Page 1

21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:37 Page 1

"Uluslararasý Sezai Karakoç Sempozyumu"

D

icle Üniversitesi'nde Sezai Karakoç sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda konuþan Vali Mustafa Toprak, Sezai Karakoç'un, yaþayan zamanýn en önemli kalem ustalarýndan biri olduðunu söyledi. Sayfa 9’da

Baðlar'da meme kanseri semineri Nefes darlýðý, kalp yetmezliði habercisi B

N

aðlar Belediyesi ile Universal Diyarbakýr Hastanesi tarafýndan "meme kanseri" konulu ortak bir seminer düzenledi. Seminerde, meme kitlesi ve meme kanseri hastasý olan kiþilerde erken teþhisin önemli olduðuna 7’de dikkat çekildi.7

efes darlýðý ile baþlayan göðüs aðrýlarý ve günlük aktivitelerde zorlanma, kalp yetmezliðinin ilk belirtileri olabilir. Ülkemizde görülme sýklýðýnýn giderek arttýðýna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Ýzzet Erdinler kalp yetmezliðini, "Kalbin çevre dokularýn ihtiyacýný karþýlamak için gerekli pompalama fonksiyonunu yapamamasý" olarak tanýmlýyor. 2’de

Hakkari'nin öteki yüzü CUMA 13 NÝSAN 2012

Fiyatý : 30 KR

www.guneydoguolay.com

Kamer Vakfý Hakkari Þubesi, dayanýþmayý saðlamak amacýyla bir gece düzenledi. Geceye kadýnlar büyük ilgi gösterdi. Yöresel kýyafetleri ile etkinliðe katýlan kadýnlar doyasýya eðlendi.

T

oplumsal olaylarla gündeme gelen Hakkari'nin öteki güzel yüzü de gün yüzüne çýkmaya baþladý. Halay çekerek eðlenen Hakkarili kadýnlarýn sosyal ve kültürel aktivitelere ne kadar susadýðý düzenlenen etkinlikle ortaya çýkardý. Kamer Vakfý Hakkari Þubesi tarafýndan öðretmenler evinde düzenlenen yemekli ve müzikli geceye yaklaþýk 250 bayan katýldý. Gecede bir konuþma yapan Kamer Vakfý Hakkari Þubesi Baþkaný Zozan Selimoðlu, etkinlikteki amaçlarýnýn kadýnlar arasýndaki kaynaþma ve dayanýþmayý saðlamak olduðunu söyledi.

Ergani'de Yeþilay Konferansý

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde, Diyarbakýr Ýl Yeþilay Temsilciliði tarafýndan 'Her Türlü Baðýmlýlýk Felaketinden önce Yeþilay' konulu konferans düzenlendi. Aynur Sarý Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu'nda verilen konferansta konuþan Türkiye Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Avukat Muharrem Balcý, basit bir konuyla karþý karþýya olmadýklarýný söyledi. 7’de

Dicle'de Proje Hazýrlama Eðitimi

Kadýnlar ilgi gösterdi Selimoðlu, "Etkinliðimiz tamamen sosyal amaçlýdýr. Kadýnlar bu etkinlik sayesinde en azýnda kendilerine birkaç saat ayýrabildiler. Bu sosyal ve kaynaþma etkinliði sayesinde kadýnlar bir araya geldi. Bundan sonra da kadýna yönelik sosyal içerikli çalýþmalarýmýz devam edecektir. Dýþarýya pek çýkamayan, sosyal çalýþmalara katýlamayan kadýnlara bu þansý saðladýk. Düzenlediðimiz etkinliðe kadýnlar büyük ilgi gösterdi. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecektir. Katkýlarýndan dolayý Hakkari Valiliði'ne, Milli Eðitim Müdürlüðü'ne, Öðretmenevi çalýþanlarýný ve sponsorumuz olan Enver Aydýn'a teþekkür ederiz" dedi. 4’te

Diyarbakýr'da cinayet iþledi

Antalya'da yakayý ele verdi

D

iyarbakýr'da iki kiþiyi öldürdükten sonra kaçan cinayet zanlýsý 11 yýl sonra yakalandý. Antalya'da yakalanan zanlý çýkarýldýðý adli makamlarca tutuklandý. 3’te

Ýþyerinin önünde oturan esnaf öldürüldü

D

iyarbakýr'da henüz kimliði tespit edilemeyen bir kiþi iþ yerinin önünde oturan esnafý silahla vurarak kaçtý. 3’te

Yeniþehir'de bir mahalle evi daha D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi'nin önemli çalýþma ve projelerinden biri olan mahalle evlerine bir yenisi daha eklendi. Yapýlan açýlýþ töreni ile Þemsiler Mahalle Evi hizmete girdi. Halk belediye yönetiminde Yeniþehir Belediyesi son üç yýl içerisinde Aziziye-Gürdoðan-Toplukonut, Dökmetaþ, Güzelköy, Þemsiler, Üçkuyular ve Yolatý Mahalle Evi olmak üzere 7. mahalle evini halkýn hizmetine açtý. 7’de

K

aracadað Kalkýnma Ajansý, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da proje kültürünün geliþmesi amacýyla gerçekleþtirdiði eðitimler kapsamýnda Dicle ilçesinde kamu personeline Proje Döngüsü Yönetimi eðitimi verdi. 6’da

Leyla Zana'ya hapis istemi

Ç

Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý sürüyor

Tohumculuk sektörü sýkýntýlý D iyarbakýr'da düzenlenen '4. Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý'na katýlan Asia

Tohumculuk Genel Koordinatörü Ali Saðýr, tohumculuk sektörünün ciddi sorunlarý olduðunu söyledi. 6’da

eþitli tarihlerde yaptýðý 9 ayrý konuþma nedeniyle hakkýnda dava açýlan Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana için mütalaa veren savcý, 55 yýl hapis cezasý ile cezalandýrýlmasý talebinde bulundu. 7’de

Ahmet AY

KIRMIZI KÝTAP Yazýsý 7’de


21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:37 Page 2 2

2

SAÐLIK

13 NÝSAN 2012 CUMA

Nefes darlýðý, kalp yetmezliði habercisi Nefes darlýðý ile baþlayan göðüs aðrýlarý ve günlük aktivitelerde zorlanma, kalp yetmezliðinin ilk belirtileri olabilir. Ü ÝLAÇLAR KALBÝN POMPA lkemizde görülme sýklýðýnýn giderek arttýðýna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Ýzzet Erdinler kalp yetmezliðini, "Kalbin çevre dokularýn ihtiyacýný karþýlamak için gerekli pompalama fonksiyonunu yapamamasý" olarak tanýmlýyor. Kalp damar hastalýðý, kalp kapak hastalýðý, yüksek tansiyon ve kalp kasý hastalýklarý kalp yetersizliðine yol açýyor. Yorgunluk, çarpýntý, bacak veya karýnda þiþme gibi þikâyetler yapabilen hastalýk; öncelikle eforla, sonrasýnda istirahatta nefes darlýðýna yol açýyor. Doç. Dr. Ýzzet Erdinler, erken taný için yapýlmasý gerekenleri þöyle özetliyor: "Kalp yetmezliðinin teþhisinde hastanýn þikâyetlerinin deðerlendirilmesi, yapýlan muayene, elektrokardiyografi ve göðüs filmi önemli yer tutar. Koroner anjiografi, kalp kateterizasyonu ve gerekirse kalp biyopsisi de önemlidir. Kalp yetersizliðinde bazen kalp içi iletide gecikmeler görülür. Elektrokardiyografi ileti gecikmelerini

ortaya koyar."

FONKSÝYONUNA YARDIMCI OLUR Tedavide beslenme alýþkanlýklarýný düzenlemek, kan basýncýný azaltmek, kilo vermek, sigara ve alkolden kaçýnmak, hareketli yaþam önemli rol oynuyor. Ýlaç tedavisi hem kalbin pompa fonksiyonunu düzeltmeye yardýmcý oluyor hem de kalp yetmezliði nedeniyle oluþan fazla sývý yükünün azaltýlmasýna etki ediyor. Cihaz tedavileri ile kalp nakli de tedavi seçenekleri arasýnda yer alýyor.

PÝLLER KALBÝN PERFORMANSI ARTIRABÝLÝR Kalp yetersizliðinde hastalýðýn gidiþini belirleyen iki temel faktör olduðunu belirten Dr. Erdinler, "Ýlki kalbin pompa fonksiyonun düzeltilmesi, ikincisi kalp yetersizliði nedeniyle oluþan aritmilerin önlenmesidir. Cihaz tedavi-

lerinden biri kalbin performansýný arttýrmak için kalp pili takýlmasýdýr. Kalp pilleri bu amaçla kalbin üç odacýðýna takýlýr. Amaç; kasýlmasý azalmýþ ve gecikmiþ kalp boþluðun kalp siklusuna uygun þekilde katýlmasýný saðlamak ve kalbin performansýný artýrmaktýr. Kalp performansýnýn artmasýyla, hastanýn þikâyetleri azalacak ve günlük yaþantýsýna sorunsuz þekilde devam etmesi saðlanacaktýr" diyor. Üç odacýklý kalp pili takýlan hastalarda yapýlan uzun dönemli araþtýrmalarýn sonuçlarý hakkýnda da bilgi veren Erdinler þunlarý söylüyor: "Hastalarýn pil takýlma öncesine göre yaþam kalitelerinde artýþ olduðu, nefes darlýðý, yorgunluk ve efor kapasitesinde düzelme olduðu görülmüþtür. Objektif kanýtlar arasýnda; kalp boyutlarýnýn küçüldüðü, kalbin kasýlma fonksiyonlarýnýn düzeldiði, kalp kapak bozukluklarýnýn azaldýðý, kalbin gevþeme fonksiyonlarýnýn toparlandýðý görülmüþtür. Yapýlan araþtýrmalar; üç

odacýklý kalp pillerinin kalp yetersizliðinin sadece gidiþini düzeltmediðini; ayrýca hastalýða baðlý ölüm riskini de azalttýðýný göstermektedir. Belirtilmesi gerekli önemli noktalardan biri, bu pillerin tüm kalp yetersizliði hastalarýna takýlamadýðýdýr. Uygun hasta seçimi; hastanýn kalp yetersizliði durumuna,

Sahte ilaçla gelen tehlike

Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre dünyadaki ilaçlarýn yüzde 6'sý sahte. Bazý ülkelerde oran yüzde 50'ye çýkýyor. 75 milyar dolarlýk sahte ilaç sektörünün giderek büyüdüðünü belirten uzmanlar, "merdivenaltý ilaç" uyarýsýnda bulunuyor.

D

ünyanýn dört bir yanýndaki þirketler, hukuk ve gümrük otoriteleri sahte ilaç sorunuyla mücadeleye giderek daha büyük kaynaklar ayýrýyor. Avrupa ve ABD'de sahte ilaçlarýn yasal tedarik zincirlerine sýzmasý konusunda kaygýlar artýyor. Ruhsatsýz þekilde, saðlýksýz ve denetlenmeyen yerlerde üretilen sahte ilaçlar, insan saðlýðý açýsýndan büyük tehlike oluþturuyor. Ýlaç firmasý Pfizer da 'Sanal Medya Etkinliði' kapsamýnda sahte ilaçlarý masaya yatýrdý. Pfizer Küresel Güvenlikten Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý John P. Clark, "Sahte ilaçlarýn tehlikeleri konusunda bilinç oluþturmaya çalýþýyoruz. Bu konu dünya genelinde büyüyen bir problemdir. Ýlaç sahteciliði hem sektörü hem de insanlarý tehdit ediyor" dedi. Sahtecilerin hedef aldýðý ilaçlar arasýnda tüm dünyada ilk sýrada eczaneden almaktan çekinildiði için kontrolsüz online siteler üzerinden satýlan cinsel saðlýk ürünleri, ikinci sýrada obezite ürünleri var. Üçüncü sýrada ise saç kaybý ile ilgili ürünler olduðu düþünülüyor. Ama bu diðer alanlarda sahte ilaç olmadýðý anlamýna gelmiyor. Sahteciler bir þekilde kârlýlýk söz konusuysa neredeyse bütün firmalarýn bütün orijinal moleküllerini taklit edebiliyor. Ucuz ve bazen zehirli malzemelerle, "merdivenaltý" diye tabir edilen saðlýksýz koþullarda, hekim ve dozaj kontrolü olmadan oldukça cüzi meblaðlara üretilen bu ürünler üreticilerine büyük kârlar getirebiliyor. Oysa yasaya uygun

faaliyet gösteren ilaç firmalarý kontrollü ortamlarda ilaçlarýn üretimine yüz milyonlarca dolar yatýrým yapýyor, tamamen saðlýklý koþullarda üretim gerçekleþtiriyor, numuneleri saklayýp yýllar sonra bile bir problem olursa belirli bir partiye geri dönüp gerçekten bir üretim hatasý olup olmadýðýna bakabiliyorlar. Bir diðer tehdit ise, "bitkisel kökenli" olduðu iddia edilen ürünler. Normalde tedavi edici özelliði bulunan ilaçlarýn Saðlýk Bakanlýðý'ndan ruhsatlý olmasý gerekirken, gýda desteði tarzýndaki ürünler Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan ruhsatlý olarak satýlabiliyor. Bu ürünlerin bazýlarý çoðu zaman Tarým Bakanlýðý'ndan onaylý olmadýðý halde onaylýymýþ gibi davranýyor. Bazýlarý içinde ilaç hammaddesi taþýmasýna ve üstünde herhangi bir uyarý olmamasýna raðmen halka sunuluyor ve eczaneler dýþýnda halkýn çok rahat ulaþabileceði ortamlarda satýlabiliyor. John P. Clark, ABD, Kanada, Ýngiltere, Almanya gibi geliþmiþ ülkelerde de bu tür örneklerle karþýlaþtýklarýný, AB üye ülkelerinden Kýbrýs ve Lüksemburg dýþýnda hepsinden sahte ilaç bildirimleri aldýklarýný ifade ediyor. Avrupa'da da Amerika'da olduðu gibi en zayýf noktayý internet oluþturuyor. SAHTE ÝLAÇLARLA GELEN TEHLÝKE Uzmanlarýn verdiði bilgiye göre, sahte ilaçlar duvarlarý küf kaplý, boyalarý dökülmüþ, içini kemirgen ve zararlýlarýn sardýðý laboratuvarlarda ve pis cihazlarla imal ediliyor. Steril

olmasý gereken ürünler pis banyolarda musluk suyuyla dolduruluyor. Yapýlan incelemelerde bu tür ürünlerin içinde böcek ilacý, fare zehiri, tuðla tozu, kurþun, asfalt boyasý, kartuþ mürekkebi, yemeklik yaðlar, amfetaminler, yer cilasý aðýr metaller, arsenik ve hatta antifriz gibi maddeler bulunduðu belirtiliyor. Sahte ilaçlarýn içinde toksik bileþenler olabiliyor. Yaný sýra içlerinde hiç etkin bileþen olmamasý ya da yanlýþ veya hatalý dozda etkin bileþen bulunmasý da diðer bir tehlike. Böylece hasta, doktorun verdiði ilaçtan fayda saðlayamadýðý gibi çok sayýda toksik maddeyi de vücuduna almýþ oluyor. Yani kalp, kanser veya tansiyon ilacýný aldýðýný sanarak sahte ilaç alan kiþiler aslýnda ilaçlarýný almamýþ oluyor ve sonuçta ölümler gerçekleþiyor. DÜNYADA SAHTE ÝLAÇLAR Dünya Saðlýk Örgütü'nün tespitlerine göre dünyadaki ilaçlarýn yüzde 6'sý sahte. Bazý geliþmekte olan ülkelerde ilaçlarýn yüzde 50'sinin sahte olduðu tahmin ediliyor. Bu oran Afrika kýtasýnda yüzde 80'lere kadar çýkýyor. Özellikle, yüksek satýþ oranlarýna sahip ilaçlar taklit ediliyor. Örneðin, Afrika'daki sýtma ilaçlarýnýn çoðunun sahtesi yapýlmaya çalýþýlýyor. Bu sahte ilaçlarýn çoðu Hindistan ve Çin'de üretiliyor. Dünya çapýnda sahte ilaç sektörünün 75 milyar dolar deðerinde olduðu tahmin ediliyor. Sahte ilaç satýþlarýnýn ise yasal ilaç satýþlarýnýn neredeyse iki katý bir oran ile yýllýk yüzde 13 arttýðý kabul ediliyor. DSÖ, internetten yapýlan ilaç satýþlarýnda gerçek adreslerini gizleyen sitelerden alýnan ilaçlarýn yüzde 50'sinin sahte olduðunu tahmin ediyor. TÜRKÝYE'DE DURUM NE? Ülkemizde daðýtým kanallarý genel olarak güvenli. Türkiye'de ilacý hastalar eczanelerden ve eczaneler güvenilir depolardan alýrlarsa sorun bulunmuyor. Ancak internetteki satýþlarýn yüzde 50 kadarý sahte ilaçlardan oluþuyor. Türkiye'de yasal olarak internetten satýþ söz konusu deðil. Bu nedenle hastalarýn bildiði eczanelere gidip, ilacý eczaneden satýn almalarý önem taþýyor. Ülkemizde Ýlaç Takip Sistemi'nin devreye girmesiyle sahte ilacýn tespit edilmesi, engellenmesi ve hasta güven-

liði açýsýndan önemli bir adým atýldý. SAHTE ÝLAÇLARDAN UZAK DURMAK ÝÇÝN NELER YAPILABÝLÝR? "Hastalarýn, hatta saðlýk çalýþanlarýnýn bir tablete veya ambalaja sadece bakarak gerçek veya sahte olduðunu anlamasý neredeyse imkansýzdýr" diyen John P. Clark, sahte ilaçlardan uzak durmak için yapýlabilecekler konusunda ise þunlarý söylüyor: "Teknolojideki ilerlemeler nedeniyle, ilaçlarýn ve ambalajlarýnýn son derece inandýrýcý kopyalarý yapýlabiliyor. Bu noktada hastalarýn ilaçlarýný düzenli olarak gittikleri eczanelerden almalarý önemli. Biz her ne kadar önlemlerimizi alsak da sahteciler de yeni yöntemler geliþtiriyor. Zaman zaman kullanýlmýþ ambalajlarý hastalardan, hastanelerden satýn alýyorlar ve bunun içine sahte ilaçlarý koyuyorlar. Yani ambalajda teknik tedbirleri ne kadar alýrsanýz alýn sonuçta sahteci orijinal ambalajý kullanmýþ oluyor. Bu nedenle beklenmedik bir yan etki görüyorlarsa hastalarýn hekimleri ile görüþmeleri gerekiyor. Hastalar bir anormallik fark ederlerse; örneðin bir tablet her zaman olduðundan biraz daha büyük ya da küçükse veya farklý çözünüyorsa, tadý farklýysa, daha önceden acýtmayan bir iðne acýtýyorsa, ürünün kaynaðýný araþtýrmalarý gerekiyor. Ürün son derece düþük bir fiyattan satýlýyorsa, buna da dikkat etmek gerekiyor. Þüpheli bir ürün görüldüðü veya þüpheli olabileceði düþünülen bir ürün alýndýðý takdirde, bu ürünü veren saðlýk çalýþanýna, ürünün imalatçýsýna veya en yakýn düzenleyici makama baþvurmak gerekiyor. Eðer kullandýklarý ilaçlarda þüpheli bir durum varsa bize bildirdikleri takdirde ürünü derhal kontrol ediyoruz ve yasal olup olmadýðýna bakýyoruz. DEVLETLER ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPMALI Öte yandan devletlerin, iki boyutlu barkod, RFID gibi uygulamalarýn hayata geçirilmesi, sýnýrlar arasý ticaretin ileri ve geriye doðru takip edilebileceði, bir ülkede üretilen sahte ilacýn baþka ülkede iþe yaramayacaðý, imalatçýdan daðýtýmcýya ve tüketiciye kadar takip edilebileceði sistemler oluþturmak için iþbirliði yapmalarý gerekiyor.”

elektrokardiyografi ve ekokardiyografik parametrelerin uygunluðuna göre yapýlmaktadýr. Üç odacýklý kalp pilleri, sadece kalp kasýlma fonksiyonunu deðil; ayný zamanda bu pillere eklenen þok verme özelliði ile kalp yetersizliðine baðlý öldürücü aritmilerin tedavisinde de faydalýdýr."

Alzheimer hastalarýna müjde

E

ge Üniversitesi, yapay zeka ve makine öðrenimini kullanarak Alzheimera erken taný koymayý baþardý. Ege Üniversitesi (EÜ) Týp Fakültesi Biliþsel ve Davranýþsal Bilimler için Bilgisayarlý Anatomik Tekniklerin Standardizasyonu (SoCAT) beyin görüntüleme laboratuvarý, yapay zeka ve makine öðrenimi kullanarak,erken dönem alzheimer hastalýðý tanýsýný yüzde 80 doðrulukta koymayý baþardý. Rektörü Prof. Dr. Candeðer Yýlmaz, Týp Fakültesi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda, alzheimer hastalýðýnýn yaþam kalitesini bozan, gecikmiþ taný nedeniyle tedavisi zor ve hasta yakýnlarýný da olumsuz etkileyen bir hastalýk olduðunu, ''dünyanýn en önemli saðlýk sorunlarý arasýnda yer aldýðýný''söyledi. Hastalýkta erken tanýnýn yaþam kalitesini tümüyle geri kazandýrdýðýný belirten Yýlmaz, böyle önemli bir hastalýðýn ön taný çalýþmasýnýn Türkiye'de ilk kez Ege Üniversitesi'nde yapýlmasýnýn kendilerini gururlandýrdýðýný söyledi.

BUNAMADA ARTIÞ ''Yapay zeka ve makine öðrenimini kullanarak hastalýðýn erken tanýsýný yüzde 80 doðrulukta baþardýðý'' bildirilen projenin yürütücüsü Týp Fakültesi Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ali Saffet Gönül de geliþmiþ ülkelerde nüfusun yaþlanmasý ve ömür uzamasý nedeniyle alzheimer ve benzeri bunama hastalýklarýnýn artýþ gösterdiðini ifade etti.

Þ

Þeker hastalarý aman dikkat!

eker hastalarýnýn yarýsý tansiyonlarýný kontrol altýnda tutmadýklarý için oldukça zararlý olabilecek komplikasyonlar yaþama riski taþýyor Diabetes UK adlý derneðin Ýngiliz saðlýk sistemi verilerini kullanarak yaptýðý araþtýrma son yýllarda tansiyon deðerleri önerilen sýnýrlar içinde olmayan hastalarýn sayýsýnýn %50 arttýðýný ortaya koydu. Yüksek tansiyon kalp hastalýklarý, inme ve böbrek yetmezliði gibi hastalýklara yakalanma riskini artýrýyor. Dernek insanlarýn tansiyonun önemini anlamak için daha fazla yardýma ihtiyacý olduðu görüþünde. Normal þartlarda, doktorlar þeker hastalarýna tansiyonlarýný 130/80 sýnýrýnýn altýnda tutmalarýný tavsiye ediyor. Bu oran saðlýklý insanlara önerilen deðerin de altýnda.


21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:37 Page 3 3

Ýþyerinin önünde oturan esnaf öldürüldü D

iyarbakýr'da henüz kimliði tespit edilemeyen bir kiþi iþ yerinin önünde oturan esnafý silahla vurarak kaçtý. Olay, Baðlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 443. Sokak üzerinde bulunan YGM Maðazasý önünde meydana geldi. Maðaza sahibi Mehmet Yakýnda, iþ yerini açtýktan sonra kapýnýn önünde oturduðu sýrada 50-55 yaþlarýnda olduðu belirlenen bir kiþinin silahlý saldýrýsýna uðradý. Kimliði henüz belirlenemeyen þahýs

13 NÝSAN 2012 CUMA

PKK'ya yardýma tutuklama D

iyarbakýr polisi, PKK üyelerine yardým ve yataklýk ettiði tespit edilen 1 kiþiyi mahkemeye sevk etti. Yakalanan þahýs çýkarýldýðý adli makamlarca tutuklandý. 13 Þubat 2012 günü Çýnar ilçesi Aktepe köyü kýrsal alanýnda PKK mensuplarý ile güvenlik kuvvetleri arasýnda silahlý çatýþma meydana gelmiþ, çatýþma neticesi 1 örgüt mensubu ölü, 1 örgüt mensubu yaralý olarak silah ve mühimmatlarý ile birlikte ele geçirilmiþ, yaralý örgüt mensubu ile bu örgüt mensubuna yardým yataklýk yaptýklarý tespit edilen 6 þahýs hakkýnda adli makamlarca iþlem yapýlmýþtý.

Diyarbakýr'da cinayet iþledi

Antalya'da yakayý ele verdi

Diyarbakýr'da iki kiþiyi öldürdükten sonra kaçan cinayet zanlýsý 11 yýl sonra yakalandý. Antalya'da yakalanan zanlý çýkarýldýðý adli makamlarca tutuklandý. araç ile seyir halinde iken maktül Zeki Karakaþ ve Turan Karakaþ'ýn öldürülmesi olayýný gerçekleþtiren ve hakkýnda Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesince 'Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürmek' suçundan 2 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý ile cezalandýrýlan firari sanýðýn yakalanmasýna yönelik Asayiþ Þube Müdürlüðü Aranan Þahýslar Büro Amirliði ekiplerinin yaptýðý çalýþmalar olumlu sonuç verdi.

Bombalý araç yakalanmýþtý Diyarbakýr Valiliði konu ile ilgili bir açýklama yaptý. Açýklamada þunlar belirtildi: Meydana gelen olayla ilgili olarak yakalanan örgüt mensuplarý tarafýndan yapýlmasý planlanan bombalý saldýrý eyleminde kullanýlmak üzere içerisine yaklaþýk 10 kilogram patlayýcý madde konulan ve bomba düzeneði hazýrlanan kýrmýzý renkli Opel Corsa araç, Mardin Emniyet Müdürlüðü görevlilerince 13 Þubat 2012 günü terk edilmiþ vaziyette ele geçirilerek, içerisinde bulunan patlayýcý madde imha edilmiþti.

2 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet

Yardým yataklýktan tutuklandý Ýçerisinde bomba düzeneði hazýrlanmýþ kýrmýzý renkli Opel Corsa araç ve ele geçirilen örgüt mensuplarý ile irtibatlý olduðu, örgüt mensuplarýna yardým ve yataklýk yaptýðý tespit edilen 1 þahýs 8 Nisan 2012 günü yakalanmýþ, sevk edildiði adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiþtir. Yasadýþý bölücü terör örgütüne yönelik operasyonel çalýþmalar aralýksýz ve kararlý bir biçimde, vatandaþlarýmýz ve tüm devlet kurum ve kuruluþlarý ile iþbirliði içerisinde sürdürülmektedir.

tabanca ile 3 el ateþ ettikten sonra olay yerinden kaçarken, aðýr yaralanan Mehmet Yakýnda, maðaza çalýþanlarýnýn haber vermesi üzerine ambulansla Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi acil servisine kaldýrýldý. Yakýnda, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybederken, polis ekipleri yaptýklarý incelemelerinin ardýndan cinayeti iþleyen þahýsýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, hakkýnda yakalama emri bulunan þahsýn Antalya'da ikamet eden oðlunun evinde olduðu tespit edilerek yapýlan bir operasyon sonucu yakalandýðý belirtildi. Açýklamada, þunlar belirtildi: 28 Aralýk 2001 günü Bismil ilçesi Kooperatifler mezrasý Tepe yolu üzerinde

Hakkýnda yakalama emri bulunan þahýs ile ilgili olarak yapýlan çalýþmalar sonucu; þahsýn oðlunun Antalya'nýn Alanya ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Mahmutlar Beldesi Faik Er Sokak üzerinde bulunan ikamette olduðu tespit edilmiþtir. Firari sanýðýn yakalanmasýna yönelik olarak ilimizden Antalya iline görevlendirilen Aranan Þahýslar Büro Amirliði'ne ait ekibin, Antalya'nýn Alanya ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Mahmutlar Beldesi Faik Er Sokak üzerinde bulunan ikameti çevresinde yapmýþ olduklarý çalýþmalarda firari sanýðýn adreste olduðunun tespiti yapýlarak, 9 Nisan 2012 günü yapýlan planlý çalýþma ile yakalanmýþtýr. Hakkýnda 2 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý bulunan firari sanýðýn, Diyarbakýr'da sevk edildiði adli makamlar tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderilmiþtir.

Güroymak'ta sel tehlikesi B

itlis'in Güroymak ilçesinde iki gündür devam eden saðanak yaðýþ nedeniyle taþkýnlar meydana gelirken, oluþan sularýn sele dönüþme ihtimali üzerine Güroymak Belediyesi harekete geçti. Güroymak'ta iki gündür aralýksýz devam eden yaðýþ nedeniyle ilçe merkezinde ve mahallelerde su taþkýnlarý meydana geldi. Aþýrý yaðýþ ve karlarýn erimesiyle yaþanýn durumu karþýsýnda Güroymak Belediyesi sel ihtimaline karþý önlemler almaya baþladý.

Belediye ekipleri nöbette Güroymak Belediye Baþkaný M. Emin Özkan, "Mahallelerde ve ilçe merkezinde yaðýþlar nedeniyle oluþabilecek sel felaketine zamanýnda müdahale edebilmek için gece de çalýþmalarýmýz devam ediyor. Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerimiz çalýþanlarýný sel olabilecekmiþ gibi yapýyor. Umarým herhangi gibi sel durumu olmaz. Ama bizler yine de önlem alabilmek için bugünlerde vardiyalý olarak sabaha kadar nöbet tutacaðýz" dedi.


21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:37 Page 4

4

HABER

13 NÝSAN 2012 CUMA

Hakkari'nin öteki yüzü Kamer Vakfý Hakkari Þubesi, dayanýþmayý saðlamak amacýyla bir gece düzenledi. Geceye kadýnlar büyük ilgi gösterdi. Yöresel kýyafetleri ile etkinliðe katýlan kadýnlar doyasýya eðlendi. T oplumsal olaylarla gündeme gelen Hakkari'nin öteki güzel yüzü de gün yüzüne çýkmaya baþladý. Halay çekerek eðlenen Hakkarili kadýnlarýn sosyal ve kültürel aktivitelere ne kadar susadýðý düzenlenen etkinlikle ortaya çýkardý. Kamer Vakfý Hakkari Þubesi tarafýndan öðretmenler evinde düzenlenen yemekli ve müzikli geceye yaklaþýk 250 bayan katýldý. Gecede bir konuþma yapan Kamer Vakfý Hakkari Þubesi Baþkaný Zozan Selimoðlu, etkinlikteki amaçlarýnýn kadýnlar arasýndaki kaynaþma ve dayanýþmayý saðlamak olduðunu söyledi.

Kadýnlar ilgi gösterdi Selimoðlu, "Etkinliðimiz tamamen sosyal amaçlýdýr. Kadýnlar bu etkinlik sayesinde en azýnda kendilerine birkaç saat ayýrabildiler. Bu sosyal ve kaynaþma etkinliði sayesinde kadýnlar bir araya geldi. Bundan sonra da kadýna yönelik sosyal içerikli çalýþmalarýmýz devam ede-

cektir. Dýþarýya pek çýkamayan, sosyal çalýþmalara katýlamayan kadýnlara bu þansý saðladýk. Düzenlediðimiz etkinliðe kadýnlar büyük ilgi gösterdi. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecektir. Katkýlarýndan dolayý Hakkari Valiliði'ne, Milli Eðitim Müdürlüðü'ne, Öðretmenevi çalýþanlarýný ve sponsorumuz olan Enver Aydýn'a teþekkür ederiz" dedi.

Doyasýya eðlendiler Geceye katýlan genç kýzlardan Beyaz Tunç, Aslýhan Taþma ve Makbule Duman, Hakkari'de kadýnlara yönelik düzenlenen etkinliðe ilk defa böyle büyük bir katýlýmýn saðlandýðýný belirterek, bu etkinliði düzenleyen ve katký sunan herkese teþekkür ettiler. Kamer Vakfý Üyesi Makbule Duman'da þair Paulette Kelly'nin kaleme aldýðý "Bugün Bana Bir Çiçek Geldi" þiirin okuyarak herkesi duygulandýrdý. Program daha sonra sanatçý Enver Aydýn'ýn söylediði bir

Þýrnak'ta 2 þehit Þ

ýrnak'ýn Uludere Ýlçesi'nýn Geymuþule üst bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lýlar arasýnda çýkan çatýþmada 2 uzman çavuþ þehit oldu, 3 uzman çavuþ yaralandý. Türkiye-Irak sýnýr hattýnda bulunan Uludere Ýlçesi'ne baðlý Yeþimli Köyü Geymuþule üst bölgesinde dün sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lý arasýnda çatýþma çýktý. Çatýþmada ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuþ þehit olurken, 3 uzman çavuþ yaralandý. Yaralanan askerler helikopter ile Þýrnak Asker Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Bölgede kaçmaya çalýþan PKK'lýlarý etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlar sürdürülüyor.

birinden güze Türkçe ve Kürtçe þarkýlarla devam etti. Yöresel kýyafetleri ile geceye katýlan ve güzellikleri ile göz kamaþtýran kadýnlar halay çekerek doyasýya eðlendiler.

Kadýnlar rahat bir nefes aldý Sosyal etkinliklerin yýlda bir yapýldýðý Hakkari'de geceye katýlan kadýnlar kendi etkinliklerine bir yenilik katarak geceye ayrý bir güzellik kattýlar. Sanatçýnýn elindeki mikrofonu alan kadýnlar, Kürtçe þarkýlar seslendirerek güzel sesleri ile adeta ünlü sanatçýlara taþ çýkarttýlar. Bir taraftan halay, diðer taraftan oyun havalarý eþliðinde misket oyunu oynayan kadýnlar adeta kendilerinden geçtiler. Kamer Hakkari Þubesi üyeleri, etkinliðin sona ermesiyle birlikte salonun dýþ kapýsýnda bekleyerek Hakkari'deki düðün törenlerinde olduðu gibi davetlileri söyledikleri Kürtçe þarkýlar eþliðinde evlerine uðurlayarak bir ilke imza attýlar.

Deprem bölgesinde bir aile dramý

Van'da meydana gelen depremde duvarlarý çatlayan evlerinden çýkarýlacak olan aile, bir yandan da saðlýk sorunlarýyla boðuþuyor. Çaresiz aile yetkililerden yardým istiyor.

V

an'da depremlerin ardýndan aile dramlarý yaþanmaya devam ediyor. Selimbey Mahallesi Üçevler 8. Sokak'ta yaþayan 3 nüfuslu Öztürkçi ailesi, kaldýklarý evin duvarlarýnýn çatlamasý nedeniyle kara kara düþünmeye baþladý. Babasýnýn mide kanseri ve annesinin de diyaliz hastasý olduðunu belirten evin tek çocuðu Fatma, hayýrsever vatandaþlarýn yardýmýyla geçindiklerini söyledi. Fatma, "Babam hem mide kanseri hem de kulaklarý duymuyor. Annem de diyaliz hastasý ve haftada iki kez makineye baðlanýyor. Ben de hem belimden sakatým hem de psikolojim bozuk. Durum böyle olunca evde çalýþanýmýz yok. Hayýrsever vatandaþlarýn verdiði yardýmlarla geçiniyoruz" dedi.

Þehitler törenle uðurlandý Þehit olan Uzman Çavuþ Bayram Tekin, Uzman Çavuþ Caner Kesimal için Þýrnak 23'üncü Jandarma Sýnýr Tümen Komutanlýðý'nda uðurlama töreni düzenlendi. Törene Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan, 23'üncü Jandarma Sýnýr Tümen Komutaný Tümgeneral Ýlhan Bölük, þehitlerin silah arkadaþlarý ile kamu müdürleri katýldý. Basýna kapalý yapýlan törenin ardýndan þehitlerin cenazeleri helikopterle Diyarbakýr'a gönderildi. Þehitlerin cenazelerinin buradan askeri uçaklarla topraða verilmek üzere memleketlerine götürülecekleri belirtildi.

Tek istekleri bir ev Kaldýklarý evin amcasýna ait olduðunu belirten Fatma Öztürkçi, "Depremden sonra evin duvarlarý çat-

Operasyon sürüyor Ýki askerin þehit olduðu, 3 askerinde yaralandýðý çatýþmanýn ardýndan Irak sýnýr kesimine kaçmaya çalýþan PKK'lýlarý etkisiz hale getirmek için operasyonlar geniþletildi. Karadan özel komandolarýn sevk edildiði bölgede PKK'lýlarýn izleri sürülürken, Kobra helikopterler de örgüt üyelerinin bulunduðu alanlarý yoðun ateþ altýna alýp bombaladý.

Vali Musa Çolak baraj inceledi

Siirt Valisi Musa Çolak, Siirt'in Þirvan ve Pervari ilçe sýnýrlarý içerisinde yer alan Çetin Barajý'ný gezdi.

B 13 NÝSAN 2012 CUMA YIL: 11 SAYI: 3878 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

ladý. Ayrýca amcam burayý satacaðýný söylüyor. Amcam burayý satarsa biz nerede kalýrýz? Sosyal Yardýmlaþma Vakfý yetkilileri de ev konusunda bir þey yapamayacaklarýný söyledi. Ne yapacaðýmý bilmiyorum. Þu anda evde bulunan eþyalarý da yine hayýrseverler verdi. Ev yok, eþya yok ve yiyeceðimiz yok, çok çaresiziz. Tek isteðimiz kendimize ait bir evin olmasý" þeklinde konuþtu. Anne Rabia ve baba Þerif Öztürkçi de tek isteklerinin bir ev olduðunu ve bu konuda devlet büyükleri ile hayýrseverlerden yardým beklediklerini ifade etti.

arajlarýn yapýlmasýyla birlikte Siirt'in enerji merkezi haline geleceðini belirten Vali Çolak, "Ayný zamanda istihdama da büyük katkýsý olan bu gibi yatýrýmlarý destekliyoruz. Baraj yeri çok güzel seçilmiþ. Kendilerini kutluyorum. Ýlimiz Þirvan ve Pervari ilçelerini kapsayan baraj, köy, tarla ve yollarý etkileyecek. Bu sýkýntýlarýn kýsa vadede giderilmesine önem gösteriyoruz. Her zaman yatýrýmcýya kucak açýyoruz ve istihdam destekli her türlü çalýþmanýn yanýnda olduðumuzu bir kez daha belirtiyorum. Ýlimiz güvenlik açýsýndan örnek bir noktadýr. Her türlü yatýrým için cazip bir merkezdir. Yeni teþvik paketi ile birlikte yeni yatýrýmcý bölgeye gelecektir. Tüm yatýrýmcýlý kucaklamaya, destek olmaya hazýrýz" dedi.

K

2015'te tamamlanacak Proje çalýþmalarý hakkýnda basýný bilgilendiren Çetin Enerji Proje Müdürü Mr. John Lindt John ise Botan Çayý üzerinde Siirt-Bitlis il sýnýrlarý dahilindeki Çetin Barajý'nýn Haziran 2009 tarihinde 49 yýllýðýna üretim lisansý aldýklarýný söyledi. Barajýn toplam maliyetinin 500 milyon Euro olduðunu söyleyen Mr. John, "Þartlar çok zor, baraj altýnda kalacak olan tarým alanlarý ve yollar için alternatifler üretiliyor. Baraj

Muþ Ovasý'ný su bastý

alanýnda 20 Km'lik bir göl oluþuyor. 2015'te tamamlanmasý planlanan barajýn tahmini yýllýk ortalama üretimi 110+300 Gwh1, Maksimum debisi 333 m3/saniye, baraj yüksekliði 145+45 m, maksimum su

seviyesinin ise 822/682 MASL olacak þekilde yapýlacak. Proje her türlü teknik ve güvenlik önlemleri altýnda sürdürülüyor. Asfalt çekirdekli bir baraj açýsýndan Türkiye'de bir ilktir" diye konuþtu.

arlarýn erimesiyle birlikte adeta denize dönen Muþ Ovasý'nda, vatandaþlar hayvanlarýn samanlarýný ilkel sal olan ve yörede 'Kelek' denilen araçlar üzerinde taþýyor. Son 20 yýlýn en yaðýþlý kýþ mevsiminin yaþandýðý kentte eriyen karlar vatandaþlarý korkutuyor. Su seviyesinin her geçen gün arttýðý merkeze baðlý Sungu Beldesi'ndeki bazý evlerde yaþayan vatandaþlar evlerini tahliye etti. Hayvanlarýný ahýrlardan çýkaramayan vatandaþlar, samanlarý da ilkel sallarla taþýmaya baþladý. Beldeye baðlý Kültür Mahallesi'nde ikamet eden Karabaþ ailesine ait 10 büyükbaþ hayvan ahýrlardan çýkartýlamadý. Kelekle saman taþýyorlar Ahýrda nöbet tutan Karabaþ ailesinin fertleri, su seviyesinin artmasý halinde hayvanlarýn telef olmasýndan endiþe duyuyor. Her gün hayvanlarýna kelekle saman taþýdýklarýný belirten Abdullatif Karabaþ, "Karlarýn erimesinin ardýndan evimiz su altýnda kaldý. Biz de evi tahliye ettik. Þu anda ahýrda 10 tane büyükbaþ hayvanýmýz var. Her gün hayvanlar için saman taþýyoruz. Yani hayvanlar için nöbet tutuyoruz. Su seviyesi yükselirse hayvanlarýmýz telef olur. Her yýl bu çileyi çekiyoruz. Bu bölgede birkaç menfez yapýlsa bu çile sona erecek" dedi.


21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:37Page Page15 (1,1) 15:29

HABER

13 NÝSAN 2012 CUMA

5

Kent Parký'na ilk aðaçlar dikildi

Kayapýnar Belediyesi tarafýndan kente kazandýrýlan Kent Parký'na çocuklarýn katýldýðý bir törenle ilk aðaçlar dikildi. Çocuklarla birlikte aðaç diken Baþkan Vekili Mahmut Dað, kiþi baþýna düþen yeþil alan miktarýnýn Türkiye ortalamasýnýn çok üstünde olduðunu söyledi.

Y

aptýðý büyük parlaklar ve yeþil alanlar nedeniyle örnek gösterilen Kayapýnar Belediyesi yeni çalýþmasýnýn ilk adýmýný attý. Belediye tarafýndan kente kazandýrýlan Kent Parký'na ilk aðaçlar dikimi yapýldý. Ellerine kürekleri alan çocuklar Kent Parký'na ilk aðaçlarý dikti. Bazý çocuklar diktikleri aðaçlara "Barýþ" ismini verirken, bazý çocuklar ise diktikleri aðaçlara isimlerinin yazýlý olduðu kâðýtlar yapýþtýrdý. Çocuklar diktikleri aðaçlarýn ilk sulamalarýný yaptý. Kayapýnar Belediyesi Baþkan Vekili Mahmut Dað, aðaç dikimi etkinliðinde bir konuþma yaptý. Dað, þunlarý söyledi: Belediyemizin çalýþmalarýyla Ýlçemizde kiþi baþýna düþen yeþil alan miktarý birçok böyleye göre çok üstünde.

Kent insanýna armaðan Bu yýl önümüze koyduðumuz çalýþma programýyla bu güne kadar yaptýðýmýz yeþil alanýn yüzde otuzuna denk gelen bir yeþil alan oluþturacaðýz. Bu çalýþma kapsamýnda parklar ve bugün ilk aðaçlarý diktiðimiz kent ormaný bulunmakta. Kent insaný için büyük bir yeþil alan olacak kent ormanýna çocuklarla birlikte ilk aðaçlarýn dikimini yapýyoruz. Bu ilk dikilen aðaçlarýn, çocuklarýmýz gibi özgür yarýnlarýnda büyümelerini temenni ediyoruz. Birlikte diktiðimiz bu aðaçlar çocuklarýmýzýn geleceði olacaðýndan, onlarýn bu yeþil alanlara daha çok sahip çýkmalarýný bekliyoruz. Bu kent ormanýný kentimiz insanýna armaðan ediyoruz. Çocuklara da katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz.

Sokakta çalýþan çocuklar için parti Mardin'in Nusaybin Ýlçe Kaymakamlýðý Sosyal ve Yardýmlaþma Vakfý (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Destek Projesi (SODES) Merkezi, sokakta çalýþan çocuklara doðum günü partisi düzenledi.

S

okakta çalýþan çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdüren SODES Merkezi'nde aylýk yapýlan doðum günü partisine bu ay Türk polis teþkilatý kuruluþunun 167. yýlý nedeniyle Kaymakam Murat Girgin'in eþi Zeynep Girgin, Emniyet Müdürü Ýsmet Ýlker Ayhan'ýn eþi Aysun Ayhan, SODES Merkezi Sorumlusu Ýdil Deniz Ýkiz ve

çok sayýda davetli katýldý. Girgin ve Ayhan ile polis amirlerinin eþleri, evde hazýrladýklarý kek, pasta ve börekleri kendi elleriyle öðrencilere servis etti. Doðum günü öðrencilerine çeþitli hediyeler verildi. Öðrenciler, doðum günlerinde yanlarýnda olan Girgin, Ayhan ve programý hazýrlayanlara teþekkür etti.


21.03.2012_Layout 1 4/12/2012 18:37Page Page16 (1,1) 16:12

6

EKONOMÝ

13 NÝSAN 2012 CUMA

Dicle'de Proje Hazýrlama Eðitimi Karacadað Kalkýnma Ajansý, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da proje kültürünün geliþmesi amacýyla gerçekleþtirdiði eðitimler kapsamýnda Dicle ilçesinde kamu personeline Proje Döngüsü Yönetimi eðitimi verdi.

D

icle Öðretmenevi'nde düzenlenen ve 12 kamu personelinin katýldýðý 4 günlük eðitimlerde AB Fonlarýna, Kalkýnma Ajanslarýna, SODES'ler ile diðer fon saðlayýcý kurum ve kuruluþlara sunulacak projelerin hazýrlanmasý, yazýlmasý ve yürütülmesine yönelik bilgiler katýlýmcýlar ile paylaþýldý. Seminer sonunda katýlým belgelerinin daðýtýmý için tören düzenlendi. Törende konuþan Dicle Kaymakamý Çaðlayan Kaya, þunlarý söyledi: Ýlçemizde aralarýnda ziraat mühendisi, öðretmen ve diðer kamu kuru-

luþlarýnda çalýþan arkadaþlarýmýzdan oluþan bir proje hazýrlama birimi kurmayý planlýyoruz. Karacadað Kalkýnma Ajansý'nýn verdiði bu eðitimler ile personelimizin proje hazýrlama kapasitesinin artacaðýna inanýyoruz.

Ýlk proje kadýnlar için Ýlçemizin geliþmesine katký saðlayacak projelerin bu eðitimler sayesinde kendi personelimiz tarafýndan hazýrlanmasýný ve yürütülmesini arzuluyoruz. Kaymakamlýk olarak kadýnlara yönelik projelere öncelik tanýmak istiyoruz. Ka-

dýnlarýnýzý kazanmak istiyoruz. Biliyoruz ki kadýný kazan aileyi, aileyi kazanan toplumu kazanýr. Ýlk olarak kadýnlarýmýzýn günlük yaþamýný deðiþtirecek ve onlarýn konumunu güçlendirecek, sorunlarýna kalýcý çözümler sunacak projeleri hayata geçirmeyi planlýyoruz. Ayrýca ilçe ekonomisine katký saðlayacak nar, badem, ceviz ve çam fýstýðýna yönelik çalýþmalarýmýzý hýzlandýrmak istiyoruz. Bu amaçla köylerde kooperatifçiliðin yaygýnlaþmasýna yönelik projeleri gündemimize aldýk.

Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý sürüyor

Tohumculuk sektörü sýkýntýlý

Diyarbakýr'da düzenlenen '4. Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý'na katýlan Asia Tohumculuk Genel Koordinatörü Ali Saðýr, tohumculuk sektörünün ciddi sorunlarý olduðunu söyledi. yan sertifikalý tohumun, toprak rutubetinden ve gübre bitki besin elementlerinden yararlanma kabiliyeti, sertifikasýz tohumlara oranla daha yüksek olduðunu belirten Saðýr, "Ayrýca ekilen tohumlarýn tamamý ayný günlerde çýkýþ saðladýðý için tarlada dalgalanma ve boþluklar olmaz, dolayýsýyla da ürün kaybý görülmez. Olgunlaþma tüm bitkilerde ayný zamanda olacaðýndan hasat kolaylýðý saðlar" dedi.

Yerli firmalar desteklerden mahrum

A

sia Tohumculuk Genel Koordinatörü Ali Saðýr, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan her türlü deneme ve incelemeleri yapýlarak satýþýna

izin verilen, çeþit saflýðý saðlanmýþ sertifikalý tohumlarýn kullanýmýnýn, birçok yönden fayda saðladýðýný belirtti. Hasat kolaylýðý, verim artýþý ve tasarruf saðla-

2008 yýlýnda kurulan Asia Tohumculuðun, 2011 yýlýnda fabrikasyon olarak seri üretime geçtiðini belirten Ali Saðýr, özellikle yurt dýþýndan Diyarbakýr ve bölgeye gelen firmalarýn büyük destek

gördüðünü söyledi. Saðýr, "Ancak yerli firmalar bu desteklerden mahrum kalýyor. Adeta üvey evlat muamelesi görüyoruz. Bürokratik iþlemler ise en kýsa sürede asgariye indirilmeli. Ayrýca fabrikasyon üretimi yapan tohum firmalarý, kýrsal kalkýnma yatýrýmlarýndan yeterince yararlanamýyor. Üretime yönelik faaliyet gösteren tohum firmalarýnýn önü açýlýrsa, daha fazla üretim yapýlýr. Bu da hem ekonomiye katma deðer, hem de daha fazla insanýmýza iþ ve aþ olanaðý saðlanmasý demektir" þeklinde konuþtu.

'Laboratuarýn taþýnmasý sýkýntý yaratýr' Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'na baðlý olan ve ürünlerin incelendiði

laboratuarýn Adana'ya nakledilmesinin

gündemde olduðunu ifade eden Saðýr, bunun gerçekleþmesi durumunda bölgedeki tüm tohum firmalarýnýn sýkýntýya gireceðini dile getirdi. Saðýr, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Bu gerçekleþirse her inceleme için üründen numune alýp Adana'ya gitmemiz gerekecek. Bu durum, hem emek, hem de iþ kaybýna yol açacaðý gibi, zaman israfýný da beraberinde getirecek. Yetkililerin ve özellikle sektörün içinden gelen Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker'den bu hususlarý dikkate alacaðýný umut ediyoruz."

Ýdil esnafý banka istiyor

Þýrnak'ýn Ýdil ilçesindeki esnaflar ilçeye Ýþ Bankasý açýlmasý talebinde bulundu. Merkez Yukarý Mahalle muhtarý M. Þerif Eðdemir'in giriþimleri sonucu Ýdil'de Ýþ Bankasý Þubesi açma giriþimleri, sivil toplum örgütleri ile ilçe esnafý arasýnda ilgiyle karþýlandý.

Y

eni banka þubesi açma talep dilekçesine 200'ün üzerinde esnaf, sivil toplum örgütü ve muhtarlar imza attý. Yeni bir banka þubesi için ilçede mevcut potansiyelin olduðunu dile getiren Yukarý Mahalle Muhtarý Mehmet Þerif Eðdemir, konuyu Cizre Ýþ Bankasý Þube müdürüyle konuþtuklarýný söyledi. Ýlçenin geliþimine paralel olarak ikinci bir bankaya ihtiyaç duyduklarýný belirten Eðdemir, þöyle devam etti: Ýlçemizin her yýl nüfusu giderek artmakta. Nüfus artýþýna paralel olarak ilçemize yeni kurumlar açma talepleri geliyor ve yetkililer tarafýndan deðerlendiriliyor.

Van'da teþvik sonuç verdi V

an'da gýda, inþaat, tarým ve hayvancýlýk alanýnda faaliyet gösteren Aþvan Grup, açýklanan yeni teþvik paketi ile ikinci fabrikasýný kurmak için sözleþme imzaladý. 1934 yýlýndan beri Van'da faaliyet gösteren Aþvan Grup, Van'a ikinci fabrikasýný kurmak için uluslararasý bir þirketle protokol imzaladý. Aþvan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Mahsum Ýlhan, Van'da kuracaklarý fabrikanýn geniþ bir bölgeye hitap edeceðini söyledi. Ýkinci fabrika Ýlhan, "Fabrikanýn içeriðini beraber çalýþacaðýmýz uluslararasý þirketle açýklayacaðýz. Teþvik için 2011 yýlýnda baþvuruda bulunmuþtuk ve sonuç bugünlerde açýklandý. Bu yüzden 2011 yýlýnda yapmamýz gereken yatýrýmý 2012 yýlýnda yapmak zorunda kaldýk. Bunun sebebi ise yeni açýklanan teþvik paketidir" dedi. Ýlhan, yapacaklarý yatýrýmýn Van'a çok þey kazandýracaðýný, bundan sonraki aylarda özellikle dijital yayýncýlýk alanýnda Van'a çok güzel bir sürprizlerinin olduðunu da belirtti.

Esnaf banka için Cizre'ye gidiyor Her yýl en az dört ilköðretim

Ergani'de Ýþletme Kayýt Belgesi uyarýsý D

iyarbakýr'ýn Ergani Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü Gýda Denetim ekibi, ilçedeki gýda üretimi, satýþ ve toplu tüketim yerlerinde denetim ve kontroller yaparak iþ yeri yetkililerini iþletme kayýt belgesi almalarý konusunda bilgilendiriyor. 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu gereðince hazýrlanan gýda iþletmelerinin kayýt ve onay iþlemlerine dair yönetmeliðine göre gýda üretim, satýþ ve toplu tüketim

yerlerinin iþletme kayýt belgesi almasý gerekiyor. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, iþ yerlerinin iþletme kayýt belgesi alabilmeleri için, iþyeri açma ve çalýþma ruhsatýnýn fotokopisi, 50 lira kayýt belgesi bedeli ve iþletme kayýt belgesi baþvuru ve beyannamesi doldurularak ilçe müdürlüðüne veya Ýl Müdürlüðü Gýda ve Yem Þube Müdürlüðü'ne baþvurmalarý gerektiði belirtildi.

okulu, liseler açýlýyor. Bu kurumlar öðretmen demek, doktor demek, polis demek. Ýlçemizde memur istatistik bilgisine baktýðýmýzda küçümsenmeyecek rakamlar var. Asker sayýsý bin, öðretmen bin 200, korucu bin 50, polis memuru 200 üzerinde, memur 150, esnaf sayýsý baþka bir artý. Havaalanýn açýlmasý, Dargeçit'ten gelecek karayolu, üniversitenin açýlma giriþimleri, ilçemizin geleceðinin parlak olduðunun göstergeleridir. Bugün esnafýmýzýn çoðu Cizre'deki bankalarla çalýþýyorlar. Esnaflarýmýz 30 km yol gidip bankalarla çalýþacaklarýna bankalar ilçemize gelsin diyorum. Bu ihtiyaçtan dolayý ikinci bir banka için çaba veriyoruz.

14.04  

new paper belong

14.04  

new paper belong