Page 1

Andýmýz kaldýrýlsýn AHuzurun mimarý Baþbakan CMYK

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, '8-9 aydýr ne daðdan ne de ovadan ölüm seslerinin gelmediðini belirterek, "Bu ölümlerin olmamasýnýn en büyük mimarý Sayýn Baþbakan'dýr" dedi. 4'te

Halk barýþ ve huzur istiyor M

emleketi Batman'da onuruna verilen bir yemeðe katýlan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, çözüm sürecini deðerlendirdi. Bakan Þimþek, halkýn barýþ ve huzur istediðini söyledi. 5'te

D

iyarbakýr'da Milli Eðitim Müdürlüðü önünde bir araya gelen 57 sivil toplum kuruluþu, 'Andýmýz Kaldýrýlsýn, Özgürlüklerin Önü Açýlsýn' sloganýyla basýn açýklamasý yaptý. Çocuklara ýrkçýlýk aþýlandýðý belirtilen açýklamada, 'Andýmýz'ýn kaldýrýlmasý istendi. 8'de

Ýslam coðrafyasý kaybeder Rojava'ya destek yemeði D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi'nin Rojava için yardým kampanyasý devam ediyor. Belediye birimleri tarafýndan hazýrlanan yemekler iþçilere ücretli olarak verildi. Yemekten elde edilen gelir Rojava'ya gönderilecek. 3'te

S

aadet Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Yaþar Canbay, Diyarbakýr'da gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda Suriye'ye bir askeri müdahalede kaybeden tarafýn Ýslam coðrafyasý olacaðýný belirtti. 5'te

CUMARTESÝ 14 EYLÜL 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Militanlar siyasal hayata katýlsýn DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, PKK militanlarýnýn sosyal ve siyasal hayata katýlmasý gerektiðini söyledi ve ekledi: Bunun için acil olarak kanuni bir düzenlemenin yapýlmasý elzemdir. Süreci destekliyoruz

Devlet desteðiyle gelen baþarý

S

iirt'in Pervari ilçesinde küçük yaþta babasý tarafýndan terk edilen Barýþ Uras, Siirt Valiliði ile Emniyet Müdürlüðü'nün desteðiyle hukuk fakültesini burslu kazandý. 8'de

Yeniþehir ilçesinde bulunan Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda bir araya gelen Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý bileþenleri burada basýn açýklama yaptý. Grup adýna açýklama yapan DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm bileþenleri olarak çözüm sürecini desteklediklerini yinelediklerini söyledi.

Boykota katýlým çaðrýsý Türkiye'de yeni eðitim yýlýnýn baþlayacaðý bu günlerde anadil eðitiminin mutlaka gündeme gelmesi gerektiðini belirten Türk, ''Kürt halkýnýn temel talebi olan anadilde eðitim talebinin gündemleþmesi için yapýlacak bir haftalýk eðitim boykotuna halkýmýzý davet ediyoruz. Kürt halký anadilde eðitimi bir hak olarak görüyor" dedi. 7'de

Bitlis'te 8 projenin temeli atýldý

O

14 bin 500 cinayetin failini bulduk CHP Heyeti Roboski'de

Yöresel kýyafetler el yakýyor Þ

anlýurfa'da yöresel kýyafetlerde de Suriye krizi yaþandý. Kentte özellikle Arap kökenli vatandaþlarýn giydiði elbiselerde fiyatlar tavan yaptý. 6'da CMYK

PKK iþçileri serbest býraktý

S

iirt'in Pervari ilçesinde karakol yapýmýnda çalýþýrken PKK üyeri tarafýndan kaçýrýlan iþçiler serbest býrakýldý. Siirt Valiliði'nden yapýlan açýklamada, iþçilerin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. 3'te

rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Bitlis'te bulunan Kent Ormaný'nda düzenlenen tören ile 24 milyon 624 bin TL'ye mal olan 8 projenin temelini attý. 5'te

Þýrnak'ta bomba alarmý J

andarma istihbarat birimleri, Þýrnak bölgesindeki güvenlik güçlerini, bomba yüklü olduðu belirtilen Siirt plakalý bir araç konusunda uyardý. Araçta bulunan bir kiþinin de canlý bomba olma ihtimali üzerinde duruluyor. 3'te

A

B

ölge illerinde çeþitli temaslarda bulunmak üzere ziyaretler gerçekleþtiren CHP Heyeti, Roboski Köyü'nü ziyaret etti. Roboskili aileler, CHP heyetini katliamda yaþamýný yitiren yakýnlarýnýn fotoðraflarýyla karþýladý. 4’te

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Türkiye'de 17 bin 500 faili meçhul cinayetin olduðunu, 10 yýlda 14 bin 500'ünün failini ortaya çýkardýklarýný söyledi. 5'te

Silvan'da ölü sayýsý Anadilde eðitim Batman'a yeni Diyarbakýr'da '12 4'e yükseldi „ 3’te için 7 bin imza „ 4’te hal kompleksi „ 6’da Eylül' forumu „ 7’de


2

Saðlýk

14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ

Genç görünmek için paraya gerek yok

Yaþlanmayý geciktirmek ve sürekli genç görünmek elinizde. Üstelik gençlik iksiri için para harcamanýza da gerek yok.

F

izyoterapist Gamze Þenbursa saðlýðýnýz ve zindeliðiniz için 10 altýn kurala uyarak yaþlanmanýn ve yaþlý görünmenin önüne geçmenin mümkün olduðunu söyledi.

Buna göre ilk kural 'Tatlýdan uzak durmak' Amerikalýlar yýlda 68,04 kg þeker tüketiyor bu da toplam kalorimizin % 18'ine denk gelir. Bunun obeziteden, tip2 diabete kadar birçok saðlýk sorununa yol açtýðý bilinir. Fazla güneþte kalmak ve sigara içmek kadar kýrýþýklýklarýn oluþmasýna da sebep olur. Þeker, elastin ve kollajendeki proteinlere saldýrarak glikasyon denilen bir sürece ve cildin daha yaþlý görünmesine sebep olur. 35 yaþ ve sonrasýnda aþýrý þeker tüketimi kaynaklý yaþlanma etkileri hýzla gözlemlenir. TAVSÝYE: Hergün 25 gram þeker tüketimi ile kendinizi sýnýrlayýn. Lif þeker emilimini azaltýr. Örneðin portakal ve portakal suyu arasýndaki fark gibi. Portakal suyu kola kadar þeker içerir. Þeker ihtiyacý arttýðýnda ki bu da genellikle susadýðýnýzda olur, tatlý bir þey yerine bir bardak su veya maden suyu içmeyi tercih edin. Eðer bu iþe yaramazsa bir parça siyah çikolata veya böðürtlen/çilek tüketebilirsiniz.

2.SEVMEDÝÐÝNÝZ ÝÞTE ÇALIÞMAYIN Haz almadýðýnýz, çok çalýþmak

zorunda kaldýðýnýz iþler yoðun stres nedeni ile kalp hastalýklarý veya yaþlanma riskini arttýrýr. Aþýrý iþ temposundan kaynaklý uzun süreli kronik stres ayný zamanda beynin iþlevselliðini de azaltýr. TAVSÝYE: Eðer stres ortamýnýzý deðiþtiremiyorsanýz (zor bir patron, yoðun seyahat programý, iþ yükü gibi) sizi mutlu edecek þeylerin bir listesini çýkarýn. Sevgilinizle bir öðlen yemeði veya en sevdiðiniz çayý gününüzün içine ekleyebilirsiniz. Ýþinizden þikayetçi olmak ve stres, sizi daha kötü bir ruh haline sokabilir. Sizi mutsuz eden düþüncelere karþý, pozitif düþünerek, þikayetlerinizi azaltabilirsiniz. Ýmkanýnýz varsa sadece sevdiðiniz iþi yapýn.

3. KIZARTMA, IZGARA, KAVURMA VE KONSERVEYE DÝKKAT Vücutta protein ve þeker arasýndaki reaksiyonlarýn en sonunda AGE (ileri glikasyon son ürünleri) olarak adlandýrýlan yapýþkan tortular oluþur. Bunlar komþu protein iplikleri arasýnda anormal çapraz baðlar geliþtirerek bu proteinleri daha az elastiki/esnek yapar ve normal iþlevlerini kýsýtlar. Yaþlý derinin kýrýþýp, sarkmasýndan Alzeimer'a kadar birçok hastalýða sebep olur. Kýzartma, karamelleþme, ýzgara, kavurma, iþlenmiþ ve konserve iþlemi sýrasýnda ýsýtýlan gýdalar AGE

oluþturur. AGE inflamasyon ve oksidasyonu artýrabilir yaþlanma, kalp, beyin, kemik ve eklem, böbrek, insülin direnci, anemi ve cildi etkileyen yaþa baðlý hastalýklarýn temel nedenidir. TAVSÝYE: AGE tüketimini azaltmak için en iyi þey mümkün olduðunca çið yemektir. Yiyecekleri su bazlý yöntemle (buharda veya kaynatma) ile piþirin veya sirke, limon suyu ile piþirmeden önce marine edin. Antioksidan ve antiinflamatuar gýdalar tüketmek AGE'nin neden olduðu inflamasyon ve oksidasyonu azaltmaya yardýmcý olur. Çilek, tatlý patates ve yeþil yapraklý sebzeler tüketi 4. DÝRENÇLÝ SPOR EGZERSÝZÝ YAPIN Kadýnlar 30 yaþýndan sonra her on yýlda bir kas kütlelerinin yaklaþýk %5'ini kaybederler. Bunu tersine çeviren tek þey dirençli spor egzersizidir. Bu tarz egzersizlerin kas kitlenizi artýrabileceði yapýlan çalýþmalar ile kanýtlanmýþtýr. Kuvvetlenme antrenmaný, kemik yoðunluðu, enerjinizi arttýrmak ve güç için harikadýr. Ayný zamanda metabolizmayý çalýþtýrýr, dengeyi arttýrýr ve kalp için de iyidir. Daha fazla kas tonusu daha az sarkýk deri anlamýna gelir. TAVSÝYE: Haftada 3 kez 20 daki-

ka boyunca kendi vücut aðýrlýðýnýzla, dambýllarla ve dirençli bantlarla egzersiz yapýn. Egzersiz programýnýza haftada 5 gün kardio antrenmaný eklemeyi unutmayýn. Tabi ki önce doktor kontrolünden geçmeyi ihmal etmeyin. 5.DELÝKSÝZ 7 SAAT UYUYUN Düzenli uyku uyumak bir lüks deðil, týbbi bir ihtiyaçtýr. Uykusuzluk kortizol (böbreküstü bezinden salgýlanan bir hormon) eksikliðine yol açar. Vücudumuzun iç ve dýþ görünümünü etkiler. Tutarlýlýk da anahtarýdýr: 2011 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre, 5 yýl süreyle çok az uyku uyumak, kavrama yeteneðinde azalmaya ve bulunduðunuz yaþtan dört ila yedi yýl daha yaþlý bir algýya eþdeðer çýkmýþtýr. TAVSÝYE: Gecelik kesintisiz 7 saat saðlam uykuda vücudun kendini tamir etmesi mümkündür. Ýyileþme, hafýza, cilt esnekliði, normal kortizol düzeyi ve metabolizma için önemlidir. Ayný uykuyu devam ettirmek ve uykuyu teþvik için oda sýcaklýðýný sabit bir derecede tutmak gerekir. Melatonin üretimini saðlamak için kedi otu çayý veya ekþi viþne suyu doðal uyku yardýmcýlarýdýr. Gerginlik ya da bacak uyuþmasý geceleri devam ederse, 1-2 çay kaþýðý magnezyum sitrat tozunu su veya meyve suyu ile karýþtýrarak

için, kaslarýnýzý gevþetmeye yardým eder. 6. YAÐI AZALTIN Kadýnlar genellikle ilerleyen yaþlarda diyet yaparken yaðý azaltmaya çalýþýr ama omega-3 yað asitleri gibi iyi, saðlýklý yaðlar, cildi esnek tutar, beyin saðlýðýný arttýrýr, kalbi güçlendirir, diyabet ile mücadele eder ve ömrü uzatýr. Omega-3'ü azaltmak yaþlanma sürecini hýzlandýrýr, hücresel inflamasyonu artýrýr ve organda fonksiyon bozukluðuna yol açar. Ayrýca cildinizin, daha fazla tahriþ olmuþ, daha az parlak ve yaþlý görünmesine neden olur. TAVSÝYE: Daha fazla sýzma zeytinyaðý, badem, avokado ve vahþi somon gibi yaðlý balýk tüketin ama omega-6 bakýmýndan zengin bitkisel yaðlardan (mýsýr, soya, ayçiçeði) kaçýnýn ve doymuþ yað bulunan tereyaðý ve peyniri sýnýrlayýn. Günlük 2 1/2 gram DHA ve EPA omega-3 gereklidir, bir çorba kaþýðý balýk yaðý veya balýk yaðý vitamin takviyesi alabilirsiniz. 7.DURUÞUNUZU DÜZELTÝN Ýnsanlar 40 yaþýndan sonra her 10 yýlda 1 santimetre boy uzunluklarýndan kaybeder. Sýrtýn yuvarlaklaþmasý, bel aðrýsý, baþýn öne doðru pozisyonlanmasý yaþ ile alakalý en tipik postür bozukluklarýdýr.

Her tanesinde mucize var! Gerçekten öyle. Her tanesi mucize daðýtan bir yiyecek mýsýr. Nasýl tüketirseniz tüketin faydasý var. Ýþte o faydalar.

Þiddetli baþ aðrýsý beyin kanamasýna iþaret olabilir mi?

S

insice yaklaþan ve istenmeyen sonuçlarý beraberinde getiren beyin kanamalarýnýn belirtilerini ciddiye almak gerektiðini söyleyen Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Yrd. Doç. Dr. M. Ömür Kasýmcan "Uzun süreli, ilaçlarla geçmeyen ve günlük aktiviteyi etkileyen baþ aðrýlarý varsa kesinlikle bir uzmana baþvurulmalý" diyor.

Beyin kanamasý nedir? Beyin damarlarýnýn herhangi bir nedene örneðin yüksek tansiyon ya da bir anevrizmaya (beyin damarlarýndaki baloncuk) baðlý olarak yýrtýlmasý ya da hasar görmesi sonucu ortaya çýkan kanamalardýr. Bu kanamalar beynin zarlarý arasýnda olabileceði gibi beyin dokusunun içine de olabilir.

Beyin kanamasý olan bir kiþide ne tür belirtiler ortaya çýkar? Hangi baþ aðrýlarý tehlikelidir? Subaraknoid kanama olarak adlandýrýlan kanamada öncü belirti hastada aniden ortaya çýkan daha önce hiç tanýmlamadýðý þiddetli baþ aðrýsýdýr. Bazen bu baþ aðrýsýna vücudunun bir tarafýnda güçsüzlük, sara nöbeti (epilepsi), þuur kaybý gibi bulgular eþlik edebilir. Bu tür bulgularýn olduðu hastalarda baþ aðrýsý þikayeti göz ardý edilmemelidir. Bir beyin cerrahisi uzmanýna baþvurulmasý uygun olur.

Q Mýsýr dünyanýn en popüler ve çok yönlü sebzelerinden biridir. Farklý þekillerde tüketilebilir ve lezzetli bir tadý vardýr. Atýþtýrma, çorba, ana yemek ve salatalarda kullanýlýr. Kebap, haþlama, ýzgara ve patlamýþ mýsýr gibi çeþitleri vardýr. Q Uzmanlar anavataný Güney Amerika olan ve günlük yaþantýmýzda salatalardan pilavlarýmýza kadar kullandýðýmýz mýsýrýn saðlýk açýsýndan da oldukça yararlý bir besin olduðunu belirtiyor ve saðlýðýna önem verenlerin bol bol mýsýr tüketmesi tavsiyesinde bulunuyor. Q Mýsýr tam bir vitamin deposudur. B1 vitamini, patotonik asit B5 vitamini, folat, niasin B3 Vitamin ve C vitaminini de bol miktarda içermektedir. Mýsýr ayrýca diyetsel liflerin, fosfor ve magnezyum minerallerinin iyi bir kaynaðýdýr. Q Düþük yaðlý kompleks karbonhidrata sahiptir. Dünya genelinde büyük üreticileri Peru, Bolivya, Ekvador ve Güney Meksika'dýr. Mýsýrýn

Yüzyýlýn en önemli keþfi: Su jok terapi

T

eknoloji geliþtikçe her türlü makine, uzaktan kumanda edilebiliyor. Uzaktan kumanda gibi düðmeye basýldýðýnda hastalýktan saðlýða geçilebilen bir yöntem var mýdýr? SU JOK Terapi yönteminin; yüzyýlýn en önemli keþfi, eller ve ayaklarýn; en geliþmiþ makine olan insan vücudunun uzaktan kumandasý olduðunu biliyor muydunuz? Akupunktur ve Reiki Uzmaný Dr. Ayþe Mujdabaeva; vücudumuzda bulunan dört küçük klinik (iki el, iki ayak) sayesinde SU JOK Terapi yöntemini kullanarak tüm hastalýklarýnýzdan kurtulabileceðimizi

saðlýða olan yararlarý muazzamdýr.

Mýsýrýn Saðlýða Faydalarý ve Ýyileþtirici Yönleri Bir bardak mýsýr günlük lif ihtiyacýnýn yaklaþýk % 23'ünü karþýlayacak kapasitededir. Yapýlan araþtýrmalar mýsýrýn yüksek kolesterol seviyelerini düþürdüðü, kolon kanseri riskini azalttýðý ve Ýrritabl baðýrsak sendromunun bir kýsým rahatsýzlýk verici semptomlarýný hafiflettiði göstermiþtir. Q Mýsýrda hem çözünen hem de çözünmeyen lif bulunur. Çözünür lifler, kolesterol ile

söylüyor. SU JOK nedir diye sorduðumuz Dr. Ayþe Mujdabaeva; "Kore dilinde Su - el, Jok - ayak demektir. Ýlk olarak Fransýz Dr. Nogiyer'in kulaðýn insan embriyosuna benzemesini fark etmesiyle birlikte, kulakta bulunan 300'den fazla noktanýn organlara baðlýlýðý tespit edilmiþ ve tedavi yöntemi olarak günümüzde de kullanýlmaktadýr. SU JOK Terapi yöntemini ise Güney Koreli Profesör Park Jae Woo keþfetmiþ. Çin týbbýný bilen ve yakýndan takip eden Park Jae Woo, organlara uygun noktalarýn bütün vücudumuzda bulunduðunu, el ve ayaklarýn organlarý çok kolay çalýþtýrýldýðýný fark etmiþ" diyor. Dr. Ayþe Mujdabaeva, yapýlan bilimsel çalýþmalar sonrasý, günümüzde 17 ülkede bu yöntemin hem öðretildiðini hem de uygu-

karaciðerden safraya baðlanýr. Sonra da vücuttan geçerek kolesterolü alýr. Kolesterola ve kalbe iyi gelir. Q Mýsýrýn saðlýða katkýsý sadece lifli olmasý boyutunda deðildir. Belirgin miktarlarda ki folik asit, niasin ve saðlamýþ olduðu magnezyum ile de son derece faydalý bir besindir. Q Mýsýr, folat, aminoasit ve B vitamini açýsýndan da zengindir. Bu 3 bileþen, Homosistem seviyelerini düþürür. Önemli metabolik süreçleri üretir. Homosistem düzeyleri yükseldiðinde, kalp krizi, inme veya periferik damar hastalýklarý görülebilir. Q Þu hesaplanmýþtýr ki folatýn günlük deðerinin % 100'ünün alýnmasý halinde bu sadece kendi baþýna her yýl itibari ile muzdarip olunan kalp krizi sayýsýný % 10 itibari ile geriletebilir. Q Mýsýrda bol miktarda magnezyum bulunur. Magnezyum doðanýn sahip olduðu kalsiyum kanal blokörüdür. Arter ve venlerin çevresinde yeterli magnezyum olduðu zaman derin nefes bir iç çekme ile gevþemeyi saðlar... Q Çalýþmalar göstermiþtir ki magnezyum eksikliði sadece kalp krizi ile iliþkili olmayýp fakat kalp krizinin hemen akabinde yeterli magnezyumun yoksunluðu kalbe serbest radikal hasarýný kolaylaþtýrýr.

landýðýný belirtiyor. Ýnsan bedeninin mükemmel bir makine olduðu biliniyorken, bu mükemmel makinenin içersinde bulunan organlarýn uygunluk sisteminin el ve ayaklarda bulunduðu SU JOK Terapi yöntemi ile keþfedildiðini vurguluyor.


Diyarbakýr'da 'süreç' toplantýsý T

utuklu aileleri ve yaþamýný yitiren PKK'lýlarýn aileleri, "çözüm süreci" toplantýsýnda bir araya geldi. MEYA-DER, TUHAD-FED ve Diyar TUHAD-DERi, "çözüm sürecini" tartýþmak amacýyla tutuklu aileleri ve yaþamýný yitiren PKK üyelerinin aileleriyle toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýnýn yapýldýðý salonda Abdullah Öcalan'ýn ve Paris'te katledilen 3 Kürt kadýn siyasetçinin posterleri asýldý. Basýna kapalý olarak yapýlan toplantýda, aileler sürece iliþkin görüþlerini dile getirdi.

Rojava'ya destek yemeði 14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi'nin Rojava için yardým kampanyasý devam ediyor. Belediye birimleri tarafýndan hazýrlanan yemek, iþçilere ücretli olarak verildi. Belediyenin Kafeteryasý'nda verilen öðlen yemeðine tüm belediye personeli katýlýrken, yemekten elde edilen gelir Rojava'ya gönderilecek.

Yýlýn en büyük eroin operasyonu V

B

aðlar Belediyesi Rojava'ya destek kampanyasý çerçevesinde Kadýn Jiyan Semt Pazar'ýnda düzenlediði kermesin ardýndan dün de bir yemek verdi. Baðlar Belediyesi Güvenlik, Danýþma ve Emlak birimleri öncülüðünde gerçekleþtirilen yemeðe Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Belediye Baþkan yardýmcýlarý ve Belediye çalýþanlarý katýlarak destek sundu. Baðlar Belediyesi Kadýn Jiyan Semt Pazarý sorumlularýndan Saniye Varlý, verilen yemeðin daha önce baþlattýklarý kampanyanýn bir devamý olduðunu belirtti.

Elde edilen gelir Rojava'ya Varlý, "15 gün önce kadýn kurumlarýmýz

Silvan'da ölü sayýsý 4'e yükseldi

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda ölü sayýsý 4'e yükseldi. Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Diyarbakýr Caddesi'nde önceki gün meydana gelen trafik kazasýnda yaralanan Mehmet Sabri Baykara, tedavi gördüðü Diyarbakýr Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Ýlyas Akgün yönetimindeki 21 KH 688 plakalý otomobil, karþý yönden gelen Menduh Kaya'nýn kullandýðý 33 SC 577 plakalý otomobil ile çarpýþmýþ ve kazada Abdulsamet Bozkurt, Ahmet Sancar ve Ýlyas Akgün hayatýný kaybetmiþti. Yaralanan Menduh Kaya ile Mehmet Sabri Baykara Diyarbakýr Eðitim Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altýna alýnmýþtý. Yoðun bakým ünitesinde tedavi gören Mehmet Sabri Baykara'nýn da hayatýný kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayýsý 4'e yükseldi. Hayatýný kaybeden Mehmet Sabri Baykara Karabehlülbey Mezarlýðý'nda defnedildi.

PKK iþçileri serbest býraktý S

iirt'in Pervari ilçesinde kaçýrýlan iþçiler serbest býrakýldý. Siirt Valiliðinden yapýlan açýklamada; iþçilerin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. Açýklamada, "Siirt ili, Pervari ilçesi, Belenoluk Köyü, Oraktepe mevkiinde inþaat yapýmý devam eden karakol binasý, 12 Eylül 2013 günü saat 18.30 sularýnda bir gurup Bölücü Terör Örgütü tarafýndan zorla basýlarak, burada çalýþan 4 iþçi, Düðüncüler köyü istikametine doðru kaçýrýldý. Olay mahalli inþaat bölgesinde PKK'lý teröristler tarafýndan bir piknik tüpünün patlatýlmasý sonucu inþaatýn iç duvarlarýnýn birinde tuðlalarda hasar oluþtu. Olayýn öðrenilmesi ile birlikte bölgeye takviye güçler gönderilmiþ olup, ayrýca havadan keþif yapmak maksadýyla da Ýnsansýz Hava Aracý da olay mahalline intikal etmiþtir. Bölücü Terör Örgütü mensuplarý tarafýndan kaçýrýlan 4 iþçi ayný gün saat 19.30 sularýnda bölgede gasp edilen bir araç ile birlikte serbest býrakýldý" denildi. Pervari Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan ifadeleri alýnan iþçilerin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu ve olay ile ilgili çok yönlü soruþturmanýn devam ettiði belirtildi.

Rojava'ya destek amaçlý bir kampanya baþlattý. Kadýn Jiyan Semt Pazarý'nda stant kurduk. Stantta 15 günde bir sýrayla kadýn kurumlarýmýz ürettiklerini sergiliyorlar. Bu gün bu yemeði belediye çatýþý altýnda güvenlik ve danýþma bölümünde çalýþan arkadaþlarýmýz organize ettiler. Geliri Rojava'ya gönderilmek üzere sorumlu arkadaþlara verilecektir. Duyarlýlýðýndan dolayý arkadaþlarýmýzý tebrik ediyoruz. Bu duyarlýlýk Diyarbakýr'ýn tamamýna yayýlmasý gerekiyor. Rojava'daki bu gerginlik devam ettiði sürece bizim de bu çalýþmalarýmýz sürecek" þeklinde konuþtu.

an Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince düzenlenen operasyonda,4 milyon TL deðerinde 272 kilo 384 gram eroin ele geçirildi. Van Valiliði'nden yapýlan açýklamada, Gevaþ ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlýðýnca Kuþluk köyü Balaban mezrasýnda Ý.C. idaresindeki TIR'da arama yapýldýðý belirtildi. Yapýlan aramada, dorsenin iç kýsmýnýn ön bölümüne zulalanmýþ 528 paket halinde, 272 kilo 384 gram daralý aðýrlýða sahip eroin ele geçirildiði belirtildi. Uyuþturucunun piyasa deðerinin 4 milyon TL olduðu açýklanýrken, yapýlan çalýþmanýn 2013 yýlýnýn en büyük eroin operasyonu olduðu kaydedildi. Açýklamada ayrýca, Van Ýl Jandarma Komutanlýðýnca 2013 yýlý içerisinde ele geçirilen eroin miktarýnýn 620 kilo 535 grama ulaþtýðý belirtildi.

Habur'da bir aylýk kaçakçýlýk bilançosu Þ

ýrnak'ýn Silopi ilçesi yakýnlarýnda bulunan Habur Sýnýr Kapýsý'nda kaçakçýlýk ekipleri tarafýndan son bir ayda yapýlan operasyonlarda 415 bin 141 TL deðerinde kaçak eþya ele geçirildi. Ýpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada ele geçirilen malzemeler ile ilgili 24 kiþi hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulunulduðu belirtildi. Ýpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, "10 Aðustos 2013 ile 10 Eylül 2013 tarihleri arasýnda Ýpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü'ne baðlý, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçýlýk ve Ýstihbarat Müdürlüðü ekipleri tarafýndan gerçekleþtirilen operasyonlar neticesinde; 24 olayda toplam piyasa deðeri 415 bin 141 TL olan bin 92 adet elektronik eþya, 9 bin 520 paket yabancý menþeli sigara, bin 465 adet yabancý menþeli puro, 488 litre alkollü içecek, 242 kilogram tütün ele geçirilmiþtir" denildi. Açýklamada ayrýca söz konusu kaçakçýlýk olaylarýna karýþan 24 kiþi hakkýnda, Silopi Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunulduðu ifade edildi.

Kayapýnar'ýn iki aylýk asayiþ bilançosu

D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe sýnýrlarý içerisinde 1 Temmuz ile 1 Eylül arasýnda gerçekleþtirilen 2 aylýk asayiþ uygulamasýnda 97 kilogram esrar maddesi, 3 bin paket gümrük kaçaðý sigara ve 11 adet ruhsatsýz silah ele geçirildi. Kayapýnar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan çalýþmalar kamuoyu ile paylaþýldý. Kayapýnar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, halkýn huzurunu temin etmek için sokaklarda yapýlan asayiþ uygulamalarýnýn devam ettiði belirtildi. Açýklamada, "1 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasýnda yapýlan asayiþ uygulamasýnda 97 kilogram esrar, 3 bin paket kaçak sigara, 11 adet ruhsatsýz silah ele geçirildi. Uygulama sýrasýnda 3 bin 225 þahsýn GBT sorgulamasý yapýlýrken, çeþitli suçlardan aranan ve aralarýnda kesinleþmiþ hapis cezasý bulunan 37 þahýs yakalanarak gözaltýna alýndý. Polis Merkez Amirlikleri tarafýndan faili firar veya faili meçhul konumunda olan 14 ayrý

olayýn failleri yapýlan çalýþmalar neticesinde yakalanarak gerekli adli iþlemler yapýlmýþtýr. 2 adet çalýntý araç ele geçirmiþtir. 5 adet silahlý yaralama olayýnýn þüphelisi yakalanmýþtýr. 8 adet kesici aletle yaralama olayýnýn þüphelisi yakalandý. 3 farklý kasten öldürme olayý ile ilgili olarak yapýlan çalýþmalar ile þüpheliler ele geçirildi. 11 adet suçüstü hýrsýzlýk olayý aydýnlatýlmýþ, bu kapsamda 3 diz üstü bilgisayar, 1 adet LCD TV, çeþitli ebatlarda spiral makineler, elektrik aksamýný oluþturacak sarf malzeme, çeþitli boy ve ebatlarda matkap ve hýrsýzlýk olayý ile ilgili olarak maðdur þahsa verilmek üzere 805 TL para ele geçirdi. 4 adet yankesicilik ve kapkaç ve nitelikli yaðma olayýnýn þüphelileri yakalandý. 7 adet taciz, çocuðun cinsel istismarý ve aile içi þiddet olaylarýnýn þüphelileri yakalandý. Umuma açýk iþyerlerinin denetlenmesi kapsamýnda TAPDK belgesi olmadan alkol satýþý yapan 1 iþyerine 7 bin 325 TL idari para cezasý uygulandý" denildi. Açýklamada, bu olaylarýn duyarlý vatandaþlarýn hassasiyeti sayesinde çözüldüðü belirtilerek emeði geçen ve destek veren vatandaþlara teþekkür edildi.

Þýrnak'ta bomba yüklü araç alarmý

J

andarma istihbarat birimleri, Þýrnak bölgesindeki güvenlik güçlerini, bomba yüklü olduðu belirtilen Siirt plakalý bir araç konusunda uyardý. Araçta bulunan bir kiþinin de canlý bomba olma ihtimali üzerinde duruluyor. Þýrnak jandarma istihbarat birimlerinin, il merkezi ve ilçelerdeki güvenlik güçlerine bir yazý göndererek, bomba yüklü olduðu belirtilen bir aracýn plakasýný bildirdi. Siirt plakalý aracýn Þýrnak bölgesinde bulunduðu kaydedilen uyarýda, aracýn görülmesi halinde bomba yüklü olduðu için hemen müdahale edilmemesi ve ilgili birimlere haber verilmesi istendi. Güvenlik güçlerinin çok dikkatli olmasý istenen istihbarat notunda, aracýn içerisinde bulunan bir kiþinin de canlý bomba olduðu kaydedildi.


4

Gündem

14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ

Altaç: Huzurun mimarý Baþbakan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, '8-9 aydýr ne daðdan ne de ovadan ölüm seslerinin gelmediðini belirterek, "Bu ölümlerin olmamasýnýn en büyük mimarý Sayýn Baþbakan'dýr" dedi. D iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde AK Parti Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý Ýl Baþkaný Aydýn Altaç baþkanlýðýnda gerçekleþti. Toplantýya Diyarbakýr Ýl Teþkilat Baþkaný Adnan Nabikoðlu, Ýlçe Koordinatör Mehmet Dilek, Kadýn Koordinatörü Rabia Meþe Yýldýz, AK Parti Silvan Ýlçe Baþkaný Nedim Kýlýçaslan ve partililer katýldý. AK Parti Ýlçe Baþkaný Nedim Kýlýçaslan, yerel seçime büyük önem verdiklerini söyledi. Kýlýçaslan, "Yerel seçim bizim için en az genel seçim kadar önemlidir. Bu belediyeyi eðer alýrsak hiçbir eksiðimiz kalmaz. Silvan'ýn geçmiþine, tarihine, kültürüne baktýðýmýz zaman gerçekten belli

baþlý aileler,i sayýlý insanlarý kaldýran bir ilçedir. Tarihine baktýðýmýz zaman ayný þey. Onun için burada doðup büyümüþ isek bizim bir sorumluluðumuz olmasý lazým. O sorumluluðun bilincinde olmamýz lazým yerel yönetim ile ilgili ciddi bir çalýþma yapmamýz lazým" dedi.

'8-9 aydýr ölüm sesleri gelmiyor' AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ise çalýþmalarý deðerlendirdiklerini söyledi. Altaç, "Diyarbakýr'dan Silvan'a geldiðimizde duble yoldan geliyoruz. Eskiden 1 saat 20 dakikada zor gelirden þimdi 40 dakikada geliyoruz. Eskiden Diyarbakýr yol-

unda çok olan kaza sayýsý þimdi oldukça düþtü. Bu Silvan'a yapýlan çalýþmalardan 1 tanesidir. Eðitim kurumlarý derseniz yine öyle, hastane kurumlarý derseniz yine öyle. Belki Sayýn Baþbakanýmýzýn gelmesine yakýn Silvan Devlet Hastanesi'nin projesi biterse onun temelini atarýz. Silvan'da 1000'e yakýn insan faili meçhul cinayette öldü, hepimiz çok iyi hatýrlýyoruz. Gündüz 12-13 saatlerinde iþ yerlerin kapandýðýný hatýrlýyoruz. Bugün bölgeden 8-9 aydýr ne daðdan ne ovadan ölüm sesleri gelmiyor, kan dökülmüyor ve bu ölümlerin olmamasýnýn en büyük mimarý Sayýn Baþbakandýr" þeklinde konuþtu.

Siirt'te saðlýk alanýnda bir ilk daha CHP Heyeti Roboski'de

mýn sorumlularýný istiyorlar. Bu da bu ailelerin hakkýdýr. Bu emri mutlaka birileri vermiþtir. Faili meçhulleri bulmak yýllarý alabilir. Ama Baþbakan isterse Roboski katliamýnýn faillerini bulmak çok kolay olacaktýr. Bu emri ya Genelkurmay, ya Milli Savunma Bakaný ya da Baþbakan vermiþtir" dedi.

S

iirt'te özel bir hastanede Hüseyin Karadeniz adlý hastaya ilk kez kapalý yöntemle reflü ve mide fýtýðý ameliyatý ayný anda yapýldý. Bu ameliyatýn Siirt'te ilk kez gerçekleþtirildiðini ifade eden Op. Dr. Tahir Atun, hastanýn 15 yýldan beri midede ekþimesi yanma, aðza acý su gelmesi, ara ara ses kýsýklýðý þikayetleri olduðunu ve bu nedenle yýllardan beri ilaç tedavisi gördüðünü belirterek, bu þikayetle gelen hastaya baþarýlý bir operasyon uyguladýklarýný söyledi. Atun, "Hastamýz uzun süre ilaç tedavisini denediði halde bir türlü faydasýný görmemiþ. Ayný zamanda ameliyattan da çekindiði için ameliyat önerilerini hep ötelemiþ. Artýk dayanýlmayacak tarzda þikayetleri olunca bize baþvurdu. Yaptýðýmýz deðerlendirme sonrasý kapalý yöntemle ameliyat önerdik. Hasta da kabul edince ilk kez Siirt'te kapalý yöntemle reflü ve mide fýtýðý operasyonu uyguladýk. Son derece baþarýlý geçen ameliy-

'Roboski samimiyet göstergesidir'

at sonunda hasta kendine geldi" dedi. Reflü hastalýðýnýn sýklýkla sonradan görüldüðünü belirten Op. Dr. Atun, bu hastalýðýn oluþumunda diyet alýþkanlýðýnýn yaný sýra sigara içimi, yemek borusu ve mide arasýnda kýskaç þeklindeki kas yapýsýnýn gevþek olmasý gibi birkaç faktörün etkili olduðunu ifade etti.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr/Yeniþehir Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 10.09.2013 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Atýlým Yelkovan Diyarbakýr Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Fatma Duran

14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4385 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

B

ölge illerinde çeþitli temaslarda bulunmak üzere ziyaretler gerçekleþtiren CHP Heyeti, Roboski Köyü'nü ziyaret etti. Roboskili aileler, CHP heyetini katliamda yaþamýný yitiren yakýnlarýnýn fotoðraflarýyla karþýladý. Köy camisinde ailelerle toplantý yapan CHP heyeti adýna konuþan CHP Manisa Milletvekili Hasan Öner, Ro-

boski'de yapýlan incelemelerde 34 gencin katledilmesinin býraktýðý acýyý silmenin kolay olmadýðýný gördüklerini söyledi. Öner, "Burada insanlarýmýzýn üzerindeki siyah elbiseleri çýkarýp yerine beyazlarý giymelerinin zamanýný çoktan geldiðini istedikleri bellidir. Bu emri bu savaþ uçaklarýna kimin verdiðini ve nasýl verdiðiyle ilgili bu katlia-

CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu da, "623 gündür failler ortada yok. Bu soruþturma dosyasýnda istenseydi 15 gün içinde failler ortaya çýkarýlýrdý. Görüntüleri Meclis'te izlediðimizde çok açýk bir þekilde katliamýn yapýldýðý ortadaydý. Bugüne kadar buna benzer birçok olayda failler hala ortaya çýkarýlmadý. Buradan Ankara'ya selam göndererek söylemek istiyorum, hýrsýz evin içindeyse kedi iþe yaramaz. Hýrsýz evin içindedir. Bunun için failler ortaya çýkarýlmýyor. Bu mesele Kürt sorunun çözümünü noktasýnda da bir samimiyet göstergesi olacaktýr. Kürt sorunun çözmek istiyorlarsa en basit meselelerden biri olan Roboski katliamýnýn faillerini ortaya çýkararak buradan baþlarsýnýz" þeklinde konuþtu. Roboskili aileler ise, Roboski olayýný Kürt sorunundan ayrý görmediklerini belirterek, CHP'nin Kürt sorununun çözüme kavuþturulmasý konusunda çalýþmalar yürütmesi gerektiðini söyledi. (DÝHA)

Anadilde eðitim için 7 bin imza toplandý H

akkari'de Emek ve Demokrasi Platformu, Eðitim-Sen ve Kurdi-Der tarafýndan anadilde eðitim için açýlan stantlarda toplanan 7 bin imza, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edildi. Emek ve Demokrasi Platformu, EðitimSen ve Kurdi-Der tarafýndan anadilde eðitim için þehrin deðiþik noktalarýnda kurulan stantlarda toplanan 7 bin imza toplandý. Toplanan imzalar Hakkari Valilik binasý önünde düzenlenen basýn açýklamasý sonrasý Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerine teslim edildi. Kalabalýk adýna Kurdi-Der Þube Baþkaný Vasfi Ak Kürtçe bir açýklama yaptý. açýklamanýn ardýndan grup daðýldý.

S

Mezarlýk saldýrýsýna tepki D

iyarbakýr Hazro'da BDP Ýlçe Örgütü, Bagok Daðý'nda bulunan PKK mezarlýðýnýn tahrip edilmesine iliþkin parti binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Açýklamayý yapan BDP Hazro ilçe Yöneticisi Mahfuz Erug, yüzyýllardan beri devletin Kürtler üzerine zülüm ve zorbalýkla yöneldiðini belirtti. Erug, "Devlet, ölüm, tutuklama, iþkence yetmiyormuþ gibi en sonunda Kürtler için kutsal sayýlan mezarlýklara saldýrdý. Mezarlýklarýmýzý tahrip edip, þehidimizin cenazesini çýkarmýþtýr. Bu saldýrýya sessiz kalmayacaðýz. Kürt halký her zamanki gibi deðerlerine sahip çýkacaktýr" diyerek, tüm yurttaþlara da bu tür saldýrýlara karþý sesiz kalýnmamasý çaðrýsý yaptý. Kürt halkýnýn özgürlüðüne yürüdüðünü ve özgürlüðünü elde etmesinin yakýn olduðunu ifade eden Erug, yýldönümü olmasý nedeniyle 12 Eylül askeri darbesi kýnayarak sözlerini noktaladý. Ardýndan konuþan BDP Ýlçe Örgütü Baþkaný Þakir Dolan ise, halen devam eden 12 Eylül askeri darbesi zihniyetinin Kürt halkýný sindiremeyeceðini belirterek, darbeyi lanetlediklerini söyledi.

Siirt'te Kürt dili atölyesi baþlýyor

iirt Zehra Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan baþlatýlacak sertifikalý Kürtçe Dil Atölyesi için baþvurular alýnmaya baþlandý. Daha önce 2 kez düzenlenen ve aralarýnda akademisyen, öðrenci ve kamu personellerinin yaný sýra yurttaþlarýn da bulunduðu 150 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþen atölyeler sonucunda 80 kiþiye sertifikalarý verildi. Atölye çalýþmalarý kapsamýnda Kürt dili üzerinde yüksek lisans yapmýþ 4 akademisyen tarafýndan ilk ve orta düzeyde Kürt dili eðitimi verilirken, ayný zamanda akademik anlamda da gramer, tarih, etimoloji dersleri verilecek. 3 Ekim-1 Aralýk tarihleri arasýnda verilecek olan atölye çalýþmalarý toplam 9 hafta sürecek 50 saatlik ders programýný kapsýyor.

Son baþvuru 30 Eylül Atölye çalýþmalarýna iliþkin bilgi veren dernek çalýþaný ve Kürt Dili Yüksek Lisans Eðitmeni Yusuf Savaþ, dernek olarak yaptýklarý çalýþmalar neticesinde Türkiye ve bölgede yaþayan Kürtlerin yüzde 70'inin anadilini okumada, yazmada ve akademik alanda kullanmakta sorun yaþadýklarýný gördüklerini belirtti. Amaçlarýnýn bu sorunu ortadan kaldýrmak, yurttaþlar arasýnda Kürt dilinin geliþmesini, kamusal alanda akademik olarak kullanýlmasýný saðlamak olduðunu dile getiren Savaþ, Siirt'te yaþayan Kürtlere ve Kürt dilini öðrenmek isteyen herkese atölye çalýþmalarýna katýlmalarý çaðrýsýnda bulundu. Kürtçe Dil Atölyesi'ne katýlmak isteyenler, 30 Eylül'e kadar baþvuruda bulunabilecek. (DÝHA)


Bölge Haber

'14 bin 500 cinayetin failini bulduk' AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Türkiye'de 17 bin 500 faili meçhul cinayetin olduðunu, 10 yýlda 14 bin 500'ünün failini ortaya çýkardýklarýný söyledi. Türkiye'de 1980 yýllarýndan günümüzü resmi rakamlarca belirten 17 bin 500 faili meçhul cinayetin 14 bin 500'ünü AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra aydýnlatýldýðýný söyleyen AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, PKK'nýn iç infazýnýn da tartýþýlmasý gerektiðini söyledi. Devlet faili meçhul cinayetleri çözerken PKK'nýn içindeki cinayetleri kimsenin konuþmadýðýna vurgu yapan Ýçten, AK Parti'nin iktidara gelmesinden buyana siyasi hiçbir faili meçhul cinayetin yaþanmadýðýný dile getirdi. PKK'nýn 17 bin 500 faili meçhul cinayeti siyasi bir malzeme olarak kullandýðýný ve artýk elinde malzeme kalmadýðýný ifade eden Ýçten, "AK Parti kurulduðu gün, PKK misyonunu tamamlamýþtýr. Bana göre PKK baþýndan beri illegal bir örgüttür talepleri yanlýþtýr. Ama AK Parti kurulmadan önce kendine göre halka gerekçeler sunuyordu. 'Bu devlet senin köyünü yakýyor, bak sen Kürtçe konuþamýyorsun' diyordu. 17 bin 500 faili meçhul cinayetler üzerinden propaganda yapýyordu. PKK'nýn elindeki bu malzeme doðru bir malzeme miydi? Evet doðruydu. Ama þimdi AK Parti kuruldu ve iktidara geldi. O günden bugüne kadar iþlenmiþ bir tane siyasi cinayet göstersinler. Bulamazlar, yok. Ben bir Kürt olarak asla hayal edemezdim ki

devletin okulunda Kürtçe eðitim yapýlacak. Ama þu an devletin okulunda ana dilde eðitim var. Dün bu problemler varken PKK vardý. Bunun propagandasýný yapýyordu. Ama bugün bunlar yok. Bunlar bugün yoksa PKK'nýn elinde malzeme de yok" dedi.

'PKK iç infazlarý tartýþýlsýn' Cuma Ýçten, PKK tarafýndan yapýlan iç infazlarýn da tartýþýlmasý gerektiðini dile getirerek, 15 bin iç infazýn yapýldýðýný söyledi. Ýçten, "AK Parti iktidarýna kadar BDP derin devletten sorunlar yaþamamýþ, ötekileþtirilmiþtir. Ama AK Parti iktidarýndan sonra BDP kendisi gibi olmayanlarý ötekileþtirmiþtir ve PKK'da bunu çok açýk bir þekilde yapýyor. Biz bütün faili meçhul cinayetleri çözerken kimse PKK'nýn kendi içinde yapmýþ olduðu infazlarý anlatmýyor? Oysa PKK'nýn 30 yýldýr yapmýþ olduðu bu harekette kendi içinde, kendi insanýný katlettiði infazlarý var. 15 bin kiþi infaz edilmiþ. Bu 15 bin kiþi Kürt deðil miydi? Eðer PKK, AK Parti iktidarýndan önce derin devletin yapmýþ olduklarýna karþý itiraz ediyorsa, kendi yaptýðý cinayetlere ne diyor? Devlet faili meçhul cinayetleri çözerken PKK'nýn içindekileri kimse neden konuþmuyor. AK Parti iktidara gelmeden önceki faili meçhul cinayetlerin sayýsý 17 bin 500

idi. 10,5 yýlda 14 bin 500 cinayetin failini bulduk. Artýk ölümlere yer yok. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Herkes bizim gibi düþünmeyecek, bizden farklý düþünecek, farklý bakacak, farklý yaþayacak ve birbirimize tahammül edeceðiz. PKK'nýn söylediklerinin halk tarafýndan itibar görmeyeceðini bildiðim için ve Sayýn Baþbakanýmýzýn 'baldýran zehri de olsa ben bu iþi sonuna kadar götüreceðim' dediði bir irade olduðundan dolayý bu iþ sonuna kadar gidecek. Biz kefenimizi cebimize alarak bu iþi çözmeye niyetlendik, çok büyük bir risk aldýk. Bu yolda en büyük destekçimizde Kürtler oldu. Kürtler bu süreci destekliyor. Bu yüzden artýk silahlara yer yok" diye konuþtu.

14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ

5

Kuzey Iraklý öðrencilere sertifika Kuzey Irak'tan gelerek Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaþ Týp Merkezi'nde hemþirelik stajý yapan öðrencilere sertifikalarý düzenlenen törenle verildi. YYÜ Dursun Odabaþ Týp Merkezi toplantý salonunda gerçekleþtirilen tören, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ýn açýlýþ konuþmasýný yapmasý ile baþladý. Prof. Dr. Battal, geçen yýl Süleymaniye kentinde imzaladýklarý protokol neticesinde hýzlý bir þekilde iþbirliðine baþlamýþ olduklarýný belirtti. Programýn parçalarýndan birinin karþýlýklý staj yapma imkaný olduðunu anlatan Prof. Dr. Battal, "Akabinde bize hemþirelik birimi öðrencilerinin staj yapýp yapamayacaklarý soruldu. Biz de bunun mümkün olacaðýný kendilerine bildirdik ve süreci baþlatmýþ olduk. Bu karþýlýklý anlaþmamýzý iki grup halinde hemþirelere staj verebileceðimizi, kendileri de iki grup öðrenci gönderebileceklerini söylediler. Birinci grubumuzun bugün sertifika törenini birlikte yapýyoruz. Bundan sonra da ikinci grup gelerek stajlarýný tamamlayýp sertifikalarýný alacaklar. Bu süreçte stajla ilgili uygulamalarýn dýþýnda karþýlýklý diyalog ve etkileþimlerde devam etti. Misafir öðrencilerimizden gerek doktor ve hemþire arkadaþlarýmýz oldukça memnun kaldýlar. Bundan dolayý baþta rektörümüz olmak üzere bütün öðrencilerimize de teþekkür ediyorum. Ýnþallah iþbirliðimiz bundan sonra da artarak devam edecek" dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan kursiyerlere belgeleri daðýtýldý.

SP: Müdahale iyi niyetli deðil Bitlis'te 8 projenin temeli atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Bitlis'te bulunan Kent Ormaný'nda düzenlenen tören ile 24 milyon 624 bin TL'ye mal olan 8 projenin temelini attý. Bitlis'te 8 projenin temel atma törenine katýlan Bakan Veysel Eroðlu, bakanlýðýnýn Bitlis'teki yatýrýmlarýndan söz etti. Bitlis'e ayrý bir muhabbet beslediðini belirten Bakan Eroðlu, "Bugün burada evliyalar diyarý Bitlis'te sizlerle birlikte bulunmaktan dolayý çok mutluyum. Bitlis'e karþý bir gönül baðým var. Bitlis'e eli boþ gelmedik. Burada 3 sebeple geldik. 2 tesisin temelini ve 6 tesisin açýlýþýný yapmak üzere geldik. 25 milyon TL'lik bir yatýrýmla geldik. Bitlis bizden önce unutulmuþ bir ildi. Vekillerin bize çok yatýrým yapacaksýnýz diyor. Halklýlar. Bitlis'e ne yapýlsa azdýr. Ayrýca 21 adet müjde ile geldik. Burada ne kadar gölet varsa hepsini tamamlayacaðýz. Þimdilik sadece 6 adet sulama göletini yapacaðýz. Bitlis bahtý çok açýk bir þehir. Ýpek yolunu burada tekrar canlandýracaðýz. Ben 3'ncü vekiliniz deðil, ben Bitlis'in hizmetkârýyým. Adaþ bir valimiz var. O ne isterse bizde yerine getirmek için çalýþacaðýz. Yeni bir hidrolojik çalýþma ile Tatvan'da projeleri hayata geçireceðiz" dedi.

Dereler ýslah edilecek Þehir içindeki derelerin ýslahýný tamamlayacaklarýný ifade eden Eroðlu, "Türkiye ile ilgili muhteþem bir görüþüm var. Teslim aldýðýmýz görevi zor þartlarda aldýk. Özellikle belediyeler konusunda ciddi sýkýntýlar vardý. Ýstanbul Belediyesi iflas etmiþ durumdaydý. 8 ayda bütün su kesintilerini ortadan kaldýrdýk. Biz dolayýsýyla Bitlis'te ne talep ederse yapacaðýz. Yapmaya da devam edeceðiz. Göreve geldiðimiz günlerde hükümet memur maaþlarýný bile ödemekte güçlük çekiyordu. 3,5 yýlda Baþbakanýmýzý kadrolarýna teslim etmek zorunda kaldý. Enflasyon canavarý

vardý, IMF'ye borcumuz vardý bunlar ortadan kalktý. IMF'siz yolumuza devam ettik. Zamaný gelen bütün borçlarý ödedik. Þimdi IMF bizden borç talep ediyor. Bütçenin büyük bir kýsmýný faiz ödemeleri teþkil ediyordu. Bizden önceki hükümet 9 aylýk kýsa vadeli borçlanmayý yüzde 63'lük bir oranla yapýyordu. Toplanan vergilerin yüzde 86'sý faize gidiyordu. O zamanda yatýrýmlara para kalmýyordu. Þimdi temel atarken tarih belirtiyoruz" þeklinde konuþtu.

'Su sorununu tamamen çözüyoruz' Türkiye'deki su sorunlarýný çözeceklerini ifade eden Eroðlu, "Köylerin su sorununu Köydes, Belediyelerin su sorunlarýný ise, DSÝ ile destek veriyoruz. 56 þehrin su sorununu çözdük. Artým bu zihniyet oldukça Türkiye'de insanlar susuz kalmaz. Ülkede her 4 ampulden bir tanesi yeni yaptýðýmýz HES'lerden gelen enerji ile yanýyor. Termal alanda Bitlis bütün dünyada yýldýzý parlayan bir il olacak. Bu bölgede sadece bizim bakanlýðýmýz çalýþmýyor. Özellikle yollar konusunda Ulaþtýrma Bakanlýðýmýz bu bölgeye ciddi yatýrýmlar yaptýlar. Saðlýk alanýnda da yeni projelerin anlaþmasýný Baþbakanýmýz yaptý. Artýk saðlýkta da bir dönüþüm yaþanýyor. 023 hedefimize Türkiye baþta olmak üzere Bitlis'te hazýrdýr. Bu yüzden milli eðitime önem veriyoruz. Türkiye'de artýk her yerde üniversite var. Bitlis Eren Üniversitesi ile büyük bir ilim ve irfan yeri olacak. Çünkü biz bütün dünya ile yarýþýyoruz. Bitlis'e yapýlanlarý tek tek anlatmak istemiyorum. Bitlis balýný dünyaya tanýtmak için Orman Teþkilatý olarak hazýrýz. Artýk Bitlis'in ve ilçelerinin bütün hava durumu her yerden görünecek. Otomatik meteoroloji ölçüm cihazý kuruyoruz. Sözün özü Bitlis için ne yapýlmasý gerekiyorsa, yaptýk, yapýyoruz, yapacaðýz. Açýlýþý ve temeli atýlacak tesislerin þimdiden hayýrlý olmasýný diliyorum. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.

Saadet Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Yaþar Canbay, Diyarbakýr'da gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda Suriye'ye bir askeri müdahalede kaybeden tarafýn Ýslam coðrafyasý olacaðýný belirtti.

Saadet Partisi Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nýn gerçekleþtireceði ilçe ve belde ziyaretleri programýna katýlmak üzere Diyarbakýr'da bulunan Saadet Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Yaþar Canbay, bir basýn toplantýsý düzenledi. Düzenlenen toplantýya Saadet Partisi Diyarbakýr Ýl Baþkaný Fesih Bozan, Batman eski Milletvekili Musa Okçu ve partililer katýldý. Suriye'ye bir askeri müdahalede kaybeden tarafýn Ýslam coðrafyasý olacaðýný belirten Canbay, barýþ ve huzurun saðlanmasýnýn bir an evvel Ýslam Birliðinin kurulmasýyla mümkün olacaðýnýn altýný çizdi. Suriye'ye bir askeri müdahalenin kesinlikle iyi niyetli olmayacaðýný belirten Canbay, "Bu müdahalenin amacý, Suriye'deki rejimi deðiþtirmek deðil, Suriye'de daha fazla kan akmasýný saðlayacak bir ortamý oluþturmaktýr. Böyle bir müdahalede kaybeden, Suriye,

kaybeden Türkiye, kaybeden bütün Ýslam coðrafyasý olacaktýr. Kazanansa küresel sömürgeciler, silah baronlarý ve haçlý zihniyeti olacaktýr. Müslümanlar öldürülürken, onlar görkemli þatolarýnda gülümseyerek viskilerini yudumlayacaktýr" dedi.

'Asýl hedef Türkiye' Suriye'nin parçalanmasýnýn Türkiye'nin deðil Büyük Ortadoðu Projesinin planlayýcýlarýna yarayacaðýna dikkat çeken Canbay, "Bir kez daha uyarýyoruz. Suriye bir ilk deðil, son da olmayacaktýr. Asýl hedef Türkiye'dir. Türkiye'yi bölüp parçalamaktýr. Çünkü Sevr planý adým adým iþlemektedir. O yüzden, bugün NATO'dan, BM'den, ABD'den medet ummak, celladýndan merhamet beklemektir. Mýsýr'da 5 bin insan öldürülürken, gýkýný çýkarmayan ABD'den Suriye'ye demokrasi götürmesini istemek ancak acýmasýz bir þaka olabilir. Mýsýr'da darbecileri destekleyen Batý'nýn, Suriye halkýna özgürlük getireceðini söylemek en basit ifadesiyle gaflettir" þeklinde konuþtu.

'Çözüm sürecini destekliyoruz' Çözüm süreci konusunda da görüþlerini dile getiren Canbay, barýþýn saðlanmasý adýna atýlacak bütün dikkatli adýmlarý destekleyeceklerini ifade etti. Canbay, "Bu yolda atýlacak bütün dikkatli adýmlarý destekliyoruz. Desteðimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman sürecin týkanacaðýna dair kuþkular ortaya konsa da bunu engellemenin sorumluluðunu kimsenin kaldýramayacaðýný ifade ediyorum. Güvenlik politikalarýnýn öne çýkarýlarak temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarýnýn, kültürel haklarýn engellenmesi yanlýþýna bir daha düþülmemelidir" ifadelerini kullandý.

'Halk barýþ ve huzur istiyor' Memleketi Batman'da onuruna verilen yemeðe katýlan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, çözüm sürecine deðindi. Bakan Þimþek, halkýn barýþ ve huzur istediðini söyledi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Batman'a giden Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Beþiri Belediye Baþkaný Sait Karabulut'un evinde onuruna verilen akþam yemeðine katýldý. Yemeðe Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Vali Vekili Mustafa Adil Tekeli, Defterdar Hasan Koca, Zilan Þeyhi Selman Baðdu, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Kurum Müdürleri, AK Parti il teþkilatý, ilçenin kanaat önderleri, köy muhtarlarý ve çok

sayýda kiþi katýldý. Bakan Þimþek'i Beþiri'ye geliþlerinde Ýlçe Kaymakamý Ayþe Þeyda Çaðlar, Belediye Baþkaný Said Karabulut ve mülki amirler karþýladý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Beþiri'ye dönük önemli yatýrýmlarý olduðunu belirtti.

'Sorunlar ortadan kalkýyor' Beþiri Belediye Baþkaný Sait Karabulut, Maliye Bakaný Þimþek'in Batman ve Bölge için bir

þans olduðunu vurguladý. Ýlçeye son dönemlerde yapýlan kamu yatýrýmlarý, tekstile dönük yatýrýmlardan dolayý son derece mutlu olduklarýný belirten Karabulut, Bakan Þimþek'in destekleriyle Beþiri'de sorunlarýn bir bir ortadan kalktýðýný söyledi. Bakan Þimþek, "Tekel depolarýnda 3 bini aþkýn kiþiyi istihdam ettirdik. Eðitim yatýrýmlarýna önemli bir destek vermiþ bulunuyoruz. Yapýlan tüm eðitime dönük talepleri yerine getiriyoruz. Ýlçe ve köylerinde eðitimden, saðlýða spordan tarýma, içme suyundan yollara çok önemli hizmetlerimiz oldu. Yatýrýmlarýmýz tamamlanma aþamasýna geldi" dedi. Çözüm sürecine de deðinen Bakan Þimþek, halkýn barýþ ve huzur istediðini, amaçlarýnýn bunu karþýlamak olduðunu söyledi.


6

EKONOMÝ

14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ

Batman'a yeni hal kompleksi Batman'da 58 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve maliyeti 15 milyon TL olan Yeni Sebze ve Meyve Hali Kompleksi bitme aþamasýna geldi. Ýki ay sonra hizmete girecek olan kompleksin her ihtiyaca cevap vereceði belirtildi.

Altýn 5 haftanýn dibinde ABD Merkez Bankasý Fed ve Suriye tedirginliði, altýnýn ons fiyatýný beþ haftanýn en düþük seviyesine indirdi. Piyasalarda devam eden Fed'in tahvil alýmý ve Suriye'ye müdahale gerginliði güvenli liman olarak görülen altýnda satýþ getirmeye devam ediyor. Yatýrýmcýlar Fed'in mevcut þartlar altýnda sýkýlaþtýrmaya sert bir giriþ yapmayacaðýný ve Suriye'ye müdahalenin sýnýrlý kalacaðýný düþünerek, altýnda satýþý sürdürdü. Deðerli metalin onsu güne 1326 dolardan baþladý ancak sonraki saatlerdeki iþlemlerde düþerek 1312 dolarý gördü ve son beþ haftanýn en düþük seviyesine indi. Hong Kong ve Çin'den gelen fiziki alýmlarýn deðerli metalin fiyatýndaki daha büyük düþüþleri desteklediðine iþaret edildi. Uzmanlar, bazý yatýrýmcýlarýn alým için altýnýn daha da deðer kaybetmesini beklediðini ifade ediyor.

Sebze ve Meyve Hali Derneði Baþkaný Abit Taymur, eski sebze ve meyve halinin ihtiyaca cevap vermediðini ve yerlerinin dar olmasý sebebiyle hal esnafý ile birlikte maliyeti 15 milyon TL olan Yeni Sebze ve Meyve Hali Kompleksi yaptýrdýklarýný söyledi. 58 bin metrekare alan üzerinde ve 75 iþyerinden oluþan yeni sebze meyve hali kompleksinin yaklaþýk 2 ay sonra faaliyete gireceðini belirten Taymur, "Batman'da 58 bin metrekare üzerinde Yeni Hal Kompleksi yapýyoruz. Hedefimiz, Batman'dan Doðu ve Güneydoðu'ya hükmeden bir sebze ve meyve halidir. Eski yerimizin darlýðý yüzünden böyle bir kompleks yaptýk. Yeni yerimiz 75 iþyerinden oluþuyor. Buraya günlük bin kiþinin gelmesini bekliyoruz. Buraya gelecek araç sayýsý da tonaj bakýmýndan 2 bin ton ve günlük gelen mal ise 150 kamyon olmasýný bekliyoruz" dedi.

Ýhtiyaca cevap verecek Yeni kurulacak Sebze ve Meyve Hali Kompleksi'nde postane, banka, lokanta, büfe, berber, iþyerlerinde buzhane ve paketleme tesisinin olacaðýný kaydeden Taymur, yeni hal kompleksine gelen her kiþiye hitap eden her þeyin düþünüldüðünü ifade etti ve yeni yerlerinde halka daha iyi hizmet edeceklerini vurguladý. Hal esnaflarýndan Cengiz Kara ise, önceki sebze ve meyve halinin yetersiz olduðunu ve yeni yaptýrdýklarý halin ihtiyaca cevap vereceðini belirterek emeði geçen herkese teþekkürlerini iletti.

Yöresel kýyafetler el yakýyor Þanlýurfa'da yöresel kýyafetlerde de Suriye krizi yaþandý. Kentte özellikle Arap kökenli vatandaþlarýn giydiði elbiselerde fiyatlar tavan yaptý.

eller çýktýðý zaman bayanlarýmýz onlarý da alýp giymek istiyorlar. Düðünlerde sadece gelin için en az 7-8 takým alýnýyor, adetlere göre gelinin yakýnlarý veya damadýn yakýnlarýna da elbise alýnýyor ve o zaman toplamda en aþaðý 3-4 bin TL para harcanýyor" dedi.

Gelinlik masrafý 2 bin 500 TL

Haþimiye Meydaný ve Balýklýgöl arasýnda bulunan tarihi çarþýlarda satýlan elbiseler, Suriye'de yaþanan iç karýþýklýktan dolayý raflarda kaldý. Yöresel kýyafetler desen, model ve nakýþlarýna göre metresi 100 TL ile 400 TL arasýnda satýþa sunuluyor. Özellikle Harran Ovasý baþta olmak üzere kentte Arap kökenli kadýnlarýn giydiði bu kýyafetler, çeyizlik olarak alýndýklarý zaman toplamda 5 bin veya 5 bin 500 TL'ye mal oluyor. Fiyatlarýn çok pahalý olduðunu belirten bir vatandaþ, "Biz çeyiz haricinde senelik 2-3 sefer elbise alýrýz, herkes bütçesine ve zevkine göre elbise alýr. Yeni mod-

Hakkari'de arý kovanlarýna inceleme Hakkari Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Hacý Dursun Yýldýz ve beraberindeki teknik elamanlar, gruplar halinde bakým ve beslenmesi yapýlan 380 arýlý kovaný yerinde inceledi. Hakkari Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yetkilileri, dört mevsimin iç içe yaþandýðý Hakkari'de farklý iklim özellikleri ve ekolojik havzalarý ile arýcýlýk potansiyeli açýsýndan Türkiye'nin en þanslý yörelerinden biri olduðunu ifade ederek, Hakkari balýnýn Osmanlý tarihine dayandýðý ve hatta hükümdarlarýn kahvaltý sofralarýný süsleyen vazgeçilmez bir gýda olduðu ifade ettiler. Hakkari'deki arýcýlýðýn yeni üretim sistemlerine entegrasyonuna yönelik olarak yeni projeler hayata geçirildiðini belirten yetkililer, Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan projelere istinaden Hakkari Valiliði Ýl Özel Ýdaresi kaynaklarýnca il ve ilçelere kovaný sönmüþ arýcýlara 3 bin 300 arý ailesi daðýtýldýðýný belirttiler. Yetkililer, "Daðýtýmý yapýlan arýlara genelde gruplar halinde bakým ve beslenmesi yapýlýyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz Hacý Dursun Yýldýz ve teknik elemanlar tarafýndan merkez Otluca köyünde 8 kiþilik gruba ait 380 arýlý kovan yerinde incelendi. Grup lideri Nasrettin Aslan'ýn daðýtýmý yapýlan arýlardan memnun olduðu, doðal ve mevsimsel nedenlerden dolayý bal verimin bu yýl düþük olmasýna rað-

Emekliye maaþýnýn 1.5 katý promosyon

men hasat ettikleri balýn þekersiz ve kaliteli olduðunu ifade etti. Ayrýca il müdürümüz bu sezonun bal hasadýný ve bal süzümünü de uygulamalý olarak yerinde yapmýþ, bütün üreticilere bol ürün, iyi dilek ve temennilerini iletmiþtir" dediler.

Arýcýlara desteðe devam Gelecek yýl için baþta organik bal olmak üzere iyi tarým uygulamalarý çerçevesinde doðal bal üretiminin gerçekleþtirilmesine yönelik projelerin altyapý çalýþmalarýna ve Hakkari'deki bu zengin florayý deðerlendirerek ülke ekonomisine katký saðlamak için arýcýlara, arýlý kovan desteði, ana arý desteði ve modern arýcýlýk malzemelerinin desteklemelerine iliþkin çalýþmalarýna devam edileceðini belirten yetkililer, arýcýlýk eðitimi ile ilgili kurslar, çiftçi toplantýlarý yapýlmakta olup, özellikle hastalýk ve zararlýlarla mücadelede uygun zamanda uygun ilaçlarýn kullandýrýlmasý arýcýlara ileti ldiðini söylediler. Yetkililer, "Bununla beraber bal numunelerinin laboratuar analizleri sonucu kesinleþen üstün özellikleri, balýn geniþ kitlelere ulaþtýrýlmasý ve ülkemizin bir kaynaðýnýn daha dýþ dünyaya tanýtýlmasý için özellikle uluslar arasý fuarlarda, etkinliklerde, basýn ve yayýn organlarýnda tanýtým çalýþmalarý yapýlmýþ ve bundan sonra da tanýtýmlara devam edilecektir" ifade ettiler.

Suriye'de yaþanan iç savaþ nedeniyle sýkýntý yaþadýklarýný ifade eden esnaflar ise þunlarý söyledi: "Buraya gelen kumaþlar yurt dýþýndan geliyor. Bizim Urfa'da yöresel geleneklere uygun olarak dikilip satýlýyor. Yöresel elbise takýmlarýnýn en pahalýsý 350-400 TL arasýnda satýlýyor. Kente özgü kýyafetler olduðu için alýp giyen çok sayýda insan var. Bu elbiselerde model tarzý çok yaþ deðil de genelde herkes zevkine göre alýyor. Çeyizlerde gelinlik masrafý 2 bin ve 2 bin 500 TL civarýnda bir para tutuyor, akrabalarla birlikte alýþveriþ yaptýklarý zaman bu fiyat toplamda 5 bin TL veya 5 bin 500 TL'yi de buluyor. Bu kýyafetler en çok düðünlerde ve özel günlerde giyiliyor. Aslýnda bu kumaþlar dünya geneline satýlýyor. Ben geçenlerde kumaþ getirmek için yurt dýþýna gittim. Orada bütün dünya genelinden insanlarýn bu kumaþlarý aldýklarýný gördüm."

Silvan'da organik pamuk toplantýsý Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde organik pamuk yetiþtiriciliði eðitim toplantýsý yapýldý. Silvan ilçesine baðlý Yuva Köy Adak mezrasýnda kurulu olan organik pamuk demonstrasyonu kapsamýnda Kaymakamlýk Malabadi Toplantý Salonu'nda çiftçilere yönelik eðitim verildi. Toplantýda çiftçilere yönelik bitki zararlarý, bitkide hastalýk ve bölgede yaþanan birçok problem hakkýnda Ziraat Yüksek Mühendisi Sedat Eren tarafýndan bilgi verildi. Organik tarýmýn önemine deðinen Eren, "Organik pamuk demonstrasyonun bir baþlangýçtýr. Bölgedeki pamuðu daha iyi fiyatlarda alýcý bulmasý içinde gerekli çalýþ-

malarýn yapýlmasý gerekir. Organik pamuk ile kimyasal girdisi olan pamuk arasýndaki farklar açýk bir þekilde ortadadýr. Bu nedenle organik pamuk üretimini arttýrmamýz gerekiyor" dedi. Toplantýda hazýr bulunan Silvan Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Ziraat Mühendisi Ýmamedin Oturmak, Ziraat Mühendisi Ayþe Doman, Ziraat Mühendisi Ümit Þenkaya, Diyarbakýr Zirai Araþtýrma ve Mücadele Müdürlüðü Yüksek Mühendis Sedat Eren ile Ziraat Yüksek Mühendisi Aysel Bars Orak, uygulama alanýna giderek pamuk tarlasýnda gözlemler yaptý.

Bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný ile yapýlacak görüþme öncesi promosyon tekliflerine son þeklini vermeye baþladý. Bir banka, SGK'yla görüþmede, emekliye 2 yýllýk dönem için maaþý kadar promosyon vermeyi teklif edecek. Bir baþka banka ise emekliye 3 yýllýk dönem için maaþýnýn 1.5 katý promosyon verme teklifinde bulunacak. Söz konusu banka, bu parayý 3 yýl içinde 6 ayda bir yapacaðý ödemelerle emekliye vermeyi planlýyor. Görüþtüðümüz 2 bankanýn hazýrladýklarý teklifler þöyle: Maaþ ödeme anlaþmasý 2 yýllýk imzalanacak. Emekliye maaþý kadar promosyon verilecek. Promosyon ödemesi peþin olarak emeklinin ilk alacaðý maaþla birlikte hesabýna yatýrýlacak. Emeklilerin bankada açýlan maaþ hesaplarýndan hesap iþletim ücreti alýnmayacak. Kredi kartý hesap ekstreleri için ücret talep edilmeyecek. Emekliler için maaþlarý tutarýnda kredili mevduat hesabý açýlacak. Emekliye maaþýnýn 3 katýna kadar kefilsiz, gelir belgesiz kredi verilebilecek. Bir defada para çekme limiti emekli için bin 500 lira olacak. Ýnternetten yapýlan EFT ücretlerinden para kesilmeyecek.

Parasýndan para kazanacak Emekliye piyasadaki faiz oranlarýnýn yüzde 0.25 altýnda konut, tüketici ve araç kredileri sunulacak. Maaþ ödeme anlaþmasý 3 yýllýk imzalanacak. Emekliye maaþýnýn 1.5 katý kadar promosyon verilecek. Promosyon ödemeleri 6 aylýk periyotlar halinde yapýlacak. Emekliye bankada açtýðý hesaptan, hesap iþletim ücreti muafiyeti saðlanacak. Kefilsiz olarak, kredili mevduat tahsisi yapýlacak. Emeklinin çekeceði kredide, bankanýn uyguladýðý faiz oranýndan 0.30 puan daha düþük bir oran uygulanacak. Kredi kartý aidatý alýnmayacak. Emekliye, diðer banka kredi kartlarýný, borçlarý ile birlikte düþük faiz oranlarý ile transfer edebilme imkaný sunulacak. Konut sigortasý ve taþýt kaskolarýnda, özel indirimler ve taksitlendirme yapýlacak. Þubeden yapýlan havale ücretsiz olacak. Ýnternet bankacýlýðýndan ve ATM'den yapýlan EFT ile havaleden ücret alýnmayacak. Bankalarýn teklifleri arasýnda, emeklinin parasýný deðerlendirmek de bulunuyor. Banka, emeklinin hesabýnda para býrakmasý durumunda, bu parayý talimat verilmesine gerek kalmadan likit fonlarda deðerlendirecek. Emekli bankada beklettiði paradan gelir elde edecek.


GÜNCEL

14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ

7

Hükümete cözüm önerisi PKK militanlarýnýn çözüm süreci ile beraber sosyal ve siyasal hayata katýlmasý gerekir. Bunun için acil olarak kanuni bir düzenlemenin yapýlmasý elzemdir.

Yeniþehir ilçesinde bulunan Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda bir araya gelen Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý bileþenleri, burada basýn açýklamasý düzenledi. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan DTK Eþbaþkaný Ahmet Türk, Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm bileþenleri olarak Türkiye devleti ve hükümeti ile PKK arasýnda silahlarýn susmasýný, Kürdistan halkýnýn meþru ve tabi taleplerinin karþýlanmasýna yönelik olarak baþlatýlan çözüm sürecini desteklediklerini yinelediklerini söyledi. Kürdistan halkýnýn ana talebi olan ana dilde eðitimin, Kürtlere ve diðer aidiyetlerin haklarýna iliþkin bir anayasal güvence, Kürdistan halkýnýn kendi kendini idare etmesi ve Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin süreçten baðýmsýz olarak deðerlendirilmemesi gerektiðini kaydeden Türk, bu taleplerin tabii ve uluslararasý hukuktan kaynaklý olduðunu ifade etti. Bu haklarýn pazarlýk konusu yapýlamayacaðýný dile getiren Türk,

"PKK'nýn daha önce almýþ olduðu ateþkes kararýný ve bu karara baðlýlýðýn devamlýlýðýný önemsiyor, devletin ve hükümetin gerekli adýmlarý atmasýný talep ediyoruz. PKK militanlarýnýn Türkiye sýnýrlarý dýþýna çýkýþýnýn durmasý sürecin bittiðini deðil, týkanýklýðý gösterir. Kürdistan halkýnýn evlatlarý ve Türkiye devletinin vatandaþlarý olan bu kiþilerin çözüm süreci ile beraber sosyal ve isteyenlerin siyasal hayata katýlmasý gerekir. Bunun için acil olarak kanuni bir düzenlemenin yapýlmasý elzemdir'' dedi.

Okul boykotuna katýlým çaðrýsý Abdullah Öcalan'ýn sürecin saðlýklý ilerleyebilmesi için sürece katýlýmý kamuoyu ve halkla iletiþimin önündeki engellerin kaldýrýlmasý gerektiðini belirten Türk, ''Sürecin anlamlý olabilmesi için KCK tutuklularýnýn derhal serbest býrakýlmasý gerekir. Siyasi açýdan önemli, çözüme katký sunacak hususlardan biri de yüzde 10 seçim barajýnýn kaldýrýlmasý

Anadilde eðitimi vazgeçilmez bir hak olarak görüyoruz. Bir haftalýk eðitim boykotu ve Kürtçe derslerin her alanda iþlemesi eylemine tüm halkýmýzý davet ediyoruz.

ve Kürdistan'daki siyasi parti ve oluþumlarýn kendi aidiyetleri ile siyaset yapmalarýnýn önü açýlmalýdýr. Türkiye devleti ve hükümeti Kürdistan'ýn diðer parçalarýndaki hükümet ve hareketlerle iyi iliþkilere sahip olmalýdýr. Bu cümleden, Rojava'da Kürtlerle savaþan taraflara her türlü yardýmý kesmeli, bilakis, Kürtleri doðal müttefikleri olarak kabul etmelidir. Türkiye'de yeni eðitim yýlýnýn baþlayacaðý bu günlerde anadil eðitiminin mutlaka gündeme gelmesi ve hükümetin bu konuda olumsuz beyanatlarda kaçýnmasý gerekir. Bu temelde Kürt halkýnýn temel talebi olan anadilde eðitim talebinin gündemleþmesi için yapýlacak bir haftalýk eðitim boykotu ve Kürtçe derslerin her alanda iþlemesi eylemine tüm halkýmýzý davet ediyoruz. Kürt halký anadilde eðitimi bir hak olarak görüyor, vazgeçilmez bir hak olarak deðerlendiriyor. Bu nedenle anadil eðitiminin Türkiye gündemine girmesi konusunda her türlü çabanýn ve çalýþmanýn içinde olacaðýz" diye konuþtu.

Ýmralý'ya yeni heyet

'Sorun belli çözümü belli'

Ahmet Türk'ün ardýndan konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, basýn mensuplarýný sorularýný yanýtladý. Demirtaþ, kendilerinin 20-25 gündür Ýmralý adasýna gidemediklerini, Öcalan ile görüþmeyi gerçekleþtiremediklerini söyledi. 15'er günlük periyotlarla bu görüþmelerin yapýlmasý ve heyetlerin de giderek geniþlemesi gerektiðini aktaran Demirtaþ, "Þu ana kadar bu konuda yeni bir durum ortaya çýkmadý. Þimdi paket Ýmralý'ya gitti mi gitmedi mi bunlar spekülasyon ötesinde bir anlam ifade etmiyor bizim için. Biz Ýmralý'ya gitmeden ne tür geliþmelerin ya da ne tür görüþmelerin olduðuna dair somut bilgi sahibi olamayýz. Paket ondan sonra son haline ulaþýr, tatmin edici olursa herkesin adýna daha da kapsayýcý olur. Biz bu hafta sonu en geç Pazar gününe kadar yeni bir heyetin Ýmralý'ya gideceðini tahmin ediyoruz. Tarih tam olarak netleþmedi ama Pazar gününe kadar gerçekleþeceðini düþünüyoruz" þeklinde konuþtu.

25 maddelik somut öneriyi ikinci aþamanýn baþlangýcýnda hükümet ve kamuoyuyla paylaþtýklarýný bildiren Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Taleplerimiz, beklentilerimiz biliniyor. Bu talepler sadece Kürtlere iliþkin de deðil, Türkiye'nin genel demokrasi sorunlarýna dair konular, baþlýklardýr. Aslýnda hükümet uzun süredir paket üzerinde çalýþtýðýný belirtiyor, paket böyle çok da gizemli bir hava veriliyormuþ gibi yapýlýyor. Bilinmeyen baþlýklar deðil. Sonuçta demokrasinin ülkeye nasýl geleceði, hangi baþlýklarla eksiklerin olduðu biliniyor. Þu anda hükümet kendi ajandasýný, kendi siyasi gündemini oluþturup, paketi Türkiye kamuoyunun gündemine taþýmaya çalýþýyor. Yoksa paket üzerinde uzun uzadýya, günlerce, haftalarca, aylarca, sabahlara kadar toplantý yapýlacak bir durum yok diye düþünüyoruz. Sorun belli çözümü belli."

Anadil için yeni stantlar kuruldu AK kadýnlar Þýrnak'ta yenileniyor imza stantlarýnýn yaný sýra hastane kavþaðýnda SES Hakkari Þube üyeleri tarafýndan yeni bir stant açýldý.

Allah'ýn verdiði hak

"Anadilde eðitim" hakkýnýn tanýnmasý talebiyle baþlatýlan imza kampanyasý kapsamýnda Hakkari'nin deðiþik noktalarýnda kurulan stantlara yenileri eklendi. Hakkari'de 2013-2014 eðitim yýlýnýn baþlamasýna günler kala, anadilde eðitim hakkýnýn önündeki

engellerin kaldýrýlmasý talebiyle KURDÎ-DER Hakkari Þubesi ve Eðitim Sen Hakkari Þubesi tarafýndan kentin deðiþik noktalarýna kurulan stantlarda imza toplanmaya devam ediyor. Ýki gün önce Hakkari Belediyesi ve Öðretmenevi'nin giriþine kurulan

Kayacan Caddesi'nde de Hakkari Sosyal Yardýmlaþma Derneði (HAK-SOY-DER) tarafýndan yeni bir stant açýldý. "Anadil Allah'ýn verdiði bir haktýr" þiarý ile kampanyaya katýldýklarýný belirten HAK-SOY-DER üyesi Remzi Tansu, "Anadilimizin serbest olmasý ve yasallaþmasý için bizler de baþlatýlan kampanyaya destek vermek için 'Anadil Allah'ýn verdiði bir haktýr' diyerek, herkesin bu hakkýný kullanmasý için harekete geçtik. Okullarda da okutulmasý için imza topluyoruz. Her dil gibi bizim de anadilimiz serbest olsun istiyoruz" dedi. Ýmza kampanyasý için kurulan stantlarýn Pazartesi gününe kadar açýk kalacaðý belirtildi. (DÝHA)

Bakandan huzur ve barýþ duasý Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, memleketi Batman'da türbe ziyaretinde ülkenin barýþý ve huzuru için dua etti. Bir dizi inceleme ve ziyaretler için memleketi Batman'a giden Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Batman'da yaptýðý ziyaretler sonrasýnda Gercüþ ilçesine baðlý Vergili Köyü'ne gitti. Her yýl Eylül ayýnýn ilk perþembesinde düzenlenen Seyyid Bilal (Hz.) anma etkinliklerine katýlan Bakan Þimþek ve beraberindekiler yoðun ilgi ile karþýlandýlar. Köyün ileri gelenleri ile görüþen Bakan Þimþek, Vergili köyü ile bilgili bilgi alarak köyün sorun ve sýkýntýlarýný gidereceklerini söyledi. Bakan Þimþek ve beraberindekiler anma etkinliklerine gelen vatandaþlarla sohbet edikten sonra Seyyid Bilal (Hz.)

türbesine geçerek burada dua etti. Ülkenin refahý, selameti için birliði ve beraberliði için, kardeþliði için dua ettiðini söyleyen Bakan Þimþek, "Bu önemli bir ziyaret. Ülkemiz için dua ettim. Ülkemizin huzuru için bölgede barýþ için, burasý önemli bir yerdir. Seyyid Bilal hakikaten toplumumuzda çok büyük raðbet gören, deðer verilen ve binlerce kardeþimizin ziyaret ettiði gönüllerde taht kuran bir þahsiyettir. Buralar gözden geçir-

ilmeli. Bu önemli þahsiyete yakýþýr bir takým düzenlemeler yapmamýz gerektiði ortadadýr. Ýmkanlar çerçevesinde ülkemizin bu güzel köþesini de imar etmeye buraya ve ziyaretçilere yakýþýr çerçevede iyileþtirmeye çalýþacaðýz" dedi.

AK Parti Þýrnak Kadýn Kollarý Baþkanlýðý, 2014 yerel seçimlerine kýsa bir süre kala belde çalýþmalarýna aðýrlýk vererek, teþkilatlarda yeniliðe gidiyor. Kumçatý Beldesi'nde teþkilatý yenileyen Þýrnak Kadýn Kollarý Baþkanlýðý, Uludere kadýn kollarý teþkilatýný da ziyaret etti. AK Parti Þýrnak Kadýn Kollarý Baþkaný Hatice Atan, Kumçatý beldesinde yeni göreve getirilen belde baþkanýna yetki belgesini teslim etti. Kumçatý belde kadýn kollarý baþkanlýðý merkez teþkilatýný 40 kadýnla karþýladý. Belde kadýnlarýnýn yoðun ilgisi ile karþýlanan Þýrnak Kadýn Kollarý Baþkaný Hatice Atan, yeni belde

baþkanýna yetki belgesini teslim etti. Teþkilat çalýþmalarýnýn yoðunlaþtýrýlmasý gerektiðine vurgu yapan Baþkan Atan, yeni teþkilattan ev ev dolaþarak, halkýn sorunlarýyla ilgilenmelerini istedi. Yetki belgesi teslim merasiminden sonra belde kadýnlarý ile sohbet eden

Çalýþmalar anlatýlacak Baþkan Atan, AK Parti döneminde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Hükümet olarak çok güzel çalýþmalar yaptýklarýný belirten Baþkan Atan, bu çalýþmalarý ev ev dolaþarak herkese anlatmak gerektiðini söyledi.

Kadýnlarýn yoðun ilgisi ile karþýlaþan Baþkan Atan, gördüðü ilgi karþýsýnda çok mutlu olduðunu kaydetti. Kumçatý Beldesi'nin ardýndan Uludere'ye geçen Hatice Atan ve beraberindeki heyet, AK Parti Ýlçe Baþkaný Mesut Yýlmaz ve Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Nazife Ürek ile teþkilatý tarafýndan karþýlandý. Teþkilat olarak Ýlçe Kaymakamý Murat Karasu'yu ziyaret eden AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Atan ve beraberindeki heyet, yeni kaymakama jirki kilimi hediye etti. Ýlçe sorunlarý hakkýnda kaymakama bilgi sunan Baþkan Atan, ilçe kadýnlarý için destek istedi.

Diyarbakýr'da '12 Eylül' forumu Diyarbakýr 78'liler Giriþimi, 12 Eylül askeri darbesinin yýldönümü nedeniyle forum ve sinevizyon gösterimi yaptý. Forumda konuþan Dernek Baþkaný Gani Alkan, Diyarbakýr Cezaevi'nde herkese "Türkoðlu Türk" dayatmasý yapýldýðýný söyledi. Diyarbakýr 78'liler Derneði, 12 Eylül askeri darbesinin yýldönümüne iliþkin Kayapýnar Belediyesi'ne ait Park Orman'da forum ve sinevizyon gösterimi yaptý. Etkinlik öncesi parkta bulunan anýtlara 78'liler Giriþimi Diyarbakýr Cezaevi Gerçeðini Araþtýrma ve Adalet Komisyonu tarafýndan "Diyarbakýr Cezaevi müze olsun" yazýlý pankart asýlýrken, sanatçý Ahmet Kaya'nýn Diyarbakýr Cezaevi ile ilgili eseri dinletildi. Etkinliðe, Diyarbakýr 78'liler Derneði Baþkaný Gani Alkan, Eðitim Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Kasým Birtek, ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, 12 Eylül'de yaþamýn yitiren Celal Ararat'ýn annesi Sakine

Ararat'ýn yaný sýra siyasi parti temsilcileri, emek, meslek ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayýda yurttaþ katýldý. Demokrasi mücadelesinde yaþamýný yitirenler anýsýna saygý duruþu ile baþlayan program, daha sonra sinevizyon gösterimi ile devam etti. Daha sonra düzenlenen formda ilk sözü Diyarbakýr 78'liler Giriþimi Sekreteri Ahmet Andiç aldý. Mevcut hükümetin 12 Eylül'ün devamý olduðunu söyleyen Andiç, "Mevcut inkarcý devlet böyle gitmeyeceðini biliyor. Daha önce 1921 ve 1924 anayasalarýnda Türkiye'de herkes Türk, baþkenti Ankara denilerek herkese deli gömleði giydirildi" dedi.

'Ýnsanlýk suçu iþlendi' Derneðin Baþkaný Gani Alkan ise, Diyarbakýr Cezaevi'nin Kenan Evren tarafýndan özellikle yaptýrýldýðýna dikkat çekerek, "Diyarbakýr zindaný özellikle milli güvenlik eksenli yapýldý. Buna karþý Amed'de bir direniþ baþladý.

Ama baþlayan direnci kýrmak için insanlýk dýþý muamele baþlatýldý. Amed zindanýnda 'Ya Türkoðlu Türk olursunuz ya da buradan ölü çýkarsýnýz' mantýðý vardý" diyerek, yaþanan acýlara dikkat çekti. ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici de cezaevlerinde halen insanlýk suçu iþlendiðini belirterek, hak ihlallerinin 12 Eylül'ün devamý olduðunu söyledi. KCK tutuklularýna atýfta bulunarak ülkenin geleceðini düþünen insanlarýn cezaevlerine atýldýðýný belirten Bilici, "Bu halkýn önderi hala cezaevinde ve bu ülkede yaþayan halklar bunu kabul etmiyor. 12 Eylül'den bu yana bu devlete yaþanan katliamlarýn aydýnlýða kavuþmasý için bir adým atýlmadý" þeklinde konuþtu. Eðitim Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Kasým Birtek ise 12 Eylül ve yarattýðý tahribatlara iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Forum konuþmalarýn ardýndan soru cevap bölümü ile sona erdi.


8

Aktüalite

14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ

57 STK'dan çaðrý

'Andýmýz kaldýrýlsýn'

Diyarbakýr'daki 57 sivil toplum kuruluþu, 'Andýmýz Kaldýrýlsýn, Özgürlüklerin Önü Açýlsýn' sloganýyla kitlesel bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi.

5

7 sivil toplum kuruluþu, 'Andýmýz Kaldýrýlsýn, Özgürlüklerin Önü Açýlsýn' sloganýyla Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yaptý. HÜDA PAR'ýn da destek verdiði basýn açýklamasýnda mevcut eðitim sisteminin amacýnýn Ýslami kimliði yok etmek olduðu vurgusu yapýldý. Ýstasyon Caddesi Sümer Camisinde kýlýnan Cuma namazýnýn ardýndan yürüyüþe geçen kitle, basýn açýklamasýnýn yapýlacaðý Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne yürüdü. Yürüyüþte, Andýmýz Kaldýrýlsýn, Irkçýlýða Hayýr þeklinde sloganlar atýldý. 57 sivil toplum kuruluþu adýna basýn açýklamasýný okuyan Yunus Memiþ, andýmýz adý altýnda çocuklara ýrkçýlýk aþýlandýðýný söyledi.

Eðitim sorunlarý devam ediyor Eðitimin önünde pek çok sorunun

yerli yerinde durduðunu ifade eden Yunus Memiþ, "Yýllardýr Milli Eðitim Bakanlýðý bizleri ve çocuklarýmýzý inanç deðerlerini hiçe sayan ve hayatýn hiçbir aþamasýnda bize bir yarar saðlamayan kimi dersler ve uygulamalarla bizleri ötekileþtirmeye devam etmektedir. Andýmýz dayatmasý ve okullardaki Atatürkçülük dersleri bu durumun en somut göstergesini teþkil etmektedir. Ýslami kimliðimizin yok sayýlmasý ve bütünüyle cahili bir kimlik inþa etme çabasýnýn sembolü olan bu uygulama akýl almaz bir baðnazlýkla sürdürülmektedir. Her sabah çocuklarýmýz anlamýný idrak etmekte zorlandýðý ve Ýslami ve insani kimliðini hiçe sayan bir durumla karþý karþýyadýr" dedi.

Andýmýz ýrkçýlýðý tetikliyor Andýmýz adý altýnda çocuklarýn müntesibi olmadýklarý bir milliyete

Varto'ya 57 öðretmen atandý M

uþ'un Varto Milli Eðitim Müdürü Basri Avcý, ilçeye 57 öðretmen atamasý yapýldýðýný söyledi. Makamýnda yeni atanan öðretmenlerle bir araya gelen Milli Eðitim Müdürü Basri Avcý, 2013-2014 eðitim öðretim yýlý baþýnda 97 öðretmenin tayinle ilçeden gittiðini söyledi. Bunlarýn yerine 57 öðretmenin atandýðýný ifade eden Avcý, bu öðretmenlerle mevcut açýðýn kapanmadýðýný kaydetti. Avcý, "2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda atanmasý gereken ve atanamayan öðretmenlerimiz

Okullar kýþla deðil 'Okulu kýþla, öðrencileri de asker gibi algýlayan ve resmi ideolojik þartlandýrmayý esas alan Atatürkçülük, milliyetçilik, milli güvenlik siyasetine

baðlýlýk gibi vurgularýn eðitimle hedeflenen ilkeler olmaktan çýkarýlmalýdýr' diyen Memiþ, "Eðitimde Resmi ideolojik þartlandýrma ve dayatmalarýn tümüyle terk edilmesini, halkýmýzýn inanç deðerlerine aykýrý derslerin konulmasýný tümden reddediyoruz. Ýslami deðerleri hayatýmýzýn temelinde þekillendirilmeli, çocuklarýmýzýn da bu þekilde yetiþmesi için

gayret ve çaba sarf edilmelidir. Ýslami kimliðimizin bir gereði olarak bizler çocuklarýmýza ihanet dolu sözlerin söylettirilmesini kabul etmiyoruz. Hükümetten bir an önce yapacaðý düzeleme ile kimliðimizi ve kiþiliðimizi zedeleyen, ayrýca Ýslami ilkelere ve inancýmýza ters düþen bu metnin kaldýrýlmasýný talep ediyoruz" ifadelerini kullandý.

Mardin'e taziye evi ve kuran kursu M

mevcut, zamanla bunlar da atanacaklar. Ýl Milli Eðitim Müdürümüz, bakanýmýzla toplantý halindeydiler. Ýlimiz ve ilçemizdeki öðretmen açýklarýyla ilgili çalýþmalar yaptýlar. Deðerlendirmeleri yapacaklar. Bundan dolayý emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi.

nispet edilmekte olduðunu söyleyen Memiþ, "Mutlu olmak için ulusal aidiyete mecbur tutulmakta, en vahim olaný ise yeryüzünde ýrkçýlýðý körükleyen bir anlayýþ ile varlýklarý ne olduðunu bilmedikleri bir ideolojik kimliðe armaðan ettirilmektedir.Halkýn yüzde 98'ini teþkil eden Müslüman çocuklara her sabah gün doðumu ile adeta ibadet bilinciyle bu saçma saban ve Þirk kokan sözleri söyletmek gaflet ve ihanet ile özdeþtir. Millî Eðitim Bakanlýðý 1930'lý yýllarýn totaliter ve faþizan uygulamalarýn ürünü olan bu ucube uygulamaya bir an önce son vermelidir" þeklinde konuþtu.

ardin'de belediyeye ait arsa üzerinde inþaatýna yýl içinde baþlanan merhum Mithat Yücesoy Kadýn ve Erkek Taziye Evi, yine merhum Ayhan Yücesoy adýna yaptýrýlan Kadýn Hafýzlýk Kur-an Kursu için görkemli bir tören düzenlendi. Açýlýþ töreni öncesinde katýlýmcý 2 bin kiþiye mevlit verildi. Mardin Valisi Ahmet Cengiz, eðitime büyük önem verdiklerini belirterek "Bu hizmet binasýnda da eðitim ve ibadetin birlikte idraki var. Sözün özünde ise aslýnda sevgi var. Ne demiþ yüce yaradan 'Sizler birbirinizi sevmedikçe gerçek kurtuluþa eremezsiniz' o zaman sevgisiz hiçbir þey amacýna ulaþmaz diyorum ve katký sunan aileye de teþekkür ediyorum" dedi. Belediye

Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu ise, arsasýný hibe ettikleri bu kurumda hayýrlý nesillerin yetiþeceðini ifade etti. Baþkan Ayanoðlu, "Arsayý kurum olarak böyle bir devasa hizmeti gerçekleþtirmek üzere Yücesoy ailesine verdik. Bunun semeresini de bugün aldýk. Bu kurumda gönüllerinde Allah'ýn kelamýný taþýyacak hayýrlý nesiller yetiþecektir. Bundan da son derece mutluyum, Yücesoy ailesine teþekkür ederim" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Yücesoy ailesinden Rýdvan ile Derviþ Yücesoy'a yaptýklarý hizmetten dolayý onur ve teþekkür belgesi verildi ve ardýndan binanýn açýlýþý yapýlarak yemekhane bölümünde davetlilere ikramda bulunuldu.

Kürt Dili Yüksek Lisans Devlet desteðiyle gelen baþarý mezunlarý diplomalarýný aldý S K

ürt Dili Ve Kültürü Anabilim Dalý Yüksek Lisans Mezunlarý, Muþ Alparslan Üniversitesinde düzenlenen törenle diplomalarýný aldý. Muþ Alparslan Üniversitesi Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalý Yüksek Lisans mezuniyet töreni rektörlüðe baðlý Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Diploma törenine eðitim görevlilerinin yaný sýra mezun olan öðrencilerin aileleri de katýldý. Mezun olan öðrencilere diplomalarý Muþ Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Osman Özcan, Prof. Dr. Ekrem Atalan ve Prof. Dr. Bayram Coþkun tarafýndan takdim edildi. Düzenlenen diploma töreninde eðitim görevlileri ile öðrenciler birlikte hatýra fotoðraflarý çekti. Toplu halde hatýra fotoðrafý çekilmesinin ardýndan Fuaye alanýnda mezunlara ve ailelerine yapýlan çeþitli ikramlarla program sona erdi.

Türbeye ziyaretçi akýný B

atman'ýn Gercüþ ilçesinde her yýl Eylül ayýnýn ikinci haftasýnda binlerce kiþinin ziyaretçi akýnýna uðrayan Seyid Bilal Türbesi bu yýl da dolup taþtý. Seyit Bilal türbesinin bulunduðu Vergili Köyü'ne akýn eden aileler, kurban keserek dua etti. Hasta olanlar ise iyileþmesi için ellerini semaya açýp dua etti. Dualarýn okunduðu türbede aileler, tuttuklarý dileklerin kabul görmesi için çeþitli adaklar adadýlar. Türkiye'nin hemen her þehrinden Seyid Bilal türbesini ziyarete giden ziyaretçiler, her yýlýn Eylül ayýnýn ikinci haftasýnda türbeyi ziyarete geldiklerini ve hasta olanlarýn ise Allah'ýn izni ile yaptýklarý ziyaret ile iyileþtiklerini iddia ettiler.

iirt'in Pervari ilçesinde küçük yaþta babasý tarafýndan terk edilen Barýþ Uras, Siirt Valiliði ile Emniyet Müdürlüðü'nün desteðiyle hukuk fakültesini burslu kazandý. Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Pervari ilçesinde hukuk fakültesini kazanan ihtiyaç sahibi Barýþ Uras adlý öðrenciye destek çýkarak, bir yýllýk yurt masraflarýný üstlendi. Pervari ilçesinde ikamet eden Barýþ Uras adlý öðrenciyi makamýnda kabul eden Vali Aydýn, "Eðitim her zaman birinci önceliðimizdir. En iyi yarým da insana yapýlan yatýrýmdýr. Bu manada, Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan SODES projeleri kapsamýnda Barýþ'a dershane desteði verildi. Kendisi de büyük bir azim göstererek hukuk fakültesini kazandý. Kendisini bu baþarýdan dolayý

tebrik ediyorum" dedi. Öðrencinin bir yýllýk yurt giderlerinin karþýlanacaðýný ifade eden Vali Aydýn, baþarýlý ihtiyaç sahibi çocuklara destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Babasý terk etmiþ Vali Ahmet Aydýn ve Emniyet Müdürlüðü yetkililerine teþekkür eden Barýþ Uras ise, "Toplum destekli polislerimizin dershane desteði ve 14 Eylül Anadolu Lisesi'nde çalýþan emektar öðretmenlerimin büyük destekleri ve programlý çalýþma sonucu, Yakýndoðu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tam burslu olarak kazandým. Babam ailevi nedenlerle bizleri terk etti. Maddi olarak zor durumdaydýk. Bizlere devletimiz þefkatli kollarýný açarak destek oldu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" þeklinde konuþtu.


Ýç-Dýþ Politika

'Çekilmeyi durdurma hükümete uyarýdýr'

14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ

9

BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, geri çekilmenin durdurulmasýna raðmen ateþkesin hala sürdüðünü, açýklamanýn hükümete 'adým at' uyarýsý olarak okunmasý gerektiðini söyledi.

S

Polise yeni silah P

olis, ihtarlara uymayan veya elinde silah ve býçak gibi aletler bulunan saldýrganlara elektroþok silahýyla müdahale edecek. ABD'den satýn alýnan silahlar toplumsal olaylarda kullanýlmayacak. Emniyet Genel Müdürlüðü, polisin bazý durumlarda elektroþok silahý kullanmasý için çalýþma baþlattý. ABD üretimi 100 elektroþok silahý alan Emniyet, bunlarý önce Ankara ve Ýstanbul'da deneyecek. Ankara'da bir grup polise geçen ay elektroþok cihazlarýnýn kullanýmý konusunda uygulamalý eðitim verildi. Elektroþok silahlarý Ýstanbul polisine de verilecek eðitimin ardýndan deneme amacýyla kullanýlmaya baþlanacak. Cihaz baþarýlý bulunursa emniyet envanterine dahil edilecek. Elektroþok tabancasý sadece asayiþ polislerine verilecek. Cihaz hiçbir þekilde toplumsal olaylarda kullanýlmayacak. Asayiþ polisi, elektroþok silahýyla "dur" ihtarýna uymayýp kaçan kiþiler ile elinde silah veya býçak bulunan zanlýlarý hedef alacak.

Üç dakikalýk baygýnlýk Elektroþok silahý þüpheliye 5 ile 15 saniye arasýnda elektrik akýmý verip kiþinin 2-3 dakika baygýnlýk yaþamasýna neden oluyor. 10 metre menzili olan cihazýn geliþmiþ bir güvenlik devresi bulunuyor. Atýþýn ardýndan vücuda toplam maruz kalma süresi 15 saniyeyi aþmasý durumunda otomatik olarak silah kendini kapatýyor. Hedefin belirlenmesi için lazer iþaretleme özelliði de bulunan silahýn namlusuna monte edilmiþ LED ýþýk da bulunuyor. Deðiþtirilebilir ve þarj edilebilir pil kullanýlan silahta küçük bir kamera da bulunacak. Kamera silahýn kime ve nasýl kullanýldýðýný tespit edecek. Olasý bir soruþturmada görüntüler kullanýlacak.

ýrrý Süreyya Önder, atýlmasý beklenen adýmlarýn atýlmadýðý için bu açýklamanýn gündeme geldiðini söyledi. Açýklamanýn iki yönlü okunmasý gerektiðine de dikkat çeken Önder, "Birincisi çekilmenin durdurulmasý, ikincisi ise ateþkesin sürdürülmesi. Bu açýklama KCK'nin barýþýn arkasýnda durma kararlýlýðýný ve biçimini gösteriyor. Öte yandan da eðer sürecin gerektirdiði demokratik koþullar saðlanmazsa, bunun sürecin týkanacaðýna yönelik hükümete bir uyarý olduðunu düþünüyorum" dedi.

masýz atýlmasý gereken ilk adýmýn cezaevindeki hasta tutsaklarýn serbest býrakýlmasý olduðunun altýný çizdi. Önder, "Þimdiye kadar saðlýk raporu almýþ hiçbir hasta tutsaðýn içerde kalmamasý gerekiyordu. Hasta tutsaklarýn serbest býrakýlmasý dahi çözüm sürecine gösterilen özeni tekrar gözden geçirmek için yeterli olacaktýr. BDP'li siyasetçilerin içeride kalmalarý hiçbir hukuka uygun deðil. Bunun için paket beklemeye gerek yok. Mevcut cari hukukla hiçbirinin içerde tutulmamasý gerekir" þeklinde konuþtu.

'Hasta tutsaklar býrakýlmalý'

'Halk baskýlarý kabullenmiyor'

Þu anda paketin açýklanmasýný beklediklerini ifade eden Önder, paket çerçevesinde hiç tartýþ-

Üç ülkeden Esad'a övgü Rusya, Çin ve Ýran, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn Kimyasal Silahlar Sözleþmesi'ne katýldýðýna iliþkin belgeleri BM'ye göndermesini övdü.

Þ

anghay Ýþbirliði Örgütü'ne (ÞÝÖ) üye ülkelerin devlet baþkanlarý, Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek'te bir araya geldi. Biþkek'teki zirvenin gündeminde de ABD'nin Suriye'ye olasý askeri müdahalesi var. Rusya, Çin ve Ýran, Suriye'nin kimyasal silahlarýný uluslararasý denetime açma kararýný memnuniyetle karþýladýklarýný açýkladý. Biþkek'teki Þanhghay Ýþbirliði Örgütü zirvesinde açýklama yapan Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin,"Bu adým Þam yönetiminin krizin çözümünü istediðinin ciddi bir kanýtýdýr" dedi. BM'nin izni olmadan Suriye'ye dýþ müdahalenin kabul edilemez olduðunu ifade eden Rusya Devlet Baþkaný Putin, Suriye meselesinde diplomatik adýmlar sayesinde tansiyonun düþürüldüðünü vurguladý.

Ýran: Bütün çabalarý destekliyoruz Kýrgýzistan'daki toplantýya gözlemci ülke olarak katýlan Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani de, Suri-

ye'nin Kimyasal Silahlar Sözleþmesi'ne katýlma kararýndan övgüyle bahsetti. Rusya'nýn Suriye'nin kimyasal silahlarýný uluslararasý denetime açma planýný desteklediklerini belirten Ýran Cumhurbaþkaný Ruhani, "Bu alanda gösterilen bütün çabalarý destekliyoruz" dedi. Çin Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada da, Suriye'nin Kimyasal Silahlar Sözleþmesi'ne katýlma kararýndan memnuniyet duyulduðu belirtildi.

Ýsrail de imzalamadý BM'den yapýlan açýklamada, Suriye'den Kimyasal Silahlar Sözleþmesi'ne katýlmak istediðine dair bir mektup aldýklarýný açýklamýþtý. Suriye, 1997 tarihli Uluslararasý Kimyasal Silahlar Sözleþmesi'ne imza atmayan 7 ülke arasýnda bulunuyordu. Ýsrail, Mýsýr ve Kuzey Kore de söz konusu sözleþmeye imza atmamýþlardý.

Baþbakanlýk'tan paket açýklamasý Ailelerden Ýmralý'ya gitmek için baþvuru

A

B

aþbakanlýk, bazý medya organlarýnda yer alan çözüm paketinin ilgili makamlar dýþýnda kiþilerle görüþme konusu yapýldýðý haberlerini yalanladý. Yapýlan açýklamada, ''Ýddia tümüyle gerçek dýþýdýr. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýkça ifade edildiði üzere, demokratikleþme paketinin ilgili bakanlarýmýzýn katýlýmýyla yapýlacak olan deðerlendirme toplantýsýnda nihai þeklini almasý akabinde önümüzdeki hafta bizzat Baþbakan tarafýndan açýklanmasý planlanmaktadýr'' denildi.

Gezi Parký direniþi süreciyle birlikte giderek artan polis þiddetine de deðinen Önder, yaþanan-

larý tamamen demokratik tercihlerde aramak gerektiðini; demokratik denge ve demokratik siyasetin yöntem olarak benimsenmediði için bunun karþýtý olarak baskýcý bir yaklaþýmýn ortaya çýktýðýný söyledi. Bugün yaþanan bu þiddet ve baskýnýn Cumhuriyet tarihinde görülmemiþ bir ölçekte sergilendiðine dikkat çeken Önder, "Bu baskýlarýn sürdürülebilir olduðunu düþünmüyorum. Çünkü halk her anlamda ve hayatýn her alanýnda bunu kabul etmeyeceðini gösteriyor" ifadelerini kullandý.

bdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan ile Ýmralý Cezaevi'ndeki hükümlülerden ikisinin aileleri, yakýnlarý ile görüþ için baþvuruda bulundu. Baþvuruya olumlu yanýt verilmesi durumunda ailelerin Pazartesi günü Ýmralý Adasý'na giderek, yakýnlarý ile görüþmesi bekleniyor. Ailelerin geçtiðimiz hafta yaptýklarý baþvuru "gemi faaliyeti yapýlamayacak" cevabý verilerek reddedilmiþti.

BDP toplu mezarlarý sordu B

DP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesine baðlý Sigurpaþa Köyü ve Van'ýn Çatak ilçesi arasýnda yapýlan yol çalýþmasý sýrasýnda toplu mezar bulunmasý ve üzerlerinin yolla kapatýlmasýný Baþbakan Erdoðan'a sordu. Kaplan önergesinde, "Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesine baðlý Sigurpaþa köyü ve Van'ýn Çatak ilçesi arasýnda yapýlan yol çalýþmasý sýrasýnda ortaya çýkan toplu mezarda yaklaþýk 40 insan kafatasýnýn bulunduðu ve buna raðmen mezarýn üstüne yol yapýldýðý iddialarý STK'lerin yaptýðý açýklamalarla basýnda yer almýþtýr" dedi. Ýstenen yanýtlar Kaplan, þu sorulara yanýt verilmesini istedi: "Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesine baðlý Sigurpaþa Köyü ve Van'ýn Çatak ilçesi arasýnda bulunan sýnýr hattýnda yapýlan yol çalýþmasýnda ortaya insan kemiklerinin çýktýðý doðru mudur? Bu iddialar üzerinden, herhangi bir araþtýrma yapýlmýþ mýdýr? Yapýlmýþsa ne aþamadadýr? Ýnsan kemikleri bulunduðu iddiasý doðru ise, toplu mezarlarýn açýlýp kemiklerin tespit edilmesi için herhangi bir çalýþma yapýlmýþ mýdýr? Ortaya çýkan insan kemiklerinin bulunduðu alanýn üzerinin yol yapýlarak örtülmesi suç deðil midir? Sorumlular hakkýnda herhangi

bir iþlem yapýlmýþ mýdýr? Yol yapým çalýþmalarý durdurulmuþ mudur? Bugüne kadar Þýrnak ilinde kaç toplu mezar ortaya çýkmýþtýr? Yurt genelinde ortaya çýkan veya çýkarýlan toplu mezar sayýsý kaçtýr? Bu konuyla ilgili yapýlan iþlemler nelerdir?"


10

14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ

Ýç-DýþHaberler

'Savaþ çaðrýsý yapmadýk'

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, "Kimyasal silah insanlýk suçudur. Bir gram kimyasal silah bile yeryüzünden kalkacaksa biz destek veririz. Türkiye hiçbir zaman savaþ çaðrýsý yapmadý" dedi.

D

ýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Nikaragua Dýþiþleri Bakaný Samuel Santos Lopez ile görüþmesinin ardýndan ortak basýn toplantýsý düzenledi. Gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Davutoðlu, þunlarý söyledi: Biz dünyanýn her yerinde hem kimyasal silahlar, hem de biyolojik ve nükleer silahlarýn kaldýrýlmasý için kampanyalar yürütmekte olan bir ülkeyiz. Kimyasal silah insanlýk suçudur. Kim buna bulaþmýþ olursa, kim bu silahý temin etmiþse, kullanýyorsa insanlýk suçu iþler. Türkiye'nin bunun tedariki konusunda býrakýn yardýmcý olmasý gibi bir hususu böyle bir tedarike musamahaya bile rýzasý yoktur. Türkiye'nin tutumu net ve açýktýr. Kimyasal silahýn tedariki, kullanýmý insanlýk suçudur.

Devir kesin çözüm deðil

Akdeniz'e bir savaþ gemisi daha

Gönül isterdi ki Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi,

Suriye'de ölümler bu aþamaya gelmeden, mülteciler sorunu böylesine komþu ülkelerin iç düzenlerini etkileyecek boyuta gelmeden çözüm bulabilseydi. Bugün eðer 100 bin insan ölmüþse bunun sorumlusu Suriye rejimi, gerekli adýmlarý atmayan uluslararasý toplum ve Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'dir. Bir gram kimyasal silah bile yeryüzünden kalkacaksa biz destek veririz. Sadece kimyasal silahlarýn devrini kesin çözüm olarak görmek barýþý getirmez. Türkiye hiçbir zaman savaþ çaðrýsý yapmadý. Biz savaþý durdurun diyoruz. Bunun bedelini Suriye halký ve komþu ülkeler ödedi. Masum insanlarýn kaybýna yol açan suçlar yargýlanmalý. Pilotlarýmýzla ilgili sessiz ve dakika dakika bir süreç iþliyor, bütün birimlerimiz her tür çalýþmayý yapýyor. Ýnþallah pilotlarýmýzla ilgili güzel haberleri paylaþýrýz.

R

usya'ya ait bir savaþ gemisi daha Ýstanbul Boðazý'ndan geçti. Daha önce de 3 Rus gemisi Akdeniz'e gitmiþti. Rusya, savaþ gemilerini Akdeniz'e göndermeye devam ediyor. Rus donanmasýna ait bir destroyer, bu sabah Ýstanbul Boðazý'dan geçiþ yaptý. 144 metrelik gemiye Boðaz geçiþi sýrasýnda sahil güvenlik botu da eþlik etti. Geliþmiþ füze sistemlerine sahip gemi, Çanakkale boðazýndan geçerek Akdeniz'e inecek. Geçen hafta 3 Rus gemisi Ýstanbul ve Çanakkale Boðazlarý'ndan geçiþ yapmýþtý. Rusya'nýn Suriye'nin Tartus kentinde askeri limaný bulunuyor.

F

'Suriye sýnýrýndan uzak durun'

ransa'dan Türkiye'ye gidecek vatandaþlarýna uyarý geldi. Uyarýda "zorunlu olmadýkça Suriye sýnýrýna yakýn bölgeleri gitmeyin" denildi. Fransýz Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye'ye gidecek Fransýz vatandaþlarýný "zorunlu

olmadýkça Suriye'ye sýnýr bölgelerden kaçýnmalarý" konusunda uyardý. Bakanlýðýn internet sitesinden yayýmlanan mesajda, "Bölgedeki geliþmeler nedeniyle Türkiye'ye gidecek Fransýz vatandaþlarýný, zorunlu kalmadýkça Suriye'ye sýnýr olan bölgelerden kaçýnmalarý konusunda uyarýrýz" ifadesi yer aldý. Mesajda ayrýca ülke içindeki seyahatler sýrasýnda dikkatli olunmasý ve eylemlerden de uzak durulmasý da istendi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ

Þanlýurfaspor maça hazýr Þanlýurfaspor, PTT 1. Lig'in 4. haftasýnda deplasmanda oynayacaðý Ýstanbul Büyükþehir Belediyespormaçý hazýrlýklarýný tamamladý.

A

ntrenman öncesi basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan sarý-yeþilli ekibin oyuncularýndan Sedat Aðçay,"Ýstanbul'dab 3 puanla döneceðiz. Biz her maçýmýzda 'içeride 3 dýþarýda 1' diyoruz. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçýndan 3 puan getirmek zorundayýz. Güzel bir takýmýmýz var .Bizim ekibimiz her takýmý yenebilecek güçte. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor deplasmanýndan evimize galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi. Takýmýn git gide yükselen bir grafiðinin olduðunu vurgulayan futbolcu Mehmet Ayaz ise, "Son haftayý da 3 puanla kapattýk. Bu bizi sevindirdi. Ýstanbul maçýndan da 3 puan almak istiyoruz. Ýnþallah oradan alacaðýmýz 3 puan bizi daha üst seviyelere taþýyacaktýr" diye konuþtu.

ÇETÝNER;"Ýstanbul'a teslim olmaya gitmiyoruz" Ýstanbul'da oynanacak olan maça

teslim olmaya gitmediklerini söyleyen Þanlýurfaspor Teknik DirektörüRaþit Çetiner, "Bizde iyi hazýrlandýðýmýzý ve iyi bir takým olduðumuzu düþünüyoruz. Bu ligin futbolcu kalitesi en yüksek olan takýmlardan bir tanesiyle oynayacaðýz. Tabi kaldý ki bizi çok ciddiye alan bir takýmla oynayacaðýz. Ýyi bir takýmýz ve iyi oynayacaðýmýzý düþünüyoruz. Ýyi olacaðýný düþündüðümüz maçtan puan veya puanlarý alýp þehrimize gelmeyi planlýyoruz, inþallah her þey düþündüðümüz gibi olur ve bunu sahaya yansýtýp bizi sevenleri mutlu ederiz" dedi. Futbolculara 3 gün izin verildiðini de aktaran Çetiner, "Banahane'yi artýk aramýza almaya baþladýk. Ümit ediyorum ki Denizli maçýnda hazýr olacak. Bunun dýþýnda takýmýmýzýn morali gayet iyi. Çalýþýyorlar bir sýkýntýmýz yok. Sýcaklara gelince gerçekten sporcu arkadaþlar sýcaklarla sýkýntý yaþýyorlar. Bu Dünya'nýn her yerinde

böyle onun için performansý etkiler mi etkiler tabi ki. Çünkü çok yüksek sýcaklar altýnda çalýþtýk ama artýk bu sýcak tehlikesi de kalmadý. Yavaþ yavaþ hem ligin altý ýsýnmaya baþladý hem de takým olarak ritmimizi bulmaya baþlayacaðýz diye düþünüyorum. Taraflarýmýza gelince her zaman olduðu gibi bizi desteklemeye geleceklerini biliyoruz ve bekliyoruz da inþallah onlarýn bu sevgisine layýk oluruz ve onlarý mutlu ederiz" þeklinde konuþtu. Þanlýurfaspor 2. Baþkaný Ýbrahim Güllüoðlu ise, iddialý bir maça çýkacaklarýný belirterek, "Gerçekten milli maçlardan dolayý hem takýmýmýzý hem de futbolu özledik. Önümüzde Ýstanbul deplasmaný var. Ligin en önemli ekiplerinden biri bizde iddialý bir ekibiz inþallah güzel bir maç olur. Takýmýmýzda Banahane dýþýnda eksik yok. Ýnþallah orada güzel bir futbol olur puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Ýyi bir dönem geçirdik, güzel bir havamýz var inþallah bu havamýz

önümüzdeki Ýstanbul maçýndan sonra da devam eder. Serilerimize devam

etmek istiyoruz ve hak ettiðimiz yer olmak istiyoruz" diye konuþtu.

Kadroda deðiþiklik yapmayý düþünmüyorum Gaziantepspor tam kadro çalýþtý Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasýnda Çaykur Rizespor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürdü.

Y

apýlan son antrenmana sakatlýklarý geçen, milli takýmlarda bulunan ve transferleri tamamlanan futbolcularýn tamamý katýldý. Akþam saatlerinde Kamil Ocak Stadyumunda teknik direktörümüz Bülent Uygun ve yardýmcýlarýnýn yönetiminde yapýlan antrenman ýsýnma koþusu ve açma-germe egzersizleri ile baþladý. Antrenmanýn ana

2.lig kýrmýzý grup

bölümünde ise futbolcular teknik ve taktik aðýrlýklý çalýþtý. Ýlk olarak yarý sahada maç yapan futbolcularýn hýrslý olduklarý gözlendi. Sakatlýklarý geçen, milli takýmda bulunan futbolcular ve transfer iþlemleri tamamlanan bütün futbolcularýn tamamýnýn antrenmana katýldý. Daha sonra iki grubu ayrýlan futbolcular þut çalýþmasý ve taktik çalýþmalarýna katýldý, katýldýðý istasyon çalýþmalarý ile dar alanda ve yarý alanda çift oyun çalýþmalarý yapýldý. Bu sýrada hafif sakatlýklarý bulunan Uður Kavuk, Kemal Tokak ve Koray Öztürk takýmdan ayrý doktor ve Fizyoterapist eþliðinde çalýþtý.

Elazýðspor Teknik Direktörü Trond Sollied, pazar günü sahalarýnda oynayacaklarý Torku Konyaspor maçýnda 3 puan hedeflediklerini belirtti, "Kadroda deðiþiklik yapmayý da þimdilik düþünmüyorum" dedi.

T

eknik direktör Sollied, takýmýna yaptýrdýðý antrenmandan sonra açýklamalarda bulundu. Hafta boyunca tam kadro çalýþtýklarýný belirten Sollied, tüm oyuncularýnýn atrenmanda yer aldýðýný hatýrlatýrken þunlarý söyledi: "Bu iyi olan bir durum. Takýma yeni katýylan futbolcularýmýz var. Onlar, maç eksikleri olduðu için tam istediðimiz konumda deðiller. Yeni transferlerimizi eksikleri olmasýna raðmen, oynatýrsak sakatlýk durumunu göz önünde bulundurmamýz lazým. Þu anda kadroda deðiþiklik yapacaðýmýzý düþünmüyorum. Son antrenmandan sonra futbolcularýmýzýn durumuna bakacaðýz. Ona göre seçimimizi deðiþtirebiliriz." Torku Konyaspor'un da bu yýl Süper Lig'e çýkan yeni ve iyi bir ekip olduðunu hatýrlatan Sollied, daha sonra þöyle

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

konuþtu: "O yüzden biz iþimizi ciddiye alacaðýz. Ýnþallah Kayseri'de ilk yarýda oynadýðýmýz performansý, bu maçýn 90

dakikasýna yayabiliriz. Maçýn analizini aþaðý yukarý yaptýk. Takýmýmda eksik veya sakat oyuncu yok. Maç cezalýsý da yok. O yüzden mutluyuz."

Adanaspor kamp dönemini kötü mü geçirdi?

Kahramanmaraþspor'la karþýlaþacak olan Adanaspor'da teknik direktör Ercan Albay açýklamalarda bulundu..

A

danaspor, Kahramanmaraþ maçýnýn hazýrlýklarýnda son safhaya geldi. Ligde ve özel maçlarda alýnan kötü sonuçlarýn ardýndan Adanaspor kamp dönemini kötü mü geçirdi? sorusuna Teknik Direktör Ercan Albay,"Benden önceki konu. Geçmiþi irdelemenin gereði yok. Buradan ders çýkarýlmalý. Biz elimizde bulduðumuz takýmý daha iyi duruma nasýl getirebiliriz onun çalýþmasýný yapýyoruz. Futbol bu. Sahada tayin edilen bir spor. Elimizden geleni yapacaðýz."diye cevaplandýrdý. 1 hafta içerisinde üç maç oynayacaklarýna dikkat çeken Ercan Albay, "Son üç haftadýr aldýðýmýz yenilgilerden hem kendimiz hem de takým olarak etkilendik. Sevenlerimizi de üzdük. Bir baþlanðýç yapmak istiyoruz. 1 hafta içerisinde 3 maç oynayacaðýz. En az 5 puan almalýyýz. Ýlk maç Kahramanmaraþ'ta, takviyeleri var, iyi bir görüntü çiziyor. Sonuç olarak biz de ona göre bir hazýrlýk dönemi geçirdik. 3 haftada istediðimiz

hedefe ulaþmamýz gerekiyor. Puanlar almamýz þart.Hem kendimizin moral açýsýndan destek bulmamýz hem de taraftarýn takýmlarýna olan desteðinin daha fazla artmasý ve her açýdan bu maç önemli. 6 gün içinde oynayacaðýmýz 2'si deplasman olmak üzere üç maçta maksimum puan almamýz gerekiyor" dedi.


12

CMYK

ALTAY’A BiLENiYORLAR 14 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ

Yarýn ligin güçlü takýmlarýndan Altayspor ile kendi sahasýnda karþýlaþacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, bu maçýn hazýrlýklarýna tek antrenmanla devam etti.

Hakemler Kayseri ve Kocaeli'den

S

por Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup'ta sezonun ikinci maçýna yarýn Diyarbakýr'da çýkacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un maçýný Kayseri bölgesinden Ömer Faruk Ocak yönetecek. Seyrantepe Stadý'nda saat 16.00'da baþlayacak maçta Ömer Faruk Ocak ( Kayseri ) ve H.Mehmet Ekmekyerim (Kayseri) yardýmcý hakem-

A

ntrenmanýn ana bölümünde pas, minyatür kale ve çift kale oyun çalýþmalarý yapýldý. Teknik Direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde gerçekleþen antrenmanda futbolcular sýký bir çalýþmadan geçerken bu önemli karþýlaþmaya ise üç puan için hazýrlanýyorlar.

Telafisi olmayan maçlara çýkacaðýz Futbol Þube Sorumlusu Cemal Dolu, Ýskenderun Demirçelikspor beraberliðini telafi edeceklerini belirten Dolu, "Kendi sahamýzda taraftarlarýmýz önünde Al-

lik yaparken, 4.hakemlik görevini Kayseri'den Ali Etlikci yerine getirecek. Ankara Baðlum BelediyeStadý'nda oynanacak Þekerspor -Y.Diyarbakýrspor karþýlaþmasýnda ise Kocaeli'den Deniz Kükrek düdük çalacak.Ayný bölgeden Levent Çakýr ve Erhan Yatla yardýmcý,Mehmet Durbin de 4.hakemlik yapacak.

tayspor ile oynayacaðýz alacaðýmýz puan veya puanlarla telafi edeceðiz. Telafisi olmayan maçlara çýkacaðýz. Altayspor maçý kazanmamýz gereken bir maç. Taraftarýmýzýn desteðiyle Altay'ý yenip puanýmýzý yükselteceðimizi düþünüyorum" dedi.

Altayý þaþýrtacaðýz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar, Altay ile oynayacaklarý maçýn zorlu geçeceðini belirterek, "Yarýn Altay'ý kendi evimizde þaþýrtacaðýz." diye konuþtu.

Altýnsoy'un Þekerspor planý! maçý çok çok önemli bir maç bizim oradan puan ve puanlarla ayrýlmamýz gerekiyor. Þekerspor'un gücünü biliyoruz, kadrosunu biliyoruz, nasýl takým olduðunu biliyoruz ve iþimizin de çok zor olduðunu biliyoruz, çok büyük atmosferde maç oynayacaðýmýzý da biliyoruz. Ama biz takým olarak hazýrýz . Ben takýma yürekten inanýyorum ve güveniyorum. Benim oyuncularým oradan alnýnýn akýyla çýkacaktýr. " dedi.

Hedef puanla dönmek

Ýþlek'ten davet Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Yeni Diyarbakýrspor'da Taraftarlar Birliði Þehr-i Amed Grubu Baþkaný Zülküf Ýþlek, Adýyamanspor mücadelesine gelerek destek veren taraftarlara teþekkür etti. araftarlar Birliði Þehr-i Amed Grubu Baþkaný Zülküf Ýþlek, ligin Üçüncü haftasýnda deplasmanda oynayacaðý Þekerspor maçýnda yeni bir oluþumla stadyumda ki yerlerini alacaklarýný belirtirken, ilk sýnavdan geçer not aldýklarýný ifade etti. Ýþlek, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; " Ligin ilk maçýnda sýcak havaya raðmen tribünlerin dolu olmasý Diyarbakýr'ýn futbolu ne denli özlediðini gözler önüne seriyor. Önem-

T

CMYK

li olan bu kente, bu taraftarlara yakýþan takýmlarýmýzýn olmasýdýr. Ýnþallah bu sene hem Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesporumuz hemde Y. Diyarbakýrsporumuz baþarýlý sonuçlar alarak bizleri mutlu edecektir. Yeni sezon öncesi yeni bir oluþumla tribünlerde ki yerimizi aldýk. Deplasmanda oynayacaðýmýz Þekerspor maçýnda Ankarada bulunan Tüm Diyarbakýrlý hemþehrilerimizi Baðlum Beledi Stadýna bekliyoruz. Taraftarlarýmýzýn desteðiyle Ýyi bir netice almak istiyoruz. Her þeyden önemlisi centilmen bir taraftar profili yaratma gayreti içerisindeyiz. Nitekim maç sonunda kazanan takýmla beraber mücadele eden kendi sporcularýmýzýda alkýþlamaktýr " dedi.

Y.Diyarbakýrspor, hafta sonu deplasmanda Þekerspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný tamamlayarak bugün havayoluyla Ankara'ya gidecek.

T

eknik direktör Namýk Altýnsoy, “Þekerspor maçýndan puan veya puanlarla ayrýlmamýz gerekiyor" dedi. Spor Toto Üçüncü Lig'in 3. haftasýnda deplasmanda Þekerspor ile karþýlaþacak

Petrolspor, Balçova maçýný düþünüyor Spor Toto 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, Balçova Belediyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný tamamladý.

Ç

arþamba günü Ziraat Türkiye Kupasýnda Nusaybin Girmelispor'u 3-0

olan Y.Diyarbakýrspor'da hazýrlýklar tamamlandý. Teknik Direktör Namýk Altýnsoy yönetiminde dün gerçekleþtirilen idmanda futbolcular taktik aðýrlýklý çalýþtý. Y.Diyarbakýrspor Teknik Direktörü Namýk Altýnsoy, Þekerspor maçýnýn çok zor geçeceðini belirterek, "Bu hafta sonu Þekerspor ile oynamak bizim için avantaj olacak çünkü ayný atmosferi, ayný þeyleri Ankara'da da yaþayacaðýz. Çok farklý bir maç olacak, baskýlý geçecek. Bizim bunlarýn hepsinin üstesinden geleceðimize inanýyorum. Takýmýma ben yürekten güveniyorum. bizim öncelikle Þekerspor

yenerek moral bulan Batman Petrolspor, yarýn deplasmanda Ýzmir Balçova Belediyespor ile karþýlaþacak. TPAO tesislerinde teknik direktör Adnan Þentürk nezaretinde Balçova Belediyespor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný sýký bir þekilde sürdüren kýrmýzý beyazlý ekipte tek hedefin galibiyet olduðunu belirten Batman Petrolspor Basýn Sözcüsü Cemil Arýkan, "Çok kaliteli transferler yapmamýza raðmen maalesef henüz ligde istediðimiz sonuçlarý alamadýk, kaliteli bir

Yeþil- Kýrmýzýlý Teknik Direktör Namýk Altýnsoy, zor bir deplasmana gideceklerini ancak bu maçtan mutlak puan yada puanlarla dönmek istediklerini söyledi. Namýk Altýnsoy, zorlu bir deplasmana gideceklerini belirterek, "Önümüzde önemli bir Þekerspor maçý var. Çok güçlü bir rakibe karþý bizde Ankara'da mücadele edeceðiz. Y. Diyarbakýrspor olarak oyun anlayýþýmýzý futbolu güzelleþtirme mantalitesini ve takým halinde kazanmaya odaklanmýþ bütün bireysel yeteneklerimizi sergileyen bir Y.Diyarbakýrspor'u izletmek istiyoruz. Ýnþallah sevenlerimizi ve taraftarlarýmýza bu zor zamanda mutlu edecek sonuçlarý alýrýz. Alacaðýmýz iyi sonuçla birlik ve beraberliðimiz adýna, gelecekte iyi günler için hareket etmiþ oluruz" dedi. Taþkýn Civelek

sporcu topluluðumuz var onlara inancýmýz ve güvenimiz sonsuzdur, Balçova Belediyespor'u deplasmanda yenerek çýkýþa geçmek istiyoruz. Bu saatten sonra puan kaybýnýn telafisi yoktur," dedi. KALKAN, AMELÝYAT OLDU Batman Petrolspor takým kaptaný Muhammed Kalkan ameliyat oldu. Ankara Çankaya hastanesinde menisküs ameliyatý olan Kalkan'ýn saðlýk durumunun iyi gittiðini belirtildi.

14 09 2013 gazete sayfaları  
14 09 2013 gazete sayfaları  
Advertisement