Page 1

Sýcaklýk artacak T

Mutluluk sizin olsun D

ürkiye'yi etkisi altýna alan kavurucu ve bunaltýcý sýcaklarýn Güneydoðu'da etkisini daha da artýracaðý açýklandý. Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sýcaklýðýnda 4 ile 8 derece arasýnda artýþ yaþanacaðýný belirterek, belli saatler haricinde dýþarýya çýkýlmamasý uyarýsýnda bulundu. 5’te

iyarbakýrlý iþ adamý Mehmet Sýddýk Kurul, oðlu Eren'i muhteþem bir düðünle evlendirdi. Kervansaray Otel Havuzbaþý'nda yapýlan düðüne çok sayýda seçkin davetli katýldý. City Park Alýþveriþ Merkezinin sahibi olan Sýddýk Kurul'un oðlu Eren kurul Duygu Kurul ile dünyaevine girdi. Ýki ailenin yakýn akraba ve dostlarýnýn yaný sýra Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam da düðüne katýldý. 4’te

Mitingi yasaklamak tedbir deðil PERÞEMBE 12 TEMMUZ 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, DTK ve BDP'nin 14 Temmuz'da Diyarbakýr'da düzenlemeyi planladýðý mitinge Valilik tarafýndan izin verilmemesine tepki gösterdi.

Zana Avrupa Parlamentosunda konuþtu

Kürtler azýnlýk deðil D

Leyla Zana

Muhittin Batmanlý

iyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana, Baþbakan ve hükümetin, demokratikleþme sürecinde üç yýl öncesi performans ve uygulamalarýna dönmesini umduðunu söyledi. AB'nin; Öcalan'ýn müzakere muhatabý olmasýnda rol almasý gerektiðini belirten Zana, Uludere'de yaþanan olaylar için AB'nin gözlemci heyeti göndermesini isteyerek, AB sürecinin canlanmasýnýn çok önemli olduðunun altýný çizdi. 8’de

"Eþlerinizi ve çocuklarýnýzý da mitinge götürün"

D

icle Fýrat Diyalog Grubu baþkaný Muhittin Batmanlý, Diyarbakýr'da 14 Temmuz tarihinde "Özgürlük Ýçin Demokratik Direniþ" adý altýnda düzenlenmek istenen ancak Valiliðin izin vermediði mitingi düzenleyeceklerini açýklayan BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'a tepki göstererek, "Benim BDP'lilere Sayýn Demirtaþ'a çaðrým þudur. Madem mitingi yapmakta ýsrarlýsýnýz o zaman kendi çocuklarýnýzý ve eþlerinizi de bu mitinge götürün" dedi. 8’de

10’da

Baþbakan'dan önemli açýklamalar

G

alip Ensarioðlu, "Bu mitingi yasaklamak tedbir deðil, bu yöntem ve yasaklama bir tedbir olarak görülmememeli" dedi. "Her siyasi parti miting yapabilmeli" Yasaklara karþý olduðunu belirten Ensarioðlu, "Yasaklarý anlamlý bulmuyorum. Nevruz'un yasaklanmasý, mitingin yasaklanmasý gibi. Her siyasi parti miting düzenleyebilmeli, belli bir üslup içerisinde. Bu miting haklý bir mitingse, karþýlýk bulur mu bulmaz mý onu da partilere býrakmak lazým. Eðer bir takým provokasyon olabileceði yönünde bilgiler varsa, devletin birimlerine düþen tedbir almaktýr. Bu mitingi yasaklamak tedbir deðil, bu yöntem ve yasaklama bir tedbir olarak görülmememeli. Ýnþallah, daha vakit var, bu kararýndan döner diye temeni ediyorum” dedi. Sayfa 5’te

Galip Ensarioðlu

Trafo patladý yangýn çýktý D

iyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesinde bulunan bir trafoda meydana gelen patlama ve ardýndan çýkan büyük çaplý yangýnda bir iþ yeri ile bir ev kullanýlmaz hale geldi. Alýnan bilgiye göre, önceki gece merkez Baðlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 231. Sokak'ta bulunan elektrik trafosu, büyük bir gürültü ile patladý. Vatandaþlar patlamayý bomba sanarak dýþarý çýktý. Patlama sonrasý çýkan yangýnda bir bakkal dükkaný ile bir ev kullanýlmaz hale geldi. Ýtfaiye ekipleri, yaklaþýk 1 saat sonra yangýný söndürdü. 3’te

Van'da çile bitmiyor V

Diyarbakýr'a serinleten yeni bir lezzet D

iyarbakýr'da kavurucu yaz sýcaklarýný serinleten yeni bir lezzet diyarý açýldý. Geçtiðimiz Pazartesi görkemli bir açýlýþla Diyar-

bakýrlýlara Maraþ esintileri sunan DIDO, Dicle Kent'te nezih yeri ile tüm Diyarbakýrlýlarý bu lezzete davet ediyor. 6’da

an'daki depremlerden sonra önce çadýrlara, ardýndan da konteynýrlara yerleþtirilen depremzedelerin çilesi bitmiyor. Kýþýn soðuktan üþüyen depremzedeler yaz mevsimi nedeniyle de sýcaktan bunalýyorlar. 4’te

Murat Ersöz OLÝGARÞÝK TERÖR

Bölgenin yýllardýr bilinen en önemli sorunu hiç kuþkusuz Kürt sorunu ve bu sorunun yarattýðý problemlerdir. Yazýsý 5’te


2

SAÐLIK

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE

Posalý ye, kanser riskini düþür! Batý toplumlarýnda görülme sýklýðý artýyor olsa da kolon kanserinin taný ve tedavisindeki ilerlemeler sayesinde bu hastalýða baðlý ölümler azalýyor.

A

nadolu Saðlýk Merkezi Genel Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Fatih Aðalar, önerilenden fazla et tüketmemek, posadan zengin, yaðdan fakir beslenmek, egzersiz yapmak ve uygun tarama testleri ile kolon kanserinden korunmanýn mümkün olduðunu vurguluyor. Kolon kanseri, nedenleri ve korunma yollarý hakkýnda bilgi veren Anadolu Saðlýk Merkezi Genel Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Fatih Aðalar, yaklaþýk yüzde 90'ý kalýn baðýrsaktaki polipler (iyi huylu tümörler) nedeniyle baþlayan kolon kanserinin ortaya çýkmasýnda genetik faktörlerin rolünün diðer kanser türlerine göre daha fazla olduðunu ifade ediyor. Hastalýðýn belirtilerinin diðer sindirim sistemi hastalýklarýyla karýþtýrýlmasýnýn hekime baþvurmakta gecikmeye, tanýnýn geç evrede konulmasýna ve sað kalým oranýnýn düþmesine yol açabildiðinin altýný çizen Prof. Dr. Fatih Aðalar, risk altýnda olan kiþileri belirleyip, hastalýk baþlamadan önce tarama testleri uygulamanýn, kanser oluþmadan ya da çok erken dönemdeyken fark etmek, hatta önlemek açýsýndan taþýdýðý öneme dikkat çekiyor.

KARE BULMACA

Batý toplumlarýnda görülen beslenme alýþkanlýðý riski artýrýyor Yapýlan araþtýrmalara göre, bir insanýn ömrü boyunca kolon kanserine yakalanma riski yaklaþýk yüzde 5.5 gibi küçük bir rakam. Ancak aþaðýdaki kriterlere uyan kiþilerde hastalýðýn görülme riski artýyor: o Ailesinde kolon kanseri ya da polip öyküsü olanlar, o 50 yaþýn üzerindeki kiþiler, o Ülseratif kolit ve Crohn hastalýðý olanlar, o Batý toplumlarýnda görülen beslenme alýþkanlýðý, iþlenmiþ gýda ile önerilenden fazla et tüketenler, o Aþýrý kilolular, o Sigara içenler, o Hareketsiz yaþam sürenler. Ayrýca meme, yumurtalýk ve rahim kanseri varlýðýnda da bu hastalýða yakalanma olasýlýðý yükseliyor.

Tarama testleri içinde uygulanmasý en kolay yöntem gizli kan testi Kolon kanseri taramasýnda en kolay

yöntem; dýþkýda gözle görülemeyecek kadar az miktardaki kanýn saptanmasý için yapýlan "gizli kan testi". Ancak bu yöntem her polipi ya da kanseri yakalayamayabiliyor. Bu nedenle daha güvenilir baþka testlerle birlikte kullanýlmasý gerekiyor. Daha ileri bir yöntem olan sigmoidoskopi ise baðýrsaðýn makattan itibaren son 60 cm'lik kýsmýnýn optik cihazla incelenmesi anlamýna geliyor. Daha riskli bireylerde ise tüm kalýn baðýrsaðýn incelendiði kolonoskopiden yararlanýlýyor. Kolonoskopi; kalýn baðýrsak içindeki lezyonlarý ve patolojileri ortaya koymada büyük yarar saðlayan ve "altýn standart" kabul edilen bir yöntem. Prof. Dr. Fatih Aðalar, normal riskli bireyler için 40 yaþýndan itibaren yýlda bir dýþkýda gizli kan testi, 50-70 yaþ arasýnda ise her beþ yýlda bir sigmoidoskopi yaptýrýlmasýný öneriyor. Kansere dönüþme riski yüksek olan poliplerin temizlenmesi ve uygun aralarla izlemin, kolon kanserinden korunmada önemli olduðunu vurgulayan Prof. Dr. Fatih Aðalar, "Bugün 60 yaþ üzerindeki insanlarýn yaklaþýk yüzde 4050'sinde polipe rastlanýyor ve bu oran yaþla birlikte artýyor. Risk grubundaki bir kiþide eðer tarama kolonoskopisinde bir veya birkaç küçük polip varsa, kolonoskopi düzgün yapýldýysa ve polipler tamamen alýndýysa, bu hastanýn riski toplumdaki ortalama riskle ayný düzey yani yaklaþýk olarak yüzde 5.5 oluyor" diyor.

Korunmak için o Düzenli tarama testlerini yaptýrarak, o Hareketsiz yaþam yerine, haftada 4-5 gün orta þiddete egzersiz yaparak, o Posadan zengin, yaðdan fakir, protein aðýrlýklý olmayan bir beslenme düzeni uygulayarak, o Sigara ile alkolden uzak durarak, o Ýdeal kilo korunarak, kolon kanseri riski azaltýlabiliyor.

Uzun yaþamak için az otur!

Ý

ngiliz Týp Dergisi'nde yayýmlanan bir araþtýrma, fazla hareketsiz kalmanýn yaþam süresini kýsaltabileceðini ortaya koydu Fazla hareketsiz kalmanýn yaþam süresini kýsaltabileceði belirlendi. Ýngiliz Týp Dergisi'nde yayýmlanan araþtýrma, günde 3 saatten az oturmanýn yaþam süresini yaklaþýk 2 yýl uzatabileceðini gösterdi. Araþtýrmada ABD, Kanada, Avustralya veÝskoçya'da son yýllarda yayýmlanan hareketsiz yaþam tarzýyla ilgili 5 makalenin sonuçlarý deðerlendirildi. Araþtýrmaya katýlanlar, 3 saatten az, 3-6 saat ve 6 saatten fazla hareketsiz kalma ile televizyon izleme sürelerine göre (2 saatten az, 2-4 saat ve 4 saatten fazla) sýnýflandýrýldý. 2005-2006'da 18 yaþýn üzerindeki Amerikalýlarýn katýldýðý ve daha sonra 2009-2010'da tekrarlanan araþtýrmalar, televizyon karþýsýnda geçirilen sürenin günde 2 saate indirgenmesinin ömrü 1 yýl 3 ay uzatabileceðini ortaya koydu. Bilimadamlarý, ABD Kanser Birliði tarafýndan yapýlan, 123 bin 216 kiþinin katýldýðý, 2010 yýlýnda yayýmlanan araþtýrmalardan birinin, günde 6 saatten fazla hareketsiz kalanlarýn ölüm riskinin, günde 3 saatten az hareketsiz kalanlardan

yüzde 20 daha yüksek olduðunu gösterdiðini de belirtti. Erkeklerde ölüm riskinin yüzde 17, kadýnlarda ise yüzde 37 olduðu hatýrlatýldý. Lozan Üniversitesi'nden Peter Katzmarzyk ve ekibi, bazý araþtýrmalarýn fazla oturmanýn bacak kaslarýný hareketsiz býraktýðýný ve dolayýsýyla kandaki þeker ve yað oranýný kötü etkilediðini gösterdiðini belirterek, bu araþtýrmada ise uzun süre hareketsiz kalmanýn ya da televizyon izlemenin yaþam süresini kýsaltabileceðini belirlendiklerini ifade etti. Geçmiþte birçok kez araþtýrma konusu olan hareketsiz yaþam tarzýnýn, diyabet ve kalp-damar hastalýklarýný tetiklediði ve ölüm riskini artýrdýðý biliniyor. Dünya Saðlýk Örgütü, saðlýk için yetiþkinlere haftada en az 150 dakikalýk fiziksel aktivite öneriyor.


Kaçak çay operasyonu

Þ

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE

anlýurfa'da 3 ton 200 kilo gümrük kaçaðý kaçak çay ele geçirilirken, olaya karýþan 1 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, bir kargo firma-

sýna ait araçta arama yaptý. Ekiplerin araçta yaptýðý aramada, toplam 3 ton 200 kilo gümrük kaçaðý kaçak çay ele geçirdi. Olaya karýþan B.Y.Y. gözaltýna alýnarak ifadesi alýnmak üzere Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Trafo patladý yangýn çýktý

Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesinde bulunan bir trafoda meydana gelen patlama ve ardýndan çýkan büyük çaplý yangýnda bir iþ yeri ile bir ev kullanýlmaz hale geldi.

Belediye araçlarýna saldýrý kameralarda Bitlis'in Tatvan Ýlçe Belediyesi'ne ait 3 resmi araça önceki gün bir vatandaþ tarafýndan demir çubukla düzenlenen saldýrý aný güvenlik kamerasýna yansýdý.

G

18 bin paket kaçak sigara Þ

anlýurfa'da iki ayrý araçta yapýlan aramada toplam 18 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya karýþan 2 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Þanlýurfa-Diyarbakýr yolu üzerinde uygulama yapan Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, þüphelendikleri iki otomobili durdurarak arama yaptý. Her iki araçta yapýlan aramada toplam 18 bin 410 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirilirken, olaya karýþan Y.G. ve M.A. polis tarafýndan gözaltýna alýnarak ifadeleri alýnmak üzere Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

A

lýnan bilgiye göre, önceki gece merkez Baðlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 231. Sokak'ta bulunan elektrik trafosu, büyük bir gürültü ile patladý. Vatandaþlar patlamayý bomba sanarak dýþarý çýktý. Patlama sonrasý çýkan yangýnda bir bakkal dükkaný ile bir ev kullanýlmaz hale geldi. Ýtfaiye ekipleri, yaklaþýk 1 saat sonra yangýný söndürdü. Olayda can kaybý ve yaralanma yaþanmadý. Bazý vatandaþlar geç gelindiði iddiasýyla itfaiye ekiplerine tepki gösterirken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

üvenlik kamerasý görüntülerinde, ilk olarak belediye binasýna yakýn bir yerde kimsenin olmadýðý bir aný beklediði gözlenen zanlý Ç.N., sessizlikten faydalanarak elinde bulunan demir çubukla hýzla park halinde bulunan araçlara yöneliyor. Görüntülerin devamýnda ise araçlarýn yanýna ulaþan Ç.N., elindeki demir çubukla araçlarýn önce camlarýný kýrýyor, daha sonra ise kaportaya hasar veriyor. Saldýrganý gören vatandaþlar engel olmaya çalýþýrken, belediye binasýndan çýkan iþçi ve Ç.N. arasýnda arbede yaþanýyor. Görüntünün sonunda ise olay yerine polislerin geldiði görülüyor.

OLAYIN GEÇMÝÞÝ Olay Bitlis Tatvan ilçesinde 2 Temmuz Pazartesi günü meydana gelmiþ, Ç.N. isimli bir kiþi tarafýndan bilinmeyen bir

sebepten dolayý demir çubukla Tatvan Belediyesi önünden bulunan 3 resmi araca saldýrý düzenlenmiþ ve araçlarda maddi hasar oluþmuþtu.

Saldýrýnýn ardýndan Tatvan Belediyesi tarafýndan hakkýnda suç duyurusunda bulunmuþ, Ç.N. polis tarafýndan gözaltýna alýnmýþtý.

Komþu cinayetinin zanlýsý yakalandý Þanlýurfa'da kýz isteme meselesi yüzünden komþusunu býçakla öldürmekten aranan zanlý, polise teslim oldu.

Ýhaleden 8 gözaltý

Þ

ýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde, aralarýnda eski belediye baþkanýnýn da olduðu 8 kiþi, "ihaleye fesat karýþtýrma ve rüþvet" suçlarýndan gözaltýna alýndý. Þýrnak Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, "Cumhuriyet savcýlýðýnýn talimatý ile Beytüþþebap ilçemizde ihaleye fesat karýþtýrma, zimmet ve rüþvet suçlarýnýn tespitine yönelik ilgili emniyet birimlerimizce toplam 8 kiþi yakalanarak gözaltýna alýnmýþtýr. Adli makamlarýn talimatý çerçevesinde yürütülen soruþturma halen devam etmektedir" bilgisine yer verdi.

Urfa Yolu Üzeri Alkanlar 2006 Apt/ Malabadi Hotel Yaný/Diyarbakýr T: 0 412 237 2166 - F : 412 2372167 M : 507 537 17 39

G

eçtiðimiz günlerde Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, iddiaya göre K. ile A. aileleri arasýnda kýz alýp-verme meselesi yüzünden tartýþma çýktý. Tartýþma büyürken, E.A. yanýndaki býçakla H.K.'yý aðýr þekilde yaraladý. H.K. kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybederken, olayýn ardýndan kaçan ve daha sonra Emniyet Müdürlüðü'ne teslim olan E.A. suçunu itiraf etti. Emniyet Müdürlüðü'nde ifadesi alýnan E.A., saðlýk raporu için Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne getirildi. Burada saðlýk kontrolünden geçirilen E.A., hastane çýkýþýnda gazetecilerin ''Piþman mýsýnýz?'' sorusuna "Piþmaným kardeþim, piþmaným. Piþman olmayan bir þey mi var, her þey baþlar biter, piþmanlýk var tabi ki" cevabýný verdi. Gazetecilerin ''Cinayeti niçin iþlediniz?'' sorusuna ise zanlý, "Neyse boþ ver" diye cevap verdi. E.A., hastaneden alýnan saðlýk raporunun ardýndan "adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.


4

HABER

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE

Van'da çile bitmiyor

Van'daki depremlerden sonra önce çadýrlara, ardýndan da konteynýrlara yerleþtirilen depremzedelerin çilesi bitmiyor. Kýþýn soðuktan üþüyen depremzedeler yaz mevsimi nedeniyle de sýcaktan bunalýyorlar.

K

ýþ mevsiminde aylarca soðuk çadýrda yaþam mücadelesi veren Vanlýlar, sýcak havalardan dolayý konteynýrlarda zor bir hayat sürüyorlar. Kapý ve pencerelerini açtýklarý konteynýrlarda bunaldýklarýný belirten depremzedeler, içeride duramadýklarýný söylediler. Aþýrý sýcaklardan bunalan depremzedeler serinlemek için çeþitli yöntemler deniyor. Kimisi konteynýrýn kapýsýna yerleþtirdiði þemsiye ile serinlemeye çalýþýrken, kimisi konteynýrýn damýna branda serdi ve kimi depremzede ise konteynýrýn kapýsýna çiçek ekip, yeþillendirip serinlemeye çalýþýyor. Yaþadýklarý tüm sýkýntýlara raðmen þükreden ve 'Allah devletimize zeval vermesin' diyen depremzedelerin tek isteði ise bir an evvel kalýcý konutlara yerleþmek.

"KONTEYNIRLAR ÇOK SICAK VE BUNALDIK" Konteynýr kapýsýna þemsiye yerleþtirerek ailesiyle gölgede oturmaya çalýþan Gülsüm Güner, sýcaklardan bunaldýklarýný ve bu yöntemle gündüz serinlemeye çalýþtýklarýný söyledi. Güner, "Biz depremden hemen sonra Mersin'e gittik. Mecburen bir süre onlarýn yanýnda kaldýk. Eþim ve çocuklarým Van'da çalýþýyordu ve benim de orada kalmanýn bir anlamý yoktu. Kýþ mevsiminde Van'a geldik ve çok soðuktu. Konteynýrlar da küçük olduðu için ilk baþta biraz zorluk çektik, ama daha sonra alýþtýk. Zamanla konteynýra uyum saðladýk, üzüntülerimizi geride býraktýk. Þimdi ise konteynýrlar çok sýcak oluyor. Sýcaktan korunmak için þemsiye fa-

PMYO Müdürü Aslancan Siirt'ten ayrýldý

Ü

ç yýldan beri Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüðünü büyük bir baþarýyla yürüten Cumali Aslancan Siirt'ten ayrýldý. Çeþitli sivil toplum kuruluþlarýna veda ziyaretleri gerçekleþtiren Aslancan'a Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý tarafýndan plaket verildi.Oda baþkan vekili Nedim Kuzu plaket takdiminin ardýndan yaptýðý konuþmada Cumalý Aslancan'ýn halkla bütünleþtiðini ve okulu bulunduðu aþamadan çok daha ileriye götürdüðünü söyledi. Öte yandan Aslancan da okula katký yapan bazý kiþi ve kurumlara plaket verdi.Aslancan bu kapsamda Siirt Elektrikçiler yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný ve Voltaj Elektrik firmasýnýn sahiplerinden M. Enver Mergene'de plaket verdi. Aslcan Emniyet Genel Müdürlüðü emrine merkez emniyet müdürü olarak atandý.

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý ve MSG güvenlikten almýþ olduðum güvenlik kartýmý kaybettim.Hükümsüzdür Selvi Avþar Vali Gökhan Aydýner Endüstri Meslek Lisesinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Abdulcelal Ýpek Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Zeliha Meþe

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE YIL: 12 SAYI: 3968 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

lan býrakýp önlemimizi aldýk. Konteynýr çok sýcak ve çok sivrisinek var. Sineðe de valilik ve belediye çözüm buldu. Ýlaçlama yöntemiyle sivrisineklerden kurtulmuþ olduk" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA SIK SIK DUÞ ALDIRIYORUZ" Konteynýr kentte bir çok eksikliklerin olduðunu ifade eden Güvercin Sumbat ise, bu eksikliklerin giderilmesini istedi. Sumbat, "Burada saðlýk ocaðý yok, olmasýný isteriz. Ayrýca burada Kur'an kursunun açýlmasýný istiyoruz. Çocuklarýmýzý Kur'an kursuna göndermek istiyoruz. Konteynýrlar çok sýcak ve gündüz kendimiz dýþarýya atýyoruz. Konteynýrlarýn etrafýný dolaþarak gölge bulmaya çalýþýyoruz. Çocuklarýmýz bunalýyor. Onlara günde birkaç kez duþ aldýrýyoruz" þeklinde konuþtu.

ÇOCUKLAR DA ETKÝLENDÝ Aþýrý sýcaktan dolayý bunaldýklarýný ifade eden çocuklar da, serin zamanlarda ancak oyun oynayabildiklerini söylediler. Sýk sýk duþ aldýklarýný ifade eden çocuklar, "Konteynýrlar çok sýcak. Televizyon izlemeye çalýþýyoruz. Ama çok sýcak olunca da dýþarýya kaçýyoruz. Burada günde birkaç kez duþ alýyoruz. Dýþarýda arkadaþlarýmýzla futbol veya çeþitli oyunlar oynuyoruz. Ellimizden geldiði kadar gölgelik alanlarda otururuz. Yapýlacak bir þey yok. Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz, mecburen serin yer bulmaya çalýþýyoruz" dediler.

Siirt'te düzenlenen toplantýda yatýrým imkanlarý masaya yatýrýldý Toplantýda Japon Dýþ Ticaret Örgütü (JETRO) yetkilileri katýldý Düzenlenen bir toplantýda Siirt'teki yatýrým imkanlarý araþtýrýldý. A

K parti Milletvekili Osman Örenin giriþimleri Ticaret ve sanayi Odasýnda düzenlenen toplantýya Japon Dýþ Ticaret Teþkilatý Genel Müdürü Naohiko Yamaguçhi, Genel Müdür yardýmcýsý Toþihiro Nakajima ve dýþ ticaret uzmaný Þeyda Karadað katýldý. Yamaguçhi yaptýðý konuþmada, yatýrým konusunda Siirt'te incelemelerde bulunmak üzere gelecek olan bazý Japon firmalarýnýn yaþanan bazý terör olaylarý nedeniyle geliþlerini ertelediklerini belirtti. Bu toplantýnýn birkaç aydan beri yaptýklarý görüþmeler sonucu düzenlendiðini belirten Yamaguçhi "Ýstanbul'da bulunan bazý Japon firmalarý ile Siirt hakkýnda görüþtüm.Aslýnda bu gün Siirt'te gelirken 7 Japon firmasý da bizimle olacaktý.Ama maalesef istenmeyen bazý terör olaylarýndan dola-

yý bu Japon firmalarýnýn gezisi ertelendi.Bir dahaki seferde daha çok sayýda Japon firmasýný davet etmek istiyoruz.En önemli þey ilk olarak Japon firmalarýna Siirt'i göstermek olduðunu düþünüyorum.Gelecek iþ fýrsatlarý açýsýndan Siirt'in bir potansiyeli olduðunu düþünüyorum.Kiþisel olarak Siirt'le Japonya arasýnda iþ fýrsatlarý olduðunu görüyorum.Gelecek iþ fýrsatlarý açýsýndan bu bir ilk adýmdýr diye düþünüyorum." Dedi. Toplantýda daha sonra ildeki yatýrým imkanlarý ve yeni teþvik paketi uygulamalarý kapsamýnda tanýtýcý bir sinevizyon gösterisi yapýldý. Toplantýya, Vali Vekili Mustafa Pala, AK Parti Milletvekili Osman Ören, yatýrýmcý kamu kurum ve kuruluþ müdürleri, sivil toplum kuruluþ yöneticileri ve iþ adamlarý katýldý. Milletvekili

Ören, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan vekili Nedim Kuzu ve Japon heyeti daha sonra Dicle Kalkýnma Ajansý Siirt yatýrým Destek Ofisini ziyaret ederek

Mutluluk sizin olsun Diyarbakýrlý iþ adamý Mehmet Sýddýk Kurul, oðlu Eren'i muhteþem bir düðünle evlendirdi. K

ervansaray Otel Havuzbaþý'nda yapýlan düðüne çok sayýda seçkin davetli katýldý. City Park Alýþveriþ Merkezinin sahibi olan Sýddýk Kurul'un oðlu Eren kurul Duygu Kurul ile dünyaevine girdi. Ýki ailenin yakýn akraba ve dostlarýnýn yaný sýra Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam da düðüne katýldý. Damat ve gelin arkadaþlarý ve dostlarýyla çalýnan müzik eþliðinde pisti boþ býrakmayarak oynadý. Gecenin ilerleyen saatlerinde düðüne katýlanlar halay çekerek gönüllerince eðlendi. Düðün boyunca gelin ve damadýn mutluluðu gözlerinden okunuyordu.

DÝKA Genel Sekreteri Tabip Gülbay ve Siirt Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Ömer Faruk Mergen'le görüþerek çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýlar.


HABER

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE

5

"Mitingi yasaklamak tedbir deðil" AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, DTK ve BDP'nin 14 Temmuz'da Diyarbakýr'da düzenlemeyi planladýðý mitinge Valilik tarafýndan izin verilmemesine tepki gösterdi. "DÝYALOG YOLUNU AÇIK G TUTMAK LAZIM"

alip Ensarioðlu, "Bu mitingi yasaklamak tedbir deðil, bu yöntem ve yasaklama bir tedbir olarak görülmememeli" dedi.

"MÝTÝNGÝ YASAKLAMAK TEDBÝR DEÐÝL" Yasaklara karþý olduðunu belirten Ensarioðlu, "Yasaklarý anlamlý bulmuyorum. Nevruz'un yasaklanmasý, mitingin yasaklanmasý gibi. Her siyasi parti miting düzenleyebilmeli, belli bir üslup içerisinde. Bu miting haklý bir mitingse, karþýlýk bulur mu bulmaz mý onu da partilere býrakmak lazým. Eðer bir takým provokasyon olabileceði yönünde bilgiler varsa, devletin birimlerine düþen tedbir almaktýr. Bu mitingi yasaklamak tedbir deðil, bu yöntem ve yasaklama bir tedbir olarak görülmememeli. Ýnþallah, daha vakit var, bu kararýndan döner diye temeni ediyorum. Dönmezse dahi yarýn Diyarbakýr sokaklarýný, insanlarýmýzý zora sokacak, eylem ve protestolardan da kaçýnmak lazým. Yasaklamayý dile getirmek, yasaðý protesto

edebilirsiniz ama insanlarý sokaða dökerek, Diyarbakýr sokaklarýný gerginliklere izin vermeyeceklerini düþünüyo-

rum ve Diyarbakýr'a zarar verecek bir yöntemden kaçýnacaklarý kanaatindeyim" diye konuþtu.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana'nýn görüþmesini deðerlendiren Milletvekili Ensarioðlu, çok büyük bir gerginliðin yaþandýðý, þiddetin týrmandýðý ve siyasetteki üslubun sokaklarý gerdiði bir sýrada görüþmeyi çok önemli ve anlamlý bulduðunu söyledi. Ensarioðlu, "Ortada çok büyük bir gerginlik var. Þiddet týrmanýyor ve siyasetteki üslup sokaklarý geriyor. Bu anlamda tam da böyle umutlarýn tükendiði, umutsuzluðun pompalandýðý bir dönemde, Leyla Zana'ýn bu çýkýþý çok önemlidir. Katýlýrsýzýnýz, katýlmazsýnýz, herkesin kendince bir fikri ve çözümü vardýr. Çözüm adýna gerçekleþtirilen bu ziyaret önemlidir. Kýlýçdaroðlu ve Zana'nýn Baþbakan'la geliþtirdiði bu diyalog önemlidir. Bu diyaloðu saðlamadan çözümü saðlamamýz mümkün deðil.

Herkes durduðu yerde þiddete dönük bir siyaset üretirse, bir çatýþma yaratýrsa çözüm olmaz. Çözüm adýna zaten baþlatmýþ bir hükümet var, her riski göze alan bir Baþbakan var. Çözümü beðenmeyebilirsiniz ama bunun için bir araya gelmek durumundasýnýz. Leyla Zana'nýn çýkýþý bunun için önemlidir. Ben þimdiye kadar yaptýðým tüm açýklamalarda, çözüm olacaksa BDP olmalý, onlarýn fikri alýnmalý. Bu çözümü daha kolaylaþtýrýr dedim amaBDP cephesinde ise, 'Baþbakan çözer, Ak Parti çözer, Baþbakan'la diyalog kurmak gerekir' denmedi. Ýlk defa o taraftan biri, 'Hayýr Baþbakan çözer, Ak Parti çözer' dendi ve hemen kendisine randevu verildi görüþüldü. Bunun üzerinden çözüme gitmek gerek, bu diyalog yolunu açýk tutmak lazým" dedi.

Güneydoðu'da sýcaklýk artýyor Türkiye'yi etkisi altýna alan sýcaklýðýn Güneydoðu'da etkisini daha da artýracaðý bildirildi.

T

ürkiye'yi etkisi altýna alan kavurucu ve bunaltýcý sýcaklarýn Güneydoðu'da etkisini daha da artýracaðý açýklandý. Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sýcaklýðýnda 4 ile 8 derece arasýnda artýþ yaþanacaðýný belirterek, belli saatler haricinde dýþarýya çýkýlmamasý uyarýsýnda bulundu. Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Þýrnak'ýn baðlý bulunduðu Meteoroloji 15'inci Diyarbakýr BölgeMüdürlüðü, hava sýcaklýðýkonusunda halký uyardý. Yapýlan açýklamada, mevsim

normalleri civarýnda seyreden hava sýcaklýðýnýn, bugünden itibaren yurt genelinde olduðu gibi Güneydoðu'da da gelecek hafta baþýna kadar artmasýnýn vemevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiði belirtildi. Hafta sonunda enyüksek hava sýcaklýðýnýn Diyarbakýr'da 41, Þanlýurfa'da 42, Mardin'de 39, Siirt'te 40, Batman'da 42 ve Þýrnak'ta 38 dereceye ulaþmasýnýn beklendiði belirtilen açýklamada, özellikle güneþ çarpmalarýna karþýn saat 11.00 ile 15.00 arasýnda ge-

rekmedikçe dýþarý çýkýlmamasý istendi.

TARÝHÝ SURLARIN GÖLGESÝNDE SERÝNLÝYORLAR Meteoroloji verilerine göre bugün hava sýcaklýðýnýn en yüksek 38 dereceye kadar çýkacaðý Diyarbakýr'da halk, kavurucu sýcaklardan korunmak için tarihi surlarýn gölgesine sýðýnarak serinlemeye çalýþýyor. Bazý kadýnlarýn güneþten korunmak için þemsiye kullandýklarý görüldü. Yetkililer, kentte nem oranýnýn yüzde 20 olduðunu belirtti.

Bismil'de yangýn tatbikatý Diyarbakýr'ýn Bismil ilçe Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu, Ýtfaiye Amirliði tarafýndan düzenlenen yangýn tatbikatýnda büyük performans gösteren iftariye erlerine teþekkür etti.

B

elediyesi Ýtfaiye Amirliði tarafýndan yangýn tatbikatý düzenledi. BismilBelediyesi Ýtfaiye bahçesinde yapýlan yangýn tatbikatýný Bismil Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Fethi Gürbüz, Belediye Meclis üyeleri izledi. Ev, araç, iþ yeri yangýnlarý gibi birçok yangýn biçimini ele alýndýðý tatbikatta çýkan yangýnlarda yaralanan yurttaþlara yapýlan ilk müdahale gibi birçok konular iþlendi. Bir itfaiye aracýyla kaç yangýna müdahale edilebilineceði konusunda çeþitli tatbikatlar yapýldý. En çok hangi yangýn vakalarýyla karþýlaþtýklarýný ve vatandaþlarýn nelere dikkat etmesi gerektiði konusunda Bismil Belediye Baþkaný Cemile Emi-

noðlu'ya bilgi veren Bismil Belediyesi Ýtfaiye Amirliðin personel eðitiminden sorumlu itfaiye çavuþu Mehmet Erçan, yaþanan yangýnlarýn baþýnda dikkatsizliklerin yol açtýðýný belirterek, her ev ve iþ yerinde mutlaka yangýn söndürme tüplerinin bulunmasý gerektiðini söyledi. Birçok yangýnlarýn uyku halindeyken veya sabah iþ yerine giderken evde açýk býrakýlan tüplerden çýktýðýný belirten Erçan, "Birçok yangýnlar vatandaþlar evde uyurken çýktýðýný ve insanlarýn caný ve mallarýna zarar verdiðini veya sabah iþine giden bir vatandaþýn tüpünü açýk unutmasý gibi eve gelmesiyle birlikte en ufak bir kývýlcýmla çýkan yangýnlardýr. Bu ne-

Murat Ersöz olayhaber@hotmail.com

OLÝGARÞÝK TERÖR Bölgenin yýllardýr bilinen en önemli sorunu hiç kuþkusuz Kürt sorunu ve bu sorunun yarattýðý problemlerdir. Bu problemler, iþsizlik, eðitim, saðlýk, sosyal ve kültürel sorunlar olarak ortaya çýkýyor. En önemli problemde aþýlamayan iþsizlik sorunudur. Bugüne kadar kaç tane hükümet geldiyse hep ilk sýraya istihdamý koydular ama açýkça-

denle bu ve bunlara benzer yangýnlara karþý mutlaka vatandaþlarýn kendi evlerine gaz kaçaðýna karþý ve çýkan yangýnlarda zamanýnda haberdar olmalarý için evlerine Gaz algýcý, Duman algýcý gibi cihazlarýn almalarý çok önemlidir" diyerek vatandaþlara da bu konuda dikkatli olmalarýný istedi. Tatbikatta gösterdikleri yüksek performans ve birçok konuda kendilerini bilgilendirdikleri için Bismil Ýtfaiye Amirliðine teþekkür dileklerinde bulunan Bismil Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu, çalýþmalarýnda baþarýlarýný istedi.

sý bu konuda bir arpa kadar yol alýnamadý. Ýstihdam için bölgenin yatýrýma ihtiyacý var. Ama yatýrým için ise kaçýnýlmaz olan, oturaklý-kalýcý bir barýþa ihtiyaç duyuluyor. Bugüne deðin gelen hükümetlerin programlarýnda hep bölgeye yatýrým ve istihdam vardý ama bugüne kadar yapýlmýþ önemli bir yatýrýmda yok. Hükümetlerin en büyük yatýrýmý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan daðýtýlan pansuman tedbirlerdir. Buna Sosyal Hizmetler, SODES ve KOSGEP proje ve programlarýný da ekleyebiliriz. Devlet baba milletin vergisini yoksullara ilaç olarak yýllardýr sunuyor ama yapýlmasý gereken kalýcý yatýrýmlardýr. Kalýcý yatýrým içinde Kürt sorununun çözülmesi gerekiyor. Yoksa güvenlik endiþesi yatýrýmcýyý her zaman ürküttüðü gibi, ürkütmeye devam edecektir. Yatýrýmcý sermayesini güvende hissetmek ister. Eðer sermaye kendini gü-

vende hissetmezse yatýrýmcýda haklý olarak bu bölgeye gelip yatýrým yapmaz ve kimsede "neden yapmýyorsun" diye kýzamaz. Yatýrýmcýnýn önündeki en büyük engel sadece bölgede yaþanan çatýþma deðildir. Yatýrýmcýnýn önündeki en büyük engel; kâðýt üstünde duran ama uygulanamayan hükümet icraatlarý ve devletin ta kendisidir. Buradaki yerel yönetimlerdir. Bölgedeki bürokrasi ve siyasetçilerdir. Yatýrýmcýnýn bölgeye gelmesi bekleniyorsa, öncelikle merkeziyetçi anlayýþ, bölgedeki oligarþik bürokrasidir. Bana sorarsanýz en fazla oligarþik bürokrasi bu bölgede var. Bölgeye yatýrým yapmak isteyenler yapacaklarý yatýrým kadar rüþvet verince bu bölgede yatýrým yapmanýn ne avantajý kalýr ki… Yatýrým mý istiyoruz, önce Kürt sorununu çözmeliyiz, kýsa vadede bu mümkün deðil mi, o halde bölgeye yatýrým yapmak isteyen ser-

mayeyi ürkütmemeliyiz. Birçok kez þahit oldum ki, yatýrýmcý terörden çok bürokratik terörden korkuyor. Yatýrým yapacak adamýn kimliði, uyruðu, ideolojisi kimi ne ilgilendir. Devlet 10 yýl öncesindeki gibi, "bizden ve bizden" deðil diye yatýrýma ve yatýrýmcýya bakarsa bu bölgede kimse yatýrým yapmaz. Belediyeler yatýrým yapmak isteyen yatýrýmcýdan hava parasý isterse, yatýrýmcý ürker ve bu bölge 6. Bölge olarak lanse edilse de kimse gelip yatýrým yapmaz. Evine ekmek-aþ götüremeyen gençlerin her türlü tuzaða ve pusuya gelmeleri ve kullanýlmalarý kimseyi þaþýrtmasýn. Ýþ, aþ, eþ, eðer bunlardan hiç birini veremiyorsanýz ki üçünü sosyal devlet olarak birlikte sunabilmelisiniz, o halde insanlar neden cinnet geçiriyor, sosyal patlamalar ve sorunlar neden doðuyor diye kimse sosyolojik etütler yapmasýn.


6

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE

EKONOMÝ

Lüks otel yerine çadýrda iftar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, elektrik daðýtým özelleþtirmeleriyle ilgili yaptýðý açýklamada, "Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýmýz bu hususta çalýþmalarýný inþallah tamamlayacaktýr ve bu sene içerisinde ihaleye çýkacaðýz" dedi.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Yýldýz, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (TEDAÞ), Türkiye Elektrik Ýletim Anonim Þirketi (TEÝAÞ), Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý üyeleri ve Elektrik Daðýtým Hizmetleri Derneði (ELDER) üyeleriyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) lokalinde biraraya geldi. Elektrik üretim ve daðýtým hizmetleri konusunda yapýlan toplantýnýn ardýndan basýna açýklamalarda bulunan Bakan Yýldýz, "Ticaret ve daðýtým hizmetlerinin ayrýþtýrýlmasýyla ilgili özel sektör, raporlarýný bize sundu. Bu rapor çerçevesinde deðiþimin nasýl yönetilmesine iliþkin tavsiyelerini ilettiler. Kamuoyu eliyle yönetilen bu hizmetlerin özel sektör marifetiyle yürütülmesine dönük bu deðiþimin yönetilme iþini görüþtük" þeklinde konuþtu. Bu arada özel sektör firmalarýnýn ister fat-

uralarda, ister cari iþlemlerde herhangi bir aksaklýk, herhangi bir þikayeti olup olmadýðýný, bunlarýn ne kadar gerekçeli olduðunu görüþtüklerini belirten Yýldýz, "Denetim hizmetini EPDK'nýn özel sektör eliyle ele aldýðý hizmetlerin askýya alýnmasýyla alakalý Anayasa Mahkemesi'nin þuan gerekçeli kararý açýklanmamýþ olan bir kararý var. Torba yasaya koyduðumuz bir yasa ile bunlarýn düzenlemesini yapmýþ olduk. Bizim bu geçiþ, deðiþim dönemini, özel sektörle beraber yönetebilme iþini kapsadý bugünkü toplantý" dedi.

"PETROL ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN ÝTHAL EDÝLÝYOR" Gazetecilerin sorularýný da cevaplayan Bakan Yýldýz, Kuzey Irak'tan petrol ithaline iliþkin olarak þunlarý söyledi: "Kuzey Irak'taki ve merkezi kuvvet nezdindeki petrol ürünleri ihtiyacýnýn karþýlanmasý-

na dönük faaliyetler baþladý. Petrolün ülkemize geldikten sonra TÜPRAÞ ya da baþka piyasalarda deðerlendirilmesi özel sektörün bir iþidir. En önemlisi petrol ihtiyacýnýn karþýlanmýþ olmasýdýr. Bu konuda bir davranýþ yükümlülüðü içinde bu iþlemlere devam edeceðiz. Irak hükümetiyle yaptýðýmýz görüþmelerde zaman zaman petrol ürünleri ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný bizden talep etmektedirler. Bölgesel Irak Kürt Hükümeti'yle alakalý da talepler oluyor." Yýldýz, bir soru üzerine Kýrklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Hamitabat Doðalgaz Santrali'nin tekrar özelleþtirilmesini talep edeceklerini söyleyerek, "Oradaki kararlýlýðýmýz devam ediyor" dedi. Ramazan ayý yaklaþýrken özel sektör firmalarýnýn iftar programlarýyla alakalý bir kýsým taleplerin geldiðini vurgulayan Bakan Yýldýz, "Bu iftarlarýn otellerde yapýlmasý yerine çadýrlarda yapýlmasý konusunda firmalara öneri götürdük, firmalar da bu öneriyi çok sýcak ve olumlu karþýladý" diye konuþtu. Akkuyu Nükleer Santrali'nin maliyetinin 5 milyar dolar artabileceðine iliþkin olarak ise Yýldýz, kendilerine ulaþan herhangi bir resmi kayýt bulunmadýðýný söyledi. ELDER Baþkaný Ceyhan Saldanlý da, daðýtým bölgeleriyle alakalý 8 büyük bölgenin daðýtým sürecinin gerçekleþmesi, devir sürecinde bazý þirketlerin yükümlülüklerini yerine getirememesi ve bazý bölgelerde iptallerin olmasýyla ilgili olarak, "Konuyla alakalý deðiþik öneriler oldu. Özelleþtirmelerin tanýmlanmasý ve sektörün iyi iþleyebilmesi için daðýtým sektöründeki özelleþtirmeler þart görünüyor. Geçmiþ süreçler deðerlendirilecek ve bir takým düzeltmeler yapýlacaktýr" dedi.

Diyarbakýr'a serinleten yeni bir lezzet D

iyarbakýr'da kavurucu yaz sýcaklarýný serinleten yeni bir lezzet diyarý açýldý. Geçtiðimiz Pazartesi görkemli bir açýlýþla Diyarbakýrlýlara Maraþ esintileri sunan DIDO, Dicle Kent'te nezih yeri ile tüm Diyarbakýrlýlarý bu lezzete davet ediyor. Haber Merkezi Dicle Kent Bulvarý 75 Metrelik Yol üzerinde açýlan DÝDO, Kahramanmaraþ'tan getirdiði özel ekiple 250 kilogramlýk dondurmayý Diyarbakýrlýlara daðýttý. Devasa boyuttaki dondurma kulesini satýrlarla kesen ustalar, açýlýþa katýlan vatandaþlarý bu enfes tat ile ferahlattý. Ýþyeri sahiplerinden Süleyman Acar, dondurma ustalarýnýn tamamýný açýlýþa özel olarak Kahramanmaraþ'tan getirdiklerini söyledi. DIDO'da satýþa sunulan tatlarýn Maraþ'ta üretildiðini belirten Acar, þöyle devam etti: Bünyemizde halkýmýza sunduðumuz dondurma çeþitlerinin tümü Maraþ'ta üretilip kentimize getir-

iliyor. Dondurmalarýmýzýn içinde hiç bir katký maddesi yok. Tamamen doðal meyvelerden yapýlan ürünlerimizi halkýmýzýn beðenisine sunduk.

Ev ve iþyerlerine paket servisi Kentimizin kavurucu sýcaklýðýný ferahlatacak olan ürünlerimizin her çeþidi mevcut. Çikolatadan birçok meyve çeþidine kadar dondurmalarýmýz vatandaþlarýmýzý kalýcý damak tadýna davet ediyor. Müþterilerimiz iþyerimize gelip bu enfes lezzeti tadabilecekleri gibi ayný zamanda bir telefonla da bize ulaþýp sipariþlerini verebilirler. Ev ve iþyerlerine de paket servisi yapýyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu halkayý büyütmeyi planlýyoruz. Þehrin mutelif yerlerinde iki þube daha açacaðýmýzý vatandaþlarmýza þimdiden duyuruyoruz. Sýcaklardan bunalan ve damak zevkine düþkün olan tüm vatandaþlarýmýzý bu lezzeti tatmaya davet ediyoruz.

Tabii afetlerin bilançosu aðýr

Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2011-2012 üretim dönemi baþlangýcýndan itibaren gerçekleþen aþýrý yaðýþlar, mevsim normallerinin altýnda gerçekleþen hava sýcaklýklarý, don, dolu, fýrtýna ve benzeri risklerin tarým ürünlerine önemli zararlar verdiðini belirterek, "Tabii afetlerde aðýr bilanço yaþandý. 41 ilde 139 bin çiftçiye ait 8 milyon 172 bin dekar alan tabii afetlerden zarar gördü" dedi.

B

ayraktar, yaptýðý açýklamada, çiftçinin 20112012 üretim döneminde girdi maliyetlerinin yüksekliði, bazý ürünlerde arz fazlasý olmasýndan dolayý yaþanan aþýrý fiyat düþüþleri, yapýsal sorunlardan kaynaklanan verimsizlik, sulama gibi önemli sorunlarýnýn yaný sýra tabii afetlerle de uðraþtýðýný kaydetti. Çiftçinin yaþadýðý sorunlarla baþ edemez hale geldiðini, kayýplarýnýn büyük miktarlara ulaþtýðýný bildiren Bayraktar, en azýndan afet yaþadýðý tespit edilen tüm çiftçilerin kredi borçlarýnýn faizsiz ertelenmesi, elektrikte borç ödemelerinin yapýlandýrýlmasý, kuraklýk ve tarla ürünlerinde yaþanan don riskinin Tarým Sigortalarý kapsamýna alýnmasý, afetlerde mal varlýðý yerine üründeki zararýn esas alýnmasý gerektiðini vurguladý. Çiftçinin bu sorunlarýnýn halledilmemesi halinde üretimde sürekliliðin sekteye uðrayacaðýný, zarar gören çiftçilerin yeni dönemde ekim bile yapamayacaðýna dikkat çeken Bayraktar, istihdamýn dörtte birini karþýlayan, son 1 yýlda 18,9 milyar dolar ihracat yapan, ihracat artýþýnda hem madenciliði hem de sanayiyi geride býrakan, bu yýlýn Ocak-Mart döneminde yüzde 4,56 büyümeyle imalat sanayinden, ticaretten, inþaattan, madencilikten fazla büyüyerek ülke ekonomisine büyük katký saðlayan tarým sektörünün desteði hak ettiðini belirtti. Çiftçilerin devletçe verilen yüzde 50 desteðe raðmen 2005 yýlýnda faaliyete geçen Tarým Sigortalarý'nýn (TARSÝM) baþarýlý olamadýðýný bildiren Bayraktar, "Zarar gören çiftçilerin yüzde 90'dan fazlasý TARSÝM kapsamýnda deðil.

TARSÝM üreticiyi sigorta yapma konusunda baþarýya ulaþamadý. Bunun en büyük nedeni afet gören çiftçilerin zararýnýn karþýlanmasý konusunda zorluklar çýkmasýdýr. Tabii afetlerden dolayý sýkýntý yaþanmasýnýn temel nedeni budur" dedi. Bayraktar, yapýlanlarla ilgili olarak, 2011 yýlý Kasým ayýndan itibaren yaþanan afetlerle ilgili kredi borçlarýnýn ertelenmesine yönelik 21 Aralýk 2012 tarihinde karar yayýnlandýðýný hatýrlattý. Kararla 4-14 Kasým 2011 tarihleri arasýnda Kayseri, Muþ, Nevþehir ve Niðde illerinde meydana gelen don afetine maruz kalan ve söz konusu afetler sebebiyle ekiliþleri, ürünleri, hayvan varlýklarý, tesisleri veya seralarý zarar gören Çiftçi Kayýt Sistemi'ne (ÇKS) kayýtlý, kamu kurum ve kuruluþlarý hariç gerçek ve tüzel kiþi üreticilerin, Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan kredi borçlarýnýn ertelendiði bilgisini veren Bayraktar, ayrýca, 10 Ocak 2012 tarihinde yayýnlanan karar ile borç erteleme kapsamýna giren illere Bitlis'in de eklendiðini vurguladý. Bakanlar Kurulu'nun 6 Haziran 2012 tarihinde yayýmlanan kararýyla 1-15 Kasým 2011 tarihleri arsýnda meydana gelen don afeti nedeniyle patates ürünleri zarar gören çiftçilere tohumluk ihtiyacýný karþýlamak amacýyla dekar baþýna 200 lira destekleme ödemesi yapýlacaðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Yine Bakanlar Kurulu'nun 22 Haziran 2012 tarihinde yayýmlanan kararýyla, tabii afetler nedeniyle zarar gören pancar üreticilerinin Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ'ye olan borçlarý yapýlandýrýldý ve 5 yýlda ödeme imkaný getirildi. Bu kararlar ve tarým sigortasý kapsamýnda yer alýp da sigorta yaptýran üreticilerin zararlarýnýn karþýlanmasý dýþýnda afetlerden zarar gören üreticilere yönelik gerçekleþtirilen herhangi bir uygulama bulunmamaktadýr."

"GÝRDÝLER HASATTA ÖDEMEK ÜZERE BORÇLA ALINIYOR" Çiftçinin üretim aþamasýnda kullandýklarý

girdileri hasatta ödemek koþuluyla borçla aldýðýna dikkat çeken Bayraktar, þöyle devam etti: "Ancak yaþanan afetler borçlarýn ödenmesini engelledi. Bu nedenle afet yaþadýðý tespit edilen tüm çiftçilerimizin kredi borçlarý faizsiz olarak ertelenmelidir. Çiftçilerimiz Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerinin dýþýnda diðer bankalardan da kredi kullanýyorlar. Üreticilerimizin özel bankalara olan kredi borçlarýnýn da faizsiz olarak ertelenmesi gerekir. Tarýmsal sulama yapmak için kullanýlan ve maliyet içinde önemli bir girdi kalemini teþkil eden elektrik bedellerinin ödenmesinde de büyük sýkýntýlar yaþanýyor. Bu nedenle özellikle 6111 Sayýlý Kanun kapsamýnda ertelenen borçlarýn ödemelerinin yeniden ertelenmesi önem taþýyor. Kuraklýk 5363 sayýlý Tarým Sigortalarý Kanunu'na göre risk kapsamýna alýnmalýdýr. Meyvelerde olduðu gibi tarla ürünlerinde yaþanan don riski de bu kapsamda deðerlendirilmelidir. Bazý riskler, 2012 yýlý 5363 Sayýlý Kanun kapsamýnda Bakanlar Kurulu kararý ile belirlenen sigortalanacak ürünlerin kapsamý dýþýnda kalmasý nedeniyle sigorta kapsamýna girmemektedir. Sigortalanacak ürün kapmasýna girmeyen ürünlerden doðan zararýn karþýlanmasýnda ürün baz alýnmalý, mal varlýðýndaki azalmaya bakýlmamalýdýr. Öte yandan bu ürünlerden doðan zararýn 2090 sayýlý Kanuna göre karþýlanmasý için asgari yüzde 40 zarar kriteri, zarar tespitlerinin çiftçilerin tüm mal varlýðý üzerinden yapýlmasý nedeniyle mümkün gözükmemektedir. Bir örnekle açýklamak gerekirse; 60 bin lira tutarýnda traktör ve tarým alet makineleri olan ve 150 bin lira tutarýnda arazisi ve evi olan bir çiftçi, yýllýk ürettiði 80 bin lira tutarýndaki ürününün tamamý afet nedeniyle kaybetse bile tüm mal varlýðýnýn yüzde 27,6'sý yok olduðundan, yüzde 40 kriterini tutturamadýðý için 2090 Sayýlý Kanun'dan yararlanamamaktadýr. Bu sebeple 5363 Sayýlý Tarým Sigortalarý Kanunu ile 2090 Sayýlý doðal afetlerden zarar gören çiftçilere yapýlacak yardýmla ilgili kanunda yapýlacak deðiþikliklerle bu kanunlarýn birbirini tamamlayýcý duruma getirilmesi ve tüm mal varlýðý yerine ürettiði ürünün belirli bir oranýnýn esas alýnmasý gerekir. Bu koþullar saðlandýðýnda çiftçilerimizin doðal afetler nedeniyle oluþan zararýnýn telafi edilmesi mümkün olabilecektir. Bu nedenle 2090 Sayýlý Kanun, bu kapsamda gerekli düzenlemeler yapýlmak üzere en kýsa zamanda Meclis gündemine getirilmelidir."

Siirt kavununa yoðun ilgi

S

iirt'e özgü meyvelerden olan Þimmem Salýho piyasaya çýktý. Þimmem Salýhonun özellikle il dýþýndan büyük talep gördüðü belirtiliyor. Sebze Meyve Komisyoncularý Baþkaný Abdülaziz Kaysý, bu kavunlarýn en fazla Siirtlilerin yaþadýðý, Ýstanbul, Yalova, Bursa, mersin gibi illerde tüketildiðini belirtti. Kaysý "Diðer Siirt ürünleri gibi bu kavunumuzda büyük ilgi

görüyor. Mayhoþ olan tadý çok beðeniliyor.Siirtliler bu tadý arýyorlar.Bu nedenle bu kavun en fazla il dýþýnda tüketiliyor.Siirtlilerin fazla yaþadýklarý Ýstanbul, Mersin , Yalova Bursa gibi illere her gün yüzlerce kilo kavun kargo ile veya küçük kamyonetlerle gönderiliyor.Yýllýk 500 ton civarýnda kavun üretimi yapýlýyor.Bu günlerde bu kavun kilosu 1 Tl den alýcý buluyor." dedi.


GÜNCEL

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE

7

Bingöl'de çatýþma: 5 PKK'lý ölü Bingöl'de PKK'ya yönelik operasyonda, örgütün sözde grup komutaný ile birlikte toplam 5 PKK'lý silahlarýyla etkisiz hale getirildi.

PKK'dan askeri birliðe taciz D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde bir grup PKK'lý tarafýndan askeri birliðe uzun namlulu silahlarla saldýrý düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 23.30 sýralarýnda Lice ilçesinde bulunan 2'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlýðý'na bir grup PKK'lý tarafýndan uzun namlulu silahlarla taciz ateþi açýldý. Nöbetçi askerlerin anýnda karþýlýk vermesi üzerine grup karanlýktan faydalanarak ormanlýk bölgeye doðru kaçtý. Kaçan PKK'lýlarýn yakalanmasý için operasyon baþlatýldý. Akþam saatlerinde baþlatýlan operasyonlara sabahýn erken saatlerinde havadan helikopterlerle destek verildi. PKK'lý grubun muhtemel kaçýþ güzergahlarýnda baþlatýlan operasyonlarýn devam ettiði bildirildi.

B

ingöl Valiliðinden yapýlan açýklamada, 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlýðý koordinesinde güvenlik güçleri tarafýndan, Bingöl ili genelinde yürütülen operasyonlarýn aralýksýz olarak devam ettiði belirtildi. Açýklamada, "Terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamýnda Bingöl ili Sancak beldesi Sarýgümüþ Mahallesi'ne bir grup BTÖ mensubunun geleceði istihbaratýný alan Bingöl Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince, Jandarma Özel Harekât timleri ile icra edilen operasyon esnasýnda, 10 Temmuz 2012 günü saat 23.50 sýralarýnda 5 kiþilik BTÖ mensubu ile karþýlaþýlmýþ, güvenlik güçlerimizin, 'Teslim ol' çaðrýsýna ateþle karþýlýk veren BTÖ mensuplarý ile silahlý çatýþma yaþanmýþtýr. Çatýþma sonrasý arazide yapýlan arama tarama faaliyeti esnasýnda, aralarýnda terör örgütünün sözde Yayladere Grup Sorumlusu Serhat Fýrat kod M.D.'nin de bulunduðu 3'ü kadýn 5 BTÖ mensubu ölü olarak ele geçirildi. Öldürülen teröristlerin üzerlerinde 5 Kaleþnikof piyade tüfeði, 7 el bombasý, 17 þarjör, 1 el dürbünü, 1 büyük telsiz, 1 küçük el telsizi, bir miktar para ve örgütsel doküman ele geçirildi" denildi. Olayla ilgili adli tahkikatýn devam ettiði belirtilen açýklamada, "Son 1.5 yýl içerisinde Bingöl ili genelinde güvenlik güçlerimiz tarafýndan icra edilen operasyonlarda örgütün sözde eyalet koordinatörü ve bölge sorumlularýnýn da bulunduðu 38'i ölü, 22'si sað olmak üzere toplam 60 terörist silahlarý ile birlikte etkisiz hale getirilmiþtir" ifadeleri kullanýldý.

Sýnýrda sýcak saatler

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sýcak saatler yaþanýyor. Akþamlarý Kuzey Irak topraklarýna doðru top atýþlarý yapýlýrken gündüz saatlerinde ise helikopterler bölgeyi ateþ altýna aldý.

K

Bomba süsü verildi bomba çýkmadý

uzey Irak'ýn sýfýr noktasýnda bulunan Çukurca ilçesi Üzümlü köyü bölgesinde bulunan askeri birliklerden önceki gece saat 00.30 sýralarýnda Kuzey Irak topraklarýna top atýþý yapýldý. Sýnýr köyleri ve ilçe merkezi top sesleri ile yankýlandý. Saat 01.10 sýralarýnda Hakkari Dað ve Komando Tugay Komutanlýðý'ndan havalanan Kobra helikopterleri de sýnýra doðru hareket etti. Sabah saatlerine kadar devam eden hava hareketliliðinde Kuzey Irak'ýn Týrvaniþ ve Helve bölgeleri ateþ altýnda alýndý. Helikopterler daha sonra da tekrar Irak sýnýrýndaki Karataþ ve Ceman bölgesine yoðun atýþlar yaptý. Önceki gün baþlayan ve halen devam eden hava destekli operasyonda can kaybýnýn yaþanýp yaþanmadýðý hakkýnda ise bilgi alýnamýyor.

E

Bölgede iki yere giriþ yasak

Genelkurmay Baþkanlýðý Diyarbakýr ve Þýrnak'ta iki bölgeye sivillere giriþ yasaðý getirdi. Diyarbakýr Valiliði aracýlýðýyla yapýlan açýklamada, Dicle ve Þýrnak kýrsalýndaki 33 bölgeye sivil giriþini yasakladý.

6

Temmuz- 6 Ekim 2012 tarihleri arasýnda yasaklanan bölgenin isimleri Diyarbakýr Valiliðince gönderilen ekte þöyle " Diyarbakýr ve Þýrnak il sýnýrlarý dahilinde bulunan iki adet bölgenin Genel Kurmay Baþkanlýðýnca geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Dicle'nin Kurþunlu Görese Daðý bölgesinde 8, Þýrnak'ýn Yassýdaðý bölgesinde de 25 bölge." Açýklamada, atýþ ve tatbikatlarýn emniyetli bir þekilde yapýlabilmesi maksadýyla bu bölgelerin yasaklandýðý giriþ çýkýþýna izin verilmeyeceði bildirildi. Yasak ilan edilen bölgelerin operasyon bölgesi olmasý dikkat çekti. Aziz FÝDANCI- HABER MERKEZÝ

6 PKK’lý teslim oldu Þ ýrnak’ta biri kadýn 6 PKK'lý, güvenlik güçlerine teslim oldu. Konuya iliþkin Þýrnak Valiliði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken 1'i kadýn toplam 6 kiþi, 10.07.2012 salý günü emniyet birimlerine teslim olmuþlardýr" denildi.

PKK taþ ocaðýný bastý

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde taþ ocaðýný basan PKK'lýlar, bir iþ makinesi ile kamyonu ateþe verip kaçtý. Alýnan bilgiye göre, saat 21.30 sýralarýnda, Silvan'ýn Malabadi Köprüsü mevkiinde bulunan taþ ocaðýný basan bir grup PKK'lý, buradaki 3 iþçiyi kulübeye kilitledi. Ocaktaki iþ makinesi ile kamyonu yakan PKK'lý grup daha sonra kaçtý.

rzincan karayolunun 17. kilometresinde teröristler tarafýndan gasp edilerek bombalý tuzak süsü verilip yol ortasýnda park edilen 2 özel araç güvenlik kuvvetleri tarafýndan fünyeyle patlatýldý. Patlatýlan araçlarda bomba düzeneði çýkmadý. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde yol kesen teröristler, gasp ettikleri 2 aracý Tunceli-Erzincan karayolu 17. kilometresinde bomba süsü vererek yola park etti. Sabah saatlerinde Tunceli 4'üncü Komando Tugayý'ndan kalkan skorsky helikopterlerle bölgenin hakim tepelerine özel eðitimli birlikler indirildi. Kontrollü bir þekilde yola

inen güvenlik kuvvetleri sinyal kesici jammer araçlarla tedbir aldýktan sonra, bomba süsü verilen araçlarý fünye ile patlattý. Patlatýlan araçlarda bomba çýkmamasý güvenlik kuvvetlerine rahat bir nefes aldýrdý. Yola park edilen 2 araçtan dolayý Tunceli-Erzincan karayolunda uzun araç konvoyu oluþtu. Fünye ile gerçekleþtirilen patlamanýn ardýndan araçlar yoldan çekilerek karayolu yeniden trafiðe açýldý. Olayý gerçekleþtiren örgüt mensuplarýn yakalanmasý için bölgede karadan ve havadan geniþ çaplý operasyon baþlatýldý.


8

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE

HABER Zana Avrupa Parlamentosunda konuþtu

Kürtler azýnlýk deðil Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana, Baþbakan ve hükümetin, demokratikleþme sürecinde üç yýl öncesi performans ve uygulamalarýna dönmesini umduðunu söyledi. A

vrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Schulz ile görüþmesinin ardýndan 'Türkiye'de Ýfade Özgürlüðü ve Kadýn Haklarý' konulu panelde Avrupalý Parlamenterlerin sorularýný cevaplayan Leyla Zana konuþmasýnda Türkiye'deki hapishanelerde çok ileri düzeyde insan haklarý ihlalleri olduðunu, taþ atan çocuklara tecavüzlerin meydana geldiðini, Öcalan'ýn hapiste olmasýnýn Türk ve Kürt halkalarýnýn gururunu incittiðini ifade etti.

belki batýda Türk kardeþlerimiz de Kürtçe öðrenmek isteyecektir. Onlarýn da hakkýdýr. Seçmeli dille birlikte Kürtçe'nin bir eðitim dili olmasý gerektiði inancýný belirtmek istiyorum. Evet Türkiye'de küçük çaplý deðiþiklikler oluyor ama Türkiye'nin sorunlarýna baktýðýmýzda artýk büyük adýmlarýn atýlmasý gerektiði inancýný belirtmek istiyorum." Baþbakan ile konuþmasýna da deðinen Zana, Türkiye'de mahkemelerde savcýlar karþýsýnda ve Brüksel'de parlamenterler karþýsýnda neler söylüyorsa onlarý söylediðini anlatarak Erdoðan'ýn kendisini büyük bir sabýrla dinlediðini ve kendisine 'Çok karanlýk bir tablo çiziyorsunuz' dediðini aktardý.

AB Öcalan'ýn müzakere muhatabý olmasýnda rol almalý AB'nin; Öcalan'ýn müzakere muhatabý olmasýnda rol almasý gerektiðini belirten Zana, Uludere'de yaþanan olaylar için AB'nin gözlemci heyeti göndermesini isteyerek, AB sürecinin canlanmasýnýn çok önemli olduðunun altýný çizdi.

Türkiye'de küçük çapýl deðiþiklikler oluyor ama Kürtçe'nin seçmeli ders olmasý ve Baþbakan ile yaptýðý özel görüþme konularýnda ise Zana þunlarý söyledi: "Çok iyi hatýrlýyorum sabahýn 7'sinde cezaevi kapýsýna gittiðimizde akþam 7'ye kadar bir dakikalýk görüþme için beklerdik. Bu bir dakikalýk görüþme süresince kesinlikle Kürtçe konuþulmayacak uyarýsý ile girerdik ve ben o zaman tek kelime Türkçe bilmiyordum. Az çok anlýyordum ama konuþamýyordum.. Cezaevi koþullarý süresince Türkçe'yi

Zana sözlerine þöyle devam etti:

öðrendim. Bir halkýn dilinin inkarý insan haklarý ihlalidir. Dünyanýn herhangi bir yerinde bir halka 'çocuklarýný kursa gönder, cebindeki ekmek paraný kendi dilini öðrenmek için harca' denilememiþtir. Evet, kurslar açýldý ama Kürtler buna korkunç bir reaksiyon göstererek 'biz kendi dilimizi parayla öðrenemeyiz' dediler ve kurslar kapandý. Burada yapýlmasý gereken seçmeli bir deðil çünkü biz herhangi bir ülkeye gitmiþ orada yaþayan bir halk deðiliz. Kendi topraðýmýzda tarihsel olarak varýz. Türkiye'de Kürtler azýnlýk da deðil. Cumhuriyetin kuruluþundan itibaren her aþamada katký sunmuþ bir halkýz. Bir dilin Kürtlere çok görülmemesi gerektiði inancý var Kürtlerde. Seçmeli dil hakkýnýn verilmesine karþý deðilim

"Öyle deyince ben de 'etrafýnýzdakiler yeterince pembe bir tablo çiziyor, bana düþen olumsuzluklarý çýplak biçimiyle size aktarmam sizinle paylaþmak çünkü birinci derecede siyasi sorumlu sizsiniz bu ülkede. Olumlu taraflar sizin olsun ama olumsuzlarý da ortadan kaldýrmak için herkesin çaba sarfetmesi gerekiyor' dedim. Çok nazik bir biçimde karþýladý beni. Þiddetin ve terörün ortadan kalkmasýnýn zaten yegane yolu demokrasi ve özgürlüklerdir yoksa korku toplumuna doðru evrilir bir ülke. Biz bunu halen yaþýyoruz maalesef." Bir parlamenterin "PKK'nýn terör örgütü olduðunu neden söylemiyorsunuz?' þeklindeki sorusuna ise Zana, bunu hiçbir zaman söylemediðini çünkü neden sonuç iliþkilerine bakýldýðý zaman þiddetin tarihsel süreç içerisinde meþru olarak kullanýlmýþ olduðunu anlattý.

Zana AP Baþkaný ile görüþtü

D

iyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana, Brüksel temaslarý çerçevesinde Avrupa Parlamentosu (AP) Baþkaný Martin Schulz ile bir araya geldi. Basýna kapalý yapýlan toplantýda, Türkiye'nin Kürt sorununa yönelik attýðý adýmlar ve Zana'nýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'la

yaptýðý görüþmenin detaylarýnýn gündeme geldiði tahmin ediliyor. Zana görüþmenin ardýndan, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen, "Türkiye'de Ýfade Özgürlüðü ve Kadýn Haklarý" konulu panele katýldý. Zana burada, Avrupalý parlamenterlerin sorularýný da yanýtladý.

"Eþlerinizi ve çocuklarýnýzý da mitinge götürün" D

icle Fýrat Diyalog Grubu baþkaný Muhittin Batmanlý, Diyarbakýr'da 14 Temmuz tarihinde "Özgürlük Ýçin Demokratik Direniþ" adý altýnda düzenlemek istenen ancak Valiliðin izin vermediði mitingi düzenleyeceklerini açýklayan BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'a tepki göstererek, "Benim BDP'lilere Sayýn Demirtaþ'a çaðrým þudur. Madem mitingi yapmakta ýsrarlýsýnýz o zaman kendi çocuklarýnýzý ve eþlerinizi de bu mitinge götürün" dedi. Diyarbakýr'da bulunan Dicle Fýrat Diyalog Grubu Baþkaný Muhittin Batmanlý, düzenlediði basýn toplantýsýnda, BDP ve AK Parti milletvekillerini eleþtirdi. 14 Temmuz'da Diyarbakýr'da BDP'nin düzenlemek istediði ancak Valiliðin ise izin vermediði mitingle ilgili BDP'yi eleþtiren Muhittin Batmanlý, "Bu miting hükümet ve devlet tarafýndan bazý gerekçeler gösterilerek iptal edildi. Mitingle ilgili istihbarat alýnmýþ olabilir. Ama yapýlmasý gereken bu bilgiler doðrultusunda bazý þeyler yapýlacaksa bunun önünü almak ve bunu bertaraf etmektir. Mitingin iptal edilmemesi gerekiyordu. Bu miting iptal olduðu halde Diyarbakýr karýþacak, olaylar çýkacak. Bu olaylarýn çýkmasýnýn birinci sebebi hükümet ve devlet olacak. Ýkinci sebebi ise BDP ve DTK'nýn her ne pahasýna olursa olsun demelerini de tartýþmamýz gerekmektedir. Kürdistan coðrafyasýnda AK Parti birinci, BDP ise ikinci partidir. Biz Diyarbakýr'dan 10 tane Milletvekili gönderdik, 11'cisini saymýyor çünkü o þüpheli. Türkiye genelinde Kürt bloðundan çýkan

Milletvekili sayýsý ise 36'dýr. Türkler ve Kürtler bu seçimde bu insanlara oy vermesinin nedeni Kürt sorununu parlamentoda çözsünler diyedir. Fakat ne yazýk ki bu iki partimizin de milletvekilleri sorunu çözmekten uzaktýrlar. Kandan, þiddetten beslenen insanlar, gruplar vardýr. Bizim Diyarbakýr BDP ve AK Parti Milletvekili birlikte otururlar, kalkarlar, yemek yerler, arkadaþtýrlar ama Kürt ve Kürdistan meselesine gelindiðinde, kanýn, olaylarýn durmasýna iþ geldiðinde mecliste birbirlerinden uzaklaþýyorlar. Bu coðrafyada zenginlerin çocuklarý ölmüyor, öldürülmüyor. Buna BDP ve AK Parti'liler de dahildir. Üst kadro hep halkýn sýrtýndan besleniyorlar. Benim BDP'lilere, Sayýn Demirtaþ'a çaðrým þudur. Madem mitingi yapmakta ýsrarlýsýnýz o zaman

kendi çocuklarýnýzý ve eþlerinizi de bu mitinge götürün" dedi. BDP ve AK Parti milletvekillerinin çocuklarýnýn Türkiye'deki özel kolejlerde okuduðunu belirten Muhittin Batmanlý, ölenlerin ise Kürt gençleri, polisler ve askerler olduðunu söyledi. "Ölenlerin hepsi bizim çocuklarýmýz" diyen Batmanlý, þöyle devam etti: "Ben buradan savcýlara sesleniyorum. Eðer gerçekten bu 14 Temmuz mitinginde olaylar çýkarsa ben 10 milletvekilimiz hakkýnda halk adýna dava açacaðým. Bu mitingde bir olay çýkarsa bunun sorumlusu BDP ve AK Parti Genel Baþkaný olacaktýr". Batmanlý yaptýðý Türkçe açýklamanýn ardýndan bu kez açýklamasýný Kürtçe yaptý.


POLÝTÝKA

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE

Tahrir Meydaný'nda gösteri

9

Anayasa Mahkemesi'nin kararýnýn ardýndan açýklama yapan cumhurbaþkanlýðý sözcüsü Yaser Ali, kararla ilgili olarak þimdilik bir açýklama yapmayacaklarýný, Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin Halk Meclisi'nin yeniden göreve çaðrýlmasý kararýnýn, ülkenin içinde bulunduðu bu hassas dönemde görevini yapan bir Meclis bulma arzusundan kaynaklandýðýný ifade etti.

C

umhurbaþkaný Mursi, 8 Temmuz Pazar günü çýkarttýðý bir kararla, Anayasa Mahkemesi tarafýndan feshedilen Halk Meclisi'ni tekrar toplanmaya çaðýrmýþtý. Öte yandan, Muhammed Mursi, yeni anayasanýn kabul edilmesinden sonraki 60 gün

içinde erken seçimlerin gerçekleþtirilmesine karar vermiþti.

TAHRÝR'DE GÖSTERÝ Müslüman Kardeþler ise, Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin, Anayasa Mahkemesi

tarafýndan feshedilen Halk Meclisi'ni yeniden toplanmaya çaðýrmasýna destek olmak için gösteri düzenledi. Tahrir Meydaný'nda binlerce kiþinin katýlýmýyla yapýlan gösteride, Mursi'nin kararýný destekleyen sloganlar atýlarak, Mýsýr bayraklarý sallandý.

Ýspanya'da zor günler

Ýspanya Baþbakaný Mariano Mariano Rajoy, parlamentoda bütçe açýðýný kapamaya yönelik yeni kemer sýkma önlemlerini açýkladý. R ajoy, konuþmasýnda Ýspanya'nýn zor durumda olduðunu, ekonomik durumun olaðanüstü þekilde ciddi olduðunu söyledi. Ýspanya Baþbakaný, bu çerçevede önümüzdeki 2.5 yýllýk sürede 65 milyar euro tutarýnda ilave bütçe tedbirleri alýnacaðýný duyurdu. Bu tedbirler arasýnda katma deðer vergisinin (KDV) yüzde 18'den yüzde 21'e çýkarýlmasý, indirilmiþ KDV'nin yüzde 8'den yüze 10'a yükseltilmesi ve "süper düþürülmüþ" KDV'nin ise yüzde 4'te býrakýlmasý yer alýyor. Diðer tedbirler arasýnda iþsizlik sübvansiyonlarýnýn düþürülmesi ve çevre vergileri bulunuyor. Parlamentoda yaptýðý sunumda yeni AB entegrasyonu baþlatmanýn gerekli olduðunu kaydeden Rajoy, bankacýlýk birliði konusunda ilerlemenin daha hýzlý olmasý gerektiðini, AB zirvesinde alýnan kararlarýn hýzlý uygulanmasý gerektiðini söyledi. Ýspanya'ya

yardým için zamanýn kritik bir aþamaya geldiðine dikkat çeken Rajoy, ülkenin büyük bir zayýflýk durumunda olduðunu, açýklarý azaltmasý, reformlarý gerçekleþtirmesinin gerekli olduðuna vurgu yaptý. Kurtarma yardýmý þartlarýnýn tatmin edici düzeyde olduðunu da kaydeden Rajoy, kurtarma yardýmý þartlarýnýn sadece yardým alan bankalarý etkileyeceðini, AB yol haritasýnýn açýk olduðunu, ancak bu konuda bazý gecikmeler olabileceðini söyledi. Özerk bölgelere yardým etmek için likidite önlemlerinin devreye sokulacaðýný belirten Rajoy, bu bölgelerin harcamalarýný düzelten mekanizmalarýn kullanýlacaðýný kaydetti. Yerel seviyedeki kamu þirketlerinin azaltýlacaðýný belirten Rajoy, üst düzey kamu çalýþanlarý için yýlbaþý ikramiyelerinin askýya alýndýðýný, memurlar için saðlanan ek ödemelerin de düþürüleceðini söyledi.

Bakanlýk bütçelerinde 600 milyon euroluk bir tasarruf planladýklarýný belirten Rajoy, siyasi parti ve sendikalara yönelik desteklerin de gelecek yýl yüzde 20 düþürüleceðini söyledi. Ýþsizlik sigortasý sisteminde bazý deðiþiklikler öngördüklerini ifade eden Rajoy, bu deðiþikliklerin iþsizleri iþ aramaktan vazgeçirmeyecek þekilde olacaðýný bildirdi. Bu çerçevede iþsizlik ödemelerinin 6 aydan sonra düþeceðini söyleyen Rajoy, enerjide dolaylý vergilerin artacaðýný, emlak vergisinde ise indirimlerin azalacaðýný kaydetti. Havalimanlarý, demir yollarý ve limanlarýn özelleþtirileceðini belirten Rajoy, konut alýcýlarý için vergi indirimlerinin de gelecek yýldan itibaren kaldýrýlacaðýný kaydetti. Ýspanya Baþbakaný, alýnan bu tedbirlerin Ýspanya'nýn krizden çýkmasýna yardýmcý olacaðýný belirterek, tedbirlerin herkese acý vereceðini bildiklerini de dile getirdi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Baþbakan'dan önemli açýklamalar Baþbakan Erdoðan, AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý toplantýsýnda konuþtu. Ýþte Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn konuþmasýndan satýrbaþlarý.

B

aþbakan Bugün yakýn tarihimizin en acý hadiselerinden birinin yýl dönümünü idrak ediyoruz. 11 Temmuz 1995'de Srebrenitza'da 10 binden fazla masum insanlýk dýþý yöntemlerle katledildiler. Katliam Avrupa'nýn ortasýnda gerçekleþmiþtir. Katliamýn geldiði bilindiði halde Avrupa seyretti. Oradaki katliama seyirci kalanlarýn üzerine yüzyýllarca silinmeyecek bir leke býrakmýþtýr. Ayný leke bugün Suriye'de katledilenleri seyredenlerin üzerine sürülmüþtür. Masumlarýn ahý er yada geç çýkacak, sorumlular insanlýk önünde hesabýný verecektir. Bosna-Hersek'te katledilen kardeþlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bosna-Hersek'in efsane kahramýný Aliya Ýzzetbegoviç'i rahmetle anýyorum. Vefatýndan saatler önce yataðýnda ziyaret etmiþtim, kulaðýma "Bosna size emanettir" demiþti. Evet, Bosna, Boþnak kardeþlerimiz bize emanettir. Barýþ, refah için her türlü katkýyý vermeye devam edeceðimizi hatýrlatak istiyorum. Kardeþ ülke Mýsýr, gerçekleþtirdiði halk devriminin ardýndan demokratikleþmenin zorlu yolunda ilerliyor. Muhammed Mursi'yi kutluyor ve kendilerine baþarýlar diliyorum. Bu süreci zor da olsa aþacaðýna inanýyorum. Mýsýr, devrimin baþladýðý andan beri büyük yol kat etti. Mýsýr hak ettiði güzel günlere ulaþacaktýr. Demokrasiden þunu öðrendik, kurallar bellidir, yola çýkýldýktan sonra yeni kurallar konulmaz. Yeni kurallar konulmasý Mýsýr halkýnýn iradesine saygýsýzlýktýr. Askeri Konseyin parlamentoyu yok saymasý halkýn iradesine saygýsýzlýktýr. Türkiye olarak ihtiyaç duyulduðu her aþamada Mýsýr'ýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Afrika ülkesi Mali'de Ýslam medeniyetinin þaheseri olan Timbuktu þehrinin vahþete denk bir þekilde yýkýldýðýna dair haberler alýyoruz. Bu vandallýk kendisini Müslüman addeden gruplar tarafýndan tekbirlerle yapýlýyor. Timbuktu'da yapýlmakta olan apaçýk vandallýktýr, tüm Müslümanlarý, tüm insanlýðý endiþe verici geliþmelere karþý tepki göstermeye davet ediyorum. Geçtiðimiz hafta içinde Samsun baþta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde afet sýnýrlarýný aþan felaket yaþandý. Ölen 12 kardeþimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 milyon TL'lik destek Samsun Valiliðimize gönderildi.

Selden etkilenen vatandaþlarýmýza ödenmek üzere. Samsun'dan hemen sonra Rusya'da da afet yaþandý, 158 kiþi öldü. Türkiye'de çarpýk kentleþme ve yapýlaþma sorunu var. Sel ve afet bölgelerinin ýslahý için çalýþmalar baþlattýk. Kentsel Dönüþüm Yasasý var mýydý, bunu AK Parti hükümetleri çýkardý. Ne kadar önlemler alýrsanýz alýn, 100 yýllýk afetler yaþanýyor. Can kaybýný sýfýra indirmenin imkaný yok. Samsun'da hayatýný kaybeden kardeþlerimizle ilgili olarak her türlü soruþturma yapýlýyor. Sorumlular varsa gereken yapýlacaktýr. Bunu kendi siyasi çýkarlarý için ranta dönüþtürmek isteyenlere fýrsat verilmeyecektir. Herkes gerekli sorularý sorabilirler, eleþtirilerini yapabilirler ama bunu haksýz, mesnetsiz karalama kampanyasý þeklinde yapmak en hafifinden fýrsatçýlýktýr. Orman ve Þehircilik Bakanlýðý hemen inceleme baþlattý ve rapor hazýrladý. Canik'te gece 12'de yaðmur baþladý, sabah 5'e kadar sürdü. Dere yataðýna konut inþa etmek gibi TOKÝ ile ilgili bir durum yoktur. 500 yýlda bir görülecek þekilde bir sel geliyor ve maalesef bodrum katlarýndaki vatandaþlarýmýza bedelini ödetiyor. Elbette ihmal, kusur varsa hesabý sorulacak. Açýklama yapýyorlar, TOKÝ'ye soruyorum size böyle bir yazý geldi mi, yok. Bunlarýn cibilliyetinde bu var. Dürüstsen bu yazýyý ben gönderdim dersin ama böyle bir þey yok. Bunlara karþý da sessiz kalacak halimiz yok. Acýlý aileler üzerinden rant devþirmeye kimse girmesin. TOKÝ bu ülkenin en baþarýlý kurumlarýndan biridir. Ne oluyor CHP? Neden hemen TOKÝ'yi yýkmaya çalýþýyorsunuz? TOKÝ, böyle saldýrýlarla yýkýlacak bir kurum deðil. TOKÝ'nin teslim ettiði 415 bin konut CHP Genel Baþkaný'nýn muhayyilesine sýðmaz. TOKÝ, yurt yapsýn diyor. TOKÝ zaten Türkiye'nin dört bir tarafýnda yurt inþa ediyor. Bunlarý görmüyor, görmezden geliyor, çapý bu çünkü. TOKÝ'nin konutlarýnda sadece AK Partililer oturmuyor, CHP'liler, MHP'liler de oturuyor. 22 Haziran'da Akdeniz'de, uluslararasý sularda bir test eðitim uçuþu yapan askeri uçaðýmýz düþtü. Kendilerine ulaþana kadar düþtü dedik, düþürüldü demedik. Uzun aramalardan sonra naaþlara ulaþýldý, þehitlerimiz topraða verildi.

Uçaðýmýzla irtibatýmýz kesildiði andan itibaren Genelkurmay Baþkanlýðýmýz gerekli araþtýrmayý yaptý, açýklamalarý yaptýk. Uçaðýmýz uluslarasý hava sahasýnda, Suriye'den 13 mil uzakta vurulmuþtur. 8.5 mile düþmüþtür. Uçaðýmýza herhangi bir uyarý yapýlmamýþtýr. Parçalar çýkarýldýktan sonra füze ile mi uçaksavarla mý düþürüldüðü ortaya konulacak. Suriye'nin 5 helikopteri hava sahamýza girdi, Ruslar 15 uçaklýk bir filo ile hava sahamýza girdi. Uyarýldý ve daha sonra özür dilediler. Gerçek ortaya konuldu. Siyasi parti genel baþkanlarýna bütün sunumlar yapýldý ve sorunuz var mý dedik. Kýlýçdaroðlu'nun pilotlarýmýz sað mý deðil mi diye sorusu oldu. Bizden ayrýldýktan sonra kamuoyu ile paylaþýlan þeyleri bizimle paylaþtýlar dedi. Kamuoyu paylaþýlmayan ne varsa soracaksýn, cevabý verilmiyorsa þu soruyu sorduk cevabýný alamadýk dersin. Türkiye'de son derece ibretlik bir kampanya yürütülüyor. Milletimin bu kampanyaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Art niyetli bir Amerikan gazetesi uçaðýmýzýn Suriye karasularýnda vurulduðunu açýkladý. Pentagon'dan bir yetkili dediler. Bu ismi açýkla, açýklamazsan namertsin dedim. Niye isimlerini vermiyorsun, yalan üzerine geçiniyorlar. Burada vahim olan Türkiye'den bazý medya gruplarý ve CHP, Türkiye'nin yöneticilerine inanmýyor, ABD'nin tamamen yalan haber yayýnlayan gazetesine inanýyorlar. Beþþar Esed, düþürülen uçakla ilgili konuþma ihtiyacý hissetmiyor çünkü Kýlýçdaroðlu daha çok savunuyor. CHP, milli bir duruþ sergilemiyor. Amerikan gazetesi orada seçimlerde mevcut iktidarý sýkýþtýrmak istiyor. Biz uygulanmak istenen bu senaryonun farkýndayýz. Benzeri senaryolarý Türkiye'deki temsilciler vasýtasýyla böyle uyguladýlar ama def edildi. Biz bu senaryolarý geçmiþte alt üst ettik, yarýn da edeceðiz. Türkiye üzerinde operasyon gerçekleþtirmesine izin vermeyiz. Hiç kimsenin Türkiye aleyhine senaryolar uygulamasýna izin vermeyiz. Siyaset cephesinde kimin, kimin adýna konuþtuðunun bilinmesini isteriz. CHP Genel Baþkaný'nýn tavrý gayri milli bir tavýrdýr. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý 16 Avrupa Birliði Bakaný'na mektup yazdý. Türkiye için ilham verici bir örnek ifadesini kullanýyorlar. Bunlara karþý

yazdýklarý mektupta Türkiye'yi övmeyin, Türkiye örnek ülke deðil, ilham alýnacak ülke deðil yazýyor. Bu zat dýþiþleri bakanlýðý da yaptý. Bu nasýl bir zihniyettir, bu nasýl bir hazýmsýzlýktýr? Bir yabancý çýkýyor, sen bundan gurur duyacaðýn yerde rahatsýz oluyorsun. Bunlar kendi hýrslarý adýna ülkelerini karamaktan çekinmezler. KPSS yapýldý, sýnavýn ardýndan terör örgütüne yakýn sitede soru kitapçýðý yayýnlandý. Ýnsanlarý en hassas yerden vurdu. Terör örgütü bunu yapýyor, buna sahip çýkan CHP Genel Baþkaný oluyor. Twitter Kýlýçdaroðlu. Örgütlü olarak KPSS'de usulsüzlük gerçekleþtirenler gözaltýna alýndý, 19 tanesi de tutuk-

landý. Biz bu oyunlarý düþürmeye devam edeceðiz. CMK 250'de yapýlan deðiþikle ilgili dezonformasyonlar bizi çok üzdü. Bu yasayý getiren bizdik, gerekli çalýþmayý yaptýk, Türkiye için iyi olduðunu düþündüðümüz deðiþiklikleri yaptýk. 3. yargý paketiyle özgürlükler geniþleyecektir. Tutuklu milletvekilleri ile ilgili konu, spekülasyona çok açýk. O konuda takdir yargýnýn. Kararý verecek olan mahkemelerdir. Siz adam mý bulamadýnýz milletvekili yapmak için. Tutuklu milletvekilleriyle ilgili parlamento çaðrýsýna evet demedik, demeyeceðiz. Terörle ve darbeci anlayýþlarla ilgili en ufak bir deðiþiklik yapýlmadý.

Almanya'ya Türk üniversitesi

Dünyanýn 35 ülkesinden 186 üniversite ile iþbirliði içerisinde bulunan Bahçeþehir Üniversitesi (BAU) Almanya'nýn baþkenti Berlin'de kampüs açtý.

A

lmanya'da lise bitirmiþ öðrencilerin yabancý öðrenci sayýlmasý kararýyla birlikte, Almanya'da uygulanan "katsayý" problemine çözüm getiren Bahçeþehir Üniversitesi, Berlin kampüsünde öðrencilere eðitim kolaylýlýðý saðlayacak. Almanya'da yaþayan Türkiye kökenli öðrenciler, yaþadýðý ülkeyi terk etmeden üniversite okuyarak, lisans eðitimini Almanya'da tamamlama þansýný elde edebilecek.

Kampüs açýlýþýna gelen Seçin Þen isimli genç, "Bahçeþehir Üniversitesi'nin Berlin Kampüsünü merak ettiðim için geldim, burada hangi bölümler olduðunu merak ediyorum, okumayý düþünüyorum. Berlin'de böyle bir fýrsatýn olmasý çok güzel" dedi. Bahçeþehir Üniversitesi'ndeki eðitim kalitesini yakýndan görmek istediðini söyleyen Yarkýn Koçar ise, "Globalleþen dünyada Bahçeþehir

Üniversitesi'nin konumunu bildiðim için hemen Berlin'e geldim" ifadelerini kullandý. Türkiye ve Almanya'dan davetlilerin katýldýðý açýlýþ konuþmasýný Prof. Dr. Süheyla Schroeder yaptý. Daha sonra kürsüye gelen Bahçeþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Þenay Yalçýn yaptýðý konuþmada, "Üniversitemizin sahip olduðu deneyim ve donanýmlý kadrolarýyla ortaya çýkardýðýmýz yeni bir akademik açýlýmý Berlin'de sizlerle paylaþmanýn büyük heyacaný içerisindeyiz" dedi. Bahçeþehir Üniversitesi Heyeti Baþkaný Enver Yücel, ÝHA'ya yaptýðý açýklamada, "Ýstanbul'un kalbindeki kampüsümüzü bütün dünyaya açmak istiyoruz ve ilk olarak Washinton'da açtýk, þimdi ikincisini Berlin'de açýyoruz. Berlin'in kalbinde açýyoruz.

Bizim için bu çok anlamlý bir giriþim, çünkü ilk Türk Üniversitesi olarak Avrupa Birliði ülkelerinde, Almanya'da, Berlin'de böyle bir kampüs açýyoruz. Neden Berlin? Çünkü Almanya'nýn baþkenti... Almanya ile Türkiye arasýndaki iliþkilerin ve münasebetlerin daha da mükemmel, daha da iyi olmasý arzusuyla çalýþýcaðýz" þeklinde konuþtu. Berlin Eyalet Parlementosunda Birlik 90/Yeþiller partisi Milletvekili Eðitim ve Avrupa Politikalarý Sözcüsü Özcan Mutlu da, ÝHA'ya yaptýðý açýklamada, "Ýlk kez Türkiye'den bir Üniversite, Almanya'da, Avrupa'da önemli bir adým atýyor ve bir nevi göç ve uyumun artýk bu yönde iþlediðini de gösteriyor. Yani eðitim kurumlarý artýk Almanya'ya geliyorlar, eðitim konusunda yatýrýmlar yapýyorlar. Çok

sevindirici bir olay. Diðer yandan burdaki göçmen çocuklarýna çok önemli fýrsatlar doðuracaktýr bu adým, çünkü her ne hikmetse eðitimde baþarýlý olamayan öðrencilerimize, Türk öðrencilerine bu üniversitenin giriþimiyle ikinci bir þans tanýnacaktýr" dedi. Bahçeþehir Üniversitesi Berlin Sorumlusu Prof. Dr. Suheyla Schroeder ise "Üniversite olarak üç yýldýr Berlin'deyiz. Janderman Markt'da kurduðumuz büromuzda, Alman üniversiteleri ve kurumlarýyla iþ birliði içerisinde çalýþmalarýmýzý sürdürdük, üç yýl sonra buradaki deneyimlerimizden yola çýkarak Berlin'de bir üniversite Kampüsü kurmayý düþündük" þeklinde konuþtu. Berlin'de kurulan Bahçeþehir Üniversitesi kampüsünde eðitim Eylül ayýnda baþlayacak.


SPOR

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE

11

Baðlar’lý sporcular Diyarbakýr'a döndü

Basketbol kamplarýnda göz dolduran ve yeni baþarýlara imza atan Baðlar Belediyesi sporcularý Diyarbakýr'a döndü. Baðlar Belediye sporcusu Zilan Gülsüm, Avrupa karmasýnda 98 yaþ grubunda en iyi þutör seçildi.

B

aðlar Belediyesi basketbolcularýnýn 25 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasýnda Güler Legacy kampýna davet edilen basketbolcularý ile 01-06 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda Postojna/ Slovenya'da yapýlan FÝBA Avrupa Uluslararasý basketbol kampýna gitmeyi hak kazanan Zilan Gülsüm Diyarbakýr'a döndü. Avrupa'daki basketbol kampýna gitmeyi hak kazanan Baðlar Belediyesi oyuncusu Zilan Gülsüm kendi yaþ

grubunda en iyi þutör seçilirken, 6 erkek ve 4 kýz sporcunun ise Koç Üniversitesi bünyesinde gerçekleþtirilen "Basketbol Kamplarý"nda en iyi forvet, en iyi fundemental, en iyi atlet ve en iyi geliþim gösteren oyuncular oldu. 'Çok mutluyuz' Basketbol kamplarýnda iyi bir eðitim aldýklarýný ve çok mutlu olduklarýný söyleyen sporcular kamp sonucunda birçok tecrübe kazandýklarýný

belirtti. Türkiye'nin 1. Lig Antrenörleri ile çeþitli antrenmanlar yaptýklarýný ifade eden sporcular, antrenörlerin ilgisinden mutlu olduklarýný söyledi. Güler Legacy kampýna katýlan basketbolcu Þeval Ercan duygularýný þöyle dile getirdi: "Ben 13 yaþýndayým ve Diyarbakýr Baðlar Belediyesi spor kulübü'nde oynuyorum. Güler ailesinin ev sahipliðindeki basketbol kampýna katýldým. Geliþimimiz için Sinan Güler'in tecrübelerinden yararlandýk. Kamp boyunca en atletik sporcu ve en geliþim gösteren oyuncu seçildim. Mutluyum" dedi. Halime Vural ise, büyük bir tecrübe kazandýðýný söyleyerek, "Sinan Güler kampýnda en iyi forvet ve en iyi 5 seçildim. Çok mutluyum. Kampta çok geliþim gösterdik" diye konuþtu. 15 yaþýnda olduðunu ve kampta iyi bir performans sergilediðini ifade eden Þükran Parlak da kampta en iyi fundemental (top cambazý) seçildiðini belirterek arkadaþlarýyla beraber büyük bir baþarý elde ettiklerini ve bu yüzden Baðlar Belediyesi'ne teþekkür ettiðini söyledi. En iyi þutör Baðlar'dan Zilan Gülsüm ise Güler Legacy'nin kampýnda guard seçildikten sonra Türkiye'yi temsilen bir arkadaþýyla birlikte Slovenya'daki Avrupa karmasýna katýldýðýný söyleyerek "Daha sonra Slovenya'ya gittim Avrupa karmasýna… 98 yaþ grubunda en iyi þutör seçildim. Kendi yaþýtlarým arasýnda en iyi olmayý hak kazandým. Elimden geleni yapmaya çalýþtým. 20 ülkeden katýlým gösterilmiþti ve her

ülkeden 2 kiþi katýlmýþtý" diye konuþtu. Baðlar Belediyesi kýz antrenörü Remzi Atlý yaptýðý deðerlendirmede, kýz sporcularýnýn baþarýlarý karþýsýnda mutlu olduklarýný söyleyerek, "Özellikle Diyarbakýr Baðlar Belediyesi sporcu kýzlarýnýn bu baþarýlarý bizi gururlandýrdý. Desteklerini bizden esirgemeyen Belediye Baþkanýmýz Sayýn Yüksel Baran'a, Kulüp baþkanýmýz Sabahattin Kýzýlkan ve yönetim kuruluna teþekkür ediyoruz. Kýzlarýmýzýn hem Türkiye çapýnda ve hem de Zilan'ýn Avrupa karmasýnda gösterdiði baþarýlarýnýn temelinde çocuklarýmýzýn düzenli çalýþma ile iþlerini severek yapmasýndan ileri gelmektedir. Daha iyi yerlere geleceklerine

inanýyorum" dedi. Güler Legacyn tarafýndan gerçekleþtirilen basketbol yaz kampýnda dereceye giren baðlarlý basketbolcular ve dereceleri þu þekilde: Þükran Parlak: En iyi fundemental (top cambazý) Þeval Ercan: En atletik sporcu ve en geliþim gösteren oyuncu Halime Vural: En iyi forvet ve en iyi geliþim gösteren oyuncu Zilan Gülsüm: Türkiye'de en iyi guard ve en iyi þutör. Gülsüm, ayný zamanda Slovenya'da yapýlan Avrupa karmasýnda 98 yaþ grubunda en iyi þutör seçildi. Özgür Kaya: En iyi top cambazý Hiþar Katar: En iyi savunmacý Muhacir Duman: En iyi guard Tolha Emir Polat: En iyi þutör

Þanlýurfaspor'dan "icra" tepkisi!

Þanlýurfaspor Yönetim Kurulu, transfer çalýþmalarýnýn sürdürdüðünü belirtirken; kulübün icraya verildiðini açýkladý.

A

çýklama þöyle: "Þanlýurfaspor yönetim kurulu olarak kongre bitiminden bu yana dikkatli ve hýzlý bir þekildetransfer çalýþmalarýný yürütmekteyiz. Bank Asya 1. Lig'de bu sezon mücadele edecek olan Þanlýurfaspor yapmýþ olduðu transferler ilebu sezonda ne kadar iddialý oldugunu göstermiþtir. Ve transfer çalýþmalarýmýz halendevam etmektedir. Ancak bizler bu tranfer çalýþmalarýný yaparken; Stat kirasý olan 150 bin TL için Þanlýurfaspor icraya verilmiþtir. Halbuki Türkiye liglerinde GençlikSpor Ýl Müdürlüðü'nden birçok kulüp þehir stadý kiralar ve bu kiralar federasyon gelirlerinden tahsil edilir. Þanlýurfaspor'da yýllardýr yöneticilik yapmýþ hiçbir þahsýn alacaðý kalmamýþtýr. Ancak daha bir ayöncesine kadar yönetici olan ve yeni yönetim için liste hazýrlayan

Elazýðspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrýldý Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Elazýðspor'da kadroda düþünülmeyen 6 futbolcu ile yollar ayrýldý.

Y

eni sezon hazýrlýklarýný Kocaeli Kartepe'de sürdüren ve 1.Etap hazýrlýklarýný 12 Temmuz'da noktalayarak 2. etap için Hollanda'ya geçecek olan Bordo-Beyazlý ekipte bugün Ýran'ýn Ýstiklal takýmý ile oynanan

hazýrlýk maçýnýn ardýndan Teknik Direktör Bülent Uygun kadroyu þekillendirdi. Buna göre yeni sezonda kadroda düþünülmeyen Erdal Sezek, Yusuf Kurtuluþ, Sezai Demircan, Oktay Pop, Alper Kalemci ve Akýn Ýsmail Köroðlu ile yollar ayrýldý. Alýnan bilgilere göre Erdal, Yusuf ve Sezai'nin sözleþmelerinin karþýlýklý olarak feshedildiði öðrenilirken, Oktay, Alper ve Akýn'ýn ise kiralanacaðý bildirildi.

Mustafa Yavuz, Mustafa Tuz, Halil Yavuz, Serdil Karahan, Mehmet Çoban ve Arif Önkol, Þanlýurfaspor'u toplamda 402 bin TL alacaklarý için icraya vermiþlerdir. Oysa ki bizler transfer döneminde olduðumuzu; 3-4 ay içinde alacaklarýnýn tamamýný ödeyeceðimizi kendilerine bildirmiþtik ama bu süreyi beklemeden alacaklarýnýn tahsili için avukat Velat Karahan'a yetki vermiþlerdir. Sadece bu yetki vermenin bedeli Þanlýurfaspor'u 45 bin TL zarara uðratmýþtýr. Yasal faizleriyle birlikte Þanlýurfaspor'u yaklaþýk 100 bin TL zarara uðratmýþlardýr. 402 bin TL'lik borcu 500 bin TL'ye çýkartmak Þanlýurafspor'a olan sevgilerinin en iyi göstergesidir. Yine transfer çalýþmalarýný yaparken bir ay önce kendi istekleri ile yönetime giren ve hiçbir sebep yokken yönetim kurulundan istifa eden Ýbrahim Toru ve Ali Veziroðlu'nun istifa etmeleri

düþündürücüdür. Þanlýurfaspor yönetim kurulu olarak yolumuza emin adýmlarla devam ettiðimizi, tüm Þanlýurfalýlar'ýn gurur duyacaðý çok kaliteli bir takým kurduðumuzu beyan ederiz. Destekten ziyade köstek olmaya çalýþanlara Þanlýurfaspor'un bu þehrin en önemli marka deðeri olduðunu hatýrlatýrýz. Bu yapýlanlar karþýsýnda bugüne kadar sessiz kalmýþtýk. Bu sessizlik sadece Þanlýurfaspor'un baþarýsý ve zarar görmemesi içindi. Þanlýurfaspor tüm Þanlýurfalýlar'ýn takýmýdýr. Kamuoyu yapýlanlarý yakýndan takip etmektedir. Þanlýurfaspor'a verilmek istenen ve verilen zararlar Þanlýurfa halkýna yapýlmýþtýr. Bu þehrin takýmýna bu þehrin insanlarý her zaman olduðu gibi bundan sonra dasahip çýkacaktýr... Yorumu kamuoyuna býrakýyoruz"


12

CMYK

12 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE

12.07.2012 Gazete Sayfaları  

12.07.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement