Page 1

CMYK

Terör listesini gözden geçirin

Geliþmiþlik farký ortadan kalkmalý

A

D

vrupa Birliði'ne çaðrý yapan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, PKK'nýn yer aldýðý "terörist örgütler listesi"nin gözden geçirilmesini istedi. 10'da

TSO Baþkaný Ahmet Sayar, Cumhuriyet tarihi boyunca süregelen bölgeler arasý geliþmiþlik farkýnýn en aðýr etkilerinin bölgede yaþandýðýný söyledi ve ekledi: 10 yýldýr süren çabalar toplumsal refahý istenilen düzeye getirmedi. Bu dengesizliðin ortadan kaldýrýlmasý gerekiyor. 6'da

Diyarbakýr'da 3 fuar açýldý D

iyarbakýr'da Tüm Fuarcýlýk Yapým A.Þ (TÜYAP) tarafýndan eþ zamanlý düzenlenen "Ortadoðu Mobilya ve

Dekorasyon Fuarý", "Ortadoðu Gýda Fuarý" ve "Ortadoðu Moda Fuarý" düzenlenen törenle açýldý. 4'te

Diyarbakýr'da büyük dönüþüm

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, birçok medeniyetin izlerini taþýyan Diyarbakýr'da yürüteceði çalýþmalarla þehri çarpýk ve saðlýksýz yapýlaþmalardan kurtaracak. 8'de

Gelecek birlikte örülecek www.diyarbakirolay.com.tr

CUMA 15 KASIM 2013

Fiyatý : 30 KR

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, bu coðrafyada yaþayan bütün Kürt ve Türklerin kaderinin birlikte örüldüðünü söyledi ve ekledi: Toplumun mutluluðu ve geleceði de beraber örülecek. Tüm kesimlerle görüþecek Baþbakan Erdoðan'ýn Pazar günü ziyaret edeceði Ergani ilçesinde hazýrlýklar sürüyor. Milletvekili Galip Ensarioðlu, ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Ýlk olarak Kaymakam Erdinç Yýlmaz'ý ziyaret eden Ensarioðlu, daha sonra AK Parti Ýlçe Baþkaný Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ile görüþtü. Ensarioðlu, Baþbakanýn toplumun tüm kesimleri ile görüþeceðini söyledi.

Ziyaret saðlýklý yürüyecek

Hasmane tavýrdan vazgeçilsin

Baþbakanýn Diyarbakýr'da çeþitli yatýrýmlarýn toplu açýlýþýný gerçekleþtireceðini hatýrlatan Ensarioðlu, "Barýþ süreci devam ederken Sayýn Baþbakanýn böylesi bir dönemde Diyarbakýr'a gelmesinin ayrý bir önemi var. Biz Ergani halkýnýn saðduyusunu biliyoruz. Baþbakan'ýn Ergani'ye gelmesini önemsiyoruz. Ziyaretin saðlýklý yürümesi bize, partimize ve Ergani'ye yakýþýr" dedi. 7'de

D

iyarbakýr'da Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) ile bazý sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Mesut Barzani'nin Diyarbakýr'ý ziyaretine karþý çýkan Kürt siyasi çevrelerin hasmane tavýrlarýndan vazgeçmesini istedi. 7'de

60 kiþi organ baðýþladý

D

Kayapýnar'da 191. eylem D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde tutuklu bulunan Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin ile Kürt siyasetçileri için her hafta yaptýklarý eylemin 191'incisini gerçekleþtirdi. 7'de

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde (DEAH) Organ Baðýþý ve Nakli Haftasý nedeniyle düzenlenen panele katýlan 160 katýlýmcýdan 60'I organlarýný baðýþladý. 4'te

Kursiyerlerin ürünleri sergilendi Diyabetli çocuklar unutulmadý D D

iyarbakýr Ýl Saðlýk Müdürü Dr. M. Sait Avar, 14 Kasým Dünya Diyabet Günü dolayýsýyla Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nde yatan diyabetli çocuklarý ziyaret etti. 3'te

CMYK

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafýndan yapýlan ürünler sergiyle görücüye çýktý. 8'de

Kaymakamdan vatandaþlara aþure

D

Havaalanýnýn ismi Selahaddin Eyyubi olsun

D

iyarbakýr'da yeni yapýlacak olan havaalanýnýn isminin Selahaddin Eyyubi olmasýný istediklerini belirten vatandaþlar, Diyarbakýr'ýn bu ismi hak ettiðini söylediler. 5'te

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde vatandaþlara aþure daðýtýldý. Kaymakam Tunahan Efendioðlu, aþure kazanýnýn baþýna geçerek vatandaþlara elleriyle aþure ikram etti. 3'te

Baran kadýn esnaflarla toplandý D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Jîyan Semt Pazarý esnaflarýyla bir araya geldi. Baþkan Baran, kadýnlarýn ortak hareket etmesi gerektiðini söyledi. 5'te


2

15 KASIM 2013 CUMA

REKLAM


Batman'da sis hayatý olumsuz etkiledi

B

atman'da kent merkezinde iki gündür etkili olan yoðun sis hayatý olumsuz etkiledi. Bölgede iki gündür etkisini sürdüren sis nedeniyle görüþ mesafesi 10 metreye kadar düþtü. Yoðun sisten dolayý kent merkezinde sürücüler araçlarýyla ilerlemekte zorluk yaþarken, sabah iþe gitmek isteyen bazý vatandaþlar ise toplu ulaþým araçlarýný tercih etmek zo-

runda kaldý. Öte yandan Batman Kozluk, Sason, Beþiri ve Gercüþ karayolunda etkili olan yoðun sis nedeniyle ulaþýmda görüþ mesafesi iki metreye düþtü. Trafik polisleri ise kent merkezinde yoðun sis nedeniyle güzergahtaki kontrollerini artýrýrken, sürücüleri takip mesafesini korumalarý ve hýz yapmamalarý konusunda uyardý. ÝHA

Cezaevinden nakillere tepki 15 KASIM 2013 CUMA

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Demokratik Kitle Örgütleri Derneði, yaptýðý basýn açýklamasý ile tutuklularýn cezaevlerinden baþka cezaevlerine gönderilmesine tepki gösterdi.

D

emokratik Kitle Örgütleri Derneði adýna basýn açýklamasý yapan Mustafa Nakçi, tutuklularýn cezaevlerinden baþka cezaevlerine gönderilmesine tepki gösterdi. Son bir yýl içerisinde binden fazla tutuklunun ailelerinden binlerce kilometre uzaða gönderildiðini öne süren Nakçi, "Kendi adaletinin verdiði cezadan memnuniyet duymayan devlet sürgün ile ceza içinde ceza, tecrit içinde tecrit uygulamasý ile arkadaþlarýmýzý teslim almayý, alamadýðý takdirde çürütmeyi hedefliyor. Hükümet sürgün ve çürütme politikalarýndan derhal vazgeçmeli, sorumlu davranmalýdýr. 121 tutuklu ölümcül hastalýklara yakalandý. Artýk cezaevlerinin kapýsýndan cenaze almak istemiyoruz. Arkadaþlarýmýzýn tedavilerinin en iyi koþullarda yapýlmasýný, ölüm sýnýrýnda olanlarýn ise derhal serbest býrakýlmasýný istiyoruz. Kamuoyunu da bu konuda duyarlý olmaya çaðýrýyoruz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan grup sessizce daðýldý. ÝHA

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde baþýboþ gezen inekler vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. Gazi Caddesi üzerinde sýk sýk rastlanan ve çöplerden beslenen ineklere belediye bir türlü çözüm bulamadý. Yýllardan beri ineklerin þehirde baþýboþ dolaþtýðýný ancak belediyenin çözüm bulmadýðýný belirten vatandaþlar, yaþanan manzaranýn þehircilik açýsýndan güzel bir görünüm olmadýðýný söylediler. Þehir merkezinde ahýr bulunmasýnýn ve büyük baþ hayvan beslenmesinin yasak olduðunu

Yetkililer duyarsýz kalýnca iþ baþa düþtü

B

atman'ýn Sason ilçesinde yollarý bozuk olan 4 mahalle, yetkililerden sonuç alamayýnca kendi yollarýný onarmaya baþladý. Sason ilçesinin Haydar, Kayabaþý, Yeþiller ve Mehmet Akif mahalle muhtarlarý toplanarak yollarýnýn onarýmý için belediyeye müracaat etti. Yetkililerden sonuç alamayan muhtarlar, durumu köylülere bildirip el birliðiyle yollarý onarmaya baþladý. Kýþ aylarýnýn baþlamasýyla oluþan çukur ve kayan topraklar nedeniyle araçlarýn geçemediði mahallelerde, gençler kazma kürek alarak iþe koyuldu. Yeþiller Mahalle Muhtarý Eyyüp Kaplan, Haydar Mahalle Muhtarý Arif Demir ve Kayabaþý Mahalle Muhtarý Þahbettin Özmen, 4 yýldan beri yollarýnýn yapýlmadýðýný iddia ettiler. Belediyeye resmi dilekçeyle baþvuruda bulunduklarýný ve defalarca þikayetlerini yet-

kililere ilettiklerini belirten muhtarlar, bugüne kadar hiçbir sonuç alamadýklarýný ve araçlarýn yolda kalmamasý için el birliði ile yollarý onarmaya çalýþtýklarýný ifade ettiler. Dört mahalleyi birbirine baðlayan yaklaþýk 4 kilometrelik yolun asfaltlanmasýný isteyen muhtarlar, "Yollarýmýz asfaltlanmazsa bile kepçeyle açýlmasýný istiyoruz. Önümüz kýþtýr. Yarýn kar yaðdýðýnda bu yollardan býrakýn araçlarýn geçmesini yayalar bile yürüyemez hale gelecek. Tek bir þey istiyoruz yetkililer çaresizliðimizi görsün ve bu yollarýmýzý onarsýn. Her kýþ aylarýnda mahalleli yolda kalan araçlarý kurtarmak için seferber oluyor. Bu kýþ ayýnda da maðdur olmamak için mahalleli seferber oldu kendi imkanlarýmýzla yollarý onarmaya çalýþýyoruz" dediler. ÝHA

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde Muharrem ayý dolayýsýyla vatandaþlara aþure daðýtýldý. Kaymakam Tunahan Efendioðlu, Bahtiyar Aydýn Ýlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte aþure kazanýnýn baþýna geçerek vatandaþlara aþure ikram etti. Kaymakam Efendioðlu, Muharrem ayýnýn Ýslam alemine hayýrlar getirmesi temennisinde bulunarak, halk arasýnda paylaþmanýn simgesi haline gelen aþurenin, birlik ve beraberliði perçinlediðini söyledi. Bu tür etkinliklerle gelenek ve göreneklerin yaþatýlmasý gerektiðini ifade eden Kaymakam Tunahan Efendioðlu, "Hicri takvime göre yeni yýlýn ilk ayý olan Muharrem Ayý'na girdiðimiz bu günlerde hazýrlanan aþure içindeki tahýllardan dolayý çok güzel bir tat oluþturuyor. Tüm halkýmýzýn muharrem ayýný kutluyorum" dedi. Aþure almak için sýrada bekleyen vatandaþlar, aþurenin daðýtýlmasýnda ve yapýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti. ÝHA

D

iyarbakýr Ýl Saðlýk Müdürü Dr. M. Sait Avar, 14 Kasým Dünya Diyabet Günü dolayýsýyla Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nde yatan diyabetli çocuklarý ziyaret etti. Dünya Diyabet Günü'nde kamu içinde farkýndalýk oluþturmak istedikleri için hastanede ziyarette bulunduklarýný ifade eden Dr. Mehmet Sait Avar, diyabetli çocuklara moral vermek istediklerini söyledi. Dr. Avar, "Bugün 14 Kasým Dünya diyabet günü bizde Saðlýk müdürlüðü olarak diyabetli çocuklarý ziyaret edelim dedik. Hem onlara bir moral olur hem de kamu içinde diyabet ile ilgili bir farkýndalýk oluþturmak istedik" dedi.

Türkiye'de 6,5 milyon diyabet hastasý olduðunu ve bu rakamýn yüzde 10'luk kýsmýnýn çocuklardan oluþtuðunu belirten Avar, "Diyabet bilindiði üzere iki

Ergani'de kaçak bahis operasyonu

D

iyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, yasadýþý bahis oynatýldýðý tespit edilen iþ yerlerine yönelik operasyon gerçekleþtirdi. Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, "Yapýlan operasyon neticesinde 6 iþ yerinde kaçak bahis oynatýldýðýna dair doküman ve belge ele geçirilmiþ olup, olay ile ilgili 5 kiþi Cumhuriyet Savcýsýnýn talimatýyla gözaltýna alýnmýþtýr. Olayla ilgili bir þa-

tip þekilde seyrediyor. Tip 1 diyabet doðuþtan gelen pankreas salgý bezinin insülin hormonunu üretmemesi sonucu oluþur. Tip 2 diyabet ise pankreasýn insülin salgýlayýp fakat herhangi bir

kaydeden vatandaþlar, "Ýlçemizde yýllardan beri büyük baþ hayvan beslenmesine müsaade ediyor olabilir. Ama bu hayvanlarýn sokaklara salýnmasý önemlidir" dediler. ÝHA

Lice'de vatandaþlara aþure daðýtýldý

Diyabetli çocuklar unutulmadý

Çocuklara hediye verildi

Ýnekler ilçe merkezine indi

etkinliðinin olmadýðý türdür. Diyabette tedavi eðitim büyük önem arz etmekte. Diyabet tedavisinde de saðlýklý beslenme ilaçlarýna uyum, ilaç kullanýmýna uyum ve egzersiz yaparak devam

eden hastalýk sürecinde diyabet hastalýðýnýn komplikasyonlarý da oluþmamýþ olur" þeklinde konuþtu. Ziyaret sýrasýnda Avar ve beraberindekiler çocuklarla hediye verdi. ÝHA

hýs halen aranmaktadýr. Gözaltýna alýnan þahýslar 11 Kasým 2013 Pazartesi günü Ergani Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edilmiþ olup, bu þahýslardan 2'si Ergani Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca salýverilmiþ, N.D., C.K. ve A.P. isimli 3 þahýs Ergani Sulh Ceza Mahkemesinde yapýlan sorgularý sonrasý tutuklanarak Diyarbakýr Kapalý Cezaevi'ne teslim edilmiþlerdir" denildi. ÝHA


4

Gündem

15 KASIM 2013 CUMA

Diyarbakýr'da 3 fuar açýldý

Diyarbakýr'da Tüm Fuarcýlýk Yapým A.Þ (TÜYAP) tarafýndan eþ zamanlý düzenlenen "Ortadoðu Mobilya ve Dekorasyon Fuarý", "Ortadoðu Gýda Fuarý" ve "Ortadoðu Moda Fuarý" düzenlenen törenle açýldý. dam yapýsý ile ülke ekonomisinin en dinamik sektörüdür. Son aylarda yaþanan geliþmeler ve deðiþmelerle ilimiz sevgi ve barýþla anýlmaya baþladý. Ýnþallah önümüzdeki yýllarda müzik dinletileri, sanat gösterileri ve edebiyat söyleþilerinin yaþandýðý geçmiþteki görkemli, kadim Diyarbakýr'ý hep birlikte yaþamak için dua edelim ve bunun için çalýþalým. Çok sayýda yerli ve yabancý yatýrýmcýnýn bölgedeki teþvik sisteminden yararlanarak bölgeye yeni yatýrým yapmak için taleplerini görüyoruz. Diyarbakýr'ýn hedefi ve vizyonu vardýr. Diyarbakýr yakýn bir gelecekte cazibe merkezi haline gelecektir."

D

iyarbakýr Ergani karayolu 10. kilometresinde bulunan TÜYAP Diyarbakýr Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuþan Vali Mustafa Cahit Kýraç, Diyarbakýr'ýn Türkiye ekonomisinin ürettiði kamu kaynaklý finansman ile yatýrýmlarý gerçekleþtirmede aldýðý pay itibarý ile Türkiye'nin 5. yatýrýmýný alan il konumunda bulunduðunu söyledi. Fuarlarýn bölge için önemli olduðunu, rekabetin arttýðý ve yeni teknolojilerin hýzla geliþtiði günümüzde fuarlarýn büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Kýraç, müþterilerin almak istedikleri her ürünün bütün detaylarýný incelemek ve tatmin olmak istediðini, bunun fuarlarla saðlandýðýný kay-

detti. Fuarlarýn Diyarbakýr ve ülke ekonomisine katkýsýnýn büyük olduðuna dikkati çeken Kýraç, þöyle devam etti:

'Cazibe merkezi haline gelecek' "Türk mobilya sektörü ekonominin lokomotif sektörlerinden biridir. Türkiye mobilya sektörü 400 milyar dolarlýk dünya mobilya üretiminin 10 milyar dolarlýk kýsmýný içermektedir. Gýda sektörü ise ülke ve bölge için hayati öneme sahiptir. 47 bin çiftçi ailesinin yaþadýðý bir coðrafyadayýz. Ülkemiz ekonomisinin önemli yapý taþlarýndan olan gýda sanayi, yatýrým, üretim, istih-

60 kiþi organ baðýþladý

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde (DEAH) Organ Baðýþý ve Nakli Haftasý nedeniyle düzenlenen panele katýlan 160 katýlýmcýdan 60'I organlarýný baðýþladý. DEAH Organ Nakli Merkezi Uzmaný Dr. Nurettin Ay, 60 kiþinin organlarýný baðýþlamasýný çok önemli bir olay olduðunu söyledi. Kronolojik böbrek hastalarýnda büyük bir artýþ olduðunu bu nedenle organ baðýþýklýðý noktasýnda insanlarýn duyarlý olmasý gerektiðini belirten Ay, "Diyarbakýr'da düzenlediðimiz panele katýlýmýn bu kadar yüksek olmasýný beklemiyordum. Ama gördüðüm tablo beni çok mutlu etti. Ayrýca panel katýlan vatandaþlarýmýzýn 60'nýn ise organlarýný baðýþlamasý ise ayrýca beni sevindirdi" dedi.

Canlý organ baðýþýndan çok beyin ölümü gerçekleþen insanlarýn organlarýnýn baðýþlanmasýný istediklerini belirten Ay, "Ülkemizde maalesef organ baðýþý canlýlar üzerinde yürüyor. Biz beyin ölümü gerçekleþen insanlar üzerinde bu iþin yürümesini istiyoruz. Çünkü canlý insanýn organýný almak çok daha zor ve riskli. Ama beyin ölümü gerçekleþen bir insanýn organýný almak çok daha rahat ve risksiz. Nedenine gelecek olursak, her doktor ya da her cerrah organ nakli yapamaz. Ve bu her yerde yapýlamaz. Organ nakli için uzman doktorlar ve donanýmlý merkezler lazým. Bu nedenle beyin ölümü gerçekleþen insanlarýn organlarýnýn alýnmasýndan yanayýz. Bu cerrahi

Zayi ilanlarý

15 KASIM 2013 CUMA YIL: 13 SAYI: 4443 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. yazarlara aittir.

100'e yakýn firma katýlýyor Fuarlara 100'e yakýn firmanýn katýldýðýný bildiren Ersözlü, "Fuara bölgedeki ticarete yön veren firmalarýmýz katýlýyor. Yurtiçi ve yurtdýþýndan önemli misafirlerimiz olacak. Ýran, Irak, Cezayir ve Ermenistan'dan heyetlerimiz olacak. 27 ilden fuara ziyaretçilerimiz gelecek. Bugüne kadar dü-

zenlediðimiz fuarlarda 500 firma Diyarbakýr'da yerini aldý. 250 bin civarýnda ziyaretçi fuarlarý gezdi. Önemli firmalar çýkardýk. Önümüzdeki yýl da ekonomiye destek saðlayan fuarlarýmýz açýlacak" diye konuþtu. Daha sonra Vali Kýraç, AK Parti Diyarbakýr Milletvekilleri Galip Ensarioðlu, Cuma Ýçten, Oya Eronat, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar ve Ersözlü fuarlarýn açýlýþýný yaptý. Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) tarafýndan desteklenen, giriþin ücretsiz olduðu fuarlar 1417 Kasým tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek.

TÜYAP Diyarbakýr Genel Müdürü Ýlhan Ersözlü de fuar için Irak'ýn Kerkük, Musul, Süleymaniye ve Dohuk kentlerinden gelenlerin bulunduðunu, bu yýlýn son fuar organizasyonu ile bir arada olunduðunu söyledi. Bu yýl 11 fuar düzenlediklerini, Diyarbakýr ve bölgede ekonomiyi canlandýrmaya ve ekonomiye destek vermeye devam ettiklerini dile getiren Ersözlü, önümüzdeki yýl da 12 fuarýn Diyarbakýr'da düzenleneceðini bildirdi. Giyim, gýda ve mobilya sektörünün bir arada olduðu fuarýn açýlýþýný yapacaklarýný anlatan Ersözlü, büyük mücadelelerle bugünlere geldiklerine, iþlerinin kolay olma-

Canlýlar üzerinden yürüyor

Diyarbakýr Trafik þube müd. almýþ olduðum B+A2 sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Ahmet Sapmaz

Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu,

Gelecek yýl 12 fuar açýlacak

dýðýna dikkati çekti. Ersözlü, "Bu tarz bir fuar ülkemizde hiçbir þehirde yok. Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara gibi büyük þehirlerde bile düzenlenemeyen bu fuarlarý biz tek çatý altýnda Diyarbakýr'da toplamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

olarak önerdiðimiz bir olay" þeklinde konuþtu.

Diyalizle yaþam Görev nedeniyle birçok il ve ilçeye gittiklerini belirten Ay, konuþmasýný þöyle tamamladý: "Cizre'ye iþimiz gereði bir ziyaret gerçekleþtirdik. Yaþamlarýný diyalizle sürdüren gençlerimizi orada gördüm. Onlarý görünce çok etkilendim. Gencecik insanlar diyalize baðlý bir yaþam sürdürüyorlar. Bu insanlar diyalizle en fazla 10 veya 14 yýl yaþarlar. Ama böbrek nakli olurlarsa hem yaþam süreleri artacak hem de hayatlarýnýn kalitesi yükselecektir. Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn organ baðýþý konusunda duyarlý olmalarýný istiyoruz. Özellikle beyin ölümü gerçekleþen insanlarýmýz konusunda duyarlýlýk bekliyoruz." AA

Afganlýlar Kerbela þehitlerini andý B

atman'daki Afganlýlar, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile birlikte 71 kiþinin Kerbela'da þehit ediliþinin bin 374. yýlý nedeniyle aþure matem merasimi düzenledi. Afganlar, Mehmet Sincar Halkevi'nde bulunan taziye evinde Kerbela þehitlerini andý. Anmanýn 12 gün devam edileceði belirtildi. Çok sayýda Afganlý Mehmet Sincar halkevinde bulunan taziye evinde gözyaþý dökerek kendilerini zincirle dövdü. Afganlýlar, aðlayarak ve göðüslerine vurarak, "Lebbeyk ya Hüseyin" þeklinde nidalarda bulundu. Afganlýlar adýna açýklama yapan Muhammed Hüseyini, aþure günü düzenledik-

lerini ve merasimlerinin 12 gün süreceðini söyledi. Hüseyini, "Hz. Hüseyin'i konuþuyoruz, tartýþýyoruz. Kerbela þehitlerini anmamýzda bize destek veren belediyeye teþekkür ediyoruz" dedi. ÝHA

Çocuklarda enfeksiyona dikkat Diyarbakýr Özel Baðlar Hastanesi'nde görevli çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmaný Dr. Ýbrahim Halil Buldað, çocuk saðlýðý ve hastalýklarýyla ilgili açýklamalarda bulundu.

D

r. Buldað, "Enfeksiyon hastalýklarý halen tüm dünyada en fazla görülen ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Týbbýn son 200 yýldýr en önemli buluþlarý olarak belirtilen antiseptikler, antibiyotikler ve aþýlar enfeksiyon hastalýklarýyla savaþta önemli rol oynamaktadýr. Ancak giderek artan nüfus, deðiþen çevre, iklim ve zorlaþan yaþam koþullarý her yaþta enfeksiyon hastalýklarýna yol açan mikro- organizmalarýn güçlenmesine birden fazla antibiyotiðe karþý artan bir hýzlý direnç geliþtirmekte-

dir. Bu da enfeksiyon hastalýklarý ile savaþta antibiyotiklerin yerini sýnýrlayýp aþýlamanýn önemini arttýrmaktadýr. Bütün bunlar dikkate alýndýðýnda aþýnýn Enfeksiyon hastalýklarý ile savaþta en güvenli, en etkili, en ekonomik ve en iyi týbbi yaklaþým olduðu önemini ve gerçeðini ortaya çýkartmaktadýr. Aþýlamanýn amacý sadece aþýlanan kiþiyi hastalýktan korumakla kalmayýp ve ayný zamanda o hastalýðýn toplumda kontrol altýna alýnmasýna da yardýmcý oluyor. Ülkemizde son yýllarda Hepatit B ve kýzamýk hastalýklarý aþýlama ile tamamýyla yok edilmese de oluþmasý ve yayýlmasý büyük ölçüde engellenebilmiþtir. Gebelikte yapýlan tetanoz aþýsýna ilaveten doðumdan itibaren aþýlamanýn önemini de anlaþýlýr ve uygulanýrsa geleceðimizin teminatý olan güzel çocuklarýmýzý basit hastalýktan kaybetmeyeceðiz" dedi. ÝHA

Bulaþýcý olmayan en yaygýn hastalýk

göre 35-75 yaþ arasýnda her 5 kiþiden birinin diyabet hastasý olduðu, 60 yaþýn üzerinde bu oranýn 3'te 1'e çýktýðý ortaya konulmuþtur" dedi.

D

iyarbakýr Özel Baðlar Hastanesi'nde görevli iç hastalýklarý uzmaný Dr. Atilla Taþçý, þeker hastalýðý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Þeker hastalýðýnýn Türkiye'de yaklaþýk 10 milyon insaný ilgilendiren yaygýn bir hastalýk olduðunu belirten Dr. Taþçý, diyabetin sýklýkla 45-65 yaþ grubunda ortaya çýktýðýný ve her yýl dünya çapýndaki ölümlerin yüzde 5'inin diyabetten kaynaklandýðýný söyledi.

Risk altýnda olanlar

Dr. Taþçý, "90'lý yýllarýn sonunda Türkiye'de Diyabet sýklýðý yüzde 7'lerde iken, 2012 yýlýnda sýklýk yüzde 17'lere kadar çýkmýþtýr. Türkiye'de son 3 yýlda diyabet oraný yüzde 20 artýþ göstermiþtir. Verilere

Þeker hastalýðýnýn dünya genelinde bulaþýcý olmayan hastalýklar arasýnda en yaygýn olanlardan biri olarak gösterildiðini ifade eden Dr. Taþçý, diyabet hastalarýnýn kalpdamar hastalýðýna yakalanma riskinin 4 kat daha yüksek olduðunu ve diyabet hastalarýnýn en az yarýsýnýn kalp-damar hastalýklarýna baðlý nedenlerle kaybedildiðinin

altýný çizdi. Dr. Atilla Taþçý, risk altýnda olanlar için de þu uyarýlarda bulundu: "Þiþman veya fazla kilolu iseniz 40 yaþýndan itibaren 3 yýlda bir diyabet taramasý yaptýrýn. Ailenizde diyabet hastasý varsa bu taramalarý daha erkene çekin. Diyabet belirtileri olan aðýz kuruluðu, sýk idrara çýkma, fazla su içme, gece sýk idrara kalkma, sýk acýkma gibi durumlarda derhal hekime baþvurun. Saðlýklý beslenmeye özen gösteren, düzenli fiziksel aktivite programý uygulayýn ve fazla kilonuz varsa uzman kontrolünde zayýflayýn." ÝHA


Bölge Haber

Siirt'te okullarda inceleme Siirt Ýnsan Haklarý Kurulu, kentte bulunan okullarda inceleme yaptý. Ýlk ziyaretlerini Fatih Ýlkokulu'na yapan kurul üyeleri, okul müdürü Savaþ Demir ve yöneticilerle görüþtü. Daha sonra sýnýflara giren kurul üyeleri, öðretmen ve öðrencilerle de görüþtü. Ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Demir, eðitimde yaþanan sýkýntýlarýn tespiti için bu ziyaretin önemli olduðunu söyledi. Okullarda zor þartlar altýnda görev yaptýklarýný anlatan Demir, "Veliler de çocuklarýnýn eðitimi ile yeteri kadar alakalý deðil. Okulumuzu boyattýk, elektrik tesisatýný yeniledik. Yaklaþýk 5 bin lira borcumuz var. Öðretmenlerimiz sýnýflarýnýn ihtiyacýný kendi bütçelerinden karþýlýyor" dedi. Kurul üyeleri, okullarýn yaný sýra saðlýk ve güvenlik kurumlarýnda da incelemelerde bulunduktan sonra rapor hazýrlayacak. Misbah YILMAZ

15 KASIM 2013 CUMA

5

'Havaalanýnýn ismi Selahaddin Eyyubi olsun'

Diyarbakýr'da yeni yapýlacak olan havaalanýnýn isminin Selahaddin Eyyubi olmasýný istediklerini belirten vatandaþlar, Diyarbakýr'ýn bu ismi hak ettiðini söylediler. Selahaddin Eyyubi'nin ömrünü Ýslam'a adadýðýný ve Ýslam adýna önder þahsiyetlerden biri olduðunu belirten Diyarbakýrlý vatandaþlar, havaalaný ismini en çok hak eden þahsiyetin Selahaddin Eyyubi olduðunu ifade ettiler. Havaalanýn isminin deðiþtirilmesini isteyen Ýdris Tagil, Selahaddin'i Eyyubi'nin önder olmasý ve bu topraklara çok büyük bir katkýsý olduðundan dolayý, Diyarbakýr havaalanýnýn isminin Selahaddin'i Eyyubi Havaalaný olmasýný istiyoruz" dedi.

Kürt ve Ýslam komutaný Selahaddin isminin havaalanýna

verilmesinin çok güzel olacaðýný ifade eden Ahmet Sapmaz ise, "Selahaddin Kürt'tür ve Ýslam komutanýdýr. En azýndan hem Ýslam coðrafyasýnda güzel görünür, hem de herkes tarafýndan bilinen bir âlim olduðu için çok güzel olur. Cadde ve sokak isimleri zamanla deðiþti. Bu deðiþikliðin þimdi de devam etmesi gerekiyor. Bu baðlamda havaalanýna Selahaddin Eyyubi isminin verilmesi güzel olur'' þeklinde konuþtu. Havaalanýn isminin Selahaddin Eyyubi olmasý gerektiðini dile getiren Latif Er de, kentin havaalanýn isminin Selahaddin Eyyubi olmasýný istediklerini belirtti. ÝLKHA

Baran kadýn esnaflarla toplandý Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Jîyan Semt Pazarý esnaflarýyla bir araya geldi.

Ýçten'den Barzani deðerlendirmesi AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, hafta sonu Baþbakan Erdoðan ile birlikte Diyarbakýr'a gelecek olan Kürt Yönetimi Baþkaný Mesud Barzani'nin geliþini deðerlendirdi. AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Sur ilçesinde bulunan Saraykapý semtinde aþure daðýtýmý gerçekleþtirdi. Ýçten, gazetecilere Mesud Barzani'nin geliþini deðerlendirdi. BDP tarafýndan Barzani'nin geliþiyle ilgili olumsuz tepkilerin olduðunu anlatan Ýçten, Barzani'ye tavýr sergilenmesinin tepkilere yol açacaðýný söyledi. Barzani'nin bölge halký için önemli bir isim olduðuna dikkat çeken Ýçten, "Mesud Barzani'nin Diyarbakýr'a geliþini eleþtirilenlerin tutumlarýný anlamaktan zorluk çekiyorum. Diyarbakýr halkýnýn Barzani'ye, Þývan Perver'e karþý muhabbeti-

ni herkes biliyor. Ama burada siyaset yapanlar bunlarý görmezden geliyor. BDP'nin yaklaþýmýný doðru olarak görmek mümkün deðildir. Diyarbakýr halký Barzani'yi, Þývan Perver'i seviyor. BDP'nin Barzani ile ilgili düþüncelerini öðrenince þaþkýnlýk içerisinde kaldým. Düne kadar yere göðe sýðdýramadýklarý Barzani'yi bugün protesto ediyorlarsa bunu düþünmek lazým" dedi.

Belediye'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantýda konuþan Baþkan Baran, kadýnlarýn ortak hareket etmesi gerektiðini belirterek, en kýsa zamanda semt pazarýnýn etrafýný kýþ mevsimine uygun hale getireceklerini söyledi. Jiyan Semt Pazarý'nýn örnek bir proje olduðunu dile getiren Baran, kadýnlarýn da buna göre örnek bir çabanýn sahibi olacaklarýna inandýklarýný kaydetti. Baran, elbirliðiyle bu projede baþarýlý olurlarsa önümüzdeki yýllarda daha farklý semtlerde de bu tür projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi. Daha sonra semt pazarýnda satýlan ürünlerin yüksek fiyata satýldýðý

konusunda bazý þikâyetlerinde olduðunu belirten Baran, fiyatlarýn yüksek olduðu algýsýný bir an önce kýrýlmasý gerektiðini ve kadýnlarýn kendi aralarýnda bir komisyon oluþturarak

günlük fiyat araþtýrmalarýný yapmalarýný önerdi. Kadýnlarýn, semt pazarýnýn genel gidiþatýna yönelik dile getirdikleri görüþ ve önerilerin ardýndan toplantý sona erdi. Haber Merkezi

Þýrnak'ýn fedakâr öðretmenleri doðru taþýmak" dedi.

'Kentin en iyi hocalarý'

'Endiþe etmemek gerekiyor' Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana'nýn Barzani'nin Diyarbakýr'a gelmesinin önemli olduðuna dair yaptýðý açýklamasýnýn olumlu olduðunu kaydeden Ýçten, Zana'nýn bu konuyla ilgili yaptýðý deðerlendirmeye katýlmamanýn mümkün olmadýðýný ifade etti. Ýçten, "Leyla Zana gibi endiþe etmemek gerekiyor. Halkýn taleplerini görmemezlikten gelen bir yaklaþýmýn siyasi bir karþýlýðý olmayacaktýr. Halk Barzani'yi seviyor, dolayýsýyla buna karþý olmak siyaset yapmak deðildir. Mesud Barzani ve Þývan Perver'e karþý yapýlacak bir tutum tabanlarýnýn tepkilerine neden olacaktýr. Barzani Diyarbakýr'a geliyorsa, AK Parti'nin bölgedeki sorunlarý bitirme noktasýnda atmýþ olduðu adýmlarýn bir karþýlýðý olarak görmek gerek. Barzani, her zaman Kürtler arasýnda saygýnlýðý olan bir liderdir" þeklinde konuþtu. ÝHA

Þýrnak Lisesi öðretmenleri Hamza Tatar ile Ýnan Onan, bir yandan okulda ders verirken bir yandan da maddi durumu yetersiz olan öðrencilere ücretsiz ders veriyor.

Tarih öðretmeni Hamza Tatar ile coðrafya öðretmeni Ýnan Onan, göreve baþladýðý ilk günden bu yana fedakârlýk örneði göstererek, maddi durumu yeterli olmayan öðrencilere kol kanat geriyor. Tarih öðretmeni Tatar, "Þýrnak Lisesi'nde tarih öðretmenliði yapýyorum. Öðretmenlik mesleðimde 10. yýlým. Tabi ben bir Þýrnaklý olarak Þýrnak eðitimine katký sunmak için gönüllü olarak bu kursu açtým. Bu kursu açarken hiç kimsenin bize 'þu kursu açýn' ya da 'açmayýn' tarzý bir þey olmadý. Biz kendi isteðimizle gönüllü olarak bu kursu açtýk. Yýllardýr öðretmenliðe ilk

baþladýðým ilk yýldan beri sürekli olarak öðrencilere bu tür kurslar düzenliyorum. Ama 3 yýldýr özellikle Þýrnak Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn konferans salonunda bunu açarak daha geniþ katýlým olmasýný saðladý. Her hafta kursa 200 ila 250 arasý öðrenci katýlýyor. Bu öðrencilere her hafta farklý kaynaklarda 100 ile 150 arasý soru veriyoruz. Geçen sene Ýl Özel Ýdaresi sponsor oldu. Bu sene valilik yardýmcý olacaðýný söyledi. Bizim amacýmýz Þýrnak'ýn eðitimine bir nebzede olsa katký sunmak, Þýrnak'ý o makus kaderinden kurtarmak ve sonlardan biraz daha ileriye

Kursta ders alan öðrencilerden Berfin Uður, "Liseyi bitirdim, üniversiteye hazýrlanmak için gelip burada tarih dersi ve coðrafya dersi alýyorum. Önce inan hocamýzýn dersi var. Ondan sonra Hamza hocanýn, ikisi de çok güzel anlatýyor. Þýrnak'ýn en iyi iki hocasý. Onlar bize burada ders veriyor. Çok teþekkür ediyoruz onlara. Çok büyük katkýlarý var Þýrnak öðrencileri üzerinde onlarýn hakkýný ödeyemeyiz" diye konuþtu. Ekrem Çimen adlý öðrenci ise, "Tarih ve coðrafya dersleri dershanede dinlediðimiz dersleri ayriyeten gelip tekrar yapýyoruz. Ve biz öðrenciler adýna çok verimli dersler oluyor. Bu gerçekten Hamza hocanýn ve Ýnal hocanýn anlattýðý derslerden çok verim alýyoruz" ifadelerini kullandý. Evin Adýgüzel ise üniversiteye hazýrlýk için kurs gördüðünü ve mimar olacaðýný kaydederek, "Coðrafya ve tarih dersi için Hamza hoca ve Ýnal hocanýn derslerini alýyoruz burada. Ýkisine de çok teþekkür ediyoruz" dedi. ÝHA


6

EKONOMÝ

Gelismislik farký ortadan kalkmalý' 15 KASIM 2013 CUMA

DTSO Baþkaný Ahmet Sayar, Cumhuriyet tarihi boyunca süregelen bölgeler arasý geliþmiþlik farkýnýn en aðýr etkilerinin bölgede yaþandýðýný söyledi ve ekledi: 10 yýldýr süren çabalar toplumsal refahý istenilen düzeye getirmedi. Bu dengesizliðin ortadan kaldýrýlmasý gerekiyor.

Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerindeki 28 ticaret ve sanayi odasý ile ticaret borsasý baþkaný, Diyarbakýr'da düzenlenen toplantýda çözüm sürecinin bölge ekonomisine etkisini deðerlendirdi. 2 gün süren toplantý, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn (DTSO) ev sahipliðinde düzenlendi. Oda baþkanlarý, yaptýklarý deðerlendirme sonucunda ortaya çýkan görüþ ve önerilerini açýkladý. Oda baþkanlarý adýna açýklama yapan DTSO Baþkaný Ahmet Sayar, önceden planlanan bu toplantýnýn Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr'a gerçekleþtireceði ziyaret öncesine denk gelmesi sebebiyle ayrýca önem

Büryanýn namý sýnýrlarý aþtý

kazandýðýný söyledi. Cumhuriyet tarihi boyunca bölgeler arasý süregelen geliþmiþlik farkýnýn en aðýr etkilerinin bölgede yaþandýðýný vurgulayan Sayar, 10 yýldýr bölgeler arasý ekonomik dengesizliðin ortadan kaldýrýlmasý çabalarýnýn, bölgedeki toplumsal refahý istenilen düzeye getiremediðine iþaret etti.

'Dengesizlik ortadan kaldýrýlsýn' Ekonomik dengesizliðin ortadan kaldýrýlmasýný isteyen Sayar, þu önerilerde bulundu: "Ýhracatýn arttýrýlmasý için bölgenin önemli þehirlerinde lojistik merkezler kurularak gümrük hizmetleri ve ulaþým geliþtirilmelidir. Demiryolu

ulaþýmý arttýrýlmalý, uluslararasý uçuþlar ve Diyarbakýr-Erbil arasýndaki uçak seferleri bir an önce baþlatýlmalýdýr. Baþta Habur olmak üzere, bölgemizin komþu ülkelerle olan sýnýr kapýlarýnýn gümrük hizmet kapasiteleri arttýrýlmalýdýr. Bölgemizin yenilenebilir enerji üretmek açýsýndan en verimli bölge olmasý sebebiyle, temiz enerji üretmeye özendirici politikalar yapýlmalý, doðayý ve kültürel yapýyý tahrip eden enerji politikalarýndan vazgeçilmeli, stratejik bir yaklaþýmla baþta organik tarým olmak üzere, yeni tarým politikalarýnýn hayata geçirilmesi gerçekleþtirilmelidir."

'Nihai çözüm olsun' Çýkarýlan demokratikleþme paketleri ile Türkiye'nin demokrasi açýsýndan geliþme gösterdiðini, sivilleþmede de mesafe kat ettiðini ifade eden DTSO Baþkaný Ahmet Sayar, "Bu çabalar, Kürt sorununun demokratik ve barýþçýl çözümüne katký saðlamakla birlikte sorunun köklü ve nihai çözümü noktasýnda yetersiz kalmaktadýr. Çünkü bölgede yaþanan sorunlarýn tarihsel derinliðinin yaný sýra kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal bir derinliði vardýr. Bu nedenle baþlatýlan çözüm sürecini destekliyor ve devletin stratejik bir yaklaþým ile Kürt sorununu demokratik ve barýþçýl bir þekilde nihai çözüme kavuþtur-

Yumurta üretimi Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Eylül ayý Kümes Hayvancýlýðý Üretimi istatistiklerini açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, Tavuk yumurtasý üretimi 1.4 milyar adet olarak gerçekleþti. Tavuk yumurtasý üretimi Eylül ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0.7 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ise yüzde 8.4 arttý. Kesilen tavuk sayýsý 92 milyon adet, kesilen hindi sayýsý ise 374 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayýsý Eylül ayýnda bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarken, bir önceki yýlýn ayný

masýný diliyoruz. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için merkez ile yerel arasýndaki yetki paylaþýmý yeniden düzenlenmeli. Çözüm sürecine katký sunmasý açýsýndan baþta hasta ve seçilmiþler olmak üzere, fikirlerinden dolayý suçlananlara verilen cezalar kaldýrýlmalý ve bu geriye dönük olarak da iþletilmelidir. Devlet yetkililerinin Ýmralý ile yaptýðý müzakere ve görüþmelerin kapsamý geniþletilmelidir. Türkiye'deki tüm halklarýn temel hak ve özgürlükleri anayasal güvence altýna alýnmalý, baþta Aleviler olmak üzere ülkede yaþayan tüm inanç guruplarýnýn kendi inançlarýný özgürce ifade edebilecekleri yasalar yapýlmalýdýr" þeklinde konuþtu. AA

Kaymakam tekstil arttý fabrikalarýný gezdi Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Kaymakamý Berkan Sönmezay, ilçede üretim yapan tekstil fabrikalarýný ziyaret etti.

ayýna göre yüzde 6,6 arttý. Eylül ayýnda kesilen hindi sayýsý ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 24,8 azaldý. Tavuk eti üretimi Eylül ayýnda bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9,7 arttý. Eylül ayýnda hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 4,4 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 16,4 azaldý. ÝLKHA

Koyun ve keçi yetiþtiricilerine uyarý Batman Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, desteklemeden faydalanmak isteyen koyun ve keçi yetiþtiricilerinin, hayvanlarýn güncel listelerini Batman Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliðine teslim etmeleri istendi.

Batman Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, koyun ve keçi yetiþtiricilerini destekleme konusunda uyardý. Açýklamada, 2013 yýlý anaç koyun-keçi yetiþtiricilerinin desteklemeden faydalanmalarý için, hayvanlarýn güncel lis-

Kuyularda piþirilen Siirt büryanýnýn tadý il sýnýrlarýný aþtý. Ýstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük þehirlerin yaný sýra Doðu ve Güneydoðu'da son yýllarda açýlan restoran ve lokantalarda Siirt mutfaðýnýn vazgeçilmez lezzeti sergilenmeye baþlandý. Siirt 56 Ürünleri Araþtýrama ve Geliþtirme Derneði Baþkaný Vehip Emrah, Siirt büryanýna son yýllarda büyük raðbet gösterildiðini belirterek, 13 ilde Siirt adý ile büryan kebabý satýldýðýný söyledi. Emrah, "Genellikle 4 mevsim tüketilen bir et yemeði olan Siirt büryaný et çengellerle önceden kýzdýrýlan yeraltý kuyularýna sarkýtýlýr ve kuyunun aðzý kapatýlarak piþiriliyor. Daha sonra kuyudan alýnan piþmiþ etler askýlarda satýlarak müþterinin önüne servis ediliyor. Kemikli ve kemiksiz çeþitleriyle servis edilen etin lezzeti il sýnýrlarýný aþtý. Ýstanbul'un yaný sýra Ankara, Bursa, Ýzmir, Kocaeli, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakýr, Konya, Van, Bitlis ve Irak Zaho kentinde sonra geçen hafta Þýrnak'ta büryan salonu açýldý. Büryan ustalarý sýnýrlý olduðu için 4 ile 5 bin lira maaþ veriliyor. Bizimle irtibata geçen iþletmelere büryan ustalarýný biz tedarik ediyoruz. Amacýmýz Siirt'in var olan ürünlerini ülkem ize her yerinde tanýtmaktýr. Çünkü Büryan Siirtlilerin milli yemeðidir" dedi. ÝHA

telerini 30 Kasým tarihine kadar teslim etmeleri gerektiði belirtildi. Yetiþtiricilerin baþvuru iþlemleri, birlik çalýþmalarý ve yetiþtirici maðduriyetinin yaþanmamasý için bir toplantý yapýldý. Toplantý sonunda yapýlan açýklamada "Ýlimiz küçükbaþ yetiþtiricilerinin 30 Kasým tarihine kadar Ýl/Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerinden, güncel hayvan listelerini alýp, üyesi bulunduklarý KoyunKeçi Yetiþtiricileri Birliðine teslim etmeleri gerekir. Aksi halde belirtilen tarihe kadar hayvan listesini teslim etmeyen yetiþtiriciler, 2013 yýlý anaç koyun-keçi desteklemesinden faydalandýrýlmayacaktýr" denildi. ÝLKHA

Fabrika yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Sönmezay, tekstil firmalarýnýn saðladýðý istihdamdan memnun olduðunu söyledi. Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, "Silvan deðiþiyor, Silvan her geçen gün daha da büyüyor. Bu büyümeyle birlikte özelikle tekstil alanýndaki büyük firmalarýn talepleri artýyor. Daha önce güç vermiþ bir þehir,

þimdi güç almaya baþladý. Tekstil yönünde büyüyen bir ekonomi var. Tekstil sektöründe yatýrýmlar her geçen gün artmasýyla birlikte kalifiyeli eleman sýkýntýsý yaþamaktayýz. Türkiye'nin önden gelen firmalarýnýn talepleri vermiþ olduðu sipariþler Silvan'da üretilip Türkiye'nin deðiþik noktalarýna daðýtýlmaktadýr. Silvan tekstilde büyüyor. Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan açýlacak kurslarda yetiþen elemanlarý firmalarýmýzda çalýþtýrmaya baþladýk. Eleman teminiyle birlikte firmalarýmýzý daha da büyüteceðiz" dedi. ÝHA


GÜNCEL

15 KASIM 2013 CUMA

7

'Gelecek birlikte örülecek' AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, bu coðrafyada yaþayan bütün Kürtlerin ve Türklerin kaderinin birlikte örüldüðünü söyledi ve ekledi: Toplumun mutluluðu ve geleceði de beraber örülecek. Baþbakan Erdoðan'ýn 16 Kasým'da baþlayacak ve 2 gün sürecek programý kapsamýnda ziyaret edeceði Ergani ilçesinde hazýrlýklar sürüyor. AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Ýlk olarak Kaymakam Erdinç Yýlmaz'ý ziyaret eden Ensarioðlu, daha sonra AK Parti Ýlçe Baþkaný Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ile görüþtü. Ensarioðlu, Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr'da 2 gün kalacaðýný belirterek, Baþbakanýn ziyaretinde toplumun tüm kesimleri ile görüþeceðini söyledi. Baþbakanýn sorunu birinci aðýzdan dinleyerek, çözüm geliþtiren bir yönetim anlayýþýna sahip olduðunu ifade eden Ensarioðlu, AK Parti'nin bu nedenle baþarýya ulaþtýðýný söyledi. Bu coðrafyada yaþayan bütün Kürtlerin ve Türklerin kaderinin birlikte örüldüðünü belirten Ensarioðlu, toplumun mutluluðu ve geleceðinin de beraber örüleceðini ifade etti.

'Ziyaret saðlýklý yürüyecek' Baþbakanýn Cumartesi günü Diyarbakýr'da çeþitli yatýrýmlarýn toplu açýlýþýný gerçekleþtireceðini hatýrlatan Ensarioðlu, "Daha önemlisi yaklaþýk bir yýldýr devam eden barýþ ve çözüm sürecinde Diyarbakýr önemli bir merkez. Barýþ süreci devam ederken ve bu konuda çeþitli tartýþmalar yürütülürken, Sayýn Baþbakanýn böylesi bir dönemde Diyarbakýr'a gelmesinin ayrý bir önemi var. Baþbakan Diyarbakýr'da iki ilçeyi de ziyaret edecek. Hepimizin ilk günden beri söylediðimiz ilk ilçe Ergani idi. Biz Ergani halkýnýn saðduyusunu biliyoruz. Burada Erganililerin AK Parti'ye verdiði destek bellidir. O yüzden Ergani önemli bir merkezdir. Baþbakan'ýn Ergani'ye gelmesini önemsiyoruz. Ziyaretin saðlýklý yürümesi bize, partimize ve Ergani'ye yakýþýr" dedi. Ensarioðlu daha sonra partililerle basýna kapalý toplantý yaptý.

Kayapýnar'da 191. eylem Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde tutuklu bulunan Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin ile Kürt siyasetçileri için her hafta yaptýklarý eylemin 191'incisini gerçekleþtirdi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan eyleme Baþkan Yardýmcýsý Aynur Yýlmaz, Tüm-Bel-Sen, Genel-Ýþ Sendikalarý yöneticileri, barýþ anneleri, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. Eylemde açýklama yapan Genel-Ýþ Sendikasý Ýþ Yeri Temsilcisi Mehmetþah Sarýkaya, þunlarý söyledi: Tutuklu bulunan yüzlerce Kürt siyasetçinin býrakýlmasý toplumun dileðiydi. Ancak geçen süre zarfýnda arkadaþlarýmýz býrakýlmadýðý gibi, son dönemde gözaltý ve tutuklamalarla siyasi soykýrým operasyonlarý devam ediyor. Bu operasyonlar ile yerel seçimler öncesi BDP zayýflatmak istenilmekte. Ancak halkýmýzýn her türlü baskýya raðmen iradesine sahip çýkacaðý gerçeði unutulmamalýdýr. Tutuklamalar devam ederken, cezaevlerinde baskýlar artarak sürüyor. Özgürlükleri ellerinden alý-

nan tutuklularý ailelerin uzaklaþtýrmak için sürgün politikalarý devreye koyuldu. Son alarak Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'nde bulunan 65 siyasi tutsak, Edirne F Tipi Kapalý Cezaevi'ne sürgün edildi. Hakkâri Üniversitesi'nde not yükseltme karþýlýðýnda kýz öðrencileri fuhuþ bataðýna çeken, aralarýnda öðretim görevlilerinin bulunduðu tecavüz þebekesi ortaya çýktý.

Baþbakan'dan beklentimiz yok Hükümet geçmiþte çocuk yaþta kýzlara ayný çirkinliði yapan asker, korucu ve kamu görevlileri hakkýnda gerçek anlamda bir yargýlama yapsaydý, bu öðretim görevlileri ayný iðrençliði yapma cesaretinde bulunamazlardý. Son dönemde ahlak bekçiliðine soyunan hükümetin bu konuda da samimi olmadýðýný halkýmýz çok iyi biliyor. Halkýn

büyük tepkisine raðmen Nusaybin'de sýnýra utanç duvarý yapma çalýþmalarý devam ediyor. Bu utanç duvarýný ören anlayýþýn korku duvarlarýyla Kürt halkýnýn bir araya gelmesini engellemeyeceðini belirtiyoruz. Son olarak hafta sonu Diyarbakýr'a gelecek olan Baþbakan'ýn Kürt tarafýnýn tüm çaba ve adýmlarýna raðmen bu güne kadar sürece yaklaþýmýndaki duyarsýzlýðýný devam ettireceði için bir beklentimiz yok. Ancak Sayýn Mesut Barzani'den beklentimiz þudur; Rojava'daki devrimi bütün Kürtlerin kazanýmý olarak görmesi ve barýþ ve özgürlükleri için her türlü fedakârlýðý yapan Kürt kardeþlerinin yanýnda yer almasýdýr. Eylem yapýlan açýklamanýn ardýndan beþ dakikalýk oturma eylemiyle sona erdi. Haber Merkezi

'Hasmane tavýrdan vazgeçilsin' Diyarbakýr'da Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) ile bazý sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Mesut Barzani'nin Diyarbakýr'ý ziyaretine karþý çýkan Kürt siyasi çevrelerin hasmane tavýrlarýndan vazgeçmesini istedi.

Aralarýnda HAK-PAR ile Dicle Fýrat Diyalog Grubu ve Kürt Demokrasi Platformu temsilcilerinin de yer aldýðý grup, Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde ortak basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna konuþan Tahsin Sever, Diyarbakýr'a gelecek IKYB Baþkaný Barzani ve beraberindeki heyeti karþýlamanýn kendileri için onur

Diyarbakýr'dan Edirne'ye mahkûm nakli Adalet Bakanlýðý'nýn talimatýyla Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi'nde kapasite fazlalýðý nedeniyle 60 siyasi tutuklu ve hükümlü Edirne F Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. Ýnsan Haklarý Derneði Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, gönderilen hükümlü ve tutuklularýn ailelerinin maðdur edildiðini söyledi. Bilici, "Birkaç gündür bölge cezaevlerinde yaþanan nakilleri izliyoruz. Uzak illere nakiller tutuklu ve hükümlü ailelerini maðdur ediyor. Aileler maddi durumu iyi olmadýðý için bu kadar yol gidip yakýnlarýyla görüþemiyor. Yaklaþýk 1 yýldýr çocuðuyla görüþemeyen anneler bulunuyor. Bu yüzden nakilleri doðru bulmuyoruz" dedi. Bu arada siyasi tutuklu ve hükümlülerin nakillerinin havayoluyla yapýldýðý öðrenildi. AA

olduðunu söyledi. Tarihi öneme sahip ziyaretin gündeme geldiði günden bu yana Kürtler arasýnda büyük bir heyecan ve sevince yol açtýðýný ifade eden Sever, çözüm sürecinde gelinen aþamanýn Barzani'nin önemini ve rolünü bir kat daha artýrdýðýný kaydetti. Çözüm sürecinin siyasi aktörlerinden birinin Barzani olduðunu

savunan Sever, "Barzani'nin ziyaretini tarihi bir ziyaret olarak deðerlendiriyoruz. Þimdiden bu ziyarete karþý çýkan, burun kývýran, küçümseyen, farklý mecralara çeken Kürt siyasi çevreleri de hasmane tavýrlarýndan vazgeçerek ziyarete ulusal bir pencereden bakmalýdýr. Tüm halkýmýza bu ziyarete sahip çýkmalarý konusunda çaðrýda bulunuyoruz" dedi. AA

Habur'da araç kuyruðu eridi Þýrnak'ýn Silopi ilçesi yakýnlarýnda bulunan Habur Sýnýr Kapýsý'nda yaþanan araç yoðunluðu sona erdi. Gümrük kapýsýnda giriþ çýkýþlar yaklaþýk 6 bin 500 araca kadar yükseldi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Habur'a 5 yeni sýnýr kapýsýný açmak için Irak yönetimi ile anlaþtýklarýný söylemesi þoförleri sevindirdi. Yaklaþýk 10 gün önce baþlayan ve Cizre ilçe sýnýrýna dayanan uzun araç kuyruklarý gümrükteki araç giriþ ve çýkýþlarýn hýzlandýrýlmasý ile sona erdi. Habur Sýnýr Kapýsý'nýn kapasite bakýmýndan yeterli olmadýðýný ifade eden þoförler, Türkiye ile Irak'ýn en kýsa zamanda yeni sýnýr kapýlarýný açmasýný istedi. Kamyon sürücülerinden Cengiz Tatlý, birkaç gün önce buraya gelen þoför arkadaþlarýnýn kuyruklarda beklediðini söyledi. Cengiz Tatlý, "Bizde geleceðimiz zaman uzun araç kuyruklarýný bekliyorduk fakat buraya geldiðimizde kuyruklarýn sona erdiðini öðrendik. Yapýlan bu uygulamadan dolayý çok memnun olduk inþallah bu þekilde devam eder" dedi.

Yeni kapýlar þart Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Habur'a 5 yeni sýnýr kapýsý açma haberini sevinçle karþýladýklarýný aktaran Mehmet Emin Kutboða ise, "Bu bizim için çok güzel olacak artýk kuyruklarda beklemeyeceðiz ve daha hýzlý gidip geleceðiz. Bu yeni sýnýr kapýlarýn bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz" diye konuþtu. Bir baþka araç sürücüsü Mehmet Emin Yeþilyurt da Habur Sýnýr Kapýsý'nýn artýk araç yoðunluðunu kaldýrmadýðýný ve yeni sýnýr kapýlarýn açýlmasýný istedi. Yeþilyurt, "Habur Sýnýr Kapýsý üzerinden günde binlerce araç geçiyor. Burada araç sayýsý çok fazla o yüzden artýk Habur Sýnýr Kapýsý bu yoðunluðu kaldýramýyor. Türkiye ile Irak'ýn bir an önce yeni sýnýr kapýlarý için anlaþmalarý gerekiyor" ifadelerini kullandý. Þoförlerden Abdulkadir Sungur, kuyruk sorununun kesin bir þekilde bitirilmesi için yeni sýnýr kapýlarýnýn çok þart olduðunu söyledi. ÝHA

Siirt'te kömür daðýtýmý baþladý Siirt Valiliði'ne baðlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV), yardýma muhtaç ailelere kömür daðýtýmýna baþladý. SYDV'den sorumlu Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala, 2013 yýlý kömür daðýtýmýnýn baþlandýðýný belirterek, insan onurunu incitmeden vatandaþlarýn yardýmýný ayaðýna kadar götürdüklerini söyledi. Artýk kömür almak için yaðmurda, soðukta, kuyrukta bekleyen vatandaþýn olmaya-

caðýný kaydeden Pala, "Siirt'te 7 bin ton kömür daðýtýmýna baþladýk. Amacýmýz hiçbir vatandaþý incitmeden yaðmur ve soðuk havada bekletmeden kömürleri kapýlarýna kadar ulaþtýrmaktýr. Bu amaçla görevli personellerle birlikte nakliye araçlarýyla kömürleri vatandaþýn ayaðýna ulaþtýrýyoruz. Kömürün yaný sýra periyodik olan gýda ve ayni yardýmlar ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim etme çalýþmalarýmýz sürüyor" dedi. ÝHA


8

Aktüalite

Diyarbakýr'da büyük dönüþüm 15 KASIM 2013 CUMA

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, birçok medeniyetin izlerini taþýyan Diyarbakýr'da yürüteceði çalýþmalarla þehri çarpýk ve saðlýksýz yapýlaþmalardan kurtaracak.

Ç

evre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Diyarbakýr'ýn Sur ilçesindeki Suriçi bölgesi, çarpýk ve saðlýksýz yapýlaþmadan arýndýrýlarak, tarihi dokusunun ön plana çýkarýlmasý amacýyla Bakanlar Kurulu kararýyla riskli alan ilan edildiði hatýrlatýldý. Açýklamada, "Yaklaþýk 187 hektar büyüðündeki Suriçi bölgesinde 15 mahallede 61 bin 115 nüfus yaþýyor. Alandaki 9 bin 246 yapýnýn 139'u anýtsal kültür varlýðý, 382'si de sivil mimarlýk örneðidir. Suriçi bölgesi, zemin yapýsý açýsýndan önemli bir risk taþýmasa da yapý stokunun büyük bölümü kaçak ve mühendislik hizmeti almadan inþa edilen binalardan oluþuyor. Bu da baþta deprem etkileri olmak üzere afetler açýsýndan alaný tümüyle riskli alan haline getiriyor. Ýkinci derece deprem kuþaðýndaki bölgede herhangi bir deprem olmadan bile aðýr hasar gören, tahliye edilen ve yýkýlan binalar bulunuyor. Bu durum, bölgenin ciddi bir can ve mal kaybý riski altýnda olduðunu gösteriyor" denildi.

Sokak taramalarý yapýldý Açýklamaya göre, bölgede mevcut yapýlarýn deprem dayanýmlarýnýn ve risk gruplarýnýn belirlenmesine yöne-

lik çalýþmalar tamamlandý. Suriçi'ndeki yapýlarýn "sokak taramasý" yöntemiyle durumlarý analiz edildi. Betonarme yapýlara yönelik "yumuþak kat", "aðýr çýkmalar" ve "kýsa kolon" tespitleri yapýldý. Yýðma yapýlara yönelik "duvar boþluk düzeni ve oraný" ile "duvar yapým malzemesi" konusunda tespitler gerçekleþtirildi. Analiz sonuçlarýna bakýldýðýnda, alanda var olan yapýlarýn yüzde 6,16'lýk kýsmýnýn deprem riski yüksek, yüzde 25,09'luk kýsmýnýn deprem riski orta yüksek olduðu görüldü. Yapýlarýn, yüzde 47'sinin deprem riski orta-düþük, yüzde 21,5'inin ise düþük olduðu belirlendi.Buna göre, yenileme, iyileþtirme ve dönüþüm uygulamalarýna öncelikle deprem riski yüksek ve orta-yüksek 4 kat üzeri yapýlardan baþlanacak.

lacak yenileme, iyileþtirme ve dönüþüm uygulamalarý etaplar halinde yapýlacak. Suriçi'nin geleneksel merkezini oluþturan, kentin önemli turistik mekanlarýndan biri olan Ulucami ve Hanlar Bölgesi, 1. etapta ele alýnacak. Suriçi'ndeki tarihi ve kültürel deðere sahip baþta surlar olmak üzere pek çok tarihi köþk, konak, kilise, cami, han, hamam, anýt gibi tarihi yapýlar restore edilerek, kente kazandýrýlacak. Bölge, altyapýsý tamamlanmýþ, yeterli yeþil alanlarý, eðitim ve saðlýk tesisleri bulunan yerel mimariye uygun yapýlarýn bulunduðu saðlýklý ve güvenli yaþam alaný haline getirilecek. Çalýþmalar kapsamýnda 639 yýlýndan bu yana hizmet veren Ulu Cami'nin çevresi riskli yapýlardan arýndýrýp, inanç turizmine kazandýrýlacak.

Master plan-uygulama rehberi

Dicle Vadisi Projesi

Suriçi Bölgesi'nin tarihi özelliðini kaybederek çöküntü alaný haline gelmesinden dolayý yenileme, iyileþtirme ve dönüþüm uygulamalarýyla bölgede saðlýklý, güvenli konutlar ve yaþanabilir mekanlar yapýlabilmesine amacýyla "Master Plan-Uygulama Rehberi" çalýþmalarýna baþladý. Master planý tamamlanmak üzere olan bölgede yapý-

Bakanlýk, Diyarbakýr'a yeni bir þehir silueti kazandýrmak amacýyla da çalýþmalara baþladý. Dicle Vadisi'nin ekolojik özellikleri de dikkate alýnarak, yeni bir rekreasyon yaþam alaný kazandýrýlacak. Ýlk aþamada Dicle Vadisi'nin master planý hazýrlanacak ve kentsel tasarým ve peyzaj projeleriyle uygulama çalýþmalarý baþlatýla-

cak."Dicle Vadisi" adý verilmesi planlanan yeni yerleþim bölgesinde, yeþil alanlar, bisiklet yollarý, gölet, büyük meydanlar, sosyal donatýlar, saðlýk ve eðitim tesisleriyle turizm ve alýþveriþ merkezleri de bulunacak. Projenin ilk etabý, Dicle Nehri'ne gerdanlýk vazifesini gören Kýrklar Tepesi yamaçlarýný içerecek. Kýrklar Tepesi Parký içerisinde doðal gölet, açýk hava etkinlik alaný, gezi, yürüme, bisiklet ve koþu yollarý, dinlenme ve çocuk oyun alan-

larý, kýr kafeleriyle piknik alanlarý bulunacak. Parkta engelli ve yaþlýlarýn da rahat kullanabilmesi amacýyla engelsiz tasarým düzenlemesi yapýlacak. Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, birçok medeniyetin izlerini taþýyan tarih, kültür ve sanat hazinesi Diyarbakýr'da yürütecekleri çalýþmalarla þehri çarpýk ve saðlýksýz yapýlaþmalardan kurtararak, tarihi dokuyu ön plana çýkaracaklarýný söyledi.

Kursiyerlerin ürünleri görücüye çýktý D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde aile destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafýndan yapýlan ürünler sergiyle görücüye çýktý. Sergide görücüye çýkan ürünleri yakýndan inceleyip çalýþmalar ve ürünler hakkýnda bilgi alan Kaymakam Tunahan Efendioðlu, güzel eserlerin üretildiðini, bu güzelliðin daha da artmasýný beklediklerini ifade etti. Ýlçe Projeler Koordinatörü Mustafa Adil Savaþ ise, "Bu merkezde 6 usta öðreticimiz, 133 kursiyerimiz var. Bu kursiyerlerimiz tel kýrma, kurdela nakýþý, kumaþ boyama, taký tasarým, dikiþ nakýþ, el na-

kýþý, ahþap boyama, yaðlý boya ve giyim modülleri üzerinden eðitim aldýlar. Buradaki kursiyerlerimizin daha önce bu konuda bilgileri yoktu. Yaklaþýk 12 ayda usta öðreticilerimizin verdiði eðitim sonucunda önemli el becerilerini kazandýlar. Bugün de maharetlerini sergilediler. ADEM'deki amacýmýz sýkýntýlý, sorunu olan ve biraz da dýþa açýlmak isteyen bayanlarý bir araya getirmek, onlara yardýmcý olmaktýr. ADEM'e gelen kursiyerlerimiz hem kendilerini ifade edebilme imkaný buluyor, hem de meslek öðrenip aile ekonomilerine de destek veri-

T.C. Diyarbakýr Valiliði

yorlar" dedi.

Hedef her mahalleye bir merkez Bütün mahallelerde böyle destek merkezleri açmak istediklerini kaydeden Savaþ, "Hedefimiz Lice ilçesinin her mahallesinde böylesi yerler yapmak. ADEM'de aile içi þiddet, aile eðitimi, çocuk eðitimi gibi eðitimler de verilmektedir. Ayrýca Kur'an eðitimi de verilmektedir. Açýlan Kur'an-ý Kerim kursuna katýlan birçok bayan kardeþimiz, müftülüðümüzün de desteðiyle açtýðýmýz kurslar sayesinde Kur'an-ý Kerim'i öð-

rendiler. Bunun da birçok faydasýný gördük. Öte yandan yine merkezimizde öðrencilerimize yönelik üniversiteye hazýrlýk kurslarýnda matematik, geometri derslerini yaný sýra bilgisayar programcýlýðý ile gençlerimize baðlama kursu verilmektedir. Gelecekte açýlacak aile destek merkezlerinde daha farklý modüller kullanacaðýz. Bu çalýþmalarda ve sergide emeði geçen tüm idarecilerimize, kurum personellerimize, usta öðreticilerimize ve kursiyerlerimize teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

9

Serdana Barzanî ji bo kurdan bi xêr e 15 KASIM 2013 CUMA

Hîndekarê Beþa Têkiliyên Navneteweyî yê Zanîngeha Selahadînê Doç. Dr. Ezîz Barzanî got ku serdana Mesûd Barzanî ya roja þemiyê ya li ser vexwendina Serokwezîr Recep Tayyîp Erdogan, serlêdaneke dîrokî ye.

E

zîz Barzanî got ku "serdana Serokê Herêma Kurdistana Iraqa Federal Mesûd Barzanî, serlêdaneke dîrokî ye. Ji ber ku Diyarbekir ji bo kurdan bajarekî sembolîk e, zehf girîng e. Kurdên Tirkiye, Iraq, Sûriye û Îranê heman gel e. Serdana Barzanî ji bo hemû mafên kurdan dê xêrê bîne. Kurdên Iraqê ji bo vê serdanê gelekî rêz digirin."

"Dibe ku bi cil û bergên kurdî bê" Ezîz Barzanî diyar kir ku serdana Barzanî ya bi cil û bergên kurdî îhtimaleke mezin

e û wiha axivî: "Ev cil û bergên neteweyî ne. Barzanî heke bi cil û bergên kurdî biçe Diyarbekirê, ev ê bibe peyameke gelekî girîng. Gelek kurdên Iraq, Îran û Sûriyê hê jî van cil û bergan li xwe dikin." Ezîz Barzanî destnîþan kir ku rast nîne serdanê wekî piþtgiriya hilbijartinê ya AK Partiyê bibînin, AK Partî ev sê hilbijartin in li ser hev rayên xwe zêde dike û hewcehiya wê bi tiþtekî wiha tuneye. Ezîz Barzanî bi bîr xist ku Herêma Kurdistana Iraqa Federal ji destpêkê vir ve piþtgirî daye pêvajoya çareseriyê û got ku hem gelê herêmê, hem Mesûd Barzanî hem jî

Nêçîrvan Barzanî gelekî piþtgirî dan pêvajoya çareseriyê. Ezîz Barzanî li ser girîngiya peyamên ku dê Barzanî li Diyarbekirê bide sekinî û wiha axivî: "Mesûd Barzanî ji bo ku pêvajoya çareseriyê berdewam bike, li Diyarbekirê dê peyamên girîng bide. Ji ber ku Barzanî ji destpêkê heta niha piþtgiriyê dide pêvajoya çareseriyê, girîngiyê dide rûdanên ku di çarçoveya pêvajoya çareseriyê de qewimîn. Niha BDP û hin alî, ji bo Ocalan azadiyê dixwazin. Lê ji bo me azadiya zimanê kurdî ji azadiya Ocalan girîngtir e."AA

Ez û Serokwezîr bi hev re diçin Diyarbekirê Alîkarê Serokwezîr Arinç diyar kir ku dê beþdarî bernameya Serokwezîr Erdogan a li Diyarbakirê bibe û wiha got: "Birêz Serokwezîr ez dewet kirim, înþellah em ê bi hev re biçin."

P

iþtî vê rojnamevanekî ji Arinç pirsî, "Di zaroktiya me hemûyan de hebû, dibe ku hatibe serê we jî, car carna em û hin kesan ji hev du dixeyîdîn. Gelo niha di nav hevalên we yên siyasî de kesekî ku hûn jê xeyîdî ne hene yan na?" Ji bo vê pirsê Alîkarê Serokwezîr Arinç wiha got: "Binêre binêre, hela li vî nerihetê hanê binêrin. Ji bo ku min bixapîne di pirsa xwe de zarok bi cih kir, min jî vê yekê xwar ne wisa? We ez di mijara

zarokan de xapandim, lê dîsa jî ez ji bo xatirê zarokan bersivê bidim te. Niha tiþtekî wisa tuneye, bi vê bersivê dilê te rihet bû." Rojnamevanekî jî pirsî, "Gelo hûnê biçin Diyarbakirê?" Arinç jî biken wiha got: "Di pirsa xwe de zarokan jî bi cih bike." Heman rojnamevanî vê carê pirsa xwe wiha pirs kir: "Li Diyarbekirê gelek zarok hene. Ew jî pir dixwazin ji hikûmetê hin kesan bibînin. Gelo hûn ê biçin?" Arinç piþtî vê pirsê wiha got: "Înþellah ez ê beþdarî bernameya Diyarbekirê bibim. Birêz Serokwezîr ez dewet kirim û înþellah em ê bi hev re biçin. Bi rastî dema ku fersend bikeve destê min ez dixwazim biçim Diyarbekirê, Þirnakê û bajarên herêmê. Dixwazim bi gelê wê herêmê re jî bêm bal hev."AA

SMDK, PYDyê wek "rêxistineke li dijî þoreþê" wesifand.

K

oalîsyona Neteweyî ya Hêzên Þoreþger û Muxalifên Sûriyeyê (SMDK) Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) wek "rêxistineke li dijî þoreþê" wesifand. Di daxuyaniya nivîskî ya SMDKyê de hat destnîþankirin ku PYD û þaxa wê ya çekdariyê Yekîtiya Parastina Gel (YPG) piþtgiriyê didin rejîma Esed û di nav rêxistina ku li dijî "Þoreþa Sûriyê" de cî digirin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku li bakurê Sûriyeyê damezrandina birêvebiriya sivîl a berwext a bi destê PYDê nîþaneya dabeþiyê ye. Hat ragihandin ku ew rêxistina ku behsa wê tê kirin li hember bidestxistina armancên gelê Sûriyeyê yê ku ji bo damezrandina

Sûriyeke ji despotiyê rizgar bûye, unîter û serbixwe ye têdikoþe astengek e. Di daxuyaniyê de sedemên wesifandina PYDê ya wek "rêxistineke li dijî þoreþê" wiha hat rêzkirin: "PYD di bin bandor û xizmeta hêzên biyanî de ye. Daxwaz dike ku di nav dewleta Sûriyeyê de dewleteke nû ava bike û bi rêya þaxa xwe ya çekdariyê tehdeyê dike. Di mehên borî de azadiya welatiyên ereb û kurd sînor kir û li hember sivîlan serî li zorê xist. Bi yekîneyên AASê û tûgayan re þer dike û qeyranên ku dê van yekîneyan belav bike derdixe. Þaxa wê ya çekdariyê li gelek eniyan þerê bi rejîmê re rawestand û hewld dide ku li herêmên rizgarbûyî hêz û kontrola xwe bi cih bike." Hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) Salih Muslim destnîþan kiribû ku parlementoya ku li bakurê Sûriyeyê tê avakirin, îlankirina birêveberiyeke berwext nîne, lê gava wê ya ewilîn e. AA

Kürtçe haberlerin Türkçesi

Barzani'nin ziyareti tarihidir Selahaddin Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Barzani, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn davetiyle cumartesi günü Diyarbakýr'a gidecek olan Mesut Barzani'nin ziyaretinin tarihi olduðunu söyledi.

B

arzani, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'nin ziyareti tarihidir. Çünkü Diyarbakýr, Kürtler için sembol bir kenttir, önemi çok büyüktür. Türkiye, Irak, Suriye ve Ýran Kürtleri ayný millettir. Barzani'nin ziyareti, bütün Kürt halklarýna bir katkýdýr. Irak Kürtlerinin, bu ziyarete büyük bir saygýsý var" dedi.

Yöresel kýyafetiyle gelebilir Barzani'nin, Diyarbakýr'a yöresel kýyafetiyle gelme ihtimalinin yüksek olduðunu belirten Aziz Barzani, "Bu,

milli bir elbisedir. Barzani, eðer yerel Kürt elbiseleriyle Diyarbakýr'a giderse bu, çok önemli bir mesaj olur. Hala Irak, Ýran ve Suriye'deki birçok Kürt, bu kýyafeti giyiyor" diye konuþtu. Ziyareti, AK Parti'ye seçim desteði olarak görmenin gerçekçi olmadýðýný vurgulayan Barzani, üst üste üç seçimde oylarýný artýran AK Parti'nin buna ihtiyacý olmadýðýný ifade etti. Barzani, Irak Kürt bölgesinin baþýndan beri çözüm sürecine destek verdiðini hatýrlatarak, "Hem bölge halký hem de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani'nin

çözüm sürecine çok katkýsý oldu" ifadesini kullandý. Barzani'nin, Diyarbakýr'da vereceði mesajlarýn önemine deðinen Aziz Barzani, "Mesut Barzani, çözüm sürecinin devam etmesi için önemli mesajlar verecek. Çünkü Barzani, baþýndan beri çözüm sürecine destek veriyor, çözüm süreci çerçevesinde Türkiye'de yaþanan geliþmeleri önemsiyor. Þimdi BDP ve bazý çevreler, Öcalan için özgürlük istiyor. Ama bize göre Kürt dilinin özgürlüðü, Öcalan'ýn özgürlüðünden daha önemlidir" þeklinde konuþtu. AA

Zaman zaman küstüðümüz oluyor SMDK, PYD "devrim karþýtý B

aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, þu anda siyasi çevrede küstüðü bir kiþinin bulunmadýðýný bildirdi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, gazetecilerin siyasete iliþkin sorularý üzerine "Sizinle sözleþmemiz çocuk konusundaydý" diyerek, basýn mensuplarýndan çocuklarla ilgili soru sormalarýný istedi. Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç, bir gazetecinin, "Hepimizin çocukluðunda vardýr, sizin de baþýnýza gelmiþtir. Zaman zaman küstüðümüz oluyor. Þu an siyasi çevrede küstüðünüz biri var mý?" sorusuna, "Bak bak, þu yaramaza bak. Ýçine bir çocuk ekledi hap gibi bir þey yaptý, yani yuttuk... Beni çocuklarla ilgili diye aldattýnýz neyse, çocuklarýn hatýrýna... Þu anda yok. Aldýn mý beklediðin cevabý?" yanýtýný verdi. "Ümit ediyorum faydalý, verimli bir program olacak" Bülent Arýnç, bir gazetecinin "Diyarbakýr'a gidecek misiniz?" sorusu

üzerine, "Sorunun içine bir çocuk ekle de ondan sonra sor" diye espri yaptý. Ayný gazetecinin "Diyarbakýr'da çok fazla sayýda çocuk var. Onlar da hükümetten birilerini görmeyi çok istiyor. Gidecek misiniz?" sorusuna Arýnç, þu karþýlýðý verdi: "Ýnþallah Diyarbakýr'daki programlara katýlacaðým. Sayýn Baþbakan davet ettiler, inþallah birlikte gideceðiz. Esasen ben her fýrsat bulduðumda Diyarbakýr'a,

Þýrnak'a bölgedeki illere gidiyorum. Programlar yapýyorum., Oranýn güzel insanlarýyla bir araya geliyorum. Sadece çözüm süreci ile ilgili deðil. Onun ötesinde baþka kültürel, sosyal faaliyetlere de katýlýyorum. O bölgenin insanlarý çok sevdiðimiz insanlar. Þüphesiz çocuklarý da öyle. Ýnþalah 2 günlük program içerisinde hem Diyarbakýr merkezde hem Ergani'de Bismil'de yapýlacak toplantýlarda Diyarbakýrlý o bölgenin insanlarý ve güzel çocuklarýyla birlikte olacaðýz. Ümit ediyorum faydalý, verimli bir program olacak. Bir gazetecinin "Dershanelerin torba yasayla kapatýlacaðýna yönelik bir gazete manþet var. Bu konudaki görüþleriniz nedir?" sorusuna Arýnç, "Bugün pozitif bir gün kapatýlmadan bahsetmeden sorunu sorarsan cevap vereyim" yanýtýný verdi. Arýnç, soruyu yineleyen gazeteciye "Torba deme torba yasa diye bir þey yok" dedi. AA

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) ''Devrim karþýtý bir organizasyon'' olarak nitelendirdi.

S

MDK'dan yapýlan yazýlý açýklamada, PYD ve silahlý kanadý Halk Savunma Güçleri'nin (YPG) Esed rejimine destek verdiði ve ''Suriye Devrimi'' karþýtý organizede yer aldýðý savunuldu. PYD'nin Suriye'nin kuzey bölgelerinde ''geçici sivil yönetim kurmasýnýn ayrýlýkçý bir yapýlanmaya iþaret ettiði'' ifade edilen açýklamada, söz konusu yapýlanmanýn, üniter, baðýmsýz, istibdattan kurtulmuþ birleþik bir Suriye devletinin kurulmasý için mücadele eden Suriye halkýnýn hedefine ulaþmasýnda bir engel olduðu dile getirildi.Açýklamada, SMDK'nýn

PYD'yi "devrim karþýtý organizasyon" olarak nitelendirmesinin nedenleri þöyle sýralandý:"PYD'nin yabancý güçlere hizmet etmesi, Suriye devleti içinde yeni bir devlet oluþturulmasý çaðrýsý yapmasý, askeri kanadý aracýlýðýyla baskýcý uygulamalarý tekrarlamasý, geçmiþ aylarda Kürt ve Arap vatandaþlarýn özgürlüklerini kýsýtlamasý, sivillere karþý güce baþvurmasý, ÖSO birlikleri ve tugaylarýyla savaþmaya baþlamasý ve bu birliklerin güçlerini daðýtacak krizler oluþturmasý, askeri kanadýnýn birçok cephede rejimle savaþmayý durdurmasý, kurtarýlmýþ bölgelerde konumunu güçlendirmeye çalýþmasý."Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eþbaþkaný Salih Müslim, Suriye'nin kuzeyinde oluþturduklarý meclisin, geçici yönetim ilaný olmadýðýný, fakat bunun ilk adýmý olduðunu söylemiþti.AA


10

Ýç-Dýþ Politika

15 KASIM 2013 CUMA

'Terör listesini gözden geçirin' BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Avrupa Birliði'ni PKK'nýn yer aldýðý "terörist örgütler listesini" gözden geçirmeye çaðýrdý.

B

DP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Avrupa Parlamentosu'nda bir basýn toplantýsý düzenledi. Avrupa Parlamentosu Sol Grup üyesi Alman milletvekili Jürgen Klute'nin daveti üzerine parlamentoya giden Demirtaþ, yaptýklarý görüþmelerde Türkiye'de devam eden çözüm ve barýþ sürecini ele aldýklarýný söyledi. Demirtaþ, "Hükümetin artýk demokratikleþme ve kalýcý demokrasi konusunda çok daha cesur adýmlar atmasý gerektiði kanýsýndayýz. Ateþkesin devam ediyor olmasý önemli. Bunun mutlaka korunmasý gerektiði inancýndayýz. AB ve AP'nin de Türkiye'de Kürtlerin haklarýnýn tanýnmasý konusunda daha cesaretlendirici adýmlar atmasý, daha cesaretlendirici politikalar üretmesi lazým. Hükümeti de bu konuda daha fazla teþvik etmeli ve cesaretlendirmelidir. Biz bu

konuda AP ve kurumlarýnýn yetersiz kaldýðý inancýndayýz. Özellikle Kürt sorununda müzakerelerin baþlamasý ve müzakerelerin kalýcý barýþa dönüþmesi için AB'nin daha fazla müdahil olmasý lazým, daha fazla öneri yapmasý lazým. Hatta sürecin týkanma noktalarýnda mutlaka sürecin önünün açýlmasý için taraflara cesaretlendirici öneriler yapmasý lazým" dedi.

'Sürece katký sunmuyor' Kürt sorununun çözümü için atýlacak her adýmýn Türkiye'nin AB katýlým sürecini güçlendireceðini belirten Demirtaþ, "Bu nedenle Avrupa Birliði, parlamentosu ve kurumlarý Kürt sorunundan baðýmsýz bir AB katýlým sürecinin iþletilemeyeceðini görmeli ve daha fazla katký sunmalý. AB, 'terör örgütleri' listesini ke-

sinlikle gözden geçirilmelidir. Silah býrakmayý taahhüt etmiþ bir örgütü listede tutmasý Türkiye'deki sürece katký sunmuyor, tam tersine zorluyor. Sürecin barýþa evrilmesi konusunda zorlayýcý bir unsur olarak duruyor. Biz barýþa ve varýþ süreçlerine dört elle sarýlmaktayýz. Bu barýþ arayýþýnda da Batý toplumunun, özellikle Avrupa devletlerinin daha güçlü ve samimi barýþ desteðini ortaya koymasý gerekiyor. Hiç kimsenin barýþ arayýþýndan vazgeçme gibi bir lüksü olamaz. Ancak barýþý kalýcý hale getirmek de daha fazla adaletle olur. Biz adalet ve demokrasi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Umuyoruz ki adalet ve demokrasi ile kalýcý barýþý hep birlikte gerçekleþtiririz" þeklinde konuþtu.

NATO'dan 'peþmerge' açýlýmý 'Kürt bölgesinden kaygýlýyýz' I

rak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peþmerge Bakanlýðý, ilk defa NATO tarafýndan düzenlenen uluslararasý bir konferansa davet edildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peþmerge Bakanlýðý Sözcüsü Cebar Yaver, Belçika'nýn baþkenti Brüksel'de baþlayacak ve iki gün sürecek konferansta Kürt bölgesinin askeri gücünü temsil edecek. Peþmerge Bakanlýðý'nýn resmi internet sitesinden yapýlan açýklamaya göre, birçok ülkeden askeri komutanlarýn katýldýðý konferansta, "NATO'nun Ortadoðu ve Afrika'daki rolü, terörle mücadele ve NATO ile

A

Federal Irak'ýn iliþkileri" konularý ele alýnacak. Konferansýn Irak oturumunda özellikle son zamanlarda ülkede yaþanan þiddet olaylarýnýn ve bunlarý önlemeye yönelik çözüm önerilerinin masaya yatýrýlacaðý belirtildi.

BD Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Jen Psaki, Suriye'de kurulmaya çalýþýlan baðýmsýz Kürt bölgesine dair kaygýlarýný dile getirdi. Psaki, "Suriye'nin toprak bütünlüðünden yanayýz" dedi. Suriye'de baðýmsýz bir Kürt bölgesi ilan etme çabalarýna dair haberlerden kaygý duyduklarýný belirten ABD Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Jen Psaki, politikalarýnýn daima Suriye'nin birliðini ve toprak bütünlüðünü, birleþik bir Suriye'yi destekleme yönünde olduðunu ifade etti. ABD Dýþiþleri Ba-

kanlýðý sözcüsü Psaki, Kürt Ulusal

Konseyi'nin Suriye Ulusal Koalisyonu'na katýlmasýný olumlu bir iþaret olarak gördüklerini de söyledi. Psaki, "Suriye'de baðýmsýz bir Kürt bölgesi ilan etme çabalarýna dair haberlerden elbette kaygý duymaktayýz. Özel bir Kürt bölgesi oluþturmak, Suriye'nin bu bölgesindeki birçok topluluðu kapsayacak ve dolayýsýyla daha geniþ bir kararýn parçasý olmalý. Ancak bizim görüþümüz Suriye'nin birleþik olmasý gerektiði yönünde. Görüþümüz sürekli bu yönde oldu" dedi.

Biden'den Barzani'ye telefon ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden

da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baþkaný Mesut Barzani ile telefonda görüþtü. Beyaz Saray'dan yapýlan açýklamada, Biden ve Barzani'nin görüþmede, "Irak'ýn güvenlik meseleleri ve terör aðlarýný tecrit etmek için Erbil ile Baðdat arasýnda yakýn koordinasyon ihtiyacý" üzerinde konuþtuklarý belirtildi. Beyaz Saray açýklamasýnda, Biden ve Barzani'nin, Irak'ýn Türkiye de dahil olmak üzere komþularýyla iliþkiler inþa etmede saðladýðý önemli ilerlemeleri de ele aldýðý vurgulandý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

Pazarspor hazýrlýklarý sürüyor 15 KASIM 2013 CUMA

Pazarspor hazýrlýklarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Teknik Direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde düz koþu ile idman yaptý. GENÇ VE DÝNAMÝK BÝR TAKIMIZ

A

rdýndan yarým sahada iki gruba ayrýlan futbolcular, tek pas ve top kapma çalýþmasý yaptý. Ýdmanýn son bolümü ise taktik aðýrlýklý çift kale maçla son buldu. Teknik direktör Turhan Özyazanlar, deplasmanda oynayacaðý Pazarspor maçýnda rakiplerinden çok kötü zemini düþündüklerini belirtti, "Ne pahasýna olursa olsun kazanmak istiyoruz" dedi.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor teknik direktörü Turhan Özyazanlar, deplasmanda oynayacaklarý Pazarspor karþýlaþmasýnýn her bakýmdan zor geçeceðini söyledi. Takým olarak oynayacaklarý Pazarspor müsabakasýna büyük ölçüde hazýr olduklarýný dile getiren kýrmýzý Yeþil ekibin deneyimli çalýþtýrýcýsý, "Rakibimizin gücü ortada. Sezona iyi bir kadro ile girdiler. Ancak bizde genç ve dinamik bir ekibiz" diye konuþtu.

NE ÝSTEDÝÐÝMÝZÝ BÝLÝYORUZ Sahada ne istediðini bilen bir oyun anlayýþý ile yer alacaklarýný dile getiren teknik direktör Turhan Özyazanlar , "Öncelikle hedefimiz iyi

futbol ve puan. Maçýn gidiþatýna göre saha içinde taktiksel yönde bazý deðiþiklikler mutlaka olacaktýr. Ama öncelikle gol yememeyi hedefliyoruz. Eðer bunu baþarabilirsek sahadan istediðimizi almýþ olarak ayrýlabiliriz" dedi.

RAKÝBE DÝKKAT Son deplasman galibiyetini 3. Lig'de þampiyon olduðu geçen sezon 23 Mart 2012 tarihinde Sandýklýspor'u 6-0 yenerek alan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, bu tarihten sonra dýþ sahada 3 puana hasret kaldý. Geçen sezonun son 3 deplasman maçýnda, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan yeþil-kýrmýzýlý takým, bu sezon 5 deplasman maçýnda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldý. Yeþil-kýrmýzýlýlar, genel toplamda ise son 8 maçtan 3 beraberlik ve 5 yenilgi

ile ayrýldý.

PAZARSPOR'A KARÞI GALÝBÝYETÝ YOK Öte yandan, Pazar günü Rize deplasmanýnda Pazarspor'la karþýlaþacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, rakibiyle oynadýðý resmi maçlarda kazanma baþarýsýný gösteremedi. Pazar günü Rize ekibine karþý ilk galibiyetini almaya

çalýþacak olan yeþil-kýrmýzýlý takým, daha önceki 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldý. Ýki takým arasýnda oynanan maçlarda alýnan 3 beraberliðin de 2-2'lik sonuçlarla elde edilmesi ilginç bir durum oluþtururken, 2011'de Pazarspor kendi sahasýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'u 5-1 maðlup etmiþti. Taþkýn Civelek

Diyarbakýrlýlarýn gururlarý

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Þanlýurfa ekibi Karaköprü Belediyespor'un kadrosunda Diyarbakýrlý futbolcularýn fazlalýðý dikkat çekiyor.

B

ölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Þanlýurfa ekibi Karaköprü Belediyespor'un kadrosunda Diyar-

bakýrlý futbolcularýn fazlalýðý dikkat çekiyor. Kadrodaki 25 futbolcudan 7'si Diyarbakýrlý ve 5'i de daha önce Diyarbakýr takýmlarýnda forma giydi. Geçen sezon BAL'a yükselen Karaköprü Belediyespor'un kadrosu Diyarbakýr karmasý gibi. Þanlýurfa ekibinin kadrosunda 7'si Diyarbakýr doðumlu olmak üzere 12 Diyarbakýr patentli futbolcu olmasý dikkat çekiyor. Diyarbakýrlý olan ve Diyarbakýr'ýn çeþit-

li profesyonel ve amatör takýmlarýnda forma giymiþ olan Ahmet Kurt, Salih Kartal, Süleyman Can, Ýkram Akdoðan, Engin Yaðmur, Vedat Kýnýk ve Yýldýray Baþtuð'un yaný sýra daha önce Kayapýnar Belediyespor'da oynamýþ olan Ömer Konduracýoðlu, Emrah Cofa, Emrah Yücetaþ, Kemal Tosun ve Ömer Faruk Engin de bu takýmýn baþarýsý için ter döküyor. Bu futbolculardan geçen sezon Ahmet Kurt, Salih

Kartal, Ýkram Akdoðan, Engin Yaðmur, Kemal Tosun, Emrah Cofa, Emrah Yücetaþ, Ömer Konduracýoðlu ve Ömer Faruk Engin geçen sezon Kayapýnar Belediyespor'da, Yýldýray Baþtuð ve Vedat Kýnýk da Erganispor'da birlikte top koþturmuþtu. Topladýðý 16 puanla 4.sýrada yer alan KaraköprüBelediyespor'da Salih Kartal ve Ahmet Kurt baþta olmak üzere Diyarbakýrlý futbolcular attýklarý gollerle de dikkat çekiyor.

Diyar 2 de 2 yapmak istiyor S

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor A.Þ, kendi sahasýnda aldýðý farklý 4-0'lýk 1930 Bafraspor galibiyetinin ardýndan, hafta sonu yine kendi sahasýnda oynayacaðý Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. 1930 Bafraspor maçýndan sonra takýma izin vermeyen teknik heyet, yaklaþýk 1 saat süren hafif tempolu idman yaptýrdý. Sarý kart cezalýsý olduklarý için 1930 Bafraspor maçýnda forma giyemeyen Emrah Kiraz ve Atilla Erel'inde takýma dahil olmasý sevindirirken, yeþil-kýrmýzýlý takým Kýrýkhanspor'u yenerek çýkýþýný devam ettirmek istiyor.

Kýrýkhansporu hafife alma Sportif Direktör Vedat Tanrýverdi yaptýðý açýklamda, Kýrýkhanspor'u ligde 6 puaný olan bir takým olarak görmediklerine dikkat çekerek, maçýn zorlu geçeceðini ve bu nedenle taraftar desteði isteyeceklerini söyledi. Bafraspor maçýný farklý kazandýklarýný, ama kendileri için önemli olanýn 3 puan olduðunu vurgulayan Tanrýverdi, "Bizim için her zaman için önemli olan önümüzdeki maçtýr. Bu maçý kazandýk ve geride kaldý. Kýrýkhanspor önemli bir rakip. Ligdeki puan durumuna aldanmayacaðýz. Ýþi çok sýký tutmak zorundayýz. Maçýn bilet fiyatla-

rýný 2 ve 5 lira olarak belirledik. Pazar günü Atatürk Stadý'nda coþkulu bir taraftar desteði görmek istiyoruz. Her maç final ve hedefimiz her zaman 3 puandýr" dedi. Geçen hafta Kýrýkhanspor'un kendi sahasýnda 2-1 yenildiði Keçiörengücü maçýný izleyen antrenör Yýlmaz Dað, rakibin kesinlikle hafife alýnmamasý gerektiðini söyledi. Rakiple ilgili bilgileri teknik direktör Namýk Altunsoy'a veren Dað, Kýrýkhanspor'un 6 puanlý takým olarak görülmemesi gerektiðini, aksine dirençli, iyi kadrosu olan ve iyi futbol oynayan ancak sadece sonuca gidemeyen bir takým olduðuna dikkat çekti. Rakibi hafife almalarý halinde bunun bedelini aðýr ödeyebileceklerini belirten Dað, oyuncularýna önemli uyarýlarda bulundu.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

CMYK

CMYK

15 KASIM 2013 CUMA

ÇÖZÜM SÜRECÝNÝN BAÞ MÝMARINI KUCAKLIYORUZ

SEROKMÎMARÊ PÊVAJOYA ÇARESERIYÊ DIEZIMÎNIN.

16 Kasým 2013 günü Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ý hep beraber Diyarbakýr'da kucaklýyoruz. Kantar Kavþaðýnda yapýlacak olan DÝYARBEKÝR VE DÝYARBEKÝRLÝLERLE KUCAKLAÞMA MÝTÝNGÝNE siz aziz hemþerilerimizi davet etmekten onur duyuyoruz.

16 MIJDAR 2013 An de, Em Serokwezýrê xwe Recep Tayyip Erdoðan'ý Diyarbekýr dýezýmînýn. Hatýna we ya mîtînga bý navê "Diyarbekýr û hembêzkýrýna bý Diyarbekýrýyan ve" ku lý xeçerêya Kantarê wê pêk bê, wê me dýlxweþ û rûmettar býke.

Av. Aydýn Altaç

Parêzer Aydýn Altaç

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Tarih: 16 Kasým 2013 Yer. : Kantar Kavþaðý-Baðlar Saat : 12.00

Serokê Bajarê Diyarbekir'ê AK Parti DÎROK: 16 Mýjdar 2013 Cî: XEÇERÊYA KANTARÊ-Baðlar SAET: 12.00

15 11 013 gazete sayfaları  
15 11 013 gazete sayfaları  
Advertisement