Page 1

Özgürlük yoksa güvenliðin anlamý yok Van'dan Kardeþ Türküler geçti Devlet Hakkari'de bitti B A li Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu 10. dönem mezunlarý için tören düzenlendi. Törene katýlan Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, "Güvenlik hizmetlerini sunarken özgürlüklerin korunmasýna da çok ama çok özen göstermekteyiz. Özgürlüklerin olmadýðý yerde güvenliðin de bir anlamýnýn olmadýðýna 4'te inanýyoruz" dedi.

Ü

nlü müzik grubu Kardeþ Türküler, Yüzüncü Yýl Üniversitesi'nde (YYÜ) depremzede öðrencilere moral amacýyla bir konser verdi. Kar-

deþ Türküler, Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Lazca ve Arapça parçalar okuyarak sevenlerine unutulmaz bir ge5'te ce yaþattý.

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, devletin Hakkari'de ortaya koyduðu politikanýn Kürt halký açýsýndan iflas ettiðini söyledi ve ekledi: Bu politika sonuç almayacak bir politikadýr. Devlet burada bit7'de miþtir.

Kürtce secmeli ders olacak ÇARÞAMBA 13 HAZÝRAN 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Baþbakan Erdoðan, "Öðrencilerimiz yerel dil ve lehçeleri öðrenme imkanýna kavuþuyorlar. Kürtçe bir seçmeli ders olarak alýnabilecek, öðretilecek ve öðrenilecek. Bu tarihi bir adýmdýr" dedi. Toplantýda açýkladý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin Grup Toplantýsý'nda konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Kürtçe'nin seçmeli ders olacaðýný açýkladý. Erdoðan, þunlarý söyledi: Öðrencilerimiz, Farklý Dil ve Lehçelerin Öðrenilmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda, yaþayan diller ve lehçeler adý altýnda, yerel dil ve lehçeleri öðrenme imkanýna kavuþuyorlar. Örneðin, yeterli sayýda öðrenci bir araya geldiðinde, Kürtçe bir seçmeli ders olarak alýnabilecek, öðretilecek ve öðrenilecek.

Seçmeli ders asimilasyondur

B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, Kürtçenin seçmeli ders olmasý önerisine tepki gösterdi. Kýþanak, ''Baþbakan, bakanlar seçmeli Kürtçe dersi alabilirler. Ama Kürtlere bu zulmü nasýl yapabilirsiniz? Ana dili seçmeli ders yap4'te mak asimilasyondur" dedi.

Tarihi bir adým Bu tarihi bir adýmdýr. Hükümet olarak, sadece bize oy veren yüzde 50'nin deðil; yüzde 100'ün emanetini omuzlarýmýzda taþýyoruz. Bu çizgiden hiçbir zaman sapmadýk. Bu þuurdan, bu hissiyattan, omuzlarýmýzdaki emanetin aðýrlýðýndan ve kutsiyetinden asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceðiz. Çoðunluðun azýnlýða tahakkümü nasýl zulümse, azýnlýðýn çoðunluða tahakkümü de ayný þekilde zulümdür, hatta 9’da daha aðýr bir zulümdür.

Diyarbakýr'a cevre dostu otobüsler D

DÜ bilim merkezi olacak D icle Üniversitesi (DÜ) Rektör adayý Mehmet Zeki Taner, seçilmesi durumunda Dicle Üniversitesi'ni Diyarbakýr'ýn ve bölgenin bilim merkezi hali7'de ne getireceðini söyledi.

55 çocuk artýk duyuyor

D

icle Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boðaz (KBB) Kliniði tarafýndan "Biyonik Kulak Ameliyatý" yapýlan çocuklar için Dicle Üniversitesi Sosyal Tesislerde etkinlik düzenlendi. Saðlýklarýna kavuþan 30 çocuk ve aileleri etkinlikte bir araya gelerek doy5'te asýya eðlendi.

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin engelli eriþimine uygun olarak planladýðý toplu taþýma sistemine düþük tabanlý 22 Özel Halk Otobüsü daha katýldý. Araçlar ayný zamanda çevreye daha az zarar vermesi açýsýndan da ekolojik özelliðe sahip bulunu7'de yor.

Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iþbirliðiyle sürdürülen "UMEM Beceri 10 projesi" kapsamýnda, Ticaret Borsasý'nýn üyelerine yönelik kalifiye eleman yetiþtir8’de ilecek.

'Sokakta Çalýþmak Ýstemiyoruz'

Sýcaklýk 40 dereceye ulaþacak Köylerde saðlýk taramasý G D üneydoðu Anadolu Bölgesi'nde sýcaklýðýn 40 dereceye ulaþacaðý bildirildi. Diyarbakýr Meteoroloji Bölge Müdür Yardýmcýsý Latif Gültekin, bölge genelinde Mayýs ayýnýn serin geçtiðini, ancak Haziran ayýnda sýcaklýðýn aniden 4'te bastýrdýðýný söyledi.

Firmalara istihdam desteði ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði T(TOBB), Çalýþma ve Sosyal Güvenlik

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi'nin öncülüðünde, Büyükþehir Belediyesi ve Baðlar Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi ile Epi-Dem, Yeniþehir Belediyesi'ne baðlý köylerde saðlýk tara3'te masý baþlattý.

D

iyarbakýr'da sokakta çalýþan çocuklarýn rehabilitasyonu ve topluma kazandýrýlmasý için kurulan 75'inci Yýl Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne kayýtlý çocuklar, çocuk iþçiliðine dikkat çekmek için 'Sokakta çalýþmak istemiyoruz' sloga7'de nýyla yürüyüþ yaptý.


2

13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

SAÐLIK

Sýcak hava baþ aðrýsý yapýyor

Baþ aðrýsýndan muzdaripseniz, güneþ ýþýnlarý etkisini artýrdýkça, baþ aðrýnýzýn þiddeti de artabilir. Ama bu durum, yaz mevsiminin keyfini çýkaramayacaðýnýz anlamýna gelmiyor. Bulunduðunuz ortamdaki hava sýcaklýðýný kontrol ederek ve uygun tedaviyle yazý daha keyifli geçirebilirsiniz. ile gösterir. Sýcaklarýn yanýnda lodos da özellikle migreni tetikleyen en önemli nedenlerden biridir. Sýcaklar nedeniyle artan klima kullanýmý da, baþ aðrýlarýna neden olur. Klimalý ortamda uzun süre bulunmak baþ aðrýlarýný tetikleyebilir" diyor. TEDAVÝ AÐRI TÝPÝNE GÖRE YAPILIYOR Tedavinin þekline karar vermeden önce aðrýnýn tipinin belirlenmesi büyük önem taþýyor. Dr. Çetin, baþ aðrýsýnda tedavi seçenekleri hakkýnda þunlarý söylüyor: "Gerilim tipi baþ aðrýsýnda depresyon tedavisine yönelik ilaçlar faydalý olabilirken; migren tedavisinde ilk basamak, hastalýðýn tetikleyicilerinden mümkün olduðunca uzak durmaktýr. Düzenli uyku, saðlýklý beslenme ve düzenli egzersizler ile mevsimsel deðiþikliklere karþý önlemler almak gerekir. Bunlara dikkat edilmesine raðmen ataklar sýk ise, hastaya atak sýklýðýný azaltýcý ilaç tedavisi uygulanýr. Migren tedavisinde kullanýlabilecek pek çok ilaç mevcuttur. Bu ilaçlarýn sýrayla denenmesi gerekebilir. Bu noktada hastalarýn sabýrla tedavilerini sürdürmesi ve doktorlarýyla devamlý baðlantý halinde kalmalarý, tedavide baþarýyý yakalamak için çok önemlidir. Yarým býrakýlan tedaviler nedeniyle, migren teþhisi konmuþ pek çok kiþi, hastalýðýn tedavi edilemeyeceði düþüncesine kapýlmaktadýr. Baþ aðrýsýný bir kader olmadýðý unutulmamalýdýr. Hastalarýn öncelikle bir nöroloji uzmanýna baþvurmasý ve sabýrla tedavilerini sürdürmesi iyi sonuçlar almak için yeterli olacaktýr." BAÞINIZI SICAKTAN KORUYUN!

B

aþ aðrýsýnýn yaz aylarýnda rahatsýz edici boyutlara ulaþabildiðini belirten Nöroloji Uzmaný Dr. Bilge Çetin, uzun süre klima kullanýmýnýn sorunu tetiklediðini söylüyor. Çetin, "Kronik aðrýlarý olan kiþiler bunun çoðunlukla farkýna bile varamayabilir. Oysaki bilimsel çalýþmalar sýcak havalarda damarlarýn geniþlemesiyle baþ aðrýlarýnýn da arttýðýný göstermektedir. Sýcak hava, tansiyon yükselmelerine neden olduðu için özellikle hipertansiyon hastalarýnýn kan basýncý seviyelerinde sýcaða baðlý olarak belirgin bir artýþ görülebilir. Yüksek tansiyon da sýklýkla, kendisini ensede aðrý

Sayý Bulmaca

Nöroloji Uzmaný Dr. Bilge Çetin'in yaz sýcaklarýnda, baþ aðrýsý riskini azaltmak için sýraladýðý öneriler ise þöyle: o Güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði en sýcak saatlerde kendinizi ve baþýnýzý koruyun. Bu saatlerde çok fazla dýþarýda kalmamaya özen gösterin. o Güneþe çýkmak zorunda kaldýðýnýzda þapka veya þemsiye kullanýn. o Ani ýsý deðiþikliklerinden kaçýnýn (Çok sýcak ortamdan, klimatize edilmiþ soðuk ortama geçmemeye dikkat edin.) o Klimadan gelen soðuk havaya doðrudan maruz kalmayýn. o Su ve soðuk ayran gibi serinletici sývýlarýn tüketimini artýrýn. o Çok sýcaklarda alkol tüketimi baþ aðrýlarýný tetikleyeceðini unutmayýn.

Sözcük Bulmaca

Genç kýzlarýn kilo kâbusu Z

ayýf bir vücuda sahip olmak, genç kýzlarýn en büyük hayali. Ancak ergenlik döneminde metabolizmada meydana gelen deðiþiklikler kilo problemine neden olabiliyor. Ergenlik dönemi, büyümenin hýzlandýðý, biyolojik deðiþimle cinsel ve yapýsal olgunlaþmanýn tamamlanýp, çocuðun eriþkin görünümüne girdiði dönem. Hem kýzlarda hem de erkeklerde ergenlik baþlamadan önce genellikle vücut yað oranýnda artýþa baðlý olarak kilo alýnýyor. Ancak ergenliðe erkeklerden daha önce giren kýzlarda kilo sorunu daha fazla oluyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Rüþtü Serter, ergenlik döneminde kilo alýmýný tetikleyen 5 faktör olduðunu söylüyor. Ergenlikte kilo almanýn nedenlerini anlatan Doç. Serter, genç kýzlara ergenlik döneminde kilo almamak için yapacaklarý konusunda önerilerde bulunuyor: 1- Yükselen hormon seviyesi: Ergenlik döneminde kýzlarda östrojen hormonu seviyesi yükseliyor. Bu da kadýnsal vücut hatlarýnýn þekillenmesini saðlarken, yað depolanmasý sonucu kilo almalarýna neden oluyor. 2- Artan iþtah: Kadýn vücudu yaðlanmaya her zaman daha yatkýndýr. Vücutta deðiþen hormon dengelerinin etkisi ve artan iþtahýn da katkýsýyla aþýrý kilo almaya eðilim ortaya çýkýyor. Bu dönemde beslenmede yapýlan hatalar da genç

kýzlarýn kilo almasýna neden oluyor. 3- Duygusal dalgalanmalar: Ergenlik döneminde duygusal dalgalanmalar da sýk yaþanýyor. Bunlar hiç yememeye yol açabileceði gibi aþýrý yeme isteðine de sebep olabiliyor. Beslenmede yapýlan bu tip hatalar genç kýzlarýn hýzlý kilo almasýyla sonuçlanýyor. 4- Erken ergenlik: Ergenlik çaðýnýn sonunda kýzlarda salgýlanan kadýnlýk hormonu östrojen kemiklerdeki büyüme plaklarýný kapatýyor. Ergenlik dönemi boy uzamasýnýn durmasý ile sonlanýyor. Bu nedenle ergenliði geç yaþayanlarda, boy uzamasý bir süre daha devam ediyor. Erken ergenlikte ise genetik olarak boy uzama þansý olsa bile, kemikteki büyüme plaklarýnýn kapanmasý boy uzamasýný sonlandýrýyor. Boyu beklenenden kýsa kalan genç kýzlarýn kilo fazlalýðý ile karþýlaþma eðilimi de doðal olarak daha fazla oluyor. Çalýþmalar, erken ergenliðe giren kýzlarýn eriþkinlik döneminde daha kýsa ve kilolu olduklarýný gösteriyor. 5- Fiziksel aktivite eksikliði: Ülkemizde genç kýzlar arasýnda spor yapma oranýnýn düþük olduðu biliniyor. Aðýr ders çalýþma düzeninin yanýnda gençlere spor ve aktivite için yeterli boþ zamanýn kalmamasý, bu dönemde hýzlý kilo artýþýna neden oluyor.


Hýrsýzlýk yaptýðý sýrada öldürüldü

D

13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

Irgat öðrencilerin baþarýsý Diyarbakýr'dan tarlalarda çalýþmak için Adana'ya giden elektrik ve suyu olmayan çadýrda yaþayan Abdullah- Zeliha Urcan çiftinin 7 çocuðundan okula giden 6'sý, teþekkür, takdir ve onur belgesi alarak sýnýflarýný geçti. Diyarbakýr'da iþsiz olan Abdullah Urcan, tarlalarda ýrgatlýk yapmak için ailesiyle birlikte yýlbaþýnda Adana'nýn merkez Yüreðir Ýlçesi'ne baðlý Belören Köyü'ne gitti. Burada köy giriþine kendi gibi çalýþmaya gelen 10 aileyle birlikte elektrik ve suyu olmayan sazdan çadýr kuran Abdullah Urcan, 2011-12 eðitim dönemine Diyarbakýr'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ýlköðretim Okulu'nda baþlayan ve ilk dönemi iyi derece ile bitiren çocuklarýný, köydeki Belören Ýlköðretim Okulu'na gönderdi. Geçen cuma günü karnelerini alan çocuklardan 15 yaþýndaki Þehriban ve 14 yaþýndaki Beritan teþekkür, 13 yaþýndaki Zilan ve 12 yaþýndaki Ýmran takdir belgesi, 9 yaþýndaki Rojin ve 7 yaþýndaki Ramazan ise onur belgesi aldý.

Zor þartlarda açan kardelenler Çocuklarýnýn getirdiði baþarý belgeleri ile çok mutlu olduðunu söyleyen Abdullah Urcan, "Çocuklarým derslerini elektriði olmayan çadýrýmýzda el feneri veya gaz lambasý ýþýðýnda yapýyor. Hatta bazen onlarý geçimimize katký olmasý için okul yerine tarlaya göndermek zorunda kalýyorum. Burada elektriði olan bir konteynýrda yaþasak çok daha baþarýlý olurlar" dedi. Teþekkür belgesi alarak sýnýfýný baþarýyla geçen Þehriban ise, "Biz ders çalýþýrken çok zorlanýyoruz. Tek dileðimiz, elektriði olan bir yerde ders çalýþmak" dedi. Onur belgesi alarak 4'üncü sýnýfa geçen Rojin ise, karnesinde öðretmeninin yazdýðý, "Daðlarda karlarýn içinde tüm zorluklara raðmen açmayý baþaran bir çiçek vardýr bilir misin? O çiçek; kardelen çiçeðidir. Sen de sýnýfýmýzýn kardelenisin. Bu baþarýnla seni ve aileni tebrik ederim gözlerinden öperim' yazýsýný göstererek, "Ben de okuyacaðým. Mutlaka üniversiteye gideceðim" diye konuþtu.

iyarbakýr'da hýrsýzlýk yapmaya çalýþtýklarý iddia edilen iki çocuða pompalý tüfekle ateþ açýlmasý sonucu 16 yaþýndaki Baran Türk öldü, 14 yaþýndaki M.E. yaralandý. Olayla ilgili 1 kiþi gözaltýna alýndý. Gece saat 04.00 sýralarýnda Kayapýnar ilçesi Peyas Mahallesi 228'inci Sokak üzerinde park halindeki otomobillerden hýrsýzlýk yapmaya çalýþan Baran Türk (16) ile M.E.'yi (14) bir kiþi önce kovaladý, ardýndan da pompalý tüfekle

ateþ açtý. Baran Türk olay yerinde hayatýný kaybederken, M.E. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yapýlan soruþturmada ölen Baran Türk ve yaralanan M.E.'nin daha önce hýrsýzlýk suçlarýndan kaydý bulunduðu belirlendi. Polis, soruþturma kapsamýnda olay yerine 100 metre mesafede oturan bir kiþiyi þüpheli olarak gözaltýna alýrken, soruþturmanýn geniþ çaplý olarak devam ettirildiði öðrenildi.

Yeniþehir köylerinde saðlýk taramasý

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi'nin öncülüðünde, Büyükþehir Belediyesi ve Baðlar Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi ile Epi-Dem, Yeniþehir Belediyesi'ne baðlý köylerde saðlýk taramasý baþlattý. düzenlenen el ilanlarý da daðýtýlýrken, Yeniþehir Belediyesi tarafýndan da çocuklara oyuncaklar veriliyor.

Köylerde hizmet artýyor

G

üvendere Köyü’nde baþlatýlan saðlýk taramasý Güzelköy, Elidolu, Dökmetaþ ve Güvercinlik köylerinde devam ederken, saðlýk taramasýnda çocuklarýn diþ saðlýðý, persentil taramasý ve kadýn hastalýklarý konularýnda bilgilendirmeler yapýlýyor. Kadýnlara yönelik psikolojik desteðin de verildiði saðlýk taramasý Kürtçe ile yapýlýyor. Köylerde sürdürülen saðlýk taramasý çalýþmasýna Dr. Özlem Sezgin Anlý, Dr. Murat Artan, Diþ Hekimi Tahir Tekkeþ, Epi-Dem çalýþanlarý ve çok sayýda saðlýk personelli katýlýyor. Saðlýk taramasýnda slaytlar eþliðinde bilgilendirmeler yapýlýrken, yeni doðan çocuklar muayene edilerek gerekli ilaçlar veriliyor. Çalýþmada saðlýk konusunda bilgilendirme amaçlý kadýn ve çocuklara yönelik

Köylerde saðlýk taramasýný yerinde inceleyen Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, çocuklarýn iðneden korkusunu yenmeleri için kan grubu testine girerek, parmaðýndan kan aldýrdý. Çalýþma hakkýnda açýklamalar yapan Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Güler Menteþ Turhalý, köylerde yürüttükleri hizmetlerin artarak devam ettiðini, saðlýk taramasýnýn kadýn ve çocuklarý kapsadýðýný söyledi. Turhallý, "Yeniþehir Belediyesi olarak köylerimizde de hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Özellikle kadýn ve çocuklarýn içinde yer aldýðý bu çalýþmayý önemsemekteyiz. Bundan sonra da hizmetlerimizi yaygýnlaþtýrarak sürdüreceðiz" dedi.

Çalýþma Kürtçe yapýlýyor Çalýþmanýn içeriði hakkýnda da bilgiler veren Turhalý, belediyemizin kadýn birimi Epi-Dem'in kadýnlara psikolojik destek verdiðini söyledi.

Turhalý, "Köylerimizin çoðunda lanamýyor. Bu durumu göz önüne saðlýk alanýnda ciddi bir boþluk var. alarak bu çalýþmayý baþlattýk. ÖzelBu boþluðu kýsmen de olsa gidermek likle koruyucu saðlýk hizmeti nokadýna bu çalýþmamýzý baþlattýk. tasýnda çalýþmamýzý sürdürüyoruz. Ýnsan saðlýðý her þeyden önce geliyor. Çalýþmamýz bir ay boyunca devam edecek." Köyde yaþayan kadýnlar Bu anlamda belediye olarak bir ise belediyenin çalýþmasýný taktir þeyler yapmak istiyoruz. Bu çalýþettiklerini vurgulayarak, mamýzda çocuklara aðýz ve diþ belediyenin alt yapý hizmetlerinin saðlýðý, kadýnlara da kadýn hastalýkyanýnda saðlýk alanýnda da hizmet larý konusunda bilgilendirmeler vermesinin sevindirici olduðunu yapýyoruz. Doktorlarýmýz ve diðer söylediler. saðlýk personellerimiz ciddi bir görev üstlenmektedirler. Çalýþmamýz Kürtçe ile yapýlmaktadýr. Çünkü köydeki çoðu kadýn ve çocuk Türkçe bilmemektedirler" diye konuþtu. ardin merkez ve 9 ilçesini kapsayan

Derik'te Sokak Sanatlarý Festivali

Kadýnlar hizmetten mutlu Köylerde sürdürülen saðlýk taramasýnda aktif rol alan Dr Özlem Sezgin Anlý da, köylerde yaþayan insanlarýn büyük çoðunluðunun saðlýk hizmetinden yararlanamadýðýna dikkat çekti. Anlý, þöyle devam etti: "Köylerimizde ikamet eden birçok kadýn ve çocuk saðlýk hizmetlerinden yarar-

M

"Uluslararasý Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatlarý Festivali" Derik ilçesinde yoðun ilgi gördü. Festival kapsamýnda 20 farklý ülkeden yaklaþýk 100 sokak sanatçýsý Derik ilçesine giderek sirk ve sokak sanatlarýný icra etti. Cumhuriyet Meydaný'nda toplanan sanatçýlar, kortej yürüyüþüyle ilçedeki halý saha yanýndaki geniþ arazide hünerlerini sergiledi. Gösterilerde, top, ip, ateþ ve bisiklet cambazlarý ile tahta bacaklýlar, top üstünde yürüyenler, sihirbazlar, sokak müzisyenleri, dansçýlar, tiyatrocular, kukla oynatanlar, palyaçolar ve flamenko dansçýlarýnýn ilginç gösterileri ilçe halký tarafýndan ilgiyle izlendi. Festivale Ýlçe Kaymakamý Hüseyin Avcý, Belediye Baþkan Vekili Mehdi Kýran ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Mardin Gençlik ve Kültür Derneði ile Mardin Gençlik ve Kültür Evi'nin düzenlemiþ olduðu festivalin Mardin Valiliði ve GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi ile ilçe kaymakamlýklarý ve belediye baþkanlýklarý tarafýndan desteklendiði belirtildi.

Sýcaklardan bunalanlar havuzlara koþtu D

iyarbakýr'da hava sýcaklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaþlarý havuzlara yönlendirdi. Aþýrý sýcaklar ve nemli havadan bunalan vatandaþlar serinlemek için havuzlara akýn etti. Saray Kapý semtindeki havuz iþletmecisi Arif Gürbüz, aniden artan sýcaklýklarla birlikte havuzlara raðbetin arttýrdýðýný söyledi. Gürbüz, "Diyarbakýr'da eskiden kuru sýcaklar vardý, bu insanlarý fazla etkilemezdi. Ama son yýllarda artan nem oraný ile birlikte sýcaklýklar bunaltmaya baþladý. Artan sýcaklýklarla birlikte havuzlarýmýz sürekli olarak doluyor. Sabahýn erken saatlerinden hava kararýncaya kadar havuzlarýmýz dolu oluyor" dedi.

'Kulak Ver Kardeþliðe' Projesi B

itlis Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði'nce hazýrlanan 'Kulak Ver Kardeþliðe' projesinin tanýtýmý yapýldý. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, projenin Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda hazýrlandýðýný söyledi. Proje çerçevesinde Ýçiþleri, Milli Eðitim, Saðlýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik ve Kalkýnma bakanlýklarý ile Türkiye Belediyeler Birliði Baþkanlýðý tarafýndan kurumlar arasý iþbirliði ve koordinasyon protokolünün imzalandýðýný bildiren Doðan, konuþmasýna þöyle devam etti: Hedef dezavantajlý gençler ''Programla, çocuk ve gençlerin, kiþisel ve sosyal geliþimlerinin saðlanmasý, toplumsal açýdan korunmalarýna iliþkin tedbirlerin yaþama geçirilmesi amaçlanýyor. Ayrýca onlara eðitim desteði saðlanarak topluma faydalý birey olarak yetiþtirilmelerine katkýda bulunmak, köyden göç eden ve uyum saðlayamamýþ diðer dezavantajlý toplum kesimlerinin þehir yaþamýna dahil edilmesi ve güvenli yaþama dolaylý olarak olumsuz yönde etki eden yoksunluklarýn azaltýlmasý hedefleniyor. Ýl Emniyet Müdürlüðü olarak projeyle, ilde orta öðretim 12. sýnýfta eðitim görecek olan baþarýlý ve üniversite sýnavýný kazanma yönünde azimli, ancak üniversite hazýrlýk kursuna gitme imkaný olmayan 100 öðrencimizin kurslara katýlýmýný ve bilinçlendirilmesini saðlamayý amaçlýyoruz.''

Van kedileri podyuma çýkýyor

G

üzelliði ve renkli gözleriyle bilinen Van Kedisi için Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Valiliði tarafýndan 'Van Kedisi Podyuma Çýkýyor' adlý güzellik ve fotoðraf yarýþmasý düzenlenecek. 'Van Kedisi Podyuma Çýkýyor' adlý güzellik ve fotoðraf yarýþmasý için baþvurular alýnmaya baþlarken, yarýþmada dereceye girecek olanlara ödül verilecek. Fotoðraf yarýþmasýnda birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye ise bin lira para ödülü verilecek. Güzellik yarýþmasýnda ise birinci olan kedinin sahibine tam, ikinciye yarým ve üçüncüye ise çeyrek altýn verilecek. 26 Haziran'da yapýlacak

YYÜ Van Kedisi Araþtýrma Merkezi'nde 26 Haziran'da yapýlacak güzellik yarýþmasýnda, kedilerin hazýrlanacak podyumda kýrmýzý halýda yürütüleceði öðrenilirken, yarýþma jürisinde ise sürpriz bir ismin yer alacaðý kaydedildi. Fotoðraf ve güzellik yarýþmalarýna katýlýmýn ücretsiz olduðu açýklanýrken, fotoðraf yarýþmasýna amatör ve profesyonel tüm fotoðrafçýlar katýlabilecek. Her fotoðrafçýnýn en çok 5 fotoðrafla katýlacaðý yarýþmada siyah beyaz fotoðraflarda kabul edilecek. Fotoðraf yarýþmasý için 23 Haziran son tarih olarak açýklanýrken, yarýþma þartnamesi YYÜ internet sitesinde yayýnlandý.


4

HABER

13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr'da 417 polis mezun oldu Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu 10. dönem mezunlarý için tören düzenlendi. Törene Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin de katýlýrken, tören sonrasý þapkalarýný atan polisler, birbirlerini tazyikli suyla ýslatma yarýþýna girdi.

A

li Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen törene Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar, Vali Mustafa Toprak, 7. Kolordu Komutaný Aleaddin Örsan, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Arif Okcu, Dicle Üniversitesi Rektörü Ayþegül Jale Saraç, kamu kurum müdürleri ile polislerin yakýnlarý katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin konuþma yaptý. Bakan Þahin, bugün seçkin eðitim kurumunda, 2 yýllýk eðitim ve öðretimlerini baþarýyla tamamlayan 417 gencin Türk Polis Teþkilatý'na kazandýrmanýn sevincini ve gururunu yaþadýklarýný söyledi. Emniyet teþkilatýnýn iyi eðitilmiþ ve üstün vasýflý gençlerle yeni bir güç ve dinamizm kazanacaðýný belirten Þahin, "Bu kardeþlerimiz emniyet teþkilatýmýzda göreve baþlayacak ve inanýyorum ki çok da baþarýlý hizmetler yapacaklardýr. Bu gençlerimize bundan sonraki hayatlarýnda ve görevlerinde de içten baþarýlar diliyorum. Vatandaþlarýmýzýn biz güvenlik güçlerinden isteði huzur ve güven içinde endiþe duymadan yaþamak ve kendini korkusuzca ifade edebilmek arzusudur. Günümüzde terör baþta olmak üzere dünyadaki birçok olumsuz geliþme insanlarýn can ve mal güvenliðini daha çok tehdit eder hale gelmiþtir" dedi.

Özgürlük yoksa güvenlik anlamsýz Güvenlik hizmetlerinin eskiye nazaran daha çok ihtiyaç duyulan bir alan haline geldiðini ifade eden Þahin, "Bakanlýk olarak, her gün deðiþen ve geliþen þartlara uygun olarak, vatandaþlarýmýza iç güvenlik hizmetini geliþtirerek en iyi hizmeti sunmanýn gayreti içerisindeyiz. Sunduðumuz tüm hizmetlerde

en az yarýsýný hizmet için eðitime tabi tutmaktayýz. Güvenlik birimlerimizin eðitim konusunda bir zihniyet deðiþimini gerçekleþtirdik. Eðitim müfredatýný insan ve hukuk odaklý hale getirdik. Müfredat deðiþikliði ile birlikte güvenlik personelinin dikkat etmesi gereken etik deðerler uluslar arasý standartlara uygun hale getirilmiþ ve titizlikle uygulanmaya koyulmuþtur. Son yýllarda güvenlik güçlerinin yakaladýðý baþarýlarýn saðlanmasýnda daha eðitimli polislerin ve nitelikli personelin istihdamý büyük rol oynadý."

Hak ve özgürlüklere sahip çýkýn

olduðu gibi güvenlik hizmetlerinde de vatandaþlarýmýzýn memnuniyetini daima ön planda tutmaktayýz. Güvenlik hizmetlerini sunarken özgürlüklerin korunmasýna da çok ama çok özen göstermekteyiz. Çünkü inanýyoruz ki özgürlüklerin olmadýðý yerde güvenliðin de bir anlamý kalmamaktadýr. Bu bilinçle ve anlayýþla bütün çalýþmalarýmýzý özgürlük ve güvenlik dengesi birlikteliðini gözeterek sürdürmekteyiz. Polis ve jandarma kendine emanet edilen malý ve caný iyi korumak, halkýn huzur ve güven ortamýný kalýcý hale getirmek, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altýna almakla görevlidir. Bu görevlerini iyi yapmak zorundadýr. Aksi takdirde kendi varlýk nedeni sorgulanýr hale gelebilir. Biz bakanlýk olarak polisimizin veya jandarmamýzýn mevzuatýn verdiði görevleri vatandaþýmýza layýk olan en iyi þekilde yapmasý için çaba

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar ise þunlarý söyledi: "167 yýldýr polisimiz vatandaþlarýn mutluluðu birlik ve beraberliði için canlarý pahasýna görev yaparak güvenlik hizmetlerini baþarýlý bir þekilde ve fedakarca halkýmýza sunmanýn haklý gururunu yaþamakta-

göstermekteyiz" diye konuþtu.

dýr. Halkýmýzýn hizmetine hazýr polisler olarak mezun oluyorsunuz. Bu okulun size kazandýrdýðý bilgi ve görgü ile mesleki ve toplumsa sorumluluklarýnýza sahip çýkacaðýnýza inancýmýn tam olduðunu belirtmek istiyorum. Görev yapacaðýnýz yerlerde insan hak ve özgürlüklerine sahip çýkýn. Hukuksuzluða izin vermeyen polisler olacaksýnýz. Bahtýnýz açýk yolunuz aydýn baþarýnýz daim olsun" dedi. Konuþmalarýn ardýndan, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu 10. dönem 1.'si Cafer Kurnaz yaþ kütüðüne dönem tarihini çaktý. Daha sonra 10. dönem mezunlarýndan dereceye girenlere diploma ve hediyeler verildi. Diploma törenin ardýndan mezun polisler polislik yeminini okudu. Yemin törenini ardýndan polisler, tören geçiþinde bulundu. Tören geçiþinin ardýndan þapkalarýný havaya atan polisler, çevrede bulunan su hortumunu kaparak birbirlerini ýslattý.

Ýnsan ve hukuk odaklý müfredat Polisin sokaktaki tavýr ve yaklaþýmý ile sadece kendi kurumunu ve þahsýný deðil devletin ve milletin saygýnlýðýný da temsil ettiðini aktaran Bakan Þahin, þöyle devam etti: " Bu bakýmdan polisin vatandaþa karþý tutumu ve davranýþý, þefkatli yaklaþýmý bizim için devletimizi için çok ama çok önem taþýmaktadýr. Güvenlik ve özgürlük dengesinin korunmasý, insan haklarý ve hukuka saygýnýn vatandaþ memnuniyetinin saðlanmasý hususlarý her þeyden önce personelimizin eðitimi ile yakýndan ilgilidir. Ýçiþleri Bakanlýðý olarak polisimizin eðitimine her zamankinden daha fazla önem veriyor ve bu konuda hiçbir fedakarlýktan da kaçýnmýyoruz. Her yýl teþkilat mensuplarýnýn

'Seçmeli Kürtçe dersi asimilasyondur' Sýcaklýk 40 dereceye ulaþacak B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, Kürtçenin seçmeli ders olmasý önerisine tepki gösterdi. Kýþanak, ''Baþbakan, bakanlar seçmeli Kürtçe dersi alabilirler. Ama Kürtlere bu zulmü nasýl yapabilirsiniz? Ana dili seçmeli ders yapmak asimilasyondur" dedi. BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, partisinin TBMM Grup Toplantýsý'nda konuþma yaptý. KCK operasyonlarýnýn pervasýz þekilde sürdürüldüðünü söyleyen Kýþanak, ''JÝTEM zihniyeti günümüzde AKP'de yaþýyor. AKP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel baþkan yardýmcýsý ne zaman konuþsa arka-

sýndan belediye baþkanlarýmýza operasyonlar geliyor. Gelecek yerel seçimlerde belediye baþkanlýðý sayýsýný iki katýna çýkaracaðýz. AKP artýk yalanla, ajitasyonla, psikolojik harekatla, kiþisel karizmayla yol alamaz'' diye konuþtu.

'Pazarlýk konusu yapmayýn' Baþbakan'ýn ''benim Kürt kökenli vatandaþým'' ifadesini kullandýðýný aktaran Kýþanak, þunlarý söyledi: ''Ben de Baþbakan'a 'Türk kökenli Baþbakan' desem olur mu? Seçmeli ders mevcut sistemde ancak yabancý dil olarak verilebilir. 'Baþbakan, bakanlar seçmeli Kürtçe dersi alabilirler. Bundan memnun oluruz. Ama Kürtlere bu zulmü nasýl yapabilirsiniz? 'Kendi ana dilini seçmeli ders olarak alabilirsin' diyorlar. Bu, asimilasyondur. Bu þimdiye kadar gasp ettiðiniz bir hakkýn iadesidir. Bunu pazarlýk konusu yapmayýn. Bu kadar hassas bir konu üzerinde pazarlýk eden zihniyet demokratik deðil, faþizandýr.''

G

üneydoðu Anadolu Bölgesi'nde sýcaklýðýn 40 dereceye ulaþacaðý bildirildi. Diyarbakýr Meteoroloji Bölge Müdür Yardýmcýsý Latif Gültekin, bölge genelinde Mayýs ayýnýn serin geçtiðini, ancak Haziran ayýnda sýcaklýðýn aniden bastýrdýðýný söyledi. Bölgede sýcaklýðýn 1-2 derece mevsim normallerinin üstünde seyrettiðini anlatan Gültekin, Diyarbakýr'da Haziran ayýnda en yüksek maksimum sýcaklýðýnýn 2010 yýlýnda 42 derece olarak ölçüldüðünü, Haziran ayý uzun yýllar ortalamasýnýn ise 38.7 derece olduðunu belirtti. Bu yýl Haziran ayýnýn baþýnda olunmasýna rað-

Þýrnak'ta iki þehit

Þ

13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA YIL: 11 SAYI: 3939 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

ýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde çýkan çatýþmada bir Uzman Çavuþ þehit oldu, bir Uzman Çavuþ da yaralandý. Bestler Dereler Bölgesi'nde ise mayýna basan 1 korucu þehit oldu. Þehit uzman için Diyarbakýr'da tören düzenlendi. Beytüþþebap'ýn 10 kilometre doðusundaki Kerkur Tepe mevkisinde güvenlik güçleri ile PKK'lýlar arasýnda akþam saatlerinde çatýþma çýktý. Çatýþmada Piyade Uzman Çavuþ Ali Rýza Ýþbilir yaralandý. Ýþbilir, helikopterle kaldýrýldýðý Þýrnak Asker Hastanesi'nde þehit oldu. Çatýþmada yaralanan bir Uzman Çavuþ'un tedavisi de devam ediyor. Þehidin cenazesi, Þýrnak'ta düzenlenen törenin ardýndan diyarbakýr'a gönderildi. Güvenlik güçleriyle PKK'lýlar arasýnda gece boyuncu yer yer çatýþmalar sürdü. Öte yandan, Bestler Dereler Bölgesi'nde düzenlenen operasyon sýrasýnda da geçici köy korucusu Arif Güngen mayýna basmasý sonucu þehit oldu. Korucu Mehmet Bektaþ da yaralandý. Bölgede hava destekli

operasyonlarýn devam ettiði öðrenildi. Þehide Diyarbakýr'da tören Þýrnak'tan helikopterle Diyarbakýr Asker Hastanesi'ne kaldýrýlan þehit için tören düzenlendi. Basýna kapalý yapýlan cenaze törenine Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, askeri ve mülki erkan ile þehidin silah arkadaþlarý katýldý. Zübeyde Ýþbilir ile evli ve 4 yaþýnda bir kýzý olan þehit Piyade Uzman Çavuþ Ali Rýza Ýþbilir'in cenazesi, okunan dualarýn ardýndan silah arkadaþlarýnýn omuzlarýnda ambulansa taþýndý. Törenin ardýndan þehit cenazesi ambulansla Kahramanmaraþ'a uðurlandý.

men en yüksek sýcaklýðýn þimdiye kadar 38 derece olarak ölçüldüðünü kaydeden Gültekin, Diyarbakýr'da maksimum sýcaklýðýn 38 derece olduðunu, cuma gününe kadar 40 dereceye varan bir sýcaklýðýn beklendiðini bildirdi. Pazar gününden sonra düþecek "Bölge genelinde pazar gününe kadar sýcaklýk artacak. Diyarbakýr'da cuma günü sýcaklýk 40 dereceye ulaþtýktan sonra cumartesi ve pazar günü düþüþe geçmesi bekleniyor" diyen Gültekin, Diyarbakýr'da pazar günü beklenen sýcaklýðýn 36 derece olduðunu aktardý. Bat-

man'da maksimum sýcaklýðýn 38, cuma günü 41, cumartesi ise 40 derece, Þanlýurfa'nýn ise sýcaklýðýn 40 derece olduðunu belirten Gültekin, cuma günü 42, cumartesi 40, pazar günü ise 39 derece olmasýnýn beklendiðini vurguladý. Mardin'de 34 derece olan sýcaklýðýn cuma ve cumartesi 38 derece, Siirt'te ise 36 derece olan sýcaklýðýn cuma ve cumartesi 39 derece olmasýnýn beklendiðini anlatan Gültekin, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sýcaklýðýn pazar gününden itibaren normale dönmesinin beklendiðini söyledi.

Ahlat taþýnda oyun mu oynanýyor?

B

itlis'in Ahlat Belediye Baþkaný A. Mümtaz Çoban, Ahlat taþýnýn Ürgüp'teki kanser taþlarla ayný volkanik özelliði taþýdýðý araþtýrmalarý üzerine, Ýtalyanlarýn dünya mermer piyasasýný ellerinde tutmak için 'Raporlarýmýzda radyasyonlu dersek bir tane mermer satamazsýnýz' çalýþmalarýný hatýrlattý. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Mimarlýk Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliði ve Jeoloji Mühendisliði bölümünden 4 kiþilik ekip tarafýndan yürütüldüðü belirtilen ve halen devam eden araþtýrmada, Ahlat taþýnýn Ürgüp'teki kanser taþlarla ayný volkanik özelliði taþýdýðý açýklanmýþtý. Bunun üzerine Ahlat'ta ise sonuçlanmayan bir araþtýrmanýn kamuoyu ile paylaþýlmasýna tepkiler devam ediyor. Ahlat Belediye Baþkaný A. Mümtaz Çoban, öncelikle böyle bir araþtýrma yaptýklarý için Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi'ni (YYÜ) kutladýðýný belirterek, bu araþtýrmadan rahatsýzlýk duymadýðýný söyledi. Baþkan A. Mümtaz Çoban, araþtýrma doðru anlamda yapýlýp neticelendirtmesi gerektiðini vurgulayarak, "Süratle bu konunun sonuçlandýrýlmasý en büyük temennimiz. Ama olay böyle deðilse, spekülatif birtakým haberler ile Anadolu'nun mimarisine ve Ahlat taþý gibi Anadolu'yu zenginleþtirecek bir yapý malzemesine de zarar vermeyelim. Bir dönem yaþadýðýmýz bir hadiseyi göz önünde bulundurmakta fayda görüyorum. Ýtalyanlarýn mermer borsasýný elinde bulundurmak için 'dünyanýn her tarafýndaki mermer ocaklarýný ancak bizim aracýlýðýmýz ile çalýþtýrabilirsiniz. Yoksa biz raporlarda radyasyonlu dersek bir tane mermer satamazsýnýz' anlamýnda yaptýðý bir çalýþma vardý.

Netice itibari ile de günümüzde borsa Ýtalyanlarýn elindedir. Buradan Ahlatlý da, Anadolu'da zarar görmesin. Bir sýkýntý varsa kamuoyu ile paylaþýlsýn. Bundan da hiçbir sýkýntý duymayýz" dedi. Daha detaylý araþtýrýlsýn Ahlat taþýnýn milat öncesi bir sürecin de baþlangýcýyla yerini bulduðunu belirten Ahlat Belediye Baþkaný A. Mümtaz Çoban, Ahlat taþýnýn doðal kerpiç dediðimiz bir nitelik arz ettiðini ifade ederek, "Uygulama anlamýnda da yine sadece Anadolu'da Türklerin bulunduðu süreç Roma döneminde de, Urartu döneminde de bu taþlar ile alakalý yapýlarýn varlýðýna müþahit ediyoruz. Bunu görüyoruz. Ahlat'ta yaþayan insanlarýnda bütünün meskunu Ahlat taþýndan olduðunu görürsek, bunu da saðlýk açýsýndan zararlý deðil tam tersine faydalý görmüþ oluruz. Netice itibariyle bu araþtýrma sonrasýnda Türkiye'nin genel anlamda mimarisinde yeniden Ahlat taþý ile ustalarýn eserleri ortaya çýkacak. Talepler ortaya çýkacak. Bu nedenle Van YYÜ'ye daha detaylý, yani sadece saðlýk açýsýndan deðil de Ahlat taþýnýn mimarideki yerinin de, yani bir taraftan radyasyona dayalý bir çalýþma yapýlýrken, diðer taraftan da mimarideki niteliklerini ortaya çýkaracak yapý malzemesi özelliðini de araþtýrmalarýný istiyorum. Buradan Van YYÜ'ye sesleniyorum, yarým araþtýrma yapýlmasýn, tam yapýlsýn. Her yönüyle ortaya koyulsun. Ahlat mimarisinden Ahlatlý da faydalanýyor, Ahlatlý mimarlarda faydalanýyor, 21'nci yüzyýlda da halen faydalanýyorlar" þeklinde konuþtu.


HABER

13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

5

55 çocuk artýk duyuyor

Dicle Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boðaz (KBB) Kliniði tarafýndan "Biyonik Kulak Ameliyatý" yapýlan çocuklar için Dicle Üniversitesi Sosyal Tesislerde etkinlik düzenlendi. Saðlýklarýna kavuþan 30 çocuk ve aileleri etkinlikte bir araya gelerek doyasýya eðlendi.

D

Van'dan Kardeþ Türküler geçti

Ü

nlü müzik grubu Kardeþ Türküler, Yüzüncü Yýl Üniversitesi'nde (YYÜ) depremzede öðrencilere moral amacýyla bir konser verdi. Kardeþ türküler, Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Lazca ve Arapça parçalar okuyarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaþattý. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi'nin organizasyonunda, depremzede öðrencilere destek ve moral amacýyla Zeve Kampüsü'nde ünlü müzik grubu Kardeþ Türküler ücretsiz sahne aldý. Konsere Van Vali Yardýmcýsý Nurullah Ertaþ, rektör yardýmcýlarý ve akademisyenlerin yaný sýra çok sayýda öðrenci katýldý. Konsere grubun solistlerinden Feryal Oney, Neþet Ertaþ'ýn 'Yanýyorum hele' türküsünü seslendirirken, Van Vali Yardýmcýsý Nurullah Ertaþ ve akademisyenler de oturduklarý yerden eþlik etti. Öðrencilerin konserin ilerleyen saatlerinde bir süre önce tutuklanan Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn fotoðraflarýný açarak lehine sloganlar atmaya baþladýklarý sýrada, Vali Yardýmcýsý Nurullah Ertaþ'ýn alandan ayrýlmasý dikkat çekti. Konsere devam eden Kardeþ Türküler; Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Lazca ve Arapça parçalar okuyarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaþattý. Uludere þarkýsý Konserin son parçasýný okumadan önce kalabalýða seslenen grubun erkek solisti Vedat Yýldýrým, "Son þarkýyý okuyoruz. Bu da Uludere þarkýsý olsun. Ne yazýk ki bu topraklarda böyle gülüp eðlenirken acýlar üstüne çökebiliyor. O çocuklar da ne yazýk ki halen yara olarak duruyor. Þimdi diyeceksiniz, 'Zaten bir deprem yaþadýk.' Ama acýlar paylaþtýkça azalýr. O yüzden Uludere öyle bir mesele. Þu an Van Belediye Baþkanýna yapýlan þey de aslýnda insanlarýn vicdanýnda bir yara. Deðiþik partiler de güzel tepkiler gösterdi. Böyle olmaz. Bu iþ böyle gitmez. O yüzden barýþ, barýþ diyorum'' dedi. Vedat Yýldýrým, konuþmasýnýn ardýndan gömleðinin düðmelerini açarak üzerinde tutuklu Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn fotoðrafýnýn bulunduðu tiþörtü kalabalýða gösterirken, grup son parçasýný okuyup sahneden ayrýldý.

Ü Sosyal Tesislerde düzenlenen etkinliðe Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Aytekin Sýr, ameliyatý gerçekleþtiren Kulak Burun Boðaz Dalý Doktorlarý, Hastaneler Baþhekimi Prof. Dr. Sait Alan, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Fuat Gürkan ve ameliyat olan çocuklar ve aileleri katýldý. KBB kliniðinde son bir buçuk yýl içerisinde 55 çocuða biyonik kulak ameliyatý gerçekleþerek, yapýlan ameliyat sonrasý çocuklarýn duyma duyu organlarý iþlevli hale getirildi. Ameliyat sonrasý çocuklar özel rehabilitasyon merkezlerinde eðitim almaya baþladý. Eðitim sürecinde bu çocuklara konuþma eðitimi veriliyor ve çeþitli etkinliklerle sosyal geliþimleri saðlanmaya çalýþýyor. Ameliyatlarý gerçekleþtiren öðretim görevlilerine teþekkür eden Baþhekim Prof. Dr. Sait Alan, "Bizler için çok güzel ve özel bir gündür. Daha önce konuþamayan çocuklarýmýzýn þu an her birinin duygularýný ifade etmesi çok anlamlý. 55 çocuðumuzun konuþuyor, iþitiyor olmasý bizi çokça memnun etti. Bu hayýrlý bir hizmettir. Ýnþallah Diyarbakýr'ýmýz bir saðlýk merkezi haline gelecektir" dedi.

Aileler gözyaþlarýný tutamadý Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç ise mutlu bir gün yaþadýklarýný söyledi. Saraç, "Çocuklarýmýzýn güzellikleri bizleri çok duygulandýrdý.

Hedefimiz tabii ki bu tür çözülmez zannedilen aslýnda çözümü olan tedavileri gerçekleþtirebilmektir. Üniversite hastaneleri olarak yönetime geldiðimizde kýsa süre içerisinde yapýlmayan pek çok ameliyatlar artýk yapýlýr hale geldi. Özellikle sadece belli merkezlerde yapýlan ameliyatlar, operasyonlar hastanelerimizde yapýlýr hale geldi. Bunlardan biride bugün burada bizzat þahit olarak çocuklarýmýzýn geliþimine tanýk oluyoruz, yaþýyoruz. Bizim arzumuz bu tür çocuklarýmýza

her türlü desteði verebilmektir" diye konuþtu. Oyun oynayan ve þiirler okuyan minikler hayata sýmsýký tutunduklarýný gösterdi. Ameliyat öncesi duymayan, konuþamayan çocuklar havuz baþýnda düzenlenen etkinlikte palyaço ile müzik eþliðinde türkü söyledi, þiir okudular, halay çekip dans ettiler. Çocuklar gönüllerince eðlenirken aileleri de bu mutluluk tablosu önünde sevinç gözyaþlarýný tutamadý.

Batman'da yýkým gerginliði

B

atman merkeze baðlý Kuyubaþý Köyü Evelce mezrasýndaki 15 ev, jandarma gözetiminde dozerlerle yýktýrýldý. Valiliðin yýkým kararýna direnen köylüler, jandarma ekiplerinin yaklaþýk 2 saat süren çabalarýnýn ardýndan ikna edilebildi. Kuyubaþý Köyü, Evelce mezrasý çocuklarýn þaþkýn bakýþlarý arasýnda yerle bir edildi. Valiliði'nin haklarýnda 'hazine arazisini iþgal ettikleri gerekçesiyle aldýðý yýkým kararý jandarma gözetiminde gerçekleþtirildi. Köy Hizmetleri ve Karayollarýna ait ekipler, sabah erken saatlerde Evelce mezrasýna giderek yýkýmý gerçekleþtirmek

istedi. Yýkým kararýna direnen Evelce mezrasý sakinlerini, jandarma ekipleri ikna etti. Evleri tek tek gezen jandarma komutanlarý, köylüleri ikna etmeye çalýþtý. Yaklaþýk 2 saat süren ikna çabalarý sonuç verdi ve yýkým gerçekleþti. Köylüler evlerindeki eþyalarý dýþarý çýkardýktan sonra Köy hizmetlerine ait dozerlerle evler ve hayvanlarýn konulduðu ahýrlar tek tek yýkýldý.

150 kiþi açýkta kaldý Köyde jandarma ekiplerini ve dozerleri gören çocuklar þaþkýnlýkla evlerinin yýkýlmasýný izledi.40 yýldýr Evelce mezrasýnda oturduklarýný belirten köylülerden Ahmet Tüzel, 90'lý yýllarda boþattýklarý köylerine "Köye dönüþ" yasasýndan sonra tek tekrar döndüklerini ve evlere DEDAÞ tarafýndan elektrik çekildiðini belirterek, "Yýllardýr vergimizi

veriyoruz, elektrik faturalarýmýzý ödüyoruz. Bu yýkýmla 150 kiþi açýkta kaldý, nereye gideceðimizi bilmiyoruz. Herkes bir yakýnýna sýðýnacak, devlet 'zararýnýzý karþýlayacaðýz' dedi inþallah bizi bu maðduriyetten kurtarýrlar" dedi.

Uzmanlardan sýcaklýk uyarýsý:

Sýcaklar midenizi bozmasýn Memorial Diyarbakýr Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Bostancý, çoðunlukla hafif ve serinletici gýdalarýn tercih edildiði yaz aylarýnda midenin dinlendirildiði düþünülse de, buzlu içeceklerin tüketimindeki artýþýn uyku düzeninde bozukluklar ve mide þikayetlerine neden olduðunu söyledi.

M

emorial Diyarbakýr Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Bostancý, yaz aylarýnda mide sorunlarýna neden olan beslenme þekilleri hakkýnda bilgi vererek, vatandaþlarý sýcak havalarda tüketecekleri gýdalara karþý uyardý. Yaz aylarýnda yapýlan beslenme hatalarýnýn mide saðlýðýný tehlikeye attýðýný belirten Dr. Bostancý, uygun koþullarda saklanmayan besinlerin daha kolay bozulmasý ve bunlara baðlý gýda zehirlenmeleri nedeniyle, ishal ve hazýmsýzlýk gibi sorunlar daha sýk görüldüðünü ifade etti. Dr. Mustafa Bostancý, yaza daha formda ve kilo vermiþ olarak girme kaygýsýyla yapýlan dengesiz diyetlerin hazýmsýzlýk, ülser, gastrit ve reflü gibi hastalýklara yol açabileceðini söyledi. Bostancý, "Yazýn geç saatlere kadar ayakta kalma ve uyku saatlerinin deðiþmesi, gece geç saatlerde yeme alýþkanlýklarýný

da beraberinde getirmektedir. Uyumadan çok kýsa bir süre önce yenen yemekler; hazýmsýzlýk ve reflüye neden olabilir. Artan hava sýcaklarý nedeniyle sývý alým ihtiyacýnýn artmasý ile vücudu serinlettiði düþünülen gazlý ve buzlu içeceklerin kontrolsüz olarak tüketimi; hazýmsýzlýk, gastrit, reflü gibi þikayetlere yol açabilir" dedi. Sývý tüketimi önemli Yaz sýcaklarýnda; bebekler,

yaþlýlar ve kronik hastalýðý olan kiþilerin susuz kalmamasý ve sýcaktan korunmasý gerektiðini belirten Dr. Bostancý, aþýrý sýcaklarda bedensel aktivite ile çalýþmak zorunda kalanlarýn sývý ve elektrolitler yönünden sebze, meyve aðýrlýklý beslenmeleri ve susuz kalmamalarýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Bostancý, ''Mide saðlýðý için, bilinçsiz ve dengesiz beslenerek diyet yapýlmamalý. Susuz kalýnmamalý. Diyet yapýlýyorsa mutlaka diyetisyenin önerileri uygulanmalý. Az az, sýk sýk ve iyi çiðneyerek yemek yenilmeli. Sofradan tam olarak doymadan kalkýlmalý. Yatmadan önce yemek yenilmemeli. Aþýrý soðuk, sýcak, baharatlý, yaðlý yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalý. Sigaradan uzak durulmalý. Genel temizlik ve hijyen kurallarýna özen gösterilmeli. Kronik rahatsýzlýklara karþý özel diyetin ihmal edilmemesi ve ilaçlar düzenli alýnmalý. Stres ile baþa çýkma yollarý denenmeli. Düzenli bedensel aktivite yapýlmalý ve gerektiði kadar dinlenilmeli. Tüm bu önlemlere raðmen mide þikayetleri devam ediyorsa mutlaka bir uzman hekime baþvurulmalýdýr" þeklinde konuþtu.


6

EKONOMÝ

13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

Van tekstil kenti oluyor Van Ticaret ve Sanayi Odasý (VATSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Mirza Nadiroðlu, kentin kalkýnmasýnda önemli bir rol üstlenecek olan Van Tekstil Kent Projesi çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi.

V

ATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mirza Nadiroðlu, Önceki gün Hakkari'de yapýlan Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA) Kalkýnma Kurulu Toplantýsý'na katýlan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ile görüþtüðünü belirtti. Nadiroðlu, bakan Yýlmaz'a Van Tekstil Kent Projesi ile ilgili bilgiler verdiðini kaydetti. Projenin þimdiye kadar sorunsuz devam ettiðini belirten Nadiroðlu, þunlarý söyledi: "Van Tekstil Kent Projesi, Van'ýn kalkýnmasýnda çok önemli bir misyon üstlenecek. Son dönemlerde yaþanan geliþmeler de bizi bu yönde sevindiriyor. Özellikle teþvik paketinin bizim istediðimiz þekilde çýkmasý, Van'ýn 6. Bölge kalmasý bizleri gelecek adýna umutlandýrýyor. Van Tekstil Kent Projesi ile Van tekstil üretiminde çok önemli bir yere gelecektir. Binlerce genç insanýmýza istihdam oluþturacak

projemize Kalkýnma Bakanýmýz Sayýn Cevdet Yýlmaz her platformda destek veriyor. DAKA Kalkýnma Kurulu Toplantýsý'nda kendisine proje ile ilgili bilgiler aktardým. Bana kendisi 'projeniz de ne zaman sorun çýkarsa bana haber verin' dedi."

Yatýrýmcýlarýn ilgisini çekiyor Van Tekstil Kent Projesi'nin inþaat aþamasýnda olmasýna raðmen çok yoðun taleple karþý karþýya olduðunu belirten Mirza Nadiroðlu, "Van Tekstil Kent Projesi daha kurulum aþamasýnda olmasýna raðmen þimdiden yatýrýmcýlarýn ilgisini çekiyor. Yakýn bir tarihte büyük ve marka olmuþ tekstil firmalarý Van'da yatýrým için gelecekler. Çünkü teþvik paketinin açýklanmasý ile ilimiz yatýrýmcýlar için çok önemli bir merkez olmuþtur. Van Tekstil

Kent Projesi'ne gösterilen ilgi, projemizi bir hayal olarak görenlere en güzel derstir. Daha önce de sýk sýk ifade ettiðim gibi, boþ laflar etmiyoruz. Proje üretiyoruz ve hayata geçirilmesi için yoðun emek veriyoruz. Van Tekstil Kent Projesi'nde insanlarýn istihdamý baþladýðýnda, bu kentte insanlar aþ ve iþ sahibi olduðunda, projemizin önemi o zaman daha net ortaya çýkacaktýr. Tüm bu olumlu geliþmelere raðmen projeyi hayal ürünü olarak görenleri kamuoyunun takdirine býrakýyorum. Geçmiþte bireysel çýkarlar peþinde koþanlar, toplumsal hiçbir proje geliþtirmeyenler, bugün çýkýp binlerce kiþiye istihdam kapýsý oluþturacak Van Tekstil Kent Projesi'ni eleþtirmeleri çok da kabul görecek bir söylem deðildir" diye konuþtu.

Çocuk iþçiliði ile mücadele günü

Muþ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nce, '12 Haziran Dünya Çocuk Ýþçiliði Ýle Mücadele Günü' münasebetiyle bir yürüyüþ düzenlendi. Yürüyüþ öncesi bir açýklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Hamdullah Karasu, çocuk iþçiliðinin, emek sömürüsünün en vahþi biçimi olduðunu söyledi. Ekonomik eþitsizliklerin, göçlerin ve iþsizliðin artmasý ile giderek yaygýnlaþan çocuk iþçiliðine karþý Türkiye'de ve dünyada sistemli bir mücadelenin zorunlu olduðunu belirten Karasu;,- "Çocuk iþçiliði ülkemizin ve dünyanýn yaþadýðý acil çözüm bekleyen sorunlarýndan biridir. Bugün resmi rakamlarla ülkemizde 4 milyon, dünya genelinde ise 200 milyondan fazla çocuk

iþçi bulunmaktadýr. Türkiye'de küçük ölçekli iþyerlerinde kayýt dýþý çalýþan çocuklar da göz önünde bulundurulduðunda, karþýmýza bir buz daðý çýkmaktadýr. Asýl sorun, buzdaðýnýn görünmeyen kýsmýndadýr" dedi.

Yarýna güvenle bakmak için Bu yýl 12 Haziran Dünya Çocuk Ýþçiliði ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamýnda, sokakta çalýþtýrýlan çocuklarýn yoðun olarak görüldüðü ve bu çocuklara yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baðlý hizmet veren Çocuk ve Gençlik Merkezleri'nin bulunduðu 81 ilde çeþitli

etkinlikler düzenlendiðini belirten Karasu, "Bizlerin yarýna güvenle bakabilmesi, çocuklarýmýza saðlayacaðýmýz imkanlarla yakýndan iliþkilidir. Milletimizin en deðerli varlýklarý olan çocuklarýmýzýn, hak ettikleri sosyal ve ekonomik ortamlarda yaþayabilmeleri ve geleceðe güvenle bakabilmeleri için atacaðýmýz adýmlarýn ne kadar önemli olduðunun bilincinde olarak çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" diye konuþtu. Karasu'nun konuþmasýnýn ardýndan çocuklar Ýstasyon Caddesi boyunca Muþ Yetiþtirme Yurdu önüne kadar yürüdü.

Çiftçiler buðday taban fiyatýný bekliyor Þ

anlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde çiftçiler, hasadý yapýlan buðdayýn taban fiyatýnýn bir an önce açýklanmasýný istiyor. Ceylanpýnar'a baðlý köylerdeki çiftçiler, buðday hasadýnýn bir kýsmýnýn tamamlanmasýna raðmen Tarým Bakanlýðý tarafýndan buðdaydaki taban fiyatýnýn açýklanmamasý nedeniyle maðdur durumda olduklarýný söylediler.

Buðdaylarýný tüccarlara ucuz fiyatla sattýklarýný ifade eden Abdurrahim Say, þöyle konuþtu: "Ýlçemizde uzun zamandýr buðday hasadý yapýlmasýna raðmen Tarým Bakanlýðýnýn hububat alým fiyatlarý konusunda açýklama yapmamasý çiftçileri periþan etmektedir. Bakanlýk tarafýndan buðday alým fiyatý açýklanmadýðý için tüccarlara buðdaylarýmýzý ucuz fiyatla ver-

Hizan'da sulama borusu daðýtýldý

B

itlis'in Hizan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliði (KHGB) tarafýndan 113 bin 260 dekarlýk tarýmsal arazinin sulanmasý için boru daðýtýmý yapýldý. Hizan Kaymakamý Hayrettin Baskýn, "Hizan'da toplamda 113 bin 260 dekarlýk tarýmsal arazinin sulanmasý için Hizan Kaymakamlýðý KHGB tarafýndan

21 köye 3 bin 50 metre 200'lük korige boru, 990 metre 125'lik PVC boru ve 220 metre 300'lük boru daðýtýlmýþtýr. Hizan'a baðlý bazý köylerin baþta içme suyu olmak üzere çeþitli ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere 350 metre 75'lik PVC boru ile 150 metre 100'lük kanalizasyon borusu daðýtýlmýþtýr" dedi.

mek zorunda kalýyoruz. Tüccarlar þu an buðdayý çiftçilerden 50 kuruþtan satýn almaktadýr. Buðdayda 3 yýldýr deðiþmeyen bu rakam çiftçileri maðdur etmektedir. Sürekli fiyatlarý artan gübre ve mazot fiyatlarý nedeniyle buðdaydan zarar etmekteyiz. Tarým Bakanlýðýndan buðdaya yüksek taban fiyatýnýn verilmesini rica ediyoruz."

Korsan tohumla mücadele talebi

Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Mardin Ýl Temsilcisi Mehmet Ali Dündar, korsan tohum satýcýlarý ile mücadele yapýlmadýðý sürece tohumculuk sektörü içerisinde yer alan ruhsatlý tohum bayii sýkýntýlarýnýn giderek artacaðýný söyledi.

Z

MO Mardin Ýl Temsilcisi Mehmet Ali Dündar Baþkanlýðý'nda bir araya gelerek bir toplantý düzenleyen tohum bayii ve daðýtýcýlarý, korsan tohum satýcýlarýna yönelik birlik çaðrýsý yaptý. ZMO Mardin Ýl Temsilciliði organizesiyle Kýzýltepe ilçesinde düzenlenen toplantýda tohum bayilerinin sorunlarý masaya yatýrýldý. 30 ruhsatlý bayiinin katýldýðý toplantýda, tohumculuk sektörü ve sýkýntýlarý her boyutuyla ele alýndý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan ZMO Mardin Ýl Temsilcisi Mehmet Ali Dündar, tohum üretim ve daðýtýmýnýn Mardin tarýmýndaki önemini anlattý. Korsan satýþlar artýyor Dündar, "Özellikle ekim hazýrlýðýna baþladýðýmýz ikinci ürün mýsýr tohumlarýnýn tedarik ve daðýtýmýnda sektör büyük sýkýntýlar yaþamaktadýr. Bir çok firmanýn tohum ithal edememesi piyasada arz sýkýntýsýný bazý çeþitlerde had safhaya çýkartmýþ ve sektörde bir kaos havasý oluþturmuþtur.

Bazý meslektaþlarýmýz bu sezon iþ yapmama riskiyle karþý karþýya olmakla beraber, il bazýnda kronik sorunumuz olan kaçak ve korsan tohum satýþlarý artarak devam etmektedir. Bölgemizde fazla satýþ yapan bazý firma ve daðýtýcýlarýn bu ortamý lehlerine, etik olmayan biçimde kullandýklarý iddialarý, sektör çalýþanlarýnýn birbirlerine olan güvenini zedelemektedir" dedi. Tarým teþkilatlarý duyarsýz Bayilerin tek tek söz alýp katký sunduklarý toplantýda tarým teþkilatlarý ile tohum daðýtýcýlarý alt birliðinin ruhsatsýz satýþlara karþý yeterli çabayý sergilemedikleri, bazý firmalarýn satýþ politikalarýnýn ahlaklý olmadýðý konusu sýklýkla dile getirildi. Tohum bayileri, yeterli tohum bulunmadýðý bu sezonda bazý firmalarýn ellerindeki tohumlarý, bayii yerine korsan satýcýlar eliyle pazarladýklarýný, tarým teþkilatlarýnýn da bu konuya duyarsýz kaldýklarýný dile getirdi.

Þanlýurfa'da Tarla Günü Þ

anlýurfa'nýn Duran Köyü'nde Tarla Günü düzenlendi. GAP Tarýmsal Eðitim ve Yayým Projesi (GAP-TEYAP) kapsamýnda, tarýmsal yeniliklerin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla "Borulu Karýk Sulama Yöntemi ile Sýrta Ekim Buðday Yetiþtiriciliði" ile ilgili tarla günü düzenlendi. Pilot bölge seçilen Duran Köyü'ndeki programa, GAP Tarýmsal Eðitim ve Yayým Projesi Teknik Destek ekibi ve Þanlýurfa Proje ekibinin yaný sýra Harran Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü, Harran Tarým Kredi Kooperatifi, Harran Ziraat Odasý, Akçakale Tarým Kredi Kooperatifi, GAP Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü, Reha Sulama Birliði, Duran, Yayvandoruk, Akkeçi ve Balkýr köyü çiftçileri katýldý. GAP Tarýmsal Eðitim ve Yayým Projesi Þanlýurfa ekibi lideri Dr. Cabir Helaloðlu, borulu karýk sulama yöntemi ile sýrta ekim buðday yetiþtiriciliði hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Borulu Karýk Sulama Yöntemi Helaloðlu, amacýn verim artýrmakla beraber, ikinci ürün

ekiminin erken ve kolay yapabilmek olduðunu söyledi. Sýrta ekilen buðday hasat edildikten hemen sonra toprak iþleme yapýlmadan ikinci ürün ekilebileceðini ifade eden Helaloðlu, sýrt aralarýna karýkla sulama yapýlmasýnýn, tohumun çýkýþ ve geliþmesinde olumlu etkisinin olduðunu kaydetti. Borulu Karýk Sulama Yöntemi ile Sýrta Ekim Buðday Yetiþtiriciliði deneme sahasýnda çiftçilere gösterildi. Sistem hakkýnda sulama uzmaný Ayla Yenikale, sistemin teknik özelliklerini ve buðdayýn sulama programýný çiftçilere uygulamalý gösterdi. Teknik elamanlardan bilgi alan çiftçiler, yeni yöntemin çok avantajlý olduðunu söylediler. Böyle bir sistemi ilk kez denediðini belirten tarla sahibi Mahmut Keskin, þöyle konuþtu: "Sistemden çok memnunum. Buðdayý hasat ettikten sonra, arkasýndan toprak iþleme yapmadan mýsýr ekeceðim için toprak iþleme masrafým olmayacak."


GÜNCEL

13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

7

Demirtaþ: Devlet Hakkari'de bitti

BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, devletin Hakkari'de ortaya koyduðu politikanýn Kürt halký açýsýndan iflas ettiðini söyledi ve ekledi: Bu politika sonuç almayacak bir politikadýr. Devlet burada bitmiþtir.

S

abah saatlerinde kara yolu ile Hakkari'ye giden Selahattin Demirtaþ, AK Parti'nin Hakkari'deki kongresini polislerle yaptýðýný söyledi. AK Parti'deki Kürt kökenli milletvekili ve il teþkilatý üyelerine seslenen Demirtaþ, "AK Parti sizden cesaret alarak Roboski'de katliam yaptý. Siyasi soykýrým operasyonlarýnýn her gün devam ettiði bir dönemde, bu kadar bedel ödemiþ bir kentin bu kadar cesur bir duruþla siyasi irade sahibi olmasý, bizim açýmýzdan, halk açýsýndan, bütün Kürdistan açýsýndan büyük bir onurdur. 80-90 ve 2000'li yýllarda da AK Parti iktidarý döneminde de maalesef bedelin en aðýrýný, en büyüðünü bizim coðrafyamýz ödedi ve halen de en aðýr bedeli burada ödemeye çalýþýyorlar. Çünkü buranýn duruþu, Hakkari'nin verdiði mesaj, Hakkari'nin siyasi kararlýlýðý devleti ve AK Parti'yi çýldýrtýyor. Bunu birkaç seçimde, referandumda AK Parti kongrelerinde gördük, tanýk olduk. Bu tabloyu gördükleri zaman çýldýrýyorlar. 80 ve 90 yýldýr Türkleþtirmeye çalýþtýklarý bir coðrafyanýn bu kadar Kürt ve Kürdistan kalmasýndan rahatsýzlar. Fakat bu bir gerçek, çýldýrsanýz da çatlasanýz da Hakkarililer tavýrlarýndan vazgeçmeyecekler. Siz istediðiniz kadar kudurun, istediðiniz kadar çýlgýnlaþýn, buranýn bir tarihi gerçeði var. Yüzyýllardýr bunlarýn bir halký, dili, kültürü, inancý ve yaþam tarzý var. Siz bunu deðiþtirmeye çalýþtýkça bu halk size karþý direnecek, Hakkari'nin verdiði karar budur" dedi.

duruþudur. Bu halk onurunu, þerefini üç kuruþa satmadýðý için bu baskýyý görüyor, mesele budur" þeklinde konuþtu.

AK Parti'den istifa edin

'Halka saygý duyacaksýnýz' Devletin Hakkari'de karakoldan ibaret olduðunu da öne süren Demirtaþ, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Hakkari'deki varlýðý karakoldan ibarettir. Karakoldan ibaret kalmýþ bir devletin de burada hiçbir meþruiyeti yoktur. Bunu artýk herkesin görmesi gerek. Buradaki emniyetin, valinin ve komutanlarýn bu gerçeði artýk görmesi gerekir. Ankara'dan gönderdikleri her memur, Hakkari'ye geldiðinde Ankara'nýn devlet politikasýnýn burada iflas ettiðini bizden daha iyi görüyor. Ama ýsrarla bu halký ezme, inkar etme politikasýný sürdürüyor. Bakýn iþte daha dün 16 arkadaþýmýz suçsuz, günahsýz

Tuðluk'a 14.5 yýl hapis V

an Baðýmsýz Milletvekili Aysel Tuðluk, ''Terör örgütünün propagandasýný yapmak'' ve ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemek'' gerekçesiyle 14 yýl 6 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Diyarbakýr 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen ve tutuksuz yargýlanan Van Milletvekili Aysel Tuðluk'un katýlmadýðý duruþmada avukatý Fethi Gümüþ ve Sedat Yurttaþ hazýr bulundu. Cumhuriyet Savcýsý, önceki duruþmada mahkemeye sunduðu mütalaasýný tekrarlayarak, sanýk Aysel Tuðluk'un cezalandýrýlmasýný talep etti. Mütalaaya karþý söz alan sanýk avukatý Gümüþ, atýlý suçun yasal unsurlarýnýn oluþmadýðýný savunarak Tuðluk'un beraatýný talep etti.

12 ayrý etkinlik Mahkeme heyeti, Aysel Tuðluk'u, 2007 ve 2010 yýllarý arasýnda katýldýðý 12 ayrý etkinlikte yaptýðý konuþmalardan dolayý cezalandýrdý. Mahkeme, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ''Terör örgütünün propagandasýný yapmak'' suçunu içeren 7/2. maddesi uyarýnca 8 yýl 3 ay, TCK'nýn 314/3. maddesinde yer alan ''Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemek'' suçundan da 6 yýl 3 ay olmak üzere toplam 14 yýl 6 ay hapis cezasýyla cezalandýrýlmasýný kararlaþtýrdý.

'Sokakta Çalýþmak Ýstemiyoruz' D

iyarbakýr'da sokakta çalýþan çocuklarýn rehabilitasyonu ve topluma kazandýrýlmasý için kurulan 75'inci Yýl Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne kayýtlý çocuklar, çocuk iþçiliðine dikkat çekmek için 'Sokakta çalýþmak istemiyoruz' sloganýyla yürüyüþ yaptý. 12 Haziran Dünya Çocuk Ýþçiliði ile Mücadele günü nedeniyle Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan sokakta çalýþan çocuklarýn katýldýðý bir yürüyüþ düzenlendi. Sokakta çalýþan çocuklarýn rehabilitasyonu için 1999 yýlýnda kurulan 75'inci Yýl Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne kayýtlý çocuklarýn katýldýðý yürüyüþ Valilik önünde baþladý. 'Sokakta çalýþmak istemiyoruz' sloganý ile Sanat Sokaðý'na kadar yürüyen çocuklar, 'Çocuk iþçiliðine hayýr', 'Sokak deðil okul istiyoruz', 'Ayakkabý deðil geleceðimi boyamak istiyorum' pankartlarý taþýdý. Çocuklardan alýþveriþ yapmayýn Sanat Sokaðý'nda yürüyüþle ilgili açýklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Sarý, ülke genelinde 960 bin civarýnda çocuk iþçi bulunduðunu söyledi. Sarý, "Kavþaklarda simit satan, cam silen, sokakta kaðýt mendil satan, ayakkabý boyacýlýðý yapan çocuklara para vermek ona bu iþin ne kadar kazançlý olduðunu göstermek anlamýna gelir. Çocuklardan alýþveriþ yaparak onlarý sokaklara mahkum etmeyelim. Kamuoyu duyarlýlýðýnýn bu konuda etkin rol oynayacaðý kanaatindeyiz" dedi.

bir þekilde gözaltýna alýndý. Hakkari'nin ve Gever'in bütün gençleri cezaevlerinde, burada olanlarýn da hiçbirinin iþi yok. Ya cezaevine atarak cezalandýrýyor ya da iþsiz, yoksul býrakarak cezalandýrýp teslim almaya çalýþýyor. Ama devletin ortaya koyduðu bu politika Kürt halký açýsýndan iflas etmiþ, sonuç almayacak bir politikadýr. Devlet burada bitmiþtir. Hakkari bir Kürt coðrafyasýdýr. Siz burada Kürt halkýnýn deðerlerine saygý duymadan, paþa, vali ve baþbakan da olsanýz Hakkari halký size saygý duymaz. Siz Hakkari halkýna saygý duyacaksýnýz. Özelikle Hakkari, Þýrnak üzerindeki baskýlarýn en büyük nedeni ve bu baskýlardaki ýsrarlarýn nedeni buradaki halkýn onurlu

Hakkari'de il ve ilçe teþkilatlarýnda, belediye ve meclis üyeliklerinde görev alan AK Partililere de seslenen Demirtaþ, "Bakýn siz orada durduðunuz müddetçe Hakkari halký üzerindeki baskýlar devam ediyor. Bu tutuklamalar, Roboski katliamý, bütün bunlar sizden aldýklarý güçle yapýlýyor. Sizden rica ediyoruz; istifa edin. Bu suça sizi bulaþtýrmak istiyorlar. Bu ahlaksýzlýða sizi bulaþtýrmak istiyorlar, alet olmayýn. Bakýn her gün gençler tutuklanýyor. Savaþ uçaklarý ile çocuklarýnýz bombalanýyor. Bunu yapanlar bir özür dileme zahmetinde bile bulunmuyor. Hakkarili hiçbir kardeþimiz bu partide görev almamalý, ta ki bu parti halkýn iradesine saygý duyana kadar. Rica ediyorum, bu partide kalmayýn. Bakýn size Kürt kökenli diyorlar, siz Kürt kökenli deðil Kürt'sünüz. Kürtseniz, ana diliniz varsa, coðrafyanýz varsa ve bunu kabul etmiyorlarsa siz de kabul etmeyin. AK Parti'de olduðunuz müddetçe bu halký ezecekler, yeter artýk. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtler onlara destek verdi, ellerini vicdanlarýna koysunlar. Bir taraftan bu halk evlatlarý canýný kanýný verecek, bir taraftan gençler sizin özgürlüðünüz, onurunuz ve haysiyetiniz için gece gündüz mücadele edecek, direnecek, size emek harcayacak, alýn teri dökecek, zindanlara girecek,

sokaklarda iþkence görecek ama teslim olmayacak. Siz bir rant ve ihale için o partide yer alacaksýnýz. Kim bunu kabul edebilir? Eðer siz de özgürlük istiyorsanýz tavrýnýzý ortaya koyun" ifadelerini kullandý.

Asker ve polis ailelerine çaðrý Asker ve polis ailelerine de seslenen Selahattin Demirtaþ, þunlarý söyledi: "Biz çocuklarýnýz ölmesin diye uðraþýyoruz. Bütün çabamýz bunun içindir. Ama bu Baþbakan çýkmýþ bizi morg bekçiliði ile suçluyor. Utanmýyor musun? Biz barýþ için gece gündüz yollardayýz. Hepsinden Baþbakan sorumludur. Cenazeleri morgdan almak suç deðil, oraya göndermek suç. Asýl suçlu sensin. Gerillanýn, polisin, askerin ve korucunun ölümünden sen sorumlusun. Hepsinin katliamýndan sen sorumlusun. Türkiye toplumu sorsun, asker ve polis analarý sorsun. Biz çocuðumuzu sana teslim ederken götür öldürt diye mi teslim ediyoruz? Gelip Hakkari'de, Þýrnak'ta neden savaþýyorlar? Analar sorsun, 'Benim evladýmý neden Güneydoðu'ya savaþa gönderiyorsun?' diye. Baþbakan bunun cevabýný bir versin bakalým. O halk barýþ, özgürlük istiyor. Sen neden benim evladýmý daða taþa operasyona gönderiyorsun? Asker, polis analarý önce bunu sorsun, sonra gelip bizden hesap sorsunlar. Savaþa gönderip öldürten biz deðiliz, Baþbakanýn kendisidir. Onun kaný üzerinden siyaset yapan Baþbakanýn kendisidir, dönüp bizi suçlayan da Baþbakandýr."

Diyarbakýr'a çevre dostu otobüsler Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin engelli eriþimine uygun olarak planladýðý toplu taþýma sistemine düþük tabanlý 22 Özel Halk Otobüsü daha katýldý. Araçlar ayný zamanda çevreye daha az zarar vermesi açýsýndan da ekolojik özelliðe sahip bulunuyor.

B

üyükþehir Belediyesi önünde yapýlan araç teslim töreninde konuþan Anadolu Isuzu Satýþ ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, Büyükþehir Belediyesi yetkililerinin Türkiye'de üretilen, ithal edilen birçok aracý deneyip incelediklerini ve sonuç olarak alçak tabanlý ve çevreci olan bu araçlarý seçtiklerini belirtti. Tamay, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Özel Halk Otobüslerinin bu seçimle Türkiye'deki en çaðdaþ araçlara kavuþmuþ olduðunu ifade etti. En yeni model olan araçlarýn çevreyi en az kirleten, en az partikül atan araçlar olduðunu belirten Tamay, "Bütün araçlar engelli taþýmasýna uygun olarak dizayn edildiler. 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'deki toplu taþýmadaki bütün araçlarýn engelli taþýmaya uygun hale getirilmesi gerekiyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi bu konuda birçok belediyeyi geride býrakarak öncülük etmiþ oldu" dedi. Türkiye

Özel Halk Otobüsleri Genel Sekreteri Onur Orhan Toplu da, bu araçlarýn önümüzdeki yýllarda Diyarbakýr halkýna en iyi þekilde toplu taþýma hizmeti vereceðine inandýðýný ifade etti.

Konforlu ve güvenli ulaþým Büyükþehir Belediyesi Baþkan

Vekili Hafize Ýpek ise Diyarbakýr halkýna konforlu, güvenli, yolculuk yapabilme özelliðine sahip bir ulaþým planý çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi. Halka en iyi hizmeti verebilme çabasýnda olduklarýný ifade eden Ýpek, "Özel Halk Otobüslerimizin Diyarbakýr halkýna yakýþýr, temel bir insani hak olarak

gördüðümüz anlayýþla bugün burada açýlýþýný yapýyoruz. Engelli yurttaþlarýmýza uygun, engelleri aþmada onlara öncülük etmek, destek olabilmek ve imkanlarý sunmak için buradayýzç Bütün dezavantajlýlara hitap eden araçlarýn ekolojik olmasýna da özen gösterdik. Bu anlamda kooperatif yöneticisi arkadaþlarýmýzla uzun tartýþmalar gerçekleþtirip ortaklaþtýk. Kentimize ve halkýmýza hayýrlý olsun" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Anadolu Isuzu Satýþ ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Hafize Ýpek, 126 No'lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Baþkaný Mehmet Pervane ve 153 No'lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Baþkaný Fesih Kaya'ya plaket verdi. Daha sonra araçlar kent merkezinde þehir turu attý.

DÜ Rektör adayý Mehmet Zeki Taner:

Üniversite bilim merkezi olacak Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör adayý Mehmet Zeki Taner, seçilmesi durumunda Dicle Üniversitesi'ni Diyarbakýr'ýn ve bölgenin bilim merkezi haline getireceðini söyledi.

D

Ü Rektör adayý Mehmet Zeki Taner, Gurme Restoran'ta kahvaltýlý basýn toplantýsýný düzenledi. Türkiye'deki ve dünyadaki üniversite sistemini çok iyi bildiðini belirten Taner, "Un var, þeker var, ama helvacý yok. Üniversite gerçekten vizyoner, iradeli, dirayetli, Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanýn farkýnda olan bir yönetim anlayýþý benimsemeli. Ama þu anki yönetimde bunu görmedim. Bu ciddi bir eksiklik. Bu nedenle üzerime görev düþtüðünü hissettiðim için aday oldum" dedi. DÜ'nün Türkiye'de ilk kurulan üniversitelerden biri olduðunu belirten Taner, þöyle konuþtu:

Çözümde aktif rol oynayacak "Diðer üniversiteler, kendi bünyelerinde

ikinci, üçüncü üniversiteleri çýkardýlar. Öðretim üyelerinin sayýlarý da 2 bin civarýnda. Bizim planýmýzda DÜ'de öðrenci kapasitesi 100 bin olabilir. Bu da þehrin tüm yapýsýný deðiþtirecektir. Eðitim, öðretim, hizmet ve araþtýrma kalitesi ile Türkiye'de tanýnmýþ ve saygýn, dünyada bilinen þehrimizin ve bölgemizin bilim merkezi bir üniversite hedefliyoruz. Sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik sorunlarýn çözümünde aktif rol oynayan, çocuklarýmýz için tercih edebileceðimiz kalitede, geleceðe ümitle bakan kurumsallaþmýþ bir üniversite olmak temel hedeflerimiz arasýnda." Taþkýn CÝVELEK


8

HABER

13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

Keçi Burcu'nda tango rüzgarý Diyarbakýr'da Tango Med Dans ve Sanat Merkezi, tarihi Keçi Burcu'nda tango gecesi düzenledi. Gecede Kürtçe þarký eþliðinde tango gösterisi sunuldu.

D

iyarbakýr'da geçen yýl bazý çevrelerin tepkilerine raðmen açýlan Tango Med Dans ve Sanat Merkezi, tarihi Keçi Burcu içerisinde tango gecesi düzenledi. Dans hocalarý Kemal Civan Iþýk ve partneri Sevgi Almýþ'ýn organize ettiði geceye 300'e yakýn tango tutkunu katýldý. Sur Ýlçesi'ndeki tarihi Keçi Burcu'nda düzenlenen geceye, Türkiye'nin en ünlü tango hocalarýndan Utku Kulay ve Ilgýn Tetikcan da katýldý. Gece için burcun bir bölümüne ahþap parke döþenerek pist oluþturuldu. Tango gecelerine dansçý olarak katýlanlar, partnerleriyle tango yaptý. Kulay ve Tetikcan'ýn yaptýðý danslar uzun süre ayakta alkýþlandý. Diyarbakýrlý tango tutkunlarý, Kürt sanatçý Mehmet Atlý ve Ciwan Haco'nun 'Bir kez gel' isimli Kürtçe þarkýlarý eþliðinde dans etti. Ünlü dansçýlar Utku Kulay ve Ilgýn Tetikcan da ayný þarký ile dans edenle arasýndaydý. Geceye katýlan DÜ Diþ Hekimliði

Fakültesi Öðrencisi Melin ýþýk, "Diyarbakýr'da daha öncede tango etkinlikleri düzenlendi. Ama tarihi Keçi Burcu'nda ilk kez yapýlýyor. Diyarbakýr'da tango zor yapýlan bir dans türü deðil. Herkes son derece olumlu karþýlýyor. Öðrenci sayýsý yüksek ve ilgi çok büyük. Öðretmenler, doktorlar, öðrenciler var. Her kesimden insanlar var" dedi.

Sanatsal faaliyetlerin kalbi Diyarbakýr'da doktor olarak görev yapan Aybar Dinçer ise, "Diyarbakýr'da doktor olarak çalýþmaktayým ve tango ile ilgileniyorum, 10 aydýr tango yapýyorum. Tangoya ilk baþlarda 3-4 kiþi çekirdek kadro ile baþladýk. Þu anda 100-150 kiþinin sürekli devam ettiði bir alan oldu. Hedefimiz bin 500 kiþi ile sokak tangosu yapmak. Tarihi bir yerde tango yapmak inanýlmaz bir duygu. Bir arkeolog gibi tarihin bedenine tangonun adýmlarý ile

ilerliyoruz" diye konuþtu. Tango gecesine katýlan öðretmen Arzu Temizkan ise, 5 aydýr tango yaptýðýný ve ev arkadaþýnýn sayesinde tango kursunu gittiðini söyledi. Merkezin Koordinatörü Kemal Iþýk da, 26 medeniyetin izlerini býraktýðý bir yerde tango yapmanýn güzel bir duygu olduðunu ifade ederek, "4 yýl önce baþladýk çalýþmalarýmýza. Diyarbakýr ve bölgenin ilk dans okuluyuz. Kentimizin sahip olduðu kültürel, sanatsal, tarihsel zenginlikleri dile getirmek, göstermek, inþa etmek için buradayýz. Bin 500'ü aþkýn bütün dallarda öðrencilerimiz var. Tango derslerine baþladýðýmýzdan beri Diyarbakýr'da çok yoðun bir ilgi var. Diyarbakýr sanatsal faaliyetin kalbi durumunda. Diyarbakýr dediðim zaman Berlin, New York gibi bir yer geliyor aklýma. Dünyanýn atar damarlarýndan biridir" dedi.

Firmalara istihdam desteði Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iþbirliðiyle sürdürülen "UMEM Beceri 10 projesi" kapsamýnda, Ticaret Borsasý'nýn üyelerine yönelik kalifiye eleman yetiþtirilecek. Diyarbakýr Ticaret Borsasý'ndan alýnan bilgiye göre, Ticaret Borsasý üyelerinin iþgücü taleplerine yönelik olarak Diyarbakýr'da UMEM Beceri 10 projesi kapsamýnda kurslar açýlabileceðinin öngörüldüðü ve çalýþmalara baþlandýðý bildirildi. Diyarbakýr'da hizmet ve tarým sektörlerinde faaliyet gösteren fir-

malarýn iþgücü talepleri doðrultusunda açýlacak kurslarda yetiþen ve sertifika sahibi olmaya hak kazanacak kursiyerlerin büyük çoðunluðunun istihdam edilmesi hedefleniyor.

Kursiyerlere günde 20 TL Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, firmalarýn iþgücü ihtiyaçlarýna yönelik açýlacak olan kurslarda yetiþen ve sertifika sahibi olmaya hak kazanan kursiyerlerin istihdam edilmesinin amaçlandýðýný ve yapýlacak olan çalýþmalarý borsa web sayfasýndan takip edilebileceðini söyledi. Kurslara

katýlan kursiyerler teorik ve iþbaþý eðitimi süresince günlük 20 TL alacak, kursiyerlere kurs süresince "Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýðý Sigortasý" ve "Genel Saðlýk Sigortasý" yaptýrýlacak. Kurslarda baþarýlý olan kursiyerleri istihdam eden firmalar istihdam teþviklerinden faydalanacak. Buna göre, 18-20 yaþ arasý erkekler ve yaþa bakýlmaksýzýn kadýnlarý istihdam eden firmalarýn 42 ay süreyle (3,5 yýl), 30 yaþ üzerindeki erkekleri istihdam eden firmalarýn 30 ay süreyle "Sigorta Primi Ýþveren Payý" ödemeleri ÝÞKUR tarafýndan karþýlanacak.

Siirt'te festival emekçilerine plaket 4-7 Mayýs tarihleri arasýnda Siirt'te düzenlenen Gapgençlik Festivali'nin plaket takdim töreni yapýldý. Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende festivale emeði geçenlere plaketleri verildi.

T

örende konuþan Gençlik Evi Sorumlusu Ýdris Tan, bu yýl küresel vatandaþlýk temasý ile düzenledikleri festivale umulanýn üstünde ilgi gösterildiðini söyledi. Tan, konserlerin büyük ilgi gördüðünü ve üç gün süren konserlerin 630 bin kiþi tarafýndan izlendiðini belirtti.

Tanýtýma katkýsý büyük

festivalde, küresel vatandaþlýk olan tema da çok anlamlýydý. Bu festival ilimizin tanýtýmý açýsýndan da çok yararlý oldu. Veysel Karani, Ýbrahim Hakký gibi deðerlerimizi, Büryan gibi yöresel lezzetlerimizi daha geniþ kitlelere tanýtma imkaný bulduk. Festivalin düzenlenmesinde emeði geçenleri kutluyorum. Bu tür etkinlikleri sürdüreceðiz" dedi.

Vali Musa Çolak, "Valiliðimiz ve diðer kuruluþlarýn katkýlarýyla düzenlenen festival çok baþarýlý geçti. Sayýn Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ile Sayýn Avrupa Bakaný Egemen Baðýþ'ýn da katýldýklarý

Törende daha sonra belediye, üniversite, emniyet müdürlüðü, Dicle Kalkýnma Ajansý gibi kamu kurum ve kuruluþlarý, Ticaret ve Sanayi Odasý, iþ adamý Orhan

Plaketler Vali Çolak'tan

Bismil ilçesi parkeleniyor

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde muhtelif cadde ve sokaklarda geniþletme çalýþmasýnýn ardýndan 104 bin metre kare kilitli parke taþý döþeme çalýþmasýna baþlandý. Ekipler çalýþmalar kapsamýnda ilçede bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda yol geniþletme çalýþmalarýnýn ardýndan 104 bin metre kare kilitli parke taþý döþeme çalýþmasýna baþladý. 2009'dan bu yana

ilçe genelinde 415 bin metre kare kilitli parke taþ döþeme çalýþmasýný tamamlayan Bismil Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, geri kalan muhtelif cadde ve sokaklarda bu yýl 104 Bin metre kare kilitli parke taþý döþeyecek. Bu çalýþmayla birlikte ilçenin üst yapý sorunu yüzde 90 tamamlanacak. Bismil'de son üç yýl içinde yapýlan üst yapý çalýþmalarýyla birlikte, ilçenin kýþýn çamurdan, yazýn tozdan tamamen arýnacaðýný belirten Fen Ýþleri Müdürlüðü, alt yapý çalýþmasý tamamlandýktan sonra üst yapý çalýþmalarýna baþladýklarý açýkladý. 2012 yýlý çalýþma programý kapsamýnda ilçenin üst yapý sorununun yüzde 90'nýn tamamlanacaðýný belirten Fen Ýþleri Müdürlüðü, çalýþmalar kapsamýnda ilçenin modern ve estetik güzelliðini saðlamayý amaçladýklarýný kaydetti.

Kuzu ve diðer özel sektör temsilcilerine plaketleri Vali Musa Çolak ve diðer yetkililer tarafýndan verildi. Verilen kokteyl ile sona eren törene Üniversite rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý, Emniyet Müdürü Recep Güven, Saðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Dicle Kalkýnma Ajansý Ýl Koordinatörü Ömer Faruk Mergen, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Nedim Kuzu, Ziraat Odasý Baþkaný Gündüz Tanýk, Kýzýlay Baþkaný Yener Tanýk'ýn yaný sýra birçok davetli katýldý. Misbah YILMAZ

Van'da Türkçe Olimpiyatlarý coþkusu Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý'nýn Van etkinliðine katýlan 25 ülkeden toplam 68 öðrenci, seslendirdikleri Kürtçe ve Türkçe þarkýlarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaþattý.

V

an Özel Serhat Lisesi'nde 10. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý etkinliði saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. 25 ülkeden 68 kiþinin sahne aldýðý etkinlik, öðrencilerin koro halinde söylediði 'Ýnsanlýk el ele' þarkýsý ile devam etti. Hem Türkçe hem de Kürtçe sunumu yapýlan etkinlikte teker teker sahne alan öðrenciler, seslendirdikleri Doðu yöresine ait þarkýlarla herkesi kendilerine hayran býraktý. Kýrgýzistan, Endonezya ve Kenyalý öðrencilerin horon gösterisi ise coþkuyu zirveye çýkarttý. Öðrenciler þarkýlar ve halk oyunlarý ile sahnede coþarken, izleyenler de tribünlerde onlara eþlik

etti. Öðrenciler, seslendirdikleri Kürtçe türküleri ve çektikleri halaylarla adeta bölge insanýna taþ çýkarttý. Þamamme þarkýsýný söyleyen Nadia Elizabeth ise herkesi

coþturdu.

'Barýþ ve kardeþliði öðretti' Van Valisi Münir Karaloðlu, Türkçe Olimpiyatý'nýn dili,

rengi, ýrký ne olursa olsun dünya insanýna anlaþabilmeyi, konuþabilmeyi, barýþ ve kardeþliði öðrettiðini söyledi. Karaloðlu, "Tanýþ olmanýn, anlaþabilmenin ön koþulu konuþabilmektir. Medeniyetimizin sözünü Türkçemizin duruluðuyla yedi kýtaya yayan gizli kahramanlarýmýzý sizin huzurunuzda selamlýyorum. O okullara yardýmcý olan iþ adamalarýmýzý kutluyorum. Önlerinde saygýyla eðiliyorum. Bu insanlara, bu öðretmenlere, bu ideali veren büyüklerimize þükranlarýmýzý arz ediyor. Bu gecenin düzenlenmesinde emeði geçen herkesi kutluyorum" dedi. Sponsor firmalara plaketlerinin verilmesinin ardýndan havai fiþek gösterisiyle etkinlik sona erdi.


POLÝTÝKA

13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

9

Kürtçe seçmeli ders olacak Erdoðan, "Öðrencilerimiz yerel dil ve lehçeleri öðrenme imkanýna kavuþuyorlar. Yeterli sayýda öðrenci bir araya geldiðinde Kürtçe bir seçmeli ders olarak alýnabilecek, öðretilecek ve öðrenilecek. Bu tarihi bir adýmdýr" dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin Grup Toplantýsý'nda konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Kürtçe'nin seçmeli ders olacaðýný açýkladý. Erdoðan, þu mesajlarý verdi: Öðrencilerimiz, Farklý Dil ve Lehçelerin Öðrenilmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda, yaþayan diller ve lehçeler adý altýnda, yerel dil ve lehçeleri öðrenme imkanýna kavuþuyorlar. Örneðin, yeterli sayýda öðrenci bir araya geldiðinde, Kürtçe bir seçmeli ders olarak alýnabilecek, öðretilecek ve öðrenilecek. Bu, tarihi bir adýmdýr. Hükümet olarak, sadece bize oy

veren yüzde 50'nin deðil; yüzde 100'ün emanetini omuzlarýmýzda taþýyoruz. Bu çizgiden hiçbir zaman sapmadýk. Bu þuurdan, bu hissiyattan, omuzlarýmýzdaki emanetin aðýrlýðýndan ve kutsiyetinden asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceðiz. Çoðunluðun azýnlýða tahakkümü nasýl zulümse, azýnlýðýn çoðunluða tahakkümü de ayný þekilde zulümdür, hatta daha aðýr bir zulümdür. Darbe dönemleri bitti 27 Mayýs müdahalesi, bütün hukuksuzluðuna, bütün zulmüne raðmen, Tür-

kiye'de deðiþimi sadece geciktirebilmiþtir. 12 Eylül, bütün hukuksuzluðuna, iþkencelere, baskýlara, zulümlere raðmen, Türkiye'de deðiþimi sadece ve sadece ertelemiþtir. 28 Þubat ayný þekilde Türkiye'yi rayýndan çýkarmýþ, ama o Türkiye yeniden rayýna girmiþ ve deðiþmeye, geliþmeye devam etmiþtir. Bu kadro, mafyaya, çetelere, karanlýk suç örgütlerine karþý amansýz mücadele yürütmüþ bir kadrodur. Bu kadro, cuntalara karþý göðsünü siper etmiþ bir kadrodur. Allah'ýn izniyle, milletimizin desteðiyle, sizlerin gayretleriyle, Türkiye'de artýk cuntalar dönemi, çeteler dönemi, darbeler dönemi tarihe karýþmýþtýr. Ben inanýyorum ki, artýk ne bu millet, ne de bu gençlik, bundan sonra demokrasinin rayýndan çýkmasýna, çýkartýlmasýna asla müsaade etmeyecek, göz yummayacaktýr. Her türlü tehdit karþýsýnda biz buradayýz, AK Parti buradadýr. Kimseye bir þey dayatmýyoruz Biz, Allah korusun, tekebbürden, kibirden, gururdan çok büyük bir hassasiyetle sakýnan bir kadroyuz. Ýspanya'da, Gýrnata þehrinde, El Hamra Sarayý'nýn duvarlarýnda, Endülüs Sultanlarýný hizaya getiren, korkutan, en önemlisi de uyaran o muhteþem ilkeyi biz aklýmýzdan çýkarmýyoruz: ve la galibe Ýllallah… Allah'tan baþka zafer sahibi yoktur. Biz kimseye meslek liselerini ya da imam hatipleri dayatmýyoruz. Hiçbir öðrenciye, hiçbir veliye seçmeli Kur'an dersini, Siyer dersini dayatmýyoruz. Tam tersine önü kapatýlmýþ olan bu seçeneklerin önünü açýyoruz. milletimizin önüne seçme özgürlüðünü, tercih özgürlüðünü koyuyoruz. Bu Özgürlüðü alýp, hem de 2 kere Anayasa Mahkemesi'ne taþýmak, dayatmacý, yasakçý, baskýcý, statükocu zihniyetin bir kez daha açýða çýkmasýdýr. Yeni CHP diyorlar. Bunun neresi yeni? Olsa olsa Doðan görünümlü Þahin olur.

Vicdani retçiler AÝHM'de kazandý Ankara, vicdani retten Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) önünde bir kez daha mahkum oldu. AÝHM, "Savaþ Karþýtlarý" adlý internet sitesinin sahibi Halil Savda tarafýndan açýlan davada, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin insanlýk dýþý muamelenin önlenmesi, vicdan özgürlüðü ve adil yargýlanmayla ilgili maddelerinin ihlal edildiðine hükmetti. AÝHM belgelerine göre 1990'lý yýllarda PKK üyesi olduðu gerekçesiyle 14 yýl 7 ay hapis cezasýna mahkum edilen Halil Savda, cezasýný çektikten sonra askerlik yapmayý reddetmiþ, bu nedenle askeri mahkemeler önünde hakkýnda davalar açýlmýþ ve bu davalar sonunda çeþitli hapis ve disiplin cezalarýna mahkum edilmiþti. 2007 yýlýnda Savda hakkýnda "askerliðini yapabilir" kararý veren askeri doktorlar 2008 yýlýnda "antisosyal kiþiliði" nedeniyle "çürük" raporu hazýrlamýþ, Savda bu rapor sonrasý askerlikten "muaf" tutulmuþtu.

'Ýnsanlýk dýþý muamele' AÝHM, daha önce Türkiye'den gelen vicdani ret kararlarýnda olduðu gibi Savda davasýnda da vicdani retçilere yönelik tutukluluk, yargýlama ve mahkumiyet gibi uygulamalarý "insanlýk dýþý muamele" olarak tanýmladý ve bu durumun Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin iþkence ve insanlýk dýþý uygulamayla mücadeleyi kapsayan 3'üncü maddesine aykýrý olduðuna hükmetti. Vicdani retçilere askerlik hiz-

meti dýþýnda alternatif sunulmuyor olmasýný vicdan özgürlüðünün ihlali olduðunu tekrarlayan AÝHM, bu kiþilerin askeri mahkemeler önünde yargýlanmasýnýn da Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin adil yargýlanmayla ilgili maddesine aykýrý olduðunda hüküm kýldý.

12 bin Euro tazminat Karar gereði Türk hükümeti davacýya 12 bin Euro manevi tazminat ve bin 975 Euro mahkeme masrafý ödeyecek. Öte yandan, Türk hükümeti, AÝHM kararlarýnýn uygulanýþýnýn denetleyicisi olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde vicdani retçilere yönelik olumlu bir adým attý. Türk hükümeti, Strasbourg'da Avrupa Konseyi'ne vicdani ret konusunda Ankara'ya karþý AÝHM'de ilk davayý kazanan Murat Ülke hakkýndaki arama kararýnýn Eskiþehir Askeri Mahkemesi tarafýndan kaldýrýldýðýný bildirdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türk hükümetinden gelen bu bilgiyi "memnuniyetle karþýladýðýný" belirten bir karar aldý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Türkiye'ye yaptýrým yok

ABD yönetimi, Ýran'dan ham petrol alýmlarýný önemli ölçüde düþürdükleri gerekçesiyle aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu 7 ülkeyi ekonomik yaptýrýmlardan muaf tutacaðýný açýkladý.

A

BD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Türkiye, Hindistan, Malezya, Güney Kore, Güney Afrika, Sri Lanka ve Tayvan'ýn Ýran'dan satýn aldýklarý ham petrol miktarýný önemli oranda düþürdüklerine dikkat çekti. Clinton, bunun sonucunda, 2012 Ulusal Savunma Yetki Yasasý'nýn 1245 sayýlý bölümünde yer alan yaptýrýmlarýn, bu 7 ülkedeki finansal kuruluþlara, süresi uzatýlabilecek þekilde 180 günlük dönem için uygulanmayacaðýný ve bu yöndeki bildirimin Kongre'ye sunulacaðýný belirtti. ABD, Mart ayýnda da Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Ýtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, Ýspanya ve Ýngiltere'yi Ýran'dan petrol alýmlarýnda önemli ölçüde kesintiye gittikleri için yaptýrýmlardan muaf tutma kararý almýþtý.

'Somut adým atýn' Söz konusu yaptýrýmlarý Ýran'ýn nük-

leer silah geliþtirmesini önlemek ve

Tahran yönetiminin uluslararasý yükümlülüklerini yerine getirmesini saðlamak için uyguladýklarýna iþaret eden Clinton, Ýran'ýn petrol satýþýný azaltarak Ýranlý yetkililere ''uluslararasý topluluðun endiþelerini gidermek için somut adýmlar atana kadar giderek artan bir tecrit ve baskýya maruz kalacaklarý'' mesajýný verdiklerini söyledi. Clinton, Tahran yönetimine önümüzdeki günlerde Moskova'da yapýlacak ''5+1'' görüþmeleri sýrasýnda uluslararasý topluluðun endiþelerini gidermek için somut adýmlar atma çaðrýsýnda bulundu. 28 Haziran'da yürürlükte ABD Kongresi'nden geçtikten sonra 31 Aralýk 2011'de ABD Baþkaný Barack Obama tarafýndan imzalanan düzen-

El Kaide yükseliþte

leme, Ýran'a aðýr yaptýrýmlarýn yanýnda, Ýran Merkez Bankasý ya da ''kara liste''deki diðer Ýran mali kurumlarýyla iþ yapan yabancý finansal kuruluþlara da yaptýrým uygulanmasýný öngörüyor. 28 Haziran'da yürürlüðe girecek düzenleme kapsamýnda Obama'dan, ''Ýran'dan petrol ya da petrol ürünlerinin alýmý için'' yabancý finansal kuruluþlara yaptýrým uygulamasý isteniyor. Ancak yasada, Ýran'dan petrol alýmlarýný önemli ölçüde düþüren ülkelerin yaptýrýmlardan muaf tutulmasýný öngören bir düzenleme de yer alýyor. Yasa ayrýca ABD Baþkaný'na, ulusal güvenliði dayanak göstererek belirli hallerde ülkelere istisna uygulama yetkisi de veriyor.

Ýran Genelkurmay Baþkaný Hasan Firuzabadi, El Kaide'nin yeniden güneydoðu Akdeniz'de yükselmesinin Avrupa için atom bombasýndan bile daha tehlikeli olabileceðini söyledi.

G

enelkurmay Baþkaný Hasan Firuzabadi, zamanýnda El Kaide'nin kurulmasýna destek veren güçlerin daha sonra bunun bedelini ödediðini söyledi. Firuzabadi, ayný çevrelerin bu kez El Kaide'yi Suriye ve Lübnan'da güçlenmesi için desteklediðini iddia etti ve bunun sonuçlarýnýn Avrupa için son derece tehlikeli olabileceði uyarýsýnda bulundu. Genelkurmay Baþkaný, Usame Bin Ladin'in ABD tarafýndan öldürülmesine raðmen örgütün yeni bir lider seçtiðini hatýrlattý. "ABD bir yandan, Afgainstan'ý iþgal ederek, sözde teröre karþý bir savaþ baþlattý" diyen Firuzabadi "Ancak bir yandan da güneydoðu Akdeniz kýyýlarýnda El

Kaide'yi yeniden canlandýrmaya çalýþmak gibi bir çifte standarda imza atýyor" diye konuþtu. Bu faaliyetlerle ilgili istihbarat aldýklarýný ileri süren Firuzabadi, Birleþmiþ Milletler'in bu karmaþayý engellemek için önlem almasý gerektiðini ifade etti.

'Vahabiliðin en hoþgörüsüz biçimi' El Kaide'nin Vahabiliðin en hoþgörüsüz biçimini temsil ettiðini belirten Firuzabadi, örgütün Ýslamiyet'in bütün diðer yorumlarýný ve mezheplerini "kafir" olarak nitelendirdiðini söyledi. Ýranlý komutan, Hýristiyanlarý ve Yahudileri de

ayýrmayan örgütün kendileri gibi inanmayan herkesin katledilmesine izin verdiðini belirtti. Mayýs ayý baþýnda Suriye'nin baþkenti Þam'ý hedef alan ve 55 kiþinin yaþamýný yitirdiði bombalý saldýrýlarý El Nusra Cephesi adlý, El Kaide'nin Irak'ta faaliyet gösteren kolu üstlenmiþti. Örgüt, 13 iþçinin kaçýrýlarak öldürüldüðü saldýrýyý da "hakkettikleri gibi cezalandýrdýk" sözleriyle savunmuþtu. Öte yandan, Ýran'ýn Lübnan'daki müttefiki Hizbullah'a karþý, bu ülkedeki Selefi gruplarýn ABD, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler tarafýndan desteklendiði iddia ediliyor.

Muhaliflerden Esad'a çaðrý:

Ýktidarý Þara'ya býrak

Ýstanbul'da hafta sonu yapýlan toplantýda Suriye Ulusal Konsey Baþkaný olan Kürt lider Abdülbasid Seyda, Beþþar Esad'ýn iktidarý yardýmcýsý Faruk Þara'ya býrakmasýna sýcak baktýklarýný söyledi.

S

uriye Ulusal Konseyi'nin yeni baþkaný Abdülbasid Seyda, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'a çaðrý yaptý. Sayda, Esad'ýn, iktidarý yardýmcýsý Faruk Þara'ya býrakmasýna sýcak baktýklarýný belirterek, "Esad, yönetimi yardýmcýsýna býraksýn" dedi. Suriye rejiminin ülke üzerindeki kontrolünün gün geçtikçe azaldýðýný savunan Suriye Ulusal Konseyi Baþkaný

Abdülbasid Seyda, "Rejim, (Þam'da) birkaç sokak ve cadde üzerinde denetimini sürdürebiliyor" þeklinde konuþtu.

Þiddet gittikçe týrmanýyor BM ve Arap Birliði Suriye özel temsilcisi Kofi Annan ise, Suriye'de þiddetin týrmanmasýndan endiþe duyduðunu söyledi. Annan, sözcüsü aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý

açýklamada, baþta Suriye'nin Humus bölgesindeki son bombardýmanda olmak üzere, Lazkiye bölgesinin Haffe yerleþim yerinin havan topu, tank ve helikopterlerle bombalanmasýndan endiþe duyduðunu belirtti. Açýklamada Annan, tüm taraflara sivillerin olaylardan etkilenmemesi ve BM gözlemcilerinin biran önce Haffe'ye girmesini saðlama çaðrýsýnda bulundu.

Türkiye'ye övgü Maliki'yi düþürmek için 170 imza Hamas'tan H I

rak Cumhurbaþkaný Celal Talabani'nin, Maliki hükümetinin düþürülmesi için toplanan imzalarýn yetersiz olduðu açýklamasýna, cevap Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesud Barzani'den geldi. Barzani, Irak Baþbakaný Nuri El Malikiyi düþürmek için elimizde Irak meclisinin 170 üyesinin imzasý var" dedi. Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesud Barzani liderliðindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi haber sitesinde Irak'taki siyasi krizle ilgili bir açýklama yer aldý. Barzani, sitede yer alan açýklamasýnda þunlarý söyledi: Elimizde Irak meclisinin 170 üyesinin imzasý ve Cumhurbaþkaný Celal Talabani'nin (toplanan imzalarýn

yetersiz olduðunu belirten) mektubu var. Irak'taki siyasi gruplar Maliki hükümetinin düþürülmesi için tüm yasal yollara baþvuruyor.

Bölge sorunlarý çözülür Diktatörlüðe karþý olan siyasi taraflar bizi destekliyorlar. Irak'ta gerçek demokrasi saðlanýrsa, bölgemizin sorunlarý da çözülür. Eðer demokrasi saðlanmazsa ve sorun çözülmezse daha önce de belirttiðim gibi bu duruma baþka bir çözüm bulmak zorunda kalýrýz. Irak'ta diktatörlük rejiminin sona ermesini isteyen gruplarýn yanýndayýz. Hukuka aykýrý olan ve Kürt halkýnýn geleceðini olumsuz yönde etkileyecek eylemlere ortak olmayacaðýz.

amas, geçtiðimiz hafta Ýstanbul'da gerçekleþtirilen Terörle Mücadele Küresel Forumu'na (GCTF) Ýsrail'in katýlmasýný engelleyen Türk hükümetini övdü. Hamas siyasi bürosu üyesi Ýzzet er-Riþk, Ýstanbul'da gerçekleþtirilen Terörle Mücadele Küresel Forumu'na (GCTF) Ýsrail'in katýlmasýný engelleyen Türk hükümetinden övgüyle söz ederek, "Türkiye'nin bölgedeki rolü artarken, Ýsrail ise yalnýzlaþýyor. Türkiye, iþgal rejiminin Terörle Mücadele Küresel Forumu'na katýlmasýný engellemede baþarýlý oldu. Foruma baþkanlýk eden ABD'nin, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn foruma Ýsrail'in davet edilmemesi yönündeki baskýsýna boyun eðmesi, Türkiye'nin Filistin davasýna desteði

ile bölgesel ve küresel alanda gittikçe artan rolüne iþaret etmektedir" dedi. Ýsrail'in Kanal 2 televizyonu, 9 Haziran Cumartesi günü yayýnladýðý haberde, "Türkiye'nin Terörle Mücadele Küresel Forumu'na (GCTF) Ýsrail'in katýlmasýný engellemeyi baþardýðýný" söylemiþti.


SPOR

11

Baydemir: Destek oluruz 13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye baþkaný Osman Baydemir, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un isim deðiþikliðine gidebilmesi için Diyarbekirspor olmasýnýn kararýný Diyarbakýrspor camiasýnýn kararýna baðlý olduðunu belirtti. Birliktelik Saðlamalýyýz

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye baþkaný Av. Osman Baydemir, "Spor camiasý isterse neden tartýþýlmasýn? Diyarbakýrspor camiasý hemfikir olursa bize düþen destek olmaktýr" diyerek bu oluþuma birliktelik saðlanýldýðý takdirde destek olacaklarýný söyledi.

Herkes Ýstemeli Osman Baydemir'in 'Spor camiasý isterlerse neden tartýþýlmasýn diyerek konunun tartýþýlabilineceðini, kendilerine gelen talep doðrultusunda isteklere cevap verileceðini söyledi. Diyarbakýrspor camiasý hemfikir olursa bize düþen destek olmaktýr' sözü ile destek olabileceklerini ancak bu iþi belli bir kesimin yerine herkesin istemesi gerektiðini belirtmesi kafalarda soru iþareti oluþturdu. Osman Baydemir'in Diyarbakýr'da tek kulüp olmasý için herkesin birlikte olmasý gerektiðini belirtmesi acaba bunu istemeyenler mi var?' sorusunu gündeme getirdi. Taþkýn Civelek

Efe: Birleþme iyi bir sinyaldir Spor Toto 2.lig Beyaz grupta geçen sezonu 25 puanla 15.sýrada kapatan Diyarbakýrspor'da birleþmenin iyi bir sinyal olduðu kanýsýna varýldý.

1

994-1995 sezonunda Aziz Efe baþkanlýðýnda yeni bir yönetim oluþurken. Beþ ay baþkanlýkta kalan Aziz Efe takýmý Play-offa çýkartýktan sonra görevinden istifa ederek kulüp kongre kararý almýþtý ve bu arada Kulüp Baþkanlýðýna Mehmet Ýpek'e getirilmiþti.

Diyarbakýrspor'u kurtarmak için mutlaka bir þeyler yapmak lazým. Çözüm üretmek lazým. Eðer geç kalýnýrsa bu kaybedilen zaman, kulübe daha çok zarar verecektir . Herkesin elbirliði ile bir þeyler yapmasý lazým." dedi.

Takýmýn 3.lige düþmesi bizi üzdü

Siyasetten uzak olmalý

Eski Kulüp Baþkaný Aziz Efe yaptýðý açýklamada Diyarbakýrspor'un yeniden 3.lige düþmesi bizleri çok üzdü. 40 yýllýk mazisi olan bu takým 2 lig'de tutunamayarak 3. liðe düþtü. Eðer Diyarbakýrspor'a sahip çýkýlsaydý kentteki yöneticilerin ve Sivil Toplum kuruluþlarý sahip çýksaydý takým bu hale gelmezdi. Ýnþallah önümüzdeki sezonda genç kadroyla mücadele ederek tekrar 2.lig'e çýkarlar" dedi.

Efe, "Birleþmeden sonra yeni isim ya Diyarbakýrspor olmalý ya da buna yasal imkân olmadýðý ortaya çýkarsa kenti temsil edecek ve kucaklayacak bir isim üzerinde karar kýlýnmalý . Geçmiþte yapýlan hatalardan uzak bizzat kenti ve bölgeyi temsil edecek kurumsal bir yapýya kavuþturulmalý kendi ayaklarý üzerinde durabilen ve hedefi olan bir takým yaratýlmalýdýr Öngörülen projeye göre yönetim iþ adamlarý ve spor adamlarýndan oluþmasý gerekir" dedi. Taþkýn Civelek

Diyarbakýrspor için iyi bir çözüm Aziz Efe, "son günlerde gündeme gelen

birleþme konusu için þunu söylemek isterim ki elbette bu kulübün biran önce kurtulmasý için bir çözüm üretilmesi lazým. Yani sözün özeti þu ki

3 ligimize üçlü destek paketi TFF Profesyonel Kurul Baþkaný ve Ýcra Kurulu üyesi Arif Koþar, yeni sezon öncesinde tüm profesyonel liglerde yer alan kulüplerimizin geliþimi ve yaþadýðý sýkýntýlardan kurtulmasý için radikal çalýþmalara imza attýklarýný söyledi.

Ý

Nurullah Edemen'in Acý Günü D

iyarbakýrspor Kulüb Baþkaný Nurullah Edemen'in eniþtesi Ýsa (Remzi) Oðuz'u hayatýný kaybetti. Kalp hastasý olan ve önceki hayata gözlerini yuman Ýsa Oðuz'a Allah'tan rahmet Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen baþta olmak üzere tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz.

zmir Kordon Otel Pasaport'ta basýn mensuplarý ile yapýlan kahvaltýlý sohbet toplantýsýna Arif Koþar'ýn yaný sýra Profesyonel Kurul Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Beyazlý ile Bank Asya 1.Lig Profesyonel Kurul üyeleri Denizlispor Baþkaný Yurdal Duman, Kayseri Erciyesspor Baþkaný Ziya Eren ve Bucaspor'dan Hüsnü Kaya katýldý. Profesyonel Kurul olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Yýldýrým Demirören'in "Gidilmedik Kulüp Gezilmedik Tesis" kalmayacak sloganý ile yola çýktýklarýný belirten Arif Koþar, Karadeniz ve G.Doðu/Doðu Anadolu bölgelerine yapýlan ziyaretlerden sonra sýranýn Ege Bölgesi'ne geldiðini ve 2 günde 14 kulübün A'dan Z'ye röntgeninin çekileceðini belirtti.

Yeni sezon öncesinde önemli geliþmeler TFF Ýcra Kurulu üyesi Arif Koþar, yapýlan çalýþmalarý ilk kez basýn mensuplarý ile paylaþtý. Buna göre:

o Spor Toto geliri haricinde, 2.Lig ve 3.Lig isim haklarýndan elde edilen 5'er milyon liralýk gelirin Spor Toto 2.Lig ve Spor Toto 3.Lig takýmlarýna aktarýlacak. Kulüp baþýna çok önemli bir gelir kalemi yaratmýþ olacaðýz.

o Son 2 sezondur Spor Toto 2.Lig ve 3.Lig takýmlarýnýn deplasman giderlerini karþýlayan Futbol Federasyonu, yeni sezondan itibaren Bank Asya 1.Lig takýmlarýnýn da uçak, otel, yemek gibi deplasman

giderlerini karþýlayarak, kulüpleri önemli bir mali yükümlülükten kurtaracak. o Göðüs, sýrt ve stad reklamý gibi çalýþmalarýmýz da devam etmektedir. Kýsa süre içerisinde bu anlamda da kulüplere sponsor bularak, ekstra gelir saðlamayý hedefliyoruz. Arif Koþar; "Kulüplerimizin baþkan ve yöneticileri gelirleri ne kadar doðru yerlere kanalize ederse, o kadar amacýmýza ulaþmýþ oluruz. Kulüplerin menfaatleri bizim için ön planda yer alýyor. Burada yapýlanlar bir iyi niyet çerçevesinde yapýlmalý. Akýllý ve doðru projelere destek vermek istiyoruz. Her kulüp ziyareti sýrasýnda; biz tesisleri bizzat gezip, kulübün ihtiyaçlarýný kendi gözümüzle görüp, bir dosya hazýrlýyoruz, sonrasýnda tesis yatýrýmý için o kulüp bize baþvurduðu zaman, bu deðerlendirmeyi daha objektif yapabiliyor ve bu yardýmý doðru bir þekilde aktarabiliyor olacaðýz" diye konuþtu.


12

CMYK

12 HAZÝRAN 2012 SALI

13.06.2012 Gazete Sayfaları  
13.06.2012 Gazete Sayfaları  

13.06.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement