Page 1

CMYK

Minarelerdeki baz istasyonlarý kaldýrýlýyor

Haftaya yaðmur geliyor

D

iyanet Ýþleri Baþkanlýðý, GSM operatörlerinin veri alýcýlarýnýn artýk cami ve minarelere takýlmamasý yönünde Diyarbakýr Ýl Müftülüðü'ne yazý gönderdi. Bu karar kentte yavaþ yavaþ uygulanýrken, Ýl Müftülüðü ve cami imamlarý kararý destekledi.

M

eteoroloji Genel Müdürlüðü'nün tahminlerine göre haftaya yaðmur yaðacak. Barajlar SOS verirken meteorolojinin yaðmur tahmini sevindirdi.

4

3

Çetin sýnavlardan geçiyoruz D

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Çözüm sürecine darbe giriþimi PAZAR 12 OCAK 2014

iyanet Ýþleri Baþkaný Pof. Dr. Mehmet Görmez, "Bugün, topyekûn insanlýðýmýzýn çok çetin sýnavlardan geçtiði günleri yaþýyoruz. Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte yaþanan sorunlar, zaman zaman insanlýðýn ölmekle karþý karþýya kaldýðýna dair bizlerde ciddi endiþelere neden olmaktadýr. 9’da

Altaç'ýn annesi topraða verildi A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ýn tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden annesi Bedia Altaç (75), Silvan'da topraða verildi. 5’te

Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, 17 Aralýk operasyonunu deðerlendirdi. Olay Gazetesi'ni ziyaret eden Ýçten, "17 Aralýk operasyonu istikrara, büyümeye ve çözüm sürecine bir darbe giriþimidir" dedi.

O

lay Gazetesi haber merkezini ziyaret eden Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, 17 Aralýk operasyonu ile ilgili olarak görüþlerini ifade etti. Ýçten, "17 Aralýk operasyonu bir darbe giriþimidir. Ýstikrara, büyümeye, Kürtlere ve çözüm sürecine karþý bir giriþimdir. Bölgesel bir güç olan, sorunlarýný çözmüþ, demokratikleþme sürecini tamamlamýþ, Ortadoðu ülkeleri için bir model ülke noktasýna gelmiþ Türkiye'ye karþý yapýlmýþ bir darbe giriþimidir.

Savc lara tepki

Hani'de arýcýlýk kursu

„ 5’te

Geliþen Türkiye'nin bu durumundan rahatsýz olan Küresel ve bölgesel güçlerin giriþimidir. 2 savcý yetkilerini aþarak ülkenin 120 milyar dolar zarara uðramasýna yol açýyor. Döviz yükseliyor, borsa deðerleri iniyor, kredi faizleri yükseliyor ve enflasyonda 2-3 puanlýk artýþ oluyor. 5’te

Ekmek aldýðýmda bile fiþimi alýyorum M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, Antalya'nýn Serik ilçesi Kadriye besledi Titanic Deluxe Otel'de THY tarafýndan düzenlenen Yönetim Zirvesi 2014 Semineri'ne katýlmak üzere Antalya'ya geldi. 6’da

Ýnfazlarýn failleri tespit edilmedi D

iyarbakýr Barosunun düzenlediði "Ýnsan Haklarýnýn Aðýr Ýhlalini Oluþturan Suçlarýn Etkili Soruþturulmasýnda Dünya Deneyimleri" konulu uluslararasý konferans baþladý. 8’de

Diyarbakýr'ýn Diyarbakýr'ýn nüfusu nüfusu 145 145 yýlda yýlda 70 70 kat kat arttý arttý

Kaymakam Maraþlý'dan esnaf ziyareti

D

iyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, esnaf ziyaretinde bulundu. 4’te

Batman Üniversitesi Rektörü Mevlid Kandili'ni kutladý

B

atman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, tüm islam âleminin Mevlid Kandili'ni kutladý. 9’da

D

iyarbakýr'da 1846 yýlýnda yapýlan nüfus sayýmýna göre kentte 21 bin 372 kiþinin yaþadýðý, bu oranýn aradan geçen 145 yýl sonunda yaklaþýk 70 kat artýþ gösterdiði belirtildi. 5’te

Bölge barolarýndan ortak açýklama

G

üneydoðu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 15 ilin baro baþkanlarý Mardin'de düzenledikleri ortak basýn açýklamasýyla, Ergenekon ve Balyoz sanýklarýnýn yeniden yargýlanmasý durumu, HSYK düzenlemesi ve Uludere olayýna verilen takipsizlik kararýný deðerlendirdi. 8’de

Kayýp yakýnlarýnýn Kaymakam okul eylemi müdürleriyle buluþtu 257'nci 257 D Ý iyarbakýr'ýn Lice Ýlçe Kaymakamý Tunahan Efendioðlu, ilçe merkezi ve köylerdeki okul müdürleriyle bir araya geldi. 4 te

HD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta "Kayýplar Bulunsun Failler Yargýlansýn" sloganý ile düzenlediði oturma eylemlerinin 257.'si gerçekleþtirildi. 8’de „ Sayfa

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

12 OCAK 2014 PAZAR

Saðlýk

Klavye ve cep telefonlarýndaki gizli tehlike

Uzmanlar, son günlerde artan enfeksiyon hastalýklarýna karþý, "Cep telefonu, klavye, kapý kollarýna dokunmamakla birlikte kalabalýk ortamlardan da mümkün olduðunca kaçýnýn" uyarýsý yaptý.

U

zmanlar, son günlerde artan enfeksiyon hastalýklarýna karþý, "Cep telefonu, klavye, kapý kollarý gibi sýk dokunduðumuz yerleri sýk sýk temizlemekle birlikte, kalabalýk ortamlardan mümkün olduðunca kaçýnýn" uyarýsýnda bulundu. Saðlýk Bakanlýðýnýn açýkladýðý verilere göre son günlerde tüm Türkiye'de etkisini hissettiren H3N2 virüsü ve virüsün etkisiyle tespit edilen grip vakalarýndaki artýþ ile ilgili uzmanlardan uyarýlar gelmeye devam ediyor. Göðüs hastalýklarý ve tüberküloz uzmaný Dr. Fulya Gürkan, virüsün vücutta oluþturduðu etkilerle birlikte mevsimsel olarak ortaya çýkan bu enfeksiyondan korunmanýn yöntemlerini açýkladý. Son bir ayda grip ve gribe baðlý akciðer hastalýklarýnda büyük bir artýþ saptandýðýný aktaran Gürkan, "Daha önceki

Göz kapaðý sarkmasý baþ aðrýsý nedeni O

pr.Dr. Sezer Özkan, sarkan göz kapaðýný dengelemek için sürekli kaþlarý kaldýrma isteðinin oluþtuðunu ve bu durumun da zamanla baþ aðrýsýna neden olabileceðini söyledi. Dünyagöz Hastanesi'nde görevli Opr.Dr. Sezer Özkan, göz kapaðý sarkmasý hakkýnda bilgi verdi. Göz kapaðýnýn görevinin gözü korumak olduðunu belirten Opr.Dr. Sezer Özkan,

sarkan göz kapaklarýnýn ilerleyen süreçte farklý sýkýntýlar yaratabileceðini belirtti. Gözleri bir evin penceresi, göz kapaklarýný da bu pencerelerin panjuru olarak deðerlendiren Opr.Dr. Özkan, "Dýþarýnýn görülebilmesi açýsýndan panjurun açýk olmasý gerek. Vücudun en ince deri bölgesi üst göz kapaðýdýr. Göz kapaklarý, cildin esnemesine baðlý olarak zaman içerisinde sarkmaya baþlar. Kiþiye yorgun ve yaþlý bir ifade veren üst göz kapaðý sarkmasý, her þeyden önce kirpiðin üzerinden taþarak görme alanýnda daraltýr" dedi. Sarkan göz kapaðýný dengelemek için kiþi de sürekli kaþlarý kaldýrma isteðinin oluþtuðunu ve bu durumun da zamanla baþ aðrýsýna neden olabileceðini, göz kapaðý sarkmasýna genetik faktörlerin yanýnda alerjik hastalýklar ve uzun süreli lens kullanýmýnýn daneden olabileceðini vurgulayan Opr. Dr. Sezer

griplerden daha aðýr geçen ve ölümcül olabilen bu grip, H3N2 virüsüyle oluþan griptir. Geçen yýllardaki domuz gribi ise H1N1 virüsüyle oluþmaktaydý. Bu yýlki salgýndan yüzde 80 oranýnda N3N2 virüsünün sorumlu olduðu tahmin edilmektedir. H3N2, girdiði bünyeyi zayýf düþürerek vücudu diðer bakteri enfeksiyonlarýna karþý hassas býrakýyor. Yataða düþürüp ateþ ve halsizliðe neden oluyor" dedi. H3N2 virüsünün belirtilerine deðinen Gürkan, "Virüs; bulaþtýðý kiþilerde halsizlik, ateþ yüksekliði, baþ ve boðaz aðrýsý, eklem aðrýsý gibi þikayetlerle baþlamakta ve önceki griplerden daha aðýr seyretmektedir. Tedavi edilmezse daha sonra tabloya öksürük, balgam da eklenerek bronþite ve zatürreye çevirerek özellikle yaþlýlarda ve bebeklerde ölümcül olabilmektedir. Gribin

Özkan, þunlarý kaydetti: "Bu durum sosyal yaþamý olumsuz yönde etkiler. Bazý kumaþlar zamanla sarkmaya nasýl müsaitse bazý kiþilerin de ciltleri kolay sarkmaya müsaittir. Göz kapaðý sarkmasýnýn sadece estetik açýdan deðerlendirilmemesi gerek. Kiþiler yapýlacak ameliyatla göz kapaklarý üzerindeki aðýrlýk hissinden de kurtulabilir.Kiþiyi yaþlý ve yorgun gösteren göz kapaðý sarkmasý lokal anestezi ile ameliyat edilebilir. Ameliyat ortalama 20 dakika sürer. Fazlalýk olan cilt miktarý çýkarýlýr. Burada çýkarýlan cilt miktarý önemlidir. Gereðinden fazla doku çýkarýlýrsa gözkapaðý fonksiyonlarýnda bozulma meydana gelebilir. Göz kapaðý sarkmasý ameliyatýnýn ilerleyen yýllarýnda yeniden yapýlma ihtimali çok düþüktür. Bu nedenle ihtiyacý olan kiþilerde yaþa bakmadan ameliyat uygulanabilir.

tedavisinde antibiyotikler etkisizdir, antiviral tedavinin ilk 48 saat içinde kullanýlmasý gerekmektedir. Eðer bakteriyel bir enfeksiyon eklenmiþse antibiyotik tedavisi doktor tarafýndan tedaviye eklenmelidir" diye konuþtu. Enfeksiyona karþý korunma yöntemlerini sýralayan Gürkan, "Ellerimizi sabunla sýk sýk yýkamalý ve gripli kiþilerden uzak durmalýyýz. Cep telefonu, klavye, kapý kollarý gibi sýk dokunduðumuz yerleri sýk sýk temizlemekle birlikte, kalabalýk ortamlardan mümkün olduðunca kaçýnmalý, toplu taþýma araçlarýndaki tutaçlarý, alýþveriþ merkezlerindeki kapý kollarý gibi dokunduðumuz yerleri mümkünse kaðýt mendille tutmalýyýz. Dengeli beslenmeyle beraber, bol su içmek ve uykumuzu yeterince almak hastalýkla mücadelede çok önemli" ifadelerini kullandý.


Olaylarda 2 gözaltý D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Paris'te öldürülen 3 PKK'lý kadýnýn ölüm yýl dönümünü protesto eden grup ile polis arasýnda olaylar yaþandý. Olaylara karýþtýðý iddia eden iki kiþi gözaltýna alýndý. Silvan ilçesinde Paris'te öldürülen 3 PKK'lý kadýn için eylem yapan grup ile polisler arasýnda çatýþma çýktý. Grup polise taþ ve havai fiþekle saldýrýrken, polis gruba gaz bombasý ve tazyikli suyla karþýlýk verdi. Polis ara sokaklara kaçan iki kiþiyi yakalayarak gözaltýna aldý. Olaylar gece geç saatlere kadar devam etti.

Haftaya yaðmur geliyor 12 OCAK 2014 PAZAR

Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün tahminlerine göre haftaya yaðmur yaðacak. Barajlar SOS verirken meteorolojinin yaðmur tahmini sevindirdi.

D

iyarbakýr'da Yaklaþýk 40 gün süren soðuk hava yerini ýlýman bir havaya býraktý. Meteorolojiye göre yaðýþ da geliyor. Kombi borularýnýn bile donduðu Diyarbakýr'da yaðýþ havayý yumuþatacak. Dondurucu soðuklar sonrasý havanýn mevsim normallerinde seyredeceði hafta içi yaðmur yaðacaðý tahminler arasýnda yer aldý.

3 gün yaðmur Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün tahminlerine göre Diyarbakýr'da Pazar günü hava parçalý bulutlu. Pazartesi ve Salý günü ise yaðmurlu. Çarþamba günü yine yaðmur var. Diyarbakýr'da hava 2 ile 4 derece soðuyacak. Pazar günü hava sýcaklýðý 11/-4, Pazartesi 7/-3, Salý 8/-2, Çarþamba günü ise 10/-2. Abdulkadir Baran ÇÝMEN

Ýki aile arasýnda kavga: 4 yaralý Merkez Baðlar ilçesinde iki aile arasýnda baþlayan tartýþma, býçaklý kavgaya dönüþtü. Silah seslerinin de duyulduðu kavgada 4 kiþi yaralandý.

D

iyarbakýr'ýn Merkez Baðlar ilçesi, Baðcýlar Mahallesi, 6. Sokakta, önceki gün saat 19.00 sularýnda iki aile arasýnda, henüz bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Görgü tanýklarýndan edinilen bilgiye göre, tartýþmanýn iki ailenin kadýnlarý arasýnda baþladýðý, taraflardan bir þahsýn tartýþmaya müdahale etmek isterken tartaklanmasý üzerine olayýn býçaklý kavgaya dönüþtüðü öðrenildi. Çýkan býçaklý kavga sonucunda 4 kiþinin yaralandýðý, yaralýlarýn ambulansla hastaneye kaldýrýldýktan sonra polisin olay mahalline geldiði görüldü. Polisten alýnan bilgiye

göre yaralýlardan birinin silahla yaralandýðý öðrenildi. Bu arada kavga sýrasýnda, iki tarafý yatýþtýrmak amacýyla, kimliði belirsiz bir kiþinin pompalý tüfekle havaya ateþ açtýðý kaydedildi. ÝLKHA

Hakkari'de kuduz karantinasý H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde görülen kuduz vakasý nedeniyle ilçeye baðlý Büyükçiftlik beldesi karantina altýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Büyükçiftlik beldesinde Nedeli Zere'ye ait ahýrda bulunan bir at dün gündüz vakti bir at telef oldu. Bunun üzerine durumdan þüphelenen belde sakinleri, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü'ne haber verdi. Beldeye gelen görevliler, attan aldýklarý numuneyi Elazýð Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi. Elazýð'dan gelen tahlil sonuçlarýnda atýn kuduz olduðu anlaþýlýnca belde hemen karantinaya alýndý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü'ne baðlý ekipler beldeye giderek beldedeki tüm köpek ve kedilere kuduz aþýsý yaparak belde halkýna kuduzlukla ilgili bilgi verdi. Konuyla ilgili bilgi veren Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Cezmi Yýlmaz, beldede gerekli tüm önlemleri aldýklarýný söyledi. Yýlmaz, beldedeki tüm köpek ve kedileri aþýladýklarýný dile getirerek, "Ekiplerimiz belde halkýna kuduzla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptý. Hastalýk sürünceye kadar karantina devam edecek. Þuan için korkulacak hiç bir þey yok" dedi.

Liceliler Derneði'ne Kaymakam'dan ziyaret

D

iyarbakýr'ýn Lice Ýlçe Kaymakamý Tunahan Efendioðlu, Liceliler Kültür ve Dayanýþma Derneði ile Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Kaymakam Efendioðlu ve beraberindekiler ilk olarak Diyarbakýr Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Soner Tüter'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette ilçede yaþanan sorun ve sýkýntýlar masaya yatýrýldý. Kaymakam Efendioðlu Lice'nin birinci derecede deprem bölgesi olduðunu, olasý bir durumda nelerin ele

alýnýp yapýlacaðý konusunda Tüter ile bilgi alýþveriþinde bulundu. Kaymakam Efendioðlu, ilçede felaket ve doða olaylarýnda en az zararla kurtulmak için tedbirlerin alýndýðýný söyledi. Daha sonra Diyarbakýr'da bulunan Liceliler Kültür Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði'ni ziyaret eden Kaymakam Efendioðlu, Liceli iþ adamlarýna ilçeye yatýrým yapmasýný, gençlere iþ alanlarýn açýlmasý yönünde gerekli desteðin verilmesi çaðrýsýnda bulundu.

6 günden beri kayýp M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde 15 yaþýndaki gençten 6 gündür haber alýnamýyor. Yeni Mahalle 571 Sokak'ta oturan Fýrat Eliþ (15)'in ailesi, çocuklarýndan 6 gündür haber alamýyor. Eliþ'in babasý Davut Eliþ, oðlunun 5 Ocak tarihinde evden çýkarak çarþýya gittiðini ve bir daha kendisinden haber alamadýklarýný belirterek, oðlunu görenlerin kendilerine haber vermelerini istedi. Baba Eliþ, oðlu için endiþe duyduklarýný söyleyerek Kýzýltepe Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne baþvurduðunu ancak henüz kendilerinden bir yanýt alamadýðýný ifade etti. Baba Eliþ, oðlunun bulunmasý için gerekirse her yere baþvuracaðýný belirterek, yetkililerden yardým istedi.


4

Gündem

12 OCAK 2014 PAZAR

Minarelerdeki baz istasyonlarý kaldýrýlýyor Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, GSM operatörlerinin veri alýcýlarýnýn artýk cami ve minarelere takýlmamasý yönünde Diyarbakýr Ýl Müftülüðü'ne yazý gönderdi. Bu karar kentte yavaþ yavaþ uygulanýrken, Ýl Müftülüðü ve cami imamlarý kararý destekledi.

V

atandaþýn tepkisini çeken cami minarelerine kurulan baz istasyonlarý artýk tarih oluyor. Danýþtay'ýn, minarelere baz istasyonu kurulmasýný yasaklamasýnýn ardýndan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, 600'den fazla cami ve mescitteki baz istasyonunu 2016 yýlýna kadar kaldýrma kararý aldý. Danýþtay'ýn verdiði karar doðrultusunda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Diyarbakýr Ýl Müftülüðü'ne yazý göndererek, baz istasyonlarýn kaldýrýlmasý yönünde çalýþmalarýnýn bir an önce yapýlmasýný istedi. Diyarbakýr Ýl Müftülüðü bu karar doðrultusunda harekete geçerek ilçe müftülüklerine karara uyulmasý yönünde yazý gönderdi. Diyarbakýr'da cami ve minarelere kurulan baz istasyonlarýnýn çoðunun kaldýrýldýðý öðrenilirken, GSM operatörleri ile yapýlan anlaþmalarýnýn bitmesi halinde bütün baz baz istasyonlarý kaldýrýlacak.

larýnýn kurulduðunu ifade ederek, ancak Danýþtay'ýn vermiþ olduðu bir kararla bu uygulamanýn artýk son verildiðini ifade etti. Þýk, verilen karar tarihinin 14 Haziran 2011 olduðunu dile getirerek, "Dolayýsýyla bu tarihten sonra artýk camilere ve minarelere baz istasyonlarýnýn

"BAZ ÝSTASYONLARININ KURULMASI MÜMKÜN DEÐÝL"

"BÝZ BUNA 'EVET' DÝYEMEYÝZ" Diyarbakýr Ýl Müftü Yardýmcýsý Mehmet Sýrrý Þýk, daha önce Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn bu protokolü imzalarken baz istasyonlarýnýn insan saðlýðýna vermiþ olduðu zararý belki tam olarak bilmediðini söyledi. Þýk, "Ayný zamanda camilere bir katký olsun

Diyarbakýr Ýl Müftü Yardýmcýsý Mehmet Sýrrý Þýk, ÝHA muhabirine yaaptýðý açýklamada, daha önce Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn ilgili kurumlarla yapmýþ olduðu protokol çerçevesinde cami minarelerine baz istasyon-

kurulmasý mümkün deðildir. Biz de zaten Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ndan bize gelen yazýyý ilçe müftülüklerimize göndermiþiz. Dolayýsýyla bundan sonra kurulmasý yasaktýr. O tarihten itibaren müftülüklerimizin bilgisi dahilinde yeni bir iþlem yapýlmamýþtýr. Yani bir baz istasyonun kurulmasýna fýrsat verilmemiþtir. Ancak olabilir ki bu yazýdan haberi olmayan birtakým derneklerin kendi inisiyatifini kullanmak suretiyle baz istasyonlarýnýn kurulmasýna zemin hazýrlamýþ olabilirler" dedi.

Kaymakam okul müdürleriyle buluþtu

diye buna belki evet denilmiþti. Elbetteki uzmanlarýn yapmýþ olduðu araþtýrmalar sonucunda insan saðlýðý üzerinde bir etkisi hissedilmiþse elbetteki dini olarak insana zarar veriyorsa biz buna evet diyemeyiz" diye konuþtu. DÝYARBAKIR'DAKÝ ÝMAM VE MÜEZZÝNLER KARARI DESTEKLEDÝ Diyarbakýr'da bulunan Cebeli Nur Camii müezzini Þakir Gökhaner, karara katýldýðýný ifade etti. Gökhaner, "Camilerimiz ibadet yerleridir. Baþka amaçla kullanýlmamasý gereklidir. Ayný zamanda da insan saðlýðýna da elveriþsiz olduðu için isabetli bir karar olduðunu düþünüyorum" þeklinde konuþtu. Arap Þeyh Camii Ýmamý Fatih Güngör ise, "Bu karar çok doðru bir karar. Baz istasyonlarýnýn camilere ve özellikle minarelere kurulmasý insanlarýn toplu olarak sýkça bulunduðu yerlerde elbette hem saðlýk bakýmýndan hem de estetik bakýmýndan yanlýþtýr. Bu bakýmdan kaldýrýlmasý çok doðru ve yerinde olur. Daha uygun yerler bulunabilir" ifadelerini kullandý.

Kaymakam Maraþlý'dan esnaf ziyareti D

iyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, esnaf ziyaretinde bulundu. Kaymakam Maraþlý, ilçe merkezinde bulunan esnafý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Kaymakam Maraþlý, "Herhangi bir konuda bizlere iletmek istediðiniz sorun ya da bir talebiniz varsa sizleri dinlemek üzere buradayýz. Taleplerinize yasalar ve imkanlar çerçevesinde çözüm üretilmesi ve sorun-

larýnýzýn çözüme kavuþturulmasý takip edilecektir" dedi. Ýlçe esnafý ise kaymakam Maraþlý'nýn kendileriyle ilgilenmesinden memnun olduklarýný dile getirdi.

Kadýnlar mevlet kandilini kutladý D

D

iyarbakýr'ýn Lice Ýlçe Kaymakamý Tunahan Efendioðlu, ilçe merkezi ve köylerdeki okul müdürleriyle bir araya geldi. Kaymakamlýk toplantý salonunda düzenlenen toplantýya, Kaymakam Tunahan Efendioðlu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Orhan Baburhan ile okul müdürleri katýldý. Kaymakam Efendioðlu, öðrencilerin okula kazandýrýlmasý, eðitimde baþarýnýn yükseltilmesinde öðretmenlere büyük görev düþtüðünü söyledi. 2013-2014 eðitim öðretim döneminde eðitim kalitesinin yükseltilmesi konusunda öðretmenlerden özveri beklediklerini ifade eden Kaymakam

Efendioðlu, "Amacýmýz geleceðin teminatý çocuklarýmýzý en iyi þekilde yetiþtirmektir. Kaymakamlýk olarak bu konuda her türlü desteði vermeye hazýrýz. Bir eðitimcinin iþi de öðrencilere en iyi þekilde eðitim vermektir. Kaymakamlýk olarak sonuna kadar öðretmenlerin yanýndayýz. Okullarda bulunan tüm ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için her türlü desteði vermeye hazýrýz" dedi. Toplantýda okul müdürleri ve müdür yardýmcýlarýnýn ihtiyaç ve isteklerini dinleyen Kaymakam Tunahan Efendioðlu, imkanlar dahilinde eksiklerin bir an önce giderilmesi için gerekli talimatlarý verdi.

12 OCAK 2014 PAZAR YIL: 13 SAYI: 4501 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

iyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Aile Destek Merkesi'ndeki kadýnlar, mevlit kandilini kutladý. Pazar gününü Pazartesi'ye baðlayan gecede mevlit kandilinin idrak edileceðini hatýrlatan ADEM kursiyerleri, mevlit gecesini çeþitli etkinliklerle kutlamayý adet haline getirdiklerini söyledi. Müslümanlarýn mevlit okuyup dinlemekle yetinmemeleri gerektiðine iþaret eden kadýnlar "Yüce Peygamberimizin hayatýn her alanýndaki örnekliðini öðrenmeye çalýþalým. Hayatýný yazan saðlam kaynak eserleri okuyalým. Gerçek manada onu örnek edinelim. Getirdiði inanç, ibadet, ahlak, adalet ve insan haklarýyla ilgili eþsiz ilahi mesajlarýný anlamaya, Onun örnek yaþantýsýný özümseyip hayata aktarmaya ve bunu toplumsal bir þuura dönüþtürmeye çalýþalým" dedi. Ardýndan ADEM kursiyerlerinden Neslihan Begdaþ tarafýndan Kur-an'ý Kerim ve mevlit okundu. Düzenlenen mevlit ekinliðine çok sayýda kadýn katýlýrken, etkinlikte kadýnlara din konusunda da bilgi verildi.

Güven'den Lice'ye veda ziyareti Son kararnameyle merkeze atanan Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, veda ziyaretleri kapsamýnda Lice ilçesini ziyaret etti. G

üven, helikopterle Lice Ýlçe Jandarma Komando helikopter pistine indi. Güven'i burada Ýlçe Emniyet Amiri Servet Bambul karþýladý. Daha sonra Ýlçe Emniyet Amirliðine geçen Güven, personelle bir araya gelerek amacýnýn helalleþmek olduðunu söyledi. Güven, "Diyarbakýr Ýl Emniyet Müdürü olarak görev yaptýðým günden bu yana sizinle birlikte hizmet ediyorum. Ben sizin hizmetlerinizden çok memnunum profesyonel bir kadromuz var. Millete hizmet etmeyi þeref kabul etmiþ, devletin þerefli polislerisiniz. Sizin emniyet müdürünüz olarak görev yaptýðým için kendimi þanslý hissediyorum. Bugüne kadar kimsenin burnu kanamadan hayýrlýsýyla görevimizi yaptýk. Amacýmýz burada huzuru temin etmek hepimizin dileði olmuþtur. Çalýþtýk, bende sizlere ve millete faydalý olmaya çalýþtým. Lice'de çalýþmak hem þanstýr hem fedakarlýktýr hem þereftir. Buranýn insaný da güzeldir, burada insanlara da hizmet onurumuzdur. Olumsuzluk yaþamadýk, buranýn insanlara yakýþýr hizmetten teþekkür ediyorum. Hatalarýmýz olmuþ olabilir, helallik almak için geldim, hakkýnýzý helal edin, benden yana da yerden göðe kadar helal olsun" dedi. Güven, Lice Ýlçe Emniyeti ziyaretin ardýndan Lice Ýlçe Kaymakamý Tunahan Efendioðlu'nu da kaymakamlýk makamýnda ziyaret etti. Kaymakam Efendioðlu, Ýl Emniyet Müdürü Recep Güven'in veda ziyaretinin kendilerini oldukça duygulandýrdýðýný söyledi. Güven kaymakamlýk tarafýndan onuruna verilen veda yemeðinin ardýndan ilçeden ayrýldý.


CMYK

Bölge Haber

12 OCAK 2014 PAZAR

5

Çözüm sürecine darbe giriþimi

Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, 17 Aralýk operasyonunu deðerlendirdi. Olay Gazetesi'ni ziyaret eden Ýçten, "17 Aralýk operasyonu istikrara, büyümeye ve çözüm sürecine bir darbe giriþimidir" dedi.

O

lay Gazetesi haber merkezini ziyaret eden Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, 17 Aralýk operasyonu ile ilgili olarak görüþlerini ifade etti. Ýçten, "17 Aralýk operasyonu bir darbe giriþimidir. Ýstikrara, büyümeye, Kürtlere ve çözüm sürecine karþý bir giriþimdir. Bölgesel bir güç olan, sorunlarýný çözmüþ, demokratikleþme sürecini tamamlamýþ, Ortadoðu ülkeleri için bir model ülke noktasýna gelmiþ Türkiye'ye karþý yapýlmýþ bir darbe giriþimidir. Geliþen Türkiye'nin bu durumundan rahatsýz olan Küresel ve bölgesel güçlerin giriþimidir. 2 savcý yetkilerini aþarak ülkenin 120 milyar dolar zarara uðramasýna yol açýyor. Döviz yükseliyor, borsa deðerleri iniyor, kredi faizleri yükseliyor ve enflasyonda 2-3 puanlýk artýþ oluyor. Halk Bankasý Türkiye'ye 87 milyar dolarlýk kaynaðý buluyor, tüketici kredi oranýný 3 puan aþaðý çekiyor, iþte tüm bunlar bankalarý rahatsýz ediyor" diye konuþtu.

Taþ atan Kürt çocuðuna 15 yýl

Hani'de arýcýlýk kursu

Ýçten, Türkiye'nin Mýsýr ve Suriye'deki olaylara seyirci kalmamasý, Ýsrail'in zulmüne karþý ses vermesinin de küresel güçleri rahatsýz ettiðini ifade etti. Ýçten, "Adalet Kürt milletvekiline ayrý, Türk Milletvekiline ayrý iþliyor. Tabi bu yanlýþ direkten döndü. Adalet Kürt çocuðuna taþ atmaktan 14-15 yýl hapis veriyor, Taksim'deki çocuðýu serbest býrakýyor. Birileri milletin iradesini tasfiye etmeye çalýþýyor. Partimizi 2 kez kapatmaya çalýþtýlar. Ama millet uyandý, Millet buna müsaade etmeyecektir" þeklinde konuþtu. HABER MERKEZÝ

D

Altaç'ýn annesi topraða verildi Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ýn tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden annesi Bedia Altaç (75), Silvan'da topraða verildi.

A

K Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ýn annesi Bedia Altaç, Ýstanbul'da tedavi gördüðü hastanede önceki gün hayatýný kaybetti. Bedia Altaç'ýn cenazesi, memleketi Silvan'a getirilerek Karabehlülbey Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karabehlülbey Mezarlýðý'nda dualarla topraða verildi. Bedia Altaç'ýn cenazesine, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, AK Parti Silvan Ýlçe Baþkaný Nedim Kýlýçaslan, Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, Emniyet Müdürü Yusuf Toy, daire amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

Diyarbakýr'ýn nüfusu 145 yýlda 70 kat arttý D

iyarbakýr'da 1846 yýlýnda yapýlan nüfus sayýmýna göre kentte 21 bin 372 kiþinin yaþadýðý, bu oranýn aradan geçen 145 yýl sonunda yaklaþýk 70 kat artýþ gösterdiði belirtildi. 1869'da Osmanlý dönemindeki Tahrir Müdürlüðü'nün Diyarbakýr'da yaptýðý nüfus sayýmý verilerinde ilginç istatistikler ortaya çýktý. Yapýlan nüfus sayýmý ve araþtýrmalara göre o dönemlerde Diyarbakýr'da bir vilayet konaðý, harem dairesi ve Liva hükümet konaðý bulunurken, yaklaþýk 4 bin 229 hane mevcuttu. O dönemde Diyarbakýr'da yapýlan nüfus sayýmý ve araþtýrma sonuçlarýna göre, kentte bin 840 dükkan, 31 maðaza, 76 kereste, 8 han, 12 hamam, 34 kahvehane, 28 deðirmen, 6 pirinç dingi, 24 bulgur dingi, 36 fýrýn, 159 ahýr, 2 bekçi odasý, 2 samanlýk, 12 bezirhane, 4 meyhane, 2 salahhane, 1 kireçhane, 1 kefalet sandýðý, 2 sabunhane, 2 direkhane, 1 menzilhane, 1 posthane, 1 alçýhane, 7 karakol, 29 dabakhane, 21 boyhane, 1 islahhane, 6 iplikhane, 1 su terazisi, 1 su hayrathanesi, 15 hanefi cami þerifi, 4 þafi cami þerifi, 2 cami arsasý, 30 mescidi þerif, 11 Türbe-i Þerife, 6 medrese, 1 rüþdiye mektebi, 11 islam mektebi, 3 ermeni mektebi, 3 Ermeni mektebi, 1 Protestan mektebi, 1 Yahudi mektebi, 1 Zaptiye merkezi, 1 polis, ve 1 Redif deposu, 8 kale kapýsý, 167 burç odalarý, 13 kilise, 1 Yahudi havrasý, 9 böceklik, 149 tarla, 308 bahçe, 22 kavaklýk, 85 buz gölü, 17 buzhane, 24 bostan, 7 bað, 1 bakýr atölyesi, 1 gümrük haný, 8 Ýslam kabristaný, 4 Hristiyan mezarlýðý, 1 Yahudi mezarlýðý, 1 bakýr atölyesi, Dicle kenarýnda iki odun iskelesi olup, toplam olarak 8 bin 99 muskalat olduðu ortaya çýktý. 1869 yýlýnda 21 bin 372 olan Diyarbakýr'ýn nüfusunun yarýsýn-

iyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nce arýcýlýk kursu açýldý. Ýlçedeki arýcýlýk sektörünün geliþmesi ve geliþtirilmesi konusunda vatandaþlara yönelik açýlan kursa 30 kiþi katýldý. Hani Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, normal þartlarda bölgede arý yetiþtiriciliði yapan vatandaþlarýn rastgele yetiþtiricilik yaptýðý belirtildi. Açýklamada, "Vatandaþlar bundan böyle açýlan kurslarda aldýklarý bilgileri kavrayarak günün þartlarýna uygun olarak daha modern bir þekilde arý yetiþtirecekler. Böyle olunca hem saðlýklý arý yetiþtirecekler hem de kaliteli bal elde etmiþ olurlar. Bugün piyasada kaliteli bir balýn aldýklarý arýlarla iyi beslediklerinde 200 ya da 300 liraya satarak hem mesleklerini geliþtirecek hem de aile ekonomilerine katký saðlayacaklar" denildi. Bugün açýlan kursun 16 Mart'ta sona ereceði, kurs sonunda kursiyerlere sertifika verileceði ifade edildi.

Seçmen listeleri askýya çýktý Mart ayýnda yapýlacak olan mahalli idareler seçimleri dolayýsýyla Diyarbakýr, Batman ve Siirt'te mahalle ve köy muhtarlýklarýnda seçmen kütükleri askýya çýkarýldý.

S

iirt Kooperatif Mahallesi Muhtarý Metin Barbarosoðlu, Cuma günü listelerin askýya çýktýðýný ve 23 Ocak'ta askýdan indirileceðini söyledi. Hangi seçmenin nerede oy kullanacaðýný bilmeleri gerektiðini ifade eden Barbarosoðlu, "Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðýnýn kararý gereðince muhtarlýk bölgesi aský listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00'de askýya çýktý. 23 Ocak 2014 Perþembe günü mesai

Seçimi boykota hazýrlanýyorlar D

dan fazlasýnýn gayri müslim olduðu, nüfusun 10 bin kadarýnýn Müslüman olduðu ifade edildi. Aradan geçen 145 yýlda Diyarbakýr nüfusunun yaklaþýk 70 kat arttýðý kaydedildi.

bitimi saat 17.00'de askýdan indirilecek. Bu tarih arasýnda tüm seçmenler söz konusu süre içerisinde muhtarlýk bölgelerine gidip oradan seçmen kayýtlarýnýn olup olmadýðýný teyit etmeleri gerekir. Ayný zamanda kimliklerinde T.C. numarasý olmayanlar seçimde oyunu kullanamayacaklar. Kooperatif mahallesinde toplam 9 bin 474 seçmen var. Cumartesi ve pazar günü de vatandaþlarýmýza hizmet veriyoruz" dedi. Barbarosoðlu ayrýntýlý bilgiyi almak isteyen seçmenlerin bulunduklarý mahalle muhtarlarýna müracaat etmeleri halinde daha saðlýklý bilgi elde edeceðini ifade etti.

oðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde bulunan köy korucularý Diyarbakýr'da bir araya gelerek Þýrnak'ta þehit edilen köy korucusu için basýn açýklamasý düzenledi. Anadolu Köy Korucularý ve Þehit Aileleri Konfederasyonu Baþkaný Ziya Sözen, sorunlarýnýn çözülmediði takdirde seçimi boykot edeceklerini açýkladý. Diyarbakýr, Bingöl, Batman, Siirt, Þýrnak, Hakkari, Mardin, Tunceli ve Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde bulunan köy korucularý Diyarbakýr'da bir araya geldi. Þehitlik anýtý önünde toplanan koruculara, Anadolu Köy Korucularý ve Þehit Aileleri Konfederasyonu, Diyarbakýr Þehit Aileleri Derneði de destek verdi. Þýrnak'ta geçtiðimiz günlerde bir köy korucusunun þehit edilmesinin ardýndan toplanma kararý alan korucular sorunlarýnýn çözülmesini istedi.

"ANALAR AÐLAMASIN DÝYE ÇÖZÜM SÜRECÝNE DESTEK VERDÝK" Korucular adýna açýklama yapan Anadolu Köy Korucularý ve Þehit Aileleri Konfederasyonu Baþkaný Ziya Sözen, "Bizler devletimizden bir an önce bu olaylarýn aydýnlatýlmasýný ve sorumlularýn cezalandýrýlmasýný istiyoruz. Korucularýmýz bugüne kadar kardeþ kaný akmasýn ve analarýn aðlamamasý için þartsýz bir þekilde çözüm sürecine destek vermiþlerdir" dedi. Korucular adýna açýklama yapan Anadolu Köy Korucularý ve Þehit Aileleri Konfederasyonu Baþkaný Ziya Sözen, korucularýn haklarýnýn hukukunun verilmediði takdirde en kötü ihtimal seçimleri boykot edeceklerini ve seçimlere gitmeyeceklerini söyledi. Sözen, "Çünkü korucularýmýz artýk halkýn malýný canýný koruma yerine kendi can ve mallarýnýn derdine düþmüþtür" diye konuþtu.


6

EKONOMÝ

12 OCAK 2014 PAZAR

Ekmek aldýðýmda bile fiþimi alýyorum Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Antalya'nýn Serik ilçesi Kadriye besledi Titanic Deluxe Otel'de THY tarafýndan düzenlenen Yönetim Zirvesi 2014 Semineri'ne katýlmak üzere Antalya'ya geldi. B

akan Þimþek, havalimaný çýkýþýnda gazetecilerin sorularýný yanýtladý. THY'nýn toplantýsý için Antalya'ya geldiðini belirterek Þimþek, "THY yurt dýþýndaki yöneticilerinin katýldýðý bir toplantý düzenliyor. Burada bir konuþma yapacaðým. Akþam da dönüþ yapacaðým" dedi.

Çiftçi yaðýþ bekliyor

Fiþ almak yükümlülüktür Gazetecilerin alýþveriþlerde fiþ alýnmasý ile ilgili sorusu üzerine Þimþek, "Bir alýþveriþ yaptýðýnýzda belgesini almanýz aslýnda 76 milyonun hakkýný, hukukunu korumak açýsýndan çok önemli. Ben ekmek bile aldýðýmda fiþimi alýyorum. Bizim fýrýncýya sorabilirsiniz. Her sabah ekmek aldýðýmda fiþimi alýyorum. Orada 76 milyonun hakký var. Bir vatandaþ olarak yapabileceðimiz en önemli yükümlülüðün bir tanesi fiþ almaktýr. 76 milyona hizmet olarak bir gelir elde etmiþ oluyoruz. Satýn aldýðýnýz bir hizmetin, bir ürünün fiyatýnda zaten KDV var. Onu aldýðýnýz zaman, millete hizmet imkanlarýný artýrmýþ oluyorsunuz. Önemli olan bu sorumluluk bilincinin hepimize yerleþmesi" ifadelerini kullandý. Baþbakan Erdoðan'ýn 17 Aralýk operasyonu ile ilgili 'dost modern' yorumunu nasýl deðerlendirdiði sorulan Bakan Þimþek, "Sayýn Baþbakanýmýzýn deðerlendirmelerini Baþbakanýmýza sorun" diye yanýt verdi. Bakan Þimþek, daha sonra havalimanýndan toplantýnýn yapýlacaðý otele geçti. Otel giriþinde Bakan Þimþek'i THY Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu ve Genel Müdür Temel Kotil karþýladý.

S

Esnaflar kongreye gitti H

akkari Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkanlýðýnýn 3. olaðan kongresi bugün yapýldý. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapýlan Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkanlýðý seçimlerine Hakkari Belediye Baþkan Vekili Nurullah Çiftçi, KESK Hakkari Þubeler Platformu Dönem sözcüsü Yusuf Demir, ÝHD Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut, Þemdinli Esnaf Sanatkarlar Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Muharrem Tekin, Hakkari Þoför ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Abdi Arslan, Mali Müþavirler Ýl Temsilcisi Tahirhan Taþ ve esnaflar katýldý. Geçtiðimiz hafta yapýlmasý beklenen ancak çoðunluk saðlanmadýðý için bugüne ertelenen kongreye tek liste ile girildi. 589 üyenin bulunduðu odada bugün ki kon-

gre üye tam sayýsýnýn beþte biri olan 100 üyenin katýlýmý ile yapýldýðý belirtildi. Kongrenin açýlýþ konuþmasýný Kürtçe yapan mevcut baþkan Ýsmail Akboða, bütün katýlýmcýlara teþekkür etti. Kongrenin divan baþkanlýðýna seçilen Þemdinli Esnaf Sanatkarlar Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Muharrem Tekin kýsa bir açýklama yaptý. Tekin, Hakkari esnafýnýn zor koþullarda mesleðini icra ettiklerini ifade ederek, bu zor þartlarýn temel kaynaðýnýn 30 yýllýk savaþ olduðunu ifade etti. Tek liste ile girilen seçimlerde Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkanlýðýna Ýsmail Akboða'nýn bekleniyor.

onbahar ve Kýþ mevsimi kurak geçerken, Türkiye'nin diðer bölgelerinin yanýsýra Güneydoðu çiftçisi de yaðmur bekliyor. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Þemsi Bayraktaryaðýþlarýn önceki yýllara göre az olduðunu belirtti. Bayraktar, yaðýþlarýn her bölgede 2012 yýlýnýn altýnda kaldýðýný, ülkenin ciddi bir kuraklýk tehlikesiyle karþý karþýya olduðunu bildirerek, "2013 Ekim-Aralýk döneminde yaðýþlar, 2012 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 41,2 azaldý" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, çiftçilerin yoðun emek vererek yetiþtirdikleri ürünlerin her yýl çeþitli afetlere maruz kaldýðýný ve kayýplar yaþadýðýný belirtti. Þemsi Bayraktar, bu kayýplarýn asgari düzeyde olmasý ve çiftçilerin yaþadýklarý afetlerden en az düzeyde etkilenmesi amacýyla, her tarým yýlýnýn baþýndan itibaren iklim koþullarý ve bitki geliþimlerinin Türkiye Ziraat Odalarý Birliði tarafýndan takip edildiðini ve yaþanmasý muhtemel risklerle ilgili çiftçilerimize uyarýlar yapýldýðýný hatýrlattý. Devlet Meteoroloji Ýþleri (DMÝ) Genel Müdürlüðü verilerine göre, Türkiye'de yeni tarým yýlýnýn baþladýðý 2013 yýlýnýn Ekim ayý ile Kasým ve Aralýk aylarýnda toplam yaðýþlarýn normalden ve geçen yýlki yaðýþlardan az olduðu bilgisini veren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Türkiye'de 2013 Ekim, Kasým, Aralýk aylarýndan, 3 aylýk dönemde toplam yaðýþ ortalamasý 159,1 milimetre (mm) oldu. Normalde 228,5 mm olurdu. 2012 yýlýnýn ayný döneminde ise 270,5 mm düzeyinde gerçekleþti. 2013 Ekim-Aralýk döneminde yaðýþlar, geçen yýla göre yüzde 41,2, normal yýllara göre yüzde 30,4 azaldý. En fazla yaðýþ azalmasý yüzde 49,4 ile Ýç Anadolu ve yüzde 47,7 ile Akdeniz bölgelerinde oldu. Bu iki bölgeyi yüzde 45,9 ile Doðu Anadolu, yüzde 30,4 ile Güneydoðu Anadolu, yüzde 25,7 ile Marmara, yüzde 18,8 oran ile Ege, yüzde 11,8 oran ile Karadeniz bölgeleri takip etti. 2013 Ekim ve Kasým aylarýnda yaðýþlar zaten normallerin altýnda gerçekleþmiþti. 2013 Aralýk ayýnda da, þu ana kadar da beklediðimiz yaðýþlar görülmedi. Kýþ kuraklýðý yaþýyoruz. Aralýk ayý yaðýþlarýna bakýldýðýnda en fazla yaðýþ azalmasý, Ekim ve Kasým aylarýnda diðer bölgelere göre en fazla yaðýþ alan Ege Bölgesinde görüldü. 2013 Aralýk ayýnda Ege Bölgesi'ndeki yaðýþ azalmasý yüzde 84,5'e çýktý. Bu bölgeyi yüzde 76,7 ile Ýç Anadolu, yüzde 67,5 ile Marmara, yüzde 65 ile Akdeniz, yüzde 53,5 ile Doðu Anadolu, yüzde 24,1 ile Güneydoðu Anadolu bölgeleri izledi." Bayraktar, kýþ aylarýnda beklenen yaðýþlarýn gerçekleþmemesinin tüm bölgeleri olumsuz etkilenmekle birlikte Doðu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin orta ve doðusu, Ýç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve batýsý, Akdeniz Bölgesi'nin orta ve doðusunun daha fazla etkilendiðini belirtti.

Giyim


GÜNCEL

12 OCAK 2014 PAZAR

7

Van Gölü'nde tehlike sinyali Bitlis ve Van illeri arasýnda bulunan Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, her geçen gün artan kirlilik nedeniyle tehlike sinyalleri vermeye baþladý.

Y

ýllarca Bitlisliler ve Vanlýlar arasýnda "Göl kimin?" tartýþmalarýna neden olan ve endemik olan inci kefali balýðýnýn yaþayabildiði tek göl olan Van Gölü, kirliliðiyle yeninden gündemde. Bitlis Eren Üniversitesi tarafýndan yapýlan araþtýrmalar Van Gölü'nün aslýnda kendi kendini temizleyebildiðini ancak artýk insan kaynaklý kirlerin önüne geçilemediðini ortaya koydu. Van Gölü'nün kýymetli bir göl olduðunu ancak dünyadaki ve Türkiye'deki birçok su kaynaðýnda olduðu gibi Van Gölü'nün de kirlilik tehdidiyle karþý karþýya olduðunu belirten Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Durmaz Bekmezci, sorunun temelinde insanlarýn bilinçsiz tüketimi ve bilinçsiz atýk kullanýmýnýn yattýðýný söyledi. Özellikle gölün kuzey kýsmýnda temiz su kaynaklarý ve tatlý su kaynaklarý saðlayan büyük nehirler bulunduðunu ve yöre halkýnýn bu nehir sularýna evsel atýklar attýðýný, bu atýklarýn da akýntýlarla göle ulaþtýðýný anlatan Yrd. Doç. Dr. Hülya Durmaz, göle ulaþan bu zararlý sularýn gölde erozyon ve dolayýsýyla gözle görülebilir bir kirlilik oluþturduðunu belirtti. Kirliliðin sadece akýntýlarla göle ulaþmadýðýný anlatan Yrd. Doç. Dr. Durmaz Bekmezci, "Akýntýlar dýþýnda ambalaj, gýda ve evsel katý atýklar da çok uzun süre boyunca parçalanamýyor. Bu yüzden hem göle zarar verirken hem de kýyýlarý kullanýlamaz hale getiriyorlar. Bu bununla da sýnýrlý kalmýyor. Bu

atýklar ayrýca balýklarýn göl içerisinde görmelerine engel oluyor; göldeki besinlerin azalmasýna neden oluyor. Diðer bir kirlilik türü ise tarýmda kullanýlan tarýmsal ilaçlar, gübreler gibi kirlilik oluþturan atýklardýr. Bunlar da yaðýþlarla birlikte su kaynaklarý aracýlýðýyla göle taþýnýyor. Göle ulaþan bu kirlilik gölde besin tuzlarýnýn artmasýna neden oluyor. Artan besin tuzlarý da her geçen gün Van Gölü'nün hem kimyasal hem de biyolojik yapýsýný bozuyor. Diðer en önemli kirlilik nedenlerinden biri de Van ve Bitlis illerinin göl çevresine þehirleþmiþ yerlerindeki evsel atýklarýn arýtýlmadan göle ulaþtýrýlmasý" dedi. Göldeki kirlenmenin önüne geçebilmek için alýnacak önlemlerle ilgili de bilgiler veren Bekmezci, "Kirliliðin önüne geçilebilinmesi için alýnacak olan önlemlerin baþýnda bilinçli tüketim ve bilinçli kullaným geliyor. Yeterli düzeyde tarým ilaçlarý yeterli düzeyde gübre kullanýlarak bu zararlarýn göle etkisini en aza indirebiliriz. Evsel katý atýklar ile mücadele edebilmek adýna birinci öncelik topluma düþüyor. Yani devlet olarak, akademisyenler olarak ve uzmanlar olarak ne kadar tedbir alýnýrsa alýnsýn evlerden bu atýklar akarsulara ya da göllere atýlmaya devam ettiði sürece kirlilik hiçbir þekilde önlenemez" diye konuþtu.

"VAN GÖLÜ KENDÝNÝ TEMÝZLÝYOR ANCAK YETERLÝ DEÐÝL" Van ve Bitlis'te göl kirliliðinin önüne

geçilmesi için yürütülen çalýþmalara da deðinen Bekmezci þöyle konuþtu: "Çalýþmalar kapsamýnda Van Gölü kýyýsýnda olan birçok ilçede arýtma tesisi çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Bu çalýþmanýn sonucu olarak bugün Tatvan ve Ahlat'ta tam kapasiteli çalýþan arýtma tesisleri mevcuttur. Adilcevaz ilçesinde ise 2015 yýlýnda hizmete girecek olan bir arýtma tesisi kurma çalýþmalarý devam ediyor. Van iline baktýðýmýzda ise þehir merkezinde ise ve Erciþ ilçesinde çalýþan arýtma tesisleri var. Ancak Gevaþ ve Edremit ilçelerinde arýtma tesisi yok. Edremit ve Gevaþ ilçeleri turistik merkezler konumundadýr. Sahil kenarýna yerleþmiþ olan turizm tesisleri de yine arýtýlmamýþ evsel atýklarýn göle akmasý neden oluyor. Arýtma tesislerinin tam kapasiteyle çalýþmasý durumunda gölün biyolojik ve kimyasal düzenini bozan biyolojik ve kimyasal besinler tuzlarýnýn ve evsel atýklarýn göle giriþleri sýnýrlandýrýlmýþ olacak ve bu sayede de gölün saðlýklý ve ömürlü olmasý saðlanmýþ olacaktýr." Van Gölü'ndeki mevcut kirliliðinin temizlenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadýðýna dikkat çeken Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Durmaz Bekmezci, daha fazla kirlenmesinin önüne geçilmesi gerektiðine vurgu yaparak, "Van Gölü sodalý bir göl olmasý nedeniyle farklý özelliklere sahip. Göl içerisine gelen aðýr metaller, tarým ilaçlarý gibi yüksek kirleticileri ph'ý ile beraber bu kimyasallara

dönüþtürüp zemininde depoluyor. Bu da su içinde serbest halde olan kirleticilerin miktarýný azaltýyor. Bu da Van Gölü'nün aslýnda kendi kendini temizlemek gibi nadir bir özelliðe sahip olduðunu gösteriyor. Yine yakýn zamanlarda yapýlmýþ bir çalýþmaya göre, sodalý suyun hastalýk yapan mikroorganizmalarý öldürdüðü, bu yüzden kendini temizlediði tespit edilmiþtir. Van Gölü aslýnda kendi kendini temizlemeye yetebilecek güce

sahiptir ancak insan etkisi, insanlarýn aþýrý yüklenmesi sebebiyle kirlilik tehlikesiyle karþý karþýya kalýyor. Kirleticilerin Van Gölü'nde sebep olduðu sorunlardan biri, çözünmüþ oksijen düzeyinin azalmasýdýr. Bu da yine içerisinde yaþayan canlýlarýn yaþamýný tehlikeye atýyor. Göle giren kirletici kaynaklarýn kaynaklarý engellenmesiyle beraber göl kýsa sürede kendini toplayacaktýr" dedi.

Din-Bir-Sen'den CHP'ye tepki D

Soðuklardan baraj dondu

V

an'da etkili olan Sibirya soðuklar, 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Barajý'nýn donmasýna neden oldu. Van'da kar yaðýþýnýn ardýndan soðuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sýcaklýðý geceleri sýfýrýn altýnda 25 dereceye kadar düþüyor. Aþýrý soðuklar nedeniyle Van-Hakkari karayolu üzerindeki Havasor Ovasý'nda bulunan 105 milyon metreküp su kapasiteli 50 bin

metrekarelik Zernek Baraj''nýn yüzeyi de tamamen buz tuttu. Yaz aylarýnda 11 bin 300 hektarlýk bir alaný sulamak için kullanýlan baraj gölünde ayný zamanda kafes balýkçýlýðý da yapýlýyor. Barajýn içinde bulunan tekneler ve kafesler de yaklaþýk 30 santimetre kalýnlýðýndaki buz kütlesine gömüldü. Baraj gölünün kýyýsýna vuran ve soðuktan donan dalgalar da ilginç görüntü oluþturdu.

in-Bir-Sen Van Þubesi Baþkaný Yusuf Adli, yaptýðý yazýlý açýklamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Taþkýn Ofluoðlu'nun, "Ezan dinlemek isteyen kaset alsýn" þeklindeki açýklamasýna tepki gösterdi. Adli, "Ýnsanlarý birbirlerine baðlayan milli ve manevi deðerler vardýr. Bu deðerler bir milletin olmazsa olmazlarýndandýr. Bu deðerlere sahip olmak ve baðlý kalmakla bir bütün oluþturmuþ olur. Ýþte bu deðerlerin biri de manevi deðerlerimiz arasýnda zikrettiðimiz ezandýr. Ezan, sözlükte bildirmek, duyurmak, çaðrýda bulunmak ve ilan etmek anlamlarýna gelen dini terim olarak yer alýr; farz namazlarýnýn vaktinin girdiðini belli sözlerle ve özel bir þekilde ilan etmek ve bildirmek anlamýna gelir. Ezan sünnet-i müekkede olmakla birlikte, Müslümanlýðýn þiarý haline gelmiþtir. Ezan aracýlýðýyla halka hem namaz vaktinin girdiði ilan edilmekte hem de Allah'ýn büyüklüðü, Peygamberimizin O'nun kulu ve elçisi olduðu ve namazýn kurtuluþ yolu olduðu ilan edilmektedir" dedi. Bazý sembollerin bulunduðunu, o sembollerin ise kiþilerin inançlarýný gösterdiðini ifade eden Adli, "Hristiyanlýkta nasýl ki çan bir sembol ise ve kendisinden o dine mensup olanlar vazgeçmiyor ise, Ýslam dininde de ezan bir semboldür. Ýslam þiarý olan ezaný hiç kimse susturamayacaktýr ve susturmaya da gücü yetmeyecektir" þeklinde konuþtu. CHP'li Meclis Üyesi Taþkýn Ofluoðlu'nun, "Ezan dinlemek isteyenlerin evlerine kaset alýp

dinlesin" sözlerine tepki gösteren Adli, "Kýsacasý, 'Ezanlar sussun' önerisinde bulunmasý, Ýslam alemine, Müslümanlara ve inanç özgürlüðüne karþý saygýsýzlýktýr. Ezanýn mahiyetini, önemini bilmeden böyle bir öneride bulunmasý bizleri derinden üzmüþtür. Ezanlarý kimse susturamaz. Buna ne senin ne de baþkasýnýn gücü yeter. Ýstik-

lal Marþýmýzýn þairi Rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un dile getirdiði gibi, 'Bu ezanlar ki þehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Camilerimizden okunan ezanlar sonsuza kadar yurdumun üstünde inlemelidir çünkü bu ezanlar dinimizin temelidir" þeklinde sözlerini tamamladý.

Mardin Müftüsü'nden 10 Ocak ziyareti Mardin Ýl Müftüsü Dursun Ali Coþkun, Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyetini ziyaret etti.

M

üftü Coþkun, Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Baþkaný Nezir Güneþ, Mardin Life Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Kadir Üründü, Haber Editörü

Velit Ok, Köþe Yazarý Faraç Çobanoðlu ve Musa Öztürk ile Ýlke Haber Ajansý Muhabiri Mehmet Aslan tarafýndan karþýlandý. Gazetecilerin günlerini tek tek tebrik eden Müftü Coþkun, "Basýnýn temel iþlevinin insanlara bilgi akýþýný saðlamak ve toplumsal olaylara ayna tutmak" olduðunu söyledi. Ýnsanlarýn bilgi alma ve haberdar olma haklarýnýn basýn aracýlýðýyla yerine geldiðini hatýrlatan Müftü Coþkun, "Basýn yayýn organlarýmýza her zaman ihtiyaç duyulmaktadýr. Halkýmýzýn sesi olan, hiçbir fedakârlýktan kaçýnmadan her türlü ortam ve þartlarda görev yapan, ilimizde basýn

ahlak ve meslek ilkelerine baðlý olarak, kamu yararý gözeten, kamuoyunun doðru ve tarafsýz bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen siz deðerli basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüzü tebrik eder, Pazar günü Ýdrak edeceðimiz Mevlid Kandilinin de size ve ailelerinize saðlýk, mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi. Cemiyet yönetiminden hayýr dualarýný eksik etmeyen Müftü Coþkun, Mardin'e daha güzel haber yapmalarýný istedi. Yazý Ýþleri Müdürü Kadir Üründü de, Müftü Dursun Ali Coþkun'a bu anlamlý ziyaretinden ötürü teþekkürlerini iletti. ÝLKHA


8

Haber

12 OCAK 2014 PAZAR

"Yapýlan infazlarýn failleri tespit edilmedi"

Diyarbakýr Barosunun düzenlediði "Ýnsan Haklarýnýn Aðýr Ýhlalini Oluþturan Suçlarýn Etkili Soruþturulmasýnda Dünya Deneyimleri" konulu uluslararasý konferans baþladý. son otuz yýldýr yaþanan silahlý çatýþmalar sýrasýnda, insan haklarýnýn en aðýr ihlalleri gerçekleþti. Ancak bu suçlarýn failleri tespit edilmedi, soruþturulmadý ve yargý önüne çýkarýlmadý." dedi.

"Toplumumuz büyük acýlar yaþadý ve travmalar geçirdi"

D

iyarbakýr Barosu "Ýnsan Haklarýnýn Aðýr Ýhlalini Oluþturan Suçlarýn Etkili Soruþturulmasýnda Dünya Deneyimleri" konulu konferans düzenledi. Bir otelde düzenlenen konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Diyarbakýr Barosu Baþkaný avukat Tahir Elçi, Türkiye'de infazlarýn yaþandýðýný ancak bu infazlarýn faillerinin tespit edilmediðini belirtti. Bugün baþlayan ve iki gün sürecek olan

konferansa Arjantin'den Peru'ya ve Eski Yugoslavya cumhuriyetlerine kadar deneyimli uzmanlar ve Ýngiltere'den Amerika'ya kadar farklý ülkelerden konuþmacýlar katýlacak. "Türkiye olaðanüstü dönemlerden geçti" Türkiye'nin, dünyanýn birçok ülkesinde olduðu gibi olaðanüstü dönemlerden geçtiðini ifade eden Elçi, "1980 Askeri Darbe dönemi, sýkýyönetim ve olaðanüstü hal uygulamalarý ve

Toplumun büyük acýlar yaþadýðýný, artýk konuþmanýn ve tartýþmanýn zamaný geldiðini ifade eden Elçi, "Artýk toplum olarak geçmiþin bu aðýr mirasýyla nasýl baþ edeceðimizi, hakikatin nasýl ortaya çýkacaðýný ve adaletin nasýl gerçekleþeceðini, bu toplumsal yaranýn nasýl iyileþeceðini konuþmamýzýn, tartýþmamýzýn zamaný gelmiþ, hatta geçmiþtir. Kürt sorunun barýþçýl ve demokratik çözümü çabalarýna paralel þekilde, toplumsal barýþýn saðlanmasýnda temel bir unsur olan adaletin gerçekleþmesi büyük önem taþýyor. Devlet görevlileri olan, âmâ kimlikleri belirlenemeyen kiþiler tarafýndan öldürülenlerin veya gözaltýnda kaybedilenlerin yakýnlarý olan maðdurlar, yýllardýr zorlu bir adalet mücadelesi veriyor." Ýfadelerine yer verdi. "50 bine yakýn insan hayatýný kaybetti" Elçi daha sonra, "Ýnsan haklarý örgütlerine göre 3 bin 5 yüz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonun verilerine göre ise 2 bin 6 yüz 63 yerleþim birim zorla boþaltýlmýþ, üç milyona yakýn kiþi zorla yerinden edilme uygulamasýndan etkilenmiþtir. Halen sadece Diyarbakýr Özel Yetkili Savcýlýðýnda 10 bini aþkýn faili meçhul dosya bulunmakta, binlerce cinayet aydýnlatýlmayý beklemekte, bini aþkýn

kiþinin halen kayýp olduðu bilinmektedir." þeklinde konuþtu.

"Jitem binlerce sivil insaný infaz etmiþtir" 1987 yýlýndan 2001 yýlýna kadar Jandarma içindeki yapýlarýn binlerce sivil insaný infaz ettiðini söyleyen Elçi, "Bu yoðun ve sistemli infazlara raðmen, neredeyse hiçbir devlet görevlisi soruþturulmadý ve adalet önüne çýkarýlmadý. Bu aðýr suçlarýn sadece kâðýt üzerinde kalan soruþturma iþlemleri de çoðunlukla yine bizzat bu suçlarýn sorumlularý tarafýndan yapýlýyor, dolayýsýyla suçlarýn tüm delilleri ortadan kaldýrýlýyordu. Sistemli bir uygulama ile iþlenen bu suçlarýn sorumlularý devletin diðer adli ve idari makamlarýndan hoþgörü, destek ve koruma görüyor, sorumlular suç ve cezadan muaf kalýyordu. Kürtlere karþý baþta bölgede olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde benzer eylem ve uygulamalarýn yapýlmasý, sorumlularýn da ayný þekilde hoþgörü ve koruma görmeleri, keyfi infazlarýn ve gözaltýnda kayýplarýn resmi bir politikanýn uygulamasý olduðunu ortaya koymaktadýr."

Kayýp yakýnlarýnýn 257'nci eylemi 257

ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta "Kayýplar Bulunsun Failler Yargýlansýn" sloganý ile düzenlediði oturma eylemlerinin 257.'si gerçekleþtirildi. Eylemde, 10 Mayýs 1993 tarihinde Þýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'nde gözaltýna alýnarak kaybedilen Bedri Berk anýldý.

Ý

HD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn "Kayýplar Bulunsun Failler Yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlediði oturma eylemi 257.' si, Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde gerçekleþtirildi. Oturma eylemine ÝHD üye ve yöneticilerinin yaný sýra, Barýþ Anneleri Meclisi, MEYA-DER, KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri, BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Fýrat Anlý, Sur Belediyesi Eþ Baþkan Adaylarý ile çok sayýda kayýp yakýný katýldý. Üzerinde "Onlar Bir Gece Ansýzýn Evlerinden Alýndýlar ve Bir Daha Geri Dönmediler" yazýlý pankartýn açýldýðý ve kaybedilenlerin fotoðraflarýnýn taþýndýðý eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Abdusselam Ýnceören, kayýp yakýnlarý ile birlikte 257 hafta boyunca burada oturma eylemi gerçekleþtirerek yetkililere seslendiklerini belirterek, artýk kayýplarýn bulunmasý ve faillerinin yargý önüne çýkartýlmasý için adým atýlmasý gerektiðini ifade etti. Ýnceören, adým atýlmamasý durumunda kayýp oturma eylemlerinin sonuç alýncaya kadar kesintisiz sürdüreleceðini kaydetti. Roboski kararýna tepki Güncel geliþmeler hakkýnda da deðerlendirmelerde bulunan Ýnceören, Roboski katliamý ile ilgili Askeri Savcýlýk tarafýndan verilen takipsizlik kararýna tepki gösterdi. Ýnceören "Roboski katliamýnda yaþamýný yitirenleri kayýp eylemlerimizde anmaya devam edeceðiz. Onlarý sürekli gündemde tutacaðýz. Unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz" dedi.

Panzerle gözaltýna alýndý ve aileye gözaltýnda yok denildi Ýnceören'nin konuþmasý ardýndan ÝHD Diyarbakýr Þubesi Kayýplar ve Faili Meçhul Cinayetler Komisyonu Üyesi Necibe Güneþ Perinçek tarafýndan, 10 Mayýs 1993 tarihinde Þýrnak'ýn Cizre Ýlçesi Meþe içi

köyü'nde gözaltýna alýnarak kaybedilen Bedri Berk'in hikayesi anlatýldý. Köyünden Cizre'ye göç eden Berk'in, güvenlik güçleri tarafýndan taciz edildiðini ve evinin sürekli baskýna maruz kaldýðý ifade eden Perinçek, Berk'in evinin 10 Mayýs gecesi panzerler eþliðinde baskýn düzenleyen askerler

tarafýndan kapýlarý kýrýlarak bir kez daha basýldýðýný ve Berk'in baskýnda panzere bindirilerek gözaltýna alýndýðýný söyledi. Yapýlan konuþmalar ardýndan kayýp yakýnlarý Bedri Berk ve tüm kayýplar için 5 dakikalýk oturma eylemi yaparak, etkinliklerini sona erdirdi.

ifadelerini kullandý.

"Binlerce soruþturma zaman aþýmýna uðrama ile karþý karþýyadýr" Bölgede binlerce faili meçhul olayýn soruþturma zaman aþýmýna uðrama tehlikesi ile karþý karþýya olduðunu belirten Elçi, "Daha çok insan haklarý ve sivil örgütlerin ve kamuoyunun baskýsýyla yeterince soruþturulmadan açýlan bu davalarýn yaný sýra, halen geride kalan binlerce soruþturma zaman aþýmýna uðrama ile karþý karþýyadýr. 2005 yýlý öncesi ceza kanunu hükümlerine göre, bir veya birden çok adam öldürme suçlarýnda, þüphelinin yakalanmasý, sorguya çekilmesi, hakkýnda kamu davasýnýn açýlmasý gibi zaman aþýmýný kesen bir iþlem olmadýðýnda, soruþturmalar zaman aþýmýna uðramaktadýr. 1993-1994 yýllarýnda gerçekleþen bazý faili meçhul dosyalarýn zamanaþýmý süresinin dolmasý nedeniyle kovuþturmama / Takipsizlik kararlarý örnekleri görülmeye baþlanmýþtýr." dedi. Ýki gün sürecek konferansýn ardýndan konferansýn sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaþýlacak. ÝLKHA

Bölge barolarýndan ortak açýklama

G

üneydoðu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 15 ilin baro baþkanlarý Mardin'de düzenledikleri ortak basýn açýklamasýyla, Ergenekon ve Balyoz sanýklarýnýn yeniden yargýlanmasý durumu, HSYK düzenlemesi ve Uludere olayýna verilen takipsizlik kararýný deðerlendirdi. Mardin Barosu toplantý salonunda bir araya gelen 15 ilin baro baþkanlarý adýna açýklamayý yapan Mardin Barosu Baþkaný Azat Yýldýrým, "Son günlerde özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarý üzerinden tartýþmaya açýlan yargýlamanýn iadesi ya da verilen kararlarýn meþruiyetinin sorgulanmasý ile güdülen amaçsa, cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de yargýnýn taraflý tutumu giderilmek isteniyorsa bizce bunun toplumsal barýþa, özellikle Kürt meselesinin çözümüne yönelik bir 'toplumsal barýþma' ve Kürt Meselesi temelinde karþýlýklý olarak birbirini affetme yine bu temelde demokratik bir çözüm arayýþýndan baþka bir paradigma gözetilmemelidir. Bu amaca hizmet edecek þekilde öncelikle Terörle Mücadele Kanunu yürürlükten kaldýrýlmalý ve bu yasanýn hayat bulduðu, maðduriyet yaratan tüm özel mahkemelerin sonuçlarýyla birlikte kaldýrýlmasý gerekmektedir" dedi. Yýldýrým, "Ergenekon avukatlýðýný üstlenenler bilmelidirler ki, gladyonun avukatlýðýný üstlenmiþlerdir. Yalnýzca bu davalar için adil yargýlanma hakkýnýn ihlal edildiðini savunanlarýn, TBB Baþkanlýk sýfatýný kullanmalarý kabul edilemez. TBB Baþkanýnýn yalnýzca Ergenekon ve Balyoz davalarýnýn yargýlamalarýnýn yenilenmesi konusunu tartýþmaya açmasý bizce bu davalarýn sanýklarýný maðdur gösterme ve aklanmaya çalýþýlmasýndan baþka bir þey deðildir" þeklinde konuþtu.

"ROBOSKÝ KATLÝAMININ ÜSTÜ KAPATILAMAZ" 28 Aralýk 2011 34 kiþinin hayatýný kaybettiði olay deðinen Yýldýrým, konuþmasýna þöyle devam etti: "Soruþturma sürecinde alýnan gizlilik kararý, akabinde sivil savcýlýk tarafýndan verilen görevsizlik kararý sonucu dosya askeri savcýlýða gönderilmiþtir. Askeri savcýlýk soruþturma sonucunda, emri uygulayan þüphelilerin kusurlarýnýn olmadýðýný gerekçe göstererek kamu vicdanýný rahatsýz eden, kovuþturmaya yer olmadýðýna dair kararý vermiþtir. Biz bölge barolarý ve vicdan sahibi hukukçular olarak Roboski katliamý nedeniyle sorumlularýn ortaya çýkarýlýp tarafsýz bir yargý önünde hesap vermeleri için gereken mücadeleyi vereceðimizi buradan duyuruyoruz." Olaðanüstü mahkemeler ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesine göre yetkili mahkemelerin derhal ilga edilmesi gerektiðine inandýðýný ifade eden Yýldýrým, "Yolsuzluk soruþturmalarý ile baþlayan ve kamuoyunda hükümet ve cemaat kavgasý olarak yargý ve kolluk üzerinden yansýyan tartýþmalarýn, açýklamalar evrensel hukuk normlarýndan uzak olduðunu görmekte ve esefle izlemekteyiz. Temiz bir toplum için hesap verilebilirlik, yargý baðýmsýzlýðý, hukukun üstünlüðü ve evrensel hukuk normlarý dikkate alýnarak yapýlacak her düzenlemeyi desteklemekteyiz. Açýkladýðýmýz tüm konularýn takipçisi olacaðýmýzý ve faillerin cezalandýrýlmasý için hukuksuzluðun karþýsýnda bu davalarýn tabii avukatlarý olacaðýmýzý kamuoyuna saygýyla bildiririz" dedi.


Ýç-Dýþ Politika

12 OCAK 2014 PAZAR

9

Çetin sýnavlardan geçiyoruz Diyanet Ýþleri Baþkaný Pof. Dr. Mehmet Görmez, "Bugün, topyekûn insanlýðýmýzýn çok çetin sýnavlardan geçtiði günleri yaþýyoruz. Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte yaþanan sorunlar, zaman zaman insanlýðýn ölmekle karþý karþýya kaldýðýna dair bizlerde ciddi endiþelere neden olmaktadýr. Hassaten ona (S.A.V) ümmet olanlarýn birbirleriyle olan iliþkilerindeki dikkatsizlik, özensizlik ve ölçüsüzlük, bugün biz Müslümanlar için artýk acý veren birer yük olmaya baþlamýþtýr" dedi.

M

evlit Kandili dolayýsýyla mesaj yayýnlayan Pof. Dr. Mehmet Görmez, 12 Ocak 2014 Pazar gününü Pazartesiye baðlayan gece, Resûl-i Ekrem Efendimizin(S.A.V) dünyamýzý teþriflerinin 1443. sene-i devriyesinin idrak edileceðini belirterek, "Bizleri ona (S.A.V) ümmet eyleyen Rabbimize nihayetsiz hamd ü senalar olsun! Hz. Ýbrahim'in duasý, Hz. Ýsa'nýn müjdesi, hatemü'lenbiya, âlemlere rahmet, iki cihan serveri Sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun! Tahiyyat ü ikram, her türlü ihtiram O'na ve O'nun âline, ehl-i beytine ve ashabýna olsun! Mevlid-i Nebi'nin, ülkemiz, gönül coðrafyamýz, bütün Ýslâm âlemi ve topyekûn insanlýðýn huzuruna vesile olmasýný Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Çetin sýnav Mesajýnda, "Hz. Peygamber (S.A.V), hiç kuþkusuz, bütün Müslümanlar için her zaman ve her asýrda yegâne örnektir. Mühim olan, her asýrdaki Müslümanlarýn onun( S.A.V) rehberlik ve önderliðine ne kadar ve ne þekilde baþvurabildikleridir. Önemli olan, Müslümanlarýn, onun (S.A.V) insanlýk âlemine kazandýrdýðý deðerlere, evrensel ilke ve esaslara ne ölçüde riayet edebildikleridir. Çünkü Ýslâm Peygamberi (S.A.V), kýzgýn çölün bereketsiz topraklarýnda bedevi insanlardan oluþan bir toplumdan Ýslâm medeniyetinin

nüvesini teþkil eden medeni bir toplumu hem de çok kýsa bir zaman diliminde inþa etmiþ, aþaðýlarýn aþaðýsýna yuvarlanmýþ insanlýðý yüksek deðerlere kavuþturmuþtur. Hz. Peygamberin( S.A.V) büyüklüðü, çok kýsa bir sürede kin, nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet ve rahmet toplumuna dönüþtürmüþ olmasýnda aranmalýdýr" diyen Görmez, "Bugün, topyekûn insanlýðýmýzýn çok çetin sýnavlardan geçtiði günleri yaþýyoruz. Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte yaþanan sorunlar, zaman zaman insanlýðýn ölmekle karþý karþýya kaldýðýna dair bizlerde ciddi endiþelere neden olmaktadýr. Hassaten ona (S.A.V) ümmet olanlarýn birbirleriyle olan iliþkilerindeki dikkatsizlik, özensizlik ve ölçüsüzlük, bugün biz Müslümanlar için artýk acý veren birer yük olmaya baþlamýþtýr. Bütün insanlýk için hayýrlý bir ümmet ve örnek bir topluluk olarak hakka ve hakikate rehberlik etmekle yükümlü olduðumuz halde, ne yazýk ki birbirimizle olan iliþkilerimiz baþta olmak üzere, birer Müslüman olarak diðer insanlarla, eþyayla, tabiatla hatta topyekûn hayatla olan iliþkilerimizde ciddi bir istikamet kaybý içinde olduðumuzu itiraf etmek gerekir" dedi. Görmez mesajýna þöyle devam etti:

Ümitler boþa çýkmasýn "Kur'an-ý Kerim ve Peygamber Efendimizin (S.A.V) çaðlar üstü örnekliði ve rehberliði önümüzde dururken,

Rabbimiz hak, hakikat, adalet, ahlak, fazilet ve erdem yolunda hizmet etmeyi hepimize emretmiþken, Hz. Peygamber (S.A.V), insan-ý kâmil olmanýn yollarýný sünnet-i seniyyesiyle bizlere en güzel bir biçimde göstermiþken, biz Müslümanlarýn kardeþlik ahlakýný ve hukukunu hiçe saymasý, gönül coðrafyamýzda ve dünyanýn muhtelif yerlerinde umutlarýný bizlere baðlayan nice maðdur ve mazlum kardeþlerimizin ümitlerini, beklentilerini ve hayallerini boþa çýkarmak anlamýna gelecektir. Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) Mevlid-i Þerifi vesilesiyle bir kez daha hatýrlatmak isterim ki bugün ülkemizde yaþanan gerilim ve çekiþmeler, Ýslâm dünyasýnda yaþanan medeniyet içi þiddet ve çatýþmalar, biz Müslümanlarýn topyekûn insan yetiþtirme düzeneklerimizi, bilgi ve bilinç üreten mekanizmalarýmýzý yeniden gözden geçirmemizi zorunlu hale getirmekte; bu çerçevede okullarda, fakültelerde, örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnda, camilerde, Kur'an kurslarýnda, gönüllü kuruluþlar ve STK'larda, vakýf ve derneklerde, ailelerde, evlerde, kitle iletiþim araçlarýnda, yazýlý ve görsel basýnda, sosyal medyada insanlara nasýl bir Ýslam anlatýldýðýný ve hangi metotlarla öðretildiðini yeniden ele almamýz gerektiðini açýk bir þekilde göstermektedir. Bu mesele, her þeyden önce gelecek nesillerimizin Din-i Mübin-i Ýslâm hakkýnda yanlýþ kanaat edinmemeleri için de bir an

önce ele alýnmasý gereken bir konudur. Bugün Rahmet Peygamberinin (S.A.V) doðumu vesilesiyle bir kez daha dindarlýðýmýzýn ahlak ve hukuk yerine neden tefrika ve gerilim ürettiðini; yüreklerimizdeki peygamber sevgisinin içimizdeki kin, öfke ve nefreti neden bitirmediðini; Müslümanlýðýmýzýn kardeþlik ahlaký ve hukukunun gereklerini yerine getirme konusunda neden yetersiz kaldýðýný kendimize yüksek sesle sormalýyýz. Bu itibarla Baþkanlýðýmýzýn her yýl 14-20 Nisan tarihleri arasýnda çeyrek asýrdýr kutladýðý Kutlu Doðum Haftasýnda Resûl-i Ekrem Efendimizin (S.A.V.)rahmet yüklü mesajlarý ýþýðýnda tüm insan yetiþtirme düzen ve düzeneklerimizi yeniden ele almak ihtiyacý içinde

olduðumuzu belirtmek isterim. Hiç kuþkusuz, Mevlid-i Þerifini idrak edeceðimiz Peygamber Efendimizin (S.A.V) örnekliði ve rehberliði, Müslümanlarýn ve insanlýðýn bugün içine düþtüðü her türlü badireyi atlatmasý ve özlenen aydýnlýða kavuþmasý yolunda yegâne melceimizdir. Bu duygu ve düþüncelerle aziz milletimizin, yurtdýþýndaki millet varlýðýmýzýn, gönül coðrafyamýzdaki kardeþlerimizin ve tüm Ýslâm âleminin Mevlidi Þeriflerini tebrik ediyor; Mevlid-i Nebi'nin, bütün insan yetiþtirme mekanizmalarýmýzý yeniden ele alarak, Ýslâm'ýn hedeflediði insan-ý kâmiller yetiþmesine vesile olmasýný Rabbimden niyaz ediyorum."

Batman Üniversitesi Rektörü Mevlid Kandili'ni kutladý Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, tüm islam âleminin Mevlid Kandili'ni kutladý. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, yazýlý basýn açýklamasý yaparak, tüm Ýslam âleminin Pazar günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili'ni kutladý.

Peygamber Sevdalýlarý Derneðinden kandil mesajý apýlan yazýlý açýklamada, "Ýnsanlýðýn kurtuluþu için gönderilen son peygamber Hz. Peygamber Sevdalýlarý Y Muhammed (SAV) 571 yýlýnda Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayýnýn 12. gecesi doðmuþtur. Van Bölge Miladi takvime göre ise bu, 571 yýlý Nisan ayýnýn 20'sine rastlamaktadýr. Bu yýl ise ocak ayýnýn 12'sini 13'üne baðlayan geceye rastlaKoordinatörlüðü maktadýr. Bu mübarek geceye Mevlit Kandili Onun doðduðu çaðda dünyanýn her tarafýndan pazar akþamý denir. tarafýnda cehalet, zulüm ve ahlaksýzlýk almýþ Allah inancý unutulmuþ, insanlýk idrak edilecek Mevlit yürümüþ, korkunç ve karanlýk bir duruma düþmüþ, dünya yaþanmaz hale gelmiþti. Onun doðgece, insanlýðýn kurtuluþu için çok kandili dolayýsýyla yazýlý duðu hayýrlý ve mübarek bir baþlangýçtýr. O gecenin sabahý gerçekten de feyizli bir sabahtý. Ýnsanaçýklama yapýldý. lýk için yepyeni bir gün doðmuþ, aydýnlýk bir

devir açýlmýþtý. Bir fazilet güneþi ve hidayet meþalesi olan sevgili Peygamberimizin gönderiliþi, Yüce Allah'ýn bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur'an-ý Kerim'de þöyle buyrulmuþtur. (O, yirminci asýr insanýnýn yüzyýlda yerleþtiremediði hakký, hukuku, adaleti, hürriyeti, ve insan haklarýný bir solukta yerleþtirdi.) Böylece asrý cehalet bir saadet asrý olup çýktý. Nihayet asýr, asýrlara taþtý. Peygamber Sevdalýlarý Platformu Van Bölge Koordinatörlüðü olarak, özelde sizlerin genelde tüm dünya Müslümanlarýnýn Mevlit Kandili'ni tebrik eder ve Allah'tan bu kandilleri insanlýðýn uyanýþýna vesile kýlmasýný dileriz" denildi.

Y

aptýðý açýklamada, Batman halkýnýn ve tüm Ýslam âleminin Mevlit Kandili'ni kutlayan Uluçam þunlarý söyledi, "Son Peygamber Hz. Muhammed'in(s.a.v) doðduðu, dünyaya geldiði bu güzel ve anlamlý günün Batman halký ve Ýslam âlemine hayýrlara vesile olmasýný Allah'tan niyaz ederim. Ýslam âleminin Mevlit Kandili'ni kutluyorum. Barýþ ve huzur dolu günlerin yaþanmasý dileðiyle."


10

12 OCAK 2014 PAZAR

Haber

Baþbakan'dan mini zirve

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan bulunduðu Uzak Doðu ve Güney Asya temaslarýnýn ardýndan yurda döndü. Erdoðan, Atatürk Havalimaný'nda kendisini karþýlamaya gelen bakan ve bazý yetkililerle biraraya geldi.

Organizasyonda eksiklik vardý

H

atay'da durdurulan TIR'la ilgili açýklama yapan eski Dýþiþleri Bakaný ve emekli Büyükelçi Yaþar Yakýþ, "Doðru olan bir konuda organizasyondaki eksiklik nedeniyle Türkiye biraz sýkýntý çekti" dedi. Ocak ayý içerisinde Suriye'ye giden bir TIR, Hatay'da jandarma ekipleri tarafýndan durdurulmuþ ve içinde mühimmat bulunduðu öne sürülmüþtü. Daha sonra yapýlan yazýlý açýklamada, içerisinde içinde bir yardým vakfýna ait gýda yardým malzemelerinin olduðun belirtilen TIR'ýn sýnýrdan geçiþiyle ilgili Hatay Valiliði tarafýndan rapor tutulmuþ, özel izinle TIR'ýn sýnýrdan geçmesi saðlanmýþtý.

"ORGANÝZASYONDA EKSÝKLÝK VAR"

B

aþbakan Erdoðan, Atatürk Havalimaný'nda kendisini karþýlamaya gelen Baþbakan Yardýmcýsý Atalay, Ýçiþleri Bakaný Ala, Adalet Bakaný Bozdað, Kültür ve Turizm Bakaný Çelik, Ýstanbul Valisi Mutlu, Ýstanbul Ýl Emniyet Müdürü Altýnok, Ýstanbul Büyük Belediye Baþkaný Topbaþ ve Fatih Belediye Baþkaný Demir ile yaklaþýk 1 saat görüþtü. Baþbakan Recep Tayyip Er-

doðan 6 günlük Uzakdoðu ziyaretini tamamlayarak beraberindeki heyet ile birlikte yurda döndü. Türk Hava Yollarý'na ait bir uçakla Ýstanbul'a gelen Recep Tayyip Erdoðan'ýAtatürk Havalimaný Devlet Konukevi'nde Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Ýl Emniyet Mü-

dürü Selami Altýnok, Ýstanbul Büyük Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir, Ak Parti Ýstanbul Ýl Baþkaný Aziz Babuþçu ve diðer ilgililer karþýladý. Baþbakan Erdoðan kendisini karþýlayan Atalay, Ala, Bozdað, Çelik, Mutlu, Altýnok, Topbaþ ve Demir ile yaklaþýk 1 saat süren bir görüþme gerçekleþtirdi. Erdoðan görüþmenin ardýndan Kýsýklý'da bulunan konutuna geçti

58. Hükümet'te, 18 Kasým 2002 - 14 Mart 2003 tarihleri arasýnda Dýþiþleri Bakanlýðý görevini yürüten Yaþar Yakýþ, Uluslararasý Antalya Üniversitesi'nde 2. Türk ve Rus Entelektüeller Buluþmasý'nda yaptýðý açýklamada, TIR'ýn taþýdýðý yükle ilgili farklý söylemleri deðerlendirdi. Devletin söylediði ve yaptýðý açýklamayý doðru bulduðunu ve o tarafý hiç tartýþmayacaðýný belirten Yakýþ, "Doðru olan bir þeyde organizasyondaki eksiklik nedeniyle Türkiye biraz sýkýntý çekti; yüzüne bulaþtýrmýþ durumuna düþtü. Resmi makamlarýmýz bu iþin meþru amaçlarla yapýldýðýný söyledi. Ben kendi makamlarýmýzýn söylediðine inanýrým" dedi.

"DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐININ ÝÞÝ ZOR" Gönderilen TIR'ýn içeriði hakkýnda organiza-

syondaki tüm makamlarda yetkililerin bilgilendirilmesinde eksiklikler tespit ettiðini kaydeden Yakýþ þöyle konuþtu: "Eksik olan, bunu yaparken sadece bilmesi gereken her yere bilgi verip orada durdurulmasý önlenseydi bu duruma düþülmezdi. Böyle þeyleri az sayýda insanýn bilmesi gerektiði doðrudur ama o az sayýda insanýn içinde olmasý gereken birkaç kiþi daha vardý ki onlarýn da bu olaydan haberdar edilmesi gerekirdi." Kýrk yýl bürokrat olarak hizmet ettiðini de belirten Yakýþ, devletin yaptýðý resmi açýklamaya inandýðýný ve o konuyu tartýþmak istemediðini söyledi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

12 OCAK 2014 PAZAR

11

Petrolspor ilk transferini yaptý Spor konferansý baþladý Diyarbakýr Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Spor Meclisi ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un organize ettiði Spor Konferansý baþladý.

T

ürkiye'de sportif faaliyetlerde ilk ve tek olan Spor Meclisi gelenekselleþen Spor Konferansý'nýn dördüncüsü düzenlendi. 'Sporda skorlar barýþa' sloganýyla yapýlan konferansa kentte sportif faaliyetlere destek sunan birçok kurum temsilcisi, akademisyenler ve sporcular katýldý. Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapýlan konferansýn açýlýþ konuþmasýný Yerel Gündem 21 Spor Meclisi Eþsözcüsü Metin Kýlavuz yaptý. Kýlavuz, 2010 yýlýnda yola çýkan Spor Meclisi'nin Türkiye'de bir ilke imza attýðýný ve bir model yapýlanma olduðunun altýný çizdi. Spor Meclisi'nin spor adýna faaliyet yürüten kurumlar ve þahýslardan oluþtuðunu, kendi içerisinde bir yürütmesinin olduðu, hiyerarþik bir yapýlanma deðil eþsözcülükle yürütülen bir yapýlanma olduðunu söyledi. TESÝSLEÞMEDE YETERSÝZÝZ VURGUSU Kentteki en temel sorunun sporda tesis-

D

evre arasý çalýþmalarýný Antalya 'da tamamlayan Petrolspor transfer çalýþmalarýna baþladý. Ýmkânlarý çerçevesinde transfer çalýþmalarýný sürdüren Petrolspor, Adana Demirspor 'da forma giyen Genç Milli oyuncusu Tolga Aktay 'ý renklerine baðladý. Ýmkanlar çerçevesinde transfer çalýþmalarýnýn Teknik Heyetin raporu doðrultusunda devam edeceðini belirten Batman Petrolspor Futbol Direktörü Þahabettin Yanar; "Amacýmýz Petrolspor'u ligde hak ettiði yere getirmektir" dedi. Adana Demirspor 'dan transfer edilen Genç Milli oyuncusu Tolga Aktay; "Petrolspor Türkiye'de bilinen kolej bir kulüptür. Türk futboluna bir çok milli futbolcu kazandýrmýþtýr. Benim de amacým Petrolspor formasý altýnda baþarýlý olmaktýr. Bana güvenip, inanan ve transfer eden Petrolspor Yönetim kuruluna ve Teknik heyete teþekkür ediyorum. Oynayacaðým futbol ile Petrolspor camiasýna layýk olmaya çalýþacaðým" dedi.

DEVREN SATILIK LOKANTA Ofis PTT sokakta faal durumda Devren satýlýk 2 iþlek 320 m lokanta

Tlf: 0539 700 03 53

leþme olduðunun altýný çizen Kýlavuz 450 bin nüfuslu Yozgat'ta 100 spor tesisinin bulunduðunu, yarým milyon genç nüfusa sahip Diyarbakýr kent merkezinde ise bu sayýnýn bir elin parmaklarýný geçmediðini belirtti. 2010 yýlýnda yapýmýný baþlattýklarý 200 kiþilik konaklamalý bir spor tesisinin bu yýl açýlacaðýný söyleyen Kýlavuz, Türkiye Futbol Federasyonu Ýcra Kurulu Üyesi Edip Eren'e katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Kýlavuz sorunlara ortak akýlla çözüm üretebileceklerini söyleyerek konferansýn gerçekleþmesinde emeði geçenlere teþekkür etti. ÝLHANLI VE EREN'E ÖVGÜ Kýsa bir konuþma yapan Mehmethan Akan, Diyarbakýrspor A.Þ. Baþkaný Feyzi Ýlhanlý'nýn hiç kimseden destek almadan kulübe tek baþýna maddi kaynak saðladýðýný ifade ederek bu durumun alkýþa deðer olduðunu ifade etti. Akan, yönetim olarak en büyük desteði TFF Asbaþkaný Edip Eren'den aldýklarýný belirterek, "Feyzi bey bu iþe hem parasýný hem de emeðini veriyor. Ayný þekilde Edip bey de tam bir Diyarbakýr sevdalýsýdýr. Bizim için de kent için de þanstýr. Biz kulüp olarak her açýdan Diyarbakýr'a layýk ve Diyarbakýrspor'un misyonuna layýk olmak istiyoruz" dedi.

Kýzýl yeniden aday

Gaziantepspor Kulübü Baþkaný Ýbrahim Kýzýl, kulübün menfaatleri doðrultusunda olaðanüstü kongrede görevine yeniden aday olacaðýný bildirdi.

K

ýzýl, yaptýðý yazýlý açýklamada, yaklaþýk iki aydýr yeni oluþum için gerçekleþtirilen çalýþmalara sonuna kadar destek verdiklerini belirtti. Bu oluþuma destek verenlere teþekkür eden Kýzýl, yaþanan süreçte daha önce aldýklarý kongre kararýný, istemleri dýþýnda iptal edilmesinin ardýndan yinelediklerini hatýrlattý. Kýzýl, þunlarý kaydetti: "Mevcut yönetim kurulu olarak destek verdiðimiz bu süreçte yaþanan sürecin uzamasý, baðýmsýz denetleme kurulunun raporlarýnýn gecikmesi, transfer sezonunun kýsýtlý olmasý nedeniyle transfer çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Mevcut yönetim kurulunda kan deðiþikliðine gidilerek, þehrimizi ve camiamýzý kucaklayacak bir yönetim anlayýþýyla kulübün menfaatleri doðrultusunda yapýlacak olaðanüstü genel kurulda tekrar aday olacaðýmýn bilinmesini isterim."

SU TESÝSAT MALZEMELERÝ SATIN ALINACAKTIR KAYAPINAR BELEDÝYESÝ PARK, BAHÇE VE FÝDANLIKLAR MÜDÜRLÜÐÜ Muhtelif Su Tesisat Malzemeleri Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/2216 1-Ýdarenin a) Adresi : Peyas Mah.Belediye Cad.No:3 21070 Kayapýnar KAYA PINAR DÝYARBAKIR KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122512425 - 4122512429 c) Elektronik Posta Adresi : info@diyarbakirkayapinar.bel.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Toplam 43 kalem muhtelif su tesisat malzemesi alýmý Mal Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Kayapýnar Belediye Baþkanlýðý c) Teslim tarihi : Malýn/Ýþin teslim süresi 60 takvim günüdür. Ýhale konu su malzemeler Teknik Þartnamede belirtilen þekilde sözleþme süresi içerisinde Kayapýnar Belediyesi Makina Ýkmal Þantiyesine teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Kayapýnar Belediyesi Meclis Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : 04.02.2014 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Oda-

Bu arada, kulübün internet sitesinde yapýlan açýklamada, olaðanüstü genel kurul toplantýsýnýn 26 Ocak'ta yapýlacaðý, çoðunluk saðlanamamasý halinde ise ekseriyet aranmadan 2 Þubat'ta gerçekleþtirileceði duyuruldu.

sýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Kayapýnar Belediyesi Ýhale Ýþleri Bürosu adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayapýnar Belediyesi Meclis Toplantý Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kýrkbeþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-54

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


12

CMYK

Kampta herþey yolunda 12 OCAK 2014 PAZAR

Spor Toto 2. Lig ýmKýrmýzý Grup tak kýr larýndan Diyarba Büyükþehir re Belediyespor dev arasý kamp çalýþtti. malarýna devam e rdüren arýný Antalya'da sü kinci yarý hazýrlýkl a futbolehir Belediyespor'd Diyarbakýr Büyükþ . Ýznin nlük izin sona erdi culara verilen bir gü çirdi. ge la nü çift antrenman ardýndan takým gü netiyö r rhan Özyazanla Teknik direktör Tu nsferler tra en antrenmana yeni minde gerçekleþtiril çekleþtirilen ullah'ta katýldý. Ger bd A ve þ ta A rýþ Ba keyifli ve ýnda futbolcularýn antrenmanlar sýras ktör Turhan re renildi. Teknik di istekli olduklarý öð yarýsýna cularýný ligin ikinci Özyazanlar, futbol zýrlýyor. psikolojik olarak ha de m he l se ik fiz m he

Ý

Küçük taekwandocularýn Güreþ ve Futbol sahasý onarýlýyor B büyük baþarýsý aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Malatya'nýn Darende ilçesi ziyaretinde verdiði talimattaki güreþ sahasý ve futbol sahasý onarým ihalesi yapýldý. Ýlçenin Heyiketeði Mahallesi'nde bulunan ve Gençlik ve Spor Müdürlüðü'ne ait futbol sahasý ile güreþ sahasý onarým iþi ihalesi yapýldý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Darende ziyaretinde verdiði talimatla yapýlacak olan çalýþma için ilgili firmaya yer teslimi yapýldý. Önümüzdeki günlerde baþlayacak olan çalýþma neticesinde futbol sahasý zemini sentetik çim ile kaplanacak. Güreþ sahasýnda ve futbol sahasýnda bulunan

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde eðitim alan öðrenciler, katýldýklarý il taekwando müsabakalarýna 3'ü altýn, 2'si gümüþ, 4'ü bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandý.

A

ile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde çalýþan, çalýþtýrýlan çocuklarýn ve gençlerin rehabilite edilmelerine ve hayata daha iyi hazýrlanmalarýna yönelik sportif faaliyetler kapsamýnda 7-8 Aralýk 2013 tarihlerinde Zaferler Ýlk Okulu'nda düzenlenen

"Van Ýli Taekwando" müsabakalarýna VanGölü Çocuk ve Gençlik Merkezi adýna katýlan sporculardan 3'ü altýn, 2'si gümüþ, 4'ü bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandý. Aralýk ayýnda VanGölü Çogem faaliyetlerinden 219 öðrenci yararlandýðýný berten Kuruluþ Müdür Vekili Recep Camuþçu, "Bu büyük baþarýnýn Türkiye'de bir ilk olduðunu, öðrencilerini sportif faaliyetlerde desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrýca üstün gayret, katký ve baþarýlarýndan dolayý Vangölü Çogem Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hayrettin Haktanýr'a, Ferdi Spor Merkezi Taekwondo Antrenörü Cüneyt Biçek'e ve öðrencilere çok teþekkür ediyorum" dedi. Müsabakada dereceye giren öðrenciler, altýn madalya alan Ferhat Güdürü, Fatih Adar ve Murat Ateþ. Gümüþ madalya alan Ramazan Sanca ve Hüseyin Beyaz. Bronz madalya alan öðrencilerimiz, Yunus Oral, Necat Oral, Süleyman Beyaz ve Hüseyin Sanca.

tribünlerin çatýlarý deðiþtirilecek ve tribünlerin tamamý koltukla kaplanacak. Soyunma odalarýnda yapýlacak tadilatýn yaný sýra saha etrafýnda ki tel örgülerde tamamen yenilecek.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

12 01 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you