Page 1

Özel Haber

Kaza 'geliyorum' diyor D

iyarbakýr'da artan trafik ve genelde sürücülerin hýz limitini aþmasý kazalarý da beraberinde getiriyor. Belediyenin yeni kentin oluþtuðu bölgelerde aldýðý tedbirlerin de eksik olmasý kazalara davetiye çýkarabiliyor. 3’te

Astým hastalarýna ramazan önerileri S

ýcak yaz günlerine denk gelen Ramazan ayýnda, oruç tutmak isteyen astým hastalarýna tavsiyerde bulunan Prof. Dr. Yonca Tabak, alerjinin beslenme ile iliþkisine dikkat çekiyor. 2’de

'Hak ve özgürlükler ülkeyi bölmez' CUMA 10 AÐUSTOS 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr'da katýldýðý iftar yemeðinde konuþan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, ülkelerin hak ve özgürlüklerden bölünmeyeceðini söyledi ve ekledi: Ülkeler haksýzlýklardan bölünür.

Tutuklulara bayram kartý

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, Diyarbakýr'da sanayici, iþadamlarý ve STK'lara verilen iftar yemeðine katýldý. Bakan Ergün'e AK Parti Diyarbakýr Milletvekilleri Galip Ensarioðlu, Cuma Ýçten, Oya Eronat, Mine Lök Beyaz, Süleyman Hamzaoðullarý, Vali Mustafa Toprak ve çok sayýda Mülki amir eþlik etti.

Kimseye faydasý yok

Nihat Ergün

S

anayici, yatýrýmcý ve iþadamlarýna yönelik konuþma yapan Bakan Ergün, kandan yana olmanýn kimseye bir faydasýnýn olmadýðýný söyledi. Bakan Ergün, konuþmasýna þöyle devam etti: Uzun yýllar devlet millet kaynaþmasýný saðlayamadýk ülkemizde. Devleti yönetenler bilinçli veya bilinçsiz korkular ürettiler, düþmanlar ürettiler. Türkiye'nin kendi kabuðuna çekilmesine, iddiasýz bir ülke olmasýna neden oldular. Biz bu korkularýn ne kadar yersiz olduðunu son sekiz dokuz yýl içerisinde cümle aleme gösterdik. 7’de

K

ayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde tutuklu bulunan Belediye Baþkanlarý ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 130'uncusunu gerçekleþtirdi. Postane önünde yapýlan eylem sonrasý tutuklulara bayram kartý gönderildi. 8’de

DiSKi'nin çalýþmalarýna inceleme D

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, asbestli içme suyu þebeke borularýný deðiþtiren DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'nün çalýþmalarýný denetledi. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, Seyrantepe Toplukonutlar'daki saðlýksýz malzemeden üretilmiþ olan asbestli içme suyu þebeke borularýný deðiþtiriyor. Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Genel Sekreter Abdullah Sevinç ile birlikte çalýþmalarý inceleyerek, DÝSKÝ Ýçme Suyu Daire Baþkaný Kemal Buluþ'tan bilgi aldý. 3’te

Ýki defa kalbi duran hastaya bypass

M

emorial Diyarbakýr Hastanesi'ne yüksek tansiyon þikayeti ile baþvuran 66 yaþýndaki bir hasta, koroner yoðun bakýmda izlenirken 3 saat arayla iki defa kalbi durmasýna raðmen bypass ameliyatý ile saðlýðýna kavuþtu. 5’te

Bitlis çiftçisini buðday vurdu

Foça'da askeri B araca saldýrý: 1 þehit 4’te

itlis ve ilçelerinde bu yýl çetin geçen kýþýn ardýndan mahsullerden verim almayý bekleyen üretici umduðunu bulamadý. Birçok çiftçinin geçim kaynaðý olan buðday, arpa ve yem gibi ürünlerde verim önceki yýllara oranla yarý yarýya düþtü. 6’da

D

BDP'li vekilden suç duyurusu

iyarbakýr'da izinsiz mitingde çýkan olaylarda bacaðýndan yaralanan BDP Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan, Ýçiþleri Bakaný, Diyarbakýr Valisi ve Emniyet Müdürü hakkýnda suç duyurusunda bulundu. 7’de

Diyarbakýr'da operasyon geniþledi Sayfa 4’te

Ahmet AY

RABBÝM! BENÝM RABBÝM! 2 Yazýsý 7’de


2

SAÐLIK

10 AÐUSTOS 2012 CUMA

Astým hastalarýna ramazan önerileri Sýcak yaz günlerine denk gelen Ramazan ayýnda, oruç tutmak isteyen astým hastalarýna tavsiyerde bulunan Prof. Dr. Yonca Tabak, alerjinin beslenme ile iliþkisine dikkat çekiyor.

A

lerji Uzmaný Prof. Dr. Yonca Tabak; susuz kalmanýn en önemli sorun olduðunu, tüm vücudun günün ilerleyen saatlerinde giderek kurumaya baþladýðýný belirtiyor. Susuzluða baðlý olarak, vücutta dolaþan kanýn koyulaþtýðýný ve akýþkanlýðýný kaybettiðini bazý dokularýn kanlanamamasýnýn ileri yaþ hastalarýnda, beyin ve sinir saðlýðý açýsýndan ciddi sorunlar oluþturduðuna dikkat çekiyor. Özellikle solunum sistemindeki salgýlarýn kurumasýnýn ve koyulaþmasýnýn, vücuttan atýlmasýný zorlaþtýrdýðýný, bu durumun oluþturduðu öksürüðün kiþileri zorladýðýný söylüyor. Kronik bir solunum yolu problemi olan hastalarýn uzun süre susuz kalmasý hastalýk alevlenmesine neden olabiliyor.

Astým ve sinüzitin susuzluktan en çok etkilenen iki hastalýk olduðunu, astýmda akciðerlerdeki salgýlarýn kuruduðunu ve atýlmasýnýn zorlaþtýðýný, bunun sonucunda da bronþ daralmasý yaþandýðýný sözlerine ekliyor. Sinüzitte ise ayný durumun burun salgýlarý için geçerli olduðunu ve geniz akýntýsýnýn atýlmasýnýn zorlaþtýðýný vurguluyor.

Aç Kalmak Nasýl Etkiliyor? Alerji Uzmaný Prof. Dr. Yonca Tabak; susuzluðun yaný sýra uzun süre aç kalmanýn da vücut açýsýndan zararlarý olabildiðini, uzun saatler aç kalmanýn kan þekerinin düþmesine neden olduðunu söylüyor. Düþen kan þekeri iftarda aþýrý ve hýzlý yemek yenmesi ile

yükseltilmeye çalýþýlýrsa tokluk hissinin oluþmasýnýn da zaman alacaðýný ve kiþinin bir seferde normalden çok daha fazla gýda tüketebileceðine dikkat çekiyor. Ýftarda tercihlerin þekerli ve yaðlý gýdalar yönünde olduðu takdirde, saðlýklý insanlarda bile reflü oluþabildiðine deðiniyor. Reflünün astým hastalarýnýn yüzde 80'inde var olan bir durum olduðunu, dolayýsýyla bir seferde çok yemek yenirse reflünün tetiklenmesi ile astým alevlenmesi geliþebildiðini belirtiyor. Özellikle yatmaya yakýn zamanlarda yemek yendiðinde, mideden yukarý taþan asitli mide içeriðinin direkt akciðerlere kaçtýðýný ve öksürük, hýrýltý, nefes darlýðý oluþturduðunu vurguluyor.

Stres, kiloyu cazip kýlýyor Londra'da yapýlan araþtýrma, stresin erkek beðenisini deðiþtirdiðini ortaya koydu. Araþtýrmaya katýlan stres altýndaki erkekler, normalin üstünde kilolu, fazla kilolu ve obez kadýnlarý daha cazip buldu.

L

ondra'daki Westminister Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrmaya göre yaþlarý 18 ile 42 arasýnda deðiþen 81 erkeðin ter-

Sarmal

Sudoku

cihleri incelendi. PLUS ONE dergisinde yayýnlanan sonuçlara göre araþtýrmayý yürüten Viren Swami, "Sonuçlarýmýz stresli erkeklerin beden kitle endeksi daha yüksek olan kadýnlarý daha çok beðendiðini ortaya koyuyor. Gönüllülere normal kilolu, fazla kilolu ve obez kadýnlar gösterildi." dedi. Viren Swami, araþtýrmaya katýlan erkeklerden 41'ine zorlu matematik sorularý çözdürerek ve

onlarý sýkacak iþ görüþmesi yaparak stres seviyelerini yükseltti. Ýþ görüþmesi yapan erkeklere bir mikrofon verildi ve 5 dakikalýk bir sunum yaptýrýldý. 40 erkek ise sessiz bir odada rahatladý. Bunlardan sonra 81 deneðe farklý kilolarda kadýnlarýn fotoðraflarý gösterildi ve 1'den 10'a kadar puan vermeleri istendi. Puanlama sonucunda normalin üstünde kilolu, fazla kilolu ve obez kategorilerindeki kadýnlarýn daha yüksek oy aldýðý görüldü.

Puzzle Bulmaca


Çocuklarýn oyunu yangýn çýkarttý

H

akkari'nin Berçelan Mahallesi Sümbül Caddesi üzerinde bulunan bir binanýn zemin katýnda çocuklarýn çýkarttýðý yangýn korku ve paniðe neden oldu. Altýnda ekmek fabrikasý, iþyerleri ve üst kýsýmlarýnda ailelerin oturduðu binanýn zemin katýnda oyun oynayan çocuklarýn, kazan dairesindeki karton kaðýtlarý ateþe vermeleri yangýna neden oldu. Bazý esnaflar büyük bir panik yaþayarak eþyalarýný dýþarý çýkartýp itfaiye

10 AÐUSTOS 2012 CUMA

ekibinin gelmesini beklediler. Olay yerinde gelen itfaiye ekibi, kazan dairesindeki yangýný kýsa sürede söndürdü. Yangýnýn sönmesiyle birlikte mahalleli rahat bir nefes aldý. Mahalle sakinleri, binanýn zemin katýnda bulanan kalorifer kazan dairesinin hava almasý için kapýsýnýn açýk býrakýldýðýný, bu sýrada içeriye giren çocuklarýn karton parçalarýný ateþe vermesiyle birlikte yangýn çýktýðýný söylediler.

Kaza 'geliyorum' diyor

Diyarbakýr'da artan trafik ve genelde sürücülerin hýz limitini aþmasý kazalarý da beraberinde getiriyor. Belediyenin yeni kentin oluþtuðu bölgelerde aldýðý tedbirlerin de eksik olmasý kazalara davetiye çýkarabiliyor.

7

5 metrelik çevre yolunun yapýlaþmaya açýlmasý ile birlikte burada yaþayan nüfus ta artýyor. Yayalarýn karþýdan karþýya geçiþi ise tehlikeli bir serüvene dönüþüyor adeta. Çevre yolunun geniþ ve düzgün olmasý nedeniyle sürücülerde hýz limitini aþýyor. Karþýya geçmek isteyen yayalar için ise iþaretli yerler olmamasý nedeniyle bu durum adeta ölüme davetiye çýkarýyor. Özellikle çevre yolunun Mahabat ve Diclekent kavþaklarýnda karþýdan karþýya geçmek isteyen yayalar oldukça zorlanýyor. Yeterli tedbir alýnmamasý nedeniyle vatandaþlar tepkili. Bölgede yaþayan vatandaþlar "Burasý trafik anlamýnda çok yoðun. Þehirlerarasý yol olarak kullanýlmasý nedeniyle de özellikle büyük araçlar,

yani kamyon ve TIR'lar tehlike yaratýyor. Biz karþýya geçmek isterken adeta cambazlýk yapmak zorunda kalýyoruz. Çevreyoluna yapýlan 3 kavþak büyük yapýlmýþ. Ancak sürücüler kavþaða gelince yavaþlamasý gerekirken tam tersi durum ortaya çýkýyor. Trafik iþaretleri de olmayýnca burada adeta keþmekeþ yaþanýyor. Buralara trafik iþaretleri ve levhalarý konulmalý. Sürücülerin uyarýlmasý iin yaya geçidi tabelalarý konmalý ve hýz limitini gösteren iþaretler olmalý. Gelen araçlarýn hýzýný kesmek için yollara hýz kesici kalýn trafik çizgileri çekilmeli. Ve zaman zaman Trafik denetimleri yapýlmalý ki, yayalar güvenlik bir þekilde karþýdan karþýya geçebilsin" diye konuþuyor. HABER MERKEZÝ- ÖZEL

Özel Haber

Ahlat'ta kaçak su ile mücadele

atarak mühürledi. Ayrýca mülkiyet sahiplerine de gerekli tebliðler yapýldý. Amacýmýz kaçak su kullanmanýn önüne geçerek ilçenin daha saðlýklý su kullanmasýný saðlamaktýr. Bu yöndeki çalýþmalarýmýz yasalar çerçevesinde aralýksýz devam edecek. Birçok vatandaþýmýz kaçak su kullanmanýn hukuki boyutunun ne olduðunu ve nasýl bir cezai müeyyide uygulanacaðýný bilmiyor" dedi.

B

itlis'in Ahlat Ýlçe Belediyesi, þehir merkezinde kaçak su kullanýmýna karþý mücadele baþlattý. Ahlat Belediyesi Zabýta Amirliði ve Su Ýþletme Þefliði'nin ortak yürüttüðü çalýþmalarla, þehir þebekesi içme suyunun daha tasarruflu kullanýlmasýnýn saðlamasý hedefleniyor. Ýlçe genelinde yapýlan denetim ve kontrollerde kaçak su þebekeleri kapatýlarak mühürlendi. Ahlat Belediyesi Zabýta Amiri

Ayvaz Hakverdioðlu, kaçak su kullanýmýný önlemek için çalýþma yürüttüklerini söyledi. Denetimler aralýksýz sürecek Kaçak su hatlarýný kapatacaklarýný belirten Hakverdioðlu, "Ekiplerimiz tespit ettikleri kaçak su þebekelerini kap-

DÝSKÝ'nin çalýþmalarýna inceleme D

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, asbestli içme suyu þebeke borularýný deðiþtiren DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'nün çalýþmalarýný denetledi. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, Seyrantepe Toplukonutlar'daki saðlýksýz malzemeden üretilmiþ olan asbestli içme suyu þebeke borularýný deðiþtiriyor. Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Genel Sekreter Abdullah Sevinç ile birlikte çalýþmalarý inceleyerek, DÝSKÝ Ýçme Suyu Daire Baþkaný Kemal Buluþ'tan bilgi aldý.

8 ayrý hat yenilenecek Buluþ, asbestli borularýn saðlýksýz ve kýrýlgan bir malzeme olduðu için pek çok soruna yol açtýðýný belirterek, yüksek yoðunluklu poli eliten (HDPE) borularla deðiþtirdiklerini söyledi. Buluþ, bu çalýþma kapsamýnda kentin 8 ayrý þebeke hattýnda 16 kilometre þebeke, 9 kilometre ev baðlantýsýnýn yenileneceði-

Bingöl'de Hepatit B taramasý

Bingöl Valiliði, Kiðý ilçesine baðlý Çanakçý Köyü'nde yaþanan ölümlerin Hepatit B'den kaynaklandýðý iddialarý üzerine köye bir saðlýk ekibi göndererek vatandaþlarýn tamamýný saðlýk taramasýndan geçirdi.

H

alk arasýnda dolaþan Hepatit B söylentileri üzerine Bingöl Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne talimat veren Bingöl Valiliði, 1 hekim nezaretinde 3 yardýmcý saðlýk personeli ve Kiðý Ýlçe Devlet Hastanesi'ne ait ambulans ile Çanakçý Köyü'ne giderek tüm köyü saðlýk taramasýndan geçirdi. Köydeki rahatsýzlýklara iliþkin köy muhtarýndan bilgi alan saðlýk ekipleri, Hepatit-B tanýsý ile takip ve tedavisi yapýlan hastalarýn ikametlerinin Ýstanbul olduðu, bu nedenden dolayý tedavilerinin Ýstanbul'da devam ettiðinin aktarýldýðý kaydedildi. Köyde 1 ay öncesine kadar vefat eden Mehmet Akbaba adlý vatandaþýn, köydeki son siroz hastasý olduðu tespit edildi.

46 kan örneði alýndý

Aþýsýz hastalar var

Bingöl Valiliði, konu ile ilgili yaptýðý açýklamasýnda þunlarý söyledi: Tarama amaçlý öncelikle Hepatit-B tanýlý hastalarýn yakýnlarýndan 16, köy ahalisi olan diðer kiþilerden rastgele alýnan 30, toplamda 46 kan örneði incelenmek üzere soðuk zincir kurallarýna uygun þekilde Bingöl Devlet Hastanesi'ne gönderilmiþtir. Saðlýk ekibi tarafýndan köy halký ve muhtarý ile yapýlan görüþmelerde; hasta olan insanlarýn doktorlarý tarafýndan köy duvarlarýnda kullanýlan "Beyaz Toprak" sýva malzemesinin bu hastalýða neden olabileceði belirtilmiþtir. Ayrýca yine köy halký ve muhtarýnýn verdiði bilgiye göre köyde aktif bir tuvalet, kanalizasyon sisteminin mevcut olmadýðý tespit edilmiþtir.

Köydeki 3 kaynaktan ve þebeke suyundan olmak üzere toplamda 4 su numunesi örneði incelenmek üzere Bingöl Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan teslim alýnmýþtýr. Ýncelenen 46 numuneden sadece bir tanesine Hepatit-B tanýsý konmuþ, 45 hastanýn ise aþýsýz olduklarý tespit edilmiþtir. Aþýsýz olan hastalarýn aþýlarýný yaptýrmak amacýyla Saðlýk Bakanlýðýndan aþý talebinde bulunulmuþ, aþýlar 17 Temmuz 2012 tarihinde Müdürlüðe ulaþmýþ ve uygulanmak üzere yönlendirmesi yapýlmýþtýr. Hepatit-B tanýsý konan hastalarýn tedavilerinin yapýlmasý ve bundan sonraki aþamada kontrol altýnda tutulabilmesi amacýyla gerekli takibe alýnmýþtýr.

ni aktardý. Baydemir de asbestli borularýn deðiþtirilmesindeki en büyük amacýn kayýp-kaçak su kullanýmýný önlemek ve þebeke

arýzalarýný en aza indirmek olduðunu ifade etti. Ýþçilerle sohbet eden Baydemir, emeklerinden dolayý teþekkür etti.


4

HABER

10 AÐUSTOS 2012 CUMA

Akýllý Vezne faaliyete geçti

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi'nin "Kent Bilgi Sistemi" projesi kapsamýnda Megacenter (Migros) alanýnda kurduðu akýllý vezne sistemi faaliyete baþladý. Sistemle vatandaþlar hem nakit hem de kredi kartý ile ödemelerini yapabilecek.

M

igros alanýnda kurulan akýllý vezne sisteminin ilk denemesini yapan Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, kullanýmý kolay olan veznenin sesli anlatýmla kiþiyi yönlendirdiðini ve bürokratik engellemelere takýlmadan günün herhangi bir saatinde vatandaþlarýn iþlemlerini yapabileceklerini söyledi. Baran, "Özellikle vatandaþýn ayaðýna hizmeti götürme amacýyla kent bilgi sistemi kapsamýnda bazý çalýþmalarýmýz vardý ve vezne de bunlardan biri. Bu haliyle vatandaþlar belediyeye gelmeden günün her hangi bir saatinde akýllý vezne uygulamasý ile belediyeye olan ödemelerini yapabilecekler. Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), emlak borçlarý, vergiler, fatura vb. ödemelerini akýllý vezne sistemi ile yatýrabilecekler" dedi.

PKK üyesi topraða verildi H

akkari'de güvenlik güçleri ile girdiði çatýþmada ölü ele geçirilen PKK üyesi Ubeydullah Arýk, Van'ýn Baþkale ilçesinde topraða verildi. Yeþiltaþ Karakolu'na 19 Haziran'da düzenlenen saldýrý sonrasý çýkan çatýþmada ölü ele geçirilip Adana'da Kimsesizler Mezarlýðýna defnedilen Ubeydullah Arýk'ýn cenazesi, yapýlan DNA testinin ardýndan ailesine teslim edildi. Arýk'ýn cenazesi, doðum yeri olan Van'ýn Baþkale ilçesinde topraða verildi. Cenaze, çarþý merkezinden Baþkale Mezarlýðý'na kadar sloganlar eþliðinde götürüldü. Baþkale esnafý kepenk kapatýrken, cenaze törenine BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, Van Belediye Baþkaný Sabri Abi, parti yöneticileri, bazý sivil toplum örgütü temsilcileri de katýldý.

Diyarbakýr'da önceki gün PKK üyelerine yönelik baþlatýlan geniþ kapsamlý operasyon tüm hýzýyla devam ediyor. Diyarbakýr 7. Kolordu Komutanlýðý'ndan havalanan helikopterler operasyon bölgesine asker ve mühimmat taþýyor. Lice, Hani, Dicle ile Bingöl'ün Genç ve Elazýð'ýn Arýcak ilçe kýrsalýnda önceki günden itibaren baþlatýlan arazi arama tarama faaliyetleri geniþletilerek sürdürülüyor. Güvenlik kuvvetleri, Kayacýk Köyü yol ayrýmýnda mayýnlý ve uzun namlulu silahlý saldýrýda 1 astsubay ve 1 uzman çavuþu þehit eden örgüt üyelerinin de içinde bulunduðu grubu önceki gün Diyarbakýr-Bingöl-Elazýð üçgenindeki kýrsalda tespit ederek operasyon baþlattý. Baþlatýlan operasyon kapsamýnda helikopterlerle bölgeye indirilen özel birlikler PKK'lýlarýn geçiþ güzergahlarýný tuttu.

Bölgeye asker ve mühimmat Arazi arama tarama faaliyetine katýlan güvenlik kuvvetleri ise mayýnlý saldýrýlara karþý tedbir alarak aramalarýný sürdürüyor. Diyarbakýr 7. Kolordu Komutanlýðý pistinden helikopterlerle operasyon bölgesine sürekli olarak takviye birlikler sevk ediliyor. Sabahýn erken saatlerinden itibaren Diyarbakýr 7. Kolordu Komutanlýðý General Galip Deniz Kýþlasý pistinde helikopter yoðunluðu yaþandý. Helikopterler sürekli olarak operasyon bölgesine asker ve mühimmat taþýdý. Bölgeden gelen helikopterler bir süre pistte kaldýktan sonra yeniden havalandý. Diyarbakýr-Bingöl ve Elazýð üçgeninde baþlatýlan operasyonun hava destekli olarak devam ettiði açýklandý.

Bakan Ergün Mardin'de

Zayi ilaný

Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ahmet Alagündüz

Kayýtlý 2 adet SRC Belgesi çalýnmýþtýr. Hükümsüzdür Yalçýn Dönmez

Akýllý vezne gibi tahsilât noktalarýný yaygýnlaþtýrmanýn vatandaþa daha fazla hizmet götürme arzularýna çözüm getireceðini belirten Baran, akýllý veznenin bir kurum veznesinin yaptýðý tüm iþlemlerini yerine getirdiðini söyledi. Vatandaþlarýn belediyeye uðramadan akýllý vezne üzerinden bütün iþlemlerini rahatlýkla yapabilecek olmasý takdir topladý. Hizmetlerin vatandaþlarýn ayaðýna gitmesinden memnuniyet duyduklarýný ifade eden bazý vatandaþlar, "Artýk belediyeye uðramadan sýkýntýsýz bir þekilde, istediðimiz saatte gidip iþlemlerimizi yapabiliyoruz. Bunun için Baðlar Belediyesi'ne teþekkür ederiz" dediler.

Diyarbakýr'da operasyon geniþledi

Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Kozak Þahin

Diyarbakýr Açýköðretim Lisesinden almýþ olduðum çýkma belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Þemsettin Aydýn

Akýllý vezne takdir topladý

B

ilim, Teknoloji ve Sanayi Bakaný Nihat Ergün, Mardin'de Organize Sanayi Bölgesi'nde iþ adamlarýyla bir araya geldi. Diyarbakýr'dan karayolu

ile Mardin'e geçen Bakan Ergün'ü Vali Turhan Ayvaz, AK Parti Mardin Milletvekilleri Gönül Þahkullubey, Abdurrahim Akdað, AK Parti Ýl Baþkaný Ýbrahim Fide karþýladý. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iþ adamlarýný ziyaret eden Bakan Ergün, bölgenin son yýllarda sanayi alanýnda önemli geliþmelerin yaþandýðýna dikkat çekti. Bakan Ergün, özellikle hükümetin bölgeye yönelik uygulamaya koyduðu yeni teþvik yasasý ile birlikte

Güneydoðu'da sanayi alanýnda her ilde yeni iþ alanlarýnýn açýlmasýna vesile olduðunu söyledi.

'Sanayi çok önemli' Türkiye için sanayinin çok önem arz ettiðini belirten Bakan Ergün, "Bir ülkede sanayi yoksa gerçek ekonomi yok demektir. Þehirler sanayiyle bir þekilde buluþmalýdýr. Bugün Yunanistan'ýn çekmiþ olduðu sýkýntýnýn temelinde sanayiyi terk etmiþ olmasý vardýr. Denizi, kumu,

havayý, güneþ satalým. Avrupa Birliði fonlarýndan gelenleri de yiyelim, içelim, savuralým. Sonra bütçe açýklarý, borçlar alsýn baþýný gitsin. Ondan sonra da iki yakan bir araya gelmesin. Þimdi iki yakasý bir araya gelmiyor. Yunanistan'a 300-500 milyar Euro pompalandý toparlanma olsun diye ama olmadý. Þimdi bizim 300-500 milyar Avro paramýz olsa Türkiye'yi uçururuz. Türkiye her açýdan uçar" dedi.

Foça'da askeri araca saldýrý: 1 þehit

10 AÐUSTOS 2012 CUMA YIL: 12 SAYI: 3997 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Elemanlar aranýyor * Bayan Usta kuaför * Taþ ocaðýnda çalýþmýþ Formen * Tek düzen muhasabe bilen bayan eleman yaþ aralýðý ( 25-37) * Aþçý, Bulaþýkçý, Garson, Komi * Kozmetik firmasýnda çaýþtýrýlmak üzere kasiyer, depo personeli, reyon elemaný. *Ön muhasebe elemaný * Sekreter *Grafiker *Web tasarýmcý * Teknik Eleman Ýlginen adaylarýn derneðimize 1 kimlik fotokopisi 1 fotoðraf ile derneðimize baþvurmalarý rica olunur Tel : 0 533 713 99 28 Adres : Kurtismail paþa 2.sk. Birlik apt. 1/2 Yeniþehir/Diyarbakýr

Ýzmir'in Foça ilçesinde askeri üsse giden servis otobüsüne saldýrý düzenlendi. Peþ peþe iki bombalý saldýrýnýn ardýndan otobüse ateþ açýldý. Olayda 1 asker þehit olurken, 11 asker de yaralandý.

Ý

zmir'in tatil bölgelerinden Foça ilçesi güne terör saldýrýyla uyandý. Sabah saat 08.00 sýralarýnda Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlýðý'nda görevli askerleri taþýyan servis aracýnýn geçiþi sýrasýnda patlama meydana geldi. Tahrip gücü yüksek bombanýn patlamasýyla birlikte bazý askerler yaralandý. Araçta da büyük hasar meydana geldi. Patlamanýn ardýndan otobüsten inen askerlere aðaçlýk alandan uzun namlulu silahlarla ateþ açýldý. Ýlk patlamadan 8 dakika sonra belediyeye ait bir itfaiye aracýnýn bölgeye yaklaþtýðý sýrada ikinci bir patlama daha oldu. Ýtfaiye aracýnda hasar oluþurken, itfaiyecilerden yaralanan olmadý.

1 þehit, 11 yaralý Yaralý askerler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Olayda Özkan Ateþ þehit oldu, 11 asker de yaralandý. Saldýrýda yaralanan Hasan Furkan Özmen, Salih Uzun, Özay Demirer, Gencer Çetin, Ali Aslan ve Ýsmail Durak, Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralýlardan Hasan Furkan Özmen'in beyin cerrahi servisinde acil olarak ameliyata alýndýðý öðrenildi. Diðer yaralýlarýn tedavisinin ise hastanenin acil servisinde sürdüðü kaydedildi. Saldýrýda yaralananlardan 6'sý Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne, 2'si Ýzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne, 3'ü ise Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ege Üniversitesindeki bir yaralýnýn ameliyata alýndýðý

öðrenildi.

Geniþ çaplý operasyon Saldýrýnýn ardýndan bölgede geniþ çaplý operasyon baþlatýldý. Operasyonlara helikopterler de destek verdi. Saldýrýnýn ardýndan bölgede güvenlik tedbirleri alýnýrken, karayolu da trafiðe kapatýldý. Saldýrganlarýn yakalanmasý için ilçeden çýkýþlara güvenlik noktasýnda yapýlan aramalarla izin verildi. Daha önce trafiðe kapalý olan yolda kontrollü geçiþlere izin verildiði, ancak bir süre önce asfaltlanarak yolun tamamen trafiðe açýldýðý öðrenildi. Bu arada, Ýzmir Valisi Cahit Kýraç ve Ýl Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Aziz Kocaoðlu ve Ege Ordu Komutaný Abdullah Atay, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardýndan hastaneye geçerek yaralýlarý ziyaret eden Vali Kýraç, ''Þu an itibariyle 1 þehidimiz ve 11 yaralýmýz var. Milletimizin baþý sað olsun'' dedi.


HABER

10 AÐUSTOS 2012 CUMA

5

Ýki defa kalbi duran hastaya bypass

Memorial Diyarbakýr Hastanesi'ne yüksek tansiyon þikayeti ile baþvuran 66 yaþýndaki bir hasta, koroner yoðun bakýmda izlenirken 3 saat arayla iki defa kalbi durmasýna raðmen bypass ameliyatý ile saðlýðýna kavuþtu. U

zman doktorlar tarafýndan izlenirken kalbi duran ve verilen þokun ardýndan hayata dönen 66 yaþýndaki Mehmet Alak, 3 saat aradan sonra yeniden kalbi durduðu için elektriksel þok ile hayata döndürüldü. 2 defa kalbi durmasýna raðmen yaþam mücadelesini býrakmayan Mehmet Alak'ýn saðlýðýna kavuþmasýnda etkili olan Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Dr. Cegerðun Polat, yaklaþýk 4 yýl önce koroner anjiyografi yapýlan ve koronor bypass kararý alýnan Alak'ýn ameliyat olmayarak ilaç tedavisine baþladýðýný söyledi.

Elektro þokla hayata döndürüldü Dr. Polat, "Bir yýl öncesine kadar þikayetleri tekrarlayan hastanýn eforla göðüs aðrýlarý baþlamýþ, son bir aydýr sýklýðý artan þikayetleri 2 gündür istirahat halinde de oluyormuþ. Polikliniðimize tansiyon yüksekliði nedeniyle baþvuran Mehmet Alak'ýn muayene sonrasý yatýþý önerildi. Ayný gün koroner anjiyografiye alýndý. Yaygýn koroner arter hastalýðý saptandý ve koroner bypass önerildi. Sonrasýnda koroner yoðun bakýmda

izlenirken kalbi duran hasta elektriksel þok verilerek kalbi tekrar çalýþtýrýldý. Yaklaþýk 3 saat sonra tekrar kalbi duran hastaya yine elektriksel þok verildi. Kasýktan kalbi destekleyen bir balon takýlan hasta acilen bypass ameliyatýna alýndý" dedi.

4 saatte 4 damarý deðiþtirildi Ameliyatý yapan Kalp ve Damar Cerrahý Uzmaný Op. Dr. Ýsmail Baþyiðit ise hastanýn anjiyo olduktan sonra dört damarýnýn týkalý olduðunu saptadýklarýný ve ameliyata karar verdiklerini söyledi. Baþyiðit, "Hasta ameliyat konusunda bilgilendirildi. Ameliyata karar verdikten sonra anjiyo yapýldýðý sýrada kalp krizi geçirdi o sýra kalbi durdu ve hemen kalbi tekrar çalýþtýrmak için gerekli tüm uygulamalar yapýldý ve bu uygulamalar neticesinde kalp tekrar çalýþtýrýldý. Yaklaþýk 3 saat sonra yemek yerken kalbi tekrar durdu, o sýra hemen yoðun bakýma alýnýp tekrar kalp çalýþtýrýldý. Ani týkanýklýklar olabilir düþüncesiyle ikinci anjiyo yapýldý ve sonrasýnda gece saat 02.00 sularýnda Mehmet Alak acilen ameliyata alýndý. Yaklaþýk 4 saat süren ameliyatta Mehmet Alak'ýn kalbinin 4 damarý deðiþtirildi. 2

kez kalbi durmasýna raðmen hayat mücadelesini kazanan Mehmet Alak, 1 hafta sonra sosyal hayatýna geri döndü. Onunla birlikte biz de mutlu olduk" þeklinde konuþtu.

'Yaþamak çok güzel' Ýki defa kalbi duran ve yapýlan müdahalelerle hayata tutunan Mehmet Alak, yaþamanýn çok güzel olduðunu söyledi. Alak, yaklaþýk 4 yýl önce kalp hastalýðýnýn farkýna vardýðýný belirterek, "Memorial Diyarbakýr Hastanesi'ne gelmeden önce gittiðim hastanelerde ameliyat olacaðým konusunda bana bilgi verildi ancak güvenemediðim için kabul etmedim. Sonunda bir arkadaþým bu hastaneyi önerdi. Dr. Cegerðun Polat anjiyo yapýp beni Dr. Ýsmail Baþyiðit'e yönlendirdi. Bu süre içerisinde 2 kez kalbim durmuþ ve hayati tehlike geçirmiþim. Doktorlarým hemen müdahale ederek beni hayata döndürmüþ. Sorunsuz bir ameliyat geçirdim. Þuan gayet iyi hissediyorum kendimi. Doktorlarým ve tüm hastane personeline teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.

Operasyon bölgesinde yiyecek sýkýntýsý Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'nde çatýþmalar devam ederken, gazeteciler 17 gün önce çatýþmalarýn baþladýðý Þemdinli'ye 12 kilometre uzaklýktaki Baðlar Köyü'ne girdi. Köyde yaþayan vatandaþlar operasyonlar nedeniyle yiyecek sýkýntýsý çekiyor. Þemdinli-Derecik karayolu üzerinde bulunan Baðlar ve Rüzgarlý köylerinde yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK'lýlara karþý 23 Temmuz'da operasyon baþlatýldý. 17 gündür süren operasyonlar nedeniyle Baðlar ve Rüzgarlý Köyü ile Yiðitler bölge-

sine giriþ çýkýþlar yasaklandý. Ancak gazeteciler, halen kýrsalýnda operasyonlarýn yoðun bir þekilde sürdüðü Baðlar Köyü'ne girdi. Yol güzergahýnda çatýþmalarýn izleri dururken, PKK'lýlar tarafýndan döþenen ve güvenlik güçleri tarafýndan imha edilen mayýnlarýn açtýðý çukurlar da dikkat çekti.

Köylüler ihtiyaçlarýný karþýlayamýyor Halen çatýþmalarýn korkusunu duyduklarýný belirten köylüler, bazý mezralarý

da güvenlik açýsýndan boþaltmak zorunda kaldýklarýný anlattý. Birçok köylünün köyü terk ettiðini kaydeden Cihat Çiftçi, "23 Temmuz'dan bu yana çatýþmalar sürüyor. Çatýþmalardan dolayý köye giriþ çýkýþlar yasak. Þu anda yiyecek ve içecek sýkýntýsý çekiyoruz. Bazý ihtiyaçlarýmýz için Þemdinli'ye gitmek istediðimizde de askerler tarafýndan geri çevriliyoruz. Þiddetli çatýþmalar yaþandý. Herkes korku ve panik içinde" dedi.

Asfalt çalýþmalarý sürüyor B

üyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nýn kent içi ana yollara yönelik baþlattýðý kapsamlý çalýþma sürüyor. Ramazan ayý nedeniyle asfalt çalýþmalarý gece saatlerinde yapýlýyor. Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý, Büyükþehir Belediyesi'nin sorumluluk alanýndaki ana arter ve bulvarlara bu yýl toplam 150 bin ton sýcak asfalt seriyor. Eylül ayýna kadar devam edecek çalýþma süresince çevre mahallelerde de 60 kilometrelik sathi kaplama yapýlacak. Yoðun tempoyla çalýþan ekipler, Baðlar bölgesindeki Zümrütkent Urfa Yolu arasý, Yenihal 1, 2, 3. Caddeleri, Urfa Yolu Otogar Kavþaðý-35 metrelik yol; Karanfil 6, 8 10. Sokaklarý tamamladý. Ayrýca Ýnönü Caddesi, Hintli Baba Caddesi, Kýþla Caddesi ve Beþyüzevler ana giriþine sýcak

asfalt serimi yapýldý. Hafta sonu Tekel Caddesi'nde gündüz vardiyasýnda çalýþan ekiplerle asfalt çalýþmasý sürdürülürken, hafta baþýnda da Yeniþehir'deki Toplu konutlar yolu asfaltlanacak.

Sýcak asfalt yapýlacak yerler Sýcak asfalt yapýlacak yerler ise þöyle açýklandý: Kayapýnar'da Musa AnterKamýþlo Bulvar baðlantýsý, Tekel Caddesi, Nazým Hikmet Bulvarý, Mahabat Bulvarý; Yeniþehir'de Toplukonut Silvan Yolu arasý, Toplukonut Elazýð Yolu arasý, Toplukonut toplu taþýma araçlarý güzergahý, Elazýð Bulvarý'nýn Galip Deniz Kýþlasý-Daðkapý arasý, Hintlibaba Caddesi, M. Akif Ersoy Caddesi, Akkoyunlu Caddesi; Sur'da Eski Mardin Yolu Baðývar Köprüsü'ne kadar, Karaçalý-Baðývar Baðlantý yollarýnda,

Üs bölgesine saldýrý

Þ

ýrnak'ýn Beytüþþebap Ýlçesi yakýnlarýndaki Kato Daðý eteklerinde bulunan Tugay Komutanlýðý'na ait Ceper Üs Bölgesi'ne PKK'lýlar aðýr silahlarla saldýrdý. Askerlerin karþýlýk vermesiyle çýkan çatýþma, ilçe merkezinden de çýplak gözle izlendi. Yaklaþýk 15 dakika süren çatýþmada PKK'lýlar yoðun ateþ altýna alýndý. Beytüþþebap ilçe merkezinden de çýplak gözle izlenen çatýþmada, PKK'lýlarýn bulunduðu alanlar yoðun bombardýmana tutuldu. Ýzli mermiler ve havan toplarýnýn çýplak gözle görüldüðü çatýþmada ölen ya da yaralanan

Sathi kaplama yapýlacak yerler Yeniþehir'de Dökmetaþ, Kayapýnar'da Cankatran, Baðlar'da Eski Urfa Yolu'ndaki Ýplik Fabrikasý, Serapgüzeli Köyü, Çakýrbað Grup Yolu arasý, Çaðýrbaðý-Körtepe-Çiçekliyurt-Develi köyKabahýdýr grup yolu, Sur'da Gencan, Küçükkadýköy, Tanoðlu-Kozan-SatiHýzýrilyas Grup Yolu, KabasakalGölpýnar-Hacýosman, Taraklý-PýnardüzüÇimen-Çanakçý yollarýnda da sathi kaplama çalýþmasý yapýlacaðý açýklandý.

Ergani'ye yeni emniyet müdürü

D

konusunda bilgi alýnamadý. Yoðun ateþ altýnda kalan PKK'lýlar gecenin de karanlýðýndan yararlanarak kaçtý. Bölgenin yüksek ve sarp kayalýk alanlarýna kaçan PKK'lýlarý etkisiz hale getirmek için sabah erken saatlerde hava destekli operasyon düzenlendi.

Ýnönü Caddesi, Kýbrýs Caddesi ve ayrýca Gözeli Oto galericiler Sitesi ile Kýrsal Terminal sahasýnda sýcak asfalt çalýþmasý yapýlacaðý belirtildi.

iyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne atanan Erkan Güneþ görevine baþladý. Erkan Güneþ'e Emniyet Amiri olan eþi Selvican Güneþ, Emniyet Müdür Yardýmcýsý olarak eþlik edecek. Ergani'de görev yapacaðý süreçte yasalar çerçevesinde vatandaþýn huzur ve güveni için elinden geleni yapacaðýný ifade eden Emniyet Müdürü Erkan Güneþ, "Ergani güzel ve büyük bir ilçe. Buraya gelirken de övgüyle bahsedilen ilçemizdeki insanlarýmýzý gayet ýlýmlý buldum. Vatandaþlarýmýzla geniþ meclislerde bir araya gelerek, onlarýn huzur ve güvenini tesis etmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceðiz. Bu baðlamda halkýmýz bize kolaylýkla ulaþarak her türlü talep ve sýkýntýlarýný ulaþtýrabilirler" dedi.


6

EKONOMÝ

10 AÐUSTOS 2012 CUMA

Bitlis çiftçisini buðday vurdu

Bitlis ve ilçelerinde bu yýl çetin geçen kýþýn ardýndan mahsullerden verim almayý bekleyen üretici umduðunu bulamadý. Birçok çiftçinin geçim kaynaðý olan buðday, arpa ve yem gibi ürünlerde verim önceki yýllara oranla yarý yarýya düþtü. bizlere yardýmcý olmalarýný talep ediyoruz" dedi.

Yem satýcýlarý fýrsatçýlýk yapýyor Yaz sezonu olmasýna raðmen buðday samanýnýn kilosunu 1 TL'den almak zorunda kaldýklarýný anlatan Korkmaz, "Normalde önceki yýllarda ayný samanýn kilosunu 150 kuruþtan alýyorduk. Ancak yem eksikliði olunca fiyat tavan yaptý. Hayvan fiyatlarý ise iyice düþtü. Hayvanlarýmýzda elimizde kaldý. Diðer yandan yonca samaný zaten aldý baþýný gidiyor. Kilosu 2 TL'ye kadar çýkabiliyor. Evde 10 tane büyükbaþ hayvanýmýz var. Bu hayvanlarý zararýna da olsa satmak zorundayýz. Satamazsak kýþýn masraflarýnýn altýndan kalkamayýz. Makarnanýn kilosu bile 1 lira deðil. Yem satýcýlarýný da bu konuda insafa davet ediyoruz. Fýrsatçýlýk yapýp bizi maðdur etmesinler" diye konuþtu.

Gýda krizi potansiyeli artýyor

Mahsul masraflarý karþýlamýyor

H

er geçen yýl mahsullerdeki verimin düþmesi çiftçilik yapan vatandaþlarý tedirgin ediyor. Bitlis'in Güroymak ilçesine baðlý Gölbaþý Beldesi'nde hasadý yapýlan buðdaydan umduklarý verimi alamadýklarýný belirten çiftçi Özgür Korkmaz, yüzde yüz zarar ettiklerini söyledi. Bu yýl 20 dönümlük arazisine ektiði buðday için tohum, toprak sürüm ücreti, gübre, biçerdöver ücreti ve el emeðini hesapladýðýnda yaklaþýk 700 TL harcama yaptýðýný ifade eden Korkmaz, ancak buna karþýlýk elde ettiði buðdayýn sadece tohumluk buðday giderini karþýlayabildiðini belirtti.

Zarar yüzde 100 Ürünlerde verim düþmesinin kendilerini maðdur ettiðini kaydeden Korkmaz, "Bu yýl hem buðdayda hem de yem bitkilerinde yüzde yüz zarar ettik. Yapmýþ olduðumuz masraflarla almýþ olduðumuz mahsul bir birini karþýlamýyor bile. Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Diðer yandan baktýðýmýzda kýþ yaklaþýyor. Ancak þimdiden yem sýkýntýsý çekiyoruz. Hayvanlarýmýzý satmaya kalksak para etmiyor. Her haliyle bu yýl çok maðdur olduk. Maðdur olmaya devam edeceðiz gibi görünüyor. Devletimizden bu konuda

Ramazan Aktaþ aslý çiftçi de hasadý yeni yapýlmaya baþlanan buðdayýn verimsizliðinden þikayet etti. Çiftçi Aktaþ, þunlarý söyledi: "Normalde her yýl buðdaydan güzel verim alýyorduk. Ancak bu yýl verim çok düþtü. 10 dönümlük bir buðday tarlasýndan çýkan buðday sadece 40 teneke oldu. Eskiden 10 dönümlük tarladan yaklaþýk 100 teneke buðday alýyorduk. Bunun yanýnda patosun saati 100 TL, buðdayýn tenekesi ise 10 TL. 10 dönümlük alandan çýkan buðdayýn patosa vurulmasý 2 saat sürdü, yani 200 TL'lik masrafý oldu. Çýkan 40 teneke buðday bu masrafý bile doðru dürüst karþýlamýyor. Bunun yanýnda yýl boyunca yapmýþ olduðum diðer harcamalarda cabasý. Bütün çiftçiler bu yýl ürünlerin birçoðunda zarar etti."

B

irleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) tarafýndan hazýrlanan küresel gýda fiyatlarý endeksi son üç aydaki düþüþün ardýndan Temmuz'da yeniden yükseldi. FAO'ya göre endeksteki yükseliþ, 2007/08 döneminde görülen türden bir gýda krizi olasýlýðýný yükseltecek þekilde gelecek aylarda da devam edebilir. FAO kýdemli ekonomisti ve tahýl analisti Abdulrýza Abbassian, "Fiyatlarýn daha da yükselme potansiyeli var. Fiyatlarýn

önceki yýl seviyesinin altýna düþeceði bir sezon olmayacaðý kesin" dedi. Tahýl, yaðlý tohumlar, süt ürünleri, et ve þeker fiyatlarýndaki aylýk deðiþimleri izleyen FAO gýda fiyatlarý endeksi, Temmuz'da Haziran'a göre 12 puanlýk artýþla 213 puana yükseldi. FAO endeksinin Temmuz ayý seviyesi, Þubat 2011'de görülen rekor yüksek seviye olan 238 puanýn hâlâ altýnda ancak 2007/08 gýda krizi sýrasýnda görülen seviyelere yakýn.

Yerli fýstýk tezgahlarda Þ anlýurfa'nýn Siverek ilçesinde yeni mahsul yeþil fýstýk tezgahlardaki yerini aldý. Ýlçede her geçen gün sayýlarý azalan þehir etrafýndaki baðlarda ve köylerde yetiþtirilen yeþil fýstýk, tezgahlarda satýþa sunulmaya baþladý. Bu sene fýstýk rekoltesinin fazla olmasýndan dolayý fiyatlarýn geçen seneye oranla yarý yarýya düþtüðünü belirten üreteciler, fiyatlarýn Ramazan ayýnýn ardýndan daha da düþeceðini söylediler.

Fiyatlar düþecek Siverek Kemaliye Caddesi (Þeytan Küçesi) üzerinde esnaflýk yapan Þeyhmus Ýlhan, fýstýk rekoltesinin fazla olmasýndan dolayý fiyatlarýn geçen seneye oranla çok düþük olduðunu ifade etti. Ýlhan, "Geçen sene fýstýk ilk çýktýðýnda fiyatý 15 TL iken ilerleyen günlerde kilogram fiyatý 8 TL'ye düþmüþtü. Bu sene ise satýþlara 10 TL ile baþladýk ve ilerleyen günlerde fiyatlarýn 6 TL'ye kadar düþeceðini tahmin ediyorum" dedi.

Patates ve pancarda rekor beklentisi gemizde bulunan ülkelere ihracat yapmak zorundayýz. Çünkü hem nakliyesi rahat olur hem de orada ki ihtiyacý karþýlayabiliriz. Özellikle Ýran, Nahçivan, Ermenistan, Gürcistan gibi ülkelere mal sevk edebilirsek, umuyorum daha geniþ yelpazeli bir pazar alaný oluþturabiliriz" dedi. Patates 20 bin kiþinin gelir kaynaðý

B

itlis'in Ahlat Ýlçe Ziraat Odasý (AHZO) Baþkaný Necat Demirden, bu yýl 28 bin 800 dekar alana ekilen þeker pancarýndan yaklaþýk olarak 120 bin ton, 30 bin dekar alana ekilen patatesten ise ortalama 150 bin ton verim alýnacaðýný söyledi. Ýlçede ekilen þeker pancarý ve patates potansiyeli hakkýnda bilgi veren AHZO Baþkaný Demirden, þeker pancarýnda pazar sorunlarýnýn olmadýðýný fakat patateste pazar sorunu yaþadýklarýný belirtti. Demirden, ''Þeker pancarýnda fabrikanýn belirlediði fiyattan verdiðimiz için çiftçinin fazla bir kazancý yok. Çünkü girdiler yüksek olduðundan dolayý fazla bir gelir elde edemeyiz. 30 bin dekar alana ekilen patatesten ortalama olarak 150 bin ton verim bekleniyor. Pazar sorununu aþabilirsek çok güzel kazancý var. Patateste verim ve kalitemiz çok güzel fakat tek sorunumuz pazar sýkýntýsýdýr. Pazar sorunu ise bölgemizdeki bazý olumsuzluklar ve en önemlisi ihracat yapamýyoruz. Özellikle kendi böl-

AHZO Baþkaný Demirden, ilçede ekilen patates tarlalarýnda ortalama olarak 20 bin kiþinin kazanç elde ettiðini söyledi. Demirden, "Ýlçemizde yaklaþýk 500-600 civarýnda çiftçimiz patates ekimi yapmaktadýr. Bu sadece 500 aileyi deðil, bunun yanýnda sadece þu anda tarlalarda ortalama 15 bin iþçi çalýþarak geçimini saðlamaktadýr. Aileler ile birlikte çalýþanlarý hesap edersek yaklaþýk 20 bin kiþi ilçemizde ekilen patatesten dolayý geçimini saðlamaktadýr. Nevþehir, Urfa, Siirt, Diyarbakýr, Mardin, Niðde illerinden dahi ilçemize gelerek çalýþanlar çok fazladýr. Çiftçimiz güzel bir ekim yapýyor. Fakat geçen yýl yaþanan don ve depren afetlerinden dolayý çiftçilerimiz büyük bir zarara uðradý. Hem ürünümüz yerde kaldý hem de pazarlayamadýk. Patates ve þeker pancarýnda dondan etkilendik. Deprem de olunca gerçekten çiftçimiz büyük bir zarara uðradý. Tabi bunu telefi etme yollarýna gidildi. Yardýmcýda olundu. Bu yýlki ürünümüz iyi gözüküyor. Þu anda patates ve pancarda ürün çýkýþlarý mühendisler tarafýndan gezilerek inceleniyor" þeklinde konuþtu.


GÜNCEL

10 AÐUSTOS 2012 CUMA

7

'Hak ve özgürlükler ülkeyi bölmez' Diyarbakýr'da katýldýðý iftar yemeðinde konuþan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, ülkelerin hak ve özgürlüklerden bölünmeyeceðini söyledi ve ekledi: Ülkeler haksýzlýklardan bölünür.

B

dýr. Onun için bugün hesabý sorulan, sorulmasý gereken iþler arasýnda bulunuyor ve Türkiye bunlarý da aþan, bu konularda yanlýþ yapana hesap soran bir Türkiye haline gelmiþ bulunuyor. Bir dönem yasaklanan Kürtçe isimler bölünme kaygýsý ile yasaklandý. Çocuðuna Berivan adýný koyunca bölünürmüþüz. Kardeþim bir sürü Perihan var bölünmüyoruz da, Berivan olunca niye bölünüyoruz? Niye yasaklarsýn Berivan'ý be kardeþim, býrak koysun.

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, Diyarbakýr'da sanayici, iþadamlarý ve STK'lara verilen iftar yemeðine katýldý. Bakan Ergün'e AK Parti Diyarbakýr Milletvekilleri Galip Ensarioðlu, Cuma Ýçten, Oya Eronat, Mine Lök Beyaz, Süleyman Hamzaoðullarý, Vali Mustafa Toprak ve çok sayýda Mülki amir eþlik etti. Sanayici, yatýrýmcý ve iþadamlarýna yönelik konuþma yapan Bakan Ergün, kandan yana olmanýn kimseye bir faydasýnýn olmadýðýný söyledi. Bakan Ergün, konuþmasýna þöyle devam etti: Uzun yýllar devlet millet kaynaþmasýný saðlayamadýk ülkemizde. Devleti yönetenler bilinçli veya bilinçsiz korkular ürettiler, düþmanlar ürettiler. Türkiye'nin kendi kabuðuna çekilmesine, iddiasýz bir ülke olmasýna neden oldular. Biz bu korkularýn ne kadar yersiz olduðunu son sekiz dokuz yýl içerisinde cümle aleme gösterdik.

Korkular yersiz Neydi korkular? Demokrasi olursa hak ve özgürlükler alaný geniþlerse, Kürt vatandaþlarýmýz Kürt olduklarýný söylerlerse, Kürtçe konuþurlarsa, çocuklarýna Kürtçe isim koyarlarsa, köyünün adý Kürtçe olarak kalýrsa bölünürüz. Þunu bir kere daha altýný çizerek vurgulayalým; Ülkeler hak ve özgürlüklerden bölünmezler, ülkeler haksýzlýklardan bölünür. Haklarýn, özgürlüklerin böldüðü bir ülke yoktur, haksýzlýklarýn böldüðü ülke çoktur. Hak ve özgürlükler bilakis ülkeleri bütünleþtirirler, vatandaþlarý birbirine kaynaþtýrýrlar. Ülkesine, vatanýna sahip çýkar insanlar. Bu konuda kendilerini özgür hissetmezlerse küserler, kýrýlýrlar, içe

Ýnkar ve asimilasyon bitti

kapanýrlar ve baþka yollar aramaya baþlar insanlar. Ýnsanýmýza bu haksýzlýðý yapmamalýydýk, küstürmemeliydik insanlarý, gücendirmemeliydik.

Kýrýlan kalpleri onarmalýyýz Maalesef Türkiye'de yanlýþ politikalar insanýmýzý gücendirmiþtir, kalbini kýrmýþtýr. Bu kýrýk kalplerin onarýlmasý, inþa edilmesi gerekir. Bir adamýn bile gönlünü kýrmak büyük bir vebalken, bir milletin gönlünü kýrmak, bir topluluðun, insanlarýn kalbini kýrmak ne kadar büyük bir vebaldir. Kalbi kýrýlan o kadar çok insan var ki; o kadar çok insanýn kalbini yeniden onarmamýz, yeniden imar etmemiz gerekiyor. Dindar kimlikli insanlarýn bundan dolayý yaþa-

dýklarý kýrýklýklarý tamir etmek, Kürt vatandaþlarýmýzýn etnik kimlik sorunlarýndan dolayý yaþadýklarýndan dolayý kalbini tamir etmek, alevi vatandaþlarýmýzýn kendi dini kimliklerinden dolayý yaþadýklarý sorunlarýn kalp kýrýklýðýný tamir etmek gibi çok önemli, zor ama yapýlmasý gereken bir iþi yapmamýz icap ediyor.

Olaylarýn özü iþkenceler "12 Eylül'de Ulucanlar'da, Diyarbakýr cezaevinde yaþanan olaylarý kim tasvip edebilir? Bugünkü yaþadýðýmýz sorunlarýn özünde Diyarbakýr'da yaþanan olaylar vardýr. Özüne inerseniz eðer son 30 yýlda geliþen olaylarýn özünde Diyarbakýr cezaevindeki iþkenceler var-

Bir annenin babanýn en tabii hakký deðil mi çocuðuna isim koymak? Bu hakký onun elinden almak, onu aþaðýlamak deðil mi? Nasýl yaparsýnýz bunu? Böyle devlet yöneticiliði olabilir mi? Oldu bunlar, bu mantýkla devlet idare edilemez. Edilemedi de zaten. Büyük problemler yaþandý, çok þükür þimdi bunlar büyük çapta ortadan kalktý. Yýllarca Zozan ismine yasak koydular, Suzan ismi serbest. Niye Zozan yasakta Suzan serbest; Türkiye'de vatandaþlarýmýzýn inkar ve asimilasyon politikalarýna uðramasý bundan sonra mümkün deðildir. Kürtleri olmayan bir Türkiye olamaz, Alevileri olmayan bir Türkiye olamaz, Dindarlarý olmayan bir Türkiye olamaz, Müslümanlarý, Hýristiyanlarý, Musevileri olmayan bir Türkiye olamaz.

'Diyarbakýr kazanacak' Bakan Ergün, Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'ni daha da büyütüp Diyarbakýr'ý bölgenin en iyi sanayi merkezlerinden biri haline getireceklerini söyledi. Teþvik sisteminden en çok Diyarbakýr'ýn yararlanmasý için ne gereki-

Çocuklarýn yaþam mücadelesi R

amazan ayýnýn manevi atmosferinin yoðun bir þekilde yaþandýðý þu günlerde yaþlarý 10 ile 13 arasýnda deðiþen çocuklar, aile bütçelerine katký sunabilmek için çöplerden atýk topluyor. Ergani ilçesinde onlarca çocuk saðlýksýz ortamlarda çöp toplayarak saðlýklarýný tehlikeye atýyor. Yaþlarý 10 ile 13 arasýnda deðiþen çocuklar, yaz tatillerini ailelerine yardým edebilmek için çöplerden atýk toplayarak geçiriyor.

Yürek burkuyor Ýlçe merkezindeki çöp istasyonlarýndan çöp toplayarak para kazanan çocuklarýn hali yürek burkuyor. Yaþýtlarý gibi yaz tatillerini oyun oynayarak geçirmek yerine çalýþarak geçiren çocuklar, eve ekmek parasý götürmek için yapacak baþka iþ bulunmadýðý için çöp toplama iþiyle uðraþtýklarýný söylüyorlar. Ramazan ayýnýn manevi atmosferinin yoðun bir þekilde yaþandýðý ilçede, çocuklarýn yürek burkan bu durumlarý karþýsýnda yetkililerden bir çözüm bekleniyor.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

RABBÝM! BENÝM RABBÝM! 2 Rabbim! Ey Rabbim! Meleklere yoldaþ kýlmadýn beni, iblise sýrrýný veren de olmadým. Âdem'e "aðaç" olmadýðým gibi Habil'i öldüren de deðildim. Rabbim! Nuh'a gemi olsaydým sular üstünde emin daða ulaþtýracaktým yardýmýnla ve yol göstereceðin gibi. Rabbim! Yangýným çok derin biliyorsun; içten içe yakýyor ve yüreðimde iþlemediði yer kalmadý.

BDP'li vekilden suç duyurusu

D

iyarbakýr'da izinsiz mitingde çýkan olaylarda bacaðýndan yaralanan BDP Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan, Ýçiþleri Bakaný, Diyarbakýr Valisi ve Emniyet Müdürü hakkýnda suç duyurusunda bulundu. 14 Temmuz günü BDP'nin düzenlediði izinsiz mitingde çýkan olaylarda BDP Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan bacaðýndan yaralanmýþtý. Tedavisini tamamlayan Buldan, dün Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ve Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam hakkýnda Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. Buldan'ýn suç duyurusunda bulunduðu BDP Genel Merkezi tarafýndan sosyal paylaþým sitesi Twitter üzerinden duyuruldu.

Küle dönsem diyorum köz olup için için kavruluyorum. Bedenimde depremlerin artçý þoklarý daha vahim. Çaresi sende çaresizliðimin, vermeyecek misin? Rabbim! Ýbrahim'i ateþe atanlara destek vermedim, ne var ki bahçesine gül de olamadým. Sonunda Ýsmail'i olmaya razý ettin kereminle. Býçak boðazýmdayken sana gülümsedim; bununla imtihan edeceðine emin oldum; "lebbeyk" dedim. Yoksa dayanamazdý ki Hacer. Ey Rabbim! Benim Rabbim! Yakup eylemediðine þükredeyim derken kuyuya attýðýn bendim, nazlý büyüttüðün halde köle ediþine razý oldum. Yetmedi bir güzele yar eyledin. Bedeli zindandý bana ömrümün en güzel çaðlarýnda, merhametini biliyordum ve bir "ah" bile çekmedim. Rabbim! Ey Rabbim! Merhametin kaynaðý Rabbim! Ya bana da hemen merhamet, ya da bu aciz

yorsa yapacaklarýný belirten Bakan Ergün, "El birliði ile Diyarbakýr'da sanayi kültürünü, sanayileþmeyi ve ihracatý zirvelere çýkartmamýz lazým. Diyarbakýr'da bu potansiyel var ve imajýný güçlendirmemiz lazým. Bazý yatýrýmcýlar bir takým olaylar ile anýyorlar Diyarbakýr'ý. Diyarbakýr'ýn o olaylarýn çok fevkinde bir yer olduðunu göstermeliyiz. Bölgede huzurun ve sükunun olmasý için çaba içerisinde olmamýz lazým. Huzura siz barýþa sahip çýktýkça siz kazanacaksýnýz, Diyarbakýr kazanacak. Sonunda doðru olan ve haklý olan kazanýr. Bu ülkeye sahip çýkan ve bu ülkenin her karýþ topraðýna sahip çýkan sizsiniz, onun için siz haklýsýzýn siz kazanacaksýnýz. Yeter ki el birliði ile bu konulara sahip çýkmaya devam edelim" diye konuþtu.

Zilek suyu boþa akýyor B

atman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Batman'ýn güney batý kesiminde bulunan ve yöredeki önemli su kaynaklarýndan olan Zilek kaynaklarýnda incelemelerde bulundu. Çalýþmalarla ilgili bilgi veren Bölüm Baþkaný Doç. Dr. M. Tahir Nalbantçýlar, Batman'ýn sahip olduðu jeolojik özellikleri tanýmak ve önemini anlamak için bu teknik çalýþmayý yaptýklarýný söyledi. Nalbantçýlar, ''Bu çalýþmada kentimizde uzun yýlardýr konuþulan ve þu an için boþa akan su kaynaklarýný yerinde inceleme fýrsatý bulduk. Jeoloji Mühendisliði Bölümü hocalarý olarak bu incelemelerimizde Zilek kaynaklarýnýn güçlü debiye sahip olduðunu ve kaynak suyu olmasýndan ötürü çok kýymetli olduðunu söyleyebiliriz" dedi.

'Kaynaklar deðerlendirilmeli' Batman'daki bazý su kay-

kulunu affet. Çünkü bir yaným yangýnlar âleminde, diðeri odun taþýmada yangýnýma. Dünyada kalýp kalmama derdinden deðilim, yangýnlarýmla huzurunda layýkýyla duramamaya dayanamýyorum. Rabbim! Þanýna and olsun, Erdemlilerin þahitliðine and olsun, Soluk alan sabaha ve bahþettiðin "o sabahýn namazýna" and olsun ki kerem ve ihsanýnýn bende layýkýyla bir karþýlýðý yoktur. Tamam, anladým makamlarýna, mülklerine, gelecek kaygýlarýna, aþklarýna yenik düþenleri. Peki, kaybedecek hiçbir þeyi olmayanlara ne oluyor? Neden nefes almamýza bir pencerecik olmuyorlar? Rabbim! Artýk dayanamýyorum kullarýnýn acýlarýna, yangýnlarýna, ayrýmcýlýklarýna. Ama onlarý kendi haline býrakacak da deðilim. Ölümüm onlar için olsun istiyorum, onlarýn yoluna olsun ama tek baþýma neyim ki..? Rabbim! Adýna kasem olsun ki benim sevgin dýþýnda

naklarýn yeraltý suyundan gelmesi nedeniyle çok yararlý olduðuna dikkat çeken Nalbaltçýlar, "Özellikle yüzey sularýnýn her türlü kirlenmeye karþý savunmasýz olmasý bu kaynaklardan akan suyu bir kez daha deðerli kýlmaktadýr. Batmanlýlar olarak böyle deðerli bir su kaynaðýndan sonuna kadar yararlanmamýz en akýlcýl olaný olacaktýr. Ilýsu Baraj gölü altýnda kalmadan bu su kaynaðýný deðerlendirmemiz gerekir. Aksi takdirde yarýn geç kalýnmýþ olabilir. Zilek kaynaklarý Batman için bir deðerdir, bir þanstýr" diye konuþtu.

beslenecek kaynaðým yok(tu). Ve kasem olsun ki iblis kaynaðýmý kurutmak üzere and içmiþ. Sahibi olduðun sevginin kaynaðýndan gölcüðüme damlacýklar akýtmaz isen huzurunda da eli boþ olacaðým. Ýþte asýl telaþým bu. Rabbim! "Sen varsýn ve sorun yok" diyordum, bendeki bu halin anlamý ne? Sana itimadým imana dönüþmesine raðmen nedendir meþgalelerim ve neden dayanma gücümü yitirmiþ olmanýn bedbahtlýðýna düþtüm? Yoksa ben mi acele ediyorum. Eðer öyleyse biliyorsun ki bu kulluðumun sýnýrlýlýðýndandýr halimi þikâyetim, affet, baðýþla beni. Ey âlemlerin Rabbi! Beni, her hal-u kârda bizi 'kendinsiz' býrakma desteðine bu kadar muhtaçken üstelik… Rabbim! Sana yakarmalarýma hezeyan diyorsan biliyorsun ki sana sonsuz ihtiyacýmdandýr? Yakarýþ kabul ediyorsan devam edeceðim ömür boyu…


8

10 AÐUSTOS 2012 CUMA

HABER Kayapýnar'da 130. eylem

Tutuklulara bayram kartý Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde tutuklu bulunan Belediye Baþkanlarý ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 130'uncusunu gerçekleþtirdi. Postane önünde yapýlan eylem sonrasý tutuklulara bayram kartý gönderildi.

K

ayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde tutuklu bulunan Kürt siyasetçileri için 130. kez toplandý. Diyarbakýr büyük postane önünde yapýlan 'Kara Perþembe' eylemine BDP yöneticileri, memur sendikalarý yöneticileri, iþçi sendikalarý yöneticileri, TMMOB bileþenleri, Barýþ Anneleri ve belediye çalýþanlarý katýldý. Eylemde konuþan TMMOB Ýl Koordinasyonu Kurulu Sözcüsü Mehmet Pirinçioðlu, büyük halk desteðiyle seçilmiþ milletvekili ve belediye baþkanlarýnýn siyaset yapmalarýný engelleyen durumlarýn barýþa katký sunmayacaðýný söyledi.

Tutuklulara kart attýlar Pirnçioðlu, "Birçok seçilmiþ ve Kürt siyasetçisi iki yýlý aþkýndýr ceza-

evlerinde tutulmaktalar. Bu süreç barýþa ve ülke demokrasisine hiçbir katký sunmamakta. Kürt sorununun tutuklamalar ve askeri operasyonlarla çözülmeyeceðinin artýk görülmesi gerek. Bu anlamda bu gün cezaevlerinde bulunan seçilmiþ Kürt siyasetçilerine yönelik tutuklamalara

karþý yapýlan eyleme destek vermek ve kendilerine bayram kartý atmak için desteðe geldik" dedi. Kara Perþembe beþ dakikalýk oturma eylemiyle son buldu. Eylem sonrasý katýlýmcalar cezaevlerinde bulunanlara bayram kartý gönderdiler.

Vali Çolak veda turlarýnda Bingöl'de 3 yýlda 19 park Yeni Valiler Kararnamesi ile Merkez Valiliði'ne atanan Siirt Valisi Musa Çolak, veda ziyaretleri çerçevesinde Siirt Müftülüðü'nü ziyaret etti.

V

ali Çolak, Müftü Faruk Arvas'ý ziyaret ederek vedalaþtý. Vali Musa Çolak, "Mübarek gün ve gecelerde ile Kutlu doðum haftasý ve diðer organizasyonlarda Müftülük olarak çok iyi çalýþtýnýz. Dini konularda vatandaþlarýmýzý iyi eðittiniz. Siirt'imize iyi bir hizmet verdiniz. Bütün Müftülük çalýþanlarýna gayretli çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyorum" dedi.

'Çok güzel çalýþmalar yaptý' Siirt Müftülüðü'ne veda ziyaretinde bulunan Siirt Valisi Musa Çolak'a teþekkür eden Müftü Faruk Arvas, "Sayýn Valimiz çok baþarýlý ve güzel çalýþmalar sergilediler. 2 yýl boyunca Sayýn valimiz ile çalýþma fýrsatýmýz oldu. Tüm faaliyetlerimizde bizleri yalnýz býrakmayarak destek oldunuz. Bizler sizleri hizmetlerinizden dolayý unutmayacaðýz" diye konuþtu. Siirt Valisi Çolak, Siirt Müftülüðü'ne yaptýðý veda ziyaretinin ardýndan Ýl Müftülüðü hatýra defterini imzaladý.

ISITMA VE SOÐUTMA ÜNÝTELÝ MISIR KURUTMA CÝHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERÝ OFÝSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ(TMO) Diyarbakýr Merkez Þube Müdürlüðü Isýtma ve Soðutma üniteli Mýsýr Kurutma Cihazý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/105218 1-Ýdarenin a) Adresi : KOOPARETIFLER MAH. AKKOYUNLU CADDESI 31 21100 OFÝS YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122289711 - 4122238286 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir.teknik@tmo.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : 1-Þenyurt/Kýzýltepe/MARDÝN 2-Derik/MARDÝN 3-Çýnar/DÝYARBAKIR c) Teslim tarihi : Sözleþme Ýmzalandýktan sonra adý geçen 3 iþ yerine 60 (altmýþ) gün içerisinde,mal teslim edilip kurulumu yapýlacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Toprak Mahsulleri Ofisi Diyarbakýr Þube Müdürlüðü Kooperatifler Mah.Akkoyunlu Cad. No.31 OFÝSYENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 06.09.2012 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

B

ingöl Belediye Baþkaný Serdar Atalay, Bingöl'de 3 yýl içinde 19 park inþa ettiklerini söyledi. Göreve geldiði 29 Mart 2009 tarihinden bu güne kadar kent merkezinde yeþil alana özellikle aðýrlýk verdiðini belirten Atalay, 19 parkýn 15'inin halkýn kullanýmýna açýldýðýný kaydetti. Parklarýn yediden yetmiþe herkesin faydalanabileceði þekilde inþa edildiðini ifade eden Atalay, þöyle devam etti: Göreve geldiðim 2009 yýlýndan günümüze ilimizde 19 adet park inþa ettik. Bunlardan 5'i SODES desteði le hizmete açýldý.

15 park hizmette Diðer geri kalan parklarýmýzý da belediyemizin imkanlarýyla inþa ettik. Bugün itibariyle 15 adet parkýmýz halkýmýzýn hizmetine sunulmuþtur. 4 adet parkýmýzý da en kýsa sürede

hizmete açýlacaktýr. Parklarýmýzýn içinde 5'li oyun gruplarý, fitness aletleri ve farklý oyun gruplarý bulunmaktadýr. Bu parklarla birlikte Bingöl'de yeþil alan sayýsý da arttý. Burada önemli olan halkýmýzýn kapýsýnýn önünde ve mahallesinde gönül rahatlýðýyla gidebileceði yeþil alanlar yaratmaktýr.

4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýstekliler, ihale konusu alýmýn alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri kýsmýný teklifleri ekinde vereceklerdir. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler: Teknik Þartnamede belirtilen garanti ve bakým-onarým süresini kapsayan bir taahhütname istenecektir. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda iliþkin belgeler: CE Belgesi,ÝSO 9001-2000,2008 4.3.3. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Kurutma ve soðutma makinesinde kullanýlacak olan tüm ekipmanlarla(helezon tipleri ve ölçüleri,motor güçleri,tahrik sistemleri ve elektrik kumanda elemanlarý v.s) ilgili açýklayýcý bilgi ve belgeler firma tarafýndan teknik bilgi föyü olarak idareye sunacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý TMO Diyarbakýr Þube Müdürlüðü Teknik Ýþler Servisi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Toprak Mahsulleri Ofisi Diyarbakýr Þube Müdürlüðü Evrak kayýt birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn-1423

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


POLÝTÝKA

10 AÐUSTOS 2012 CUMA

9

Muhalifler Halep'te kaybediyor Suriye'nin Halep kentinde orduyla muhalifler arasýndaki çatýþmalar devam ediyor. Muhalifler, Halep'in Selahaddin mahallesinden çekildiklerini doðruladý.

ordusu ile muhalifler arasýnda gece çýkan çatýþmalar, sabah saatlerinde yerini sessizliði býraktý. Çatýþmalar nedeniyle Yayladaðý Sýnýr Kapýsý'ndaki giriþ çýkýþlar durma noktasýna geldi. Yetkililer, çatýþmalarýn ardýndan Yayladaðý Sýnýr Kapýsý'ndan çok az sayýda kiþinin giriþ ve çýkýþ yaptýðýný açýkladý. Yayladaðý Sýnýr Kapýsý'ndaki görevlilerin de Suriye'ye geçmek isteyen vatandaþlarý, Suriye'deki durum hakkýnda uyardýðý öðrenildi.

Operasyonlarda 150 kiþi öldürüldü

S

uriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te Esad'a baðlý Suriye ordusu ile muhaliflerin oluþturduðu Özgür Suriye ordusu arasýndaki çatýþmalar sürüyor. Yoðun çatýþmalarýn yaþandýðý Selahaddin mahallesinden muhalifler çekilmek zorunda kaldý. Özgür Suriye Ordusu komutaný Ebu Ali, "Özgür Suriye Ordusunun bazý savaþçýlarý

Selahaddin'den çekildi" dedi. Çatýþmalarýn yoðun yaþandýðý iki caddeden çekilmek zorunda kaldýklarýný dile getiren Ebu Ali, yeni bir saldýrý baþlatmak için organize olduklarýný söyledi.

Sýnýr kapýsýnda çatýþma Suriye ordusunun kontrolündeki Kesep Sýnýr Kapýsý mevkisinde Suriye

Suriye ordusunun muhaliflerin yoðun olduðu kentlerde savaþ uçaklarý ve helikopterlerle düzenlediði operasyonlarda çoðu Halep'te 150 kiþinin öldürüldüðü iddia edildi. Muhaliflerin oluþturduðu Ýngiltere merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Halep'te savaþ uçaklarý ve helikopter destekli operasyonlarda 42 kiþinin yaþamýný yitirdiðini birçok bölgenin de bomba-

landýðýný ileri sürdü.

Esad yeni baþbakan atadý Suriye Devlet baþkaný Beþþar Esad ise hafta baþýnda firar ederek muhaliflere katýlan Baþbakan Riyad Hicab yerine

atama yaptý. Suriye devlet televizyonu, Saðlýk Bakaný Vail Nadir Halki'yi baþbakan olarak atadýðýný duyurdu. Hicab'ýn yurtdýþýna kaçmasýnýn ardýndan Baþbakan Birinci Yardýmcýsý Ömer Galvancý, geçici olarak baþbakanlýða atanmýþtý.

Kampüste siyaset artýk suç deðil B

ir haftadan bir aya kadar uzaklaþtýrma cezasý kapsamýnda olan yükseköðretim kurumu içinde siyasi faaliyette bulunmak, suç olmaktan çýktý. YÖK Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, yeni hazýrlanan Yükseköðretim Kurumlarý Öðrenci Disiplin Yönetmeliði'ne iliþkin bilgi verdi. Çetinsaya, yeni yönetmeliði en katýlýmcý ve özgürlükçü olarak niteledi ve temel felsefesinin öðrencileri kampüs dýþýnda izle-

mekten vazgeçmek olduðunu söyledi. Yayýmlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yönetmelikle, yükseköðretim kurumu içinde siyasi faaliyette bulunmak suç olmaktan çýktý. Yeni yönetmelik özetle þöyle: Yükseköðretim kurumundan çýkarma cezasý verilen öðrenci bir daha ayný yükseköðretim kurumuna alýnmayacak. Kumar oynamak veya oynatmak suç olmaktan

çýkarýldý. Yükseköðretim kurumu içinde bildiri daðýtmak, afiþ ve pankart asmak kýnama cezasý kapsamýna alýndý. Yükseköðretim kurumlarýnda alkollü içki içmek, 1 haftadan 1 aya kadar uzaklaþtýrma cezasý kapsamýna girdi. Uyuþturucu madde kullanmak, taþýmak veya ticaretini yapmak, 2 yarýyýl uzaklaþtýrma cezasý kapsamýna alýndý. Irza tecavüz etmek, 2 yarýyýl uzaklaþtýrma cezasý kapsamýnda düzenlendi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

10 AÐUSTOS 2012 CUMA

Ýç-Dýþ Haberler

Türkiye'nin politikalarý düþmanca Ý

ran Genelkurmay Baþkaný Hasan Firuzabadi'nin "Sýra Türkiye'ye gelir" açýklamasýndan sonra Türkiye'ye aðýr bir eleþtiri de Ýran eski Dýþiþleri Bakaný Manuçehr Mutteki'den geldi. Mutteki, Türkiye'nin bölgedeki ülkelere karþý düþmanca politika yürüttüðünü söyledi. Ýranlý yetkililerin Türkiye'ye karþý suçlamalarý devam ediyor. Ýran Genelkurmay Baþkaný Hasan Firuzabadi'den sonra Ýran eski Dýþiþleri Bakaný Manuçehr Mutteki de, Türk devlet adamlarýnýn

baþta Suriye olmak üzere bölgedeki ülkelere karþý düþmanca politika yürüttüklerini iddia etti. Mutteki, Türkiye'nin bu politika nedeniyle son 10 yýl içinde elde ettikleri getirileri bir gecede heba ettiklerini ileri sürdü. Mutteki, Türkiye'yi, Suriye'ye karþý Amerikan planlarýný uygulayan taþeron ülkeye dönüþmekle suçladý. 'ABD korkusu politikasýný deðiþtirdi' Ýran eski Dýþiþleri Bakaný Mutteki, Türkiye'nin ABD'ye karþý çýkarlarýnýn tehlikeye gireceðinden korktuðundan Suriye'ye yönelik politikasýný deðiþtirdiðini iddia etti. Bir süre Ýran'ýn Ankara Büyükelçiliði'ni de yapan Mutteki,

Cumhurbaþkaný Ahmedinejad'la yaþadýðý ihtilaf sonucu geçtiðimiz yýl dýþiþleri bakanlýðý görevinden alýnmýþ ve yerine Ali Ekber Salihi getirilmiþti. Türkiye Ýran'ý uyarmýþtý Ýran Dýþiþleri Bakaný Ali Ekber Salihi, önceki günkü Ankara ziyaretinin ardýndan yaptýðý açýklamalarda, bazý Ýranlý yetkililerin yaptýðý açýklamalarýn, Tahran'ýn resmi görüþünü yansýtmadýðýný dile getirmiþti. Türkiye ise, Tahran'ý Ýran Genelkurmay Baþkaný Hasan Firuzabadi'nin "Sýra Türkiye'ye gelir" açýklamasý nedeniyle uyarmýþtý.

Irak'tan gerilimi yumuþatan açýklama

'Türkiye bize hayýr sundu'

I

rak Ulusal Meclis Baþkaný Nuceyfi, Türkiye ile Irak arasýndaki gerilimi düþürmeye yönelik bir açýklama yaptý. Ýki ülke arasýndaki iliþkilerin olumlu olmasý gerektiðini belirten Nuceyfi, "Türkiye geçmiþte bize hayýrdan baþka bir þey sunmadý" dedi. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun Kerkük ziyareti sonrasý Türkiye'ye nota veren Irak'tan gerilimi düþürmeye yönelik bir açýklama geldi. Irak Ulusal Meclis Baþkaný Usame Nuceyfi, Türkiye'nin önemli bir ülke, aziz bir komþu, Türk halkýnýn Irak'a dost olduðunu ve geçtiðimiz yýllarda Türkiye'nin Irak'a hayýrdan baþka bir þey sunmadýðýný belirtti. Son zamanlarda iki ülke arasýnda sorunlar ve anlaþmazlýklarýn bulunduðunu dile getiren Nuceyfi, þunlarý kaydetti: 'Ýletiþim kanallarý açýlmalý' ''Diplomatik iliþkilerde anlaþmazlýklar var. Burada ve orada farklý açýklamalar var. Bu iliþkiler için yeni bir görüþe ve yeni iletiþim kanallarýnýn açýlmasýna ihtiyacýmýz var. Bu iliþkilerde ortak çýkar görüþüne ihtiyacýmýz var. Ýliþkilerin iyi þekilde olmasý Irak'ýn ve Türkiye'nin yararýnadýr. Bu iliþkileri bulandýracak

DÝCLE EDAÞ'A AÝT 2012.TR.BO-03 GRUP NOLU OG/AG DAÐITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERÝ BAKIM VE ONARIM HÝZMET ALIMI Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. DÝCLE ELEKTRÝK DAÐITIM A.Þ. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/106980 1 - Ýdarenin a) adresi : Þanlýurfa yolu üzeri 3.km /Diyarbakýr b) telefon ve faks numarasý : 4122512135 - 4122512134 c) elektronik posta adresi (varsa) : 2 - Ýhale konusu hizmetin niteliði, türü ve miktarý : 260 Adet 33/0,4 kv OG/AG Daðýtým Güç Transformatörlerinin Bakým Onarýmý 3- Ýhalenin / Yeterlik Deðerlendirmesinin: a) Yapýlacaðý yer : DÝCLE EDAÞ 5. KAT TOPLANTI SALONU/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 28.08.2012 - 14:00 4 - Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý veya ilgili meslek odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ýdari Þartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn Saymanlýk ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar, d) Ýdari Þartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde düzenlenen yeterlik belgeleri, e) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ, ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, Ýdari Þartname ekinde yer alan standart forma uygun iþ ortaklýðý beyannamesi, g) Alt yüklenici çalýþtýrýlmasýna izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündüðü iþlerin listesi, ð) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, h) -Bu bend boþ býrakýlmýþtýr. 4.2. Ýhaleye iþ ortaklýðý olarak teklif verilmesi halinde; 4.2.1. Ýþ ortaklýðýnýn her bir ortaðý tarafýndan 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrý ayrý sunulmasý zorunludur. Ýþ ortaklýðýnýn tüzel kiþi ortaðý tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, bu ortak (ð) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadýr. 4.3- Bu madde boþ býrakýlmýþtýr. 4.4. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: - Bu madde boþ býrakýlmýþtýr. 4.5. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.5.1. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler aþaðýda belirtilmiþtir. Bu belgeler Ýhale konusu hizmetin yapýlabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diðer ekipmanlarý kapsayacaktýr. a- Kurutma fýrýný b- Yað tasfiye cihazý c- Bobin sarma makineleri (AG ve YG) d- Vakum altýnda yað doldurma tesisi veya vakum hücresi (Kurutma fýrýný bu özelliðe sahipse bu hücre veya tesis istenmez.) e- Yað dielektrik test cihazý f- TTR sarým oran test cihazý g- Dijital izolasyon test cihazý (5000 V?luk) h- Dijital güç analizörü ý- Uygulanan ve endüklenen gerilim deneyi test cihazlarý i- Boþta ve yükte kayýp test cihazlarý j- 5 ton kaldýrma kapasiteli vinç k- Forklift l- Dijital ve mekanik kumpas m- Delici matkap n- Diðer makine, teçhizat ve ekipmanlar Ýþ deneyimini Gösteren Belgeler Bu ihalede isteklilerin, yurt içinde veya yurt dýþýnda kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyim belgelerini teklifi ekinde sunmalarý zorunludur. Ýþ deneyim belgesi olarak: - Ýlk ilan veya davet tarihinden geriye doðru son beþ yýl içinde kabul iþlemleri tamamlanan hizmet alýmlarýyla ilgili iþ deneyimini gösteren belgeler, - Devredilen iþlerde devir öncesindeki veya sonrasýndaki dönemde toplam sözleþme bedelinin en az % 80'inin tamamlanmasý þartýyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doðru son beþ yýl içinde kabul iþlemleri tamamlanan hizmet iþleri ne iliþkin deneyimi gösteren belgeler, sunulabilir. Sunulan belgenin teklif edilen bedelin 0.35 inden az olmamasý gerekir. Ýþ ortaklýðýnda pilot ortaðýn, istenen iþ deneyim tutarýnýn en az % 70'ini, diðer ortaklarýn her birinin ise istenen iþ deneyim tutarýnýn en az % 10'unu saðlamasý gerekir. Ancak, diðer ortak veya ortaklarýn iþ deneyim tutarý toplamý, istenen iþ deneyim tutarýnýn % 30'undan az olamaz. Tüzel kiþi tarafýndan sunulan iþ deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son baþvuru tarihinden geriye doðru en az bir yýldýr kesintisiz olarak ayný tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, bu ortaða ait iþ deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar baþka bir tüzel kiþiye kullandýrýlamaz. Ýþ Deneyim Belgesi sunulurken; - Tüzel kiþi istekliler tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde; ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doð-

herhangi bir durumun hikmetle ve doðru yolla düzeltilmesi lazým. Yakýnlýðýn ve baðlarýn olduðu bir alemde siyasi hücumun ve iletiþimi koparmanýn yararý olmaz. Devletler, çýkarlar ve uzlaþýlar için çalýþýyor. Baðlarý koparmak için çalýþmýyor.'' Komisyon araþtýrýyor Nuceyfi, kurulan komisyonun Davutoðlu'nun Kerkük'e yaptýðý ziyarete iliþkin araþtýrmalarýna devam ettiðini belirterek, "Meclis'teki Dýþ Ýliþkiler Komisyonu'nu, ziyaretle ilgili gerçeði öðrenmek amacýyla Dýþiþleri Bakanýný dinlemesi için görevlendirdik. Dýþiþleri Bakaný, meclise gelemeyeceðini söyledi ve yerine yardýmcýsýný gönderdi. Komisyon, bakan yardýmcýsýný dinlemek istemedi. Bakaný bizzat dinlemek istedi. Bakanýn bizzat gelip komisyona, Davutoðlu'nun ziyaretiyle ilgili gerçek ve yasal tutumu iletmesini bekliyoruz. Ziyaretle ilgili daha önce verilmiþ onay var mý? Kerkük ve Erbil ziyaretine yoksa sadece Erbil ziyaretine mi izin verilmiþ. Bunlar henüz açýða kavuþmuþ deðil. Meclis dünkü oturumunda bu ziyaretle ilgili bir komisyon oluþturdu. Bu komisyon, Davutoðlu'nun ziyaretini ve Türkiye-Irak iliþkilerini deðerlendirecek'' diye konuþtu.

ru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge nin de teklif ekinde sunulmasý zorunludur. Kapasite raporu: Bu ihalede isteklilerin alým konusu hizmeti, sözleþme süresi içinde alým miktarýnda üretebileceðine dair kapasite raporunu, teklifi ekinde sunmalarý zorunludur. Ýstekli tarafýndan adlarýna veya unvanlarýna düzenlenen ayný iþe iliþkin birden çok kapasite raporu sunulabilir. Bu durumda kapasite raporlarýndaki miktarlar toplanarak deðerlendirilir. Aday veya istekli, yetkili satýcýsý veya yetkili temsilcisi olduðu imalatçýnýn ayný iþe iliþkin birden çok kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda kapasite raporlarýndaki miktarlar toplanarak deðerlendirilir. Ýstekli tarafýndan sunulan kapasite raporunun, kayýtlý bulunulan ticaret ve/veya sanayi odasý ya da kayýtlý olunan esnaf ve sanatkârlar odasý tarafýndan mevzuatýna uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son baþvuru tarihinde geçerli olmasý zorunludur. Yabancý istekliler tarafýndan sunulan kapasite raporunun ise ilgili ülke mevzuatýna göre düzenlenmiþ olmasý gerekmektedir. Ýþ ortaklýðýnda ortaklardan biri, birkaçý veya tümü tarafýndan ortaklýk oranlarýna bakýlmaksýzýn kapasite miktarýna iliþkin yeterlik kriteri saðlanabilir. Kaliteye iliþkin belgeler: Bu ihalede isteklilerin teklifleri ekinde aþaðýdaki belgeleri sunmalarý zorunludur. Çevre yönetim sistemi belgesi ÝSO14001:2004 ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi Transformatör üretimi ile ilgili Standartlara Uygunluk Belgesi (Ýsteklice teklif verilen transformatörler arasýnda gücü en yüksek olan transformatör gücünü kapsayacaktýr.) Ýstenilen belge(ler)in, ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir. Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belge(ler)i sunmasý yeterlidir. Kalite/Çevre yönetim sistem belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edilen belgelendirme kuruluþlarý veya Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluþlarýnýn, Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Ýhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yýl içinde alýnan teyit yazýlarý geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edildiði duyurulan belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markasý taþýyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý zorunlu deðildir. Bu belgenin/belgelerin ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir. Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunmasý yeterlidir. Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarýnýn ve muayene kuruluþlarýnýn kalite yeterliliði ile ilgili belgeler Bu ihalede isteklilerin, deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarýnýn ve muayene kuruluþlarýnýn kalite yeterliliði ile ilgili aþaðýda yazýlý belgeleri teklifleri ekinde sunmalarý zorunludur. Test laboratuarlarýnda kullanýlan ölçü cihazlarýnýn (Dijital güç analizörü, ohmmetre, frekans jeneratörüne ait frekansmetre ve voltmetre, uygulanan gerilim cihazýna ait voltmetre, sarým oran test cihazý, 5000 V?luk dijital izolasyon test cihazý ya da ölçü cihazlarýnýn bir arada bulunduðu entegre ölçü sistemi) kalibre edildiðine iliþkin belgeler. Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarýnýn ve muayene kuruluþlarýnýn kalite yeterliliði ile ilgili belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararasý Laboratuvar Akreditasyon Ýþbirliði Karþýlýklý Tanýnma Anlaþmasýnda yer alan akreditasyon kurumlarý tarafýndan düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarýnýn Uluslararasý Laboratuvar Akreditasyon Ýþbirliði Karþýlýklý Tanýnma Anlaþmasýnda yer alan akreditasyon kurumu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazýsý, ihale veya son baþvuru tarihinde geçerli olmasý koþuluyla düzenlendiði tarihten itibaren bir yýl süreyle kullanýlabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markasý taþýyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý zorunlu deðildir. 4.6- Benzer iþ olarak kabul edilecek iþler aþaðýda belirtilmiþtir. Ýþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakýmýndan benzerlik gösteren, ayný veya benzer usullerle gerçekleþtirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlýk ile personel ve organizasyon gerekleri bakýmýndan benzer özellik taþýyan hizmetler olup OG/AG Daðýtým Güç Transformatörü imalatý veya yüklenici fabrikasýnda OG/AG Daðýtým Güç Transformatörü onarým hizmet iþleri ayrý ayrý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6- Ýhale tüm isteklilere açýktýr. 7- Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1- Ýhale dokümaný idarenin adresinde görülebilir ve 50 - Türk Lirasýnýn Halk Bankasý Diyarbakýr Merkez Þubesi IBAN TR 89 0001 2009 3260 0013 0000 16 numaralý Dicle EDAÞ hesabýna yatýrýlan ödeme dekontu ile 5.KAT MALZEME YÖNETÝMÝ MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür.Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, (Yurt içi 65 TL ) doküman bedelini yukarýda belirtilen hesap numara(lar)ýna yatýrmak zorundadýr.Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 8-Teklifler, 28.Aðu.2012 saat 14:00:00'e kadar 4.KAT EVRAK KAYIT SERVÝSÝ' e verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9- Ýstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. 10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13- Ýhalede iþin tamamý için teklif verilebilir. 14- Ýhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununa tabi deðildir. Diðer Hususlar: - Ýþin Süresi Ýþ Müddet Formunda Belirtilmiþtir. Basýn-1446

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


SPOR

10 AÐUSTOS 2012 CUMA

11

Belediyespor oksijen depoluyor Sarý - Kýrmýzýlýlar yeni sezon hazýrlýklarýnýn birinci etabýný Kocaeli Kartepe'de kamp yaparak sürdürüyor. T

eknik direktör Turhan Özyazanlar yönetimindeki çalýþmaya tüm oyuncular katýldý. Düz koþu ile baþlayan antrenman daha sonra 5'e 2 orta oyunu ile devam etti. Özyazanlar, 5'e 2 orta oyununun ardýndan oyuncularýna yarým sahada serbest çift kale maç yaptýrdý. Oyunu sýk sýk durdurarak genç futbolcularýna yapmalarý gerekenleri bir bir anlatan tecrübeli teknik adamýn son derece arzulu ve hýrslý görünümü dikkat çekerken kamp 17 Aðustos'ta sona erecek. HERKES GÖREVÝNÝ BÝLMELÝ Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un kulüp baþkaný Metin Kýlavuz, genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takým oluþturacaklarýný söyledi. Kocaeli Kartepe'de devam eden kampýn istedikleri düzeyde gerçekleþtiðini belirten baþkan Kýlavuz, "kendileri de dahil olmak üzere herkes üzerine düþen görevi yerine getirmek zorundadýr" dedi. HARÝKA ORTAM VAR Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, yaptýðý açýklamada, "Kendi tesislerimizdeki çalýþmalardan sonra birinci etap kampý için Kocaeli Kartepe'ye giden takýmýmýz oksijen depoluyor. Tabi ilk kampýn çok iyi geçmesi, futbolcularýn istekli oluþu, yeni gelen arkadaþlarýn çok çabuk uyum saðlamasý bizim için bir artý ve avantajdýr. Burda da bunlarý gözlemledik.. Ýyi bir arkadaþlýk, iyi bir ekip olmuþlardýr. Genç yeni gelen oyuncular bilhassa eski iskelet kadroya çok çabuk uyum saðladý. Harika bir ortam, çok güzel bir atmosferde iyi bir kamp dönemi geçiriyorlar. Eksiðimiz varsa hocamýzla onu istiþare etmek için görüþ aliþveriþinde bulunuyoruz. Her

þey yolunda. Takým bir hafta daha burada. Kampta bulunan bazý Takýmlarla bir iki hazýrlýk maçý yapacaðýz. Takýmda uyum sorunu ortadan kalkmýþ. Hazýrlýk maçlarý hiçbir zaman lige ölçü olmaz. Ama amacýmýz bu arkadaþlarýmýzýn hýrsýný ve isteklerini ligde sahaya yansýtmalarýný saðlamak. Bunlar olursa bizim için en büyük artý olacaðýný düþünüyorum" dedi. TAKIMDA UYUM SORUNU YOK Kartepe kampýnda bir çok oyuncunun takýma çok çabuk uyum saðladýðýný açýklayan Kýlavuz, "Bir kaçtane arkadaþýmýn biraz daha zamana ihtiyacý var. Onlar çok yetenekli ama biraz daha genç arkadaþlar. Sadece heyecanlarýna biraz yenik düþüyorlar. Geriye kalan 5-6 arkadaþýmýzýn tamamen takýma uyum saðlamasý, sanki geçen seneden bu takýmda bir birleriyle oynayan bir ekip ruhu gibi göründü. Bu bizim için artý. Oyuncu sayýsýnýn çok

fazla olduðunu, çok fazla ihtiyacýmýz olmadýðýný söyledi hocamýz. Giden oyuncularýmýzýn yerine aldýðýmýz oyuncular o kadar çok çabuk uyum saðladýlarki, formlarý üst seviyede. Buradaki antrenmanlar sabah erken saatte baþlýyor. Hep istekli arzulular. Biz geçen sene bu arkadaþlarýn tamamýyla antrenman yapamýyorduk. Hep sakatlýklar oluyordu. Çok þükür yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalýþmasýnda hiç sakatlýk olmamamasý bizim için bir artý oldu. Çünkü hazýrlýk kampýnda futbolcunun o idmaný almasý lig baþladýðýnda hem bize hemde kendisine çok büyük artý oluyor. Onun için bizler çok mutluyuz,. Ama, burasý Üçüncü lig. Yani bu ligde hangi takýmýn ne zaman ne yapacaðý belli olmayan bir lig. Çok iyi dediðiniz, çok büyük transfer yapan takýmlar bir bakýyorsunuz ki sezon sonunda hayal kýrýklýðýna uðruyor. Geçen sene biz aynýsýný yaþadýk. Ýki sezondur ikinci lig kapsýndan dönüyoruz. Onun için iþin baþýndan baþlayarak iþinizi çok iyi yapacaksýn, Ýlk günden son güne kadar herkes kendi üzerine düþeni fazlasýyla yapacak. Biz baþkan ve yönetim olarak kendi üzerimize düþeni, hocamýz teknik heyetimiz kendi üzerine düþeni, futbolcularýmýzda kendi üzerine düþen görevi en iyi þekilde yerine getirecek. Buranýn sadece bir kamp deðil, hedefi olan bir takým olduðunun bilinmesi gerek. Ona göre hazýrlanýrlarsa inþallah Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor hedefine adým adým gider. Ýyi bir ekibiz genç bir takýmýz. Ýnþallah bunu da bir þampiyonlukla süslersek çok büyük bir mutluluk yaþarýz" dedi. HER MEVKÝÝNÝN ALTERNATÝFÝ VAR Geçen sezon çok sakatlýklar

yaþadýklarýný belirten Kýlavuz , " Takýmda orta sahada, defansta ve forvette kendini alternatifsiz gören arkadaþlarýn alternatifi olmayýnca, Ýnsanýn tabiatýnda var bu, sezon sonuna kadar futbolcu kendini zorlamýyor. Benim alternatifim yok, formam nasýl olsa hazýr gerisi önemli deðil diyebiliyor. Biz futbolcularýn form seviyesini yükseltmek için çok büyük çaba sarf edeceðiz " dedi. KALEDE RAHATIZ Kýlavuz , " Bildiðiniz eski oyuncumuz Aziz Süper lig Takýmlarýndan karabükspor'a transfer oldu onun için Kaleyi emin ellere teslim etmek için

Sývas 4 Eylül Belediyespor'un kalecisi Selçuk Aslan' ý aldýk. iki tanede genç kalecimiz var, bundan dolayý kalede þu anda hiçbir sýkýntýmýz yok" dedi. MAÇLARIMIZA GELSÝNLER Diyarbakýr taraftarlarýnýn kendi maçlarýný çok fazla takip ettiklerini belirten Kýlavuz , "Fazlasýyla geliyorlar. Ama taraftarlarýmýza biz bir þeyler vermemiz lazým. Önce güzel futbol oynayan, hedefi olan bir takým olduðumuzu göstermemiz lazým. Biz bunu onlara verirsek onlarda mutlaka bizim maçlara geleceklerdir. Ama onu beklemesinler, mutlaka maçlarýmýza gelsinler" þeklinde konuþtu. Taþkýn Civelek

Yeni teknik direktör Orhan Kapucu

Spor Toto 3. Lig, 1. Grup'ta mücadele eden Siirtspor, teknik direktör Orhan Kapucu ile anlaþmaya vardý.

K Kupa maçýný Çakýr yönetecek

G

alatasaray ile Fenerbahçe arasýnda 12 Aðustos Pazar akþamý Yeni Erzurum Stadý'nda oynanacak TFF Süper Kupa maçýný FIFA kokartlý hakem Cüneyt Çakýr yönetecek. Cüneyt Çakýr'ýn bu maçta yardýmcýlýklarýný Bahattin Duran ve Tarýk Ongun yapacak. Süleyman Abay da karþýlaþmanýn dördüncü hakemi olacak.

Ýlk defa çizgi hakemleri olacak MHK, Süper Kupa 2012 ile birlikte bir ilke imza atarak bu maçta çizgi hakemlerini görevlendirdi. Bülent Yýldýrým ve Hüseyin Göçek bu finalde çizgi hakemi olarak görev yapacak. TFFHGD Baþkaný Dr. Abdurrahman Arýcý da Galatasaray-Fenerbahçe Finalinin gözlemcisi olacak.

ulüp Genel Sekreteri Tarkan Göncü, yaptýðý açýklamada, geçen hafta sonu yapýlan olaðanüstü kongrede göreve getirilen yönetimin ilk çalýþmasý olarak teknik direktörlüðe Orhan Kapucu'yu getirdiðini bildirdi. Kapucu'nun daha önce Samsun ve Fenerbahçe top oynadýðýný hatýrlatan Göncü: ''Sportif direktörlüðe ise Benhur Babaoðlu getirildi. Futbolcu transferlerini teknik direktörümüzün vereceði kararlar doðrultusunda gerçekleþtirmeye çalýþacaðýný ve Kapucu ile 1 yýllýðýna anlaþmaya vardýklarýný söyledi.'' Siirtspor'un Çiçeði burnundaki yeni patron Orhan Kapucu, yaptýðý açýklamada, tek düþüncelerinin yeni sezonda daha büyük baþarýlara imza atmak olduðunu belirterek, ''Amacýmýz, güçlü bir kadro oluþturarak yeni sezonda baþarýlý olabilmek'' dedi.

Hesaplarýmýz geleceðe yönelik Siirtspor'a yakýþan baþarýyý yakalayabilmek. Bunun için de güçlü bir kadro oluþturmak zorunda olduðumuzu biliyoruz. Önümüzde çok ciddi bir transfer çalýþmasý var. Transfer konusunda yönetim ile birlikte

hareket edeceðiz . Teknik heyet olarak, transfer konumunda çok titiz bir çalýþma yapýyoruz. Bu çalýþma sonucunda hazýrladýðýmýz raporu, 1-2 gün içerisinde yönetime de bildireceðiz. Yönetim, bizim vermiþ olduðumuz bu rapor doðrultusunda hemen transfer çalýþmalarýna baþlayacaðýz.'' Teknik direktör Orhan Kapucu ,futbolda baþarýnýn ancak güçlü bir kadroyla elde edilebileceðini vurguladý. Öncelikle iç transfer çalýþmalarýný tamamlamak istediklerini aktaran Kapucu , þunlarý kaydetti: ''Takýmdan gitmek isteyen, ya da gitmesi gereken futbolcularýmýz varsa tedbirlerimizi ona göre alacaðýz. Ama, takýma yararlý olacaðýný düþündüðümüz , ya da Siirtspor'un baþarýlý olmasý için çalýþmak isteyen futbolcularla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun yaný sýra, gerçekten takýma yararlý olacak, ihtiyacýmýz olan yeni isimleri de kadromuza dahil etmek istiyoruz. Önümüzde uzun bir zaman var. Transfer konusunda çok titiz bir çalýþma yaparak güçlü bir kadro oluþturmayý hedefliyoruz''dedi.

B i s m i l t r a n s f e r i k a p a t t ý Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligin'de mücadele edecek olan Bismil Belediyespor yaptýðý 3 transferle transferi kapattý.

Bal'a katýlým yüksek

B

ölgesel Amatör Ligin'e bu yýl rekor katýlým saðlandý. 81 ilin 78'inin temsil edileceði ligde 4'ü Diyarbakýr'dan olmak üzere 160 takým katýlacak. Takýmlarýn gruplara daðýlýmý ve kesin statü önümüzdeki günlerde netleþecek. YARISI ÝLK KEZ MÜCADELE EDECEK

Bölgesel Amatör Lig'de 2012-2013 sezonu katýlým baþvurularý tamamlandý. BAL'da 160 takýmýn baþvurusu kabul edildi. Bu takýmlarýn 82'sini geçen yýl Bölgesel Amatör Lig'de yer alan ekipler oluþtururken, 67 takým ilk kez BAL'da oynamanýn heyecanýný yaþayacak. 11 ekip ise geçen sezon Spor Toto 3.Lig'den düþen takým oluþuyor. 2012-2013 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Statüsü ile gruplarýn belirlenmesi ve müsabaka

baþlama tarihleri ise saha denetimlerinin tamamlanmasýndan sonra açýklanacak.

TAKIMLARA MADDÝ DESTEK Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan bu sezon üçüncü kez uygulanacak olan Bölgesel Amatör Lig'e katýlacak kulüplere Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan verilecek destek paketi belirlendi. Bu sezonki en önemli yeniliklerden biri, BAL takýmlarýna ödenecek ulaþým ve konaklama katký payý olacak. Bölgesel Amatör Lig'de yer alan takýmlarýn Belediye ve Büyükþehir Belediye sýnýrlarý dýþýnda oynayacaklarý deplasman maçlarý için, karayolu ile gidilen her kilometre baþýna 1.5 TL katký payý

ödenecek. ULAÞIM VE KONAKLAMA KATKISI Ulaþým katký payýnýn yaný sýra, tek yönde 200 kilometre ve üzerindeki mesafeye deplasmana gidecek takýmlara ayrýca konaklama desteði olarak 1000 TL katký payý verilecek. Bunun yaný sýra lige katýlacak takým baþýna 10 bin liralýk maddi yardým yapacak olan Türkiye Futbol Federasyonu ayrýca her kulübe aylýk 400 liradan 4800 liralýk antrenör desteði de alacak.BAL mensubu her takýmýn 24 oyuncusu ve 1 teknik adam için yaptýrýlacak sezonluk ferdi kaza sigortasý da TFF tarafýndan karþýlanacak. Böylece her takýma yapýlan destek miktarý 35 bin lirayý bulacak.

D

aha önce kadrosuna 5 oyuncu alan sarý yeþil kýrmýzýlý ekip, önceki gün Edirne Gençlikspor'dan Ahmet Gülsever, Yeni Diyarbakýrspor'dan Oktay Kahraman ve iç transferde de ise Aslan Yýldýrým ile birer yýllýk sözleþme imzaladýlar. Belediyespora 20 sporcu katýldý Bismil Belediyespor Kulübünde gerçekleþtirilen imza törenine, Kulüp Baþkaný Mustafa Kurt, Kulüp As Baþkaný Ahmet Örnek, Kulüp Basýn ve Halkla iliþkiler sorumlusu Ýsmet Yavuzkýlýç, Genel Kaptan Rýfat Akan ve Disiplin Kurulu Baþkaný Nedim Arslan katýldý. Bismil Belediyespor, bu sezon ger-

çekleþtirdiði 7 dýþ transfer ve 10 iç transfer bir iç ve ikide dýþ transfer olmak üzere toplam 18 sporcuyu kadrolarýna kattýlar. Bismil Belediyespor, Edirnespor Gençlikspor'dan 26 yaþýndaki Ahmet Gülsever, Yeni Diyarbakýrspor'dan 35 yaþýndaki Oktay Kahraman ve iç transfer olan 27 yaþýndaki Aslan Yýldýrým ile sözleþme imzalayarak renklerine baðladý. Gençlerimizi spor'a kazandýracaðýz Bismil Belediyespor Basýn ve Halkla Ýliþkiler sorumlu Ýsmet Yavuzkýlýç, Bismil ilçesinin, sporda hak ettiði yere ulaþacaðýný söyledi. Yeni transferlerle kadrolarýný bir hayli güçlendirdiklerini anlatan Yavuzkýlýç, "Bismil Belediyespor olarak bu gerçekleþtirdiðimiz transferlerle, hedeflediðimiz baþarýyý yakalayacaðýmýza inanýyoruz. ilçedeki sporun önemini artýracaðýz, gençlerimizin zamanlarýný daha verimli bir þekilde deðerlendirebileceði spor alanlarýný oluþturacaðýz" dedi.


12

CMYK

10 AÐUSTOS 2012 CUMA

10.08.2012 Gazete Sayfaları  

10.08.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you