Page 1

Süryaniler de eðitim istiyor S üryaniler'in DiyarbakýrMardin Metropoliti Saliba Özmen, ana dilde konuþmanýn herkes için doðal bir hak olduðunu söyledi. Özmen, "Kendi ana dilimizi öðrenme fýrsatý bulmamýz önemlidir" de8’de di.

CUMA 15 HAZÝRAN 2012

Baþkan Kaya için yürüdüler

Çelik'ten seçmeli ders yorumu:

Irkçýlarý rahatsýz etti A

D

evrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu'na (DÝSK) baðlý Genel-Ýþ Sendikasý Van Þubesi üyeleri, KCK soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan Van Belediye Baþkaný Bekir

www.diyarbakirolay.com.tr

Kaya'ya destek vermek amacýyla bir yürüyüþ düzenledi. Van Belediye Garajý karþýsýnda toplanan yaklaþýk 200 iþçi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki belediye binasýna kadar yürüdü. 7'de

K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Kürtçenin seçmeli ders olmasýna ýrkçýlarý rahatsýz ettiðini söyledi. Çelik, "Bunu etnik kökene hapsetmemek gerekiyor. Ýsteyen istediði dersi alabilir. Çocuðunun adýný ister Suzan koy, ister Zozan koy" 9'da dedi.

Fiyatý : 30 KR

PKK'nýn suikast timi yakalandý

Hedef bürokratlar Diyarbakýr polisi eylem hazýrlýðý içerisindeki 3 kiþiyi silah ve patlayýcýlarla birlikte yakaladý. Vali Mustafa Toprak, yakalanan þahýslarýn üst düzey bürokratlara yönelik eylem gerçekleþtirme hazýrlýðý yaptýklarýný söyledi. Farklý eylem tarzý Vali Mustafa Toprak, yakalanan 3 kiþi ve bunlarla birlikte ele geçirilen mühimmatla ilgili Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde açýklama yaptý. Vali Toprak, PKK'nýn son dönemlerde daha farklý bir eylem tarzýna büründüðünü belirtti. Örgütün özellikle vur kaç, patlayýcý yerleþtirme, uzaktan kumandalý patlatma türü eylemlere yoðunlaþtýðýný ifaden eden Vali Toprak, þöyle devam etti:

Rektör Saraç 1. çýktý D

icle Üniversitesi'nin (DÜ) 12. dönem rektörlük seçimi sonuçlandý. Sabah saatlerinde baþlayan oylama iþlemi sona erdi. Prof. Dr. Ayþügül Jale Saraç 457 oy alarak ilk sýraya yerleþti. Hukuk Fakültesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Fazýl Erdem 231, Prof. Dr. Ahmet Keleþ 84, Prof. Dr. Zeki Tamer 13, Prof. Dr. Edip Özen 1, Prof. Dr. Süleyman Gören 1 ve Prof. Dr. Mehmet Mete 1 oy aldý. Seçim sonuçlarýnýn bu hafta içinde Cumhurbaþkanlýðý'na gönderilmesi ve ilk 3 aday içerisinde seçim yapýlarak DÜ'nün yeni rektörünün atanmasý bekleniyor.

Lav silahý ve MP5 ''Örgütün, zayiat vermeden aðýr hasar verebilecek bir takým eylem türlerini seçtiði görülüyor. Biz huzur ve sükûnu temin açýsýndan etkin çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Yakalanan þahýslarla birlikte 1 adet Lav silahý, 1 adet F1 savunma tipi el bombasý, 1 adet MP5 otomatik silah, 2 adet mp5 silaha ait þarjör, 60 adet fiþek, cep telefonu, sim kart ve hafýza kartlarý ele 5'te geçirildi.''

Þýrnak'ta 5.5'lik deprem Þ

uþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ), Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýklamasýnýn ardýndan Kürtçe seçmeli derse katký sunmaya hazýr. Rektör Prof. Dr. Nihat Ýnanç, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan talep gelmesi halinde üniversite olarak katký sunmaya hazýr 4'te olduklarýný söyledi.

ünyesinde alýþveriþ merkezi, aquapark, çok amaçlý salon ve 5 yýldýzlý bir otel bulunduran Mova Park AVM Mardin'de bugün açýlýyor. Mardinli iþ adamlarýnýn kurduðu þirket tarafýndan yapýlan Mova Park için toplam 75 6'da milyon dolar harcandý.

evlet Su Ýþleri (DSÝ) 10. Bölge Müdürü Turkay Özgür, "Kral Kýzý, Dicle ile Silvan projesi, Batman Saðsayý ve Çermik Kale Ergani projesi ile biz 4 milyon dekarý sulamaya kazandýrmýþ olacaðýz bu süreçte. Bu da Diyarbakýr'ý gýda üstüne çevirmiþ ola6'da cak" dedi.

Diyarbakýr karanlýkta kaldý

iyarbakýr'da Þanlýurfa yolu 500 evler mevkiinde bulunan TEÝAÞ'a ait merkezi trafoda çýkan yangýn korkulu anlar yaþattý. Yangýn nedeniyle Kayapýnar ilçesi ve Karacadað köylerinin tamamý karanlýkta kalýrken, Baðlar ilçesinin ise bir kýsmýnda elek3'te trikler kesildi.

D

MÞÜ Kürtçe eðitime desteðe hazýr Mardin'e 75 milyon dolarlýk yatýrým M B

D

D

Saldýrý baraja deðil halka

iyarbakýr'da GAP Eylem Planý toplantýsýna katýlan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, PKK'lýlarýn Silvan Barajý'na yönelik saldýrýsýný lanetledi. Yýlmaz, "Bu saldýrý, halka yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Halkýn ekmeðine yapýlmýþ bir saldýrýdýr" dedi. 8’de

Diyarbakýr gýda üssü olacak

ýrnak'ýn Silopi ilçesinde 5.5 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Þýrnak merkezde bir caminin minaresi yýkýldý. Silopi Kaymakamý Bünyamin Yýldýz, depremde can kaybýnýn yaþanmadýðýný, panik yaþayan bazý vatandaþlarýn hafif yaralandýðýný 4'te söyledi.

Vali Çolak Kurtalan'da S

iirt Valisi Musa Çolak, GAP Kýrsal kalkýnma Programý ve SODES kapsamýnda yürütülen çalýþmalarý yerinde görmek ve incelemek üzere Kurtalan ilçesini ziyaret etti. Ýlçede yürütülen çalýþmalarý tek tek inceleyen Vali Çolak, ilçe esnafýnýn da 4’te sorunlarýný dinledi.

Muhittin TALAY

Ahmet AY

Diyarbakýr'ýn baþ belasý hýrsýzlýk

KÝLAMLARIN DÝLÝ

Yazýsý 4’te

Yazýsý 7’de


2

15 HAZÝRAN 2012 CUMA

SAÐLIK

Havuz keyfiniz kaçmasýn!

Yaz geldi, havalarýn sýcaklýðýyla birlikte deniz ve havuz sezonu açýldý. Bunlarla birlikte özellikle deniz ve havuzdan bulaþan enfeksiyonlarýn da sezonu açýldý. Her yýl olduðu gibi bu yýl da denize mi havuza mý girsek tartýþmalarý baþladý. baþlatýlmasý ve bulaþabilecek olasý etkenlere göre saatlerce veya günlerce havuzun kapalý tutulmasý gerekir; çünkü klorlama gibi iþlemler ne her mikroba etkilidir ne de hemen etki gösterebilir. Bu yüzden havuz kullanýcýlarýnýn çok daha bilinçli davranarak hem kendilerinin hem de baþkalarýnýn saðlýðýný korumaya çalýþmalarý gerekir. Durgun ve kirli sularda yüzülmemeli; havuz ve deniz sularý yutulmamalýdýr. Deniz veya havuz suyuna sýk dalýþlar sinüzit riskini artýracaðýndan; atlarken burun tutulmalý veya týkaç kullanýlmalýdýr. Temiz Olmayan Havuzlar Mantar Kaynað

H

isar Intercontinental Hospital EnfeksiyonHastalýklarý ve Mikrobiyoloji Uzmaný Dr. Ramazan Gözüküçük ile denizden ve havuzdan bulaþabilecek enfeksiyonlarý ve dikkat edilmesi gerekenleri konuþtuk. Yüzme Keyfiniz Enfeksiyonlarla Bozulmasýn! Yüzme havuzlarý ortak kullaným alaný olduðu için çok ciddi birer mikrop kaynaðý olma potansiyeli taþýr. Gerek havuz bakýmý ve içindeki suyun dezenfeksiyon ve deðiþiminin yetersizliði gerekse havuzu kullananlarýn eðitim eksiklikleri ve bilinçsiz tutumlarý nedeniyle havuz sularýnda göz, kulak ve cildin yaný sýra sindirim ve

SÖZCÜK AVI

solunum sistemleri ile idrar yollarýnda enfeksiyona neden olabilecek pek çok mikrop bulunabilir. Dýþký ile kirlenmiþ sularýn yutulmasý ile kusma ve ishaller görülebilir. Ýshali olan kiþilerin hastalýklarý düzelene kadar havuza girmeleri uygun deðildir. Dýþký kontrolü olmayan bireylerin, örneðin küçük çocuklarýn da havuza girmeleri kesinlikle yanlýþtýr. Klorlama dahil pek çok yöntemle havuzlar dezenfekte edilmeye çalýþýlsa da, bir tek kiþinin dýþký veya diðer bir vücut salgýsýyla milyonlarca mikrobu suya yaymasý mümkündür. Ýdeal olarak, suyu kirleten bir olayýn saptanmasý, örneðin suda bir dýþký parçasý görülmesi halinde, havuzdaki herkesin çýkarýlmasý, dezenfeksiyon

Temiz olmayan yüzme havuzlarý ve plajlar özellikle kadýnlarda sýk idrar yolu enfeksiyonlarýna neden olabilir. Ayrýca ýslak mayoyla uzun süre beklenmesi kadýnlarýn genital bölgelerinde mantar iltihaplarý olasýlýðýný artýrýr. Bu nedenle; o Terlemenin bol olduðu yaz aylarýnda pamuklu iç çamaþýrý giyin. o Havuz ve deniz sonrasýnda ýslak mayonuzu hemen deðiþtirin. o Havuzdan önce ve sonra mutlaka duþ alýn. o Kiþisel eþyalarýnýzý kimseyle paylaþmayýn. o Ellerinizi sýk sýk sabunlu su ile yýkayýn. o Mantar riski taþýmamak için duþ sonrasýnda cildinizi (özellikle ayak parmak aralarý, kasýklar gibi kapalý kalmaya ve mikrop üretmeye elveriþle bölgeleri) iyice kurulayýn.

Aþýrý stres bilgiyi unutturur! Ç

ok sayýda insanýn kaderini belirleyecek olan üniversite sýnavýna günler kala heyecan ve kaygý düzeyi hem aileler hem de adaylar için en üst seviyelere çýkmýþ durumda. Ancak aþýrý sýnav kaygýsýnýn baþarýyý düþüren en önemli etken olduðunu belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uz. Dr. Leyla Alkaþ, sýnav kaygýsýný artýran faktörleri þöyle sýralýyor: o Sýnavý ölüm kalým ve ciddi bir varoluþ meselesi olarak görmek, o Ailenin ve çevrenin beklen-

tisinin çok yüksek olmasý, o Sýnav kazanýlamadýðý takdirde alay edilme, mahcubiyet, dýþlanma riskinin söz konusu olmasý, o Ailede ve kiþinin kendisinde panik atak veya çeþitli, korkular, evhamlýlýk öyküsü bulunmasý, o "Sen akýllýsýn, çalýþkansýn, sana güveniyorum" sözünün etkisinde kalmak, o "Senin bir yer kazanacaðýn yok, herkes senden daha iyi" denilmesi, o Adaya, bu sýnavýn son hakký olduðunun söylenmesi.

Þiþmanlýk eklemleri vuruyor G

ünümüzün yaygýn problemlerinden olan aþýrý kilo, ayný zamanda eklemlerin de en büyük düþmaný. Zira fazladan her 1 kilo eklemlere ortalama 4 kilo yük bindiriyor. Fazla kilonun eklemlerin yükünü artýrmasý sonucu eklem kireçlenmeleri ortaya çýkýyor. Fazla kilo ayrýca mevcut diz problemi olan hastalarýn þikayetlerinin artmasýnda da önemli bir rol oynuyor. Son dönemlerde eklem hastalýklarýnda artýþ görüldüðünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Ecmel Yeþiller'e göre bu durumun önemli nedenlerinden biri de obezite. Dr. Yeþiller, aþýrý kilonun eklemler için oldukça sakýncalý sonuçlar oluþ-

turabileceðine dikkat çekerek, "Fazladan her 1 kilo eklemlere, yerine göre 4-6 katý yük oluyor" diyor. "Her çömelip kalktýðýmýzda diz eklemine vücut aðýrlýðýmýzýn yaklaþýk 3 katý kadar yük biniyor. Tempolu yürümede bu yük diz eklemlerine vücut aðýrlýðýnýn 5-6 katýna yükseliyor" diyen Dr. Yeþiller, eklem saðlýðý ile ilgili þunlarý söylüyor: Koþma esnasýnda bu yük çok daha fazla olabiliyor. Dolayýsýyla her fazla olan kilo eklemlerde yerine göre 2-4 katý yük oluyor. Yani 5 kilo fazlasý olan bir insanda çömelirken diz eklemlerine ortalama 15 kilo fazladan yük biniyor. Bunun aksine verilen her 1 kilo ise eklemleri 3 - 4 kiloluk yükten kurtarýyor.

Þekerlemenin yararlarý

Çeþitli araþtýrmalar, gece uykusuna ek olarak gün içinde þekerleme yapmanýn, saðlýða faydalarý olduðunu gösteriyor Dr.Eser Alptekin Çünkü uyku sýrasýnda beyin hücreleri yenileniyor,baðýþýklýk sistemi güçleniyor ve kalp korunuyor. Gün ortasýnda þekerleme yapmanýn en iyi yönlerinden biri, sýcak yaz günlerinde, bunaltýcý havanýn etkisinden kaçmak. Þekerlemenin birçok çalýþmayla ortaya konan sayýsýz faydalarý da mevcut. Örneðin Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrmaya göre, þekerleme yapan kiþilerde öðrenme süreci daha saðlýklý iþliyor. 39 yetiþkinin katýldýðý çalýþmada, bir grup, öðrenme öncesi 90 dakika uyurken, diðer grup hiç uyumadý. Uyuyan grubun sonuçlarý daha iyiydi.

Uykusuzluðun öðrenme yeteneðini yüzde 40'a kadar gerilettiði de biliniyor. Ýnsanoðlu geçmiþte kabileler halinde yaþarken, polifazik þekilde uyuyordu, yani gün içinde birkaç defa kýsa sürelerle uyku ihtiyacýný karþýlýyordu. Bunun en önemli sebebi, vahþi canlýlarýn ve diðer kabilelerin saldýrýlarýndan korunma ihtiyacýydý. Modern hayata uyum saðladýkça bu çoklu uykular, yerini bifazik dediðimiz çift uykuya býraktý. Burada da gündüz kýsa bir þekerleme, geceyse uzun bir uyku tercih edilir. Tarihte Leonardo Da Vinci, Thomas Edison, Winston Churchill gibi birçok ünlü þahýs da þekerlemelerden fayda gördüklerini ifade eder.

Uykunun gizemi hâlâ araþtýrýlýyor Bilim dünyasý insanoðlunun ömrünün üçte birini neden uykuda geçirdiðini çözmeye çalýþýyor. Özellikle uyku sýrasýnda beyin dalgalarýnda deðiþiklikler olmasý, nöronlar denilen beyin hücrelerinin de diðer hücrelerimiz gibi yenilenme ihtiyacý duyduklarýný gösteriyor. Uykusuz kalmaksa stresle ayný biyolojik etkiye sahip. Aþýrý yorgun bedenlerde kortizol hormonu üretimi baskýlanýyor. Bu durum, kiþiye enerji verirken vücudun kendini yenileme yeteneðini kýsýtlayan büyüme hormonu üretimini azaltýyor. Ýyi bir uyku, baðýþýklýk sisteminin de düzenli çalýþmasýný saðlýyor. Kaliforniya Üniversitesi'nin bir çalýþmasýnda yeteri kadar uyku alýnmadýðýnda baðýþýklýk hücrelerinin sayýsýnýn ve etkisinin azaldýðý tespit edildi. Þikago Üniversitesi'nin bir raporuna göre de uykusuzluk, kalp damarlarýnda kalsiyum birikimine yol açabiliyor. Bu birikim daha sonra kalp krizi ve felce neden olabiliyor. Sonuçlar, ihtiyaç duyduðumuzdan bir saat daha

az uyuduðumuzda bile kalsiyum oranýnýn yüzde 16'ya kadar yükselebildiðini ortaya koyuyor. Az uyku, insaný acýktýrýyor Daha az uyumakla kilo alýmý arasýnda da kesin olarak kanýtlanmýþ bir iliþki var. 2004'te StanfordÜniversitesi'nde yapýlan bir çalýþmaya göre, hafif uyku uyuyanlarda tokluk hissini saðlayan leptin hormonu azalýrken, açlýk hissini oluþturan grelin hormonu artýyor. Bu kimyasal dengesizlik, az uyuyan kiþilerin iþtahýný açýyor ve kilo almalarýna neden oluyor. Tüm bunlarýn yaný sýra 2009'da Diabet UK'in yýllýk konferansýnda sunulan bir çalýþma, kafa karýþýklýðýna yol açtý. Bu çalýþmanýn sonucunda þekerleme yapanlarýn yüzde 26'sýnýn yapmayanlara oranla tip 2 diyabete daha sýk yakalandýklarý vurgulandý. Þekerleme yapmanýn gece uykusunu böldüðü ve fiziksel aktiviteyi azalttýðý öner sürüldü. Bunu yýllardýr uygulayan biri olarak, þekerlemenin faydalý olduðunu söylemeden geçemeyeceðim. Bir de her zaman ifade ettiðim gibi, her uykudan sonra, bu þekerleme dahi olsa, gülümseyerek uyanmak birçok sorunun çözümünün anahtarý olabilir.


Otomobilde yýlan paniði D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde bir otomobilde bulunan 2 metrelik yýlan paniðe neden oldu. Yeniþehir semtinde Metin Kaya, ikamet ettiði sitesinin içinde park halinde bulunan otomobiline binmek üzereyken içinde yýlan olduðunu fark etti. Kaya, araçtan hemen çýkarak çevredekilerden yardým istedi. Site sakinleri yýlaný yakalamak için seferber oldu ancak vatandaþlarýn çabasý yetersiz kaldý. Bunun üzerine söz konusu adrese belediyenin

15 HAZÝRAN 2012 CUMA

ilaçlama ekipleri çaðýrýldý. Olay yerine giden ekipler, otomobilin motor kýsmýna giren yýlaný yakalamak için harekete geçti. Bir türlü bulunduðu yerden çýkmayan yýlana ilaç sýkýldý. Ýlacýn etkisiyle aracýn motorundan çýkarak çevredeki vatandaþlara saldýran yýlan, etkisiz hale getirildi. Yetkililer, son günlerde etkili olan aþýrý sýcaklar nedeniyle yerleþim yerlerine giden yýlanlar konusunda vatandaþlarý dikkatli olmalarý konusunda uyardý.

Merkezi trafoda yangýn çýktý

Diyarbakýr karanlýkta kaldý Diyarbakýr'da Þanlýurfa yolu 500 evler mevkiinde bulunan TEÝAÞ'a ait merkezi trafoda çýkan yangýn korkulu anlar yaþattý. Yangýn nedeniyle Kayapýnar ilçesi ve Karacadað köylerinin tamamý karanlýkta kalýrken, Baðlar ilçesinin ise bir kýsmýnda elektrikler kesildi.

D

Gençler havuzlara akýn etti D

iyarbakýr'da aþýrý sýcaklardan bunalan gençler havuzlarý doldurdu. Sabah saatlerinde evlerinden çýkan gençler, akþam saatlerine kadar havuzlarda serinliyor. 40 dereceyi bulan hava sýcaklýðýnda, serinlemek isteyenler havuzlara koþuyor. Þervan Üstün isimli genç, "Okullar tatil oldu henüz tatile gidemedik, evlerimizde otursak kavrulacaðýz. Mecburen sabahleyin evden çýkýyoruz, buz gibi sularý olan havuzlara gidiyoruz. Orda yemeklerimizi bile yiyip arkadaþlarýmýzla yüzmenin keyfini çýkarýyoruz ve serinliyoruz. Yüzme bilmeyenler devamlý kontrol altýnda tutuluyor. Eðer Diyarbakýr'da bu havuzlar olmasaydý piþecektik. Annelerimiz ve babalarýmýz havuzlarda serinlememize izin veriyorlar. Hem eðleniyoruz hem de serinliyoruz" dedi.

iyarbakýr'da TEÝAÞ'a ait merkezi bir trafoda yangýn çýktý. Beþyüz Evler semtinde bulunan TEÝAÞ'a ait Diyarbakýr-4 trafo merkezinin çatýsýnda elektrik kontaðýndan çýktýðý tahmin edilen yangýna çok sayýda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaþýk 2 saat süren söndürme çalýþmalarý sonrasý yangýn kontrol altýna alýnabildi. Yangýn yerine Vali Mustafa Toprak, TEÝAÞ Grup Müdürü Süleyman Ýlhan, DEDAÞ Ýl Müdürü Nihat Nurbaki, Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkaný Hakký Bilici de giderek olay yerinde inceleme yaptý. Vali Toprak, trafoda meydana gelen yangýn nedeniyle kentte elektrik kesintisi yaþandýðýný söyledi.

Teknik rapor düzenlenecek Vali Toprak, "TEÝAÞ'ýn ana trafo-

larý var ve burada neden olduðu

henüz tespit edilemeyen bir yangýn çýktý. Ýtfaiyenin buraya intikaliyle yangýn kýsa sürede söndürülmüþ oldu. Olayýn hemen fark edilmesi üzerine hemen Keban'a bilgi verilerek gerekli kesinti yapýlmýþtýr. Hem köy gruplarýmýz hem de il merkezinde dönüþümlü olarak elektrik verilecektir. Buradaki tespitlerden sonra çatýnýn alt kýsmýnda az bir hasar olduðu, su birikintisi de iþçiler tarafýndan temizlenecek ve en geç öðlen saatlerine kadar elektrik verilemeyen yerlere de elektrik verilecek. Sonuç olarak bir insan kaybý ve yaralý yok, teknik rapor düzenlenecek, herkese geçmiþ olsun" dedi.

Fýrtýna konteynýr kenti boþalttýrdý

Van'ýn Bakraçlý Köyü'nde gece çýkan fýrtýna, 4 ailenin oturduðu 4 mevlana evinin yýkýlmasýna ve elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu. Mevlana evlerinde kalanlar yara almadan kurtulurken, fýrtýnanýn gece etkisini artýrmasý üzerine konteynýrlar boþaltýldý.

V

an'a 15 kilometre uzaklýkta bulunan Bakraçlý Köyü'nde gece aniden çýkan fýrtýna köylüleri zor durumda býraktý. Köy çýkýþýnda bir tepeye kurulan konteynýr kentte bulunan 4 mevlana evi çýkan fýrtýnada devrilirken, elektrik direklerinin de yýkýlmasýna neden oldu. Elektriklerin kesik olduðu Bakraçlý konteynýr kentinde oturanlar, konteynerlerin aþýrý sallanmasý üzerine korkuya kapýlarak geceyi depremde hasar gören evlerinde geçirdi. Köylüler, konteynýr kentin köy çýkýþýndaki bir tepeye kurulmasýný da eleþtirdi.

4 Mevlana ev yýkýldý Fýrtýnadan dolayý çok korktuklarýný ve bu nedenle konteynýr kenti boþalttýklarýný anlatan aileler, "Fýrtýnada konteynerler yerinden oynadý. Hiç bu kadar etkili bir rüzgar görmemiþtik. Çok korktuk. Konteynýr kentte bulunan 4 mevlana evi yýkýldý. Bunun üzerine tüm konteynerleri boþal-

tarak köydeki hasarlý evlerimize girdik. Geceden bu yana köy ve konteynýr kentte elektrik yok. Yetkililerin bize yardým etmesini bekliyoruz" dediler. Meteoroloji Müdürlüðü yetkilileri, þiddetli rüzgarýn mevsimsel olduðunu, ani geliþtiði için de ölçüm yapamadýklarýný söyledi.

Silvan'da kaldýrým iþgali Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Belediyesi, kaldýrým iþgali yapan esnafa yönelik operasyon baþlattý. Silvan'da sebze ve meyve satýcýlýðý yapan ve kaldýrýmlarý iþgal eden esnaf ile zabýta memurlarý arasýnda gerginlik yaþandý. Ekipler tarafýndan daha önce uyarýlan esnafýn bu uyarýlarý dikkate almamasý nedeniyle operasyon düzenlendi. Yaya geçiþlerini engelledikleri belirlenen esnaf ve seyyar satýcýlarýn eþyalarý zabýta tarafýndan kaldýrýlýrken, bazý seyyar satýcýlar ile zabýta arasýnda tartýþma çýktý. Çýkan tartýþma sonucu seyyar satýcý çocuklarý kesici aletlerle zabýtaya saldýrdý. Saldýrý sonucu bir zabýta memuru elinden hafif bir þekilde yaralandý. Vatandaþlarýn da araya girmesiyle olay büyümeden kapanýrken, ismini belirtmek istemeyen zabýta memuru, "Silvan'da görev yapmak çok zor, kaldýrýmlar adeta iþgal edilmiþ, hiç bir iþlem yapamýyoruz. Yaptýðýmýz takdirde esnafýn saldýrýlarýna maruz kalýyoruz" dedi.

Ýmara açýlan yapýlara hizmet

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde imara açýlan yeni cadde üzerindeki bulunan yapýlara için 400 metre su ve kanalizasyon hattý döþendi. Selahattin Mahallesi'nde imara açýlan Dr. Mehmet Emin Ayhan Caddesi üzerinde yeni yapýlan yapýlar için 400 metre su ve kanalizasyon hattý çekildi. Silvan ilçe merkezi genelinde çalýþmalarýna

devam eden Silvan Belediyesi, Selahattin Mahallesi'nde imara yeni açýlan konutlar için su ve kanalizasyon hattý düþendi. Silvan Belediyesi Fen Ýþleri Ekipleri tarafýndan her 50 metrede bir muayene bacasý oluþturularak 300'lük koruge türü borularla 400 metre kanalizasyon hattý döþenen caddede, daha sonra belediye Sular Ýdaresi ekipleri tarafýndan 400 metre su þebekesi çekildi. Çalýþmalarla imara uygun yeni yapýlan yapýlarýn kanalizasyon ve içme suyu sorunlarý giderildi.


4

HABER

15 HAZÝRAN 2012 CUMA

Þýrnak'ta 5.5'lik deprem Þýrnak'ýn Silopi ilçesinde 5.5 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Þýrnak merkezde bir caminin minaresi yýkýldý. Silopi Kaymakamý Bünyamin Yýldýz, depremde can kaybýnýn yaþanmadýðýný, panik yaþayan bazý vatandaþlarýn hafif yaralandýðýný söyledi.

MÞÜ Kürtçe eðitime desteðe hazýr M

uþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ), Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýklamasýnýn ardýndan Kürtçe seçmeli derse katký sunmaya hazýr. MÞÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, üniversitenin 20 yýllýk geliþim planýnýn 2009 yýlýnda Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) tarafýndan onaylandýðýný hatýrlattý. Geliþim planýnda lisans programý olarak Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Kürt Dili ve Edebiyatý Bölümü açmak istediklerini ifade eden Rektör Nihat Ýnanç, "2010 yýlýnda Türkiye'de ilk defa 4 yýllýk lisans programý olarak Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Kürt Dili ve Edebiyatý Bölümü'nü açtýk. O günden bugüne bölüm nezdinde akademik yapýlanmaya çalýþtýk. Eþ zamanlý olarak Kürtçe seçmeli dersler açtýk. Kürtçe seçmeli derslerimizi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2 kredilik dersler olarak açmakla birlikte üniversitenin tüm birimlerindeki programlardan öðrencilerimizin alabileceði tarzda açtýk. Ýlk açtýðýmýz yýl Kürtçe seçmeli dersine 350'den fazla öðrencimiz katýldý. Bu dönemde ise 162 öðrencimiz Kürtçe seçmeli dersi aldý" dedi. Kürt Dili ve Edebiyatý Bölümü Kürt Dili ve Edebiyatý Bölümü'nü, Kurmanci ve Sorani olmak üzere 2 ana omurga üzerine kurduklarýný belirten Nihat Ýnanç, Zaza destekli olarak bölümü yürüttüklerini ifade etti. Ýnanç, "Biz Kürt Dili ve Edebiyatý Bölümü'nü yapýlandýrýrken, Kurmanci ve Sorani þivesi olmak üzere 2 ana omurga üzerine kurduk. Bir taraftan da Zazaca destekli olarak bölümü götürdük. Kürtçe seçmeli dersler daha çok Kurmanci þivesi ve Latin harfleriyle aktarýlýyor. Kürtçe kaynaklara baktýðýmýz zaman, bunlar Latin harflerle yazýlmýþ eser deðil. Bunlarýn neredeyse tamamý Arapça, Osmanlýca harflerle yazýlmýþ eserler. Dolayýsýyla 2012 Eylül ayýndan itibaren, derslerimizi 2 alfabeyle vermeye baþlayacaðýz. Arapça ve Latin alfabeyle Kürtçe seçmeli derslerimize devam edeceðiz. Derslerimiz tamamen kitabi anlamda geçiyor. Yani öðrencilerimize okuma, anlama, gramer, yazma gibi tam bir dil öðretmeye çalýþýyoruz. Bu baðlamda çalýþmalarýmýz devam edecektir" diye konuþtu. 'Katký sunmaya hazýrýz' Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan talep gelmesi halinde üniversite olarak katký sunmaya hazýr olduklarýnýn altýný çizen Ýnanç, þöyle devam etti: Eðer Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ihtiyaç duyulursa, yaz tatilleri boyunca öðretim elemanlarýmýzdan fedakarlýk talep ederek Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesindeki öðretmenlere sertifika ve Kürtçe ders vermemiz söz konusu olabilir. Devamýnda ise 2012 Eylül'ünden itibaren öðrencilere açmýþ olduðumuz Kürtçe derslerin benzerini, Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesinde ihtiyaç duyulan öðretmenlere de açabiliriz. Sayýn Baþbakan çok önemli bir talimat verdi ve yeterli öðrenci olmasý halinde Kürtçe seçmeli dersler açýlabileceðini söyledi. Ama asýl sorun bu dersleri kimin vereceðidir. Bu dersleri verecek düzeyde, kitabi anlamda Kürtçeyi yazabilen, okuyabilen, anlayabilen öðretmen sayýmýz çok fazla deðil. Belki Kürtçe, halk dili olarak, piyasa dili olarak konuþuluyor ve çok iyi anlaþýlýyor olabilir ama kitabi anlamda farklýdýr. Öðretmen yetiþtirebiliriz Onun için Kürtçe bilip de bu dilbilgisini kitabi seviyeye çýkarmamýz gereken öðretmenler söz konusu olacaktýr. Muþ Alparslan Üniversitesi'nin bu süreçte ihtiyaç duyulmasýna halinde katký saðlayacaðýný ve buna hazýr olduðumuzu ifade etmek istiyorum. Böyle bir talep gelirse, yaz tatili süresince bir sertifika programý ve Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesindeki öðretmenlere Kürtçe dersler düzenleyebiliriz. 2012 Eylül'ünden itibaren Kürtçe derslerin ikinci versiyonunu öðretmenlere dönük açabiliriz. Ayrýca Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan öðrencilere yönelik ders verilmesi talebi gelirse buna kýsýtlý olarak cevap verebiliriz. Çünkü öðrencilere yönelik eðitim verilmesi konusunda altyapýmýz müsait deðil. Biz öðretmenleri yetiþtiririz. Ancak pilot okullar belirlenirse biz buna da katký saðlarýz. Bu sürece katký saðlamaktan da büyük bir memnuniyet duyarýz.

M

erkez üssü Silopi-Pýnarönü Köyü olan deprem 5.4 kilometre derinlikte gerçekleþti. Depremde can kaybý yaþanmadý. Þýrnak merkezde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Külliye Camisi'nin minaresi yýkýlýrken, Silopi merkezde hasar olmadýðý belirtildi. Þýrnak'taki deprem öncesinde saat 08.50'de merkez üssü Þýrnak-Ýkizce olan 4 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Silopi Kaymakamý Bünyamin Yýldýz, deprem sýrasýnda panik yaþayan bazý kiþilerin yaralandýðýný söyledi. Yýldýz, "Hastanelere 10'a yakýn müracaat var. Çok ciddi þekilde yaralanan yok. Köylerden bilgiler geliyor, ekiplerimiz de köyleri geziyor. Bir caminin minaresi yýkýldý. Bazý ev ve ahýrlarda hasarlar olduðu söyleniyor. Sevindirici yaný can kaybýnýn olmamasýdýr. Hastaneler ve diðer kamu binalarýnda hasar yok. Ara ara elektrik kesintisi yaþanýyor ancak þu anda elektriðimiz var. Haberleþmede sýkýntýmýz yok" dedi. AFAD bölgeye ekip gönderdi

Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'ndan (AFAD) yapýlan yazýlý açýkla-

Kayapýnar'da 122. eylem Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi çalýþanlarý, tutuklu Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 122.'sini düzenledi. Eylemde artan baskýlara protesto amacýyla üzerine 'Faþizmim' yazýlý kutu taþlandý.

H

izmet binasý önünde yapýlan 'Kara Perþembe' eylemine Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, Tüm-Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. Eylemde konuþan Tüm-BelSen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya, þunlarý söyledi: Halkýn seçilmiþleri üç yýldan fazla bir zamandýr cezaevinde tutulmalarý yetmiyormuþ gibi belediye baþkanlarýnýn tutuklamalarýnýn devam etmesi hükümetin halký cezalandýrmasýdýr.

Hükümet duyarsýz Artan askeri operasyonlarda can kayýplarý yaþanmasýna raðmen hükü-

Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

metin çözüm konusunda duyarsýzlýðý devam ediyor. 'Kürtçe seçmeli ders olsun' söylemleri yetersiz olduðu gibi sorunun çözümüne bir katký sunmaz. Kürt dilinin resmi statüye kavuþturulmasý gerek. Öcalan özerindeki tecrit tehlikeli bir hale geldi. Bu anlamda kaygýlarýn giderilmesi gerek. Daha sonra son dönemde artan baskýlarý protesto amaçlý üzerinde ' Faþizmim' yazýlý kutu eylemciler tarafýndan sembolik olarak taþlandý. Eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle son buldu.

Vali Çolak Kurtalan'da

S

15 HAZÝRAN 2012 CUMA YIL: 12 SAYI: 3941

mada, tedbir amaçlý, Van Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'nden 10 kiþilik ekibin bölgeye gönderildiði belirtildi. Türk Kýzýlayý afet müdahale ekipleri, depremin ardýndan bölgede durum tespit çalýþmalarýna baþladý. Bölgedeki çalýþmalarý koordine etmek üzere Türk Kýzýlayý Afet Operasyon Merkezi'nde (Ankara) acil olarak kriz masasý oluþturuldu. Tedbir amaçlý Kýzýlay'ýn bölgeye yakýn lojistik merkezlerinden çadýr ve afet malzemeleri araçlara yüklenmeye baþlandý. Ýhtiyaç halinde bölgeye ek personel ve yardým malzemesi ulaþtýrýlmasý için tüm hazýrlýklar tamamlandý. Silopi'deki depremi deðerlendiren Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Depremin sýð olmasý yüzeyde fazla sarsýntý anlamýna gelir. Sýð olduðu için deprem 6'nýn üzerinde þiddette etkilemiþtir. Bölgede 4'ün üzerinde 4.5'e varan artçýlar gelecektir. Binada görünür hasar-çatlak varsa, binalara girilmemesi gerekir. Burada olmuþ büyük bir deprem kayýtlarda görülmüyor" dedi.

iirt Valisi Musa Çolak, GAP Kýrsal kalkýnma Programý ve SODES kapsamýnda yürütülen çalýþmalarý yerinde görmek ve incelemek üzere Kurtalan ilçesini ziyaret etti. Ýlçede yürütülen çalýþmalarý tek tek inceleyen Vali Çolak, ilçe esnafýnýn da sorunlarýný dinledi. Vali Musa Çolak, ilk olarak Aktaþ

Köyü mülki sýnýrlarý içinde bulunan 132 dönümlük atýl durumda bulunan arazide yapýlan çalýþmalarý inceledi. Siirt'in tarým ve hayvancýlýk alanýnda gerçekleþtirilen projelerle kalkýndýðýný belirten Vali Çolak, ''Tarým ve hayvancýlýk ilimiz için lokomotif bir sektördür. Tarým ve hayvancýlýðýn geliþtirilmesi, müteþebbislerin ekonomik þartlarýnýn iyileþtirilmesi ve artýrýlmasý için çaba gösteriyoruz. Ýlimizin ekonomisinin can damarý olarak görülen tarým ve hayvancýlýðýn geliþtirilmesi için devlet olarak her türlü desteði veriyoruz'' dedi. Buradan ayrýlan Vali Musa Çolak, Kurtalan Kaymakamý Abdurrahim Can ve kurum müdürleri tarafýndan karþýlandý. Kaymakam Can, ilçe merkezi ve baðlý köylerinde yapýlan yatýrýmlar ve proje çalýþmalarý hakkýnda Vali Çolak'a bilgi verdi. Modern Konferans Salonu açýldý Kaymakamlýktan ayrýlan Vali Musa

Muhittin TALAY olayhaber@hotmail.com

Diyarbakýr'ýn baþ belasý hýrsýzlýk Diyarbakýr, son yýllarda aldýðý göçlerden dolayý en fazla fakirleþen illerin baþýnda geliyor. Ýnsanlar hýrsýzlýk, yankesicilik, fuhuþ gibi yüz kýzartýcý olaylardan býkmýþ durumda. Her gün onlarca buna benzer olayýn yaþandýðý kentte, hiç kimsenin nedenleri araþtýrýp çözüm üretme arayýþýnda olmamasý çok acý bir durum. Kaderine terk edilmiþlik bu olsa gerek. Kenti bu duruma düþüren temel nedenlere

Çolak, Kurtalan Ertuðrul Gazi Ýlköðretim Okulu bahçesinde bulunan Konferans salonunun açýlýþýný yaptý. SODES projelerinin önemine deðinen Çolak, ''Ýlimizin sosyo-ekonomik yapýsýnýn iyileþtirilmesinde ve eðitim alanýna SODES projeleri önemli katký sundu. Daha önce atýl durumdaki bu konferans salonunu, 'Sanat Uzun Hayat Kýsa' projesi ile Kurtalan halkýmýza hitap edecek. 220 kiþilik modern bir Konferans Salonu oluþturuldu. Vatandaþlarýmýza hayýrlý olsun'' diye konuþtu. Vali Musa Çolak, daha sonra Hasret Kuyumcu adlý müteþebbis tarafýndan kurulan, 100 baþ güve ve süt saðým ünitelerini kapsayan tesisleri ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldý. Atatürk Parký hizmete açýldý Ýncelemelerine Kurtalan Ýlçe merkezinde devam eden Vali Musa Çolak, Atatürk Parký'ný gezerek yetkililerden yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgi aldý. Vali Çolak, Kentsel Yaþam Alanlarýnýn Ýyileþtirilmesi projesi kapsamýnda, Atatürk Parký'nýn Kurtalan kalkýnýn hizmetine sunulduðunu söyledi.

baktýðýmýzda farklý bir tablo ile karþýlaþýyoruz. Her ne kadar Güneydoðu'nun geri kalmýþlýðýný dillendirip dursak da, görmemiz gereken asýl noktayý hep göz ardý ediyoruz. Acaba kimse Güneydoðu'nun en geri kalmýþ ilinin Diyarbakýr olduðunun farkýna varmýþ mý? Bir zamanlar Güneydoðu'nun Paris'i diye adlandýrýlan güzelim Diyarbekir neden bu durumda? Ortada onlarca neden varken kýlýný bile kýpýrdatmayan milletvekili, idareci, yöneticiler hala rant arayýþýnda. Memleketi el birliði ile bu hale düþürenler acaba bu durumdan hiç utanç duyuyor mu? Son yýllarda bölge illerinde yapýlan yatýrýmlar o illerin çehresini deðiþtirirken, Diyarbakýr denince siyaset baþlýyor. Saðlý sollu her siyasinin aklýna gelen ilk þey; 'ne kadar oy alýrým, ne kazanýrým' oluyor. STK temsilcileri ve iþ çevresi ise hükümetin arkasýnda el baðlayarak 'gelecek teþvik paketinden ne kadar pay alýrým' hesabý yapýyor. Diyarbakýr'ýn bölge illerinden daha kötü bir konumda olduðunu görmemiz lazým. Hiçbir komþu ülkeye sýnýrý olmayan Diyarbakýr'ýn ticaret hacmi elbette ki bir Van, Mardin, Þanlýurfa ile kýyaslanamaz. Buna bir de Hükümetin ve yerel yönetimlerimizin kent üzerindeki siyasi kapýþmasýný da ekledik mi

Parkta vatandaþlarla sohbet eden Vali Musa Çolak, Gökhan Demir isimli engelli bir çocuðu kýrýk bir tekerli sandalyede görünce yanýna çaðýrýp sohbet etti. Yakýnlarýnýn akülü bir tekerlikli sandalye talep etmesi üzerine Vali Çolak, akülü sandalye sözü verdi. Vali, Gökhan'ýn eðitimini tamamlamasý için de kendisine ve ailesine her türlü desteðin verilmesi yönünde yetkililere talimat verdi. Esnaf ziyareti Siirt Valisi Musa Çolak, Kurtalan ilçesindeki incelemelerinin ardýndan esnaflarý tek tek ziyaret etti. Esnaflarýn dert ve sýkýntýlarýný dinleyen Vali Çolak, il genelinde yapýlan yatýrýmlar hakkýnda esnaflara bilgi verdi. Kurtalan'da incelemelerini tamamlayan Vali Musa Çolak, dönüþte Siirt merkeze baðlý Yaðmurtepe Köyü'ne uðradý. Köyde vefat eden Hümra Eker isimli vatandaþýn ailesine taziye ziyaretinde bulunan Vali Çolak, acýlarýný paylaþtýðý Eker ailesine ve köy halkýna baþ saðlýðý dileðinde bulundu. Misbah YILMAZ

kaybedenin Diyarbakýr olmasý çok normal. Yazýya hýrsýzlýkla baþlamýþtýk ve öylede nokta koyalým. Bundan 3-4 ay önce gece saatlerinde evime hýrsýz girmiþti. Ellerine geçirdikleri birkaç parça eþya ve iki telefonumuzu götürdüklerini sonradan fark ettik. Polisi aradýk, gelip tutanak tuttular ve birkaç gün sonra telefonlarýmýz emniyet birimi tarafýndan bize iade edildi. 'Bunda anormal bir þey yok' diyeceksiniz belki ama var. Telefonlarýmýz birkaç gün sonra geldi ancak mahkemeye hala çaðrýlmýþ deðilim. Hýrsýz 18 yaþýndan küçük olacak ki, polisin onca çabasýndan, olay yerinde tuttuðu tutanaklardan, hazýrladýðý dosyalardan sonra mahkeme kapýsýndan salýveriliyor. Yasa yapýcýlara soruyorum; her insanýn mahremi olan evinin içine kadar girebilen hýrsýzýn, (ki buna gasp denir) hýrsýzlýk yapmasýna neden olan Diyarbakýr'daki fakirlik mi, yoksa 'yaþýn tutmuyorsa hýrsýzlýk, gasp yapabilirsin' diye hazýrlanan yasalar mý? Bu gibi caydýrýcý özelliði olmayan yasalar gözden geçirilmeli. Hükümet, nedenlerini araþtýrýp çözüme odaklanýrsa ve hýrsýzýn (hýrsýzlýk yapmadan) karnýný doyurmaya odaklanýrsa ülkeye daha iyi hizmet olmuþ olur.


HABER

15 HAZÝRAN 2012 CUMA

5

PKK'nýn suikast timi yakalandý Diyarbakýr polisi eylem hazýrlýðý içerisindeki 3 kiþiyi silah ve patlayýcýlarla birlikte yakaladý. Vali Mustafa Toprak, yakalanan þahýslarýn üst düzey bürokratlara yönelik eylem gerçekleþtireceðini söyledi. Lice-Genç yolunda 100 kiloluk çok etkili bir patlayýcýnýn elde edilen bilgiler çerçevesinde etkisiz hale getirilmesi, Lice yakýnlarýnda vatandaþlarýn ve güvenlik güçlerinin kullandýðý yolun altýna 40 kiloluk patlayýcý yerleþtirilmesi bu eylem tarzlarýný gösteriyor. Bu dikkatli etkili, önleyici özverili çalýþmalar olmazsa hepimizi üzecek durumlarda olabilir.

Lav silahý ve MP5

V

ali Mustafa Toprak, yakalanan 3 kiþi ve bunlarla birlikte ele geçirilen mühimmatla ilgili Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde açýklama yaptý. Vali Toprak, PKK'nýn son dönemlerde güvenlik birimlerinin güvenli planlý ve kararlý operasyonlarý sonucu özellikle mücadele alanýnda gücünün zayýflamasýndan dolayý daha farklý bir eylem tarzýna büründüðünü belirtti. Özellikle vur kaç, patlayýcý yerleþtirme, uzaktan kumandalý patlatma türü eylemlerin ve eyleme

yönelik çalýþmalarýn yoðunlaþtýðýnýn görüldüðünü ifade eden Toprak, þöyle devam etti: Bu konuda yetkili olan tüm otoritelerin iþbirliði ile vatandaþlarýmýzý üzecek, vatandaþlarýmýza zulüm gibi yansýyacak ve güvenlik birimlerimize de yönelik çok önemli tehditler sonuçsuz býrakýlmaktadýr. Özellikle çok önemli bir istihdam projesi olan Silvan Barajý ve ona yönelik olarak iki ayrý yerde patlayýcý maddenin önceden tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi, yine 5 gün önce

Bir yandan güvenlik birimlerimizin terörist örgütü ve milislerine yönelik kýrsalda ve kent merkezlerinde çok etkin önleyici tedbirler aldýðý, geçen sonbahardan þimdiye kadar terör örgütünün yapýlanmalarýnýn ortaya çýkarýlarak birçok eylemin sonuçsuz býrakýldýðý aþikardýr. Bu nedenle de terör örgütünün de kendisi açýsýndan zayiat vermeden vatandaþlara ve güvenlik güçlerine aðýr hasar verebilecek bir takým eylem türlerini de seçtiði görülüyor. Bu biraz da terör örgütünün kýrsal gücünün zayýfladýðý, bu sebeple de farklý yöntemleri denediði anlaþýlabilir. Bizim okumamýz gereken þudur; ellerinde silah olduðu sürece kýrsal kesimde, kentlerde terör örgütüne yönelik her türlü etkin ve sonuçsuz býrakýcý mücadelemiz devam edecektir. Vatandaþýmýzý geleceðe hazýrlayacak tedbirleri de aldýðýmýzý belirtmek istiyorum. Þüphesiz ki, terör örgütü ve yandaþlarý kandan ve kanýn türev-

çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Yakalanan þahýslarla birlikte ayrýca 1 adet Lav silahý, 1 adet F1 savunma tipi el bombasý, 1 adet MP5 otomatik silah, 2 adet mp5 silaha ait þarjör, 60 adet fiþek, cep telefonu, sim kart ve hafýza kartlarý ele geçirildi.

lerinden beslendiði için buna yönelik istihdam ortaya koyduðunuzda, insanlarýmýza iþ ve aþ bulacak projeler devreye koyduðunuzda ibretle sey-

rediyoruz ki bunu engellemek için her türlü yaklaþýmý gösterebiliyorlar. Biz vatandaþa yönelik huzur ve sükûnunu temin açýsýndan etkin

Kaymakamdan yardým çaðrýsý D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde yaþayan vatandaþlar, 'Sen Hayalini Söyle, Biz Gerçekleþtirelim' projesi için seferber oldu. Ergani Kaymakamlýðý tarafýndan hazýrlanan, merkez ve köylerdeki ilköðretim okullarýnda eðitim gören anne veya babasý hayatta olmayan öðrencilerin en az bir hayalinin gerçekleþ-

tirilmesi amacýyla 'Sen Hayalini Söyle, Biz Gerçekleþtirelim' projesi çerçevesinde oluþturulan komisyon, öksüz ve yetimlerin hayallerini gerçekleþtirmek için kapý kapý dolaþarak hayýrsever esnaf ve vatandaþlardan yardým topluyor. Ergani Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, kurulan komisyonca tespit edilen

çocuklarýn hayallerinin gerçekleþtirilmesi için Ergani'deki tüm esnaf ve hayýrsever vatandaþlara çaðrýda bulundu. Kaymakam Yýlmaz, "Hayatýmýzýn en ücra köþelerinde bulunan öksüz ve yetimlerin hayallerini gelin hep birlikte gerçeðe dönüþtürelim" dedi.

PKK'ya kapsamlý operasyon

Þýrnak'ýn Beytüþþebap Ýlçesi yakýnlarýnda bir grup PKK'lý ile çýkan çatýþmada 4 asker ile 2 korucuyu yaraladý. Çatýþmanýn ardýndan Kato Daðý'na kaçan PKK'lýlarý etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon geniþletildi.

Þ

ýrnak'ýn Beytüþþebap Ýlçesi Ýkinciköprü Mevkii'nde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, akþam saatlerinde bir grup PKK'lý ile karþýlaþtý. PKK'lýlarýn açtýðý ilk ateþte 4 uzman çavuþ ile 2 köy korucusu yaralandý. Güvenlik güçlerinin de anýnda karþýlýk vermesiyle bir süre çatýþma çýktý. PKK'lýlar gece karanlýðýndan yararlanarak kaçmaya çalýþýrken, bölgeye takviye komando timleri sevk edildi. Karanlýktan yararlanarak Ka-

to Daðý'na kaçan PKK'lýlarý etkisiz hale getirmek için hava destekli kapsamlý operasyon düzenlendi.

Silah sesleri ilçeden duyuldu Kobra helikopterler PKK üyelerinin bulunduðu alanlarý yoðun ateþ altýna alýp bombaladý. Daha sonra PKK'lýlarýn olduðu bölgelere helikopterlerle jandarma özel harekat timleri indirilip, karadan

Bir asrýn son mezunlarý B

itlis'in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ýlköðretim Okulu, kuruluþunun 100'ncü yýlýnda düzenlemiþ olduðu mezuniyet töreni ile öðrencilerine unutulmaz bir gün yaþattý. Okul bahçesinde yapýlan mezuniyet törenine Ahlat Belediye Baþkaný A. Mümtaz Çoban, Ahlat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zeynel Kýlýç, bazý kurum amirleri ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Mahmut Uysal, bugünün haklý gururunu yaþadýklarýný ve bu anlamlý günde yalnýz býrakýlmadýklarý için programa katýlan tüm misafirlere teþekkür etti. Uysal, þunlarý söyledi: Deðerli velilerimiz, emanet olarak almýþ olduðumuz deðerli evlatlarýnýzý, bir ebeveyn olarak bütün öðretmen ve personel ile hizmet ederek onlarýn daha kendinden emin, ne istediðini bilen, sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrar takdim ediyorum. Bir anne-baba þefkati ile kucaklayýp, erdem ve bilgi ile donattýðýmýz bir nesli daha bugün bura-

dan uðurluyoruz.

Kep fýrlattýlar Sevgili gençler, biliniz ki mezuniyet bir baþka basamaðýn baþlangýcýdýr. Okul günleriniz, okul anýlarýna dönüþecektir. Sizleri gelecekte baþarýyla okulunuzu, bizleri

ve ailenizi en iyi þekilde temsil edeceðinize olan inancým tamdýr. Ergezen Ýlköðretim Okulu olarak bizler yarýnlarýn güçlü ve büyük Türkiye'sini gerçekleþtirecek, ilçemizin önemli eðitim kurumlarýndan biriyiz. Çünkü bu yýl okulumuzun 100'üncü kuruluþ yýldönümü ve biz bugün 100'üncü yýlýn mezunlarý için kalpleri heyecanla çarpan siz deðerli büyüklerimiz ile bir araya geldik. Uysal, konuþmasýný okuduðu "Bu Son Ders" adlý þiir ile sonlandýrdý. Okul 1'incisi Bahadýr Kýrklar tarafýndan isim plakasýnýn kütüðe çakýlmasýnýn ardýndan öðrencilere diplomalarý verildi. Mezun olacak öðrencilerin oluþturduðu koronun seslendirdiði þarkýlar ise izleyenler tarafýndan büyük bir beðeni kazandý. Yapýlan kep töreninin ardýndan müzikli programý ile mezuniyet coþkusu devam etti.

askerler sevk edildi. Timlerle PKK'lýlarý arasýnda yer yer çatýþmalar çýkarken silah sesleri Beytüþþebap ilçe merkezinden duyuldu. PKK'lýlarýn saldýrýsýnda yaralanan 4 uzman çavuþ ile 2 korucu yoðun güvenlik önlemleri altýnda Beytüþþebap Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada ilk tedavileri yapýlan yaralýlar helikopterle Þýrnak Asker Hastanesi'ne götürüldü.

Vanlý öðrenciler memleketlerine dönüyor

V

an Valiliði ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün yaptýðý çalýþmalarla Türkiye'nin dört bir yanýna gönderilen 8 ve 12'nci sýnýf öðrencileri Van'a dönmeye baþladý. Antalya ve Ankara'ya giden öðrenciler, buradaki okul idareleri ve öðretmenleri nezaretinde Van'a götürüldüler. Öðrencileri Van'a götüren Ankara Þereflikoçhisar YÝBO Müdürü Tekin Tekiner ve Antalya Manavgat Beþkonak YÝBO Müdürü Sadettin Aktaþ, öðrencileri Van Münci Ýnci Biliþim Teknik ve Meslek Lisesi bahçesinde Van Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerine ve velilerine teslim ettiler. Ýllerine okumak için gelen öðrenciler sayesinde Van'ý ve Vanlýlarý daha iyi tanýdýklarýný ifade eden Beþkonak YÝBO Müdürü Aktaþ, "Van'dan okulumuza okumak amacýyla gelen öðrenciler ile eski öðrencilerimiz çok güzel uyum saðladýlar. Uyum sürecinde problem olmamasý karþýsýnda öðrencilerin baþarý durumlarýnda gerileme olmadý. Vanlý öðrencimiz Gamze Tanrýverdi okulumuzu ikincilikle

bitirdi" dedi.

Öðrenciler baþarý gösterdi Memleketlerine dönen öðrencileri, velileri ile birlikte karþýlayan Van Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Muhlis Ceylani, "Zor bir süreç geçirmemize raðmen öðrencilerimizin daha çok olumsuzluk yaþamamasý için müdürlüðümüz bünyesinde oluþturulan ekip çalýþmasý ile öðrencilerimizi rahat edebilecekleri yerlere gönderdik. Valiliklerimiz ve okul idarelerimiz öðrencilerimiz için ellerinden gelen çabayý sarf ettiler. Vanlýlar adýna kendilerine teþekkür ederim" diye konuþtu. Manavgat Beþkonak Yatýlý Ýlköðretim Okulu'nda eðitimine devam ederek okulunu ikincilikle bitiren Gamze Tanrýverdi ise þunlarý söyledi: "Gittiðimiz günden itibaren okulda bulunan kiþilerce çok iyi karþýlandýk. Eðitimlerimizde herhangi bir aksama olmamasý için çaba sarf ettiler. Yabancýlýk çekmemiz için her konuda yardýmcý oldular. Tüm arkadaþlarým adýna kendilerine teþekkür ederim."


6

EKONOMÝ

15 HAZÝRAN 2012 CUMA

Diyarbakýr gýda üssü olacak Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 10. Bölge Müdürü Turkay Özgür, "Kral Kýzý, Dicle ile Silvan projesi, Batman Saðsayý ve Çermik Kale Ergani projesi ile biz 4 milyon dekarý sulamaya kazandýrmýþ olacaðýz bu süreçte. Bu da Diyarbakýr'ý gýda üstüne çevirmiþ olacak" dedi.

D

SÝ 10. Bölge Müdürü Turkay Özgür, Silvan projesinin, Diyarbakýr'ýn en önemli projelerinden bir tanesi olduðunu belirtti. Silvan projesinin, Silvan Barajý ve ayrýca 7 tane depolamadan oluþan tüm sulama projelerinin de ikmal edildiði zaman 2 milyon 450 bin dekarý sulayacaðýný kaydeden Özgür, "Bunun 1 milyon 930 bin dekarý cazibeli olan ve ayný zamanda GAP eylem planý çerçevesinde olan bir projemizdir. Silvan Barajý'nýn 4 Mayýs'ta bakanlarýn katýlýmýyla temel atma töreni sembolik olarak yapýldý. Silvan Barajý'na biz 2011 yýlýnda baþlamýþtýk. Çok hýzlý bir þekilde çalýþmalara devam etmekteyiz. Silvan Barajý'nda 15 kilometrelik 7 metre çapýnda iki sýra Babakaya ve Silvan tüneli olmak üzere tünellerle suyu ana kanala ileteceðiz. 212 metreküp saniyede suyu geçirecek ana kanallarýn projeleri bitmek üzere. Gittikçe bunlarýn yapýmlarýný gerçekleþtirip, mümlük olan topraklarý suyla buluþturmaya çalýþacaðýz. Özellikle Silvan projesi kapsamýnda önceki yýllar-

da temelini atmýþ olduðumuz Pamukçay Barajý'ný 2012 yýlýnda bitirmeyi düþünüyoruz. 12 Aralýk'ta, taahhüt ettiðimiz tarihten daha önce bitirmeyi düþünüyoruz" diye konuþtu.

Ambar ve Pamukçay Ambar Barajý'nýn 2011 yýlýnda ihalesini gerçekleþtirdiklerini ifade eden Özgür, "2011'in Kasým ayýnda yer teslimini yaptýk. 2012 yýlýnda Ambar Barajý'nýn yapýmý hýzlý bir þekilde devam etmektedir. Önceki gün sahada incelemelerde bulunduk, Ambar Barajý'nýn dolusavak kazýsý gövde sýyýrma kazýlarý ve kondivi kazýlarý baþlamýþ bulunmakta. Ambar Barajý da Silvan projesi kapsamýnda. Bitirildiði zaman müstakil olarak 13 bin 468 hektar alaný sulayacak. Pamuk Çay Barajý da 5 bin 134 hektar alaný sulayacak. Tüm bunlarýn hepsi 1 milyon 930 bin dekarlýk alanýn içindeki sulama kýsýmlarýdýr. 4 Mayýs'ta temelini attýk, 2016 yýlýnda biz bunu bitireceðiz. Sözleþmeye göre, ikmal edeceðimiz tarihten önce biz bu projeyi bitirmiþ olacaðýz" ifadelerini kullandý.

Motorin benzini dokuza katladý! T

ürkiye'de Nisan ayýnda benzinden yaklaþýk 9 kat daha fazla kullanýlan motorinin satýþ miktarý, Mart ayýna göre yüzde 11,6 oranýnda artarak 1,3 milyon tona ulaþtý. Benzin satýþlarý ise ayný dönemde yüzde 2,9 oranýnda artarak 143 bin 543 ton oldu. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan hazýrlanan Nisan ayý Petrol Piyasasý Sektör Raporu verilerinden yapýlan derlemeye göre, rafinerici lisansý sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi Nisan ayýnda, Mart ayýna göre yüzde 25,2 artarak 1 milyon 41 bin 427 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi yüzde 10,9 azalarak 1 milyon 733 bin 373 ton olarak gerçekleþti. Ham petrol ithalatý, Mart ayýna göre yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 539 bin 185 ton, toplam petrol ithalatý ise 2 milyon 304 bin 803 ton oldu. Türkiye'nin söz konusu petrol ithalatý içinde arslan payýný Ýran aldý. Türkiye, Ýran'dan sadece ham petrol ithal ederken, bu ülkeden yapýlan toplam 1 milyon 18 bin 534 ton ham petrol ithalatý, toplam petrol ithalatýnýn yüzde 44'ünü oluþturdu.

Ýhracat 826 bin 817 ton Nisan ayýnda Türkiye'nin toplam petrol ihracatý 826 bin 817 ton

Aþ ve iþ imkaný Silvan Barajý projesinin ülkeye yapacaðý katkýlara da deðinen Özgür, þunlarý söyledi: "Bu projenin özellikle yýllýk olarak 1 milyar lira sulama ve enerjiden dolayý katma deðeri olacak. 6 milyar lira deðerinde olan bu proje, kendisini kýsa sürede amorti edecek ve insanlarýmýza aþ ve iþ imkaný saðlayacak. GAP idaresinin yapmýþ olduðu bir çalýþmaya göre, hektara 1.2 istihdam düþüyor. Bunu 245 bin hektarlýk alana uyarladýðýmýz zaman, 318 bin kiþinin istihdam edileceðini göreceðiz. Bu bire bir alanda, tarýmda çalýþacak, bir de bunlarýn yan sanayisi, sanayisi, tarým ekipmaný makinesi, yedek parça satýcýlarý gibi, bunlarý düþündüðümüz zaman bölgeye ciddi bir sinerji katacak. Kral Kýzý, Dicle ile Silvan projesi, Batman Saðsayý ve Çermik Kale Ergani projesi ile biz 4 milyon dekarý sulamaya kazandýrmýþ olacaðýz bu süreçte. Bu da Diyarbakýr'ý gýda üstüne çevirmiþ olacak."

Hesabýnýzý mutlaka kontrol edin

Bankadaki hesaplarýný kontrol eden tüketiciler "Hesap Bakým Ücreti" nin kesildiðini görünce isyan etti. Merkezi Kayýt Kuruluþu'nun bankalardan istediði ve bankalarýn da hesap sahiplerinden kestiði bu ücret bankalar ile tüketicilerin arasýný açmaya baþladý bile.

B

ankada hesabý olan tüketiciler hesaplarýný kontrol ettiklerinde yeni bir kesinti daha gördüler. Tüketiciler Þikayet Portalý Þikayetvar'a gönderdikleri þikayetlerle "Ardý arkasý kesilmeyen komisyonlara bir yenisi daha eklenmiþ" diyerek hesap bakým ücreti adý altýnda alýnan ücreti eleþtirdiler. 2012'de baþlayan yeni uygulama ile bankada hesabý bulunan tüketicilerden hesap bakým ve saklama ücretleri kesilmeye baþlandý. MKK'nýn bankalardan istediði ve bankalarýn da hesap sahiplerinden kestiði paranýn yaný sýra bu paranýn yüzde 5'i kadar da Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kesilmeye baþlandý. Hesap bakým ücreti yýllýk 3 lirayý bulan iþlem için de alýnýyor.

Hesap bakým ücreti nedir? oldu. Söz konusu ihracatýn 7,9 bin tonunu deniz motorini, 228,2 bin tonunu denizcilik yakýtý, 163,9 bin tonunu jet yakýtý, 241,7 bin tonunu kurþunsuz benzin (95 Oktan), 179,2 bin tonunu yüksek kükürtlü fuel oil, 3,8 bin tonunu ise diðer petrol ürünleri oluþturdu. Türkiye'nin en çok petrol ihracatý yaptýðý ülke ise Birleþik Arap Emirlikleri oldu. Nisan ayýnda yurt içi benzin satýþlarý Mart ayýna göre yüzde 2,9 artarak 143 bin 543 ton olurken, motorin satýþlarý yüzde 11,6 oranýnda artarak 1 milyon 299 bin 871 tona ulaþtý. Söz konusu dönemde fuel oil türlerinin satýþý ise yüzde 54,5 oranýnda azalarak 43 bin 628 ton oldu. Toplam daðýtýcý satýþlarý ise Nisan ayýnda 1 milyon 491 bin 470 ton olarak hesaplandý.

Bankalarýn tahsil ettiði yeni ücret þikayetleri de beraberinde getirdi. Bankada hesabý bulunan tüketiciler bankalarý topa tutarken yeni ücretin Nisan ve Mayýs ayýndan itibaren tahsil

edildiðini ifade ettiler. "Bankalarýn ardý arkasý kesilmek bilmeyen komedilerinin ardýna yenileri eklenmiþ. Bankalarýn türlü kesintilerini hesaplarýmý kontrol ettikçe görebiliyorum. Banka hesabýma para yatýrmamý kollarcasýna hesaba para geldiði anda komisyon kesiyor. Bürün mahkeme kararlarýna raðmen hesap iþletim ücretini geri ödemeyen banka bunlara yenilerini de eklemiþ. Hesap bakým ücreti. Bunun anlamý nedir? Çözemedim. Mevcut uygulamada banka zaten hisse senedi alýþlarda ve satýþlarda komisyon uygulamasýna karsýn bu gün gördüðüm hisse alým satým ücreti de var. Yani kabataslak olarak bakarsak uygulama su þekilde: Hesap Ýþletim Ücreti+Hisse senedi Alýþ Kurtajý+Hisse Senedi Satýþ Kurtajý+Hesap Bakým Ücreti+Hisse Senedi Alým Ücreti. Bu komedileri bir an önce çözmelerini; hesap iþletim ücreti bakým ücreti ve alým ücretlerinin geri iadesini talep ediyoruz."

Semt pazarlarý denetlendi D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde semt pazarýnda faaliyet gösteren pazar esnafý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü gýda kontrolörleri ve Ergani Belediyesi zabýta ekipleri tarafýndan kurulan ortak ekiple denetlendi. Semt pazarlarýna yönelik yapýlan denetimlerde, pazarlarda genel hijyen kurallarý, taze meyve ve sebze dýþýnda gýda maddelerinin satýlmamasý, kullanýlan poþetlerin þeffaf ve beyaz renkte olmasý gerektiði hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Yapýlan açýklamada, denetimlerin aralýksýz olarak devam edeceði vurgulandý.

Mardin'e 75 milyon dolarlýk yatýrým B

ünyesinde alýþveriþ merkezi, aquapark, çok amaçlý salon ve 5 yýldýzlý bir otel bulunduran Mova Park AVM Mardin'de bugün açýlacak. Mardinli iþ adamlarýnýn kurduðu, Ýstanbul Yeditepe Anonim Þirketi tarafýndan gerçekleþtirilen Mova Park, toplam 75 milyon dolar yatýrýmla Mardin'e kazandýrýlýyor. 108 dönüm arazi üzerinde kurulan bölgenin en büyük kompleksi ile ilgili Movapark AVM'de bir basýn açýklamasý yapan iþ adamlarýndan Vedat Özçelik, Mardin'e yaptýklarý Türkiye'nin 4. en büyük aquaparký ile adeta Mardin'e deniz getirdiklerini söyledi. Aquapark'ýn yaklaþýk 20 dönüm üzerinde kurulduðunu belirten Özçelik, "Türkiye'nin 4. büyük ve en lüks aquaparký ve parkta yer alan 6 farklý eðlence havuzunun bulunduðu Movapark'ý, sadece Mardin'in deðil bölgenin eðlence merkezi yaptýk. Mardin'e býrakýn denizi, okyanusu getirdik. Aquapark, su oyunlarýna açýlan kapýsý olacak. Sinemalarýyla günlere, gecelere dünyanýn pencerelerini açacak. Çocuklarýn ve su eðlencelerinden hoþlananlarýn rüyalarýný süsleyecek su parkýnda dokuz farklý eðlence fýrsatý sunuluyor. Relax ve dalga havuzlarýnýn yaný sýra dünya su parklarýnda yer alan tüm popüler kaydýrak konstrüksiyonlarý da yer alýyor. Turbo Lance, black hole, kamikaze gibi popüler kayak türlerinin sunduðu eðlence olanaklarý ile Mardin, denize kýyýsý olmasa bile bu keyfi yaþamaya baþlayacak" dedi. Bünyesinde 90 maðaza var 54 dönüm kapalý, 26 dönüm kiralanabilir alana sahip

alýþveriþ merkezinde, 90 maðazanýn olduðunu belirten Özçelik, "Mardin'e ulusal ve uluslar arasý birçok yeni marka kazandýran Movapark, bin 200 kiþinin yanýnda dolaylý olarak 5 bin kiþiye istihdam saðlayacak. 35'i yeni 60 farklý marka burada olacak. Mardin Havaalaný yanýnda yer alan Movapark, bünyesinde son sistem ses ve görüntü teknolojileriyle donatýlmýþ 2 bin 250 kapalý, 3 bin 500 kiþi kapasiteli açýk düðün ve toplu organizasyonlar için kullanýlabilecek çok amaçlý bir salonu bulunduruluyor. Farklý birimleriyle birbirlerine sinerji yaratacak Movapark bölgenin yeni cazibe merkezi olmaya aday. Movapark'da hizmete girecek 6 salonlu Cinemall sinemalarý da Mardin'in tek sinema kompleksi olarak hizmet verecek. Artýk Mardin'in de sinema salonu oldu. Alýþveriþ merkezinde bulunan 3D ve 5D sinema salonlarý, go-cart pisti, bowling ve funtýme çocuk eðlence alaný da bulunuyor ve tüm bu özellikler, Movapark'ý sadece Mardin'in deðil bölgenin eðlence merkezi olmaya aday yapýyor" diye konuþtu. Güçlü bir yatýrým Mardin'e yatýrým yapmaktan tedirginlik yaþamadýklarýný anlatan Özçelik, sözlerini þöyle noktaladý: "Buraya yatýrým yapmaktan bir saniye olsun tereddüt yaþamadýk. Mardin'de müthiþ potansiyel var. Bu potansiyeli matematik olarak gösteren inanýlmaz göstergeler var. Bu yatýrým bölgenin hassasiyetine raðmen güçlü bir yatýrýmdýr. Bizler Mardinliyiz ve burasý bizim memleketimiz. biz buraya yatýrým yapalým ki baþkalarý da gelip yatýrým yapsýn. Devletten herhangi bir teþvik almadýk, yeni çýkan teþvik yasasýndan da daha önce yatýrým yaptýðýmýz için faydalanmadýk. Üç Mardinlinin yanýnda bir de Amerikalý bir ortaðýmýz var. Teþvik yasasý ile birlikte Mardin büyük bir çekim gücü oldu. Mardin'e yatýrým yapmak için birçok firma sýraya girdi."


GÜNCEL

15 HAZÝRAN 2012 CUMA

7

Baþkan Kaya için yürüdüler Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu'na (DÝSK) baðlý Genel-Ýþ Sendikasý Van Þubesi üyeleri, KCK soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya'ya destek vermek amacýyla bir yürüyüþ düzenledi.

V

an Belediye Garajý karþýsýnda toplanan yaklaþýk 200 iþçi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki belediye binasýna kadar yürüdü. Ellerinde, "Siyasi soykýrým operasyonlarý son bulsun, belediye baþkanlarýmýz derhal serbest býrakýlsýn" pankartlarýyla yürüyen iþçiler, "Baþkana dokunan eller kýrýlsýn" , "Van halký uyuma, iradene sahip çýk" ve "Direne direne kazanacaðýz" sloganlarý attý.Burada kýsa bir süre oturma eylemi yapan iþçiler adýna bir açýklama yapan Genel-Ýþ Sendikasý Van Þube Baþkaný Salih Ýpek, belediye baþkanlarýnýn hukuksuzca tutuklandýðýný savundu. Ýpek, "12 Haziran 2011 tarihinde yapýlan milletvekili seçimleri sonrasý baþlayan esir alma ve sindirme politikalarýna yerel seçimlerin de bitmesiyle hýz veren AK Parti iktidarý,

ayný anlayýþý günümüze dek getirmiþtir. 74 bin oy alarak seçilmiþ olan baþta belediye baþkanlarý, BDP il ve ilçe yöneticileri pervasýzca gözaltýna alýnmýþtýr. Yapýlan hukuksuz sorgulama sonrasý çoðunun tutuklanarak cezaevine konulmasý kabul edilir bir durum deðildir" dedi.

'Tutuklamalar hukuksuz' Belediye baþkanlarýnýn tek derdinin hizmet olduðunu belirten Ýpek, "Yaþanan 2 yýkýcý deprem felaketinin ardýndan halka hizmet için gecesini gündüzüne katarak çalýþma baþlatan belediye baþkanlarýnýn bu çalýþmalarý, AK Parti iktidarý tarafýndan hazmedilmediði gibi, yapýlan çalýþmalarý sekteye uðratma operasyonu olduðu gün yüzüne çýkmýþtýr. Yapýlan bu hukuk dýþý uygulamalar, Van halký

baþta olmak üzere yaklaþýk 2 bin belediye çalýþanýnýn þevkini kýramamýþtýr. Çalýþanlar, bugüne kadar sarf edilen çaba ve mücadeleyi en had safhaya çýkararak bu operasyonlarý, haksýz ve hukuksuz tutuklamalarý boþa çýkaracaktýr. Bizler baþta Belediye Baþkanýmýz Sayýn Bekir Kaya olmak üzere tüm belediye baþkanlarýmýz ve KCK adý altýnda zindanlara konulmuþ tüm siyasi tutsaklarýn derhal serbest býrakýlmalarýnýn barýþ adýna atýlacak en büyük adým olacaðýna inanýyoruz. Baþkanlarýmýz özgürlüklerine kavuþup tekrar halkýnýn hizmetine dönünceye dek biz her an ayakta ve eylemde olacaðýmýzý, burada bulunan tüm üye ve katýlýmcý arkadaþlarýmýza duyuyoruz" diye konuþtu.

Mikro kredi sultanlarý piknikte

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Mikro kredi üyeleri piknikte bir araya geldi. Mikro kredi üyesi 30 Kadýn Mikro kredi Diyarbakýr Bölge Müdürü Mehmet Ay'ýn eþliðinde Silvan Þahan spor tesislerinde piknik yaptý. Yaþ pastalarýnýn kesildiði piknikte konuþan Bölge Müdürü Mehmet Ay, "Mikro kredi dar gelirli bayanlarýn kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarý için aldýklarý küçük bir sermayedir. Bu sermaye 500 TL'den 10 bin TL'ye kadar çýkýyor. Türkiye'de ilk defa 2003 yýlýnda Eski Diyarbakýr Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgün'ün baþlattýðý projedir. Bu proje baþarýlý oldu þu anda Türkiye genelinde 66 ilde 88 þubemiz ile toplam 66 bin kiþi mikro kredi aldý. Diyarbakýr'da merkez'de þuan 3 þubemiz ve ilçelerde de Silvan, Ergani ve Bismil olmak üzere toplam 6 þube'de

Ergani'de kan baðýþý

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde Kýzýlay tarafýndan kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Kurulan kan baðýþý istasyonunu ziyaret eden vatandaþlar baðýþta bulundu. Kýzýlay kan baðýþý istasyon doktoru Adnan Küçüker, kan vermenin insan saðlýðý açýsýndan son derece önemli olduðunu belirterek, "Kan vermek gerek kan veren açýsýndan, gerekse bu kana ihtiyaç duyan hastalar açýsýndan son derece hayati bir öneme sahiptir. Bir ünite kan 3 kiþinin hayatýný kurtarmaktadýr. Bu bakýmdan vatandaþlarýmýzý saðduyulu olmaya davet ediyoruz. Unutmayalým ki, bir gün bizim de kana ihtiyacýmýz olabilir" dedi.

faaliyet gösteriyoruz. Diyarbakýr genelinde 10 bin 500 kiþi mikro kredi kullandý toplam 35 Milyon TL mikro kredi daðýtýldý. Silvan'da 2007 yýlýnda þubemiz açýldý. Þu anda 4 personelimiz ile toplam Bin kiþiye ulaþtýk, Bin kadýna mikro kredi verildi. Bugün Silvan'da merkez þefi toplantýsý yaptýk. Ýlk defa Türkiye genelinde piknik havasýnda bir toplantý yapýlýyor" dedi.

Kimseye boyun eðmiyorlar Bilgisayar eþliðinde Mikro kredi hakkýnda bilgilendirme tanýtýmý yapýldý. Tanýtýmý Silvan Mikro kredi üyeleri

dikkatle izledi. Piknik havasýnda geçen toplantýda Mikro kredi merkez þefi üyeleri yaþ pasta ve kuru pastalarýn yanýnda çay içerek sohbet etti. Mikro kredi hakkýnda düþüncelerini aktaran Silvan Mikro kredi üyesi Hamide Þikav, "Mikro kredi'de emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum. Onlar sayesine bayan kendilerini küçük görmüyor evlerine kapanmýyor, kendi iþini yapýyor, eve katkýsý oluyor, baþkasýna boyun eðmiyor. Kadýnlarýn ayaklarýnýn üstünde durmasý beni çok mutlu ediyor. Mikro kredi yöneticilerine sonuna kadar destek veriyorum. Þuanda Mikro kredi sayesinde

Hakkari'nin sorunu baþýboþ hayvanlar Hakkari Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, þehrin cadde ve sokaklarýnda dolaþan baþýboþ hayvanlarý toplayarak þehir dýþýna çýkarttý. Hayvan sahiplerine de son uyarýlar yapýldý: Bir dahaki sefere ulaþýlamayacak yere götürülecekler.

S

on günlerde sayýlarý artan ve þehrin çöplüklerinde beslenen baþýboþ hayvan sahiplerine son uyarýsýný yapan Zabýta Müdürlüðü yetkilileri, uyarýlarýn dikkate alýnmamasý üzerine sabah saatlerinde çarþý merkezindeki hayvanlarý toplayarak þehir dýþýna çýkarttý. Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan uzak bir bölgeye götürülen hayvanlara zabýta aracý ve bazý görevliler eþlik etti. Belediye Zabýta Müdürlüðü ekipleri, þehrin görüntüsünü bozan ve çöplüklerde beslenen hayvanlarý toplayarak il dýþýna çýkarttýklarýný belirtti.

'Hayvanlarýnýzý meraya götürün' Yetkililer, "Çöplüklerde bulduklarý yiyeceklerle beslenen baþýboþ hayvanlarla ilgili vatandaþlardan haklý þikayetler aldýk. Sahiplerini defalarca uyarmamýza raðmen bu uyarýlarý dikkate almadýlar. Zabýta memurlarý eþliðinde çarþý merkezinin deðiþik bölgelerinde hayvanlarý toplayýp ilden uzaklaþtýrdýk. Hayvan sahiplerine son uyarýmýzý yapýyoruz. Bu defa caddelere salmalarý halinde ulaþamayacaklarý bir bölgeye götürülecekler. Fakir ve bu hayvanlar sayesinde geçimlerini saðladýklarýný biliyoruz. Ancak onlardan ricamýz meraya götürmeleridir" dediler.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

KÝLAMLARIN DÝLÝ Zazaki kilamlar da sevgiliye, kardeþe, memlekete özlemle doludur. Kimi zaman derdinizi saklar, hiç kimseyle paylaþmak istemezsiniz. Ama seven bu dertli hali anlar. Ama bazen

19 kiþi benim yanýmda çalýþýyor, ilerde bu sayýyý 50 yapmayý hedefliyorum bunda Mikro kredi'nin çok büyük bir katkýsý var. Mikro kredi'ye ilk baþvurduðumda 700 TL almýþtým ama þuanda 10 bin TL aldým. Zor ve sýkýntýlý zamanlarda kimse ailemize yardým etmiyor. Mikro kredi sayesinde kimseye boyun eðmiyoruz. Mikro kredinin yapýmýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. Mikro kredi Merkezi yöneticileri tarafýndan kadýn üyelere yiyecek ve içecekler daðýttýktan sonra kadýn üyeler evlerine döndü.

herkesten sakladýðýnýz o derdiniz sizi gözyaþlarýnýzda ele verir: Çaê berbena çaê jibena Derdê to çiko mire nêvana Kami se kerdo heredina Namê to çiko mire nêvana Bazen de derdinin yürek yaktýðý ifade edilir. Tabi, Zazaca yürek yakmanýn farklý ifadeleri var. "Zerimi werdo/içimi yedi, zeraymi véþawo/içim yandý" gibi… Derdo derdo derdo Derdo derdo derdo Dert zerrê mi verdo Viy, aney, aney Sevgilinin hasreti ya da sadakati dile getir-

ilirken sözlerin anlamý daha da derinleþiyor: mi va belkia to mire waþtiya raþtiya mi çi zona mi bena welatu de sey verdana cigerêmi dejena, zerê mi amo ra… Yukarýdaki kilamýn son mýsraýndaki "cigerémi dejena/ciðerim aðýrýyor-sancýyor " ifadesi ile devamýndaki "zerémi amo ra/içim yerinden söküldü" feryadý için söylenecek ne söz olabilir? Bir de kardeþe, kardeþin ölüm haberine yakýlan aðýtlar var ki dayanýlýr gibi deðil: Birawo, birawo, birawo Zerre ciger mi tur helya birawo Kardeþ ölümünün ciðer yakýcýlýðý kilamýn yorumunda da rahatlýkla görülebilir.

Dargeçit'e Arýtma Tesisi

M

ardin'in Dargeçit ilçe Belediyesi'nce ilçenin alt yapý ve kanalizasyon çalýþmalarý tamamlandýktan sonra atýk su arýtma tesisi yapýmýna baþlandý. Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan desteklenen atýk su tesisi ilçeye yaklaþýk 5 kilometre uzaklýkta Kýlavuz Beldesi yolu üzerinde inþasýna baþlandý. Dargeçit Belediyesi tarafýndan hazýrlanan örnek arýtma tesisi halk ve çevre saðlýðýný kurumasýnda büyük bir oynayacaðýný belirten Dargeçit Belediye Baþkaný Süleyman Asan, "Atýk sular ve laðým sularý yer üstü ve yeraltý su kaynaklarýmýzýn kirlenmesine sebep oluyordu. Özellikle yaz aylarýnda karasinek ve sivrisineklerin üremesine neden olmakla birlikte, bu durum da hem salgýn hastalýk riski oluþuyordu ve halkýmýzý tedirgin ve rahatsýz ediyordu. Ayný zamanda çevreye yaydýðý kötü kokularla da ilçe ve gelip geçen insanlarýmýzý rahatsýz ediyordu. Çevre bakanlýðýmýzýn destekleri ile arýtma tesisimizi kurduk ve bir sorun çýkmasa bu yaz mevsiminde tesisimiz devreye girecektir, bu þekilde çevremize büyük bir katký sunmuþ olacaðýz" dedi.

Kardeþten daha yakýn biri var mý ki? Bir de zamanýnda kýzlarýn zenginle evlendirme merakýna yakýlan kilamlar var. Malum, özellikle geçmiþte babalarýnýn izni ile ancak evlenebilen kýzlarý sevdiklerine deðil, parasý olanla evlendirirlerdi: Tu qe waþti mi nidawo Tu adýr eþt zeréy mawo Tu semedi mal dünyawo Ez sekiri wax Son olarak Wi limine derdo derdo Derdé to zeré ma werdo, kilamýnýn týnýsýný hatýrlayýn bakalým yürek dayanýr mý? Bir baþka yazýda Kurmanci…


8

HABER

15 HAZÝRAN 2012 CUMA Murat Nehri 2 kýz çocuðunu yuttu

Aileler umutlu haber bekliyor

Bakan Cevdet Yýlmaz Diyarbakýr'da

'Saldýrý baraja deðil halka' Diyarbakýr'da GAP Eylem Planý toplantýsýna katýlan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, PKK'lýlarýn Silvan Barajý'na yönelik saldýrýsýný lanetledi. Yýlmaz, "Bu saldýrý, halka yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Halkýn ekmeðine yapýlmýþ bir saldýrýdýr" dedi.

K M

uþ'un Bulanýk ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren 6 kýz çocuðundan kaybolan 2'sini arama çalýþmalarý devam ediyor. Nehir kenarýnda aðýtlar yükselirken, aileler umutlu bir haber bekliyor. Bulanýk ilçesine baðlý Balotu Köyü'nde tarlada çalýþtýktan sonra serinlemek için Murat Nehri'ne giren ve akýntýya kapýlarak kaybolan Nevin Güneþ ile Avþar Aydýnlý'nýn bulunmasý için Van'dan gelen dalgýçlarýn da katýlýmýyla arama çalýþmalarý devam ediyor. Sabah erken saatlerden itibaren arama çalýþmasý baþlatan dalgýçlara, Muþ Ýl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüðü ekipleri ile kýzlarýn yakýnlarý ve köylüler de destek veriyor. Aralýksýz devam eden arama çalýþmalarýna raðmen henüz bir sonuç alýnamazken, arama çalýþmalarýnýn 5 kilometrelik bir alanda yoðunlaþtýðý bildirildi.

Aramalar sonuç vermedi Arama çalýþmalarýna destek veren köylülerden Mehmet Tutkun, sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte çalýþmaya baþladýklarýný belirterek; "Kayýklar üzerinde köþe bucak her tarafý aradýk. Sivil Savunma ekipleriyle beraber yaptýðýmýz aramalardan henüz bir sonuç alamadýk. Kýzlarýn bir an önce bulunmasýný istiyoruz" dedi. Ýlçeye baðlý Yemiþen Beldesi'nden tarlada çalýþmak üzere Balotu Köyü'ne giden kýzlardan 6'sý, öðlen saatlerinde serinlemek için el ele tutuþarak Murat Nehri'ne girmiþti. Nehirde bir süre ilerledikten sonra birbirlerinden ayrýlan kýzlar suyun içinde savrulup akýntýya kapýlmýþtý. Çevredeki vatandaþlar tarafýndan 4 kýz nehirden çýkartýlýrken, Nevin Güneþ (14) ve Avþar Aydýnlý (15) isimli kýzlar da kaybolmuþtu.

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Diyarbakýr'da GAP Eylem Planý Revizyon Toplantýsý'na katýldý. Toplantýda GAP Eylem Planý ve revizyonu çerçevesinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Bakan Yýlmaz, GAP kapsamýndaki enerji yatýrýmlarýnda fiziki gerçekleþme oranýnýn yüzde 74 düzeyini koruduðunu belirtti. Eylem planý kapsamýnda inþaatý devam eden ve Dicle Nehri'nin en büyük barajý olan Ilýsu Barajý ve HES'in tamamlanmasýyla birlikte bu oranýn yüzde 90'ý aþacaðýný belirten Yýlmaz, "GAP kapsamýndaki santraller hala ülkemizin hidroelektrik üretiminin yarýsýný saðlamaktadýr. Bu nedenle Eylem Planý'ný revize diyoruz. GAP Eylem Planý'nda 4 geliþme ekseni altýnda 73 ana eylem ve bu eylemler çerçevesinde 300'ün üzerinde proje ve faaliyet yer almaktadýr. Söz konusu eylemlerin gerçekleþtirilmesi için 2008-2012 döneminde ihti-

kapsamýndaki yatýrýmlarý için 18 milyar TL tahsis edilmiþtir. 20082011 döneminde 12 milyar TL harcama yapýlmýþtýr" diye konuþtu.

'Geri adým atmayacaðýz'

yaç duyulan kaynaðýn, 2012 yýlý fiyatlarýyla, 26,9 milyar TL'lik kýsmýnýn merkezi bütçe kapsamýnda finanse edilmesi öngörülmüþtür. Bugüne kadar kurumlara sadece Eylem Planý

Bakan Yýlmaz, geçtiðimiz günlerde temeli atýlan Silvan Barajý'na yönelik PKK'lýlarýn yaptýðý saldýrýya deðindi. Yýlmaz, þöyle dedi: "Silvan Barajý, Diyarbakýr baþta olmak üzere bu bölgenin gerçekten kaderini deðiþtirecek bir projedir. Halkýmýzýn refahýný artýracak, vatandaþla devlet arasýnda enerji meselesini çözecek bir proje. Artýk va-

tandaþýmýz enerjiye fazla para ödemek durumunda kalmayacak. Neresinden bakarsanýz bakýn Silvan projesi çok hayati bir proje ve herkesin sahip çýkmasý gereken bir proje. Burada bir üzüntümü açýkça söylemek isterim. Silvan projesi gibi bir projeye saldýrýlar oldu. Bu, saldýrý halka yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Halkýn ekmeðine yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Bu saldýrýlarý hiçbir þekilde tasvip etmemiz mümkün olmadýðý gibi, halkýmýzýn da bu konularda çok net bir þekilde tavýr almasý gerekir. Bu projeler bu bölgenin kalkýnmasý için olmazsa olmaz projelerdir. Ne olursa olsun, kim ne yaparsa yapsýn biz doðru bildiðimizi yapmaya devam edeceðiz. Bu yatýrýmlarýmýzdan en ufak geri adým atmayacaðýz. Halkýmýzýn yararýna olan bu yatýrýmlarý kararlý bir þekilde hayata geçireceðiz."

Yýkýlan otelin sahibine yakalama V

an Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, kentte meydana gelen depremlerde yýkýlan Sefa Apartmaný ile Bayram Oteli'nin sahipleri hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý. Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde yýkýlan Sefa Apartmaný sahibi Nezir Baþ ile 9 Kasým 2011 tarihindeki depremde yýkýlan Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram'ý ifadelerine baþvurmak üzere savcýlýða davet etti. Ancak yapýlan tebli-

Zayi ilaný Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd almýþ olduüum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Azize Baþbuð

gata raðmen ifadeye gitmeyen Baþ ve Bayram hakkýnda savcýlýkça yakalama kararý çýkarýldý. Bu arada depremlerde binalarý yýkýlan ve savcýlýða ifade veren 5 kiþinin de alýnan ifadeleri sonrasý serbest býrakýldýðý belirtildi. 23 Ekim ve 9 Kasým tarihlerinde kentte yaþanan depremlerde yýkýlan Sefa Apartmaný ile Bayram Oteli'nde, aralarýnda gazetecilerinde bulunduðu çok sayýda insan hayatýný kaybetmiþti.

Süryaniler de eðitim istiyor S

üryani Metropolit Saliba Özmen, "Kendi ana dilimizi öðrenme fýrsatý bulmamýz elzem, önemlidir. Mardin'den Cizre'ye uzanan bu bölgede yaþayan Süryaniler'in ve Avrupa'nýn çeþitli bölgelerine göç etmiþ 300 bine yakýn Süryani kitlesinin yüzde 80'i Süryaniceyi ana dil olarak kullanýyor" dedi. Süryaniler'in Diyarbakýr-Mardin Metropoliti Saliba Özmen, ana dilde konuþmanýn herkes için doðal bir hak olduðunu ve hükümetin olumlu adýmlar attýðýný söyledi. Türkiye'de farklý dili, dini ve kültürüyle yaþayan insanlarýn, kendi ana dillerini öðrenme þansýna sahip olmalarýný önemsediklerini söyleyen Metropolit Özmen, herkesimin ana dilini, kültürünü ve dinini doyasýya yaþamasýný arzu ettiklerini kaydetti. Mardin-Midyat bölgesinde 5 bin yýla sahip geçmiþe sahip Süryaniler olarak ana dillerini öðrenmelerinin önemli olduðunu belirten Özmen, þunlarý söyledi: "Türkiye, Ortadoðu ve dünyada etkin bir rol oynamasý için, kendi yurttaþlarýný tatmin etmede çok iyi niyetli adýmlar atýyor. Yeni bir sürece girdik. Ýnanýyorum ki herkes mutlu olacak. Önümüzdeki süreçlere yayarak, çoðaltarak herkesin mutlu olmasý için bu adýmlarýn devam etmesi gerektiðine inanýyorum. Süryanice'de klasik ve konuþma dili var. Konuþma dilini özellikle Midyat ve çevresindekiler konuþuyor. Mardin, Diyarbakýr ve çevresindeki Süryaniler de biraz Arapça ve Türkçe konuþur. Ancak, enteresandýr. Süryanice bilmeyenler, yurt dýþýna çýktýktan sonra Süryanice öðreniyor. Süryaniler de ana dillerini öðrenme isteðinde bulunuyor. Bunun hangi yöntemlerle yapýlacaðý konusunda, yeni anayasayla birlikte bazý adýmlar atýlacak.

Bakýp göreceðiz."

'Çocuklarýmýza öðretmek istiyoruz' Mardin Artuklu Üniversitesi'ne baðlý Yaþayan Diller Enstitüsü'nde, Kürtçe'nin yanýnda Süryanice Ana Bilimleri Dalý ve Edebiyatý adýnda bir kürsü kurulduðunu hatýrlatan Özmen, akademik olarak Süryanice dilinin ve kültürünün öðretilmesini çok önemsediklerini anlattý. Mardin Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Florans Orundas ise, Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulmasýný önemsediklerini ifade ederek, Kürtçe'nin yanýnda Süryanice ve Mezopotamya'da konuþulan bütün diller için de geçerli olmasýný istedi. Dünya kültür mirasýna aday

Mardin'de konuþulan bütün dillerin yaþatýlmasý, öðretilmesi ve eðitilmesi için ciddi adýmlar atýlmasýný isteyen Orundas, "Bunun saðlanmasý halinde Mardin doðal bir kültür merkezi olacak. Burada konuþulan diller korunmadýðý takdirde birçok dilimiz unutulma tehlikesi ile karþý karþýya kalacak. Halklar arasýnda diyalogun saðlanmasý ve devamý için önemli adýmlar" diye konuþtu. Mardin'de kuyumculuk yapan Murat Altýnakar ise, Mardin doðumlu, Süryani bir ailenin çocuðu olarak, Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulma imkanýna sahip olmasýný olumlu bulduklarýný kaydederek, "Biz Süryaniler de Süryanice'nin de okullarda verilmesi taraftarýyýz. Bizler de kendi anadilimizi çocuklarýmýza öðretmek istiyoruz" dedi.


POLÝTÝKA

15 HAZÝRAN 2012 CUMA

Çelik'ten seçmeli ders yorumu:

9

Irkçýlarý rahatsýz etti

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Kürtçenin seçmeli ders olmasýna ýrkçýlarý rahatsýz ettiðini söyledi. Çelik, "Bunu etnik kökene hapsetmemek gerekiyor. Ýsteyen istediði dersi alabilir. Çocuðunun adýný ister Suzan koy, ister Zozan koy" dedi. K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Çelik, Kürtçenin seçmeli ders olmasýna karþý çýkanlara tepki gösterdi. Çelik, þunlarý söyledi: AK Parti ile ana muhalefet partisinin Kürt sorununun çözümü konusunda 'birlikte çalýþabiliriz' mesajý vermesi çok önemlidir. Bu mutlaka devam etmelidir. Kürtçenin seçmeli ders olmasý Kürtçü ýrkçý ve Türkçü ýrkçýlarý rahatsýz etti. Saðduyulu insanlar bunun baþarýya ulaþmasý için gayret etmelidir.

A

Bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman ama Kur'an-ý Kerim öðrenmek seçmeli derstir. Bir kiþi Kürt olabilir ama seçmeli ders de almayabilir. Bir Türk de Kürtçe dersi alabilir. Etnik kökene hapsetmemek gerekiyor. Ýsteyen istediði dersi alabilir. Çocuðunun adýný ister Suzan koy, ister Zozan koy. Anadil seçmeli ders olarak batý ülkelerinde de veriliyor. Pakistanlýlar Ýngiltere'de kendi ana dillerini seçmeli ders olarak alýyor. Öðretmen problemi var, yeterli öðretmen yetiþtirilecek.

'Yok' demekle yok olmuyor Pilot uygulamalar baþlatýlacak. Üniversitelerde bölümlerin açýlmasýna neden olacak. Her olumlu adýmýn sabote edilmeye çalýþýlmasý kabul edilemez. Gayrimüslimlerle ilgili adýmlar attýk.

Suriyeli doktorlarýn gizli örgütü S

uriye'ye giriþi yasak olan týbbi malzeme ve ilaçlar, ülkeye Türkiye sýnýrýndan giriyor. Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde toplanan Suriyeli gönüllü doktorlar, sýnýrý geçerek Türkiye'ye sýðýnan yaralýlarý tedavi etmekle kalmayýp, Suriye'de de gizli bir hastane kurdu. Yaralýlara yardým etmek için Türkiye'de örgütlenen Suriyeli doktorlar, Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde "Suriye Týbbi Yardým Örgütleri Birliði" kuruldu. Birlik, Türkiye'deki Suriyeli doktorlarý ve gönüllüleri bir araya getirerek sýnýrdan kaçmayý baþaran yaralýlarý tedavi etmeye baþladý.

Suriye'ye giriþi yasak Hastalar arasýnda, hem binlerce sýðýnmacý hem de yaralanan Özgür Suriye Ordusu militanlarý bulunuyor. Ancak birliðin, Suriyelilere yardým için sürdürdüðü tek faaliyet bununla sýnýrlý deðil. Týbbi malzemelerin Suriye'ye giriþinin yasak olmasý nedeniyle, gönüllü doktorlar çareyi bunlarý kamyonet ve katýrlarla sýnýrdan kendi ülkelerine kaçýrmakta buldu. Faaliyetlerini gizli tutun doktorlar, Suriye hükümetinden gelebilecek tehditler ve Türk yetkililerin olasý müdahalesinden endiþeli. "Suriye Týbbi Yardým Örgütleri Birliði" gönüllüleri de, yaptýklarý iþin yaþam kurtarmada önemli rol oynadýðý görüþünde.

Alevi vatandaþlarýmýzla ilgili adýmlar attýk. Eline silah alýp daða çýkan mý vardý? MHP ve BDP'yi daha makul olmaya davet ediyoruz. Muhalefetin muhalefet sorunu var. 'Komþunun evi yansa da yumurtamý piþirsem' anlayýþýndan kurtulmalýlar. Sayýn Devlet Bahçeli, grup toplantýlarýnda ya hakaret ya da olumsuzluk pompalýyor. MHP her gün kan kaybediyor. Sayýn Bahçeli'nin yanlýþ yaptýðýný anlayacaðýna inanýyorum. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarýna biz son verdik. 'Kürt yoktur, Kürtçe diye bir dil yoktur' noktasýndan Türkiye buralara geldi. Gündüz ortasýnda gözünü kapayan sadece kendisine gece yapar. Bir þeye yok demekle yok olmuyor. Öyle bir þey olsa terörü yok sayardýk, yok olurdu.

Mýsýr'da parlamentoya darbe M

ýsýr'da cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ikinci turuna 2 gün kala Mýsýr Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attý. Mahkeme genel seçimde parlamentoya girenlerden üçte birinin milletvekilliklerini düþürdü. Mýsýr'da Müslüman Kardeþler'in adayý Muhammed Mursi ile devrik lider Hüsnü Mübarek döneminin baþbakaný Ahmed Þefik'in yarýþacaðý cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ikinci turuna 2 gün kala Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attý. Mýsýr Anayasa Mahkemesi, genel seçimlerde parlamentoya girenlerden üçte birinin milletvekilliðinin geçersiz olduðunu duyurdu. Anayasa Mahkemesi, Hüsnü Mübarek döneminin baþbakaný olan Ahmed Þefik'in hafta sonu yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimine katýlmasýnýn önünde ise yasal bir engel olmadýðýný vurguladý. Mýsýr'da bazý çevreler, devrik lider Hüsnü Mübarek döneminde görev yapanlarýn seçime katýlmamasý için kampanya yürütüyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

15 HAZÝRAN 2012 CUMA

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Ýran Esad'a sýrtýný dönecek

Suriye'de 16 aydýr devam eden þiddet olaylarýna çözüm bulamayan Beþþar Esad'a Ýran'ýn yakýn gelecekte sýrtýný dönebileceði iddia edildi. Ýran'ýn bölgede bir Sünni-Þii çatýþmasýnýn önüne geçmek için Esad'ý kurban edeceði savunuldu.

B

M ve Arap Birliði Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, geçtiðimiz hafta BM Genel Kurulu'na Suriye konusunda verdiði brifingde, kendi ismini alan Annan barýþ planýnýn baþarýya ulaþma þansýnýn çok az olduðunu söyledi. Annan, 6 maddellik barýþ planýnýn baþarýya ulaþmasýnýn tek þansýnýn BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle birlikte bölgedeki güçlü ülkelerin biraraya geleceði bir konferans olduðunu belirtti. Suriye özel temsilcisi Annan'ýn bölgesel ülkelerden kastýnýn Ýran olduðu iddia edildi. Annan'ýn geçtiðimiz hafta BM'deki konuþmasý öncesinde Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov da, Suriye'deki sorunu çözmek için Ýran ve Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu bir konferans önerisinde bulunmuþtu.

Ayrýþma yaþanabilir

Ýran'ýn umurunda deðil

Siyasi uzmanlar, Suriye'de 16 ay önce çatýþmalarýn baþlamasýndan bu yana Beþþar Esad'a destek veren Rusya ve Ýran'ýn bu konuda bir ayrýþma yaþayabileceklerini belirtiyor. Rusya, Suriye'de bir rejim deðiþikliðine izin vermeyeceðini, Suriye halkýnýn istemesi halinde Esad'ýn iktidardan uzaklaþtýrýlabileceðini ve dýþardan müdahalelere sýcak bakmadýðýný her fýrsatta dile getiriyor. Suriye'de 16 aydýr devam eden þiddet olaylarýnýn önüne geçemeyen Beþþar Esad konusunda Ýran'ý ise farklý düþünmeye baþladýðý savunuldu. Ýran'ýn Suriye'den baþlayarak tüm bölgeye yayýlan bir Sünni-Þii çatýþmasýnýn önüne geçmek için Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ý kurban edeceði ileri sürüldü.

Almanya'nýn önemli düþünce kuruluþlarýndan Bilim ve Politika Enstitüsü'nde Ýran uzmaný olarak görev yapan Walter Posch, tarihten bu yana Suriye ile Ýran iliþkilerinin "pragmatik" bir zemine oturtulduðunu belirterek, "Þam'da Esad ya da baþka biri iktidarda olmuþ, bu Ýran'ýn umurunda bile deðil. Ýran, Suriye olayýna tamamen çýkarlarý açýsýndan bakýyor. Tahran'ýn en büyük endiþesi Esad sonrasýnda Þam'da Sünni bir yönetimin iktidara gelmesi ve bu durumun bölgede Sünni-Þii çatýþmasýna neden olmasý. Ýran þu anda bunu önlemek için pazarlýk yapýyor. Yoksa Esad gitmiþ ya da kalmýþ umurunda deðil" dedi.

Clinton dünyaya yalan söyledi Rus savaþ helikopterleri Suriye yolunda" diyen ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton'un dünyaya göz göre göre yalan söylediði ortaya çýktý. Clinton, bakým ve onarým için kýsa süre önce Rusya'ya gönderilen helikopterlerin dönüþ yolunda olduðunu bilmesine raðmen, "yeni silah antlaþmasý" gibi açýklama yaptý.

A

BD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, geçtiðimiz salý günü yaptýðý açýklamada, "Rus savaþ helikopterleri Suriye yolunda, bu durum çatýþmayý trajik bir noktaya taþýyacak" demiþti. Clinton'ýn bu açýklamasýyla Obama yönetimi, Rusya'yý Suriye konusunda ilk kez bu kadar açýk ve sert bir dille eleþtirmiþti. Amerikan New York Times gazetesinde yer alan haberde ise, ABD Dýþiþleri Bakaný Clinton'ýn söz konusu açýklamasýyla bile bile dünyayý yanýlttýðý ortaya çýktý. Clinton, Rusya'nýn Suriye'ye gönderdiði savaþ helikopterlerinin, kýsa bir süre önce bakým ve onarým için Suriye tarafýndan bu ülkeye gönderilen helikopterler

Lavrov'dan cevap

olduðunu biliyordu.

Amaç Rusya'yý zorda býrakmak Ancak ABD Dýþiþleri Bakaný, "bakým ve onarým için dönüþ yolunda olan helikopterler" bilgisini dünyadan gizleyerek, sadece Rusya'nýn Suriye'ye savaþ helikopterleri gönderdiði açýklamasýný yaptý. ABD Savunma Bakanlýðý'ndan bir yetkili, Clinton'ýn "Rusya'yý zor durumda býrakmak" için küçük bir oyun oynadýðýný söyledi. ABD'li yetkili, Hillary Clinton'ýn böyle bir açýklama yapmasýnýn nedenini ise, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn en güçlü destekçisi olan Rusya'yý baský altýna almak olarak nitelendirdi.

ABD Dýþiþleri Bakaný Clinton'un suçlamalarýna Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Ýran yolunda cevap verdi. Nükleer programý ve Suriye konusunu görüþmek için Tahran'da bulunan Lavrov, Suriye'de muhalifler tarafýndan kullanýlan silahlarýn bölgedeki diðer ülkelerden geldiðini söyledi. Lavrov, iç savaþta kullanýlabilmesi olasýlýðýndan dolayý Suriye'ye silah satýþý yapmadýklarýný da yineledi. Rusya, Esad'ýn Suriye'de iktidarý kaybetmesi halinde, Ortadoðu'daki en önemli partnerini kaybetme endiþesi yaþýyor.

Almanya'da Selefilere baskýn

Almanya'da "Her eve bir Kuran" sloganýyla sokakta 25 milyon Kuran-ý Kerim daðýtmayý hedefleyen Selefilerin ev ve derneklerine baskýn düzenlendi. Bir dernek yasaklanýrken, iki dernek hakkýnda soruþturma baþlatýldý.

A

lmanya'da güvenlik güçleri sabah saatlerinde Selefilere karþý 7 eyalette eþ zamanlý bir operasyon gerçekleþtirdi. Bin kiþilik polis ekibinin görev yaptýðý operasyonda 71 ev ve dernekte arama yapýldý. Almanya Ýçiþleri Bakaný Hans Peter Friedrich, Millatu Ýbrahim'e baðlý bir Selefi derneðinin yasaklandýðýný, diðer derneklerin ise mercek altýnda olduðunu söyledi. Bakan Friedrich, "Dava FFM" ve "Die Wahre Religion" (Gerçek Din) adlý iki dernek hakkýnda da soruþturma

baþlatýldýðýný açýkladý. Almanya Ýçiþleri Bakaný Friedrich, baskýnlarla anayasal düzene karþýt görüþler savunan örgütlerle ilgili, daha fazla delile ulaþmayý umduklarýný belirtti.

En hýzlý büyüyen Ýslami örgüt Ýnternet üzerinden organize olan "Millatu Ýbrahim" aðý Avusturyalý Muhammed Mahmud tarafýndan kuruldu. 2011 yýlýndan beri Almanya'da yaþayan Muhammed Mahmud, birkaç

hafta önce Almanya'yý terk etti. Almanya Ýçiþleri Bakaný Hans Peter Friedrich, Muhammed Mahmud'un birçok videoda taraftarlarýna þiddet çaðrýsýnda bulunduðunu da söyledi. Alman güvenlik birimlerinin verilerine göre, ülkede terör saldýrýsý düzenlemesinden þüphelenilen 24'ü Selefi olmak üzere yaklaþýk 130 radikal Ýslamcý bulunuyor. Almanya'da en hýzlý büyüyen Ýslami hareket olarak görülen Selefilerin sayýsýnýn 4 bini ulaþtýðý belirtildi.

Ýslam'a hakaret baþkanlýktan etti Ýsrail'e 'ambargo' uyarýsý F

inlandiya'da yüksek mahkemenin Ýslam'a hakaret ettiði gerekçesiyle suçlu bulduðu muhalefet milletvekili Jussi Halla-aho, komisyon baþkanlýðý görevinden alýndý. Yüksek mahkeme geçen hafta, 2008 yýlýnda kiþisel blogunda Ýslam'a hakaret eden ve Somalileri hýrsýzlýkla suçlayan muhalefet milletvekili Jussi Halla-aho'yu suçlu bulmuþtu. Bu geliþmenin arýndan Jussi Halla-aho'ya bir darbede muhalefetteki Fin Partisi'nin dýþýndaki diðer partilerin üyelerinden geldi. Hallaaho'nun göç ve devlet güvenliðinden sorumlu parlamento komisyonundaki baþkanlýk görevinden ayrýlmasýna karar verildi. Kararýn ardýndan Fin Partisi üyesi Halla-aho, komisyondaki görevinden istifa etti. Halla-aho'nun milletvekilliði ise devam edecek.

B

M'den Ýsrail'e, Gazze'ye uygulanan ambargo konusunda bir uyarý geldi. Örgütün üst düzey yöneticilerinden Valerie Amos, ambargonun kalkmasý gerektiðini söyledi. BM Genel Sekreteri Ban KiMun'un insani iþlerden sorumlu yardýmcýsý Valerie Amos, 6'ncý yýlýna giren ambargonun 1,6 milyon Filistinli üzerinde yýkýcý etkilerinin bulunduðunu belirtti. Açýklamasýnda Filistinliler'in yüzde 80'inden fazlasýnýn insani yardýma baðlý olarak yaþamlarýný sürdürdüklerini dikkat çeken Amos, "Bu, Gazze'de yaþayan herkese toplu ceza uygulama, temel insan haklarýndan mahrum býrakma anlamýna gelmektedir ve ulus-

lararasý hukukun da ihlalidir" dedi. Gazze'nin, ihracat, ithalat yapma ile insanlarýn kara, denizde ve havada serbest dolaþmalarý konusunda çok sýký kýsýtlamalara maruz kaldýðýný ifade eden Amos, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Son dönemde ambargonun etkisini hafifletecek bazý adýmlar atýlsa da ambargonun derhal kalkmasý gerekmektedir.''


SPOR

15 HAZÝRAN 2012 CUMA

11

Yakut: Birleþmeye sýcak bakmýyorum

Spor Toto 2 .lig Beyaz gruptan düþerek 3.lige geri dönen Diyarbakýrspor'da Eski kulüp Baþkaný Abdurrahman Yakut Diyarbakýrspor ile Büyükþehir Belediyespor'un birleþmesini mümkün olamayacaðýný söyledi. Bunun sonu önceden belliydi Yakut, "Perþembenin geliþi Çarþamba'dan bellidir diye bir ata sözü vardýr, bu sözü Diyarbakýrspor'a uyarlarsak ortaya perþembenin geliþi pazardan, cumartesi'den belliydi sözü çýkar. Fakat sözlerimiz zamanýnda ciddiye alýnmadý, herkes vurdumduymaz bir þekilde bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn mantýðý ve felsefesi ile hareket ederek Diyarbakýrspor'un bugün yaþadýðý istenmeyen sonu maalesef hazýrlandý. Gelinen noktada Sayýn Osman Baydemir'in Diyarbekirspor adý altýnda birleþme çaðrýlarýna ben sýcak bakmýyorum. Nedenine gelince, isim deðiþikliðiyle birlikte Diyarbakýrspor eski taraftar potansiyelini, eski þakþaklý günlerini bulamayacak, geçmiþi ve tarihi ile ilgili yaþadýðý ve bu kente yaþattýðý mucizelerle ilgili hiç bir esemesi kalmayacaktýr. Sayýn Belediye Baþkanýnýn, gerek Büyükþehir Belediyespor, gerekse ilçe belediyelerimizden Kayapýnar Belediyespor'a verdiði desteðin, yardýmlarýn yarýsýný bu süreç zarfýnda ehil eller aracýlýðý ile Diyarbakýrspor'a yapýp, otokontrol mekanizmasý ile bunu denetleseydi, Diyarbakýrspor bugün bu durumlara gelmezdi. Ben bu projenin Diyarbakýrspor'a artý bir þey kazandýracaðýný ve bunun bir çözüm olacaðýný düþünmüyorum. Teftiþ Raporlarý Kurtarýr Nedenine gelince Diyarbakýrspor için açýlmýþ olan bir soruþturma var, bu soruþturma sonucu adli makamlara iletilen gerekli önlemler, müeyyedeler veya ceza uygulamalarý yapýldýðý takdirde, Diyarbakýrsporun gerek þahýslar, futbolcular, gerekse temlikler bazýnda ki borçlarýnýn yüzde 85-90 ný kanunen silinmiþ olacak. Bunlarýn çoðunun hayali borçlar olduðu tespit edilecek. Ayrýca benim aldýðým haber ve duyumlar umuyorum ki yanlýþtýr, bu raporlarýn bir örneði de Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen'e verilmiþ. Eðer böyle bir durum varsa durum çok daha vahimdir. Çünkü bu raporlarýn açýklanmamasý Diyarbakýrspor'a yapýlacak en büyük ihanettir. O zaman akýllara þöyle bir soru geliyor, "Nurullah Edemen kendisi ile ilgili de raporlarda çýkan sonuçlar var, veya daha önce ki yönetimlerle ilgili kendisinin dirsek temasýnda, kuyruk temasýnda olduðu insanlarýn açýklarý meydana çýkacaðý için Edemen bunlarý saklamak peþindedir. Kamuoyuna karþý tüm bu sorulara , Edemen'in ortaya çýkarak kendisinde bu resmi belgenin olup olmadýðý konusunda açýklama yapmak zorundadýr. Ýþte bu raporlar zaten açýklandýðý gün borçlarýn çok büyük bir kýsmý yüzde 90 a yakýn bir kýsmý kanunen silinecektir. Bu yapýldýðý takdirde, böyle bir isim deðiþikliðine gidilmesine gerek olmayacaðý

Baþarýsýzlýðýn Bedeli Mutlaka Ödenmeli Diyarbakýrspor yönetimine gelmenin, baþkan olmanýn mutlaka bir bedeli olmalýdýr. Bu bedeller ödenmediði, hesaplar sorulmadýkça "et kokmaz, tuz kokar" hesabý iþte bu günleri yaþamýþ oluruz. Ben þahsým olarak daha önce þerefle görev yaptýðým bu kulüpte eðer baþarýsýz olsaydým, Bu benim hayatýma bile mal olacaksa ben bu bedeli mutlaka öderdim. Doðru olanda budur. Son yönetimde olanlar ve ondan öncekiler mutlaka bu baþarýsýzlýklarýnýn bedellerini kulübe vermek zorundadýrlar. Diyarbakýr halký ve camia iþte bunlarýn üzerine gitmelidir,bunlardan bu bedelin hesabýný sormalýdýr.

Suat Önen'i Görünce Terk ettim

kanaatindeyim. Yine de Sayýn Baþkanýn bu çabalarýna teþekkür etmek gerekir.

Namuslu Ýnsanlar Lazým Diyarbakýrspor'a verilecek destek ve sunulacak kaynaklar ehil, uzman ve namuslu insanlarýn olmadýðý bir yönetimde hepsi boþa gidecek, hiç bir iþe yaramayacaðýný da buradan belirtmek isterim. Nitekim 2001 yýlýnda dönemin Belediye Baþkaný sayýn Ferudun Çelik'in o dönem kulübümüz için saðladýðý dolmuþ hatlarýnýn bugünkü deðeri 250 Milyon (Trilyon) dur. O dönemde yani bizim yine Þampiyon yaparak býraktýðýmýz dönemden sonra yönetime gelenlerin, popülist yaklaþýmlarla, flaþ transferle halkýn gözünü boyayarak çar çur ettiði bu o büyük kaynaðý, heba ettiler yok ettiler. Böyle bir fýrsat 100 yýlda bir gelmezdi. Diyarbakýrspor için bu kaybedilmiþ çok büyük bir fýrsattý.

Bekara Karý Boþamak Kolay Abdurrahman Yakut Öncelikle bu eleþtirileri kabul etmiyorum, Davulun sesi uzaktan hoþ gelir, Bekara karý boþamak kolaydýr diye meþhur ata sözleri ile size þu þekilde cevap vereyim. O dönem benim neler çektiðimi, neler yaþadýðýmý, hangi hacizlerle, icralarla boðuþtuðumu önce Allah sonra yanýmda olan insanlar çok iyi hatýrlarlar, bilirler. Düþünün ki þampiyonluða gidilen o dönemde baþlattýðýmýz yardým kampanyasýnda toplanan para sadece 150 Bin TL. Bu rakam koca Diyarbakýr için çok komik kalýyordu. Kendim týp

hekimi olmam dolayýsýyla þöyle þiar edindiðim bir söz var, "Faydalý olamýyorsan, zararlý olma hakkýna sahip deðilsin.

Post Bu Kadar Ucuz Olmamalý Diyarbakýrspor bu kentin toplumun ortak paydasýdýr. Daha o günlerde bugün yaþanacak süreci 26 Haziran 2009 haziran da yapýlan o kongrede yapmýþ olduðum tarihi konuþma ile aynen bu süreci iþaret etmiþtim. Alýnan o kupayý bir namus emaneti olarak taraftara, spor taban birliklerine ve basýna emanet etmiþtim. Onlar sahip çýkamadýlar. Bu 3 kurum gelen yönetimlere hesap sorup, postun bu kadar ucuz olmadýðý maalesef gösteremediler.

Edemen Aldýkça Alýyor Size yöne bir örnek vereyim 20052006 sezonunda Diyarbakýrspor küme düþtüðü yýl, Nurullah Edemen efendi yine Diyarbakýrspor yönetimindeydi. Kulübe 3-5 kuruþ para verdi, o parayý faiziyle beraber 23-25 kuruþ olarak geri aldý, halen bugün bile Diyarbakýrspor'dan alacaklýdýr. O sezon Diyarbakýrspor'un düþüþü ile birlikte bu insan bir cezaya çarptýrýlsaydý, bugün tekrar baþa gelebilirmiydi. Maalesef Diyarbakýr halký bu insanlarý iyi ayýrt edemiyor. Hayatým boyunca hiç bir zaman baþaramayacaðým bir iþin altýna girmedim, girmemde.

Bakýn iki tane serzeniþimi daha anlatmak istiyorum, 2010 yýlýnda Diyarbakýrspor'un süper ligden düþtüðü sezon, Diskisporun tesisleri için sayýn Metin Kýlavuz tarafýndan davet edildim. Bu davet üzerine, dedim ki Diyarbakýr için güzel bir þeyler yapabilmiþim ki, bir takým hizmetlerde bulunmuþum bugün bu yaptýklarýmýn bana geri döþümüdür, diye bu daveti kabul ettim ve gittim. Gittiðimede bin piþman oldum, nedeni þu, o sezon Diyarbakýrspor'un küme düþmesine neden olan yönetimde baþ rolde olan Suat Önen de oraya davet edilmiþti.

Bu durum karþýsýnda,Meti Kýlavuzun makamýnda toplantýyý terk ederek þiddetle protesto ettim. Bu memlekette yapanýn yanýna kar kalýyorsa, hýrsýzla, dürüst, namuslu ile namussuz ayrýlmýyorsa toplumun derbeder olmasý gerekir. Toplumlar mutlaka iyi ile kötüyü ayýrt ederek doðru insana sahip çýkmalýdýrlar, diðerlerini ise tarihe gömmeliler, bunlar bu kentte yapýlmadýðý için iþte bu hallere geldik. Hizmet Edenle Etmeyen Ayýrt Edilmeli Yine geçtiðimiz günlerde Belediyenin yapmýþ olduðu Yerel Gündem 21 spor meclisinde, orada bulunan Gazeteci Yýlmaz Bay'a ödül vermek üzere Kenan Aksu davet ediliyor, bu nu da kýnadým doðru bulmadýðýmý orada bulunan herkese söyledim. Kenan Aksu iyi bir insan olabilir, ama Diyarbakýrspor'un bu duruma gelmesinde payý olan insanýn kalkýp bu ödülü verme hakký yok. Halkýn bu tür þeyleri çok iyi ayýrt etmesi gerekiyor. Bu anlattýklarým sadece iki basit örnekti. Ýp Þampiyonluk Gecesin'de Kopmadý Ayrýca Diyarbakýrspor'un ipinin

Bu yükün altýndan kalkmasýnýda biliriz

G

eçen sezon Spor Toto 3. Lig 3. Grupta küme düþerek önümüzdeki sezonda BAL liginde mücadele edecek olan düþen Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor 'un Çiçeði burnunda yeni Kulüp Baþkaný Servet Yýlmaz, yeni sezona iliþkin düþüncelerini anlatýrken, "Bu bayraðýn yükü aðýrdýr. Ama biz bu aðýr yükün altýndan kalkmasýný'da biliriz" dedi. Bir süre önce yapýlan gelen kuruldan Kayapýnar Belediyespor'un baþkanlýðýna seçilen Servet Yýlmaz, yeni sezona iliþkin yaptýðý açýklamada, hedeflerinin sporu daha geniþ bir tabana yaymak olduðunu söyledi.

Rotasýný belirledi Kulüp Baþkaný Servet Yýlmaz, "Türkiye profesyonel liglerinde yýllardýr mücadele eden bir kulüp geleneðinden gelen Kayapýnar

Belediyesporumuz, hepinizin bildiði gibi 20112012 sezonunda bir alt lige düþmüþtür. Elbette kÝ, bu sonuç hiçbir mazeretle açýklanabilecek bir mazaret deðil. Bizim tarafýmýzdan görülmemekte, aksine kamuoyuna bu yönlü bir özeleþtiri vermenin aðýr bir sorumluluðunu üzerimizde hissettiðimizi tüm halkýmýzýn ve spor kamuoyunun bilmesi gerektiðini belirtmek isterim. Bu yönlü bir sonucun birçok nedeni olsa da sonuçta tüm çabalara, yoðunlaþmaya ve emeðe raðmen takýmýmýzýn ligden düþmesi engellenememiþtir. Bu durumdan kaynaklý olarak önce-

çekildiði gece olarak ortaya koyulan 2009 daki þampiyonluk gecesi sözlerine katýlmýyorum. Diyarbakýrsporun ipi, Diyarbakýrlýlar tarafýndan bizzat kendileri çekti. Eðer o gece ip çekilmiþ olsaydý, aradan geçen 4-5 ay sonra bizzat sayýn Baþbakanýn katýldýðý o destek gecesi yapýlmazdý. O gece toplanan onca paralar var, bunlarýn akýbeti de muammadýr, ne oldu neler yaþandý bunlarýn araþtýrýlmasý gerekiyor. Kurtuluþ Raporlara Baðlý 1-Diyarbakýrspor'un kurtuluþ reçetesi teftiþ raporlarýdýr. Bunlar savcýlýða iletilmiþse, bunlarý hýzlandýrýp mahkemenin o haksýz kazançlar için tedbir kararý alýndýðý gün Diyarbakýrsporun önü tamamen açýlýr. 2- Valilik, Belediyelerimiz, iki partiye mensup milletvekilllerimiz var, bunu BDP adýna Osman Baydemir bey bu þekilde istiyor, ama hükümet kanadýna mensup Ak Partili Milletvekillerimiz, Bakanýmýzýn bu konuya tepki ve yaklaþýmlarýný görmek lazým. Bu elbette bir santranç oyunu deðil ama karþýlýklý bir istektir, hamledir. Borçlar Hemen Silinir Þu durumda bana göre yapýlmasý en akýlcý yol, teftiþ raporlarýnýn acilen devreye girmesi, mahkemenin acilen tedbir kararý almasý lazým, hukuki bu sürecin ardýndan, mahkeme süresince tüm borçlar için hepsine tedbir uygulanýr. Zaten bu borçlarýn yasal olmadýðýný daha önce defalarca dile getirmiþtik. Bütün sivil toplum örgütlerinin, milletvekillerinin biraraya gelerek, Diyarbakýrspor'a can suyu denen parayý tedarik etmeleri, aklý baþýnda bir yönetimin baþa getirilmesiyle birlikte, kýsa-orta ve uzun vadede yapýlacak projelerle, önce 2.lig, ardýndan Bank Asya ile eski günlerine kavuþturulmasý, zor olmadýðý gibi içten bile deðil. Mevcut Yönetim Yüzsüzlük Yapýyor Mevcut yönetime gelince, yüzsüzlük yapýyorlar. Düþünün biz kulübü süper lige taþýyýp býrakabiiliyoruz, bunlar kulübü 3.lige düþürmüþler, hiç bir projeleri, gelecek ile ilgili hiç bir somut bir þey ortaya koyamadýklarý gibi halen devam etmeleri yüzsüzlüðün daniskasýdýr. Bunlarýn yapmalarý gereken, derhal kulübün önünü açmalarý ve kulübe verdikleri zararýn bedelini ödeyip, köþelerine çekilmeleridir. Bunu yapmazlarsa, bu kulübü daha da bataða sürükleyeceklerdir, dedi. Taþkýn Civelek

ki yönetim kurulumuz spor kamuoyuna özeleþtirisini kulüp yönetiminden tümden istifa ederek sunmuþtur."

"Bu bayraðýn yükü aðýrdýr" Sarý yeþilli kulüpte bayraðý devralmanýn aðýr bir yük olduðunu, ancak yeni arkadaþlarýyla bu yükün altýndan çýkabileceklerini de ifade eden Yýlmaz, "Dolayýsýyla bayraðý devralan bizlerin bu andan itibaren gerçekçi, uygulanabilir ve ayný zamanda akýlcý bir spor politikasý izlemesi gerektiði gerçekliðidir. Yönetim kurulumuzun bu gün itibarýyla yapmýþ olduðu yönetim kurulu toplantýsýnda hem önümüzdeki sezon hem de sonraki sezonlar dahil olmak üzere yapýlmasý gerekenler üzerinden tartýþmalar yaþanmýþ ve bunun sonucunda belirli ilkeler doðrultusunda bir çok spor dallarý üzerinden önemli kararlaþmalar yaþanmýþtýr. Öncelikli olarak yönetim kurulumuz, sporun amatörleþmesine ve daha fazla insana ulaþýlmasýnda ýsrarlý tutum sergileyecek" dedi.

Yönetici yok maç oynanmadý D

iyarbakýr 2. Amatör liginde dün Ahmet Cemil Serhadlý tesislerinde AliparsporKaracadaðspor arasýnda oynanmasý gereken karþýlaþma rakip Karacadaðspor takýmýnýn baþýnda yönetici olmadýðýndan dolayý orta Hakem Abidin Yýldýrým tarafýndan iptal edildi. Amatör spor kulüpleri Federasyonu bu maçýn kararýný önümüzdeki hafta yapacaðý toplantýda ele alacaðýný bildirildi.


12

CMYK

15 HAZÝRAN 2012 CUMA

15.06.2012 Gazete Sayfaları  

15.06.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you