Page 1

su fotoðraflarý sergisi Kaymakam yoksul sofrasýnda Çocuklardan S uya ve suyun yanlýþ kullanýmýna kendi bakýþ açýlarýný katan 20 çocuk "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi" kapsamýnda çektikleri fotoðraflarý sergiledi.Diyarbakýr Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafýndan suyun bilinçli kullanýmý konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla baþlatýlan "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi" kapsamýnda 20 çocuðun katýldýklarý fotoðraf atölyesi sonrasýnda çektikleri fotoðraflar sergilendi. „ 4’te

Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) Müdürü Fýrat Çelebi ile birlikte yoksul ailelerin sofrasýna konuk oldu. Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, Vakýf Müdürü Fýrat Çelebi ile birlikte sýcak yemek yardýmý yapýlan ailelerin sofralarýna konuk oldu. „ 3’te

Soðuðun da faydalarý var! K

CUMA 11 OCAK 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

im demiþ soðuk hava her zaman zararlýdýr diye? Týp, soðuk havayý hatta kar ve buzu bile bazý hastalýklarýn tedavisinde kullanýyor zaman zaman. Bunlar hangileri mi? Ýþte cevabý. „ Sayfa 2’de

Buzdaki büyük tehlike!

Y

urdun büyük bir bölümünde yaþanan kar yaðýþý, kuvvetli buzlanma ve don olaylarýný da beraberinde getiriyor. „ Sayfa 2’de

233 STK'dan 'Ýmralý' açýklamasý

'Cözüm ertelenemez'

Diyarbakýr'da bir araya gelen 233 Sivil Toplum Kuruluþu (STK), devlet yetkili- 99 gasp olayýna karýþan 67 kiþi lerinin Abdullah Öcalan ile yaptýðý görüþmelere destek verdiklerini açýkladý. tutuklandý ümer Park Resepsiyon Salonu'nda yapýiyarbakýr'da 2012 yýlýnda S lan basýn açýklamasýna Diyarbakýr TicaD meydana gelen 99 gasp ret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can, Diolayýna karýþtýðý tespit edilen yarbakýr Esnaf Odalarý Birliði Baþkaný Alican Ebedinoðlu ve çok sayýda STK temsilcisi katýldý. Toplanan STK'lar adýna basýn açýklamasýný Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi yaptý. Elçi, "Kürt meselesinin çözümü amacýyla devlet yetkililerinin Ýmralý'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeniden baþlattýklarý diyalogu memnuniyetle karþýladýðýmýzý ve desteklediðimizi kamuoyuna ifade etmek isteriz. Tarihi ve toplumsal bir mesele olan ve son otuz yýldýr silahlý çatýþmalarla süren ve on binlerce insanýmýzýn yaþamýna mal olan bu sorunun çözümü, acil ve ertelenemez bir toplumsal ihtiyaçtýr" dedi. „ 5’te

'En zor mesleklerden biri' D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, "Gazetecilik, en zor mesleklerden biridir. Donanýmlý ve özverili olmak, gazeteciliðin olmazsa olmazýdýr" dedi. „ 5’te

193 kiþiden 67'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiði belirtildi. „ 3’te

Markete bombalý saldýrý

Giriþimciler iyarbakýr'da yüzleri kapalý 3 D bir markete ses bomsertifikalarýný aldý basýkiþi, atarak kayýplara karýþtý.

D

Güven'den Gazeteciler Günü kutlamasý

D

iyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, yayýmladýðý mesajla gazeteciler gününü kutladý. 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven tarafýndan kutlama mesajý yayýnladý. „ 7’de

iyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) bünyesinde yapýlan 6. Dönem KOSGEB Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi'ne katýlan 120 giriþimci sertifika aldý. „ 6’da

Ýçkale'de 10 yapý daha yýkýldý

D

iyarbakýr'da Suriçi Koruma Amaçlý Ýmar Planý kapsamýnda Ýçkale'de Hz. Süleyman Cami çevresinde kentsel dönüþüm projesi devam ediyor. „ 4’te

Paris'te 3 PKK'lý kadýna infaz F

ransa'nýn baþkenti Paris'te bulunan Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda baþlarýna kurþun sýkýlarak öldürülen 3 kadýn cesedi bulundu. Öldürülenlerden birinin PKK'nýn kurucularýndan Sakine Cansýz olduðu belirlendi.Fransa'nýn baþkenti Paris'in 10. bölgesinde Rue Lafayette üzerinde bulunan Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda Sakine Cansýz, Fidan Doðan, Leyla Söylemez isimli 3 kadýn, baþlarýndan ve enselerinden kurþunlanmýþ olarak bulundu. „ 8’de

'Kadýn mücadelesine saldýrý' Çelik: Baskýn iç hesaplaþma B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, "3 Kürt kadýn alçakça katledildi. Bu, Kürt kadýnlarýnýn mücadelesine bir saldýrýdýr. Kürt kadýnlarý daha güçlü mücadele edecek" dedi. „ 8’de

F

ransa'da 3 PKK'lýnýn öldürülmesini "örgüt içi hesaplaþma" olarak niteleyen AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, bu süreçte benzer olaylarýn olabileceði konusunda da uyardý. „ 8’de

Baðlar ilçesinde bulunan Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe binasýnýn altýndaki bir markete ses bombasý atýldý. „ 3’de

Polisten kaçak mazot operasyonu D

iyarbakýr'da güvenlik kuvvetleri tarafýndan yapýlan çalýþmalarda 2 bin 240 litre kaçak mazot ele geçirildi. „ 3’de

'Dürüst davranýlýrsa acýlar sona erer' „ 9’da

Demirtaþ: Örgüt içi infaz deyip kapatýyor

S

elahattin Demirtaþ, AK Parti'li Hüseyin Çelik'in, Paris'teki saldýrýya iliþkin "PKK'nýn iç hesaplaþmasý gibi görünüyor" sözlerine tepki gösterdi. „ 8’de

Ahmet AY

ANADOLU KARDEÞLÝK BAHARI

Yazýsý 7’de


2

Saðlýk

11 OCAK 2013 CUMA

Soðuðun da faydalarý var!

Kim demiþ soðuk hava her zaman zararlýdýr diye? Týp, soðuk havayý hatta kar ve buzu bile bazý hastalýklarýn tedavisinde kullanýyor zaman zaman. Bunlar hangileri mi? Ýþte cevabý. Cilt lekelerini gideriyor Leke üzerine uygulanan basýnçlý buz, cilt üzerinde bulunan, siðil, doðum lekeleri ve yanýk lekelerini yok edebiliyor. Bu yöntemde özel bir aparatla çok ince buz parçalan yüksek basýnçla cildin alt tabakalarýna gönderiliyor ve tekrar emiliyor. Böylece cildin o tabakasýnýn kendi kendisini yenilemesi saðlanýyor. Cilt kendi kendini yenilediðinde de lekeler ortadan kalkýyor. Yöntem güzellik merkezlerinde uygulanýyor.

Baþ aðrýlarý üzerinde etkili Uzmanlar soðuðun baþ aðrýsýný gidermede de etkili olduðunu söylüyor. Bunun için baþýnýzda aðrý hissettiðinizde bir poþete buz doldurun ve ince bir beze sarýlý biçimde aðrýyan bölge üzerinde uygulayýn. Soðuk, hassas olan sinirleri yatýþtýrýp uyuþturarak aðrýyý azaltacaktýr. Ayrýca, þiddetli diþ aðrýlarýnýz olduðunda, yanaðýmýzýn üzerine koyacaðýmýz buz torbasý aðrýyý önemli ölçüde dindiriyor.

hematomu azaltarak ödem oluþumunu engelliyor. Bu yöntemden faydalanmak için, uzmanýn önerdiði bir süre ve sýklýkla ( 48- 72 saat boyunca,

Hematomlarý yok ediyor Soðuk kompres, damarlara doðrudan etki ederek yumuþak dokular arasýnda kanýn toplanmasýný yani

genellikle 1/2- 1 saat ara ile 8-10 dakika kadar) buzlu kompresin o bölge üzerine uygulanmasý gerekiyor. Eklem aðrýlarýný azaltýyor "Kriyoterapi" (buz tedavisi) adý verilen bu yöntemle vücudumuzdaki çeþitli romatizma, eklem aðrýlarý veya þiþlikler azaltýlabiliyor. Çünkü soðuk, damarlarý sýkýþtýrarak her türlü eklem aðrýlarýný önemli ölçüde yok ediyor. Bu yöntemi kliniklerde yaptýracaðýnýz gibi tekniklerini öðrenerek evinizde de uygulayabilirsiniz. Bunun için aðrýyan bölgeniz üzerine buz torbasý koyarak kompres yapabilirsiniz. Soðuk etkisini 20 dakika içerisinde gösterecektir. Ancak deriye doðrudan temas ettirmeden bir beze sararak uygulamak daha faydalý olur. Saçlarý canlandýrýyor Dökülen saçlarýnýzýn yeniden çýkmasýna yardýmcý olabilmek amacýyla baþýnýza yaklaþýk 0 derecede hazýrlanmýþ buz torbasý ya da özel hazýr-

lanmýþ bir kasket yerleþtirebilirsiniz. Uzmanlar, soðuðun etkisiyle birlikte, saç derisinde bulunan kan damarlarýnýn büzüldüðünü ve saç köklerinin canlandýðýný anlatýyor. Metabolizmayý harekete geçiriyor Avrupa'nýn Kuzey bölgelerinde 110 derecede olan soðuk odalar kullanýlarak hastalar 1 ya da 2,5 dakika boyunca içeride býrakýlýyor. Bu yöntem kalp rahatsýzlýklarý, soðuk alerjisi olanlar hariç herkese uygulanabiliyor. Bazý tümörlere karþý kullanýlýyor Cerrahi operasyon yardýmýyla uygulanan basýnçlý buzun; karaciðer, akciðer, prostat, kolon ve böbrek üzerinde yer alan küçük çapta bazý tümörlerin yok edilmesinde önemli ölçüde rol oynadýðý söyleniyor. Son dönemlerde yapýlan bazý deneylerde ise kemik, göðüs, beyin ve omurilik üzerinde oluþan tümörlerin azaltýlmasý yönünde çalýþmalar yapýlýyor.

Buzdaki büyük tehlike! Yurdun büyük bir bölümünde yaþanan kar yaðýþý, kuvvetli buzlanma ve don olaylarýný da beraberinde getiriyor

B

uzlu yolda ve kaldýrýmda kayarak düþmeler ciddi yaralanmalara yol açabilir. Central Hospital'danOrtopedi ve Travmatoloji Uzmaný Opr. Dr. Gök Tuðrul Berkel, karlý ve soðuk havalarda dikkat edilmesi gerekenleri açýklýyor. Yaþanan kar yaðýþý ve aþýrý buzlanma sonucunda kaldýrýmlar ve üst geçitler büyük tehlike oluþturuyor. Central Hospital'dan Opr. Dr. Gök Tuðrul Berkel, kýþýn buzlu yollarda yaþanabilecek kaymalarla ilgili uyarýyor: "Bu aylarda sokakta yürürken çok dikkatli olunmasý gerekiyor. Aþýrý buzlanmanýn ve karýn sebep olduðu kazalar, ölümcül sonuçlar doðurabilir. Özellikle gençlerde burkulma ve yumuþak doku travmasýna sebep olan bu kazalar, yaþlýlarda ise ciddi kýrýklara yol açabiliyor." Opr. Dr. Gök Tuðrul Berkel, yaþlýlarýn ise karlý havalarda

mecbur kalmadýkça dýþarý çýkmamasý gerektiðinin de altýný çiziyor. Kayarak düþmelerde en çok kol açýkken, el üzerine düþme þeklinin görüldüðünü ifade eden Opr. Dr. Berkel, ciddi travmalarýn yaþandýðý kazalarla ilgili þunlara dikkat çekiyor: "Bu düþme þekli sonrasýnda parmak eklemlerinde, el bileðinde, dirseklerde ve omuzda yumuþak doku ezilmeleri, kýrýklar ve çýkýklar sýkça görülür. Boyuna ve baþa alýnan darbe sonucunda ciddi travmalara yol açan kazalarda kiþi bekletilmeden en yakýn saðlýk kuruluþuna götürülmeli." Opr. Dr. Gök Tuðrul Berkel kayarak düþmelere karþý þu önlemleri almak gerektiðini vurguluyor: 1- Kaymayan ayakkabýlar ve yumuþak giysiler giyilmeli. 2- Eller cepte yürünmemeli.

3- Küçük ve yavaþ adýmlarla yürünmeli, merdiven inip çýkarken ayaklarýn basamaklara tam olarak temas ettiðinden emin olunmalý. 4- Merdivenlerden inerken veya çýkarken korkuluklardan destek alýnmalý. 5- Buzlanma olan alanlardan uzak durulmalý. 6-Kaygan zeminlerde yürürken þemsiye ya da bastonlardan destek alýnmalý. 7- Yumuþayan karýn altýnda buz tabakalarýnýn olabileceði unutulmamalý. 8- Olasý bir düþme durumunda avuç içlerinin yere bakmasý saðlanmalý. Böylelikle kalçalara binen yük azalmaktadýr. 9- Leðen kemiði, sýrt, bel ve boyun travmalarýnda, kazaya uðrayan kiþi hareket ettirilmeden hastaneye götürülmeli.

Özgürce gülümsemek elinizde! Uyku bozukluklarýnda beslenme sar görür. Yaprak porselenler saðlam, renkleri bozulmayan ve dayanýklý malzemelerden üretilirler. Çok ince, ýþýk geçirgenliði olan ve metal içermeyen bu porselenler daha estetik sonuçlar alýnmasýna imkan verir. Böylece küçük bir müdahale ile çok kýsa sürede saðlýklý ve doðal bir görünüþ elde edilir.' diye konuþtu.

G

üldüðünüzde diþ etleriniz çok görünüyorsa, diþleriniz istediðiniz kadar beyaz ve düzgün deðilse; en önemlisi kendinden emin ve daha estetik bir gülüþ istiyorsanýz laminate veneer (kaplamalar) sizin için iyi bir seçenek olabilir… Hisar Intercontinental Hospital Aðýz ve Diþ SaðlýðýBölümü Uzmaný Dt. Banu Okur Çakmakcý ile estetik diþ hekimliðini konuþtuk… Diþ hekimliðinin aðýz ve diþ saðlýðýnýn yaný sýra estetik olarak da görev yaptýðýnýn altýný çizen Dt. Çakmakcý; 'Estetik diþ hekimliðinde en sýk kullanýlan ve yaprak porselen olarak da adlandýrýlan tedavi þekli kaplamalardýr (laminate veneer). Bu yöntemde diðer porselen diþ yöntemlerinin aksine diþten çok az bir mine dokusu kaldýrýlýr ve diþ daha az ha-

Diþ Estetiði Ýçin Uygun muyum? o Güldüðünüzde diþ etleriniz çok görünüyorsa, o Diþlerinizde þekilsel bozukluklar varsa, o Diþlerinizin aralýklý olmasýndan memnun deðilseniz, o Diþlerinizde çapraþýklýk var; ancak ortodontik tedaviden kaçýnýyorsanýz, o Diþ beyazlatma yöntemlerine raðmen diþlerinizde renkleþme sizin için yeterince azalmadýysa, o Ön bölge diþlerinizde eskimiþ büyük dolgularýnýz varsa, o Diþ yüzeyleriniz aþýnmýþsa, o Kýrýk diþleriniz varsa, o En önemlisi yepyeni bir gülüþ istiyorsanýz. Bu maddelerden herhangi birine yanýtýnýz evetse diþ estetiði uygulamalarýndan faydalanabilirsiniz.

Ruhsal ve fiziksel açýdan dinlenebilmenin en iyi yolu uyumaktan geçer.

K

alitesiz ve yetersiz uyku gün içerisinde bizlere halsizlik, konsantrasyon düþüklüðü gibi birçok probleme neden olabilir. Bir de yeteri kadar uyuduðunuz halde yeteri kadar kendinizi dinlenmemiþ hissedebiliriz. Özel Ethica Ýncirli Hastanesinden Uzm. Dyt. Fatma Yiðitoðlu uyku bozukluklarýnda nasýl beslenme tedavisi uygulanmasý gerektiðini, nasýl bir yol izlemeniz gerektiðini anlattý. Dünyada birçok hastalýðýn nedenlerinin baþýnda uykusuzluðun geldiði bildirildi. Son yýllarda uyku bozuklarýnýn görülme oraný giderek artan önemli bir saðlýk problemi haline gelmiþtir. Yapýlan çalýþmalar bu durumun nedenin çeþitli nedenler arasýnda özellikle obezite ile iliþkisi olduðu görülmüþtür.

Bel Çevrenizdeki Artýþa Dikkat! Uyku bozukluðunun nedenleri ve seyrinin ilerlemesinde obezite en önemli etkendir. Bu hastalýðý olan kiþilerin %70-90' ný kilolu ve obezdir. Abdominal yani karýn bölgesinde yaðlanmasý olan kiþilerde görülme oraný artýyor. Bel

çevresinde 13-15 cm'lik artýþ hastalýðýn riskini 4 kat artýrdýðý görülmüþtür. Türkiye' deki son yapýlan çalýþmada erkeklerden çok kadýnlarýn %50' den fazlasýnýn karýn bölgesinde yaðlanmanýn fazla olduðu görülmüþtür. Çalýþma sonuçlarýna göre abdominal yaðlanmasý artmýþ obezite adayý olan kadýnlarda uyku bozukluðunun sorununun artacaðý düþünülmektedir.

Birbirini Tetikleyen Hastalýklar! Uyku bozukluklarý mý obeziteye neden oluyor? Obezite mi uyku bozuklarýna neden oluyor? Cevabý ise obezite, bireyde uyku bozukluklarýna yol açýyor. Uyku bozukluklarý da hem obeziteye yol açýyor hem de obezitenin derecesini artýyor. Bu iki hastalýk kýsýr bir döngü içerisindedir.

Uyku Bozuklarý Nasýl Obeziteye Neden Oluyor? Uykusuzluk problemi devam eden insanlarda kortizol ve leptin hormonlarýnýn etkilenmesi bireyin kendini sürekli aç hissetmesi gibi sorunlar görülebilir. Zaten yapýlan araþtýrmalarda düzensiz uyuyan insanlarda düzenli uyuyanlara göre obezite riski %65 in üzerinde olduðu görülmüþtür.

Uykusuzluðun Getirdiði Hastalýklar Uykusuzluk, obezitenin yaný sýra

diðer kronik hastalýklara da neden olmaktadýr. Kan þekeri veinsülin seviyelerini etkileyerek þeker hastalýðýna da sebep olabilir. Ayrýca yüksek tansiyon ve kalp krizi riskini artýrýr. Baðýþýklýk sisteminizin zayýflamasýna ve enfeksiyonlara yakalanma riskiniz artar. Depresyona da neden olan uykusuzluk, bireyin yaþam kalitesini düþürerek gün içerisinde yorgun, agresif, gergin bir gün geçirmenize neden olur.


Ergani yollarý köstebek yuvasýna döndü D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinin Dicle ve Ýstasyon Caddesi'nde yollarda yaðýþlarla birlikte oluþan büyük çaptaki çukurlar kazalara davetiye çýkarýyor. Çukurlardan hem kendilerinin hem de araçlarýnýn zarar gördüðünü belirten sürücüler, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasýný istedi. Sürücüler, "Yollarda meydana gelen çukurlar yüzünden araçlarýmýz ciddi hasar görüyor. Biz

de, yaðýþlý günlerde su birikintilerinin çukur olduðunu bilemeyince üstünden geçmek zorunda kalýyoruz ve çukurun içinde bulunan su, çoðu zaman yolda yürüyen þahýslarýn üstüne sýçrýyor. Seyir halindeyken çukurlara bata çýka gidip gelmekten araçlarýmýz büyük görüyor. Bu sorun bizleri hem maddi hem de manevi olarak olumsuz etkilemektedir" dediler.

Kaymakam yoksul sofrasýnda 11 OCAK 2013 CUMA

Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) Müdürü Fýrat Çelebi ile birlikte yoksul ailelerin sofrasýna konuk oldu.

K

aymakamý Erdinç Yýlmaz, Vakýf Müdürü Fýrat Çelebi ile birlikte sýcak yemek yardýmý yapýlan ailelerin sofralarýna konuk oldu. Ýstasyon Mahallesi'nde ikamet eden Þahan ailesini ziyaret eden Kaymakam Yýlmaz, evine konuk olduðu aileye, beraberinde getirdiði gýda yardým paketlerini teslim etti. Aile fertleriyle tek tek sohbet ederek taleplerini dinleyen Kaymakam Yýlmaz, vatandaþlarýn kendilerini yalnýz hissetmemesini saðlamak ve her zaman onlarýn yanýnda olduklarýný göstermek için bu ziyaretleri gerçekleþtirdiklerini

söyledi. Vatandaþlarýn problemlerini yerinde görerek onlara çözüm üretmek için zaman zaman aile ziyaretleri gerçekleþtirdiklerini belirten Kaymakam Yýlmaz, "Fýrsat buldukça ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere konuk olup; onlarýn dertlerine ve sofralarýna ortak oluyoruz" dedi.

600 kiþi faydalanýyor 2012 yýlý içerisinde Ergani ilçesinde 10 bin 519 kiþiye yaklaþýk 2 milyon 294 bin lira ayni ve nakdi yardým yapýldýðýný belirten Kaymakam Erdinç Yýlmaz, her

99 gasp olayýna karýþan 67 kiþi tutuklandý

gün 600 vatandaþa günlük sýcak yemek daðýtýmýn yaný sýra, 12 bin aileye de kýþlýk kömür yardýmý yapýldýðýný kaydetti. Yoksul vatandaþlara yönelik yürütülen projeleri deðerlendiren Kaymakam Yýlmaz, "4 yýldan bu yana vakfýmýz tarafýndan yaþlý, kendine bakamayan ve yemek yapamayacak düzeyde olan vatandaþlarýmýza yönelik günlük sýcak yemek yardýmý yapmaktayýz. Geçtiðimiz yýl 216 kiþiyi kapsayan projeden bu yýl 600 kiþi faydalanmaktadýr. Bu sayý ihtiyaç dahilinde artarak devam edebilir" þeklinde konuþtu.

Kar yaðýþý altýnda operasyon B

itlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir kamyon içerisinde çeþitli markalarda 255 bin paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Bitlis ve Tatvan Emniyet müdürlükleri ekipleri, yoðun kar yaðýþý altýnda gerçekleþtirdikleri baþarýlý operasyonlarýna bir yenisi daha ekledi. Van'dan Tatvan'a giden 38 F 1417 plakalý kamyonda þüphe üzerine durdurularak arandý. Yapýlan aramada kamyon kasasýnda çeþitli markalarda 255 bin paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirdi. Kamyonun kasasýndaki sigaralarýn görünmemesi için herhangi bir kamufle yapýlmamasý dikkat çekti. Yetkililer, kaçakçýlarýn yollarda arama olmayacaðý düþüncesiyle özellikle karlý günleri seçtiðini, ancak polisleri kar kýþ demeden çalýþmalarýný sürdürmelerinin kaçakçýlarýn planýný suya düþürdüðünü belirtti. Olayda ismi açýklanmayan araç sürücüsü gözaltýna alýndý.

D

iyarbakýr'da 2012 yýlýnda meydana gelen 99 gasp olayýna karýþtýðý tespit edilen 193 kiþiden 67'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiði belirtildi. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 2012 yýlýnda 91'i þahýslardan 8'i iþyeri ve evden olmak üzere toplam 99 gasp olayýnýn meydana geldiði bildirildi. Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerinin titiz çalýþmasý sonucu olaylarla ilgili 193 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtilen açýklamada, "Gözaltýna alýnan 193 kiþiden 159'u mahkemeye sevk edildi. 67 kiþi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan zanlýlarýn üzerinde ve gösterdikleri yerlerde yapýlan aramalarda 11 adet ruhsatsýz tabanca, 2 av tüfeði, 35 fiþek, 15 cep telefonu, 2 kamera, 3 maske, 31 fiþek esrar maddesi, 8 býçak ile bin 289 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi" denildi.

Karda can pazarý H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kapalý olan bir köyde kalp krizi geçiren bir vatandaþ, Ýl Özel Ýdaresi ve 112 Acil Servis ekiplerince 6 saatlik nefes kesen operasyonun ardýndan hastaneye ulaþtýrýldý. Üç gün boyunca aralýksýz yaðan kar yaðýþý ilçeyi esir alýrken, yaðýþ nedeniyle yollarý kapanan köylerde hasta kurtarma operasyonlarý sürüyor. Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklýkta bulunan Dedeler Köyü'nde kalp krizi geçiren 65 yaþýndaki Zeki Deðirmenci'nin yakýnlarý, durumu 112 Ýl Özel Ýdaresi ve Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ýl Özel Ýdaresi

Hakkari'ye ulaþým kesildi

H

akkari'de kar yaðýþý nedeniyle il merkezinden tüm il ve ilçelere baðlantý saðlayan karayollarýnýn ulaþýma kapandýðý bildirildi. Karayollarý yetkililerinden alýnan bilgiye göre, bölgede günlerdir aralýksýz yaðan kar yaðýþý nedeniyle Hakkari'nin çevre il ve ilçelerle ulaþýmýný saðlayan tüm karayollarý ulaþýma kapandý. HakkariVan karayolunun Karasu mevkiinde yoðun kar yaðýþý ve tipi nedeniyle yüzlerce aracýn mahsur kaldýðý, Karayollarý 117. Þube þefliði karla mücadele ekiplerinin mahsur kalan araçlarý kurtarmak için çalýþma baþlattýðý bildirildi.

Açýlan yollar tekrar kapanýyor Çalýþmalarý yerinde takip eden Karayollarý 117. Þube Þefi Esat Erin, yoðun kar yaðýþý ve tipiye raðmen yollarda mahsur kalan vatandaþlarý kurtarmak için çalýþmalarýna devam ettiklerini belirterek, "Mahsur kalan vatandaþlara ulaþmamýza az kaldý. Yüksekova-Van ve Hakkari-Van karayollarýný þuan tek þeritli olarak ulaþýma açmýþ bulunmaktayýz ancak yaðýþ ve tipi devam ettiði için yer yer ulaþým kesintileri tekrar baþlýyor. Yolu çift þeritli olarak açmayý planlýyoruz. Vatandaþlardan acil bir durum olmadýkça yola çýkmamalarýný öneriyoruz" dedi.

karla mücadele ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri hastayý kurtarmak için yola koyuldu. Kar kalýnlýðýnýn 2 metreyi geçtiði köy yolunu 6 saatlik çalýþmayla açabilen ekipler, hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptý. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnan Alkan'ýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Öte yandan 3 gündür devam eden kar yaðýþý nedeniyle köyde elektriklerin kesik olduðunu ve köy yolunun kapalý olduðunu belirten köy sakinlerinden Dursun Yalçýn, yollarýný açan ekiplere teþekkür etti.

Markete bombalý saldýrý D

iyarbakýr'da yüzleri kapalý 3 kiþi, bir markete ses bombasý atarak kayýplara karýþtý. Baðlar ilçesinde bulunan Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe binasýnýn altýndaki bir markete ses bombasý atýldý. Yüzleri kapalý 3 kiþinin attýðý el yapýmý ve çivi destekli el yapýmý bombalar peþ peþe patladý. Bombalarýn atýldýðý markette maddi hasar meydana gelirken, yerde kan izlerinin olduðu görüldü. Polis ekipleri olaya karýþan kiþilerin yakalanmasý için geniþ çaplý operasyon baþlattý.

Polisten kaçak mazot operasyonu D

iyarbakýr'da güvenlik kuvvetleri tarafýndan yapýlan çalýþmalarda 2 bin 240 litre kaçak mazot ele geçirildi. Kayapýnar Ýlçe Emniyet Amirliði ekipleri, devriye görevi yaptýklarý sýrada sanayi sitesi içerisindeki bir iþ yerinden yolcu otobüsüne yakýt ikmali yapýldýðýný fark etti. Ekipler, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler iþyerine operasyon düzenledi. Operasyonda iþ yerinde yapýlan aramalarda 3 fiber tank içerisinde toplam 2 bin 240 litre kaçak mazot ele geçirilirken iþ yeri sahibi Y.K. hakkýnda yasal iþlem yapýldý. Yakalanan kaçak mazot olay yerine çaðýrýlan Ýl Özel Ýdare ekiplerine teslim edildi.


4

HABER

11 OCAK 2013 CUMA

Imralý sürecine destek Hakkari Memur-Sen Ýl Temsilcisi Nihat Gür, Kürt sorunun çözümü için baþlatýlan süreci desteklediklerini belirterek, "Ýnþallah bu süreç Kürt ve Türk halkýna barýþ, huzur ve güç birliði getirir" dedi.

Þ

ube binasý önünde açýklama yapan Nihat Gür, Öcalan olmadan PKK ile anlaþma saðlanamayacaðýný belirtti. Gür, "Bir sonraki adýmda Kürt sorunu tüm yönleriyle masaya yatýrýlmalýdýr. Þunu iyi biliyoruz ki Öcalan olmadan PKK ile anlaþma saðlanamaz, Kürt sorunu çözülmeden PKK bir yere oturtulamaz. Sürecin siyasi diyalogla sürdürülebilmesi için risk üstlenmeyi göze alan tüm taraflar, biz sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan sahiplenilmelidir. Hükümetin, Öcalan'ýn, BDP'nin, CHP'nin, MHP'nin ve hatta Kandil'in sorumluklarýný doðru bir þekilde ifa edebilmesi için hepimiz sorumluyuz. BDP'nin Öcalan'la görüþtürülmesi önemli bir adýmdýr ancak daha müessir olabilmesi ve akan kanýn durmasý için diðer kanallarýn da açýlmasý elzemdir. 30 yýlý aþkýn bir süredir devam eden bu çatýþma ortamýnda kurban verilen insanlarýmýza yenilerinin eklenmemesi için bu sorunu kan davasý olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Ölen her asker, polis,

gerilla veya sivil vatandaþýmýz hepimizin geleceðinden, huzurundan ve yüreðinden güzel olana dair ne varsa alýp götürmektedir. Hükümet sorunu çözmek için Öcalan ile doðrudan görüþme cesaret ve riskini üstlenmiþtir. Sürecin zarar görmemesi ve sabote edilmemesi için taraflar birbirine manevra alaný tanýmalýdýr ki taraflara sorumluluk yüklenebilsin. Sorumluluk paylaþýmýnýn önünü açabilecek güç de hükümettedir" þeklinde konuþtu.

'Af çýkarýlmalý' Sürecin saðlam temellere oturmasý için atýlmasý gereken temel adýmlar olduðunu belirten Gür, "Örneðin tüm siyasileri kapsayacak genel bir af, gerillanýn, ülke dýþýndaki tüm siyasi sürgünlerin ülkeye dönmeleri için toplumun hazýrlanmasý, sivil toplum kuruluþlarýnýn siyasi sürece katýlmalarý için tartýþma ve müzakere yollarýnýn açýlmasý gerekiyor. Sivil anayasanýn konsensüs ile hazýrlanmasý, inanç ve etnik haklarýn anayasal güvence altýn alýnmasý gibi. Bunlar

gerçekleþirse barýþ ortamý için þartlar uygunlaþýr, her türlü iç ve dýþ sabote etkisiz kýlýnmýþ olunur. Her barýþ hamlesi toplumdaki umutlarý yeniden yeþertirken ve beklenti çýtasýný yükseltirken, her baþarýsýz hamle de umutlarý kýrýp þiddeti tetiklemekte, çözüm imkanlarýný zorlaþtýrmaktadýr. Toplumdaki beklenti ve duyarlýlýk konunun önem ayarýný çok hassaslaþtýrmaktadýr. Umarýz bu giriþim öncekilerden daha büyük bir hayal kýrýklýðýna sebep olmaz. Her þeye raðmen korkular yerine umutlarýn güçlendirilmesi, barýþ süreçlerine destek verilmesi gerektiði kanaatindeyiz. Hakkari'den Türkiye'deki vicdan ve erdem sahibi olan tüm sivil toplum kuruluþlarýna, cemaatlere ve siyasi yapýlara sürece destek çýkmalarý ve iyi bir sorumluluk paydaþý olmalarý için çaðrýda bulunmaktayýz. Ýnþallah bu süreç Kürt ve Türk halkýna ve genelde Orta Doðu'daki tüm halklara barýþ, huzur ve güç birliði getirir" ifadelerini kullandý.

Çocuklardan su fotoðraflarý sergisi D

Ýçkale'de 10 yapý daha yýkýldý

Suya ve suyun yanlýþ kullanýmýna kendi bakýþ açýlarýný katan 20 çocuk "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi" kapsamýnda çektikleri fotoðraflarý sergiledi.

D

iyarbakýr Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafýndan suyun bilinçli kullanýmý konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla baþlatýlan "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi" kapsamýnda 20 çocuðun katýldýklarý fotoðraf atölyesi sonrasýnda çektikleri fotoðraflar sergilendi. Suyla ilgili olan her þeye vizörlerini çeviren çocuklar, böylelikle suya yeni bakýþ açýlarý kattýlar.

iyarbakýr'da Suriçi Koruma Amaçlý Ýmar Planý kapsamýnda Ýçkale'de Hz. Süleyman Cami çevresinde kentsel dönüþüm projesi devam ediyor. Büyükþehir Belediyesi'nin TOKÝ ile birlikte yürüttüðü kentsel dönüþüm projesi kapsamýnda Ýçkale'deki yýkýmlar sürüyor. Büyükþehir Belediyesi iþ makineleri tarafýndan Hz. Süleyman Cami çevresinde iki günden beri süren çalýþmalarda içerisinde hayvan barýnaklarýnýn da bulunduðu 10 yapý boþaltýlarak yýkýldý. Proje kapsamýnda bu alanda bulunan ve yýkýlmasý gereken 352 yapýnýn 181'inin hak sahibiyle anlaþma yapýldý. Yýkým karþýlýðýnda ev isteyene konut, para talep edenlere de para ödenerek anlaþma yapýlýyor ve mevcut yapýlar boþaltýlýp yýkýlýyor. Yýkýlmasý gereken 171 yapýnýn sahipleriyle de görüþmeler sürüyor.

Zayi ilanlarý S.N 3770443698 sicil nolu mükellefi olup Seri a 2101-2150’e kadar olan perakende satýþ fiþini kaybettim.Hükümsüzdür Lezgin Eryýlmaz (TC 44254000874)

11 OCAK 2013 CUMA YIL: 12 SAYI: 4144 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Çok sayýda davetli katýldý Cegerxwîn Kültür Merkezi'nde yapýlan serginin açýlýþýna Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Genel Sekreteri Metin Kýlavuz, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Diyadin Gezer, Yeniþehir ve Baðlar belediyelerinden temsilciler, KürdiDer Diyarbakýr Þube Baþkaný Sabahattin Gültekin, Yerel Gündem 21 Çocuk Meclisi Danýþmaný Nazdar

Kahramaner, Umutýþýðý Kadýn Kooperatifi Koordinatörü Naþide Buluttekin ve çok sayýda davetli katýldý.

STK'lar destek veriyor Diyarbakýr Kent Konseyi Gençlik Meclisi Doðal Su Kaynaklarýný Koruma ve Yaþatma Grubu üyesi Vedat Elibal, Merve Demirdað, Cihan Birtan ve Reyhan Aksoy tarafýndan uygulanan proje, Avrupa Birliði Eðitim ve Kültür Genel Merkezi-Gençlik Programlarý tarafýndan finanse ediliyor. "Damlaya Damlaya Çöl Olur Projesi"ne, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, Valilik, Milli Eðitim Müdürlüðü, Diyarbakýr Kent Konseyi, Gençlik ve Deðiþim Derneði ve kentteki sivil toplum kuruluþlarý da destek veriyor.

Van'da "Model Uçak" Projesi Van Emniyet Müdürlüðü ile Türk Hava Kurumu (THK) Van Þubesi'nce hazýrlanan, "Model Uçak Projesi" kapsamýnda 75 öðrenciye kurs verildi. Kursun ardýndan öðrencilere düzenlenen törenle sertifikalarý verildi. Bir aylýk kursun ardýndan Mustafa Necati Ýlköðretim Okulu'nda düzenlenen sertifika töreni, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Ýstiklal Marþý'ný, Abdurrahmangazi Ýþitme Engelliler Ýlköðretim Okulu öðrencileri ile polis memurlarý iþaret dili ile okudu. Polis memurlarýnýn iþaret dili ile Ýstiklal Marþý'ný okumak için okulun öðretmenlerinden 2 hafta kurs gördüðü öðrenildi. Ýþaret dili ile okunan Ýstiklal Marþý, salondaki davetlileri duygulandýrdý. Törende bir konuþma yapan Van Vali Yardýmcýsý Mehmet Yüzer, gençlerin enerjilerini doðru yerde harcamalarý gerektiðini söyledi.

Muþ'ta kesintisiz karla mücadele Muþ Valisi Ali Çýnar, kar yaðýþý ve tipinin etkisini sürdürdüðü il genelinde karla mücadelenin kesintisiz yürütüldüðünü, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði'nin çalýþmalarýný 24 saat sürdürdüðünü söyledi. Muþ'ta hafta sonundan beri etkili olan kar yaðýþý ile ilgili açýklama yapan Vali Ali Çýnar, aralýksýz ve tipi ile etkisini arttýran kar yaðýþýnýn çalýþmalarý zorlaþtýrmasýna raðmen mücadelenin baþarýlý bir þekilde yürütüldüðünü belirtti. Vali Çýnar, sözlerine þöyle devam etti: Geçen yýla

'Elinizde taþ istemiyoruz'

Öðrencilerin ellerinde molotofkokteyli ve silah deðil, defter, kalem ve bilgisayar görmek istediklerini ifade eden Yüzer, "Birileri elinize taþ, molotofkokteyli ve silah vermeye kalkabilir. Biz bu görüntüleri istemiyoruz. Bunu önce sizin için istemiyoruz. Sizin geleceðiniz için istemiyoruz. Ellerinizde modern uçaklar, defter, kalem ve bilgisayar görmek istiyoruz. Ancak bu þekilde kendi geleceðinizi kazanabilirsiniz. Baþarýlý olan öðrencilerimizin hepsini tebrik ediyorum" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan sertifika törenine geçildi. Vali Yardýmcýsý Yüzer, törene katýlan Ýl Emniyet Müdürü Ümit Yurdakul ve THK Van Þubesi Baþkaný Vahdettin Dicle, kursu baþarý ile tamamlayan 75 kursiyerin sertifikalarýný verdi. Proje kapsamýnda sertifika alan öðrencilere kol saati de hediye edildi. oranla bu tarihe kadar kar yaðýþý az olmuþtu. Hafta sonundan itibaren kar yaðýþý yoðun bir þekilde devam ediyor. Kar yaðýþýndan ziyade tipi çok etkili. Bu da karayollarýnda, köy yollarýnda hatta þehir içinde bizim karla mücadele çalýþmalarýmýzý güçleþtiriyor. Arkadaþlarýmýz çok yoðun bir þekilde çalýþýyorlar. Þu anda kar ve tipinin devam etmesi sebebiyle acil olmayan yollara müdahale etmekte çok acele etmiyoruz. Hasta olan veya ulaþýlmasý gereken bölgelerin yollarýný açýyoruz.

Açýlan yollar tekrar kapanýyor Normal durumda açtýðýmýz yol bir saat sonra tekrar kapanýyor. Bu sebeple yol açma çalýþmasýný kar ve tipi devam ederken sürdürmek çok doðru deðil. Ama vatandaþýmýzýn acil bir durumu

varsa her hal ve þartta Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði tarafýndan müdahale edilerek yol açma çalýþmasý yapýlmaktadýr. Özel idaremiz karla mücadeleyi baþarýlý bir þekilde yürütmektedir. Karýn yaðmaya devam etmesine raðmen ekiplerimiz aldýklarý her ihbarý deðerlendirip, yolu açýlmasý gereken yere anýnda müdahale ediyor. Ana karayolu aðý içinde bulunan yollarda da karla mücadele çalýþmasý etkin bir þekilde sürdürülüyor. Þehirlerarasý yollarda çalýþmalar aralýksýz sürüyor. Muþ-Bingöl, Muþ-Bitlis, MuþAðrý yollarýnda ulaþýmýn rahat bir þekilde saðlanmasý için çalýþmalar kesintisiz sürüyor. Kulp yolu tamamen kapalý durumdadýr. Kulp yolu çok sýkýntýlý bir durumda ve kar yaðýþý hafiflerse Kulp yolunu açacaðýz.


HABER

11 OCAK 2013 CUMA

233 STK'dan 'Ýmralý' açýklamasý

5

'Çözüm ertelenemez' Diyarbakýr'da bir araya gelen 233 Sivil Toplum Kuruluþu (STK), devlet yetkililerinin Abdullah Öcalan ile yaptýðý görüþmelere destek verdiklerini açýkladý.

S

ümer Park Resepsiyon Salonu'nda yapýlan basýn açýklamasýna Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can, Diyarbakýr Esnaf Odalarý Birliði Baþkaný Alican Ebedinoðlu ve çok sayýda STK temsilcisi katýldý. Toplanan STK'lar adýna basýn açýklamasýný Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi yaptý. Elçi, "Kürt meselesinin çözümü amacýyla devlet yetkililerinin Ýmralý'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeniden baþlattýklarý diyalogu memnuniyetle karþýladýðýmýzý ve desteklediðimizi kamuoyuna ifade etmek isteriz. Tarihi ve toplumsal bir mesele olan ve son otuz yýldýr silahlý çatýþmalarla süren ve on binlerce insanýmýzýn yaþamýna mal olan bu sorunun çözümü, acil ve ertelenemez bir toplumsal ihtiyaçtýr" dedi.

'Her türlü katkýya hazýrýz' Diyarbakýr'daki sivil kurum ve kuruluþlarý olarak, baþlatýlan sürecin

meselenin çözümüne ve barýþa odaklanmasýnýn gerektiðini ifade eden Elçi, meselenin çözümü için gerekli bütün adýmlarýn atýlarak baþlatýlan diyalogun geliþtirilip sürdürülmesi gerektiðini söyledi. Elçi, þöyle devam etti: Kürt meselesinin çözümüne yönelik geçmiþte baþlatýlan ve akamete uðrayan deneyimlerden dersler çýkarýlmalý, sorunun tarihi ve toplumsal yönleri dikkate alýnarak bütün yönleriyle bir yol haritasý belirlenmelidir. Biz Diyarbakýr'daki sivil toplum kuruluþlarý olarak, Kürt meselesinin çözümü için baþlatýlan bu tarihi ve önemli sürecin her aþamasýnda gerekli katkýyý sumaya hazýr olduðumuzu belirtmek isteriz.

Çatýþmalardan kaçýnýlmalý Daha önce müteaddit kez sorunun þiddet ve çatýþma yerine, diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerektiðine olan görüþ ve taleplerimizi kamuoyuna deklere etmiþtik. Bugün, bu talebimize

uygun olarak görüþmelerin yeniden baþlatýldýðýný görmek bizim açýmýzdan umut vericidir. Baþlatýlan diyalog süreci, sorunun barýþçýl çözümü açýsýndan bütün taraflara büyük sorumluluklar yükledi. Ýlgili bütün kesimlerin sürece zarar verecek tutum ve davranýþlardan kaçýnmasý gerekiyor. Diyalogun geliþmesi ve sorunlarýn daha rahat bir ortamda müzakere edilebilmesi bakýmýndan önlem alýnmasý gerekiyor. Çatýþma ve operasyonlardan kaçýnýlarak, saðlýklý bir diyalog ortamýna katký sunulmasý lazým.

Fransa'da 3 PKK'lýnýn öldürülmesi Basýn açýklamasýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Tahir Elçi, Paris'te öldürülen PKK'lý haberini üzüntü ile duyduklarýný belirtti. Elçi, "Biraz önce aldýðýmýz bu bilgi bizi üzmüþtür. Üç Kürt siyasetçinin Fransa'nýn baþkenti Paris'te silahlý bir saldýrý sonucu

katledilmesini Diyarbakýr'daki STK'lar olarak kýnýyoruz. Bu tür provokatif eylemlere karþý taraflarýn duyarlý olmalarý gerekiyor. Bu eylemler baþlatýlan sürece

zarar vermemeli, sürecin saðlýklý bir þekilde sürdürülmesi bakýmýndan herkesi dikkatli ve hassas olmaya davet ediyoruz" þeklinde konuþtu.

Vali Toprak'tan Gazeteciler Günü mesajý

'En zor mesleklerden biri' Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, "Gazetecilik, en zor mesleklerden biridir. Donanýmlý ve özverili olmak, gazeteciliðin olmazsa olmazýdýr" dedi.

V

Batmanlý babalar sertifika aldý

Batman'da 'Baba Destek Programý' eðitimine katýlan babalara sertifikalarý verildi. Baba Destek Programý, 8 haftalýk eðitim programýnýn tamamlanmasýyla sona erdi. Beþevler Mahallesi'nde bulunan Petrolofisi Ýlk Okulu'nda düzenlenen sertifika törenine Batman illi Eðitim Müdürü Þerif Akboða, Eðitim Denetmenler Baþkaný Abdulhakim Aslan, okul müdürü Hayri Nurullah Yýldýrým, öðretmenler ve Baba Destek Programý eðitimine katýlan aileler katýldý. Akboða, "Her þeyden önce babanýn rolü çocuðun hayatýnda önemli bir yer tutmakta. Geleneksel baba kiþiliðini býrakýp çocuklarýn geliþiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamak için Baba Destek Programýna katýlmýþ olmanýz ve bilimsel temelli bir eðitim alarak ilimizde bir ilki gerçekleþtirmeniz çok önemli. Baba Destek Programý ile

çocuklarýn geliþiminde anne kadar önemli rol oynayan babanýn çocuðunun geliþiminde kendi rolünü fark etmesi çocuðun geliþimi ve eðitimine önemli bir katký saðlayacak. Bilimsel temelli bir eðitimle aile içi saðlýklý iletiþimin geliþtirilmesi demokratik yöntemleri uygulayarak mutlu bir aile yapýsýnýn ve toplumun oluþumunda önemli bir katkýsý olacak. Babanýn çocuðuyla arkadaþ olmasý çocuðun çocukluk ve gençlik döneminde karþýlaþacaðý sayýsýz tehlikelerden de korunmasýna katkýda bulunacak. Okullarýmýzda öðrenci velilerimize yaþamlarýna olumlu katký saðlayacak çalýþmalarýn gerçekleþmesi biz eðitim camiasýný sevindiriyor" dedi. Konuþmanýn ardýndan Baba Destek Eðitim programýna katýlan babalara sertifikalarý verildi.

ali Mustafa Toprak, 10 Ocak Gazeteciler Günü vesilesiyle bir mesaj yayýmlandý. Gazetecilik mesleðinin zorlu bir meslek olduðunu belirten Vali Toprak, açýklamasýný þöyle sürdürdü: Basýn mensuplarýnýn çalýþma ve yaþam koþullarýnýn iyileþtirilmesi, haklarýnýn güvenceye alýnmasý, görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerinin saðlanmasý devletimizin olduðu kadar, basýn yayýn organý sahipleri ve meslek örgütlerinin de görevleri arasýndadýr. Basýn mensuplarýmýzýn da haklarýna sahip çýkacaklarýna, basýn meslek ilkelerini her koþulda gözeteceklerine, medya gücünü amaç dýþý kullanmak isteyenlere karþý duyarlý olacaklarýna, taþýdýklarý sorumluluklarýný sorunlarýndan üstün tutacaklarýna ve mesleðinin barýndýrdýðý önemin bilinciyle hareket etme anlayýþýndan ödün vermeyeceklerine inancým tamdýr. Bugün de çalýþma þartlarýnýn zorluklarla dolu olduðunu biliyorum. Çünkü kamu hizmetleri yapýlýrken, bazýlarýmýz 24 saat hizmet yaparlar. Mesela polis, jandarma, saðlýk ve itfaiye çalýþanlarý gibi basýn mensuplarýmýz da kamu hizmeti yapýyorlar.

Meþakkatli bir meslek Vatandaþlarýmýzý aydýnlatýyor ve bilinçlendiriyorlar. Yaptýklarý bu haberleri 24 saat içerisinde anýnda gazetelere, televizyonlara ve internet ortamýna yansýmasý için yoðun çaba harcýyorlar. Bu yüzden bu meslek çok meþakkatli bir meslektir. Gazetecilik, en zor mesleklerden biridir. Donanýmlý ve özverili olmak, gazeteciliðin olmazsa olmazýdýr. Gazetecilik mesleði; yani medya sektöründe yürüyen iþlerin yürütülmesi takip edilmesi, haberin kaynaðýndan alýnmasý ve bunun iyi bir þekilde haberleþtirilerek, gazete, televizyon ve internet medyasýna iletilmesi çok zorlu bir süreçtir. Bu noktada gazeteciler kar, kýþ demeden ve çok sýcak havalarda bile vatandaþlarýmýzýn haber alma hakký baðlamýnda çalýþmaktadýrlar. Tüm bu duygu ve düþüncelerimle, Diyarbakýr'ýmýzda ve ülkemizde görev yapan basýn çalýþanlarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ilimizde yerel basýnýmýzda emeði geçen ancak þu an aramýzda olmayan tüm çalýþanlarý vefa, hayatta olmayanlarý rahmetle anarken 2013 yýlýnda saðlýk, baþarý ve huzur diliyorum.

kaçak avcýlýða geçit yok Kulp'ta eðitime kar engeli Siirt'te S D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde etkisini sürdüren yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. 45 köy yolunun ulaþýma kapalý olduðu ilçede okullar bir günlük tatil edildi. Etkili olan kar yaðýþý ilçe merkezini beyaza bürüdü. Evlerin çatýlarý, otomobillerin üzerleri ve yollar karla kaplandý. Sabah erken saatlerde iþ yerini açan esnaf, kapýlarýnýn önünde biriken karlarý temizledi. Kar yaðýþý nedeniyle araçlarýn ilçe merkezine çýkýþlarý zorlanýrken, birçok esnaf ise iþ yerlerini açamadý. Kulp Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe merkezinde, Özel Ýdare ekipleri de köy yollarýnda kar temizleme çalýþmalarýna devam ediyor. Ýlçeye baðlý 45 köy yolunun ulaþýma kapanmasý nedeniyle Kulp Kaymakamlýðý tarafýndan ilçe merkezi ve köylerinde okullarýn bir gün tatil edildiði bildirildi.

iirt Orman Ýþletme Müdürlüðü kaçak avcýlara savaþ aþtý. Müdürlükten yapýlan açýklamada, ''Aðýr kýþ þartlarýnda mahzun bir þekilde hayatta kalabilme mücadelesi veren ve koruma altýnda bulunan dað keçisinin avlanmasý doðru deðil. Bu hayvanlarýn korunmalarý ve yemleme yapýlmasý gerekirken, öldürülmeleri insana ve avcýya yakýþan bir durum da deðildir. Eruh mülki sýnýrlarý içerisinde Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri ile müþterek icra edilen faaliyette avlanmaya yasak bölgede, avcýlýk belgesi olmadan yasa dýþý avlan-

ma yapýldýðý tespit edilen 9 þüpheli þahýs, suç aleti 9 adet otomatik av tüfeði ve avladýklarý 1 adet dað keçisine ait 22 kilo et ele geçirilmiþtir. Þahýslar hakkýnda 4915 sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu kapsamýnda her birine 608 TL idari yaptýrým ve 12 bin TL tazminat cezasý verilmiþtir'' denildi. Misbah YILMAZ


6

EKONOMÝ

11 OCAK 2013 CUMA

Giriþimciler sertifikalarýný aldý D

iyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) bünyesinde yapýlan 6. Dönem KOSGEB Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi'ne katýlan 120 giriþimci sertifika aldý. Giriþimcilik Sertifikasý almaya hak kazanan 120 giriþimci, DTSO Konferans

Salonu'nda yapýlan törenle sertifikalarýný aldý. Törene katýlan KOSGEB Diyarbakýr Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Fidan, Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimlerine ev sahipliði yapan DTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Remzi Can'a teþekkür etti. Giriþimcilere baþarý dileyen Fidan, giriþimcilerin bölge ekonomisine katký saðlayacaklarýný umduðunu söyledi. Geçtiðimiz yýl içinde yaklaþýk 1400 kiþiye giriþimcilik sertifikasý verildiðini dile getiren Mehmet Fidan, bu giriþimci adaylarýndan 124'ünün kendi iþini kurduðunu ve KOSGEB Diyarbakýr Müdürlüðü'nce 2012 yýlý içerisinde toplam 980.000 TL hibe desteðinin verildiðini açýkladý. 'Sertifika sonrasý daha önemli'

DTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Remzi Can ise, 'yatýrýmcý' kimliðinden önce 'giri-

þimcilik' kimliðine sahip olmanýn önemine dikkat çekti. Can, ''DTSO olarak eðitim ayaðýný sürdürdüðümüz KOSGEB Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimleri'nden 2010 yýlýnda 30, 2011 yýlýnda 240, 2012 yýlýnda 300 ve ocak baþlarýna sarkan eðitimle 2013 yýlýnda 120 olmak üzere þu ana kadar toplam 690 kiþi faydalanmýþtýr. Giriþimcilik sertifikasý alýndýktan sonraki süreç daha önemlidir. Giriþimciler, uzmanlardan gerekli yardýmý alarak yapacaklarý iþi doðru tespit edip KOSGEB hibe baþvurularýný eksiksiz yapmalýlar. Önümüzdeki aylarda 120 kiþilik bir eðitim programý daha yapmak üzere KOSGEB Diyarbakýr Hizmet Merkezi Müdürlüðü'ne baþvuruda bulunduk'' dedi. 30 bin TL'ye kadar hibe

Konuþmalarýn ardýndan DTSO Yöne-

tim Kurulu Baþkaný Remzi Can, KOSGEB Diyarbakýr Müdürü Mehmet Fidan, DTSO Genel Sekreteri Mehmet Aslan ve KOSGEB Giriþimcilik Uzmaný Çiðdem Ünkazan tarafýndan sertifika daðýtýmlarý yapýldý. Törenin ardýndan, Giriþimcilik Uzmaný Çiðdem Ünkazan ve KOSGEB Diyarbakýr Müdürü Mehmet Fidan, giriþimcilere uyarý ve hatýrlatmalarda bulunularak sorular cevaplandýrýldý. Bilindiði gibi, KOSGEB tarafýndan 30.000 TL'ye kadar hibe ve 70.000 TL'ye kadar faizsiz kredi desteði veriliyor. Uzmanlar, giriþimcilerin mali güçleri müsait olduðunda iþletmelerini kurmalarýný ve özellikle KOSGEB'in destekleyemediði alanlar konusunda dikkatli olmalarýný öneriyorlar.

Belediye güneþten elektrik üretecek B

itlis'in Adilcevaz Belediyesi'nin Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý'nýn (DAKA) Yenilenebilir Enerji Destek Programýna sunmuþ olduðu Güneþten Elektrik Santrali Projesi'nin kabul edildi. Adilcevaz Belediye Baþkaný Adnan Göksoy, DAKA ile sözleþme imzaladýktan sonra 12 dönümlük araziye 2 bin 84 adet güneþ paneli ve ekipmanlarýný yerleþtirip

yaklaþýk 500 kwh'lýk elektrik üretim tesisine sahip olacaklarýný belirtti. Göksoy, "Kurulacak olan güneþ enerji santraliyle Adilcevaz Belediyesi yýllýk ortalama 785 bin kwh elektrik üreterek, yýllýk yaklaþýk olarak 250 bin lira gelir elde edilecek. DAKA tarafýndan desteklenen projenin toplam maliyeti 1 milyon 900 bin liradýr. Bu miktarýn 700 bin lirasý DAKA tarafýndan, geri

Zahirecilerden TÜÝK'e tepki:

Çiftçiler cezalandýrýlýyor

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan tahýl üretim miktarlarý verilerine tepki gösteren Mardin'in Kýzýltepe Ýlçe Zahireciler Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter, çiftçilerin adeta cezalandýrýldýðýný söyledi. Tarýmda verimliliðin artýrýlmasýný istediklerini belirten Þerif Öter, devletin, tarým politikasýnýn verimliliðini artýrmak üreticiyi desteklemek ve teþvik etmek amacýyla her sene ürün desteklemeleri verildiðini belirtti. TÜÝK'in gerçek üretim miktarlarýnýn çok altýnda rakamlar belirlediðini savunan Öter, bu durumun çiftçileri büyük zarara uðrattýðýný ifade etti. Öter, konuþmasýna þöyle devam etti: Mezopotamya havzasýnýn verimli topraklarýn merkezinde bulunan Kýzýltepe Ovasý ürün verimliliði noktasýnda ülke ve bölge standartlarý üzerinde olduðu herkesçe bilinmektedir. Kýzýltepe Ovasý'ndaki çiftçilerin yüzde 85'i kendi imkanlarýyla kazdýklarý artezyen kuyular sayesinde sulu tarým yapmakta ve yüksek verim almaktadýrlar. Bu durumda çiftçilerimizin ödüllendirilmesi gerekirken fazla üretim

gerçekleþtirdikleri için neredeyse TÜÝK tarafýndan cezalandýrýlmak isteniyor.

Üç kuruþa göz dikiliyor Sulu ekimde dönümde 600 ile 800 kilogram buðday, 1 ton ile 1 ton 200 kilogram mýsýr üreten çiftçi, TÜÝK'in masa baþýnda tespit ettiði rakamlara göre sulu buðdayda 475 kilogram, mýsýr için 762 kilogram olarak belirlenmiþ. Bu durumda çiftçilerimizin emekle ürettiði ürünün yaklaþýk yüzde 25'i prim desteðinden mahrum býrakýldýðý gibi, 2012 yýlý için haklarý olan, kendilerine tanýnan ürün destekleme miktarlarýna göre faturalandýrarak devlete ödedikleri yüzde 2 stopaj vergisiyle ayrýca zarara uðratýlmýþtýr. Velinimetimiz olan çiftçilerimize ödenen üç kuruþa göz dikmek, dünyada Çin'den

sonra en çok büyüyen ekonomiye sahip ve ÝMF'ye borç para veren hükümetimize yakýþmýyor. Bu durumun en kýsa zamanda düzeltileceðine olan inancýmýzla her zaman çiftçilerimizin hizmetinde olacaðýmýzý ve haklarýný aramak için Ziraat Odamýzýn alacaðý her kararýn destekçisi olduðumuzu bilinmesini istiyoruz.

kalan 1 milyon 200 bin lirasý ile Adilcevaz Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr. Adilcevaz Belediyesi bu projeyle bir ilke daha imza atmýþtýr. Bölge insanýmýzýn ilçemizdeki güneþ potansiyeline dikkatlerini çekerek, güneþ kolektörlerinden su ýsýtma sistemlerinin ilçemizde yaygýn olduðu gibi, güneþten elektrik enerjisi üretiminin de kýsa sürede yaygýnlaþacaðý

ümidini taþýyorum. Ayrýca projenin hazýrlanmasý aþamasýnda desteklerini esirgemeyen Adilcevaz Kaymakamý Ahmet Dilsiz'e ve ekibine ilçemiz halký adýna teþekkürlerimi sunuyorum'' dedi. Güneþten Elektrik Santrali Projesi'nin 15 Ocak tarihinde DAKA ile imzalanacaðý ve ilkbaharda çalýþmalara baþlanarak kýsa sürede bitirileceði belirtildi.

Anadolu Motor'dan distribütörlük anlaþmasý A

nadolu Grubu'nun tarým sektöründeki firmasý Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Þ., traktör sektöründe geniþ bir yelpaze ile hizmet veren dünya devi Argo Tractors S.p.A Grubu ve Hindistan'ýn en büyük traktör üreticileri arasýnda yer alan Sonalika Grup ile distribütörlük anlaþmasý imzaladý. Yapýlan anlaþmaya göre, Anadolu Motor, Argo Tractors S.p.A Grubu ile yaptýðý iþ birliði sonucu yüksek güç ve teknolojiye sahip REX serisi ile bahçecilik ve sera iþlerinde, GLOBALFARM ve POWERFARM modelleri ile tarým arazilerinde, 5H serileri ile geniþ ve zorlu toprak þartlarý için ideal LANDÝNÝ traktörlerini Türk çiftçisinin hizmetine sunacak. Anadolu Motor, Sonalika Grup ile yaptýðý iþbirliði sonucu 50HP- 90HP güç

aralýðýnda tekçeker ve çiftçeker özelliðinde ürün gamýna sahip Solis traktörlerle, Türk çiftçisine hizmet sunmaya hazýrlanýyor. Türkiye tarým pazarý için özenle seçilmiþ modelleri ile ilk olarak Konya Tarým Fuarý'nda görücüye çýkmayý planlayan Landini ve Solis traktörleri, Nisan ayýndan itibaren Anadolu Motor güvencesi ile satýþa sunulacak.

Van ceviz kenti olacak

Van Valisi Münir Karaloðlu, Van'ýn geçmiþ yýllarda bir ceviz kenti olduðunu belirterek, "Van'ý ceviziyle marka haline gelen bir þehre dönüþtürelim. Bunu yapabiliriz, yok ettiðimizin yerine yenisini dikmeliyiz" dedi.

T

ürkiye Erozyonla Mücadele Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý'nýn (TEMA), Milli Eðitim Müdürlüðü ile ortaklaþa gerçekleþtirdiði 'Umutlar okulda cevizle yeþersin' projesinin bu yýlki çalýþmalarýna düzenlenen toplantý ile start verildi. Geçmiþ yýllardaki çalýþmalarýn yer aldýðý slayt sunumunun izlenmesi ve Doç. Dr. Daðhan Iþýk'ýn kýsa bir konuþma yapmasýnýn ardýndan kürsüye çýkan Van Valisi Münir Karaloðlu, tekrar açýlýþýný yaptýklarý projenin Van'a hayýrlý olmasýný diledi. Van'ýn geçmiþ yýllarda bir ceviz kenti olduðunu ifade eden Vali Karaloðlu, Van'ýn ceviz üretimine uygun bir þehir olduðunu kaydetti. Çatak ve Bahçesaray ilçeleri baþta olmak üzere ceviz üretiminin çok fazla olduðunu

anlatan Vali Karaloðlu, ''Bundan 70-80 yýl önce Van ceviz üretiminde dünyada 2. ya da 3. sýralardaydý. Ama nasýl olduysa görünmez bir el sýrf para kazanma hýrsý ile gelip bizim aðaçlarýmýzý kesip götürüp mobilya yaptýlar'' dedi.

Cevizler toprakla buluþtu Vali Karaloðlu, ''Evliye Çelebi'nin dile getirdiði gibi bu bölgenin mutlaka ormanlýk bir bölge olduðunu biliyoruz. En küçük bir yaðmurda, fýrtýnada sel oluyor; insanlarýmýz ölüyor ve hayvanlarýmýz telef oluyor. Ondan sonrada 'nerde bu devlet' diye feryat ediyoruz. Artýk kendimize gelmemiz gerek. Tekrar bu þehri, bu topraklarý bütün canlýlarýn yaþayabileceði duruma getirmemiz lazým. Bunu da çocuklarýmýzla

yapacaðýz. Çocuklarýmýzý iyi eðitmeliyiz. Çocuklarýmýzý aðaca ve yeþile duyarlý bir birey haline getirmemiz gerekiyor. Bu iþ birliðimiz devam ettiði sürece daha iyi yerlere geleceðiz. Ceviziyle marka haline gelen bir þehre dönüþtürelim. Bunu yapabiliriz, yok ettiðimizin yerine yenisini dikmeliyiz. Ben tekrar bu projede emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Herkes bunu bir eðitim projesi olarak görmeli'' þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmanýn ardýndan Van Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nden Mustafa Yur, ceviz dikiminin nasýl yapýlacaðýný uygulamalý olarak gösterdi. Daha sonra Vali Karaloðlu ve beraberindekiler de birer cevizi toprakla buluþturdu.


GÜNCEL

Ahmed Arif Kütüphanesi Edebiyat ve sanat deposu

Diyarbakýr'da, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi, sadece belli þahýslarýn ve koleksiyoncularýn elinde olan bazý kaynaklarý bir araya getirip ciltleyerek, kütüphanede halkýn hizmetine sunuyor. yor" dedi.

Yýlda 50 bin ziyaretçi

Þ

air Ahmed Arif'in adýnýn verildiði Edebiyat Müze Kütüphanesi sorumlusu Metin Aksu, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi'nin sadece bir kütüphane olmadýðýný, burada ayný zamanda þairlerin objelerinin de yer aldýðýný söyledi. Müzenin ortalama 150 yýllýk bir ev olduðunu kaydeden Aksu, kütüphanenin mimari yapýsýnýn eski Diyarbakýr evlerinin yapýsý olduðunu ifade etti. Kütüphanenin daha önce bir aile evi olduðunu aktaran Aksu, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan 2000'li yýllarýn baþýnda binanýn kamulaþtýrýldýðýný, 2011 yýlýnýn Haziran ayýnda ise Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak faaliyete baþladýðýný dile getirdi. Temel amaçlarýnýn Diyarbakýr'ýn yerel belleðini oluþturmak olduðunu kaydeden Aksu, ayný zamanda Diyarbakýr'ýn çevresindeki 11 ilin, þairlerinin kitaplarýný ve edebi objelerini de burada oluþturduklarýný bildirdi. Okuyucularýn dýþarýda bulmalarýnýn zor olduðu

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

ANADOLU KARDEÞLÝK BAHARI Em di serîda dibejin Bismillahirrahmanirrahiym, Selatu selamén Xwedayé alemé liser Resul-é Ekrem sav be. Ew keséku alîkariyè aþitîyène Rabbé me jî alîkarîyé wan be. Medyanýn silahþörleri -pardon kalemþörleriSayýn Cumhurbaþkanýyla Sayýn baþbakanýn arasýný -seçimlere iki sene kala- cumhurbaþkanlýðý seçimleri için bozmaya çalýþmakla meþgulken Sayýn baþbakan tabi ki Sayýn cumhurbaþkanýnýn bilgisi dâhilinde ebedi barýþ için çaba içindeydiler. Önce baþbakan ve yakýn çevresinden hayýrlý haber geldi, sonra Abdullah Öcalan kendisiyle görüþen DTK eþ baþkaný Ahmet Türk ve BDP Batman milletvekili Ayla Akad'a "artýk barýþ için kaybedilecek bir gün dahi kalmamýþtýr" dedi. Ne kadar dile getirdiysek barýþý, sevincimiz kursaðýmýzda kaldý. Barýþý bu halka çok gördüler, 75 milyon kardeþ olmamalýydý. Ajanslara Öcalan'ýn yukarýda yazdýðým sözleri düþünce sosyal medyada heyecanýmý gören dostlar "bu kadar ümit var olmak gerekiyor mu?" dediler. Ben de "barýþýn þakasýnýn -þ'sinin altýndaki noktaya ömrümü veririm" dedim. Doðru ya, barýþ bu topraklara uzak kalmalýydý. 942 yýllýk kardeþlik 1. Dünya Savaþý sonrasý Ýngilizlerin çizdiði sýnýrlar yüzünden bozulmalýydý ve Türklerle Kürtler, Araplar, Farslar sürekli kavgalý olmalýydýlar. Olmalýydýlar ki bölgede Ýngilizlerin çýkarlarýný zedeleyebilecek bir güç bulunmasýn. Þimdi hükümetin çok kararlý ve akýllýca yürüttüðü Öcalan görüþmeleri, on yýllardýr özlemini çektiðimiz silahlarýn topraða gömülmesini getirecek bir süreç. Annelerin gözyaþlarýna dur diyeceðimiz bir süreç, ama kabul edelim ki hiçbir ülkede bu iþler bu kadar kolay olmamýþ ve olmuyor. Ýsteyenler var barýþý, istemeyenler var. Devlet içinde asla barýþý istemeyen ve bu süreci baltalamak için her türlü vampirliði sergilemek için pusuda bekleyenler çýkabileceði gibi, PKK içinde de "sadece savaþ" diyen kanperestler var ve süreci baltalamak için

birçok kitabýn Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde bulabileceklerini anlatan Aksu, "Bu bölgenin yetiþtirmiþ olduðu yazarlar, þairler ve edebiyatçýlarýn eserleri burada toplandý. Burasý bir edebiyat müze olmasýnýn yanýnda edebi kaynaklar, edebiyat ve sanat üzerine kitaplar, dergiler ve dýþarýda bulunulmasý zor olan birçok eski kitap ve kaynaðý içerisinde barýndýrýyor. Roman ve kitaplarýmýz bulunuyor. Diyarbakýr ile ilgili kitaplarýmýz çok fazla. Örneðin, Diyarbakýr'ýn camileri, kiliseleri ya da edebiyat ile ilgili kaynaklara ihtiyacýnýz olduðu zaman baþvuru yeriniz burasý. Mesela dýþarýda bulunmayan bir eser olan, Diyarbakýr Salname'lerini biz topladýk bir araya getirdik. Diyarbakýr ile ilgili geçmiþte olan kitaplarý biz toparlamaya çalýþtýk. Bununla beraber yeni çýkan kitaplarý da biz senelik olarak alýyoruz ya da Bakanlýk tarafýndan bize gönderiliyor. Birçok dilde yazýlmýþ kitaplarýmýz bulunubaltalarýný omuzlarýna alanlar da vardýr. Dahasý, kanýmýzýn akmasýyla kendilerini güvende hisseden ülkeler var; israil bunlarýn baþýnda gelir. Ýngilizlerin, Almanlarýn hep zayýf ve kendilerine mecbur bir Türkiye istedikleri yeni deðil. Neo-conlar, Suriye, Ýran, Rusya güçlü bir Türkiye'yi asla istemezler. Güçlü Türkiye'ye engel olmanýn en kolay yolu iç kavgamýzdan geçer. Bu zorluklarý biliyoruz, benzer süreçlerin karakterinde zorluk var. Bunu devlet de, PKK de çok iyi bilmeli ki sabotajlar olacak, süreci kundaklayanlar çýkacak, ama bu barýþý ertelemeye sebep olmamalý. Bu sorunu çözse çözse bu baþbakan çözebilir, öteden beri inancýmýz budur. Yýldýray Oður'un çoktandýr bize göstermek için çabaladýðý "ýþýðý"ný -birileri görmek istemese de- biz yýllardýr (1985, 1990, 1999, 2002, 2005, 2009) görmüþtük ama kime anlatacaktýk ki. Þimdi ise sürecin saðlýklý, oyunlara karþý hazýrlýklý ve kararlý bir þekilde devam etmesi gerekiyor. Birilerinin fýrsat kolladýðýný, görüþmeleri bitirmeye yönelik bir(kaç) eylem gerçekleþtirmek istediklerini biliyoruz. Ama buna raðmen bu süreç devam etmeli. Bu sürecin sabote edilmemesi için herkes fedakârlýkta bulunmalý. Mesela PKK güven içinde sýnýr ötesine çekilmeli ve operasyonlar da acilen durmalýdýr. Baþbakanýn eli güçlendirilmelidir. Zira daha önceki barýþ görüþmelerinin netice vermemesinin en önemli sebebi PKK'nin sýnýr dýþýna çekilmeyip eylem ve operasyona imkân tanýmasýdýr. Herkes bu süreci PKK cenahýndan da ancak Abdullah Öcalan'ýn baþarabileceðini kabul eder. Öcalan, iki yýl önce kendisiyle görüþen avukatlarý aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada devlet yetkililerinin kendisiyle görüþmesini açýklarken; "Þunu söylemekte sakýnca bulmuyorum. Heyetle en son bir görüþme daha gerçekleþtirdik. Kamuoyunun bilmesinde fayda var. Böyle kritik ve sýcak bir dönemde bile görüþmenin sürmesi ciddidir, önemlidir ... Silahlarý býraktýrma irademiz var. Açýk ve net söylüyorum. Benim dýþýmda kimse silahlarý býraktýramaz. En azýndan þimdi durum budur ... Ben de bu rolden kaçamam. Gereði neyse yapmak istiyorum." diyor. Sürece müdahil olmak isteyenler eminim çoktan Kandil'e, Bahoz Erdal ve Sofi Nuri'ye ulaþmýþlardýr bile. Geçmiþte kâh Atilla Uður, Cemal Temizöz veya Þemdin Sakýk, Bahoz gibilerinin eylemleriyle askýya alýnan bu tür görüþmeleri yine benzer eylemlerle sabote etmeye çalýþacaklar. Her þeye raðmen görüþmelerin kesilmemesi ve bu konudaki kararlýlýðýn sergilenmesi gerekir.

Kütüphanede bulunan kitaplarýn koruma altýnda olmasýndan dolayý ödünç kitap veremediklerini vurgulayan Aksu, "Ancak, okuyucularýmýz, gelip burada eserlerin fotokopilerini çekerek, ya da dijital ortama aktardýðýmýz kitaplarý kendi flaþ belleklerine kopyalayarak alabilirler, okuma salonlarýmýz var. Bu eski ve tarihi evin bazý yerlerini okuma salonu ve söyleþi odalarý döþemiþ durumdayýz. Ýsteyen gelip burada kitap okuyabilir. Senenin dokuz ayý avluda bulunan bu tarihi ceviz aðacýnýn altýnda çaylarýný, kahvelerini içip kitaplarýný okuyabilirler. Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi eski ile yeninin harmanlaþtýðý, keyif verici bir ortam. Tabi burasý ayný zamanda bir müze, þair ve yazarlarýmýza ait objeler yer alýyor. Örneðin, Ahmed Arif'in el yazmalarý, resimleri, yeleði ve benzeri objeleri yer alýyor. Ziyaretçi sayýlarýmýz çok fazla. Yýllýk 50 bin civarýnda ziyaretçimiz mevcut. Ýnsanlar buraya sadece okumaya deðil, ayný zamanda gezmek, bilgilenmek içinde geliyorlar. Temel amacýmýz toplumun okuma duyarlýlýðýný geliþtirebilmek. Diyarbakýrlý ve çevre illerden yazar ve þairleri okuyucu ile buluþturmak ve bu kaynaklarý burada koruyarak yok olmasýný engellemek. Biz þunu istiyoruz, insanlarýmýz buraya gelip okusunlar, bilgilensinler. Buraya gelen vatandaþlarýmýz Diyarbakýr'ýn edebi yüzünü burada görebilirler. Diyarbakýr'ýn eski birçok ünlü ve önemli yazarý, þairi mevcuttur. Neden günümüzün de yazar ve þairleri buradan çýkmasýn. Modern yazarlarýmýz, çizerlerimiz olmasýn. Burasý vatandaþlarýmýza bilgilerini vermeye, kaynaklarýný paylaþmaya hazýr. Yeter ki vatandaþlarýmýz buraya gelsin. Bu ortamý bu havayý yaþasýn. Zaten artýk sürekli gelmek isteyeceklerdir" þeklinde konuþtu. BDP eþ baþkaný Selahattin Demirtaþ "Öcalan'ýn kararý bizi baðlar" derken bu kesintisizliði öngörüyordur ki bu iþin sevindirici boyutudur. Daha önceki süreçlerin akamete uðramasýnýn bir önemli sebebi de bundan bir iki yýl öncesine kadar Öcalan'ý enforme eden, yönlendirmeye ve etkisi altýna almaya çalýþan bir "derin devlet" vardý. Onlar Öcalan'ý; "Devlet biziz, bütün ipler bizim elimizde, AKP veya baþka hükümetler bizim kontrolümüzdedir" telkinleriyle büyük oranda ikna etmiþlerdi. Dolayýsýyla hükümetlerin bütün uðraþlarý bu derinliklerce heba ediliyordu. Ayrýca bu sorunu derin devletin "izni" olmadan çözmeye kalkan herkes en acýmasýz þekilde cezalandýrýldý. Olumlu yaklaþýmlarýndan dolayý Sabancý ailesi cezalandýrýldý. Rahmetli Özal barýþ ortamýný hazýrlamak istedi canýndan oldu. Rahmetli Erbakan keza çözmek amacýyla adýmlar atma niyetini belli eder etmez 28 Þubat'la devrildi. Erdoðan hükümeti de iyi niyetini her açýkladýðýnda en amansýz takozlarla karþýlaþtý. Ak Parti iktidarýnýn ilk yýllarýnda birileri darbe planlarýný Öcalan'la paylaþarak "bu hükümet bugün gidecek-yarýn gidecek, darbe oldu olacak; hatta halk hareketi ile RTE hükümeti yýkýlacak" diyorlardý. Bunlar tutmayýnca AYM üzerinden kartlar açýldý ve Ak Parti kapatma davasýyla karþý karþýya kaldý. Bütün bu oyunlar Öcalan'ýn R. Tayyip Erdoðan hükümetine güvenmemesine yönelikti. Gidecek olan hükümete -üstelik muktedir de deðilse- neden güvenilsin ki? Nasýl olsa sorun devletin yol açtýðý sorun ve yine devletle çözülmesi gerekir. Hükümet olup da kendi hükümetini/iktidarýný sürdüremeyecek olan bir iktidarla ne konuþulacak ki? Kaldý ki o süreçte Öcalan'la yapýlan görüþmelerde de devlet adýna deðil, derin devlet adýna, Ergenekon'cu tayfa adýna yapýlýyordu ve bunlar Öcalan üzerinde etkili de oluyorlardý. Þimdi durum deðiþti, Öcalan'la görüþenler sorunun adil ve kardeþliðe uygun bir çözüme kavuþmasýný isteyenlerdir. Hakan Fidan bütün aleyhte propagandaya raðmen süreci yürütüyor. Görüþülen maddeler 942 yýllýk Türk-Kürt beraberliðini pekiþtirici maddeler. Ýþte iddia edilen o maddeler: 1. Öcalan üzerindeki tecridin kýsmen azaltýlmasý. Ailesinin görüþmelerini bu ay ve önümüzdeki ay içinde bazý avukatlarýn görüþmesi izleyecek. 2. Ana dille savunma hakký. 3. Yerel yönetimlerin güçlenmesi. 4. 4. Yargý Paketi'ndeki bazý düzenlemeler. Þiddete bulaþmýþlar dýþýndaki tutuklular için ceza kanununda yapýlacak deðiþiklik, yer isim-

11 OCAK 2013 CUMA

7

Güven'den Gazeteciler Günü kutlamasý

D

iyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, yayýmladýðý mesajla gazeteciler gününü kutladý. 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven tarafýndan kutlama mesajý yayýnladý. Güven yayýmladýðý mesajda, gazeteciler gününü kutlayarak, "Kamuoyunu, doðru ve tarafsýz bir þekilde objektif olarak bilgilendiren, görevini ifa ederken karþýlaþtýðý sorunlara aldýrmadan yeri geldiðinde canýný bile feda edebilen bu meslek mensuplarýnýn ifa ettikleri görev, çaðdaþ yaþamýn vazgeçilmez bir unsurudur. Milletin aydýnlanmasýnda ve bilinçlenmesinde görev yapan bu kýymetli meslek mensuplarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularýmla kutlar; görevlerini yaparken hayatlarýný kaybeden basýn çalýþanlarýmýzý da rahmetle anar, tüm basýn mensuplarýmýza baþarý, saðlýk ve esenlikler dilerim" dedi.

Karayolunu kayak pistine çevirdiler

M

uþ-Diyarbakýr karayolunun çýð düþmesi nedeniyle ulaþýma kapanan Kozma Daðý giriþi, çevredeki çocuklar tarafýndan kayak pistine çevrildi. Çocuklar, evlerinden getirdikleri hortum ve korniþleri ayaklarýna takarak kaydý. Muþ-Diyarbakýr yolu çýð ve tipi nedeniyle geçit vermiyor. Merkeze 40 kilometre mesafedeki Kozma Daðý giriþindeki karayolunda kar kalýnlýðý 1 metreyi geçti. Yolun kar ve çýð düþmesi nedeniyle trafiðe kapanmasýna en çok çocuklar sevindi. Çevre köylerde oturan çocuklar yolu kayak pistine çevirdi. Okullarýn tatil olmasýný da fýrsat bilen çocuklar, evlerinden getirdikleri hortum ve korniþleri keserek ayaklarýna taktý. Karayolunda kaymanýn keyfini çýkaran çocuklar, doyasýya eðlendi.

lerinin iadesi, kamu kurumlarýnda anadilin kullanýlmasý bunlardan bazýlarý. 5. Vatandaþlýk tanýmýnýn etnik vurgudan arýndýrýlmasý. 6. PKK terör eylemlerini durduracak. 7. PKK kademeli olarak silah býrakacak. Ne kadar insani ve zararsýz maddeler… Þimdi durum bu iken basýna bazý isimler ve özellikle yapýcý muhalefeti 'ihanet' gören MHP'li Vural gibileri Türk kamuoyunu provoke eden "hükümet teslim oldu, taviz verdi, þehitlerimizin kaný, yenildik" gibi sadece barýþý sabote etmeye yarayan saçma sapan ifadelerle bayraklý þov yapmaya çalýþýyor. Allah'a þükür ki bu ifadelerin sahipleri kamuoyu tarafýndan çok iyi tanýndýðý için bunlarý dikkate alan çýkmýyor. Tabi, Kýlýçdaroðlu 4 þart koþarak en azýndan sürece köstek olmayacaðýný ilan edip CHP tarihindeki en olumlu muhalefetini yapmýþ oldu ki bu son derece sevindiricidir. BDP'li yöneticilerin olumlu açýklamalarýna karþýn DTK adýna açýklama yapan Aysel Tuðluk'u agresif, morali bozuk gördüm. "Kandil ve PKK'siz çözüm olmaz" ifadesindeki gereksizlik (Kandil ayný zamanda PKK deðil mi?) bu ruh halini yansýtmaktaydý. Ama, Geçen cuma ve cumartesi günleri Diyarbekir sokaklarýnda (87+26) 113 kiþiyle süreci konuþtum: Bu sürece nasýl bakýyorsunuz soruma 104 kiþinin "Allah bu iþi kazasýz belasýz barýþla neticelendirsin" dualarýný duydum. Hele kimi gençlerin "barýþ gelsin, hiçbir anne aðlamasýn" ifadelerindeki asalet þehre yakýþan anlayýþtý ve öyle inanýyorum ki bu asalet bütün ülkeye ve bölgeye hâkimdir. Son olarak bugüne kadar sorunun çözümünde hiç de ahlaki, kardeþliðe ve asýrlardýr süren beraberliðimize yakýþýr pozisyon almayan medyaya sesleniyorum: Süreci sadece rayting ve çok okunma hatýrýna olmadýk iddialarla sabote etmeyin lütfen. Olmamýþ görüþmelerdeki konuþulmamýþ konularý "ÝÞTE O BAÞLIKLAR, ÖCALAN'A NE SÖZÜ VERÝLDÝ, PKK SÝLAH BIRAKMAYACAK MI" vb. hayali baþlýklarla milletin hamasetine pik yaptýrmayýn. Kendisinin, çocuklarýnýn, dostlarýnýn hayatýný riske eden baþbakana yazýk etmeyin, böyle liderler kolay yetiþmiyor. Bu süreç de sabote edilirse korkarým ki hepimiz oturup günahlarýmýzý yazacaðýz, tabi, buna da fýrsat bulabilirsek. Yapmayýn n'olur? Twitter: @ahmetay_


8

HABER

11 OCAK 2013 CUMA

Paris'te 3 PKK'lý kadýna infaz

Fransa'nýn baþkenti Paris'te bulunan Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda baþlarýna kurþun sýkýlarak öldürülen 3 kadýn cesedi bulundu. Öldürülenlerden birinin PKK'nýn kurucularýndan Sakine Cansýz olduðu belirlendi.

F

ransa'nýn baþkenti Paris'in 10. bölgesinde Rue Lafayette üzerinde bulunan Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda Sakine Cansýz, Fidan Doðan, Leyla Söylemez isimli 3 kadýn, baþlarýndan ve enselerinden kurþunlanmýþ olarak bulundu. Saldýrýda susturuculu silah kullanýldýðý belirtildi. Fransa Ýçiþleri Bakaný Manuel Valls da, Paris'te aralarýnda PKK kurucularýndan Sakine Cansýz'ýn da bulunduðu 3 kadýnýn öldürülmesiyle ilgili cinayeti ''dayanýlmaz'' olarak niteledi. Cinayetlerle ilgili yorum yapmanýn þu an için

erken olduðunu belirten Valls, "Býrakalým yetkililer gerekli soruþturmalarýný tamamlasýn'' dedi.

'Müzakere sürecini baltalamak' Fransa'da PKK'ya yakýn kaynaklar, 3 PKK'lý kadýnýn infaz edilmesinin Ýmralý'da baþlayan müzakere sürecini baltalamak için yapýldýðýný düþünüyor. Paris'te toplanan yaklaþýk 200 PKK sempatizaný, cinayetlerin "siyasi amaçlý" olduðunu iddia ederek PKK lehine sloganlar attý. Fransýz polisi, cinayetlerin iþlediði Kürt Enformasyon

Bürosu etrafýnda geniþ güvenlik önlemleri aldý. Sakine Cansýz, PKK'nýn kurucu kadrosunda yer almýþtý. Cansýz 1980'li yýllarda Diyarbakýr Cezaevi'nde aðýr iþkence gören isimler arasýnda yer aldý. Türkiye'de uzun yýllar cezaevinde kalan Sakine Cansýz, daha sonra Fransa'ya gitmiþti. Fidan Doðan'ýn da Kürdistan Ulusal Konseyi'nin (KNK) Paris temsilcisi olduðu belirtildi. Doðan'ýn Paris'teki Kürt Enstitüsü'nün kadrolu çalýþaný olduðu da belirtildi. Leyla Söylemez'in de genç bir PKK militaný olduðu ileri sürüldü.

'Kadýn mücadelesine saldýrý' B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, "3 Kürt kadýn alçakça katledildi. Bu, Kürt kadýnlarýnýn mücadelesine bir saldýrýdýr. Kürt kadýnlarý daha güçlü mücadele edecek" dedi. Demokratik Toplum Kongresi ise olaya iliþkin 'kýnama' açýklamasý yaptý. Gültan Kýþanak, PKK'yý kuran isimler arasýnda bulunan Sakine Cansýz ile örgütün Avrupa'daki önemli isimlerinden Kürdistan Ulusal Konseyi'nin (KNK) Paris temsilcisi Fidan Doðan ve Leyla Söylemez'in Paris'te öldürülmesi ile ilgili olarak açýklama yaptý. Kýþanak, "3 Kürt kadýn alçakça katledildi. Bu Kürt kadýnlarýnýn mücadelesine bir saldýrýdýr. Kürt kadýnlarý daha

DTK'dan kýnama

güçlü mücadele edecek'' diye konuþtu.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) de bir açýklama yaptý. DTK'dan yapýlan açýklama þöyle: "Sakine Cansýz, KNK Paris temsilcisi Fidan Doðan ile Leyla Söylemez'in vahþice katledilmesini nefretle kýnýyoruz. Avrupa'nýn ortasýnda bile Kürt halkýna vahþet uygulanabilmektedir. Fransa devletinin bu olayý açýða çýkarmasý gerekmektedir. Sadece Kürt özgürlük hareketinin deðil cinsiyet özgürlükçü paradigmanýn da hedef alýndýðýný göstermektedir. Tüm Kürt halkýný ulusal birlik anlayýþý ile þehitlerini sahiplenme için demokratik eylemlere çaðýrýyoruz."

'Aþýrý uçtakiler yapmýþ olabilir' P

aris Kürt Enstitüsü Baþkaný Kendal Nezan, "Her þeyden önce olay duyulduðundan beri haberler geçiyor ve bir bilgi yanlýþ onu düzeltmek istiyorum. Olayýn Kürt Enstitüsü binasýnda olduðu haberi doðru deðil, ayný cadde üzerinde olmakla birlikte Kürdistan Enformasyon Merkezi'nde oldu bu olay, Paris Kürt Enstitüsü kültürel bir kurum. Siyasi cinayetler olduðunu

düþündüðümüz bir suikast, bizi çok üzdü. Olayýn Türkiye ile Abdullah Öcalan ile görüþmelere baþladýðý bir dönemde olmasý dikkat çekici. Ýki olay arasýnda bir iliþki olup olmadýðý sorusu geliyor insanýn aklýna. Her iki taraftan (hem Türk hem Kürt) bu iþi (barýþ görüþmelerini) istemeyen aþýrý uçtakilerin yapmýþ olma ihtimali var" dedi.

Çelik: Baskýn iç hesaplaþma F

ransa'da 3 PKK'lýnýn öldürülmesini "örgüt içi hesaplaþma" olarak niteleyen AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, bu süreçte benzer olaylarýn olabileceði konusunda da uyardý. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Fransa'da Kürdistan Enformasyon Bürosu'na yapýlan saldýrýyý deðerlendirdi. Konuyla ilgili ellerinde henüz net bir bilgi olmadýðýný dile getiren Hüseyin Çelik, þunlarý söyledi: Yapýlýþ þekline bakýlýrsa

PKK'nýn kendi içindeki içi hesaplaþmasý gibi görülüyor. Fransa güvenlik güçlerinin yaptýðý bir baskýn deðil, faili meçhul kimseler tarafýndan yapýlan baskýndýr. PKK'nýn kendi içinde binlerce infaz yaptýðý, bu tür hesaplaþmalara giriþtiðini hepimiz biliyoruz. Bu terör örgütlerinin tabiatýnda vardýr. Bu süreçte bu ve benzeri olaylar artabilir. Ne zaman 'silahlar sussun ve silahlar býrakýlsýn' aþamasý gündeme gelirse, irade ve kararlýlýk ortaya çýkarsa, ardýndan bu ve buna benzer olaylar

meydana geliyor.

Benzer olaylar olabilir Hakkari'deki saldýrý eðer erken haber alýnmamýþ olsa ve güvenlik güçlerimiz daha atak davranmasaydý 1993'teki 33 þehit meselesine benzer bir durumla karþýlaþabilirdik. PKK bir tane midir, bundan emin deðilim. 'PKK var, PKK'dan içeri' bunu ifade eden bir sözdür. PKK içinde taþeronluk yapan farklý yapýlanmalarýn olduðunu PKK'ya yakýn çevreler de kabul ediyor. Hangi amaca yönelik-

Demirtaþ: Örgüt içi infaz deyip kapatýyor

Selahattin Demirtaþ, AK Parti'li Hüseyin Çelik'in, Paris'teki saldýrýya iliþkin "PKK'nýn iç hesaplaþmasý gibi görünüyor" sözlerine tepki gösterdi. Demirtaþ, "Katliamýn aydýnlatýlmasý için Fransa nezdinde giriþimde bulunacaðýna, örgüt içi infazdýr deyip kapatýyor" dedi.

P

aris'te 3 kadýn PKK'lýnýn infaz edilmesinin ardýndan hükümet cephesinden yapýlan açýklamaya BDP tepki gösterdi. BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik'in, "Yapýlýþ þekline bakýlýrsa PKK'nýn kendi içindeki içi hesaplaþmasý gibi görülüyor" sözlerine Twitter'dan yaptýðý açýklama ile yanýt verdi. Demirtaþ, hassas sürece raðmen AK Parti'nin Paris'teki olayýn aydýnlatýlmasý için Fransa nezdinde giriþimde bulunmak yerine "örgüt içi infazdýr" deyip, olayý kapattýðýný söyleyerek, "Bu tutuma karþý þunu soruyorum o halde; bu açýklamayý yapanlarýn bizzat bu katliamý planlamadýðýný nerden biliyoruz, telaþýnýz bundan mý yoksa" þeklinde konuþtu.

Sakýk: Barýþa sýkýlmýþ kurþunlar BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk ise saldýrýyý barýþa sýkýlmýþ kurþunlar olarak deðerlendirdi. ''Barýþ iklimini ete kemiðe büründürmek için çaba sarf etmeliyiz'' diyen Sakýk, þunlarý söyledi: ''Yeni iklim yaratýldý, herkesi çok umutlandýran bir süreci yaþarken bugün Paris'te PKK'nýn 3 önemli ismi yaþamýný yitirdi. Bu barýþ sürecinden rahatsýz olanlar kimlerse araþtýrmalýyýz. Bu alçakça saldýrýda tetiði çekenler kimse, arka planda kimler varsa ortaya çýkarýlmasý gerekir. Barýþý inþa etmek çok zordur, emek çaba ister. Barýþ iklimini ete kemiðe büründürmek için çaba sarf etmeliyiz. Hepimiz araþtýrmalýyýz. Eþbaþkanlar Paris'te olacak.''

tir, kim tarafýndan yapýlmýþtýr bundan emin deðilim. Bu süreçte bu ve buna benzer þeyler olabilir. Hepimizin buna hassasiyetle yaklaþmasý ve teyakkuz durumunda olmasý gerekir. Kamuoyunun yüzde 95'i, 'Bu yangýn söndürülsün' diyor. Kamuoyu desteði var. Þehit aileleri bile 'Benim evladým þehit oldu ama baþkasýnýn çocuðu þehit olmasýn' diyor. Þehit ailelerinin yüzde 90'ý 'kana kan, devam' demiyor. Bu iþten en muzdarip olan þehit aileleri, hepimizden daha hassastýr.

'Aydýnlanmasýný beklemekte fayda var'

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Senegal'de gazetecilerin sorularýný yanýtladý.Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda 3 PKK'lý kadýnýn öldürülmesini deðerlendiren Baþbakan Erdoðan, ''Olayýn önce aydýnlanmasýný beklemek lazým, hemen bir yorum içerisine girmek yanlýþ olur. Bu bir iç hesaplaþma olabilir. Bunun yanýnda þu anda teröre karþý bizim vermiþ olduðumuz bir mücadele var, mesafe almak istiyoruz, bunu arzu etmeyenler de var. Bunlar tarafýndan da böyle bir provokatif çaplý bir giriþim de olabilir, sabýrlý olup aydýnlanmasýný beklemek lazým diye düþünüyorum'' dedi.


Ýç-Dýþ Politika

11 OCAK 2013 CUMA

Cumhurbaþkaný Gül'den Ýmralý açýklamasý

'Dürüst davranýlýrsa acýlar sona erer'

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, "Þimdi þahit olduðunuz yeni bir çalýþma var. Rol alanlar ne yapmalarý gerekiyorsa onu biliyorlar. Dürüst davranýr ve yapmalarý gerekenleri yaparlarsa o zaman bu acýlar sona erer" dedi.

C

umhurbaþkaný Abdullah Gül, Afyon'da valiliði, belediyeyi ve garnizon komutanlýðýný ziyaret etti. Gül, ziyareti sýrasýnda Ýmralý süreci hakkýnda açýklamalarda bulundu. Cumhurbaþkaný Gül, þunlarý söyledi. Terörü kesinlikle gündemimizden çýkarmamýz lazým. Ülkemizin en önemli konusu olduðu için, geleceðimizle ilgili olduðu için bu konuyu gündemimizden çýkartmak birinci önceliðimiz. Bunun herkes tarafýndan hatýrlanmasýný isterim. Terörü bitirmek için birçok yöntem vardýr. Hepsi de kullanýlýr. Karþýnýza silahla çýkana silahla cevap verirsiniz. Devletin görevi budur. Devlet boyun eðmez. Bu yýllardýr böyle. Bunun herkes tarafýndan bilinmesi

lazým. Þimdi þahit olduðunuz yeni bir çalýþma var. Rol alanlar ne yapmalarý gerekiyorsa onu biliyorlar. Dürüst davranýr ve yapmalarý gerekenleri yaparlarsa o zaman bu acýlar sona erer. Devlet olarak amacýmýz Türkiye'nin önündeki bu büyük konuyu yok etmektir.

SHerkes üzerine düþeni yapsýn Birliðimize zarar vermeyecek þekilde politikalar takip edilir. Öncelikle ne yapýlmasý gerekiyorsa eli silahlý insanlarýn ve onlara talimat verenlerin yapmasý gerekenleri yapmasý gerekir. Bunlar gerçekleþirse ümit ederim huzur gelir ve herkes de bu beladan kurtulmuþ

Çiçek: Sorunu çözecek olan biziz lanlarý takip etmeye çalýþtýðýný dile getiren Çiçek, bir bilgi kirliði yaþandýðýný kaydetti. Çiçek, doðrulanmayan, teyit edilmeyen, olsa olsa kiþisel kanat, kulis haberi cinsinden haberlerin çokça yer alýyor olmasýnýn, vatandaþlar açýsýndan da bazý tereddütleri beraberinde getireceðini söyledi.

olur. Türkiye'de herkes konuþabilir ama biraz da konuþmamasý gerekenler var, konuþmak yerine iþ yapmasý gerekenler var. Bakalým bir samimiyet varsa ortada bunu da görürüz. Devletin kurumlarýna herkesin güvenmesi gerekir. Bizim birliðimiz, bütünlüðümüz hiçbir zaman tehdit altýnda tutulamaz. Bugünkü bölgemizdeki olaylar maalesef bazýlarýný yanlýþa sevk edebilir, bazýlarý bunu fýrsat olarak görebilir. Bölge ülkeleri bundan sonra da terör örgütlerini taþeron olarak kullanmak isteyebilirler. Herkesin aklýný baþýna almasý ve düþünmesi lazým Acýlar dinsin istiyorlarsa üzerine düþeni yapmasý lazým.

'AÝHM yerine tazminat' yasalaþtý AÝHM'e yapýlan baþvurularý azaltmak için hazýrlanan tasarý Meclis'te kabul edilerek yasalaþtý. Yeni yasa oluþturulacak 5 kiþilik bir komisyonla, AÝHM'e yapýlmýþ bazý baþvurularýn tazminat ödenerek çözülmesini öngörüyor. Müracaatýn reddedilmesi

'Mutlaka çözülmeli'

T

BMM Baþkaný Cemil Çiçek,"Terör sorunu bizim sorunumuzdur, çözecek olan da biziz. Bu sorunu çözerken de bunun kolay olmadýðýný bilmek lazým" dedi. Ýmralý'da yapýlan görüþmelerin ve terörle mücadele konusunda son günlerde yaþanan geliþmeleri deðerlendiren Çiçek, terör meselesinin, bir insanlýk tecrübesi olduðunu dile getirdi. Çiçek, "Bu terör sorunu Türkiye sorunudur, bizim sorunumuzdur, çözecek olan da biziz, baþkasýndan bir þey beklemeyelim. Baþkalarýyla iþbirliði yapýlabilir, destek istenebilir, verir, vermezler þu ana kadar vermediler. Biz çözeceðiz. Bizi ne kadar geniþ kapsamlý tutabilirsek, sorunun merhalelerinde karþýlaþacaðýmýz engelleri kolay aþabiliriz. Bu sorunu çözerken de bunun kolay olmadýðýný bilmek lazým" diye konuþtu. Çiçek, sorunun özünün, 3, 5, 10 yýllýk olmadýðýný belirterek, kökleri Osmanlý'ya kadar giden, zaman zaman Cumhuriyet döneminde de nükseden, tarihi derinliði olan bir konu olduðunu vurguladý. Bu süreç baþladýðýndan beri olup bitenleri, tartýþmalarý, yazý-

Baþka ülkelerin müzakere süreçlerine baktýklarýnda ne kadar sýkýntýlar, zorluklarla dolu olduðunu bildiklerini vurgulayan Çiçek, Türkiye baðlamýnda da vatandaþý, yersiz beklentiler içine sokmamak gerektiðini kaydetti. Terörün, önemli de bir sektör, önemli kazanç kaynaðý olduðuna iþaret eden Çiçek, kimsenin, altýn yumurtlayan tavuðun býrakýlmasýný kolay kolay istemeyeceðini söyledi. Çiçek, "Türkiye açýsýndan terör meselesi muhakkak þekilde çözülmesi gereken bir konu. Bu süreçte, bu iþ bitmesin diye zaman zaman sýkýntýlar gündeme gelebilir. Buna karþýlýk hepimizin soðukkanlý olmasý, iyi anlaþýlmasýna da birlikte yardýmcý olmamýz lazým. Bilgi verilmesi gerektiðinde verilmelidir. Bilgi edinmek sizin için bir görev ve haktýr. Ýlgililerden soracaksýnýz, vatandaþa vereceksiniz. Ancak baþka ülke uygulamalarýnda da gördük, her gün, her zaman bu konu Güvenpark'ta konuþulacak konu deðil. Hassas süreçte herkesin konuþmasý gerekiyor mu? Hassas davranýlmasý gerekiyor. Ýki hassas çalýþma var. Yeni anayasa ve terörle ilgili yaþanan geliþmeler" ifadelerini kullandý.

T

BMM Genel Kurulu'nda, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) yapýlan bazý baþvurularýn tazminat ödenmek suretiyle çözümüne iliþkin esas ve usulleri belirleyen kanun tasarýsý kabul edilerek yasalaþtý. Kanuna göre, düzenleme, ceza hukuku kapsamýndaki soruþturma ve kovuþturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamýndaki yargýlamalarýn makul sürede sonuçlandýrýlmadýðý, mahkeme kararlarýnýn geç veya eksik icra edildiði ya da hiç icra edilmediði iddiasýyla AÝHM'e yapýlmýþ baþvurularý kapsayacak. Ýdari nitelikteki soruþturmalardan kaynaklanan baþvurular hakkýnda bu tasarýnýn hükümleri uygulanmayacak.

5 kiþilik komisyon Yapýlacak müracaatlar hakkýnda

Ölen polisin annesi:

karar vermek üzere, Adalet Bakaný tarafýndan hakim ve savcýlar arasýndan atanacak 4 kiþi ile Maliye Bakaný tarafýndan atanacak bir kiþiden oluþan 5 kiþilik bir komisyon kurulacak. Komisyona müracaat, AÝHM'e baþvuru tarihini ve numarasýný gösteren resmi kayýt kabul mektubu, baþvuru formu ve diðer bilgi ve belgelerle müracaat edenin kimlik bilgilerini içeren imzalý bir dilekçeyle yapýlacak. Baþvurular, bu tasarý kanunlaþýp yürürlüðe girdiði tarihten itibaren 6 ay içinde yapýlabilecek. Müracaatýn, cumhuriyet baþsavcýlýklarý aracýlýðýyla da yapýlmasý mümkün olacak. Müracaatlara iliþkin düzenlenecek kaðýtlar damga vergisinden, yapýlacak iþlemler de harçlardan müstesna olacak.

Oðlumu susturdular F

iþleme iddialarýnýn ardýndan intihar ettiði öne sürülen Tunceli'nin Hozat ilçesi emniyet amiri Çaðlar Þan'ýn ailesi, Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu'na yaþadýklarýný anlattý. Tunceli'nin Hozat Ýlçe Emniyet Amiri Çaðlar Þan, 25 Kasým 2012 günü kaldýðý lojmanda ölü bulundu. Savcýlýk olayla ilgili 'intihar' sonucuna varýrken, ikna olmayan aile Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu'ndaydý. Anne Neriman Þan ve eþ Aslý Þan yaþadýklarýný anlatýrken, anne þan, "Oðlumun intiharýna kesinlikle inanmýyorum, onu susturdular" dedi. Oðlunun tayininin Ýstanbul'a çýktýðýný hatýrlatan anne Þan, ölmeseydi Ýstanbul'a gideceðini söyledi. Oðlunun Hozat'ta meydana gelen fiþleme skandalý nedeniyle susturulduðunu iddia eden Þan, oðlunun, "Bu iþi be-

nim üzerime yýkacaklar, beni hapse atacaklar" dediðini anlattý.

'Çok üzerime geliyorlar' Emniyet amirinin eþi Aslý Þan ise, eþinin eþyalarýnýn ölümünün ardýndan Ýstanbul'a gönderildiðini anlattý ve daha sonra eve giren birilerinin bu eþyalarý karýþtýrdýðýný iddia etti. Þan,"Eve girenler yalnýzca rahmetlinin eþyalarýný karýþtýrmýþlar, baþka hiç bir þeye dokunmamýþlar. Eþimle son görüþmemde bana 'Artýk dayanamýyorum, çok üzerime geliyorlar' dedi. Artýk beni kimse Çaðlar'ýn intihar ettiðine inandýramaz" ifadelerini kullandý. Olayý araþtýran Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu üyeleri, önümüzdeki hafta Tunceli'ye giderek Çaðlar Þan'ýn mesai arkadaþlarýyla görüþecek.

Komisyon, müracaat konusu baþvurunun, AÝHM tarafýndan öngörülen iç hukuk yollarýnýn tüketilmesi koþulu dýþýndaki diðer kabul edilebilirlik þartlarýný taþýmadýðýný, komisyona süresinde müracaat edilmediðini, müracaat edenin hukuki menfaati olmadýðýný, müracaatýn belirtilen madde kapsamýna girmediðini tespit ederse müracaatý reddedebilecek. Komisyon, müracaat hakkýnda 9 ay içinde kararýný verecek. Komisyon kararlarýna karþý teblið tarihinden itibaren 15 gün içinde Ankara Bölge Ýdare Mahkemesi'ne itiraz edilebilecek. Ödenmesine karar verilen tazminat, kararýnýn kesinleþmesinden itibaren 3 ay içinde Maliye Bakanlýðý tarafýndan ödenecek. Düzenleme, 23 Eylül 2012 tarihi itibarýyla AÝHM nezdinde kaydedilmiþ baþvurular hakkýnda uygulanacak. Bu süre Adalet Bakanlýðýnýn teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca uzatýlabilecek.

Ergin: Vatandaþla barýþmanýn yolu Tasarýnýn görüþülmesi sýrasýnda milletvekillerinin sorularýný yanýtlayan Adalet Bakaný Sadullah Ergin, yasalaþan tasarýyla ilgili bilgi verdi. Yapýlan iþin bir yargýlama faaliyeti olmadýðýný belirten Ergin, ''Yaptýðýmýz iþ Ankara'da kendi vatandaþýmýzla barýþmanýn yoludur. Vatandaþýmýz Strasbourg'da hak arama zahmetine girmeyecektir. Vatandaþýn maðduriyetleri komisyon marifetiyle daha hýzlý ve ucuz karþýlanacaktýr'' dedi.

Sicil affý gündemde yok

G

ümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, hükümetin gündeminde yeni bir sicil affý ile ilgili herhangi bir çalýþma bulunmadýðýný bildirdi. Yazý-

cý, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'in yazýlý soru önergesine verdiði yanýtta, sicil affýnýn soruna köklü bir çözüm getirmediðini belirtti. Sicil affýyla Merkez Bankasý'nda kara listede bulunanlarýn silindiðini ancak bunun silineceðini, sicil affý yapýlacaðýný duyan bütün bankalarýn bu listeleri hemen Merkez Bankasý'nýn bilgisayarlarýndan kendi bilgisayarlarýna indirdiðini anlatan Yazýcý, ''Yasa çýkýp 'sil' denilse de bankalar bu listeleri ellerinde bulundurduklarýndan sicil affý gerçek anlamda iþlevini yerine getirememektedir'' dedi. Hükümetin gündeminde yeni bir sicil affý ile ilgili herhangi bir çalýþma bulunmadýðýný bildiren Yazýcý, banka-

lar ve finans kuruluþlarý tarafýndan kurulmuþ olan Kredi Kayýt Bürosu A.Þ.'de ödenmeyen bütün kredi, çek ve senet bilgilerinin ayrýca tutulduðunu, bankalarýn kredi istihbaratlarýnda daha çok bu özel þirketin veri tabanýný kullandýðýný kaydetti.


10

GÜNDEM

11 OCAK 2013 CUMA

'Tehlike kalktýðýnda patriotlar gider' Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, patriot füzelerinin tamamen savunma amaçlý olduðunu belirterek, "Patriotlar bu tehlike kalktýðý anda gider. Yarýn bu tehlikelinin kalktýðýna inanalým, konuþlanmadan giderler" dedi.

D

Her yýl 2 milyar ton gýda çöpe gidiyor

ünya çapýnda yýlda yaklaþýk 4 milyar ton gýda üretiliyor. Bunun 2 milyar tona yakýný yenmeden toprakta kalýyor veya çöpe gidiyor. Ýngiltere merkezli Makine Mühendisleri Enstitüsü'nün hazýrladýðý rapora göre, israf olan gýda miktarý trajik boyutlara ulaþtý. Raporda yer alan tahminlere göre, dünyada üretilen toplam gýdanýn yüzde 30 ila yüzde 50 arasýnda bir miktarý yenilmiyor. Raporda, mahsullerin depolanmasýndaki sorunlardan, son kullaným tarihlerinin aþýrý kýsa tutulmasýna deðin bir dizi nedenden dolayý üretilen gýdalar israf oluyor. Araþtýrmacýlar, Avrupa ülkeleri ve ABD'de satýn alýnan yiyeceklerin yaklaþýk yarýsýnýn çöpe gittiðine iþaret ediyor. Bu yüzyýl sonuna kadar dünya nüfusuna 3 milyar kiþinin daha eklenmesinin beklendiðine dikkat çeken uzman ekip, yiyecek israfýný azaltmak için küresel anlamda ciddi bir strateji belirlenmesini salýk veriyor. 550 milyar metreküp su boþa harcanýyor Makine Mühendisleri Enstitüsü, Ýngiltere'de yetiþtirilen sebzenin yüzde 30'a varan bir bölümünün sýrf görünümü beðenilmediði için yerden toplanmadýðýný söylüyor. Raporu hazýrlayanlar, dünya çapýnda yýlda yaklaþýk 4 milyar ton gýda üretildiðini, bunun 2 milyar tona yakýn bir kýsmýnýn yenmeden toprakta kaldýðýný veya çöpe gittiðini kaydediyor. Enstitünün enerji ve çevreden sorumlu baþkaný Dr. Tim Fox, ''Büyüyen nüfusun ve dünyadaki aç insanlarýn doyurulmasýna yarayacakken atýlan gýda ürünleri topraðýn, suyun ve enerjinin müsrifçe harcanmasý anlamýna geliyor'' dedi. Yapýlan hesaplara göre, yýlda 550 milyar metreküp su, tüketicinin midesine girmeyen tarým ürünleri için boþu boþuna harcanýyor. Dr. Fox, gýda israfýnýn engellenmesinde mühendislerin kilit rol oynayabileceðini söyleyerek, tarým ürünlerinin yetiþtirilmesi, saklanmasý ve nakliyatýný geliþtirmek gerektiðini vurguluyor.

B

akan Ahmet Davutoðlu, Ýstanbul Ticaret Odasý'nýn (ÝTO) 2013 yýlý ilk meclis toplantýsýna katýldý. Patriotlarla ilgili bir soru üzerine ise Bakan Ahmet Davutoðlu, bu konuda bir manipülasyon yapýldýðýnýn farkýnda olduklarýný söyledi. Davutoðlu, þöyle devam etti: Patriot füzeleri temelde bir savunma sistemi, yani onu konuþlandýrýrsýnýz, karþý taraftan bir füze atýlmazsa zaten harekete geçmez. Bunlarý düþünmemizin sebebi Suriye'de maalesef kaotik bir durum oluþtu. Suriye'de biz çok sayýda Türkiye'de ulaþabilecek orta ve uzun menzilli füzeler olduðunu biliyoruz. Bizim Genelkurmay Baþkanlýðý ile bu risk ortamý çýktýðýnda yaptýðýmýz deðerlendirmelerde, bir tek yerde Türkiye'nin milli kapasitesinin yetmediðini gördük. O da füze savunmasý konusunda.

Savunmaya dönük Yani Suriye'den veya baþka bir yerden Türkiye'ye dönük bir füze

saldýrýsý olursa bunu bilinçli olarak bir Suriye rejimi yapabilir ya da birilerinin eline geçer o yapabilir. O zaman kendi ülkemizi korumak en asli görevimiz. Þu ana kadar NATO'ya hep katký yapmýþýz, NATO'dan çok büyük katkýlar almamýþýz. NATO bunun için var Benim ihtiyacým olduðunda, ülkemizin ihtiyacý olduðunda bunu karþýlamak NATO'nun sorumluluðu. Patriotlar bu tehlike kalktýðý anda gider. Yarýn bu tehlikelinin kalktýðýna inanalým, konuþlanmadan giderler. Ama öyle bir hava estiriliyor ki, sanki patriotlar Suriye'ye saldýrmak için veya Ýran'a dönük bir saldýrýnýn parçasý olarak geldi. Kesinlikle söz konusu deðil. Ýran'dan bu konuda yapýlan açýklamalarýn da hiçbir karþýlýðý yoktur. Muhataplarýmýza bu açýklamalarý sorduðumuzda muhataplarýmýz, 'bu açýklamalar bizi baðlamaz' demiþlerdir. Patriotlar tamamýyla savunmaya dönüktür ve sýnýrlýdýr.

Suriye'nin Uranyum stoku tartýþýlýyor Suriye'de Esad rejiminin, 2 yýla yakýn süredir devam eden çatýþmalarda muhaliflere karþý kimyasal silah kullanmasýna yönelik endiþelere þimdi de Suriye'nin kayýp uranyum stoklarý eklendi. Financial Times Gazetesi'ne konuþan uzmanlarýn tahminlerine göre Suriye'nin 2000'li yýllarýn ortalarýnda, Kuzey Kore'nin yardýmýyla El Kibar kenti yakýnlarýnda inþa ettiði nükleer reaktörde, yakýt olarak

kullanýlmak üzere 50 tona yakýn zenginleþtirilmiþ uranyum bulunuyordu. Ýsrail'in 2007 yýlýnda düzenlediði hava saldýrýsýyla tesisi yok etmesinin ardýndan uranyum stokundan bir daha haber alýnamadý. Baþta ABD olmak üzere, Batýlý istihbarat servislerinin uranyum stokunun nerede olduðunu bulmaya çalýþtýðý belirtilirken, Esad rejiminin uranyumu Ýran'a göndermiþ olabileceði iddiasý gündeme geldi. Tahran yönetiminin, tartýþmalý nükleer enerji programý için yýllardýr zenginleþtirilmiþ uranyum elde etmeye çalýþtýðý biliniyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

11 OCAK 2013 CUMA

11

Diyar’da hazýrlýklar sürüyor Diyarbakýrspor devre arasý hazýrlýk kampý için Antalya'nýn Kemer ilçesinde çalýþmalarýný sürdürüyor.

D

iyarbakýrspor tam kadro antrenmanlarýný Teknik Direktör Rafet Ýyem nezaretinde gerçekleþtiriyor. Antrenmanda teknik ve taktik aðýrlýklý çalýþmalar yapan Diyarbakýrspor ikinci yarýya hazýr bir þekilde girmek istiyor. Diyarbakýrspor Teknik direktörü Rafet Ýyem yaptýðý açýklamada, "Genç bir kadromuz var elimizden geleni yapacaðýz. Yeter ki Diyarbakýrspor bitmesin, Ben genç futbolcularýma güveniyorum" dedi. Diyarbakýrspor kampý ikinci yarýnýn ilk haftasýnda 20 Ocak'ta Diyarbakýr'da oynayacaðý Keçiörengücü maçýna kadar Antalya'da devam edecek.

Ýkinci yarýda daha iyi olacaðýz

S

por Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da kulüp idari menajeri Selçuk Günaydýn, ligin ikinci yarýsýna iyi bir baþlangýç yapmak istediklerini söyledi. Devre arasý kamp çalýþmalarýný Antalya Selin Hotel'de sürdüren Yeni Malatyaspor'da kuvvet antrenmanlarý sona erdi. Sarý-kýrmýzýlý takým geriye kalan 8 günlük süreçte ikinci yarýdaki oyun sistemine yönelik çalýþmalar yapacak. Devre arasý kamp çalýþmalarýyla ilgili açýklamada bulunan Yeni Malatyaspor Kulüp Ýdari Menajeri Selçuk Günaydýn, ilk yarýnýn son karþýlaþmasý olan Bayrampaþa maçýnda alýnan maðlubiyetin futbolcularý derinden üzdüðünü belirterek, futbolcularýn ligin ikinci yarýsýna en iyi þekilde hazýrlandýklarýný kaydetti. Ligin ikinci yarýsýna iyi bir baþlangýç yapmak istediklerini vurgulayan Günaydýn, "Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda Anadolu

Selçukluspor ile karþýlaþacaðýz. Bay haftasý hariç 4 haftada iyi sonuçlar alarak, lider Balýkesirspor'u yakalamak istiyoruz. Bu anlamda da ligin ikinci yarýsýna oldukça iyi hazýrlanýyoruz. Takýmda iyi bir hava var. Futbolcularýmýz oldukça hýrslý ve istekli, buda teknik heyetimizin yüzünü güldürüyor. Ligin ikinci yarýsý bizim için farklý olacak" dedi. Günaydýn, kadrolarýna Emre Hasan Balcý ile Mehmet Türkmehmet'i kattýklarýný hatýrlatarak, takýmda eksik mevkileri iki kaliteli oyuncuyla doldurduklarýný ifade etti. Günaydýn, Emre Hasan Balcý ve Mehmet Türkmehmet'in kadroyu daha da güçlendirdiðini belirterek, "Emre Hasan Balcý, tam aradýðýmýz bir orta saha oyuncusu idi. Keçiörengücü maçýnda da gerek kalitesini gerekse de takýmýmýza ne kadar faydalý olacaðýný gösterdi. Mehmet Türkmehmet de sol bekte ileriye çýkýþlarý, savunmaya yardýmý ve ortalarýyla teknik heyetimizden ve bizlerden tam not aldý. Sezon baþýnda kaliteli bir kadro kurmuþtuk. Bu iki oyuncunun da kadromuza dahil edilmesiyle daha da güçlendik. Bunun yanýnda ligin ilk yarýsýnda istedikleri performansý sergileyemeyen futbolcularýmýz, kamp çalýþmalarýnda kalitelerini göstermeye baþladýlar. Bizim için en büyük transfer bu futbolcularýmýzýn kendi performanslarýný yakalamalarý oldu" diye konuþtu. Antalya kampýnýn 18 Ocak'ta sona ereceðini kaydeden Günaydýn, Bozüyükspor veTepecikspor ile birer hazýrlýk maçý oynayacaklarýný da sözlerine ekledi.

Kaya: Devre arasý transfer zordur Þanlýurfaspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, devre arasý transferlere iliþkin, mevcut oyuncularýn ödemeleri yapýldýktan sonra yeni transferlerin gerçekleþtirilmesini beklediðini belirtti.

K

aya, yaptýðý açýklamada, ikinci yarý hazýrlýklarýna Antalya'nýn Belek beldesinde devam ettiklerini ifade ederek, yabancý oyuncularýnýn da kampa katýldýklarýný söyledi. Mevcut kadroyu en iyi þekilde kullanarak ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürdüklerini vurgulayan Kaya, þunlarý kaydetti: "Mevcut oyuncularýmýn ödemeleri yapýldýktan yeni transferler bekliyorum. Devre arasý futbolcu transferi zordur. Oyuncu almak için de olaðanüstü kongrenin sonuçlanmasýný beklememiz gerekiyor. Bir tane yabancý hakkýmýz var, onu da dolduracaðýz." Kaya, kamptaki oyuncularýn çok fazla hazýrlýk maçýna ihtiyacý bulunmadýðýný ifade ederek, mevcut futbolcularýn takým içinde birbirleriyle uyum içerisinde mücadele ettiðini dile getirdi.

Adýyamanspor sýký çalýþýyor Spor Toto 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Adýyamanspor, ikinci yarý hazýrlýklarýný Alanya'da sürdürüyor.

A

dýyamanspor Genel Menejeri Mehmet Yýldýrým, takým olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini ifade ederek, "Geçtiðimiz hafta içerisinde Alanya'da baþladýðýmýz kamp çalýþmasýnýn yanýsýra bir yandan da transfer çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Þu ana kadar takýma teknik heyetimizin raporu doðrultusunda transferlerimizi gerçekleþtirdik. Bir iki mevkiye daha yapacaðýmýz transferle transfer çalýþmamamýzý sonlandýracaðýz. Þu ana kadar iki forvet, bir sað kanat, kaleci, stoper oyuncusunu kadromuza kattýk. Transfer haricinde Adýyaman'dan iki genç kardeþimizi kampa getirdik, ayrýca bazý takýmlardan gelen birkaç oyuncu denemekteyiz. Aramýza yeni katýlan arkadaþlarýmýzýn takýma çabuk uyumu bizleri ve teknik heyeti sevindirmekte." diye konuþtu.

Mersin kalecisini buldu Spor Toto Süper Lig takýmlarýndan Mersin Ýdmanyurdu, kaleci David Bicik ile 1.5 yýllýk sözleþme imzaladý.

K

ulübün Asbaþkaný Ayhan Erdem, yaptýðý açýklamada, transfer çalýþmalarýnýn oldukça baþarýlý geçtiðini söyledi. Bu kapsamda kalede hissedilen boþluðu giderebilmek adýna teknik direktör Giray Bulak'ýn transfer listesinde bulunan Slovenya'nýn FC Slovan Liberec takýmýndan Bicik'i kadrolarýna dahil ettiklerini ifade eden Erdem, "Takýmýmýzýn kamp yaptýðý Antalya'da Bicik ile 1.5 yýllýk sözleþme imzaladýk. Mersin'e hayýrlý uðurlu olsun" dedi.

-Destek çaðrýsýLig öncesinde yapacaklarý kupa maçlarýnýn takýmýn lige hazýrlanmasýnda önemli bir boþluðu gidereceðine inandýklarýný söyleyen Erdem, özellikle genç oyuncularýn, yeni transferlerin ve teknik direktörün takýmý tanýmasýnýn önemine iþaret etti. Transfer komitesinin görevini bu dönemde yerine getirdiðini, þimdi bu transferler için kaynak oluþturmaya sýranýn geldiðini ifade eden Erdem, "Kentin dinamikleri artýk takýma sahip çýkmalý.

Derbi maçlarýnda protokolde oturmanýn hesaplarýný yapmamalý. Onlar takýma sahip çýksýn, biz gerekirse, yerimizi veririz" diye konuþtu. Puan tablosundaki yerlerini hak etmediklerini kaydeden Erdem, "Ýnþallah ikinci yarý, MersinÝdmanyurdu'nun sezonu olur" dedi.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

11 OCAK 2013 CUMA

REKLAM

11.01.2013 Gazete Sayfaları  

11.01.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you