Page 1

Ankara'dan Diyarbakýr'a bakýþ

Yüzlerce çocuk meslek sahibi oldu D D

iyarbakýr'a Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan yapýlacak olan Ýmam Hatip Lisesi'nin Ankara'da yapýlan protokolüne eþlik etmek için sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte Diyarbakýr'dan hareketlendik. Ilýk bir Ankara sabahýna kucak açarken, günün anlamlý ve sýcak mesajlarla bite7'de ceðini biliyorduk.

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü tarafýndan uygulanan, bazý kurumlarýn desteklediði 'Umut Yýldýzý Projesi' sayesinde yüzlerce çocuk meslek sahibi oldu. Proje kapsamýnda kurslara devam eden 120 kadýnýn da artýk mesleði var. 4'te

Nakilli hastalar taburcu oldu PAZARTESÝ 10 EYLÜL 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde geçtiðimiz hafta böbrek nakli yapýlan hastalar taburcu oldu. Hastaneye veda eden hastalarýn mutluluklarý gözlerinden okundu. 'Mutluluk yaþýyoruz' Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Yusuf Yaðmur, böbrek nakline baþarýlý bir þekilde baþlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Baþhekim Yaðmur, ''Her 3 hastamýzda da hiç bir sýkýntý kalmadý. Hepsi de kendi idrarlarýný saðlýklý bir þekilde çýkarýyorlar. Bütün deðerleri normale inmiþ durumda. Ben ve ekibim büyük mutluluk yaþýyoruz'' dedi.

Diyarbakýr'da bombacý alarmý iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü, kent D merkezinde bombalý eylem hazýrlýðý yapýldýðý istihbaratý üzerine kentin giriþ çýkýþla-

'Yaþadýklarýmýz rüya gibi'

rýnda arama noktalarý oluþturdu. Kente giriþ çýkýþ yapan araçlar didik didik arandý. 3'te

Nakil yapýlan hastalar adýna duygularýný dile getiren 51 yaþýndaki Ramazan Kurt, ''Bana eþimden böbrek nakledildi. Þimdi saðlýk durumum gayet iyi. Allah razý olsun emeði geçenlerden. Yaþadýðýmýz sýkýntýlar geride kaldý. Cenabý Allah bütün hastalara nasip etsin Ýnþallah. Hiçbir ücret ödemedik. Çok þükür saðlýðýmýz yerinde mutlu bir 8'de þekilde ayrýlýyoruz'' diye konuþtu.

Akdamar'da üçüncü ayin A

HDK çözüm istiyor H

32 yýl sonra iþkence raporu istendi

1

2 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nde gözaltýna alýndýktan sonra 27 gün iþkence gören ve öldü sanýlarak çöpe atýlan Mali Müþavir M. Emin Aydýn'dan 32 yýl sonra iþkence gördüðüne dair rapor istendi. 4’te

Bingöl'de Kürtler sempozyumu B

ingöl Üniversitesi'nin ev sahipliðinde yapýlan "Kimlik, Kültür ve Deðiþim Sürecinde Osmanlý'dan günümüze Kürtler Uluslararasý Sempozyumu" sona erdi. Sempozyumun sona ermesinin ardýndan 5'te sonuç bildirgesi yayýnlandý.

alklarýn Demokratik Kongresi'nin (HDK) Diyarbakýr'da düzenlediði genel meclis toplantýsý sona erdi. BDP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü, "HDK ölüm deðil çözüm, çatýþma deðil müzakere yönündeki kararlýlýðýný sürdü5'te recek" dedi.

Mardin'de sýtma salgýný

M

ardin'in Savur ilçesi Baþkavak Köyü'nde ortaya çýkan Sýtma salgýný 20 günden beri devam ediyor. Saðlýk Bakanlýðý bölgeye özel ekip gönderdi. Vali Turhan Ayvaz, saðlýk ekiplerinin düzenli olarak çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyledi. 3'te

Beyaz altýn hasadý baþladý T

ürkiye'nin pamuk üretiminin yüzde 40'ýnýn yapýldýðý Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde pamuk hasadý baþladý. Bölge halký tarafýndan 'beyaz altýn' olarak adlandýrýlan pamuk, dönüm baþý 400 ile 500 kilo ürün 6'da veriyor.

kdamar Kilisesi'nde bu yýl üçüncüsü düzenlenen ayin yaklaþýk 3 saat sürdü. Yüzlerce kiþinin katýldýðý ayinde yapýlan dualarýn ardýndan Van depremi ve Suriye'de hayatýný kaybedenler için de özel bir ayin yapýldý. 4'te

Mürsel ACAY YAÞAMIN RENGÝ

BDP izole edilirse AB ne der ?

Avrupa Birliði'ne giriþimiz þu aralar sessizlikte. Ne gelen var ne giden.

Yazýsý 3’te

Ahmet AY

DOÐU-BATI KARDEÞLÝK PLATFORMU ANKARA BULUÞMASI Yazýsý 4’te

Dyt. Ceren AKTAÞ

Çocuklarda saðlýklý beslenme hastalýklardan koruyor Yazýsý 2’de


2

SAÐLIK

10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Dyt. Ceren AKTAÞ cerenaktas18@hotmail.com

Çocuklarda saðlýklý beslenme hastalýklardan koruyor Çocuklarýn saðlýksýz beslenmesi ve ebeveynlerinde ''o daha çocuk yesin istediðini normaldir'' demesi çocuklarýn saðlýklý beslenme alýþkanlýðý kazanamamasýna zemin hazýrlamaktadýr. Çünkü gelecekte bu yanlýþ beslenme nedeniyle saðlýksýz, obez, baðýþýklýk sistemi zayýf ve direnci düþük çocuklar yetiþiyor. Buna kayýtsýz kalmak ve bu konuda bilinçsiz olmak bana göre en vahim durumlardan biridir. Peki, nedir bu kadar vahim olan? Çocukluk çaðý kiþinin geliþimindeki en önemli dönemlerden biridir ki maalesef ne çocuklar ne de ebeveynler bu dönemde çocuklarýn geliþimleri ile yakýndan iliþkili olan beslenme alýþkanlýklarýna gerekli özeni göstermemektedir. Bundan sorumlu olan baþta anne-babadýr.Çocuk, anlatýlmadýðý ya da görmediði sürece kendisi için neyin iyi neyin kötü olduðunu bilemez. Burada, okul çaðýna kadar sadece ebeveynlere iþ düþer. O yaþa kadar çocuk aileden gördüðünü bilir ve onu uygular. Fakat anne-baba evde yemek piþirmek yerine daha çok hazýr yemeyi tercih ediyorsa, doðru bir davranýþ olmamasýna raðmen bu durum çocuk için normal hale gelir. Çünkü böyle görmüþtür. Bu yanlýþ beslenme bilinciyle büyüyen çocuk ne yazýk ki erken yaþlarda çeþitli saðlýk problemleriyle karþý karþýya kalýr. Anne-babanýn beslenme konusundaki öncelikli görevi doðru bir beslenme ile çocuða örnek olmak ve ona bu bilinci yerleþtirmektir. Okul çaðýnda beslenme Okul çaðýnda ise iþ, ebeveynin kontrolünden çýkabilmektedir. Bazý okullarda, öðle saatlerinde yemek çýkýyor, bazýlarýnda ise çýkmýyor. Ama ne yazýk ki her iki durumda da çocuklar, kantinlerdeki hazýr yiyeceklere ve bol miktarda þeker içeren meþrubatlara yükleniyor ki bunlar kalorisi yüksek ve besin kalitesi düþük gýdalardýr. Çocuk bunlarý sýk tüketince, karbonhidrat ve yaðdan zengin, proteinden ise fakir bir beslenme uygulamýþ olur. Bu da; etrafta sayýsý gittikçe artan kilolu ya da aþýrý kilolu çocuklarýn neden bu hale geldiðini açýklamaktadýr. Tabi ki tek neden okuldaki ya da okul dýþýndaki yeme alýþkanlýklarý deðildir. Teknolojinin geliþmesiyle birlikte çocuklar gittikçe daha hareketsiz bir yaþam sürmektedir. Okuldan kalan boþ vakitlerinin çoðunu bilgisayar ya da televizyon karþýsýnda geçirmektedirler, üstelik atýþtýrma halinde... Bu durum çok sakýncalýdýr çünkü televizyon, bilgisayar karþýsýnda doygunluk fark edilmez ve haddinden fazla yenmiþ olur. Anne-babalar buna engel olmalýdýr. Eve alýnan abur cubura sýnýrlama getirilmelidir. Ayrýca, her çocuðun dahil olduðu bir sosyal aktivite olmalýdýr. Geliþim için süt, et, sebze-meyve ve tahýl Çocuklara sýk sýk, atýþtýrmalýk yemeklerin onlar için neden zararlý olduðu anlatýlmalý, geliþimleri için süt, et, sebze-meyve ve tahýl grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda tüketmeleri gerektiðinin önemi vurgulanmalýdýr. Öðlen yemek çýkan okullarda çocuklarý yemek yemeye teþvik etmek için okul yönetimlerinin desteði kaçýnýlmazdýr. Kantinlerde yaðda kýzartýlmýþ yiyecekler, hiçbir besin deðeri olmayan þeker ve yað içeriði yüksek abur cuburlar ve asitli içeceklerin satýþýnýn durdurulup yerine sandviç, tost, ayran, süt, meyve gibi çocuklarýn saðlýklý geliþimine katkýda bulanan besinlerin sunumu için ebeveyn ve okul yönetimi hemfikir olmalýdýr. Yemek çýkmayan okullarda ise evde, yine dört besin grubundan besinler seçilerek saðlýklý bir beslenme çantasý hazýrlanmalýdýr. Izgara köfte, haþlanmýþ tavuk veya peynir ve yeþilliklerden hazýrlanmýþ bir sandviç yanýna da ayran ve meyve eklenerek çocuk için uygun bir beslenme çantasý hazýrlanmýþ olur. Çocuk bu þekilde her besin grubundan alarak saðlýklý beslenme ile bedensel ve zihinsel geliþimini en iyi þekilde tamamlamýþ olur.

Okulun ilk haftasý için 8 öneri Ç

ocuðun okula baþlama sürecinde rahat olmasý ya da yaþadýðý sorunlarý kolayca atlatabilmesi hem çocuk hem de aile için önemli bir uyum göstergesi. Bazýlarý tarafýndan çocuk þýmarýklýðý gibi nitelendirilen bu hareketler zaman geçtikçe azalmak yerine artabiliyor. Özellikle okulun ilk günlerinde sadece çocuðun deðil tüm ailenin davranýþlarýna özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde küçük gibi görünen bu sorunlar ileriki dönemde psikolojik sorunlar olarak çocuðun karþýsýna çýkabiliyor. Bu durumda da en önemli görev anne babalara düþüyor. Çocuk Psikiyatrisi Uzmaný Dr. Emel Bellibaþ, okulun ilk haftasýnýn rahat atlatýlmasýný saðlayacak önerileri þöyle soralýyor: - Çocuðunuzun endiþelerini saçma bulmayýn: Okula ilk kez gidecek çocuðun bu durumdan endiþe duymasý ve çekingenlik göstermesi çok doðal. Öncelikle onun yaþadýklarýný anlayýp bu durumu "saçma" bulmadýðýnýzý ona anlatýn. Okulu çocuðunuzun büyümesiyle ve artýk eðitime hazýr hale geldiðiyle iliþkilendirin; ona,"Artýk okula gidecek kadar büyüdün, bu beni çok sevindiriyor" tarzýnda güzel ve rahatlatýcý cümleler kurun. - Önce kendinizi hazýr hissedin: Çocuðunuzun okul dönemi geldiðinde önce sizin buna hazýr olmanýz gerekiyor. Unutmayýn ki sizin ruh saðlýðýnýz en az çocuðunuzunki kadar önemli. "Bu haliyle okulda ne yapacak? Ezerler onu" ya da "Benden nasýl ayrýlacak? Hiç ayrýlmadýk ki…" þeklindeki endiþelerinizi ve ayrýlma sürecindeki zorluklarý çocuða yansýtmanýz uyum sürecini zorlaþtýrýyor. - Okula baþlamadan önce yemek ve uyku saatlerini düzene sokun: Okul hazýrlýðýnýzý son güne býrakmayýn. Mümkünse okul baþlamadan bir süre önce çocuðunuza okula gideceðini söyleyin. Ayrýca çocuðunuzun yemek ve uyku saatlerini de dü-

1

zene sokun. Okul öncesi dönemde çocuklar, canlarý istediðinde yemek yiyor, uykularý geldiðinde yataða gidiyorlar. Okulun baþlamasýyla birlikte çocuk bir sürü kuralla karþý karþýya kalýyor. Karþýlaþtýðý bu kurallar onu strese sokuyor. Çocuðun bu stresini azaltmak için okula baþlamadan önce belli saatlerde yemek yeme, oda toplama, televizyon izleme ve uyku gibi ihtiyaçlarýný düzene sokun.

4

- Çocuðunuzu ilk gün mutlaka okula gönderin: Okulun ilk haftasýna sarkan tatil planlarý yapmayýn. Ýlk gün çocuðun okulda bulunmasý çok önemli. Baþlangýçta diðer çocuklarla benzer duygularý yaþadýðýný görmek çocuðu rahatlatýyor. - Okulun ilk günlerinde çocuða çok kalabalýk eþlik etmeyin:Okulun ilk günlerinde çocuða anne veya baba eþlik edebiliyor. Ancak anneanne, babaanne ya da dedelerin de okula gelmesi anlaþýlýr bir durum olmakla birlikte çocuk açýsýndan çok doðru deðil. Bir çocuðun baþýnda altý- yedi eriþkinin olmasý durumu doðal olmaktan çýkarýr. Ayrýca çocuða aþýrý özen göstermek okula uyumunu zorlaþtýrabilir. - Okula gitmeyi pazarlýk konusu haline getirmeyin: Çocuk okula gitmek konusunda isteksiz de olsa bunun mümkün olmadýðýný belirtin. Bu durumu bir pazarlýk konusu haline getirmesine izin vermeyin.

5

Anne babasýný býrakmak istemeyen çocuklar ve bu duruma dayanamayan veliler. Okulun ilk günlerinde ciddi problemler yaþayan ve bunlarla 6 doðru þekilde baþa çýkamayan aileler ileride de benzer sorunlarla karþýlaþabiliyor.

2

3

7

- Ýlk günler okul bitiþ saatinden biraz erken okula gidin: Ýlk günlerde bitiþ saatinden biraz önce okulda olmanýz çocuðunuzun kaygýlanmasýný engelliyor. Hatta öðretmeninden izin alýp çocuðunuzu zil çalmadan biraz önce de okuldan alabilirsiniz. Gecikecekseniz ya da onu okuldan bir baþkasý alacaksa bunu açýkça söylemekten çekinmeyin. Oyun kurmak, yalan söylemek belki o günü kurtarýyor. Ancak uzun vadede iletiþiminizi bozuyor. - Çocuðunuz okula gittiði için onu ödüllendirmeyin: Hiç kuþkusuz bir ebeveyn için çocuðu öðretmenine emanet edip okuldan uzaklaþabilmek çok da kolay deðil. Bunu çocuðunuza hissettirmeyin. Veda anýný uzatmayýn ve durup durup sarýlmalarý sýnýrlandýrýn. Okula gittiði için çocuðunuzu asla ödüllendirmeyin. Sadece çocuðunuzun gerçekten büyüdüðünü gördüðünüzü, onunla gurur duyduðunuzu ve her zaman yanýnda olacaðýnýzý ona anýmsatýn.

8

BU DAVRANIÞLARDAN KAÇININ! - Çocuðunuzun sorularýný cevapsýz býrakmayýn: Gerekli olan açýklamalarý mutlaka yapýn. Çocuðun sorularýna yanýt vermemek, konuyu yok saymak veya ertelemek çocuðun kafasýndaki soru iþaretlerini daha da artýrýyor. - Çocuðunuza acýmayýn. Çocuðunuza "Okula gitmek zorunlu. Biz de seni aslýnda onun için okula gönderiyoruz." tarzýnda bir düþünceniz olduðunu asla yansýtmayýn. - Onun için endiþelenmeyi býrakýn. Yoðun endiþe yaþamanýz çocuðunuzun da endiþe duymasýna neden olabiliyor. - Çocuðunuzu rahatlatmak adýna fazla ve gereksiz ayrýntýlara girmeyin. - Okulu gereksiz ve zamansýz ziyaret etmeyin. Fazla yapýlan ziyaretleri öðretmenleri de huzursuz edebiliyor.

ANAGRAM BULMACA

Hardal yaðýnýn faydalarý

H

ardal bitkisinden elde edilen hardal yaðýnýn birbirinden farklý yararlarýyla birçok sorununuza çözüm bulacaðýnýzý biliyor muydunuz? Üstelik bu yöntem antik Yunan döneminden bu yana çeþitli hastalýklarýn tedavilerinde kullanýlmýþ. Ýçeriði bakýmýndan omega 3 yað asidi, çinko, lif, kalsiyum, demir ve protein gibi önemli maddeler bulunduran hardal yaðý, Ahmet Maranki'nin de reçeteleri arasýnda bulunuyor.

Saç Hardal yaðýnýn içerdiði oleik asit ve linoleik asit birleþince saç üzerinde mucizeler yaratýr. Kirli hava, ýsý, zararlý ýþýnlar gibi etkenlerden yýpranan saçlarýn yenilenmesine yardýmcý olur. Güçlü bir antioksidan olan selenyumu içermesiyle saç dökülmesinin önüne geçer. Haftada bir hardal yaðýyla saçlarýnýza masaj yaparak saçlarýnýza bakým uygulayabilirsiniz.

Cilt E vitamini bakýmýndan zengin hardal yaðý cilt çatlaklarýný giderir, cildinizi yeniler ve ultraviyole ýþýnlarýndan korunmasýna yardýmcý olur.

Kaþýntý Kaynatýlýp vücuttaki kaþýntýlý bölgeye sürülen hardal yaðý, kaþýntýnýn azalmasýna yardýmcý olur.

Aðrý Kas açýcý özelliðe sahiptir. Kireçlenme, romatizma, bel fýtýðý gibi hastalýklardan dolayý oluþan aðrýlarýn azalmasýnda etkilidir.


Þýrnak'ta 1 þehit! Þ

ýrnak'ýn Beytüþþebap Ýlçesi'ne baðlý Mezra Beldesi'nde arazi arama ve tarama faaliyeti sürdüren askerlerin geçiþi sýrasýnda, PKK'lýlar tarafýndan önceden yola döþenen patlayýcýnýn infilak etmesi sonucu bir uzman çavuþ þehit oldu. Bölgede operasyon baþlatýldý. Beþtüþþebap'a 10 kilometre uzaklýkta bulunan Mezra Beldesi kýrsalýnda sabah saatlerinde ara-

Mardin'de sýtma salgýný 10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Mardin'in Savur ilçesi Baþkavak Köyü'nde ortaya çýkan Sýtma salgýnýnýn 20 günden beri devam ediyor. Saðlýk Bakanlýðý bölgeye özel ekip gönderdi. Vali Turhan Ayvaz, saðlýk ekiplerinin düzenli olarak çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyledi.

B

aþkavak Köyü'nde yaþanan salgýn ardýndan birçok vatandaþýn, Mardin ve Savur ilçesinde devlet hastanesine tedavi için baþvurduðu tespit edildi. Mardin, Diyarbakýr ve Savur ilçesinden görevlendirilen saðlýk ekipleri, köyde vatandaþlardan kan örneði aldý. Yaklaþýk 2 bin 400 kiþiden alýVali Turhan Ayvaz nan kan örneði laboratuarlarda tahlil için inceleniyor. Sýtma salgýný nedeniyle köyde yaþanan panik ardýndan duruma el koyan Saðlýk Bakanlýðý, bölgeye özel ekip gönderdi. Köyde incelemelerde bulunan saðlýk ekipleri, vatandaþlardan kan örneði almaya devam ediyor. Tespit edilen vakalarýn genel durumlarýnýn iyi olduðu ve ayakta tedavilerinin devam ettiði belirtildi.

Kan örnekleri tahlil ediliyor Köylüler, 20 günden beri sýtma salgýnýnýn devam ettiðini belirtiyor. Köyde ilaçlama yapýlýyor. Sýtma salgýný ardýndan Mardin Saðlýk Ýl Müdürlüðü ekipleri köyde ilaçlama çalýþmasý baþlattý. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, ilçede her þeyin kontrol altýnda olduðunu belirterek, saðlýk ekiplerinin düzenli olarak köyde çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade etti. Vali Ayvaz, "Kan örnekleri alýnýp laboratuarlarda tahlil ediliyor. Hastalýk tespit edilen vatandaþlara hemen müdahale ediliyor. Saðlýk Bakanlýðý'ndan gelen ekiplerimiz incelemelerini sürdürüyor. Korkulacak bir þey yok. Köyde ilaçlama çalýþmalarý devam ediyor. Durum kontrol altýndadýr" dedi.

Tedavi görüyorlar

Köylüler psikolojik korku yaþýyor

Köyde, 20 günden beri sýtma hastalýðý tedavisi gördüðünü belirten 19 yaþýndaki Mahmut Daðal isimli vatandaþ, ateþ ve titreme ile birlikte birden hastalandýðýný söyledi. Daðal, þöyle devam etti: "Hastaneye gittim, yapýlan tahlilden sonra sýtma olduðumu söylediler. Hastanede tedavi olduktan sonra eve geldim. Bir haftadýr evde tedavimi sürdürüyorum. Saðlýk durumum iyiye gidiyor. Saðlýk ekipleri sürekli kontrole geliyor. Köyde herkes panik içinde. 20 günden beri bu salgýn köyde devam ediyor."

Salgýn nedeniyle köyde herkesin panik yaþadýðýný belirten Mahmut Daðal'ýn teyzesi Halime Kavak ise 20 günden beri bu salgýn hastalýk nedeniyle birçok köylünün hastanelik olduðunu anlattý. Kavak, "Yeðenim hemen hemen 20 gündür hasta. Hastanede tedavi ettik. Þimdi tedavisini evde yapýyoruz. Hastalýða yakalanacaðýz diye üzerimizde psikolojik bir korku var. Köyde saðlýk ekipleri bizden kan örnekleri alýyor. Bu salgýn 20 günden beri devam ediyor. Ýlaçlama yapýlýyor ama yine de korkuyoruz. Köyün açýkta akan sularý ve çöplerinin ilaçlanmasý gerekir. Sivrisinek bataklýðý kurutulmalýdýr" diye konuþtu.

Diyarbakýr'da bombacý alarmý D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü, kent merkezinde bombalý eylem hazýrlýðý yapýldýðý istihbaratý üzerine, kentin giriþ çýkýþlarýnda arama noktalarý oluþturuldu. Bombalý eylem hazýrlýðý yapýldýðý istihbaratýný alan polis, sabah saatlerinden itibaren ihbar ile eþkali verilen çantalý bir kadýnýn peþine düþtü. Baðlar Ýlçesi'nde eþkale uygun bir kadýn polis tarafýndan alýnýp kontrol edilirken, kadýnýn söz konusu kiþi olmadýðý ortaya çýktý.

Araçlar didik didik aranýyor

PKK 3 korucuyu kaçýrdý B

itlis Valiliði, Hizan Ýlçesi yolunda bir grup PKK'lý tarafýndan kaçýrýlan 3 korucunun kurtarýlmasý için operasyonlarýn sürdürüldüðünü açýkladý. Valilik, önceki gün saat 15.00 sýralarýnda Bitlis'e yaklaþýk 15 kilometre uzaklýkta bulunan Hizan yolu üzerinde yol kesen bir grup PKK'lýnýn 3 köy korucusunu kaçýrýp 1 kiþi de yaraladýðý olayla ilgili yazýlý açýklama yaptý. PKK'lýlar tarafýndan açýlan ateþle yaralanan Adullah Durgun'un hayati tehlikesinin bulunmadýðý ve kaçan PKK'lýlarýn yakalanmasý için bölgede operasyon baþlatýldýðý belirtilirken açýklamada, þöyle denildi: Operasyonlar sürüyor "Merkeze baðlý Aþaðý Ölekli Köyü yolu ayýrýmýnda, bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafýndan yol kesilerek, Bitlis'ten Çeltikli Köyü istikametine giden bir araç durduruldu. Durdurulan araçta bulunan 3 köy korucusu kaçýrýldý. Ayný zamanda yoldan geçen bir sivil araca uzun namlulu silahlarla ateþ açýlmýþ ve açýlan ateþ sonucu bir vatandaþýmýz yaralanmýþtýr. Saldýrýda yaralanan Abdullah Durgun adlý vatandaþ Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Teröristlerin yakalanmasý için bölgede operasyon baþlatýldý."

Hem vatandaþýn ihbarý hem de jandarmadan emniyete verilen ihbar doðrultusunda Batýkent tren raylarý bölgesinde Jandarma Merkez Komutanlýðý'nýn duvarýnýn altýna bir çanta býrakýldýðý ihbarý polisi hareketlendirdi. Bölgede uzman ekiplerce yapýlan arama da bir sonuç alýnmadý. Diyarbakýr Emniyet müdürlüðüne baðlý polisler, kentin giriþ ve çýkýþ noktalarýnda genel uygulama baþlatarak, giriþ çýkýþ yapan araçlarý didik didik aramaya baþladý.

zi arama ve tarama faaliyeti sürdüren askerlerin geçiþi sýrasýnda daha önceden PKK'lýlar tarafýndan araziye döþenen patlayýcý infilak etti. Patlama sonucu kimliði henüz öðrenilemeyen bir uzman çavuþ þehit oldu. Þehit uzman çavuþun cenazesi Þýrnak 23'üncü Jandarma Sýnýr Tümen Komutanlýðý'na götürüldü. Bölgede geniþ çaplý operasyon baþlatýldý.

Mürsel ACAY YAÞAMIN RENGÝ BDP izole edilirse AB ne der ? Avrupa Birliði'ne giriþimiz þu aralar sessizlikte. Ne gelen var ne giden. Yani ne oradan gelen var, ne bizden giden. Kamuoyunda da konuþulmuyor. En son rest çekilmiþti, 'ya alýn, ya da biz çok müptelanýz deðiliz' minvalýndan sözler sarf edilmiþti. Durum bu iken, son günlerde terörle mücadele üst seviyeye çýktý. BDP'ye restler çekildi. BDP'lilerin Þemdinli'de PKK'lýlarla kucaklaþmasý tartýþmalarý üst seviyeye çýkardý. Ve BDP Milletvekillerinin dokunulmazlýklarý gündeme geldi. BDP izole edilirse, AB ne der?. AB kýzar tabiî ki…Türkiye attýklarý adýmlarýn gerisine düþer. Þimdiye kadar yaptýklarý heba olur gider. Kürt sorununun çözümünde gelinen nokta bir 'nokta'ya dönüþür. Küçücük kalýr. Yapýlanlar , edilenler hepsi beyhude hale gelir. Kürtçe TV, kültürel haklar, Kürtçe dilin seçmeli ders olarak okutulmasý. AB bunlarýn hiç birini görmez. Seçilen parlamenterin dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý ön plana çýkar ve AB buna göre düþünce anlamýnda yeni pozisyona geçer. Kürt sorununun çözümü ile ilgili tek bir adým daha beklenmiyor aslýnda. Þimdi 'Savaþ' dönemi olacak diye düþünüyorum. Hem PKK hem güvenlik güçleri bu pozisyonda þimdi. 2014'e kadar farklý bir adým olmasý durumunda her þey normale girer. Ancak Cumhurbaþkanlýðý seçiminin yapýlacaðý 2014'e kadar adýmlarýn atýlmasý sürerse. Yoksa yeni dönem baþlýyor. Hükümetin baþýna yeni bir isim. Yeni planlar, programlar. Aslýnda PKK'da bunu istemiyor þimdi. Yani onlar da savaþ modunda. BDP'li Milletvekillerin, PKK ile kucaklaþmasýnýn kýzýlca kýyamet koparacaðýný her iki tarafta biliyordu. Vekiller de , PKK da…Ama buna raðmen kucaklaþma oldu. Bu durum oldukça hassas. Çok iyi düþünüp, kararý öyle vermek gerek. 1994 yýlýnda HEP Milletvekillerinin dokunulmazlýklarý kaldýrýldý. Sorun çözümlendi mi?. Leyla Zana yine mecliste. Hatip Dicle tutuklu olduðu için gidemedi ama yine seçildi. Selim Sadak Siirt Belediye Baþkaný. Dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasý ile sorun çözümlenseydi, þimdiye kadar bu sorunun olmamasý gerekiyordu. Meclis'te çoðu BDP'lilerle ilgili 600 dosya var. 'Dokunulmazlýklar kaldýrýlsýn' sesleri yükseliyor. Toplumu gerecek bir durum olur bu aslýnda. Batýyý yine ayaða kaldýrýr bu durum. AB'ye giriþimizi yine sekteye uðratýr böyle olursa. Aklýselim galip gelir diye umuyorum.

Urartu'ya yeni yol V

an Valisi Münir Karaloðlu, Van Kalesi'ne yerli ve yabancý turistlerin rahat çýkmalarýný saðlayacak 'Urartu çýkýþ' yolunda incelemelerde bulundu. Urartu Krallýðý'na Tuþpa adýyla baþkentlik eden Van Kalesi'ndeki surlardan sonra yerli ve yabancý turistlerin zirveye çýkmak için büyük sýkýntý yaþadýklarý çýkýþ yolu da yapýlýyor. Vali Münir Karaloðlu'nun talimatýyla Ýl Özel Ýdaresi'ne hazýrlattýrýlan proje, Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu'ndan onay alýnca 'Urartu' çýkýþ yolu projesine start verildi. Kaleye çýkýþ yolu Edremit'ten getirtilen moloz taþlarla 750 metre tül yapýlacak. 300 led lamba ile aydýnlatýlacak olan çýkýþ yolunun 20 gün içinde bitirilmesi planlanýyor.

Urartu Krallýðý'nýn baþkenti

Çýkýþ yolunda incelemelerde bulunan Vali Karaloðlu, 20 metre tamamlanan yolun iþçiliði beðendiðini söyledi. Urartu Krallýðý'na Tuþpa adýyla baþkentlik eden Van Kalesi'ndeki surlar da restore ediliyor. Urartu Kralý 1. Sardur tarafýndan M.Ö. 840-825 yýllarýnda inþa edildikten sonra uzun yýllar Urartu Krallýðý'nýn baþkenti olan Van Kalesi (Tuþpa), Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nca baþlatýlan restorasyon ve kazý çalýþmalarýyla eski ihtiþamlý günlerine dönmeye hazýrlanýyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan 1 milyon 609 bin liraya ihale edilen restorasyon çalýþmalarý kapsamýnda 650 metre sur duvarý yapýlýyor.


4

HABER

10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Yüzlerce çocuk meslek sahibi oldu Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü tarafýndan uygulanan, bazý kurumlarýn desteklediði 'Umut Yýldýzý Projesi' sayesinde yüzlerce çocuk meslek sahibi oldu. Proje kapsamýnda kurslara devam eden 120 kadýnýn da artýk mesleði var.

Akdamar'da ayin V

an'daki Akdamar Kilisesi'nde bu yýl üçüncüsü düzenlenen Ermeni ayininde, Van depremi ve Suriye'de hayatýný kaybedenler için özel ayin yapýldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan verilen izin ile ilki 2010 yýlýnda yapýlan ayinin üçüncüsü cep telefondan verilen çan sesiyle saat 11.00 sýralarýnda baþladý. Baþpiskopos Kçajag Barsamyan tarafýndan yönetilen ve Türkiye Ermenileri Patrikliði Ruhani Meclisi Patrik Genel Vekili Baþpiskopos Aram Ateþyan'ýn da katýldýðý ayin yaklaþýk 3 saat sürdü. Daha sonra dýþarýda kutsanmýþ ekmek daðýtýmý yapýlarak dualar edildi. Yapýlan dualarýn ardýndan Van depremi ve Suriye'de hayatýný kaybedenler için özel bir ayin yapýldý.

D

iyarbakýr'da hayata geçirilen Umut Yýldýzý Projesi, hem kadýnlarýn hem çocuklarýn umudu oldu. Proje kapsamýnda kursa tabi tutulan çocuk ve kadýnlarýn artýk bir mesleði var. Kursa devam ettikleri süre boyunca günlük harçlýk da alan kursiyerler, kursun ardýndan yine kamu kurumlarýnýn yardýmýyla iþ sahibi olabiliyor. Bu kurslardan sadece biri olan kick boks ve tekvando dallarýnda dereceye giren kursiyerler, Vali Mustafa Toprak'ý ziyaret etti. Vali Toprak, projenin Diyarbakýr için son derece önemli olduðunu belirterek, ilgili kurumlara teþekkür etti.

620 kursiyer kursu tamamladý Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürü Ýsmail Güneþ ise proje kapsamýnda 20102011 yýlýnda 920 çocuk ve kadýnýn kurslara katýldýðýný söyledi. Bu yýl ise 120'si kadýn 620 kursiyerin kursu tamamlayarak sertifikalarýný alacaðýný belirten Güneþ, "Özellikle basketbol, kick boks ve yüzme spor alanlarýnda çocuklarýmýzýn boþ zamanlarýný deðerlendirdikleri faaliyetler içerisindeyiz. Tabi sadece spor dallarý deðil resim, Baðlama, gitar, ebru ve bilgisayar gibi kurslarla çocuklarýmýzý güvenli bir noktada özgüven içerisinde sosyal ortama katýlmalarý saðlanýyor. Önümüzdeki dönem 800 çocuk grubumuz, açýlmasý beklenen kurslara hazýr durumda. Þu anda 600 kiþilik kapasitemiz bin kiþiye çýkartýlabilir" diye konuþtu.

Yoðun ilgi gördü Burada hayatýný kaybedenler için yapýlan ayinin ardýndan Ermenistan'a ait halk oyunlarý gösterisi yapýldý. Vatandaþlarýn yoðun ilgi

Siyahi futbolcular düðüne renk kattý

siyahi futbolcuyu renklerine baðlamýþtý. Önceki gün Hakkari þehir stadyumunda antrenmanlar yapan futbolcular, hafta sonu olmasý nedeniyle Zapspor Teknik Direktörü Mecit Tekin ile birlikte Gazi Mahallesi'nde yapýlan Recep ve Songül Bor çiftinin düðün törenine katýldýlar. Yerel sanatçýlarýn elinde mikrofonu alan siyahi futbolcular kendi ülkelerine ait bir þarkýyý seslendirerek davetlilerden alkýþ aldýlar. Halk baðrýna bastý Futbolcular daha sonra da çalýnan canlý müzik eþliðinde davetlilerle kol kola girerek halay çektiler. Davetlilerin kimisi siyahi futbolcularý görürken þaþkýnlýklarý gözden kaçmazken, bazý çocuklar ise kendilerine büyük ilgi gösterdiler. Bazý davetliler ise Hakkari düðünlerinde halay çeken ilk defa siyahi futbolu gördüklerini belirtti. Damat Recep Bor, Saðdýç Þehmuz Bor ile düðün töreninde bulunan davetlilerle tek tek tokalaþan siyahi futbolcular, daha sonra buradan ayrýldýlar. Futbolcular Sahif ve Emi, düðünde bulunmanýn mutluluðu içersinde olduklarýný belirterek, hoþça zaman geçirdiklerini söylediler. Zapspor'un Teknik Direktörü Mecit Tekin ise yöre halkýnýn siyahi futbolcularý baðrýna bastýðýný ifade etti.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr Vali Gökhan Aydýner Endüstri Meslek Lisesinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim.Hükümsüzdür Cengiz Gülayinci

10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4025 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

T

ürkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Hakkari Zapspor'un Kamerun ve Mali'den transfer ettiði 2 siyahi futbolcu bir düðün törenine katýlarak yöre halký ile birlikte halay çektiler. 29 Eylül'de baþlayacak olan Bölgesel Amatör Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek olan Zapspor, bir süre önce Diyarbakýr'da çeþitli takýmlarda forma giyen 6 futbolcunun yaný sýra Kamerun ve Mali'den de ülkelerindeki milli takýmlarda oynayan Sahif ve Ými adlý 2

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

DOÐU-B BATI KARDEÞLÝK PLATFORMU ANKARA BULUÞMASI

Bu "öteki"ci anlayýþtan en çok gündem oluþturanlar Kürtler oldular. Okumaz-yazmazlýklarýyla, dað/bedevi! yaþam tarzlarýyla, isyanlarýyla ve nihayet 28 yýl önce PKK tarafýndan baþlatýlan eylemlerle bu kez bu ülkenin "öteki"leþtirilenleri tarafýndan da "öteki"leþtiler Kürtler. Her zaman sitemle "Türk kardeþlerimizin bizim derdimizden bihaber olduklarýndan" söz ederdik. Doðrusu çok haksýz da sayýlmazdýk. Zira kapýmýzý çalýp; neler oluyor diyen çýkmamýþtý.

Bu surecte 'kardeslik' gecer akçe olmaktan çýkarýlsa da bendeniz önümüzdeki süreçte adýndan sýkça söz ettirecek olan bir platformdan, bir kardeþlik destanýndan söz etmek istiyorum. Yýllarca kendinizi "itilmiþ" hissetmek nedir çok iyi bilirsiniz; Cumhuriyetin kuruluþundan hemen sonra ülkem insanýnýn kahhar ekseriyeti bir sabah uyandýðýnda kendilerini "ötekiler" olarak gördüler. Bu "ötekiler" salt "öteki" olarak kalmadýlar. Horlandýlar, aþaðýlandýlar, itilip kakýldýlar. Yetmedi, dövülüp sövüldüler. Bu da yetmeyince idam edildiler, yargýsýz infaz edilip öldürüldüler.

Önceki yýllarda (2006-2020) muhafazakâr STK'larýn çatý kuruluþlarý olan TGTV, SDP gibi örgüt temsilcileri bizleri yakýndan tanýmak, sorunlarýmýzý yerinde tespit etmek ve çözüme katký sunma amacýyla ilimize çeþitli ziyaretlerde bulunmuþlardý. Bu buluþmalarda Kürt Sorununun, batýdaki kardeþlerimizin kendi bileþenlerine aktarmakla daha doðru anlaþýldýðýný memnuniyetle müþahede etmiþtik. Doðu-Batý Kardeþlik Platformu ise iki yýl once Temmuz ayýnda Bursa'dan bir grup duyarlý kardeþimizin baþta Diyarbakýr olmak üzere bölgemizin 11 ilini ziyaret ederek, öncelikli olarak Kürt Sorunu konusunda fikir alýþ veriþinde bulunmalarý sonucunda kurulan bir platformdur.

Türkler de, Kürtler de, Ermenisi, Rumu, Yezidisi de bu "ötekiler"den oldular. Alevisi, Romaný, Ýslamcýsý ... bütün farklýlýklarýyla hep "öteki" oldular.

Bursa Sivil Toplum Platformu temsilleri dostlar bu ziyaretlerindeki tespitlerini daha sonra kamuoyuna açýklayarak biz Kürt kardeþlerinin dert-

gösterdiði ayin nedeniyle Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü sporcularý tarafýndan da ada çevresinde kano ve yelken gösterileri yapýldý. Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne ait helikopter sürekli havada seyrederken, adada da güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Ayinin sona ermesiyle birlikte Ermeni misafirler adadan ayrýldý.

32 yýl sonra iþkence raporu istendi 1

2 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nde gözaltýna alýndýktan sonra 27 gün iþkence gören ve öldü sanýlarak çöpe atýlan Mali Müþavir M. Emin Aydýn'dan 32 yýl sonra iþkence gördüðüne dair rapor istendi. Bingöl'ün Solhan ilçesinde ikamet eden Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Mehmet Emin Aydýn (56), 12 Eylül darbecileri hakkýnda suç duyurusunda bulunduðu mahkemece Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, iþkence görüp görmediðine dair rapor istendi. 12 Eylül döneminde iþkence gördüðünü iddia ederek 2011 yýlýnda Bingöl Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na Kenan Evren baþta olmak üzere, dönemin generalleri, Ankara Mamak Cezaevi ve Diyarbakýr Cezaevi müdürlükleri ile diðer sorumlular hakkýnda suç duyurusunda bulunan Aydýn, suç duyurusunun ardýndan Ankara 12. Ceza Mahkemesi'nde 4 Nisan 2012 ve 5 Mayýs 2012 tarihinde görülen davanýn ardýndan mahkemenin iþkence görüp görmediðini dair kendisinden rapor istediðini söyledi. 'Öldü sanýp çöpe attýlar'

32 yýl önce gördüðü iþkencelerden dolayý sað bacaðýnda ve sol elinde halen darp izleri ve 8 diþinin de kýrýk olduðunu belirten Aydýn, gözaltýna alýndýktan sonra midesine kum torbasýyla vurulduðunu, gördüðü iþkenceler sonucunda mide kanamasý geçirdiðini ve öldü sanýlarak çöpe atýldýðýný kaydetti. Ölmediðinin fark edilmesi üzerine tekrar gözaltýna alýndýðýný söyleyen Aydýn, bu defa 27 gün boyunca daha aðýr iþkencelerden geçtiðini ifade etti. Gördüðü iþkencelerden dolayý darbeciler hakkýnda suç duyurusunda bulunduðunu belirten Aydýn, darbecilerin peþini býrakmayacaðýný ve cezalandýrýlmalarý gerektiðini kaydetti.

leriyle dertlenmek istediler. Yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda 22-24 Aðustos tarihlerinde bölgenin 11 ilinden 3'er temsilciyle Bursa'da bir çalýþtay düzenledik. Kamuoyuna deklare ettiðimiz söz konusu çalýþtayýn sonuç bildirgesi bölgemizde beklentilerimizin çok çok üstünde yanký buldu. Daha sonra 28-30 Ocak 2011 tarihlerinde Diyarbakýr'da platforma yeni katýlan iller ve STK'larla birlikte (22 il ve 1136 STK) üç gün süren "KÜRT ÇALIÞTAYI"ný gerçekleþtirmiþtik. Bütün katýlýmcý il temsilcileriyle birlikte tarafýmca okunan basýn açýklamasý bölge illerinde olduðu gibi ülkemizin batý illerinde de çok olumlu karþýlanmýþtý. 8-9-10 Temmuz 2011 tarihinde Ankara'da Ankara Buluþmasýný gerçekleþtirerek calýþmalarýmýzý sürdürdük. Bu çalýþtayda yaptýðýmýz basýn açýklamasýnda da görüleceði gibi "adalet ve hakkaniyetin herkes için vazgeçilmez olduðunu" vurgulamistik. 7-8-9 Eylül Ýstanbul buluþmasýnda özgürlükler, Kürt Sorunu ve yeni anayasa hazýrlýk sürecinde Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak katký sunmak istiyoruz. Konu insaallah daha sonraki gunlerde detaylý bir sekilde yazilacaktir.


HABER

10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

5

HDK çözüm istiyor

Halklarýn Demokratik Kongresi'nin (HDK) Diyarbakýr'da düzenlediði genel meclis toplantýsý sona erdi. BDP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü, "HDK ölüm deðil çözüm, çatýþma deðil müzakere yönündeki kararlýlýðýný sürdürecek" dedi.

H

DK'nýn Diyarbakýr'da düzenlediði iki gün süren Genel Meclis toplantýsý sona erdi. Cigerxwin Kültür Merkezi'nde yapýlan toplantýya BDP'li milletvekilleri ve çok sayýda kiþi katýldý. Türkiye ve Ortadoðu'daki son geliþmelerin görüþüldüðü toplantýnýn ardýndan bir sonuç bildirgesi açýklandý. Sonuç bildirgesini okuyan BDP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü, AK Parti iktidarýnýn içeride ve dýþarýda çatýþmacý ve savaþ kýþkýrtýcýsý bir siyasal tutum sürdürdüðünü söyledi. Hükümetin Kürt sorununun çözümünde þiddet ýsrarýnýn her gün onlarca genç insanýn canýný yitirmesine yol açtýðýný ifade eden Kürkçü, þöyle devam etti:

Vekillerin suçu düþünce açýklama "HDK ölüm deðil çözüm, çatýþma deðil müzakere yönündeki kararlýlýðýný sürdürecek. Önümüzdeki dönemin politik sorunlarýndan birinin milletvekili dokunulmazlýðý ve parti kapatma konularý olacak. Düþünceyi ifade dýþýnda hiç bir suçlama ile karþý karþýya olmayan BDP blok vekillerine yönelik her engelleyici adým, hem anayasa çalýþmalarýnýn baltalanmasý anlamýna gelecek hem de Kürt siyasal hareketinin Meclisten

ve siyaset sahnesinden dýþlanmasýna neden olacaktýr. HDK, milletvekili dokunulmazlýklarýna yönelik her giriþimin karþýsýnda yer alacak. BDP'nin kapatýlmasý yönündeki hazýrlýklar karþýsýnda kararlý bir tutum takýnacaktýr.''

Dýþ politika hasýmlaþtýrýyor Suriye ve Ortadoðu'da AK Parti politikalarýnýn çok yönlü bir fiyaskoyla karþý karþýya olduðunu aktaran Kürkçü, "AK Parti dýþ politikasý Türkiye'yi Ýran'a, Suriye ve Irak merkezi yönetimi ile hasýmlaþtýrýyor. Türkiye, Ermenistan'dan sonra Doðu'daki bütün sýnýr komþularýyla çatýþmalý duruma düþüyor. HDK, AKP iktidarýnýn komþularýmýza yönelik her türlü askeri müdahale ve iþgal politikalarýna karþý mücadelesini sürdürecektir. HDK, krizden çýkýþýn tek imkaný olan demokratik, çoðulcu, laik bir Suriye'nin oluþmasýnda aktif olarak yer alan demokratik, sol ve sosyalist çevrelerle fikir alýþveriþini sürdürerek, 21 Ekim'de Ýstanbul'da Uluslararasý Ortadoðu Konferansý'na ev sahipliði yapacaktýr. Ayrýca HDK, Batý Kürdistan'a bir heyet gönderecektir" þeklinde konuþtu.

Bingöl'de Kürtler sempozyumu Bingöl Üniversitesi'nin ev sahipliðinde yapýlan "Kimlik, Kültür ve Deðiþim Sürecinde Osmanlý'dan günümüze Kürtler Uluslararasý Sempozyumu" sona erdi.

0

Birinci sýnýflar için zil çalýyor Ç

ocuklarýn okula iyi bir baþlangýç yapabilmeleri için uygulanan 'uyum programý' çerçevesinde, okul öncesi ve ilköðretim 1. sýnýf öðrencileri için bugün ders zili ilk kez çalacak. Ýlkokul birinci sýnýfa yeni kayýt yaptýran öðrenciler ile okul öncesi eðitime baþlayacak öðrenciler ders baþý yapacak. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn minik öðrencilerin okula alýþmalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla daha önce uygulamaya koyduðu 'uyum programý', 20122013 eðitim öðretim yýlý baþlamadan 10-14 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak. Uyum programýný Milli Eðitim Bakaný Dinçer, Mamak Kazým Orbay Ýlkokulu'nda düzenlenecek törenle baþlatacak. Ýlköðretime baðlý ana sýnýflara yeni baþlayacak öðrenciler için hazýrlanan uyum programý çerçevesinde ilk gün okullarda açýlýþ törenleri düzenlenecek. Okul müdürleri, velilere bu uygulamanýn amaçlarýný, yararlarýný anlatacak. Daha sonra okul, velilere ve çocuklara tanýtýlacak. Keyifli oyunlar düzenlenecek Velilere ve çocuklara sýnýfta uyulacak basit kurallar anlatýlacak. Ýlköðretime yeni baþlayacak öðrencilere uygulanacak programda ise öðrencilerin keyif alacaklarý sýnýf için oyunlar düzenlenecek, boyama ve çizme etkinlikleri ile kesme yapýþtýrma çalýþmalarý yapýlacak. Müzikli oyunlar ve þarkýlarla kitap okuma saatleri düzenlenecek. Öðrenciler için bu programda okula, arkadaþlarýna, öðretmenine, öðretim faaliyetlerine uyumunu kolaylaþtýracak etkinlikler de yapýlacak. Geçen yýldan farklý olarak öðrenciler uyum eðitiminin ardýndan okullarýn 17 Eylül Pazartesi günü açýlmasýyla hazýrlýk eðitimine de tabi tutulacaklar. Ýlkokul 1.sýnýfta okutulacak Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine iliþkin çalýþmalar yapýlacak. Ders kitaplarý hazýr Milli Eðitim Bakanlýðý, 2012-2013 eðitimöðretim yýlýnda öðrencilere toplam 187 milyon ders kitabýný ücretsiz daðýtacak. Okullarýn tamamýna ulaþtýrýlan ders kitaplarý okullarýn açýlacaðý 17 Eylül'de sýralarýn üzerinde hazýr olacak. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Yusuf Esener, kitaplarýn daðýtýmýnýn tamamlandýðýný, okullara ulaþtýrýldýðýný açýkladý. Esener, özel okullar dýþýnda diðer okullardaki tüm öðrencilere ders kitaplarý ile çalýþma kitaplarýnýn ücretsiz verileceðini söyledi. Ýlkokul 1. sýnýf öðrencilerinin okullara uyumunu saðlamak üzere hazýrlanan çalýþma kitaplarýyla öðretmen kitabýndan da toplam 3 milyon 570 bin basýldý. Bu kitaplar da bugün öðrencilerin hizmetine sunulacak.

6-08 Eylül 2012 tarihleri arasýnda yurtiçi ve yurt dýþýndan 78 akademisyen, araþtýrmacý ve bilim adamýnýn katýldýðý sempozyumunun sona ermesinin ardýndan sempozyum bilim kurulu tarafýndan bir sonuç bildirgesi yayýnlandý. Sonuç bildirgesinde, TRT 6'nýn (Þeþ) açýlmasý ve eðitim kurumlarýnda Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulmasý gibi açýlým politikalarýnýn uygulanmasýnýn provokatif eylemlerle kesintiye uðratýlmamasý gerektiðine vurgu yapýldý.

Farklýlýklar çatýþma sebebi deðil Sonuç bildirgesinde þunlarý yer aldý: Kürt realitesinin ýrkçý yaklaþýmlarla ele alýnmasý, toplumda birçok alanda çatýþmanýn ve kayýplarýn yaþanmasýna neden olmaktadýr. Toplumsal barýþý tehdit eden faktörlerin ortadan kaldýrýlmasý, sanýldýðý kadar da zor deðildir. Farklý ýrklar ve farklý kültürler, çatýþma sebebi deðil, aslýnda bir zenginliktir. Bunu; bir kilimin desenleri veya gökkuþaðýnýn farklý renkleri gibi algýlayabiliriz. Avrupa ülkeleri ve Amerika'da ifade edilen 'multikültürel toplum'

kavramý, bu baðlamda hatýrlanabilir.1980'lerde yaþanýn sað-sol kavgalarýný, ülkemiz geride býrakmýþ ve belli bir olgunluk kazanmak suretiyle günümüze gelinmiþtir. Öyle görülüyor ki, Kürt meselesinde de belli bir olgunluk süreci yaþanmaktadýr.

Sorun saðduyu ile çözülecek Yakýn bir zamanda, meselenin; toplumsal ve devlet yönetimimin sahip olduðu saðduyuyla halledileceði kanaati kamuoyunda hâsýl olmuþtur. Bugün gelinen noktada, geçmiþte yapýlmýþ birçok hatalý uygulama bulunurken, devlet, artýk þefkatli yüzüyle meseleye bakmaktadýr. Yapýlan uygulamalar, bunu açýkta göstermektedir. TRT 6'nýn (Þeþ) açýlmasý ve eðitim kurumlarýnda Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulmasý gibi açýlým politikalarýnýn uygulanmasý, provokatif eylemlerle kesintiye uðratýlmamalýdýr. Türkiye'de yaþayan tüm insanlar, eþit haklara sahip olmalýdýrlar.Benzer nitelikteki sempozyumlarda, benzer toplumsal gerçeklik ve sorunlarýn, üniversite ortamýnda farklý bakýþ açýlarýndan tartýþýlmasýnýn faydalý olacaðý þüphesizdir.

Van'a Festival Alaný ve Kültür Parký

Van Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Kültür Parký ve Festival Alaný, Ermenistanlý grup Van Procekt ve Akunq Ensemble ile Mardin Kemençe'nin önemli temsilcilerinden olan Koma Nevaf ve Moðollar'ýn sahne aldýðý dev konserle açýldý.

V

an Kalesi yanýnda bulunan Atatürk Kültür Parký, Van Belediyesi tarafýndan yenilenerek etkinliklerin yapýlacaðý bir alana dönüþtürüldü. Yaklaþýk bir yýlda 100 bin metrekare alan üzerinde yapýlan yenileme çalýþmalarýnda alanýn 103 bin metrekaresi ise yeþil alan olarak tasarlandý. Alanýn içerisine 1 kilometre uzunluðunda koþuyolu ve bisiklet parkuru, çocuk oyun gruplarý, mescit, fitnes spor grubu, basket ve voleybol alaný, 150 araçlýk otopark, platform ve festival alaný yapýldý. Yapýmý tamamlanan Park ve Festival alanýnýn açýlýþý düzenlenen konserlerle yapýldý. Açýlýþ, Akdamar Kilisesi'nde bu yýl 3'ncüsü yapýlacak olan ayin öncesine denk getirilirken, kentte bulunan Ermeni'ler açýlýþa büyük ilgi gösterdi.

Konserlerle coþtular Ermenistan'ýn en önemli gruplarýndan Van Procekt ve Akunq Ensemble'nin dayanýþma amacýyla konser verirken, bir birinden güzel eserlerle Vanlýlarý coþturan grup yaklaþýk 1 sat sahnede kaldý. Van Procekt, Akunq Ensemble'nin ardýndan bu kez sahneye Mardin'in en önemli kültürleri içerisinde yer

alan 'Mardin Kemençe'nin önemli temsilcilerinden olan Koma Nevaf çýktý. Kürtçe seslendirdikleri parçalarla konsere gelenler halay çekerek eðlendi. Son olarak sahneye film ve enstrümantal müzikleri ile ün kazanan Cahit Berkay'ýn yer aldýðý Moðollar grubu çýktý. Bir birinden güzel eserlerin okunduðu konserde Vanlýlar doyasýya eðlenirken, konser havai fiþek gösterisi ile son buldu. Sahneye tutuklu bulunan Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn dev posterleri asýldý.

Bir yýlda tamamlandý Konser esnasýnda sahneye çýkarak kýsa bir konuþma yapan Van Belediye Baþkan Vekili Sabri Abi, bu parkýn 1980 yýlýnda kurulduðunu ve þu ana kadar hiç bir bakým yapýlmadýðýný söyledi. Göreve geldikleri ilk gün tutuklu bulunan Belediye Baþkaný Sayýn Bekir Kaya'nýn talimatýyla burada çalýþmalara baþladýklarýný ifade eden Abi, ''Buranýn yapýmý Sayýn Kaya için önemli bir proje idi. Yaklaþýk 1 yýldýr bu parkýmýzda önemli çalýþmalar yaparak siz halkýmýzýn hizmetine sunduk. Hayýrlý uðurlu olsun'' dedi.


6

EKONOMÝ

10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Beyaz altýn hasadý baþladý Türkiye'nin pamuk üretiminin yüzde 40'ýnýn yapýldýðý Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde pamuk hasadý baþladý. Bölge halký tarafýndan 'beyaz altýn' olarak adlandýrýlan pamuk, dönüm baþý 400 ile 500 kilo ürün veriyor.

M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde kilosu 40 kuruþa toplanan pamuk, iþçileri sevindiriyor. Çiftçiler ise durumdan memnun deðil. Sadece pamuðun toplanmasýna kilo baþý 40 kuruþ veren çiftçi, pamuðun kilosunu bir liraya satýyor. Geçen sene pamuðun kilosunun 1 TL 60 kuruþ olduðunu ifade eden çiftiler, kilo fiyatýnýn bir liraya kadar düþtüðünü söylüyor. Günde 20-30 kilo pamuk toplayabilen çocuk iþçiler, elde ettikleri gelir ile hem okul masraflarýný çýkarýyor hem de aile bütçesine katkýda bulunuyor.

Okul harçlýðý için tarladalar Pamuk iþçisi Meryem Dinler, "Günde 150-200 kilo topluyoruz. Pamuk þurtlarý elimize batýyor. Kan oluyor. Yani hiç güzel deðil pamuk toplamak" dedi. Okulun tatil olduðu zamanlarda tarlada çalýþtýðýný ifade eden ilkokul 4. sýnýf öðrencisi Dilara

Çelik, "Otuz kilo topluyorum. Okul harçlýðýmý topluyorum. Okula elbise almak için topluyorum. Aileme, anneme ve babama para vermek için topluyorum. Doktor olmak istiyorum" þeklinde konuþtu.

Fiyatlar düþük Pamuk fiyatlarýnýn düþüklüðünden yakýnan çiftçi Hasan Dinler, maliyeti yüksek olan ürününü çok ucuza sattýklarýný vurguladý. Dinler, "Geçen sene bu günlerde ilk pamuk çýktýðý zaman kilosu bin 600 liraya kadar satýlýyordu. Ondan sonra fiyatlar düþtü, düþtü, bir liraya kadar düþtü. Hala fiyatý bir liradýr. Çiftçi pamuk toplamasýný 400 kuruþa yaptýrýyor. Ondan sonra bu pamuðun gübresi var, suyu var, elektrik, mazot parasý var. Çiftçinin eline hiçbir þey kalmýyor. Sadece elimizde destekleme pirimi kalýrsa memnun oluyoruz" ifadelerini kullandý.

Altýnýn 100 TL ile imtihaný

Dýþarýda onsu bir günde 35 dolar birden artarak 1737 dolara çýktý. Altýndaki yükseliþin nereye kadar süreceði merak konusu. Týrmanýþ beklenmese de ilk etapta 24 ayar altýnda 100 TL, Cumhuriyet Altýný'nda ise 675 TL kritik önemde. Fiyatlar geri gelebilir

Organik tarým yapan çiftçilere destek

K

ars Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Özcan Yýldýrým, kurumlarýnca il genelinde yapýlan organik tarým desteðinin 2012 yýlýna ait olmak üzere bin 878 çiftçiye, 243 bin 657 TL kiþi baþý olmak üzere 6 milyon 91 bin TL destek ödemesi yapýldýðýný söyledi. Ýl tarým Müdürü Yýldýrým, çiftçilere yapmýþ olduklarý organik tarým faaliyetleri kapsamýnda 28 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan Organik Tarým Destekleme Ödemesi Yapýlmasýna Dair Teblið hükümleri

doðrultusunda bu desteklerin yapýldýðýný belirtti. Organik tarýmýn çevre, insan ve hayvan saðlýðýna zarar vermeyen bir tarýmsal üretimi kapsadýðýna deðinen Yýldýrým, "Doðal kaynaklarýn korunmasý, tarýmda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gýda güvenliðinin saðlanmasýna yönelik organik tarým yapan çiftçilerin, birim, alan, üzerinden desteklenmesine iliþkin usul ve esaslarý belirlemek amacýyla yapýlan tarýmsal faaliyetleri sürdüreceðiz" dedi.

Y

urtdýþýnda bir ay önce 1615 dolar civarýnda olan altýnýn onsu (31 gram), son olarak ABD'nin tarým dýþý istihdam verilerinin beklentilerin altýnda gelmesiyle 1737 dolara fýrladý. Türkiye'de ise Cumhuriyet Altýný bir ayda 50 liradan fazla deðer kazanarak 672 TL'ye çýktý. Son dönemdeki bu hýzlý artýþ 'yükseliþ daha ne kadar sürer' sorusuna yol açtý. Altýn her ne kadar dýþ faktörlerden etkilense de özellikle fiyatýn çok yüksek deðere ulaþmasý talebi sýnýrlýyor. Bu da daha fazla yükseliþe engel oluyor. Türkiye'de fiyatlar, 24 ayar altýnda 100 lira, Cumhuriyet Altýný'nda ise 700 lirayý uzun zamandýr geçmedi. Uzmanlar bunun ekim ayý sonuna kadar ayný þekilde sürmesini bekliyor.

Daha da yükselebilir Cuma günü Kapalýçarþý' 24 ayar altýnýn gram fiyatý 99.25 liradan baþladýðý günü, 99.90 liradan cumhuriyet altýný ise 4 liralýk yükseliþle 672 liraya tamamladý. Altýnýn bir günde 35 dolar birden fýrlamasýnda, kötü gelen ABD istihdam verileriyle ABD Merkez Bankasý'nýn (FED) yeni bir parasal geniþleme programý için baský altýna gireceðine iliþkin öngörü etkili oldu. Çünkü yatýrýmcýlar, FED'in yeni bir parasal geniþlemeye gitmesi durumunda altýnýn talebe paralel olarak daha da yükseleceðine inanýyor. Eðer FED 13 Eylül'deki faiz toplantýsýnýn ardýndan yeni bir parasal geniþleme kararý açýklamazsa, altýnýn 1650 dolar civarýna gerilemesi bekleniyor.

Biyoyakýt tarýmý yakýyor

Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Baþkaný Þemsi Bayraktar, "Gýda fiyatlarýnýn fevkalade yükseldiði ve 1 milyar insanýn aç olduðu bir ortamda, artýk gýda mý, biyoyakýt mý karar vermemiz lazým. Ýnsanlar yakýtsýz yaþayabilir ama gýdasýz yaþayamaz" dedi.

T

ZOB Baþkaný Þemsi Bayraktar, dünyada gýda fiyatlarýnýn yükseldiðine iþaret ederken, bunun sadece küresel ýsýnmaya baðlý olmadýðýný, dünyada hýzlý bir þekilde biyoyakýt üretiminin devam ettiðini bildirdi. Birçok ülkenin biyoyakýt kullanmaya baþladýðýný ve ABD, Çin, Brezilya gibi birçok ülkede önemli yatýrýmlar yapýldýðýný belirten Bayraktar, biyoyakýtýn ham maddesinin de tarým ürünleri olduðunu söyledi. Gýda fiyatlarýnýn fevkalade yükseldiði bir ortamda 1 milyar insanýn aç olduðuna dikkati çeken Bayraktar, "O zaman bir tercihle karþý karþýyayýz, gýda mý biyoyakýt mý? Bizim tabi kanaatimiz þu; insanlar yakýtsýz yaþayabilir ama gýdasýz yaþayamaz" þeklinde konuþtu.

Ürün üretimi ve fiyatlarý arttý Biyoetanol üretiminin 2003-2010 döneminde yüzde 196 arttýðýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: Biyoetanol yapýmýnda kullanýlan ürünlere baktýðýmýzda ayný dönemde mýsýr üretimi yüzde 31 artmýþ, þeker üretimi yüzde 16,3 artmýþ. Biyodizel üretim artýþlarýna baktýðýmýzda 2006-2010 yýllarý arasýnda üretimde yüzde 358 artýþ var. Biyodizel yapýmýnda kullanýlan ürünlerin artýþýna baktýðýmýzda ise soya üretiminin yüzde 17,8 oranýnda artýðýný, buna karþýlýk

larýnýn yanýnda çok hýzlý bir þekilde arttýðýný görüyoruz. Bu tehlikeye iþaret ediyoruz.

Türkiye'de biyoyakýt üretimi

kanolanýn da yüzde 25 civarýnda arttýðýný görüyoruz. 2008-2011 arasýnda fiyatlarý deðerlendirdiðimizde soyanýn yüzde 110 civarýnda, mýsýrýn yüzde 178 arttýðýný, buðdayýn yüzde 120 arttýðýný, þekerin yüzde 150 arttýðýný görüyoruz.

Artýþ petrolden daha fazla Burada biyoyakýt üretiminin talep yaratmasýnýn çok etkili olduðunu düþünüyoruz. Bu sürdürülemez bir durumdur. Dünyada petrol fiyatlarýna baktýðýmýzda ise 2004 yýlýnda varili 69 dolar olan petrol 2010 yýlýnda 80 dolara gelmiþ. Ama ürün fiyatlarýna baktýðýmýzda 111 dolar olan mýsýr fiyatý 2010 yýlýnda 292 dolara yükselmiþ, buðday fiyatlarýna baktýðýmýzda 161 dolar olan buðday fiyatý dünya piyasalarýnda 330 dolara ulaþmýþ. Ürün fiyatlarýnýn petrol fiyat-

Türkiye'nin önümüzdeki yýldan itibaren kademeli olarak biyoyakýt üretimine geçeceðini hatýrlatan Bayraktar, Türkiye'nin mevcut durumda kendi kendini doyurabilen bir ülke olduðunu ve açlýk sýkýntýsý olmadýðýný söyledi. Türkiye'nin özellikle yaðlý tohumlarda ithalatçý olduðunu, biyodizel üretiminin bu açýðý daha da arttýrabileceðini ifade eden Bayraktar, "Kanola, aspir gibi ürünlere de çeþitli destekler var. Bazý bölgelerde bu ürünlerin üretimine baþlandý ancak kanola ve aspir ektiðiniz yerlerde soyadan, ayçiçeðinden çekiliyorsunuz. Türkiye'de 3,1 milyon hektar araziyi sulamaya açamadýðýnýz takdirde, bir ürüne üretici raðbet gösterdiðinde baþka bir üründe açýk olacaktýr. Biyoetanol üretiminde mýsýrýn kullanýlmasý da hayvancýlýkta önemli yem ham maddesi olan mýsýr üretimini tehlikeye sokar, hayvancýlýk bundan zarar görebilir. Bu süreçte Türkiye olarak biz de bir tercih yapmalýyýz, biyoyakýt mý gýda mý diye? Tercihimizi de gýdadan yana koymalýyýz. Buna iliþkin tedbirlerimizi almalýyýz" ifadelerini kullandý.

Altýn ve Para Piyasalarý Uzmaný Mehmet Ali Yýldýrýmtürk, "Ekim ortalarýndan sonra altýnýn yavaþ yavaþ gerilemesini bekliyoruz. Þu anki yükseliþin fiziki talepten kaynaklanmadýðýný düþünüyoruz. Global yükseliþe raðmen iç piyasada 24 ayar gram altýn 100 TL direncini kýramadý. Cumhuriyet Altýný'nýn fiyatýnýn da 700 lira seviyesini aþmayacaðýný bekliyoruz. Piyasada þu anda Cumhuriyet Altýný'ndan çok gram altýna talep var. Kilogram bazýnda da, dýþ piyasada olan 55 bin 550 dolar olan altýnýn kilosu Türkiye'de 55 bin 400 dolardan iþlem görüyor. Bu 150 dolarlýk fark talep eksikliðinden kaynaklanýyor" dedi.

Uzun vadede yükseliþ olabilir Ýstanbul Altýn Rafinerisi Baþkaný Özcan Halaç, ABD seçimlerinin önümüzdeki dönemde altýnýn yükseliþinde etkili olacaðýný belirterek, þunlarý söyledi: "Seçimin ardýndan ABD'nin Ýran politikasý önemli olacak. Ayrýca dünyada merkez bankalarý para basmaya devam ettikçe de altýndaki yükseliþ sürecek. Ýç piyasada ise, global geliþmelere paralel bir seyir bekleniyor. Türkiye'de fiyatlar ani iniþ-çýkýþlarda biraz geriden gelebilir. Ancak uzun vadede yükseliþin sürekli olacaðýný düþünüyoruz."

Gaziantep'te halý fuarý G

aziantep'te açýlan 5. Ortadoðu Halý Fuarý, dünyanýn dört bir yanýndan gelen halý meraklýlarýnýn ilgisini çekti. Gaziantep Ticaret Odasý (GTO) Baþkaný Mehmet Aslan, 200 üzerinde firmanýn katýldýðý fuara 50 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi. Halý üretiminde Gaziantep'in dünyada söz sahibi bir þehir olduðunu ifade eden GTO Baþkaný Mehmet Aslan, dünyanýn en büyük halý fuarýný Gaziantep'te açtýklarýný anlattý. Aslan, 5. halý fuarýna beklediklerinden fazla ilgi olduðunu belirterek "200 üzerinde firma katýldý. Dünyanýn hemen hemen her ülkesinden ziyaretçimiz var. Ülke sayýsý saymýyoruz ama Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoðu, Afrika ve Ortadoðu'dan ziyaretçiler var. Biz dünyada makine halýsý konusunda üretimi en fazla yapan þehiriz. Dolayýsýyla bu yola çýkarken üretim madem bizde, o zaman en büyük fuarda bizde olmalý sloganýyla yola çýktýk. Þu an dünyanýn en büyük ilk üç fuarý arasýna giriyoruz. Ama hedefimiz birinci fuar olmak. Firmalarýmýz gayet memnun" dedi. Barýþ þehri Gaziantep

Aslan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bazý kötü niyetli insanlar terör olaylarýnýn katýlýmý düþüreceði deðerlendirmesinde bulundu. Biz Gaziantep'in bir barýþ þehri olduðunu ve ekonomik kalkýnmanýn rol model þehirlerinden biri olduðunu söyledik,

bugünde bunu gösteriyoruz. Gaziantepli, sosyal barýþ içerisinde üretmeye, dünyaya açýlmaya, ticaretini artýrmaya, insanlarýn refah seviyesini yükseltme çabalarýna bütün kurumlarýyla el ele, ortak akýl olarak devam edecek. Biz, Gaziantep Ticaret Odasý olarak bu ortak aklýn önemli aktörlerinden biri olarak da bu çabamýzý bu çerçevede sürdüreceðiz. Önümüzdeki yýl daha büyüðünü öteki yýl daha büyüðünü yapacaðýz." Halýcýlar Gaziantep'e akýn etti Dünyada halý fuarý denildiði zaman Gaziantep'in akla geleceðini belirten Aslan, þunlarý söyledi: "Zaten bu konuda ciddi bir mesafe almýþ durumdayýz. 6 bin metrekarelik bir alanla baþladýk. 10 bin, 12 bin, 15 bin derken bu sene 27 bin metrekare alanda stant açtý firmalar. Önümüzdeki yýl 40 bin metrekarelik bir alaný hedefliyoruz. Bu da tüm dünya ölçeðinde bakýldýðýnda son derece önemli bir fuar organizasyonu demek. Ama esas olan ziyaretçilerimizin yüzde 80-90'ý alým heyetleri. En önemlisi o. Yani gezmekten çok alýþveriþ etmeye gelmiþ insanlar. Bizim içinde önemli olan buydu zaten. Dünyanýn her ülkesinden insanlar halý firmalarýmýzýn yeni ürünlerini görmeye ve onlarý satýn almaya geliyor. Ayný zamanda Gaziantep ekonomisine, bütün esnafýmýza bu vesileyle bir kaynak býrakýyorlar"


GÜNCEL

10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

7

Ankara'dan Diyarbakýr'a bakýþ

Diyarbakýr'a TOBB tarafýndan yapýlacak olan Ýmam Hatip Lisesi'nin Ankara'da yapýlan protokolüne eþlik etmek için sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte Diyarbakýr'dan hareketlendik. Ilýk bir Ankara sabahýna kucak açarken, günün anlamlý ve sýcak mesajlarla biteceðini biliyorduk.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB), Diyarbakýr'a yaptýracaðý 24 derslikli Ýmam Hatip Lisesi için Diyarbakýr Valiliði ile imzalayacaðý protokol nedeniyle Perþembe günü Ankara yoluna koyulduk. Sabahýn ilk ýþýklarý ile baþlayan mesaimiz, 6:30'da baþkent uçaðý ile havalanmamýzla devam etti. Keyifli bir saatlik yolculuðun ardýndan Esenboða Havaalaný'na indik. Havaalanýnda TOBB'un bize tahsis ettiði araç ile TOBB merkezine hareket ettik. TOBB merkezinde yaptýðýmýz kahvaltýnýn ardýndan muazzam güvenlikli merkez binasýný inceleme fýrsatýmýz oldu. ABD savunmasýnýn kalbi Pentagon'u kýskandýracak nitelikte bir güvenlik sistemine sahip olan TOBB merkezi bizleri hayran býraktý.

Lise için imzalar atýldý TOBB binasýnda basýn merkezine geçerek toplantýnýn baþlayacaðý 11:00'a kadar dinlenmeye çekildik. Saatler 11:00'ý gösterdiðinde protokolün imzalanacaðý salona geçtik. Hazýrlýklarýmýzý yapmamýzýn akabinde salona TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ile birlikte Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, DTP Baþkaný Fahrettin Akyýl ile DTSO Baþkaný Remzi Can girerek yerlerini aldý.

Buradan Sayýn DTB Baþkaný Fahrettin Akyýl ile birlikte öðlen yemeði için yemekhanenin yolunu tuttuk. Yenilen yemekte yapýlan sohbetler de Diyarbakýr'a yapýlan ve yapýlacak olan yatýrýmlar üzerine idi. Önümüzdeki birkaç gün içinde Sayýn Akyýl'ýn, biz Diyarbakýr gazetecilerine bir daveti daha oldu. Kentte borsa tarafýndan yapýlan yatýrým çalýþmalarýný kendisiyle birlikte gezerek kentin haber saatine birkaç güne kadar not düþeceðiz inþallah.

Gözler 'önce huzur' dedi Ýmza töreninde konuþan TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, Diyarbakýr'a yatýrým yapmanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirtti ve Diyarbakýr'ýn, Doðu'nun incisi olma yolunda ilerlediðini söyledi. Salonda sarf edilen cümleler Diyarbakýr'ýn muazzam yatýrým potansiyeline dikkat çekiyordu ancak bir þey eksikti. Yatýrýmlarýn bir birini takip etmesi ve kentin Cumhu-

riyet tarihinden bu yana biriken yaralarýný hýzla sarýp çýtayý yükseltmesi için huzur ortamýnýn gerekliliði gözlerden okunuyordu. Konuþmalarýn ardýndan Ýmam Hatip Lisesi için imzalar atýldý ve toplantý sona erdi. Kendimizi haber merkezine atarak protokol haberini derleyip merkezlerimize yolladýk.

Hisarcýklýoðlu ile keyifli sohbet Günün en önemli programýný bitirdik derken bir baþka önemli bir programýn bizleri beklediðinden haberdar olduk. Diyarbakýr gazetecileri olarak zamaný dar olmasýna raðmen Sayýn Hisarcýklýoðlu ile yarým saatlik bir sohbet toplantýsýna geçtik. Keyifli sohbetimiz Diyarbakýr ve yatýrým üzerineydi. Sabahki toplantýnýn aksine bu kez gözler deðil, sözler yatýrýmýn önündeki en önemli sorunun huzur olduðunu söylüyordu. Diyarbakýr'ýn yatýrým noktasýnda barýndýrdýðý muazzam potansiyel tüm yatýrýmcýlarca bilinen bir gerçek.

Kýzýlay'da birkaç saat Yemeðin ardýndan Ankara'ya veda etmek için son hazýrlýklarýmýzý yapmak üzere basýn merkezine geçtik. Saatler 14'ü gösterirken TOBB merkezine veda

Siyasilere ince mesaj Ancak yatýrýmýn önünde set gibi duran sorunlarýn yatýrýmcýyý fazlasýyla huzursuz ettiði de aþikar. Huzur ortamý oluþturulmadan dýþarýdan büyük yatýrýmlarýn gelmeyeceði, kentin her geçen gün büyüyen nüfusunun daha ciddi sorunlarla karþýlaþacaðý herkesin malumu. Bu noktada halk iradesinin Ankara'ya taþýdýðý onlarca siyasinin, partilerinin koyduðu çizgilerin birkaç adým dýþýna çýkmasý gerekiyor. Sözün özü þu; O minik adýmlarýn bile ileride Diyarbakýr'a, bölgeye ve ülkeye büyük kazanýmlar getireceðini siyaset kurumu unutmamalý.

Akyýl'dan yatýrým alanlarýna davet Sohbet toplantýmýzýn sonunda çektirdiðimiz hatýra fotoðraflarý ile Sayýn Hisarcýklýoðlu'na teþekkürlerimizi iletip ayrýlýrken saatler 13:00'ý gösteriyordu.

edip, yönümüzü birkaç saatlik boþ vaktimizi geçirmek üzere Kýzýlay'a çevirdik. Diyarbakýr'a dönüþe saatler kala Kýzýlay'ý baþtan aþaðý gezip günün bürokrasi kokusunu üzerimizden attýk. Verimli geçen Ankara günlüðümüz saat 18:40 itibariyle sona erdi ve Diyarbakýr yoluna tekrar koyulduk. Ankara'ya ilk adýmý attýðýmýzdan son ana kadar bizlere o muazzam çalýþma olanaðýný tanýyan baþta Sayýn TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu olmak üzere, DTB Baþkaný Sayýn Fahrettin Akyýl'a, TOBB yönetimi ile Basýn Müþaviri Ahmet Özgür beye ve daha ismini sayamadýðým birçok TOBB emekçisine gösterdikleri misafirperverlik ve ilgiden dolayý teþekkür ediyorum.


8

10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

HABER

Nakilli hastalar taburcu oldu Geçtiðimiz hafta Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde böbrek nakli yapýlan hastalar taburcu oldu. Hastaneye veda eden hastalarýn mutluluklarý gözlerinden okundu.

E

ðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Yusuf Yaðmur, böbrek nakline baþarýlý bir þekilde baþlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Baþhekim Yaðmur, 2 günlük sürede 3 hastaya böbrek naklini baþarýlý bir þekilde yaptýklarý için mutlu olduklarýný belirtti. Baþhekim Yaðmur, þöyle devam etti: Her 3 hastamýzda da hiç bir sýkýntý kalmadý. Hepsi de kendi idrarlarýný saðlýklý bir þekilde çýkarýyorlar. Bütün deðerleri normale inmiþ durumda. Ben ve ekibim büyük mutluluk yaþýyoruz. Bu iþi gerçekleþtiren organ nakli ekibi ve Dr. Veysi Bahadýr kardeþim, Nurettin Ay kardeþim beyle

beraber insanlarýmýza hizmet etmekten hep birlikte büyük keyif aldýk. Organ nakli son derece önemli ve hayati bir iþlem. Ülkemiz genelinde bu iþi uygulayan çok iyi hastaneler de var. Antalya baþta olmak üzere.

Karaciðer nakli de yapýlacak Oradaki çok deðerli organ nakli merkezi müdürümüz Doç. Dr. Ayhan Dinçkan Hocamýza da yine teþekkür etmek istiyorum. Gerçekten bölgemize çok büyük katký da bulundular. Bizler tabi, altyapýsý hazýrlanmýþ ve her unsuru en ince ayrýntýlarýna kadar düþünülmüþ bir merkez oluþturduk.

Hastalarýmýzý da çok þükür taburcu ettik. Önümüzdeki haftadan itibaren yoðun bir þekilde yeni hastalar almaya baþlayacaðýz. Birbirini tamamlayan ve son derece tecrübeli ve uyumlu bir ekibimiz var. Hastalarýmýz çok saðlýklý. Bugün hastalarýmýzý taburcu etmenin haklý gururunu yaþýyoruz. Yeni hayatlarýnda kendilerine baþarýlar diliyoruz En kýsa zamanda Karaciðer naklini de yapacaðýz. Bu müjdeyi de burada vermiþ olayým.

'Yaþadýklarýmýz rüya gibi' Nakil yapýlan hastalar adýna duygularýný dile getiren 51 yaþýndaki Ramazan Kurt ise þunlarý söyledi: ''Bana

eþimden böbrek nakledildi. Þimdi saðlýk durumum gayet iyi. Allah razý olsun emeði geçenlerden. Yaþadýðýmýz sýkýntýlar geride kaldý. Baþta Baþhekim Yusuf Yaðmur olmak üzere, doktorum Veysi Bahadýr bey, diðer doktorlarým bizlerle tedavimizin her aþamasýnda ilgilendiler. Bu da bize büyük bir moral kaynaðý oldu. Cenabý Allah, bütün hastalara nasip etsin Ýnþallah. Hiçbir ücret ödemedik yeþil kartýmýzla geldik çok þükür saðlýðýmýz yerinde mutlu bir þekilde ayrýlýyoruz. Bizlere bu olanaðý saðlayan devlet büyüklerimize de teþekkür ediyoruz.''

Öðretmen atamalarý bugün Milli Eðitim Bakanlýðý, okullardaki öðretmen ihtiyacýný karþýlamak üzere bugün toplam 40 bin 164 öðretmen atamasý yapacak. Atamalar Milli Eðitim Bakanlýðý'nda düzenlenecek törenle gerçekleþtirilecek.

A

daylar sonuçlarýný atama iþlemleri tamamlandýktan sonra bakanlýðýn internet sitesinden öðrenebilecek. Atanan öðretmenler görevlerine 11 Eylül 2012 tarihinden itibaren baþlayacak. Atama yapýlacak alanlar ve kontenjanlarý incelendiðinde en çok atama 4 bin 635 kontenjan ile Türkçe öðretmenliðinde olacak.

En az atama biliþime Bu alaný sýrasýyla 4 bin 377 kontenjanla okul öncesi öðret-

menliði, 3 bin 876 kontenjan ile ilköðretim matematik öðretmenliði takip ediyor. Beden Eðitimi alaný için 2 bin 547, Biliþim Teknolojileri için 330, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 2 bin 975, Ýngilizce için 2 bin 954, Matematik için bin 78, Müzik için 963, Rehber Öðretmenlik için 3 bin 53, Sýnýf Öðretmenliði için 341, Sosyal Bilgiler için 2 bin 127, Türk Dili ve Edebiyatý için bin 663 kontenjan ayrýldý.

SATILIK DAiRE

Gevran cad.(Askerlik þubesi) üzeri 4.kat öncephe bakýmlý daire sahibinden satýlýktýr. Eyüpoðlu-15 apt. kat:4 no:5

Ýrtibat Tel : 0 532 424 62 11


Ýç-Dýþ Politika

10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Baþbakan'dan patlama açýklamasý:

9

Linç kampanyasýna dönüþtü Baþbakan Erdoðan, Afyonkarahisar'daki patlama ile ilgili, ''Olayý aydýnlatma, olayla ilgili doðru sorularý sorma boyutunu aþýyor, tam anlamýyla bir linç kampanyasýna dönüþüyor'' dedi. alan bir kampanyaya dönüþüyor. Çok açýk konuþuyorum, çok aðýr konuþuyorum kurumlara yönelik bu giriþimler en hafif tabiri ile sorumsuzluktur, alçaklýktýr. Beyefendiler boðaza nazýr villalarýnda köþelerinde ahkam kesiyorlar. Güvenlik güçlerini linç etmek için ellerinde geleni yapýyor.

Oyunun farkýndayýz

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, parti genel merkezinde geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda konuþtu. Baþbakan Erdoðan, þunlarý söyledi: Her olay, her acý hadise arkasýndan ortaya konan tavýr maalesef eleþtiri boyutunu aþýyor, olayý aydýnlatma, olayla ilgili doðru sorularý sorma boyutunu aþýyor, tam anlamýyla bir linç kampanyasýna dönüþüyor. Afyon'da meydana gelen olaydan ötürü acýmýz büyük. Demokrasilerde kimse eleþtiriden azade deðildir. Sivil toplum ve medya sorularý sormak ve cevap aramak zorundadýr. Toplum daha þeffaf bir noktaya ilerlerken bizdeki artýk bu doðru bilgilenme

anlayýþýnýn da yeniden ele alýnmasý gerekiyor. Eleþtiri boyutunu aþýyor ve tam anlamýyla bir linç kampanyasýna dönüþüyor. Olayla ilgili önce sosyal medyada bir linç ortamý oluþturuluyor.

Giriþimler alçaklýktýr Mesele patlama meselesi olmaktan çýkýyor ve topyekün bir karalama kampanyasýna dönüþüyor. Bu sadece bir kaç kurum için yapýlmýyor. Devlet kurumlarýný daha þeffaf hale getirirken þu hususu defalarca vurguladýk. Bir kiþinin hatasý o kurumun tamamýný baðlamaz dedik. Muhalefet medya bir kurum içindeki hata anýnda tüm kurumu ve mensuplarýný hedef

Birisi kalkýyor Genelkurmay Baþkaný'ný, ÖSYM Baþkaný'ný ehliyetsizlikle suçluyorlar. Senin ehliyetin ne? Sen utanmadan "Genelkurmay Baþkaný hükümete yalakalýk yapýyor" diyeceksin. Biz teamül neyse aynen uyguladýk. ÖSYM'nin baþýndaki arkadaþýmýz deðerli bir bilim adamý. Eksikleri olabilir ama ehliyetsiz diye bir þey söylemeye hakkýnýz olamaz. Siz hükümete çatacaksýnýz AK Parti'ye çatacaksýnýz. Biz bunun karþýsýnda susacaðýz. Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr, biz þeytan olamayýz. Biz bu oyunun farkýndayýz. Terörü bir kazanç kapýsýna dönüþtürenler var. BDP'liler ya Meclis'i ya da Kandil'i tercih etsinler. Medyada yer alan görüntüler suç duyurusudur, yargý üzerine düþeni yapacaktýr. Parlamentoya düþen görev ne ise o yapýlacaktýr.

Çiçek: CHP'li vekillere yanlýþ yapýldý T

BMM Baþkaný Cemil Çiçek, CHP'ye mensup milletvekillerinin GATA'ya alýnmamýþ olmalarýnýn ve taleplerinin geri çekilmesinin tasvip edilemeyeceðini söyledi. Çiçek, "Afyonkarahisar'dan gelen ve yüreðimizi yakan olaylarýn ardýndan yeni bir tartýþmanýn baþlamasý acýlarýmýzý artýrmaktadýr. Ziyarete gelen milletin vekil-

leridir. Milletin acýsýný paylaþmak için yaptýklarý ziyaretin, mevzuat gerekçesiyle geri çevrilmesini asla doðru bulmuyorum. Ziyarete gelenlerin, milletin vekilleri olduðu gerçeði kabul edilerek kurum imkanlarý çerçevesinde bir makul çözüm bulunmasý mümkün iken, bu talebin karþýlanmamýþ olmasýný doðru bulmuyorum" dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

Ýç-Dýþ Haberler

10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Suriye'ye yaptýrýmlar sýkýlaþacak Avrupa Birliði Dýþiþleri Bakanlarý toplantýsýndan 'Suriye'ye yaptýrýmlar sýkýlaþtýrýlacak' kararý çýktý. Bakanlar, Suriye'ye insani yardýmýn artýrýlmasý konusunda da anlaþtý.

A

vrupa Birliði, Suriye'ye yaptýrýmlarý sýkýlaþtýrmaya hazýrlanýyor. Kýbrýs Rum Kesimi'nde bir araraya gelen Avrupa Birliði Dýþiþleri Bakanlarý, Esad rejimine yaptýrýmlarýn artýrýlmasý konusunda uzlaþtý. Baf'ta iki gün süren toplantýnýn ardýndan konuþan Fransa Dýþiþleri Bakaný Laurent Fabius, yeni yaptýrýmlarýn ne olacaðý konusunda Avrupa Birliði Dýþ Politika temsilcisi Catherine Ashton'ýn çalýþma yürüteceði-

ni söyledi. Kýbrýs Rum Kesimi Dýþiþleri Bakaný Erato Kozakou-Marcoullis ise Suriye krizinin çözümü için Esad rejimini destekleyen Rusya ile ortaklaþa çalýþma kararý aldýklarýný vurguladý.

Ýnsani yardým artacak Avrupa Birliði Dýþiþleri Bakanlarý, Suriye'ye insani yardýmlarýn artýrýlmasý konusunda da anlaþmaya vardý. Avrupa Birliði Dýþ Politika ve Güvenlik temsilcisi Catherine Ashton, Suriye'ye komþu

ülkelere insani konularda her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný belirtti. Ashton, "Mülteci akýný konusunda Ürdün, Irak, Lübnan ve Türkiye ile temas içindeyiz. Mültecilerin sayýsý hýzla artýyor. Ýnsani yardým desteðinin artýrýlmasý önemli" dedi. Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague da "Suriyeli mültecilere kapýlarýný açan ülkelere yardýmcý olmamýz gerekir" açýklamasýnda bulundu.

ABD ile Rusya arasýnda kriz R

usya ve ABD arasýnda Suriye krizi konusunda süren anlaþmazlýk, Asya-Pasifik Ekonomik Ýþbirliði (APEC)zirvesinde de devam etti. Rusya'nýn Vladivostok þehrinde düzenlenen APEC zirvesinde, Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov ile ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton arasýndaki ikili görüþmenin ardýndan, taraflar arasýnda

Suriye krizi nedeniyle süren anlaþmazlýðýn devam ettiði görüldü.

Derin görüþ ayrýlýðý Görüþmeyi deðerlendiren Clinton, iki ülke arasýnda Suriye konusunda derin görüþ ayrýlýðý bulunduðunu vurgularken, ABD'nin Suriye muhalefetini desteklemeye devam edeceðinin altýný

çizdi. Rusya Dýþiþleri Bakaný Lavrov ise, görüþmeyle ilgili daha önce yaptýðý deðerlendirmede, Rusya'nýn Suriye kriziyle ilgili Cenevre'de varýlan mutabakatýn onaylanmasý için konuyu BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine getireceðini açýklamýþtý. BM Güvenlik Konseyi'nin ay sonunda toplanmasý bekleniyor.

Haþimi'ye idam cezasý

500 Suriyeli Kürt gözaltýnda S I uriye'de Kürtlerin yoðunlukta yaþadýðý Kamýþlý Kenti'nden Kuzey Irak'a geçmeye çalýþan ve büyük çoðunluðunun kadýn ve çocuk olduðu belirtilen 500 kiþinin, Irak- Suriye sýnýrýnda Irak askerleri tarafýndan gözaltýna alýndýðý belirtildi. 'Rudaw' adlý internet sitesinde 'flaþ haber' olarak verilen haberde, Bölgesel Kürt yönetimine baðlý Peþmergelerin ve merkezi Irak ordusu askerlerinin sýnýr kapýsýnda bulunduðu, Kamýþlý'dan Kuzey Irak'a geçiþ yapmak isteyen 500 kiþinin Irak askerleri tarafýndan gözaltýna alýndýðý belirtildi. Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin, gözaltýna alýnan 500 kiþinin serbest býrakýlmasý için Bölgesel Kürt yönetimden giriþimlerde bulunulmasýný istediði öne sürüldü.

rak'ýn sürgündeki Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Tarýk Haþimi'ye idam cezasý verildiði açýklandý. Irak Yargýtay Sözcüsü Hakim Abdüssettar Bayraktar, Aðýr Ceza Mahkemesi'nin, Türk Hükümeti'nin korumasý altýnda Ýstanbul Baþakþehir'de yaþayan Tarýk Haþimi için gýyabýnda idam cezasý kararý verdiðini açýkladý. Irak mahkemesinin, Haþimi'nin korumasý Ahmed Kahtan için de idam cezasý kararý verdiði bildirildi. Bayraktar, Haþimi ve Kahtan'ýn, "adam öldürmeye azmettirmek ve teröre destek vermek" suçundan "asýlarak idam edilmeleri" cezasý aldýklarýný, temyiz yolunun ise açýk olduðunu belirtti.

Türkiye'ye kaçmýþtý Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta gýyabýnda yargýlanmaya devam eden Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Haþimi, yaklaþýk dört aydýr Türkiye'de bulunuyor. Sünni olan Haþimi, bir ölüm tugayý oluþturarak Þii toplumunun önde gelen isimlerine suikastlar düzenlemekle suçlanýyor. Ankara, Baðdat yönetiminin hakkýnda Interpol'den Kýrmýzý Bülten çýkardýðý Haþimi'nin Irak'a iadesinin söz konusu olmadýðýný açýkladý. Haþimi ise hakkýndaki iddialarýn siyasi bir komplo olduðunu öne sürüyor.

Yunanistan ölümün eþiðinden döndü Yunanistan Baþbakaný Andonis Samaras, Yunanlýlarýn idrak etmeleri gereken birinci gerçeðin, ülkenin Euro'dan çýkma tehlikesinin eþiðine kadar geldiði olduðunu söyledi.

S

amaras, "Yunanistan'ýn drahmiye dönmesi beklentisi ekonomizi felç ediyordu. Yunanistan dýþýndaki drahmi lobileri savaþý kazanýyor gibiydi. Yunanistan ölecekti. Dünyada barýþ döneminde hiçbir ülkenin baþýna gelmedik bir þekilde ölecekti" dedi.

'Reformlarý yapacaðýz' Yunanistan'ýn böyle bir felaket yaþamýný önlemek için yola çýktýðýný ve baþardýðýný belirten Samaras, "Felaketi önlemek için güvenirliliðimizi

yeniden kazanmamýz gerekti. Güvenirliliði tekrar kazanmanýn yolu da rekabet gücünü arttýrmak ve dýþa açýlmaktýr. Gerçeklerden korkmayanlar büyük sýnavlarda galip çýkar. Yunanistan'ýn yeniden güvenirliliðini kazanmak için gerekli ekonomik reformlarý yapacaðýz'' þeklinde konuþtu.

'Haksýzlýklar düzeltilecek' Samaras, 2013 ve 2014 yýllarý için 11.6 milyar Euro'luk yeni kemer sýkma ve tasarruf paketine de deðindi ve "Kesintilerin önemli bir bölümü sancýlý, acýlý olacak biliyorum. Ancak baþka türlü olmaz" dedi. Yunan ekonomisinin düzelmeye baþladýðýnda dar gelirli emekliler ile asker ve polis maaþlarýna yapýlan haksýzlýklarýn düzeltileceði söze veren Samaras,

ülkesinde vergi kaçakçýlýðý ve bürokrasiyi "skandal" olarak niteledi.

'2 yýl sonra ýþýk görünür' "Bu skandalýn sona ermesinde kararlýyýz" diyen Andonis Samaras, Avrupa Birliði ve IMF'den 31 milyar Euro'luk kredi dilimini aldýklarýnda, devletin özel sektöre olan borçlarýnýn (ödeme vadesi geçenler 7 milyar Euro) önemli bir bölümünün ödeneceðini belirtti. Yunanistan için 2 yýl sonra tünelin ucunda ýþýk görüneceði tahmininde bulunan Samaras, þöyle devam etti: "Yeni kredi diliminin yüzde 90'lýk bölümü Yunanistan'da kalacak (borçlar için harcanmayacak) Bu þekilde de ülke ekonomisinin gidiþatý deðiþecek."


SPOR

10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

11

Diyar eli boþ döndü

Spor Toto 3.Lig'in 1. haftasýnda Keçiörengücü, Diyarbakýrspor'u 3-1 maðlup etti. Ankara Aktepe stadýnda oynanan karþýlaþmada Keçiörengücü'nün gollerini 1.dakikada Umut, 38. dakikada Edip, 76.dakikada Koray keydederken, Diyarbakýrsporun golunu ise 64.dakikada Hakan attý. Maçýn karnesi Stat: Ankara Aktepe Hakemler : Burak Taþkýnsoy xxx , Alper Uslu xxx , Gökçen Seven xxx Keçiörengücü: Murat xxx , Tarýk xxx , Osman xxx , Sinan xxx, Edip xxx , Ceyhun xxx, Yýldýray xxx , Serdar Ümit xxx(dk 56 Koray x ) , Sefer xxx , Umut xxx , Onur xxx Diyarbakýrspor: Hasan xx, Hikmet xx , Bilal xx , Metin xx, Ýrfan Haluk Ýldýz xx, Ahmet Aras xx, Abuzeyt xx , Suat xx , Bayram xx , Ýbrahim xx , Necat Kalabay xx Goller : dk 1 Umut , dk 38 Edip ,dk 76 Koray ( Keçiörengücü ) , dk 64 Hakan ( Diyarbakýrspor ) Sarý Kart: dk 41,Serdar, dk 43 Edip ( Keçiörengücü)

Maçtan Dakikalar 1. dakikada Osman'nýn ara pasýnda, Diyarbakýrspor ceza sahasý içine giren Umut takýmýný 1-0 öne geçirdi. 3. dakikada Keciörengücü ataðýnda, Sina'nin kafayla indirdiði topla ceza sahasý yayýnýn içinde buluþan Umut'un sert þutunda kaleci Hasan topu yumrukla uzaklaþtýrdý. 11. dakikada geliþen Keciörengücü hücumunda, ceza sahasýnýn dýþýnda topla buluþan Onur'un sert þutunda top az farkla üstten auta gitti. 29. dakikada konuk ekipte Ýrfan'ýn ceza yayýnýn hemen dýþýndan vurduðu þutta top direðin hemen yanýndan dýþarý çýktý. 38. dakikada ev sahibi takýmda Sinan'nýn

pasýyla ceza sahasýnýn yaklaþýk 30 metre dýþýndan topla buluþan Edip'in sert þutunda meþin yuvarlak aðlara gitti: 2-0 45. dakikada ceza sahasýnda Ýbrahim'ýn cezaalanýn dýþýnda sert vurarak top üstten avuta çýktý. topa düzgün bir vuruþ yapan 49. dakikada ev sahibi takýmýn hýzlý geliþen ataðýnda ceza yayýnýn üstünden topa sert vuran Sinan'in þutunda kaleci Hasan topu uzaklaþtýrdý. 64. dakikada hýzlý geliþen Diyarbakýrspor ataðýnda sol taraftan ilerleyen Ýrfan'in pasýnda sað tarafta topla buluþan Hakan , ceza sahasýna girerken yaptýðý düzgün vuruþla takýmýný öne geçiren golü kaydetti: 2-1 76. dakikada Keciören gücünün hücumunda orta alanýn saðýndan topla birlikte çalýmlarla ilerleyen Koray 'nýn sert þutu kaleci Hasanýn solunda top filelerle buluþtu 3-0 80. dakikada 82. dakikada rakibini kontra atakla 2'ye 1 yakalayan Keciörengücü'den sinan'ýn Onura attýðý pasý kesen Suat , mutlak bir gol pozisyonunu engelledi. 85. dakikada ev sahibi takýmda ceza alanýnýn sol tarafýndan Ceyhu'nun çektiði þutta top direðin yanýndan auta gitti. 90+3. dakikada Diyarbakýrspor'un sað taraftan Ahmet Aras ile kullandýðý köþe vuruþunda topa iyi yükselen Ýrfan'ýn kafa vuruþunu kaleci Murat kornere çeldi. Karþýlaþma Keciören'in 2-1'lik üstünlüðüyle sona erdi.

PTT 1. Lig ''Afrika Kýtasý'' gibi PTT 1. Lig'deki 18 takýmda, 24 ülkeden, toplam 43 yabancý futbolcu forma giyiyor.

Belediye evinde güldü Spor Toto 3.Lig'in 1. haftasýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Kayseri Þekerspor'u 2-0 maðlup etti.

D

ÝSKÝ Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un gollerini 5. dakikada Hüsnü, 60.dakikada Hakan

P

TT 1. Lig'de yer alan kulüplerde, Lübnan, Portekiz, Tunus, Brezilya, Fransa, Liberya, Sierra Leone, Gana, Nijerya, Fildiþi Sahilleri, Kamerun, Kazakistan, Mýsýr, Gambia, Senegal, Azerbaycan, Avusturya, Polonya, Cezayir, Burkina Faso, Kongo, Trinidad Tobago, Makedonya ve Ýngiltere'den futbolcular top koþturuyor. Afrika Kýtasý sýnýrlarý içinde bulunan 13 ülkeden 21 futbolcu ligdeki çeþitli takýmlarda futbol hayatýný sürdürüyor. Tunus, Liberya, Sierra Leone, Gana, Nijerya, Fildiþi Sahilleri, Kamerun, Mýsýr, Gambia, Senegal, Cezayir, Burkina Faso ve Kongo'dan

3-1

attý. Karþýlaþma Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un 2-0'lýk üstünlüðüyle sona erdi.

Maçýn karnesi

21 oyuncu takýmlarýnýn baþarýsý için ter döküyor. Afrika Kýtasý'nýn yaný sýra Avrupa'dan 6 ülkeden 9 futbolcu, Asya'dan da 3 ülkeden 6 futbolcu PTT 1. Lig'deki diðer oyuncular olarak dikkati çekiyor. Trinidad Tobago'dan 1 futbolcu da Samsunspor'da forma giyiyor.

Stat: Seyrantepe Diski Spor Tesisleri Hakemler : Mutlu Dalbudak xxx , Ata Yýldýrým xxx , Erkan Yýlmaz xxx Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor: Selçuk (xxx), Kamil (xxx), Yusuf (xxx), Erhan (xxx), Hüsnü xxx , (Dk. 89 Canerx ), Sercanxxx (79, hakan xxx), Samet (xxx), Zeki (xxx), Emrah (xxx), (Dk. 80 Serdar xxx ), Ýbrahim xxx (dk. 70 Ercüment x), Kayseri Þekerspor: Erhan (xx), Altan (xx), Gökhan xx , Hakan (xx), Bilal Özhan (xx), (Dk. 62 Timur x), Mehmet (xx), Orhan (xx), Ramazan (xx), (Dk. 67 Murat x), Emre (xx), Bilal Kýlýç (xx), Ahmet Tanrýkulu (xx), Goller: Dk. 5 Hüsnü, Dk. 60 Hakan (Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor), Sarýkartlar: Sercan, (Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor), Altan, Hakan, Ramazan, Bilal Kýlýç (kayseri Þekerspor)

Milli ara Þanlýurfaspor'a yaradý P

TT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor'un ikinci baþkaný Reþit Akýl, ''Milli maçlar dolasýyla lige verilen ara, takýmýmýzdaki uyum ve toparlanma sürecine ciddi katký saðladý'' dedi. Akýl, yaptýðý açýklamada, PTT 1. Lig'deki birçok takýmýn, transfer sezonunun geç bitmesi nedeniyle sezona tam olarak hazýrlanamadýðýný savundu. Ligin ikinci haftasýnýn sonunda transfer sezonunun sona erdiðine dikkati çeken Akýl, ''Bu nedenle takýmlarýn genel performansýnda düþüþ var'' dedi. Karþýyaka maçýna 5-6 oyuncu eksiðiyle çýktýklarýný hatýrlatan Akýl, þunlarý kaydetti: ''Karþýyaka maçýndan sonra 3-4 transfer daha yaptýk. Maalesef transferlerin gecikmesinden dolayý bir türlü kamplarda istediðimiz randýmaný elde edemedik. Manisaspor maçýna giderken de eksikliklerimizin büyük kýsmýný gidereceðimizi düþünüyorum. Milli maçlar dolasýyla lige verilen ara, takýmýmýzdaki uyum ve toparlanma sürecine ciddi katký saðladý. Önümüzdeki haftaya kadar arkadaþlarýmýz eksikliklerini de tamamlarsa Manisaspor maçýndan en az bir puan almayý düþünüyoruz.'' Þanlýurfaspor kaptaný Koray Avcý da eksik bir kadroyla sezona hazýrlandýklarýný ifade ederek, transfer sezonunun sonuna doðru takýma kaliteli oyuncularýn dahil edildiðini söyledi.

Takýmýn birkaç hafta içerisinde toparlanabileceðini vurgulayan Kaptan Avcý sözlerini þöyle tamamladý: ''Ligin göstergesi bizim için önümüzdeki birkaç maç olacak. Yeni katýlan arkadaþlarla birlikte uyum ve toparlanma süreci içindeyiz. En az kayýpla önümüzdeki 3-4 maçý atlatmak istiyoruz. Ýlerleyen dönemlerde daha iyi olacaðýmýzý biliyoruz. Elimizden geleni yapacaðýz.''


12

CMYK

10 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

10.09.2012 Gazete Sayfaları  

10.09.2012 Gazete Sayfaları

10.09.2012 Gazete Sayfaları  

10.09.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement