Page 1

Sadak'tan Siirt temsilcimize plaket

Fedakâr doktorlar can veriyor Henüz 6 aylýkken bulunduðu aracýn kaza yapmasý sonucu annesini kaybeden, babasý da yoðun bakým ünitesinde yaþam savaþý veren minik Behçet'e iki kadýn doktor annelik yapýyor. Yeni anne olan iki doktor, aç kalan minik Behçet'i sýrayla emzirerek yaþama tutunmasýný saðlýyor.

Özel Haber

Aziz Fidancý’nýn Haberi 3’te

S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, gazetemizin Siirt temsilcisi Misbah Yýlmaz'a yaptýðý objektif habercilikten dolayý teþekkür ederek plaketle ödüllendirdi. 8’de

Sur'da Newroz ateþi yakýldý

D

iyarbakýr'ýn Sur ilçesinde ilk Newroz ateþi yakýldý. Ýlçeye baðlý Karpuzlu Köyü'nde düzenlenen etkinliðe BDP Sur Eþ Baþkan adaylarýnýn yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý. Adaylar ile vatandaþlar birlikte Newroz ateþini yakarak halay çekti. 8’de

Diyarbakýr'da halk oyunlarý heyecaný D

www.diyarbakirolay.com.tr

PERÞEMBE 13 MART 2014

iyarbakýr'da Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 'Okullar Arasý Halk Oyunlarý Yarýþmasý' baþladý. Sayfa 8’de

Fiyatý : 30 KR

Kardeþliði daha ileriye götüreceðiz 500 evler sakinlerine ziyaret Siirt'te konuþan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, çözüm sürecinin birilerini rahatsýz ettiðini belirterek "Biz 77 milyonun kardeþliðini daha da ileriye götüreceðiz" dedi.

A

K Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Siirt Cumhuriyet Meydaný'nda konuþtu. Erdoðan"Kardeþlerim eski Türkiye'de kan, gözyaþý ve acý vardý. Eski Türkiye'de Siirt'in sesinin ulaþmadýðý duvarlar vardý. Biz bunlarý yýktýk. Sizin istedikleriniz milli birlik ve kardeþlik projesiyle yerine getirmedik mi? Þimdi yeni Türkiye var" þeklinde konuþtu.

Y

erel seçim çalýþmalarýný yürüten AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý M. Galip Ensarioðlu, Kayapýnar ilçesinde bulunan 500 Evler ve Afet Evler mevkiinde ikamet eden vatandaþlarý ziyaret etti. 3’te

Çözüm birilerini rahatsýz etti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan "Yeni Türkiye'de daða çýkan deðil kendi ülkesinde üniversiteye giden gençler var. 77 milyonun kardeþliðini daha da ileri seviyelere götüreceðiz. Çözüm sürecini siz istediniz, bir yýldýr bu sürece siz sahip çýktýnýz. þimdi de sürece sahip çýkmanýzý istiyorum. Bu sürece dua etmenizi istiyorum. Çözüm süreci birilerini ciddi derecede rahatsýz etti. Yüreklerimizi, evlerimize gelen ferahlýk birilerini rahatsýz etti. Büyüyen ekonomi, güçlenen Türkiye birilerini rahatsýz etti" dedi. 10’da

2 otomobil kafa kafaya çarpýþtý

D

iyarbakýr'ýn Çýnar-Mardin yolunun 10. kilometresinde iki otomobil kafa kafaya çarpýþtý. Çarpýþma sonucu meydana gelen trafik kazasýnda maddi hasar oluþtu. Sayfa 3’te

Diyarbakýr'da Berkin için açýklama Öðrencilerden Kayapýnar'a plaket D

icle Üniversitesi öðretim görevlisi ve Süper Lig hakemi Nihat Mýzrak ile üniversite öðrencileri, "Son Dersin Iþýklarý" projesi kapsamýnda köy okullarýnda spor alanlarýna katký sunduðu için Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað'a plaket verdi. 5’te

Kaçak elektrikte Mardin birinci üneydoðu Anadolu Bölgesi'nde G Türkiye ortalamasýnýn 3.2 katý elektrik tüketiliyor. Aþýrý tüketimin nedeni ise kaçak elektrik olarak göze çarpýyor. Dicle bölgesinde en fazla kaçak tüketim Mardin'de gerçekleþti. 6’da

D

iyarbakýr'da Gezi olaylarý sýrasýnda yaralanan ve 269 gün sonra hayatýný kaybeden Berkin Elvan için basýn açýklamasý düzenlendi. Açýklamaya BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, STK temsilcileri ve çok sayýda kiþi katýldý. 3’te

'Tahliye reddi hukuksuzluktur' B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin, KCK tutuklularýnýn tahliyelerini 'daða çýkar' gerekçesiyle reddetmesine tepki gösterdi. 7’de

Silvan'da 21 bin 565 aileye yardým „ Sayfa

3’te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

13 MART 2014 PERÞEMBE

Gizli düþman: Diþ eti hastalýðý! Düzenli diþ fýrçalama ve aðýz bakýmý ile önlenebilen diþ eti hastalýklarý, belirti vermeden ilerlediði için diþlerin sallanarak kaybedilmesine dahi neden olabiliyor.

D

entistanbul Ataþehir Hastanesi'nden Periodontoloji Uzmaný Dr. Özge Özöner Bal, "Ýnsanlar diþetinin ne olduðunu bilmiyorlar, 'diþeti diye ayrý bir þey mi var' diye soruyorlar" diyerek, " diþ eti hastalýðýnýn aðýz saðlýðýnýn gizli düþmaný" olduðunu belirtti. Diþeti hastalýklarý ile ilgili sorularýmýzý Dentistanbul Ataþehir Hastanesi'nden Dr. Özge Özöner Bal yanýtladý.

Diþeti hastalýðý nedir? Diþeti hastalýklarý belirli bakterilerin yol açtýklarý enfeksiyon hastalýklarýdýr. Eðer erken dönemde tedavi edilmezlerse diþetlerinde çekilme, diþlerde sallantý ve hatta diþlerin kaybedilmesiyle sonuçlanabilen durumlarýn ortaya çýkmasýna neden olabilirler.

"Ýki dakikada temizlik olmaz" Neden olu ur? Bu hastalýklarýn birinci sebebi kötü aðýz hijyeni. Yani diþlerin ve diþetlerinin plak dediðimiz bakteri birikintilerinden yeterince iyi temizlenememesidir. Bireyler genellikle diþ fýrçasýný iki dakika aðýz içinde dolaþtýrdýklarýnda diþlerinin temi-

zlendiðini düþünürler. Ancak doðru fýrçalama tekniði ve yardýmcý aðýz hijyen araçlarý kullanýlmadýðýnda her zaman yeterli aðýz hijyeninin saðlanabildiði söylenemez. Plak birikiminin sonucunda diþeti hastalýðý baþlar ya da mevcut hastalýk ilerler.

Ýnsanlar neler yapabilir diþ temizliðinin tam olmasý için? Hastanýn genel diþeti muayenesinin ardýndan önce uygun fýrçalama tekniðini ve daha sonra kullanmasý gereken yardýmcý araçlarý belirliyoruz. Bu yardýmcý araçlar diþ ipi, diþler arasýndaki mesafeye göre ara yüz fýrçalarý, sabit protez (köprü) varlýðýnda köprü altý ipi olabilir. Bunlarý belirliyoruz ve klinikte hastamýzla birlikte uyguluyoruz. Çünkü sadece anlatýp geçmekle hem olmasý gereken motivasyonu hem de doðru uygulanmasýný saðlayamýyoruz.

Diþeti hastalýðý nasýl belirti veriyor? Diþeti hastalýðý besin sýkýþmasý ya da apse oluþumu yoksa genellikle aðrý þeklinde belirti vermiyor. Bu nedenle hastalar

genellikle diþler sallanma aþamasýndayken ya da kaybedildiðinde doktora baþvuruyorlar. Diþeti hastalýðýnýn verdiði ilk ve en önemli belirti kanamadýr. Kanamanýn sebebi diþeti iltihabýdýr. Diþlerin üzerinde biriken hastalýk etkeni bakteriler belirli bir seviyeye ulaþtýktan sonra diþetini iltihaplý hale getirirler ve kanama o aþamadan sonra görülür. Bu süre yaklaþýk olarak 2 haftadýr.

Hastalar kanamayý gördüklerinde önlem alabilir mi? Ýltihabi deðiþiklikler baþlangýç aþamasýnda ise yani yalnýzca diþetini ilgilendirecek seviyede ise aðýz hijyeninin düzenlenmesi ile tamamen iyileþme saðlanacaktýr ve hasta hijyen seviyesini iyi düzeyde tutarsa yeniden meydana gelmeyecektir.

"Kemiklerde kayýp baþlýyor" Önlem almazlarsa... Daha uzun vadede diþetinin altýnda, diþleri destekleyen kemiklerde kayýplar meydana gelmeye baþlýyor ve bu aþamada diþlerde sallantýlar görüyoruz. Hastalar

genellikle bize bu aþamada baþvuruyor. Bu aþamada öncelikle bakterileri ortamdan uzaklaþtýrýyoruz yani diþtaþlarýný temizliyoruz. Daha sonra kemik kaybýnýn þeklini ve miktarýný tespit ediyoruz ve gerekiyorsa ileri tedavi uygulamalarýyla

bireyin rahatça temizleyebileceði ve enfeksiyonun tekrar etmesini önleyebileceði bir ortam oluþturuyoruz. Sonuç olarak da bu þekilde diþlerin daha uzun yýllar aðýzda kalabilmesine yardýmcý oluyoruz.

Sinsi ilerliyor, kalýcý görme kaybý yapýyor Halk arasýnda göz tansiyonu olarak bilinen ve genellikle belirti vermeyen glokom, tedavi edilmediðinde kalýcý görme kayýplarýna neden oluyor. açýlý glokomda hastalarda hiçbir þikayet olmayabileceðini vurgulayan Eroðlu, çok sinsi ilerleyen hastalýðýn görme alanýný dýþarýdan içeri doðru daralttýðýný söyledi. "Bu kaybýn fark edilmesi çok zordur. Bu nedenle özellikle hastalýðýn daha sýk görüldüðü 40 yaþ ve sonrasýnda rutin göz muayenesi ve göz içi basýncý ölçümü büyük önem taþýr" ifadesini kullanan Dr. Eroðlu, glokom ile ilgili merak edilen sorularý þöyle yanýtladý:

1

2 Mart Dünya Glokom Günü'nde göz tansiyonuna dikkat çeken Hisar Intercontinental Hospital Göz Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Faruk Eroðlu, glokomun göz içindeki sývý basýncýnýn artýþýna baðlý görme sinirindeki tahribat olduðunu söyledi. Göz içi

sývýsýnýn sürekli üretildiðini ve bazý yollardan gözü terk ettiðini belirten Dr. Eroðlu, glokomun en çok göz içi sývýsýný dýþarý boþaltan kanallarda týkanýklýk olmasý sonucu meydana geldiðini kaydetti. En sýk görülen tipi olan primer açýk

Glokom'un tespiti için hangi testler yapýlýr? Göz içi basýncý yüksekliði saptadýðýmýz ya da görme sinirinde glokom bulgularý olan kiþilerde görme alaný, kornea kalýnlýðý ölçümü ve sinir lifleri analizi yapmak hastalýðýn erken teþhisi

için büyük önem taþýr. Glokomda görme sinirinde oluþan tahribat kalýcýdýr. Bir baþka deyiþle görme sinirinde giden, yerine gelmez. Dolayýsýyla yýlda en az 1 kez yapýlacak göz muayenesi koruyucu hekimlik ve oluþabilecek kalýcý görme kayýplarýnýn önlenmesi açýsýndan son derece önemlidir.

Riski artýran faktörler nelerdir? o Ýlerleyen yaþ. o Ailede glokom öyküsü (Genetik yatkýnlýk). o Sigara. o Þeker hastalýðý. o Yüksek-Düþük kan basýncý. o Miyopi. o Uzun süreli kortizon tedavisi.

Kilonun nedeni insülin direnci olabilir Pek çok kiþinin diyet ve spor yaptýðý halde kilo verememesinin, verse bile hemen geri almasýnýn insülin direncinden kaynaklanabildiðine iþaret eden Dr. Sinan Akkurt, özellikle yaza daha formda bir vücutla girmeye hazýrlananlara insülin direncini ölçtürmelerini önerdi.

Ý

nsülin hormonunun fazla miktarda salýnýmýyla yað metabolizmasýný uyararak kilo vermeyi engellemesinin "insülin direnci" olarak tanýmlandýðýný ifade eden Biorezonans Uzmaný Dr. Sinan Akkurt, bu rahatsýzlýða sahip kiþilerin kilo vermesi için öncelikle hormonal dengenin saðlanmasý gerektiðine dikkat çekti. Spor ve diyetin kilo vermek için þart olduðunu, ancak kimi durumlarda yeterli olmadýðýný dile getiren Dr. Akkurt, "Kiþinin

metabolizmasý zayýf olabilir. Biorezonans ile metabolizmayý hýzlandýrýcý bir tedavi uyguluyoruz. Ayrýca kiþi hormonal olarak dengesiz olabilir, insülin direnci olabilir. Ýnsülin direncimiz varken, vücut insülin direncinden dolayý glukozu harcamazken istediðimiz kadar diyet yapalým, kilo veremeyiz. Versek bile hemen geri alýrýz" dedi.

ÖNEMLÝ OLAN HIZLI DEÐÝL, SAÐLIKLI KÝLO VERMEK Biorezonans programýnda eþ zamanlý olarak vücuttaki þekeri tüketen ve dolayýsýyla hipoglisemiye yol açan Candida Albicans isimli mantar türünün vücutta bulunup

Protein sigara kadar zararlý Orta yaþta protein aðýrlýklý beslenmek ömrü kýsaltýyor. Araþtýrmacýlar, fazla et, süt ve yumurta tüketmenin zararýný sigarayla eþdeðer tutuyor.

A bulunmadýðýnýn araþtýrýldýðýný ve varsa tedavisinin yapýldýðýný kaydeden Dr. Akkurt, bu yöntemle zayýflama tedavisinin bir þok tedavisi olmadýðýný, bu yüzden verilecek kilo miktarýnýn kiþinin durumuna göre deðiþebildiðini kaydetti, "Önemli olan hýzlý deðil, saðlýklý kilo vermektir" diye konuþtu.

o Göz yaralanmalarý. o Migren. Bu özelliklere sahip kiþilerin glokom yönünden daha sýk kontrollere gitmelerinde fayda vardýr. Son dönemlerde geliþtirilen ilaçlarla göz tansiyonu büyük ölçüde kontrol altýna alýnabilir. Glokom tanýsý alan kiþilerde ilaç kullanýmý süreklidir. Yani ilaçlar kullanýldýklarý süre boyunca göz içi basýncýný düþürürler. Zaman içinde bazý ilaçlara karþý tolerans geliþebileceðinden ya da oluþabilecek yan etkilerin önlenmesi amacýyla hekim gözetiminde ilaç deðiþtirilmesi gerekebilir. Eðer ilaçlarla göz tansiyonu kontrol altýna alýnamýyorsa lazer uygulamalarý ve cerrahi tedaviler tercih edilir.

BD'de yapýlan bir araþtýrma beslenme uzmanlarý arasýnda tartýþma yarattý. Araþtýrmaya göre, fazla et, süt, yumurta ve peynir tüketilmesi saðlýða sigara kadar zararlý. Southern California Üniversitesi'nde yürütülen araþtýrmada, 18 yýl boyunca 6 bin kiþinin mercek altýna alýndýðý ve orta yaþta fazla protein tüketmenin ömrü kýsaltýðý belirtildi. Araþtýrmacýlar, protein bakýmýndan zengin beslenmenin kanserden ölme riskini 4 kat artýrdýðý görüþünde. Özellikle hayvansal proteinin bitkisel proteine kýyasla daha zararlý

olduðu ifade ediliyor. Buna göre, et, süt, yumurta ve peynir gibi gýdalarda bulunan hayvansal proteinin fazla tüketilmesi günde 20 sigara içmeye eþdeðer.Ayný araþtýrma, orta yaþta zararý tespit edilen protein tüketimininse ileri yaþta faydalý olduðunu gösteriyor. Araþtýrmanýn sonuçlarý bilim dünyasýnda tartýþma yaratmýþ durumda. Bazý uzmanlar, protein tüketiminin sigaraya benzetilmesine tepki gösteriyor. Sigaranýn etkilerini peynir ve süt tüketimiyle kýyaslamanýn doðru olmadýðý dile getiriliyor.


2 otomobil kafa kafaya çarpýþtý D

iyarbakýr'ýn Çýnar-Mardin yolunun 10. kilometresinde iki otomobil kafa kafaya çarpýþtý. Çarpýþma sonucu meydana gelen trafik kazasýnda maddi hasar oluþtu. Çýnar'dan Mardin istikametine giden Aydýn Aþçýbaþý yönetimindeki otomobil, köy yoluna girerken Rýfat Varol yönetimindeki 47 KZ 339 plakalý otomobil ile kafa kafaya çarpýþtý. Kaza sonrasý araçlar çarpmanýn þiddetiyle yol kenarýna savruldu. Kaza sonrasý kimse zarar görmezken araçlarda maddi hasar oluþtu. Çýnar-Mardin yolu kaza nedeniyle araç trafiðine kýsa süreliðine kapanýrken, yol araçlarýn kaldýrýlmasýyla trafiðe yeniden açýldý. ÝLKHA

13 MART 2014 PERÞEMBE

Fedakâr doktorlar can veriyor

Henüz 6 aylýkken bulunduðu aracýn kaza yapmasý sonucu annesini kaybeden, babasý da yoðun bakým ünitesinde yaþam savaþý veren minik Behçet'e iki kadýn doktor annelik yapýyor. Yeni anne olan iki doktor, aç kalan minik Behçet'i sýrayla emzirerek yaþama tutunmasýný saðlýyor. Kimi zaman þiddete maruz kalmalarýna raðmen daima mucize beklenen doktorlar, hastalarý iyileþtirmek için amansýz bir mücadele veriyor. Acil durumlarda zamanla yarýþan doktorlar, kimi zaman hastalara can vermek için kanýný, kimi zamanda sütünü hasta bebeklerle paylaþýyor.

Annesiz kaldý Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde emlakçýlýk yapan 35 yaþýndaki Ramazan Kara, eþi 34 yaþýndaki Güllü Kara ve 6 aylýk çocuklarý Behçet ile birlikte 8 Mart'ta özel aracý ile seyir halindeyken trafik kazasý geçirdi. Kazada anne Güllü olay yerinde yaþamýný yitirirken, baba Ramazan ise aðýr yaralandý. Ambulanslarla hastaneye kaldýrýlan baba Ramazan Kara, 8 Mart'tan bu yana Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde solunum cihazýna baðlý yaþam savaþý veriyor.

Doktorlar annelik yaptý

Kimsesiz kalan 6 aylýk Behçet de ayný hastanede tedavi altýnda tutuluyor. Kazayý ciddi bir yara almadan atlatan minik Behçet, iki bayan doktorun yakýn ilgisi ile hayata tutunuyor. Týp Fakültesi'nde görevli ve bebekleri olan iki kadýn doktor, dönüþümlü olarak minik Behçet'i emzirerek hayatta kalmasýný saðlýyorlar. Kadýn doktorlardan birinin 6 aylýk, diðerinin ise 11 aylýk bebekleri bulunuyor. Baþýndan yaralý þekilde halen tedavi gören minik Behçet'in saðlýk durumu günden güne iyiye gidiyor. Aziz FÝDANCI/ÖZEL

Hizmet yoksa oy da yok Y Hakkari'nin Þemdinli ilçesine baðlý Yayla Mahallesi sakinleri, 14 dönemdir hizmet almadýklarýný öne sürerek seçimde sandýk baþýna gitmeyeceklerini belirtti.

Y

ayla Mahallesi Muhtarý Sabri Çelik, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklýkta bulunduklarýný söyleyerek, "Yayla Mahallesi, 1946 yýlýnda Þemdinli'nin ilçe statüsüne kovuþmasýyla birlikte ilçeye baðlý mahalle oldu. Mahallemiz 46 hane ve 500 nüfuslu bir yerdir. Kendi imkanlarýmýzla 3 kilometre uzaklýktaki Murat mevkiinden imece usulüyle boru alarak açtýðýmýz kanalla içme suyu getirdik, fakat maalesef ihtiyaca cevap vermiyor. Yine kanalizasyon için kendi imkanlarýmýzla bir kilometrelik hat çektik, o da yetersiz. Defalarca belediye ve diðer yetkililere baþvurduk fakat hiçbir netice almadýk. 14 dönemdir hizmetlerden hep yoksun kaldýk. Mahallede yol, su ve altyapý sorunlarý yaþýyoruz" dedi.

'Seçimleri boykot edeceðiz' Mahalle sakinlerinden Vahap Kaya (30) ise, "Belediye sýnýrlarý içerisinde

olmamýza raðmen þimdiye kadar hiçbir faydasýný göremedik. Her dönem vaatler veriliyor. Seçim süreci baþladýðýnda mahallemizin yolu, suyu ve diðer bütün sorunlarý çözülmüþ oluyor. Seçim sürecinin bitmesiyle bütün verilen sözler unutuluyor. Yine sorunlarýmýzla baþ baþa kalýyoruz. Verilen bütün vaatler bütün partiler için geçerlidir. Herkes bu vaatlerde bulunuyor, fakat sonuç maalesef deðiþmiyor. Seçimlerden sonra bizler unutuluyoruz. Bir yaðmur yaðdýðýnda yollarýmýz çamurdan geçilmiyor, araçlarýmýz çýkamýyor. Öðrencilerimiz çoðu zaman araç çýkamadýðý için yaya gidiyor. Yolumuzun geniþletilip asfaltlanmasýný istiyoruz. Seçim süreciyle birlikte adaylar yine çalýþmalarýna baþladýlar. Biz mahalle halký hep birlikte karar aldýk, hizmet olmayacaksa bu seçimleri boykot edeceðiz. Köyde 200 oy var, gerekirse oy kullanmayacaðýz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Diyarbakýr'da Berkin için açýklama D

iyarbakýr'da Gezi olaylarý sýrasýnda yaralanan ve 269 gün sonra hayatýný kaybeden Berkin Elvan için basýn açýklamasý düzenlendi. Açýklamaya BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, STK temsilcileri ve çok sayýda kiþi katýldý. Burada konuþan Kýþanak, Berkin Elvan'ýn ölümüne tepki göstererek, "Berkin'i hedef alarak ateþ eden ve onun aylarca yaþama tutunmak için mücadele vermesine neden olan ve her nihayetinde dün yaþamaný yitiren sevgili Berkin'in canýna kýyanlar sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyorlar. Hükümet bir tek polise bile soruþturma açmadý ve bir tek cümle söz bile söylemediler. Bu halk bunu yaþýyor ve görüyor, bir yerlerden söylenen sözler ve politikalarla deðil, bizzat duygusuyla, acýsýyla ve öfkesiyle bunu yaþýyor" dedi. Grup, basýn açýklamasýnýn ardýndan sessizce daðýldý. ÝHA

500 evler sakinlerine ziyaret

erel seçim çalýþmalarýný yürüten AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý M. Galip Ensarioðlu, Kayapýnar ilçesinde bulunan 500 Evler ve Afet Evler mevkiinde ikamet eden vatandaþlarý ziyaret etti. Afet Evler ve 500 Evler Mahallesi'nde yaþanan alt yapý, arsa sorununu yerinde incelemek üzere vatandaþlarla bir araya gelen Ensarioðlu, mahallede yaþanan sorunlarýný dinledi. Mahalle sakinleri milli emlak tarafýndan arsa tahsisiyle ilgili sorun yaþadýklarýný anlatarak, alt yapý eksikliðiyle ilgili problemlerini dile getirdi. Ensarioðlu, mahallelilerin yaþadýðý sorunlara çözüm üreteceklerini belirtti. ÝHA

Lise öðrencisi intihar etti Þ

ýrnak'ta lise öðrencisi bir genç, Orman Ýþletme Müdürlüðü'nün araç garajýnda asýlý halde bulundu. Müdürlüðün araç garajýnýn tavan demirlerine bir kiþinin asýlý vaziyette olduðunu gören vatandaþlar polise haber verdi. Olay yerinde geniþ güvenlik önlemi alan polis, asýlý halde bulunan kiþinin Þýrnak Lisesi 9. sýnýf öðrencisi Ferhat U. (16) olduðunu belirledi. Savcýnýn teþhisinin ardýndan gencin cesedi ambulansla Þýrnak Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Cenazenin götürülüþü sýrasýnda gencin yakýnlarý sinir krizleri geçirdi. Ferhat U.'nun bir süredir bunalýmda olduðu, arkasýndan bir mektup býraktýðý ve mektubun ise emniyet birimleri tarafýndan incelemeye alýndýðý öðrenildi. ÝHA

Silvan'da 21 bin 565 aileye yardým

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde son bir yýlda 21 bin 565 aileye SYDV tarafýndan 28 milyon 667 bin 764 TL tutarýnda yardým yapýldý. Ýlçede ayrýca 6 bin aileye de 3 bin ton kömür daðýtýldý. Silvan Kaymakamlýðý, ilçede yardýma muhtaç olan ailelere yapýlan yardým miktarýný açýkladý. Kaymakamlýktan yapýlan açýklamaya göre, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý tarafýndan 21 bin 565 aileye yardým yapýldý, ayrýca 6 bin aileye de 3 bin ton kömür daðýtýldýðý bildirildi. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýf Müdürü Cuma Sanmaz, "5 bin 290 aileye þartlý eðitim yardýmý, 4 bin214 aileye þartlý saðlýk yardýmý, 738 Aileye þartlý gebelik yardýmý, 774 aileye eþi vefat etmiþ kadýnlara yardým, 356 aileye muhtaç asker aile yardýmý, 2 bin 331 aileye engelli aylýðý, bin 419 aileye de yaþlý aylýðý baðlanmýþtýr" dedi. Sanmaz, Vakýf öz kaynaklarýndan ise bin 438 aileye nakdi yardým, 3 bin 51 aileye gýda yardýmý, bin 12 aileye eðitim yardýmý, 29 aileye tek seferlik yardým, 128 aileye saðlýk yardýmý, 51 aileye barýnma yardýmý ve 734 aileye de evde bakým hizmeti verildiðini söyledi. ÝLKHA


4

Gündem

13 MART 2014 PERÞEMBE

Diyarbakýr Barosu HSYK'ya baþvurdu

'Mahkeme incelensin'

Diyarbakýr Barosu, 'KCK' ana davasý tutuklularýnýn tahliyesini 'daða çýkabilirler' diyerek reddeden Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi hakkýnda HSYK'ya baþvurarak inceleme talebinde bulundu.

D

iyarbakýr Barosu, Özel Yetki Aðýr Ceza Mahkemeleri'nin kaldýrýlmasýndan sonra tahliye taleplerine iliþkin mahkemelerin uygulamadaki çifte standartlarýna iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýnda konuþan Baro Baþkaný Tahir Elçi, polis fiþeði nedeniyle yaþamýný yitiren Berkin Elvan'ýn ailesine baþsaðlýðý diledi. Elçi, polislerin "aþýrý, hukuk dýþý güç kullanýmý" nedeniyle çocuklarýn bile yaþam haklarýnýn ihlal edildiðinin altýný çizerek, son 10 yýl içerisinde Ceylan Önkol, Uður Kaymaz ve Yahya Menekþe baþta olmak üzere devlet güçleri tarafýndan öldürülen onlarca çocuðun faillerinin cezasýz býrakýldýðýna dikkat çekti. Uzun tutukluluk süresinin 5 yýla indirilmesini öngören yasal düzenlemeyle ilgili de konuþan Elçi, uzun

tutukluluk nedeniyle yargýlama sýrasýnda makul bir sürede serbest býrakýlma hakkýnýn AÝHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarýna raðmen ihlal edildiðini belirtti.

'Mahkeme suç iþledi' Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda 'KCK ana davasý' olarak bilinen davada bazý tutuklularýn tahliye talebinin "daða çýkabilirler" denilerek reddedilmesine tepki gösteren Elçi, bu kararla mahkemenin hukuki gerekçe ve argümanlar yerine hissi, politik ve ayrýmcý saiklerle karar verdiðini, mahkemenin bu kararla yasa ve görev sýnýrlarýnýn dýþýna çýkarak suç iþlediðini söyledi. Elçi, mahkemenin yüzlerce klasör ve binlerce belgeden oluþan ve halen fizikken 6. A.C.M'de bulunan

dosyayý getirip incelemeden ve sanýklarýn tutuklulukta geçirdikleri süre dahi tespit etmeden karar verdiðini belirtti. Elçi, KCK ana davasýnda sanýklarýn aleyhindeki delillerin sadece Tape kayýtlarýndan ve gizli tanýk beyanlarýndan oluþtuðunu ve sanýklarýn 4 yýl 11 aydýr tutuklu olarak yargýlandýðýný, tahliyesi talep edilen sanýklardan Hüseyin Yýlmaz'ýn kýsa bir süre önce açýk kalp ameliyatý geçirip yürümekte bile güçlük çektiðini ifade etti. Elçi, hukuki gerekçe ve argümanlara dayanmadan, yetki ve görev sýnýrlarýný aþarak ve dosyayý da incelemeyerek görevlerini kötüye kullanan Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi üyeleri hakkýnda HSYK'dan inceleme talebinde bulunduklarýný sözlerine ekledi. Haber Merkezi

Ýçten'den Güneli'ye destek

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli ile birlikte esnafý ziyaret etti. Kayapýnar ilçesine baðlý Huzurevleri semtindeki esnafý gezen AK Parti heyeti, vatandaþlar tarafýndan yoðun ilgiyle karþýlandý. Cuma Ýçten ve Zülküf Güneli'ye AK Parti Kayapýnar Ýlçe Baþkaný M. Ali Kýrsaçlý, AK Parti gençlik ve kadýn kollarý ile parti üyeleri eþlik etti.

Esnafýn sorun ve sýkýntýlarýný dinleyen Güneli, not alarak sorunlarý bir an önce çözeceklerini belirtti. Seçilmeleri durumunda bölgeyi ak belediyecilik ile tanýþtýracaklarýný kaydeden Güneli, seçimler için destek istedi. Seçim çalýþmalarýna destek olan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Güneli'yi tanýmayan esnafa baþkan adayýný tanýtarak, Kayapýnar'ý almalarý halinde çok büyük projelere imza atacaklarýný aktardý. Vatandaþlar tarafýndan büyük ilgiyle karþýlanan Ýçten ve Güneli, hýz kesmeden çalýþmalara devam edeceklerini ifade etti. ÝHA

Zayi ilaný Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 03/03/2014 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Mehmet Emin Karakaþ

13 MART 2014 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4561 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Berkin için þenlikler iptal Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Hakkari Ýl Baþkaný Av. Mustafa Miraz Çallý, Berkin Elvan'ýn vefatý dolayýsýyla seçim programý kapsamýnda planladýklarý tüm þenlikleri iptal ettiklerini açýkladý.

B

elediye Baþkan Adayý Dilek Hatipoðlu, BDP Ýl Baþkaný Mustafa Miraz Çallý, HDP Ýl Baþkaný Rahmi Kurt, Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Fakiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezi önünde bir araya geldi. Burada basýn açýklamasý yapan BDP Ýl Baþkaný Mustafa Maraz Çallý, Berkin Elvan'ýn ölümünden sorumlu olanlarýn ortaya çýkarýlmasýný istedi. Çallý, "Katliamlarla yüzleþmeden onurlu bir birliktelik mümkün deðildir. Berkin Elvan 30 aydýr yaþam mücadelesi veriyordu. Ne yazýk ki dün akþam hayatýný kaybetti. Biz Berkin'in ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý ve sabýr diliyoruz" dedi.

'Berkin hepimizin acýsý' Seçim çalýþmalarý nedeniyle birçok mahallede þenlikler planladýklarýný da belirten Çallý, "Berkin Elvan'ýn acýsý, hepimizin acýsýdýr. Berkin Elvan hepimizin evladý ve kardeþidir. Biz bu nedenle Hakkari'deki bütün þenlikleri iptal ettiðimizi buradan basýna ve halkýmýza duyuruyoruz. Ayrýca 16 Mart 2014'te Yüksekova ilçesinde Halepçe Katliamý'nýn yýl dönümü nedeniyle genel olarak tüm katliamlarý kýnayan bir yürüyüþ yapacaðýz. Halkýmýzý bu yürüyüþe davet ediyoruz" þeklinde konuþtu. Heyet, basýn açýklamasýnýn ardýndan esnaflarý ziyaret ederek akþam saatlerinde bir otelde düzenleyecekleri sohbete davet etti. ÝHA

Japonya Baþkatibi'nden Altaç'a ziyaret Ç

eþitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Ankara'nýn Japonya Baþkatibi Katsuyori Kawazu, Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý ziyaret etti. Çözüm süreci hakkýnda Kawazu'ya bilgiler aktaran AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Diyarbakýr'da çözüm sürecine ciddi anlamda destek bulunduðunu söyledi. Altaç, "Bu sürecin en önemli aktörü Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Bizim AK Parti olarak bu süreci baþlatmamýzýn temel amacý ülkemizde ve bölgemizde kardeþliðin, huzurun, ekonomik, siyasal istikrarýn tesisini saðlamaktýr. 30 yýldan bu yana yaþanan olumsuzluklarýn sonucunda kaybeden ülkemiz ve bölgemiz oldu. Türkiye'de yaþayan bütün etnik inanç gruplarý etkilendi. Bu anlamda ülkemizde yaklaþýk 13 aydýr akmayan kan ve gözyaþlarý bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Süreci iyi bir þekilde analiz etmemiz gerekiyor, hükümetlerimiz döneminde sürece yönelik çok ciddi adýmlar atýldý ve yatýrýmlar yapýldý" Çözüm süreci bir günde oluþmuþ bir mesele deðildir. Uzun yýllar süren birikimin sonucudur. Ýyi hazýrlanmýþ bir süreçtir. Bu süreçte adýmlar atýlýyor ve mesafe alýnýyor. Bu süreci baltalamak isteyenler olacak, geri býraktýrmak isteyenler olacak, yeniden silahlarýn konuþmasýndan yana olanlar olacak" dedi.

'Huzur ve güven ortamýný önemsiyoruz' Diyarbakýr'ýn ve Diyarbakýrlýlarýn huzur ve güven ortamýný her þeyden daha çok önemsediklerini belirten Altaç, "Çözüm süreciyle birlikte Diyarbakýr'da son 30 yýlýn en huzurlu, en Kaygýsýz, en acýsýz dönemini yaþýyoruz. Bu nedenle çözüm sürecinde Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a kararlýlýðýndan dolayý minnet ve þükranlarýmýzý sunuyoruz. Süreç baþarý ile tamamlanacaktýr ve baþarýya ulaþacak bu süreç tüm Dünyayý ve orta doðuyu olumlu yönde etkileyecektir, Türkiye'de Ak Parti hükümeti bu siyasi iradenin tarafý olarak üzerine düþen adýmlarý Demokratikleþme paketleri ile daha hýzlý bir þekilde atmayý sürdürüyor" diye konuþtu. Kawazu da, projelerden çok etkilendiðini çözüm sürecinin bölgeye çok ciddi rahatlama saðladýðýný belirterek kendilerinin kabul ettiðinden dolayý Altaç'a teþekkür etti. ÝHA

T.C. Ergani Ýcra Dairesi 2013/1477 ESAS

Örnek No:23

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 05/03/2014 l. Ýhale Tarihi : 01/04/2014 günü, saat 09:00 - 09:10 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 16/04/2014 günü, saat 09:00 - 09:10 arasý. ihale Yeri /null : Dabak Petrol ve Yed-i emin parký Elazýð Yolu Üzeri Ergani - null null null No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 22.000,00 1 %18 72AL123 Plakalý, 2009 Model. FORD Marka, Ranger4x2 XLT HI-RIDER Tipli , WLAT120954 Motor No'lu , WFOLMFE108W778687 Þasi No'lu, Siyah renkte.saðve sol dikiz aynalarý kýrýk,lastikleri eskimiþ,arka tampon yok,aküsü yok. ruhsatsýz,çalýþmaz durumda kamyonet (ÝÝK m.114/1,114/3) Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.

Basýn-424

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


Bölge Haber

5

'Diyarbakýr bu projeleri hak ediyor' 13 MART 2014 PERÞEMBE

AK Parti Diyarbakýr Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu tarafýndan açýklanan projelerin Diyarbakýr ve bölge için çok önemli olduðunu söyledi.

Seydaoðlu köylerde AK Parti Yeniþehir Belediye Baþkan Adayý Sebgetullah Seydaoðlu, seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Yukarý Nasýrlar Köyü'ne giden Seydaoðlu, burada vatandaþlarla bir araya geldi. Köylülerin sýkýntýlarýný dinleyip not alan Seydaoðlu, seçim projelerini vatandaþlarla paylaþtý. 30 Mart seçimlerinde destek isteyen Seydaoðlu, insan odaklý belediyecilik anlayýþý ile Yeniyehir'i ak belediyecilikle tanýþtýracaklarýný söyledi. ÝHA

AK Parti Diyarbakýr SKM Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, Büyükþehir Belediye Baþkaný Adayý Galip Ensarioðlu'nun açýkladýðý projeleri deðerlendirdi. Kanýtoðlu, "Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mehmet Galip Ensarioðlu tarafýndan açýklanan projeler 2.7 milyar dolarlýk projedir. Bu projeler Diyarbakýr'ýn çehresini deðiþtirecektir. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Diyarbakýr'ý çok önemsiyor. Bu anlamda 2002 ile 2014 yýllarý arasýnda Diyarbakýr'a toplamda 14 milyar liralýk yatýrým yapýlmýþtýr. Diyarbakýr halkýnýn desteði ile 30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan Diyarbakýr AK belediyecilik ile tanýþacak ve bu projeler uygulanacaktýr" dedi. M. Galip Ensarioðlu tarafýndan açýklanan projeler ile Diyarbakýr'ýn hem çehresinin hem de kaderinin deðiþeceðini belirten Kanýtoðlu, bölgenin kalkýnmasý için vatandaþlarýn da AK Parti'ye destek olmasý gerektiðini söyledi. ÝHA

Öðrencilerden Kayapýnar'a plaket

Dicle Üniversitesi öðretim görevlisi ve Süper Lig hakemi Nihat Mýzrak ile üniversite öðrencileri, "Son Dersin Iþýklarý" projesi kapsamýnda köy okullarýnda spor alanlarýna katký sunduðu için Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað'a plaket verdi. Proje sözcüsü Nihat Mýzrak ile üniversite öðrencileri, Kayapýnar Belediye Baþkaný Mahmut Dað'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette konuþan Proje sözcüsü Nihat Mýzrak, "Kayapýnar Belediyesi'nin spora ve yürüttükleri projeye sunduðu katký sonucu yüzlerce çocuðumuz sporla buluþtu. Öðrencilerimle birlikte okullarýn özelikle spor alanýndaki fiziki durumunu iyileþtirmek adýna, gönül zenginliðimizi ortaya koyarak çalýþma baþlattýk. Birçok köy okulunda çalýþma yaptýk. Kayapýnar'a baðlý Güleçoba köy okulunda da çalýþmalar yaptýk. Bu çalýþmada en büyük desteði Kayapýnar Belediyesi sundu. Ziyareti katkýlarýndan dolayý teþekkürlerimizi belirtmek için yaptýk" dedi. Belediyenin desteði sürecek Belediye alarak insana yönelik çalýþmalara her zaman katký sunduklarýný belirten Baþkan Vekili Mahmut Dað, "Belediye olarak gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn spor yapmalarý için semt sahalarý, sokak turnuvalarý ve son olarak kente kazandýrdýðýmýz spor tesisiyle binlerce gencimize imkân sunduk. Hocamýz ve öðrenci arkadaþlarýmýzýn yürüttüðü önemli projeye bizimde katkýmýz olmasý bizleri mutlu etmiþtir. Her zaman bu yönlü insani projelere belediye olarak katkýmýz ve desteðimiz olacaktýr" þeklinde konuþtu. Ziyarette Baþkan Vekili Mahmut Dað'a plaket verildi. Haber Merkezi

Güneli'den ev ve esnaf ziyareti AK Parti Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli, seçim bölgesinde ev ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Peyas Mahallesi'nde bazý evleri ve esnafý ziyaret eden Güneli, vatandaþlar tarafýndan yoðun ilgiyle karþýlandý. Zülküf Güneli'ye AK Parti Ýlçe Baþkaný M. Ali Kýrsaçlý, kadýn ve gençlik kollarý ile partililer eþlik etti. Kayapýnar ilçesini AK belediyecilik ile tanýþtýrmalarý halinde büyük çalýþmalara imza atacaklarýný belirten Güneli, önemli faaliyetlerinin de sürdüðünü ifade etti. Güneli, "Biz AK Parti olarak sadece Kayapýnar'a deðil, tüm Diyarbakýr'a önem veriyoruz. Diyarbakýr'ý AK belediyecilikle tanýþtýrýrsak çok büyük projeler yapmayý hedefliyoruz. Halkýmýzýn uzun yýllardýr giderilemeyen ihtiyaçlarýný biz gidermek için elimizden gelenin fazlasýný yapmaya hazýrýz" dedi. ÝHA

Diyarbakýr'da Baþbakan hazýrlýðý AK Parti Diyarbakýr Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkan Yardýmcýsý ve Tertip Komitesi Baþkaný Hüseyin Sevim, Ýstasyon Meydaný'nda incelemelerde bulundu. Sevim Diyarbakýr'ýn Baþbakan'ý kucaklamaya hazýr olduðunu söyledi. AK Parti Diyarbakýr SKM Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Sevim, Diyarbakýr'ýn Baþbakan Erdoðan'ý baðrýna basmaya hazýrlandýðýný belirtti. Sevim, "Bunun örneðini 16 Kasým'da gördük, bu anlamda biz AK Parti

Diyarbakýr SKM, il ve ilçe baþkanlýklarý olarak çalýþmalarýmýzý þimdiden baþlattýk. Tüm Diyarbakýr halký ile þimdiden çözüm sürecinin baþ mimarý Recep Tayyip Erdoðan'ýn 27 Mart'ta Diyarbakýr'da kucaklayacaðýz. Ýnþallah Sayýn Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýzý çok iyi bir þekilde aðýrlayacaðýz. Onun Diyarbakýr sevdalýsý olduðunu biliyoruz. Bu anlamda biz de Diyarbakýr'da Baþbakanýmýzý kucaklamaya hazýrýz. Yapýlacak mitinge herkesi davet ediyoruz" dedi. ÝHA

Böðürcü'den Türkiye Gazetesi'ne ziyaret Diyarbakýr Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü, göreve baþladýktan sonra ziyaretine giden kurum ve kuruluþlara iadei ziyaret baþlattý. Böðürcü, bu kapsamda Ýhlas Holding ve Türkiye Gazetesi Diyarbakýr Bölge Müdürü Süleyman Güzelakçakaya'yý makamýnda ziyaret edip bir süre görüþtü. Emniyet Müdürü Böðürcü, Süleyman Güzelakçakaya'ya 'Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü' armalý porselen bir tabak hediye etti. Emniyet Müdürü Böðürcü'nün ziyaretinden mutlu olduðunu belirten Türkiye Gazetesi Diyarbakýr Bölge Müdürü Süleyman Güzelakçakaya, bölge genelinde yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Güzelakçakaya, ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiðini belirterek Böðürcü'ye Diyarbakýr'daki görevinde baþarýlar diledi. ÝHA


6

EKONOMÝ

Kaçak elektrikte Yumurta üretimi azaldý Mardin birinci 13 MART 2014 PERÞEMBE

Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde Türkiye ortalamasýnýn 3.2 katý elektrik tüketiliyor. Aþýrý tüketimin nedeni ise kaçak elektrik olarak göze çarpýyor. Dicle bölgesinde en fazla kaçak tüketim Mardin'de gerçekleþti. Güneydoðu illerinden Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta elektrik tüketimi geçtiðimiz yýl abone baþýna 1.234 kWh oldu. Meskenlerde aylýk elektrik tüketimi ise abone baþýna 418 kWh düzeyi ile Avrupa ülkelerine yakýn seviyeye çýktý. Ancak, kullanýlan elektriðin bedelinin ödenmediði bildirildi. Türkiye'de ortalama bir abone 131 kWh elektrik tüketip, karþýlýðýnda 43 liralýk faturasýnýn 42 lirasýný öderken, bölgede 418 kWh elektrik tüketen abone, 138 TL'lik faturasýnýn ancak 15 TL'sini ödüyor. Güneydoðu illerindeki kaçak elektrik kullanýmýnýn boyutu, 2013 yýlýna ait verilerin ortaya çýkmasýyla oldukça çarpýcý bir boyut kazandý. Söz konusu verilere göre, Dicle Elektrik Bölgesi'nde yer alan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta abone bazýnda yýllýk düzeyde Türkiye ortalamasýnýn 2.2 katý daha fazla elektrik kullanýlýyor. Elektrik tüketimi meskenlerde ise aylýk bazda Türkiye ortalamasýnýn 3.2 katýna ulaþýrken, neredeyse 'Avrupa düzeyinde' elektrik kullanan

bölgede, aylýk ödemenin ise sadece 15 TL olduðu belirtildi. Bu da bölgedeki kaçak kullanýmýn ciddi boyutta olduðunu açýkça ortaya koyuyor. Kaçak elektrikte aþýrý israf Dicle Bölgesi'nde elektrik kullanýmýn Türkiye ortalamasýnýn çok üzerinde olmasýnýn temel sebebinin, 'Kaçak elektrik kullanýmý nedeniyle yaþanan aþýrý israf' olduðu ileri sürülüyor. Veriler de bu durumu açýkça ortaya koyuyor. 2013 yýlý verilerine göre, Türkiye genelinde bir abonenin yýllýk elektrik tüketimi 556 kWh. Bunun karþýlýðý ise 200 TL. Dicle Elektrik Bölgesi'ndeki 6

ilde abone baþýna yýllýk ortalama elektrik tüketimi 1.234 kWh. Bunun bedeli de 444 TL. Bölgede kullanýlan elektriðin sadece 296 kWh'lik kýsmý, diðer bir deyiþle 106 TL'lik bölümü faturalandýrýlabiliyor. Geri kalaný kaçak olduðu için kayýt altýna alýnamýyor. Türkiye genelinde abone baþýna faturalandýrýlan elektrik kullanýmý 473 kWh, bu da 170 TL ediyor. Bu illerde kaçak kullaným bir yana, faturalandýrýlan elektriðin bedeli dahi ödenmiyor. Aylýk tahsilat verilerine göre, Türkiye ortalamasýnda bir abone 43 TL deðerinde 131 kWh elektrik tüketirken, karþýlýðýnda 42 TL

Servet

0531 811 86 08

ödeme yapýyor. Ancak Dicle Elektrik Bölgesi'ndeki bir abone, 138 TL deðerinde 418 kWh elektrik tüketmesine karþýlýk, sadece 15 TL elektrik parasý ödüyor. En fazla Mardin kullanýyor 2012 yýlýnýn verilerine göre ise kayýp ve kaçaðýn Türkiye ortalamasý yüzde 15 dolayýnda iken, bu Dicle Elektrik Bölgesi'ndeki 6 ilde yüzde 75.85 düzeyinde bulunuyor. Yapýlan hesaplamalara göre, bölgede en fazla kaçak elektrik kullanýmý yüzde 82,82 ile Mardin'de gerçekleþti. Mardin'i sýrasýyla yüzde 79,60 ile Þýrnak, yüzde 76.01 ile Batman, yüzde 74.95 ile Diyarbakýr, yüzde 73.99 ile Þanlýurfa ve yüzde 42.83 ile Siirt izledi. Öte yandan, özelleþtirme sonrasýnda Dicle Elektrik Bölgesi'ndeki elektrik tüketiminin, Türkiye ortalamasýna kýyasla yüzde 1.4 oranýnda daha fazla artýþ gösterdiði öðrenildi. Bu artýþýn, yaz ve kýþ aylarýnda daha fazla hissedildiði, bölgedeki tarýmsal sulama nedeniyle Temmuz ve Aðustos aylarýnda en üst seviyeye ulaþtýðý belirlendi. ÝHA

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ yumurta üretim miktarýnýn bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldýðýný söyledi. Uras, "Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; yumurta üretim miktarý 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,1 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ tavuk eti üretim miktarý bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen tavuk sayýsý 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,1 azaldý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; tavuk eti üretimi 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,7 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ hindi eti üretim miktarý bir önceki aya göre yüzde 5,8 azaldý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen hindi sayýsý 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,7 azaldý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; hindi eti üretimi 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 2,4 azaldý" dedi. ÝHA

Süt üretiminde artýþ

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarýnýn Ocak ayýnda bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttýðýný belirtti. Uras, "Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; ticari süt iþletmeleri tarafýndan üretilen içme sütü miktarý 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artýþ, inek peyniri üretimi yüzde 0,9 azalýþ, koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise yüzde 3,7 azalýþ gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2014 yýlý Ocak ayýnda yoðurt üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,3 artýþ, ayran üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,1 artýþ gösterdi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 11,3 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; ticari süt iþletmeleri tarafýndan üretilen içme sütü miktarý 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,1 artýþ, inek peyniri üretimi yüzde 7,1 artýþ, koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise yüzde 29,3 azalýþ gösterdi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; yoðurt üretimi 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6,3 artýþ, ayran üretimi ise bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 16,4 artýþ gösterdi. Ocak ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan toplanan inek sütü yað oraný yüzde 3,53, protein oraný ise yüzde 3,26 olarak tespit edildi" dedi. ÝHA

Giyim


GÜNCEL

7

'Tahliye reddi hukuksuzluktur' 13 MART 2014 PERÞEMBE

BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin, KCK tutuklularýnýn tahliyelerini 'daða çýkar' gerekçesiyle reddetmesine tepki gösterdi.

Kayapýnar'a iki seçim bürosu daha BDP Kayapýnýr Ýlçe Örgütü, seçim çalýþmalarý kapsamýnda iki seçim bürosu daha açtý. Yüzlerce kiþinin katýldýðý büro açýlýþlarý Newroz kutlamasýna dönüþtü. Büro açýlýþlarýna Kayapýnar BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Kayapýnar Eþ Belediye Baþkan Adaylarý M. Ali Aydýn, Fatma Arþimet, Barýþ Anneleri ve yüzlerce kiþi katýldý. Musa Anter Caddesi'ndeki seçim bürosunun açýlýþýnda konuþan Fatma Arþimet, "30 Mart seçimlerinde Kürt halkýnýn vereceði güçlü mesaj Sayýn Öcalan'ýn özgürlüðü ve tüm cezaevindeki arkadaþlarýn tahliye edilmesini önündeki tüm engelleri kaldýracaktýr. Halkýmýzýn bu gerçeklikle her alanda mücadelesini yükseltiyor. 30 Mart seçimleri konusunda kimse bölgede hesap yapmasýn" dedi. Açýlýþ kutlamaya dönüþtü Eþ Baþkan Adayý M. Ali Aydýn ise þunlarý söyledi: "Diyarbakýr zindanlarýnda baþlayan isyan ateþi bugün tüm coðrafyada daha da güçlenerek yanýyor. Diyarbakýr halký, Sayýn Öcalan'ýn Diyarbakýr seçimlerinde yüzde yetmiþlik bir oy oranýyla kazanýlmasýný yönünde açýklamasýný yerine getirecek güçte ve bilinçtedir. Kayapýnar halký güçlü bir destekle seçtiði vekili Hatip Dicle ve Belediye Baþkaný Zülküf Karatekin ile binlerce Kürt siyasetçiyi cezaevlerinde tutan AKP hükümetini sandýða gömecektir."Konuþmalarýn ardýndan seçim borusunun kurdelesi Barýþ Anneleri tarafýndan kesildi. Açýlýþ sonrasý yüzlerce vatandaþ halaylar çekerek açýlýþý Newroz kutlamasýný dönüþtürdü. Kutlamalar sýrasýnda atýlan onlarca havaiyi fiþekler gökyüzünü aydýnlattý. Ýlk bürosunun açýlýþý sonrasý yüzlerce kiþi yürüyerek Yýlmaz Güney Caddesi'nde ikinci bürosunun önüne gitti. Ýkinci seçim borusunun açýlýþý da katýlýmcýlar tarafýndan yapýldý. Haber Merkezi

Tutukluluk süresinin 5 yýl sýnýrlandýrýlmasýyla ilgili yürürlüðe giren yasanýn ardýndan 2009 yýlýndan beri tutuklu bulunan KCK'lýlarýn tahliye talepleri Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 'daða çýkar' gerekçesiyle reddedildi. BDP Hukuk Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, karara tepki göstermek amacýyla Diyarbakýr E Tipi Cezaevi önünde basýn açýklamasý düzenledi. Bugünün 12 Mart 1971 darbesinin yýl dönümü olduðunu hatýrlatan Beþtaþ, darbecilerin yargýlanmasý gerektiðini ifade ederek, son günlerde tahliye edilen Ergenekon tutuklularýna dikkat çekti. Beþtaþ, "KCK adý altýnda tutuklanan arkadaþlarýmýzýn tahliye taleplerinin reddedilmesi, Türkiye'de adaletsizliðin, hukuksuzluðun, çifte standardýn adýdýr. Bütün bu mekanizma devlet aygýtý tarafýndan kurgulanmýþ ve halklara karþý kullanýlmaktadýr. 12 Mart 1971 darbesinin yýl dönümünde, biz bütün darbelere karþý olduðumuzu, bu darbeleri kýnadýðýmýzý bütün darbecilerin yargýlanmasý gerektiðini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bunu söylerken, Ergenekoncularýn tek tek serbest býrakýlmasýný da unutmayalým. Cezaevinde bulunan hasta tutuklularýn da tahliye edilmesi gerekiyor. Hasta

tutuklularla ilgili söylenmedik söz, yapýlmayan eylem, gösterilmeyen tepki kalmadý. Devlet hasta tutuklularý öldürmeye karar vermiþ. Adli Týp raporlarýna raðmen, kendi talimatý altýndaki savcýlara hasta tutuklularýn serbest býrakýlmamasý için emir veriyor. Hasta tutuklular konusunda Fatih Hilmioðlu ve bazý Ergenekon tutuklularý býrakýlýrken, KCK davasýnda tutuklu bulunan bi çok arkadaþýmýz ölüme terk edilmiþ bir durumda" dedi. 'Hükümet gereðini yapmalý' BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Beþtaþ, KCK tutuklarýnýn tahliyelerinin reddedilmesinin hukuka aykýrý olduðunu belirterek, gerekçeli karar

tepki gösterdi. Çözüm sürecinin yaþandýðý bir dönemde böylesi bir kararýn verilmesine hükümetin gereðini yapmasý gerektiðini belirten Beþtaþ, "Son çýkan yasanýn ardýndan avukat arkadaþlarýmýz KCK tutuklularýn tahliye edilmeleri için baþvurdular. Fakat Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi 'daða çýkabilirler' diyerek, arkadaþlarýmýzýn 4 yýl 11 ay tutukluluk süresine raðmen tahliye taleplerini reddetti. Ergenekon sanýklarýnýn serbest býrakýlmasý kanuna baðlý deðildir. Ayný zamanda bu bir tesadüf de deðildir. Bunlarýn tahliye edilmesine iktidar karar verdi. Kanunlarý çýkaran, HSYK'nýn yapýsýný deðiþtiren iktidard-

ýr. Hakim ve savcýlarý atayan da iktidardýr. Bu nedenle Ergenekon tutuklularýn tahliye edilmesinin kararýný iktidar verdi. Ayný þekilde KCK tutuklularýn serbest býrakýlmamasýnýn arkasýnda da o vardýr. Bu kararýn tartýþýlacak bir yönü yoktur. Bu kararýn hukukta, vicdanda, etikte hiçbir karþýlýðý yoktur. Biz bunu tabi ki kabul etmeyeceðiz. Bu hukuksuzluða karþý direniþimiz devam edecektir. Tutuklu arkadaþlarýmýzýn daða çýkar gerekçesiyle serbest býrakýlmamasý, mahkemenin dosyanýn tek bir satýrýný okumadýðýný ortaya koymuþtur. Þuan KCK davasýnda tutuklu olan Necdet Atalay, Batman Belediye Baþkanýdýr. Leyla Güven, Viranþehir Belediye Baþkaný'dýr. Bu isimleri çoðaltabiliriz. Bu arkadaþlarýmýzýn tümü demokratik siyasette karar kýlan, siyasal faaliyet yürüten arkadaþlarýmýzdýr. Onlar daðý deðil, demokratik siyaseti tercih edenlerdir. Bu karar bize þunu söylüyor; o zaman bütün Kürtler daða çýkabilir, potansiyel suçludur. Kürdistan'ýn dört tarafýna tel örgüler çekin, kimse daða çýkmasýn. Bu kararýn anlamý budur. Çözüm sürecinin devam etmesi gerektiðini belirten iktidar, bu sürecin gereðini yapmak zorundadýr" þeklinde konuþtu. ÝHA

Diyarbakýr'a Galatasaray Hatýra Ormaný Diyarbakýr'da Galatasaray Spor Kulübü Hatýra Ormaný kuruldu.

Dicle Üniversitesi Kampüsü Enstitüler önünde düzenlenen etkinliðe Genel Sekreter Sabri Eyigün, Galatasaray Diyarbakýr Futbol Okulu Baþkaný ve

Diyarbakýr Aslanspor Kulüp Baþkaný Abdulkadir Duran, Giriþimci Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Gülþen Duran ve çok sayýda davetli katýldý. Fidan dikimi öncesi açýklama yapan Baþkan Abdulkadir Duran, Galatasaray ismini Diyarbakýr'da hatýra ormaný ile yaþatmak istediklerini söyledi. Valilik, DÜ ve Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne desteklerinden dolayý teþekkür eden Duran, Diyarbakýr ile ilgili sosyal projelerinin devam edeceðini belirtti. Duran, "Ayrýca futbolcu çocuklar ve ailelerine eðitim

seminerleri düzenlenecek. Sporun saðlýða faydalarý, çevre temizliði, uyuþturucu, içki kumarýn zararlarý olsun bu tür konularda eðitim semineri düzenleyeceðiz. Nisan ayýnda baþkanýmýz Diyarbakýr'a gelecek. Diyarbakýr'a hem spor tesisi olarak hem sanayi tesisi olarak yatýrýmlar yapacak. Her þey Diyarbakýr'ýn gençleri için. Amacýmýz burada insanlýða faydalý olmaktýr" dedi. Konuþmanýn ardýndan katýlýmcýlarýn isimleri ile 300 aðaç toprakla buluþturuldu. ÝHA

'Istikrar sürsün Pasur büyüsün' AK Parti Kulp Belediye Baþkan Adayý Abdullah Özgen ve ekibi, çalýþmalarýna ilçe merkezindeki halkla ve esnafla bir araya gelerek devam ediyor.

Ýlçe merkezindeki esnaf ve vatandaþlarýn ilgisine teþekkür eden Özgen, "Biz Kulp'a hizmet vermek için aday olduk ve halkýmýzýn desteði ile bu görevi devralarak Kulp'a yakýþacak bir hizmet sunacaðýz. Halk tarafýndan günden güne ilgi ve katýlýmýn olduðu projelerimizde, hizmetlerimizde, mahallinin görüþü alýnarak yerinde tespit, yerinde çözüm yöntemi temel hizmet anlayýþýmýz olacaktýr. Temel amacýmýz istikrar sürsün Pasur büyüsün. Ýlçemize güven ve huzur gelsin" dedi. ÝHA

Kadýnlardan Kulp adaylarýna destek BDP Kulp Eþ Baþkan Adayý Sadiye Süer Baran, Tuzla ve Uzunova köylerini ziyaret etti. Yoðun ilgiyle karþýlanan Baran, kadýnlardan tam destek aldýklarýný söyledi. Kadýn kimliðini ön planda tutmaya çalýþtýklarý için BDP'ye teþekkür eden kadýnlar, adaylara tam destek vereceklerini belirtiler. 90'lý yýllarda yaþanan olaylarda eþini, çocuðunu, kardeþini kaybeden bir kadýn, "Onca yýldan sonra ilk defa suskunluðumu bozuyorum. Baran'la birlikte Kulp'ta kadýn kimliði daha çok ön plana çýktý. Sadiye Süer Baran ve Metin Dinar'a güvenimiz tamdýr. Biz Kulp kadýnlarý olarak eþ bakanlarýmýzý yalnýz býrakmayacaðýz" dedi. Haber Merkezi


8

Haber

13 MART 2014 PERÞEMBE

Sur'da Newroz ateþi yakýldý

Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde ilk Newroz ateþi yakýldý. Ýlçeye baðlý Karpuzlu Köyü'nde düzenlenen etkinliðe BDP Sur Eþ Baþkan adaylarýnýn yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý. Adaylar ile vatandaþlar birlikte Newroz ateþini yakarak halay çekti. Kürdistan'ýn ittifaký olacak. Dolayýsýyla demirci Kawa'nýn direniþi Mazlum Doðan'ýn direniþiyle birlikte Kürdistan için bir baþkadýr Newroz. Her Newroz da Kürdistan halký kendini güçlendirmiþ ve bir sonra ki Newroz'u umutla beklemiþtir. 2014 Newroz'u Önderliðimizin özgürlüðü, Kürtlerin güçlü birliðiyle Kürdistan'ýn özgürlüðü olacaktýr. Tüm halkýmýzýn özgürlük yürüyüþüne selam olsun" dedi.

'Doðamýza sahip çýkacaðýz'

B

DP Sur Belediye Eþ Baþkan Adaylarý, Sur ilçesine baðlý Karpuzlu Köyü'nde ilk Newroz ateþini yaktý. Kutlamaya Eþ Baþkan adaylarý Seyid Narin ile Fatma Þýk Barut, BDP Sur ilçe örgütü, Dicle Fýrat müzik grubu ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Newroz kutlamasýnda açýklama yapan Sur Belediye Eþ Baþkan Adayý Seyid Narin, Kürtlerin birlik ve bütünlüðüne deðindi. Narin, "Amed'in bütünlüðü Kürdistan'ýn bütünlüðü olacak, Buranýn ittifaký bütün

Ardýndan konuþan Fatma Þýk Barut ise, Gezi olaylarýnda yaralanan ve yaþamýný yitiren Berkin Elvan'ýn ailesine baþsaðlýðýnda bulundu. Elvan'ýn ölümünden üzüntü duyduðunu dile getiren Barut, konuþmasýna þöyle devam etti: "Bizler bu devletin gerçek yüzünü gördük. Onlar para için aðaç kesiyorlar. Bugün de Hevsel için ayný þeyi yapýyorlar. Ve diyoruz ki doðamýza, insanýmýza, köylerimize biz sahip çýkacaðýz. Artýk onlara yol vermeyeceðiz. Çünkü onlarýn felsefesini biliyoruz. Onlarýn dini imaný para sadece. Bugün Newroz'un ilk ateþini Karpuzlu (Hecî Îsê) köyümüzde yakmaya geldik. Yaþanan bütün kötülüðü ve kirliliði bu ateþte eriteceðiz." Konuþmalarýn ardýndan adaylar, yurttaþlarla birlikte Newroz ateþini yakarak þarkýlar eþliðinde halay çekti. Haber Merkezi

Öðrenciler Diyarbakýr'ý gezdi D

iyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yürütülen projeler kapsamýnda Çermik, Lice ve Silvan'da okuyan yatýlý öðrenciler Diyarbakýr'ý gezdi. Sabah kahvaltýsýyla baþlayan programda sýrasýyla, Cahit Sýtký Tarancý Müzesi, Ahmet Arif Müzesi, Dört Ayaklý Minare, Ýç Kale, Hz. Süleyman'ýn Türbesi, 27 sahabenin kabirlerinin bulunduðu Sahabe Þehitliði, On Gözlü Köprü ve Keçi Burcu'nu ziyaret eden öðrenciler, son olarak da Ýl Milli Eðitim Müdürü Mehmet Hadi Aðýrbaþ'ý ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Aðýrbaþ, " Biz özellikle YBO'lu öðrencilerimizi seviyoruz. Sizleri geleceðin belediye baþkanlarý, valileri olarak görüyoruz. Çünkü gününüzün 24 saati eðitim ve öðretimle geçiyor. Böylece memlekete yararlý birer birey olmak için de daha fazla vakit bulabiliyorsunuz. Bugün hepiniz güzel þehrimiz Diyarbakýr'ýn birçok yerini gezdiniz. Umarýz ilimizi beðenmiþsinizdir. Ve bu gezi, geleceðe dair ufkunuzu açmanýzda sizlere yardýmcý olmuþtur" dedi. Ýlçelerden gelen yatýlý öðrenciler gezide emeði geçen herkese teþekkür etti. ÝLKHA

Akif'in þiirleri mest etti D

icle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü, "Akif'in Ruhu, Asým'ýn Nesli-Safahattan Yansýmalar" isimli þiir dinletisi verdi. Þair-Yazar Serdar Tuncer'in konuk olduðu program yaklaþýk 2 saat sürdü. Mehmet Akif'in hayatýndan kesitlerin sunulmasýyla baþlayan programda Serdar Tuncer, dilin düzgün ve etkin kullanýmýnýn önemi hakkýnda kýsa bir konuþma yaptý. Günümüz gençliðinin, günlük konuþma dilinde kullandýðý kelime sayýsýna dikkat çeken Tuncer, "15-20 kelimeye indirgenmiþ bir dil ile maale-

sef Akif'i ve Akif'in derdini anlayamaz olduk" dedi. Televizyon dizilerine de gönderme yapan Tuncer, gençlere, tarihi ve dili TV dizilerinden öðrenmemeleri gerektiðini, aksi takdirde ecdada düþman bir nesil yetiþebileceði uyarýsýnda bulundu. Tuncer, "Okuyanlar Allah rýzasý için okumalý, çalýþanlar Allah rýzasý için çalýþmalý, anneler çocuklarýný Allah rýzasý için büyütmelidir. Ýþte o zaman özlenen günlere kavuþacaðýmýzdan þüpheniz olmasýn" dedi. Etkinlik, Serdar Tuncer'in Ýstiklal Marþý'ný þiir olarak okumasýyla son buldu. ÝLKHA

Diyarbakýr'da halk oyunlarý heyecaný D

iyarbakýr'da Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 'Okullar Arasý Halk Oyunlarý Yarýþmasý' baþladý. Açýlýþ törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Recep Can, Spor Þube Müdürü Akýn Erim, Baðlar Halk Eðitim Ýlçe Müdürü Ýlhan Ýsen, Halk Oyunlarý Federasyonu Ýl Temsilcisi Ömer Kireççi, Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Ýlhami Çetin, okul yöneticileri ve öðrenci aileleri katýldý. Ziya Gökalp Spor Salonu'ndaki þampiyonaya minikler, yýldýzlar ve gençler kategorisinde 36 ekip katýlýyor. Dereceye girecek ekipler, Diyarbakýr'ý bölge þampiyonasýnda temsil edecek. ÝHA

Ensarioðlu köylerde destek istedi A

K Parti Dicle Belediye Baþkan Adayý Mehmet Faysal Ensarioðlu, köy ziyaretlerine devam ediyor. Ýlçeye baðlý Bozoba ve Sergenli köylerini gezen Ensarioðlu, buradaki taziyelere katýldý. Taziyelerin ardýndan vatandaþlarla bir araya gelen Ensarioðlu, köylülerin sorun ve sýkýntýlarýný dinleyip

not aldý. Ensarioðlu, seçilmesi durumunda bölgeye ak belediyeciliði getireceklerini kaydederek seçimler için destek istedi. Ensarioðlu daha sonra Kralkýzý Barajý'na geçerek, çalýþmalar hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Ensarioðlu, baraj gezisinin ardýndan Vali Cemal Serhatlý YÝBO'yu ziyaret etti. ÝHA

Sadak'tan Siirt temsilcimize plaket S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, gazetemizin Siirt temsilcisi Misbah Yýlmaz'a yaptýðý objektif habercilikten dolayý teþekkür ederek plaketle ödüllendirdi. Öðretmen evinde düzenlenen törende konuþan Sadak, günümüzde yerel haberciliðin ön plana çýktýðýný ve bu nedenle birçok ulusal gazetenin bölgesel sayfalar çýkarmaya baþladýðýný söyledi. Avrupa'da ve geliþmiþ diðer ülkelerde yerel basýnýn çok daha güçlü olduðunu belirten Sadak, ülkemizde de bu yönde bir geliþme olduðunu ifade ederek, "Yerel basýnýn çok

daha güçlü olmasý gerekiyor. Çünkü halkýn yaþadýðý sorunlarý bire bir gözlemleyen, hatta yaþayan yerel basýnýn mensuplarýdýr. Bunun yaný sýra yerel basýn mensuplarý daha objektif, daha doðru habercilik yapýyorlar. Buna örnek olarak bölgemizde yayýnlanan Olay Gazetesi'ni verebilirim. Görev yaptýðým süre içerisinde belediyemizin haberleri doðru ve objektif bir þekilde halka yansýtýldý. Olay Gazetesi'nin Siirt temsilcisi Misbah Yýlmaz'ýn þahsýnda gazete sahiplerini ve çalýþanlarýný kutluyorum" dedi. Haber Merkezi


Ýç Politika

13 MART 2014 PERÞEMBE

9

'Bizim için her can önemlidir'

Memleketi Batman'da esnaf ziyaretinde bulunan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, ''Gençler ölmesin, analar aðlamasýn diye çözüm süreci baþlattýk. Bizim için her can önemlidir" dedi. Recep Tayyip Erdoðan'ýn hedef alýndýðýný kaydederek herkesin çözüm sürecine destek çýkmasý gerektiðini dile getirdi. Türkiye'de yapýlan oyunlarýn asýl hedeflerinin çözüm süreci olduðunu sözlerine ekleyen Þimþek, Hükümetin bunun üstesinden geleceðini belirtti.

'Gençlerimiz hayatýný kaybetmiyor'

B

atman'ýn 1. Cadde esnafýný gezen Bakan Mehmet Þimþek'e AK Parti yetkilileri de eþlik etti. Cep telefonu satan dükkânlarý gezen Þimþek, burada esnafýn sorunlarýný dinledi. Esnaf, kredi kartlarýnýn taksitlenmesinin kalkmasýndan dolayý maðdur olduklarýný belirterek çözüm istedi. Þimþek, konu ile ilgileneceklerini ve çözüm yollarý arayacaklarýný söyledi. Daha sonra bir çayhanede oturan Þimþek, burada vatandaþlarla sohbet etti. Yaþanan süreç ile ilgili konuþan Þimþek, Baþbakan

Gezi olaylarýnda kafasýna isabet eden gaz bombasýyla yaralandýktan sonra 269 gün yoðun bakýmda tedavi gören Berkin Elvan'ýn hayatýný kaybetmesinin sorulmasý üzerine Þimþek, þunlarý kaydetti: "Can, candýr. Kimin caný olduðu önemli deðil, Allah'ýn verdiði her can önemlidir. Onun için biz de ne burada ne de baþka yerde gençler ölmesin, analar aðlamasýn diye büyük bir mesafe kat ettik. Türkiye bu çözüm sürecini baþlattý ve uzun bir süredir daðlarda bizim kardeþlerimiz, gençlerimiz hiç kimse hayatýný kaybetmiyor. Biz bu iþin istismarýný yapmýyoruz. Tam aksine biz bu memleketin sorunlarýný daha çok demokrasi ile, daha çok temel hak ve özgürlük içerisinde, daha çok kardeþlik hukuku içerisinde nasýl çözeriz onun çabasý içerisindeyiz. Bizim için her can önemlidir. Çünkü Allah yaratmýþtýr. Onun için oradan olmasý, buradan olmasý diye bir ayrým söz konusu olamaz. Biz ülkemizin huzur içerisinde, barýþ içerisinde büyümesini ve geliþmesini istiyoruz" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Parlak ev ziyaretlerini sürdürüyor

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz ile Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ev ziyaretlerine devam ediyor. Gürsel Caddesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir eve konuk olan Beyaz ve Parlak, burada kadýnlarla bir araya geldi.

Kadýnlarýn sorun ve sýkýntýlarýný dinleyen Beyaz, not alarak sorunlarý en kýsa sürede çözeceklerini belirtti. Kendilerinin buraya oy istemeye deðil, dua istemeye geldiklerini ifade eden Beyaz, zaten hükümet olarak çok fazla iþ yaptýklarýný söyledi. Baðlar'da sosyal yardýmlar üzerinden 51 bin haneye girdik-

lerini vurgulayan Beyaz, daha yapacak çok iþlerinin olduðunu dile getirdi. Baþbakan Erdoðan'ýn oluþturduðu sosyal yardýmlaþma vakýflarýndan tüm kadýnlarýn yararlandýðýný aktaran Beyaz, dul kadýnlara 2 ayda bir 250 liralýk yardýmda bulunduklarýnýn altýný çizdi. Beyaz, "Bunlar bizim boynumuzun borcu. Baðlar tüm Türkiye'de sosyal yardýmlaþma alanýnda örnek oldu. Yapýlan teknik ve tespit çalýþmalarýnda Baðlar'ýn yüzde 90'ýnýn depreme dayanýksýz olduðu ortaya çýktý. Bu durum bizim Baðlar'da kentsel dönüþüm yapacaðýmýz anlamýna gelir" dedi.

Parlak: Hizmet sýkýntýmýz yok Daha sonra konuþan Parlak ise, kendisinin de 40 yýldan bu yana Baðlar'da oturduðunu ve ilçenin sorunlarýný bildiðini söyledi. Baðlar sokaklarýnýn en

büyük sorununun uyuþturucu olduðunun altýný çizen Parlak, seçilmeleri durumunda AK Parti belediyeciliðini herkese göstereceklerini kaydetti. Parlak, "Bu seçimler çok önemli, bugün Baþbakaný Türkiye'den göndermek için bir operasyon yapýyorlar. Biz hep beraber bu operasyonu AK Parti'ye oy kullanarak boþa çýkaracaðýz. 15 yýldýr BDP Baðlar'a hizmet yapmadý. Ýnþallah seçilirsek hizmet anlamýnda bir sýkýntýmýz olmayacak. Projelerimizi uygulamak için seçilmemiz lazým. AK Parti'nin genelde yaptýðý hizmetleri biz yerelde yapmak istiyoruz. Bunu hep beraber yapacaðýz" diye konuþtu. Ev ziyaretinde bulunan kadýnlar ise, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, AK Parti'nin Baðlar'da seçilmesi için destek vereceklerini belirttiler. ÝHA

Arýnç: Türkiye yasta Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Berkin Elvan'ýn ölümüyle ilgili üzüntüsünü belirtti. Tüm Türkiye'nin yasta olduðunu söyleyen Arýnç, "Bütün Türkiye'ye, annelere, babalara, bütün gençlere baþsaðlýðý diliyorum, sabýr diliyorum" dedi Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Berkin Elvan'ýn ölümüyle ilgili açýklama yaptý. Arýnç, "Berkin Elvan'ýn ölümünü duyduk. Çok acý bir olay. Dünden bugüne bütün Türkiye gerçekten yasta. Genç bir yavrumuzun hayatýný bir sokak olayýnda kaybetmiþ olmasý fevkalade üzüntü verici. Bugün cenazesinin kaldýrýlacaðýný biliyoruz. Ben Berkin Elvan yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatýnýn baharýnda henüz delikanlý çaðýnda, ve Anadolu tabiriyle býyýklarý bile terlememiþ olan bir fidanýn düþüp ölüvermesi gerçekten üzüntü verici. Ona Allah'tan rahmet dilerken annesi, babasý, kardeþleri onlara da sabýr diliyorum. Baþka yapacak bir þeyimiz yok. Onlara bol sabýr diliyorum. Kendilerine ve hayatta olan evlatlarýna uzun ömür diliyorum. Ve bütün Türkiye'ye, annelere, babalara, bütün gençlere baþsaðlýðý diliyorum, sabýr diliyorum" þeklinde konuþtu.

'Hükümet üyelerimiz üzüntü yaþýyor' Tüm Türkiye'nin yasta olduðunu ifade eden Arýnç, "Ben Sayýn Baþbakanýmýzýn da bütün hükümet üyelerimizin de büyük üzüntü yaþadýðýna inanýyorum. Þu benim açýmdan belki biraz daha teselli edici. Gezi olaylarý baþladýðýnda ben Baþbakan vekiliydim. Olaylarýn nereye sýçrayabileceðini, ne kadar büyüyebileceðini, bunlardan kimlerin yararlanmak isteyebileceðini az çok düþünmüþtüm. Dolayýsýyla tansiyonu düþürebilecek, gerginlikleri azaltacak çalýþmalar yapýlmasý

gerektiðine inandým. O zamanki görüþmelerimiz, paydaþlarý bir araya getirmemiz ve masum bir olayken baþlayan bu hadisenin sokak gösterileriyle ve yasa dýþý örgütlerin kýþkýrtmasýyla nasýl bir hal alabileceðini gördüðümüz için bunlara dikkati çekmek istemiþtim. Sonunda yaþanan olaylar, bugün belki 7 civarýnda hatýrlayabildiðim kadarýyla vefat olayýný önümüze getirdi. Küçük bir kývýlcýmýn ne kadar büyüyüp yangýn haline geleceðini ve hiç istenmeyen olaylara yol açabileceðini devlet adamlarý görmeli, güvenlik güçleri görmeli ama halkýmýz da görmeli" ifadelerini kullandý.

'Kürtlüðünüze sahip çýkýn' D

emokratik Toplum Kongresi Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Kürt ve Alevi kimliklerinden dolayý sürekli aþaðýlandýklarýný ve yok sayýldýklarýný belirterek, "Artýk kendi mücadelenizin yanýnda olun ve Kürtlerin birliðini saðlayacak bir anlayýþýn içerisinde olun diyoruz. Bu çok önemli" dedi. Demokratik Toplum Kongresi Eþ Baþkaný ve Van baðýmsýz Milletvekili Aysel Tuðluk, Adýyaman'ýn Besni Ýlçesi'nde BDP Seçim Bürosu açýlýþýna katýldý. Tuðluk, burada toplanan kalabalýða seslenerek, Kürt ve Alevi kimliklerinden dolayý sürekli dýþlandýklarýný söyledi. Türkiye'de zulüm politikasýnýn hayata geçirildiðini ifade eden Tuðluk, "Aleviler olarak neler yaþadýk, farklý inanca, kimliðe sahip olmanýn bedelini ödedik hep beraber. Kürt olduðumuzdan dolayý aþaðýlandýk, yok sayýldýk. Biz tüm kimliklerin, tüm dillerin, tüm inançlarýn özgür olmasýnýn mücadelesini verdik. Bugün de onun mücadelesini veriyoruz. Kürt meselesi gibi bir mesele henüz çözümlenmiþ deðil. Ýþte biz, tek derdimiz halkýmýzýn iyi ve güzel yaþamýdýr. Biz demokrasi istiyoruz. Yolsuzluk, rüþvet almýþ baþýný gidiyor. Ayakkabý kutularýný gördünüz. Milyon dolarlar bakan çocuklarýnýn evlerinde çýkýyor, deðerli halkýmýz. Bunlar sizin paranýz. Ýþte deðerli halkýmýz, sizden beklentimiz bu hýrsýzlara, bu yolsuzluk yapanlara, bu rüþvetçilere meydan vermemenizdir. Artýk yeter demenizdir. Halkýmýzdan beklentimiz budur" þeklinde konuþtu. 'Kimsenin inkar etme hakký yok' Kalabalýða "Kürtlüðünüze ve inancýnýza sahip çýkýn" diyen Aysel Tuðluk, þöyle devam etti: "Hiç kimsenin sizin deðerlerinizi inkar etme hakký yok. Bir toplumun deðerleri çok önemlidir. Eðer bir halkýn varlýðý inkar ediliyorsa, bir halkýn biri yok sayýlýyorsa ve buna karþý duramýyorsa yaþamýn hiçbir anlamý yoktur. Hakkýn, hukukun, adaletin temsil edildiði yerdir Barýþ ve Demokrasi Partisi. Sizin yeriniz burasýdýr. Çünkü biz ezilenlerin partisiyiz. Biz emekçilerin partisiyiz. Biz yoksullarýn partisiyiz. Birlik olmanýzý, Kürtlerin birliði çok önemlidir. Demokratik geleceðimiz için, özgür geleceðimiz için, artýk sistem partilerine verdiðiniz desteði çekin. Artýk kendi mücadelenizin yanýnda olun ve Kürtlerin birliðini saðlayacak bir anlayýþýn içerisinde olun diyoruz. Mücadelemiz sizin içindir, özgür ve onurlu geleceðiniz içindir. Bunu hep beraber baþaracaðýz " Tuðluk, konuþmasýnýn ardýndan seçim bürosunun açýlýþýný gerçekleþtirdikten sonra ilçeden ayrýldý.

Demirtaþ: Arkamýzda cemaat yok B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, arkalarýnda halkýn desteðinin olduðuna iþaret ederek, "Arkamýzda büyük devletler, para babalarý, Amerika, Ýsrail yok. Arkamýzda Fetullah Gülen cemaati, þu bu yok. Sizlerle birlikte yürüyoruz" dedi. BDP Genel Baþkaný Selahhatin Demirtaþ, Aðrý'nýn Eleþkirt ilçesinden seçim otobüsüyle Erzurum'un Horasan ilçesine geçti. Demirtaþ cadde toplanan kalabalýðý yolu trafiðe kapatmamalarý ve araçlara yol vermeleri için uyardý. Yaklaþýk bin kiþiye hitap eden Selahattin Demirtaþ, birlik ve beraberlik içinde olmayý tavsiye etti. Dünya nimetleri, koltuk ve makam mevkinin BDP'de zerre kadar kýymeti olmadýðýný ileri süren Demirtaþ, "Arkamýzda büyük devletler, para babalarý, Amerika, Ýsrail yok. Arkamýzda Fetullah Gülen cemaati, þu bu yok. Sizlerle birlikte yürüyoruz. Artýk hýrsýzlýk anlayýþýna, yolsuzluk rüþvet anlayýþýna en iyi cevabý 30 Mart'ta göstermelisiniz. Hele birilerinin gerçekten de yüreðinde þu kadar Allah korkusu olsaydý bu halk, bu kadar yoksul, iþsiz, aç periþanken, onlar servet içinde servetlerine servet katacak hýrsýzlýklarý, yolsuz-

luklarý yapmazlardý" þeklinde konuþtu. 'Herkesin hakkýný savunuyoruz' Barýþ ve demokrasinin gücünün kimseyi ezmek için deðil, herkesi kucaklamak, sahiplenmek olduðunu bu topraklarda göstereceklerine iþaret eden Demirtaþ, Türk, Kürt, Azeri, Çerkez, Laz, Sünni, Alevi herkesin hak ve özgürlüðünü savunarak yola çýktýklarýný bildirdi. Demirtaþ "Allah yaratmýþ o kimliði ve inancýyla bizim için kabuldur dedik. Biz hiçbir yerde 'Sizi tekleþtireceðiz' demedik. Biz Allah'ýýn yarattýðý bütün kimlikleri 'Ýlle de tek dil yapacaðýz' diye yola çýkmadýk. Tek dil diye yola çýkanlar Allah'ýn emrine karþý geldiler. Allah isteseydi merak etmeyin bizi tek dil, tek millet olarak yaratýrdý. Bu farklýlýklarý kabul etmeyenin, bu kimliklerin, inançlarýn bu topraklarda kardeþçe yaþayacaðýna inanmayanlarý biz de kabul etmeyeceðiz. Onlarý 30 Mart'ta sandýða gömeceðiz. Asla ve asla zulüm karþýsýnda zalimin karþýsýnda boyun eðemeyeceðiz. Allah'tan baþkasýna kulluk etmeyeceðiz. Ondan baþkasýnýn önünde de diz çökmeyeceðiz" ifadelerini kullandý.


10

13 MART 2014 PERÞEMBE

Ýç-Dýþ Politika

'Kardeþliði daha ileriye götüreceðiz' Partisinin Siirt Cumhuriyet Meydaný'nda düzenlediði mitingde konuþan Baþbakan Erdoðan, çözüm sürecinin birilerini rahatsýz ettiðini belirterek, "Biz 77 milyonun kardeþliðini daha da ileriye götüreceðiz" dedi.

A

K Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Siirt Cumhuriyet Meydaný'nda konuþtu. Siirt'te okuduðu þiir nedeniyle Pýnarhisar Cezaevine konulduðunu belirten Baþbakan Erdoðan,Türkiye'de vatandaþý ile bir olan devlet anlayýþý olduðunu, bu ülkenin sahibinin vatandaþlar olduðunu ve vatandaþ ne derse onun olduðunu ifade etti. Erdoðan, "Baþbakanýnýza, genel baþkanýnýza yani damadýnýza sahip çýktýðýnýz için Allah sizden razý olsun. Hatýrlýyor musunuz, ben bu meydandan Pýnarhisar'a gittim. Ne yaptým adam mý öldürdüm? Bir þeyler mi çaldým? Ne yaptým? Ziya Gökalp'in MEB'in kitaplarýnda da onaylý þiirini okudum. Ben burada okuduðum þiir yüzünden Pýnarhisar'a gittim. Minareler süngümüz, kubbeler miðfer, Camiler kýþlamýz, müminler asker dizelerini okuduðum için mahkum

edildim. Eski Türkiye'de türkülerle, kitaplarla, annenin evladýyla ana dilinde konuþmasýna yasak vardý, bunlarý biz kaldýrdýk. Kardeþlerim eski Türkiye'de kan, gözyaþý ve acý vardý. Eski Türkiye'de Siirt'in sesinin ulaþmadýðý duvarlar vardý. Biz bunlarý yýktýk. Sizin istedikleriniz milli birlik ve kardeþlik projesiyle yerine getirmedik mi? Þimdi yeni Türkiye var" þeklinde konuþtu.

'Çözüm süreci birilerini rahatsýz etti' Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Yeni Türkiye'de daða çýkan deðil, kendi ülkesinde üniversiteye giden gençler var. 77 milyonun kardeþliðini daha da ileri seviyelere götüreceðiz. Çözüm sürecini siz istediniz, bir yýldýr bu sürece siz sahip çýktýnýz. Þimdi de sürece sahip çýkmanýzý istiyorum. Bu sürece dua etmenizi istiyo-

rum. Çözüm süreci birilerini ciddi derecede rahatsýz etti. Yüreklerimizi, evlerimize gelen ferahlýk birilerini rahatsýz etti. Büyüyen ekonomi, güçlenen Türkiye birilerini rahatsýz etti. Yakýp yýkmakla demokrasinin gelmez. Önce Gezi eylemleri dediler, huzur ve istikrarý bozmak istediler. Þimdi de 17 Aralýk, 25 Aralýk darbe giriþimi ile yeni Türkiye'ye sabotaj düzenlemek istediler. Þunu bilmenizi istiyorum, Gezi eylemlerinde aðaç bahaneydi, çevre bahaneydi, gerisi çok þahaneydi. Ne oldu Güzel neticeler mi alýndý Yaktýlar, yýktýlar, molotoflarla... Molotoflarla demokrasi gelir mi Vatandaþlarýn camýný, çerçevesini yakýp yýkmakla demokrasi gelir mi? Demokrasinin yolu sandýk " ifadelerini kullandý.

'Hesap soracaðýz' 17 Aralýk darbe giriþiminde yolsuzluk ve rüþvetin sadece bahane olduðunu belirten Baþbakan Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ekonomiye huzura kardeþliðimize çözüm sürecine hücum ediyorlar. Þunu burada, Siirt'te memleketimde bir kez daha söylüyorum. Hiçbir yolsuzluk giriþimine, rüþvet giriþimine asla göz yummadýk yummayýz. Biz yolsuzluklarla mücadele ile bu günlere geldik. Bunlar yolsuzluklarýný peþinde koþmuyor, Bunlar milli iradeyi çalmak istiyorlar. Sandýktan umutlarý yok. Sandýkta bir kez daha kaybedeceklerini biliyorlar. Sandýk dýþý yol arýyorlar. Sandýk dýþýnda her yol antidemokratiktir, ahlak dýþýdýr, edep

dýþýdýr. Sokaklarý karýþtýrmak isteyenlerden hesap soracaðýz. Marjinal sol örgütler, anarþistler, teröristler, vandallar iþte bu MHP ile CHP ile Pensilvanya ile BDP ile ittifak halinde sokaklarý karýþtýrmak istiyorlar. Hiç merak etmeyin, asla umutsuz olmayýn. Biz bütün bunlarýn hesabýný soracaðýz."

'BDP belediyecilik yapmadý' BDP'yi eleþtiren Baþbakan Erdoðan, BDP'nin belediyecilik yapmadýðýný söyledi. Erdoðan, "BDP belediyecilik yapmaz, eser üretmez, BDP'de gerilim ideoloji siyaseti var. BDP 'Biz Kürtlerin partisiyiz' diyor, biz 77 milyonun partisiyiz diyoruz. Biz hepsine hizmetkarýz, biz bu millete efendi olmaya deðil hizmetkar olmaya geldik. Biz istiyoruz ki Siirt'te eser üretelim eser. Kardeþlerim eski Türkiye'de yasaklar vardý, yoksulluk vardý, yolsuzluk vardý, red vardý, inkar vardý, asimilasyon

vardý, türkülere, kitaplara yasak vardý. Annenin evladý ile ana dilde konuþmasýna yasak vardý. Bunlarý kim serbest etti. Biz serbest ettik. Eski Türkiye'de OHAL, yol kontrolleri vardý bunlarý kim kaldýrdý. Kardeþlerim eski Türkiye'de kan, gözyaþý, acý vardý, Siirt'in sesinin ulaþmadý duvarlar vardý. Ýþte biz o eski Türkiye dönemini kapattýk. Siz istemiyor muydunuz, sizin istediklerinizi milli birlik ve kardeþlik projesi ile biz yaptýk. Þimdi yeni Türkiye var. Milleti ile kucaklaþan bir Türkiye var. Yasaklarýn kaldýrýldýðý bir Türkiye var. Yeni Türkiye'de silahlar deðil siyaset var, kardeþlik var. Yeni Türkiye'de aðlayan deðil, eþiyle, çocuklarýyla, huzurlu oturan anneler var. Çok çalýþtýk, çok mücadele ettik, çok badireler atlattýk bu günlere geldik. Hayalleri hedeflere ulaþtýrýrken gerçekleri yakaladýk" dedi. Misbah YILMAZ

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

13 MART 2014 PERÞEMBE

11

Diyar'da hedef galibiyet Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakýrspor A.Þ, Pazar günü kendi sahasýnda oynayacaðý Kocaelispor maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor.

B

aþkan Feyzi Ýlhanlý; Futbolcularýn Kocaelispor maçýnda alýnacak bir galibiyete süper prim vaadinde bulundu. Ýlhanlý; Pazar günkü Kocaelispor maçýnýn da kazanýlmasý halinde takýma süper prim vereceklerini söyledi. Ýlhanlý, "Futbolcularýmýz bizi ve taraftarý mutlu ettikçe biz de onlarý mutlu ediyoruz. Þu ana kadar primlerin tamamýný ödedik. Maç baþý alacaklarýnýn ödenmesi konusunda da belirlediðimiz takvim var ve gerekeni yapacaðýz. Takýmýmýz iyi yolda." dedi. Kocaelispor'la final gibi bir maça çýkacaklarýný vurgulayan Ýlhanlý, tüm taraftarlarý Pazar günü stada davet etti. Baþkan Ýlhanlý yaptýðý açýklamada, "Bu hafta final gibi bir maça daha çýkacaðýz. Rakibimizin gücüne saygýlýyýz ve ona göre hazýrlanacaðýz. Ancak Diyarbakýrspor A.Þ gününde olduðu zaman yenemeyeceði takým yok. Rakibin deðil, bizim ne yapacaðýmýz önemli. Taraftarýmýz her yerde destek veriyor. Pazar günü Atatürk Stadý'ný doldurarak muhteþem bir destek

vermelerini istiyoruz. Sahada futbolcular tribünde taraftar üzerine düþeni yaparak bu maçý kazanacaktýr" þeklinde konuþtu. Diyarbakýrspor A.Þ spor'un teknik direktörü Fethi Çokkeser ise hafta sonu kendi sahalarýnda oynayacaklarý Kocaelispor maçýna, çýkýþ maçý olarak baktýklarýný söyledi. Çokkeser, ligde son 25 haftada 6 beraberlik, 5 maðlubiyet aldýklarýný belirterek, "Ýyi olmak için gayret gösteriyoruz. Ancak, aldýðýmýz sonuç ve puanlar iyi deðil. Ne ekonomik anlamda, ne de futbolcu arkadaþlarýmýzýn sýkýntýsý var. Hiçbir sýkýntýmýz yok. " dedi. Her þeye raðmen ligi lider olarak bitireceklerine inandýðýný kaydeden Çokkeser, þöyle devam etti: "Bu ortam, bu güç bizde var. Futbolcu arkadaþlarýmýzla paylaþtýk, tek düþüncemiz kazanmak. Sahamýzda oynayacaðýmýz Kocaelispor maçýna, çýkýþ maçý olarak bakýyoruz. Biz mutlaka yeni bir baþlangýç yaparak çýkýþa geçeceðiz" dedi. Taþkýn Civelek

Büyükþehir'de hazýrlýklar devam ediyor

S

por Toto 2. Lig ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ligin 26. haftasýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Bugsaþspor maçý hazýrlýklarýna yaptýðý idmanla devam etti. Seyrantepe Tesisleri'nde gerçekleþtirilen idmanda Futbolcularýn bir hayli neþeli olduklarý gözlendi. Hafta sonunda zorlu bir deplasman maçýna çýkacaklarýný belirten takýmýn teknik direktörü Turhan Özyazanlar, ''Bugsaþspor'un ileri uçta çok etkili oyuncularý var geçen hafta deplasmanda Eyüpspor maçýndan galip ayrýldýlar.'' dedi. Özyazanlar, "Geçen haftaki Nazilli Belediyespor maçýyla takýmdaki oyunculara bir güven geldi. Bugsaþspor maçýný deplasmanda daha sonra içeride oynayacaðýmýz Altýnordu A.Þspor maçlarýndan galip ayrýlmak istiyoruz.'' dedi.

Belediye Basketbol takýmýna saldýrdýlar D

iyarbakýr Baðlar Belediyesi 3. lig basketbol takýmý müsabaka için gittiði Tokat' da, Tokat Turhal Yeni Belediye Takýmý oyuncularý ve taraftarlarýnýn sözlü ve fiziki saldýrýsýna maruz kaldýklarý ve Çýkan olaylarda Baðlar belediyesi basketbol takýmý oyuncularýnýn çeþitli yerlerinden yaralandýðý bildirildi. Olayla ilgili açýklama yapan Baðlar Belediyesi Basketbol Takýmý Antrenörü Özgür Büyük, bu olaylarýn planlý bir þekilde geliþtiðini belirterek, "Soyunma odasýna girdiðimiz esnada duvarlara Atatürk posterlerinin asýlmýþ olduðunu gördük ki bugüne kadar ben hiçbir soyunma odasýnda bayrak ya da Atatürk posteri görmemiþtim. Yine karþýlaþmaya çýkacaðýmýz esnada hoparlörden 'Türkiyem' þarkýsýnýn çalýndýðýna þahit olduk. Yani anlayacaðýnýz planlý bir saldýrýydý" dedi. Maçýn sonlarýna doðru ilkin aðza alýnmayacak küfürlerin kendilerine savrulduðunu ve küfür eden grubun içinde MHP'lilerinde olduðunu iddia eden Büyük,

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR

"Maça baþladýðýmýz esnada bir saldýrý ile karþýlaþacaðýmýzýn farkýndaydýk. Çalýnan müzikler de bunun göstergesiydi. Maçýn sonlarýna doðru bizlere karþý takýmýn taraftarlarýndan aðza alýnmayacak küfürler savruldu ve 'Türkiye bizimdir, bölemezsiniz' þeklinde tehditler savruldu. Ardýndan bir grup sahaya inerek oyuncularýmýza saldýrdý. Bana da su þiþeleri fýrlattýlar" dedi. Büyük, Diyarbakýr da yapýlan müsabakalarda polisin yoðun güvenlik önlemleri aldýðýný fakat Tokat' ta ki saldýrýlarda sadece 5-10 polisin görev yaptýðýna dikkat çekerek, uðradýklarý saldýrýdan kaynaklý saatlerce maçýn gerçekleþtiði salondan dýþarý çýkamadýklarýný söyledi. Yaþanan olayla ilgili olarak görüntü ve fotoðraflara el konulduðunu belirten Büyük, amaçlarýnýn Diyarbakýr halkýna basketbolu sevindirmek olduðu ve yetkili kurumlarýn bu konuda en kýsa sürede bir önlem almasýný istediklerini söyledi.

Yolspor puan peþinde

Tüm kitapçýlarda

B

ölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Yolspor, Batman Gercüþ Baðlarspor ile sahasýnda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný karayollarý Tesislerinde günde tek idman yaparak sürdürüyor. Yolspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, yaptýðý açýklamada, hafta sonu sahalarýnda oynayacaklarý Batman Gercüþ Baðlarspor maçýnýn çok zor olacaðýný söyledi. Tungaç, "Bu maç bir hayli zorlu geçecek. Kazanan takýmýn avantaj saðlayacaðý karþýlaþmadan mutlu ayrýlan taraf olmak biz istiyoruz. 3 puan da bizim için iyi bir sonuç olacaktýr" dedi.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR Diyarbakýrspor A.Þ


CMYK

12

13 MART 2014 PERÞEMBE

Stadýn yerine avm yapýlacaðý iddiasý Diyarbakýr Atatürk Stadýnýn yerine alýþ veriþ merkezi yapýlmasýna Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Þube Baþkaný Remzi Dayan tepki gösterdi.

Y

eniþehir ilçesindeki Atatürk Stadý'nýn yerine AVM yapýlmasý iddiasýnýn kendilerini ve Diyarbakýr'daki spor camiasýný çok rahatsýz ettiðini belirten Dayan, Diyarbakýr'ýn spor kimliðiyle özdeþleþmiþ stadýn yerine mutlaka yeni spor tesisleri yapýlmasý gerektiðini belirtti. Dayan, þunlarý kaydetti: "Aksi bir durumda bu kentin spor birleþenlerinin direniþiyle karþý karþýya gelinir.

Yetkililerin gösterdiðimiz bu hassasiyete kulak vermelerini istiyoruz. Bu alanda tenis kortlarý, yürüyüþ parkurlarý ve amatör takýmlarýn faydalanabileceði alanlar yapýlabilir. Hata çok amaçlý spor salonu da yapýlýr. Tekvando, karate, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi branþlarýn da içinde bulunduðu bir spor salonu bu kentin sporuna büyük bir katý sunacaktýr."

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . ýnýz d a T k a m a D Deðiþmeyen

"

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

13 03 2014 gazete sayfaları  
Advertisement