Page 1

Kýzýna kavuþmak istiyor

Barýþtan baþka yol yok

V

V

an Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ne (VESOB) baðlý 21 oda, barýþ sürecini desteklediklerini açýkladý. VESOB Baþkaný Faruk Alpaslan, barýþtan baþka yol ve seçeneðin olmadýðýný söyledi. 7'de

Çözüm sürecinde kritik günler Ç

özüm sürecinde milat olarak anýlan Nevruz'a 9 gün kaldý. Bu süre içinde örgütün elindeki kamu görevlilerinin serbest kalmasý, Öcalan'ýn örgüte gönderdi-

ði mektuplara yanýt gelmesi ve üçüncü Ýmralý heyetinin adaya gitmesi gerçekleþecek. Nevruz öncesinde Öcalan'ýn yeni mesajý kamuoyuna duyurulacak. 7'de

an'ýn Çatak ilçesinde ikamet eden Sancar ailesi, PKK tarafýndan kaçýrýlan 14 yaþýndaki kýzlarýnýn býrakýlmasý için BDP baþta olmak üzere Cumhurbaþkanl ýðý, Baþbakanlýk ve Ahmet Türk'e çaðrýda bulundu. 3'te

Cilvegözü bombacýlarý gözaltýnda C

ilvegözü Sýnýr Kapýsý'ndaki patlamayla ilgili 8 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, 5'i Suriye uyruklu 8 kiþinin gözaltýna alýndýðýný ve üçünün savcýlýk tarafýndan serbest býrakýldýðýný duyurdu. 9'da

Fedakar doktorlar

B

itlis'te hastanede haftanýn beþ günü çalýþan doktorlar, hafta sonlarý ise hastaneye gelemeyen hastalarýn ayaðýna gidiyor. Gösterdikleri fedakarlýk örneðiyle takdir toplayan doktorlar, bu þekilde doðunun en ücra köylerinde yaþayan vatandaþlarýn saðlýk hizmetlerinden faydalanmalarýný saðlýyor. 5'te

Esirler ailelerine kavusuyor SALI 12 MART 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr'ýn Bingöl ve Muþ karayolunda çeþitli tarihlerde PKK tarafýndan kaçýrýlan kamu görevlilerinin serbest býrakýlmasý için oluþturulan heyet Irak'a geçiyor. Esirlerin bugün teslim edilmesi bekleniyor. Heyet Irak'a geçiyor Diyarbakýr'ýn Lice, Bingöl'ün Genç, Þýrnak, Van ve Muþ'ta çeþitli tarihlerde kaçýrýlarak Kuzey Irak'taki örgüt kamplarýna götürülen asker ve kamu görevlileri serbest býrakýlýyor. BDP'den 3 milletvekili, ÝHD'den 2 ve Mazlum- Der'den 1 yetkiliden oluþan 6 kiþilik heyet, Irak'a geçiyor. 3 ayrý kampta tutulduklarý öne sürülen 2'si uzman çavuþ, 1'i astsubay, 1'i polis, 1'i kaymakam adayý ve 3'ü de er olmak üzere kaçýrýlan 8 kiþi, ayný kampa bekletiliyor.

Barýþa destek için geliyorlar Boþaltýlan köyler dolacak

Bakan 'bugün' dedi

H

akkari Valisi Orhan Alimoðlu, HakkariVan karayolu üzerinde bulunan Çanaklý ve Kýrýkdað köylerini ziyaret etti. Vali Alimoðlu, boþ olan köylere geri dönüþler için köylülerle iþbirliði halinde olacaklarýný söyledi. 5'te

BDP Erbil Temsilcisi Cemal Coþkun, kamu görevlilerinin nerede ve ne zaman teslimiyle ilgili henüz kendilerine bilgi verilmediðini, heyetin gelmesinden sonra bunun netlik kazanacaðýný söyledi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, PKK tarafýndan kaçýrýlan kamu görevlilerinin serbest býrakýlmasýný beklediklerini söyledi. Güler, ''Cuma gününden beri bir müsteþar yardýmcýmýz ve emniyet üst düzey görevlileri baþkanlýðýndaki bir heyeti Habur'da tutuyoruz'' dedi. 8'de

Badem ve erik aðaçlarý çiçek açtý „ 6’da

T

ürkiye Genç Ýþ Adamlarý Konfederasyonu (TÜGÝK) Genel Baþkaný Erkan Güral ve beraberindeki 50 kiþilik heyet, Çarþamba günü Diyarbakýr'ý ziya-

ret edecek. Heyet, çözüm süreci sonrasýna iliþkin iþ dünyasýnýn atacaðý adýmlara yönelik fikir alýþveriþinde bulunacak. 5'te

Habur'da eylem Vekalet yerine ulaþtý

C

umhurbaþkaný Abdullah Gül'ün, Türk Kýzýlayý aracýlýðýyla Erciþli depremzedeler için kestirdiði kurbanlýklarýn eti, konserve yapýlarak ilçeye gönderildi. 8'te

Þ

ýrnak'ýn Silopi ilçesi yakýnlarýnda bulunan Habur Sýnýr Kapýsý üzerinden Kuzey Irak'a yük taþýyan kamyon þoförleri, taþýdýklarý yüklerin bedelsiz olmasýna tepki göstererek kontak kapattý. 4'te

En kaliteli bal Þemdinli'de H

akkari'nin Þemdinli ilçesine baðlý Derecik Beldesi'nde arýcýlýk sezonu baþladý. Beldede bulunan Balkayalar Daðý'nýn eteklerinde üretilen bal, baþta çevre il ve ilçeler olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden özel olarak sipariþ ediliyor. 6'da

Demirtaþ hastaneye kaldýrýldý B

DP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, göðsünde aðrý ve sýkýþma þikayetiyle hastaneye kaldýrýldý. BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, ziyaret ettiði Demirtaþ'ýn durumunun iyi olduðunu söyledi. 7'de


2

Saðlýk

12 MART 2013 SALI

Kilo vermek istiyorsanýz diyeti býrakýn

Uzmanlar kilo vermenin diyet yapmakla olmadýðýný, aslýnda yaþam þeklini deðiþtirmek gerektiðini ve saðlýklý beslenmeyi öðrenmenin önemini vurguladý. Ýþte uzmanlarýn önerileri. - Diyet yapmayý býrakýn çünkü diyetlerde sürekli "hýrsýzlýk" yapmak için fýrsat kollanýr. Yasaklanan þey cazip hale gelir. Kendinize hiçbir þeyi yasaklamayýn, yalnýzca daha az yiyin. - Arkadaþýnýzda baþarýlý olan bir diyet, sizin için baþarýlý olmayabilir. Uzmanýndan saðlýklý beslenme programý öðrenin. Kilo verme hedefinizi minik adýmlarla gerçekleþtirin. Yani 15 kilo vermeniz gerekiyorsa ilk etapta 5 kilo vermeyi hedefleyin. - Kilo vermede baþarýlý olanlar günde beþ öðün yemek yiyenlerdir. Yani sýk yiyin, ama az yiyin. - Bol bol su için. Yemek aralarýnda atýþtýrmanýzý kesecektir. - Kilo vermeyi öncelikle kendiniz isteyin çünkü zorla bu iþ yürümez. - Akþam yatmadan kendinize bir so-

run "Bu yediklerim ve içtiklerimle hayatýmýn sonuna kadar bu þekilde yaþayabilir miyim?" Cevabýnýz hayýr ise gerekli deðiþiklikleri yapýn. - Porsiyonlara dikkat edin. - Uzun süre aç kalmayýn ama seçici olun. - Zayýflamak için deðil, hobi olarak yapabileceðiniz bir egzersiz seçin. - Aklýnýza yemek yemek geldiðinde, sevdiðiniz baþka bir þeyi yapmaya baþlayýn. Zamanla yemek yemeyi o kadar sýk düþünmemenizi saðlayacaktýr. - Yiyecek malzemelerinin teker teker sarýlmýþ veya küçük paketler halinde olanlarýndan alýn. - Yürüyün, bol bol yürüyün. Günün birinde koþmayý da deneyin. Pes etmeyin. - Kilo verme ile ilgili zorluk çeken fa-

Teknoloji düþkünü kadýnlar dikkat!

kat sonunda baþaran insanlarla ilgili ne bulursanýz okuyun. - Kendinizi nasýl görmek istediðinizi hayal ederseniz, hayal ettiðiniz kiþi olursunuz. - Kilo vermeyle ilgili negatif düþüncelerde bulunmayýn. - Tartýnýn ne dediði o kadar önemli deðildir. Önemli olan nasýl gözüktüðünüz. Kas, yaðdan daha aðýrdýr, ama insaný ince gösterir. - Canýnýz mý sýkýlýyor? Yalnýz mýsýnýz? Kýzgýn mý? Unutmayýn ki bu tarz durumlara yemek yemek çözüm getirmez. Unutmamanýz gerekenler - Açlýk diyetleri metabolizmanýzý yavaþlatýr, vücut az kalori yakar. - Gerektiðinden fazla yemek yemeyin. Doyduysanýz yemek yemeyi kesin. - Çok acýkmanýza fýrsat vermeyin.

Ekmeksiz diyetler saðlýðýmýzý tehdit ediyor! Türk insaný günlük karbonhidrat ihtiyacýnýn büyük bölümünü ekmekten karþýlýyor. Bu yüzden ekmeksiz yapýlan diyetler saðlýðýmýzý tehdit ediyor. Doygun Ekmek Pazarlama Müdürü Burcu Özcan, ekmeðin beslenmedeki önemi anlattý.

Ý

simleri farklý olan ancak birbirine oldukça benzeyen protein aðýrlýklý diyetlerin insan saðlýðý açýsýndan pek çok aðýr bedeli olabiliyor. Burcu Özcan, karbonhidratsýz diyetlerin gerçekten bir süre için zayýflattýðýný ancak bünyeyi zayýf düþürerek yaðdan çok kaslarý erittiðini hatýrlattý. Karbonhidratsýz diyetlerin insan saðlýðýný bozduðunu vurgulayan Burcu Özcan, bu tarz diyetlerin sonrasýnda metabolizmanýn düzeni bozulduðu için ne kadar az yemek yenirse yensin kilo alýndýðýný ifade etti.

Araþtýrmalar teknoloji kullanan ve çalýþan kadýnlarý üzecek. Teknoloji tutkusunun kadýnlarý erkeklerden daha çok etkilediði ortaya çýktý. Geliþen teknoloji ile oluþan yeni yaþam þeklinin, kadýnlarda obezite riskini artýrdýðý kanýtlandý. ABD'de Arnold Halk Saðlýðý Enstitüsü tarafýndan 19-65 yaþ arasýndaki 55 bin kadýn üzerinde yapýlan araþtýrma, kadýnlarýn 1965 ve 2010 yýllarý arasýndaki 45 yýlda yaþam alýþkanlýklarýndaki deðiþimleri ortaya koydu. Epidemiyolog Dr. Edward Archers liderliðindeki ekip tarafýndan yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre, 45 yýl içinde kadýnlar artýk yemek, temizlik, çamaþýr gibi ev iþlerine yüzde 50'den fazla oranda daha az vakit ayýrdý, daha çok TV izleyip, bilgisayar baþýnda vakit geçirdi. Enstitü araþtýrmasýnda, bu deðiþimin gelecek nesiller için baþta obezite olmak üzere önemli saðlýk sorunlarýna neden olacaðý uyarýsýnda bulunuldu.

ÝLK KEZ YAPILAN ARAÞTIRMA Araþtýrmada 1965-2010 yýllarý arasýnda, kadýnlarýn ev faaliyetleri yaparken harcadýklarý zaman ve enerji miktarý incelendi. Arnold Halk Saðlýðý Enstitüsü'nün araþtýrmasý, ayný zamanda kadýnlarda zaman kullanma eðilimi, ev yönetimi ve enerji harcamasýný inceleyen ilk araþtýrma olma özelliðine sahip. The Public Library of Science'ta da yayýnlanan araþtýrmadaki bulgular, ev faaliyetleri yaparken harcanan zamanýn, tüm kadýnlar arasýnda yüzde 50'den fazla düþtüðünü ortaya koyuyor. Buna göre kadýnlar, 1965'te haftada ortalama 26 saatlerini ev iþlerine harcarken, bu süre 2010 yýlýnda yüzde 50 azalarak 13 saate geriledi. Ev iþlerine harcanan zamandaki bu hýzlý düþüþ ile birlikte özellikle çalýþmayan kadýnlarýn haftada ev iþleri için harcadýklarý enerjide de 2 bin 500 kaloriden fazla gerileme oldu.

DOÐACAK ÇOCUKLAR ÝÇÝN DE RÝSK Dr. Archers, araþtýrma sonuçlarý ile ilgili yaptýðý deðerlendirmede, "Kadýnlar ev iþi yaparken 50 yýl öncesine göre daha az zaman harcýyorlar. Sonuç olarak, fiziksel aktivite oranlarý düþerken bilgisayar ve televizyon gibi hareketsiz yaþam tarzýnda harcanan zamanda artýþ oldu" dedi. Araþtýrma sonuçlarýna göre, ev iþlerine harcanan zamandaki gerileme sadece kadýnlar için deðil, yeni doðacak çocuklar için de saðlýk ve obez olma riski getiriyor. Ev kadýnlarýnda ve çalýþmayan annelerde hareketsiz davranýþlarýn en yüksek düzeyde olduðuna ve ev iþlerinde de en yüksek düþüþün gözlendiðine dikkat çeken Dr. Archers, þöyle devam etti: "Bu önemlidir çünkü ev kadýnlarý ve çalýþmayan anneler, çalýþanlara göre daha fazla çocuk sahibi olma eðilimindedir ve hareketsiz davranýþ ya da fiziksel hareketsizlik düzeyi yüksek olan kadýnlarýn çocuklarý da obezite, diyabet ve diðer bulaþýcý olmayan hastalýklara daha yatkýn doðar."

olan beyaz un için enerji ve protein deposu diyebiliriz. Günlük enerjimizin yarýdan fazlasýný ekmekten alýyoruz. Ekmek, vücudumuzun ihtiyaç duyduðu 8 önemli aminoasidin 7'sini içeriyor. Beyaz un, kepek ve rüþeymin tahýllarda bulunan oranda karýþtýrýlarak beraberce tüketilmesi bu üçlünün faydalarýný kat kat arttýrýyor. Tahýllardan en çok buðdayý, en sýklýkla ekmek þeklinde tüketiyoruz. Yaþa, bünyeye ve yaþam koþullarýna göre deðiþmekle birlikte günde 6 ila 12 dilim arasýnda ekmek tüketebiliyoruz. Bu miktarýn yarýsýný tam tahýllý ekmek yani tam buðday, çavdarlý, çok tahýllý olarak tüketmekte fayda var.

Karbonhidratý kýsan diyetlerin zararlarý saymakla bitmiyor! Þok diyetler veya karbonhidrat tüketimini ciddi oranda azaltan diyetlere baþladýðýmýzda bedenimizin kýtlýk alarmý vererek enerji tüketimini yüzde 25 kýstýðýný söyleyen Özcan, "Yani normalde günde ilave egzersiz yapmadan 2 bin 500 kilo kalori yakýyorsak, bu deðer 2 bin kilo kaloriye düþüyor. Kabýzlýk, halsizlik, vücuttaki kas oranýnýn azalmasý, baþ aðrýsý, aðýz kuruluðu gibi yan etkiler bu tür diyetlerde en sýk rastlanan þikayetlerden. Ayrýca bu tür diyetlerden sonra uygulayýcýlar verdikleri kilolarý hýzla geri alýyorlar. Üstelik tüm bu yan etkinler Amerikan Kalp Derneði ve birçok saðlýk kurumu tarafýndan da belirtiliyor." þeklinde konuþtu. Protein aðýrlýklý diyetlerin daha birçok yan etkileri olduðunu açýklayan Özcan, yoðun protein tüketiminin, kolesterol ve kandaki trigliserid artýþýna neden olduðu için gut hastalýðý riskini artýrdýðýný ve kiþi sürekli susuzluk hissedip

Tahýllý ekmekler tam bir saðlýk kaynaðý normalden fazla su tükettiði için böbreklerin olumsuz etkilendiðini açýkladý. Özcan, aþýrý protein tüketiminin baþta baðýrsak, mide ve pankreas olmak üzere kanser riskini de yükselttiðinin altýný çizdi.

Çünkü asýl kalori ekmekten çok ekmekle birlikte tüketilen, ekmeðin üzerine sürülen tereyaðý, margarin, peynir ya da reçel, marmelat ve sürülebilir çikolata gibi kalorice zengin gýda maddelerinden geliyor."

Ekmeðin kendisi deðil üzerine sürdüklerimiz kilo aldýrýyor!

Tükettiðimiz ekmeðin yarýsý beyaz, yarýsý tahýllý olmalý!

Burcu Özcan açýklamalarýna þöyle devam etti; "Günlük enerji ihtiyacýmýzdan fazla tükettiðimiz, yediðimiz her gýda bize kilo aldýrýyor. Ancak ekmek, tahýl, makarna ve diðer tahýl gýdalarý gibi yüksek karbonhidratlý gýdalarýn kalorileri genel olarak düþük. Karbonhidratlarýn her gramý 4 kalori içerirken, yaðýn her gramý 9 kalori içeriyor. Bu yüzden ekmek þiþmanlatýr, kilo aldýrýr ifadesini kullanýrken dikkat etmek gerekiyor.

Ekmek tüketirken ekmeðin türüne göre bir denge kurmaya dikkat etmek gerekiyor. Sadece beyaz ekmek yememeli, yediðimiz ekmeðin en az yarýsýnýn kepekli ekmek veya tercihen tam buðday ekmeði gibi tahýllý ekmeklerden olmasýna özen göstermeliyiz.

Ekmek, vücudumuzun ihtiyaç duyduðu 8 önemli aminoasidin 7'sini içeriyor Beyaz un üretiminde tahýlýn yüzde 83'ü kullanýlýyor. Yüzde 70'i karbonhidrat, yüzde 13'ü protein

Ekmek ortalama yüzde 45 oranýnda karbonhidrat içeriyor. Ancak bu oran basit þekerlerden deðil niþasta gibi kompleks karbonhidratlardan oluþuyor. Çok tahýllý ekmeklerde sadece karbonhidrat deðil mineraller, doymamýþ yaðlar dediðimiz omega 3 ve 6, fitokimyasallar, antioksidanlar, E ve B vitaminler bulunuyor. T.C. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü ile Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün ortak çalýþmasý olan Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberine göre, tahýllar çok yüksek bir oranda olmasa da protein de içeriyor. Bu proteinin kalitesi kuru baklagiller, et, süt ve yumurta gibi besinlerle tüketildiðinde artýrýlabilir. Rehbere göre tahýllar ayrýca bir miktar yað da içeriyorlar. Bu yüzden tahýllý ekmekler tam bir saðlýk kaynaðý.

Kuruyemiþlerin mucizevi etkileri Ö

zellikle uzun akþamlarýn vazgeçilmez eðlencesi kuruyemiþlerin tam bir saðlýk dostu olduðunu biliyor muydunuz? Hangi kuruyemiþin hangi hastalýða iyi geldiðini hep birlikte inceleyelim.

Fýndýk Vücuda kuvvet verir. Kalp rahatsýzlýklarýnýn en önemli nedeni olan yüksek kolestrolün düþürülmesinde en önemli yardýmcýdýr. Ýnsan vücuduna yararlý kalsiyum, demir, karbonhidrat, yað ve çinko içerdiði için metabolizmayý düzenler.

Badem Beden ve zihin yorgunluðunu giderir. Böbrek ve mesanedeki iltihabý yok eder. Baþ aðrýsý, karaciðer ve böbrek aðrýlarýný iyi gelir.

Antep fýstýðý Bu kuruyemiþte kolestrol yok. Üstelik kanda varolan kolestrol seviyesini düþürebiliyor. Koroner kalp hastalýðý riskini azaltýyor.

Yer fýstýðý

Vücudun geliþmesini saðlar. Beden ve zihin gücünü arttýrýr. Göðsü yumuþatýr, öksürük söktürücüdür. Ýçeriðinde sabit yað ve proteinli maddeler vardýr. Böbrek ve safra kesesi aðrýlarýný hafifletir.

Ayçekirdeði Ayçekirdeðinin içindeki yað, damar sertliðini giderir. Kalp ve sinir hastalýklarý önler. Bol E vitamini ve protein içerir.

Beyaz leblebi Mide suyunun zararlarýný önler. Zayýflamak isteyenler için açlýk bastýrmada önemli bir iþleve sahiptir.

Kabak çekirdeði Mükemmel bir kurt ilaçýdýr. Her gün 1520 adet yenmesi tavsiye edilir. Tenya solucanlarýný gidermek için iyi bir ilaçtýr.


Silvan'da askeri sevkiyat

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinden askeri araç konvoyu ile malzeme sevkiyatý yapýldý. Diyarbakýr istikametinden gelen zýrhlý personel taþýyýcýlar ile 80 araçlýk askeri konvoy, yoðun güvenlik önlemleri arasýnda Bitlis yönüne doðru asker ve malzeme sevkiyatý yaptý. Silvan'dan askeri malzeme taþýyan

araçlara geçiþ sýrasýnda, zýrhlý araç ve frekans karýþtýrýcý araçlar da eþlik etti. Bahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte devam eden askeri operasyon bölgelerinde geçiþ noktalarýna da asker ve polis araçlarý konuþlandýrýldý. Askeri araçlarýn geçiþi sýrasýnda helikopterler havadan takip etti.

Kýzý kaçýrýlan annenin feryadý 12 MART 2013 SALI

Van'ýn Çatak ilçesinde ikamet eden Sancar ailesi, PKK tarafýndan kaçýrýlan 14 yaþýndaki kýzlarýnýn býrakýlmasý için BDP baþta olmak üzere Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk ve Ahmet Türk'e çaðrýda bulundu.

V

an'da 8 ay önce amcasýnýn Bostaniçi Beldesi'ndeki evine giden 14 yaþýndaki Þ.S., PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýlmýþtý. Kocasý cezaevinde olan ve kýzý da PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýlan anne Nazlý Sancar, evladýna kavuþmanýn özlemi ile yanýp tutuþuyor. Baþlatýlan barýþ süreciyle birlikte kýzýnýn da serbest býrakýlmasýný isteyen anne Sancar, þunlarý söyledi:

'Kýzýma kavuþmak istiyorum' "Bu gözyaþlarý dursun, analar babalar artýk aðlamasýn. Bu kan dursun, herkes çocuklarýna kavuþsun, ben de kýzýma kavuþayým. Sað salim kýzýma kavuþmak istiyorum. Kýzýmýn nerede olduðunu bilmiyoruz. 8 aydýr gündüzüm gecem nasýl geçiyor bilmiyorum. Ýnsan Haklarý Derneði ile Mazlum-Der'e baþvurduk. Benim lise 2. sýnýf öðrencisi olan kýzým daha küçük, geri gelsin istiyorum."

'Dayanacak gücümüz kalmadý' Acýlarýnýn büyük olduðunu ve 8 aydýr bir cevap alamadýklarýný anlatan amca Abdurrahman Sancar ise "Sað veya ölü, ne olduðunu bilmek istiyoruz. Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk, Bakanlýklar, Barýþ ve Demokrasi Partisi ile Ahmet Türk baþta olmak üzere tüm yetkilerden yardým bekliyoruz. Artýk dayanacak gücümüz kalmadý" dedi.

Hakkari'de 50 kilo patlayýcý H

akkari'nin Þemdinli Ýlçesi'nde yapýlan ihbar üzerine arazide topraða gömülü 50 kilo amonyum nitrat ve TNT karýþýmý patlayýcý ele geçirildi. Köylülerden gelen ihbarý deðerlendiren Þemdinli'deki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlýðý ekipleri, Þemdinli Ýlçesi'ne baðlý Zorgeçit Köyü bölgesinde arazi arama tarama çalýþmasý yaptý. Köy korucularýnýn da katýldýðý operasyonda, y arazide topraða gömülü halde 50 kilo amonyum nitrat ve TNT karýþýmý patlayýcý ile 48 fünye bulundu. Bulunan patlayýcýlar alýnan güvenlik önlemlerini ardýndan bölgeye giden bomba imha uzmaný ekipler tarafýndan yerinde patlatýlarak imha edildiði belirtildi.

Bingöl'de moda tasarým kursu açýlacak

B

ingöl Belediyesi ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliði ile 'Moda Tasarým Kursu' açýlacaðý bildirildi. Moda Tasarým Kursu'na katýlmak isteyenlerin 1222 Mart tarihleri arasýnda baþvurularýný Kültür Merkezi Sosyal Ýþler Müdürlüðü'ne yapabilecekleri belirtildi. Moda Tasarým Kursu'nda öðrencilere hayallerini gerçekleþtirebilecekleri kýyafetleri tasarlayabilme, artistik çizimlerle model çýkarma, kalýp oluþturma ve dikiþ teknikleri alanlarýnda eðitimler verileceði ifade edilen açýklamada, ayrýca imaj danýþmanlýðý derslerinin de verileceði kaydedildi. Kursta, günlük kullaným ve özel günler için kombin tasarýmý hakkýnda önemli bilgiler verileceði de belirtildi.

Ýki mevsim bir arada

B

itlis'in Tatvan ilçe merkezinde ayný anda hem kýþ hem de bahar mevsimi yaþanýyor. Yoðun kar yaðýþý ve soðuk günlerin ardýndan güneþin kendisini göstermeye baþlamasýyla vatandaþlar Van Gölü sahiline akýn etti. Olumsuz hava þartlarýndan dolayý neredeyse tüm kýþý evde geçirmek zorunda kalan vatandaþlar, güneþli geçen hafta sonunu ailesi ve arkadaþlarýyla birlikte deðerlendirmek için Tatvan sahilini doldurdular. Güneþin iki gündür kendisini gösterdiði Tatvan ilçe merkezinde ise hem kýþ hem de bahar mevsimi ayný anda yaþanýyor. Bir yandan Van Gölü'nün mavi sularýnýn gökyüzünün mavisiyle buluþtuðu eþsiz manzara yaþanýrken, bir yandan da Nemrut Daðý'nýn beyaz örtü ile kaplandýðý eþsiz manzara görülüyor. Bunu fýrsat bilen vatandaþlar, hem bu güzel manzarayý bir anda yaþama þansý buldu hem de bu anlarý fotoðraflayarak ölümsüzleþtirmek istediler. Tatvan sahilinin Van Gölü kýyýlarý yeþille buluþurken, ilçe merkezine doðru olan kesimler ise beyaz örtüyle kaplý. Güneþin de kendisini hissettirmesiyle Tatvan'da bir yanda kýþ, bir yanda da bahar günleri yaþanýyor.

Kumpir ýsmarladý araba kazandý M

Çatýdaki tehlike M

art ayýnýn ortalarýna yaklaþýlýrken Muþ'ta dondurucu soðuklar etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde apartmanlarýn çatýlarýndaki buz sarkýtlarý tedirginlik yaratýyor. Hava sýcaklýðýnýn geceleri sýfýrýn altýnda 15 dereceye kadar düþtüðü Muþ'ta yaþam güç þartlarda sürüyor. Ev ve iþyerlerinin çatýlarýndan sarkan buz sarkýtlarýnýn boyu da 1 metreyi aþýyor. Öðlen saatlerinde havanýn ýsýnmasýyla çatýlardan gürültü ile düþen sarkýtlar, vatandaþlarýn can ve mal güvenliðini tehdit ediyor. Muþlular, bu senenin çok zor þartlar altýnda geçtiðini belirtip, sýcak havalarý özlediklerini söylüyor.

ardin'de bir alýþveriþ merkezinde arkadaþlarýna kumpir ýsmarlayan kiþi, girdiði çekiliþle sýfýr kilometre bir otomobil kazandý. Mardin'de bir alýþveriþ merkezinde gerçekleþtirilen çekiliþ sonucu Ýlker Baybu isimli talihli, 2013 model sýfýr kilometre Mercedes marka otomobil kazandý. Sanatçý Cengiz Küçükayvaz'ýn sunumuyla gerçekleþen çekiliþe çok sayýda kiþi katýldý. Çekiliþte araba kazanan talihlinin Mardin Deyrulzafaran Manastýrý'nda asgari ücretle çalýþtýðý öðrenildi. Çekiliþ öncesinde bir konuþma yapan alýþveriþ merkezi yönetim kurulu danýþmaný Fedai Baþtürk, "Mova Park kampanyalara devam edecek. Yeni kampanyalarla ilgili çalýþmalarýmýz sürüyor. Mova Park'da kampanyalar bitmeyecek, sürekli devam edecek" dedi.

Biletini evde unuttu Çekiliþ sonucunda 139411 numa-

ralý kampanya kuponunun sahibi Ýlker Baybu, 2013 model MercedesBenz C 180k marka otomobili kazanan talihli oldu. Ýþte olduðu için çekiliþte hazýr bulunmayan talihli Baybu'ya müjdeyi sanatçý Cengiz Küçükayvaz telefonla verdi. Yarým saat içinde alýþveriþ merkezine giden ve heyecandan biletini getirmeyip evde unutan talihli Baybu, sanatçý Küçükayvaz ile sohbet ederek bileti nasýl aldýðýný anlattý. Baybu, "Arkadaþlarýmla beraber geldiðim Mova Park'ta içimden arkadaþlarýma kumpir ýsmarlamak geldi. Hesabý ödedikten sonra çekiliþ biletimi aldým ve çekiliþte araba bana çýktý. Hala inanamýyorum, çok heyecanlýyým. Bu bir rüya mý yoksa gerçek mi hala kendime gelemedim. Mardin'de böyle güzel yer açtýklarý için kendilerine çok çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu.


4

HABER

12 MART 2013 SALI

Habur Sýnýr Kapýsý'nda eylem Þýrnak'ýn Silopi ilçesi yakýnlarýnda bulunan Habur Sýnýr Kapýsý üzerinden Kuzey Irak'a yük taþýyan kamyon þoförleri, taþýdýklarý yüklerin bedelsiz olmasýna tepki göstererek kontak kapattý. getirmiþ olduklarý akaryakýta fazla vergi ödediklerini öne süren sürücüler, yetkililerden yardým beklediklerini belirtti. Þoförler ayrýca Habur Sýnýr Kapýsý'nda mazot akaryakýt satýþýnýn yapýlmasýný istediklerini ifade etti. 'Cezalar hafiflesin' Eyleme katýlan Yunur Konur, þoför milletinin çok sahipsiz olduðunu kaydederek, "Valinin, gümrük müdürü ve esnafýn bize yardýmcý olmasýný istiyoruz. Tek geçim kaynaðýmýz bu kapý olduðu için gerekirse bir ayda olsa burada bekleriz. Ton baþý beþ dolar istiyoruz. Beþ dolar artýrýlmazsa burada sonuna kadar hakkýmýzý arayacaðýz. Gümrükte ceza uygulamasý var. Üç aydýr para almadan karþýya geçiyoruz ve kapýdaki cezalarýn hafiflemesini istiyoruz. Bir arabanýn giriþ çýkýþý bir asgari ücreti karþýlamalýdýr" dedi. 'Beþ dolar istiyoruz'

Þ

ýrnak Ýl Özel Ýdaresi'ne ait TIR parkýnda eylem yapan kamyon þoförleri, araçlarýna Türk bayraðý asarak kontak kapattý. Taþýdýklarý yükleri ücretsiz olarak Irak'a taþýdýklarýný belirten þoförler, sorunlarý çözülünceye kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Irak'ta

Mehmet Ýslam adlý þoför ise, "Her bir arabanýn muayenesi, sigortasý, taþýt pulu senede 4 bin lira veriyoruz ve bunlarý karþýlamak için beþ dolar istiyoruz. Gümrük cezasý indirimi yapsýnlar. Ayrýca madem vergi veriyoruz. Diðer sýnýr kapýlarý gibi biz de Habur Sýnýr Kapýsý'nda yetkililerden resmi bir þekilde akaryakýt alalým. Hem bu þekilde vergilerimizde kendi ülkemize kalýr" diye konuþtu.

Hakkari'ye 3 katlý taziye evi Siirt Lisesi mezunlarý Sadak'ý ziyaret etti H

akkari'de taziye ziyaretlerinde kullanýlmak üzere yaptýrýlan 3 katlý taziye evi hizmete açýldý. Pirodan Mahallesi sakinlerinden hayýrsever H. Ömer Tekçe'nin vasiyeti üzerine hibe edilen 280 metrekarelik alan üzerinde yaptýrýlan 3 katlý taziye evinin büyük bir bölümünün kullanýlmaya baþ-

landýðý belirtildi. Mahalle sakinlerinin kendi aralarýnda topladýklarý paralar ve esnaflarýn da verdiði desteklerle bugüne kadar 400 bin TL harcanan taziye evinde erkek ve bayan taziye salonlarý, yemekhane, çay ocaklarý ve lavabolar bulunuyor. 2 bin kiþi kapasiteli taziye evinin kalan eksikliklerinin tamamlanmasý için de 100 bin TL'ye ihtiyaç olduðu ifade edildi. Mahalle sakinleri ise, taziye evinin büyük bir bölümünün tamamlandýðýný belirterek, ancak bayanlarýn kaldýðý kýsmýn merdiven, lavabo bölümü baþta olmak üzere dýþ cephe sývasýnýn bitirilmesi için hayýrsever vatandaþlarýn desteðini beklediklerini söylediler.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 11.02.2013 kaybettim.Hükümsüzdür Ali Akdemir Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ýsmail Güneþ

12 MART 2013 SALI YIL: 12 SAYI: 4204 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

S

iirt Lisesi Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu üyelerinden oluþan heyet, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ý ziyaret etti. Yaklaþýk 45 dakika süren ziyarette Aktaç, dernek olarak Belediye Baþkaný Sadak'tan, kentin en eski lisesi olan ve birçok dalda tanýnmýþ isim yetiþtiren Siirt Lisesi'nin bahçe düzenlemesinin yapýlmasý için, talepte bulunduklarýný söyledi. Baþkan Sadak da, Siirt'in en köklü eðitim kurumlarýndan olan ve Türkiye'nin siyaset, saðlýk ve ekonomi alanlarýnda birçok önemli þahsiyeti yetiþtiren Siirt Lisesi'nin mezunlarýnýn, bir çatý altýnda örgütlenerek kendilerini ziyaret etmelerinden dolayý büyük bir memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Sadak, belediye olarak çocuklarýn ve gençlerin daha iyi bir ortamda eðitim görebilmeleri için eðitim kurumlarýna her türlü desteði verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini, Siirt Lisesi'nin bahçe düzenlemesini de en kýsa süre içinde yapacaklarýný kaydetti.

Yetenekli öðrencilere destek eðitimi B

ingöl'de üstün yetenekli öðrencilere destek eðitimi veren Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi'nde 20132014 öðretim yýlý için ilkokul 4. sýnýf öðrencilerine yönelik toplantý yapýldý. Toplantýda programýn içeriði ve amacýna iliþkin bilgi veren Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu Þube Müdürü Cevdet Ataoðlu, bu yýl ilkokul 4. sýnýf öðrencileri için baþvuru yapýlacaðýný söyledi. Ataoðlu, "Bilim ve Sanat Merkezi'nde sanat, liderlik, düþünme ve yaratýcýlýk kapasiteleri yaþýtlarýna göre farklý ve yüksek düzeyde olan üstün yetenekli öðrencilere yönelik destek eðitimi verilmektedir. Destek

eðitimi alan üstün yetenekli öðrencilerin bilime, sanata, spora, teknolojiye, bölgemize ve ülkemize katkýlarý büyük olacaktýr. Bu bakýmdan ilimizdeki Bilim ve Sanat Merkezi önemli imkânlar sunuyor. Özel eðitime ihtiyaç duyan öðrencilere eðitim hizmetleri; kaynaþtýrma yoluyla yaþýtlarýyla birlikte ayný sýnýfta, özel eðitim sýnýflarýnda, özel eðitim uygulama merkezlerinde ve evde eðitim olarak verilmektedir. Üstün yetenekli öðrencilere de destek eðitimi, bilim ve sanat merkezlerinde verilmektedir" dedi.

Vali Yurdakul'un Amerika gezisi

G

eçtiðimiz hafta Amerika Birleþik Devletleri'nde (ABD) çeþitli gezi ve incelemelerde bulunan Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, izlenimlerini paylaþtý. Vali Yurdakul, Türkiye ile ABD'nin birbirine karþý üstünlükleri bulunduðunu, bu üstünlüklerin çeþitli sektörlere yayýldýðýný söyledi. Vali Yurdakul, gezisi sýrasýnda çeþitli incelemeler yaptýklarýný, görüþmeler sonrasýnda bazý yetkilileri Bitlis'e davet ettiðini ifade etti. Vali Yurdakul, demokrasinin en ince þekilde iþlediði Amerika'da, Türkiye'nin son yýllarda ekonomide yaþadýðý geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini belirtti. Vali Yurdakul, görüþmelerin Bitlis'e yansýmalarýnýn zaman alacaðýný da dile getirerek, "Amerika'da 4 gün süren bir gezi yaptýk. Bu gezi sýrasýnda çeþitli görüþmelerimiz oldu. Sokakta Türkiye'yi çok fazla tanýyan çýk-

D

mazken, bürokrasi son yýllardaki Türkiye'nin ekonomik alanda yakaladýðý baþarýyý merak ediyor. Bölgede yaþanan geliþmeleri yakýndan takip ediyorlar. Biz buradaki görüþmelerimizde bazý valileri ve bürokratlarý Bitlis'e davet ettik. Bu gezinin yansýmalarýný önümüzdeki zaman sürecinde göreceðiz" dedi.

DÝKA'dan 25 milyon lira destek

icle Kalkýnma Ajansý (DÝKA) tarafýndan 31 Aralýk 2012 tarihinde ilan edilen 2013 Yýlý Mali Destek Programlarý proje baþvurularýnýn 18 Mart 2013'te sona ereceðini bildirdi. DÝKA Genel Sekreteri Dr. Tabip Gülbay, 2013 yýlýnda üç farklý baþlýk altýnda uygulanan Mali Destek Programlarý çerçevesinde baþarýlý projelere toplam 25 milyon 337 bin lira finansman desteði saðlanacaðýný ifade etti. Baþvuru konusunda maðduriyetlerin yaþanmamasý için projelerin özellikle son güne býrakýlmamasý gerektiðini belirten Gülbay, "Bugün itibariyle 2013 Mali Destek Programlarý'nda baþvuru sahiplerinin projelerini teslim etmeleri için 7 gün kaldý. Baþvuru konusunda maðduriyetlerin yaþanmamasý için projelerin özellikle son güne býrakýlmamasý büyük bir önem arz etmektedir. Aksi halde büyük çaba ve özveriyle hazýrlanan projelerin geçmiþ yýllarda olduðu gibi son güne býrakýlarak, baþvurularýn sona ereceði saate yetiþtirilememesi söz konusu emeðin sonuçsuz kalmasýna sebep olacaktýr" dedi.


HABER

12 MART 2013 SALI

5

Barýþa destek için geliyorlar

Türkiye Genç Ýþ Adamlarý Konfederasyonu (TÜGÝK) Genel Baþkaný Erkan Güral ve beraberindeki 50 kiþilik heyet, Çarþamba günü Diyarbakýr'ý ziyaret edecek. Heyet, çözüm süreci sonrasýna iliþkin iþ dünyasýnýn atacaðý adýmlara yönelik fikir alýþveriþinde bulunacak.

T

ürkiye genelinde 7 federasyon, 72 derneði ve 10 bine yakýn üyesi bulunan TÜGÝK, Güneydoðu bölgesine özel 'Barýþ Sonrasý 5 yýllýk Ekonomik Kalkýnma Programý'nýn startýný Diyarbakýr'da verecek. Çarþamba Günü Diyarbakýr'a 50 iþ adamýyla Diyarbakýr'a gelecek olan TÜGÝK, GÜNGÝAD ile birlikte hazýrladýklarý programýn detaylarý hakkýnda bilgi verecek. Güneydoðu için hazýrlanan bu projeye dünyanýn 17 ayrý ülkesinden de katký saðlandýðý, dünyaca ünlü ekonomistlerin ve CEO'larýn danýþmanlýk ettiði kalkýnma planýnýn içinde bölgeyi kalkýndýracak 21 ayrý proje daha yer alýyor. Projenin detaylarýný Diyarbakýr'da açýklamayý planladýklarýný belirten TÜGÝK Genel Baþkaný Erkan Güral, doðu ve batýdaki iþyerlerini buluþturacak 'kardeþ fabrikalar' projesi, giriþimcilik programlarý, TÜGÝK üyeleriyle özel ticaret networku ve mesleki eðitim gibi çok sayýda proje hýzla hayata geçirileceðini söyledi. Güral, "TÜGÝK olarak sosyal ve siyasal sorumluluklarýmýzý dayanýþma ruhu ile yerine getirerek, toplumun ekonomik ve kültürel geliþmesine katkýda bulunmayý vazgeçilmez bir hedef olarak görmekteyiz. Hepimizin bildiði üzere, ilerlemekte olan bir çözüm süreci var. Bu çerçevede iþ dünyasýnýn hareket biçimi ve süreç sonrasýna yönelik atacaðý adýmlarýn çok büyük önem taþýdýðýný düþünüyoruz" dedi.

Bölge ekonomisine katký saðlayacaklar Barýþa inançlarýnýn tam olduðunu ifade eden TÜGÝK Baþkaný Güral, "Siyasiler tarihi riskler alarak ve büyük cesaret örneði sergileyerek bu süreci baþlattý. Ýþ dünyasý ve STK'lar olarak biz de risk almalýyýz. Yerimizde oturursak Türkiye'ye

haksýzlýk yaparýz. TÜGÝK'e üye 10 bine yakýn iþadamý da bu süreçte elinden geleni yapacak. TÜGÝK olarak, süreç sonrasýndaki dönemde üyelerimizle birlikte Diyarbakýr ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde ekonomiyi geliþtirmek ve istihdamý yükseltmek için ne tür çalýþmalar yapabileceðimize yönelik planlamalar yapýyor, fikir geliþtiriyoruz. Bölgeye nasýl destek verebileceðimizi, ne

gibi çalýþmalar yürütebileceðimize iliþkin çalýþmalar içerisindeyiz. Bölgeye yapýlan her türlü katký, ülkeye yapýlmýþ olacaktýr. Bu nedenle, çözüm süreci sonrasýnda iþ dünyasýnýn atmasý gereken adýmlara iliþkin fikir alýþveriþi yapmak amacýyla gerçekleþtirdiðimiz bu ziyaret, TÜGÝK açýsýndan yapýcý bir çalýþma süreci ortaya koymak adýna önemli bir baþlangýç. Oluþturmayý hedefle-

Boþaltýlan köyler dolacak

diðimiz hareket planý için Diyarbakýr'daki temaslarýmýzýn son derece önemli ve belirleyici olacaðýna inanýyorum. TÜGÝK olarak amacýmýz, çözüm süreci sonrasýna yönelik en doðru planlamayý yapmak, doðru sektörlerde yatýrýmý yönlendirmek ve istihdam yaratarak bölge ekonomisine katký saðlamak" diye konuþtu.

Hakkari Valisi Orhan Alimoðlu, "Boþ olan köylerimize geri dönüþler için gereken çalýþmalarý köylülerimizle iþbirliði halinde yapmalýyýz" dedi.

V

ali Alimoðlu, beraberindeki Dað ve Komando Tugay Komutaný Tuðgeneral Muzzafer Sönmez, vali yardýmcýlarý Önder Bozkurt ve Cevat Uyanýk, Ýl Jandarma Alay Komutaný Kurmay Albay Mahmut Çaðlayan, Ýl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Sapmaz, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Süleyman Kaya, Ýl Milli Eðitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Vakkas Özmercan ve Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Dr. Ýsmail Erkam Tüzgen ile Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Çanaklý ve Kýrýkdað köylerini ziyaret etti. Çanaklý köyündeki vatandaþlarla bir süre sohbet eden Vali Alimoðlu, daha sonra Kýrýkdað Köyü'ne geçti. Burada vatandaþlar tarafýndan alkýþlarla karþýlanan Vali Alimoðlu, vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyerek çocuklarla da bir süre sohbet etti.

'Ýþ bölümü yapacaðýz' Köylerin yol, içme suyu, okul, cami gibi temel ve önemli ihtiyaçlarýný sýraya alarak süratle tamamlayacaklarýnýn müjdesini veren Vali Alimoðlu, "Devletin parasý milletin parasýdýr ilkesini unutmadan çalýþarak adil bir taksimat ve iþ bölümü yapacaðýz. Köylerimizin temel geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýktýr. Köylerimizi daha üretken hale getirmeli, rýzkýmýzýn alýn teri ile saðlanmasýný temin etmeliyiz. Boþ olan köylerimize geri dönüþler için gereken çalýþmalarý köylülerimizle iþbirliði halinde yapmalýyýz. Temel hizmetleri gecikmeden gerçekleþtirebiliriz" þeklinde konuþtu. Köydeki kilim atölyesinde de incelemelerde bulunan Vali Alimoðlu ve berberindekiler, daha sonra Hakkari-Van karayolu üzerindeki Zap Karakolu'nu ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.

Görevlerine yeniden baþladýlar

V

an'da KCK davasý kapsamýnda tahliye edilen BDP'li Edremit Belediye Baþkaný Abdulkerim Sayan ve Özalp Belediye Baþkaný Murat Durmaz görevlerine iade edildi. Van'da 7 Haziran 2012'de KCK'ya yönelik gerçekleþtirilen operasyonda aralarýnda Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya, Edremit Ýlçesi Belediye Baþkaný Abdulkerim Sayan, Özalp Ýlçesi Belediye Baþkaný Murat Durmaz'ýn da bulunduðu 13 BDP'li gözaltýna alýnmýþtý. Gözaltýna alýnan 13 þüpheliden 10'u tutuklanýrken, belediye baþkanlarý Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan 14 Haziran 2012'de görevden uzaklaþtýrýldý. Hazýrlanan iddianame ile haklarýnda Van 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü üyeliðinden" dava açýlan BDP'lilerin 25 Ocak 2013'te yapýlan ilk duruþmasýnda, Edremit Ýlçesi Belediye Baþkaný Abdulkerim Sayan ve Özalp Ýlçesi Belediye Baþkaný Murat Durmaz tahliye edildi. Bunun üzerine Van Valiliði'nin görüþüyle Ýçiþleri Bakanlýðý, 6 Mart 2013 tarihli onayý ile BDP'li Belediye Baþkanlarý Sayan ve Durmaz görevlerine iade edildi. Onay yazýsýnýn belediye baþkanlarýna ulaþmasýyla Edremit Belediye Baþkaný Abdulkerim Sayan ve Özalp Belediye Baþkaný Murat Durmaz görevlerine yeniden baþladý.

Ninova Park'ta Sinema Günleri N

Bitlis'in fedakar doktorlarý

G

üneydoðu Anadolu Saðlýk Federasyonu Bitlis Saðlýk Mensuplarý Derneði (SAMEDER) üyesi doktorlar, Bitlis Köylere Hizmet Götürme Derneði (KÖY-DER) ile birlikte belirledikleri köylerdeki hastalarýn ayaðýna giderek dertlerine derman oluyorlar. Hastanede haftanýn beþ günü çalýþan doktorlar, hafta sonlarý ise hastaneye gelemeyen hastalarýn ayaðýna gidiyor. Gönüllü olarak haftanýn bir gününü köylerdeki hastalara ayýran doktorlar, bir yandan hastalarý evlerinde ziyaret ederek saðlýk taramasýndan geçiriyorlar, bir yandan da durumu ciddi olanlarý hastanelere yönlendiriyorlar. Gösterdikleri fedakarlýk örneðiyle takdir toplayan doktorlar, bu þekilde doðunun en ücra köylerinde yaþayan vatandaþlarýn saðlýk hizmetlerinden faydalanmalarýný saðlýyor. Saðlýk taramasý kapsamýnda Bitlis merkeze baðlý Yolalan Beldesi'ne gittiklerini belirten Bitlis Saðlýk Mensuplarý Derneði Baþkaný Mustafa Ýkizek, deðiþik branþlardaki gönüllü doktorlarla birlikte beldede hastalarýn saðlýk taramasýný yaptýklarýný söyledi. Doktorlarýn gönüllü olarak köylerde saðlýk taramasýný gerçekleþtirdiðini anlatan Dr. Ýkizek, "Amacýmýz doktor arkadaþlarýmýzla birlikte tedavi için hastaneye gelemeyen ya da maddi imkansýzlýklardan gelme imkaný bulmayan hastalarýn bizzat ayaðýna giderek onlarý evlerinde, köylerinde

muayene etmektir. Bunun yanýnda bir yandan saðlýk taramamýzý gerçekleþtirirken bir yandan da köyde tedavisi mümkün olmayan hastalarý saðlýklý þekilde hastaneye yönlendiriyoruz" dedi. 'Allah rýzasý için yapýlýyor'

Yaptýklarý hizmeti ücretsiz ve beklentisiz bir þekilde yaptýklarýna vurgu yapan Ýkizek, "Bu iþi sadece Allah rýzasý için yapýyoruz. Hastalarýn duasý bize yetiyor. Bu iþi yapmak bize gerçekten mutluluk ve huzur veriyor. Amacýmýz il merkezine baðlý köyler ve ilçelerimize baðlý tüm köylerde saðlýk taramasý yaparak bütün hastalara yardýmcý olmaktýr. Bu niyetle yola çýktýk. Biz elimizden geldiðince hastalarýmýzýn ayaðýna gitmeye devam edeceðiz. Saðlýk taramasýnýn ardýndan beldede yaþayan her 3 kadýndan 2'sinde guatr tespit ettik. Bunun bir nedeni de iyot eksikliðidir. Ýyotlu tuz tüketiminin az olduðu yörelerde hala sýkça bu hastalýkla karþýlaþýyoruz. Bu beldede de 3 kadýndan 2'sinde yapýlan tetkikler neticesinde guatr hastalýðý tespit edilmiþ. Bizde belde halkýný iyotlu tuz tüketilmesi ve yapýlmasý gerekenler, tedavi ve takip süreci ile ilgili bilgilendirdik" þeklinde konuþtu. Köylüler de saðlýk hizmetini ayaklarýna kadar getiren fedakar doktorlara teþekkür ettiler.

inova Park'ta 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde baþlayan etkinlikler 'Sinema Günleri' ile devam ediyor. Etkinliðe valilik çatýsý altýnda sosyal destek amaçlý faaliyet gösteren SODES, KADEM, SAÇEM bünyesindeki birçok kadýn katýldý. Ninova Park'ta düzenlenen etkinliðin amacýnýn kadýnlarý sinemayla buluþturmak sosyalleþmelerine katký saðlamak olduðu belirtildi. Bin 400'e yakýn kadýnýn katýldýðý 'Sinema Günleri' etkinliðinin ardýndan Ninova Park'ta kadýnlara öðle yemeði verildi. Etkinliklere Vali Mustafa Toprak ile Baðlar Kaymakamý Dursun Balaban da katýldý. Yemeðin ardýndan Mustafa Toprak ve Dursun Balaban, KADEM kursiyeri kadýnlarýn Ninova Park'ta açtýðý Kadýnlar Günü El Sanatlarý Fuarý'ný gezdi.


6

EKONOMÝ

En kaliteli bal Þemdinli'de 12 MART 2013 SALI

Hakkari'nin Þemdinli ilçesine baðlý Derecik Beldesi'nde arýcýlýk sezonu baþladý. Beldede bulunan Balkayalar Daðý'nýn eteklerinde üretilen bal, baþta çevre il ve ilçeler olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde özel olarak sipariþ ediliyor.

O

smanlý padiþahlarýnýn özel olarak saraylarýna istettiði Þemdinli balýnýn Balkayalar Daðý'nýn eteklerinde üretilen bal olduðunu belirten Þemdinlili arýcýlar, burada üretilen balýn diðer bölgelerde üretilen baldan ayýran en önemli özelliðinin Balkayalar Daðý'nýn zirvesi ve eteklerinde yetiþen farklý bitkiler olduðunu ifade ediyor. Belde halký tarafýndan 'Kakilgiya' diye anýlan ot bu farklý bitkilerin baþýnda geliyor. Derecik Beldesi'nde 20 yýldýr arýcýlýk yaptýðýný belirten Veysi Avcý, "Genelde arýcýlar, daha fazla bal üretebilmek için yaylalarý tercih eder. Biz ise daha fazla baldan ziyade daha kaliteli bal elde etmenin çabasýný sarf ediyoruz. Ben de müþterilerime en kaliteli balý sunabilmek için bala en iyi tadý ve kaliteyi veren bitkilerin bulunduðu yerlerde arýcýlýk yapmaya özen gösteriyorum. Þemdinli böl-

gesinde önceki yýllarda yaþanan arý ölümlerinin en az etkilendiði bölge de Balkayalar bölgesidir. Bunun sebebi bölgedeki arýnýn az oluþu ve Balkayalar Daðý'nýn eteðinde yetiþen bitkilerden elde edilen balýn arýda hastalýk üretmemesidir. Burada yetiþtirilen arý güçlüdür. Bizler burada arýcýlýk yaparken hiçbir þekilde katký, kalýntý ve ilaç kullanmýyoruz. Ayný zamanda diðer tüm arýcý arkadaþlarýmýza da bu tür þeylerden kaçýnmalarýný tavsiye ediyorum" dedi.

Her derde deva Ürettikleri balý pazarlarken çok büyük güçlükler çektiklerini ifade eden Avcý, "Burada ürettiðimiz bal iddia ediyorum Türkiye'deki en kaliteli baldýr. Ancak bu balýn tanýtýmýnda sýkýntý yaþýyoruz. Genelde Þemdinli balý, özelde de Balkayalar bölgesinde elde edilen bal

birçok hastalýða iyi gelmektedir. Balkayalar Daðý eteklerinde yýlda en fazla 5 ton bal üretilebiliyor. Bu balýn özelliði Balkayalar Daðý'nýn bütün her tarafýnýn sur þeklindeki kayalarla kapalý olmasý ve birçok yaban hayvanýnýn yaþamasýdýr. O bölgeye insan eli deðmemiþtir. En önemli özelliði de buradan geliyor. Bizim bala tadýný veren de bu doðal gerçekliktir. Balkayalar Daðý'nýn zirvesinde bulunan kayalarda da birçok koloni arý bulunmaktadýr. Kayalýk bölgenin birçok yerinde yüzlerce yýllýk ballara rastlanabilir. Ancak bu koloniler yaban yaþar ve ürettikleri bala da kimse eriþemez. Bizim yetiþtirdiðimiz arýlar da bu zirvedeki bitkilerden faydalanarak kaliteli bir bal üretmektedirler. Bu daða Balkayalar denmesi buradan geliyor" þeklinde konuþtu.

Bitlis'te çalýþacak 150 iþçi için kura Ýþ-Kur Bitlis Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) kapsamýnda Bitlis Belediyesi'nde görevlendirilecek 150 iþçi alýmý için noter huzurunda kura çekildi.

9

ay süre ile görevlendirilecek 150 personel için 687 kiþi baþvurdu. Baþvuru neticesinde 100. Yýl Ýlkokulu'nda noter huzurunda kura çekildi. Kura çekimine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nafiz Haspolat, Ýþ-Kur Ýl Müdürü Alaattin

DAKA proje sonuçlarý açýklandý D

oðu Anadolu Kalkýnma Ajansý'nýn (DAKA) 'Yatýrým Altyapýsýnýn Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Projeleri Mali Destek Programý' kapsamýnda Muþ 4 proje ile en çok proje alan il oldu. Baðýmsýz deðerlendirme uzmanlarý tarafýndan incelenerek ön deðerlendirmeden geçen projeler, DAKA Yönetim Kurulu toplantýsýnda üyelerin onayýyla kesinleþti. Program kapsamýnda finans desteði almaya hak kazanan 10 proje arasýnda Muþ, 4 proje ile en çok projesi geçen il oldu. DAKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Muþ Valisi Ali Çýnar, destek programý kapsamýnda yararlanýcýlara toplamda 10 milyon 430 bin TL kaynak saðlandýðýný belirtti. Çýnar, "DAKA Yönetim Kurulu Toplantýsý'nda 2012 yýlý Bütçe ve Çalýþma Programý'nda yer alan 'Yatýrým Altyapýsýnýn Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Projeleri Mali Destek Programý' kapsamýnda baþvurusu yapýlan projeler deðerlendirildi. Deðerlendirme sonucunda 10 projeye destek verme kararý alýndý. Toplamda 10 milyon 430 bin TL finans desteði saðlayacaðýmýz bu projeler ile bölgemizin geliþimine güzel katkýlar saðlayacak yatýrýmlar yapýlacaðýný umuyorum. Ýlimiz de bu süreci baþarýlý bir þekilde tamamlayarak 10 projeden 4 tanesini almayý baþardý. Muþ ili haricinde Van 2, Bitlis 1 ve Hakkâri 3 proje aldý. Biz Muþ olarak, saðlam adýmlarla, azimle ilerliyoruz. Her alanda ilimizin kalkýnmasý için tüm kurumlarýmýzla çalýþýyor, her platformda gereken gayreti gösteriyoruz. Ben, ilimizde uygulanacak olan projelerin öncelikle proje sahiplerine, ilimize ve bölgemize hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi.

Arslan, Bitlis 2. Noteri Emel Batur ve baþvuran kiþiler katýldý. Bitlis Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nafiz Haspolat, geçtiðimiz yýllarda da TYÇP kapsamýnda istihdam saðladýklarýný belirtti. Haspolat, "Geçen yýl TYÇP kapsamýnda istihdam ettiðimiz iþçilerden oldukça verim aldýk. Çekilecek kurada isimleri çýkacak iþçilerimiz 9 ay süre ile çalýþma kapsamýnda olacaklar. Hem kendilerine hem memleketimize hem de belediyemize büyük faydasý olacak bu projenin. ÝþKur Müdürlüðü'ne de verdiði destekten dolayý teþekkürlerimizi sunarýz" dedi.

9 ay çalýþacaklar Kura çekiminden bir konuþma yapan

Ýþ-Kur Ýl Müdürü Alaattin Arslan, "Bitlis Belediye Baþkanlýðý iþbirliði ile 150 kiþiyi iþe alacaðýz ve gördüðünüz gibi noter huzurunda kura çekimlerine baþlayacaðýz. Kura akabinde iþe baþlayacak olan 150 arkadaþýmýz asgari ücretli ve sigortalý bir þekilde 9 ay boyunca çalýþacaklar. Bu iþçiler 9 ay süre ile belediyede altyapý, çevre düzenlemesi, park bahçe düzenlemesi, aðaç dikimi gibi iþlerde halka hizmet edeceklerdir" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan 150 asýl ve 40 yedek olmak üzere 190 kiþi kurayla belirlendi.

Muþ'a yeni Sebze Hali Muþ Belediyesi'nin 'Sebze Meyve Hali ve Soðuk Hava Deposu' projesi 80 puan alarak kabul edildi. Belediye Baþkaný Necmettin Dede, mevcut sebze halinin bulunduðu arazinin Adalet Bakanlýðý'na ait olduðunu ve oraya lojman yapýlacaðý için boþaltmalarý gerektiðini söyledi. Sebze hali yapýlmasý için çeþitli arayýþlara girdiklerini ifade eden Baþkan Dede, "Mevcut sebze halimiz, Adalet Bakanlýðý tarafýndan geçmiþ yýllarda bize tahsis edilen arazi üzerine kurulmuþtu. Adalet Bakanlýðý tarafýndan buraya lojman yaptýrýlacaðý için sebze halinin tahliye edilmesi istendi. Biz de yeni sebze hali için DAKA'ya proje sunduk" dedi.

Maliyeti 3 milyon lira DAKA'ya sunduklarý projenin maliyetinin 3 milyon 210 bin 609 TL olduðunu ifade eden Dede, DAKA'nýn yüzde 56 ile 1 milyon 784 bin 777 TL hibe desteði vereceðini belirtti. Sebze meyve hali ve soðuk hava deposunun yapýmý için DAKA'yla sözleþme imzalayacaklarýný söyleyen Dede, "Sözleþme imzalandýktan sonra ihale

yapacaðýz ve hemen inþaat çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Sebze meyve hali ve soðuk hava deposunu, belediyemize ait olan arazi üzerinde 8 bin 204 metrekarelik alanda yaptýracaðýz. Sebze halinde 30 dükkan ve soðuk hava deposu yer alacak. Burayý tamamladýktan sonra Adalet Bakanlýðý'na ait olan mevcut sebze halini boþaltýp orada faaliyet yürüteceðiz" diye konuþtu.

Ýhaleyle kiraya verilecek Hal dükkanlarýný ihaleyle kiraya vereceklerini de belirten Dede, ihalenin ardýndan komisyoncularý eðitime tabi tutacaklarýný vurguladý. Baþkan Dede, "Bu faaliyetle hem komisyoncularýn eðitimi ile sebze halinde güçlü bir baþlangýç yapmak için, hem de belediye ile komisyonlar arasýnda doðru bir iþbirliði saðlanmasý hedefleniyor. 30 kiþinin katýlýmýyla 3 gün boyunca yapýlmasý planlanan eðitimde Yeni Hal Yasasý, kayýtlý ekonomi gerekleri ve önemi ile halin doðru kullanýmý konularýnda eðitim verilecektir" ifadelerini kullandý.

Badem ve erik aðaçlarý çiçek açtý Hububat Merkezi'nde 112'ye yer tesisi S

iirt'te son günlerde etkisini gösteren sýcak hava nedeniyle badem ve erik aðaçlarý mevsiminden önce çiçek açtý. Siirt Ziraat Odasý Baþkaný Gündüz Tanýk, bu durumun verimi olumsuz etkileyeceðini söyledi. Tanýk, "Bir süreden beri havalar çok sýcak bir þekilde seyrediyor. Bu da aðaçlarýn erken uyanmasýna yol açtý. Bir çok yerde badem ve erik aðaçlarý çiçek açtý. Ancak bu durum verimi düþürecek. Çünkü bir süre sonra etkili olacak soðuk bir hava bu çiçeklerin hemen dökülmesine yol açacak. Dolayýsýyla bu yýl verimin daha az olmasýna neden olacaktýr. Bu da üreticimiz için maddi bir kayýptýr" dedi.

Mardin'in Kýzýltepe Zahireciler Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter, yeni yapýlan Hububat Ticaret Merkezi alanýnda 112 acil servis için karþýlýksýz yer tahsisinde bulunduklarýný söyledi. Ýnsanlara saðlýk hizmetinin ulaþmasý için bu kararý aldýklarýný belirten Öter, "Arkadaþlarýmýzla istiþare ettik hepsi gönüllü olarak 112 acil servis için yer konusunda hibe edelim dediler. Buna rýza gösterdiler. Bizde böyle toplumsal hizmetlerde bulunduðumuz için mutlu oluyoruz. Allah korusun acil durumlarda müdahale için her yerde 112 acil servislere ihtiyaç oluyor bu konuda katkýmýz olduðu için sevinç duyuyoruz" dedi.


GÜNCEL

12 MART 2013 SALI

7

'Barýstan baska yol yok' Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ne (VESOB) baðlý 21 oda, barýþ sürecini desteklediklerini ve tüm siyasilerin sürece olumlu katký sunmasý gerektiðini açýkladý.

VESOB'a baðlý 21 odanýn baþkanlarý bir araya gelerek baþlatýlan barýþ süreci ile ilgili bir basýn açýklamasý düzenledi. 21 oda adýna basýn açýklamasýný okuyan VESOB Baþkaný Faruk Alpaslan, süreci desteklediklerini ve barýþ sürecine karþý yapýlan her türlü eylem ve provokasyonun karþýsýnda olduklarýný söyledi. Türkiye'nin çok önemli bir eþikten geçtiðini belirten Alpaslan, toplumsal barýþ adýna geçmiþte hayal dahi edilemeyecek geliþmelerin yaþandýðýný kaydetti. Yaþanan bu süreçlerin kendilerini heyecanlandýrdýðýný ve umutlandýrdýðýný dile getiren Alpaslan, "Topraða verdiðimiz binlerce körpecik bedenin,

evlere düþen acýnýn, ciðerleri yakan ateþin, analarýnýn gözyaþýyla yakýlan aðýtlarýn birikip hepimizde derin izler býrakmýþ olmasýnýn hüznünü yaþamaktayýz. Biz çatýþarak geçirilen onlarca yýlý ve bu kardeþ kavgasý için heba olan beþeri, ekonomik ve kültürel kaynaklarýmýzýn muhasebesini her defasýnda derin bir acýyla yapmaktayýz. Artýk bunu geçmiþte býrakmak, ortak ve müreffeh geleceðimizi beraberce inþa etmenin aktörleri olmayý beklemekteyiz" dedi.

'Geç kalmadan istiyoruz' Alpaslan, "Bizler ekonominin can damarý, ticari hayatýn bel kemiði olan esnaf ve sanatkârlar olarak, artýk barýþ ortamýnda yaþamak ve daha ileri bir refah zincirinin üyeleri olma arzusu içerisindeyiz. Barýþýn var olduðu bir ortamda iþ yapmak, yeni iþlerin içinde

bulunmak, ticari hayatýmýzda önümüzü daha rahat görerek gerçekleþtirmek istiyoruz. Sayýn Baþbakanýmýzýn en samimi duygularla baþlattýðýna inandýðýmýz bu süreci son derece önemsemekle beraber, Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) sürece sunduðu olumlu katkýnýn eksilmeden devam etmesini ve diðer tüm siyasi partilerin bu sürecin dýþýnda kalmamasýný istiyoruz. Son 10 yýlda ülkemizin gelmiþ olduðu ekonomik ve sosyal geliþmiþlik içerisinde Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerine yapýlan yatýrýmlarýn zenginliðine bakýnca, artýk tek eksiðimizin istikrar ve barýþ ortamýnýn yerleþmesi olduðunun farkýndayýz. Barýþa olan inancýmýz, ülkemize, milletimize ve kendimize olan güvenimizle VESOB olarak yüksek bir sesle tekrarlama ihtiyacý duyuyoruz ki, barýþtan baþka yol ve seçenek yok, o barýþý da geç kalmadan istiyoruz" diye konuþtu.

Van'da Nevruz hazýrlýklarý baþladý

Ciwan Haco sahne alacak

Van'da Barýþ ve Demokrasi Parti'nin (BDP) öncülüðünde organize edilecek olan Nevruz kutlamalarý hazýrlýklarý baþladý. BDP Van Ýl Baþkanlýðý'nda bir basýn toplantýsý düzenleyen Nevruz Tertip Komitesi Baþkaný Azim Yacan, Nevruz Bayramý'nýn hazýrlýklarýný il ve ilçelerde baþlattýklarýný belirtti. Çeþitli etkinliklerle Nevruz Bayramý'ný kutlayacaklarýný anlatan Yacan, "Halklarýn baharlaþmasý manasýna gelen Nevroz Bayramý adeta Kürt halkýnýn diriliþ tarihçesidir. Kürt halkýnýn yaþama dair iddialaþmasýdýr. Zulüm, zorbalýk, imha, karanlýk ve bunlara karþýlýk da özgürlük umudu ile isyan, direniþ, aydýnlýk vardýr. Nevroz Bayramý'nýn çýkýþý Kürt halkýna karanlýk ve zulmün reva görüldüðü döneme denk gelmektedir. Halklar, özlemleri olan özgürlük, barýþ, kardeþlik ve demokratik bir yaþamýn yakýcýlýðýný olabildiðince hissetmektedir. Statüsüzlüðe ve özgürlüksüzlüðe veda anlamýna gelecek olan Nevroz Bayramý'na 'Demokratik Kurtuluþ, Sayýn Öcalan'a Özgürlük, Kürdistan'a Statü' þiarýyla kutlayacaðýz. Kutlamalara ünlü sanatçý Ciwan Haco ve Aynur Doðan baþta olmaz üzere birçok sanatçý da katýlacaktýr" dedi

Hakkari zabýtasýndan sýký denetim Hakkari Belediyesi Veteriner Ýþleri ile Zabýta Müdürlüðü ekipleri, pastane imalathanelerini denetleyerek kurallara uymayan iþyeri sahiplerine uyarýlarda bulundu. Hakkari Belediyesi Veteriner Ýþleri ve Zabýta Müdürlüðü ekipleri, beraberindeki belediye encümenleri ile þehrin deðiþik noktalarýnda faaliyet gösteren pastane imalathanelerini denetledi. Denetleme sonucunda birçok iþyerine kurallara uymalarý için 15 gün süre veren ekipler, bu süre zarfýnda belirlenen kurallara uyulmamasý halinde ise iþyerleri hakkýnda cezai iþlem yapýlacaðý uyarýsýnda bulundular. Yapýlan denetlemeler hakkýnda basýn mensuplarýna bilgi veren Veteriner Ýþleri Müdür Vekili Emrullah Kanar, iþyerlerinin ruhsatlarýnýn bulunup bulunmadýðý, imalathanelerin hijyen kurallarýna uyup uymadýklarý, çalýþanlarýn iþ önlüðü giyip giymedikleri ve üretimde kullanýlan malzemenin temizliði konusunda dikkatli olunmasý için gerekli uyarýlarý yaptýklarýný söyledi.

Ýþletmelere 15 gün süre verildi Ýþyeri sahiplerinden çalýþanlarýn saðlýk raporlarý, üretim bölümündeki personelin kiþisel bakýmlarý, kullanýlan malzemelerin cinsi, ürünlerin depolama ve saklama koþullarý, son kullaným tarihleri ve etiket fiyatlarýný kontrol ettiklerini ifade eden Kanar, "Denetimler sonucunda hijyen kurallarýna uymayan bazý iþyerleri hakkýnda cezai iþlem uyguladýk. Mevzuata uymayan bazý iþyerleri hakkýnda ise tutanak tuttuk. Bu iþyerlerinin en geç 15 gün içinde bütün eksikliklerini gidermeleri için kendilerine uyarýlarda bulunduk. Uyarýlara raðmen kurallara uymayan iþletmeler hakkýnda ise gerekli cezai iþlemleri baþlatacaðýmýzý kendilerine söyledik" dedi.

Demirtaþ hastaneye kaldýrýldý BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, göðsünde aðrý ve sýkýþma þikayetiyle hastaneye kaldýrýldý. Demirtaþ'ýn durumunun iyi olduðu açýklandý. BDP Genel Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn sabah saatlerinde göðsündeki aðrý ve sýkýþma nedeniyle hastaneye gittiði belirtildi. Açýklamada, Demirtaþ'ýn genel saðlýk durumunun iyi olduðu, ancak tetkik ve kontrollerinin devamý için hastanede kalacaðý kaydedil-

di. BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt de Demirtaþ'ýn durumunun iyi olduðunu söyledi. Zümrüt, "Selahattin baþkanýmýzýn durumu þu anda iyi. Gözetim altýnda. Doktorlar bir gece kalmasý gerektiðini belirtti. Tetkikler yapýldý, tahlillerin sonucu çýkmasýný bekliyoruz. Yoðun tempoda çalýþýyor. Biz bu konuda saðlýðýmýza çok dikkat etmiyoruz. Bir gece hastanede tutulacak. Programýndan haberimiz yok Irak'a gidip gitmeme konusunda. Bugün olmaz zaten hastanede kalacak" dedi.

Çözüm sürecinde kritik günler Çözüm sürecinde milat olarak anýlan Nevruz'a 9 gün kaldý. Bu süre içinde örgütün elindeki kamu görevlilerinin serbest kalmasý, Öcalan'ýn örgüte gönderdiði mektuplara yanýt gelmesi ve üçüncü Ýmralý heyetinin adaya gitmesi gerçekleþecek. Nevruz öncesinde Öcalan'ýn yeni mesajý kamuoyuna duyurulacak. Diyarbakýr'da büyük kutlama

Nevruz'a sayýlý günler kalýrken taraflar daha hassas davranacak. Ýlk adým salý günü BDP grup toplantýsýnda atýlacak. BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Ýmralý tutanaklarýnýn nasýl sýzdýrýldýðýna iliþkin net açýklamasýný grup konuþmasýnda yapacak. BDP'nin bu adýmla hükümette rahatsýzlýk yaratan sýzdýrma krizinin özeleþtirisini yapmasý bekleniyor. Öcalan ile görüþmeye gidecek üçüncü heyetin belirlenmesi de tutanak krizi

nedeniyle gecikmiþti. BDP bu hafta heyetteki isimleri netleþtirecek. Heyetin adaya gidiþi ise Öcalan'ýn Kandil'e, Avrupa'ya ve BDP'ye gönderdiði mektuplarýn yanýtlarýnýn gelmesine baðlý. Yanýtlarýn bu hafta içinde gelmesi bekleniyor. Adaya gidecek üçüncü BDP heyeti, Nevruz öncesinde Öcalan'ýn yeni mesajlarýný getirecek. Öcalan'ýn, geri çekilmenin yol haritasýný vermesi bekleniyor.

BDP sadece Diyarbakýr'da büyük bir Nevruz kutlamasý yapacak. Öcalan'ýn göndereceði mesaj Nevruz'da toplanacak kalabalýða okunacak. Nevruz'a kadarki 10 günlük kritik sürecin önemli bir adýmý da örgütün elindeki kamu görevlilerinin serbest býrakýlmasý olacak. Herhangi bir nedenle gecikme olmazsa, serbest býrakmanýn bugün yarýn gerçekleþmesi bekleniyor. Öcalan'ýn "ailelerine kavuþmalýlar" mesajýnýn ardýndan, farklý kamplarda tutulan 6 asker, 1 polis ve 1 kaymakam, ayný kampta bir araya getirildi. Teslim etme sürecinin teknik ayrýntýlarý da Kuzey Irak yönetimi ve BDP tarafýndan belirlendi. Teslim etme, basýn toplantýsý ya da bir gösteri eþliðinde olmayacak. Baþbakan Erdoðan'ýn uyarýsý da dikkate alýnarak kamuoyunun hassasiyetlerine özen gösterilecek.

Siirt'e çaðrý merkezi Siirt'te açýlan çaðrý merkezinde kurs çalýþmalarý devam ediyor. Ýlk etapta 25 kiþinin istihdam edileceði çaðrý merkezi için geçen hafta yer araþtýrmasý için kente giden Turkcell Global yetkilileri, Vali Ahmet Aydýn ile Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekilleri Nedim Kuzu ve Özgür Çalapkulu ile görüþtü. Turkcell Global Genel Müdür Yardýmcýsý Bahattin Pekkan ve Bölge Müdürlüðü personelleri, Siirt'te çeþitli temaslarda bulunarak, çaðrý merkezinin kurulacaðý alan üzerinde istiþare yaptý. Turkcell Globall Bilgi Ýþ Ortaklarý Yönetimi ve

Prepaid Lokasyon Müdürü Kartal Týknaz, ilk etapta 25 kiþinin istihdam edileceði çaðrý merkezi için çalýþmalar baþlattýklarýný, iþ kur ile koordineli çalýþarak personel alýmýný gerçekleþtirdiklerini ve ardýndan merkezin açýlarak faaliyetlere baþlanacaðýný vurguladý. Yeni baþlayan kursiyerler eðitimden geçerken önümüzdeki günlerde merkezin faaliyete gireceði belirtildi.


8

Aktüalite

12 MART 2013 SALI

Esirler ailelerine kavuþuyor Diyarbakýr'ýn Bingöl ve Muþ karayolunda çeþitli tarihlerde PKK tarafýndan kaçýrýlan kamu görevlilerinin serbest býrakýlmasýyla ilgili oluþturulan heyetin bugün Irak'a gitmesi bekleniyor. D

iyarbakýr'ýn Lice, Bingöl'ün Genç, Þýrnak, Van ve Muþ'ta çeþitli tarihlerde yol kesen PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýlarak Kuzey Irak'taki örgüt kamplarýna götürülen asker ve kamu görevlilerinin serbest býrakýlmasýyla ilgili oluþturulan heyet hazýrlýklarýný tamamladý. BDP'den 3 milletvekili, ÝHD'den 2 ve MazlumDer'den 1 yetkiliden oluþan 6 kiþilik heyetin bugün Diyarbakýr'dan yola çýkarak, karayoluyla Habur Sýnýr Kapýsý üzerinden Irak'a geçmesi bekleniyor. PKK'nýn da serbest býrakýlmayla ilgili hazýrlýklarýný tamamladýðý, can güvenlikleri ve olasý hava operasyonuna karþý serbest býrakýlacaklarý yer ve zamanýn gizli tutulduðu ifade edildi. BDP tarafýndan oluþturulan heyete Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden de bazý görevlilerin katýlmasý bekleniyor.

Esirler bir araya getirildi 3 ayrý kampta tutulduklarý öne sürülen 2'si uzman çavuþ, 1'i astsubay, 1'i polis, 1'i kaymakam adayý ve 3'ü de er olmak üzere kaçýrýlan 8 kiþinin, bir kampa getirilerek toplu olarak bekletildikleri bildirildi. Bölgesel Kürt yönetiminin örgütün elinde tutulan kamu görevlileri için özel güvenlik birimleri oluþturduðu, kamu görevlilerinin BDP heyetine

Ý

teslim edilmesinden sonra sinyal kesici jammerlar eþliðinde zýrhlý araçlarla gidecekleri yere kadar götürülecekleri kaydedildi. BDP Erbil Temsilcisi Cemal Coþkun, kamu görevlilerinin nerede ve ne zaman teslimiyle ilgili örgüt veya Kürt Yönetimi güvenlik birimleri tarafýndan henüz kendilerine bilgi verilmediðini, heyetin gelmesinden sonra bunun netlik kazanacaðýný

söyledi.

Gazeteciler Erbil'de bekliyor PKK'nýn kaçýrdýðý kamu görevlilerinin oluþturulan heyete teslimi için Kuzey Irak'ýn Erbil kentinde çok sayýda gazeteci geliþmeleri takip ediyor. Televizyon, gazete ve ajans muhabirleri, kamu görevlileri ve askerlerin PKK tarafýndan heyete teslim edilmesini görüntülemek

isterken, bu talebin PKK yöneticilerine iletildiði, Kandil'den yanýt beklendiði belirtildi. Yetkililer, izin verilmesi durumunda basýn mensuplarýnýn heyet ile birlikte kamu görevlilerinin tesliminin görüntülenebileceðini bildirdi. PKK'nýn kaçýrdýðý kiþilerin ailelerinin ise, heyet ile birlikte Habur Sýnýr Kapýsý'na geleceði ve yakýnlarýný burada bekleyeceði ifade edildi.

Güler: Ailelerine kavuþacaklar

çiþleri Bakaný Muammer Güler, PKK tarafýndan kaçýrýlan kamu görevlilerinin serbest býrakýlmasýný beklediklerini söyledi. Güler, konuyla ilgili gereken çalýþmalarýn yapýldýðýný Habur'daki görüntünün bir benzerinin yaþanmasýna müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Ýçiþleri Bakaný Güler, þunlarý söyledi: ''Kaçýrýlan kamu görevlileri ile ilgili olarak bir heyetin teþkil edildiði, 3 BDP milletvekili, Mazlum-Der Baþkaný ve BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný'ndan oluþan bir heyetin gideceði ve kamu görevlilerinin bize teslim edileceði ifade edildi. Biz Cuma gününden beri bir müsteþar yardýmcýmýz ve emniyet üst düzey görevlileri baþkanlýðýndaki bir heyeti Habur'da tutuyoruz. Kamu görevlilerinim inþallah ailelerine kavuþmalarýný bekliyoruz.''

Ýstiklal Marþý'ný en güzel kýzlar okudu

Bitlis'in Ahlat Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, ilköðretim okullarý arasýnda "Ýstiklal Marþý'ný ezbere ve güzel okuma" yarýþmasý düzenledi. Yarýþmada dereceye sadece kýz öðrenciler girdi.

A

hlat Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamýnda "Ýstiklal Marþý'ný ezbere ve güzel okuma" yarýþmasý düzenlendi. Ahlat Yatýlý Bölge Ortaokulu (YÝBO) Konferans Salonu'nda düzenlen yarýþmaya ilçede 11 ilköðretim okulundan 11 öðrenci katýldý. Daha sonra Ýstiklal Marþý'nýn 10 kýtasý öðrenciler tarafýndan ezbere okundu. Jüri ise deðerlendirmesini Ýstiklal Marþý'ný ezberleme, vurgu, tonlama ve Türkçeyi iyi kullanma kriterlerine göre yaptý. Yarýþmaya

katýlan öðrenciler Ýstiklal Marþý'nýn 10 kýtasýný ezbere okurken, bazý öðrenciler heyecanlarýna yenik düþtü.

Dereceye sadece kýzlar girdi Yarýþma sonunda hünerlerini sergileyen öðrenciler jürinin deðerlendirmesini bekledi. Deðerlendirme sonunda Atatürk Ýlköðretim Okulu öðrencilerinden Zehra Özpolat birinci, Yunus Ensari Ýlköðretim Okulu'ndan Ayþegül Canyiðit ikinci ve Ergezen Ýlköðretim Okulu öðrencilerinden

Gül'ün vekaleti yerine ulaþtý C

umhurbaþkaný Abdullah Gül'ün, Türk Kýzýlayý aracýlýðýyla Erciþli depremzedeler için kestirdiði kurbanlýklarýn eti, konserve yapýlarak ilçeye gönderildi. Kurban eti, Türk Kýzýlayý Erciþ Þubesi'ndeki görevliler tarafýndan ilçe merkezi ve Kocapýnar Beldesi'nde, ihtiyaç tespitleri önceden tamamlanan depremzede vatandaþlara daðýtýldý. Depremde hasar gören evinde 3 çocuðuyla yaþamýný sürdüren Nafiye Deniz, kendilerine kurban eti baðýþýnda bulunan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e ve bu kurban etini kendisine

Keskin'lerin mutlu günü D

iyarbakýrlý Ýþadamý Hasan Keskin'in oðlu Hüseyin ile amcasýnýn kýzý Dilara Keskin Þatopark'ta düzenlenen görkemli düðün töreni ile dünya evine girdi. Genç çiftin þahitliklerini ise Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu ile Ýþadamý Cengiz Ayna yaptý. Düðüne kentteki bazý bürokrat ve aþiret mensuplarýnýn da aralarýnda bulunduðu yaklaþýk 500 kiþi katýldý. Genç çiftin salona giriþiyle birlikte davetliler dolar yaðmuruna baþladý. Mahalli sanatçýlarýn seslendirdiði þarkýlarla davetliler doyasýya eðlendi. Mahalli sanatçýlarýn ardýndan Bedri Ayseli de sahne alarak birbirinden güzel þarkýlarýný genç çift ve konuklar için söyledi. Bedri Ayseli'nin hareketli þarkýlara halaylarýyla eþlik eden davetlilerin üzerine de dolarlar saçýldý. 4 saat süren düðünün sonunda davetliler geline ve damada hediye vermek için yarýþtý. Düðün töreni sonrasýnda çok mutlu olduklarýný belirten Hüseyin-Dilara Keskin çifti, balayýný geçirmek üzere Maldivler'e gideceklerini söylediler. Taþkýn Civelek

ulaþtýran Türk Kýzýlayý'na teþekkür etti. Evlerinde çalýþacak kimse olmadýðý için zor günler geçirdiðini belirten Deniz, yaþadýðý mutluluðu dile getirdi. Türk Kýzýlayý Erciþ Þubesi Baþkaný Aydýn Bayraktar da deprem sonrasýnda baþlayan yardým daðýtýmýnýn halen devam ettiðini bildirerek, "Bu yýl da Cumhurbaþkanýmýzýn Türk Kýzýlayý'na baðýþta bulunduðu kurban etini depremzedelere ulaþtýrmak bize nasip oldu. Ýhtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza yönelik daðýtýmlarýmýz devam edecek" dedi.

Halime Kezer ise üçüncü oldu. Yarýþma sonunda dereceye giren öðrenciler, Milli Eðitim Müdürü Zeynel kýlýç ile birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Yarýþmaya öðrencilerin yaný sýra Ahlat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zeynel Kýlýç, Ahlat Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Sadrettin Peker, bazý okul müdürleri ve veliler katýldý. Dereceye giren öðrencilere ise ödüllerinin "12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" programýnda verileceði belirtildi.

Öðrencilere YGS öncesi moral

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde öðrenciler için Yükseköðretim Geriþ Sýnavý (YGS) öncesi moral gecesi düzenlendi. Düzenlenen etkinliðe Uður Dershanesi öðretmenleri, dershane öðrencileri, veliler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Dershane öðrencileri tarafýndan hazýrlanan programda þiirler okunup tiyatro oyunu oynandý. Gecenin ilerleyen bölümlerinde müzik dinletisini sunan öðrencilere konuklar halay çekip þarký söyleyerek eþlik etti. YGS stresini azaltmak için bu etkinliði düzenlediklerini belirten rehberlik öðretmeni Semra Aslan, "Öðrencil-

er üzerindeki sýnav öncesi kaygýyý azaltmak sýnava moral ve motivasyonla girmeleri için uður dershanesi olarak bu geceyi hazýrladýk" dedi. Hazýrladýklarý gösterilerle öðrencilerde çok büyük cevherler olduðunu belirten dershane müdürü Rauf Sümer ise, "YGS öncesi bu etkinliði düzenledik yedi yirmi dört testin yanýnda hayatta yaþananlarý anlatmak gerekiyor. Hayallerinizi gerçekleþtirmek için inanýn ve savaþýn. Hayatta her þey bir sýnavdan ibaret deðil. Hedeflerinize ulaþmak için býkmadan, usanmadan çalýþýn" diye konuþtu.


Ýç-Dýþ Politika

9

Cilvegözü bombacýlarý gözaltýnda 12 MART 2013 SALI

Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'ndaki patlamayla ilgili 8 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. Ýçiþleri Bakaný'nýn nerede yakalandýklarýna dair bilgi vermemesi 'sýnýr ötesi' ihtimalini gündeme getirdi.

H

atay'ýn Reyhanlý ilçesindeki Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'nda meydana gelen patlamayla ilgili aralarýnda Türk ve Suriyeli zanlýlarýn da olduðu 8 kiþi gözaltýna alýndý. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, 5'i Suriye uyruklu 8 kiþinin gözaltýna alýndýðýný ve üçünün savcýlýk tarafýndan serbest býrakýldýðýný duyurdu. Bakan, 4'ü Suriyeli ve bir Türkiye vatandaþýnýn mahkemeye sevk edildiðini belirtti. Bakan Güler, yakalananlarýn ikisinin bombalý aracý sýnýra getiren biri kadýn diðeri erkek iki þüphelinin olduðunu açýkladý.

Ýstihbarat ile baðlantýlarý var Güler, içlerinde olayý planlayan

bir kiþi ve yardým eden 5 kiþinin de olduðunu vurguladý. Gazetecilerin nerede yakalandýklarý sorusuna ise "Ayrýntý vermem mümkün deðil" yanýtýný verdi. Güler'in bu yanýtý, Suriye yönetimi ile iþbirliði yapýlmasý ihtimalinin çok düþük olmasý nedeniyle "Sýnýr ötesi bir operasyon mu yapýldý" sorusunu akýllara getirdi. Güler, yakalanan Suriyelilerin Suriye istihbaratý ve ordusu ile baðlantýlarý bulunduðunun tespit edildiðini de söyledi. Zanlýlarýn Adana'ya gönderildiði, olayla ilgili 1 kiþinin daha arandýðý kaydedildi.

'Gerçek masada anlaþýlýr' C

Cenaze töreninde buluþtular

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ile eski genel baþkan Deniz Baykal, Kayseri Büyükþehir Belediye eski baþkaný Niyazi Bahçecioðlu'nun cenaze törenine birlikte katýldý.

D

eniz Baykal ile birlikte karayoluyla Kayseri'ye giden CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, Cumhuriyet Meydaný Hunat Külliyesi'nin yaný baþýnda Gençlik ve kadýn kollarýnýn birlikte açtýðý kermese katýldý. CHP'li kadýnlar, Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu ve Baykal ile fotoðraf çektirmek için büyük çaba harcadý. Kýlýçdaroðlu ve Baykal daha sonra Kayseri'de 3 dönem belediye ve Kayserispor kulübü baþkanlýðý yapan, çeþitli dönemlerde milletvekili adayý olan 80 yaþýndaki Niyazi Bahçecioðlu'nun cenaze törenine katýldý. Baykal ile birlikte saf tutan Kýlýçdaroðlu, Niyazi Bahçecioðlu'nun oðlu Ýbrahim ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi.

Belediyeye tepki CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýç-

umhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, yeni seçilen Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin olumlu mesajlar verdiðini ancak gerçek politikasýnýn müzakere masasýnda anlaþýlacaðýný söyledi. Kýbrýs sorununun müzakerelerle çözüleceðine inandýðýný belirten KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, anlaþma ve çözümden yana olduklarýný belirterek müzakerelerin baþlamasýndan yana olduðunu ifade etti. Eroðlu, Rum lider Anastasiadis'e sosyal buluþma önerisinde bulunduðunu ancak henüz yanýt almadýðýný hatýrlattý. Basýna yansýdýðý þekilde Anastasiadis'ten henüz mektup almadýðýný kaydeden Eroðlu, "Bizim arzumuz müzakerelerin bir an önce baþlamasýdýr" dedi. Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ise olumlu mesajlarýný yineledi. Anastasiadis, "müzakerelere katýlma niyetimiz kesindir. Eðer Genel Sekreter tarafýndan Kýbrýslý Türk liderle görüþmeye çaðýrýlýrsak elbette olumlu yanýt vereceðiz" þeklinde konuþmuþtu.

daroðlu, 3 dönem belediye baþkanlýðý yapan Niyazi Bahçecioðlu için belediye önüne tören yapýlmamasýna üzüldüðünü söyledi. Kemal Kýlýçdaroðlu, Bahçecioðlu Kayseri'ye yýllarca hizmet verdiðini belirterek þöyle dedi: "Çok deðerli bir kiþiydi. Kayseri'nin köklü ailelerinden, herkesin saygý duyduðu birisi. Burada, iki üzüntümü ifade etmeden geçemeyeceðim. Bunlardan birincisi Kayseri'ye 3 dönem hizmet veren, yurttaþlar arasýnda hiçbir ayrým yapmayan eski bir belediye baþkaný. Belediye önünde tören yapýlmamasýný anlamakta güçlük çekiyorum. Ýkinci üzüntüm; Kayseri'ye gelirken Büyükþehir Belediyesi'nin Pastýrmacýlar Parký'ndaki yýrtýk Türk bayraðý. Acaba nasýl oluyor da Kayseri Büyükþehir görmüyor."

4. Yargý Paketi'ne eleþtiri B

'Çözüm beklentisi büyük'

H

alkýn çözüm için büyük beklentisi bulunduðunu belirten Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, "Halkýn büyük bir çoðunluðu bu iþin çözümünü destekliyor. O zaman bu fýrsatýn kaçýrýlmamasý için karþý tarafýn da ona göre hareket etmesi gerekiyor" dedi. Cumhurbaþkaný Gül'ün, Ýsveç'in baþkenti Stockholm'de heyetindeki basýn mensuplarýnýn sorduðu sorulara verdiði yanýtlar Cumhurbaþkanlýðýnýn internet sitesinde yayýmlandý. Cumhurbaþkaný Gül, þunlarý söyledi: "Halkýn büyük bir beklentisi var, halkýn büyük bir çoðunluðu bu iþin çözümünü destekliyor. O zaman bu fýrsatýn kaçýrýlmamasý için karþý tarafýn da ona göre hareket etmesi gerekiyor. Daha önce de, Oslo'daki baþka þeyler de nasýl sýzdý, ne oldu, onlarý iyi kötü biliyoruz. Bu süreçte aþýrýlýklar ve ölçüsüzlükler olmayacak. Nevruz gibi çeþitli vesilelerde de ölçüsüzlükler olmamasý gerekir. Böyle bir ortam da ilk defa olmaktadýr. Herkesin kredi verdiði bir ortam. Onun için ben özellikle karþý tarafý uyarýyorum ki 'Yanlýþ yapma' diye."

DP, 4. Yargý Paketi'nin toplumda büyük bir beklenti yaratmasýna raðmen getirdiði düzenlemeler açýsýndan yeterli olmadýðýný açýkladý. Sunulan tasarýnýn esasen eleþtiri alan yasa maddelerinin içeriðine dokunulmamasý ve bu maddelerde hiçbir deðiþikliði öngörmemesi bakýmýndan tüm beklentileri boþa çýkardýðýný belirten BDP, açýklamasýnda, "Adeta, 'dað fare doðurdu' dedirten türden bir paket olarak kamuoyuna sunulmuþtur. Zira tasarýnýn tanýmlanmasýnda 'insan haklarý ve ifade özgürlüðü baðlamýnda bazý kanunlarda deðiþiklik yapýlmasýna dair kanun tasarýsý' ifadesine raðmen özellikle ifade özgürlüðü açýsýndan yeni ve 'özgürlük' alanýný geniþletecek bir deðiþiklik öngörmemektedir" ifadelerine yer verildi. Tasarýnýn madde madde incelendiði açýklamada, tasarýyla TMK'nýn 6. maddesinde deðiþiklik yapýldýðý, esasen sadece ceza miktarýnýn üst sýnýrýnda azalmaya gidildiði, dolayýsýyla yasa dýþý örgütle ilgili yayýnlanan bir haber veya açýklamanýn halen yargý kýskacýnda olduðu kaydedildi. 'Adeta açýklama metni' Terörle mücadele yasasýnda düzenlenen "propaganda suçu" açýsýndan yalnýzca yasanýn mevcut sýnýrlarýna dair bir çerçeve çizildiðinin belirtildiði açýklamada, tasarýyla ilgili þu deðerlendirmede bulunuldu: "Bir giysiyi taþýmak, bir rengi üzerinde bulundurmak, müzik yayýný yapmak halen suç olmaya devam edecektir. Yöresel bir kýyafet, bir poþu, bir marþ veya þarký halen propaganda fiilleri olarak karþýmýzda durmaktadýr. Tasarýnýn getirdiði düzenleme 2006 yýlýndan sonra tehlikeli boyuta varan uygulamasýna dair (her eyleme katýlan örgüt üyesi yapýlmýþtýr) - sadece yasanýn nasýl anlaþýlacaðýna dair adeta bir açýklama metni düzenlenmiþtir. Yoksa tasarý ile ne yeni bir düzenleme getirilmiþ ne de cezasýzlýk anlamýn-

görevlilerinin þüphesiz korunduðu, diðer suçlarý kapsamadýðýndan dolayý da eksik ve yetersizdir. Kaldý ki yargý uygulamalarýnda iþkence soruþturmalarý ve davalarý açýsýndan suç tanýmýnda da yeterince dar yorum yapýldýðý da aþikardýr." 'Hükümete yeni manevra alaný doðdu'

da bir özgürlük alaný çizilmiþ deðildir." 'Eksik ve yetersiz' Tasarýda propaganda suçu açýsýndan cebir ve þiddet unsurunun ön plana çýkarýldýðýný, buna karþýn "bu konuda yorumla geniþletilecek, dolaylý olarak þiddeti meþru gösterecek her türlü fiil konusunda da mahkemelere geniþ takdir býrakýldýðýnýn" savunulduðu açýklamada, iþkence suçlarýyla ilgili düzenleme hakkýnda da þunlar kaydedildi: "Tasarýnýn 7. Maddesi ile getirilen düzenleme kamu görevlileri ve siyasi iktidarlarýn bireylere karþý iþlediði suçlardan biri olan iþkencede cezasýzlýk açýsýndan önemli olmakla birlikte yargýsýz infaz, faili meçhul cinayetler ve devletin bir parçasý olduðu, kamu

Tasarýyla ilgili gerçekleþmeyen beklentilerin de ifade edildiði BDP açýklamasýnda, özetle þunlar ifade edildi: "Bu tasarýnýn onaylanmasý ile birlikte hükümete yeni bir siyasi manevra alaný doðmuþ ve kendisine gelen eleþtirileri yargý mercilerine yönlendirme ve savuþturma alaný açýlmýþtýr. Mevcut ceza kanunun halký askerlikten soðutmakla ilgili düzenlemesi askerlik hizmetini yapanlarý firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katýlacak olanlarý bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek þekilde teþvik ve telkinde bulunanlara yönelik olarak deðiþtirilmiþtir. Fakat düzenleme bu haliyle dahi yeterli deðildir. Zira zorunlu Türkiye'de vicdani ret konusunda gerek anayasa da gerek ise kanunlarda gerekli düzenlemeler yapýlmadýkça bu sorunun ortadan kalkmayacaðýný düþünüyoruz. Yine 314. madde 'silahlý örgüt üyeliði' maddesi suçun maddi unsuruna dair hiçbir kýstas taþýmamaktadýr. Her ne kadar madde 'silahlý örgüt üyeliði'ni düzenlemekte ise de maddi unsurlarýna dair en az 1-2 kýstasa atýf yapýlmayan suç düzenlemesi hukuka açýkça aykýrý kararlara sebebiyet vermeye devam edecektir. Bu nedenle örgüt üyeliðinin tanýmýnýn yapýlmasý zaruret arz etmektedir. Son düzenleme ise sadece propaganda suçuna iliþkin uygulayýcýlarýn keyfi davranýþlarýný kýsmen sýnýrlandýrmýþtýr. Oysa beklenti bu alandaki mevzuatýn bütünen iyileþtirilmesi ve uygulayýcýlarýn keyfiliklerine tamamen son verilmesidir."


10

GÜNDEM

Saldýrýyý El Kaide üstlendi 12 MART 2013 SALI

Günah iþlemekle suçlanýyor Ý

ran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad'ýn cenaze töreninde Venezeula lideri Chavez'in annesine sarýlmasý ve tabutu öpmesi Ýran'da muhafazakarlarýn tepkisini çekti. Ahmedinejad günah iþlemekle suçlanýyor. Ahmedinejad'ýn geçtiðimiz Cuma günü Chavez'in cenaze törenindeki tavýrlarý, Tahran'da dini lider Ali Hamaney'ye yakýn muhafazakarlarýn tepkisini çekti. Cenaze töreninde Chavez'in 78 yaþýndaki annesi Elena Frias'a sarýlarak teselli eden Mahmud Ahmedinejad, günah iþlemekle suçlandý. Ahmedinejad'ýn cenaze töreninde kontrolü kaybettiðini iddia eden Ýsfihan kenti dini lideri

I

rak'ta geçtiðimiz hafta öldürülen 48 Suriyeli asker ve devlet memurunun sorumluluðunu El Kaide üstlendi. El Kaide'nin Irak kanadý Irak Ýslam Devleti'nin bir internet sitesi üzerinden yaptýðý açýklamada, "Askeri müfrezeler, Safevi ordusunun bir kolunun tamamýný yok etti" denildi. "Çölün aslanlarý ve zor görevler emanet ettiðimiz adamlarýmýz kavþaða giden yola pusular kurdu" denilen açýklamada, Suriyelilerin Irak'taki varlýðýnýn Baðdat hükümetinin Esad'la olan güçlü iþbirliðini gösterdiði de ifade edildi. Irak Savunma Bakanlýðý, dokuz Iraklý askerin de öldürüldüðü saldýrýyý ülkeye sýzan Suriyeli silahlý gruplarýn gerçekleþtirdiðini öne sürmüþtü. Bab-ý Amr'da çatýþmalar sürüyor

Suriye savaþ uçaklarý ise dün sabah Humus'un Bab-ý Amr mahallesine bir operasyon düzenledi. Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi'nden yapýlan açýklamada, bir isyancýnýn ifadelerine dayanýlarak, Suriye savaþ uçaklarýnýn bölgenin dýþ kýsmýna saldýrdýðý belirtildi. Ýsyancýlar Bab-ý Amr'da "hafif çatýþmalar" yaþandýðýný da ifade etti. Daha önce isyancýlarýn elinde olan Bab-ý Amr yaklaþýk bir yýldýr Suriye ordusunun kontrolündeydi. Ancak isyancýlar sürpriz bir baskýnla bölgeyi yeniden ele geçirmek için giriþimlerde bulunmuþtu. Humus'un kuzeyindeki ve batýsýndaki ordu hatlarýný delerek ilerlemeye çalýþan isyancý gruplar ordunun kuþatmasýný sona erdirmeyi amaçlamýþtý.

Muhammed Taci Rehber, "Namahrem bir kadýnýn elini sýkmak, ister genç ister yaþlý olsun her þartta haramdýr. Sarýlmak veya duygularýný böyle göstermek Ýran Ýslam Cumhuriyeti gibi bir ülkenin Cumhurbaþkaný'nýn izzetine yakýþmaz" dedi. 2009'daki cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Ahmedinejad'ý destekleyen Rehber, Chavez'in cenaze töreninde Ýran Cumhurbaþkaný'nýn duygusallaþýp kontrolü kaybettiðini iddia etti. Ahmedinejad'ýn Chavez'in tabutunu öpmesi ve yayýnladýðý taziye mesajýnda da, "Chavez'in Hz. Ýsa ve Hz. Mehdi ile birlikte dünyaya döneceðini" söylemesi de muhafazakarlarýn tepkisini çekti.

Mezhepsel kýyýmlar Birleþmiþ Milletler bünyesindeki Suriye araþtýrma komisyonunun yayýmlanan raporunda da Þam hükümetinin Halk Komiteleri adý verilen yerel milisler aracýlýðýyla mezhep temelli toplu kýyýmlar gerçekleþtirdiði ifade edildi. Brezilyalý Paulo Pinheiro'nun baþkanlýðýndaki komisyonun, Cenevre merkezli Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Konseyi'ne sunduðu raporda, "Rahatsýz edici ve tehlikeli bir eðilimle Halk Komiteleri'nin gerçekleþtirdiði iddia edilen toplu katliamlarýn zaman zaman mezhepsel özellikler sergilediði görüldü" denildi. Raporda görgü tanýklarýnýn ve kurbanlarýn ifadelerine yer verildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

12 MART 2013 SALI

Belediyespor’da buruk sevinç Spor Toto 3. lig 1.grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor da deplasmanda oynadýðý Belediye Vanspor maçýnda alýnan beraberlik üzdü.

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor futbol þube sorumlusu Celal Doðrul, ''Saha zemini futbol oynamaya pek müsait deðildi. Bu bizi kötü etkiledi. Belediye Vanspor ise bu zemine alýþýktý. Ýki takým da kazanmak için elinden geleni yaptý. Biz yakaladýðýmýz pozisyonlarý deðerlendirseydik, Van'dan 3 puanla dönebilirdik, ama olmadý. Artýk bundan sonraki maçlarýmýza bakacaðýz.'' dedi. Teknik direktör Turhan Özyazanlar ise þu açýklamayý

yaptý: "Öncelikle Belediye Vanspor'un kendi sahasýnda iyi bir seyircisi var. Böyle bir takýma karþý deplasmanda oynamak oldukça zordu. Ama oyun anlayýþý olarak oyuncularým taktik disiplin ve yardýmlaþma anlamýnda çok baþarýlýydýlar. Golü de bulduk. Farký arttýrmayý beklerken yakaladýðýmýz pozisyonlarý deðerlendiremedik. Son bölümde belediye Vanspor seyircinin de baskýsýyla oyunumuzu bozmayý baþardý. Ýki takým da kazanmak istiyordu

ama biz kazanmaya daha yakýndýk. Farklý kazanabileceðimiz maç berabere bitti üzgünüz"dedi. Özyazanlar, Son 3 haftada birbirinden zorlu rakiplere karþý oynadýklarýný, dile getirerek þöyle konuþtu: ''Futbolcu arkadaþlarýmýzý kutluyoruz. Kritik haftalarda sahada iyi mücadele ettik. Belediye Vanspor deplasmanýndan alýnan bir puan kazançtýr. Mücadelemiz lig sonuna kadar devam edecektir. Her zaman söyledim, Hedefimiz ligi lider olarak bitir-

mek. Bu hafta yine çok önemli bir rakibe karþý oynayacaðýz. Çorumspor ligin iyi takýmlarýndan birisi. Biz de son haftalarda aldýðýmýz puanlarla gerçek gücümüzü göstermeye baþladýk. Güzel bir maç olacak. Taraftarýmýzýn desteðiyle bu engeli de aþacaðýmýzý düþünüyorum'' dedi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, ligin 27. haftasýnda kendi sahasýnda oynayacaðý Çorumspor maçý hazýrlýklarýna yarýn baþlayacak. Taþkýn Civelek

Lider puan daðýtýyor

Kurtalanda olaylý maç BAL liginde geçtiðimiz hafta sonu oynanan Kurtalanspor-Erganispor maçý sonrasý olaylar çýktý.

Lig lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor evinde oynadýðý son 3 maçý da beraberliklerle tamamladý.

E

Spor Toto 3.Lig 1.Grup’ta haftanýn maçlarý 27. Haftanýn karþýlaþmalarý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor - Çorumspor Ýstanbulspor AÞ - Belediye Vanspor Pazarspor - Siirtspor Bergama Belediyespor - Kastamonuspor Kýrýkhanspor - Anasolu Üsküdar1908 KayseriÞeker- Tekirova Belediyespor Gölcükspor - Orhangazispor Beþikdüzüspor- Sandýklýspor Fatih Karagümrük AÞ- Ankarademirspor

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

n son ligin 19. haftasýnda Gölcükspor'u 2-1 maðlup eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, ardýndan oynadýðý diðer maçlarda Ankarademirspor'la 1-1, Orhan Gazispor'la 1-1 Kastamonuspor ile de 0-0 En son olarak deplasmanda Belediye Vanspor ile 1-1 berabere kaldý. Evinde oynadýðý 9 karþýlaþmadan 8 galibiyet, maðlubiyeti yok, 4 beraberlikle ayrýldý. Ýç sahadaki bu þansýzlýðýna karþýlýk Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, deplasmanlarda 9 galibiyet, 1 maðlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Haftanýn Takýmý : Kýrýkhanspor Haftanýn Futbolcusu : Volkan Kýrýkhanspor Haftanýn Hakemi : Erhan Sönmez Kastamonuspor - Kýrýkhan Spor Haftanýn Kareasý : Emrah Mertoðlu Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Ali Kurt Belediye Vanspor ,Volkan Kýrýkhanspor , Ahmet Siirtspor Haftanýn Karmasý Öner Kýrýkhanspor , Kamil , Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor , Gökhan Belediye Vanspor , Halil Karagümrükspor , Kadir Siirtspor , Emrah Mertoðlu Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor , Ali Kurt BelediyeVanspor , Volkan , Kýrýkhanspor , Ahmet Siirtspor , Yusuf Yaðmur Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor , Maksut Belediye Vanspor

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

E

rganispor Yönetimi Kurulu yaptýðý yazýlý açýklama ile ligde rakipleri olan Yeni Diyarbakýrspor yönetimine sert açýklamalarda bulundular. Yönetim, "Önceki gün deplasmanda oynadýðýmýz Kurtalanspor maçýnda bir takým komplolara maruz kalmýþ ve bu iðrenç komplolarýn rakibimiz Yeni Diyarbakýrspor tarafýndan gerçekleþtirildiðini üzüntüyle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Pazar günü görüþtüðümüz Kulüp baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Çeçen Yýlmaz'ýn bize bizzat aktardýðý durumu bizde aynen kamuoyu ile paylaþmak istiyoruz. Baþkan Yýlmaz bize Kurtalan'da aynen þu ifadede bulunmuþtur. Maçtan iki gün önce eski Siirtsporlu futbolcu Ömer Tan ile Yeni Diyarbakýrspor'dan Mehmet Han is-

minde ki þahýs Kurtalan'a gelerek Erganispor'dan puan aldýðýnýz takdirde 25 Bin TL teþvik pirimi vereceðini belirtmiþlerdir. Biz bu ahlaksýzca teklifi kabul etmedik. Futbolcularýmýza da bu teklifle giderler diye maçtan iki gün önce bütün sporcularýn cep telefonlarýný topladýk. Hiç kimse ile görüþtürmedik diyerek bize iþin gerçeðini anlatmýþlardýr. Burada netice alamayýnca Ömer Tan isminde ki eski futbolcu açýk tribünde seyircilerin arasýnda oturarak seyircileri Erganispor aleyhine kýþkýrtarak maçýn baþýndan sonuna kadar Erganispor'un Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek hakkýnda aðza alýnmayacak küfürler ederek ortamý gerginleþtirme konusunda aldýðý emri yerine getirmiþtir.

Erganispor canýný zor kurtardý Maç içerisinde de yukarýda saydýðýmýz ismin kýþkýrtmalarý neticesinde mücadelenin 66'ncý dakikasýnda Kurtalanspor seyircileri sahaya inerek sporcularýmýza taþ, sopa ve býçakla saldýrmýþlardýr. Bu geliþme üzerine müsabakanýn hakemleri polis korumasý altýnda soyunma odasýna kaçarak canlarýný kurtarma gayesine düþmüþlerdir. Ancak Erganispor'un yöneticileri ve sporcularý sahaya inen holiganlarýn saldýrýsýna uðramýþ, Erganispor'un 8 numara formalý futbolcusu Yýldaray'a fiziksel müdahale ve darp eyleminde bulunmuþ bu eylem neticesinde futbolcumuz hastaneye kaldýrýlmýþtýr. Bu holiganlar hýzýný alamayarak Erganispor'un soyunma odasýna gelip camlarý kýrmýþ ve Erganispor yöneticilerinden Yýlmaz Kaçar, Nedim Þimþek, Süleyman Kýzan'a fiziksel müdahalede bulunulmuþtur.

Hakemi tehdit ettiler Emniyet güçlerinin hiçbir güvenlik önlemi almadýðý, Erganispor'un holiganlarla baþ baþa býrakýldýðý ve bu süreçte Kurtalan Emniyet Müdürü ile Kulüp Baþkaný hakem odasýna girerek müsabaka hakemlerini Tehdit ederek maçýn oynanmasý yönünde baský kurarak maçýn kaldýðý yerden oynanmasýný istediler. Müsabakanýn hakemi Futbol Þube Sorumlumuzu odasýna çaðýrarak 'Ben bu maçý oynatmak zorundayým. Bu maçý oynatmasam lisansýmý yýrtarlar ve buradan canlý çýkamam' diyerek durumun vehamiyetini ortaya koymuþtur.

Buna raðmen müsabaka hakemine denetleyicinin stadyumda olmadýðýný, tribünlerin boþaltýlarak oynatýlmasý gerektiðini belirtmemize raðmen hakem orta sahaya polisler nezaretinde giderek maçý baþlattý. . Bu süreç yaþanýrken biz hakeme sporcumuzun yaralanarak hastaneye kaldýrýldýðýný söylememize raðmen 'Ben anlamam' diyerek müsabakayý baþlatmýþtýr. açýk tribünden bulunan Kurtalansporlu Taraftarlar sporcularýmýza birçok yabancý madde atýlmýþtýr. Tüm bu çirkeflikler altýnda müsabakanýn 85'inci dakikasýnda maçýn hakemi son düdüðü çalarak maçý bitirmiþ ve polisler eþliðinde stadyumu terk etmiþtir.


12

12 MART 2013 SALI

Beraberlik için üzgünüz S

por Toto 3. lig 1.grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor da deplasmanda oynadýðý Belediye Vanspor maçýnda alýnan beraberlik üzdü. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor futbol þube sorumlusu Celal Doðrul, ''Saha zemini futbol oynamaya pek müsait deðildi. Bu bizi kötü etkiledi. Belediye Vanspor ise bu zemine alýþýktý. Ýki takým da kazanmak için elinden geleni yaptý. Biz yakaladýðýmýz pozisyonlarý deðerlendirebilseydik, Van'dan 3 puanla dönebilirdik, ama olmadý. Artýk bundan sonraki maçlarýmýza bakacaðýz.'' dedi. „ 11’de

Kurt’tan büyük baþarý B

edensel engelliler atletizm Türkiye þampiyonasýnda gülle atma branþýnda Salih Kurt Türkiye ikincisi oldu. Tütkiye Atletizm Federasyonu tarafýndan Adana'da yapýlan Bedensel engelliler atletizm Türkiye þampiyonasýnda Diyarbakýr'lý Salih kurt Gülle atmada büyük baþarý gösterdi.

ÖZMEZ : DAHA BÜYÜK BAÞARILAR BEKLÝYORUZ Milli takým antrenörlüðünü de yapan A.Gafur Özmez yaptýðý açýklamada, "Adana da yapýlan Türkiye þampiyonasýnda Milli sporcumuz Salih Kurt büyük baþarý göstererek. Türkiye ikincisi oldu. Gülle atma yarýþmasýnda ilimizi en iyi þekilde temsil etme baþarýsýný gösterdik" diye konuþtu.

12.03.2013 Gazete Sayfaları  

12.03.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you