Page 1

Sanat Tiyatrosu Izmir yolunda Van ve Hakkari Kilimi ABD'de sergilendi A

Ý

BD'de düzenlenen olan uluslararasý kültür festivalinde (Santa Fe Ýnternational Folk Art Market) bu yýl Van ve Hakkari yöresine ait kilimler de yer alýyor. Hakkari ve Van illeri; festivalde kilimleri, kilim tezgahlarý, þel u þepik ve kiras-fistanlarý ile tanýtýlýyor. 6’da

zmir'de yapýlacak olan organizasyona Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinden ilk defa bir ekibin davet edildiði belirten Bitlis Kültür ve Sanat Derneði Baþkan Yardýmcýsý Haydar Yýlmaz, arkadaþlarýnýn tamamen Bitlis için gönül vermiþ gençlerden oluþtuðunu söyledi. 5’te

Diyarbakýr'da olaylý gün PAZAR 15 TEMMUZ 2012

www.guneydoguolay.com

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr Valiliði'nin yasaklamasýna raðmen Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP), Ýstasyon meydanýnda miting yapma konusunda diretince olaylar çýktý.

D

iyarbakýr BDP Ýl Baþkanlýðý önünde toplanan Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve BDP'li vekiller ile belediye baþkanlarý ve parti yöneticileri yürüyüþe geçti. Ýzin verilmeyince bu kez araçlarýyla Ýstasyon meydanýna girmeye çalýþtýlar. Ancak polis alana yine sokmadý. Miting alanýna girmeye çalýþan gençlerde devreye girince polis bu kez zor kullandý. BDP'lilerle polis arasýnda çýkan arbedede, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve Belediye Baþkaný Osman Baydemir tazyikli sudan etkilendi. Bütün engellemelere raðmen Ýstasyon Meydaný'na giriþ yapan DTK Genel Baþkan Yardýmcýsý Aysel Tuðluk, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak ve BDP'li milletvekilleri ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in de aralarýnda bulunduðu kitleye polis sert müdahalede bulundu. Çýkan arbedede polisin sýktýðý tazyikli sudan etkilenen Selahattin Demirtaþ ve Osman Baydemir, grupla beraber panzerlere karþý yürüdü. Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan'ýn ise bacaðýna gaz bombasý isabet etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldýrýldýðý öðrenildi. 7’de

Polisin miting öncesi operasyonu D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Son süreçte terör örgütü üst yönetimi tarafýndan verilen talimatlar doðrultusunda, bölücü terör örgütü liderinin serbest býrakýlmasý ve terör örgütüne karþý devletin geri adým atmasýný temin etmek amacýyla metropoller baþta olmak üzere þehir merkezlerinde güvenlik güçleriyle vatandaþlarýmýza yönelik provokasyonlar oluþturularak kanlý eylemler yapýlmasý talimatlarý verilmiþtir. 8’de

Atýþ poligonu yoluna mayýnlý tuzak V

an Emniyet Müdürlüðü'ne ait atýþ poligonunda meydana gelen patlamanýn, uzaktan kumanda edilen bir mayýnýn infilak etmesi sonucu meydana geldiði, olayda yaralanan polis sayýsýnýn da 15'e yükseldiði bildirildi. 3’te

Akþam saatlerine doðru, Gevran caddesi 4. Akkoyunlu sokakta bulunan park halindeki araçlardan biri çýkan olaylar sýrasýnda aniden alev aldý.

PKK þantiye bastý H

akkari'nin Þemdinli ilçesine baðlý Beyyurdu köyündeki Arslandað Barajý'ný basan bir grup örgüt üyesi, iþçilere bir süre propaganda yaptýktan sonra 21 aracý ateþe verip kaçtý. 4’te


2

SAÐLIK

15 TEMMUZ 2012 PAZAR

Ramazanda nelere dikkat edilmeli? Ramazan ayýna on gün kala oruç tutacak olanlara saðlýklý ve sorunsuz bir Ramazan ayý geçirmek için alternatifler sundu. Orucunu tutacak olanlarýn yaþý, saðlýðý ve bünyesi önemli olduðunu belirten Doktor Diyetisyen Aydýn, "Ramazanda beslenme gerçekten çok önemli. Ramazanda beslenmeye gerçekten çok dikkat etmeliyiz. Öncelikle kimler oruç tutacak bundan baþlamak gerekir.

19

yaþ altý altýndaki çocuklarýn oruç tutmasýný sakýncalý buluyoruz. Yine gebe annelerin emzikli annelerin oruç tutmasýnda gerçekten bir takým sakýncalý durumlar ortaya çýkabiliyor. Bu sürece dikkat etmek gerekiyor. Bu dönem önemli bir dönem, çünkü gebe annelerin ve emziklilerin oruç tutmasý sakýncalýdýr. Yine aðýr sporcularýn çok yüksek düzeyde aktivite yapan kiþilerin oruç tutmasý sakýncalýdýr. Ayný zamanda kronik hastalýðý olanlarýn diyabet hastalarýnýn, þeker hastalarýnýn, bir takým sindirim problemleri olanlarýn, mide, gastrit þikâyetleri olan, safra kesesi hastalýklarý var olanlarýn kiþilerin de oruç tutmasý sakýncalýdýr. Psikolojik durumlarý çok iyi olmayanlarýn ve yaþlýlarýn da oruç tutmasýnda sakýnca olabilir".

ORUÇ TUTABÝLEN KÝÞÝLERÝN BELENMESÝNDE NASIL DÜZEN OLUÞTURMAK LAZIM? Oruç tutulmadan önce beslenme düzeni olmasý gerektiðini ifade eden diyetisyen Aydýn, "Normal düzende biz 4-6 öðün kadar sayýda besleniyoruz. Bir kahvaltýmýz bir öðlen yemeðimiz, bir akþam yemeðimiz var ve gün içerisinde atýþtýrma gibi ara öðünler yapýyoruz. Bu 6 öðün dediðimiz ara öðünlerle beraber öðün saatlerimiz 2 öðüne kadar düþüyor. Yani öðün sayýmýz çok azalýyor. Dolayýsýyla bu öðün sayýsýný bu iki ile býrakmamak ilk baþta dikkat etmemiz gereken nokta. Evet, sahura kalkacaðýz da sonra iftar geç saatte yaklaþýk 8 buçuk- 9 civarlarýnda bir iftar yemeði var. Ve sonrasýnda da ara öðünler þeklinde artý 1-2 ara öðün ilave etmek bu iþte ilk baþta bir çözüm olabilir".

PEKÝ, NASIL BESLENECEÐÝZ? Sahurdaki beslenmeye çok önem verilmesi gerektiðini ayrýca sahurda uzun süre tok tutacak gýdalara yönelmek gerektiðini söyleyerek þunlar söylendi; "Bunlar neler olabilir örneðin yumurta diyoruz. Yumurta gerçekten bizim tokluk süremizi gerçekten çok uzun tutan, protein açýsýndan zengin bir besindir. Yine beyaz peyniri, yumurta, süt sahurda olmazsa olmazlar olmalýdýr diyebiliriz. Protein gurubu açýsýndan kahvaltý aslýnda nasýl günün

ilk baþlangýcýnda önemli bir öðünü ise altýn deðerinde ise bizde ramazan ayýnda sahurda mutlaka sahura kalkýlmasýný ve özellikle kahvaltýlýkla bir sahur geçirilmesini tavsiye ediyoruz. Yine sahurda neler ilave edebiliriz. Ceviz, zeytin ilave edebiliriz. Yoðurt tüketilebilir, komposto içilebilir. Ciddi bir sývý açlýðýmýz oluyor. Almamýz gereken su miktarý daha fazla iki, iki buçuk litrelerde su tüketmemiz lazým. Gün içerisinde hiçbir þeklide sývý alamayacaðýz. Dolayýsýyla sývý içeriði fazla gýdalarý tercih edebiliriz sahurda. Aynen süt, ayran, çorba, kompostoda olduðu gibi ve bol yeþillik, domates her öðünde özellikle sahurun baþ tacý olmalý. Sahurda da tüketmeliyiz. Domates salatalýk çið sebzeleri tüketmeliyiz. Çünkü tokluk süresini uzatmakta gerçekten lif içeriði saðlamakta çok çok önemliler. Yine ramazanda çok sýk karþýlaþtýðýmýz bir sorun kabýzlýk konsipasyon dediðimiz bir durum çok sýk herkesin karþýlaþtýðý bir durumdur. Bu durumun giderilmesine adýna da yine domates biber salatalýk maydanoz gibi yeþilliklerin sahurda ve iftarda salata olarak bol bol tüketmek önemlidir. Bunun sonrasýnda sahurda böyle kahvaltýlýk yerine neler tercih edebiliyor Türk halkýmýz, genelde akþamdan kalan yemeði öncelikli yemek gibi, yâda bir börek yemek gibi. Kalkmadan geçirmek gibi, ya da akþam yatmadan on bir-on iki 'de yiyip yatmak gibi tabi bu açlýk süresini daha da uzatmakta, bunlarý istemiyoruz. Mutlaka sahura kalkýlsýn ve sahurda baþlangýçta kahvaltý olabilir ya da bir yulaf ezmesi, müsli, süt ve meyve, fýndýk, badem gibi bir karýþým olabilir. Bu þekilde bir sahur öðününün geçirilmesi tavsiye ediliyor.

ÝFTARDA NELERE DÝKKAT EDECEÐÝZ? Ramazan ayýný saðlýk geçirmek için dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yapan Aydýn, "Ýftarda bir kere öðünü bölelim. Ýftarda ilk önce bir çorba tüketilmeli. Çorbanýn sýcaklýðýna dikkat edelim çok sýcak veya çok soðuk besinler iftarda da gerçekten sakýncalýdýr. Özellikle þarküteri gýdalar, çok salçalý yemekler, çok tuzlu besinler, kýzartmalar, aðýr ve yaðlý gýdalarda uzun süre açlýktan sonra hem mide þikâyetlerini arttýrmaktadýr hem de kalp krizi

geçirme riskini arttýrmaktadýr. O açýdan iftarda beslenmemize zeytin veya hurmayla baþlatmak gerekmektedir ve suyla birlikte tüketilmeli ardýndan da ýlýk bir çorba ve bir dilim ekmek yenilebilir. Biz 15-20 dakika mutlaka mola diyoruz. Bu 15-20 dakikadan sonra bir ana yemek olarak tavuk ya da bir köfte gibi et yemeði olabilir. Yine et ve sebzeyi bir arada gösterebileceðimiz sebzeli bir yemek olabilir. Bunu kepekli bir makarna yada yine bir pirinç pilavý ile bir yardýmcý yemekle bütünleyebiliriz. Miktarlarý abartýlmayacak þekilde tüketilebilir. Ve yine bir zeytinyaðlý tüketebiliriz. Mutlaka bir cacýk diyoruz. Ýftarda hem sývý alýmýný saðlar hem de tokluðu saðlar. Özellikle yine cacýkla çorbada iftarýn vazgeçilmez gýdalarý arasýnda girmelidir". Aydýn, "Su mutlaka tüketilmeli Oruç tuttuðumuz günlerde iftarla beraber 1-2 bardak su yemek alýmýyla beraber ve yemek sonuna kadar 3-4 bardak su içebiliriz. Özellikle yemekle beraber gastriti olan reflüsü olanlarda þikâyeti artabilir. O yüzden iftarda yemek sýrasýnda 2 bardakta kalabilir ama iftardan yatana kadar bu dilimde 3-4 saatlik dilimde yaklaþýk olarak 1,5 litre su diy-

oruz. Bu ne kadardýr 5-6 bardak sudur. Yaklaþýk 7-8 bardak suyu iftarda yatana kadar tamamlamýþ oluyoruz. Geri kalanda ortalama 3-4 bardaktýr bunu da sahurda býrakmalýyýz. Kalktýðýmýz zaman alabiliriz. Yatmaya yakýn 1 bardak yine alýrsak ortalama 2,5 litre kadar sývý almýþ oluruz. Buda bizim günlük olarak almamýz gereken sývýya fayda göstermekte. Ayný zamanda yediðimiz gýdalarda su var. Sebzelerin meyvelerin yüzde doksan beþi su özellikle meyve tüketimine iftarda yemek yedikten 1-2 saat sonra meyve yiyerek veya yemekte çorba içerek cacýk tüketerek komposto içerek aslýnda sývý açýðýmýzý kapatmýþ oluyoruz. Ayrýca þeker hastasý deðilse bir kiþi elbette tatlýsýný yiyebilir ama yemeðin üzerine hemen önermiyoruz. Yemeði yedikten 1-2 saat sonra tüketelim. Tatlý seçimine de dikkat diyoruz. Hamurlu kýzartmalý tatlýlar yerine daha çok sütlü tatlýlar meyveli tatlýlar bisküvili tatlýlar gibi daha hafif tatlýlara yönelmek bu süreçte çok daha önemli. Meyvede þeker içerir bir sütlaç güllaç muhallebi yerine bazen meyve yoður gibi besinleri de tatlý olarak algýlayabiliriz."

RAMAZANDA NE KADAR PÝDE TÜKETÝLMELÝ? Ramazan ayýnda sofralarýn vazgeçilmezlerinde olan pidenin ne kadar tüketilmesi konusunda Aydýn, "Pide öneriyoruz elbette ama þeker hastalarýnýn tüketmesinde sakýncalar var pide tüketiminde miktar önemli. Belki de pide tüketimini haftada 1-2 gün kendinize ödül olarak verebilirsiniz. Her akþam pide yeme mecburiyetiniz yok. Pide çünkü sýcak olarak da tüketildiði zaman gerçekten çok hýzlý acýktýrmakta ve 1-2 dilimle kalmamakta dolayýsýyla bu aslýnda hem aðýr bir yemek yememize sebep olmakta hem de belki de ramazan süresince artý 3-4 kiloyla ramazaný bitirmenize sebep olabilir. O yüzden pide tüketimine dikkat. Bir pidenin yaklaþýk 8 de 1'i bir dilim ekmek deðerindedir. Dolayýsýyla siz bir pidenin 4 de 1'ini yiyerek bir öðününüz de tamamlayabilirsiniz. Bunu da sahurda deðil muhakkak yiyebilecekseniz iftarda öneriyorum. Çünkü sizi en azýndan sahurda daha kýsa sürede acýktýracak o yüzden sahurda tam buðday ekmeði çavdar ekmeði gibi daha çok lifli ekmekler diyebiliriz.

Klima kullanýrken dikkat! Ü

lke genelinde sýcaklýklarýn mevsim normallerinin üzerine çýkmasýyla birlikte klima kullanýmýnda da önemli derecede artýþ yaþandý. Klimalý ortamýn sýk sýk havalandýrýlmasý gerektiðinin altýný çizen Dr. Özýþýk, "Klimalý ortam çok soðutulmamalý ve sýk havalandýrýlmalýdýr. Ayrýca klimalarýn filtrelerinin de düzenli aralýklarla temizlenmesi gerekir. Klimalarýn nem oranlarýnýn 45-60 derece arasýnda tutulmasý tavsiye edilir. Sýcaklýk ayarý yaparken ýsý 6-7 derece birden düþürülmemeli ya da artýrýlmamalýdýr". Klima hastalýðý olarak da bilinen lejyoner hastalýðýnýn yaz aylarýnda çok fazla görüldüðünü belirten Dr. Özýþýk, "Hastalýðýn belirtileri halsizlik, kýrgýnlýk, þiddetli baþ aðrýsý, yaygýn kas aðrýlarý þeklinde kendini gösterir. Hastalýða neden olan bakteri büyük oteller ya da buna benzer kuruluþlarýn su sistemlerine doðal kaynaklardan bulaþabilir ve bu sistemler içerisinde bakým ve dezenfeksiyon koþullarýna uyulmadýðý takdirde üreyebilir. Su sisteminde üreyen bakteriler su borularý, banyo armatürleri gibi çeþitli ortamlarda üremeye devam eder. Suyun kullanýmý sýrasýnda oluþan aerosollerin solukla akciðere alýnmasý hastalýða neden olur. Kronik akciðer, karaciðer, kanser ve þeker hastalarý ile alkolizm ve yoðun sigara kullanýmý neticesi savunma sistemi zayýf olanlar lejyoner hastalýðýna yakalanmada risk grubundadýr".

Týrnak yemek saldýrganlýk göstergesidir

T

ýrnak yemenin güvensizlik belirtileri arasýnda kabul edildiðini ifade eden Keser, "Aile içinde aþýrý baskýlý ve otoriter bir eðitimin uygulanmasý, çocuðun sürekli azarlanarak eleþtirilmesi, kýskançlýk, yeterli ilgi ve sevgi görememe sýkýntý ve gerginlik baþlýca nedenlerdir. Anne baba geçimsizlikleri anne babanýn sýk sýk kavga etmesi ailedeki sorunlar çocuklarda týrnak yeme gibi davranýþlara neden olur. Bunun yaný sýra anne babanýn aþýrý kaygýlý olmasý çocuðu aþýrý derecede koruyup kollamasý ayrýca anne babanýn çocuklar arasýnda ayrým yapmasý çocuklar arasýnda kýskançlýða yol açar. Bu da dolaylý þekilde kendini týrnak yeme olarak gösterir. Ailede herhangi bir bireyin týrnak yeme davranýþý göstermesi doðal olarak çocuðun ilgisini çekecektir. Ayrýca týrnak yeme davranýþý olaylara baðlý olarak geliþebilmektedir. Çocuðu tedirgin eden herhangi bir olay veya çevrede onun için hoþnutsuzluk yaratacak herhangi bir durum bu davranýþý göstermesine yol açar." Bu alýþkanlýðýn en etkili tedavisin 3-4 yaþýnda týrnak yiyen çocuklarýn anne ve babalarý tarafýndan görmezden gelinmesi olduðunu aktaran Keser, "Çocuðu azarlamak, korkutmak, ceza vermek gibi zorlayýcý yöntemlerin uygulanmasý yararlý olmamaktadýr. Hatta kimi zaman daha aðýr duygusal problemlerin çýkmasýna neden olabilir. Küçük çocuklarýn kaygý korku verici televizyon filmlerini izlemeleri, kavgalý olaylarda bulunmalarý çocuðu heyecanlandýracaðý için sakýncalýdýr. Geceleri yatarken eldiven giydirilebilir.


Atýþ poligonu yoluna mayýnlý tuzak V

an Emniyet Müdürlüðü'ne ait atýþ poligonunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 15 polis memuru yaralandý. Van Emniyet Müdürlüðü'ne ait atýþ poligonunda meydana gelen patlamanýn, uzaktan kumanda edilen bir mayýnýn infilak etmesi sonucu meydana geldiði, olayda yaralanan polis sayýsýnýn da 12'ye yükseldiði bildirildi.Edinilen bilgiye göre, Van-Edremit karayolu üzerindeki Bakacak köyü yakýnlarýnda bulunan silah atýþ poligonuna giden polislerin araçtan indiði sýrada,

daha önce yol kenarýna yerleþtirildiði tahmin edilen uzaktan kumandalý bir mayýn patlatýldý. Patlamada 15 polis memuru yaralandý. Yaralýlardan 8'i Ýpekyolu Devlet Hastanesi'ne, 4'ü ise Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralý polis memurlarýndan saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtiliyor.Polisin olay bölgesinde ve çevrede geniþ çaplý operasyonlarý sürüyor. Þehrin giriþ ve çýkýþlarý da bütün araçlarýn didik didik arandýðý, kimlik kontrolü yapýldýðý belirtiliyor.

Bitlis’te rütbe töreni 15 TEMMUZ 2012 PAZAR

Bitlis Emniyet Müdürlüðü'nde görev yapan ve tayini çýkan personeller için rütbe töreni düzenlendi. Bitlis Polisevinde düzenlenen program, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý.

T

örende kýsa bir konuþma yapan Bitlis Valisi Nurettin Yýlmaz, Bitlis'te görev yapan silahlý kuvvetlerin görevlerini ifasý sýrasýnda her türlü desteði veren Bitlis halkýna teþekkür etti. Vali Yýlmaz Bitlis'in en huzurlu iller arasýnda yer aldýðýný belirterek, "Bu huzur ortamýnýn saðlanmasýnda Bitlis halkýnýn özverili davranýþlarý büyük rol oynuyor. Bu törende terfi eden arkadaþlarýmýz bizim için birer gurur kaynaðýdýr. Bu rütbeler ildeki geliþmelerin bir göstergesidir. Burada rütbe alan arkadaþlarýmýzý kutluyorum. Bitlis'teki silahlý kuvvelerimize hem yöneticiler olarak hem de halk olarak sonsuz güveniyoruz. Görev yaptýðýnýz yerde hizmet kalitesini yükseltmek en büyük önceliðiniz olmalýdýr. Burada görev yapan silahlý kuvvetlerimiz karþýsýndakine saygýsýný düþürmeden görevlerini layýkýyla yerine getiriyorlar. Burada silahlý kuvvetlerimiz sadece asli görevi olan asayiþi deðil, görev alanýnýn dýþýnda vatandaþlarýmýza yardýmcý oluyorlar. Biz görev yaparken, bizlere destek olan Bitlis halkýna sonsuz teþekkür ediyorum. Yeni rütbe alan arkadaþlarýmýza ve yeni görev yerlerine atananlara bundan sonraki meslek hayatlarýnda baþarýlar dilerim" dedi. Törende bir konuþma yapan Bitlis Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise, Türk Polis Teþkilatý olarak tarihsel birikimle vatandaþlara daha kaliteli bir güvenlik hizmeti vermeye ve her geçen gün artan bir ivme ile de bu hizmetin kalitesini yükseltmeyi kendilerine ilke edindiklerini ifade etti. Doðan konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Ýlimizde görev yapan 10 rütbeli personelimiz terfi ederek, bir üst rütbeye atanmaya hak kazanmýþ, 18 rütbeli personelimizde ilimizdeki görevini tamamlayarak baþka illere atanmýþtýr. Ýnsanlarýmýzýn üstlerini titrediði en önemli varlýðý, caný, namusu ve malýdýr. Bunlarý emanet ettiði kurumlarýn baþýnda Polis Teþkilatý gelmektedir. Bu nedenle teþkilat olarak ne kadar hassas ve ne kadar þerefli bir görevin sorumluluðunu taþýdýðýmýzýn bilincindeyiz. Bu onurlu görevin ifasýnda ne kadar zorluk çektiðimizin de farkýndayýz. Ancak þunu biliyoruz ki, böyle þerefli bir görevin ifasý karþýsýnda meþakkatin önemi yoktur. Burada terfi eden arkadaþlarýmýzýn üstün bir görev anlayýþý ve feragatle görevlerine devam edeceklerine olan inancým tamdýr. Atanan ve rütbe alan tüm arkadaþlarýmýza bundan sonraki görevlerinde baþarýlar dilerim." Konuþmalarýn ardýndan törende terfi alan personellere terfileri katýlan misafirler tarafýndan takýldý. Törene Bitlis Valisi Nurettin Yýlmaz'ýn yaný sýra, 6'ncý Mekanize Piyade Tugay Komutaný Tuðgeneral Haluk Yýldýzdan, Vali Yardýmcýlarý Süleyman Çelebi, Alp Eren Yýlmaz, Cumhuriyet Baþsavcýsý Metin Etil, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kenan Özgür katýldýlar.

Mardin'de 'Huzur 47 Operasyonu'

M

Silvan'daki yangýn korkuttu

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde tek katlý müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çýkan yangýn korkuya neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Feridun Mahallesi Diyarbakýr Caddesi üzerinde bulunan müstakil tek katlý bir evde, kimsenin olmadýðý sýrada yangýn çýktý. Ýtfaiye ekipleri kýsa sürede olay yerine gelerek yangýna müdahale ederek söndürdü. Çýkan yangýnda can kaybý yaþanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

ardin Emniyet Müdürlüðü, milli güvenlik ve kamu düzenini, genel ahlakýn veya baþkalarýnýn hak ve hürriyetinin korunmasý, iþlenen suçlarýn önlenmesi, taþýnmasý veya bulundurulmasý yasak olan her türlü silah, patlayýcý madde, eþyanýn tespiti, suç ve suçlularýn yakalanmasý amacýyla þehir merkezinde 'Huzur 47' operasyonu düzenledi. Þube müdürleri, emniyet amirleri, baþ komiser, komiser ve komiser yardýmcýsýnýn ile bay ve bayan polisin katýldýðý gece uygulamasýnda daha önce aranan 3 kiþi yakalandý. Mardin Emniyet Müdürü Derviþ Kara, vatandaþýn huzur ve güvenliði için böyle kapsamlý bir uygulama yaptýklarýný söyledi. Kara, "Ekiplerimiz 24 saat esasý ile vatandaþýmýzýn huzuru için görevleri baþýndadýr. Düzenlenen 'Huzur 47' adlý genel asayiþ ve yol uygulamasý ile 4 ayrý sabit yol arama noktasý ve 8 ayrý bölgede seyir halinde olmak üzere toplam 91 personelle denetlemeler yapýlmýþtýr. Denetlemeler neticesinde, 52 iþ yeri, 44 araç, 817 þahýs denetlenmiþ, yapýlan denetlemelerde bir iþ yerine içki ruhsatý olmadýðý için ve küçük yaþta çocuk çalýþtýrdýðýndan dolayý tutanak tutulmuþ, 3 aranan þahýs yakalanmýþ ve bir araca 34. maddeden iþlem yapýlarak trafikten men edilmiþtir" dedi.


4

HABER

15 TEMMUZ 2012 PAZAR

Akademisyenlerden doða yürüyüþü Hakkari Üniversitesi'nin yaz okulu kurslarýna katýlan akademisyenler, 4 mevsimin bir arada yaþandýðý 3 bin 500 rakýmda bulunan Berçelan Yaylasýna doða yürüyüþü düzenledi.

T

ürkiye'nin deðiþik üniversitelerinde doktora ve yüksek lisans yapan, yaz okulu kurslarý için 10 günlüðüne Hakkari' ye gelen yaklaþýk 200 akademisyen Hakkari ve Yüksekova ilçesindeki gezilerinin ardýndan bugün sabah saatlerinde Hakkari Üniversitesi yetkilileri ile birlikte þehirden 20 kilometre uzaklýkta bulunan Berçelan Yaylasýna doðru hareket ettiler. Sabah saatlerinde Çevre yolu üzerinde bulunan rektörlük binasý önünde bir araya gelen akademisyenler burada araçlarla Yeni Mahalle'ye, oradan da araçlardan inerek yaya olarak Berçelan Yaylasýna doðru yola çýktýlar. Doða yürüyüþü yaparak 3 bin 500 rakýmdaki Berçelan Yaylasýna çýkan akademisyenlerin, 4 mevsimin bir arada yaþandýðý bölgede piknik yaparak gezi düzenleyecekleri ve akþam saatlerinde tekrar þehre dönecekleri belirtildi.

Ak Parti Van'da Aras seçildi

A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Van Ýl Baþkaný Abdullah Aras, oy kullanan 499 delegeden 348'inin oyunu alarak tekrar baþkan seçildi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýldýðý AK Parti Van Ýl Baþkanlýðý 4. Olaðan Genel Kongresi tamamlandý. Van Atatürk Þehir Stadyumu'nda yapýlan kongreye, 648 delegeden 499'u katýldý. Mevcut Ýl Baþkaný Abdullah Aras ile Naif Þabu'nun hazýrladýklarý iki liste halinde girilen seçimlerden Aras, 348 ve Þabu ise 148 oy aldý. 3 oyun geçersiz sayýldýðý seçimlerin sonunda Aras, tekrar AK Parti Van Ýl Baþkaný oldu.

PKK þantiye bastý Hakkari'nin Þemdinli ilçesine baðlý Beyyurdu köyündeki Arslandað Barajý'ný basan bir grup örgüt üyesi, iþçilere bir süre propaganda yaptýktan sonra 21 aracý ateþe verip kaçtý.

Sünnet olan çocuklara bisiklet Ö

nceki gece saat 22.30 sýralarýnda hidroelektrik ve sulama barajý olarak inþa edilen Arslandað Barajý bölgesine gelen PKK üyeleri, iþçileri bir araya topladý. Uzun süre propaganda yapan silahlý grup, saat 02.00 sularýnda ilk belirlemelere göre 21 aracý yaktýktan sonra kaçtý. Ýþçiler korkudan bir süre bulunduklarý yerden çýkamazken, müdahale edilmeyen araçlar sabaha kadar yanarak kendiliðinden söndü. Baskýnýn duyulmasý üzerine olay yerine özel güvenlik birliði sevk edilirken, bölgeye bu sabah saat 10.00'a kadar giriþ çýkýþlar yasaklandý. Yapýlan inceleme ve araþtýrmalarýn ardýndan bölgeye giriþ ve çýkýþlara izin verildi. Bu arada adýný vermek istemeyen bir baraj çalýþaný, "Önceki akþam saatlerinde silahlý bir grup tarafýndan þantiyeye baskýn düzenlendi. Hepimizi koðuþa topladýlar. Herkesin cep telefonlarýný aldýlar. Daha sonra birkaç saat örgüt propagandasý yapan PKK'lýlar, bütün araçlarý ateþe vererek gitti. Sabaha kadar yatamadýk ve çok korktuk" diye konuþtu.

B

itlis Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen ve geleneksel hale gelen þölene katýlarak sünnet olan 325 çocuða bisiklet hediye edildi. Ak Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz'ün sponsor olduðu bisikletler Bitlis'e ulaþýrken sünnet olan çocuklara daðýtýlmaya baþlandý. Bisikletler için Milletvekili Vedat Demiröz'e teþekkür eden Bitlis Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn, "Geçen sene düzenlediðimiz 3'ncü geleneksel sünnet þöleninde çocuklarýmýza bisiklet vermiþtik. Bu sene yine çocuklarýmýzý unutmadýk. Hediye olarak Milletvekilimiz Demiröz'ün sponsorluðunda 325 çocuðumuza bisikletlerin daðýtýmýna baþlandý. Ýnþallah seneye 500 çocuðumuzu sünnet ettiririz, onlara da hediyelerini veririz" dedi.

15 TEMMUZ 2012 PAZAR YIL: 11 SAYI: 3971 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý Ýþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A. Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Siverekliler Fýrat'a akýn etti Þ

anlýurfa'nýn Siverek ilçesinde hava sýcaklýðýnýn 49 dereceyi bulmasý ile birlikte vatandaþlar serinlemek için Fýrat Nehri'ne akýn etti. Havalarýn sýcak olmasý ve hafta sonu nedeniyle Siverek'e 42 kilometre uzaklýkta bulunan Fýrat Nehri'ne akýn eden vatandaþlar, hafta sonunu daha iyi deðerlendirmek için Fýrat Nehri'nin kýyýlarýnda hem piknik yaptý hem de suda bol bol serinledi. Hafta içi çalýþtýklarýný ve hafta sonlarý da stres atmak için Fýrat'a geldiklerini belirten vatandaþlar, ilçeye 42 kilometre uzaktaki nehre motosikletlerle tehlikeli bir þekilde geldiklerini belirttiler. Nehre gelenler, Fýrat Nehri tehlikeli olduðu için korku içerisinde yüzdüklerini de ifade ettiler.

Van'da içme suyu sýkýntýsý V

an'da uzun süredir sularý akmayan mahalleliler bir araya gelerek yaþadýklarý duruma tepki gösterdiler. Altýntepe Mahallesi 1.2.3. Sokak'ta ikamet eden vatandaþlar akmayan sularý yüzünden yetkililere tepki gösterdi. Bir grup vatandaþ, ellerine bidonlarý alarak toplanýp akmayan su yüzden yetkililere seslendiler. Vatandaþlar, yýllardýr bu mahallede kaldýklarýný, her yýl bu zamanda su sýkýntýsý çektiklerini söylediler. Sularýnýn kesilerek briket imalatçýlarýna verildiðini iddia eden mahalle sakinleri, ''Yetkilere giderek sorunumuz anlattýk. Onlarda haftada 2 kez tankerle su gönderiyor. Her eve ancak birer sürahi su düþüyor. O suyla banyo mu yapacaðýz, çamaþýr bulaþýk mý yýkayacaðýz, ihtiyaç mý gidereceðiz. Ramazan yaklaþtý, biz bu susuzlukla ne yapacaðýz. Biz ihtiyaçlarýmýzý diðer mahalledeki akrabalarýmýzýn yanýnda gideriyoruz. Yetkililer bize bir an önce el uzatsýn'' dediler.


HABER

15 TEMMUZ 2012 PAZAR

5

Sanat Tiyatrosu Izmir yolunda Bitlis Kültür ve Sanat Derneði'ne baðlý Bitlis Sanat Tiyatrosu ekibi, Ýzmir'in Dikili Beldesinde gerçekleþtirilecek olan 6'ýncý Türkiye Tiyatro Buluþmasýna katýlmak üzere dün yola çýktý.

Ý

zmir'de yapýlacak olan organizasyona Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinden ilk defa bir ekibin davet edildiði belirten Bitlis Kültür ve Sanat Derneði Baþkan Yardýmcýsý Haydar Yýlmaz, arkadaþlarýnýn tamamen Bitlis için gönül vermiþ gençlerden oluþtuðunu söyledi. Yýlmaz, "Bugün bu yürekli gençlerimizi memleketlerine ve sanatlarýna olan sevdalarýyla bir yolculuða uðurluyoruz. Gönül isterdi ki baþarýlý ekibimizi ilimizi temsilen katýlacaðý bu etkinliðe sorunsuz ve sýkýntýsýz gönderebilseydik. Ama üzülerek söylemek zorundayým ki sanat aþkýyla gerçekleþtirdiði faaliyetlerde ilini kültür-sanat dalýnda en güzel yerlere taþýmayý hedef alan ve yüreklerini ortaya koyarak bir þeyler yapmaya çalýþan bu topluluðun kendi kaderleri ile baþ baþa býrakýlmasý reva görülmüþtür. Biz burada Bitlis'i temsilen katýlýmý saðlanan gelmiþ geçmiþ bütün etkinlikler arasýnda, kýt imkânlarla ve Allaha emanet olarak bir etkinliðe katýlma çabasýný sarf ederek

bir ilke daha imza atmýþ olacaðýz" þeklinde konuþtu. Yýlmaz açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Bizi bu zor durumda býrakarak faaliyetlerimizde yanýmýzda olma gayretinde bulunmayan herkese þunu özelikle belirtmek istiyorum, bu çocuklar yolda aç kalýrsa ya da geri dönüþ için imkan bulamayýp orada maðdur kalýrlarsa kesinlikle bizim ayýbýmýz olmayacaktýr. Dernek olarak önemle vurguluyoruz; birçok yerli basýnýn yakýndan takip edeceði bu etkinlikte bizler yüreðimizle, memleket sevdamýzla, inadýna sanat diyerek Bitlis için orada olacaðýz. Ekibimizin elde olmayan sebeplerden dolayý, ulusal basýn ve medya gündemine maðdur durumda çýkacak olan herhangi bir haber olasýlýðýndan dolayý tüm halkýmýzdan özür diliyorum. Böylesi bir durumda Allah'a emanet çýktýðýmýz bu yolculukta dahi yanýmýzda olan deðerli büyüðümüz M. Zeki Peker'e yürekten teþekkür ediyoruz" dedi.

Adaylar noter huzurunda kura ile belirlenecek Þ

anlýurfa'da havanýn sýcak olmasýný fýrsat bilen vatandaþlar, hafta sonunda Balýklýgöl'e akýn ettiler. Þanlýurfa'da sýcaklýklarýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaþlarý bunaltýrken, sýcaklardan korunmaya çalýþan vatandaþlar gölgelik alanlara akýn ediyor. Özellikle yaþlýlar Balýklýgöl'deki parklarda aðaçlarýn altýnda dinlenerek yorgunluk atmaya çalýþýrken, aileler de çocuklarýyla birlikte Halilürrahman ve Aynzeliha Gölü'ndeki balýklara yem atýp, tarihi alanda gezmeyi tercih ediyor. Þanlýurfalýlar, sýcaklýðýn 47 dereceyi bulduðunu belirterek, "Türkiye'nin en sýcak ilinde yaþýyoruz. Bunaltýcý sýcaklardan kurtulmak için ailece Balýklýgöl'e geldik. Bir haftanýn yorgunluðunu bu güzel mekanda geçirerek gidermeye çalýþýyoruz. Aðaçlarýn altýnda oturarak temiz havayý teneffüs etmenin mutluluðunu yaþýyoruz" dediler.

Kýzýltepe'de sýcaklar bunaltýyor M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde son yýllarýn en sýcak günleri yaþanýyor. Dýþarý çýkmak zorunda kalanlar serinlemek için gölgelik yer ararken, günü evde geçirmek isteyen vatandaþlar ise klimalar önünde serinlemeye çalýþýyor. Kýzýltepe'de sýcaktan bunalanlar park ve piknik alanlarýnda serinlemeye çalýþýrken çocuklar ise kendilerini havuzlara atýyor. Havuz iþletmecisi Ümran Kýlýç, "Bu sene geçen yýllara göre çok sýcak. Kýzýltepe günün en sýcak günlerini yaþýyor diyebilirim. Bu açýdan benim iþlettiðim havuza yüzmeye ve serinlemeye gelenler akýn ediyor. Ýkinci bir havuz açmayý düþünüyoruz. Dün burada dereceye baktýðýmýza 40-42 görüldü" dedi.

Vatandaþlar Balýklýgöl'e akýn etti

Þ

anlýurfa'da havanýn sýcak olmasýný fýrsat bilen vatandaþlar, hafta sonunda Balýklýgöl'e akýn ettiler. Þanlýurfa'da sýcaklýklarýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaþlarý bunaltýrken, sýcaklardan korunmaya çalýþan vatandaþlar gölgelik alanlara akýn ediyor. Özellikle yaþlýlar Balýklýgöl'deki parklarda aðaçlarýn altýnda dinlenerek yorgunluk atmaya çalýþýrken, aileler de çocuklarýyla birlikte Halilürrahman ve Aynzeliha Gölü'ndeki balýklara yem atýp, tarihi alanda gezmeyi tercih ediyor. Þanlýurfalýlar, sýcaklýðýn 47 dereceyi bulduðunu belirterek, "Türkiye'nin en sýcak ilinde yaþýyoruz. Bunaltýcý sýcaklardan kurtulmak için ailece Balýklýgöl'e geldik. Bir haftanýn yorgunluðunu bu güzel mekanda geçirerek gidermeye çalýþýyoruz. Aðaçlarýn altýnda oturarak temiz havayý teneffüs etmenin mutluluðunu yaþýyoruz" dediler.

Mardin SGK Müdürü Niðde'ye atandý M

ardin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Adil Demir, Niðde SGK Ýl Müdürlüðü görevine atandý. Mardin SGK Ýl Müdürlüðü'nde düzenlenen veda etkinliðine Ýl ve ilçe þube müdürleri ile Demir'in mesai arkadaþlarý katýldý. Mardin'in unutamayacaðýný dile getiren Demir, duygulu anlar yaþadý. Demir, "Her görev günü iþe ilk gördüðüm günün heyecanýný taþýdým. Vatandaþa hizmetin sorumluluðunu hiçbir zaman unutmadým. Veda yemeðini düzenleyen ve katýlan mesai arkadaþlarýma teþekkür ederim" dedi. Demir daha sonra arkadaþlarýyla vedalaþtý.


6

15 TEMMUZ 2012 PAZAR

EKONOMÝ

Van ve Hakkari Kilimi ABD'de sergilendi Van Belediyesi'ne baðlý Mavikent AÞ bünyesindeki kilim atölyelerinde üretilen kilimler, ABD'deki uluslararasý festivalde sergileniyor.

A

BD'de düzenlenen olan uluslararasý kültür festivalinde (Santa Fe Ýnternational Folk Art Market) bu yýl Van ve Hakkari yöresine ait kilimler de yer alýyor. Hakkari ve Van illeri; festivalde kilimleri, kilim tezgahlarý, þel u þepik ve kiras-fistanlarý ile tanýtýlýyor. Konu ile ilgili bilgi veren Van Belediyesi Kilim Atölyesi Yöneticisi Enver Özkahraman, gösterilen ilgiden memnun kaldýklarýný belirtti. Özkahraman, "Festivalde kilimlerimizi sergiliyoruz. Önceki gün kilim dokuma ile ilgili bir sunum yaptýk. Serginin ardýndan bir panel yapýldý ve burada Hakkari ve Van kültürü ile ilgili soru yaðmuruna tutulduk. Kültürümüze olan ilgiden memnunuz. Beraberimde gelen kýzlarýmýz da panele Hakkari ve Van yöresine ait kýyafetlerle katýldý" dedi. Panelin ardýndan Özkahraman ve tanýtýmda görevli kýzlar, yöresel kýyafetleri ile Broadway Eðlence Merkezi'ne geçti. "Þahmeran" tiþörtlü Hakkarili ve Vanlý kýzlar, Mickey Mouse palyaçolarý ile objektiflere poz verdi.

SANKO'nun ihracat baþarýsý S

anko Dýþ Ticaret A.Þ., Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nce (TÝM) gerçekleþtirilen '2011 Türkiye'nin Ýlk 1000 Ýhracatçý Firmasý' araþtýrmasýnda 33. sýrada yer aldý. Sanko Holding'in ambalaj sektöründeki þirketi Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ. ise, 415. oldu. TÝM verilerine göre, 2011 yýlýnda yüzde 76.14 oranýnda artýrarak 353 milyon 618 bin 711 dolarlýk ihracat gerçekleþtiren Sanko Dýþ Ticaret A.Þ., listede 21 sýra atlayarak 33. sýraya yükseldi. Listede 415. sýrayý alan Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ. ise 2011 yýlýnda 41 milyon 552 bin 112 dolarlýk ihracat gerçekleþtirdi. Sektörel Sermaye Dýþ Þirketleri arasýnda Türkiye genelinde 7. olan Sanko Dýþ Ticaret A.Þ., '2011'de Ýlk 100'ün Ýhracatýný En Çok Artýran Oyuncularý' listesinde ise 8. sýrayý aldý. Bu arada, Sanko Holding bünyesindeki þirketler 2011 yýlýnda 103 ülkeye ihracat yapma baþarýsýný gösterdi.

Van’da ete zam yok Van'da, yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle vatandaþlarý hazýrlýklarýný sürdürürken, Van Kasaplar Odasý Baþkaný Nayif Süer, Ramazan ayý içinde ete zam yapýlamayacaðýný belirtti.

K

ýrmýzýn et fiyatlarýnýn geçen yýldan daha ucuz olduðunu belirten kasaplar, Ramazan ayý içinde de zammýn gündemde olmadýðýný söylediler. Van Kasaplar Odasý Baþkaný Nayif Süer ise, Ramazan ayý içinde ete zam yapýlamayacaðýný belirterek, "Birkaç kasaptan zam talebi geldi ancak geri çevirdik. Zam talebinin azýnlýðý deðil çoðunluðu kapsamalý. Çoðunluk zam talebinde bulunursa o zaman deðerlendiririz. Ama þu anda gündemimizde zam yok. Vatandaþlarýmýz Ramazan ayýný zamsýz geçireceklerini inanýyorum" þeklinde konuþtu. Vatandaþlarýn Ramazanda sofralarýnda kýrmýzý et eksik olmamasý için zam yapýlmayý düþünülmediðini belirten Baþkan Kazým Kara, ayrýca et fiyatlarýnýn ise geçen yýla oranla daha ucuz olduðunu söyledi. Kara, "Geçen yýl et kilosu bu yýldan daha fazlaydý. Bu yýl et fiyatý daha da ucuz. Vatandaþlarýmýz Ramazan ayýnda kýrmýzý eti sofralarýnda görsünler diye zam yapýlmadý. Ayrýca gündemde de zam yok. Bir kilogram dana kemikli 18, kemiksiz 22, kuzu eti kemikli 20 kemiksiz de 23 TL'dir. Fiyatlar geçen yýldan da daha ucuz" dedi. Hayvan satýcýsý Yakup Keskin de, canlý hayvan fiy-

atýnda yüzde 25 oranýnda ucuzlama olduðunu belirterek, "Geçen yýl küçükbaþ hayvan fiyatý 400500 TL iken, bu yýl ise 300 TL civarýndadýr. Aslýnca daha da ucuz olabilir, ama yaþanan kuraklýk nedeniyle saman bulmakta zorlanýyoruz. Saman fiyatlarý yükselince tabii ki bu hayvan maliyetini de arttýrdý. Durum böyle olunca da fiyatlar yüksek kaldý" ifadesini kullandý.


GÜNCEL

15 TEMMUZ 2012 PAZAR

7

Diyarbakýr'da olaylý gün Diyarbakýr Valiliði'nin yasaklamasýna raðmen Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafýndan Ýstasyon meydanýnda kutlanma isteðinde diretme olunca olaylar çýktý.

D

iyarbakýr BDP Ýl Baþkanlýðý önünde toplanan Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve BDP'li vekiller ile belediye baþkanlarý ve parti yöneticileri yürüyüþe geçti. Ýzin verilmeyince bu kez araçlarýyla Ýstasyon meydanýna girmeye çalýþtýlar. Ancak polis alana yine sokmadý. Miting alanýna girmeye çalýþan gençlerde devreye girince polis bu kez zor kullandý. BDP'lilerle polis arasýnda çýkan arbedede, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve Belediye Baþkaný Osman Baydemir tazyikli sudan etkilendi. Bütün engellemelere raðmen Ýstasyon Meydaný'na giriþ yapan DTK Genel Baþkan Yardýmcýsý Aysel Tuðluk, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak ve BDP'li milletvekilleri ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in de aralarýnda bulunduðu kitleye polis sert müdahalede bulundu. Çýkan arbedede polisin sýktýðý tazyikli sudan etkilenen Selahattin Demirtaþ ve Osman Baydemir, grupla beraber panzerlere karþý yürüdü. Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan'ýn ise bacaðýna gaz bombasý isabet etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldýrýldýðý öðrenildi. Gevran caddesi, Ýstasyon caddesi ve Ekinciler caddesinde polislerle göstericiler arasýnda arbede yaþandý. Saat 15.00 gibi baþlayan olaylar akþam saatlerine kadar devam etti. Miting nedeniyle Diyarbakýr'a çevre illerden çok sayýda çevik kuvvet polisi takviye olarak

geldi. Olaylar özellikle Ekinciler ve Gevran caddesinde yoðunlaþtý. Polis daðýlmamakta ýsrar eden göstericilere gaz bombasý ve tazyikli su sýktý. Göstericilerde panzerlere ve polis araçlarýna kaldýrýmdan söktükleri taþlarla saldýrdý. Çok sayýda gösterici gözaltýna alýnýrken, polislerden bazýlarý atýlan taþlardan yaralandý. Polisin Büyükþehir Belediyesi Otoparkýnýn bulunduðu pasaja da gaz bombasý atmasý kahvehanede oturanlarý etkiledi. Çevredeki vatandaþlar polise bu durumdan dolayý tepki gösterdi. Akþam saatlerine doðru, Gevran caddesi 4. Akkoyunlu sokakta bulunan park halindeki araçlardan biri çýkan olaylar sýrasýnda aniden alev aldý. Olaylar devam ederken caddede birden trafik týkandý. Göstericiler yolu çöp konyteynýrlarý ile trafiðe kap-

attý. Arada kalan polis aracý TOMA göstericiler tarafýndan uzun süren taþlandý. Olay üzerine takviye gelen polis ekipleri yolu trafiðe açarken, TOMA'daki polislerde rahat nefes aldý. Polisler arbede de gaz bombasý sýkarken bazen mermileri adeta tekledi ve polislerin önüne

Polis panzerine saldýrdýlar

Kapatýlan yolu polis açtý

Gözaltýna alýnanlar oldu

Polis tazyikli su sýktý

düþtü. Bu sýrada Koþuyolu Caddesi'ni trafiðe kapatan bazý göstericiler, lastik yaktý. Sloganlar eþliðinde eylem yapan grup, panzerlerin tazyikli suyla yaptýðý müdahalenin ardýndan ara sokaklara kaçtý. Aziz FÝDANCI


8

HABER

15 TEMMUZ 2012 CUMA

Diyarbakýr'da miting önlemi Diyarbakýr Valiliði'nin yasaklamasýna raðmen Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafýndan yapýlmak istenilen izinsiz miting nedeniyle il giriþ ve çýkýþlarý ile kent genelinde geniþ güvenlik önlemleri alýndý.

B

DP'nin yapmak istediði 'Özgürlük için demokratik direniþ' mitinginin Silvan saldýrýsý ve sözde demokratik özerkliðin ilan ediliþinin yýl dönümü olmasý nedeniyle Diyarbakýr Valiliði tarafýndan izin verilmedi. Diyarbakýr Valiliði'nin yasaklamasýna raðmen BDP'nin miting düzenlemek istemesi tansiyonun yükselmesine neden oldu. BDP'nin yasaklamaya raðmen mitingi yapmak istemesi nedeniyle sabah saatlerinden itibaren þehrin giriþ ve çýkýþlarý ile il genelinde geniþ güvenlik önlemleri alýnarak, araç ve vatandaþlar üzerinde arama yapýldý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü izinsiz mitinge engel olmak için seferber oldu. Ýstanbul ve Ankara baþta olmak üzere Muþ, Bingöl, Siirt, Batman, Hatay, Malatya, Elazýð, Mardin, Þanlýurfa, Erzurum ve Erzincan illerinden Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne bin polis ile çok sayýda zýrhlý araç takviyesi gönderildi. Takviye gelen polis ekipleri ile birlikte yaklaþýk 6 bin polisin izinsiz mitingi önlemek için görevlendirildiði belirtildi.

KEPENKLER AÇILMADI

BDP tarafýndan yapýlmasý planlanan izinsiz miting nedeniyle þehrin genelinde esnaf kepenk açmadý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü verilerine göre Baðlar ilçesinde yüzde 90, Sur ilçesinde yüzde 80, Kayapýnar ilçesinde yüzde 70 ve Yeniþehir ilçesinde ise yüzde 40 oranýnda esnafýn kepenk kapattýðý bildirildi. Öte yandan, Diyarbakýr'daki belediye baþkanlýklarý tarafýndan Surdibi, Daðkapý, Ulu Camii ve Batýkent boþ arazide kurulmak istenilen ve il dýþýndan izinsiz mitinge gelecek vatandaþlara konaklama saðlayacak Ramazan çadýrlarýna izin verilmedi. Belediyelerin Ramazan ayý öncesinde kurmayý düþündüðü çadýrlarýn il dýþýndan gelecek BDP'lilere konaklama saðlayacaðý ihtimali üzerine polis ekipleri çadýr kurulmasýna müsaade etmedi. Ýzinsiz miting nedeniyle belediyelerin de çöp toplamadýðý gözlendi. Þehir genelinde geniþ güvenlik önlemi alan zýrhlý polis ekipleri, toplanmalara izin vermemek için sürekli olarak ring halinde devriye atýyor. Ara sokaklar ve caddelerde gezen ekipler, toplanmalara izin vermiyor.

Polisin miting öncesi operasyonu Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen operasyonda, izin verilmemesine raðmen Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) yapacaðýný duyurduðu mitingde kullanýlacaðý düþünülen çok sayýda silah ve mühimmat ele geçirildi.

D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Son süreçte terör örgütü üst yönetimi tarafýndan verilen talimatlar doðrultusunda, bölücü terör örgütü liderinin serbest býrakýlmasý ve terör örgütüne karþý devletin geri adým atmasýný temin etmek amacýyla metropoller baþta olmak üzere þehir merkezlerinde güvenlik güçleriyle vatandaþlarýmýza yönelik provokasyonlar oluþturularak kanlý eylemler yapýlmasý talimatlarý verilmiþtir. Bu amaçla, terör örgütü adýna kýrsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarý tarafýndan kýrsal alan iþbirlikçileri ve silah kaçakçýlarý vasýtasýyla þehir merkezlerine silah ve mühimmat gönderilmeye çalýþýldýðý, 11.06.2012 tarihinde iþbirlikçiler tarafýndan il merkezine girmek üzereyken güvenlik güçlerince lav silahý, otomatik silah ve mühimmatlar yakalandýðý bilinmektedir. 14 Temmuz 2012 Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan ve Valiliðimizce gerekçeleri açýkça ifade edilerek izin verilmeyen miting esnasýnda/sonrasýnda, tüm toplum kesimlerini

ve sivil halký karþý karþýya getirmek amacýyla güvenlik güçleri ve vatandaþlarýmýza ayrým gözetilmeksizin sözde ÖSB (Öz Savunma Birlikleri) mensuplarý tarafýndan topluluðun üzerine ateþ açýlmak suretiyle düzenlenmesi planlanan terör eylemlerinde kullanýlmak üzere iþbirlikçiler aracýlýðýyla ilimiz merkezine gönderildiði tespit edilen ve Diyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðümüzün ilgili þubelerinin koordinasyonunda gerçekleþtirilen baþarýlý operasyonda 6 adet muhtelif tabanca, 8 adet þarjör, sýrt çantasýnýn içinde 1 adet kaleþnikof marka silah, 3 adet þarjör, 2 adet susturucu ve 1 adet dürbün, dürbünün silaha baðlanmasý amacýyla kullanýlan silah aparatlarý, 3 adet otomatik av tüfeði, 79 adet kaleþnikof fiþeði, 439 adet tabanca fiþeði güvenlik güçlerinin yaptýðý çalýþmalar neticesinde ele geçirilmiþtir" denildi. Konu ile ilgili soruþturmanýn ilgili makamlarca devam ettirildiði kaydedilen açýklamada, "Ayrýca ilgili mevzuatlar çerçevesinde; alýnan bilgiler ve gelen istihbaratlar çerçevesinde anýlan mitinge

izin verilmemiþtir. Söz konusu izin vermeme anýndan baþlayarak bu konuda yapýlan açýklamalar ve yapýlan deðerlendirmeler dahi konunun ne kadar mecrasýnýn dýþarýsýna çýkarýlacaðý ve yanlýþ niyetleri açýkça ortaya koymaktadýr. Tüm bu geliþmelerin; gerek terör olaylarýna karþý son zamanlarda yükselen toplumsal hassasiyet ve gerekse vatandaþlarýmýzýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda tüm toplum katmanlarýnda oluþan olumlu bakýþ ve çözüm arayýþlarýný ortadan kaldýrabilecek tahrik edici, insanlarýmýzý birbirine düþüren toplumda husumet duygularýný ortaya çýkaracak nitelikte olduðu açýktýr. Vatandaþlarýmýzýn yapýlmak istenen bu tür kanunsuz-izinsiz eylemlere itibar etmeyeceklerine ve saðduyulu davranarak, bu gibi ortamlardan ve içine çekilmek istenen olumsuz olaylardan uzak duracaklarýna olan inancýmýzý ve vatandaþlarýmýzýn huzur ve güvenliði için her türlü ek kuvvet dahil tedbirlerin alýndýðýný belirtmek istiyorum" ifadeleri yer aldý.

Nefret biriktirilmiþ bir iddianame Þýrnak'ta oturma eylemi B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) ve Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Diyarbakýr'da yapmayý planladýðý miting için Þýrnak'ýn Silopi ilçesinden yola çýkan BDP'lilere izin verilmedi. BOTAÞ askeri kontrol noktasýnda durdurulan araçlar ilçe merkezine geri gönderildi. BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn vatandaþlarý Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný'nda düzenlenmesi planlanan fakat Diyarbakýr Valiliði'nce yasaklanan 'Özgürlük Ýçin Demokratik Direniþ' mitingine çaðýrmasý üzerine bu sabah BDP Silopi ilçe binasý önünde çok sayýda vatandaþ toplandý. Kadýnlarýn çoðunlukta olduðu kalabalýk grup konvoy halinde araçlarla Diyarbakýr'a doðru yola çýktý. Silopi ilçesine 5 kilometre uzaklýkta bulunan BOTAÞ askeri kontrol noktasýnda durdurulan gruba izin verilmeyince konvoy ilçe merkezine geri döndü. Yoðun güvenlik önleri altýnda BDP ilçe binasý önünde bir açýklamada bulunan BDP Silopi Ýlçe Baþkaný Mutalip Sakman, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan genelge ile insanlarýn þehirlerden çýkmalarýný yasaklanmasýný nefretle kýnadýklarýný söyledi. Açýklamanýn ardýndan grup oturma eylemi yaptýktan sonra sloganlar atarak daðýldý.

Nusaybin'de kepenkler kapalý D

iyarbakýr'da, valilik tarafýndan yasaklanan miting için Mardin'in Nusaybin ilçesinde kepenkler açýlmazken, polis ilçede geniþ güvenlik önlemi aldý. Yasaklanan mitinge raðmen, miting için Barýþ ve Demokrasi Partisi Nusaybin Ýlçe Binasý, Mitanni Kültür Merkezi, Kanarya Bulvarý ve Þirin Bulvarý'nda toplanan gruplar araçlarla Diyarbakýr'a doðru yola çýktý. Ýlçede fýrýn ve eczaneler haricinde esnaf kepenk açmadý. Ýlçe giriþ ve çýkýþlarýnda kontrollerini arttýran polis ekipleri, kamu kurum ve kuruluþ binalarý önünde de nöbetçi sayýsýný artýrdý.

S

ilivri Cezaevi'nden tahliye edilen Prof. Dr. Büþra Ersanlý, "9 aydýr bekliyorum bu davayý ve bildiðiniz gibi çok uzun bir iddianame. Mantýðýný anlayamadýðýmýz, bizlere karþý çok fazla nefret biriktirmiþ olan bir iddianameyle karþý karþýya kaldýk" dedi. KCK'ya yönelik soruþturma kapsamýnda 9 aydýr cezaevinde tutuklu bulunan Prof. Dr. Büþra Ersanlý, tahliye edildi. Saat 22.30 sýralarýnda cezaevinden çýkýþ yapan Ersanlý, burada ailesi, yakýnlarý ve sevenleri tarafýndan karþýlandý. Gazetecilerin yoðun ilgisiyle karþýlaþan Ersanlý, "Çok teþekkür ediyorum. 9 aydýr bekliyorum bu davayý ve bildiðiniz gibi çok uzun bir iddianame. Mantýðýný anlayamadýðýmýz, bizlere karþý çok fazla nefret biriktirmiþ olan bir iddianameyle karþý karþýya kaldýk. Onu çözümlemekte zorluk çektik. Bildiðiniz gibi bu davadan yargýlanan insanlarýn büyük bir bölümü BDP'li ve arkadaþlarýmýzý geride býraktýðýmýz için üzgünüm. Tabii ki kendimiz tahliye olduðumuz için sevindik ama arkadaþlarýmýz geri kaldý" diye konuþtu. Ersanlý, bir gazetecinin 'Mahkemede Kürtçe savunma krizi yaþandý bu konuda neler söyleyeceksiniz?' sorusuna, "Ana dilde eðitim ve ana dilde savunma da, çok umut ediyorum ki yakýn bir

gelecekte Türkiye'de gerçekleþecek. Çünkü bu hem bireysel anlamda, hem kolektif anlamda en büyük güvenlik yolu. Ana dilde eðitim ve ana dilde rahatça kendini ifade etmek, o dili iyi

öðrenmek, Türkiye'de en büyük güvenlik garantisidir" diye yanýt verdi. Ersanlý, daha sonra kendisini bekleyen yakýnlarý ile birlikte bir otomobile binerek buradan ayrýldý.


POLÝTÝKA

15 TEMMUZ 2012 PAZAR

9

TSE Baþkaný Bakü'de Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) Baþkaný Hulusi Þentürk, çeþitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'ye geldi. T SE Baþkaný Hulusi Þentürk; temaslarý kapsamýnda Azerbaycan Standartlaþtýrma ve Patent Kurumu (AZSTAND) Baþkaný Ramiz Hasanov, Ekonomi Üniversitesi Rektörü Þemseddin Hacýyev ve Türk Sanayici ve Ýþ Adamlarý Birliði (TÜSÝAB) Genel Sekreteri Yasin Göral'la görüþtü. Þentürk, AZSTAND Baþkaný Hasanov ile görüþmesinde, kendi alanlarýnda, pazarda pay sahibi olmak için Azerbaycan ve Türkiye'nin iþ birliði yapmasý gerektiðini vurguladý. TSE'nin bazý yabancý þirketler tarafýndan akredite edilmediðini ifade eden Þentürk, "Türkiye'nin büyük pazara sahip bazý sektörlerde pay sahibi olmasýný istemiyorlar. Tek baþýna mücadele etmek zor. Bu, yarýn Azerbaycan'ýn da sorunu olabilir. Azerbaycan da artýk Gümrük Birliði çalýþmalarý yürütüyor. Eðer bu alanda bugün güçlü iþ birliðini tesis edebilirsek pazarlýk gücümüz, engelleri aþabilme gücümüz olur. Biz TSE olarak Azerbaycan'a her türlü desteði vermeye hazýrýz. Ya birlikte kazanacaðýz ya birlikte kaybedeceðiz. Birimizin kazanýp birimizin kaybetme gibi bir lüksü yok" ifadelerini kullandý. Türkiye ile Azerbaycan arasýnda boru hattý projelerinin olduðunu hatýrlatan Þentürk, bu projelerin

kalibrasyon ve gözetim hizmetlerini TSE ve Azerbaycan'ýn ortak yapmasý gerektiðini belirtti. Þentürk, "Her iki ülkenin de yeterli deneyime sahip standartlaþtýrma kurumu var. Bu büyük projede iþ birliði yapalým. Biz TSE olarak her türlü projeye açýðýz. Kardeþiz ama 'kardeþ' demekle bu iþ olmuyor. Kardeþliðimizi ticari ortaklýklara dönüþtürmeliyiz" diye konuþtu. Þentürk'ün Bakü temaslarý kapsamýnda son duraðý TÜSÝAB oldu. TÜSÝAB Genel Sekreteri Yasin Göral, Azerbaycan'daki faaliyetler ve karþýlaþýlan sýkýntýlar hakkýnda Þentürk'e bilgi verdi. Görüþme sonrasýnda Bakü temaslarý hakkýnda bir deðerlendirme yapan Þentürk, "Bakü'ye TSE ile AZSTAND arasýndaki iþ birliðini artýrmak için geldik. 1996'dan beri Azerbaycan'dayýz ve 100 civarýnda belgeli firmamýz var. Buraya iþ birligini daha da geliþtirmek için geldik ve bu konuda çok verimli görüþmelerimiz oldu. Önümüzdeki haftalarda teknik heyetlerimiz görüþmeler yapacak. Azerbaycan heyeti eylül ayýnda Türkiye'de misafirimiz olacak. Amacýmýz iki ülkenin iþ dünyasýnýn ihtiyacý olan standart ve belgelendirme faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesini saðlamaktýr" dedi.

Suriye'de çatýþmalar sürüyor ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ

S

uriye ordu birlikleri ile muhalifler arasýndaki çatýþmalar aralýklarla devam ediyor. Halep'in Azez ilçesi yakýnlarýnda Suriye ordu birlikleri ile muhalifler arasýnda çatýþmalar aralýklarla sürerken, Suriye ordusu helikopterler ile muhaliflerin üzerine ateþ açýyor. Zaman zaman dumanlarýn yükseldiði Azez ilçesinde top ve tank sesleri de sýnýrdan duyuluyor.

Mýsýr'da iki Amerikalý turist kaçýrýldý

M

ýsýr'ýn Sina Yarýmadasý'ndaki daðlýk bir bölgesinde 2 Amerikalý turist kaçýrýldý. Ordu ve polis yetkilileri, yaptýklarý açýklamada 2 Amerikalý turistin akrabasýnýn serbest býrakýlmasý için yetkililere baský yapmak isteyen bir bedevi tarafýndan kaçýrýldýðýný belirttiler. Yetkililer, biri erkek, biri kadýn olan 2 Amerikalý'nýn Mýsýrlý bir tur rehberiyle birlikte Sabr el-Hitan adý verilen daðlýk bölgede kaçýrýldýklarýný açýkladý. ABD'nin Mýsýr Büyükelçiliði Sözcüsü David Lynnfield, elçiliðin kaçýrma olayýyla ilgilendiðini belirtti. Güvenlik yetkilileri, bedevinin turistleri Mýsýr'ýn kýyý þehri Ýskenderiye'de tutuklu bulunan amcasýnýn serbest býrakýlmasý için kaçýrdýðýný söyledi.


10

15 TEMMUZ 2012 PAZAR

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Osmangazi Belediyesi Usküp'te çocuklarý sünnet ettirdi Bursa Osmangazi Belediyesi ile Makedonya'nýn baþkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Ensar Derneði'nin ortaklaþa organizasyonu ile 350 çocuk sünnet ettirildi.

D

oðu Makedonya bölgesinde kalan Ýþtip, Radoviç, Pirlepe, Köprülü, Usturumca vilayetlerinde yaþayan ve Türkçe konuþan Romanlarýn 350 çocuðu erkekliðe ilk adýmý attý. Roman hocalardan Mithat Ahmet'in Kur'an ý Kerim tivaletiyle baþlayan cemiyette konuþan Osmangazi Belediye Baþkaný Mustafa Dündar, bu sünnet þöleninin, akrabalýðýn, kardeþliðin bir gereði olduðunu söyledi. Dündar, "Bursa'daki hemþehrilerimiz böyle bir hizmeti istedikleri için bizler buradayýz. Buradaki kardeþ belediyelerimiz ile sosyal ve kültürel projeler baþlatýyoruz. Türkiye ile Balkan ülkeleri arasýndaki münasebetler bu tür organizasyonla geliþiyor. Bunlarýn ekonomik iþ birliðine de katký saðladýðýný düþünüyoruz. Bu noktada geliþmeler olduðunu da görüyoruz. Bugün Üsküp'te Türkiye'den çok fazla turistin olduðunu müþahede ettik. Ekonomisi düzgün olan bir bölgede, huzurun ve barýþýn hakim olacaðýndan hiç þüphe yoktur. Esas amacýmýz, iyi iliþkiler kurup, ekonomisi düzgün bir bölge oluþturmaktýr. Huzurun, barýþýn en yüksek olduðu bir bölge için çalýþýyoruz. Bizim Üsküp Çayýr Belediyesi ile kardeþlik iliþkilerimiz var. Bugün burada Ýþtip ve Radoviç belediye baþkanlarý ile tanýþtýk. Bu vesile ile Bursa'daki hemþehrilerimizle, bölge insanýný daha fazla buluþturalým, bu güzellikleri hep birlikte paylaþalým. Bu güzellikleri paylaþtýðýmýz nispette mutluluklarýmýz,

güzelliklerimiz artacak. Bir sýkýntýmýz varsa, bunu da paylaþtýðýmýzda, acýlarýn, meselelerin azaldýðý bir dönem yaþayacaðýz. Bu iliþkilerin bundan sonraki süreçte artarak devamýný diliyoruz. Bu sene 350 çocuðumuzu sünnet ettirdik. Makedonya'nýn Türk bölgelerini kapsayan Pirlepe, Koçani, Radoviç, Usturumca, Ýþtib, Köprülü ve Üsküp'ten çocuklara ulaþtýk. Dolayýsýyla bu organizasyon Ensar Derneði ve Makedonya ile birliktedir. Makedonya'yý seviyoruz, sizleri seviyoruz. Bu projelerin bundan sonra sizlerle birlikte daha kuvvetli yürümesini diliyoruz" dedi. Ensar Derneði Baþkaný Süleyman Baki de Osmangazi Belediyesi'nin desteðiyle bu yýl sünnet organizasyonu yaptýklarýný belirterek, 'Bizim hedefimiz Türkiye ile kültürel, sosyal ve iktisadi faliyetleri birlikte gerçekleþtirmektir. Ensar Derneði olarak küçük bir katkýda bulunduysak kendimizi þanslý hissediyoruz. Osmangazi halkýna ve doktorlarý gönderen ÝHH'ya teþekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuþtu. Sünnette ilahiler okundu, düðün yemeði ikram edildi. Baþkan Mustafa Dündar, çocuklara Bursa'dan getirdiði kol saati ve oyuncaklarý daðýtarak, çocuklarýn mutluluk kaynaðý oldu. AK Parti 21. dönem Bursa milletvekillerinden Abdülmecit Alp'in sünnet duasý da büyük bir iþtiyakle dinlendi.

Usturumca halk oyunlarý ekibinin Türkiye'dekine benzer gösterileri büyük ilgi gördü. Ýþtib ve Radoviç belediye baþkanlarý da Avrupa

Ýki partinin kapatýlmasýna ret Anayasa Mahkemesi, Türkiye Hümanist Partisi (THP) ile Büyük Anavatan Partisi (ANAP) hakkýnda açýlan kapatýlma davalarýný reddetti.

Y

argýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýð'nýn Anayasa Mahkemesi'ne Türkiye Hümanist Partisi ile Büyük Anavatan Partisi'nin kendiliðinden daðýlma halinin ve buna baðlý olarak hukuki varlýðýnýn sona erdiðinin tespiti istemi ile ilgili olarak ayrý ayrý açtýðý davalar sonuçlandý. "Süresinde ilk büyük kongresini yapmamasý ve zorunlu organlarýný oluþturmamasý nedeniyle kendiliðinden daðýlma halinin ve buna baðlý olarak hukuki varlýðýnýn sona erdiðinin tespitine karar verilmesi" talep edilen THP ve ANAP ile ilgili davalarý ayrý ayrý görüþen Anayasa Mahkemesi, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talebini kapatma koþullarý oluþmadýðý gerekçesiyle oy çokluðu ile reddetti. 11 Haziran 2009 tarihinde kurulan THP'nin genel baþkanlýðýný Mustafa Kemal Karakoç yürütüyor. 31 Ekim 2009 tarihinde Demokrat Parti'ye katýlan Anavatan Partisi'nin ardýndan kurulan Büyük Anavatan Partisi'nin genel baþkanlýðýný da Emanullah Gündüz yapýyor.

pazarýna serbest dolaþým ve gümrüksüz satýþ imkaný olan, tekstil ve konfeksiyon þehri olan bölgelerine Bursalý yatýrýmcýlarý davet etti.

Avrupa da kavruluyor M

akedonya meteorolojinin açýklamasýna göre son 130 yýlýn en sýcak dönemini yaþýyor. Üsküp'te hava sýcaklýðý 41 dereceye ulaþýrken, insanlar serinlemek için Ohri gölüne akýn ediyor. Bölgedeki yoðun nem sebebiyle hissedilen sýcaklýðýn 50 derece civarýnda olduðu belirtildi. Yoðun nem ve sýcaklardan bunalan Üsküplüler, soluðu þehre 160 kilometre uzakta olan Ohri gölünde alýyor. Üsküp gibi tarihi Osmanlý þehri olan Ohri'de, Avrupa'nýn en büyük tatlý su gölüne giren vatandaþlar, buz gibi suyun keyfini çýkartýyor. Ohri sahilleri tamamen dolarken, sahilde yer bulamayanlar da gölün suyunu Adriyetik denizine taþýyan bol akýntýlý nehirde serinliyor. Ohri'nin giriþindeki köprülerden buz gibi suya atlayan gençler, hýzlý akýntýnýn keyfini de çýkarýyor. Balýklama, çivilime gibi deðiþik þekillerde nehre atlayan Ohri'nin gençleri, etraftaki daðlardan eriyip gelen kar sularýnýn denize göre çok daha serin olduðunu belirtiyor. Ohri'ye Türkiye'den gelenler ise kalenin içindeki büyük kilisenin avlusunda yatan Yakup Çelebi'nin ruhuna fatihalar okuyor. Ohri incisi olarak kabul edilen sedefli taþlardan yapýlmýþ kolye ve takýlardan alan turistler, tarihi þehirdeki çarþýyý dolaþýyor. Osmanlý cami ve tekkelerinin de bulunduðu þehir Avrupa'nýn önemli turizm merkezlerinden.

Mülteci kampýna çadýr Þ

anlýurfa'nýn Akçakale ilçesinde, Suriyeli sýðýnmacýlar için oluþturulan kampa çadýrlar kuruluyor. Suriye'de yaþanan iç savaþ nedeniyle çeþitli yollarla Türkiye'ye kaçan Suriyeli sýðýnmacýlar için Ziyaeddin Akbulut meyve fidanlýðýnýn hemen bitiþiðinde bulunan araziye yaklaþýk 16 bin kiþilik kamp kurma çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. 16 bin kiþilik kampta çadýr kurulmaya baþlanýrken, kentin 30 gün içerisinde hazýr hale gelmesi bekleniyor. Çadýr kentin tamamlanmasýnýn ardýndan Suriyeli sýðýnmacýlar bu çadýrlara yerleþtirilecek. Suriyeli sýðýnmacýlarýn ne kadar bir süre zarfýnda bu çadýrlarda ikamet edeceði ise bilinmiyor.

Genç kýz 3 günden beri kayýp B

atman'da, 3 gün önce sabaha karþý evden çýkan 17 yaþýndaki genç kýzdan haber alýnamýyor. 19 Mayýs Mahallesi'nde, 3 gün önce sabaha karþý evden ayrýlan 17 yaþýndaki genç kýz kayýplara karýþtý. Liseyi yeni bitiren ve okulda baþarýlý olan A.O.'yu ailesi her yerde arýyor. Kýzlarýnýn kandýrýldýðýný ve ölümünden þüphelendiðini belirten baba Ahmet O. yetkililerden yardým istedi. Karakola dilekçe verdiklerini kaydeden baba Ahmet O., çaresiz bir þekilde beklediklerini ifade ederek, "Kýzýmýn kandýrýldýðýndan þüpheleniyorum. Hasta halimle kýzýmýn kaybolmasý beni derinden üzdü. Yerini bilen veya görenlerin Allah rýzasý için bizi 0536 660 40 76 numaralý telefondan arasýn. Kýzýmý çok seviyorum son isteðim onu tekrar görmek ve sarýlmak. Ne olur kýzým evine geri dön" diye konuþtu. Batman otobüs terminalinde 3 genç kýzla birlikte bilet aldýðýný öðrendiklerini ifade eden A.O.'nun ablasý Sabiha O., kardeþinin Ordu'da görüldüðünü söyledi. Acýlý abla, "Kýz kardeþimin Ordu'da bilet aldýðýný öðrendim. Ordu emniyet güçlerinin olayý araþtýrmasýný istiyorum" diye konuþtu.

CMYK


SPOR

15 TEMMUZ 2012 PAZAR

11

Yeni Diyarbakýrspor hedef büyüttü Geçtiðimiz yýl sezon ortasýnda TFF tarafýndan uygulamaya konulan BAL Ligi Play-OFF maçlarý bu yýl uygulanmayacak. TFF tarafýndan yapýlan açýklamada, bundan böyle gruplarýný ilk sýrada bitiren kulüpler direk olarak 3.Lig hakkýný kazanmýþ olacak.

K

onu ilgili görüþlerini aldýðýmýz Yeni Diyarbakýrspor Kulübü Baþkaný Bedirhan Akyol, alýnan bu kararý çok olumlu bulduklarýný ve TFF'ye özellikle de TFF Yönetiminde bulunan Edip Eren'e teþekkür ettiðini belirterel þunlarý söyledi: 'Geçtiðimiz yýl sonradan getirilen bu uygulamadan dolayý en fazla maðdur olan takým Yeni Diyarbakýrspor oldu. Sezon boyunca kar-kýþ yaðmur, çamur demeden bin bir dertle grubumuzu tek maðlubiyetle lider olarak tamamlamýþtýk, fakat TFF tarafýndan getirilen play-off uygulamasýndan dolayý maðdur olduk ve bu kadar emeðimizi tek maça kurban ederek emeklerimizi heba edildi. EREN VE ÝÇTEN'E TEÞEKKÜR Bu yýl bu uygulamanýn kaldýrýlmasý için çok kararlý davrandýk, özellikle TFF'de ki deðerli hemþerimiz sayýn Edip Eren ve milletvekilimiz sayýn Cuma Ýçten'in destekleri ile Federasyon bu uygulamayý bu yýl kaldýrýdý.Umut ediyorum geçen sene

kaçýrdýðýmýz 3.lige bu yýl mutlaka çýkacaðýz" dedi.

BAL LÝGÝ KULÜPLER BÝRLÝÐÝ KURULUYOR Akyol salý günü Ýzmir'de yapýlacak olan BAL ligi Kulüpler kahvaltýlý toplantýda birlik kararý alacaklarýnýn da altýný çizerek þunlarý ifade etti: "BAL ligi Kulüpleri olarak salý günü Ýzmir'de toplanma kararý aldýk. Burada yapacaðýmýz görüþmeler sonunda BAL ligi kulüplerini tek çatý altýnda toplayýp, kulüpler Birliðini kurma kararý alacaðýz. Birliðin Merkezi Ankara'da olacak. BAL ligi kulüplerinin çok sorunlarý var, bu sorunlarý bundan böyle tek aðýzdan dile getireceðiz. Türk Futbolunun temelleri bu kulüplerde yetiþiyor ama maalesef yeterince destek bulamýyoruz. Kendi öz kaynaklarýmýzla ayakta durmaya çalýþýyoruz. O kadar çok sorun var ki, kulüplerimizin sorunlarýný bundan böyle birlik olarak daha kolay çözüme kavuþturacaðýz." dedi.

"BU YIL MUTLAKA ÇIKACAÐIZ" Akyol, bu sezon özellikle Diyarbakýr kentinden bir takýmýn BAL liginden 3.lige çýkmasýný çok arzu ettiklerini belirterek, þunlarý söyledi; "Bu sezon Diyarbakýr'dan bir takýmýmýzýn BAL liginden çýkmasýný çok istiyoruz. Yeni Diyarbakýrspor yýllardýr 3.lig özlemi içinde. Her yýl biraz daha üstüne koyarak yolumuza emin adýmlarla ileriyoruz. 25 yýldýr bu iþe emek veriyoruz. Geçen yýl kýl payý ile kaçýrdýðýmýz 3.lige bu yýl çýkacaðýmýza inanýyorum. Diyarbakýr halkýnýn takdirini alacal bir takým yaratmanýn peþindeyiz. Tek kuruþ borcu olmayan ve kendi ayaklarý üzerinde duran Yeni Diyarbakýrspor için 5 yýl içinde çok önemli bir yol haritasý hazýrladýk. Bunun 1 yýlýnýn play-offlarda geçirdik. Bu yýl çok daha tecrübeli ve ne yaptýðýný bilen, ayaklarý yere basan bir kulüp olduk. Bizim hedeflerimiz borçsuz ve 5 yýl sonunda çok daha iyi yerlere gelmek-

tir. Hedeflerimiz büyük, baþarýlarýmýz günü kurtarma deðil,

kalýcý, köklü bir kulüp olmaktýr " dedi.

Bal Liginde Play-Off artýk yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonunda geçerli olacak Süper Lig Statüsü'nü açýkladý. Buna göre, Süper Lig'de yeni sezonda play-off uygulamasý yapýlmayacak.

G

eçtiðimiz sezon Bal Ligini ilk sýrada tamamlayan ancak Play-off engeline takýlan Yeni Diyarbakýrspor, bu uygulamadan dolayý 3.lig kapýsýndan dönmüþtü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonunda geçerli olacak Süper Lig Statüsü'nü açýkladý. Buna göre, Süper Lig'de yeni sezonda play-off uygulamasý yapýlmayacak. TFF'nin internet sitesi aracýlýðýyla duyurulun yeni statünün 11. maddesindeki ''Kupa ve Madalyalar'' bölümünde ''TFF tarafýndan belirlenecek esaslar çerçevesinde Spor Toto Süper Lig müsabakalarý sonunda birinci olacak kulübe þampiyonluk kupasý verilir'' ifadesi yer aldý. Ayrýca, 3. maddedeki ''Müsabaka Sistemi'' bölümünde ise ''Süper Lig 18 takým arasýnda çift devreli lig usulüne göre oynanýr'' denildi. Geçen sezon 34 haftalýk Lig Grubu maçlarýnýn ardýndan, ilk 8 sýrayý alan takýmlarýn katýldýðý Süper Final karþýlaþmalarý, baþta Galatasaray olmak üzere bazý kulüplerin tepkisine neden olmuþtu.

iþte fikstür

Erganispor'a 250 bin TL T

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçen sezon mücadele ettiði Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta sezonu 14 puanla son sýrada tamamlayarak küme düþen ancak toplam 57 takýmýn yer aldýðý 3. Lig'de en centilmen kulüp seçilen Erganispor'u 250 bin lira para ile ödüllendirdi.. Erganispor Basýn Sözcüsü Ekrem Senvar yaptýðý açýklamada, TFF tarafýndan yapýlan deðerlendirmede 3. Lig CentilmenLig'de sezonu eksi 1.83 puanla kapatan Erganispor'un lider olduðunu hatýrlattý. Senvar, geçen sezon mücadele ettikleri Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta sezonu 14 puanla kapatarak küme düþtüklerini anýmsatarak, 19 kulübün mücadele ettiði ve 4 takýmýn küme düþtüðü grupta ligi son4 takým arasýnda tamamladýklarýný belirtti.

Buna raðmen 3. Lig CentilmenLig'de lider olduklarýný ifade eden Senvar, ''TFF'ce yapýlan deðerlendirmede son 5 hafta boyunca CentilmenLig'de lider konumundaydýk. Böyle bir durum sözkonusu olunca da kalan maçlarýmýzda daha bir dikkatli davranarak futbolcularýmýzý hem rakiplerimize hem de hakemlere karþý daha saygýlý olmalarý yönünde uyardýk. Neticede þampiyon olduk. TFF sezonu eksi 1.83 puanla kapatarak CentilmenLig'de þampiyon olan takýmýmýzýn hesabýna 250 bin lirayý aktardý. Bu ödülün bir kýsmýný futbolcular ve teknik heyete vereceðiz, bir kýsmýný da borçlara yatýracaðýz. Geri kalan para ise kulüpte kalacak. Bu para ile yeniden þampiyon olup 3. Lig'e çýkacaðýz. Bu parada futbolcu kardeþlerimizin alýnteri var. Tek kuruþu boþa gitmeyecek'' dedi.

Harun Kayalý, Elazýð Belediyespor'da S

por Toto 3. Lig ekiplerinden Elazýð Belediyespor, Gümüþhanespor'dan Harun Kayalý ile sözleþme imzaladý. Elazýð Belediyesi Basýn Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Elazýð ekibi, orta saha oyuncusu Harun Kayalý'yý kadrosuna kattý. Kulüp baþkaný Serkan Güllü, uzun bir aradan sonra geçen yýl 3. Lig'de mücadele eden Elazýð Belediyespor'un, beklenilmeyen bir grafik sergilediðini ve ligi ortalarda

tamamladýðýný ifade etti. Yeni sezonda 3. Lig'de play-off'u hedeflediklerini ve bunun için de transfer çalýþmalarýnýn devamettiðini belirten Güllü, sezona sorunsuz girmeyi amaçladýklarýný kaydetti. Yeni transfer Harun Kayalý ise mavi-siyahlý ekipte forma giyeceði için mutlu olduðunu ifade ederek, takýma faydalý olmak adýna elinden geleni yapacaðýný belirtti.

S

por Toto Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu.. Fikstür çekimi Digiturk'ün Ayazaða'daki stüdyolarýnda yapýldý.. Ýþte tüm fikstür.. Süper Lig'in 55. yýlý olan 2012-2013 sezonunun fikstür çekimi yapýldý. Ligin resmi yayýncýsý Digiturk'ün Ayazaða'daki stüdyolarýnda gerçekleþtirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Baþkan Vekili Ufuk Özerten, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Genel Sekreteri Emre Alkin ile Trabzonspor ve Mersin Ýdmanyurdu dýþýnda Spor Toto Süper Lig kulüplerinin baþkan ve temsilcileri katýldý. 18 takýmýn mücadele edeceði Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon, 18-19 Aðustos 2012'de baþlayacak. Ligin ilk devresi 23 Aralýk 2012 tarihinde sona erecek. Süper Lig'in 55. sezonunun ikinci yarýsý ise 20 Ocak 2013'te baþlayacak ve 34 haftalýk maraton 19 Mayýs 2013'te tamamlanacak. Play-off sisteminin uygulanmayacaðýný sezonda þampiyon normal sezonu ilk sýrada tamamlayan takým olacak. Spor Toto Süper Lig'in 2012-2013 sezonunda; Ýstanbul'dan 5 takým (BBSK, Beþiktaþ, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kasýmpaþa A.Þ.), Ankara'dan Gençlerbirliði, Manisa'dan Akhisar Belediyespor, Bursaspor, K.D.Ç Karabükspor, Orduspor, Trabzonspor, Kayserispor, Eskiþehirspor, Sivasspor, Medical Park Antalyaspor, Mersin Ýdmanyurdu, Gaziantepspor ve Elazýðspor yer alacak. >>Centilmenlig ödülleri de sahiplerini buldu Bu arada fikstür çekiminde bu sezon hiçbir takýma direk numara verilmediði, ancak sadeceÝstanbul'un Avrupa yakasýndaki Beþiktaþ, Galatasaray, Ýstanbul BB ve Kasýmpaþa kulüplerine kendi aralarýnda numara verilerek, seyirci potansiyeli ve güvenlik için önlem alýndýðý kaydedildi.

-ÝÞTE ÝLK HAFTA(Rakamlar, takýmlarýn fikstür çekiminde belirledikleri numaralarý götermektedir) 1 Gaziantepspor - Sivasspor 2 3 Karabükspor - Trabzonspor 4 5 Galatasaray - Kasýmpaþa 6 7 Elazýðspor - Fenerbahçe 8 9 Ýstanbul BB - Beþiktaþ 10 11 Kayserispor - Bursaspor 12 13 Gençlerbirliði - MP Antalyaspor 14 15 Eskiþehirspor - Akhisar Bld 16 17 Mersin Ýdman Yurdu - Orduspor 18


12

CMYK

15 TEMMUZ 2012 PAZAR

15.07.2012 Gazete Sayfaları  
15.07.2012 Gazete Sayfaları  

15.07.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement