Page 1

CMYK

Notunuz batsýn H akkâri Üniversitesi'nde düþük not vermekle tehdit ettikleri kýz öðrencileri cinsel iliþkiye zorlayan 14 kiþilik çete çökertildi. Gözaltýna alýnanlar arasýnda 3 öðretim görevlisi var. Þüphelilerin belirledikleri kýz öðrencileri düþük not vermekle tehdit ederek kendileriyle cinsel iliþkiye girmeye zorladýklarý ve kendilerine karþý koyanlarý da okulda barýndýrmamakla tehdit ettikleri iddia ediliyor. 5'te

Süreç sýrat köprüsünde B

Milletvekili konvoyunda kaza Ç

ermik ilçesindeki programýn ardýndan Diyarbakýr'a dönen AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz'ýn konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada 1 kiþi öldü, 2 kiþi ise yaralandý. 3'te

DP heyeti Ýmralý'da Abdullah Öcalan ile görüþtü. Çözüm sürecinin ciddi bir aþamaya geldiðini belirten Öcalan, ''Süreç halen devam etmekle beraber bir sýrat köprüsü üzerindedir'' dedi. 10'da

Kürt ve Türk bir birine dokundu H

www.diyarbakirolay.com.tr

DP Eþ Baþkaný Sebahat Tuncel, Gezi eylemlerinde ilk kez Kürt ve Türklerin birbirine dokunduðunu söyledi ve ekledi: Ayný barikatta devlet þiddetine karþý direndiler. 7'de

Fiyatý : 30 KR

Belediyeleri kazanacaðýz PAZARTESÝ 11 KASIM 2013

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, ''Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesini kazanarak AK belediyecilik anlayýþýyla hizmet edeceðiz'' dedi. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý tarafýndan istiþare toplantýsý yapýldý. Toplantýnýn gündeminde Erdoðan'ýn Diyarbakýr'a yapacaðý iki günlük gezi ve yerel seçimler yer aldý. Toplantýda konuþan Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, teþkilat olarak yoðun bir sürece girdiklerini belirterek, bu süreçte herkese önemli sorumluluklar düþtüðünü söyledi. Altaç, seçimler bugün olacakmýþ gibi hazýrlýk yaptýklarýný söyledi.

Törene damga vurdu "Sevgi Taþý" filmine gala

AK belediyecilik anlayýþý

G

Ýl Baþkaný Altaç, ''Parti olarak elbette seçimde baþarýlý sonuç için uðraþýyoruz. Asýl amacýmýz, milletimizin gönlünü kazanmak ve Diyarbakýr'ýmýza hizmet etmektir. Diyarbakýr'ýn geliþmesinde, kalkýnmasýnda var gücümüzle çalýþacaðýz. Diyarbakýr büyükþehir belediyesi ve 17 ilçe belediyelerini kazanarak bunu yapacaðýz. AK belediyecilik anlayýþýyla Diyarbakýr'a hizmet edeceðiz" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

U

lu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatýnýn 75'inci yýldönümü nedeniyle Diyarbakýr'da anma töreni düzenlendi. Anýt Park'ta düzenlenen törene AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat'ýn hareketi damga vurdu. Eronat, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'na ait isimliði ayaðýyla itti ve yerine kendi isimliðini yerleþtirdi. 4'te

Ýki köy arasýnda yayla savaþý B

Ergani'ye 11 bin ton kömür D

iyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, SYDV tarafýndan yapýlacak kömür yardýmý miktarýnýn geçen yýla göre 3 bin ton arttýrýlacaðýný söyledi. 3'te

CMYK

Bulgur yeniden keþfediliyor aziantep Üniversitesi (GAÜN) Gýda

G

Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram, birçok bilimsel araþtýrmaya konu olan bulgurun yeniden keþfedilmeye baþlandýðýný söyledi. 6'da

ingöl'ün Karlýova Ýlçesi'ne baðlý Kargapazarý ve Yoncalýk Köylüleri arasýnda yayla anlaþmazlýðý yüzünden çýkan kavga, ilçe merkezini savaþ alanýna çevirdi.Kavgayý önlemekte polis ve jandarma yetersiz kalýnca devreye özel harekat timleri girdi. 3'te

Tutuklananlar serbest býrakýlsýn S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Tillo ilçesinin isim deðiþikliði için yapýlan törene tepki göstererek, "Ýsim iadelerinden önce isim için tutuklananlar serbest býrakýlsýn" dedi. 7'de

üneydoðu'nun farklý yüzünü beyaz perdeye aktaran "Sevgi Taþý" filminin galasý Diyarbakýr'da yapýldý. Kürtçe sahnelerin yer aldýðý filmin gelirleri suça karýþan sokak çocuklarýnýn rehabilitesine baðýþlanacak. 8'de

Pervari'de 17 þehit için anýt S

iirt Valisi Ahmet Aydýn, geçen yýl Pervari ilçesinde meydana gelen helikopter kazasýnda þehit olan 17 asker için yapýlan anýtý ziyaret etti. Vali Aydýn, Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðý önünde yapýlan anýtta þehitler için dua etti. 5'te

Duvar yapýmýna tekrar baþlandý

M

ardin'in Nusaybin Ýlçesi'nde önceki gün BDP'nin düzenlediði miting ve Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan'ýn 9 gün süren açlýk grevi eyleminin ardýndan durdurulduðu belirtilen güvenlik duvarýnýn yapýmýna tekrar baþlandý. 3'te

Belediye baþkanlarý siyaset yapmamalý

„ 4’te

Bugün olacakmýþ gibi

Cihanê Hesûnî

KURMANC Lehçesinde Tewang (Büküm) Sorunu-2 (Bir fiilden sonra bir ad gelirse) Yazýsý 5’te


2

11 KASIM 2013 PAZARTESÝ

REKLAM


CMYK

Van'da uyuþturucuya darbe V

an'ýn Gevaþ ilçesinde düzenlenen operasyonda 165 kilo 129 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Van Valiliði'nden yapýlan açýklamada, Van Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince Gevaþ ilçesi Yol Döndü Jandarma Karakol Komutanlýðý Yol Kontrol ve Arama Noktasý'nda icra edilen yol aramasý sýrasýnda, bir araç-

ta arama yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, "Aramada, araç içerisinde 165 kilo 129 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiþtir. Gevaþ Nöbetçi Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn talimatý doðrultusunda ele geçirilen uyuþturucu madde ve araca el konulmuþtur. Soruþturmaya çok yönlü devam edilmektedir" denildi. ÝHA

Milletvekili konvoyunda kaza 11 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz'ýn konvoyunda meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 2 kiþi ise yaralandý. ilçesindeki programýn ardýnLök Beyaz, programýný yarýda keserek Çermik dan Diyarbakýr'a dönen Milletvekili Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Mine Lök Beyaz'ýn konvoyunda bulunan Medet Aydýn idaresindeki 06 AL 6851 plakalý araç, Elazýð-Diyarbakýr karayolu üzerinde bulunan Ahmetli Köyü mevkiinde takla attý. Yaðýþ nedeniyle kayganlaþan yolda takla atan aracýn sürücüsü Medet Aydýn, Ýrfan Avþar ve Mehmet Cüneyt Güngör yaralandý. Yaralýlar bölgeye gelen 112 acil servis ambulanslarý ile Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Saðlýk durumu ciddiyetini koruyan Mehmet Cüneyt Göngör, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Diðer yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi.

Ýlçe çýkýþýnda yaþandý Kaza sonrasýnda Milletvekili Mine

Duvar yapýmýna tekrar baþlandý

Hastanesi'ne gitti. Kazanýn duyulmasýnýn ardýndan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, Ergani Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, kaza yapanlarýn yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne giderek yaralýlarýn durumlarý hakkýnda bilgi aldý. Ergani Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, kazayý öðrendikten sonra hastaneye geldiðini belirterek, "Kaza Ergani ilçe çýkýþýnda meydana geldi. Kazada yaralananlar bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldýrýldý. Yaralýlarýn durumlarýný öðrenmek için biz de hastaneye geldik. Kaza Milletvekili Mine Lök Beyaz'ýn konvoyunda bulunan bir aracýn takla atmasý sonucu meydana geldi" dedi. ÝHA

Ýlçe savaþ alanýna döndü Bingöl'ün Karlýova Ýlçesi'ne baðlý Kargapazarý ve Yoncalýk Köylüleri arasýnda yayla anlaþmazlýðý yüzünden çýkan kavga, ilçe merkezini savaþ alanýna çevirdi. Kavgayý önlemekte polis ve jandarma yetersiz kalýnca devreye özel harekat timleri girdi.

K M

ardin'in Nusaybin Ýlçesi'nde önceki gün BDP'nin düzenlediði miting ve Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan'ýn 9 gün süren açlýk grevi eyleminin ardýndan durdurulduðu belirtilen güvenlik duvarýnýn yapýmýna tekrar baþlandý. Mardin'in Nusaybin ile Suriye'nin Kamýþlý kenti arasýnda sýnýrda güvenlik amacýyla perde beton duvarýn yapýmý, Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan'ýn 9 gün süren açlýk grevi ile BDP'nin düzenlediði ve

olaylarýn çýktýðý mitingin ardýndan sona erdi. Nusaybin mitingine katýlanlara BDP ilçe binasý önünde açýklama yapan BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "Duvar yapýmý durduruldu" dedi. Yetkililer bu konuda açýklama yapmazken, duvar inþaatýna dün yeniden baþlandý. Sabahýn erken saatlerinde duvar inþaatýnda demir örme ve beton dökme iþlemleri yapýlýrken, asker ve polis geniþ güvenlik önlemi aldý.

Ergani'de 11 bin ton kömür daðýtýlacak

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde merkez mahalle muhtarlarý, Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz'la bir araya geldi. Kaymakam Yýlmaz'ý makamýnda ziyaret eden muhtarlar, görev alanlarýnda çalýþma yürütürken karþýlaþtýklarý sorunlar ve bu kýþ için daðýtýlmasý planlanan kömür yardýmlarý konusunda istek ve önerilerini sundu. Vatandaþlara daha verimli hizmet sunabilmek için Kaymakam Yýlmaz'ýn kendilerine verdiði destekten dolayý teþekkür eden muhtarlar, yapýlacak kömür yardýmýnýn ihtiyaç sahibi herkesi kapsayacak þekilde uygulanmasý talebinde bulundu. Bu kýþ sezonu için Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan yapýlacak kömür yardýmý miktarýnýn geçen yýla göre 3 bin ton arttýrýla-

arlýova Ýlçesi'ne 10 kilometre mesafede bulunan Kargapazarý ve Yoncalýk Köyleri arasýnda bulunan yaylanýn hangi köye ait olduðu konusunda, uzun zamandan beri yaþanan tartýþma yargýya taþýndý. Mahkeme yaylanýn hangi köye ait olduðu konusunu araþtýrmak için bilirkiþi heyeti atadý. Bilirkiþi heyetinin yaptýðý keþif sonucunda mahkemenin kararý beklenirken, iki köy sakinleri Karlýova Ýlçe merkezinde kavgaya tutuþtu. Kargapazarý ve Yoncalýk Köylülerinin taþ ve sopalarla birbirine saldýrmasý ilçeyi savaþ alanýna çevirdi. Polis taraflarý ayýrmakta güçlük çekince jandarma ekipleri devreye girdi. Jandarmanýn da yetersiz kalmasý üzerine bu kez özel harekat timleri taraflarý ayýrmaya çalýþtý.

Sýk sýk havaya uyarý ateþi açýlmasýna raðmen taraflarý ayýrmakta zorlanan güvenlik güçlerine destek amaçlý Bingöl'den çevik kuvvet ekibi geldi. Kargapazarý ve Yoncalýk Köylüleri arasýnda çýkan kavgada her iki taraftan 3 kiþi yaralanýrken, bir polis memuru da kol ve ayaklarýna isabet eden taþlarla

hafif yaralandý. Yaralýlar, Karlýova Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Jandarma, husumetin devam etmemesi ve olayýn büyümemesi için her iki köy arasýnda zýrhlý araçlarla nöbet tutuyor. Köylerin giriþ ve çýkýþlarý da kontrol altýna alýnan her iki köy arasýndaki husumetin sona ermesi için Karlýova'daki kanaat önderlerinin taraflarla görüþmeye baþladýðý belirtildi.

Okul yakýnýnda bomba bulundu B

caðýný müjdeleyen Kaymakam Yýlmaz, "Ýhtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn tamamýný kapsayacak þekilde planlama yapmaktayýz. Geçen yýl 8 bin ton kömür daðýtmýþtýk. Bu yýl ise bu miktarý 11 bine çýkarmayý hedefliyoruz. Bu miktarýn 5 bin tonu köylere, 6 bin tonu ise ilçe merkezine daðýtýlacak. Hava þartlarý kötüleþmeden biran önce gerekli çalýþmalarý tamamlayarak kýþlýk kömür daðýtýmýna baþlayacaðýz" dedi. ÝHA

Bingöl'den takviye birlik

atman'da bir ilkokula 100 metre mesafede bir el yapýmý parça tesirli bomba bulundu. Ziya Gökalp Mahallesi Cengiz Topel Ýlkokulu'na yaklaþýk 100 metre mesafede olan 1008 Sokak'ta bulunan el yapýmý parça tesirli bomba, devriye gezen ekipler tarafýndan fark edildi. Bölgeye giden Batman Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü bomba imha uzmanlarý, bombayý etkisiz hale getirdi. Bomba daha sonra incelenmek üzere emniyet müdürlüðüne götürüldü. Olay ile ilgili geniþ kapsamlý soruþturma baþlatýldýðý belirtildi. ÝHA

Kaza kurþunuyla aðýr yaralandý

Þ

ýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'nde bulunan Tank Taburu'nda görevli Teðmen Ý.K., iddiaya göre þakalaþtýðý arkadaþýnýn tabancasýndan kazayla çýkan kurþunla aðýr yaralandý. Teðmen, ilk müdahalesi Cizre Devlet Hastanesi'nde yapýldýktan sonra Diyarbakýr Asker Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Teðmen Ý.K., önceki gün saat 18.00 sýralarýnda bir arkadaþý ile þakalaþýrken, iddiaya göre arkadaþýnýn tabancasý kazayla ateþ aldý. Kalbine yakýn bölgeye isabet eden kurþunla aðýr yaralanan Teðmen Ý.K., kaldýrýldýðý Cizre Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Asker Hastanesi'ne kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.


4

Gündem

11 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Ulu Önder anýldý

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatýnýn 75'inci yýldönümü nedeniyle Diyarbakýr'da anma töreni düzenlendi. Anýt Park'ta düzenlenen törene AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat'ýn hareketi damga vurdu.

Batman'da müzik dinletisi

A

tatürk'ün ölümünün 75. yýldönümü nedeniyle Diyarbakýr'da anma töreni düzenlendi. Anýt Park'ta düzenlenen törene Vali Mustafa Cahit Kýraç, 7. Kolordu Komutaný Korgeneral Abdullah Recep, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, Emniyet Müdürü Recep Güven, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, cumhuriyet baþsavcýsý, askeri yetkililer, kumu kurum temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Törene Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir yine katýlým saðlamadý. Milletvekili Oya Eronat, törene BDP'den katýlýmýn olmadýðýný görünce protokol üyelerinin bulunduðu Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'na ait isimliði ayaðýyla itti ve yerine kendi isimliðini yerleþtirdi Bunun üzerine Vali Mustafa Cahit Kýraç, korumalarýna talimat vererek, Büyükþehir Belediyesi'ne ait isimliðin yerden kaldýrýlmasýný istedi. Anma töreni protokolün çelenk sunumu, iki dakika süren siren ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla sürdü.

dedi. Öðrenciler tarafýndan þiirlerin okunmasýyla sona eren programa Emniyet Müdürü Recep Güven ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç'ýn yaný sýra çok sayýda kurum ve sivil toplum kuruluþu temsilcisi de katýldý.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatýnýn 75. yýl dönümü Batman'da törenlerle anýldý. Törene Vali Yardýmcýsý Ertuð Þevket Aksoy, Belediye Baþkan Vekili Nergiz Ekinci, kurum müdürleri ile öðrenciler katýldý. Ýlk tören valilik bahçesinde Atatürk Anýtý'na çelenk kurulmasý ile baþladý. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduðu saat 09:05'te sirenler çalýnarak iki dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Okunan Ýstiklal Marþý ile Türk bayraðý yarýya indirildi. Tören daha sonra Kültür Merkezi'nde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuþmanýn ardýndan Atatürk'ü anlatan müzik dinletisi ile devam eden törende resim, þiir ve kompozisyon dallarýnda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Atatürk ve Demokrasi Program, Cahit Sýtký Tarancý Kültür Merkezi'nde devam etti. Etkinlikte "Atatürk ve Demokrasi" konulu sunum yapan Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Sadettin Baþtürk, Atatürk'ün sadece hükümdarýn egemenliðini yýkmayý deðil, onun yerine demokrasiyi geçirmeyi amaçladýðýný söyledi. Demokrasinin, anlayýþ ve ruh meselesi ve ayný zamanda cumhuriyet rejimlerinin iþleyiþ þekli olduðunu dile getiren Baþtürk, "Bugün bizim en büyük vazifemiz temeli demokrasi olan cumhuriyeti gelecek nesillere ulaþtýrmaktýr. Bunun aksini düþünmek bedbahtlýk olacaktýr"

Zayi ilanlarý Diyarbakýr Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 5.11.2013 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür Ali Evren Arslanoðlu

10 KASIM 2013 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4439 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

okullar arasýnda yapýlan "Atatürk ve 10 Kasým" konulu resim, þiir ve kompozisyon yarýþmasýnda dereceye girenlere ödülleri Vali Ahmet Aydýn tarafýndan verildi. Sarý Zeybek filminin son on dakikasýnýn izlenmesinin ardýndan Atatürk'ün sevdiði þarký ve marþlarýn seslendirilmesiyle devam eden tören, ayný yerde düzenlenen "Atatürk Resimleri" sergisinin ardýndan sona erdi.

Bitlis'te bayraklar yarýya indi Bitlis'te Atatürk Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydaný'ndaki Atatürk anýtýna çelenklerin konulmasý ve bayraklarýn yarýya indirilmesi ile anma programý baþladý. Programa Bitlis Vali Vekili Alp Eren Yýlmaz, Bitlis Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn, Jandarma Komutaný Jandarma Albay Halil Þen, Cumhuriyet Baþsavcýsý Murat Özcan, kurum amirleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldýlar. Saat 08.50'de saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan program 09.30'da Bitlis Kültür Merkezi'nde devam etti. Protokol üyelerinin yerlerini almasý ile baþlayan programda öðretmen ve öðrenciler tarafýndan þiirler ve Atatürk'ün hayatýný anlatan kompozisyonlar okundu. Program, Atatürk'ün sevdiði þarkýlarýn okunmasý ile sona erdi.

Kulp'ta anma Kulp ilçesinde Atatürk Anýtý önünde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Mehmet Maraþlý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Þemsettin Dengiz, Ýlçe Cumhuriyet Baþsavcýsý Çaðdaþ Erol, Milli Eðitim Müdürü Fesih Yener, askeri erkan ile daire amirleri, öðretmen ve vatandaþlar katýldý. Tören, Atatürk Anýtý'na çelenk sunumuyla baþladý. Çelenklerin sunulmasýnýn ardýndan siren sesleri eþliðinde saat 09.05'de bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Saygý duruþunun ardýndan Ýstiklal Marþý okundu. Daha sonra anma programý Kulp Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Danýþma Vakfý Konferans Salonu'nda devam etti. Merkez ilköðretim okulu sýnýf öðretmenlerinden Münnever Ýsmailoðlu, günün anlam ve önemini belirten konuþmayý yaptý. Jandarma Yüzbaþý Hacý Gürkan ise Atatürk'ün askeri kiþiliði ile ilgili konuþma yaptý. Atatürk ile ilgili slayt gösterimi ve þiirlerin okunmasýyla program oratoryo gösterimi sunumundan sonra þiir, kompozisyon ve resim dallarýnda dereceye giren öðrencilere Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý tarafýndan hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Siirt'te Atatürk sergisi Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 75'inci yýldönümü Siirt'te çeþitli etkinliklerle anýldý. Siirt Valiliði tarafýndan düzenlenen Atatürk'ü anma töreni, Cumhuriyet Meydaný'nda Atatürk anýtýna çelenklerin sunmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar göndere çekildi. Marþýn bitiminde bayraklar yarýya indirilirken, saygý duruþu süresince kamu kurumlarýnýn sirenleri ile çevrede bulunan araçlarýn klaksonlarý çaldý. Anýta çelenk kurulmasýnýn ardýndan program Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nde Atatürk'ün resimlerinin bulunduðu slayt gösterisi, günün anlam ve önemini belirten konuþmalarýn yapýlmasýyla devam etti. Öðrencilerin þiir okumalarýnýn ardýndan, ilköðretim lise ve dengi

'Belediye baþkanlarý siyaset yapmamalý' Yerel yönetimlerin sorunlarýna deðinen AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, "Belediye baþkanlarýnýn siyaset yaptýðý sürece o kente hizmet gitmeyeceðini söyledi.

D

iyarbakýr Küçük Millet Meclisi (DKMM) toplantýsýna katýlan Milletvekili Cuma Ýçten, yerel yönetimlerin güçlendirilmeleri konusunda yýllardýr çaba verdiklerini söyledi. Yerel yönetimlerin yerinden yönetilmeleri konusunda AK Parti olarak yasa çýkardýklarýný hatýrlatan Ýçten, önümüzdeki yerel seçimlerden sonra büyükþehir

belediyelerin kentin en uç noktasýna hizmet götürme zorunluluðu olacaðýn söyledi. Belediye baþkanlarýnýn siyasi davranmamalarý gerektiðini aktaran Ýçten, siyasi davranýlýrsa o kente hizmette problemlerin oluþabileceðini aktardý. Ýçten, "Önümüzdeki seçimden sonra belediye baþkaný þehrin en uçtaki sýnýrýna kadar hizmet götürmekle mükellef olacaktýr. Bu uygulama yerel yönetimlere verdiðimiz önemin göstergesidir. Yasada eksiklik varsa bunu önümüzdeki dönemde hep birlikte gidereceðiz. Seçilmiþ bir belediye baþkanýnýn siyasi bir kimliði olmamalý. Yani yapýlan hizmetlerde siyasi davranýlmamasý gerekiyor. Belediye baþkanlarý siyaset yaptýðý sürece o kente hizmet gitmeyecektir" dedi. A. Baran ÇÝMEN


Bölge Haber

11 KASIM 2013 PAZARTESÝ

5

Not þantajýyla iliþkiye zorlamýþlar

Hakkâri Üniversitesi'nde düþük not vermekle tehdit ettikleri kýz öðrencileri cinsel iliþkiye zorlayan 14 kiþilik çete çökertildi. Gözaltýna alýnanlar arasýnda 3 öðretim görevlisi var. H Maðdur öðrenci sayýsý artýyor

akkâri Emniyeti, Hakkari Üniversitesi'nde çalýþan öðretim görevlileri ile idari personelin de aralarýnda olduðu bazý kiþilerin, kýz öðrencileri notla tehdit ederek cinsel iliþkiye zorladýklarý ihbarý üzerine harekete geçti. Polis, Hakkâri Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn koordinesinde mayýs ayýnda baþlatýlan soruþturma kapsamýnda þüphelilere yönelik yaklaþýk 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleþtirdi. Soruþturmasýný tamamlayan polis önceki gün operasyon için düðmeye bastý. Operasyonda 14 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnanlar arasýnda öðretim görevlileri Ý.Y., H.Y., R.Y. ile bir daire baþkaný ve bazý öðrencilerin de bulunduðu öðrenilirken, bir þüphelinin de arandýðý belirtildi. Þüphelilerin belirledikleri kýz öðrencileri düþük not vermekle tehdit ederek kendileriyle cinsel iliþkiye girmeye zorladýklarý ve kendilerine karþý koyanlarý da okulda barýndýrmamakla tehdit ettik-

Trafo yangýný korkuttu

Þ

anlýurfa'da yaðýþ ve aþýrý yüklenme nedeniyle kýsa devre yapan elektrik trafosunda çýkan yangýn, çevrede paniðe neden oldu. DEDAÞ görevlilerinin elektrik akýmýný kesmesinin ardýndan yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Olay, gece Þair Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde etkili olan yaðýþ nedeniyle mahallede bulunan elektrik trafosu, aþýrý yüklenmeden dolayý kýsa devre yaparak patladý. Büyük bir gürültüyle patlayan trafo, mahallede korku dolu dakikalarýn yaþanmasýna neden olurken, yangýn çýktý. Trafodaki yangýn nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaþanýrken, alevleri gören vatandaþlar itfaiye ekipleri ile DEDAÞ görevlilerinden yardým istedi. Olay yerine giden DEDAÞ görevlileri, elektrik akýmýný kesti, itfaiye ekipleri de yangýna müdahale etti. Yarým saatlik çalýþmanýn ardýndan trafodaki yangýn söndürülürken, DEDAÞ'ýn çalýþmasýnýn ardýndan mahalleye tekrar elektrik verildi.

leri iddia edildi.

Þüphelilerin, kendileri ile iliþkiye geçen öðrencilere geçer not verdikleri ve ayrýca kýz öðrencileri, üniversite dýþýnda çevrelerindeki diðer kiþilerle de cinsel iliþkiye girmeye zorladýklarý iddia edildi. Bu yolla 20'ye yakýn kýz öðrencinin maðdur edildiði belirtilirken, operasyonun ardýndan emniyete baþvuran öðrenci sayýsýnýn arttýðý da ifade edildi. Þüphelilerin, düþük not vermekle tehdit ettikleri kýz öðrencilerle cinsel iliþki kurmak için þehir merkezinde bir daire kiraladýklarý ve dairenin masraflarýnýn da ortak karþýlandýðý kaydedildi. Emniyette sorgularý süren þüphelilerin buradaki iþlemlerin ardýndan adliyeye sevk edileceði öðrenildi. Þüphelilerin "çýkar amaçlý suç örgütü kurmak", "cinsel saldýrý ve istismar", "rüþvet", "fuhuþ" suçlamalarýyla sorgulandýklarý öðrenildi.

Yüksekova'da 'etkileþimli' veli toplantýsý

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Þemsettin Onay Anadolu Lisesi'nde düzenlenen veli toplantýsýna veliler büyük ilgi gösterdi.

Ç

ocuklarýnýn sýralarýnda oturan velilere tüm sýnýflara takýlan etkileþimli tahtalar, okulun imkanlarý ve öðrencilerin durumlarý ile ilgili bilgi verildi. Yüzlerce velinin katýldýðý bilgilendirme toplantýsýnda okulun yeterli büyüklükte bir toplantý salonu bulunmadýðý için her veli kendi öðrencisinin sýnýfýnda ve sýrasýnda oturdu. Öðretmenler velilere tek tek öðrencilerinin dersleri ve okul içerisindeki davranýþlarý ile ilgili ayrýntýlý bilgi verdi. Velilere öðrencilerinin okul genelinde girdikleri deneme sýnavýnda aldýklarý notlar etkileþimli tahtalar üzerinde gösterildi. Veliler de öðretmenlere öðrencilerinin baþarýsý için neler yapmalarý gerektiði konusunda sorular sordu.

Veliler yoðun ilgi gösterdi Okul Müdürü Mehmet Barýþ Doðan, velilerin bulunduðu sýnýflarý tek tek dolaþarak velilerin sorunlarýný dinleyerek çeþitli uyarýlarda bulundu. Doðan, ayrýca velilere cep telefonlarýnýn öðrencilerin eðitimlerine olan zararlarýný anlattý. Son yapýlan deneme sýnavýnda okul geneli baþarý ortalamasýnýn yüzde 95 olduðunu belirten Doðan, velilere bazý öðrencilerin öðretmenlerinin sürekli uyarýlarýna raðmen derste Facebook veya Twitter'a girdiðini ve dersten koptuðunu söyleyerek velileri çocuklarýný bu konuda uyardý. Veli toplantýsý sonrasý konuþan veliler, okul ve öðretmenlerden memnun olduklarýný belirterek, toplantýnýn oldukça verimli geçtiðini söyledi. Sürekli okul boykotu ile gündeme gelen Yüksekova ilçesinde ilk kez bir veli toplantýsýna bu kadar yoðun ilgi gösterilmesi dikkat çekti. ÝHA

Siirt kent merkezi besicilikten arýnýyor

S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Siirt Belediyesi meclisinin 2014 yýlý bütçe görüþmeleri sýrasýnda konuþtu. Baþkan Selim Sadak, hayvan besicilerinin Eruh yolunda bulunan atýþ alanýna taþýnacaðýný söyledi. Sadak, kent merkezinin en önemli sorunlarýnýn baþýnda küçük ve büyükbaþ canlý hayvan besicilerinin geldiðini belirtti. Besicilerin kent dýþýna çýkarýlmasý çalýþmalarýnda sona yaklaþýldýðýný ifade eden Sadak, Eruh yolundaki atýþ alaný arazisinin tahsisinin yapýldýðýný vurguladý. Sadak, projenin hayata geçirilmesi için DÝKA'dan 4 milyon TL kaynak bulduklarý söyledi.. Sadak, ''Kentteki hayvan besiciliðini kent dýþýna çýkarmak istiyoruz. Bu hedefi gerçekleþtirmek için büyük mesafe aldýk. havan besicileri de projeye destek verdi. Bu anlamda Siirt halkýna kent merkezindeki besicilerinin önümüzdeki dönemde kent dýþýna çýkacaðý müjdesini vermekten memnuniyet duyuyorum'' dedi. Misbah YILMAZ.

Pervari'de 17 þehit için anýt Siirt Valisi Ahmet Aydýn, geçen yýl Pervari ilçesinde meydana gelen helikopter kazasýnda þehit olan 17 asker için yapýlan anýtý ziyaret etti. Pervari'de bir yýl önce yaþanan kazada þehit düþen 17 asker için Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðý önünde yapýlan anýtý ziyaret eden Vali Aydýn, þehitler için dua etti. Burada açýklama yapan Aydýn, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ile ayný günde 17 þehidin anýlmasý büyük bir tevafuk olduðunu ifade eden Aydýn, "Geçen sene bugün Dadaþlar timinden 17 kiþi helikopter kazasýnda rahmetli oldu. Biz tüm þehitlerimize minnettarýz. Yakýnlarýna silah arkadaþlarýna baþsaðlýðý diledik. Allah sabýr versin mekanlarý cennet olsun baþta Atatürk olmak üzere tüm þehitlerimizin mekaný cennet olsun. Onlar sayesinde bu güzel vatanýmýz ayaktadýr" dedi.

KURMANC Lehçesinde Tewang (Büküm) Sorunu-2 2 (Bir fiilden sonra bir ad gelirse) Çokça yapýlan yanlýþlýklardan biri de özellikle yer isimlerinin bükümünde yapýlan yanlýþlýktýr. Önce sýkça yapýlan yanlýþlýklardan örnekler verelim, daha sonra doðru olanlardan örnekler verelim ki konu daha iyi anlaþýlsýn: Hûn ê herin Diyarbekir (yanlýþ) Hûn ê herin Diyarbekirê (doðru) * Ew ê herin Awistiralya (yanlýþ)

Ew ê herin Awistiralyayê (doðru) * Tu ê herî Emerika (yanlýþ) Tu ê herî Emerikayê (doðru) * Ez ê herim gund (yanlýþ) Ez ê herim gundî (doðru) * Ez ê herim bajar (yanlýþ) Ez ê herim bajarî / bajêr Yukarýdaki örnekteki yanlýþ kullaným

kulaðýmýza doðru, doðru kullaným ise garip gelebilir. Ayný örnekleri baþka kimi yer isimler üzerinde de uyguladýðýmýzda yanlýþ kullanýmdaki farký göreceðiz: * Ez ê biçim Batman (yanlýþ) Ez ê biçim Batmanê (doðru) (Herîn ve çûyîn fiilleri Kürtçe'de ayný manalý iki ayrý fiildir. Tek farký, "herin" fiilinin geçmiþ zaman kipinin olmamasýdýr.) *

Em ê herîn ser tirba Evdalê Zeynik Em ê herîn ser tirba Evdalê Zeynik * Ez ê herim Anqere (yanlýþ) Ez ê herim Anqer(ey)ê (doðru) (Yazý dilinde kelimenin kökünün korunmasý amacýyla Anqere yazýlýr ancak okunuþta ve konuþmada sonundaki "e" sesi kaldýrýlýr, "e" sesi kaldýrýldýktan sonra son harf "r" sesssizi olduðu için sessizden sonra "ê" seslisiyle tamamlanýr.


6

EKONOMÝ

11 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Bulgur yeniden keþfediliyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram, birçok bilimsel araþtýrmaya konu olan bulgurun yeniden keþfedilmeye baþlandýðýný söyledi. P rof. Dr. Mustafa Bayram, bulgurun bilinmeyen sýrlarýnýn çözümlenmesi için yurt içi ve dýþýndaki bazý üniversitelerde çalýþma yapýldýðýný anýmsattý. Bulgurun Anadolu'nun geleneksel besinlerinden biri olduðuna dikkati çeken Bayram, GAÜN, Dicle ve Bingöl üniversiteleri ile Güneydoðu Tarýmsal Araþtýrmalar Merkezi iþbirliðinde çalýþma yaptýklarýný belirtti. Projenin TÜBÝTAK tarafýndan desteklendiðini dile getiren Bayram, çalýþmayla bulgurdan yeni ürünler elde edilmesinin hedeflendiðini ifade etti.

Kýymeti yeni anlaþýlýyor Birçok üniversitenin bulgurla ilgili bilimsel araþtýrma yaptýðýný vurgulayan Bayram, "Dünya bulguru yeniden keþfediyor. Dünyanýn dört bir yanýnda bulgurla ilgili yapýlan bilimsel araþtýrmalar sonuç vermeye baþladý. Örneðin, Selanik Üniversitesi'nde bulgur ve tarihi ile ilgili araþtýr-

malar, ABD'de bulgurun sosyo-ekonomik etkileri, Avustralya'da bulgurun diyet ve beslenmeye katkýsý tamamlanmýþ, þiþmanlatmadýðý belirlenmiþ ve dünya kamuoyuna duyurulmuþtur. Baktýðýnýz zaman bulgurun kýymeti yeni yeni anlaþýlmaya baþlandý" dedi.

Diyabet hastalarýna öneriliyor Türkiye'deki pek çok üniversitede de çalýþmalar yapýldýðýna dikkati çeken Bayram, farklý hammaddelerden bulgur üretimine yönelik araþtýrmalar bulunduðunu aktardý. Bulgurla ilgili önemli sonuçlar elde edildiðini vurgulayan Bayram, bu besin maddesinin bazý hastalýklara iyi geldiðinin bilindiðini söyledi. Bayram, bulgurun diyabet hastalarýna önerildiðini sözlerine ekledi. AA

540 bin kiþi iþe yerleþti kiþi artarak 4 milyon 176 bin 59 kiþiyi bulduðunu aktaran Yazýcý, kayýtlý iþsiz sayýsýnýn ise 332 bin 722 kiþi artarak 2 milyon 454 bin 24 kiþiye ulaþtýðýný kaydetti. Yazýcý, kayýtlý iþ gücü sayýsý yüzde 31 oranýnda artarken, kayýtlý iþsiz sayýsýnýn da yüzde 16 oranýnda arttýðýný dile getirdi.

27 bini engelli

Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Genel Müdürü Nusret Yazýcý, 2013'ün ilk 9 ayýnda kuruma kayýtlý iþsiz sayýsýnýn 333 bin artarak 2 milyon 455 bine yükseldiðini söyledi. Ayný dönemde yaklaþýk 1 milyon 850 bin kiþinin iþ için kendilerine baþvurduðunu kaydeden Yazýcý, 540 bin kiþiye istihdam saðladýklarýný söyledi.

2

013 Ocak-Eylül döneminde ÝÞKUR'a 1 milyon 849 bin 716 kiþinin hizmetlerden yararlanmak amacýyla baþvuruda bulunduðuna iþaret eden Yazýcý, baþvuruda bulunanlarýn 1 milyon 178 bin 143'ünün erkeklerden, geriye kalan 671 bin 573'ünün ise kadýnlardan oluþtuðunu bildirdi. Yazýcý, geçen yýla oranla ÝÞKUR'a baþvuranlarýn sayýsýnda yüzde 13'lük bir artýþ görüldüðünü ifade etti. ÝÞKUR'a kayýtlý iþ gücü sayýsýnýn geçen yýlýn ayný ayýna göre 992 bin 724

Kurum tarafýndan 2013 Ocak-Eylül döneminde 539 bin 193 kiþinin iþe yerleþtirildiðine dikkat çeken Yazýcý, þu rakamlara dikkat çekti: "Bu rakamýn ise 483 bin 591'i yani yüzde 90'ý özel sektör iþyerlerinde gerçekleþtirilmiþtir. Özel sektörde gerçekleþtirilen iþe yerleþtirmede geçen yýlýn ilk 9 ayýna göre yüzde 80'lik dikkat çekici bir artýþ saðlanmýþtýr. 539 bin 193 kiþiden 378 bin 544'ü erkeklerden, 160 bin 649'u ise kadýnlardan oluþmaktayken, 27 bin 388'i de engellilerin iþe yerleþtirilmesinden oluþmaktadýr." Ýlk 9 ayda açýlan kurslarla ilgili de bilgiler veren Genel Müdür Yazýcý, bu dönemde açýlan kurs sayýsýnýn 28 bin 618 olduðunu, bu kurslara toplamda

Sason'da Milli Piyango çekiliþi M

illi Piyango Ýdaresi'nin 9 Kasým 2013 çekiliþi Batman'ýn Sason ilçesinde yapýldý. Sason Spor Salonu'ndaki çekiliþe Milli Piyango Ýdaresi Genel Müdürlüðü Ýdari Ýþler Daire Baþkaný Abdulkerim Kolat, Sason Belediye Baþkaný Muzaffer Arslan, kamu kurum müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Çekiliþte 140863 numaralý bilete 2 milyon ikramiye veril-

277 bin 29 kiþinin katýldýðýný belirtti. Kursiyerlerin cinsiyet oranlarýna da dikkat çeken Yazýcý, 159 bin 533 kursiyerin erkeklerden, 117 bin 496 kursiyerin kadýnlardan oluþtuðunu kaydetti.

28 bin kiþiye iþsizlik ödeneði Ýþsizlik ödeneklerine iliþkin rakamlar paylaþan Yazýcý, "2013 yýlý Eylül ayý sonu itibariyle iþsizlik ödeneðine baþvuran kiþi sayýsý 67 bin 439'dur. Ýþsizlik ödeneðini hak edenlerin sayýsý ise 28 bin 362 olup; bunlardan bin 841'inin iþsizlik ödeneði kesilmiþ, 99'unun iþsizlik ödeneði bitmiþ ve 26 bin 422'sinin ise ödemesi devam etmektedir. Ýþsizlik ödeneði hak eden kiþi sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3 artýþ göstermiþtir" dedi. Yine bu dönemde çalýþmak üzere 42 bin 922 kiþinin yurt dýþýna gönderildiðini anlatan Yazýcý, bu konuda geçen yýla göre yüzde 15'lik bir artýþ gözlendiðini, çalýþmak amacýyla kuruma baþvuranlarý aðýrlýklý olarak Irak ve Rusya'ya gönderdikleri söyledi.

200 bin kiþi iþsiz kalacak T

ürkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baþkaný Osman Ayýk, turizm sezonunun sona ermesiyle bu ay sonuna kadar Antalya bölgesindeki turistik tesislerin yüzde 70'inin kapanacaðýný bildirdi. Ayýk, bölgede yaklaþýk 300 bin kiþinin turistik tesislerde çalýþtýðýný, sezonun bitmesiyle 200 bin civarýndaki bölümünün iþten ayrýlacaðýný ve gelecek sezonu bekleyeceðini dile getirdi. Genel olarak bakýldýðýnda iyi bir sezon geçtiðini, geçen yýla göre gelen turistlerde yaklaþýk yüzde 8 artýþ kaydedildiðini ifade eden Ayýk, "Bu sene beklentilere cevap veren bir sezon oldu, umarým 2014'te de ayný ivmeyi yakalarýz" dedi. AA

di. Büyük ikramiyeyi Ýstanbul, Ýzmir ve Antalya'daki talihliler paylaþtý. Programda vatandaþlara daðýtýlan broþürlerde bulunan numaralar için de çekiliþ yapýldý. Salonda bulunan 5 talihli yapýlan çekiliþin sonunda LCD ekran televizyon sahibi oldu. Çekiliþin ardýndan sanatçýlar Aynur Doðan, Mehmet Þah ve Davut Dicle konser verdi. AA

Çalýþanlarýn gözü Kýdem toplantýsýnda B

ireysel hesaba dayanan Kýdem Tazminatý Fonu sistemi oluþturulmasý için taraflar bugün toplanacak. Yaklaþýk 11 milyon çalýþandan 1,5 milyon iþçinin kýdem tazminatý sorunu yok ama geriye kalan 9,5 milyon iþçi, kýdem tazminatýyla ilgili ciddi sorunlar yaþýyor. Ýþte bu nedenle Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Kýdem Tazminatý Fonu'nda kararlý olduðunu ve fon hesabýnýn mutlaka oluþturulacaðýný her ortamda ifade etmiþti. 10 Kasým'a kadar taraflara bir noktaya gelmeleri için süre verdiklerine dikkati çeken Çelik, "Hükümet programýmýzda, fon uygulamasýyla iþçi-iþveren arasýndaki bu ihtilafý ortadan kaldýralým, direkt olarak aylýk ücretini nasýl alýyorsa fon hesabýna da bireysel hesabýna da tazminat her ay düzenli yatsýn. Böylece iþçi-iþveren arasýnda tazminat kavgalarý kalksýn anlayýþýyla fon hesabýna geçelim diye taraflara teklifimiz oldu. Bu konuda farklý deðerlendirmeler var. Son kez pazartesi günü bakanlýkta taraflarla 3'lü danýþma çerçevesinde bir araya geleceðiz" dedi.

Köprü ve otoyollar para bastý

K

öprü ve otoyol gelirleri, bu yýlýn Ocak-Ekim döneminde 655 milyon 976 bin 614 lira olarak gerçekleþti. Ayný dönemde Boðaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini kullanan 126 milyon 786 bin 654 araç ise, 179 milyon 890 bin 964 lira para ödedi. Karayollarý Genel Müdürlüðü'nün açýkladýðý verilere göre, bu yýlýn 10 aylýk döneminde otoyollarý kullanan 193 milyon 949 bin 344 araçtan 476 milyon 85 bin 650 lira gelir elde edildi. Köprü ve otoyollarýn Ocak-Ekim dönemindeki toplam geliri 655 milyon 976 bin 614 lira oldu.


GÜNCEL

11 KASIM 2013 PAZARTESÝ

7

'Kürtler ve Türkler bir birine dokundu' HDP Eþ Baþkaný Sebahat Tuncel, Gezi eylemlerinde ilk kez Kürtler ve Türklerin birbirine dokunduðunu söyledi ve ekledi: Ayný barikatta devlet þiddetine karþý direndiler.

D

emokratik Toplum Kongresi (DTK), Diyarbakýr'da 'Rojava'dan Gezi'ye Kadýn Devrimi ve Direniþi' paneli düzenledi. Cegerxwin Kültür Merkezi'nde Gülsev Kaya, Ramzia Muhammad, Sezin Uçar, Zeyno Pekünlü'nün de konuþmacý olarak katýldýðý panelde, Suriye'deki geliþmeler ve Gezi Parký eylemleri tartýþýldý. Panelde konuþan Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Eþbaþkaný Sebahat Tuncel, Gezi eylemlerinde Kürtler ve Türklerin ilk kez birbirine dokunduðunu anlatarak, Gezi eylemlerinin hala devam ettiðini söyledi. Türkiye'de ilk kez böylesi bir eylemin yapýldýðýný hatýrlatan Tuncel, "Gezi direniþi, Türkiye'nin ilk kez rastladýðý durumdu. Biz Kürtler, bölgede direniþlerle çok karþýlaþtýk, bundan dolayý Kürtler direniþe yabancý deðil. Devletin politikalarýna karþý bölgede çok direniþler sergilendi. Ama Türkiye'de ilk kez bir halk ayaklanmasýndan söz ediyoruz. Bu konuda güçlü bir deðerlendirme yapmak geleceðimiz açýsýndan önemlidir. Aslýnda bu sadece Türkiye'nin meselesi deðildir. Geniþ bir tabloya

baktýðýmýzda aslýnda Ortadoðu'da ciddi bir deðiþim süreci yaþanýyor. Ortadoðu halklarý baskýcý rejimlere artýk hayýr diyerek, sesini yükseltiyor. Bu örneði, Mýsýr'da, Tunus'ta, Libya'da, Suriye'de gördük. Biz halklarýn artýk bu baskýcý rejimlere karþý çok güçlü bir ses çýkardýðýný gördük. Gezi eyleminde herkes isyanýný alýp gelmiþti. Gezi direniþini en iyi böyle ifade edebiliriz. Çünkü orada herkes vardý" dedi.

'Baþka bir dünya mümkün' Tuncel, þöyle devam etti:

"Herkes aslýnda bu sistemden rahatsýzlýðýný ifade etti. Gezi eyleminde Türkiye'de bir þey kýrýldý. Türkiye'nin baskýcý, otoriter, antidemokratik uygulamalarýna halk artýk 'dur' dedi. Ýlk kez Türkiye halký, bölge 30 yýldýr yaþanan savaþa, çatýþmaya, devletin uyguladýðý zor politikalara bakma zorunluluðunu hissetti. Gezi eylemlerinde Türkiye'de AK Parti, CHP ve hatta BDP'ye mevcut bu haliyle siyaseti devam ettiremeyeceklerini, yeni bir siyasetin gerekli olduðunu ifade etti.

Gezi eylemlerine katýlanlarýn yüzde 51'i kadýndý. Gezi eylemleri bize, kadýnlarýn eylemlerin þekillerini deðiþtirdiðini gösterdi. Gezi eylemlerine bakarken, hükümetin ifade ettiði, faiz lobileri deðil, Gezi eyleminde bir itiraz vardý. Herkesin itiraz nedeni farklý olabilir, ama herkes itirazýný orada etti. Dünyada birçok yer Gezi'ye bakmaya baþladý. Türkiye'de olmaz denilen isyan bir kez daha geliþmiþ oldu. Orada ilk kez Kürtler ve Türkler birbirine dokundu. Ayný barikatta devlet þiddetine karþý direndiler. Gezi'de baþka bir dünyanýn mümkün olduðunu gördük. Gezi eylemleri sadece Gezi'de kalmadý. Bayburt ve Bingöl dýþýnda bütün ülkeye yayýldý. Milyonlarca insan sokaða çýktý. Þimdi yeni bu durumu nasýl sürdüreceðiz konusu önemli. Gezi eylemleri devam ediyor. Gezi, ortaya çýkardýðý dinamikle Türkiye'de siyasetin yönünü deðiþtirmiþtir. AK Parti hükümeti bile Gezi eylemlerini dikkate almak durumunda kaldý." Panel, konuþmalarýn ardýndan soru ve cevaplarla devam etti. ÝHA

Sadak: Tutuklananlar serbest býrakýlsýn

S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Tillo ilçesinin isim deðiþikliði için yapýlan törene tepki göstererek, "Ýsim iadelerinden önce isim için tutuklananlar serbest býrakýlsýn" dedi. Belediye Baþkaný Selim Sadak, Siirt'in Aydýnlar ilçesinin isminin Tillo olarak geri verilmesini deðerlendirdi. Tillo ilçesinde bulunan kamu kurum ve kuruluþlarýn tabelalarýnýn deðiþtirme törenine tepki gösteren Sadak, "Yerleþim yerlerinin isimlerinin iade edilmesini olumlu buluyoruz. Ancak uzun yýllardýr bölgede bulunan kültürel ve coðrafik isimlerin iade edilmesi için mücadele verdik. Halen de bu sebeple binlerce Kürt siyasetçi cezaevlerinde bulunuyor. Yerleþim yerlerinin isimlerinin iadesinden önce bunun için mücadele veren siyasetçilerin özgürlüklerine kavuþmasý için adým atýlmasý gerekir. Tillo ilçesinin isminin iade edilmesini olumlu bulmamýza raðmen, binlerce Kürt siyasetçisi cezaevindeyken yapýlacak törene katýlmayý uygun bulmadýðýmýzý ve bu nedenle törene katýlmadýk" þeklinde konuþtu. ÝHA

T.C. Diyarbakýr Valiliði

Almanya'dan Silopi'ye tekerlekli sandalye

A

lmanya'da yaþayan Mehmet Aydemir isimli vatandaþ, kendi imkanlarý ile aldýðý tekerlekli sandalyeyi Silopi'deki maðdur bir ailenin ferdine ulaþtýrdý. Almanya'da yaþayan Mehmet Aydemir, oðlu Ýbrahim Aydemir aracýlýðý ile tekerlekli sandalyeyi Silopi'de faaliyet yürüten engelli derneðine ulaþtýrdý. Silopi Engellileri Yardýmlaþma Dayanýþma ve Destekleme Derneði Baþkaný Abdullah Süer, kendisine ulaþtýrýlan yardýmý Ýbrahim Aydemir ile birlikte Karþýyaka Mahallesi Çayýrlý Sokak 47 numaralý evde yaþayan felçli ve yatalak hastasý 85 yaþýndaki Mehmet Tekin'e teslim etti. Ýbrahim Aydemir, "Almanya'dan geliyorum. Silopi Engelliler derneðinin çalýþmalarýný internette gördük. Babam derneðe bir katký sunmak istedi. Ben de bu tekerlekli sandalyeyi getirdim. Gönül isterdi ki daha fazlasýný getirelim, ama havaalanýnda sýkýntý olduðu için kilo nedeniyle getiremedik. Bunu tek getirebildim. Ýnþallah ileriki zamanda babamýn bu insanlara daha çok yardýmý dokunur. Engelli kardeþlerimizin ellerinden tutup onlarý yalnýz býrakmayacaðýz" dedi.

9 aydýr yatalak Silopi Engellileri Yardýmlaþma Dayanýþma ve Destekleme Derneði Baþkaný Abdullah Süer, 2 ay önce yatalak ve felçli olan Mehmet Tekin ailesinin derneklerine tekerlekli sandalye için baþvuru yaptýðýný söyledi. Süer, "Mehmet Aydemir web siteleri üzerinden yapýlan çalýþmalarýmýzý gördükten sonra derneðimizi arayýp engelli vatandaþlara yardýmcý olmak istediðini söyledi. Bende kendilerine felçli ve yatalak üyelerimizin olduðunu söyledim. Bunun üzerine Mehmet Aydemir oðlu Ýbrahim Aydemir vasýtasýyla derneðimize bir tekerlekli sandalye gönderdi. Biz de bekletmeden onunla birlikte yatalak ve felçli olan Mehmet Tekin'e tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Bu hastamýz 9 aydýr yatalak. Bize Almanya'dan bu desteði verenlerden Allah razý olsun" þeklinde konuþtu. ÝHA


8

Aktüalite

"Sevgi Taþý" filmine gala 11 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Güneydoðu'nun farklý yüzünü beyaz perdeye aktaran "Sevgi Taþý" filminin galasý Diyarbakýr'da yapýldý. Kürtçe sahnelerin yer aldýðý filmin gelirleri suça karýþan sokak çocuklarýnýn rehabilitesine baðýþlanacak.

Muþ'ta heykel sergisi açýldý

M

D

iyarbakýr'da çekimleri yapýlan, içinde Kürtçe sahneler olan ve Baþbakanlýk tarafýndan desteklenen "Sevgi Taþý" filminin galasý yapýldý. Diyarbakýr'da bir alýþveriþ merkezinde yapýlan galaya çok sayýda davetli ve film ekibinde görev alan oyuncular, yönetmen, yapýmcý ve senarist katýldý. Çermik Kaymakamý Mimar Sinan Batmaz, Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ'ýn da hazýr bulunduðu galaya vatandaþlarýn ilgisi büyük oldu. Filmin baþrol oyuncusu Gökhan

Mumcu, bu kadar güzel bir coðrafyanýn neden anlatýlmadýðýný hep merak ettiðini söyledi. Kürtçe sahnelerin de filmde yer aldýðýný ifade eden Mumcu, "Film, genel anlamda bütün olduðumuzu anlatýyor. Ýç içe karýþtýðýmýzý, insan ve kültür olarak bir bütün olduðumuzu gösteriyor. Baþbakanlýk da buna destek verdi. Filmle ilgili olumlu tepkiler aldýk" dedi. Yapýmcý Sevinç Gül Akdere ise "Sevgi Taþý" filminin barýþa, sevgiye hitap ettiðini söyledi.

uþ'ta heykeltýraþ Betül Karataþ Yaman tarafýndan hazýrlanan 'Kýrmýzý' adlý heykel sergisinin açýlýþý yapýldý. Kadýn yaþamýnýn konu alýndýðý sergi davetlilerden büyük ilgi gördü. Serginin açýlýþý Belediye Baþkaný Necmettin Dede, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Hamdi Bayar, Emniyet Müdürü Muharrem Durmaz ve çok sayýda davetlinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Açýlýþta konuþan Belediye Baþkaný Necmettin Dede, ilk kez bir heykel sergisinin açýlmasý nedeniyle heykeltýraþ Betül Karataþ Yaman'a teþekkür etti. Muþ'ta da sanatsal çalýþmalarýn gerçekleþmesinden ötürü duyduðu memnuniyeti dile getiren Dede, sanatsal çalýþmalara önem verilmesi gerektiðini söyledi. Heykeltýraþ Betül Karataþ Yaman, "2006 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nü bitirdim. Muþ'ta daha evvel bir heykel sergisinin açýlmadýðýný fark ettim. Neden bir ilk olmasýn diye düþündüm. Ýlkler her zaman zordur ve zorlu bir süreç geçirdim. Kadýnýnda toplumdaki yerini dikkate alarak hem heykeltýraþ olarak hem de bir kadýn olarak her iki zorluðu da birleþtiren ve baþarý ile sonuç-

landýrdýðýma inandýðým sergiyi açtým. Sergiye ilgi çok güzel ve Muþ halkýndan olumlu tepkiler alýyorum. Ýnsanlarý kavramsal sanat olarak ele alýyorum. Ýnsanlarý düþünmeye sevk ediyorum ve bu süreçten de memnunum. Sergimiz tamamý kadýn konulu. Kadýnýn dönem dönem yaþadýklarý süreçleri bir fotoðraf karesi gibi ele alýp insanlarýn önüne sermek ve bunlarý yorumlamalarýný istedim" dedi. 25 eserin yer aldýðý 'Kýrmýzý' adlý heykel sergisinin 14 Kasým 2013 tarihine kadar açýk olacaðý bildirildi. ÝHA

Öðrencilere doða sevgisi aþýlandý B

ingöl'ün Kiðý ilçesi 2. Jandarma Komanda Alay Komutanlýðý tarafýndan düzenlenen aðaç dikimi etkinliði ile öðrencilere doða sevgisi aþýlandý. Fatih Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin katýldýðý etkinlikte fidanlar dikilerek doðaya katký saðlandý. Etkinlikte fidan diktikten sonra bir süre askerlerle sohbet eden öðrenciler, daha sonra öðretmenleriyle birlikte 2. Jandarma Alay Komutaný Nadir Çelik'i makamýnda

ziyaret etti. Öðrencilerin sorularýný yanýtlayan 2. Jandarma Alay Komutaný Nadir Çelik, amaçlarýnýn çocuklara doðayý sevme alýþkanlýðý kazandýrmak olduðunu söyledi. Çelik, "Bu nedenle düzenlenen etkinliðe katýlan öðrencilere ve öðretmenlerine teþekkür ederim. Sizleri de okullarýnýzda ziyaret edeceðim" dedi. Çelik, yakýndan ilgilendiði öðrencilerle birlikte yemek yedi. ÝHA

TPAO emeklileri bölgeyi gezdi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Batman Bölge Müdürlüðü, Ankara'dan gelen 45 TPAO emeklisini Hasankeyf, Midyat, Mardin, Siirt, TPAO üretim sahalarýný gezdirdi.

'Saðlýkta Bedel Ödeyenler'e gala

Saðlýk-Sen tarafýndan görev baþýndayken sakat kalan ya da hayatýný kaybeden saðlýk çalýþanlarýnýn gerçek yaþam öykülerinin konu alýndýðý "Saðlýkta Bedel Ödeyenler" filminin galasý Van'da yapýldý.

M

emur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, binlerce meslektaþýnýn saðlýk hizmetlerinin var olduðu günden bugüne kadar bedel ödediklerini ve ödemeye devam ettiklerini vurguladý. Filmde; saðlýklý hizmet verirken sakat kalan, vefat eden ve maðdur

olmuþ saðlýk çalýþanlarýnýn görüþlerine yer verdiklerini dile getiren Memiþ, "Saðlýk hizmetinin önemine yer veriyoruz. Bu filmimizde Van depreminde saðlýk hizmeti yürütürken 7-8 yakýný vefat eden saðlýk çalýþanýnýn hayat hikayesi anlatýlýyor. Van depreminin ikinci yýldönümü olmasý itibariyle film daha da önem arz ediyor. 9 Kasým, Van depreminin yýldönümü. Bu nedenle bugünü önemsedik. Bu filmin daha anlamlý olacaðýný düþündük. Ýnþallah bu filmle beraber saðlýk çalýþanlarýnýn aðýr yüküne raðmen maruz kaldýklarý þiddete son verilir" dedi. ÝHA

Þýrnaklý gençlerden sinema filmi Þýrnak'ta çeþitli meslek gruplarýndan 30 genç, izinli günlerinde bir araya gelerek sinema filmi çekiyor. Gençler emanet giysiler ve kýsýtlý imkanlarla çektikleri film ile Þýrnak'ýn sinema ile tanýtýlmasýný hedefliyor.

Þ

ýrnak'ta þoför, kasap, radyo programcýsý olarak görev yapan gençler, Güneydoðu'da görev yapan bir polis memurunun kardeþinin öldürülmesinin ardýndan, mafya gruplarýyla giriþilen hesaplaþmayý anlatan "Kör Hedef" filminin çekimlerinde rol alýyor. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldýðý filmin çekimleri için en çok Þýrnak'ta mesire alaný olarak bilinen Müþüle Mevkisi kullanýlýyor. Filmin senaristi ve yönetmeni Kadri Saltan, elektrikçi olduðunu ancak küçük yaþlardan bu yana sinemaya meraký olduðunu belirterek, Þýrnak'ta sinemaya gönül veren gençlerle bir araya gelerek uzun metrajlý sinema filmi çekimlerine baþladýklarýný söyledi. Çekimler için tek-

B

ölge gezisi kapsamýnda Ankara'dan Batman'a gelen TPAO emeklilerinin petrol sahalarý baþta olmak üzere Siirt, Mardin ve Hasankeyf'teki tarihi yerleri gezdikleri bildirildi. TPAO'dan yapýlan açýklamada, "Ankara'dan gelen 45 kiþilik emekli heyetini TPAO Batman Bölge Müdürü Gökan Akýn, bölge

nik anlamda kýt imkanlarý bulunduðunu, kullandýklarý malzeme ve aksesuarlarý güçlükle temin ettiklerini anlatan Saltan, sadece bir kamera ve bilgisayarlarýnýn olduðunu belirtti. Yetkililerden destek beklediklerini vurgulayan Saltan, "Þýrnak'ý Güneydoðu'nun Yeþilçam'ý yapmak istiyoruz. Amacýmýz sinema filmi çekimlerini sürdürerek festivallere katýlmaktýr" dedi. 'Sanatla ön plana çýkmak istiyoruz' Filmin yapýmcýsý Tayyip Uður, radyo programcýlýðý yaptýðýný ancak sinemaya gönül veren arkadaþlarýyla oyunculuða da baþladýðýný ifade ederek, amaçlarýnýn kenti güzel þeylerle anýlýr hale getirmek olduðunu belirtti. Uður, "Artýk Þýrnak'ýn sadece molotofkokteyli atýlan, araç yakýlan bir yer gibi tanýnmasýný istemiyoruz. Kültür ve sanatýmýzla ön plana çýkmak istiyoruz. Tek bir kamera ile aksiyon filmi çekebilmenin gururunu yaþýyoruz. Þýrnak'ý Amerika'daki Hollywood, Hindistan'daki Bollywood yapmak istiyoruz. Bollywood'da günde 82 film çekiliyormuþ. Bizim Hindistan'dan ne farkýmýz var? Bize imkan verilmesini bekliyoruz. Çekimlerini tamamlayacaðýmýz filmi Cumhuriyet Meydaný'nda yapacaðýmýz galayla tanýtmak istiyoruz. Þýrnak'ta tek bir sinema

Müdür yardýmcýsý Tuncay Köse, ve ünite amirleri karþýladý. Destek Hizmetleri Müdürü Ecir Demirkýran ve Sosyal Ýþler Þefi Necati Adýyamanlý nezaretinde 45, TPAO emeklisi Mardin, Midyat, Siirt, Tillo ve Hasankeyf gezdirildi. Ayrýca TPAO petrol sahalarý da gezdirildi" denildi. ÝHA

var, o da talep olmadýðý için kapanma noktasýnda. Þýrnak'ýn kötü olaylarla deðil, sinemayla anýlmasý için çalýþýyoruz" diye konuþtu. “Sürecinin büyük katkýsý oldu' Filmde rol alan gençlerden Eyüp Benek, çözüm süreciyle huzurlu bir yaþam sürdüklerini ve sinema filmi çekerken istedikleri mekanlara rahatlýkla gidebildiklerini söyledi. Çözüm sürecini caný gönülden desteklediklerini anlatan Benek, "Tüm Güneydoðu gibi biz gençler de bu süreci destekliyoruz. Bu sürecin de etkisi ile büyük baþarýlara imza atmak istiyoruz. Gençler olarak bu süreçte Þýrnak'ta bir tiyatro evi kurulmasýný bekliyoruz. Bu sayede kazandýðýmýz gençleri sinemaya ve sanata yönlendirebiliriz" ifadelerini kullandý. Filmde rol alan gençlerden Talat Akýl ise bölgede 30 yýldýr çatýþmalý bir sürecin yaþandýðýný bu nedenle insanlarýn sýkýntýlý zamanlar yaþadýðýný belirterek, çözüm süreci ile sýkýntýlý günlerin geride kaldýðýný söyledi. Akýl, "Burada pek çok kiþinin hayatý bir film. Sinema deneyimimiz yok ama hayatýmýz sinema olduðu için sinemaya gönül verdik" dedi. AA


Ýç-Dýþ Politika

11 KASIM 2013 PAZARTESÝ

9

Tirkiye dê bibe modela yekîtiyê

Konferansa "Kurd Modelên Aþtî, Demokrasî û Çareseriyê Nîqaþ Dikin" a ji aliyê Navenda Lêkolînên Aþtiyê ya Rojhilata Navîn a Navneteweyî (IMPR) tê kirin, dewam dike.

J

i hemî partiyên kurdan Gelek siyasetmedar beþdarî konferansê bûn.Parlamenter û Berdevkê Partiya Goran Yûsif Mihemed got ku divê pêþî li pêvajoya çareseriyê neyê girtin û wiha dewam kir: "Bê kurdan tirk nikarin bigihîjin armancên xwe. Heke li welatên cînarên Tirkiyeyê aþtî tune be, li Tirkiyeyê jî aþtî çênabe."Mihemed diyar kir ku dema aþtî tunebe û pirsgirêk bi rêyên siyasî neyên çareserkirin dê þîdet rû bide û wiha dewam kir: "Pêvajoya çareseriyê ya ku par dest pê kir û dewam dike,

hêviyên mirov geþ dike. Ji ber vê yekê em biþtgiriyê didin pêvajoyê. Daxwaza me ew e ku aþtî pêk bê. Lêbelê niha em dîbînin ku pêvajo xitimî ye."

Tirkiye dê ji bo bi hev re tevgerînê bibe model Mihemed got ku me heta niha li Rojhilata Navîn gelek rûdan û guherîn dîtin û wiha got: "Edî dema xeletiyan nîne. Dê Tirkiye ji bo bi hev re tevgerînê bibe model. Tirk bêyî kurdan nikarin bigihîjin armancên xwe. AK Partî dê polîtîkaya xwe ya aþtî û pêþketi-

nê bidomîne. Gelê tirk ji bo aþtiyê amade ye. Dê muxalefet jî piþtgiriyê bide. Ji bo aþtiyê yekîtî girîng e."Endamê Rêvebiriya Lijneya Partiya Îslamî ya Yekgirtûyê Ebûbekir Alî jî got: "Divê pirsgirêka kurd ji nav nexþeya mêtingeriyê bê rizgar kirin û ji nû ve bê nasandin."Alî got ku di nav gelên Rojhilata Navîn de çaremîn gelê qelebalix kurd in û wiha dewam kir: "Kurd kêmnetew nînin. Îdeolojî, rêgez û helwestên siyasî yên dibin sedema þer û xwînrijtinê divê bên terikandin. Zimanê tûj ê nîjadperestiyê divê bê tunekirin. Ji bo vê divê mirov

ji bin bandora fikr û ramanên berê derkevin. Hewce ye ku dawî li pêvajoya bixwîn, zilm û þidetê bê." Dibe ku ferderalîzm bibe rêya çareseriyê Alî got ku divê pirsgirêka kurd tenê wek pirsgirêka AK Partî û hikûmetê neyê dîtin û wiha pê de çû: "Divê hemû kes piþtgiriyê bide çareseriyê. Þert û mercên Ocalan bên guhertin. BDP zêdetir di pêvajoyê de cih bigre. Dibe ku federalîzm ji bo çareseriyê baþtir be. Federalîzm, ji bo Tirkiyeyê jî ji bo herêmê jî þiklekî rêvebiriyê yê nû nîne. Di paþerojê de ev rêveberî hatiye ceribandin û gelek kêrhatiye jî."AA

Davûtoglû li Iraqê ye W

ezîrê Karên Derve Ahmet Davûtoglû li ser deweta Wezîrê Karên Derve yê Iraqê Zebarî çû Iraqê û hin hevdîtin kirin. Di hevdîtinan de li ser hevkarî û dostaniya her du dewletan hat axaftin.Davûtoglû li ser daweta Wezîrê Karên Derve yê Iraqê Hoþyar Zebarî ji bo du rojan çû Iraqê û dest bi hevdîtinan kir. Wezîrê Karên Derve Ahmet Davûtoglû pêþiyê li avahiya serokwezîrtiyê bi Serokwezîr Nûrî ElMalîkî re hevdîtin kir. Hevdîtin nêzî saetekê dom kir. Davûtoglû paþê jî, bi Alîkarê Serokwezîrê Iraqê Salih Mûtlak re

hevdîtin kir. Davûtoglû û Mûtlak piþtî hevdîtina li avahiya serokwezîrtiyê bi hev re civîna çapemeniyê li dar xist.Davûtoglû destnîþan kir ku di vê meha bimbarek a miherremê de ji ber ku serdana Iraqê kiriye gelekî kêfxweþ e û diyar kir ku bi Serokwezîr Nûrî El-Malîkî û Wekîlê Serokkomar Hûdayr Hûzaî re hevdîtinên girîng kirine.Davûtoglû bal kiþand ku ev serdan ji bo têkiliyên her du deletan û ji bo têkiliyên herêmê gelek taybet û girîng e û wiha peyivî: "Îstiqrar û hizûra Iraqê wekî îstiqrar û hizûra Tirkiyeyê pîroz û girîng e. Di dîrokê de em bi hev

re jiyane û em ê bi hev re jî bijîn."

Heyameke nû dest pê kir Alîkarê Serokwezîrê Iraqê Salih Mûtlak jî diyar kir ku ji ber serdana Davûtoglû kêfxweþ in û wiha axivî: "Ev ziyaret nîþan dide ku têkiliyên her du dewletan ji nû ve dest pê kiriye. Heyameke nû dest pê kir."Mûtlak destnîþan kir ku dê her tim bîne bîra xwe ku Tirkiyeyê di sala 2003an de li himberî dagirkirina Iraqê sekinî û gelê tirk jî di wê demê de derketibûn qadê û piþtgirî dabûn Iraqê. AA

Hêvî ew e ku Guroymak jî bibe Norþên S

erokê Þaredariya Guroymakê Ozkan got: "Piþtî ku Pakêta Demokratîkbûnê hat eþkerekirin me digot qey dê navê Guroymakê jî bibe Norþên."Serokwezîr Recep Tayyîp Erdogan di 30yê îlonê de "Pakêta Demokratîkbûnê" eþkere kiribû. Piþtî vê dihat hêvîkirin ku navê gund û bajarên ku hatibûn guhertin paþve bên dayîn.Þêniyên Guroymaka ku navê wê berê Norþên bû jî hêvî dikirin ku dê navê navçeya wan paþve bê dayîn. Serokê Þaredariya Guroymakê

M. Emîn Ozkan jî ji bo vê daxuyanî da rojnamevanan û got: "Di Pakêta Demokratîkbûnê xala ku navên hatibûn guhertin eleqedar dikir bala me jî kiþand. Li gor vê xalê me jî hêvî dikir navê Guroymakê bibe Norþên. Di sala 2009an de dema ku Serokomar Abdullah hat û ji navçeya me re got Norþên, ev yek kete rojeva Tirkiyeyê. Li ser vê me jî wek meclisa þaredariyê biryar da ku em navê navçeya xwe bidin guhertin. Ji bo vê xebatên ku hewce dikin me

kir û me ev daxwaza xwe bi navbeyniya Walîtiya Bitlîsê ji Wezareta Karên Hundir re þand. Lê dema ku hin nav hatin guhertin me dît ku Norþên di nav wan de tuneye. Me hêvî dikir ku navê navçeya me jî bê guhertin."Ozkan diyar kir ku ji bo guhertina navê navçeyê dê xebatên xwe bidomînin û wiha dewam kir: "Me ji bo guhertina navê Norþênê bi parlementerê BDPyê Husamettîn Zenderlîoglu re hevdîtin kir. Ji bo vê parlementerê me jî dê bixebite."AA

Kürtçe haberlerin Türkçesi

Türkiye, birlikte hareket etmek için bir model olacaktýr

M

uhammed, Ortadoðu'da çok önemli deðiþimlere þahitlik ettiklerini ifade ederek, þunlarý söyledi:''Ülkelerin etkin kültürel sermayeye ihtiyacý vardýr. Artýk yanlýþ hareket etmenin zamaný geçmiþtir. Türkiye, birlikte hareket etmek için bir model olacaktýr. Türkler Kürtler olmadan hedeflerine kavuþamaz. Komþularýnda barýþ olmazsa sizde de barýþ olmaz. AK Parti barýþ ve kalkýnma politikasýna devam edecektir. Türk halký barýþa hazýr görünmektedir. Muhalefet de destek verecektir. Güneydekilerin beklentilerine de karþýlýk verilmelidir. Türk ve Kürt sorununu gündeme alacak olursak Türkiye güneyiyle uzun vadeli bir iliþki içinde olacaktýr. IKBY Türkiye ile uzun sureli bir iliþki içinde olacaktýr. Bu Batý Kürdistan için de geçerlidir. Barýþ ve medeniyet için birliktelik önemidir. Býrakalým barýþ gelsin."Yekgirtû Ýslami Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ali ise barýþa taktiksel deðil, stratejik olarak ele alýnmasý gerektiðine iþaret

Güroymak Norþin olsun G

üroymak Belediye Baþkaný M. Emin Özkan, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Baþbakan'ýn açýkladýðý "Demokratikleþme Paketi"nde eski isimlerin iade edilmesiyle ilgili maddenin ardýndan, Güroymak'ýn isminin "Norþin" olarak deðiþtirilmesini beklediklerini ancak bu konuda þimdiye kadar hiçbir geliþme yaþanmadýðýný

olojiler, ilkeler ve siyasi tavýrlar terk edilmelidir. Kur'ani ilkelere göre adalet gelirse bu sorun çözülür. Sert milliyetçi dilin azaltýlmasý gerekir. Bunun için eski düþünce ve tavýrlarýna esir olmamalýdýr insanlar. Allah'ýn verdiði onura herkes layýktýr. Ýnsan kutsal bir varlýktýr. AK Parti zamanýnda baþlayan görüþmeler sorunun çözümünde önemli adýmlardýr. Kan, zülüm ve þiddet süreci bitmek zorundadýr."

ederek, ''Kürt meselesi, sömürgeci haritalardan kurtarýlarak yeniden tanýmlanmalý. Halklarýn özgür iradelerine saygý duyulmamýþ. Kürt meselesi terör ve geri kalmýþlýk meselesi deðildir, þiddet Kürt meselesinin çözülmemesinden kaynaklanmýþtýr'' diye konuþtu.

''Federalizm iyi bir çözüm olabilir''

"Ortadoðu'da yaþayan dördüncü kalabalýk halk Kürtlerdir" diyen Ali, þöyle konuþtu:"Kürtler azýnlýk halk deðildir. Kan akýþýna sebep olan ide-

Ali , Kürt sorununu, sadece AK Parti ve hükümetin meselesi olarak görmemek gerektiðini belirterek, ''Herkes sürece katký saðlamalýdýr. Öcalan'ýn durumu düzeltilmeli. Çünkü daha fazla katký saðlayabilir. BDP'nin daha iyi bir rol almasý gerekiyor. Federalizm iyi bir çözüm olabilir. Bu Türkiye'nin tarihine de bölgeye de yabancý olmayan bir yönetim þeklidir'' diye konuþtu.AA

söyledi.Son Bakanlar Kurulu toplantýsýnda, ilgili komisyonun belirlediði birkaç yerin isminin deðiþtirilmesinin kabul edildiðini anýmsatan Özkan, þöyle konuþtu:"2009 yýlýnda Cumhurbaþkaný Abdullah Gül kente geldiðinde, ilçemizden geçmiþti. Bu sýrada Cumhurbaþkaný için bir karþýlama töreni düzenlemiþtik. Cumhurbaþkaný'nýn Güroymak ismini Norþin olarak telefuz etmesi, Türkiye gündemine oturmuþtu. O günden sonra belediye olarak ilçemizin adýnýn deðiþtirilmesi için meclis kararý aldýk. Bu kararý valilik kanalýyla Ýçiþleri Bakanlýðý'na teblið ettirdik. Ancak bugüne kadar herhangi bir yanýt alamadýk. Demokratikleþme Paketi'nin açýk-

lanmasýnýn ardýndan ilçemizin adýnýn Norþin olarak deðiþtirilmesini bekliyorduk. Sadece birkaç yerin ismi deðiþtirildi. Norþin bunlarýn içinde yok."Norþin adýnýn iadesi için çalýþmalara devam edeceklerini belirten Özkan, BDP Milletvekili Hüsamettin Zenderlioðlu ile bu konuyu görüþtüklerini ve Norþin isminin iade edilmesi için milletvekilinin de çalýþmasýnýn bulunduðunu dile getirdi.Özkan, "Vekilimiz komisyonla görüþecek. Eðer bu komisyonda yer alýrsa, ilçemizin adýnýn Norþin olmasý için Bakanlar Kurulu'na komisyon kararý sunulacak. Bunun için yeni yazýlar hazýrladýk. Bu iþin takipçisiyiz" diye konuþtu.AA

Kürtler azýnlýk deðil

Davutoðlu Irak'ta R

esmi ziyaret için Irak'ta bulunan Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu ile Irak Dýþiþleri Bakaný Hoþyar Zebari ortak basýn toplantýsý düzenledi. Davutoðlu, Türkiye ve Irak'ýn ortak tarihi paylaþmýþ iki dost ülke olarak hareket ettiðini ve geleceðe de böyle baktýðýný söyledi. Son dönemde duraðanlýðý aþma konusunda Zebari'nin gösterdiði katký için teþekkür eden Davutoðlu, birlikte ele aldýklarý eylem planýnýn baþarýyla iþlediðinin altýný çizerek, "Ýliþkilerde ve iþbirliðinde sýnýr tanýmýyoruz" diye konuþtu.Bakan Davutoðlu, son dönemde Irak' a yönelik terör eylemlerinde dökülen her damla kanýn acýsýný yüreklerinde hissettiklerini ve Türkiye'nin bu konuda Irak ile her türlü iþbirliðine hazýr olduðunu belirtti.Ýki ülke arasýnda özellikle ulaþtýrma, enerji, ticaret, kültür, saðlýk ve tarým olmak üzere bütün alanlarda çok geniþ iþbirliði potansiyeli bulunduðunu dile getiren Davutoðlu, þöyle devam etti:"Son 2 aylýk takvimlendirilmiþ karþýlýklý ziyaretlerle eylem planýný baþarýyla bugünlere getirdik. Bugün de Zebari ile birlikte önümüzdeki aylarý planladýk. Ýnþallah bu ay içinde bizim Meclis Baþkanýmýz Cemil Çiçek, Sayýn Meclis Baþkaný Usame Nuceyfi'nin eylül ayýndaki Türkiye ziyaretine cevap olarak burayý ziyaret edecek. Daha sonra da aralýk ayý baþýnda teknik ekiplerimiz bir araya gelecek ve yüksek düzeyli stratejik iþbirliði konseyi hazýrlýklarýný yürütecekler. Ve inþallah daha sonra ilk fýrsatta Sayýn Irak Baþbakaný Nuri el-Maliki'nin Ankara ziyaretiyle bu konsey toplantýsýný gerçekleþtireceðiz. Ayrýca özellikle enerji, ulaþtýrma, ticaret, gümrük gibi kritik önemdeki bakanlýklarýmýz arasýnda da süratle karþýlýklý ziyaretler gerçekleþecek.Ýki ülke arasýndaki sýnýr kapýlarýnýn sayýsýnýn artýrýlmasý, uçuþ sayýlarýnýn artýrýlmasý, tren yollarýnýn baðlantýlarýnýn güçlendirilmesi ve yenilenmesi de dahil olmak üzere iki ülkeyi birbirine daha da fazla entegre edecek projeleri gündemimize alacaðýz. Diðer bütün alanlarda da bu noktalarda ortak projelere bütün bakanlýklarýmýzla aðýrlýk vereceðiz."AA


10

11 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Ýç-Dýþ Politika

'Süreç sýrat köprüsünde' BDP heyeti ile görüþen Abdullah Öcalan, çözüm sürecinin ciddi bir aþamaya geldiðini söyledi ve ekledi: Süreç halen devam etmekle beraber bir sýrat köprüsü üzerindedir.

B

Filipinler'i tayfun vurdu F

ilipinler'de Haiyan tayfunu büyük bir faciaya neden oldu. Ülkenin merkezindeki 6 adada etkili olan Haiyan tayfununda can ve mal kaybýnýn felaket boyutlarýnda olduðu belirtiliyor. Tayfun sadece bir kentte 10 bin civarýnda ölüme sebep oldu. Leyte adasýndaki yetkililer, kendilerine yalnýzca Tacloban kentinde 10 bin civarýnda kiþinin öldüðüne dair haberlerin geldiðini bildirirken, ölenlerin çoðunun sellerde boðulduðu ya da yýkýlan binalarýn altýnda kaldýðý sanýlýyor. Samar adasýnda ise tayfun yüzünden öldüðü kesinleþenlerin sayýsýnýn 300 olduðu, 2 bin kadar kiþidense haber alýnamadýðý ifade ediliyor. Ülkeyi yýkýp geçen tayfun yüzünden pek çok bölgeye temel hizmetler verilemezken, ücra kesimlerle iletiþim saðlanamýyor. Kimi yerleþim bölgelerinde cesetlerin yollara saçýldýðý, evlerin kuvvetli rüzgar ve sel yüzünden yerle bir olduðu belirtiliyor. Hýzýný düþürerek Vietnam'a yönelen tayfunun kuzeydeki Thanh Hoa kentine pazartesi ulaþmasý bekleniyor.

DP Grup Baþkanvekilleri Pervin Buldan ve Ýdris Baluken ile HDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder Ýmralý'da Öcalan'la görüþtü. Öcalan'ýn mesajý görüþme sonrasý yapýlan yazýlý açýklamayla duyuruldu. BDP Genel Merkezi Basýn Birimi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Öcalan'ýn mesajý þöyle: Öncelikle barýþa ve demokratik bir çözüme inanan ve bu amaçla seferber olup, katký sunan herkese sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Çözüm sürecinin çok ciddi bir aþamaya gelmiþtir. Süreç halen devam etmekle beraber bir sýrat köprüsü üzerindedir.

Adýmlar tek yanlý oldu Þimdiye kadar atýlan adýmlar ve yapýlan fedakarlýklarýn çoðu tek yanlý olmuþtur. Bütün bu olumsuzluklara raðmen tek yanlý da olsa barýþ iradesini sürdürme kararlýlýðýmýz vardýr. Süreç üzerinde oluþabilecek her türden komployu etkisiz kýlmanýn tek yolu acil demokratikleþmedir. Bunun en önemli ayaklarýndan birisi de sürecin en temel eksiði olan yasal dayanak ve altyapýnýn bir an önce oluþturulmasý olacaktýr. Bu itibarla bütün demokrasi güçlerini bu doðrultuda katký oluþturmaya davet etmek tarihi sorumluluðumuzdur.

'Herkese göre farklý bir Atatürk yok' B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 10 Kasým özel sempozyumunda konuþtu. Atatürk'ün en büyük hedefinin Türkiye'yi muasýr medeniyetler seviyesine çýkarmak olduðunu söyleyen Baþabakan Erdoðan, iktidarýnýn tüm engellere raðmen O'nun bu hedefine gerçekleþtirme yolunda adým adým ilerlediðini ifade etti. Baþbakan, "Herkese göre farklý bir Atatürk yoktur. Herkesin kendi ideolojisine yönelik kullanacaðý bir

Atatürk yoktur. Kurtuluþ Savaþý'nýn baþkumandaný Gazi Mustafa Kemal bir ayrýþmanýn aracý olabilecek en son isimdir. Gazi Mustafa Kemal'in adýný kullanarak toplumu ayrýþtýrmaya çalýþmak onun hatýrasýna saygýsýzlýktýr. En büyük ideali Ýstiklal Savaþý'nýn ardýndan Türkiye'yi muasýr medeniyetler seviyesinin üzerine çýkarabilmekti. Gazi'nin vefatýnýn 75. sene-i devriyesinde Türkiye Gazi'nin gösterdiði hedef doðrultusunda

Türkiye muasýr medeniyetler seviyesine ulaþma yolunda çok önemli adýmlar atmýþtýr. 29 Ekim'de asrýn projesi Marmaray'ý hayata geçirdik. Bu hafta yurt dýþý temaslarý kapsamýnda görüþtüðüm cumhurbaþkanlarý, senatörler 'Bu Marmaray'ý nasýl gerçekleþtirdiniz? Denizin altýndan bunu nasýl baþardýnýz?' dedi. Biz de bununla gurur duyduk tabii. Bugün gýpta ile bakýlan bir ülke konumuna yükseldik. Türkiye bu seviyelerle yetine-

mez, yetinmeyecek, çünkü biz muasýr medeniyetler seviyesine deðil, üstüne çýkmak zorundayýz. Cumhuriyetimizin kuruluþunun 100. yýldönümünde, Gazi'nin vefatýnýn sene-i devriyesinde O'nun ideal ve arzularý doðrultusunda muasýr medeniyetler seviyesinin üstüne çýkma hedefimiz gerçekleþtireceðiz. Gazi ve þehitlerimizin hatýrasýna gölge düþürmeden kararlýlýkla yolumuzda ilerleyeceðiz'' dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11 KASIM 2013 PAZARTESÝ

11

Belediyenin yüzü güldü Maçýn karnesi

Stat : DÝSKÝ Hakemler : Hasan Avcý xxx , Emre Ajun xxx, Sezgin Çýnar xxx Diyarbakýr BBSK: Levent xxx , Kamil xx , Ercüment xxx , Mert xxx , Samet xxx, Tayfun xxx dk 46 Semavi x, Bülent xx dk 46 Yusuf Yaðmur x , Ali Kurt xx dk 76 Hakan Akman x , Serdar xx , Ozan xxx , Erhan Eren xx Kýzýlcahamamspor : Ulaþ xx , Aydýn xx , Volkan xx , Murat xx, Ufuk xx , Necati xx dk 37 Zafer x , Gökhan xx , Ömer xx , Sebahattin xx , Yücel xx,Þevki xx dk 46 Savaþ x Goller : dk 16 ve 83 Serdar Diyarbakýr BBSK, dk : 31Gökhan Kýzýlcahamamspor Sarý Kart : Yücel , Volkan Kýzýlcahamamspor

D

iski stadýnda oynanan karþýlaþmada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un gollerini 16 ve 83. dakikada Serdar atarken, Kýzýlcahamamspor'un golünü 31. dakikada Gökhan kaydetti. 16. dakikada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un golü geldi. Mert'in ara pasýnda kaleciyle karþý karþýya kalan Serdar, aþýrtma bir vuruþla topu aðlara gönderdi: 1-0.

Spor Toto 2.Lig 11. hafta maçýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor dün kendi sahasýnda karþýlaþtýðý Kýzýlcahamamspor'u 2-1 yendi. 18. dakikada Ozan'nýn pasýnda ceza sahasý içinde topla buluþan Erhan Eren'ýn sol çaprazda yaptýðý vuruþta, meþin yuvarlak auta gitti. 21. dakikada Serdar'in serbest vuruþtan ceza sahasýna ortaladýðý top, rakip oyuncunun müdahalesinin ardýndan Ercüment'te çarparak dýþarý çýktý. 27. dakikada ceza yayý önünde topla buluþan Ömer , yaptýðý aþýrtma vuruþtan sonuç alamadý. 31. dakikada Kýzýlcahamamspor skoru eþitledi Murat'ýn sol çarprazdan, rakip ceza alanýna yaptýðý ortaya, arka direkte bulunan Gökhan'ýn kafa þutunda meþin yuvarlak filelere buluþtu : 1-1.

Karþýlaþmanýn ilk yarýsý, 1-1 eþitlikle sona erdi. 50. dakikada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadý. Saðdan korner çizgisine kadar inen Samet'in ortasýnda, ceza sahasýnda Semavi'nýn topuðuyla dokunduðu top altýpas üzerinde uygun durumda bulunan Ozan'a geldi. Bu futbolcunun boþ kaleye gönderdiði topu kaleci Ulaþ çizgi üze-

rinden çýkararak gole izin vermedi. 71. dakikada Ozan'in soldan ortasýnda, ceza sahasýnda oluþan karambol sonrasý Serdar'ýn yakýn mesafeden yaptýðý vuruþta top auta gitti. 80. dakikada Hakan Akman'in pasýyla ceza sahasýna giren Mertin 'ýn sol çaprazdan sert þutunda, kaleci Ulaþ meþin yuvarlaðý kornere çeldi. Saðdan korner atýþýný kullanan Yusuf Yaðmur'un ortasýnda, ceza sahasýnda Ozan'nýn yaptýðý kafa vuruþu üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaþtýrdý. 83. dakikada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor tekrar öne geçti. Mert'ýn soldan ceza sahasýna yaptýðý ortada, savunmada Zafer'ýn kafa ile uzaklaþtýrmak istediði top ceza yayýnýn az dýþýnda bulunan Serdar 'ýn yaptýðý güzel vuruþta, üst direðe de çarpan meþin yuvarlak aðlarla buluþtu: 2-1. Kalan dakikalarda iki takýmýn da geliþtirdiði ataklar golle sonuçlanmayýnca, Ev sahibi ekip Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, sahadan 21 galip ayrýldý. Taþkýn Civelek

Keçiören’de suskun, Y.Diyarbakýrspor’da Y.Diyarbakýrspor 0-0 berabere kaldý.

Maçtan Dakikalar

S

por Toto 3. Lig'in 11. haftasýnda Aktepe Stadý'nda oynanan maçta Keçiörenspor ile

9. dakikada geliþen Y.Diyarbakýrspor ataðýnda Halim'ýn Keçiörengücü spor ceza sahasý içine gönderdiði topa Ceyhun'dan önce hamle yapan kaleci Burak, meþin yuvarlaða sahip olarak tehlikeyi önledi. 16. dakikada konuk takým ceza yayý önünde topla buluþan Serdar'ýn vuruþunda Keçiörengücü savunma oyuncularýna çarpan meþin yuvarlak, az farkla yandan dýþarý çýktý. 34. dakikada geliþen Y.Diyarbakýrspor ataðýnda yeþil- Kýrmýzýlýlarýn savunma oyuncusu Bilal'in Keçiörengücü ceza sahasý önünde önce Yýldýrayý sonra da Tolga'yý çalýmlarla geçerek

sert vuruþunda top, az farkla üstten auta gitti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý 0-0 eþitlikle tamamlandý. 48. dakikada geliþen Y.Diyarbakýrspor ataðýnda Gökhan'ýn pasýyla Keçiörengücü spor ceza yayý önünde topla buluþtu. Bu oyuncunun vuruþunda kaleci Burak topu yandan kornere çeldi. 65. dakikada Y.Diyarbakýrspor'da Ceyhun'un sað çaprazdan kullandýðý serbest vuruþta top, filelerle buluþtu. Maçýn hakemi Ali Terzioðlu , ofsayt gerekçesiyle golü saymadý. 71. dakikada ev sahibi takýmda Ahmet'ýn pasýyla Sedat rakip ceza sahasý içinde topla buluþtu. Bu oyuncunun vuruþunda top az fark-

la yandan dýþarý çýktý. Karþýlaþma, golsüz eþitlikle sona erdi.

Maçýn karnesi Stadyum : Aktepe Hakemler : Ali Terzioðlu xxx , Zeynur Çakýr xxx , Emre Akova xxx Keçiörengücü: Burak xx , Sinan xx , Emrah xx , Sedat xx , Osman xx , Hüseyin xx, Tolgahan xx , Yýldýray xx , Serdar xx , Mikail xx , Ahmet xx Yeni Diyarbakýrspor : Serkan xx , Gökhan xx , Emrah xx , Halim xx , Bilal xx , Hüsnü xx, Serdar xx , Rýdvan xx ,Atilla xx , Hüseyin xx , Ceyhun xx

Erganispor'da Þimþek dönemi Bölgesel Amatör Ligi (BAL) liginde zor günler geçiren Erganispor'da Ahmet Erbay yönetiminin istifasýný sunmasýnýn ardýndan yapýlan olaðanüstü kongrede kulüp baþkanlýðýna iþ adamý Nedim Þimþek seçildi.

T

ek liste ile gidilen kongre sonucunda göreve gelen Þimþek, ekibi ile birlikte Erganispor'u yaþadýðý bu zor günlerden kurtarmaya çalýþacaklarýný söyledi. Erganispor'u 160 bin TL borçla devralan yeni Baþkan Nedim Þimþek, kulübün yaþadýðý bu zor sürecin içine sinmediðini söyledi. Þimþek, "Ligin dibine demir atmýþ Erganispor bu halde býrakýlmamalýdýr. Bu cenazeyi kaldýrma görevi bize düþmüþtür. Bizler yönetici arkadaþlarýmýzla beraber devre arasýna kadar takýmý çýkabileceðimiz kadar yukarýya çýkarmaya gayret göstereceðiz. Devre arasýnda ise yeni transferler yaparak yolumuza devam edeceðiz. Bu yýl için iddiamýz bulunmasa da elimizden gelenin en iyisini yapmak için büyük çaba sarf edeceðiz" dedi. Erganispor'un küçük hesaplar peþinde koþan insanlar sayesinde bu noktaya geldiðini belirten Nedim Þimþek, ancak bu bu küçük hesaplarý

yapanlarýn çabalarýnýn boþa çýktýðýný dile getirdi. Þimþek, "Tüm bu yýpratma çabalarýna raðmen, yönetimde olmadýðým halde kulübe kendi cebimden 14 bin TL yardým yaptým. Yine Hakkari deplasmanýna gidecek takýmýn tüm yol masraflarýný seçilmem kesin olmamasýna raðmen ben üstlendim. Bundan sonra da Erganispor'un birlik ve beraberliðini korumak ve kulübümüzü özlediði parlak döneme kavuþturmak için tüm yönetici arkadaþlarýmla beraber elimizden gelen gayreti göstermeye çalýþacaðýz" þeklinde konuþtu. Erganispor'un yeni yönetim kurulu; Nedim Þimþek, Esveri Taþ, Esat Taþtekin, ErcanKýnýk, Ahmet Yiðit, Beran Özbay, Cengiz Ercengiz, Mustafa Özen, Davut Karataþ, Selami Çakmak, Þükrü Sayan, Adnan Daþlýk, Tayyar Çelik, Hüseyin Altýndað, Resul Can, Hanifi Dolu, Ekrem Senvar, Osman Bülent Güzel, ve Þevket Iþýk'tan oluþuyor.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda - 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit -

- Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

CMYK

11 KASIM 2013 PAZARTESÝ

ÇÖZÜM SÜRECÝNÝN BAÞ MÝMARINI KUCAKLIYORUZ 16 Kasým 2013 günü Baþbakanýmýz

Sayýn

Recep Tayyip Erdoðan'ý hep beraber

Diyarbakýr'da kucaklýyoruz. Kantar Kavþaðýnda yapýlacak olan DÝYARBEKÝR VE DÝYARBEKÝRLÝLERLE KUCAKLAÞMA MÝTÝNGÝNE siz aziz hemþerilerimizi davet etmekten onur duyuyoruz.

Av. Aydýn Altaç AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný

Tarih: 16 Kasým 2013 Yer. : Kantar Kavþaðý-Baðlar Saat : 12.00 CMYK

11 11 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you