Page 1

CMYK

Mýsýr darbesi protesto edildi Talepleri siyasi zeminde dile getirin

M

ýsýr Ordusu'nun yaptýðý darbenin 100. günü Diyarbakýr'da yapýlan yürüyüþle protesto edildi. Cuma Namazý'nýn ardýndan Ulu Camii önünde bir araya gelen 57 STK, Daðkapý Meydaný'na yürüdü. 5'te

A

K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, ''Ben her zaman 'Gelin taleplerinizi siyasi zeminde dile getirin' dedim. Bütün BDP milletvekilleri gelsinler, Abdullah Öcalan'ýn sözlerini parlamentoda dile getirsinler'' dedi. 9'da

Tezkere tepkisi

R

oboskili aileler, Federal Kürdistan Bölgesi'ne sýnýr ötesi harekat yetkisi veren tezkereye tepki gösterdi. Aileler, "Yaþanýlan acýlardan ders çýkartýlmadý mý?" diye sordu. 7'de

Hasarlý okul eðitime açýldý Van depreminde ilk tazminat çýktý V

E

ðitim Sen Diyarbakýr Þubesi, Kayapýnar ilçesinde bulunan Nazime Tatlýcý Ýlköðretim okulunun hasarlý olmasýna raðmen eðitim ve öðretme açýlmasýna tepki gösterdi. 5'te

an'da meydana gelen depremde yýkýlan Safa Apartmaný'nýn sahibi Nezir Baþ, 3 kiþi için yasal faizi hariç 684 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. 7'de

Köylerde saglýk taramasý CUMARTESÝ 12 EKÝM 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, köylerde saðlýk taramasý baþlattý.saðlýk taramasýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. 3 doktor ile 8 hemþire

Ýmam Hatiplerde baþarý

Ana Çocuk Saðlýk Merkezi'nde çalýþan 3 doktor, 2 laboratuvar teknisyeni ve 8 hemþireden oluþan ekip, ilçeye baðlý Yemiþalan mezrasý, Topraktaþ, Batýçanakçý, Yalankoz, Taþdirek, Kýrkýncýk, Tavþantepe ve Pýnaroðlu köylerinde vatandaþlarý saðlýk taramasýndan geçirdi. Merkez çalýþanlarýndan Evin Serin, kadýnlara idrar yolu enfeksiyonu semineri verirken, Doktor Özlem Sezgin Anlý ise aile planlamasý, gebelik dönemi tetkikleri ve önemini anlattý.

Koruyucu saðlýk hizmetleri

D

iyarbakýr Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL), týp fakültesi baþta olmak üzere, eczacýlýk, mühendislik, öðretmenlik gibi bölümlere imam hatip öðrencileri yerleþtirdi. 8'de

Ana Çocuk Saðlýk Merkezi Uzmaný Doktor Özlem Sezgin Anlý, saðlýk taramasýnda koruyucu saðlýk hizmetlerini hedef aldýklarýný söyledi. Kadýn üreme saðlýðýna iliþkin kadýnlara seminer de verdiklerini belirten Anlý, "Çalýþmamýz kapsamýnda ayrýca çocuklar için de büyüme ve geliþmede neler yapýlmalý konusunda bilgilendirme yapýyoruz. Çevre saðlýðý, içme suyuna iliþkin bulaþýcý hastalýklar, cinsel yolda bulaþan hastalýklara yönelik eðitim veriyoruz" dedi. 3'te

14 ay sonra serbest

Mehmed Uzun Parký açýldý

Okul yolu deðil korku yolu M

uþ'un Korkut Ýlçesi'ne baðlý Altýnova Beldesi'nde Çaksor Deresi üzerinde tahta kullanýlarak yapýlan köprüden geçip okula giden öðrenciler, korku dolu anlar yaþýyor. 3'te

D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan Mehmed Uzun Parký'nýn açýlýþý yapýldý. Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Uzun'un Kürt dilinin prangalara vurulduðu dönemlerde prangalarý teker teker kýrdýðýný söyledi. Sayfa 4'te

Faturalar maðdur ediyor Diyabeti dikkate alýn Çocuklara yaþam merkezi

B

atman'da elektrik faturalarýnýn normalinden fazla yazýldýðýný belirten vatandaþlar, yetkililerin duruma müdahale etmesini istedi. 6'da

CMYK

E

ndokrin Uzmaný Dr. Didem Özdemir, son yýllarda artýþ gösteren diyabet hastalýðýna dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. 4'te

D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi, çok amaçlý Çocuk Yaþam Merkezi'nin temelini attý. Sayfa 5'te

Rojava’ya geçtiler B

DP eþ genel baþkanlarý Selahattin Demirtaþ, Gültan Kýþanak ile DTK eþ baþkanlarý Aysel Tuðluk ve Ahmet Türk'ün de aralarýnda bulunduðu 10 kiþilik heyet, Þervan Müslim için kurulan taziyeyi ziyaret etmek üzere Rojava'ya geçti. 9'da

P

KK tarafýndan 14 ay önce kaçýrýlan Hakkari Geçici Köy Korucularý Derneði Baþkaný Sadi Özatak, Kuzey Irak'ta PKK'nýn Metina kampýna yakýn bir bölgede serbest býrakýldý. 7'de

Namaz ýrk ve dil ayrýmýna yer vermez

C

uma hutbe ve vaazýnda hem namazýn hem de kurban kesmenin faziletleri anlatýldý. Namazýn Ýslam'a inanan insanlarý renk, ýrk ve dil ayrýmýna yer vermeksezin birleþtirdiði ve kaynaþtýrdýðý ifade edildi. 4'te


2

Saðlýk

12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ

Eti yoðurt ve yeþillikle tüketin Et sindiriminin zor olduðunu vurgulayan uzmanlar, bayramda sindirim sistemi sorunlarýna karþý uyarýyor: "Bir kerede 150 gramdan fazla et tüketmeyin, etin yanýnda mutlaka bol yeþillik ve yoðurt yiyin."

B

eslenme ve Diyet Uzmaný Sanem Apa, sert olan yeni kesilmiþ hayvan etlerinin daha fazla sindirim problemine yol açtýðýný söyledi. Apa, "Mide ve baðýrsak rahatsýzlýðý olan kiþilerin, kurban etlerini hemen tüketmeyip buzdolabýnda birkaç gün beklettikten sonra, haþlama veya ýzgarada piþirerek yanýna yine haþlama veya ýzgara sebze veya salata ile tüketmeleri saðlýklarýný korumak açýsýndan daha doðru olur. Etlerin piþirilmesinde haþlama, ýzgara gibi yöntemler tercih edilmelidir" dedi. ETÝ UYGUN KOÞULLARDA SAKLAMAK ÖNEMLÝ Buzdolabýnda saklanan etin saðlýk

için risk oluþturmamasý gerektiðini belirten Diyetisyen Apa, eti saklama, piþirme ve tüketme koþullarýnda dikkat edilecek noktalar hakkýnda þunlarý söyledi: - Kurban etinin tüketilmesinden önce dikkat edilmesi gereken þey; kesim yerinin uygun koþullarda olup olmadýðýdýr. Burada tüketicilerin dikkatli davranmasý saðlýklarý açýsýndan gereklidir. - Et ile temas eden býçak, satýr gibi malzemeler temiz olmalý. - Kesimi yapan görevlinin elinde yara olmamasý, kiþisel hijyeninin uygun olmasý gerekir. - Etin çið veya az piþmiþ olarak

tüketilmesi, önemli saðlýk sorunlarýna yol açabilir. - Etler parçalandýktan sonra tüketilmeyecek olanlar dondurucuda saklanmalý. - Uygun koþullarda saklanmayan ve piþirilmeyen etler Salmonelle, listeria M, E. Coli, C. Perfringens gibi bakterilerin yol açtýðý zehirlenme biçimlerine yol açabilir. - Dondurucudan çýkarýlan et çözündürdükten hemen sonra piþirmeli, yeniden dondurmamalý. - Et, oda ýsýsýnda, kalorifer üstünde ve açýkta býrakarak deðil, buzdolabýnýn alt bölmesinde çözdürülmeli. ETÝN BUZDOLABINDA BEKLEME SÜRELERÝ Sakatat ve organ etleri: 1-2 gün, Kýyma: 1-2 gün, Parça et (kuþbaþý vb) 2-3 gün, Derin dondurucuda 6 ay-12 ay.

Eskimiþ cildi söküp atýn!

Geliþen teknolojiye paralel olarak estetikte de trendler deðiþiyor, basit uygulamalar her geçen gün daha çok tercih ediliyor.

Lazerin sihirli çubuðu tek dokunuþla yüzünüzdeki birçok problemi silebiliyor. Yüzünüze Lazer Iþýðý Etkisi Yaþlanma, güneþin olumsuz etkileri, makyaj malzemeleri, sigara,

toksinler gibi faktörlerin etkisiyle cildimiz her geçen gün yýpranýyor, eskiyor. Bu yýpranma cildin parlaklýðýný kaybederek daha donuk, gevþek, yaþlý ve saðlýksýz görünmesine sebep oluyor. Eskimiþ cildi söküp, yerine yenisini koymanýn mümkün olup olmadýðýný Estetik vePlastik Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Metin Kerem' e sorduk ve aldýðýmýz cevap bizi çok þaþýrttý. "Evet, mümkün" diyor Dr. Kerem ve ekliyor "Günümüzde fraksiyonel lazerler sayesinde ameliyatsýz, 15-20 dakikalýk bir uygulamayla bu sorun çok etkili bir þekilde çözülüyor. Bu lazerler cildin dýþ etkenlerle yýpranmýþ olan üst tabakasýný buharlaþtýrarak yok ediyor. Daha derin katmanlarda da kollajen üretimini uyararak buharlaþan tabakanýn yerine yepyeni bir cilt dokusu oluþmasýný

saðlýyor. Bütün bu biyolojik olaylar mucizevi bir þekilde 72 saat içinde tamamlanýyor." Dr. Metin Kerem þöyle yanýtlýyor: "Fraksiyonel lazerlerin etkisini karayolundaki asfaltýn kazýnýp yerine yenisinin dökülmesine benzetebiliriz. Ciltteki ince kýrýþýklýklar, renk deðiþiklikleri, bazý lekeler ve kýlcal damarlar ortadan kalkarken gözeneklerin de çaplarý küçülür. Cilde genel bir gerginlik ve buna baðlý bir parlaklýk kazandýrýr. Bu etkiler erken dönemden itibaren baþlar, bir ayýn sonunda iyice belirginleþir. Öte yandan sivilce izleri, küçük çukurcuklar gibi cilt düzensizliklerini de iyileþtirir. Sonuçta daha düz, parlak ve ýþýltýlý bir cilt elde edilir." Lazerle cilt gençleþtirme uygulamasý genellikle tek seans halinde yapýlabiliyor. Uyuþturucukremlerin

etkisi altýnda yaklaþýk 20 dakikada tüm yüz uygulamasý bitiyor. Ýlk gün deride bir miktar kýzarýklýk ve hafif bir yanma hissi oluþabiliyor, ardýndan ortaya çýkan hafif kabuklanma 3 gün içerisinde tamamen normale dönebiliyor. Cuma günü iþlem yaptýran bir kiþi pazartesi günürahatlýkla iþe gidebiliyor. Ne Zaman Yapýlmalýdýr? Bu uygulamanýn ideal zamaný sonbahar ve kýþ aylarýdýr. Güneþin yakýcý olduðu yaz aylarýnda bu iþlemin yapýlmasý önerilmiyor. Genellikle yýlda bir kez yapýlmasý yeterli oluyor. Yoðun sivilce izleri ve çukurlarýn olduðu ciltlerde ek seanslar gerekebiliyor. Ayný cihazlar daha yüksek dozlarda kullanýlarak cilt çatlaklarý ve yara izleri de tedavi edilebiliyor.

Enfeksiyon ani iþitme kaybýna yol açabilir Kronik hastalýðý olanlar dikkat B

ayramlarda kýrmýzý et, tatlý ve hamur iþleri tüketiminde aþýrýya kaçmak herkes için sakýncalý ama özellikle kronik bir hastalýðýnýz varsa beslenmenize daha fazla dikkat etmenizde fayda var. Kýrmýzý et ve tatlý tüketiminin artmasý; sebze, meyve ve kurubaklagil tüketiminin azalmasý, kronik hastalýðý bulunanlar için sýkýntý yaratabilir. Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç'in özellikle dikkat çektiði grup ise kalp, tansiyon ve diyabet hastalarý. Enç, bu hastalarda risk oluþmamasý için mutlaka etin tüketim þekline ve miktarýna dikkat edilmesi gerektiðinin altýný çiziyor. Etlerin hafif veya orta sýcaklýkta, uzun sürede piþirilmesini öneren Enç, yüksek sýcaklýkta piþen etlerin protein ve bazý vitamin deðerlerinde azalma olabildiðini söylüyor. Haþlama, ýzgara ve buðulama yöntemiyle piþirilen etlerin sindiriminin, yaðda kýzarmýþ etlere nazaran daha kolay olduðunu belirten Enç, þeker ve þeker içeren besinlerin kan þeker düzeyinde ani dalgalanmalara yol açtýðýný hatýrlatarak, "Ev baklavasý, lokma, tulumba gibi aðýr ve þerbetli tatlýlar yerine; sütlaç, komposto, hoþaf, kabak tatlýsý gibi sütlü, meyveli tatlýlar tercih edilmelidir" diyor.

Aniden geliþen iþitme kaybýnda, damar týkanýklýðý, tümörler, darbeler ve immünolojik bozukluklarýn dýþýnda viral enfeksiyonlar da etkili olabiliyor.

týkanýklýðý, viral enfeksiyonlar, tümörler, darbeler ve immünolojik bozukluklarýn" da nedenler arasýnda yer aldýðýný bildirdi. Ýleri, "Hastalarýn üçte birinde bulunan ve ani iþitme kaybý ile sonuçlanan bir üst solunum yolu enfeksiyon süreci, viral hastalýklarýn ani iþitme kaybýnýn nedenlerinde rol alabildiðini düþündürüyor. Bazý hastalarýn nedenlerinde soðuk rüzgara maruz kalma veya klima maruziyeti hikayesi de bulunuyor" diye konuþtu.

H

astalarýn üçte birinde bulunan ve ani iþitme kaybý ile sonuçlanan üst solunum yolu enfeksiyon süreci, viral hastalýklarýn ani iþitme kaybýnýn nedenlerinde rol alabildiði gösteriyor. Kulak Burun Boðaz (KBB) Uzmaný Prof. Dr. Fikret Ýleri, son üç gün içinde geliþen çevredeki sesleri eskisi gibi duyayama halinin ani iþitme kaybý olduðunu belirterek, "Ardýþýk 3 frekansta 30 dB ve üzeri olan bu durum iþitme kaybý olarak tarif edilir. Ani iþitme kaybý, iþitmenin genellikle bir kulakta çok kýsa sürede azalmasý ve kaybolmasýdýr" dedi. Ani iþitme kaybýnýn, organ kaybýyla sonuçlanabilen ciddi bir kulak burun boðaz hastalýðý olduðuna dikkati çeken Ýleri, bunun bir çeþit kalp krizine benzediðini; erken taný ve tedavi ile organýn kurtulmasýnýn mümkün olduðunu ifade etti. Ýleri, dünyada ortalama yýlda 15 bin yeni vaka raporlandýðýný, ancak gerçek vaka sayýsýnýn bunun çok üstünde olduðunu söyledi. Son dönemde ani iþitme kaybý

"ERKEN MÜDAHALE, ÝÞÝTME KAYIPLARINAD KURTARICI OLABÝLÝYOR"

þikayetinde artýþ görüldüðünü dile getiren Ýleri, bunun mevsim deðiþikliðine baðlý ortaya çýkabilen ve viral enfeksiyon kaynaklý olabileceðini, ancak vatandaþlarýn duyarlý olmasý gerektiðini bildirdi.

"ÇINLAMA" DEYÝP GEÇMEMELÝ Ýleri, ani iþitme kaybýnýn hastalarýn yüzde 70'inde çýnlama ile kendini gösterdiðini, birçoðunda da baþ dönmesi ve dengesizlikle karþýlaþýldýðýný belirtti. Hastalýðýn tek bir nedeni bulunmadýðýna iþaret eden Ýleri, "damar

Ani iþitme kayýplarýnda, hekime baþvuru süresinin önemli olduðunun altýný çizen Ýleri, hekime erken baþvurunun tedavinin baþarý þansýný da artýrdýðýna iþaret etti. Ýleri, bu nedenle sorun hissedilir hissedilmez KBB uzmanýna baþvurulmasý gerektiðini vurgulayarak, "Çünkü, erken müdahale bazý iþitme kayýplarýnda kurtarýcý olabiliyor" dedi. Ýþitme kaybý þikayeti ile baþvuran hastaya ayrýntýlý KBB muayenesi yapýlmasý gerektiðini dile getiren Ýleri, herþeyin normal olmasý halinde bile kesin taný için iþitme testinin þart olduðunu söyledi. Ýleri, taný konulmasý durumunda, tedaviye mümkün olan en kýsa sürede baþlanmasý gerektiðini

ifade ederek, "Tedavisine geç baþlanan iþitme kayýplarýnda, sonuçlar genellikle olumsuzdur. Çünkü, aktif hastalýk çözülmüþ olsa da birlikte iç kulaktaki hasar kalýcý hale gelmiþ olur" uyarýsýnda bulundu. Ani iþitme kaybýnda bir çok deðiþik tedavi ajanlarý ve protokolleri önerilmekle birlikte, spesifik belirlenmiþ bir tedavi yaklaþýmý bulunmadýðýný anlatan Ýleri, þunlarý kaydetti: "Steroidler, antiviral ajanlar, antikoagülanlar, vazodilatörler en sýk önerilen ilaçlardýr. Yüksek ödem sökücü etkilerinden dolayý steroidler, ani iþitme kaybý tedavisinin temel taþýný oluþturmaktadýr. Antiviral ajanlar, temelde virütik neden kaynaklý olabileceði için tercih edilirken, diðer tedavilerin temel amacý iç kulak kanlanmasýnýn arttýrýlmasý prensibine dayanmaktadýr. Önceden kulak hastalýðý bulunan hastalarda ani iþitme kayýplarýnda cerrahi müdahale gerekebilir. Son yýllarda erken dönemde ek tedavi olarak geç dönemde de kurtarma tedavisi olarak hiperbarik oksijen tedavisi kullanýma girmiþtir. Taný konur konmaz hemen medikal tedaviye baþlanmalýdýr. Tedavi sonucunda iþitme kýsmen veya tamamen düzelebilir."


30 yetim çocuða bayramlýk D

iyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde faaliyette bulunan Çermik Köprü Eðitim Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (Köprü Der), Avrupa Yetim Der'in yardýmýyla, bayram öncesi 30 yetim çocuða ayakkabý ve giysi yardýmýnda bulundu. Köprü Der yetkililerinden Ýdris Kaçmaz, ''Derneðimizin önceden tespit etmiþ olduðu 30 yetim aileye Avrupa Yetim Der tarafýndan yetim çocuklara ayakkabý ve giysi alýnarak sevinmelerini saðladý'' dedi. ÝLKHA

Köylerde saðlýk taramasý 12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan köylerde saðlýk taramasý çalýþmasý baþlatýldý.

B

aðlar Belediyesi Kültür Müdürlüðü'ne baðlý Ana Çocuk Saðlýk Merkezi öncülüðünde yürütülen saðlýk taramasýna, Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç ve Belediye Meclis Üyesi Meral Demiroðlu da katýldý. Saðlýk Merkezi'nde çalýþan 3 doktor, 2 laboratuvar teknisyeni ve 8 hemþireden oluþan ekip ile ilçeye baðlý Yemiþalan mezrasý, Topraktaþ, Batýçanakçý, Yalankoz, Taþdirek, Kýrkýncýk, Tavþantepe ve Pýnaroðlu köylerinde yapýlan saðlýk taramasýna yoðun ilgi gösterildi. Saðlýk Merkezi çalýþanlarýndan Evin Serin, kadýnlara idrar yolu enfeksiyonu semineri verirken, Doktor Özlem

Sezgin Anlý ise kadýnlara aile planlamasý, gebelik dönemi tetkikleri ve önemi ile ilgili bilgiler verdi. Toplumsal cinsiyet ve aile içi iletiþim Saðlýk taramasý çalýþmalarý ile ilgili konuþan Ana Çocuk Saðlýk Merkezi Uzmaný Doktor Özlem Sezgin Anlý, saðlýk taramasýnda koruyucu saðlýk hizmetlerini hedef aldýklarýný söyledi. Kadýn üreme saðlýðýna iliþkin kadýnlara seminer de verdiklerini belirten Anlý, "Çalýþmamýz kapsamýnda ayrýca çocuklar için de büyüme ve geliþmede neler yapýlmalý konusunda bilgilendirme yapýyoruz. Buna iliþkin gereken vitamin desteðini saðladýktan

sonra çocuklara genel olarak kan gurubu tahlilleri yapýyoruz. Kadýnlara ayrýca toplumsal cinsiyet ve aile içi iletiþim ile ilgili kadýn kurumlarýyla dayanýþma halinde bir seminer programýmýz oldu. Çevre saðlýðý, içme suyuna iliþkin bulaþýcý hastalýklar, cinsel yolda bulaþan hastalýklara yönelik eðitim veriyoruz. Ayrýca çocuklarda aðýz ve diþ saðlýðý taramalarý yapýyoruz" dedi. 'Amacýmýz bilgilendirmek' Belediyenin Ana Çocuk Saðlýk Merkezi'nin aðýz ve diþ doktoru Tahir Tekeþ ise, köylerde aðýz ve diþ saðlýðý ile ilgili bilgilendirme çalýþmasý yürüttüklerini belirterek,

Minibüs kamyona çarptý D

iyarbakýr-Silvan Karayolu üzerinde bir minibüsün kamyona arkadan çarpmasý sonucu 4 kiþi hafif yaralandý. Diyarbakýr-Silvan Karayolu'nun 1. kilometresi Seyrantepe mevkiinde bir yolcu otobüsü yolcu indirmek için durdu. Bu esnada arkasýndan gelen 21 FH 498 plakalý kamyon da durdu. Kamyonun arkasýnda seyreden

21 GD 522 plakalý minibüs, sürücünün frene basmasýna raðmen duramayarak kamyona çarptý. Kazada hafif þekilde yaralanan minibüs þoförü ve araçtaki 4 yolcu, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldýrýldý. Bölgeye giden polis ekipleri, kazayla ilgili soruþturma baþlattý. ÝHA

"Aðýz ve diþ temizliði nasýl yapýlýr? Diþ nasýl fýrçalanýr? Diþleri erken yaþta çürümesin diye ne yapýlmalý? Konularýna dair çocuklarý bilgilendirdik" þeklinde konuþtu. Tekeþ, amaçlarýnýn saðlýk konusunda yurttaþlarýn daha dikkatli beslenmeleri ve saðlýkla ilgili yurttaþlarý bilgilendirmek olduðunu kaydetti. Saðlýk taramalarýnýn ardýndan Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç, Belediye Meclis Üyesi Meral Demiroðlu ve Baðlar Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi çalýþanlarý, çocuklara diþ fýrçasý, diþ macunu, kalem ve defterden oluþan hediye paketleri daðýttý.

4 ton esrar imha edildi B

ingöl'de polis ve jandarma ekipleri tarafýndan 2013 yýlý içerisinde ele geçirilen 4 ton esrar ile 2 kilo 55 gram eroin yakýlarak imha edildi. Bingöl Adliye Sarayý'nda yapýlan iþlemlerin ardýndan 2 kamyon halinde Bingöl-Erzurum Karayolu üzerinde bulunan atýþ poligonu alanýna götürülen uyuþturucu madde, Bingöl Vali Yardýmcý Mehmet Alper Çýð baþkanlýðýnda oluþturulan imha komisyonu gözetiminde yakýldý. Geniþ güvenlik önlemlerinin alýndýðý alanda Bingöl Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarý da olasý anýz yangýnýna karþý hazýr bulundu. ÝHA

Batman'da denetimler artýyor

B

atman Belediyesi Zabýta Müdürlüðü, yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde gýda üretimi yapan iþ yerleri, imalathaneler ve pastaneleri takibe aldý. Denetimler sýrasýnda eksiklikleri tespit edilen iþyerlerine yönelik tutanak tutuldu. Denetimlerin yýl boyu sürdüðünü ve bayramlarda özel bir hassasiyet gösterdiklerini belirten Belediye Zabýta Müdürü Hakký Ertuðrul, "Halkýn hijyenik ve saðlýklý gýda tüketimlerini saðlamak, gýda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin mevzuata uygun olmasý,

Yola çýkan inek kazaya neden oldu

B

atman'da otomobilin önüne aniden çýkan inek kazaya neden oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracýn takla atmasý sonucu aðýr yaralandý. Kaza, Batman Diyarbakýr Karayolu 10. kilometresi Bardakçýlar tesisleri mevkiinde meydana geldi. Batman'dan Diyarbakýr istikametine gitmekte olan Metin Alkaþ (34) idaresindeki otomobil yolda seyrederken aniden önüne inek çýktý. Ýneðe çarpmamak için direksiyonu kýran sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attý. Kazada aðýr yaralanan sürücü Alkaþ, çevreden geçen vatandaþlar tarafýndan kaldýrýldýðý Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. ÝHA

gýdanýn özelliklerinin bozulmamýþ olmasý, iþyerinde hijyenik þartlarýn uygun olmasý, çalýþanlarýn portör muayene kartlarýnýn güncel olmasý, satýlan ürünlerin saðlýklý þekilde halka arz edilmesi denetimlerimizde aradýðýmýz þartlar arasýnda bulunuyor" dedi. Ýþyeri sahiplerinin iþyeri açma ve çalýþma ruhsat denetimlerine devam edildiðini kaydeden Ertuðrul, halktan menþei belli olmayan, Tarým Bakanlýðý izni taþýmayan gýdalarý tüketmemeleri hususunda da uyarýlarda bulundu. ÝLKHA

Okul yolu deðil korku yolu

M

uþ'un Korkut Ýlçesi'ne baðlý Altýnova Beldesi'nde Çaksor Deresi üzerinde tahta kullanýlarak yapýlan köprüden geçip okula giden öðrenciler, korku dolu anlar yaþýyor. Tahta köprü üzerine çýkan öðrenciler, beldenin ortasýndan geçen dereye köprü yapýlmasýný istedi. Muþ'a 45 kilometre uzaklýktaki Altýova Beldesi'nin ortasýndan geçen Çaksor Deresi, özellikle ilkbaharda þiddetli yaðmur ve kar sularýnýn erimesi ile taþýyor. Beldenin çocuklarý ise Altýnova Ýlkokulu ile Altýnova YÝBO'ya gitmek için her gün 80 santimetre geniþliðinde 18 metre uzunluðunda ve 2 metre yüksekliðindeki 'sýrat köprüsü'nü andýran bu yükseltiden geçmek zorunda kalýyor. Altýnova'nýn Yeni Mahalle Muhtarý Ýrfan Berak, köprü yapýlmasý için defalarca baþvuruda bulunduklarýný fakat þimdiye kadar sorunun giderilmediðini söyledi. Hayalleri suya düþtü Çaksor Deresi'nin üzerine kendi olanaklarý ile yaptýklarý derme çatma köprüyü kullandýklarýný vurgulayan Muhtar Ýrfan Barak, "Okullar açýldý mý aklýmýz

hep burada kalýyor. Çünkü geçen yýl 8 yaþýndaki Eyüp Baysal suya düþerek yaþamýný yitirdi. Belediyenin köprü yapacak maddi gücü yok. Korkut Kaymakamý da söz verdi. Ancak onun da tayini çýkýnca köprü hayalimiz suya düþtü. Bizim yaptýðýmýz tahta köprü de sýrat köprüsünü andýrýyor" dedi. Altýnova ilköðretim okulu öðrencilerinden Atilla Duygu ise, "Okula gidiþ dönüþte buradan nasýl geçeceðiz diye endiþe ediyoruz. Bir arkadaþýmýz gözümüzün önünde suya düþtü ve öldü" þeklinde konuþtu.

Sahte diplomalý karý-kkoca yakalandý ahte lisans diplomasý temin edip okulS larda öðretmenlik yapan iki kiþi, yapýlan soruþturma sonucu yakalandý. Diyar-

bakýr Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan yapýlan soruþturma sonucu olay ortaya çýktý. Sahte lisans diplomasý temin edip Diyarbakýr Baðlar ilçesi Kýrkkoyun Köyü Karacadað Ýlköðretim Okulunda rehber öðretmen olarak görev yapan Z.A. ve Diyarbakýr Silvan ilçesi Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda rehber öðretmen olarak görev yapan M.A. yapýlan soruþturma sonucu mahkemeye çýkarýldý. Çýkarýldýklarý mahkemede ifadeleri alýnan sanýklardan Z.A. serbest býrakýlýrken M.A. ise Diyarbakýr E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'na sevk edildi. ÝHA


4

Gündem

12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ

100 yýllýk çile bitiyor

Muþ Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Þeyhmus Yentür, 7 köy ve 22 mezranýn kullandýðý Üçevler Güvenlik Yolu'nda baþlatýlan çalýþmalarla ulaþým sýkýntýsýnýn giderileceðini söyledi.

Ü

çevler Güvenlik Yolu'nda yapýlan çalýþmalarý yerinde inceleyen Muþ Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Þeyhmus Yentür, yüklenici firmadan bilgi aldý. Yentür, yolun 21 kilometre olduðunu belirtti. Yol için 15 milyon TL ödenek ayrýldýðýný ve ihalede iþin 7 milyon 250 bin TL'ye düþtüðünü ifade eden Yentür, yüklenici firmayla sözleþme imzalandýktan sonra hemen çalýþmalara baþladýklarýný söyledi. Çalýþmanýn önümüzdeki yýl bitmesinin planlandýðýný belirten Yentür, "7 köyümüz ve 22 mezramýz bu yol üzerinden ulaþýmýný saðlýyor. Yolun güzergahý birçok yerde deðiþtirildi. Özellikle karýn fazla olduðu bölgelerde güzergah deðiþikliði yapmak zorunda kaldýk. Bu yolu bitirdiðimiz zaman Üçevler köyüne 20 dakikada ulaþma imkaný saðlamýþ olacaðýz. Kýþ mevsiminde ise karýn geçit vermediði yerlere 615 metre uzunluðunda tünel yapýlacak. Bu yýl altyapýsý yapýlýyor ve 2014 yýlýnda ise asfalt iþlemi bitmiþ olacak. Bu bölgenin büyük sorunu olan ulaþým sýkýntýsýný en aza indirmiþ

olacaðýz. Ekiplerimiz tüm gücüyle çalýþýyor. Yaklaþýk 20 dolayýnda iþ makinesi bölgede çalýþýyor. Bu yolu 2014 inþaat sezonunun bitmesiyle bu yol da bitmiþ olacak" dedi.

Vatandaþlar rahatlayacak Bölgenin özellikle kýþ mevsiminde büyük çile

yaþadýðýný vurgulayan Yentür, "7 köy ve 22 mezrada yaþayan fazla sayýda vatandaþýmýz var. Bu bölgenin insaný kýþ mevsiminde çok büyük zahmetler çekmekteydi. 2560 rakýmda olan Çavuþtepe mevkii kýþ mevsiminde geçit vermiyor. Burada iki tane alternatif yolumuz vardý. Birisinin mesafesi 67 kilometre, diðer yol ise 47 kilometre mesafededir. Her ikisi de uzun mesafeliydi. Ayrýca bu iki yolda da kýþ mevsiminde zorluklar yaþanýyordu. Ama burasý 21 kilometredir. Bu yolun bitmesiyle birlikte insanlarýmýza hýzlý bir þekilde ulaþým imkaný saðlamýþ olacaðýz. Devletimiz bütün gücünü bu yola verdi. Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan 'Güvenlik Yollarý Projesi' kapsamýnda Ýl Özel Ýdaremize ödenek gönderdi. Biz de bu ödenekle buradaki vatandaþlarýmýza bu yolu yapacaðýz ve 100 yýllýk ulaþým sorununu çözeceðiz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Mehmed Uzun Parký açýldý

D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan Mehmed Uzun Parký'nýn açýlýþý yapýldý. Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Uzun'un Kürt dilinin prangalara vurulduðu dönemlerde prangalarý teker teker kýrdýðýný söyledi. Kürt edebiyatçý Mehmed Uzun'un yaþamýný yitiriliþinin 6'ncý yýldönümünde Mehmed Uzun Parký'nýn açýlýþý gerçekleþtirildi. Park alaný sarý kýrmýzý yeþil balonlarla süslendi. Yüzlerce kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen açýlýþa, BDP Muþ

Milletvekili Demir Çelik, DTK Daimi Meclis üyesi Osman Özçelik, Uzun'un ailesi, Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Kayapýnar Belediye Baþkaný Vekili Mahmut Dað, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Kürt Yazarlar Derneði üyeleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri katýldý. Havai fiþek gösteriyle baþlayan açýlýþta konuþan Yeniþehir Belediye Baþkaný Kurbanoðlu, siyasetleri doðrultusunda çevreye duyarlý olduklarýný, tüm doða ve çevreye saygý duyduklarýný kaydetti. "Doðaya ne ekerseniz onu biçerseniz" diyen Kurbanoðlu, yerel yönetimlerle birlikte çalýþmalarýna devam edeceklerini, bu söz doðrultusunda çalýþmalarýný büyüteceklerini söyledi. Park ile Uzun'un artýk gönüller de ölümsüz olacaðýný ifade eden Kurbanoðlu,

Zayi ilanlarý Diyarbakýr Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Mehmet Bilen Diyarbakýr/Kayapýnar Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Mensur Dalýk Diyarbakýr Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 8.10.2013 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür Yusuf Ýler

12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4413 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Uzun'un Kürt dilinin prangalara vurulduðu dönümlerde teker teker prangalarý kýrdýðýný ifade etti.

Öðrencileri sahip çýkacak Kürt Yazarlar Derneði adýna konuþan Þehmus Sefer ise, Mehmed Uzun'un kalemiyle Kürt dili için verdiði mücadelesi nedeniyle topraklarýndan göç etmek zorunda kaldýðýný söyledi. Sefer, Mehmed Uzun'a kendi öðrencilerinin sahip çýkacaðýný söyledi. Uzun'un aðabeyi Celal Uzun da, parkýn açýlýþýna katýlanlara teþekkür ederek Uzun'un yalnýzca kendilerine ait olmadýðýný tüm Kürt halkýnýn olduðunu dile getirdi. Son olarak konuþan BDP Muþ Milletvekili Çelik de, Uzun ve 2 gün önce Rojava'da yaþamýný yitiren

Þervan Müslim þahsýnda devrim mücadelesinde yaþamýný yitirenleri andýðýný ve önünde saygý ile eðildiðini ifade etti. "Toplumsal ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü paradigma" ile bölgede birçok iþe imza attýklarýný ifade eden Çelik, "Kürdistan" adýna daha büyük iþlerin gerçekleþtirilmesi gerektiðini söyledi. Çok katlý binalara karþý yaþanabilen alanlarýn oluþturulmasý gerektiðini dile getiren Çelik, bu paradigma çerçevesinde öz yönetimlerinin gücü ile kentleri güneþin, rüzgarýn, doðal döngünün kendini yaþatabileceði alanlara çevireceklerini söyledi. Konuþmalarýn ardýndan Mehmed Uzun'a ait "Aðýr dirijan ser seran ronahi direþan her deran, erd dihejand car caran, hilbe aðrý hilbe" þiirinin ve Kürtçe harflerin üzerinde bulunduðu anýtýn açýlýþý yapýldý.

Kutlama

Deðerli Diyarbekirli hemþehrilerim dostlarým kardeþlerim Birliðimizin, kardeþliðimizin barýþ ve sevgi ile devam ettiði çözüm sürecindeyiz. Demokratik paketlerimiz ile, sizler ile birlikte devrim yapýyor ve özgürlük mücadelesini yürütüyoruz. Birileri bu devrimleri ve demokratik mücadelemizi görmezden gelip süreci provoke etmeye devam ederken, kandan beslenenlere en iyi cevabý da Selahaddini Eyyubi'nin torunlarý cesurca vermeye devam ediyor. Gözyaþlarýmýzý ve acýlarýmýzý geride býraktýk ve kýrmadan, dökmeden, kimseyi ötekileþtirmeden haklar için demokratik mücadelede bulunduk ve Allah'ýn yardýmý, milletimizin desteði ile baþardýk. Bu süreç sizlerin desteði ile gerçekleþti. Dünya coðrafyasýnda mazlumlarýn yanýnda yer alan, büyüyen güçlenen bir ülke olduk. Din, dil, ýrk ayrýmý girmeden herkesi kucaklayan ülke olduk. Dünya Ýslam alemi ile birlikte mübarek Kurban Bayramý'na girdik. Dünyada ve Ýslam aleminde artýk akan tek kan kurban kaný olmalý diye dua ediyor ve mücadele veriyoruz. Hz. Ýsmail'in Allah'a teslimi Hz. Ýbrahim'in fedakarlýðý sonuç açýlan hayýr kapýlarýn bizlere ülkemize ve tüm dünya insanlarýna barýþ, sevgi, kardeþlik, saðlýk, huzur, mutluluk getirmesini diler. Bu duygunun Hac'da, Arafat'ta edilen dualar ile kabulünü cenabý Allah'tan niyaz ederim.

Bayramýnýz Kutlu Olsun Roþanê þima bi xêr bo

Cuma Ýçten AK Parti Diyarbakýr Milletvekili AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki Ýþlerden Sorumlu Bþk. Yrd. TBMM Ýçiþleri Komisyon Üyesi TBMM Milli Savunma Komisyon Üyesi

Namaz ýrk ve dil ayrýmýna yer vermez Cuma hutbe ve vaazýnda hem namazýn hem de kurban kesmenin faziletleri anlatýldý.

N

amazýn Ýslam Dini'ne inanan insanlarý renk, ýrk ve dil ayrýmýna yer vermeksezin iman ve gönül rabýtasýyla birleþtirdiði ve kaynaþtýrdýðý ifade edildi. Hacý Ýzzet Öncem mescidi imam hatibi Abdullah Recai Hatipoðlu, hutbesinde namazýn önemine deðindi. Hatipoðlu, Ýslam dininde müminlere yüklenen ilk ve en önemli vazifenin namaz olduðunu ayeti kerimelerle örnek verdi. Namazýn imandan sonra öðretilmesi ve tatbik edilmesi istenen ilk emir olduðunu belirten Hatipoðlu, " Her sabah dünya yeniden kurulurken, mesut edecek nizamýn ancak Ýslam olduðunu ilan eden ezanlarla ve Hz. Muhammed'in bildirdiði þekilde Allah'a ibadetle baþlayan mü'minin günü, her biri taze baþlangýç olan beþ ana vakte ayrýlmaktadýr. Her bir vakitte Allah'a dönüþle baþlayýp bitmekte, böylece, mü'minin hayatý Ýslami doðrultuda disipline edilmektedir. Namaz mümine yücelme yollarýný açan ibadettir huþu ve ta'zimle Allah'ýn huzuruna çýkan mü'min, inandýðý ve yaþamayý azmettiði Kur'an ayetlerinden okuyarak Allah'a ibadet ediyor" dedi.

Mucizevi bir tablo Namazýn Ýslam Dini'ne inanan insanlarý renk, ýrk ve dil ayrýmýna yer vermeksezin iman ve gönül rabýtasýyla birleþtirdiðini ve kaynaþtýrdýðýný belirten Hatipoðlu, "Her yaþtan, her kültür seviyesinden, her bölgeden binlerce insaný Allah için birleþtiren, omuz omuza, gönül gönüle verdine, ayný yüce ve kudsi duygularla hislendiren Cuma, bayram ve vakit namazlarýnýn mucizevi kuvvetini düþününüz. Dünyanýn çeþitli ülkelerindeki dilleri, ýrklarý, tarih ve kültürleri ayrý milyonlarca Müslüman'ýn bir namaz için tekbir aldýðýný ve ayný kýbleye yöneldiðini düþünelim. Endonezya'da, Pakistan'da, Türkiye'de, Ýngiltere'de, Almanya'da ve Amerika'da ayný iman, ayný duygu ve ayný ibadet dili ile kýlýnan ve 14 asýrdýr kýlýnmakta olan namazlar ne muhteþem ve ne mucizevi bir tablodur. Namaz, fertleri ve toplumu batýl kültür ve ideolojilere karþý koruyan bir ibadettir" diye konuþtu. Rýza BARUT-Haber Merkezi

Diyabeti dikkate alýn

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Endokrin Uzmaný Dr. Didem Özdemir, son yýllarda artýþ gösteren diyabet hastalýðýna dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (DEAH) Endokrin Uzmaný Dr. Didem Özdemir, özellikle gebelik ve obezite ile birlikte ortaya çýkan diyabetin mutlaka tedavi edilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Uz. Dr. Didem Özdemir, Halk arasýnda 'þeker' hastalýðý olarak bilinen diyabet hastalýðýnýn insan hayatýný birçok yönden olumsuz etkileyen sonuçlara yol açtýðýný söyledi. Diyabete yakalanma yaþýnýn giderek düþtüðünü belirten Özdemir, "Diyabet, insülin salýnýmýnda yetersizlik veya insülin direnci nedeniyle ortaya çýkan metabolik bir hastalýktýr. Baþlýca tip 1 ve tip 2 olarak ayrýlýr. Ayrýca, hamilelik sýrasýnda ortaya çýkan gebeliðe baðlý diyabet ve daha nadir olarak genetik nedenli veya bazý durumlara baðlý diyabet formlarý da vardýr. Tip 1 diyabette mutlak insülin eksikliði görülür ve hastalarýn büyük kýsmýnda insülin salgýlayan hücre yýkýmý söz konusudur. Tip 2 diyabette ise insülin salýnýmýnda azalma veya insülin direnci veya her ikisi birden söz konusudur. Tip 1 diyabet genellikle 30 yaþýndan önce baþlarken tip 2 diyabet daha ileri yaþlarda görülmekle birlikte bu her zaman kural deðildir." dedi. Obezite diyabete neden olabilir Obezitenin þeker hastalýðýný tetiklediðini belirten Özdemir, son yýllarda daha ileri yaþlarda da Tip 1 diyabet tanýsýnýn konulduðunu ifade ederek, "yaþam ve günlük aktivitelerdeki deðiþiklikler ve artan obezite sýklýðý nedeniyle daha erken yaþlarda da tip 2 diyabet sýklýðý artmaktadýr. Tip 2 diyabetli hastalar çoðunlukla obez veya kiloludur ve ailelerinde de diyabetli birey vardýr. TURDEP-2 çalýþmasýnda tip 2 diyabet sýklýðýnýn geçen yýllarda önemli derecede arttýðý ve yüzde 13,7' ye vardýðý görülmüþtür. Çok su içme, sýk idrara gitme, gece idrara çýkma, çok yemek yemeye raðmen kilo kaybý, aðýz kuruluðu, halsizlik, tekrarlayan mantar enfeksiyonlarý, görme bulanýklýðý, kaþýntý diyabetin en sýk belirtileri arasýnda yer almaktadýr" þeklinde konuþtu. Özdemir, ayrýca tedavi edilmeyen diyabetin koroner kalp hastalýðý, periferik damar hastalýðý, serebrovasküler hastalýk, hipertansiyon, göz, böbrek ve sinir sistemi gibi sorunlara da neden olabileceðini söyledi.


Bölge Haber

5

Mýsýr darbesi protesto edildi Mýsýr ordusunun ülkede yaptýðý darbenin 100. günü Diyarbakýr'da bir araya gelen 57 sivil toplum kuruluþu tarafýndan düzenlenen yürüyüþle protesto edildi. Diyarbakýr'da Mýsýr darbesinin 100. gününü protesto etmek için Cuma namazý çýkýþýnda Ulu Camii önünde bir araya gelen Mýsýrla Dayanýþma Platformu üyeleri, Daðkapý Meydan'ýna yürüdü. Platform üyeleri adýna açýklama yapan Ferzende Lale, Mýsýr'da darbeci güçler tarafýndan sivil halkýn silahlarla öldürüldüðünü dikkat çekerek, darbeci güçlerin halkýn tercihini deðiþtiremeyeceðini söyledi. Lale, "Bu darbeyi kabul etmeyen baþta Ýhvan olmak üzere, sayýlarý milyonlara ulaþan halk, 100 gündür barýþçýl gösterilerine devam etmektedirler. Ancak,Allah'ý ve ahiret gününü unutup, kürsel güçlerin desteðine güvenen ordu, yine barýþçýl gösterilerine devam eden halkýn üzerine ateþ açmýþ ve yine kan akmýþtýr. Þunu unutmayalým ki, Mýsýr'daki geliþmelerde sadece Ýhvan'ýn baþarýsý veya kaybý söz konusu deðildir. Bilakis, Ýslam aleminin küresel þer odaklarýna karþý zaferi veya kaybý söz konusudur. Müslüman Kardeþlerin tarihini ve yapýsýný okumadan son geliþmelere bakýldýðýnda, Müslümanlarda ciddi bir ümitsizlik söz konusu olabilir. Ancak, Ýslam ve Ýhvan tarihi-

ne bakýldýðýnda iþin neticesinde böyle olmadýðý anlaþýlacaktýr. 25 Ocak halk devriminden sonra gerçekleþtirilen bütün seçimlerde Ýhvan kazanmýþtýr. Halk Meclisi, Þura Meclisi, Cumhurbaþkanlýðý ve Anayasa referandumunda hep Ýhvan kazanmýþtýr. Acaba darbeciler, halkýn kanaatini ve siyasi tercihini deðiþtirebileceðini mi sanýyorlar?" dedi.

'Yok olmaya mahkumlar' Lale, konuþmasýnda Mýsýr'daki darbeye destek

Hasarlý okul eðitime açýldý Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi, Kayapýnar ilçesinde bulunan Nazime Tatlýcý Ýlköðretim okulunun hasarlý olmasýna raðmen eðitim ve öðretme açýlmasýna tepki gösterdi. Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçesi'nde bulunan Nazime Tatlýcý Ýlköðretim Okulu'nun hasarlý olmasýna raðmen yeni eðitim ve öðretim yýlýna açýlmasý, Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi üyeleri tarafýndan okul önünde yapýlan açýklamayla protesto edildi. Açýklamaya öðrenci velileri, öðretmenler ve öðrenciler de katýlarak destek verdi. Þube Baþkaný Kasým Birtek, var olan sorunlar ve olumsuzluklarýn her geçen gün biraz daha arttýðýný söyledi. Hasarlý okulun hizmete açýlmasýnýn AKP hükümetinin ve bürokrasisinin

can güvenliðine verdiði önemi gösterdiðini dile getiren Birtek, "Okulda her gün biraz daha artan çatlamalar ve okuldaki çok amaçlý salonun zeminindeki çökmeler ürkütücü bir hale gelmiþtir. Kayapýnar Belediyesi'nden gelen ekip, hazýrladýðý raporda zemin özelliklerinin ve yapý yüklerinin düzgün olmayýþýna baðlý olarak çatlaklarýn oluþtuðu ve derzlerde ayrýþmalarýn meydana geldiði tespitinde bulunmuþtur. Bu durumda haklý olarak öðrenci, veli ve personelin tedirgin olduðu görülmektedir" dedi.

Tahliye yada güçlendirme Birtek, okulda yaþanacak herhangi olumsuz bir durumdan Valilik, Milli Eðitim Müdürlüðü

veren ülkelere de eleþtirilerde bulunarak, o ülkelerden yardým beklemediklerini ifade etti. Lale, "Mýsýr'da kan akýyor. Kardeþlerimizin, bacýlarýmýzýn, bizden olan insanlarýmýzýn kaný akýtýlýyor. Mýsýr'da sadece insanlarýmýz deðil, aslýnda bütünüyle bir insanlýk katlediliyor. Bizler Müslümanlar olarak, küresel terörist ABD ve Ýsrail'den batýlý ve doðulu iþgalci emperyalist güçlerden, gerici uþak ruhlu Arap yönetimlerinden yardým beklemiyoruz. Biz þehit ve þehadete yabancý olmayan bir meydandan sesleniyoruz, zira bu meydan Þeyh Said'in þehadetine tanýklýk etmiþtir. Onun için bugün Mýsýr meydanlarýnda toplanýp, özgürlük mücadelesini verenleri desteklemek, þehitlerimize karþý bir vefa borcumuzdur. Size müteþekkiriz çünkü bize Þeyh Said'i hatýrlattýnýz. Tarih tekerrürden ibarettir. Yine, Sisi ve iþbirlikçileri yok olmaya mahkumdur. Ýhvan ise, Allah'ýn izniyle her zaman olduðu gibi yine yoluna devam edecektir" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmanýn ardýnda platform üyeleri yaptýklarý dualarýn ardýnda sessizce daðýldý. ÝHA ve Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nün sorumlu olduðunu belirterek, yetkililerin bir an önce okulu tahliye etmeye ya da güçlendirmeye çaðýrdý. Ýlçede bulunan Þehmuz Sultan Tatlýcý Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi'nde de hasarlar olduðunu aktaran Birtek, "Þehmuz Sultan Tatlýcý Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi'nin yýkým kararý olmasýna raðmen bugüne kadar çeþitli gerekçelerle yýkýlmamýþ olmasý bu binanýn uyuþturucu mekaný olmasýný saðlamýþtýr. Okulda derhal yýkým kararýna uygulanmalýdýr. AKP hükümeti her seferinde eðitime ayýrdýðý bütçe ile övünmektedir. Baþta Nazime Tatlýcý Ýlkokulu olmak üzere Vali Kurt Ýsmail Paþa Ortaokulu'nda meydana gelen çatlamalara karþý gerekli özen göstermeli ve tedbir alýnmalýdýr" diye konuþtu. Açýklama öðrencilerin "Güvenli eðitim istiyoruz" sloganýyla sona erdi. DÝHA

EKMEK MAYASI EKMEK MAYASI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk Ýhale usulü Ýle ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/142949 1-Ýdarenin a) Adresi : KOOPERATÝFLER ELAZIÐ CADDESÝ 21100 YENÝÞEHÝR YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122238414 - 4122244943 c) Elektronik Posta Adresi : Bulunmamaktadýr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðýna c) Teslim tarihleri : Malýn teslim süresi 01 Ocak 2014 - 31 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda verilecek tebligatlara göre günlük olarak, MSB Diyarbakýr Ted.Blg.Bþk.lýðýna teslim edilecektir. Sözleþme verilen tarihlerden sonra yürürlüðe girdiði takdirde, ilgili mal kalemi için iþe (mal teslimatýna) sözleþmenin yürürlüðe girdiði tarihte baþlanacaktýr. * Malýn kati kabulüne müteakip 4.000 Kg ekmek mayasý verilecek tebligatlara göre günlük-olarak birlik imkanlarýnca 16'ncý Mknz.P.Tug.K.lýðýna teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý -DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 30.10.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, Ýlgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe Ýliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:

12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ

Kayapýnar'a Çocuk Yaþam Merkezi

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi, çok amaçlý Çocuk Yaþam Merkezi'nin temelini attý. Merkezin temel atma törenine; Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik, BDP il ve ilçe yöneticileri, Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç, DÝAY- DER Baþkaný Zahit Çiftkuran, Göç Vakfý Baþkaný Talat Çetinkaya'nýn yaný sýra çok sayýda yurttaþ katýldý. Törende konuþan Belediye Baþkan Vekili Dað, sözlerine belediye baþkanlarý Zülküf Karatekin baþta olmak üzere birçok çalýþma arkadaþlarýnýn tutuklu olduðunu, arkadaþlarýnýn tek suçlarýnýn halka hizmet olduðunu ifade ederek baþladý.

Sosyal bir kent hedefi Arkadaþlarýnýn mücadelesini sürdürmek için devraldýklarý hizmet geleneðini devam ettirdiklerini dile getiren Dað, "Ýlçemizin yaþanabilir modern ve sosyal bir kent olabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yaparak çalýþmayý hedefledik. Klasik belediyeciliðin yanýnda kýt imkanlarla her gün yüz binlerce insanýmýza hizmet götürmenin çabasý içinde olduk. Yaþama geçirdiðimiz büyük projelerle halkýmýza hizmet

sunarken, spor tesisi, yeni hizmet binasý, þantiye ve yeni parklarýmýzýn açýlýþlarýný önümüzdeki günlerde yapacaðýz. Bugün özellikle çocuklarýmýz için iki yapýdan oluþan çocuk yaþam merkezinin yapýmýna baþlýyoruz. Bu merkezi özellikle göç ve yoksul kesimlerin oturduðu mahalleye yakýn yaptýk. Bu merkezde çocuklarýmýza baþta Kürtçe ders olmak üzere birçok alanda imkân sunulacaktýr" dedi.

1200 metrekare alana sahip BDP Muþ Milletvekili Çelik ise, "Bu mekânlarýn kültürel, sosyal, siyasal ve aydýnlanmanýn öðretildiði yerler olmasý gerektiði gibi, dayatýlan tekçi zihniyete cevap alacak mekânlar olmalýdýr. Bu anlamda yerel yönetimler bizim için önemli kazanýmlardýr" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan katýlýmcýlar temel atma butonuna hep birlikte bastý. Çocuk Yaþam Merkezi 1200 metrekare alana sahip. Kreþ, 4 sýnýf ve 3 atölyenin yer alacaðý merkezde, saðlýk ve uyuma odalarý da yer alýyor. Çocuk yaþam atölyeleri ise 1820 metrekare toplam alanda 8 atölye, 1 toplantý-gösteri salonui özgür oyun ve araþtýrma alanlarý ile 1200 metrekare kapalý alana sahip.

4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a. Aday veya istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b. Adayýn veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c. Adayýn veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlilik Belgesi,; ç. Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, d. Aday veya istekli adýna ve teklif edilen ürüne iliþkin düzenlenen Ýþletme Kayýt Belgesi, e. Adayýn veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler, Aday veya Ýstekli Ýstenilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir. 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a. Ýhaleye istekli üretici/imalatçý firma veya yetkili satýcýlar katýlabilecektir. Bu idari þartnamede istenen belgelere sahip üretici/imalatçý firmalarýn ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiði firmalar da ihaleye katýlabilecektir. Bu yetki belgelerinin aslý veya yurt içi üretici/imalatçý firmalar için aslýna uygunluðu noterce onaylanmýþ örnekleri, yurt dýþý üretici/imalatçý firmalar için ise ilgili ülkedeki T.C. elçilik/konsolosluk onaylý veya Apostille kaþeli olanlarý ihale komisyonuna verilecektir. Yetki veren üretici/imalatçý firmanýn imza sirküsü de yetki belgesi ile birlikte verilecektir. b. Ýstekli yetkili satýcýlar, yetki veren üretici firmanýn birden fazla marka ürüne sahip olmasý durumunda; her bir marka için ayrý ayrý olmak üzere istenen belgeleri teklifleri dahilinde teslim edebilirler.Ýstekli yetkili satýcýlar, birden fazla üretici firmanýn yetkili satýcýsý olmalarý durumunda; her bir firma için ayrý ayrý olmak üzere istenilen belgeleri teklifleri dahilinde teslim edebilirler. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý Þartname Daðýtým ve Ýlan Uzmanlýðý / DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý 1 Numaralý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý-DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, thale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri Ýçin teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-2017

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


6

EKONOMÝ

Zeytin hasadý basladý 12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ

Mardin'in Derik ilçesinde halkýn temel geçim kaynaðý olan zeytinin hasadý baþladý. Mardin Zeytin Üreticileri Birliði Baþkaný Erkan Doðan, tamamen organik olarak zeytin için destek beklediklerini söyledi.

Mardin'in Derik Ýlçesinde yýllardýr Ekim ayýnda yapýlan ve ilçede bir kültüre dönüþen zeytin hasadý baþladý. Tamamen organik bir biçimde üretimi yapýlan Derik zeytininin 10 farklý çeþidi bulunuyor. Ýlçe nüfusunun yarýsýndan fazlasýnýn geçim kaynaðý olan zeytinin bu yýl bin ile 2 bin ton arasýnda ürün bekleniyor. Uzmanlara göre, Derik zeytinin diðer zeytinlere oranla yað oranýnýn yüksek olmasý nedeniyle kurtlanma ve diðer hastalýklara yakalanma oraný da düþük. Derik zeytininin üretimini yapan yurttaþlarýn sorunlarýný anlatan Mardin Zeytin Üreticileri Birliði Baþkaný Erkan Doðan, Derik zeytininin ününün birçok kiþi tarafýndan bilinmediðini söyledi. Bu sorunun son yýllarda Derik Belediyesi tarafýndan yapýlmaya baþlanan festivallerle aþýlmaya baþlandýðýný kaydeden Doðan, ''Kendimizi bildik bileli ilçede zeytin üretimi var. Ankara Üniversitesi'nden profesörler gelerek, burada uzun süre çalýþma yaptýlar. 500 yýllýk zeytin

aðaçlarý var, ancak bu aðaçlarýn geçmiþi daha fazla. Çünkü yaþlý aðaçlar sürekli kesildiði için yenileniyor. Burasý zeytinin ana vataný olarak geçiyorsa, bin 2 bin yýllýk aðaçlarýn olduðunu düþünüyoruz'' dedi.-

zeytinyaðýnýn kilogram fiyatý 5-6 lira ise, zeytin çeþitlerinden 'Derik halhalý'nýn kilogram fiyatý da 6 liradýr."

bin ton zeytin üretilmektedir ve halhal zeytini Derik'e özgü bir çeþittir" þeklinde konuþtu.

Üreticiler destek bekliyor

Tarihi miras ve geçim kaynaðý

Derikli zeytin üreticilerinin üretimi daha iyi yapabilmeleri için destek beklediklerini aktaran Doðan, "Bugün Ýspanya'ya, Yunanistan'a baktýðýmýz zaman, onlara verilen zeytin desteði ile bize verilen zeytin desteði arasýnda çok fark var. Bizim ki çok cüzi bir rakam. Biz her fýrsatta bunu dile getiriyoruz. Destek verilmediði zaman üretim geliþmiyor. Üretime yönelik destek verilmeli. Ayrýca 'Derik halhalý' zeytininin asit oraný 0.8 çýktý. Yani asit oraný çok düþük. Bu gerçekten diðer bölgelerle karþýlaþtýrdýðýmýzda güzel bir rakam. Derik'te halhal ve Kürtçe deyimiyle 'bellüti' gibi önemli zeytin çeþitlerimiz var. Orjinal diyebileceðimiz halhal çeþidinden yýlda bir kez verim alýnýr. Halhal diðer çeþitlere göre daha erken olgunlaþýr. Derik'te, ekimi yapýlan ortalama 10 bin dekarlýk alanda yýlda bin 500 ila 2

Derik zeytininin tanýtýlmasý ve zeytin üreticilerinin yaþadýðý sorunlarýn aþýlmasý için bir takým çalýþmalar yürüttüklerini belirten Derik Belediye Baþkanvekili Doðan Özbahçeci ise, "Zeytin hem tarihi mirasýmýz hem de halkýmýzýn temel geçim kaynaðýdýr. Bu anlamda zeytin üreticilerimizin en büyük sorunu olan sulamayla ilgili yapmýþ olduðumuz projeyi bitirerek, kurumaya yüz tutmuþ yaklaþýk 5 bin zeytin aðacýnýn su sorununu çözdük. Zeytin aðaçlarýna zarar veren Axreþk Deresi'nde 2 bin metrelik bir alanda ýslah çalýþmasý yaparak bu sorunu tamamen çözdük. Yine zeytinimizin tanýtýlmasýyla ilgili, bir ilki gerçekleþtirerek her yýl Ekim ayýnda Zeytin Toplama ve Tanýtma Kültür ve Sanat Festivali düzenliyoruz" ifadelerini kullandý. DÝHA

20 bin dekarda zeytin aðaçlarý ekili Mardin genelinde 30 bin, Derik Ýlçesi'nde ise 20 bin dekar alanda zeytin aðacýnýn ekili olduðu bilgisini veren Doðan, ilçede bulunan zeytinin diðer bölgelerde bulunan zeytinlere göre tadý ve rengi açýsýndan farklýlýk gösterdiðini kaydetti. Zeytin üretiminin eski zamanlarda ilkel yollarla yapýldýðýný ifade eden Doðan, þunlarý söyledi: "Ancak biz daha modern þartlarda üretim ve pazarlama yapýlabilmesi için birliðimizi kurduk. Yað kalitesi yüksek Derik zeytini daha çok sofralýk olarak tüketiliyor. 'Derik halhalý' hem damak zevki hem de yað kalitesi olarak kendini kanýtlamýþ bir zeytindir. Þu an fiyatlara baktýðýmýzda

Saman satýcýlarýn yüzünü güldürdü Bu yýl ekinlerin iyi verim vermesinden dolayý saman sýkýntýsý yaþamayan Batmanlý çiftçiler, satýþlarýn kendilerini memnun ettiðini söyledi. Geçen yýl saman sýkýntýsý yüzünden hem besiciler hem de saman satýcýlarý zor durumda kalmýþtý. Bu seneki bol yaðýþlar sayesinde ekinlerin iyi verim vermesi saman satýcýlarýnýn yüzünü güldürdüðü kadar besicilerin de yüzünü güldürdü. Geçen yýl saman azlýðýndan dolayý beyaz saman kilo fiyatýnýn 0,75 kuruþ ve kýrmýzý saman kilo fiyatýnýn ise 1 TL'yi bulduðunu söyleyen saman satýcýsý Bahattin Taþan, bu sene iyi verim gelmesinden dolayý beyaz samanýn kilo fiyatýnýn 0,15 kuruþ, kýrmýzý saman kilo fiyatýnýn da 0,45 kuruþa düþtüðünü belirtti.

Geçen yýl sýkýntý vardý Satýþlarýnýn bu sene çok iyi olduðunu dile getiren Taþan, "Bu seneki saman satýþlarýmýz geçen senelere göre çok iyidir. Saman fiyatlarýmýz çok uygundur. En ucuz samanýmýzýn kilosu 0,15 kuruþtur. Geçen sene hayvan satýcýlarý saman sýkýntýsý yüzünden çok zarar etti. Bu sene saman ile ilgili herhangi bir sýkýntý yoktur. Samanlarýmýzý her zamankinden daha fazla satabiliyoruz" dedi. Saman satýþlarýndan oldukça memnun olan bir baþka saman satýcýsý Levent Çelik ise, "Geçen senelerde samanýn azlýðýndan dolayý besiciler, saman alamayýp hayvanlarýný yeterince besleyemediler. Bu sene yaðýþlarýn istenilen düzeyde yaðmasý ve ekinlerin iyi verim vermesinden dolayý saman sýkýntýsý kalmadý" ifadelerini kullandý. ÝLKHA

Ahlat'ta kurbanlýklar alýcý bulamýyor Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurbanlýk fiyatlarýnýn geçen yýla göre düþük olduðu belirtildi. Kurban Bayramý'na sayýlý günler kala hayvan pazarlarýnda canlýlýk yaþanýrken, fiyatlarýn geçen yýla göre düþük olmasýna raðmen satýþlarýn az olduðu belirtiliyor. Ýlçede hayvan pazarýnda kurbanlýk satan çiftçilerden Mehmet Nuri, geçen yýla oranla bu yýl kurbanlýk hayvanlarda büyük bir düþüþ olmasýna raðmen vatandaþlarýn kurbanlýklara raðbet göstermediðini söyledi. Nuri, "Geçen yýl küçükbaþ hayvanlarýn fiyatý 350-400 TL arasýndaydý. Bu yýl bu fiyatlar 250 ila 300 TL arasýnda deðiþmektedir. Fiyatlarýn oldukça düþük olmasýna raðmen yeteri kadar satýþ olmuyor. Bu yýl fiyatlarýn düþmesi ile birlikte satýþlar da büyük oranda düþtü. Umudumuzu arife gününe baðladýk" dedi. Kurbanlýk hayvan satýcýlarýndan Sabri Baycan ise, bu yýl satýþlarýn oldukça düþük olduðunu vurgulayarak, kurbanlýk hayvanlara bakan vatandaþlarýn birçoðunun arife gününü beklediklerini söyledi. ÝHA

Elektrik faturalarý maðdur ediyor Batman'da elektrik faturalarýnýn normalinden çok fazla yazýldýðýný ileri süren halk, maðdur olduklarýný belirterek yetkililerin duruma müdahale etmesini istedi. Batman'da, TEDAÞ'ýn özelleþmesinin ardýndan faturalarda yüksek meblaðlarýn yaþandýðý ileri sürüldü. Kesilen yanlýþ faturalardan dolayý maðdur olduklarýný ifade eden halk, yetkililerin soruna müdahale etmesini istedi. Daha önce oturduklarý evde elektrik faturalarýnýn belirli bir ücretle kesildiðini vurgulayan Ahmet Akbulut, TEDAÞ'ýn özelleþmesinin ardýndan faturalarýn normalinden çok fazla bir þekilde kesildiðini öne sürdü.

'Müdahale edilsin' TEDAÞ'ýn özelleþmesinin ardýndan alýnan yeni elemanlarýn iþi bilmediðini ve bu yüzden yanlýþ fatura

kesildiðini iddia eden Akbulut, "Daha önce bize gelen 40-50 TL'yi geçmeyen elektrik faturalarý, TEDAÞ'ýn özelleþmesinin ardýndan büyük meblaðlar yazýlýyor. Her zaman 60 TL'yi geçmeyen elektrik faturam bu ay 488 TL'yi buldu. Diðer apartman sakinlerine de hemen hemen ayný faturalar kesilmiþtir. Kesilen 488 TL'lik faturamý sormaya gittiðimde faturanýn 120 TL olduðunu gördüm. Bizler eðer hakkýmýzý sormazsak bu paralar bizden alýnacak." dedi. Yanlýþ kesilen faturalar yüzünden yüzlerce kiþinin maðdur olduðunu ifade eden Akbulut, yetkililerden duruma bir an önce müdahale etmesini istedi. ÝLKHA

300 bin iþsiz daha Türkiye'de iþsizlik oraný, Temmuz 2013'te geçen yýlýn ayný ayýna göre 0,9 puan artarak yüzde 9,3 oldu. Geçen yýl Temmuz ayýnda 2 milyon 323 bin olan iþsiz sayýsý ise, bu yýlýn ayný ayýnda 2 milyon 686 bine yükseldi. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri, ''2013 Temmuz Dönemi Sonuçlarý''na göre, Türkiye'de iþsizlik

oraný, Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre arttý. Geçen yýl Temmuz'da 2 milyon 323 bin olan iþsiz sayýsý, bu yýlýn ayný ayýnda 2 milyon 686 bine çýktý. Ayný dönemde istihdam ise 25 milyon 498 binden 26 milyon 99 bine ulaþtý. Ýþgücüne katýlma oraný, Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre 0,9 puan artýþla yüzde 51,7 olarak belirlendi. Tarým dýþý iþsizlik oraný ayný dönemde yüzde 10,7'den yüzde 11,8'e, genç iþsizliði de yüzde 16,3'ten yüzde 18'e çýktý.


Güncel

12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ

Roboskili ailelerden tezkereye tepki

7

Roboskili aileler, Federal Kürdistan Bölgesi'ne sýnýr ötesi harekat yetkisi veren tezkereye tepki gösterdi. Aileler, "Yaþanýlan acýlardan ders çýkartýlmadý mý?" diye sordu. Þýrnak'ýn Roboski Köyü'nde 28 Aralýk 2011 tarihinde bombalanarak katledilen 34 yurttaþýn ailelerinin her Perþembe düzenledikleri eylem bu haftada devam etti. Roboski mezarlýðýnda bir araya gelen aileler, katledilen 34 yurttaþýn fotoðraflarýný taþýdý. Kadýnlarýn yoðunlukta olduðu eylemde, bir kez daha Roboski katliamý için adalet talep edildi. Aileler adýna kýsa bir açýklama yapan Nadir Alma'nýn aðabeyi Hikmet Alma, PYD Eþ Baþkaný Salih Müslim'in oðlu Þervan Müslim'in yaþamýný yitirmesine iliþkin aileler adýna baþsaðlýðý dileklerinde bulundu. Ardýndan hazýrlanan basýn metnini okuyan Veli Encü, Roboski katliamýnýn üzerinden 652 gün geçmesine raðmen faillerin açýða çýkarýlmasý için soruþturma yürütülmediðini ifade etti. "34 yakýnýmýzý katleden devlet, biz Roboskili ailelere yönelik her türlü baský, tehdit, idari para cezalarý gözaltý ve tutuklamalardan bir an olsun vazgeçmemiþtir" diyen Encü, adalet için mücadele eden ailelerin

mücadeleden geri çekilmeye zorlandýklarýný söyledi.

PKK kamplarýnda keþif

'Barýþta samimiyet yok' Bir yandan "Demokratikleþme paketi"nden bahsedildiðini bir yandan da sýnýr ötesi operasyon tezkeresinin çýkartýldýðýný ifade eden Encü, "Yaþanýlan acýlardan, öldürülen ve katledilen masum insanlarýn ölümlerinden ders alacaklarý yerde, hala sýnýr ötesi operasyonlar için hazýrlýk yapýlmasý savaþa istekli olduklarýný, barýþa ise samimi olmadýklarýnýn en somut delilleridir. 93. haftamýzda Roboskili aileler olarak kamuoyuna bir kez daha sesleniyoruz; Hükümetin barýþ sürecine olan samimiyetsizliði Roboski katliamýna yönelik duyarsýzlýðý ve suçluluðunu gündemleþtirmenizi istiyoruz. Aksi halde payýmýza düþen yine gözyaþý ve tarifi olmayan acý olacaktýr" dedi. Açýklamadan sonra eylem ailelerin çocuklarýnýn mezar taþlarýna sarýlmasýyla noktalandý. DÝHA

Diyarbakýr 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan 5 adet F-16 savaþ uçaðý, Irak'ýn Kuzeyinde bulunan PKK kamplarý üzerinde keþif uçuþu yaptý. Kandil, Zap ve Metina üzerinde keþif uçuþu yapan uçaklar, yaklaþýk 2 saat süren keþfin ardýndan üsse döndü. 8 Ekim ve 9 Ekim'de ayrý ayrý keþif uçuþlarý gerçekleþtiren savaþ uçaklarýnýn, PKK'nýn son günlerde sýnýr hattý ve kamplardaki olaðan dýþý hareketliliðini gözlemlemek amacýyla havalandýðý belirtildi. Öte yandan istihbarat raporlarýna yansýyan bilgilere göre, geri çekilen bazý PKK gruplarýnýn tekrar ülkeye giriþ yapmaya çalýþtýðý, sýnýr hattýnda bazý noktalarda beklediði belirtiliyor. Bu istihbarat üzerine uçaklarýn Diyarbakýr'dan havalanarak sýnýr hattýnda keþif uçuþu yaptýðý açýklandý.

'Öcalan acilen tedavi edilmeli' DTK Saðlýk Meclisi üyesi Saliha Aydeniz, "Öcalan'ýn saðlýk sorunlarý ile ilgili CPT'nin hazýrladýðý raporun sonuçlarý kamuoyuna açýklanmalýydý.

Sayýn Öcalan acilen tedavi edilmeli" dedi.

Altaç: Kýrgýnlýklar unutulsun AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Kurban Bayramý münasebeti ile bir açýklama yaptý. Kurban Bayramý'na bir kez daha kavuþmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirten Altaç, bayramlarda dargýnlýklarýn, kýrgýnlýklarýn, kin ve öfkelerin unutulmasý gerektiðini söyledi. Altaç, "Bayramlarda yaþadýðýmýz güzel duygularýn, sadece bugünlerle sýnýrlý kalmamasý, hayatýmýzýn her döneminde ayný halis niyet ve düþüncelere baðlý olarak, iliþkilerimizi sürdürmeliyiz. Unutmamalýyýz ki

sorunlarýmýz paylaþýldýkça azalacak ve mutluluklarýmýz daha da artacak. Hani derler ya bayramlar kardeþliktir, birlikteliktir, küskünlerin barýþtýðý yüzlere tebessümlerin geldiði, unutulan çocuklarýn diriliþidir, gelin bu bayram ve bundan sonraki bayramlarda el ele verip kardeþliði yeniden tesis edelim. Bu duygu ve düþüncelerle tüm, Diyarbakýrlýlarýn ve Ýslam aleminin mübarek Kurban Bayramý'ný kutluyor, vatandaþlarýmýzýn huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi.

Van depreminde ilk tazminat çýktý Van'da meydana gelen depremde yýkýlan Safa Apartmaný'nýn sahibi Nezir Baþ, 3 kiþi için yasal faizi hariç 684 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Kazým Karabekir Caddesi'nde bulunan ve 23 Ekim günü meydana gelen 7,2 büyüklüðündeki depremde yýkýlan Safa Apartmaný'nýn sahibi Nezir Baþ hakkýnda binanýn enkazý altýnda

kalarak hayatýný kaybeden Emel ve Özgür Subaþýay ile Haným Yavaþ'ýn yakýnlarý tarafýndan açýlan maddi ve manevi tazminat davasý sonuçlandý. Van 1. ve 3. Asliye Hukuk mahkemelerinde görülen ve kýsa süre önce sonuçlanan davada, Nezir Baþ'ýn ölen 3 kiþi için yasal faizi hariç 684 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi.

DTK Saðlýk Meclisi üyesi Saliha Aydeniz, Abdullah Öcalan'ýn saðlýk durumuna iliþkin kardeþi Mehmet Öcalan'dan bilgi aldýklarýný belirtti. Aydeniz, "Saðlýðýna iliþkin en iyi bilgi sahibi oydu. Sayýn Öcalan'ýn saðlýðýnýn iyi olmadýðýný ifade etmiþti. Biz de bu bilgiler sonucunda Sayýn Öcalan ile görüþmek için DTK Saðlýk Meclisi olarak mahkemeye baþvuru yaptýk. 14 yýl boyunca tek baþýna nemli bir adada, cezaevinde olmak ciddi bir sorundur. Yaþý da ilermiþ durumda. Bu da saðlýðýný etkiliyor. Þeker ve prostat gibi hastalýklar mesela. Bunun için de bir heyetin acilen adaya gitmesi gerekiyor ve Sayýn Öcalan'ý tedavi etmesi gerekiyor. Ki bunun da yetersiz olduðunu düþünüyoruz. Bir an önce bir hastanede detaylý tahlillerinin yapýlmasý gerekiyor. Biz 4 aydýr baþvuru yapmýþýz, ancak

ne 'evet' nede 'hayýr' diye bir cevap ile bize dönülmüþ deðil" þeklinde konuþtu.

'Raporun sonuçlarý açýklanmalý' Öcalan'ýn son saðlýk sorunlarý ile ilgili CPT tarafýndan bir heyetin Ýmralý'ya gittiðini fakat kamuoyuna doyurucu bir bilginin verilmediðini söyleyen Aydeniz, "Biz bu yapýlan saðlýk kontrollerinin bir þekilde kamuoyu ile paylaþýlmasýný istedik, ancak bugüne kadar her hangi bir bilgi verilmedi. Türkiye'nin nasýl bir konumda olduðunu biliyoruz ama CPT baðýmsýz bir kurumdur. Kürt halkýnýn hassasiyetini göz önüne alarak bu raporun sonuçlarýný kamuoyuna açýklamalýydý. Konu Sayýn Öcalan olunca dünyadaki bütün baðýmsýz kurumlar aðzýný kulaðýný kapatýyor. Sayýn Öcalan'a yaklaþýmda hassas davranýlmalý" ifadelerini kullandý. DÝHA

14 ay sonra serbest PKK tarafýndan 14 ay önce kaçýrýlan Hakkari Geçici Köy Korucularý Derneði Baþkaný Sadi Özatak, Kuzey Irak'ta PKK'nýn Metina kampýna yakýn bir bölgede serbest býrakýldý. Habur Sýnýr Kapýsý'ndan Türkiye'ye giriþ yapan Özatak, sabah erken saatlerinde evine ulaþtý.

Sevinç ve gözyaþý

Hakkari'deki Katramas Mahallesi'nde 21 Aðustos 2012 tarihinde yolunu kesen bir grup PKK'lý tarafýndan kaçýrýlan Özatak, Kuzey Irak'ta bulunan PKK'nýn Metina kampýna yakýn bölgede önceki gün serbest býrakýldý. Özatak, kendisini almaya giden ÝHD Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut ve beraberindeki Mazlum-

Der Hakkari Þube Baþkaný Cengiz Þen, Van Mimarlar Odasý üyesi Abdullah Zeydan ve yakýnlarýna teslim edildi. Kuzey Irak'ýn Zaho ketine giden Özatak'ýn iþlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. Gece yarýsý Habur Sýnr Kapýsý'ný geçen Özatak ve beraberindekiler, saat 06.00'da Hakkari'ye ulaþtý.

Korucu Derneði Baþkaný Özatak, Yeni Mahalle'de bulunan evinde yakýnlarý tarafýndan sevinç ve gözyaþý ile karþýlandý. Özatak'ý karþýlayanlar arasýnda bulunan 13 yaþýndaki Feyaz Özatak, 14 aydýr ayrý kaldýðý babasýný öperek hasret giderdi. ÝHD, Mazlum-Der Þube Baþkaný ve kendisi için Irak'a giderek çaba harcayan herkese teþekkür eden Özatak, "Geçen 14 ayda ailemde neler olup bittiðini bilmiyorum. Annemin 1 ay önce vefat ettiði haberini aldýk. O yüzden çok üzgünüm" dedi. Kardeþine uzun süre sonra kavuþmanýn sevincini yaþadýklarýný belirten aðabeyi Ömer Özatak da çok mutlu olduklarýný söyledi.


8

Aktüalite

12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ

Yasaklý dilin yazarý Mehmed Uzun Modern Kürt Edebiyatý'nýn önemli isimlerinden biri olan ve Kürt dilini dünyaya tanýtan Mehmed Uzun, ölümünün üzerinden 6 yýl geçmesine raðmen yarattýðý deðerlerle yaþamaya devam ediyor.

M

odern Kürt Edebiyatý'nýn önemli isimlerinden biri olan Mehmed Uzun, yazdýðý romanlarla Kürt gençleri baþta olmak üzere birçok kesimi derinden etkiledi. Kendini "Yasaklý bir dilin yazarý" olarak tanýmlayan Uzun, cezaevinde tanýþtýðý anadili olan Kürtçe ile uzun yýllar sürgünde kitaplar yazdý. Özgür Gündem gazetesi köþe yazarý ve ayný zamanda Uzun'un çocukluk arkadaþý olan A. Hicri Ýzgören, 2007 sonbaharýnda Uzun'u yitirdikleri söyleyerek, "Önemli olan yaþanmýþ olan sürenin uzunluðu deðil, yaþanmýþ olana anlamlý þeylerin katýlmasýdýr. Bunu baþarabilmiþ kiþilerden biri de Mehmed Uzun'dur. O kýsa sayýlabilecek ömrüne çok þey sýðdýrdý. Çocukluk arkadaþýmdý. Ayný mahallenin çocuklarýydýk. Arkadaþ canlýsýydý, sakindi, kavga sevmezdi. Yaþýnýn üstünde bir olgunluk taþýrdý duruþunda. Çok sonralarý bir 'kavga' adamý oldu. Meðerse bir dilin, bir kültürün militanlýðýna saklamýþtý

kavga damarlarýný. O, yok sayýlan bir dilin yazarý ve kültürünün militaný oldu. Bir kimliðin varlýðý için hayatýný vermek, insani-entelektüel yanýyla yalnýzca kendi halkýnýn deðil, ülkenin diðer halklarýnýn da sempatisini kazanmak her insanýn baþarabileceði þeyler deðildi. Mehmed Uzun bunu baþarmýþ biriydi" dedi.

'Açtýðý yoldan yürüyeceðiz' Kürt Yazarlar Derneði Eþ Baþka-

ný Remziye Arslan ise, Uzun'un býraktýðý kalemi devir aldýklarýný belirti. Arslan, 1980 darbesinden sonra Batý Avrupa ülkelerine yerleþen Kürt yazarlarýný "Politik Göçmen" olarak tanýmlayarak, Uzun'un politik göçmen kimliði ile edebiyatçý kimliðini iç içe geçiren öncü isimlerin baþýnda geldiði ifade etti. Arslan, Kürt yazarlar olarak, Uzunlarýn ve Baksilerin açtýðý yoldan devam edeceklerini vurgulayarak, Kürtçe edebiyatýný yeni kuþaklara öðreteceklerini dile getirdi. Kürtçe anadilde eðitimin verilmesi ve hayatýn her alanýnda kullanýmý için verilecek mücadeleye destek sunacaklarýný ifade eden Arslan, Uzun'un þahsýnda bundan sonrada var olan mücadeleyi devam ettireceklerini söyledi.

Mehmed Uzun kimdir? Kürt dilini, modern Kürt edebi-

yatýný dünyaya tanýtan önemli isimlerden biri olan Mehmed Uzun, 1953 yýlýnda Urfa'nýn Siverek ilçesinde dünyaya geldi. Siyasi sebeplerle 1977 yýlýndan sonra Ýsveç'e taþýnarak sürgünde yaþamak zorunda kalan Uzun, Kürtçe, Türkçe ve Ýsveççe yazdýðý kitaplarý yirmiye yakýn dilde yayýnlandý. 1992 yýlýna kadar Türkiye'ye gelemeyen yazar, uzun yýllar Ýsveç Yazarlar Birliði Yönetim Kurulu üyeliði yaptý. Ýsveç Pen Kulübü ve Uluslararasý Pen Kulüp'te aktif olarak çalýþan Uzun, çok sayýda Kürtçe roman yazdý. 2001 yýlýnda Türkiye Yayýncýlar Birliði'nin Geleneksel Düþünce ve Ýfade Özgürlüðü Ödülü'nü aldý. Ayný yýl "Aþk gibi aydýnlýk ölüm gibi karanlýk" adlý romaný ve "Nar çicekleri" adlý deneme kitabý ile ilgili olarak yargýlandý. Uzun 1977 yýlýndan bu yana Avrupa'da, Ýsveç'te yaþadý. Mide kanserine yakalandýktan sonra Ýsveç'teki doktorlarýnýn bir haftalýk ömür biçtikleri Mehmed Uzun, 2006 yýlý Temmuz ayýnda Diyarbakýr'a dönmüþ, Diyarbakýr Havaalanýna indiðinde "Diyarbakýr hayatýmýn þehridir. Berxwedan jiyane. Ben buraya ölmeye deðil yaþamaya geldim" demiþ ve 1 yýl daha yaþama tutunmuþtu. 11 Ekim 2007 yaþamýný yitiren ve binlerce kiþinin katýldýðý törenle topraða verilen Uzun, yazdýklarýyla bugün de hala yazarlarý ve gençleri etkilemeye devam ediyor. DÝHA

Muradiye'de Elma Festivali V

an'ýn Muradiye ilçesinde düzenlenen 1. Elma Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Merkez ve köylerde son dönemlerde elma yetiþtiriciliðine raðbet gösteren yetiþtiricilerin ürünleri festivalde büyük ilgi gördü. Festival kapsamýnda 'En güzel elma' seçilirken, çuval, halat çekme, en çabuk elma yeme ve su dolu kovalarda elma yeme yarýþmalarý düzenlendi. Yarýþmada dereceye giren yarýþmacýlara çeþitli hediyeler verildi. Festivalde konuþan Muradiye Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Emre Uca, yörede yetiþtirilen elmalarýn Türkiye'de tanýnmasý gerektiðini söyledi. Kaymakam Erol Tanrýkulu ise bir ilki yaþadýklarýný belirtti. Tanrýkulu, "Muradiye'de 2012 yýlýndan bu yana 35 bin vatandaþýmýz elma fidaný dikti. 16 bin hektar tarým alanýmýz mevcut. Bu verimli alanlarý elma, kiraz gibi meyve bahçeleri yaparak zenginleþtirelim. Bütün meyve ve sebzelerin dýþarýdan gelmesi bizi üzüyor. Buradaki esnaflarýmýz baþka illerde meyve ve sebzeleri alýyor ve buna kirada eklendiði zaman vatandaþýmýz pahalý meyve sebze yemek zorunda kalýyor. Ben hayatýmda burada ilk kez bu kadar büyük, kaliteli ve organik elma görüyorum. Burada bunlar olduðuna göre daha geniþ alanlarda bu meyvecilik geniþletilebilir" dedi. ÝHA

Ýmam Hatiplerin büyük baþarýsý Bayram buruk karþýlanýyor

Diyarbakýr Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL), týp fakültesi baþta olmak üzere, eczacýlýk, mühendislik, öðretmenlik gibi bölümlere imam hatip öðrencileri yerleþtirdi.

D

iyarbakýr Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Okulu Müdürü Mutlu Saylýk, ailelerin çocuklarýný huzur ve güven içinde imam hatip okullarýna gönderebileceklerini söyledi. Mezun ettikleri öðrencilerin yüzde 50'sinden fazLasýný üniversitelere yerleþtirdiklerini belirten Saylýk, öðrencilerinin baþarýsýnýn her geçen gün arttýðýný vurguladý. Okul Müdürü Saylýk, Ýmam Hatip okullarýna her geçen gün teveccühün arttýðýný ve imam hatiplerin baþarýsýnýn sürekli yükseldiðini ifade etti. Saylýk, "Okulumuz 2004-2005 eðitim öðretim yýlýnda Farabi Ýmam Hatip Lisesi bünyesinde açýlmýþtý. 2008 yýlýndan itibaren müstakil olarak þimdiki binaya

H

ür Dava Partisi (HÜDA PAR) Bismil Ýlçe Baþkaný Ali Bilmez, Müslüman olarak Kurban Bayramý'nýn Ýslam ümmeti için çok önemli olduðunu belirtti. Bilmez, "Her ne kadar bayrama güzel bir þekilde giriyorsak manen üzüntüdeyiz. Sebebi ise dünyada Ýslam Ümmet'indeki halklarýnýn çoðu saadette deðiller selamette olamadýklarý için bizde burada diyoruz rahat bir kalple güzel bir kalple bayramýmýzý çocuklarýmýzýn içinde akrabalarýmýzýn içinde dostlarýmýzýn içinde geçirmemiz her ne kadar zahiren böyle gözüküyorsa ama manen biz bundan hoþnutsuz. Allah bu bayramda baþta Ýslam Ümmeti, memleketimiz ve milletimiz için herkes için hayýr ve selamet kýlsýn. Allah, bayramý Müslümanlarýn birlik ve beraberliði saðlanmasýna vesile kýlsýn" dedi.

'Kurban ortak payda' Bismil Vefa Der Baþkaný Ayaþ, kurbanýn ümmetin ortak paydasý olduðuna vurguda bulunarak, "Kurban Bayramý þuanda özelikle içinde yaþadýðýmýz bu asýrda Ýslam ümmetinin ortak acýlarýnýn yaþadýðý bir dönemde bulunuyoruz. Bizde bu acýlarýn burada onlara ortak olarak yaþýyoruz. Ümmet olarak daha güzel, daha mutlu aylarýn geleceðine inanýyoruz. Bismil Vefa-Der olarak yýlardýr halkýmýza kurban bayramýnda et daðýtýyoruz. Fakirlere, yoksulara, evine et götüremeyen insanlara et ulaþtýrmaya çalýþýyoruz. Bu yýl da Kurban Bayramý'nda inþallah bayramýn ikinci gününde kurban kesip fakir ve yoksul kesimlere et götürmeyi hedefliyoruz" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Baþkale'ye ziyaretçi akýný V

an'ýn Baþkale Ýlçesi'ne baðlý Albayrak Köyü'nde daha önce askeri alan içinde bulunan St. Bartholomeus Kilisesi turist akýnýna uðruyor. Köylüler turistleri evlerinde misafir ediyor. Baþkale'ye 23 kilometre uzaklýktaki Ýran sýnýrýnda bulunan Albayrak Köyü'nde 31 yýl önce konuþlanan 3'üncü Hudut Tabur Komutanlýðý, geçen ilkbaharda köy dýþýna çýkarýldý. Tabur komutanlýðýnýn taþýnmasýyla birlikte, daha önce askeri alan içerisinde bulunan ve güvenlik gerekçesiyle ziyarete kapalý tutulan 1700 yýllýk St. Bartholomeus Kilisesi ile Yanal Köyü'ndeki Soreder Kilisesi

ziyaretçi akýnýna uðradý. Baþkale'deki tarihi yerleri görmek için Macaristan'dan gelen turistler bölgede bulunan tarihi yerleri ziyaret etti. Turistler her iki kiliseyi ziyaret ettikten sonra, ayný yol güzergahýnda bulunan Yavuzlar Köyü'ndeki peri bacalarýný da gezdi. Turistlerden Macaristanlý Cristina Lakatoþ, bölgede bulunan bu yapýlara hayran kaldýklarýný belirterek bölgeye bir daha kalabalýk bir heyetle gelmek istediklerini söyledi. Turistlerin bu ilgisine köylüler de duyarsýz kalmýyor. Yýllardýr turist görmeyen köylüler, gelen turistleri en iyi þekilde aðýrlayýp evlerinde misafir ediyor.

taþýndýk. Bu binada Anadolu statülü faaliyet yürütmekteyiz. Okulumuzda 247 erkek, 426 kýz öðrenci olmak üzere toplam 673 öðrencimiz var. Her yýl üniversite sýnavýna giren öðrencilerinden yüzde 50'den fazlasý yerleþiyor. 2011 yýlýnda mezun verdiðimiz 80 öðrencimizden 44'ü, 2012 yýlýnda 77 mezundan 42'si, 2013'te ise mezun verdiðimiz 98 öðrenciden 52'si üniversiteye yerleþti. Yerleþenler arasýnda týp, eczacýlýk, PDR, mühendislik ve öðretmenlik gibi farklý bölümler yer almaktadýr. Ýmam Hatiplerden týp ve ya diðer bölümlere öðrenci kazandýrýlmadýðý tezini çürüttük'' dedi. ÝLKHA


Ýç-Dýþ Politika

12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ

9

'Talepleri siyasi zeminde dile getirin' AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, ''Ben her zaman 'Gelin taleplerinizi siyasi zeminde dile getirin' dedim. Bütün BDP milletvekilleri gelsinler, Abdullah Öcalan'ýn sözlerini parlamentoda dile getirsinler'' dedi.

A

K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, demokratikleþme paketi, çözüm süreci ve ana dilde eðitim talebiyle ilgili açýklamalarda bulundu. Çelik, demokratikleþme paketi ile ilgili olumlu ve olumsuz eleþtiriler olduðunu, bunun da normal olduðunu belirtti. Çelik, "Eðer bir ülkede demokrasi varsa birileri eleþtirecek, birileri de olumlu bulacaktýr. Biz bütün fikirlere saygý gösteriyoruz. Ama, herkes bilsin ki Türkiye'nin demokratikleþmesi için biz her gün yeni adýmlar atýyoruz. Bugün yaptýklarýmýzý 2003 yýlýnda yapsaydýk o zaman partimiz kapatýlýrdý ve ordu yönetime el koyardý. Her þeyin ve her adýmýn bir zamaný vardýr. Yýllarca Türkiye'de Kürtlerin varlýðý inkar edildi. Kürtler yok sayýldý" þeklinde konuþtu.

'Sorun asayiþ sorunu deðil' Demokratikleþme paketinin çözüm ve barýþ sürecine de büyük katký saðlayacaðýný ifade eden Hüseyin Çelik, "PKK'nýn silahlý adamlarýna soralým, 'Niye daða çýktýlar, niye eller-

Çelik, þunlarý söyledi: "Tutuklanan belediye baþkanlarý, belediye baþkanlarý olduklarý için tutuklanmamýþlar. Eðer bu doðru olsaydý þimdiye kadar hepsi serbest býrakýlmýþtý. Siz, 'Ben belediye baþkanýyým, ama PKK'ya yardým ediyorum, para veriyorum, bana kimse karýþmasýn' diyemezsiniz. Bunlar kabul edilemez. Terör sadece silahlarla yapýlmýyor. Eðer zorbalýk ile halkýn üzerine giderseniz bu da terördür. Bu suçlarý iþleyenler tabii ki tutuklanýr. Biz Kürt kimliði üzerinden siyaseti kabul etmiyoruz. Türk kimliði üzerinden siyaseti de kabul etmiyoruz. Biz gidin fikrinizi halka söyleyin, eðer halk size destek veriyorsa gelin siyaset yapýn. PKK olana kadar ve PKK'nýn elinde silah olana kadar onlarý destekleyenler suç iþlerse, mevcut kanunlara göre suçtur ve tutuklanmalarý normaldir. Bu nedenle þimdilik PKK ve KCK'lilerin serbest býrakýlmasý mümkün deðildir. PKK silahý býrakýrsa biz de bu konuyu konuþuruz."

92- 93 ve 95'te niye olmadý. O dönemde daha fazla insan yaþamýný yitirdi, çok kan döküldü. Ama AK Parti bu sorunun asayiþ sorunu olmadýðýný baþtan beri söyledi" ifadelerini kullandý.

'Kan üzerinden siyaset yapýlmasýn'

ine silah aldýlar, neyin mücadelesini veriyorlar?' Daha önceki yýllarda 'Devlet varlýðýmýzý, dilimizi kabul etmiyor, dilimiz ile þarký-türkü söylememize izin vermiyor. Anne ve babamýzla ana dilimizle konuþmamýza devlet izin vermiyor' diyorlardý. Biz

onlara artýk bu yasaklarýn hiç birinin kalmadýðýný söylüyoruz. Bugün birilerinin ölümü ile talepler artýk dile getirilmemelidir. Bugüne kadar AK Parti hükümeti ne kadar adým attýysa, PKK bunu mücadelesi ile elde ettiðini söyledi. Eðer bu doðru olsaydý 1991-

Hüseyin Çelik, AK Parti'nin artýk kan dökülmesini, analarýn aðlamasýný ve Türk ve Kürt çocuklarý ölmesini istemediðini kaydederek sözlerini þöyle sürdürdü: "Ben her zaman PKK, KCK ve BDP'ye söyledim, 'Gelin taleplerinizi siyasi zeminde dile getirin' dedim. Parlamentoda parti de var. Bütün BDP milletvekilleri gelsinler, Abdullah Öcalan'ýn sözlerini parlamentoda dile getirsinler. Terör iþini artýk makul olarak görmesinler. Eðer silahlarýn gölgesinde siyaset yapacaklar ise bu olmaz. Yaklaþýk 9 aydýr kimse ölmedi ve süreç devam ediyor. Kimse Türk ve Kürt çocuklarýnýn kanlarý üzerinde siyaset ve hesaplar yapmasýn artýk."

'PKK silah býrakýrsa…' KCK davalarýný da deðerlendiren

Zorunlu askerlik kalkmayacak Askerlik görevinin 12 aya indirilmesi konusunda deðerlendirme yapan Genelkurmay Baþkaný Org. Necdet Özel, "Zorunlu askerliðin kaldýrýlmasý þimdilik söz konusu deðil. TSK'nýn profesyonelleþmesi hedeflenmektedir" dedi.

G

enelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, Orgeneral Özel, askerlik süresine iliþkin düzenlemeyi deðerlendirdi. Askerlik süresinin kýsaltýlmasý konusunun kendisi göreve gelmeden önce baþlatýldýðýný ifade eden Orgeneral Özel, çalýþmanýn yeni olmadýðýna vurgu yaptý. Necdet Özel, "Ben, Sayýn Baþbakan ile bu konuyu görüþtüðüm zaman, yedek subaylýk sisteminin 12 ay, kýsa dönem askerlik hizmet süresinin 6 ay olarak devam etmesi konusunda mutabakat saðladýk. Uzun dönem asker-

liðin ise 12 aya inebileceði konusunda bir fikir birliði içinde olduk'' þeklinde konuþtu.

Hedef profesyonelleþme Çalýþmalar tamamlanýnca Sayýn Baþbakan'ýn konuyu kamuoyuyla paylaþtýðýný belirten Özel, ''Zorunlu askerliðin kaldýrýlmasý þimdilik söz konusu deðil. Yýllara sari olarak, TSK'nýn profesyonelleþmesi hedeflenmektedir. Ancak bugünkü koþullarda karma askerlik sisteminin uygulanmasý söz

konusudur. Þimdi, sayýsal olarak bakýldýðý zaman, bir noksanlýk olmayacak demek mümkün deðil, ancak bunu tolere edecek tedbirler düþünülmüþ ve planlanmýþtýr. Bu tedbirler konusunda biz çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. Bu konuda hükümetimizin yapmasý gereken çalýþmalarý da bildirmiþ durumdayýz. Askerliðin; 15 aydan 12 aya indirilmesi durumunda ortaya çýkacak eksikliðin, alýnacak bazý tedbirlerle tolere edilebileceðini ve ortadan kalkabileceðini deðerlendiriyorum'' ifadelerini kullandý.

BDP ve DTK heyeti Rojava'ya geçti BDP eþ genel baþkanlarý Selahattin Demirtaþ, Gültan Kýþanak ile DTK eþ baþkanlarý Aysel Tuðluk ve Ahmet Türk'ünde aralarýnda bulunduðu 10 kiþilik heyet, PYD Eþ Baþkaný Salih Müslim'in oðlu Þervan Müslim için kurulan taziyeyi ziyaret etmek üzere Rojava'ya geçti.

halkýmýzý mücadelesinin yanýnda durduðumuzu ve onlarla birlikte olduðumuzu göstermek için Þervan Müslim'in taziyesine gidiyoruz" dedi.

Kitlesel karþýlama

Y

PG ile Irak Þam Ýslam Devleti arasýnda yaþanan çatýþmada yaþamýný yitiren PYD Eþ Baþkaný Salih Müslim'in oðlu YPG savaþçýsý Þervan Müslim için Kobanî'de kurulan taziye katýlmak için Suruç'a giden BDP ve DTK'den oluþan 10 kiþilik heyet, yoðun önlem altýnda Mürþit Pýnar Sýnýr Kapýsý'ndan Rojava'ya geçti. Öncesinden sýnýr kapýsý ve sýnýr hattýna çok sayýda asker ve polis zýrhlý araçlarla sevk edilirken, Mürþit Pýnar Sýnýr Kapýsý önünde adeta etten duvar örülmesi dikkat çekti. DTK heyetinin uçakla, BDP heyetinin ise kara yolu ile önce Urfa buradan da Suruç'a geçmesinin ardýndan yetkililere geçiþ için baþvuruda bulundu.

Kobani'ye geçecekler Bekleyiþ sýrasýnda konuþan DTK Eþ Baþkaný Türk, BDP eþ genel baþkanlarý, milletvekilleri ve parti yöneticileri ile birlikte Rojava'nýn Kobanî kentine geçeceklerini söyledi. Gidiþ amaçlarýnýn PYD Eþ Baþkaný Salih Müslim ve ailesine baþ saðlýðý dilemek olduðunu belirten Türk, "Ayrýca Rojava halkýnýn özgürleþme mücadelesinde onlarla birlikte olduðumuzu göstermektir. Kült halký saldýrgan bir halk deðildir. Ancak birliði konusunda direngendir. Ortadoðu'ya örnek teþkil eden Rojava

Kýsa bir süre sonra BDP eþ genel baþkanlarý Demirtaþ, Kýþanak ile DTK eþ baþkanlarý Tuðluk ve Türk'ün de aralarýnda bulunduðu 10 kiþilik heyet, 4 araç ile Mürþit Pýnar Sýnýr Kapýsý'ndan Rojava'ya geçti. Geçiþ sýrasýnda kýsa bir bilgilendirme yapan BDP Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu ve Van Milletvekili Nazmi Gür, programlarýnýn saat 17.30'da sona ereceðini ve Mürþit Pýnar Sýnýr Kapýsý'ndan geri döneceklerini söyledi. Sýnýrý geçen heyetin aralarýnda Kürt Yüksek Konseyi üyesi Enver Müslim ve Halk Meclisi Baþkaný Ahmet Þêxo'nun da bulunduðu kitle tarafýndan karþýlanacaðý belirtildi. Öte yandan heyetin bekleyiþi sýrasýnda sýnýrýn diðer tarafýnda Kürt ulusal marþlarýnýn çalýndýðý duyuldu. DÝHA

Irak'ýn deniz botlarý Türkiye'den Z

onguldak'ýn Ereðli Ýlçesi'nden Irak'a polis botu ihracatý yapýlýyor. Ýlçeye baðlý Gülüç Beldesi'ndeki Med Yýlmaz Tersanesi Teknik Müdürü Nazým Beyazay, 7 metre 27 santimetre uzunluðunda, 2 metre 50 santimetre geniþliðindeki 20 adet botun yapýmýna geçtiðimiz Mart ayýnda baþladýklarýný söyledi. Beyazay, Akkartal firmasý tarafýndan Irak'a ihraç edilmek üzere yaptýrýlan deniz botlarýnýn alüminyumdan yapýldýðýný belirtti. Her birine yaklaþýk bir buçuk ton alüminyum kullanýlan botlarda 150 beygir gücünde motor bulunduðunu anlatan Beyazay, "9 Mart'ta yapýmýna baþladýðýmýz deniz botlarýnýn

15 adedini yaklaþýk 2 ay önce sipariþ veren firmaya teslim etmiþtik. Kalan 5 adet botu da bugün sevk ediyoruz. Firmanýn isteði üzerine alüminyumdan yapýlan ve toplamda 30 ton alüminyum kullanýlan deniz botlarý tamamen tersanemizdeki iþçilerimizin emeði ile tamamlandý. Alüminyum tercih edilmesinin sebebi ise hafif oluþu ve bu sayede kullanýldýðý bölgede daha fazla hýz yapabilecek olmasýdýr. Ýmalatý tamamlanan deniz botlarýnýn kara ve denizdeki testlerini tamamladýk. Irak Polisi tarafýndan kullanýlacak olan botlar ortalama 35 deniz mili hýz yapabiliyor" dedi.

Alevi paketi hazýrlýðý

A

leviler ve cemevleri ile ilgili çalýþma sürüyor. Çalýþmaya son þekli henüz verilmedi. Ancak, cemevlerinin statüsü ve Alevi dedelerine maaþ baðlanmasý gibi konular öne çýkýyor. Hükümetin, "Aleviler ve cemevlerine" yönelik çalýþmasýnda bazý baþlýklar netleþiyor. Buna göre, "Cemevlerinin statüsü deðiþmeyecek. Cemevinin elektrik ve su giderini devlet karþýlayacak. Her cemevinde iki personele maaþ ödenecek." Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað baþkanlýðýnda yürütülen çalýþmada, "Cemevlerinin statüsü ne olacak?" sorusuna yanýt aranýyor. Öne çýkan görüþ, cemevlerinin

kültür merkezi, ibadethane ya da inanç merkezi gibi isimler altýnda deðil, Alevilerin tanýmladýðý gibi "cemevi" olarak tanýmlanmasý.

Cemevi masraflarý devletten Hükümetin üzerinde durduðu bir diðer konu da cemevi yapýmý için ücretsiz arsa saðlanmasý. Ýmar Yasasý'nda yapýlacak deðiþiklikle, cemevi yapýmý için arsa saðlanacak. Hükümet ayrýca, cemevlerinin su ve elektrik faturalarýný karþýlamayý, Alevi dedesiyle cem ayinlerini organize eden ve "süpürgeci" olarak adlandýrýlan kiþiye maaþ baðlamayý da düþünüyor.


10

Ýç-DýþHaberler

Muhalifler katliam yapýyor 12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ

Ýnsan Haklarý Ýzlem Örgütü'nün hazýrladýðý raporda, Özgür Suriye Ordusu ve El Kaide'nin içinde yer alan gruplarýn 4 ile 18 Aðustos günleri arasýnda Lazkiye kýrsalýnda çoðunluðu 43'ü kadýn, çocuk ve yaþlý olmak üzere 190 sivili katlettiðini açýkladý.

Ý

nsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Suriye'de yaptýklarý incelemeler sonucunda yaþanan hak ihlallerini "Kanlarýný hâlâ görebilirsin: Muhalif güçlerin Lazkiye kýrsalýnda gerçekleþtirdiði infazlar, rastgele ateþ açmalar ve rehin almalar" baþlýðý adý altýnda raporlaþtýrdý. Raporda, muhalif gruplarýn 4 Aðustos'ta baþlayýp 18 Aðustos'a kadar sürdürdükleri operasyonlara, en az 20 farklý silahlý muhalif grubun katýldýðý belirtilerek, bu gruplar arasýnda Irak ve Þam Ýslam Devleti ve El Nusra Cephesi'nin de olduðuna yer verildi. Raporda, Suriye'nin Lazkiye kenti kýrsalýnda 4 Aðustos tarihinde baþlayan saldýrýlarda silahlý muhalif gruplarýn en az 190 sivili katlettiði, 200'den fazla kiþiyi de rehin aldýðýna dikkat çekilerek, Alevi

köylerine yapýlan operasyonda en az 67 Alevi'nin infaz edildiði kaydedildi. Raporda, muhalif gruplarda yer alan yabancý savaþçýlarýn çoðunun Suriye'ye Türkiye üzerinden girdiði ve silahlarýný Türkiye üzerinden elde ettiðine de dikkat çekildi.

Türkiye'ye tavsiye Raporda, katledilen 190 sivilden en az 67'sinin muhalif güçlerce katledildiði aktarýlarak, öldürülenlerden 43'ünün kadýn, çocuk ve yaþlý olduðu belirtildi. Raporda, muhaliflerin Baruda'da kasýtlý olarak bir Alevi ziyaretgâhýný tahrip ettiðine de dikkat çekilerek, "4 Aðustos'ta Baruda yerel Alevi dini lider ve makam yöneticisi Þeyh Bader Gazzal kaçýrýlarak infaz edildi. El-Nusra Cephesi, gruba ait olduðu

A

düþünülen bir web sitesinde yaptýðý açýklamada, eski Suriye baþkaný Hafýz Esad'ýn danýþmaný Fadl Gazzal'ýn akrabasý olan þeyhin, Suriye hükümetini desteklediði için ElNusra üyeleri tarafýndan infaz edildiðini kabul etti" denildi. Raporda, Türkiye'ye ise, þu tavsiyelerde bulunuldu: "Suriye'de sistematik insan haklarý ihlallerine karýþtýðýna dair güvenilir bilginin olduðu gruplara mensup savaþçýlarýn ve bu savaþçýlara ulaþtýrýlan silahlarýn ülkeye giriþi kýsýtlansýn. Türkiye, Suriye'de savaþ suçu ve insanlýða karþý suç iþlediðinden, bu suçlarýn iþlenmesine iþtirak ettiðinden þüphelenilen veya komuta sorumluluðuna sahip kiþilere soruþturma ve kovuþturma açsýn." DÝHA

Türkiye'ye siyasi eleþtiri olmayacak

vrupa Komisyonu gelecek hafta Türkiye Ýlerleme Raporu'nu açýklayacak. Önceki raporlarýn aksine bu yýl siyasi eleþtiri yok. Son bir yýlda kayda geçen olaylarýn rapora ''yorumsuz aktarýlmasý'' bekleniyor. Avrupa Komisyonu, Türkiye Ýlerleme Raporu'nu 16 Ekim'de açýklayacak. Raporda bu yýl Türkiye siyasi açýdan eleþtirilmeyecek. Avrupa Komisyonu raporda, Gezi olaylarý ve piyanist Fazýl Say'ýn yargýlanmasý gibi Avrupa

Birliði kamuoyunda yanký uyandýran geliþmeleri ''yorumsuz'' aktarma kararý aldý. Bu kararýn Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinde yeni bir baþlýðýn açýlmasý ile doðrudan iliþkili olduðu belirtiliyor. Raporda Türkiye'ye eleþtiri yöneltilmesi halinde, yeni baþlýðýn açýlmasýnýn tehlikeye gireceðine iþaret ediliyor. Demokratikleþme paketinin, olumlu bir þekilde rapora yansýtýlmasý bekleniyor. Raporda Mor Gabriel manastýrýnýn arazisinin iadesi ve seçim yasasýnda yüzde 10 barajýnýn gözden geçirilmesi gibi unsurlarýn memnuniyet verici olduðu belirtilecek.

Ekonomiye övgü Azýnlýklara yönelik adýmlarýn da memnuniyetle karþýlandýðý vurgulanacak. Avrupa

Birliði Ýlerleme Raporu'nda, söz konusu demokratikleþme paketinin insanlarýn günlük yaþamýný nasýl etkileyeceðini de yakýndan takip edeceðini bildirecek. Ýlerleme Raporu'nda ekonomi konusundaysa övgüler yer alacak. Küresel mali krize raðmen Türk ekonomisinin hala güçlü olduðuna dikkat çekilecek. Buna karþýn Türkiye'nin cari açýðýnýn giderilmesi için önlemler almasý gerektiðinin de altý çizilecek. Türkiye ise raporun, bayramýn ikinci gününde açýklanmasýna tepkili. Ankara'nýn raporun bayramdan sonra açýklanmasýný talep ettiði ancak Avrupa Komisyonu'nun bunu reddettiði belirtiliyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Urfaspor teknik direktörünü buldu Takýmýn baþýna, yardýmcý antrenör Göksu getirildi. PTT 1. Ligi ekiplerinden Þanlýurfaspor'da teknik direktörlük görevine yardýmcý antrenör Ömer Can Göksu getirildi.

12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ

11

Malatya 12 Dabo, Yýldýzlar þölenine katýldý

M

K

ulüpten yapýlan açýklamaya göre, yönetim kurulu, teknik direktör Raþit Çetiner'in istifasýnýn ardýndan takýmý 3 haftadýr maçlara hazýrlayan yardýmcý antrenör Göksu'yu bu göreve getirme kararý aldý. Göksu ile sezon sonuna kadar anlaþmaya varýldýðý belirtilen açýklamada, "Ömer hocamýza güveniyoruz. Kendisi þu ana kadar çok baþarýlý bir grafik çiziyor. Sezon sonuna kadar yolumuza devam edeceðiz. Bugün itibarýyla takýmýnýn baþýnda idmana baþlayacak" deðerlendirmesinde bulunuldu.

Elazýðspor hazýrlýklara baþladý E

lazýðspor Kulübü Basýn Sözcüsü Korkut Þerifoðullarý, son 3 haftada aldýklarý kötü sonuçlarla takým olarak iniþe geçtiklerini, ancak milli maçlar nedeniyle verilen arayý iyi deðerlendirip Eskiþehirspor maçýyla yeniden çýkýþa geçeceklerini söyledi. Her takýmýn iniþli-çýkýþlý bir süreçten geçtiðini ifade eden Þerifoðullarý, Eskiþehirspor maçýný kazanarak kötü gidiþata son vermek istediklerini belirterek, "Tabi son 3 haftadýr yaþadýðýmýz neticelerde Elazýðspor'un kötü gidiþatýna bir dur dememiz gerekiyor. Bunun da baþlangýcý, mutlaka buradaki Eskiþehirspor maçý olmasý gerekiyor. Burada Eskiþehirspor karþýlaþmasý arkasýndan da Gençlerbirliðimaçýyla Elazýðspor'un mutlaka çýkýþa geçmesi gerekiyor. Bununla ilgili de tabi hem teknik heyet, hem yönetim olarak almamýz gereken tedbirleri

aldýðýmýzý söylemek isteriz. Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Güçlü bir lig. Mutlaka birçok takýmýn iniþli çýkýþlý süreçleri olacaktýr. Elazýðspor nasýl ilk 4 hafta çýkýþýný yakaladýysa, bu 3 haftada da bir düþüþ içerisinde oldu. Bununla ilgili çok büyük felaket tellalýðý yapmanýn da bir anlamý yok. Biliyorsunuz Galatasaray da bizimle ayný kaderi paylaþýyor þu anda. Neticede orada dünya yýldýzlarý olmasýna raðmen, böyle bu tür sýkýntýlar yaþayabiliyor. Önemli olan bu noktalarda doðru çözüm arayýþýna doðru iyi þekilde karar verebilmek. Elazýðspor olarak da biz bu anlamda gerekeni yaptýðýmýzý düþünüyoruz. Ýnþallah bu arayý iyi deðerlendiripEskiþehirspor karþýlaþmasýyla çýkýþa geçmeyi düþünüyoruz" dedi. Daha sonra bordo beyazlý futbolcular, teknik direktör Trond Solied nezaretinde ilk çalýþmasýný yaptý.

alatya 12 Dev Adam Basketbol Okulu, Ýstanbul'da gerçekleþtirilen 12 Dev Adam Basketbol Okullarý Yýldýzlar Þöleni'ne katýldý. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafýndan Garanti Bankasý'nýn sponsorluðunda bu yýl 10'ncusu düzenlenen 12 Dev Adam Basketbol Okullarý Yýldýzlar Þöleni, Ýstanbul'da yapýldý. Malatya 12 Dev Adam Basketbol Okulu, yýldýzlar þölenine antrenör Bayram Acarile sporcular Yusuf Acar, Merve Çalýþ ve Eren Can katýldý. 12 Dev Adam Basketbol Okullarý Yýldýzlar Þöleni ile ilgili bir deðerlendirmede bulunanMalatya 12 Dev Adam Basketbol Okulu Antrenörü Bayram Acar, antrenör ve sporcularýn dopdolu bir 3 gün geçirdiklerini ifade ederek, "12 Dev Adam Basketbol Okullarý adýna çok önemli bir organizasyonda Türkiye'nin her yerinde antrenör ve sporcular Ýstanbul'da bir araya geldi. Sporcularýmýz hem arkadaþlýklarýný geliþtirip, kaynaþtýlar hem de sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulundular. Her yönüyle mükemmel bir organizasyon oldu" dedi. Acar, organizasyon kapsamýnda sporcularla birlikte birbirinden önemli maçlar izlediklerini de belirterek, "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Baþkaný Turgay Demirel, Altyapý Faaliyetleri Direktörü Samer Þenbayrak, 12 DABO Eðitim Koordinatörü Ferhat Erdem, TBF Altyapý Faaliyetleri Yetkilileri Serdar Çelik ve Hakan Þahin ile Garanti Bankasýna çok teþekkür ediyoruz. Çocuklarýmýz bu mükemmel organizasyonla dopdolu bir 3 gün geçirdiler. Þölenin kapanýþ törenine TBF Baþkaný Turgay Demirel'de katýldý. Sporcularla bir araya gelen Demirel, minik sporcularla sohbet ederek, hatýra fotoðrafý çektirdi" diye konuþtu.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý grup

Yýlmaz cezasýný tamamladý Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da futbolcusu Coþkun Yýlmaz, PFDK tarafýndan verilen 3 maçlýk cezasýný tamamladý.

Z

iraat Türkiye Kupasý 2. Tur karþýlaþmasýnda Ankara ekibi Hacettepespor ile oynanan karþýlaþmada rakibine yaptýðý hareket

nedeniyle kýrmýzý kart gören Yýlmaz'a, PFDK tarafýndan 3 resmi müsabakadan men cezasý verilmiþti. Aldýðý ceza nedeniyle Gümüþhanespor, Aydýnspor 1923 ve Göztepe karþýlaþmalarýnda kadrodaki yerini alamayan Yýlmaz, cezasýný tamamladý. Yýlmaz, teknik direktör Özcan Kýzýltan'ýn görev vermesi halinde Ýstanbul temsilcisi Pendikspor ile hafta sonu deplasmanda oynanacak olan karþýlaþmada forma giyebilecek.

Sahininden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda - 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit -

- Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64 Cihat Toprak

Eleman aranýyor AZC villarýnda evde temizlik ve yemek iþinden anlayan yardýmcý bayan eleman alýnacaktýr. Mür: Kooperatifler mah. Kurtismailpaþa 4.Sk Abdurrahmanoðlu 2 Apt 1/1 Yeniþehir/Diyarbakýr

Tel: 0533 931 26 59

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

CMYK

Elaldý'dan Diyar'a destek 12 EKÝM 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýrspor ve Büyükþehir Belediyespor'un eski yöneticilerinden iþ adamý Aziz Elaldý, kombine biletlerinin bir bölümünü alarak Y.Diyarbakýrspor'a maddi destek verdi. Aziz Elaldý Yeþil-Kýrmýzýlý kulübün toplumun tüm kesimi tarafýndan desteklenmesi gerektiðini söyledi. 'KOMBÝNE ALARAK DESTEK VERELÝM'

Diyarbakýrspor'un misyonunun devam edecek olmasýndan memnuniyet duyduðunu belirten Elaldý, "Yeni Diyarbakýrspor'u basýndan takip ediyorum. Çok güzel çalýþmalar yapýlýyor. Borçsuz ve imajý temiz bir kulüp. Diyarbakýrspor'un adýný ve misyonunu devam ettirecek olmasý heyecan verici. Baþkan Feyzi Ýlhanlý'nýn hiçbir beklenti içine girmeden kente bu hizmeti yapmasýný takdir etmek lazým. Herkes gücü oranýnda gerek maddi gerekse manevi yardýmda bulunmalýdýr. Bizler de üzerimize ne düþerse yapmaya hazýrýz. Kentteki tüm dinamikler Diyarbakýrspor'u küllerinden doðuran bu kulübe destek olmalýdýr. Hiçbir þeye yapamazlarsa bile herkes makbuz karþýlýðý kombine bilet alarak destek olabilir." dedi. Taþkýn Civelek

Ergani affettirmek istiyor B

ölgesel Amatör Lig takýmlarýndan Erganispor'un teknik direktörü Emin Sevmiþ, kendi sahalarýnda oynayacaklarý hiçbir maçý kaybetmek istemediklerini bildirdi. Emin Sevmiþ yaptýðý açýklamada, “Hafta sonu karþýlaþacaðýmýz Mardinspor'u yenerek kendimizi taraftarlarýmýza affettirmek istiyoruz. Rakiplerinde, üst sýralara týrmanma heyecaný var bizimde. Her hafta yükselen form grafiðimiz vardý ama son oynadýðýmýz Bingöl Çapakçuraspor maçýnda, kötü bir futbol ortaya koyduk. Futbolcularým da bunun farkýnda. Mardinspor maçýný hedef olarak görüyoruz. Kendi sahamýzda oynayacaðýmýz hiçbir maçý kaybetmek istemiyoruz" diye konuþtu.

Belediyespor, çifte bayram peþinde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor yarýn kendi sahasýnda konuk edeceði Körfez Futbol takýmýný maðlup ederek taraftarlarýna çifte bayram yaþatmak istiyor.

K

örfez futbol maçý hazýrlýklarýný tamamlayan sarý-yeþilli takým, karþýlaþmanýn saatini bekliyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde kadrosuna dahil ettiði birçok oyuncu ile Körfez Futbol takýmý karþýsýnda baþarýlý sonuç almayý amaçlarken, taraftarý da bu zorlu müsabakada takýmýný izleme fýrsatý bulacak. Büyükþehir Belediyespor Teknik direktörü Turhan Özyazanlar, bu sezon

ligdeki bütün takýmlarýn iyi transferler yaparak güçlü kadro kurduðunu anýmsattý. Tecrübeli hoca, bu nedenle ligdeki maçlarýn zor, mücadelesi yüksek ve beklenmeyen sonuçlarýn alýnabileceðine iþaret etti. Belediyespor olarak kadrolarýný güçlendirdiklerini aktaran Özyazanlar, " Biz geçen hafta sahamýzda lider Bandýrmaspora yenilerek taraflarýmýzý üzdük. Þimdi yarýn sahamýzda Körfez Futbol takýmýyla oynayacaðýz. Yeterki taraftarlarýmýz bizlere küsmesinler kaybettiðimiz puaný geri alýp. Taraftarlarýmýza çifte Bayram vermek istiyoruz. Bunuda baþaracak güçteyiz. Saha avantajýmýzý da kullanarak galibiyet alacaðýmýza inanýyoruz. Taraftarýmýzýn tribünleri doldurarak takýmlarýna destek vereceklerini düþünüyoruz" dedi. Taþkýn Civelek

Dicle Üniversitesi þok bir kararla futboldan çekildi D.Ü SKSSpor'un Süper Amatör Lig'den çekilmesiyle bu ligdeki takým sayýsý 14'e düþtü.

B

u hafta sonu baþlayacak olan Diyarbakýr amatör futbolunun '1 numaralý' ligi olan Süper Amatör Lig'de þok geliþme. Kentin en büyük kurumlarý arasýnda bulunan Dicle Üniversitesi, bu lige katýlmama kararý aldý. Üniversite bünyesinde kurulan Dicle Üniversitesi SKSSpor, lige katýlmayacak. Bu geliþme üzerine 15 olan takým sayýsý 14'e düþerken,Dicle Üniversitesi'nin futboldan el çekmesi tartýþma yarattý. Spor adamlarý alýnan bu karara tepki gösterdi ve bu durumun üniversite ile kent arasýndaki sportif iliþkilere zarar vereceðini dile getirdi.

LÝGÝN STARTI BUGÜN Daha önce de futbol ve spor faaliyetlerine bir süre ara veren,1.Lig'de mücadele eden Bayan Voleybol Takýmý'ný da kapatan üniversite yönetimi, 2 yýl önce yeni kulüp kurarak spor ve futbola dönmüþtü. 14 takýmlý Süper Amatör Lig, 12 Ekim Cumartesi günü baþlayacak. Çift devreli oynanacak maçlar sonunda ilk 2 sýradaki takýmlar Bölgesel Amatör Lig'e katýlma veya baraj maçý oynama hakký kazanýrken,son 2 sýrada tamamlayanlar da bir alt lig olan 1.Amatör Lig'e düþecek. CMYK

Hakemler Kastamonu ve Ýstanbul'dan

S

por Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup ve 3.Lig 3.Grup'ta 7.hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý.

13 Ekim Pazar D.Bakýr B.Þehir Belediyespor-Körfez F.K Stat :Seyrantepe DÝSKÝ Hakemler :Bayram Baþkan (Orta-Ýstanbul),Cüneyt Taner (1.Yardýmcý-Ýstanbul),Vedat Demir (2.YardýmcýÝstanbul),M.Salih Mazlum (4.hakem-Ýstanbul) Saat :15.00

A.Üsküdar-Y.Diyarbakýrspor Stat :Beylerbeyi 75.Yýl Hakemler : Bilal Kunt (Orta-Kastamonu),Önder Yýlmaz (1.Yardýmcý-Ankara ),Ç.Mehmet Uludað (2.Yardýmcý-Ankara) , N.Dinçer Demir (4.hakem-Kastamonu)

12 10 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you