Page 1

47 STK'dan saðduyu çaðrýsý

Kamplar köle pazarýna dönüþtü

Ý

D

iyarbakýr'da 47 sivil toplum kuruluþu (STK), yaptýklarý ortak açýklama ile Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) yaþanan olaylar konusunda taraflara hassasiyet çaðrýsýnda bulundu. 7'de

Heyet partileri ziyaret etti A

kil Ýnsanlar Komisyonu, Diyarbakýr'daki temaslarýna siyasi parti ziyaretleriyle devam etti. Büyükþehir Belediyesi'ni de ziyaret eden

heyet, Baydemir tarafýndan karanfillerle karþýlandý. Belediye ziyaretinde DTK Eþ Baþkanlarý Ahmet Türk ile Aysel Tuðluk da hazýr bulundu. 4'te

sveç Çocuk Esirgeme Kurumu (Rädda Barnen), savaþtan kaçan küçük yaþtaki kýz çocuklarýnýn, kamplardan kurtulmalarý için evlendirildiklerini ve mülteci kamplarýnýn köle pazarlarýna dönüþtüðünü açýkladý. 10'da

AK Parti'den 'Uludere' çýkartmasý A

K Parti çözüm sürecini halka doðru anlatmak için 14 milletvekili ile Þýrnak'ý ziyaret edecek. Ziyaretin baþkanlýðýný yapan AK Parti Ýstanbul Milletvekili ve Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Nureddin Nebati, Uludere'de hayatýný kaybeden 34 kiþinin ailesiyle kahvaltýda buluþacaklarýný söyledi. 7'de

Olüm sýnýrýndalar CUMARTESÝ 13 NÝSAN 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, cezaevlerinde 412 aðýr hastanýn bulunduðunu, 122'sinin ölüm sýnýrýnda olduðunu açýkladý. Cezaevi önünde açýklama ÝHD Diyarbakýr Þubesi, cezaevlerinde bulunan hasta hükümlülerin durumuna dikkat çekmek amacýyla E Tipi Cezaevi önünde basýn açýklamasý düzenledi. Basýn açýklamasýný okuyan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, cezaevlerinde bulunan hasta mahpuslara dikkat çekmek için yýllardan bu yana eylem yaptýklarýný söyledi.

Köylerine geri dönmek istiyorlar

Ýnada anlam veremiyoruz

Ç

özüm süreci ile birlikte Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde boþaltýlan köylerdeki tarlalar sahipleri tarafýndan tekrar ekilmeye baþlandý. Tarlalarý eken köylülerin tek isteði var; O da köylerine geri dönmek. 3'te

Bilici, ''Cezaevlerinde ölüm haberleri geliyor. Son olarak 21 Mart tarihinde gýrtlak kanseri olan Hacý Nasýr cezaevlerinin son kurbaný oldu. Cezaevlerinin kurbaný diyoruz, çünkü bu insanlar hiç deðilse son nefeslerini ailelerinin yanýnda verme hakkýna sahiptirler. Bu hastalarýn ýsrarla cezaevlerinde tutulma inadýna anlam veremiyoruz'' dedi. 5'te

Bingöl'de hayvancýlýk geriledi B

ingöl'de son yýllarda hayvancýlýk geriledi. Kent genelinde özellikle küçükbaþ hayvan sayýsýnda yarý yarýya

azalma oldu. Kentte 2000 yýlýnda 800 bin küçükbaþ hayvan bulunurken, bu sayý 2012 yýlýnda 400 binlere düþtü. 6'da

Turizm için büyük adým D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin yürüttüðü "1939 Surlara Yolculuk Projesi" kapsamýnda Mardinkapý'da Turizm Bürosu açýldý. Proje kapsamýnda iki adet turizm otobüsü de yeniden yapýlandýrýlarak halkýn hizmetine sunuldu. 8'de

Kontrol noktalarý kaldýrýlsýn H

akkari Emek ve Demokrasi Güçleri, kentin deðiþik yerlerinde yapýlan kontrollerin onur kýrýcý uygulamalara neden olduðunu belirterek, kontrol noktalarýnýn kaldýrýlmasýný istedi. 4'te

Bölgenin barýþa ihtiyacý var Bitlis'te karla mücadele H

akkari'nin Þemdinli Esnaf Sanatkarlar, Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Muarem Tekin, barýþa ve huzura bölgenin çok büyük ihtiyacý olduðunu söyledi. 7'de

Akdamar çiçek açtý

B

itlis'te çetin geçen kýþýn ardýndan kapanan köy yollarý tek tek ulaþýma açýldý. Bitlis'te kýþ sezonu boyunda 10 bin 500 kilometrelik yolda karla mücadele çalýþmasý yaðýldý. 5'te

„ 3’te


2

13 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Saðlýk

Kalbiniz saðlýk için atsýn!

Kalbe iyi bakmanýn altýn kuralý dengeli beslenme ve hareket. Saðlýklý gýdalar tüketmek ve haftada 5 gün açýk havada 40-45 dakikalýk yürüyüþ yapmak çok önemli. Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Alp Burak Çatakoðlu, "Düzenli yürüyüþ hem tansiyon hem de kolesterolün kontrol altýna alýnmasýný saðlýyor. Ayný zamanda vücudun kondisyonunu arttýrýyor ve bu aktiviteyi sevdiðiniz bir kiþiyle yaptýðýnýz için endorfin hormonu olan mutluluk hormonu salgýlanmasýný tetikleyerek stres kontrolü de saðlýyor" diyor. Doç. Çatakoðlu, kalp saðlýðýný korumanýn yollarýný þöyle anlatýyor: o Yürüyüþ öncesi ve sonrasýnda hafif gýdalar tüketilmesi önemli. o Sýk sýk kilo alýp vermek kalp saðlýðýna zarar veriyor. Kendinizi iyi hissettiðiniz belli bir kiloyu korumayý çalýþmak önemli. o Kalbe en iyi gelen sporlar yürüyüþ

ve yüzme. Özellikle kalp hastalarýna koþu, tenis ve mücadele gerektiren futbol, basketbol gibi sporlar önerilmiyor. o Gün içinde 2 litre su tüketmeyi unutmayýn. o Özellikle kadýn, çocuk ve yaþlýlarýn D vitamini ve kemik geliþimi açýsýndan günde 15-20 dakika güneþe çýkmasý önemli. UV ýþýnlarýnýn en aza indiði sabah ve ikindi vaktinde 15-20 dakika güneþten faydalanmak kalbe de iyi geliyor. o Akdeniz tipi beslenme kalp saðlýðý için önemli bir anahtar. o Haftada bir gün kuru fasulye, nohut, barbunya, börülce, bakla gibi bir çeþit bakliyat yemeyi alýþkanlýk haline getrin. o Yapýlan son araþtýrmalar özellikle

günde bir fincan Türk kahvesinin içindeki anti oksidanlar sebebiyle kalp saðlýðýna iyi geldiðini iþaret ediyor. o Kýrmýzý et tüketiminde azý karar çoðu zarar sloganýyla hak ete edin. Ayda bir kilo yaðsýz kýrmýzý et ile sýnýrlayýn. o Bol sebze ve meyve tüketilmesi, tahýllý hem sindirim hem de kolesterol için çok faydalý. o Katý yaðlar tercih edilmemeli zeytinyaðý tercih edilmeli. o Yoðurt çok faydalý bir besin ancak yaðsýz ve kaymaksýz olaný tercih etmek gerek. Mümkünse geleneksel ev tipi yoðurt mayalayarak tüketin. o Tam tahýllý buðday, çavdar, kepek ekmeði tercih edin.

Soðan suyu ve bal, penisilinden daha iyi Soðan suyu ve bal karýþýmý, mikroplara karþý penisilinden daha etkili, üstelik yan etkisi de yok.

K

onya'da iki lise öðrencisi, hazýrladýklarý projeyle, soðan suyu ve bal karýþýmýnýn, bakteriler üzerinde penisilinden daha etkili olduðunu ortaya koydu. Soðan suyu ve bal karýþýmýnýn boðaz enfeksiyonuna etkisini inceleyen Konya Özel Güventaþ Lisesi öðrencileri Ýrem Hira Yuca ve Fatma Nurbanu Turan, bu konuyu mercek altýna aldý. Yuca ve Turan'ýn, proje danýþmaný öðretmenleri Serap Tolu ile birlikte yürüttükleri çalýþma 4 ay sürdü.

SADECE SOÐAN VE BAL Öðrencilerden Fatma Nurbanu, yaptýðý açýklamada, halk arasýnda çok bilinen soðan suyu ve bal karýþýmýnýn boðaz

enfeksiyonuna etkisini bilimsel olarak araþtýrdýklarýný söyledi. Turan, karýþýmý nasýl hazýrladýklarýný ise þöyle anlattý: "Ýlk olarak orta büyüklükte bir soðanýn alt ve üst kýsmýndaki çýkýntýlarý kestik. Üst kýsmý bir santimetre çapýnda oyduk. Oyduðumuz kýsma bir çay kaþýðý bal ekledik. Alt kýsmýndan da 5 milimetre derinliðinde 4 adet delik açtýk. Sonra bu düzeneði bir bardaðýn üzerine yerleþtirdik. Oda þartlarýnda 3 saat beklettik ve sonunda karýþýmýmýzý elde ettik. Bu karýþýmý Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Týp Fakültesi'ndeki Mikrobiyoloji Laboratuvarý'nda, hazýr bakteri kültürlerine enjekte ettik."

"KARIÞIMIMIZ PENÝSÝLÝNDEN DAHA ÝYÝ" Ýrem Hira Yuca ise karýþýmý bakterilere enjekte ettikten bir gün sonra sonuçlarýn rahatlýkla görülebildiðini ifade etti.

Yuca, "Enjekte ettiðimiz yerin etrafýnda çeþitli geniþlemeler oluþuyor. Bu geniþlemelerin çapý ne kadar büyükse karýþým o kadar etkili demektir. Bizim karýþýmýmýz 26 milimetre geniþlemeye sahip. Beta Hemolitik Streptokok dediðimiz bakteriler, penisilin ile tedavi ediliyor. Penisilin ise 24 milimetre geniþletti. Yani karýþýmýmýz penisilinden daha etkili. Hem daha pratik hem de doðal" dedi. Penisilinin pek çok yan etkisi olduðunu belirten Yuca, karýþýmlarýnýn penisiline alternatif olarak kullanýlabileceðini söyledi. TÜBÝTAK Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý tarafýndan bu yýl 44'ncüsü düzenlenen Ortaöðretim Öðrencileri Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý'na katýlan iki öðrenci, Isparta'da geçtiðimiz ay, yarýþmanýn bölge sergisinde de projelerinin sunumunu yapmýþtý.

Bu bitkinin kokusu Kilo vermek için ne yemeli? hafýza güçlendiriyor K

ilo vermek isteyenler önce kahvaltýlarýna dikkat etmeli! Greyfurtun kilo verme sürecindeki rolü ise büyük! Kilo vermeye mi çalýþýyorsunuz? Araþtýrmalara göre,kan þekeri ve insüline olan etkisi sayesinde,yemeklerden önce yenen yarým greyfurt, diyet yapanlarýn incelme sürecini hýzlandýrmaya yardýmcý oluyor. Greyfurt ayný zamanda vücudun su ihtiyacýný karþýlýyor ve baðýþýklýk sistemini güçlendirmeye yardýmcý antioksidanlar barýndýrýyor. Ünlü Beslenme Uzmaný Erica Giovinazzo, kahvaltýda yoðurt veya yumurta gibi protein zengini yiyceklerle birlikte greyfurt tüketmeyi öneriyor.

Biberiye bitkisinin esansýnýn ilaç olarak kullanýlmasýnýn yaný sýra hafýzayý da kayda deðer þekilde güçlendirdiði belirtildi.

B

ir dizi deneyden sonra uzmanlar biberiye yaðý koklayan birinin hiç bu yaðý koklamayan birine göre olasý olaylarý yüzde 60-75 daha fazla hatýrladýðý kaydedildi. Bir baþka çalýþmada bu bitkinin yaðýnýn uyanýklýlýðý artýrdýðý ve uzun vadeli hafýzayý güçlendirdiði ifade edilmiþti.

''BU BÝBERÝYE... HATIRLAMA ÝÇÝN.'' Biberiyenin hafýzaya iyi geldiði eskiden beri biliniyordu. Hatta Shakespeare'in oyununda Ophelia Hamlet'e taze bir biberiye dalý vererek "Bu biberiye… hatýrlanma için" demiþtir. Modern dünyadabiberiye týpta migren ve sindirim problemleri için hafif aðrý kesici yapýmýnda kullanýlýyor. Newcastle'daki Northumbria Üniversitesi'nden bir grup bilim insanýbiberiye özü yaðýnýn etkisini test etti. Dr. Mark Moss Harrogate'te gerçekleþen Ýngiliz Psikoloji Topluluðu'nun konferansýnda

Yeþil biberin faydalarý þaþýrtýyor! Y

araþtýrmadaki bulgularý sundu. Moss bu bitkinin aromasýnýn yararýnýn bilimsel olarak da kanýtlandýðýný savundu. Moss "Bir önceki çalýþmada biberiyenin uzun ve kýsa vadeli hafýzayý güçlendirdiðini bulmuþtuk. Bu çalýþmada olasý hafýza üzerine odaklandýk. Yani gelecekte olacak olaylarý hatýrlama kabiliyeti ve belli bir zamanda görevi tamamlamayý hatýrlama. Bu her günkü faaliyetler için önemli. Örneðin birinin doðum gününü hatýrlayýp kart göndermeye veya ilaç alma iþlemlerine yarar" dedi.

Biberiye özü yaðý katýlýmcýlar girmeden önce bir vantilatör aracýlýðý ile kapalý bir odaya sýkýldý. Deneye katýlan 66 kiþi tesadüfi olarak biberiyekokulu odaya ve koku olmayan odaya alýndý. Her odaya girenin olasýhafýza fonksiyonu deðerlendirildi. Araþtýrmayý yürütenlerden Jemma McCready kokuya maruz kalanla kalmayanlar arasýnda yüzde 60-75 fark olduðunu söyledi. Bu çalýþmanýn hafýza sorunu yaþayan insanlarýn tedavisi için önemli bir adým olduðu ifade edildi.

eþil biberin faydalarýný öðrenelim, daha çok tüketelim! Salatalarýn ve ýzgaralarýn vazgeçilmezi yeþil biberlerin çið ya da ýzgara olarak vücuda ne kadar çok yarar saðladýðýný biliyor musunuz? Bu faydalarý öðrendikten sonra yeþil biber her yemeðe eþlik etsin isteyeceksiniz! Kansere karþý etkilidir. Yaþlanmayý geciktirir. Hazmý kolaylaþtýrýr. Düþük kalori içeriði ile çið þeklinde salata ve yemeklere tüketilmesi tokluðu arttýrdýðý için kilo vermeye yardýmcýdýr. içeriðinde yoðun lif bulunduðu için kabýzlýðý azaltýr. Mideyi kuvvetlendirir.


CMYK

Silopi zabýtasýndan bozuk gýda denetimi Þ

ýrnak'ýn Silopi ilçesinde zabýta ekipleri, yaptýklarý gýda denetimlerinde çok sayýda bozuk ürüne el koydu. Silopi Belediyesi'ne baðlý zabýta ekipleri, ilçe genelinde gýda satýþý yapýlan iþyerlerinde denetim yaptý. Denetimlerde çok sayýda bozuk gýda ve tarihi geçmiþ gýda maddesi ele geçirildi. Belirli aralýklarla tüm esnafýn kon-

trolünü yaptýklarýný belirten zabýta ekipleri, vatandaþlarýn tarihi geçmiþ gýda maddelerine karþý dikkatli olmalarýný istedi. Zabýta ekipleri, ayrýca belediyenin 153 nolu telefonuna þikayette bulunulmasý halinde ekiplerin anýnda müdahale edeceklerini ifade etti. Ele geçirilen bozuk gýdalarýn imha edileceði öðrenildi.

Köylerine geri dönmek istiyorlar 13 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Çözüm süreci ile birlikte Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde boþaltýlan köylerdeki tarlalar sahipleri tarafýndan tekrar ekilmeye baþlandý. Tarlalarý eken köylülerin tek isteði var; O da köylerine geri dönmek. 37 yaþýndaki Sevkan Bilen de düþüncelerini K þöyle dile getirdi: "Bu köylere tekrar dönmek öylüler, 1990'lý yýllarda terk ettikleri ve bir kýsmý 'yasaklý bölge' kapsamýna alýnan Cudi Daðý eteklerindeki Baþak, Esenler, Dedeler ve Uyanýk köylerindeki tarlalarýna döndü. Geçtiðimiz aylarda sýk sýk çatýþmalarýn yaþandýðý bölgeye çocuklarýyla birlikte gidip piknik yapan ve tarlalarýný eken köylüler, terk ettikleri köylerine geri dönmek istediklerini dile getirdi. Uyanýk Köyü'nü 24 yýl önce terk etmek zorunda kaldýðýný söyleyen 51 yaþýndaki Reþit Bildik, þehir hayatýna alýþamadýðýný ve köyüne geri dönmek istediðini belirtti. Bildik, "Biz barýþ istiyoruz. Köyümüze geri dönmek istiyoruz. Biz kardeþlik istiyoruz. Savaþýn olmasýný istemiyoruz" dedi. Boþatýlan Baþak Köyü'nün eski muhtarý 73 yaþýndaki Mehmet Bilen de, "Köyümüze geri dönmek istiyoruz. Yolumuzun asfaltlanmasýný elektrik ve suyun buralara getirilmesini istiyoruz. Barýþýn gelmesine de çok sevindik" þeklinde konuþtu.

'Topraðýmýzý sürmek istiyoruz' Baþak Köyü'ne terk edenler arasýnda bulunan

istiyoruz. Akil insanlardan bir ricamýz var. Bunu da gündemlerine alsýnlar. Köylerin tekrardan inþasý için yolu, suyu, elektriði her anlamda yapýlmasýný istiyoruz. Biz tekrardan köylerimize dönmek istiyoruz. Topraðýmýzý sürmek istiyoruz. Hayvancýlýk ve tarým yapmak istiyoruz. Bu topraklar bizim için kutsaldýr. Cudi daðý hemen arkamdadýr. Yetkililerden, akil insanlardan köylere dönüþ için bir platform oluþturulmasýný talep ediyoruz." 1990'lý yýllarda dedesine ait yýkýlan evi ve o dönemde gittiði okulu gösteren 39 yaþýndaki Mehmet Bilen ise, "Ýlkokulu bu okulda okudum. 1986 yýlýnda ben bu okuldan mezun oldum. Eskiden bu köyde nasýl yaþýyorsak tekrar öyle yaþamak istiyoruz. Bu topraklarda insanca kardeþçe yaþamak istiyoruz" ifadelerini kullandý.

Sýnýrda dayanýþma yemeði

Akdamar çiçek açtý V

an Gölü içerisinde bulunan Akdamar Adasý'nda bahar ayý ile birlikte badem aðaçlarý çiçek açtý. Her yýl yerli ve yabancý turistlerin akýnýna uðrayan Akdamar Adasý ve tarihi Akdamar Kilisesi, bahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Nisan ayý ortalarýnda tarihi adada bulunan yüzlerce badem aðacý çiçek açýnca ada farklý bir görünüme bürünüyor. Van Gölü'nün mavi sularý, Gevaþ Ýlçesi'ndeki Artos Daðý'nýn karý ve badem aðaçlarýnýn çiçekleri fotoðraf meraklýlarýna güzel manzaralar sunuyor. 25 dakikalýk tekne yolculuðuyla tarihi adaya gidenler hatýra fotoðrafý çekmeden adadan ayrýlmýyor.

H

akkari'nin Çukurca ilçesinde Eðitim-Bir-Sen tarafýndan dayanýþma yemeði verildi. Çukurca Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nde verilen yemeðe Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü ve Halk Eðitim Merkezi Müdürü ile bazý okul müdürleri ve sendika üyeleri katýldý. Yemek sonrasý katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yapan Eðitim-Bir-Sen Hakkari Ýl Temsilciliði Nihat Gür, yemeðe katýlanlara teþekkür etti. Üyelerine birlik ve beraberlik çaðrýsý yapan Gür, "Bizler eðitime emek veren bireyler olarak toplum içersinde saðduyu sahibi insanlarýz. Bizler karamsarlýðýn deðil, umut ve inancýn güç katanlarýyýz. Eðitimde hizmet veren bizler, insanýmýzý ilgilendiren her soruna duyarlý ve çözüm getirici olmak zorundayýz" dedi. Program verilen yemeðin ardýndan sona erdi.

Mardin'de feci kaza

M

Arsa yüzünden oðlunu vurdu V

an'ýn Erciþ ilçesinde bir kiþi, arsa satma meselesi yüzünden çýktýðý belirtilen tartýþmada oðlunu silahla vurdu. Edinilen bilgiye göre olay, Zeylan Caddesi'nde meydana geldi. Çay ocaðýnda karþýlaþan Cemal T. (61) ile oðlu Yakup T. (41) arasýnda arsa satma meselesi yüzünden tartýþma çýktý. Ýddiaya göre Yakup T.'nin býçak çekmesi üzerine baba Cemal T. yanýnda taþýdýðý silahla ateþ açtý. Aðýr yaralanan Yakup T., Erciþ Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Van'a sevk edildi. Baba firar ederken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

ardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi hayatýný kaybetti, 4 kiþi yaralandý. Nusaybin istikametine gitmekte olan Cembelli Þen yönetimindeki 27 BM 771 plakalý midibüs, Ýpek Yolu Karayolu Turgutlu Köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptý. Kazada Dilber Þen (23) olay yerinde hayatýný kaybederken, yaralanan Cembelli, Sýddýk, Nazlý, Sýddýka ve Nusrettin Þen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Nusrettin Þen de, hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Hayatýný kaybeden 2 kiþinin cesedi otopsi yapýlmak üzere hastane morguna konulurken, yaralýlarýn tedavisi sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili soruþturma baþlattý.

Silvan'da çevre kirliliði

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde tarýmda kullanýlan zirai ilaç kutularýnýn bazý çiftçiler tarafýndan geliþigüzel çevreye atýlmasý tepkiye neden oldu. Zirai ilaç kutularýnýn çevreye ve dereye atýlmasýnýn büyük bir tehlike oluþturduðunu belirten çiftçi Zeki Kara, "Çevreye atýlan zirai ilaç kutularý doðadaki hayvanlara ciddi zararlar vermektedir. Bu durum hem çevre kirliliðine

hem de görüntü kirliliðine neden olmaktadýr. Çevreye atýlan bu zirai ilaç kutularý nedeniyle hayvanlar zehirlenerek ölüyor. Bu durumu önlemek için ana firmalar ve bayiler zirai ilaç kutularý için çiftçilere özel poþet verip, bunlarýn biriktirilmesi ve geri dönüþüm olarak deðerlendirilmesi gerekiyor. Bu zirai ilaçlar bilinçsiz kullanýldýðý zaman bitkilere de zarar vermektedir" dedi.


4

Gündem

Siyasi partilere ziyaret 13 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Akil Ýnsanlar Komisyonu, Diyarbakýr'daki temaslarýna siyasi parti ziyaretleriyle devam etti. Büyükþehir Belediyesi'ni de ziyaret eden heyet, Baydemir tarafýndan karanfillerle karþýlandý. Belediye ziyaretinde DTK Eþ Baþkanlarý Ahmet Türk ile Aysel Tuðluk da hazýr bulundu.

A

kil Ýnsanlar Komisyonu'nun Güneydoðu Grubu, dün siyasi parti teþkilatlarý ile Büyükþehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyete ilk gün rahatsýzlýðý nedeniyle katýlamayan sanatçý Yýlmaz Erdoðan ile yazar Murat Belge de katýldý. Heyet temaslarýna BDP Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret ederek baþladý. Heyeti BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, yardýmcýsý Mehmet Emin Yýlmaz, bazý parti meclise üyeleri karþýladý. Heyet Baþkaný Yýlmaz Ensaroðlu, bölgede çözüm sürecine desteðin yüksek olduðunu ancak, buna raðmen insanlarýn görüþ, talep ve endiþelerini not almaya geldiklerini, bunun karar alýcýlar ve Türkiye kamuoyu ile paylaþacaklarýný söyledi. Ensaroðlu, "BDP, sorunun ana aktörlerinden biri olmasý nedeniyle önemli bir konumda. Çözümde de önemli bir yer tutuyor" dedi. BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt ise, Kürt sorununun çözümünde önemli bir sürecin yaþandýðýný, akil insanlar heyetinin çalýþmalarýna önem verdiklerini ve parti olarak heyetin rolünü oynamasý için ellerinden gelen çabayý göstereceklerini söyledi.

heyeti bu kez AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Yýlmaz Ensaroðlu, AK Parti'nin iktidarda olan bir parti olduðunu, sorunun iki tarafýndan da temsil edildiðini söyledi. Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ise, Akil Ýnsanlar Heyeti'nin ülkenin en temel sorununun çözümü konusunda kutsal bir görev üstlendiðini ifade ederek þöyle konuþtu: "Heyet çok önemli bir görev yapmaktadýr. Birçok kiþi bu görevden imtina ederken sizler gönüllü olarak bu görevi üstlendiniz. Bu sorun sadece AK Parti'nin sorunu olmadýðý gibi Ak Parti ile baþlayan bir sorun da deðildir. Bu soruna bakarken 2002 yýlýnýn öncesi ve sonrasýndaki fotoðrafa bakmak lazýmdýr. Biz iktidara gelmeden önce sorunun adýný koyup parti programýmýza alan bir partiyiz. Ýktidara geldikten sonra sorunu pansuman ede ede bugünlere geldik. Bu sürece akamete uðratacak hiç bir irade artýk ayakta kalamaz. Yýllardýr siyaset yapanlarýn Baþbakan'ýn dediði gibi bu sorunun çözümü için baldýran zehiri bile olsa içmeye hazýr olduklarýný söylemeleri gerekir." Basýna kapalý devam eden görüþmeden önce heyette yer alan sanatçý Yýlmaz Erdoðan, AK Parti binasýnýn camlarýnda yer alan taþ izlerini ve kýrýklarý sordu. Ýl Baþkaný Altaç, "Geçen yýl meydana gelen olaylarýn izleridir" dedi. Bunun üzerine Erdoðan, "Ýbretlik olsun diye mi camlarý deðiþtirmediniz" diye yanýt verdi.

CHP de ziyaret edildi

AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na ziyaret BDP il Baþkanlýðý'ndan sonra Akil Ýnsanlar

Zayi ilanlarý Dicle Üniversitesi Matematik öðretmenliði bölümü 12275029 nolu öðrenci kimliðimi kaybettim.Hükümsüzdür Özge Boran

Akil Ýnsanlar Heyeti, AK Parti'den sonra CHP Ýl Baþkaný Muzaffer Sayýn, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Þerif Doðru ve Kayapýnar Ýlçe Baþkaný Derya Erdemoðlu'nun da aralarýnda bulunduðu CHP il teþkilatýný ziyaret etti. Heyet üyelerini kapýda karþýlayan Ýl Baþkaný Sayýn ve partililer, daha sonra toplantý odasýnda görüþmelere baþladý. CHP Ýl Baþkaný Muzaffer Sayýn, CHP olarak, sosyal demokratlar olarak, barýþ, demokrasi, insan haklarý denince ilk akla gelen parti olduklarýný belirterek, "Dünyada da böyle Türkiye'de de böyle. Ama yanlýþ bir algý. Nedense kimler tarafýndan pompalandýðýný anlamýþ deðiliz. 1989 yýlýnda yayýnladýðýmýz rapor ve çalýþmalarýmýz var. Zaman zaman medyanýn çeþitli kurumlarý

BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Son durak Büyükþehir Daha sonra Büyükþehir Belediyesi'ne geçen Akil Ýnsanlar Heyeti, burada Mardin Baðýmsýz Milletvekili ve DTK Genel Baþkaný Ahmet Türk, Genel Baþkan Yardýmcýsý Aysel Tuðluk ve Belediye Baþkaný Osman Baydemir ile görüþtü. Belediye Baþkaný Osman Baydemir, heyet üyelerini karanfillerle karþýladý. Heyet Baþkaný Yýlmaz Ensaroðlu, BDP ve DTK'nýn bu süreçte önemli roller oynadýðýný söyledi. Ensaroðlu, "Diyarbakýr halkýnýn talep, beklenti ve endiþelerini, sürece yönelik deðerlendirmelerini en iyi sizden alabileceðimizi düþünüyoruz. Bu sorunun spesifik açýdan silah, þiddet, silahsýzlanma ya da silahlarýn susmasý, silahlý kadrolarýn çekilmesi gibi aþamalar, aslýnda silahlý unsurlar arasýnda ya da PKK ile devlet arasýnda bir sorun gibi gözüküyor olsa da, BDP ve DTK bu konuda önemli roller oynuyor. Sorunun politik açýdan hangi düzenlemelerle çözülmesine dair görüþlerine baþvurulacak kadrolar olarak sizi görüyoruz" dedi.

'Ortak yol haritasý çýkarýlmalý' Ensaroðlu'nun ardýndan konuþan DTK Genel Baþkaný Ahmet Türk ise, çözüm sürecinde Kürtlerin ve Türklerin hassasiyetleri göz önünde tutularak çalýþmalar yapýlmasý gerektiðini söyledi. Yaþanan sorunu halka anlatmanýn, halkýn anlayabileceði bir noktada ele almanýn çok önemli olduðunu belirten Türk, sözlerini þöyle sürdürdü: Bugüne kadar sivil toplum örgütlerinin, akil insanlarýn, barýþ ve demokrasiyi isteyen insanlarýn devrede olmamasýndan kaynaklý eksiklikler vardý. Ýnanýyorum ki, toplumsal hassasiyet ve bu süreçte Türkiye'de barýþý savunan kesimler daha güçlü bir þekilde devrede olsaydý belki yaþadýðýmýz acýlarý yaþamazdýk.

'Kontrol noktalarý kaldýrýlsýn'

sözlerini þöyle sürdürdü: Ancak KCK'nýn almýþ olduðu ateþkes kararýna raðmen Hakkari'de halen askeri operasyonlarýn yapýlmasý, bütün sýnýr boylarýnýn tamamýyla tampon bölge haline getirilmesi ve yol kontrollerinin OHAL'i aratmayacak bir þekilde olmasý, sürdürülmekte olan diyalog ve barýþ sürecine denk düþmemekte ve bu sürece fayda saðlamamaktadýr.

13 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4236 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com

tarafýndan, CHP barýþa karþýymýþ gibi gösterilmektedir. Sanki birileri, bu iþ olmasýn diye tahrik etmeye çalýþýyor. Ne kadar tahrik olursak olalým, barýþ ve demokrasiden yana bir partiyiz. Barýþ sürecinin nasýl iþlediðini, nasýl bir yol haritasýnýn olduðunu bilmiyoruz. Bir gözlemci olarak biz de dýþarýdan takip ediyoruz" dedi.

Akil insanlarla ilgili zaman zaman bazý eleþtiriler de geliyor. Ama ben burada Türkiye toplumunun tanýdýðý bütün þahsiyetlerin barýþa katký sunmak için yola çýktýklarýna inanýyorum. Bu çerçevede sorunlarýn çözümüne katký sunacak bir yol haritasý izleyeceklerine inanýyorum. Bir çalýþma

yaparken tüm hassasiyetleri göz önünde tutmamýz gerekiyor. Sadece bir tarafýn hassasiyetleri üzerinde çalýþma yaparsak, o çalýþma çok eksik olur.

Ülke barýþýný arýyor Kürdün de, Türk halkýnýn da hassasiyetlerini göz önünde tutarak ortak bir yol haritasýnýn ortaya çýkarýlmasý konusunda da sizlere önemli görevler düþüyor. Bir tarafta Türkiye halkýnýn farklý kesimlerinin hassasiyetleri, diðer taraftan yýllardan beri ezilmiþ, inkar edilmiþ Kürtlerin de talep ve hassasiyetlerini göz önünde tutmak gerekiyor. Barýþ hiçbir zaman tek yanlý saðlanmaz. Ýki tarafýn da evet diyeceði projelerde uzlaþma saðlamasý gerekiyor. Eðer bir kesim kendi baþýna ben barýþý saðlarým diye yola çýkarsa o eksik olur. Barýþýn kalýcý bir halde gelmesine katký sunmaz. Bu ülke barýþýný arýyor. Kürt ve Türk halký barýþýný arýyor. Bu barýþ, sadece Türkiye barýþý olmaktan öte Ortadoðu'da barýþýn kalýcý bir hale gelmesine katký sunacak. Bu nedenle biraz daha diyalogla, tartýþarak bu sorunun çözümüne hepimiz katký sunabiliriz. Bugün bu yapýlan çalýþmalarýn katkýlarýnýn da olduðunu görüyoruz. Vicdanlarda karþýlýðý var. Bundan dolayý bu süreci çok güçlü bir þekilde götürmenin þansý vardýr. Çok farklý tartýþmalar da yaþanýyor. Bu süreci destekleyenler yüzde 50 ama bir güven ortamý saðlandýðý takdirde bu desteðin çok yüksek olacaðýna inanýyorum. 'Barýþ dýþýnda þansýmýz yok' Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ise, barýþýn önemine vurgu yaparak, barýþ dýþýnda bir þansýn olmadýðýný ifade etti. Baydemir, "Barýþ, eþitlik, adalet, birlikte yaþama özgürlükle olur. Barýþ, bizim olmazsa olmazýmýzdýr. Barýþ, kucaklaþma ve kardeþlik hukuku dýþýnda baþka bir yolun olduðuna inanmýyorum. Bu fýrsatý, bu ülkenin bütün yurttaþlarýyla, Kürdiyle, Türküyle, Arabýyla, Süryanisiyle, Sünni ve Alevisiyle birlikte inþa etmemiz gerektiðine inanýyorum. Barýþ denildiðinde heyecan duyduðum konulardan bir tanesi Alevi yurttaþlarýmýzýn cemevine kavuþmasýdýr, ruhban okullarýnýn açýlmasýdýr, Ermeni yurttaþlarýmýzýn güven içerisinde yaþayabilecekleri coðrafyanýn, demokratik bir sistemin inþasýdýr. Þüphesiz, barýþ denildiðinde Kürt yurttaþlarýmýzýn kimliðiyle, diliyle, kendi coðrafyasýnda kardeþi olan diðer halklarla birlikte eþit bir þekilde yaþamasýdýr. Barýþ dýþýnda hiçbirimizin þansý yoktur" þeklinde konuþtu.

'Çermik hak ettiði hizmeti alacak'

Onur kýrýcý uygulamalar

H

akkari Emek ve Demokrasi Güçleri, düzenledikleri yürüyüþle geçici kontrol noktalarýnýn kaldýrýlmasýný istedi. BDP binasý önünde toplanan Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, yürüyerek belediye binasý önüne gitti. Burada Emek ve Demokrasi Güçleri adýna basýn açýklamasýný okuyan ÝHD Hakkari Þubesi Baþkaný Ýsmail Akbulut, Öcalan'ýn yapmýþ olduðu açýklamanýn ardýndan KCK yetkililerinin olumlu yanýt vererek çaðrýyý sahiplendiðini ve silahlý güçlerini ateþkes konumuna getirdiðini hatýrlattý. Akbulut,

Biz Hakkari Emek ve Demokrasi Güçleri, Hakkari halký ve son 30 yýlda çatýþmanýn yoðun yaþandýðý bir bölgede yaþayanlar olarak, ayný çatýþmalý iklimin bir daha geri gelmemek üzere son bulmasýný istiyoruz. Bu doðrultuda sürecin barýþa çevrilmesi için ilimizde bulunan mülki idare yetkililerinin daha duyarlý olmasý gerektiðini belirtmek istiyoruz. Özellikle Yeni Köprü, Depin, Merzan Mahallesi ve þehrin deðiþik yerlerinde geçici olarak kurulan yol kontrol noktalarýnda antidemokratik ve onur kýrýcý bir þekilde yapýlan kontrollerin bir an önce durdurulmasý gerekmektedir. Yol kontrollerinin antidemokratik ve onur kýrýcý bir þekilde yapýlmasýna devam edilmesi halinde, biz Emek ve Demokrasi Güçleri olarak en meþru demokratik haklarýmýzý kullanacaðýmýzý belirtiyoruz. Basýn açýklamasýna BDP Ýl Baþkaný Rahmi Kurt, STK temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý.

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili M. Galip Ensarioðlu, Çermik ilçesinin hak ettiði hizmeti almasý için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Çermik Öðretmen Evi'nde Þehmus Karamehmetoðlu tarafýndan muhtarlara verilen yemeðe katýlmak için ilçeye giden Milletvekili Ensarioðlu, bu ilçeye geldiðinde kendini evinde gibi hissettiðini belitti. Çermik'in kendi huzurunu kendisinin saðladýðýný ifade eden Ensarioðlu, muhtarlarla bir süre sohbet ederek, sorun ve sýkýntýlarý dinledi. Muhtarlarýn önerilerini de dinleyen Ensarioðlu, Çermik'te hizmete devam edeceklerini söyledi. Ensarioðlu, "Milletvekili olarak Çermik'i biraz ihmal ettik. Çermik'e layýk olan hizmeti getirmek için çalýþýyoruz. Çermik için hayati önem arz eden Kale Barajý yapýmý, Ergani- Çermik arasý yolun duble yol haline getirilmesi ve Çermik Devlet Hastanesi'nin yüz yatak kapasitesine çýkarýlmasý yönünde çalýþmalarýmýz devam ediyor" dedi.


CMYK

Bölge Haber

13 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

5

'Hasta hükümlüler serbest býrakýlsýn'

ÝHD Diyarbakýr Þubesi, cezaevlerindeki aðýr hasta hükümlüler için basýn açýklamasý yaptý. Þube Baþkaný Raci Bilici, cezaevlerinde 412 aðýr hastanýn bulunduðunu, 122'sinin ölüm sýnýrýnda olduðunu açýkladý.

Ý

nsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi, cezaevlerinde bulunan hasta hükümlülerin durumuna dikkat çekmek amacýyla E Tipi Cezaevi önünde basýn açýklamasý düzenledi. Açýklamaya ÝHD üye ve yöneticilerinin yaný sýra ÝHD Bölge Temsilciliði, TUHAD-DER, TÝHV, Diyarbakýr Tabip Odasý, 78'liler Derneði, KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ile cezaevlerindeki hükümlülerin yakýnlarý katýldý. Basýn açýklamasýný okuyan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, cezaevlerinde bulunan hasta mahpuslara dikkat çekmek için yýllardan bu yana eylem yaptýklarýný söyledi. Bilici, sözlerini þöyle sürdürdü: Son olarak bu sorunun ne kadar devasa bir hal

aldýðýný gösterebilmek amacýyla Ocak ayýnda Hasta Mahpuslar Raporu'nu açýkladýk. Geçtiðimiz hafta genel merkezimiz tarafýndan da geniþletilerek kamuoyunun bilgisine sunulan raporda, cezaevlerinde 413 aðýr hastanýn bulunduðu tespit edilmiþtir. 122 kiþi ölüm sýnýrýnda Bu kiþilerden 122'sinin artýk ölüm sýnýrýnda olduðu ve bir an önce tahliye edilmesi gerektiðini üzülerek açýklamýþtýk. Yine ikinci tehlikeli grubu oluþturan 'çok ciddi tedavi edilmesi gerektiði için tahliye edilmesi gereken' hasta mahpuslarýn sayýsý da 108 kiþi olarak belirlendi. Geri kalan hastalardan 115'i cezaevi koþullarýnda tedavi edilemeyecek durumda olanlar, 68'i ise

çeþitli hastalýklarý olan hasta mahpuslardan oluþmaktadýr. Cezaevlerinde bir bir ölüm haberleri geliyor. Son olarak 8 Þubat tarihinde akciðer kanseri olan Þahabettin Yücel, 21 Mart tarihinde ise gýrtlak kanseri olan Hacý Nasýr cezaevlerinin son kurbanlarý oldular. Cezaevlerinin kurbaný diyoruz, çünkü bu insanlar hiç deðilse son nefeslerini ailelerinin yanýnda vermeleri hakkýna sahiptiler. Adalet Bakanlýðý ve Adli Týp Kurumu sorumludur diyoruz. Çünkü en basit saðlýk taramasýnda dahi cezaevinde kalma koþullarý olmadýðý tespit edilebilecek bu hastalarýn ýsrarla cezaevlerinde tutulma inadýna anlam veremiyoruz.

Bitlis'te karla mücadele

Bitlis'te çetin geçen kýþýn ardýndan kapanan köy yollarý tek tek ulaþýma açýlýyor.

M

18 yýldýr hukuk mücadelesi veriyor

H

atay'da 18 yýl önce vatani görevini yapan ve teskere günü firar ettiði iddiasýyla sýrtýndan vurulmuþ halde bulunan Batmanlý Piyade Er Nihat Özcan'ýn kardeþi Þehmus Özcan, TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün ile görüþtü. 18 yýllýk hukuk mücadelesi sonucunda Hatay'ýn Hassa Cumhuriyet Savcýlýðý, olayýn aydýnlatýlmasý için Batman Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na resmi yazý göndererek, Piyade Er Nihat Özcan'ýn mezarýnýn açýlmasý ve cesedinin adli týp uzmanlarýnca incelenmesine karar verdi. TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün ile görüþen Þehmus Özcan, konunun takipçisi olmalarýný istedi. Yýllardýr verdikleri hukuk mücadelesi sonrasýnda soruþturmanýn açýlmasýnda emeði geçen TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün'e, uzman ve komisyon üyelerine teþekkür eden Özcan, "Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk, Ýçiþleri ve Adalet Bakanlýklarý, HSYK ve STK olmak üzere ailem adýna emeði geçen herkese ayrý ayrý teþekkür ederim" dedi.

Siirt'te sigarayý býrakanlara altýn S

iirt Valiliði'nce baþlatýlan sigarayla mücadele kapsamýnda sigarayý býrakanlara altýn ve çeþitli ödüller veriliyor. Siirt Halk Saðlýðý Müdürlüðü bünyesinde faaliyet gösteren Ýl Tütün Kontrol Kurulu'nun kararý ile KETEM'de bulunan sigarayý býrakma polikliniklerince sigarayý býraktýðý belirlenen kiþilere altýn ve çeþitli ödüller veriliyor. Nisan ayý içerisinde sigarayý býrakan 12 kiþi arasýnda yapýlan kura sonucu birinci seçilen Filiz Altýntaþ'a yarým altýn, ikinci seçilen Abdullah Iþýktaþ'a resmi protokol ödülü, üçüncü olan Ayþe Çifçi'ye spor müsabakalarýný izleme ödülü ve dördüncü olan Maruf Oran'a Marifetname kitabý hediye edildi. Ayrýca sigarayý býrakan 12 vatandaþýn her birine de günün anýsýna plaket verildi. Siirt Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala'dan ödüllerini alan vatandaþlar, valiliðin baþlattýðý bu uygulamanýn memnuniyet verici olduðunu belirterek, saðlýklarýna kavuþtuklarý için yetkililere teþekkür etti. Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala, "Valimiz Ahmet Aydýn'ýn öncülüðünde baþlattýðýmýz bu aktiviteyle amacýmýz sigaranýn zararlarýna, insan vücudu üzerindeki tahribatlara ve olumsuzluklarýna kamuoyunun dikkatini çekmek, sigara baðýmlýlarýnýn sigarayý býrakmalarýný teþvik etmektir" dedi.

utki merkeze 60 kilometre uzaklýkta bulunan ve arazi yapýsý nedeniyle kýþ aylarýnda açýlamayan Ballý Köyü'nün yolu, bir haftalýk çalýþmanýn ardýndan yeniden ulaþýma açýldý. Bitlis'te kýþ sezonu boyunda 10 bin 500 kilometrelik yolda karla mücadele çalýþmasý yürüttüklerini belirten Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Çetin Taþdemir, bu sezonun son köyünün yolunu açarak karla mücadele çalýþmasýný sonlandýrdýklarýný söyledi. Taþdemir, Nisan ayý ortalarýnda olmasýna raðmen çok fazla kar alan bu bölgenin yol güzergahýnýn önümüzdeki yýl yapýlacak planlamalarla deðiþtirileceðini ifade etti.

Kýþ altý ay sürüyor Taþdemir, "Mutki ilçemize baðlý Ballý Köyü'nün karla kapanan yolunun açýlmasý için çalýþma baþlatýldý. Nisan ayýndayýz. Bu bölgedeki yol açma çalýþmalarý çýð tehlikesi nedeniyle ancak bu aylarda yapabiliyor. Bu bölgedeki yol, çýð tehlikesi olmasaydý en fazla iki üç gün kapalý kalýrdý. Ancak çýð tehlikesi olduðu için bu köy

yoluna giremedik. Bu yýl 10 bin 500 kilometre civarýnda yol açma çalýþmasý yaptýk. Ýlimiz bir kýþ memleketidir. 6 ay kýþ sürüyor. Yol açma çalýþmalarýmýz Kasým aylarýnda baþlar, Nisan ayýnýn sonuna kadar devam eder. Ýl merkezi ve ilçelerde þu anda bahar mevsimi yaþanýyor. Ancak yüksek kesimlerde biz hala karla mücadele ediyoruz. Yýlda yaklaþýk 5 milyon lira karla mücadeleye para harcýyoruz" dedi.

Çalýþmalar tamamlandý Çalýþmalara katýlan Mutki Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Erkan Coþkun ise, "Mutki ilçemiz, 60 köy ve 80 mezra olmak üzere toplam 140 yerleþim yerinden ibarettir. Bütün köy yollarýmýz þu an açýk. Ancak Ballý köyümüz çýð tehlikesi nedeniyle

kapalýydý. Ekiplerimiz çýð tehlikesi yaþanan bölgelerde ancak nisan ayýnda çalýþma yürütebiliyor. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Yaklaþýk 9 ayrý bölgeden gelen çýð nedeniyle kapanan Ballý Köyü yolunun açýlmasý ile birlikte Bitlis'te karla mücadele çalýþmasý da tamamlandý.

Kadýn çiftçilere 'tarým semineri' D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde 12 kadýn çiftçi, Diyarbakýr Tarým Araþtýrma Ýl Müdürlüðü'ndeki tarým seminerine katýldý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlýðý ve Türkiye Ziraat Odalarý Birliði arasýnda imzalanan 'Kadýn Çiftçi Eðitimi' iþbirliði protokolü kapsamýnda Ergani'de 12 kadýn çiftçinin eðitimi Diyarbakýr Tarým Araþtýrma Ýl Müdürlüðü'nde devam ediyor. Ergani Ziraat Odasý Baþkaný Ýzzet Güzel, kýrsal alanda yaþayan ve çiftçilikle uðraþan kadýnlarý tarýmsal konularda eðitmeyi, toplumsal cinsiyet eþitliði, kadýna yönelik þiddet, kiþi hak ve özgürlükleri gibi konularda eðitmeyi, sosyal güvenlik konusunda farkýndalýk yaratmayý, kurumlararasý iþbirliðini geliþtirmeyi amaçladýklarýný söyledi.

Kýrsalda kalkýnmanýn temel eþiðini oluþturan kadýnýn her konuda olduðu gibi eðitim alanýnda da ciddi yardýma ihtiyacý olduðunun gözlemlendiðini belirten Güzel, kadýn çiftçi eðitiminin erkek çiftçilere göre daha zor olduðunu, bu nedenle kadýn çiftçi eðitimlerinin projelendirilerek belirli mekanlarda uygun zamanlama ile yapýlmasý gerektiðini ifade etti. Güzel, eðitimleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Ýl Müdürlüðü ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü uzmanlarýnýn vereceðini, eðitim sonrasý katýlýmcýlara sertifikalarýnýn daðýtýlacaðýný da bildirdi.

'Varlýk sebepleri ortadan kalkar' Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, süreçten rahatsýzlýk duyan kesimlerin olduðunu söyledi ve ekledi: Barýþ projesi onlarýn varlýk sebeplerini ortadan kaldýrýyor. Bu nedenle bu barýþ sürecinin karþýsýnda yer alýyorlar. ardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, Mardin'in Midyat Ýlçesi'nde eski belediye baþkanlarýndan Felemez Aslan'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulunup, esnafý ziyaret etti. BDP Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyareti sýrasýnda konuþan Türk, farklý inançlarýn özgür olduðu; her kimliðin ve her inancýn kendisini özgürce ifade ettiði bir dünya ve bir Türkiye hayal ettiklerini dile getirdi. Bir toplumun dilinden, kimliðinden kopmasý halinde þahsiyetinden de kopacaðýný savunan Türk, "Biz iþte o zaman diyoruz ki, ey Türk kardeþlerim bizi de anlayýn. Biz bugün sizin dilinizi, kültürünüzü inkar edersek, siz nasýl bakarsýnýz? Bunu kabul eder misiniz? Biz de bir halkýz. Ama bin yýllýk bir geçmiþ var, bir tarih var, bu iki halkýn kardeþliði var.

M

Bu iki halk birlikte yaþama iradesini göstermiþ ama siz bu halký ezerek, susturarak, sindirerek, bu halký yöneteceðinizi söylüyorsunuz. Yanlýþlýk buradadýr. Yanlýþlýk birlikte yaþamaktan deðil, yanlýþlýk inkar etme politikasýndadýr" dedi. 'Önemli olan özgürleþmek' Barýþ iradesini ortaya koyduklarýný belirten Türk, bu sürecin diyalogla, Kürt'ün talebini esas alan, Türkiye'nin tüm hassasiyetlerini göz önünde tutan bir mantýkla yürütüldüðünü ifade etti. Türk, "Önemli olan insanlarýn özgürleþmesidir. Önemli olan herkesin kendisini özgürce ifade etmesidir. Þimdi hükümet bu konuda bir þeyler yapýyor. Aslýnda Kürtler sonsuz bir kredi de açtý. Yani Kürt cephesinden her türlü samimiyeti gösteren pratik adýmlar atýlmýþtýr. Bunlarý da yaþama geçirmiþtir. Þimdi burada gözümüz Türkiye'dedir. Eðer barýþ diyorsanýz, barýþ bir yerde helalleþmedir. Yeni bir dönemin baþlangýcýdýr. 10 bine yakýn Kürt siyasetçisi cezaevinde dururken

ve siz bunlarý cezaevinde tutuðunuz zaman bunun adý barýþ olmaz. Yine bugüne kadar özgürlük için mücadele eden insanlarýn önünü; gelip topluma katýlabileceði, siyasetin önünü açabileceði bir süreci gerçekleþtirmezseniz bunun adý barýþ olmaz. Bu teslimiyetçi olur. Eðer teslim olsaydý Kürtler bu kadar bedel ödemezdi. Kürtlerin asla ve asla teslim olmaya niyeti yok. Ama kardeþlik esasý üzerine geliþen politikaya hazýr ve buna niyeti var" þeklinde konuþtu. 'Olaylardan besleniyorlar' MHP ve CHP'nin olaylardan beslenen bir parti hüviyetini aþamayan bir yaklaþým içinde olduðuna dikkat çeken Türk, þöyle dedi: "Tabi ki bu süreçten rahatsýz olan kesimler var. MHP ve CHP bugüne kadar sadece olaylar olduðu zaman beslenen bir parti hüviyetini aþamayan bir yaklaþýmýn içinde olmuþlardýr. Eðer bugün barýþtan söz ediliyorsa, bir barýþ projesi ortaya konuluyorsa, onlarýn varlýk sebepleri artýk ortadan kalkar. O par-

tilere artýk halk ihtiyaç duymaz. Bu nedenle bu barýþ sürecinin karþýsýnda yer alýyorlar. Bu bir gerçektir. Tabi ki biz bu sürecin dengeli iþlemesi konusunda çabalarýmýzý yoðunlaþtýrýyoruz. Evet hükümet zaman zaman kamuoyuna kendisine göre mesaj verebilir ama esas beklentileri görerek bir siyaset üretileceði umudunu taþýyoruz. Ulusçu, milliyetçi, ýrkçý politikalar yürütülmesinden dolayý rahatsýzýz. Yoksa Türk halkýndan, Türk kardeþlerimizden bizim bir rahatsýzlýðýmýz yok. Arap kardeþlerimizden bir rahatsýzlýðýmýz yok. Farklý inançtaki insanlardan bir rahatsýzlýðýmýz yok. Laz'dan, Çerkez'den ve diðerlerinden bir rahatsýzlýðýmýz yok. Ama biz diyoruz ki, biz de insanýz. Siz nasýl, dilinizi, kültürünüzü, þarkýlarýnýzý, türkülerinizi özlüyorsanýz, biz de ayný duygular içindeyiz."


6

EKONOMÝ

13 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Bingöl'de hayvancýlýk geriledi Bingöl'de, son yýllarda hayvancýlýðýn gerilediðini gösteren resmi veriler, özellikle küçükbaþ hayvan sayýsýnda yarý yarýya azalma olduðunu ortaya koydu. 2000 yýlýnda 800 bin küçükbaþ hayvan bulunan ve bölgenin hayvancýlýk merkezlerinden biri olarak gösterilen Bingöl'de, son yýllarda hayvancýlýk geriledi. 2012 yýlý itibari ile küçükbaþ hayvan sayýsý 400 binlere kadar düþtü.Bingöl'ün 2012 yýlýna ait hayvan mevcutlarýnýn büyükbaþta 105 bin, küçükbaþta ise 437 bin olduðu öðrenilirken; 2000 yýlýnda sadece küçükbaþta bu rakam 800 bin civarýndaydý. Bingöl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü verilerine göre, Bingöl'ün 2012 yýlýna ait hayvan mevcutlarýnýn merkez ilçe ve ilçeler bazýnda 105 bin büyükbaþ ve 437 bin küçükbaþtan oluþtuðu, büyükbaþ hayvan sayýsýnýn 72 bin 938 sýðýr, 32 bin 847 buzaðý ve 166 adet mandadan, küçükbaþ hayvanlarýn ise 297 bin koyun ve 140 bin 800 adet keçiden meydana geldiði kaydedildi.

Koyun sayýsý düþtü 2000 yýlýnda 590 bin koyun ve 172 bin

kýl keçisinin olduðu Bingöl'de 12 yýllýk süre zarfýnda koyun sayýsýnda ciddi bir düþüþ yaþandý. Yine 2000 yýlýnda 70 bine yakýn yerli ve melez sýðýrýn bulunduðu Bingöl'de, 2012'de bu sayý merkezde 30 bin 900, Adaklý'da 5 bin 509, Genç'te 10 bin 347, Karlýova'da 12 bin 593, Kiðý'da bin 930, Solhan'da 7 bin 589, Yayladere'de 794, Yedisu'da 3 bin 276 olmak üzere toplamda 72 bin 958 sýðýrýn kayýtlý olduðu, buzaðý sayýsýnýn ise merkezde 13 bin 950, Adaklý'da 2 bin 480, Genç'te 4 bin 650, Karlýova'da 5 bin 657, Kiðý'da 870, Solhan'da 3 bin 410, Yayladere'de 356 ve Yedisu'da bin 474 ile toplamda 32 bin buzaðýnýn bulunduðu, büyükbaþýn toplamýnda ise merkezde 45 bin, Adaklý'da 8 bin, Genç'te 15 bin, Karlýova'da 18 bin 250, Kiðý'da 2 bin 800, Solhan'da 11 bin, Yayladere'de bin 150 ve Yedisu'da 4 bin 450 büyükbaþ hayvan ile toplamda Bingöl genelinde 105 bin 950 büyükbaþ hayvan bulunuyor.

Yayladere'de hiç koyun yok Verilere göre, merkezde koyun sayýsý 33 bin, Adaklý'da 27 bin 500, Genç'te 3 bin 100, Karlýova'da 180 bin 500, Kiðý'da 2 bin 500, Solhan'da 45 bin, Yedisu'da 5 bin 400 adet iken Yayladere'de hiç koyun bulunmuyor. Bingöl genelindeki toplam koyun sayýsý ise 297 bin olarak kayýt altýna alýndý.Bingöl merkezde 37 bin keçi kayýtlý iken Adaklý'da 17 bin, Genç'te 31 bin 750, Karlýova'da 14 bin, Kiðý'da 4 bin 600, Solhan'da 30 bin, Yayladere'de bin 450 ve Yedisu'da 5 bin keçi ile il genelinde toplamda 140 bin 800 adet keçi kayýtlý bulunuyor. 70 bin küçükbaþ hayvanýn bulunduðu merkezde bu sayý Adaklý'da 44 bin 400, Genç'te 34 bin 850, Karlýova'da 194 bin 500, Kiðý'da 7 bin 100, Solhan'da 75 bin, Yayladere'de bin 450 ve Yedisu'da 10 bin 400 adet küçükbaþ hayvan bulunuyor. Bingöl'deki kanatlý hayvan sayýsýnýn ise, 112 bin 500 tavuk, 35 bin 100 hindi, 4 bin 985 ördek ve 9 bin 570 kazdan meydana geldiði belirtildi.

Muþ'ta toprak analizi uyarýsý Muþ Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, çiftçilere toprak analizi yaptýrmalarý konusunda uyarýda bulundu. Muþ Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, toprak analizinin önemli olduðunu, çiftçilerin toprak analizlerini mutlaka yaptýrmalarý gerektiði belirtildi. Açýklamada; "Toprakta bulunan bitki besin maddesi miktarlarýnýn belirlenmesi ve toprakta yetiþtirilecek bitkinin gübre cinsinin ve miktarlarýnýn tespit edilmesi için analiz yapmamýz gereklidir. Toprak analizi maliyeti düþük ve kaliteli bir tarým için mutlak þarttýr. Bitkinin isteði olan gübre cinsini ve miktarýný bilmek, en uygun zamanda ve ne þekilde topraða verilmesini bilmek demek üretici açýsýndan maliyeti düþüren en önemli özelliklerdendir. Toprak analizinin önemi burada vurgulanýr, analizi yapýlan topraða ekilecek bitki, gübre miktarý ve cinsi ve hatta gübreleme þekli analizler sonucu ortaya çýkar" denildi.

Analizsiz gübrelemeyin Farklý tarlalarda deðiþik oranlarda besin maddesi bulunduðu belir-

tilen açýklamada, "Toprak analizi sayesinde toprakta eksik olan bitki besin maddelerinin hangileri olduðu tespit edilir ve böylece üreticiye gübre için harcadýðý paradan en çok yarar saðlamak için yardým eder. Toprak analizi yaptýrmadan topraða gübre verilmesinden dolayý gerekli olandan daha çok gübre kullanýlabilir, doðal olarak bu da masraf demektir. Ayrýca fazla gübre kullanýmý topraða zarar verir. Bitkinin isteðinden az gübre kullanýlabilir, bu da bitkinin geliþememesi demektir. Yanlýþ zamanda ve yanlýþ gübreleme bitkinin gübreyi bünyesine katamamasý demektir. Yanlýþ cins gübre kullanýlabilir, bu da bitkiden istenilen verimin aksine verim düþüþlüðü oluþturabilir. Bu hatalara düþmemek için topraðýmýzý mutlaka analiz ettirmeliyiz. Ancak toprak analizlerinden beklenen faydalarýn saðlanabilmesi için, analiz edilen toprak numunelerinin usulüne uygun olarak alýnmasý gerekir. Uygun olmayan numunelerin analizleri sonucu, üretici yanlýþ yola sevk edilebilir. Ayrýca para ve zaman kaybýna da neden olur" ifadeleri kullanýldý.

IÞKUR'dan tanýtým ataðý Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR), "Kamu Ýstihdam Hizmetlerinin Geliþtirilmesi Operasyonu'nu Diyarbakýr'dan baþlattý. ÝÞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazýcý, 'Kamu Ýstihdam Hizmetlerinin Geliþtirilmesi Operasyonu' çalýþmasý için Diyarbakýr'a geldi. Yazýcý, 'Kamu Ýstihdam Hizmetlerinin Geliþtirilmesi Operasyonu'nun, ÝÞKUR'un mevcut çalýþmalarýný daha da güçlendirmek amacýyla yürütüldüðünü söyledi. Yazýcý, projenin amacýnýn ÝÞKUR'a ve tüm ilgili paydaþlarýn yerel ve merkezi teþkilatlarýna destek sunarak, 43 ilde istihdam hizmetlerini geliþtirmek olduðunu belirtti.Bu proje kapsamýnda yürütülen kapasite geliþtirmeye yönelik faaliyetlerin baþýnda, alanýnda yetkin yerli ve yabancý uzmanlar tarafýndan ÝÞKUR ve

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý personellerine, sosyal ortaklara verilen eðitimlerin gelmekte olduðunu ifade eden Yazýcý, þöyle dedi:

Ýkinci tanýtým kampanyasý "Projenin baþlangýcýndan bu yana farklý faaliyet baþlýklarý altýnda eðitimler verilmeye devam edilmektedir. Eðitimlere ek olarak yurt dýþýnda ilgili kurumlarla anlaþmalý olarak yürütülen stajlar, deðiþim programlarý ve çalýþma ziyaretleri de kurumsal kapasitenin geliþtirilmesine büyük katký saðlamaktadýr. Proje kapsamýnda ÝÞKUR'un tanýnýrlýðýný, insanlarýn ÝÞKUR hizmet-

lerine yönelik farkýndalýklarýný ve bu hizmetlerin eriþimini artýrmak amacýyla tanýtým kampanyalarý düzenlenmektedir. Bu kampanyalarýn ilki 5 Mayýs-29 Haziran tarihleri arasýnda proje kapsamýnda yer alan 43 ilden, Doðu Karadeniz ve Ýç Anadolu Bölgesinde yer alan 21 ilde yapýlmýþtýr. Ýkinci tanýtým kampanyamýzý 12 Nisan 2013 tarihinde Diyarbakýr'dan baþlatmýþ olup Güneydoðu Anadolu ve Doðu Anadolu Bölgelerinde bulunan proje kapsamýndaki diðer 22 ilde düzenlenecektir." Basýn toplantýsýnýn ardýndan Vali Mustafa Toprak ve Yazýcý, kampanya otobüsünü gezdi.

Silvanlý çiftçilere fidan daðýtýldý Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan 5 bin 875 adet fidan daðýtýldý. Amaçlarýnýn Silvan'da geliþen inþaat sektörüyle beraber ilçenin oksijen kaynaðý olan ormanlarýnýn tükenmesini engellemek olduðunu belirten Silvan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Hýdýr Þimþek, "Geliþen inþaat sektörüyle beraber Silvan'daki oksijen aracý olan aðaçlarýn bitmesini engellemektir.

TMO'da randevu sistemi Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat, mýsýr ve çeltik alýmlarýnýn artýk randevu sistemi ile yapýlacaðýný açýkladý. Devreye giren bu sistem sayesinde kuyruk sýrasý sorununun ortadan kalkacaðýný belirten TMO Eksperi Mehmet Hadi Örücü, "Toprak Mahsuller Ofisi Genel Müdürlüðü tarafýndan 20 Mart 2013 tarihinde devreye sokulan bu sistem sayesinde hububat, mýsýr ve çeltik alýmlarýnda kuyruk sýrasý sorunu sona ermiþtir. Ekiliþ, üretim ve maliyet tahmin çalýþmalarýnda tüm köylere ulaþýlarak, muhtarlar, tarým danýþmanlarý ve 'Gönüllü Ofis Dostu' üreticiler belirlenmiþ ve iletiþim bilgileri alýnmýþtýr. Üreticiler TMO panelinden randevu alabilirler. Alýmlarýmýz tamamen randevu sitemiyle yapýlacaktýr" dedi.

Bunun önüne geçebilmek için herkesin elini taþýn altýna koyup, üstüne düþen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Gelecekte saðlýklý nesiller yetiþtirmek istiyorsak aðaç dikimi temel þarttýr. Çiftçilere verilmek üzere bin 375 adet badem fidaný, okul, cami ve belediyelere verilmek üzere de 4 bin 500 adet çam, akasya ve dýþ budak fidaný daðýttýk. Umarým Silvan gelecekte o özlemini çektiði yeþil Silvan'a kavuþur" dedi.

Çiftçiler Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'nda Bitlis'in Güroymak Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, Malatya'da 7'ncisi gerçekleþtirilen Doðu ve Güneydoðu Anadolu Tarým Teknolojileri, Makine, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý'na 15 önder çiftçiyi gönderdi. Çiftçilerin, güzergah üzerinde bulunan tarýmsal iþletmeleri de ziyaret edeceðini belirten Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü

Abdülaziz Alioðlu, amaçlarýnýn sektörde geliþmekte olan teknik ve teknolojileri üreticilerle buluþturmak olduðunu söyledi. Alioðlu, "Gýda, tarým ve hayvancýlýk sektöründe geliþen yenilikleri üreticilerimizle görsel olarak paylaþmakla beraber gerek tarým, gerek gýda, gerek hayvancýlýk, gerek tarýmsal mekanizasyon sektörünün ürünlerine yönelik hem

satýþýn hem de teknolojik geliþmelerin yerinde görülerek üreticilerimizin geleneksel tarýmdan teknik tarýma geçiþlerini saðlamak için ihtiyaçlarý olan her türlü ürüne ulaþmalarýný saðlamýþ olacaðýz. Ayrýca sponsor olarak katkýlarýndan dolayý Güroymak Ziraat Odasý Baþkaný Çetin Yavuz'a teþekkür ediyorum" dedi.


8

Aktüalite

13 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýr turizmi için büyük adým

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin yürüttüðü "1939 Surlara Yolculuk Projesi" kapsamýnda Mardinkapý'da Turizm Bürosu açýldý. Ayný mekanda taþ ustasý Fesih Gündoðar'ýn Suriçi maketi de ziyaretçilere açýldý.

D

iyarbakýr'ýn doðal karakterini yansýtan tarihi ve kültürel varlýklarýnýn tanýtýlmasý ile turizm altyapýsýnýn geliþimine katkýda bulunmak amacýyla Suriçi'nde Diyarbakýr Turizm Tanýtým Merkezi açýldý. ICOMOS/ICOFORT toplantýsýnýn katýlýmcýlarýnýn da hazýr bulunduðu açýlýþta Kültür ve Turizm Daire Baþkaný Muharrem Cebe, Þirin Gencer'in koordinatörlüðünü yaptýðý 1939 Surlara Yolculuk Projesi'ni anlattý. Projedeki en önemli unsurun Suriçi Maketi olduðunu belirten Cebe, bu maketle Suriçi'ndeki tarihi ve turistik yapýlarýn yerli ve yabancý turistlere tanýtýlmasý, turistlerin Suriçi'ndeki bu mekânlara eriþimini ve mekânlar hakkýnda bilgiye ulaþýmýný kolaylaþtýrmak amacýyla sergilendiðini söyledi.

sürecinin aslýnda çok önemli unsurlarý olduðunu söyledi. Önümüzdeki süreçte daha fazla rol üstleneceklerini anlatan Karakoyun, ajans olarak temel görevlerinin bölgenin geliþmesi ve kalkýnmasýyla ilgili potansiyelini tespit etmek ve bunlarýn geliþmesine yönelik projelere destek vermek olduðunu ifade etti. Karakoyun, bu hedef doðrultusunda öncelikle bölgedeki kurum, kuruluþlarýn, aktörlerin görüþ ve önerilerini almaya çalýþarak katýlýmcý bir süreç sürdürdüklerini belirtti. Diyarbakýr'ýn turizm potansiyelini arzu edilen noktaya getirmek için yapýlmasý gereken çok iþ olduðunu vurgulayan Karakoyun, iki yönlü olarak turizm sektörüne destek vermeye çalýþtýklarýný söyledi.

'Artýk kentin geleceði aydýnlýk'

Turizm otobüsleri hizmette Cebe, "Bu yönüyle Diyarbakýr surlarýnýn hem geçmiþi hem de gelecekte özlediðimiz hali þu anda camlý mekan içerisinde ziyaretçileri bekliyor" dedi. Cebe, proje kapsamýnda iki adet turizm otobüsünü yeniden yapýlandýrarak halkýn hizmetine sunduklarýný söyledi. 1939'da surlarýn tamamen bütünlüklü yapýsýný koruduðunu ve geceleri kentin kapýlarýnýn kapatýldýðýný hatýrlatarak, daha sonraki yapýlaþmayla birlikte kentin sur dýþýna taþýndýðýný anýmsattý. Daðkapý'daki tur-

izm bürosunun da tamamlandýðý ve açýlýþa hazýr hale geldiðini ifade eden Cebe, proje kapsamýnda kentin çeþitli yerlerine bilgilendirme kiosklarý yerleþtirdiklerini anlattý. Yine Diyarbakýr'ýn tarihi yerlerinin bilgilerini içeren mobil uygulama projelerinin olduðunu vurgulayan Cebe,

Muþ'ta 'Ýslamafobia' Konferansý

M

uþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ), 'Türkiye Buluþmalarý' kapsamýnda Prof. Dr. Nevzat Yalçýntaþ'ý konuk etti. 'Tarihten Günümüze Avrupa'da Ýslamafobia' konulu bir konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, konferansýn konusunun aslýnda uzun süreden beri bilinen, üstü kapatýlan ve þimdide üzerindeki tozu silinen bir konu olduðunu kaydetti. Ýnanç, "Türkiye'nin Avrupa Birliði mücadelesine bakarsanýz önce iþi yokuþa sürme hususlarýný görebilirsiniz. Bunun temel gerekçesi, gerçekten Türkiye'nin Avrupa Birliði kriterlerini taþýyýp taþýmamasý mý? Yoksa Türkiye'nin sahip olduðu insan kaynaklarý ve kimliði midir? Bu konunun aslýnda konuþulmasý, tartýþýlmasý gerekiyor. Ben þahsen Avrupa Birliði'ne üye olan birçok ülkeyi gezmiþ birisi olarak çok rahat söyleyebilirim ki eðer onlar Avrupa Birliði'ne üye olmayý hak ediyorsa, Türkiye 10 kez hak ediyordur. Zaten sizden, bizden dolayý Avrupa Birliði'ne almýyorlar. O aslýnda bizim kimliðimiz. Türkiye'nin çok genç ve yoðun bir nüfusa sahip olmasý, Türkiye'nin ezici bir nüfusunun Müslüman oluþundan dolayý Avrupa Birliði'nin Türkiye'ye kapýlarýný kapatmasýnýn önemli gerekçelerinden birisidir" dedi. 'Müslümanlýðýmýzla gurur duymalýyýz' Ýslam'ýn Avrupa'da dýþlandýðýný vurgulayan Rektör Ýnanç, "Bir taraftan da Ýslam Avrupa'da iþleniyor. Ýslamafobia çalýþmalarý hýzlý bir þekilde devam ediyor. Aslýnda Ýslam düþmanlýðý yaygýnlaþmaya çalýþýlýyor. Ýslam eþittir terörizm, Müslüman eþittir terörist algýsý toplumlarda yaygýn bir þekilde iþlenmeye çalýþýlýyor. Ýslam'ýn temel niteliklerini bilen her insanýn taktir ettiði gibi Ýslam onlarýn tanýmladýðý bir din deðildir. Ama biz Müslümanlar olarak Ýslam dinine mensup olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Gizlemenin hiçbir mahsuru olmadýðýný söylüyoruz. Tam tersine herkese de tavsiye ediyoruz. Burada Ýslam'ýn tanýmýna baktýðýmýzda, Ýslam gerçekten kendi içinde son derece þefkatli bir duruþu

sergilediði gibi son derece vakur bir duruþu da sergileyen bir dindir. Dolayýsýyla bir Müslüman, mazlum ve maðdur bir insanýn karþýsýnda bütün þefkatini ortaya koyarken, zulme ve küfre karþý ise son derece vakur bir duruþu her zaman sergilemektedir. Bu nedenle özellikle Avrupa'daki bu çalýþmalarýn Ýslamafobia çalýþmalarýnýn temel gerekçesi aslýnda Müslümanlarý o gayri Müslimler nezdinde öyle bir algýyla küçük düþürmek ve dýþlamaktýr. Ben özellikle öðrencilerime bir kez daha hatýrlatmak istiyorum. Her yerde, her ortamda sahip olduðumuz kimliðimizle, dinimizle gurur duyabilirsiniz, onur duyuyoruz diye bilirsiniz" þeklinde konuþtu. 'Ýslamiyet hýzla yayýlýyor'

Prof. Dr. Nevzat Yalçýntaþ ise, Türkiye'nin AB'ye alýnmamasýnýn asýl sebebinin Ýslam, nüfus ve ekonomi olduðunu söyledi. Yalçýntaþ, "Avrupa'da insanlar kendi dinlerinden koptular. Kiliseler boþaldý, camiler doluyor, sayýlarý artýyor. Nüfuslarý azalýyor. Müslümanlar artýyor, yüzde 1'den yüzde 5'e çýktý. Avrupa'da yerleþip orada yaþayan Müslümanlar bilinçlendirip, organize edilmelidir. 2005 yýlýnda Avrupalý Müslümanlar Birliði (EMU) Ýstanbul'da kurulmuþtur. Avrupa'da yaþayan Müslümanlarýn öz kimliklerini korumalarýna etkin bir þekilde yardýmcý olunmalýdýr. Uyum saðlanmalý fakat 'erime' söz konusu olmamalýdýr. Avrupalý Müslümanlar içinden donanýmlý, entelektüel, etkili gruplar oluþturulmalý. Müslüman gençlerin yüksek tahsil yapmalarý burslarla teþvik edilmelidir. Buna yardýmcý olacak bir proje ilgili bakanlýða iletilmiþtir. Ýslamofobia'yý, Ýslam korkusu olarak söylersek kelimeyi masumlaþtýrýp önemsizleþtirmiþ oluruz. Korkmak doðaldýr, korkmayan insan yoktur. O halde bu kelime Ýslam düþmanlýðý olarak algýlanmalýdýr. Bu ise yeni bir þey deðildir. Hilal ve Haçlý mücadelesinden gelir. Batýda pek çok seviyede Ýslam düþmanlýðý vardýr. Tarihi kökleri ise Haçlý seferlerinden gelir. Kudüs'ün fethi; Malazgirt savaþý; Ýstanbul'un fethi gibi olaylara dayanýr" ifadelerini kullandý.

Diyarbakýr'ýn tarihi yerlerini tanýtan tanýtým filminin de tamamlandýðýný söyledi.

'Sektöre destek veriyoruz' Proje destekçisi Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun, kalkýnma ajanslarýnýn Türkiye'deki yerelleþme

Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir de 2004 yýlýnda hizmet bayraðýný devraldýklarýnda iki temel esas üzerinden kenti kurguladýklarýný söyledi. Baydemir, "Ýlki 19902000 yýllarý arasýndaki yoðun göçü istihdam ettirebilecek, yerleþtirebilecek, konut hakkýndan faydalandýrabilecek Nazým Ýmar Planý'na ihtiyaç vardý. Bir diðeri de Diyarbakýr'ýn sahip olduðu kültürel mirasýn, evrensel deðerlerin bütün dünyaya tanýtýlmasý konusunda bir çabaya ihtiyaç vardý. 9 yýllýk zaman diliminde Diyarbakýr surlarý, hanlarý, hamamlarý, sahabe kabirleri, kiliseleri,

camileri, peygamber türbeleri bizim temel direklerimiz, çýkýþ noktamýz oldu. Artýk Diyarbakýr'ýn geleceði aydýnlýktýr. Bütün sýkýntý ve badireler atlatýldý. Bundan sonraki hedefimiz belirlenen yol haritasýnda ortak güçle, ortak eforla yola devam etmek olacaktýr" dedi.

Fesih Gündoðar'a özel teþekkür Diyarbakýr'ýn taþlarýna, taþ iþçiliðine bakýldýðýnda bin yýllar önce taþa ruh verildiðini ve taþa verilen ruhun kente bir mistisizm kattýðýný anýmsatan Baydemir, "Taþ ustasý Fesih Gündoðar da taþa ruhu iþleyen mesai arkadaþlarýmdan bir tanesidir. Temenni ederim ki bu ustalýk genç arkadaþlarýmýzýn da istifade edebileceði bir meslek alaný olsun. Tek iþi bu olan arkadaþýmýzý kutluyorum. Kýsacasý her þey Diyarbakýr'da yaþayan insanlarýmýz için, Diyarbakýr surlarýnýn geleceðe aktarýlmasý için" þeklinde konuþtu. Konuþmalardan sonra turizm bürosunun açýlýþýný Büydemir, Karakoyun, ICOFORT Baþkaný Milagros Flores, ICOMOS TR Milli Komitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ýclal Dinçer ile diðer katýlýmcýlar kurdele keserek yaptý. Suriçi Alan Yönetimi Baþkaný ve Müze Müdürü Nevin Soyukaya da katýlýmcýlara maket üzerinden tarihi Suriçini anlattý.

Sala'da Kürtçe'ye yeþil ýþýk C

amilerde vaaz ve hutbenin ardýndan Sala'da da vefat edenlerle ilgili duyurunun Kürtçe olarak yapýlabileceði bildirildi. Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan'ýn yazýlý soru önergesini yanýtladý. Bozdað, Kürtçe vaaz ve hutbenin ardýndan, camilerde Sala verilirken vefat edenlerle ilgili duyurunun da Kürtçe yapýlabileceðini açýkladý. Baþbakan Yardýmcýsý Bozdað, yanýtýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, 2007 yýlýnda yayýmladýðý genelgesini hatýrlattý. Bozdað, Kur'an Arapça olduðu için ezan ve Sala'nýn Türkiye'nin her yerinde Arapça okunduðunu vurguladý. Bekir Bozdað, "Ancak vefat eden kimsenin isminin söylendiði son kýsým bölgede yaþayanlarýn konuþtuklarý dillere göre farklý olarak söylenebilmektedir" dedi. Bozdað, açýklamasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn her türlü siyasi, politik görüþ ve düþüncenin dýþýnda olduðuna da dikkat çekti. Bekir Bozdað, "Amacýmýz milletçe dayanýþma ve bütünleþmeyi amaç edinerek vatandaþlarýmýzýn kardeþliði temelinde görev yapmak" þeklinde konuþtu.

Mardin'de 'Ekolojik Okur Yazarlýk'

M

'40 Aileye 40 Kovan Bal'

D

iyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, bal üreticilerine '40 Aileye 40 Kovan Bal' projesi kapsamýnda arý kovaný verileceðini açýklandý. 40 arý üreticisine bin 200 adet ahþap arýlý kovan, 400 adet boþ kovan, 40 arýcý maskesi, 40 eldiven, 40 körük, 40 mahmuz, 40 delici, 80 galvanizli tel, 5 saðým çadýrý, 5 saðým makinesi, 400 temel petek ve 40 el demiri verilecek. Son yýllarda Silvan'da meyveciliðin geliþtiðini belirten Ýlçe Gýda Tarým ve

Hayvancýlýk Müdürü Þimþek, "Meyveciliðin geliþmesiyle beraber arýcýlýðýn da geliþmesi gerekiyor. Amacýmýz arýcýlýðý da geliþtirmektir. Böyle bir projenin hayata geçmesi amacýyla bal üreticiliðini yapacak olan 40 aileyi tespit ederek çalýþmalarýmýza baþladýk. Silvan'da ve bu bölgede üretilen balýn kaliteli olmasý ve piyasada yer almasýný kolaylaþtýrmak için de gerekli tanýtýmlar yapýlacaktýr. Her arý üreticisine 40 adet arý kovaný verilecektir" dedi.

ardin'de Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý (TEMA) tarafýndan 'Ekolojik Okuryazarlýk' semineri verildi. Ekolojik okuryazarlýk formatör öðretmeni Mualla Arpað, ekolojik okuryazarlýðý eðitimi alan bir bireyin doða ve doða olaylarýna eleþtirel bakabilen kiþiler olduðunu belirterek, "Doða olaylarýnda sorunlara yönelik çözümler geliþtirebilen ve toplumda araþtýrma ve sorgulama yapan bireylerdir. Ekoloji okuryazarlýðý bireyde doða bilincinin oluþmasýný, doðanýn ilkelerini ve doðayla iletiþim kurmasýný saðlar. Birey daha çevreci, doðaya daha hakim olur, doðayý daha iyi anlar, daha iyi anlatýr. Seminerimizin amacý, öðretmenlerin burada aldýðý eðitimi okullarýndaki öðretmen ve öðrencilerine doða hakkýnda daha iyi çalýþma yapmasýný saðlamaktýr" dedi. Seminere katýlan okul müdürü Murat Baðýþ ise, "Amacýmýz seminerden aldýðýmýz bilgilerle öðrenci ve çevremizdeki insanlarý bilgilendirmek ve doðanýn hayatýmýzdaki önemini herkese anlatmak. Bizim için faydalý olacaðýný düþünüyorum. Bugün çevremize baktýðýmýzda ne kadar az aðaç olduðunu görebiliriz. Bu da bizim çevremize verdiðimiz önemi gösteriyor. Bu yüzden doðayý korumalýyýz" diye konuþtu.


ÝLAN

13 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Baþsaðlýðý

Saygýdeðer insan Avukat Siraç Öztoprak'ýn deðerli babasý

Sadrettin Öztoprak Hoca'nýn vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabrý Cemil niyaz ederim. Ömer SERDAR ÇÝMEN OLAY Gazetesi Yönetim Kurulu Baþkaný

Baþsaðlýðý

Saygýdeðer hocamýz Avukat Siraç Öztoprak'ýn deðerli babasý

Sadrettin Öztoprak Hoca'nýn vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabrý Cemil niyaz ederim. Mürsel ACAY OLAY Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni


10

13 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Ýç-Dýþ Politika

Kamplar köle pazarýna dönüþtü Ýsveç Çocuk Esirgeme Kurumu (Rädda Barnen), savaþtan kaçan küçük yaþtaki kýz çocuklarýnýn, kamplardan kurtulmalarý için evlendirildiklerini ve mülteci kamplarýnýn köle pazarlarýna dönüþtüðünü açýkladý. saldýrýya maruz kaldýðýný gösterdiðini belirttikten sonra, "Bunun böyle sürmesine izin veremeyiz" dedi. Çocuklara yardým etmek amacýyla kamplarda görev yapan Rädda Barnen'in çalýþanlarýndan Jesper Hansen ise, hem Suriyei hem de kamplarda kalan çocuklarda psiko-sosyal stres ve baskýnýn belirtilerinin görüldüðünü ve bunlarý aþabilmeleri için kapsamlý desteðe ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. Raporda mülteci kamplarýnda "sutra" ve "arzu cihadý" olarak adlandýrýlan yeni bir fenomenin ortaya çýktýðýna, kýz çocuklarý ve genç kadýnlarýn kamptan kurtulmalarý için evlendirildiklerine dikkat çekiliyor.

Ailelere göre strateji

Ç

ocuk Esirgeme Kurumu, Suriye'de 2 yýldan beri süren savaþýn çocuklar üzerindeki etkilerini belirlemek amacýyla yaptýðý araþtýrmalarýn sonuçlarýný kamuoyuna açýkladý. Raporda çocuklarýn aileleri ile birlikte evlerini terk etmek zorunda kalarak parklar ve maðaralarda yaþadýklarý, okullar hedef alýndýðý için okula gidemedikleri, yiyecek ve ilaç sýkýntýsý çektikleri ve kanalizasyon sistemi yýkýma uðradýðýndan tuvalet ihtiyaçlarýný sokak ve tarlalarda giderdikleri belirtiliyor. Savaþta çocuklarýn hamal, muhbir ve iþçi olarak kullanýldýklarýna dikkat çekilen raporda 2

milyon civarýnda çocuðun yardýma muhtaç olduðu belirtiliyor. Söyleþi yapýlan her üç çocuktan ikisi aileleri veya ailelerinin bazý fertleriyle iliþkisinin kesildiðini, her üç çocuktan biri de aile fertlerinden veya aile dostlarýndan birinin öldürüldüðünü söylüyor.

Evliliði kurtuluþ görüyorlar Rädda Barnen Genel Sekreteri Elisabeth Dahlin, raporun, savaþta çocuklarýn hedef haline geldiðini, 8 yaþlarýndaki çocuklarýn bile canlý kalkan olmaya zorlandýðýný, her üç çocuktan birinin dayak yediðini veya silahlý

Rädda Barnen'in çocuklarýn korunmasýndan sorumlu Danýþmaný Åsa Nilsson, "Bu þekilde tam olarak kaç kiþinin evlendirildiðini bilmiyoruz. Böylesi kriz durumlarýnda ailelerin kýz çocuklarýný evlendirme stratejileri uyguladýklarý görülüyor. Bunun ailenin geçimine katkýda bulunacaðý düþünülüyor. Aileler bu þekilde kýz çocuklarýnýn þiddet ve cinsel saldýrýlardan koruyabileceklerini sanýyor" dedi. Geçtiðimiz yýlýn güz aylarýnda da "The Arabic Network for Human Rights" adlý örgüt, kamplarda kalan kýz çocuklarýn Körfez ve Kuzey Afrika'ya gidebilmeleri için bu ülkelerden gelen erkeklerle evlendirildiklerini ve kamplarýn köle pazarlarýna dönüþtüðünü açýklamýþtý. Birleþmiþ Milletler'in görevlileri de 500 civarýnda kýz çocuðunun bu þekilde evlendirildiði tahmininde bulunmuþlardý.

Rusya'dan uzaya dev bütçe

R

usya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, ülkesinin Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nü kullanmaya devam edeceðini söyledi. Putin, uzay araþtýrmalarýna 50 milyar dolar bütçe ayrýlacaðýný da belirtti. Yuri Gagarin'in 1961'de uzaya gitmesinin 52. yýl dönümünde, inþaatý devam eden Vostochni Uzay Üssü'nü ziyaret eden Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Rusya'nýn Pasifik kýyýsýndaki bölgeyi, kozmonotlarýn suya iniþ yapabilmesi için özellikle seçtiðini söyledi. Rusya'nýn Baykonur Uzay Üssü'nü de kullanmaya devam edeceðine iþaret eden Putin, 2020 yýlýna kadar uzay araþtýrmalarý için 50 milyar dolarlýk bütçe ayrýlacaðýný belirtti. Rusya Vostochni uzay üssünü, baþkent Moskova'nýn 5 bin 500 kilometre doðusundaki Amur bölgesinde inþa ediliyor.

2018'de ilk uzaylý insan seferi Yaklaþýk 10 milyar dolara mal olmasý beklenen uzay üssünden ilk uzay aracýnýn 2015'te fýrlatýlmasý bekleniyor. Vostochni uzay üssünden ilk insanlý uzay seferi ise 2018'de düzenlenecek. Gagarin'in uzaya çýkan ilk insan unvanýný aldýðý 12 Nisan, Rusya'da Uzay

Günü olarak kutlanýyor. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Uzay Günü etkinlikleri çerçevesinde Uluslararasý Uzay Ýstasyonu'ndaki astronotlarla da video baðlantýsý aracýlýðýyla sohbet etti. Vostochni uzay üssü yaklaþýk 10 milyar dolara mal olacak.

115 milyon dolar ödüyor Rusya, Baykonur Uzay Üssü'nü 115 milyon dolar yýllýk ödeme karþýlýðý 2050 yýlýna kadar kullanmak için Kazakistan ile anlaþma imzalamýþtý. Anlaþmanýn ödemelerle ilgili bazý sorunlar nedeniyle iptal edilebileceði ileri sürülmüþtü. Vostok 1 Uzay aracý ile 12 Nisan 1961'de uzaya çýkan ilk insan olan Gagarin, 27 Mart 1968'de MiG-15 model uçaðýyla rutin bir deneme uçuþu sýrasýnda yaþamýný yitirmiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Diyar 2 maçýndan 6 puan almayý hedefliyor Þampiyonluðunu geçen hafta Van DSÝ Spor'u farklý yenerek ilan eden Yeni Diyarbakýrspor'da Tatvan Gençlerbirliði maçý hazýrlýklarý devam ediyor.

T

eknik Direktör Faruk Türk, "Þampiyon olduk, ama þýmarmak yok. Son iki maçýmýzý da kazanacaðýz" dedi Bölgesel Amatör Lig 2. Grup takýmlarýndan Yeni Diyarbakýrspor'da Tatvan Gençlerbirliði maçý hazýrlýklarý sürüyor. Geçen hafta Van DSÝSpor'u farklý bir sonuçla maðlup ederek sezonun tamamlanmasýna 2 hafta kala þampiyonluðunu ilan eden Yeni Diyarbakýrspor, kalan 2 maçýndan 6 puan almayý hedefliyor. Bu hafta Tatvan Gençlerbirliði ile kendi sahasýnda karþýlaþacak olan yeþil kýrmýzýlý ekipte hazýrlýklar sürüyor.

13 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

11

Diyarbakýrspor moralsiz çalýþýyor

S

por toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve küme düþmesi haftalar öncesinde kesinleþen Diyarbakýrspor'da 3- 0'lýk Elazýð Belediyespor yenilgisinin üzüntüsü rafa kaldýrýldý. Yeþil kýrmýzýlý ekipte bütün dikkatler yarýn oynanacak Mardinspor maçýna yöneldi. Küme düþmesi kesinleþtikten sonra prestij maçlarýný oynamaya baþlayan yeþil kýrmýzýlý ekip, bu hafta, kendisi gibi haftalar öncesinde küme düþmesi kesinleþen ve eksi 3 puanla ligin dibine demirleyen Mardinspor'u sahasýnda konuk edecek. Futbolcularý idmana götürüp getiren otobüste yakýt olmadýðý için idman yapamayan ve maçtan maça çýkmak durumunda kalan

yeþil kýrmýzýlý futbolcular, bu hafta kazanarak haftalar sonra yeniden 3 puanla tanýþmak istiyor. Bölgesel Amatör Lig 2. Grup takýmlarýndan Bismil Belediyespor, Gercüþ Baðlarspor ile yarýn evinde oynayacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kendi sahasýnda seyircisiz olarak oynayacaðý karþýlaþmadan 3 puanla ayrýlýp, kümede kalma yarýþýndaki avantajýný sezonun son maçýna taþýmayý planlayan Bismil Belediyespor'da hazýrlýklar devam ediyor. Bismil Belediyespor, ligin ilk maçýnda Gercüþ Baðlarspor ile deplasmanda 1- 1 berabere kalmýþtý.

Hedefimiz kazanmak Teknik Direktör Faruk Türk, evlerinde oynayacaklarý Tatvan Gençlerbirliði maçý hazýrlýklarýný sýký bir þekilde sürdürdüklerini söyledi. Türk, "Sezonun tamamlanmasýna 2 hafta kala þampiyonluðumuzu ilan ettik. Yani iþi bitirdik. Ama biz kalan iki maçýmýzý da kazanmak istiyoruz. Bu hafta sahamýzda Tatvan Gençlerbirliði ile sezonun son maçýnda da Kurtalanspor ile karþýlaþacaðýz. Hedefimiz bu iki maçtan 6 puan almaktýr. Bunu da baþaracak güçteyiz. Hafta sonu oynayacaðýmýz Tatvan Gençlerbirliði maçýna da 3 puan parolasýyla hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz" dedi.

"Bu kez yenmeliyiz" Ligin ilk maçýnda deplasmanda oynanan karþýlaþmada Tatvan

Gençlerbirliði'yle 1-1 berabere kalýndýðýný aktaran Türk, sözlerini þöyle tamamladý: "Deplasmanda oynanan ligin ilk maçýnda 1 puan alýndý. Ama bu hafta sonu rakibimizden alamadýðýmýz galibiyeti almak istiyoruz. Bu nedenle sahaya galibiyet için çýkacaðýz. Seyrantepe Spor Tesisleri'ndeki karþýlaþmaya da tüm futbol severleri davet ediyoruz. Onlara güzel bir karþýlaþma izlettirmeyi planlýyoruz. Ligde her hafta

oynanan maçlarda farklý sonuçlar alýnabilir. Örneðin, bizim VanDsispor'u yenmemiz bazý çevrelerce sürpriz olarak nitelendirilebilir, fakat biz hafta baþýndan beri o maça olan konsantrasyonumuzla maçý kazanacaðýmýz düþünüyorduk ve kazandýk. Onun için biz her maça farklý konsantrasyonla hazýrlanýyoruz. Ligin bitimine 2 hafta var. Alabileceðimiz maksimum puanlarla ligi nerede bitireceðiz hep birlikte göreceðiz''dedi. Taþkýn Civelek

Düdük Osman Kaya'da Deri : Önceliðimiz ligde kalmaktýr S

por Toto 3. Lig 1.Grupta 30. Hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un Kendi sahasýnda Pazarspor ile oynayacaðý maçý Tekirdað Bölgesinden Osman Kaya yönetecek Kaya'nýn yardýmcýlýklarýný Ýstanbul Bölgesinden Arda Ergene ve Ýstanbul Bölgesinden Þaban Kanbur yapacak. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemi ise Edirne Bölgesinden Murat Dinler.

Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Kayapýnar Belediyespor yarýn deplasmanda oynayacaðý Hakkari Zapspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antremanla tamamladý.

Yarýn 14.30 : Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor- Pazar spor 14.30 : Sandýklýspor - Fatih Karagümrük A.Þ 14.30 : AnkarDemirspor- Kayseri Þekerspor 14.30 : Belediye Vanspor - Bergama Belediyespor 14.30 : Beþikdüzüspor- Ýstanbulspor A.Þ 14.30 : Tekirdað Belediyespor- OrhanGazispor 14.30 : Kastamonuspor - Siirtspor 14.30 : Anadolu Üsküdar 1908 Spor - Gölcükspor 14:30: Çorumspor - Kýrýkhanspor

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

Klerinin gerisinde olmasýna raðmen ligde ayapýnar Belediyespor, puan olarak rakip-

kalacaðýna inanýyor. Teknik Sorumlu Mehmet Deri," Ligde kalan 2 maçýmýzý da kazanmak. Rakiplerimiz 2 maçta en az 1 beraberlik alýrsa ligde kalýrýz." dedi. LÝGDE KALMAK ÝÇÝN UMUT VAR Eksik kadrosuna raðmen son 2 maçýný kazanarak ligde kalma umutlarýný devam ettiren Kayapýnar Belediyespor, son 2 haftada deplasmanda Hakkari Zapspor ve kendi sahasýnda Dersimspor'u yenerek Erganispor ve Bismil Belediyespor'un puan kayýplarýyla lige tutunmanýn hesaplarýný yapýyor. 3 hafta önce Batman'da oynanan Erganispor maçýnda büyük bir hakem kýyýmýna maruz kalmalarýna raðmen pes etmediklerini belirten teknik patron Mehmet Deri,"O maçtan sonra hakemin uydurma raporuyla 5 oyuncumuza aðýr cezalar verildi. 2 önemli oyuncumuz maddi gerekçelerle takýmdan ayrýldý. Herkes bize küme düþmüþ gözüyle bakmaya baþladý. Genç kadromuzla önce deplasmanda Bismil'i,daha sonra

sahamýzda Muþ'u yendik. Demek ki bu takýmýn gücü ve kapasitesi var." dedi. 'ÇOCUKLAR ONUR MESELESÝ YAPTI' Rakiplerinin kalan maçlarýnda puan kaybedeceðine inandýklarýný vurgulayan Deri, her þeyden önce kendi maçlarýný kazanmalarý gerektiðinin altýný çizdi. Deri,"Maddi sorunlar devam ediyor. Ancak bu çocuklar bir hedef belirledi. Bu takýmý ligde tutmak için kenetlendiler. Bu aþamadan sonra paranýn hesabýný yapmýyorlar. Ben býrakýp gidebilirdim ama kalýp onlarýn savaþýna dahil olmayý seçtim. Rakiplerimizin 2 puan gerisindeyiz. Ýkili averajda Bismil'le eþit,Erganispor'dan üstün ve 3'lü averajda da yine üstünüz. Böyle bir avantajýmýz da var. Biz kazanýrsak rakipler takýlacaktýr diye düþünüyoruz. Düþsek bile bu çocuklar onurlarýyla düþecek. Ama ligde kalýrsak bu çocuklar destan yazmýþ olacak." diye konuþtu. Bu arada cezalarýný tamamlayan Vahit ve Salih takýma dahil olurken,Kemal Tosun'un takýmdan ayrýldýðý için son 2 maçta forma giyemeyeceðini söyledi.


12

Belediyespor galibiyet peþinde 13 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Spor toto 3.Lig 1.Grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, deplasmanda oynayacaðý Ýstanbulspor maçý hazýrlýklarýný tamamladý.

spor A.Þ maçýný kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Kýlavuz yaptýðý açýklamada, "Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor"un dün yaptýðý çift kale yaptýðý antrenmanla Ýstanbulspor A.Þ maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladýðýný belirtti. Sarý-yeþilli ekibin bugün Ýstanbul'a hareket edeceðini ifade eden Kýlavuz, takýmýn zemin þartlarýna alýþmasý için hazýrlýklarýn geri kalan kýsmýna Ýstanbul'da devam edeceðini vurguladý. Galip gelebilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktaran Kýlavuz , þunlarý söyledi: "Deplasmana, Pazarspor beraberliðiyle ve moraliyle gidiyoruz. Ýstanbulspor A.Þ maçýný kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Ýnþallah bu seriyi yakalamak için de elimizden geleni yapacaðýz. Futbolcularýmýz da buna inanýyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor yoluna devam ediyor. Seyir zevki yüksek bir maç temenni ediyorum."

"Diyarbakýr'a þampiyon olarak döneceðiz"

S

arý kýrmýzýlý kulübün baþkaný Av. Metin Kýlavuz, Ýstanbul'da þampiyonluk turu atmak için sahaya çýkacaklarýný söyledi.

"Þampiyonluk turu atacaðýz" Ligde son 4 haftaya girilirken en yakýn takipçileri Fatih Karagümrükspor'un 12 puan önünde bulunduklarýný anýmsatan Kýlavuz, "Elbette ki bu kalan 4 maçýmýzdan birinde alacaðýmýz bir puan bile bizi

þampiyonluða ulaþtýracak. Ama biz her 4 maçýmýzý da kazanmak için sahaya çýkacaðýz. Bu nedenle bu hafta sonu deplasmanda karþýlaþacaðýmýz Ýstanbulspor maçý hazýrlýklarýný mutlak 3 puan için sürdürüyoruz. Ýstanbul karþýsýna galibiyet için sahaya çýkacaðýz ve maç sonunda da galip gelen taraf olarak þampiyonluk turu atacaðýmýza inanýyorum" dedi. Kulüp baþkaný Metin Kýlavuz, Ýstanbul-

Teknik direktör Turhan Özyazanlar, ise Ýstanbul'a galibiyet için gideceklerini söyledi. Ýstanbul maçý hazýrlýklarýný galibiyet parolasýyla sürdürdüklerini belirten Özyazanlar, "Takýmda sakat veya cezalý oyuncumuzun olmamasý bizim için sevindirici bir olay. Bu maçý kazanýp Diyarbakýr'a þampiyon olarak dönmek istiyoruz. Bunu baþaracak güç ve potansiyele sahibiz" dedi.

Erganispor'da gözler Van DSÝ spor maçýna çevrildi

Þ

ampiyonluk yarýþýný kaybeden Erganispor, Van DSÝ Spor ile deplasmanda oynayacaðý karþýlaþmaya 3 puan için gidecek. Sarý siyahlý ekip, deplasmanda oynayacaðý karþýlaþmayý kazanýp, ligin son maçýna prestij için çýkacak. Bölgesel Amatör Lig 2. Grup takýmlarýndan Erganispor'da gözler Van DSÝ Spor maçýna çevrildi. Sarý siyahlý ekip, deplasmanda oynayacaðý karþýlaþmadan 3 puanla ayrýlýp, kümede kalma endiþesinden uzaklaþýp, sezonun son maçýna prestij için çýkmayý planlýyor. Geçen hafta Kýzýltepe

Barýþ Spor ile 3-3 berabere kalarak, Yeni Diyarbakýrspor'un þampiyonluk hedefine ulaþmasýna sezonun tamamlanmasýna 2 hafta kala saðlayan Erganispor'da, ibre kümede kalmaya döndü. Sarý siyahlý ekip, kümede kalmayý garantilemek için hafta sonunda Van DSÝ Spor ile oynayacaðý karþýlaþmayý mutlaka kazanmak istiyor. Erganispor ligin ilk yarýsýnda evinde oynadýðý maçta güçlü rakibini 4-1'lik farklý sonuçla geçmiþti. Sarý siyahlý ekip, sezonun son maçýnda ise evinde Genç Murat Spor'u aðýrlayacak.

13.04.2013 Gazete Sayfaları  

13.04.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you