Page 1

CMYK

Belediyeler ihtiyaca cevap vermiyor

UNESCO'ya UNESCO'ya hazýrlýk hazýrlýk

A

K Parti Diyarbaký r Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, belediyelerin kentin ihtiyaçlarýna cevap vermediðini söyledi ve ekledi: Parti olarak kentte tüm belediye baþkanlýklarýna talibiz. Sayfa 7'de

Çocuklar cinsel istismara uðruyor

Ü

lkede çok sayýda çocuðun cinsel istismara maruz kaldýðýný belirten Av. Reyhan Yalçýndað, faillerin cezalandýrýlmasý için Meclis'e sunduklarý yasa teklifinin kabul edilmediðini söyledi. 8'de

B

inlerce yýllýk tarihinde birçok medeniyete ev sahipliði yapan ve bu medeniyetlerin canlý izlerini günümüze kadar taþýyan Diyarbakýr Surlarý'nda restorasyon çalýþmalarý sürüyor. 8'de

Hakkari karýþtý A

bdullah Öcalan'ýn Suriye'den çýkarýlýþýnýn yýl dönümü nedeniyle kepenklerin kapalý olduðu Hakkari'de olaylar çýktý. Kent merkezinde çýkan olaylarda bir polis memuru yanarak yaralandý. 4'te

Kurban belayý önler www.diyarbakirolay.com.tr

PERÞEMBE 10 EKÝM 2013

Fiyatý : 30 KR

DÜ Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yener Öztürk, kurban kesmenin bela ve musibetleri uzaklaþtýrdýðýný söyledi ve ekledi: Kurban konusundaki ihmaller daha fazla kurbanýn oluþmasýna sebep oluyor. Kurban aksatýlmamalý

Kurbanlýklar görücüye çýktý

DÜ. Ýlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Yener Öztürk, günümüzde insanlarýn kurban ibadetini aksatmalarýnýn farklý sonuçlar doðurduðunu belirtti. Kurban ibadetinin aksatýlmamasý gerektiðine vurgu yapan Öztürk, "Kurban, toplumdaki sosyal barýþýn ve huzurun oluþmasýna katký saðlamaktadýr. Ayný zamanda Allah kurbaný musibetlerin, sýkýntýlarýn, belalarýn define vesile kýlmýþtýr'' dedi.

Daha fazla kurban Kurban ibadetinin ihmal edildiði yerlerde insanlarýn daha fazla kurban verdiðini belirten Öztürk, ''Hz. Ýbrahim gördüðü bir rüya üzerine oðlunun kurban edilmesi istenir. Oðlunun kurban edilmesi, indirilen bir koç ile engellenir. Bundan hareket ile denilebilir ki; Kurban konusundaki ihmaller daha fazla kurbanlarýn oluþmasýna sebep olur. Kurbana bir de bu yönden bakmak gerekir" þeklinde konuþtu. 3'te

Siirt’te insafsýzlar „ 3’te iþ baþýnda

Kadýnlar bir birine destek olmalý

T

OBB Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Didar Avcý Türk, sempozyumda sorunun çözüm noktasýný tartýþtýklarýný, kadýnlarýn birbirlerine destek olmasý gerektiðini söyledi. 7'de

Lise tuvaletinde patlama D

Y

aklaþan Kurban Bayramý nedeniyle vatandaþlarý kurbanlýk alma telaþý sardý. Batman’da canlý hayvan borsasý kurbanlýk hayvanlarla doldu.

iyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi'nin kýzlar tuvaletinde patlama meydana geldi. El yapýmý bombayý býrakan kýz öðrenci gözaltýna aldý. 4'te

Bazý kurbanlýk hayvan satýcýlarý satýþlardan memnunken, bazýlarý ise satýþlarýn azlýðýndan yakýnýyor. 6'da

Yoksulluk okumaya engel deðil D

Baþörtüsüyle ders baþladý K

amuda baþörtüsünün serbest býrakýlmasýnýn ardýndan Mardin'de öðretmenler sýnýflara baþörtülü olarak girmeye baþladý. Öðretmenler, alýnan karardan dolayý mutlu olduklarýný söyledi. 7'de

CMYK

Þofben can aldý

D

iyarbakýr'da duþ almak için banyoya giren evli ve 2 çocuk annesi kadýn, þofbenden sýzan gazdan dolayý zehirlenerek hayatýný kaybetti. 3'te

iyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Kaymakamlýðý'na atanan Hidayet Sarý, görevine köylere çýkarma yaparak baþladý. Köyde vatandaþlara buluþan Kaymakam Sarý, yoksulluðun artýk okumaya engel olmayacaðýný söyledi. Sayfa 5’te

Bayram þekeri tezgâhlarda K

urban Bayramý'na sayýlý günler kala rengârenk þekerler ve lokumlar Batman'da tezgâhtaki yerini aldý. Þeker fiyatlarý kalitesine göre 4 TL ile 30 TL arasýnda deðiþiyor. 8'de

Kentte ulaþým aksadý Ö

calan'ýn Suriye'den çýkarýlmasýnýn yýldönümünde kepenk eyleminin yaný sýra Diyarbakýr'da Belediye otobüsleri de çalýþmadý. Büyükþehir Belediyesi'ne ait otobüsler sefer yapmazken, toplu ulaþýmda aksamalar yaþandý. Halk otobüsleri ve minibüsler ulaþýmda yetersiz kaldý. Berat DOÐRUYOL


2

Saðlýk

10 EKÝM 2013 PERÞEMBE

Bayramda yiyeceklere dikkat

Memorial Diyarbakýr Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmaný Dr. Cegerðun Polat, Kurban Bayramý'nda kalp, tansiyon, þeker ve mide rahatsýzlýðý bulunan vatandaþlarýn yiyecek ve içeceklerine dikkat etmeleri gerektiðini söyledi.

Y

aklaþan Kurban Bayramý nedeniyle aþýrý et, tatlý ve yaðlý yiyecekler konusunda vatandaþlara uyarýlarda bulunan Dr. Polat, ileride ciddi sorunlarla karþýlaþmamak için dikkatli davranýlmasý gerektiðini dile getirdi. Dr. Polat, bayramlarýn en aðýr yemek tüketiminin olduðu bir dönem olduðuna dikkat çekerek, bayramlarda tatlý tüketiminin ciddi sorunlara yol açabileceðini kaydetti. Dr. Polat, "Tabiki çok yoðun ve aðýr gýdalarýn tüketildiði bir dönem oluyor, Kurban Bayramý sadece et tüketimi ile sýnýrlý deðil, misafirliklerle birlikte þeker tüketimi, tatlý, baklava yada yapýlan aðýr yemeklerin yenilmesi ile ciddi mide ve baðýrsak problemleri, beraberinde þeker yada tansiyon hastasý olanlarýn ciddi dalgalanma göstermeleri

söz konusu oluyor. Vücudu aldýðýnýz gýdalar ile zorladýðýnýzda bu kalp açýsýndan da ciddi bir risk oluþturuyor. Kýrmýzý etin aþýrý tüketilmesi öncelikle kolesterolü ciddi derecede olumsuz etkiliyor ancak uzun vadede olan problemler bunlar, kýsa vadede ise mide ve barsak problemi ile ilgili sorunlar, yada aðýr yemeklerin vücutta kan dolaþýmýnda yarattýðý dengesizlik kalp ve diðer organlar üzerinde etkiler yaratýyor. Benim önerebileceðim özellikle risk grubunda olan kalp, þeker, tansiyon hastasý olan hastalarýn dengeli ve ölçülü beslenmelerine dikkat etmeleri lazým. Misafirliklere gittiklerinde de gün içerisinde kendilerine bir hedef belirleye bilirler, kota koyabilirler. Bu doðrultuda seçerek yerler ve dengeli

beslenme olur. Bazen ikramlarý geri çevirmek ne kadar kabalýk olarak görünse de öncelikle kendi saðlýðýmýzý düþünmek gerekir. Yani yiyeceðimiz ürünleri seçmek ve sýnýrlamak aslýnda bizlerin elinde ancak bazen ne olacak 3-4 günden diyen bir toplumuz ancak 3-4 gün önemli bir süre ve insanlar bir anlýk yaptýðý hatanýn bedelini çok aðýr ödeye biliyor. Yemek ve gýda aþýrý tüketmekte böyle bir þey" dedi. Dr. Cegerðun Polat, özellikle risk grubu olan kalp, þeker, tansiyon ve mide ile ilgili sorunlarý olan vatandaþlarýn yiyecekleri sýnýrlý ve kýsýtlý tüketmesi gerektiðini, yaþanabilecek olumsuz bir durumda hekimlere baþvurmalarýný istedi.

Kýþ aylarýnda saðlýklý beslenme önerileri Özel Batman Yaþam Hastanesi beslenme ve diyetetik uzmaný Dilan Tarhan, kýþ aylarýyla ilgili beslenme konusunda önerilerde bulundu.

D

r. Tarhan, kýþ aylarýnda vücut ve metabolizmanýn kendisini koruma altýna aldýðýný ve daha yavaþ çalýþmaya baþladýðýný söyledi. Kýþ aylarýnda terlemenin çok az olduðundan dolayý metabolizmanýn hýzý minimum olduðunu belirten Dr. Tarhan, bu dönemde beslenmeye dikkat edilmezse kilo artýþýnýn kaçýnýlmaz hale geleceðini ifade etti. Soðuk havalara karþý baðýþýklýk sisteminin, hastalýklara karþý kendini

Cildinizi kahve telvesiyle temizleyin Vaktiniz varsa kahve telvesini yüzünüze masaj yapar gibi sürün. Ve kuruyana kadar bekletin.

B

itkisel tedavilerle cilt güzelliði için çalýþan uzmanlar yýllardýr cilt bakým ürünlerinizin bir kýsmýný evde yapýn diyor malum. Þeker en iyi peeling yöntemlerinden biri örneðin. Yok farký diðer kozmetiklerden. Hatta daha bile saðlýklý. Ayný kural Türk kahvesi telvesi için de geçerli. Ýçin kahvenizi ama kesinlikle fincanýn dibinde kalan telveyi dökmeyin. Vaktiniz varsa o telveyi yüzünüze masaj yapar gibi sürün. Ve kuruyana kadar bekletin. Eðer cildiniz çok kuruysa parmaðýnýzý zeytinyaðýna batýrýp ondan sonra telveyi yüzünüze uygulayýn. Kan dolaþýmýný hýzlandýran, ciltteki pürüzleri alan bu formülü uygularken zeytinyaðý yerine gül suyu ve maden suyundan da yardým alabilirsiniz. Amaç burada kahvenin yüzünüzde eþit þekilde daðýlýmýný saðlamak. Kahveyi bir cam üzerinde gezdirir gibi gezdirin. Çok da bastýrmayýn. Uygulama bittiðinde yüzünüzde bekletmeyin hemen yýkayýn.

korumak için yað yakýmýný engellediðini anlatan Dr. Tarhan, "Kýþ mevsimini saðlýklý geçirmek için baðýþýklýk sistemini biraz daha güçlendirmek gerekmektedir. Güçlü bir savunma mekanizmasýnýn temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme yer almakta. Yeterli ve dengeli beslenme, vücudun büyümesi, dokularýn yenilenmesi için gerekli olan besin öðelerinin her birinin yeterli miktarlarda alýnmasý ve vücutta uygun þekilde kullanýlmasýdýr. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çeþitli besinler en az 3 ana ve 3 ara öðünde yeterli miktarlarda alýnmalýdýr. Böylece ihtiyacýmýz olan protein, karbonhidrat, yað, vitamin

ve mineralleri de almýþ oluruz" dedi. Havalarýn soðumasýyla birlikte fiziksel aktivite ve ayný zamanda su tüketiminde de azalma gözlendiði, vücut ýsýsýný dengede tutabilmek için bol sývý alýmý yapýlmasý gerektiðini diye getiren Dr. Tarhan, "Yeterli sývý alýmý vücutta oluþan toksinlerin atýlmasý, vücut fonksiyonlarýnýn düzenli çalýþmasýnda, metabolizma dengesinin saðlanmasýnda ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleþmesinde son derece önemli rol oynamaktadýr. Bu nedenle, her gün en az 2-2.5 litre su içimine dikkat edilmelidir" diye konuþtu.

Aðrýsýz gençleþmek mümkün! Daha genç bir görünüme kavuþmak için týp bizi her gün yeni bir yöntemle tanýþtýrýyor.

uygulama yapýlan bölgeye göre 30-60 dakika arasýnda deðiþmekte olup, tüm yüz ve boyuna yapýlan uygulama 1 saat kadar sürmektedir. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme ile istenen sonuca ulaþmak için 1-3 seans uygundur. Tek seans genelde yeterlidir. Ancak kiþinin kollagen yapýsýna göre 1 - 2 yýlda tekrarlamak gerekir.

A

ncak çaðýmýz insaný artýk az zaman ayýrdýðý ama etkin ve sonrasýnda sosyal hayatýna hemen dönebileceði ve uygulama sýrasýnda aðrý sýzý olmayan konforlu uygulamalarý tercih ediyor. Ýþte ultheraterapiler ile bu mümkün. (Ultraskin) Fokusluultrason yöntemi ile yaþýnýzý geriye götürüyoruz. KadýköyÞifa Ataþehir Hastanesi Kaliteli YaþamPolikliniði Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaþ, çaðdaþ, etkin, konforlu, aðrýsýz ve sadece 1 saatte genç bir görünüm saðlayan fokuslu ultrason yöntemi ile ilgili en önemli sorularýyanýtladý. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme teknolojisi cildin alt katmanlarýndaki taþýyýcý dokularda odaklanmýþ ses dalgalarý kullanýlarak kollajen üretiminin harekete geçirilmesi ile ciltte sýkýlaþma ve toparlanma saðlayan bir týbbi uygulamadýr. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirmenin saðladýðý avantajlar nelerdir? o Artan kollajen üretimi o Saðlýklý bað dokusu o Kýrýþýklarda azalma o Elastikiyeti artmýþ cilt yapýsý Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme ses dalgalarý kullanýlarak cildin alt katmanlarýndaki kollajen üretiminin tetiklenmesi ile ciltte sýkýlaþma ve lifting etkisi saðlayan bir tedavi yöntemidir. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme ile cilt elastikiyetinin kaybýna baðlý olarak oluþan sarkma ve kaþ, alýn, yanak, aðýz kenarý, yüz konturu, çene hattý ve gýdý bölgesi ile göz çevresinde kýrýþýklýklarýnda cerrahi bir iþlem olmadan düzelme ve gençleþme saðlanmaktadýr. Ultraskin cihazý ile yapýlan tedavide, ýsý enerjisi oluþturan ses dalgalarý istenen doku derinliðine odaklanmakta ve cildin üst tabakasýna

Uygulama aðrýlý mýdýr?

zarar vermeden deri altýndaki bað dokusunda kollajen üretimini artýran küçük ýsý hasarlarý oluþturulmaktadýr. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme nasýl uygulanýr? Fokuslu ultrasonik yüz ve boyun gençleþtirme sýrasýnda cildin 3 mm ve 1,5 mm altýna odaklanmýþ fokuslu ultrason dalgalarý hedeflenen uygulama bölgelerinde, kollajen üretimini uyaran ýsý hasarlarý oluþturur. Bu iþlem sýrasýnda cilt yüzeyi uygulamadan etkilenmez. Cilt altýnda taþýyýcý bað dokusunun bulunduðu derinliðe ulaþan enerji sayesinde dokuda yeni kollajen yapýmý uyarýlarak güçlü bir sýkýlaþma etkisi meydana gelir ve zaman içinde ameliyatsýz yüz germe etkisi elde edilir. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme hangi bölgelere uygulanýr? Fokuslu ultrason ile yüz gençleþtirme, yüz cildi ve yüz ovalitesinde kaybý olan çene çizgisinde sarkmalarý olan hastalarda yanaklara, gýdý bölgesindeki sarkmayý düzeltmek amacýyla boyuna, kaþ kaldýrmak amacýyla kaþ-alýn bölgesine, göz dýþ ve alt kýsmýndaki kýrýþýklýklarý azaltmak amacý ile göz çevresine, dekolte bölgesindeki kýrýþýklýklarý düzeltmek amacýyla dekolteye uygulanmaktadýr. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme iþlemi ne kadar zaman alýr? Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme süresi

Uygulama sýrasýnda hastalar hissettikleri acýyý genelde iðne batmasý ya da elektriklenme olarak tanýmlamaktadýr. Hastalarýn tercihine baðlý olarak bölgesel anestezi veya sedasyon uygulamasý ile aðrý hissini tamamen engellemek mümkün olabilmektedir. Uygulama sonrasýnda günlük yaþantýya hemen dönülebilir mi? Uygulamanýn ardýndan kiþi günlük aktivitelerine hemen dönebilir. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme sonrasýnda ciltte belki hafif bir kýzarýklýk olabilir. Bu da bir iki saat içinde tamamen gider. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme güvenli bir yöntem midir? Fokuslu ultrason enerjisi týpta 50 yýldan aþkýn süredir güvenle (gebelerde dahi) kullanýlmaktadýr. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirmenin sonuçlarý ne zaman ortaya çýkar? Uygulama sonrasý ilk andan itibaren baþlayan etki her geçen gün daha belirginleþir, bir ay sonra etkiler görünür hale gelir, 3 ayýn sonunda istenen sonuç gözlenmeye baþlar. Tam sonuç alýnmasý ise 6 ayý bulabilir. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme ciltte kollajen üretimini uyardýðý içinsonuçlar uzun süreli kalýcý olmaktadýr. Fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme için kimler adaydýr? Yüz ve boyun cildinde elastikiyet kaybý olan, "heavy face" olarak tanýmlanabilecek tüm kiþiler fokuslu ultrason ile cilt gençleþtirme için uygun adaydýr.


Adliye koridorunda kavga B

atman Adliye Sarayý'nda topraklarý kendi adýna çevirdiði iddia edilen kiþinin avukatý ile köylüler arasýnda kavga çýktý. Kavgaya karýþan 26 kiþi gözaltýna alýndý. Batman'a baðlý Zorköy ve Yeniköy köylerindeki arazilerin köylülerin haberleri olmadan baþkasýnýn üzerine tapulandýðýný ileri süren vatandaþlar, adli mercilere baþvurdu. Davaya giden Zorköy ve Yeniköy köylüleri, adliye salonunda duruþma saatini beklemeye baþladý. Arazileri kendi adýna tapuladýðý iddia edilen kiþinin avukatý olan M.R.E. ve köylüler arasýnda tartýþma çýktý. Adliye koridoruna baþlayan tartýþma kýsa

sürede kavgaya dönüþtü. Polisin müdahale ettiði kavgada 26 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýslar ifadeleri alýnmak üzere Bahçelievler Þehit Yýldýz Iþýlakça Polis Merkezi'ne götürüldü. Karakol önünde bekleyen köylüler kavganýn arazilerinin haksýz yere ellerinden alýnmasýndan dolayý çýktýðýný söyleyerek, "Kavgaya karýþan 26 kiþi gözaltýna alýndý. Dedelerimizden bize kalan 4 bin 500 dönüm arazi haberimiz olmadan baþkalarý tarafýndan kendi adlarýna tapulanmýþ, eðer bu yanlýþlýkla yapýlmýþsa düzeltilmesi için dava açtýk. Sonuna kadar hakkýmýzý arayacaðýz" dediler. ÝHA

Kurbanda aksama kan döküyor 10 EKÝM 2013 PERÞEMBE

DÜ Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yener Öztürk, kurban kesmenin bela ve musibetleri uzaklaþtýrdýðýný söyledi. Öztürk, "Kurban konusundaki ihmaller daha fazla kurbanlarýn oluþmasýna sebep olmaktadýr. Kurbana bir de bu yönden bakmak gerekir" dedi.

G

ünümüzde insanlarýn kurban ibadetini aksatmalarýnýn kan akmasýna neden olduðunu ifade eden DÜ. Ýlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalý Baþkaný Prof.Dr. Yener Öztürk, kurban ibadetinin belalarý ve musibetleri uzaklaþtýrdýðýný ifade etti. Kurban ibadetinin aksatýlmamasý gerektiðine vurgu yapan Öztürk, "Kurban, toplumdaki sosyal barýþýn, huzurun oluþmasýna katký saðlamaktadýr. Gerçekten de bu gün kurbanýn unutulan en büyük hikmetlerinden birisi de yalnýzca fakirin karnýný doyurma meselesi deðildir. Mühim bir yaný vardýr. Ayný zamanda Allah kurbaný musibetlerin, sýkýntýlarýn, belalarýn define vesile kýlmýþtýr. Mesela Hz. Ýbrahim gördüðü bir rüya üzerine ki peygamberlerin rüyasý baðlar, oðlunu kurban edilmesi istenir. Oðlunun kurban edilmesi indirilen bir hayvan ile iþte bir koç ile kurban edilmesi, oðlunun kurban edilmesinden kurtarmýþtýr. Bundan hareket ile denilebilir ki; kurban ibadetinin ihmal edildiði yerlerde insanlar ister farkýnda olsunlar ya da olmasýnlar,

bunu ister kabul etsinler, ister etmesinler daha fazla kurban vermeye devam etmektedirler. Kurban konusundaki ihmaller daha fazla kurbanlarýn oluþmasýna sebep olmaktadýr. Kurbana bir de bu yönden bakmak gerekir" þeklinde konuþtu.

'Bayramlar Ýlahi armaðan' Bayramlarýn Allah tarafýndan ilahi

bir armaðan ve lütuf olarak takdim edildiðini dile getiren Öztürk, Ýslam dininin bayramlar vesilesi ile sevinçlerin ve mutluluklarýn paylaþýlmasýný istediðini aktardý. Kurban bayramýnýn sosyal yardýmlaþmayý öne çýkaran, varlýklý insanlarla muhtaç insanlar arasýnda bir köprü vazifesi gördüðünü kaydeden Öztürk, "Kurban vesilesi ile ulaþtýrdýðý paketler, etler, onlar arasýnda sevincin oluþmasýna kaynaþmasýna vesile olmaktadýr. Hatta dinin diðer pratiklerinde olduðu gibi kurbanda muhtaç insanlarla imkan sahibi insanlar arasýnda köprü olmaktadýr. Sevginin ve saygýnýn aktýðý bir köprü olmaktadýr. Yukarýdan merhametin, aþaðýdan da yukarýya doðru sevginin aktýðý bir köprü olmaktadýr. Varlýklý insanlarla muhtaç insanlar arasýnda geliþ ve gidiþleri temin eden, katký saðlayan bir köprü olmaktadýr. Aradaki uçurumlarýn oluþmasýna mani oluyor. Kaynaþmanýn ve sevinçlerin oluþmasýnýn vesilesidir" ifadelerini kullandý. HABER MERKEZÝ

Öðrencileri zehirleyen firmaya ceza

Sözleþmesi feshedildi B

Üniversite inþaatýnda göçük M

uþ Alparslan Üniversitesi'ne ait Kongre ve Kültür Merkezi inþaatýnda göçük meydana geldi. Beton dökülürken, tablanýn çökmesi sonucu 5 iþçi göçük altýnda kaldý. Olayýn duyulmasý üzerine Belediye Baþkaný Necmettin Dede ve Rektör Prof. Dr. Nihat Ýnaç, kaza yerine gitti. Ýtfaiye, UMKE, Arama, Kurtarma, 112 Acil Servisin anýnda müdahale ettiði kazada göçük altýndan çýkarýlan 7 iþçi, Muþ Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Rektör Prof. Dr. Ýnanç, geçtiðimiz 15 Mart'ta baþlayan Kongre ve Kültür Merkezi inþaatýnda meydana gelen kazayla ilgili müteahhit firmanýn bir ihmalinin olup olmadýðýnýn soruþturulacaðýný söyledi.

ingöl'de taþýmalý sistemde öðrenim gören 230 öðrencinin gýda zehirlenmesine neden olan yemek firmasýnýn Milli Eðitim ile olan sözleþmesi feshedildi. Bingöl'de Merkez Gazi, Kýrkaðýl, Çeltiksuyu, Gözeler, Sarýçiçek, Gazi, Sancak ve Yamaç Pansiyonlu Ýlköðretim okullarýnda taþýmalý sistemle öðrenim gören 232 öðrenci, yemek firmasýnýn çýkardýðý öðle yemeðini yedikten sonra mide bulantýsý ve baþ dönmesi þikayetleriyle hastanelere müracaat etmiþ ve müþahede altýna alýnmýþlardý. Milli Eðitim Müdürlüðü, yaþanan olaydan sonra yemek firmasý hakkýnda soruþturma baþlattý. Öðle yemeðinde öðrencilere ma-

10 yaþýndaki çocuk Öðrenci servisi kaza yaptý M tecavüze uðradý S

Þofben can aldý D

iyarbakýr'da duþ almak için banyoya giren evli ve 2 çocuk annesi kadýn, þofbenden sýzan gazdan dolayý zehirlenerek hayatýný kaybetti. Yeniþehir ilçesi Ofis semti Akkoyunlu Caddesi'nde bir apartmanda ikamet eden 2 çocuk annesi Ayfer Altundozar (33), evde kimsenin olmadýðý sýrada evinin kapýný kilitleyip duþ almak için banyoya girdi. Hakan Altundozar, eþinin telefonuna cevap vermemesinden þüphelenerek eve gitti. Kapýnýn içeriden kilitlendiðini fark eden Hakan Altundozar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapýyý kýrýp içeri girdiklerinde Ayfer Altundozar'ýn cansýz bedeniyle karþýlaþtý. Ayfer Altundozar'ýn cansýz bedeni, otopsi iþlemleri için Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, olayý duyan yakýnlarý ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

karna ve yoðurt vererek yaklaþýk 230 öðrenci ve bazý öðretmenlerin gýda zehirlenmesine sebep olan yemek firmasýnýn sözleþmesi feshedildi. Konu hakkýnda bilgi veren Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý, "Yemek firmasýnýn sözleþmesi feshedildi yeni ihale yapacaðýz. Ýhale en kýsa zamanda yapýlacak. Araya bayram tatili giriyor. Okul müdürleriyle toplantý yaptýk. Yaþanan olaydan sonra çocuklarda psikolojik sýkýntý oluþmuþ okul yemeðini yemiyorlar. Ailelerimiz yeni ihale yapýlýncaya kadar idare edecek. Yeni ihale bayramdan hemen sonra yapýlarak ihaleyi alan firma yemek daðýtýmýna baþlayacak" dedi. ÝHA

iirt'in Baykan ilçesinde N.G. (12) adlý kýz öðrencinin, arkadaþlýk kurduðu B.A. (13) tarafýndan cinsel istismara uðramasýnýn ardýndan da tecavüze uðradýðý iddia edildi. Ýki yýl gizlenen olayý rehber öðretmeni ortaya çýkardý. 2 yýl önce N.G.'nin uðradýðý cinsel istismar ve tecavüz olayýný, öðrencisinin durumundan þüphelenen rehber öðretmeni ortaya çýkardý. Ýddiaya göre, kýzýn poliste verdiði ifadede, 2010 yýlýnda arkadaþlýk kurduðu B.A.'yla bir gün ders arasýnda emniyet lojmanlarýnýn arkasýnda bulunan metruk bir alana gittiklerini, burada cinsel istismara uðradýðýný söyledi. N.G. ifadesinde, B.A. adlý öðrencinin kendisini F.K. (13) ile K.K. (18) adlý kiþilerle tanýþtýrdýðýný, B.A.'nýn kendisini kuytu bir yere götürerek burada B.A., F.K. ve K.K.'nýn kendisiyle zorla cinsel iliþkiye girdiðini belirtti. N.G., olayýn ardýndan zanlýlarýn kendisine bir miktar para verdiðini, durumu ailesine anlatmasý durumunda ölüm tehditte bulunduklarýný dile getirdi.

9 kiþi tutuklandý Kýzýn durumundan þüphelenen rehber öðretmen olayý polise anlattý. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde kurulan bir ekip önce kýzýn ardýndan rehber öðretmenin ifadelerine baþvurdu. Kýzýn ifadelerinin ardýndan 34'ü öðrenci olmak üzere 40 kiþi gözaltýna alýndý. Yapýlan sorgulamalarýn ardýndan kýzla cinsel iliþkiye girdiði ve cinsel istismarda bulunduðu gerekçesiyle S.D. (13), F.K. (13), H.E. (13), M.K. (13), H.K. (14), B.A. (13), C.T. (14), K.K. (18), Y.E.E. (13) olmak üzere 9 kiþi tutuklandý. Yaþanan olay sonrasý harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý müfettiþleri, N.G.'yi devlet korumasý altýna aldý. Psikolojisi bozulan kýzýn ruhsal travma yaþadýðý tespit edilirken, diðer çocuk maðdurlarýn da korunmasý için çalýþma baþlatýldý. Olayla ilgili soruþturma devam ederken, gözaltý sayýsýnýn artabileceði öðrenildi.

ardin'in Nusaybin ilçesine baðlý Ortaköy Beldesi giriþinde öðrenci servisi ile kamyonetin çarpýþmasý sonucu 3 kiþi öldü, 15 kiþi ise yaralandý. Sabah saat 07.00 sularýnda Nusaybin'den öðrenci alan 47 NH 372 plakalý Emin Sekmen'in yönetimindeki minibüs, karþý yönden gelen Abdülrezzak A.'nýn yönetimindeki 73 DT 1010 plakalý kamyonetle çarpýþtý. Kazada minibüs þoförü ile

2 öðrenci olay yerinde hayatýný kaybederken, minibüsün içinde bulunan 15 öðrenci de yaralandý. Yaralý öðrenciler ambulanslarla hastaneye kaldýrýldý. Öðrencilerin Saðlýk Meslek Yüksekokulu'nda okuduðu öðrenilirken, hastaneye giden Mardin Valisi Ahmet Cengiz, kazada 3 kiþinin öldüðünü belirterek, acýlarýnýn büyük olduðunu söyledi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA


4

Gündem

10 EKÝM 2013 PERÞEMBE

Hakkari'de olaylar çýktý Abdullah Öcalan'ýn Suriye'den çýkarýlýþýnýn yýl dönümü nedeniyle kepenklerin kapalý olduðu Hakkari'de olaylar çýktý. Bir polis memuru yanarak yaralandý.

H

akkari ve ilçelerinde Abdullah Öcalan'ýn Suriye'den çýkarýlýþýnýn 15. yýl dönümü nedeniyle kepenkler açýlmadý. Nöbetçi fýrýn ve eczaneler dýþýnda tüm iþ yerlerinin kapalý olduðu kent merkezi ve ilçelerde polis geniþ güvenlik önlemleri aldý. Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Keklikpýnar Mahallesi, Daðgöl, Çevre Yolu, Rektörlük binasý önü, Yeni ve Gazi mahallelerinde yola barikat kuran göstericilere polis, gaz bombasý ve plastik mermi ile müdahale etti. Pehlivan Mahallesi rektörlük binasý arkasýnda polisin müdahalesi sonucu mahalle aralarýna daðýlan göstericiler, zýrhlý araçlara molotof kokteyli ile saldýrdý. Üst üste atýlan molotoflarýn isabet ettiði zýrhlý araçtaki 1 polis memuru yaralandý. Yaralý polis memuru Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, sokaktan geçen bazý öðrenciler ise zor anlar yaþadý. Þehrin deðiþik noktalarýnda olaylar devam ederken, Hakkari Ýl Emniyet Müdürlüðü yetkilileri olaylarda 1 polis memurunun yaralandýðýný ve saðlýk durumunun iyi olduðunu açýkladý.

Yüksekova karýþtý Kepenklerin kapalý olduðu Yüksekova'da saat 11.30'da BDP tarafýndan basýn açýklamasý yapýldý. Basýn açýklamasý için yaklaþýk 3 bin kiþi eski cezaevi kavþaðýnda toplandý. BDP Ýlçe Baþkaný Nail Durmaz, 9 Ekim'de Abdullah Öcalan'ýn bir komplo sonucu Suriye'den çýkarýldýðýný, bunu kýnadýklarýný ve protesto ettiklerini söyledi. Ýlçe Baþkaný Durmaz'ýn konuþmasýnýn sonuna doðru yüzleri kapalý yaklaþýk 100 kiþi kalabalýktan ayrýlarak ilçe merkezine doðru yürümeye baþladý. Göstericilerin Cengiz Topel Caddesi'ne barikat kurarak, slogan atmaya baþlamasý üzerine olay yerine çok sayýda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polislerin daðýlmalarý için yaptýðý uyarýya göstericiler taþ, molotofkokteyli ve havai fiþek atarak karþýlýk verdi. Bunun üzerine polis göstericileri daðýtmak için tazyikli su, göz yaþartýcý bomba ve plastik mermi kullandý. Göstericiler ara sokaklara daðýlýrken, olaylar geç saatlere kadar devam etti.

DÝSKÝ personeline eðitim

D SÜ'de akademik yýl açýldý

S

iirt Üniversitesi'nin 2013-2014 yýlý eðitim akademik açýlýþý yapýldý. Kampüs alanýnda yapýlan tören Rektör Prof. Dr. Murat Erman'ýn açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Rektör Erman, Siirt Üniversitesi'nin hýzla geliþtiðini belirterek, üniversitelerin küreselleþen dünyada bilgi toplumunu oluþturma yolunda sorgulayan, araþtýran, bilgiyi üreten, bir kurum olduðunu söyledi. Rektör Erman, Siirt Üniversitesi'nin bu amaçla araþtýrma geliþtirme çalýþmalarý ile bilgi ve teknolojinin üretilmesine ve toplumun geliþmesine katký saðladýðýný ifade ederek, "Bölgede toplum sorunlarýnýn çözümüne katkýda bulunmaktayýz. Bilimsel, kültürel, sosyal ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan bilim insanýný ve idari kadrolarý da yetiþtirmektedir. Üniversitemizin kuruluþ amacý ve yüklenmiþ olduðu misyon bir yandan gençlerimizin öðretim ve yaþam kalitelerinin yükseltilmesi, diðer yandan da geleceðin lider ülkesi Türkiye'yi inþa etme yolunda bizlere çok önemli görevler yüklemektedir. Siirt Üniversitesi olarak baþarýlý olacaðýmýza inancým tamdýr" dedi. Daha sonra Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Galip Bakýr öðrencilere ilk dersi verdi. Tören yapýlan konuþmalarýn ardýndan kokteyl ile sona erdi. ÝHA

10 EKÝM 2013 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4411 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

ÝSKÝ Genel Müdürlüðü, iþ ortamýnda çalýþanlarýn karþýlaþabilecekleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere karþý eðitim semineri düzenledi. Tüm birimleri kapsayan eðitim semineri baþta yönetim binasý olmak üzere Ýçme Suyu Arýtma Tesisi ve Atýk Su Arýtma Tesisi'nde pek çok çalýþanýn ve Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Ayhan'ýn katýlýmýyla gerçekleþti. Eðitim seminerinde fiziksel riskleri ele alan DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Ýþ Güvenliði Uzmaný Mustafa Kaya, fiziksel etkenleri; gürültü, titreþim, termal konfor faktörleri, radyasyon ve basýnç olarak sýraladý. Gürültüyü, iþyerlerinde çalýþanlarýn üzerinde, fizyolojik etkiler býrakan ve iþ verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanýmlayan Kaya, gürültüden ileri gelen 'iþitme kayýplarý'nýn hangi þartlarda meslek hastalýðý sayýlabileceðine de açýklýk getirdi.

Pek çok meslek hastalýðý grubu var Kaya, 5510 Sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nun 14. Maddesi'ne göre meslek hastalýðýnýn, iþçinin, çalýþtýðý iþin niteliðine göre tekrarlanan bir sebeple iþin yürütümü þartlarý yüzünden uðradýðý geçici veya sürekli hastalýk, sakatlýk veya ruhi arýza halleri olarak tanýmlandýðýný kaydetti. Kaya, meslek hastalýklarýný "Kimyasal maddelerle ortaya çýkan meslek hastalýklarý, mesleki cilt hastalýklarý, pnömokonyozlar ve diðer solunum sistemi hastalýklarý, mesleki bulaþýcý hastalýklar ve fiziksel etkenlerle olan meslek hastalýklarý" olarak gruplandýrýldýðýný söyledi. Gürültü zararlarýnýn meslek hastalýðý sayýlabilmesi için gürültülü bir iþte en az iki yýl, gürültü þiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan iþlerde en az 30 gün çalýþýlmýþ olmasý gerektiðine dikkat çeken Kaya,

kimyasal kullanýldýðý düþünülüyor. Bu kimyasallar genellikle ticari ürünlerde karýþým halinde bulunmaktadýr. Geliþmiþ ülkelerde, bu þekilde 1 ila 2 milyon arasýnda çeþitli ticari ürün söz konusudur" dedi.

Hijyen önemleri gerekli

Gürültünün iþitme kaybý dýþýndaki psikolojik etkilerine de deðinen Kaya, gürültülü ortamlarda kalan veya yaþayan kiþilerde, konsantrasyon, dikkat ve reaksiyon kapasitesinin zayýflayabileceðini, yorgunluk, uyku bozukluklarý ve geç uyuma halleri, merkezi sinir sistemi bozukluklarý, baþ aðrýlarý ve stresler, metobolik ve hormonel bozukluklar görülebileceðini söyledi.

Kimyasallar en çok deriden emiliyor Kimyasallardan kaynaklanan riskler ve kimyasallarýn güvenli kullanýmý baþlýklý bir sunum yapan Ýþ Güvenliði Uzmaný Necati Güvenç ise, kimyasallarýn günlük yaþantýmýzýn bir parçasý olup hemen her alanda yaygýn olarak kullanýldýðýný söyledi. Güvenç, "Ancak bununla birlikte günlük yaþantýmýzý kolaylaþtýran kimyasallarýn pek çoðunun, özellikle de kurallara uygun olarak kullanýlmamasý durumunda, hem kendi saðlýðýmýz ve hem de çevremizin ciddi risk altýnda olacaðýný göz ardý etmemiz mümkün deðildir. Genel olarak her yýl 1000 yeni kimyasal piyasaya çýkýyor ve küresel olarak da 100.000

Biyolojik risk etmenlerini ele alan Ýþyeri Hekimi Yýlmaz Demir de, iþverenin, yapýlan iþin özelliðine göre zararlý biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçýnmasý ve teknik geliþmelere uygun olarak, kullaným þartlarýnda iþçilerin saðlýðý için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olan biyolojik etkenleri kullanmasý gerektiðine iþaret etti. Riske maruz kalacak ya da kalabilecek iþçi sayýsýnýn, mümkün olan en az sayýda tutulmasý gerektiðini ifade eden Demir, "Çalýþma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri biyolojik etkenlerin ortama yayýlmasýný önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasýný saðlayacak þekilde düzenlenir, öncelikle toplu koruma önlemleri alýnýr ve/veya maruziyetin baþka yollarla önlenemediði durumlarda kiþisel korunma yöntemleri uygulanýr. Hijyen önlemleri; biyolojik etkenlerin çalýþma yerlerinden kontrol dýþý dýþarýya taþýnmasý, sýzmasý, önlenmesi ve azaltýlmasýný saðlamalý, Biyolojik risk iþareti ile birlikte ilgili diðer uyarý iþaretleri de kullanýlýr, Biyolojik etkenlerin karýþtýðý kazalarýn önlenmesine yönelik plan hazýrlanýr. Biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dýþýnda bulunup bulunmadýðýnýn belirlenmesi için ölçümler yapýlýr, Atýklarýn, güvenli bir biçimde toplanmasý, depolanmasý, uzaklaþtýrýlmasý, güvenli ve özel kaplarýn kullanýlmasý da dahil uygun yöntemlerle yapýlýr, Biyolojik etkenlerin iþyeri içinde güvenli bir þekilde taþýnmasý için gerekli düzenlemeler yapýlýr" þeklinde konuþtu.

Lise tuvaletinde patlama

Þeker hastasý mahkum hayatýný kaybetti

B

D

iyarbakýr'da bir lisenin kýzlar tuvaletinde el yapýmý bomba patladý. Yeniþehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi'nin kýzlar tuvaletinde öðle saatlerinde patlama meydana geldi.

Gürültü nedeniyle okulda büyük panik yaþandý. Olay yerine giden polis, patlamanýn okulun kýzlar tuvaletinde meydana geldiðini belirledi. Tuvalette hasar meydana gelirken, okul güvenlik kameralarýný

inceleyen güvenlik güçleri, el yapýmý bombayý býrakan kýz öðrenciyi tespit ederek gözaltýna aldý. Kýz öðrencinin sorgulanmak üzere Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldüðü öðrenildi. ÝHA

ingöl M Tipi Kapalý Cezaevi'nde hükümlü bulunan þeker hastasý Hasan Kaya (42), girdiði þeker komasýndan dolayý hayatýný kaybetti. Kaya'nýn cenazesi otopsi yapýlmak üzere Malatya Adli Týp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý öðrenildi. Kaya'nýn durumuna iliþkin bir açýklama yapan Ýnsan Haklarý Derneði Bingöl Þubesi Baþkaný Mehmetcan Ýnce, Kaya'nýn daha önceden birkaç kez þeker komasýný girdiðini ileri sürdü. Kaya'nýn aile bireylerinin hastalýðýndan tahliye edilmesi için gerekli mercilere baþvurduðunu fakat sonuç alamadýklarýný kaydeden Ýnce, "Hasan Kaya daha önce birkaç kez þeker komasýna girmiþ ve yapýlan müdahalelerle hayata tutunmuþ fakat son geçirdiði krize yenik düþmüþtür. Kaya'nýn ailesiyle görüþtüðümde bana daha önce Hasan Kaya'nýn serbest kalmasý için gerekli müracaatlarda bulunduklarýný ancak sonuç alamadýklarýný söylediler. 4 yýldýr cezaevinde hükümlü bulunan þeker hastasý Kaya'ya büyük haksýzlýk yapýlmýþtýr" dedi. ÝHA


Bölge Haber

Yoksulluk okumaya engel deðil Diyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Kaymakamlýðý'na atanan Hidayet Sarý, görevine köylere çýkarma yaparak baþladý. Köyde vatandaþlara hitap eden Sarý, yoksulluðun artýk okumaya engel olmayacaðýný söyledi. Kaymakam Hidayet Sarý, beraberinde Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Bayram Duman, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Abdulbaki Üçdað ile birlikte Süslü Köyü ve Gürbüz Beldesi'ni ziyaret etti. Ýlçe merkezi baþta olmak üzere köylere yaptýðý ziyaretlerin büyük bölümünü okullara ayýran Kaymakam Sarý, gezdiði okullarýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenerek, tüm okullarýn mevcut sorunlarýnýn kýsa süre içerisinde çözüme kavuþturulacaðýný söyledi. Öðretmen ve öðrencilerin istek ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Sarý, her türlü imkanlarýný seferber edeceklerini, öðretmen ve öðrencilerin ihtiyaç duyduðu tüm malzemelerin temin edileceðini ifade etti. Süslü Köyü'nde köylülere seslenen Kaymakam Sarý, "Yoksulluk artýk okumaya engel olmayacak. Devlet bu tür durumu olan öðrencilere sahip çýkýyor. Bende bu konuda her türlü imkaný sunmaya hazýrým. Sýkýntýsý olan bana gelsin. Kapým 24 saat açýktýr" dedi.

Eðitimde baþarý yükselecek Köy ve Belde okullarýnda derslerin

dýþýnda sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin yapýlmasýný istediklerini ifade eden Hani Kaymakamý Hidayet Sarý, "Köy ve beldelerimizdeki okullarda eðitimin aksamadan devam etmesi için sezon öncesi eksiklikleri giderdik. Ýlçe merkezinde olduðu gibi köylerimizde de derslerin yaný sýra her türlü aktivitenin olmasýný istiyoruz. Öðrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerden yeteri kadar yararlanmasýný saðlamak zorundayýz. Kaymakam olarak özellikle köy okullarýmýzý aralýklarla ziyaret edip sorunlarý yerinde tespit etmeye çalýþýyorum. Çocuklarýn beklentilerini, öðretmenlerimizin sorunlarýný yerinde tespit ediyorum. Amaç eðitimdeki baþarýyý yukarýlara taþýmaktýr" þeklinde konuþtu. Kaymakam Hidayet Sarý, köyde bulunan okulun çevre düzenlemesi ve ihata duvarýnýn yapýlmasý için gerekli tüm malzemeleri karþýlayacaklarýný, okula ayrýca hizmetli sözü verdi.

Duman: Hedefimiz büyük Hani Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Bayram Duman ise, baþarýlý bir eðitim

10 EKÝM 2013 PERÞEMBE

5

Çýrçýr fabrikasýnda yangýn Diyarbakýr'da bulunan bir çýrçýr fabrikasýnda çýkan yangýnda 450 ton pamuk zarar gördü. Sabah saatlerinde biçerdöver aracýlýðýyla toplanan pamuklar, kamyonlara yüklenerek Mardin yolu üzerindeki Ovabaðý Beldesi'nde bulunan Mehmet Atik'e ait çýrçýr fabrikasýna götürüldü. Kamyonlardan depolama yerine boþaltýlan pamuklarýn yandýðýný fark eden kamyon þoförü, depolama alanýndan çýkýp kamyonu boþ alana çekerek yanan pamuklarý indirdi. Bu sýrada, daha önce depolama alanýna indirilen pamuklardaki kývýlcýmlar alev almaya baþladý. Çevredekilerin itfaiyeye haber vermesiyle olay yerine giden Büyükþehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracý yangýna müdahale etti. Ekipler, yaklaþýk bir saat sonra yangýný kontrol altýna alabildi. Yangýndan çýkan duman nedeniyle iki kiþi zehirlenirken, yaralýlar, ambulanslarda tedavi edildi.

Zarar 1 milyon lira öðretim yýlý için çalýþmalarýn aralýksýz sürdüðünü söyledi. Duman, "Geleceðe yön verecek bir toplum oluþturmak için eðitim ve öðretimin ne kadar önemli olduðu kaçýnýlmaz bir gerçektir. Geleceðimizin teminatý çocuklarýmýz, yeni bir eðitim-öðretim maratonuna baþlamýþ bulunmaktalar. Bu yýl eðitim ve öðretimde en yüksek çizgiyi yakalamak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her türlü çabayý da sarf etmeye çalýþacaðýz. Milli Eðitim Müdürlüðü olarak büyük hedeflerimiz var. Hedeflediðimiz planlamalar hayata geçirildiðinde eðitim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlerde diðer ilçelerimize oranla çok büyük geliþmeler olacaktýr. Þimdiden bunun müjdesini verebilirim. Aydýnlýk yarýnlar bizleri bekliyor. Hani

için bu kadar hevesli, istekli bir ekip bir araya gelmemiþti. Ýlçemizde eðitim alanýnda çok büyük mesafelerin kat edileceðini þimdiden görüyorum'' ifadelerini kullandý.

Halý atölyesi de gezildi Kaymakam Hidayet Sarý, daha sonra Gürbüz Beldesi'ne geçerek Halk Eðitim bünyesinde faaliyet gösteren halý atölyelerini gezdi, atölyeler hakkýnda Halk Eðitim Merkezi Müdürü Abdulbaki Üçdað'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. 15 halý tezgahýnýn bulunduðu atölyede 25 Kursiyer çalýþýyor. Tezgahlarda el emeði göz nuru ile yapýlan ipek halý dokumacýlýðýnýn tüm köylere yayýlmasý için gerekli çalýþmalar yapýlacak. Ýlhami ÜNAL

Soðutma iþlemleri sýrasýnda depolama alanýna giden çýrçýr fabrikasý sahibi Mehmet Atik, pamuklarýn kamyonda ateþ aldýðýný, þoförün görmeden yükü boþaltmasý sonucu yangýnýn meydana geldiðini söyledi. Atik, "Bir milyon liranýn üzerinde zararýmýz var. 450-500 tona yakýn pamuk zarar gördü. Ýçerde 6 trilyonluk mal var þu anda. Sigorta firmalarý bölgede bunun gibi tek bir fabrikayý sigorta yapmýyorlar. Maalesef diðer illerde Maraþ'ta, Adýyaman'da, Adana'da, Ýstanbul'da her tarafta sigorta firmalarý sigortalarýný yapýyorlar. 20 yýldýr benim bu fabrikam var 20 yýldýr sigorta yapýlmamýþ. Bir de iþ adamý olarak diyorlar ki gelin bölgeye yatýrým yapýn. Nasýl yapacaksýn. Baþka yerde 10 liraya yaptýklarý yeri burada 20 liraya da yapsalar kabulleniyoruz yine yapmýyorlar" dedi. Ýtfaiye ekipleri soðutma iþlemine devam ederken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Liceli kadýnlar bilinçleniyor Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde açýlan Aile Destek Merkezi (ADEM), ilçedeki kadýnlarý bilinçlendirmek için eðitimlerini sürdürüyor.

Ýran sýnýrýnda gerginlik Van'ýn Saray Ýlçesi'ne baðlý Kapýköy Köyü'nde 'dur' ihtarýna uymayan bir Ýranlý öldürüldü. Olayý protesto için yaklaþýk 150 kiþi Saray Kaymakamlýðý önünde toplandý. Kalabalýk, güvenlik güçleri tarafýndan havaya ateþ açýlarak daðýtýldý. Olay dün saat 05.30 sýralarýnda Saray Ýlçesi'ne baðlý Kapýköy Köyü'nde meydana geldi. Atýyla kaçak 2 mazot bidonu taþýyan ve gizlice sýnýrý aþýp köye doðru giden bir kiþiyi gören güvenlik güçleri, 'dur' ihtarýnda bulundu. Ýhtara uymayan Ýranlý kaçakçý Senar Halidi, köye doðru gitmeye baþlayýnca güvenlik güçleri de ateþ açtý. Ýranlý Halidi, sýrtýna isabet eden bir kurþunla olay yerinde hayatýný kaybederken, yaklaþýk 4 saat otopsi için savcýnýn gelmesi beklendi. Savcýnýn gelip olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan cenaze, jandarma eþliðinde köylüler tarafýndan alýnýp ilçeye götürüldü. Köylüler daha sonra cenazeyi Kaymakamlýk binasý önüne getirdi.

Kaymakamla görüþmek istediler Saray Kaymakamý Ahmet Canpýnar ile görüþmek isteyen yaklaþýk 150 kiþinin talebi reddedilince, göstericiler binaya girmeye çalýþtý. Güvenlik güçleri gelenleri havaya ateþ ederek daðýttý. Kaymakamlýk binasý önünden ayrýlmayan köylüler, bu kez de oturma eyleminde bulundu. Ölen Ýranlý kaçakçýnýn cesedi ise saðlýk ocaðýna götürüldü. Kaymakamlýk önünde tepkilerini dile getiren bazý köylüler, "dur" ihtarýnýn ardýndan askerlerin yoðun þekilde ateþ açtýklarýný, tepkilerinin de bundan kaynaklandýðýný söyledi. Köylüler, askerler tarafýndan yüzlerce kez ateþ edildiðini ileri sürerek, "O saatlerde çocuklarýmýzda okula gidiyor. Bu kurþunlar onlara da isabet edebilirdi. Vurulan kiþi Ýran'ýn sýnýr bölgesinde bulunan Razi köyündendir ve bizim de akrabamýzdýr. Böyle bir olayýn bir daha yaþanmasýný istemiyoruz" dediler.

CMYK

Ücretsiz olarak sürdürülen çalýþmalarýn ilçede ikamet eden kadýnlardan yoðun ilgi gördüðü belirtildi. Kadýnlara her türlü desteðin sunulduðu merkezde çeþitli eðitimler verilerek, kadýnlarýn daha aktif hale gelmesinin saðlandýðý bildirildi. Lice ADEM'de kadýnlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamalarý, daha iyi bir anne ile daha iyi bir eþ olmalarý için neler yapmalarý konusunda uzman personel tarafýndan eðitim verildi. Lice ADEM Koordinatörü Funda Ercan, "Her türlü imkanýn ücretsiz olduðu Lice Aile Destek Merkezi kadýnlarýmýzýn ve genç kýzlarýmýzýn sosyalleþmesi, ufuklarýný açmalarý, ihtiyaçlarýný karþýlamalarý, daha iyi bir anne ve eþ nasýl olmasý gerektiði ve çalýþma hayatýnýn kapýlarýný aralamalarý yönünde bilinçleniyorlar" dedi. Lice ADEM'de 15 günlük periyotlarla eðitim seminerlerinin sürdüðünü belirten Ercan, 'Ýyi anne ve iyi eþ nasýl olunur' seminerine 80 kadýnýn katýldýðýný söyledi. Ercan, seminerlerin uzmanlar tarafýndan verildiðini dile getirdi. ÝHA

Baþkale'de aile dramý Van'ýn Baþkale ilçesinde 10 çocuklarýndan 4'ü karaciðer ve böbrek yetmezliði hastalýðýyla pençeleþen aile, 2 odalý bir evde yaþam mücadelesi veriyor. Baþkale'ye baðlý Yukarý Darýca Köyü'nde oturan Halil Soylu ve Kandil Soylu'nun 10 çocuðundan 4'ü karaciðer ve böbrek yetmezliði hastalýðýyla pençeleþiyor. 2 odalý bir evde yaþam mücadelesi veren aile, çocuklarýnýn tedavisi için yardým bekliyor. Karaciðer ve böbrek nakli için Malatya Turgut Özal Týp Merkezi Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edilen Hatun (10), Muhammet (4), Nuh (7) ve Eyüp kardeþler, maddi imkansýzlýklardan dolayý hastaneye götürülemedi. 2003'te ayný hastalýktan Berivan

isimli çocuklarýný kaybeden Soylu çifti, diðer çocuklarýnýn da ayný kaderi paylaþmasýný istemiyor. Çocuklarýnýn gözleri önünde ölümle pençeleþtiklerini fakat maddi sýkýntýlardan dolayý gidemediklerini söyleyen anne Kandil Soylu, karaciðerini çocuklarýna vermek istediðini, fakat 20 yýldýr sigara kullandýðý için yapýlan tahliller doðrultusunda kabul edilmediðini söyledi. Soylu, "Çocuklarýmýn yaþamasý için hayýrsever iþ adamlarýndan ve devletten yardým bekliyoruz" dedi. ÝHA


6

EKONOMÝ

Kurbanlýklar görücüye cýktý 10 EKÝM 2013 PERÞEMBE

Batman'da Kurban Bayramý'nýn yaklaþmasýyla hayvan pazarlarý da canlandý. Bazý kurbanlýk hayvan satýcýlarý satýþlardan memnunken, bazýlarý ise satýþlarýn azlýðýndan yakýnýyor. 600 TL fiyat biçiyoruz. Geçen sene hayvan satamýyorduk. Saman fiyatlarýnýn iyi olmasýndan dolayý da hayvan satýþlarý da iyi gidiyor" dedi.

Van'da ceviz hasadý Van'ýn Gevaþ ilçesinde sonbaharýn gelmesiyle birlikte ceviz hasadýna baþlandý. Boylarý 20 ile 30 metre arasýnda deðiþen aðaçlarda ceviz toplayan vatandaþlar, ürünleri genellikle il merkezi ve çevre ilçelerde sattýklarýný söylediler. Sýrýklarla ceviz toplayan Lütfü Filiz, bu sene cevizde verimin az olduðunu belirtti. Belkýs Taþ ise, bu iþin ticaretini yapanlarýn iþlerinin bayaðý zor olduðunu söyledi. Taþ, "Aðaca çýkan þahsýn için zor. Düþme tehlikesi var, aðaçtan düþüp önemli þekilde sakat olan, hayatýný kaybeden insanlar bile var. Buna raðmen insanlar cevizden vazgeçmiyor" dedi. Kuruntu Köyü Muhtarý Hüseyin Taþ da, bu sene cevizlerde hastalýk olduðunu ve yarýsýndan fazlasýnýn çürüdüðünü ifade etti. ÝHA

Kümes hayvancýlýðý üretimi arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Aðustos ayý "Kümes Hayvancýlýðý Üretimi verilerini açýkladý. Tavuk yumurtasý üretimi Aðustos ayýnda bir önceki aya göre yüzde 4.5 arttý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras'ýn verdiði bilgilere göre, Tavuk yumurtasý üretimi 1,4 milyar adet olarak gerçekleþti. Tavuk yumurtasý üretimi Aðustos ayýnda bir önceki aya göre yüzde 4.5 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ise yüzde 10.8 arttý. Tavuk yumurtasý üretimi Aðustos ayýnda bir önceki aya göre yüzde 4.5 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ise yüzde 10.8 arttý. Kesilen tavuk sayýsý 91 milyon adet, kesilen hindi sayýsý ise 379 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayýsý Aðustos ayýnda bir önceki aya göre yüzde 11,9 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 2 azaldý. Aðustos ayýnda kesilen hindi sayýsý ise bir önceki aya göre yüzde 15,3 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,8 azaldý.

URGE hibe programý tanýtýldý Diyarbakýr'da bulunan Ekonomi Bakanlýðý Uzmanlarý, Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi Hibe Desteði Programý olan URGE'yi tanýttý. Bir süredir Diyarbakýr'da bulunan Ekonomi Bakanlýðý uzmanlarý, sektörel rekabet ve kümelenme ile ilgili DTSO uzmanlarýyla birlikte incelemeler yaptý. Uzmanlar, incelemelerin ardýndan Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi Desteði'ni DTSO'da gerçekleþtirilen bir toplantý ile sektör temsilcilerine tanýttý. Toplantýya DTSO Baþkan Yardýmcýsý Metin Aslan ile DTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, GÜNGÝAD Baþkaný Hakan Akbal, Karacadað Kalkýnma Ajansý Uzmanlarý, DTSO uzmanlarý ve sektör temsilcileri katýldý. Toplantý öncesinde açýlýþ konuþmasý yapan DTSO Genel Sekreteri Mehmet Aslan, alana iliþkin incelemelerde bulunan bakanlýk uzmanlarýnýn, ihracatý arttýrmak amacýyla baþlatýlan hibe destek programýný tanýtmak üzere gelmelerinden dolayý teþekkür etti. Daha sonra Kýdemli Danýþman Barýþ Cihan Baþer ile Ekonomi Bakanlýðý Ýhracatý Geliþtirme Uzman Yardýmcýsý Ýrem Ekmekçi Konuk, program hakkýnda detaylý bilgilendirmede bulundu.

Yüzde 25 hibe Diyarbakýr'da kümelenmeye uygun güçlü sektörler bulunduðunu belirten Baþer, bölgede genel olarak Van Turizm Kümesi ve Batman Hazýr Giyim Kümesi dýþýnda küme bulunmadýðýný, bu anlamda alanýn boþ olduðunu söyledi. URGE'nin elastik ve firmalar için bürokrasiyi ortadan kaldýran bir program olduðunu belirten Baþer, ''Gelin Diyarbakýr'a, Doðunun Parisi'ne bir proje getirelim'' dedi. Yaptýklarý çalýþmalar neticesinde, Diyarbakýr için ikisi öncelikli olmak üzere dört sektörü URGE programýna dahil edebileceklerini, bu sektörlerin DTSO yetkililerince açýklanacaðýný belirten Baþer, URGE kapsamýnda hibe rakamýnýn yüzde 75 olduðunu, yüzde 25'lik oranýn ise iþ birliði kuruluþlarýnca karþýlanmasý gerektiðini söyledi. Ekonomi Bakanlýðý Ýhracatý Geliþtirme Uzman Yardýmcýsý Ýrem Ekmekçi Konuk ise, bunun ihracat odaklý kümelenmeyi esas alan bir destek programý olduðunu vurgulayarak, URGE hibe programýnýn detaylarýný ve baþvuru yollarýný anlattý.

Satýþlar az

Yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle vatandaþlarý kurbanlýk alma telaþý sardý. Canlý hayvan borsasý kurbanlýk hayvanlarla doldu. Batman'da Güneykent Mahallesi yakýnýnda kurulan kurbanlýk pazarýnda büyükbaþ kurbanlýklar 2 bin TL ile 8 bin TL, küçükbaþ kurbanlýklar ise 350 TL ile 750 TL arasýnda satýþa sunuluyor. Geçen seneye göre kurbanlýk satýþlarýnýn iyi olduðunu söyleyen hayvan satýcýsý Yahya Gülmez, "Bu seneki kurbanlýklarýn fiyatlarý çok uygundur. 150 kilo gelen bir inekten bin

Kurbanlýk satýþlarýnýn çok iyi olduðunu ifade eden bir baþka satýcý Ömer Güneþ, "Allah'a çok þükür, satýþlarýmýz çok iyidir. Küçükbaþ hayvanlarýmýz 350 TL'den 700 TL'ye kadar çýkmaktadýr. Satýþlarýmýz henüz yeni baþlamasýna raðmen iyidir. Bayrama 2-3 gün kala satýþlar daha da iyi olacak" þeklinde konuþtu. Geçen sene hayvan satýþlarýnýn bu senekinden daha iyi olduðunu dile getiren Serkan Þeker ise, satýþlarýn azlýðýndan yakýnarak þunlarý söyledi: "Geçen seneki satýþlarýmýz iyi idi. Küçükbaþ hayvan satýþlarýmýz güzeldi. Bu sene küçükbaþ hayvan satýþý pek olmuyor. Bu da hayvan etinin ucuz olmasýndan kaynaklanýyor. Geçmiþ senelere göre hayvan satýþlarý neredeyse durma noktasýna gelmiþtir. Hayvan masrafýný çýkarmýyor." ÝLKHA

TEB'den 5 çiftçiye traktör Çiftçilere özel sunduðu ürün ve hizmetleriyle tarým alanýndaki desteðini artýrarak sürdüren TEB, Erkunt Traktör iþbirliðiyle düzenlediði Harman Kart Çekiliþ Kampanyasý'nda 5 talihliye Kýsmet 58e traktör hediye edecek. Tarým sektörüne yönelik ürün ve hizmetleriyle çiftçi ve üreticilerin her zaman yanýnda olan Türk Ekonomi Bankasý (TEB), Harman Kart ile mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide ve yem gibi ihtiyaçlarýn kolayca teminini saðlayarak çiftçilerin hayatýný kolaylaþtýrýyor. Çiftçiler, TEB Harman Kart ile alýþveriþleri ve nakit çekim iþlemleri sonrasýnda geri ödemelerini hasat vadelerine uygun olarak yapabiliyor ve anlaþmalý üye iþyerlerinden yaptýklarý alýþveriþlerde faizsiz dönem avantajlarýndan faydalanabiliyor. TEB Harman Kart kapsamýnda düzenlenen sürpriz kampanyalar da çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Son olarak, TEB KOBÝ Bankacýlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Turgut Boz ve Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Zeynep Erkunt Armaðan

tarafýndan imzalanan protokole göre, 1 Ekim-30 Kasým tarihleri arasýnda anlaþmalý üye iþyerlerinden TEB Harman Kart ile alýþveriþ yapan çiftçiler her 100 TL için 1 çekiliþ hakký kazanacak ve 5 adet Erkunt traktörden birine sahip olma fýrsatý yakalayacaklar.

TEB çiftçinin yanýnda TEB olarak, 2007 yýlýndan bu yana bitkisel ve hayvansal üretim yapan tüm çiftçilere ulaþmak ve çiftçilerin finansal ihtiyaçlarýna en uygun koþullarla çözüm üretmek için çalýþtýklarýný belirten TEB KOBÝ Bankacýlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Turgut Boz, "TEB olarak, saðladýðýmýz finansal desteðin yaný sýra, çiftçilerimize kýsa vadeli nakit ihtiyaçlarýný uygun koþullarda karþýlama ve hasat döneminde ödeme yapa-

bilme imkaný da sunuyoruz. Tarým üreticilerimizin hayatýný kolaylaþtýrmak amacýyla oluþturduðumuz TEB Harman Kart ile, çiftçilerimiz anlaþmalý firma ve bayilerden yaptýklarý alýþveriþlerde faizsiz dönem avantajýndan yararlanarak hasat zamanýnda ödeme yapabiliyor. TEB Harman Kart'ýn saðladýðý diðer avantajlar ve düzenlediðimiz çekiliþ kampanyasý hakkýnda bilgi edinmek isteyen tüm çiftçilerimizi TEB þubelerimize bekliyoruz" dedi.

Düþük yakýt sarfiyatý Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Zeynep Erkunt Armaðan da çekiliþle çiftçilere hediye edilecek olan Erkunt Kýsmet 58e hakkýnda þu bilgileri verdi: "Dýþ ölçüleri tarla, bað, bahçe tarýmýnda ve

nakliye iþinde kullanýlacak þekilde tasarlanan Kýsmet 58e, çiftçilerden 2 yýldýr gelen geri bildirimler doðrultusunda oluþturuldu. Çiftçinin en büyük masraf kalemlerinden birisi mazot. Erkunt Ürün Mühendisliði grubunun yaptýðý tarla sürüþlerinde ölçülen yakýt sarfiyatý 1 dönümde için sadece 1.16 litre. Baþka bir açýdan bakarsak, Kýsmet 58e 1 litre mazotla 5,3 km gidebiliyor. Bu deðerler bize Kýmset58e'nin çok az mazot kullanarak yüksek performans saðladýðýný gösteriyor. TEB kullanýcýlarýna hediye edilecek olan ürünümüz 3A motoru ile kullaným sýrasýnda çok az karbon salýmý yaparak çevreyi de koruyacak. Þimdiden, kazanacak 5 talihliyi tebrik ediyor, Kýsmet 58e'nin iþlerine bereket getirmesini diliyorum.

Van'da kurban fiyatlarý deðiþmedi Kurban Bayramý'na günler kala kurbanlýklar pazarlardaki yerini almaya baþladý.

Pazarlarýn erkenden canlandýðýný ancak satýþlarýn henüz baþlamadýðýný belirten Kurban satýcýlarýndan Murat Koç, "Büyükbaþ hayvan satýþý yapýyoruz. En etli danamýzda yaklaþýk 350 kile net et çýkar. Biz 7 bin 200 lira diyoruz. Millet de 6 bin6 bin 500 veriyor. Bu sene kurbanlýklar pek gitmiyor. Tabi daha 6 günümüz var. Ýnþallah iþler düzelir"

dedi. Kurbanlýk koçlarýyla pazarda hemen göze çarpan Mahmut ve Ramazan Savaþ Kardeþler, bu sene kurbanlýk koçlar getirdiklerini söylediler. Kurbanlýk koçlarýn fiyatlarýnýn oldukça uygun olduðunu belirten Savaþ Kardeþler, koçlarýn tekinin 500 ila 650 lira arasýnda deðiþtiðini ifade ettiler. Satýcýlardan Ahmet Özdemir ise, bu yýl fiyatlarýn düþük olmasýna raðmen satýþlarýn düþük olduðunu belirterek, "Bizler hayvan besledik. Para etmiyor. Masrafýný bile çýkarmýyor. Masrafýmýz fazladýr. Piyasa bu sene iyi deðil. Millet gelmiþ oldukça kalabalýk var. çok miktarda hayvan da gelmiþ ancak ucuzdur. Alýþ yok" þeklinde konuþtu.

Fiyatlar uygun Kurbanlýk bakmak için pazara geldiðini belirten Muhammed Þerif Aldemir de, "Kurban aldýðýmýzda diþine dikkat ediyoruz. Yaþýna dikkat ediyoruz. Hayvanýn etine dikkat edilecek. Herkes gücüne göre dikkat etmelidir neticede kurbandýr. Piyasa

normaldir. Fiyatlar iyidir. Burada her türlü hayvan var. Ucuzu da var pahallýsý da, ancak alacaðýmýz kurbanda mutlaka Ýslami kurallara dikkat etmemiz gerekir" ifadelerini kullandý. Kurbanlýk almaya geldiðini belirten Mehmet Çelebi ise fiyatlarýn hemen hemen geçen sene ile ayný olduðunu belirtti. Çelebi, þunlarý söyledi: "Fiyatlar fazla pahallý deðil geçen sene ile aynýdýr. Niyetimiz bir koç almaktýr. Fiyatlar uygundur." Öte yandan pazarýn kalabalýk olduðu ve tek tük kurban alýþlarýnýn baþladýðý gözlenirken kurban fiyatlarýnýn küçükbaþta 250-650 arasý olduðu, büyükbaþlarda ise 2 bin lira ile 7 bin 500 arasýnda deðiþtiði belirtildi. ÝLKHA


Güncel

10 EKÝM 2013 PERÞEMBE

7

'Belediyeler ihtiyaca cevap vermiyor' AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, belediyelerin kentin ihtiyaçlarýna cevap vermediðini söyledi ve ekledi: Parti olarak kentte tüm belediye baþkanlýklarýna talibiz. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, partilerine Diyarbakýr'dan yoðun bir aday baþvurusunun yapýldýðýný belirtti. Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, 2014 Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimleri kazanýp Diyarbakýr'ý hak ettiði yere kavuþturacaklarýný söyledi. Diyarbakýr merkez belediyelerinin þehrin ihtiyaçlarýna cevap veremediðini ileri süren Altaç, "Diyarbakýr'da yaþanan sorunlar artýk hat safhaya ulaþmýþ durumda. Mevcut yerel yönetimlerin kentin ihtiyacýna cevap veremediðini çok net bir þekilde görmekteyiz. Bu anlamda biz Diyarbakýr genelinde hizmete talip olduðumuzu, Diyarbakýr'a hizmet etmek istediðimizi ve Diyarbakýrlýlarýn oylarýna talip olduðumuzu her yerde deklere ediyoruz. AK Parti olarak, 1 Ekim'den itibaren aday adaylýðý baþvurularýný almaya baþladýk. Þu an yoðun bir talebin olduðunu görmekteyiz. Aday adaylýk baþvurusu için görüþmelerimiz devam ediyor'' dedi.

Kürdistan Saðlýk Kongresi'ne soruþturma talebi Batman Emniyet Müdürlüðü, DTK Batman Saðlýk Meclisi'nin ev sahipliðinde 5-6 Ekim tarihleri arasýnda düzenlenen Kürdistan Saðlýk Kongresi ile ilgili savcýlýða soruþturma baþlatýlmasý talebinde bulundu. Emniyet Müdürlüðü tarafýndan basýna gönderilen bülten ile duyurulan incelemede, 2911 Sayýlý "Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanununa muhalefet" iddiasý ve "Kanuna Aykýrý Yer Toplantýsý" gerekçeleriyle soruþturma baþlatýlmasý talebinde bulunulduðu bilgisi yer aldý. Bültende þunlar kaydedildi: " 'Sözde' Demokratik Toplum Kongresi Batman Saðlýk Meclisi organizesinde toplanan yaklaþýk 150 kiþi tarafýndan, 'Kürdistan Saðlýk Kongresi' ile ilgili toplantý düzenlenmiþ, söz konusu toplantýnýn kanuna aykýrý olmasýndan dolayý toplantýyý düzenleyenler hakkýnda 2911 SKM ile ilgili adli iþlem baþlatýlmýþtýr." DÝHA

'Baþkanlýklara talibiz' Diyarbakýr'ýn hak ettiði hizmeti alamadýðýný ifade eden AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, ''Bu anlamda AK Parti olarak 2014 Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimleri kazanarak, merkezi hükümetimizin yaptýðý yatýrýmlarla paralel çalýþýp, hizmetleri bir bütünlük içerisinde Diyarbakýr'a getireceðiz. Bu yatýrýmlarla Diyarbakýr yaþanabilinir, geleceðe dair vizyon anlamýnda ciddi aþama kaydetmiþ bir þehir görünümüne kavuþacak. Parti olarak Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý olmak üzere tüm ilçelerdeki belediye baþkanlýklarýna talibiz. Bayram tatilinden sonra aday adaylýk baþvurularýnda bir yoðunluk bekliyoruz. Þu an resmi olarak baþvuru yapanlar var, fakat daha çok bayramdan sonra baþvurular yapýlacaktýr" diye konuþtu.

TUIK çalýþanlarýna seminer Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nde görev yapan personele çevre ve saðlýk konulu seminer verildi. lara dikkat çekerek, hassas davranýlmasý gerektiðini belirtti.

'Naylon poþetler zarar veriyor'

Semineri Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel verdi. Bölge Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþen seminere TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras ve bölge müdürlüðünde

görev yapan 50 personel katýldý. Prof. Dr. Hamdi Temel, seminerde naylon poþetler, plastikler ve kullaným alanlarýyla ilgili çalýþanlara bilgi verdi. Temel, hayatý kolaylaþtýran plastiklerin çevre ve insan saðlýðýna verdiði zarar-

Prof. Dr. Hamdi Temel, konunun ciddiyetini ortaya koymak amacýyla 'Naylon Aþký Öldürür' kitabýný yayýnladýðýný kaydetti. Kanserojen madde içeren naylon poþet ve plastiklerin kullanýlýp atýldýktan sonra ciddi problemlere neden olduðunu belirten Prof. Dr. Temel, "Kimyasal maddeler içeren naylon poþetler ve plastikler sadece çevreye deðil hayvan ve insan saðlýðýna da zararlar veriyor. Çin gibi bazý ülkelerde üretilen ucuz plastik oyuncaklar, geri dönüþüme gönderilen plastiklerden elde ediliyor. Bu ucuz oyuncaklarý bebekler oynarken defalarca aðzýna götürüyor. Çocuklarýmýzý eðlendirelim derken, saðlýklarýna zarar veriyoruz" dedi.

'Bez torbalar kullanýlmalý' Sorunun çözümüne yönelik Avrupa ülkelerinden örnekler veren Prof. Dr. Temel, "Avrupa'daki ülkeler sorunun ciddiyetinin farkýndalar ve çeþitli önlemler alýyorlar. Örneðin naylon poþetler marketlerde ücretle satýlýyor. Çeþitli þekillerle kullanýmý cazip hale getirilen kese kaðýtlarý ya da bez torba ve fileler aðýrlýklý olarak kullanýlýyor. Ülkemizde de bu sorunu 10 kuruþa çözebiliriz. Naylon poþetler 10 kuruþa ücretle satýlabilir. Bu gereksiz kullanýlan naylon talebini ciddi boyutta azaltýyor. Reklam amaçlý basýlan plastik ürünlere alternatif olarak firmalar kendi reklamlarýný içeren bez torbalar daðýtabilir" þeklinde konuþtu. Seminer sonunda TÜÝK Bölge Müdürü M. Salih Uras tarafýndan Prof. Dr. Hamdi Temel'e plaket takdim edildi.

'Kadýnlar bir birine destek olmalý'

TOBB Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Didar Avcý Türk, sempozyumda sorunun çözüm noktasýný tartýþtýklarýný, kadýnlarýn birbirlerine destek olmasý gerektiðini söyledi.

Diyarbakýr'da bölgedeki çeþitli sektörlerde üretim yapan iþ kadýnlarýný ihracata yönlendirmeyi amaçlayan ''Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Sempozyumu'' düzenlendi. Sempozyumu deðerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Didar Avcý Türk, bölgedeki iþ kadýnlarýnýn zirvesini gerçekleþtirdiklerini belirterek, Doðu Anadolu, Güneydoðu Anadolu Bölgesi ile Kürdistan Bölgesi ve Ermenistan'dan misafirler aðýrladýklarýný dile getirdi. Sempozyumun amacýna ulaþtýðýnýn altýný çizen Türk, sempozyumda kadýn sorunlarýný dile getirmediklerini, bu sorunlarýn herkes tarafýndan bilindiðini, bu yüzden kendilerinin bu sorunun çözüm noktasýný konuþtuklarýný aktardý. Türk, "Bizler iþ konuþalým istedik. Ýki günlük program bölgelerarasý ticarete yönelikti. Ýlk gün Doðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinde tanýmadýðýmýz iþ kadýnlarýnýn yaptýðý iþleri ve baþarý öykülerini dinledik. Bir çoðumuzda cesaretlendik bu hikayelerden" dedi.

'Sempozyum yararlý oldu' Sempozyumun ikinci gününde ise

ekonomi alanýnda uzmanlarýn sempozyuma katýlým saðlayarak sunum yaptýklarýný belirten Türk, uzmanlarýn dýþ ticareti anlattýðýný aktardý. Sempozyumun Diyarbakýr ve bölgeye çok yararlý olduðunu belirten Türk, katýlýmcýlarýn zengin, farklý bir kültüre sahip olduðunu ve birbirlerine birçok deneyimi paylaþtýklarýný ifade etti. Yaþadýklarý bölgede kadýn olmanýn çok zor olduðu ifade eden Türk, kadýn olarak ayný problem ve sýkýntýlarý yaþadýklarýný söyledi. Çözüm sürecinden dolayý da mutlu olduklarýný dile getiren Türk, þunlarý aktardý: "Sürece çok umutlu bakýyoruz. Çünkü biz kadýnlar acýyý derinden yaþýyoruz. Erkeklere göre bir sýfýr geriden baþlayan, elimizden hak ettiðimiz haklarýn alýndýðý ve gerçekten bunlar için mücadele verdiðimiz bir dönemdeyiz. Burada hepimiz birbirimizden güç alarak cesaretlendik. Biz yýllardýr gerçekten çok büyük acýlar yaþýyoruz. Bu sempozyum ile kadýnlarýn bir arada birbirlerine destek olmasý gerektiði inancý çýktý. Bizden daha sonra gelecek kadýnlara rol model olacaðýz ve onlarý cesaretlendirip, yüreklendireceðiz." DÝHA

Baþörtüsüyle ders baþladý Kamuda baþörtüsünün serbest býrakýlmasýnýn ardýndan Mardin'de öðretmenler sýnýflara baþörtülü olarak girmeye baþladý. Mardin Noter Cevdet Ýlkokulu öðretmenlerinden Rukiye Albayrak, 15 yýldan sonra ilk defa böyle baþörtüsü ile derslere girmeye baþladýklarýný ifade etti. Bu karardan dolayý çok mutlu olduðunu belirten Rukiye Albayrak, "Daha önce derslere giremiyorduk. Saçlarýmýz açýk bir þekilde giriyorduk. Bu da bizi maðdur ediyordu. Þimdi artýk serbest bir þekilde giriyoruz. Ýnþallah böyle devam eder. Daha önce baþýmýzý açarak derse girmek performansýmýzý da etkiliyordu. Daha az verimli oluyorduk. Þimdi daha sevinçliyiz" dedi.

Performansý artýracak Noter Cevdet Ýlkokulu Müdürü Murat Baðýþ ise okullarda baþörtünün serbest býrakýlmasýnýn öðretmenlerin performansýnýn artmasýna vesile olacaðýný söyledi. Baðýþ, "Öncelikle bu karadan dolayý mutlu olduðumu belirtmek istiyorum. 15 yýlý aþkýn bir süredir, toplumun aslýnda özlemle bir vicdan yarasý ile beklediði bir uygulamaydý. Bu þekilde öðretmenlerimiz kendilerini daha rahat daha huzurlu daha verimli gördükleri bir kýyafetle derse giriyorlar. Bu durumla sýnýf içerisindeki eðitim ve öðretimin kalitesini de etkiliyor. Ve baþarýyý en üst seviyede yakalamalarýna neden oluyor" þeklinde konuþtu. ÝHA


8

Aktüalite

Surlar UNESCO'ya hazýrlanýyor 10 EKÝM 2013 PERÞEMBE

Binlerce yýllýk tarihinde birçok medeniyete ev sahipliði yapan ve bu medeniyetlerin canlý izlerini günümüze kadar taþýyan Diyarbakýr Surlarý'nda restorasyon çalýþmalarý sürüyor.

2

014 UNESCO Dünya Kültür Mirasý listesine aday olan Diyarbakýr surlarýnda yenileme çalýþmalarý yapýlýyor. Diyarbakýr surlarýnýn onarýmýna 2012 yýlýnda baþlandý. Yapýlan yenileme çalýþmalarý ayný yoðunlukta 2013 yýlýnda da devam ediyor. Diyarbakýr Valiliði ve Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yürütülen çalýþmalarda özellikle sur içindeki sokaklarýn iyileþtirilmesi, surlardaki hasar onarýmýnýn yaný sýra Diyarbakýr surlarýnýn dört ana giriþi de yenileniyor. Diyarbakýr Surlarý'nýn 2014 yýlýnda yapýlacak UNESCO Dünya Kültür Mirasý sürecine hazýr olacaðý belirtiliyor. Rýza BARUT

Osmanlý Ocaklarý Þubesi kuruldu Osmanlý Ocaklarý Diyarbakýr Þubesi düzenlenen basýn toplantýsýyla kuruluþunu ilan etti.

O

smanlý Ocaklarý Güneydoðu Anadolu Bölge Baþkaný Yasin Öztemel, Diyarbakýr þubesini kurduklarýný ifade ederek, il baþkanlýðýna Zülküf Ok'u getirdiklerini söyledi. Kur'an-ý Kerim uzatýlarak, yapýlan görevlendirme toplantýsýnda konuþan Temel, Ortadoðu'da yaþanan geliþmeler ve demokratikleþme paketi konularýna deðindi. Arakan'dan Suriye'ye, Irak'tan Mýsýr'a Ýslam coðrafyasýnda kan ve gözyaþýnýn kol gezdiðini anlatan Temel, "Karanlýk odalarda hazýrlanan kirli tezgahlar ve entrikalar ile özelde ülkemiz, genelde tüm Ortadoðu coðrafyasý kaos girdabýna sürüklenmek isteniliyor. Hepimizin bildiði gibi, ülkemizin içinde yer aldýðý Ortadoðu coðrafyasýnda gün geçmiyor ki, katliamlar, toplu ölümler, çatýþmalar ve entrikalar yaþanmasýn. Ortadoðu ve dünyada küresel bir güç olma yolunda olan ülkemize çelme takmak isteyenler, sinsi planlarla ve oynanan oyunlarla her gün Müslümanlarýn katledilmesine zemin hazýrlanýrken, öte yandan timsah gözyaþlarý dökülmektedir" dedi.

Bayram þekeri tezgâhlarda K

urban Bayramý'na sayýlý günler kala rengârenk þekerler ve lokumlar Batman'da tezgâhtaki yerini aldý. Þeker fiyatlarý kalitesine göre 4 TL ile 30 TL arasýnda deðiþirken, lokum fiyatlarý 5 TL ile 25 TL arasýnda deðiþiyor. Batman esnafýndan þeker satýcýsý Abdurrahman Orak, þeker satýþlarýnýn normal seviyede olduðunu ifade etti. Orak, "Her bütçeye hitap eden þekerlerimiz vardýr. Geçen seneye göre fiyatlarýmýzda herhangi bir deðiþiklik yoktur. Þekerler kalitesine göre deðiþiyor. 4 TL'den baþlayan þekerlerimiz 30 TL'ye kadar çýkýyor. Lokumlarýmýzda da bir deðiþiklik yoktur. Lokum fiyatlarýmýz 5 TL'den baþlayýp 25 TL'ye kadar yükselmektedir. Satýþlarýmýz þuanda pek fazla olmazsa da ileriki günlerde artacaktýr. Vatandaþlar bayramýn son günlerinde þeker almayý tercih ediyor" dedi. ÝLKHA

'Çocuklar cinsel istismara uðruyor'

'Zulüm son buldu' Osmanlý Ocaklarý Güneydoðu Bölge Baþkaný Yasin Öztemel, demokratikleþme paketine de deðinerek, baþörtüsü yasaðýn kaldýrýlmasýný memnuniyetle karþýladýklarýný dile getirdi. Öztemel, "Ülkemiz hýzlý bir deðiþim ve dönüþüm içinde. Bu anlamda ülkemizde uzun yýllardýr var olan ve özellikle üniversiteler ve diðer kamusal alanda haným kardeþlerimize reva görülen, 28 Þubat artýðý baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý memnuniyet vericidir. Dini yükümlükler gereði baþörtüsü takan ve bu yüzden ciddi sýkýntýlarla karþýlaþan haným kardeþlerimiz bu sebepten dolayý üniversitelerde alýnmamýþ ve maðdur edilmiþlerdi. Demokratik bir ülkede olmamasý gerekenler yaþanmýþtý. Kýsa bir süre önce hükümetin açýkladýðý demokratikleþme paketi geçmiþteki bu zulmün son bulmasý için bir müspettir" þeklinde konuþtu. Öztemel, Osmanlý Ocaklarý Diyarbakýr Þube Baþkanlýðý'na getirilen Zülküf Ok'a Kur'an-ý Kerim uzatýp görevlendirmesiyle açýklama son buldu. ÝHA

Ü

lkede çok sayýda çocuðun cinsel istismara maruz kaldýðýný belirten Av. Reyhan Yalçýndað, faillerin cezalandýrýlmasý için Meclis'e sunduklarý yasa teklifinin kabul edilmediðini söyledi. Av. Reyhan Yalçýndað, Orta Asya ve Uzak Doðu Asya ülkelerinde çok küçük yaþtaki kýz çocuklarýnýn fuhuþ pazarýna sürüklendiðini belirtti. Yalçýndað, köle tacirleri tarafýndan

alýkonulan kýz çocuklarýnýn baþka ülkelerde pazarlandýðýna dikkat çekti. "Çocuk gelinler" trajedisinde de kýz çocuklarýnýn maðdur edildiðini belirten Yalçýndað, "Ergenlik çaðýna gelen kýz çocuklarýnýn orta öðrenime devam eden sayýsý da hýzla düþtü. Orta öðrenimde kýz çocuklarýn sayýsý düþerken erkek çocuklarýn sayýsý daha artýyor. Buda farklýlýk yaratýyor. AKP bunlarla mücadele etme yerine, kýz çocuklarýn yaþadýðý sorunlarý ortadan kaldýrmak yerine herkesin karþý çýktýðý bir düzenlemeyi ortaya çýkardý. Daha önce lise ve ortaokulda okuyan ve evlendiði için okul ile iliþkisi kesilen kýzlarý için farklý bir yol uygulanýrken yeni düzenlemeye göre lisede evlenen kýz çocuklarýn okulla iliþkisi kesilmeyecek. AKP evliliði özendirici hala getiriyor" dedi.

'Teklifimiz kabul edilmedi' Türkiye'de çok sayýda çocuðun cinsel

Siirt Emniyeti'nin araç filosu güçlendi Siirt'te Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði kaynaklarý ve hayýrsever iþ adamlarýnýn katkýlarý ile alýnan farklý marka ve modellerde 38 araç, Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne teslim edildi.

P

olis lojmanlarý bahçesinde düzenlenen törende konuþan Vali Ahmet Aydýn, güvenli bir ortamýn en büyük teminatýnýn emniyet teþkilatý olduðunu söyledi. Modern araç gereçlerle donanýmlý bir emniyet teþkilatýnýn halka en kaliteli hizmeti vereceðini belirten Vali Aydýn, "Emniyet teþkilatýmýz görevinin bilinci içerisinde, vatandaþlarýmýza karþý hoþgörülü, güler yüzlü

ve yardým sever bir anlayýþla hizmet veriyor. Siirt'in kanayan yarasý tefecilikle mücadelede yapýlan operasyonlarla ilk defa tefecilerin mal varlýklarýna el konuldu. Bu kan emici þebekelerle mücadelemiz kararlýlýkla devam ediyor, devam edecektir. Bu baþarýlý operasyonlarda büyük özveri ile çalýþan baþta Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu'na ve tüm emniyet teþkilatýmýzý tebrik ediyorum. Ayrýca iþ adamlarýmýza meslek kuruluþlarýna verdikleri destekten dolayý da teþekkür ediyorum" dedi.

Müdürden halka teþekkür Ýl Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu ise, daha huzurlu bir kent için halkýn

kendilerine gösterdiði ilgi ve desteklerden dolayý teþekkür etti. Ekizoðlu, "Araç filomuz daha da güçlendi. Vatandaþlarýmýza hizmetin en kalitelisini sunmak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Müdürlüðümüz bünyesinde Kürtçe ve Arapça kurslarý devam etmektedir. Amacýmýz vatandaþlarýmýzla kurulan iletiþimi daha da güçlendirmektir" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan kesilen kurban ve Ýl Müftüsü Faruk Arvas tarafýndan yapýlan duayla 38 yeni araç, Siirt Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün hizmetine girdi. Vali Ahmet Aydýn, yeni alýnan bir ekip aracýnýn direksiyonuna geçerek meydanda kýsa bir tur attý. ÝHA

istismara maruz kaldýðýný ifade eden Yalçýndað, "Türkiye'de sadece kýz çocuklarý deðil, erkek çocuklar da cinsel istismara maruz kalýyor. Biz bunu Pozantý vahþetiyle gördük. Pozantý Cezaevi'nde Kürt erkek çocuklarý tecavüze uðradý. O çocuklarýn içinde intihara teþebbüs edenler de oldu. Cezaevlerinde onur kýrýcý muameleye maruz kalan Kürt çocuklarý tahliye edildikten sonra daðýn yolunu tuttu. Ve bir sene sonra cenazeleri geliyor bu coðrafyaya. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve fiziki þiddete karþý caydýrýcý önlemin alýnmadýðý bir ülkede demokrasiden bahsedilemez. 2012 yýlýnda BDP'li kadýn milletvekilleri ile birlikte çalýþma yürüttük ve onlar aracýlýðýyla Meclis'e yasa teklifinde bulunduk. Fakat hiç biri kabul edilmedi. Çocuklarýn ev ve çevreden gördüðü þiddet ve cinsel istismar durumlarýnda en önemli görev öðretmenlere düþüyor" diye konuþtu. DÝHA


Ýç-Dýþ Politika

10 EKÝM 2013 PERÞEMBE

9

Paþalara ceza yaðdý

Yargýtay 9. Dairesi, 361 sanýðýn yargýlandýðý "Balyoz" davasýnda 237 sanýk için verilen kararlarý onadý. Daire, 88 sanýðýn mahkumiyet kararýný bozdu. Cezalarý onananlar arasýnda Çetin Doðan, Halil Ýbrahim Fýrtýna, Bilgin Balanlý, Engin Alan, Ergin Saygun, Özden Örnek ve Dursun Çiçek de bulunuyor. emekli Orgeneral Ergin Saygun, eski Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Bilgin Balanlý, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Þükrü Sarýýþýk, Adana 6. Kolordu Komutaný emekli Korgeneral Nejat Bek, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Þükrü Sarýýþýk ve Mehmetçik Vakfý Ýstanbul Temsilcisi emekli Tuðgeneral Süha Tanyeri ve MHP Milletvekili Korgeneral Engin Alan'ýn 18 yýllýk hapis cezasý da onandý. Yargýtay, eski Genelkurmay Bilgi Destek Daire Baþkaný emekli Albay Dursun Çiçek'in aldýðý 16 yýllýk hapis cezasýný da onadý. Tahliye kararý okunurken sanýk yakýnlarý sevinç gözyaþlarýna hakim olamadý. Mahkumiyet kararlarýna tepki gösteren sanýk yakýnlarý ise fenalaþtý.

Ýtiraz hakký

Y

argýtay 9. Ceza Dairesi, aralarýnda emekli komutanlarýnda bulunduðu 361 sanýðýn yargýlandýðý "Balyoz Planý" davasýnda kararýný açýkladý. Kararý Daire Baþkaný Ekrem Ertuðrul okudu. Baþkan Ekrem Ertuðrul, Çetin Doðan, Halil Ýbrahim Fýrtýna, Dursun Çiçek, Bilgin Balanlý, Engin Alan, Ergin Saygun ve Özden Örnek'in de aralarýnda bulunduðu 237 sanýk hakkýnda verilen mahkumiyet kararlarýnýn onandýðýný açýkladý. Yargýtay 9. Ceza Dairesi, 36 sanýk hakkýnda verilen beraat kararýný onanmasýný kararlaþtýrdý. Yargýtay, 63 sanýk hakkýndaki mahkumiyet kararlarýný ise "sanýklarýn eylemlerinin suç için anlaþma suçu" kapsamýnda kalmasý nedeniyle karar verilmesine yer olmadýðýna hükmedilmesi gerekçesiyle

bozdu. Yargýtay kararýnda, hükmün "darbeye eksik teþebbüs"ten deðil, "örgüt üyeliði"nden verilmesi gerektiði belirtildi. Yargýtay 9. Dairesi, 25 sanýk hakkýnda verilen mahkumiyet kararlarýný da "yeterli delil bulunmadýðý"ndan bozdu. Bu 88 sanýðýn tutuklu olanlarýn tahliye edilmesini isteyen daire, haklarýndaki yakalama kararlarýnýn da geri alýnmasýna karar verdi.

Sevinç ve hüzün Yargýtay, eski 1. Ordu Komutaný emekli Orgeneral Çetin Doðan, eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Halil Ýbrahim Fýrtýna ve eski Deniz Kuvvetleri Komutaný emekli Oramiral Özden Örnek'in 20 yýllýk hapis cezasýný onadý. Eski 1. Ordu Komutaný

Dairenin kararýna, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn resen veya sanýk avukatlarýnýn istemi üzerine itiraz hakký bulunuyor. Baþsavcýlýk, ilamýn kendisine ulaþtýðý tarihten itibaren 30 gün içinde Yargýtay Ceza Genel Kurulu'na itiraz edebiliyor. Baþsavcýlýk, bir ay içinde resen itiraz etmez ve avukatlarýn istemlerini reddederse komutanlar hakkýndaki karar kesinleþecek. MHP Ýstanbul Milletvekili Engin Alan hakkýndaki kararýn kesinleþmesiyle Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý kararý, gereðinin yapýlmasý için TBMM'ye gönderecek. Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi, dairenin bu 88 sanýk hakkýnda verdiði bozma kararýna uymaz ve bu sanýklar hakkýndaki ilk kararýnda direnirse dosya, Yargýtay Ceza Genel Kurulu'na gelecek.

OKUL VE ÇEVRE DÜZENLEMESÝ YAPTIRILACAKTIR DÝYARBAKIR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR VE KENTSEL ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI/ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞ. MÜD.

Diyarbakýr Ýli Çýnar Ýlçesi 341/1 parselde 24 derslikli Ýlkokul ile çevre düzenlemesi yapýlmasý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/139987 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Çýnar Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (Üçyüzaltmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : 05.11.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri:

HDP Meclis yolunda

B

DP ile seçimlere girme kararý alan Halklarýn Demokratik Partisi, BDP'den ve baðýmsýzlardan katýlacak milletvekilleri ile Meclis'te temsil edilecek. HDP 27 Ekim'de olaðanüstü kurultayýný yapacak. Bu kurultayýn ardýndan partinin Meclis'e taþýnmasý için düðmeye basýlacak. BDP milletvekilleri Sýrrý Süreyya Önder, Ertuðrul Kürkçü, Sebahat Tuncel ile baðýmsýz Ýstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Halklarýn Demokratik Partisi'ne katýlacak. Bu katýlýmlarla BDP'nin 29 olan milletvekili sayýsý 26'ya düþecek. Ahmet Türk, Aysel Tuðluk ve

Leyla Zana'nýn da haklarýnda bulunan "siyasi partilere 5 yýl üye olamama" yasaðýnýn aralýk ayýnda sona ermesinin ardýndan HDP'ye katýlmasý bekleniyor. BDP gibi eþ baþkanlýk sisteminin uygulandýðý HDP'de genel baþkanýn kim olacaðý ise 27 Ekim'de yapýlacak kurultayýn ardýndan belli olacak. HDP, yerel seçim stratejisini de belirlemiþ durumda. BDP ile ittifak yapacak olan HDP, Doðu ve Güneydoðu'da BDP'nin adaylarýný destekleyecek, Batý bölgelerinde ise kendi adaylarýný ile seçim yarýþýna katýlacak.

Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren faturalar. Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðde yer alan (B) Üst yapý (Bina) 3.grup iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1

Basýn-1993

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

10 EKÝM 2013 PERÞEMBE

Ýç-DýþHaberler

Kimyasal silahlarýn imha tarihi açýklandý K

imyasal Silahlarýn Yasaklanmasý Örgütü (OPCW), Suriye'deki kimyasal silahlarýn imha edilmesinin diðer devletlerin desteðiyle belirlenen tarihte sona ereceðini açýkladý. Örgüt, Suriyeli yetkililerin de uzmanlarla iþbir-

Ýran'dan rest S enevre Konferansý'na dahil

uriye için toplanacak Ýkinci C olmak isteyen Ýran 'a ABD ön koþul sundu. Washington, ön koþul olarak Ýran'dan Suriye'de geçici bir hükümet kurulmasýna destek vermesini talep etti. Ancak Tahran, Ýkinci Cenevre Konferansý'na katýlmak için hiçbir ön koþul kabul etmeyeceðini ABD'ye bildirdi. Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Merziye Afham, "Eðer bizim katýlýmýmýz çözümün yararýna olacaksa, Ýran Ýslam Cumhuriyeti'ne koþullar koymak kabul edilemez ve biz hiçbir koþulu kabul etmeyiz" dedi. Afham, ülkesinin Suriye için toplanacak Konferans'tan uzak tutulmasýnýn, "Tahran'ýn müzakerelerdeki yapýcý rolunden mahrum kalmak" anlamýna geleceðini iddia etti. Suriye'deki iç savaþý önlemek için 2012 Haziran ayýnda Ýsviçre'de Cenevre Konferansý düzenlenmiþti. Konferansa, ABD, Rusya, Körfez ülkeleri, Suriye'nin komþularý Türkiye ve Irak katýlmýþtý. Ancak Ýran konferansa davet edilmemiþti.

liði yaptýðýný belirtti. Suriye'de Kimyasal Silahlarýn Yasaklanmasý Örgütü (OPCW) uzmanlarý, kimyasal silahlarýn imha edilmesi çalýþmalarýna baþladý. OPCW Baþkaný Ahmet Üzümcü, uluslararasý uzmanlarýn önümüzdeki günlerde 20

farklý bölgeyi ziyaret etmeyi planladýklarýný açýkladý. Suriyeli yetkililerin de sürece yardým ettiðini ifade eden örgüt, uluslararasý destekle kimyasal silahlarýn 2014 yýlýnýn ortasýna doðru tamamen imha edileceðini belirtti.

Ýngiltere Ýran'a geri dönüyor Ýran'da Hasan Ruhani'nin cumhurbaþkaný olmasýnýn ardýndan Tahran'ýn uluslararasý iliþkileri geliþiyor. Ýngiltere, Ýran'la yeniden diplomatik iliþki kuruyor.

Ý

ngiltere, 2 yýl önce büyükelçiliðini kapattýðý Ýran'a maslahatgüzar atamaya karar verdi. Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, Ýran'la karþýlýklý maslahatgüzarlar atamaya karar verdiklerini söyledi. Parlamentonun alt kanadý Avam Kamarasý'nda konuþan Hague, "Ýran'daki yeni Cumhurbaþkaný ve bakanlar ülkelerini geçmiþe göre daha olumlu sunuyor. Ýran hükümetinin samimiyetini sorgulamalýyýz ancak iletiþim kanal-

larýmýzýn açýk olmasý önemlidir" dedi.

2011'de basýlmýþtý Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Hague, Ýran Dýþiþleri Bakaný Muhammed Cevad Zarif'le gelecek hafta Cenevre'de bir kez daha görüþeceðini de belirtti. Ýngiltere, Ýran'da Ruhani dönemini Suriye krizinin sona ermesi ve Ýran'ýn nükleer programýyla ilgili gerginliðin giderilmesi için fýrsat olarak görüyor. Ýngiltere, Tahran'daki diplomatlarýný Kasým 2011'de büyükelçiliðine yapýlan saldýrýnýn ardýndan çekmiþti. Ýngiltere'nin Tahran'daki diplomatik temsilciliði 2011 yýlýnda bir grup öðrenci tarafýndan basýlmýþ ve altý elçilik görevlisi rehin alýnmýþtý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10 EKÝM 2013 PERÞEMBE

11

Yolspor galibiyet peþinde Diyarbakýr Yolspor Teknik direktörü Ýbrahim Tungaç, "Son haftalardaki çýkýþýmýzý sahamýzda ve seyircimiz önünde oynayacaðýmýz Mardinspor maçý ile devam ettirmek istiyoruz" dedi. Y olspor , Bölgesel Amatör Lig'de Pazar günü sahasýnda Mardinspor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Diyarbakýr Yolspor Karayollarý Tesisleri'nde teknik direktör Ýbrahim Tungaç gözetimindeki antrenmanda futbolcular, yaklaþýk 90 dakika taktik ve pas çalýþmasý yaptý.

"Mardinspor maçýndan 3 puan almak istiyoruz" Yolspor Teknik direktörü Ýbrahim Tungaç , Mardinspor maçý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Son haftalardaki çýkýþýmýzý sahamýzda ve seyircimiz önünde oynayacaðýmýz Mardinspor maçý ile devam ettirmek istiyoruz. Takým oyunumuzda hem sonuç olarak hem de göz zevki olarak geliþme var. Bunu Mardin maçýnda devam ettirerek

3 puan almak istiyoruz" deðerlendirmesinde bulundu. 2013 yýlý Yolspor açýsýndan çok özel bir yýl olduðunu dile getiren Tungaç , "1963 yýlýndan 2013'e bu sene 50'inci yýlýmýzý kutlayacaðýz. Benim en büyük dileðim, Yolspor kulübüne yakýþýr birlik beraberliði ve bu dostluk havasýný kendi içimizde yaþayýp bunu tüm dünyaya çok güzel bir þekilde sergilememiz olacaktýr. Herkesin kendine göre haklý sebepleri vardýr. Bizim maçýmýza bu sezon devamlý gelenler kadar, gelmeyenlerin de ben çok iyi birer Yolsporlu olduklarýný biliyorum. 2013 yýlýyla beraber geçmiþe sünger çekip, tüm kýrgýnlýklarýn, tüm huzursuzluklarýn, tüm sýkýntýlarýn, tüm kýzgýnlýklarýn ortadan kalkmasýný istiyorum. Yolspor açýsýndan yeni bir sayfa açýlýp tüm ülke

ve dünyaya Yolsporluluk bilincini çok güzel bir þekilde anlatýlabilecek mesajlarýn verilmesini istiyorum" dedi.

"GELECEÐE UMUTLA BAKIYORUM" Saha sonuçlarý açýsýndan da geleceðe umutla baktýðýný ifade eden Tungaç, "Karamsar olmak için kimsenin geçerli bir sebebi olmadýðýný düþünüyorum. Yaþadýðýmýz þanssýzlýk ve olumsuzluklarý ortaya koymadan sahada iyi mücadele örneði göstermeliyiz. Bugün 6 puanýmýz var. Kimsenin þüphesi olmasýn. Bu süreci hep beraber yaþayacaðýz. Takýmýn sezonu çok iyi bir yerde bitireceðine yürekten inanýyorum" diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Hüsnü: Gol atmaya devam edeceðim B

aþka takýmlardan gelen teklifleri red ederek herþeye raðmen tercihini Diyarbakýr'dan yana kullanan Hüsnü Zeybekoðlu Diyarbakýr'da ikinci þampiyonluðu Y.Diyarbakýrsporda yaþamak istiyor.

Siirtspor çifte bayram yapmak istiyor

TAKIMIN GOLLERÝNÝN YARISINI ATTI

S

por Toto 3.Lig, 1.Grup takýmlarýndan Siirtspor, bu hafta kendi sahasýnda aðýrlayacaðý Ankara Demirspor'u yenerek çifte bayram yapmak istiyor. Kayyum M .Nezir Öztaþ, geçen hafta Bingöl Belediyespor karþýsýnda aldýklarý galibiyetin ardýndan, Ankara Demirspor maçýný kazanarak galibiyet serisine dönüþtürmek istediklerini belirtti. Öztaþ, þunlarý söyledi: "Bu hafta liglerimizin köklü geçmiþi olan takýmlarýndan olan Ankara Demirspor'u kendi sahamýzda aðýrlayacaðýz. Rakibimiz bu sezon eski gücünde deðil. Ancak gene deneyimi ile her an her þeyi yapabilecek bir takým. Bizde hazýrlýklarýmýza baþladýk. Takýmýmýz teknik heyetle birlikte hem taktik hem kondisyon çalýþmalarýný sürdürüyor. Geçen hafta aldýðýmýz Bingöl Belediyespor maçý galibiyeti nedeniyle takýmda moraller yerinde. Ancak takýmýmýzda cezalý olan Rýdvan ile sakat olan Emrah ve Enver bu maçta takýmdaki yerlerini alamayacaklar. Bu maçtan galibiyet alarak çifte bayram yapmak istiyoruz."

Geçen sezon formasýný giydiði Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da kritik maçlarda attýðý 5 golle takýmýn 2.Lig'e çýkmasýnda önemli pay sahibi olan Hüsnü Zeybekoðlu, baþarýlý performansýný Y.Diyarbakýrspor'da da sürdürüyor.

Sahininden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda - 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit -

- Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64 Cihat Toprak

Y.Diyarbakýrspor'un, geride kalan 6'sý lig ve 2'si Türkiye Kupasý olmak üzere 8 maçta 14 golünü atarken, bunlarýn yüzde 50'sini yani 7'sini Hüsnü kaydetti. Adýyamanspor'la oynanan kupa maçýnda 2 gol atan Hüsnü, ligde de deplasmanda 10 kazanýlan Ankara Þeker maçýnda galibiyet golüne imza attý,4-0 kazanýlan Arsinspor ve 4-1 kazanýlan Kayseri Þeker maçlarýnda 2'þer gol kaydetti. Orta saha oyuncusu olmasýna raðmen takýmýn gol yükünü çeken Hüsnü, yaptýðý asistlerle de arkadaþlarýna gol paslarý veriyor.

FENERBAHÇE'DE YETÝÞTÝ Fenerbahçe alt yapýsýnda yetiþerek A takýma kadar yükselen Hüsnü,16 kez de milli takýmlarýn formasýný giydi. Kariyerine toplamda 271 resmi maç sýðdýran 28 yaþýndaki futbolcunun toplamda 29 golü var. Hüsnü Fenerbahçe'nin yaný sýra Turgutluspor,Torbalýspor,Beylerbeyi,NazilliBeled iyespor,Eyüpspor,Afyonkarahisar ve Eyüpspor gibi takýmlarda da oynadý.

Eleman aranýyor AZC villarýnda evde temizlik ve yemek iþinden anlayan yardýmcý bayan eleman alýnacaktýr. Mür: Kooperatifler mah. Kurtismailpaþa 4.Sk Abdurrahmanoðlu 2 Apt 1/1 Yeniþehir/Diyarbakýr

Tel: 0533 931 26 59

G.Saray istedi, Gaziantepspor kaptý! G

alatasaray'ýn Fatih Terim döneminde Bursaspor'dan transfer etmek için çaba harcadýðý ancak resmen kadrosuna katamadýðý Oðulcan Çaðlayan, Gaziantepspor ile anlaþtý. 17 yaþýndaki genç golcü, Terim'in sarý-kýrmýzýlýlar'dan ayrýlmasýndan sonra tercihini Gaziantepspor'dan yana kullandý. Bursasporlu genç golcü Oðulcan Çaðlayan, Gaziantepspor'la el sýkýþtý. Galatasaray'ýn Bursaspor'dan transfer etmek için çaba harcadýðý ancak resmi olarak kadrosuna katamadýðý 17 yaþýndaki futbolcu, kýrmýzý-siyahlýlar'ýn 3+1 yýllýk teklifini kabul etti. Genç yýldýz adayý yaklaþýk 1 ay Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara çýkmýþ, geçtiðimiz haftalarda A2 takýmýyla oynanan ve A takýmýn 6-1 kazandýðý maçta kaydettiði golle Fatih Terim'den tam not almýþtý. Terim, transferini bizzat istediði genç golcünün ortaya koyduðu performanstan sonra Oðulcan'ýn 300 bin liralýk yetiþtirme bedelinin ödenerek profesyonel yapýlmasýný istemiþti. Ancak Terim'in takýmdan ayrýlmasýndan sonra Galatasaray teknik ekibinde yaþanan büyük deðiþim, Oðulcan'ýn Gaziantepspor'dan gelen 3+1 yýllýk teklifi deðerlendirmesine neden oldu. Bu yaz Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olmak için Florya'nýn yolunu tutan Oðulcan, sarý kýrmýzýlý kulübün U19 takýmý eski teknik direktörü Vedat Ýnceefe, tarafýndan a takýma hazýrlanýyordu. Terim'in isteði ile özel program dahilinde çalýþmalarýný sürdüren genç golcünün devre arasý kampýnda A takým ile birlikte antrenmanlara çýkmasý bekleniyordu. Ancak geleceðin yýldýz adaylarýndan Oðulcan Çaðlayan, Galatasaray'da yaþanan geliþmelerden sonra kendisini uzun süredir izleyen Gaziantepspor ile masaya oturarak anlaþma saðladý. Önümüzdeki günlerde Gaziantepspor ile antrenmanlara çýkmaya baþlayacak olan genç oyuncu, ocak ayýnda profesyonel sözleþmeye imza atarak kariyerine baþlayacak.


12

CMYK

Belediyespor'da yenilgi üzüntüsü 10 EKÝM 2013 PERÞEMBE

Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, 6.Hafta maçýnda kendi sahasýnda Bandýrmaspor 'a 3-1 yenildi.

T

araftarlarýn yoðun ilgi gösterdiði maçta Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor yakaladýðý pozisyonlarýný bir türlü gole çeviremedi. Maçýn ilk yarýsýnda 9.dakika Bandýrmaspor adýna maçýn ilk golünü Hakký Þimþek attý. 1-0 Öne geçen Bandýrmaspor ataklarýný sýklaþtýrdý ve maçýn 22.dakikasýnda Timur Kosovalý'nýn ayaðýndan 2'inci golü buldu 2-0. Maçýn ilk yarýsý Bandýrmaspor'un 2-0'lýk üstünlüðü ile tamamlandý.

Ýkinci yarý gollü geçti

1-33

M

açýn ikinci yarýsýna daha iyi bir þekilde baþlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Bandýrmaspor kalesine ataklarýný yoðunlaþtýrdý. Her iki takýmýnda karþýlýklý ataklarýyla devam eden ikinci yarý mücadelesinde Bandýrmaspor'da Fýrat Arýkan maçýn 89.dakikasýnda takýmýný 3-0 öne geçirdi. Hemen ardýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor yakaladýðý gol pozisyonunu deðerlendirmesini bildi. Yusuf Yaðmur maçýn 90.Dakikasýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un tek golünü attý. Maçta baþka gol sesi çýkmadý. Bu sonuçla Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Bandýrmaspor'a 3-1 yenilerek taraftarlarýný üzdü. Taþkýn Civelek

Erganispor’da hazýrlýklar sürüyor Diyarbakýr Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Erganispor’da gözler hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Muþ Ovasýspor maçýna çevrildi.

P

azar günü oynanacak Muþovasýspor maçý hazýrlýklarýna baþlayan Erganispor, rakibini yenerek ilk galibiyetine ulaþmak istiyor. Kulübün içinde bulunduðu maddi sorunlardan dolayý istedikleri transferleri yapamadýklarýný belirten Teknik Sorumlu Emin Sevmiþ, yaptýðý açýklamada eldeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalýþtýklarýný söyledi. Bir an önce galip gelmeyi arzu ettiklerini belirten Sevmiþ, "Ýlk maçýmýzda kötü oynayarak Yolspor'a

yenildik. Geçen hafta deplasmanda Bingöl Temsilcisi Çapakçuraspora yenildik. Sýkýntýlarýmýz çok. Kulübün ekonomik imkanlarýndan dolayý istediðimiz takviyeleri yapamadýk. Ancak bunlarýn arkasýna sýðýnamayýz. Kadroda yer alan her futbolcumuz Erganispor için elinden geleni yapmak zorunda. Bir önce galip gelerek, gelecek haftalarda oluþabilecek 'kazanamama' sendromunun önüne geçmek istiyoruz. Her maç gibi Mardin maçý da zor geçecek. biz rakipten önce kendimizi düþünmek zorundayýz" dedi.

Amatör futbol'da transfer dönemi sona eriyor M

alatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Baþkaný Seyfullah Özdemir, 11 Ekim Cuma günü 17.30'da Malatya amatör futbol liglerinde transfer döneminin sona ereceðini kaydetti. Özdemir, amatör futbolda transfer döneminin Temmuz'da baþladýðýný ifade ederek, "Transfer dönemimiz 11 Ekim Cuma günü mesai bitimi olan 17.30'da sona erecek. Bu noktada kulüplerimizi transfer iþlemlerini bir an önce halletmeleri konusunda uyarýyoruz. Çünkü mesai bitiminden sonra transferle ilgili bir iþlem yapýlmayacak" dedi. Özdemir, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun transferin son gününe kadar açýk olacaðýný da sözlerine ekledi.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý grup

CMYK

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

10 10 2013 gazete sayfaları  
Advertisement