Page 1

Dicle Universitesi'nde akademik yýl açýlýþý D

icle Üniversitesi (DÜ) 2012- 2013 akademik yýlý ile yapýmý tamamlanan Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) binasýnýn açýlýþý için Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Dicle Üniversitesi'nin Türkiye'nin en köklü kurumlarýndan biri olduðunu söyledi. Üniversitenin gerek teknik donaným gerekse de öðrenci sayýsý bakýmýndan her geçen gün geliþtiðini belirten Eker, üniversitenin sosyal sorunlar ile ilgili çözümler sunmasýný önerdi.

Sigara göze de zararlý

P

Teknolojik Yenilik D

icle Üniversitesi Teknoloji geliþtirme bölgesi, bilim sanayi bakanlýðýnýn hibe programýný Dicle Üniversi-

tesi konferans salonunda gerçekleþti. Gerçekleþen etkinlikte, teknolojik giriþimcilere çaðrýda bulunuldu. „ 7’de

Fýtýk eden

6 neden B

www.diyarbakirolay.com.tr

CUMA 12 EKÝM 2012

oyun fýtýðý son yýllarda gençleri daha çok tehdit ediyor. Neden; modern yaþamýn getirisi olan hatalý alýþkanlýklar. Sürekli bilgisayar baþýnda oturmak, fazla yemek, bilinçsiz spor yapmak bunlardan bazýlarý. „ 2’de

Fiyatý : 30 KR

Lice'de helikopter düþtü: 1 þehit

ek çok organa zarar veren sigara, göz saðlýðýný da tehlikeye atýyor. Uzmanlarýn uyarýsý, özellikle tiroid hastalarýna yönelik. Çünkü bu hastalarda gözlerini kaybetme riski var. „ 2’de

Soðuk algýnlýðý deyip geçmeyin!

A

lerjik olsun ya da olmasýn astým hastalýðý en çok ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde atak yapýyor. Bu nedenle sonbaharda ortaya çýkan inatçý öksürük, hýþýltýlý solunum, tekrarlayan hapþýrýklar, burun akmasý veya týkanýklýðý gibi þikayetleri ciddiye almakta fayda var. „ 2’de

Cezaevlerinde ölüme çeyrek kaldý C

ezaevlerinde yapýlan açlýk grevinde kritik bir aþamaya gelindiðine dikkat çeken Diyarbakýr'daki STÖ'ler, Hükümet'e ve kamuoyuna seslendi. „ Sayfa 3’te

Mehmet Uzun anýldý

Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde elektrik hattýna takýlan bir askeri helikopter düþtü. Kazada 1 asker þehit olurken, 1'i aðýr 7 asker de yaralandý. Yaralýlar Diyarbakýr’daki hastanelere kaldýrýldý.

L

ice ilçesinde bulunan Abalý Karakolu'na personel deðiþimi için giden helikopter, 11 jandarma özel harekat personelini aldýktan sonra havalandý. Havalanýrken kuyruðu yüksek gerilim hattýna takýlan helikopterin pilotu, Diyarbakýr-Bingöl karayoluna zorunlu iniþ yapmaya çalýþtý. Ancak gövdesi yola çarpan helikopter, parçalandý. Helikopterde bulunan 1 uzman çavuþ Kazada 1'i aðýr olmak 7 asker yaralandý. Yaralýlar askeri helikopterle kentteki hastanelere kaldýrýldý. Þehit Uzman çavuþ için Diyarbakýr Askeri Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. „ 5’te

Baðlar'da yol çalýþmalarý

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi yol çalýþmalarýna devam ediyor. Kýþ mevsiminin yaklaþmasýyla birlikte yol çalýþmalarýný hýzlandýran Baðlar Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, birçok bölgede eþ zamanlý yol geniþletme, kumlama, asfalt ve kilitli parke döþeme çalýþmalarý yürütüyor. „ 8’de

iyarbakýr'da Sosyal Güvenlik Kurumu'nu düzenledikleri sahte reçetelerle 73 bin 754 TL zarara uðratan 5 kiþi, düzenlenen eþ zamanlý operasyonla yakalandý. „ 3’te

1 Ekim 2007'de hayatýný kaybeden Kürt yazar Mehmet Uzun, ölümünün 5. yýlýnda ailesi, dostlarý ve sevenleri tarafýndan Diyarbakýr'da mezarý baþýnda anýldý. „ 7’de

Okula bomba kabul edilemez G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde çeþitli açýlýþlara katýldý. Burada konuþan Bakan Eker, okula bomba atmanýn kabul edilemez bir davranýþ olduðunu söyledi. „ 4’te

Büyükþehir'de iç kontrol eðitimi

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Daire Baþkanlýðý, daire baþkanlarý ve þube müdürlerine "Ýç Kontrol Sistemi ve Kamu Ýç Kontrol Standartlarý" konusunda bir eðitim semineri verdi. „ Sayfa 4’te

'2013 Yýlý Diyarbakýr Surlarý Yýlý Olsun'

Kuyumcularýn sahte dolar isyaný Y

Sahte reçete vurguncularý yakalandý

D

1

D

Kayapýnar'da 139. hafta D

iyarbakýr'ýn Kayapanar Ýlçe Belediyesi çalýþanlarý, tutuklu Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe ' eyleminin 139'uncusunu gerçekleþtirdi. „ 8’de

iyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, düðünlerde atýlan dolarlarýn büyük bir bölümünün sahte olduðunu söyledi. Ve ekledi: Kuyumcu esnafý ve müzisyenler büyük sorun yaþýyor. 6’da

erel Gündem 21 Tarih ve Kentleþme Gurubu, 2013 yýlýnýn "Diyarbakýr Surlarý Yýlý" olmasý için baþlattýðý çalýþma kapsamýnda Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu'nu ziyaret ederek, destek istedi. „ Sayfa 8’de

Ahmet AY TOPRAK, ÜSTÜNDE YAÞAYAN VARSA VATAN OLUR Yazýsý 7’de


2

S A Ð L I K

12 EKÝM 2012 CUMA

Fýtýk eden 6 neden

Boyun fýtýðý son yýllarda gençleri daha çok tehdit ediyor. Neden; modern yaþamýn getirisi olan hatalý alýþkanlýklar. Sürekli bilgisayar baþýnda oturmak, fazla yemek, bilinçsiz spor yapmak bunlardan bazýlarý.

B

oyun fýtýðý, boyun aðrýsý nedenleri arasýnda ilk sýralarda yer alýyor ve görülme sýklýðý giderek artýyor. Þiddetli aðrý ve hareket kýsýtlýlýðý nedeniyle yaþam kalitesini ciddi boyutlarda düþürebilen boyun fýtýðý artýk 20'li yaþlarýn altýnda da sýkça görülüyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Dr. Murat Hamit Aytar, sorunun artýþ göstermesinde hatalý alýþkanlýklarýn etkisine dikkat çekti. Dr. Atar, boyun fýtýðýna yol açan 5 alýþkanlýk ve sorunun çözüm yollarý hakkýnda þunlarý aktardý:

1. ÖNE EÐÝK DURMAK "Duruþ bozukluklarý boyun fýtýðýnýn en önemli, ayný zamanda önlenebilmesi en kolay nedenlerinden biri. Ýki büklüm diye tabir edilen þekilde, öne kaymýþ biçimde durmak ve oturmak boyuna ciddi yük bindiriyor. Zamanla bu duruþ bozukluðu boyunda hafif ters C þeklinde olan normal þeklini bozuyor ve giderek boyunda düzleþme olarak tabir edilen bu normal eðimin kaybolmasýna neden oluyor. Toplumda birçok kiþi çekilen röntgen filmleri sonucu doktorundan 'sizde boyun düzleþmesi var' sözünü duymuþtur. Bu düzleþme hali boyun yapýlarýna, hatta beyne giden damarlara daha fazla yük binmesine yol açýyor. Disklere binen yük de artýyor ve koruyucu önlem alýnmazsa bu durum boyun fýtýklarýna zemin hazýrlýyor.

2. SÜREKLÝ BÝLGÝSAYAR BAÞINDA ÇALIÞMAK Duruþ bozukluðunun ve boyun sorunlarýnýn en önemli suçlularýndan biri de, sürekli masa baþýnda, baþý önde çalýþmak. Bilgisayar ekranýna uzun süre bakarak çalýþýyor olmak da boyun

fýtýðýna neden olabiliyor.

3. KONTROLSÜZ YAPILAN SPOR Isýnmadan, kontrolsüz baþlanan spor da boyun fýtýðýna yol açýyor. Bu durum boyunda diskler ve eklemler üzerine fazla yük binmesine neden olarak yýpranmalara ve zamanla boyun fýtýðýna zemin oluþturuyor. Spor yaparken aþýrý yük bindirecek ters-zorlu egzersiz yapmak da ayný nedenle fýtýk oluþumunu kolaylaþtýrýyor.

4. FAZLA YEMEK Fazla yemek haliyle aþýrý kilo alýmýna neden oluyor. Kilo, tüm vücuda olduðu gibi boyuna da ekstra yük demek. Omurganýn taþýdýðý yükün artmasý duruþ bozukluðuna, aðýrlýk merkezinde sapmaya, artan yükle yapýlarda yýpranmalara yol açýyor. Bu sorun yýllar içinde boyunda düzleþme, diskler ve eklemlerde yýpranma ile sonrasýnda boyun fýtýðý oluþumuna neden olabiliyor.

5. BOYNU KÜTLETMEK 'Boyun aðrýlarýný rahatlatýyorum' diye yapýlan ve halk arasýnda 'boynu kütletme' diye tabir edilen zorlayýcý germeler de boyun yapýlarýnýn ve disklerin düþmaný. Çünkü bu hareket boyun kemik yapýlarý arasýnda uygunsuz sürtünmelerle giderek artan aþýnma ile eklem yüzlerinde kireçlenmenin ve deformasyonun nedeni oluyor. Ýlk baþta rahatlatýyor gibi hissettirirken uzun dönemde boyun omurgasýný giderek yýpratan bir kýsýr döngünün sebebi oluyor.

6. DESTEKSÝZ AÐIR YÜK KALDIRMAK Uygunsuz þekilde desteksiz olarak aðýr yük kaldýrmak da boyun disklerinde yýpranmanýn ve

zamanla yýrtýlmanýn nedeni olabiliyor. Kiþinin taþýyabileceðinden fazla yükün altýna girmesi, sýrtta, omuzda sürekli bir þeyler taþýmasý, aðýr sýrt çantasý kullanmasý veya hep ayný tarafýnda aðýr çanta taþýmasý boyun omurgasýný zorlayan etkenler arasýnda yer alýyor.

BOYUN FITIÐINI ÖNLEMENÝN PRATÝK YOLLARI „ Boyun fýtýðýný önlemenin en etkili yolu, duruþu düzeltmek. Boyun saðlýðýnýz için dik durun, kamburu çýkmýþ, öne bükülmüþ þekilde durmaktan ve oturmaktan vazgeçin. „ Kontrollü ve bilinçli spor yapýn. Spor yapmaya zamanýnýz yoksa hekiminizden alacaðýnýz boyun egzersiz programlarýný düzenli uygulamaya özen gösterin. „ Ofiste çalýþýyorsanýz bilgisayar - monitör seviyesini iyi ayarlayýn. Monitörü saðda veya solda deðil, tam karþýnýzda konumlandýrýn. „ Uzun süre ayný pozisyonda, masa baþýnda kalmayýn. Ara sýra mola verip, germe egzersizleri yapýn. Ayakta dolaþmanýz bile omurganýza toparlanmasý için fýrsat verecektir. „ Ortopedik yatak ve özellikle iyi bir yastýk seçimi çok önemli. Yastýðýnýz ne baþýnýzý öne itecek kadar kalýn, ne de baþýnýz arkaya düþecek, yataða gömülecek kadar ince olmalý. „ Yastýk seçerken sadece baþý deðil, baþ ve sýrtý destekleyen, yan yatýldýðýnda da aradaki boþluðu dolduran özellikte olmasýna dikkat edin. „ Koltukta, kanepede iki büklüm, eliniz baþýnýzda uyumanýn boyuna çok zararý olabileceðini unutmayýn. „ Televizyon izlerken mümkünse baþýnýz bir

yere yaslanmýþ þekilde, rahat ve dik pozisyonda kalmayý ihmal etmeyin."

TEDAVÝNÝN ÞEKLÝ SORUNUN ÞÝDDETÝNE GÖRE DEÐÝÞÝYOR Boyun fýtýðý tedavisi diðer omurga sorunlarýna yaklaþýmdaki gibi derecesine göre önce koruyucu öneriler ve ameliyat dýþý tedavi programlarý kapsýyor. Bunlar; aðrý kesici, kas gevþetici ilaçlar, fizik tedavi programlarý, egzersizler, aðrýlý merkezlere enjeksiyon tedavileri ve epidural enjeksiyonlarý içeriyor. Diðer bir seçenek de cerrahi. Dr. Aytar, boyun fýtýðý ameliyatlarýnýn sanýlanýn aksine güvenilir, kolay uygulanýr ve komplikasyon oranýnýn düþük operasyonlar olduðunu, ameliyattan bir gün sonra hastanýn taburcu edildiðini söyledi.

Ofis çalýþanlarýný bekleyen tehlike: DVT

Ara vermeden uzun süre oturarak çalýþmak derin ven trombozundan ölümleri artýrýyor. Araþtýrmalar, günde 10 kiþinin DVT'den hayatýný kaybettiðini gösteriyor.

A

Soðuk algýnlýðý deyip geçmeyin!

A

lerjik olsun ya da olmasýn astým hastalýðý en çok ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde atak yapýyor. Bu nedenle sonbaharda ortaya çýkan inatçý öksürük, hýþýltýlý solunum, tekrarlayan hapþýrýklar, burun akmasý veya týkanýklýðý gibi þikayetleri ciddiye almakta fayda var. Sonbaharda havalarýn çok deðiþken olmasý nedeniyle mikrobik bronþit, nezle ve gribal enfeksiyonlarda artýþ görülüyor. Özellikle bazý virüslerin astýmlý hastalarda, hastalýðýn atak yapmasýna veya kötüleþmesine neden olduklarý biliniyor. Kimi zaman basit bir soðuk algýnlýðý veya enfeksiyon ciddi bir astým tablosunu baþlatabiliyor. Medipol Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Erdoðan Kunter sonbaharda astým hastalarýnýn daha dikkatli olmasý gerektiðini vurgulayarak þunlarý söylüyor: "Bazý alerjenler yýl boyu mevcuttur ve neden olduðu alerjilerde yýlýn herhangi bir zamanýnda ortaya çýkabilir. Bunlara örnek olarak ev akarlarý, ev hayvanlarý, gýda alerjileri verilebilir. Bazý alerjenler ise belli mevsimlerde ortaya çýkarak hastalýklara neden olur. Genel olarak aðaçlarýn, çimen ve otlarýn polenleri ilkbaharda ortaya çýkýp astýmý tetikleyen etkenler olarak bilinir ancak bazý bitkiler ve hayvanlarýn yol açtýðý alerjiler sonbahar mevsiminde de etkin olabilmektedir. Örneðin çeþitli yabani otlar ve rutubetli ortamý seven küf ve mantarlar bu gruptadýr. Diðer taraftan sonbaharda havalarýn çok deðiþken olmasý nedeniyle mikrobik bronþit, nezle ve gribal enfeksiyonlarda da artýþ olmaktadýr. Özellikle bazý virüslerin astýmlý hastalarda hastalýðýn atak yapmasýna veya kötüleþmesine neden olduklarý bilinmektedir. Dolayýsýyla basit bir soðuk algýnlýðý veya enfeksiyon ciddi bir astým tablosunu baþlatabilmektedir. Bu nedenle sonbahar mevsiminde ortaya çýkan inatçý öksürük, hýþýltýlý solunum, tekrarlayan hapþýrýklar, burun akmasý veya týkanýklýðý gibi þikayetlerin alerjik nedenlere baðlý olabileceði unutulmamalýdýr."

raþtýrma, yaþlarý 21-30 arasýnda olan ve masa baþý çalýþanlarýn yüzde 75'inin hiç paydos vermeden günde 10 saat çalýþtýðýný gösteriyor. Bu þekilde çalýþma DVT'ye yakalanma ihtimalini 2 katýna çýkarýyor. Ulusal Ýstatistik Bürosu, 2010 yýlýnda DVT'ten 3.798 insanýn hayatýný kaybetiðini belirtti. Uzmanlar, bir yýlda 60.000 DVT vakasýnýn olduðunu söyledi. En çok kortutan taraf ise DVT'ye maruz kalanlarýn yüzde 80'inde hiç belirtiye rastlanma-

masý… Herhangi bir þiþlik, kýzarýklýk veya aðrý olmuyor. Bu nedenle DVT, 'sessiz katil' olarak da nitelendiriliyor. Uzmanlar DVT'ten korunmanýn en iyi yolunun hareketli olmak, sigarayý býrakmak, az ve yaðsýz yemekle beslenmek olduðunu söyledi.

DERÝN VEN TROMBOZU NEDÝR? Vücudun, derin toplardamarlarý içerisinde pýhtý oluþumu ile seyreden bir durumdur. Pýhtý, kanýn akýþkanlýðýnýn deðiþtiði ve kümeleþmeye

eðilimin olduðu durumda oluþur. Derin toplardamarlarýn vücutta en fazla bulunduðu yerler, bacak ya da uyluktur. Ancak DTV diðer vücut bölgelerinde de oluþabilir.

Sigara göze de zararlý

Pek çok organa zarar veren sigara, göz saðlýðýný da tehlikeye atýyor. Uzmanlarýn uyarýsý, özellikle tiroid hastalarýna yönelik. Çünkü bu hastalarda gözlerini kaybetme riski var.

B

dönemde korneanýn kurumasý ile gözlerde batma hissi ve görmede bulanýklýk baþlar. Bu aþamada suni gözyaþý damlalarý ve gerekirse göz kapama tedavisi faydalý olur. Bazý hastalarda ise; yukarýdaki önerilere ek olarak kapak cerrahisi faydalý olabilir. Korneanýn ileri derecede zarar gördüðü bazý olgularda ise cerrahi gerekebilir.

azý guatr tipleri baðýþýklýk sistemindeki bozukluklardan kaynaklanýyor. Bu tür hastalarda görülebilen göz bulgularý hem kozmetik hem de fonksiyonel sorunlar oluþturabilen ve hastanýn yaþam kalitesini önemli oranda azaltabilen bir tabloya neden olabiliyor. Tiroid temelli göz hastalýklarýna karþý dikkatli olunmasý uyarýsýnda bulunan Göz Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Ümit Beden, tiroid temelli göz hastalýklarý hakkýnda þu bilgileri verdi:

GÖRME SÝNÝRÝNÝN ETKÝLENMESÝ (OPTÝK NÖROPATÝ)

GÖZ KAPAÐI TUTULUMU "Hastalýðýn en sýk görülen iki belirtisinden biri, üst göz kapaðýnýn yukarý doðru çekilmesidir. Bu tür hastalar, erken dönemde, botoks enjeksiyonu ile tedavi edilebilirler. Geç dönemlerde ise kapaðýn cerrahi olarak düzeltilmesi gerekebilmektedir. GÖZLERÝN ÖNE DOÐRU ÇIKMASI En sýk ortaya çýkan ikinci göz belirtisi, gözlerin öne doðru çýkmasýdýr. Bunun nedeni göz arkasýndaki yað ve kas hacimlerindeki artýþtýr. Bu durum kozmetik olarak rahatsýzlýk veren boyutlara ulaþýrsa veya gözün saydam tabakasýnda (kornea) kuruma-tahriþ meydana getirecek kadar belirgin ise cerrahi tedavi gerekli olur. Bu durumda kemik yapýdaki göz çukurunun geniþletilmesi için cerrahi yönteme baþvurulur. YUMUÞAK DOKU TUTULUMU Göz çevresinde aðrý, dolgunluk hissi, kapak torbalanmalarý, ýþýktan rahatsýzlýk, kýzarýklýk ve þiþlik gibi yakýnmalardýr. Hastalýðýn daha çok aktif döne-

minde görülen bu belirtiler için kortizon ve ýþýn tedavisi (radyoterapi) kullanýlabilir. GÖZ DIÞI ADALE TUTULUMU (ÞAÞILIK) Ýltihabi reaksiyon, göz küresini hareket ettiren adalelerin geniþlemesine ve hareketlerinin bozulmasýna neden olur. Bu durumda hastalar çift görmeden ve þaþýlýktan yakýnýrlar. Bu hastalarda ilk aþamada özel prizmatik gözlükler denenebilir. Buna raðmen rahat edemeyen hastalara þaþýlýk cerrahisi uygulanabilir. GÖZDEKÝ SAYDAM TABAKANIN (KORNEA) ETKÝLENMESÝ Göz kapaklarýnýn aþýrý açýlmasý nedeni ile korneada kurumalar meydana gelir. Erken

Özellikle göz dýþý kaslarýnýn geniþlediði hastalarda optik sinirin kanlanmasý ve beslenmesi bozulabilir. Bu durum optik sinirde hasar geliþmesine neden olur. Optik sinirin fonksiyonlarýnýn bozulmasý tiroid ile iliþkili göz hastalýðýnda acil tedavi gerektiren en önemli problemdir. Bu hastalara gerekli görüntüleme ve diðer tetkiklerin ardýndan yüksek doz kortizon tedavisi verilebilir. Ardýndan "Orbital dekompresyon cerrahisi" uygulamak gerekebilir. Optik nöropatinin erken tespit edilmesi tedavi baþarýsýný artýracaktýr." SÝGARA ÝÇÝLEN ORTAMDA KALMAYIN Doç. Dr. Ümit Beden, tiroid hormonlarýnýn kontrol altýna alýnmasý ve tedavilerin yapýlabilmesi için hastanýn endokrinoloji uzmaný tarafýndan takip edilmesi gerektiðini söyledi. Göz hastalýðý geliþme ihtimalinin ve hastalýðýn þiddetinin sigara kullanýmý ile arttýðýný vurgulayan Beden, "Bu nedenle hastalar sigara kullanýyor ise býrakmalarý önerilir. Hastalar sigara içmese bile sigara içilen ortamda bulunmalarý da kendileri için zararlýdýr" dedi.


Hakkari'de hayat normale döndü K

epenklerin kapandýðý ve olaylarýn gece geç saatlere kadar devam ettiði Hakkari'de hayat normale dönmeye baþladý. Olaylarýn yoðunlukta yaþandýðý Çevre Yolu ile rektörlük binasý yolundaki barikat kalýntýlarý belediye ekipleri tarafýndan temizlendi, itfaiye ekibi tarafýndan da cadde tazyikli suyla yýkandý. Rektörlük binasýnýn ön ve arka tarafýna yaðýlý boya ile yazýlan örgütsel yazýlar ise bazý görevliler tarafýndan tin-

12 EKÝM 2012 CUMA

erle silinerek temizlendi. Hayatýn normale döndüðü ilde esnaflarda iþ baþý yaptý. Kafasýna gaz bombasý isabet ederek aðýr yaralanan ve halen Hakkari Devlet Hastanesi'nde yoðun bakýmda bulunan 15 yaþýndaki E.K. isimli gencin saðlýk durumunun ise iyiye gittiði belirtildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü yetkilileri ise, yaralanan çocukla ilgili soruþturmanýn devam ettiðini belirtti.

Cezaevlerinde ölüme çeyrek kaldý Cezaevlerinde yapýlan açlýk grevinde kritik bir aþamaya gelindiðine dikkat çeken Diyarbakýr'daki STÖ'ler, Hükümet'e ve kamuoyuna seslendi: Ölüme çeyrek kaldý, bir þeyler yapýn!

D

iyarbakýr Tabip Odasý (DTO), SES Diyarbakýr Þubesi, Diyarbakýr Barosu, ÝHD Diyarbakýr Þubesi, TÝHV Diyarbakýr Temsilciliði ve TUHAD-FED, cezaevlerinde baþlatýlan açlýk grevi ile ilgili ortak basýn toplantýsý düzenledi. DTO Salonu'nda düzenlenen toplantýda konuþan DTO Genel Sekreteri Cengiz Günay, 12 Eylül'de Türkiye'nin farklý illerinde bulunan 7 cezaevinden baþlayýp diðer illerdeki cezaevlerine yayýlan 304'ten fazla tutuklu ve hükümlünün baþlattýðý süresiz-dönüþümsüz açlýk grevinin 30. gününe girdiðini söyledi. Açlýk grevindeki bazý tutuklularýn saðlýk durumlarýnýn kötüleþtiðine dair kaygý verici bilgilere ulaþtýklarýný dile getiren Günay, þunlarý söyledi:

'Bir þeyler yapýn' "Geçmiþ yýllarda acý örneklerini yaþadýðýmýz bu tür eylemlerin ölümlerle sonuçlanabilecek olmasý, hiçbirimizin sürecin izleyicisi olarak kalamayacaðýnýn açýk kanýtý durumundadýr. Kiþilerin etkinlik alanlarýnýn kendi bedenlerine kadar sýnýrlanabildiði cezaevi ortamlarýn-

çeken Günay, "Zamanla geliþecek bilinç bulanýklýðý, sývý alamamayla beraber ciddi tansiyon düþüklüðü, görme, iþitme ve koku gibi duyusal algýlarýn bozulduðu, çeþitli kardiyak semptomlarýn eþlik ettiði klinik kötüleþmeyle beraber ölüm hepimizin kapýsýna dayanmýþ olacaktýr. Geçmiþ açlýk grevlerinde kalýcý bedensel ve zihinsel sorunlar hayatta kalanlarý bekleyen en önemli problem olacaktýr" diye konuþtu.

'Siyasi iktidar kulak vermeli'

da, kimi uygulama ve politikalara karþý bir protesto biçimi olarak gündeme gelen açlýk grevleri, dramatik sonuçlarý göz önünde tutulduðunda yakýcý bir gerekçe olmadan açýklanamaz. Bu nedenle sorununsorunlarýn çözümünde açlýk grevleri sebeplerinin, insaný esas alacak bir þekilde ortadan kaldýrabilmek önce-

1 haftada 12 hýrsýz yakalandý D

iyarbakýr polisi son bir hafta içerisinde 7 hýrsýzlýk olayýna karýþan 12 kiþiyi yakaladý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekipleri, son bir hafta içerisinde 7 ayrý iþ yeri ve ikametten hýrsýzlýk olaylarýndan dolayý 12 kiþiyi yakaladý. Emniyette yapýlan iþleminin ardýndan adli mercilere sevk edilen 12 þahýstan 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diðer 5 þahýs ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.

8 gaspçý tutuklandý Diyarbakýr'da son bir haftada 6 ayrý kapkaç ve gasp olayýna karýþan 8 kiþi tutuklanarak cezaevine konuldu. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðüne baðlý Asayiþ Þube Müdürlüðü Yankesicilik-Dolandýrýcýlýk Büro Amirliði ekipleri, çeþitli tarihlerde Kapkaç, Yankesicilik ve Gasp olaylarýna karýþan þahýslarý yakalamak için çalýþmalar baþlattý. Yapýlan koordineli ve planlý operasyonlarda 6 ayrý "Kap-Kaç, Yankesicilik ve Gasp" olaylarýndan dolayý yakalanan 8 þahýstutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bitlis'te yangýn tatbikatý

B

itlis Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü, TOKÝ mevkiinde öðrencilere yönelik yangýn ve kurtarma tatbikatý yaptý. Zeki Peker Bilgi ve Kültür Evi'nde düzenlenen tatbikatta itfaiye ekipleri yangýn ihbarý üzerine harekete geçti. Ekipler, hemen müdahale ederek, yangýnýn büyümesini engelledi ve soðutma çalýþmasý yaptý. Saðlýk ekiplerinin de hazýr bulunduðu tatbikatta binada mahsur kalan vatandaþlar kurtarýlýrken, öðrencilere yapýlmasý gerekenler görsel bir þekilde anlatýldý. Ýtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, "Ýtfaiye Müdürlüðü olarak her an oluþabilecek yangýnlara karþý hazýr durumda bekliyoruz. Bilgi evi öðrencilerimizin de yangýn konusunda bilgi olabilmeleri için tatbikat düzenledik. Öðrencilerimize yangýn konusunda bilinçlendirme çalýþmasý yaptýk. Ýnþallah baþarýlý olmuþuzdur" dedi.

lik olmalýdýr. Tüm siyasi aktörlere ve ilgili kurumlara çaðrýmýz ölüme çeyrek kaldý ve bir þeyler yapýn."

'60 tutuklu ciddi tehdit altýnda' Þu an 30. gününde olan açlýk grevcisi 60 tutuklunun ciddi yaþam tehdidi altýnda bulunduðuna dikkat

Baþta siyasi iktidarýn açlýk grevcilerinin seslerine kulak vermeleri gerektiðine vurgu yapan Günay, "Açlýk grevcilerinin bu eyleme son vermelerinin anahtarý burada saklýdýr. Hayata dönüþ operasyonlarýnda öldürülen tutsaklar hepimizin hafýzasýnda kazýlýdýr. Cezaevlerinde görev yapan ve açlýk grevcilerinin saðlýðýndan sorumlu olan hekimlere çaðrýmýzdýr. Açlýk grevcilerinin izlenmesinde rehber niteliðindeki Malta deklarasyonuna uygun davranmak doðru hekimlik uygulamasýdýr. Aksi tutum meslek etiðine aykýrýdýr" uyarýsýnda bulundu.

Konteyner sýnýflara molotof V

an'ýn Erek Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin bahçesinde bulunan ve sýnýf olarak kullanýlan 2 konteyner yakýldý. Molotofkokteyli atýlarak ateþe verilen konteynerlar kullanýlamaz hale geldi. Geçen yýl Türkan Þoray'ýn da katýldýðý törenle eðitime açýlan konteynerler, molotofkokteyli atýlarak ateþe verildi. Alevlerin sardýðý konteynerler, çevrede bulunan vatandaþlarýn haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Çýkan yangýnda 2 konteyner içersindeki malzemelerle birlikte büyük hasar gördü. Eðitim-öðretimin verildiði konteynerlerý ateþe verdikten sonra kaçanlarýn yakalanmasý için polis geniþ çaplý çalýþma baþlattý.

Sahte reçete vurguncularý yakalandý D

iyarbakýr'da Sosyal Güvenlik Kurumu'nu düzenledikleri sahte reçetelerle 73 bin 754 TL zarara uðratan 5 kiþi, düzenlenen eþ zamanlý operasyonla yakalandý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Ýl genelinde sahtecilik ve dolandýrýcýlýk yapan þahýslara yönelik olarak yürütülen çalýþmalar kapsamýnda 27.09.2012 tarihinde 5 ayrý adrese eþ zamanlý operasyon düzenledi. Operasyon kapsamýnda toplam 5 þüpheli yakalanarak gözaltýna alýndý.

SGK'dan 73 bin lira tahsilat Yapýlan çalýþmalarda Sur ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin eski çalýþanlarý tarafýndan 933 adet sahte reçete düzenlendiði, bu reçeteler karþýlýðýnda yine Sur ilçesinde bulunan bir eczane aracýlýðýyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 73 bin 754,01 TL tahsilat yapýldýðý tespit edildi. Olayla ilgili olarak gözaltýna alýnan Y.A., Ö.A., M.Ç., M.N.A. ve S.G. isimli þahýslar hakkýnda "Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurumu Zararýna Dolandýrýcýlýk" suçlarýndan yasal iþlem yapýlýrken, Savcýlýða sevk edilen þüpheliler Adli Kontrol kararýna istinaden tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.

Van'da canlýVbomba alarmý an'da akli dengesi bozuk bir þahýs, üzerine baðladýðý sahte bomba düzeneðiyle kendine canlý bomba süsü verince polisi alarma geçirdi. Þerefiye Mahallesi'nde bulunan eski Tuþba Polis Merkezi önünde akli dengesi bozuk þahýs, yüzüne baðladýðý poþu ile polisin nöbet tuttuðu alana geldi. Polisin 'dur' ihtarýnda bulunmasý üzerine þahýs ceketinin düðmelerini açarak ekiplere doðru ilerlemeye baþladý. Düzenek boþ çýktý Polisin havaya ateþ açmasýyla þahýs yüzündeki poþuyu açarak kaçmaya baþladý. Zanlýnýn etrafý araçlarla çevrilirken, kýsa sürede bölgeye gelen bomba imha uzmanlarý, jammer cihazýný devreye sokarak etkisiz hale getirdikleri þahsýn üzerine sarýlý olan düzeneði titizlikle

aldý. Þahsýn üzerinde siyah bir banda yapýþtýrýlmýþ 1 adet elektrik düðmesi ve 1 adet cep telefonu kýlýfý olduðunu gören polis derin bir nefes aldý. Þahýs ve malzemeler polis merkezine götürüldü.


4

HABER

12 EKÝM 2012 CUMA

Bakan Eker Silvan'da konuþtu:

Okula bomba kabul edilemez

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde çeþitli açýlýþlara katýldý. Burada konuþan Bakan Eker, okula bomba atmanýn kabul edilemez bir davranýþ olduðunu söyledi. daha rahat bir þekilde kýrmadan dökmeden, yaralamadan kimseye bomba atmadan, baþka ocaklar söndürmeden, gözyaþýna sebep olmadan çözelim. Terör örgütü gencecik çocuklarý ölüme sürüyor. Veriyorlar ellerine bombayý, o bombalar çoðu zaman ellerinde patlýyor çocuklarýn, hayatýna sebep oluyorlar. Burada kendi hayatlarýný da tehlikeye atýyorlar.

PKK ölümden besleniyor

B

akan Mehdi Eker, Silvan ilçesinde Siliva Tekstil, Kristal Yemek Fabrikasý, Güler Tekstil, Meslek Yüksek Okulu ile Hasuni maðaralarýnýn turizme kazandýrýlmasýnýn açýlýþ törenlerine katýldý. Bakan Eker'e, Vali Mustafa Toprak, Emniyet Müdürü Recep Güven, Dicle Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof Dr. Aytekin Sýr, Silvan Kaymakamý Yunus Sezer, Diyarbakýr il Jandarma Komutaný Hüseyin Atabey ile Vali Yardýmcýsý Mustafa Can eþlik etti. Silvan Meslek Yüksekokulu açýlýþýnda konuþan Bakan Eker, okulun daha önce bir bölümde oluþtuðunu, þimdi bilgisayar ve elektrik bölümlerinin eklenmesiyle önemli

katký saðlayacaðýna inandýðýný söyledi.

'Hizmet için çalýþýyoruz' Bölgenin evladý olduðunu belirten Bakan Eker, konuþmasýna þöyle devam etti: Annem Silvanlý, Babam Bismilli ve ben buralýyým, bende bu bölgenin evladýyým. Biz bu bölgedeki insanlara, kardeþlerimize daha çok hizmet etmek için uðraþýyoruz. Ýþ bulsunlar, aþ bulsunlar, yol olsun, okul olsun, eðitim hizmetleri olsun. Vatandaþlarýmýz iþ bulsunlar burada ve bu þekilde demokratikleþme ve sivilleþmeyi de beraber inþa edelim. Ýnsanlarýmýz sorunlarýný da, siyasi sorunlarýný da

Zayi ilanlarý G.V 0080739839 nolu mükellefi olup 01733550 nolu 1 sayfa faturamý kaybettim.Hükümsüzdür ADL OTO ÝNÞ PETROL TURÝZM LTD.ÞTÝ. Diyarbakýr/Yeniþehir Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Musab Baðlan Diyarbakýr Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Enver Yýlmaz G.V 8200311443 nolu mükellefi olup 80751-80900’e kadar 3 cilt faturamýzý kaybettik.Hükümsüzdür Tangüner Otomotiv Ýnþ. Teknoloji ürünleri Tic.Ltd.Þti. 22335386474 Tc kimlik nolu olup 61901- 62 ile 150 arasý 5 koçan, 60651-60 ile 900 arasý koçan þu seri numaralý faturalarýmýzý kaybettik.Hükümsüzdür Kemal Kaya

Terör örgütü ölü sevici, ölümden besleniyor, daha çok insan ölsün istiyor. Bu çocuklarý bile bile ölüme gönderiyor. Ýþsizliðin zemini üzerinde oluyor. Bu yatýrýmlarla biz bir yandan iþsizlikle mücadele ederken, diðer yandan da terör örgütünü lanetliyoruz. Faaliyetlerini de yaptýklarý saldýrýlarý, okullara, çocuklara yaptýklarý saldýrýlarý, öðretmenlere yapýlan saldýrýlarý, ayný þekilde onlarý da lanetliyoruz. Onlara inat biz desteklemelerimizle, teþvik politikalarýmýzla bu bölgede iþ ve istihdam üretecek projeleri de hayata geçirmek suretiyle bölgenin kalkýnmasýný için çalýþmalarýmýza bütün hýzýmýzla, bütün gücümüzle devam edeceðiz. Onlarýn bize bu manada yaptýklarý eylemlere engel olup, onlara fýrsat vermeyeceðiz.

Büyükþehir'de iç kontrol eðitimi D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Daire Baþkanlýðý, daire baþkanlarý ve þube müdürlerine "Ýç Kontrol Sistemi ve Kamu Ýç Kontrol Standartlarý" konusunda bir eðitim semineri verdi. Büyükþehir Belediyesi Ýç Denetim Birim Baþkaný Fesih Çapar tarafýndan verilen eðitime tüm daire baþkanlarý ve þube müdürleri ile diðer ilgililer katýldý. Ýç kontrolün kuruma yaptýðý katkýyý anlatan Çapar, saðlýklý verinin yetersiz ve isabetsiz yönetim kararlarýný önleyeceðini söyledi. Ýç kontrolde fayda saðlamak için üst yönetimin iþin içinde olmasý, çalýþanlarýn iþin içine dahil edilmesi ve iç denetimin güçlü bir mekanizmaya kavuþturulmasý gerektiðini ifade eden Çapar, iç kontrol ve denetimin üst düzey yöneticiyi koruyan biri mekanizma olduðunu belirtti. Ýç kontrol mekanizmasý ile katýlýmcý bir yönetimin olmasý, birimlerin elini taþýn altýna koymasý, çalýþmalarýn hýzlý ilerlemesi ve dirençlerin daha çabuk aþýlmasý gibi artýlarýn olacaðýný ifade eden Çapar, idarelerin mali ve mali olmayan tüm iþlemlerinde iç kontrol standartlarýna uymasý gerektiðini kaydetti.

Ýzleme ve deðerlendirme önemli Risk deðerlendirmesi konusuna da deðinen Çapar, kurumun hizmet kalitesini düþürecek, halkýn kuruma olan güvenini sarsabilecek, faaliyetlerin mevzuata aykýrý yürütülmesine neden olabilecek, kaynak kaybýna neden olabilecek her türlü olayý risk olarak sýraladý. Çapar, iç kontrol sisteminde izleme ve deðerlendirmenin de önemli olduðunu belirtti. Çapar, yetki karmaþasýnýn önüne geçmek, sorumluluklarýn belirlenmesi, plan ve gelecek planlamalarýn yapýlmasý, iþ bölümü, idari, hukuki ve mali sýkýntýlarý yaþamamak için iç kontrol standartlarýnýn uygun olarak oluþturulmasý gerektiðini ifade etti.

Sýnýr hattýna yeni mevziler S

uriye'de 19 aydýr devam eden iç karýþýklýk nedeniyle tedirginliðin sürdüðü Þanlýurfa'nýn Akçakale Ýlçesi'ndeki sýnýr kapýsý yakýnlarýna mevziler kazýldý. Zýrhlý araç sayýsý da iki katýna çýkarýldý. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanlarýnýn sýnýrdaki incelemelerinin ardýndan bölgedeki güvenlik önlemleri artýrýlýyor. Akçakale'ye isabet eden ve 5 vatandaþýn hayatýný kaybettiði Suriye'den gelen atýlan top mermisinin ardýndan, sýnýrdaki güvenlik önlemeleri en üst seviyeye çýkarýldý. Akçakale Sýnýr Kapýsý yakýnýnda kazýlan tek mevzide bekletilen ve üzerinde uçaksavar bulunan zýrhlý personel taþýyýcýnýn

olduðu bölgeye bu kez yeni mevzi ve siperler kazýlmaya baþlandý.

Zýrhlý araç sayýsý iki kat artýrýldý Kazýlarý tamamlanan mevzi ve siperlere asker ve zýrhlý araçlarýn yerleþtirileceði belirtildi. Sýnýr kapýsýnda Suriye'ye dönük halde bekleyen zýrhlý araç sayýsý iki katýna çýkartýldý. Akçakale Sýnýr Kapýsý'nýn Türkiye tarafýnda daha önce bir olan namlusu Suriye'ye çevrili halde konuþlanan zýrhlý araç sayýsý iki katýna çýkartýldý. Araçlarýn yanýna nöbet tutmak için toprak mevzi hazýrlanýrken, ayrýca sýnýr bölgesindeki askeri hareketlilik de devam ediyor.

Kadýnlara meme kanseri semineri

12 EKÝM 2012 CUMA YIL: 12 SAYI: 4057 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Kadýn Destek Merkezi ve Engelli Destek Merkezi tarafýndan düzenlenen organizasyonla kadýnlara meme kanseri hakkýnda bilgi verildi. Kanser Erken Teþhis Tarama Merkezi (KETEM) doktorlarýndan Þehnaz Rojda Budak, kadýnlara meme kanseri hakkýnda bilgi verdi. Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda yapýlan bilgilendirme seminerine

iþitme ve bedensel engelli kadýnlarýn yaný sýra çamaþýr evlerinden kadýnlar katýldý. Dr. Budak, meme kanserinde erken teþhisin önemine vurgu yaparak, kadýnlarýn her ay düzenli olarak kendilerini elle muayene etmesi gerektiðini söyledi.

Erken taný riski azaltýyor Budak, "20 yaþýndan itibaren kendi kendinize yapacaðýnýz meme muayenesi erken taný ile meme kanseri riskinizi azaltýr, yaþam

Ergani'de Kürtçe ders raðbet görmedi Y

aþayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamýnda bu yýl ilk kez müfredata alýnan seçmeli Kürtçe dersi, Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde öðrencilerden beklenen ilgiyi görmedi. Ergani ilçesinde en çok tercih edilen dersler, Kuran-ý Kerim ve matematik oldu. Ergani Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün verilerine göre, bu yýl ilk kez yaþayan diller ve lehçeler müfredatý kapsamýnda uygulamaya geçen Kürtçe seçmeli dersi, Ergani ilçesinde 5. sýnýfta eðitim gören 2 bin 590 öðrenciden sadece 72'si seçti. Ýlçe

genelinde Kürtçe'yi seçmeli ders olarak belirleyen 72 öðrenci, þube oluþturmadaki yeterli çoðunluðu saðlayamayýnca Kürtçe seçmeli ders için sýnýf açýlamadý. Yeni eðitim sisteminde ilk kez uygulanan seçmeli dersler konusunda öðrencilerin tercihleri beklentilerin dýþýnda bir istatistik ortaya koydu. Seçmeli dersler arasýnda en çok seçilen derslerin baþýnda Kuran-ý Kerim, matematik, Hz. Muhammed'in hayatý ve yabancý diller dersleri gelirken, Kürtçe ise en az tercih edilen dersler arasýnda yerini aldý.

kalitenizi yükseltir" dedi. Budak, memenin geliþimi, meme kanserinin belirtileri ve erken taný için yapýlmasý gerekenleri fotoðraflar ve þekillerle anlattý. Dr. Budak, 40-49 yaþ arsýndaki kadýnlarýn her yýl klinik muayene olmasý gerektiðinin de altýný çizdi. Budak, eski Doðumevi zemin katta bulunan KETEM'de saðlýk güvencesi olsun veya olmasýn gelen hastalarý ücretsiz muayene ettiklerini ve tarama yaptýklarýný söyledi. En fazla Kuran-ý Kerim tercih edildi Ýstatistiklere göre, ilçede 5. sýnýf düzeyinde eðitim gören 2 bin 590 öðrenciden 890'ý Kuran-ý Kerim dersini seçmeli ders olarak seçti. En çok raðbet gören ikinci seçmeli ders ise 803 kiþi ile matematik oldu. Bu dersler dýþýnda en çok tercih edilen seçmeli dersler, 624 kiþi ile yabancý dil, 573 kiþi ile okuma becerileri ve 482 kiþi ile Hz. Muhammed'in hayatý oldu. Seçmeli dersler arasýnda 72 kiþi ile tercih edilen yaþayan diller kapsamýnda verilen Kürtçe dersi en az raðbet gören dersler arasýnda yer alýrken, genel olarak þube oluþturmadaki yeterli çoðunluðu saðlayamadýðý için bu ders için sýnýf oluþturulamadý.

Milli Eðitim Müdürü okullarý inceledi

D

iyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Bayram Duman, ilçe merkezi baþta olmak üzere tüm köy ve belde köy okullarýnda incelemelerde bulundu. Müdür Bayram Duman, ilçeye baðlý Anýl Köyü'nde Okul Müdürü Rahmi Yaman, öðretmenler ve öðrenciler tarafýndan karþýlandý. Duman, okulda tüm sýnýflarý gezerek öðrencilerle sohbet etti. Öðrencilere gördükleri derslerden sorular soran Duman, öðrencilerin sorunlarýný ve yaþadýklarý sýkýntýlarýný dinledi. Duman, "Onlar, aklýn ve bilimin rehberliðinde yetiþtirilmeye ve korunmaya muhtaçtýr. Onlarýn daha mutlu ve çaðdaþ bir þekilde yetiþtirilmesini istiyorsanýz daima öðretmenleri ve okulu ile diyalog içinde olmalýsýnýz. Sizler ellerinizden geleni yapýyorsunuz ve zor þartlarda çalýþýyorsunuz bunlarý biliyoruz. çocuklarýmýz bizim geleceðimiz, güvencemiz ve en kýymetli varlýklarýmýzdýr. Bunun için hepimizin daha çok çalýþmasý gerekir" dedi.


HABER

12 EKÝM 2012 CUMA

5

Lice'de helikopter düþtü: 1 þehit Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde elektrik hattýna takýlan bir askeri helikopter düþtü. Kazada 1 asker þehit olurken, 1'i aðýr 8 asker de yaralandý. Yaralýlar kentteki hastanelere kaldýrýldý. lu iniþ yapmaya çalýþtý. Ancak gövdesi yola çarpan helikopter, parçalandý. Helikopterde bulunan 3'ü mürettebat 14 jandarma özel harekat personelinden 1 uzman çavuþ þehit oldu. Kazada 1'i aðýr olmak 8 asker yaralandý. Yaralýlar askeri helikopterle kentteki hastanelere kaldýrýldý.

Genelkurmay'dan açýklama

L

ice ilçesinde bulunan Abalý Karakolu'na personel deðiþimi için giden helikopter, 11 jandarma özel harekat personelini aldýktan sonra havalandý. Havalanýrken kuyruðu yüksek gerilim hattýna takýlan helikopterin pilotu, Diyarbakýr-Bingöl karayoluna zorun-

Genelkurmay Baþkanlýðý, Diyarbakýr Lice ilçesindeki helikopter kazasýyla ilgili yazýlý açýklama yaptý. Açýklama þöyle: "Diyarbakýr ili Lice ilçesi sýnýrlarý içinde bulunan geçici bir üs bölgesindeki askerî personeli deðiþtiren Jandarma Genel Komutanlýðýna ait bir S-70 Sikorsky tipi helikopterimiz;, üs bölgesinden deðiþtirilen personeli alýp kalktýktan kýsa bir süre sonra elektrik tellerine takýlarak kaza-kýrýma uðramýþtýr.

Müessif helikopter kazasýnda bir personelimiz þehit olmuþ, yedi personelimiz yaralanmýþtýr. Þehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine baþsaðlýðý ve sabýrlar, yaralýlarýmýza ise acil þifalar dileriz."

Bakan Eker: Gövdesi yere çarptý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Lice ilçesinde zorunlu iniþ yapan helikopterin gövdesinin yere çarptýðýný, kazada 1 jandarma özel harekat personelinin þehit olduðunu bildirdi. Eker, Lice ilçesi Abalý Karakolu'na personel deðiþimi için giden helikopterin, deðiþimden sonra kalkarken kuyruðunun elektrik tellerine takýldýðýný belirterek, "Zorunlu iniþ yapan helikopterin gövdesi yere çarpýyor. Meydana gelen kazada 1 jandarma özel hareket personeli maalesef þehit oldu" dedi.

DÝYARBAKIR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ 17 KALEM ÝÞLETME MALZEMESÝ ALIMI Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. DÝCLE ELEKTRÝK DAÐITIM A.Þ. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/144169 1 - Ýdarenin a) adresi : Þanlýurfa yolu üzeri 3.km Kayapýnar/Diyarbakýr b) telefon ve faks numarasý : 4122512135 - 4122516470 c) elektronik posta adresi (varsa) : 2 - Ýhale konusu malýn niteliði, türü ve miktarý : DÝYARBAKIR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ 17 KALEM ÝÞLETME MALZEMESÝ ALIMI Olup Diðer Hususlarda Belirtilmiþtir. 3- Ýhalenin / Yeterlik Deðerlendirmesinin: a) Yapýlacaðý yer : Dicle EDAÞ 5. Kat Toplantý Salonu/Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 30.10.2012 - 14:00 4 - Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 4 - Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý veya ilgili meslek odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkârlar odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ýdari Þartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn Saymanlýk ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar, d) Ýdari Þartnamenin 4.4 ve 4.5 inci maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde düzenlenen yeterlik belgeleri, e) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, Ýdari Þartname ekinde yer alan standart forma uygun iþ ortaklýðý beyannamesi, g) Alt yüklenici çalýþtýrýlmasýna izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündüðü iþlerin listesi, ð) Yerli malý teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajý tanýnmasý durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malý belgesi, h) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, ý4.2. Ýhaleye iþ ortaklýðý olarak teklif verilmesi halinde; 4.2.1. Ýþ ortaklýðýnýn her bir ortaðý tarafýndan 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrý ayrý sunulmasý zorunludur. Ýþ ortaklýðýnýn tüzel kiþi ortaðý tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadýr. 4.3. Bu madde boþ býrakýlmýþtýr. 4.4. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.4.1-Bu madde boþ býrakýlmýþtýr. 4.5. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýstenen Mesleki Teknik Belgeler aþaðýdadýr: Kaliteye iliþkin belgeler: 1. Bu ihalede isteklilerin teklifleri ekinde aþaðýdaki belgeleri sunmalarý zorunludur. ? Türk Standardina Uygunluk Belgesi ( TSE Belgesi) ? Yerli malý teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajý tanýnmasý durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malý belgesi ? ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi Ýstenilen belge(ler)in, ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir. Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belge(ler)i sunmasý yeterlidir. 2. Kalite/Çevre yönetim sistem belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edilen belgelendirme kuruluþlarý veya Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluþlarýnýn, Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Ýhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yýl içinde alýnan teyit yazýlarý geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edildiði duyurulan belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markasý taþýyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý zorunlu deðildir. Bu belgenin/belgelerin ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir. Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunmasý yeterlidir.

Alým konusu malýn piyasaya arzýna iliþkin belgeler: Bu ihalede isteklilerin, ürünlere iliþkin teknik mevzuatý hazýrlamaya ve yürütmeye yetkili kýlýnan kamu kurum veya kuruluþlarýnýn düzenlemeleri ile, ürünün/malýn piyasaya arzý için zorunlu kýlýnan aþaðýda yazýlý belgeleri teklifleri ekinde sunmalarý zorunludur. „ Garantili Özellikler Listesi Ýþ ortaklýðýnda teklif edilen mala iliþkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafýndan sunulmasý yeterlidir. Alým konusu malýn ulusal veya dengi uluslararasý standarda uygunluðunu gösteren belgeler: Bu ihalede isteklilerin teklifleri ekinde Alým konusu malýn ulusal standarda veya dengi uluslararasý standarda uygunluðunu gösteren aþaðýda yazýlý belge veya belgeleri sunmalarý zorunludur. „ ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Ýsteklinin teklif ettiði malýn ulusal standarda veya dengi uluslararasý standarda uygunluðunu gösteren belgelerden birini sunmasý yeterlidir. Ýsteklilerin teklif ettiði malýn ulusal standarda veya dengi uluslararasý standarda uygunluðunu gösteren belgelerden birini sunmasý yeterlidir. Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararasý Laboratuar Akreditasyon Ýþbirliði Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ kuruluþlarca düzenlenmiþ olup olmayacaðý veya diðer geçerlilik þartlarý konusunda, Teknik Þartname hükümleri geçerlidir. Teknik Þartnamede bir hüküm yoksa, akredite þartý aranmayacaðý anlaþýlýr. Belgelerin akredite edilmiþ kuruluþlardan temin edildiði hallerde, belge veren kuruluþlarý akredite eden akreditasyon Kurumlarýnýn Uluslararasý Laboratuar Akreditasyon Ýþbirliði Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan akreditasyon kurumu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünü, Türk Akreditasyon Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazýsý ihale tarihinde geçerli olmasý koþuluyla düzenlendiði tarihten itibaren bir yýl süre ile kullanýlabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan düzenlenen ve Türk Akreditasyon markasý taþýyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý zorunlu deðildir. Ýdare tarafýndan numune(ler) bir tutanak ile teslim alýnýr. Bu tutanaðýn bir sureti de Ýstekliye verilir. Ýhale komisyonunca numune(ler) kalite (ve varsa teknik þartnamede numune için düzenlenmiþ farklý kýstaslar) açýsýndan incelenir ve deðerlendirilir. Ýþ ortaklýðýnda numune, teklif edilen mal esas alýnarak ve teklif edilen mala iliþkin olarak idari þartnamede yapýlan düzenleme çerçevesinde; ortaklardan biri, birkaçý veya tümü tarafýndan sunulabilir. 4.6- Benzer iþ olarak kabul edilecek iþler aþaðýda belirtilmiþtir. Bu madde boþ býrakýlmýþtýr. 5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6- Ýhale tüm isteklilere açýktýr ve Kamu Ýhale Kurumu tarafýndan belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malý olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15.0 (onbeþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7- Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1- Ýhale dokümaný idarenin adresinde görülebilir ve 100.00.- Türk Lirasý Halk Bankasý Diyarbakýr Merkez Þubesi IBAN TR 89 0001 2009 3260 0013 0000 16 numaralý Dicle EDAÞ hesabýna yatýrýlan dekont karþýlýðýnda 5.KAT MALZEME YÖNETÝMÝ MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, doküman bedelini aþaðýda belirtilen hesap numara(lar)ýna yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla (Yurtiçi 115,00 TL, Yurtdýþý 140,00 TL) ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 8-Teklifler, 30.Eki.2012 saat 14:00:00'e kadar DÝCLE EDAÞ 4.KAT EVRAK KAYIT SERVÝSÝ' e verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9- Ýstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. 10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13- Ýhalede kýsmi teklif verilebilir. 14- Ýhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununa tabi deðildir. DÝÐER HUSUSLAR: Malzeme Listesi: 1. 20,3/35 kV. YE3SV 1 X 95 / 16 mm^2 KABLO (1000.0 Metre) 2. 20,3/35 kV. YE3SV 1 X 240 / 25 mm^2 KABLO ( 2000.0 Metre) 3. ROSE AL. ÝLETKEN ( 3000.0 Kg) 4. PANSY AL. ÝLETKEN (2000.0 Kg) 5. ASTER AL. ÝLETKEN (3000.0 Kg) 6. SWALLOW ST-AL ÝLETKEN ( 4000.0 Kg) 7. RAWEN ST-AL ÝLETKEN (5000.0 Kg) 8. 0,6/1kV. NVV(NYM) 4X 2,5 mm^2 KABLO (1500.0 Metre) 9. 0,6/1kV. YVV(NYY) 1X 50 KABLO (3000.0 Metre) 10. 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 25 /16 mm^2 KABLO (1000.0 Metre) 11. 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 35 /16 mm^2 KABLO (2000.0 Metre) 12. 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 70 /35 mm^2 KABLO (3000.0 Metre) 13. 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 95 /50 mm^2 KABLO ( 4000.0 Metre) 14. 0,6/1kV. YVV(NYY) 3X 150 /70 mm^2 KABLO ( 3000.0 Metre) 15. 0,6/1 kV. 3x 35 +1 x16 +50 ALPEK (AER) KAB. (1000.0 Metre) 16. 0,6/1 kV. 3x 70 +1 x16 +70 ALPEK (AER) KAB. ( 2000.0 Metre) 17. 0,6/1 kV. 3x 95 +1 x16 +95 ALPEK (AER) KAB. ( 2000.0 Metre) TESLÝM YERÝ: DÝCLE EDAÞ DÝYARBAKIR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÝÞLETME AMBARI. ÝÞÝN SÜRESÝ: 25 TAKVÝM GÜNÜDÜR. Basýn-1867 (www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


6

EKONOMÝ

12 EKÝM 2012 CUMA

Kuyumcularýn sahte dolar isyaný Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, düðünlerde atýlan dolarlarýn büyük bir bölümünün sahte olduðunu söyledi. Ve ekledi: Kuyumcu esnafý ve müzisyenler büyük sorun yaþýyor. ''Vatandaþlar tarafýndan düðün salonlarýnda atýlan bir dolarlarýn büyük bir bölümünü sahte dolarlar oluþturuyor. Bu dolarlar daha sonra gerek müzisyenler gerekse vatandaþlar tarafýndan esnaf arkadaþlarýmýza dönüyor. Dolarlarýn sahte oluþu esnaf arkadaþlarýmýzý ve vatandaþlarýmýzý zora sokuyor'' dedi.

'Salon sahipleri dikkat etmeli'

Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, düðün salonu iþletmecilerinin salona getirilen dolarlarý kontrol etmesi gerektiðini belirtti. Aksi taktirde sorunun büyüyeceðini belirten Akkul,

Düðün salonu sahiplerinin bu konuda kontrolü saðlamalarý gerektiðini belirten Akkul, ''Özellikle müzisyen arkadaþlarýn maðdur olduðunu görmekteyiz. Bu konuda kontrolü saðlamalarý gerekiyor. Salon iþletme sahipleri kendi aldýklarý dolarlarý vatandaþa vermeli veya gelen dolarlarý kontrol etmeli. Desteler halinde kuyumcu esnafýna gelen birlik dolarlarý alan kuyumcu esnaflarýmýzda sahte dolarlar karþýsýnda kimi zaman maðdur, kimi zamanda þaþkýn bir duruma düþüyor. Bu konuda talep gelirse salonlara dolarlarý kontrol etmek için eksperde göndere biliriz'' þeklinde konuþtu.

Kýþýn habercisi alýç piyasaya çýktý Doðu Anadolu Bölgesi'nde daðlýk kesimlerde doðal olarak yetiþen ve kýþýn habercisi olarak bilinen 'Alýç' Van kent merkezinde tezgâhlarda yerini aldý. Her yýl Ekim ayýnda tezgâhlarda satýþa sunulan alýç, soðuk havanýn etkisini arttýrmaya baþladýðý dönemde vatandaþlar tarafýndan büyük ilgi görüyor. Fýndýk büyüklüðünde, çekirdekli bir yapýsý ve ekþimsi bir tada sahip olan alýcýn kilosu 10 TL'den satýlýyor. Bu meyvenin çýkmasýnýn yaz mevsiminin tamamen bittiði anlamýna geldiðini belirten vatandaþlar, alýcýn güzel bir sonbahar meyvesi olduðunu söylediler. Kilosu 10 TL Malatya'dan topladýðý alýcý Van'da sattýðýný belirten Erhan Yentur isimli vatandaþ, "Ekim ayýndan itibaren daðlarda kendiliðinden yetiþen alýç, vatandaþlar tarafýndan toplanarak þehir merkezlerinde satýlýr. Yöremizde tükendiði için bizde Malatya'dan toplayýp getirdiðimiz alýcý burada satýyoruz. Kilo veya bardak usulü ile satýlan alýç, vatandaþlardan büyük raðbet görüyor" dedi. Yentur, alýcýn kilosunu 10, bardaðýný ise 1 TL'den sattýðýný sözlerine ekledi.

Bitlis'te DAKA toplantýsý

Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA) toplantýsý Muþ Valisi Ali Çýnar baþkanlýðýnda Bitlis Valiliði'nde yapýldý. DAKA'nýn Dönem Baþkaný Vali Çýnar, ajansýn devam eden faaliyetlerini anlattý. Vali Çýnar, "Bilindiði gibi, kalkýnma ajanslarýnýn temel amacý bölgesel geliþmeyle iliþkili stratejilerin hazýrlanmasý, kaynaklarýn yerinde ve etkin kullanýmýný saðlayarak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, giriþimciliðin desteklenmesi ve geliþtirilmesi, kýrsal ve yerel kalkýnma faaliyetlerinin desteklenmesi, iþ ve yatýrým imkanlarýnýn araþtýrýlmasý, tanýtýmý ve kaynaklarýn bölgeye çekilmesi, AB fonlarý ve uluslararasý fonlarýn kullandýrýlmasýnda aracýlýk ve koordinasyonun saðlanmasý, yatýrýmcýlarýn izin ve ruhsat iþlemlerinin tek elden takibi, kamu, özel kesim ve STK'lar arasýndaki iþbirliðinin ve koordinasyonun geliþtirilmesi ve desteklenen faaliyet ve projelerin izleme ve deðerlendirme faaliyetlerinin gerçekleþtirilmesidir. Bu doðrultuda, ajansýmýz bu güne kadar birçok alanda baþarýlý adýmlar atmýþtýr. Bu baþarýlý adýmlarýna her gün yenisini eklemektedir. Böylece bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda yüklendiði misyonunu üstün bir özveriyle yerine getirmektedir" dedi.

Van'da Hakkari ilgisi

Hakkari Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü standýnýn, dizayn þekli, organizasyonu ve ikramlarý ile fuar alanýnýn en gözde standý olduðunu belirtildi. Fuardaki standý ziyaret edenlere bal, ceviz ve bal þerbeti ikram edildi. Hakkari Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Orhan Özgür, Hakkari'nin tanýtýmý için bu tür fuarlarý çok önemsediklerini söyledi.

Bal, kilim ve ceviz Özgür, "Hakkari Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü standý yoðun ilgi gör-

Hakkari Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Orhan Özgür, Van'da düzenlenen Tarým Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý'nda ilgi odaðý olmanýn mutluluðu ile döndüklerini belirtti.

dü. Özellikle saray sofralarýný süsleyen Þemdinli balý, Hakkari yöresine ait kilim ve ceviz, fuarý ziyaret edenlerin beðenisine sunduk. Ulusal düzeydeki fuarlara Hakkari Ýlinin tanýtým gönüllüsü görevini üstlenen Ýl Müdürlüðümüzün katýlýmý saðlanarak Hakkari denince bal ve ceviz gibi nadide ürünlerin anýlmasý için yoðun çaba sarf ettik. Van'daki fuarda ilgi odaðý olmanýn sevinci ve mutluluðunu yaþadýk. Fuarýmýza katýlan ve bizleri yalnýz býrakmayanlara Hakkari halký adýna teþekkür ediyoruz" dedi.

Muþ'ta yatýrým yapana destek Muþ Valisi Ali Çýnar, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren iþletmeleri ziyaret etti. Ýþletmeleri tek tek gezerek yatýrýmcýlarla sohbet eden Vali Çýnar, yatýrýmcýlara gereken desteði vereceklerini söyledi.

Vali Ali Çýnar, kentin kendi potansiyelini deðerlendirdiði takdirde kalkýnmasýný hýzlý bir þekilde gerçekleþtireceðini belirtti. OSB'de, 2011 yýlýndan önce yapýlan tahsislerden sadece 8 firma-

nýn taahhütlerini yerine getirdiðini ifade eden Vali Çýnar, 2011 yýlýnda ise 30 firmaya 37 parselin bedelsiz tahsis edildiðini ancak herhangi bir çalýþma yapmadýðý belirlenen 22 firmanýn tahsis iþleminin iptal edildiðini kaydetti. 2012 yýlýnda 10 yapý ruhsatý, 7 yapý kullanma izin belgesi ve 5 iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý verildiðini bildiren Vali Çýnar, þöyle devam etti: Muþ çok büyük potansiyele sahip bir il. Ancak, bu potansiyelini tam olarak deðerlendiremiyor. Eðer bunu baþarýrsa Muþ'un geliþmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktýr. Hizmet edenin arkasýndayýz Havaalaný, demiryolu ve kara-

yolu gibi çeþitli ulaþým imkanlarýyla bölgeye açýlan kapý olan ilimiz, yatýrýmcýsýna da bu yönüyle çok büyük kolaylýklar saðlamaktadýr. Organize Sanayi Bölgemize doðalgazýn getirilmesini saðlayacaðýz. Yine ilimizde KOSGEB Muþ Hizmet Merkezi ile Tarýmsal ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumunun Muþ Koordinatörlüðünü kurdurduk. Bunlar yarýn buralarda yatýrýmcýlarýmýza çok büyük destekler verecekler. Ayrýca önümüzdeki dönemde de Avrupa Birliði fonlarýndan çok büyük miktarlarda yatýrýma yönelik hibe destekleri alacaðýz. Biz devlet olarak, valilik olarak düzgün çalýþanýn, Muþ'a hizmet edenin sonuna kadar arkasýndayýz.

Vanlý 60 giriþimciye sertifika Van Demirciler Tornacýlar ve Tamirciler Esnaf Sanatkarlar Odasý'nýn baþlattýðý uygulamalý giriþimcilik kursunu bitiren 60 kursiyere sertifikalarý verildi.

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler (SMMM) Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirilen sertifika daðýtým törenine Bilim ve Sanayi Teknoloji Van Ýl Müdürü Fuat Þimþek, Van Demirciler Tornacýlar ve Tamirciler Esnaf Sanatkarlar Odasý Ýdris Karael ve kursiyerler katýldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Ýdris Karael, Van ilinde gerçekleþtirilen giriþimcilik kurusun diðer iller için bir model olacaðýný düþündüklerini belirtti. Türkiye'de birçok ilde bu tür giriþimcilik kurslarýnýn düzenlendiðini ifade eden Karael, konuþmasýna þöyle devam etti: Bu

kurslara katýlan bir çok giriþimci kurs sonrasý çeþitli nedenlerden dolayý iþ yeri kuramamakta ve sertifikasýný kullanamamaktadýr. Bunun sebeplerinin baþýnda iþ eri kurulacak doðru hedef kitleye ulaþýlamamasý ve program detaylarýnýn hedef kitleye anlatýlamamasý geliyor.

240 kiþi için kurs Ekonomik geliþmiþlik sýralamasý (SEGE) araþtýrmalarýna göre Van ili 75'inci sýrada yer almaktadýr. Ýlde yaþanan deprem felaketi ile birçok esnaf iþ yerini kapatmak zorunda kaldý.

Kapatmamak için direnen esnaf ise küçülme eðilimine gitmiþtir. Tüm bunlara raðmen Van ili ekonomisinin canlanmasýna ve kapanan iþletmelerin yeniden açýlmasý için büyük çabalar içerisinde. Bunlara baðlý olarak odamýzýn da 240 kiþiye yönelik baþlatmýþ olduðu giriþimcilik kursunun ilk etabýnda bu kurslarý tamamlayan 60 kiþiye sertifikalarýný verme imkanýna kavuþtu. Bu kurslarýmýza emeði geçen herkese teþekkür ediyor, yeni giriþimcilerimizin de iþ hayatlarýnda kendilerine baþarýlar diliyorum. Konuþmanýn ardýndan eðitimlerini tamamlayan 60 kursiyere belgeleri verildi.


GÜNCEL

12 EKÝM 2012 CUMA

7

Mehmet Uzun anýldý 11 Ekim 2007'de hayatýný kaybeden Kürt yazar Mehmet Uzun, ölümünün 5. yýlýnda ailesi, dostlarý ve sevenleri tarafýndan Diyarbakýr'da mezarý baþýnda anýldý. 'Esprili ve komik bir insandý'

Mardinkapý Mezarlýðý'ndaki mezarý baþýnda yapýlan anma törenine Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, eski DEP Milletvekili Avukat Sedat Yurttaþ, yazar Þehmus Diken, Dr. Adem Avcýkýran, Dr. Selçuk Mýzraklý, Mehmet Uzun'un eþi Zozan Uzun, kardeþi Mahmud Uzun, Diyarbakýr Siverekliler Derneði Baþkaný Burhan Erol, Kürt Yazarlar Derneði Yönetim Kurulu üyesi ve çok sayýda arkadaþý katýldý.

Eþi Zozan Uzun, Kürtçe yaptýðý konuþmada, eþi Mehmet Uzun'un, 5 yerde anýlacaðýný hatýrlatarak, "Mehmet Uzun'un, esprili ve komik bir kiþiliði vardý" dedi. Mehmed Uzun'un kardeþi Mahmud Uzun ise, geçtiðimiz yýl Ýsveç'te kurulan Mehmed Uzun Vakfý'nýn çalýþmalarýndan söz etti ve yakýn zamanda Diyarbakýr'da da vakfýn bir temsilciliðinin oluþturulacaðý müjdesini verdi.

Uzun'un anýlarýný anlattýlar Anmaya katýlan yazarýn son dönemdeki doktorlarýndan Dr. Adem Avcýkýran ile Dr. Selçuk Mýzraklý da hastalýk sürecindeki anýlarýndan söz etti. Dr. Avcýkýran, Ýsveç'in Sunderberg Belediye Baþkaný tarafýndan gönderilen mesajý okudu. Ya-

zar Þeyhmuz Diken, Uluslararasý PEN Yazarlarý örgütünün Türkiye Merkez Baþkaný Tarýk Günersel'in, kendisini telefon ile aradýðýný ve Mehmet Uzun'u 5. ölüm yýlýnda andýðýný söyledi.

Kürt edebiyatýnda çýðýr açtý Kürt PEN örgütlenme giriþimi adýna yazar ve yayýncý Lal Laleþ de Kürtçe bir konuþma yaptý. Laleþ, Mehmet Uzun'un Kürt edebiyatýnda çýðýr açan bir kiþilik olduðunu ifade ederek, Kürt edebiyatýnýn büyük bir yazarýný kaybettiðini, Uzun'un eksikliðini hissettiklerini vurguladý. Uzun'un, yeni Kürt yazarlarýn çýkmasýný hep istediðini belirten Laleþ, Kürt dilinin yaygýnlaþtýrýlmasý ve yükselmesi için büyük çaba ve mücadele verdiðini sözlerine ekledi.

Mezar baþýnda ud dinletisi Kürt Yazarlar Derneði Yönetim Kurulu üyesi Þidar Jir ise, Uzun'un Kürtçe edebiyatta bir hat açtýðýný vurgulayarak, bir anýsýný anlattý. Jir'in ardýndan DEP eski Milletvekili Av. Sedat Yurttaþ ve Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ birer konuþma yaptý. Anma programýnýn bitiminde Diyarbakýr Ermenisi Udi Yervand, Kürt yazar Mehmed Uzun'un sevdiði müzik parçalarýndan oluþan mini bir ud dinletisi verdi.

Teknolojik Yenilik

Dicle Üniversitesi Teknoloji geliþtirme bölgesi, bilim sanayi bakanlýðýnýn hibe programýný Dicle Üniversitesi konferans salonunda gerçekleþti. Gerçekleþen etkinlikte, teknolojik giriþimcilere çaðrýda bulunuldu. Tekno Geliþim Þube Müdürü, Güldun Çelik, Doç Dr Sema Baþbað ve Yrd Doç Remzi Ekinci, Prof Dr Mehmet Akýn ve çok sayýda öðrenci giriþimci katýldý.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

TOPRAK, ÜSTÜNDE YAÞAYAN VARSA VATAN OLUR "Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven: "Ölen teröriste aðlamayan, insan deðil' dedi." Haber sitelerine FLAÞ olarak geçen haber bu. Geçen hafta Siirt valisi Sayýn Ahmet Aydýn hakkýnda bir yazý yazmýþtým. Siirt'e gider gitmez halkla kaynaþtýðýný, vatandaþýn derdiyle dertlendiðini yazmýþtým. Ayný Ahmet Aydýn; "daðda ölen de bizim çocuðumuz" da demiþti. Ne çok beklemiþiz herkesi kucaklayan anlayýþtaki idarecileri? Ne çok özlemiþiz Efkan Alâlarý? Ahmet Aydýn'ý yazdýðým o yazýda Diyarbakýr'a yeni atanan Emniyet müdürü için 'halka düþkün, vicdani sorumluluk sahibi" mealinde bir not düþmüþtüm. Aradan birkaç gün geçti ki Diyarbakýr Emniyet Müdürü Sayýn Recep Güven "devletin vatandaþýyla büyük devlet olabileceðini, vatandaþ mutluysa devletin huzurlu olabileceðini" ortaya koyan bir açýklamada bulundu. Doðrusu Sayýn müdürün söylediklerini bugüne kadar hiçbir görevli söylememiþtir. Kim hangi tarafa çekerse çeksin, bu söz 30 yýldýr ihmal edilen sözdür. Bu söz düþman çatlatacak deðere sahip sözdür. Bu söz devletin vatandaþýn devleti olduðunu, vatandaþýn devletin tebaasý ve kölesi olmadýðýný gösteren sözdür.

Tanýtýmý gerçekleþen etkinlikte yeni veya ileri teknoloji mal ve hizmetler üretmek isteyen giriþimciler, araþtýrmacý ve akademisyenler sýnayi ve ticaret faaliyetlerini üniversitelerin yanýnda veya yakýnýnda yürütülebilmeleri ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan ve rmek için hizmet verildiðine dikkat çekildi. Üniversitede, sanayi iþbirliði saðlamak amacýyla ileri teknolojiyi kullanan veya üreten þirketleri desteklemeye çaðrýda bulunuldu. Tekno Geliþim Þube Müdürü Gülgün Çelik, hibeler konusunda çarpýcý açýklamalarda bulunarak katýlýmcýlarý yeni fikirler üretmeye davet etti. Çelik" Baþvurular her gecen gün artýyor. Heryýl 100 baþvuru olurken 500 baþvurulara ulaþtýk. Tamamý

Müdür beyin davetinde yoktum, sözün baðlamý/konteksi/coðrafyasý umurumda deðil. Her nasýl, ne sebeple, nerede söylemiþse söylemiþ ya bu yeter. Biz söylerken suç addedilebilecek sözleri devlet yetkililerinden duymak büyük ümit verir. Gerçek deðil de rüyasýnda böyle söylediðini anlatsa dahi inanýlmaz bir deðere sahip bir sözdür; "Bir ölen teröriste aðlamayan, insan deðil." Bu sözü (lafzýna takýlmadan amaca odaklanarak) hiç kimse yok sayamayacaðý gibi, "fantezilerine" de kurban edemez. Bu sözün güzelliðinin aðýrlýðý yerkürenin aðýrlýðýndan daha fazladýr. Bir tanýdýkla konuþtum "ama üstadým, terörist demiþ" dedi. Kendisine Ahmet Arif'i sordum "Galatasaraylý eski topçu" deyince, "burada maç yapmýyoruz" dedim. Müdür bey ayrýca, "Bir çocuk daða çýkmýþsa hepimizin bunda payý var" da dedi. Diyarbekir Emniyet Müdürü "Bir çocuk daða çýkmýþsa hepimizin bunda payý var… Benim karakoldaki memurumun kötü davranmasýyla, yapýlan aþýrý güçten ötürü nedenler var." Ne kadar da isabetli. Ömrümde bir kere bile bir örgütle iþi olmayan bana JÝTEM iþkencesinde "… ne Ýslamý, Ýslamcýlýðý, namusunuz varsa daða çýkarsýnýz yoksa…" diyenler de bu devletin memurlarýydý. Cevabýmý merak edenlere söyleyeyim "… inadýna dindarým, Ýslamcýyým ve inadýna Kürtlerle-Türkler kardeþler…" demiþtim. Müdür Bey'den þahsi istirhamým o belgeleri ortaya çýkarmasýdýr. Zira içinde bulunduklarý araçla hamala çarptýktan sonra bir de inip hamalý döven ve aklýn almayacaðý hakaretlerde bulunan JÝTEM'ci olduklarý belli adam kýlýklýlara "ama siz çarptýnýz" dediðim için götürüldüðüm iþkencehanede gurur duyduðum bir sorgulama yapmýþlardý. Müdür beyi dinlemeye devam edelim; "Devlet insanlara hizmet için vardýr. Önce vatan deðil, önce insan. Ýnsaný yaþat ki devlet

Tuncel 4 kiþiyi daða gönderdi

hibe olan destekler 12 ay boyunca destekleniyor. Yenilikçi iþ fikirleri aranýyor. "Biz giriþimci aramýyoruz, biz tekno giriþimci arýyoruz" www.sanayi.gov.tr adresinden ulaþmanýzý istiyorum" dedi.

yaþasýn" dedi. Ehli vicdan bu söz için Allah razý olsun demez de ne der? Bir yazýmda 'toprak, uðrunda ölen varsa vatandýr'ýn yerine 'toprak, üstünde yaþayan varsa vatandýr'ý öncelemeliyiz demiþtim. Hakikaten vatandaþ mutlu deðilse, karnýný doyuramýyorsa, devletinden zulüm görüyorsa neden devletten memnun olsun ki? Devlet vatandaþýnýn hizmetkârý olmalý efendisi deðil. Efendi kendisine emredeceði, emirlerinin yerine getirilmeyiþinde cezalandýracaðý teb'a/köle ister. Bu ülkenin aziz halký köleliði asla kabul etmedi etmez de. Bu sebeple konuþmadaki bu pasaj çok manidardýr. Gazetecilerle buluþmasýndaki sohbetinde müdür beyin bir paragrafýnýn bir cümlesini cýmbýzlamak istiyorum; "Boþaltýlan her köyün, aslýnda geleceðimize tehdit olduðu bir gerçeði var. Faili meçhule giden insanlarýn her hangi bir sisteme tabi olamayacaðýný da biliyorum. Belki bir mecburiyet, belki acil bir kararla yapýldý. Geçmiþi eleþtirmek gibi bir olumsuzluða girmek istemem. Ama bugün yaþadýðýmýz sorunun temelinde bunlar var" diyor Sayýn Emniyet Müdürü. Aslýnda bu da dolaylý bir eleþtiri ama, "Belki bir mecburiyet, belki acil bir kararla yapýldý. Geçmiþi eleþtirmek gibi bir olumsuzluða girmek istemem" dese de biz o dönemi eleþtireceðiz. Yeryüzünde Türkiye gibi devlet geleneðine sahip, Türkiye gibi dini geleneði yadsýnamayan bir halk-devlet "mecburiyet" ve "acil kararlarla" söz konusu insanlýk dýþý cinayetleri iþleyemez. Bunun mazeretini ins-u cin toplanýp gelse bana anlatamaz. Fail her kimse geçmiþ bal gibi eleþtirilir. Siz konumunuz gereði eleþtirmeyebilirsiniz ama biz eleþtirilerimizle köy yakanlarý, o cinayetleri iþleyen katilleri yedi kat yerin dinine batýrýrýz. O anlamlý ve deðerli açýklamanýz bu cümlenin gölgesinde kalsýn istemiyorum ve açýklamanýzý bu cümle-

BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, aldýðý 8 yýl 9 aylýk hapis cezasýnýn gerekçesi açýklandý. Hapis cezasýnýn gerekçeleri arasýnda, PKK'nýn dað kadrosuna 4 kiþinin katýlýmýný saðlamak yer aldý. Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin 15 sayfadan oluþan gerekçeli kararýnda, Tuncel'in 2004 yýlýnda PKK'nýn Kuzey Irak'ta yaptýðý kongreye örgüt üyelerinin giydiði kýyafetle katýldýðý ifade edilerek, sanýðýn yine 2006 yýlýnda Baðcýlar DTP ilçe binasýnda PKK'nýn üst düzey yöneticilerinin yaptýðý toplantýya katýldýðý ve buraya yapýlan baskýnda gözaltýna alýndýðý anýmsatýldý. Eylem talimatý verdi Tanýk ve gizli tanýklarýn ifadelerinde Tuncel'in Ýstanbul'da molotofkokteyli atýlan bazý eylemlerin talimatlarýný verdiði anlatýlan gerekçeli kararda, Tuncel'in örgütün dað kadrosuna eleman gönderdiði belirtildi. Kararda, tanýk ve gizli tanýklarýn ifadelerinin birbirleriyle örtüþtüðü aktarýlarak, tanýklarýn anlattýklarý eylemlerin emniyetten istenen raporlarla da teyit edildiði kaydedildi. Kararýn deðerlendirme kýsmýnda, Sebahat Tuncel'in PKK'ya eleman kazandýrmaya yönelik faaliyetlerde bulunarak, örgütün dað kadrosuna 4 kiþinin katýlýmýný saðladýðý ve ''1 nolu'' gizli tanýðý bu konuda yönlendirmeye çalýþtýðý belirtildi. nize kurban etmek istemiyorum, eleþtirmek bizim iþimiz. Siz iþinizi yapýyorsunuz ve bu açýklamayla iþinizi çok iyi yapacaðýnýzý da gösterdiniz, her zaman bu minval üzre olacaðýnýza inanýyorum. Eleþtirmek de bizim iþimiz ve inþaallah biz de bunu iyi yapacaðýz. Sözü literal/lafzi ele alýp (milliyetçi/ulusalcýlarýn yaptýðý gibi 'aðlamak-insan deðildir' sözcüklerine takýlmayý arzulayan) ve bu vesileyle müdürü vurmayý hedefleyenler analarýn yüreðini hissetmeyenlerdir. Gönlü sapmýþ ve dolayýsýyla gözü kararmýþ KK ve Bahçeli bu sözden dolayý -kendisine kardeþkaný taþýyan hortumun/damarýn kesileceði endiþesiyle- yýllarýn polisine PKK elemaný muamelesini reva gördü. Elbette kimse her ölen kiþi için aðlamaz, ama keþkeler sýralanýr gider. "Keþke bu olaylar hiç olmasaydý, keþke her günümüz kavgasýz geçseydi, adil ve hakkaniyete uygun beraber yaþayabilseydik" demeyen insan olabilir mi? Evet, Bize bizi tanýyan, bizi anlayan, bizlerle empati yapabilen, acýlarýmýzý ötekileþtirmeyen, imanlý, vicdanlý, donanýmlý valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, üst düzey bürokratlar gönderilsin. Bizi ötekileþtirip býktýranlardan el-aman etmiþiz. Bakýn, ne buyuruyor âlemlerin Rabbi; "Ýnnellahe ye'muru bil adli wel ihsan…/Allah size adaleti ve çokça iyiliði* emrediyor…" Biz adaleti ve kesintisiz iyilikle muamele görmek istiyoruz. Diðer türlüsünü çok yaþadýk. Yetti gaari… Twitter: @ahmetay_ *Kur'an'da "ihsan" yalnýzca alelade iyilik olarak zikredilmemiþtir. Önemli ölçüde "çok iyilik ve iyilikte ýsrar/kesintisiz iyilik" olarak geçer. Her zaman iyilik, hep iyilik…


8

12 EKÝM 2012 CUMA

HABER

'2013 Yýlý Diyarbakýr Surlarý Yýlý Olsun'

Yerel Gündem 21 Tarih ve Kentleþme Gurubu, 2013 yýlýnýn "Diyarbakýr Surlarý Yýlý" olmasý için baþlattýðý çalýþma kapsamýnda Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu'nu ziyaret ederek, destek istedi.

Kayapýnar'da 139. hafta D

iyarbakýr'ýn Kayapanar Ýlçe Belediyesi çalýþanlarý, tutuklu Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe ' eyleminin 139'uncusunu gerçekleþtirdi. Hizmet binasý önünde yapýlan eyleme Kayapýnar Belediyesi Baþkan Vekili Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, Mezopotamya Kulüpler Birliði Baþkaný Hüseyin Kaya, Barýþ Anneleri, Azadiya Welat Gazetesi çalýþanlarý, Tüm-Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya, meclis üyeleri ve belediye çalýþanlarý katýldý. Eylemde açýklamayý Azadiya Welat Gazetesi editörlerinden Ramazan Ölçen yaptý. Ölçen, þunlarý söyledi: 139 haftadýr gecikmiþ bir adalet için bir araya geliyoruz.

Görüþmeler yeniden baþlasýn Ancak on bini aþkýn siyasetçi, belediye baþkaný, avukat, öðrenci, sendikacý ve özgür basýn çalýþaný cezaevlerinde rehin tutulmaktalar. Görülen KCK davalarýnda belediye baþkanlarý ve siyasetçilerin basýnla yaptýðý röportajlar bile suç sayýldýðý bir ülkede adalet nasýl iþler. Cezaevinde yüzlerce arkadaþýmýz bedenlerini ölüme yatýrarak açlýk grevine girmiþlerdir. Bu arkadaþlarýmýzýn talepleri askeri ve siyasi operasyonlarýn durmasý, Oslo görüþmelerinin yeniden baþlamasý ve Ýmralý üzerindeki tecridin son bulmasý. Bu anlamda cezaevlerindeki arkadaþlarýmýzýn direniþini selamlýyoruz. Eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle son buldu.

Z

iyaret sýrasýnda konuþan Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, yerel Gündem 21 Tarih ve Kentleþme Grubu'nun surlarýn korunmasý için baþlattýðý çalýþmayý anlamlý bulduklarýný kaydederek, kendilerine her türlü desteði vereceklerini söyledi. Kurbanoðlu, "Diyarbakýr Surlarýnýn korunmasý için tüm kurumlarýn iþbirliði yapmasý gerekiyor. Yeniþehir Belediyesi olarak Yerel Gündem 21 Tarih ve Kentleþme Grubu'nun baþlatmýþ olduðu çalýþmaya her türlü desteði vereceðiz. 2013 yýlýnýn Diyarbakýr Surlarý Yýlý olsun istiyoruz" dedi.

Ýmza kampanyasý baþladý Yerel Gündem 21 Tarih ve Kentleþme Grubu sözcülerinden Yýldýz Tahtacý, Baþkan Kurbanoðlu'nun

verdiði desteðin önemli olduðunu ve bu destekten dolayý kendisine teþekkür etti. Tahtacý, dünyanýn en önemli tarih ve kültür mirasý sayýlan Diyarbakýr Surlarýnýn korunmasý için tüm kurumlarýn desteðine ihtiyaç duyduklarýný, 2013 yýlýnýn Diyarbakýr Surlarý Yýlý olmasý için tüm kurumlar nezdinde giriþimlerde bulunduklarýný söyledi. Tahtacý, "2013 yýlýnýn Diyarbakýr Surlarý Yýlý olmasý için gerek yerel yönetimler gerekse merkezi hükümet nezdinde giriþimlerde bulunduk. Þuan kapsamlý bir imza kampanyasý baþlattýk. Diðer yandan kentin deðiþik merkezlerinde stantlar açtýk. Halký bu konuda bilgilendirmeye çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu.

Baðlar'da yol çalýþmalarý D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi yol çalýþmalarýna devam ediyor. Kýþ mevsiminin yaklaþmasýyla birlikte yol çalýþmalarýný hýzlandýran Baðlar Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, birçok bölgede eþ zamanlý yol geniþletme, kumlama, asfalt ve kilitli parke döþeme çalýþmalarý yürütüyor. Baðcýlar Mahallesi'nde imara yeni açýlan alanlarda yollara mucur nakli, alt temel ve temel malzemesi

döþenerek yol yapým çalýþmalarý hýzlandýrýldý. Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan Baðcýlar Mahallesi'nde yeni imara açýlan ve Yeni Hal'den Zümrüt Kent Caddesi'ne baðlanan 30 metrelik yolun yapýmý devam ederken, Zümrüt Kent Caddesi'nden Nevroz Parký'nýn arka kýsmýna uzanan 30 metrelik yol ise tamamlandýðýnda Hamravat ve Gökkuþaðý arasýndan Urfa yoluna baðlanacak.


Ýç Politika

12 EKÝM 2012 CUMA

9

Karayýlan: Suriye'den yardým almýyoruz PKK yöneticilerinden Murat Karayýlan, Kandil'de BBC Farsça muhabiri Jiyar Gol'un sorularýný yanýtladý. Karayýlan, Suriye ve Ýran'dan yardým aldýklarý suçlamalarýný reddetti.

B

BC muhabiri Jiyar Gol, Karayýlan'a "Türk hükümeti, Ýran ve Suriye'yi PKK'ya yardým etmekle, para ve silah vermekle suçluyor. Son birkaç ayda çok güçlendiðiniz ortada. Suriye ya da Ýran'dan yardým alýyor musunuz?" diye sordu. Soruyu yanýtlayan Karayýlan, "Bunlar aslý astarý olmayan masallar. Dýþarýdan, Türk hükümetinden geliyor bu laflar. Davutoðlu ve Erdoðan bu hikayeyi yaymaya çalýþýyor. Türk ve Ýran hükümetleri daha geçen yýl anlaþma imzalayýp bize saldýrdýlar. Ama Libya ve Suriye'deki deðiþimlerle oluþan ortamda, Ýran ile aralarý soðudu" dedi. Karayýlan, Ýran ve Suriye'nin

PKK'nýn arkasýnda olduðu suçlamalarýný da "yalan" diye niteledi.

'Kürtler barýþ ve demokrasi istiyor' Murat Karayýlan, örgütünün silah býrakmasý için önce tüm sorulara yanýt veren bir plan olmasý gerektiðini söyledi. "Türkiye, Avrupa ve Amerika; PKK'yý bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Çözüm için silahlarýnýzý býrakýp Türkiye ile pazarlýk yapmaya hazýr mýsýnýz?" sorusunu Karayýlan þöyle yanýtladý: "AB ve ABD'ye mesajým þudur: Onlar Kürtlerin Orta Doðu'daki varlýðýný tanýyana ve Kürt sorunu çözülene dek bölgede barýþ, istikrar ve demokrasi geliþmez.

Kürt halký terörist deðildir. Orta Doðu'daki Kürtler barýþ ve demokrasi istiyor."

'Sivilleri vurmadýk' Türk hükümetinin son aylarda bazý kentlerde meydana gelen patlamalardan PKK'yý sorumlu tuttuðunun hatýrlatýlmasý üzerine Karayýlan, "O patlamalar bizden kaynaklanmýyor. Ne zaman patlama olsa Türkiye, PKK'yý suçluyor. Kanýtlarý nerede? Bu patlamalar AKP'nin iþine yarýyor. Sivilleri hedef almadýðýmýzý herkesin bilmesini istiyorum. Geçmiþte hatalar yaptýk ve bunun özeleþtirisini de yaptýk. Son suçlamalarý kabul etmiyoruz'' dedi.

BDP'den mayýn sorusu

BDP Aðrý Milletvekili Halil Aksoy, Doðu ve Güneydoðu'da mayýn ve arazide bulunan askeri mühimmatýn patlamasý sonucu baþta çocuklar olmak üzere, çok sayýda yurttaþýn yaþamýný yitirdiðini belirterek, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ýn yanýtlamasý talebiyle yazýlý soru önergesi verdi.

M

illetvekili Halil Aksoy TBMM Baþkanlýðýna verdiði yazýlý soru önergesinde, özellikle askeri kýþlalarýn yerleþim yerlerine yakýn olduðu yerlerle Ýran, Irak ve Suriye sýnýrýna yakýn bölgelerde bu tür olaylarýn çok sýk yaþandýðýný söyledi. Son olarak 9 Ekim Salý gününde Aðrý'nýn Doðubayazýt ilçesi Daðdelen Köyü'nde mayýna basan Ömer Demir ve Ercan Demir kardeþlerin aðýr yaralandýðýný hatýrlatan Aksoy, þu sorularý sordu: Son 20 yýlda Aðrý merkez ve ilçelerinde mayýn basmasý sonucu meydana gelen patlamalarda yaþamýný yitiren kiþi sayýsý kaçtýr? Bunlarýn yýllara göre daðýlýmý nasýldýr? Bunlarýn kaçý çocuktur?

Son 20 yýl içinde kaç kiþi öldü? Son 20 yýlda Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde mayýn basmasý sonucu yaþamýný yitiren kiþi sayýsý kaçtýr? Yýllara göre daðýlýmý nasýldýr? Bunlarýn kaçý çocuktur? Son 20 yýlda askeri yerleþkelere yakýn yerlerde bulunan mühimmatlarýn patlamasý sonucu yaþamýný

yitiren kiþi sayýsý kaçtýr? Bunlarýn illere ve yýllara göre daðýlýmý nasýldýr? Yaþamýný yitirenlerin kaçý çocuktur? Mayýn patlamasý ya da bulduklarý askeri mühimmatýn patlamasý sonucunda yaþamýný yitirenlerin yakýnlarýna ve yaralananlara maddi ve manevi tazminat verilmiþ midir? Araziye gömülü mayýnlarýn özellikle sivil yerleþim alanlarýna yakýn olanlarýn temizlenmesi için herhangi bir giriþim yapýlmýþ mýdýr?

Sýnýr bölgelerinde mayýn sayýsý Bugün itibariyle, sýnýr bölgelerinde yer alan mayýn sayýsý hakkýnda Bakanlýðýnýzýn bilgisi mevcut mudur? Bunlarýn olduðu yerler, yerleþim yerlerine ne kadar uzaklýktadýr? Mayýnlý arazilerle ilgili herhangi bir uyarý levhasý bulunuyor mu? Mayýnlý araziler tel örgülerle çevrilmiþ midir? Doðubayazýt'ta 12 Ekim 2012 ve 9 Ekim 2012 tarihlerinde meydana gelen mayýn patlamasý olaylarý ile ilgili idari ya da adli soruþturma

baþlatýlmýþ mýdýr? Her iki olay nasýl gerçekleþmiþtir? Bakanlýðýnýz Doðubayazýt Ýran sýnýrýnda yer alan mayýnlarýn temizlenmesi ile ilgili bir çalýþmasý olacak mý?

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

12 EKÝM 2012 CUMA

Ýç-Dýþ Haberler

'Askeri müdahale zamaný deðil"

BD Genelkurmay Baþkaný Martin Dempsey, Washington'daki The National Press Club'ta düzenlenen bir panelde konuþtu. Dempsey, "Suriye, bildiðiniz gibi çok yakýn NATO ortaðýmýz olan Türkiye ile kuzey sýnýrýný paylaþýyor. Son noktada faydalý olabilecek planlama konusunda iþbirliði yapýlmasý için NATO ile birlikte çalýþýyoruz. Fakat þu aþamada askeri güç enstrümaný, Suriye'de icra edilmesi gereken baþlýca güç enstrümaný deðildir" dedi.

'En karmaþýk konu' Suriye meselesinin, en karmaþýk konulardan biri olduðunu belirten Dempsey, ülkede Arap Baharý'nýn etkilerinden mezhepsel ve etnik ayrýlýklara, büyük güçlerin müdahalesi ve devlet dýþý aktörlere kadar birçok faktörün etkili olduðunu dile getirdi. Suriye dýþýndaki büyük güçlerin, diðer tarafta neler olacaðýný tahmin

etmeye çalýþtýðýný kaydeden Dempsey, çok sayýda ihtimale karþý plan yaptýklarýný söyledi. Dempsey, "Eðer planýný yaptýðýmýz seçeneklere ihtiyaç duyulursa, NATO ile birlikte bunlarý hayata geçirmeye hazýrýz" diye konuþtu.

Taliban'la mücadele

Hatlarda problem

Afganistan konusuna da deðinen ABD Genelkurmay Baþkaný, Afgan ordusu içinden gelen saldýrýlarýn ABD ve müttefik güçler için büyük tehlike oluþturduðunu vurguladý. Bunun çok ciddi bir tehdit olduðunu söyleyen Dempsey, Taliban'ýn, Afgan güvenlik güçlerini ABD ve NATO güçlerinden ayýrmayý hedeflediðini söyledi. Dempsey, bu yüzden Afgan güçleri ile yakýn güvenlik iþbirliðinin terk edilmemesi gerektiðini, aksine Amerikan birliklerinin Afgan meslektaþlarý ile birlikte çalýþmayý sürdürmesi gerektiðini kaydetti.

Suriye'ye elektrik ihracatý yapan Aksa Grubu þirketlerinden Aksa Doðalgaz'ýn CEO'su Yaþar Arslan, Suriye'nin elektrik alýmýný kendi iç hatlarýndaki problem nedeniyle durdurduðunu açýkladý. Arslan, "Bu ay içinde hatlarýn yapýmý bitince tekrar akýþa baþlanacaðýný tahmin ediyorum. Suriye ile mevcut sözleþmemiz devam ediyor" þeklinde konuþtu.

Suriye: Uçakta silah yoktu Þ

am yönetimi, Suriye Havayollarý'na ait yolcu uçaðýnýn, Moskova-Þam seferini yaptýðý sýrada Ankara'ya indirilmesine tepki gösterdi. Suriye Sivil Havacýlýk Ajansý yetkilisi, olayýn uluslararasý havacýlýk kurallarýna aykýrý olduðunu söyledi. "Uçakta yolcularýnki dýþýnda herhangi bir kargo yoktu" diyen yetkili, "Türkiye'den Suriye'ye her gün en az 3 uçuþ oluyor ve biz þimdiye kadar böyle bir þey yapmadýk" dedi.

OTOYOL ÜST YAPI GENEL ONARIMI YAPTIRILACAKTIR Bölge Müdürlüðü-9.Bölge Diyarbakýr GAZÝANTEP ÞANLIURFA OTOYOLU (O52) BÝRECÝK-SURUÇ KESÝMÝ (KM 53+400-94+500 ARASI) OTOYOL ÜST YAPI GENEL ONARIMI YAPIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/146084 1-Ýdarenin a) Adresi : BÜYÜKALP CADDESÝ 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122288050 - 412245068 c) Elektronik Posta Adresi : cekingen@kgm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : GAZÝANTEP ÞANLIURFA OTOYOLU (O52) BÝRECÝK-SURUÇ KESÝMÝ (KM 53+400-94+500 ARASI) c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (Üçyüzatmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu /DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 05.11.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu CMYK

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Suriye'nin bir hafta önce Türkiye'den elektrik almayý durdurduðunu söyledi. Suriye'nin elektrik talebinin yüzde 20'sini Türkiye'nin karþýladýðýný belirten Yýldýz, ''Suriye bir hafta önce Türkiye'den elektrik almayý durdurdu. Bu yönde tekrar istekleri olursa elektrik verebiliriz. Suriye halkýnýn refahýyla ilgili bir durum, tercih ederlerse yardým edeceðiz. Bir miktar alacaklarý var ama bize bu konuda bir sýkýntý iletmediler" dedi.

ABD Genelkurmay Baþkaný Martin Dempsey, ABD'nin Suriye konusunda NATO ile iþbirliði içinde çalýþtýðýný belirterek, henüz askeri müdahale zamanýnýn olmadýðýný kaydetti.

A

Suriye elektrik alýmýný durdurdu

'Hava korsanlýðý'

Suriyeli yetkililerin yaptýklarý açýklamalarda da, uçakta silah olmadýðý vurgulanmýþ ve olay 'hava korsanlýðý' þeklinde deðerlendirilmiþti. Suriye basýnýnda ise, uçaktaki yolculara ve personele bazý belgelerin zorla imzalatýldýðý þeklinde haberler yer aldý. Yolculara zorla imzalatýldýðý iddia edilen belgelerde, yolcu uçaðýnýn savaþ uçaklarýyla indirilmediði, acil iniþ yaptýðý ifadelerinin yer aldýðý savunuldu.

Rusya: Detaylý açýklama bekliyoruz R

usya Dýþiþleri Bakanlýðý, Moskova'dan Þam'a giden Suriye yolcu uçaðýnýn Türk jetleri eþliðinde Esenboða Havalimaný'na indirilmesiyle ilgili Ankara'dan detaylý açýklama beklediklerini duyurdu. Suriye Havayollarý'na ait A 320 tipi yolcu uçaðýnýn Türk savaþ jetleri tarafýndan zorla Esenboða Havalimaný'na indirilmesi sonrasý Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan açýklama geldi. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý, "Ankara'ya zorla indirilen ve Rus yolcularýn da içinde bulunduðu Suriye uçaðýyla ilgili Türkiye'den detaylý açýklama bekliyoruz. Askeri mühimmat taþýdýðý þüphesiyle durdurulan ve 8 saat alýkonulan uçakta bulunan 17 Rus yolcunun Rus Büyükelçiliði yetkilileriyle görüþmelerine izin verilmedi. Rus tarafý, Türk yetkililerden bu tutumlarý nedeniyle bir açýklama beklemektedir" dedi. Açýklamada, bu olayla yolcularýn yaþam ve güvenliklerinin de tehlikeye atýldýðý ileri sürüldü.

veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren faturalar. Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer resmi gazetenin 11/06/2011 tarih ve 27961 sayýlý nüshasýnda yayýmlanan " YAPIM ÝÞLERÝNDE BENZER ÝÞ GRUPLARI TEBLÝÐÝ" nin (A)-V. GRUP: KARAYOLU ÝÞLERÝ (Altyapý+Üstyapý) iþleridir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝDÝR. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 1000 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Karayollarý 9. Bölge Müd. Ýþletmeler Baþmüh. DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu /DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,2 Basýn-1876

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


SPOR

Diyar destek bekliyor

12 EKÝM 2012 CUMA

11

Diyarbakýrspor hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný Kaptan Ali Yýldýrým tarafýndan günde tek idman yaparak sürdürüyor.

D

iyarbakýrspor Kulüp menejeri Ýsmet Arsin yaptýðý açýklamada, hafta sonu oynayacaklarý Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnda en çok sabýr ve pozitif düþünceye ihtiyaçlarýnýn olduklarýný söyledi. Arsin, "ligde oynadýðýmýz maçlarda hiçbir galibiyet alamadýk. geçen hafta Darýca Gençlerbirliði deplasmanýndan istediðimiz sonuçla dönemedik ve puan cetvelinin 17. sýrasýnda bulunuyoruz buda bizi üzüyor. Pazar günü sahamýzda Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile

karþýlaþacaðýz, bu maça takým olarak negatif düþünceleri bir kenara býrakýp olumlu düþüncelerle hazýrlanýyoruz. Ýyi oyunculardan kurulu kaliteli bir takýmýz, fakat ligde almýþ olduðumuz sonuçlar, bu doðrultuda deðil. Oyuncularýmýza inanarak, güvenerek, bu kötü sonuçlarýn üstesinden gelebilecek ve baþarýlar elde edebilecek bir takýma sahip olduðumuzu belirtmek isterim. Buna caný gönülden inanýyorum. Bu süreçte en çok sabýr ve pozitif düþünceye ihtiyacýmýz var. Her durumu olumsuz þekilde deðerlendirmek,

kimseye fayda saðlamaz. Biz bu dönemde camiamýzdan sabýr ve destek bekliyoruz. Takýmýn buna çok ihtiyacý var. Çünkü takým kazandýðý zaman tüm camiamýz kazanýyor, kaybettiði zaman tüm camiamýz kaybediyor." Taraftarlarýn bu zorlu karþýlaþmada yalnýz býrakmamalarýný isteyen Kulüp Menejeri Ýsmet Arsin, Diyarbakýrspor takýmý zorlu bir süreç içerisinden geçiyor. Bu zorlu süreç içerisinda herkes takýma sahip çýkmalý yüz üstü býrakmamala destek olmalarýný istiyoruz" dedi.

Seyrantepe Gençlik iddialý

D

iyarbakýr Amatör 1 lig takýmlarýndan Seyrantepe Gençlikspor'un Futbol Þube Sorumlusu Hüseyin Kaçar yaptýðý açýklamada, Amatör 1.ligin en iddialý takýmlarýndan bir olacaklarýný söyledi. Futbol Þube Sorumlusau Hüseyin Kaçar, Amatör 1.Ligin en iddialý takýmlardan biri olacaklarýný , tek isteklerinin Diyarbakýr camiasýnýn desteði olduðunu belirtti. Hüseyin Kaçar, sahalarýnda oynayacaklarý

Fiskaya Gençlikspor maçýnda taraftarýn da desteðiyle galip gelmek istediklerini belirtti. Kaçar,''Þimdi tüm hedefimiz Fiskaya Gençlikspor maçýnda iyi futbol oynayarak 3 puaný almak. Bizim bu maçta alacaðýmýz puan ligde nerede olmak istediðimizi de gösterecek. Ýnþallah Fiskaya Gençlikspor maçýnda taraftarlarýmýzýn da desteðiyle sahadan galip ayrýlan taraf biz olmak istiyoruz'' dedi. Taþkýn Civelek

Þeker gibi Hakem Galibiyetten baþka þansýmýz kalmadý

S

por Toto 3 Lig 3.grubun 6. Hafta karþýlaþmalarýnda görev yapacak olan hakemler açýklandý. Yapýlan açýklamaya göre , Diyarbakýrspor - Erzurum Büyükþehir Belediyespor karþýlaþmasýnda Antalya Bölgesinden Burak Þeker düdük çalarken, Þeker'in yardýmcýlýklarýný ayný bölgeden Murat Ergin Gözütok ve Gürhan Karamelek yaparken, karþýlaþmanýn dördüncü Hakemi ise Ýzzet Balaban olacak.

Spor Toto 3. Lig, 1. Grup takýmlarýndan Siirtspor'un Sportif Direktörü Benhur Babaoðlu, Kýrýkhanspor maçýnda galip gelmek zorunda olduklarýný söyledi.

Yarýn : 15.00 Kocaelispor-Gümüþhanespor: Ali Terzioðlu

Pazar: 15.00 Çorum Belediyespor-Yimpaþ Yozgatspor: Ömer Murat Ülger 15.00 Kahramanmaraþ Belediyespor-Emrespor: Özgür Bayýr 15.00 Elazýð Belediyespor-Darýca Gençlerbirliði: Ramazan Keleþ

15.00 Diyarbakýrspor-Erzurum Büyükþehir Belediyespor: Burak Þeker 15.00 Arsinspor-Maltepespor: Bilal Köseoðlu 15.00 Sancaktepe Belediyespor-Keçiörengücü: Sacit Keþkek 15.00 Beylerbeyi-OYAK Renault: Ali Þansalan 15.00 Mardinspor-Altýnordu: Volkan Çetinkaya

Ergani seri peþinde Bölgesel Amatör Liginde geçen hafta deplasmanda Muþ Ovaspor'u net bir skorla maðlup eden Erganispor'da hedef bu hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Hakkari Zapspor maçýndan galibiyetle ayrýlmak.

G

erilimli haftalarý geride býrakan Sarý-Siyahlý ekip, Hakkari Zapspor karþýsýnda da galip gelerek seri galibiyetler elde etmek istiyor.

Þimþek , "Öncelikli hedefimiz arasýnda bu hafta sahamýzda oynayacaðýmýz zorlu Hakkari Zapspor maçýnda galibiyetle ayrýlmak istiyoruz. "dedi.

"SERÝ GALÝBÝYET ÝSTÝYORUZ"

"TARAFTAR DESTEÐÝ BEKLÝYORUZ"

Ligin 3. haftasýnda Hafta sonu kendi sahasýnda çok önemli bir maç oynayacaklarýný söyleyen Erganispor'un Futbol Þube Sorumlusu Nedim

Erganispor'un baþarýsýz olma kaygýsý bulunmadýðýný dile getiren Futbol Þube Sorumlusu Þimþek, "Maçlarýmýzda taraftarýmýzdan

yeteri kadar destek göremiyoruz. Seyirci desteði olmayan maçlar çok yavaþ geçiyor. Futbol, taraftar desteðiyle oynanýyor. Sevinci ve üzüntüyü taraftarla paylaþmalýyýz. Deplasmanlarda oynadýðýmýz maçlarda neredeyse tribünlerin tamamý doluyor. Hafta sonu Ergani Stadyumu'nda oynayacaðýmýz Hakkari Zapspor maçýnda taraftarlarýmýzý maça bekliyoruz" dedi. Taþkýn Civelek

B

abaoðlu, yaptýðý açýklamada, takýmýn oturmaya baþladýðýný, bu nedenle puan kaybýna son vermek istediklerini belirterek, þunlarý kaydetti: ''Maç kendi sahamýzda oynanacak. Bu maçta üç puandan baþka bir sonuç düþünemiyorum. Rakibimiz Kýrýkhanspor geçen hafta kan deðiþikliðine gitti ve teknik direktörlüðe eski Beþiktaþlý futbolculardan Ali Eren'i getirdi. Bu heyecanla Gölcükspor'u yenerek üç puan aldýlar, bunu sürdürmek isteyecekleridir. Ancak biz de bu maça iyi hazýrlandýk ve artýk puan kaybýna son vermek istiyoruz. Geçen hafta iyi oynamamýza raðmen üç puaný kaybetmiþtik. Bu maça iyi hazýrlandýk. Kýrýkhanspor maçýnda galip gelmek zorundayýz.'' Babaoðlu, takýmda sakatlýðý bulunan futbolcu olmadýðýný, ancak geçen hafta gördüðü iki sarý kart nedeniyle oyun dýþý kalan Serkan'ýn hafta sonu oynanacak maçta takýmda yer alamayacaðýný belirtti.

Kayapýnar’da hedef galibiyet B

ölgesel Amatör. Lig ekiplerinden Diyarbakýr Kayapýnar Belediyesporspor'un yönetimi, ''Ligde artýk takýmlar yavaþ yavaþ oturmaya baþladý, çok zor bir lig olacak'' dedi. Yönetim yaptýðý açýklamada, geçen hafta sonu deplasmanda Tatvan Gençlerbirliðispor'u 1-0 yenerek puan cetvelinde liderliðe yükseldiklerini belirterek, Kurtalanspor maçýnda da zirveyi kimseye býrakmak istemediklerini söylediler Yönetim, þöyle devam etti:''Tatvan Gençlerbirliði maçýnda muhteþem oynadýk, sahadan istediðimiz sonuçla döndük. Bulduðumuz gol Pozisyonlarýný gole çevirdik. Artýk bu maç geride kaldý. Kurtalanspor ile hafta sonu sahalarýnda oynayacaklarýný anýmsatan Yönetim, ''Ligde artýk takýmlar yavaþ yavaþ oturmaya baþladý, çok zor bir lig olacak. Her takým her takýmý yenebilecek güçte. Temposu yüksek maçlar oynayacaðýz bundan sonra. Sahamýzda oynayacaðýmýz Kurtalanspor maçýnda galip ayrýlan taraf biz olacaðýz'' diye konuþtu.


12

12 EKÝM 2012 CUMA

SPOR

Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Kastamonuspor maçýnda 6. galibiyetini almak istiyor. ayrýlacaðýz. Takým olarak iyi durumdayýz. Her maçýmýz bizim için ayný önemi taþýmaktadýr. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak daha iyi olmalýyýz ki lig ve kupadaki çýkýþýmýzý sürdürebilelim" dedi.

HEPÝMÝZ BÝRLÝK ÝÇÝNDEYÝZ

G

eçen haftayý sahasýnda oynadýðý Tekirova Belediyespor galibiyetiyle kapatan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Pazar günü deplasmanda oynayacaðý Kastamanuspor maçýný da galibiyetle tamamlayýp 6. maçýný da kazanmak istiyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar, oynayacaklarý maçý kazanmaktan baþka bir þey düþünmediklerini belirterek, "Hafta boyunca futbolcularýmý hazýrlýyorum. Eksiðimiz yoktur. Cuma günü tamamlayacaðýmýz antrenmanlarýmýz sonrasýnda kentten

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Basýn Sözcüsü Þeyda Arslantaþ ise, ligdeki iyi gidiþatlarýna kapýlmayýp tedbirli elden býrakmamalarý gerektiðinden söz ederek, "Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde takýmýmýzýn baþarýlý olmasýný istiyoruz. Tek düþüncemiz budur. Pazar günü deplasmanda oynayacaðýmýz ligin 6. maçýný da kazanýp Kastamonu'dan 3 puan alarak dönmek istiyoruz. Hafta içi idmanlarýmýzý izledik. Her þey mükemmel" þeklinde konuþtu. Öte yandan sarý-kýrmýzýlý takým dünkü idmanýna koþu ve kültürfizik hareketleriyle baþladý. Topla çeþitli çalýþmalarýn ardýndan kalecilere özel çalýþmalar yaptýrýldý.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’lu futbolcularýn idmanlarda bir hayli hýrslý olduklarý gözlendi.

12.10.2012 Gazete Sayfaları  

12.10.2012 Gazete Sayfaları

12.10.2012 Gazete Sayfaları  

12.10.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement