Page 1

Yemenli Bakan'dan Vali'ye ziyaret Y

emen Turizm Bakaný Mottahar Taki, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Orsakon tarafýndan düzenlenen 1.Uluslararasý Diyarbakýr Saðlýk Turizm Kongresi'ne katýlmak amacýyla Diyarbakýr'da bulunan Yemen Turizm Bakaný Mottahar Taki, Vali Mustafa Toprak'ý ziyaret ettiðinde yaptýðý açýklamada, Diyarbakýr'ýn küçük bir þehir olduðunu zannettiðini ancak, geldikten sonra yanýldýðýný anladýðýný söyledi. 8’de

Cumhurbaþkaný Gül Þanlýurfa'da Þ

anlýurfa'da bulunan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Balýklýgöl, Göbekli Tepe ve Halepli Bahçe'de bulunan Amazon Kraliçelerinin Mozaikleri'ni gezerek incelemelerde bulundu. 10’da

Kayýp annelerinin yüreði buruk PAZAR 13 MAYIS 2012

www.guneydoguolay.com

Fiyatý : 30 KR

ÝHD ve kayýp yakýnlarýnýn "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlediði oturma eylemi bu hafta Anneler Günü nedeniyle kayýp ve faili meçhul annelerine adandý.

E

ylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, bu ülkede annelerin artýk acýya doyduðunu belirterek, "Bir taraftan savaþ ve ölümler devam ederken, bir taraftan yeni Anayasa yazýyoruz diyemezsiniz. Analara vereceðiniz en büyük hediye bu savaþý durdurmak olacaktýr" diye konuþtu.

Kimsesizler yararýna kermes K

ayapýnar Halk Eðitim Merkezi tarafýndan kimsesizler ve Bedensel engelliler yararýna kermes düzenlendi. 5’te

Nur Sürer destek verdi ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" eyleminin 170'incisi Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde gerçekleþtirildi. Oturma eylemine ÝHD üye ve yöneticileri, MEYADER, TUHAD-DER, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ve çok sayýda kayýp yakýný katýldý. Bu haftaki eyleme ayrýca Sanatçý Nur Sürer de katýlarak destek verirken, oturma eylemi Anneler Günü nedeniyle kayýp ve faili meçhuller ile bölgede yaþanan savaþta yaþamýný yitirenlerin annelerine adandý. 7’de

HSYK üyeleri Erciþ'te H

akimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire üyelerinden oluþan bir heyet, Van'ýn Erciþ ilçesinde incelemelerde bulundu. 8’de

DTK'dan özerklik çalýþtayý Evren ve Þahinkaya'nýn mal varlýðý araþtýrýlacak

1

2 Eylül davasýna bakan 12. Aðýr Ceza Mahkemesi, davaya müdahil olmak isteyen Erdal Eren'in ailesinin talebi kabul edildi. 12 Eylül 1980'den önce öldürülen gazeteci Abdi Ýpekçi, savcý Doðan Öz, akademisyen Cavit Orhan Tütengil'in ailelerinin müdahillik talepleri ise reddedildi. 8’de

Kaymakam, öðrencileri mutlu etti

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçe kaymakamý Özer Özbek, Atatürk Ýlköðretim okulu öðrencilerinin daha iyi bir eðitim için verdiði bilgisayar sözünü tuttu. 7’de

GAP Eðitim Gönüllüleri Ýtalya'da T

.C. Devlet Planlama Teþkilatý, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Hayat Boyu Eðitimi çerçevesinde GAP Eðitim Gönüllüleri Derneði'nin yürüttüðü "Avrupa

Birliðinde Mesleki Eðitimde Ýþe Yerleþtirilebilirliði Artýrma" konulu projenin kapanýþ toplantýsý, 7-11 Mayýs 2012 tarihlerinde Ýtalya'nýn Bologna kentinde gerçekleþtirildi. 10’da

D

emokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafýndan ikincisi düzenlenen Demokratik Özerklik Çalýþtayý, çok sayýda STK ve derneðin katýlýmýyla baþlarken, açýlýþ konuþmasýný yapan Baðýmsýz Milletvekili ve DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Özerkliðin bir ayrýmcýlýk projesi olmadýðýný söyledi. DTK tarafýndan ikincisi düzenlenen Demokratik Özerklik Çalýþtayý Baðlar Belediyesi konferans salonunda baþladý. Çalýþtaya DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, BDP Bingöl Milletvekili Ýdris Baluken, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, BDP

Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioðlu, BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik, Aðrý Milletvekili Halil Aksoy, Bask Ülke Üniversitesinden Francýsko Letamendia Belzunce, Ramallah'tan Habash Fahad, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, EMEP Genel Baþkaný Selma Gürkan, ÖDP Genel Baþkaný Sema Solaklý, ESP Genel Baþkaný Figen Yüksekdað SDP Genel Baþkaný Yeþim Ergün, Diyarbakýr Baro Baþkaný Av. Emin Aktar gibi birçok katýlýmcý, avukat ve BTK temsilcisi katýldý. 7’de


2

SAÐLIK

13 MAYIS 2012 PAZAR

Kalbe müdahalede ilk 4 dakikanýn önemi Son zamanlarda sýkça duyduðumuz futbol sahasýnda, okulda, alýþveriþ merkezlerinde gerçekleþen ani kalp ölümlerinde ilk 4 dakikada yapýlacak müdahale, kiþinin ölümle yaþam arasýndaki sýnýrýn neresinde kalacaðýný belirliyor.

A

ni kalp ölümleri sýk sýk gündeme gelir ve ilk anda ne yapýlmasý gerektiði sorusunu da beraberinde getirir. Özellikle futbol maçlarý heyecanlý atmosferi nedeni ile hem oyuncular hem de tribünlerdeki izleyiciler için risk oluþturabiliyor. Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Rifat Eralp Ulusoy, ani kalp krizi esnasýnda basit uygulama sistemi ile ön plana çýkan otomatik kalp þoklama cihazý, defibrilatörün ilk müdahale olarak hayati önem taþýdýðýný söylüyor. Ani kalp ölümlerinde ilk 4 dakikanýn çok önemli olduðunu belirten Ulusoy ani kalp ölümlerini, "Kalbe baðlý bir neden sonucu þikâyetler baþladýktan kýsa bir süre sonra beklenmedik bir þekilde geliþen ölüm" olarak tanýmlýyor. ABD'de yýlda yaklaþýk 300-400 bin ölüm vakasý olduðunu, bu þekilde ölenlerin yaklaþýk yüzde 80'inin koroner arter hastasý olduðunu vurgulayan Dr. Ulusoy, müdahalede ilk 4 dakikanýn önemini þöyle anlatýyor: "Kalp hastalýðýnýn genellikle ilk baþlangýç bulgularýndan yaklaþýk yüzde 25'i ani kalp ölümü þeklindedir. Ani kalp ölümü geliþen vakalarda ilk 4 dakika çok önemlidir. Çünkü bu zaman süresinde vakalarýn yüzde 95'inde ani kalp ölümünden sorumlu olan durum ölümcül ritim bozukluðu, yani

Sarmal

bizim 'ventrikül fibrilasyonu' dediðimiz durumdur. Asistol denilen ve kalbin durmasý olarak tarif edilen durum ise vakalarýn yüzde 5'inde saptanmaktadýr. Yaklaþýk olarak 7. dakikadan sonra ölümcül ritim bozukluðunun (ventrikül fibrilasyonu) saptanma oraný yüzde 70 seviyesine gerilemektedir. Kalbin çok aþýrý derecede elektriksel uyarý çýkarmasý en sýk geliþen ani kalp ölüm nedenidir. Bu ölüm nedeni 'fibrilasyon' olduðundan, elektriksel olarak bu durumun geri çevrilmesi iþlemine 'defibrilasyon', bunu yapan cihaza da otomatik kalp þoklama cihazý diyoruz." STADYUMLARDA MUTLAKA BULUNMALI Doç. Ulusoy'un verdiði bilgiye göre koroner arter hastalýðýnýn toplumda görülme sýklýðý yaklaþýk yüzde 6. Yaþ devreye girdiðinde oran 65 yaþ ve üzerinde yüzde 19.8, 45-64 yaþ arasýnda yüzde 7.1, 1844 yaþ arasýnda da yüzde 1.2 oluyor. Erkekler bu konuda daha þanssýz, çünkü hastalýðýn yaklaþýk görülme oraný erkeklerde yüzde 7.8, kadýnlarda yüzde 4.6. "Bu rakamlar sonucunda düz bir mantýk yürütüldüðünde, örneðin; 60 bin kiþinin stadyumda izlediði bir futbol maçýnda ortalama 3 bin 600 insan potansiyel olarak belirlenebilir" diyen Ulusoy, otomatik kalp þoklama cihazýnýn özellikle

Sudoku

stadyumlarda ve havalimanlarýnda bulunmasý gerektiðini söylüyor: "Bu cihaz ilk 4 dakika içerisinde yüzde 74 oranýnda kurtulma þansý saðladýðýndan bu tür alanlarda bulundurulmasýnýn uygun olduðu kaçýnýlmazdýr ki; yurt dýþýnda bunun yaygýn örnekleri bulunmaktadýr. Yurdumuzda henüz stadyumlarda bulunmamakla beraber, bugün dört önemli uluslararasý havaalanýmýzda (Ýstanbul Atatürk, Ýzmir, Antalya, Ankara) bu otomatik kalp þoklama cihazýndan birer adet bulunmaktadýr. Bu cihazýn kullanýmýndan korkulmamasý ve daha da yaygýnlaþtýrýlmasý gerekmektedir. Bu cihazlarý kullanmak için çok kapsamlý bir kursa gerek olmadýðýný söyleyen Ulusoy'un cihazýn kullanýmýyla ilgili verdiði bilgiler ise þöyle: "Özellikle otomatik çalýþan cihaz, herhangi bir kiþi tarafýndan pedleri vasýtasý ile vakanýn göðsüne yapýþtýrýlýr. Cihazýn kendisi hastanýn EKG'sini çekip onu monitörize ederken, defibrilasyon iþlemi için gerekli olan programýný çalýþtýrarak gerekli gördüðü anda hastayý otomatik olarak þoklamaktadýr. Cihaz ölümcül ritim bozukluðunu tespit ettiði zaman alarmý çalýþmakta, böylece modeline göre otomatik olarak veya cankurtaran kiþi olarak cihazýn þoklama düðmesine basarak hastayý þoklama iþlemi gerçekleþtirilmekte-

dir. Ýlk 3 dakikada yapýlan kalbin þoklanmasý ile bu durumdan yüzde 74 oranýnda kurtulma saðlanmaktadýr. Daha ilerleyen bir süre oluþtuðunda ise bu oran yüzde 40 seviyesine inmektedir. Otomatik çalýþan bu cihaz yardýmý ile elektriksel olaylar sonucu geliþen basit ölümlerin önüne geçmek mümkündür." BU ALANLARA OTOMATÝK KALP ÞOKLAMA CÝHAZI BULUNMALI Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Rifat

Eralp Ulusoy'un, toplum saðlýðýnýn korunmasý ve basit ölümlerin önlenebilmesi açýsýndan otomatik kalp þoklama cihazý konulmasýný önerdiði yerler arasýnda ise; o Stadyumlar, kapalý spor salonlarý, açýk hava spor kompleksleri, o Havaalanlarý, tren garý, otobüs terminali, limanlar, okullar, o Alýþveriþ merkezleri, oteller, tatil köyleri, siteler, o Uçak, tren, gemi, o Eðlence merkezleri yer alýyor.

Puzzle Bulmaca


Adýyaman'da kavga : 4 yaralý A

13 MAYIS 2012 PAZAR

Arý soktu hayatýný kaybetti B

ingöl'ün Genç ilçesinde bir kiþi, arý sokmasý sonucu hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, sabah saatlerinde Dilektaþý köyü Haraba mezrasý yakýnlarýnda bir vatandaþ tarafýndan yerde baygýn halde bulunan Bingöl Böbrek Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (BÝN-BÖB DER) Baþkaný Mehmet Çaðlayan (48), ihbar üzerine bölgeye giden Acil 112 ambulansýyla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Arý sokmasý sonucu zehirlenerek olay yerinde yaþamýný yitirdiði belirtilen Çaðlayan'ýn cenazesinin, yapýlan incelemenin ardýndan defnedilmek üzere ailesine teslim edildiði öðrenildi.

dýyaman'da iki grup arasýnda çýkan kavgada 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasýnda bilinmeyen nedenlerden dolayý tartýþma çýktý. Kýsa sürede tartýþmanýn büyümesiyle meydana gelen kavgada; Serdar C., Mahmut C., Hamza D. ve Abidin D. yaralandý. Olay yerine çaðrýlan polis ekipleri

Hasuni maðaralarý turist bekliyor

Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan hazýrlanan proje ile Hasuni Maðaralarý 49 yýllýðýna kiralanarak, turizme kazandýrýldý. duðunu belirterek, "Gerek ilçe merkezimizde var olan tarihi mekanlar, gerekse de ilçemizin tarihi envanterleri içerisinde yer alan tarihi deðerlerimizin gerekli tanýtýmlarýný projelendirilerek turizme kazandýrýlmayý hedefliyoruz. Bizler de ortaçað döneminden kalan tarihi Hasuni Maðaralarý için yaklaþýk 1 yýldan beri yürütülen proje tamamlanarak hayatta geçirildi. Hasuni Maðaralarý giriþinde 52 araçlýk ve 4 otobüslük bir otopark, bir kafeterya, satýþ standlarý, seyir terasý, yürüme yollarý ve ahþap

Dilan hala bulunamadý

Siirt'in Þirvan ilçesine baðlý Maden köyünde okuldan döndükten sonra haber alýnamayan 5 yaþýndaki Dilan Ant için baþlatýlan arama çalýþmalarýnýn sürdüðü belirtildi. Kýzýný bulamayan acýlý baba Metin Ant, 5 yaþýndaki kýzý Dilan'ýn, Pazartesi günü gittiði okuldan çýktýktan sonra kaybolduðunu belirtti. Ant, "Her gün okuldan sonra eve dönen Dilan, Pazartesi eve dönmeyince aramaya baþladýk. Karakola ve jandarmaya haber verdik. Her yerde arýyoruz ama bir türlü izine rastlayamadýk" dedi. 5 gündür haber alýnamayan Dilan için tüm köylülerin seferber olduðu, çevre köylerde yaþayan vatandaþlarýn da arama çalýþmalarýna katýldýðý öðrenildi. Baba Metin Ant kýzýný görenlerin insaniyet namýna 0 555 832 63 18 numaralý telefonu aramalarý veya en yakýn kolluk güçlerine haber vermelerini istediklerini söyledi.

tarafýndan kavgaya müdahale edilirken, yaralýlar saðlýk ekipleri tarafýndan ambulansla Adýyaman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastanede tedavi altýna alýnan yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

S

ilvan ilçesinde Ortaçað döneminden kalan Hasuni Maðaralarý Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan Karacadað Kalkýnma Ajansý'nýn açmýþ olduðu turizm altyapýsýnýn güçlendirilmesi programýna 'Hasuni projesi' ile katýlarak çalýþmalar baþlatýlmýþtý. Yürütülen çalýþmalarýn tamamlandýðý ve bölgeye turist beklendiði belirtildi. Binlerce yýllýk tarihi geçmiþi ile Silvan ilçesinin 7 kilometre doðusunda yer alan Hasuni Maðaralarý'nýn turiz-

me kazandýrýlmasý için kaymakamlýk tarafýndan baþlatýlan yoðun çalýþmalar kapsamýnda, Maliye Bakanlýðý ile 49 yýllýðýna ittifak hakký sözleþmesi imzalandý. Projenin hayatta geçmesiyle, Hasuni Maðaralarý giriþinde 52 araçlýk ve 4 otobüslük bir otopark, bir kafeterya, satýþ stantlarý, seyir terasý, yürüme yollarý ve ahþap korkuluklar yapýldý. Silvan Kaymakamý Yunus Sezer, ilçenin her yönüyle tarihi bir kent ol-

korkuluklar yapýldý. Bu aþamada gerekli tanýtým çalýþmalarý yapýlarak yerli ve yabancý turistleri buraya çekmeyi hedefliyoruz" dedi. Kaymakam Sezer, Silvan ilçemizde devasa kaya parçalarýnýn oyularak apartman þeklinde yapýlan maðaralara sahip olduðunu söyledi. Kaymakam Sezer, "Bunlardan sadece birkaçý 3, 5 ve 7 katlý maðaralardan oluþuyor. Bu güzellikler görenleri hayrete düþürüyor. Hasuni Maðaralarý, Doðu'nun birçok yeri gibi keþfedilmeyi beklemiþti" diye konuþtu.


4

HABER

Cizre'de Kültür Sanat Günleri 13 MAYIS 2012 PAZAR

Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde bu yýl 6.'sý düzenlenen 'Cizre Kültür ve Sanat Günleri Festivali' Atatürk Parký'na kadar yapýlan festival yürüyüþü ile baþladý.

C

izre Belediye Baþkanlýðý tarafýndan bu yýl 6'ýncýsý düzenlenen Cizre Kültür ve Sanat Günleri Festivali baþladý. Festivalde tiyatro, konser, dengbej divaný, film gösterimi ve söyleþilerin yaný sýra kadýnýn gözünden dil ve kültür geliþiminde Cizre'nin rölü, özgür basýn geleneði, Uludere olayý ve toplu mezarlar, dil, din

ve toplum, demokratik özerklikte kültür ve dil gibi konularýn tartýþýlacaðý belirtildi. 'Dil kültürün mayasýdýr' sloganý ile belediye binasý önünden Atatürk Parký'na kadar süren festival yürüyüþünün ardýndan baþlayan 6. Cizre Kültür ve Sanat Günleri Festivali, kültür tanýtým çadýrlarýnýn açýlýþý ile devam

etti. Festivalin açýlýþýna katýlan davetliler daha sonra çadýrlarý ve resim sergisini gezdi. Bu yýl 6'ýncýsý düzenlenen Cizre Kültür ve Sanat Günleri Festivali ile ilgili bir açýklama yapan Cizre Belediye Baþkaný Mustafa Gören, ilçenin Kürt dilinin tarihsel geliþiminde önemli katkýlarý olduðunu söyledi.

Atasporu Guhþegi'yi üniversite yaþatacak Þýrnak'ýn atasporu olan Guhþegi'nin yaþatýlmasý için baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda ilk maç yapýldý.

G

Kaçak avlanan balýkçýlara darbe

V

an'da jandarma ekipleri tarafýndan yapýlan çalýþmalarda kaçak olarak avlanmýþ 17 bin 750 kilogram inci kefali balýðý ele geçirilirken, olayla ilgili 14 kiþiye toplam 12 bin 915 lira idari para cezasý kesildi. Edinilen bilgiye göre, Ýl Jandarma Komutanlýðý Çevre Koruma Timi ekipleri, yumurtlama döneminde olduðu için avlanmasý yasak olan Van Gölü'nde yaþayan tek balýk cinsi inci kefaline yönelik denetim çalýþmalarýna baþladý. Bu çalýþmalar neticesinde jandarma ekipleri, 2 gün içerisinde yaptýðý 12 ayrý operasyonda avlanmasý yasak olan 17 bin 750 kilogram inci kefali balýðý ele geçirirken, olayla ilgili 14 kiþiye 1380 Sayýlý Su Ürünleri Kanunu'nun 25. maddesine muhalefet suçunda toplam 12 bin 915 lira idari para cezasý kesildi. Ele geçirilen balýklar, imha edilmek üzere Ýl Tarým ve Belediye Zabýta Müdürlüðü ekiplerine teslim edilirken, bin 390 kilo canlý balýk ise tekrar suya býrakýldý. Yapýlan çalýþmalar sýrasýnda çok sayýda aða da el konuldu.

13 MAYIS 2012 PAZAR YIL: 11 SAYI: 3908 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

uhþegi maçýnýn açýlýþýný Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan yaptý. Þýrnak'ta yüzyýllardýr oynanan 'Guhþegi' sporu Þýrnak Üniversite Bahar Þenlikleri kapsamýnda þehir stadyumunda Þýrnak Devlet Hastanesi ile Þýrnak Üniversitesi takýmlarý arasýnda oynandý. Yaklaþýk 45 dakika oynanan maç 20-20 beraber bitti. Karþýlaþma sonrasýnda oyunculara madalya veren Vali Vahdettin Özkan, Guhþegi'nin Þýrnak için önemli bir oyun olduðunu söyledi. Vali Özkan, "Þýrnak Üniversitesi Rektörü Ali Akmaz bu oyuna iyi araþtýrýp, bir konferans ile tanýtýlmasýný bekliyoruz. Ayrýca üniversite bünyesinde takým oluþturarak Þýrnak'ýn atasporu Guhþegi'nin bir spor dalý olarak yaþatýlmasýný istiyoruz" dedi.

GUHÞEGÝ OYUNUN OYNAMA ÞEKLÝ Mezopotamya kültürünün özellik-

lerini taþýyan Guhþeði oyunu hala Þýrnak'ta bahar aylarýnda oynanýyor. Guhþegi'nin kurallarý ve oynama þekli beyzbola çok benziyor. En az 6 kiþiden oluþan iki takým seçilerek kýl ve bezden yapýlmýþ top ve topa vurabilecek bir sopa ile oynanýr. Vuruþun yapýldýðý noktada iki kiþi yer alýrken, bunlar her takýmdan bir oyuncu olarak seçilir. Oyunculardan biri topu havaya atarken, diðeri de vuruþu gerçekleþtirir. Her oyuncunun topa vurmak için 1 hakký bulunmaktadýr. Bunun için kural itibariyle beyzbola çok benziyor. Beyzbola benzeyen geleneksel oyunun beyzboldan tek farký sýnýrsýz sahada oynanmasý. 6'þar kiþilik 2 takým arasýnda oynanan Guhþegi, dikkat ve kývraklýðý temsil ediyor. Guhþeði oyunu, bölgede yaþayan bir Ermeni tarafýndan ABD'ye götürülerek bugünkü beyzbol halini aldýðý iddia edilmektedir.

Eren Üniversitesi MYO'na ek bina B

itlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksek Okulu için ek bina yapýmýna baþladý. Tatvan Meslek Yüksek Okulu'nu tercih eden öðrenci sayýnýn artmasý ve geliþmesi nedeniyle ek bina ihtiyacý duyulmaya baþlandý. Bu nedenle ek bina yapýmýna hemen baþlanýldýðýný belirten Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr Cahit Taþdemir, iki katlý olarak düþünülen ek binanýn hem idari

hem de öðrencilerin rahat bir þekilde kullanmasý için dizayný edinilerek yapýmýna baþlandýðýný söyledi. Tatvan MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Cahit Taþdemir; "Önümüzdeki eðitim öðretim yýlýna yetiþtirilmesi planlanan binamýzýn yapýlmasýna öncülük eden Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Doðru olmak üzere emeði geçen herkese teþekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

Polis hemþireler gününü kutladý Van Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü ekipleri, Hemþireler Günü nedeniyle Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Baþhemþiresi Gülþen Dalaz'a, tüm hemþireler adýna bir demet çiçek verdi.

T

DP ekipleri, yaþanan depremde hizmet binalarý yýktýrýldýðý için Van Bölge ve Araþtýrma Hastanesi'nde hizmetlerini sürdüren Van Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Baþhemþiresi Gülþen Dalaz'ý ziyaret etti. Polisler, Hemþireler Günü nedeniyle baþhemþire Dalaz'a tüm hemþireler adýna bir buket çiçek vererek günlerini kutladýlar. Yapýlan bu ince davranýþtan dolayý TDP ekip-

lerine teþekkür eden Dalaz, "Son yýllarda toplum ile iç içe olan, toplumumuzun polisimize karþý kronikleþmiþ bakýþ açýsýný yýkan, halkla kucaklaþmayý baþarmýþ ve özverili çalýþan Toplum Destekli Polislik Müdürlüðümüze teþekkür ederiz. Ayrýca bu günümüzde de yine bizleri yalnýz býrakmayýp, bu ince düþüncelerinden dolayý da ayrýca teþekkür ediyoruz" dedi.


HABER

13 MAYIS 2012 PAZAR

5

Olacak iþ mi bu ? Cenazeyi binek arabaya, yakýnlarýný ise cenaze arabasýna bindirdiler.

na yerleþtirildikten sonra, cenaze için bekleyen Akman'ýn yakýnlarý ise ambulansla Diyarbakýr'a gönderildi. Hayatýný kaybeden Lama Akman'ýn babasý Nuri Açan, ölen kýzýnýn acýsýnýn bu uygulamayla arttýðýný belirtti. Açan, "Bu uygulama bizi adeta yýktý. Onca ýsrar ve temennilerimize raðmen, kýzým deðersiz bir eþya gibi ve tabut içinde olmadan araca sýkýþtýrýldý. Ölüye bile saygýsý olmayan savcý hakkýnda gereðinin yapýlmasýný yetkilerden bekliyoruz. Bu uygulamayý yapan savcý hakkýnda suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Þ

Hasarlý binalarýn yýkýmý sürüyor

V

an'ýn Erciþ ilçesinde deprem sonrasý aðýr hasarlý binalarýn yýkýmý yüklenici firmalar tarafýndan sürdürülüyor. Kýþla Mahallesi Candaþ sokak üzerinde bulunan Altýn apartmanýnýn yýkýmýna bugün baþlanýldý. Gerekli tedbirlerin alýnmasýnýn ardýndan 4 katlý bina 10 dakika içersinde yerle bir edildi. Kepçe operetörünün ustalýkla yýktýðý bina aðýr hasarlý binalar içersinde yer alýrken, binanýn yýkýmý esnasýnda ise toz bulutu uzun süre çevrede etkisini gösterdi.

ýrnak'ta kalp krizi sonucu hayatýný kaybeden bir kadýnýn cenazesi Cizre Devlet Hastanesi'nden Diyarbakýr Adli Týp Kurumu morguna gönderilirken ambulans yerine binek arabaya bindirilmesi tepkilere neden oldu. Hastane önünde bekleyen tam teþekküllü ambulansa raðmen savcý kararýyla cenazenin binek araba ile Diyarbakýr'a sevk edilmesi ve ambulansa da ölen þahsýn yakýnlarýnýn bindirilmesine cenaze yakýnlarý tepki gösterdi. Ýdil ilçesi Sýrtköy beldesinde ikamet eden ve kalp krizi sonucu hayatýný kaybeden 9 çocuk annesi Lama Akman'ýn (45) cenazesi, morg önünde bekleyen tam teþekküllü ambulansa raðmen savcýnýn talimatýyla küçük bir araç ile otopsiye gönderilmesine aile fertlerini kýzdýrdý. 1.5 sene önce eþini bir trafik kazasý sonucu kaybeden Lama Akman, 3 Mayýs 2012 günü ikamet ettiði Sýrtköy beldesindeki evinde kalp krizi geçirdi. Yakýnlarý tarafýndan Ýdil Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Akman daha son-

ra Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatýný kaybetti. Cizre Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan ön otopsi yapýlan cenazenin Diyarbakýr Adli Týp Kurumu'na sevk edilmesi kararý verildi. Cenaze yakýnlarýnýn iddiasýna göre, sevk edilen cezane için Cizre Belediye Baþkanlýðý'na ait tam teþekküllü ambulans morg kapýsýnda beklerken, savcýnýn talimatlarýyla cenaze

binek arabanýn arkasýna konuldu. Batman'da ikamet eden Lama Akman'ýn akrabalarý hiçbir iþleme ve otopsiye itiraz etmediklerini ancak savcýnýn cenaze naklini küçük bir araçta yapma isteði karþýsýnda þoke olduklarýný söyledi. Akman ailesi fertleri akrabalarýný kaybetmenin acýsýný yaþarken, diðer yandan da cenazelerine gösterilen muamele ile yýkýldý. Cenaze, küçük aracýn arka tarafý-

Kimsesizler yararýna kermes K

ayapýnar Halk Eðitim Merkezi tarafýndan kimsesizler ve Bedensel engelliler yararýna kermes düzenlendi. Kayapýnar Halk Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen ve Koordinatörlüðünü AK Parti Baðlar Belediye Meclis Üyesi Nezihe Kent'in yaptýðý kermese AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal ve ilçe teþkilatý katýldý. Erdal, Kayapýnar Halk Eðitim Merkezinin yaptýðý faaliyetlerin çok iyi olduðunu ve bu tür kermeslerin sürekli düzenlenmesi gerektiðini belirtti. Erdal, kimsesizler için yapýlan

bu kermeslerin devamýnýn getirilmesi gerektiðini, kimsesizler ve özürlüler için yapýlan bu tür giriþimlerin sürekli desteklenmesi gerektiðini söyledi.

Kermesin Faydasý Erdal, "Ak Parti Baðlar Belediye Meclis Üyesi Nezihe Kent'in yaptýðý yararlý çalýþmalardan biri olan bu kermesin kimsesizlere ve özürlüler yararýna yapýlmasý, hem özürlüler için hem de ihtiyaç sahibi olan insanlar için bir ýþýk kaynaðýdýr" dedi.

Teknolojinin ilham kaynaðý B

itlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Teknolojinin Ýlham Kaynaðý adlý bir sunum yapýldý. MYO Öðretim Görevlisi Behçet Kocaman tarafýndan okulun konferans salonundaki sunuma, Tatvan MYO Müdürü Cahit Taþdemir, idari personeller ve öðrenciler katýldý. Teknoloji ve teknolojik alanlarýnýn neler olduðunu, teknolojik geliþmelerin nerelerden esinlendiðini görsel öðeler ile anlatan Kocaman, Mýsýr piramitlerinden elektrik üretimi, atomun yapýsý, canlýlarda tasarým, teknolojinin ilham kaynaðý, bakterilerde elektrik üretme enerjisi, kelebeklerden bilgisayarlara çözüm ve kuþlardaki bozulmayan denge konularý hakkýnda bilgiler verdi.

Hani'de KPSS'ye hazýrlýk kursu

H

ani Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünce ilk defa KPSS' ye Hazýrlýk Kursu açýldý. Hani Halk Eðitim Merkezi Müdürü Abdulbaki Üçdað, amaçlarýnýn gençleri KPSS sýnavýna hazýrlamakta yardýmcý olmak olduðunu belirterek "Temmuz ayý içerisinde yapýlmasý planlanan KPSS sýnavlarý için Müdürlüðümüz bünyesinde sýnavlara katýlan gençlerimizin sýnava daha iyi hazýrlana bilmeleri için kurs açmayý planladýk. 8 Mayýsta açýlan kurslarýmýzda hafta içi her gün 6 saat ders verilmeye baþlandý. Hani HEM binasýnda bulunan derslikte lise öðretmenleri tarafýndan Matematik,EdebiyatTürkçe,Tarih ve Coðrafya dersleri veriliyor.2 ay süreli olarak açýlan kurslara katýlan yetiþkin kursiyerlerin yapýlacak olan sýnavlara hazýrlanmalarý ve baþarý saðlamalarýný temenni edi-

yoruz"dedi. Üçdað, gelen istek üzerine 4 dalda kurs açýldýðýný açýlan bu kurslara 25 er kiþi olmak üzere toplam 100 kiþi katýldýðýný ve kurs boyunca 256 saat ders verileceðini sözlerine ekledi. Ýlhami ÜNAL


6

EKONOMÝ

13 MAYIS 2012 PAZAR

Ýstihdamý teþvik programý Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bilgilendirme ve Ýstihdamý Teþvik Ödül Töreni programý, Malatya Aktif Ýþ Adamlarý Derneði'nin (MAKÝAD) ev sahipliðinde gerçekleþtirildi.

A

nemon Otel'de gerçekleþtirilen programa Vali Ulvi Saran, Malatya Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalýk ve SGK Baþkaný Fatih Acar'ýn yaný sýra kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile dernek ve oda baþkanlarý katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalýk, SGK'nýn iþveren, iþçi, hastaneleri ve hastalarý ilgilendiren bir kurum haline geldiðini söyledi. Çalýk, "Türkiye, ekonomide çok baþarýlý iþler yaptý. Eðitimde, ulaþtýrmada, saðlýkta, dýþ politikada çok ciddi yollar kat ettik" diye konuþtu. Malatya Ticaret ve Sanayi Odasý

(MTSO) Baþkaný Hasan Hüseyin Erkoç ise, Malatya'nýn henüz hak ettiði yerde bulunmadýðýný ifade ederek, "El birliðiyle, gönül birliðiyle; seçilmiþlerin ve atanmýþlarýn Malatya'yý hak ettiði yere getirmek için daha fazla yol almalarý ve gayret sarf etmeleri gerekiyor. Biz bu bilinçle ve hareketle, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasý olarak hareket ediyor ve þehrin bütün sorunlarýný sahiplenme noktasýnda üzerimize düþen çabayý gösterdiðimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. MAKÝAD Baþkaný Muzaffer Erþan da, Malatya ekonomisinin her geçen gün büyüyerek, adýndan söz ettirdiðini dile getirdi. Toplantýda, SGK Baþkaný Fatih Acar, katýlýmcýlara yapýlan çalýþmalarla ilgili bir brifing sundu. Sosyal Güvenlik reformu ile Türkiye'nin önünün açýldýðýný vurgulayan Acar, "SGK, nüfusumuzun tamamýna hizmet veren, 74 milyonu ilgilendiren, doðumdan ölüme kadar hatta ölümden sonraki süreçleri de kapsayan çok önemli bir kurumdur. Bütçe büyüklüðü itibariyle baktýðýmýz zaman merkezi yönetim bütçesinin yaklaþýk yüzde 42'sini oluþturacak kadar devasa bir kurumuz. Bu kurumda 2008 yýlýndaki reform sürecinde de 25 bin çalýþan arkadaþýmýzla beraber bu reformun sýkýntýsýz bir þekilde hayata geçme sürecini paylaþtýðýmýz arkadaþlarýmýzla birlikte çok aðýr bir sorumluluk yük-

lendiðimizi özellikle ifade etmek istiyorum" dedi. Türkiye açýsýndan önemli bir reformu hayata geçirdiklerine iþaret eden Acar, þunlarý aktardý: "Türkiye eðer bu reformu 2008 yýlýnda yapmamýþ olsaydý, çok ciddi sýkýntýlarla karþý karþýya kalacaktý. Geçmiþte yapýlan yanlýþ uygulamalarýn faturasýný belki de toplum olarak çok aðýr bir þekilde ödeyecektik. Ýyi ki biz 2008 yýlýnda tüm dünyaya örnek olacak bu sosyal güvenlik reformunu hayata geçirdik." SGK Baþkaný Fatih Acar, toplantýda 2012 yýlý hedefleriyle ilgili de bilgiler verdi. Acar, özellikle kayýt dýþýyla ilgili mücadeleyi sürdüreceklerini kaydederek, "2012 yýlýnda kayýt dýþý ile mücadele edeceðiz. Ýþ ve iþlemlerin

Tatvan'a simit sarayý

birleþtirilmesi, prim tahsilatlarýnýn artýrýlmasý, teknik alt yapýnýn güçlendirilmesi noktasýnda çalýþmalarýmýz olacak. Saðlýk alanýnda, global bütçe, e-reçete, risk odaklý denetim, avuç içi damar izi tanýma ve biyometrik kimlik doðrulama çalýþmalarýmýz olacak. Bunun yanýnda hizmet binalarýnýn vatandaþ odaklý hale getirilmesi çalýþmalarýmýz sürecek. Bu noktada Malatya'da da yeni bir sosyal güvenlik binasý yapacaðýz" þeklinde konuþtu. Programda ayrýca Malatya'da en yüksek SGK primi ödeyen kurumlara plaket takdim edildi. MAKÝAD Baþkaný Muzaffer Erþan ise, SGK Baþkaný Fatih Acar, günün anlamýna binaen plaket verdi.

Bitlisli Ýþadamý Mehmet Þirin Baþar, tarafýndan Tatvan ilçesinde açýlan 'Þirin simit sarayý' isimli iþyerinde 23 kiþiye istihdam saðlandý.

T

atvan Cumhuriyet Caddesi üzerinde açtýklarý iþyerlerinin 300 kiþi kapasiteli olduðunu belirten Ýþadamý Baþar, kutlama, toplantý ve özel günler için uygun bir mekan oluþturduklarýný söyledi. Ýlk etapta 23 kiþiye istihdam saðladýklarýný da belirten Baþar, ileriki süreçte istihdam edilecek sayýsýný artýrmaya çalýþacaklarýný kaydetti. Baþar, "Tatvan ilçemizde ilk þubemizi açarak hemþerilerimize iþ olanaðý saðladýðým için mutluyum" dedi. Ýþ yerlerinde simit, poðaça, yaþ ve kuru pasta çeþitlerinin imalatý ve satýþý yapýlýyor.

ÝLAN DÝYARBAKIR DEFTERDARLIÐI MÝLLÝ EMLAK MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINMAZ MAL KÝRALAMA ÝLANI Sýra No

Dosya No

1

21010105824

Ýlçesi

Mahallesi Köyü

Yeniþehir Dökmetaþ Mahallesi

Ada Parsel

656

Miktar (m2)

35.370,66

Hazine hissesi (m2) Tam

Kiraya Kiralama verilecek Süresi (Yýl) miktar (m2) Tamamý

5

Cinsi

Kiralama Amacý Tahmini Geçici Teminatý (TL) Bedeli (TL)

Ham Beton santrali Toprak yapýlmak üzere 15.000,00

4.500,00

Ýhale Tarihi

23.05.2012

Ýhale Saati

10:00

1-Yukarýda nitelikleri belirtilen 1 adet taþýnmazýn hizasýnda yazýlý gün ve saatte 2886 sayýlý Yasanýn 45 inci maddesi uyarýnca Açýk teklif Usulü ile Defterdarlýk Milli Emlak Müdürlüðü Makam Odasýnda kiralama ihalesi yapýlacaktýr. 2-Ýhaleye katýlmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a)Geçici teminatýn yatýrýldýðýna dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parasý, Mevduat ve Katýlým Bankalarýnýn verecekleri süresiz teminat mektuplarý ve Hazine Müsteþarlýðýnca ihraç edilen Devlet Ýç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) b) Yasal yerleþim yerini gösterir belgeyi, c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri d) Gerçek kiþilerin T.C Kimlik numarasýný bildirmeleri ile nüfus cüzdaný suretini vermeleri, tüzel kiþilerin vergi kimlik numarasýný bildirmeleri, e) Özel Hukuk tüzel kiþilerinin, Ýdare merkezlerinin bulunduðu yer Mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan yahut benzeri mesleki kuruluþtan, ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýn mýþ sicil kayýt belgesi ile tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin tüzel kiþiliði temsile tam yetkili olduklarýný gösterir noterlikçe tasdik edilmiþ imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kiþilerinin ise tüzel adýna ihaleye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin tüzel kiþiliði temsile yetkili olduðunu belirtir belgeyi vermeleri, 3-Ýhale dosyalarý ile þartnameleri mesai saatleri içerisinde Diyarbakýr Defterdarlýðý Milli Emlak Müdürlüðünden bedelsiz olarak görülebilir. 4- Geçici teminat bedeli, Hazine Taþýnmazlarýnýn Ýdaresi Hakkýnda Yönetmelik uyarýnca, tahmin edilen bedelin % 30'u oranýnda alýnmaktadýr. 5- Kira bedeli peþin ödenebileceði gibi, ihale bedelinin 1/4 ü peþin, kalan kýsým üçer aylýk dönemler halinde taksitli olarak tahsil edilecektir. 6- Posta ile yapýlacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet Ýhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazýrlanmasý ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaþmasý þarttýr. Postadaki gecikmeler dikkate alýnmayacaktýr. 7 -Komisyon ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. 8-Ýhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ögrenilebilir. Ýlan Olunur. D-842 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)


GÜNCEL

13 MAYIS 2012 PAZAR

7

Kayýplarýn annesinin yüreði buruk

ÝHD ve kayýp yakýnlarýnýn "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlediði oturma eylemi bu hafta Anneler Günü nedeniyle kayýp ve faili meçhul annelerine adandý.

E

ylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, bu ülkede annelerin artýk acýya doyduðunu belirterek, "Bir taraftan savaþ ve ölümler devam ederken, bir taraftan yeni Anayasa yazýyoruz diyemezsiniz. Analara vereceðiniz en büyük hediye bu savaþý durdurmak olacaktýr" diye konuþtu. ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" eyleminin 170'incisi Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde gerçekleþtirildi. Oturma eylemine ÝHD üye ve yöneticileri, MEYA-DER, TUHAD-DER, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ve çok sayýda kayýp yakýný katýldý. Bu haftaki eyleme ayrýca Sanatçý Nur Sürer de katýlarak destek verirken, oturma eylemi Anneler Günü nedeniyle kayýp ve faili meçhuller ile bölgede yaþanan savaþta yaþamýný yitirenlerin annelerine adandý. Kayýplar ve faili meçhul cinayetlerde yaþamýný yitirenlerin fotoðraflarýnýn taþýndýðý eylemde ilk olarak konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, bu hafta Anneler Günü'nün kutlandýðýný hatýrlatarak, "Biz yýllardýr bu alanda kayýplarýn bulunmasý faillerinin ortaya çýkarýlmasý için mücadele ettik ve her anneler gününde de hükümete seslendik. Artýk bu annelere bu acýyý yaþatmayýn. Annelere verebileceðiniz en büyük hediye, çocuklarýnýn katledilmediði, çocuklarýnýn kaybedilmediði, çocuklarýnýn iþkence görmediði, çocuklarýnýn cezaevine götürülmediði bir ortamý yaratmak,

onurlu bir barýþ tesis etmek olacaktýr dedik. Bu ülkede artýk hiç kimse öldürülmesin ve hiç kimsenin annesi aðlamasýn dedik. Ama maalesef halen katliamlar, ölümler devam ediyor" dedi.

'Bu ülkede anneler acýya doymuþtur' 2011 yýlý içerisinde 129 sivil insanýn hayatýný kaybettiðini belirten Bilici, "Bunun içerisinde Roboskî'de katledilen insanlarýmýz da var. Yýllardýr anneler

gününde çaðrýda bulunuyoruz; gelin bu savaþa son verelim diyoruz. Artýk hiçbir anne aðlamasýn, artýk hiçbir anne çocuðunu kendi eliyle gömmesin, bunun ortamýný oluþturalým diyoruz. Artýk bu ülkedeki anneler acýlara doymuþtur" diye konuþtu.

'Bir taraftan savaþ devam ederken Anayasa yazýyoruz diyemezsiniz' Bilici "Eðer samimiyseniz; halen

cezaevlerinde binlerce siyasi tutuklu ve hükümlü var. Bunlarýn anneleri her gün o cezaevlerinin önünde demir parmaklýklarýn ardýndaki çocuklarýna sarýlmak için bekliyor. Eðer samimiyseniz bir an önce bu siyasi tutsaklarýn salýverilmesini saðlayýn. Eðer samimiyseniz, buradan Adalet Bakanlýðý'na çaðrýmýzdýr; cezaevinde tutuklu bulunan ve her gün ölümle burun buruna olan hasta mahpuslarý serbest býrakýn. Eðer samimiyseniz insanlarýn kendi

kimliðiyle, kendi diliyle, kendi kültürüyle yaþamasýnýn ortamýný saðlayýn. Buradan Cemil Çiçek'e çaðrýmýzdýr; Anayasa yazým sürecine geçtiðiniz þu günlerde bu ülkenin daðlarýnda onlarca insan yaþamýný yitiriyor. Siz Anayasa'yý neden hazýrlýyorsunuz? Ölümleri durdurmak için deðil mi, katliamlar dursun diye deðil mi, ne buraya ne batýya hiçbir cenaze gitmemesi için deðil mi? Eðer Anayasa bunlar için deðilse yapmayýn yeni Anayasa'yý. Yok eðer bunlarý durdurmak içinse çýkýn çaðrýda bulunun; biz çatýþma istemiyoruz, herkes silahlarýný durdursun deyin. Biz bu ülkede yaþayan bütün halklarýn haklarýný vereceðiz deyin. Analara vereceðiniz en büyük hediye budur. Eðer samimiyseniz çýkar bunlarý açýklarsanýz. Yoksa biz sizin samimiyetinizden kuþku duyarýz. Bir taraftan savaþ devam ederken, analar gözyaþý dökerken, cezaevlerinde insanlar yaþamýný yitirirken, kendi anadiliyle savunma yapmak isteyen binlerce insaný cezaevlerinde tutarken, diðer taraftan yeni bir Anayasa yapacaðýz derseniz bu samimi bir yaklaþým deðildir. Kimse size inanmaz."

Annelerin duygularýný Meryem Ana dile getirdi Bilici konuþmasýnýn ardýndan Anneler Günü nedeniyle sözü bir kayýp annesine verdi. Her hafta düzenli olarak oturma eylemine katýlan Ýbrahim Gündem'in annesi Meryem Gündem, oðlunun kayýp hikayesini anlattý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kayýp yakýnlarý 5 dakikalýk oturma eylemi yaparak eylemlerine son verdi.

Kaymakam Özbek, öðrencileri mutlu etti Diyarbakýr'ýn Lice ilçe kaymakamý Özer Özbek, Atatürk Ýlköðretim okulu öðrencilerinin daha iyi bir eðitim için verdiði bilgisayar sözünü tuttu.

A

tatürk Ýlköðretim Okuluna yaptýðý ziyaretlerde Okul yönetimi ve öðrencilerinin biliþim teknolojileri laboratuarýnýn kurulmasý isteði üzerine bilgisayar sözü vermiþti. Kaymakam Özbek'in çabalarý ile Atatürk Ýlk Öðretim Okulunun bir bölümüne biliþim teknoloji laboratuarý kuruldu. Okula 15 adet bilgisayar masa ve tabureleri yerleþtirilerek laboratuar kullanýlýr hale getirildi. Okulda oluþturulan teknoloji laboratuarýný ve alýnan yeni bilgisa-

yarlarý yerinde inceleyen Kaymakam Özer Özbek " Okul Yönetimi ve sýnýflarý dolaþýrken çocuklarýmýzýn benden talepleri olmuþtu.Ve ben o gün onlarýn taleplerini yerine getireceðimin sözünü vermiþtim.Ben sözümü tuttum. Tüm okullarýmýza Bilgisayar donanýmý desteði devam edecek" dedi. Atatürk Ýlköðretim okulu öðrencileri de kendilerine laboratuar oluþturulmasýný saðlayan Kaymakam Özer Özbek'e teþekkür etti.

DTK'dan özerklik çalýþtayý Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafýndan ikincisi düzenlenen Demokratik Özerklik Çalýþtayý, çok sayýda STK ve derneðin katýlýmýyla baþlarken, açýlýþ konuþmasýný yapan Baðýmsýz Milletvekili ve DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Özerkliðin bir ayrýmcýlýk projesi olmadýðýný söyledi.

D Zayi ilaný Mersin Trafik þube müd. almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi ve personel kimlik kartýmý kaybettim.Hükümsüzdür Halime Devam 10607132448 T.C kimlik nolu olup Baþlama tarihi 26.02.2009 numara :51’den bitiþ nosu : 100’e kadar olan gider pusulasýný kaybettim.Hükümsüzdür Serhat Ölçer Van nufus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Çetin Aslan

TK tarafýndan ikincisi düzenlenen Demokratik Özerklik Çalýþtayý Baðlar Belediyesi konferans salonunda baþladý. Çalýþtaya DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, BDP Bingöl Milletvekili Ýdris Baluken, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioðlu, BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik, Aðrý Milletvekili Halil Aksoy, Bask Ülke Üniversitesinden Francýsko Letamendia Belzunce, Ramallah'tan Habash Fahad, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, EMEP Genel Baþkaný Selma Gürkan, ÖDP Genel Baþkaný Sema Solaklý, ESP Genel Baþkaný Figen Yüksekdað SDP Genel Baþkaný Yeþim Ergün, Diyarbakýr Baro Baþkaný Av. Emin Aktar gibi birçok katýlýmcý, avukat ve BTK temsilcisi katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, 100 yýlý aþkýn bir süredir varlýðýný sürdüren Kürt sorununun çözümüne iliþkin muazzam bir basýnç uygulandýðýný belirterek, "Ülkemizde yaklaþýk 30 yýldýr Kürt sorununun daha da sert bir biçimde gündeme geliþi, sorunun çözümsüzlüðünden ileri gelen çatýþmalý ortam ve yaþanan acýlar artýk yeter dedirtmekte, demokratik bir çözüm isteði her kesimin talebi haline gelmektedir. Peki bu noktaya nasýl

gelindi? Nasýl oldu da modern ulus-devletlerin inþa edildiði bir süreçte, günümüzde yaklaþýk 40 milyonluk bir nüfusa sahip olan Kürtler, en büyük devletsiz halk konumunda býrakýldý? 12 Eylül rejimiyle birlikte sokakta Kürtçe konuþmak yasaklanmýþ, köy ve yer isimleri zorla Kürtçe'den Türkçe'ye dönüþtürülmüþ, yýllarca insanlarýn Kürtçe müzik dinlemeleri, Kürtçe okumalarý, Kürtçe yazmalarý ve Kürtçe düþünmeleri yasaklanmýþtýr. Kürt sorununun çözümsüzlüðü nedeniyle yaþanan çatýþmalarda 40 bine yakýn insan yaþamýný yitirmiþ, on binlercesi sakat kalmýþtýr. Milyarlarca dolar heba edilmiþ, doða tahrip edilmiþ, toplumda aðýr travmalar yaþanmýþtýr. Binlerce köy boþaltýlmýþ, yaklaþýk 3 milyon kiþi göçe zorlanmýþtýr. Ýmha siyaseti siyasal soykýrýma meylederken, inkar siyaseti de Kürt sorununun bu kez tanýnýp ve fakat yanlýþ tanýmlanmasýyla esasen devam etmektedir" dedi. 'Kürt sorunu demokrasi sorunudur' DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Kürt sorununun bir demokrasi sorunu olduðunu belirterek, "Lamý cimi yok. Kürt sorunu bir demokrasi sorunudur. Bir halkýn kimliðinin inkar edilip statüsüz býrakýlmasý sorunudur. Dolayýsýyla önce sorun, güvenlikçi ve devletçi mantýktan çýkartýlarak doðru bir biçimde tanýmlanmalý, ardýndan bu taným temelinde çözüm yollarý aranmalýdýr. Tekrar tekrar altýný çizerek söylüyoruz ki, biz Kürt sorununu bir demokrasi sorunu olarak görüyoruz. Ve çözümümüzü de demokrasinin derinleþtirilmesinde, tüm kurumlarýyla ihdas edilmesinde, yani radikal demokraside görüyoruz. Bizim çözüm projemiz radikal bir demokrasi projesi olan Demokratik Özerkliktir" dedi. Aysel Tuðluk, Demokratik Özerklik projesinin ülkeyi bölme deðil bir arada yaþama projesi olduðunu belirterek, "Tekrar altýný çizerek vurgulamak istiyorum ki bu proje, ülkeyi bölme projesi deðil, bilakis demokratik bir biçimde bir arada yaþa-

mayý mümkün kýlacak ortak yaþama projesidir. Bütün ezilen gruplarýn kolektif varlýðýný güvenceye alacak demokratik bir çoðulluk kurmak gerekli olduðunun bilincindeyiz. Biz, sadece Kürtler için deðil, ülkemizdeki herkes için Demokratik Özerklik istiyoruz. Çünkü bu projenin Kürt sorununun çözümünü de içeren bütünsel bir toplumsal demokratik dönüþüm projesi olduðunu düþünüyoruz" diye konuþtu. Tuðluk, gerçek anlamda yeni bir anayasa istediklerini ve bu süreci desteklediklerini belirterek konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Biz gerçekten yeni bir demokratik anayasa yapým sürecini destekliyoruz. Ancak deðiþmez maddelerle dondurulmuþ ve elektrikli tellerle çevrilmiþ bir anayasa ne kadar yeni olabilir. Herkesi Türk olmaya zorlayan 66. maddenin lafzýný ve ruhunu koruduðu bir anayasa ne kadar yeni olabilir. Eðer yeni anayasa gerçekten yeni olacaksa, demokratik özerkliðin ülkenin her bir yanýnda kurumsallaþmasýnýn önünü kapatacak hükümlere deðil, aksine toplumun radikal demokratik dönüþümüne fýrsat tanýyacak eþitlikçi bir ruha sahip olmalýdýr. Yeni anayasa, gerçekten yeni bir anayasa olacaksa, bu anayasada Kürtlerin statüsü sorunu mutlak bir surette çözüme kavuþturulmalýdýr. Mademki Kürt sorunu ülkenin en büyük sorunudur diyorsun, o halde bu büyük sorunun çözümü de ülkenin yasal düzenini belirleyen bir metin olan anayasada yer almalýdýr." Aysel Tuðluk'un konuþmasýnýn ardýndan basýna kapatýlan Çalýþtay 2 gün boyunca devam edeceði öðrenilirken, çalýþtayda Yeni Anayasada Demokratik Özerklik, Çözüm Modeli Olarak Demokratik Özerklik, Demokratik Özerklikte Kadýn, Demokratik Özerkliðin Siyaset Boyutu, Demokratik Özerkliðin Sosyal Boyutu, Demokratik Özerkliðin Kültür Boyutu, Demokratik Özerkliðin Ekonomi Boyutu, Demokratik Özerkliðin Ekolojik Boyutu tartýþýlacaðý bildirildi.


8

13 MAYIS 2012 PAZAR

HABER

Yemenli Bakan'dan Vali'ye ziyaret Yemen Turizm Bakaný Mottahar Taki, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.

O

rsakon tarafýndan düzenlenen 1.Uluslararasý Diyarbakýr Saðlýk Turizm Kongresi'ne katýlmak amacýyla Diyarbakýr'da bulunan Yemen Turizm Bakaný Mottahar Taki, Vali Mustafa Toprak'ý ziyaret ettiðinde yaptýðý açýklamada, Diyarbakýr'ýn küçük bir þehir olduðunu zannettiðini ancak, geldikten sonra yanýldýðýný anladýðýný söyledi. Taki, Yemen ve Diyarbakýr'ýn eski tarihlere dayanan güçlü ve köklü baðlarýnýn olduðunu ifade ederek, halen Yemen'deki farklý þehirlerde Osmanlý döneminden kalma eserlerin bulunduðunu dile getirdi. Vali Mustafa Toprak ise Yemen Cumhuriyeti Turizm Bakaný Mottahar Taki'yi Diyarbakýr'da görmekten ve aðýrlamaktan dolayý memnun olduðunu söyledi. Vali Toprak, "Yemenli kardeþlerimizin tarihi ve kültürel dostluklarýnýn bugüne kadar uzanan yolunda hakikaten önemli birlikte çalýþmalar yürütülmüþ. Tarihin derinliklerinden gelen o Yemenli kardeþlerimize olan duygu bugüne kadar güzel bir þekilde devam etmiþtir. Þüphesiz ki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Yemen Cumhuriyeti'nin istikrarýna, birliðine, beraberliðine olan inancýmýzý ve desteðimizi sürdürmeye devam edeceðiz. Bu zaten gönülden, yürekten kardeþ olmanýn da gereðidir" dedi. "DÝYARBAKIR TARÝHÝN TAÞLARA YAZILDIÐI KENTTÝR" Vali Mustafa Toprak, Diyarbakýr'ýn tarihinin taþlara

yazýldýðý kent olarak bilindiðini belirterek, surlarda 33 medeniyete ait izlerin olduðunu söyledi. Vali Toprak, "Diyarbakýr 639 yýlýnda Müslümanlar tarafýndan ilk fethedilen kapýdýr. Þuan Hz. Süleyman diye adlandýrýlan camide fetih döneminde þehit olan sahabelerin makamlarý var. 5.5 kilometre uzunluðunda surlarýmýz ve 82 tane burcumuz var. Bu burçlardan 72 tanesi hala ayakta ve yerleri bellidir. Diyarbakýr surlarýnda 33 medeniyetin iþlemeleri olmasý nedeniyle tarihin taþlara yazýldýðý kent diye geçiyor. Özellikle surlarýn içerisindeki alanda han, hamam, kervansaray, cami, medrese, çeþmeler ve bunlarý bütünleyen diðer eserler ve diðer inanç unsurlarýnýn abideleri de olmak

üzere tarihi ve geçmiþimizin örneklerini canlý olarak görmekteyiz. Tabi ki þu anda bizim surlar bölgesinde restorasyon, röleve, retütisyon çalýþmalarýmýz devam ediyor. Yeniden bunlarýn ihya edilmesi, onarýmý gerekenlerin onarýlmasý ve restorasyonu ile ilgili ciddi çalýþmalar yapýyoruz" þeklinde konuþtu. Yemen Turizm Bakaný Mottahar Taki ziyaret sýrasýnda Vali Toprak'a Yemen'in evlerinin sembolize edildiði bir çalýþma hediye etti. Vali Mustafa Toprak da Yemen Turizm Bakaný Mottahar Taki'ye üzerinde Diyarbakýr'ýn tarihi mekanlarýndan Malabadi Köprüsü, Dört Ayaklý Minare, Ulu Cami ve On Gözlü Köprü'nün bulunduðu bir kolaj çalýþmasý hediye etti.

HSYK üyeleri Erciþ'te Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire üyelerinden oluþan bir heyet, Van'ýn Erciþ ilçesinde incelemelerde bulundu. H

SYK 1. Daire Üyeleri Ahmet Berberoðlu, Ýsmail Aydýn, Teoman Gökçe, HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram, HSYK Tetkik Hakimi Osman Nesuh Yýldýz beraberinde Van Cumhuriyet Baþsavcýsý Osman Nuri Güler, Van Bölge Adliye Baþsavcýsý Mustafa Alder, Van Adalet Komisyonu Baþkaný Kerem Küçük ile birlikte Van'daki ziyaret ve incelemelerinin ardýndan Erciþ'e geldiler. Erciþ Cumhuriyet Baþsavcýsý Kerem Arabacý, Erciþ Adalet Komisyonu Baþkaný Hasan Ercan ile ilçede görev yapan hakim ve savcýlar tarafýndan karþýlanan heyet, Karataþlar mevkiinde bulunan prefabrik adliye, inþaatý devam eden Erciþ adliye binasý ile hakim ve savcýlarýn ikamet ettikleri prefabrik lojmanlarda incelemelerde bulundular. Ýlçede görev yapan hakim ve savcýlarý da dinleyen üyeler ardýndan Erciþ Cumhuriyet Baþsavcýsý Kerem Arabacý ile Adalet Komisyonu Baþkaný Hasan Ercan tarafýndan onurlarýna verilen yemeðe katýldýlar. Samimi bir ortamda geçen yemeðe Erciþ Kaymakamlýðýna vekalet eden Van Vali Yardýmcýsý Barbaros Baran, Erciþ Belediye Baþkaný Zülfikar Arapoðlu, Erciþ Ýlçe Emniyet Müdürü Ramazan Kel ile Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Tahir Þen'de iþtirak etti. Yemek sonrasý açýklamalarda bulunan HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram, bölgeye geliþ amaçlarýnýn hakim ve savcý arkadaþlarý ile karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunmak olduðunu söyledi. Bayram, "Van ve Erciþ depremini bizzat yaþayan arkadaþlarýmýzý bu ay içersinde iki haftalýk bir rehabilite eðitimine almak istiyoruz. Bunun için ilanda bulunduk. Deprem anýnda ve halen görev yapan hakim ve savcýlarýmýzý Antalya'da bir haf-

Evren ve Þahinkaya'nýn mal varlýðý araþtýrýlacak

1

talýk rehabilite eðitimine almak istiyoruz. Onun için arkadaþlarýmýzla hem bu konuyu görüþmek, hem de geçmiþ olsun ziyaretinde bulunmak ve programa iliþkin görüþ alýþ veriþinde bulunmak üzere Van ve Erciþ'teki hakim, savcýlarla bu konularý görüþmek için geldik. Kurulumuzun 1. Dairesi'nden Ýsmail Aydýn Bey, Ahmet Berberoðlu Bey ve Teoman Gökçe ile hakimlerimizden Osman Nesuh Yýldýz ile birlikte geldik.

Ayný zamanda Doðubayazýt savcýmýz Hakan Kýlýç þehit edilmiþti. Oradaki hakim ve savcý arkadaþlarýmýzý da ziyaret edip baþsaðlýðýnda bulunacaðýz. Bu kapsamda hakim ve savcý arkadaþlarýmýzla karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulunmak hem de, onlarýn dertlerini sýkýntýlarýný dinlemek ayrýca, tekrar geçmiþ olsun diye buraya geldik" dedi. HSYK 1. Daire üyeleri daha sonra ilçeden ayrýldýlar.

2 Eylül davasýna bakan 12. Aðýr Ceza Mahkemesi, davaya müdahil olmak isteyen Erdal Eren'in ailesinin talebi kabul edildi. 12 Eylül 1980'den önce öldürülen gazeteci Abdi Ýpekçi, savcý Doðan Öz, akademisyen Cavit Orhan Tütengil'in ailelerinin müdahillik talepleri ise reddedildi. Öte yandan, 12 Eylül davasý kapsamýnda Kenan Evren ve Tahsin Þahinkaya'nýn ailelerinin mal varlýðýnýn araþtýrýlmasýna karar verildi. Ayrýca dava 29 Haziran'a ertelendi. 12 Eylül Darbesi döneminde idam edilen Erdal Eren, Veysel Güney, Serdar Soyergin, Necati Vardar, Ramazan Yukarýgöz ve Mustafa Özenç müdahillik taleplerinin kabul edildiðini belirten Mehmet Horuþ, Devrimci 78'liler Federasyonu adýna bu kiþilerin aileleri üzerinden baþvuru yaptýklarýný vurguladý. "Daha adil ve daha yerinde bir yargýlamaya doðru gidiyoruz" diyen Horuþ, "Bizim için geç bir karar oldu ama bugün dava biraz daha temeline oturdu" diye konuþtu. Müdahil avukatý Fikret Babaoðlu, mahkemenin aldýðý ara kararlarda Kenan

Evren ve Tahsin Þahinkaya'nýn duruþma salonuna getirilmesi konusundaki taleplerine iliþkin bir deðerlendirme bulunmadýðýný belirtti. Kenan Evren ve Tahsin Þahinkaya ile yakýnlarýnýn mal varlýklarýnýn araþtýrýlmasý kararýnýn yerinde olduðunu söyleyen Babaoðlu, olumlu gördükleri baþka bir kararýn ise, Erdal Eren baþta olmak üzere idam edilen birçok devrimcinin müdahillik taleplerinin kabul edilmesi olduðunu kaydetti. Öte yandan, 12 Eylül Darbesi döneminde cezaevindeyken hayatýný kaybeden Tüm Öðretmenler Birleþme ve Dayanýþma Derneði (Töb-Der) üyesi Abdullah Gülbudak'ýn kýzý Senem Gülbudak'ýn da tarihi 12 Eylül Davasý'na müdahillik talebi kabul edildi. Senem Gülbudak, babasýnýn sayýsý 200 binlerle ifade edilen TöbDer'in genel merkez yöneticisi olduðunu anlatarak, "Babamý 12 Eylül döneminde kaybettik. Mamak Cezaevi'nden Ulucanlar'a nakledildikten sonra hayatýný kaybetti. Bundan sonraki süreçte davanýn takipçisi olmaya devam edeceðiz" dedi.


POLÝTÝKA

13 MAYIS 2012 PAZAR

Tarýk Haþimi'den özel açýklamalar Irak Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Tarýk Haþimi, ÝHA'nýn sorularýný cevapladý. Haþimi saðlýðýyla ilgili olarak, merak edilecek bir þey olmadýðýný söyledi. H

aþimi, rutin kontrolleri için geldiðini belirterek, tedavi sürecinin iyi geçtiðini ifade etti. Ýnterpol'ün 'hakkýnda kýrmýzý bülten çýkarýlmasýyla ilgili soruya Haþimi, kaçak olmadýðýný kaydederek, "Yakýn bir gelecekte ülkeme döneceðim. Ýntepol yetkililerinden beklentim, dosyamýn derinliklerine inmeleri ve Ýnterpol yetkilileri dosyamýn derinliklerine inerse, bunun bana karþý politik bir dosya olduðunu göreceklerdir. Ýnterpol benim hakkýmda kýrmýzý bülten çýkarmadan önce dosya hakkýnda daha çok zaman geçirmeleri gerekirdi" dedi. Haþimi, kendisinin avukatlarý aracýlýðýyla Ýnterpol'ün kendisi hakkýnda çýkarýlan kýrmýzý bültene itiraz edeceðini anlatarak, "Gelecek hafta avukatlarým dosya için müracaat edecekler. Yakýn bir zamanda ait olduðum yere döneceðim. Ýnterpol'ün kýrmýzý bültenine gerek yoktu" ifadelerini kullandý. Mahkeme sürecinin ertelenmesiyle ilgili olarak Haþimi, Anayasa'nýn 93. maddesini örnek gösterdi ve "Devletin Bakanlarýndan Devlet Baþkaný'na

kadar olan yetkililerin Federal Mahkemeler tarafýndan korunurlar. Suçlamalarý ve cezalarý Federal Mahkemeler tarafýndan verilmelidir, Suç Mahkemeleri tarafýndan deðil. Adalet sistemi þaþýrtýcý þekilde Anayasa gereklilikleriyle dosyamý

Suç Mahkemesi'ne gönderdi. Avukatlarým dosyamýn Federal Mahkeme'de görülmesi için Adli Konseye iptal baþvurusu yapacaklar. 5 gün için davayý ertelediler. Tarih önemli deðil. Maliki veya hükümet yetkililerinin baskýsý olmadan Adalet sistemi dosyamý profesyonelce ele almalýdýr" diye konuþtu. Sýðýnma talebi olup olmadýðýna dair soruya böyle bir talebinin olmadýðýný söyleyerek, "Iraklý olmaktan gurur duyuyorum. Sýðýnma gibi bir talebim hiçbir ülkeden olmayacaktýr. 19 Aralýk'tan sonra ülkemdeydim ve ülkemde 3 ay gibi bir süre geçirdim. Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye gitme kararý aldým. Ülkeme geri döneceðim" dedi. Ne zaman döneceðine iliþkin soruya ise Haþimi, kendisinin Kuzey Irak'a geçen hafta Salý günü gideceðini söyledi. Haþimi, "Irak'ta politik oyunlar oynanýyor. Bu yüzden Irak'a dönüþümü iki hafta daha erteledim. Politik konulara 2 hafta sonra çözüm bulunursa, ülkeme geri döneceðim" þeklinde konuþtu. -ÝHA

Kýbrýs'ta deprem

K Ýran üzerinden Türkiye'ye geliyorlar

D

ýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Ýran Dýþiþleri Bakaný Ali Ekber Salihi ile görüþtüðünü belirterek, Suriye'ye giderek kendilerinden haber alýnamayan Adem Köse ve Hamit Coþkun'un Tahran'a doðru yola çýktýklarýný söyledi. Davutoðlu, Baþbakan Erdoðan'ýn talimatýyla bir uçaðý gazetecileri almak üzere Tahran'a gönderdiklerini ifade etti.

ýbrýs Rum Kesiminin sahil kenti Larnaka açýklarýnda 5.4 þiddetinde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü'nden alýnan bilgiye göre, saat 21.48'de "orta" þiddetteki deprem, yaklaþýk "19.1 km" derinlikte oldu. Deprem KKTC'de de hissedildi.

Yunanistan'da hükümet kurulamadý Y

unanistan'da, PASOK Lideri Evangelos Venizelos'un koalisyon hükümeti kurma çabalarý baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Yunanistan'da geçtiðimiz Pazar günü yapýlan seçimlerin ardýndan hükümet kurma giriþimleri 3'üncü kez baþarýsýzlýkla sonuçlanýrken, eski Maliye Bakaný ve PASOK Partisi Lideri Evangelos Venizelos dün Cumhurbaþkaný Karolos Papoulias'tan hükümeti kurma yetkisi alarak görüþmelere baþlamýþtý. Cumhurbaþkaný Papoulias'tan dün hükümeti kurma yetkisi aldýktan sonra üçüncü ve son kez koalisyon hükümeti kurma çalýþmamalarýnýn kolay olmayacaðýný belirten PASOK Lideri Evangelos Venizelos'un siyasi parti liderleriyle olan görüþmeleri baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Bugün, Merkez saðcý Yeni Demokrasi Partisi ve Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisi liderleri ile görüþen Venizelos, parti liderleri ile görüþmesinden sonuç alýnamadýðýný belirtti. Venizelos, diðer parti liderleri ile görüþmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada, "Kibir ve küçük parti politikalarý ülkenin içinde bulunduðu duruma uygun deðildir" dedi. Yarýn öðleden sonra Cumhurbaþkaný Papoulias'ý bilgilendireceðini belirten Venizelos, görüþmesinde tüm parti liderlerinin sorumluluk üstelenmesi gerektiðini ileteceðini bildirdi. Venizelos ayrýca ülkenin içinde bulunduðu durum ilgili SYRIZA'nýn sorumluluk paylaþýmý açýsýndan ön koþul koyduðunu ifade etti. Öte yandan Cumhurbaþkaný Papulyas'ýn parti liderlerini 'ulusal birlik hükümeti' kurulmasý konusunda ikna etmesi durumunda ülke 1 ay içerisinde tekrardan seçimlere gidecek.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

13 MAYIS 2012 PAZAR

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Cumhurbaþkaný Gül Þanlýurfa'da Þanlýurfa'da bulunan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Balýklýgöl, Göbekli Tepe ve Halepli Bahçe'de bulunan Amazon Kraliçelerinin Mozaikleri'ni gezerek incelemelerde bulundu.

C

umhurbaþkaný Abdullah Gül'e Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Vali Celalettin Güvenç ve AK Parti'li milletvekilleri eþlik etti. Ziyaret kapsamýnda ilk olarak Balýklýgöl'ü gezen Cumhurbaþkaný Gül, balýklara

yem atarak dilekte bulundu. Gazetecilerin ne dilekte bulunduðu sorusuna ise Gül, "Siz ne dilediðimi biliyorsunuz" dedi. Gül, ardýndan Balýklýgöl'de hatýra fotoðrafý çektirdi. Balýklýgöl'den sonra Halepli Bahçe'ye

geçen Cumhurbaþkaný Gül, bahçede bulunan Amazon Kraliçelerinin Mozaikleri'ni inceledi. Gül son olarak 11 bin 500 yýllýk geçmiþi bulunan Göbekli Tepe'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç tarafýndan onuruna verilen akþam yemeðine katýldý. Hilton Garden Inn Otel'de verilen akþam yemeðine Cumhurbaþkaný Gül'ün yaný sýra Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Vali Celalettin Güvenç, Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, 20. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Veli Tarakçý, AK Parti Þanlýurfa Milletve-

killeri Seydi Eyyüpoðlu, Mahmut Kaçar, Halil Özcan, Zeynep Karahan Uslu, Kasým Gülpýnar, Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu ve çok sayýda davetli katýldý. Cumhurbaþkaný Gül, yaptýðý konuþmada, "Þanlýurfa deyince aklýmýza Peygamberler þehri geliyor. Türkiye'nin her tarafýnda, burayý görende germeyende burayý öyle biliyor. Gerçektende birçok peygamberin tarih süresi içerisinde gelip geçtiði, iz býraktýðý insanlara güzel þeyleri öðrettiði bir ilimiz burasý. Ama Þanlýurfa'nýn tarihine baktýðýmýzda, her geçen gün yeni þeyler öðreniyoruz ve insanlýðýn en eski ayak izlerinin burada olduðunu öðreniyoruz. 12 bin yýl önce in-

sanýn burada yaþadýðýný ve onlarýn eserlerinin ortaya çýktýðýný Göbeklitepe dediðimiz yerde, bu kadar eski insanlýðýn izi dünyanýn her hangi bir yerinde bulunmamýþ bir il. Dolayýsýyla Þanlýurfa, her bakýmdan çok zengin bir yer. Bir çok medeniyetler gelmiþ geçmiþ, bir çok imparatorlar intiza olmuþ. Hz. Ömer burayý Ýslam'ýn toplumu yapmýþ büyük halife. Bugün de ayný þekilde, ülkemizin en deðerli illerinden biridir" dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan Cumhurbaþkaný Gül, Þanlýurfa'ya yardýmlarý bulunan iþ adamlarýna plaket takdim etti. Akþam yemeðinin geri kalan bölümü basýna kapalý olarak gerçekleþtirildi.

KKTC Cumhurbaaþkaaný''ndaan yatýrým daveti

KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Konya Þubesi'nde iþ adamlarý ile bir araya geldi. Erdoðlu, iþ adamlarýný Kýbrýs'ta yatýrým yapmaya davet etti.

M

ÜSÝAD Konya Þubesi'nde düzenlenen "Kýbrýs'ta Yatýrým Ýmkanlarý" konulu toplantýya KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Konya Valisi Aydýn Nezih Doðan, AK Parti Milletvekili Ýlhan Yerlikaya, MÜSÝAD Konya Þube Aslan Korkmaz, iþ adamlarý, akademisyenler ve çok sayýda davetli katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan MÜSÝAD Konya Þube Baþkaný Aslan Korkmaz, MÜSÝAD Konya Þubesi olarak bugüne kadar önemli çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, "Bizler Türkiye'nin 2023 vizyonunda 500 milyar dolar ihracat hedefine 15 milyar dolarla katký saðlamak istiyoruz" dedi. Konya Milletvekili Ýlhan Yerlikaya ise, "Ýnþallah bu toplantý hayýrlara vesile olur. Ýþ adamlarýmýz Kýbrýslý iþ adamlarý ile gelecekte buluþurlar ve orada yatýrým imkanlarý ararlar diye düþünüyorum" þeklinde konuþtu. Konya Valisi Aydýn Nezih Doðan da, "Ýþ adamlarýmýz burada sizin Kýbrýs'la ilgili yapacaðýnýz açýklamalarý çok dikkatle takip edecekler. Konya sizin talimatlarýnýzla üzerine düþen sorumluluðu alacaktýr. Ben bu beklentimi ifade etmek istiyorum" dedi. KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, yýllarca Rumlarla mücadele içinde olduklarýný belirterek, "Ýngiliz müstemleke döneminde de ezildik, ondan kurtulduk derken, Kýbrýs'ta Türk ve Rum ortaklýðýna dayalý eþit bir ortaklýk kurduk derken, onun da dýþýnda kaldýk ve Rumlarýn Kýbrýs Türkünü katliamlarla yok etme çabasýnýn karþýsýnda direndik. Türkiye gelecek diye

söylerdik, Rumlar da televizyonlardan da bizle alay ederlerdi. Bugünlere gelirken, biz Anadolu halkýna, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Silahlý Kuvvetleri'ne güvendik. 1974 Barýþ Harekatý gerçekleþmemiþ olsaydý, toplu katliamlarla, toplu mezarlara gömülecektik. Bugün her geçen gün daha iyiye giden bir KKTC vardýr. Türkiye bize gereken desteði vermektedir. Turizm ve üniversite olayýný ele aldýk. 50 bin öðrencimiz var ve 8. üniversite açýlýyor. Turizmde bugün 20 bin yataðýmýz vardýr. KKTC'de yatýrýma ihtiyaç var mý, var? Kim yapacak bunu? Anavatandaki kardeþlerimiz. Bizim adamýzýn tarih boyunca da Akdeniz'de çok önemli bir yeri var. Doðu Akdeniz'de çok önemli bir coðrafyaya sahiptir. Gelecekte ya anlaþacaðýz ya da iki ayrý devlet olarak varlýðýmýzý devam ettireceðiz. KKTC bugün var ve bir devlettir. Bir devlette olmasý gereken bütün unsurlar var. Tanýma olayýnda bütün devletler kendi menfaatlerine göre davranýrlar. Kýbrýs'ta olaylarý baþlatan Rum tarafýdýr, Yunanistan'la beraber. Bugün Yunanistan AB'de, Kýbrýs AB'de. Kýbrýs'ta olaylarý baþlatan bu ikisi AB'de, Türkiye deðil. Bize gelince, Türkiye'ye gelince Kýbrýs sorununu çöz. Bizim bir suçumuz yok ama ambargo altýndayýz" þeklinde konuþtu. Rum tarafý iyi niyete raðmen adým atmýyor "Kýbrýs'ta barýþ var, bakýnýz Suriye'de kanlar akýyor. Afrika'da kanlý þeyler olmuþtur. 1974 Barýþ Harekatýndan sonra KKTC'ye barýþ gelmiþtir" diyen Eroðlu, þunlarý söyledi:

GAP Eðitim Gönüllüleri Ýtalya'da

T

"Türkler kuzeyde, Rumlar güneyde toplanmýþ, sýnýrla iki devletin yaþamasý saðlanmýþtýr. 2003'de kapý açtýk, Rumlar kuzeye geldi, Türkler güneye gidiyor, geziyor geliyor. Demek ki barýþ var. Nedir eksik olan, anlaþma, iki bölgeli, iki halklý, siyasi eþitliðe dayalý, federal bir cumhuriyet. Müzakere masasýnda bunu görüþüyoruz. Müzakere masasýnda anlaþmaya varamayacaksak açýkta kalacak deðiliz, devletimiz var. Anlaþma bize 1974 öncesini yaþatmayacak bir anlaþma olmalý. Bugün var olan gerçeklerden gidilerek yapýlacak bir anlaþma. Kuzeyde bir devlet Güneyde bir devlet olacak. 1960'da kurulan eþit ortaklýðý dayalý Kýbrýs Cumhuriyeti Rumlar tarafýndan iþgal edilmiþtir. Bizim iyi niyetlerimize raðmen Rum tarafý bir adým atmamýþtýr. 1 Temmuz'dan sonra bir anlaþ-

ma çýkacaðýný beklemek saflýk olur. Kýbrýs'la ilgili Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere olarak 3 garantör devlet vardýr. Beþli zirve yapýlýrsa, esnekliði göstermeye razýyým dedim ama olmadý. Rum tarafý istemedi." Kýbrýs'a yatýrým çaðrýsý yapan KKTC Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Bu yatýrýmlar nereden gelecek. Amerika'dan gelmez, Ýngiltere'den gelmez. Anavatan Türkiye'den yatýrýmcýlar geldiði takdirde, ki þu anda KKTC'de yatýrým yapan bir çok iþ adamlarýmýz vardýr. MÜSÝAD'ýn da bir elini Kýbrýs'a uzatmasý gerekiyor. Bir uðrak yerinizin de KKTC olmasý gerekir diye düþünüyorum. Biz çok zor günlerden geçtik. KKTC'de su projesi ile yatýrým imkanlarý doðacak. Sayýn Tayyip Erdoan bu hayalimizi gerçekleþtiriyor" diye konuþtu.

.C. Devlet Planlama Teþkilatý, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Hayat Boyu Eðitimi çerçevesinde GAP Eðitim Gönüllüleri Derneði'nin yürüttüðü "Avrupa Birliðinde Mesleki Eðitimde Ýþe Yerleþtirilebilirliði Artýrma" konulu projenin kapanýþ toplantýsý, 7-11 Mayýs 2012 tarihlerinde Ýtalya'nýn Bologna kentinde gerçekleþtirildi. GAP Eðitim Gönüllüleri Derneði Baþkaný Murat Süngü, dernek üyesi Özen Demirkan, Ýl Merkez Proje Ofisi Uzmaný Yavuz Macun, TOBB Fen Lisesi 2. sýnýf öðrencisi Mehmet Açar ve Þanlýurfa Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencisi Eyyüb Uçar'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda projenin kitapçýðý tamamlanýyor. Ulusal ajans tarafýndan da yapýlan projeler arasýnda deðerlendirmede birincilik elde eden Avrupa Birliði Düzeyinde Ýþe Yerleþtirilebilirliði Artýrma Projesi baþarýyla gerçekleþtirildi. Ýspanya koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen; Ýngiltere, Ýtalya, Portekiz ve ülkemizden de Þanlýurfa'nýn ortaklýðýyla gerçekleþtirilen projede, Ýspanya temsilcisi Sonsoles Jimenez, GAP Eðitim Gönüllüleri Derneði ve Þanlýurfa'ya ayrýca teþekkür ederek projeye en aktif katýlýmýn Þanlýurfa tarafýndan yapýldýðýný ifade etti. Avrupa'da iþe yerleþme rehberi, Europass (CV) hazýrlama ve sosyal medyada baþvurularýn çalýþýldýðý projede, Avrupa'da eðitim de çýktýlar arasýnda yer aldý. Sonsoles Jimenez yeni proje hazýrlýklarý için Eylül ayýnda Þanlýurfa'ya gelebileceðini ve dernekle ortak baþka çalýþmalar da yapmak istediklerini ifade etti.


SPOR

13 MAYIS 2012 PAZAR

11

Diyar'da Pendik alarmý Sezonu 3 puanla bitirmek istiyoruz

geçen hafta sonu Trabzon'da Ofspor ile berabere kaldýk., sezonun bitimine bir hafta kalmasýna raðmen ligde kalmayý garantilemek için sezonun son maçýnda kendi sahamýzda oynayacaðýmýz Pendikspor maçýnda taraftar desteðine ihtiyacýmýz var.

3 puanla bitirmek istiyoruz

S

por Toto 2. Lig takýmlarýndan Diyarbakýrspor'un teknik direktörü Levent Numanoðlu , ligde kalmak için þiddetle 3 puana ihtiyacýmýz var. sahamýzda Pendikspor maçýný, galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.

Taraftar desteðine ihtiyacýmýz olacak Numanoðlu, yaptýðý açýklamada,

Sezonun son maçýný bugün Atatürk Stadý'nda Pendikspor ile yapacaklarýný belirten Numanoðlu, iki takýmýn da iddiasýnýn kalmadýðýný söyledi. Ligi en iyi þekilde bitirmeyi amaçladýklarýný ifade eden Numanoðlu, '' Pendikspor maçýna da kazanmak için çýkacaðýz. Ýstikrarlý takým olgusunu sürdürmemiz gerekiyor. Sezonu 3 puanla bitirmek istiyoruz'' diye konuþtu.

Spor Toto 2. Lig Beyaz grubta sezonun son maçýný Pendikspor ile kendi sahasýnda oynayacak olan Diyarbakýrspor'da adeda kýrmýzý alarm verildi. Diyarbakýrspor'un kulüp baþkaný Nurullah Edemen, ''Kesinlikle telafisi olmayan bir maç bizi bekliyor'' dedi.

E

demen yaptýðý açýklamada, sezona büyük umutlarla girmelerine raðmen bugün geldikleri noktanýn derin üzüntüsünü yaþadýklarýný, kümede kalmak için Pendikspor'la sezonun en önemli karþýlaþmasýna çýkacaklarýný belirtti. Bu hafta bütün enerjilerini sadece maça yönelik çalýþmalara harcayacaklarýný kaydeden Edemen, açýklamada þu ifadelere yer verdi: ''Kulübümüzün yaþadýðý bu zor süreçte 'Diyarbakýrlýyým' diyen herkesin desteðine ihtiyacýmýz var. Kesinlikle telafisi olmayan bir maç bizleri bekliyor. Bugüne kadar yapýlan hatalarý, yanlýþlýklarý, eleþtirileri, hakaretleri, küskünlükleri, dargýnlýklarý, kýsa bir süre ara verip sadece bugün sahamýzda oynayacaðýmýz maça odaklanmalýyýz. Yeþil-kýrmýzý sevdasý olan herkesle el ele omuz omuza vererek kader haftasýndan zaferle ayrýlmak için elimizden gelen çabayý sarf edeceðiz'' dedi. Ligin son bir haftasýna girilirken avantajlarýný kullanýp ellerinden geleni yapacaklarýndan kimsenin þüphesi olmamasýný isteyen Edemen, þunlarý söyledi: "Bugün sahamýzda yapacaðýmýz Pendikspor maçý belki de ligde oynayacaðýmýz en zor müsabakalardan biri olacak. Çünkü rakibimizin play-off oynayabilmesi için mutlak puan veya puanlarla buradan ayrýlmasý gerekiyor. Bu sebeple biz her müsabakaya hazýrlanýrken en üst noktada tuttuðumuz disiplin ve çalýþma azmimizi bu hafta da devam ettirip, karþýlaþmayý kazanarak ligde kalmamýzý saðlayacaktýr"dedi. Taþkýn Civelek

Belediyespor Play-off'ta Maçýn karnesi Stat: Diski Tesisleri Hakemler: Burak Cem Tahiroðlu xx, Barýþ Yüksektepe xx , Berkan Püsküller xx Diyarbakýr Büyükþehir BLDspor: Oðuz xxx , Güray xxx , Emrah xxx ,Mansur Ay xxx(dk 65 Abdullah x ) , Abdullah xxx ,Yusuf xxx ,Mansur Çalar xxx , Hamit xxx (dk 46 Erhan x ),Emrah xxx,Hakan xxx , Semih xxx ( dk 55 Uður x) Menemen BLDspor: Serhat xx, Erman xx(dk 80 Oðuzhan x ) , Aykut xx , Mazlum xx , Yasin xx , Selçuk xx, Murat xx ,Ersin xx , Semih xx , Ali Osman xx(dk 61 Tamer x) ,Caner xx (dk 68 Mehmet x ) Goller : dk : 33 Mansur Ay, dk : 62 Erhan Eren, dk : 70 Yusuf ( Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ), dk:45 Semih , dk: 80 Mazlum ( Menemen Belediyespor )

Kayapýnar ligden düþtü S

por Toto 3.lig 3.grup takýmlarýndan Kayapýnar Belediyespor deplasmanda karþýlaþtýðý Aydýn1923 takýmýna 6-0 yenilerek 3. lig'e veda etti. Kayapýnar Belediyespor önümüzdeki sezonda Bal Liginde mücadele edecek. Kayapýnar Belediyespor'un Futbol Þube sorumlusu Adil Demir, "artýk önümüzdeki sezonda Bal liginde mücadele edeceðiz. Biz sezona þampiyonluk mücadelesi vererek baþladýk Ama istemediðimiz sonuçlar bizi üzdü"dedi.

Spor Toto 2.lig Beyaz Grup

S

por Toto 3. Lig 1. grupta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor dün kendi sahasýnda konuk ettiði Menemen Belediyespor'u 3-2 yenerek Play- Offa çýkmayý garantiledi. Karþýlaþmanýn gollerini Diyarbakir Büyükþehir Belediyespor'un gollerini 33.dakikada Mansur Ay, 62.dakikada Erhan Eren ve 70.dakikada Yusuf kaydetti. Rakip Menemenspor'un gollerini ise 45.dakikada Semih ile 80.dakikada Mazlum attý. Taþkýn Civelek

Spor Toto 3.lig 1.Grup

Spor Toto 3.lig 2.Grup

Spor Toto 3.lig 3.Grup


12

CMYK

13 MAYIS 2012 PAZAR

13.05.2012 Gazete Sayfaları  

13.05.2012 Gazete Sayfaları

13.05.2012 Gazete Sayfaları  

13.05.2012 Gazete Sayfaları