Page 1

KCK'lýlar tahliye edilmeli

Nevroz'a katýlým çaðrýsý D

iyarbakýr Nevroz Tertip Komitesi, 21 Mart'ta kutlanacak Nevroz þenliði nedeniyle bir basýn açýklamasý yaptý. Bir otelde yapýlan toplantýda açýklamayý KESK Dönem Sözcüsü Veysel Özhekti yaptý. 8’de

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, KCK tutuklularýn tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Mahkemelerin çýkarýlan yasaya uygun davranmasý gerektiðini belirten Altaç, tahliyelerin toplumsal barýþ adýna yerinde bir karar olacaðýný söyledi. Sayfa 9’da

Özel Haber

Kayapýnar'da 208. eylem D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, tutuklu Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için 208. kez 'Kara Perþembe' eyleminde bir araya geldi. 5’te

Minik Behçet artýk tek baþýna

G

Anjio artýk bilekten yapýlacak

D

.Ü. Kalp Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Faruk Ertaþ, kalp hastalarýna el bileðindeki damarlar yolu ile anjio yapmanýn daha güvenli olduðunu söyledi. 8’de

azetemizin önceki gün özel haber olarak yayýnladýðý "Fedakar doktorlar can veriyor" adlý haber tam bir drama dönüþtü. Geçirdikleri trafik kazasýnda annesini kaybeden 6 aylýk minik Behçet ile babasý, tedavi gördükleri hastanede doktorlarýn olaðanüstü çabasý ile yaþama tutunmaya çalýþýyordu. 5 gün önce annesini yitiren minik Behçet, dün yoðun bakým ünitesinde yaþam mücadelesi veren babasýný da kaybetti. Her þeyden habersiz olan minik Behçet, fedakar doktorlarýn yoðun ilgisi ile yaralarýný sarmaya çalýþýyor. Aziz FÝDANCI

Arýnc: Yanlýstan dönülecek www.diyarbakirolay.com.tr

CUMA 14 MART 2014

Fiyatý : 25 KR

Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, KCK tutuklularýnýn tahliye talebinin reddedilmesinin yanlýþ bir karar olduðunu söyledi ve ekledi: Bu yanlýþtan da mutlaka dönülecek. Herkes iþlediði suça bakýlmaksýzýn tahliye edilmek mecburiyetinde.

B

ir dizi ziyaret ve seçim bürosu açýlýþý için Diyarbakýr'a gelen Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, bir restoranda basýn mensuplarý ile buluþtu. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayladýðý son demokratikleþme paketinin yürürlüðe girdiðini belirten Arýnç, demokratikleþmenin bir süreç olduðunu söyledi.

Tutukluluk süresinin 5 yýla indirilmesi

BDP Genel Baþkaný Demirtaþ Muþ'ta B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Muþ'ta partisi tarafýndan düzenlenen seçim mitingine katýldý. Belediye Meydaný'nda vatandaþlara hitap eden Demirtaþ, 30 Mart seçimlerinde herkesin canla baþla çalýþmasýný istedi. 9’da

Tutukluluk süresinin 5 yýla inmesini de deðerlendiren Arýnç, "5 yýlý doldurmuþ olanlarýn hangi suçu iþlediðine bakmaksýzýn tahliye kararýna bakmak lazým. Yoksa þu davalar istisna, bu davalar istisna derseniz o zaman kiþiye özel bir hüküm çýkarmýþ olursunuz. Adýna KCK davasý denilen davadan tutuklular varsa mutlaka onlarda çýkmalýdýr. Aslýnda adaletten beklediðimiz kýsa sürede karar vermeleridir. Kýsa sürede karar vermeyince beðenmediðiniz suçlarda dýþarý çýkabilir. Þimdi Ergenekon davasýndan çýkanlar oldu. Sizin tabirinizle söyleyeyim, KCK davasýndan çýkmak isteyenlere ret kararý verdiler. Telaffuz etmekten çekiniyorum, 'Türkler çýkýyor, Kürtler içeride kalýyor' gibi çok çirkin, çok yanlýþ bazý eleþtiriler yapýlýyor” dedi. 4’te

Toplum Destekli Polis huzur peþinde Ensarioðlu kanaat önderleri ile buluþtu

A

K Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda bölgenin ileri gelen kanaat önderlerinden Serdar Cengiz'i ziyaret eden M. Galip Ensarioðlu, projeleri hakkýnda bilgi verdi. 5’te

'Barýþ ciddi bir ihtiyaçtýr' C

HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Perihan Sarý, partisinin seçim çalýþmalarýna destek olmak amacýyla Diyarbakýr'a geldi. Barýþýn ciddi bir ihtiyaç olduðunu belirten Sarý, hükümetin Kürt sorununu istismar ettiðini söyledi. 9’da

D

iyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Emniyet Müdürlüðü bünyesinde faaliyet yürüten Toplum Destekli Polislik Amirliði birimi, ilçede huzur ve güveni saðlama adýna vatandaþlarla bire bir temas kurarak çalýþmalarýný sürdürüyor. 3’te

Fýrat Anlý: Kentimizi kendimiz yöneteceðiz

B

üyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Fýrat Anlý, Diyarbakýr'ýn hak ettiði yerde olmadýðýný söyledi ve ekledi: Bu coðrafyaya kimse bir þey yapmýyor. Onun için kentimizi kendimiz yöneteceðiz. 7’de

Ýçten'den BDP seçim bürosuna ziyaret

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli'ye destek vermek amacýyla seçim çalýþmalarýna katýldý. 8’de

Berkin Elvan için sessiz açýlýþ „ Sayfa 5’te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

14 MART 2014 CUMA

Kefir süt ve yoðurttan daha faydalý Ana maddesi süt olan kefirin süt ve yoðurttan daha yararlý olduðunu belirten Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç kefirin, herkesin tüketebileceði besinlerden olduðunu söyledi, ''Uzun yaþama iksiri olarak nitelendirilir" dedi.

K

efirin süt ve yoðurttan daha fazla besleyicilik özelliðine sahip olduðunu söyleyen Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç, "Çünkü protein, temel mineraller ve B vitaminini kapsar. B1, B12 ve K vitaminleri yönünden de zengindir. Kalsiyum ve magnezyum içeriði sayesinde saðlýklý bir sinir sisteminin temelini oluþturur. Ayný zamanda iyi bir fosfor kaynaðýdýr. Tok tutma özelliði de bulunan kefir ayný zamanda kilo da aldýrmaz. Besin deðeri oldukça yüksektir ve sindirimi kolay bir içecektir" dedi. Kafkasya'da yapýlan yöresel bir içecek olduðunu ve kefiri, 'gençlik sýrrý, uzun ve saðlýklý yaþam iksiri' olarak nitelendiren Enç, kefirin özellikle sindirim sistemine yararlý olduðunu söyledi: "Kefir baðýrsaklarýn dostudur, baðýrsaklarýmýzda 1,5-2 kilogram bakteri ve mantar bulunmaktadýr. Bu mikroorganizmalar faydalý ve zararlý diye iki gruba ayrýlýr. Faydalý yani probiyotik mikroorganizmalarýn faaliyetleri karaciðerimiz kadar önemli etkiye sahiptir ve yeterince tüketildiðinde baðýrsaklardaki zararlý mikroorganizmalarýn baðýrsak duvarýna yapýþma ve yayýlmasýný engeller. Baðýrsaktaki saðlýklý mikroorganizmalarýn dengesinin bozulmasý birçok hastalýða neden olur. Doðru beslenme þekliyle sindirim kanalýnýn saðlýðý korunmalýdýr. Bunun için de probiyotikleri muhakkak yeterli miktarda tüketmeliyiz. Kefir, en etkili probiyotik bakteri içeren besinlerden biridir, içindeki yararlý bakteriler baðýrsak sisteminin güçlenmesinde çok etkilidir. Baðýrsaktaki yararlý bakteri ve mantarlarýn saðlýklý þekilde çoðalabilmesini ve yararlý olabilmesini saðlar. Düzenli kefir kullanýmýnda baðýrsaklar düzenli çalýþýr, þiþkinlikler azalýr ve daha saðlýklý bir sindirime sahip olunur. Saðlýklý bir baðýrsak sistemi de saðlýklý ve hastalýksýz bir vücut demektir."

Günlük 5 gram tuz tüketimi yeterli

U

zmanýndan tuz tüketimini azaltacak 10 pratik öneri. "Tuz yerine baharat, limon suyu, nar ekþisi ya da sirke kullanýmýna aðýrlýk vermek, tuz tüketimini sýnýrlamak açýsýndan önemli bir kilit nokta" diyen Nefroloji Bölümü Uzmaný Prof. Dr. Tekin Akpolat, günlük 5 gram tuz tüketiminin yeterli olduðunun altýný çizdi. Akpolat, tuz tüketimini azaltacak önerileri de sýraladý. Tuzun azaltýlmasý kan basýncýný kontrol altýna almanýn yaný sýra hipertansiyon geliþimini de önleyebilir. Hipertansiyon sorunu ile karþýlaþmamak için yapýlacak iþlerden birisi de tuzun azaltýlmasýdýr. Yüksek tansiyon için önemli olan sofra tuzu olarak bilinen NaCl'dür. Batý tarzý beslenmede kiþiler günde ortalama 8-9 gram tuz alýr. Bu tuzun günde 5 grama düþürülmesi kan basýncýnýn kontrol altýna alýnmasýný kolaylaþtýrýr.

Ýþte tuz tüketimini azaltacak 10 öneri 1. Yemeðin tadýna bile bakmadan tuz koymayýn. Tuzsuz yemek çok tatsýz diyorsanýz biber, sirke, limon suyu ve deðiþik bitkilerle

yemek tatlandýrýlabilir. 2. Tuzsuz ekmek yiyin. Taze sebze yiyin. Konserve ve turþudan uzak durun. 3. Yemek piþirirken tuz koymayýn, piþirdikten sonra da koymayýn. 4. Tuzu azaltýlmýþ peynir yiyin. 5. Doktor veya eczacýya danýþarak yapay tuz kullanabilirsiniz. 6. Dýþarýda yemek yerken seçici olun. 7. Nane, kekik, soðan ve sarýmsak, yemeklere tuz olmadan da lezzet verir. Etleri sarýmsak, sirke, limon suyu ile terbiye edin. 8. Sebze, meyveler genel olarak az tuz içerir. 9. Taze fýndýk, ceviz, semizotu yemeðe lezzet katar. 10. Alýþveriþ yaparken gýda etiketindeki tuz miktarýna bakýn.

Diyabet kalbe zarar veriyor Çok sayýda organý etkileyen ve ölüme neden olan hastalýklar sýralamasýnda 5'inci sýrada yer alan diyabet kalp ve damar sorunlarýna zemin hazýrlayan risk faktörlerinin de baþýnda geliyor.

D

Ýþtahý bastýrarak kilo vermeye yardýmcý oluyor Z

ayýflamaya etkisi büyük olan bu bitki çayý vücuda enerji de veriyor. Güney Amerika'da sýklýkla tüketilen mate çayý, içeriðinde bulunan kafein sayesinde vücudu uyarýcý etkiye sahip. Bu uyarýcý etkisiyle de iþtahý bastýrarak kilo vermede oldukça önemli rol üstleniyor. Zayýflamaya büyük etkisi olan mate çayýnýn diðer faydalarýný Diyetisyen Serap Orak Tufan anlattý. Mate çayý; Arjantin baþta olmak olmak üzere, Paraguay, Bolivya, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldýðý Güney Amerika coðrafyasýnda sýklýkla tüketilen, geleneksel ve sýcak bir içecektir. Kahveye benzeyen acýmsý bir tadý vardýr. Mate bitkisinin yeþil yapraklarý toplanýr, kurutulur ve týpký siyah çay gibi kavrulur. Ýçmeden önce kavrulan bu yapraklar kaynamýþ suda demlenir. Özel bir kupayla ve pipetle servis edilir. Zayýflamaya etkisi büyük Mate bitkisinin içeriðinde kafein, teobromin, kafeik asit türevleri ve flavanoitler baþta olmak üzere saponinler ve nitrit glikozitleri de bulunur. Bileþimindeki kafein ve klorojenik asit nedeniyle uyarýcý bir etkisi olduðundan, zihinsel ve fiziksel yorgunluðun giderilmesinde etkilidir. Ayný zamanda idrar söktürücü etkisi de vardýr. Bu etkileri nedeniyle ödem atýcý ve metabolizmayý uyarýcý, enerji verici olarak kullanýlýr. Ayný zamanda iþtahý baskýlar ve sindirimi kolaylaþtýrýr. Siyah çayýn 2 katý, yeþil çayýn 3 katý kaferin içerir 1 kupa mate çayý (yaklaþýk 230 ml) ortalama 80 mg kafein içerir. Bu siyah çayýn 2 katý, yeþil çayýn ise neredeyse 3 katý kadardýr. 1 fincan espresso (yaklaþýk 45 ml) ile hemen hemen ayný miktarda kafein içerir. 1 kupa filtre kahvede ise ortalama 110 mg kafein bulunur. Yüksek tansiyonu ve mide ülseri olanlar dikkatli kullanmalý! Yapýlan araþtýrmalarda yüksek yað içerikli diyet uygulanan deney hayvanlarýnda mate çayý verilen grubun kilo artýþýnýn ve yaðlanmasýnýn, verilmeyen gruba göre daha az olduðu gözlenmiþtir. Bununla beraber kolesterol düþürücü etkisi de bulunmuþtur. Ancak kafein içeriðinin yüksek olmasý nedeniyle özellikle kalp damar hastalarýnda, yüksek tansiyonu olanlarda ve mide ülseri bulunanlarda dikkatli kullanýlmalýdýr.

iyabet, Türkiye'de her 4 kiþiden 1'ini etkiliyor. Pankreas tarafýndan salgýlanan ve kan þekerini kontrol eden insülinin yetersiz kalmasý sonucu ortaya çýkan hastalýk, kalp ve damar sorunlarýna da zemin hazýrlýyor. Yaþam süresini kýsaltan hastalýðýn kalp hastalýklarýyla iliþkisini anlatan Memorial Antalya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Uz. Dr. Gökhan Yazýcýoðlu, diyabetlilerin üçte ikisinin kalp hastalýðý nedeniyle hayatýný kaybettiðini söyledi. Koroner kalp hastalýðýnýn diyabet hastalarýnda, diyabeti olmayanlara göre 2-4 kat daha fazla görüldüðünü belirten Yazýcýoðlu, "Koroner kalp hastalýðýna baðlý; göðüs, sol kol, omuz, bazen çeneye vuran aðrý, huzursuzluk, nefes darlýðý ve soðuk terleme gibi belirtiler diyabet hastalarýnda ortaya çýkmayabilir. Bu nedenle 'sessiz miyokard infarktüsü' adý verilen, sessiz seyreden yani hiçbir belirti

"Bu nedenle 45 yaþýn üstündeki erkek ve 50 yaþ üstü kadýnlarýn, hatta diyabet süresi 15 yýlý geçmiþ 40 yaþýn üstündeki tüm diyabetlilerin rutin kardiyolojik tetkiklerden düzenli olarak geçmesi gerekmektedir" þeklinde konuþtu.

DÝYABET HASTALARI ÝÇÝN DOÐRU YAÞAM REHBERÝ

vermeyen koroner kalp hastalýðý da oluþabilir. Diyabet hastalarýnda damar sertliði adý verilen aterosklerozun, daha erken yaþlarda ortaya çýkmasý ve damarlarda daha yaygýn tutulumu söz konusudur. Diyabetle beraber hipertansiyon, sigara kullanýmý, hiperlipidemi (kan yaðlarýnda yükseklik) ve obezite

görülmesi, kalp ve damar hastalýðý riskini daha da artýrmaktadýr" dedi.

DÜZENLÝ KALP KONTROLLERÝ ÖNEMLÝ Saðlýklý yaþam tarzý deðiþiklikleri sayesinde diyabetin olumsuz etkilerinin % 44 - 58 oranýnda önlenebilir ya da geciktirilebilir olduðunu söyleyen Dr. Yazcýoðlu,

Diyabet hastalarýnda ideal kan basýncý kontrolünün uygun ilaçlarla yapýlmasý ve lipid bozukluklarýnýn daha agresif þekilde tedavi edilmesi gerektiðini aktaran Yazýcýoðlu, "Bunun yanýnda kan þekeri kontrolünün uygun tedaviyle ideal sýnýrlar içerisinde tutulmaya çalýþýlmasý da önemlidir. Uygun hastalarda kan sulandýrýcý ilaçlarýn kullanýlmasý kalp ve damar hastalýklarý riskini azaltmaktadýr. Diyabet hastalarýnýn kalp ve damar hastalýklarý riskini en aza indirmek için saðlýklý kiloya ulaþmasý, saðlýklý beslenme alýþkanlýklarý edinmesi, düzenli fiziksel aktivite yapmasý ve sigarayý býrakmasý gerekmektedir" önerilerinde bulundu.

Vitamin deposu otlar Doðada kendiliðinden yetiþen otlarýn saðlýk açýsýndan faydalarý… Doðada kendiliðinden yetiþen ve Anadolu'da yaygýn olarak tüketilen birçok ot, E, A, C, B2 ve B6 vitaminleri bakýmýndan oldukça zengin. Doðada kendiliðinden yetiþen madýmak, ebegümeci, kuzukulaðý, ýsýrgan otu ve yemlik gibi otlarýn tam bir vitamin deposu olduðu belirten uzmanlar, uygun koþullarda tüketilmesinin saðlýk için oldukça yararlý olacaðý tavsiyesinde bulunuyorlar. Doç. Dr. Nurten Budak, bu otlarýn vitaminlerin yaný sýra demir ve kalsiyum mineralleri bakýmýndan da zengin bir içeriðe sahip olduðunu kaydederek þu bilgileri verdi:

"Doðada kendiliðinden yetiþen madýmak, ebegümeci, kuzukulaðý, ýsýrgan otu ve yemlik gibi otlar E, A, C, B2 ve B6 vitaminleri, demir ve kalsiyum mineralleri bakýmýndan oldukça zengindir. Bu vitamin ve minerallerin yetersizliði kansýzlýk, cilt bozukluklarý, sindirim ve sinir sistemi bozukluklarýna neden olabilmektedir. Bu nedenle doðada bol bulunan bu otlarýn tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bu otlar içeriklerindeki vitamin ve mineraller ile çeþitli hastalýklara, ilaçlara, bazý kimyasal maddelere ve hava kirliliðine karþý vücudun direncini artýrýrlar, ýsý deðiþimlerine karþý vücudu korurlar. Böylece vücudun savunma mekanizmalarý güçlendirilmiþ olur."


Evi çöken aile yardým bekliyor

D

iyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde evlerinin bir kýsmý çöken aile yardým bekliyor. Ramazan Tunç'a ait evin toprak odalý kýsmý aile fertlerinin içeride olduðu esnada çöktü. Kimsenin zarar görmediði olay sonrasý çöken odalar kullanýlamaz hale geldi. Ev eþyalarýný geçici olarak baþka bir yere taþýyan Tunç ailesi, evin kalan saðlam kýsmýnda günlük yaþamlarýný devam ettirmeye çalýþýyor. Asgari ücretle çalýþan Ramazan Tunç, 10 nüfusa bakýyor. Yýkýlan evi onarmaya gücü yetmeyen Tunç ailesi, þimdi kendilerine uzanacak yardým elini bekliyor. ÝLKHA

14 MART 2014 CUMA

Toplum Destekli Polis huzur peþinde

Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Emniyet Müdürlüðü bünyesinde faaliyet yürüten Toplum Destekli Polislik Amirliði birimi, ilçede huzur ve güveni saðlama adýna vatandaþlarla bire bir temas kurarak çalýþmalarýný sürdürüyor.

E

rgani Ýlçe Emniyet Müdürü Erkan Güneç, Toplum Destekli Polislik Amirliði biriminin ilçe merkezinde yürüttüðü faaliyetleri deðerlendirdi. Toplum Destekli Polislik faaliyetlerinin; polisin hizmetinde olduðu toplumun temel problemleri ile doðrudan ve aracýsýz bir iliþki kurmasýný saðlayan faaliyetler olduðunu belirten Emniyet Müdürü Güneþ, "Ýlçemizde aralýksýz olarak devam eden TDP kapsamýnda Þubat ayýnda gerçekleþtirilen faaliyetler çerçevesinde, 50 esnafýmýz iþ yerinde ziyaret edilmiþ, bununla birlikte 8 sitenin yönetici ve görevlileriyle görüþülerek hýrsýzlýk ve dolandýrýcýlýk olaylarýna karþý bilinçlendirilmeleri saðlanmýþ, 155 polis imdat hattýnýn önemi vurgulanmýþtýr. 2 internet kafe ve 8 kýraathane ile 2 dershaneye gidilerek halkýmýzla yüz yüze görüþmeler yapýlmýþtýr. Bu görüþmeler ve yeni uygulanmaya baþlayan yaya devriye

faaliyetleri kapsamýnda 768 vatandaþýmýzla yapýlan temaslarda, ilçemizin genel sorunlarý hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunulmuþ, emniyet teþkilatýndan beklentileri sorulmuþtur. Yakýnlarý vefat eden vatandaþlarýmýzý zor günlerinde yalnýz býrakmayýp, üzüntü ve

kederlerini paylaþmak adýna 12 taziye evi ziyaret edilmiþ ve teþkilatýmýz adýna baþsaðlýðý dileklerinde bulunulmuþtur. Ýlçemizdeki 15 okulda anaokulu öðrencilerine polisin görevlerini ve yaptýðý iþleri anlatan çizgi film izlettirilmiþ, öðrencilere suluk, boyama kitabý ve

boyama kalemleri ile dergiler hediye edilmiþ, miniklerimizle sohbet edilmiþtir. Þubat ayý içerisinde düzenlenen halý saha turnuvasýnda, 50 gencimizin katýlýmýyla 11 ayrý futbol müsabakasý gerçekleþtirilmiþtir. Ýlçe emniyet müdürlüðümüzce kestirilen 3 adet adak kurbanýn etleri maddi durumu iyi olmayan 30 aileye, personelimiz marifetiyle adreslerine gidilerek daðýtýlmýþ ve hayýr dualarý alýnmýþtýr. Emniyet teþkilatýnýn Toplum Destekli Polislik faaliyetleri aralýksýz olarak devam edecek. Bununla birlikte suç ve suçlularla mücadelemizde de, þüpheli þahýslar ve olaylarla ilgili bilgi veren ya da 155 polis imdat hattýný arayarak, bugüne kadar desteðini esirgemeyen halkýmýza teþekkür ediyor, ilçemizde huzur ve güvenliðin kalýcý olmasý için desteklerine devam etmelerini rica ediyoruz" dedi. ÝHA

Ergani'de köy yollarý yenileniyor D

iyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, Ýl Özel Ýdaresi ve KÖYDES kapsamýnda yapýmý devam eden köy yollarýnda incelemelerde bulundu. Ergani Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði'ne aktarýlan 2 Milyon TL ödenekle köy yollarýnda çalýþmalar baþladý. Çalýþmalarý inceleyen Kaymakam Yýlmaz, kýsa zamanda az parayla çok iþ yaptýklarýný söyledi. Kaymakam Erdinç Yýlmaz, Köylere Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mustafa Özen ve yüklenici firma yetkilisi Vedat Kýzan'dan yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Yürütülen çalýþmalara iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Kaymakam Yýlmaz, "Büyükþehir yasasýyla birlikte il özel idaresinin büyükþehir belediyesine devredilmesine az bir süre kala ilçemize aktarýlan 2 milyon lira ödeneðin programýný yaparak ihalelerini tamamlayarak çalýþmalara baþladýk. Bu kapsamda 16 köyümüze yönelik yaklaþýk 34 kilometre yol, 2 kilometre kilitli parke taþý ve içme suyu þebekesi çalýþmalarý baþlattýk. Önümüzde kýsýtlý bir zaman dilimi var. 22 gün içerisinde çalýþmalarý tamamlamayý hedefliyoruz" dedi. ÝHA

2 günlük bebek helikopterle sevk edildi H

akkari'de dünyaya geldikten kýsa süre sonra kalbi duran ve doktorlarýn müdahalesiyle yeniden hayata tutunan 2 günlük bebek, askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Yaklaþýk 3 gün önce doðum sancýlarý baþlayan Songül Taþçý, yakýnlarý tarafýndan Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ameliyata alýnan Taþçý, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doðumundan sonra kalbi duran bebek, doktorlarýn müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Saðlýk durumu ciddiyetini koruyan bebeðin tam teþekküllü bir hastanede tedavi edilmesi gerektiðini belirten doktorlar, bebeði Van'a sevk etmeye karar verdi. Durumun Valilik ve askeri yetkililere bildirilmesi üzerine 3. Piyade Tümen Komutanlýðý'ndan kalkan helikopter Fatih Kýþlasý'na iniþ yaptý. Bebek buradan helikopterle Van'a gönderildi. Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý Helikopter Filo Komutanlýðý pistine iniþ yapan helikopterden alýnan bebek, özel bir hastanenin yeni doðan ünitesinde tedavi altýna alýndý. ÝHA


4

Gündem

14 MART 2014 CUMA

Arýnç: Yanlýþtan dönülecek

Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, KCK tutuklularýnýn tahliye talebinin reddedilmesinin yanlýþ bir karar olduðunu söyledi ve ekledi: Bu yanlýþtan da mutlaka dönülecek. Herkes iþlediði suça bakýlmaksýzýn tahliye edilmek mecburiyetinde. iler yapýlýyor. Bunu siyaset zannedenler de maalesef konuþuyorlar. Hayýr böyle bir ayrýmcýlýða müsaade etmeyiz. Diyarbakýr'da bir mahkeme müracaat üzerine þöyle bir karar verebiliyor; bu adamýn yaþý gençtir, dýþarý çýktýðý takdirde daða gitme ihtimali vardýr. Hukukta böyle bir ihtimal ve gerekçe olamaz. Buna dayanarak bir mahkeme tahliye talebinin reddini isteyemez. Bu yanlýþ bir karar. Bu yanlýþtan da mutlaka dönülecektir. Çünkü tahliye talebinin reddi konusunda kanun bazý imkanlar vermiþtir ama böyle bir gerekçe yoktur. Kesin olan þudur ki, tutuklulukta 5 yýlý doldurmuþ olan herkes iþlediði suça bakýlmaksýzýn tahliye edilmek mecburiyetinde" þeklinde konuþtu.

17 Aralýk Operasyonu

B

ir dizi ziyaret ve seçim bürosu açýlýþý için Diyarbakýr'a gelen Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, bir restoranda basýn mensuplarý ile buluþtu. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayladýðý son demokratikleþme paketinin yürürlüðe girdiðini belirten Arýnç, demokratikleþmenin bir süreç olduðunu söyledi. Geçtiðimiz günlerde Halklarýn Demokratik Partisi'ne bir grup tarafýndan düzenlenen saldýrýlara tepki gösteren Arýnç, "Birkaç gün önce Fethiye'de, onun öncesinde Ýzmir'in Urla ilçesinde veya baþka bir yerde yaþanan olaylar bizim bu alanda yaptýðýmýz demokratikleþmelere gölge düþürüyor. HDP ilçe binasýnýn taþlanmasý, kendi levhalarýnýn indirilmesi, oraya propaganda amaçlý giden siyasetçilerin ilçeye sokulmak istenmemesi ve birkaç bin kiþinin toplanarak adeta bu özgürlükleri yok saymasý çirkin olaylardýr. Bu barbarlýktan baþka bir þey deðildir. Orada siyasi haklarý engellenen tüm siyasetçi arkadaþlarýma geçmiþ olsun diyorum. Bu yapýlan yanlýþlýðý fevkalade lanetliyorum, tehin ediyorum. Ülkemizde huzur ve güvenin devamý, seçim güvenliðinin

saðlanmasý, tehdit ve þantajda bulunmak isteyenlere karþý bütün tedbirlerin alýnmýþ olmasý bizim için büyük bir güvencedir. Sandýk emniyeti ve seçim güvenliði seçimin kendisinden daha fazla önemlidir" dedi

Tutukluluk süresinin 5 yýla indirilmesi Tutukluluk süresinin 5 yýla inmesini de deðerlendiren Arýnç, "5 yýlý doldurmuþ olanlarýn hangi suçu iþlediðine bakmaksýzýn tahliye kararýna bakmak lazým. Yoksa þu davalar istisna, bu davalar istisna derseniz o zaman kiþiye özel bir hüküm çýkarmýþ olursunuz. Adýna KCK davasý denilen davadan tutuklular varsa mutlaka onlarda çýkmalýdýr. Aslýnda adaletten beklediðimiz kýsa sürede karar vermeleridir. Kýsa sürede karar vermeyince beðenmediðiniz suçlarda dýþarý çýkabilir. Þimdi Ergenekon davasýndan çýkanlar oldu. Sizin tabirinizle söyleyeyim, KCK davasýndan çýkmak isteyenlere ret kararý verdiler. Telaffuz etmekten çekiniyorum, 'Türkler çýkýyor, Kürtler içeride kalýyor' gibi çok çirkin, çok yanlýþ bazý eleþtir-

17 Aralýk operasyonunun hedefinde çözüm sürecinin olduðuna iþaret eden Arýnç, "Ben çözüm sürecini engellemeye yönelik bir hareket olarak veya onu da içerisine alan bir olay olan, 17 Aralýk ile baþlayan süreci düþünüyorum. Çünkü tabiri caizse bir taþla birkaç kuþ vurmak, hükümeti güçsüzleþtirmek, baþbakaný itibarsýzlaþtýrmak, 30 Mart öncesinde herkesi bir endiþe, kuþku, tereddüt içerisine düþürmek, her gün yerli yersiz dinlemelerin tapelerini yayýmlamak, bütün kurumlarý zan altýnda býrakmak bence bir taþla on kuþ vurmaya bedel. Ama sonucunda hükümeti gidermeye, götürmeye, güçsüz hale getirmeye yönelik bir hareket olarak düþünüyorum. Eðer hükümet güçsüz olacaksa, hükümet itibarsýz hale gelecekse bunun sonucu da çözüm süresinin bitmesi demektir. Çünkü böyle bir sürecin arkasýnda durmak için güçlü bir hükümete ihtiyaç var. Baldýran zehri bile içmeye karar vermiþ bir hükümet yýkýlýrým, giderim ama bu sürecin arkasýnda dururum diyen bir hükümet geçmiþte de yoktu, bundan sonra da gelmez. O yüzden bir baþbakan siyasi geleceðini hem büyük riskin altýna atýyor ve çözüm sürecinin arkasýnda duruyorsa, onu götürmeye yönelik her eylem bilirsiniz ki bu süreci

bitirmeye yöneliktir. Cumhuriyet Halk Partisi çözüm sürecinin arkasýnda olduðunu söylüyor mu? Milliyetçi Hareket Partisi çözüm sürecinin ç'sinden bile bahsetmeye izin veriyor mu? Diðer partilerde ki arkadaþlarýmýz elbette ki çözüm sürecinin istiyorlar, çözüm sürecini destekliyorlar ama söz ve hareketleriyle bu siyasi irade bu çözüm sürecinin arkasýnda ne kadar güçlü derseniz, ben çok fazla güçlü olmadýklarýný görüyorum" ifadelerini kullandý.

Nevruz kutlamalarý Yaklaþan Nevruz Bayramý ile ilgili de konuþan Arýnç, þunlarý söyledi: "Nevruz'un bir barýþ ve inþallah topluluða bir huzur ve güven saðlayýcý, asýl anlamý gibi kutlanmasýný diliyoruz. Geçen nevruzda böyle bir ümit oldu. Biliyorsunuz ki bir mesaj okundu ve o mesaj

Türkiye'ye bir ümit verdi ve çözüm sürecinin ne kadar güçlü devam edeceðinin de iþaretini aldý. Artýk silahlar sussun, bundan sonra fikir ve siyaset konuþsun, silahlý gruplar Türkiye dýþýna çýksýn talimatý bence toplumda çok olumlu karþýlandý. Bu süreç bu olumlu gidiþatla bu güne kadar geldi. Yine umuyor ve ümit ediyorum ki biz Nevruz'u bir þenlik olarak kutlayacaðýz. Ama bir siyasi mesaj verilmesi gerekiyorsa da buna ihtiyaç olduðu düþünülüyorsa da biz tabi esenlik, dostluk, kardeþlik üzerine hükümetimiz olarak bu mesajlarý verecek ve çözüm sürecinin daha çok güçlendiði, desteklendiði mesajýný vereceðiz. Ama baþkalarý da bu yolda bir mesaj verecek olursa bu toplumda ki birlikteliði daha fazla güçlendirir diye ümit ediyorum." ÝHA

Arýnç seçim bürosu açtý P

artisinin Diyarbakýr'daki seçim çalýþmalarýna destek olmak amacýyla kente gelen Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Yeniþehir Belediye Baþkan Adayý Sebgetullah Seydaoðlu'nun seçim bürosunun açýlýþýna katýldý. Parti otobüsü ile seçim borusu önüne giden heyet, burada hem seçim bürosunun açýlýþýný yaptý, hem de alanda toplanan vatandaþlara hitap etti. Büro açýlýþýna Arýnç ve Eker'in yaný sýra Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, milletvekilleri Cuma Ýçten ve Süleyman Hamzaoðullarý ile Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Galip Esarioðlu katýldý. Büro açýlýþýnýn ardýndan konuþan Seydaoðlu, seçim çalýþmalarýnda kendisini yalnýz býrakmayan partililere teþekkür etti. Aziz FÝDANCI

Köy okullarýna giyim yardýmý

Bitlis'in Mutki ilçesinde Kaymakam ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü'nün giriþimleri ile bir giyim firmasýnda temin edilen elbiseler öðrencilere daðýtýldý.

Ö

zel bir giyim maðazasý tarafýndan ilçedeki 26 köy okulunda okuyan 2 bin 650 öðrenciye toplamda 270 koli kýyafet yardýmý yapýldý. Önceden hazýrlanmýþ listeye göre her öðrencinin adýna özel olarak hazýrlanan kýyafet paketleri sýnýflarda teslim edildi. Kendilerine verilen kýyafet paketlerini alan öðrenciler, yardýmý yapan maðazaya ve emeði geçen herkese teþekkür ettiler. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü M. Salim Ekin, "Bu sene Mutki ilçemizde baþarýyý elde etmek için her yönde bütün ekip arkadaþlarýmýzla beraber çalýþtýk, çalýþýyoruz ve çalýþmaya devam edeceðiz. Öncelikle okullarýmýzýn fiziki eksikliklerini giderdik ardýndan öðrencilere kaynak konusunda yardým yaptýk. Þimdi de kýyafet yardýmý yapmýþ olduk" dedi. ÝHA

Zayi ilaný Þanlýurfa nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Esma Beya

14 MART 2014 CUMA YIL: 13 SAYI: 4562 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Karacadað'a kar yaðdý K

urak geçen kýþ aylarýnýn ardýndan bölgede yer yer kar yaðdý. Vatandaþlar uzun süreden sonra yaðan karý sevinçle karþýlayarak tadýný çýkardý. Sabah saatlerinde Diyarbakýr ve Þanlýurfa illerinde yaðmur yaðarken, iki ilin sýnýrlarý içerinde yer alan Karacadað bölgesinde de karla karýþýk yaðmur yaðdý. Kar yaðýþýnýn görüldüðü yerlerde vatandaþlar, uzun süreden beri bekledikleri karý sevinçle karþýlayarak tadýný çýkardý. ÝLKHA

Dere yataklarý tehlike saçýyor Hakkari'de karlarýn erimesi ve yaðýþlarýn baþlamasý üzerine dere yataklarýný tehlike saçmaya baþladý. Yaklaþýk bir yýl önce birçok mahalle arasýnda geçen dere yataklarýnýn taþmasý üzerine birçok bað, bahçe ve bazý evler büyük zarar görmüþtü.

D

evlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan dere yataklarý kenarlarýnda yapýlan istinat duvarlarý ise yaðýþlara daha fazla dayanamayarak tahrip olmuþtu. Evleri dere yataklarýnda bulunan Berçelan, Kýran, Daðgöl, Bulak ve Biçer mahallesi sakinleri, karlarýn erimesi ve yaðmurun etkisini sürdürmesiyle birlikte derenin debisinin yükselmesinden dolayý evlerinin su altýna kalmaktan endiþe ettiklerini söylediler. DSÝ yetkililerine seslenen mahalle sakinleri, olasý selle karþý acilen önlem alýnmasý çaðrýsýnda bulundular. DSÝ yetkilileri ise, bu yýl dere yataklarýnýn yeniden ýslah edilmesi için çalýþma baþlatacaklarýný belirterek, gereðini yapmak için hazýrlýk içersinde olduklarýný ifade ettiler. Hakkari Belediye Baþkanlýðý yetkilileri ise, yaðýþlarla birlikte olasý sele karþý tetikte olduklarýný söylediler. ÝHA


Bölge Haber AK Parti Ýl Baþkaný Altaç:

14 MART 2014 CUMA

5

KCK'lýlar tahliye edilmeli AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, KCK tutuklularýn tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Mahkemelerin çýkarýlan yasaya uygun davranmasý gerektiðini belirten Altaç, tahliyelerin toplumsal barýþ adýna yerinde bir karar olacaðýný söyledi. 5 yýlda bitirme taahhüdünde bulunduk. Suriçi'ndeki projeyi bitirdiðimiz zaman, o bölgeyi açýk hava müzesi þeklinde oluþturacaðýz. Bir diðer önemli projemiz ise, Ýskenderun-Erbil-Diyarbakýr hýzlý tren hattý oluþturmak" dedi.

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, yerel seçim çalýþmalarý, 17 Aralýk sonrasý bölgede yaþanan geliþmeler, Hevsel Bahçeleri tartýþmalarý ve KCK'lýlarýn tahliye kararýnýn reddedilmesi konusunu deðerlendirdi. Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Galip Ensarioðlu'nun açýkladýðý seçim projelerini deðerlendiren Altaç, hazýrlanan projelerle Diyarbakýr'ý kalkýndýracaklarýný ifade etti. Altaç, "Diyarbakýr'da eksik olan hususlarý tespit ettik ve bu hususlarla ilgili hazýrladýðýmýz projelerimizi kamuoyuna duyurduk. Açýkladýðýmýz projelerle Diyarbakýr'ýn geleceðini tasarladýk. Kentin sosyal yaþam alanýnda kalitesini artýracak. Þehri mimari yapýdan tutun, trafik düzenine kadar birçok alanda olumlu yönde etkileyecek projelerimiz var. Diyarbakýr için en önemli gördüðümüz proje Dicle Vadisi projesinin devamý niteliðinden olan Avadiyar Projesi'dir. Bu projeyle Diyarbakýr'da yeni, modern bir yerleþim alaný oluþturacaðýz. Bu projenin dýþýnda çok önemsediðimiz Suriçi Kentsel Dönüþüm Projesi'dir. Biz bu projeyi

'Hevsel eylemleri kasýtlý' Diyarbakýr'da Hevsel Bahçeleri'nde uygulanacak Dicle Vadisi Projesi'nde konut yapýlacaðý iddialarýyla ilgili yapýlan eylemlere tepki gösteren ÝL Baþkaný Aydýn Altaç, eylemlerin kasýtlý yapýldýðýný savundu. Altaç, "Hevsel Bahçeleri, Diyarbakýr için kültürel deðerdir. Hevsel için yapýlan spekülasyonlarýn tümü kasýtlýdýr. Hiçbir geçerliliði olmayan söylemlere dayanmaktadýr. Biz bu gerçekleri kamuoyuyla sürekli paylaþýyoruz. Hevsel Bahçeleri rezerv alaný olarak ilan edilmiþ. O bölgede yüksek binalar ve yapýlaþma asla söz konusu deðildir. Hevsel, geçmiþte bu kente nasýl hizmet ettiyse, bundan sonraki dönemlerde de bu kente hizmet edecektir. Hevsel Bahçeleri hiçbir þekilde Kýrklar Daðý gibi olmayacak" þeklinde konuþtu. 17 Aralýk ve sonrasý 17 Aralýk'ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonundan sonra baþta Diyarbakýr olmak üzere bölge halkýndan çok büyük destek aldýklarýný belirten Altaç, þunlarý söyledi: "Diyarbakýr'ýn en önemli gündem maddelerinden biri de kuþkusuz 17 Aralýk sonrasý

yaþanan geliþmelerdir. 17 Aralýk'ta oluþan komployla direkt hükümetimizi hedef alan, devirmeye yönelik olan eyleme bölgede büyük bir tepki oluþtu. Bu tepkiler partimize ve hükümetimize olumlu bir destek þeklinde yansýmýþtýr. AK Parti olarak her zaman yoksulluklarla, yolsuzluklarla ve yasaklarla mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceðiz. Bu anlamda kimse bizi yolsuzlukla itham etme cüretini gösteremez. 17 Aralýk'ta yapýlan komplonun ardýndan bölgede ciddi manada tepki uyandý ve hükümetimize büyük bir destek oluþtu." 'Mahkemeler adil olmalý' Diyarbakýr 2 Aðýr Ceza Mahkemesi'nin, KCK tutuklularýnýn tahliye taleplerini reddetmesini deðerlendiren Ýl Baþkaný Altaç, tutukluluk süresiyle ilgili son çýkan yasaya mahkemelerin uymalarý gerektiðini söyledi. Altaç, "Mahkemelerin yasalarýn ruhuna uygun kararlar vermesi hepimizin beklentisidir. Dosyada 5 yýla yakýn tutuklu bulunan bir sanýk varsa, bunun davasýnýn niteliðine, atfedilen suçlara bakmaksýzýn, herkese kanun önünde eþit olunmasý tarafsýz ve baðýmsýz bir yargýdan beklenen bir durumdur. Bir an önce Türkiye'deki bütün davalarda olduðu gibi, bölgedeki davalarda da 5 yýl kuralýnýn uygulanmasý gerekiyor. Onlarýn tahliye edilmesi hem kamu yararý açýsýndan, hem sosyal barýþ adýna yerinden bir karar olacaktýr. Farklý kararlarýn çýkmasý herkesi üzeceði gibi bizi de üzecektir" ifadelerini kullandý. ÝHA

Merdanoðlu projelerini açýkladý AK Parti Bismil Belediye Baþkan Adayý Ali Ýhsan Merdanoðlu, projelerini açýkladý. Merdanoðlu, projelerinin Bismil halkýnýn ihtiyaçlarýna tam anlamýyla cevap vereceðini söyledi. Ýlk olarak kente modern bir ilçe otogarý kazandýrmayý hedeflediklerini ifade eden Merdanoðlu, "Sonrasýnda evliliðe ilk adýmýn atýldýðý yer olan bir nikah salonu projemiz var. Dicle Nehri temizlenip halka açýlacak. Modern parklar, gezi alanlarý ve yürüyüþ parkurlarý inþa edilecek. Bismil'in en büyük sýkýntýsý olan pazar yeri için kapalý bir pazar yeri projemiz mevcut. Ayrýca taziye evi olmayan köylere de taziye evi yapma sözü veriyorum" dedi. Bismil'de iddialý olduðunu anlatan Merdanoðlu, hizmet temelli siyaset için meydanlarda olacaðýný ve Bismil halkýnýn her þeyin en iyisine layýk olduðunu sözlerine ekledi. ÝHA

Berkin Elvan için sessiz açýlýþ BDP Kayapýnýr Ýlçe Örgütü, Yeniyol bölgesinde açtýðý seçim borusunu Berkin Elvan'ýn yaþamaný yitirmesi nedeniyle müziksiz yaptý.

Kayapýnar'da 208. eylem Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, tutuklu Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için 208. kez 'Kara Perþembe' eyleminde bir araya geldi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan eyleme, Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Barýþ Anneleri, GenelÝþ, Tüm-Bel-Sen yöneticileri, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. Eylemde açýklama yapan BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, "Yüzlerde Kürt siyasetçi beþ yýlý aþkýndýr cezaevlerinde rehin tutuluyorlar. Kürt coðrafyasýnda binlerce insanýmýzý katilleri serbest býrakýlýrken, haklarýnda kayda deðer hiçbir suçlama bulunmayan arkadaþlarýmýzýn serbest býrakýlmasýný kabul edilemez. Hükümetin bu yaklaþýmý sürece yaklaþýmýnýn göstergesidir. Bu yaklaþým toplumdaki barýþ umutlarýný tüketiyor. Berkin Elvan polis kurþunuyla yaralandýktan sonra, verdiði sekiz aylýk yaþam mücadelesini kaybetti. Acýsý tüm Kürtlerin yüreðini acýtmýþtýr. AKP iktidarý çocuklarý öldüren bir iktidardýr. En çok çocuk katliamýn onun döneminde olmuþtur. Kürt coðrafyasýnda onlarca çocuk devlet tarafýndan katledilmiþtir. Bu katliamlara karþý ortak mücadele verilseydi AKP ve polisi Berkin Elvan'ý öldürecek cesareti bulamazdý. Tüm halklarý bu katliamcý iktidar karþýsýnda birlikte hareket etmesi gerek" dedi. açýklamanýn ardýndan beþ dakikalýk oturma eylemi yapýldý. Haber Merkezi

Seçim bürosuna Ceylan Önkol, Uður Kaymaz ve Berkin Elvan resimleri bulunduðu pankart asýldý. Açýlýþa BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Kayapýnar Eþ Belediye Baþkan Adaylarý M. Ali Aydýn, Fatma Arþimet, Barýþ Anneleri ve yüzlerce kiþi katýldý. Açýlýþta konuþan Eþ Baþkan Adayý Fatma Arþimet, "Bir anne olarak esmer yüzlü küçük direniþçi Berkin'in annesinin acýsýný yüreðimde yaþýyorum. Bu acý, Kürt coðrafyasýnda sistem tarafýndan katledilen Ceylan Önkol, Uður Kaymaz ve yüzlerce çocuðumuzun

acýsýný tazeledi. Bu acýlar yaþatan Baþbakan, Kürt illerinde tek devlet, tek bayrak ve tek vatan söylemleri söylüyor. Kürtleri inkâr eden ve bunca acýyý yaþatanlara halkýmýzýn gereken cevabý 30 Mart'ta verecektir" dedi. 'Hesabýný soracaðýz' Açýlýþta Eþ Baþkan Adayý M. Ali Aydýn da bir konuþma yaptý. Aydýn, "Berkin Elvan sekiz aydýr verdiði yaþam mücadelesini kaybetti. Özgürlük ve demokrasi þehitleri kervanýný katýldý. Ayný acýlarý yýllardýr yaþayan

Kürt anneleri, çocuklarýný için yaþadýðý acýnýn aynýsýný Berkin için de yaþýyor. Annelerimizin onurlu direniþi, bu acýlarý yaþatanlara hesap soracak. Esmer yüzlü Berkin Elvan þehitler kervanýn katýldý. Siyah gözlü Ceylan Önkol gibi, yedi yaþýndaki Enes Ata gibi. Bu yürek acýsýný yýllardýr yaþýyoruz. Tüm acýlara ve baskýlara raðmen Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesi baþarýya ulaþacak ve tüm halklarýn kurtuluþu olacaktýr. Mücadelemizle yetirdiðimiz tüm küçük yüreklerin hesabýný soracaðýz" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

Içten: Ölümleri arttýrmak istiyorlar

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Gezi Parký olaylarýnda kafasýna gaz fiþeði isabet etmesi sonucu hayatýný kaybeden 15 yaþýndaki Berkin Elvan ile ilgili açýklama yaptý. Ýçten, hiçbir çocuðun burnunun kanamasýný istemediklerini ifade etti. Ýçten, "Berkin'in üzerinden þimdi birileri siyasi rant elde edecek. Yine Berkin gibi gencecik çocuklarýmýzý sokaða çýkartýp, Berkinlerin ölümünü arttýrmak istiyorlar. Dolayýsýyla bu ülkeyi karýþtýrmak istiyorlar. Biz oyuna gelmedik. Türkiye'de Kürtler oyuna artýk gelmiyor. Garip olan þudur ki; Kürtler adýna Diyarbakýr'dan Ýstanbul'a sesleniyoruz. Ey Ýstanbul'daki vatandaþlarýmýz oyuna gelmeyin. Daha

baþka Berkinler ölmesin. Hepsi bizim için kýymetli, hepsi bu vatanýn evlatlarý. Elbette ki bunlar olmamasý gereken konular ama birileri ölümler üzerinden siyasi rant elde etmesin. Yarýn Allah korusun Berkin gibi bir baþka çocuðumuz vefat ederse ne olacak. Kim bunun sorumlusu olacak? Onu sokaða dökenler mi, ona taþ, molotof attýranlar mý yoksa baþkalarý mý? Olan garibanýn çocuðuna oluyor. Olan Berkin'in ailesine oluyor. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ebeveynlere çaðrý AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, anne ve babalara seslenerek, terör örgütlerinin çocuklar üzerinden rant elde etmesine

müsaade edilmemesi uyarýsýnda bulundu. Ýçten, "Ama bizim þunu unutmamamýz gerekiyor. Biz Diyarbakýr'da on binlerce çocuðumuzu kendi elimizle topraða gömdük. Biz bunlarý unutmadýk. Onun için buna müsaade etmememiz lazým. Anneler, babalar çocuklarýmýza sahip çýkalým. Terör örgütlerinin çocuklarýmýz üzerinden rant elde etmesine müsaade etmeyelim. Çocuklarýmýzýn yeri okullar, liseler, üniversitelerdir. Çocuklarýmýzýn yeri sokaklar, taþ, molotof atmalar, kendi güvenliðini saðlayacak polise þiddet uygulamak deðildir. Elbette ki bu ülkede hukukun dýþýna çýkan güvenlik görevlisi hatta milletvekili dahi olsa, kim olursa olsun hesabý sorulur" þeklinde konuþtu. ÝHA

Ensarioðlu kanaat önderleri ile buluþtu

AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda bölgenin ileri gelen kanaat önderlerinden Serdar Cengiz'i ziyaret eden M. Galip Ensarioðlu, projeleri hakkýnda bilgi verdi. Cengiz ile bir süre görüþen Ensarioðlu, seçimlerde destek istedi. Bölgede oluþan huzurun devam etmesi için herkesin AK Parti'ye destek olmasý gerektiðini belirten Ensarioðlu, bu huzurun bölgeyi ayaða kaldýrdýðýný ve devam etmesinin de çok önemli olacaðýný söyledi. ÝHA


6

14 MART 2014 CUMA

EKONOMÝ

Engellilere 26 bin TL destek Bitlis Ýþ Kurumu (ÝÞKUR), giriþimcilik programýndan sertifika alan ya da mesleki eðitim sertifikasýna sahip olan engellilere destek verecek. Kendi iþini kurmak isteyen engelli vatandaþlar, projelerinin kabul edilmesi halinde 26 bin TL destek alacak. Bitlis Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Alaattin Aslan, iþ kurmak isteyen engelliler için 26 bin TL destek saðlanacaðýný söyledi. Aslan, "Giriþimcilik eðitim programýndan sertifika almýþ veya iþ kuracaðý alanda mesleki eðitim sertifikasýna sahip engellilerden kendi iþini kurmak isteyenlerin hazýrlayacaklarý projenin kabul edilmesi durumunda destekler verilecektir. Kuruluþ iþlemleri desteði, iþyeri kuruluþu için yapýlan resmi iþlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2 bin TL. Ýþletme gideri desteði, kurulan iþletmeye 12 ay boyunca fatura karþýlýðý olmak üzere iþletme giderlerinin su, elektrik, iletiþim, ýsýnma gibi en fazla yüzde 60'ýný geçmeyecek þekilde yýllýk toplamda en fazla 4 bin TL. Kuruluþ desteði, iþletmenin kuruluþundan

itibaren 12 ay boyunca fatura karþýlýðý olmak üzere iþletmenin temel faaliyet alaný ile ilgili makine, teçhizat, yazýlým, donaným, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 20 bin TL. Bunun yanýnda engelli istihdam eden veya etmek isteyen iþverenler için de engellinin bir iþyerinde iþ bulmasýný, iþe uyumunu, etkin ve güvenli bir þekilde çalýþmasýný saðlayacak destek teknolojileri ile ilgili projelere, engelli bireylerin iþe kabulü için hazýrlanmasýný, iþe yerleþmesini, iþ ve iþyerine uyumunun saðlanmasýný temkin edecek projelere, engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini arttýrmayý amaçlayan mesleki eðitim ve rehabilitasyon amaçlý projelere de finansal destek verilecektir" dedi. ÝHA

IKV Yönetim Kurulu Diyarbakýr'da toplanacak Ýktisadi Kalkýnma Vakfý (ÝKV) Yönetim Kurulu Mayýs ayýnda Diyarbakýr'da toplanacak.

DTSO Yönetim Kurulu Baþkaný ve ÝKV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sayar, ÝKV Yönetim Kurulu Mayýs ayý toplantýsýnýn Diyarbakýr'da yapýlmasýný önerdi. ÝKV Yönetim Kurulu, Sayar'ýn önerisini uygun gördü. Mayýs ayýnda Diyarbakýr'da yapýlacak yönetim kurulu toplantýsýnýn yaný sýra, kentin iþ ve sivil toplum dinamikleri ile bir araya gelinecek. Berat DOÐRUYOL

Servet

0531 811 86 08

Van'da fidan satýþlarý baþladý Van'da havalarýn ýsýnmasýyla birlikte fidan satýþlarý da baþladý. Her yýl ilkbahar mevsimiyle birlikte fidan satýþlarýna baþladýklarýný belirten Engin Erçetin adlý satýcý, satýþlarýn ziraat denetimleri altýnda gerçekleþtiðini söyledi. Ýlkbahar ve sonbahar mevsiminde fidanlarýn dikildiðini ifade eden Erçetin, "Her yýl Mart ayý ile birlikte meyve, çam ve süs bitkisi çeþitlerinden oluþan fidanlarý getirip burada satýyoruz. Yaklaþýk 10 yýldýr bu iþle uðraþýyorum. Ýzmir'de üretim yerimiz var. Orada üretip getiriyoruz. Ýlimizde de bu yýl havalar erken ýsýndýðý için bizlerde satýþlarýmýza erken baþladýk. Þu anda tam aðaç dikme mevsimidir. Yaðýþ mevsimi olmasýnýn yanýnda aðaç kökleri de bu mevsimde çalýþýr. Bu mevsimde dikilen aðaçlarýn verimi de iyi olur. Fidan fiyatlarý 5 TL ile 200 TL arasýnda deðiþiyor. Meyve fidanlarý 5 TL ile 15 TL arasýnda, çamlarýn fiyatý ise türüne ve büyüklüðüne göre 10 TL ile 200 TL arasýnda satýlýyor" dedi. Satýþlarýn beklenen düzeyde olmadýðýný belirten Erçetin, gelen vatandaþlara fidan dikimi hakkýnda bilgiler de verdiklerini söyledi. ÝHA

Giyim


GÜNCEL

7

Anlý: Kentimizi kendimiz yöneteceðiz 14 MART 2014 CUMA

Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Fýrat Anlý, Diyarbakýr'ýn hak ettiði yerde olmadýðýný söyledi ve ekledi: Bu coðrafyaya kimse bir þey yapmýyor. Onun için kentimizi kendimiz yöneteceðiz.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Fýrat Anlý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çüngüþ ilçesinin köylerini ziyaret etti. Anlý, beraberinde BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz ile birlikte Yukarýþeyhler, Balcýlar, Atalar ve Geçit köylerinde vatandaþlarla bir araya geldi. Anlý, belediyelerin sadece yol, su, kanalizasyon meselesiyle uðraþmadýðýný, kýrsal kalkýnma ve turizm konusunda da çalýþmalar yürüttüðünü belirtti. Anlý, "Tarým ve hayvancýlýk konusunda hangi ilçemizin, hangi köyümüzün ne ihtiyacý varsa tespit

edilecek. Ýlçelerimizin turizm potansiyeli açýða çýkartýlacak. Çünkü bu coðrafyaya kimse sanayi tesisi yapmýyor, kimse fabrika yapmýyor ve yapmayacak. Kendi kentimizi kendimiz yöneteceðiz. Diyarbakýr hak ettiði yerde deðil. Onun için vicdanlý olalým. Buradaki insanýn derdinden anlayan, buradaki insanla beraber yeni bir yapýlanmaya gideceðiz" dedi. 'Bu hazineye sahip çýkmalýyýz' Ek bir kaynak vermeden 90 köyün Büyükþehir'e baðlandýðýný hatýrlatan Anlý, merkezdeki köyler neyse ilçelere de ayný hizmeti

götüreceklerini söyledi. Eskiden Diyarbakýr'da nefes alabilecek hiçbir yer yokken, þimdi ise Diyarbakýr'ýn artýk parklara doyduðunu ifade eden Anlý, aðýrlýklý hizmeti köylere götüreceklerini söyledi. Diyarbakýr belediyeciliðin baþarýsý nedeniyle Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in Urfa'dan aday gösterildiðini belirten Anlý, bunu Diyarbakýr'ýn baþarýsý olduðunu vurguladý. Turizm sezonu açýldýðýnda artýk gençlerin batý illerine gitmemesi gerektiðini söyleyen Anlý, bulunduklarý yerde turizme hizmet etmeleri için ortam yaratacaklarýný söyledi. Diyarbakýr'a çeþitli ülkelerden insanlarýn gelerek ziyaret ettiðini anýmsatan Anlý, "Herkesin gözü Diyarbakýr'da. Bu kültür ve tarih hazinesine sahip çýkmalýyýz. Eskiden bu topraklarda barýþ sadece Kürt halkýnýn istediði bir olguydu. Ama artýk Türkiye'nin batýsýnda da halk barýþ istiyor. Herkes barýþýn tüm ülkede yaygýnlaþmasý için ortak çaba sarf etmeli. Kürt halkýnýn özgürleþmesi, Ortadoðu'daki halklara da barýþý ve özgürlüðü getirecek" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

Ergenekon sanýklarýnýn serbest býrakýlmasýna Diyarbakýrlý vatandaþlardan tepki geldi. Mahkemelerin verdiði kararlarý ikiyüzlülük olarak deðerlendiren Diyarbakýrlýlar, tahliyelerle yargýya duyulan güvenin çöktüðünü söylediler. Yýlmaz A. adlý vatandaþ, Ergenekoncularýn býrakýlmasýnýn hukuka yapýlmýþ bir darbe olduðunu belirtti. Yýlmaz A., "Bu býrakýlmalarýn ortaya koyduðu bir diðer gerçek de Türkiye'de yaþanan çifte standardýn gözler önüne serilmesidir. Bu ülkede darbe yapmak isteyenler dýþarý çýkarýlýrken, camide Kuran dersi verenler onlarca yýl mahkûm edilmiþlerdir. Hakikat budur" dedi. Mehmet B. Adlý vatandaþ ise tahliyelere tepkisini þu sözlerle dile getirdi: "Yargý resmen zulmediyor. Bir tarafta darbe giriþiminde bulunanlar serbest býrakýlýyor, diðer tarafta ise tek suçlarý Kur'an dersi vermek olan insanlar ise ömür boyu cezaevlerinde tutuluyor. Mahkemelerin bunu yapmasý bir haksýzlýktýr. Bir vatandaþ olarak bunu kýnýyorum."

'Zalimler serbest býrakýlýyor' Suçlularýn býrakýlýp mazlumlarýn ise cezaevlerinde tutulduðunu belirten Abdulsamet A., "Burasý Türkiye. Gerçekten suçlu olanlar býrakýlýp mazlum olanlarýn ise cezaevlerinde çürütüldüðü bir ülke. Yaþanan bu olaya baktýðýmýz zaman yargýnýn çöktüðünü görüyoruz. Ergenekon sanýklarýnýn hepsinin müebbet yemesine raðmen, cezalarý dikkate alýnmadan serbest býrakýldý. Hatta tetikçi olanlarý bile býrakýldý. Ama 90'lý yýllarda camilerde çocuklara Kur'an-ý Kerim dersi veren dindar mahkûmlar veya dindar olmayan mahkûmlar, sað sol fark etmez hepsi cezaevlerinde çürüyorlar. Bu mahkûmlarýn sahipleri olmadýðý için yasa onlara iþlemiyor. Fakat biraz kuvvetli olan insanlar ise, maalesef gördüðünüz gibi hepsi birer birer býrakýlýyorlar. Asýl zalim olanlar serbest býrakýlýyor, mazlum olanlar ise içerde. Tek gerçek bu iþte" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

'Seçimler referandum niteliðinde' 30 Mart'ta kullanacaklarý oylarýn deðerli olduðunu belirten Güneli, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn özellikle kardeþlik, barýþ süreci ve bölgedeki kimlik

sorunlarýna yönelik attýðý her adýma engeller çýkartýldýðýný söyledi. Güneli, "Bu engelleri çýkartan güçleri de biliyoruz. Artýk Diyarbakýrlý hemþerilerimiz, bölgemizin insanlarý bu döþenen tuzaklarý görmüþ durumdadýrlar. Bu önümüzdeki seçimlerde de engelleri çýkartan gruplara bu fýrsatý vermeyeceklerine inanýyoruz. Biz 30 Mart'taki seçimin ülkemiz için bir referandum niteliði taþýdýðýný da iddia ediyoruz. Hemþerilerimizin de bu konuda çok bilinçli olduðunu düþünüyoruz ve baþaracaðýmýza inanýyoruz. Ýnþallah Diyarbakýr'da yerel yönetimleri AK Parti anlayýþýnýn hizmetine sunma fýrsatýný yakalayacaðýz. AK Parti belediyeciliðinin Diyarbakýr ile tanýþmasýna imkan vereceðiz" diye konuþtu. ÝHA

BDP'ye oy istediler

Beraberindeki heyetle partisinin bölge çalýþmalarýný incelemek üzere Siirt'e giden CHP Parti Meclis Üyesi (PYM) Dursun Bulut, Siirt'te AK Parti'nin kazanmamasý için BDP'ye oy verilmesini istedi.

üzere Kulp ilçesine gitti. Eronat ve Ensarioðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçeye baðlý köylere ziyarette bulundu. Vatandaþlara projeleri hakkýnda bilgi veren Ensarioðlu, insan odaklý belediyeciliði Kulp halkýyla tanýþtýrmak istediklerini, bunun için destek istediklerini söyledi. Ensarioðlu ile Eronat, köylerdeki taziye ve düðünlere katýldýktan sonra Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ ile bir süre görüþtü. ÝHA

Ergenekon tahliyelerine tepki

AK Parti Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli, kentsel hizmetler ve bölge sorunlarýna yönelik açýklamalarda bulundu. Son 30 yýlda bölgede yaþanan bu çatýþma ortamýnýn Diyarbakýr'a hizmeti zorlaþtýrdýðýný belirten Güneli, Diyarbakýr'ýn Cumhuriyet'in ilk kurulduðu dönemden itibaren Türkiye'de ilk sýralardaki kent olduðunu, buna raðmen bugün bölgedeki illerden daha geride kalacak bir noktaya geldiðini söyledi. Güneli, "Açýkladýðýmýz projeler gerçekleþtiði zaman biz Diyarbakýr'ýn, Türkiye'nin çok önemli bir merkez kenti konumuna geleceðini iddia ediyoruz. Önemli bir denge metropolü ve çekim noktasý olacaktýr. Diyarbakýr'dan baþka illere göçler deðil, aksine baþka illerden Diyarbakýr'a göçler gerçekleþecektir. Diyarbakýr Türkiye'nin Ortadoðu ve Türki cumhuriyetlere açýlan önemli bir kapýsý olacaktýr. Ýstihdam ve kaliteli kent hizmetlerine kavuþmuþ olabilme imkanýmýzý yakalayacaðýz. 30 Mart bu açýdan Türkiye ve Diyarbakýr için önemli bir seçimdir" dedi.

CHP Siirt'te þaþýrttý

Eronat'tan Faysal Ensarioðlu'na destek

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, Dicle Belediye Baþkaný Mehmet Faysal Ensarioðlu'na destek vermek

Güneli: Çatýþma ortamý hizmeti zorlaþtýrdý

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkanlýðý tarafýndan öðretmen Evi'nde düzenlenen aday tanýtým programýnda konuþan Bulut, "1991'lerde bu bölgede o bölünmelerin olmadýðý dönemde bütün çoðunluktaki belediyeler bizim elimizdeydi. O dönemde biz birinci partiydik. Sonra böldüler, bölmeyle de kalmadýlar doðuda hepimize kabus yaþattýlar. 20 yýldan fazla bu bölgede insanlarýmýz öldürüldü, katledildi ve insanlarýmýzda huzur kalmadý. Köyler ve daðlar yakýldý. Ýki sene önce Tunceli festivaline gittiðimde o daðlardaki dumanlar hala gözümün önünde. Devlet bu bölgedeki insanlarýmýza üvey evlat muamelesi yaptý, bu yetmez

imha etti. Biz sürekli bunlara karþý çýktýk karþý çýkacaðýz. Bizim partimiz kalýcý barýþýn saðlanmasý için üzerine ne düþüyorsa yaptý ve yapacaktýr. Önümüzdeki günler yeniden birlikte mücadele etmenin günleridir. Önümüzdeki seçim nemlidir. Türkiye'de hepimizi kandýrarak, iktidara gelen þu anki iktidarýn 11 yýl içinde neler yaptýðýný artýk hepimiz bilmekteyiz. 30 Mart'ta herkese ciddi görevler düþmektedir. Biz 30 Mart'ta halktan yana olan cumhuriyet halk partisine, eðer cumhuriyet halk partisin vermiyorsanýz, çok açýk söylüyor size, burada kendinize çok yakýn olan BDP'ye oy verip bu hükümetten kurtulmamýz lazým" dedi. ÝHA

BDP'ye katýlýmlar sürüyor

Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde yerel seçimler öncesi BDP'ye katýlýmlar devam ediyor. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adayý M. Sait Cennet, partisinden istifa edip BDP'ye katýldý. BDP merkez seçim bürosu önünde düzenlenen etkinliðe, DTK Diplomasi Komisyonu Sözcüsü Mehmet Aksünger, BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, BDP Ergani Ýlçe Baþkaný Cavidan Yaman, BDP Ergani Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Ramazan Kartalmýþ ile Aygün Taþkýn'ýn yaný sýra çok sayýda yurttaþ katýldý. BDP'ye katýlan M. Sait Cennet, bu katýlýmla Kürt halkýnýn haklý taleplerine hizmet edeceðini söyledi.

Cennet, diðer partilerde çalýþan herkesi BDP'ye davet etti. Yurt sever bir ailenin sistem partilerinde olmasýnýn kabul edilecek bir þey olmadýðýný dile getiren milletvekili Nursel Aydoðan ise, "Bu coðrafyada halen Kürtlerin kimliði, dili inkar ediliyorken, bir Kürt

insanýmýzýn düzen partisinde yer almasý asla kabul edilemez. O nedenle BDP'li olmak çok deðerlidir" dedi. Aileye BDP rozeti takýldý

BDP'li olmanýn barýþýn yanýnda olmak anlamýna geldiðini söyleyen Aydoðan,

"Düzen patileri Kürt halký adýna siyaset ve politika yaptýlar. Milletvekili oldular, belediye baþkaný seçildiler. Ama hepimiz þunu çok bilmeliyiz ki bir düzen partisinden vekil veya belediye baþkaný olmak demek, bir halkýn özgürlük talebine yanýt olmak demek deðildir. Bugün parlamentoda baþbakanýn da överek söylediði 75 Kürt vekil var. Biz þunu açýk ve net söylüyoruz. 75 vekilin sadece adý Kürt'tür. Kürt olduklarýný ifade ediyorlar. Bu ifadeyi de bu halkýn yýllardan beri sürdürdüðü özgürlük mücadelesi ve açtýðý yol nedeniyle kullanabiliyorlar" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan katýlým saðlayan cennet ailesine BDP rozeti takýldý. Haber Merkezi


8

Haber

Nevroz'a katýlým çaðrýsý 14 MART 2014 CUMA

Diyarbakýr Nevroz Tertip Komitesi, 21 Mart'ta düzenlenecek Nevroz kutlamasýna katýlým çaðrýsý yaptý. KESK Dönem Sözcüsü Veysel Özhekti, özgürlük ruhuyla yeni bir tarih yazmak için herkesi etkinliðe davet etti.

'Dershaneler Yasasý tarihi bir fýrsat'

Dershaneler Yasasýný deðerlendiren Demokrat Eðitimciler Sendikasý, yasanýn eðitim sistemi ve öðrenciler açýsýndan tarihi bir fýrsat olabileceðini ve yasayla okul merkezli eðitimin güçleneceðini kaydetti. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan onaylanarak yasalaþan ve kamuoyunda Dershaneler Yasasý olarak bilinen kanun maddeleri hakkýnda açýklamalarda bulunan Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Topal, yasanýn eðitim sistemi ve öðrenciler açýsýndan tarihi bir fýrsat olduðunu kaydetti. Yeni yasa hakkýnda bilgiler veren Topal, "1930 yýlýnda çýkarýlmýþ 1702 sayýlý ve 1943 yýlýnda çýkarýlmýþ 4357 sayýlý yasalarýn yürürlükten kaldýrýlmasý 'maaþ kesimi, derece ve kademe indirilmesi, meslekten çýkarýlma' gibi cezalarýn güncel-

lenmesi iyi olmuþtur. Çünkü Milli Eðitim Kanunlarýnýn kahir ekseriyetinde kullanýlan ifadeler, terim ve isimler dahi eskimiþ ve karþýlýðý kalmamýþtý. Yani günümüz ihtiyacýna cevap veremiyor, karmaþa ve kaosa neden oluyor ve sýk sýk genelgeler çýkarýlmasýna neden oluyordu. Dershanelerin maddi manevi kayba uðramamasý için gerekli önlemlerin alýnmasý gerekiyor. Devlet okullarýnýn cazibe merkezi haline getirilmesi, sýnav hazýrlýk kurslarýnýn devlet okullarýnda ücretsiz verilmesi, devlet okullarýndaki öðretmenlerin geliþmesi, saygýnlýðý ve ek ücret almasý perspektifinde deðerlendirilerek, bu baðlamda yapýlan denetim birimlerinin tek merkezde toplanmasý daha disiplinli ve amaca yönelik bir denetim mekanizmasýnýn iþlemesini de saðlayabilir" dedi. ÝLKHA

Diyarbakýr Nevroz Tertip Komitesi, 21 Mart'ta kutlanacak Nevroz þenliði nedeniyle Suriçi'nde bulunan bir otelde basýnýn karþýsýna geçti. Toplantýda Kürtçe bir açýklama yapan BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Abdullah Öcalan'ýn 21 Mart Nevruz'unda yollayacaðý mesaja dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Zümrüt, Nevruz programýna gelecek olan sanatçýlarla ilgili ise net bir durumun olmadýðýný kaydetti. Gezi olaylarý sýrasýnda baþýna isabet eden gaz fiþeðiyle yaralanan ve

geçtiðimiz gün hayatýný kaybeden Berkin Elvan olayýna da deðinen Zümrüt, Berkin'in ölümünün ardýndan derin bir üzüntü yaþadýklarýný dile getirdi. 'Demokrasi ve özgürlük talebi' Zümrüt'ün ardýndan açýklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Veysel Özhekti, Kürt halký olmak üzere Ortadoðu halklarý için Nevroz'un direniþ ve özgürlük bayramý olduðuna dikkat çekti. Özhekti, "2014 Amed

Nevrozu'nda Kürt halký bir kez daha demokrasi ve özgürlük taleplerini doruða çýkararak, Sayýn Abdullah Öcalan'ýn göndereceði mesajý büyük bir coþku ve destekle sahiplendiðini tüm dünyaya gösterecek. DTK ve tüm bileþenler olarak 7'den 70'e tüm halkýmýzý ulusal birlik, direniþ ve özgürlük ruhuyla yeni bir tarih yazmak için 2014 Amed Nevroz'una katýlým saðlamaya çaðýrýyoruz. Þimdiden halkýmýzýn bayramý kutlu olsun" dedi. Aziz FÝDANCI

Anjio artýk bilekten yapýlacak D.Ü. Kalp Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Faruk Ertaþ, kalp hastalarýna el bileðindeki damarlar yolu ile anjio yapmanýn daha güvenli olduðunu söyledi. Ertaþ, "Kalp damar hastalýklarý tüm dünyada ve ülkemizde de ölüm nedenlerinin baþýnda gelmektedir. Bu nedenle kalp damar hastalýklarýnýn erken tanýsý ve tedavisinin etkili bir þekilde yapýlmasýnýn hayati önem taþýyor. Koroner anjiyografi (anjio) uzun yýllardan beri kasýk bölgesindeki atardamar yolu ile yapýldý. Týbbi teknolojilerdeki geliþmelerle birlikte son yýllarda geliþ-

miþ kardiyoloji merkezlerinde koroner anjionun, kasýk bölgesine göre çok daha ince damarlar olan el bileðindeki damarlar yolu ile yapýlmasýna imkan veriyor. Anjionun el bileðindeki atar damar yolu ile yapýlmasý, kasýk bölgesine göre hasta için daha konforlu ve daha güvenlidir. Artýk anjiyo olmak daha kolay, güvenli ve konforludur. Fakat bunun deneyimli ellerde yapýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. Halkýmýzýn anjio olmak için hastane seçtiði zaman bunu dikkate almalarýný tavsiye ediyoruz" dedi. ÝLKHA

Kulp adayý Özgen vatandaþlarla buluþtu AK Parti Kulp Belediye Baþkan Adayý Abdullah Özgen, seçim kampanyasý çalýmlarýna aralýksýz devam ediyor. Ekibiyle beraber merkez Yenimahalle esnafý ve halkýyla bir araya gelen Özgen, vatandaþlarla fikir alýþveriþinde bulundu. Yenimahalle'de trafik ve alt yapý sorununu çözeceðini belirten Özgen, seçim kampanyasýnýn 2. turunda köy ve ilçe merkezindeki çalýþmalarýnýn eþ güdümlü bir þekilde devam ettiðini söyledi. Toplantýlarda vatandaþlara seçimin önemini ve Kulp'a yapacaklarý projeleri anlattýklarýný ifade eden Özgen, Kulp halkýnýn fikir ve önerilerine saygý duyduðunu söyledi. Özgen, "Biz Kulp'a hizmet vermek için aday olduk ve halkýmýzýn desteði ile bu görevi devralarak Kulp'a yakýþacak bir hizmet sunacaðýz. Projelerimizde mahallelinin görüþü alýnarak yerinde tespit, yerinde çözüm yöntemi temel hizmet misyonumuz olacaktýr. Ýstikrar sürsür Pasur büyüsün vizyonu ile Pasur halkýný güzel günler bekliyor. Bu güzel günlere olan inancýmýz sonsuzdur. Halkýmýz rahat olsun bu inancýmýzla baþarýya hep beraber ulaþacaðýz" dedi. ÝHA

Ýçten'den BDP seçim bürosuna ziyaret AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli'ye destek vermek amacýyla seçim çalýþmalarýna katýldý. Beraberindeki heyetle BDP'nin Diclekent merkez seçim bürosuna giden Cuma Ýçten, bir süre sohbet edip çay içti. BDP'lilerin de sýcak karþýladýðý Ýçten, rekabetin de demokrasi kurallarý çerçevesinde olduðunu ve hiçbir siyasi parti ile düþman olmadýklarýný söyledi. Seçimlerin demokratik ortamda Diyarbakýr'a yakýþýr þekilde geçmesini temenni eden Ýçten, BDP'lilere seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ÝHA


Ýç Politika

14 MART 2014 CUMA

9

'Barýþ ciddi bir ihtiyaçtýr' CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Perihan Sarý, partisinin seçim çalýþmalarýna destek olmak amacýyla Diyarbakýr'a geldi. Barýþýn ciddi bir ihtiyaç olduðunu belirten Sarý, hükümetin Kürt sorununu istismar ettiðini söyledi.

S

eçim çalýþmasý çerçevesinde Diyarbakýr'a gelen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Perihan Sarý, bu seçimin birden fazla etkisinin olacaðýný söyledi. Hükümetin çözüm süreci olarak baþlattýðý her sürecin yeni bir çözümsüzlük aþamasýyla týkandýðýný belirten Sarý, "AKP'nin samimi olmadýðý, sorunu çözme doðrultusunda çaba harcamadýðý ama kendi iktidarýný güçlendirmek doðrultusunda her konuda olduðu gibi Kürt sorununu da istismar ettiði artýk açýk bir biçimde ortaya çýkmýþtýr. AKP'nin bugün maskesi düþtü. Erdoðan'ýn kiþisel hesaplarýnýn geldiði noktada Kürt sorununda umursamadýðý, umursadýðý tek þeyin biriktirdiði dolar ve avrolar olduðu anlaþýlýyor. Barýþ ciddi bir iþ ve halkýn ihtiyacýdýr. Kararlýlýk ve inançla gerçekleþtirilir. CHP olarak barýþý, konjonktür gerektirdiði için deðil, inandýðýmýz, halkýn ve ülkenin gereksinimi olduðu için savunuyoruz" dedi. Haber Merkezi

Baþbakan: Hani demokrattýnýz? B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kýzýlay-Çayyolu metro açýlýþ töreninde konuþtu. Erdoðan'ýn gündeminde Berkin Elvan'ýn cenazesi sonrasý çýkan olaylarda yakýlan AK Parti seçim koordinasyon merkezlerine düzenlenen saldýrýlar vardý. Baþbakan Erdoðan, "Biz çocuklarýmýzýn eline molotof kokteyli vermiyoruz, biz çocuklarýmýzýn eline tablet bilgisayar veriyoruz, kalem kitap veriyoruz. Dün Ýstanbul'da deðiþik yerlerde partimizin seçim koordinasyon merkezlerini yaktýlar, yýktýlar. Seçim araçlarýný yaktýlar. Hani demokrattýnýz, özgürlükçüydünüz. Bunlar sahtekar, sahtekar. Ne doðrusu ya ne dürüstü. Bunlarýn demokratlýkla falan alakasý yok. Bunlar sandýða inanmýyor ve geleceklerini de görüyorlar. 30 Mart'ý þimdiden görüyorlar. Gördükleri için de diyorlar ki artýk kargaþa çýkartalým da acaba bu kargaþa ile netice alýr mýyýz? Ama alamayacaklar. 30 Mart'ta sandýkta gereken cevabý Ankaralý kardeþlerim de, Türkiye'de yaþayan kardeþlerim de verecek" dedi.

Fezlekeler için 132 imza C

Demirtaþ Muþ'ta

B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Muþ'ta partisi tarafýndan düzenlenen seçim mitingine katýldý. Belediye Meydaný'nda vatandaþlara hitap eden Demirtaþ, 30 Mart seçimlerinde herkesin canla baþla çalýþmasýný istedi. Demirtaþ, "Bizler Muþ'un bu duruþu ile kendi iradesi ile kendi geleceðine sahip çýkan bu kararlýðý ile gurur duyuyoruz. 30 Mart seçimlerine sadece iki hafta kaldý. Canla baþla, kararlýlýkla ve ýsrarla çalýþarak BDP'yi halk iktidarý partisi haline getirdiniz. Partimizi parti yapan, partimizi var eden bu halkýn direniþi karþýsýnda saygý ile eðiliyorum. Artýk çok az zamanýmýz kaldý. Yýllardýr bize yaptýklarýnýn ve bize çektirdiklerinin hesabýný sormaya çok az kaldý. Muþ'ta su, yol kanalizasyon sorunu kalmayacak. Her mahallede gençlik merkezleri, kadýn evleri, çamaþýr yýkama merkezleri olacak. Muhtarlarla, kadýnlarla ve vatandaþlarla irtibat halinde olacaðýz. Bizim arkamýzda para babalarý, medya patronlarý yok. Ýsrail ve Amerika'da yok. Bizim arkamýzda Allah'ýmýz var. Allah'tan baþkasýna kulluk etmedik. Allah'tan baþkasýnýn önündü diz çökmedik. Ellerindeki bütün imkanlarý kullanarak bize diz çöktürmeye kalktýlar. Köyler mi boþalmadý, faili meçhul cinayetler mi iþlenmedi, tutuklanmalar mý? Hepsini yaþadýk ama elele, yürek yüreðe verdik. Direndik, gerçek bir halk olduðumuzu ispat ettik. Bundan sonra da yine el ele vereceðiz. Birbirimize güvenip adaylarýmýzýn

etrafýndan kenetleneceðiz. 30 Mart'tan sonrada belediye hizmetlerinde belediyemize destek olacaðýz" dedi.

'Eþit hizmet vereceðiz' Demirtaþ, "Milletvekillerimiz gece gündüz demeden çalýþýyorlar. Ýnanýn ki hiçbiri rüþvet yemedi. Gazdan baþka bir þey yemediler. Sýrrý Sakýk arkadaþýmýz Aðrý'da gerçekten hizmet olsun diye oradan aday oldu. Ona da teþekkür ediyorum. Bütün sorunlarý hep birlikte çözeceðiz. Bizim özlemimiz, hayalimiz halkýmýzýn mutluluðudur. Gerçek bir barýþ için yollardayýz. Sizin duruþunuz her þeye deðer. Biz burada sadece belediye hizmetleri ile uðraþmayacaðýz. Esnafýn öðrencinin, memurun, iþçinin, iþsizin sorunlarý ile de yakýndan ilgileneceðiz. Muþ'un bütün sorunlarýný çözmek için Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkan Adayýmýz Osman Baydemir'den, Mardin Büyükþehir Belediye Baþkan adayýmýzdan da destek alacaðýz. Ayrým yapmadan herkese eþit hizmet vereceðiz. Bize inanmayan ve güvenmeyenleri mahcup edeceðiz" þeklinde konuþtu. Demirtaþ, konuþmasýnýn sonunda ise hükümeti Bediüzzaman Said-i Kurdi'nin mezarýný ortaya çýkarmasý için zorlayacaklarýný vurguladý. Demirtaþ, konuþmasýnýn ardýndan halký selamlayarak Muþ'tan ayrýldý. ÝHA

HP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, 4 eski bakanla ilgili fezlekelerin okunmasý için TBMM Genel Kurulu'nun 18 Mart Salý günü olaðanüstü toplanmasý için 132 milletvekilinin imzasýyla Meclis Baþkanlýðý'na baþvurduklarýný bildirdi. Taleplerinin iki bölümden oluþtuðunu belirten Hamzaçebi, "Birincisi, 4 eski bakan hakkýndaki fezlekenin TBMM Genel Kurulu'nda okunarak, milletvekillerinin bilgisine sunulmasý. Ýkincisi de bu fezlekelerin TBMM'ye intikalinin gecikmesi ile Meclis'e intikal ettikten sonra Genel Kurul açýk olduðu halde Genel Kurul'da okunmasýndaki gecikme veya bu fezlekelerin okunmamasýna iliþkin idari iþlemlerin bir genel görüþme konusu yapýlmasý. Yani 4 fezlekenin okunmasý ve bu konuya iliþkin bir genel görüþme önergesini TBMM Baþkanlýðý'na verdik. Biz olaðanüstü toplantý olan günde fezlekelerin TBMM'de okunarak buna iliþkin belgelerin, dosyalarýn da milletvekillerinin bilgisine sunulmasýný Meclis Baþkanýndan bekliyoruz. Sayýn Meclis Baþkaný'nýn fezlekeleri Genel Kurul'a okutup, ilgili dosyalarý ve belgeleri de milletvekillerinin bilgisine sunma dýþýnda bir seçeneði bulunmamaktadýr. Sayýn Meclis Baþkaný'nýn belgeleri milletvekillerinin bilgisine sunmamak ya da fezlekeleri okutmayarak onun bir özetini okutmak gibi bir takdir hakký bulunmamaktadýr. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'i bir hukukçu olarak anmak istiyoruz. Milletvekillerinin bu olay-

larý bilerek hangi yönde oy kullanacaðýna karar verecektir. Meclis Baþkaný bunu yapmazsa meþruiyetini yitirecektir. Cemil Çiçek'i hukukçu olarak anmak istiyoruz, o baþka bir sýfatý kendine yakýþtýrýyorsa o sýfatla biz anarýz. Bu tutum böyle ortaya çýkarsa, fezlekeler milletvekillerinin bilgisine sunulmazsa seçim sonrasý TBMM her

gün bunu konuþacaktýr. Onlar tabi ki muhtelif önlemler düþünüyorlar, bizde muhtelif önlemleri düþünüyoruz. Kendine güveni olan oraya Bakaný oturtur genel görüþmeyi yaparlar. Sayýn Genel Baþkanýmýz da Genel Kurul'da bu görüþmeler esnasýnda hazýr bulunacak" dedi.

Adli Týp önünde tabutlu eylem T

utuklu Aileleri Derneði (TUAD) ve ÝHD Cezaevleri Komisyonu üyeleri, hasta tutuklularýn salýverilmesine yönelik Adli Týp Kurumu önünde basýn açýklamasý yaptý. Kurum önüne ellerindeki temsili tabutla gelen grup adýna basýn açýklamasý yapan Neriman Çelik "Adli Týp Kurumu'nun önünde yine hapishanelerde yaþanan insanlýk dramlarýndan bahsetmek istiyoruz. Hapishaneler bu günlerde boþalýyor. Ancak býrakýlanlar arasýnda hastalýklarýndan dolayý, yaþam tehlikesi altýnda bulunanlar ya da tek baþlarýna yaþamlarýný sürdüremeyenler yok. Milyonlarca dolar rüþvet almaktan, yüz milyonlarca dolarlýk yolsuzluklara karýþmakla suçlanan bakan çocuklarý, iþ adamlarý bürokratlar tahliye edildiler. Adli Týp Kurumu tedavi olanaðý olmayan, zor olan ya da tedavisi uzun süreceði için hayati risk taþýyanlarýn salýverilmesiyle ilgili rapor hazýrlamamakta. Hasta tutsaklar zaman geçirilmeden salýverilmelidir" dedi. 'ATK'nýn yetkileri kaldýrýlsýn' 'Hasta tutsaklar serbest býrakýlsýn' þeklinde sloganlar atan grup, basýn açýklamasýnýn ardýndan olaysýz þekilde daðýldý.


10

14 MART 2014 CUMA

Ýç-Dýþ Politika

Süleyman Þah Türbesi ablukada Türkiye'nin yurtdýþýndaki tek toprak parçasý olan ve Suriye'nin Halep kenti sýnýrlarýnda bulunan Süleyman Þah Türbesinin çevresi Irak Þam Ýslam Devleti (ÝÞÝD) kontrolüne girdi.

S

uriye Demokrat Türkmen Hareketi Sözcüsü Tarýk Sulo Cevizci, ÝÞÝD güçlerinin türbenin önünde bekleyiþini sürdürdüðünü söyledi. Fýrat Nehri yakýnlarýnda bulunan türbe ve çevresinin bir süredir Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde olduðunu belirten Sulo Cevizci, "Dünden bu yana bölgede yoðun çatýþmalar yaþanýyordu. Özgür Suriye Ordusu bölgeden çekilmek zorunda kaldý. ÝÞÝD güçleri Türk topraðý konumundaki "Süleyman Þah" türbesinin etrafýný çembere almýþ durumda dedi" dedi.

Esad halk arasýna çýktý Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad, uzun süre sonra ilk kez halk içine çýktý. Þam yakýnlarýndaki Adra kasabasýnda evlerini kaybeden Suriyelileri ziyaret eden Esad, iç savaþtan etkilenen ailelere moral vermek istediðini söyledi.

Türk askerinin korumasýnda Karakozak Köyü yakýnlarýndaki Süleyman Þah Türbesi 25 Türk askeri tarafýndan korunuyor. Osmanlý Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Þah 1086 yýlýnda iki askeriyle birlikte Fýrat nehrini geçerken þehit olmuþ ve oraya defnedilmiþti. Bölge, Osmanlý Devletinin yýkýlmasýndan sonra Fransýz Hâkimiyetine geçmesine raðmen 1921 yýlýnda Fransa ile yapýlan Ankara anlaþmasýna göre Türbe, Türkiye Cumhuriyeti topraðý olarak kabul edilmiþ ve Türk askeri tarafýndan korunmasý kararlaþtýrýlmýþtý.

S

uriye'nin baþkenti Þam yakýnlarýndaki Adra kasabasýnda ordu birlikleri ve muhalifler arasýndaki çatýþmalar sonucu evlerini kaybeden-

lerin sýðýndýðý kamplara sürpriz bir ziyaret gerçekleþtiren Devlet Baþkaný Beþþar Esad, sevinç gösterileriyle karþýlandý. Üç aydýr bir bölümü muhaliflerin kontrolünde olduðu iddia edilen bölgedeki kampý ziyaret eden Esad, Suriyeli kadýn ve çocuklarýn sýkýntýlarýný dinledi. Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn ailelere, en kýsa zamanda tüm ihtiyaçlarýnýn giderileceði ve evlerine dönmelerinin saðlanacaðý sözü verdiði belirtildi. Suriye'de Þam yönetimi ve muhalifler arasýnda 3 yýldýr süren çatýþmalarda bugüne dek 140 bin kiþi yaþamýný yitirdi.

Avrupa'dan Ýmralý raporu A

vrupa Ýþkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nin yayýmladýðý Ýmralý raporunda, Öcalan ve diðer mahkumlar hakkýnda hiçbir kötü muamele iddiasý veya þikayeti olmadýðý belirtildi. Ýmralý raporunda, adadaki tüm mahkumlara açýk hava faaliyet sunulduðu ve Öcalan'a televizyon verildiði belirtildi. Hücre dýþý faaliyetler arasýnda "konuþma seanslarý", voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç, el iþleri de olduðu vurgulandý. Bununla birlikte örgüt, baþta Öcalan olmak üzere adadaki mahkumlarýn hücre dýþý faaliyetler sýrasýnda birbirlerini daha fazla görebilmelerine olanak tanýnmasýný istiyor. Raporda Öcalan'ýn telefonda ailesiyle görüþmesine izin verilmesi de istenirken, Ýmralý'daki saðlýk hizmetlerinin gözle görülür þekilde düzeldiði vurgulanýyor. Ankara ise, Öcalan'ýn yasadýþý silahlý bir örgütün yöneticisi olarak telefon görüþmesi yapamayacaðýný, Öcalan ve diðer mahkumlarýn haftada toplam 6 saat aralarýnda konuþtuðunu belirtti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

14 MART 2014 CUMA

11

Diyar'da hazýrlýklar sürüyor

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Ýkinci sýrada yer alan Diyarbakýrspor, hafta sonunda kendi evinde oynayacaðý Kocaelispor maçý öncesi antrenmaný taraftarlara açtý.

D

iyarbakýrspor'un en önemli taraftar gruplarý Kocaelispor maçýna hazýrlanan takýmýn antrenmaný izledi. Atatürk Stadý'na gelen çok sayýda taraftar, antrenmaný maç havasýna çevirdi. Antrenman öncesinde takýmý tribünlere çaðýrarak sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, futbolculardan galibiyet sözü aldý. Þarký, türkü ve tezahüratlarla idman boyunca þova devam eden taraftarlar, teknik direktör Fethi Çokkeser ve futbolcularý ayrýca tribüne tek tek çaðýrarak da motive etti. Taraftarlarýn idman çýkarmasý takýmýn motivasyonunu artýrýrken, futbolcular ve teknik heyet, taraftarlara teþekkür etti.Teknik direktör Fethi Çokkeser," Denizli'de hesapta olmayan bir beraberlik aldýk ama daha lig bitmedi.. Kalan 10 maçta el ele vererek þampiyon olacaðýz. Arkamýzda bu taraftar olduðu sürece bizi kimse hedefimizden geri çeviremez. Hedefe bu futbolcularla ulaþacaðýz. Biz gerekli mesajlarý aldýk. Zaten bunun için çalýþýyoruz" dedi.

Doðrul : Play-off için zor bir maç olacak S

por Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta Play Off mücadelesi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor bu hafta deplasmanda oynayacaðý Bugsaþspor maçý hazýrlýklarýný 3 puan parolasýyla sürdürüyor.

"Camia olarak mutluyuz" Yeþil kýrmýzýlý kulübün futbol þube sorumlusu Mehmet Cemal Doðrul, Bugsaþ'ýn Play Off yolunda en büyük engellerden biri olduðunu anýmsatarak, "Bu maç için hazýrlýklarýmýzý galibiyet parolasýyla sürdürüyoruz" dedi. Takýmda moral ve motivasyonun üst düzeyde olduðuna da dikkat çeken Doðrul, "Bu hafta da Bugsaþ'ý deplasmanda yenerek yeniden seri yakalamak istiyoruz. Takým olarak

bunu baþaracak güç ve potansiyele sahibiz" diye konuþtu. Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, Nazilli Belediyespor galibiyetiyle kötü gidiþe son verdiklerini söyledi. Elde ettikleri 3 puanla play off yarýþýnda iddialý durumda olduklarýný belirten Doðrul, þöyle konuþtu: "Geçen hafta sahamýzda aldýðýmýz 3 puanla play off yarýþýnda var olduðumuzu rakiplerimize gösterdik. Ama bu iddiamýzý sürüdrebilmek için bu hafta sonu deplasmanda oynayacaðýmýz Bugsaþspor maçýný mutlaka kazanmalýyýz. Çünkü bu karþýlaþma bizim ve rakibimiz adýna play off yolunda hayati önem taþýyor. telafisi olmayan bir maç olacak. Kazanýn avantajlý olacaðý kaybedenin ise büyük bir yara alacaðý bu maçtan gülen taraf biz olmak istiyoruz."

Moraller çok iyi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Futbol Þube Sorumlusu Mehmet Cemal Doðrul, zorlu mücadele öncesinde galibiyete yakýn taraf olduklarýný söyledi. Hafta sonu oynayacaklarý maç için hafta içerisinde çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini ve rakiplerini yenmeye hazýr

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

olduklarýný ifade eden Doðrul, Buðsaþspor deplasmanýndan 3 puanla döneceklerini kaydetti. Ligde hedefledikleri noktaya ulaþmak için Buðsaþspor maçýný galibiyetle kapatmalarýnýn büyük önem arz ettiðini ifade eden Doðrul, "Çýkýþýmýzý sürdürmek ve önümüzdeki haftalara daha moralli girmek için bu maç çok önemli, bu nedenle bu maçý kazanarak son haftalardaki çýkýþýmýzý sürdürmek ve üst sýralara doðru olan týrmanýþýmýzý sürdüreceðiz" dedi. Play off yarýþý þampiyonluk yarýþýnýn ötesine geçti. Bugsaþspor'un puan olarak kendilerinden avantajlý olduðunu belirten Doðrul, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Play off yarýþý þampiyonluk yarýþýnýn ötesine geçti. Yaklaþýk 8-9 takým play off yarýþý veriyor. Onlarýn 41, bizim ise 39 puanýmýz var. Onlar ligin beþinci sýrasýnda biz ise sekizinci sýrasýnda bulunuyoruz. Puanlarýn bir birine yakýn olmasý nedeniyle play off yarýþý kýzýþmýþ durumda. Eðer biz hafta sonu kazanýrsak, avantajý elimize geçirmiþ olacaðýz. Kaybedersek iþimiz bir hayli zora girmiþ olacak. Bu nedenle Ankara'da Bugsaþspor ile yapacaðýmýz maç hem bizim hem de rakibimiz için tarihi önem taþýyor." Taþkýn Civelek

Nýke Premier Cup 1. Kademe maçlarý baþladý T ürkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) koordinatörlüðünde, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði (TÜFAD) ile dünyaca ünlü spor malzemeleri firmasý Nýke iþbirliðiyle düzenlenen, "U15 Yaþ Grubu Futbol Nýke Premier Cup" 1. Kademe maçlarý Adana'da baþladý. Kura çekiminde konuþan Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Baþkaný Ali Gülleri, þampiyonanýn 1. kademe maçlarýnýn Ýstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Kütahya, Manisa, Sakarya, Muðla, Denizli, Adana, Kahramanmaraþ, Elazýð, Diyarbakýr, Van, Aksaray, Bolu, Kastamonu, Amasya, Giresun ve Gümüþhane grup merkezlerinde yapýlacaðýný söyledi.Adana'da gerçekleþtirilen müsabakalara Konya, Hatay, Osmaniye, Aksaray ve Mersin takýmlarýnýn katýldýðýný, Niðde takýmýnýn Futbol Federasyonu'na faks çekerek turnuvaya katýlmayacaðýný bildirdiðini ifade eden Gülleri, konuþmasýnda þunlara yer verdi: "Adana'da karþýlaþmalar hafta sonuna kadar Kaynak Kardeþler ve Muharrem Gülergin stadlarýnda yapýlacak"ASKF hizmet binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya, Futbol Federasyonu(TFF) Bölge Müdürü Akif Oflaz, Futbol Federasyonu Ýl Temsilcisi Mehmet Çiftçi ve kulüp temsilcileri katýldý.

Eðitimspor'dan bir baþarý daha

B

atman Eðitimspor yýldýz kýzlar basketbol takýmý geleneðini devam ettirerek tekrar Þampiyon oldu. Yýldýz Kýzlar Basketbol Ýl Müsabakalarýnda Eðitimspor ÞampiyonYerel lig basketbol müsabakalarý yýldýz kýzlar kategorisinde zorlu rakiplerini yenen Eðitimspor yýldýz kýzlar basketbol takýmý geleneðini devam ettirerek tekrar Þampiyon oldu. Eðitim spor Basketbol Þube sorumlusu Erhan Yýlmaz yaptýðý açýklamada"Takýmýmýz il þampiyonluðu müsabakalarýnda çok iyi performans göstererek þampiyon oldu. Ýl þampiyonu olarak 12-16 Mart tarihleri arasýnda Diyarbakýr ilinde düzenlenecek olan basketbol yýldýz kýzlar bölge müsabakalarýnda Batman ilini temsil edeceðiz. Bölge müsabakalarýnda da baþarýlý olup Türkiye þampiyonasýna katýlacaðýmýza inanýyorum. Bu baþarýlý sonuçlarý almamýzda bize desteklerini esirgemeyen Ýl Milli Eðitim Müdürümüz ve

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

kulüp baþkanýmýz Þerif Akboða'ya desteklerinden dolayý teþekkür ederiz' dedi. Ýl þampiyonu olan Eðitimspor yýldýz kýzlar basketbol takýmýný ve hocalarýný kutlayan Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða Diyarbakýr ilinde yapýlacak olan bölge þampiyonasýnda ilimizi temsil edecek Eðitimspor basketbol takýmýna baþarýlar diledi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR Diyarbakýrspor A.Þ


12

REKLAM

14 MART 2014 CUMA

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . ýnýz d a T k a m a D Deðiþmeyen

"

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

14 03 2014 gazete sayfaları