Page 1

DÜ'den tiyatro grubu öðrencilerine destek DÝKTUM-DER'den Diyarbakýrlýlara çaðrý D

D

icle Üniversitesi (DÜ) yönetimi, Dükat Komedi Var (DÜKOV) tiyatro grubu öðrencilerine sosyal projelere destek için salon tahsisinde bulundu. DÜKOV tiyatro grubu öðrencilerine, tiyatro çalýþmalarýný yapmalarý için Kongre Merkezi'nde salon tahsisi yapýldý. „ 4’te

iyarbakýr'ý tanýtmak ve gelecek kuþaða aktarmak amacýyla kentte bulunan çeþitli sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek kurduklarý Diyarbakýr Kültür Turizm ve Musiki Derneði (DÝKTUM-DER), kentin kültürel yapýsýný düzenledikleri organizasyonlarla tanýtmaya devam ediyor. „ Sayfa 5’te

Nefes darlýðýný hafife almayýn N

ÇARÞAMBA 13 ÞUBAT 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

efes darlýðýnýn, akciðer ve kalp hastalýklarýnýn habercisi olabileceði bildirildi. Ahi Evren Kalp Damar Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Celal Tekinbaþ, nefes darlýðýnýn, kiþinin nefes almadaki zorluðunu hissederek bunu normal bir fonksiyon olarak deðil, bir iþ olarak görmesi olduðunu söyledi. „ 2’de

Cezaevlerinde 3 bin 263 ihlal yaþandý

Peynir ve zeytine de tuz ayarý

T

ürkiye'de tuzla savaþ devam ediyor. Ekmekten sonra peynir, zeytin ve salça gibi tuz oraný yüksek gýdalardaki oran da azaltýlacak. „ 2’de

Ýçkale'de restorasyon masaya yatýrýldý D

iyarbakýr Valiliði koordinesinde yürütülen Ýçkale ve Cazibe Merkezi Destekleme Programý kapsamýndaki restorasyon ve rölöve çalýþmalarý Vali Mustafa Toprak'ýn baþkanlýðýnda masaya yatýrýldý. „ 5’te

ÝHD Diyarbakýr Þubesi, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2012 Yýlý Cezaevleri Raporu'nu açýkladý. Raporda, bölge cezaevlerinde toplam 3 bin 263 ihlalin yaþandýðýna yer verildi.

Ý

HD Diyarbakýr Þubesi, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2012 Yýlý Cezaevlerinde Yaþanan Hak Ýhlalleri Raporu'nu düzenlediði bir basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyurdu. Dernek binasýnda düzenlenen toplantýya ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, Þube Sekreteri Abdusselam Ýnceören, Þube Cezaevi Komisyonu Üyeleri Av. Resul Tamur ile Av. Muhterem Süren ve Þube Yöneticisi Av. Gamze Yalçýn katýldý.

Baþbakan'dan ücretsiz ulaþým müjdesi

Þ

ehit, gazi, engelli ve yaþlý vatandaþlara ücretsiz ulaþým müjdesi veren Baþbakan Erdoðan, "Þehit ve gazilerin çocuklarý ile annebabalarýna da ücretsiz ulaþým saðlanacak. Aðýr engellilerin refakatçileri de bu hizmetten yararlanacak. 65 yaþ üstü vatandaþlara saat sýnýrýný kaldýrýyoruz" dedi. „ 9’da

Ýhlallerde azalma yaþanmadý

B

asýn toplantýsýnda ilk olarak konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, bir ülkede insan haklarýnýn ve özgürlüklerin göstergesinin cezaevleri olduðunu belirterek, bugün Türkiye cezaevlerinde ciddi sýkýntýlarýn yaþandýðýný, birçok alanda kendilerine ihlal baþvurularý geldiðini söyledi. ÝHD olarak bu ihlalleri sonlandýrmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Bilici, tüm çabalarýna raðmen, ihlallerde azalma yaþanmadýðýný dile getirdi. „ 7’de

DÜ'den 'Sevgililer Günü' araþtýrmasý

Koruma dayaðýna tazminat 'Saldýrganlar muhtemelen Suriyeli' „ 9’da

„ 9’da

Doðu'nun eþsiz kýþ lezzeti:

Közde patates D

oðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde kýþýn en çok tüketilen besin olan patates, eksi 30 dereceye varan soðuk gecelerde yakýlan sobalarda piþirilerek eþsiz bir lezzete dönüþüyor. „ 8’de

Olaðan dýþý bir unsur yok

S

iirt'te son 3 ay içerisinde kendiliðinden yangýn çýktýðý belirtilen evde yapýlan inceleme tamamlanarak raporlaþtýrýldý. Raporda, yangýnlarýn çý-

kýþýnda iddia edildiði gibi metafizik unsurlarýn etkili olma ihtimalinin zayýf olduðu, ailenin de psikolojik tedaviye ihtiyacý olduðu belirtildi. „ 4’te

D

icle Üniversitesi (DÜ) Sosyal Araþtýrmalar Merkezi Sosyoloji Çalýþma Grubu, Diyarbakýr'da evli kadýnlarýn Sevgililer Günü'nde eþlerinden beklentilerini, nedenlerini ve bek-

lentilerinin karþýlanýp karþýlanmamasý durumunda kendilerinde oluþacak davranýþ biçimlerini ve tüketim alýþkanlýklarýný ortaya çýkarmak amacýyla bir kamuoyu araþtýrmasý yaptý. „ 7’de

Diyarbakýrlýlar parklara akýn etti D

iyarbakýr'da güneþli havayý fýrsat bilen vatandaþlar parklara akýn etti. Uzun süreden beri havalarýn soðuk olduðu Diyarbakýr'da, güneþli hava vatandaþlarý sokaða döktü. „ 8’de

Vatandaþlara 'altýn' uyarý D iyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, vatandaþlarýn bankalarda altýn alým satýmý konusunda dikkatli olmalarý gerektiðini söyledi. „ 6’da


2

Saðlýk

13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Nefes darlýðýný hafife almayýn Nefes darlýðýnýn, akciðer ve kalp hastalýklarýnýn habercisi olabileceði bildirildi. Ahi Evren Kalp Damar Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Celal Tekinbaþ, nefes darlýðýnýn, kiþinin nefes almadaki zorluðunu hissederek bunu normal bir fonksiyon olarak deðil, bir iþ olarak görmesi olduðunu söyledi.

N

efes darlýðýnýn hastalýk olmaktan ziyade bir hastalýðýn belirtisi olduðunu ifade eden Tekinbaþ, "Spor yaptýktan, koþtuktan veya yorucu bir aktivite yaptýktan sonra nefes alýþveriþinin ve kalp atýþýnýn hýzlanmasý sonucu görülen geçici nefes darlýðý normal kabul edilebilir. Ancak istirahat halindeyken dahi nefes alýp vermekte zorluk çekiliyorsa bu nefes darlýðýna neden olan bir hastalýðýn belirtisi olabilir" dedi. Tekinbaþ, nefes darlýðýnýn ciddiye alýnmasý gereken bir durum olduðunu vurgulayarak, "Nefes darlýðý çekenler bir çok hastalýðýn belirtisini taþýyabilir. Bu nedenle nefes darlýðý týbbi bir

deðerlendirme gerektirecek akciðer ve kalp hastalýklarýnýn habercisi olabilir" diye konuþtu.

"ERKEN TANI HASTALIÐIN ÝLERLEMESÝNÝ ÖNLÜYOR" Doç. Dr. Celal Tekinbaþ, nefes darlýðýnda erken tanýnýn, nefes darlýðýnýn altýnda yatan hastalýðýn ilerlemeden durdurulmasý için önemli olduðuna dikkati çekerek, þunlarý söyledi: "Nefes darlýðý ciddi hastalýklara iþaret edebiliyor. Bize baþvuran hastalarda ilk olarak nefes darlýðýnýn neden kaynaklandýðýný araþtýrýyoruz. Bir hastalýða baðlý olmadýðý halde hissedilen nefes darlýklarý var. Bunlara

Elektronik sigara tartýþmasý sürüyor

Ýngiltere'de elektronik sigara kullananýmý giderek yaygýnlaþýyor ama tartýþmasý bitmiyor. Elektronik sigaranýn hayat kurtardýðýný düþünen de var, tehlikeli olduðunu söyleyen de. Ýngiltere'de elektronik sigara kullananlarýn sayýsýnýn bu sene bir milyona ulaþmasý bekleniyor. Ancak bazýlarýn e-sigaranýn, tütüne karþý yüzbinlerce hayat kurtarabilecek bir alternatif olduðunu düþünürken, bazýlarý ise elektronik de olsa sigara içme eylemini normalleþtirdiðini ve bunun güvenli olmadýðýný söylüyor. Manchester'da kalabalýk bir bara giren herhangi biri, oldukça þaþýrtýcý bir sahneyle karþýlaþabilir. Bir masanýn etrafýnda toplanmýþ bir grup arkadaþýn sigara içtiðini görebilirler ama havada duman kokusu ya da masada kül tablasý eksik kalýr. Masadaki kadýnlardan biri olan Steph, e-sigaranýn sigarayý býrakmasýna yardýmcý olduðunu söylüyor. "Nikotin bantlarý ve solunum cihazlarýný da denedim. E-sigara çok daha iyi, çünkü sigara içiyormuþ gibi hissettiriyor" diyor Steph. Masadan bir baþka kadýn, Lisa ise þöyle destekliyor: "E-sigaralar müthiþ fikir. Hem saðlýðýnýza iyi geliyor, hem de tadý sigara gibi." E-sigara iki parça halinde yapýlýyor. Bir ucunda sývý halde nikotin var, diðer ucunda þarj edilebilir bir pil ve püskürtücü bölme. Sigarayý içen kiþi bir nefes çektiðinde sývý nikotin buharlaþýyor ve aðzýnýza doluyor. Yani, sigara dumaný gibi içinize çektiðiniz þey, büyük oranda su buharý oluyor.

5 MÝLYON HAYAT KURTULABÝLÝR E-sigara pazarý giderek büyüyor. Sigaraya Karþý Saðlýk Hareketi adlý bir yardým derneðinin yürüttüðü anket, Ýngiltere'de geçen sene 700 bin kiþinin e-sigara kullandýðýna iþaret ediyor. Dernek bu sayýnýn 2013'te bir milyona ulaþacaðýný ve bazý týbbi uzmanlarýn bu sigarada büyük fayda potansiyeli gördüðünü söylüyor. Profesör John Britton Ýngiltere'nin ilk týp yüksek okulu Royal College of Physicians'da tütün danýþma hizmeti grubunun baþkaný. Britton "Nikotin kendi

baþýna özellikle zararlý bir madde deðil. Kafeinin etkileriyle birleþtiði zaman tehlikeli oluyor" diyor ve ekliyor: "Eðer Ýngiltere'deki tüm sigara tiryakileri sigarayý býrakýp e-sigara içmeye baþlarsa bugün hayatta olan insanlarýn 5 milyonunu ölümden kurtarmýþ oluruz."

psikolojik nefes darlýðý diyoruz. O noktada psikolojik hastalýðýn tedavi edilmesi gerekiyor. O da bir hastalýða baðlý ama aksi ispat edilmedikçe biz psikolojik demiyoruz. Nefes darlýðýnýn kaynaðýný bulmak için hastanýn akciðerine, kalbine bakarak gerekli incelemeleri yapýyoruz. Nefes darlýðýnýn altýnda yatan hastalýðý bulduktan sonra da o hastalýðýn tedavisini yapýyoruz." Tekinbaþ, hastalýðýn hýzlý seyretmemesi için nefes almakta zorluk hisseden kiþilerin, zaman kaybetmeden hekime baþvurmalarý ve tedavilerine baþlamalarý gerektiðini sözlerine ekledi.

Peynir ve zeytine de tuz ayarý

Türkiye'de tuzla savaþ devam ediyor. Ekmekten sonra peynir, zeytin ve salça gibi tuz oraný yüksek gýdalardaki oran da azaltýlacak.

A

yrýca tuz paketlerinde de sigara paketlerinde olduðu gibi uyarý mesajlarý olacak. Saðlýk Bakanlýðý aþýrý tuz tüketimini önlemek amacýyla ekmekten sonra peynir, zeytin, salça,turþu ve baharatlar için de devreye girdi. Toplumda tuz miktarýnýn azaltýlmasýný olumlu karþýlayan da var, tuzdan vazgeçmenin zor olacaðýný belirten de. Beslenme ve Diyet Uzmaný Fatma Turanlý Vardarer ise gýdalarý az tuzlu yemenin sanýldýðý gibi zor olmadýðýný söyledi, "Uzun süre tuzlu yediðimiz için tuzlu yemek istiyoruz ama tuzu azalttýðýmýzda dilin algýlama süreci de düzeleceði için bir daha tuzlu yediðimizde acý gelecektir" dedi. Fazla tuz kullanýmý saðlýðý bozuyor. Yemeklerdeki tuz miktarýnýn 9 gram azaltýlmasý felci yüzde 24, kalp krizi riskini ise yüzde 34 oranýnda azaltýyor. Sodyumun sadece hipertansiyon sebebi olmadýðýný hatýrlatan Vardarer, "Ayný zamanda böbrek rahatsýzlýklarýnda, özellikle çok fazla salamura yiyeceklerle alýnan tuz mide kanseri riski taþýyor. Çok fazla tuzun osteoporoz, yani kemik erimesine neden olduðu da biliniyor" vurgusu yaptý. Tuzla mücadele kapsamýnda kýsa bir süre içinde, tuz paketlerinin üzerine sigarada olduðu gibi uyarý yazýlarýnýn yazýlmasý bekleniyor.

GÜVENLÝK ENDÝÞELERÝ VAR Öte yandan bu sigaralarýn güvenliði ve düzenlemeleriyle ilgili endiþeler de mevcut. E-sigaralar yasal olarak çocuklara satýlabilirler örneðin. Reklamlarýnýn yapýlmasýyla ilgili ise çok az kýsýtlama mevcut. Yasal boþluklarý eleþtirenlerin en çok dikkat çektiði nokta ise reklamlarýn sigara içme eyleminin muhteþem bir þeymiþ gibi özendirildiði. Nikotin bantlarý ve sakýzlarýnýn aksine e-sigaralar ilaç kategorisinde sayýlmýyor. Böyle bir yasal düzenleme olmayýnca içerdiði nikotinin saflýðýný belirleyecek bir referans bulunmuyor. Peki bu durumda bu elektronik sigaralar güvenli mi deðil mi? Ýngiltere Týp Derneði'nden Dr Vivienne Nathanson "Açýkçasý bilmiyoruz" diyor. Nathanson'a göre "Bunu anlamamýz zaman alacak, zira insanlar elektronik sigarayý kullandýkça biz de onlarda yarattýðý etkileri dikkatle inceleyerek öðreneceðiz."

OFÝSLERDE ÝÇÝLMELÝ MÝ? Elektronik sigaralar þimdilik genel tüketiciye uygun ürünler olarak sýnýflandýrýlýyor ve ticaret standartlarýna göre düzenleniyor. Yani zararlý kimyasallar içeremezler ve kullanýlan pilin AB standartlarýna uygun olmasý zorunlu. Elektronik sigaralar için ticaret derneði piyasaya sürdükleri ürünlerle ilgili hiçbir týbbi iddialarý ve vaatleri olmadýðýný vurguluyor. Esigara sadece sýradan sigaralara alternatif olarak satýlýyor. Bu sigaralarý týbbi ürünler kategorisine dahil etme giriþimleri Hollanda ve Almanya'da endüstrinin baþarýlý giriþimleriyle savuþturuldu. Týp Derneði, sigara içmekten farksýz bir imajý olan elektronik sigaralarýn, özendirici olduðu gerekçesiyle, kamusal alanlarda yasaklanmasý için çaðrýda bulunuyor. Bir baþka mevzu da elektronik sigaralarýn çalýþma ortamlarýnda, ofislerde kullanýlmasýna izin verilmesi. Þimdilik Ýngiltere'de bir þirket ofiste elektronik sigara içilmesine izin verdi. E-sigaralarla ilgili yeni düzenlemeler ise birkaç hafta içerisinde gündeme gelecek.

Amerikalýlar tuzu kýsýtlýyor N

ew York Þehir Meclisi'nin baþlattýðý yiyeceklerdeki tuz miktarýnýn azaltýlmasýna yönelik projeyle, tuz tüketimi %25 azalýrsa ABD'nin saðlýk harcamalarý 10-24 milyar dolar düþecek. New York Þehir Meclisi'nin baþlattýðý ve Ulusal Tuz Azaltma Giriþimi tarafýndan yürütülen yiyeceklerdeki tuz miktarýnýn azaltýlmasýna yönelik projeye, Subway, Kraft, Goya ve Starbucks'ýn da aralarýnda bulunduðu 21 firmadan destek geldi. New York Belediye Baþkaný Michael Bloomberg'in çok önemsediði çalýþmaya destek veren firmalardan Subway, sandviçlerinde kullanýlan sodyum miktarýný yüzde 32 oranýnda azaltabileceðini duyurdu. Kraft, ürünlerindeki peynir sodyumu oranýný yüzde 18 düþürebileceðini açýklarken, Ragu ise makarna soslarýndaki sodyumu yüzde 20 oranýnda azaltabileceðini ilan etti. Kamu ve özel sektörün ortak olarak yürüttüðü çalýþma 2015 yýlýna kadar ülke genelinde tüketilen sodyum miktarýnýn yüzde 25 oranýnda azaltýlmasýný öngörüyor. Projenin baþarýya ulaþmasý halinde ülke genelindeki saðlýk harcamalarýnýn 10-24 milyar dolar azalacaðý tahmin ediliyor.

Spordan sonra mutlaka bir fincan! A

BD'nin New Jersey kentindeki Rutgers Ernest Mario Eczacýlýk Fakültesi'nde yapýlan deneyler sonucunda çýkan sonuç sizi de çok þaþýrtacak. Araþtýrmaya göre spordan sonra içilen kahve saðlýk veriyor! ABD'nin New Jersey kentindeki Rutgers Ernest Mario Eczacýlýk Fakültesi'nde yapýlan deneylerde, kafein tüketimi ile deri kanserinin azalmasý arasýnda doðrudan baðlantý görüldü. Ayný baðlantý spor ve kanser arasýnda da var. Ancak bu ikisi

bir araya geldiðinde kanserli hücrelerden kurtulma olasýlýðý çok daha fazla artýyor. Yapýlan deneylerde, egzersiz yaptýrýlan ve kafein enjekte edilen farelerin güneþ ýþýðýna fazla maruz kalmaktan oluþan deri tümörlerinin yüzde 62 azaldýðý görüldü. Dr. Yao-Ping Lu, fareler üzerinde ulaþýlan sonuçlarýn insanlara da uygulanabilir olduðunu, spor ve kahve kombinasyonunun deri kanseri tedavisine uygulanabileceðini söyledi.


Esaret 33 gün sonra bitti

B

ölgedeki yoðun kar yaðýþý ve çýð nedeniyle ulaþýma kapanan Hakkâri'nin YüksekovaDaðlýca karayolu 33 gün sonra ulaþýma açýldý. Son zamanlarda ilçedeki yoðun kar yaðýþý ve inen çýðlar sonucu ulaþýma kapanan Yüksekova-Daðlýca karayolu, 33 gün boyunca süren çalýþmalarla yeniden açýldý. Karayollarý 117. Þube Þefliði'ne baðlý karla

mücadele ekiplerinin çalýþmalarý sýrasýnda sýk sýk yaþanan çýð çalýþmalarý aksattý. Karayollarý 117. Þube Þefi Esat Erin, Daðlýca bölgesindeki karayolunun ulaþýma açýldýðýný belirterek, çýð olaylarý nedeniyle karayolunun ulaþýma açýlmasýnýn zaman aldýðýný ve vatandaþlarýn maðdur olmamasý için aralýksýz çalýþtýklarýný kaydetti.

Tarihi Ýpekyolu çöktü 13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde bir haftadýr aralýklarla yaðan yaðmur nedeniyle Cizre-Nusaybin arasýnda bulunan ve Cizre'den geçen tarihi Ýpekyolu'nda çökme meydana geldi. Çökme sonucu yolun bir þeridi trafiðe kapatýldý.

T

ürkiye ile Ortadoðu arasýnda bir köprü halinde olan Ýpekyolu'nda yaklaþýk 20 metre uzunluðunda yolun bir þeridi yerin 3 metre aþaðýsýna çöktü. Görenleri þaþýrtan yolun hali, adeta kazaya davetiye çýkartýyor. Asfaltla beraber çöken yolda þoförler zor anlar yaþýyor. Yetkililerin biran önce duruma al atmalarýný isteyen þoförler, zor anlar yaþadýklarýný söyledi. Yaklaþýk 10 gündür çöken yolla kimsenin ilgilenmemesi dikkat çekti. Þoförlerden Ekrem Gerden, "Ben þoförüm bu yol çok tehlike saçýyor. Buradan geçen þoförler kaza yapabilirler. Levhalar yetersiz. Yetkililerden biran önce bu yola el konmalarýný istiyoruz. Böyle bu iþleri yapan insanlarýn zemini saðlam yapmalarýný

istiyoruz. Her þeyden kaçmamak gerekir. Bir iþe el attýðýnýzda mükemmel yapmanýz lazým. Bakýn bir iki üç yaðmurda yollar ne hale gelmiþ. Burasý hemen hemen Türkiye'nin en iþlek caddesidir. Ýpekyolu caddesidir. Ticaret yoludur. Irak'a baðlayan Habur üzeri bir yoldur. Görüyorsunuz halini." dedi.

Yetkililer soruna ilgisiz Kemal Yýlmaz adýnda bir baþka þoför de, "Bu yol zaten ilk yaptýðý günde daha tam bitmeden gene çökme olmuþtu. O zamanda gelip baktýlar. Sadece ihalede yolsuzluk yapýyorlar. Hýrsýzlýk yapýyorlar. Bu yolun hali böyledir. Sadece burasý deðil baþka noktalarda da böyle var. Buna tepkimiz yani burada bir kaza olsa ne olacak. Kimse üzerinde durmuy-

Evi yanan vatandaþ yardým bekliyor S

iirt'in Þirvan ilçesinde evi yanan vatandaþ, yetkililerden yardým bekliyor. Ýlçenin Kumlu Köyü'nde oturan Fikri Ulaç'a (65) ait ev, mutfak kýsmýnda çýkan yangýn nedeniyle kullanýlamaz hale geldi. Kýþ ayýnda maðdur olduklarýný belirten Fikri Ulaç, maddi durumu iyi olmadýðý için devletten yardým beklediðini söyledi. Ulaç, yangýnýn evin mutfak bölümünden baþlayarak tüm odalara sýçradýðýný kaydederek, "Yangýna müdahale etmeye çalýþtýk, ancak mutfakta baþlayan yangýn kýsa sürede çatý katýna sýçrayarak tüm odalara yayýldý. Komþularýn yardýmýyla yangýna müdahale ettik. Ancak ev tamamen yanarken, evde bulunan tüm eþyalarýmýz da kullanýlamaz hale

Bitlis yine kara gömüldü! B

itlis ve çevresinde etkili olan kar yaðýþý nedeniyle 86 köy yolu ulaþýma kapandý. Bitlis'te 10 gün aradan sonra tekrar kar yaðýþý baþladý. Yerdeki eski karla birlikte kalýnlýðý 2 metreyi aþan kar, tek katlý evleri ve araçlarý adeta kara gömdü. Bitlis Valiliði, yoðun kar yaðýþý sonucu 86 köy yolunun ulaþýma kapandýðýný açýkladý. Valilik, karla mücadele çalýþmalarýnýn 10 ayrý þantiyede 14 greyder, 11 dozer, 8 servis aracý, 8 yükleyici ile yürütüldüðünü açýkladý. Meteoroloji yetkilileri, kar yaðýþýnýn bugün de devam edeceðini, yarýndan itibaren bölgeyi terk edeceðini belirtti. Belediye ekipleri, kent merkezi ile mahalle aralarýnda yoðun bir çalýþma baþlatarak, cadde ve sokak aralarýnda toplanan karlarý kamyonlara yükleyerek kent dýþýna çýkarmaya baþladý.

geldi. Þimdi bu kýþ ortasýnda yapayalnýz kaldýk, ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Gelinim ve üç torunum ile birlikte toplam 14 nüfuslu aile olarak bu iki odalý evde yaþýyorduk. Þiddetli kýþ ortasýnda dýþarýda kaldýk. Yatacak battaniye ve yorganlarýn yaný sýra tüm mutfak eþyalarýmýz tamamen yandý. Hiçbir maddi gelirim yok. Devletten yardým bekliyoruz" dedi.

Bingöl'de yarým ton uyuþturucu B

or. Çýkýyorlar diyorlar biz bu yolu yapmýþýz ama hepsi yalan ve hepsi ortadadýr. Sadece rant." diye konuþtu. Mehmet Baþkurt, "Hepinizin gördüðü gibi bu uluslararasý bir kapýdýr. Irak'ýn nerden bakarsan 40-50 ülkenin uluslararasý bir kapýdýr. Tabi ki bu yolun sýnýrlar arasý bir kapý, bir yol olduðu için çok önemlidir ve çok güzel yapýlmasý gerekiyor. Fakat buna baktýðýmýzda sadece bir taþeron firmalar rant olarak saðladýðýnýn bilincindeyiz. Yolun 3 metre yerin altýna çökmesi büyük bir felakete uðrayabilecek bir durumdur. Þimdi her an yetkililerin yapmalarýný arz ediyoruz. Fakat ilgilenen hiç kimse yok" ifadelerini kullandý.

ingöl Emniyet Müdürlüðü ekipleri, 2013 yýlý ile birlikte düzenlediði 16 ayrý operasyonda toplam 414 kilo 518 gram esrar maddesi ele geçirdi. Bingöl Valiliði'nden yapýlan açýklamada, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlilerince 'Uyuþturucu Madde Kaçakçýlýðý' suçlarýna yönelik çalýþmalarýn devam ettiði belirtildi. Çalýþmalar kapsamýnda 8 Þubat 2013 günü Yeniþehir Mahallesi Solhan Ýlçe Garajý'nda durdurulan bir araçtan 55 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildiði ve olayla ilgili olarak yakalanan 2 þahsýn ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiði ifade edildi. Açýklamada, "Ayrýca; 9 Þubat 2013 günü Genç ilçe merkezinde durdurulan bir araç içerisinde 97 kilo 650 gram kubar, 3 kilo 200 gram toz olmak üzere toplam 100 kilo 850 gram esrar maddesi elde edilmiþtir. Olayla ilgili olarak yakalanan 1 þahýs sevk edildiði adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiþtir. Son olarak, 9 Þubat 2013 günü Emniyet Müdürlüðü önünde durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde 11 kilo 805 gram kubar esrar mad-

desi ele geçirilmiþ, olayla ilgili olarak yakalanan 1 þahýs ise sevk edildiði adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiþtir" denildi. 18 kiþi tutuklandý

Açýklamada, 2013 yýlý içerisinde düzenlenen operasyonlarla ilgili verilen bilgilerde ise þunlarý ifade edildi: "Belirtilen olaylar ile birlikte 2013 yýlý baþýndan itibaren meydana gelen toplam 16 ayrý olayda 414 kilo 518 gram esrar maddesi, bin 143 paket gümrük kaçaðý sigara, 30 adet gümrük kaçaðý cep telefonu ve 1 adet ruhsatsýz tabanca ele geçirilmiþtir. Ýþlem yapýlan 23 þahýstan 18'i sevk edildiði adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiþtir. Halkýmýzýn ve gençlerin kötü alýþkanlýklardan ve madde baðýmlýlýðýndan korunmasý ile saðlýklý bir toplum yetiþtirilmesi için uyuþturucu madde kullanýmý, ferdi veya teþekkül halinde uyuþturucu madde nakli ve ticaretini yapan þahýslar ve suç odaklarýyla mücadelemiz ilgili kurumlar ile iþbirliði içerisinde profesyonelce ve halkýmýzdan aldýðýmýz destekle kararlýlýkla sürdürülecektir."

Hakkari-Van karayolunda heyelan

Hakkari-Van karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaþýma kapandý.

Þ

ehirden 35 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle düþen kayalar tehlike oluþturdu. Kayalar yolu tamamen kapatýrken, Hakkari'den Van'a, Van'dan da Hakkari istikametine giden onlarca yolcu mahsur kaldý. Mahsur kalan yolcularýn bir kýsmý kayalarýn üzerinden karþý tarafa geçerken, bazýlarý ise yolun açýlmasýný bekledi. Yolda kalan yolcular, Karayollarý 114. Þube Þefliði ekiplerinin çalýþma baþlattýðýný ancak bir iþ makinesinin yetersiz olduðunu savundu. Ýlde onlarca iþ makinesi bulunduðunu belirten vatandaþlar, tek iþ makinesi ile çalýþma yapýlmasý halinde yolun 2 gün boyunca açýlamayacaðýný iddia etti. Bazýlarýnýn hastaneye, bazýlarýnýn ise duruþmalara geç kaldýðýný belirten yolcular, yolun bir an önce açýlmasýný istedi. Saatlerce yolda

mahsur kaldýðýný belirten bir kadýn ise, ayaðýnýn sakat olmasýna raðmen kayalarýn üzerinden karþý tarafa geçtiðini söyledi. Karayollarý Hakkari 114. Þube Þefliði ekipleri, çalýþmalar sonucu yolu tek þeritten

geçici olarak açtý. Karayollarý yetkilileri, heyelan bölgesindeki çalýþmalarýn halen devam ettiðini, yolda kalanlarýn daha fazla maðdur olmamasý için karayoluna geçit verdiklerini belirttiler.


4

HABER

13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Yanan evde inceleme tamamlandý

Olaðan dýþý bir unsur yok

Siirt'te son 3 ay içerisinde kendiliðinden yangýn çýktýðý belirtilen evde yapýlan inceleme tamamlanarak raporlaþtýrýldý. Raporda, yangýnlarýn çýkýþýnda iddia edildiði gibi metafizik unsurlarýn etkili olma ihtimalinin zayýf olduðu, ailenin de psikolojik tedaviye ihtiyacý olduðu belirtildi. edilmiþtir. En son yangýnýn 28 Ocak 2013 tarihinde çýktýðý beyan edilmiþtir. Ailenin beyanýna göre kameralarýn takýlmasýndan önce günde ortalama 7 defa yangýn çýkmýþ olup toplamda 500'der fazla yanma olayý gerçekleþtirmiþtir."

'Evde kimse yokken yangýn çýkmýyor'

S

iirt Üniversitesi'nde görevli farklý branþlardan akademik personelle eþyalarýnýn kendiliðinden yandýðý ve yangýn çýktýðý belirtilen Zeki Toprak'ýn evinde yapýlan inceleme ve araþtýrmanýn sonucu rapor ile açýklandý. 'Ailenin genel durumu' ile ilgili tespitler baþlýðýnda, "Aile, genellikle ekonomik durumlarý düþük olan insanlarýn ikamet ettiði gecekondularýn yoðun olduðu evren mahallesinde ikamet etmektedir. Ailenin 4 çocuðu-

nun bulunduðu en büyük alan 12 yaþýnda olduðu tespit edilmiþti. Aile reisi Zeki Toprak ilkokul mezunu olduðu iki katlý bir gece kondu da oturduðu 300-500 TL civarýnda aylýk geliri olduðu tespit edilmiþtir" denildi. Raporun, 'Yangýn ile ilgili tespitler' baþlýðýnda ise þöyle denildi: "Ailenin beyanýna göre, ilk yangýn 13 Aðustos 2012 tarihinde meydana gelmiþtir. Yangýnýn devam etmesi itfaiye çaðrýlarak yangýn söndürüldüðü ifade

Üniversite bünyesinde kurulan komisyonca hazýrlanan raporda, yangýnýn genellikle noktasal olarak tutuþtuðu gözlendiði, bez, elbise, yatak ve yorganlarýn kýsmen yandýðý görüldüðü belirtildi. Yangýnlarýn sadece aile fertleri uyanýkken 07.00 ile 23.00 saatleri arasýnda çýktýðý ifade edilen raporda, þöyle devam edildi: "Hiç bir yangýn olayýnýn aile fertlerinin uykuda olduðu saatlerde gerçekleþmediði beyan edilmiþtir. Evde kimsenin olmamasý durumunda kesinlikle herhangi bir yangýn veya yanma olayýnýn gerçekleþmediði beyan edilmiþtir. Aile reisi çýkan yangýnlar nedeniyle Þýrnak ilinin Cizre ilçesinde ikamet etmekte olan yakýnlarýnýn yanýna geçici olarak taþýnmýþ olmalarýna raðmen yanma olaylarýnýn orada da devam ettiði beyan edilmiþtir. Bütün

bu yangýnlarda tutuþan materyallerin dýþarýda deðil de evde kullanýlan giyim eþyalarýndan bir veya evdeki bir bez parçasý olduðu tespit edilmiþtir. Bugüne kadar meydana gelen tüm bu yangýnlar neticesinde aile fertlerinin bedenen hiç bir zarar görmediði anlaþýlmýþtýr. Yangýnlarýn çýkýþ tarihi ve zaman konusunda aile fertleri çeliþkili beyanlarda bulunmaktadýr."

Kameralarýn görüþ alaný dýþýnda Eve yerleþtirilen kamera kayýtlarýnýn incelenmesinde, 25 Aralýk 2012 tarihinde saat 17.22'de çýkan yangýnda 1-2 dakika önce aile fertlerinden birinin, yangýnýn çýkan bölgeye girip 1.5 buçuk dakika bekledikten sonra çýktýðý ve daha sonra da diðer aile fertlerinin bulunduðu odaya girildiði görüldüðü belirtilen raporda þöyle denildi: "Söz konusu kiþinin o mahalden ayrýlmasýnýn yarým dakika sonrasýnda ise o bölgede alevlerin tutuþup geliþtiði ve bu sýrada ayný þahsýn, daha önce girdiði odadan çýkýp, direkt olarak yangýnýn çýktýðý muhite girdiði ve o noktada yangýnýn çýktýðýný aile fertlerine haber verip beraberce yangýný kontrol altýna aldýklarý gözlen-

miþtir. Zeki Toprak kameralarýn yerleri ve görüþ açýlarý konusunda yeterince bilgi sahibi olduðunu ve hatta kendisinin, evdeki kayýtlarý tutan bilgisayarý kullanabildiði ve görüntülere ulaþabildiðini, kimi zaman da geçmiþe ait görüntüleri izlediðini beyan etmiþtir. Þahsýn evine kameralar yerleþtirildikten sonra meydana gelen yangýnlarýn tümünün, özellikle kameralarýn görüþ alanýnýn dýþýnda gerçekleþtiði tespit edilmiþtir."

Aileye psikolojik destek Raporun sonuç bölümünde, yangýnlarýn çýkýþýnda, iddia edildiði gibi metafizik unsurlarýn etkili olma ihtimalinin zayýf olduðu belirtilerek, þu görüþlere yer verildi: "Olayýn tam olarak anlaþýlabilmesi için aile fertlerinin sosyo-psikolojik açýdan uzun süre gözlemlenmesi gerekmektedir. Detaylý araþtýrmanýn uzun süreç gerektirmesi nedeniyle, kýsa vadede aile fertlerinin doktor psikolog gözetiminde bulundurulmasý yararlý olacaktýr. Bu arada aile sosyal ekonomik, kültürel ve psikolojik destek saðlanmasýnýn gerektiði kanaatine varýlmýþtýr."

DÜ'den tiyatro grubu öðrencilerine destek Dicle Üniversitesi (DÜ) yönetimi, Dükat Komedi Var (DÜKOV) tiyatro grubu öðrencilerine sosyal projelere destek için salon tahsisinde bulundu. DÜKOV tiyatro grubu öðrencilerine, tiyatro çalýþmalarýný yapmalarý için Kongre Merkezi'nde salon tahsisi yapýldý. DÜKOV Tiyatro Grubu Baþkaný Feyzullah Tan, üniversitenin bu yardýmýndan dolayý mutlu olduklarýný, salon desteðiyle daha iyi yerlere geleceklerini söyledi. Tan, "Geçen sene gösterilerimize gerek öðrenciler gerekse öðretim görevlilerimiz tarafýndan büyük ilgi vardý. Bu seneki gösterilerimize de üniversite yönetimi tarafýndan büyük

destek veriyor. Bizde bu desteði bir avantaj olarak görüp, çalýþmalarýmýza ara vermeden baþladýk" dedi. Çalýþmalarýn aralýksýz olarak devam edeceðine deðinen Tan, bu dönemki ilk gösterinin Mart ayý içerisinde olacaðýný belirtti. Tan, "Bu dönem ki ilk gösterimiz Mart ayýnda olacak. Üniversite öðrencilerimizi eðlendirmek için durmadan çalýþýyoruz. Bölgenin en iyi tiyatro ve komedi ekibi olmak için çabalýyoruz. Bu nedenle haftada en az 3 defa ekibimizle bir araya gelip çalýþýyoruz. Amacýmýz sadece güldürmek deðil, güldürürken düþündürmektir" þeklinde konuþtu.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Hebun Kocakaya Diyarbakýr/Kulp nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 10/02/2013 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Fýrat Taþoðlu

13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 4177 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Çocuklarda kulak rahatsýzlýklarýna dikkat

D

Evleri yanan aile yardým bekliyor D

iyarbakýr'da yaklaþýk bir ay önce evleri yanan Mercimek ailesi, yetkililerin kendilerine yardým etmesini istedi. Yangýn anýný anlatan Edim Mercimek, gözlerini açtýðýnda odanýn her tarafýnýn alevlerle kaplý olduðunu gördüðünü aktararak, eþini dýþarý çýkardýktan hemen sonra kapýnýn üzerine kilitlendiðini ve dumanýn oluþturduðu basýnç nedeniyle kapýyý bir daha açamadýðýný söyledi. Mercimek, "Kapýyý zorladým ancak açamadým, bunun üzerine o karanlýkta duvarlarý yumruklayarak pencereyi buldum ve camý kýrýp sadece baþýmý çýkarabildim. Doktorlar, vücudumun yüzde 80'i yandýðýndan dolayý bir sene iþ yapamayacaðýmý söyledi. Ailemden benim dýþýmda babam çalýþýyor. Ýþ yeri beni iþten çýkarttý. Ben yangýndan kurtuldum ancak bundan sonra ne yapacaðýmýzý bilemiyorum. Eþim ile ben evin o odasýnda kalýyorduk ancak o da yandý. Kalacak bir yerim de yok. Açýkta kaldým" dedi.

12 nüfusa baba bakýyor Yaþadýklarý olayýn kimsenin yaþamamasýný isteyen Edim Mercimek'in annesi Emine Mercimek, olay sýrasýnda alt katta uyuduklarýný ifade ederek, gelininin kapýyý vurmasýyla uyandýklarýný dile getirdi. Emine Mercimek,

'Okulumda spor yapýyorum' Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde 'Okulumda Spor Yapýyorum' projesi baþlatýldý. Silvan Gençlikspor Kulüp Baþkaný Aslan Umut Bakýr'ýn baþlattýðý proje kapsamýnda 3 okulda öðrencilere ilk spor malzemelerini daðýtýldý. Mehmet Adil Kepoðlu ilköðretim Okulu, Silvan Atatürk Ýlköðretim Okulu ve Eþme Ýlköðretim Okulu'nda 30 takým forma, 30 adet þapka, 4 basketbol topu, 4 voleybol topu ve 3 tane futbol topu daðýtýmý yapýldý. Silvan Gençlikspor Kulüp Baþkaný Aslan Umut Bakýr, "Silvan'da

iyarbakýr Özel Baðlar Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Vahap Gören, kýþ mevsiminde görülen efüzyonlu otitis media hastalýðýnýn, çocuklarda iþitme kaybýna neden olduðunu, tedavi edilmediði taktirde konuþma problemlerine yol açabildiðini söyledi. Efüzyonlu otitis medianýn, enfeksiyon olmadan, saðlam bir zarýn arkasýnda sývý toplamasýyla karakterize bir hastalýk olduðunu dile getiren Op. Dr. Gören, kýþ mevsiminde bu hastalýkla çok sýk karþýlaþtýklarýný ve özellikle çocuklarda görüldüðünü ifade etti. Hastalýðýn, orta kulak havalanmasýný bozan her durumda ortaya çýkabildiðini aktaran Gören, hastalýk sonucunda çocuklarda daha çok iþitme kaybýyla sonuçlandýðýný kaydetti. Hastalýðýn çok fazla belirtisinin olmadýðýný ancak, yaþanan bazý rahatsýzlýklarý bu hastalýkla birleþtirdiklerini kaydeden Gören, çocuklarýnýn yüksek sesle televizyon izlemeleri durumunda anne babalarýn bu durumdan þüphelenmesi gerektiðini aktardý. Tedavi þart

"Yukarý çýktýðýmda oðlumun sadece kafasý dýþarýdaydý. Bedeni içeride alevler arasýnda yanýyordu. Eþim balta ile kapýyý kýrarak içeri girdi. Edim'i dýþarý çýkarttýðýmýzda nefesi kesilmiþti. Hemen hastaneye kaldýrdýk. Herhangi bir yardým olmadý. Sigortamýz var diyorlar. Evet, sigortamýz var ancak 12 nüfuslu bir aileyiz. Eþim ile bu oðlum çalýþýyordu. Þimdi oðlumu da iþten çýkardýlar. Sadece eþim çalýþýyor. Ne yapalým bilemiyorum. Hayýrseverlerin ve devletin bize yardým elini uzatmalarýný bekliyorum" þeklinde konuþtu. baþlatmýþ olduðumuz 'Okulumda Spor Yapýyorum' projesinin ilk adýmlarýný atmaya baþladýk. Silvan'da spora yetenekli çok öðrenci var. Kýsýtlý imkanlar nedeniyle kendini gösteremeyen öðrencilere yardým etmeye çalýþýyoruz. Çalýþmalarýmýz devam edecektir. Vatandaþlarýmýzdan ve öðrencilerimiz için yardým eli uzatmalarýný bekliyoruz. Bu bir hayýr iþidir her þey öðrencilerimiz için. Projemize katkýda bulunmak isteyen vatandaþlar bize ulaþmasýný istiyoruz" dedi.

Öðrenciler baþarýya koþacak Silvan Eþme Ýlköðretim Okulu'nda beden eðitimi öðretmeni olan Yasemin Dirlik ise, "Köy okullarýnýn spor dalýnda çalýþma yapacak imkan-

Gören, "Bunun dýþýnda baþ dönmelerine neden olabilmekte, sakarlýlar meydana getirmekte, çýnlama dediðimiz tabloyu oluþturabilmekte ve aðrýlar oluþturabilmektedir. Ancak dediðimiz gibi çok nadir görülüyor. En fazla iþitme kaybýyla karþýlaþýyoruz ve bunun sonucunda çocuklar yüksek sesle televizyon izliyorlar. Tedavi olarak baþlangýçta bu çocuklarý izliyoruz. Eðer iþitme düzeyleri çok fazla deðilse, kulak zarýnýn retraksiyonu çok ileri düzeyde deðilse, konuþma ve konuþma geliþimini çok sýkýntýya sokmuyorsa, bunlarý izleyerek tedavi edebiliyoruz. Bu hastalýða yakalanan çocuklar tedavi edilmez ise, konuþma problemleri ve sorunlarý, denge, iþitme sorunlarý ortaya çýkabiliyor. Tedavi edilmez ise daha ileriki yaþlarda zarlar zarar görebilmektedir" dedi.

larý çok kýsýtlý. Öðrenciler okullar arasý yapýlan müsabakalara çok zor þartlar altýnda hazýrlanýyor. Öðrencilerimiz arasýnda çok yetenekli olan öðrenciler var ama imkanlarý çok kýsýtlý olduðu için çalýþmalar yapamýyorlar. Öðrencilerim müsabakalara çýktýðýnda kendi ayakkabýlarýmý ve eþofmanlarýmý veriyordum ve onlarýnda istekli çabalarý sonucu geçen yýl voleybol maçlarýnda Silvan'da 2. olduk, bu sene yýldýzlar kategorisinde futbolda 3. olduk. Bugün öðrencilerimize yardým eli uzatan Silvan Gençlikspor Kulüp Baþkaný Aslan Umut Bakýr'a ve çalýþma arkadaþlarýna çok teþekkür ediyorum, umarým böyle çalýþmalarýn devamý gelir" diye konuþtu.


HABER

13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

5

Ýçkale'de restorasyon masaya yatýrýldý Diyarbakýr Valiliði koordinesinde yürütülen Ýçkale ve Cazibe Merkezi Destekleme Programý kapsamýndaki restorasyon ve rölöve çalýþmalarý Vali Mustafa Toprak'ýn baþkanlýðýnda masaya yatýrýldý.

Ý

çkale ve Cazibe Merkezi Destekleme Programý Projeleri Deðerlendirme toplantýsýna Vali Mustafa Toprak, Vali Yardýmcýsý Mustafa Can, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Ýlhan Karakoyun, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Tevfik Arýtürk, Müze Müdürü Nevin Soyukaya, Rölöve ve Anýtlar Müdürlüðü temsilcileri, Ýl Özel Ýdaresi temsilcileri ve yüklenici firma yetkilisi katýldý. Vali Yardýmcýsý Mustafa Can, Ýçkale ve Cazibe Merkezi Destekleme Programý kapsamýnda yürütülen restorasyon ve rölöve çalýþmalarýnda gelinen son durum hakkýnda verdiði brifingde 2005 yýlýndan bugüne kadar Ýçkale'de yapýlan çalýþmalar ve kullanýlan kaynaklar hakkýnda detaylý bilgi verdi. Cazibe Merkezi Destekleme Programý kapsamýnda yürütülen 21-22, 32-33, 41-42, 53-61, 63-72, 26-62 ve 62-73 No'lu burçlar arasý Sur duvarlarý, Paþa ve Çardaklý Hamamý, Ziya Gökalp Akýncýlar Sokak, Gökalp Artuklular Sokak, Ocak ve

Abdi Paþa Sokak, Dört Ayaklý Minare Sokak ve Yeni Kapý Özdemir Sokak saðlýklaþtýrma ile Ulu Cami ve Hanlar bölgesi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hakkýnda çalýþmalarý anlatan Vali Yardýmcýsý Mustafa Can, projelerin 300 gün içerisinde tamamlanarak teslim edileceðini belirterek, 10 ve 50 No'lu burcun onarýmý, Dört Ayaklý Minare- Þeyh Mattahar Camii Restorasyonu ve Süleyman Nazif Konaðý Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje yapýmý iþlerinin ihale aþamasýnda olduðunu söyledi.

14 Aðustos'ta bitirilecek Daha sonra söz alan yüklenici firma yetkilisi, Ýçkale'deki cezaevi binasý, jandarma binasý, Atatürk Müzesi ile ýsý galerilerinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, çalýþmalarýn en geç 14 Aðustos 2013 tarihinde bitirileceðini ifade etti. Vali Toprak da Ýçkale'deki çalýþmalarý bire bir düzenli

periyotlarla giderek yerinde incelediðini ifade ederek çalýþmalarda hiçbir aksaklýk olmadan belirtilen tarihte teslim edilmesini istediðini ve hiçbir bahaneyi kabul etmeyeceðini vurguladý. Tarihi surlar içindeki surlar, burçlar, Ýçkale'deki tüm yapýlar ile diðer tarihi yapýlarýn tamamýnýn Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve Kalkýnma Bakanlýðý'nýn cazibe merkezleri programý kaynaklarý ile bu restorasyon ve rölöve çalýþmalarýnýn yapýldýðýný ifade eden Vali Toprak, "Ýçkale ve Diyarbakýr surlarýndaki restorasyon ve rölöve çalýþmalarý çok ciddi bir þekilde yürütülüyor ama kendi içerisinde baktýðýmýzda iþi yapanlar için her þey zamanýnda ve yerli yerinde yürütülüyor gibi gözüküyor ama dýþarýdan bakýldýðýn da ciddi bir manada gecikme varmýþ gibi gözüküyor. Çünkü içeriden farklý dýþarýdan farklý algýlanýyor. Bizler dýþlardan bakýldýðýnda neden böyle bir algýlandýðýna bakmalýyýz. Þu an geldiðimiz noktada belli bir rayýna oturtarak iþleri yürütüyoruz. Hem Ýçkale içindeki ve dýþýndaki çalýþmalar ve Cazibe Merkezi programýndan da kaynak alan diðer restorasyon ve rölöve çalýþmalarý da yerinde yürüyor. Aþaðý yukarý ihalesi yapýlmayan iþ kalmadý" dedi.

im. 2010 yýlýndan bugüne baktýðýmda ne yaptýðýmýzý ve neyi hedeflediðimizi daha net biliyoruz. Kaynaklarý kullanma ve bu kaynaklarýn devam ettirilmesi konusunda ne gibi beklentilerimiz var bunlarý daha net olarak algýlayabiliyoruz. Ýþler sistematik bir þekilde yürüdüðü için baþta Vali Yardýmcýsý Mustafa Can olmak üzere Rölöve ve Anýtlar Müdürlüðüne, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðüne, Müze Müdürlüðüne, Ýl Özel Ýdaresine, Karacadað Kalkýnma Ajansý'na, Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýza ve Kalkýnma Bakanlýðýmýza vermiþ olduðu kaynaklardan dolayý çok teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.

en kýsa zamanda tamamlanýp müzeyi oraya taþýmamýz gerekiyor. Bugün restorasyon ve rölöve çalýþmalarýnýn þu anki durumuna göre ne zaman açýlabilirliði konusunda kurumlarla bilgi alýþ veriþi yaparak ne zaman açýlmasý gerektiði konusunda hem fikir oluþturacaðýz. Artýk Türkiye'nin en büyük Arkeoloji Müzesi Ýçkale'de Temmuz 2013 tarihinde tamamlanarak hizmete sunulmasý gerekiyor. Turistler geldiði zaman Türkiye'nin en büyük Arkeoloji Müzesi'ni gezebilecek. Alt yapýsý tamamlanan tarihi mekanlarýmýzý en kýsa zaman içerisinde hizmete sunmalýyýz. Öncelikle teslim alabilmeliyim ve tamamlanan kýsýmlarýný hizmete sunabilmeliy-

En büyük arkeoloji müzesi Ýçkale'deki restorasyon ve rölöve çalýþmalarý bittikten sonra Diyarbakýr Müzesi'ni Ýçkale'ye taþýnacaðýný ifade eden Vali Toprak, Ýçkale'de kurulacak müzenin Türkiye'nin en büyük müzesi olma özelliðini sahip olacaðýný belirtti. Vali Toprak, "Müzenin Ýçkale'ye taþýnabilmesi için mutlak yapýlmasý gereken unsurlar var ama bu iþlerin

DÝKTUM-DER'den Diyarbakýrlýlara çaðrý D

iyarbakýr'ý tanýtmak ve gelecek kuþaða aktarmak amacýyla kentte bulunan çeþitli sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek kurduklarý Diyarbakýr Kültür Turizm ve Musiki Derneði (DÝKTUM-DER), kentin kültürel yapýsýný düzenledikleri organizasyonlarla tanýtmaya devam ediyor. DÝKTUM-DER Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Aksu, derneði tanýmak isteyen ve çalýþmalarý yerinde görmek

isteyen tüm duyarlý Diyarbakýrlýlara kapýlarýnýn her zaman açýk olduðunu belirtti. Aksu, derneðin amacýnýn kentin tanýtýmý, ulusal ve uluslararasý medyada Türkiye ve dünya kamuoyuna tanýtmak olduðunu ifade ederek, "Bunun yaný sýra tarihimizi, kültürümüzü ve müziðimizi, folklorumuzu yaþatmak için proje üretmek amacýyla yola çýktýk" dedi. DÝKTUMDER binasýnda bir araya gelen

Köylüler þantiye bastý

Bingöl'ün Karlýova ilçesine baðlý Derinçay Köyü'nde yapýlmak istenen baraja karþý çýkan köylüler baraj þantiyesini basmak istedi. Köylüleri jandarma güçlükle durdurdu. Köylüler, sorunlarý çözülene kadar baraj inþaatýnýn engellenmesi için yaptýklarý eylemleri sürdüreceklerini söyledi.

K

arlýova ilçesine 35 kilometre uzaklýktaki Derinçay Köyü'ne yapýlacak olan HES2 barajý inþaatýnýn þantiyesi, Derinçay köylüleri tarafýndan basýlmak istendi. Baraj inþaatýný basan yaklaþýk 100 kiþilik köylü gurubunu gören þantiye çalýþanlarý, kendilerini þantiyeye kapatarak kapýlarý kilitledi. Jandarma ekipleri baraj inþaatýný basan köylülere müdahale ederek olay yerinden uzaklaþtýrmaya çalýþtý. Jandarma ekipleri ve köylüler arasýnda zaman zaman itiþ kakýþ yaþanýrken, jandarma köylüleri güçlükle þantiyeden uzaklaþtýrdý. Þantiye çevresinde Karlýova kaymakamýnýn gelmesini bekleyen köylüler, kaymakamýn gelmediðini görünce sessizce daðýldý.

'Arazilerimiz tahrip oluyor' Barajýn kendi köylerine zarar verdiðini söyleyen Tekin Tatlý, HES2 barajýnýn yapýmý nedeniyle köylerindeki arazileri tahrip edildiðini ileri sürerek, "Baraj inþaatýnýn baþlamasý ile arazilerimiz tahrip olmaya baþladý. Hayvanlarýmýzý otlatacak bir meramýz kalmadý, köy mezarlýðýmýzý bile tahrip ederek mezarlýðýmýzý kullanýlmaz hale getirdiler. Baraj kanallarýnýn geçtiði arazilerin kamulaþmayan bölümleri

tahrip edildi. Yetkili birimlere gerek yazýlý gerekse sözle þikayette bulunduk fakat hiçbir iþlem yapýlmadý ve inþaat devam etti. Tek çare olarak köylülerle beraber inþaatý kendi çabalarýmýzla durdurma kararý aldýk. Eylemlerimiz

sorunlarýmýz çözülünceye dek devam edecek. Yarýn ve diðer günlerde tüm köylülerimiz olarak doðamýzýn kaybolmamasý ve arazilerimizin talan edilmemesi için daha büyük eylemler yapacaðýz" dedi.

Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Aksu ve Yönetim Kurulu üyeleri, kentin tanýtýmý için neler yapabilecekleri konusunda fikir alýþveriþinde bulundu. Daha sonra DÝKTUM-DER Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Erdoðmuþ'un þiir dinletisini büyük bir keyifle dinleyen yönetim kurulu, derneði tanýmak çalýþmalarý yerinde görmek isteyen tüm duyarlý Diyarbakýrlýlara kapýlarýnýn her zaman açýk olduðunu kaydetti.

Kalaþnikoflar askýya B

atman'ýn Sason Ýlçesi'nde görev yapan yaklaþýk 2 bin geçici köy korucusu, boþ zamanlarýný kahvelerde okey oynayarak geçiriyor. Korucularýn okey oynarken, Kalaþnikof tüfeklerini de askýya asmalarý ilginç görüntü oluþturuyor. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn bu yýl 200 geçici köy korucusu kadrosu daha tahsis ettiði Batman'ýn Sason Ýlçesi'nde bir meslek haline gelen koruculuk, 11 bin 800 nüfuslu ilçede geçim kaynaðý oldu. Hükümet tarafýndan Ýmralý'da baþlatýlan süreç ile birlikte umutlanan ve rahatlayan korucular, boþ vakitlerini kahvelerde okey oynayarak geçiriyor. Daha önce silahlarýný ellerinden düþürmeyen korucular, kahvede okey oynarken artýk kabanlarýyla birlikte Kalaþnikof tüfeklerini de askýya asýyor.

'Silahlar hep duvarda kalsýn' Sason Korucular Derneði yöneticileri, barýþ sürecini desteklediklerini belirtirken, korucularla

oyun oynayan vatandaþlar ise, "Biz de korucular da rahatladýk. Eskiden korucular görev dönüþlerinde silahlarýný bir an olsun yanlarýndan ayýrmazlardý. Ama þimdi duvara asýp görev dönüþünde hem okey oynuyorlar, hem de çay muhabbeti yapýyorlar. Bu manzara hepimizi sevindiriyor. Silahlar hep duvarda kalsýn istiyoruz" diye konuþtular.


6

13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ

Vatandaslara 'altýn' uyarý

Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, vatandaþlarýn bankalarda altýn alým satýmý konusunda dikkatli olmalarý gerektiðini söyledi. Diyarbakýr'da bir vatandaþýn bankadan satýn aldýðý altýndan dolayý maðduriyet yaþadýðýný aktaran Kuyumcular Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, Songül Haþimoðullarý isimli bir vatandaþýn, has altýn gramý kuyumcu esnafýnda 95,70 lira iken, Diyarbakýr'da özel bir bankada altýnýn gramýnýn 99 liradan satýldýðýný banka dekontuyla tespit ettiklerini ifade etti. Akkul, fiyat farký nedeniyle gram baþýna 3 lira fazla hesap yapýldýðýný ve vatandaþýn 530 lira zarara uðradýðýný belirtti.

Hakem heyetine baþvurdu Akkul, "Vatandaþlarýmýza tavsiyemiz

bozacaðýnýz veya alacaðýnýz altýný deðer tespitini kuyumcu esnafýndan yapmadan bankalara gitmemeleridir. Bankalarýn günlük altýn kur fiyatlarýný, tüm iþlemler dahil olmak üzere vatandaþa maliyetini banka fiyat panosu ile göstermesi gerekiyor. Vatandaþýn bu konuda çok dikkat etmesi gerekir. Yoksa iþlem yapýldýktan sonra iþ iþten geçmiþ oluyor'' dedi. 15 bin lirasýyla altýn almak için özel bir bankaya giden vatandaþýn, yaþadýðý maðduriyet nedeniyle ilgili banka hakkýnda dava açýlmasý için Tüketici Haklarý Hakem Heyeti'ne baþvurduðu belirtildi.

Enflasyon beklentisi yüzde 7,37

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Baþkaný Mehmet Büyükekþi, Dýþ Ticaret Kompleksi'nde TÝM tarafýndan yapýlan 2012 yýlý dördüncü çeyreðine iliþkin gerçekleþmeleri ve 2013 yýlýna yönelik beklentileri kapsayan ihracatçý eðilim anketinin sonuçlarýný açýkladý. Büyükekþi, maliyet kalemleri açýsýndan geçen yýlýn ayný dönemine göre girdi maliyetlerinin arttýðýný, ihracatçý firmalarýn oranýnýn yüzde 61,8 olduðunu kaydetti. Büyükekþi, ''Ýhracatta yeni pazarlara girebilme oranlarý yýllar itibarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, 2012'de bir önceki yýldan yüzde 3,1 artýþla yüzde 33,6'lýk orana eriþmektedir. 2013'ün ilk çeyreðinde ilk kez eriþilmesi planlanan ilk 5 ülke Rusya, ABD, Çin, Irak ve Almanya olarak sýralanmaktadýr. Ýhracatçýlarýn yüzde 21,4'ü ise 2013'ün ilk çeyreðinde bu anlamda herhangi bir atýlým planlamadýklarýný belirtmektedir'' dedi.

fedakarlýk etmesi konusunda çok büyük sýkýntýlar yaþýyor. Bu sorunu aþabilmek için yoðun çabalar harcýyoruz. Türkiye'nin ihracatçýya finansman konusunda pozitif ayrýmcýlýk yapmasýný daha önce de söyledik'' þeklinde konuþtu.

Büyüme beklentisi yüksek

Ýhracatçýya pozitif ayrýmcýlýk 2012'nin son çeyreðinde ihracatçýlarýn gelirlerinin yüzde 60,7'sini ihracattan elde ettiðini, ayný dönem içerisinde ihracat pazarlamasýnda rekabetçi fiyat sunamama ve hedef ülkelerdeki ekonomik koþullar olarak iki sorunun belirginleþtiðine dikkati çeken Büyükekþi, ihracatçýlarýn

dýþ finansman talebinin 2012'den itibaren yükseliþ trendinde olduðunu söyledi. Kur savaþlarýna da deðinen Büyükekþi, ''Türkiye'nin bu konuda proaktif davranmasý ve ihracatçýnýn elini

zayýflatmamasý ve pazardaki gücünün kesinlikle azalmamasý gerekiyor. Bu da rekabetçi fiyat sunmaktan geçiyor. O yüzden ihracatçýnýn yeni rekorlar kýrmasý, yeni pazarlara girmesi ve karýndan

Kur riskinden korunmak amacý ile herhangi bir araç kullanmadýklarýný belirten firmalarýn oranýnýn yüzde 57,2 olduðunu anlatan Büyükekþi, en sýk tercih edilen enstrümanýn 'forward' tekniði olduðunu kaydetti. Büyükekþi, araþtýrmada, ihracatçýlarýn piyasa beklentilerinin de sorgulandýðýný belirterek, þöyle konuþtu: ''Firmalarýn Ocak-Mart 2013 dönemi dolarlira kur tahmini 1,79 iken, yýl sonunda kurun 1,84 olacaðý beklenmektedir. Enflasyon beklentisi yüzde 7,37, büyüme beklentisi ise yüzde 6,29 olarak hesaplanmaktadýr. Bu baðlamda, ihracatçýlarýmýzýn yüksek oranda büyüme beklentisi içinde olduklarýný söyleyebiliriz.''

Ustü kapatýlan petrol kuyularý acýldý Peynir ve zeytine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, "Diyarbakýr, Adýyaman ve Þanlýurfa gibi yerlerde 6 tane betonlanan sahadan tekrar petrol üretiyoruz. Kapasiteleri çok sýnýrlý olsa da þuan ki fiyatlar masraflarýmýzý karþýlýyor" dedi.

bin MW'lara ulaþtý. Bunlar özel sektör marifetiyle yapýldý. Türkiye sadece siyasi, idari ve sosyal açýdan deðil teknik açýdan da bir deðiþim içerisinde. Enerji sektöründe kamunun payýný azaltarak özel sektörün payýný arttýrmak istiyoruz. Hem genel bütçedeki kamu yününü enerji sektörü açýsýndan hafifletmek hem de daha rekabetçi bir hizmeti için bu gerekli" þeklinde konuþtu.

de tuz ayarý

Türkiye'de tuzla savaþ devam ediyor. Ekmekten sonra peynir, zeytin ve salça gibi tuz oraný yüksek gýdalardaki oran da azaltýlacak. Ayrýca tuz paketlerinde de sigara paketlerinde olduðu gibi uyarý mesajlarý olacak. Saðlýk Bakanlýðý aþýrý tuz tüketimini önlemek amacýyla ekmekten sonra peynir, zeytin, salça,turþu ve baharatlar için de devreye girdi. Toplumda tuz miktarýnýn azaltýlmasýný olumlu karþýlayan da var, tuzdan vazgeçmenin zor olacaðýný belirten de. Beslenme ve Diyet Uzmaný Fatma Turanlý Vardarer ise gýdalarý az tuzlu yemenin sanýldýðý gibi zor olmadýðýný söyledi, "Uzun süre tuzlu yediðimiz için tuzlu yemek istiyoruz ama tuzu azalttýðýmýzda dilin algýlama süreci de düzeleceði için bir daha tuzlu yediðimizde acý gelecektir" dedi.

'Petrol varsa bulanacak'

Saðlýðý bozuyor Fazla tuz kullanýmý saðlýðý bozuyor. Yemeklerdeki tuz miktarýnýn 9 gram azaltýlmasý felci yüzde 24, kalp krizi riskini ise yüzde 34 oranýnda azaltýyor. Sodyumun sadece hipertansiyon sebebi olmadýðýný hatýrlatan Vardarer, "Ayný zamanda böbrek rahatsýzlýklarýnda, özellikle çok fazla salamura yiyeceklerle alýnan tuz mide kanseri riski taþýyor. Çok fazla tuzun osteoporoz, yani kemik erimesine neden olduðu da biliniyor" vurgusu yaptý. Tuzla mücadele kapsamýnda kýsa bir süre içinde, tuz paketlerinin üzerine sigarada olduðu gibi uyarý yazýlarýnýn yazýlmasý bekleniyor.

Bakan Yýldýz, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin Bakanlýk Konferans Salonu'ndaki "Türkiye 2012 Raporu"nun sunum toplantýsýna katýldý. Büyümesinin sürdüren Türkiye'nin daha çok enerjiye ihtiyaç duyduðunu belirten Yýldýz, bu ihtiyacý yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarýndan karþýlamak istediklerini söyledi.

Türkiye'de yaðýþ rejimlerinin düzenli olmamasý nedeniyle doðalgaz kaynaklarýnýn da olmasý gerektiðini ifade eden Yýldýz, "Doðalgaz kullanýmý bugünkü kadar yüksek mi olmasý lazým? Hayýr. Bu da yetmez. Nükleer güç santralleri de olmalý. Geliþen, büyüyen ve ilerleyen Türkiye'nin muhakkak enerji çeþitliliðini saðlamasý lazým. Ülkemizin elektrik kurulu gücü 58

Bakan Yýldýz, ithal edilen ham petrol ve doðalgazýn yerli kaynaklar olmasý için çalýþtýklarýný belirterek, 10 yýlda arama faaliyetlerine ayrýlan kaynaðýn 13 katýna çýkartýldýðýný söyledi. "Varsa petrolü bulacaðýz yoksa bulamayacaðýz" diyen Yýldýz, 10 yýl önce 22 dolar olan petrolün varil fiyatýnýn bugün 122 dolara yaklaþtýðýný anýmsattý. Bazý petrol kuyularýnýn maliyeti karþýlamamasý nedeniyle betonla kapatýldýðýný ifade eden Yýldýz, þöyle devam etti: "1980'li yýllarda ham petrolün varil fiyatý 20 dolar seviyesindeyken, bizim bazý kuyularýmýz betonlandý. Bunlar, kuyunun belirli rakamlarý tutturamadýðý için oldu. Variline 20 dolar masraf yapýp 20 dolar ciro yaparsanýz tabi ki o kuyuyu açmamak, çalýþtýrmamak daha uygun olur. Biz þuanda özellikle Diyarbakýr, Adýyaman ve Þanlýurfa gibi yerlerde, 6 tane betonlanan sahadan tekrar petrol üretiyoruz. Kapasiteleri çok sýnýrlý olsa da, kiminde 100 varil kiminde 500 varil olsa da þuan ki fiyatlar masraflarýmýzý karþýlýyor. Karlý olmadýðý için kapatýlan petrol kuyularýnda çalýþýyoruz. Bir kýsmýný da açmaya devam edeceðiz."


8

Bölge

13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Doðu'nun eþsiz kýþ lezzeti:

Közde patates

Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde kýþýn en çok tüketilen besin olan patates, eksi 30 dereceye varan soðuk gecelerde yakýlan sobalarda piþirilerek eþsiz bir lezzete dönüþüyor.

H

akkari'nin Yüksekova ilçesi, kýþ aylarýnda patatesin en çok tüketildiði yerlerden biri. Her yýl kýþ mevsiminde büyük raðbet gösterdikleri patatesleri çuvallarla evlerine taþýyan vatandaþlar, besin deðerinin yüksek ve kýþ koþullarýna dayanýklý olmasý nedeniyle patatesten vazgeçemiyor. Vatandaþlar evlerine götürdükleri patatesleri evlerinin bitiþiðindeki tandýr evi, depo ve bodrum katlarýnda yerin en az 1 metre altýnda oluþturduklarý depolarda stokluyor. Ýlçeye baðlý Ünlüce Köyü'nde ikamet eden Tekin Yalçýn isimli vatandaþ, yeraltýnda yaptýðý patates deposu sayesinde patateslerin kýþýn donmasýný önlediklerini belirterek, "Patates depolarý sayesinde

patatesler hep taze kalýyor. Yerin altýndaki depolar sýcak olduðu için patateslerin donmasýný önleyerek daha uzun sürede tüketme þansý buluyoruz. Aksi halde son bahar mevsiminde çuvallarla aldýðýmýz patatesler soðuktan donar ve bozulur" dedi.

Soba ve tandýrdan gelen lezzet Yemeklerde kullanýlmakla birlikte patatesin kýþýn soðuk gecelerinde evleri ýsýtan sobalarýn fýrýnlarýnda eþsiz bir lezzete dönüþtüðünü ifade eden Tekin Yalçýn, "Önce depomuzdan çýkarttýðýmýz patatesleri yýkýyoruz. Ardýndan kabuklarýný soymadan hafif tuzlayýp sobanýn fýrýnýna herhangi bir tepsi kullanmadan olduðu gibi atýyoruz. Patates piþtikçe içi kum kum olur. Bir süre sonra hafif bir

yanýk kokusu alýnca fýrýnýn kapaðýný açýyoruz ve piþen patatesleri dýþarý alýyoruz. Patatesler çok sýcak olacaðý için hemen yenilemeyebilir. Ama içerisinden çýkar buhar ve kokusu insaný sýcak sýcak yemeye teþvik eder. Fýrýnda piþen patatesler kabuklu veya kabuksuz yenilebilir. Patatesleri zaman zaman kadýnlar tandýra da atýp piþiriyor. Tandýr ateþi azaldýðý anda tandýra patates atýlýr. Tandýrdaki közler içinde yavaþ yavaþ piþen patates bir süre sonra bir maþa yardýmý ile çýkarýlýr. Bu keyfi genelde çocuklar yaþar. Soðuk havalarda ayaklarýný tandýrda sallayarak hem ýsýnýr hem de tandýr baþý sohbetiyle bu patatesleri yerler. Çocukluðumuzun en unutulmaz anýdýr" diye konuþtu.

Diyarbakýrlýlar parklara akýn etti Diyarbakýr'da güneþli havayý fýrsat bilen vatandaþlar parklara akýn etti. Uzun süreden beri havalarýn soðuk olduðu Diyarbakýr'da, güneþli hava vatandaþlarý sokaða döktü. Geçtiðimiz son birkaç hafta boyunca aralýklarla yaðan yaðmur ve bulutlu bir havanýn seyrettiði Diyarbakýr'da, bu sabah

güneþ yüzünü gösterdi. Diyarbakýr Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüðü'nden edinilen bilgiye göre, havanýn 11 dereceye çýktýðý ve sabah çok bulutlu, öðleden sonra parçalý bulutlu bir havanýn seyredileceði belirtildi. Bölgenin tamamýnda hava sýcaklýklarýnýn 1 ila 2 derece artacaðýný belirten yetkililer,

havalarýn hafta sonuna kadar güneþli ve sýcak geçeceðini, cumartesi günü yaðýþ beklediklerini kaydetti. Güneþli havanýn mutluluðunu yaþayan Diyarbakýrlýlar, güneþi görmeyi özlediklerini ve havanýn güzel olmasý nedeniyle kendilerini dýþarý attýklarýný söyledi.

23 yýlda 2 milyon kilometre yol gitti

Bitlis Ankara'da tanýtýlacak B

itlis ilk kez il ve ilçeleri ile birlikte Ankara'da düzenlenecek "Bitlis Günleri" programý ile 4 gün tanýtýlacak. Ahlat Belediyesi'nin düzenlediði organizasyon ile Ahlat Meslek Yüksek Okulu, Ahlat Ziraat Odasý, Ahlatlý sivil toplum kuruluþlarý, muhtarlar ve üreticiler bir araya gelerek düzenlenecek "Bitlis Günleri" program için tek yürek oldu. Ahlat Belediye Baþkaný A. Mümtaz Çoban, Ankara'da yapýlacak olan organizasyon ile ilgili bilgi verdi. Çoban, þunlarý söyledi: Burada tüm vatandaþlarýmýzýn görüþünü alarak neler yapýlmalý hakkýnda konuþtuk. Bitlis ve ilçelerinin Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde il olarak ilk defa katýlacaðýmýz 'Bitlis Tanýtým Günleri' programý var. Program dört gün sürecek. Yoðun olarak il ve ilçeler kendilerini tanýtma, ürünlerini tanýtma gibi bir fýrsat bulacaklar. Bu toplantý ilk kez Bitlis'te, Bitlis Valisi Veysel Yurdakul tarafýndan gerçekleþtirildi. Þu an alanla ilgili çalýþmalarýmýzý yaptýk. Ahlat'a yakýþan bir þekilde kiraladýðýmýz alaný daha geniþ bir þekilde tuttuk.

Ýlçe tüm yönüyle tanýtýlacak Toplamda her ilçeye ön görülen stant 50 metrekare iken biz Ahlat'ýn tanýtýmýný yapmak için 78 metrekarelik bir alan kiraladýk. Bürokrasi, bakanlar, belki Cumhurbaþkaný ve Baþbakanýmýz da katýlacaklar. Bu tanýtým sürecinde sivil toplum kuruþlarýmýza, üreticilerimize, muhtarlarýmýza iþ düþmektedir. Bitlis Eren Üniversitesi standýyla Ahlat standýmýzý yan yana kiraladýk. Özellikle tanýtým, üretici için çok önemli. Bire bir pazar alaný olacaktýr. Taþtan Bims fabrikalarýna, el sanatlarýna, tarým ürünlerine kadar 4 gün orada Ahlatýmýzý temsil edeceðiz. Üreticiyi ve el sanatlarýný ilgilendiren bir pazar olacaktýr. Ýl ve ilçenin tarihsel dokusunu görsel ve sözlü olarak tanýtacaðýz. Netice itibariyle Bitlis bu açýðýný gördü ve böyle bir çalýþmayý ortaya koydu. Buradan bütün üreticilere sesleniyorum; malzemelerini sergilemek açýsýndan Ahlat Belediyesi'nden bu iþi kendim üstleneceðim. Ahlat Belediyesi'nden bir kamyonla üreticilerimizin ürettiklerini standýmýza götürerek sergileyeceðiz. Tabi üreticilerimiz için orada satýþ imkaný da sunacaðýz. Üreticilerimize bu konuda çok iyi bir ürün tanýtým imkaný saðlanacak.

Siirtli seyyah Vahip Emrah, 23 yýlda 2 milyon kilometre yol kat ederek dünyadaki Siirtlilerin peþine düþtü. Vehip Emrah, yakýn zamanda bastýracaðý "Cumhuriyetimizin 90. Yýlýnda Ýþte Siirt" adlý tanýtým kitabýný 40 ülke, 81 ile daðýtacak. Kitabýný Cumhuriyetin kuruluþunun 90. yýldönümünde 29 Ekim'de piyasaya çýkaracak olan Emrah, kitabýn baþta Siirt olmak üzere 81 il ve 40 ülkede daðýtýmýnýn yapýlacaðýný söyledi. 10 yýlda Siirt ile ilgili 4. kitap çalýþmasýna imza atacak olan Vehip Emrah, dünyanýn ve Türkiye'nin dört bir yanýna daðýlmýþ Siirtlileri bu kitapta buluþturacaðýný ifade etti. Emrah, bu rehber kitabýn içinde 40 ülkeden ve 81 ilde bulunan Siirtlilerin yer ala-

caðýný, Türkiye'nin yaklaþýk 15 ilinde bulunan Siirt derneklerinin baþkan ve yönetimlerinin isim listesinin de rehberde yer alacaðýný kaydetti. Siirtlileri kayýt altýna alýp Siirt kitabýnda buluþturacaðýný bildiren Emrah, konuþmasýna þöyle devam etti:

Siirtliler kitapta buluþacak "Daha önce 'Dünyada ve Türkiye'de bulunan Siirtliler' adlý bir eser hazýrladýk. Bu eser 81 il ve 40 ülkeye daðýtýldý. Yurt dýþýnda birçok konsolosluklara býrakýldý. Bunlarýn beðenilmesi ve talep edilmesi üzerine 4. eserimiz olan "Cumhuriyetimizin 90. Yýlýnda Ýþte Siirt" adlý çalýþmasýný baþlattýk. Son 20 yýlda 81 il ve

15'e yakýn ülkeyi gezdim. Amacým Türkiye ve dünyaya daðýlan Siirtlilere ulaþmak ve gittikleri yerde hangi iþle uðraþtýklarý not edip, birbirleriyle irtibatlarý kesilmiþ olanlarý bu rehber sayesinde irtibata geçirmekti. Yani bu kitapla hem Siirt'in inanç turizmini geliþtirmek, hem de kültürel deðerlerimizi tanýtýp geliþtirmeyi planlýyoruz, bunu yaparken de dünyaya daðýlan Siirtlileri de bu kitapta buluþturuyoruz. Bu kitap 5 bin adet ve 300 sayfadan oluþacak. Rehber çalýþmamýz tamamen renkli ve kuþe kaðýdý olarak hazýrlanacak ve Cumhuriyetimiz 90. yýl dönümü olan 29 Ekim'de hazýr olacak þekilde daðýtacaðýz" dedi.

Halý saha kurbanlarý unutulmadý Þ

ýrnak'ta heyelan sonucu çöken halý sahanýn istinat duvarýnýn altýnda kalarak ölen 7 kiþi arasýnda yer alan Þehmus Sevik, Metin ve Barýþ Külter adlý 3 öðrenci, Hürriyet Ortaokulu ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ndeki sýnýflarýnda düzenlenen törenlerle anýldý. 27 Ocak'ta meydana gelen heyelan sonucu çöken halý sahanýn istinat duvarýnýn altýnda kalarak yaþamýný yitiren Hürriyet Ortaokulu 6'ncý sýnýf öðrencisi Metin Külter ve akrabasý 7'nci sýnýf öðrencisi Barýþ Külter ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11'inci sýnýf öðrencisi Þehmus Sevik, sýnýflarýnda düzenlenen törenle anýldý. Öðrencilerin oturduklarý sýralara çiçek ve fotoðraflarýný býrakan arkadaþlarý, daha sonra kaybettikleri arkadaþlarýnýn ailelerini ziyaret ederek baþsaðlýðý dileðinde bulundu.

Futbolcu olmak istiyordu Hürriyet Ortaokulu öðrencisi

Metin Külter'in sýnýf öðretmeni Canan Neni, Metin'n kendi halinde, arkadaþlarý ile inanýlmaz bir uyum içerisinde olduðunu belirterek, "Sýnýfça sevilen ve çok sevdiðimiz bir öðrenciydi, çok üzgünüz onu kaybettiðimiz için söylenecek söz yok" dedi. Barýþ Kütler'in futbolcu olmak istediðini anlatan sýnýf arkadaþlarý da duyduklarý üzüntüyü dile getirerek, onu unutmayacaklarýný dile getirdi. Sýnýf öðretmeni Tuðba Soylu ise "Barýþ, ele avuca sýðmayan bir çocuktu, hareketliydi. Sýnýfýn neþesiydi. Her daim bizi, konuþmalarý ile güldürmüþtür ve hayalleri vardý biliyorum. Top oynamayý seviyordu. Futbolcu olmak istiyordu. Biz onu kaybettiðimiz için gerçekten çok üzgünüz. Ýlk defa böyle bir þey yaþýyoruz ve bu gerçekten de zor" diye konuþtu.


Ýç-Dýþ Politika

13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Baþbakan'dan ücretsiz ulaþým müjdesi

Þehit, gazi, engelli ve yaþlý vatandaþlara ücretsiz ulaþým müjdesi veren Baþbakan Erdoðan, "Þehit ve gazilerin çocuklarý ile anne-babalarýna da ücretsiz ulaþým saðlanacak. Aðýr engellilerin refakatçileri de bu hizmetten yararlanacak. 65 yaþ üstü vatandaþlara saat sýnýrýný kaldýrýyoruz" dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin TBMM Grup Toplantýsý'nda bir konuþma yaptý. Konuþmasýna Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'nda meydana gelen patlamayý deðerlendirerek baþlayan Baþbakan Erdoðan, hayatýný kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralýlara da "geçmiþ olsun" diledi. Her açýdan hassas bir olayla karþý karþýyayýz" diyen Erdoðan, "Suriye tarafýnda denetim yapýlmadýðý için bombalý araç, sýnýr kapýmýza kadar ulaþabildi ve orada infilak ettirildi. Olayýn meydana geldiði andan itibaren yapýlan tüm spekülasyonlarýn yanlýþ ve art niyetli olduðunu özellikle vurgulamak istiyorum. Olayýn ardýndan üç bakan arkadaþýmýzý Hatay'a gönderdik. Ýlgili birimlerimiz detaylý incelemelerini sürdürüyorlar. Bu patlamayý bir fýrsat olarak görüp buradan siyasi çýkar saðlama arayýþýna girenlerin tavrý ne insafla ne de vicdanla baðdaþýr. Suriye'de bu kadar yoðun çatýþmalar yaþanýrken Türkiye'nin bundan etkilenmemesi maalesef mümkün olamaz. Çatýþmalarýn baþladýðý andan itibaren önlemlerimizi aldýk, uyarýlarýmýzý yaptýk. Müteyakkýz bir halde sýnýrlarýmýzý koruyoruz. Olayýn aydýnlatýlmasýyla ilgili olarak sabýrla ve saðduyuyla bekleyeceðiz. Hadise aydýnlanýnca da hiç tereddütsüz gereken her türlü adýmý atacaðýz" þeklinde konuþtu.

týrým uygulamayacaksýn. Bu kalleþçe saldýrýlara daha ne kadar göz yumacaksýnýz? Bu nasýl bir özgürlük anlayýþýdýr ki, insanlarý kalleþçe katletmeyi maruz görüyor. Avrupa Birliði ülkeleri, terörle münasebetini masaya yatýrmak, bunu sorgulamak zorundadýr. Bugün bize, yarýn bumerang gibi onlara dönecektir. Ne 54 yýldýr AB kapýsýnda bekletilmeye, teröre gösterilen müsamahaya tahammülümüz kalmamýþtýr."

Kýlýçdaroðlu'na yüklendi

'Bu muhabbet ne kadar sürecek?' ABD Büyükelçiliði'ne yönelik düzenlenen saldýrýyla ilgili Avrupa'ya eleþtirilerde bulunan Erdoðan, þöyle konuþtu: "Saldýrýda hayatýný kaybeden þehit Mustafa Akarsu kardeþimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazeteci Didem kardeþimize de tekrar geçmiþ olsun dileklerimi sunuyorum. Saldýrýyý yapan kiþi ve arkasýndaki örgüt çok

kýsa sürede ortaya çýkartýldý. Saldýrganýn, 2001 yýlýnda hastalýðý nedeniyle tahliye edildiði ve Avrupa Birliði ülkelerine geçtiði, Türkiye'nin talebine raðmen iade edilmediði, elini kolunu sallayarak dolaþtýðý ortaya çýkartýldý. Avrupa ülkeleri ile teröristler arasýndaki bu muhabbet nedir? Daha ne kadar devam edecek? Bu örgütü, 'terör örgütü' olarak ilan edeceksin ama bu örgüte karþý yap-

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun avukatlara yönelik düzenlenen operasyonla ilgili eleþtirilerine de tepki gösteren Erdoðan, "CHP Genel Baþkaný, DHKP-C'ye üye olursa þaþýrmayýn, bunu da yapar. Adý avukat diye bunlara söz söylenmeyecek mi, cezai müeyyideye tabi olmayacak mý? CHP Genel Baþkaný'nýn sempatisini merak ediyoruz. Neden terör örgütlerine avukatlýk yapýyor, sözcülük yapýyor merak ediyoruz. CHP Genel Baþkaný kavramlar konusunda ciddi bir zihin karmaþasý yaþýyor. Üyesi olduðunuz bir örgütün (Sosyalist Enternasyonal) üye listesine hiç bakmadýnýz mý? Çin Komünist Partisi, Sosyalist Enternasyonal'e üye mi? Hiçbir ülke temsilcisi uluslararasý arenada kendi ülkesini bu kadara karalamaz. Biz CHP Genel Baþkaný'nýn kendi ülkesini kötülemesine alýþtýk. Ama ana

muhalefet partisi genel baþkanýn alay konusu olmasýný içimize sindiremiyoruz" ifadelerini kullandý.

Ücretsiz ulaþým müjdesi Baþbakan Erdoðan, konuþmasýnda þehit ve gazi, yaþlý ve engelli vatandaþlara yönelik müjde de verdi. Bugüne kadar toplu taþýma araçlarýnda belli kesimlere belli avantajlar saðlandýðýný dile getiren Erdoðan, þehit ve gazilerin ailelerine de ücretsiz ulaþým hakký verileceðini açýkladý. Erdoðan, "Vazife malullüðü kapsamýnda þehit olanlarýn çocuklarý ile anne-babalarý, asayiþ ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sýrasýnda gazi olanlarýn, harp malullerinin, vazife malullerin, muharip gazilerin çocuklarý ve anne babalarý da toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardýr. Devlet demiryollarý ve deniz yollarýnýn þehir içi ve þehirler arasý hatlarý ile belediyelerin þehir içi toplu taþýma araçlarýndan ücretsiz yararlanacak. Engelli vatandaþlar da söz konusu hizmetten faydalanacak. Buraya bir farklýlýk daha getiriyoruz, aðýr engelli kardeþlerimizin yanýnda bir de refakatçi bu hizmetlerden istifade edecek. Yaþlýlar saat kýsýtlamasý olmadan toplu taþýma araçlarýný artýk kullabilecek. Tüm Türkiye'de 65 üstü yaþlýlarýmýz da saat uygulamasý olmadan ücretsiz yararlanacak" dedi.

Bakan Güler'den patlama açýklamasý

'Saldýrganlar muhtemelen Suriyeli'

'Suriye tarafý kimin Ý kontrolünde'

C

HP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'nda yaþana patlama ile ilgili olarak, "Suriye tarafý kimin kontrolünde, Hatay tarafýnda neler oluyor?" dedi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Konuþmasýnýn baþýnda ilk olarak Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'nda yaþanan patlamaya deðinen Kýlýçdaroðlu, "Hatay'da acý bir olay oldu. Hemen vekil arkadaþlarým aradýlar, geliþmeleri verdiler. Ankara'dan ayrýca bir milletvekili arkadaþýmý görevlendirdim. Hurþit Güneþ þu an Hatay'da. Olayýn ayrýntýlarýný öðrenmeye çalýþýyor. Sabah telefon ettim. Olayýn olduðu yerle ilgili kamera kayýtlarý var. Kayýtlarý görmek için ilgililere baþvuruldu. Önce evet, ama sonra gizli olduðu için biz size bunu gösteremiyoruz. Bakanlar gider, kamera kayýtlarýný izlerler. Gizlilik yasaðý yok. Bizim milletvekilimiz gider, 'hayýr sen göremezsin gizlilik kararý var'. Þimdi ben bu HSYK'yý nasýl eleþtirmeyeyim? Çifte standart hukukta olmaz. AKP'ye oy veren vatandaþýmýz da bizim vatandaþýmýz, CHP'ye oy veren de bizim vatandaþýmýz. Neden göstermiyorsunuz o kayýtlarý? Ama ne yaparsa yapsýnlar. Suriye politikasýnda Türkiye'yi bir bataða sürüklediler" þeklinde konuþtu. 'Suriye politikasý kanayan yara' Kýlýçdaroðlu, uçaðýn düþtüðünü de baþka yerlerden öðrendiklerini ifade ederek, sözlerini þöyle sürdürdü: "21 Temmuz 2012'de gazeteler televizyonlar þu haberleri verdiler; Cilvegözü Sýnýr Kapýsý tek taraflý olarak kapatýldý. Madem kapatýldý nasýl geliyor bu? Suriye tarafý kimin kontrolünde, Hatay tarafýnda neler oluyor? Yabancý bir basýn mensubu Hatay'da kimlerin bomba imal ettiðini gösterdi. Sormamýz gereken þu; Bu bomba olayýný siz Türkiye Cumhuriyeti'ne yakýþýr þekilde açýklayacak mýsýnýz, açýklamayacak mýsýnýz? Bunu bekliyoruz. Ölen vatandaþlar var, Suriyeliler de var. Ölen insandýr. Terörü her yerde her dönemde lanetledik. Sonuç alýnamayacaðýný her zaman söyledik. Terör olayýnýn sonucunda insanlar hayatýný yitirmiþse o insanlara kimliði ne olursa olsun hepimizin sahip çýkmasý lazým. Suriye politikasý bizim kanayan yaramýzdýr. Defalarca söyledik yanlýþ yapýyorsunuz, sizin ne iþiniz var Suriye'nin içiþlerine müdahale ediyorsun. Sen böyle yaparsan biri de senin iç iþine müdahale eder. Uyardýk, birilerine haksýzlýk yaparsan bir gün döner haksýzlýk seni bulur. Geldiðimiz nokta budur. Suriye konusunda hassasiyetimizi koruyoruz. En son Lizbon'da Suriye konusunda bir komisyon kurulmasý kabul edildi. Öneriyi de biz yaptýk."

çiþleri Bakaný Muammer Güler, sýnýrdaki patlamada ölenlerin sayýsýnýn 14'e yükseldiðini söyledi. Patlamanýn terörist bir saldýrý olduðunu belirten Güler, saldýrýyý gerçekleþtiren kiþinin de Suriyeli olduðunu tahmin ettiklerini ifade etti. TBMM'de gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Bakan Güler, Suriye Sýnýrý'nda bulunan Hatay Cilvegözü'nde gerçekleþen patlamaya iliþkin bilgi verdi. Güler, olayýn bombalý bir terörist saldýrý olduðunun belirlendiðini söylerken, saldýrgan teröristin de "muhtemelen Suriyeli" olduðunu bildirdi. Bakaný Güler, bombalý aracýn gri bir araç olduðunu, bunun bir terör eylemi olduðunu belirtti. Ayrýca patlamada yaralanan 8 kiþinin de Suriye'ye götürüldüðü kaydeden Güler,

saldýrýyla ilgili þu bilgileri verdi:

3 þüpheli tespit edildi "Ölü sayýsý 14'e yükseldi. Ölenlerin 4'ü Türk... Saldýrý ile ilgili 3 þüpheli tespit edildi. Eylemcilerin 1'i kadýn 2'si erkek... Saldýrganlarýn 2'si Suriye tarafýna kaçtý. Biri ise Türkiye'ye giriþ yaptý. Türkiye'ye giren saldýrganýn kimliði tespit edilmeye çalýþýlýyor. Muhtemelen saldýrganlarýn üçü de Suriye uyruklu... Her þey kameralarda var. Saat 14.14'e Suriye tarafýndan park yerine geliyor. 14.30'da havaya uçuruluyor. Araç 23 dakika bekledikten sonra patlatýldý. Aracý havaya uçurana kadar saldýrganlarýn aracýn içinde beklediði görülüyor."

AÝHM'den Türkiye'ye bir ceza daha

Koruma dayaðýna tazminat Necati Yýlmaz adlý Türk vatandaþýnýn Baþbakan Erdoðan'ýn korumalarý tarafýndan dövülmesi Türkiye'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde "insanlýk dýþý muamele"den mahkum olmasýna neden oldu.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý 7 Nisan 2007 tarihinde Trabzon'da bir yol açýlýþ töreni sýrasýnda sözlü protesto ettiði için korumalar tarafýndan dövülen Necati Yýlmaz'ýn AÝHM'de açtýðý "kötü ve insanlýk dýþý muamele" davasý sonuçlandý. AÝHM, Baþbakan'ýn korumalarýnýn Yýlmaz'ý döverek "yetkilerini aþtýklarý" ve kendisine "insanlýk dýþý muamelede bulunduklarý" sonucuna vardý. Strasbourg Mahkemesi, olayla ilgi yeterli soruþturma yapýlmayarak korumalarýn korunmasýný da Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin kötü

ve insanlýk dýþý muamelenin yasaklanmasýyla ilgili maddesine aykýrý buldu. Türk hükümeti, "iç hukuk yollarýný tüketmediði" ve "AÝHM'ye baþvuru için 6 aylýk süre" koþuluna uymadýðýný gerekçe gösterip davacýnýn baþvurusunun reddedilmesini istedi. Esasa iliþkin savunmasýnda ise davacýnýn, "arzu edilmeyen yeni bir davranýþta bulunmasýný engellemek" ve "kalabalýðýn olasý taþkýnlýklarýn-

dan kendisini korumak" amacýyla korumalar tarafýndan olay yerinden uzaklaþtýrýldýðý tezleriyle savunma yaptý. Ancak Ankara'nýn bu savunmasý, "olayýn sorumlusu korumalarýn kimlikleri tespit edilmediði" için AÝHM tarafýndan blok halinde geri çevrildi.

Karakola götürülürken dövüldü Görme kapasitesinin yüzde 80'ine

sahip olmayan Necati Yýlmaz, Baþbakan Erdoðan'ý fýndýk fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle protesto etmiþti. AÝHM kararýnda, Yýlmaz'ýn korumalar tarafýndan polis merkezine götürülürken dövüldüðü, dövülme sonrasý vücudunda lezyon ve ödem oluþtuðunun týbbi raporlarla belirlendiði not edildi. Kararda, olay hakkýnda Türk hükümetinden "tatmin edici" yanýt gelmediðine de iþaret edildi. AÝHM, davacýyý döven korumalarýn kimliklerinin ortaya çýkarýlmamýþ ve olayla ilgili etkin soruþturma yapýlmamýþ olmasýnýn kamunun hukuk devletine olan güvenini sarsýcý yönde olduðunu, sonuç vermeyen soruþturmanýn hiçbir caydýrýcý iþlev görmediðini, bu nedenle Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin kötü muameleyle ilgili maddesinin, maddi boyutuyla olduðu kadar "usulden" de ihlal edildiðine hükmetti. Türk hükümeti karar gereði davacýya 12 bin Euro manevi tazminat ödeyecek.


10

GÜNDEM

13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Kuzey Kore dünyaya meydan okudu

Nükleer deneme yapýldý Kuzey Kore, Kim Jong-Un liderliðindeki ilk nükleer denemesini yaptý. Bunu ortaya çýkaran ise bir deprem oldu. ABD Baþkaný Obama, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesini "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

K

uzey Kore, üçüncü nükleer denemesini baþarýlý þekilde gerçekleþtirdiðini duyurdu. Kuzey Kore haber ajansý, son denemede patlayýcý gücü daha fazla olan ancak küçük bir cihazýn kullanýldýðýný belirtti. Kuzey Kore nükleer denemesinin baþarýlý bir þekilde gerçekleþtiðini de açýkladý. Kuzey Kore nükleer denemenin Salý günü yapýldýðýný ve 'düþmanca saldýrýlara karþý barýþçýl tutumu sürdürmek maksatlý' olduðunu belirtti. Kuzey Kore'nin nükleer denemesine dünyadan ilk tepkiler de gelmeye baþladý. BM Genel Sekreteri Ban Ki mun, bu adýmla Kuzey Kore'nin Güvenlik Konseyi kararlarýný ihlal ettiðini söyledi. Kuzey Kore'nin nükleer denemesi sonrasý BM Güvenlik Konseyi olaðanüstü toplantýya çaðrýldý.

'Büyük bir provokasyon' ABD Baþkaný Barack Obama da, Kuzey

Ýran'dan tehlikeli adým Ý

ran'ýn Suriye'de 50 bin kiþilik paramiliter bir ordu kurmaya baþladýðý ileri sürüldü. Amerikan medyasýnýn isimsiz bir istihbarat kaynaðýna dayandýrdýðý habere göre, Ýran ve Hizbullah'ýn, Beþar Esad'ýn çekilmesi durumunda Suriye 'de kendi çýkarlarýný korumalarý amacýyla askeri birlik kurmayý planladýklarý iddia edildi. Amerikan Washington Post gazetesinin ismini açýklamadýðý Amerikan ve Ortadoðu sözcülerine dayandýrarak yayýnladýðý haberde, Ýran'ýn Suriye'de 50 bin kiþilik farklý türde gönüllü askeri

kuvvetler oluþturmayý planladýðý iddia edildi. Gazeteye açýklama yapan kaynak, "Þu an için niyetleri Suriye rejimine yardým etmek, ancak Ýran için önemli olan kendisine baðlý, güveneceði bir askeri kuvvete sahip olmaktýr. Ýran stratejisi iki istikamette geliþiyor. Birincisi Esad'a destek olmak, ikincisi ise Esad'ýn düþmesi durumunda kendine bir alan hazýrlamak" dedi. Gazete ayrýca Esad hükümetinden kalanlarýn muhtemelen Tahran'a sýký bir þekilde baðlý bir kýyý yerleþim bölgesi oluþturacaklarýný yazdý.

Kore'nin nükleer denemesinin dünya güvenliðini tehdit ettiðini söyledi. Obama, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesini "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirdi. Obama, Pyongyang'ýn nükleer programýna karþý olan koalisyonla daha sýký iþbirliði yapýlacaðýný da vurguladý. Kuzey Kore'nin Kuzey Hamkyung bölgesindeki Kilju kasabasýnda gerçekleþtirdiði nükleer deneme, Güney Kore ve Çin tarafýndan 4.9 büyüklüðünde bir deprem olarak duyuruldu. Kuzey Kore'nin nükleer denemesiyle ilgili bir açýklama da Moskova'dan geldi. Rusya Savunma Bakanlýðý, Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin gücünü 7 kiloton olarak açýkladý. ABD'nin Ýkinci Dünya Savaþý'ný sona erdirmek için Japonya'nýn Hiroþima kentine attýðý atom bombasýnýn gücü 20 kiloton olarak ölçülmüþtü.

'Sýfýr' noktada deprem Çin sismoloji yetkilileri, 4,9 þiddetindeki sarsýntýnýn derinliðinin 'sýfýr' kilometre olduðunu açýkladý. Bölgenin nükleer deneme alaný olduðunu belirten Güney Kore'den, ''Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer deneme yaptýðýna inandýklarý'' açýklamasýndan kýsa bir süre sonra Pyongyang nükleer deneme yaptýðýný doðruladý. Kuzey Kore 2006 ve 2009 yýllarýnda yaptýðý nükleer denemelere bir yenisini daha ekledi. Bu, babasýnýn ölümünün ardýndan geçen yýlýn Kasým ayýnda liderlik koltuðuna geçen Kim Jong-Un'un ilk nükleer denemesi olarak da kayýtlara geçti. Olayla ilgili ilk bilgiler, Kilju kasabasýnda meydana gelen 4.9 büyüklüðünde deprem ve depremin derinliðinin 'sýfýr' kilometre olarak açýklanmasýnýn ardýndan elde edildi.

Avrupa'nýn iki ülkesinden PKK'ya darbe Fransa'da düzenlenen operasyonlarda PKK'ya finansman saðladýðý iddiasýyla 15 kiþi gözaltýný alýndý. Almanya'da ise bir dönem PKK'nýn mali iþlerinden sorumlu olduðu belirtilen Abdullah S. (46) hakkýnda dava açýldý. Fransa'nýn Bordeaux ve Toulouse þehirlerinde düzenlenen operasyonlarda PKK'ya finansman saðladýðý iddiasýyla 15 kiþi gözaltýný alýndý. Gözaltýna alýnanlar PKK için halktan zorla para toplamakla suçlanýyor. Operasyonun Mart 2012'de baþlayan soruþturma neticesinde Terörle Mücadele Alt Birimi (SDAT) ile Bordeuaux Emniyet Müdürlüðü tarafýn-

dan gerçekleþtirildiði belirtildi. Operasyonda gözaltýna alýnanlarýn PKK'nýn sözde Güneydoðu Fransa sorumlularý olduklarý iddia edildi.

Almanya 'da dava Avrupa'da bir dönem PKK'nýn mali iþlerinden sorumlu olduðu belirtilen Abdullah S. (46) hakkýnda, PKK'ya üye olmak suçlamasýyla Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde dava açýldý. Federal Savcýlýk tarafýndan yapýlan açýklamada, Abdullah S. hakkýnda 23 Ocak 2013 tarihinde PKK'ya üye olmak suçlamasýyla dava açýldýðý belirtildi.

Açýklamada, Abdullah S'nin ''Hamza'' kod adýyla, Haziran 2003-Haziran 2004 içinde, örgütün Orta Almanya bölgesini yönettiði belirtilerek, baðýþ, üye aidatý ve yapýlan etkinlikler ile propaganda malzemelerinin satýþýyla örgüte para toplamakla sorumlu olduðu ifade edildi. Söz konusu kiþinin, 2005 Mayýs ayýndan 2007 yýlýnýn Haziran ayýna kadar örgüt yöneticileri ile Irak'ýn kuzeyinde bulunduðu belirtilen açýklamada, 2010 yýlýnýn Mart ayýna kadar örgütün Avrupa'daki ''Ekonomi ve Mali Ofisin'' (EMB) yönetimini aldýðý ve bölgedeki gelir ve giderleri kontrol ettiði kaydedildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

11

Baðlarlý basketbolcularýn büyük baþarýsý

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde, Dersim'i maðlup eden Baðlar Belediyesi 82 takým arasýndan 3. Lige yükseldi. Belediye Spor Kulüp yöneticileri bir araya gelerek Baðlarlý sporcularýn baþarýsýný deðerlendirdi.

E

rkekler Bölgesel Basketbol Ligi 3. Grup takýmlarýndan Baðlar Belediyesi, deplasmanda oynadýðý Dersim Spor basketbol takýmýný 78-75 yenerek 3. Lig'e yükselmeye hak kazandý. Tunceli Kapalý Spor Salonu'ndaki maçý 78-75 skorla Baðlarlý oyuncular kazandý. Baðlar Belediyesi Spor Kulübü Eþ Baþkaný Sebahattin Kýzýlkan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada spor camiasýnda kazandýklarý baþarýlarýnýn tesadüf olmadýðýný söyledi. Þimdiye kadar kazandýklarý tüm baþarýlarýn sporcularýna ait olduðunu belirten Kýzýlkan, "En büyük hedeflerimizden biri bütün Diyarbakýrlý ve bölge gençlerine spor yapmalarý için imkân saðlamak. Genç sporcu kadromuzla ile birlikte imkânsýz görülen birçok þeyi gerçekleþtirdik. Bu genç sporcularýmýzýn biraz daha tecrübe kazanýp daha iyi yerlere geleceklerine inanýyoruz" dedi. Kadýn basketbolcularýn baþarýsýna da deðinen Kýzýlkan þöyle konuþtu: "Genç kadýn basketbol takýmýmýz Nisan ayý içinde Kýrklareli'de yapýlacak olan Anadolu Þampiyonasý'na katýlmaya hak kazandý. Diyarbakýr'ý ve belediyemizi en iyi þekilde temsil edeceklerine inanýyorum. Bizleri yalnýz býrakmayan ve her türlü desteði sunan Belediye Baþkanýmýz Yüksel Baran'a yönetim kurulu olarak teþekkür ederiz".

baþkanýmýz Yüksel Baran'dan alýyoruz, desteklerinden dolayý teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.

'82 takým içinde üçüncü lige girdik'

'NBA'ye ve Milli takýma basketbolcu kazandýrmýþ bir takýmýz' Kulüp Yöneticisi Sinan Bedri Öngören de, belediye olarak gençleri spora yönlendirmek ve yeteneklerini açýða çýkarmak için önemli çalýþmalar yaptýklarýný belitti. "Biz Baðlar Belediyesi olarak özengen bir ruhla

Diyarbakýrspor sahasýnda kazanamýyor G

eride kalan 21 haftada sahasýnda 11 maça çýkan Diyarbakýrspor sadece kendi sahasýnda 1 galibiyet alýrken ligin 14.haftasýnda deplasmanda Mardinspor'a 5-0 lýk farklý bir skorla yendi. Spor Toto 3. Lig'de sezona iyi bir baþlangýç yapamayan Diyarbakýrspor evinde kazanamýyor. Yeþil- Kýrmýzýlý ekip geride kalan 21 haftada sahasýnda çýktýðý 11 maçta sadece bir defa kazanabildi. 12. haftada YimpaþYozgatspor'u 42'lýk skorla maðlup eden Diyarbakýrspor ekibi, o günden bu yana evinde galip gelemiyor. Diyarbakýrspor ekibi sahasýnda oynadýðý 8 maçta yenilirken, 2 maçý da beraberlikle tamamladý. Yeþil- Kýrmýzýlýlar sahasýnda Oyak Renaultspor, Altýnorduspor, Erzurum Büyükþehir Belediyes-

gençlerimizi spora yönlendirmek ve onlarýn yeteneklerini deðerlendirmeye yönelik çalýþmalar yapmaktayýz. Bunda da baþarýlý olduðumuz icatlarýmýzda görülmektedir. En son Dersimsporu yenerek bölgesel amatör ligten üçüncü lige geçmeye hak kazandýk. Ayný zamanda gençler ve

yýldýzlar olarak kadýn takýmlarýmýzda mevcuttur. Kadýnlarýmýzda baþarýdan baþarýya koþmaktadýrlar" diye belirtti. "Geçmiþte NBA'ye ve Milli takýma basketbolcu kazandýrmýþ bir takýmýz" diyen Öngören, "Bu yüzden de yaptýklarýmýzý övgüyle anlatýrýz. Biz bu gücümüzü halkýmýzdan ve belediye

Erkek Bölgesel Lig Basketbol Antrenörü Süleyman Keleþ ise yaptýðý açýklamada Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele ettiklerini belirterek, "Biz Elazýð Spor, Dersim Spor, Mardin Bin-Nur ve Diyarbakýr Büyükþehir Spor'un olduðu ikinci gruptan ikinci olarak çýktýk. En son maçýmýzý Dersimsporla oynadýk. Önemli bir maçtý bizim için. Grubu ikinciye tamamlamak adýna deplasmanda maçý üç sayý farkla alýp, ikinci gruba yükselmeyi hak kazandýk" dedi. Deplasmanda kazandýklarý maçýn ardýndan Türkiye Basketbol üçüncü ligine yükseldiklerini kaydeden Keleþ, "Üst ligde ise Türkiye de 82 takým arasýndan 36 takým arasýna girdik. Bu ligde de kura sonucu belirlenen 6 takým arasýnda ilk dörtte girip bir üst tura çýkmayý hedefliyoruz. Maçlarý iyi tamamlamak adýna antrenmanlarýmýz devam etmekte. Genç bir takýmýmýz var ve hepsi Diyarbakýrlý çocuklardan oluþuyor. Üst grupta daha baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum" þeklinde konuþtu.

Siirtspor beraberliðe sevindi

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirtspor'un Basýn Sözcüsü Ayhan Özgen, Ýstanbulspor A.Þ. karþýlaþmasýndaki beraberliðin kendileri için 3 puan deðerinde olduðunu söyledi.

Ö

por Gümüþhanespor Keçiörengücüspor Emrespor Kahramanmaraþspor ve Elazýð Belediyespor'a yenilirken; SancaktepeBelediyespor, ve Kocaelispor ile berabere kaldý. Diyarbakýrspor , 21 maçta topladýðý 6 puanla ligde 17. sýrada yer alýyor.

zgen, yaptýðý açýklamada, Ýstanbulspor A.Þ. gibi güçlü bir takým karþýsýnda ve üstelik deplasmanda galibiyet almayý hedeflediklerini, maçta iyi bir oyun sergilemelerine raðmen maçýn beraberlikle sonuçlandýðýný ifade ederek þöyle dedi: "Hakemin yanlýþ bir kararý ile attýðýmýz bir golün geçerli saymamasý bizi galibiyetten etti. Yakalamak istediðimiz çýkýþý Ýstanbulspor A.Þ. gibi güçlü, liderliðe oynayan, 2. Lig'i hedefleyen bir takým karþýsýnda, üstelik deplasmanda almak istiyorduk. Oyun düzenimizi de buna göre kurmuþtuk. Oyunda aðýrlýðýmýzý hissettirdik, bir gol de attýk ancak hakem bize göre, yanlýþ bir kararla bu golü geçerli saymadý. Bu karar belkide bizi bir galibiyetten etti. Ancak buna raðmen bu zorlu deplasmandan bir puan almayý baþardýk.Ýstanbulspor A.Þ. karþýlaþmasýndaki beraberlik bizim için 3 puan deðerinde. Teknik heyet ve futbolcularýmýzý bu güzel oyundan ve sonuçtan dolayý kutluyorum. Ayrýca bu maçta takýmý destekleyen tüm hemþehrilerimize de teþekkür ediyorum. Bu maç, gelecekteki güçlü Siirtspor'un öncüsü oldu."

Adýyamanspor ara vermeden çalýþtý Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Adýyamanspor, Derince Belediyespor maçý hazýrlýklarýna ara vermeden devam ediyor.

L

igden küme düþmeme mücadelesi veren Adýyamanspor, bu hafta kendi evinde karþýlaþacaðý Derince Belediyespor maçýna mutlak üç puan parolasýyla hazýrlanýyor. Ýçinde bulunduðu ekonomik krize raðmen, kadrosuna ciddi takviyeler yaparak sezonun ikinci yarýsýna galibiyetle baþlayan Adýyamanspor'da tüm gözler hafta sonu kendi evinde karþýlaþacaðý Derince Belediyespor maçýna çevrildi. Ýdari Ýþlerden Sorumlu Asbaþkan Ýbrahim Aslan, Derince Belediyspor maçýnýn Adýyamanspor için 6 puan deðerinde olduðuna dikkat çekerek, ligde kalma adýna bu maçtan galip ayrýlmak zorunda olduklarýný dile getirdi. Bu maçta taraftarlarýna çok ihtiyaçlarý olacaðýný da söyleyen Aslan, "13 puanla kapattýðýmýz sezonun ilk yarýsýndan sonra ikinci yarýya kadromuza ciddi isimleri takviye ederek baþladýk. Bu

transferlerden sonra gözle görülür bir toparlanma yaþayan takýmýmýz ikinci yarýda karþýlaþtýðý grubun güçlü takýmlarý karþýsýnda 4 maçta 5 puan toplamasýný bildi. Pazar günü kendi evimizde aðýrlayacaðýmýz Derince ekibini mutlaka yenmemiz gerekiyor. Bunu da baþaracak kadromuz var" dedi.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Grubunda liderliðini sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Tekirova Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.

G

eçen haftayý sahasýnda oynadýðý Orhangazispor beraberliðiyle kapatan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da gözler pazar günü deplasmanda oynanacak olan Tekirova belediyespor maçýna çevrildi. Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz ise sahalarýnda oynadýklarý Orhangazispor maçýnýn geride kaldýðýný söyledi. Kýlavuz, "Þimdi önümüzdeki maç bizim için önem kazandý. Biz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak spor toto 3. lig 1.

grubunun lideriyiz. Bunu lig sonuna kadar korumaya kararlýyýz. Biz kendimize güveniyoruz. Takýmýmýzda en ufak bir sorun yok. Moralimiz iyi, bunu en iyi þekilde kullanýp, ligdeki konumumuzu koruyacaðýz. Bunun için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceðiz" þeklinde konuþtu.

Kolay maç yok Teknik Direktör Turhan Özyazanlar nezaretindeki sabah idmanýna kondisyon

aðýrlýk çalýþma yaparak baþlayan sporcular ikinci idmana ise koþu ve kültür fizik hareketleri ile devam etti. Teknik Direktör Turhan Özyazanlar ise, "Þimdi gündemimizde deplasmanda oynayacaðýmýz Tekirova belediyespor maçý var. Hazýrlýklarýmýzý cuma günü öðleden sonraya kadar sürdürüp cumartesi günü Ýstanbul'a gideceðiz. Ligde kolay maç yoktur, artýk her maçýmýz bizim için finaldir. Tüm karþýlaþmalarýmýz bizim için önemlidir" dedi. Taþkýn Civelek

Kayapýnar hazýrlýklara baþladý Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Kayapýnar Belediyespor takýmý hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Van Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.

K

ayapýnar Belediyespor'un teknik patronu Ramazan Koç, dönüm noktasý gözüyle baktýklarý maçta iyi bir mücadele örneði sergileyerek galibiyete ulaþtýklarýný söyledi. Geçen hafta sahalarýnda Tatvan Gençlerbirliði'ne sürpriz bir þekilde 2- 0 yenildiklerini ve bu nedenle Kurtalan maçýnýn daha bir önem arz etmeye baþladýðýný ifade eden Koç, "Tatvan maçýnda kalecimiz kýrmýzý kart gördükten sonra yediðimiz gollerle maçý 20 kaybetmiþtik. Bu nedenle Kurtalanspor maçý bizim için bir dönüm noktasý niteliði

taþýyordu. Rakibimizin cezasý nedeniyle Batman'da oynadýðýmýz maça ev sahibi ekibin taraftarý da yoðun ilgi gösterdi. Açýkçasý bizim için tam bir deplasman oldu. Buna raðmen çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ýyi mücadele ettik ve nitekim son 10 dakikaya girilirken aradýðýmýz gole ulaþtýk ve maçý 1- 0'lýk sonuçla kazandýk. Haklý bir galibiyet elde ettiðimizi düþünüyorum. Bu çýkýþýmýzý ileriki haftalara taþýyarak rakiplerimizin de puan kaybetmelerini bekleyeceðiz" dedi.

13.02.2013 Gazete Sayfaları  

13.02.2013 Gazete Sayfaları