Page 1

olay site_Layout 1 4/15/2012 12:46 Page 1

GÜNCEL

15 NÝSAN 2012 PAZAR

7

Hakkarili kadýnlarýn Peygamber sevgisi Cizre'de Düþünce Sempozyumu

U

luslararasý Bilim Düþünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu, Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde baþladý. Þýrnak Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn birlikte organize ettiði Uluslararasý Bilim Düþünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu baþladý. Kýrmýzý Medrese bahçesinde düzenlenen sempozyumun açýlýþ konuþmasýný Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Adnan Elçi yaptý. Elçi, Cizre'nin Þýrnak'ýn ve yörenin en merkezi ve hareketli yerleþim alaný olduðu gibi çok eski bir tarihi geçmiþe, korumaya alýnmýþ çok sayýda kültürel ve mimari varlýklara sahip olduðunu söyledi. Elçi, "Cizre, kalesi, camileri, medreseleri, tarihi surlarý, geleneksel evleri ile birçok bilimsel çalýþmalara da konu olmuþtur. Hz. Nuh'a kadar dayandýrýlan ilk yerleþim yerinden sonra Ýslam devletleri dönemlerinde yeniden yapýlanan Cizre, Emeviler'den itibaren Abbasiler, Selçuklular, Mervaniler, Hamdaniler, Eyyubiler, Zengiler ve diðer beylikler zamanýnda önemli bir merkez olarak varlýðýný sürdürmüþ, Osmanlýlar döneminde sancak ve idare merkezi olarak yönetilmiþ önemli yerlerden biridir" dedi. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay ise, "Sibernetik, bilgisayar ve otomatik aletler geliþtirme konusunda dünyaca meþhur bir isim olan Ebu'l-Ýzz El-Cezeri bu topraklarýn ilminin bereketiyle var olmuþtur. Ýnsaný ihya eden havasýný soluduðumuz bu güzel bahar gününde büyük arif ve edip Ehmede Xani'nin Mem u Zin'inin muhabbetlerinin ikliminde aranýzda bulunmak büyük bir mutluluk. Hala Mardin'den idari anlamda koparýlýþýný hazmedemediðimiz bu medeniyet, ilim ve irfan þehri Cizre'de bütün insanlýðýn babasý sayýlan ikinci Adem Hz. Nuh'un ruhaniyetinin önünde bulunmak büyük bir þereftir" diye konuþtu. Þýrnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz da, Cizre denildiði zaman akla ilk gelen noktanýn mir özelliði olduðunu belirterek, mir kadim þehir özelliði olan geçmiþ kültürlere baþkentlik eden ve bir kültür, ilim yuvasý olmasý kadar birçok özelliklerle birlikte Cizre'nin mündemiç bir ifadeyi içeren bir cümle olduðunu vurguladý. Rektör Akmaz, "Uluslararasý Bilim Düþünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu bir baþlangýçtýr üniversitemiz adýna. Þumunlu bir etkinlik olarak bu sempozyum üniversitemiz için bir baþlangýçtýr ve devam edecektir. Üniversitemizin önemli büyüme merkezlerinden birisi olacaktýr Cizre. Hatta bu baþlangýcý temin etmek üzere hepinizin de bildiði gibi Cizre'mizde eðitime baþlatacaðýmýz ve sempozyumunda içeriðini büyütecek olan Turizm ve Otelcilik Fakültesi'nin kuruluþu onaylandý ve 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda turizm ve otelcilik fakültesini eðitime baþlatacaklarýný belirtti" ifadelerini kullandý. Sempozyum konuþmalarýn ardýndan oturum baþkanlýðýný Prof. Dr Serdar Bedii Omay'ýn yaptýðý, Prof. Dr. Abbas Vali, Prof. Dr. Kadri Yýldýrým ve Prof. Dr. Ýhsan Süreyya Sýrma'nýn konuþmacý olarak katýldýðý ilk oturumda tarih, kültür ve iktidar iliþkisi baðlamýnda Cizre ve yöresinin Ýslamlaþma süreci ile ilgili konular ele alýndý.

Futbol maçýnda kavga 1 ölü 2 yaralý

Hakkari Ýl Müftülüðü tarafýndan "Kutlu Doðum Haftasý" dolayýsýyla düzenlenen konferansa kadýnlar büyük ilgi gösterdi. Ýl Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Hakkarili kadýnlar yoðun ilgi gösterdi.

Y

er bulamadýklarý için geri dönen kadýnlar ise Türkçe ve Kürtçe olarak organizeyi yapanlara tepki göstererek programýn daha büyük salonda yapmalarý gerektiðini söylediler. Yer bulamayan birçok kadýn ise kapý aralýðýnda programý izlemeye çalýþtýlar. Ýçeriye girmeyi baþaranlardan bazýlarý ise yerde oturarak konferansý takip etti. Konuþmalar yapýldýðý sýrada içeri giren ve kendisine yer verilmesini isteyen bir bayan ise herkesi þaþýrttý. 'Bana yer verin' diye baðýran kadýna kürsüde konuþma yapan Yrd. Doç. Dr. Esma Sayan, kendi yerini göstererek oturmasýný istedi. Yrd. Doç. Dr. Sayan, "Ýþte Peygamber sevgisi budur" dedi. Salona ulaþtýðý için heyecanlanan kadýn uzun süre kendine gelemedi. Türkçe bilmediði için Kürtçe olarak yanýndakilere 'Þükürler olsun içeri girmeyi baþardým' demesi ise dikkatlerden kaçmadý. Kadýnlara Ýl Müftülüðü tarafýndan Hz. Muhammed (S.A.V.)'ýn hayatýnýn anlatýldý kitap ile Hadis Kartelasý daðýtýldý. Kur'an-ý Kerim'in okunmasýyla baþlayan program ilahilerle devam etti. Daha sonra Hakkari Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dil Kültürü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.

Esma Sayan "Hz. Peygamber ve kardeþlik hukuku' hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Deðiþik okullardan gelen kýz öðrenciler ise güzel sesleri ile Türkçe olan 'Nerede Muhammed Mustafa' adlý ilahiyi Kürtçe 'Kani Muhammet Mustafa' þeklinde

okudular. Yöresel kýyafetleri bir kadýnýn Kürtçe kaside okumasý ise salondakilerden büyük alkýþ aldý. Hakkari Ýl Müftülüðü Kuran Kurslarý Müdürü Abdullah Akdoðan, kýsa bir konuþma yaparak konferansa ilgi gösteren herkese

teþekkür ederek daha sonra da konferansa konuþmacý olarak katýlan Hakkari Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dil Kültürü öðretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Esma Sayan' a bir plaket verdi. Konferans okunan dualarýn ardýnda son buldu.

ÝHD'den KCK operasyonlarýna tepki Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut, KCK operasyonlarýna tepki gösterdi.

Ý

HD Hakkari Þube Baþkanlýðý tarafýndan Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye hizmet binasý önünde düzenlenen basýn açýklamasýna; Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanooðlu, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Ýl Baþkaný Mehmet Sýddýk Yýldýrým ile bazý sivil toplum kuruluþlarý katýldý. Basýn metnini okuyan ÝHD Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut, özel yetkili cumhuriyet savcýlarý tarafýndan sürdürülen KCK operasyonlarýnýn hükümet tarafýndan desteklendiðini savundu. Bu operasyonlar çerçevesinde 7 bin civarýnda kapatýlan Demokratik Toplum Partili ve BDP'li milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye baþkanlarý, meclis üyesi, gazeteci, avukat, akademisyen ve yazarýn tutuklandýðýný iddia ederek, "KCK yargýlanmalarý sýrasýnda talep edilen Kürtçe savunma hakký konusunda hiçbir ýlýmlý adým atýlmamýþtýr. Bu baðlamda, kýrsal alanda operasyon ve çatýþmalar sonucu ölümler devam etmekte, Ýmralý'da bulunan Abdullah Öcalan'ýn

aile ve avukatlarýyla görüþmeleri yaklaþýk 8 aydýr Adalet Bakanýnýn açýklamasýyla bilinçli þekilde engellenmektedir. Uludere'de ölen 34 Kürt gencin faillerinin bulunmasý konusunda isteksizlik, keyfi olarak toplantý ve gösterilere, Nevruz kutlamalarýnýn yasaklanmasý ve yaþam hakkýna yönelik saldýrýlara varan þiddet bu kapsamda deðerlendirilmektedir. Ölüm kapýlarý çalmadan hükümete sesleniyoruz. Kürt dili üzerindeki her türlü baskýnýn kaldýrýlmasý ve kamusal alanda kabul görmesi için yasal güvenceye alýnmasý, bütün siyasi mahpuslarýn serbest býrakýlmasý, askeri operasyonlarýn durdurulmasý, Öcalan üzerindeki aðýrlaþtýrýlmýþ tecridin kaldýrýlýp çözüme katký sunmasý için saðlýk, güvenlik ve iletiþim koþullarýnýn saðlanmasý gerekir. Kürt ve Türk annelerinin döktükleri gözyaþý sona ermelidir" ifadelerini kullandý. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan ÝHD üyeleri ve beraberindekiler sessiz bir þekilde daðýldý.

Sadak kaçýrýlan 3 kiþi için çaðrý yapacak Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, terör örgütü PKK'nýn elindeki 3 asker, 1 polis ve 1 kaymakam adayý için çaðrýda bulunacaðýný söyledi.

Vekiller AVM açtý

S

M

uþ'un Malazgirt ilçesinde çocuklarýn oynadýðý futbol maçý nedeniyle çýkan kavgada, ayný aileden 1 kiþi hayatýný kaybetti, 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Hasanpaþa köyünde futbol maçý yapan çocuklar arasýnda tartýþma yaþandý. G. ve T. ailelerinin çocuklarý arasýnda baþlayan tartýþma, aile büyüklerinin de karýþmasýyla kýsa sürede kavgaya dönüþtü. Karþýlýklý silahlarýn kullanýldýðý kavgada vücuduna mermi isabet eden Haydar G. olay yerinde hayatýný kaybederken, çocuklarý Hüseyin ve Selami G. ise yaralandý. Köye çaðrýlan ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlar, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Muþ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan kavgaya karýþan Aslan, Harun ve Gaffur T. jandarma ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnýrken, köyde tekrar kavga çýkmamasý için yoðun güvenlik önlemi alýndý. Olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði bildirildi.

adak, belediye çalýþmalarý ile ilgili incelemelerde bulunurken gazetecilere yaptýðý açýklamada, örgüt tarafýndan kaçýrýlan 5 kiþinin serbest býrakýlmasý için PKK'ya çaðrýda bulunacaðýný söyledi. Sadak, Türkiye'nin barýþa ihtiyacý olduðunu belirterek, "Toplumsal bir barýþ hepimizin ortak talebidir. Bu konuda herkes üzerine düþeni yapmalýdýr. Türkiye'de barýþseverlerin bir araya gelerek, konuþarak, tartýþarak bu sorunu çözebilir. PKK tarafýndan çeþitli tarihlerde kaçýrýlan 3 asker, 1 polis ve 1 kaymakam adayýnýn serbest býrakýlmasý için bizzat kendim ve ÝHD Genel Baþkaný ile birlikte

A

Ankara'da ortak bir basýn açýklamasý yaparak çaðrýda bulunacaðýz. KCK gerillalarýnýn bu alýkonulan insanlarýn hürriyetlerine ve ailelerine kavuþmalarý için bu çaðrýmýzý dikkate almalarýný talep ediyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun gidip bu insanlarý almaya hazýrýz" dedi.

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr milletvekilleri M. Süleyman Hamzaoðlu ve Galip Ensarioðlu , Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde alýþveriþ merkezi açýlýþýna katýldý. BDP'li Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn ile birlikte alýþveriþ merkezinin açýlýþýný yapan Milletvekili M. Süleyman Hamzaoðlu, Galip Ensarioðlu ve beraberindekiler, alýþveriþ merkezinde bir süre gezdikten sonra ilçeden ayrýldý. Ensarioðlu, Ergani'nin son derece geliþmiþ ve metropol düzeyinde bir ilçe haline geldiðini belirterek, yerli sermaye ile açýlan bu tür alýþveriþ merkezlerinin ilçe için olumlu olduðunu söyledi.


olay site_Layout 1 4/15/2012 12:46 Page 2

8

HABER

2 NISAN 2012 PAZARTESI

Darbe devri bitti Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, artýk topunu, tankýný Meclis kapýsýna dayayýp, "Darbe yaptým" diyenlerin geride kaldýðýný belirterek, "Biri kaþlarýný çattýðý, öksürdüðü zaman þapkasýný alýp gidenlerin devri bitti" dedi.

Mazlum-Der'den 'Ýnsan Haklarý Okulu' projesi A

M

azlum-Der Diyarbakýr Þubesi, 'Ýnsan Haklarý Okulu' projesi kapsamýnda seminerler düzenleyecek. Mazlum-Der Diyarbakýr Þube Baþkan Yardýmcýsý ve Proje Koordinatörü Seher Akçýnar Bayar, Ýnsan Haklarý Okulu adý altýnda bir proje baþlattýklarýný söyledi. Projenin iki aylýk bir eðitimden oluþtuðunu kaydeden Bayar, "Bir dizi seminerler düzenleyeceðiz her cumartesi. Ýki ayaðý var bu eðitimimizin. Ýlk ayaðý insan haklarý felsefesi ve tarihi, insan haklarý neden vardýr, bunu anlamaya yönelik seminerlerimiz var. Sonbahar ayaðý dediðimiz ikinci eðitim çalýþmamýz ise insan haklarý konularýnda tartýþýlan konular. Örneðin, Kürt sorunu, baþörtüsü yasaðý, ayrýmcýlýk sorunu, Aleviler gibi temel konularý içeren seminerlerden oluþacak. Bu seminerleri oluþturmamýzýn temel nedeni böyle bir talebin olmasýydý. Ayný zamanda insan haklarý alanýnýn interaktif bir ortam olduðunu düþünerek, bu zeminden hareketle insan haklarý bilincinin, hak bilincinin oluþmasý için insanlarýn haklarýný bilmesi gerekiyor. Ýnsan haklarý dediðimiz þey neden vardýr, bize katkýlarý ne olacaktýr, insan olarak biz neyi ifade ediyoruz, haklarýmýz nedir þeklinde temel haklarýný bilmeleri için böyle bir seminer oluþturduk" dedi. Ýnsanlarýn haklarýný bildiklerini ancak haklarýný savunmalarý noktasýnda eksikliklerinin olduðu kanýsýna vardýklarýný ve bu amaçla karþýlýklý etkileþimli bir ortamda insan haklarýna yönelik seminerler düzenlemeye baþladýklarýný aktaran Bayar, "Temel çýkýþ noktamýz buydu. Bölge itibarý ile Türkiye genelinde insan haklarýndan maruz kalan bölge Diyarbakýr bölgesi. Çünkü burada çatýþmalý bir ortam söz konusu ve bundan kaynaklý insan haklarýnýn en baþat öznesi olan insanýn yaþam hakkýna yönelik ihlaller söz konusu. Buradan hareketle insan haklarý semineri baþlattýk" diye konuþtu.

CMYK

K Parti Osmangazi Ýlçe Baþkanlýðý saflarýna bin kiþinin katýlmasý dolayýsýyla düzenlenen törene iþtirak eden Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn, folklor gösterileri ve Baþbakanýn fotoðraflarýndan oluþan slayt sunumunu izlerken duygulandýðý gözlerden kaçmadý. Küçük bir çocuðu seven Arýnç, yaptýðý konuþmada, CHP'nin 62 yýldýr neden iktidar olamadýðýný sorarak, "Bu gece düþünün, bulamazsanýz beni arayýn" diye espri yaptý. Baþarýnýn AK Parti'nin mayasýnda olduðunu ifade eden Arýnç, "Artýk ayrýmcýlýk yapan zihniyet geride kaldý. 'Bu hükümetler iþ yapmaz, iþin en iyisini ben yaparým' diyen, arada sýrada silahýna davranýp topunu tankýný Meclis kapýsýna dayayarak, 'Darbe yaptým' diyenler geçmiþte kaldý. Bugün millet iradesi var. Ve bu irade her gün güçleniyor. Bundan sonra hakimiyet milletindir. Millet, egemenlik hakkýna kimsenin karýþmasýna izin vermeyecektir. AK Parti'yi yýllardýr milletin sevgilisi haline getiren, annelerimizin, çocuklarýmýzýn duasýyla bizi ayakta tutan þey, millete dayanýp cesaret ve inançla yola devam etmek oldu. Eskiden birileri kaþlarýný çattýðý zaman, güçlü bir öksürmeyle þapkasýný alýp gidenlerin devri bitti. 10 senedir topla tüfekle yýkýlmayan bir AK Parti var" diye konuþtu. Milletin kalbine giden yolu bulduklarýný ifade eden Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç, "Damar doðru, milletin kalbine giden yolu bulduk. O bunu dedi, bu bunu dedi. Biz, 'Muhafazakar demokratýz' dedik ve 12'den vurduk. Yolunu bulacaksýn, bu önemli. Daðlarý aþtýk. Zulmedenlerle mücadele ettik. Türkiye'de nasýlsa, Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de, Afganistan'da, Pakistan'da inancý sebebiyle, farklý düþünceleri sebebiyle zulmedilenin yanýnda olduk. Fakirlerin, yoksullarýn yanýnda olduk. Milletin kalbine giden yolu bulduk. Havaalanlarý, otobanlar yaptýk. Bu bizim iþimiz" dedi.


olay site_Layout 1 4/15/2012 12:46 Page 3

ÝÇ DIÞ POLÝTÝKA

15 NISAN 2012 PAZAR

9

Gündemde Suriye vardý

Baþbakan Erdoðan ile Suudi Arabistan Kralý Abdullah Bin Abdülaziz'in görüþmesinden Suriye'ye ivedilikle uluslararasý gözlemci gönderilmesi kararý çýktý.

Ýran halký Ýstanbul görüþmelerinden umutlu B

Ý

EuroGap Belgelendirme ve Özel E÷itim Hizmetleri

ran halký, dün Ýstanbul'da Ýran ile P5+1 ülkeleri arasýnda yapýlan nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedileceðini düþünüyor. Ýran ile Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle Almanya'dan oluþan "5 artý 1" ülkeleri arasýnda bugün yapýlacak Nükleer Müzakereler toplantýsýna katýlacak heyet temsilcileri Ýstanbul'a gelmeye baþlarken, Ýran halký da görüþmelerin Ýran ekonomisi üzerindeki ambargolarý hafifleteceðini belirtiyor. Mahmud Ahmedi Biygesh isimli Ýran vatandaþý yaptýðý açýklamada, "Batý ülkeleri bizim nükleer programýmýzý durdurmanýn imkansýz olduðunun artýk farkýna varmalý. Hepimiz müzakerelere hazýrýz ancak herhangi bir ültimatomu kabul etmeyeceðiz. Batý dayatmalarý olmadan þeffaf bir müzakere süreci ile herkes için kabul edilebilir bir çözümün bulunulacaðýný bekliyoruz. Ve bu doðrultuda iliþkilerin geliþtirileceðini düþünüyoruz" dedi. Yazar ve siyasi analist Muhammed Shamss "Görüþmelerde Batý ülkeleri, Ýran'a yönelik uygulanan bazý yaptýrýmlarýný kaldýrmayý kabul ederse Ýran'da uranyum zenginleþtirme programýný durdurarak beklenmedik bir adým atabilir. Batý'nýn Fordow tesislerinin kapattýrýlmasý taleplerini kabul edilemez görüyorum" dedi. Faraz Amjad isimli Ýran vatandaþý, "Ben görüþmelerde Ýran'ýn ekonomisi üzerindeki baskýlarýn kalkacaðýný düþünüyorum. Görüþmelerin olumlu sonuçlar getireceðini düþünüyorum" dedi. Rashid Ghobad isimli bir diðer Ýran vatandaþý ise, "Ben bu görüþmelerden bir baþarý çýkacaðýný düþünmüyorum. Çünkü Batýlý ülkelerin toplantýda Ýran'a tavizler vereceði kesin" dedi.

aþbakanlýk kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, görüþmede Baþbakan Erdoðan, Suriye'de demokratik dönüþüm sürecinin halkýn arzusu doðrultusunda biran evvel suhuletle tamamlanmasý gerektiðini söyledi. Görüþmede taraflarýn Annan Planý çerçevesinde Suriye'ye uluslararasý gözlemcilerin ivedilikle gönderilmesinin büyük önem taþýdýðýna dikkat çektikleri, söz konusu planýn Þam yönetiminin bir oyalama aracý haline gelmesine müsaade edilmemesi gerektiðini kaydettikleri ifade edildi. Bölgesel sorunlar çerçevesinde Suriye meselesinin özel olarak ele alýndýðý belirtilen görüþmeyle ilgili, Suriye'nin toprak bütünlüðünün ve birliðinin korunmasýnýn önemine deðinildiði de öðrenildi. Görüþmede ayrýca, ikili iliþkilerin yaný sýra her iki ülkeyi de yakýndan ilgilendiren bölgesel ve uluslararasý geliþmeler üzerinde durulduðu, Suudi Kralý'nýn Baþbakan Erdoðan'a olaðanüstü ilgi gösterdiði, Suudi Arabistan ve Türkiye arasýndaki iliþkilerin iþbirliðinin daha da ilerletilmesinin deðerlendirildiði ifade edildi. Siyasi diyalogun güçlendirilmesi için atýlabilecek adýmlarýn da masaya yatýrýldýðý belirtilen görüþmede, taraflar iþbirliðini gerek ikili düzeyde, gerek Arap Birliði, gerek Körfez Ýþbirliði Konseyi, gerek Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý çerçevesinde daha da güçlendirilmek konusunda mutabýk kaldýklarý ifade edildi. Baþbakan Erdoðan'ýn görüþme sýrasýnda Kral Abdullah'a bir fotoðraf hediye ettiði, fotoðrafýn 24 Þubat 2007 tarihinde Riyad'da Sarayda çekildiði belirtildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ MÜHENDøS ALINACAKTIR x 7NbAAATMÜHEND7S7 (YAPIMALZEMELER7(B7MS,AGREGA,BETON)KONUSUNDADENEY7MVEB7LG7YE SAH7P)  x Z7RAATMÜHEND7S7 (7Y7TARIM,ORGAN7KTARIMVEB7TK7SELÜRET7MMETODLARI)  x GIDAMÜHEND7S7 (GIDAÜRET7MKONTROLVEISO22000(HACCP)PROSEDÜRVEUYGULAMA YÖNTEMLER7NEHA7Z)

ùARTLAR:

x ENAZ4YIL7bTECRÜBES7 x EHL7YET(SEYAHATYAPAB7LECEKDURUMDA) x M.OF7CCEPROGRAMINI7Y7KULLANAN

 NOT: MüracaatlarƔahsenyapılacaktır. *CVÖZGEÇM7b *ReferansYazıları *Diploma 

EUROGAP BELGELENDøRME VE ÖZEL EöøTøM HøZMETLERø SAN. TøC. LTD. ùTø. Yeniúehir Mah. Lise Cad. øú Gören 18 Apt. B Blok No:4 Yeniúehir, Diyarbakır / TÜRKøYE

info@eurogap.com.tr/www.eurogap.com.tr TEL: 0412 228 21 52


olay site_Layout 1 4/15/2012 12:46 Page 4

10

15 NISAN 2012 PAZAR

ÝÇ-DIÞ HABERLER

BM Kuzey Kore'yi kýnadý ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin baþarýsýzlýkla sonuçlanan roket fýrlatma giriþimini þiddetle kýnadýðýný belirtti.

Kosova'da Türk polis gecesi

T

ürk Polis Teþkilatý'nýn 167. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Priþtine'de polis gecesi düzenlendi. Gençlik Sarayý'nýn amfi salonunda düzenlenen geceye Ankara'dan gelen Emniyet Genel Müdürlüðü heyeti, Avrupa Birliði'nin Kosova'daki polis ve adalet misyonu EULEX bünyesinde görev yapan Türk Polis Kontenjaný Baþkaný Davut Arýk, Kosova kurum ve kuruluþ temsilcileri ve diðer davetliler katýldý. Þehit polisler için saygý duruþunun ardýndan Ýstiklal Marþý okundu. EULEX Türk Kontenjan Baþkaný Davut Arýk, bu hafta Kosova'da yapýlan polis haftasýyla ilgili etkinliklerin Türkiye'de yapýlanlardan hiç bir farký olmadýðýný belirtti. Ayný coþku, þevk ve isteðin burada da kendini fazlasýyla gösterdiðini ifade eden Arýk, "Buradaki kardeþlerimizin bize verdiði destek, ilgi ve tevecüh sayesinde Türk Polisi olarak baþýndan beri burada kendi anavatanýnda gibi hisetmekteyiz" ifadesini kullandý. Mitroviça Belediye Baþkan Yardýmcýsý Erol Zekeriya da, 1999 yýlýndan bu yana Türk polis kontenjanýnýn UNMÝK, AGÝT ve EULEX misyonlarý çerçevesinde yaptýklarý faaliyetlerin takdire þayan olduðunu belirtti. "Polislerimiz güvenlik yaný sýra, soydaþlarýmýza, Kosova vatandaþlarýn tümüne yaptýklarý sayýsýz faaliyetlerle içiçe olmuþlardýr" diyen Zekeriya, "Bizler bunu hiç bir zaman unutmayacaðýz" dedi. Türk Emniyet Genel Müdürlüðü Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkaný Hüseyin Alsancak da, Türk Polis Teþkilatý 167 yýldýr Türkiye'de iç güvenlikle ilgili sorumluluðu yerine getirirken, Türk polisinin son yýllarda dünya barýþýna katkýda bulunmak için nerede sýkýntý varsa nerede akan göz yaþý varsa oraya koþmak gayreti içinde olduðunu hatýrlattý. Geniþ katýlýmlý geceye Výçýtýrýn "Çeþme" Dernei folklore ekibi tarafýndan büyük beðeni kazanan halk oyunlarý program sunuldu. Daha sonra Kosova'nýn ünlü sanatçýsý Nevzat Þundo okuduðu birbirinden güzel Rumeli türküleriyle geceye renk kattý.

CMYK

B

M tarafýndan yasaklanmýþ uzun menzilli balistik bir füze testi olarak kabul gören Kuzey Kore'nin, ülkenin kurucusu Kim Ýl Sung'un 100. doðum yýldönümünü kutlamak üzere haberleþme uydusu taþýdýðýný belirten ve baþarýsýzlýkla sonuçlanan roket fýrlatma giriþimin ardýndan BM Güvenlik Konseyi bir araya gelerek durum deðerlendirme toplantýsý yaptý. Toplantýnýn ardýndan BM Güvenlik Konseyi adýna açýklamalarda bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, Konsey'in toplantýlarýna devam edeceðini ve henüz bir yaptýrým kararý almadýðýný belirtti. Güvenlik Konseyi'nde üye devletlerin Kuzey Kore'nin bugünkü roket fýrlatma giriþimi ile ilgili kaygýlarýnda istiþarede bulunduðunu belirten Rice, "Kuzey Kore'nin füze denemesi Güvenlik Konseyi'nin bu konuda kabul ettiði 1718 ve 1874 sayýlý iki kararýn ihlalidir. Üyeler konunun ivediliði ve sorululuklarý gereðince karþý tarafa uygun bir cevap vermek için görüþmelere devam etme kararý aldý. Genel Sekreter Ban Ki Moon, Kuzey Koreli yetkililerden bölgedeki gerilimi yükseltecek kýþkýrtýcý hareketlerden kaçýnmalarý, komþu ülkelerle güven artýrýcý önlemler üzerinde çalýþmalarý ve ülke halkýnýn yaþam kalitesini artýrmak için çaba harcamalarýný noktasýndaki çaðrýsýný yineledi" dedi. Bir gazetecinin ABD'nin bu konudaki tutumu hakkýndaki soruya ise Rice, "ABD'nin bu konudaki tutumu oldukça açýktýr. Biz bu roket fýrlatma giriþimini kýnýyoruz. Kuzey Kore'nin bu konudaki tutumunu 1718 ve 1874 sayýlý kararlarýn doðrudan ihlali olarak görüyoruz" dedi.

Suriye'de bombardýman sesleri B

M Temsilcisi Kofi Annan'ýn Barýþ Planý'ný son anda kabul ederek kuvvetlerini geri çekme garantisi veren Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn ve muhaliflerin ateþkesi sürekli olarak ihlal ettiði iddialarý bitmek bilmiyor. Ateþkesin ilk gününde yaþanan çatýþmalarýn ardýndan bugün ise Beþþar Esad'ýn Humus kentinin bir bölümünü bombalattýðý ileri sürüldü. Ýngiliz merkezli bir insan haklarý örgütü, bombalamanýn yaklaþýk 1 saat boyunca devam ettiðini, herhangi bir ölüm bilgisinin ise raporlanmadýðýný açýkladý.


olay site_Layout 1 4/15/2012 12:46 Page 5

SPOR

15 NÝSAN 2012 PAZAR

11

Diyar 3 puana kilitlendi Diyarbakýrspor dýþ Ýliþkilerden sorumlu As Baþkan Bedri Rýdvan , ''Gaziosmanpaþaspor maçýnda alacaðýmýz galibiyetle küme düþme potasýndan uzaklaþmak istiyoruz'' dedi. Spor Toto2. Lig ekiplerinden Diyarbakýrspor, bugün oynayacaðý Gaziosmanpaþa maçýnýn hazýrlýklarýný dün Atatürk stadýnda ter idmaný yaparak antrenmaný tamamlayarak. Maç saatini beklemeye baþladý Yeþil- kýrmýzýlý kulübün As baþkaný Rýdvan, yaptýðý açýklamada, puan ihtiyacý olan iki takýmýn karþýlaþmasýnýn çok zorlu geçeceðini söyledi. Ýstemediðimiz puanlar kaybettik Diyarbakýrspor'un özellikle ikinci yarýda istemediði puanlar kaybettiðini, belirten Rýdvan, þöyle konuþtu: ''Diyarbakýrspor ligde kalmak için mücadele ediyor. Gerek þehir gerekse takým olarak ligde kalmaya inanmýþ bir Diyarbakýrspor var. Biz de ligde daha iyi yerde olmamýz gerektiðini düþünüyoruz. Ýyi ve önemli bir rakibe karþý oynayacaðýz. Sahamýzda oynayacaðýmýz Gaziosmanpaþaspor maçýndan alacaðýmýz galibiyetle küme düþme potasýndan uzaklaþmak istediklerini ifade etti.'' Takýma sahiplenme çaðrýsý Gaziosmanpaþaspor maçý için hazýrlýklarýný tamamladýklarýný ve rakiplerini devirmeye hazýr olduklarýný ifade eden As Baþkan Rýdvan, " Gaziosmanpaþaspor karþýsýnda alacaðýmýz galibiyetin coþkusunu taraftarlarýmýzla paylaþmak ve onlara da bu coþkuyu yaþatmak istiyoruz. Bunun için iyi bir ortam var. Bu hafta rakibimizi vefakâr taraftarlarýmýzýn desteðiyle yenerek hanemize 3 puan yazdýracaðýmýza yürekten inanýyorum. Bu

nedenle taraftarlarýmýzýn bu maça gelerek tamamý Diyarbakýrlý olan bu takýmý desteklemelerini ve de sahiplenmelerini istiyoruz. Bu takýmýn tamamý Diyarbakýrlý gençlerden kuruludur. Sadece birkaç oyuncumuz baþka kentlerden gelmiþ, ama onlarda bizimle omuz omuza aslanlar gibi mücadele diyor ve formalarýný onurla terletiyor ve dolayýsýyla onlarda bu kentin birer evlatlarý konumundalar. Bu nedenle Diyarbakýr kent dinamizminin bu takýmý sahiplenmesini istiyoruz. Bu takýmý hep beraber sahiplenerek daha iyi yerlere taþýyabiliriz, neden Gaziosmanpaþa maçýndan baþlamayalým?" dedi. Galibiyete hazýrýz Diyarbakýrspor Teknik Direktörü Levent Numanoðlu ise, Gaziosmanpaþaspor'u yenmeye hazýr olduklarýný söyledi. Gaziosmanpaþa maçýný kazanmak için takým olarak kenetlendiklerini ve Futbolcularýmla yaptýðým Toplantýda bu karþýlaþma bizim açýmýzdan çok önemli bir karþýlaþmadýr. Sahaya çýkarak. Tüm gücünüzü maça konsantreolmak için çaba sarf etmelerini itedim. Futbolcularýmda bana söz verek Gaziosmanpaþaspor maçýnda en iyi futbolu oynayýp hanemize 3 puan yazdýracaðýz. Bu maçta bütün taraftarlarýmýzý bekliyoruz. Taraftarlarýmýz gelsin ve bizleri desteklesin, bizler de kendilerine galibiyet coþkusunu yaþatalým "dedi. Taþkýn Civelek

Kayapýnar'ýn gözü Afyon'da Spor Toto 3.lig'in 34 haftasýndadeplasmanda Afyon Karahisarspor maçýn hazýrlýklarýný tammalayan Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor delasmanda oynacaðý maç için dün havayoluyla Ýzmir'e daha sonra karayoluyla Afyona 3 puan parolasýyla gitti.

Maç oynanmadan olay çýktý Spor Toto 3.lig 1. grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor sahasýnda oynayacaðý,Sandýklý Belediyespor'un sahaya çýkmamasý nedeniyle maçýn hakemi Volkan Çetinkaya tarafýndan tatil edildi. aç öncesi idman yapan her iki takýmýn futbolcularý arasýnda kavga çýktý. Olayý yatýþtýran güvenlik güçleri araya girerek her iki Takým oyuncularýný soyunma odasýna gönderdi. Bu arada olay yatýþýrken Ev sahibi Takým Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Futbolcularý sahaya tekrar dönerken rakip takým oyuncularý Sandýklý Belediyespor takýmý can güvenliðimiz yok diye sahaya çýkmayýnca Orta hakem Volkan Çetinkaya, soyunma odasýna giderek maçý tatil etti. Çýkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonun karar vereceði bildirildi. Taþkýn civelek

M

K

ayapýnar Belediyespor'un Futbol Þube sorumlusu Adil Demir yaptýðý açýklamada . bugün deplasmanda oynayacaðýmýz Afyon karahisarspor maçýný kazarýp Alt sýradan kurtulmak istiyoruz. Ligin bitimine az bir zaman kaldýðýný ve , futbolda her türlü sonucun doðal karþýlanmasý gerektiðini anlatan Demir, þunlarý kaydetti: ''Darýca maçý artýk geride kaldý. Þimdi önümüzde yine zorlu bir maçýmýz var. Deplasmandaki Afyonkarahisarspor maçýný düþünmeye baþladýk. Bu maç da bizim için önemli bir karþýlaþma olacak. Hedefimiz, bu maça iyi hazýrlanýp, deplasmandan puan ya da puanlar alarak dönebilmek. Futbolcularýmýz ve teknik heyet, Darýca maçýný unutarak, tüm dikkatlerini bu maça yöneltmek zorundadýr.'' Dedi. Taþkýn Civelek

ELEMAN ALINACAKTIR Buhar Kazaný ve elektrik aksamý için sertifikasý olan elemanlar alýnacaktýr Adres : Organiza sanayi bölgesi 22. km Öztep Bulgur

Tel : 345 04 23-24 Güvenen gýda

Fýrat süper lig takýmlarýn gözdesi

Diyarbakýrlý Fýrat Yakýþtýr süper lig takýmlarýn kýskacýnda 13 yaþýnda genç futbolcu oynadýðý futbolla göz dolduruyor.

T

ecrübeli Futbolcu Fýrat Yakýþtýr,yaptýðý açýklamada, " Futbola 4 Yaþýnda Diyarbakýr Gençlerbirliði futbol okulunda baþladým 10 yaþýnda Kayapýnar Belediyespor'un alt yapýsýna seçildim.Þu anda U - 14 takýmýnda oynuyorum. bana güvenenleri mahçup etmiyorum . Hem okuluma gidiyorum hemde antremanlarýmý aksatmýyorum" dedi. Kayapýnar Belediyespor'ün U - 14 ligi Alt yapý teknik sorumlusu antrenör Mehmet Ekin, ise " Fýrat Akýþtýr, takýmý-mýzýn gözde oyuncularýndan biridir. 13 yaþýndaki bu genç oyuncumuz her mevkide oynarken bazý kulüplerinde gözdesi oluyor. " dedi.

Spor Toto 2.lig Beyaz Grup


olay site_Layout 1 4/15/2012 12:46 PagePage 6 18:21 1 (1,1)

12

ODABAÞI-B BAL OTOMOTÝV SAN.A.Þ. ÞANLIURFA YOLU ÜZERÝ 4.KM DÝYARBAKIR TLF :0412. 255 09 30 - FAX: 0 412 255 09 44

15nisan2  

newpaper politics