Page 1

olay site_Layout 1 4/15/2012 12:44 Page 1

Darbe devri bitti Diyarbakýr'da Kutlu DoðumDetkinlikleri iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Ýl Müftüsü Nimetullah Erdoðmuþ ve ilçe müftülerini makamýnda kabul etti. Ýl Müftüsü Nimetullah Erdoðmuþ, "Peygamber Efendimizin sevgisini anlatmak ve farkýndalýðýný belirtmek için il ve ilçe müftülüklerimizle birlikte birçok etkinliði gerçekleþtirmekteyiz. 4’te

B

aþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, artýk topunu, tankýný Meclis kapýsýna dayayýp, "Darbe yaptým" diyenlerin geride kaldýðýný belirterek, "Biri kaþlarýný çattýðý, öksürdüðü zaman þapkasýný alýp gidenlerin devri bitti" dedi. 8’de

Bülent Arýnç

PAZAR 15 NÝSAN 2012

www.guneydoguolay.com

Nimetullah Erdoðmuþ

Mustafa Toprak

Fiyatý : 30 KR

Dýsisleri Müstesar Yardýmcýsý Diyarbakýr'da

Hakkarili kadýnlarýn Peygamber sevgisi

Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Hasan Göyüþ, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ý ziyaret etti. Göyüþ, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda hak ettiði noktalara ulaþmak üzere olduðunu belirtti.

B

azý incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakýr'da bulunan Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Hasan Göyüþ, Konsolosluk Dairesi Baþkaný Tolga Budan ve Enformasyon ve Kamu Ýletiþim Daire Baþkaný Zerrin Kardemir, Vali Mustafa Toprak'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Müsteþar Yardýmcýsý Göyüþ, Diyarbakýr'ýn son yýllarda büyük bir deðiþim yaþadýðýný ve bu deðiþim sayesinde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda hak ettiði noktalara ulaþmak üzere olduðunu belirtti. 5’te

H

akkari Ýl Müftülüðü tarafýndan "Kutlu Doðum Haftasý" dolayýsýyla düzenlenen konferansa kadýnlar büyük ilgi gösterdi. Ýl Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Hakkarili kadýnlar yoðun ilgi gösterdi. Yer bulamadýklarý için geri dönen kadýnlar ise Türkçe ve Kürtçe olarak organizeyi yapanlara tepki göstererek programýn daha büyük salonda yapmalarý gerektiðini söylediler. Sayfa 7’de

Hasan Göyüþ

Futbol maçýnda kavga uþ'un Malazgirt ilçesinde çocuklarýn Moynadýðý futbol maçý nedeniyle

Mustafa Toprak

Ýþte mikroplarla mücadele Gece çalýþanlarda 2’de diyabet riski 2’de etmenin yollarý

Vekiller AVM açtý A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr milletvekilleri M. Süleyman Hamzaoðlu ve Galip Ensarioðlu , Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde alýþveriþ merkezi açýlýþýna katýldý. 7’de

Mazlum-Der'den 'Ýnsan Haklarý Okulu' projesi M

azlum-D Der Diyarbakýr Þubesi, 'Ýnsan Haklarý Okulu' projesi kapsamýnda seminerler düzenleyecek. Mazlum-Der Diyarbakýr Þube Baþkan Yardýmcýsý ve Proje Koordinatörü Seher Akçýnar Bayar, Ýnsan Haklarý Okulu adý altýnda bir proje baþlattýklarýný söyledi. Projenin iki aylýk bir eðitimden oluþtuðunu kaydeden Bayar, "Bir dizi seminerler düzenleyeceðiz her cumartesi. Ýki ayaðý var bu eðitimimizin” dedi. 8’de

CMYK

1 ölü 2 yaralý

çýkan kavgada, ayný aileden 1 kiþi hayatýný kaybetti, 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Hasanpaþa köyünde futbol maçý yapan çocuklar arasýnda tartýþma yaþandý. G. ve T. ailelerinin çocuklarý arasýnda baþlayan tartýþma, aile büyüklerinin de karýþmasýyla kýsa sürede kavgaya dönüþtü. 7’de

Sadak kaçýrýlan 3 kiþi için çaðrý yapacak

S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, terör örgütü PKK'nýn elindeki 3 asker, 1 polis ve 1 kaymakam adayý için çaðrýda bulunacaðýný söyledi. Sadak, belediye çalýþmalarý ile ilgili incelemelerde bulunurken gazetecilere yaptýðý açýklamada, örgüt tarafýndan kaçýrýlan 5 kiþinin serbest býrakýlmasý için PKK'ya çaðrýda bulunacaðýný söyledi. 7’de

Mevsim deðiþikliði alerjiyi arttýrýyor A

ile Hekimi Dr. Muzaffer Polat, eðer çocukta sürekli burun týkanýklýðý, nezle ve hapþýrýk oluyorsa mutlaka alerji testleri yapýlmasý gerektiðini belirterek, mevsim deðiþikliðinin alerjiyi artýrdýðýný söyledi. Haberi Sayfa 4’te


olay site_Layout 1 4/15/2012 12:44 Page 2

2

SAÐLIK

15 NISAN 2012 PAZAR

Iste mikroplarla mücadele etmenin yollarý

Gün boyunca en çok kullandýðýmýz organ olan ellerimiz, temizliðine yeterince özenilmediðindemikrop yuvasýna dönüþüp hastalýklara davetiye çýkarýyor. Yunanca'da saðlýk anlamýndaki 'hygies' kelimesinden türeyen hijyen; saðlýk bilimi, saðlýk hizmetleri, koruyucu hekimlik gibi konularý kapsýyor.

Y

ani saðlýk için gerekli koþullarýn saðlanmasý ve sürdürülmesi için öngörülen uygulamalar anlamýna geliyor. Ferdin veya toplum olarak insanlarýn saðlýðýnýn korunmasý ve geliþtirilmesine çalýþan beslenme, saðlýk ve çevre konularýndaki bilgileri bir sentez halinde uygulayan bilim dalý olarak kabul ediliyor. BAKTERÝLER HASTA EDEBÝLÝR Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Önder Yiðit, "Kiþisel hijyenin amacý, hastalýk yapýcý mikroplarýn vücuda bulaþmasýný ve çevreye yayýlmasýný önlemektir. Kiþisel temizliðimize gereken önemi verir ve dikkatli davranýrsak, birçok mikrobun vücudumuza girmesine engel olabiliriz" diye konuþuyor. Kiþisel temizliðimizde, ellerimizin temizliðinin çok önemli olduðunu belirten Yiðit, "Eller, günlük yaþantýmýzda çevremizle her türlü baðlantýmýzý saðlayan, gün

boyunca sürekli kirlenen ve bu nedenle de bol miktarda bakteri barýndýrabilen organýmýzdýr. Ellerimizde milyonlarca mikrop bulunur. Bu mikroplarýn birçoðu zararsýzdýr. Ama bazýlarý ellerinizi yýkamadýðýnýzda; nezle, grip veya ishal olmanýza neden olabilir. Bazý bakteriler, ellerimizdeki gözenek, çizik, çatlak ve kýllara iyice yapýþýrlar, toz ve kirle karýþarak hýzla çoðalmak için uygun ortam bulurlar" diyor. Dr. Yiðit, el temizliðine özen göstermemenin yol açabileceði baþlýca sýkýntýlarý þöyle özetliyor: SUYA SABUNA DOKUNUN! "Öksürüp hapþýrýrken veya burnunuzu temizlerken mikroplar ellerinize bulaþýr. Ellerinize bulaþanmikroplar dokunduðunuz yiyecek ve içeceklerle veya doðrudan ellerinizle aðzýnýza gider ve sizi hasta edebilir. Dokunduðunuz eþyalar yoluyla da bu mikroplar çevrenizdekilere bulaþýr. Özellikle tuvaletten sonra iyi yýkanmamýþ ellerinizde ve týrnaklarýnýzda kalan mikroplar; sarýlýk, tifo, dizanteri, kýl kurdu gibi pek çok dýþký kaynaklý hastalýðýn yayýlmasýna neden olur. Ellerin yýkanmasý mikroplarla mücadelede en etkili silahýmýzdýr. Ellerimizi mutlaka uygun yöntemlerle sýk sýk yýkamalýyýz. Yýkarken mutlaka sabun da kullanmalýyýz." ELLERÝMÝZÝ NE ZAMAN YIKAMALIYIZ? Ýþte ellerimizi yýkamamýzý gerektiren durumlar: * Yiyecek ve yemek hazýrlamadan önce * Yemek sofrasýný hazýrlamadan önce * Yemek yemeden önce * Küçük bebekleri sevmeden önce * Diþlerimizi fýrçalamadan önce * Dýþarýdan eve gelince * Tuvaleti kullandýktan sonra

* Oyundan sonra * Çið besinleri elledikten sonra * Burnumuzu sildikten sonra * Öksürüp hapþýrdýktan sonra * Hasta bir arkadaþýmýzla el sýkýþtýktan sonra * Hayvanlarý elledikten sonra AZ DÝÞ MACUNU SIK DÝÞ FIRÇALAMA Kiþisel hijyenin en önemli parçalarýndan birini aðýz ve diþ saðlýðý oluþturuyor. Diþlerimizi korumanýn en etkili yolu onlarý düzenli fýrçalamaktan geçiyor. "Günde en az 2 kez, sabah kahvaltýsý sonrasý ve gece yatmadan önce, 3'er dakikalýk bir fýrçalama iþlemiyle diþlerinizin saðlýðýný koruma altýna alabilirsiniz" diyen Dr. Önder Yiðit, etkili fýrçalamanýn adýmlarýný þöyle özetliyor: * Diþ fýrçasýný 45 derecelik açý yapacak þekilde tutun ve diþ eti hizasýndan

baþlayarak aðýz boþluðuna doðru fýrçalamaya baþlayýn. * Diþinizin dýþ yüzeyinden baþlayarak yumuþak ve dairesel hareketlerle ön diþlerden arka diþlere doðru fýrçalama iþlemine devam edin. * Ayný þekilde diþlerinizin iç yüzeylerini de fýrçalayýn. Daha sonra da diþlerinizin çiðneme yüzeylerini fýrçanýzý düz olarak ileri geri hareket ettirerek fýrçalayýn. * Diþ fýrçalamada amaç; az macun, sýk fýrçalamadýr. Genelde fýrçaya ne kadar çok macun sürülürse o kadar çok temizlenir þeklinde yanlýþ düþünürüz. Oysa diþ fýrçalamak için nohut büyüklüðünde macun yeterlidir. * Diþ fýrçasý size özel bir araçtýr, asla kimseyle fýrçanýzý paylaþmayýn. Mutlaka en geç 6 ayda bir kez diþ fýrçanýzý yenileyin.

Gece çalisanlarda diyabet riski Araþtýrmalar, günün yanlýþ saatinde ve az uyuyan gece iþçilerinin diyabet ve obezite risklerinin arttýðýný gösteriyor.

Zehirli mantarlara A dikkat!

E

rzincan Il Gida Tarim ve Hayvancilik Müdürü Ali Lek, Türkiye’de dogada kendiliginden yetisen mantarlarin tüketilmesi sonucu ortaya çikan zehirlenme vakalarinin sikça görüldügünü belirtti. “Satin alacaginiz mantarin ambalajli olmasina, nerede üretildigine, imal ve son kullanma tarihinin olup olmadigina bakiniz. Kulaktan dolma, yanlis, kaliplasmis ve bilimsel degeri olmayan inanislarla mantarlari tanimaya ve yorumlamaya çalismak çok ciddi sonuçlar dogurmaktadir. Dogada kendiliginden yetisen türü bilinmeyen mantarlari yemeyin, yedirmeyin. Zehirli olabilir. Güzel bir mantar yemeginden sonra kendinizi istenmeyen bir yerde bulabilirsiniz” dedi. Il Müdürü Lek, vatandaslarin dogada kendiliginden yetisen mantarlari toplayarak yemelerinin büyük bir risk oldugunu kaydederek, insanlarin bilinçli bir sekilde üretimi yapilan kültür mantarlarini tüketmesinin kendi sagliklari açisindan önemli oldugunu sözlerine ekledi.

rastirmayi yürüten ekip, gece çalismasinin etkilerini asgariye indirmek için daha fazla önlem alinmasi çagrisinda bulundu.Arastirma kapsamina alinan 21 kisinin yemek ve yatma saatleri de dahil olmak üzere günlük yasamlari izlendi. Science Translational Medicine adli dergide yayinlanan arastirma sonuçlari, normal uyku satlerinin degistirilmesi durumunda vücudun seker seviyesini kontrol etmekte zorlandigini gösterdi. Hatta bazi deneklerin birkaç hafta zarfinda diyabet belirtileri gösterdigi görüldü. Gece çalismasinin birçok saglik sorununa yol açtigi biliniyor. Düsük insülin seviyesi ABD'de Brigham Kadin Hastanesi'ndeki doktorlar gece çalismasinin etkilerini laboratuvar ortaminda incelemeye çalisti. 21 denegin gözlenmesine 10 saatlik gece uykusuyla baslandi. Daha sonra üç hafta boyunca deneklerin uykularina ve dogal vücut mekanizmasina müdahale edildi. Günler 28 saate çikarilarak sürekli uçus yapan bir kisinin 'jetlag' semptomlarina benzer bir etki olusturdu. Bu 28 saatlik gün içerisinde deneklerin 6.5 saat uyumasina izin verildi. Bu süre normal 24 saatlik günde 5.6 saate denk düsüyordu. Ayrica normal isik vücut mekanizmalarini normale çevirmesin diye denekler los isikta tutuldular. Arastirmanin bu bölümünde, yemegin hemen ardindan ve günün "aç" kalinan dönemlerinde vücuttaki seker düzeyinin "önemli ölçüde arttigi" gözlendi. Vücudun seker seviyesini kontrol eden, insülin seviyesini düsüren hormonun salgilandigi görüldü. Deneklerden üçünün seker seviyesi yemeklerden sonra büyük artis göstererek "diyabet öncesi asama" kategorisine girmelerine yol açti. Obezite riski de var Arastirmacilar ayrica, vücut metabolizmasi yavasladigindan, kilo alma riskinin de ortaya çiktigini belirtiyor. Raporda, "Istirahat anindaki metabolik hizda yüzde 8 oraninda bir yavaslama, vücut agriliginda yilda 5,67 kg bir artisa denk düsüyor" denildi. Arastirma baskani Dr Orfeu Buxton, "bu arastirma göstermistir ki, diyabet öncesi semptomlara sahip kisilerin, gece boyunca uyanik kalmayi gerektiren gece islerinde çalismalari durumun-

da diyabet hastasi haline gelme ihtimalleri gündüz çalisma durumuna göre çok daha yüksektir" dedi. Buxton, "Veriler, yeterince uyumanin ve gece uykusunun saglik için önemini gösteriyor" diye vurguladi. Arastirmayi yürüten ekip, gece çalismasinin etkilerini asgariye indirmek için daha fazla çaba gösterilmesi çagrisinda bulunuyor. Yapay dünya Ingiltere Diyabet Vakfi arastirma bölümü baskani Dr Matthew Hobbs, "Arastirma, uyku mahrumiyeti ve vücut mekanizmasini sasirtma

durumunda vücudun daha az insülin ürettigini ve kandaki glikoz oraninin arttigini gösteren ilginç veriler sunuyor" dedi. Ancak, laboratuvar kosullarinin normal gece çalisma kosullariyla ayni olmadigini belriten Hobbs, örnegin normal kosullarda gececilerin uyumadiklari saatlerde parlak isiktan faydalanabildigine vurgu yapiyor. Arastirmanin sadece 21 kisiyi kapsadigini söyleyen Hobbs, bu nedenle de bulgularin daha genis nüfus açisindan ne kadar yansitici oldugunu söylemenin zor oldugunu belirtti.


Page olay site_Layout 1 4/15/2012 12:00 12:44 Page 3 1 (1,1) C

Nusaybin'de çatýþma M

ardin'in Nusaybin ilçesinde çýkan çatýþmada 2 örgüt üyesinin teçhizatlarýyla birlikte ölü ele geçirildiði bildirildi. Mardin Valiliði'nden yapýlan açýklamada, "13 Nisan günü saat 21.00 sýralarýnda Nusaybin ilçesi Yavruköy bölgesinde devam eden operasyonlar esnasýnda bölücü örgüt üyeleriyle sýcak temas saðlanmýþ, Jandarma Özel Harekat Timleri'nin karþýlýk vermesiyle meydana gelen çatýþma neticesinde 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu silah ve teçhizatlarýyla birlikte etkisiz hale getirilmiþtir" denildi.

PKK'ya ait sýðýnak bulundu 15 NISAN 2012 PAZAR

M

uþ Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, 12 Aralýk 2011 günü yakalanan 3 PKK'lýnýn verdiði bilgiler doðrultusunda Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince önceki gün Varto'nun Sanlýca köyü kýrsalýnda yapýlan arazi arama faaliyetinde, bir adet erzak deposu bulunduðu belirtildi. Erzak deposunda yapýlan aramada, PKK üyeleri tarafýndan kullanýlmaya hazýr muhtelif giyim ve yaþam malzemelerinin ele geçirildiði belirtilen açýklamada, "Ele geçirilen malzeme cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla olay yerinde imha edilmiþtir. Terör örgütü faaliyetlerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik çalýþmalara Muþ Ýl Jandarma Komutanlýðýnca aralýksýz devam edilmektedir" denildi.

Siirt'te ev yandý

S

iirt'te bir evde çýkan yangýnda yaþlý þahýs hayatýný kaybetti. Ülkü Mahallesinde bir evde çýkan yangýnda yatalak olduðu belirtilen 78 yaþýndaki Abdullah Sevgi adlý vatandaþ hayatýný kaybetti. Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaþlar yangýný söndürmeye çalýþýrken Dicle Edaþ yetkilileri de mahallenin elektriðini kesti. Yanarak can veren Abdullah Sevgi'nin cesedi Siirt Devlet hastanesi morguna kaldýrýlýrken, olay yerine gelen yakýnlarý feryat etti. Vali Musa Çolak, Emniyet Müdürü Recep Güven, yangýn yerine gelerek yetkililerden bilgi aldý; Sevgi'nin ailesini teselli etti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcýsý soruþturma baþlattý.

PKK operasyonunda 2 tutuklama Kamyon devrildi : bir yaralý H Þ

anlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde kontrolden çýkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, CeylanpýnarViranþehir karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Mehmet G. yönetimindeki 63 SE 388 plakalý hafriyat kamyonu, zeminin yumuþak olmasý nedeniyle kontrolden çýkarak yan yattý. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mehmet G. ambulansla Ceylanpýnar Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada tedavi altýna alýnan yaralýnýn durumunun iyi olduðu öðrenilirken, kazayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

akkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'ya yardým ve yataklýk ettiði iddiasýyla gözaltýna alýnarak Van'da adli makamlara sevk edilen 7 zanlýdan 2'si tutuklandý. Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen soruþturma kapsamýnda, önceki gün Hakkari Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan ilçede bazý adreslere düzenlenen operasyonda, PKK'ya yardým ve yataklýk ettiði iddiasýyla 7 kiþi gözaltýna alýnmýþtý. Zanlýlar, emniyetteki sorgularýnýn ardýndan Van'a getirilerek adiyeye sevk edildi. Mahkeme sonucu zanlýlardan 2'si tutuklanýrken, 5'i ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest kaldý.


olay site_Layout 1 4/15/2012 12:44 Page 4

4

HABER

15 NISAN 2012 PAZAR

Mevsim deðiþikliði alerjiyi arttýrýyor Diyarbakýr'da Kutlu Doðum etkinlikleri

Aile Hekimi Dr. Muzaffer Polat, eðer çocukta sürekli burun týkanýklýðý, nezle ve hapþýrýk oluyorsa mutlaka alerji testleri yapýlmasý gerektiðini belirterek, mevsim deðiþikliðinin alerjiyi artýrdýðýný söyledi.

Y D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Ýl Müftüsü Nimetullah Erdoðmuþ ve ilçe müftülerini makamýnda kabul etti. Vali Toprak'ý ziyareti sýrasýnda Kutlu Doðum Haftasý'na iliþkin bir açýklama yapan Ýl Müftüsü Nimetullah Erdoðmuþ, "Peygamber Efendimizin sevgisini anlatmak ve farkýndalýðýný belirtmek için il ve ilçe müftülüklerimizle birlikte birçok etkinliði gerçekleþtirmekteyiz. Bu amaçla yaptýðýmýz çalýþmalar çerçevesinde cezaevi ziyaretlerimiz olacak. Bizim zaten cezaevlerine düzenli vaizlerimiz ve programlarýmýz vardý. Bu sene kardeþlikle ilgili hadis kartelasý ve kitap var. Bunlarý da kendi programýmýzda gelen misafirlerimize takdim edeceðiz. Ayrýca kutsal emanetler konulu fotoðraf sergisi de düzenleyeceðiz" dedi. Vali Toprak ise, "Bu güzel hafta inþallah ilimize hayýrlý ve uðurlu olur. Ýnsan sevgisini ve erdemini vatandaþlarýmýza anlatma noktasýnda din görevlilerimize büyük görevler düþmektedir. Bu güzel hafta münasebetiyle bir kez daha biliyoruz ki insan sevgisi ve hoþgörü kalplere dalga dalga yayýlmaktadýr. Hepimizin ortak noktasý sevgi ve hoþgörü olmalý, böylesi önemli gün ve gecelerde kardeþliðimizi bir kez daha pekiþtirelim. Sevgi ve karþýlýklý anlayýþýn bizleri bulunduðumuz noktadan daha iyi noktalara getireceðine inanýyorum. Bu amaçla bir kez daha tüm halkýmýzýn Kutlu Doðum Haftasýný kutluyorum" diye konuþtu. Ýl Müftüsü Erdoðmuþ, Toprak'a bir buket karanfil verdi.

Bitlis'te Kutlu Doðum Haftasý

eniþehir 14 No'lu Aile Saðlýðý Merkezi Aile Hekimi Dr. Muzaffer Polat, her 100 çocuktan 15'inde görülen saman nezlesinin mutlaka doktorlar tarafýndan kontrol altýna alýnmasý gerektiðini, aksi takdirde çocuklarýn geliþimini olumsuz yönde etkilediðini belirtti. Polat, "Tedavisi mümkün fakat gerçekleþtirilmediði takdirde astýma çevirebiliyor. Yapýlan araþtýrmalara göre üç farklý saman nezlesi var. Bunlardan birisi mevsimsel saman nezlesi. Bahar aylarýnýn baþlamasýyla ve polenlerin ortaya çýkýþý ile kendini gösteren bu tip; aðaç, çimen, yabani otlara karþý alerjenlerden oluþuyor. Bahar mevsiminin dýþýnda nefes almada bir zorluk görülmüyor. Ýkincisi uzun süre devam eden saman nezlesi. Ev tozu akarlarý, evcil hayvan tüyleri, hamam böceklerinin neden olduðu alerji türü yýl boyu alerjenlere temas olduðundan þikayetler devam ediyor. Tüm yýl devam eden tedavi gerektiriyor. Son þekli de ortamlardan ötürü meydana gelen saman nezlesi. Okullardaki tebeþir tozu, tozlar ve deðiþik laboratuvar ortamlarýnýn yarattýðý alerji türü

olarak ortaya çýkýyor. Ortamdan uzaklaþýldýðýnda þikayetler azalýyor ve ortadan kayboluyor. Çocuklarda

saman nezlesi tanýsý, laboratuvar testleri sonucu çýkýyor. Eðer çocukta sürekli burun týkanýklýðý, nezle

ve hapþýrýk oluyorsa mutlaka alerji testleri yapýlmalý ve teþhisi uzman tarafýndan konulmalýdýr. Burun týkanýklýðý, hapþýrýk, göz yaþarmasý. Bu belirtilere eþlik eden terleme, yorgunluk, iþtahsýzlýk, zor nefes alma ve aðýz yapýsýnda deðiþiklik, öksürük, baþ aðrýsý, huzursuzluk ve aðlama nöbetleridir. Bu tip nezlelik durumlarýnda hasta temiz hava almalýdýr" dedi. Tedavide en önemli noktanýn alerji yapan polen, ev tozu, sigara dumaný, evcil hayvanlara karþý çocuðun korunmasý olduðunu ifade eden Polat, "Bunun yaný sýra ilaç ve aþý tedavisi yapýlýyor. Ýlaç tedavisinde çocuk iyi de olsa koruyucu olarak ilaç verilmeye devam ediliyor. Mevsimsel durumlarda kesinlikle uzman doktora baþvurulup, kontrollere devam ediliyor. Aþýlar ise çevre kontrolü ve ilaç tedavisi iki yýlý aþkýn sürede devam eden çocuklarda bir iyileþme olmazsa uygulanýyor. Aþý ile baðýþýklýk sisteminin tepkisi deðiþtiriliyor. Bu tedavi üç ile dört yýl uygulanýyor. Eðer tam olarak iyileþme olmazsa aþý tedavisi kesiliyor" þeklinde konuþtu.

Baþkan Sadak'tan Telekom'a ziyaret Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Telekom Ýl Müdürü Veysi Kutlu'yu ziyaret etti.

S B

itlis'in Adilcevaz ilçesinde, 'Kutlu Doðum Haftasý' etkinlikleri çerçevesinde dünyaca ünlü hafýzlar tarafýndan Kuran'ý Kerim ziyafeti verildi. Ýlçe Müftülüðü tarafýndan düzenlenen etkinliðe Kuran'ý Kerim'i güzel okuma yarýþmasýnda dünya ikincisi ve Türkiye birincisi olan Mehmet Bilir ile hafýz Adem Bilir katýldý. Uçaðýn rötarýndan dolayý yaklaþýk 4 saat geç baþlayan programa ilçe halký büyük ilgi gösterdi. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Adilcevaz Müftü Vekili Zahit Demirel, Kuran'ý Kerim'in okumak, anlamak ve yaþanmak için gönderildiðini söyledi. Demirel, "Eðer biz maddi ve manevi hastalýklarýmýzdan kurtulmak suretiyle iki cihanda þan ve þeref sahibi olmak istiyorsak Kuran'ýn ne demek istediðini doðru anlayýp onu gerektiði gibi hayatýmýza tatbik etmemiz gerekir" dedi.Demirel, yaklaþýk 2 saat süren programýn sonunda sunduklarý katkýlardan dolayý Belediye Baþkaný Adnan Göksoy ile Adem ve Mehmet Bilir isimli hafýz kardeþlere çeþitli hediyeler verildi.

Zayi ilaný Dicle Üniversitesi’nden aldýðým, eðitim fakültesi fransýzca bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür Saliha Ekici(Özdoðru)

15 NÝSAN 2012 PAZAR YIL: 11 SAYI: 3880 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak ve Belediye Meclis üyeleri, Eylül ayýnda Türk Telekom Baþmüdürlüðü'ne atanan Veysi Kutlu'ya ziyarette bulundu. Telekom Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen hizmetler hakkýnda bilgi veren Kutlu, telekomünikasyon hizmetlerinden vatandaþlarýn en iyi ve en hýzlý þekilde yararlanmalarý konusunda ellerinden geleni yaptýklarýný belirtti. Belediye Baþkaný Sadak, Veysi Kutlu'ya baþarý dileklerinde bulunarak, "Siirt çok güzel bir kent. Tarihi ve güzel kentin insanlarýna, iletiþim alanýnda en güzel hizmetleri verme konusunda var gücüyle çalýþmaya devam eden Türk Telekom Müdürlüðü'ne vatandaþlarýmýzý memnun etmeleri konusunda Siirt Belediyesi olarak her türlü desteði vermeye hazýr olduðumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Erciþli öðrencilerden örnek davranýþ Van'ýn Erciþ Ýlçesi Yatýlý Ýlköðretim Okulu (YÝBO) öðrencileri, Bartýn Emniyet Müdürlüðü'nün düzenlediði 'Altýn eller' isimli kampanyaya destek olmak amacýyla 40 bin adet plastik kapak toplandý.

P

lastik kapaklarýn Bartýn'a gönderilmesi nedeniyle mini bir tören düzenledi. Burada konuþan Erciþ YÝBO Müdürü Erol Þimþek amaçlarýnýn engelli vatandaþlara katký saðlamak olduðunu belirtti. Bartýn Emniyet Müdürlüðü'nün düzenlediði kampanyaya okul olarak yürekten destek verdiklerini anlatan Þimþek, "Tüm saðlýklý bireylerin aslýnda bir engelli adayý olduðunu düþünülerek, sosyal sorumluluk çerçevesinde Bartýn Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlen kampanyaya bizler de deprem bölgesinden destek olmak istedik. Öðrencilerimiz ve öðretmenlerimiz kýsa bir zaman içinde 40 bin adet plastik kapak topladýlar. Topladýðýmýz bu kapaklarý Bartýn Emniyet Müdürlüðü bünyesinde düzenlenen 'Altýn eller' kampanyasýna göndereceðiz. Özverili çalýþmalarýndan ötürü okulumuz öðretmenlerinden Sinan Öztürk, Vedat Keleþ ile öðrencilerimiz Muhammet Baz, Muhammet Baþ, Zeynep Sinoðlu, Ramazan Bedir, M. Emin Alkan, Mecit Dayan, Harun Þahin ve Erkan Alataþ teþekkür ediyorum" dedi.


olay site_Layout 1 4/15/2012 12:44 Page 5

HABER

14 NISAN 2012 PAZAR

5

Dýsisleri Müstesar Yardýmcýsý Diyarbakýr'da Baþkan fýrýncýlarla toplantý yaptý

D

iyarbakýr'ýn merkez Baðlar Ýlçe Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ile Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Birliði Fýrýncýlar Odasý, fýrýncýlara yönelik bir toplantý düzenledi. Baðlar Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Baþkan Yardýmcýlarý Osman Kaya, Fecri Tayfur, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Birliði Fýrýncýlar Odasý Baþkaný Mehmet Emin Göngür, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Birliði Fýrýncýlar Odasý Ýstiþare Kurulu üyeleri, yönetim kurulu ve Baðlarlý fýrýncýlar katýldý. Toplantýda konuþan Belediye Baþkaný Yüksel Baran, fýrýnlarýn temiz, düzenli ve ruhsata uygun bir þekilde üretim yapmasý gerektiðini söyledi. Daha önce de fýrýncýlarla bir toplantý gerçekleþtirdiklerini ifade eden Baran, "Çevreden, fýrýncýlardan ve diðer meslek gruplarýndan þikayetler var. Özellikle Diyarbakýr ve Baðlar açýsýndan düþündüðümüzde daha ileri ve profesyonel çalýþmamýz lazým. Eskiden koþullarýmýz, imkanlarýmýz yoktu. Fakat giderek yaþam koþullarý deðiþiyor ve halkýn beklentileri de farklýlaþýyor" dedi. Halkýn saðlýðý birinci öncelik Fýrýncýlarýn birbiriyle rekabet etmemesi gerektiðini ve halkýn saðlýðýnýn birinci öncelik olmasý gerektiðini ifade eden Baran, "Rekabet koþullarýný birbirinizin aleyhine kullanmadan, birbirimizi de zor duruma düþürmeden belirlenen tarifelere göre yapmalýyýz. Belediye olarak temel önceliðimiz halkýn saðlýðýdýr. Yoksa sadece biz yasal iþlemlerimizi yapalým diye söylemiyoruz. Buna dönük olarak biz de kendi üstümüze düþeni yapacaðýz. Önemli konulardan biri olan hijyen ve temizlik konusuna dikkat etmenizi rica ediyoruz" diye konuþtu. Baran, fýrýn önlerine odunlarý býrakýp kaldýrýmý iþgal eden fýrýncýlarýn buna son vermesini de istedi. Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Birliði Fýrýncýlar Odasý Baþkaný Mehmet Emin Göngür ise, yasal mevzuata uymayan fýrýncýlara müsamaha göstermeyeceklerini ve en aðýr cezalarla cezalandýrýlacaklarýný kaydetti. Göngür, "Baðlar ilçemiz Diyarbakýr'ýn en büyük ilçesidir. Daha önceden 400 gram olan fiyat tarifesi vardý. Yeni bir yasal düzenleme bir mevzuat yürürlüðe girdi, ekmek ve ekmek çeþitleri 250 gram bazýndan alýnacak. Þimdi sizin 400 gramda kalmanýz maðduriyetiniz anlamýna gelecektir" þeklinde konuþtu. Toplantýda altý çizilen konulardan biri de eksik gramaj ve saðlýksýz ortamlarda iþletilen fýrýnlara taviz verilmeyeceði oldu.

CMYK

Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Hasan Göyüþ, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ý ziyaret etti.

B

azý incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakýr'da bulunan Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Hasan Göyüþ, Konsolosluk Dairesi Baþkaný Tolga Budan ve Enformasyon ve Kamu Ýletiþim Daire Baþkaný Zerrin Kardemir, Vali Mustafa Toprak'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Müsteþar Yardýmcýsý Göyüþ, Diyarbakýr'ýn son yýllarda büyük bir deðiþim yaþadýðýný ve bu deðiþim sayesinde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda hak ettiði noktalara ulaþmak üzere olduðunu belirtti. Vali Toprak da, Göyüþ'e Diyarbakýr'da kendilerini aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduðunu, Diyarbakýr'ýn kýsa zaman içersinde bütün dinamikleriyle büyümede ivmeler kazandýðýný ve bu kazanýmlar sayesinde yakýn gelecekte çok daha güzel bir kent olacaðýný söyledi. Müsteþar Yardýmcýsý Göyüþ ziyaretleri anýsýna Vali Toprak'a Dýþiþleri Bakaný adýna þilt verirken, Vali Toprak da Diyarbakýr'ý tanýtan kitaplardan ve broþürlerden oluþan tanýtým kitapçýklarý hediye etti.

Siirt'te Kutlu Doðum Haftasý Siirt Müftülüðü'nce düzenlenen ve bir hafta sürecek olan Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Güres Caddesi'nde kutlu doðum çadýrýnýn açýlýþý yapýldý.

K

ur'an-ý Kerim okunmasý, saygý duruþu, Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan çadýrýn açýlýþ töreninde, bir çocuðun þiir okumasýnýn ardýndan Vali Musa Çolak konuþma yaptý. Kur'an-ý Kerim'in bizlere okumayý, düþünmeyi ve cehaletle mücadeleyi emrettiðini ifade eden Vali Çolak, "Kutlu Doðum Haftasý'nýn ayný coðrafyayý, ayný deðerleri paylaþan insanlarýmýza korku ve düþmanlýðý sevgiye, kavgayý barýþa, bencilliði fedakarlýða, haksýzlýðý adalete, kin ve nefretin hoþgörüye dönüþtürmesini temenni ederim" dedi. Ýçinde Peygamber Efendimizin öðütleri ve onun için söylenenleri içeren sözlerle kutsal emanetlerden bazýlarýnýn fotoðraflarýnýn yer aldýðý çadýr, Vali Musa Çolak, AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkiran, Belediye Baþkaný Selim Sadak ve Rektör Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý tarafýndan açýldý. Sergiyi gezen vatandaþlara kitap ve gül daðýtýldý. Serginin açýlýþýna ayrýca, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanvekili Nedim Kuzu, Memur-Sen Ýl Baþkaný Beþir Özyeþil, kamu kurum ve kuruluþ müdürleri ile vatandaþlar katýldý.


olay site_Layout 1 4/15/2012 12:44 Page 6

6

EKONOMÝ

15 NISAN 2012 PAZAR

Dünya tarýmýna yön veren 20 ürün

Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, dünya tarýmýna yön veren 20 ürünün toplam üretim deðerinin 1 trilyon 470 milyar 286 milyon dolarý bulduðunu bildirdi. Bayraktar, Türk tarýmýnda en önemli 20 ürünün üretim deðerinin ise 24 milyar 920 milyon dolara ulaþtýðýný açýkladý.

B

ayraktar, yaptýðý yazýlý açýklamada, Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün (FAO) en son verisi olan 2010 rakamlarýna göre, üretim deðeri açýsýndan ilk sýrada buðday, mýsýr ya da pirincin akla geldiðini, ancak sanýlanýn aksine, dünyada da Türkiye'de de üretim deðerinde ilk sýrayý, inek sütünün aldýðýný; dünyada üretilen inek sütünün deðerinin 179,2 milyar, Türkiye'de ise 3,9 milyar dolarý bulduðunu belirtti. Toplam 179,2 milyar dolarla dünyada ürün bazýnda deðer olarak en büyük üretimin yapýldýðý inek sütünü, 174,7 milyar dolarla pirinç, 167,9 milyar dolarla sýðýr eti, 167,7 milyar dolarla domuz eti, 121,6 milyar dolarla tavuk etinin izlediðini bildiren Bayraktar, þöyle devam etti: "2010 yýlý verilerine göre, üretim deðeri, buðdayda 81,2, soya fasulyesinde 64,9, mýsýrda 55,1, þeker kamýþýnda 53,6, domateste 53,3, yumurtada 52,7, patateste 44,5, taze sebzelerde 40,7, üzümde 39, manda sütünde 36,4, pamukta (lif) 33,6, elmada 29,2, muzda 28,3, koyun etinde 23,4, mango, mangost, guavada 232,2 milyar dolarý buldu. 20 üründeki toplam deðer 1 trilyon 470 milyar 286 milyon dolar düzeyinde. Her ne kadar inek sütü, ürün bazýnda ilk sýrada olsa da sýðýr, domuz, tavuk ve koyun eti toplam üretim deðeri 480 milyar 606 milyon dolar gibi çok büyük rakama ulaþýyor." 3.9 milyar dolarlýk inek sütü Bayraktar, Türkiye'de inek sütünün 3,9 milyar dolarla üretim deðerinde ilk

sýrayý aldýðýný, inek sütünü 3,2 milyar dolarla domates, 2,7 milyar dolarla buðday, 2,4 milyar dolarla üzüm, 2,1 milyar dolarla tavuk eti, 1,1 milyar dolarla zeytin, 1,1 milyar dolarla elmanýn takip ettiði bilgisini verdi. Bayraktar, fýndýkta 962, biberde 935, sýðýr etinde 867, þeker pancarýnda 772, patateste 720, koyun etinde 709, pamukta (lif) 673, yumurtada 614, kirazda 531, Antep fýstýðýnda 420, çilekte 407, kuru soðanda 399, ayçiçeðinde 358 milyon dolarlýk üretim yapýldýðýný kaydetti. Ýlk 20 üründe Türkiye'nin payý Ýlk 20 üründe, Türkiye'nin deðer olarak fýndýkta dünya üretiminin yüzde 67,54'ünü, kirazda yüzde 19,88, Antep fýstýðýnda yüzde 14,03, þeker pancarýnda yüzde 8,37, çilekte yüzde 6,87, üzümde yüzde 6,23'ünü yaptýðýný bildiren Bayraktar, þöyle devam etti: "Zaten aðýrlýklý olduðu bu ürünler dýþýnda, Türkiye, dünya nüfusunun yaklaþýk yüzde 1,1'ini oluþturuyor. Belli ürünlerde deðer olarak dünya nüfusuna oranýmýzdan fazla üretim yapýyoruz. Örneðin deðer olarak inek sütündeki payýmýz yüzde 2,17, domateste yüzde 5,93, buðdayda yüzde 3,38, tavuk etinde yüzde 1,72, elmada yüzde 3,77, patateste yüzde 1,62, koyun etinde yüzde 3,04, pamukta (lif) yüzde 2,01, yumurtada yüzde 1,17, soðanda yüzde 2,56 düzeyinde. Buna karþýn Türkiye, çok önemli bir ürün olan sýðýr etinde nüfus aðýrlýðýnýn çok altýnda, yüzde 0,52 paya sahip." Ýnek sütünün ilk sýrada yer almasýnýn sütün ne kadar

Çadýr ve Konteynýr kente fatura yok

deðerli bir ürün olduðunu ve sütte fiyat istikrarýnýn hayatiyetini ortaya koyduðunu bildiren Bayraktar, resmi eðitim kurumlarýnýn okul öncesi ve ilköðretimin ilk 5 sýnýfýnda eðitim gören 7 milyon 63 bin 768 çocuða her gün en az 200

milimetre uzun ömürlü süt daðýtýlacaðýnýn açýklanmasýný da bu açýdan önemsediklerini, daðýtýmýn süt üretimin artacaðý bir döneme rastlamasýnýn da zamanlama açýsýndan uygun olduðunu ifade etti. Bayraktar, Türkiye Ziraat

Odalarý Birliði'nin talep ettiði et ve sütte fiyat istikrarýný saðlamak için Et Balýk Kurumu'nun (EBK) et ve süt müdahale kurumu halini almasýnýn bu açýdan çok önemli bir iþlevi yerine getireceðini de vurguladý.

Ekonomi Bakaný dýþ geziye çýkýyor Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan'ýn ABD'li firma CEO'larýyla görüþeceði ve Meksika'da G20 Ticaret Bakanlarý Toplantýsý'na katýlacaðý bildirildi.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, 'Van'daki depremzedelere elektrik faturasý gönderildiði iddialarýna' iliþkin, "Çadýrlarýn bulunduðu yerlerde yaþayan vatandaþlarýmýza, kýsaca çadýrkent ve konteyner kentte yaþayan hiçbir vatandaþýmýza elektrik faturasý gönderilmemiþtir" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Bakanlýk'ta 'Vanlý depremzedelerin elektrik borcuna iliþkin çýkan haberlere açýklýk getirmek üzere' bir basýn toplantýsý düzenledi. Yýldýz, "Van'daki çadýrkent ve konteyner kentlerde vatandaþlarýmýzdan elektrik paralarýnýn alýndýðýna dair haberler yayýnlandý. Bu haber asýlsýzdýr ve gerçekleri yansýtmamaktadýr" dedi. Bakan Yýldýz, Baþbakan Erdoðan'ýn talimatýyla özellikle Van'da yapýlan bir dizi toplantýyla beraber vatandaþlarýn temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna ve elektrik paralarýna dönük bir karar alýndýðýný hatýrlattý. Bu kararýn çadýrkent ve konteyner kentte yaþayan bütün vatandaþlarý kapsadýðýnýn altýný çizen Yýldýz, "Yaklaþýk 6 aylýk süre içerisinde depremin olmasýndan sonra dediðim gibi, çadýrkent ve konteyner kentte yaþayan herhangi bir vatandaþýmýza elektrik faturasý gönderilmemiþtir. Hiçbir vatandaþýmýzdan bu manada elektrik faturasýnýn karþýlýðý, elektrik parasý alýnmamýþtýr" diye konuþtu. Þu ana kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'ndan (AFAD) tahakkuk edilen miktarýn 137 milyon TL civarýnda olduðunu bildiren Yýldýz, AFAD'ýn bunu ödediðini ifade etti. Fatura gönderilmedi "Þu anda Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Baþbakanýn talimatýyla yürüttüðü bu çalýþmalar, AFAD tarafýndan yürütülmektedir ve takribi olarak 2 milyar TL civarýnda þu ana kadar para harcanmýþtýr" diyen Yýldýz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bu konuda vatandaþlarýmýzýn ihtiyacýnýn giderilmesinde herhangi bir esirgeme olmamýþtýr, yalnýzca bu 6 ay içerisinde iþ yerleri olanlar, sanayide yeri olanlar ve evi yýkýlmamýþ olup evinde hayatýna devam edenlere dair TEDAÞ'ýn gönderdiði faturalar vardýr. Bahsedilen bu ise, bunun toplam miktarý 23 milyon TL civarýndadýr ve bu AFAD kapsamý içerisinde deðildir. Ama çadýrlarýn bulunduðu yerlerde yaþayan vatandaþlarýmýzýn kýsaca çadýrkent ve konteyner kentte yaþayan hiçbir vatandaþýmýza elektrik faturasý gönderilmemiþtir." Vatandaþlara yardýmý olunacak 'Van'daki vatandaþlara gönderilen elektrik faturalarýnda bir kolaylýk saðlanýp saðlanamayacaðýný' iliþkin bir soru üzerine Yýldýz, "Özellikle saðlam yapýlý evlerde, iþ yerlerinde ve kýsmen sanayide orada kullananlara o deprem zamanýnda faturalar gönderilmedi. Toplu halde gönderdiler çünkü o sýkýntýlarýn içinde bunlarla tekrar uðraþýlmasýn istendi ve 30 Mart itibariyle bu faturalar gönderildi. Zam yapýlmadan önceki deðerleriyle gönderildi. Ödeme kolaylýðý konusunda Van'daki vatandaþlara yardýmcý olunmasýna dair talimat verdim. Yardýmcý olunacak, taksitlendirmeler yapýlacak. Yalnýzca, deprem bölgesine münhasýr olduðu için bunu yapýyoruz, yoksa bizim borç yapýlandýrmasý ve taksitlendirmeyle ilgili borç yapýlandýrmasý Türkiye nezdinde uygulanmýþtý. Ama Van'daki deprem bölgesine münhasýr gerekli kolaylýklar gösterilecek" diye konuþtu.

E

konomi Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Bakan Çaðlayan'ýn ihracatçý birlikleri ve sektör kuruluþlarýnýn üst düzey temsilcilerden oluþan bir heyetle 15-21 Nisan tarihleri arasýnda ABD ve Meksika'ya resmi ziyaret gerçekleþtireceði belirtildi. Bakan Çaðlayan'ýn ziyaretinin ilk ayaðý olan 15-18 Nisan tarihleri arasýndaki ABD kýsmýnýn olduðu bildirilerek, Türkiye ile ABD arasýndaki ikili ekonomik ve ticari iliþkilerde yeni iþbirliklerinin temelini atmayý hedeflediði ifade edildi. Çaðlayan'ýn ABD'de New York, Washington DC ve Houston'u kapsayan bu ziyarette, Türkiye'de yatýrým yapan veya yatýrýmlarla ilgilenen ABD'li firmalarýn CEO'larý ile ikili ve geniþ katýlýmlý toplantýlarda bir araya gelerek, onlara Türkiye'deki yatýrým ortamýný, iþbirliðini geliþtirme imkanlarýný ve yeni açýklanan teþvik paketini tanýtmayý amaçladýðý belirtildi. Açýklamada, "Bu kapsamda, dünyanýn önde gelen firmalarýnýn üst düzey temsilcileri ile Business Council for International Understanding çatýsý altýnda New York'da geniþ katýlýmlý bir toplantý gerçekleþtirilecek. ABD ile ülkemiz arasýndaki dýþ ticaret verileri incelendiðinde 2002-2011 yýllarý arasýnda ABD ile ticaret hacmimiz 6.4 milyar dolardan 20.6 milyar dolara yükseldiði görülmektedir. Bu dýþ ticaretin

bahse konu yýllar arasýnda 3,2 kat arttýðýný göstermektedir. 2011 yýlýna bakýldýðýnda ise ABD'den ihracatýmýzýn yüzde 22,2 artýþla 4.6 milyar dolar, ithalatýmýzýn ise yüzde 30,2 artýþla 16 milyar dolar olarak gerçekleþtiði görülmektedir" denildi. 2012 yýlýnýn Ocak-Þubat aylarýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 52,2 artýþla ihracatýn 982,8 milyon

dolar, ithalatýn ise yüzde 13,3 azalýþla 2,2 milyar dolar olarak gerçekleþtiði hatýrlatýldý. Ziyaret programýnýn ikinci ayaðý olan 18-20 Nisan tarihleri arasýndaki Meksika programý çerçevesinde ise Bakan Çaðlayan tarafýndan ikili ve çok taraflý görüþmelerin gerçekleþtirileceði vurgulanarak, The Group Twenty (G20) Ticaret Bakanlarý toplantýsýna katýlacaðý

belirtildi. Bu kapsamda, Bakan Çaðlayan'ýn çok taraflý ticaret sisteminin geliþtirilmesinin temel konusu etrafýnda piyasalarýn serbestleþmesi, büyüme ve istihdama katkýda bulunulmasý alt baþlýklarýnýn tartýþmaya açýlacaðý etkinliklerde konuþacaðý bildirildi. Bunun yaný sýra söz konusu ziyaret kapsamýnda Bakan Çaðlayan baþta Meksika Ekonomi Bakaný Bruno Ferrari olmak üzere mevkidaþlarýyla ikili görüþme gerçekleþtirerek, ülkeler arasýndaki dýþ ticaretin geliþtirilmesi yolunda atýlmasý gereken adýmlar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunacaðý kaydedildi. 2006 yýlýnda Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen 'Latin Amerika Ekonomik ve Ticari Ýliþkileri Geliþtirme Stratejisi' ile 2006 yýlýnda 3,3 milyar dolar olan ticaret hacminin 2011 yýlý sonunda 7,8 milyar dolara ulaþtýðý ifade edildi. Açýklamada, "Meksika'ya 2002 yýlýnda 76,6 milyon dolar olan ihracatýmýz 2010 yýlýnda 145,5 milyon dolara ulaþarak yüzde 89,9 oranýnda artmýþtýr. 2011 yýlý rakamlarýna göre ülkemizin Meksika'ya ihracatý 145,5 milyon dolar olarak gerçekleþmiþ, yine ayný yýlda ithalatýmýz 494,6 milyon dolar olmuþtur. Meksika'da temaslarýný 20 Nisan 2012 tarihinde tamamlayacak olan Bakan Çaðlayan 21 Nisan 2012 tarihinde Türkiye'ye dönecek" denildi.

Depremzedenin elektrik faturasý þoku

Van'da deprem sonrasý çadýr ve konteynerde kalan depremzedelerin elektrik parasýný AFAD ödüyor. Evlerde de elektriðin ücretsiz olduðunu zanneden bazý vatandaþlar, gelen 300 ile 2 bin lira arasýndaki faturalarla þoke oldu.

E

DAÞ yetkilileri, elektrik faturalarýnýn ödenmesi gerektiðini, en fazla 8 taksit yapýlabileceðini açýkladý. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasým 2011 tarihlerinde meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüklerindeki ikidepremin ardýndan kurulan çadýr ve konteyner kentlere Van Gölü EDAÞ tarafýndan verilen elektriðidepremzedelerin ücretsiz kullanmalarý saðlandý. Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý(AFAD) depremzedelerin kullandýðý elektrik için EDAÞ'a her gün bir milyon TL ödüyor. Evleri saðlam olan ve kendi imkanlarýyla evlerinin önüne çadýr kuran vatandaþlar ise ücretsiz olduðunu düþündükleri elektriði kullanmaya devam etti. Çadýrda kullandýklarý elektriði kendi sayaçlarý üzerinden çeken vatandaþlar, bu nedeniyle yüklü elektrik faturalarý ile karþý karþýya kaldý. Bazý vatandaþlar, evlerinde aylarca oturmamasýna raðmen yüklü gelen faturaya isyan ederken, bazý vatandaþlar da ýsýnma amaçlý kullandýðý elektrik için kesilen 2 bin TL'lik faturayý görünce þoke oldu. Elektrik faturalarýný alan depremzede, itiraz için Van Gölü EDAÞ'a baþvurdu. Ancak sorun çözülemedi. Depremzedeler þimdi kabarýk gelen faturalarý nasýl ödeyeceklerini düþünüyor. Vangölü EDAÞ Ýl Müdürü Zafer Türüt, kabarýk gelen faturalarýn ödenmesinin zorunlu olduðunu söyledi. Yanlýþ bir anlama yüzünden evinde kalanlar ve evlerinden kendi çadýrlarýna elektrik çekenlerin aþýrý derecede elektrik tükettiðine dikkat çeken Türüt, "Elektriðin ücretsiz olduðunu düþünen vatandaþ yoðun þekilde ýsýtýcý kullanmýþ. Bu elektrik sayaç tarafýndan okundu. Biz sadece konteyner kent ve çadýr kentlerde elektriðin ücretsiz olduðunu açýklamýþtýk. Maalesef vatandaþ bu faturadaki parayý ödemek zorunda. Bizim yapacaðýmýz tek þey faturalarý 8 taksite bölmek." dedi.

1504nisan  

newpaper politics

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you