Page 1

Gökyüzü aðlarsa Ýnsanlar grip oluyor Organ baðýþý semineri Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (DEAH) organ nakli ekibi, 3 ve 9 Kasým Organ Baðýþý Haftasý kapsamýnda bilgilendirme amaçlý bir seminer düzenledi. DEAH konferans salonunda düzenlenen eðitim semineri DEAH Organ Nakli Birimi Sorumlusu Op. Dr. Nurettin Ay'ýn sunumuyla gerçekleþtirildi. 4’te

Altyapý yetersizliði olan Diyarbakýr'da hafif bir yaðýþta bile elektrik kesintisi uygulanýyor. Yaðýþ çiftçileri sevindirirken, yeterli elektrik altyapýsý olmayan kentte esnafý da üzüyor. Esnaflar özellikle kýþ mevsiminde elektrik kesintilerinin sýk olmasýnýn kendilerini ekonomik anlamda olumsuz etkile-

diðini ifade etti. Esnaflar, "Biz sabah iþyerimizi açarken büyük umutlar besliyoruz. Ama hava yaðýþlý ise elimiz yüreðimizde. Ve korktuðumuz oluyor, elektrik hemen kesiliyor. Ama sokak lambalarý ise yanýyor. Bu israf deðil mi ? Rýzkýmýz iþyerlerimizden, zaten iþler iyi deðil" diye tepki gösteriyor. 3’te

Çanakkale Diyarbakýrlýlarýnda vatanýdýr

11 bin 500 memur alýnacak Çelik, yazýlý açýklamasýnda, Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde,kamu kurum ve kuruluþlarýnca Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilen kadro ve pozisyonlarýn, nitelik kod Kýlavuzu ve mer'i mevzuat açýsýndan incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Baþkanlýðýna gönderildiðini belirtti. 6’da

Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, partisinin Kocaköy Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýnda konuþtu. Ýçten Ak Parti hükümeti döneminde bölgedeki sorunlarýn çözüldüðünü ifade etti. Baþörtü sorunu ile ilgili konuþan Cuma Ýçten "Þimdi artýk Türkiye'de ne milletvekillerinin ne öðretmenlerin ne devlet memurlarýnýn ne kýz çocuklarýmýzýn hiç kimsenin baþýnýn örtünmesiyle ilgili bir sorun yok. Artýk herkes eþit oldu. bu ne bir adým öne olmak demektir ne bir adým geride olmak demektir. Baþýný kapatanlar da bu ülkenin vatandaþýdýr bizim canýmýzdýr, bizim ciðerimizdir. Baþýný kapatmayanlar da bu ülkenin vatandaþýdýr, yine bizim canýmýzdýr, ciðerimizdir. Biz birileri baþýný kapattý diye ona pozitif ayrýmcýlýk yapmýyoruz ama biz yine birileri baþýný kapatmadý diye de pozitif ayrýmcýlýk yapmýyoruz. Bir insan inancý gereði namazýný kýlacaksa, cübbesini giyecekse, baþýný örtecekse buna saygý duymak gerekir" dedi. 4’te

Türkiye'nin tamamý bizim icin birdir PAZAR 10 KASIM 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, "Bölgesel etnik milliyetçiliðini hiçbir zaman yapmayacaðýz. Ayný zamanda inanç milliyetçiliðini de yapmayacaðýz. Türkiye'de yaþayan 76 milyonun tamamý kökeni, inancý ne olursa olsun bizim için birdir"dedi. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, yerel seçimler, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 16-17 Kasým tarihlerinden Diyarbakýr'a yapacaðý ziyaret, Dicle Vadisi Projesi ve kaldýrýlan 'Ne mutlu Türküm diyene' tabelasýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Altaç, "Diyarbakýr'da þu an 76 aday adayýmýz var. Bunlardan biri, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý için, 75'ide diðer ilçe belediye baþkan aday adayý. Kesin adaylýk ile ilgili süreç baþladý. AK Parti Genel Merkezi tarafýndan bu kapsamda çalýþmalar yürütülüyor. Bu çalýþmadan sonra, son aþamada ilgili kurulumuz toplanacak. Gerek, genel merkezimiz, gerekse yapýlan temayül ve kamuoyu yoklamalarýný da dikkate alarak, kiminle seçime gideceðimiz konusunda isim belirleyeceðiz" dedi.

Çözüm sürecinin devam ettirilmesi gerek

"Tabelanýn Kaldýrýlmasý Olmasý Gereken Bir Durum" Diyarbakýr Valiliði tarafýndan Gökalp Caddesi üzerinde bulunan 'Ne mutlu Türküm diyene' yazýlý tabelanýn kaldýrýlmasýný da deðerlendiren Altaç, bunun olmasý gereken bir durum olduðunu kaydetti. Altaç, "Baþbakanýmýzýn dediði gibi, bölgesel etnik milliyetçiliðini hiçbir zaman yapmayacaðýz. Ayný zamanda inanç milliyetçiliðini de yapmayacaðýz. Türkiye'de yaþayan 76 milyonun tamamý kökeni, inancý ne olursa olsun bizim için birdir. Bir arada yaþama þartlarýný oluþturmamýz gerekiyor. Mutlu ve huzurlu yaþamalarý için bizim imkanlar yaratmamýz gerekiyor. Diyarbakýr'daki yazýnýn kaldýrýlmasý da olmasý gereken bir durumdur" diye konuþtu. 3’te

Sayar market açýlýþýna katýldý

Diyarbakýr'da bir market daha açýldý. Açýlýþ nedeniyle fiyatlar uygun olunca adeta izdiham yaþandý AVM Tek Hipermarket'in açýlýþýna DTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar , DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal , MÜSÝAD Baþkaný Þahabettin Akkurt ve davetliler katýldý. 6’da

Miyazaki ailesine ve Japon halkýna mektup

Altýn hýzlý düþtü Altýn yatýrýmcýsýný üzmeye devam ediyor. Altýnýn düþmesi ile özellikle bölgede fiziki altýn yatýrýmý yapan yatýrýmcýlar þok oldu. 6’da

Baþkan taburcu oldu

'Meclis Araþtýrmasý Komisyonu', Van'da basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Komisyon'da Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili Mehmet Süleyman Hamzaoðlu da bulunuyor. Türkiye Büyük Millet

Meclisi (TBMM) Toplumsal Barýþ Yollarýnýn Araþtýrýlmasý ve Çözüm Sürecinin Deðerlendirilmesi amacýyla kurulan 'Meclis Araþtýrmasý Komisyonu', Van'da basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. 7’de

Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya, 9 Kasým 2011 tarihinde Van'da yaþanan depremde hayatýný kaybeden Japon doktor Atushi Miyazaki ve ailesine duygu dolu bir mektupla seslendi. 7’de

Ak Parti temayül yoklamasý Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Van Ýl Baþkanlýðý, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan yerel seçimler öncesi Van Büyükþehir

Belediye Baþkanlýðý ile ilçe belediye baþkanlýðý için aday adayý olan 77 kiþi arasýnda temayül yoklamasý yaptý. 4’te

Türkiye ile Suriye arasýnda güvenlik amacýyla örülen istinat duvarýnýn durdurulmasý için mayýnlý alanda 9 gün boyunca açlýk grevi yapan ve önceki itibarýyla açlýk grevini sonlandýrarak hastanede müþahede altýna alýnan Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, taburcu oldu. 3’te


2

10 KASIM 2013 PAZAR

REKLAM


Kaçakçýlýkta bir tutuklama Bitlis Valiliði, 31 Ekim-08 Kasým tarihleri arasýnda Van'ýn Gevaþ ilçesinden Tatvan, Ahlât ve Adilcevaz ilçelerine kaçak sigara getirme olaylarýnýn takibi ve karayolu üzerinde yapýlan kontroller neticesinde 13 kaçak sigara yakalama olayýnda 164 bin 750 paket sigara ele geçirildiði açýkladý. Kaçakçýlýkta kullanýlan 14 adet araca ele konulurken, olaylarda yakalanan 16 þüpheli þahýstan, biri sevk edildiði adli makamlarca tutuklandýðý

kaydedildi. Gelen sigaralarýn baþta Diyarbakýr olmak üzere diðer illere de sevkedilmek istendiði öðrenildi.

Türkiye'nin tamamý bizim icin birdir 10 KASIM 2013 PAZAR

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, "Bölgesel etnik milliyetçiliðini hiçbir zaman yapmayacaðýz. Ayný zamanda inanç milliyetçiliðini de yapmayacaðýz. Türkiye'de yaþayan 76 milyonun tamamý kökeni, inancý ne olursa olsun bizim için birdir"dedi. Adalet ve Kalkanýma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulunurken, adaylýklardan da söz etti. Altaç, Diyarbakýr'da 76 kiþinin AK Parti'den aday adaylýðý için baþvuru yaptýðýný söyledi. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, yerel seçimler, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 16-17 Kasým tarihlerinden Diyarbakýr'a yapacaðý ziyaret, Dicle Vadisi Projesi ve kaldýrýlan 'Ne mutlu Türküm diyene' tabelasýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönemde yapýlacak yerel seçimler için AK Parti'den 76 kiþinin aday adaylýðý için baþvuruda bulunduðunu söyleyen Altaç, yapýlacak çalýþmalar sonucunda kesin adaylarýn açýklanacaðýný belirtti. Altaç, "Diyarbakýr'da þu an 76 aday adayýmýz var. Bunlardan biri, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý için, 75'ide diðer ilçe belediye baþkan aday adayý. Kesin adaylýk ile ilgili süreç baþladý. AK Parti Genel Merkezi tarafýndan bu kapsamda çalýþmalar yürütülüyor. Bu çalýþmadan sonra, son aþamada ilgili kurulumuz toplanacak. Gerek, genel merkezimiz, gerekse yapýlan temayül ve kamuoyu yoklamalarýný da dikkate alarak, kiminle seçime gideceðimiz konusunda isim belirleyeceðiz" dedi.

"DÝCLE VADÝSÝ'NDE REZEVR ALANI GÝBÝ BÝR DURUM YOK" Son dönemlerde Dicle Vadisi ile ilgili kamuoyunda yanlýþ bilgilendirmeler yapýlmakta olduðunu anlatan Altaç, "AK Parti hükümeti olarak, biz Dicle Vadisi'ni konuta açma, yapýlaþmaya imkan tanýma gibi bir çabamýz ve düþüncemiz yok. Dicle Vadisi'nde þuan rezerv alaný ilan edilen yerler hiçbir þekilde Kýrklar Daðý gibi olmayacak. Kýrklar Daðý'nýn imara açýlmasý mevcut belediyelerin Diyarbakýr'a yap-

getirdi. Altaç, "Baþbakaný karþýlamak bizim için, büyük bir onur olur. Yaklaþýk bir aydýr Baþbakanýmýzýn geliþiyle ilgili hazýrlýklar yapýlýyor. Önümüzdeki hafta içi yoðun bir temas saðlayacaðýz. Görsel ve yazýlý basýnda Sayýn Baþbakanýmýzýn geliþini duyuracaðýz. Sayýn Baþbakanýmýz Diyarbakýr'a 16 Kasým günü gelip bir gece kalacak 17 Kasým günüde kentten ayrýlacak. Diyarbakýr'da toplu açýlýþ töreni yapýlacak. Bin 300 civarýnda tesisin açýlýþý yapýlacak ve bunlarýn maliyeti ise 1 trilyon liradýr. Diyarbakýr'daki sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir yemekte buluþacak. Sayýn Baþbakanýmýzýn Diyarbakýr'a geliþiyle ilgili en çok önemsediðimiz husus, 30 yýldan sonra, ilk kez kesintisiz bir þekilde 11 aydýr bu bölgede kan dökülmedi. Ýnsanlar huzurun, güveninin, barýþ ortamýnýn mutluluðunu huzurunu yaþamaya baþladýlar. Biz bu anlamda Diyarbakýrlýlarý, Baþbakanýmýzýn yapacaðý mitinge katýlmasýný bekliyoruz" þeklinde konuþtu. týðý en büyük hatalardan biridir. Biz yapýlan hata ve yanlýþlarý görüyoruz. Onlarýn yaptýðý hatalarý biz yapmayýz. Diyarbakýrlý hemþehrilerimiz rahat olsun. Dicle Vadisi'nin rezerv alaný ilan edilmesinin nedeni, Dicle Nehri'nin kýyýsýnda þehirde yaþayan vatandaþlarýmýzýn bir çok ihtiyacýný giderecek nitelikte alanlarýn açýlmasýdýr" diye konuþtu.

"BAÞBAKANIMIZ 1 TRÝLYONLUK HÝZMETÝN AÇILIÞINI YAPACAK" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 16-17 Kasým tarihlerinde Diyarbakýr'a yapacaðý ziyaretle ilgili bilgi veren Altaç, Baþbakanýn bin 300 yerin açýlýþýný yapacaðýný ve bu yatýrmalarýn toplamýnýn 1 trilyon olduðunu dile

"TABELANIN KALDIRILMASI OLMASI GEREKEN BÝR DURUM" Diyarbakýr Valiliði tarafýndan Gökalp Caddesi üzerinde bulunan 'Ne mutlu Türküm diyene' yazýlý tabelanýn kaldýrýlmasýný da deðerlendiren Altaç, tabelanýn kaldýrýlmasýnýn olmasý gereken bir durum olduðunu kaydetti. Altaç, "Baþbakanýmýzýn dediði gibi, bölgesel etnik milliyetçiliðini hiçbir zaman yapmayacaðýz. Ayný zamanda inanç milliyetçiliðini de yapmayacaðýz. Türkiye'de yaþayan 76 milyonun tamamý kökeni, inancý ne olursa olsun bizim için birdir. Bir arada yaþama þartlarýný oluþturmamýz gerekiyor. Mutlu ve huzurlu yaþamalarý için bizim imkanlar yaratmamýz gerekiyor. Diyarbakýr'daki yazýnýn kaldýrýlmasý da olmasý gereken bir durumdur" ifadelerini kullandý.

Tutuklu Baþkan göreve iade edildi Cezaevinde tutuklu bulunan Cizre Belediye Baþkaný Aydýn Budak'ýn görevi Danýþtay 8. Daire'nin kararý ile yeniden iade edildi. Baþkan Budak, KCK operasyonu kapsamýnda Diyarbakýr Adliyesi'ne çýkarýlýrken ellerine takýlan plastik kelepçeyle dikkatleri çekmiþti. Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin 24 Þubat 2012 tarih ve 2007/233 sayýlý kararý ile Þýrnak Valiliði'nin 30 Mart 2012 tarih ve 170 sayýlý yazýsýyla görevinden alýnan tutuklu Cizre Belediye Baþkaný Aydýn Budak'a Danýþtay 8. Dairesi'nin 2012/3944 esasý ve 2013/3236 nolu kararý gereðince görevinin iade edilmesine karar verildi. Verilen kararla birlikte Baþkan Budak'ýn görevi kendisine iade edilirken bu süre zarfýnda belediye baþkanlýðýna getirilen Mustafa Gören de Belediye Meclis üyeliðine döndü. Alýnan karar sonucunda Belediye Baþkan Vekilliði için Belediye Meclis Üyeleri arasýnda 12 Kasým 2013 tarihinde seçim yapýlacaðý belirtildi.

Baþkan taburcu oldu Gökyüzü aðlarsa Ýnsanlar grip oluyor Diyarbakýr'da son iki günden bu yana aralýklarla yaðan yaðmur havayý soðuturken, elektrik kesintilerinin de baþlamasý vatandaþlarýn tepkisine yol açýyor. Altyapý yetersizliði olan Diyarbakýr'da hafif bir yaðýþta bile elektrik kesintisi uygulanýyor. Yaðýþ çiftçileri sevindirirken, yeterli elektrik altyapýsý olmayan kentte esnafý da üzüyor. Esnaflar özellikle kýþ mevsiminde elektrik kesintilerinin sýk olmasýnýn kendilerini ekonomik anlamda olumsuz etkilediðini ifade etti. Esnaflar, "Biz sabah iþyerimizi açarken büyük umutlar besliyoruz. Ama hava yaðýþlý ise elimiz

yüreðimizde. Ve korktuðumuz oluyor, elektrik hemen kesiliyor. Ama sokak lambalarý ise yanýyor. Bu israf deðil mi ? Rýzkýmýz iþyerlerimizden, zaten iþler iyi deðil" diye tepki gösteriyor. Yeniþehir ilçesi Ofis semti sakinleri de elektrik kesintilerinden musdarip. Çevre sakinleri, "Havalar soðudu. Elektrik gidince kombiyi de çalýþtýrýp ýsýnamýyoruz. Kýþ gelince ayný sorunlar baþlýyor. Bir yaðmur yaðsa, çocuklarýmýz nezle, grip oluyor. Bir de hastanelerde ucumuz çýkýyor. Bu sorun neden kaynaklanýyorsa, bir an önce çözümlensin" diye konuþtu. Abdulkadir Baran ÇÝMEN

Türkiye ile Suriye arasýnda güvenlik amacýyla örülen istinat duvarýnýn durdurulmasý için mayýnlý alanda 9 gün boyunca açlýk grevi yapan ve önceki itibarýyla açlýk grevini sonlandýrarak hastanede müþahede altýna alýnan Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, taburcu oldu.

Diyarbakýr'dan BDP'liler de gitmiþti Suriye sýnýrýna örülen duvar ile ilgili BDP Genel Merkezi, milletvekilleri ve Diyarbakýr BDP Ýl Teþkilatý, DTK Daimi Meclis Üyesi Osman Özçelik ile diðer DTK yöneticileri de Nusaybin'e giderek protesto gösterisine katýlmýþtý. Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan da tepki amacýyla açlýk grevine baþlamýþtý. Hastane çýkýþýnda Gökkan, partiler ve belediye çalýþanlarý tarafýndan karþýlandý. Barýþ ve Demokrasi (BDP) Partisi Nusaybin Ýlçe Baþkaný Abdulbari Eren, dünkü olaylarda hasta taþýyan ambulansa bir saldýrý yapýldýðýný

belirterek, bu mesleðin kutsal bir meslek olduðunu belirtti. Eren, "Görevini yapan saðlýk çalýþanlarýna bu saldýrýlarý doðru bulmuyoruz ve bu saldýrýyý kýnýyoruz" þeklinde konuþtu. Eren'den sonra konuþan

Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, 100 yýldýr halklar arasýnda konulan bu sýnýrlarýn kaldýrýlmasýnýn kolay olmadýðýný kaydetti. Eren, daha sonra kendileriyle ilgilenen hastane çalýþanlarý ve doktorlara teþekkür etti.


4

Gündem

Canakkale Diyarbakýrlýlarýn da vatanýdýr 10 KASIM 2013 PAZAR

Çözüm süreci ve gündeme iliþkin konuþan Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, partisinin Kocaköy Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. larýmýzýn hiç kimsenin baþýnýn örtünmesiyle ilgili bir sorun yok. Artýk herkes eþit oldu. bu ne bir adým öne olmak demektir ne bir adým geride olmak demektir. Baþýný kapatanlar da bu ülkenin vatandaþýdýr bizim canýmýzdýr, bizim ciðerimizdir. Baþýný kapatmayanlar da bu ülkenin vatandaþýdýr, yine bizim canýmýzdýr, ciðerimizdir. Biz birileri baþýný kapattý diye ona pozitif ayrýmcýlýk yapmýyoruz ama biz yine birileri baþýný kapatmadý diye de pozitif ayrýmcýlýk yapmýyoruz. Bir insan inancý gereði namazýný kýlacaksa, cübbesini giyecekse, baþýný örtecekse buna saygý duymak gerekir" dedi. Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, partisinin Kocaköy Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýnda konuþtu. Ýçten Ak Parti hükümeti döneminde bölgedeki sorunlarýn çözüldüðünü ifade etti. Baþörtü sorunu ile ilgili konuþan Cuma Ýçten "Þimdi artýk Türkiye'de ne milletvekillerinin ne öðretmenlerin ne devlet memurlarýnýn ne kýz çocuk-

Hepimiz insanýz, hepimiz kardeþiz Kimsenin eline taþ vermeden kimsenin eline molotof vermeden, öldürmeden, kýrmadan, dökmeden, kimseyi ötekileþtirmeden sorunlarýn çözülebileceðini vurgulayan Ýçten, "Bize çok acýlar yaþatan çok bedeller ödeten bir sorunda Kürt sorunudur. Bu sorunu kim bitirdi, AK Parti bitirdi. Biz bundan 11 yýl önce 21 saatte gittiðimiz yollarý þimdi 1,5 saatte

Elektrik sorunu Bakan Yýldýz'a iletildi Siirt'in merkez ve ilçe köylerinde yaþanan elektrik kesintisi halkýn tepkisini çekerken, yaþanan kesintilerle ilgili AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkýran, konunun Enerji Bakaný Taner Yýldýz'a iletildiðini söyledi. Demirkýran, Dicle EDAÞ'ýn özel þirkete devredilmesinden sonra Siirt'te özellikle son zamanlarda köy ve mezralarda çok sýk elektrik kesintisinin olduðunu belirtti. Demirkýran, "Sýkýntýnýn sebebi ve çözümüyle ilgili þirket sorumlularý ve Enerji Bakanlýðý yetkilileriyle birçok görüþme gerçekleþtirdik. Enerji Bakanýmýz Taner Yýldýz ile sýkýntý paylaþýlýp çözüm noktasýnda destek talep edilmiþtir. Yaptýðýmýz bu görüþmeler neticesinde Enerji Bakanlýðý tarafýndan özel þirket yetkililerine çok zaruri bir durum yaþanmadýðý sürece elektrik kesintisi yapýlmamasý talimatý verilmiþtir. Yine konunun daha detaylý görüþülüp ele alýnmasý için 11 Kasým Pazartesi günü Enerji Bakanýmýz Yýldýz baþkanlýðýnda, Dicle EDAÞ yetkilileri ve bizlerin katýlýmýyla bir bölge koordinasyon toplantýsý gerçekleþtirilecektir. Vatandaþlarýmýzýn haklý olduðu her konuda daima yanýnda yer aldýðýmýz gibi elektrik kesintilerinden kaynaklanan bu sýkýntýnýn giderilmesi konusunda da yanýnda olduðumuzu belirterek, vatandaþlarýmýzýn maðduriyetine sebebiyet verecek hiçbir uygulamaya müsaade etmeyeceðiz" dedi.

gidiyoruz. Bundan 11 sene önce AK Parti kurulmadan önce biz 21 saatte gittiðimiz köye þimdi 1,5 saatte gidiyorduk. Biz bundan 11 yýl önce çocuklarýmýzý okula yolladýðýmýzda okuldaki devlete ait öðretmenler çocuklarýmýza Zazaca veya Kürtçe ders verebiliyor muydu, veremiyordu. Ama þimdi verebiliyor. Demek ki sorun bitti. Televizyonda 11 sene önce kimse televizyonda Kürtçe veya Zazaca bir film veya haber izleyebiliyor muydu, izleyemiyordu. Kürt sorununu bitirmiþtir ve artýk Kürt sorunu yoktur. Hiç kimseyi öldürmeden hiç kimseyi kanunun dýþýna atmadan hiç kimseyi kovmadan herkesi kucaklayarak herkesi ikna ederek bunu yaptýk" diye konuþtu. "Hepimiz insanýz, hepimiz kardeþiz abiyiz, bir arada olmalýyýz" diyen Ak parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, " Kocaköy için Diyarbakýr için bu ülke için neler yapabiliriz beraber birlikte kýrmadan dökmeden kimseyi ötekileþtirmeden bu ülkeye nasýl sahip çýkabiliriz. Ýstanbul sizin memleketiniz deðil mi? Ýstanbul sizin de memleketiniz benim de memleketim. Bakýn Çanakkale'ye gidin,

Çanakkale'de ki mezar taþlarýna bakýn Diyarbakýrlý Mardinli Adýyamanlý Trabzonlu Rizeli Ankaralý Antalyalý bir sürü dedelerimiz orada þehit düþmüþ. Ne iþi var Çanakkale'de? Demek ki Çanakkale benim vatanýmdýr. Çanakkale Diyarbakýrlýlarýn da vatanýdýr.

Diyarbakýr Çanakkalelilerin de vatanýdýr. Dolayýsýyla bu ülke Hakkari'siyle Edirne'siyle bize aittir. Bizimdir" þeklinde konuþtu. Cuma Ýçten, Ýlçe Danýþma Meclisi toplatsýnýn bitiminde ilçede esnaflarý gezdi ve sorunlarýný dinledi. Rýza BARUT- HABER MERKEZÝ

Ak Parti temayül yoklamasý Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Van Ýl Baþkanlýðý, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan yerel seçimler öncesi Van Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý ile ilçe belediye baþkanlýðý için aday adayý olan 77 kiþi arasýnda temayül yoklamasý yaptý. Van Gölü Anadolu Öðretmen Lisesi kapalý spor salonunda gerçekleþtirilen tamayül yoklamasýnda konuþan AK Parti Genel Sekreteri Haluk Ýpek, yoklamanýn aday belirleme kriterlerinin bir ayaðýný oluþturduðunu söyledi. Bundan sonra, kentlerde anket çalýþmasý ve kanaat önderleriyle de görüþmelerin yapýlacaðýný ifade

eden Ýpek, "Aday adaylarýyla ilgili tüm bu süreçler tamamlandýktan sonra veriler genel merkezimizde toplanacak. Genel merkezimiz bu konuda yapacaðý deðerlendirmelerin ardýndan en doðru adayý belirleyerek açýklayacaktýr. Þu anda yaptýðýmýz temayül yoklamasý bu iþin sadece bir ayaðýný oluþturmaktadýr. Amacýmýz, adaylarla ilgili teþkilatýmýzýn genel fikrini anlamaktýr. Van'da iki yýl önce yaþanan acýlarýn ardýndan hükumetimiz ve baþbakanýmýzýn Van'a çok büyük ilgisi oldu. Bunu hepimiz gördük ve tanýk olduk. Bundan sonra da hizmetlerimizin en kaliteli þekilde devam edebilmesi için önümüzde çok önemli bir imtihan var. Bu seçimlerden de en güçlü þekilde çýkmamýz için çok çalýþmamýz gerekiyor" dedi. Ýpek'in konuþmasýnýn ardýndan bin 900 delege aday adaylarýný belirlemek için oy kullanmaya baþladý.

Organ baðýþý semineri 10 KASIM 2013 PAZAR YIL: 13 SAYI: 4438 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (DEAH) organ nakli ekibi, 3 ve 9 Kasým Organ Baðýþý Haftasý kapsamýnda bilgilendirme amaçlý bir seminer düzenledi. DEAH konferans salonunda düzenlenen eðitim semineri DEAH Organ Nakli Birimi Sorumlusu Op. Dr. Nurettin Ay'ýn sunumuyla gerçekleþtirildi. Düzenlenen seminere hastane personeli, hasta ve hasta yakýnlarýnýn yaný sýra daha önce hastane de organ nakli ameliyatý olan hastalar katýldý.

"Böbrek baðýþlayan canlýlar daha uzun yaþar" Organ baðýþý ile ilgili katýlýmcýlara bilgi veren Ay, "Canlýdan baðýþý aslýnda çok tasvip etmiyoruz. Neticesinde saðlam bir insaný ameliyata alýyoruz. Nitekim her ameliyatýn da riskleri vardýr. Ancak aile fertleri arasýnda böbrek nakli gerektiðinde, fertler kendi saðlýklarýný riske atmak istemediklerinden böbrek baðýþlamak istemeyebiliyorlar. Bu açýdan söylememiz gerekir ki böbreðini baðýþlayan insanýn normal hayatýnda bir deðiþiklik söz konusu olmaz. Normal insanlara göre daha az yaþamalarý gibi bir durum da söz konusu deðil. Hatta yapýlan son araþtýrmalara göre böbrek baðýþlayan insanlar daha uzun yaþýyorlar" þek-

linde konuþtu.

"Organlarýnýzý baðýþlayýn" Düzenlenen seminere katýlan ve daha önce de eþinin bir böbrek nakli gerçekleþtirdiðini belirten Mehmet Þah Menekþe, "Diyanetin organ baðýþý caizdir dediðini hepimiz biliyoruz. Ancak þunu da belirtmek gerekir ki organ baðýþý haram olamaz. Nitekim insanlara saðlýklý yaþama þansý sunuyor, hayat kurtarýyorsunuz. Bir insanýn hayatýný kurtarmak nasýl haram olabilir" ifadelerini kullandý.

"Biz de bütün insanlarýn hayatýný kurtaralým" Daha önce Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde oðlunun baðýþladýðý böbrekle kurtulan Garipcan Güler, "Oðlum bana hayat verdi. Allah'ta ona hayat versin, can versin. Biz birer insan olarak organ baðýþý yapmaya çekiniyoruz. 3 yýl boyunca diyalize girdim. Bir insaný böyle bir eziyetten kurtarmak çok önemli çünkü þuan Ýstediðim kadar su içebiliyorum. Organlarýmýzý baðýþlayalým" dedi. Abisinin verdiði böbrekle hayata döndüðünü

ifade eden ve 1 çocuk babasý olan bir diðer hasta Askeri Çoban ise kendisine bu imkâný sunanlara teþekkür ettiðini söyledi. DEAH, yaptýðý eðitim ve bilgilendirme çalýþmalarý ile Organ baðýþ haftasý içerisinde 60 organ baðýþýný kayýt altýna aldýðýný belirtti.


CMYK

Bölge Haber

5

Koruculuk sistemi tartýsýldý 10 KASIM 2013 PAZAR

Diyarbakýr Siyasal ve Sosyal Araþtýrmalar Enstitüsü (DÝSA) tarafýndan Geçici Köy Koruculuðu sistemiyle ilgili yapýlan alan araþtýrmasýnýn raporu düzenlenen konferansla açýklandý. Panelde konuþan Þemsa Özar, Türkiye'de 60 bin dolayýnda korucunun olduðunu söyledi.

VEFAT Amcam Mehmet ÇETÝN Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtur Mekaný Cennet Olsun Deniz ÇETÝN

T.C. Diyarbakýr Valiliði

DÝSA'nýn, koruculuk sistemini tarihsel bir baðlam içinde incelemek amacýyla yürüttüðü geniþ kapsamlý araþtýrmanýn kitabý yayýnlandý. Kitabýn tanýtýmýnýn yapýldýðý konferans, kitabýn yazarlarýndan Þemsa Özar ve Nesrin Uçarlar'ýn katýlýmýyla Cegerxwin Kültür Merkezi'nde gerçekleþti. Konferansta koruculuk sistemiyle ilgili yapýlan alan araþtýrmalarýný anlatan Özar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen en son önergeye göre, bölgedeki 22 il sýnýrý içerisinde 46 bin 195 geçici köy korucusu, ayrýcý resmi belgelere sayýlýra verilmezse de, 20-25 bin civarýnda köy korucusu var. Geçici köy korucularý hem maaþ alýyor hem de silah. Gönüllü köy korucularý ise, sadece silah alýyor. Bunlarýn önemli sayýlarý zorla silah almýþ durumdalar. 1990'lý yýllarda zorunlu göçün yaþanmasýnýn nedeni köylülerin koruculuðu reddetmesidir. Koruculuk devlet tarafýndan, zorla, köyler yakýlarak, insanlar öldürülerek, kabul ettirilmeye çalýþýldý. Koruculuk, Meclis tutanaklarýnda terörle mücadele ve bir istihdam olarak belirtiliyor. Ama daha derine indikçe, devlet bunu bu kadar sistematik olarak düþünülüp uyguladýðýný bilemiyoruz ama bir alan hakimiyeti kurulmaya çalýþýldý. Türkiye'de bir güvenlik sorunu var. Özellikle PKK ile mücadelede. Ama onun ötesinde bazý amaçlar var. Bu amaçlardan bir tanesi asimilasyondur. Kürtlerin bir bölümünü Türkleþtirmek, kendi yanýna geçmek hedefi var. Yani gayrý meþru çocuðu nüfusunuza geçirmek gibi bir durum söz konusudur. Ama bundan baþarý elde edilemedi. Koruculuk sistemini en zor tamir edilecek bir yönü ise, bir çok köyde korucular ve korucu olmayanlar birlikte yaþýyor. Bu durum ayný halký birbirine düþman ettirilmesidir. Yoksulluk, geçim derdi koruculuðun baþlama nedenidir. Koruculuðun oldukça sistematik bir örgütlenmesi var. Koruculuðu tasfiye etmede de oldukça sancýlar yaþanacak" dedi. Konferansa soru cevap bölümüyle devam edildi.


6

EKONOMÝ

11 bin 500 memur alýnacak 10 KASIM 2013 PAZAR

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, 182 kamu kurum ve kuruluþunca toplam 11 bin 415 kadro ve pozisyon için yerleþtirme talebinde bulunulduðunu bildirdi. Çelik, yazýlý açýklamasýnda, Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde,kamu kurum ve kuruluþlarýnca Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilen kadro ve pozisyonlarýn, nitelik kod Kýlavuzu ve mer'i mevzuat açýsýndan incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Baþkanlýðýna gönderildiðini belirtti.

Tercihler 18-27 Kasým'da Bu yýlýn KPSS yerleþtirme takvimine göre, 18-

27 Kasým 2013 tarihlerinde tercihlerin alýnacaðý 2013/2 yerleþtirmelerinde, 182 kamu kurum ve kuruluþunca toplam 11 bin 415 kadro ve pozisyon için yerleþtirme talebinde bulunulduðuna deðinen Çelik, talep edilen toplam kadro ve pozisyonlarýn yaklaþýk yüzde 21'inin ortaöðretim, yüzde 21'inin ön lisans, yüzde 58'inin de lisans düzeyinde olduðunu kaydetti. Bu kadro ve pozisyonlarýn kamu kurum ve kuruluþlarýna göre daðýlýmý þu þekilde:

-190 sayýlý KHK'ya tabi kurumlar (Üniversiteler hariç) 10 bin 169 adet, -Üniversiteler 413 adet -Mahalli idareler 331 adet -Kamu iktisadi teþebbüsleri 495 adet -Diðer 7 adet. Talep edilen toplam kadrolarýn hizmet sýnýflarýna göre daðýlýmý ise þöyle: -Saðlýk ve yardýmcý saðlýk hizmetleri sýnýfý 7 bin 360 adet

-Genel idare hizmetleri sýnýfý 2 bin 112 adet -Teknik hizmetler sýnýfý 1 bin 235 adet -Avukatlýk hizmetleri sýnýfý 99 adet -Yardýmcý hizmetler sýnýfý 113 adet -Eðitim-öðretim hizmetleri sýnýfý 1 adet KÝT pozisyonlarýnýn öðrenim durumlarýna göre daðýlýmý ise þu þekilde: -Ortaöðretim 27 adet -Ön lisans 146 adet -Lisans 335 adet

Esnaflar giriþimcilik kursuna ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, TESK VE KOSGEB iþ birliði ile açýlan yeni nesil esnaf kurslarýna bugüne kadar 408 giriþimcinin katýldýðýný belirterek, "Baþarýlý bir þekilde 81 giriþimcimiz iþyerini açarak hizmet ve üretim hayatýna atýlmýþlardýr" dedi. TESK VE KOSGEB iþ birliði ile açýlan yeni nesil esnaf kurslarýna bugüne kadar 408 giriþimcinin katýldýðýný ifade eden TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, eðitim alan 408 giriþimciden 363 giriþimci ile görüþme saðlanarak son durumlarý ile ilgili deðerlendirmeler yapýldýðýný söyledi. Palandöken, "Mobilyacýlýk, reklamcýlýk, kýrtasiyecilik, dericilik, oto boyama, pastane, kafeterya, kuaför, gelinlik modaevi gibi çeþitli meslek dallarýnda 81 giriþimci iþyerini

açmýþtýr. Yani giriþimcilik kursunu bitirenlerin yüzde 22'si ilk aðýzda iþ hayatýna atýlmýþtýr. Ýþ yerini açanlarýn yüzde 17'sini oluþturan 14 giriþimci ise 30 bin lirasý hibe olmak üzere KOSGEB Yeni Giriþimci Desteði'nden yararlanmýþlardýr. Ýþyerini açmayý planlayan 159 giriþimci ise projelerini ve çalýþmalarýný sürdürüyorlar" diye konuþtu. Ekonominin büyümesi ve istihdamýn artýrýlmasý için küçük giriþimlerin ve aile iþletmelerinin faaliyetlerinin özendirilmesi gerektiðinin altýný çizen Palandöken, "Esnaf iþletmelerinin kuruluþ ve faaliyetlerinde bürokrasi azaltýlmalý, özellikle küçük iþletmeler üzerindeki vergi yükleri düþürülmeli, esnafýn finansman ihtiyaçlarý öncelikle karþýlanmalý ve AR-GE faaliyetleri desteklenmelidir" dedi.

Sayar market açýlýþýna katýldý

TSO personeline üye iliþkileri semineri Altýn hýzlý düþtü Altýn yatýrýmcýsýný üzmeye devam ediyor. Altýnýn düþmesi ile özellikle bölgede fiziki altýn yatýrýmý yapan yatýrýmcýlar þok oldu. ABD'de tarým dýþý istihdam verileri iyi gelince borsa ve altýn düþtü, dolar yükseldi. 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý 84,75 lira, Cumhuriyet Altýnýnýn satýþ fiyatý ise 571,00 lira oldu. Diyarbakýr'da 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý 84,75 lira, Cumhuriyet Altýnýnýn satýþ fiyatý ise 571,00 lira oldu. Diyarbakýr'da alýnýp satýlan altýn türlerinin önceki günkü kapanýþ fiyatlarý (TL) þöyle: 84,40 liradan alýnan 24 Ayar Külçe Altýn(Gr.) 84,75 liradan, 561,00 liradan alýnan Cumhuriyet Ata Lira 571,00 liradan, 76,80 liradan alýnan 22 Ayar Bilezik(Gr.) 82,65 liradan, 542,00 liradan alýnan Lira (Tam) Ziynet 556,00 liradan, 270,00 liradan alýnan Yarým Ziynet 280,00 liradan, 135,00 liradan alýnan Çeyrek Ziynet ise 140,00 liradan satýldý.

Van Ticaret ve Sanayi Odasý (Van TSO) üyelerine kaliteli hizmet vermek üzere, kurumsal çalýþmalarýný sürdürüyor. Üye temsilciliði sistemi geliþtiren Van TSO'da çalýþanlarýn üyelerle geliþtirecekleri iliþkileri üzerine Van Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezleri (ABÝGEM) uzmanlarý tarafýndan üye iliþkileri yönetimi ve oda üye iliþkilerin iyileþtirilmesi eðitimi düzenlendi. Van ABÝGEM uzmaný ve Atýlým Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Erman Erkan Turan

tarafýndan Van Ticaret ve Sanayi Odasý personellerine üye iliþkileri yönetimi ve iyileþtirilmesine yönelik verilen eðitim Van TSO Tuþba Salonunda gerçekleþtirildi. Van TSO personelinin katýldýðý eðitim programýnýn amacý; Van TSO üyelerinin baðlý bulunduklarý meslek odasýndan en etkin düzeyde hizmet alabilmelerine katký saðlayabilmek olduðunu dile getiren Van ABÝGEM Uzmaný ve Atýlým Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Erman Erkan, "Eðitim baþlýðý olarak hizmet kalitesinin arttýrýlmasý temel hedefler arasýn-

dadýr. Van TSO kurum içi eðitim programý çerçevesinde Van ABIGEM ile iþ birliðinde yapýlan eðitim programlarýný Küçük ve Orta Büyüklükte Ýþletme'lerin (KOBI) geliþimini temel alarak düzenledik. Üye iliþkileri yönetimi ve iyileþtirilmesine yönelik olan eðitim programý kurum personellerinin tamamýna yönelik olduðundan 17:00-19:00 saatleri arasýnda etkin katýlým ile gerçekleþti. Kurum içi kapasite arttýrýlmasýna yönelik olan bu eðitim programý sonunda katýlýmcýlara "Üye Ýliþkileri Yönetimi ve Üye Ýliþkileri Ýyileþtirilmesi eðitimi" sertifikasý verilecektir" ifadesini kullandý.

Diyarbakýr'da bir market daha açýldý. Açýlýþ nedeniyle fiyatlar uygun olunca adeta izdiham yaþandý AVM Tek Hipermarket'in açýlýþýna DTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar , DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal , MÜSÝAD Baþkaný Þahabettin Akkurt ve davetliler katýldý. ALIÞVERÝÞTE ÝZDÝHAM YAÞANDI Görkemli bir þekilde açýlýþý yapýlan ve vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði AVM Tek mar-

ket, uygun ürünleriyle müþterileri tarafýndan büyük ilgi gördü. Açýlýþ dolayýsýyla kaliteli ürünleri uygun fiyatlar ile müþterilerine sunan AVM?Tek market, Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde hizmet vermeye baþladý. Tek Market yöneticileri, vizyonlarýnýn kurumsal yapý ve kaliteli ürünleri uygun fiyata satmak olduðunu söyledi. Açýlýþta konuþan Diyarbakýr Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar "Yerel market zincirleri bizleri memnun ediyor. AVM marketlerinin hýzla geliþtiðini görüyoruz. Hayýrlýr olsun " dedi. Ahmet Sayar , Türkiye'deki ekonominin çarklarýnýn yeniden þekillendiðini belirterek, " Diyarbakýrlýlar geliþen marketler zinciri ile artýk evlerine kaliteli ve uygun fiyatlarda ürünler götürüyor. AVM Tek Market te zincir olacak ve þubeler açacak" diye konuþtu.


GÜNCEL

10 KASIM 2013 PAZAR

7

Çözüm sürecinin devam ettirilmesi gerek Miyazaki ailesine ve Japon halkýna mektup

'Meclis Araþtýrmasý Komisyonu', Van'da basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Komisyon'da Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili Mehmet Süleyman Hamzaoðlu da bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Toplumsal Barýþ Yollarýnýn Araþtýrýlmasý ve Çözüm Sürecinin Deðerlendirilmesi amacýyla kurulan 'Meclis Araþtýrmasý Komisyonu', Van'da basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Yapýlan görüþmelerin ardýndan gazetecilere açýklamalarda bulunan Komisyon Baþkaný Naci Bostancý, Van'da, doðrudan doðruya bir takým derneklerle, bölgenin acýsýný yaþamýþ, hala burada yaþayan insanlarý dinlediklerini söyledi. Yaptýklarý tüm görüþmelerde, insanlarýn çözüm sürecinin ilerletilmesi ve barýþla tamamlanmasý konusunda son derece hassas olduklarý kanaatine vardýklarýný anýmsatan Bostancý, ayný zamanda, acaba çözüm süreci akamete mi uðrayacak? Yeteri kadar ilerlemiyor mu? Çözüm süreci týkanýyor mu?

"2 -3 hafta içinde çalýþmalarýmýz tamamlanacak"

Atýlmasý gereken adýmlar ne zaman atýlacak? Gibi kaygýlarýnda bölgede olduðunu ifade ederek, "Bu kaygýlar dile getirilirken, yapýlan olumlu iþleri deðerlendiren ve bu olumlu atmosferin daha da geliþeceðini bildiren arkadaþlarýmýz da var. Fakat probleme iliþkin bu kadar farklý alandan seçilmiþ insanlarýn ortak özellikleri, çözüm sürecine atfettikleri

büyük deðerdir" dedi.

"Halk huzursuzluk çýkaranlara tepkili" Cizre, Þýrnak, Hakkâri bölgesinde çözüm sürecinin dýþýnda, göstericilerin attýðý molotof kokteyli ve polisin attýðý gazlara iliþkin þikâyetlerin de dile getirildiðini belirten Bostancý, buralardaki huzursuzluk çýkaranlara da halkýn tepki gösterdiðini dile getirdi.

Çözüm sürecinin mutlak suretle devam ettirilmesi ve önündeki bariyerlerin kaldýrýlmasý konusunda görüþmeler yapacaklarýna deðinen Bostancý, çalýþmanýn ardýndan hazýrlayacaklarý rapora da bunlarýn yansýyacaðýný ifade ederek, "Komisyonumuzun 2 3 haftalýk bir çalýþma süresi kaldý. Ankara'da iþin raporlaþtýrýlmasý kýsmýna geçeceðiz. Kamuoyuna, onlarýn beklentilerini karþýlayan, insanlarýn hassasiyetlerini belli bir mecra üzerinde toparlayan bir rapor oluþturmaya çalýþacaðýz. Bunun zor bir iþ olduðunu söyleyebilirim. Komisyonumuzla uyumlu bir çalýþma yaptýk. Bu uyum, raporda da kendini gösterecektir. Memleketin temel meselesine iliþkin rolü yerine getireceðimiz kanaatindeyim" diye konuþtu.

Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya, 9 Kasým 2011 tarihinde Van'da yaþanan depremde hayatýný kaybeden Japon doktor Atushi Miyazaki ve ailesine duygu dolu bir mektupla seslendi. Van Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Baþkan Kaya'nýn mektubuna ve Dr. Atushi Miyazaki'nin annesi Keiko Miyazaki'ye ait sözlere yer verildi. Kaya, mektubunda þu ifadelere yer verdi: "Oðlum buraya geldiði zaman bize Van'ýn daðlarý ve doðasýyla çok güzel olduðunu ve burada mutlu olduðunu söylemiþti. Oðlum öldüðü günden bugüne kadar unutulmamýþ, ben bunun için çok mutluyum. Hiçbir ölüm güzel deðil ama oðlum bu güzel kentte öldüðü için çok mutluyum, demiþti. Bu sözlerin sahibi, binlerce kilometre öteden beton yýðýnlarý arasýnda kalan bir halkýn çocuklarýnýn, 'Sesimi duyuyor musunuz?' çýðlýklarýna, 'Evet, biz duyuyoruz' deyip sesimize ses katan sevgili Dr. Atushi Miyazaki'nin annesi Keiko Miyazaki. Bizim en kýrgýn ve en acýtan tarafýmýzdýr, 'Sesimi duyan var mý?' çýðlýðý. Gözlerimizi kapadýðýmýz an bu çýðlýk ile irkiliriz ama ayný zamanda bizim için en büyük umut da, 'Evet, sesini duyuyorum' yankýsýdýr. Bu sese ulaþmak, bu sese dokunmak vicdana dokunmaktýr ayný zamanda. Miyazaki, dünyadaki yüreði bizimle olan halklarýn vicdanýdýr. Sanýrým Van'da 23 Ekim'de yaþadýðýmýz depremin üzerinden çok kýsa bir süre geçmiþti. Beton yýðýnlarý arasýna sýkýþmýþ umutlarýmýz birer birer biterken, elimize dokunacak bir el bizi tutup çýkarabiliyordu bu yýðýnlarýn arasýndan. O süreçte belki de beni en çok etkile-

yen bir görüþme yaptým. Üzerlerinde kýrmýzý parka, gözlerinde umut ama en çok da halkýmýzýn acýsýnýn renkleri vardý gözlerinde. 15 çekik gözlü genç, çocuk, insan. Ýçeri girer girmez ilk sorularý, 'Biz gönüllü bir ekip olarak geldik. Bizim nereye gitmemizi uygun görürsünüz? Çok hýzlý bir þekilde gitmemiz gerekiyor' oldu. Ben hiç bekletmeden, 'Erciþ' cevabýný verdim. Hemen toparlandýlar, araçlar hazýrlandý ve bu koca yürekli insanlar Erciþ'e doðru yola çýktý. O gün ilk ve son kez elini sýktým o çocuklarýn. Binlerce kilometreden ve dünyanýn en uzak ülkesinden, Van halkýnýn acýlarýný paylaþmak için bu kadar özveride bulanan insanlar, beni o kadar derinden etkilediler ki, bir kez daha yalnýz olmadýðýmýzý o gün anladým. Orada bir kez daha anladým ki, dünyanýn herhangi bir yerinde yaþanan acý, tüm dünyanýn acýsýdýr. Miyazaki, insanlýðýn kardeþlik çabasýdýr. Onun içindir ki; Vanlý kardeþleri de ona vefanýn gereði, hamal arabalarýna, dükkanýna, maðazasýna, tezgahýna, odasýna, kentin bulvarýna, sokaðýna, caddesine, kahvesine 'Dr. Miyazaki' adýný veriyor. Annemiz Kekiko'nun yüreði hep rahat olsun, bu halk asla kardeþleri Miyazaki ve Japon halkýný unutmayacaktýr. Sevgili Miyazaki; yüreðini, emeðini, duygunu bizimle paylaþtýðýn için sonsuza kadar Van halkýnýn gönlünde yaþayacaksýn. Van halký sizin emeðinizi ve derin kardeþlik duygunuzu hiçbir zaman unutmayacaktýr. Bu kentin daðlarý ile doðasýnýn yüreðinden sana sonsuz sevgi ve minnet duygularýmýzý gönderiyoruz. Rahat uyu."

TAZÝYE Deðerli Ýþadamý Raif

TÜRK'ün aðabeyi Ömer TÜRK'ün vefatýný üzüntüyle öðrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý diliyorum.

Ömer Serdar ÇÝMEN


8

Haber

10 KASIM 2013 PAZAR

Kürt Ulusal Konferansý Hazýrlýk Komitesi toplanýyor

Kürt Ulusal Konferansý Hazýrlýk Komitesi iki ay aradan sonra yarýn Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yeniden toplanýyor. Türkiye, Ýran, Irak ve Suriye'deki Kürtleri temsilen 21 kiþiden oluþan Hazýrlýk Komitesi'nin gündeminde yine erteleme olduðu bildirildi. PYD ile IKBY hükümeti arasýnda Salih Müslim'in Irak'a alýnmamasýyla baþlayan krizi de toplantýda deðerlendireceklerini kaydetti. Kürtlerin bir araya geliþi birilerini ürkütüyor Hazýrlýk Komitesi Üyesi BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioðlu da yaptýðý açýklamada, "Kongre mutlaka yapýlacaktýr. Aramýzda temel bir çeliþki yok. Belki zamanlama açýsýndan bazý engeller ortaya çýkmýþtýr. Güney Kürdistan'da 21 Kasým'da yerel yönetim seçimleri söz konusu. Rojava'daki (Suriye'nin kuzeyi) durum da ortada. Burada duvar örmeye çalýþýyorlar, bu duvar yýkýlacak. Ama bunlar, çok aþýlamayacak engeller deðildir" dedi. "Kürtlerin bir araya geliþi sanki birilerini ürkütüyor" diyen Zenderlioðlu, "Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Burada sadece düþünceler bazýnda bir zenginlik saðlanacaktý. Görüþmeler yapýlacaktý" ifadesini kullandý. BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ise yarýn ki toplantýda þimdiye kadar yürütülen genel çalýþmalarýn durumuna bakacaklarýný anlatarak, "Bu, bir deðerlendirme toplantýsýdýr. Kongreyi 25 Kasým'a yetiþtirme, teknik konulara baðlýdýr. Geliþmelere göre duruma bakacaðýz" þeklinde konuþtu. AA

Daha önce 25 Kasým'da düzenleneceði açýklanan konferansýn, teknik hazýrlýklarýn yetiþmemesi nedeniyle üçüncü defa erteleneceði ifade ediliyor. Konferans tekrar ertelebebilir Hazýrlýk Komitesi Üyesi Azadi Ýnisiyatifi Koordinatörü Adem Özcaner, yaptýðý açýklamada teknik konulardaki aksaklýklar nedeniyle konferansýn ertelenmesinin söz konusu olabileceðini söyledi. Konferans tarihinin yeniden ele alýnacaðýný ifade eden eden Özcaner, "Teknik olarak kongre hazýrlýklarý yetiþmeyebilir. Bunlarý konuþacaðýz. Baþkanlýk Divaný'nýn teknik konulardaki hazýrlýklarýný tamamlamasý lazým idi. Bu konularý görüþeceðiz, eðer gereken hazýrlýklar yapýlmamýþsa kongre ertelenebilir" dedi. Özcaner, "Üçüncü bir erteleme kongreyi sýkýntýya sokmaz mý?" sorusuna, "Bunlar olasý þeylerdir. Ýlk defa Kürtler böyle ciddi bir birliktelik saðlamýþlar. Bunu elde etmek, sonuçlarýný ortaya çýkarmak zordur. Cenevre Konferansý da ikinci defa erteleniyor. Bu tür uluslararasý çalýþmalarda netice almak kolay deðildir, bazen aksamalar olur. Ama þu an itibariyle kongrenin yapýlmasý yönünde bir irade var" cevabýný verdi. Özcaner,

Kürtler, "çözüm modellerini" tartýþacaklar TBMM Çözüm Süreci Komisyonu heyeti Van'da TBMM Toplumsal Barýþ Yollarýnýn Araþtýrýlmasý ve Çözüm Sürecinin Deðerlendirilmesi amacýyla kurulan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu üyeleri, Van'da, sivil toplum örgütü temsilcileri, aileler ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.Van'da bulunan AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancý baþkanlýðýndaki komisyon üyeleri, kentteki bir otelde þehit aileleri, çocuklarý terör örgütüne katýlan aileler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kanaat önderleriyle tekli görüþmeler yaptý.Basýna kapalý gerçekleþen görüþmelerde, kiþilerin çözüm sürecine yönelik taleplerini dinleyen komisyon üyelerinin gün boyu süren temaslarýnýn ardýndan basýn toplantýsý yapacaðý belirtildi.

5 Yýlda 600 karakol yapýldý Komisyon üyeleriyle görüþtükten sonra açýklamada bulunan Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odasý Van Koordinasyon Kurulu Sekreteri Þemsettin Bakýr, heyetin çözüm süreciyle ilgili düþüncelerini dinlediðini söyledi.Heyet üyelerine süreçten beklentilerini ve yapýlmasý gerekenleri anlattýklarýný bildiren Bakýr, Kürtlerin çok fazla taleplerinin olmadýðýný, sadece anayasada kendini ifade edebileceði düzenlemelerin yapýlmasý ve anadilde eðitim konusundaki engellerin kaldýrýlmasý gibi talepleri dile getirdiklerini ifade etti.Bakýr, heyet üyeleriyle yaptýklarý görüþmede hükümetin hayata geçirdiði Demokratikleþme Paketini deðerlendirme imkaný bulduklarýný vurgulayarak, þöyle konuþtu:"Heyete, 2008 yýlýndan 2013 yýlýna kadar bin 600 karakol ve benzeri yapýlarýn inþa edildiðini, 2013 yýlýnda barýþ sürecinin en umutlu döneminde 170'e yakýn karakolun çatýþmalý ortamýn olmamasýndan kaynaklý daha rahat

inþa edildiðini söyledik. Kürtlerin barýþ konusunda ýsrarcý olduðunu ve barýþ sürecinin olumlu bir neticeyle noktalanmasý gerektiðini aktardýk. Heyet üyeleri, gelinen noktada birçok çalýþmanýn yapýldýðýný anlattý. Birkaç yýl önce bugün konuþulan konulardan söz etmenin mümkün olmadýðýný, sürecin devam edeceðini ifade ettiler."

"Herkes barýþýn gelmesi için elinden geleni yapmalý" Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyesi Vasfiye Kiye de heyet üyeleriyle yaptýklarý görüþmede herkesin barýþ için elinden geleni yapmasý gerektiðine dikkati çektiklerini belirterek, Türkiye'de barýþ gelmedikçe, sorunlar çözülmedikçe insanlarýn rahat olamayacaðýný dile getirdi.Ülkede 30 yýldýr annelerin aðladýðýný, ciðerinin yandýðýný ve kimsenin kandan bir þey elde edemeyeceði fikrinde olduðunu anlatan Kiye, þunlarý kaydetti:"Biz barýþ anneleri, asker ve polis anneleri olarak kanýn durmasýný ve Kürt sorununun çözümünü istiyoruz. Herkes elini taþýn altýna koyarak barýþýn gelmesi için elinden geleni yapmalý. Vicdanen hareket ederlerse barýþý saðlayacaklardýr. Uzun zamandýr barýþ süreci devam ediyor. Bütün dünya için barýþ istiyoruz. Kanýn durmasýný istiyoruz. Köylerin kalkýndýrýlmasýný ve herkesin köyüne gitmesini istiyoruz. Ana dilimizin önündeki engellerin kaldýrýlmasýný istiyoruz. Artýk ölüm haberlerinden, dünyanýn her yerindeki katliam haberlerinden dolayý televizyon izlemekten vazgeçtim. Bu topraklar bizimdir. Biz bu topraklarda birlikte yaþayacaðýz. Biz, Türklere kýz verdik, Türklerden kýz aldýk, kardeþ olduk. Bundan sonra da öyle bir kardeþlik saðlasýnlar ki herkes bize imrensin."AA

Açýk Toplum Vakfý, Friedrich Ebert Stiftung Derneði Türkiye Temsilciliði ve Chrest Vakfý desteðiyle Uluslararasý Ortadoðu Barýþ Araþtýrmalarý Merkezi (IMPR) tarafýndan organize edilen konferans, JW Mariott Ankara Oteli'nde gerçekleþti. MPR'ce yapýlan açýklamada konferansýn, "Kürtlerin barýþ, demokrasi ve çözüm sürecine bakýþlarý, beklentileri ve talepleri Suriye, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Ýran ve Türkiye'den katýlýmcýlarýn sunuþlarýyla kapsamlý bir þekilde tartýþmaya açýlacaktýr" denildi. Konferansta, akademisyen ve siyasilerin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 30 Eylül'de açýkladýðý "Demokratik Paketi" ele alýp bu

konudaki görüþlerini dile getirecekleri öðrenildi. Konferansýn ilk gününde konuþmacý olarak yurt dýþýndan IKBY Baþkanlýk Divaný Baþkaný Dr. Fuad Hüseyin, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Hemin Havrami, Kürdistan Yurtseverler Birliði'nden (KYB) Azad Cundiyani, Yekgirtu Yönetim Kurulu Üyesi Abubekir Ali, Goran Hareketi Milletvekili Yusuf Muhammed, Ýran Kürdistan Demokratik Partisi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Þerifi, Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eþbaþkanlýk Siyasi ve Medya Sorumlusu Sihanuk Dibo; Türkiye'den AK Parti MKYK Üyesi Mazhar Baðlý, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Daimi Meclis Üyesi Seydi Fýrat, Akil Ýnsanlar Heyeti Marmara Bölgesi Grubu Baþkan Vekili Mithat Sancar, BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken katýlacak. Konferansýn ikinci gününde ise 25 akademisyen ve gazeteci, çözüm sürecini tartýþacak. AA

Sarýgül CHP'de

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Parti Meclisi (PM) tarafýndan hakkýndaki yüksek disiplin kararý kaldýrýlan Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül'e parti kimlik kartýný verdi. Sarýgül önce Kýlýçdaroðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Daha sonra Kýlýçdaroðlu ve

Sargül parti binasýnýn önünde kurulan platforma çýkarak, partilileri selamladý. "Bu büyük güne, bu büyük demokratik buluþmaya hoþ geldiniz, þeref verdiniz" diyerek ilk sözü alan Sarýgül, "Gün birlik günü, gün beraberlik günü, gün el ele, kol kola, omuz omuza olma günü" ifadesini kullandý. Muharrem ayýný da kutlayan Sarýgül, "Ramazan da bizim muharrem de bizim, baþý açýk kardeþlerimiz de bizim baþý kapalý da bizim kardeþimiz de bizim" deðerlendirmesini yaptý. Sarýgül'ün konuþmasýnýn ardýndan Kýlýçdaroðlu, Sarýgül'e parti üyelik kartýný verdi. "Büyük olsun Türkiye'nin olsun diyoruz" Kýlýçdaroðlu da "Bir þeyden emin olmanýzý istiyorum, tek amacýmýz var, tek hedefimiz var, halkýn çýkarlarýný savunmak, tek amacýmýz var haramilerin saltanatýna son vermek" dedi. AA

Alevi ve sünniler muharrem ayýnda buluþtu Adýyamanda alevi ve sünni vatandaþlar Muharrem Ayý çerçevesinde cem evide buluþtu. Yunnus emre mahallesindeki cem evinde alevi dedelerinin sohbetini bir çok allevi ve sünni vatandaþ dinledi. Sohbetin ardýndan ellerine sazlarýný alan ozanlarýn söyledikleri türkülerle alevi vatandaþlar zikirlerini ve ibadetlerini gerçekleþtirdiler. Etkinliðe katýlan adýyaman belediye baþkaný Necip Büyükarslan anadoluda her renkten ve her inançtan insanýn yaþadýðýný ve bu insanlarýn birbirine yabancý olmadýðýný söyledi.alevi vatandaþlar muharrem ayýnda 12 Ýmam orucunu tutar ve 12 günün ardýndan yaptýklarý aþure'yi daðýtýrlar. Her yýl muharrem ayýnda buna benzer birçok etkinlik düzenleniyor. AA


Haber

10 KASIM 2013 PAZAR

9

Dixwazin Diyarbekirê bi mîhrîcana fîlman bidin nasîn

Komeleya Jiyandina Musikî, Tûrîzm û Çandê ya Diyarbekirê (DÎKTUM) bi projeya " Mîhrîcana Filmên Sûrê ya Zêrîn ya Navneteweyî piþtgiriyê bide nasandina Diyarbekirê. Diyarbekirê ku yekem deriyê Anadoluyê ye ji bo Îslamê vebûye, bû warê gelek þaristaniyan, bi mizgeftên xwe yên dîrokî, gorên sehabiyan û sûrên xwe yên ku ji 82 bircan pêk tê wek mûzeyeke vekirî ye. Diyarbekirê bi mîhrîcana ku ji hêla DÎKTUMê ve tê amadekirin, bê nasandin.

Potansiyela Diyarbekirê ya herî mezin tûrîzm e Serokê Komeleyê Kenan Aksu, daxuyaniyek da û got ku divê Diyarbekir ji bo tûrizm û bajarê marqe bibe navenda dilkêþiyê. Aksu da zanîn ku potansiyela Diyarbekirê ya herî mezin tûrîzm e, bajar ji hêla çand, dîrok û manewiyatê ve li cîhanê di nav bajarên herî girîng de cî digire û diyar kir ku Diyarbekir bi van nirxên xwe dikare bibe çavkaniya dahateke baþ. Aksu bal kiþand ku li gor rêxistinên tûrîzmê yên li cîhanê Tirkiye ji hêla dahata tûrîstan ve di rêza sêyem de ye, ev yek jî nîþan dide ku Tirkiye ji bo tûrîzmê xwedî cihekî çiqas girîng e. Diyarbekir jî di nav wan bajarên ku piþtgiriyeke baþ didin tûrîzmê de cî digire. Aksu diyar kir ku bi pêvajoya çareseriyê re tûrîzma herêmê pêþ ket û wiha axivî: "Em jî li bajarekî ku çand, dîrok û manewiyeta wê zêde ye dijîn. Ez îdia dikim ku li Spanyayê bajarê Toledoyê çi be, Diyarbekir 100 qatî ji wî bajarî bi qîmettir e. Toledo jî bajarekî wekî Diyarbekirê ye, lê ji hêla nirxan ve ji wê paþdemayîtir e. Toledo bi tûrîzmê bû wek navenda dilkêþiyê. Xanî, dêr û cihên wê yên dîrokê hatin nûkirin. Ji çaran yek dahatên

Spanyayê ji Toledoyê tê. Bi salan e nêzî 20 milyon dolarî dahata wê ya tûrîzmê heye. Qîmeta Diyarbekirê ji ya wir gelekî zêdetir e."

Sûrên Diyarbekirê marqe ye Aksu destnîþan kir ku heke Diyarbekir bibe navenda dilkêþiyê dê hem ji bo herêmê hem jî ji bo welat bibe qezeneceke mezin. Aksu diyar kir ku herêma nava sûrê wek mûzeyeke vekirî ye, divê projeya guherîna bajêr demildest bê tetbîqkirin û cihên dîrokî bên nûkirin. Aksu got ku divê sûr û cihên dîrokî derkevin holê, me ji bo nasandina Diyarbekirê "Mîhrîcana Filmên Sûrê ya Zêrîn ya Navneteweyî" amade kir û em dixwazin ku bi vê projeyê Diyarbekirê bidin nasandin. Aksu ragihand ku li her derê Tirkiyeyê mîhrîcanên fîlman tên lidarxistin û cihên ku mîhrîcan lê tên lidarxistin reklamên xwe bê pere dikin.Aksu got ku dema proje hat tetbîqkirin dê ji her derê cîhanê hunermend û çapemenî bê Diyarbekirê û wiha axivî: "Em ê kesên ku hatin li cihên dîrokî bikin mêvan. Sûrên Diyarbekirê marqe ye. Em jî dixwazin ku vê marqeyê wek navê mîhrîcanê bi kar bînin û mîhrîcaneke navneteweyî li dar bixin. Em ji bo piþtgiriya mîhrîcanê bi saziyên wek Þaredariya Mezin, Odeya Pîþesazî û Bazirganiyê ya Diyarbekirê re hevdîtinan dikin. Li Tirkiyeyê þîrketên organîzasyonê yên ku mîhrîcanên wiha li dar dixin hene, hevdîtinên me yên bi wan re didomin. Em dixwazin ku di meha nîsan an jî gulanê de mîhrîcanê li dar bixin û ji bo vê yekê jî gelekî dixebitin. " AA

Kurd li Ankarayê "modelên çareseriyê" nîqaþ dikin

Elewî û suni di meha muharremê de hatin bal hev .Li Adiyamanê di çarçoveya þahiyên "Meha Mûharremê" de welatiyên sunî û elewî di cemxaneyê de hatin bal hev.Li Cemxaneya taxa Yûnûs Emreyê welatiyan li sohbeta ku kalê elewiyan derbarê meha mûharremê de dida guhdar kirin. Piþtî sohbetê hozanan sazên xwe girtin destê xwe û

sitran gotin, welatiyên elewî jî piþtî dem û zikirên xwe dia kirin. Serokê Þaredariya Adiyamanê Necîp Buyukaslan jî beþdarî þahiya li cemxaneyê bû û diyar kir ku Anadolû ciheke wisan e ku tu kes ji kesî re xerîb nîne.Welatiyên elewî di meha mûharremê de rojiya 12 îmaman digrin û piþtî rojiyê jî aþûre çêdikin û belav dikin. Hat diyarkirin ku di vê mehê de li gelek deverên welêt dê þahî bên kirin. AA

Konferansa ku "Kurd li ser Modela Aþtî, Demokrasî û Çareseriyê Nîqaþê Dikin" îro li Ankarayê dest pê kir û wê du rojan dewam bike. Ji Tirkiye, Iraq, Îran û Sûriyeyê jî gelek akademîsyen dê beþdarî konferansê bibin.Konferans bi piþtgiriya Weqfa Civaka Vekirî, Nûnertiya Komeleya Frîedrîch Ebert Stîftung ya Tirkiyeyê û Weqfa Chrest, dê ji hêla Navenda Lêkolînên Aþtiya Rojhilata Navîn ya Navneteweyî (IMPR) ve hat lidarxistin.

Di vê konferansê de nêrîna kurdan ya der barê aþtî, demokrasî û pêvajoya çareseriyê de, hêvî û daxwazên wan, bi pêþkeþiya beþdarên ji Sûriyeyê, Herêma Kurdistana Iraqa Federal (HKIF), Îran û Tirkiyeyê dê bi awayekî berfireh bê nîqaþkirin. konferansê de nêrînê kurdan hat nîqaþkirin Di bernameya konferansê de ji derveyî welêt Serokê Dîwana Serokatiya HKIF Dr. Fuad Hûseyîn, Berpirsyarê Karên Derve yê Partiya Demokratîk a Kurdistanê (PDK) Hêmîn Hewramî, ji Yekîtiya Niþtimanî Kurdistan (YNK) Azad Cundiyanî, Endamê Lijneya

Birêvebiriya Yekgirto Ebûbekîr Elî, Parlementerê Tevgera Goran Yusiv Mihemed, Arîkarê Serokê Partiya Demokratîk a Îranê Hesen Þerîfî, Berpirsyarê Çapemenî û Siyasî yê Hevserokatiya Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) Sîhanuk Dîbo; ji Tirkiyeyê Endamê MKYKê yê AK Partiyê Mazhar Bagli, Endamê Daîmî yê Kongreya Civaka Demokratîk (DTK) Seydî Firat, Wekîlê Serokê Koma Mirovên Aqilmend yê Herêma Marmarayê Mîthat Sancar, Wekîlserokê Koma BDPê Îdrîs Balûken dê cih girtin. Di bernameya konferansê ya iro de jî 25 akademîsyen û rojnamevan dê pêvajoya çareseriyê nîqaþ bikin. AA


10

Ýç-DýþHaberler

Avrupa tarihi Türkiye'siz yazýlamaz 10 KASIM 2013 PAZAR

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Türkiye'nin içinde yer almadýðý bir AB'nin tamamlanmamýþ bir siyasi proje olarak kalacaðýný söyledi. "KÜRESEL DÜZEYDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝKLERÝ TESÝS ETMEK ÝSTÝYORUZ"

Baþbakan Erdoðan, Polonya'daki temaslarý kapsamýnda, Polonya Uluslararasý Ýliþkiler Enstitüsü'nde düzenlenen "Türkiye-AB Ýliþkileri" konulu konferansta konuþma yaptý. Konuþmasýna Polonya ile iliþkilerin tarihini anlatarak baþlayan Baþbakan Erdoðan, "Polonya ile iliþkilerimizin Avrupa'da eþine ender rastlanýr köklü bir mazisi bulunuyor. Þuanda dostluk itibariyle baþlýðý atarsak, 90 yýllýk bir geçmiþi var. Fakat diplomatik iliþkiler olarak ele alýrsak 2014 yýlý itibariyle 600 yýllýk bir geçmiþe sahip. Ve Sayýn Polonya Cumhurbaþkaný Mart ayýnda Türkiye'ye gelmek suretiyle bu 600 yýllýk süreci kutlama törenleri ile hep birlikte anacaðýz. Yýl boyu devam edecek. Þuanda ilgili kurum ve kuruluþlarýmýz bunun çalýþmalarýný sürdürüyorlar. 2014 yýlýnda, Osmanlý Devleti ile Polonya arasýndaki 1414 yýlýnda tesis edilen diplomatik iliþkilerin 600. Yýl dönümü oluyor ve böyle bir geçmiþe sahip aramýzda bir siyasi süreç var" diye konuþtu.

Günümüzde Türkiye-Polonya iliþkileri ittifak baðlarý ele alýndýðýnda, Türkiye'nin NATO sürecinde Polonya'yý desteklediðini, Polonya'nýn ise þuanda AB sürecinde sürekli Türkiye'ye destek verdiðini dile getiren Erdoðan, "Tabii bütün bu geliþmelere iliþkin olarak müþterek kaygýlar temelinde de her alanda birbirimize destek verdik ve bu desteðimiz de geliþerek güçleniyor. Önümüzdeki dönemde Polonya ile dostluk ve iþbirliðimizi, baðlarýmýzý daha da geliþtirmek suretiyle bölgesel ve küresel düzeyde güçlü iþbirlikleri tesis etmek istiyoruz" dedi. Ýki ülkenin birbirine çok yakýn olduðundan bahseden Baþbakan Erdoðan, Ýstanbul'da Polonya'dan gelenlerin yerleþtiði ve hala da kültürlerini devam ettirdiði Polonezköy semtinin varlýðýna deðinerek, "Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý yapmýþ biri olarak Polonezköy'ü de, oradaki vatandaþlarýmýzý da çok çok iyi tanýrým. Dostluklarýmýz da hala devam eder. Yine hatýrlatmakta fayda görüyorum. Belki de yarýn Polonezköy'e bir sürpriz yapacaðým. Gidip bizzat oradaki vatandaþlarýmýzla görüþeceðim. Çünkü Türkiye'nin Polonya ile iliþkilerinde inanýyorum ki sayýlarý az da olsa bizim için önemli bir yeri, önemli bir konumu var. Türkiye'nin önemli þairlerinden Nazým Hikmet'in de dedesi bir Polonya göçmeniydi. Onun þiirlerinin burada seviliyor olmasý ayrýca bizi gururlandýrýyor. Buna benzer çok sayýda ortak noktamýz var. AB'ye üyelik sürecinde yaþanan sýkýntýlar bakýmýndan da Türkiye ile Polonya'nýn çok benzeþtiðini ifade etmek durumundayým" þeklinde konuþtu.

"AB ÜYELÝÐÝ ÜLKEMÝZ BAKIMINDAN STRATEJÝK BÝR SEÇÝMDÝR" Avrupa'da birlik fikrinin, kökleri 15. yüzyýla kadar giden eski bir arayýþ olduðunu, yaþanan büyük acýlarýn ve yýkýmlarýn ardýndan 1950 yýlýnda bugünkü Avrupa

Birliði'nin temellerinin atýldýðýný hatýrlatan Erdoðan, Türkiye'nin Adnan Menderes döneminde 1958 yýlýnda kurulan Avrupa Ekonomik Topluluðu'na hemen ertesi yýl, 1959'da üyelik baþvurusunda bulunduðunu söyledi. Baþbakan Erdoðan, ortaklýk iliþkilerinin hukuki çerçevesini oluþturan Ankara Anlaþmasý'nýn ise 1963 yýlýnda imzalandýðýna dikkat çekerek, "Bakýn o günden bugüne 50 yýl geçti. Hiçbir Avrupa Birliði üyesi ülke kapýda 50 yýl bekletilmedi. AB üyeliði ülkemiz bakýmýndan stratejik bir seçimdir" ifadelerini kullandý.

"AVRUPA TARÝHÝ TÜRKÝYE'SÝZ YAZILAMAZ" Avrupa ile özellikle temel kaygýlarýn ve yerel olarak çýkarlarýn ayný olduðunu, ortak bir geleceðe bakýldýðýný, demokrasi, insan haklarý ve hukukun üstünlüðü gibi evrensel deðerlerin savunulduðunu söyleyen Erdoðan, "AB'nin geniþlemesi, Avrupa'nýn tarihi bütünleþme sürecinin tabii bir sonucu olmanýn yanýnda küresel geliþmenin de kaçýnýlmaz bir sonucu olarak geliþti. Türkiye de bu sürecin her zaman bir parçasý, etkin unsuru oldu. Avrupa'nýn özellikle tarihine baktýðýmýzda, Türkiye'nin kýtada oynadýðý role yer verilmeden, hatta Türkiye arþivlerine baþvurulmadan yazýlmasý mümkün deðildir. Avrupa ile Türkiye'nin tarihleri ortaktýr" diye konuþtu.

"TÜRKÝYE, AB ÝLE BÜTÜNLEÞMÝÞ DURUMDADIR" Halklar noktasýnda kesiþmenin çok daha yoðun olduðunu hatýrlatan Baþbakan Erdoðan, "Þuanda AB'ye üye ülkelerde yaþayan, oralarda çalýþan, çoðunluðu da o ülkelerin vatandaþlýðýna geçmiþ Türklerin sayýsý 6 milyona yaklaþmýþtýr. Biz zaten þuanda AB'ye girmiþiz. Peki bu engel niye? Avrupa'daki Türkiyeli sayýsý, birçok üye ülkenin nüfusundan fazladýr. Hatta kat kat fazladýr. Türkiye, siyaseten, ekonomik olarak, güvenlik olarak bunlardan daha da öte de fiziken yani tarihin ve coðrafyanýn bir gereði olarak Avrupa Birliði ile zaten bütünleþmiþ durumdadýr" dedi.

"TÜRKÝYE'NÝN MÜSLÜMAN BÝR ÜLKE OLMASI AB'YE ÜYE OLMASI ÝÇÝN ENGEL DEÐÝL" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan konuþmasýný þu sözlerle sürdürdü: "Burada þu hususun altýný özellikle çiziyorum. Türkiye'nin halký Müslüman bir ülke olmasý, Avrupa Birliði'ne üye olmasý için asla bir engel deðildir. Hepimiz Avrupa tarihinin týpký bugün Ortadoðu'da olduðu gibi çok kanlý din ve mezhep savaþlarýna sahne olduðunu biliyoruz. Avrupa'da ýrkçýlýk üzerinden çýkan savaþlarýn geride milyonlarca ölü insan býraktýðýný da hepimiz biliyoruz. Avrupa esasen farklýlýklarýn ortadan kaldýrýldýðý, her türlü farklýlýðýn bir zenginlik olarak deðerlendirildiði yani din, mezhep, etkin köken farklýlýklarýný dýþlamýþ bir birliktir. Müktesebat bunu gerekli kýlýyor. Böyle bir birliðin Müslüman olduðu için bir ülkeyi dýþarýda býrakmasý kendi ilkelerine, kendi özüne, kendi birlik ve varlýk sebebine tamamen aykýrýdýr. Biz en baþýndan itibaren AB'nin böyle bir ayrýmcýlýk yapmadýðýna inanýyor, bundan sonra da yapmayacaðýný umuyor ve bekliyoruz. Eðer böyle bir þey varsa o zaman Avrupa Birliði bunu açýk net ortaya koymalý. Ýkircikli bir davranýþ içerisinde olmamalý. Tam tersine Avrupa Birliði'nin hem Türkiye'ye, hem Ýslam coðrafyasýna böyle bir dýþlama yapmadýðýný göstermesini ardý ardýna hep ifade ettik, beklemek bizim hakkýmýzdýr. Nitekim Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne tam üye olmasý her þeyin ötesinde Avrupa Birliði ile Ýslam dünyasý arasýnda yeni bir kaynaþmanýn kapýlarýný aralayacak, kafalardaki soru iþaretlerini giderecektir. Türkiye'nin AB üyeliði bölgesel barýþ adýna çok güçlü bir adým olacak, medeniyetlerin ittifakýna, önyargýlarýn kýrýlmasýna büyük fayda saðlayacaktýr. Þuanda medeniyetlerin çatýþmasýnýn bedellerini ödüyoruz. Bundan kurtulmamýz gerekiyor."

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10 KASIM 2013 PAZAR

11

Diyarbakýr'da Christiano Ronaldo heyecaný Dünyanýn en çok kazanan futbolcularýndan Christiano Ronaldo, Türkiye'de istihdamýn artmasýna katkýda bulunuyor. Futbolcunun ismini taþýyan boxerlarýn dünyadaki tek üreticisi olan Selga Tekstil, yeni yatýrýma hazýrlanýyor. Yatýrýmý çözüm sürecinin verdiði destekle Diyarbakýr'a yapmayý düþünen Selga Tekstil, kapasiteyi artýrmak için 100 kiþiyi ekibine katmayý planlýyor. Ünlü tenisçi Caroline Wozniacki markalý iç çamaþýrý üreten Selga Tekstil, 1 milyon liralýk Diyarbakýr yatýrýmýyla çalýþan sayýsýný 100 kiþi daha artýracak. Halen firmanýn Zonguldak'taki fabrikasýnda 400 kiþi çalýþýyor.

DAVET EDECEK Þirket, þu anda yýlda 1 milyon adet boxer ve slip ihraç ediyor. Bu rakam 2014'te 3 milyona çýkacak.

Christiano Ronaldo'yu Türkiye'ye davet etmeyi düþünen Selga Tekstil Genel Müdürü Aykut Uðurlu, "Ronaldo gibi isimler programlarýný aylar, yýllar öncesinden yapýyor. Bu nedenle biz teklifimizi yapacaðýz" dedi. 29 yýldýr iç çamaþýrý üreten Selga Tekstil, özellikle Kuzey Avrupa ve Ýskandinavya'nýn önde gelen markalarýyla iþbirlikleri gerçekleþtirdi. Selga'nýn fabrikasýnýn iç piyasa da dahil aylýk 750 bin adet üretim kapasitesi var. Burada ki 400 çalýþan ile ayda 185 bin metre kumaþ tüketimi gerçekleþtiriliyor. Hummel, Levi's, Björn Borg gibi dünyanýn dev markalarýna üretim yapan Selga Tekstil, yeni dönemde ünlü bir sporcuyla da anlaþmak üzere görüþüyor.

Erganispor'da Þimþek dönemi Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'da mücadele edecek Erganispor'da Baþkan Cemal Dolu ve yönetiminin istifa etmesinin ardýndan alýnan Olaðanüstü Kongre kararý alan Erganispor a aday olan eski Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek, iddialý konuþtu. Ýlk hedeflerinin arasýnda Erganispor'u hak ettiði 3. lig'e çýkarmak olduðunu belirten Þimþek, kulübün bütçesini 800 bin ile 1 milyon lira arasýnda tuttuklarýný söyledi. Kaymakam ve Belediye Baþkanýna teþekkür Bugün yapýlacak kongrede baþkan adayý olan Nedim Þimþek, geçtiðimiz yýl 6-7 yönetici ile birlikte istifa ettiklerini, ancak Kaymakam Erdinç Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn'ýn iknalarý sonucu yönetimde kaldýklarýný ifade ederek, "Kaymakamýmýz Sayýn Yýlmaz ve Belediye Baþkanýmýz Sayýn Yalçýn'ýn kulübe büyük faydalarý olmuþtur. Onlarýn desteklerini geçmiþ yýllarda olduðu gibi önümüzdeki yýlda isteyeceðiz. Bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayý teþekkür ediyoruz" dedi. Geçen sezon kadroda yer alan 5-6 yönetici ile

Tesisleþme ve alt yapý öncelikli hedeflerimiz arasýnda yer alýyor. Kulüple ilgili hazýrlayacaðýmýz çok sayýda projemizi Bakanlýða sunarak, desteklerini isteyeceðiz. Erganispor'a yapýlacak baðýþlarý ve gelirleri hazýrlayacaðýmýz kulüp resmi sitesinden þeffaf bir þekilde kamuoyuna duyuracaðýz. Kulübe gelir kazandýrmak için bölge milletvekilleriyle sürekli temas halinde olacaðýz. Onlarýnda desteklerini isteyeceðiz" þeklinde konuþtu.

Hedefimiz 3. Lig yeni yönetimlerine dâhil edeceklerini ifade eden Þimþek, Yöneticilerimiz arasýnda doktor, avukat ve çok sayýda iþadamý bulunuyor. Çok deðerli yöneticilerimiz var. Yeni yöneticilerimizde aramýza katýlacak. Onlarla birlikte kaldýðýmýz yerden yolumuza baþarýlý bir þekilde devam edeceðiz" diye konuþtu.

Kulübü halka açacaðýz Þimþek, her þeyin maddiyat olmadýðýný, bununla birlikte maneviyatý da ön planda tutarak, takýmýn baþarýsý için mücadele edeceklerine deðinerek, "Erganispor'u geniþ kitlelere yayacaðýz. Halka açacaðýz. En önemlisi kurumsallaþmaya gideceðiz. Önemli olan Erganispor'un baþarýsýdýr. Bayan futbol takýmýmýzý bu yýl içerisinde kurarak, 2 B Ligi'nde mücadele ettireceðiz. Bunun için alt yapýmýzý hazýrladýk.

Baþta eski Kulüp Baþkaný Cemal Dolu olmak üzere bugüne kadar Kulübe destek veren bütün baþkan ve yöneticilere teþekkür eden Þimþek, "Erganispor, Türkiye'nin en eski ve en köklü kulüplerinden biridir. Birçok baþarýlara imza atan kulübün bu baþarýlarýný katmerleþtireceðiz. Tek gayemiz, Erganispor'u hak ettiði üst liglere çýkarmaktýr. Ýl kapsamýnda buluna kentimizin tek profesyonel takýmý olan Erganispor, þuan hak ettiði yerde deðil. Hep birlikte hak ettikleri yere taþýyacaðýz. Erganispor'un baþarýsý için mücadele edene kapýmýz her zaman açýk olacaktýr. Takýmý kimin sýrtlayacaðýný çok iyi biliyoruz. Yönetim olarak, bizden daha iyi hizmet yapan kim olursa yanýnda olacaðýz. Bu bir yarýþtýr. Önemli olan bu yarýþta birden fazla adayýn olmasýdýr. Burada Erganispor'un kazanmasý önemlidir" dedi. Taþkýn Civelek

Eski Yönetimden Sevmiþe tepki Petrol kampa giriyor Batman Petrolspor, Bugün ve Çarþamba günü üst üstte oynayacaðý iki maç için kampa girdi. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Adnan Þentürk, Elazýð Belediyespor maçýný önemsediklerini söyledi.

"HER MAÇ ZOR" Kýrmýzý-Beyazlý ekipte teknik heyet ve futbolcular, öncelikli Elazýð Belediyespor maçýný düþünüyor. Geçen hafta hocasýz çýktýklarý karþýlaþmada rakiplerinin galip gelmesiyle moral bulduðunun farkýnda olduklarýný belirten Petrollü futbolcular, "Evimizde galibiyetten baþka bir hesabýmýz yok" dediler. Oynayacaklarý maçlarý kayýpsýz atlatmak istediklerini belirtti.

Erganispor teknik direktörlüðünden ayrýlan Emin Sevmiþ'in basýnda yer alan açýklamalarýna görevi devretmeye hazýrlanan yönetimden tepki geldi. Yönetime talip olanlarýn Sevmiþ'le çalýþmak istemediklerini ve bu yüzden bu ayrýlýðýn gerçekleþtiðini belirten Baþkanvekili Ali Güzel, iddia edildiði gibi eski yöneticiler tarafýndan kurulan bir komplo veya tribünde küfür ettirme olayý olmadýðýný söyledi.

TAKIMIN BAÞINA ÜZÜLMEZ Güzel,"Maddi imkanlarýmýz yeterli olmadýðý için görevi býrakma kararý almýþtýk. Yönetime talipli çýktý. Onlar da Emin hoca ile çalýþmak istemiyorlar. Bu durum doðaldýr ve her kulüpte yaþanabilir. Bunun üzerine kendisi ayrýldý. Her hangi bir tuzak veya komplo yoktur. Tam aksine bu insanlar yönetimde

olmadýklarý halde deplasman masraflarýný karþýlamýþlar ve seçilmeleri kesin olmadýðý halde bu hafta da dahil takýmýn giderlerini karþýlayacaklardýr. Futbolcularla toplantý yaparak alacaklarýnýn teminatýný verdiler.

'HOCAMIZA BUNLAR YAKIÞMADI' Van Ýpekypolu maçýnda tribünde Emin hocaya gösterilen tepkilerin eski yöneticilerle alakasý yok. Bir kiþinin yaptýðý bir olay olup bunu yapan ad bir sporcunun yakýnýdýr. Bu açýklamalar Emin hocaya yakýþmadý. Madem eski yöneticiler kendisiyle uðraþýyordu ,kendisini geçen sezon göreve kim getirdi,bu sezon da son 2 maçýn giderlerini kim karþýladý?. Basýna bu açýklamalarý yapýp sonra 'ben yapmadým' demesini de etik bulmuyoruz. Nasýl geliyorsanýz öyle gitmesini de bileceksiniz.Her þeye raðmen hizmetlerinden dolayý hocamýza teþekkür ediyoruz." diye konuþtu.

Göksu : Samsuspor maçýný kazanmalýyýz PTT 1. lig Ekiplerinden Þanlýurfaspor, Bugün oynanacak Samsunspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antremanla Tamamladý. Teknik Direktör Ömer Can Göksu, iç sahada yaþadýklarý þansýzlýklara son vermek istediklerini söyledi.

FUTBOLCULARIN MORALÝ YÜKSEK Þanlýurfaspor, Balýkesirspor deplasmanýnda alýnan önemli galibiyetin ardýndan ara vermeden Samsunspor maçý hazýrlýklarýna ara vermeden baþlayan Þanlýurfaspor . GAP Vadisinde düzenlenen tek idmanda futbolcularýn oldukça neþeli olduklarý gözlendi. Balýkesirspor mücadelesini deðerlendiren ve bugün konuk edeceði Samsun maçý hakkýnda konuþan Teknik Direktör Ömer Can Göksu, 1461 Trabzon maçýný hatýrlatarak ''Kendi evimizde hiç kaybetmememiz gereken bir maçý kaybettik. Hiç aklýmýzda hesabýmýzda olmayan bir oyunla kaybettik. Bunu hem taraftarýmýza hediye etmek hem de kendi gücümüzü kendimize de göstermek adýna farklý bir motivasyonla Balýkesirspor maçýnda düþündüðümüz gibi oynadýlar. Çok coþkulu neredeyse pozisyon vermeden maçý kazandýk'' dedi.

GÖKSU: RAKÝBÝN NE OLDUÐU ÖNEMLÝ DEÐÝL Hafta sonu oynayacak Samsunspor maçýna kilitlendiklerini anlatan Göksu, konuþmasýnýn devamýnda ise ''Oyuncular oynayacaklarý takýmlarýn Samsun ya da bir baþkasý olduðunu duymak bile istemiyorlar. Bizim bu iç sahada ki isteksizliðimiz coþkusuzluðumuz Her ne kadar maçý farklý hazýrlansak ta sahaya bir türlü yansýtamadýk bunu, dolayýsýyla bunu kýrmak adýna oynayacaðýz, rakibin ne, kim olduðunun önemli olmadýðý bir maç oynayacaðýz. Takýma güveniyorum onlarda kendilerine güveniyor.'' Ýfadelerini kullandý.

YASÝN: ÜÇ PUANI ÝSTÝYORUZ Balýkesir deplasmanýndan galibiyetle ayrýldýklarý için mutlu olduklarýný söyleyen Yasin Avcý ''Ýçeride bir þansýzlýðýmýz var onu kýrmak istiyoruz. Gene iyi konsantre olup, taraftarý da arkamýza alýp üç puaný almak istiyoruz'' dedi. Lige þampiyonluk parolasý ile baþladýklarýný ifade eden Yasin Avcý çok iyi bir ekip olduklarýný içeride bazý maçlarý istedikleri gibi oynayamadýklarýný Balýkesir galibiyeti ile kendilerine geldiklerini aktardý.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda - 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit -

- Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64 Cihat Toprak


12

10 KASIM 2013 PAZAR

Büyüksehir Belediyespor da Kýzýlcahamaspor A.S Alarmý Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grupta Mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor bugün sahasdýnda konuk edeceði Kýzýlcahamamspor A.Þ maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek idmanla tamamlayarak kampa girdi.

Büyükþehir Belediyespor, bugün taraftar desteðini arkasýnda görmek istiyor. Zor bir karþýlaþma bizi beklediðini belirten Futbol Þube Sorumlusu Doðrul,"Acilen galibiyete ihtiyacýmýz var. Bunun için de tüm halkýmýzý bu önemli maça davet ediyoruz." dedi.

'BU DÖNEMÝ GERÝDE BIRAKACAÐIZ' Ligin ilk 11 haftasýndaki

baþarýsýz tabloya son vermek için Kýzýlcahamamspor'u yenmenin hesaplarýný yapan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da taraftarlardan destek istendi. Maçla ilgili hazýrlýklarýný tamamlayan YeþilKýrmýzýlý takýmda sakatlýklarý bulunan Uður Tülümen ve Ýbrahim Keleþ'in dýþýnda eksik bulunmazken, Doðrul,"Her takým böyle dönemler yaþayabilir. Biz de bunu yaþýyoruz. Ama bunlarý

aþacaðýmýza inanýyoruz. Taraftar desteðine ihtiyacýmýz var. Halkýmýzý Seyrantepe Stadý'na davet ediyoruz." dedi.

'DÝYARBAKIR'I TEMSÝL EDÝYORUZ' Sezon baþýnda belirledikleri 5 TL'lik bilet fiyatlarýnda deðiþiklik olmadýðýný ifade eden Doðrul,taraftarlardan hakemin bitiþ düdüðüne kadar destek olmalarýný istedi.

Doðrul,"Bizim için çok önemli olan bu maçý mutlaka kazanmak isterken kötü oynayabilir,hatta yenik duruma düþebiliriz. Taraftar faktörü bu anlarda devreye girmeli ve son düdük çalýnana kadar inançla destek verilmelidir. Bu takým Diyarbakýr'ý temsil etmelidir. Herkes ve her kesim manevi olarak destek olmalýdýr. Bunu deðerli halkýmýzdan bekliyoruz." Ýfadelerini kullandý.

Diyar 3 puan için gitti Kazanmak Ýçin Oynayacaðýz Erganispor teknik direktörü Þadan Üzülmez , her maçýn zor olduðunu belirterek, "Kazanmak için sahada iyi mücadele etmeliyiz" dedi. Bölgesel Amatör Lig'in 7'inci haftasýnda deplasmanda YüksekovaBelediyespor ile karþýlaþacak olan Erganispor , zorlu mücadelenin hazýrlýklarýný yaptýðý taktik idmanla tamamladý. . Futbolcularýn neþeli ve moralli oluþlarý dikkatlerden kaçmadý. Zorlu bir dönemece girdiklerini vurgulayan teknik direktör Þadan Üzülmez, "Her hafta zor, her maç zor. Ama bunlarý kolaylaþtýrmak için iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun bilinci içerisindeyiz. Bizim için þu anda en önemli karþýlaþma Yüksekova Belediyespor maçýdýr. Daha sonrasýnda oynayacaðýmýz maçlar bizim açýmýzdan bugün için düþünülmesi gereken mücadeleler deðildir. Yüksekova Belediyespor karþýlaþmasý kazanýlmasý gereken bir maç. Kazanmak için de sahada çok iyi mücadele etmeliyiz. Artýk galip gelmeye baþladýk. Ýnþallah devamý da gelir. Yüksekova Belediyespor deplasmanýndan alacaðýmýz puan ya da puanlar çok önemli" dedi.

Spor Toto 3.lig 11 haftasýnda deplasmanda Keçiöremgücüyle karþýlaþacak olan Diyarbakýrspor A.Þ dün hava yoluyla Ankara'ya gitti. Diyarbakýrspor A.Þ Teknik Direktörü Namýk Altýnsoy ". Keçiörengücü deplasmanýndan alacaðýmýz iyi bir sonuç bizi içerideki oynayacaðýmýz maça çok daha iyi konsantre edecektir." dedi. Teknik Direktör Namýk Altýnsoy , Bugün deplasmanda karþýlaþacaklarý Keçiörengücü maçý öncesinde açýklamalarda bulundu. Kendileri için en önemli ve en deðerli maçýn önlerindeki ilk maç olduðunu dile getiren Diyarbakýrspor A.Þ Teknik Direktörü Namýk Altýnsoy , "Bizim de þu anda önümüzdeki ilk maç deplasmanda oynayacaðýmýz Keçiörengücü müsabakasýdýr. Bu açýdan bu karþýlaþma bizim için oldukça önem arz ediyor.

Keçiörengücü deplasmanýndan alacaðýmýz iyi bir sonuç bizi içerideki oynayacaðýmýz maça çok daha iyi konsantre edecektir. Bizim amacýmýz ve hedefimiz her zaman kazanabilme adýnadýr." þeklinde konuþtu.

FUTBOLCULARIM HER AN HAZIR DURUMDA OLMALILAR Takýmda sakat oyuncular haricindeki bütün futbolcularýn hazýr durumda olduðunu dile getiren deney-

imli teknik adam, "Takýmdaki tüm oyuncularým Keçiörengücü maçýna hazýrlar ve hazýr olmalarý da gerekiyor. Biz iþimizi sadece bir maç üzerinden düþünmüyoruz. Bir diðer maçta da bir baþka oyuncumuz hazýr olabilir. Maçýna göre de deðiþiklikler olur. Sakatlarýmýz var ve onlarda hýzlý bir þekilde eski saðlýklarýna kavuþuyorlar. Doktor nezaretinde çalýþmalarýna devam ediyorlar. Ýnanýyorum ki haftaya onlar da çok daha hazýr durumda olurlar." ifadelerini kullandý.

Yolspor Kurtalan maçýna hazýrlanýyor Diyarbakýrspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 7.haftayý hükmen galibiyetle geçirerek puanýný 13'e çýkaracak olan Yolspor, LBölgesel Amatör Liginin 8 hafta Diyarbakýr'da karþýlaþacaðý Kurtalanspor'a bileniyor. Teknik Sorumlu Ýbrahim Tungaç, iki haftalýk aranýn sakatlarýn iyileþmesi için de fýrsat olduðunu söyledi.

ÝLK 6 HAFTADA BAÞARILI Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta ilk 6 haftada 3 galibiyet,1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 10 puan toplayan Diyarbakýr Yolspor, bu ligdeki ilk sezonu olmasýna raðmen baþarýlý bir grafik çizdi. Bu lige çýkan þampiyon kadrosunu koruyarak bazý deneyimli isimlerle takviye eden TuruncuSiyahlý takým,gelecek için umut verirken,artýk hedef daha üst sýralar. Bu haftayý maç

yapmadan hükmen galibiyetle geçirecek olan Yolspor, ligin 8.hafta konuk edeceði Kurtalanspor'a hazýrlanýyor.

'MAÇ YAPMADAN 3 PUAN ALDIK' Yolspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç,15 günlük arayý iyi deðerlendirerek Kurtalanspor maçýna en iyi þekilde hazýrlanmaya çalýþtýklarýný söyledi. Tungaç,"Bu hafta Diyarbakýrspor'a karþý 30 hükmen galip ilan edileceðiz. 7 haftada 13 puan kötü deðil ama daha iyisi olabilirdi. Bizim takým olarak son 2 sýrada yer alýp küme düþme korkumuz yok. Üst sýralarýn hesaplarýný yapýyoruz ve geleceðe umutla bakýyoruz. Bu ligin iddialý takýmlarýndan olan Kurtalanspor'la yapacaðýmýz maça en iyi þekilde hazýrlanmýþ olacaðýz. Bu ara sakat futbolcularýn iyileþmesi için de fýrsat oldu." dedi.

10 11 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you