Page 1

CMYK

Süreç kopma noktasýnda

Çözüm süreci turizmi canlandýrdý

P

artisinin grup toplantýsýnda konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, çözüm sürecinin kopma noktasýna geldiðini belirterek, hükümet sözlerini tutmadýðý için sabýrlarýn taþtýðýný söyledi. Sayfa 7'de

Ç

atýþmalarýn ve ölümlerin olmadýðý bir yýlý geride býraktýklarýný belirten AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, bölgede oluþan huzur ortamýnýn Diyarbakýr'ýn turizmini canlandýrdýðýný söyledi. 5'te

Öcalan posterleri toplandý

D

iyarbakýr'da önceki gün Baðlar Belediyesi'ne ait bilboardlara Abdullah Öcalan'ýn bulunduðu resimler asýldý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, resimlere toplatma kararý çýkardý. Baðlar Belediyesi'nin tebligatý almamasý üzerine devreye giren polis ekipleri, posterleri yýrttý. 4'te

Ömer Serdar ÇiMEN

Cemaatin hoþgörüsü B

'Polis þiddeti' cezasý A

ÝHM, avukat Gülizar Tuncer Güneþ tarafýndan açýlan "polis þiddeti" davasýnda Ankara'nýn Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin kötü muameleyle ilgili 3'üncü maddesini ihlal ettiðinde hüküm kýldý. 9'da

u aralar Bölgede gündem cemaat ve Yerel seçimler. Cemaatin yaptýklarý yenilir yutulur gibi deðil. Devlet içinde devlet olmak gibi bir niyetleri olmamýþ, devletin ta kendisi olmak istemiþler.

TMK cözümün önünde engel www.diyarbakirolay.com.tr

ÇARÞAMBA 12 ÞUBAT 2014

Fiyatý : 30 KR

Sayfa

3’te

Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, TMK'nýn yürürlükte olmasýnýn Kürt sorunun önünde bir engel olduðunu söyledi ve ekledi: Çözüm sürecinde oluþan çatýþmasýzlýk ortamý dikkate alýnarak kanunun kaldýrýlmasý gerekiyor. 4 maddelik talep hazýrlandý Özel Yetkili Mahkemeler ve Terörle Mücadele Kanunu'ndaki deðiþikliklerle ilgili Diyarbakýr Barosu tarafýndan 4 maddelik talep hazýrlandý. Baro Baþkaný Av. Tahir Elçi, önerilerini düzenlediði basýn toplantýsýyla açýkladý. Öneriler arasýnda özellikle TMK'nýn kaldýrýlmasý konusuna vurgu yaptýklarýný anlatan Elçi, uzun tutukluluk süresi ve hasta tutuklularýn durumlarýnýn da talepler arasýnda yer aldýðýný belirtti.

Çözüm sürecini güçlendirecek

Hayata döndüren teþhis

TMK'nýn yürürlükte olmasýnýn Kürt sorununun önünde bir engel taþýdýðýný kaydeden Elçi, çözüm sürecinde oluþan çatýþmasýzlýk ortamý dikkate alýnarak kanunun deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. Elçi, "TMK 10 maddesi uyarýnca kurulan Özel Yetkili Mahkemeler kaldýrýldýktan sonra, TMK da tümüyle yürürlükten kaldýrýlmalýdýr. Böyle bir düzenleme süreci geliþtirici ve güçlendirici bir unsur olacaktýr'' dedi. 7'de

Z

Zazana 5. sayýsýný çýkardý

azaca yayýnlanan Zazana dergisinin 5'inci sayýsý çýktý. Zaza dili ve kültürünü yok olmaktan kurtarmak amacýyla yola çýkan Zazana Dergisi, 2012 Ekim ayýnda ilk sayýsýný yayýnlamýþtý. 5’te

Diyarbakýrlý taþeronu dolandýrdýlar yfa 3’te „ Haber Sa

D

iyarbakýrlý 59 yaþýndaki Fesih Akkuþ, 20 yýl boyunca zayýflama, halsizlik, baþ aðrýsý, nefes darlýðý þikayetleri yaþadý. Hipofiz yetmezliði teþhisi konulan Akkuþ, Memorial Dicle Hastanesi'nde uygulanan tedavi sonucu saðlýðýna kavuþtu. 8'de

Hüda Par'dan Çýnar'a çýkarma H

ür Dava Partisi (Hüda Par) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Av. M. Hüseyin Yýlmaz, Çýnar ilçesinde seçim bürosunun açýlýþýný yaparak Belediye Baþkan Adayý Mahmut Tekdal'ý tanýttý. Açýlýþ ve aday tanýtým programýna Çýnarlýlar yoðun ilgi gösterdi. 7'de

Ýç savaþ kumaþ fiyatlarýna yansýdý

T

ürkiye-Suriye sýnýr kapýlarýnýn kapanmasý, Suriye üzerinden ithal edilen kumaþ fiyatlarýnýn yükselmesine neden oldu. Yöresel kýyafetlerde kullanýlan kumaþ fiyatlarýnda meydana gelen artýþ, kumaþ sektörü ile uðraþan esnafýn iþlerini durma noktasýna getirdi. 6'da

Batman'da Dolar hesaplarý katlandý yfa 6’da „ Haber Sa

Kayapýnar'da halk toplantýsý B

DP Kayapýnar Ýlçe Örgütü, seçim konulu halk toplantýsý düzenlendi. Gaziler Mahallesi'nde bulunan BDP seçim bürosunda yapýlan toplantýya BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, belediye eþ baþkan adaylarý Mehmet Ali Aydýn, Fatma Arþimet ve vatandaþlar katýldý. 8'de

Umut Kapýsý'ndan 153 aileye yardým yfa 5’te „ Haber Sa

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Pýrasa deyip geçmeyin Kýþ günlerinin sofralarda yer almasý gereken sebzelerinden biridir pýrasa. En sevilen sebzeler listesinde yer almasa da, saðlýkla ilgili saymak bitmeyen faydalarý sebebi ile mutlaka sofralarda yer almasý gerekiyor.

S

oðangiller ailesinin üyesi olan pýrasa, birçok saðlýða faydalý birleþik içerir. Bunlarýn baþýnda içerdiði flavonoidler gelir. Ýçerdiði kamferol ile kan damarlarýndaki hasarlarý azaltmaya yardýmcý olduðu belirlenmiþtir. Yüksek miktarda içerdiði folat kalp saðlýðýný korumaya destek olur. Pýrasa, içerdiði antioksidan etkili gallik asit ile yaþlanmayý geciktirici etkiye sahiptir. Ýçerdiði sülfürlü diðer birleþikler ile özellikle kolon kanseri baþta olmak üzere kansere karþý koruyucu etkisi olduðu bilinmektedir diyen Diyetisyen & Yaþam KoçuGizem Þeber'den pratik bir tarifi de sizlerin beðenisine sunuyor. 1 porsiyon pýrasa; kanýn pýhtýlaþmasýnda önemli rolü olan K vitamini ihtiyacýnýn yaklaþýk %30'unu, manganez ihtiyacýnýn %13'ünü, C vitamini ihtiyacýnýn %6'sýný

karþýlar. Ýçerdiði oksalatlar sebebi ile çok yüksek miktarda tüketildiðinde kalsiyumun vücutta kullanýlmasýný olumsuz etkileyebilir. Gaz yapan bir sebze olduðu için sindirim sistemi sorunlarý yaþayanlarýn çok iyi piþirerek ve az miktarlarda tüketmesi gerekir. Pýrasa, dolapta yýkanmadan yaklaþýk bir hafta, dondurucuda yaklaþýk 3 ay saklanabilir. Piþtikten sonra buzdolabýnda saklanýyorsa maksimum taze kalma süresi 48 saattir.

PIRASA SEVMEYENLER ÝÇÝN PIRASAYI SOFRAYA EKLEMENÝN EÐLENCELÝ YOLLARI o Salatalara soðan yerine doðranabilir. o Patates ile birlikte piþirilip püre haline getirilerek, çorba hazýrlanabilir. o Keskin tadýný kýrmak için az et suyu

ilave edilerek piþirilebilir. o Omlet ve melemene ilave edilebilir.

PIRASA SEVMEYENLERE SEVDÝRECEK TARÝF: PIRASALI OMLET Malzemeler: 2 adet yumurta, 1 adet büyük boy pýrasa, 2 diþ sarýmsak, 1 çay bardaðý tavuk suyu, 1 yemek kaþýðý zeytinyaðý, tuz, kýrmýzý pul biber Yapýlýþý: Pýrasalarý enine çok ince doðrayýn. Sarmýsaklarý ince çentin. Zeytinyaðýnda pýrasa ve sarýmsaklarý çevirin. Tavuk suyunu ilave edin ve pýrasalar yumuþayýncaya kadar piþirin. Az miktarda tuz ilave edin. Yumurtayý üzerine kýrýn. Yumurta piþtikten sonra üzerini kýrmýzý pul biber ile süsleyerek servis yapýn. 1 porsiyonu 130 kaloridir.

Hayati tehlike yaratýyor Yaþlý kiþilerde su içmek için susama hissiyatýyla uyarýlmayý beklemenin, hayati tehlikelere yol açabileceði ve ölümle sonuçlanabileceði bildirildi.

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Nezihi Küçükarslan, insanlarýn genellikle suyu susadýðý anda içtiðini söyledi. Bunun çok yanlýþ olduðunu dile getiren Küçükarslan, "Susamayý beklemeden sývý gýdalarla gün içerisinde kendimizi takviye etmemiz gerekir. Ýnsan vücudunun çok önemli bir kýsmýný su oluþturur" dedi.

na çok daha maruz kalýnmakta ve hayati tehlikelerle sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkmaktadýr. Bu durum kendi zihinsel aktivitesindeki azalma dolayýsýyla da olabilir. Hastalarda eðer bir böbrek fonksiyon bozukluðu, yaþla ilgili bir fonksiyon kaybý varsa bu küçük miktarlardaki sývý dengesinde oynamalar kiþinin ölümüne kadar giden sonuçlara yol açabilir."

YAÞLILARDA ÇOK DAHA TEHLÝKELÝ

Sývý kaybýnýn kalp krizine neden olabileceðini belirten Küçükarslan, "Her þeyden önemlisi sývýsý azalmýþ kan, yani yoðunluðu artmýþ kanýn damardaki lezyonlu bölgelerde kalarak bir takým kalp rahatsýzlýklarýna, iskemi dediðimiz bozukluklara yol açmasý çok daha kolaylaþmaktadýr" diye konuþtu. Prof. Dr. Küçükarslan, yeni doðan bebeklerin vücut aðýrlýðýnýn yüzde 92'sinin, çocuk yaþý ilerledikçe yüzde 75'inin, eriþkin

Özellikle hastalýðý olan yaþlýlarda yüzde 5'ten fazla su kaybýnýn yaþamsal tehditlere yol açabilecek sorunlara neden olabileceðini ifade eden Küçükarslan, þöyle konuþtu: "Yaþlý insanlardaki susama merkezinin reseptörlerinde susuzluk hisleri daha geç ortaya çýkmaktadýr veya bu kiþiler susuzluk hissetmemektedirler, bu nedenle sývý kaybý-

"KALP KRÝZÝ YAÞANABÝLÝR"

Hangi balýk hangi ayda tüketilmeli? Balýklarýn lezzetleri cinslerine göre deðiþse de hangi balýðýn hangi ayda yenildiði de lezzet açýsýndan önemli.

B

esin besin deðeri oldukça yüksek, vitamin ve mineral açýdan zengin olan balýðýn, özellikle de balýk yaðýnýn kalp hastalýklarýndan psikolojik rahatsýzlýklara kadar bir çok hastalýða iyi geldiði belirtilirken, balýklarýn türlerine göre lezzetleri de deðiþse de, hangi balýðýn hangi ay tüketildiði de lezzeti etkilediði ifade ediliyor. Beslenme uzmanlarý, anne adaylarýnýn, yaþlýlarýn ve çocuklarýn, daha dengeli ve saðlýklý beslenebilmeleri için haftada düzenli olarak en az iki defa balýk yemesini öneriyor. Gýda Mühendisi Görkem Ýstemi Kirik, balýk yemenin faydalarýný þöyle anlatýyor: "Balýk, hemen

her yaþtan insanýn yediðinde saðlýk bulacaðý besin kaynaklarý arasýnda yer almaktadýr. Balýðýn faydalarý içerdiði yaðýn özelliklerinden kaynaklanmaktadýr. Ýçerisinde bulunan omega 3, A ve D vitamini pek çok hastalýða da iyi geliyor. Balýðýn en belirgin özelliði kalbimize yardýmcý olurken, kalp krizinin önlenmesinde de etkilidir. Yaþlanmaya karþý savaþýr. Çocuklarýn daha akýllý olmasýný saðlar. Diþ etleri ve diþlere oldukça yararlýdýr. Kan þekerini dengeler. Depresyon ve

þizofreni belirtilerini hafifletir. Zihin saðlýðýný korur. Afrodizyak etkisi vardýr, doðurganlýðý arttýrýr. Balýk yemek saðlýklý yaþamýmýzýn en temel besin kaynaðý olarak görülür." dedi. Haftada en az iki kez balýk tüketilmesi gerektiðine dikkat çeken Kirik, balýðýn taze olup olmadýðýný anlamanýn püf noktalarýný anlattý. Kirik; "Balýk taze tüketilmesi gereken bir besin çünkü, avlandýktan sonra hýzla tazeliðini kaybeder. Balýðýn tazeliðini koruyacak soðuk hava depolarý olsa da balýk alýnýrken tazeliðine dikkat etmek gerekir. Taze balýðýn göz bebekleri dýþa doðru bombelidir. Bayat balýðýn ise göz bebekleri çökmüþ gözleri mat ve donuktur. Balýðýn solungaçlarý taze balýkta kýrmýzý renge sahiptir. Bayat balýðýn solungaçlarý ise kiremit rengindedir. Taze balýðýn

üzerine elinizi bastýrýp sonrasýnda çektiðinizde balýkta herhangi bir iz oluþmaz. Bununla birlikte bayat balýðýn üzerine bastýrýp, elinizi çektiðinizde balýk eski þekline dönmez. Taze balýðýn pullarý vücuduna yapýþýktýr. Bundan dolayý taze balýk almak isterseniz elinizi balýðýn üzerinde gezdirmelisiniz, pullarý elinize geliyor fakat dökülmüyorsa balýk tazedir. Balýk satýn alýrken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de balýðýn kokusudur. Taze balýk, hafif bir deniz kokusunun dýþýnda, herhangi bir koku taþýmaz. Balýk bekledikçe kokusu artacak ve aðýrlaþacaktýr. Balýk, balýk satýþ izni olan balýkçýlardan alýnmalýdýr. Balýk satýn alýrken alacaðýnýz balýðýn taze olmasýný istiyorsanýz, sürekli alýþveriþ yaptýðýnýz ve güvendiðiniz balýkçýyý tercih ediniz." diye konuþtu.

yaþa geldikçe yüzde 60-65 civarýndaki kýsmýnýn sudan oluþtuðunu ifade etti. Normal bir eriþkinin günde iki buçuk litrelik bir sývý atýmý gerçekleþtirirken iki buçuk litrelik de bir alým yapmak zorunda olduðunu belirten Küçükarslan, þunlarý kaydetti: "Bu alacaðý sývý miktarýný yediðimiz gýdalarla, su, çay gibi içeceklerle saðlamakla birlikte atým da idrar yoluyla, terlemeyle ve solunumla gerçekleþmektedir. Yüksek rakýmlara çýktýðýmýzda solunumsal artýþ daha fazla olmaktadýr normalde 300 mililitre kadar dýþarýya sývý atarken daha yükseklere çýktýkça bu 500-600 mililitreye çýkmýþtýr. Bir kiþinin kendi metabolizmasý için gerekli olandan bir sývý tüketmesinde kalp saðlýðý açýsýndan bir problem yoksa herhangi bir engel yoktur ama bu aþýrý bir su alýmý þeklinde kesinlikle olmamalýdýr."

Alzheimer hastalarý nasýl beslenmeli? Demans hastalýklarýnda deðiþik beslenme alýþkanlýklarý ortaya çýkabilir. Örneðin frontotemporal demans denilen türde aþýrý yeme ve týkýnma davranýþý vardýr.

D

emans hastalýklarýnda deðiþik beslenme alýþkanlýklarý ortaya çýkabilir. Örneðin frontotemporal demans denilen türde aþýrý yeme ve týkýnma davranýþý vardýr. Oysa Alzheimer hastalýðýnda yavaþ yavaþ yemek seçme alýþkanlýklarý görülmeye baþlar. Daha çok tatlýya düþkünlük görülür. Hastalýk ilerledikçe çiðnemede ve yutmada meydana gelen güçlükler nedeniyle hastalar tek çeþit ve yumuþak gýdalarý tercih etmeye baþlarlar. Alzheimer'in erken evresinde henüz çatal býçak kullanýmý bozulmadýðý için, hastalar besinleri çatal býçak kullanarak yiyebilirler. Ama hastalýðýn orta evresinden itibaren bu beceri de bozulduðu için, beslenmeleri gitgide zorlaþýr.

Yiyebilecekleri gýdalar Hastalar orta evreden itibaren daha yumuþak, kaþýkla yenebilecek

ve kolayca çiðnenebilecek gýdalarý tercih etmeye baþlarlar. Onlarýn beslenmelerinde, sebzenin, karbonhidratýn ve proteinin bulunacaðý þekilde besinler hazýrlamak önemlidir. Örneðin çorbalar Alzheimer hastalarýnýn severek yiyebildiði ve iyi beslenebildiði gýdalardýr. Dolayýsýyla çorbalar, süt ve yoðurt, ileri evrelerde iyi bir besin seçeneði olabilir. Zor çiðnenebilecek et ýzgara gibi ya da boðaza kaçabilecek taneli besinler gibi besinlerden uzak durmakta fayda vardýr. Bu evrede hastalarýn kilo kaybý bir sorun olarak ortaya çýkabilir. Bu koþullarda yaþlýlar için özel olarak planlanmýþ ek besinler ve ek mamalardan yararlanýlabilir.


Kargalar ilçeyi istila etti

V

an'ýn Edremit ilçesi kargalarýn istilasýna uðradý. Doðu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altýna alan soðuk hava, Van'da da etkili oluyor. Özellikle gece hava sýcaklýðýnýn eksi 15 ile 25 dereceye kadar düþmesi, vatandaþlar kadar hayvanlarda etkileniyor. Edremit ilçe merkezinde bulunan kavak aðaçlarýna konan binlerce karga, yiyecek bulmak için çaba sarf ediyor. ÝHA

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Tüm birikimini Erbil'de kaybetti

Ýnþaat sektöründe çalýþmak için Kürdistan Bölgesi'ne giden Diyarbakýrlý Tahsin Dondar'ýn baþýna gelmeyen kalmadý. Erbil'de kaçýrýlan Dondar, iþkence gördü ve parasý gasp edildi. Baþýndan geçenleri yetkililere anlatan Dondar'ýn yüzüne tüm kapýlar kapandý.

I

rak'a taþeronluk yapmaya giden ve 2012 yýlýnda inþaat þantiyesi kuran 51 yaþýndaki Tahsin Dondar, kaçýrýlarak þiddet gördü. Malzemeleri ile 210 bin dolarýna el konulan Dondar, canýný zor

kurtardý. Gasp edilen parasýný ve malzemelerini alabilmek için Türkiye'de ve Kürdistan'da çalmadýk kapý býrakmayan Dondar, yaþadýðý sýkýntýlarý anlattý. Diyarbakýr'da taþeron-

luk yaparken bir arkadaþýnýn tavsiyesi üzerine Kürdistan'da iþ yapmaya karar verdiðini söyleyen Dondar, "Bir arkadaþýmýn aracýlýðýyla Iraklý müteahhit Kerim Ali H. ile tanýþtým. Ýþlerimi büyütürüm, daha fazla para kazanýrým düþüncesi ile Kürdistan'ýn yolunu tuttum. Erbil kentinde söz konusu müteahhidin yaptýðý kamuya ait binanýn inþaatýnda taþeronluk yapmaya baþladým. Bu iþ için yüklü miktarda inþaat malzemesi aldým. Bir süre çalýþtýktan sonra 200 bin dolar alacaklý duruma geldim. Birlikte iþ yaptýðým Iraklý Kerim Ali H, bir gece silahlý adamlarýyla beraber þantiyemi bastý, mallarýmýzý gasp etti ve bizleri kaçýrdý. Saatlerce bana ve iþçilerime þiddet uyguladýlar, bizleri ölümle tehdit ettiler. Daha sonra bizleri serbest býraktýlar ancak mallarýmýzý iade etmeyerek gasp ettiler" dedi.

Yetkililerden yardým istiyor Serbest kaldýktan sonra Erbil'deki Türkiye Konsolosluðu'na gittiðini ifade eden Dondar, "Erbil'deki konsolosluðu-

muza giderek baþýmdan geçenleri anlatýp yardým istedim. Yetkililer, olayý inceleyeceklerini söylediler ancak sonradan 'Burada elimizden bir þey gelmiyor' diyerek yaptýrým güçlerinin olmadýklarýný ifade ettiler. Maðduriyetimi gidermediler. Kürdistan hükümetinden sonuç alamayýnca umudumu Türkiye'deki makamlara baðladým. Cumhurbaþkaný ve Baþbakan dahil olmak üzere her yere baþvurdum. Ancak bana sorunu çözeceðiz demelerine raðmen, hiç kimseden herhangi bir adým atýlmadý. Çocuklarýmla periþan bir haldeyiz. Ben de Türkiye vatandaþýyým neden beni görüp yardým etmiyorlar. 210 bin dolar faturalý mal döktüm ben. 80 bin lira þantiye kurdum. Ýki çocuðumu okuldan aldým, maddi imkansýzlýklar nedeni ile kirada oturmaya baþladým. Irak ve Türkiye'deki tüm makamlara ulaþtým. Meclise kadar giderek milletvekilleriyle görüþtüm. Cumhurbaþkanlýðýna da yazý yazdým. Yardýmcý olacaklarýný söylediler ama sonuç yok. Elimde tüm belgeler var. Bana yardýmcý olsunlar" þeklinde konuþtu. ÝHA

Fakir öðrencilere kýrtasiye yardýmý A

vrupa Yetim Der, Diyarbakýrlý yetim ve maðdur öðrencilere kýrtasiye desteðinde bulundu. Yetim ve maðdurlara yönelik Türkiye ve Afrika'yý kapsayan kýrtasiye yardým çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Avrupa Yetim Der Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Ateþ, 3 ay önce baþlattýklarý kampanya çerçevesinde Diyarbakýr'da da yetim ve maðdur öðrencilere yönelik Kuran-ý Kerim hediye ettiklerini ve kýrtasiye yardýmýnda bulunduklarýný kaydetti. Barýnma evlerinde kalan öðrencilerin yaný sýra fenni ilimler, Ýslami temel bilgiler edinen öðrencilere de yardýmda bulunduklarýný ifade eden Ateþ, söz konusu yardýmlarý Avrupa'dan hayýrseverlerin yaptýklarý baðýþlarla yaptýklarýnýn altýný çizdi. Dünyanýn en büyük mülteci kamplarýndan Dadaap Kampý'nda da kýrtasiye yardýmlarýnýn sürdüðünü ifade etti. Avrupalý hayýrseverlere yaptýklarý yardýmlardan ve sarf ettikleri emeklerinden dolayý teþekkür eden Ateþ, daha çok muhtaç yetime ulaþmak destek beklediklerini kaydetti. ÝLKHA

Soba can aldý

B

ingöl merkez Sudüðünü Köyü okulunda öðretmenlik yapan Abdullah Bayramoðlu, sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek hayatýný kaybetti. Okul lojmanlarýnda oturan öðretmen Abdullah Bayramoðlu (26), dün sabah okula gitmeyince okul öðretmenleri durumdan

Van'da Sibirya soðuklarý V

an'da etkisini sürdüren aþýrý soðuklardan dolayý yaklaþýk 20 metre yüksekliðe sahip 4 katlý su deposunun borularý patladý. Depodan dökülen su sondu ve buz sarkýtlarý oluþturdu. Doðu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altýna alan soðuk hava Van'da da etkili oluyor. Özellikle gece hava sýcaklýðýnýn eksi 15 ile 25 dereceye kadar düþmesi, vatandaþlara zor günler yaþatýyor. Havanýn soðuk olmasý nedeniyle birçok su borusu patlarken, zaman zaman ilginç görüntüler de ortaya çýkýyor. Van-Çatak yolu üzerinde bulunan Kýzýltaþ

Köyü'nün içme suyunu karþýladýðý su depoda da aþýrý soðuktan dolayý su borularý patladý. Yaklaþýk 20 metre yüksekliðe sahip 4 katlý su deposu, buz sarkýtlarý nedeniyle ünlü Eyfel Kulesi'ni andýrýyor. Lütfü Sözdöker isimli vatandaþ, özellikler geceleri havanýn çok soðuk olduðunu, bu nedenle de su deposundaki borularýn patladýðýný ifade etti. Sözdöker, borulardan akan sularýn ise, aþý soðuktan buza dönmesiyle ilginç görüntülerin ortaya çýkmasýna neden olduðunu belitti. ÝHA

þüphelendi. Bayramoðlu'nun kaldýðý okul lojmana giden öðretmenler, meslektaþlarýnýn cansýz cesedi ile karþýlaþtýlar. Öðretmen Bayramoðlu'nun ani ölümü köyde büyük üzüntüye yol açtý. Bayramoðlu'nun cansýz nedeni, otopsi için Malatya Adli Týp Kurumu'na gönderildi. ÝLKHA

Ömer Serdar ÇÝMEN

Cemaatin hoþgörüsü

Bu aralar Bölgede gündem cemaat ve Yerel seçimler. Cemaatin yaptýklarý yenilir yutulur gibi deðil. Devlet içinde devlet olmak gibi bir niyetleri olmamýþ, devletin ta kendisi olmak istemiþler. Ve zaten öyle deðiller miydi? Biz çok þey duyuyorduk ama açýkçasý bu denli gözü kara olacaklarýný biz dâhil Bülent Arýnç bile düþünmüyordu. Ne demiþti Arýnç, "saflýðýmýza geldi." Aslýnda saflýk deðil de o ara iþlerine geldi. Besledin, büyüttün, artýk mýzrak çuvala sýðmýyor. Karganýn gözleri oymasýna benzer bir hikâye… Herkes Cemaat, AK Parti savaþýný kim kazanýr diye bahse giriyor. 1'e kaç verilir bilmem ama bana sorarsanýz. Bu savaþýn kazananý yok. Hükümet yýprandý, en azýndan beyinlerde soru iþaretleri kaldý. Cemaat algý savaþlarýný çok iyi beceriyor ama bence asýl kaybeden de cemaat oldu. Neden mi? Herkes cemaati dindar ve hoþgörülü biliyordu. Öyle deðilmiþ… Cemaatin hoþgörüsü Ýsrail'e, Papa'ya ve Amerika'ya… Söz konusu AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan olunca çýldýrdýlar ve beddua yapmaya baþladýlar. Hani hoþgörünüz. Cemaatin dinlemediði, kasetini yapmadýðý, kumpas kurmadýðý kimse kalmamýþ. Dinlemiþ, fiþlemiþ ve arþivlemiþ. Arþivi de Amerika'ya yollamýþ. Hoca "yayýnlayýn" diyor. Onlarda yayýnlýyorlar. Bir de cemaatin Ýmamlarý var. Bizim bildiðimiz Ýmamlar namaz kýldýrtýr, dua eder. Cemaatin imamlarý öyle mi? Onlar koca kurumlarý yönetiyor. Ýstihbaratçý gibi çalýþýyor. Kimin nereye geleceðine, kimin nerde olacaðýna karar veriyor. Öyle ki yargýyý elinde bilye misali döndürüyor. Gözünü karartmýþ Cemaat savcýlarý Baþbakan'a kadar deðmeye çalýþýyor. MÝT Müsteþarýný tutuklamaya ve Ýstihbaratý zaafa uðratmaya çalýþýyor. Sahi cemaat neydi, biz neler konuþuyoruz. Þimdi anladýnýz mý neden cemaatin kaybettiðini. Yerel seçim mi, gündem cemaatten düþmüyor ki? Artýk yerel seçim deðerlendirmesini cemaatten fýrsat kalýrsa konuþuruz.

Kaynanasýný öldüren kadýn tutuklandý Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde intikam almak için kaynanasýný öldüren, kayýnbabasýný ise yaralayan kadýn tutuklandý.

E

rgani'de önceki gün 3 çocuk annesi Melek K., iki yýl önce evlerini el bombasý ve tabancayla basýp annesini öldüren, babasýný da yaralayan eþinin ailesine silahlý saldýrýda bulunmuþtu. Olayda kaynanasýný öldürüp, kayýnbabasýný ise yaralayan Melek K., polis ekipleri tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýnmýþtý. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Melek K., önceki akþam nöbetçi savcýlýða sevk edildi. Savcýlýktaki iþlemlerin ardýndan zanlý Melek K., tutuklanarak Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan, saldýrýda hayatýný kaybeden Besra K.'nýn cenazesinin oðlunun gelmesinin ardýndan defnedileceði öðrenildi. ÝHA


4

Gündem

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Öcalan posterleri toplandý

Diyarbakýr'da önceki gün Baðlar Belediyesi'ne ait bilboardlara Abdullah Öcalan'ýn bulunduðu resimler asýldý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, resimlere toplatma kararý çýkardý. Baðlar Belediyesi'nin tebligatý almamasý üzerine devreye giren polis ekipleri, posterleri yýrttý.

A

bdullah Öcalan'ýn Kenya'da yakalanýp Türkiye'ye getirilmesinin 15. yýl dönümü BDP tarafýndan çeþitli eylem ve etkinliklerle protesto edilecek. Yapýlacak programý duyurmak üzere Baðlar Belediyesi'ne ait Sento Caddesi'nde bulunan 5 bilboarda ilan verildi. Bilboardlara önceki gün asýlan Öcalan resimli duyurulara savcýlýk kaldýrma kararý verdi. Kararýn Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne teblið edilmesinin ardýndan, emniyet yetkilileri Baðlar Belediye Baþkanlýðý ekipleriyle görüþerek, bilboardlarýn sökülmesini talep etti. Belediye ekipleri, yapýlan görüþmeye raðmen Abdullah Öcalan'ýn fotoðrafýnýn asýlý bulunduðu bilboardlarý sökmedi. Bunun üzerine Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Güvenlik Þube Müdürlüðü ekipleri, 5 bilboarda asýlan Öcalan'ýn fotoðraflarýný býçak ve þemsiye yardýmýyla söktü.

Diyarbakýr Valiliði'nden açýklama

Vali Aydýn'dan taziye ziyareti Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Kurtalan ilçesine baðlý Kýlýçlý Köyü, Kani Karvana mezrasýnda vefat eden Rakiye Sevgili'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, baþsaðlýðý diledi.

T

aziye ziyaretinde, Kurtalan Kaymakamý M. Mustafa Ýmamoðlu, Ýl Müftüsü Faruk Arvas da hazýr bulundu.

Köylülerin kýþ çilesi V

an'da zorlu kýþ þartlarýna göðüs geren köylüler, geçimlerini saðladýklarý hayvanlarýný beslemek için eksi 25 derece soðuða aldýrmadan bakýmlarýný yapýyorlar. Van'ýn Gürpýnar ilçesine baðlý köylerde gece hava sýcaklýðýnýn eksi 25 dereceye düþmesi hayatý durma noktasýna getiriyor. Ýlçeye baðlý Soðuksu ve Kýrgeçit köyünde ikamet eden vatandaþlar, yazýn tarlalarýndan biçtikleri otlarý köyün giriþinde istifleyerek kýþ mevsimine hazýrlýk yapýyorlar. Kar yaðýþý ile birlikte otlak alanlarýn kapanmasýyla hayvanlarý yaylalardan köye indiren köylüler, bu sefer de eksi 25 derecede hayvanlarýna evlerinin bahçesinde yem vermeye çalýþýyorlar. Yük hayvaný olmayan vatandaþlar sýrtýnda, kimi ise eþekle ot taþýyýp günde 2 kez olmak üzere hayvanlarýný yedirmeye çalýþýyor. ÝHA

Vali Ahmet Aydýn, "Devlet olarak her zaman vatandaþlarýmýzýn yanýndayýz. Bir ve beraberiz. Vatandaþlarýmýzýn her türlü acýlarýný ve sevinçlerini hep birlikte paylaþýyoruz. Sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri de üzüntümüzdür. Bu duygularýmla merhumeye Allah'tan rahmet diler, acýlý ailemize de tekrar baþsaðlýðý diliyorum" dedi. Daha sonra Ýl Müftüsü Faruk Arvas tarafýndan dua okundu. Köyde taziye ziyaretlerini tamamlayan Vali Ahmet Aydýn, daha sonra mezradaki camide incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldý. ÝHA

Zayi ilaný Dicle Üniversitesi Eczacýlýk fakültesinden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim.Hükümsüzdür Bedirhan Balat

Öðrencilerin hayvan sevgisi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öðrenciler barýnaklarda korunan hayvanlarý unutmuyor. Köpekleri elleriyle besleyen ve oyun oynayan öðrenciler, hayvan dostlarýyla bu þekilde zaman geçiriyor.

H

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA YIL: 13 SAYI: 4532 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Diyarbakýr Valiliði, konuyla ilgili bir açýklama yaptý. valilik açýklamasýnda sökülme iþleminin Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli hakim kararýyla yapýldýðý ifade edildi. Açýklamada, "Diyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý ekipler tarafýndan ilimizde bulunan reklam panolarýna Abdullah Öcalan'ýn resminin bulunduðu afiþlerin asýldýðý görülmüþ ve görüntü tespitleri yapýlmýþtýr. Söz konusu afiþle ilgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunulmuþ ve Diyarbakýr 2 No'lu Hakimliðin 11 Þubat 2014 tarih ve 2014/42 Deðiþik Ýþ No sayýlý mahkeme kararýna istinaden toplama ve el koyma kararý verilmiþtir. Verilen mahkeme kararýna istinaden kolluk kuvvetlerince söz konusu afiþler indirilmiþtir" denildi. ÝHA

afta sonlarýný ilçede bulunan Hayvan Kýsýrlaþtýrma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ki hayvanlara gönüllü bakýcýlýk yaparak geçiren öðrenciler, hem büyük bir fedakarlýk hem de örnek davranýþ örneði sergiliyor. Arkadaþlarýyla birlikte her hafta sonu soluðu Hayvan Kýsýrlaþtýrma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aldýklarýný belirten öðrencilerden Diyar Berzan, hayvanlarý çok sevdiðini bu nedenle gönüllü bakýcýlýk yaptýðýný söyledi. Rehabilitasyon merkezinde bulunan köpeklerle arkadaþ olduklarýný ve her fýrsatta köpeklerle oyu oynayarak eðlendiklerini anlatan Berzan, "Tüm arkadaþlarýma da gönüllü bakýcý olmayý tavsiye ediyorum. Çünkü boþ zamanlarýmýzý saðda solda harcayacaðýmýza burada faydalý iþler yapýyoruz. Kedi köpeklere yiyecek veriyoruz, onlarý seviyoruz" dedi. Öðrencilerden Veysel Baran ise, hayvanlara yardým etmenin hem sevap olduðunu hem de bir insanlýk görevi olduðunu dile getirdi. ÝHA

Bu mücadele geçim için B

atman'da ailesinin geçimini saðlamaya çalýþan 3 çocuk babasý bir esnaf, ayný anda iki meslek yapýyor. Terzi olan Ýbrahim Özmen, iþlerin durgunluðundan dolayý mesleðinin yaný sýra çaycýlýða da baþladý. Batman Huzur Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babasý Ýbrahim Özmen, yýllardýr yaptýðý terzicilik mesleðinden geçimini saðlayamayýnca ayný iþ yerinde çaycýlýk yapmaya baþladý. Yaklaþýk 20 yýl terzicilik yaptýðýný ancak son zamanlarda iþlerin durgunluðundan iþ yapamadýðýný belirten Özmen, çocuklarýnýn geçimini saðlamak için ek iþ yapma kararý aldýðýný söyledi. Ýþ yerinin çevresinde çayhanenin bulunmamasý üzerine çevredeki esnafa çay satma fikri verildiði ve terzihanesinin bir köþesini çayhaneye çevirdiðini ifade

eden Özmen, "Ýþ yerinde ek iþ yaparak geçimimi rahat bir þekilde saðlýyorum. Akþam eve giderken içim rahat eli boþ gitmiyorum. Çocuklarýmýn yüzü gülüyor. Bu yüzden yorgunluðumu bile hissetmiyorum. Terzicilik mesleðimi de devam ettiriyorum. Sipariþ gelince terzicilik yapýyorum, boþ kaldýðýmda da çay satýyorum" dedi. ÝHA


Bölge Haber

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

5

Çözüm süreci turizmi canlandýrdý AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, çözüm süreciyle birlikte bölgeye gelen yabancý turist sayýsýnda ciddi bir artýþ yaþandýðýný belirtti.

Zazana 5. sayýsýný çýkardý Zazaca yayýnlanan Zazana dergisinin 4'üncü sayýsý çýktý. Zaza dili ve kültürünü yok olmaktan kurtarmak amacýyla yola çýkan Zazana Dergisi, 2012 Ekim ayýnda ilk sayýsýný yayýnlamýþtý. Yayýncý Abdulkadir Büyüksayar tarafýndan çýkarýlan Zazana dergisi, geçtiðimiz hafta 4. sayýsýný bastý. Büyüksayar, Zazana Dergisi'nin hedeflerini þöyle anlattý: ''Zaza halkýnda gün geçtikçe eksilen Zazalýk bilincini aþýlayarak, Zaza dilini yaþayan bir dil haline getirmek. Türkiye'de Zazalarýn hak ettikleri yere gelmeleri için gerekli tüm çalýþmalarý yapmak ve yapmaya çalýþan ciddi kurum ve kuruluþlara destek sunmak. Zaza olduklarý halde Zazaca'yý bilmeyen ve unutanlara Zazaca'yý öðrenmelerini saðlamak.''

Dil unutulmaya yüz tuttu Büyüksayar, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Zaza dilinin unutulmaya yüz tuttuðunu ifade ederek "Zazana Dergisi olarak yayýn hayatýna baþladýðýmýz yaklaþýk bir yýlý aþkýn süre zarfýnda , Zazalarýn yoðun olarak yaþadýklarý Siverek, Bingöl, Elazýð, Diyarbakýr, Çermik, Ergani ve Genç þehir merkezlerinde standlar açarak halkýmýza ulaþmaya çalýþtýk. 2009 yýlýndan bu yana UNESCO, Zazacayý tehlike içerisindeki dillerden biri olarak göstererek bizleri her yýl peyderpey uyarmaktadýr. Özellikle son yýllarda Zaza dilinin, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hýzla yok olma sürecinde olduðu aþikârdýr. Ana dilimiz olan Zazaca'nýn yok olmamasý ve gelecek nesillere ulaþtýrýlmasýný saðlamak bizim boynumuzun borcudur" dedi. Rýza BARUT

Milletvekili Cuma Ýçten, çatýþmalarýn ve ölümlerin olmadýðý bir yýlý geride býraktýklarýný dile getirdi. Çözüm süreciyle birlikte bölgede oluþan huzur ortamýnýn Diyarbakýr'ýn turizmini canlandýrdýðýný aktaran Ýçten, sürecin kente ilgiyi artýrdýðýný belirtti. Baþta turizm olmak üzere eðitim, saðlýk ve ekonominin canlanmasý için huzur ortamýnýn önemli olduðuna vurgu yapan Ýçten, "Çözüm sürecinin ardýndan Diyarbakýr'a ilgi ciddi oranda arttý. 2012 yýlýnda 13 bin 298, geçen yýl ise 17 bin 307 yabancý turist ilimizi ziyaret etti. Önceki yýla oranla yabancý turist sayýsýnda ciddi oranda artýþ görüyoruz. Diyarbakýr'ýn turizm potansiyelini artýrmak için kentin mevcut tarihi varlýðý olan Diyarbakýr surlarý, Hevsel Bahçeleri, cami ve kiliselerinin dünyaya tanýtýlmasý gerekir. Diyarbakýr surlarý ve Hevsel

Bahçeleri'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesi'nde yer alabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Valilik ortak çalýþma yürütüyor. Fýrat ve Dicle'nin kesiþtiði Mezopotamya'nýn kuzeyinde bereketli hilal diye adlandýrýlan bölgedeyiz. Ýnsanoðlu için çok deðerli bir þehirde yaþýy-

oruz. Diyarbakýr'ý kültür ve turizm þehri olarak ne kadar tanýtýrsak, turizm pastasýndan alacaðýmýz pay da o oranda artacak ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine buradan destek vermiþ olacaðýz" dedi. Kültür ve sanatýn dünyaya açýlan kapýsý Turizmin geliþmesindeki en

önemli faktör, farklý ülkelerde, deðiþik kültürlerde yaþayan insanlara direkt uçuþ hizmetinin verilmesi ve gerekli altyapýnýn saðlanmasý olduðun anlatan Ýçten, "Dünyadaki büyük tüm megapollere bakýn bunu göreceksiniz. Bu anlamda yapýmýna baþlanan ve uluslararasý terminali bulunan 5 bin yolcu kapasiteli modern havalimanýmýz bu yýl tamamlanacak ve Diyarbakýr'ýmýzýn yüz aký olacaktýr. Bunun yanýnda Diyarbakýr'ý eski tarihi kimliðine kavuþturmak ve açýk hava müzesi haline getirmek için yapýlan ve yapýlacak çalýþmalarla da bölgenin orijinal dokusunu ortaya çýkacak ve kýsa süre içinde Diyarbakýr, hak ettiði yere gelecektir. Hedefimiz yýlda 3 milyon turisti kentimize getirmek olacak" þeklinde konuþtu. ÝHA

Umut Kapýsý'ndan 153 aileye yardým Diyarbakýr Umut Kapýsý Gýda Bankasý Ocak ayý faaliyet raporunu açýkladý. Dernek Ocak ayýnda 153 aileye yaklaþýk 12 bin TL deðerinde yardýmda bulundu.

Ocak ayý içerisinde maðdur ailelere yönelik gýda daðýtma faaliyetlerinin devam ettiðini ifade eden Diyarbakýr Umut Kapýsý Gýda Bankasý Baþkaný Sýdýk Furkan, yapýlan yardýmlarýn daha artýrýlmasý gerektiðini belirterek varlýklý ve hayýrseverleri yardým etme

konusunda daha hassas davranmaya davet etti. Umut Kervaný Yardým Platformuna üye olan Diyarbakýr Umut Kapýsý Gýda Bankasý olarak, maðdur ve muhtaçlara yardým etmeyi birinci vazife olarak gördüklerini söyleyen Furkan, " Önceki yýllarda olduðu gibi 2014 yýlýna girmemiz ile birlikte hem maðdur ailelere gýdalarýný verdik. Hem de derneðimize baþvuru yapan maðdur ailelerin tespitini gönüllü arkadaþlarýmýzla yaptýk. Ocak ayýna girmemiz ile birlikte oldukça yoðun bir çalýþmanýn içerisine girip büyük bir titizlik ve özveriyle çalýþmalarýmýza devam etmekteyiz" dedi. Gýdadan giyime bir çok yardým Maðduriyeti biten ailelerin olduðunu bunun yerine yeni tespit ettikleri ailelere yardýmda bulunduklarýný

söyleyen Furkan, " Gýda daðýtýmýmýz her ay, iki ayda bir, üç ayda bir ve ramazanlýk olarak yapýlmaktadýr. 2014 yýlý içerisinde baþvuruda bulunan ailelerinde tespit çalýþmalarý devam etmektedir. Ocak ayýnda 149 aileye yaklaþýk 5.400 TL deðerinde gýda yardýmý, 127 aileye yaklaþýk 5.100 TL deðerinde kýrmýzý et, 2 Suriyeli aileye 760 TL deðerinde giyim yardýmý ve 2 Suriyeli aileye de bir hayýrseverin ev eþyalarý daðýtýldý. Toplamda 153 aileye yaklaþýk 12 bin TL deðerinde yardým yapýldý. Diyarbakýr Umut Kapýsý Gýda Bankasý olarak siz deðerli ve duyarlý kardeþlerimizden gelen yardýmlarýnýza köprü vazifesi görüp muhtaç ailelere ulaþtýrmak istiyoruz. Gelin maðdur ve muhtaçlara yardýmlarýmýzla bir umut olalým" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Siirt'te 'Sevgililer Günü'ne özel konser Siirt Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, '14 Þubat Sevgililer Günü'ne özel olarak, Siirtli gençlerden oluþan Özel Akustik Pop Konseri vereceðini duyurdu.

16 Þubat 2014 tarihinde Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan konserin 'Sevgililer Günü'ne özel olduðunu belirten Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Cengizhan Baþaran, konser verecek gençlerin il dýþýnda çeþitli üniversitelerde okuyan Siirtli müzisyen öðrencilerden oluþtuðunu

söyledi. Baþaran, "Farklý illerde farklý bölümlerde okuyan üniversite öðrencileriyle birlikte memleketleri Siirt'te konser vereceðiz. Günümüzde insanlar en çok sevgiye ihtiyaç duymaktadýr. Geçen sene gençlerin vermiþ olduklarý konsere Siirt halký yoðun bir ilgi göstermiþti. Bu sene de konser organizasyonuna ev sahipliði yaptýk. Bu amaçla grupta, Bilgisayar Mühendisi Burak Uslu, Konya Selçuk Üniversitesi Adalet bölümünde okuyan Emre Fýrat, Siirt Üniversitesi Ýktisat Fakültesi'nde okuyan Vefa Seçkin, Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi'nde

okuyan Emin Salkým, Güzel Sanatlar Lisesi'nden Mahsun Gündüz, Piyanist Hakan Tan ve baþka müzisyen gençler bulunuyor" dedi. Popüler eserler seslendirilecek Konser hakkýnda bilgi veren müzisyen Burak Uslu ise 14 Þubat Sevgililer Günü nedeniyle verecekleri konserde popüler eserler seslendireceklerini söyledi. Uslu, "Arada bu tarz etkinliklerin faydalý

olacaðýna inanýyorum. Bu sene konserimizde farklý bir tarzda da seyircinin karþýsýna çýkacaðýz. Pop müzikle beraber, Türk sanat müziði ve tasavvufi þarkýlar da seslendireceðiz. Amacýmýz gelenlere güzel 2 saat geçirmek ve kalplere dokunmaktýr. Bu amaçla tüm gençleri konsere bekliyorum" diye konuþtu. Konser bilet ve davetiyelerinin Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nden temin edilebileceði belirtildi. ÝHA

Esnaflardan elektrik protestosu Van'da bir grup esnaf elektrik kesintilerini protesto etti. Bahçivan Mahallesi Hacý Osman Camii civarýnda kalan esnaf, elektrik kesintisi olduðundan dolayý iki gündür elektrikle çalýþan kepenklerini kapatamadýklarýný ve bu yüzden gece nöbet tuttuklarýný ifade ettiler. Vangölü Elektrik Daðýtým AÞ. yetkililerinin ilgisizliðini protesto eden esnaf, sýk, sýk "VEDAÞ istifa" sloganlarý atýp ateþ yakarak sorunlarý çözülene kadar buradan ayrýlmayacaklarýný belirttiler. Tarýk Görentaþ isimli esnaf, "Buradakiler hepsi esnaf, dünden bu yana elektrik yok. Týraþ yapamayan var. Eti bozulan var. Isýnamayan var. Dünden beri bütün esnaf arkadaþlar bir þekilde birilerine ulaþtýlar. Ama biri kablo yok diyor, biri yarým saat sonra geleceðiz diyor. Þu iþyeri kepenkler hepsi kapanamadý ve dün esnaf bu soðukta burada yattý. Dükkanlarýný kapatamadýklarý için gidemediler. Benim elektrik faturam bir gün geçse hemen elektrik kesiliyor ve 20 TL kesme parasý alýyorlar. Bu sýkýntýmýzý gideremiyorlar. Hep bu sýkýntýyý yaþýyoruz" dedi. Esnaflar eyleme elektrik gelene kadara devam edeceklerini belirttiler. ÝHA


6

EKONOMÝ

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Ýç savaþ kumaþ fiyatlarýna yansýdý Suriye'den ithal edilen kumaþýn fiyatý ülkedeki iç savaþtan dolayý arttý. Türkiye-Suriye sýnýr kapýlarýnýn kapanmasý, Suriye üzerinden ithal edilen kumaþ fiyatlarýnýn yükselmesine neden oldu. Yöresel kýyafetlerde kullanýlan kumaþ fiyatlarýnda meydana gelen yüzde 30'luk artýþ, kumaþ sektörü ile uðraþan esnafýn iþlerini durma noktasýna getirdi. Yöresel kýyafetlerde kullanýlan kumaþlarýn

Suriye üzerinden ithal edildiðini ifade eden kumaþ satýcýsý Ýbrahim Balu, "Yöresel kýyafetlerde kullanýlan kumaþlarýn büyük çoðunluðu Suriye üzerinden ithal edilmektedir. Suriye sýnýrýnda bulunan sýnýr kapýlarýnýn kapatýlmasý sonucu ülkemize ithal edilen kumaþ fiyatlarýndaki artýþ iþlerimizi durma noktasýna getirdi. Ýnþallah kumaþ fiyatlarý eski seviyesine iner de iþlerimiz düzelir" dedi. ÝHA

Kýrmýzý et üretimi arttý yüzde 0,8 oranýnda arttý. Sýðýr eti üretimi 323 bin 184 ton olarak tahmin edildi. Sýðýr eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 81,8 oranýnda artarken, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 1,9 oranýnda arttý. Koyun eti üretimi 34 bin 658 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 31,3 oranýnda artarken, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10,9 oranýnda azaldý. ÝHA

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 yýlý Ekim-Aralýk dönemini kapsayan dördüncü çeyrek kýrmýzý et üretimi verilerini açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, toplam kýrmýzý et üretimi kurban bayramýný kapsayan dördüncü döneminde 368 bin 177 ton olarak tahmin edildiðini belirtti. Verilere göre, toplam kýrmýzý et üretimi bir önceki döneme göre yüzde 78,3, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre ise

Servet

0531 811 86 08

Batman'da Dolar hesaplarý katlandý

Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) illerin bankacýlýk rakamlarýný açýkladýðý Finnet rakamlarý, 2013'te petrol þehri Batman'dan petrol yerine dolar fýþkýrdýðýný ortaya koydu.

Batman'daki oda baþkanlarý ve vatandaþlar ise açýklanan paranýn kaynaðýný merak ettiklerini söyledi. 2012 yýlý sonunda toplam 48.3 milyon lira (27 milyon dolar) olan þirketlerin döviz mevduatý 2013 sonunda TL bazýnda tam yüzde bin 714 arttý ve 876 milyon liraya çýktý. Bunun döviz karþýlýðý ise yaklaþýk 410 milyon dolar. Bu artýþla birlikte Batman þirketlerinin döviz

mevduatý sýralamasýnda 42'ncilikten Türkiye'de büyük þehirlerin ardýndan 9'uncu sýraya týrmandý. Batman önceki yýl sonunda 196 milyon liralýk döviz mevduatýna sahipken, 2013 sonunda yüzde 440'lýk artýþla bu rakam 1 milyar 63 milyon liraya çýkardý. Bu para dolarýn yüzde 23 deðer kazanmasýyla ayný oranda deðerlendi. BDDK rakamlarý 400 milyon dolarýn 2013'ün son 3 ayýnda Batman'a geldiðini de ortaya koyuyor. Çünkü ayný kurumun 2013/9 aylýk verilerinde Batman'da þirketlerin döviz mevduatýnýn sadece 29 milyon TL olduðu görülüyor. Batman'daki döviz tevdiat hesaplarýnda yýlýn son 3 ayýnda yaþanan artýþ þaþkýnlýða neden oldu. 48.3 milyon liradan 876 milyon liraya ulaþan ildeki döviz tevdiat hesabý son 9 yýlda alýnan yatýrým teþvik belgelerinin tamamýna bedel. Çünkü 2005 yýlýndan 2013 sonuna kadar

Giyim

Batman için verilen teþvik belgesi toplamý 858 milyon lira. Son 3 ayda ildeki bankacýlýk sistemine giren döviz hesaplarýnýn bile altýnda. Batman Kuyumcular Derneði Baþkaný Þehmus Kaplan, 410 Milyon dolarýn Batman'a giriþ yaptýðýný duyduðunu, ancak kuyumcular olarak kendilerine yansýyan bir þeyin olmadýðýný ifade ederek, Hasankeyf baraj yapýmý ile ilgili arazi paralarýnýn aktarýmý olabileceðini söyledi. Batman Ticaret Odasý Baþkaný

Abdülkadir Demir, 2013 yýlýnda Batman'a açýklandýðý gibi büyük bir yatýrýmýn gelmediðini belirterek, "Paranýn kaynaðýný biz de merak ediyoruz" dedi. Batman Ticaret Borsasý Baþkaný Arif Güneþ ise, açýklanan paranýn Ilýsu Baraj projesi kapsamýnda yapýlan kamulaþtýrma parasý olabileceði ve vatandaþlarýn bu parayý dolara çevirip bankalara yatýrmýþ olabileceðini dile getirerek, ortada gözle görünür veya hissedilir büyük bir paranýn olmadýðýný dile getirdi. Batmanlý kuyumcu esnafý ise, Batman'daki dolar miktarýndan haberdar olmadýklarýný, çýkan haberlerin kendilerini de þaþýrttýðýný söyledi. ÝHA


GÜNCEL

TMK çözümün önünde engel Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, TMK'nýn yürürlükte olmasýnýn Kürt sorunun önünde bir engel olduðunu söyledi ve ekledi: Çözüm sürecinde oluþan çatýþmasýzlýk ortamý dikkate alýnarak kanunun kaldýrýlmasý gerekiyor. Özel Yetkili Mahkemeler ve Terörle Mücadele Kanunu'ndaki deðiþikliklerle ilgili Diyarbakýr Barosu tarafýndan Adalet Komisyonu'na sunulmak üzere 4 maddelik talep hazýrlandý. Diyarbakýr Baro Baþkaný Av. Tahir Elçi, 4 maddelik önerilerini düzenlediði basýn toplantýsýyla dile getirdi. Öneriler arasýnda özellikle TMK'nýn kaldýrýlmasý konusuna vurgu yaptýklarýný anlatan Elçi, uzun tutukluluk süresi ve hasta tutuklularýn durumlarýnýn da talepler arasýnda yer aldýðýný ifade etti. Elçi, "Terörle Mücadele Kanunun 10'uncu Maddesi Uyarýnca Kurulan Aðýr Ceza Mahkemeleri'nin Kaldýrýlmasýna ve Çeþitli Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun teklifi TBMM Baþkanlýðýna sunulmuþ, teklif bu gün itibariyle TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alýnmaya baþlanacaktýr. Daha önce Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin, bir süredir Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemeleri'nin baþta kiþi özgürlüðü ve adil yargýlama hakký olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüðü ihlal eden uygulamalarýnýn temel dayanaðý Terörle Mücadele Kanunu'dur. Bu mahkemelere olaðanüstü nitelik kazandýran ve bu mahkemelere olaðanüstü yetkiler veren temel hukuksal enstrüman olan Terörle Mücadele Kanunu ve bu kanunun hükümleridir. Bu nedenle adýndan 'özel yetkili' kavramýný çýkarsanýz da ayný amaçlarý gerçekleþtirmek üzere ve ayný araçlarý baþka mahkemelere verdiðinizde o mahkemeyi gerçekte kaldýrmýþ olmazsýnýz" dedi. 'Kaldýrýlmasý çözümü güçlendirecek' Elçi, TMK'nýn yürürlükte olmasýnýn Kürt sorunun önünde bir engel taþýdýðýný kaydederek, çözüm sürecinde oluþan çatýþmasýzlýk ortamý dikkate alýnarak kanunun deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. Elçi, "TMK 10 maddesi uyarýnca kurulan Özel Yetkili Mahkemeler kaldýrýldýktan sonra, TMK'nýn tümüyle yürürlükten kaldýrmak ceza hukuku tekniði ve ceza kanunun bütünselliði bakýmýndan gerekli olduðu gibi, böyle bir düzenleme Kürt sorununun demokratik çözümü bakýmýndan da süreci geliþtirici ve güçlendirici bir unsur olacaktýr. Tam

4 maddelik öneri Diyarbakýr Barosu tarafýndan hazýrlanan 4 maddelik öneriyi açýklayan Elçi, öneriler arasýnda hasta tutuklularýn saðlýk sorununa vurgu yaptýklarýný belirterek açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Halihazýrdaki kanun teklifi ile ve yerel seçimler öncesi böyle bir düzenleme olanaklý olmazsa da, 4 madde halinde sunulan öncelikli ve acil önerilerimiz mutlaka meclis gündemindeki kanun teklifiyle birlikte düzenlenmelidir. Önerilerimiz, TMK'nýn terörün tanýmý baþlýklý 1. maddesi deðiþtirilmeli, suçlar arasýnda eþitsizlik ve adaletsizliðe yol açarak cezalarý artýran bu yasanýn 5. maddesi mutlaka yürüklükten kaldýrýlmalýdýr. 5275 sayýlý

Ceza ve Güvenlik Tedbirleri'nin Uygulanmasýna Dair Kanun'da suçlar arasýnda infaz eþitsizliðini öngören 'Koþullu Salýverilme' baþlýklý 107. maddesinde eþitsizliði giderici bir düzenlemeye gidilmelidir. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþleyenler örgüt üyesi gibi cezalandýrýlýr' biçimindeki 220/6 maddesi yürürlükten kaldýrýlmalý, TCK'nýn 314/2 maddesinde düzenlenen 'silahlý örgüt üyeliði' tanýmýna açýklýk getirilmelidir. Silahlý örgüt üyeliðinin tanýmý belirli, öngörülebilir ve yargýca ceza hukukunun ilkelerine de aykýrý þekilde geniþ takdir yetkisi tanýmayacak bir þekilde yeniden düzenlenmelidir. Yaþam hakkýnýn mutlak ve sýnýrlamaz niteliði ile bu hakkýn her türlü kamusal yarardan üstün ve önceliði gözetilerek, gerek 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesi ve gerekse 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirleri'nin Uygulanmasý Hakkýndaki Kanunun 16. maddesinde deðiþiklik yoluna gidilmelidir. Buna göre; CMK'nýn 100. maddesinin son fýkrasýnda tutuklama kararý verilemeyecek nedenler arasýna, 'tutukluluðun infazý koþullarý sanýðýn hayatý için tehlike oluþturuyorsa' ibaresi de eklenmelidir. Ýnfaz Kanunu'nun 16. maddesinin 2. fýkrasýnda mevcut 'Ancak bu durumda bile hapis cezasýnýn infazý, mahkumun hayatý için kesin bir tehlike teþkil ediyorsa mahkûmun cezasýnýn infazý iyileþinceye kadar geri býrakýlýr' düzenlemedeki 'kesin' ibaresi kaldýrýlmalýdýr. Keza ayný maddenin 6. paragrafýndaki mevcut 'Maruz kaldýðý aðýr bir hastalýk veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koþullarýnda hayatýný yalnýz idame ettiremeyen ve toplum güvenliði bakýmýndan tehlike oluþturmayacaðý deðerlendirilen mahkumun cezasýnýn infazý üçüncü fýkrada belirlenen usule göre iyileþinceye kadar geri býrakýlabilir' biçimindeki düzenlemeden "toplum güvenliði bakýmýndan tehlike oluþturmayacaðý deðerlendirilen" ibaresi kaldýrýlmalýdýr. Kanun teklifi ile birlikte yapýlmasýný önerdiðimiz düzenleme ve deðiþiklikleri kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz." ÝHA

'Adým atmayan hükümettir'

Süreci bitme noktasýna getirdiler'

bir yýl önce baþlatýlan barýþ ve çözüm süreci çerçevesinde bu güne kadar bir tek silahlý çatýþmanýn yaþanmamýþ olmasýný da dikkate alan parlamento, bu teklifle birlikte TMK'yý tümüyle yürürlükten kaldýrma fýrsatýný deðerlendirmelidir. Diyarbakýr Barosu, DGM'lerden baþlamak üzere olaðanüstü yargýlamalar sonunda verilmiþ ve infaz edilmemiþ tüm mahkumiyet hükümleriyle ilgili yeniden yargýlama yapýlmasýný, haklarýndaki mahkumiyet hükmü infaz edilmiþ kiþilere ise sembolik de olsa bir tazminat verilmesini öngören bir düzenleme de önermektedir" diye konuþtu.

'Süreç kopma noktasýnda'

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, çözüm sürecinin kopma noktasýna geldiðini belirterek, hükümet sözlerini tutmadýðý için sabýrlarýn taþtýðýný söyledi. BDP lideri Selahattin Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Baþbakan Erdoðan'ýn seçim akþamý yanýnda saðlýk görevlisi bulundurmasý gerektiðini belirten Demirtaþ, "Halk BDP ve HDP'nin adaylarýnýn etrafýnda kenetlenecek. Yöntem budur. 17 Aralýk'tan bu yana binlerce görevli yer deðiþtirildi. Parlamentoya yaðmur gibi AKP'yi koruma yasalarý getirildi. Kendi güvenlikleri için bütün bürokrasi ve parlamento harýl harýl çalýþýyor. Ama 1 yýldýr yürüttüðümüz çözüm sürecinin güvenliði adýna tek bir yasa bile çýkarmýyorlar. Yani yeniden çatýþmanýn olmamasý çocuklarýn ölmemesi için yasa çýkarmýyorlar. Kendi çocuklarý için ise günlerdir uðraþýyorlar. Aylardýr söylüyoruz. Çözüm süreci koptu kopacak. Sabýrlar taþtý. Verdiðin sözler var. Ýmralý'da deðil kamuoyunda verdiðin sözler var. 'Barýþý getireceðiz' dedin. 'Biz 21 Mart'taki bildirinin arkasýndayýz' dedin. Peki, 1 yýldýr gerilla sýnýr dýþýnda bekliyor. Bunlar sonsuza kadar orada mý duracak. Hani bunun yasasý. 16 defa Ýmralý'ya gitmiþiz hani bunun yasasý. Müzakere edeceðiz demiþsiniz hani bunun yasasý. Çözüm sürecinin güvenliði, yurttaþýn güvenliði AKP'nin umurunda bile deðil. O seçim atlatmanýn derdinde. Kendi güvenliði için binlerce yer deðiþtirme yapýyorlar" dedi.

Demirtaþ, savaþta yaþamýný yitiren her canýn kendileri için önemli olduðunu kaydetti. Demirtaþ, halkýn çocuklarý için yönetmeliklerin bile deðiþtirilmediðini ancak kendi çocuklarý için ise her þeyi yaptýklarýný söyledi. Demirtaþ, þöyle devam etti: "Biz çözüm süreci bitmez diye canla baþla çalýþýyoruz. Bu þekilde gidebilecek mi? Göreceðiz. Süreç kopmasýn diye hükümet ile hergün görüþüyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Buna karþýlýk AKP ise tek bir hasta tutsaðýn serbest kalmasý için bile kýlýný kýpýrdatmýyor. 'Ne süreci süreç mi var ortada' diyenler de var. Biz AKP'nin kerameti hürmetine bu sürece girmedik. Türkiye'ye demokrasi gelsin, gençler ölmesin, halklar özgür olsun diye bu sürece geldik. BDP bu süreci bitirsin diye bize baský yapacaðýnýza AKP adým atsýn diye ona baský yapsanýz belki adým atardý. AKP kendi eli ile süreci bitirirse bakalým ne olacak. Bu süreçten bir þey çýkmaz diyenleri en önde görmek isteriz. Kiminiz PKK saflarýnda, kiminiz ordunun saflarýnda savaþmaya hazýr olun o halde. Bu kadar savaþ sevdalýsý iseniz. Yok 'biz savaþ istemiyoruz' diyorsanýz baskýyý hükümete yapacaksýnýz. Süreci bitir diye Kürtlere deðil süreci sürdür diye AKP'ye baský yapacaksýnýz. Adým atmayan hükümettir. Baský görmesi gereken onlardýr. Bir gün süreç biterse sizin baskýnýz veya provokasyonlarýnýzdan deðil, AKP'nin adým atmamasýndan bitmiþ olacak."

Sorunun çözümü için kendilerinin ciddi yaklaþtýðýný ifade eden Demirtaþ, "Bunlarýn yaklaþýmý da böyle olacak çýkýp 'barýþý saðladýk analar aðlamýyor' diyerek bunun rantýný yemeye çalýþacak. Bunun adý ilkesizliktir. Barýþý Sayýn Öcalan'ýn çaðrýsý saðladý sen saðlamadýn. Sen üzerine düþen hiçbir adýmý atmadýn. TMK var olduðu müddetçe her aðýr ceza mahkemesi ÖYM olacak. Bunu da bize demokrasi diye yutturmaya çalýþýyorlar" diye konuþtu. Demirtaþ, hükümetin günü birlik yaklaþýmýnýn çözüm sürecini bitme noktasýna getirdiðini belirterek, ortada sürecin olup olmadýðý konusunda muðlak bir durumda olduklarýný söyledi.

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

7

Sur'da 15 Þubat protestosu BDP Sur Ýlçe Örgütü, Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin 15. yýldönümünü yüzlerce kiþinin katýldýðý bir yürüyüþ ile protesto etti. Yüzlerce kiþinin katýldýðý yürüyüþe BDP Sur Ýlçe Örgütü, BDP Sur Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Fatma Þýk Barut ve çok sayýda partili katýldý. BDP Sur Ýlçe binasýnýn önünde toplanan kitle, Urfa Kapýsý'na kadar yürüdü. Yürüyüþün ardýndan açýklama yapan BDP Sur Ýlçe Baþkaný Adnan Akgül, Abdullah Öcalan'a yönelik 15 Þubat 1999'da düzenlenen komplonun amacýnýn Türkiye'yi bir yüz yýl daha kan gölüne çevirmek olduðunu söyledi. Akgül, "Bugün o komplonun içinde yer alanlar Cenevre'de tekrar ortaya çýkarak Kürt halkýnýn Cenevre'ye gitmesine engel oldular. Öcalan'ýn barýþýn tek teminatý olduðu Türk hükümeti tarafýndan da kabul edildi. Madem Türk devleti de önderliðimizin gücüne inandý o zaman önderliðimizi serbest býrakmalarý gerekir. Þantajlarýnýzla, Ali Cengiz oyunlarýnýzla ne Kürt halkýný önderliðinden koparabilir ne de Önder Apo'yu mücadelesinden vazgeçtirebilirsiniz. Bu çirkin oyunlarýnýzdan vazgeçin. Kürt halký önderliðin özgürlüðüne kavuþmayana dek mücadelesinden vazgeçmeyecektir" dedi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan kitle 5 dakikalýk oturma eylemi yaptý. Haber Merkezi

BDP adaylarý ev ev dolaþýyor BDP'li Sur Belediyesi Eþ Baþkan adaylarý Seyid Narin ve Fatma Þýk, kapý kapý dolaþarak hayata geçirecekleri halk belediyeciliði için destek istedi. BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Fýrat Anlý, Sur Belediyesi Eþ Baþkan adaylarý Seyid Narin ve Fatma Þýk Barut, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ýskenderpaþa Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleþtirdi. Ziyaretlerde konuþan Anlý, seçimlerin belediye baþkaný seçmekten öte bir anlama sahip olduðunu belirterek, "Devlet, oyunlarla bizi bir birimize düþürmeye çalýþtý. Bizi bir birimizden koparmak için içimize nifak tohumlarý eklemeye çalýþtýlar. Tabi eksikliklerimiz de oluyor oldu da bunlarý birlikte aþacaðýz. Birliðimizi güçlendirmek ve mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bizim sermayelerimiz yok el birliðiyle þehrimizi yaþanýlýr bir hale getirmeyiz bunu birlikte baþarabiliriz" dedi.

'Biz kadýnlara çok iþ düþüyor' Mahalledeki kadýnlarla da bir toplantý düzenleyen Sur Eþ Baþkan Adayý Fatma Þýk Barut, "Tek ses yekvücut olamayýz. Sürecin mimari olan önderliðimiz kadýnlarýn da artýk daha güçlü katýlýmýný saðlamalarý için eþ baþkanlýk sistemini getirdi. Biz kadýnlar bu sürece sahip çýkmalýyýz. Ve bizde varýz demeliyiz" þeklinde konuþtu. Halk belediyeciliðini geliþtirmek istediklerini söyleyen Sur Eþ Baþkan Adayý Seyid Narin ise, "Bizler sadece halkýmýza hizmet ve haklarýmýzý savunmak için buradayýz. Bizleri birbirimize düþürmeye çalýþan iktidara karþý birliðimizi güçlendirip sandýklarda göstermeliyiz" ifadelerini kullandý. Ev ziyaretlerin ardýndan adaylar Saraykapý Mahallesi'nde bulunan seçim bürosunu ve esnaflar ziyaret edildi. Haber Merkezi

Hüda Par'dan Çýnar'a çýkarma Hür Dava Partisi (Hüda Par) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Av. M. Hüseyin Yýlmaz, Çýnar ilçesinde seçim bürosunun açýlýþýný yaparak Belediye Baþkan Adayý Mahmut Tekdal'ý tanýttý. Açýlýþ ve aday tanýtým programýna Çýnar halký yoðun ilgi gösterdi. Hüda Par'ý kurmalarýndaki amaç ve sebepleri hakkýnda bilgi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Yýlmaz, "Daha önceden toplumu ýslah doðrultusunda yaptýðýmýz faaliyetler, yönetim ve idarecilerin icraatý nedeniyle istediðimiz sonucu vermedi. Toplumun bozulmasýnýn temelinde yönetim ve idarecilerin tutumlarýdýr. Hz. Peygamber'in hadisini hatýrlayýn; 'Ýki sýnýf insan vardýr. Eðer onlar düzgün olursa, saðlam olursa, onlar dürüst olursa toplum da düzgün, saðlam ve dürüst olur. Eðer onlar bozulursa toplum da bozulur' diyor. Dolayýsýyla yöneticilerin toplum üzerindeki etkisi büyüktür. Siyasette ehil olmayan, ahlaken toplumun en düþük seviyesinde olan insanlarýn siyasete girmesiyle, siyaseti kirli bir hale getirdiler. Oysa ki siyaset, insanlarý idare etme sanatýdýr. Hz, Muhammed (sav)'in yaptýðý ilk iþ, Medine Ýslam devletini kurarak insanlarý yönetmek olmuþtur" dedi.

'Siyasetimiz farklý olacak' Programda Kürtçe bir konuþma yapan Hüda Par Çýnar Belediye Baþkan Adayý Mahmut Tekdal ise, yapacaklarý siyasetin diðer partilerden farklý olacaðýný belirterek, "Farklý olmayacaksa yeni bir parti kurmaya ihtiyaç yok. Mevcut birçok parti zaten varlýðýný sürdürüyor. Bizim ise yapacaðýmýz siyaset, farklý olacak. Siyaset, bu güne kadar yalan ve kandýrma üzerine yapýldýðýndan dolayý, siyaset denince insanýmýzýn aklýna bu kavramlar geliyor. Mevcut düzenin bu þekilde yürüyor. Ama biz, yapacaðýmýz siyasetle bu kirli düzeni deðiþtireceðiz inþallah. Bu güne kadar Kürdistan'da hak ve adaleti meydana çýkaracak, halkýn inanç ve deðerlerine uygun bir siyaset izlenmedi. Bizler ise, yapacaðýmýz siyaset ile halkýn inanç ve göreneklerine göre hareket edeceðiz. Bunu bilen bazý kesimleri rahatsýz oluyor. Partimizin kurulmasýndan bugüne kadar, camiamýza yönelik 200'ün üzerinde saldýrý gerçekleþti. Yapýlan tüm bu saldýrýlara karþý, halkýmýzýn ve coðrafyamýzýn huzuru için sabrediyoruz" þeklinde konuþtu. ÝLKHA


8

Haber

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Hayata döndüren teþhis Diyarbakýr'da hipofiz yetmezliði teþhisi konulan bir hasta Memorial Dicle Hastanesi'nde uygulanan tedavi sonucu saðlýðýna kavuþtu. 59 yaþýndaki Fesih Akkuþ, 20 yýl boyunca zayýflama, halsizlik, baþ aðrýsý, nefes darlýðý þikayetleri yaþadý. Akkuþ'a bu süre içerisinde kanser, Akdeniz anemisi ve tifo teþhisleri konuldu. Akkuþ tedavi olamadan geçirdiði sürenin sonunda geçtiðimiz günlerde evinde fenalaþtý. 112 acil servis ekipleri tarafýndan Memorial Dicle Hastanesi'ne kaldýrýlan Akkuþ'a ilk etapta kardiyoloji tarafýndan kalp yetersizliði, pulmoner emboli tanýlarý ve yapýlan tahlillerin ardýndan hipofiz yetmezliði teþhisi konuldu. Memorial Dicle Hastanesi yoðun bakým ünitesinde yaþam mücadelesi veren Akkuþ, uygulanan tedavi sonrasý saðlýðýna kavuþarak taburcu oldu.

Hakkarili çocuklara süt daðýtýldý Hakkari'de eðitimin 2 döneminin baþlamasýyla birlikte 'okul sütü' projesi kapsamýnda süt daðýtýmý gerçekleþtirildi. Okul öncesi ve ilkokul çaðýndaki öðrencilere süt içme ve saðlýklý beslenme alýþkanlýklarý kazandýrmak amacýyla Türkiye genelinde uygulamaya konulan "Okul sütü programý" Hakkari'de de baþlatýldý. Sümbül Anaokulu'nda düzenlenen süt daðýtýmý programýna katýlan Hakkari Ýl Milli Eðitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Erkem Tüzgen ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Vekili Erdem Hanlýgil, kendi elleriyle öðrencilere süt daðýttýlar. Ýl Milli Eðitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Hakkari il genelinde okul öncesinde 2900 ve ilkokulda da 29.000 olmak üzere toplam 31 bin 900 öðrencinin dönem sonuna kadar haftanýn 3 günü süt daðýtacaklarýný ifade ederek, "Bu uygulamayla okul öncesi ve ilkokuldaki öðrencilere süt içme alýþkanlýðý kazandýrýlacak. Yeterli ve dengeli beslenmelerine katkýda bulunulacak. Saðlýklý büyüme ve geliþimleri saðlanacaktýr" dedi. ÝHA

'Yeniden doðmuþ gibiyim' Halsizlik, düþük tansiyon, baþ aðrýsý ve nefes darlýðý þikayetiyle koma durumunda Memorial Dicle Hastanesi'ne kaldýrýlan Fesih Akkuþ, yaþamsal fonksiyonlarý durmak üzereyken, endokrinoloji uzmaný Doç. Dr. Deniz Gökalp'in müdahalesiyle hayata döndü. 20 yýl sonra saðlýðýna kavuþan Fesih Akkuþ, tedavi olmak için çalmadýk kapý býrakmadýðýný ancak sonunda ölümle burun buruna geldiðini söyledi. Ailesinin de hastalýðýndan çok etkilendiðini dile getiren Akkuþ, "Hayatýmý kabusa çeviren bu hastalýktan kurtulduðum için çok mutluyum. Bana 20 yýlda kanser, tifo, Akdeniz anemisi teþhisleri konuldu. Ancak hiçbiri bendeki belirtilerin nedeni olan hastalýklar deðildi. Meðer bütün sorunlarým küçük bir organdan kaynaklanýyormuþ. Dr. Deniz Bey'in bir bakýþta hastalýðýmý anlamasý benim için büyük bir þanstý. Þu an kendimi saðlýklý ve mutlu hissediyorum. Sanki yeniden doðmuþ gibiyim" dedi.

'Sinsice ilerleyen bir hastalýk' Memorial Dicle Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Gökalp, hipofiz yetmezliðinin çoðu zaman belirti vermeden ilerleyen bir hastalýk olduðunu söyledi. Fesih Akkuþ'un her türlü müdahaleye raðmen yükselmeyen tansiyonu ve düþük vücut ýsýsý ile genel görünümün hipofiz yetmezliðine iþaret ettiðini dile getiren Doç. Dr. Gökalp, "Hipofiz yetmezliði sorunu hastayý koma haline sokabilir hatta ölümüne bile neden olabilir. Hastamýz da koma halindeydi ve ateþi 35, tansiyon ise 60/40 mmhg idi. Hipofiz yetmezliði tanýsý konulduktan sonra tedavisini yoðun bakýmda düzenledik. Hastamýz 10'uncu günde günlük ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde taburcu edildi" þeklinde konuþtu. Fasulye büyüklüðünde ama… Beynin alt bölgesinde fasulye büyüklüðündeki hipofiz bezinin, vücuttaki tüm hormonlarýn düzenli çalýþmasý için orkestra þefi görevi yaptýðýný dile getiren Doç. Dr. Gökalp, "Yaklaþýk 0,5-1 gram aðýrlýðýndaki hipofiz bezi küçük ama hayati önem taþýyan bir organdýr. Saðlýklý büyüme, süt üretimi, tiroit fonksiyonlarýnýn düzenli olarak çalýþmasý, böbrek üstü bezlerinin uyarýlmasý, idrarýn yoðunlaþmasý, erkeklerde testis kadýnlarda yumurtalýklarýn çalýþmasý için gereklidir. Hipofiz hormonlarýndan bir veya daha fazlasýndaki eksiklik, hipofiz yetmezliði adýný alýr. Hipofiz yetmezliði ender olarak görülür. Çok çeþitli klinik tablolarda kendini gösterebilir. Belirtileri halsizlik, yorgunluk, baþ dönmesi, anemi gibi non-

spesifik belirtiler olduðundan baþka hastalýklarla kolay karýþabilmekte ve tanýsý gecikmektedir. Þiddetli hipofiz yetmezliði tablosu ile birlikte koma hali ve ölüme yol açabilir. Tedavi edilmeyen hipofiz yetmezliði hastalarýnda normal bireylere göre ölüm oraný 2-3 kat arttýðý görülmüþtür" ifadelerini kullandý. ÝHA

Suriyeli çocuklara desteðe devam

Suriyeli çocuklar için oyuncak ve kýþlýk giyecek yardým kampanyasý baþlatan Demokrat Eðitimciler Sendikasýnýn (DES), Suriyeli çocuklara destek olmaya devam edeceðini bildirdi. Geçen yýl savaþ maðduru Suriyeli çocuklar için oyuncak ve kýþlýk giyecek yardým kampanyasý baþlatan Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES), kampanyanýn kapsam ve içeriðini zenginleþtirerek Suriyeli çocuklara destek olmaya devam edeceðini bildirdi. Düzenleyecekleri yardým kampanyasý hakkýnda, katýlýmcýlara bilgi

veren DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, "Geçen yýl düzenlediðimiz kampanya kapsamýnda üyelerimiz, öðretmenlerimiz, eðitim çalýþanlarý, öðrencilerimiz ve ailelerinden, oyuncak, atký, bere, eldiven, bot, diþ fýrçasý, diþ macunu, hýrka, kazak ve kaban gibi kýþlýk giyecekler toplayarak, Suriyeli çocuklara destek olmaya çalýþmýþtýk. Bu yýl bu kam-

panyayý daha da güçlü bir þekilde yeniden baþlatacaðýz. Ayrýca Suriyeli çocuklarýmýzýn eðitim sorununa çözüm getirecek nitelikli faaliyetler planlýyoruz. Bununla ilgili proje ve planlarýmýzý yetkili kurum ve yöneticilere sunacaðýz" dedi. Gürkan, ayrýca Suriyeli çocuklarýn eðitim sorunlarý çözmek için adým atacaklarýný da belirtti. ÝLKHA

Zinciriye Medresesi hayran býrakýyor Tarihi kent Mardin'de en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan Zinciriye Medresesi yerli ve yabancý turistleri kendine hayran býrakýyor. Zinciriye Medresesi, 1385 yýlýnda Melik Necmettin Ýsa Bin Muzaffer Davut Bin El Melik Salih tarafýndan yaptýrýldý. Bölgeye gelen turistler, mihrapta kullanýlan taþýn ýþýk vurunca renk cümbüþüne dönmesini meraklý gözlerle izliyor.

Siirt'ten kentte gezi amaçlý gelen Nurgül Alper, Zinciriye Medresesi'nin çok güzel olduðunu belirtti. Mardin'de çok güzel zaman geçirdiklerini ifade eden Alper, "Mardin'i gezerken Zinciriye Medresesi'ni dolaþmak istedik gerçekten çok güzel bir yer tarihi yapýsý ve iþlemeleri çok güzel insanýn gözü kamaþýyor böyle güzel bir medrese manzarasý karþýsýnda

büyülenmemek imkansýz. Gezi için yola çýktýðýmýzda insanlarýn ilk tavsiye ettikleri yer Zinciriye Medresesi oldu. Zaten þu anda bilim yuvasý olarak kullanýlýyor bu daha da güzel" dedi. Siirt'ten gelen baþka bir ziyaretçi Kenan Dal ise, "Bugüne kadar gezdiðim en güzel mekanlarýndan biri insanlarýn buraya gelerek hem medreseyi hem de güzelliklerini

ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Yapý bakýmýndan birçok güzelliði içinde barýndýran bir yer. Üniversitenin burayý kiraladýðýný ve bilim akademisi olarak kullandýðýný duyduk bu mekan için yapýlabilecek en güzel çalýþmalardan bir tanesi inþallah öðrenciler buranýn deðerini bilerek illerde iyi birer eðitmen olurlar" þeklinde konuþtu. ÝHA

Kayapýnar'da halk toplantýsý BDP Kayapýnar Ýlçe Örgütü, seçim konulu halk toplantýsý düzenlendi. Gaziler Mahallesi Fýrat Bulvarý'ndaki BDP seçim bürosunda yapýlan halk toplantýsýna BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, belediye eþ baþkan adaylarý Mehmet Ali Aydýn, Fatma Arþimet ve yüzlerce vatandaþ katýldý. Toplantýda konuþan BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, "15 Þubat komplosu ile Kürt hareketini bitirmek ve tasfiye etmek amaçlandý. Ama Sayýn Öcalan ve Kürt halkýnýn direniþi ve daha çok kenetlenmesiyle komplo baþa çýkartýldý. Bu gün önderlik Kürt sorununda birinci muhataptýr. 30 Mart seçimleri bu sürece daha güçlü olunmasý anlamýyla bizim açýmýzdan referandum niteliðindedir" dedi.

'Ezilen haklara ilham oldu' Kürt mücadelesinin tüm ezilen dünya halklarýna yol gösterici olduðunu söyleyen Mehmet Ali Aydýn ise, ''Kürt halký tüm baský ve zulme raðmen hiçbir zaman boyun eðmemiþtir. Büyük bedeller vermiþ ama deðerlerini sahiplenerek mücadelesi sürdürmüþtür. Kürdün olduðu her coðrafyada bu gün büyük kazanýmlar elde edilmiþtir. 15 Þubat komplosuyla tavsiye edilmek istenen bu halk önderliði sahiplenmesiyle boþa çýkartmýþtýr. Kürt hareketinin mücadelesi tüm ezelin halklara rehber olmuþtur. Uluslararasý komplonun bir nedeni de budur" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi


Ýç-Dýþ Politika

AiHM'den 'polis þiddeti' cezasý Polisin toplumsal gösterilerde aþýrý þiddete baþvurmasý Türkiye'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde (AÝHM) bir kez daha mahkum olmasýna neden oldu. niyle 5 gün çalýþamaz raporu almýþtý. Avukatlar kendilerine þiddet uygulayan polislere karþý ayný yýl Eylül ayýnda Beyoðlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi önünde "kötü muamele" davasý açmýþ, mahkeme 2004 yýlýnda davalý 3 polis memurunu 3 ay hapis ve 3 ay da meslekten men cezasýna mahkum etmiþti.

Türkiye savunma yapmadý

A

ÝHM, avukat Gülizar Tuncer Güneþ tarafýndan açýlan "polis þiddeti" davasýnda Ankara'nýn Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin kötü muameleyle ilgili 3'üncü maddesini ihlal ettiðinde hüküm kýldý. Çaðdaþ Hukukçular Derneði üyesi bir grup avukat, F-tipi cezaevlerini protesto amacýyla 16 Eylül 2000 tarihinde Ýstiklal

Caddesi'nde eylem düzenlemiþ, polis, bildiri okumak isteyen grubu aþýrý güç kullanarak daðýtmýþtý. AÝHM belgelerine göre polis, aralarýnda davacý avukat Gülizar Tuncer Güneþ'in de bulunduðu 49 kiþiyi gözaltýna almýþtý. Gülizar Tuncer Güneþ gözaltýna alýnýrken kötü muamele görmüþ, kol ve bacaðýna yönelik darbeler nede-

Karar 2006 yýlýnda yeni Ceza Kanunu gerekçe gösterilerek Yargýtay tarafýndan bozulmuþ, ancak Beyoðlu Mahkemesi 2007 yýlýnda bir kez daha polis memurlarýnýn mahkumiyetine hükmetmiþti. Yargýtay tekrar gündemine gelen davada 2009 yýlýnda "zamanaþýmý" kararý verip dosyayý kapatmýþtý. Bu karar üzerine dava avukat Gülizar Tuncer Güneþ tarafýndan 2010 yýlýnda AÝHM gündemine taþýnmýþtý. Türk hükümeti, davacý avukatýn "kötü muamele" iddialarýna karþý savunma yapmayacaðýný belirtip takdiri AÝHM'e býraktýðýný bildirdi. AÝHM, hükümetin davacý tarafýndan sunulan týbbý raporlara itiraz etmemesini de dikkate alarak, polisin aþýrý güç kullanmasý ve davanýn zamanaþýmýna býrakýlarak suçlularýn cezasýz kalmasýna göz yumulmasýný Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin iþkence ve kötü muamelenin önlenmesiyle ilgili 3'üncü maddesine aykýrý buldu. Karar gereði Türk hükümeti davacý avukata 9 bin 750 Euro manevi tazminat, 3 bin 265 Euro da mahkeme masrafý ödeyecek.

Ýnternet yasasý paralel yapý için Ýnternet düzenlemesiyle ilgili eleþtirilerde bulunan muhalefete tepki gösteren Baþbakan Erdoðan, "Ýnternet yasasý iþte bu paralel yapýyý çökertmeye yöneliktir. Neden yanýnda yer almýyorsunuz" diye sordu.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti grup toplantýsýnda konuþtu. Gündeme iliþkin açýklamalarda bulunan Baþbakan Erdoðan, þunlarý söyledi: 30 Mart seçimlerinin çok önemli olduðunu defalarca söyledim. Bu seçim herhangi bir þahsýn belediye baþkaný seçilmesi deðildir. Bu seçimde AK Parti'nin oyunu nasýl aþaðý çekebiliriz, bütün gayretler buna yönelik. AK Parti'nin 30 Mart seçimlerinden de çok daha güçlü bir þekilde çýktýðýný inþallah ispat edeceðiz. Halkýmýzýn takdiri çok önemli. En önemli ölçü budur. Þu ana kadar yaþananlara bakýldýðýnda öngörülerimizde ne kadar haklý olduðumuzu görüyoruz. Bu aziz millet tarihi boyunca çok büyük acýlar yaþadý. Cefayý çeken her zaman millet oldu, sefayý bir avuç seçkin zümre sürdü. Öküzünü vereceksin denildi, hiç itiraz etmedi, sabanýn önüne kendisi geçti, öküzünü verdi. Yüreðinin parçasýný askere gönderdi, tabut içerisinde geri getirdiler, vatan sað olsun dedi. Ama yol istedi yol yapmadýlar, okul istedi, doktor istedi, öðretmen istedi göndermediler. Huzur, emniyet, istikrar istediler onu da vermediler. Bu millet asýrlarca inim inim inledi. Bir anne düþünün, yavrusunu 9 ay karnýnda taþýmýþ, delikanlý olunca eline saçýna kýnlar yakmýþ dualarla askere uðurlamýþ, yavrusu þehit olduðunda düþmaný sevindirmeyeceðim deyip gözyaþý dökmemiþ, vatan sað olsun demiþtir. Bu baþka analarda olmaz, bu ancak bizim analarýmýzda olur.

Rahatsýz oluyorlar Ama bir devlet dairesine gidince yüzüne bakýlmamýþ, baþ ötürülüsün sen buraya giremezsin, sen okuyamazsýn, sen köylüsün demiþler, sen makarnacýsýn, sen aptalsýn, sen göbeðini kaþýyansýn demiþler. Bu ülke bunu gördü.

MHP bu yapýnýn oyuncaðý haline gelmiþ olabilir ama biz gelmedik gelmeyeceðiz. Çið yemedik ki karnýmýz aðrýsýn, ellerinde hangi araç varsa kullansýnlar.

CHP kasetlerle dizayn edildi

Onun verdiði oyu bu zihniyetle deðerlendirdiler. Demokrasiye geçilmiþ olmasý bile, milletin itirazýnýn duyulmasýna yetmedi. Merhum Menderes gibi siyasetçiler geldi, ama sonunda kazanan daraðaçlarý oldu, CHP oldu sermaye oldu, seçkinler oldu. Millet iradesi ilk kez bu ülkede karar süreçlerine AK Parti döneminde yansýmýþtýr. Tarihte ilk kez milli irade bu kadar yükselmiþtir. AK Parti'nin dik duruþu sayesinde millet bu ölçüde devletiyle buluþmuþtur. Bu durum birileri için elbette yenilir yutulur bir durum deðildir. Oysa geçmiþ çok güzeldi, 11 yýl önce sermaye hükümet kurup hükümet düþürüyordu. Biz bu çarký bozduk. Senin evladýn eksi kýrk derecede Cudi daðýnýn eteklerinde terörle savaþýrken þehit olmuþ, sen zannediyor musun ki bunlarýn umurunda oldu. Bunlar senin dirini deðil, ölünü sevdi. CHP, MHP, BDP'ye gönül vermiþ kardeþlerime söylüyorum, bu ülkede artýk iktidarlarý siz belirliyorsunuz, iþte bundan rahatsýz oluyorlar.

Arkasýnda paralel yapý var Siz çoðunluksunuz ama azýnlýða

zulmediyorsunuz diyorlar, azýnlýðý biz koruyoruz bu ülkede. Bu ülkenin baþbakanýný kalkýp Batý'ya þikayet edecek kadar bunlar alçaldýlar. Bu saldýrýda bir kýsým yargý kullanýlýyor, emniyet güçleri kullanýlýyor. Bu saldýrýda devlete paralel yapý kullanýlýyor. Bizim karþýmýza mertçe siyaset meydanýnda çýkmýyorlar. Çünkü milletle ayný dili kullanmýyorlar, milletle ayný istikamete bakmýyorlar. Millet bunlarýn karþýsýnda, bunu bildikleri için siyasete yanaþmýyorlar. AK Parti gitsin diyorlar, AK Parti'nin yerine kaosu, yolsuzluðu, yoksulluðu öneriyorlar. CHP'nin iradesine bu süreçte çok açýk bir þekilde ipotek konulmuþtur. MHP de ayný þekilde... Gizli görüntü kayýtlarý, gizli MHP kayýtlarý her iki partiyi de esir almýþtýr. Sayýn Baykal'ýn nasýl gönderildiðini herkes açýkça gördük ki bu oyunun arkasýnda da paralel yapý vardý. Buradan ilan ediyorum ilk kez. O þekillenme devam ediyor. O þekillenme CHP'nin aday belirleme sürecini de þekillendiriyor. Dünya görüþlerini asla beðenmedikleri kiþileri aday gösteriyorlar. Yýllarca hakaret ettikleri bu paralel yapýyla uçuruma doðru ilerliyorlar. CHP ve

Mersin'de validen belediye baþkanýna, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ndan CHP'ye, MHP'den BDP'ye kadar tüm partiler dinlenmiþ ve kaydedilmiþ. Sadece benim, Cumhurbaþkanýmýzýn deðil, bakanlarýn, milletvekillerinin, bürokratlarýn, sanatçýlarýn, gazetecilerin görüþmelerini dinlenmiþ. Bunlar þantaj amacýyla kullanýlmýþ. Þimdi CHP MHP sen hükümetsin gereðini yap diyor. O zaman HSYK ile ilgili anayasa deðiþikliðine neden yanaþmadýnýz? Ýþte biz bunun için istedik bunu. Ýnternetle ilgili yaptýðýmýz düzenlemeye neden karþý geliyorsunuz? Ýnternet yasasý iþte bu, paralel yapýyý çökertmeye yöneliktir, neden yanýnda yer almýyorsunuz? Sizi kimin tehdit ettiðin, neyle tehdit ettiðini açýklayýn. Biz internet düzenlemesiyle çok ahlaksýz bir tehdidi ortadan kaldýrýyoruz. Kasetlerle siyasetin dizayn edilmesinin önüne geçiyoruz. Dün CHP kasetlerle dizayn edildi. Deniz Baykal'ýn kasetini sosyal medyadan kaldýran biz olduk, yarým saat içerisinde durdurduk. Bunlarý biz engelledik, MHP'nin genel baþkan yardýmcýlarýnýn düþmedi mi? Biz kaldýrdýk bunlarý, siyasi hayatlarý bitirildi. Biz internet düzenlemesiyle kiþilik haklarýný korumaya alýyoruz. Bir ses kaydýnýn engellenmesi 5 gününüzü alýyordu. TÝB artýk þikayetleri anýnda deðerlendirecek, eriþimi engelleyecek. Kimse fiþlenmeyecek, internetteki bilgiler fiþlenmeyecek. Kimsenin özgürlüðü ihlal edilmeyecek.

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

9

Ses kayýtlarýný dinletti G

rup toplantýsýnda konuþan CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, bazý ses kayýtlarýný dinletti. Kýlýçdaroðlu, "Bu dinlemelerin tamamý yasal mahkeme kararýyla dinlenmiþ. Yasadýþý dinlemelerle bizim iþimiz olmaz. Devletin resmi kayýtlarýna girmiþ olan dinlemeler. Bunlar tümüyle yasal dinlemelerdir. Urla'daki binalarýn nasýl yapýldýðý, SÝT alanýna yapýlan kaçak binalarýn yýkýlmasý için valinin yasal görevini yaparken Diyarbakýr'a sürülmesi. Ýhalenin nasýl verildiðini artýk hepimiz biliyoruz. Ýhaleyi daðýttýktan sonra þu kadar parayý vereceksiniz diyorlar. Onlar gidip o paralarý veriyorlar. Ýþadamlarýna verilen ihalelerin tutarý eski para ile 87 katrilyon lira. O kadar ihale aldýktan sonra 150 milyon da versin diyor. Rüþvettir bu. Bir vereceðiz ama beþ alacaðýz diyor orada. Böyle bir Türkiye'de yaþýyoruz. Bugüne kadar ayakkabý kutusu dedik týk yok, çocuklarýn kasalarý dedik týk yok, milyonlar dedik týk yok, bankanýn genel müdürünün evinden 4 buçuk milyon çýktý dedik týk yok. Söylediði ne Paralel devlet var" dedi. Bilal Erdoðan eleþtirisi 17 Aralýk'taki operasyona dikkati çeken Kýlýçdaroðlu, þöyle konuþtu: "Mahkeme kararýyla aranan bir kiþi, baþbakanýn oðlu, makam aracýnda. Benim oðlum hýrsýzlýk

yapabilir, rüþvet alabilir mahkeme kararýný verebilir ama ben burada olduðum sürece benim oðluma kimse dokunamaz diyor. Sizin mahkeme dediðiniz, savcý dediðiniz normal vatandaþ içindir benim için deðil diyor. Ben devletim diyor. Ýþte sen paralel devletsin. Vatandaþa ayrý mahkemeler sana hiçbir mahkeme dokunamýyor. Öbür tarafta bir baba ve sýrtýnda bir buçuk aylýk çocuðunun cesedi var. Ben buradan AKP'ye oy veren iyi niyetli bütün yurttaþlarýma sesleniyorum; bu fotoðrafý içinize sindiriyorsanýz gidin oy verin. Hiçbir baba çocuðunun cenazesini sýrtýnda taþýmasýn diyorsanýz artýk bu iktidardan býktýk yeter diyin. Türkiye'nin temiz siyasete ihtiyacý var deyin. Kul hakký yemeyen bir siyaset anlayýþýný benimseyen CHP'ye gelin. Millet duysa yer yerinden oynar diyor. Bunlarýn hangilerini televizyonlar yayýnladý merak ediyorum. 13 yaþýnda Muharrem'in ablasý, Van'da oturan ablasý diyor ki; devlet zorluklar için vardýr aradýk kimse ilgilenmedi. 99 milyon dolar 221 trilyon lira. Bu para geliyor Bilal Erdoðan'ýn vakfýna yatýyor. Defalarca sordum bu neyin parasýdýr? Yurtdýþýndan bu parayý kim gönderdi? Hep paralel devlet. Paralel devlet yatýrdýysa Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði'ne ver onlar da fakir öðrencilere burs versinler."

BDP'nin en fazla 'soraný' Altan Tan

B

arýþ ve Demokrasi Partili (BDP) milletvekilleri arasýnda en fazla yazýlý ve sözlü soru önergesi veren milletvekili Altan Tan oldu. TBMM'de BDP milletvekillerince hükümete 3 bin 280 yazýlý ve sözlü soru soruldu. En fazla soru önergesi veren ise 758 yazýlý önergesiyle BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan oldu. Tan'ý 336 önergeyle Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, 279 önergeyle Bingöl Milletvekili Ýdris Baluken ve 266 önergeyle Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan takip etti. BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, Hakkari Milletvekili Esat Canan, Mardin Milletvekili Gürsel Yýldýrým, Siirt Milletvekili Gültan Kýþanak ve Þýrnak Milletvekili Selam Irmak'ýn yazýlý ve sözlü soru önergeleri bulunmuyor. Þanlýurfa Milletvekili Ýbrahim Ayhan, Þýrnak Milletvekili Faysal Sarýyýldýz birer, Batman Milletvekili Bengi Yýldýz ise 2 önergeyle en az önerge veren vekiller oldu.

HDP'de Tüzel önde HDP'ye katýlan eski BDP'li Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder'in 38, Sebahat Tuncel 101, Abdullah Levent Tüzel'in 314 ve Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü'nün ise 71 önergesi bulunuyor. Siyasi yasaklý milletvekilleri Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili Leyla Zana ve Mardin baðýmsýz milletvekili Ahmet Türk'ün birer, Van baðýmsýz milletvekili Aysel Tuðluk'un ise 73 önergesi bulunuyor. ÝHA

Ortadoðu için 'Benelux Modeli' örneði Y

arýnýn Türkiye'si Derneði Sözcüsü Burak Dalgýn, Ortadoðu'da kalýcý barýþ için Gaziantep-HalepMusul üçgeninde Benelux modelini önerdi. Ortadoðu'nun yýllardýr istikrarsýzlýk ve çatýþma döneminden geçtiðini belirten Dalgýn, Suriye'deki sorunun tartýþýldýðý Cenevre II zirvesinden herhangi bir sonuç çýkmadýðýný ifade etti. Bölgede sadece 1980 sonrasýndaki savaþlarda iki milyondan fazla insan öldüðünü hatýrlatan Dalgýn, Asur Ticaret Kolonileri'nden Osmanlý'nýn Halep vilayetine asýrlarca birbirine eklemlenmiþ GaziantepHalep-Musul üçgeninde ekonomikkültürel birlikteliði kurumsallaþtýran bir model oluþturulabilineceðini savundu. Dalgýn, "Týpký Benelux'un, hemen 2. Dünya Savaþý sonrasýnda Avrupa Birliði'nin temelini oluþturmasý gibi bu iþbirliði de bölgede Ýngiliz Milletler Topluluðu Commonwealth benzeri bir yapý kurulmasýnýn ilk adýmý olabilir. Amacýmýz bölgede barýþ, özgürlük, refah ve kültür temelli bir modelin mümkün olduðunu ortaya koymak. Bunun ipuçlarý da hem tarihin doðal akýþýnda hem de dünyanýn baþka yerlerindeki uygulamalarda mevcut" dedi.

Ýþbirliðinde üç temel eksen Ýþbirliðinin üç temel ekseninin siyasi, ekonomik, kültürel baþlýklarda olduðunu aktaran Burak Dalgýn, "Örneðin ekonomik açýdan bu iþbirliði dört ana alanda yapýlandýrýlabilir; bir pazar, iki finansman, üç altyapý, ve dört kurumsal kapasite. Pazar

noktasýnda büyük çoðunluðu genç, pek çok temel tüketim ihtiyacý henüz karþýlanmamýþ bir kitle cazip bir imkan. Sýnýr mevzuatýnda yapýlacak bazý deðiþiklikler ve çeþitli serbest bölge uygulamalarý yüzlerce yýl ayný ticaret yolunun iki istasyonuyken, bir asýrdýr yapay sýnýrlarla birbirinden koparýlmýþ kentlerin tekrar iliþkiye geçmesi ve durgun bir potansiyelin de hayata geçmesi anlamýný taþýyor. Finansman açýsýndan bölgesel kalkýnma bankalarý, ticari bankalar ve daha sonraki aþamada yatýrým fonlarý kapsam dahilindeki ülkelerdeki ortak paydalarýn geliþimine katký saðlayabilirler. Altyapý, özellikle enerji, telekom ve ulaþtýrma bölgenin en hýzlý yarar saðlayabilecekleri ekonomik alan. Örneðin Gaziantep'e uzanan hýzlý tren hattýnýn Halep'e uzatýlmasý, bu bölgelerin Türkiye üzerinden internet çýkýþýna eklemlenmesi gibi. Nihayet, bu tür bir iþbirliði bölgenin kamu-rant odaklý, hantal ve verimsiz ekonomilerden giriþimcilik odaklý, dinamik ve yüksek katma deðerli ekonomiler haline gelmeleri için elzem olan kurumsal kapasite geliþimi için de yararlý olacaktýr" diye konuþtu. ÝHA


10

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Haber

Karayýlan Suriye'ye gitti mi? Kandil Daðý'nda bulunan PKK yöneticilerinden Murat Karayýlan'ýn, geçen hafta gizlice Suriye'de Kürtlerin yaþadýðý Rojava'ya giderek görüþmeler gerçekleþtirdiði iddia edildi.

K

uzey Irak'ta yayýn yapan ve Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani yönetimine yakýnlýðý ile bilinen 'Avestakurd' adlý internet sitesinde yer alan habere göre, PKK'nýn Kandil Daðý'nda bulunan ve silahlý gücün baþýndaki yöneticilerinden Murat Karayýlan, geçen hafta Suriye'de Kürtlerin yaþadýðý Rojava bölgesine gizli bir ziyaret gerçekleþtirdi. Ýddiaya göre Karayýlan, Suriye'nin petrol bölgesi olarak adlandýrýlan Rimelan'da hem PKK'nýn Suriye'deki temsilcileri, hem de PYD yetkilileri ile bir gün süren görüþmeler gerçekleþtirdi. Abdullah Öcalan Suriye'de iken, Karayýlan'ýn da uzun süre bu bölgede kaldýðý, be nedenle bölgeyi iyi tanýdýðý ve iliþkilerinin iyi olduðu belirtildi.

Özerklik karþý karþýya getirdi Bu arada, Suriye'nin Rojava bölgesinde

Askeri uçak düþtü: 103 ölü

C

Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Cizire, Afrin ve Kobani bölgelerinde demokratik özerklik ilan etmelerinin, Irak Kürt Bölgesel yönetimini oluþturan IKDP ve IKYB'yi karþý karþýya getirdiði belirtildi. Irak Devlet Baþkaný Celal Talabani'nin lideri olduðu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliði (IKYB), Suriye'nin Rojava bölgesinde ilan edilen demokratik özerkliðin tanýnmasýný ve Barzani'nin baþkaný olduðu Kürt yönetiminin bunlarla iliþki kurmasýný istedi. Mesut Barzani'nin lideri olduðu Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ise, Rojava'da ilan edilen özerk yönetimi tanýmadýðýný ve iliþki kurmayacaðýný açýkladý. Irak Bölgesel Kürt yönetiminin Dýþ iliþkiler sorumlusu Mustafa Fellah, ilan edilen özerk yönetimi, Kürt hükümeti olarak tanýmadýklarýný ve onlarla bir iliþki kurmayacaklarýný, Suriye'deki bütün parti ve gruplarý esas aldýklarýný söyledi.

ezayir'de askeri nakliye uçaðýnýn düþmesi sonucu en az 103 kiþinin öldüðü belirtildi. Cezayir'de yayýn yapan Nahar TV'nin haberine göre, Cezayir'in doðusunda bu ülkeye ait bir askeri nakliye uçaðý düþtü. Kazada en az 103 kiþinin yaþamýný yitirdiði belirtiliyor. Kazaya kötü hava þartlarýnýn neden olduðu iddia ediliyor. Uçaðýn ülkenin doðusunda bulunan Oum el Bouraghi daðlýk bölgesinde düþtüðü ifade ediliyor. Askeri nakliye uçaðýyla baðlantýnýn Konstantin ve Oum el Bouraghi arasýndaki bir bölgede koptuðu belirtildi. Kaza sonrasý bölgeye ambülanslar ve yardým ekiplerinin yönlendirildiði açýklandý. Kazada ölenlerin çoðunun asker olduðu tahmin ediliyor. Cezayirli yetkililer kazayla ilgili henüz bir açýklama yapmadý. Askeri nakliye uçaðýnda kaç kiþinin olduðu da bilinmiyor.

Ýran'dan gözdaðý Ý

ran Ýslam Devrimi 35'inci yýlýný kutluyor. Ýran, 1979 Ýslam Devrimi'nin yýldönümünde önemli bir güç gösterisi yaptý. Ýran iki füze denemesini baþarýyla gerçekleþtirdiðini duyurdu. Ýslam Devrimi'nin 35'inci yýldönümü nedeniyle konuþan Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani, füzeleri baþarýyla denediklerini söyledi. Ýran Savunma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, iki füze denemesi yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, bir uzun menzilli balistik füze ile bir lazer güdümlü kýsa menzili füze denemesi yapýldýðý ifade edildi. Ýran'ýn uzun menzilli füzelerinin ABD'nin Ortadoðu'daki hedefleri ile Ýsrail'i vurma kapasitesine sahip olduðu belirtiliyor. Ýran Cumhurbaþkaný Hasaný Ruhani de, yeni jenerasyon füzelerin baþarýyla test edildiðini söyledi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

B grubunda nefes kesen maçlar oynandý

11

B Grubunun ilk maçý 19 Mayýs Gençlikspor ile Saðlýkspor derbisi ile start aldý. 19 Mayýs Gençlikspor takýmý 83. dakikada Emrullah'la bulduðu gol ile sahadan 1-0 galip ayrýldý. kazandý. Maçýn karnesi HAKEMLER; Umut YÜKSEL***, Veysel SOLMAZ***, Feyzullah ETE*** TEÝAÞ GENÇLÝKSPOR; Serkan***, Mücahit***, Ferman***, Emrullah***, Sýddýk***, Ramazan***, Murat***, Murat***, Barýþ****, Faruk****, Mehmet***, YEDEKLER; Halit, M.Fatih, Osman, Sait, Tahir, Numan, Serhat BATMANSPOR; Edip*, Ferhat*, Kenan*, A.Kerim*, Ersin*, Necat*, Samir*, Mustafa*, Ýbrahim*, Selman*, Ozan*, YEDEKLER; Rýdvan, Ramazan, Tacettin, Ömer, Rýdvan, Veysel GOLLER; Faruk (3), Barýþ (4), Numan (Teiaþ Gençlikspor), Samir (2). Ozan (KK) (Batmanspor)

G

rubun ikinci maçýnda Teiaþ Gençlikspor zayýf rakibi Batmanspor takýmýný 9-2 gibi farklý bir skor ile geçti. Kozluk ilçe stadyumunda oynanan Güneþspor ile Üniversitespor maçýný ise Güneþspor 2-0 kazanmasýný bildi. B Grubunun son maçýnda ise Gercüþspor Demirspor maçýna çýkmadý. Demirspor karþýlaþmayý hükmen 3-0 almýþ oldu. Aydýnkonak Gençlikspor ise sahaya çýkmayan Sasonspor maçýný ise bay olarak geçirdi.

TEÝAÞ FARKLI KAZANDI; 9-2 Batman 1. Amatör liginin B grubundaki son maçta lider Teiaþ Gençlikspor puansýz rakibi Batmanspor karþýsýna çýktý. Maça iyi baþlayan Teiaþ Gençlikspor, ilk yarýyý 5-0 gibi farklý bir skor ile önde kapattý. Ýkinci yarýya da hýzlý baþlayan Teiaþ Gençlikspor oynadýðý futbolla da üstünlüðünü gösterdi. 2. Yarýya da hýzlý baþlayan Teiaþ Gençlikspor, yedek aðýrlýklý kadrosuyla üstünlüðünü sürdürerek karþýlaþmayý farklý

19 MAYISSPOR KAZANDI; 1-0 Batman 1. Amatör liginin B grubundaki derbi maçýnda gülen taraf 19 Mayýs Gençlikspor oldu. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý 0-0 sonuçlandý. Ýlk yarýda iki takýmda birçok gol pozisyonunu cömertçe harcadý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan 19 Mayýs Gençlikspor karþýlaþmanýn 75. Dakikasýnda Ömer Faruk'un oyuna girmesi ile ilerde daha çok gol pozisyonuna girdi. 83. Dakikada Ömer Faruk'un uzun attýðý pasý iyi takip eden Emrullah topu aðlarla buluþturdu. Karþýlaþmada özellikle 19 Mayýs Gençlikspor takýmýnýn kalecisi Ozan, kritik pozisyonlarda tecrübesini kullanarak takýmýn galip gelmesinde büyük pay sahibi oldu. Karþýlaþmada her iki takýmdan birer futbolcu sarý kart görmesi ise, derbinin ne kadar Fair-Play çerçevesinde geçtiðini kanýt-

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

ladý. Maçýn ardýndan 2 takým sporcularý, teknik heyet ve yönetimleri birbirilerini tebrik ederek centilmenlik örneði gösterdiler. Maçýn karnesi HAKEMLER; Ekrem GÖNÜLAÇAR***, Mehmet TERECE***, Veysel SOLMAZ*** 19 MAYIS GENÇLÝKSPOR; Ozan**, Barýþ**, Ömer**, Faysal**, Gökhan**, Mustafa**, Halil**, Abdurahman**, Yunus**, Serdar**, Emrullah**, YEDEKLER; M.Salih, Fatih, Mahmut, Osman, Ekrem, Ömer Faruk, Ömer SAÐLIKSPOR; Murat**, Mustafa**, Berðo**, Mustafa**, M.Ali**, Edip**, M.Þirin**, M.Beþir**, Þahabettin**, Hakan**, Mazlum** YEDEKLER; Enes, Hacý, Ali, GOL; Emrullah (19 Mayýs Gençlikspor) DEMÝRSPOR HÜKMEN GALÝP; 3-0 Batman 1. Amatör liginin B grubunun ikinci maçýnda Demirspor, sahaya çýkmayan rakibi Gercüþspor takýmýný hükmen 30 yendi. Maça iyi hazýrlanan Demirspor rakibinin sahaya çýkmasýna üzüldü. Maçý

kazanarak 3 puan almak istediklerini ifade den Demirspor Kulüp Baþkaný Ahmet Demir, her þeye raðmen alýnan 3 puanýn güzel olduðunu söyledi. Play-Off'a kalmak için kalan maçlarýný kazanmak istediklerini belirten Demir, müsabakalara çok iyi hazýrlanacaklarýný ifade etti. THE END ÜNÝVERSÝTESPOR; 2-0 Batman 1. Amatör liginin B grubundaki Güneþspor ile Üniversitespor maçýný Güneþspor 2-0 kazandý. Devre arasýnda büyük transferlerle gündeme gelen Üniversitespor ikinci yarýda oynadýðý 3 maçta sadece 1 puan alarak lige 7 hafta kalarak Play-Off'a veda etti. Son olarak Güneþspor takýmýna 2-0 yenilmekten kurtulamayan Üniversitespor, yaptýðý transferlerle sadece kümede kalma hayallerini sürdürdü. Milyarlarca lira harcayarak lige katýlan ve birkaç üniversite öðrencisinin kadroda olduðu takým, lige kalan maçlarýna prestij için çýkacak. 2 Teknik Direktörle müsabakalara sezon baþýndan hazýrlanan, Üniversitespor, ilk yýlýnda onca transfere raðmen umduðunu bulamadý.

Yeni Malatyaspor þampiyonluk istiyor

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da orta saha futbolcusu Mustafa Þen, her haftayý galip tamamlayýp, sezon sonunda þampiyonluða ulaþmak istediklerini söyledi.

T

okatspor karþýsýnda iyi mücadele ederek, önemli bir galibiyet aldýklarýný belirten Þen, galibiyeti kendilerini yalnýz býrakmayan taraftarlara armaðan ettiðini ifade etti. Þen, her hafta takým olarak daha iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Tokatspor karþýsýnda iyi mücadele ettik. Her hafta oyunumuzun üzerine koyarak, devam ediyoruz. Ýstediðimiz, hedeflediðimiz yere yavaþ yavaþ ilerli-

yoruz" dedi. Galibiyet serisi yakalamak istediklerini de ifade eden Þen, "Hem oyun anlamýnda hem de puan anlamýnda iyi gidiyoruz. Tabi Gümüþhanespor maçýný kazanmýþ olsaydýk, þuanda farklý þeyler konuþuyor olacaktýk. Artýk bunlar geride kaldý. Biz önümüze bakýyoruz. Biz her haftayý galibiyetle tamamlayýp, amacýmýz olan þampiyonluða ulaþmak istiyoruz" diye konuþtu.


CMYK

12

12 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA

Diyar Çokkeser ile anlaþtý Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta lider olarak yarýþý sürdüren Diyarbakýrspor teknik Direktör Fethi Çokkeser ile anlaþma saðladý.

Y

eni Teknik Direktör Fethi Çokkeser'in 1959 Kahramanmaraþ doðumlu olduðu, Kahramanmaraþ Belediyespor'u 3. Lig'e, Kahramanmaraþsporu da PTT 1. Lig'e çýkardýðý belirtildi. Yurt dýþýnda da bazý takýmlarý çalýþtýran tecrübeli teknik adam, Diyarbakýr'a gelerek Diyarbakýrspor'un baþýna geçti. Takýmla ilk idmana yarýn çýkacak olan Çokkeser, amaçlarýnýn Diyarbakýrspor'u hak ettiði 2. Lig'e taþýmak olduðunu söyledi.

"BAÞARI ÝÇÝN GEREKLÝ ÞARTLAR VAR" Takýmý uzaktan da olsa takip ettiðini belirten Çokkeser, daha önce beraber çalýþtýðý futbolcularýn da bu takýmda olduðunu söyledi. Çokkeser, "Kaliteli bir kadroya sahibiz. Kulübün hedefleri ve kentin beklentileri büyük. 3. Lig'de bu kadar fazla taraftar desteði ile oynayan baþka takým yok. Baþkan ve yönetim büyük düþünüyor. Diyarbakýr, sporda bu liglere layýk deðil. Daha önce þampiyonluklar yaþadým ama Diyarbakýr'a çok daha büyük heyecanla geldim. Yönetim, futbolcular ve taraftarla el ele vererek Diyarbakýrspor'u layýk olduðu yere taþýyacaðýz. Çünkü baþarý için gerekli þartlar var" dedi. Sezona Namýk Altunsoy'la baþlayan Diyarbakýrspor ilk yarýnýn ardýndan Altunsoy'la yollarýný ayýrarak bu göreve Hýdýr Akbaþ'ý getirdi. Takýmýn baþýnda 4 maça çýkan Akbaþ'la 1-1 biten Arsinspor maçý sonrasýnda yollar ayrýldý. Fethi Çokkeser, Diyarbakýrspor'un bu sezondaki 3. teknik direktörü oldu.

Büyükþehir'de Levent þoku S

por Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da kaleci Levent Taþkýn'ýn sakatlýðý üzüntüye neden oldu. 1-1 biten MKE Ankaragücü maçýnýn 79. dakikasýnda sakatlanarak yerini yedek kaleci Alptekin'e býrakan 37 yaþýn-

daki kalecinin durumu belirsiz. MR'ý çekilen baþarýlý kalecinin durumunýn yarýn kesinlik kazanacaðý bildirildi. Geride kalan 20 lig maçýnda kaleyi koruyan ve baþarýlý performansý ile dikkat çeken Levent, ilerleyen yaþýna raðmen ortaya koyduðu baþarýlý performansla göz doldurdu.

GÜNGÖRENSPOR HAZIRLIÐI BAÞLADI Bu arada Yeþil-Kýrmýzýlý takým, deplasmanda oynayacaðý Ýstanbul Güngörenspor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Ýkinci yarýnýn ilk 3 haftasýnda berabere kalarak Play-Off yarýþýnda avantaj yitiren Diyarbakýr ekibi, Ýstanbul'dan puanla dönmek istiyor. Cuma gününe kadar Diyarbakýr'da çalýþacak olan takým, Cumartesi günü uçakla Ýstanbul'a gidecek.

Yolspor'da hedef play-off'a kalmak Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL ) 2. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Yolspor, baþarýlý geçen sezonu ilk 2 arasýnda tamamlayarak Play-Off'a kalmayý hedefliyor.

Þanlýurfaspor, Fethiyespor maçý hazýrlýklarýna baþladý Þanlýurfaspor, PTT 1. T

S

on 5 lig maçýnda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan, ligin ikinci yarýsýnda da 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Turuncu-Siyahlý takým, kalan 8 maçta istediði sonuçlarý alarak yarýþý ilk 2 arasýnda tamamlayýp Play-Off'a kalmak istiyor.

"RAKÝPLERDEN EKSÝÐÝMÝZ YOK" Yolspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada Play-Off hedefine ulaþmak için umutlu ve inançlý olduklarýný söyledi. Yarýþý kovalayan takýmlardan çekinmediklerini belirten Tungaç,

"Grubumuzda her takým her takýmý yenebiliyor. Kimsenin kimseden fazla farký yok. Þu ana kadar oynadýðýmýz futbol ve aldýðýmýz sonuçlarla bu iþi baþarabileceðimizi gösterdik. Bundan sonra kalan 8 maçýmýzda istediðimiz sonuçlarý alarak Play-Off'a kalmak istiyoruz." dedi.

Lig'in 25. haftasýnda kendi evinde oynayacaðý Fethiyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.

KÝ Tavþanlý Linyitspor maðlubiyetinin ardýndan Þanlýurfaspor GAP Vadisi Tesisleri'nde toplanan sarý-yeþilli takým, Cumartesi günü karþýlaþacaðý Fethiyespor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Teknik direktör Reha Kapsal yönetiminde 2 saat süren

antrenmanda futbolcular düz koþunun ardýndan fizik kondisyon çalýþmasý yaptý. Sakatlýðý devam eden Banahene'nin katýlmadýðý antrenman, açma germe hareketleri ile son tamamlanýrken, teknik direktör Kapsal, futbolcularýna Fethiye maçýnýn önemini anlattý.

12 02 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you