 'Tu tê Diyarbekirê çima hayê me bi hatina te tuneye.' Îbrahîm Tatlîses û Þivan Perwer jî dibin wira. Wana berê ji hev re tiþtên pir xerab gotibûn. Ev çito tiþt e? Lê belê siyaset tiþtekî wiha ye. Em çima siyaseteka pak dixwazin, ji bo ku tev bûyerên wiha nebin."AA

Kürtçe haberlerin Türkçesi

Çözüm sürecine katký saðlar B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn hafta sonu gerçekleþtireceði ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'nin de katýlacaðý Diyarbakýr ziyaretini deðerlendiren Çelik, Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyaretinin, bütün büyükþehir statüsündeki illere yönelik önceden planlanmýþ program çerçevesinde olduðunu söyledi. "Tabii ki önemli bir ziyarettir, fakat buna çok çok büyük manalar yüklemenin doðru olmadýðýný düþünüyorum" diyen Çelik, Barzani'nin Baþbakan Erdoðan'ýn davetiyle ziyarete katýlacak olmasýnýn, ziyaretin üzerinde daha fazla durulmasýna sebep olduðunu belirtti.Barzani'nin, 37 yýldýr Türkiye'ye "gelmeyen veya gelemeyen" sanatçý Þivan Perver ile Ýbrahim Tatlýses'in de Diyarbakýr'da olmasýnýn konuyu farklý boyuta taþýdýðýný vurgulayan Çelik, "Barzani, Türkiye'ye ilk defa geliyor deðil,

Baþbakanýmýzla da ilk defa görüþmüyor" dedi. "BDP'lilerin alýnganlýk yapmasýna anlam veremiyorum" BDP'lilerin, Barzani'nin Diyarbakýr'a gelmesini eleþtirerek, "biz de çaðýrdýk gelmedi" ifadelerine cevap veren Çelik, Erdoðan'ýn Türkiye Cumhuriyeti Devleti adýna Barzani'yi, Baþbakan sýfatýyla davet ettiðini anlatarak, "Biz de çaðýrdýk derken sanki alternatif bir devlet yapýlanmasýndan söz ediliyormuþ gibi bir intiba oluþuyor. Bu yaklaþým doðru deðil. Biz bu sefer, AK Parti olarak davet etmiyoruz Sayýn Barzani'yi. BDP'li arkadaþlarýn alýnganlýk yapmasýna da anlam veremiyorum" diye konuþtu.Çelik, Diyarbakýr ziyaretinin çözüm sürecine katkýsý olmasýný temenni ederek, "BDP, çözüm sürecinde samimiyse bu ko-

nuda kendi katkýlarýný sunmak istiyorsa böyle bir geliþmeden büyük bir memnuniyet duymasý lazým. Þivan Perver'in gelmiþ olmasýndan büyük bir memnuniyet duymasý lazým" ifadelerini kullandý.Sanatçý Þivan Perver'in 37 yýldýr Türkiye'ye gelemediðine dikkati çeken Çelik, kendisiyle Erbil'de yaptýðý görüþmede Türkiye'ye gelemeyiþinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da hükümetiyle alakalý olmadýðýný ifade ettiðini söyledi. "Çözüm sürecine Barzani'nin, Þivan Perver'in gelmesi katký saðlayacaksa bu, ülkemiz adýna sevindiricidir" Diyarbakýr'da hafta sonu Þivan Perver ve Ýbrahim Tatlýses'in düet yapmasýnýn da sürece katký saðlayacaðýný kaydeden Çelik, þunlarý söyledi: "Ýbrahim Tatlýses de Þivan Perver de bu topraklarýn çocuðu, bu topraklarýn yetiþtirdiði sanatkar-

lardýr. Ama bu insanlar güzel mesajlar veriyorlar, son yýllarda bu insanlara yönelik de maalesef birilerinin susturma çabasý var. Mesela Ýbrahim Tatlýses, çözüm sürecini destekleyen bir kaç tweet attý, hemen tehditlere maruz kaldý. 'Þivan Perver Türkiye'ye geldi ama devletin hükümetin isteði ile geldi' itirazýný dillendirenlerin niyeti üzüm yemek deðil, baðcý dövmektir. Amaç güzel bir þeyi gerçekten birlikte gerçekleþtirmek mi? Yoksa amaç, birilerinin bir örgütün, þunun bunun propagandasýný yapmak mý?" AK Parti'nin seçimde avantaj saðlamak için Diyarbakýr programýný organize ettiði yönündeki iddialarý da anýmsatan Çelik, "AK Parti'nin buna ihtiyacý yok. AK Parti Doðu Anadolu'da da Güneydoðu Anadolu'da da istisnasýz birinci partidir. Onun için Doðu Anadolu'da biz baþka bir ülkenin yöneticisini getirip, kendi ülkemizde seçim propagandamýza malzeme yapmayýz, buna AK Parti'nin ihtiyacý da yok. Çözüm sürecine Sayýn Barzani'nin, Sayýn Þivan Perver'in gelmesi bir katký saðlayacaksa bu ülkemiz adýna sevindiricidir. Ýbrahim Tatlýses'in de gelip Þivan Perver'le düet yapmasý o da iþe ayrý bir güzellik katýyor" dedi.AA

Barzani'den PYD açýklamasý Kýlýçdaroðlu'ndan Barzani açýklamasý

I

rak Kürt Bölgesel Yönetimi Baþkaný (IKBY) Mesut Barzani, Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD), Suriye'nin kuzeyinde tek taraflý geçici yönetim ilan etmesiyle ilgili, "Bu, açýk bir tekçiliktir, diðer Kürt partilerini yok saymaktýr" dedi. Barzani, yaptýðý yazýlý açýklamada, "PYD'nin, rejimle iþ birliði yapmasý, Rojava'daki halkýmýzýn geleceði için tehlikeli bir oyundur. PYD, bölgeyi kontrolü altýna almakla kalmadý, diðer partilerin üyelerini de tutuklamaya ve öldürmeye baþladý" diye konuþtu.Suriye'deki Kürtlerin geleceðinden kaygýlý olduðunu ifade eden Barzani, "Korkum, Kürtlerin eline geçmiþ olan altýn fýrsatýn kaçýrýlmasýdýr. Çünkü rejim, Kürtlerin haklarýný kabul edecek deðildir. PYD'nin, rejimle

iþbirliði yapmasý nedeniyle muhalefet de Kürtleri rejimle bir sayýyor. Bu, gelecekte ciddi sorunlara neden olacak" deðerlendirmesinde bulundu. PYD Erbil antlaþmasýna uymadý

"Fakat PYD, Kürtleri, Kürtlere ait olmayan, Kürtlerin kazançlý çýkmayacaðý bir savaþa soktu. Bu savaþ, on binlerce Suriyeli Kürdün göç etmesine neden oldu. PYD'liler, ulusal tutum birliðine karþý durup, Kürdistan bayraðýný Rojava'da yasakladýlar. Bugünlerde PYD, bölgede tek taraflý yönetim ilan etti. Bu açýk bir tekçiliktir, diðer Kürt partilerini yok saymaktýr." Barzani, PYD'ye Erbil Anlaþmasý'na baðlý olma çaðrýsý yaparak, þunlarý kaydetti: "Ümit ediyorum ki deðiþim,

gelecekte Kürt halkýnýn çýkarýna olur. PYD'ye tavsiyemiz; diðer taraflarla bir olmasý ve Erbil Anlaþmasýna uymasýdýr. Bu, en iyi yoldur. Biz de bütün gücümüzle taraflarýn üzerinde anlaþtýðý bir süreci destekleriz. Biz haklarýmýza kavuþmak istiyoruz ve Kürt halkýnýn bunda karar sahibi olmasýndan yanayýz. Eðer PYD, sadece kendisini ön plana çýkartýp, kardeþlerini arka plana iterse, tek baþýna muhtemel tehditlerle baþ edemez. Bölgedeki Kürtlerin kaderi, ciddi tehditlerle karþý karþýya kalýr. Tüm taraflar, Erbil Anlaþmasý'na riayet etmezse Kürt Yüksek Konseyi'nin de bir anlamý kalmaz ve PYD, tarihi fýrsatýn kaçýrýlmasýnýn sorumlusu olur."

"Bu bir haber olarak çýktý ilk önce, sonra doðrulandý, Sayýn Barzani Diyarbakýr'a gelecek. Bugün gazetelerde yer alan haberlere, yorumlara baktýðýmýzda 'Barzani'nin AKP tarafýndan iç politika malzemesi olarak kullanýldýðý' þeklinde bir algý ortaya çýktý. Siyaset dünyasýnda da oluþan bir algý bu. Bir yönetici kendisini, özellikle dýþ politikada, bir baþka alana endekslememeli ve kullandýrmamalý. Öyle anlaþýlýyor ki Barzani bu tuzaða düþtü. Böyle bir olumsuz tablo var, bu olumsuz tablo nasýl yansýr Türkiye'ye veya Türk siyasetine onu önümüzdeki günlerde göreceðiz. BDP'nin bir rahatsýzlýðý var, 'Diyarbakýr'a geliyorsan neden bizim haberimiz yok' diye. Tabii Ýbrahim Tatlýses'in oraya götürülmesi, Þivan Perver'in oraya gelmesi, düet yapmalarý. Geçmiþte birbirlerine karþý kullanmýþ olduklarý çok aðýr ifadeler, bunlarýn tabii yenilip yutulmasý, bu noktaya gelinmesi gerçekten çok rahat hazmedilecek olaylar deðil. Ama demek ki siyaset böyle bir þey, yani neden temiz siyaset istiy-

oruz, bu tür olaylarla karþýlaþmayalým diye.Az önce de söyledim, dýþ politika ulusal çýkarlar üzerine inþa edilen politikadýr. Dýþ politikayý kendi parti çýkarlarýnýz üzerine inþa ederseniz, bir sonra duvarla karþýlaþýrsýnýz ve yalnýzlaþtýðýnýzý görürsünüz, AKP'nin bugün içine düþtüðü tablo bu. Þimdi 'doðu, güneydoðuda bir seçim yaklaþýyor acaba ben oylarýmý nasýl artýrýrým' diye Barzani'den biraz yardým isteniyor, tablo bu."AA


10

16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

Ýç-Dýþ Politika Þivan Perwer'den Diyarbakýr açýklamasý

'Çözüme destek için geliyorum'

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr programýna katýlmak için 37 yýl sonra Türkiye'ye dönecek sanatçý Þivan Perwer, Diyarbakýr'a ani geliþinin herhangi bir siyasi partiye veya harekete destek olmadýðýný söyledi.

Þ

ivan Perwer, yazýlý bir açýklama yaparak amacýnýn çözüm sürecine destek vermek olduðunu bildirdi. Perwer, Irak Federal Kürdistan Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani ile Diyarbakýr'a kadim ismi ile Amed'e yapacaðým iki günlük ziyaretime ricasý ve isteði üzerine katýlma kararý vermiþ bulunmaktayým. Esas ve tek amacým barýþ sürecine destek vermektir. Türkiye'deki tüm kesimleri barýþa destek sunmaya ve insanlar arasýnda, hoþgörü, saygý, çoðulcu özgür ve demokratik bir toplum, sevgi ve kardeþlik duygularýný geliþtirmeye davet ediyorum. Sadece bunun için yarýn Diyarbakýr'dayým. Þimdiye kadar bu kutsal çalýþmaya öncülük eden ve çaba sarf eden zindanda,

daðlarda, sürgünde, parlamentoda ve sorumlu makamlardaki bütün þahýslara kamuoyu önünde teþekkür ediyorum. Barýþ için atan kalplere, barýþ için çalýþan beyinlere, barýþ için elini taþýn altýna koyanlara ve barýþa el uzatanlara yüce Rabbimden sabýr ve metanet diliyorum. Bugün Amed, barýþ ve özgürlük için haykýrýyor. Yýllardýr en büyük arzum halkýmla buluþmak ve beraber bir meydanda stranlarýmý söylemekti. Gönül isterdi ki sürgünde yaþamaya mahkum edilmiþ bütün sanatçý ve aydýn dostlarýmla beraber döneyim. Siyasi sebeplerden dolayý zindanlarda kalan insanlarýn özgürlüðüne kavuþtuðu bir ortamda beraber halaya duralým" dedi.

'Siyasi partiye destek deðil' Hasretinin iki günlük ziyaret ile bitmeyeceðini belirten Perwer, "Özlemim cenazesine dahi gidemediðim annemin mezarýný ziyaret etmek, aile ve dostlarýmla hasret gidermek, vatanýmýn en ücra köþesine kadar gidip bütün halkýmla kucaklaþmaktýr. Bu özlemimin kýsa bir süre içinde gerçekleþeceðine inanýyor ve halkýmýzla hep beraber kucaklaþma isteðimi özelikle ifade etmek istiyorum. Diyarbakýr'a ani geliþim herhangi bir siyasi partiye veya harekete karþýtlýk veya destek olarak sunulmasý doðru deðildir. Amed þehrinin seçilmiþ temsilcileri ve sivil toplum kurumlarýný da zamaným elverdikçe ziyaret etmek

gündemimdedir. 40 yýlý aþkýn süredir halkýma, sanatýmla, sesimle hizmet ettim ve bu sevgimiz sürekli devam edecektir. Zulme karþý isyan çýðlýðý olduðum gibi barýþ, hoþgörü ve sevgi için de stranlarýmý söylemeye ve halkýma baðlýlýðýmdan hiçbir ödün vermeyeceðimden hiç kimsenin þüphesi olmasýn ve kimse halkým ile aramýza husumet sokmaya çalýþmasýn. Bu süreçte Türkiye'deki bütün sanatçý ve aydýnlarýn barýþ sürecine destek olmasý benim en büyük arzumdur. Bu ziyaretin ardýndan pek yakýnda Amed'de Diyarbakýr baþta olmak üzere vatanýn her köþesinde halk için konser vermeye, onlarla stranlarýmý söylemeye devam edeceðim" þeklinde konuþtu. A. Baran ÇÝMEN

Suriye'de savaþan Türkler C

HP, Türkiye'den Suriye'ye savaþmaya giden gençlerle ilgili Meclis'te komisyon kurulmasýný istedi. CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Þeker ve milletvekili arkadaþlarýnýn imzasýyla TBMM Baþkanlýðý'na Suriye'de savaþmaya giden Türklerle ilgili önerge sunuldu. Önergede, Suriye'deki savaþýn üçüncü yýlýna yaklaþtýðý belirtilerek, bu iç savaþ süresince Türkiye tarafýndan izlenen politikalarýn, ülkenin ekonomisine, sosyal yapýsýna, kültürel doku-

suna ve uluslararasý arenadaki imajýna ciddi zarar verdiði öne sürüldü. Bu savaþýn ölümcül sonuçlarýndan birinin de Türkiye'den gençlerin Suriye'ye çatýþmaya gitmesi olduðunu ifade edilen gerekçede, þunlar kaydedildi: Çocuklarýnýn Suriye'deki çatýþmalarda öldüðü internet sitelerinde yayýmlanan fotoðraf ve videolarla kesinleþen aileler cenazenin Türkiye getirilmesi konusunda, çocuklarýnýn öldüðüne dair gayri resmi haber alan aileler ise bu haberi doðru-

latmakta bir tane dahi muhatap bulamamaktadýrlar. Hangi yollardan giriyorlar? 'Hiçbir Türk vatandaþý Suriye'ye giriþ yapamaz' þeklindeki en yetkili aðýzlardan verilen beyanlara karþýn gençlerimizin Suriye'ye hangi yollarla girdiðinin incelenmesi, Suriye'deki çatýþmalarda hayatýný kaybeden, tutuklanan ve hala çatýþan gençlerimizin tespit edilmesi; hayatýný kaybeden gençlerimizin cenazelerinin getirilmesinin, ça-

týþmaya devam edenlerin geri dönüþ için ikna edilmesinin ve tutuklularýn ülkemize iadelerinin saðlanmasý için gerekli yöntem ve stratejilerin oluþturulmasý, gençlerimizi Suriye'deki muhaliflere katýlmak üzere ikna eden ve eðiten örgüt ve derneklerin ve motivasyonlarýn araþtýrýlmasý, vatandaþlarýmýzýn bundan sonraki süreçte Suriye'ye geçmelerini engelleyecek mekanizmalarýn belirlenmesi amacýyla Meclis Araþtýrmasý açýlmalýdýr. AA

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

11

Akhan’dan Erganispor'a destek Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Erganispor'un iki deplasman masrafýný iþ adamý Alper Akhan'ýn karþýlayacaðý belirtildi.

E

rganispor Basýn Sözcüsü Esveri Taþ, yaptýðý açýklamada ayný zamanda yönetim kurulu üyesi olan Akhan'ýn davranýþýnýn ekonomik açýdan zor günler geçiren kulüpte memnuniyet oluþturduðunu söyledi. Erganispor'u ligde býrakmak için ellerini taþýn altýna sokan bir yönetim anlayýþýna sahip olduklarýný belirten Taþ, "Alper Akhan, ilçemizin önemli bir deðeridir. Her zaman Erganispor'a destek olmuþtur. Bu defa da 2 maçýn deplasman giderlerini karþýlama kararý aldý. Önemli bir katkýda bulundu. Bu destek bizim için deðerlidir, kendisine teþekkür ediyoruz. Erganispor tüm Erganililerin deðeridir. Herkes sahip çýkmalýdýr. Bizler elimizi taþýn altýna soktuk. Her kesimden destek bekliyoruz" dedi. Erganisporun deplasman masrafýný karþýlayan Ýþadamý Alper Akhan "Ýnanýyoruz ki bu tür faaliyetlerin gençlere ve Ergani halkýna yararý olacak. Bundan sonra da takýmýmýza imkânlarýmýz dâhilinde elimizden gelen bütün yardýmý yapacaðýz. Baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum" ifadelerini kullandý. Taþkýn Civelek

Hakemler açýklandý S

por Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup ve 3.Lig 3.Grup'ta 12 .hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. Pazarspor -Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýný Ýzmir, Diyarbakýrspor A.Þ Kýrýkhanspor maçýný ise Ankara bölgesi hakemleri yönetecek.

Pazarspor- D.Bakýr B.Þehir Bld Tarih :17 Kasým Pazar Stat : Pazar Saat :13.30 Hakemler :Özgür Sepin (OrtaÝzmir), Fatih Söyler (1.YardýmcýÝzmir),Tamer Okuldaþ (2.Yardýmcý-Ýzmir),Can Savaþan (4.hakem-Ýzmir)

D.Bakýrspor A.Þ Kýrýkhanspor Tarih :17 Kasým Pazar Stat :Atatürk Saat :13.30 Hakemler :Salih Salar (OrtaAnkara), Mert Türk (1.YardýmcýAnkara), Önder Duru Özel(2.Yardýmcý-Ankara),R.Alkým Aksoy (4.hakem- Ankara)

Belediyespor'un ödenek parasý nerde Ödeneði çýkmasýna raðmen henüz ihalesi bile yapýlmayan Büyükþehir Belediyespor'un maçlarýný oynadýðý sahadaki ek tribün çalýþmalarýnýn gecikmesi kafalarda soru iþaretleri býrakýyor.

B

üyükþehir Belediyespor bu konuda sorumlunun Gençlik Hizmetleri ve

Spor Ýl Müdürlüðü olduðunu ifade ederken,bu kurumdan ise ses yok. Tribün kapasitesinin yetersiz olmasý ve mevcut tribünlerin de TFF'nin belirlediði kriterlere uygun olmamasý nedeniyle ek tribün yapýlmasýna karar verilen,bakanlýk ve genel müdürlükle yapýlan görüþmeler sonucunda 2 ay önce ödenek çýkarýlan Büyükþehir Belediyespor'un maçlarýný oynadýðý sahadaki ek tribünün çalýþmalarýna neden baþlanmadýðý tartýþýlýyor. Aradan geçen zamana raðmen henüz ihale bile yapýlmamýþ olmasý düþündürürken,gözlerin çevrildiði iki kurum olan Büyükþehir Belediyespor ve Gençlik

Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nden resmi açýklama yok. GENÇLÝKSPOR NEDEN SUSKUN? Büyükþehir Belediyespor yöneticileri, tesisin sadece kullaným hakkýna sahip olduklarýný,tesisin sahibinin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü olduðuna dikkat çekerek,bu iþin sorumluluðunu taþýyan bu kurumun bir an önce kafalardaki soru iþaretlerini giderecek açýklamayý yapmasý gerektiðini dile getirdi. Spor kamuoyu da Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nden açýklama bekliyor.

Okul maçlarýnýn fikstürleri çekildi Milli Eðitim Bakanlýðý ile Spor Genel Müdürlüðü arasýnda imzalanan iþbirliði protokolü gereði Diyarbakýr'da her yýl yapýlan okul sporlarýnýn bu yýlki fikstürü çekildi.

S

eyrantepe Spor Salonu'nda yapýlan fiskstür çekimine Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Þükrü Kikizade , Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Ýlhami Çetin, Okul Sporlarý Kordinatörü Akýn Erim, il tertip komitesi üyeleri, okullarýn beden eðitimi öðretmenleri katýldý. Futbol, voleybol, hentbol, futsal ve basketbolda gençler kategorisi fikstürü çekilirken, bu branþlara ait yýldýzlar ve küçükler kategorisindeki fikstürünün ise 5 Aralýk Perþembe günü yine Seyrantepe Spor Salonu'nda çekileceði açýklandý.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

CMYK

CMYK

16 KASIM 2013 CUMARTESÝ

ÇÖZÜM SÜRECÝNÝN BAÞ MÝMARINI KUCAKLIYORUZ

SEROKMÎMARÊ PÊVAJOYA ÇARESERIYÊ DIEZIMÎNIN.

16 Kasým 2013 günü Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ý hep beraber Diyarbakýr'da kucaklýyoruz. Kantar Kavþaðýnda yapýlacak olan DÝYARBEKÝR VE DÝYARBEKÝRLÝLERLE KUCAKLAÞMA MÝTÝNGÝNE siz aziz hemþerilerimizi davet etmekten onur duyuyoruz.

16 MIJDAR 2013 An de, Em Serokwezýrê xwe Recep Tayyip Erdoðan'ý Diyarbekýr dýezýmînýn. Hatýna we ya mîtînga bý navê "Diyarbekýr û hembêzkýrýna bý Diyarbekýrýyan ve" ku lý xeçerêya Kantarê wê pêk bê, wê me dýlxweþ û rûmettar býke.

Av. Aydýn Altaç

Parêzer Aydýn Altaç

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Tarih: 16 Kasým 2013 Yer. : Kantar Kavþaðý-Baðlar Saat : 12.00

Serokê Bajarê Diyarbekir'ê AK Parti DÎROK: 16 Mýjdar 2013 Cî: XEÇERÊYA KANTARÊ-Baðlar SAET: 12.00

16 11 2013 gazete sayfaları  
16 11 2013 gazete sayfaları  
Advertisement