Page 1

20 gün sürdü

‘Çocuklarý kendilerine siper ediyorlar’ V

ali Mustafa Toprak, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat Þube Müdürlüðü binasýnda yaptýðý açýklamada, 15 Aðustos tarihinde ses getirecek eylemler hazýrlýðýnda olan PKK'yý yönelik operasyonlar hakkýnda bilgi verdi. PKK'nýn kýrsal alanda ve özellikle þehir merkezinde eylemlerini yoðunlaþtýrmak için bu günlere önem verdiðini belirten Vali Toprak, örgütün 15 Aðustos tarihini bir fýrsat olarak gördüðü ve alt kadrolara gönderdiði talimatlarla þiddet eylemlerine yönlendirmeye çalýþtýðýný 5’te kaydetti.

H

akkari Valiliði, Þemdinli'de baþlatýlan operasyonlarýn sona erdiðini açýkladý. Yapýlan açýklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamýný bozmak amacýyla, PKK örgütünce Þemdinli kýrsalýnda gerçekleþtirilen eylemler üzerine, güvenlik güçlerince hava destekli olarak 23 Temmuz 2012 günü baþlatýlan operasyonlarýn, 11 Aðustos 2012 Cumartesi sabahý itibariyle tamam8’de landýðý belirtildi.

Mustafa Toprak

GGC’den Baðlar Belediyesi’ne ziyaret G

üneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) yeni yönetimi Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran'ý ziyaret etti. Diyarbakýr Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni kongresinde seçilen Baþkan Mehmet Veysi Ýpek ve yönetim kurulu üyeleri Muhittin Talay, Mücahit Ceylan, Aytaç Akhan Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran'ý makamýnda ziyaret ederek çeþitli konularda görüþ 8’de alýþveriþinde bulundu.

Tarihi adýmlar atýyoruz PAZAR 12 AÐUSTOS 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Tarým Bakaný Mehdi Eker Bingöl'de yaptýðý konuþmada, Cumhuriyet tarihinde hiç atýlmamýþ önemli adýmlar attýklarýný belirterek, bundan geri adým atmayacaklarýný, örgütün saldýrýlarýyla kendilerine engel olmasýna izin vermeyeceklerini söyledi.

Kayýp yakýnlarýnýn oturma eylemi

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, terörle silahlý mücadeleye devam edileceðini belirterek, "Terör örgütünün bize rehberlik etmesine izin vermeyeceðiz" dedi.

Ý

HD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarý tarafýndan "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlenen oturma eylemi 183’üncü haftasýnda da devam etti. Eylemde 1994 yýlýnda kaybedilen Ahmet Üstün'ün hikayesi anlatýldý. 8’de

Kronikleþmiþ sorunlar Eker, "Biz 80-70 yýldýr kronikleþmiþ sosyal ve siyasal meseleleri çözüyoruz. Bölgemizin özellikle can yakýcý sorunu olan Kürt sorununu çözümünde büyük mesafe katettik. Huzur ve barýþýn demokratikleþme ve sivilleþme yoluyla çözümünde vatandaþlarýmýzý muhatap almak suretiyle onlarýn demokratik ve hak taleplerini dikkate alýp o zeminde çözüm arayýþlarýmýzý sürdürüyoruz. Ama bundan rahatsýz olan bu þekildeki bir barýþçý çözümü, demokratikleþme ve sivilleþme yoluyla çözülecek olan çözümü kendi kanlý emellerine etkili gören ve örgütün polistik çýkarlarýna aykýrý gören terör örgütü bu çabalarý sürekli baltalamaya, sabote etmeye, mayýnlarla bombalamaya devam ediyor" dedi. Sayfa 7’de

Mehdi Eker

Kürtçe öðretmenlerinin ilk sýnavý B

ingöl Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan yapýlan duyuruda, Kurmanci ve Zazaki'de seçmeli ders verecek öðretmen adaylarý için yapýlan yüksek lisans sýnavýnda baþarýlý olan 150 kiþinin isminin açýklandýðý belirtildi. 8’de

KULP-DER'den Ramazan yardýmý

Bakan Çelik mülteci kampýnda B

ir dizi gezi ve açýlýþ için Þanlýurfa'da bulunan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Akçakale ilçesindeki mülteci kampýný ziyaret etti. Akçakale ilçesinde Suriyeli sýðýnmacýlarýn yerleþtirildiði Süleyman Þah Konaklama Tesisi'ni ziyaret eden Bakan Çelik, kamptaki toplantý salonunda Akçakale Kaymakamý Þefik Aygöl'den brifing aldý. 10’da

D

iyarbakýr Ýli Kulp Ýlçesi ve Köyleri Sosyal Yardýmlaþma ve Kültür Derneði (KULPDER), Kulp ilçesinde Ramazan ayý nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gýda yardýmýnda bulundu. 4’te

Yerel seçimler 2013'ün sonunda O

Orucunuzu çorbayla açýn O

ruç tutan insanlarýn belirli bir þekilde beslendiði için organizmanýn bir ay dinlenmesi nedeniyle iftarda ve sahurda yenilecek yemeklere dikkat edilmesi gerektiði belirtildi. 2’de

Faruk Çelik

Veysel Eroðlu

rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, 2014 yýlýnda yapýlmasý gereken yerel seçimlerin 2013 yýlý sonlarýna doðru yapýlabileceðini söyledi. Muþ AK Parti Ýl Baþkanlýðý'nda partililere hitaben bir konuþma Bakan Eroðlu, çeþitli bakanlýklar tarafýndan Muþ'a yapýlan yatýrýmlara deðindi. Köy-Des kapsamýnda en büyük payýn Muþ'a geldiðini ifade eden Eroðlu, "Bu yýl yaklaþýk 14 milyon TL para aktarýldý. Köylerin yol ve suyu için þu ana kadar 150 milyon TL para gönderilmiþ. Baþbakanýmýz KöyDes adýyla bir projeyi hayata geçirdi. Bu sayede asfaltý, suyu olmayan köy kalmayacak" dedi. 7’de


2

12 AÐUSTOS 2012 PAZAR

SAÐLIK

Yaz Mevsiminde Neden Þiþmanlýyoruz? Sadece kýþ mevsimi deðil, yaz mevsiminin de þiþmanlatýcý etkileri var. Bunlara aldanmamak gerekiyor.

Y

az mevsimini en çok da meyve ve sebze çeþidi arttýðýndan, daha fazla yiyecek seçeneði bulduðumuzdan severiz. Ancak insan saðlýðý için zararlý olan ve kilo almaya neden olan tek tip beslenme, özellikle yaz mevsiminde sýkça düþtüðümüz tuzaklardandýr. Aile Hastanesi Bahçelievler Beslenme ve Diyet Uzmaný Berna Çil, kýþ mevsiminde hareketsizliklik, aðýr, yaðlý yiyecekler tüketme nedeniyle kilo alýnmasýna karþýn yazýn bol meyve tüketmek, tek tip beslenmek, geç saatte yemek, açýk büfelere sýk uðramak, büyük boy meyve sularý, kremalý kahveler nedeniyle kilo vermek yerine kilo aldýðýmýzý belirtiyor.

Meyve tüketimini abartmayýn, bol yað tüketmeyin Yazýn aðýr ve yaðlý yiyeceklerden uzak durmaya çalýþýyoruz. Hafif yiyecekler arýyoruz. Aðýr yaðlý yiyeceklerden kaçarken, bu defa bolca meyve yiyerek, vücudumuzun yaðlanmasýna neden olabiliyoruz. Elbette meyveyi yaz aylarýnda bol tüketmek sývý ihtiyacýmýzýn karþýlanmasý, vitamin ve minerel dengelerinin saðlanmasý açýsýndan önemlidir. Ancak her besinde olduðu gibi meyvede de aþýrý tüketim fazla kilolar olarak karþýmýza çýkýyor. Günlük yaþamda kaloriyi karbonhidrat, protein, yaðdan alýyoruz. Bu üç gruptan besinlerin dengeli tüketilmesiyle saðlýklý bir beslenme mümkün olabiliyor. Sadece meyve yediðimizde meyvede yað ve protein olmadýðýndan, sadece karbonhidrat içerir. Meyvede meyve þekeri fruktoz bulunur. fruktoz hücre içine taþýnmada insüline gereksinim duymaz. Kanda insülin düzeyimizin artmasý bize tokluk hissini verir. Ýnsülin düzeyimiz artmadýðýnda da tokluk hissi duymayýz. Bu nedenle belli miktarda yenilmesi gerekiyor.

Tek tip beslenmeyin Bir kiþinin günde sadece meyve yemesi, sadece yaðlý yiyecekler tüketmesi ya da sadece sebzeyle beslenmesi saðlýklý bir beslenme olarak adlandýrýlamaz. Kadýnlarýn günde ortalama 2000-2200, erkeklerin ise ortalama 2500 kalori almalarý gerektiði

teoride hep vardýr. Tüm besin gruplarýndan beslenme uzmanlarýnýn kiþiye, yaþa, cinsiyete, yaþam risklerine, var olan hastalýklara göre hazýrladýklarý planlarla kilonun saðlýklý seviyelerde tutulmasý mümkün olabiliyor.

Vazo gibi bardakta meyve suyu içmeyin Son yýllarda büyük boy, adeta çiçek vazosu kadar büyük bardaklarda meyve suyu tüketmek moda oldu. Taze meyve suyu elbette faydalý, ancak miktarlara her zaman dikkat etmek gerekiyor. Evde bir bardak portakal suyu elde etmek için ortalama 4-5 portakalýn suyunu sýkýyoruz. Büyük boy bir bardak meyve suyu için kaç meyve sýkmamýz gerektiðini siz düþünün! Oysa günde sadece ara öðünlerle beraber 5-6 porsiyon meyve yemek saðlýklý.

Geç saatte yemek yemeyin Vücudun biyolojik bir saati, metabolizmanýn da en çok enerji harcadýðý ve en düþük enerji haracadýðý saatler vardýr. Bunlarý bilmeyince çok geç saatlerde yemek yenilebilir, kalorili içecekler tüketilebilir. Bu durumda 18.00-19.00'dan sonra yemek yemek, bir de yüksek kalorili yemekler, içeceklerle beslenmeyi tamamlamak kilolara davetiye çýkarmaktýr. Fazladan alýnan her 7 bin kalori, bize kilo olarak dönebilir.

Açýk büfelerin önünden çekilin Açýk büfe yemekleri sadece tatilde yemiyoruz. Her hafta sonu geç kahvaltý etmek ara öðünlerin yapýlmasýný, yemek saatlerinin aksamasýna yol açacaðýndan çok önerdiðimiz bir durum deðildir. Hafta sonlarý açýk büfelerdeki soslu, yaðlý yiyeceklerle karmaþýk beslenmek bize kilo olarak döner.

Kremalý kahvenin görüntüsü güzel, ama kalorisi yüksek Özellikle büyük kahve zincirlerinin günlük yaþamýmýza entegre ettiði, kremalý, bol kalorili, büyük boy kahveler, soðuk içeceker yazýn kilo almanýn en baþtaki nedenleri arasýnda yer alýyor.

Çünkü biz yediklerimiz kadar içtiklerimizle de kilo alýyoruz. Kremalý kahvelerden iki tane içmek günlük kalori ihtiyacýnýn büyük kýsmýný karþýlýyor doðru. Ama saðlýklý beslenmekten de uzak düþüyoruz. Çünkü vücudumuza çok yararlý olan, balýðý,

tavuðu, kuru baklagilleri, sebzeleri, meyveleri, tahýllý ekmeði, sütü, yumurtayý, yoðurdu hayatýmýzdan çýkarmýþ oluyoruz. Bol enerjili içekler bol enerji veriyor, enerji bitince de gelsin abur cubur yiyecekler diyerek gittikçe þiþmanlýyoruz.

Kromun Vücuda Faydalarý Neler? Krom mineralinin görevlerini neler, hangi besinlerde bulunuyor, eksikliðinde ve fazlalýðýnda vücudu nasýl etkiliyor?

Orucunuzu çorbayla açýn Oruç tutan insanlarýn belirli bir þekilde beslendiði için organizmanýn bir ay dinlenmesi nedeniyle iftarda ve sahurda yenilecek yemeklere dikkat edilmesi gerektiði belirtildi.

O

M

inerallerin vücudumuzda ayrý ayrý görevleri var ve bir bireyin vücudundaki mineral seviyelerinin yeterli olup olmadýðý, saðlýðý açýsýndan son derece önemli. Vücudumuzun kendi baþýna üretemediði ve dýþarýdan alarak pekçok hayati fonksiyonu yerine getirebildiði minerallerden en önemlilerinden biri de krom. Günlük ihtiyacý kadýnlarda 25, erkeklerde 35 mikrogram olan bu hayati mineralin Womenist olarak görevlerini, hangi besinlerde bulunduðunu, eksikliðinde ve fazlalýðýnda vücudun ne gibi tepkiler verebileceðini, kýsacasý hakkýnda merak edilenleri araþtýrdýk...

Vücuttaki görevi nedir? Kan þekeri seviyesinin sabitlenmesini saðlar. Yað yakýmýnda, protein ve kolesterol sentezinde görev alýr. Kas oluþumunu destekler, yaþlanmayý geciktirir. Osteoporoz yani kemik erimesine karþý destekleyicidir.

Eksikliðinde neler olur? Glikoz toleransý bozukluðu, yani glikozun vücutta kullanýmýnda aksaklýklar, buna paralel olarak

anksiyete, sinir bozukluklarý, halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Bu yüzden, þeker hastalarýnýn veya ailesinde benzer vakalar olanlarýn bu anlamda çok daha dikkatli olmasý gerekli. Krom seviyesinin düþük olmasý, ayrýca damar sertliði riskini de artýracaktýr.

Hangi besinlerde bulunur? Esmer pirinç, tam buðday unu, kepekli makarna gibi tam tahýllý ürünler, bira mayasý, siyah çay, kakao, bal, fýndýk, ceviz, peynir, et, mantar.

Fazlalýðý ne gibi sonuçlar doðurabilir? Emilimi yavaþ olan kromun toksik etkisi yok. Fakat vücutta fazlalýðý söz konusu olduðunda, baþ dönmesi ve deride döküntüler görülebilir. Kromun vücuda fazla alýnmasý, krom zehirlenmesine neden olabilmekte. Þeker hastalarýnýn çok daha dikkatli olmalarý gerekir. Sanayide bulunan 6 deðerlikli kromun vücuda alýnmasý, uzun vadede akciðer ve mide kanseri riskini artýracaktýr. Vücutta bulunan fazla kromun böbreklere zarar verebileceði, kýsýrlýða neden olabileceði ile ilgili hayvanlar üzerinde türlü deneysel çalýþmalar yapýlýyor olsa da bunun henüz doðruluðu saptanmýþ deðil.

rucun toksinleri temizleyici etkisi vardýr. Oruç tutan insanlar belirli bir þekilde beslendikleri için organizma bir ay dinlenmektedir. Beslenmede dikkat edilecek noktalar, iftarda ve sahurda birdenbire ve çok fazla yemekle mideyi doldurmamak gereklidir. Ani mide gerginliði hem tansiyon yükselmesine hem de nörolojik hormonlarýn hýzlý salgýlanmasýna yol açara. Azar azar, iyi çiðneyerek ve sýk aralýklarla yemek yenilmelidir. Yemeklerin seçiminde çok yaðlý, çok tuzlu ve aþýrý tatlý besinlerden kaçýnmak gereklidir. Bunlarýn yerine hazmý kolay, mide-barsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve sellüloz içeren sebze, meyve ve kepekli ekmek tercih edilmelidir. Yetiþkin bir insanýn günde en az 1.5-2 litre su içmesi gerektiðinden hareketle sývý alýmýna çok dikkat edilmelidir ve bu miktar su içilmelidir. Kýzartmalardan kaçýnýlmalýdýr". Ýftar ve sahurda yenilmesi gereken gýda maddeleri ile ilgili de bilgiler veren Uyguç, oruç tutanlara þu tasfiyelerde bulundu: "Ýftar yemeðine ne çok sýcak ne de çok soðuk olmayan hafif bir çorbayla baþlanmalýdýr. Baðýrsak problemi olanlar çorbalarýna kepek ilavesi yapabilecekleri gibi kepekli ekmek de tercih edebilirler. Etli veya etsiz, fazla yaðlý olmayan bir sebze yemeði yoðurt ve meyve veya tatlý olarak sütlü tatlýlar olabilir. Protein içeriði fazla olan gýdalar midenin boþalma süresini uzatarak acýkmayý

geciktirirler. Yumurta, süt, yoðurt, peynir gibi gýdalar kahvaltý þeklinde bir öðün alýnabilir. Bol sývý alýnmalýdýr. Su içilmelidir. Meyve yenilebilir. Fazla tuzlu besinler tüketilmemelidir. Sadece su içerek oruç tutmak sakýncalý. Bu durumda yorgunluk, dikkatte azalmalar olur. Sahura kalkýlmadan oruç tutulursa aç kalma süresi artacaðýndan metabolik hýz düþer ve halsizlik, baþ aðrýsý görülür. Oruç tutmak saðlýklý insanlar içindir. Kilo verme yöntemi deðildir. Kilo vermek için oruç tutanlarýn kilo veremedikleri bilinmektedir. Hareket azlýðý, metabolizma hýzýnýn yavaþlamasý kilo vermeyi zorlaþtýrmaktadýr"


Van'da bir ilk

V

an'da ilk defa yapýlan pankreas baþý kanseri ameliyatý baþarýyla gerçekleþti. Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yapýlan ve 9 saat süren operasyon sonucunda, hastanýn saðlýðýna kavuþtuðu belirtildi. Ankara'da, ameliyat olmasý için büyük paralar istenilen Muzaffer Tunç, Van Bölge ve Araþtýrma Hastanesi'ne baþvurdu. Ameliyatý, Genel Cerrah Op. Dr. Kadir Bartýn tarafýndan yapýldýðýný belirten hastane baþhekimi Dr. Necmettin Bilici, çok baþarýlý bir ameliyat gerçekleþtirildiðini söyledi. Türkiye'de çok az illerde yapýlabilen bu ameliyatý Van'da gerçekleþtirmenin mutluluk verici olduðunu belirten Bilici, "Hastamýn Ankara'da özel hastaneye

12 AÐUSTOS 2012 PAZAR

baþvurmuþ ama ameliyat ücreti çok yüksek olasýnda dolayý bize baþvurdu. Ameliyatý doktor tarafýnda yapýldý son derece baþarýlý bir operasyon oldu. Hastamýzýn da saðlýk durumu gayet iyi" dedi. Van'da ilk kez yapýlan bu ameliyatý budan sonra yapýlmaya devam edileceðini belirten Bilici, "Bu ameliyatý Türkiye'de çok az sayýda ilde yapýlmaktadýr. Bunlardan birinin de Van olmasý oldukça sevindiricidir. Bu tür hastalar genelde büyük kentlere sevk ediliyordu. Ama bundan sonra bu tür hastalarý da burada ameliyat edebileceðiz. Bizi amacýmýz bundan sonra buradaki hastalarý baþka illere sevk etmemektir" þeklinde konuþtu.

Bir uçak dolusu iþ adamý Van’a gelecek Van'da faaliyet gösteren Van Aktif Sanayiciler ve Ýþadamlarý Derneði (VASÝAD) ile Erciþ Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ERSÝAD), Van'daki iþ adamlarýný turistik bir otelde verdiði iftar yemeðinde bir araya getirdi.

Ý

ftar programýna, Van Valisi Münir Karaloðlu, Ak Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Fatih Çiftçi, Vali Yardýmcýlarý, Ýlçe Kaymakamlarý, TUSKON Baþkaný Rýzanur Meral ve Yönetim Kurulu Üyeleri, VASÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Ciçeksay ve Üyeleri, ERSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Önder Beyaztaþ ve üyeleri ile 400'e yakýn iþ adamý katýldý. Yemeðin ardýndan konuþan TUSKON Baþkaný Rýzanur Meral, depremin hemen ardýndan Van'a geldiðini ve o zaman gördüðü tablo karþýsýnda çok üzüldüðünü söyledi. "Ýlde büyük bir göç dalgasý ve yoðun kýþ þartlarý yaþanýyordu" diyen Meral, "Fakat VASÝAD ve ERSÝAD durmadý ve Van'ýn sorunlarýný TUSKON platformuna taþýdý. Biz de bunu en üst düzeydeki mercilere sürekli aktardýk. Hatta kasým ayýndaki bir görüþmeye VASÝAD Baþkaný Ali Çiçeksay'ý da davet ederek baþbakan ile görüþtürdük. Bugün Erciþ'i gezdik, Van'ý gezdik gördüðümüz tablo bundan 9 ay öncesinden çok farklý ve olumluydu. Eskiden binalarýn olduðu yerleri görmeseydik Van'a afetin uðramadýðýný bilemeyecektik" dedi. Baþkan Rýzanur Meral, Ekonomi

Bakaný Zafer Çaðlayan'ýn Van'da yapýmýna baþlanan 'Tekstilkent' projesine yatýrým yapmasý için yakýn zamanda bir uçak dolusu iþ adamýyla Van'a gezi yapmayý düþündüðünü söyledi. Meral, Bakan Çaðlayan'ýn bu gezide iþ adamlarýyla yeni teþvik yasasýyla yapacaklarý yatýrýmlarý Van'dan yana kullanmalarý yönünde konuþacaðýný dile getirdi. Yanýnda Van'a Türkiye'nin en büyük yatýrýmcýlardan 8'ini getirdiðini aktaran Meral, Tekstilkent'e yatýrým yapmalarý için iþ adamlarýyla görüþeceði aktardý. Van Valisi Münir Karaloðlu ise, Birleþmiþ Milletler ve Avrupa Birliði'nin raporlarýna göre þimdiye kadar en hýzlý müdahale edilen depremin Van depremi olduðunu dile getirdi. Van'daki sorunlarýn büyük bir kýsmýnýn çözüldüðünü dile getiren Karaloðlu, "Onlar da sýrasýyla yapýlmaktadýr ve sorunlarýn büyük bölümü çözülmüþtür. Dün tarým bakaný Van'daydý. 2011 ve 2012 Haziran'ýna kadar bu þehirde 200 milyon TL devlet vatandaþa hibe vermiþtir. Ve bizim þehrimizde 37 bin kayýtlý çiftçimiz var. Tüm bu para bu çiftçilere verilmiþtir. Bu þehirde 250 milyon TL KOSGEB kredisi kullandýrýlmýþtýr. Sadece toplum yararý-

na çalýþma programý dâhilinde 50 milyon TL ödenmiþtir. Bunlar direk ve dolayýsýyla þehrin ekonomisine verilen candýr" dedi. VASÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Çiçeksay, Tuskon'un Van depremine çok büyük bir duyarlýlýk gösterdiðini ifade ederek, "Afet günleri geride kaldý ve biz olabildiðince bunu geride býrakmak istiyoruz. Depremden sonra çok büyük bir duyarlýlýk gösterildi ve biz bu günlerde artýk ilimizde yeni yatýrýmlarý konuþur olduk. Hayatýn normale döndüðünü görüyoruz. Yaþanýlan travma bugünden yarýna düzelecek gibi olmasa da el birliðiyle bunun da altýndan kalkacaðýmýza inandýk ve yaþanan geliþmeler bizi haksýz çýkarmýyor. Ýçerisinde bulunduðumuz ramazan ayý bereket kardeþlik ve rahmet ayý. Biz bu ayý da vesile ederek bu iftar programýyla bir kez daha ramazaný, genlerimizde olan deðerlerimizi hatýrlatmayý istedik. Sadece böyle afetlerin deðil yaþanan her türlü olumsuzluklarýn altýnda el birliðiyle bu tür organizasyonlarla altýndan kalkýlabiceðini düþünüyoruz. Umarýz bu programda bu amaçta küçük bir adým olur" diye konuþtu ERSÝAD Baþkaný Önder Beyaztaþ ise

Tuskon'un Türkiye'nin Yüz aký kuruluþlarýndan biri olduðunu aktararak, "Tuskon Türkiye'de ticaretin geliþmesinde ve iþ adamlarýnýn buluþmasýnda dönemli zemin hazýrlamaktadýr. Bunlardan biri de bugün Van'da gerçekleþtiriliyor. Gerek yaþanan afetten sonra aramýzda bulunmalarý gerekse de üyeleriyle birlikte bizden desteklerini

esirgemedikleri için kendilerine teþekkür ediyorum" Ýfadelerini kullandý. Program bitiminde tayini baþka illere çýkan Vali Yardýmcýsý Murat Uzunparmak, Erciþ Kaymakamý Ramazan Fani, Özalp Kaymakamý Þener Çaðlar, Saray Kaymakamý Ayþe Þeyda Çaðlar ve Çatak Kaymakamý Cemal Demiryürek'e birer plaket takdim edildi.

Rektörlük seçimi öncesi ortak açýklama Bitlis'te bir araya gelen bazý sivil toplum kuruluþu (STK) temsilcileri, yaklaþan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüðü seçimleri öncesi ortak bir deklarasyon yayýnladý.

Mardin'de hazýrlýklar B aðýr yürüyor iddiasý

M

ardin Kültür Turizm ve Tanýtým Derneði Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Fidan, UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesi'ne girme hazýrlýðýnda olan Mardin'le ilgili çok sayýda soruna cevap beklediklerini söyledi. Mehmet Fidan, geleceðini turizm üzerine kurgulayan Mardin'de bu alanda yapýlan çalýþmalarýn yetersiz olduðunu vurgulayarak, "Turizm sektöründe yýlda 5 milyon turist hedefleyen bir turizm kentinde hazýrlýklarýn çok aðýr yürütüldüðünü düþünüyoruz. Mardin'de cevaplandýrýlmasý gereken çok sayýda sorumuz var. Örneðin bir kültür þehri olarak bilinen Mardin'in dünyaya rol model bir kent olgusunun güçlendirilebilmesi için kaybolmaya yüz tutan kültürlerin gün yüzüne çýkarýlabilmesi konusunda Kültür Bakanlýðýmýzýn nasýl bir çalýþma yürüttüðünü çok merak ediyoruz. Mardin'in adeta saklý bir cenneti olan 12 köyden oluþan Gurs Vadisi'nin turizme kazandýrýlmasý için ne gibi bir çalýþma yürütülüyor? Dara Antik köyündeki kamusallaþtýrma çalýþmalarýnda yapýlan çalýþmalar nelerdir? Mardin, Savur ve Midyat'taki tarihi evlerin restorasyon çalýþmalarý için neler yapýlýyor? Kasýmiye Medresesi'nde kurulmasýna karar verilen Ebul Ýz Elcezeri Müzesi ne zaman tamamlanýp faaliyete sokulacak? Mardin 1. Cadde'deki alt yapý çalýþmalarýnýn kentin tarihi ve mimari dokusu göz önünde bulundurularak yeniden restore edilmesi çalýþmalarýnýn ne zaman tamamlanacaðýný bütün halkýmýz gibi bizler de çok merak ediyoruz. Sayýn Bakanýmýz Ertuðrul Günay'dan geleceðini geçmiþinde arayan Mardin'e özel ilgi göstermesini beklerken, Mardin özelinde yürütülen çalýþmalarýn bakanlýkça hýzlandýrýlmasýný istiyoruz" dedi.

CMYK

ir otelin konferans salonunda toplanan STK'lar adýna açýklamayý yapan Bitlis Barosu Baþkaný Enis Gül, 2007 yýlýnda Bitlis'e ekonomik ve çaðdaþ anlamda, halkýn sosyal ve kültürel anlamda ileri uygarlýklar düzeyine çýkarmak amacýyla bir üniversite kurulduðunu belirtti. Bu eðitim hamlesine destek olan tüzel ve özel kiþiliklerin tamamýna þükranlarýný sunduklarýný anlatan Gül, "Kuruluþundan günümüze kadar üniversitemizin geliþimine katkýsý olan tüm akademisyen ve idari personele de teþekkür ederiz. Ayrýca gerek maddi gerekse manevi destekleriyle þehrimize ve üniversitemize hayat veren baþta Eren ailesi olmak üzere tüm hayýrsever Bitlisli iþadamlarýmýza halkýmýz gibi bizler de her daim minnettarýz. 2007 yýlýndan bu yana geçen 4 yýllýk süre sonunda, Bitlis Eren Üniversitesi'ni bölgemizde kendisiyle eþ zamanlý olarak kurulan diðer üniversiteler ile karþýlaþtýrýnca üniversitemizin gerek akademik geliþim, gerek idari yapýlanma gerekse inþaat çalýþmalarý bakýmýndan çok gerilerde olduðunu üzülerek görmekteyiz. Bingöl Üniversitesi, Muþ Alparslan Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi gibi bizimle ayný yýl kurulan bölge üniversiteleri içinde 15 profesör ve 16 doçent ile akademik atýlým gerçekleþtirmiþ üniversiteler varken, Bitlis Eren Üniversitesi bu bölgesel rekabette rektör ve rektör yardýmcýsý da dahil olmak üzere yoluna toplamda 3 profesör ve 1 doçent ile devam etmektedir. Bölgemizde yeni kurulan üniversiteler arasýnda 3 binin üzerinde fakülte öðrencisine sahip üniversiteler varken, Bitlis Eren Üniversitesi fakültelerinde öðrenci sayýsý, 246'sý üniversite kurulmadan önce zaten açýk olan Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü öðrencisi olmak üzere sadece 706'dýr. Bitlis Eren Üniversitesi, ileride akademisyen ihtiyacýný karþýlama bakýmýndan baþka üniversitelere baðýmlýlýðý azaltacak olan lisansüstü öðrenci sayýsý açýsýndan da son

derece geri kalmýþ durumdadýr. Sadece 4 lisansüstü öðrencisi bulunan Bitlis Eren Üniversitesi'nin 150 lisansüstü öðrencisi bulunan bölge üniversiteleriyle akademik bir yarýþ içinde olmasý pek de mümkün görünmemektedir. Ve bu da Bitlis Eren Üniversitesi'ni akademik anlamda nasýl bir geleceðin beklediðini gösteren en acý tablolardan birisidir. Bitlis Eren Üniversitesi ile ilgili bu sayýsal veriler, üniversitenin hazýrlamýþ olduðu 2008-2012 Faaliyet Raporu'ndan alýnmýþtýr ve 2012 yýlý Mayýs ayýna ait verilerdir" þeklinde konuþtu. Bitlis Eren Üniversitesi'nin devletten aldýðý maddi desteðe ek olarak Eren ailesi tarafýndan da ayný oranda desteklenmesine raðmen, üniversitenin fiziksel geliþiminde bu ekstra katkýnýn sonuçlarýný görememenin kendilerini derinden üzdüðünü ifade eden Gül, "Bölgemizdeki diðer üniversiteler halkla, kamu kurum ve kuruluþlarýyla, sivil toplum örgütleriyle kaynaþma ve bütünleþme sürecini baþarýlý bir þekilde tamamlamýþken Bitlis Eren Üniversitesi'nin þehir ve halkla bütünleþemeyip kendi içine kapanmasýný, kendini resmi kurumlardan, sivil toplum kuruluþlarýndan ve halktan soyutlamasýný hayretler içerisinde gözlemlemekteyiz. Sonuç olarak, çok uzun yýllardan beri heyecanla beklediðimiz ve kentimiz için hayati önem arz eden Bitlis Eren Üniversitesi'nin 4 yýllýk geliþim performansýnýn, bölge üniversitelerine göre son derece düþük olduðuna tanýklýk etmenin utancýný yaþamaktayýz. Ayný yýllarda kurulan bölge üniversitelerinin geliþim karneleri göz önünde bulundurulduðunda üniversitemiz ve geleceði ile ilgili endiþelerimizde ne derece haklý olduðumuz ortaya çýkacaktýr" ifadelerini kullandý.

DAHA AYDIN BÝR ÜNÝVERSÝTE ÝÇÝN GÜÇ BÝRLÝÐÝ PLATFORMU Baro Baþkaný Enis Gül, "14 Aðustos 2012 tarihinde yapýlacak rektörlük seçimini üniversitemizin, ilimizin ve

halkýmýzýn geleceði açýsýndan önemsemekteyiz. Önümüzdeki 4 yýlýn, heba edilmiþ ikinci bir 4 yýla daha dönüþmemesi için yeni dönemde yeni bir rektör ve yeni bir yönetim anlayýþýyla yola devam edilmesi gerektiðine inanýyoruz. Bitlis ve ilçelerinde aktif olarak faaliyet gösteren Bitlis Barosu, 14 oda, 6 kooperatif, 25 sendika ve 39 STK olarak, üniversitemizi mezunlarýna istihdam imkaný saðlayan fakülte ve bölümlere yönlendirecek öngörüye, gerek kamu bütçesini gerekse özel kaynaklarý etkin kullanabilecek yönetimsel vizyona, maðrur tarihimizin mütevazi þehri Bitlis'i, halkýný, sivil toplum örgütlerini, kamu kurum ve kuruluþlarýný kucaklayacak engin bir hoþgörüye, personel alýmlarýnda ve kurum içi görevlendirmelerde bilgi, deneyim ve yeteneði esas alýp yandaþlýk, arkadaþlýk ve akrabalýk iliþkilerini önemsemeyecek bir hakkaniyete, olumlu ve yapýcý eleþtirileri, üniversitenin kurumsal kimliðine katký olarak deðerlendirecek geniþ bir ufka, çoðulcu, demokratik, katýlýmcý, eþitlikçi ve paylaþýmcý deðerlere, bireyselliðe deðil ekip çalýþmasýna odaklanacak modern bir yönetim anlayýþýna, çaðdaþ yöneticilik anlayýþýnýn gereði olan birikim, beceri ve donanýma sahip yeni bir rektör beklentisindeyiz. Yeni kurulan üniversitelerde öðretim üyelerinin neredeyse tamamýnýn kurucu rektörler tarafýndan göreve baþlatýldýklarý herkes tarafýndan bilinmektedir. Nitekim Bitlis Eren Üniversitesi'nde de rektörlük seçiminde oy kullanacak 70'e yakýn öðretim üyesinin tamamýna yakýnýnýn kadro tahsisi mevcut rektör tarafýndan yapýlmýþtýr. Dolayýsýyla seçim sonucunda en fazla oyu mevcut rektörün almasý son derece olaðandýr. Ancak üniversite rektörlerinin atanmasýnda karar mercii olan kurumlar için

üniversitenin baþarýsý ve geliþimi, üniversite ile halkýn bütünleþmesi gibi kriterlerin seçim sonuçlarýndan çok daha öncelikli olduðu da gayet iyi bilinmektedir. Birçok üniversitede en fazla oy alan rektör adayýnýn rektör olarak atanmamasý da bunun en büyük kanýtýdýr. Çaðdaþ bir üniversite için güç birliði platformu olarak bizler de üniversitelerimizin en çok oy alan rektör adaylarý tarafýndan deðil, insanlarýmýza güzel yarýnlar hazýrlayabilecek donanýmdaki rektör adaylarý tarafýndan yönetilmesini doðru buluyor, rektör atamalarýnda etkili ve yetkili organlarýn bu yaklaþýmýný destekliyoruz. Rektörlük seçiminin ilimize, halkýmýza, üniversitemize ve geleceðimizin hayat damarlarý olan gençlerimize hayýrlý olmasýný dileriz. Daha çaðdaþ, daha kaliteli, daha demokratik, daha özgür, daha bilimsel, daha iþlevsel bir üniversite, böyle bir üniversitenin öncülüðünde kalkýnan ve geliþen modern bir kent, böyle bir üniversitede ve böyle bir kentte öðrenci olmanýn ayrýcalýðýný yaþayacak daha kültürlü, daha eðitimli, daha aydýn ve manevi ve kültürel deðerlerine sevdalý bir gençlik beklentisi ve özlemi içerisindeyiz" açýklamasýný yaptý.


4

HABER

12 AÐUSTOS 2012 PAZAR

KULP-Der’den Ramazan yardýmý Diyarbakýr Ýli Kulp Ýlçesi ve Köyleri Sosyal Yardýmlaþma ve Kültür Derneði (KULP-DER), Kulp ilçesinde Ramazan ayý nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gýda yardýmýnda bulundu.

Bingöl Üniversitesi akademik personel alýyor

B

ingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne 2 akademik personel alýnacaðý bildirildi. Bingöl Üniversitesi Rektörlüðünden yapýlan duyuruda, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Ana Bilim Dalý ve Genetik Ana Bilim Dalý'na birer yardýmcý doçent alýnacaðý belirtildi. Duyuruda, "Üniversitemize baðlý fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayýlý kanun ve Öðretim Üyeliðine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliðinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öðretim Üyeliðine Yükseltilme ve Atama Ýlkeleri uyarýnca öðretim üyesi alýnacaktýr. Ýlanýmýz 10.08.2012 tarihinde yayýnlanmýþ olup, son baþvuru tarihi 24.08.2012 Cuma mesai bitimine kadardýr. Posta ile yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir" denildi.

M

erkezi Ýstanbul'da bulunan KULP-DER, Kulp ilçesinde Ramazan ayý nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gýda yardýmý yaptý. 1990'lý yýllarda bölgede meydana gelen terör olaylarýndan dolayý bir kýsmý Ýstanbul'a göç eden Kulplular, Kulp 'ta yaþayan ihtiyaç sahiplerini bu Ramazan ayýnda da unutmadý. Dernek, ilçedeki 400 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmýnda bulundu. KULPDER Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Tegin ve Nizam Bakay tarafýndan Ýstanbul'da toplanan yardýmlarla ilçede yaþayan ihtiyaç sahibi ailelere 400 torba un daðýtýldý.

PKK yol kesti karayolunun 25. Hakkari'nin Yüksekova ilçe- Yüksekova-Daðlýca kilometresinde dün saat 16.00 yol kesen bir grup PKK'lý, sine baðlý Daðlýca bölgesinde sýralarýnda araçlarý durdurarak yolcularýn kimliklerini kontrol etti. Yaklaþýk 3 saat süren yol kesen PKK mensuplarý, kimlik kontrolü sýrasýnda araçlarý bir süre bekleten PKK'lýlar, örgüt propagandasý yaptý. kimlik kontrolü ve örgüt Öte yandan Yüksekova-Daðlýca karayolunun Yeþiltaþ köyü mevkiinde propagandasý yaptý. geçtiðimiz günlerde bombalý saldýrý

düzenlenen köprüye dün akþam saatlerinde ikinci bir saldýrý düzenlendi. Ýlk saldýrýda aðýr hasar gören köprü, ikinci bombalý saldýrý ile tamamen yýkýldý. Daðlýca bölgesindeki köylere ulaþým, Karayollarý ekipleri tarafýndan köprünün yan tarafýnda yapýlan tali yolla saðlanýyor. Köprüde meydana gelen patlamanýn ardýndan güvenlik güçleri tarafýndan bölgede baþlatýlan operasyon sürüyor.

Milletvekili Kayatürk'ün sevinci M

illetvekili Kayatürk, yaptýðý yazýlý açýklamada, olimpiyat tarihinde yerini alan bu baþarýnýn Van ve Vanlýlarýn için taþýdýðý önem ve mananýn çok özel bir yeri bulunmakta olduðunu belirtti. Nur'un bu baþarýsýnýn, yaþanan deprem felaketleri sonrasýndaki psikolojinin ve o günlerin karamsarlýðýnýn çok gerilerde kalmýþ olduðunu göstermesinin yaný sýra geleceðin büyük Van'ýnýn inþasýnda Van insanýnýn baþarýsýnýn, kararlýlýðýnýn ve umudunun yeni bir sembolü olduðunu anlatan Kayatürk "Van'ýmýzýn kýymetli evladý Nur Tatar'ý, tekvando dalýnda almýþ olduðu tüm baþarýlarýn yaný sýra disiplinli çalýþmasý, baþarma isteði ve örnek duruþuyla takdir etmekteyim. Nur Tatar'ýn geldiði nokta spor yoluyla nelerin baþarýlabileceðinin somut bir örneði olarak önümüzde durmaktadýr. Van'da Gençlik Spor il Müdürlüðümüzün gençlerimizin çeþitli spor

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Londra'da düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye'ye madalya kazandýran Vanlý sporcu Nur Tatar'ýn bu baþarýsý karþýsýnda büyük bir mutluluk yaþadýðýný açýkladý. Zayi ilaný Vali Gökhan Aydýner Endüstri Meslek Lisesinden almýþ olduðum tasdiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür Ümran Dilekçi

12 AÐUSTOS 2012 PAZAR YIL: 12 SAYI: 3999 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

dallarýnda profesyonelleþmesi için önemli çabalarý bulunmaktadýr. Bundan sonraki süreçte yeni olimpiyatlarda göðsümüzü kabartacak, ülkemizin gurur kaynaðý olacak yeni Nur Tatar'larýn Van'dan yetiþebilmesi için özellikle Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ve diðer kuruluþlar aracýlýðýyla konunun sýký bir takipçisi olacaðýmý belirtmek isterim. Londra'dan bizleri unutmadan o anki heyecanýyla Van'a selamlarýný yollayan Nur'umuzun gözlerinden öper, TRT ekranlarýndan öðrendiðimiz 16 Aðustos'taki doðum gününü tebrik ederek hayýrlý yaþlar dilerim. Bu noktalara gelmesinde katkýsý olan baþta ailesi ve antrenörleri olmak üzerinde emeði olan tüm yakýnlarýna ve ondan dualarýný esirgemeyen tüm hemþehrilerime de teþekkür ederim" diye belirtti.

Siverek'te kaza: 3 ölü 3 yaralý Elemanlar aranýyor * Bayan Usta kuaför * Taþ ocaðýnda çalýþmýþ Formen * Tek düzen muhasabe bilen bayan eleman yaþ aralýðý ( 25-37) * Aþçý, Bulaþýkçý, Garson, Komi * Kozmetik firmasýnda çaýþtýrýlmak üzere kasiyer, depo personeli, reyon elemaný. *Ön muhasebe elemaný * Sekreter *Grafiker *Web tasarýmcý * Teknik Eleman Ýlginen adaylarýn derneðimize 1 kimlik fotokopisi 1 fotoðraf ile derneðimize baþvurmalarý rica olunur Tel : 0 533 713 99 28 Adres : Kurtismail paþa 2.sk. Birlik apt. 1/2 Yeniþehir/Diyarbakýr

Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde bir otomobilin takla atmasý sonucu 3 kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþi yaralandý.

E

dinilen bilgiye göre kaza, SiverekÞanlýurfa karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Þanlýurfa'dan Diyarbakýr'a giden M. Salim Akbaþ yönetimindeki 21 KC 128 plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karþý yola uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan Emine Akgündüz ile Aze Akgündüz olay yerinde hayatýný kaybederken, sürücü M. Salim Akbaþ, Faysal Akgündüz, Serhat Akgündüz, Fatma Eren aðýr þekilde yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada tedavi altýna alýnan yaralýlardan Fatma Eren, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Yaralýlardan Serhat Akgündüz de hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde hayatýný kaybeden Emine Akgündüz ile Aze Akgündüz'ün cenazeleri ise, otopsi yapýlmak üzere

Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Yaklaþýk yarým saat boyunca trafiðe kapanan yol, otomobilin yol ortasýndan kaldýrýlmasýnýn ardýndan kontrollü bir þekilde ulaþýma açýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.


HABER

12 AÐUSTOS 2012 PAZAR

5

Çocuklarý kendilerine siper ediyorlar

Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, örgütün eylemlerde çocuklarý kendilerine siper ettiðini belirtti.

V

ali Mustafa Toprak, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat Þube Müdürlüðü binasýnda yaptýðý açýklamada, 15 Aðustos tarihinde ses getirecek eylemler hazýrlýðýnda olan PKK'yý yönelik operasyonlar hakkýnda bilgi verdi. PKK'nýn kýrsal alanda ve özellikle þehir merkezinde eylemlerini yoðunlaþtýrmak için bu günlere önem verdiðini belirten Vali Toprak, örgütün 15 Aðustos tarihini bir fýrsat olarak gördüðü ve alt kadrolara gönderdiði talimatlarla þiddet eylemlerine yönlendirmeye çalýþtýðýný kaydetti. Toprak, "Bölücü örgüt Hakkari, Þemdinli ve Siirt baskýnlarýyla ilk silahlý eylemlerini gerçekleþtirdiði 15 Aðustos tarihini büyük önem atfetmekte, kýrsal alanda yapýlan baþarýlý operasyonlar neticesinde kaybolan

moral motivasyonunu, özellikle metropol illerde yapacaðý sansasyonel eylem ve etkinliklerle tekrar kazanma gayreti içerisindedir. Bu kapsamda ilimizde özellikle iftar saatlerine denk getirilerek güvenlik güçlerine yönelik kanlý saldýrýlar yapmayý hedefleyen örgüt mensuplarýnýn engellenmesi ve yapýlacak saldýrýlarýn önüne geçilebilmesi için tüm güvenlik güçlerimiz teyakkuza geçirilmiþ, güvenlik önlemleri üst seviyeye çýkarýlmýþtýr."dedi. Önceki gün Diyarbakýr- Silvan Karayolu'nda kaza yapan ve terk edilen minibüste bulunan mühimmatla kentte ve metropol illerde büyük eylemler için hazýrlýk yapýlacaðýnýn belirlendiðini ifade eden Toprak bu tür olaylarý önlemek için büyük bir özveri ve gayretle çalýþ-

malarýnýn sürdüðünü kaydetti. Çocuklar kullanýlýyor Vali Mustafa Toprak, Diyarbakýr'da üst düzey yöneticilere yönelik saldýrý yapýlacaðý istihbaratýna ulaþýldýðýný, buna karþý gerekli tedbirlerin alýndýðýný söyledi. Vali Toprak, dün akþam saatlerinde uzun namlulu silahlarla Þehitlik Emniyet Müdürlüðü hizmet binasýna saldýrýda bulunanlarýn oyun oynayan çocuklarýn arasýna girip bu eylemi gerçekleþtirdiðini kaydetti. Toprak, "Emniyet Müdürlüðü hizmet binasýna 5 el kurþun isabet etti. Bu eylem de gösteriyor ki bunlar, çocuklarý kendilerine siper ediniyor. Ama güvenlik kuvvetleri çocuklarýn ve çevredeki vatandaþlarýn zarar görmemesi için büyük gayretler sarf etmiþtir" diye konuþtu.

Hakkarililer ‘Ýnþallah bu son çatýþma olur’ Hakkarili 85 yaþýndaki Hasan Ölmez, "Cumhurbaþkaný ve Baþbakana sesleniyorum; rica ediyorum lütfen bu kaný durdursunlar. Hepimiz kardeþiz; peygamberimiz bir, kitabýmýz bir, dinimiz bir" dedi.

H

akkarililer, Geçimli Köyü Jandarma Karakoluna düzenlenen saldýrýdan dolayý duyduklarý üzüntüleri dile getirdi. Bir süre önce Hakkari Çukurca karayolu üzerinde bulunan Geçimli Jandarma Karakoluna yapýlan saldýrýda 6 asker þehit il 2 korucu þehit olmuþtu. Þehit olan Jandarma Uzman Çavuþ Kamil Çelikkaya'nýn çok iyi birisi olduðunu belirten Hasan Ölmez (85) isimli vatandaþ, olayýn üzüntüsü içersinde olduðunu belirtti. Duygulanarak olayý anlatan ve gözlerinde yaþlar akan Hasan Ölmez, "Uzman çavuþu defalarca evimde misafir ettim. Çok güzel bir adamdý, namaz kýlýyordu. Ben çok acýyorum her iki taraftan da ölenlere. Ýnþallah bu son çatýþma olur. Cumhurbaþkaný ve Baþbakana

sesleniyorum; rica ediyorum lütfen bu kaný durdursunlar. Rica ediyorum, hepimiz kardeþiz; peygamberimiz bir, kitabýmýz bir, dinimiz bir. Saldýrýnýn yapýldýðý gece baktým her tarafta çatýþma var. Birçok insan þehit oldu. Onlarýn anneleri babalarý aðlýyor; ben de burada aðlýyorum. Bir daha anneler aðlamasýn. Onlarýn da anneleri, babalarý, kardeþleri çocuklarý vardýr; lütfen artýk birbirinizi öldürmeyin. Ben barýþ istiyorum, þehit olan uzman çavuþu ben çok seviyordum. Kardeþim gibi seviyordum. Beni babasýnýn yerine koymuþtu, ben kaç defa evime davet ettim. Camide beraber saf tutuyorduk. Bu askerlerin hepsi oruçluydu, hepsi þehit oldu. Günah deðil mi; Allah'tan korkun birbirinizi öldürmeyin. Elimden gelseydi ben o saldýrýyý durduracaktým. Ama her iki

taraftan da elimizden bir þey gelmiyor. Þehit olan uzman çavuþun yanarak öldüðünü duydum; aðlamaya baþladým. Ciðerim yanýyor, benim ciðerim ama elimizden bir þey gelmiyor. Biz ne yapalým?" þeklinde konuþtu. Vahit Ölmez isimli Geçimli köyü sakini ise, "Þehit uzman çavuþu tanýyordum. Camide beraber namaz kýlýyorduk, çok iyi bir birisiydi" dedi. Kürtçe konuþan H. Þerif Ölmez de, "Bu savaþýn tek bir tedavisi var; o da barýþtýr. Bu Müslümanlar ölmesin artýk. Bu ramazan ayýdýr" dedi. Hasan Ölmez'ýn torunu Suzdar Ölmez ise, "Ýki taraftan da kim ölecek diye çok korktuk, çok üzüldük, çok aðladýk. Bu mübarek Ramazan ayýnda kanýn durmasýný için dua ediyoruz. Ýnþallah bu kan durur" þeklinde konuþtu.

Nöbet kulübeleri boþaltýldý Karakol basmak isteyen PKK'ya operasyon Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret beldesi yakýnlarýnda bir grup PKK'lýnýn jandarma karakoluna yaklaþtýðý tespiti üzerine bölgede operasyon baþlatýldý.

E

dinilen biliye göre, Siirt ile Baykan ilçesi arasýnda yýllar önce kullanýlan ve ulaþýma kapatýlan eski karayolunun Ziyaret beldesi yakýnlarýnda belde ile ayný adý taþýyan jandarma karakoluna örgüt üyeleri tarafýndan baskýn yapýlacaðý istihbaratýný alan güvenlik güçleri harekete geçti. Baskýn yapýlmak istenen karakol çevresinde güvenlik önlemleri artýrýlarak, Siirt 3. Jandarma Komando Tugay Komutanlýðý'ndaki sevkiyat için Skorsky ve bombardýman için Kobra helikopterler gün boyu hazýr bekletildi.

Pusuya yatan askerler, saat 21.30 sýralarýnda termal kameralarla bir grup PKK'lýnýn uzun namlulu silahlarla karakola yaklaþtýðýný tespit etti. Bunun üzerine PKK'lýlarýn geçiþ koordinatlarý Siirt 3. Jandarma Komando Tugay Komutanlýðý'na bildirildi. Tugaydan kalkan Kobra helikopterler, teröristlerin bulunduðu alanlarý yoðun ateþ altýna alýp bombaladý. Bölgeye Skorsky helikopterlerle Jandarma Özel Harekat timleri indirilirken, PKK'lýlarý etkisiz hale getirmek için baþlatýlan operasyon sürüyor.

PKK'lýlar kaçan araca ateþ açtý

Muþ-Kulp karayolunda yol kesmeye çalýþan PKK'lýlar, kendilerinden kaçan iki araca ateþ açtý. Araçtaki koruculardan biri yaralandý.

A

H

akkari-Çukurca karayolundaki nöbet kulübeleri, mayýnlý tuzaklar ve terör olaylarýnýn artmasý nedeniyle boþaltýldý. Bölgede meydana gelen olaylardan dolayý askeri hareketliliðin yaþandýðý Çukurca ilçesinin sýnýr kesimlerinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çýkarýlýrken, karayolu kenarýndaki korucu mevzilerinin ikinci bir emre kadar boþaltýldýðý bildirildi. Bir süre önce Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Geçimli Köyü Jandarma Komutanlýðýna yapýlan saldýrýda 6 asker, 2 köy korucusu þehit olurken, 15 PKK'lý ise ölü ele geçirilmiþti. Son günlerde döþenen mayýnlý

CMYK

tuzaklar nedeniyle asker ve mühimmatýn sýnýr boylarýna mayýna dayanýklý "Kirpi" adý verilen zýrhlý araçlar ve helikopterlerle taþýnmasý, karayolunun sessizliðe gömülmesine neden olmuþtu. Bölgeye giden ÝHA ekibi, Çukurca karayolu üzerinde onlarca köy korucusunun güvenliði saðladýðý boþaltýlmýþ nöbet kulübelerini içine girerek yakýndan görüntüledi. Bu arada Geçimli köyündeki karakol saldýrýsý ve karayolundaki mayýnlý tuzaklar nedeniyle Hakkari'de yüzlerce gencin yüzmeye gittiði Kato Daðý uzantýsýndaki Þine Deresi de ýssýz kaldý.

lýnan bilgilere göre, MuþKulp karayolunun Þenyayla mevkiinde önceki akþam saatlerinde 10 kiþilik bir PKK'lý grup, yol kesmek için karayoluna indi. PKK'lý üyeleri, kendilerini fark edip kaçan iki araca ateþ açtý. Açýlan ateþ sonucu, araçlardan birinde bulunan Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde görevli Adnan Çelik isimli korucu yaralandý. Yaralý korucu, Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ýhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan PKK'lýlarý yakalamak için geniþ çaplý operasyon baþlattý.


6

12 AÐUSTOS 2012 PAZAR

EKONOMÝ

Siirt'te doðalgaz ‘tamam’ Siirt'te kent içi doðal gaz þebekesinin test iþlemleri bitti. Baþarýyla biten test iþlemlerinin ardýndan doðal gaz þebekesine baðlanan bir meþale alkýþlar eþliðinde yakýldý.

K

ooperatif Mahallesi'nde bulunan Aðýz Diþ Saðlýðý Merkezi önünde düzenlenen törende, tamamlanan test iþlemlerinin ardýndan doðal gaz þebekesine baðlanan bir meþale alkýþlar arasýnda yakýldý. Kent içi þebekesinin yapýmýný üstlenen SÝBADAÞ firmasý yetkilerinin katýldýðý törende gazetecilere bilgi veren firmanýn Genel Müdürü Mustafa Yardýmcý, salý gününden itibaren abone iþlemlerine baþlayacaklarýný söyledi. Yardýmcý, "Salý gününden itibaren abone iþlemlerine baþlýyoruz. Konutlarýnýnýn doðal gaz þebeke tesisatýný çekenler, abone iþlemlerini tamamladýklarý andan itibaren doðal gazý kullanmaya baþlayacaklar. Bizim açýmýzdan Kooperatif Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi'nde doðal gaz þebekesini tamamladýðýmýz yerlerdeki vatandaþlarýmýzýn doðal gaz kullanabilmeleri için her türlü hazýrlýk tamamlandý. Bayramdan sonra da yeni cadde ve sokaklarda çalýþmalara baþlayacaðýz" dedi. Yardýmcý, ilk etapta konut içi þebekelerini tamamlayan yaklaþýk 500 konutun doðal gazý kullanmaya baþlayacaklarýný sözlerine ekledi.

Ekonomi Bakaný Çaðlayan E Azerbaycan'a gidiyor

Aldýðý sýfýr araba boyalý çýktý

B

ingöl'de bir vatandaþýn aldýðý sýfýr kilometre araç boyalý çýktý. Maðduriyetinin giderilmediðini belirten vatandaþ, olayý yargýya taþýdýðýný söyledi. Bingöl'de faaliyet gösteren BÝNAÞ Yem AÞ adlý iþ yeri adýna aldýklarý sýfýr kilometre aracýn ön kaputunun 2 ay sonra kabarmaya baþladýðýný, bunun üzerine götürdüðü serviste aracýn boyalý olduðunu öðrendiðini belirten R.B., tüm uðraþlarýna raðmen ilgili firmanýn sorununa çözüm bulmadýðýný öne sürdü. R.B, olayý yargýya taþýdýðýný belirterek, "Yaklaþýk 6 ay önce Diyarbakýr'dan 2012 model bir otomobil aldým. Aracý 2 ay kullanmadan ön kaputunda kabarmalar oluþtu. Bunun üzerine götürdüðüm servis, aracýn boyalý olduðunu tespit etti. Durumu aldýðým bayiye bildirdim. Bayinin talebi üzerine yapýlan eksper incelemesinde aracýn fabrikadan boyalý olduðu söylendi. Bunun üzerine fabrikayý arayarak maðduriyetimi bildirdim. Ancak aracýmý yenisiyle takas etmek yerine fabrikadan, 'Getir orijinal boya ile boyatalým' talebi ile karþýlaþtým. Tüm uðraþlarýma raðmen sorunuma çözüm bulunmayýnca avukat tutarak olayý yargýya taþýdým. Þu anda yargýnýn vereceðini kararý bekliyorum" dedi. Vatandaþlarýn bu konuda dikkatli olmasýný isteyen R.B, "Sýfýr kilometre araba diye satýn aldýðýmýz araç hasarlý çýktý. Buradan tüm vatandaþlarý uyarýyorum, sýfýr kilometre dahi alsanýz mutlaka kontrollerini yaptýrýn. Benim gibi maðdur olmayýn" þeklinde konuþtu.

Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Türk Dili Konuþan Ülkeler Ýþbirliði Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Baþkanlarý Zirvesi öncesinde, Konseyin kurucu üyeleri olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kýrgýzistan'ýn katýlýmýyla düzenlenecek Ekonomiden Sorumlu Bakanlarý 2. Toplantýsý'na katýlmak üzere 13 Aðustos Pazartesi günü Azerbaycan'a gidecek. konomi Bakanlýðý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklaTÜRK DÝLÝ KONUÞAN ÜLKELERLE TÝCARET maya göre toplantý, Ekonomi Bakaný Zafer HACÝMLERÝ ARTIYOR Çaðlayan, Azerbaycan Ekonomik Kalkýnma Bakaný Þahin Mustafayev, Kazakistan Ekonomik Kalkýnma ve Ticaret Bakaný Bakytzhan Sagintayev ile Kýrgýzistan Ekonomi ve Rekabet Politikalarý Bakaný Temir Sariev'in katýlýmlarýyla 14 Aðustos 2012 tarihinde Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'de gerçekleþtirilecek. Program kapsamýnda, 13 Ekim 2011 tarihinde Astana'da düzenlenmiþ olan Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlarýn 1. Toplantýsý sonucunda imzalanmýþ tutanaða istinaden oluþturulmuþ, "Yatýrým Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi", "Ulaþtýrmanýn Geliþtirilmesi", "Ekonominin Çeþitlendirilmesine Yönelik Önlemler" ve "Ekonomik Ýliþkilerin Temeli Olarak Giriþimcilik" baþlýklý çalýþma grubu toplantýlarý, anýlan ülkelerden uzmanlarýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirilecek ve toplantýlar sonucunda, Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar toplantý tutanaðý dört ülkenin Bakanlarý tarafýndan imzalanacak. Azerbaycan ziyaretleri sýrasýnda,Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan'ýn, Azerbaycan Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev tarafýndan kabulü ile üç ülkenin yukarýda adý geçen Bakanlarý ile görüþmeler gerçekleþtirmesi öngörülüyor.

Açýklamada, Türk Konseyi ile kardeþ halklar arasýndaki iletiþim ve diyalog kanallarýný güçlendirme yolunda emin adýmlarla ilerlendiði ekonomik ve ticari alanlarda ortaya koyulan yaratýcý fikir ve projelerle iþbirliklerinin her alanda daha ileriye taþýnmasýnda 'Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantýsý'nýn bir nevi lokomotif rolünü üstlendiði kaydedildi. Türkiye ile Azerbaycan arasýndaki ticaret hacminin 1999 yýlýnda yaklaþýk 300 milyon dolar civarýndayken 2011 yýlýnda yaklaþýk 12 kat artarak 2 milyar dolarý aþan ihracatýmýz ve 1,4 milyar dolar ithalatýmýz olmak üzere toplam 3,5 milyar dolara yaklaþtýðý bildirildi. 2011 yýlýnda, Türkiye ile Kazakistan arasýndaki ticaret hacminin geçen yýla oranla, ihracatta yüzde 15,8 artýþla 948 milyon dolara, ithalatta yüzde 22,2 artýþla 3 milyar dolara ulaþtýðý ve ticaret hacminin 3,9 milyar dolar seviyesine yükseldiði açýklandý. Kýrgýzistan'la 2002 yýlýnda 41 milyon dolar düzeyinde olan ticaret hacmimiz 2011 yýlýnda yaklaþýk 6 kat artarak 232 milyon dolar seviyesine ulaþmýþtýr. 2011 yýlýnda ihracatýn 2010 yýlýna göre yüzde 38 artýþla 180 milyon dolarýn üzerinde gerçekleþtiði, ithalatýn ise yüzde 65 artarak 52 milyon dolar olarak gerçekleþtiði kaydedildi.

Dünyanýn gözü Türk seccadelerinde T

ürkiye'de üretilen el dokumasý ipek seccadeler yurt dýþýnda büyük ilgi görüyor. 1 milyar dolar hacme sahip olan seccade sektörüne dýþ pazarýn ilgisi üretimin yüzde 90'ýný ihracata yöneltiyor. Seccade sektöründe baþarýlý AR-GE ve röprodüksiyon çalýþmalarýyla dünyanýn birçok yerinden üretim talebi alan Nursace Tekstil, özellikle seccade konusunda Avrupa, Amerika ve Uzakdoðu'nun ihracat talebini karþýlýyor. Nursace, Osmanlý dönemine ait sanat eseri deðerinde el dokumasý özel iþlemeli seccadelerin ve Hereke'de üretilen el dokumasý ipek seccadelerin röprodüksiyonlarý ile yabancýlarý Türk seccade kültürü ile tanýþtýrýyor. Nursace Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Bayezit, Türkiye seccade pazarýný deðerlendirirken sektörün büyüklüðü ve ihracatýn önemine dikkat çekti. Bayezit, "Türkiye genelinde 1500 - 1800 tezgah sürekli olarak seccade üretiyor. Bu da kaliteye göre yaklaþýk olarak günlük 300 ila 500 bin adet arasý üretim demek, yýllýk karþýlýðý ise 150 milyon âdeti buluyor. Ekonomik karþýlýðý da 70 - 80 bin ton ipliktir. Pazar, 1 milyar dolarlýk parasal büyüklüðe (yüzde 90 gibi ciddi bir oran ihracata gitmektedir) tekabül ediyor ve yaklaþýk olarak, 15 - 20 bin kiþiye iþ imkâný saðlýyor; yani aileleri ile birlikte 80 - 100 bin kiþinin ekmek kapýsý durumunda" dedi. Bayezit, 1950'lilerden bu yana iþporta tezgâhýndan, tüm dünyaya 7 milyon adet seccade ihraç eden bir markaya dönüþtüklerini söyledi. Yapýlan baþarýlý röprodüksiyon çalýþmalarý ve kullanýlan teknoloji sayesinde, tüm dünyanýn seccade kültürüyle tanýþmasýný saðlayan marka, Cat Stevens'ýn (Yusuf Ýslam) da dikkati çekti.

Ürünlerin tüm dünyada talep görmesini Türk kültürüne baðlayan Ýsmail Bayezit, "Bizim kültürümüz, sanatýmýz, renklerimiz ve sýcaklýðýmýz insanlarýn dikkatini çekiyor. Bu baðlamda ürünlerimizin her biri, bu ülke kültürünün birer yansýmasý. Bizim ürünlerimize bakan, önce Anadolu'yu, Osmanlý'yý ve Türkiye'yi görüyor" dedi. Avustralya'daki bir kiliseye dahi seccade satan Ýsmail Bayezit'ýn 90'lý yýllarýn sonunda gerçekleþtirdiði Londra seyahati sýrasýnda, Yusuf Ýslam (Cat Stevens) ile tanýþtýðý belirtildi. Sohbet sýrasýnda Yusuf Ýslam, seccade üzerindeki desen ve renklerin namaz sýrasýnda konsantrasyonu bozduðunu; Ýslam dininin aslýnda þatafattan uzak bir din olmasý gerektiði ve bu sebeple üzerinde hiç bir þey olmayan düz renklerde seccade yapýlýp yapýlamayacaðýný sorduðu sonrasýnda ise Bayezit'in, aralarýnda geçen sohbetin ardýndan düz seccade yapýmýna baþladýðý ve Nursace markasýyla Yusuf Ýslam'ýn cemaatine ilk düz renk seccadeleri gönderdiði öðrenildi. Nursace Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Bayezit, "Malezya'da eski baþbakan ve þu anda da baþbakanlýðýn en güçlü adayý, Anwar Ibrahim; Endonezya'nýn Jakarta valisi olan ve kraldan sonra gelen en güçlü siyasi kiþiliði Fauzi Bowo da Nursace müdavimlerindendir. Anwar Bey'e seçim çalýþmalarý sýrasýnda birçok kez daðýtýlmak üzere seccade yaptýk, Fauzi Bey de zaman zaman özel butik ürünler sipariþ verip, özel kutularda, özel misafirlerine hediye eder. 4-5 sene evvel kendisinin; bizzat firmamýzý Ýstanbul'da ziyaretinde; Endonezya'da da tesis kurmamýz yönünde bir davet aldýk" dedi.


GÜNCEL

12 AÐUSTOS 2012 PAZAR

7

Tarihi adýmlar atýyoruz

Tarým Bakaný Mehdi Eker Bingöl'de yaptýðý konuþmada, Cumhuriyet tarihinde hiç atýlmamýþ önemli adýmlar attýklarýný belirterek, bundan geri adým atmayacaklarýný, örgütün saldýrýlarýyla kendilerine engel olmasýna izin vermeyeceklerini söyledi.

G

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, terörle silahlý mücadeleye devam edileceðini belirterek, "Terör örgütünün bize rehberlik etmesine izin vermeyeceðiz" dedi. Çeþitli temaslarda bulunmak üzere Van'dan helikopterle Bingöl'e gelen Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, þehir stadyumunda Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Bingöl Milletvekili Eþref Taþ, Bingöl Valisi M. Hakan Güvençer ve partililer tarafýndan karþýlandý. Helikopterinin arýza yapmasý nedeniyle Bingöl'e üç saat gecikmeli gelen Eker, Bingöl Valiliðinin bir düðün salonunda düzenlendiði iftar programýna katýldý. Hükümet olarak Türkiye'nin sosyal meseleleri ve siyasal problemlerinin çözümünde bir çaba içerisinde olduklarýný söyleyen Eker, "Biz 80-70 yýldýr kronikleþmiþ sosyal ve siyasal meseleleri çözüyoruz. Bölgemizin özellikle can yakýcý sorunu olan Kürt sorununu çözümünde büyük mesafe katettik. Huzur ve barýþýn demokratikleþme ve sivilleþme yoluyla çözümünde vatandaþlarýmýzý muhatap almak suretiyle onlarýn demokratik ve hak taleplerini dikkate alýp o zeminde çözüm arayýþlarýmýzý sürdürüyoruz. Ama bundan rahatsýz olan bu þekildeki bir barýþçý çözümü, demokratikleþme ve sivilleþme yoluyla çözülecek olan çözümü kendi kanlý emellerine etkili gören ve örgütün polistik çýkarlarýna aykýrý gören terör örgütü bu çabalarý sürekli baltalamaya, sabote etmeye, mayýnlarla bombalamaya devam ediyor" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÝZE REHBERLÝK ETMESÝNE ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ" Muhatap olarak Türkiye

Cumhuriyeti'nin vatandaþlarýný aldýklarýný belirten Eker, vatandaþlarýnýn meþru demokrasi talepleri ve insan haklarýna dayalý isteklerinin her zaman müzakereye açýk olduðunu kaydetti. Bunlarýn tartýþýlmasý, konuþulmasý ve bunlarýn çözümle iliþkisinin son derece önemli olduðuna dikkat çeken Eker, "Biz bunu esas alýyoruz. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde hiç atýlmamýþ önemli adýmlarý atmamýz bunun en iyi, en güzel delilleridir. Terörün tüm melun saldýrýlarýna raðmen biz hedeflediðimiz demokratikleþme ve sivilleþme programlarýna devam edeceðiz. Bundan geri adým atmayacaðýz. Terör örgütünün bize bu konuda rehberlik yapmasýna izin vermeyeceðiz, saldýrýlarýyla bize engel olmasýna izin vermeyeceðiz. Vatandaþlarýmýzla bizim aramýzda bir sözleþmedir, bir akittir ve bir anlaþmadýr. Vatandaþlarýmýz bizim baþýmýzýn tacýdýr. Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi etnik mensubiyetine sahip olursa olsun vatandaþlarýmýzýn tamamý bizim baþýmýzýn üstündedir. Tamamýnýn meþru haklarý ve talepleri bizim baþýmýzýn üzerindedir. Bunlarý deðerlendirip bunlarý uygulamaya koyarýz. Dolayýsýyla bu yolda devam edeceðiz. Ama terör örgütüyle sonuna kadar silahlý mücadeleye devam edeceðiz" diye konuþtu.

"BÝNGÖL'E YATIRIMLAR DEVAM EDECEK" Bakan Eker, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý olarak bugün bir kez daha Bingöl'ün tarým ve hayvancýlýk sektörünü masaya yatýrdýklarýný ifade etti. Bingöl'e gelmeden önce bakanlýðýndan ilgili genel müdürleri gönderdiðini belirten Eker, "7-8 kiþilik bir ekip, burada o gün çalýþtýlar. Bu ekiplerimiz burada tarým sektörünün bütün paydaþlarýyla, üreticilerle, kooperatiflerle, meslek

kuruluþlarýyla, meslek odalarýyla, valilikle ve özel sektörün bütün temsilcileriyle bir araya geldi. Bunun sonucunda belirtilen bütün sonuçlarý bir eylem planýna dönüþtüreceðiz. Yani Bingöl'ün tarým ve hayvancýlýðýný nasýl daha iyi bir yere getirmek için çaba göstereceðiz. Bingöl'de yaklaþýk 6 bin kayýtlý çiftçimiz var. Biz hükümet olarak, 2011 yýlýnda yaklaþýk 10 milyon TL üreticilerimize daha iyi ürün elde etmeleri için karþýlýksýz hibe verdik. Temmuz ayý itibarý ile ödediðimiz destek miktarý 9 milyon 200 bin TL'dir. Tabii bu yýl sonuna kadar uygulamalar devam edecektir. Bingöl ilimize 30 tane tesis kazandýrdýk. Kazandýrdýðýmýz tesislere yüzde 50 destek verdik. Yani sermayenin yarýsýný biz bakanlýk olarak karþýlýyoruz. Borç veyahut kredi deðil, hibe olarak karþýlýyoruz. Bu tesislerimizde 334 tane Bingöllü kardeþimiz çalýþýyor. Makine ikmal noktasýnda çiftçilerimize destek verdik. Bu iki projeye bizim verdiðimiz hibe destek miktarý 8,5 milyar liradýr. 20 tane tarýmsal kalkýnma kooperatifini destekledik. Kýrsal kalkýnmadan 11 tane proje kabul edildi. Bu projelerden 6 tanesinin hak ediþleri gerçekleþti. Diðerlerinin de þu anda iþlemleri tamamlanýyor. EBK ile ilgili bugüne kadar 16 milyon lira yatýrým yapýldý. Bundan sonraki süreçte de Bingöl'e olan yatýrýmlar devam edecektir" þeklinde konuþtu.

"ÝSTEDÝKLERÝ KADAR ARAÇ YAKSINLAR" Teþvik paketinde Bingöl'ün 6. bölgede yer almasýnýn büyük imkanlar getirdiðini hatýrlatan Bakan Eker, þunlarý söyledi: "Bu imkanlardan özellikle istifade edilmesi lazým. Bu arada bizim bölgemizin en önemli problemi, yatýrýmýn önün-

deki en büyük engel maalesef PKK terör örgütüdür. PKK terörü yatýrým ortamýný zehirlemek suretiyle yatýrým yapýlmasýna engel olmaya çalýþýyor. Ama yaðma yok. Biz AK Parti hükümetiyiz. Eskiden diðer hükümetlerin yaptýklarý gibi iki tane kurþun atýldýðýnda, iki tane araç yakýldýðýnda ortaya atýp gidenlerden deðiliz. Biz burada ne pahasýna olursa olsun Bingöl'e yatýrým yapmaya devam edeceðiz, Muþ'a yatýrým yapmaya devam edeceðiz. Bitlis'e, Diyarbakýr'a, Siirt'e yatýrým yapmaya devam edeceðiz. Ýstedikleri kadar araçlarý yaksýnlar. Ýstedikleri kadar þantiyeleri bassýnlar, istedikleri kadar AK Parti'nin ilçe baþkanlarýný

kaçýrsýnlar, biz bu yatýrýmlara burada devam edeceðiz. Çünkü bu bölgede kimse bizden daha fazla Kürt deðildir, kimse bizden daha fazla Zaza deðildir, kimse bizden daha fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýnýn demokratik haklarýný kullanacak özgür yurttaþý deðildir. Biz bunlarý sonuna kadar savunacaðýz ve sahip çýkacaðýz. Hepimiz artýk sesimizi yükseltmeliyiz. Bize kepenk kapatýn denildiði zaman, 'Arkadaþ ben kepenk kapatmýyorum' dememiz lazým. Bunu demediðiniz sürece o baský baþka baskýlarla devam edecek. Bu þekilde de bize yaþamý zehir etme çabasý içerisinde olacaklar. Bunlara fýrsat vermeyeceðiz."

Bakan Eker, Bingöl belediyesinde Çeþitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ile Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Bingöl Belediye Baþkanlýðý'ný ziyaret ederek Baþkan Serdar Atalay'dan çalýþmalar hakkýnda brifing aldý.

Bakan Þimþek Þanlýurfa'da

M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, "Þanlýurfa teþviklerde 6. bölgede, Þanlýurfa'da huzur ve istikrar var" dedi. AK Parti Þanlýurfa Ýl Baþkanlýðý tarafýndan dün akþam düzenlenen iftar yemeðine Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, AK Parti Ýstanbul Milletvekili ve Güneydoðu Koordinatörü Nurettin Nebati, milletvekilleri Seydi Eyyüpoðlu, Kasým Gülpýnar, Mehmet Akyürek, Mehmet Kaçar, Emin Önen, Yahya Akman, Halil Özcan, Abdülkerim Gök, belediye baþkanlarý, il ve belediye meclis üyeleri katýldý. Yemekte konuþan Bakan Þimþek, "Baþý rahmet, ortasý maðfiret ve sonu cehennemden kurtuluþ olan Ramazan ayý, Urfamýz için, Türkiyemiz için, tüm Ýslam alemi için hayýrlara vesile olsun. Hükümet olarak deðerli mesai arkadaþým Faruk Çelik ve Þanlýurfa milletvekillerine gerekli desteði veriyoruz. Þanlýurfa þanslý ve geliþen bir þehrimizdir. Þanlýurfa'da bugün çok önemli bir müzenin temeli, Bakan arkadaþým Ertuðrul Günay'ýn çalýþmalarý neticesinde atýldý. Þanlýurfa teþviklerde 6'ncý bölgede. Þanlýurfa'da huzur ve istikrar var. Bu huzurun ve istikrarýn deðerini bilin. Burada çok uyumlu bir takým var. Hem güçlü hem uyumlu bir takým ruhu içerisinde çalýþan Bakanýmýz liderliðinde bir çalýþma var. 1, 1, 1 toplarsan üç yapar, halbuki yan yana gelirse yüz on bir eder" dedi.

B

aþkan Atalay'ýn brifinginin ardýndan kýsa bir konuþma yapan Bakan Eker, Bingöl'ün deprem kuþaðýnda yer aldýðýný ve bu nedenle tarih boyunca zaman zaman aðýr deprem felaketleriyle karþýlaþtýðýný hatýrlattý. Son olarak 2003 yýlýnda Bingöl'de yýkýcý bir depremin meydana geldiðine dikkat çeken Bakan Eker, "O tarihten itibaren kýsa süre içerisinde yaralar sarýlmaya baþlandý. Bugün þehir büyük ölçüde altyapýsýyla ve diðer kurum ve kuruluþlarla kentselleþmeye yönelik çok iyi mesafe kat etti. Tabii depreme dayanýklý konutlarýn yapýlmasý, þehir altyapýsýnýn yeniden dizayn edilmesi son derece önemli. AK Parti belediyecilik anlayýþý burada da kendini gösteriyor. Yeni yerleþim alanlarý, kentsel dönüþüm alanlarý, diðer mahallelerin altyapý ile

ilgili sorunlarýnýn çözülmesi adeta modern ve hizmet üretilir bir kent merkezine dönüþmesi AK Parti belediyecilik anlayýþýyla birlikte önemli mesafe kat ediliyor. Bunda Belediye Baþkanýmýz Serdar Atalay'ýn çok büyük çabasý ve katkýsý var. Kendisini kutluyoruz. Hükümet olarak Bingöl'ün daha güzel bir þehir olmasý, vatandaþlarýmýzýn refah içerisinde olmasý için ve çevresi ile birlikte kalkýnmasý için bir çaba içerisindeyiz. Belediye Baþkanýmýza, Belediye Meclis üyelerimize ve diðer arkadaþlarýmýza da baþarýlar diliyorum. Allah yardýmcýnýz olsun" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Belediye Baþkaný Serdar Atalay, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'e plaket takdim etti.

Yerel seçimler 2013'ün sonunda O

rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, 2014 yýlýnda yapýlmasý gereken yerel seçimlerin 2013 yýlý sonlarýna doðru yapýlabileceðini söyledi. Bir dizi inceleme ve toplantýlara katýlmak üzere Muþ'a gelen Bakan Veysel Eroðlu, Belediye Baþkanlýðý ziyaretinin ardýndan AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na geçti. Burada partililere hitaben bir konuþma Bakan Eroðlu, çeþitli bakanlýklar tarafýndan Muþ'a yapýlan yatýrýmlara deðindi. Köy-Des kapsamýnda en büyük payýn Muþ'a geldiðini ifade eden Eroðlu, "Bu yýl yaklaþýk 14 milyon TL para aktarýldý. Köylerin yol ve suyu için þu ana kadar 150 milyon TL para gönderilmiþ. Baþbakanýmýz Köy-Des adýyla bir projeyi hayata geçirdi. Bu sayede asfaltý, suyu olmayan köy kalmayacak" dedi. Ramazan ayýnda ihtiyaç sahiplerine yardým yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu dile getiren Eroðlu sözlerini þöyle sürdürdü; "Bu ya da fakir fukaraya yardým çok önemlidir. Ramazan, fakir fukaraya yardým için duygularýn zirve yaptýðý bir aydýr. Ýhtiyaç sahiplerine yardýmlarý ulaþtýrabilirsek, çok faydalý olur diye düþünüyo-

rum. Çünkü onlarýn da gönlünü almamýz lazým. Peygamber efendimizin dediði gibi komþusu aç iken tok yatan bizden deðildir. Hiç kimsenin aç ve açýkta olmamasý lazým. Bu konuda sizlere çok büyük görev düþüyor. Ayrýca insanlarýn gönlünü kazanmamýz lazým." 2014 yýlýnda yapýlmasý gereken seçimlerin 2013 yýlý sonuna alýnabileceðini belirten Eroðlu "Henüz bir þey açýklanmadý ama muhtemelen öyle gözüküyor. O seçimlere hazýr olmamýz lazým. Çünkü AK Parti, milletin birlik ve beraberlik, kardeþliðin teminatýdýr. Çünkü kardeþlik varsa biz varýz, birlikte beraberlik varsa biz varýz. Ýnþallah önümüzdeki seçimlerde de sizlerden gayret bekliyoruz. Burada hizmetler çok önemlidir. Muþ, daha önce unutulmuþtu. Muþ'u ilk defa hatýrlayan AK Parti'dir. Burada Karasu Islah Projesi, barajlar, hastaneler yapýlmasý hayalden ibarettir" dedi. AK Parti ziyaretinin ardýndan valiliðe geçen Bakan Eroðlu, valilik toplantý salonunda düzenlenen koordinasyon toplantýsýna katýldý. Basýna

kapalý gerçekleþen toplantýnýn ardýndan Bakan Eroðlu, karayoluyla Bitlis'e hareket etti.


8

12 AÐUSTOS 2012 PAZAR

HABER

20 gün sürdü Hakkari Valiliði, Þemdinli'de baþlatýlan operasyonlarýn sona erdiðini açýkladý.

Y

apýlan açýklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamýný bozmak amacýyla, PKK örgütünce Þemdinli kýrsalýnda gerçekleþtirilen eylemler üzerine, güvenlik güçlerince hava destekli olarak 23 Temmuz 2012 günü baþlatýlan operasyonlarýn, 11 Aðustos 2012 Cumartesi sabahý itibariyle tamamlandýðý belirtildi. Açýklamada "Titizlik ve kararlýlýkla sürdürülen operasyonlar sonucunda, PKK terör örgütü, hain amaçlarýna ulaþamamýþ ve çok sayýda PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiþtir. Mülki adli ve askeri makamlar eþliðinde operasyonun son gününde bölgede ziyaret ve inceleme yapýlmýþ, vatandaþlarýmýzýn köylerinde, yerlerinde normal hayatlarýný sürdürdükleri müþahade edilmiþtir.

Köylülerimizin doðan bazý zaruri ihtiyaçlarý da Ýlçe Kaymakamlýðýnca karþýlanmýþtýr. Resmi makamlarýn ve güvenlik kuvvetlerimizin temkinli, itidalli ve basiretli faaliyetleri, Þemdinli ilçe halkýmýzýn saðduyulu ve sabýrlý tutumu sayesinde güçlükler kolaylaþmýþtýr. Güvenlik güçlerimiz ve kamu görevlileri bundan sonra da ilimizde huzur ve güven ortamýný saðlayýp sürdürme hususunda dirayetli, fedakar, azimli ve cesaretli tutumlarýný sürdüreceklerdir. Hakkarililerin en öncelikli talebi; huzur, sükûn ve emniyet içinde yaþamak ve bu sayede kamu hizmetlerinin daha verimli gerçekleþmesi ve herkesin kendi iþine gücüne huzur içinde devam edebilmesidir" denildi.

Kayýp yakýnlarýnýn oturma eylemi ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarý tarafýndan "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlenen oturma eylemi 183'gncü haftasýnda da devam etti. Eylemde 1994 yýlýnda kaybedilen Ahmet Üstün'ün hikayesi anlatýldý.

Ý

nsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarý tarafýndan "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlenen oturma eylemi 183'üncü haftasýný geride býraktý. Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde düzenlenen eyleme ÝHD ve kayýp yakýnlarýnýn yaný sýra sinema sanatçýsý Nur Sürer, Amed Göç-Der Baþkaný Vecih Aydoðan, SES Diyarbakýr Þube Baþkaný Hülya Alökmen Uyanýk da katýldý. "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" pankartýnýn açýldýðý eylemde katledilen ve kaybedilen kiþilerin fotoðraflarý taþýndý. Oturma eylemi öncesi bir konuþma yapan ÝHD Diyarbakýr Þubesi Kayýp ve Faili Meçhuller Komisyonu Üyesi Necibe Güneþ Perinçek, önceki gün MAZLUMDER'e yönelik yapýlan saldýrýya deðinerek Türkiye'de "korku hâkimiyeti" oluþturulmak istendiðini iddia etti. Perinçek, insan haklarý örgütleri ve sivil toplum kuruluþlarý olarak

her türlü saldýrýya maruz kaldýklarýný söyledi. Þemdinli'de yaþanan geliþmelere de dikkat çeken Perinçek, devlet yetkililerinin Kürt sorununa yaklaþýmýnýn sorunlarý daha da büyüttüðünü öne sürdü.

'Taziye kurun oðlunuz öldürüldü!' Yaptýðý konuþmanýn ardýndan Perinçek, 1994 yýlý Nisan ayýnda Cizre'de gözaltýna alýnýp kaybedilen Ahmet Üstün'ün hikayesini anlattý. 6-7 kiþilik silahlý sivil kiþiler tarafýndan "Bir ifaden var, lojmanlara gideceðiz, ifade sonrasý serbest býrakacaðýz" denilerek Üstün'ün evinden alýndýðýný bir daha kendisinden haber alýnamadýðýný söyledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kayýp yakýnlarý kaybedilen Ahmet Üstün'ün anýsýna 5 dakikalýk oturma eylemi yaptý.

GGC’den Baðlar Belediyesi'ne ziyaret Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) yeni yönetimi Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran'ý ziyaret etti.

D

iyarbakýr Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni kongresinde seçilen Baþkan Mehmet Veysi Ýpek ve yönetim kurulu üyeleri Muhittin Talay, Mücahit Ceylan, Aytaç Akhan Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran'ý makamýnda ziyaret ederek çeþitli konularda görüþ alýþveriþinde bulundu. Yeni yönetim olarak Diyarbakýr'daki kurum ve kuruluþlarý ziyaret ettiklerini belirten Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Veysi Ýpek, meslek örgütü olarak kendilerinin de deðiþim içinde olacaklarýný söyledi. Kentin dinamikleri, kentin olmazsa olmazlarý olduðunu söyleyen Ýpek þöyle konuþtu: "Bunlardan biri de belediyelerdir. Belediyeler arasýnda Baðlar Belediyesi çok önemli bir yer tutar. Baðlar Belediyesi'nin temsil hizmet ettiði nüfus da çok fazla. Ve týrnak içinde, yalnýzca Diyarbakýr'ýn güzel yanlarýný gösterin diyenlere de örnek gösterdiðimiz bir ilçedir". Basýna olan saygýnlýðý korumak ve mesleði objektif olarak yap-

mak için çaba içinde olacaklarýný belirten Ýpek, "Mesleki olarak tek taraflý durduðumuz noktada insan haklarý, demokrasinin geliþmesi ve geleneklerdir. Bu üç noktada evrensel tarafsýzlýk ilkesine uyma yönünde çaba sarf edeceðiz. Mesleki sivil toplum örgütleri içerisinde her görüþe saygýlýyýz ve her kesimin düþüncelerini tarafsýz bir þekilde yansýtmak durumundayýz" dedi. Ýpek ayný zamanda halkla belediyeler arasýnda da basýnýn köprü olma rolünün olduðunu ve bu dönemde bu konumlarýna yaraþýr bir çalýþmayý sürdüreceklerinin bilgisini verdi. Baþkan Baran ise, yeni seçilen yönetimi kutlayarak ziyaretten dolayý teþekkür etti. Baran, "Günümüzde özellikle basýnýn rolü çok önemli. Tarafsýz iþini yapabilen gazetecilere ihtiyaç var. Yaþananlarý bütün gerçekliðiyle kamuoyuna yansýtýlmasý gerekir. Medyanýn kendi gücünü objektif ve baðýmsýz bir þekilde kullanmasýnýn önemli bir nokta olduðunu düþünüyoruz." diye konuþtu.

Kürtçe öðretmenlerinin ilk sýnavý B

ingöl Üniversitesi Yaþayan Diller Enstitüsü'nün yüksek lisans sýnav sonuçlarý açýklandý. Bingöl Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan yapýlan duyuruda, Kurmanci ve Zazaki'de seçmeli ders verecek öðretmen adaylarý için yapýlan yüksek lisans sýnavýnda baþarýlý olan 150 kiþinin isminin açýklandýðý belirtildi. Her iki lehçede 50 tezsiz yüksek lisans, 20'de tezli olmak üzere toplam 140 kiþinin yüksek lisans yapacaðý ifade edildi. Burada yüksek lisansýný bitirecek olan adaylarýn Milli Eðitim Bakanlýðýnca Kürtçe öðretmeni olarak atanacaklarý kaydedildi.


POLÝTÝKA

12 AÐUSTOS 2012 PAZAR

9

Baþbakan Yardýmcýsý Bozdað Kosova’da Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Kosova ziyareti çerçevesinde Priþtine'de Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý (TÝKA) Baþkanlýðý tarafýndan tertiplenen Kosova'da tarih eserlerinin restorasyonuna yönelik projelerin tanýtým toplantýsýna katýldý.

K

osova Kamu Yönetimi Bakaný Mahir Yaðcýlar, Kosova Kültür Bakaný Memli Krasniqi, Türkiye'nin Priþtine Büyükelçisi Songül Ozan, Kosova Müftüsü Naim Tërnava, Baþbakan Yardýmcýsý Bozdað'a eþlik eden Türk heyeti ve diðer yetkililerin hazýr bulunduðu toplantýda, bu yýl içinde Kosova'da Osmanlý'dan kalan 5 önemli tarih eserinin TÝKA tarafýndan restorasyonu hakkýnda bilgi verildi. Kosova'da kültürel mirasýn korunmasý baðlamýnda yapýlacak çalýþmalarýn 3.2 milyon Euro'ya mal olacaðýnýn belirtildiði tanýtým toplantýsýnda Priþtine Fatih ile Yaþar Paþa camileri, Prizren Sinan Paþa Camii, Výçýtýrýn Ali Bey Hamamý ve Yanova'daki Murat Bey Camii'nin restore edileceði kaydedildi. Tanýtým toplantýsýnda söz alan Kosova Ýslam Birliði Baþkaný Naim Tërnava, Kosova'da kültürel mirasýn korunmasý yönünde verdiði destekten dolayý Türkiye'ye teþekkürlerini ifade etti.

Kosova Kültür Bakaný Memli Krasniqi de yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin Kosova'da kültürel mirasa çok büyük yatýrým yaptýðýný belirterek TÝKA'nýn bu yönde önemini vurguladý. Kosova Hükümeti'nin de kültürel mirasýn korunmasýna büyük önem verdiðini belirten Bakan Krasniqi, kültürel mirasýn birleþtirici unsuru teþkil ettiðini söyledi. Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað ise, buradaki toplantýnýn asýrlardýr ayakta duran kültürel mirasýn geleceðe taþýnmasý açýsýndan çok önemli olduðunu belirtti. Bozdað, "Bir milleti ayakta tutan en önemli þey, onlarýn kültürel kimlikleridir. Bizi tanýmada, tanýtmakta, yaþatmakta ve bize kimlik ile þahsiyet kazandýrmakta kültürel varlýklar ve tarihi geçmiþimizin çok büyük önemi vardýr. Bu eserler, Kosovalýlarýn kültürel kimliklerinin en büyük tapusudur. Bunlarý yaþatmak Kosova'yý yaþatmaktýr" ifadelerini kullandý.

Kanada Dýþiþleri Bakaný Lübnan'da Kanada Dýþiþleri Bakaný John Baird, Lübnan'ýn baþkenti Beyrut'ta Lübnan Baþbakaný Necib Mikati ile bir araya geldi.

L

übnan Baþbakaný Mikati ve Kanada Dýþiþleri Bakaný Baird arasýndaki görüþmede, Suriye'deki krizin ve bu krizin Lübnan ile bölgeye yansýmalarýnýn mercek altýna alýndýðý bildirildi. Lübnan'dan sonra Ürdün'ü de ziyaret olacak olan Baird'in, iki ülkeye de istikrar yönündeki desteklerini iletmesi bekleniyor. Görüþme sonrasý gazetecilere konuþmayan Baird, yayýnladýðý yazýlý açýklamada, "Suriye'deki durum, Ortadoðu'nun tamamýnýn istikrarýný tehdit ediyor. Çatýþ-

malar devam ettikçe ve vahþet arttýkça, bütün ülkelerin Esad yönetimine baský uygulamasý kaçýnýlmaz. Mülteciler Suriye'den komþu ülkelere kaçtýkça durum artarak güçleþiyor" ifadelerini kullandý. Baird'in Ürdün'ün baþkenti Amman'da Ürdün Dýþiþleri Bakaný Nasýr Cevdet ve Kral Abdullah ile görüþmesi beklenirken görüþmelerde iki ülke arasýndaki iliþkilerin yaný sýra Ortadoðu'daki durumun konuþulmacaðý tahmin ediliyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

Ýç-Dýþ Haberler

12 AÐUSTOS 2012 PAZAR

Erdoðan Pamukoðlu’na sert çýktý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Suriye ve Türkiye'nin sýnýrýn iki tarafýnda da kardeþleri, dostlarý ve akrabalarý bulunan iki ülke olduðunu söyledi.Erdoðan, Suriye'de yaþanan sistemli, kanlý ve zalimane katliama kayýtsýz kalamayacaklarýný söyledi.

T

ürk Kýzýlayý'nýn 144. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlene iftar yemeðine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yaný sýra, Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ömer Çelik, KýzýlayGenel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar, Ýçiþleri Eski Bakaný Abdulkadir Aksu ve çok sayýda davetli katýldý. Dünyanýn yüzden fazla ülkesine ziyarette bulunduðunu ve bu ziyaretlerde Türkiye adýna kendisini gururlandýran, umutlandýran çok sayýda tabloyla karþýlaþtýðýný aktaran Erdoðan, "Kimi zaman baþarýlý bir öðrencimizi gördük, gururlandýk. Kimi zaman baþarýlý bir iþadamýmýzý gördük, baþarýlý yatýrýmlarý, tüccarlarýmýzý gördük gururlandýk. Kimi zaman tarihi eserlerimizi gördük, ecdad yadigarlarýný gördük, camileri, çeþmeleri, köprüleri, kervansaraylarý; yani kendi tarihimizi, kendi özümüzü gördük gururlandýk. Ancak, þunu bütün samimiyetimle ifade

etmek istiyorum: Gittiðimiz birçok ülkede, ay yýldýzlý bayraðýmýzýn yanýnda dalgalanan Türk Kýzýlayý Bayraðýný görmekten, ayrý bir gurur, ayrý bir þeref, ayrý bir heyecan duyduk." diye konuþtu.

MEDYA'YA ELEÞTÝRÝ Yaklaþýk 3 gündür Myanmar'da temaslarda bulunan Türk heyetinin bu gece yarasý Türkiye'ye döneceðini belirten Erdoðan, yaptýðý telefon görüþmelerinde Arakan'daki tablonun Somali'den çok daha feci olduðunu aktardýklarýný belirtti. Erdoðan, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Myanmar heyetinde yer almasýný eleþtiren bazý medya mensuplarýna eleþtiride bulundu. Erdoðan, "Bu güne kadar diplomatik bir münasebeti geliþtirmediðiniz bir ülkede böyle bir tablonun olduðu dönemde 50 bine yakýn nüfusa sahip ülkeyle siz böyle bir adýmý atýyorsunuz, 'bunun Dýþiþleriyle ne alakasý var?' diyor. Ýnanýr mýsýnýz bu bir kýsým medyanýn Türkiye'yi

ellerinden gelse 780 bin km karelik vatan topraklarý içinde de yaþamamasýn isteyecekler."

PAMUKOÐLU'NA SERT ELEÞTÝRÝ: GRAMIN NE ÇAPIN NE Ýsim vermeden 'Hakkari elden gitti' açýklamasý yapan HEPAR Genel Baþkaný Osman Pamukoðlu'nu eleþtiren Erdoðan, "Bu nasýl bir zihniyet? Üstelik ordunun içinden gelen bir kiþi olarak bunu söyleyeceksin. Utanmadan, sýkýlmadan baþbakaný televizyona davet ediyor, kimsin sen, gramýn ne,çapýn ne?! General olmuþ. General olsan ne yazar. Mesele çapýn olacak, bir yere yar olacaksýn. Böyle bir durumun da yok. Bizim bu ülkede iþimiz var."

"SURÝYE'YE KAYITSIZ KALAMAYIZ" Konuþmasýnda Suriye'de yaþananlara da deðinen Baþbakan Erdoðan, hükümet olarak tarihin kendilerine

yüklediði vizyonla hareket ettiklerini belirtti. Erdoðan þöyle konuþtu: "Ayrýca Suriye ve Türkiye, sýnýrýn iki tarafýnda kardeþlerin, akrabalarýn, dostlarýn bulunduðu iki ülke. Suriye'de sistemli, kanlý, zalimane bir katliam yaþanýrken, biz buna asla kayýtsýz kalamazdýk, kalamayýz. Irak'ta geçmiþte benzeri hadiseler yaþandýðýnda biz millet olarak Irak'a gönlümüzü açtýk, yüreðimizi açtýk, soframýzdaki ekmeðimizi onlarla paylaþtýk. Halepçe katliamýnýn ardýndan Türkiye'ye sýðýnan yüz binlerce Kürt kardeþimize milletçe en güçlü desteði verdik. Þu anda da, ayný þekilde, Suriye'den kaçan kardeþlerimize kapýlarýmýzý açtýk ve gereken her insani desteði onlara saðlýyoruz." Türkiye'nin, mazlumlara, maðdurlara kapýsýný kapatma, sýrtýný dönme, gözünü, kulaðýný, gönlünü kapatma gibi bir kültürü olmadýðýný dile getiren Erdoðan, "Tarih boyunca böyle bir kültürü, böyle bir anlayýþý olmamýþtýr." ifadelerini kullandý.

Libya’da MGK seçimi Bakan Çelik mülteci kampýnda

Bir dizi gezi ve açýlýþ için Þanlýurfa'da bulunan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Akçakale ilçesindeki mülteci kampýný ziyaret etti.

L

ibya'da 200 üyeli kongrede yapýlan oylamada, eski muhalefet lideri Muhammed El Mugaryef 113 oyla, 85 oy olan diðer muhalefet lideri ve insan haklarý avukatý Ali Zidan'ýn önüne geçerek Milli Genel Kongre'nin (MGK) baþkaný oldu.

"TARÝHÝ AN" Libyalý baðýmsýz milletvekili Hüseyin El Ensari, oylamadan sonra yaptýðý açýklamada, ''Bu tarihi bir an ve kimse kaybeden deðil. Ýkisi de rejime karþý mücadele eden milliyetçi savaþçýlar'' dedi.

YILLARCA KAÇAK YAÞADI El Mugaryef ve Zidan, 1980'lerden sonra sürgündelerken Kaddafi rejimine karþý mücadele eden diplomatlardý. Kaddafi'nin baskýcý politikalarý hakkýnda bir dizi kitap yazan El Mugaryef, ülkenin en eski silahlý muhalefet hareketi Libya Ulusal Kurtuluþ Cephesi'nin lideriydi ve yýllarca kaçak bir aranan olarak sürgünde yaþadý. Libya Ulusal Kurtuluþ Cephesi, 42 yýllýk Kaddafi yönetimini devirmek için, 1984 yýlýnda Babül Aziziye saldýrýsý dahil suikast planlarýný da içeren bir takým giriþimlerde bulunmuþtu. Kaddafi rejimi, üyelerini tutuklayarak ve infaz ederek Libya Ulusal Kurtuluþ Cephesi'ne karþý sýký önlemler almýþtý. Hareketin üyelerinin çoðu, yurt dýþýna kaçmýþ ve buralarda siyasi eylemciler olarak çalýþmýþtý. Ülkeye dönüþünde Ulusal Cephe partisini kuran El Mugaryef, gelecek yýl yeni anayasa hazýrlanana kadar MGK'nýn baþkanlýðýný yapacak.

A

kçakale ilçesinde Suriyeli sýðýnmacýlarýn yerleþtirildiði Süleyman Þah Konaklama Tesisi'ni ziyaret eden Bakan Çelik, kamptaki toplantý salonunda Akçakale Kaymakamý Þefik Aygöl'den brifing aldý. Daha sonra kampý gezen Çelik, kamptaki hastanede tedavi gören Suriyelilere geçmiþ olsun dileklerinde bulunarak, sorunlarýný dinledi. Bakan Çelik, incelemeleri sonrasý yaptýðý açýklamada, "Yoðun bir þekilde Þanlýurfa'daki incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bildiðiniz gibi Suriye'de yaþanan olaylar, bir baþka ifadeyle Suriye'deki katliamdan kaçan mültecilerin çok önemli bölümü, bugüne kadar 50 bin kiþi ülkemize sýðýndýlar. Gördüðünüz gibi bu kamplarda, bu sýðýnma evlerinde barýndýrýlýyorlar. Ceylanpýnar ve Akçakale merkezlerinde 21 bin Suriyeli vatandaþ burada sýðýnmýþ bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak komþu ülkede yaþanan

kardeþ halkýmýzýn maruz kaldýðý bu zulüm neticesinde bütün kapýlarýmýzý ardýna kadar açmýþ bulunuyoruz. Sizlerin de bugün tespit ettiði gibi hastanesinden yerleþim alanýna kadar her þey mükemmel bir þekilde ve kýsa süre içerisinde Suriyeli vatandaþlarýn hizmetine sunulmuþ bulunuyor. Hastanede yaptýðýmýz çalýþmalarda, mülteci kardeþlerimizin memnuniyetini bizzat gördük. Hastanede ameliyattan her türlü tektik ve tedaviye kadar her þey gerçekleþtiriliyor. Þu an bütün sýðýnmacýlar için her türlü rahat ortam hazýrlanmýþ bulunuyor" dedi. Bakan Çelik, daha sonra kamptan ayrýldý. Bakan Çelik'e incelemeleri sýrasýnda Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, AK Parti Þanlýurfa milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Akyürek ve Mahmut Kaçar ile Akçakale Kaymakamý Þefik Aygöl eþlik etti.

Humus harabeye döndü Suriye'de ordu birlikleri ile muhalifler arasýnda güç mücadelesine sahne olan Halep'te þiddetli çatýþmalar sürerken, yarým tonluk bombalarla vurulan Humus'un birçok bölgesi harabeye döndü.

Davutoðlu yurda döndü Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan Myanmar'dan döndü.

D

ýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan yurda döndü. Bakan Davutoðlu, Emine Erdoðan, Sare Davutoðlu, Sümeyye Erdoðan ile birlikte, Myanmar'ýn baþkenti Naypidav'dan Ýstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle saat 03:30'da Naypidav'dan Ýstanbul'a gelen Davutoðlu ve beraberindekileri, Atatürk Havalimaný'nda Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu karþýladý.

Y

oðun bombardýman sebebiyle hayalet þehre dönen Humus'ta birçok bölge depremden çýkmýþ bir görüntü sergiliyor. Dikkatlerin Halep'teki çatýþmalara yoðunlaþtýðý dönemde Humus'a bomba yaðdýran uçaklar, muhaliflerin bulunduðu bölgeleri sivil ayýrýmý yapmadan vuruyor. Ýdlib ve Hama da, silahlý muhalifler ile ordu güçleri arasýnda þiddetli sokak çatýþmalarýna sahne oluyor. Çatýþmalarýn yaþandýðý mahallelerde tank ve topçu ateþi nedeniyle büyük bir yýkým yaþanýrken, diðer bölgelerdeki sivillerin de güvenli bölgelere gittikleri veya komþu ülkelere kaçtýklarý belirtiliyor. Bu arada Fransa Dýþiþleri Bakaný Alain

Juppe'nin sivilleri korumak için Hatay'dan baþlayarak Hama ve Humus'a ulaþan bir koridor açma konusunda müzakereler yürüttüðü ifade edildi. Fransa'nýn insani koridor planýnýn temelini Suriye'nin Türkiye ya da Lübnan gibi bir komþusu aracýlýðýyla, hatta bir havaalaný ya da liman üzerinden eriþim saðlanmasý oluþturuyor. Uluslararasý Kýzýlay Örgütü gibi yardým kurumlarýnýn yardým malzemesi ve týbbi malzeme saðlamasý, silahsýz gözlemcilerin de Suriyeli yetkililerin müdahale etmemesini saðlamasý öngörülüyor. Ancak böyle bir planýn uygulamaya konabilmesi için Suriye'nin onayý gerekiyor.


SPOR

11

Diyar BAL liginden çekiliyor 12 AÐUSTOS 2012 PAZAR

TFF'nin haksýz uygulamasýndan dolayý Yeni Diyarbakýrspor yeni sezon'da BAL ligine katýlmayacaðý bildirildi.

T

FF 'nin önceki gün yaptýðý toplantý da Türkiye Kupasýna katýlma kriterlerini açýklayarak Profesyonel Liglerde takýmý olmayan BAL ligi kulüplerini kupaya dâhil etti. Geçtiðimiz yýl büyük bir haksýzlýklar sonucu 3.lig kapýsýnda dönerek tekrar Bal ligine dönen Yeni Diyarbakýrspor bu kritere isyan etti. Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol, yaptýðý açýklamada, BAL Ligi Kulüplerinin Türkiye Kupasýna katýlmasý için en fazla biz mücadele ettik ve öneriyi TFF'ye götüren de Yeni Diyarbakýrspor'dur. TFF yine yaptý yapacaðýný ve saçma sapan bir kriterle bizim önümüzü kesmeye devam ederlerken. TFF doðu takýmlarýný istemiyorlarsa açýk açýk söylesinler bizde bilelim. Profesyonel Liglerde kulübü olmayan kentlerin BAL kulüplerini Kupaya dahil edebilirsin fakat geçtiðimiz yýl gruplarýnda 1. olmuþ, yýllardýr amatör liglerin kahrýný çeken kulübümüz bu kriteri katiyen kabul etmeyecektir.

YÝNE KRÝTER SAÇMALIÐI Bedirhan Akyol bu kulübe 23 yýlýmý verdim, týrnaklarýmla kazýyarak takýmý buralara kadar getirdim, geçen yýl ligi lider bitirmemize raðmen, yine TFF'nin haksýz bir uygulamasý ile karþý karþýya kaldýk. play-off oynadýk ve koca 1 yýlýn emeðini 90 dakikalýk bir maçta kaybettik, play-off uygulamasýnýn yanlýþ ve haksýzlýklarla dolu olduðunu üstüne basa basa TFF yetkililerine anlattýk. Ve nihayet bu yýl play-off u kaldýrdýlar. Bu defa Türkiye kupasý için deli saçmasý olarak nitenlendirdiðimiz bir kriterle yolumuzu kesiy-

orlar, bunu kabul etmemizi kimse bizden beklemesin. Gerekirse takým yeni Sezonda BAL liginde çekerek kulübün kapýsýna kilit vurarýz. Bunun sebebi ise TFF olacaktýr. Ýfadesini kullandý.

TFF DÜZELTMEZSE MEZOPOTAMYA LÝGÝNE GÝDERÝZ Baþkan Bedirhan Akyol, TFF bu yanlýþ uygulamayý düzeltmediði sürece bizleri bu liglerde istemiyor, geçtiðimiz yýl ligi bizim altýmýzda bitiren takýmlar kupaya dahil edilirken biz kupa dýþýnda kalýyoruz, bu hangi akýl, hangi mantýkla açýklýyor anlamýþ deðilim. Futbolun tek kriteri baþarýdýr, baþarýlý olan bir takýmý dýþarýda tutarken, baþarýsýz olanlarý kupaya dahil ediyor. O zaman biz niye mücadele ediyoruz ki, TFF grup 1.leri de kupaya dahil etmese biz Yeni Diyarbakýrspor olarak kesinlikle liglerden çekileceðiz. Bu geri dönüþü olmayan bir karardýr. 23 yýldýr özellikle amatör futbola ve gençlere emek veriyorum, maddi olarak trilyonlar yatýrdým. Bu kulübün tek kuruþ borcu yoktur, ne vergi ne TFF, ne kiþilere 1 kuruþ dahil borcu olmayan güzide bir kulüptür. Sizler bizim yolumuzu keserseniz, bizlerde gerekirse gider kendi Ligimizde Mezopotamya liglerinde mücadele ederiz. TFF'nin bu yanlýþtan en kýsa sürede dönmesini arzu ediyorum, bunun yanlýþ, ve haksýz olduðunu belirtebilirim, bu kulübü kesinlikle TFF liglerinde çekeceðimi ve Mezopotamya liglerine dahil olacaðýmýzý son kez söylüyorum. dedi. Taþkýn Civelek

Belediyede tempo Yüksek

Spor Toto3. Lig takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný Kocaeli Ýlçesi Kartepe tesislerinde günde çift idman yaparak hazýrlanýrken. Teknik Direktör Turhan Özyazanlar, Kartepe kampýmýz verimli geçiyor. Futbolculara Komando Eðitimi Kartepe'de yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'lu oyuncularýn Antremanda adeda Komando Eðitimi görüyorlar, Teknik direktör Özyazanlar yaklaþýk iki saat süren antrenman sýrasýnda hata yapan oyuncularýný zaman zaman uyararak, daha hýzlý ve istekli çalýþmalarýný istedi.

Hazýrlýklarýmýz çok iyi gidiyor Turhan Özyazanlar, yeni sezon hazýrlýklarýmýz çok iyi gittiðini belirterek, Kartepe'de çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini söyledi. Ligin çok zorlu geçeceðini ifade eden Özyazanlar , ''Ligde birinci sýrada olan takýmla sonuncu sýrada yer alan takým arasýnda fark fazla olmayacak. Son sýrada yer alan takým birinci sýrada olan takýmý yenebilecek bir lig olacak. Ligde iyi bir takým olma yolunda çalýþmalarýmýz devam ediyor'' dedi.

Bu sezon hedefi yakalama inancý içindeyiz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un iyi bir takým olduðunu belirten Özyazanlar, '' Büyükþehir Belediyespor takýmý bu sene hedefini tutturabilecek inanç içerisinde. Geçen yýl koymuþ olduðumuz hedefi yakalayamadýk. Bu sezon hedefi yakalama inancý içindeyiz. Bu, sadece benimle alakalý bir þey deðil. Takým olarak. çok iyi bir hava yakalamak istiyoruz'' dedi.

Sezon sonunda mutluluk yaþatacaðýz Özyazanlar, Diyarbakýr'a layýk olabilecek bir takým kurmaya çalýþtýklarýný ifade ederek, ''Diyarbakýr'ýn buna ihtiyacý var. Büyükþehir Belediyespor taraftarlarýnýn bu baþarýya acil olarak ihtiyaçlarýnýn olduðunu ve sezon sonunda mutluluk yaþatacaðýz. Ýnþallah bunu gerçekleþtiririz'' diye konuþtu.

Moralýmýz yerinde Kartepe kampýnda herþeyin yolunda olduðunu belirten Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'lu futbolcular, " Kocaeli Kartepe kampý istediðimiz gibi geçiyor. Sýkýcý deðil. Baþkanýmýz Metin Kýlavuz 'un yanýmýzda olmasý bizleri ziyaret ederek morallerimizi bir kat daha arttýrdý. 17 Aðustos'a kadar devam edecek kampta kalan süreyi en iyi þekilde deðerlendirmek istiyoruz. bu kamp döneminde, lige sorunsuz baþlamak istiyoruz" diye konuþtular. Dondurmalar sarý takýmdan Bu arada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da futbolcular arasýnda çift kale maç yapýldý. Sarý ve kýrmýzý takýmlardan oluþan çift kale maçýn normal süresi 4-4 bitti. Penaltý atýþlarýný 5-4 alarak karþýlaþmayý 9-8 kazanan kýrmýzý takým dordurmayý hak eden taraf oldu. Büyükþehir Belediyespor'da dondurmasýna yapýlan çift kale maç kýran

kýrana geçti. Kýrmýzý ve sarý takým halinde sahaya çýkan futbolcular, hem dordurmayý hak etmek için, hem de teknik direktör Turhan Özyazanlar'ýn gözüne girmek büyük çaba gösterdi. Penaltý atýþlarýna

kadar giden karþýlaþmayý 9-8 kazanan kýrmýzý takým maç sonrasý büyük sevinç yaþadý ve dondurmayý hak etti. Çiftkale maçta gösterilen performans Teknik heyeti mutlu etti. Taþkýn Civelek

U-14 milli takým seçmeleri Diyarbakýr'da baþladý

03- 07 Eylül 2012 tarihleri arasýnda TFF Riva Tesislerinde Genç Milli Takýmlarýn en küçük yaþ grubu olan U14 Genç Milli takýmlarýna futbolcu kazandýrmak için Bugün saat 17.00 de Ahmet Cemil Serhadlý Tesislerinde Suni Çim sahada yapýlacak olan seçmelerine ve Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge sorumlusu Sayýn Zafer Güler yönetiminde gerçekleþtirilecek olan seçmelere 1999 doðumlu genç futbolcularýn ilgisinin oldukça yüksek olmasý bekleniliyor.

D

iyarbakýr'da il geneli spor kulüplerinde futbol oynayan genç yeteneklerin ülke futboluna daha faydalý birer sporcu olabilmelerinin saðlanmasý için yapýlacak olan seçmelere büyük ilgi bekleniliyor.

sorumlu hocalarýmýza birer rapor sunacaðýz. .Amacýmýz Buradaki geçlerin ülke futboluna çekirdekten yetiþtirilerek kazandýrýlmalarýný saðlamaktýr dedi.

Yetenekli gençler Tespit Ettik

Birçok oyuncu kazandýrmak niyetindeyiz.

Amaç noktasýnda Milli takýmlar alt yapýlarý olarak yapýlan seçmelerine yönelik kýsa bir açýklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Sorumlusu Zafer Güler yaptýðý açýklamada : " önceki gün Batman Siirt seçmelerini TPAO tesislerinde, Mardin ve Þýrnak seçmelerini ise Nusaybin Stadýn'da gerçekleþtirdik. Yaptýðýmýz bu seçmelerde bir hayli ilgi gördük. Bugün ise son olarak Diyarbakýr Ahmet Cemil Serhadlý stadýnda U 14 Milli Takým seçmelerini yaparak çalýþmalarýmýzý tamamlayacaðýz. Seçmelerde tespit ettiðimiz illerdeki Futbolcu gençlerimizi 03-07 Eylül 2012 tarihleri Arasýnda Türkiye Futbol Federasyonuna baðlý Riva Tesislerinde kampa alacaklarýný belirten, Güler '' Bölge illerinde tespit ettiðimiz yetenekli sporcularýmýzý Milli takýmlardan

Türkiye Futbol Federasyonu Diyarbakýr Bölge müdürü Serkan Bayhan ise Diyarbakýr geneli ve bölgesel çalýþmalar noktasýnda ele alýnan Diyarbakýr, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak illerine yönelik yapýlan organizasyonlarda geleceðe dayalý yeteneklerin keþif edilip ortaya çýkarýlmasý ile birlikte bizler, Eylül ayýnda Ýstanbul Riva tesislerinde karma bölgelerden gelen futbolcular arasýnda yapýlacak olan U-14 Milli takým seçmelerine bölgemizden birçok oyuncu kazandýrmak niyetindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan gençliðe duyulan ilgi ve alakanýn bir parçasý olarak bizlerde buralarda çalýþmalarýmýzý her yýl olduðu gibi bu yýlda devam ettirmek maksadý ile buradayýz diye konuþtu. Taþkýn Civelek


12

CMYK

12 AÐUSTOS 2012 PAZAR

12.08.2012 Gazete Sayfaları  
12.08.2012 Gazete Sayfaları  

12.08.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement