Page 1

Hareket et saðlýklý kal D

iyarbakýr Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile Halk Saðlýðý Müdürlüðü çalýþanlarý Engelliler Haftasý nedeniyle 'Hareket et, eðlen, saðlýklý kal' temalý doða yürüyüþü yaptý. 3’te

Kuaförler baþkanýný seçiyor

D

iyarbakýr Berberler ve Kuaförler Odasý Olaðan Genel Kurulu Salý günü yapýlýyor. Salý günü DESOB (Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý) toplantý salonunda yapýlacak seçimde 4 aday yarýþacak. 4’te

Vedat Hürtürk

Anneler Günü’nde de çocuklarýnýn akýbetini sordular Ý www.diyarbakirolay.com.tr

PAZAR 10 MAYIS 2014

Fiyatý : 25 KR

HD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta düzenlediði oturma eylemi 274'üncü haftasýnda devam etti. 1994 yýlýnda JÝTEM tarafýndan katledilen M. Þerif Avþar'ýn hikayesinin anlatýldýðý oturma eyleminde, KESK Diyarbakýr ve Adýyaman Kadýn Platformu üyeleri, Anneler ’tee Günü nedeniyle kayýp annelerine karanfil daðýttý. „ Sayfa 5

Demokratik Islam Kongresi "Demokratik Ýslam Kongresi" Diyarbakýr'da 349 delegenin katýlýmý ile baþladý. Kur'an-ý Kerim okunmasý ile baþlayan kongreye büyük katýlým oldu. Kongrede Büyükþehir Belediye Eþbaþkaný Fýrat Anlý da bir konuþma yaptý. Yaklaþýk 6 aydýr hazýrlýk çalýþmalarý devam eden kongreye için yurt içi ve yurtdýþýndan 340'ý aþkýn delege katýldý. Kongreye Mardin Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Türk, Diyarbakýr Büyükþehir belediyesi eþ baþkanlarý Gülten Kýþanak ve Fýrat Anlý, Sur eski Belediye Baþkaný ve Kýrklar Meclisi kurucusu Abdullah Demirbaþ, yazarlar, bilim adamlarý, Rojava'dan ve Irak Kürdistan'ýndan din alimleri de katýldý

Diyarbakýr kadim bir þehir Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi EþBaþkaný Fýrat Anlý, "Diyarbakýr, bin yýldan bu yana yaþamýn hiç ama hiç aksamadýðý, her daim insanlarýn yaþadýðý kadim bir þehirdir. Diyarbakýr tarih boyunca bölgesinin en önemli þehirlerinden biri olageldi. Kültürler, inançlar, medeniyetler birbirinden beslendiði bu kadim þehir Ortadoðu'nun en büyük Ermeni kilisesine ev sahipliði yapýyor. Bu kadim þehir Anadolu'nun ilk camilerinden biri olan ve Ýslam dünyasýnýn beþinci Harem-i Þerifi olarak kabul edilen Ulu Cami'ye ev sahipliði yapýyor. 5’te

Anneler hayatýn her alanýnda hatýrlanmalý

A

k Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Altaç, annelerin yaþadýðýmýz her saniyenin yüce manasý anlamýna geldiðini belirterek, annelerin kuþaklarýn mimarlarý olduklarýný kaydetti. 8’de

Mýsýr'daki idam kararlarýna tepki D

iyarbakýr'da, Ýmam Hatip Kýz Lisesi öðrencileri, Mýsýr'daki idam kararlarýný giydikleri kefenle protesto etti. Ýmam Hatip Kýz Lisesi öðrencileri, Mýsýr'da direniþ saflarýnda yer alan Müslüman kadýnlara destek olmak için Diyarbakýr Daðkapý Meydaný'nda buluþtu. 4’te

Altýn yükseliþe geçti A

merikan Merkez Bankasý (FED) kararlarý ve Kýrým'daki geliþmeler nedeniyle altýn yeniden yükseliþe geçti. Diyarbakýr'da 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý 86,70 lira, Cumhuriyet Altýnýnýn satýþ fiyatý ise 582,00 lira oldu. Sayfa 6’da

Meteoroloji tutturamýyor

M

eteoroloji zaman zaman hava tahminlerini tutturamýyor. Diyarbakýr için parçalý bulutlu tahmini yapan meteorolojiyi hava yanýlttý ve dün yaðmur yaðdý. Doðanýn dengesi havaya zararlý gazlarýn salýnýmý ile adeta yerle bir oluyor. 4’te

Otomobilini kaza yaptýðý yerde býrakýp kaçtý

D

iyarbakýr'da aþýrý hýz yapan bir otomobil, seyir halindeki ticari taksiyle çarpýþtý. Kazaya neden olan sürücü, aracýný olay yerinde býrakarak kaçtý. Edinilen bilgilere göre kaza, önceki gece saat 01.00 sularýnda Yeniþehir ilçesi Çift Kapý semtinde meydana geldi. 8’de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

11 MAYIS 2014 PAZAR

Saðlýk

Diyabetteki artýþ korkutuyor

Dünya Saðlýk Örgütü'nün raporuna göre, diyabet Avrupa'da 20 yaþ üstü görme kaybý nedenleri arasýnda birinci sýrada. Görme kaybýnýn yaný sýra çok sayýda soruna yol açan diyabetin, Türkiye'deki hýzlý artýþý ise endiþe veriyor.

G

öz Hastalýklarý Uzmaný Opr. Dr. Nilüfer Köylüoðlu Ünal, Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre, Türkiye'de son 10 yýlda diyabet hastasý sayýsýnýn %80 ile %100 oranýnda arttðýný söyledi. Ülkede diyabet hasta sayýsýnýn 2025 yýlýnda %7.4 oranýnda artmasý beklenirken, Uluslararasý Diyabet Federasyonu'nun (IDF) yayýnladýðý bir raporun uzmanlarý endiþeye düþürdüðünü vurgulayan Ünal þöyle konuþtu: "IDF'nin verileri tüm dünyada 382 milyon kiþinin diyabetle mücadele ettiðini ortaya koydu.Türkiye'de ise diyabet hasta sayýsýnýn 5.2 milyon kiþiye ulaþtýðý gerçeði endiþeleri daha da artýrdý. Sosyal Güvenlik Kurumu verileri de bu rakamlarý doðrularken, Saðlýk Bakanlýðý'nýn yeni önlemler almasý bekleniyor. Yine DSÖ raporuna göre, diyabet Avrupa'da 20 yaþ üstü körlük nedenleri arasýnda birinci sýrada yer alýyor. Bu oranýn Türkiye'deki durumu ise henüz belli deðil. Kan þekerinde ani düþüþ ve yükseliþler, retinanýn bozulmasýna ve körlüðe neden oluyor."

VAKÝT KAYBETMEDEN DOKTORA BAÞVURUN Görme bozukluðu çekenlerin ve bozukluðun hýzla ilerlediðini fark edenlerin doktora baþvurmasý gerektiðini belirten Ünal, "Erken dönemdeki hastalara uygulanacak lazer tedavisi sayesinde gözün ömrü uzar. Diyabetik retinopatiyi tedavi eden en temel yöntem lazer fotokoagülasyondur. Argon lazer olarak

Kirazýn bir etkisi daha ortaya çýktý Kirazýn bir çok faydasý biliniyordu da bu yeni eklendi. Amerikalý uzmanlarýn yaptýklarý yeni bir araþtýrmaya göre kiraz suyunun insan bünyesine olan çok özel bir faydasý çýktý. Amerika'nýn Louisiana State Üniversitesi'nden yapýlan açýklamalara göre kiraz suyu uykusuzluk çekenlerin derdinin dermaný.

GÜNDE 2 KEZ ÝÇMEK UYKU ÝLACINDAN DAHA ETKÝLÝ Louisiana State Üniversitesi araþtýrmacýlarýnýn yaptýðý açýklamaya göre günde 2 kez kiraz suyu içmek uyku ilacýndan bile daha çok iþe yarýyor. 2014 San Diego Deneysel Biyoloji Toplantýsý'nda sunulan araþtýrma verilerine göre yapýlan deneylerde belirli bir yaþýn üzerindeki deneklere 2 hafta boyunca günde 2 kez içirilen kiraz suyu sonrasýnda uyku düzeylerinde belirgin bir düzen ve uyku sürelerinde 90 dakikayý aþkýn uzama görüldüðü belirtildi.

anýlan bu yöntem doðru zamanda ve doðru þekilde uygulandýðýnda görme kayýplarý önlenebiliyor" dedi.

GÖZ DÝBÝ MUAYENESÝ ÖNEMLÝ Tip 1 diyabet hastalarýnýn hastalýðýn 5. yýlýndan itibaren, Tip 2 diyabet hastalarýnýn ise taný konur konmaz göz muayenesine gitmesi gerektiðini kaydeden Ünal, þu bilgileri verdi: "Diyabet tanýsý konan hastalarýn mutlaka göz dibi muayenesi yapýlmalýdýr. Diyabetik

retinopati teþhisi konulan bir kiþide muayenelerin sýklýðý ve tedavi planý hastalýðýn þiddetine göre deðiþir. Diyabetik retinopatiye baðlý körlük zaman kaybedilmediði takdirde önlenebilir. Diyabetik retinopati, kapsamlý bir göz dibi muayenesiyle tespit edilebiliyor. Erken evrede uygulanan argon laser tedavisi ile hastalýðýn tekrarlayan göz içi enjeksiyonlarýna ve vitrektomi gibi aðýr ameliyatlara ihtiyaç duyulacak evrelere ilerlemesi önlenebiliyor."

- ÇENGEL BULMACA -

- KARE-


Otomobil takla attý

M

ardin'in Midyat ilçesinde takla atan otomobildeki 10 öðrenci yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Midyat'tan Ziyaret köyüne giden Davut Ö. yönetimindeki 41 LP 816 plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole yuvarlandý. Kazada araçta bulunan Gazi Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'nda eðitim gören E.Ö. (13), H.Ö. (12), M.Ö.(14), N.Ö. (11), B.D. (15), Þ.A. (11), S.Ö. (11), R.Ö. (11), Þ.D. (11) ve G.A. (13) hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Okulda yatýlý olarak kalan öðrencilerin hafta sonunu aileleri ile geçirmek için köye gittikleri öðrenildi.

Hareket et saðlýklý kal 11 MAYIS 2014 PAZAR

Diyarbakýr Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile Halk Saðlýðý Müdürlüðü çalýþanlarý Engelliler Haftasý nedeniyle 'Hareket et, eðlen, saðlýklý kal' temalý doða yürüyüþü yaptý.

D

ünya Engelliler Haftasý ve 10 Mayýs Dünya Hareket Günü nedeniyle Diyarbakýr Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile Halk Müdürlüðü saðlýk çalýþanlarý, engelli vatandaþlarla bir araya gelerek Kent Ormaný'nda 'Hareket et, eðlen, saðlýklý kal'

temalý doða yürüyüþü gerçekleþtirdi. Etkinlikte halay çekme, bisiklet gezisi, ip atlama, ip çekme yarýþý yapýldý. Orman Ýþletme Müdürlüðü, Diyarbakýr Doða Sporlarý Kulübü, bisiklet sporlarý kulübü, Diyarbakýr Otizmle Mücadele Derneði,

Diyarbakýr Dað Sendromu Derneði'nin desteðiyle gerçekleþtirilen doða yürüyüþünde sporun önemine dikkat çekilmeye çalýþýldý. 10 Mayýs Dünya Hareket Günü nedeniyle etkinlik düzenlediklerini belirten Araþtýrma ve Saðlýðýn

Geliþtirilmesi Þube Müdürü psikolog Onur Börtüçene, 10-16 Mayýs Dünya Engelliler Haftasý nedeniyle her iki etkinliði birleþtirip engelliler, engellilerin aileleri, saðlýk çalýþanlarý ve vatandaþlarla bir araya gelmeyi hedeflediklerini söyledi. Börtüçene, "Bu anlamda Diyarbakýr Orman Ýþletme Müdürlüðü kent alanýnda bir doða yürüyüþü ve çeþitli enkinliklerle bir organizasyon düzenledik. Buradaki amacýmýz insanlarda bir farkýndalýk oluþturmak. Hem fiziksel aktivite noktasýnda, hem de engelli ailelerin ve bireylerin sorunlarýna dikkati çekmekti. Çünkü dünyada birçok aktivite sorunu nedeniyle kronik rahatsýzlýðý yaþayan insanlar oluyor. Ayrýca engellilerle ilgili sýkýntýlardan dolayý engellilerimiz yaþamlarýný saðlýklý bir þekilde idame ettiremiyorlar. Toplumda bir farkýndalýk oluþturduðumuz zaman umuyorum engelli vatandaþlarýmýz da, aileleri de daha rahat yaþamlarýný idame ettirebilecekler. Ve sporun önemine dikkat etmeye çalýþtýk.

Spor yapmak hem fiziksel hem de ruhsal açýdan insanlarda saðlýðý geliþtirmeye ve korumaya yönelik en önemli adým olarak görülüyor" dedi. Yapýlan etkinliðin ardýndan Börtüçene, Kent Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne, Diyarbakýr Doða Sporlarý Kulübü'ne, Diyarbakýr Otizmle Mücadele Derneði'ne, engelli ailelerine ve tüm saðlýk çalýþanlarýna teþekkür etti.ÝHA

Diyarbakýr'da kavga : 1 yaralý Diyarbakýr'da iki grup arasýndan silah, satýr ve sopalarýn kullanýldýðý kavgada 1 kiþi yaralandý. E

Fýrtýna minare yýktý

Þýrnak'ýn Silopi ilçesinde saðanak yaðýþ ve fýrtýna hayatý olumsuz etkilerken, ilçeye baðlý Serebiye köyünde bir minare fýrtýnanýn etkisiyle yýkýldý.

Þ

ýrnak'ýn Silopi ilçesinde aniden bastýran saðanak yaðýþ ve fýrtýna birçok evin çatýsýnýn uçmasýna neden oldu. Ýlçeye baðlý Serebiye köyünde fýrtýnanýn etkisiyle yýkýlan minare, caminin yanýnda bulunan evinde çökmesine neden oldu. Minarenin evin üstüne çöktüðü sýrada evde bulunan iki kiþi hafif þekilde yaralandý. Yaralananlar köylülerin yardýmýyla Silopi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldýrýldý.

dinilen bilgilere göre, Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde bulunan Rýhan Parký'nda aralarýnda alacak-verecek meselesi bulunan iki kiþi tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine olay yerine gelen iki tarafýn akrabalarý silahlý ve satýrlý kavgaya tutuþtu. Kavgada 1 kiþi býçak ve sopa darbeleriyle aðýr yaralandý. Yaralý, çevredeki vatandaþlar tarafýndan özel bir otomobille hastaneye kaldýrýldý. Yaralýnýn durumunun aðýr olduðu öðrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniþ güvenlik önlemi aldý. Çevrede inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, kavganýn olduðu parkýn içerisinde 1 adet tabanca ile þarjör buldu. Polis, olaya karýþanlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý.


4

Gündem

11 MAYIS 2014 PAZAR

Mýsýr'daki idam kararlarýna tepki Diyarbakýr'da, Ýmam Hatip Kýz Lisesi öðrencileri, Mýsýr'daki idam kararlarýný giydikleri kefenle protesto etti.

Ý

mam Hatip Kýz Lisesi öðrencileri, Mýsýr'da direniþ saflarýnda yer alan Müslüman kadýnlara destek olmak için Diyarbakýr Daðkapý Meydaný'nda buluþtu. Tamamýnýn imam hatipli kýz öðrencilerin oluþturduðu grup, giydikleri beyaz kefenlerle Mýsýr'daki idam kararlarýný protesto etti. Kadýnlar ellerinde taþýdýklarý Rabia iþareti dövizleriyle Daðkapý Meydaný'na doðru yürüdü. Toplanan kalabalýk adýna basýn açýkla-

masýný imam hatipli kýz öðrenci Sena Sümeyra Akdemir okudu. Akdemir, cunta yönetimi tarafýndan katledilen binlerce Müslüman'ýn cezaevlerine gönderilmesiyle Ýhvaný-ý Müslim üyelerine yönelik baský ve þiddetin arttýðýný söyledi. Akdemir, "Ýþbirlikçi Suud yönetimi ve katil Ýsrail tarafýndan destek verilen hain Sisi yönetimi son olarak aynen bu meydanda olduðu gibi Ýstiklal Mahkemeleri'ni aratmayacak bir karar ile 137'si

bayan öðrenci olmak üzere yaklaþýk bin 212 kiþinin idam edilmesine karar verilmiþtir. Bu karar meþru olmayan bir yönetim, meþru olmayan bir mahkeme ve darbelere çanak tutan Ezher þeyhi müsvedesi tarafýndan alýnmýþtýr. Müslümanlarýn idamýna karar veren kiralýk güçlere karþý ölümüne pes etmeyen baþta Muhammed Mursi'yi ve idamýna karar verilen Ýhvanü'l-Müslimin lideri Muhammed Bedii'yi Diyarbakýr Þeyh Said Meydaný'ndan Ýmam Hatip Lisesi kýz öðrencileri gönül erleri olarak selamlýyoruz. Direniþiniz kutlu olsun ey Ýslam'ýn yiðit evlatlarý. Direniþiniz kutlu olsun ey Mýsýr'ýn Musa'larý, Asiyeleri, Zeynep Gazallileri ve baþöðretmenimiz, yol göstericimiz, zalimlerin Allah'a verdiði sözü sadakatle yerine getiren Esma Biltacý bacýmýza selam olsun" dedi. Yeryüzünün bir çok coðrafyasýnda Müslümanlara ve Ýslami harekete yönelik gerçekleþen saldýrýlara karþý Ýslami direniþin asla yýlmayacaðýný ifade eden Akdemir, Firavun Sisi'nin Ýslami hareketi topyekun ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýný ve yeryüzü Mustazaflarýnýn umudu olan Müslüman Kardeþleri yýldýramayacaðýný söyledi. Akdemir, "Þunu kararlýlýkla haykýrýyoruz ki, Mýsýr'da askeri cuntanýn karþýsýnda kardeþlerimizin yanýnda olduðumuzu bir kez daha haykýrýyor ve þöyle diyoruz. Emperyalizm yenilecek Ýslami direniþ kazanacak, darbeci Sisi ve katil avanesi alt edilecek. Ýhvanü'l Müslimin ümmete umut olmaya devam edecek" þeklinde konuþtu. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan kalabalýk sessizce daðýldý.

Meteoroloji tutturamýyor Meteoroloji zaman zaman hava tahminlerini tutturamýyor. Diyarbakýr için parçalý bulutlu tahmini yapan meteorolojiyi hava yanýlttý ve dün yaðmur yaðdý. Doðanýn dengesi havaya zararlý gazlarýn salýnýmý ile adeta yerle bir oluyor. Buzullar eriyor, havada ilginç deðiþiklikler meydana geliyor. Bahar'da yeteri yaðýþ alamayan Türkiye'de zamansýz yaðmurlar þaþýrtýyor. Týpký meteorolojinin þaþýrmasý gibi.

Salý için yaðmur tahmini Diyarbakýr için dün parçalý bulutlu tahminini yürüten meteoroloji bazen tutturamadýðý gibi dünkü hava tahminini de tutturamadý. Parçalý bulutlu denmesine raðmen öðlen saatlerinde kýsa süreli yoðun yaðmur yaðmasý dikkat çekti. Meteoroloji, Pazar ve Pazartesi günü için parçalý bulutlu, Salý günü için ise saðanak yaðýþlý tahmininde bulundu. Rýza BARUT

11 MAYIS 2014 PAZAR YIL: 13 SAYI: 4620 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Kuaförler baþkanýný seçiyor Diyarbakýr Berberler ve Kuaförler Odasý Olaðan Genel Kurulu Salý günü yapýlýyor. Salý günü DESOB (Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý) toplantý salonunda yapýlacak seçimde 4 aday yarýþacak. Vedat Hürtürk, Eþref Tanrýverdi, Amine Demir, Cem Deðirmenci baþkanlýk için yarýþacak. Yaklaþýk 240 erkek berberi ve bayan kuaförü oy kullanacak. Adaylardan Vedat Hürtürk " 1953'te kurulan derneðin iki sandalye bir masasý var. Daha önce mülk olarak alýnan derneðin yeri de satýldý ve 70 bin tl borcu var. Bu dernek buralarda olmamalýydý. Üzüntü verecek bu durumdan kurtarmak için bütün gücümüzle çalýþacaðýz" dedi.

Vedat Hürtürk

Engelliler Derneði Baþkaný'nýn arabasý yakýldý Þ ýrnak'ýn Silopi ilçesinde Engelliler Derneði Baþkaný Abdullah Süer'in aracý kimliði belirsiz kiþilerce benzin dökülerek yakýldý. Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi 1003 Sokak'ta bulunan Silopi Engelliler Yardýmlaþma, Dayanýþma ve Destekleme Derneði önünde park halinde bulunan Dernek Baþkaný Abdullah Süer'e ait 60 HK 026 plakalý araç, dün gece saat 21.30 sýralarýnda motosikletli 2 kiþi tarafýndan benzin dökülerek yakýldý. Ýki saldýrgan beraberinde getirdikleri benzin bidonunu aracýn üzerine döktükten sonra ateþe verdi. Olayý gerçekleþtirdikten sonra 2 saldýrgan motosikletle olay yerinden hýzla kaçtý. Olay esnasýnda dernek binasýnda bulunan Abdullah Süer, aracýnýn yandýðýný görünce kendini dýþarý attý. Yangýn söndürme tüpüyle aracýný söndürmeye çalýþan Süer'e vatandaþlar da yardým etti. Uzun uðraþlar

sonucu yangýn söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis araçta ve çevresinde delil aradý. Kaçan saldýrganlarýn yakalanmasý için polis çalýþma baþlatýrken, saldýrýda maddi hasarýn oluþtuðu araç baþka bir araca baðlanarak yediemin otoparkýna çekildi. Baþkan Abdullah Süer, "Dernek binasýnda oturduðumuz sýrada motosikletli 2 kiþi otomobilime benzin döküp yaktý. Engelliler haftasýnda aracýmýzý yakan bu insanlarý kýnýyorum. Engelli derneði baþkanýna bu yapýlmamalýydý. Bizler engelliyiz. Bunlar engelli insanlara bunu yapýyorsa diðer insanlara neler neler yapar. Bu insanlýk dýþý bir davranýþtýr. Bu yapýlacak bir davranýþ deðildir. Bize karþý bir kinin varsa gel yüzümüze söyle. Araç yakmakla dükkan yakmakla bir yere varamazsýnýz" diye konuþtu.

Ferzad Kemanger anýldý Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Baðlar Belediyesi Ferzad Kemanger Eðitim Destekevi, 9 Mayýs 2010'da Ýran devletince idam edilen Kürt öðretmen Ferzad Kemanger için anma töreni düzenledi.

Ý

ran devleti tarafýndan idam edilen Kürt öðretmen Ferzad Kemanger için, Ferzad Kemanger Eðitim Destekevi Toplantý Salonu'nda anma etkinliði düzenlendi. Anma etkinliðine, belediye meclis üyeleri, Baðlar Belediyesi Kültürel ve Sosyal Ýþler Müdürü Sibel Çakýn Bayhan, MEYADER yöneticileri, Ferzad Kemanger Eðitim Destekevi öðretmenleri, kursiyerler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Anma töreninde Ferzad Kemanger'in hayatýný anlatan ve tarihten günümüze kadar asýlan Kürt liderlerinin fotoðraflarýndan oluþan sinevizyon gösterimi yapýldý. Ferzad Kemanger'in sevdiðine yazmýþ olduðu mektubun okunmasý duygusal anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Daha sonra Ferzad Kemanger Eðitim Destekevi öðrencileri okulun ismini aldýðý Kemanger'e yazmýþ olduklarý þiirleri okudu. Anma töreni kursiyerlerin verdiði müzik dinletisiyle son buldu. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

11 MAYIS 2014 PAZAR

5

Demokratik Islam Kongresi

Abdullah Öcalan'ýn öneresi ile yapýlan "Demokratik Ýslam Kongresi" Diyarbakýr'da 349 delegenin katýlýmý ile baþladý. Kur'an-ý Kerim okunmasý ile baþlayan kongreyye büyük katýlým oldu.

Y

aklaþýk 6 aydýr hazýrlýk çalýþmalarý devam eden kongreye için yurt içi ve yurtdýþýndan 340 aþkýn delege katýldý. Kongreye Mardin Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Türk, Diyarbakýr Büyükþehir belediyesi eþ baþkanlarý Gülten Kýþanak ve Fýrat Anlý, Sur eski Belediye Baþkaný ve Kýrklar Meclisi kurucusu Abdullah Demirbaþ, yazar Ayetullah Kanhan, Ayhan Bilgen, akademisyen Prof.Dr. Bilal Sanbur, Ýlahiyatçý Fadýl Berdirhaoðlu, yazar Ýhsan Eliaçýk, Hüda Kaya, Doç Dr. Ýbrahim Bor, Prof. Dr.Kadri Yýldýrým, Þeyh Said'in torunu Kasým Fýrat, Prof. Dr. Nurettin Turgay, Rojava'dan aralarýnda Cîzirê Kantonu Din Ýþleri Bakaný Cizîrê Kantonu Demokratik Özerk Yönetimi Din Ýþleri Bakaný Þêx Mihemed El-Qadirî'nin de bulunduðu 14 kiþilik bir delegasyon, HDP Grup Baþkanvekili ve Bingöl Milletvekili Ýdris Baluken, Güney Kürdistan bölgesinden din alimleri, Avrupa'dan Kürdistan Ýslam Toplumu üyesi Eþref Budancamak, Kürdistan Ýslam Partisi Genel Baþkaný Hikmet Serbilind gibi isimlerin yaný sýra 20 kiþilik bir aralarýnda farklý inanç grubu temsilcilerinin de bulunduðu gözlemci katýldý. Kongrenin baþlangýcýnda Kur'an-ý

Kerim okundu. Daha sonra. Demokratik Ýslam Kongresi Çalýþma Komitesi adýna Prof. Dr. Kadri Yýldýrým açýlýþ konuþmasýný yaptý.

MEDÝNE SÖZLEÞMESÝ Yýldýrým, "Kürtler ve Ýslamiyet ile Kürt sorunu ve Ýslam'ýn Hakemliði" baþlýðýyla uzun bir sunum yaptý. Kürtlerin Ýslamlaþma sürecini anlatan Yýldýrým, Kürtlerin kitlesel olarak Ýslam'la tanýþmalarýnýn Hz. Ömer döneminde Ýyâz b. Ganm komutasýndaki ordularýn Kürtlerin yoðunlukta olduðu þehirlere yönelik fetih hareketleriyle baþladýðýný aktardý. Kürtlerin Müslüman olmalarýnýn ardýndan kendilerini Ýslam'a feda ettiðini belirteren Yýldýrým, Ýslam'da barýþ, savaþ ve ateþkes felsefesi ve etiði üzerine deðerlendirmelerde bulundu.. Yýldýrýnm, Beþinci baþlýkta KuranKerim'de ve peygamberin sünnetinde "Tek kimlik, tek dil ve tek renk" yerine "Çok kimliklilik, çok dillilik ve çok renklilik" ile bunlarýn tanýnmasý üzerinde durdu. Son olarak Medine Sözleþmesi üzerine deðerlendirmeler yapan Yýldýrým, Medine Sözleþmesi'nin bir arada yaþama ve yönetime kolektif katýlmanýn yazýlý anayasasý olduðunu kaydetti

ROJAVA TEMSÝLCÝSÝ KONUÞTU Yýldýrým'ýn ardýndan Cîzêrê Kantonu temsilcisi Nureddin Þakir konuþtu. Þakir, Rojava'dan kongreye sýcak selamlar getirdiklerini ve kongreye katýlmaktan dolayý mutlu olduklarýný belirtti. Yaptýðý konuþmada Rojava'da yaþananlarý anlatýrken hem Rojava sýnýrlarýna örülen "utanç duvarlarý" ve hendeklerle Rojava devrimini boðdurulmaya çalýþýldýðýný söyleyen Þakir, "Rojava'da oyunlar oynanýyor. Ýnsanlarýn kafalarý kesiliyor. Rojava Kürdistaný, bu birliðe ihtiyacý var" Diye konuþtu. Daha sonra Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Fýrat Anlý ev sahibi olarak kýsa bir konuþma yaptý. Anlý, "Diyarbakýr, bin yýldan bu yana yaþamýn hiç ama hiç aksamadýðý, her daim insanlarýn yaþadýðý kadim bir þehirdir. Diyarbakýr tarih boyunca bölgesinin en

önemli þehirlerinden biri olageldi. Kültürler, inançlar, medeniyetler birbirinden beslendiði bu kadim þehir Ortadoðu'nun en büyük Ermeni kilisesine ev sahipliði yapýyor. Bu kadim þehir Anadolu'nun ilk camilerinden biri olan ve Ýslam dünyasýnýn beþinci Harem-i Þerifi olarak kabul edilen Ulu Cami'ye ev sahipliði yayýyor. Bu kadar tarihi ve Ýslam tarihinde de önemli bir yeri olacaðý daha þimdiden belli olan böylesi bir Kongreye ev sahipliði yapmaktan dolayý Diyarbakýr olarak büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi. Anlý þöyle devam etti: "Dinler toplumlarýn kriz anlarýnda, toplumlarý düzenlemek için ortaya çýkarlar. Ve her bir din, sosyal, siyasal ve toplumsal hayatý düzenler. Belki de dinler içinde hayatýn her alanýna iliþkin en fazla öneri ve düzenleme getiren din, Ýslam dinidir. Bu baðlamda Semavi dinler içinde son derece avantajlý bir durumdadýr. Bu Kongreye duyulan

ihtiyaç ve bu ihtiyaca verilecek olan cevap; hem hazýrlýk toplantýlarýnda, hem de iki gün burada boyunca yoðunca tartýþýlacak ve bir neticeye varýlacaktýr. Farklýlýklarýn bir arada barýþ içinde yaþamasýnýn "toplumsal sözleþmesi"nin güçlü referanslarý bilince çýkarýlacaktýr. Belki de Ýslam'ýn engin hoþgörüsü içinde güncellenecek, daha doðrusu güncel referanslarla güçlendirilecektir. Doðru olarak bilinen yanlýþlarýn altý çizilecektir. Barýþ, birlikte yaþam ve þiddet gibi güncel sorunlarýmýza derman olacak sonuçlar çýkarýlacaktýr. Emin olun ki burada ortaya koyacaklarýnýz, tartýþmalarýnýz, ulaþtýðýnýz sonucu hayata geçirmek için canla baþla çalýþacaðýz. Demokratik Ýslam Kongresi önermesini yapan Sayýn Öcalan'a, hazýrlýk çalýþmalarýný yapan deðerli ekibe, dünyanýn dört bir yanýndan kentimize, kentinize gelen tüm delegelere teþekkür ederim. Kongre'nin Ýslam alemine hayýrlý olmasýný dilerim."

Anneler Günü’nde de çocuklarýnýn akýbetini sordular ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta düzenlediði oturma eylemi 274'üncü haftasýnda devam etti. 1994 yýlýnda JÝTEM tarafýndan katledilen M. Þerif Avþar'ýn hikayesinin anlatýldýðý oturma eyleminde, KESK Diyarbakýr ve Adýyaman Kadýn Platformu üyeleri, Anneler Günü nedeniyle kayýp annelerine karanfil daðýttý.

Ý

HD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn "Kayýplar Bulunsun Failler Yargýlansýn" sloganý ile her hafta düzenlediði oturma eyleminin 274'üncüsü Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde devam etti. Eylemde "Onlar ansýzýn evlerinden alýndýlar bir daha geri dönmediler" yazýlý pankart açýlýrken, kayýplarýn fotoðraflarý taþýndý. Eyleme Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý, ÝHD Diyarbakýr Þubesi yönetici ve üyeleri, MEYA-DER, TUHAD-DER, Barýþ Anneleri Meclisi ve KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcilerinin yaný sýra KESK Diyarbakýr ve Adýyaman Kadýn Platformu üyeleri katýldý. Oturma eylemi öncesi KESK Kadýn Platformu üyeleri, Anneler Günü vesilesiyle kayýp annelerine karanfiller daðýtarak, kayýp fotoðraflarýnýn üzerine karanfil attý. Oturma eyleminde ilk olarak konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, eylemlerine destek veren KESK Kadýn Platformu'na teþekkür ederek, kadýn mücadelesinin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin önünü açtýðýný söyledi. 'Yüz yýl dahi geçse kayýplarýn akýbetini sormaya devam edeceðiz' Kayýplarýn akýbetinin ortaya çýkarýlmasý konusunda herhangi bir giriþimin olmadýðýný hatýrlatan Bilici, "Bununla birlikte bizim çok

hassas olduðumuz bir konu olan bu dosyalarýn zaman aþýmýna uðrama tehlikesidir. Zaman aþýmý bu devletin bilerek, isteyerek yürüttüðü bir politikadýr. Ve bu politikasýyla sonuç alacaðýný zannediyor ama yanýlýyor. Yüz yýl dahi geçse, hukuken zaman aþýmýna uðratýlsa dahi, bizler bu kayýplarýn faillerini sormaya devam edeceðiz, bu devleti yargýlayacaðýz" dedi. Ýnsan haklarý savunucularý ve kayýp yakýnlarý olarak kesinlikle zaman aþýmý oyununu kabul etmediklerini vurgulayan Bilici, þöyle devam etti: "Buradan yargýya, siyasal iktidara çaðrýmýzdýr; böyle kirli oyunlar içerisine girip, ucuz hesaplar yaparak bu süreci hýrpalamayýn. Eðer adalete inanýyorsanýz, eðer insan haklarýna inanýyorsanýz, eðer hukukun üstünlüðüne inanýyorsanýz, bu dosyalarýn üzerine gidip, bu kayýplarýn faillerini açýklarsýnýz. Geçmiþte insanlýða karþý iþlenmiþ suçlar konusunda bütün siyasal iktidarlar bizim için aynýdýr. Çünkü hepsi ayný paradigmayý sürdürdüler. Ýnkar ettiler, imha ettiler ve bugün kadar getirdiler. Þimdi de adaleti kullanarak imha etmeye çalýþýyorlar. Zaman aþýmý diye insanlýk dýþý bir kavram ortaya koyarak, insanlýða karþý iþlenmiþ suçlarý zaman aþýmýna uðratmaya çalýþýyorlar. Bu nasýl bir hukuktur, bu nasýl bir adalet anlayýþýdýr? Hiçbir þekilde kabul etmiyoruz bu yaklaþýmý."

M. Þerif Avþar'ýn hikayesi anlatýldý Bilici'nin ardýndan 22 Nisan 1994 tarihinde Diyarbakýr'da JÝTEM tarafýndan gözaltýna alýndýktan sonra kaybedilen, daha sonra cesedi bulunan Mehmet Þerif Avþar'ýn hikayesi kardeþi Sait Avþar tarafýndan anlatýldý. Aðabeyinin gün ortasýnda esnaflýk yaptýðý dükkandan JÝTEM mensuplarý tarafýndan gözaltýna alýndýðýný anlatan Sait Avþar, Avþar'ýn kaybedildiðini, yaptýklarý giriþimler sonucu 17 gün sonra cenazesine ulaþtýklarýný söyledi. Kendilerinin aðabeyinin cenazesine ulaþtýklarýný ancak, cenazeleri dahi olmayan binlerce kaybýn olduðunu belirten Avþar, yakýnlarýný kaybedenler olarak, bu kayýplarýn akýbetinin ortaya çýkarýlmasýný ve faillerinin de yargýlanmasýný istediklerini dile getirdi. 'Analara en büyük armaðan onurlu bir barýþ olacaktýr' Avþar'ýn hikayesinin ardýndan KESK Kadýn Platformu adýna Adýyaman'dan gelen KESK Üyesi Ýsmihan Batman, bir konuþma yaptý. Kayýp analarýnýn yýllardýr kayýplarýnýn hesabýný sorduðunu belirten Batmaz, ayný þekilde Roboskîli annelerin de katledilen çocuklarýnýn hesabýný sormaya devam ettiðini söyledi. Kaybettikleri çocuklarýn acýsýyla görkemli bir barýþý getirmek için mücadele eden barýþ

annelerinin yanlarýnda olduklarýný, seslerine ses katmak istediklerini söyledi. Yarýn Anneler Günü olduðunu ifade eden Batmaz, Kürdistan ve Türkiye'deki tüm annelere verilebilecek en büyük armaðanýn onurlu bir barýþ olduðunu sözlerine ekledi. 'Bu yapýlanlar devlet tarafýndan sistematik bir þekilde yürütüldü' Son olarak konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat

Anlý, Demokratik Ýslam Kongresi'nde Cizîre Kantonu'ndan katýlan katýlýmcýnýn konuþmasýnda kendilerini katledenlerin, zulüm yapanlarýn da Müslüman olarak anýldýðýný söylediðini belirterek, "Etrafýmýza baktýðýmýzda Ýslamiyet adýna bizlere çok zulüm yapýldý. Ancak bunun inançla bir alakasý yoktur,

devletsel çýkarlarý için bunlarý yapýyorlar. M. Þerif Avþar'ýn kaybediliþini hatýrlýyorum. Çok yoðun baskýlar sonucu cenazesine ulaþmýþtýk. Cumhurbaþkaný Demirel devreye girdikten sonra cenazesi bulunmuþtu. Bu da gösteriyor ki, bu yapýlanlar devlet tarafýndan sistematik bir þekilde yürütüldü" dedi. Konuþmalarýn ardýndan kayýp yakýnlarý, Mehmet Þerif Avþar ve tüm kayýp yakýnlarý anýsýna 5 dakikalýk oturma eylemi yaptý. Rýza BARUT


6

HABER

11 MAYIS 2014 PAZAR

Dondan zarar gören çiftçiler sýkýntýlý Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde, ceviz aðaçlarý don nedeni ile zarar gören çiftçiler, Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde baþvuruda bulunarak, zararlarýnýn karþýlanmasýný istedi. K

ulp'ta, geçtiðimiz aylarda yaþanan soðuk havalar nedeni ile ceviz aðaçlarýný don vurmuþ, çiftçiler tarlalarýndan ürün alamamýþtý. Maddi zarara uðrayan Aygün köyü sakinleri, Kulp Kaymakamlýðý ile Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne baþvuruda bulunarak zararlarýnýn karþýlanmasýný istedi. Aygün köyü sakini Aydýn Olcan,

"Köyümüz sýnýrlarý içerisinde bulunan ceviz aðaçlarýmýz don olayýndan zarar gördü. Zararýn tespitinin yapýlmasý için Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne müracaatta bulunduk" dedi. Mehmet Reþit Çakýl adlý çiftçi ise, "Bizim köyümüz daðlýk bir yapýya sahip. Tarým arazisi yetersizdir ve köyümüzün en önemli

geçim kaynaðý cevizdir. Ancak ceviz aðaçlarýmýzýn kurumasýyla hiçbir þeyimiz kalmadý. Yetkililerin bizlere yardým elini uzatmalarýný istiyoruz" diye konuþtu. Köylüler, yaptýklarý açýklamalarýn ardýndan Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne giderek, dilekçelerini teslim etti.

Ýhracat öncesi standart gerekli T

ürk Standartlarý Enstitüsü (TSE) Baþkaný Hulusi Þentürk, dünyada artýk iþ adamlarýnýn çantalarýný alarak kapý kapý dolaþýp mal satma döneminin bittiðini ifade ederek, ''Ýhracat yapýlacak ülkelere önce TSE olarak ben giderim, teknik altyapýyý hazýrlarým, ondan sonra iþ dünyamýz da bu teknik altyapý sayesinde pazara rahatlýkla girer'' dedi. Þentürk, Ýstikbal AÞ'nin bu yýl beþincisini düzenlediði "Mükemmel Paydaþ Ýliþkisi Buluþmasý"nda konuþtu. Þentürk, standartlarda söz sahibi olunamadýðý, standartlarý belirleyen ülke olunamadýðý takdirde Türkiye'nin geleceðinin çok parlak olmasýnýn mümkün görünmediðini, iþ dünyasý ve TSE arasýnda kurulacak güçlü baðlarýn Türkiye'de standartlarýn oluþmasýna katký saðlayacaðýný belirterek, ''Bu oluþan standartlar da uluslararasý standartlara dönüþtürülerek iþ dünyamýzýn küresel ticarette söz sahibi olmasýna imkan verecektir. Mobilya, tekstil, yapý malzemeleri gibi sektörler bizim dünyaya standart ihraç edebileceði-

Altýn yükseliþe geçti

A

merikan Merkez Bankasý (FED) kararlarý ve Kýrým'daki geliþmeler nedeniyle altýn yeniden yükseliþe geçti. Diyarbakýr'da 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý 86,70 lira, Cumhuriyet Altýnýnýn satýþ fiyatý ise 582,00 lira oldu. Son bir aydýr yatay seyreden ve zaman zaman düþüþler yaþayan altýnda belirsizlik sürerken, Cuma günü yükleþi yaþandý. Diyarbakýr'da alýnýp satýlan altýn türlerinin bugünkü kapanýþ fiyatlarý (TL) þöyle: 86,35 liradan alýnan 24 Ayar Külçe Altýn(Gr.) 86,70 liradan, 573,00 liradan alýnan Cumhuriyet Ata Lira 582,00 liradan, 78,58 liradan alýnan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 84,83 liradan, 550,00 liradan alýnan Lira (Tam) Ziynet 569,00 liradan, 275,00 liradan alýnan Yarým Ziynet 287,00 liradan, 138,00 liradan alýnan Çeyrek Ziynet ise 144,00 liradan satýldý. Muhammet Ferhat ÇÝMEN

Sedat Kuruyemiþ

miz sektörler ama bu sektörlerde henüz standartlarý belirleme noktasýnda gerekli adýmlarý atamadýðýmýz için istenilen sonuçlara ulaþmýþ deðiliz. Ýþ adamlarýnýn eline çanta alarak pazar pazar dolaþýp mal satma dönemi kapanmaya baþladý. Artýk tüm dünya ülkeleri serbest ticaretin kurallarý karþýsýnda kendi pazarlarýný koruyabilmek için standartlara dayalý koruma politikalarý devreye sokuyor. Serbest piyasa anlayýþýný tehdit eden, ciddi anlamda geliþmekte olan ülkeler aleyhine olan bu duruma karþý ancak ve ancak standardizasyon alanýnda güçlü iþ birlikleriyle mücadele edebiliriz'' ifadelerini kullandý. Küresel çapta markalaþýlmasý gerektiðini ifade eden Þentürk, kendisine, "Türkiye'nin markasý var mý?" diye sorular sorulduðunu, kendisinin de üzülerek çok güçlü markasý olmadýðýný söylediðini belirtti. Þentürk, Türkiye'de birkaç istisna dýþýnda iþletmelerin hiçbirinin markalaþmaya giden yolu doðru bilmediðini ifade ederek, "Reklam yaparak, reklamlara para

basarak marka olabileceðini zanneden þirketlerimiz 'yolunacak kaz' mantýðýna teslim oluyor. Markalaþmanýn olmazsa olmaz yolu önce standarda uygun üretim yapmaktan geçiyor. Daha sonra bu üretimi, kurumu standartlaþtýrarak gerçekleþtirmek, arkasýndan da daha üst kalite seviyesine yükseltmek gerekiyor. Yakaladýðýnýz kendi kalitenizi de uluslararasý standart haline dönüþtürerek rakipsiz olmak lazým. Baþka türlü marka olunmaz" þeklinde konuþtu. Þentürk, TSE olarak 30 ülke 43 ofisle yurt dýþýnda Türkiye'yi temsil ettiklerini kaydederek, Irak'la anlaþma görüþmelerinin devam ettiðini ve kýsa bir süre içinde anlaþma saðlayacaklarýný anlattý. Ýran ile de anlaþma görüþmelerine baþlayacaklarýný vurgulayan Þentürk, "Hedefimiz iþ dünyasýnýn iþini kolaylaþtýrmak. Ýþ adamlarýmýz hangi ülkeye girecekse ondan önce o ülkeye girip gerekli teknik anlaþmalarý yapmak. Bugüne kadar bu yapýlamadýðý için iþ dünyamýz gerçekten çok çile çek-

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

ti. Gidecek müþteriyi bulacak, malýnýn kalitesine inandýracak bir sürü uðraþacak ondan sonra mal satacak. Dünyada böylesine saçma sapan ihracat politikasý yürüten ülkelerden birisi biziz. Önce ben gider teknik altyapýyý hazýrlarým, iþ dünyamýz da bu teknik altyapý sayesinde pazara rahatlýkla girer" ifadelerini kullandý. TSE Baþkaný Þentürk, standartlarýn baþka ülkelere kabul ettirilmesinin önemini verdiði örneklerle anlatmaya da çalýþtý. Amerika'nýn 1994 yýlýnda Suudi Arabistan'a giderek bu ülkenin standartlarýný oluþturmaya baþladýðýný, 1 yýl içinde 300 standardý kabul ettirdiðini belirten Þentürk, ''Bu standartlar sayesinde Amerika 1 yýl sonra Suudi Arabistan'a 1 milyar dolarlýk araba yedek parçasý sattý. Ýþte standart bu kadar önemli'' diye konuþtu. Þentürk, daha sonra Ýstikbal Mobilya Yönetim Kurulu Baþkaný Memduh Boydak'a, Toplumsal Güvenlik - Ýþ Güvenliði Yönetim Sistemleri Belgesi TSE 22301'i verdi.

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

11 MAYIS 2014 PAZAR

7

Þeyh Muhammed Kazým anýldý Siirt'in son dönemde yetiþtirdiði büyük din alimi mutasavvýf þeyh Muhammed Kazým efendi vefatýnýn 18. yýlýnda dualarla anýldý.

A

nma etkinlikleri çerçevesinde Ýstanbul baþta olmak üzere birçok ilde sevenleri Siirt'e gelerek, þeyh Muhammed Kazým'ýn türbesi ziyaret ederek adýna yaptýrýlan kuran kursu medresesinin temel atma törenine katýldý. Þeyh Muhammed Kazým'ý anma programý Kazimiyye Medresesi'nin temel atma töreni ile baþladý. Siirt'in son yýllarda bu tür faaliyetlere, kuran kurslarýna ve medreselerin yapýmýna büyük önem verildiðini belirten Siirt Valisi Ahmet Aydýn, "Siirt'in tarihinde medrese kültürü uzun bir geçmiþe dayanýyor. Son yýllarda da Medreseler ve Kuran Kurslarýn temel atma törenlerini sýklýkla yapýlmaktadýr. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Þeyh Muhammed Kazým'ýn oðlu þeyh Muiniddin

Aydýn ise, "Kazimiyye Medresesi yapýmý 350 kiþiye istihdam edilmesi planlanmýþtýr. Burada ki amacýmýz ilim irfan yurdu olan Siirt'te talebelere ilim öðretmektir. Kazýmiyye Medresesi'nde talebeler yetiþtirerek bu geleneði devam ettirecektir. Ýlimize, ülkemize Ýslam alemine hayýr olmasýný diliyorum" dedi. Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Emniyet Müdürü Metin Özkan, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Recep Güldoðan, Ticaret Odasýný Baþkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, müftülük personeli ve çok sayýda vatandaþýn katýlýmýyla düzenlenen temel atma töreni dualarla gerçekleþti. Tören, þeyh Muhammed Kazým'ýn türbesinin ziyaret edilmesi ve yemek ikramýyla sona erdi. Misbah YILMAZ

Boyalý Eller Gülen Yüzler projesi Muþ Denetimli Serbestlik Müdürlüðü'nün Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda yürüttüðü 'Boyalý Eller, Gülen Yüzler Projesi' eðitimlerini tamamlayan 20 hükümlü sertifikalarýný aldý.

D

enetimli Serbestlik Müdürlüðü'nün SODES kapsamýnda yürüttüðü 'Boyalý Eller, Gülen Yüzler Projesi' çerçevesinde eðitimlerini tamamlayan 20 hükümlüye törenle sertifikalarý verildi. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen törende konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Kaya, adalet duygusunun, suç iþleyen kiþinin yaptýðý kötülüðün karþýlýðýný görmesini gerektirdiðini, cezanýn amacýnýn, suçlunun ýslah edilmesi ve tekrar suç iþlemekten caydýrýlmasý olduðunu aktardý. Verilen cezalarla toplumdaki potansiyel suçlularýn suç iþlemesini önlemenin amaçlandýðýný anýmsatan Kaya, þöyle dedi: "Dünyanýn deðiþik ülkelerinde suçlularýn hayatýna, bedenine, özgür-

lüðüne, mal varlýðýna ve haklarýna yönelik cezalar uygulanmaktadýr. Ülkemizde hayata ve bedene yönelik cezalar uygulanmamakta, modern ceza sistemine uygun olarak daha çok özgürlüðe, mal varlýðýna ve haklara yönelik cezalar uygulanmaktadýr. Denetimli serbestlik uygulamalarýnýn amacý da kiþilerin müdürlüðün gözetiminde toplum içinde çeþitli yaptýrýmlara tabi tutulmak suretiyle infazýnýn gerçekleþtirilmesidir" dedi. Amaçlarýnýn insanlara acý çektirmek olmadýðýný, çekilen acýlarý, yaþanan sýkýntýlarý azaltmak, bozulan sosyal dengeyi yeniden tesis etmek olduðunu bildiren Kaya, adil olmanýn, gücü yettiðine ceza vermeyi deðil toplum düzenini bozan eþitsizlikleri görmeyi gerek-

tirdiðini dile getirdi. Kaya, "Aslýnda suçu toplum hazýrlar birey iþler. Aile, okul akraba, arkadaþlýk, iþ çevresi, komþuluk iliþkileri ve çalýþma ortamý gibi alanlarda saðlýklý iliþkiler kurulamayan toplumlar suçlu üretir" diye konuþtu. Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger ise engelliler, kadýnlar, yaþlýlar, suça bulaþmýþ yada suç riski altýndaki çocuklar ve gençler, uzun süreli iþsizler, eski hükümlüler ve suç maðdurlarýnýn toplumumuzda yaþayan dezavantajlý gruplar olarak adlandýrýlabileceðini ifade etti. Konuþmalarýn ardýndan eðitimlerini tamamlayan hükümlüler, sertifikalarýný aldý.

Ýnci kefalinin üreme mücadelesi Y

üzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Sarý, yarýnýn Anneler Günü olduðunu hatýrlatarak, "Bizim kültürümüzde, bizim inancýmýzda, bizim geleneklerimizde anneler kutsaldýr. Onun için biz Ýnci kefali göçüne de kutsal göç deriz. Nasýl ki bir anne yavrusuna zarar verilmesini istemiyorsa, nasýl ki bir anne yavrusunu korumak için kendi canýný feda ediyorsa, Ýnci kefali de akýntýya karþý beslenmeden canýný feda edercesine buraya geliyor, yumurtlamaya çalýþýyor, üremeye çalýþýyor. Anneler Günü nedeni ile Ýnci kefali annelere de saygý gösterelim" dedi. Van Gölü'nde yaþayan tek balýk türü olan Ýnci kefali, Türkiye'nin en büyük gölünün tuzlu ve sodalý suyunda neslinin çoðalmasý için üreme döneminde tatlý su aðýzlarýna göç ediyor. Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Sarý, Ýnci kefali balýðýnýn neslinin korunmasý amacýyla 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde uygulanan av yasaðýna uyulmasýnýn, anne olan Ýnci kefaline en büyük saygý ve hürmet olduðunu belirtti. Prof. Dr. Mustafa Sarý, "Ýnci kefali dünyada sadece Van Gölü havzasýnda yaþayan endemik bir balýk türü. Yaþamýný Van Gölü'nün tuzlu, sodalý sularýnda geçiriyor ancak gölün suyu üremesine uygun olmadýðý için ilkbahar aylarýnda büyük sürüler halinde akarsulara göç ediyor. Þu anda Ýnci kefalinin bu muhteþem göçüne þahitlik ediyoruz. Muradiye'deki bu Balýk Bendi dediðimiz mevki, Ýnci kefali göçünün en güzel izlendiði noktalardan bir tanesi ancak Ýnci kefalinin bu muhteþem göçünü engelleyen bazý faktörler var. Bunlarýn en baþýnda kaçak ve

yanlýþ avcýlýk var. Ýnci kefali yumurtlamak için dereye geldiðinde kaçak balýkçýlar bu derelerden avlayarak bunu götürüp satmaya çalýþýyorlar. Þimdi bizim kültürümüzde, ananemizde, gelenek ve göreneklerimizde, örfümüzde, dinimizde hiçbir þeyde üremek üzere olan bir hayvana zarar vermek yoktur. Dolayýsýyla bunu yapan insanlar, bunu yapan arkadaþlarýmýz çok yanlýþ bir faaliyet yapmýþ oluyorlar. Ýnci kefali derelere gezmeye gelmemiþ, üremek için, neslini devam ettirmek için gelmiþtir. Eðer Ýnci Kefali'in nesline saygý gösterirsek, burada üreme þansý verirsek, önümüzdeki yýllarda daha çok fazla balýðý bu de-

relerde görmüþ olacaðýz" dedi.

"BÝZÝM KÜLTÜRÜMÜZDE, BÝZÝM ÝNANCIMIZDA, BÝZÝM GELENEKLERÝMÝZDE ANNELER KUTSALDIR" Yarýnýn Anneler Günü olduðunu hatýrlatan Sarý, "Bizim kültürümüzde, bizim inancýmýzda, bizim geleneklerimizde anneler kutsaldýr. Onun için biz Ýnci kefali göçüne de 'kutsal göç' deriz, 'kutsal yolculuk' diyoruz çünkü Ýnci Kefali buraya geliyor yumurta býrakýyor, yavrularýný çýkarýyor ondan sonra tekrar göle geri dönüyor. Ýþte bu göç kutsal bir göçtür. Nasýl ki bir anne yav-

rusuna zarar verilmesini istemiyorsa, nasýl ki bir anne yavrusunu korumak için kendi canýný feda ediyorsa, Ýnci kefali de akýntýya karþý, beslenmeden aç bir þekilde ayný diðer annelerde olduðu gibi canýný feda edercesine buraya geliyor yumurtlamaya çalýþýyor, üremeye çalýþýyor. Diyoruz ki, cennet madem analarýn ayaklarý altýnda, annelerin ayaklarý altýnda olan cennet sadece insanlara mý mahsus acaba? Ýnsan olan annelerimize saygý gösteriyoruz, peki Ýnci kefali annelere niye saygý göstermiyoruz? Van Gölü'nün çevresindeki tüm insanlarýmýza buradan sesleniyorum, lütfen Ýnci kefaline saygý gösterin. Anneler Günü'nü kutlarken bir anne olarak üremeye çalýþan derelerimizdeki Ýnci kefaline saygý gösterelim. Eðer Ýnci kefalinin bu üreme göçüne saygý gösterirsek, önümüzdeki yýllarda bu balýk daha da çoðalacak ve bu gölün çevresinde ekmek yiyen insanlarýn sayýsý artmýþ olacak. Eðer yavrumuzu korumak istiyorsak baþkalarýn yavrularýna saygý göstermemiz lazým. Bizim keyfimiz baþkalarýnýn acýsý, baþkalarýnýn ýzdýrabý olmamalýdýr. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum ve Ýnci kefali annelerimize, en baþta annelerimiz olmak üzere tüm kadýnlarýmýzdan ve diðer insanlarýmýzdan saygý ve hürmet bekliyorum" þeklinde konuþtu. Vatandaþlar da Ýnci kefalinin neslinin korunmasý gerektiðini belirterek, "Yavrularýný yaþatmak için yoðun bir mücadele veriyorlar. Onlarýn da Anneler Günü kutlu olsun" dedi. Ýnci kefalleri, göç sýrasýnda suyun tersine doðru yüzerek karþýlarýna çýkan engelleri aþmak için verdikleri mücadeleyle eþsiz görüntüler oluþturuyor.

SODES'le umutlar gerçek oluyor K

alkýnma Bakanlýðý tarafýndan desteklenen ve Bedensel Engelliler Derneði Muþ Þubesi tarafýndan Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýndan yürütülen 'Umudumuz SODES' projesi kapsamýnda 52 engelli bireye 3 ay boyunca verilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý (EKPSS) sonrasý sýnava katýlan kursiyerlerden biri 98,20 puan alarak Türkiye 26'ýncýsý oldu. Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan desteklenen ve Bedensel Engelliler Derneði Muþ Þubesi tarafýndan SODES 2013 yýlý programý kapsamýnda yürütülen 'Umudumuz SODES' projesi kapsamýnda 52 engelli bireye 3 ay boyunca Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý (EKPSS) eðitimi verilmiþti. Eðitim sonrasý sýnava katýlan kursiyerlerden biri 98,20 puan alarak Türkiye 26'ýncýsý oldu. Konu

ile ilgili olarak açýklama yapan Muþ Bedensel Engelliler Dernek Baþkaný Bedri Korkmaz, Türkiye 26'ncisi olan kursiyerin arkadaþlarý rencide olmasýn diye ismini vermek istemediðini vurguladý. Korkmaz, "2011 yýlýnda 'Eðitimsiz Engelli Kalmasýn' projesinde 27 engelli birey, kamu kurum ve kuruluþlarýnda devlet memur olmuþtu. Bu amaçla SODES 2013 programý kapsamýnda yürütülen 'Umudumuz SODES' projesinde 52 engelli bireyin 27 Nisan 2014 tarihinde yapýlan EKPSS'ye katýldý. Arkadaþlarýmýzýn çoðu yüksek puan aldý. Bir arkadaþýmýz ise 98,20 puan alarak Türkiye 26'ncisi oldu. Proje Kapsamýnda bizleri destekleriyle baþta Kalkýnma Bakanlýðý Sayýn Cevdet Yýlmaz'a Muþ Valisi Sayýn Vedat Büyükersoy ve emeði geçenlere teþekkür ediyoruz" dedi.


8

11 MAYIS 2014 PAZAR

Haber

Anneler hayatýn her alanýnda hatýrlanmalý Ak Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Altaç, annelerin yaþadýðýmýz her saniyenin yüce manasý anlamýna geldiðini belirterek, annelerin kuþaklarýn mimarlarý olduklarýný kaydetti.

A

k parti il baþkaný Aydýn Altaç, Anneler günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, annelerin birg ün deðil, hayatýn her alanýnda hatýrlanmasý gerektiðini belirtti. Altaç, '' Anneler sadece çocuklarýnýn deðil, toplumlarýn da geleceðini inþa ederler. Annelerin senenin bir günü deðil, hayatýn her alanýnda hatýrlanmasý, gereken saygý ve sevgiyi görmesi lazým. Bizler 'Cennet Analarýn ayaðý altýndadýr' diyen bir inancýn mensuplarýyýz. Geleceðe daha iyi hazýrlanan, gençlerimizin yetiþmesinde de en büyük katký annelerimizindir. Çocuklarýnýn deðil, toplumlarýn da geleceðini inþa ederler. Annelerin yaþamlarý boyunca göstermiþ olduðu üstün fedakarlýklara rað-

men hiçbir karþýlýk annelerimizin þefkatine ve merhametlerine karþýlýk karþýlýk olamaz. Bu özel günlerinde de onlarý unutmayýp, gönüllerini hoþ etmeliyiz. Tüm toplumlarca kabul edilir ki anneler, yetiþtirdikleri kuþaklarla toplumlarýn biçimlendirilmesinde en önemli rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnýz aileyi deðil, tüm toplumu ve insanlýðý ilgilendiren evrensel boyut kazanmaktadýr. Anneler hayat boyu en büyük hazinelerdir "Yaþadýðýmýz her saniyenin en yüce manasý annelerimiz; Onlarýn varlýklarý hayatýmýzýn her gününün en büyük manasýdýr.Anne sevgisi, sevgilerin en büyüðü, en kýymetlisidir. hayatýmýza anlam katan, dünyamýzý zenginleþtiren annelerimiz; ilk öðretmenimiz, hayat boyu yaþamýmýzdaki en büyük hazinemizdir. " Onlarý mutlu etmek, gurur duyacaklarý evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük armaðandýr. yanýmýzda bulacaðýmýzdan emin olduðumuz annelerimizin gülen yüzleri bizler için de en deðerli hazinedir.Özveri abideleri annelerimize duyduðumuz sonsuz sevgi ve saygýyý söz ile dile getirme, davranýþlarýmýzla da gösterme imkâný elde ettiðimiz oldukça anlamlý ve mutlu bir günü yaþýyoruz Bu anlamlý gün dolayýsýyla tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, büyük bir özveri ve fedakârlýkla dünyanýn en zor ve en yüce görevini üstlenerek nesilleri yetiþtiren annelerimizi saygý ve þükranla anýyorum" diye konuþtu. Berat DOÐRUYOL

Otomobilini kaza yaptýðý yerde býrakýp kaçtý D

iyarbakýr'da aþýrý hýz yapan bir otomobil, seyir halindeki ticari taksiye çarpýþtý. Kazaya neden olan sürücü, aracýný olay yerinde býrakarak kaçtý. Edinilen bilgilere göre kaza, önceki gece saat 01.00 sularýnda Yeniþehir ilçesi Çift Kapý semtinde meydana geldi. Yeniþehir ilçesi Ali Emiri Caddesi'nde aþýrý hýz yapan sürücüsünün ismi öðrenilemeyen özel otomobil, Fýrat Kaya (40) yönetimindeki 21 TT 0335 plakalý ticari taksi ile çarpýþtý. Çapmanýn etkisiyle ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak durabildi. Aþýrý hýz yaparak kazaya sebebiyet

verdiði iddia edilen diðer otomobilde bulunan sürücü, aracýný olay yerinde býrakarak gecenin karanlýðýnda kayýplara karýþtý. Yaþanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, takla atarak durabilen ticari taksi de maddi hasar oluþtu. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, kazaya sebebiyet olan ve aracýný olay yerinde býrakýp kaçan sürücünün yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Kaza nedeniyle kýsa süreliðine trafiðe kapanan yol her iki aracýn olay yerinde çekiciyle kaldýrýlmasýyla tekrar trafiðe açýldý. ÝHA

Diyarbakýrlýlara bugüne kadar göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý teþekkür ediyoruz


Ý ç Politika

11 MAYIS 2014 PAZAR

9

Erdoðan'dan siyasi konuþmaya tepki

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Danýþtay'ýn 146. Kuruluþ Yýldönümü'nde yaklaþýk bir saat konuþan Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu'na konuþmasýnýn uzun sürmesi ve 'siyasi bir konuþma' yaptýðý gerekçesiyle tepki gösterdi. Erdoðan, "Van'da yapýlan haberin var mý, edepsizlik yapýyorsun. Tamamen siyasi konuþma yapýyor. Böyle bir þey olabilir mi?" diyerek tepkisini dile getirdi. 'Danýþtay'ýn 146. Kuruluþ Yýldönümü' ve 'Danýþtay ve Ýdari Yargý Günü', Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Danýþtay Baþkaný Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, danýþtay idari ve yargý mensuplarýnýn katýlýmýyla Danýþtay konferans salonunda gerçekleþtirildi. Açýþ konuþmasýný yapan Danýþtay Baþkaný Güngör, Danýþtay'ýn, zamanýn sýnamasýndan geçmiþ, gelenekleri oturmuþ, kurum kültürünü geliþtirirek, idarenin yargýsal denetimini çaðdaþ standartlara uygun biçimde sürdüren kurum olarak, devletin vazgeçilmez bir yapý taþý olduðunu belirterek, "Danýþtayýn 146 yýldýr varlýðýný ve etkinliðini sürdürebilmesi, devletimizin ve milletimizin adalete olan inancýnýn en belirgin kanýtýdýr" dedi. Danýþtay'ýn 10'u idri, 4'ü vergi olmak üzere 14 dava dairesi, 1 idari daire ve kurullarý ile 2013 yýlý içinde toplam 156 bin 375 dosya hakkýnda karar verdiðini anlatan Güngör, halen Danýþtay'da karar bekleyen 190 bin 340 dosyanýn olduðunu ifade etti. Aðýr iþleyen yargý sistemi nedeniyle toplumda bir duyarlýlýðýn oluþtuðunun farkýnda olduklarýný söyleyen Güngör, "Bu durumu aþabilme adýna Baþkanlýðýmýzca hazýrlanan ve idari yargýlama usulünde deðiþiklik öngören kanun teklifinde hýzlý ve adil yargýlamaya olanak saðlayan önlemler bulunmaktadýr. Bu teklif yasamanýn gündemindedir. Bu vesileyle belirtmek gerekir ki, yüksek mahkeme olarak karar baðladýðýmýz dosya sayýsýnýn çokluðuyla deðil, verdiðimiz içtihatlarýn hukuk oluþturma gücüyle anýlmayý bekliyoruz ve diliyoruz" diye konuþtu. Hukuk devleti ve yargý denetiminin insan haklarýnýn güvencesi olduðuna dikkati çeken Güngör, hukuk devletinin teminatlarýndan birisinin de yargý olduðunu ifade etti. Danýþtay'ýn Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararlarýný yakýndan takip ettiðini vurgulayan Güngör, "Bugün idari yargý kararlarýnda Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararlarýna daha sýklýkla ve yerinde atýflar yapýlmaktadýr. Ýdarenin eylem ve iþlemleri karþýsýnda kiþilerin temel haklarýný korumak idari yargýnýn öncelikli görevidir. Ýdari yargý sadece mevzuat açýsýndan deðil, evrensel hukuk deðerleri, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi hükümleri Anayasamýzý kapsamýnda hukuka uygunluk denetimi yapmaktadýr. Ýdari yargý, tarihi birikimiyle idari iþlem ve eylemlerin muhataplarýnýn menfaat ve haklarýnýn korunmasýnda anayasal teminata ve öneme sahip etkili ve eriþilebilir bir baþvuru yoludur. Bu nedenle idari yargý kararlarý üzerindeki hukuki deðerlendirmeler bu etkinliði ve eriþilebilirliði gözetir nitelikte olmalýdýr" diye konuþtu. Her türlü içsel ve dýþsal etkiden, yönetme ve yönlendirmeden uzak, kendi kurum ve kurallarý çerçevesinde, tamamen hukuk devleti ilkesi ve adalet anlayýþý içerisinde çalýþan, makul sürede adil kararlar verebilen bir yargýnýn herkesin ortak arzusu olduðuna dikkati çeken Güngör, "Bu nedenle bu konuda ilgili herkese çok önemli görevler düþmektedir. Yargýnýn, somut bir olay hakkýnda, yasalar ve hukuk çerçevesinde karar verme sürecinde, herhangi bir gücün etkisi veya baskýsý altýnda kalmamasý, hukuka ve vicdani kanaate göre karar verebilmesini etkileye-

iliþkin inceleme yapmak, durum tespitlerinde bulunmak ve çözümler geliþtirmek üzere yasama organýnýn meclis araþtýrmasý baþlatmasýný öneriyoruz. Böyle bir meclis araþtýrmasýnda herkes tabiri caizse eteðindeki taþlarý dökebilecek ve pek çok konu açýklýða kavuþabilecektir. Türkiye Barolar Birliði olarak, kesin hükümle neticelenmiþ balyoz davasýný özellikle sahte deliller açýsýndan inceleyen raporumuzu hazýrladýðýmýzý ve yakýnda hem kamuoyuyla paylaþacaðýmýzý hem de önerdiðimiz gibi meclis araþtýrmasý komisyonu kurulacak olur ise, bu komisyona da takdim edeceðimizi bilgilerinize sunuyorum."

BAÞBAKAN ERDOÐAN'DAN FEYZÝOÐLU'NA TEPKÝ

cek unsurlardan, hukuka güveni sarsacak tutum ve davranýþlardan korunmasý gerekir" dedi. Güngör, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Yargýçlarýn ve yargý kurumlarýnýn, verdikleri nihai kararlarýn, pozitif hukuk gereðince anayasa ve yasalar çerçevesinde, tüm kiþi ve kurumlarý baðladýðýný, o karara katýlmasalar bile müdahale edemediklerini ve uymak zorunda olduklarýný gözeterek, yargý yetkisini daha özenle kullanmalarý gereklidir. Diðer taraftan yargý kararlarýna ve yargýçlara eleþtiri getirilirken, yargý ve yargýçlar idarenin yandaþý ya da idarenin faaliyetlerine sürekli engel çýkaran bir güç gibi deðerlendirilmemelidir. Yargý sürecinin saðlýklý bir þekilde iþleyebilmesi için bir taraftan yasama ve yürütme, yasal yetkilerini kuvvetler ayrýlýðý ilkesine uygun kullanmalý, diðer taraftan da uygunsuz müdahalelerden kendilerini olabildiðince korumalý, bununla da yetinmeyip, iç dünyalarýndaki duygu ve düþüncelerin etkisinden uzak kalarak karar verebilmeyi baþarmalýdýr. Yargýç, hukuka ve adalete önce kendisi inanarak yetkilerini özenli kullanmalý ve özgürlük alanlarýný dahaltýcý yorum ve kýyaslamalardan kaçýnmalýdýr." Adil olmanýn önemli bir fazilet olduðunu belirten Güngör, "Ancak yargý mensuplarý için olmazsa olmaz gerekliliktir. Yargý yetkisini kullananlar, adil yargýlama yaptýðýný, tarafsýz kaldýðýný ve herkesin güvencesi olduðunu topluma hissettirmekle yükümlüdür" dedi.

Dava açma yetkisi sýnýrlanýyor Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Feyzioðlu, Danýþtay'ýn son dönem kararlarýnda, barolarýn ve Türkiye Barolar Birliði'nin kanunun anýlan maddelerinden kaynaklanan dava açma yetkisinin sýnýrlanmaya baþlandýðýný belirterek, "Bu, avukatlýk mesleðinin ve barolarýn tarihsel geliþimini, hukukun üstünlüðünün ve demokrasinin saðlanmasýndaki vazgeçilmez rolünü görmezden gelmek, yurttaþý ve özellikle yurttaþlarýn çevre hakkýný savunmasýz býrakmaktýr" dedi. 30 Mart yerel seçimlerini hatýrlatan Feyzioðlu, "Açýkça ifade etmek gerekirse, siyasetin dilinin keskinleþtiði, buna baðlý olarak toplumda kutuplaþmalarýn arttýðý bir süreç yaþadýk. Artýk yaralarý sarma zamanýdýr. Toplumun yeni gerginliklere tahammülü

Gazetecilere çipli kart A

K Parti'nin Afyonkarahisar'da yaptýðý istiþare ve deðerlendirme toplantýsýnda milletvekillerine sunumlar yapýlmaya baþlandý. AK Parti'nin kampýný takip edecek gazeteciler için çipli özel güvenlik kartlarý daðýtýldý. Afyonkarahisar kampýnda milletvekillerine yönelik sunumlara baþlanýrken, kente gelen çok sayýda gazeteciye, güvenlik kontrolünden sonra geçtikleri basýn çadýrýnda, kampýn yapýldýðý otel tarafýndan demir hindi þerbeti ile lokum ikramý yapýldý. Daha sonra gazetecilere sucuk ekmek ikramý yapýlýrken, Baþbakanlýk tarafýndan bu sene ilk defa hayata geçirilen uygulama dahilinde çipli güvenlik kartlarý gazetecilere daðýtýldý. Çipli kartlarla gazetecilerin kampýn yapýlacaðý otel içindeki takibi yapýlýyor. Çipli kartý taþýyan gazetecilerin otel içinde kendilerine ayrýlan bölümlerin dýþýna çýkmalarý durumunda güvenlik görevlileri tarafýndan uyarýda bulunuluyor.

yoktur. Derslerimizi almalý ve yola devam etmeliyiz" diye konuþtu. Devlet içindeki olasý gayrimeþru yapýlanmalarla mücadele edilmesi ve yolsuzluk iddialarýnýn derinliðine araþtýrýlmasý gerektiðine iþaret eden Feyzioðlu, bunun için tarafsýz, baðýmsýz ve adil yargýlama yapabilen, güvenilir bir yargýya ihtiyaç olduðunu ifade etti. Feyzioðlu, gayrimeþru yapýlanmalarla mücadele refleksinin, Anayasa'ya ve Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ne aykýrý düzenlemelerin yapýlmasýna sebebiyet vermemesi gerektiðini dile getirdi. Feyzioðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Devlet içinde ve özellikle yargý ile emniyet teþkilatýnda bulunduðu iddia edilen gayrimeþru yapýlanmalara

Baþbakan Erdoðan, Türkiye Barolar Metin Feyzioðlu'na konuþmasýný uzun sürmesi ve siyasi bir konuþma yaptýðý gerekçesiyle, "Böyle bir edepsizlik olmaz. Van'da yapýlan haberin var mý, edepsizlik yapýyorsun. Tamamen siyasi konuþma yapýyor. Böyle bir þey olabilir mi. Van'la ilgili baþtan aþaðý konuþmalarýn yalan. Haksýzlýk. 25 dakika baþkan konuþuyor, 1 saat sen konuþuyorsun" diyerek tepki gösterdi. Feyzioðlu ise Erdoðan'a, "Kimseye edepsizlik yapýyor' demeyin. Kendime yakýþtýrmam Sayýn Baþbakaným" karþýlýðýný verdi.

TÖREN PROGRAMI TAMAMLAMADAN BÝTÝRÝLDÝ Cumhurbaþkaný Gül'ün, 10 Mayýs 2013 ile 10 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Danýþtay'dan emekli olan yargý mensuplarýna plaket takdim edeceði bildirilmiþti, ancak Baþbakan Erdoðan ile Feyzioðlu arasýnda yaþanan gerginlik nedeniyle tören yarýda kesilmek durumunda kaldý.


10

11 MAYIS 2014 PAZAR

Haber

Piri Reis'in dünya haritasý

Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kaan Esener, Güney Afrika Askeri Ataþesi, Kurmay Albay Hakan Pekkaya ve Barbaros Türk Deniz Görev Grubu komutanlarý, Güney Afrika Cumhuriyet ziyareti kapsamýnda Cape Town Belediye Baþkaný ve Donanma Komutaný'ný ziyaret etti.

Z

iyaret sýrasýnda Barbaros Türk Deniz Görev Grubu Komutaný Tuðamiral Ali Murat Dede'nin hediyesi olan Piri Reis'in dünya haritasý büyük ilgi gördü. Barbaros Türk Deniz Görev

Grubu'na baðlý TCG Gediz, TCG Oruçreis, TCG Heybeliada ve TCG Yarbay Kudret Güngör gemileri, Cape Town limanýna yanaþtý. Gemilerin limana yanaþmasýnýn ardýndan Türkiye'nin Güney Afrika

Cumhuriyeti Büyükelçisi Kaan Esener, Türk gemilerini ziyaret etti. Büyükelçi Esener, Güney Afrika Askeri Ataþesi, Kurmay Albay Hakan Pekkaya, Barbaros Türk Deniz Görev Grubu Komutaný Tuðamiral Ali Murat Dede, Barbaros Türk Deniz Birliði Komutaný Albay Ýhsan Bakar çeþitli ziyaretlerde bulundu. Ýlk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti Cape Town Belediye Baþkaný Patricia De Lille'i makamýnda ziyaret eden Büyükelçi Esener ve yetkililer, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yapmýþ olduðu faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Belediye Baþkaný Lille de, Cape Town'a gelen Türk Donanmasý'nýn gösterdiði yakýnlýktan büyük memnuniyet duyduðunu ifade etti. Büyükelçi Esener ve askeri yetkililer, daha sonra Güney Afrika Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý Donanma Komutaný Bk Mhlana'ný makamýnda ziyaret etti. Ýki ülke arasýndaki askeri iliþkilerin deðerlendirildiði toplantýda, önümüzdeki hafta yapýlacak olan füze atýþlarý hakkýnda deðerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretlerde hediye edilen Piri Reis'in 1513 yýlýnda yapmýþ olduðu haritasý büyük ilgi gördü. Barbaros Türk Deniz Görev Grubu Komutaný Tuðamiral Ali Murat Dede tarafýndan harita hakkýnda bilgilendirme yapýldý.

Putin'in Kýrým ziyareti provakatif ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'in Zafer Günü sebebiyle Kýrým'a ziyaretinin "gereksiz ve provokatif" olduðu ifade edildi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Jen Psaki, günlük basýn brifinginde Rusya Devlet Baþkaný Putin'in bugün gerçekleþtirdiði Kýrým ziyareti hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Kýrým'ýn Ukrayna'ya ait olduðunu söyleyen Psaki, "Putin'in bu ziyaretinin gereksiz ve provokatif olduðu görüþündeyiz" dedi. Psaki, bu

baðlamda Rusya'nýn yasadýþý adýmlarýný da kesinlikle tanýmadýklarýný dile getirdi. Bu sabah Ukrayna'nýn güneydoðusunda bulunan Mariupol kentinde Rus yanlýsý ayrýlýkçýlarýn sebep olduðu ve çok sayýda kiþinin ölümüne yol açan þiddet olaylarýný da kýnadýklarýný belirten Psaki, "Silahlanarak, belediye binalarýný ele geçirerek ve Ukrayna yasalarýný çiðneyerek kamu düzenini tehlikeye atan gruplara, silahlarýný býrakmalarý ve ele geçirdikleri binalardan çýkmalarý çaðrýsýnda bulunmaya devam ediyoruz" diye konuþtu.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

11 MAYIS 2014 PAZAR

11

Belediyemizi en iyi þekilde temsil ettik Diyarbakýr'ýn Baðlar Belediyesi yýldýz kýzlar basketbol takýmý, Konya'nýn Akþehir ilçesinde düzenlenen Türkiye þampiyonasýnda dördüncü oldu.

B

aðlar Belediyesi yýldýz kýzlar basketbol takýmý, Türkiye'nin dört bir yanýndan en iyi takýmlarýn katýldýðý Türkiye Þampiyonasý'nda dördüncü oldu. Konya'nýn Akþehir ilçesinde yapýlan turnuvaya Diyarbakýr ve bölgede yapýlan turnuvalarda birinci seçilerek gitmeyi hak kazanan Baðlar Belediyesi'nin yýldýz kýzlar basketbol takýmý burada da dördüncü seçilerek büyük bir baþarýya daha imza attý. Ýstanbul baþta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanýndan en iyi takýmlarýn oynadýðý turnuvada Baðlar Belediyesi basketbolcusu Þevval Avcý ise ayný zamanda sayý kraliçesi seçilerek takýmýna bir ilke daha kazandýrdý.

Remzi Atlý, bölgede bir ekol haline geldik Türkiye genelinde en iyi takýmlarýn arasýnda dördüncü olduklarýný ifade eden Baðlar Belediyesi Yýldýz Kýzlar Basketbol Takýmý Antrenörü Remzi Atlý, bölgede bir ekol haline geldiklerini belirterek, "Biz ayný zamanda

Türkiye genelinde de herkesin konuþtuðu bir takým haline de geldik. Önümüzdeki sene de ikinci lige iyi oynayarak gideceðiz. Burada Türkiye genelinde belediyemizi en iyi þekilde temsil edeceðimize inanýyorum" dedi.

Turnuvanýn Sayý Kraliçesi Baðlar Takýmýndan Çýktý Alýnan bu büyük baþarý karþýsýnda gururlu olduklarýný dile getiren turnuvanýn sayý kraliçesi Þevval Avcý bundan dolayý mutlu olduðunu söyledi. Belediyenin çatýsý altýnda basketbolu öðrendiðini sözlerine ekleyen Avcý, "Basketbolda daha iyi baþarýlar elde etmek için elimden geleni yapacaðým. Bizim bugün burada olmamýza vesile olan herkese çok teþekkür ediyorum. Biz bir aileyiz ve çok iyi bir takýmýz. Takým arkadaþlarýmla birlikte çok büyük baþarýlara imza atacaðýmýza inanýyorum" diye konuþtu.Belediye adýna bir þeyler yapmaya çalýþtýklarýný belirten takým oyuncusu Zilan Gülsüm ise, "Yaþýmýzýn küçük olmasýndan dolayý bu sene ikinci lige

katýlamadýk. Seneye katýlacaðýz ve çok iyi yerlere geleceðimize inanýyorum" þeklinde konuþtu. Takým kaptaný Þükran Parlak ise maç tecrübelerinin olmadýðý halde üstelik maliyeti dudak uçuklatan Türkiye'nin en büyük takýmlarýnýn oynadýðý bir turnuvada dördüncü olmanýn çok büyük bir baþarý olduðunu söyledi. Parlak, baþarýlarýnýn devam edeceðini aktardý.

'Hedefimizi büyüteceðiz" Konulan hedeflerin tamamýna ulaþtýðýný belirten Baðlar Belediyesi Spor Kulübü Eþ Baþkaný Sebahattin Kýzýlkan da, "Uzun yýllardýr birlikte çalýþan bir ekibiz. Baþarýmýzýn altýnda biraz da bu yatar. Amacýmýz bilhassa kýz çocuklarýmýza sporu sevdirmekti. ve bugün Türkiye'nin dördüncüsü olabiliyoruz. Bu saatten sonra artýk hedefimizi büyütmemiz gerekir. Öyle bir takým yarattýk ki bu takýmla istediðimiz yere geleceðimize inanýyorum. Kýzlarýmýza ikinci lige çýkma hakký çýkmýþtýr. Bizim bu baþarýmýz gerçekten tesadüf deðildir" ifadelerini kullandý.

Güneþ'den ve Fýrat'dan Petrolspor'a prim dopingi Spor Toto 3. lig 2. grupta mücadele B eden Batman Petrolspor'a Batmanlý iþadamlarý þampiyonluk için prim sözü verdi.

atman Petrolspor Kulübünden yapýlan yazýlý açýklamada, Ýstanbul 'da faaliyet gösteren Batmanlý Ýþ adamý Metin Güneþ'in, Petrolspor'un þampiyon olmasý halinde futbolculara ve teknik heyet'e 50 bin lira vereceði bildirildi. Açýklamda, bir teksitil firmasýnýn Yönetim Kurulu Baþkaný olan Nevzat Fýrat'ýn da Batman Petrolspor 'a Play-Off öncesi baþarýlar dileyerek, þampiyonluk halinde 10 bin TL prim sözü verdiði kaydedildi.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

2. Lig Play Off tarihleri belli oldu P

TT 1. Lig'e yükselecek son takýmýn belirleneceði Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakalarýnýn tarihleri belli oldu. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Çeyrek Final 1. maçlar 16 Mayýs Cuma günü, rövanþlar ise 20 Mayýs Salý günü oynanacak. Bu müsabakalarýn galipleri arasýnda yine çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Yarý Final 1. maçlarý 23 Mayýs Cuma günü, rövanþlar ise 27 Mayýs Salý günü oynanacak. Tarafsýz sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Final müsabakasý ise 31 Mayýs

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Cumartesi günü oynanacak. Müsabakalarýn baþlangýç saatleri daha sonra ilan edilecek. FÝNAL MÜSABAKASI Final Müsabakasý TFF tarafýndan tespit edilecek tarafsýz sahada tek maç eleme usulüyle oynanýr. Final müsabakasýnýn normal süresi berabere sonuçlanýrsa müsabaka on beþer dakikalýk iki devre halinde uzatýlýr. Uzatma devrelerinde eþitlik bozulmazsa, kazanan takým penaltý noktasýndan yapýlacak vuruþlar sonucunda belirlenir. Kazanan takým PTT 1. Lig'e yükselen 3. takým olur.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Diyarbakýrspor A.Þ


12

Belediye'de hedef Bozüyükspor 11 MAYIS 2014 PAZAR

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Bozüyükspor maçý için Bozüyük'e gitti. Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Bozüyükspor ile bugün deplasmanda oynayacaðý maç için dün havayolu ile Ankara'ya gitti. YeþilKýrmýzýlý ekip Ankara’dan karayoluyla Bozüyüke giderek kampa girdi.

K

ulüp Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, yaptýðý açýklamada, zorlu mücadele öncesinde galibiyete yakýn taraf olduklarýný ve bugün oynayacaklarý maç için hafta içerisinde çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini ve rakiplerini yenmeye hazýr olduklarýný ifade ederek, Bozüyükspor deplasmanýndan 3 puanla döneceklerini kaydetti. Ligde hedefledikleri noktaya ulaþmak için Bozüyükspor maçýný galibiyetle kapatmalarýnýn büyük önem arz ettiðini ifade eden Doðrul, "Çýkýþýmýzý sürdürmek ve Play-off maçýna moralli girmek için bu maç çok önemli, bu nedenle bu maçý kazanmak istiyoruz" dedi.

Diyar’ýn maçýný Saka yönetecek S

por Toto 3. Lig 14 Mayýs Çarþamba günü Ýstanbulspor A.Þ Yeni Diyarbakýrspor A.Þ arasýnda oynanacak play-off yarý final ilk maçýný Antalya Bölgesinden Sarper Barýþ Saka yönetecek. Ýstanbulspor A.Þ - Yeni Diyarbakýrspor A.Þ Konya Atatürk Stadý'nda saat 20.30'da baþlayacak. Ýstanbulspor A.Þ -Yeni Diyarbakýrspor A.Þ maçýný Antalya'dan Sarper Barýþ Saka yönetirken, yardýmcýlýklarýný Antalya'dan Murat Ergin Gözütok ve Antalya'dan Fatih Çeltikçi yaparken, 4.hakemlik görevini Isparta'dan Þeref Taþtan yerine getirecek.

Diyar’ý Ýstanbulspor a.þ korkusu sardý Spor Toto 3.Lig Grubunda play-off'a kalan takýmlardan Yeni Diyarbakýrspor A.Þ hazýrlýklarýný Antalya'da sürdürüyor. Yapýlan antrenmanda futbolcularýn keyifli olduklarý dikkat çekerken, teknik direktör Fethi Çokkeser yönetimindeki antrenmanda 5'e 2 pas çalýþmasý yapýldý. Ýdman dar alanda yapýlan çift kale maç ile devam etti.

Y

eþil kýrmýzýlý ekip, yarýn Konya'ya geçecek. Teknik direktör Fethi Çokkeser yaptýðý açýklamada, “ Antalya'da yapmýþ olduðu kampýmýz çok iyi geçiyor, Çarþamba gününden itibaren idmanlarýmýzý gece yapýyoruz çünkü maçýmýz gece olduðu için sporcularýn gözlerinin maça alýþmasý için idman programýmýzý maç saatine göre ayarladýk.

Akçadað Diyar'a yarý finalde baþarýlar diledi Diyarbakýrspor’un eski futbol þube sorumlusu ve iþ adamý Salih Akçadað, Spor Toto 3. Lig 3. Grupta Play-off yarý Final ilk karþýlaþmasýný Konya'da oynayacak olan Yeni Diyarbakýrspor A.Þ takýmýna baþarýlar diledi.

D

iyarbakýr’lý Akçadað ailesi olarak kendi memleketlerine olan vefayý unutmadýklarýný belirten Akçadað, Diyarbakýrsporun yeniden ayaða kalkmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, amaçlarýnýn Play-off un ilk yarý finalinde þampiyonluk yolunda takýmýn motivasyonunu artýrmak olduðunu kaydetti. Akçadað, “Diyarbakýrspor’un 46 yýllýk mazisinin birçok döneminde yer alan ve önemli baþarýlara imza atmýþ bir ailesi olarak Diyarbakýrspor’un yeniden Play-offa çýkmasýndan dolayý çok mutluyuz. Bu sezon çok önemli. Bu yüzden takým 2. lige çýkmasýný isriyoruz” dedi.Taþkýn Civelek

"RAKÝP AYIRMIYORUZ" Kurada Ýstanbulspor'un veya bir baþka ekibin çýkmasýnýn hiç bir önemi olmadýðýný belirten Çokkeser: "Önemli olan bizim sahada ne yapacaðýmýzdýr. hiç bir rakibi ayýrmýyoruz, biz kendi iþimize bakýyoruz" dedi. Ýstanbulspor'un güçlü ve kontra futbolu çok seven, kapanan ve rakibi uyutan bir futbol anlayýþýnýn olduðunu biliyoruz idmanlarda sporcularýmýza gereken taktikleri veriyoruz. Ýstanbulspor'da ligin önemli ekiplerinden biri, ligin ikinci yuarýsýnda kendi sahamýzda rakibimize yenilmiþtik. ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansýtýrsak rakibin hiç bir önemi yoktur. Diyarbakýrspor A.Þ 'nin bu ligin en kaliteli, en iyi futbolunu oynayan ve en fazla gol kaydeden ekibidir, þanssýzlýklar olmasa bu ligi çok rahat bir þekilde zirvede bitirirdik. Futbolcularým ve herkes bunun bilincindeler. Elimize geçen fýrsatý en iyi þekilde deðerlendireceðiz. Diyarbakýr'ý Konya'da en iyi þekilde temsil edeceðimizden hiç kuþkunuz olmasýn. Bu saatten sonra biz deðil, rakipler düþünsün"dedi.

4 Oyuncumuz Sakat Tecrübeli Hoca Fethi Çokkeser “takýmda 4-tane oyuncumuz sakat bunlar, Uður, Hasan Fidan, Cemal Doðu ve Hasan inci. Bu arkadaþlarýmýzý maça kadar yetiþtirmek istiyoruz. kulüp doktorumuz elinden gelen tüm çabayý sarf ediyor Ýnþallah bu sporcularýmýzý maç saatine kadar yetiþir. "

TARAFTARLARIMIZ BÝZÝ YALNIZ BIRAKMASIN" Teknik direktör Fethi Çokkeser, “Taraftarlarýmýzý bu zorlu

karþýlaþmada görmek istiyoruz. Konya'da onlara çok ihtiyacýmýz var. Ýstanbulspor'la yapacaðýmýz play'off maçýnda bizleri yanlýz býrakmasýnlar Allahýn izniyle rakibimizi yenip adýmýzý finale yazdýracaðýz. Play'off maçlarýndan sonra Diyarbakýr'a Þampiyon olarak döneceðýz." Dedi.

Taraftar Konya'ya gidemiyor Konya'da oynanacak Play-off maçlarýna katýlacak Diyarbakýrspor'da taraftarlar araç tahsis edilememesi nedeniyle Konya'ya gidememe endiþesi taþýyor. Þu ana kadar kulüp baþkaný Feyzi Ýlhanlý dýþýnda araç tahsis edilmemesi nedeniyle taraftarlar endiþeli bekleyiþ içinde. Dernek yöneticileri ve tribün liderleri, taraftarýn talebini karþýlayamadýklarýný ifade ederek, yetkililerden destek istedi. Þehirdeki kamu kurum ve kuruluþlarýna, STK'lara ve iþ dünyasýna seslenen dernek yöneticileri, fazla sayýda araç tahsis edilmesini istedi. Taraftarlar, Salý gecesi yola çýkmak için acilen bu sorunu çözmelerini bekliyoruz. dediler.

11 05 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you