Page 1

21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:40 Page 1

GÜNCEL

13 NÝSAN 2012 CUMA

7

Yeniþehir'de bir mahalle evi daha 9

Y

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi'nin önemli çalýþma ve projelerinden biri olan mahalle evlerine bir yenisi daha eklendi. Yapýlan açýlýþ töreni ile Þemsiler Mahalle Evi hizmete girdi.

eniþehir Belediyesi tarafýndan 'Her Semte Bir Mahalle Evi' sloganý ile sürdürülen mahalle evleri projesi kapsamýnda Þemsiler Mahalle Evi hizmete açýldý. Açýlýþa Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, BDP Diyarbakýr Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Gezer, BDP Yeniþehir Ýlçe Eþ Baþkanlarý Nihat Yýldýz, Ayfer Bakýr, Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek, sendika baþkanlarý, sivil toplum kurumlarýnýn temsilcileri ve ABD'nin Californiya kentinden Global For Women organizasyonuyla Diyarbakýr'a gelen ve 31 kiþiden oluþan Amerikan heyeti katýldý. Halaylarýn çekildiði açýlýþ töreninde Yeniþehir Belediyesi Ben u Sen Eðitim Destek Evi çocuk korusu birbirinden güzel tür-

küler okurken, kadýnlarýn çektiði zýlgýtlarý ilk kez gören Amerikan heyeti çekim yaparak kayýt altýna aldý.

Halk belediye yönetiminde Yeniþehir Belediyesi son üç yýl içerisinde Aziziye-Gürdoðan-Toplukonut, Dökmetaþ, Güzelköy, Þemsiler, Üçkuyular ve Yolatý Mahalle Evi olmak üzere 7. mahalle evini halkýn hizmetine açtý. Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, halka hizmeti kutsal saydýklarýný söyledi. Kurbanoðlu, þöyle devam etti: Halkýmýz Mahalle Evleri projemize önem vermektedir. Mahalle sakinleri bu çalýþmanýn tüm semtlerde yapýlmasýný bizden talep etmektedir. Halkýmýzýn bu is-

Leyla Zana'ya hapis istemi Ç

eþitli tarihlerde yaptýðý 9 ayrý konuþma nedeniyle hakkýnda dava açýlan Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana için mütalaa veren savcý, 55 yýl hapis cezasý ile cezalandýrýlmasý talebinde bulundu. Diyarbakýr 5'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 4 Aralýk 2008 tarihinde 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan ve eksik savunmasý nedeniyle Yargýtay 9'uncu Ceza Dairesi'nin bozduðu kararýn ardýndan dava yeniden görülmeye baþlandý. Tutuksuz yargýlanan milletvekili Leyla Zana'ýn katýlmadýðý duruþmada, avukatý Fethi Gümüþ hazýr bulundu.

Ýstenen ceza 55 yýl Mahkeme, Yargýtay tarafýndan dosyanýn usulden bozulduðunu, bu nedenle sanýðýn yeniden savunmasý alýnmadan da yargýlamaya devam edilebileceðini, daha önce ayný mahkemenin verdiði 3 nolu ara kararýndan vazgeçilerek, yargýlamanýn devamýna oy birliði ile karar verildiðini hatýrlattý. Savcý, Zana hakkýnda Yargýtay'ýn bozma kararý öncesi verdikleri esas hakkýndaki mütalaasýný tekrarlayarak, sanýðýn örgüt üyeliðinin doðrudan yasadýþý terör örgütü üyeliði kapsamýnda kaldýðýnýn tespit edildiðini, sanýðýn 9 kez örgüt propagandasý, bir kez örgüt üyeliði suçunu iþlediði gerekçesiyle toplam 55 yýl hapis cezasý ile cezalandýrýlmasý talebinde bulundu.

Duruþma 24 Mayýs'a ertelendi Leyla Zana'nýn avukatý Fethi Gümüþ ise, savcýlýk mütalaasýna itiraz etti. Avukat Gümüþ, "Ýddia makamýnýn aleyhe olan esas hakkýndaki mütalaasýna katýlmýyoruz. Önceki savunmalarýmýzý tekrar ediyoruz. Müvekkilim Ankara'da olduðu için duruþmaya katýlmadý. Bundan sonraki yargýlamada müvekkilimin yokluðunda yargýlamanýn yapýlmasýný talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, sanýk avukatlarýna dosyayý incelemek üzere süre vererek, duruþmayý 24 Mayýs tarihine erteledi.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

KIRMIZI KÝTAP Yeni ve sivil anayasa deðiþikliðinin konuþulduðu bugünlerde "neden þimdiye kadar deðiþtirilmedi" sorusu cevap arayadursun biz bunun bir nedenini anlatmaya çalýþalým. Eðer sizin yapmak istediðiniz iþ, eylem, deðiþiklik daha önceden sýnýrlayanmýþ ise patinaj dýþýnda pek bir þey yapma þansýnýz kalmamýþtýr. Hele bu sýnýrlama bizde olduðu gibi kavi ve gizli ise iþiniz daha da zordur. On yýllarca bu ülkede -zaten çarpýk olan- anayasalarýn, iktidarlarýn rotasýný belirleyen görünmez bir güç vardý. Bu güç kulaktan kulaða "kýrmýzý kitap" olarak dolaþýrdý ama buna inananýmýz pek azdý. Anayasanýn da þekillenmesinde esas kabul edilecek kadar önemli olan kýrmýzý kitap, iç ve dýþ

temini yerine getirmeye çalýþýyoruz. Hedefimiz her mahalleye bir mahalle evi yapmaktýr. Bu hedefimizi yakalamýþ bulunmaktayýz. Mahalle evlerimiz çok amaçlý sosyal mekânlardýr ve yönetimini yurttaþlar kendileri belirliyor. Projemizin temel amacý mahalledeki sorunlarýn belediye yönetimine aktarýlmasý ve halkýn kendi etkinliklerini kendi mahallesinde yapabilmesinin önünü açmak, belediye yönetimine halký katmak ve yerinde yönetim ilkesini sonuna kadar uygulamaktýr.

Sosyal yaþam alaný Bu çalýþmamýz siyasal anlayýþýmýzýn yerelde yönetim ilkesinin bir gereðidir. Halkýmýz, mahalle evleri aracýlýðýyla

yönetimimize daha etkin katýlabilmektedir. Çok amaçlý inþa edilen mahalle evlerimizde mahalle sakinleri toplantý, seminer, kurs, sinema gösterimi, düðün ve benzeri etkinlikler yapmaktadýr. Mahalle evlerimiz ayný zamanda kadýnlar için de önemli bir sosyal yaþam alanýyken, yas evi olarak ta kullanýlmaktadýr. BDP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Gezer ise Yeniþehir Belediyesi'nin halk evleri çalýþmasýný önemsediklerini belirterek, halkýn istemi olan bu çalýþmayý yerine getiren belediye ve çalýþanlarýna teþekkür etti. Açýlýþ töreni, katýlýmcýlarýn Mahalle Evi'nin açýlýþ kurdelesini hep birlikte kesmesi ile son buldu.

Baðlar'da meme kanseri semineri

Baðlar Belediyesi ile Universal Diyarbakýr Hastanesi tarafýndan "meme kanseri" konulu ortak bir seminer düzenledi. Seminerde, meme kitlesi ve meme kanseri hastasý olan kiþilerde erken teþhisin önemli olduðuna dikkat çekildi. dýndan birinde meme kanserinin görüldüðünün vurgulandýðý seminerde, dünya genelinde yýlda 1 milyon kadýnýn meme kanseri tedavisi gördüðü, 3 dakikada 1 kadýnýn bu hastalýða yakalandýðýný ve her 11 dakikada 1 kadýnýn bu hastalýktan hayatýný kaybettiði açýklandý. Bu nedenle 40 yaþýna gelmiþ tüm kadýnlarýn mutlaka mamografi çektirmeleri gerektiði vurgulandý. 'Tabu yýkýlmalý'

U

niversal Diyarbakýr Hastanesi Genel Cerrah Uzmaný Op. Dr. Ulaþ Aday ve Patoloji Uzm. Dr. Alpay Çetin tarafýndan verilen seminere, Baðlar Belediyesi Kardelen Kadýn Evi kursiyerleri ve çok sayýda kadýn katýldý. Seminerde konuþan Op. Dr. Ulaþ Aday, meme kanserini ilk evrelerde teþhis etmenin hayat kurtardýðýný söyledi. Aday, memedeki süt bezlerinde ve meme ucuna uzanan tüplerinde oluþan bir çeþit tümör olan meme kanserinin büyük çoðunlukla kadýnlarda ostrojen hormonunun artýp azalmasý yüzünden hormonun meme dokusuna baský yapmasý ile oluþtuðunu ifade etti. Mamografi önemli Aday, kendi kendini muayene etmenin, kanseri erken teþhis etmede ve ölümleri azaltmada en etkin yöntem olduðunu söyledi. 40 yaþýndan itibaren her 8 ka-

Meme kanserinin dünyada gittikçe artýðýný söyleyen Patoloji Uzm. Dr. Alpay Çetin ise þunlarý söyledi: "Toplumumuzda meme bir tabu haline geldiði için hasta son evrede hastaneye baþvuruyor. Fakat tedavi þansý yüzde 90'larda iken yüzde 0'a varýyor. Toplumumuzda bu tabu yýkýlmalý." Çetin, memelerden birinde anormal büyüme, bir memenin diðerinden anormal þekilde sarkýk olmasý ve meme cildinde buruþukluk hissedilmesi durumunda hastaneye baþvurulmasý gerektiðini vurguladý. Universal Diyarbakýr Hastanesi Grupsal Pazarlama ve Ýletiþim Uzmaný Hülya Yalçýn Kaya da, "Amacýmýz meme konusundaki tabuyu kýrmaktý. Kadýnlardan baþlamamýzýn nedeni de, toplumdaki fakir ve hasta kesimin çoðunluðunun kadýnlarýn oluþturmasýdýr. Onun için ilk önce kadýnlardan baþlamak istedik" dedi.

Batman'da 600 kiþiye evde bakým

B

atman Bölge Hastanesi Evde Saðlýk Hizmet birimi, hastalarý evde tedavi ediyor. Bir yýlý aþkýn bir süredir faaliyette bulunan Evde Saðlýk Hizmeti, Batman'da yaklaþýk 600 hastaya hizmet verdi. Evde Saðlýk Hizmet Birimi, hastanýn ihtiyacý olan 2. basamak saðlýk hizmetini evinde ve aile ortamýnda veriyor. Evde Saðlýk Hizmeti çalýþmalarýný yerinde denetleyen Batman Bölge Hastanesi Baþhekimi Dr. Adnan Tuna ve Hastane Müdürü Bayram Demir, hastalarý evlerinde ziyaret ederek, hizmetin kusursuz olmasý için incelemelerde bulunuyor. Tedavinin takibi yapýlýyor Baþhekim Adnan Tuna, "Evde Saðlýk Hizmet

politikadan tutun "düþman belirleme"ye kadar her þeyi belirleyen, özellikle güvenlik ile ilgili konularda vatandaþtan tamamen gizli bir þekilde oluþturulan anayasa üstü bir metindi(r). Ulus devlet, laikçi ve elitist anlayýþ bütün farklýlýklarý düþman belle(t)mek üzerine kurulunca yönetim anlayýþýnda konformist, statükocu, güvenlik konseptinin en belirgin özellikleri belirginleþir. Bu anlayýþla ayný zamanda bir yolunu bulup düþman/tehdit bulmayý zorunlu kýlmaktadýr ki ayakta kalabilsin. Vatandaþý kategorize eden; din, mezhep, ýrk, siyasi eðilim, sosyal statü, coðrafî farklýlýk gibi konularda "tehdit/tehlike" sýralamasý yapan bu anlayýþ bugüne kadar vatandaþý 1. ve 2. derecede tehdit ve tehlike addetti. Düþünün kendi vatandaþýnýn düþüncesine düþman ve bu vatandaþlarýný da tehdit ve tehlike addeden bir zihniyet… Kurucu felsefesi düþman üretme olan devletimiz, üç yanýný denizlerle dört bir yanýný düþmanlarla çevirmek durumunda kaldý. Dýþ düþmanlar yeterli deðildi. Anlaþmalarla dýþ düþmanlarýmýzla barýþ olasýlýðýna karþýn iç düþmanlarýn amansýzlýðý ön plana çýkmalýydý. Kurucu felsefenin stratejistleri bu sorunu da Kýrmýzý Kitap'la aþtýlar. Ne de olsa sorgusuz, sualsiz… Vatandaþýn deðerleri, inançlarý, eðilimleri tehdit ise bunun zaman zaman "yakýn" tehlike olmasý

Birimi, taný koymaktan ziyade taný konmuþ hastalarýn tedavisinin takibi, uygulanmasý ve gerekli durumlarda eðitim verilmesiyle ilgili hizmet sunmaktadýr. Herhangi bir nedenle yataða baðýmlý hale gelmiþ olan hastalar evlerinde ziyaret edilerek, ihtiyaçlarý olan saðlýk hizmetinin belirlenmesinde, muayene, tetkik, tahlil, tedavi, bakým ve rehabilitasyonlarýnýn evinde ve aile ortamýnda saðlanmasýnda, hastalara ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilebilmesinde bu birim devreye girmektedir" dedi. da gerekliydi! Söz konusu "gereklilik"in sýrasý Ýslam'da-Müslümanlardaysa bu kimi zaman Müslüm GÜNDÜZ'lerin eline sopa vererek gerçekleþtirildi, kimi zaman da Uður MUMCU'lar vurdurularak suç sakallý ve kalpaklý "Ýran'cýlarýn" üzerine yýkýlarak (irtica-þeriat) hortlatýldý. Tabi bu "gereklilik"in nasýl ve nece olduðunu toplumun büyük kesimi bilmiyordu. Halk, oluþturulan "tehdit ve tehlikeleri" essah sanýp "taraf" oldu. Dolayýsýyla toplumun önemi bir kesimi, "bu acýmasýz bir oyun, üstelik defalarca ayný yöntemlerle sahnelenen bu oyuna gelmeyelim" diyenleri art niyetli görerek çaðrýlarýný nazarý dikkate almadý. Öyle ya, göz göre göre insanlar öldürülür ve devletin en sorumlu ve yetkili þahsiyetleri topluma bunun "aþaðýlýk ve býktýran bir oyun" olduðunu söylemek yerine olayýn hedefini saptýran beyanatlarda bulunursa toplum inanmayýp da ne yapsýn? Üstelik belirlenen sloganlar, görevlendirilen þefler tarafýndan koroya söyletilince toplum tahrikin zirvesini yaþýyordu. Doðrusunu söylemek gerekirse ülkede yalnýzca "irtica tehdidi" yoktu. Kimi zaman da komünizmin gelmesi gerekliydi. Devletin bölünmez bütünlüðünü de tehdit eden unsurlar palazlandýrýlmalýydý. Ülkemizde zaten var olan malzeme yan unsurlarla büyütülüp Kýrmýzý Kitabýn gereði yapýlmalýydý; Ülke her zaman "irtica ve komünizm tehlikesi"

Ergani'de Yeþilay Konferansý D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde, Diyarbakýr Ýl Yeþilay Temsilciliði tarafýndan 'Her Türlü Baðýmlýlýk Felaketinden önce Yeþilay' konulu konferans düzenlendi. Aynur Sarý Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu'nda verilen konferansta konuþan Türkiye Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Avukat Muharrem Balcý, basit bir konuyla karþý karþýya olmadýklarýný söyledi. Baðýmlýlýðýn sadece sigaraya olmadýðýný anlatan Balcý, "Eskiden misafirlikte gümüþ tabaklarda sigaralar ikram edilirdi. Þimdilerde bu alýþkanlýklar yok. Çünkü insanlarýmýz bilinçleniyor. Sigaranýn, alkolün, uyuþturucunun zararlarý da ortadadýr. Sigara insanýn özgürlüðünü kýsýtlýyor. Ayný þekilde uyuþturucu ve alkol de bu kýsýtlamaya gidiyor" dedi.

'Sigara yasaðýnda yol aldýk' 14 yaþýndaki çocuðunun da bir baðýmlý hale dönüþebileceðini dile getiren Balcý, bir cemaat liderinin kýzýnýn uyuþturucu baðýmlýlýðýndan dolayý hayatýný kaybettiðine dikkat çekti. Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz ise Yeþilay'ýn öneminin altýný çizerken, ilçede uygulanan sigara yasaðý konusunda kararlý bir þekilde büyük yol aldýklarýný belirtti. Yapýlan konuþmadan sonra Yasin Yýldýz, tarafýndan Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz'a katýlýmýndan dolayý plaket verildi. ile karþý karþýya bulunmaktaydý! Ýþte bu son deðiþiklikle artýk ülke/yönetici anlayýþ vatandaþýný ve onlarýn inanç, ýrki kimlik, siyasi düþünce vb. farklý tercihlerini tehdit olarak gör(e)meyecek. Ne yani? Bu ülkenin vatandaþý velev ki rejime muhalif de olsa tehlike mi olur? Bir ülkenin vatandaþý ayný düþünceye sahip olabilir mi? Ayný dini, Ayný dili, Ayný mezhebi, Ayný dünya görüþünü taþýyabilir mi? Bu ülkede faþist, komünist, despot ve totaliter yönetimlerde bile bulunamayan tek tip insan istendi. Bu basit bir temenninin ötesinde, on yýllarca toplum mühendisliðinin en þedit yöntemleriyle oluþturulmak istendi. Elbette ki vatandaþlar farklý düþünecek, farklý inanacak ve farklý yaþayacaklardýr. Bu farklýlýðý yaþayanlar olarak bizler; Evrensel hukuka aykýrý olmamak þartýyla, yani baþkasýnýn hak ve özgürlüðünü kýsýtlamadan, þiddete baþvurmadan doyasýya yaþamak istiyoruz. Çünkü artýk bir Kýrmýzý Kitap yok… Yeni anayasa ile ilgili yazýlarýmýz devam edecek…


21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:40 Page 2

8

HABER

13 NÝSAN 2012 CUMA

Kayapýnar'da 113. eylem

Aytin: Ayný suçu iþliyoruz

Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý tutuklu Belediye Baþkanlarý ve Kürt siyasetçiler için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 113'üncüsünü düzenledi. Eylemde açýklama yapan Lice Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, tutuklu belediye baþkanlarýnýn iþlediði suç neyse ayný suçu iþlediklerini söyledi.

Yüksek tansiyon hastalarýna müjde

H

izmet binasý önünde yapýlan eyleme Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, BDP Ýlçe Eþ Baþkanlarý Baþkaný Efkan Erenci, Aygün Taþkýn, Lice Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, Hani Belediye Baþkaný Abdurrahman Zorlu, Kocaköy Belediye Baþkaný Remzi Çallý, Kuyular Belediye Baþkaný Seyit Narin, Kaygýsýz Belediye Baþkaný Mehmet Salýk, Kayapýnar Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, Barýþ Anneleri, Genel-Ýþ Sendikasý Diyarbakýr Þube Baþkaný M. Salih Doðrul, Tüm-Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý.

D

icle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'nde yüksek tansiyon hastalarýnýn angio-kateter ile tedavi dönemi baþlýyor. Türk Kardiyoloji Derneði Hipertansiyon Çalýþma Grubu Baþkaný ve Kalp Hastanesi Kardiyoloji AD Baþkaný Prof. Dr. M. Sýddýk Ülgen, gerek Türkiye'de gerekse bütün dünyada yüksek tansiyon hastalýðýnýn çok önemli bir problem olduðunu söyledi. Ülgen, "Ülkemizde her 3 kiþiden birinde yüksek tansiyon vardýr. Türkiye'de yaklaþýk 20 milyon insanda yüksek tansiyon bulunmaktadýr. Yüksek tansiyon tedavi edilmez ise beyin kanamasý, felç, kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliði, körlük gibi hayati ve sakat býraktýran sonuçlara yol açmaktadýr" dedi.

'Yaptýklarý halka hizmetti' Eylemde açýklama yapan Lice Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, þunlarý söyledi: Belediye Baþkaný arkadaþlarýmýz ve Kürt siyasetçilerinin tutuklanmasý nedeniyle yapýlan eylemin 113'üncüsü için buradayýz. Belediye baþkaný arkadaþlarýmýzýn görevleri gereði yaptýklarý halka hizmetti. Eðer bu suçsa bizde ayný suçu iþliyoruz. Ve hiçbir baský bizi bu halka hizmet etmekten alýkoyamaz. Belediye baþkaný arkadaþlarýmýzýn yargýlandýðý devada mahkemenin Kürtçe savunma karþýsýndaki tahammülsüzlüðü kýnýyor, arkadaþlarýmýzýn bu onurlu duruþlarýnýn arkasýnda olduðumuzu belirtiriz.

Barýþa bir þans verilsin Her türlü ayrýmcýlýða raðmen belediyelerimizin halka hizmet etmeleri ve halkla bütünleþmesi bu operasyonlarýn en büyük gerekçesi olduðunu düþünüyoruz. Belediye arkadaþlarýmýzýn tutuklanmasý hizmet ettikleri halkýnda cezalandýrýlmasýdýr. Buda öz-

gür iradeleriyle her türlü baskýlara raðmen iradelerine sahip çýkan yüz binlerin cezalandýrýlmasýdýr. Buradan barýþý bir þans verilmesi adýna cezaevinde bulunan tüm arkadaþlarýmýzýn serbest býrakýlmalarý çaðrýsýnda bulunuyoruz. Eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle son buldu.

gi bir acý duymamaktadýr." Hasta 6 saatte taburcu oluyor

45 dakikada çözüm Geliþtirilen yeni cihazlar ve yöntemlerle yüksek tansiyon hastalarýnýn 45 dakika gibi kýsa bir sürede yüksek tansiyondan kurtulduðunu ifade eden Ülgen, þöyle devam etti: "Renal sempatik denervasyon adý verilen bu yeni yöntem sayesinde lokal anestezi altýnda hastaya 30 ila

40 dakika içerisinde tedavi uygulanýyor. Uygulama kalp anjiyosuna benzer bir teknik ile gerçekleþtiriliyor. Kasýktaki atardamara özel bir telle girilerek böbrek damarýna ait sinirlere radyo frekans dalgasý verilerek ýsýtýlýyor. Yaklaþýk 45 dakika süren bu iþlem boyunca hasta herhan-

Yüksek tansiyonlu hastalarýn önemli bir kýsmýnda ilaçlar yeterli olmadýðýnýn altýn çizen Prof. Dr. Ülgen, "Bu yöntem tüm tansiyon hastalarý için deðil ama önemli bir hasta grubu için büyük bir imkan. Bu yöntem ile günde 4-5 adet tansiyon ilacý alan bir hastada bu sayý 12'ye düþmektedir. Ýþlemin riski de oldukça düþük oranda yüzde 1'den az. Hasta iþlemden 6 saat sonra evine gidebiliyor. Yüksek tansiyon ortaya çýkmasýnda ve devam etmesinde böbrekten salgýlanan hormonlar büyük öneme sahiptir. Bu hormonlar vücutta tuz tutulumunu arttýrarak ve damarlarý büzerek kan basýncýný yükseltmektedir. Böbrek damarlarýna ait sinirler yakma iþlemi ile devre dýþý býrakýlarak bu hormonlarýn zararlý etkileri en aza indiriliyor. Böylece yüksek tansiyon tamamen ya da kýsmen ortadan kalkabiliyor" þeklinde konuþtu.


21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:41Page Page13 (1,1) 17:00

POLÝTÝKA

13 NÝSAN 2012 CUMA

9

"Uluslararasý Sezai Karakoç Sempozyumu"

Dicle Üniversitesi'nde Sezai Karakoç sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda konuþan Vali Mustafa Toprak, Sezai Karakoç'un, yaþayan zamanýn en önemli kalem ustalarýndan biri olduðunu söyledi. önemli katkýlarda bulunduklarýný söyledi. Bunlardan birinin de þiirin ve düþünce yaþamýnýn büyük deðerlerinden olan Sezai Karakoç olduðunu belirten Timur, Karakoç'un günümüz edebiyatýnýn yaþayan en önemli isimlerinden olduðunu anlattý. Genç þairler üzerinde iz býraktý

K

ültür ve Turizm Bakanlýðý, Atatürk Kültür Merkezi Baþkanlýðý ile Diyarbakýr Valiliði'nin iþbirliðiyle DÜ Kongre Merkezi'nde "Uluslararasý Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyumun açýlýþýnda konuþan Vali Toprak, Diyarbakýr'ýn köklü geçmiþe sahip, kadim bir kent olmanýn güzelliklerini barýndýran bir þehir olduðunu belirtti. Kültür ve medeniyet deðerlerini ortaya çýkaran, yaþayan, özümseyen deðerli insanlarýn Diyarbakýr'dan tüm dünyaya seslendiklerini anlatan Vali Toprak, þunlarý söyledi: Yaþayan en önemli kalem ustasý

EuroGap Belgelendirme ve Özel E÷itim Hizmetleri

"Diyarbakýr, El Cezeri'den, Ali Emiri'den, Ziya Gökalp'ten, Cahit Sýtký Tarancý'dan çok önemli insanlarýmýzý, kendi kazanýmlarýmýzý da ortaya koyacak þekilde burada yetiþtirmiþ bir il. Sezai Karakoç, yaþayan zamanýn en önemli kalem ustalarýndan biri. Fikir ustalarýndan, dava insanlarýndan biri. Onun yaþýyor olmasý ve yaþarken bu sempozyumun burada yapýlýyor olmasýný daha anlamlý kýlýyor. Toplumun her alanýnda, fikirlerini iyi bir þekilde terennüm ettiren bir þairimiz, yazarýmýz, dava adamýmýz ve kalem ustamýz-

dýr. Kendisine teþekkür ediyorum." Saraç: Toplum deðerleriyle vardýr DÜ Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç da toplumlarýn ancak deðerleriyle var olduklarýný, Karakoç'un hem Diyarbakýr'ýn hem de tüm Türkiye'nin çok önemli bir deðeri olduðunu söyledi. "Genellikle sanatçý, yazar ve þairlerimizin kýymetini, maalesef onlar aramýzdan ayrýldýktan sonra idrak ediyoruz" diyen Saraç, bu sempozyumla çok deðerli fikir adamý ve þair Karakoç'un hayatta iken anlamak ve anlatmak istediklerini kaydetti. Rektör Saraç, þair, yazar ve sanatçýlarýn toplumlara hayat veren can suyu olduklarýný vurgulayarak, "Sezai Karakoç, hem þair hem de kiþilik olarak abideleþen nadir þahsiyetlerden biridir" dedi.

Timur, 1950'den bu yana Karakoç'un, yazdýklarýyla özellikle genç þairler üzerinde önemli bir iz býraktýðýný, uluslararasý bir sempozyumla anýlmasýnýn son derece önemli olduðunu belirtti. Timur, "Sempozyumun amacý dilimize, edebiyatýmýza, kültürümüze hizmet etmiþ uluslararasý nitelikteki deðerlerin yeni nesillere detaylý olarak tanýtýlmasý, önemli deðerlerimizi ölümünden sonra deðil, yaþadýðý sürede hatýrlanmasýna vesile olmaktýr. Karakoç, bu bakýmdan iyi bir örnek olacaktýr" diye konuþtu. Þiirleri okundu YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay ise, Karakoç'un bu topraklarýn yetiþtirdiði nadir kiþilikler-

Edebiyatýn yaþayan önemli ismi Sempozyum Düzenleme Tertip Kurulu Baþkaný ve DÜ Edebiyat Bölümü öðretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Timur, geçmiþi, tarihi derinliklere dayanan Diyarbakýr'ýn her döneminde önemli sanatçýlar, devlet adamlarý, þairler, yazarlar ve bilim adamlarý yetiþtirdiðini anlatarak, kendi alanlarýnda ülkeye

den biri olduðunu dile getirerek, "Bence bu ülkeyi, tarihi, medeniyetimizin bilincine varmak için Sezai Karakoç'un mutlaka anlaþýlmasý, onun eserlerine, düþünce dünyasýna nüfuz edilmesi gerektiðini düþünüyorum" dedi. Daha sonra sempozyumda yönetmenliðini Ayla Karlý Tezgören'in yaptýðý "Sezai Karakoç" belgeselinden bir kesit izlenime sunuldu. Karakoç'un yaþamý, edebi kiþiliði anlatýldý. DÜ öðrencilerinden Veysi Baran da Karakoç'u canlandýrarak þiirlerini okudu. 3 gün sürecek Öte yandan daha önce sempozyumda yer alacaðý duyurulan Atatürk Kültür Merkezi Baþkaný Osman Horata'nýn baþka bir programda olmasý nedeniyle katýlamayacaðý belirtildi. Daha sonra oturum baþkanlýðýný Prof. Dr. Durmuþ Günay'ýn yaptýðý "Anýlarla Sezai Karakoç" ile "Sezai Karakoç'un Þiiri Çevresinde Sohbet" oturumlarý gerçekleþtirildi. Türkiye'den çeþitli üniversitelerin yaný sýra Mýsýr ve Azerbaycan'dan da akademisyenlerin katýlacaðý ve 45 bildirinin sunulacaðý sempozyum, 3 gün sürecek.

Güneydoðu'da Kültür Sanat zamaný D

iyarbakýr Devlet Tiyatrosu (DDT), "Titanik Orkestrasý" oyununu bu hafta yeniden tiyatro severlerle buluþturacak. Hristo Boyçev'in yazdýðý, Zurap Sýkharulýdze'nin yönettiði, çevirisini Hüseyin Mevsim'in yaptýðý "Titanik Orkestrasý"nda yaþamýn kýyýsýnda kalmýþ insanlarýn her þeye raðmen bekleyiþleri anlatýlýyor. Ali Çelik, Uður Çýnar, Ozan Hafýzoðlu, Pelin Tozkoparan ve Fatih Yurdakul'un rol aldýðý oyunun dekoru ve giysi tasarýmý Esra Selah'a, ýþýk tasarýmý Suat Uçar'a ait. Oyun, dün akþam olmak üzere cuma ve cumartesi günleri, Cahit Sýtký Tarancý Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde izlenime sunulacak. "Bugün Git Yarýn Gel" DDT, bahar turnesi kapsamýnda Valantin Kataev'in yazdýðý, Göksel Kortay'ýn çevirip uyarladýðý, Orkun Gülþen'in yönettiði, dürüst ve namuslu bir memurun baþýndan geçen trajikomik olaylarýn anlatýldýðý "Bugün Git Yarýn Gel" Oyununu, 13-14 Nisan'da Malatya'daki tiyatro severlerin beðenisine sunacak. DDT, 17 Nisan'da ise Batman'da, Fügen Sipahi'nin çevirip uyarladýðý, Orkun Gülþen'in yönettiði "Kurnaz Avukat" ile "Titanik Orkestrasý" oyunlarýný sahneleyecek. Sanatsal etkinliklerle dolu bir hafta geçirecek Diyarbakýr'da ayrýca, sanatçý Bülent Ortaçgil, 16 Nisan saat 19.00'da Dicle Üniversitesi Konferans Salonu'nda sevenlerinin karþýsýna çýkacak. Ortaçgil þarkýlarýný seslendirecek Eski ve yeni þarkýlarýný seslendirecek Ortaçgil'e, Gürol Aðýrbaþ, Cem Aksel, Baki Duyarlar ve Barlas Özemek eþlik edecek. DSM ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin iþbirliðiyle açýlan Remzi Raþa'nýn "Yalnýzlýðý Seçmek" Bir Retrospektif: 1946-2006" sergisi ise Sümerpark Sanat Galerisi'nde devam ediyor. Raþa'nýn 50 eserinin izlenime sunulduðu sergi, 6 Mayýs'a kadar açýk kalacak. Sakýp Sabancý Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancý Sanat Galerisi'nde açýlan küratörlüðünü fotoðraf tarihçisi Engin Özendes'in üstlendiði "Seyreyle Ara Güler Mardin'de" fotoðraf sergisi devam ediyor. Usta fotoðrafçý Ara Güler'in fotoðraflarýnýn yer aldýðý sergi, "Tanýmak ve Anlamak" ile "Yüz Yüze" baþlýklý iki bölümden oluþuyor. 114 eserin bulunduðu sergi, bir yýl süreyle vatandaþlarýn ziyaretlerine açýk olacak.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ MÜHENDøS ALINACAKTIR x 7NbAAATMÜHEND7S7 (YAPIMALZEMELER7(B7MS,AGREGA,BETON)KONUSUNDADENEY7MVEB7LG7YE SAH7P)  x Z7RAATMÜHEND7S7 (7Y7TARIM,ORGAN7KTARIMVEB7TK7SELÜRET7MMETODLARI)  x GIDAMÜHEND7S7 (GIDAÜRET7MKONTROLVEISO22000(HACCP)PROSEDÜRVEUYGULAMA YÖNTEMLER7NEHA7Z)

ùARTLAR:

x ENAZ4YIL7bTECRÜBES7 x EHL7YET(SEYAHATYAPAB7LECEKDURUMDA) x M.OF7CCEPROGRAMINI7Y7KULLANAN

 NOT: MüracaatlarƔahsenyapılacaktır. *CVÖZGEÇM7b *ReferansYazıları *Diploma 

EUROGAP BELGELENDøRME VE ÖZEL EöøTøM HøZMETLERø SAN. TøC. LTD. ùTø. Yeniúehir Mah. Lise Cad. øú Gören 18 Apt. B Blok No:4 Yeniúehir, Diyarbakır / TÜRKøYE

info@eurogap.com.tr/www.eurogap.com.tr TEL: 0412 228 21 52


21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:41 Page 4

10

13 NÝSAN 2012 CUMA

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Suriye'de ateþkes devrede

Suriye'de 'Arap Baharý' sonrasýnda baþlayan ve bir yýlý aþkýn süredir devam eden þiddeti son vermeye yönelik ateþkes yürürlüðe girdi. Ordu operasyonlarýný durdururken, muhalifler ülke genelinde gösteri çaðrýsý yap-

D

ün sabah saat 06.00'da yürürlüðe giren ateþkes sonrasýnda silahlarýn sustuðu ve ordunun operasyonlarýna son verdiðini doðrulayan Suriyeli muhalifler, ülke genelinde gösteri çaðrýsý yaptý. Suriye'de son bir yýlda þiddet olaylarýnýn merkezi olarak ön plana çýkan Humus, Hama, Dera ve Ýdlib gibi kentlerin sakin olduðu belirtildi. Suriye ordusu operasyonlarýný durdururken, Beþþar Esad baþkent Þam'da din adamlarýyla görüþtü. Görüþme sonrasýnda din adamlarý Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'a bir kýlýç hediye etti. Baþkent Þam'dan gelen haberler de þiddetin durduðu yönünde. Suriyeli muhalifler ise, halký Beþþar Esad yönetimine karþý protesto gösterileri düzenlemeye çaðýrdý. Muhalifler, gösteri düzenleme hakkýnýn BM ve Arab Birliði Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ýn ateþkes planýnýn bir parçasý olduðunu savundu.

Batý temkinli yaklaþýyor Batýlý ülkeler ise Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn "operasyonlarý durdurma" ve" Annan planýný hayata geçirme" vaadine temkinli yaklaþýyor. ABD'nin baþkenti Washington'da toplanan G-8 ülkeleri dýþiþleri bakanlarýnýn gündeminde Suriye ilk sýrayý oluþturuyor. ABD Baþkaný Barack Obama, gece Suriye konusunda Almanya Baþbakaný Angela Merkel'le bir telefon görüþmesi yaptý. Çin ise, Suriye hükümetinin aldýðý ateþkes ve bazý kentlerden silahlý güçlerini çekme kararýndan memnun olduðunu açýkladý. Çin Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Liu Veymin, bu son durumun Suriye'de tansiyonun düþmesine yardýmcý olacaðýný söyledi. Liu, bu kararýn "Suriye meselesinin siyasi yollarla çözülmesinde önemli bir adým olduðunu" ifade etti.

Ýran büyük tatbikata hazýrlanýyor

Ý

Suriyelilere 'dönün' mesajý

S

uriye Devlet baþkaný Beþþar Esad, Türkiye ve diðer komþu ülkelere giden Suriyelilere dönün çaðrýsý yaptý. Ateþkes sonrasý Suriye Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn sýðýnmacýlara "eve dönün" çaðrýsý devlet televizyonunda yayýnladý. Açýklamada, "Ýçiþleri Bakanlýðý, evlerini baskýyla terk ederek komþu ülkelere sýðýnan vatandaþlarýmýzýn dönmesini istiyor" denildi. Açýklamada "ellerine kan bulaþmamýþ" isyancýlarýn teslim olmalarý halinde serbest býrakýlacaðý da belirtildi.

ran, Ýstanbul'da Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile yapacaðý nükleer müzakereler öncesinde büyük bir askeri tatbikat düzenleyeceðini açýkladý. Ýran Ordusu ve Devrim muhafýzlarýnýn ortaklaþa yapacaðý tatbikat bir ilk olacak. Kara Kuvvetleri Komutaný Tuðgeneral Ahmet Rýza Pourdastan, benzer tatbikatlarýn ileriki yýllarda da icra edileceðini söyledi. Gerçek mermi ve mühimmatýn kullanýlacaðý tatbikatýn, nükleer müzakereler öncesinde duyurulmasý dikkat çekti.

Dikey hava tünelleri Pourdastan, Ýran'ýn özel birliklerin eðitiminde kullanýlan dikey hava tüneli de yaptýðýný söyledi. Arap ülkelerinde de bu tip tünellerin bulunduðunu hatýrlatan Pourdastan, kendi tünellerinin yerli yapým olduðunun altýný çizdi. Ýran ordusunun belkemiði olan Zülfikar tanklarýnda da modernizasyona gidileceðini açýklayan Pourdastan, Sovyet teknolojisini kullanan tanklara yeni ateþ kontrol sistemleri ve lazer destekli menzil tayin sistemleri ekleneceðini açýkladý.


21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:41 Page Page 51 (1,1) 11.qxd 12.04.2012 18:33

SPOR

13 NÝSAN 2012 CUMA

11

STK'dan Diyarbakýrspor'a destek Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Diyarbakýrspor'a destek saðlamak amacýyla STK'larýn oluþturduðu komisyon, ilk toplantýsýný dün kulüp binasýnda yaptý. Gaziosmanpaþaspor maçýný T Kestanlýoðlu yönetecek

P

azar günü saat 14.30'da Atatürk Stadý'nda oynayacaðýmýz Gaziosmanpaþaspor karþýlaþmasýný Ýzmir Bölgesi'nden Ferhan Kestanlýoðlu yönetecek. Kestanlýoðlu'nun yardýmcýlýklarýný yine Ýzmir Bölgesi'nden Sezgin Çýnar ve Serdar Gezgin yapacak. Karþýlaþmanýn 4. hakemi ise yine ayný bölgeden Alper Ulusoy olacak. Diyarbakýrspor-Gaziosmanpaþaspor: Ferhan Kestanlýoðlu Þanlýurfaspor-Turgutluspor: Mürvet Sezer Çorumspor-Bozüyükspor: Ali Zaðlý Kocaelispor-Pendikspor: Ýbrahim Halil Ýleri Balýkesirspor-Tokatspor: Mustafa Öðretmenoðlu Altay-Ofspor: Onur Karabaþ Ýskenderun Demir Çelikspor-BUGSAÞ Spor: Deniz Ateþ Bitnel Yeni Malatyaspor-Konya Torku Þekerspor: Mustafa Yýlmaz

icaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Diyadin Gezer, Diyarbakýrspor'un dönüþü olmayan bir yola girdiðini belirterek, kalan 6 maçta her kesime destek çaðrýsýnda bulundu. Kulüp binasýnda yapýlan kahvaltýlý basýn toplantýsýnda konuþan Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen, uzun süreden beri yaþanan sýkýntýlarýn eski yöneticileri ve taraftarý kulüpten uzaklaþtýrdýðýný belirterek, "Bu giriþim, sýkýntýlý günler geçiren kulübe büyük katký sunan. Katýlýmcýlara teþekkür ediyorum" dedi.

Herkesi bu kulübe destek olmaya çaðrýyoruz Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkan Vekili Diyaddin Gezer de, kiþisel tartýþmalarýn artýk bir kenara býrakýlmasý gerektiðini belirterek, valilik ve belediye baþkanlarý baþta olmak üzere sivil toplum örgütleri temsilcileri ve iþadamlarýnýn kulübe destek çýkmasý çaðrýsýnda bulundu. Takýmýn dönüþü olmayan bir yolda olduðunu belirten Gezer, "Diyarbakýrspor'un düþmesine neredeyse herkes kesin gözüyle bakýyor. Bizim oluþturduðumuz giriþim veya komisyon, maddi destekten çok manevi anlamda destek olmaktýr. Bizim görevimiz bu takýmý küme düþmekten nasýl kurtarabiliriz. Ýl valisi baþta olmak üzere büyükþehir

belediye baþkaný ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, iþadamlarýyla görüþerek. çok kýsa süre içerisinde yapacaðýz. Kalan 6 maçta takýma sahip çýkýlmasý gerekir. Hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Gaziosmanpaþaspor maçý öncesi Futbolculara moral vermek için kendilerinin yanlarýnda olduðumuzu belirteceðiz " diye konuþtu.

Stada gelmek suretiyle destek saðlamalýyýz Güneydoðu Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði

(GÜNSÝAD) Baþkaný Þahismail Bedirhanoðlu ise, 4 gün önce eski kulüp baþkaný Abdullah Akyýl öncülüðünde, STK temsilcileri ve eski yöneticilerini bir araya geldiðini belirterek, "Kentin dinamiklerinin temsilcilerinden oluþan komisyon, Diyarbakýrspor'un yaþadýðý sýkýntýlarýna dikkat çekip, ilgili yerlerle temas kurmayý hedefliyor. Bulunduðumuz süreç tartýþmalarýn yapýlacaðý dönem deðil, destek vermek dönemidir. Kulübün ligde kalmasýný saðlamak için hepimizin destek vermesi gerekiyor., kalan lig maçlarýnda stada gelmek suretiyle destek saðlamalýyýz. Gün, bugündür. Herkesin üzerine düþen sorumluluðu vardýr, bu sorumluluklarý yerine getirmeliyiz"

Futbolculara güveniyoruz Eski Baþkan Abdullah Akyýl da, camianýn zor gününde kulübün yayýnda olmasý gerektiðini ifade ederek, "Deplasman dahil, her maça gidip takýma destek sunacaðýz. Bu haftaki Gaziosmanpaþa maçýnda Futbolculara güveniyoruz. Bu maçý alýrsak gerisi gelir" dedi. Taþkýn Civelek

Ýþ adamalarýndan futbolculara tatlý

Diyarbakýrspor'un dün yaptýðý Gaziosmanpaþaspor provasýnýn ardýndan futbolculara tatlý ikramýný iþadamlarý yaptý. P

azar günü oynanacak karþýlaþma öncesinde futbolcularý antrenmanda ziyaret eden Diyarbakýrlý Ýþ Adamlarý, yanlarýnda getirdikleri tatlýlarý oyunculara ikram ederek moral verdiler. Ziyarette Eski Kulüp Baþkaný Abdullah Akyýl, Günsiad Baþkaný Þahismail Bedirhanoðlu, Ticaret odasý baþkan vekili Diyadin Gezer, Eski yöneticilerden Felat Hevedanlý ve Suat Önen'de hazýr bulundu. Eski Kulüp Baþkaný Abdullah Akyýl, Gaziosmanpaþaspor ile yapacaklarý karþýlaþmanýn kendileri açýsýndan önemli maç olduðunu ifade ederek, "Ligde 17 puanla 15.sýrada bulunan takýmýmýza destek vermek için eski ve yeni yöneticilerimizle birlikte antrenmaný izledik. Antrenman sýrasýnda futbolcularýn bir hayli istekli olmalarý bizleri umutlandýrýyor. Ýnþallah bu takým ligde kalýr. Bu önemli karþýlaþmayý kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarýna inanýyoruz. Ancak maç kazanýlmasýndan önce tüm futbolcularýn centilmenliðe davet ediyoruz. Bizim için önemli olan centilmenliktir" dedi. Taþkýn Civelek

Zayi ilaný Diyarbakýr Nufus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nufus Cüzdanýmý,Isparta Trafik Þube Müdürlüðünden Almýþ olduðum B Sýnýfý Ehliyetimi, Diyarbakýr Ticaret Borsasýndan almýþ olduðum Personel Kimlik Kartýmý 09.04.2012 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Gökhan Çeliker

Bu arada Teknik direktör Levent Numanoðlu eski kulüp baþkaný Abdullah Akyýl’a desteklerinden dolayý teþekkür etti.

Yýldýzlar futbol grup birinciliði turnuvasý sona erdi Okullar arasý Yýldýzlar futbol grup maçlarý Seyrantepe Spor Tesislerinde sona erdi.

ELEMAN ALINACAKTIR Buhar Kazaný ve elektrik aksamý için sertifikasý olan elemanlar alýnacaktýr Adres : Organiza sanayi bölgesi 22. km Öztep Bulgur

Tel : 345 04 23-24 Güvenen gýda

M

üsabakalar sonunda grup birincisi olan kýz ve erkek takýmlarý 18-20 nisan Elazýð ilinde yapýlacak olan Türkiye yarý finallerine katýlma hakký kazandýlar. Gruplarýnda þampiyon olan takýmlara ödüllerini il Vali yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Abdullatif Umut, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Ferit Fidancý,Gençlik Hizmetleri ve spor il müdürlüðü tesisler þube müdürü Hanifi Altunboða verdi.

ERKEKLERDE A Gurubunda : Van Fevzi Geyik ilk öðretim okulu B gurubunda : D.bakýr Vehbi Koç ilköðretim okulu C gurubunda : Mardin Nusaybin Gazi Paþa ilköðretim okulu

KIZLARDA A Gurubunda :Adýyaman 75.yýl ÝMKB YÝBO B gurubunda : Malatya Ziya Gökalp ilköðretim okulu C gurubunda : Diyarbakýr M.Akif Ersoy ilköðretim okulu D gurubunda G.Antep Cumhuriyet ilköðretim okulu Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz yaptýðý konuþmada, böyle bir turnuvanýn Diyarbakýr'da yapýlmasýndan dolayý çok mutlu olduklarýný belirterek, ''Sporun her dalý bizim için çok önemlidir. Bu nedenle gençlerimizin sporun tüm dallarýyla ilgilenmesini istiyoruz. Turnuvanýn centilmenlik içerisinde tamamlanmasýndan ve sorunsuz bir þekilde geçmesinden dolayý Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüðüne, il milli eðitim müdürlüðüne, turnuvaya katýlan takýmlara, sporculara ve öðretmenlerine teþekkür ediyoruz" dedi.


21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:21 18:41 Page 6 1 (1,1) 1212.qxd 13.02.2012 Page CMYK

12

ODABAÞI-B BAL OTOMOTÝV SAN.A.Þ. ÞANLIURFA YOLU ÜZERÝ 4.KM DÝYARBAKIR TLF :0412. 255 09 30 - FAX: 0 412 255 09 44 CMYK

14.041  
14.041  

news paper belong

Advertisement