Page 1

Milletvekili Beyaz Ergani'de

Yüksekova'da Anadil Bayramý kutlandý Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 15 Mayýs Anadil Bayramý kutlamalarýna baþlandý. Kürt Dili Araþtýrma ve Geliþtirme Derneði (KURDÝ-DER) Yüksekova Þubesi, 15 Mayýs Anadil Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Sanat Sokaðý'nda fotoðraf sergisi açtý. Kürtlerin ileri gelenleri, edebiyatçý, þair ve dengbêjlerin fotoðraflarýnýn açýldýðý sergiye, Yüksekova Belediye Baþkaný Ercan Bora, Esendere Belediye Baþkanvekili Tacettin Sefalý, BDP Yüksekova Ýlçe Baþkanlýðý yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcilerinin yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý. Fotoðraf sergisinin yaný sýra Kürtçe kitaplarýn da satýldýðý stant açýlýþýndan sonra dengbêjler mini bir konser verdiler. 8’de

Ayný kýbleye dönüyor Ayný duayý ediyoruz Baþbakan yardýmcýsý Bülent Arýnç, "Bize 30 senedir usanmadýk sözleri söylüyorlar. Þurayý bombalayýn, þu þehri haritadan silin diyor muhalefet. Tuu sana, yazýklar olsun. Kan üzerinden siyaset yapanlara istismar kapýlarýný kapatacaðýz."dedi. 5’te

Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkanlýk Divan Üyesi Mine Lök Beyaz, Ergani ilçesine gelerek temaslarda bulundu. 5’te

Gönül Elçisi öðrencilerinden ders Van'ýn Erciþ ilçesinde Gönül Elçisi öðrenciler, maddi durumu yetmediði için dershaneye gidemeyen öðrencilere ücretsiz ders anlatýyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Ýlçe Müdürü Abdulvahit Çelik, 'Gönül Elçileri Projesi'ne katkýlarýndan ötürü Erciþ Fen Lisesi idareci, öðretmen ve öðrencilerine teþekkür etti.Çelik, "Fen Lisesi öðrencileri 'Gönül Elçileri Projesi' kapsamýnda dershaneye gitme imkaný olmayan ilk ve ortaokul öðrencilerine yönelik takviye çalýþmalarý çok önemlidir. Ortaokul öðrencileri Erciþ Fen Lisesi'ndeki aðabeylerini rol modeli olarak belirliyor, onlarý kendilerine örnek alýyorlar. Ders çalýþmaya motive oluyor'' dedi. 4’te

Cözüm sürecine karsý olanlar kaybeder PAZAR 12 MAYIS 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Baþbakan Erdoðan'ýn siyasi baþdanýþmaný ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçýn Akdoðan, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýn Siyaset Akademisi Toplantýsý'na katýldý. Bugün tavaf yapma zamaný Akdoðan, "10 yýl içerisinde çok önemli düzenlemeler ve yatýrýmlar yapýlmýþtýr. 10 yýldýr þeytan taþlýyorduk, bugün artýk tavaf yapmaya sýra geldi" dedi. Çözüm sürecini bölgedeki Sivil Toplum Örgütleri ve kanaat önderleriyle deðerlendirmek üzere Diyarbakýr'a gelen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn siyasi baþdanýþmaný ve Adalete ve Kalkýnma Partisi Ankara Milletvekili Yalçýn Akdoðan, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýnýn düzenlediði Siyaset Akademisi toplantýsýnda konuþtu. AK Parti Diyarbakýr Milletvekilleri Mine Lök Beyaz ve Süleyman Hamzaoðullarý'nýn da katýldýðý Siyaset Akademisi Toplantýsýna çok sayýda AK Partili de hazýr bulundu.

Ýki partiye mal edilecek süreç deðil Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Þýrnak'ta yaptýðý açýklamada, barýþ sürecinin iki partiye mal edilecek bir süreç olmadýðýný söyledi. Belediye düðün salonun-

da vatandaþlara seslenen Demirtaþ, baþlatýlan yeni sürecin çözümle barýþýn doðru anlaþýlmasý ve bunun için doðru adýmlarýn atýlmasýnýn halkýn kendi içindeki birlik beraberliðinden geçeceðini ifade etti. 8’de

Kin ve nefreti atýyoruz AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, artýk silahlarýn sustuðu, örgütün daðdaki elemanlarýnýn sýnýr dýþýna çýkmaya baþladýðý bir dönemde barýþ ve huzur aldýklarýný, kin ve nefreti attýklarýný söyledi. 8‘de

Helalleþmek gerek Temiz bir sayfa açýlarak herkesin helalleþmesi gerektiðini söyleyen Baþbakan Erdoðan'ýn siyasi baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan, yaþananlarý unutun gitsin demiyoruz, geçmiþin üzerine sünger çekme anlamýn da gelmiyor ifadelerini kullandý. Akdoðan, "Unutalým anlamýn da bir helalleþmeden de söz etmiyoruz. Bütün toplum kesimlerinin birbirleriyle kucaklaþmasý gerekiyor. Birileri intikam duygusuyla yaklaþýrsa bu süreci geçmiþin karanlýðýna heba ederiz. Artýk aydýnlýk bir gelecek kurmak için bir yerde dur deyip bu gidiþata dur deyip yeni bir sayfa açmak gerekiyor. Sayfa 10’da

Barýþa destek yüzde 90 Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn siyasi baþdanýþmaný, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçýn Akdoðan ile birlikte Diyarbakýr'a gelen. Ak Parti MKYK (Merkez Yönetim Kurulu) Üyesi, Necla Hattapoðlu, Türkiye'de birçok gücün ülkenin kalkýnmasýna engel olduðunu söyledi. 8’de

Huzurlu günler yakýndýr Yüksekova ve Þemdinli ilçelerinde ziyaretlerde bulunarak açýlýþlara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez ve beraberindekiler, sabah saatlerinde kara yolu ile Hakkari'ye geldi. Þehirden 7 kilometre uzaklýkta bulunan Depin Polis Noktasý'nda müftülük yetkilileri ve vatandaþlar tarafýndan karþýlanan Görmez, ilk olarak Hakkari Valiliðine geçti. 9’da

Eðitim Bir Sen'den sürece destek Mardin'de Memur-Sen'e baðlý Eðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim Bir Sen), baþlayan çözüm süreciyle ilgili deðerlendirme toplantýsý düzenledi. 5’te

Diyarbakýr'ý yaðmur vurdu

Þiddetin önüne geçmek için çalýþma yapýyoruz Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, bir dizi inceleme için Mardin'e geldi. Bakan Müezzinoðlu,’’ Hekime ve hemþireye taciz cümleleri veya haddi aþan cümleler, saygýyý aþan cümleler ondan sonra fiili hareketlere asla toleransýmýz olmaz ’’ dedi. 9’da

Ýzleme Komisyonu Kazan Vadisi'nde Hakkari'den gelen 10 kiþilik 'Ýzleme Komisyonu', bir dönem çatýþmalarýn yoðun olarak yaþandýðý Kazan Vadisi'nde incelemelerde bulundu. 5’te

„ 3’te


2

Saðlýk

12 MAYIS 2013 PAZAR

Solaryum göz kanseri yapabilir Solaryumdaki ultraviyole ýþýnlarýnýn gözlerdeki olumsuz etkileri uzun dönemde görülüyor. Göz kapaðý ve konjonktivada kansere yol açabilen ýþýnlardan en çok açýk renkli gözler etkileniyor. Solaryumdaki ultraviyole ýþýnlarýnýn göz saðlýðýný tehdit ettiðini belirten Dr. Þenay Yýlmaz, bu ýþýnlardan korunmak için mutlaka koruyucu gözlük kullanýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Dr. Yýlmaz, gün boyunca uzun süre ultraviyole ýþýnlarýna maruz kalmanýn kýsa dönemde gözlerde derideki güneþ yanýðýna benzer hasar oluþturduðunu söyleyerek, "Korneadaki bu zedelenmeler genellikle aðrýlýdýr. Bulanýk görmeye yol açar ve birkaç gün içerisinde iyileþebilmektedir" dediÝ.

Ultraviyole Seviyesi Nerelerde Artar? Ultraviyole ýþýnlarýn göz üzerindeki esas ciddi olumsuz etkilerinin uzun dönemde görülebileceðini ifade eden Dr. Þenay Yýlmaz, þunlarý söyledi: "Sürekli ultraviyoleye maruz kalmakla ortaya çýkan makule (sarý nokta) dejenerasyonu, solar makulopati, pterjiyum, katarakt ve göz kapaklarýný kaplayan deride ve konjonktiva tabakasýnda kanser oluþumuna neden olduðu bilinmektedir. Güneþe maruz kalýn-

ma derecesini artýran faktörler ultraviyole ýþýnlarýnýn göze verebileceði hasarý artýrabilmektedir. Ultraviyole etkisi karda, kumda ve suda daha fazladýr. Deniz seviyesine göre yükseklik arttýkça ultraviyole seviyesi artar. Açýk renkli gözlere ve deriye sahip kiþiler ultraviyole açýsýndan daha fazla risk taþýr." Yýlmaz, ultraviyole ýþýnlarýnýn saat 10.00 ile 16.00 arasýnda en yüksek seviyede bulunduðunu hatýrlatarak, "Ultraviyolenin en kuvvetli geldiði dönem ilkbahar ve yaz aylarýdýr, sonbahar ve kýþ aylarýnda ultraviyole seviyesi düþer" diye konuþtu.

Çocuklar Da Risk Altýnda Dr. Þenay Yýlmaz, güneþle temasta bulunan herkesin bu zararlý ýþýnlara karþý gözlerini korumasý gerektiðini vurgulayarak, þöyle konuþtu: "Ancak özellikle açýk renk gözlüler, makula dejenerasyonuna genetik eðilimi olanlar, gözlerinden herhangi bir cerrahi operasyon geçirmiþ olanlar ve lazer tedavisi görmüþ olanlar yüksek risk grubunu oluþturmaktadýr. Çocuklarýn göz merceðinin ultraviyole ýþýnlarý süzebilme

yeteneðinin yetiþkinlere göre az olmasý nedeniyle çocuklar da yüksek risk grubuna girmektedir."

Solaryumda Gözlük Takýlmazsa Neler Olur? Ýnsanýn güneþe bakmaya çalýþtýðý zaman, kornea ve göz içi merceðinin ultraviyole radyasyonunu emebileceðini ifade eden Dr. Yýlmaz, "Doðal güneþ ýþýðýna maruz kalmak gözü savunma mekanizmasýna iter. Bu da göz bebeklerinin küçülmesi ve gözlerinin kýsýlmasý demektir. Ýnsan solaryuma girince kontrollü koþullarda ultraviyole radyasyona maruz kalýr ve göz savunmasý en düþük seviyededir. Solaryumda gözlük takmadýðýnýz zaman oluþabilecek göz rahatsýzlýklar fotokeratit ve konjonktivittir. Konjonktivit göz kapaklarýnýn iç yüzeyiyle skleranýn bir kýsmýný örten ince zar olan konjonktivanýn yanmasýdýr. Ýki durum da aðrýlý güneþ yanýðý gibidir. Solaryumda güneþlenmek için, göz korumasý þarttýr. Mutlaka koruyucu gözlük kullanmak gerekir" uyarýsýnda bulundu.

Sýtmayý frenleyecek bakteri

Öðretim üyelerine 2 bin lira býçak parasý

Araþtýrmacýlar, sivrisinekleri sýtma parazitine karþý koruma yoluyla sýtmanýn yayýlmasýný önleyecek bir bakteri buldu. Araþtýrmayla, bu bakterinin bulaþtýðý sivrisineklerde sýtma parazitinin yaþamadýðý sonucuna varýldý. Sýtma sivrisineklerle bulaþtýðý için, sivrisineklerin sýtma parazitine karþý korunmasý yoluyla insanlar arasýnda sýtma vakalarýnýn sýnýrlanmasý mümkün olabilecek. Uzmanlar buluþun sýtmanýn kontrol altýna alýnmasý bakýmýndan umut verici olduðunu belirtiyor. Sýtma dünya çapýnda görülen yaygýn bir hastalýk. Dünya Saðlýk Örgütü tahminlerine göre, yýlda 220 milyon sýtma vakasý ortaya çýkýyor ve bunlarýn 660 bini ölümle sonuçlanýyor. ABD'de Michigan Devlet Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrmada, genellikle böcekleri etkileyen Wolbachia bakterisi incelendi. Sadece diþi böcekten yavrusuna geçen bu bakteri, kendi çoðalma imkanýný arttýrmak için akýllý yöntemlere baþvuruyor: Bazý kelebek ve uðurböceklerinde erkek embriyoyu öldürüyor, bazý diþi yaban arýlarýnýn ise çiftleþme olmaksýzýn yavrulamasýný saðlýyor. Sýtma taþýyýcýsý Anopheles sivrisineklerine doðal yoldan Wolbachia bakterisi bulaþmýyor. Fakat laboratuarda yapýlan çalýþmalarda geçici bulaþma yoluyla bu sineklerin sýtma parazitine karþý baðýþýklýk kazandýðý görüldü.

Sýtma Kontrolü Açýsýndan Önemli Bir Geliþme Sorun bu geçici bulaþmayý sinekler arasýnda

kuþaktan kuþaða geçen bir bulaþmaya dönüþtürmekti. Araþtýrma ekibi, Wolbachia bakterisinin bir türünün Anopheles stephensi sivrisineklerinde bu bulaþmayý saðladýðýný, deney süresince üretilen 34 kuþak sivrisinekte bu bakterinin ortaya çýktýðýný gördü. Wolbachia bakterisi bulaþmýþ sivrisineklerde sýtma parazitinin yaþayamadýðý tespit edildi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaþýcý Hastalýklar Enstitüsü müdürü Dr. Anthony Fauci, sýtmanýn yoðun görüldüðü bölgelerde bu bakterinin çevredeki sivrisineklere bulaþmasý yoluyla sýtma kontrolünde önemli bir adým atýlmýþ olacaðýný ifade etti. Fauci, "Bu önemli bir potansiyel, ama uygulamasýnda sorunlar olabilir." dedi. Londra Tropik Hastalýklar Okulu'ndan Profesör David Conway araþtýrma sonuçlarýný ilginç bulduðunu, ancak Wolbachia bakterisi bulaþmýþ sivrisineklerin daha az yumurta üretmesi nedeniyle çoðaltma sorunu yaþanacaðýný vurguladý. Prof Conway ayrýca bu bakterinin sadece Ortadoðu ve Güney Asya'da sýtmaya yol açan Anopheles stephensi sivrisineklerinde etkili olduðunu, Afirka'da daha büyük sorun yaratan Anopheles gambiae sineklerinde denenmediðini ifade etti.

Her baþ aðrýsýnda aðrý kesiciye sarýlmayýn Baþ aðrýsýný geçirmek için uzman görüþü olmadan ve bilinçsizce tüketilen aðrý kesiciler, bir süre sonra hiç bir iþe yaramadýðý gibi kiþiyi hastanelik de edebiliyor. Hemen hemen herkes, migren gibi kronik bir baþ aðrýsý hastalýðý olmasa da baþ aðrýsý çekebiliyor. Baþ aðrýsý stresten, psikolojik nedenlerden, ani sinirlenmelerden, hatta öksürmeden bile ortaya çýkabiliyor. Bilinçsizce tüketilen aðrý kesicilerin ciddi saðlýk sorunlarýna neden olabileceðine vurgu yapan Nöroloji Uzmaný Dr. Nazan Eryiðit, özellikle karaciðer ve böbrek sorunlarýna dikkat çekiyor. Dr. Eryiðit, uzman görüþü olmadan aðrý kesici kullanmanýn sakýncalarý hakkýnda þunlarý söylüyor: "Bazý baþ aðrýlarý kronik günlük baþ aðrýlarýndandýr. Baþ aðrýsý hastanýn aðrý kesicileri ve migren atak tedavisi için verilen ilaçlarý doktorunun önerdiði doz ve süreden daha sýk almasý sonucu geliþir. Amerika Birleþik Devletleri'nde kronik baþ aðrýsý nedeniyle baþvuran hastalarýn % 50 ile 80'i her gün analjezik (aðrý kesici) kullanmaktadýr. Analzejiklerin kötüye kullanýmý, ülkemizde en

Cinsel iþlev bozukluðuna robot desteði

sýk görülen baþaðrýsý nedenleri arasýnda neredeyse birinci sýradadýr. Reçetesiz ilaç kullanýmý, uzmanlýk dalý nöroloji olmayan hekimlerce çok sýk analjezik reçetelenmesi bu durumda etkilidir. Baþ aðrýsýnýn tedavisi kademeli azaltma ve koruyucu düzenli tedavi ile yapýlmalýdýr. Bazý migren atak ilaçlarýnýn kesilmesi sýrasýnda hastanýn hastaneye yatýrýlmasý gerekebilir. Aðrý kesici kullanýlýrken baþaðrýsýnýn yaný sýra böbrek ve karaciðer hastalýklarýnýn da geliþebileceði unutulmamalýdýr" diyor.

Aðrý Kesici Yerine Neler Yapýlabilir? Aðrý kesici alýnmadan da aðrýyý dindirmenin mümkün olabileceðine deðinen Dr. Eryiðit, "Bulantý olmadan kusma, 15 dakikadan uzun süren görme bulanýklýðý gibi farklý beyin hastalýklarýna iþaret edebilecek belirtilerin olmasý durumunda acilen bir nörolog hekim ile görüþülmelidir. Bu durumlar dýþýnda, hemen bir

Profesör ve doçent hekimlerin özel hastanelere geçiþini frenlemeye yönelik adým atýldý. Öðretim üyeleri mesai saati dýþýnda yapacaklarý muayene ve tedavilerde, normalin bir katý ücret alabilecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüþmeleri tamamlanan torba yasa tasarýsýnda önemli deðiþiklikler yapýldý. Bugün gazetesinden Erdoðan Süzer'in haberine göre, yeni düzenlemeyle, öðretim görevlileri mesai saatleri dýþýnda yapacaklarý muayene amaçlý poliklinik hizmetleri karþýlýðýnda, normal muayene ücretinin 1 katý tutarýnda ilave "hoca parasý" alabilecekler. Halen bu tutar branþlara göre farklýlýk gösteriyor. Yeni düzenlemeyle normalde örneðin 50 lira olan bir muayene için öðretim görevlisi doktorlara 100 lira muayene parasý ödenecek. Yatarak tedavide ise hocalarýn sunacaðý saðlýk hizmetinin bedeli yüzde 50 daha fazla olacak. Hocalarýn yatarak tedavide alabileceði ilave ücret brüt asgari ücretin iki katýný, yani bin 957 lirayý geçemeyecek. Buna göre hocalar örneðin ameliyatlarda bin 957 liraya kadar ücret talep edebilecek. Bakanlar Kurulu bir kat ve yüzde 50'likmuayene ve tedavi ücret sýnýrýný gerektiðinde iki katýna kadar çýkarabilecek.

aðrý kesici olmak yerine, karanlýk ve sesiz bir ortamda uyumak, baþý fular benzeri bir þeyle sýkmak, baþa soðuk uygulamada bulunmak ve rahatlatýcý bir þeyler içmek gibi yöntemler uygulanmalýdýr" diyor.

Prostat ameliyatlarýnýn oluþturabileceði olumsuzluklardan biri de cinsel iþlev bozukluðu. Ancak robotik cerrahideki geliþmeler, bu riski büyük oranda düþürüyor. Özellikle prostat kanserlerinde açýk yöntemle uygulanan ameliyatlardan sonra cinsel fonksiyon bozukluðu ve idrar kaçýrma sorunu oluþabildiðini belirten Üroloji Uzmaný Prof. Dr. Ali Rýza Kural, robotik cerrahi ile uygulanan prostat çýkarma operasyonunun hastaya pek çok olanak sunduðunu söyledi. Kural, "Robotik cerrahinin riskleri büyük oranda önlemesi, hastanýn yaþam kalitesini arttýran avantajlarýnýn baþýnda geliyor" dedi. Kanserin yayýlmadýðý, yani lokalize olduðu durumlarda radikal prostatektomi ameliyatý (prostatýn çýkarýlmasý) ve radyoterapi baþlýca tedavi yöntemlerini oluþturuyor. Radikal prostatektomi operasyonu geçiren ve çok saldýrgan olmayan tümörlü hastalarýn 10 yýllýk hastalýða özgü sað kalým oranlarý % 90 gibi yüksek bir rakamda seyrediyor. Bu nedenle prostat kanseri teþhisi konduðunda kanserin yayýlmasýný önlemek için uygun hastalarda çoðunlukla radikal prostatektomi operasyonu uygulanýyor.


Güroymak'ta hýrsýzlýk Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir iþyerinde giyim malzemesi ve ayakkabý çalýndý.Güroymak Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Girne Mahallesi Bitlis Bulvarý üzerinde giyim malzemesi ve ayakkabý satýþý yapan bir iþyerinde hýrsýzlýk olduðu belirtildi. Açýklamada, "Hýrsýzlýk neticesi 50 adet kot

pantolon, 30 adet eþofman takýmý, 20 adet tiþört, yaklaþýk 50 adet spor ayakkabý, 30 TL bozuk para ve 4-5 adet orta boy seyahat çantasý çalýndý. Ekiplerimizin yaptýðý çalýþmalar sonucunda güvenlik kamerasý kayýtlarý incelenmesi neticesinde M.K. ve E.Ö. isimli þahýslarýn hýrsýzlýk suçunu gerçekleþtirdikleri anlaþýlmýþ ve çalýnan

malzemeleri ikametlerinin yanýndaki boþ metruk binada sakladýklarýný beyan etmiþler. Burada yapýlan inceleme neticesi çalýnan malzemeler bulunarak iþyeri sahibine teslim edilirken, þüpheli E.Ö. ve M.K. ise çýkarýldýklarý adli makamlarca tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþlardýr" denildi.

Diyarbakýr'ý yaðmur vurdu 12 MAYIS 2013 PAZAR

Diyarbakýr'da önceki gün akþam baþlayan ve sabah kadar süren saðanak yaðmur nedeniyle birçok evi su bastý. Yollar adeta dereye dönüþürken, kýsa süreli devam eden fýrtýna aðaçlarýn devrilmesine neden oldu.

HABER MERKEZÝ

Hortumun vurduðu köy yardým bekliyor

Altyapý yetersizliði nedeniyle yaðýþýnda yoðun bir þekilde devam etmesi nedeniyle kenar semtlerde evleri su bastý. Dicle Kent, Yeniþehir semtlerinde saðanak yaðmur nedeniyle yayalarýn yaný sýra sürücülerde zor anlar yaþadý.Ofis Gevran Caddesi'nde kuvvetli fýrtýna nedeniyle aðaç ikiye bölünerek kaldýrýma düþtü. 75'lik çevre yolunda da alt yapý yetersizliði nedeniyle sular adeta sele dönüþtü. Araçlar yolda zorlukla ilerlerken yaðmurun aralýksýz devam etmesi zor anlar yaþattý. Yolda kalan araçlar çekici yardýmýyla kurtarýldý. Çiftçilerin ise yüzü gece boyu devam eden yaðmur nedeniyle güldü.Meteorolojiye göre, hafta baþýna kadar yaðýþlarýn saðanak halinde devam etmesi bekleniyor.

Boru hattýnda petrol hýrsýzlýðý Þanlýurfa Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan Þubat ayýnda kýrsal noktalardan geçen BOTAÞ ve TPAO'ya ait boru hatlarýný delerek ham petrol hýrsýzlýðý yapan kiþilere yönelik operasyonda gözaltýna alýnan 10 zanlýnýn yargýlanmasýna Bozova Asliye Ceza Mahkemesi'nde baþlandý. Þanlýurfa Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan, petrol boru hatlarýnda hýrsýzlýk yaptýðý saptanan þebekeye yönelik Þanlýurfa ve Adýyaman'da Þubat ayýnda düzenlenen operasyonda, kýrsal noktalardan geçen BOTAÞ ve

TPAO'ya ait boru hatlarýnýn yüzeye yakýn bölümlerini delerek ham petrol hýrsýzlýðý yaptýðý iddiasýyla gözaltýna alýnan 10 kiþi, cezaevi tutuklu aracýyla Bozova Adliyesi'ne getirildi. Bozova Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karþýsýna çýkarýlan M.Þ.K, H.G, Y.G, A.K, A.A, Ö.Ö, H.H, A.D, Ý.H.K. ve H.Ç'nin yargýlanmalarýna baþlandý. Mahkemede ifadeleri alýnan zanlýlarýn tutuklu olarak yargýlanmalarýna karar verilerek duruþma ertelendi. Yargýlanan þahýslar, duruþmanýn ardýndan cezaevi arabasýyla Þanlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderildi.

Dur' ihtarýna uymadý Suriye sýnýrýndan

Türkiye'ye geçmek isteyen ve "dur" ihtarýna uymayan bir Suriyeli, Türk askerlerinin açtýðý uyarý ateþi sýrasýnda aðýr yaralandý. Olay, akþam saatlerinde Suriye'nin Tellebiyad bölgesinin karþý tarafýndaki Akçakale sýnýrýnda meydana geldi. Ýddiaya göre,

Suriye'den bir kiþi sýnýr hattýný kullanarak Akçakale'ye geçmek istedi. Sýnýr hattýnda nöbet tutan Türk askerleri, þahsý fark ederek "dur" ihtarýnda bulundu. "Dur" ihtarýna uymayan Suriyeli, açýlan uyarý ateþi sýrasýnda yaralandý. Suriyeli þahýs, olay yerine çaðrýlan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada ilk tedavisi yapýlan Suriyeli, daha sonra Þanlýurfa M. Akif Ýnan Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Suriyeli þahsýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Geçtiðimiz hafta Akçakale ilçesinde Suriyelilerin açtýðý ateþ sonucu 1 polis þehit olmuþ, 4 asker ve 2 sivil yaralanmýþtý.

12 kilo esrar ele geçirildi Kaçak mazot operasyonu Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesinde, bir ihbar üzerine polis tarafýndan yapýlan operasyonda, Suriye uyruklu A.T. ve A.T. kardeþlerin evinde bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Akçakale Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi ekiplerinin düzenlediði operasyona çevik kuvvet polisi destek verdi. Belirlenen bir adrese yapýlan baskýnda, 55 bidon içerisinde yaklaþýk bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan A.T. ve A.T. isimli kardeþler, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde ifadeleri alýndýktan sonra Cumhuriyet Savcýlýðý'na sevk edildi.

Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesinde, polis tarafýndan yapýlan operasyonda 12,5 kilo esrar ele geçirildi. Akçakale Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi ekipleri tarafýndan önceden takip altýna alýnan 44 yaþýndaki Y.A. isimli þahsýn evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan 1 paket esrarý imha etmeye çalýþtýðý belirtilen Y.A. yakalandý. Polis, evin bahçesinde ve ev içinde sýký arama yaptý. Y.A'nýn bahçesinde bulunan güvercin kümesine girildiðinde polis memurunun elini yere koymasýyla bir boþluk hissetmesi sonucunda topraðý eliyle temizledi. Polis, kümeste gömülü bir sandýk buldu, çýkarýlan sandýk açýldýðýnda 12,5 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltýna alýnan Y.A., Akçakale Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü.

Muþ'un Varto ilçesinde hortum sonucu 22 evin çatýsýnýn uçurulduðu Yayla köyü sakinleri, yetkililerden yardým bekliyor. Varto ilçesine baðlý 45 haneli ve 350 nüfuslu Yayla köyünde iki gün önce çýkan hortum, birçok evin duvarlarýný yýkmýþ, 22 evin çatýsýný da uçurmuþtu. Hortum sonucu adeta harabeye dönen Yayla köyü, yetkililerden yardým bekliyor. Köylülerden Nazife Bingöl (32), hortumun evlerinin çatýsýný uçururken duvarýný da yýktýðýný söyleyerek, "Þimdi çocuklarýmýzla birlikte dýþarýda kaldýk. Sýðýnacaðýmýz bir yer yok. Periþan bir durumdayýz. Yardým bekliyoruz" dedi.

10 çocukla dýþarýda kaldýlar Hortumun evlerinin yýktýðýný ifade eden Naime Bingöl ise, "Evimiz eski evdi, burada kalýyorduk. Onu da hortum yýktý. 10 çocuðumuzla þimdi dýþarýda kaldýk. Evimin çatýsý ve duvarlarýný yýktý, evimin içindeki eþyalar da gitti. Bu yaðmurun altýnda harabe evde çatýsýz kaldýk. Yardýma ihtiyacýmýz var" diye konuþtu. Köyü ziyaret eden BDP'li Muþ Ýl Genel Meclis üyesi Abdulbaki Alp, "Hortum öncesi yaðmur yaðdýðýndan köylüler evlerine girmiþ, bundan dolayý can kaybý yaþanmamýþtýr. Ancak evler büyük hasar görmüþ. Yetkililer nezdinde köye yardým için giriþimlerde bulunacaðýz. En kýsa sürede yardým yapýlmasý gerekiyor" dedi.

Yaðmur yaðdý asfalt çöktü

Adýyaman'da aþýrý yaðýþlar nedeniyle TOKÝ yolu üzerinde çöken asfalta belediye ekipleri kýsa sürede müdahale ederek, yeniden dolgu yaptý. Gece boyu Adýyaman'da etkili olan yoðun yaðmur yaðýþý hayatý olumsuz etkilemeye devam ediyor. TOKÝ Yolu üzerinde yaðmur suyu kolektörleri, asfaltýn çökmesine neden oldu. Yoðun yaðmur yaðýþý nedeniyle 2 metre uzunluðunda, 1,5 metre geniþliðinde asfalt iki metre kadar çöktü. Çökmenin meydana geldiði yerde bulunan doðalgaz borusunun zarar görmemesi farklý bir tehlikenin ortaya çýkmamasýna neden oldu. Çökmenin olduðu bölgeye belediye ekipleri kýsa sürede gelerek, dolgu yaptý. Diðer taraftan Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, yaðýþlardan dolayý kirli sularýn kanalizasyon borularýndan geri teptiðini ve maðdur olduklarýný dile getirdiler. Belediye ekipleri vatandaþlarýn þikayetini dinleyerek buradaki soruna da müdahale etti.


4

Gündem

4 ülkenin danslarý sergilendi 12 MAYIS 2013 PAZAR

Hakkari Üniversitesi'nin "Dansýnla Eylemin Bir Parçasý Ol" projesi kapsamýnda 4 ayrý ülkeden kente gelen 26 kiþilik öðrenci grubu kendi ülkelerinin danslarýný sergilediler. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Mýsýr'ýn ortaklýðýnda Hakkari'de gerçekleþen proje ile gençlerin halk oyunlarý aracýlýðýyla kültürlerarasý öðrenme ve Avrupalýlýk bilinci edineceði belirtildi. Hakkari Üniversitesi Projeler Birimi'nin Gençlik Programý kapsamýnda sunmuþ olduðu 'Dansýnla Eylemin Bir Parçasý Ol' adlý Avrupa Birliði Komþu Ülkeleriyle Ýþbirliði Gençlik Deðiþimi Projesi, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý'nca kabul edilerek farklý ülkelerden 26 genç Hakkâri'de kendi ülkelerine özgü danslarý sergilediler.

Halk danslarý Sanat ve kültür temasý ile ilgili olarak her ülkenin katýlýmcýlarý; kendi halk dansýný, kýyafetlerini ve müziðini diðer ülkelere tanýtarak bir hafta boyunca Hakkari'yi gezme fýrsatý bul-

dular. Öðrencilerin, halk oyunlarý aracýlýðý ile kültürlerarasý öðrenme fýrsatýný yakalayarak, Avrupalýlýk bilincini edinmeleri, geçirecekleri zaman zarfýnda farklý kültürleri öðrenmeleri, yeni arkadaþlýklar oluþturmalarý ve yaygýn eðitim faaliyetleri yoluyla kendilerini geliþtirmeleri hedeflendiði belirtildi. Hakkari Üniversitesi tarafýndan akþam saatlerinde Kültür Merkezi'nde düzenlenen program skeç oyunu ile baþladý. Daha sonra sýrasýyla 4 farklý ülkenin öðrencileri kendi ülkelerine has dans ve müzikleri sergilediler. Oyunlarý ile herkesi kendine hayran býrakan öðrenciler salonda bulunanlardan büyük alkýþ aldýlar. Daha sonra'da Hakkari Üniversitesi Halk Oyunlarý Ekibi sahneye çýkarak Türkiye'ye has oyunlarý sergilediler. Daha sonra Hakkari ile birlikte 5 farklý ülkenin öðrencileri kol kola girerek Hakkari yöresine ait oyunlarý hep birlikte

oynadýlar. Program sonunda Hakkari'de bulunmanýn mutluðunu yaþadýklarýný belirten 4 farký ülkenin öðrencileri, Hakkari'de bir hafta boyunca iyi arkadaþlýklar edindiklerini ve Hakkari'nin kendi kültürlerini, kendilerinin ise Hakkari kültürünü ve oyunlarýný öðrenme fýrsatý bulduklarýný söylediler. Ülkelerine gidince Hakkari'yi en iyi þekilde tanýtacaklarýný belirten öðrenciler, buradan ayrýlmanýn üzüntüsünü þimdiden yaþadýklarýný söylediler. Hakkarili öðrenciler ise, yabancý ülkelerin öðrencileri ile kaynaþtýklarýný ve birbirlerinin kültürünü ve oyunlarýný öðrenme fýrsatý bulduklarý için çok mutlu olduklarýný belirttiler. Programa Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Battal Aslan, Özel Kalem Müdürü M. Þirin Cengiz, Protokol Müdiresi Emel Oðuz ve öðrenciler katýldý.

AK Partili Aras'tan Anneler Günü mesajý Gurur verici bir durum

AK Parti Van Ýl Baþkaný Abdullah Aras, Anneler Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan övdüðü Muþ Genç Birikim Derneði Baþkaný Salih Yüce, "Sayýn Baþbakanýmýzýn böylesi bir toplantýda beni örnek göstererek anlatmasý gurur verici bir durumdur" dedi.Avrupa Birliði (AB) Bakanlýðý'nýn AB Projeleri Festivali ve AB Eðitim Programlarý çerçevesinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, konuþmasýnýn bir bölümünde Muþlu Salih Yüce'den bahsetmiþti. Erdoðan, yumuþak doku kanserine yakalandýktan sonra ümidini yitirmeden kanseri yenen ve dernek kurarak projeler yapýp Muþlu gençleri Avrupa ülkelerine götüren Salih Yüce'yi kutlamýþtý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn kendisinden bahsetmesinin gurur verici bir durum olduðunu söyleyen Muþ Genç Birikim Derneði Baþkaný Salih Yüce, "Kansere yakalandýktan sonra okumuþ olduðum 'Hastalar Risalesi' ile ümidimi hiç yitirmedim. Gördüðüm tedaviler sonucunda kanseri yendim. Halen tedavi görüyorum, ancak çok þükür saðlýðým yerinde. Sayýn Baþbakanýmýzýn böylesi bir toplantýda beni örnek göstererek anlatmasý gurur verici bir durumdur. Biz 2002 yýlýnda bu yana hükümetin sunmuþ olduðu hizmetlerden faydalanarak buralara geldik. Ümit ediyorum ki bundan sonra da Sayýn Baþbakanýmýzýn övgülerine layýk olacak çalýþmalar yapacaðýz" diye konuþtu.

AK Parti Van Ýl Baþkaný Abdullah Aras, yayýnladýðý mesajda, "Hayattaki en deðerli varlýðýmýz olan annelerimiz; bizim yegâne sýðýnaðýmýz, en büyük tesellimiz, en merhametlimiz, en aðlayanýmýz ve kelimelerle bitiremeyeceðimiz en özel yanýmýz ve hazinemizdir. Hayatýmýzdaki her þeyi annelerimize borçlu olduðumuzu unutmamak, onlarý kýrmamak, incitmemek, onlarý mutlu etmek ve kýymetlerini bilmek bizim en büyük vazifemizdir. Onlar hem bu dünyada hem de ahirette bize cenneti yaþatacak yegane nimetimizdir. Annelerimizi seviyoruz ama daha çok sevmeliyiz. Kýymetlerini biliyoruz ama daha çok bilmeliyiz.

Dünyada barýþ ve kardeþliði temin ve muhafaza eden annelerimize Türkiye'nin bu sürecinde daha çok ihtiyacýmýz var. Onlarýn nasihatlerine, yönlendirmelerine, saðduyularýna ve dualarýna daha çok ihtiyacýmýz var. Türkiye'nin en akil yürekleri olan annelerimiz, bütün sorunlarýmýzýn çözümünde de en büyük teminatýmýz ve anahtarýmýzdýr. Ýnanýyorum ki, Türkiye'nin kardeþlik yolunda ilerlemesi, en çok annelerimizi mutlu etmekte ve en çok onlarý heyecanlandýrmaktadýr. Annelerimizin bu arzusunu sað salim yerine getirmek için yine en çok annelerimize ihtiyacýmýz var. Onlara sarýlarak diyoruz ki; hepimizin vicdanlarýnda

BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

saðlýk, mutluluk ve huzur dolu yaþam sürmelerini temenni ediyorum. Anneler Günü vesilesiyle tüm annelerimizin günlerini kutlar, hayatta olmayan annelerimize Allah'tan rahmet, hasta olan annelerimize de þifa dileklerimi sunuyorum" dedi.

Gönül Elçisi öðrencilerinden ders Van'ýn Erciþ ilçesinde Gönül Elçisi öðrenciler, maddi durumu yetmediði için dershaneye gidemeyen öðrencilere ücretsiz ders anlatýyorlar.

12 MAYIS 2013 PAZAR YIL: 12 SAYI: 4265 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com

kimseye ait olmayan mutlak doðru bir yol var ve bizleri o yola götürecek olan sadece sizlersiniz. Bu nedenle sizlere inanýyor ve sonsuz güveniyoruz. Ben yüreklerimizin akilleri ve rehberleri olan annelerimizin tüm arzularýnýn ve beklentilerinin gerçekleþmesini diler,

Aile ve Sosyal Politikalar Ýlçe Müdürü Abdulvahit Çelik, 'Gönül Elçileri Projesi'ne katkýlarýndan ötürü Erciþ Fen Lisesi idareci, öðretmen ve öðrencilerine teþekkür etti. Çelik, "Fen Lisesi öðrencileri 'Gönül Elçileri Projesi' kapsamýnda dershaneye gitme imkaný olmayan ilk ve ortaokul öðrencilerine yönelik takviye çalýþmalarý çok önemlidir. Ortaokul öðrencileri Erciþ Fen Lisesi'ndeki aðabeylerini rol modeli olarak belirliyor, onlarý kendilerine örnek alýyorlar. Ders çalýþmaya motive oluyor'' dedi.

Eðitim-Sen'den dayanýþma yemeði E

ðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Hakkari Þubesi, üyelerine dayanýþma yemeði verdi. Yemeðe sendika üyelerinin yaný sýra BDP ile bazý sivil toplum kuruluþunun temsilcileri de katýldý. Burada konuþan

Eðitim-Sen Hakkari Þubesi Baþkaný Yusuf Demir, "Dilleri ve kültürleri yaþatmanýn en önemli araçlarýndan biri, bunlarýn eðitim yaþamýnda hak ettiði deðeri görmesi ve yer bulmasýdýr. Bireylerin anadilleri dýþýnda sonradan öðrenilen ikinci diller iletiþim kurmayý

saðlasa bile asla kendi anadili gibi olamaz. Bundan dolayý bireyin anadilde eðitim almasý en temel insan haklarýndan biri olduðu gibi bireylerin kendi anadillerinde engellenmesi de en büyük insan ihlallerinden birisi olarak kabul edilmektedir" dedi.

Erciþ Fen Lisesi Müdürü Bülent Iþýk ise, okullarýnýn çok amaçlý salonunda açmýþ olduklarý okuma ve etüt salonunda ücretsiz özel ders faaliyetini gerçekleþtirdiklerini belirterek, "Gönül elçilerimiz, ilk ve ortaokul öðrencilerine ücretsiz özel ders vermektedir. Öðrencilerimiz Gönül Elçileri Projesi'ne baðlý olarak almýþ olduklarý karar neticesinde ilkokul ve ortaokul öðrencilerine baþta matematik, geometri, Türkçe, Ýngilizce, sosyal bilgiler ve fen bBilgisi derslerinden özel ders vermektedir" diye konuþtu.


CMYK

Bölge Haber

12 MAYIS 2013 PAZAR

5

Eðitim Bir Sen'den sürece destek Mardin'de Memur-Sen'e baðlý Eðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim Bir Sen), baþlayan çözüm süreciyle ilgili deðerlendirme toplantýsý düzenledi. Aydýnlar Konaklama Tesisleri'ndeki toplantýya Eðitim Bir Sen Baþ Temsilcisi Mehmet Zeki Can ve Eðitim Bir Sen yönetimi katýldý. "Çözüm süresini destekliyoruz" diyen Mehmet Zeki Can, Nusaybin'de yapýlan Akil Ýnsanlar toplantýsýna da katýldýklarýný ve görüþlerini orada da dile getirdiklerini ifade etti. Can þöyle konuþtu: "Bu ülkede 30 yýldýr bir çatýþma süreci var. Çatýþma koþularýnda herkes kendine bir pay çýkaracak, bir sorumluk alacak ve hiç kimsenin de günahsýz olduðuna inanmýyoruz. Az ya da çok herkes bir sorumluluk almýþtýr. Barýþ uzlaþmaktýr, eski defterlerin açýlmasý deðil. Yani kim halklý kim haksýz deðil bütün defterlerin kapanma sürecidir. Birinin haklý birinin suçlu ilaný deðil, bütün taraflarýn kucaklaþtýðý bir son nokta olmalýdýr. Bunu söylerken de geçmiþteki bütün hatalarýn örtülmesi anlamýnda söylemiyoruz. Söylediðimiz þudur, geleceðimizi bir kör geçmiþi kurban etmeyelim, geçmiþe saplanýp bu günü deðerlendirme yapmayalým. Geçmiþ hatalar varsa onlarý mutlaka deðerlendi-

receðiz, olmamasý için gerekli giriþimler yapacaktýr. Ama geçmiþi kurcalayarak topluma kin ve nefret tohumlarýný ekmeyelim." Sürecin önemine de deðinen Can, "Elden geldiðince bu barýþ sürecinde barýþ dönemini kazasýz belasýz kapatmaya çalýþalým. Birbirimize destek verelim, birbirimizle geçmiþiyle yargýlamak deðil önümüzdeki süreci nasýl deðerlendireceðiz ona bakalým. Biz bu sürecin kalýcý barýþa dönüþmesini istiyoruz. Onun için eski defterlerin ha bire açýlmasý belki barýþ sürecini sekteye uðratabilir. Barýþ sürecinin kalýcý olmasý için gerekli önlemler alýnmalýdýr" dedi. Can, konuþmasýnýn devamýnda þunlarý ifade etti: "Bu barýþýnýn kalýcý hale gelebilmesi için adil bir yönetim, eþitlik yurttaþ temelinde bütün kesimlerin içinde yer alacaðý bir kardeþlik zemini oluþturmalýdýr. Bu süreçte herkes þiddetten arýnmalý, katý ideolojik yaklaþýmlardan kaçýnmalý, herkesin, her düþüncenin deðer bulduðu, tahammül kültürünün egemen olduðu bir zemin hazýrlanmalýdýr. Þiddet dili tamamen devre dýþý

kalmalýdýr. Demokratik kazanýmlar anayasal güvence altýna alýnmalýdýr. Özgür, adil, katýlýmcý yeni bir anayasa mutlak surette hazýrlanmalýdýr ve süreç hýzla ilerlemelidir. Bir baþka isteðimiz bu süreçte barýþ Fýrat'ýn batýsýyla Fýrat'ýn doðusu arasýnda saðlanýrken, Fýrat'ýn kendi içindeki havzada da mutlaka barýþ saðlanmalýdýr. Yani bu bölgede yaþayan bütün insanlar birbirine tahammül etmelidir. Bütün ülkede olduðu gibi birbirini sevecek, tahammül edecek, düþüncelerine deðer verecek, þiddetten arýnacaklar. Bölgedeki insanlar ve oluþumlarda birbirine tahammül edecekler ve kabul edecekler. Ancak bu þekilde önümüzdeki barýþ süresi kalýcý halde kalabilir. Bunu bütün taraflardan bekliyoruz umarým bu þekilde olur."

"Göç Eden Ýnsanlarýmýzýn Dönüþüne Yardým Edilmeli" Bölgede 30 yýldýr süren çatýþmalý ortam nedeniyle binlerce ailenin göç ettiðini, yurt içi ve yurt dýþýna gitmek zorunda olduðunu hatýrlatan Can, bu süreçte göç eden insanlarýn geri gelmesi için alt yapý oluþturularak

destek verilmesi gerektiðini kaydetti. Bir baþka ve en önemli konularýn baþýnda süreç boyunca bölgedeki doðayla oynandýðýný ifade eden Can, "Bu süreçte ormanlarýmýz yandý, bitki örtümüz zarar gördü. Özellikle barýþ süreci ilerlerken ekolojik dengenin saðlanmasý için bir çalýþmanýn yapýlmasý lazým. Bölgede geçmiþ süreçte bazý nehirlerimiz yatak deðiþtirdi. Þu

anda 10 km gidiyorsunuz bir tek aðaca rastlayamýyorsunuz. Aðaçlarýn bulunduðu bölgede yanmýþ kökler vardýr. Dolayýsýyla bölgemiz aðaçlandýrýlmalý, çevre dengesi için bir program hazýrlanmalýdýr" þeklinde konuþtu. Can, konuþmasýný "Barýþ isteyenin Allah yar ve yardýmcýsý olsun" sözleriyle bitirdi.

Korucu üs bölgeleri kaldýrýlmadý Diyarbakýr Valiliði, bazý basýn organlarýnda yer alan Diyarbakýr ve Elazýð'da köy korucularýnýn üs bölgelerinin kaldýrýlmasýna iliþkin haberleri yalanlandý. Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, bölgede herhangi bir üs bölgesinin boþaltýlmadýðý vurgulanarak, "10 Mayýs 2013 tarihli bir gazetede 'Sözlü talimat verildi. Çekilme sürecinde Elazýð-Diyarbakýr güzergahýndaki korucu üs bölgeleri tamamen boþaltýldý' þeklinde gerçek dýþý ve tamamen asýlsýz uydurma bir habere yer verildiði görülmüþtür. Vatandaþlarýmýzýn huzuru, güvenliði ve esenliði için güvenlik güçlerimiz ve korucularýmýz oluþabilecek her türlü tehlike, terörist eylem ve faaliyete karþý dikkatli bir þekilde görevlerini kanunlarýn tarif ettiði ölçüler içerisinde yerine getirmeye bundan böyle de devam edeceklerdir" denildi.

Milletvekili Beyaz Ergani'de

Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkanlýk Divan Üyesi Mine Lök Beyaz, Ergani ilçesine gelerek temaslarda bulundu. Ergani ilçesinde temaslarda bulunan milletvekili Beyaz, Kaymakam Erdinç Yýlmaz'dan ilçe hakkýnda brifing aldý. Daha sonra taziye ziyaretinde bulunan Beyaz, ardýndan Sezai Karakoç Kültürevi'ni ziyaret etti. AK Parti Ýlçe Baþkaný Mehmet Kaya ve parti yöneticileri ile bir araya gelen Beyaz, barýþ sürecine parti olarak sahip çýkmalarý gerektiðini söyledi. Bu destekte mahalle mahalle, köy köy gezerek vatandaþlarý bilgilendirmeyi amaçladýklarýný ifade eden Beyaz, süreci iyi deðerlendirmeleri ve herkesin elini taþýn altýna koymasý gerektiðini kaydetti. AK Parti iktidarýnýn son 10 yýlda Diyarbakýr ve ilçelerine önemli katkýlar sunduðunu anlatan Beyaz, vatandaþlarýn daha iyi yaþam sürmeleri için burada olduklarýný, onlarýn sýkýntýlarýný paylaþmak ve çözüm üretmek için yoðun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Ýzleme Komisyonu Kazan Vadisi'nde Hakkari'den gelen 10 kiþilik 'Ýzleme Komisyonu', bir dönem çatýþmalarýn yoðun olarak yaþandýðý Kazan Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Hakkari'den Çukurca ilçesine gelen Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Hakkari Þubesi Baþkaný Ýsmail

Akbulut baþkanlýðýndaki 10 kiþilik heyet, ilk önce kaymakamlýk ve belediyeyi ziyaret ederek bölgedeki faaliyetler hakkýnda bilgi aldýlar. Ardýndan PKK'nýn geri çekilmesini takip etmek amacýyla Kazan Vadisi'ne giden komisyon üyeleri, burada incelemelerde bulundular.

Yüksekova'da Anadil Bayramý kutlandý Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 15 Mayýs Anadil Bayramý kutlamalarýna baþlandý. Kürt Dili Araþtýrma ve Geliþtirme Derneði (KURDÝ-DER) Yüksekova Þubesi, 15 Mayýs Anadil Bayramý kutlamalarý kapsamýnda

Sanat Sokaðý'nda fotoðraf sergisi açtý. Kürtlerin ileri gelenleri, edebiyatçý, þair ve dengbêjlerin fotoðraflarýnýn açýldýðý sergiye, Yüksekova Belediye Baþkaný Ercan Bora, Esendere Belediye Baþkanvekili Tacettin Sefalý, BDP Yüksekova Ýlçe Baþkanlýðý yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcilerinin yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý. Fotoðraf sergisinin yaný sýra Kürtçe kitaplarýn da satýldýðý stant açýlýþýndan sonra dengbêjler mini bir konser verdiler.

ADK çözüm süreci için Diyarbakýr'da Anadolu Dernekler Konfederasyonu, baþlatýlan çözüm sürecine destek için Diyarbakýr'a geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulunan federasyon baþkanlarý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in þehir dýþýnda olmasý nedeni ile heyeti, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek karþýladý. Aralarýnda, Sinop, Ordu, Giresun gibi Karadeniz illerinin dernek federasyon baþkanlarýnýn da bulunduðu heyet önce kendilerini tanýttý. Ardýndan konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek, bölgede yaþananlarýn bir çok kayba neden olduðunu belirterek, ölenin kim olursa olsun, geride kalan

annelerin gözyaþlarý olduðunu söyledi. Ýpek, "Bölgemizde geliþen savaþ birçok kaybý, yoksulluðu, yok etmeyi de kendisi ile beraberinde getirdi. Topraða düþen Kürt olur, Türk olur gerilla olur, asker olur, polis olur hiç fark etmiyor. Sonuçta annelerin gözyaþlarýdýr ortada kalan. Ateþ düþtüðü yeri yakar. Bu konuda gerçekten biz bölge olarak çok acýlar yaþadýk. Karadeniz yine büyük acýlar yaþadý. Akdeniz Türkiye'nin her bölgesi çok büyük acýlar yaþadý. Bu acýlarýn son bulmasý için herkesin, Türkiye'de yaþayan, bu atmosferi soluyan her grubun her kesimin mutlaka elini taþýn altýna koymasý gerektiði inancýndayým. Bu ülkede barýþ, kardeþlik ve emeðe dayalý, sevgiye dayalý bir ortamýn geliþmesi için hepimiz üstümüze düþeni yapmak durumundayýz" dedi.

Sorunu çözenin elini öperim Ardýndan bir konuþma yapan Ataþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Sinop Dernekler Federasyonu

Baþkaný Ýsmail Kavakçý, uçakta Diyarbakýr'a gelirken Diyarbakýr'ý daðlýk bir mekan olarak hafýzasýnda þekillendirdiðini dile getirdi. Karþýlaþtýðý manzaranýn düz bir ova, sulak araziler ve modern bir kent olduðunu aktaran Kavakçý, bu nedenle de kendisini çok cahil kalmýþ olarak deðerlendirdiðini ifade etti. Kavakçý, "Ben bu süreçte hangi lider bu kaný durdurursa hangi lider olursa olsun bu, onun ellerini deðil ayaklarýný öperim. Þimdi insanlar þunu görüyor. Sadece ölenleri görüyor insanlar. Ya sakat kalanlar. Gözü yok. Eli yok ayaðý yok. Burnu yok. Ölen ölüyor ya kalan. Ömür boyu o þekilde yaþýyor. Bilmemiz gereken þu, biz buraya geldik. Ben gerçekten çok cahilmiþim. Bilseydim bundan çok öncesinde de gelirdim. Hatta en azýlý günlerde bile gelirdim. Ne olursa olsun. Bu kan dursun, nasýl durursa dursun. Þu anda nasýl gülümsüyorsanýz, ben nasýl gülümsüyorsam hep böyle gülümseyelim" diye konuþtu. Heyet çekilen toplu fotoðraflarýn ardýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nden ayrýldý.


6

EKONOMÝ

Yaðýs hububata iyi geldi 12 MAYIS 2013 PAZAR

Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bu yýl yaðýþlarýn hububat için iyi olduðunu, aksi durum olmadýðý taktirde verimin iyi olacaðýný kaydetti. 21 proje tamam

Bu sene hububattaki beklentilerini aktaran Atalar, Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü binasýnda ÝHA muhabirine açýklamalarda bulundu. Yaðýþlarýn durumu göz önüne alýndýðýnda yaðýþýn oldukça iyi olduðunu belirten Atalar, aksi bir durum olmadýðý müddetçe hububattan bekledikleri verimin iyi olduðunu söyledi. Atalar, "Ýlimizde son zamanlarda hububat alanlarý ile ilgili yaðýþlarýn durumu göz önüne alýndýðýnda son yýllarda Mart ve Nisan aylarý hariç diðer aylarda yaðýþ oldukça iyiydi. Mart ve Nisan aylarýnda son yýllarýn orta-

lamasýnýn biraz daha altýnda bir yaðýþ aldý Diyarbakýr ilimiz. Son zamanlarda yaðýþlarýn tekrar bölgemize geldiðini görüyoruz. Yaðýþlarýn bu durumuna göre bu yýl oldukça iyi bir verim beklemekteyiz. Ýnþallah aksi bir durum gerçekleþmez ise iyi bir verim bekliyoruz. Þu anda arpalarda sarý olum dönemi dediðimiz bir dönemdeyiz. Buðdaylarda da döllenme ve yer yer de süt olum dönemine geçtiði görülüyor. Bu arada yaðýþa ihtiyaç oldukça fazladýr. Yaðýþlarýn bu dönemde de fazla olmasý halinde verimlerimiz oldukça iyi olacaktýr" dedi.

Hayvancýlýðýn geliþtirilmesi kapsamýnda GAP Süt Sýðýrcýlýðý projelerinin devam ettiði dile getiren Atalar, bununla ilgili olarak 28 adet projenin bulunduðunu ve bunlarýn 21 tanesinin tamamlandýðýný 7 tanesinin de tamamlanma aþamasýna geldiðini ifade etti. Atalar, "Þu anda müracaatlar yeniden açýlmýþ olup kurulacak süt iþletmeleri için inþaat, makine ve hayvan alýmlarý olmak üzere üç ayrý kalemde yüzde 40 ve yüzde 30 oranlarýnda karþýlýksýz hibe ödemesi þekli ile projeler tamamlanacaktýr. Bunun müracaatlarý da Mayýs ayýnýn 15'ine kadar devam edecektir. Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý kapsamýnda yürüttüðümüz yatýrýmlarýmýz var. Bu kapsamda ilimize 2007 yýlýndan 2012 yýlýnýn sonuna kadar toplamda 110 adet ekonomik yatýrým tesisimiz ilimize kazandýrýlmýþ olup 52 milyon liralýk toplam proje tutarýna karþýlýk 25 milyon liralýk devletin karþýlýksýz hibe desteði ödemesi olmuþtur. Þu anda bu tesislerimiz faaliyette ve çalýþmaktadýr. Bu yýlda 17 adet projemiz uygulama aþamasýna gelmiþ ve bununla ilgili hibe sözleþmeleri imzalanacaktýr yakýn zamanda. Þartlarýný yerine getirenlerin bir kýsmý da imzalandý. Bu iþletmelerinde tamamlanmasý halinde 10 milyon lira daha bir ödeme yapýlmýþ olacak. Bunun haricinde makine ekipman desteði dediðimiz hibe ödemelerimiz mevcut. Bunlarda çiftçimize yönelik modern tarým alet makinelerinin yaygýnlaþtýrýlmasý, çiftçilerimizi

tarýmda kullanarak verim artýþýnýn saðlanmasý için yapýlan bu proje kapsamýnda 5 bin 635 adet makine 5 bin 635 çiftçimize verilmiþtir" diye konuþtu.

26 milyon lira hibe ödeme Çiftçinin müracaatlarý çerçevesinde 995 adet basýnçlý sulama sistemi kurularak tarlalarý sulanýr hale getirdiklerini belirterek, bunun karþýlýðýnda da yaklaþýk 26 milyon liraya yakýn hibe ödemesi yapýldýðýný kaydetti. Atalar, "Son 4 yýl içerisinde. Bu vesile ile 136 bin dekar arazi basýnçlý sulama sistemleri ile sulanýr hale getirilmiþtir. Ýlimizde tarým ve hayvancýlýðýn geliþtirilmesi için hem hibe ödemelerimiz devam etmekte bütün personelimiz çiftçinin karþýlaþtýðý sorunlarý çözmek üzere arazide görev yapmaktadýr" þeklinde konuþtu.

Hizmetlerimiz sürecek

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, AK Parti Þanlýurfa Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Ýl Yerel Yönetimler Danýþma Meclis Toplantýsý'na katýldý.

MÜSÝAD'dan borsaya ziyaret Müstakil ve Sanayici Ýþ Adamlarý Derneði (MÜSÝAD) Van Þube Baþkaný Ýsmail Say, Van Ticaret Borsasý (VATBO) Yönetim Kurulu Baþkaný Feridun Irak'ý ziyaret etti. Ýsmail Say; Yönetim Kurulu üyeleri M. Faruk Demir, Kerem Baynal ve Sami Orhan ile üyeler M. Zeki Bukay ve S. Maþallah Yazýcý ile Genç MÜSÝAD Baþkaný M. Ali Ete ile birlikte Feridun Irak'ý ziyaret etti. VATBO Yönetim Kurulu Baþkaný Feridun Irak ve Yönetim Kurulu üyelerimle görüþen Ýsmail Say ve beraberindekiler, Van'ýn sorunlarýna eðilen sivil toplum ve kamu kuruluþlarýnýn iþ ve güç birliði için bazý adýmlarýn atýlmasýnýn gerekliliðinden söz ettiler.

Bakan Çelik, "Þanlýurfalýlara daha çok istihdam saðlamak için uðraþýyoruz. Pýnar Süt fabrikasýnýn temeli Þanlýurfa'da atýlacak, fabrika faaliyete girince 750 Þanlýurfalý bu fabrikada iþ imkaný bulacak" dedi. Þanlýurfa DSÝ Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Eðilmez, AK Parti Þanlýurfa milletvekilleri, il ve ilçe belediye baþkanlarýnýn yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Þanlýurfa Ýl Baþkaný Yusuf Eðilmez, Genel Baþkan ve Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn göstermiþ olduðu vizyon ile halka hizmet ettiklerini ifade ederek, hizmetlerin yine ayný yolla devam edeceðini vurguladý. AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel ise yapýlan çalýþmalar hakkýnda partililere bilgi verdi.

13.5 katrilyon yatýrým Son olarak konuþan Bakan Çelik, Þanlýurfa'ya son zamanlarda 13.5 katrilyon yatýrým yapýldýðýný ifade ederek, "Ben Þanlýurfa'ya milletvekili olmadan önce Þanlýurfa'nýn çok rahat yönetilebileceðini düþünüyordum, ama buraya milletvekili seçildikten sonra bunun hiç de basit olmadýðýný fark ettim. Þanlýurfa peygamberler þehridir, o yüzdendir ki insan-

larý da bizim için çok deðerlidir. Ýl meclisimizle olsun, belediyemizle olsun zaman zaman bir araya gelip Þanlýurfalýlara daha çok istihdam saðlamak için uðraþýyoruz. Pýnar Süt fabrikasýnýn temeli Þanlýurfa'da atýlacak, fabrika faaliyete girince 750 Þanlýurfalý bu fabrikada iþ imkaný bulacak. Þanlýurfa'nýn daha iyi bir yerlere gelmesi için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" diye konuþtu. Toplantý, daha sonra basýna kapalý devam etti.

Palandöken "Dolmuþçu esnafýmýz tedirgin" Gümrükten araç satýþý Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bizim esnafýmýzýn maliyetleri serbest biniþ hakký olan vatandaþýmýzý taþýmaya müsait deðil. Belli saatlerde taþýma yapmak esnafýmýzý külliyen zarar ettirir" dedi. TESK Genel Baþkaný Palandöken, taksi, dolmuþ ve minibüslerde elektronik bilet ve kredi kartý kullanýmýný öngören düzenlemeye iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Maliye Bakanlýðý'nýn dolmuþlarda elektronik ödeme sisteminin uygulanacaðý açýklamasýnýn dolmuþçu esnafýný tedirgin ettiðini belirten Palandöken, elektronik ödemenin belediyeye ait taþýmacýlýk sisteminde kullanýlýrsa daha uygun olacaðýný vurguladý. Bu sistemle özel halk otobüsçülerinin e-ödeme sisteminde toplanan paralarýný 15 günde bir aldýðýný ve zarar ettiðini ifade eden Palandöken, "Keseleri birleþtirmek esnafýmýzý zarara uðratýr" dedi.

Dolmuþçu zarar eder Palandöken, serbest biniþ hakký olan vatandaþýn bedava taþýmaya baþlanmasý ile dolmuþçu esnafýnýn para kazanamayacaðýný öne sürerek, "Bizim esnafýmýzýn maliyetleri serbest biniþ hakký olan vatandaþýmýzý taþýmaya müsait deðil. Belli saatlerde taþýma yapmak esnafýmýzý külliyen zarar ettirir. Ayrýca geç yapýlan ödemenin yanýnda çalýþan ile çalýþmayan dolmuþçu havuzdan ayný parayý almasý da ayrýca haksýz durum oluþturacaktýr. Ben çok çalýþtýðýmda daha çok kazanç

saðlarým. Þimdi ayný durumda çalýþanla çalýþmayan eþit hakka sahip olursa haksýz bir sistem olur" ifadelerini kullandý. Elektronik ödeme sistemini kuran þirketlerin her iþlemden komisyon alacaðýný vurgulayan Palandöken, þunlarý kaydetti: "Büyük bir sistem kurulacak. Tabi masraflarda dolmuþçudan çýkacak. Ayrýca her elektronik biletten de komisyon alýnacak. Benim þoför esnafým çalýþacak baþkasý kazanacak. Benim esnafým ise zarar edecek. Dolmuþa binmek isteyen yolcu parasýný cebinde hazýr bulundurur. Bizim þoförümüz kazandýðý günlük para ile geçinmektedir. Yani þoför esnafý bugün kazandýðýyla evine ekmek götürüyor. En önemlisi baþka bir þehirden gelip de alýnan biletlerin kullanmayanlarýnýn paralarý bankada bekleyecek. Bankada biriken para nasýl deðerlendirilecek? Nasýl yararlanýlacak? Sistem bizim için zorlu bir süreç gerektiriyor. Deðerlendirmeyi acele etmeden doðru yapmak gerekiyor."

Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, tasfiyelik hale gelen 88 adet araç ve 209 grup eþyayý 6 ihaleyle satýþa sunacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'na baðlý Tasfiye Ýþletme Müdürlüklerince, gerek 4458 sayýlý Gümrük Kanunu gerekse 5607 sayýlý Kaçakçýlýkla Mücadele Kanunu uyarýnca tasfiyelik hale gelen, deðiþik marka ve modellerde 88 adet araç ve 209 grup çeþitli eþya, 13-17 Mayýs günleri arasýnda yapýlacak toplam 6 ihalede satýþa sunulacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre 14 Mayýs 2013 tarihinde Ergazi Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az 698,06 TL ile en çok 97 bin 468,00 TL arasýnda deðiþen 44 grup eþya; 15 Mayýs 2013 tarihinde Bakýrköy Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az 56,29 TL ile en çok 468 bin 080,93 TL arasýnda deðiþen 88 grup eþya; 16 Mayýs 2013 tarihinde Bursa Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az 26,55 TL ile en çok 631 bin 300,00 TL arasýnda deðiþen 47 grup eþya; Ýzmir Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az bin 034,00 TL ile en çok 29 bin 227,00 TL arasýnda deðiþen 49 adet araç; 17 Mayýs 2013 tarihinde Cilvegözü Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az 177,00 TL

ile en çok 51 bin 400,00 TL arasýnda deðiþen 39 adet araç ve Erenköy Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az 304,09 TL ile en çok 124 bin 959,30 TL arasýnda deðiþen 30 grup eþya açýk artýrma suretiyle yapýlacak ihalelerde satýþa sunulacak.

Ýhale herkese açýk Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Söz konusu ihaleler herkese açýk olup ihalelere katýlmak isteyen kiþilerin ihale ilanýnda belirtilen tarihe kadar almak istedikleri eþyanýn/aracýn satýþa esas bedelinin yüzde 10'u tutarýnda bir bedeli güvence olarak Tasfiye Ýþletme Müdürlükleri'nde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Döner Sermaye Ýþletmesi Saymanlýk Müdürlüðü veznesine yatýrmasý gerekmektedir. Konuya iliþkin ilanlar Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ olup satýþa sunulan eþya/araç ve ihaleler hakkýnda ayrýntýlý bilgiye (cinsi, markasý, modeli, fiyatý, aracýn kilometresi, güvence tutarý ve güvence tutarýnýn yatýrýlacaðý yerler, ihale yeri ve saati ile koþullarý v.b.) Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnýn web sayfasýndan (www.gtb.gov.tr) ulaþmak mümkün bulunmaktadýr."


GÜNCEL

12 MAYIS 2013 PAZAR

7

En saðlýklý yola girildi Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "Savaþýn durmuþ olmasý, akan kanýn durmuþ olmasý elbette ki çok önemlidir. Biz bu ortamý korumak için ve bu ortamý çözüme kavuþturmak için BDP olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz" dedi. En saðlýklý yola girildi En saðlýklý yola girildiðini söyleyen Demirtaþ, "Biz Türkiye'de yýllardýr özlediðimiz müzakere sürecini baþlattýk ama birileri halen geldiðimiz noktanýn ne kadar kýymetli ve deðerli olduðunun farkýnda deðil, mesela CHP. CHP diyor ki tamam Kürt sorununu tartýþalým ama Öcalan'la konuþmayýn. Öcalan'ýn Kürt halký üzerindeki etkisini ve gücünü CHP henüz anlayamamýþ. Onlar sanýyor ki Abdullah Öcalan üniversite sýnavýyla baþkan oldu, bilmiyorlar ki halk direne direne, bedel ödeye ödeye Öcalan'ý baþkan yaptý" diye konuþtu.

Siyasi çözüme fýrsat Þýrnak'ýn Cizre ilçesine gelen BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP Cizre Ýlçe binasý önünde düzenlenen mitingde yaptýðý konuþmada, "Cizre sokaklarýnýn taþla, gazla anýlmasýný istemiyoruz. Demokratik çözümün yolu bu kadar açýkken devlette buradaki gençlerin, halkýn iradesine saygý duyarak nasýl PKK gerillasý daðlardan geri çekiliyorsa artýk polisin de þehirlerdeki baskýyý ortadan kaldýrmasý lazým" dedi.

"Savaþýn durmasý, kanýn durmasý siyasi bir çözüme büyük bir fýrsat yaratýyor" diyen Demirtaþ, þunlarý söyledi: "Biz bu ortamý korumak için ve bu ortamý çözüme kavuþturmak için BDP olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz. Cizre gençliði örgütlü bir duruþla, örgütlü bir tavýrla demokratik siyasette yerini almalýdýr. Cizre'nin kadýnlarý, iþadamlarý, esnaflarý ve öðrencileri, bütün çalýþanlarý, memur-

larý, iþçileri örgütlü bir duruþla demokratik siyasete güç ve destek vermelidirler. Ortam bunun için uygun." Demirtaþ, "Artýk Cizre sokaklarýnýn taþla, gazla anýlmasýný istemiyoruz. Demokratik çözümün yolu bu kadar açýkken devlette buradaki gençlerin, halkýn iradesine saygý duyarak nasýl PKK gerillasý daðlardan geri çekiliyorsa, artýk polisin de þehirlerdeki baskýyý ortadan kaldýrmasý lazým. Daðlarda askeri birliklerin ortadan kalkmasý lazým. Siyasetin önü açýldýkça gençler, kadýnlar siyasete katýldýkça demokratik siyaset güç kazanacak ve artýk hiçbir zaman þiddete, silaha gerek kalmadan bir daha da savaþ koþullarýna geri dönülmeden sorunlarýmýzý çözme fýrsatý bulacaðýz. Madem savaþ, þiddet son buluyor, madem gerillalar sýnýr dýþýna çýkýyor, o halde siyasi tutuklular da cezaevinin dýþýna çýksýn artýk. Bunun da zamaný geldi ve geçiyor" dedi.Demirtaþ, daha sonra beraberindeki BDP'li milletvekilleri ile birlikte Cizre Belediyesi tarafýndan Cudi Mahallesi'nde yaptýrýlan taziye evi ve Orhan Doðan Caddesi'nde yapýlan Sanat Sokaðý'nýn açýlýþýný gerçekleþtirdi.

Artýk silahsýz kuvvetler devrede olmak zorunda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn siyasi baþdanýþmaný, Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Ankara Milletvekili Yalçýn Akdoðan, çeþitli görüþmeler yapmak üzere Diyarbakýr'a geldi.

S

ivil toplum kuruluþlarý (STK) temsilcileri, AK Parti siyaset akademisi toplantýsý ve kanaat önderleriyle çözüm sürecini deðerlendirmek üzere Diyarbakýr'a gelen Akdoðan, ilk görüþmesini STK temsilcileriyle yaptý. Sur ilçesinde bulunan Ýçkale'de STK'larla bir araya gelen Akdoðan, çözüm süreci baþta olmak üzere sorunlarý tartýþýp, STK'larýn görüþlerini aldý. Önceki gün Batman'da bir takým incelemelerden bulunduktan sonra, Diyarbakýr'a geldiðini anlatan Akdoðan, bölgede yaptýðý görüþmelerin çok ver-

imli geçtiðini, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiðini söyledi. Akdoðan, "Onlarca yýldýr, on binlerce insanýn hayatýný kaybettiði son derece acýlý ve sancýlý kanlý bir süreç yaþadýk. Bu sorun bugünün Türkiye'sine yakýþmayan bir sorundur. Akan kan ve gözyaþý çok büyük bir toplumsal travma üretti. Bir çok alanda enerjimizi heba eden, Türkiye'yi geri götüren, ayak baðý olan bir sorundur. Bundan kurtulmak hepimizin meselesidir. Bu yüzden bütün toplum kesimleriyle bir araya gelerek, en geniþ katýlýmla bu süreci

devam ettirmeye çalýþýyoruz. Akil insanlar heyeti tüm Türkiye'yi il il dolaþýyorlar. AK Parti teþkilatý ve oluþturduðumuz heyetler bütün bölgelerde deðerlendirmeler yapýyorlar. Hemen her gün arkadaþlarýmýz bütün bölgelerde vatandaþlarýmýzý diniyor. Bu süreci nasýl yürütebiliriz arayýþý içerisindeyiz. Bu süreçte artýk silahsýz kuvvetler devrede olmak zorunda. Sivil topluma çok büyük görev düþüyor. Biz AK Parti iktidarý olarak taþýn altýna sadece elimizi deðil, gövdemizi de koyduk. Bütün kesimin bu sürece destek vermesini önemsiyoruz. Bu sorun hepimizin sorunu. Türkiye'nin birlik ve beraberliði açýsýnda, toplumsal huzuru ve barýþý açýsýndan, 2023 hedeflerini

ulaþmak açýsýndan çok büyük önem taþýyor. Bugünün Türkiye'sine yakýþmayan bu sorundan artýk kurtulmamýz gerekiyor. Türkiye'nin birlik ve bütünlüðünü geliþtirmemiz, kardeþliðimizi pekiþtirmemiz için bu sorunu geride býrakmamýz gerekiyor. Bunu sadece terör meselesini geride býrakmak olarak algýlamayalým. Bu bir demokratik Türkiye'yi inþa etme sürecidir" dedi.

"Chp'nin Açýklamalarý Deðerlendirmek Ýçin 48 Saat Bekliyorum" Akdoðan, yaptýðý konuþmada Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) eleþtirilerde bulundu. Akdoðan, "Bazý

gazeteci arkadaþlar, CHP'nin tavrýyla ilgili sorular soruyor, verdiðim yanýt, ben CHP sözcülerinin açýklamalarýný deðerlendirmeden önce 48 saat bekliyorum, daha sonra bir deðerlendirme yapýyorum. Çünkü 48 saat içerisinde, söylemleri deðiþebiliyor. Veya birileri çýkýp, bu onunun kiþisel görüþüdür diyebiliyor. Bu yüzden bekleyip daha sonra yorum yapmak doðru olur. Ama 'mýþ' gibi yapmak siyaset yapmak deðildir. CHP'nin dünkü tavrý tam bir statükocu tavrýydý. Bu sorun sadece iktidarýn cesur ve kararlý adýmlarýyla çözülemez. Bütün siyasi aktörler, gerçekçi, rasyonel ve milletin hissiyatýný yansýtan bir tutum takýlmak durumundadýr" þeklinde konuþtu.

Muhtarlardan çözüm sürecine destek Irak sýnýrýna yakýn olan ve çatýþmalarla gündeme gelen Kato Daðý eteklerinde bulunan Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçe ve köy muhtarlarýndan çözüm sürecine destek geldi.

Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde 42 köy muhtarý çözüm sürecine destek vermek için basýn açýklamasý düzenledi. Açýklamaya, muhtarlarýn yaný sýra Beytüþþebap Belediye Baþkaný Yusuf Temel ve belediye yöneticileri katýldý. Karþýyaka Muhtarý Cevzel Ulaþ, yaptýðý açýklamada, "Bizler birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ ve Kato Daðý'nýn eteklerinde yýllarca barýþ özlemiyle yaþayan bir halk olarak, bölgemizde 35 yýldan fazla yaþanan çatýþmalý ve acýlarýn yaþandýðý ortamdan çýkýp, barýþ süreciyle birlikte barýþ, kardeþlik ve huzurlu bir ortama kavuþmak istiyoruz. Artýk

tarihi coðrafyamýzda acýlarýn son bulmasýný, bundan sonra Kato Daðý'nýn eteklerinde barut kokusunu deðil, rengarenk çiçeklerin kokusunu koklamak istiyoruz. Herkesin hakký olan tüm kültürel sosyal ve siyasal talepleri içeren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyaç olduðunu belirtmek istiyoruz.yeni anayasaya da yapýlacak demokratik düzenlemeler ülkeye zarar deðil, zenginlik kazandýracaðýna inanýyoruz. Bizler Beytüþþebap merkez mahalle ve köy muhtarlarý olarak ülke genelinde 53 bin dolayýndaki muhtarlarý barýþ ve çözüm sürecini desteklemeye davet ediyoruz. Bölgede yaþanan çatýþma ortamýnýn ve akan kanýn durmasý için, herkesin üzerine düþeni yapmaya çaðýrýyoruz" dedi. Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun barýþ ve çözüm süreciyle ilgili hükümete sýfýr faizle kredi desteði verdiðini açýkladýðýný anlatan Ulaþ, "Ancak çözüm sürecinin baþlamasýyla CHP'nin çözüm sürecine vermiþ olduðu destek kredisi askýya aldýðýný görmekteyiz. Biz halk olarak CHP'nin vermiþ olduðu sözünün arkasýna durmaya çaðýrýyor. Çözüm sürecine destek vermeyenlerin baþta MHP olmak üzere hiçbir zaman yanýnda olmayacaðýmýzý ve her zaman karþýsýnda olacaðýmýzý da belirtmek istiyoruz. 35 yýllýk savaþ ortamýndan analarýn babalarýn eþ ve çocuklarýn acý ve gözyaþýnýn dinmesi, barýþ kardeþlik ve huzurlu bir ortamýn yaratýlmasý için, her kesimin çözüm barýþ sürecine katký sunmaya davet ediyoruz" diye konuþtu.

Sadak çekilme sürecini deðerlendirdi Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Belediye Meclisi'nin Mayýs ayý toplantýlarýnýn son oturumunda PKK'nýn sýnýr dýþýna çýkmasý sürecini deðerlendirdi.Siirt Belediye Meclisi'nin Mayýs ayý toplantýsý yapýldý. Toplantýda gündeme iliþkin açýklamalarda bulunan Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, PKK'nýn silahlý unsurlarýnýn sýnýr dýþýna çekilmeleri hakkýnda yaptýðý açýklamada, sürecin olumlu gittiðini ifade etti. Sadak, "Baþlatýlan barýþ süreci olumlu bir þekilde sürüyor. Ancak buna raðmen sürecin hassasiyet, iyi bir üslup, ciddi bir irade gerekir. PKK'nýn

silahlý güçlerinin sýnýr dýþýna çekilme süreci baþladý. Fakat silahlý güçlerin gideceði yer cehennem deðil, cennet gibi özgür alanlardýr. Özgürlük, eþitlik ve adalet için dünyanýn en güzel doðasýna sahip özgülüðün koktuðu, geçte olsa dünyanýn demokrasi beþiði olan alanlara gidiyorlar, barýþ bu ülkeye mutlaka gelecek. Bu ülkede eþitlik, özgürlük ve kardeþlik saðlanacak. Bu süreçte hiçbir baský, hiçbir þiddet kullanmadan geri çekilme için deðil barýþa adým adým ilerlemek için sýnýr dýþýna çekiliyorlar" dedi.Sadak, hiçbir üslubun bu barýþ sürecini bozamayacaðýný, bu nedenle herkesin süreçle ilgili olarak söylemelerinde yapýcý bir dil kullanýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi.


8

A k t ü a l i t e

12 MAYIS 2013 PAZAR

Ayný kýbleye dönüyor Ayný duayý ediyoruz Baþbakan yardýmcýsý Bülent Arýnç, "Bize 30 senedir usanmadýk sözleri söylüyorlar. Þurayý bombalayýn, þu þehri haritadan silin diyor muhalefet. Tuu sana, yazýklar olsun. Kan üzerinden siyaset yapanlara istismar kapýlarýný kapatacaðýz."dedi. Siirt Öðretmen evinde onuruna verilen yemekte bir konuþma yapan Devlet bakaný ve Baþbakan yardýmcýsý Bülent Arýnç, "9 sene önce konuþtuðumuz noktaya geldik; 1978 yýlýnda Rahmetli Þerafettin Elçi, ben kürdüm, Türkiye'de o zamana göre 2 milyon Kürt var dediði için 1980'den sonra 2.5 yýl ceza evinde kaldý. Kürtçe konuþmak yasak ise, ben kürdüm diyemiyorsa, kendini ifade edemiyorsa, bunu Arap kardeþlerimizde söyleyebilir, onlarýnda dillerini konuþamamaktan yakýnýyorsa, kendilerini ifade edemiyorsa bir tepki meydana gelir. Allah bizi birbirlerimizle tanýþmak ve kaynaþmak için yaratmýþ, birbirlerimizi öldürmek için deðil. Bu bölgelerde sahabeler vardýr, Diyarbakýr'ýn Eðil ilçesinde 6 Peygamber makamý onardýk, bu bölgenin 1 yýl önce Ýslam'la þereflendiðini görüyoruz, Siirt'inde, Diyarbakýr'ýn da, Mardin ve Van'ýn da esas kimliði Müslüman'dýr. Ýslam'ý ne kadar inkâr ederlerse etsinler Siirt'i de Diyarbakýr'ý da ayakta tutan bizim maneviyat önderlerimizdir. Birliðimiz ve beraberliðimizdir."diye açýklamada bulundu

Ayný Kýble Ayný Dua Baþbakan yardýmcýsý Arýnç, "Annelerin dili birdir, duasý birdir, adamýn çok farklý olmasý bir þey deðildir, kimin evladý ölüyorsa en büyük acý onundur. Kimin evladý ölüyorsa en büyük acý

ondan gelir, aðlarsa anam aðlar sözü de zaten oradan gelir, dolayýsýyla ayný kýbleye döndüðümüze göre, ayný dualarý okuduðumuza göre, ayný ibadeti yaptýðýmýza göre, bizim aramýzda bir farklýlýk olmamasý gerekir. Aldatýlmýþ, yanýltýlmýþ olabilirsizin, elimize silah almýþ olabiliriz, birbirlerimizi vurmaya kadar gitmiþ olabiliriz, ama bu fitneden kurtulmak için bir çare bulmalýyýz. Kim bulacak onu, mevcut partilere bakýyorsunuz daha ne dedikleri belli deðil cesaretleri yok, korkularý var. Bu gün 'A' diðer siyasi partiler arkasýný döndüðü zaman 'B' diyorlar, iktidarda gelmedikleri zaman söyledikleri belli deðil, iktidara geldikleri zaman da ne yapacaklarýný bilmiyorlar. Bu millet bunlara bu yüzden güvenmiyor. Oy vermiyor, iktidara getirmiyor."þeklinde açýklamada bulundu.

"Bize Neye Mal Olursa Olsun Bunun Bedelini Ödemeye Hazýrýz" Bu sorunu çözme iþinin kendi hükümetlerine kaldýðýný ifade eden Arýnç, þunlarý söyledi. "Ortada bir sorun var, her gün üç, beþ veya 50 canýmýza mal oluyor, 30 yýldýr kan akýtýlýyor, dolayýsýyla en güçlü olduðumuz zaman da kararlýlýk göstermemiz lazým. Ýste baþbakan'ýn baldýran zehir'i olsa da içeceðim, tek baþýma da kalsam yürüyeceðim dediði çýkýyor. Bize neye mal olursa olsun bunun bedelini ödemeye

hazýrýz. Peki, ne yaptýk; Bir tanesi þudur, bugüne kadar yapýlanlar belli, bunu tekrarlamaya gerek yoktur. Ancak Ýmralý'daki Öcalan ve Öcalan'a baðlý olduklarýný iddia eden hem silahlý gruplar, hem kandil, hem de Türkiye'deki belli bir siyasi parti, Öcalan bu süreci baþlatýrsa belli bir netice alabiliriz diye ortaya çýktýlar. Bizde bunu Mit vasýtasýyla deðerlendirdik. Mit gitti görüþtü, uzun görüþmeler oldu belki de, ama eskiden yapýlan görüþmeleri kast etmiyorum, bizden önceki hükümetler döneminde de gitmiþler, konuþmuþlar görüþmüþler, korkmuþlar. 1999'da yakalanýnca iþte dýþarý çýkma kararý verilmiþ, baskýn yapýlmýþ 500-600 kiþi ölmüþ, karþýlýklý güvensizlikler var. Öncelikle silahlarýn susmasý, eylemsizlik kararý, artýk hiçbir yerden bombalanmamak, hiçbir yerden intihar saldýrýsý, hiçbir yerden karakol baskýný, caddelerde ve sokaklarda patlayýcý madde tamamen sussun, ikincisi silahlý unsurlarýn dýþarý çýksýn, Üçüncü silahlar tamamen býrakýlsýn, Öcalan'ýn daha önce dediði gibi silahlarýn susup, siyasetin ve fikirlerin konuþtuðu bir noktaya gelebilmek. Buna kim hayýr diyebilir, kim karþýlayabilir diyebilir. Birinin ayaðýna bir diken batmasýný bile istemeyiz"

"Ýstismar Kapýlarýný Kapatacaðýz" Silahlarýn susmasýnýn birilerinin iþine

gelmediðini belirten Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç, sözlerini þu þekilde tamamladý, "Nevruzda bizim yýllardan beri duymak istediðimiz mesajlar verildi, silah sussun, þiddet devri bitti, ama bundan rahtsýz olanlar var, niye silah, þiddet sussun diyenler oldu. Ne olsun eskisi gibi yine patlamalar yine bombalamalar, yine baþka þekilde insanlar mý ölsün, bazý siyasi partilerin tek sermayesi terörü istismar etmek, aktýk bu istismar kapýlarýný kapatacaðýz. Bize 30 senedir usanmadýk sözleri söylüyorlar. Ne yapacaðýz peki, þurayý bombalayýn, þu þehri haritadan silin diyor muhalefet. Tuu sana, yazýklar olsun. Yani þurada eylem yapýlýyor, o eylemcileri kaldýramýyoruz, oralarý haritadan silin diyorlar. Biz nelerle mücadele ediyoruz. Bu süreci geceleri uyumadan takip ediyoruz, yeter ki süreci kimse sabote etmesin ve Türkiye bir çözüme gitsin diye uðraþýyoruz. Ýnþallah bu çekilme süreci destekler ve ülkemizde insanlarýn birbirini sevdiði geçmiþte yaþanan husumetlerin baðýþlandýðý, kucaklarýn yaþanmalarýnýn saðlandý birlik ve beraberliðin saðlandýðý bir ortam saðlanýr. Hakkâri'deki kardeþlerim ilk kez güneþi görüyormuþ gibi sokaklarda bir birlerini kucaklaþýyorlar, bunlardan neden rahatsýz duyuyorsunuz ey filanlar. Filanlar diyorum, çünkü bu geceyi karalamak istemiyorum."

Iki partiye mal edilecek süreç deðil Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Þýrnak'ta yaptýðý açýklamada, barýþ sürecinin iki partiye mal edilecek bir süreç olmadýðýný söyledi.

B

elediye düðün salonunda vatandaþlara seslenen Demirtaþ, baþlatýlan yeni sürecin çözümle barýþýn doðru anlaþýlmasý ve bunun için doðru adýmlarýn atýlmasýnýn halkýn kendi içindeki birlik beraberliðinden geçeceðini ifade etti. Sürecin BDP ve AK Parti'in süreci olmadýðýný aktaran Demirtaþ, "Bütün Türkiye toplumunun ilgilendiren ama özelikle de Kürtlerin tamamýný ilgilendiren, sadece Türkiye'deki Kürtleri deðil, Güney Kürdistan'dan Batý Kürdistan'a kadar bütün Kürt halkýný ilgilendiren bir süreci yaþýyoruz. O nedenle sizlerin düþüncesi bu dönemde sizin yapacaðýnýz görevler ve sorumluluklar bütün halkýmýzýn demokrasi ve özgürlük barýþ taraftarý herkesin acil ihtiyacýdýr.

Þýrnak halkýnýn Hakkari halkýnýn özelikle sýnýrdaki halkýmýzýn buradaki toplumun bu sürece yaklaþýmý sahiplenmesi ve doðru iþler yapmasý buradaki sürecin acýsýndan çok önemlidir. Bakýn bizler yýllardýr þunun altýný çiziyoruz. Parti olarak bizler baþta olmak üzere bölgede görev yapan sivil toplum örgütleri odalar barolar sanayi odasý yýllardýr þunu söylüyoruz, bu sorun kanla gözyaþýyla silahla çözülemez konuþarak tartýþarak çözülür bu bir özgürlük meselesi demokrasi meselesidir. Kürtlerin zorla ellerinden alýnan haklarýný iade ederseniz, geri verirseniz bu mesele biter. Böyle silaha savaþa çatýþmaya hiç gerek duymadan oturup konuþarak meselemizi çözebiliriz. Yýllardýr hepimiz bunu söylüyoruz. Bu noktaya gelinmesinden biz mutluluk duyuyoruz. Memnuniyet duyuyoruz çünkü medeni toplumlarýn yakýþan medeni insanlara yakýþan konuþarak sorunlarýný çözmektir. Kürtler silah sevdalýsý deðildir savaþ sevdalýsý deðildir" dedi.

Sorunun maðdurlarý dinlenmeli Kürtlerin sadece kendi topraðýndan kendi vatanýndan köyünden kendisi gibi yaþamak

Barýþa yüzde 80-90 destek var Aziz FÝDANCI/DÝYARBAKIR istediðini bildiren Demirtaþ, "Sorunlarý çözmek demek bu sorunu yaþayanlarý dinlemek demek ismi Kürt sorunu ise o halde Kürtler ne diyor Kürtlere ses vermesi gerekiyor. Baþbakanýn da en fazla Kürtleri dinlemesi gerekir. Kürtlere ne istiyor ne diyor. Ýsmi Kürt sorunu Kürtlerin sorunu o halde Kürt halký ne istiyor. Hükümetin onu dinlemesi gerekiyor. En çok bunu dikkate almasý gerekiyor. Yoksa bu dönemde de Kürt sorununu çözüyorum diye sen CHP'yi MHP'yi dinleyeceksen onlara kulak vereceksen zaten sorunu çözmek mümkün deðil çünkü sorunu yaratan zihniyet onlarýn zihniyetidir. Bu sorunu ortaya çýkaran CHP cumhuriyetin kuruluþundan beri ortaya koyduðu bir

zihniyettir. MHP'nin zihniyetiyle çözülecek bir sorun deðildir. Sorunu yarataný dinlersen sorunu çözemesin. O halde sorunun maðdurlarýný dinleyeceksin sorunun tarafýn muhatabýný dinleyeceksin. Oda Kürt halkýnýn kendisidir. Sadece BDP'de deðil açýk söylüyorum. Bütün Kürt halkýnýn bileþenleri bu süreçte muhataptýr. Madem o hastayý ameliyata yatýrmýþýz. Ameliyatýn yarým kalmamasý gerekir. Hastanýn tümüyle iyileþmesi gerekir. Lazým ki ayaða kalkabilsin. Yarým yamalak olursa bizim içimizden geleni yüreðimizden geçeni söyleyemesek talepleri ortaya koyamasak bu hasta ameliyat masasýna yine hasta olarak yatacak ve belki çok daha aðýr baþýmýza gelecek" diye konuþtu.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn siyasi baþdanýþmaný, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçýn Akdoðan, çeþitli görüþmeler saðlamak amacýyla Diyarbakýr'a geldi. Ak Parti Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Necla Hattapoðlu, Türkiye'de birçok gücün ülkenin kalkýnmasýna engel olduðunu söyledi. Toplantý sonrasýnda, Olay Gazetesine özel açýklamada bulunan Ak Parti Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Necla Hattapoðlu, "Yýllarýn kangrenleþmiþ meselesini, ülkenin doðusu ve batýsý arasýnda çetrefiller oluþturarak, bu günlere

getiren birçok güçlerin birlikte hareket ederek bugünlere getirenler vardý. Türkiye'nin güçlenmesine, kalkýnmasýna, geliþmesine, engel olmak amacýyla birçok sorun yaþandý. Biz Diyarbakýrlýyýz burada doðduk, bölge insaný birçok maðduriyet yaþadý. Bölgeyi sadece kaybettiren birçok durum yaþandý. Ekonomik anlamda, siyasal anlamda, Kültürel alanda, Kardeþlik alanýnda, yaþanan olumsuzluklar alanýnda birçok kaybýmýz var. Ýnsanlarýn destek olmasýyla çözüme ulaþtý. Biz Güneydoðulu olarak, Diyarbakýrlýlar olarak, þükran borçluyuz. Halk arasýnda inanýlmaz huzur var. Bu sürece halkýn yüzde 80-90 desteði var."dedi.

Bakan Güler : 4 ölü 18 yaralý var Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde meydana gelen patlamaya iliþkin yaptýðý açýklamada, "Saat 13.55 sýralarýnda Reyhanlý Belediye binasý ve PTT binasý önünde iki bombalý aracýn patladýðý bilgisi geldi. Þuanda ilk bilgilere göre maalesef 4 ölü, 18 yaralýmýz var" dedi. Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde meydana gelen patlamaya iliþkin ilk açýklama Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'den geldi. Güler açýklamasýnda þunlarý kaydetti:

"Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde saat 13.55 sýralarýnda Reyhanlý Belediye binasý önünde ve PTT binasý önünde iki bombalý aracýn patladýðý bilgisi geldi. Þuanda aldýðýmýz ilk bilgilerde maalesef 4 ölü, 18 yaralý olduðu belirlendi. Bu sayýlarýn artmasýndan endiþe ediliyor. Gerekli güvenlik önlemleri itibariyle Valimiz þuanda olay yerine intikal etti. Ben gerekli talimatlarý Jandarma Genel Komutanlarýmýza ve Emniyet Genel Müdürlüðümüze intikal ettirdim. Civardan oraya doða

bilecek paniði önlemek için her türlü kuvvet takviyesi yapýlýyor. Þuanda en kýsa sürede olay yerine intikal etmenin hazýrlýðýný yapýyorum" diye konuþtu.Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ise, patlamaya iliþkin yaptýðý açýklamada, geçmiþ olsun dileklerini ileterek, "15 ambulansýmýz olay yerine þuan itibariyle bölgeye ulaþtý. Ambulans helikopterlerimiz ve iki ambulans uçaðýmýz hazýrlýk aþamasýnda. Onlarý da en kýsa zamanda bölgeye

intikal edecekler. Umut ediyoruz ki yaralý ve ölü sayýsýnda artýþ olmasýn. Ýl Genel Sekteri ve ÝL Saðlýk Müdürümüz oraya ulaþtýlar. Valimizle birlikte deðerlendirmeleri yapýyorlar. Aldýðýmýz bilgiler bu çerçevede" þeklinde konuþtu. Gazetecilerin sorularýný da cevaplandýran Güler, olayýn kimler tarafýndan gerçekleþtirildiði yönünde bilgilerin olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine, "Hepsini araþtýracaðý, hepsine bakacaðýz" ifadelerini kullandý.


Ýç Politika

Huzurlu günler yakýndýr

Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez ve beraberindekiler Hakkari'ye geldi. Yüksekova ve Þemdinli ilçelerinde ziyaretlerde bulunarak açýlýþlara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez ve beraberindekiler, sabah saatlerinde kara yolu ile Hakkari'ye geldi. Þehirden 7 kilometre uzaklýkta bulunan Depin Polis Noktasý'nda müftülük yetkilileri ve vatandaþlar tarafýndan karþýlanan Görmez, ilk olarak Hakkari Valiliðine geçti. Valilik binasý önünde Hakkari Valisi Orhan Alimoðlu, Vali Yardýmcýsý M. Önder Bozkurt ve daire amirleri tarafýndan karþýlanan Görmez, valilik þeref defterini imzalayarak Vali Alimoðlu'nun makamýna geçti. Vali Orhan Alimoðlu, Hakkari'nin ülkenin güzel yörelerinden biri olduðunu belirterek, "Hakkari güzel bir yer ama daha da güzelleþme hakký var. Bunun için tüm kurum ve kuruluþlarýmýzýn gayret göstermesi lazým. Burada özelikle de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna görevler düþüyor" dedi.

Huzurlu günler yakýn Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez ise, Yüksekova ve Þemdinli halkýnýn misafirperverliklerini göstererek kendilerini en iyi þekilde karþýladýðýný belirtti. Görmez, "Þemdinli'de Seyyid Taha Hazretleri Türbesi ve yüksek tepelerde bulunan bir karakolu ziyaret ettik. Gönül ister ki bütün bu daðlar ve ovalarda hiçbir bekçi olmadan, hiçbir polis ve asker arkadaþýmýza ihtiyaç duymadan barýþ ve huzur içerisinde hayat devam etsin. O günler de çok yakýndýr diye umut ediyorum çünkü zaten biz þuna inanýrýz, her mümin meleklerin korumasý altýndadýr. Herkesin kalbinde yaratýcýmýzýn sevgisi, onun rahmeti ve merhameti olursa, herhalde ne bekçiye ne de korucuya ihtiyaç olur" þeklinde konuþtu. Görmez ve beraberindekiler daha sonra belediyeye geçti. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Hakkari Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra din görevlileri ile bir araya geldi.

Ziyaret memnuniyet verici Görmez'in kenti ve belediyeyi ziyaret etmesinin kendilerini sevindirdiðini ifade eden Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, "Baþkanýmýzýn Hakkari'yi, belediyemizi ve bölgemizi ziyaret etmelerinin, içinde bulunduðumuz sürece olumlu katkýlarýnýn olacaðýný düþünüyorum. Ýslam dini barýþ dinidir. Bundan dolayý barýþ sürecine en fazla katký sunabilecek insanlarýn din adamlarý olacaðýný düþünüyorum ve böyle de olmasý gerekiyor" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez ise iki gündür Hakkari'de bulunduðunu hatýrlatarak, "Hakkari'de hayatým boyunca unutamayacaðým çok güzel anlar geçirdim.Yüksekova'da hem de Þemdinli'de çocukluk yýllarýmdan itibaren çokça duyduðum, 'Hakkarililer misafirperverdir' ilkesini, prensibini görmenin, yaþamanýn mutluluðunu yaþadým. Her iki ilçemizde de halkýmýzýn içten ve samimi gösterdiði yüksek teveccüh beni son derece duygulandýrmýþtýr. Çok memnun oldum. Sayýn Baþkanýmýz Bedirhanoðlu'nun ifade ettiði barýþ konusunda dün de ifade ettiðim gibi, bizim bu görevimiz konjonktürel, mevsimlik, zamana baðlý deðildir. Aslýnda

her Müslüman'ýn, her müminin, hele hele Ýslami ilimler tahsil etmiþ her hocanýn, her alimin, her imamýn, her müftünün asli görevlerinden bir tanesi; nerede yüreði kýrýk, gönlü kýrýk, kalbi kýrýk bir insan varsa ona sahip çýkmaktýr. Nerede ötekileþtirilmiþ bir insan varsa onun yanýnda yer almaktýr. Dolayýsýyla bu zaten hepimizin asli görevidir. Hepimizin asli görevi; milletimizin kalpleri, yürekleri arasýnda eðer köprüler yýkýlmýþsa o köprüleri kurmaktýr" þeklinde konuþtu. Ziyarette Belediye Baþkaný Bedirhanoðlu, Görmez'e kendi yazdýðý "Kur'an'da Fitne" kitabý ile Hakkari yöresine ait kilim hediye etti. Görmez ise Baþkan Bedirhanoðlu'na bir kitap seti hediye etti. Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, Hakkari Ýl Müftüsü M. Feysal Geylani ve beraberindekiler daha sonra Kültür ve Turizm Müdürlüðü konferans salonunda din görevlileriyle bir araya geldi. Burada konuþmasýna Kürtçe Mevlidi Þerif sözleri ile baþlayan Görmez, daha sonra basýna kapalý olarak din görevlileriyle bir toplantý yaptý. Görmez, Hakkari Valiliðinin onuruna verdiði yemeðe katýldýktan sonra kara yolu ile Van'a hareket etti.

Þiddetin önüne geçmek için çalýþma yapýyoruz Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, bir dizi inceleme için Mardin'e geldi.

olma ayaklar üzerinde durma eyvallah. Ama hele bir analýk kýyýda dursun sonra kariyerim olsun. Etiketim olsun. Ayaklarým üzerinde durayým. Sonrada analýk olursa olsun denilirse hem kendileri hem toplumumuz çok þey kaybeder. Öyle bir sýfatý hiçbir erkeðin doðal olarak alamaz. Dünyada bugün tarihi geçmiþte ister Aristo, Ýbni Sina, Mimar Sinan de ister Fatih, Kanuni de ne dersen de ama hepsinin bir anasý var" dedi.

Toplumsal duyarlýlýðý önemsiyorum

Mardin'de ilk olarak Mardin Valiliði'ni ziyaret eden Müezzinoðlu, Vali Turhan Ayvaz'dan kentin saðlýk sorunlarý hakkýnda brifing aldý. Mardin'de ve bölgede görev yapan ebe ve hemþirelerin Ebe ve Hemþirelik Günlerini kutlayan Bakan Müezzinoðlu, saðlýk çalýþanlarýnýn ülke insanýna verdiði hizmetlerin her geçen gün artarak standarttý yükselterek devam ettiðini söyledi. Saðlýk mensuplarýna herkesin teþekkür ettiðini belirten Bakan Müezzinoðlu, "Hemþire ve ebelik 24 saat kesintisiz ve fedakarlýk isteyen ve insanýmýzýn en zor gününde zor anýnda yanýnda olmasý gereken bir mesleði icra ediyorlar. Ben hemþire ve ebe arkadaþlarýmýza da teþekkür ediyorum. Yarýn da anneler günü bu vesile ile anneler gününde anneler günü demekte beni mutlu ediyor. Öyle bir günde deðil, her an anneler anýlýr ve her gün anneler günüdür. Hangi inancýn ve medeniyetin mensubu olursa olsun þayet böyle tarihi geçmiþten bir baþarý ödülü birileri hak ettiyse tarihi kimlik kazandýysa bu tarihi kimlik kazananlarýn mimari ve dünyaya getiren bir annedir. Dolayýsý ile annelik mesleði kutsal bir meslektir. Özellikle son 50 yýlda dünyada kadýn erkek eþitliði adýna, kadýnýn kariyer yapmasý adýna, kadýnýn ayaklarý üzerinde durmasý adýna, kadýný annelik merkezine farklý bir merkeze kaydýrma adýna bakýþýn kadýnýmýza da annelerimize de sýkýntý vereceði kanaatindeyim. Ben annelerimize ve kadýnlarýmýza analýk ve analýðý ama mutlaka merkeze almalýlar. Analýktan asla vazgeçmemeliler. Analýk artýk kariyer eyvallah. Analýk artý bir meslek sahibi

Gazetecilerin sorularýný da cevaplayan Bakan Müezzinoðlu, doktora þiddetin önüne geçmek için Bakanlýðýn yaptýðý çalýþmalarýn sorulmasý üzerine, "Ýnsanýmýzdan hekimine, hemþirelerine ve saðlýk çalýþanlarýna sahip çýkmalarýný istiyorum. Bir defa bu toplumsal duyarlýlýðý birinci derecede önemsiyorum. Çünkü bizim hekimlerimiz, hemþirelerimiz, hangi vatandaþýmýz olursa olsun en zor ve en çaresiz anýnda evladýna da kendisini de annesini de eþini de en yakýnýný hekime teslim ediyor. O teslim ettiðimiz hekim ve hemþireye göz bebeðimiz gibi bakmalýyýz ki onun maðduriyeti topluma bir maðduriyet olarak dönemesin. Dolayýsý ile hekime ve hemþireye taciz cümleleri veya haddi aþan cümleler, saygýyý aþan cümleler ondan sonra fiili hareketlere asla toleransýmýz olmaz. Asla müsamahamýz olmaz. Bu anlamda yasal düzenleme çalýþmalarýmýz devam ediyor. Biz hasta ile hekim arasýnda kanunlarýn veya güvenlik güçlerinin girmesini çok arzu etmiyoruz. Çünkü bu meslek öyle bir meslek ki kadýnýmýz eþine söyleyemediðini, evladýmýz annesine babasýna söyleyemediðini, hekimine veya hemþireye söyleyebiliyor. Dolayýsý ile bu kadar yakýn iletiþimi olmasý gerekenlerin arasýna kanunlarý ve güvenlik güçlerini koymayý açýkçasý çok arzu etmiyoruz. Ama bu arzu etmiyoruz dememiz. Hekimlerimizi ve ya hemþirelerimizi sahipsiz býrakacaðýz anlamýna gelmez. Dolayýsý ile her türlü düzenlemeyi de yapacaðýz bundan ciddi düzeyde rahatsýzýz ama ben özellikle 75 milyon insanýmýza en ideal saðlýk hizmetlerini sunmayý arzu eden bunu sunmakla ilgili 125 bin hekimimiz, 200 bini aþkýn hemþiremiz, 450-500 bin saðlýk çalýþanýmýza yoðun gecegündüz, bayram-seyran cumartesi-pazar demeden hizmet veriyoruz. Buradaki iyi niyeti samimiyeti kamuoyunun mutlaka sahiplenmesi gerekiyor. Hekime veya saðlýk çalýþanýna en ufak

12 MAYIS 2013 PAZAR

9

Kin ve nefreti atýyoruz AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, artýk silahlarýn sustuðu, örgütün daðdaki elemanlarýnýn sýnýr dýþýna çýkmaya baþladýðý bir dönemde barýþ ve huzur aldýklarýný, kin ve nefreti attýklarýný söyledi. AK Parti Siyasi ve Hukuki Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin ve beraberindeki heyet, AK Parti Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkanlarý 9. Bölge Eðitim ve Deðerlendirme toplantýsý için Van'a geldi. Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, AK Parti Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkan Yardýmcýsý ve Gaziantep Milletvekili Þamil Tayyar, AK Parti Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkan Yardýmcýsý ve Amasya Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancý, AK Parti Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkan Yardýmcýsý ve MKYK Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay, AK Parti Van Milletvekili Mustafa Bilici, Van, Muþ, Bitlis, Batman, Siirt, Þýrnak ve Hakkari il ve ilçelerinin ana kademe, kadýn kollarý ve gençlik kollarýnýn siyasi ve hukuki iþler baþkanlarýnýn katýlýmýyla yapýlan toplantýnýn açýlýþ konuþmasý AK Parti Ýl Baþkaný Abdullah Aras tarafýndan yapýldý. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, AK Parti'nin bir hizmet partisi olduðunu söyledi. 12 yýl önce kurulduklarýný ve 10.5 yýldýr iktidarda olduklarýný ifade eden Þahin, yola çýktýklarý zaman vaat ettikleri her þeyi gerçekleþtirmenin ve gerçekleþtiriyor olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný kaydetti. Ýktidar olup güvenoyu aldýktan 10 gün sonra ülkede iki farklý yönetim anlayýþýný kabul edemeyeceklerini belirterek OHAL'i kaldýrdýklarýný söyleyen Þahin, "Haklarýn kýsýtlandýðý, demokratik haklarýn da önemli ölçüde baský altýna alýndýðý bölge, baþka yerde baþka bir yönetim anlayýþý olamaz. Ülkenin, bir bölgesinde eksik demokrasi uygulanýyorsa diðer bölgesinde de demokrasi eksiktir demektir. Bunun için her vatandaþýmýz birinci sýnýf vatandaþ olarak ayný haklara sahip olmalýdýr. Batýda ne uygulanýyor sa ülkenin her yanýnda da ayný þekilde uygulanabilmelidir" dedi. "Bu Sorun Türkiye'nin Bir Gerçeðidir" Biz yola çýkarken Türkiye'yi büyüyen bir ekonomi haline getirme sözü verdiklerini aktaran Mehmet Ali Þahin, 10 yýl önceki Türkiye ile þu anki Türkiye arasýnda büyük farklýlýklarýn olduðuna dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomik geliþmesini takip eden ve uluslararasý sermaye çevrelerini yatýrým yapma konusunda yönlendirilen derecelendirme kuruluþlarýnýn Türkiye'yi dünyada Brezilya'nýn ardýndan ikinci yatýrým yapýlabilir ülke olarak belirlediðini anýmsatan Þahin, "AB ülkeleri yüzde 39 ile en geri sýralarda yer aldý. Türk Lirasý'ný pul olmaktan kurtardýk ve Hindistan'da bir bankanýn kredi iþlemlerinde Türk Lirasý'ný kullanmaya baþladý. Halký faizler karþýsýnda da ezdirmedik ve faizler Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düþük seviyelerine geriledi. Parti olarak yola çýktýðýmýz zaman bazýlarý 'Güneydoðu sorunu' bazýlarý 'Kürt sorunu' bazýlarýnýn da 'terör sorunu' olarak adlandýrdýklarý sorun Türkiye'nin bir gerçeðidir. Kürt kelimesinin telaffuzunun insanlarýn baþýna bela olduðu bir dönemde biz sorunun bir Türkiye gerçeði olduðunu söylüyoruz çünkü, 30 yýldýr Türkiye'nin sayamayacaðýmýz kadar kayýplarýna yol açan bir sorunu çözmeyi, AK Parti olarak önümüze koyduk. 10 yýl sonra böyle bir sorunu çözme noktasýna geldik. 'Sorunun çözümü neden gecikti?' diye sorulabilir. Terörle mücadele maalesef Türkiye'de asker ve sivil bürokrasiye havale edildi. Siyaset bu iþin dýþýnda tutuldu. AK Parti, 12 Eylül'de yapýlan referandumla Türkiye'de sivil siyasetin ülkenin her meselesine sahip çýkmasýnda güçlü bir iradeye sahip oldu" ifadelerini kullandý. "Barýþ Ve Huzur Alýyoruz, Kin Ve Nefreti Atýyoruz"

bir yanlýþlýða oradaki diðer hasta yakýnlarý da müdahale etmedi. Hekimime dokundurtmam hemþireme saðlýk çalýþanýma dokundurtmam diye tavýr koymalý. Toplumsal bilincimiz üst düzeyde olmalý ki bizim hemþire ve hekimlerimiz bir adým geri durursa bunun bedeli hizmet bekleyen vatandaþýmýz görecektir. Bu nedenle toplumsal duyarlýlýðý önemsiyoruz" diye konuþtu. Saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarý hakkýnda da açýklamalarda bulunan Bakan Müezzinoðlu, "Tabi özlük haklarý anlamýnda daha iyi olmasý ile ilgili gücümüzün yettiði oranda. Ýmkanlarýmýzýn el verdiði oranda düzenlemeleri yapma gayreti için de olacaðýz. Ama bütün bunlar çalýþanlarýmýza olduðu gibi saðlýk çalýþanlarýmýza da bütçe imkanlarý ile paralel olacaktýr. Bu nedenle mesleði zaten parasal karþýlýðý çok yok. Özü itibarý ile para için yapýlacak bir meslekte deðil. Ama severek yapýyorsanýz fedakarlýk yaparak yapýyorsanýz manevi tatmini, duygusu ölçüsü asla maddi yönü ile ölçülecek bir meslek deðil. Bizim hekimlerimizin hemþirelerimizin en büyük zenginliði de Allah Razý olsun teþekkür ederim cümlesidir. Bu anlamda da en þanslý mesleklerden birdir" þeklinde konuþtu. Bakan Müezzinoðlu valilik ziyaretinden sonra beraberindekilerle birlikte Kadýn Doðum Hastanesi'ni ziyaret ederek burada ildeki hastanelerde görev yapan baþhekim ve saðlýk çalýþanlarý ile beraber bir toplantý düzenlendi. Basýna kapalý düzenlenen toplantýda kentin saðlýk sorunlarý masaya yatýrýldýðý bildirildi.

Türkiye'nin gündeminden bu sorunu mutlaka çýkarmalarý gerektiðini, ancak kendilerine 'Ne aldýnýz, ne veriyorsunuz?' sorularýnýn yöneltildiðini dile getiren Þahin, "Artýk silahlarýn sustuðu, örgütün daðdaki elemanlarýnýn sýnýr dýþýna çýkmaya baþladýðý bir dönemde barýþ ve huzur alýyoruz, kin ve nefret veriyoruz. Barýþ ve huzuru çekiyoruz, kin ve nefreti bünyemizden atýyoruz. Bu çözüm sürecinin anlamlarýndan biri budur. CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, 'Bize bilgi verilmiyor. Biz bir þey bilmiyoruz' diyor. 4 aydýr þehit cenazeleri gelmiyor, analarýn gözyaþlarý akmýyor. Erzurum'da askerler operasyon yerine aðaç dikmek için daða çýkýyor. 93/2 tertip askerlerimiz askere gidecekler. Davul zurnalarla uðurlanýyorlar. Daha önce annelerin yüreðinde bir acý vardý. 'Oðlumuz gidiyor acaba þehit cenazesi mi gelecek' diye. Artýk bu kaygýlar ortadan kalktý. Bu yaþadýklarýmýz inþallah kalýcý olacaktýr. Köylerimiz boþaldý. Binlerce insanýmýz göç etmek zorunda kaldýlar. Orada varlýklýydýlar ama varlýksýz hale geldiler. Diyarbakýr Valisi açýklamýþ 40 bin civarýnda göç eden insan köye dönmeye baþlamýþ. Küçükbaþ hayvan 60 milyondan 23 milyona düþtü. Þimdi inanýyorum bu süreç devam ederse bir kaç yýl içinde küçükbaþ hayvan sayýsý 100 milyonu bulacak. Bugün 3 aylarýn baþlangýcý. 3 aylarda kavga etmek haram sayýlýrmýþ. Peygamberimiz öyle diyor. Ýnanýyorum ki alacaðýmýz manevi feyizle bu topraklarda kan ve gözyaþý akmayacak. 3 aylar münasebetiyle Hz. Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde söylediði 'ey insanlar' sözü beni çok etkiledi. 'Ey Müslümanlar' diyebilirdi. Ama 'ey insanlar' dedi çünkü tüm insanlýðýn peygamberiydi ve mesajý da tüm insanlýðaydý. Ananýz babanýz birdir. Kimsenin kimseye takvadan baþka bir üstünlüðü yoktur. Bugün bu mesajlara sadece bizim deðil tüm dünyanýn ne kadar ihtiyacý var. Dünyada farklý nedenlerden dolayý o kadar kan akýyor ki" diye konuþtu.


10

12 MAYIS 2013 PAZAR

Politika

Çözüm sürecine karþý olanlar kaybeder Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn siyasi baþdanýþmaný ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçýn Akdoðan, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýn Siyaset Akademisi Toplantýsý'na katýldý. Akdoðan, "10 yýl içerisinde çok önemli düzenlemeler ve yatýrýmlar yapýlmýþtýr. 10 yýldýr þeytan taþlýyorduk, bugün artýk tavaf yapmaya sýra geldi" dedi.

Çözüm sürecini bölgedeki Sivil Toplum Örgütleri ve kanaat önderleriyle deðerlendirmek üzere Diyarbakýr'a gelen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn siyasi baþdanýþmaný ve Adalete ve Kalkýnma Partisi Ankara Milletvekili Yalçýn Akdoðan, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýnýn düzenlediði Siyaset Akademisi toplantýsýnda konuþtu. AK Parti Diyarbakýr Milletvekilleri Mine Lök Beyaz ve Süleyman Hamzaoðullarý'nýn da katýldýðý Siyaset Akademisi Toplantýsýna çok sayýda AK Partili de hazýr bulundu. Bu sorundan herkesin kurtulmasý gerektiðini söyleyen Akdoðan, Artýk analarýn aðlamamasý, akan kanýn durmasý, akan gözyaþýnýn dinmesini istediklerini dile getirdi. AK Parti'nin Kürt sorunun çözümü için yeni adým atmadýðýný belirten, Akdoðan, AK Parti'nin kuruluþundan beri bu soruna müdahaleler yapýldýðýný anlattý. Akdoðan, "Bu sorunu çözmek için bazýlarý, 10 yýldýr iktidardasýnýz, neden bugün bu soruna el attýnýz diye soruyor. AK Parti'nin kuruluþundan itibaren, bu soruna müdahale edilmiþtir. AK Parti'nin programlarý ve eylem planlarýyla müdahale edilmiþtir. Bu 10 yýl içerisinde çok önemli düzenlemeler ve yatýrýmlar yapýlmýþtýr. 10 yýldýr þeytan taþlýyorduk, bugün artýk tavaf yapmaya sýra geldi. AK Parti ayaklarý üzerinde doðruldu. Büyük Türkiye için koþmaya baþladý. Bu süreçler yaþanmasaydý, güven ve istikrar tesis edilmeseydi, Türkiye'de ekonomik olarak bir patlama yaþanmasaydý, daha yönetilebilir bir Türkiye olmuþ olmasaydý, karanlýk odaklar tasfiye edilmeseydi. 12 Ey-

lül referandumunda sessiz bir devrim gerçekleþmemiþ olsaydý, 22 Temmuz seçimlerinde demokratik bir devrim gerçekleþtirmemiþ olsaydý, bu gün bu süreç baþlayamazdý" dedi.

"Ak Parti Tarihi Bir Süreci Baþlattý" AK Parti hükümetinin tarihi bir süreç baþlattýðýna dikkat çeken, Yalçýn Akdoðan, bu süreci Türkiye'nin demokratikleþmesinin inþa süreci olarak yorumladý. Akdoðan, "Bu hükümet tarihi bir süreci baþlattý. Bu süreç sadece belli yerlerdeki yapýlan görüþmelerde ilerleyen bir süreç deðildir. AK Parti iktidarý bugüne kadar, Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerini, Türk olsun, Kürt olsun, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun fark etmez. Kimlik, hak ve özgürlük meseleleriyle ilgili nasýl bir takým düzenlemeler yaptýysa, herhangi bir örgüt ile iliþkili olarak deðil, ona endekslenerek deðil veya terörün dayatmasý karþýnda deðil, kendi hür iradesiyle yaptý. Vatandaþlarýmýz buna layýk, bu devletin bir lütfü deðildir. Her bir vatandaþýmýzýn temel hakkýdýr düþüncesiyle yaptýysa, bundan sonra da k bundan sonrada kendi yol haritamýzý hazýrlayarak vatandaþlarýmýzýn hak ve hürriyeti için Türkiye'nin demokratikleþme standartlarýna ulaþmasý için bu adýmlarý atmak durumundaydýk. Yani bugün sadece terör belasýndan kurtulmak yada silahlý mücadeleyi devre dýþýnda býrakmak için devam eden bir süreç deðil. Partinin üçüncü dönemi, demokratik Türkiye'yi inþa etme dönemidir" diye konuþtu.

"Temiz Bir Sayfa Açarak Helalleþmek Gerekiyor" Temiz bir sayfa açýlarak herkesin helalleþmesi gerektiðini söyleyen Baþbakan Erdoðan'ýn siyasi baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan, yaþananlarý unutun gitsin demiyoruz, geçmiþin üzerine sünger çekme anlamýn da gelmiyor ifadelerini kullandý. Akdoðan, "Unutalým anlamýn da bir helalleþmeden de söz etmiyoruz. Bütün toplum kesimlerinin birbirleriyle kucaklaþmasý gerekiyor. Birileri intikam duygusuyla yaklaþýrsa bu süreci geçmiþin karanlýðýna heba ederiz. Artýk aydýn-

lýk bir gelecek kurmak için bir yerde dur deyip bu gidiþata dur deyip yeni bir sayfa açmak gerekiyor. Buda bütün toplum kesimlerinde bir helalleþmeyi getiriyor. Bu sorun Türkler ve Kürtler arasýndaki bir sorun deðil, bu sorun devletle millet arasýnda yaþanan bir sorun. Bundan Türkler, Kürtler aleviler, Sünniler çekti. Bütün toplum kesimleri yanlýþ devlet anlayýþý ile tek tipçi ve dayatmacý, jakoben herkesi tek bir kazan içinde eritmeye çalýþan bir anlayýþtan herkes çok çekti. Ýþte AK Parti bu paradigmayý deðiþtirdi. Devlet anlayýþýný deðiþtirdi. Asýl devrim buydu. Sadece devlet anlayýþýný deðil, geçmiþte kim hata yaptýysa hepsini sorgulamamýz ve eleþtirmemiz lazým. PKK'nýn yaptýklarýný da, yaptýðý zulüm ve tehditleri de eleþtirmemiz lazým. 40 bin insan öldüyse bu öldürülen insanlarýn içindekilerin bir çoðu Kürt idi. PKK'nýn baský yaptýðý kepenkleri kapattýðý insanlarda Kürttü. Genel eleþtiri yapmak lazým, bir kiþiye yönelik tek deðil. Bu yüzleþme ve sorgulanmasý daha geniþ bir düzeyde yapýlmasý gerekir. Þimdi Muhalefet Türkiye bölünür yaygarasý içerisinde. Türkiye'nin bölünmemesi için bu süreci baþlattýk. Bu birlik ve bütünlüðün daha da güçlenmesi için toplumsal barýþýmýzýn, içi huzurumuzun güçlenmesi için. Siz zaten kendi zihin dünyanýzda bölünmüþsünüz" dedi.

"Çözüm Sürecine Karþý Olanlar Kaybeder" Çözüm sürecine karþý çýkanlara halkýn hesap soracaðýný söyleyen Akdoðan, çözüm sürecine karþý olanlarýn kaybedeceklerin vurguladý. Akdoðan, "Türkiye'nin birlik ve bütünlüðünü saðlayan ve bunun garantisi olan siyasi hareket AK Partidir. Türkiye'nin her ilinde var olan, her insana söyleyecek sözü olan parti, AK Parti'dir. Bu yüzden bu süreci de ancak AK Parti baþlatabilirdi. Ancak, Tayyip Erdoðan yapabilirdi. Bu sadece AK Parti'nin siyasi gücüyle alakalý de-

ðil, bakýþ açýsýyla alakalý bir durumdur. Bir kesimin sadece belirli meseleleriyle ilgilenen marjinal kimlik siyaseti yapan partiler, bu çapta bir sorunu, bu bütünlükte zaten çözemez. Bu süreç sadece hükümetin attýðý adýmlarla da çözülmez, silahsýz kuvvetler artýk devrede olmalý. Bütün toplum kesimlerine büyük roller düþüyor. Hep beraber taþýn altýna elimizi koymamýz gerekiyor. Siyasi partilerin tam bir siyasetsizlik hali görüyoruz. MHP hamasetle bu süreci kapatmaya çalýþýyor. Redci ve inkarcý her þeyi yok sayan bir anlayýþ. CHP de ise bir þaþkýnlýk hali var. Ortaya bir siyaset koyamayan bir anlayýþ var. Sonuca odaklanýrsak hedefe ulaþýrýz. Bu süreçte sabotajlar olabilir, çark edenler olabilir, çark edenlerde geri dönenlerde kaybeder. Sürece karþý olanlarda kaybeder. Millet bunun hesabýný bu sürece destek vermeyenler de sorar. Sabote ve çark edenlerde de sorar. Bunun bedelini hepimiz ödemek zorunda kalabiliriz. Bu yüzden toplumda çok büyük bir umut vardýr. AK Partili olsun olmasýn, herkes diyor ki bu sorunu ancak, Tayyip Erdoðan ve AK Parti çözer. Bu umut toplumsal bir direnç üretti. Bu yüzden bir takým sabotajlar olabilir ama Allah'ýn izniyle bu sürece zarar vermeyecektir. Yeter ki biz dik duralým, el ele, yürek yüreðe duralým Ýnþallah neticeye ulaþýrýz. Türkiye'yi onlarca yýldýr devam eden kronikleþmiþ sorundan kurtarýrýz. Bu Türkiye'nin 2023 hedefleri içinde geçerli. Toplumsal barýþý içinde geçerli, bölgesel gücü ve etkinliði için gereklidir. Bölgesel denklemde PKK'yý çýkarmak istemeyen ülkeler olabilir, bunlara raðmen, tedbirli bir þekilde ve uyanýk bir þekilde ama inanarak, umutla bu yolda yürümek durumundayýz" þeklinde konuþtu.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


12 MAYIS 2013 PAZAR

11

Takým Özsan'a emanet

Gelecek sezonda Spor Toto 3.ligde mücadele edecek olan Yeni Diyarbakýrspor iç ve dýþ transfer çalýþmalarýna baþladý. kulübe alternatif olmadýklarý gibi kimseyle çatýþma içinde de olmayacaklarýný söyledi. Akan,"Diyarbakýrspor, 45 yýllýk mazisi olan bölgenin en önemli deðeridir. Bugün düþtüðü duruma herkes kadar üzülmekteyiz. Baþkanýmýz Feyzi Ýlhanlý,2009'da talip oldu ancak o zamanki þartlar önünü týkadý. Yeni Diyarbakýrspor,Diyarbakýrspor'un alternatifi deðil,aksine bu büyük camiaya olan saygý ve sevgisinden dolayý adýný ve renklerini ayný þekilde belirlemiþtir. Büyükþehir Belediyespor kardeþ kulübümüzdür. Onlarýn 2.Lig'e çýkmasýndan dolayý büyük mutluluk duyduk. Yönetiminde saygý duyduðumuz deðerli insanlar var. Þampiyonluk yemeklerine ve kutlamalarýna katýldýk. Onlar da bizim kutlamamýza katýldý. Devre arasýnda oyuncu transfer ettik,gerekli kolaylýðý saðladýlar. Bundan sonra da iyi iliþkiler içinde olmak istiyoruz.

onlarla ön görüþme yapacaðýz daha sonra dýþ transferde ,iç transferde Ahmet Gülsever,Hacý Kýlýçarslan,Hamit Kýlýç ve Ramazan Kaya'nýn ,dýþ transferde de ise 2.Lig ve 3.Lig'deki çeþitli takýmlarda forma giyen futbolcularla ön görüþmeler yapýldýðý kaydedildi. Bu futbolcular arasýnda 2.Lig'de kendi takýmlarýnýn ideal kadrosunda yer alanlarýn da olduðu ve 3.Lig'de ise Play-Off'a kalan takýmlardaki futbolcular olduðu dile getirdi..Diyarbakýrspor'dan Mustafa Kuru ve B.Bingölspor'dan kaleci Selçuk Anlaþtýklarý belirtildi.diðer futbolcularýn

Te k n i k D i r e k t ö r Þ e r e f M e s u t Ö z þ a n Özþanýn Yardýmcýlýklarý belli oldu

'Birbirimize güç vermeliyiz'

Yeni Diyarbakýrsporda takýmý çalýþtýracak olan . Teknik direktör Þeref Mesut Özþan ile her konuda anlaþýldýðýný ve Yardýmcýlýklarýda belli oldu. Özþanýn Yardýmcýlýklarý ise Yardýmcý Antrenör:Muharrem Yýldýrým, ve Kaleci Antrenörü: Hüseyin Tosun yapacak.

Kentin 2 profesyonel kulübü olarak birbirimize güç vermek zorundayýz. Hiç kimse bizi karþý karþýya getiremez. Çatýþma kültürü bu kente sporda bir þey kazandýrmaz,çok þey kazandýrýr. Daha çok profesyonel takýmýmýz olmalý ve bunlar hedef büyütmeli. Büyükþehir Belediyespor'un hedefi artýk PTT 1.Lig,bizim de gelecek sezon 2.Lig'e çýkmaktýr. Kulüplerimiz farklý olsa da ayný kentin insanlarýyýz,Diyarbakýr'ý temsil ediyoruz. Ayný þekilde Bölgesel Amatör Lig'deki bölge takýmlarýna ve amatör kulüplerimizle de sýcak diyaloðlar,iyi iliþkiler geliþtireceðiz. Bizim tek düþüncemiz var ; o da baþarýya hasret Diyarbakýr'a Diyarbakýrspor adýyla ve YeþilKýrmýzýlý renklerle baþarýlar kazandýrmaktýr. Birileri bizi polemiklerin içine,çatýþma ve ayrýþtýrmanýn tarafý haline getirebilir ama biz asla bu tuzaða düþmeyeceðiz. " dedi. Taþkýn Civelek

Mustafa Kuru ve B.Bingölspor'dan kaleci Selçuk Yeni Diyarbakýr spor'da Yeni Diyarbakýr spor'da transfer için ilk adýmlarý atýldý. Teknik direktörlük için daha önce Anadolu Üsküdar ve Beylerbeyi gibi takýmlarda çalýþan Þeref Mesut Özþan ile görüþme yapýlarak prensipte anlaþýldýðýný belirten Baþkan vekili Mehmet Akan öncelikle takýmýn baþýna Þeref Mesut Özcan ile anlaþtýk. Hocamýzýn vereceði rapor doðrultusunda takýma faydalý olabilecek oyuncularý Tarnsfer etmek istiyoruz. Bizim Amacýmýz öncelik iç transferde takýmda tutabilecek oyuncularý tespit ettik

K a l e c i A n t r e n ö r ü H ü s e y i n To s u n Kulüpleriyle olan sýkýntýlarý hallolduðunda onlarý da takýma kazandýracaðýz.ifadesini kullandý

'Büyükþehir Belediyespor kardeþ kulübümüzdür.

Ya r d ý m c ý A n t r e n ö r M u h a r r e m Y ý l d ý r ý m

Yeni Diyarbakýrspor,amatöre düþen Diyarbakýrspor ve 2.Lig'e çýkan Büyükþehir Belediyespor'a alternatif olduðu yönündeki iddialardan rahatsýz. Yeþil-Kýrmýzýlý kulübün baþkanvekili Mehmethan Akan,hiçbir camia ve

TÜFAD'dan Dsi'ye kitap Türkiye Faal Futbol Antrenörleri Derneði (TÜFAD) Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Abdulsamet Karakaþ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte DSÝ Spor kulübünü ziyaret etti. DSÝ 10. Bölge Müdürlüðü Eðitim ve Sosyal Tesislerinde gerçekleþen ziyarette (TÜFAD )Baþkaný Abdulsamet Karakaþ'ýn yaný sýra yönetim kurulu üyeleri Ýrfan Öndeþ, Abdurrahman Kýzýlay ve Veysi Çakýr katýldý. DSÝ 10. Bölge Müdürlüðü Eðitim ve sosyal tesislerinde gerçekleþen ziyaret esnasýnda DSÝ Spor 2.Baþkaný Menderes Lale, DSÝ Spor Yöneticileri Metin Kale, Zülküf Yakut, Ahmet Gümüþçü, Þevki Olgun ve DSÝ Spor Teknik sorumlusu Ahmet Tanýþ hazýr bulundu. TÜFAD Baþkaný Abdulsamet Karakaþ, DSÝ Spor 2.Baþkaný Menderes Lale'ye TÜFAD'IN kuruluþunun 50. Yýlýnda çýkarttýðý 15 Yaþ Altý Eðitim kitabýný hediye etti.

baþarýlarýnýn artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Alt yapý ve tesisleþmeye önem veriyoruz DSÝspor adýna bir açýklama yapan Kulübün 2. Baþkaný Menderes Lale, "Son yýllarda kurum olarak alt yapý ve tesisleþmeye verdiðimiz önemle birlikte oluþturduðumuz ekiplerle çok büyük baþarýlara imza atmamýz bizi çok mutlu etmiþtir. Bu mutluluðumuzu bizimle paylaþan Diyarbakýr TÜFAD Baþkaný Abdulsamet Karakaþ ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ediyorum. TÜFAD Baþkaný Abdulsamet Karakaþ'ýn bize hediye ettiði 15 Yaþ altý Eðitim Kitabýný Teknik heyet ve futbolcu kardeþlerimin

bilgilerini daha da artýracaðý düþüncesiyle DSÝSpor kulüp kütüphanesinin en güzel yerinde saklayacaðýz. Her zaman belirttiðimiz gibi büyük baþarýlarda her zaman gizli kahramanlar vardýr. Her ne kadar vizyonda biz olsak bile arka planda vizyonda olmayan ancak sunduklarý desteklerle büyük baþarýlara imza atan kurumumuzun deðerli büyükleri Baþta Bölge Müdürümüz Okan Bal olmak üzere Kulüp baþkanýmýz Bölge Müdür Yardýmcýsý Hasan Kýlýç, Ýþçi Sendikasý Baþkanýmýz Þükrü Kaçmaz ve kurum çalýþanlarýmýzýn katkýlarý çok büyüktür. Ben kulübün 2.baþkaný olarak emeði geçen herkese teþekkür etmek istiyorum" dedi.

Karakaþ : Dsispor örnek kulüp Ziyaret esnasýnda bir açýklama yapan TÜFAD baþkaný Abdulsamet Karakaþ, "DSÝspor Güneydoðuda Tesisleþme ve alt yapýda örnek bir kulüptür. DSÝspor özellikle son yýllarda yetiþtirdiði futbolcular ve Türkiye yaþ altý futbol liglerinde gösterdikleri baþarýlarýndan dolayý kutluyorum. Bundan sonraki süreçte DSÝsporun

Taraftarlar Antalya'ya gidiyor Batman Petrolspor Taraftarlar Derneði 15 Mayýs 2013 tarihinde Antalya'da baþlayacak olan Play-Off maçlarýna kendi imkanlarý ile gidecek. Dernek Baþkaný Özdemir Çelik, otobüs kiralanmasý için Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn'a çaðrý yaptýklarýný ancak bu çaðrýya olumlu yanýt almadýklarý için iki otobüs ücretini taraftarlar olarak kendilerinin karþýlayacaklarýný ve Antalya'ya gideceklerini açýkladý. Ýki otobüs kiraladýklarýný belirten Taraftarlar Dernek Baþkaný Çelik, bu konuda il yetkilileri ile iþadamlarýnýn kendilerine yardým etmesi çaðrýsýnda da bulundu. Antalya'ya gidip Play-Off

maçlarýnda takýmlarýna destek vereceklerini söyleyen taraftarlar, rakip takým taraftarlarýna sonuna kadar destek sunulduðunu ancak Batman'da bu desteði her nedense göremediklerini söyleyerek, Batman'da bu konuda kamuoyu oluþmasý gerektiðini de dile getirdiler. Önümüzde ki Salý günü iki otobüsle Antalya'ya hareket edecek olan taraftalar takýmlarýný bu zorlu müsabakalarda yalnýz býrakmayacaklarýný açýkladýlar.

Urfa 3 puan için gitti PTT. 1 lig Takýmlarýndan Þanlýurfaspor deplasmanda oynayacaðý Kayseri Erciyesspor hazýrlýklarýný önceki gün yaptýðý antremanla tamamlayarak dün karayoluyla Kayseriye 3 puan parolasýyla gitti. Þanlýurfaspor Kulübü Baþkaný Fethi Þimþek, Kayseri Erciyesspor maçýna iliþkin, "Her iki ekipte ligdeki hedeflerini gerçekleþtirdiði için güzel bir maç ortaya koyacak" dedi. Sarý-yeþilli ekip, ligin son haftasýnda deplasmanda karþýlaþacaðý

Kayseri Erciyesspor maçýnýn hazýrlýklarýný tammaladýklarýný belirten Þimþek, yaptýðý açýklamada, Kayserispor karþýlaþmasýnýn, iki takýmýn puan cetvelindeki konumlarýný fazla etkilemeyeceðini söyledi. Sezonu galibiyetle tamamlamak istediklerini belirten Þimþek, "Her iki ekip de ligdeki hedeflerini gerçekleþtirdiði için güzel bir maç olacak. Rakibimiz, bir üst ligi garantilemiþ durumda. Kazanabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceðiz" diye konuþtu.

Taraftarlardan Baþbakana Mektup Diyarbakýrspor taraftarlarý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a mektup göndererek destek istediler. 45 Yýl sonra amatör liglere düþen Güneydoðu'nun göz bebeði Diyarbakýrspor umudunu Baþbakan'a baðladý. Mayýs ayý içerisinde Diyarbakýr'a ziyarette bulunacak olan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan henüz kente gelmeden talepler þimdi-

den kendisine ulaþtýrýlmaya baþlandý. Baþbakan Baþdanýþmaný ve Ankara Milletvekili Doç. Dr. Yalçýn Akdoðan'ýn Batman'da düzenlenen Siyaset Akademisi dönüþü Diyarbakýr'da Valiliðini ziyareti sýrasýnda, Diyarbakýrspor Dernekler Birliði Baþkaný Ramazan Tugay,ve yöneticiler, önceden hazýrladýklarý mektubu, Baþbakan'a ulaþtýrmasý için, Akdoðan'a teslim ettiler.


12

CMYK

12 MAYIS 2013 PAZAR

Yönetim devam kararý alýrken yönetime takviye

Devam kararý alan Baþkan Kýlavuz, mevcüt yönetime özellikle ekonomik ve kurumsal olarak katký yapabilecek isimler takviye edilecek. Renkler Sarý-Kýrmýzý-Yeþil,yeni isim Diyar Amedspor. Ýstiþare Ýle Liste Yapýlýyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da bugün yapýlacak olaðanüstü genel kurul öncesinde tüm gözlerin çevrildiði kararlar önemli ölçüde netleþti. Takýmý 2.Lig'e çýkaran yönetim devam kararý alýrken,Büyükþehir'i ikinci kez 2.Lig'e çýkaran baþkan Metin Kýlavuz'un baþkanlýðýnda yönetime yeni isimler alýnýyor. Yeni yönetime girecek isimler hakkýnda bilgi vermekte kaçýnan Baþkan Kýlavuz'un Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve belediyenin diðer yetkilileriyle

kulübün geleceði hakkýnda istiþarede bulunduðu bildirildi. Mevcut yönetime özellikle ekonomik ve kurumsal olarak katký yapabilecek isimler takviye edilecek. Baþkan Kýlavuz'un yönetime girecek isimlerle görüþmelerde bulunduðu kaydedilirken, kongreden sonra yönetimdeki görev daðýlýmý ve görev paylaþýmýnda da kritik deðiþiklikler yapýlacaðý dile getiriliyor.

'Kiþiler Deðil, Yönetim Önemli' Yönetime girecek isimleri kongrede açýklayacaklarýný anlatan Kýlavuz,"Netleþen bazý

durumlar var. bazý görüþmeler ve istiþarelerde bulunacaðýz. Her þey tam olarak netleþmediði için isimleri açýklamak doðru olmaz. Ben olaya isimlerden ziyade kurumsal olarak bakýyorum. Kiþilerin deðil yönetimin neler yapabileceði önemlidir. Oluþacak yönetimin her açýdan uyum halinde çalýþmasýna büyük önem veriyoruz. Tek tek kahraman yaratmak yerine kollektif ve uyumlu çalýþan yönetim olacak." dedi. Kulübün mevcut Sarý-Kýrmýzý renklerine Yeþil'i getirerek kulübün adýnýn da Diyar Amedspor olarak kongrede ilan edilmesine kesin gözüyle bakýlýyor..

Belediyespordan sporculara yemek 8 Mayýs'ta Diyarbakýr'da baþlayan ve 12 Mayýs'a kadar devam edecek olan Türkiye 18 Yaþ Altý Çim Hokeyi Þampiyonasý'na katýlanlara Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Belediyespor kulübü Erdebil Köþkü'nde yemek verdi. Katýlým Yüksek Oldu Türkiye Çim Hokey Federasyonu'nun düzenlediði 24 ilden 34 takýmýn katýldýðý turnuva Diyarbakýr Seyrantepe Spor Kompleksi sentetik futbol sahasýnda devam ederken.Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Belediyespor gelen konuklarla Erdebil Köþkü'nde buluþtu.

Geceye Türkiye Çim Hokey Federasyonu Genel Koordinatörü, Merkez Hakem Komitesi üyeleri ve baþkaný, müsabaka hakemleri, takým antrenörleri ve yöneticileri, Türkiye Çim Hokey Federasyonu Diyarbakýr Ýl Temsilcisi ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesini temsilen Belediyespor kulüp baþkaný Metin Kýlavuz katýldý. Gece Plaketle Sonlandý Gece sonunda Türkiye Çim Hokey Federasyonu Genel Koordinatörü Kývanç Hürdoðan ,gösterdikleri yakýn ilgi ve misafirperverlikten dolayý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor

Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz'a teþekkür plaketi verdi .Gelen konuklara yönelik kýsa bir konuþma yapan Kýlavuz Türkiye Çim Hokey turnuvasýnýn tarihsel olarak 8 bin yýllýk geçmiþi bulunan ve 33 medeniyette ev sahipliði yapmýþ olan Diyarbakýr'da bu turnuvanýn yapýlmasýndan dolayý memnuniyeti dile getiren baþarýlý kulüp baþkaný. Bundan ötürü de Türkiye Çim Hokey Federasyonuna ve organizasyonda emeði geçenlere teþekkür etti. Kýlavuz, konuþmasýnýn sonunda da kulüp olarak sporu sadece futbol olarak görmediklerini, diðer branþlarý ve kadýnýn spordaki rolünü önemsediklerini belirtti.

12.05.2013 Gazete Sayfaları  
12.05.2013 Gazete Sayfaları  

12.05.2013 Gazete Sayfaları

Advertisement