Page 1

Leyla Zana'ya AK Parti'den destek

D

iyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana'nýn Kürt sorununun çözümü konusundaki açýklamasýnýn ardýndan AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mehdi Eker, Cuma Ýçten ve Oya Eronat'tan destek 4'te geldi.

Ta t i l o n l a r i ç i n h a y a l Gelin çözümü konuþalým K

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde okullarýn tatile girmesinin ardýndan ayakkabý boyacýlýðý yaparak aile ekonomisine katkýda

bulunan çocuklar, çalýþýrken bir yandan da gerçekleþmeyeceðini bildikleri halde tatil 3'te hayalleri kuruyor.

ürt sorununun çözümü için Meclis'te bir araya gelme çaðrýsýný yineleyen CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, "TBMM çatýsý altýnda bir araya gelerek bu sorunu nasýl çözeceðimizi konuþalým. Eski duruþlarýmýzdan, keskin duruþlarýmýzdan vazgeçelim" 9'da dedi.

Cocuklardan alýsveris yapmayýn CUMARTESÝ 16 HAZÝRAN 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, çocuk iþçiliði ile mücadeleyi önemsediklerini söyledi ve ekledi: Refüjlerdeki çocuklardan hiçbir þey satýn almayalým. Satýn alýrsak çocuklarýn sokakta yaþamaya devam etmesini saðlamýþ oluruz. Aileler seyirci kalýyor

Bakan Yýlmaz Mardin'de

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Oktay Taþ, Çocuk Haklarý Ýl Komitesi'nden 10 çocuk ve Diyarbakýr Risk Altýndaki Çocuklara Yönelik Ýl Yürütme Kurulu üyeleri, Vali Mustafa Toprak'ý ziyaret etti. Vali Toprak, çocuklarýn çalýþmasýna ailelerin seyirci kaldýðýný söyledi. Vali Toprak, ''Anne ve babalar öncelikle çocuklarýný oradan almak durumundalar. Tabii ki çocuklarýný seviyorlar ama üç beþ kuruþ getirdikleri için seyirci kalýyorlar" dedi.

G

AP Eylem Planý Revizyon Toplantýsý'na katýlmak üzere Mardin'e giden Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Mardin'de yapýlan ana kanallarla 100 bin hektar alanda sulu tarýma geçilece7'de ðini söyledi.

Çocuklarýn yeri ev ve okul Çocuklarýn yerinin ev ve okul olduðunu belirten Vali Toprak, ''Anne ve babalar çocuklarýný istismar ederek geçinmek istiyorsa buna fýrsat vermeyeceðiz. Bunun da her türlü ikazlarýný yaptýktan sonra kanun ve mevzuat ne diyorsa onun gereklerini görevli kuruluþlar iþletiyor. Kesinlikle refüjlerdeki çocuklardan hiçbir þey satýn almamalýyýz. Alýrsak çocuklarýn sokakta yaþamaya devam etmesini saðlamýþ oluruz'' diye 5'te konuþtu.

Baðlar'da yenilenme çalýþmasý

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, eski Baðlar'ýn mahalle ve sokaklarýndaki eskimiþ, bozulmuþ parke taþlarýný yeniliyor. Yeni imara açýlan bölgelerde ise yol ya7'de pým çalýþmalarý hýzla sürüyor.

Reçete operasyonu atman'da B yüksek bedelli reçeteler ile devleti zarara uðratýp haksýz kazanç elde eden aralarýnda doktor, eczacý ve teknisyenlerin de bulunduðu 30 3’te kiþi gözaltýna alýndý.

Batman'da deprem riski Þ

ýrnak'ta meydana gelen 5.5 büyüklüðündeki deprem Batman'da da hissedildi. Jeolog Prof. Dr. Yaþar Eren, Batman il merkezinin birinci derece deprem kuþaðý etkisinde olduðunu söyledi. 4'te

Kýzýltepe'de sirk ve sokak sanatý

M

ardin merkez ve 9 ilçesini kapsayan "Uluslararasý Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatlarý Festivali" Kýzýltepe ilçesinde yoðun ilgi gördü. Festivale Kýzýltepe Kaymakamý Erkaya Yýrýk ve çok sayýda vatandaþ 5'te katýldý.

Kadýnlara Kürtçe saðlýk hizmeti Ýþitme engellilere 'hijyen' semineri D H

akkari Belediyesi Býnevþ Kadýn Danýþma Merkezi tarafýndan kadýnlara saðlýk sorunlarý konusunda Kürtçe bilgilendirme eðitimi verildi. Kadýnlara tansiyon, þeker ve çeþitli saðlýk sorunlarý Kürtçe anla5'te týldý.

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Engelli Þube Müdürlüðü tarafýndan iþitme engelli vatandaþlara kiþisel hijyen konulu seminer verildi. Seminer beden dili ile anlatýl7'de dý.

Hani'de ilaçlama seferberliði iyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Belediye DBaþkaný Abdurrahman Zorlu, ilçedeki park, bahçe, cadde, sokak ve bahçelik alanlarda haþerelere karþý etkin bir ilaçlama çalýþmasý baþlattýklarýný 8'de söyledi.

Ýzzettin Ýçin

Sakýn Beni Eleþtirme Yazýsý 7’de


2

16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ

SAÐLIK

Sýnavda 1 dakikalýk molalar verin Sýnav esnasýnda yoðun ve þiddetli kaygý hissediyor ve üst üste soru çözemiyorsanýz bir dakika ara verin, nefes egzersizi yapýn.

U

zman Psikolojik Danýþman Sevgül Canova'nýn, LYS'de ter dökecek yaklaþýk 871 bin adaya önerisi böyle. Doðru nefes almanýn vücudu rahatlatarak gevþemeyi saðladýðýný belirten Sevgül Canova, kaygý esnasýnda nefes alýþveriþinde düzensizlikler yaþandýðýný, sakin, derin ve yavaþ nefes alýnarak bu düzensizliðin giderilebileceðini söyledi. LYS öncesinde sýnav stresini gidermek için önerilerde bulunan Uzm. Psk. Dan. Sevgül Canova, sýnav esnasýnda yaþanan kaygýnýn yoðun ve þiddetli olarak hissedilmesi ve üst üste soru çözülememesi durumlarýnda 1 dakika ara verilerek nefes ve rahatlama egzersizleri yapýlmasýný tavsiye etti. KAYGI BULAÞICIDIR Kaygý ve endiþenin genellikle adaylarýn sýnava gerçekçi olmayan anlamlar yüklemesinden kaynaklandýðýna deðinen Canova þunlarý söyledi: "Öðrencilerin çoðu sýnavdan elde edilecek baþarýnýn baþkalarý gözündeki deðerleri ile eþdeðer olduðunu, baþkalarý gözünde iyi bir insan olabilmek için baþarýlý olmalarý gerektiðini düþünmektedir. Bu düþünceyle sýnavý belirli deðerleri elde etmek için aþýlmasý gereken bir engel olarak

görmeleri de kaygý yaþamalarýna neden olabilmektedir. Yaný sýra aile ve yakýn çevrenin yüksek baþarý beklentisi de kaygý ve endiþeyi artýrýcý faktörlerdir. Aileler farkýnda olmadan kendi endiþe ve hayallerini dolaylý olarak öðrenciye aktarýrlar. Öðrenci, ailesi ve yakýn çevresinin yüksek baþarý beklentilerine ulaþmak için kendisine yüklenerek performans kaygýsý yaþayabilmekte ve bunun sonucunda sýnava karþý olumsuz tutumlar sergileyebilmektedir." KENDÝNÝZÝ BAÞKALARIYLA KIYASLAMAYIN Adaylarýn bazen geçmiþ akademik baþarýsýzlýklarýný temel alarak gelecekteki akademik yaþamlarý hakkýnda gerçekçi olmayan çýkarýmlarda bulunmalarýnýn sakýncalý olduðunu belirten Canova'ya göre, adayýn kendisini ya da çevrenin adayý baþkalarýyla kýyaslamasý da kaygýyý artýran etkenlerden: "Baþkalarýnýn performansý ile bireyin kendi performansýný kýyaslamasýnýn kaygý yaratmak dýþýnda herhangi bir etkisi bulunmamaktadýr. Öðrenci kendi yapabileceklerine odaklanmayýp, eksik olan taraflarýný görmeye baþlayabilir. Bireysel farklýlýklara göre adayýn kendi performan-

sýný temel alarak deðerlendirmesi en doðrusudur." Uzman Psikolojik Danýþman Sevgül Canova'nýn kaygý ve stres kontrolü için LYS'ye girecek adaylara önerileri ise þunlar: o Sýnavdan önce geçmiþteki baþarýsýzlýklarý deðil baþarýlarý düþünmek yararlý olacaktýr. "Baþaramayacaðým", "Yapamayacaðým" þeklindeki olumsuz düþünceleri "baþaracaðým" þeklindeki olumlu düþünceler ile deðiþtirmek kaygý düzeyini azaltmaya yardýmcý olacaktýr. o Sýnavýn hemen öncesinde telaþa kapýlýp bir þeyler okumaya çalýþmak veya sýnav günü daha önce yapýlmayan etkinlikleri yapmak yerine normal yaþam ritmini korumak, yapýlacak olan iþleri listelemek ve belirli bir program dahilinde bunlarý gerçekleþtirmek yararlý olacaktýr. o Sýnavýn yaklaþtýðý günlerde yeni konularý çalýþmaya baþlamak kaygýyý artýrabilmektedir. Yeterli süre yoksa var olan çalýþma programýna devam edilmeli ve mümkün olduðu kadar yeni konulara çalýþýlmamalýdýr. o Sýnav yaklaþýrken hissedilen telaþtan ötürü uyku ve beslenme düzeni þaþabilir. Daha fazla uyanýk

kalabilmek için kafeinli içecekler tüketilmeye baþlanmasý uzun vadede problem yaratabilmektedir. Beslenme, fiziksel egzersiz ve uyku düzeninin, çalýþma programýnýn içerisinde bir bütün olarak düþünülmesi saðlýklý olanýdýr. o Sýnava girmeden önce ilk yapýlacak iþ, sýnav yönergesini dikkatlice okumak ve her þeyin anlaþýlýr olduðunu teyit etmek olmalýdýr.

ÇENGEL BULMACA

o Sýnav süresi kýsýtlý olduðundan bilgilerin hýzlý ve doðru bir þekilde belirtilen zamanda verilmesi istenmektedir. Süre kýsýtlamasý yüzünden sýnav esnasýnda baský hissedilmesi normaldir. Baskýdan uzaklaþmak için sýnav anýnda sorularýn cevaplanmasýndan önce sorularýn iyice anlaþýlmasý, üzerinde düþünülmesi için mutlaka zaman ayýrmak önemlidir.


Kaza yapan tanker mayýnlý alana girdi M

16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ

ardin'in Nusaybin ilçesinde önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kýrýnca mayýnlý alana giren tankerin sürücüsü hayatýný kaybetti. Kaza, Nusaybin-Mardin karayolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Nizamettin Seyhan (44) yönetimindeki 47 DD 235 plakalý tanker, Musa Topçu yönetimindeki 63 HF 771 plakalý kamyonun arkasýna baðlý buðday yükleyici boruya çarpmamak için

direksiyonu sola kýrdý. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Seyhan, kaza yaparak tankeriyle mayýnlý alana girdi. Çevredeki vatandaþlar tarafýndan alandan çýkarýlan Seyhan, kaldýrýldýðý Nusaybin Devlet Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Seyhan'ýn cenazesi otopsi yapýlmak üzere hastane morguna kaldýrýlýrken, jandarma ve bölge trafik ekipleri kazayla ilgili soruþturma baþlattý.

Tatil onlar için hayal

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde okullarýn tatile girmesinin ardýndan ayakkabý boyacýlýðý yaparak aile ekonomisine katkýda bulunan çocuklar, çalýþýrken bir yandan da gerçekleþmeyeceðini bildikleri halde tatil hayalleri kuruyor.

lükstür. Ama iþte yokluðun gözü kör olsun, biz de herkes gibi tatil zamanýnda tatilimizi doya doya yapmak isterdik. Çocukluðumuzu yaþamak isterdik. Maalesef bizim de çalýþmaya ihtiyacýmýz var, biz de tatilimizi çalýþarak geçiriyoruz. En azýndan ailemize bu anlamda yardýmcý oluyoruz. Aile ekonomisine katkýda bulunarak ailemizin geçimini saðlýyoruz. Devlet büyüklerimizin destekleriyle de olsa kýsa bir süreliðine tatil imkaný yaratýlmasýný isterdim" dedi.

600 çocuk piknikte eðlendi D

iyarbakýr'da 600 çocuk, "Spor ve Sanat Hayatýna Renk Kat" adlý SODES projesi kapsamýnda düzenlenen piknikte doyasýya eðlendi. Diyarbakýr Valiliði koordinasyonunda Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan finanse edilen ve Emniyet Müdürlüðü Eðitim Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen "Spor ve Sanat Hayatýna Renk Kat" adlý SODES projesi kapsamýnda çocuklar için piknik düzenlendi.

Vali Toprak da katýldý Dicle Üniversitesi'ndeki piknik alanýnda düzenlenen etkinliðe Vali Mustafa Toprak, Vali Yardýmcýlarý Mustafa Can ve Mehmet Yiðit, Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, Polis Okulu Müdürü Arif Okçu ve diðer yetkililer de katýldý. Piknik alanýnda çocuklarýn yoðun ilgisi ile karþýlanan Vali Toprak, Spor ve Sanat Hayatýna Renk Kat SODES projesinden faydalanan 600 çocuk ve aileleri ile sohbet etti. Daha sonra sandalye kapmaca oyununu izleyen Vali Toprak, çocuklarla hatýra fotoðrafý çektirdi.

A

ilelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklar, yaz tatilinde sabahýn erken saatlerinden gece yarýlarýna kadar ayakkabý boyacýlýðý yaparak para kazanmaya çalýþýyor. Gazi Caddesi'ndeki Öðretmenevi önünde ayakkabý boyacýlýðý yapan Serhat Ekinci, þunlarý söyledi: Bende her arkadaþým gibi yaz tatilinde tatil planlarý yapmak isterdim. Ama ailemizin maddi sýkýntýlarý yüzünden böyle bir imkaným olmuyor. Þimdi 15 yaþýndayým ve 7 yýldýr ayakkabý boyuyorum. Okullar her yaz tatiline girdiðinde bende tatil hayali kuruyorum, ama maddi durumumuz el vermediði için gidemiyorum. Sadece ben tek bu durumda deðilim, onlarca arkadaþým benim gibi ayný durumda ama ellerinden bir þey gelmiyor.

Tatile gitmek istiyorum Hepimiz sabahlarý okula, okuldan çýkýnca evden boya sandýklarýmýzý alýp iþimize bakýyor-

duk. Artýk sabah akþam çalýþýyoruz. Þimdi okullar tatil oldu. Maddi durumu iyi olan birçok arkadaþýmýz tatile ve yakýnlarýnýn yanýna giderken ben ve benim gibi maddi durumu iyi olmayan arkadaþlarým ise sabahýn erken saatlerinde evden sandýk boyalarýmýzý alýp, çalýþýyoruz. Aile ekonomisine katkýda bulunarak okullar açýldýðýnda sorunsuz bir þekilde okulumuza devam edeceðiz. Bu küçük yaþýmda yýllardýr çalýþýyorum. Bende bu yaz arkadaþlarým gibi tatile gitmek isterim. Bana ve arkadaþlarýma bu konuda Sayýn Silvan Kaymakamýmýz Yunus Sezer'in yardým etmesini arz ediyorum.

'Sadece hayal kuruyoruz' 3 yýldýr ayakkabý boyacýlýðý yapan Ramazan Gönenç adlý çocuk ise, tatilin kendisi için hayal olduðunu söyledi. Gönenç, "Biz sadece tatil hayalini kurabiliyoruz. Belki bu da bizim için büyük bir

Batman'da reçete operasyonu Batman'da yüksek bedelli reçeteler ile devleti zarara uðratýp, haksýz kazanç elde eden aralarýnda doktor, eczacý ve teknisyenlerin de bulunduðu 30 kiþi gözaltýna alýndý. Bir hafta önce Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde Dahiliye-5 Servisi'nin bilgisayarýndan yüksek bedelli reçete yazýp devleti zarara uðratan kiþilerin gözaltýna alýnmasýyla operasyon baþladý. Operasyon kapsamýnda Emniyet Müdürlüðü ekipleri sabahýn erken saatlerinde düðmeye bastý.

Ev ve iþyerlerine baskýn Batman Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla yüksek bedelli reçete yazdýrarak devleti zarara uðrattýklarý ve haksýz kazanç saðladýklarý belirlenen 30 kiþinin ev ve iþyerlerine yapýlan baskýnda bilgisayarlara el konuldu. Yetkililer, operasyonun kapsamýnýn geniþleyebileceðini, yüksek deðerli ilaç yazan ve bu iþi organize edenlerin aralarýnda bulunduðu doktor, eczacý ile teknisyenler ile bunlara yardýmcý olanlarýn gözaltýna alýndýðýný açýkladýlar.

Kuyumculara sahte altýn satan kadýn yakalandý D

iyarbakýr'da kuyumculara sahte altýn sattýðý belirlenen kadýn yakalanarak gözaltýna alýndý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Asayiþ Þube Müdürlüðü YankesicilikDolandýrýcýlýk Büro Amirliði ekiplerince kuyumculara sahte altýn sattýðý belirlenen bir kadýnýn yakalandýðý belirtildi. Açýklamada, "11 Haziran 2012 günü idaremiz Sur ilçesi sorumluluk bölgesinde kuyumcu dükkanýna sahte altýn küpe satýldýðý, þüphelinin Gren Park Oteli istikametine doðru gittiði yönünde alýnan bilgiler doðrultusunda ekiplerimiz seri hareket ederek, verilen eþkal üzerinde bölgede yaptýklarý titiz çalýþma neticesi olayý gerçekleþtiren þüpheli bir bayaný yakalamýþtýr. Yapýlan üst aramasýnda 16 çift küpe (14 ayar patentli) ele geçirilmiþ, küpelerin yapýlan tartýsýnda toplamda 56,91 gram olduðu tespit edilerek muhafaza altýna alýnmýþtýr. Olay sonrasýnda yapýlan incelemelerde þüpheli þahsýn 3 ayrý kuyumcuya daha sattýðý tespit edilmiþtir. Þahýs, hakkýnda 4 ayrý dolandýrýcýlýk suçundan yapýlan iþlemden sonra 12 Haziran 2012 tarihinde adli mercilere intikal ettirilmiþtir" denildi.


4

HABER

16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ

Batman'da deprem riski

Þýrnak'ta meydana gelen 5.5 büyüklüðündeki deprem Batman'da da hissedildi. Jeolog Prof. Dr. Yaþar Eren, Batman il merkezinin birinci derece deprem kuþaðý etkisinde olduðunu söyledi. Üniversitesi Teknoloji levhasý üzerinde yer alan ikincil önemde vurgu yapan Prof. Eren, "Ne yazýk ki Batman Fakültesi Dekaný ve Jeolog Prof. Dr. bir fayýn hareketi sonucu meydana Batman'ýn zemini saðlam olmadýðý için Yaþar Eren, Bitlis-Zagros bindirme fayý kuþaðýnýn 40-50 km güneyinde bulunan ve ikinci derece deprem kuþaðýnda olduðu bilinen Batman il merkezinin, büyük ölçüde alüvyal zeminde bulunduðundan, birinci derece deprem kuþaðý etkisinde olduðuna dikkat çekti. ÞýrnakSilopi'de 5.5 büyüklüðünde meydana gelen deprem dalgalarýnýn Batman'ý da etkilediðini belirten Eren, Batman'ýn saðlam bir zeminde kurulmadýðýný belirterek, ilin, bölgede yaþanan depremler dolayýsýyla risk altýnda olduðunu söyledi.

geldiðini belirtti. Prof. Eren, þöyle dedi: "Batman alüviyal zeminde kurulduðundan, yer altý suyu zemine yakýndýr. Bu nedenle hem deprem Batman'ý zemin büyütmesi nedeniyle þiddetli etkiler, hem de zemin sývýlaþmasý etkisi yaþanabilir. Büyütme etkisinin olduðu gevþek alüviyal zeminlerde deprem daha þiddetlidir, Batman'ýn büyük bir bölümünün zemini gevþek, tutturulmamýþ olduðundan büyütme oraný yüksektir."

Yüksek binalar risk taþýyor Batman'ýn Raman Daðý eteklerindeki kireç taþýnýn bulunduðu kýsýmlar ile Kira Daðý'ndaki bazaltlarýn üst bölgesinin zemin olarak daha saðlýklý olduðuna

Batman alüviyal zeminde kurulu Prof. Eren, Þýrnak depreminin Arap

bölgede büyüklüðü 7 ve üzeri oluþabilecek bir depremde kentimizdeki yüksek katlý binalar büyük risk altýnda olacaktýr. Depremin büyüklüðü arttýkça alüviyal ve suya doygun zeminden dolayý þiddeti birinci derece deprem kuþaðýndaki gibi olacaktýr. Olasý 7 ve üzeri büyüklüðündeki deprem Batman'a yýkýcý etki yapabilir. BitlisZagros fay hattý hareketlenirse Batman zeminden dolayý yine büyük tehlike yaþayabilir. Bu nedenle saðlam zemin üzerinde, zemine uygun katlarda ve depreme dayanýklý inþa edilmiþ binalarýn yapýmý depremin etkisini azaltýr" diye konuþtu.

Leyla Zana'ya AK Parti'den destek Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana'nýn Kürt sorununun çözümü konusundaki açýklamasýnýn ardýndan AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mehdi Eker, Cuma Ýçten ve Oya Eronat'tan destek geldi.

D

iyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana'nýn Kürt sorununun çözümü konusunda "Ben Recep Tayyip Erdoðan'ýn bu iþi çözeceðine inanýyorum. Buna dair umudumu da, inancýmý da yitirmedim" açýklamasý bölgede geniþ yanký uyandýrýrken, AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri, Zana'nýn açýklamasýný olumlu ve saðduyulu bir açýklama olarak deðerlendirdi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Leyla Zana'nýn konuþmasýnýn bütünü ele alýndýðýnda geneli itibari ile olumlu bir açýklama olduðunu ifade etti. Zana'nýn konuþmasýnda bir saðduyu hissedildiðini belirten Bakan Eker, þunlarý söyledi:

dan gelen birçok saldýrýya raðmen bu sorunu çözme yönünde büyük bir çaba içerisinde. Leyla haným bunu görüyor olsa gerek. Baþbakanýmýzdan bu sorunun çözümü yönünde umutlu olduðunu, ümitvar olduðunu belirtmesi, gerçekçi, rasyonel ve saðduyulu bir açýklama ve deðerlendirme."

mayý çok dikkate aldýklarýný söyledi. Partilerinin kurulduðundan bu yana Kürt haklarý konusunda elini, yüreðini ve cüssesini ortaya koyan bir duruþ sergilediðini dile getiren Ýçten, þunlarý söyledi: "Bu süreçte ciddi adýmlar atýldý. TRT 6, OHAL'in kaldýrýlmasý, iþkencelerin bitmesi, köy yakma olaylarýnýn bitmesi, köye dönüþlerin saðlanmasý, üniversitelerde farklý dillerde eðitimin önünün açýlmasý ve en sonda Kürtçe'nin seçmeli ders olarak eðitim müfredatýna girmesi çok önemli adýmlar. Leyla Zana da bu mantýklý olumlu geliþmeleri gören, bunu da diline sürükleyen bir tarz sergiledi. Onlarla birlikte siyaset yapan arkadaþlarýnýn, dostlarýnýn ve özellikle BDP'nin ve bu bölgede, bu coðrafyada siyaset yapanlarýn çok dikkate almasý gerektiðine inanýyoruz. Yeterli görülmeyebilir, eyvallah hepsini tartýþabiliriz, ama eðitim müfredatýna seçmeli ders olarak sokmamýz, bizim geçmiþte verdiðimiz bütün sözleri tuttuðumuz anlamýna geliyor. Buyurun bizim eksikliklerimizi onlar tamamlasýnlar" dedi.

Ýçten: Açýklamayý önemsiyoruz

Eronat: Barýþýn dili

'Saðduyulu bir açýklama' "Barýþ dili var geneli içerisinde. Leyla haným önemli siyasi tecrübeye sahip. Acýlar yaþamýþ çekmiþ bir insan. Tabii bu meselede de onun deðerlendirmeleri önemli, önemsemek lazým. Baþbakanýmýzýn zaten Türkiye'de Kürt sorununa bir muhafazakar demokrat parti olarak, Kürt sorununa iþaret eden ve bunu çözüm yönünde önemli adýmlar atmýþ bir siyasi lider. AK Parti de, Baþbakanýmýz da sorunun çözümü yönünde partinin kuruluþundan bu yana sürekli çaba içerisinde sabotaj giriþimlerine raðmen, saldýrýlara raðmen. Türkiye'nin muhtelif gerçekte bölgelerinden, taraflarýndan, oluþumlarýn-

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten ise, parti olarak bu açýkla-

herkes gibi gazeteden okuduðunu kaydetti. Eronat, "Yani sýcak mesajlar buldum içinde açýkçasý. Lafýn erkeði var, diþisi var. Yumuþak olduðu zaman ortam kendiliðinden yumuþuyor zaten. Böyle mesajlarý, böyle konuþmalarý halk istiyor. Yani barýþýn dili ile konuþmak her þeyden önemli, her þeyden güzel diyorum" þeklinde konuþtu.

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, Leyla Zana'nýn konuþmalarýný

Ýþ çevresi de destek verdi Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana'nýn Kürt sorununu Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn çözeceði yönündeki açýklamasýna Diyarbakýr'daki iþ çevrelerinden destek geldi. iyarbakýr Giriþimci olarak deðerlendirdiðini söyledi. Türkiye'nin son BDP'nin Kandil ve Ýmralý ile görüþmesi gerekiyor. Bu D Ýþkadýnlarý Derneði dönemlerde böylesi seslere ihtiyacý olduðunu belirten anlamda Leyla Zana'nýn açýklamasýný gerçekten olumlu Baþkaný Nezahat Barutçuoðlu, Bedirhanoðlu, "Hali hazýrdaki hükümet ve Baþbakan buluyoruz." 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ YIL: 12 SAYI: 3942 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Leyla Zana'nýn açýklamasýný doðru bulduðunu söyledi. Barotçuoðlu, "Üç dönemdir iktidarda olan AK Parti, gerçekten duyarlý ve istikrarlý bir þekilde davranýrsa bu problemlerin çözüleceðine inanýyoruz. Ben Leyla hanýmýn düþüncelerine katýlýyorum. Bir defa bu dönemde anayasanýn çalýþma dönemi, anayasada bu Kürt problemin gerçekten çözüleceðine inanýyoruz. Ýstikrarlý bir döneme geçildi, bu problemler çözüldüðü taktirde bölgedeki kalkýnmanýn da çok hýzlý olacaðýna inanýyoruz. Ciddi bir sýkýntý var, iþ piyasasýnda sýkýntý var, istihdam sýkýntýsý var, genç nüfusta büyük bir problem var. Bunlarýn çözülebilmesi için bir defa siyasetin çok düzgün bir þekilde ele alýnýp biran önce Kürt problemin çözülmesi gerekiyor. Bunun içinde iktidarýnda çok güçlü olduðu bir dönem bu dönem. Bu dönemde de çözülemezse bir baþka dönemde de çözülebileceðini ben pek tahmin etmiyorum" dedi. Bedirhanoðlu: Diyalogun kapýsýný araladý Güneydoðu Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Þahismail Bedirhanoðlu, Zana'nýn açýklamasýný diyalogun kapýsýný aralayan, üslubu genel olarak yumuþatan bir demeç

isterse bu sorunu çözer. Çünkü Cumhuriyet tarihinin seçimlerde aldýðý oy bakýmýndan en güçlü Baþbakan, sokakta yürüyen her iki kiþiden birinin oyunu almýþ. Leyla hanýmýn bu konudaki demeci bence bu havanýn ve bu iklimin oluþmasýna daha fazla katký saðlayacaktýr. Tabi ki BDP içerisinde farklý görüþeler olabilir, bu çok doðaldýr. Bir yönüyle de bizlerin BDP'deki görüþ ayrýlýklarýnýn da taraf olmak durumunda da deðiliz. Ben son dönemlerde iyi geliþmeler olacak gibi bir hissiyata sahibim" diye konuþtu. Özkýlýç: Zana önemli bir aktör Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Aziz Özkýlýç, Leyla Zana'nýn açýklamalarýný gerçekten olumlu bulduðunu söyledi. Özkýlýç, þöyle devam etti: "Çünkü bugüne kadar bu bölge çok acýlar çekti, çok sýkýntýlar çekti. Halende çekiyor. Ýnsan yaþamýyla alakalý bir sürü sýkýntýlar yaþandý ve þiddet ortamý yaþandý, devam ediyor. Bunun durmasý için, bu akan kanýn durmasý için Leyla Zana'da bu yaraya bir merhem sürme anlamýnda önemli bir görüþ ifade etmiþtir. Kürt sorununda önemli aktörlerden biridir. Ýmralý ve Kandil'in de burada rol almasý gerekir. Çünkü Kandil ve Ýmralý'sýz çözümün olmayacaðýna inanýyorum.

Ebedinoðlu: Destek verilmeli Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Alican Ebedinoðlu, Leyla Zana'nýn yaptýðý açýklamanýn büyük önem taþýdýðýný söyledi. Ebedinoðlu, "Bu sadece siyasi partiler için deðil, bölge halký adýna bana göre yapýlmýþ bir çaðrýdýr. Çünkü bölge halký artýk 'edi bese' (artýk yeter) diyor. Çatýþmalý sürecin artýk bir þekilde bitirilmesi gerektiðini düþünüyor. Onun için Sayýn Zana'nýn bu yapmýþ olduðu açýklamanýn arkasýný doldurmasý gerekiyor. Bütün bölgenin destek vermesi gerekiyor. AKP hükümetindeki Kürt kökenli milletvekillerinin de, Sayýn Zana'nýn duruþu gibi gerektiði yerde bu sorunun çözümü noktasýnda tavrýný koymasý gerektiðini düþünüyoruz. Bu sorunun çözülme noktasý hangi siyasi partiden geçiyorsa, bu çözümle birlikte herkesin bir duruþ sergilemesi gerektiðini düþünüyorum" ifadelerini kullandý.


HABER

16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ

5

Çocuklardan alýþveriþ yapmayýn Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, çocuk iþçiliði ile mücadeleyi önemsediklerini söyledi ve ekledi: Refüjlerdeki çocuklardan hiçbir þey satýn almayalým. Satýn alýrsak çocuklarýn sokakta yaþamaya devam etmesini saðlamýþ oluruz.

A

ile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Oktay Taþ, Çocuk Haklarý Ýl Komitesi'nden 10 çocuk ve Diyarbakýr Risk Altýndaki Çocuklara Yönelik Ýl Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte Vali Mustafa Toprak'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Oktay Taþ, Çocuk Haklarý Ýl Komitesi'nden 10 çocuk, Diyarbakýr Risk Altýndaki Çocuklara Yönelik Ýl Yürütme Kurulu üyeleri, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ruhsal Þube Müdürü Onur Börtüçene, Ýl Emniyet Çocuk Þube Müdürü Ýsmail Güneþ, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Nermin Kurt katýldý. Vali Toprak, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle sizler hayýrlý ve güzel iþler yapýyorsunuz. Yetiþkinlerin yapmasý gereken iþlere bu genç yaþta katký saðlýyorsunuz, dolayýsýyla hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

buna da fýrsat vermiyoruz ve vermeyeceðiz. Bunun da her türlü ikazlarýný yaptýktan sonra kanun ve mevzuat ne diyorsa onun gereklerini görevli kuruluþlar iþletiyorlar. Çocuklarý ve gençleri memnun etmek adýna verdikleri üç beþ kuruþ yüzünden o çocuklarý refüjlere mecbur ettiklerini bilmeleri gerekiyor. Ailelere destek olmak ve toplum adýna çalýþmak dahil, onlara sosyal yardým noktasýnda katký saðlamak adýna bu katkýlarý hep birlikte vermeye devam edeceðiz. Kesinlikle refüjlerdeki çocuklardan hiçbir þey satýn almamalýyýz. Çünkü yaparsak çocuklarýn sokakta yaþamaya devam etmesini saðlamýþ olacaðýz. Aileler de sorumluluklarýný yerine getiremediklerinden dolayý bunlar uzayýp gider."

Vali Toprak'a teþekkür

'Aileler seyirci kalýyor' Çocuk iþçiliði ile mücadeleyi önemsediklerini belirten Vali Toprak, "Herkes 'refüjlerde çocuklar var ve bu çocuklara bakan yok mu' diyor. O çocuklarýn orada bulunmasý doðru deðil. Anne ve babalar öncelikle çocuklarýný oradan almak durumundalar. Eðer ki buna seyirci kalan anne ve babalar varsa onlarýn da eðitilmesi, duyarlýlýklarýnýn arttýrýlmasý ve bilgilendirilmesi gerekiyor. Ama bu iþi çözecek olan devletimizin kurumlarýnýn gayreti yanýnda ailelerin ve çevrenin duyarlý olmasýdýr. Biz diyoruz ki ihtiyacý olan varsa, sýkýn-

týdan bunlar oluþuyorsa devletimizin kurumlarý, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma vakfýmýz ve bu konudaki hayýrsever vatandaþlarýmýz her türlü katkýyý veriyor ve vermeye de hazýrdýr. Mutlaka bu bilinci oluþturmamýz lazým. Sizin bu faaliyetleriniz bu konuda bilinç uyandýrýyor ama yetmiyor. Çünkü insanlar yine de çocuklarýna sahip çýkmamakta direniyorlar. Tabii ki çocuklarýný seviyorlar ama çocuklarýnýn üç beþ kuruþ getirdiði sokakta

kalmalarýna seyirci kalýyorlar" diye konuþtu.

'Çocuklarýn yeri ev ve okuldur' "Çocuklarýmýzýn yeri evdir, okuldur ve aile deðerleri ile bütünleþmektir" diyen Vali Toprak, sözlerini þöyle sürdürdü: "Biz çocuklarýn ceza verilerek ýslah olacaðýný düþünmüyoruz, fakat anne ve baba o sorumluluklarýný yerine getirmiyorsa ve çocuklarýný istismar ederek geçinmek istiyorsa

Vali Toprak, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ndeki toplum merkezleri, ÇATOM, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadýn ve Çocuk Merkezleri'nin kadýnlara, gençlere, çocuklara, ailelere yönelik her türlü aydýnlatma ve bu konuda güvenlik, saðlýk, sosyal yardým saðladýðýný söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Oktay Taþ ve Çocuk Haklarý Ýl Komitesi adýna söz alan Ayþe Engin, çocuklar için yaptýklarý çalýþmalara verdiði desteklerden dolayý Vali Toprak'a teþekkür ettiler. Konuþmalarýn ardýndan hatýra fotoðrafý çektirildi.

'Tane tane gelen mutluluk'

Van'ýn Çaldýran ilçesindeki Atatürk Ýlköðretim Okulu tarafýndan sürdürülen "Tane tane gelen mutluluk" kampanyasý kapsamýnda 2 engelli vatandaþa daha tekerlekli sandalye hediye edildi.

D

aha önceden topladýklarý mavi kapakla 3 engelli vatandaþý sevindiren Atatürk Ýlköðretim Okulu öðretmen ve öðrencileri, okullarýn tatile girmesine raðmen kampanyalarýna ara vermeden engelleri sevindirmeye devam ediyorlar. Tekerlekli sandalyelerden birini Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu 5. sýnýf öðrencisi 11 yaþýndaki Aysel Kaya'ya hediye eden Atatürk Ýlköðretim Okul Müdürü Muhammet Binici, kampanyalarýna destek veren Vantalya Çatý Ferforje Limitet Þirketi sahibi Yýlmaz

Çýnarcý'ya teþekkür etti. Sandalyeyi aldýðý için çok mutlu olduðunu ifade eden Aysel Kaya, bugüne kadar babasý ve akrabalarýnýn kendisini sýrtlarýnda taþýyarak okula getirip götürdüðünü söyledi.

Ýki engelli sevindirildi Okul daðýlana kadar hep sýrada oturmanýn kendisi için çok zor olduðunu belirten Aysel Kaya, bundan sonra kendisine hediye edilen tekerlekli sandalyenin ayaklarý olacaðýný ifade etti. Ýkinci tekerlekli sandalye ise Karadulda Köyü'nde ikamet eden yürüme engelli 22 yaþýndaki

Mülazým Ukþul'a hediye edildi. Tekerlekli sandalyenin kendisini ve oðlunu çok memnun ettiðini belirten anne Necibe Ukþul, uzun zamandan beri oðluna tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topladýðýný söyledi. Topladýklarý kapaklarý, oðluna tekerlekli sandalye temin eden Atatürk Ýlköðretim Okulu'na teslim ederek bir nebze de olsa kampanyaya katkýda bulunacaðýný belirten Ukþul, bu durumun kendisini çok duygulandýrdýðýný söyledi.

THK Siirt þubesinden anlamlý yardým Türk Hava Kurumu'nun 2010 yýlýnda Siirt'te topladýðý zekat ve fitrenin yüzde 50'si, il merkezi ve ilçelerdeki Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) Müdürlükleri'ne gönderildi.

T

HK'nýn Siirt ilinde topladýðý fitre ve zekat gelirinin yüzde 50'lik kýsmý olan 4 bin 998 TL, il merkezi ve ilçelerdeki SYDV Müdürlükleri'ne teslim edildi. Siirt SYDV hesaplarýna geçirilmek üzere hazýrlanan temsili çeki Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan sorumlu Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala'ya teslim eden THK Siirt Þube Baþkaný Beþir Razi, "THK

Siirt Þubesi olarak 2010 yýlý Ramazan ayýnda il merkezi ve ilçelerimizden toplamýþ olduðumuz fitre ve zekat miktarýnýn yüzde 50'si ilgili SYDV hesaplarýna yatýrýldý" dedi.

Ýhtiyaç sahiplerine gidecek Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala ise þunlarý söyledi: "THK'nýn topladýðý ve

Kadýnlara Kürtçe saðlýk hizmeti

H

akkari Belediyesi Býnevþ Kadýn Danýþma Merkezi tarafýndan kadýnlara saðlýk sorunlarý konusunda Kürtçe bilgilendirme eðitimi verildi. Býnevþ Kadýn Danýþma Merkezi'nde kadýnlara tansiyon, þeker, ve çeþitli saðlýk sorunlarý konusunda Kürtçe bilgilendirme eðitimleri yapýldý. Saðlýk Emekçileri

Sendikasý (SES) Hakkari Þubesi'nden gelen görevli doktorlar tarafýndan Kürtçe bilgilendirilen kadýnlar, çeþitli saðlýk sorunlarý ve bunlara karþý alýnabilecek önlemler hakkýnda bilgi sahibi oldu. Öncelikle Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyelerine yönelik yapýlan eðitim çalýþmalarýnda, dýþarýndan da katýlým yapmak isteyen kadýnlarýn eðitim programýndan yararlanabilecekleri ifade edilirken, programlarýn iki hafta arayla yapýlacaðý belirtildi. Genel olarak 11 ayrý konunun iþleneceði eðitim programýnýn Býnevþ Kadýn Dayanýþma Merkezi öncülüðünde SES'ten gelen doktorlarla devam edeceði öðrenildi.

SYDV'ye aktarýlan yardýmlar, fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza daðýtýlmaktadýr. Vakýf olarak amacýmýz hiçbir vatandaþýmýzý aç ve açýkta býrakmamak, ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza bütçe imkanlarýmýz dahilinde yardým etmektir. THK tarafýndan vakfýmýza yapýlan bu yardýmlardan dolayý kendilerine teþekkür ediyorum."

Kýzýltepe'de sirk ve sokak sanatý M

ardin merkez ve 9 ilçesini kapsayan "Uluslararasý Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatlarý Festivali" Kýzýltepe ilçesinde yoðun ilgi gördü. Festivale Kýzýltepe Kaymakamý Erkaya Yýrýk ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Festival kapsamýnda 20 farklý ülkeden yaklaþýk 150 sokak sanatçýsý Kýzýltepe ilçesine gitti. Özgürlük Meydaný'nda düzenlenen kortej yürüyüþünün ardýndan sanatçýlar hünerlerini sergiledi. Top, ip, ateþ ve bisiklet cambazlarý ile sihirbazlar, sokak müzisyenleri, dansçýlar, tiyatrocular, kukla oynatanlar, palyaçolar ve flamenko dansçýlarýnýn ilginç gösterileri ilçe halký tarafýndan ilgiyle izlendi.


6

EKONOMÝ

Ýþsizlik yeniden tek hane 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ

Ýþsizlik oraný üç ay sonra tek haneye indi. Ýþsizlik oraný Mart ayýnda yüzde 9.9 olarak gerçekleþti. Ýþsiz sayýsý 2 milyon 615 bine geriledi.

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, Mart ayýnda iþsizlik oraný yüzde 9.9'a geriledi. Geçen yýl ayný döneminde yüzde 10.4 olarak gerçekleþmiþti. Türkiye genelinde iþsiz sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre 201 bin kiþi azalarak 2 milyon 615 bin kiþiye düþtü. Tarým dýþý iþsizlik oraný ayný dönemde yüzde 13.4'ten yüzde 12.1'e gerilerken,

Türkiye genelinde iþgücüne katýlma oraný ise yüzde 49'dan yüzde 48.6'ya geriledi. Genç nüfusta geriledi Genç nüfusta iþsizlik oraný ise Mart döneminde önceki yýlýn ayný dönemindeki yüzde 19.3'ten yüzde 17.4'e geriledi. Mart döneminde mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam edilenlerin sayýsýnda bir önceki

döneme göre 66 bin kiþilik, iþsiz sayýsýnda ise bin kiþilik artýþ oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþgücüne katýlma oraný bir önceki döneme göre herhangi bir deðiþim göstermeyerek yüzde 49.4, istihdam oraný 0.1 puanlýk artýþ ile yüzde 45, iþsizlik oraný ise herhangi bir deðiþim göstermeyerek yüzde 9.1 seviyesinde gerçekleþti.

Klima satýþlarý arttý

Türkiye'yi etkisi altýna alan aþýrý sýcaklar bunaltmaya devam ediyor. Termometrelerin zaman zaman 45 dereceyi aþtýðý Þanlýurfa'da sýcaklýklarla birlikte klima satýþlarýnda da artýþ yaþandý.

Þ

anlýurfa'da hava sýcaklýklarýnýn 45 derecenin üstünde seyretmesi klima satýþlarýný artýrdý. Klima satýcýsý Ýdris Yurtcak, klima satýþlarýnda yüzde 80 oranýnda artýþ yaþandýðýný belirterek, aþýrý sýcaklar nedeniyle ev ve iþyerlerinde genellikle su soðutmalý klimalarýn satýldýðýný söyledi.

Türkiye'nin en sýcak ili Yurtcak, "Türkiye'nin en sýcak ili olan Þanlýurfa'da sýcaklýk patlamasý yaþanýyor. Sýcaktan bunalan vatandaþlarýmýz çareyi serinlemekte buluyor tabi ki. Þuan hava sýcaklýðý yaklaþýk 45 derecenin üzerinde seyrediyor. Bu ay içerisinde klima

satýþlarýnda büyük oranda artýþ meydana geldi. Daha Haziranýn ortalarýndayýz. Ýleriki günlerde hava sýcaklý 50 derecinin üzerine çýkacak. Vatandaþlarýmýz klima alýrken, fazla klimanýn altýnda beklemesinler. Klima baþýnda çok bekledikleri takdirde baþ aðrýsý yapar, rahatsýzlýk meydana gelir" dedi.

8 yýl önce açýlan gölet kullanýlamýyor Altýn üretimi arttý Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapýmýna 1994 yýlýnda baþlanan ve resmi açýlýþý 8 yýl önce Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan yapýlan sulama göleti hala kullanýlamýyor.

G

üroymak ilçesinde yaklaþýk 20 bin dönüm arazide sulu tarým yapýlmasýna imkan saðlayacak göletin yapýmýna 18 yýl önce baþlandý. Bugüne kadar 7 müteahhit, 12 hükümet ve 14 bakan gören gölet, resmi açýlýþý 8 yýl önce yapýlmýþ olmasýna raðmen hala kullanýlamýyor. Güroymak'ýn 10 mahallesi ve 5 köyünün faydalanacaðý sulama göletinin kullanýlamamasý yüzünden arazilerinde bulunan ekinlerin tamamýnýn kuruduðunu belirten Üzümveren Köyü Muhtarý Ahmet Caf, gölet yapýlmadan önce ilkel yöntemlerle köylünün açtýðý kanallardan yaklaþýk 3 bin dönüm arazide sulu tarým yapýlabildiðini söyledi. Arazi ve aðaçlar kurudu Ancak göletin kullanýlamamasýndan dolayý arazi ve aðaçlarýn kuruduðunu anlatan Caf, köylerindeki birçok verimli arazinin verimsizleþtiðini ve arazilerinden düzenli verim alamadýklarýný belirtti. Caf, "Gölet yapýmý için verdiðimiz verimli tarlalarýmýz þu anda kullanýlamaya-

D

arphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü, bu yýlýn ilk 5 ayýnda cumhuriyet altýný üretimini adet bazýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 21,3 artýrdý. Söz konusu dönemde 26,2 ton aðýrlýðýnda toplam 7,6 milyon adet cumhuriyet altýný üretildi. Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü verilerinden yapýlan hesaplamaya göre, geçen yýl Ocak-Mayýs döneminde 14,4 tonu ziynet, 9,1 tonu da altýn sikke olmak üzere toplam 23,5 ton altýn üretilirken, bu yýlýn ayný döneminde 18,4 tonu ziynet, 7,8 tonu sikke altýndan oluþan toplam 26,2 ton altýn üretildi. Böylece altýn üretimindeki artýþ aðýrlýk bazýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 11,4 oldu. Cumhuriyet altýný üretimi, adet bazýnda ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 21,3 artýþ gösterdi.

7.5 milyon Cumhuriyet altýný üretimi cak durumda. 18 yýlda arazilerimiz kurudu ancak müteahhitler, 'Ödenek yok' diyor. 20 bin dönüm arazimiz su olmadýðýndan ekilemiyor. Býrakýn tarlalarý, yýllar önce diktiðimiz 10 bin kavak aðacýnýn yerinde yeller

esiyor. Yaþadýðýmýz sýkýntýyý her zaman dile getiriyoruz fakat hiçbir geliþme yok, hiçbir giriþimimiz sonuç vermiyor. Ekinler susuz kaldý, köylülerimiz periþan durumdadýr" dedi.

Darphane, Ocak'ta 1,8 milyon adet, Þubat'ta 753 bin adet, Mart'ta 1,4 milyon adet, Nisan'da 1,1 milyon adet ve Mayýs ayýnda 2,5 milyon adet olmak üzere toplam 7 milyon 563 bin 739 adet cumhuriyet altýný

Bütçede 4.6 milyar liralýk fazla 23,8 milyar lira oldu. Beþ aylýk dönemde bütçe açýðý 432 milyon lira olarak gerçekleþti.

Þimþek: Cesaret verici

Bütçe Mayýs ayýnda yüzde 61.8 artýþla 4.6 milyar liralýk fazla verdi, faiz dýþý fazla da yüzde 1.4 artýþla 7 milyar liraya ulaþtý. Mayýs ayýnda bütçe gelirleri bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 13.6 artarak 30.8 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 8 oranýnda artarak 26.2 milyar lira olarak gerçekleþti. Mayýs'ta vergi gelirleri geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 13.7 artýþla 26.5 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 17.8 oranýnda artarak

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, ilk dört ay ile mukayese edildiðinde vergi gelirlerinde Mayýs ayýnda görülen toparlanmanýn cesaret verici olduðunu söyledi. Mali disiplinin en önemli çýpa olmaya devam edeceðini belirten Þimþek, bütçede yýl sonu hedefine ulaþmak için her türlü tedbirin alýnacaðýný kaydetti. Þimþek, ''Haziran 2012 döneminde geçen yýlki alacak yapýlandýrmasýnýn peþinatýnýn, bu yýl olmayacak olmasý ile memur toplu sözleþmesinden gelecek birikimli yükün etkisi ile bütçe dengesinde bozulma söz konusu olabilecektir'' dedi.

üretimi gerçekleþtirdi. Bunlarýn 6 milyon 399 bin 941 adedini ziynet, 1 milyon 163 bin 798 adedini ise altýn sikkeler oluþturdu. Geçen yýl Ocak-Mayýs döneminde 4 milyon 899 bin 487 adedi ziynet, 1 milyon 334 bin 854 adedi meskük altýn olmak üzere 6 milyon 234 bin 341 adet altýn üretilmiþti. Darphane, ziynet ve altýn sikke olmak üzere iki tür Cumhuriyet altýný basýyor. Altýn sikke, üzerinde Atatürk kabartmasý olduðu için Ata Lira olarak da anýlýrken, inceltilmiþ þekilde basýlan ziynet altýný genelde taký olarak alýnýyor.

Bitlis'te istihdam çalýþmalarý Bitlis 112 Acil Servisi'nde çalýþtýrýlacak 5 asýl 5 yedek ambulans þoförlüðü için 136 kiþi baþvuruda bulundu. Bitlis Saðlýk Müdürü Dr. Þevki Erkal, 112 Acil Servisi'nde ambulans þoförü olarak çalýþtýracaklarý 5 asýl, 5 yedek þoförü kurayla belirlediklerini söyledi. Baþvuruda lise mezunu ve en az 5 yýllýk ehliyet sahibi olma þartý aradýklarýný ifade eden Erkal, "Ýþ için 136 kiþi baþvuruda bulundu. Kura noter huzurunda adil bir þekilde çekildi. Bu þoförler Bitlis'e hizmet edecek. Bunlar ihtiyaç duyulduðunda ilçelerde de görev yapacak. Þoförlerin yemek ve yol paralarý karþýlanacak. Bu þoförler, asgari ücretten daha fazla maaþ alacak. Bir gün nöbet tutanlar, iki gün istirahat edecek. Þoförlere ileri sürüþ eðitimi verilecek. Çünkü onlara can emanet edeceðiz. Kurada ismi çýkan þoförlere baþarýlar diliyorum" dedi.


GÜNCEL

16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ

7

Baðlar'da yenilenme çalýþmasý

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, eski Baðlar'ýn mahalle ve sokaklarýndaki eskimiþ, bozulmuþ parke taþlarýný yeniliyor. Yeni imara açýlan bölgelerde ise Fen Ýþleri Müdürlüðü yol yapým çalýþmalarýný hýzla sürdürüyor.

B

aðlar Belediyesi, artan nüfusuna paralel olarak yaz aylarýnda yaþanan sorunlarý en aza indirmek için çalýþmalarýný hýzlandýrýyor. Yeni imara açýlan yollarý halka sunmaya hazýrlanan Baðlar Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, diðer yandan Baðlar sýnýrlarý dâhilinde bulanan muhtelif yerlerde onarým ve imar planýndaki yollarýn bitirilmesi için çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam ediyor. Fen Ýþleri Müdürlüðü'nün çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Sorumlu Ýnþaat Mühendisi Yýlmaz Abiþ, Urfa yolu üzerinde bulanan Migros kavþaðýndan baþlayýp otogar kavþaðýna kadar yapýlacak olan alt ve üst geçitler nedeniyle çalýþmalarýna mesai saatleri dýþýnda da yoðun bir þekilde devam ettiklerini söyledi. Abiþ, "Seyrantepe'den Ticaret Borsasýna kadar olan yolun trafiðe kapatýlmasýna karþýn, toplu taþýma araçlarý ve þehirlerarasý ulaþýmýn etkilenmemesi için Baðlar Belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan servis

güzergâh yollarýnda çalýþmalarýmýz sürüyor" dedi.

Yollar hizmete sunulacak Baðlar Belediyesi ve Büyükþehir Belediyesi'nin ortaklaþa asfalt çalýþmalarýna devam ettiðini belirten Abiþ, "Servis yollarýnda trafiðin aksamamasý ve vatandaþlarýn daha rahat ulaþýma kavuþmasý için Baðlar Belediyesi ve Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Karanfil 6, Karanfil 8, Karanfil 10, Karanfil 11, Yeni Hal 2, Zümrüt Caddesi, Eski Urfa Caddesi, Yeni Hal 3 caddelerinde yol geniþletme ve asfalt çalýþmalarý yoðun bir þekilde devam ediyor. Vatandaþlarýn maðdur olmamasý için yeni yol açma ve mevcut açýlmýþ yollarý toz ve çamurdan kurtarmak için asfaltlama, parke taþý döþeme çalýþmalarýný hýzlandýrdýk. Baðlar Belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan imara yeni açýlan alanda vatandaþlarý kýþýn çamurdan ve yaz aylarýnda oluþan tozlar-

dan kurtarmak amacýyla yeni yapýlan asfalt, kaldýrým ve parke taþý ihalesi sonuçlandý, kýsa zaman çalýþmalara baþlanacak" diye konuþtu.

Sokaklar yenilenecek Abiþ, ayrýca eski Baðlar bölgesinde bulunan 5 Nisan, Mevlana Halit, Muradiye, Yunus Emre, Fatih, Körhat ve Alipýnar Mahallelerinin ve mevcut sokaklardaki bozulmuþ ve tahrip olmuþ parke taþlarý sökülerek yerine daha saðlam ve estetik görünmesini saðlayacak çalýþmalar yürüttüklerini hatýrlattý. Abiþ, þunlarý söyledi: "Bu mahalle ve sokaklarda toplam 106.000 m2 parke taþý döþeyeceðiz. Baðlar Dörtyol'a baðlanan Nükhet Coþkun, Görsel, Göçmen, Fatih ve Kardeþlik caddelerindeki kaldýrýmlar ulaþým mastýr planýna göre engelli vatandaþlarýmýzýn rahat ulaþýmýný kolaylaþtýracak biçimde yapýlacaktýr."

Bakan Yýlmaz Mardin'de

GAP Eylem Planý Revizyon Toplantýsý'na katýlmak üzere Mardin'e giden Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Mardin'de yapýlan ana kanallarla 100 bin hektar alanda sulu tarýma geçileceðini söyledi.

K

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, toplantý öncesi Movapark'ta incelemelerde bulundu. Movapark esnafýný gezen Bakan Yýlmaz, esnaf ile tek tek sohbet etti. Ardýndan Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yatýrýmcýlar ile OSB Toplantý Salonu'nda bir araya gelen Bakan Yýlmaz, OSB hakkýnda bilgi alarak, yatýrýmcýlarýn sorunlarýný dinledi. Bakan Yýlmaz, Mardin'in bu bölgede yýldýzý parlayan illerden bir tanesi olduðunu belirtti. Yýlmaz, "Mardin çok yönlü olarak potansiyeli olan bir ilimiz. Bir taraftan bir sýnýr ilimiz ve ciddi bir ticaret potansiyeli var. Mardin 1 milyon dolar hedefine koþuyor. Bir diðer taraftan tarihi, kültürü son derece zengin, turizm potansiyeli son

derece üst düzeyde bir ilimiz. Bununla da kalmýyor, büyük bir Mezopotamya ovasý var. Burada yeni yaptýðýmýz ana kanallarla birlikte en az 100 bin hektar alanýmýz sulu hale geliyor. Büyük bir tarýmsal patlama yapacak bir ilimiz. Bu da yetmiyor, bir diðer taraftan sanayileþiyor. Özellikle Mardin gýda sanayisinde de giderek güçlü bir sanayi odaðý haline geliyor. Artýk yeni yatýrýmlar isteniyor. Mardin'e yatýrým yapmak için 170 yatýrýmcý yer alabilmek için sýra bekliyor" diye konuþtu.

'Mardin huzur þehridir' Hükümet tarafýndan kamuoyuna açýklanan teþvik sisteminin yerinde ve doðru bir sitem olduðunu belirten Bakan Yýlmaz, sözlerini þöyle sürdürdü: "Son

Çaldýran Belediyesi'nden hummalý çalýþma Van'ýn Çaldýran Belediyesi tarafýndan imar düzenlemesi, altyapý ve yol çalýþmalarý kapsamýnda yürütülen faaliyetler nedeniyle ilçe adete bir þantiye sahasý görüntüsü veriyor.

B

elediye çalýþanlarý, ilçenin birçok mahallesinde farklý noktalarda imar düzenlemesi, altyapý ve yol çalýþmasý yapýyor. Daha önce imara uygun hale getirilen Fatih ve Cumhuriyet mahallerinde birçok noktada altyapý çalýþmalarý bitirildi ve parke taþý döþeniyor. Geçen sene çalýþmalarý iklim þartlarý nedeniyle durdurulan Lise Caddesi ve Otogar Caddesi'nde ise çalýþmalar hummalý bir þekilde devam ediyor. Geçen hafta hafriyat dökülen Beyazýt Mahallesi'nde ise birkaç gün içerisin çalýþmalarýn yoðunlaþacaðý bildirildi.

Birçok noktada çalýþma Çaldýran'da hizmet ataðý baþlat-

týklarýný belirten Belediye Baþkaný Ferman Yýldýrým, "Yaz mevsimi kýsa olduðu için ilçemizde uzun soluklu çalýþmalar yapamýyoruz. Çalýþmalarýmýzý bir kaç ay içerisinde bitirmek zorundayýz. Bu nedenle birçok noktada çalýþma baþlattýk. Ýhaleyi alan firma yetkilileriyle görüþtük ve iþçi sayýsýný arttýrarak birkaç ekip oluþturmalarýný talep ettik. Bu þekilde her ekibi farklý noktalara yönlendirerek þehrin birçok bölgesinde çalýþmalarýný saðladýk. Kýþ mevsimi baþ göstermeden halkýmýzýn altyapý ve yol sorununu çözmek için var gücümüzle çalýþýyoruz" dedi.

Ýzzettin ÝÇÝN olayhaber@hotmail.com

Sakýn Beni Eleþtirme Karþýmdaki dostum bana yaptýðý iþi gösteriyordu. Düþüncelerimi öðrenmek istedi. Ben de bu iþin baþka þekilde daha iyi yapýlabileceðini anlatmaya baþladým. Ben daha söze baþlamadan bana yaptýklarýnýn ne kadar isabetli olduðunu anlatmaya ve beni ikna etmeye çalýþmaya baþlamýþtý. Hemen de yüzünü astý.

Ýþitme engellilere 'kiþisel hijyen' semineri

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Engelli Þube Müdürlüðü tarafýndan Surkent Ýþitme Engelliler Derneði iþbirliðiyle iþitme engelli yurttaþlara kiþisel hijyen konulu bir seminer verildi. Sümerpark Ortak Yaþam Alaný 1 No'lu Salon'da 40 kiþilik çoðunluðu kadýn iþitme engelli yurttaþlara kiþisel hjiyen semineri verildi. Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'na baðlý Engelli Þube Müdürü Kezban Demir, Tercüman Þeyma Yelliler aracýlýðýyla beden dili

Kendisine sordum: Hayrola kýzdýn mý? Yoo… Ben eleþtirilere açýk biriyim. Hatta karþý fikirlere saygým var. Dedi. Ben de sadece güldüm ve ona þunu söyledim: Sen eleþtirilere açýk falan deðilsin. Sadece herkesin ezberlediðini söyledin. Karþý fikirlere ise saygýn hiç yoktur. Bir kere bana düþüncemi sordun ama daha söze baþlamadan önümü kestin. Dostum halen eleþtirilere açýk olduðunu anlatmaya çalýþýyordu. Kim eleþtiriyi sever? Aslýnda hiç kimse… Sakýn iyice düþünmeden: "Ben" demeyin. Bu baþlýðý kime okutursanýz alacaðýnýz cevap aþaðý yukarý þöyledir; " Ben eleþtiriye açýk birisiyim ve karþý fikirlere saygým vardýr." Týpký dostum gibi…

dönemlerde bir teþvik ilan ettik. Yatýrýmcýlarýn bu kadar hevesli olmalarýnýn nedeni bu teþvik sistemi. Bu demektir ki çok doðru bir teþvik sistemi yaptýðýmýzý gösteriyor. Doðru ve güçlü teþvik sistemi yaptýk ki bu kadar büyük bir talep ve yatýrýmcýnýn yoðun ilgisi var. Mardin, modern tarýmý ve modern sanayisi ile geleceði çok parlak bir ilimiz olmaya devam edecektir. Mardin bir huzur þehridir. Mardin'in imajýna da kimsenin gölge düþürmemesi lazým. Burasý kardeþliðin, birliðin, beraberliðin en güzel þekilde bir arada yaþandýðý bir ildir. Mardin yeni teþvik sistemi ile birilikte, bu huzur ortamý ile birlikte çok daha iyi yerlere gidecektir."

Hiç düþündünüz mü kaç kiþi gerçekten böyledir? Eleþtiriye açýk olduðunu iddia edenleri izlerseniz sizler de þuna þahit olursunuz: Eleþtirildiðinde hemen savunmaya geçer ve kendi düþüncesinde ne kadar haklý olduðunu, karþý düþüncelerin yanlýþlarýný ispat etmeye çabalar. Hâlbuki eleþtiriye açýk olanlar karþý düþünceleri dinler ve kendisine göre deðerlendirir. Eleþtiri hepimizi rahatsýz eder. Takdir daha çok memnun eder. Çünkü eleþtiri acý verir. Gururumuzun incindiðini hissederiz. Herhangi bir meseleyi tartýþýp eleþtiri getirmek gereken toplantýlarda bile eleþtirilere iyi gözle bakýlmadýðýný biliriz.

ile anlattýðý saðlýk eðitimi çerçevesinde; el, ayak, deri, saç, aðýz ve diþ bakýmý, týrnak bakýmý gibi konularýn yer aldýðý kiþisel hjyene iliþkin bilgi verdi. Demir, engelli yurttaþlara yönelik saðlýk eðitiminin devam edeceðini söyledi.

Eleþtirenleri karþý tarafa yani bize karþý olan tarafa geçti kabul ediyoruz. Eleþtiren dostlarýmýz bizi sevdiklerini söylerler. Fakat bizi incitmeden sevmeye çalýþmalýdýrlar. Aslýnda eleþtiriyi kendimiz kendimize yapabilirsek çok daha kolay olacaktýr. Bu da hatalarýmýzla dalga geçebilmekle olur. Aslýnda eleþtirmek yerine doðru olaný ispat edebilirsek mesele bitecektir. Eleþtiriyi kim sever? Ne oldu? Kimseden ses çýkmýyor artýk. Þimdi oldu iþte…


8

HABER

16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ

Hani'de ilaçlama seferberliði Diyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Belediye Baþkaný Abdurrahman Zorlu, ilçedeki park, bahçe, cadde, sokak ve bahçelik alanlarda haþerelere karþý etkin bir ilaçlama çalýþmasý baþlattýklarýný söyledi. Vatandaþlara yardým çaðrýsý B elediye Baþkaný Abdurrahman Zorlu, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte haþerelerin çevreye ve yeþil alanlara zarar verdiklerini belirtti. Halkýn gönül rahatlýðýyla park ve bahçelerde dinlenmelerini saðlamak için çalýþtýklarýný kaydeden Zorlu, tüm park, bahçe, cadde, sokak ve yeþil alanlarda ilaçlama çalýþmasý yapýldýðýný dile getirdi. Baþkan Zorlu, ''Belediye olarak en önemli görevimizden birisi de vatandaþa saðlýklý, temiz ve yaþanabilir bir çevre sunmaktýr. Öncelikle halka açýk yeþil alanlarý standartlara uygun ilaçlarla ilaçlýyoruz. Ýlçemizi her yönüyle, parký, bahçesi, caddesi, sokaðý ve yeþil alanýyla saðlýklý ve yaþanabilir bir ilçe konumuna getirmenin gayreti içerisindeyiz. Halkýmýzýn bu konudaki hassasiyetini de iyi bildiðimiz için çalýþmalarýmýzý aralýksýz ve titiz bir þekilde periyodik olarak sürdüreceðiz" dedi.

Hani Belediye Baþkaný Abdurrahman Zorlu, ''ilçemizde özelikle halka açýk yerlerde zehirli sivri sinek ve kenelere karþý dikkat edilmesi gerekiyor. Hani Belediyesi olarak ilçe genelinde haþere ilaçlamasý yapýlýyor. Bu çalýþmaya birde kýrým Kongo kanamalý ateþi adý verilen ve vücuda yapýþýp, kiþideki kaný emmesinden kaynaklanan öldürücü riski olan bu kenelerin temizlenmesi için çalýþmalara start verildi. Vatandaþlarýmýzýn ilaçlama çalýþmalara destek vermelerini bekliyoruz. Kenelerin bulunabileceði yerleri tespit etmelerini ve özelikle hayvan besleyen evlerin ahýrlarýna bu ilaçlamayý yapmamýz için bize baþvursunlar. Keneler insan saðlýðýný tehdit ediyor ve kayda deðer sorun olduðu bilinmelidir'' diye konuþtu.

Zabýtadan minibüslere cezai yaptýrým Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Trafik Zabýtasý, kent içerisinde köylü ve kýrsal garajlarý kullanmayan minibüslere yönelik olarak Þubat 2011'den bu yana toplam 1323 adet ceza uyguladý.

K

entin trafik akýþýný olumsuz etkileyen ve Ulaþým Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafýndan Þehitlik'teki Ýlçe Otogarý yanýndaki Kýrsal Terminal'e giriþi zorunlu hale getirilen köy minibüslerine yönelik olarak Büyükþehir Belediyesi Trafik Zabýtasý uygulama yapýyor. Þubat 2011'den bu yana toplam 1323 adet ceza

kezen zabýta, son üç günden bu yana da emniyet trafik ekipleri ile birlikte uygulama yaptý.

Bir minibüs baðlandý Emniyet önceki gün 5 minibüse Kýrsal Garaja girmediði için ceza keserken bir minibüsü de baðladý. 2011 yýlý içinde minibüslere yönelik olarak 818 adet Ýdari

Yaptýrým Tutanaðý düzenleyen Trafik Zabýtasý, her birine 154 TL ceza kesti. Trafik Zabýtasý 2012 yýlýnda da Kabahatler Kanunu'na göre 505 adet zabýta varakasý düzenledi. Zabýta Varakasý Belediye Encümeni'nce de onaylanýnca minibüsçülere ceza kesinleþmiþ oluyor.

Silvan'da park ve havuzlara akýn

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde sýcaklardan bunalan çocuklar, park ve yüzme havuzlarýna akýn etti.

S

ilvan Þahan Dinlenme Parký ve Olimpik Yüzme Havuzu'nun sahibi Þeref Özkan, sýcaklarýn artmasý ile iþletmelerine talebin iki kat yükseldiðini söyledi. Özkan, "Havuzlarýmýz mantar ve enfeksiyon hastalýklarýna karþý sürekli ilaçlanýp, vatandaþlarýmýzýn saðlýðý önemsenmektedir. Ayrýca, vatandaþlarýmýz bizlere çocuklarýný emanet ediyorlar, onlarýn da can güvenliðini saðlamak amacýyla cankurtaran ekibimiz kontrolünde güvenlik tedbirleri alýnmaktadýr" dedi.

Harçlýklar havuza gidiyor Serinlemek için havuza giden Serhat Aslan ise, "Silvan'daki kavurucu sýcaklardan kaçýp serinlemeye çalýþýyoruz. Yaz

her ne kadar geç geldiyse de aniden bastýran sýcaklar insanlarý bunaltýyor. Bu yüzden bizler de hafta sonlarýný iple çekiyoruz. Hafta içini çalýþarak geçiriyoruz. Topladýðýmýz harçlýklarýmýzla serinlemeye çalýþýyoruz. Geçtiðimiz yýl havuz ücreti 5 liraydý, þimdi 7,50 liraya çýkmýþ. Buna raðmen hafta sonlarý dolup taþýyor. Havuzda cankurtaranýn bulunmasý bizler açýsýndan güvenli oluyor. Bazen yüzme bilmeyen çocuklar da geliyor. Cankurtaranlar eþliðinde serinlemeye çalýþýyorlar. Keþke baþka alternatifler de olmuþ olsaydý" diye konuþtu.

Uzmanlardan uyarý Öte yandan Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden edinilen bilgilere göre,

hava sýcaklýklarý hafta sonunda da yüksek olacak. Doðu ve Güneydoðu'da hafta sonu sýcaklýðýn 40 dereceye kadar çýkacaðý bildirildi. Uzmanlar, sýcaklarda çocuklarýn tehlikeli sular yerine güvenli olan havuzlarda serinlemelerini istedi. Pis sularda genital, mantar enfeksiyonlarý, bakteriyel vajinit gibi cinsel yolla bulaþan bazý hastalýklarýn geçebileceðini vurgulayan uzmanlar, kulak burun boðaz enfeksiyonlarý, deri hastalýklarý, ateþli hastalýklara karþý da dikkatli olunmasýný istedi. Havuza girdikten ve çýktýktan sonra mutlaka duþ alýnmasý gerektiðini vurgulayan uzmanlar, havuz sularýnýn da sýk sýk deðiþtirilmesi gerektiðini belirtti.

Mardin'in dev alýþveriþ merkezi açýldý Baþkan Kaya'nýn tutuklanmasýna itiraz M

ardin'de 75 milyon dolara mal olan Movapark Alýþveriþ Merkezi (AVM) hizmete açýldý. Sinema festivali olmasýna karþýn sinema salonu bulunmayan Mardin Movapark ile sinemaseverler, sekiz sinema salonuna birden kavuþtu. Biri 7D, biri 3D, biri de açýk hava olmak üzere sekiz sinema salonunun yer aldýðý Movapark'ýn açýlmasý en çok gençleri memnun etti. Tesis hakkýnda bilgi veren Yeditepe Anonim Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Özçelik, hayatýnýn en heyecanlý gününü yaþadýðýný belirterek, açýlýþa gösterilen yoðun ilgiden dolayý Mardinlilere teþekkür etti. Movapark'ýn açýlmasý ile en büyük ilginin aquaparka olduðunu anlatan Özçelik, "Mardin'e deniz getireceðiz dedik. Ve bugün burada gördüðünüz gibi gençlerimiz artýk Türkiye'nin en büyük aquaparklarýndan birinde eðlenecek, yüzecek. Burasý sadece Mardin'in deðil, bölgenin de eðlence merkezi olacak. Eskiden kilometrelerce bir derede yüzmek için yürürdük, þimdi denizi Mardinlilerin ayaðýna getirdik. Burada 90 maðazamýzda 60 farklý marka hizmet verecek. Mardin'in kalbi artýk burada atacak" dedi.

Açýlýþa yoðun ilgi

Hizmete giren Movapark'ýn 4 ortaðýndan biri olan Amerikalý Martin Carver ise, Mardin'de olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Carver, "Bana Amerika nere Mardin nere diye soru soruyorlar. Ama en samimi arkadaþým bana Mardin'de hem keyifli hem de kazançlý bir alýþveriþin teklifini yapýnca ben de hemen kabul ettim. Bugün burada yaptýðýmýz hizmetin ne kadar doðru olduðuna bir kez daha inandým. Çok heyecanlýyým. Mardin'de yaptýðýmýz yatýrým süresince herkesten çok büyük destek gördük. Herhangi bir bürokratik engelle karþýlaþmadýk. Dünyada en fazla yatýrým yapmak imkanýnýn en fazla potansiyelinin olduðu yerdir Mardin ve ben de yeni projelerimi burada Mardin'de hayata geçirmekten büyük keyif alýyorum" diye konuþtu. Açýlýþa yoðun ilgi gösteren Mardinliler, AVM içinde verilen konser ve gösterileri ilgiyle izledi. Dev tesiste otel, maðazalar, aquapark, sinema ve bovling salonlarý bulunuyor.

V

an Belediye Baþkaný Bekir Kaya ile eski BDP Van Ýl Baþkaný Cüneyt Caniþ'in tutukluluðuna avukatlarý itiraz etti. Mardin ve Bitlis Baro Baþkanlarýnýn da aralarýnda bulunduðu bir grup avukat, hazýrladýklarý 19 sayfalýk itiraz dilekçesini mahkemeye sundu. Adliye önünde bir açýklama yapan Mardin Baro Baþkaný Azat Yýldýrým, bu tutuklamalarýn sadece belediye baþkanlarýna yönelik olmadýðýný, halen tutuklu bulunan milletvekillerinin olduðunu kaydetti. Yargýlama müessesinin artýk toplumda çok sýk sorgulanýr hale geldiðini de ifade eden Yýldýrým, bütün yargýlamalarýn artýk þüphe ile bakýlýr duruma geldiðini ifade etti. Yýldýrým, "Çok basit, klasik yöntemlerle insanlar tutuklanmaktadýr. Bir gizli tanýk, bir telefon dinlenmesi ve birkaç fotoðraf veya teknik takip dedikleri þeyle insanlar maalesef özgürlüklerinden alýkonulmaktadýr. Bundan sonra yargýlama müessesesini tartýþýlýr hale getirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceðiz" dedi.

eden ise bazý basýn yayýn organlarýnda yer alan 'Belediye Baþkaný Bekir Kaya gelen itfaiye aracýný durdurdu' þeklindeki haberler oldu. Baþkan Kaya, 'Bu tam bir vicdansýzlýktýr. Bunu her kim yapmýþ olursa olsun hiçbir þekilde kabul edilmez bir durumdur' dedi." 'Baþkanýn müdahalesi yok'

'Bu tam vicdansýzlýktýr' Belediye Baþkaný Bekir Kaya ve eski BDP Van Ýl Baþkaný Cüneyt Caniþ'in avukatlarýndan Murat Timur ise, sýradan bir vatandaþýn mevcut delillerle mahkeme karþýsýna çýkmasý durumunda çok rahat serbest kalacaðýný ve tutuksuz yargýlanacaðýný belirtti. Timur, ayný zamanda avukat olan Kaya ve Caniþ'in sorgulamanýn baþýndan beri hiçbir beyanda bulunmamalarýnýn, bu sorgulamanýn siyasi bir süreç sonucu geliþtiði kanýsýnýn oluþmasýndan kaynaklandýðýný ileri sürdü. Timur, þunlarý söyledi: "Bekir Kaya'yý en çok rahatsýz

Bazý televizyon kanallarýnda yayýnlanan görüntüleri Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý kanalýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü'nden aldýklarýný da dile getiren Timur, itfaiye aracý yangýna müdahale ederken Baþkan Kaya'nýn müdahalesinin söz konusu olmadýðýný belirtti. Timur, "Aslýnda bazý basýn yayýn kuruluþlarýnda çýkan görüntüler, 19 ve 21 Nisan tarihlerinde yaþanan olaylarda çekilen görüntülerin yan yana getirilmesiyle oluþturulmuþ" iddiasýnda bulundu. Öte yandan tutuklu bulunan Edremit Belediye Baþkaný Abdulkerim Sayan, Özalp Belediye Baþkaný Murat Durmaz ile diðer partililerin tutukluluk durumuna da itiraz edileceði kaydedildi.


POLÝTÝKA

16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ

Kýlýçdaroðlu'ndan partilere çaðrý:

9

Gelin çözümü konuþalým Özal'ýn ölümü karanlýkta kalmamalý

D

evlet Denetleme Kurulu raporunu deðerlendiren Cumhurbaþkaný Gül, Turgut Özal'ýn ölümüyle tereddütlerin ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. Gül, "Tartýþmalar bitmeli ve hiçbir þey kalmamalý" dedi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularýný yanýtladý. Cumhurbaþkaný Gül, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) 8. Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn ölümüyle ilgili hazýrladýðý raporla ilgili "DDK gayet kapsamlý bir çalýþma yaptý. Tereddütlü bir durum varsa bunun açýklýða kavuþturulmamasý için talimat verdim. Semra Haným'la en kýsa sürede görüþeceðiz. Bütün arzum þudur; bu tip tartýþmalarýn bundan sonra devam etmemesi, bitmesi ve herhangi bir þeyin karanlýk zihinlerde kalmamasý" diye konuþtu. 'Suriye insanlýk meselesidir' Suriye'nin Halep kentinde kýrmýzý çizgi oluþturulacaðý iddialarýyla ilgili bir soru üzerine Gül, þöyle konuþtu: "Suriye'de olanlar Türkiye ile Suriye arasýnda olan bir sorun deðil. Bütün insanlýðýn meselesidir, dünyanýn meselesidir. Korkumuz bu günlere gelmekti. Suriye'de neredeyse iç savaþ yaþanýyor. Suriye'deki olanlarý günü güne takip ediyoruz. Acýlarýn yaþanmamasý için elimizden geleni yaptýk. Umarýz Halep'te daha büyük olaylar olmaz. Umarým Suriye'yi yönetenler bunu görürler. Suriye'yi yönetenler, halka ve kendilerine daha fazla zarar vermemek için gerçekçi deðerlendirme yapýp, yürüttükleri politikalarý durdurmalý, kanýn akmasýný önlemeli ve demokrasiye geçiþin yolunu açmalýdýr."

Kürt sorununun çözümü için Meclis'te bir araya gelme çaðrýsý yineleyen CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, "TBMM çatýsý altýnda bir araya gelerek bu sorunu nasýl çözeceðimizi konuþalým. Eski duruþlarýmýzdan, keskin duruþlarýmýzdan vazgeçelim" dedi.

C

HP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Türk Metal Sendikasý 14. Olaðan Genel Kurulu'na katýldý. Burada bir konuþma yapan Kýlýçdaroðlu, Kürt sorununun çözümü için MHP ve BDP'ye yaptýðý çaðrýyý yineledi. Kýlýçdaroðlu, þunlarý söyledi: Falan ülke destek verecek biz bu sorunu çözeceðiz… Peki, milli irade, sizin iradeniz nerede? Ben niye çözemiyorum? Benim sorun çözme yeteneðim yok mu? Var. Önyargýsýz, Meclis çatýsý altýnda bir araya geleceðiz.

Keskin duruþumuzu býrakalým Demokrasinin gereðini yerine getireceðiz. Kim bu ülkede bir insanýn burnu kanasýn ister? Neden bu cennet ülkeyi cehenneme dönüþtürüyoruz? Eleþtirinin de bir saygý ölçüsü vardýr. Gelin hep beraber TBMM çatýsý altýnda bir araya gelerek bu sorunu nasýl çözeceðimizi konuþalým. Eski duruþlarýmýzdan, keskin duruþlarýmýzdan vazgeçelim. Aldýðýmýz oyun hakkýný verelim. Bunu yaparsak barýþa, huzura ve ülkenin geleceðine en büyük katkýyý yapmýþ oluruz.

Gül'ün görev süresi 7 yýl

2. kez aday olabilir A

nayasa Mahkemesi, Cumhurbaþkaný Gül'ün görev süresinin 7 yýl olduðuna karar verdi. Mahkeme, Abdullah Gül'ün 2. kez aday olabileceðini bildirdi. Uzun bir süredir tartýþmalara neden olan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili düðüm çözüldü. Anayasa Mahkemesi heyeti, Cumhurbaþkaný Seçimi Kanunu için açýlan davayý esastan görüþmek için dün sabah toplandý. Yüksek Mahkeme, öðle saatlerinde kararýný açýkladý. Mahkeme heyeti, Cumhurbaþkaný Gül'ün görev süresinin 7 yýl olduðuna oy çokluðuyla karar verdi. Kararda, Gül'ün 2. kez aday olabileceði de belirtildi.

Seçim 2014'te Kararýn ardýndan 2014 yýlýnýn Aðustos ayýnda Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapýlacak. Abdullah Gül de adaylar arasýnda yer alabilecek. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, 2007 yýlýnda yapýlan seçimlerde bir kereye mahsus 7 yýllýðýna seçilmiþti. Ancak 2010 yýlýnda yapýlan Anayasa deðiþikliðiyle Cumhurbaþkaný'nýn görev süresi, "5+5" þeklinde düzenlenmiþti. CHP, 6271 sayýlý Cumhurbaþkaný Seçimi Kanunu'nun bazý maddelerinin iptali ve yürürlüðünün durdurulmasý istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmýþtý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Kaplan: Gül'e kapý açýldý BDP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan, cumhurbaþkanýnýn görev süresinin 7 yýl olmasý yönündeki kararýn Cumhurbaþkaný Gül'e kapý açtýðýný söyledi. Kaplan "Yerel seçimler, cumhurbaþkaný seçimlerinin de belirleyicisi olacak" dedi.

B

DP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaþkanlýðý Seçimi Kanunu ile ilgili kararýný deðerlendirdi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün görev süresinin 7 yýl olduðunu baþýndan beri söylediklerini hatýrlatan Kaplan, ''AK Parti'nin en büyük hatasý, kanunla anayasa deðiþtirmeye kalka-

rak, Sayýn Gül'ün bir daha seçilemeyeceði maddesini koymasýydý. Bu çok ciddi bir hukuk hatasýydý'' diye konuþtu. 2014'de seçimin yapýlacaðýný belirten Kaplan, Türk siyaset tarihinde bu iki yýlýn çok uzun bir süre olduðunu ve her türlü sürprizlere, deðiþimlere, geliþmelere açýk bir durum yarattýðýný kaydetti.

'Tavrýný kestirmek zor' Kaplan, þöyle devam etti:

''Herkes gibi Sayýn Gül'ün de aday olma hakký doðmuþtur. Bunu kullanýr, kullanmaz ayrý konu ama Türkiye siyasetinde yeni bir dönem yeni bir tartýþma süreci baþlamýþtýr. Çünkü bu kararla beraber Sayýn Gül'e kapatýlan kapý açýlmýþtýr. Kanýmca, 2014'de Cumhurbaþkaný seçimlerinden önce yapýlacak yerel seçimler, büyük ölçüde

Cumhurbaþkaný seçimlerinin de belirleyicisi olacak. Þu an Sayýn Gül'ün görev süresi 7 yýldýr. Çok önemli görevleri içinde, zor zamanlarda TBMM'yi tekrar seçime götürmek gibi bir yetkiye sahip. Böyle yetkisi olan bir Cumhurbaþkaný'nýn, geliþen olaylar karþýsýnda nasýl tavýr alacaðýný þu anda kestirmek zor.''

Rusya Esad sonrasýna hazýrlanýyor Suriye'de 16 aydýr devam eden çatýþmalarda Beþþar Esad'ýn en büyük destekçilerinden olan Rusya'nýn bu konuda yol ayrýmýna geldiði iddia edildi.

F

ransa Dýþiþleri Bakaný Laurent Fabius, Rusya'nýn, Suriye'de Esad sonrasý hazýrlýklara dahil olduðunu söyledi. Fabius, ''Rusya giderek Esad'dan uzaklaþýyor. Suriye konusunda Moskova yönetimiyle bir uzlaþma saðlanmasý ihtimali artýyor. Artýk Rusya da Esad'in kanlý bir diktatör olduðunu ve onunla uzlaþýlamayacaðýný görüyor" dedi. Fabius, Moskova'yý endiþelendiren konunun Esad'ýn gitmesi halinde yerine kimin geleceði olduðunu belirtti. Fransa'nýn Suriye'deki muhalif gruplara silah deðil ancak komünikasyon malzemesi gönderebileceði mesajýný veren Dýþiþleri Bakan Fabius, Suriye'yle ilgili temas grubunun 30 Haziran'da Ýsviçre'nin

Cenevre kentinde bir toplantý yapacaðýný belirtti.

'64 kiþi öldürüldü' iddiasý Muhaliflerin oluþturduðu Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü ise, ordunun aðýr silahlarla çeþitli kentlerde yönetim karþýtlarýna yönelik düzenlediði operasyonlarda ölenlerin sayýsýnýn 64'e yükseldiðini iddia etti. Londra merkezli örgüt, baþkent Þam'ýn banliyölerinde düzenlenen operasyonlarda 22, orta kesimlerdeki Humus'ta 16, Dera'da 12, Lazkiye ve Halep'te 3'er, Hama, Ýdlib ve Haseke'de 2'er, Deyr Ez Zor ve Rakka'da ise birer olmak üzere toplam 64 kiþinin öldüðünü ileri sürdü.

ETA'nýn gençlik kolu kendini feshetti

Ý

spanya'nýn kuzeydoðusundaki Bask bölgesinin baðýmsýzlýðý için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde yer alan ETA'nýn gençlik kolu olarak bilinen Segi, kendini feshettiðini açýkladý. Eylül 2010'da ateþkes ilan eden ve Ekim 2011'de bunu kalýcý, genel ve uluslararasý gözlemciler tarafýndan doðruluðu teyit edilebilir duruma getiren ETA içinde daðýlmalar devam ediyor. ETA'nýn bir diðer gençlik kolu olan Ekin'in 1 Ekim 2011 tarihinde kendisini daðýttýðý açýklamasýnýn ardýndan, Segi örgütü de kendini feshettiðini duyurdu. Ýspanya'da Ekin gibi Segi de yasadýþý örgüt olarak tanýnýrken,

Segi uzun yýllar Ýspanyol polisi tarafýndan takip edilmiþ ve bu zamana kadar 30'dan fazla kiþi yasadýþý eylemlerinden dolayý yakalanmýþtý. Segi gitti Kimua geldi Bask bölgesinde yayýn yapan Gara ve Berria adlý gazetelere verdiði bir bildiriyle kendini feshettiðini açýklayan Segi, "Bu zamana kadar yarar saðlayan bir yol kat ettik ama bugünkü þartlarda, özellikle polis baskýsý gibi faktörlerle kullandýðýmýz araçlar tükenmiþtir" denildi. Bask'taki siyasi, sosyal sorunlarýn devam ettiðini savunan Segi, "Kimua" adýný verdiði yeni bir gençlik örgütü kurduðunu da duyurdu.

ABD'den Mýsýr askeri rejimine uyarý

Mýsýr'da Anayasa Mahkemesi'nin parlamentoyu feshetme kararý sonrasý ABD'den askeri rejime uyarý geldi. Clinton, "Mýsýr halkýnýn çaðrýsýný yaptýðý demokratik deðiþimden geri adým olmaz" dedi.

A

BD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Mýsýr'da parlamentonun feshedilmesiyle ilgili olarak, Mýsýr Anayasa Mahkemesi'nin kararýnýn yansýmalarý konusunda Kahire ile diyalog halinde olduklarýný belirtti. Clinton, ''Mýsýr halkýnýn çaðrýsýný yaptýðý demokratik deðiþimden geri adým olamaz. Mýsýr halkýnýn çaðrýsýný yaptýðý demokratik deðiþimden geri adým olamaz. Mahkemenin bugünkü kararýnýn yansýmalarý konusunda Kahire ile diyalog halindeyiz. ABD, Mýsýr halkýnýn barýþçýl, güvenilir ve kalýcý bir demokratik deðiþim yönündeki arzularýna destek verdi'' diye konuþtu. Sivil hükümete devir

ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, nihayetinde kendi geleceklerini belirlemenin Mýsýr halkýnýn elinde olduðunu ve bu hafta sonu yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçim-

lerinin de barýþçýl, adil ve özgür bir atmosferde geçmesini beklediklerini ifade etti. Hillary Clinton, Mýsýr Silahlý Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin Mýsýr halkýna verdiði taahhütler doðrultusunda, iktidarýn demokratik yoldan seçilmiþ bir sivil hükümete tam devrini görmeyi beklediklerini söyledi. 'Sandýklara gidin' Müslüman Kardeþler'in siyasi ayaðý Özgürlük ve Adalet Partisi (HAP) cumhurbaþkaný adayý Muhammed Mursi de, ''Tüm Mýsýr halkýný sandýklara davet ediyorum. Seçim'de yapýlacak herhangi bir hile, halkýn tekrardan sokaklara dökülerek 25 Ocak Devrimi'nin hedeflerini gerçekleþtirmesini saðlayacaktýr'' dedi. Anayasa Mahkemesi'nin parlamentoyu fesih kararýný yaptýðý basýn açýklamasýyla deðerlendiren Mursi, hayatý pahasýna da olsa Mýsýr halkýna hizmet edeceðini söyledi.


SPOR

16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ

Yeni Diyarbakýrspor TFF'den müjde bekliyor

11

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta bölge þampiyonu olmasýna raðmen baraj maçýnda Kahramanmaraþ Belediyespor'a yenilerek 3. Lige çýkma þansýný kaybeden Yeni Diyarbakýrspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptýðý itirazýn sonuç vermesini bekliyor. 6 Kulüp maðdur edildik Yeni Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol, kendilerine büyük bir haksýzlýk yapýldýðýný belirterek, "Sezon baþýnda bir önceki statüye göre lig baþladý. Bir sezon önce kendi grubunda þampiyon olan takýmlar direkt 3. lige yükseliyordu. Ancak ligin bitimine 5 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu

bu statüyü deðiþtirdi. Grup þampiyonlarýyla ligi 2. sýrada tamamlayan takýmlarýn, diðer gruplarda ligi ilk iki sýrada tamamlayan takýmlarla karþý karþýya getirdi. Bu þekilde Gruplarýný þampiyon olarak tamamlayan 6 takým 3. lige çýkamadý. Madem statüyü ligin bitimine haftalar kala deðiþtirdiniz, o zaman kura çekmeliydiniz. Hangi takýma kim çýktýysa, onu da yapmadýlar. 6 kulüp

maðdur edildik" dedi.

Federasyona itirazda bulunduk Akyol: "Yaþanan bu olaydan sonra kendi grubunda ligi þampiyon olarak tamamlayýp, bizim gibi baraj maçýnda yenilen Toros Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdi. Biz de bunu emsal göstererek Federasyona itirazda bulunduk ve

hukuki süreç baþlattýk. Daha sonra sýrasýyla Kütahyaspor, Düzcespor, Bursa Merinosspor ve Bafraspor'da Federasyona itirazda bulunup hukuki süreç baþlattýlar. Biz 6 kulüp resmen maðdur edildik ve bu maðduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz"

"Yeni bir Lig statüsü geliyor" Türkiye Futbol Federasyonu Ýkinci

Baþkaný Edip Eren ile bizzat bu konuyu konuþtuðunu anlatan Akyol, " Eren ile yaptýðýmýz görüþmede , 'Yeni bir lig statüsü düþünüyoruz. Sizinle beraber 6 kulübü de bu takýmlarýn arasýna alarak, maðduriyetlerinizi gidereceðiz' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. lig ve 3. lig takýmlarýný bir araya getirecek ve bunlarý gruplara daðýtacak " diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Baðlar basketbolcularýna Efes Pilsen'den davet Baðlar Belediyesi Basketbol takýmýndan 6 erkek ve 4 kýz sporcu, Güler Legacy'nin Koç Üniversitesi bünyesinde gerçekleþtirilecek olan "Basketbol Kamplarý"na davet edildi. Sözü edilen basketbol kamplarý Doðu'lu ve Batý'lý gençleri pota altýnda buluþturmayý hedefliyor. Kampa 9-17 yaþ grubu gençler katýlacak NBA seçmeleri ve Türkiye'nin önde gelen takýmlarýnda boy gösteren Baðlar takýmýndan 6 erkek ve 4 kýz sporcu Ýstanbul Þile'de yapýlacak olan "Basketbol Kamplarý"na katýlacak. Güler Legacy'nin 2. kez düzenlediði basketbol yaz kampý, bu yýl 25 Haziran - 6 Temmuz tarihlerinde arasýnda gerçekleþtirilecek. Koç Üniversitesi'nin ev sahipliðinde gerçekleþecek kampa 9-17 yaþ grubu gençler katýlabilecek.

'Tecrübe kazanacaklar' Kamp için Diyarbakýr Baðlar

Belediyesi'nden yetenekli 10 sporcu bir de antrenör davet edildi. Basketbol yaz kampýnda günlük kamp aktiviteleri arasýnda Fundamentals çalýþmalarý, maçlar, seminer ve yarýþmalar yer alacak. Efes Pilsen oyuncusu Sinan Güler ise iki hafta sürecek olan kampta oyuncularla tecrübelerini paylaþacaklar.

Sporcularýmýz için çok önemli bir kamp Baðlar Belediyesi Antrenörü Gökhan Yýldýrým yaptýðý açýklamada böyle bir kampa sporcularýnýn katýlmasýndan çok memnun olduklarýný söyledi. Yýldýrým, "Baþta Necati Güler ve Sinan Güler'e çok

teþekkür ediyoruz, sporcularýmýz için çok önemli bir kamp olacak. Ýnanýyorum ki Diyarbakýr'daki çocuklarýmýza imkânlar verildiðinde neler yapabileceklerini gösteren güzel bir örnek olur" dedi. büyük bir deneyim kazanacaklar Yýldýrým, sporcularýnýn büyük bir deneyim kazanacaklarýný belirterek þöyle konuþtu: "Bu keyifli deneyimi yaþarken, basketbola gönül vermiþ birçok ünlü isimle bir araya gelecekleri bu kampta; bir yandan basketbola dair bilgi ve becerilerini geliþtirirken, bir yandan da ufuklarýný geniþletip geleceðe dair hedeflerini büyütecekleri bir ortam yaþama fýrsatý bulacaklar".

Kýlýç: Transfer çalýþmalarýmýz sürüyor! Uçkun Malatyaspor'da Toto 2. Lig ekipBank Asya 1. Lig'in yeni ekiplerinden Þanlýurfaspor'da, iç transfer Spor lerinden Futbol çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan dýþ transfere baþlanacak. Malatyaspor Kulübü'nün altyapý

teknik sorumluluðuna Murat Uçkun getirildi. Kulüb basýn sözcüsü Þahin Özer, yaptýðý açýklamada, altyapýnýn bir futbol kulübü için vazgeçilmez olduðunu vurguladý. Kulüplerinin altyapý teknik sorumluluðu görevine Murat Uçkun'un getirildiðini belirten Özer, Malatyalý çocuklarýn profesyonel takýmlara kazandýrýlmasý çerçevesinde Uçkun'un önemli bir görev üstleneceðini kaydetti.

Þ

anlýurfaspor teknik Direktörü Kemal Kýlýç, yaptýðý açýklamada, iç transfer çalýþmalarýný hýzlandýrdýklarýný belirterek, transfer önceliðini, geçen yýl baþarýnýn saðlanmasýnda önemli katkýsý bulunan oyunculara vereceklerini ifade etti. Ýç transfer çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn önemli olduðunu belirten Kýlýç, þunlarý kaydetti: ''Çok baþarýlý olmuþ kadromuzun tamamýný takýmda tutmak istiyoruz. Koray ve Yiðitcan ile büyük ihtimalle seneye de yolumuza devam edeceðiz. Diðer oyuncularýmýzla da görüþmelerimiz yoðun bir þekilde devam ediyor. Ýç transfer çalýþmalarýmýzý birkaç gün içerisinde tamamlamayý. Ýç transferimizi tamamladýktan sonra dýþ transfere çalýþmalarýna baþlayacaklarýný ifade eden Kemal Kýlýç, ''Takýma uyum saðlayacak futbolcularla görüþmeler yapacaðýz. Belirlediðim birkaç oyuncuyla görüþmelerimiz devam ediyor" dedi.

Lale: Altyapý'ya önem veriyoruz

D

iyarbakýr Süper Amatör Lig takýmlarýndan DSÝspor, yeni sezon öncesinde hedefini þampiyonluk olarak belirledi. DSÝspor Ýkinci baþkaný Menderes Lale, yeni sezonda hedefe oynayacak bir ekip oluþturacaklarýný söyledi. Yeþil beyazlý kulübün ikinci baþkaný Lale, kulüplerinin Diyarbakýr'ýn en köklü kulüpleri arasýnda bulunduðunu belirterek, "DSÝspor olarak büyük bir camiayýz. Büyük kulüpler de her zaman hedefe oynamak için mücadele ederler. Biz ise alt yapýyla ilgili gerekli çalýþmalarýmýzý sürdürürken, diðer bir yandan da þampiyonluðu hedefleyen bir takým

oluþturmanýn gayreti içerisinde bulunuyoruz. Bize yakýþan da budur" dedi. Hedef, Bölgesel Lig

DSÝspor'un deneyimli teknik sorumlusu Ahmet Tanýþ, her sezon olduðu gibi bu sezon da gençlerden kurulu bir ekiple þampiyonluðu hedefleyerek yola çýkacaklarýný kaydetti. Geçen sezonu iyi bir yerde tamamladýklarýný anlatan Tanýþ, "Yeni sezonda çok daha iyi bir ekiple yola çýkacaðýz. Gençlerden kurulu bir ekiple hedefe odaklanacaðýz. Bu sezon Süper Amatör Lig'de þampiyon olup bölgesel Amatör Lige yükseleceðimize inanýyorum" dedi.


12

CMYK

16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ

16.06.2012 Gazete Sayfaları  
16.06.2012 Gazete Sayfaları  

16.06.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement