Page 1

Hocalar terör yüzünden gidiyor D

iyarbakýr Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, üniversiteden bilim insanlarýnýn ayrýlmasýný bölgede yaþanan teröre baðladý. Saraç, bu durumun kendilerini üzdüðünü ifade etti. Saraç, Saðlýk anlamýnda Ortadoðu'ya hitap ettiklerini belirtti. 5’te

PERÞEMBE 10 MAYIS 2012

Diyarbakýr'da 559 kiþi mele olmak istiyor

D

www.guneydoguolay.com

Bakan Yazýcý Van'da G

ümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, beraberinde yardýmcýsý Fatih Metin, TOBB Baþkaný Rifat Hisarccýklýoðlu, TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Baþkaný Abdulkadir Akgül ile birlikte özel uçak ile Van'a gitti. 4’te

Fiyatý : 30 KR

Bazý aileler çocuklarýný suçta kullanýyor Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, kentte bazý ailelerin çocuklarýný suçta kullandýðýný belirlediklerini söyledi ve ekledi: Uyuþturucu ile mücadelede kararlý olduðumuzu halkýmýz bilmeli. Vatandaþlarýmýzdan çocuklarýmýza zarar veren bu þahýslarý polise bildirmelerini bekliyoruz.

Yetim ve öksüz öðrenciler için kermes

iyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kadroya almak için açtýðý 'mele' (mollaimam) sýnavýna Diyarbakýr'da rekor katýlým oldu. Diyarbakýr'da 70'i imam hatip, 12'si Kur'an Kursu öðreticisi olmak üzere 82 kiþilik kadro için baþvuran 559 kiþinin katýldýðý sýnav baþladý. 8’de

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Halk Eðitim Merkezi bünyesinde yetim ve öksüz öðrenciler yararýna kermes düzenlendi. Kermesin açýlýþýna katýlan Vali Mustafa Toprak, yetimi, öksüzü ve ihtiyaç sahibi olana her zaman yardým edilmesi gerektiðini söyledi. 3’te

Çok amaçlý itfaiye aracý

Otlamak için nehir geçiyorlar

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý, çok amaçlý yangýn arazözünü filosuna kattý. Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý tarafýndan alýnan araç, hem yangýn hem de kurtarma amaçlý kullanabilecek. 3’te

D

E

mniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, sokak satýcýsý uyuþturucu tacirlerine yönelik kapsamlý operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamýnda bir motosiklet tamirciliði yapýlan bir iþyerini didik didik arayan polis, plastik bir kova içerisinde 'Fiþek' olarak nitelendirilen esrar ele geçirdi. Polisler esrarýn okullarda ücretsiz olarak daðýtýlan ders kitaplarýnýn sayfalarýna sarýlarak sa-

týldýðýný tespit etti. Alýnan bir istihbarat üzerine takma diþ ve diþ malzemesi üreten bir diþ laboratuarýnda uyuþturucu satýldýðý belirlendi. Polis iþyerinde arama yaptý. Aramada çok miktarda uyuþturucu niteliði taþýyan hap ele geçirildi. Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, 2012 yýlýnda Diyarbakýr'da düzenlenen operasyonlarda sokak satýcýsý olarak yakalananlarýn 18'inin 10-17 yaþýnda olduðunu söyledi. 4’te

Sýrbistan Büyükelçisi Büyükþehir'de

uþ'un Üçdere Köyü'nden meraya otlamaya götürülen 800 büyükbaþ hayvan, köprü olmadýðý için Karasu Nehri'ni çobanlarla birlikte yüzerek karþýya geçiyor. 4’te

Baðlar'da hummalý bahar çalýþmasý D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, bahar mevsimin gelmesiyle birlikte çalýþmalarýna hýz verdi. Birçok mahallenin cadde ve sokaklarýnda çalýþma baþlatan ekipler, çalýþmalarýný en kýsa zamanda bitirmeyi hedefliyor. 8’de

S

ýrbistan Türkiye Büyükelçisi Dusan Spasojevic, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Konuðunu çiçek vererek karþýlayan Baydemir, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. 4’te

M

Bölgenin en büyük spor kompleksi yapýlýyor

K

ayapýnar Belediyesi tarafýndan yapýmýna baþlanan spor kompleksi ve 8 Mart parkýndaki çalýþmalarý denetleyen Baþkan Vekili Mahmut Dað, büyük projeleri en kýsa sürede tamamlayarak halkýn hizmetine sunacaklarýný söyledi. 5’te


2

SAÐLIK

10 MAYIS 2012 PERÞEMBE

Burun estetiðinde yenilikler!

Burun estetiði - "rinoplasti" ameliyatlarýnda amaç burnun þekil bozukluklarýný düzeltmek ve ayný zamanda burun içinde nefes almaya engel olan eðiklikler, burun eti büyümeleri gibi problemleri ortadan kaldýrmaktýr.

A

meliyat öncesi süreçte, burunla ilgili bütün estetik, fonksiyonel þikayetlerin ve beklentilerin doktor ile kapsamlý bir þekilde görüþülmesi yanýnda teknolojiden yararlanarak ameliyatýn olasý sonuçlarýnýn önceden görüntülenmesi, hastanýn görsel olarak ameliyat sonrasýnda oluþacak görüntüsüne hazýrlanmasýný saðlayarak müdahale sonrasý hayal kýrýklýklarýnýn yaþanmasý riskini en aza indirgemektedir. KBB ve Baþ Boyun Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Teoman Dal, burun estetik ameliyatlarý sonrasýna yaþanan hayal kýrýklýklarý ve hasta memnuniyetsizliði ile diðer müdahalelere göre daha sýk karþýlaþýldýðýna dikkat çekti. Doç. Dr. Teoman Dal "Burun insan simasýnýn en önemli yapýlarýndan birisi olduðundan kimi hastalarýn yýllardýr alýþtýklarý simalarýnýn deðiþmesi sonrasýnda yeni görüntülerine alýþmalarý zor olabiliyor. Diðer taraftan burun yüz yapýlarý ile bir bütün olarak anlam ifade ettiðinden bazý durumlarda hastalarýn sadece burun þeklinin deðiþmesi ile hayallerindeki görüntüye ulaþamamalarý da sorun olarak karþýmýza çýkabiliyor. Oysa günümüzde hýzla geliþen týbbi teknolojilerin yardýmý ile ameliyat öncesinde mevcut problemleri hassas bir þekilde deðerlendirilebildiðimiz gibi burun ve yüz bölgesinde yapýlacak müdahalelerin olasý sonuçlarýný ameliy-

at öncesinde gerçekçi bir þekilde üç boyutlu olarak görüntüleyebiliyoruz. Bu ileri görüntüleme teknolojileri ile biz doktorlarýn hastalarýmýzýn tam olarak ne istediðini anlayýp ameliyatlarýmýzý bu doðrultuda planlamamýz; hastalarýmýzýn da ameliyat sonrasý nasýl görünecekleri hakkýnda gerçekçi þekilde fikir sahibi olarak ameliyata karar verebilmeleri sayesinde hasta memnuniyetini en üst düzeye taþýyabiliyoruz."dedi. Bu amaçla geliþtirilen görüntüleme sistemleri farklý açýlardan aldýklarý yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleri kullanarak özel bir yazýlým yardýmý ile burun ve yüz bölgesinin üç boyutlu görüntüsü oluþturuluyor ve takiben ayný yazýlým kullanýlarak ameliyat sýrasýnda yapýlacak iþlemler elde edilen görüntü üzerinde uygulanýyor. Böylece ameliyat sonrasý oluþacak yeni burun ve yüz yapýsý gerçeðe en yakýn þekilde ön görülerek hastanýn ameliyattan beklentilerinin hem kendisi hem de ameliyatý yapacak doktoru tarafýndan tam olarak anlaþýlmasý ve ameliyat planýnýn bu sonuca ulaþacak þekilde yapýlmasý mümkün olabiliyor.

Burun Estetiði Düþünenlere Ameliyat Öncesi Öneriler : o Ameliyat öncesi doktor ile görüþmeden önce kendinizi bu ameliyata yönlendiren tüm þikayetlerinizi

belirlemeniz çok önemlidir. o Estetik amaçla yapýlan ameliyatlarda burun genellikle biraz küçüldüðünden, ameliyat öncesinde burun içi ve çevresinin anatomik yapýsýnýn direkt muayene, endoskopik muayene ve gerekirse radyolojik tetkiklerle dikkatle deðerlendirilmesi gerekir. o Burun þeklinizle ilgili olarak kendi belirlediðiniz sorunlarýnýzý ve yapýlmasýný istediðiniz deðiþiklikleri doktorunuzla mutlaka tartýþmanýz gereklidir. o Ameliyattan beklentilerinizin, mevcut yüz estetik oranlarýnýz ve normal burun fonksiyonlarýnýz ile uyuþup, uyuþmadýðý; veya cerrahi tekniklerle olabilirliði doktorunuz tarafýndan net olarak ifade edilmelidir. o Çekilen fotoðraflarýnýz üzerinde belirli noktalar temel alýnarak yapýlan ölçümler ile mevcut yüz ve burun ölçüleriniz; ve burnunuzun yüzünüze göre ideal ölçüleri hesaplanabilmektedir. o Güzel ve çekici bir burun, kendi içinde belli oranlara sahip ayný zamanda diðer yüz yapýlarýnýz arasýnda silik kalmayan ve kendisini gösteren bir burundur. Bu nedenle ameliyatýn amacý tek baþýna çok güzel bir burun yapmak deðil yüzünüze en uygun olacak burnu yapmaktýr. o Ameliyat öncesinde 3 boyutlu görüntüleme sistemi kullanýlarak farklý sonuçlarýn gerçekçi olarak

öngörülebilmesi istenen sonuç hakkýnda karar vermeyi kolaylaþtýrmakta, ameliyat planý bu sonuca ulaþmaya yönelik olarak yapýlmaktadýr. o Çekilen fotoðraflarýnýz üzerinde dijital görüntünleme teknikleri ile ameliyatýn olasý farklý sonuçlarýna yönelik görsel bilgilendirme yapýlmasý, burun profilinizin, burun ucunuzun ve burun deliklerinizin þekli hakkýnda karar vermenizi kolaylaþtýrmaktadýr. o Ameliyat öncesi deðerlendirmelerinizin ve fotoðraf çekim-

lerinizin dik pozisyonda yapýlmasýna karþýn ameliyatýn yatar pozisyonda yapýlmasý, ayný zamanda ameliyat sýrasýnda yapýlan enjeksiyonlar ve oluþan cilt ödemi nedeni ile özellikle çýkartýlacak doku miktarý hakkýnda karar vermek zorlaþabilmektedir. Bu nedenle ameliyat öncesinde bu deðerlendirmelerin yapýlmasý ve ameliyatýnýz sýrasýnda yapýlacak iþlemlerin önceden tam olarak planlanmasý ameliyatýnýzýn istenen þekilde sonuçlanmasý için son derece önemli.

Glutenle gelen hastalýk Enfeksiyonlar kanser yapýyor

Ç

ölyak, ekmekten dondurmaya, yaðdan yoðurda yüzlerce yiyecekten uzak durmayý gerektiren bir hastalýk. Üstelik çok yaygýn. Günümüzde her yüz kiþiden birinin sorunu olan hastalýðýn nedeni; yiyeceklerde bulunan gluten maddesi. Sebepsiz yere þiþkinlik, karýn aðrýsý, deri döküntüsü, mide bulantýsý, kemik erimesi ya da geliþme geriliði… Birbirinden çok farklý olan bu belirtiler alakasýz gibi dursalar da çölyak hastalýðýnýn habercisi olabiliyor. Bu þikayetlerden birinin bile yaþanýyor olmasý mutlaka çölyak açýsýndan deðerlendirilmeyi gerektiriyor. Çünkü hastalar çoðu zaman belirtilerin hepsini bir arada yaþamýyor. Taný konulamadýðý için gerekli tedavi yapýlmadýðý takdirde ise ölüme bile neden olabiliyor. Çölyak hastalýðýna yol açan en önemli nedenin, pek çok yiyecekte bulunan gluten maddesinin vücut tarafýndan tolere edilememesi olduðunu belirten Gastroenteroloji

184 ülkede yapýlan araþtýrmada, dünya üzerinde her altý kanser vakasýndan birine tedavi edilebilir ve önlenebilir enfeksiyonlarýn neden olduðu ortaya çýktý.

Uzmaný Dr. Özdal Ersoy, bunun basit bir kan tahlili ile anlaþýlabildiðini belirtiyor. Kan tahlilinde bir takým antikorlarýn pozitif çýkmasý durumunda ise bir sonraki aþama endoskopi oluyor. Çölyak hastalýðýnýn kesin tanýsý endoskopi sýrasýnda alýnan biyopsinin patolojiye gönderilmesi ile ortaya çýkýyor. Patoloji sonucunda çölyak hastasý olduðu kesinleþen kiþinin de tedavi için mutlaka glutensiz yaþama alýþmasý gerekiyor.

"Lancet" dergisinde yayýmlanan araþtýrmada 184 ülkede 27 farklý tür kanserin görülüþ sýklýðýný araþtýran bilim insanlarý, 4 tür enfeksiyonun her yýl 2 milyon kanser vakasýna yol açtýðýný belirledi. Araþtýrmaya göre geliþmekte olan ülkelerde yaygýn olarak görülen insan papilloma virüsü (HPV), helikobakter pilori, hepatit B ve C virüsleri, rahim aðzý, karaciðer, baðýrsak ve mide kanserlerine yol açýyor. Merkezi Fransa'da bulunan Uluslararasý Kanser Araþtýrmalarý Ajansý, bu tür vakalarýn önlenmesi ve kanserin bulaþýcý bir hastalýk olarak tanýmlanmasý için daha fazla çaba gösterilmesi çaðrýsýnda bulundu. Enfeksiyona baðlý olarak ortaya çýkan kanser vakalarý, geliþmekte olan ülkel-

erde sanayileþmiþ ülkelere oranla üç kat daha fazla görülüyor. Enfeksiyona baðlý kanser vakalarýnýn görülme oraný Asya'nýn doðusunda yüzde 22,9 iken Ýngiltere'de bu oran yüzde 7,4.

Enfeksiyona baðlý kanser vakalarýnýn üçte biri, 50 yaþ altý kiþilerde görülüyor. Kadýnlarda rahim aðzý kanseri, enfeksiyona baðlý kanser vakalarýnýn yaklaþýk yarýsýný, erkeklerde ise karaciðer, baðýrsak ve mide kanserleri, yüzde 80'ini oluþturuyor. Araþtýrmayý yöneten Catherine de Martel ve Martyn Plummer, belirli virüs, bakteri ve parazitlerin yol açtýðý enfeksiyonlarýn önlenmesiyle kanser vakalarýnýn sayýsýnda önemli düþüþ kaydedilebileceðine iþaret etti. Martel ve Plummer, HPV ve hepatit B için aþýlar bulunduðunu ve H. pylori'nin de antibiyotik kullanýmý ile tedavi edilebileceðini söyledi.

Uykusuzluk yaþam kalitesini düþürüyor Türk Uyku Týbbý Derneði'nin yaptýðý araþtýrma, çok sayýda insanýn uyku sorunu yaþadýðýný ortaya koydu. 5 bin 21 kiþi üzerinde yapýlan araþtýrmaya göre, insanlarýn yüzde 21'i uykusuzluk çekiyor.

T

ürk Uyku Týbbý Derneði'nin yaptýðý araþtýrma sonuçlarý, insanlarýn önemli bir kesiminin uykuyla ilgili saðlýk sorunlarý yaþadýðýný ortaya koydu. Dernek Seçilmiþ Baþkaný ve Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aksu, insanlarýn büyük çoðunluðunun uyku ile ilgili saðlýk sorunlarý yaþadýðýný, ancak çoðu

insanýn bu sorunlarýn farkýnda olmadýðýný bildirdi. Aksu, uyku sorunlarýna dikkat çekmek ve uyku sorunlarýyla ilgili bilinç oluþturmak için dernek çalýþmalarý kapsamýnda Doç. Dr. Ahmet Uður Demir'in yönetiminde araþtýrma yaptýklarýný ifade etti. Aksu, araþtýrmaya katýlan 5 bin 21 kiþinin yaþadýðý uyku rahatsýzlýklarý ve bu sorunlarýn neden

olduðu saðlýk sorunlarýný belirlemeye çalýþtýklarýný söyledi. Araþtýrmanýn önemli sonuçlar ortaya koyduðunu dile getiren Aksu, þu bilgileri verdi: ''Araþtýrma sonucunda elde ettiðimiz verilere göre, 5 bin 21 kiþinin yüzde 20.9'u insomnia adý verilen bir anlamda uyuyamama sorunu ile karþý karþýya. Katýlýmcýlarýn yüzde 21.8'i düþük uyku kalitesi, yüzde 13,6'sý uykuda solunum bozukluðu riski sorunu taþýyor. Araþtýrma grubunun yüzde 5.5'i uykulu kitleyi oluþturuyor. Katýlýmcýlarýn yüzde 5.1'i ise gece bacak aðrýlarýna neden olan uykusuz bacak sendromu hastalýðý taþýyor. Bu verilere bakýldýðýnda araþtýrma sonuçlarýna göre, insanlar ciddi þekilde uyku sorunu yaþýyor, ama birçoðu bu sorundan habersiz.''

UYKU KALÝTESÝ YAÞAM KALÝTESÝNDE ÇOK ETKÝLÝ Gece uyuyamama veya uyku

kalitesindeki düþüklüðün, gündüz uykululuk sorununa neden olduðunu ifade eden Aksu, gece iyi uyuyamayan kiþinin gündüz aktivitelerinde sorunlar yaþadýðýný, hatta tehlikeler yaþayabildiðini, bu nedenle kiþinin tüm yaþam kalitesinin olumsuz etkilendiðini kaydetti. Uyku sorununun kalp hastalýðý, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi saðlýk sorunlarýna da neden olduðunu vurgulayan Aksu, þöyle devam etti: ''Ayný araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, araþtýrmaya katýlan kiþilerin yüzde 7,1'inde kalp hastalýðý sorunu görülürken, bu oran huzursuz bacak hastalarýnda yüzde 18,6'ya, uykulu kitlede yüzde 15,4'e ve uykuda solunum bozukluðu sorunu yaþayanlarda yüzde 15,2'ye çýkýyor. Ayný þekilde, genel kitlede yüksek tansiyon görülme oraný yüzde 13,6 iken, bu oran uykuda solunum bozukluðu

yaþayanlarda yüzde 43,4'e ve huzursuz bacak hastalarýnda yüzde 37,3'e ulaþýyor. Felç hastalýðýnýn görülme oraný genel kitlede yüzde 0,6 olarak karþýmýza çýkarken, huzursuz bacak hastalarýnda felç görülme oraný yüzde 1,5 ve düþük uyku kalitesi olan insanlarda yüzde 1,4'e çýkýyor. Yani, uyku sorunu sadece gece uykusuzluðu çekme anlamýna gelmiyor. Gece iyi uyuyamayan insanlarýn yaþam kalitesi düþüyor, ayný zamanda bu insanlarda kalp hastalýklarý, yüksek tansiyon ve felç gibi hayati öneme sahip hastalýklarýn görülme oraný da artýyor.'' Ýnsanlarýn uyku sorunu yaþadýklarýný çoðu zaman farkýnda olmadýklarýný hatýrlatan Prof. Dr. Murat Aksu, fark edilmesi durumunda uyku hastalýklarýnýn ilaç ve bazý cihazlarýn kullanýlmasýyla tedavi edilebildiðini sözlerine ekledi.


Çok amaçlý itfaiye aracý D 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE

Yetim ve öksüz öðrenciler için kermes

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý, çok amaçlý yangýn arazözünü filosuna kattý. Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý tarafýndan alýnan araç, hem yangýn hem de kurtarma amaçlý kullanabilecek. Son teknolojik cihazlarla donatýlý araç, 1 artý 5 kiþi kapasiteli ve çift kabinli. Su kapasiteli yangýn arazözünde ayný zamanda sýkýþmalý trafik kazalarýna müdahale edilebilecek ekipman da mevcut. Ýtfaiye Daire Baþkaný Hakký Bilici, 2012 yýlý programý çerçevesinde ihtiyaç dahilinde diðer araçlarýn da alýnacaðýný söyledi.

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Halk Eðitim Merkezi bünyesinde yetim ve öksüz öðrenciler yararýna kermes düzenlendi. Kermesin açýlýþýna katýlan Vali Mustafa Toprak, yetimi, öksüzü ve ihtiyaç sahibi olana her zaman yardým edilmesi gerektiðini söyledi. Kayapýnar Halk Eðitim Merkezi ve Kayapýnar Müftülüðü tarafýndan düzenlenen kermese katýlan Vali Mustafa Toprak, çocuklar tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Vali Toprak, kermes açýlýþý öncesi yöresel halk oyunlarýný seyretti. Kermes açýlýþýnda konuþan Kayapýnar Kaymakamý Cemal Hüsnü Kansýz, "Yetimler bizim için bir emanettir. Bazen bizler sosyal sorumluluk projesi adý altýnda çeþitli çalýþmalar yapýyoruz. Devlet olarak bütün vatandaþlarýmýzýn babasýyýz ama bilhassa yetimlerin daha fazla babasý olmalýyýz. Yetim ve öksüzleri daha fazla düþünmeliyiz ve bu konudaki katkýlarýndan

dolayý Sayýn Valimiz Mustafa Toprak'a teþekkür ediyorum ve diðer konuklara da þükranlarýmý sunuyorum, hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi.

Toprak: Her zaman yardým edilmeli Vali Toprak ise yetimi, öksüzü ve ihtiyaç sahibi olanýn her zaman bulunup yardým edilmesi gerektiðini söyledi. Vali Toprak, "Zengin olalým, fakir olalým hiç önemli deðil. Komþumuzu, sokaktaki bir yetimi, öksüzü, ihtiyaç sahibi olaný her zaman hatýrlamak ve bulmak gerekiyor. Gelir düzeyi yüksek olan vatan-

daþlarýmýzýn da katkýlarýyla bu güzellikleri buluþturmak gerekiyor. Herkesi bu örnek çalýþmaya davet ediyorum. Ne kadar yaygýnlaþtýrýrsak o kadar da güzelliklere hep birlikte ulaþacaðýz. Karakterimizi, ahlakýmýzý, insan sevgisini yaþatarak çevreye ýþýk saçmamýz gerekiyor. Bu gibi güzelliklerin kermese büyük bir katký saðladýðýný düþünüyorum" dedi. Konuþma sonrasý kermesin açýlýþ kurdelesini kesen Vali Toprak, kermesteki stantlarý teker teker gezerek inceledi ve son olarak da katýlýmcýlarla birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi.

Ýranlý dolandýrýcýlar polisten kaçamadý Kaçak avlanmaya jandarma engeli B

M

uþ'ta týrnakçýlýk yöntemiyle çeþitli dolandýrýcýlýk olayýný gerçekleþtiren Ýran uyruklu þahýslar Erzurum'da yakalandý. Kültür Mahallesi'nde meydana gelen dolandýrýcýlýk olayýyla ilgili Asayiþ Þube Müdürlüðü'nün yaptýðý çalýþmalar kapsamýnda dolandýrýcýlýk olayýna karýþan araç tespit edildi. Aracýn Erzurum'da olduðunu tespit eden Muþ polisi, hemen durumu Erzurum Emniyet Müdürlüðü'ne aktardý. Aile boyu dolandýrýcýlýk Erzurum'da durdurulan araçta Ýran uyruklu S.A. eþi P.A. ile çocuklarý 11 yaþýndaki P.H. ve 5 yaþýndaki A.H. isimli þahýslar yakalandý. Erzurum'dan Muþ Emniyet

Müdürlüðü'nde götürülen ve teþhis edilen zanlýlarýn ayrýca 30 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen dolandýrýcýlýk olayýný da gerçekleþtirdikleri tespit edildi. Emniyetteki sorgularýnýn ardýndan adli makamlara çýkartýlan zanlýlardan S.A. tutuklanarak Muþ E Tipi Kapalý Cezaevi'ne konulurken, eþi ve çocuklarýna 1 yýl yurt dýþýna çýkýþ yasaðý getirildi.

itlis'in Ahlat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri, kaçak avlandýðý belirlenen 2 bin 500 kilogram Ýnci Kefali balýðý ele geçirdi. Van Gölü'nün sodalý suyunda yaþayan inci kefali balýðýnýn üreme dönemine girmesi nedeniyle avlanma yasaðý sürerken, Ahlat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý kaçak avlanmaya geçit vermiyor. Alýnan istihbaratý deðerlendiren jandarma ekipleri, K.S. yönetimindeki kamyoneti, 2 bin 500 kilogram kaçak avlanmýþ inci kefali balýðý ile birlikte ele geçirdi.

Toplam 7 bin 500 kilogram ele geçirdi Yakalanan þahsa idari para cezasý uygulanýrken, balýklar ise Ahlat Mal

Müdürlüðüne teslim edildi. Öte yandan Ahlat ilçe Jandarma Komutanlýðý'nýn av yasaðýnýn baþlamasýyla birlikte yapmýþ olduðu operasyonlarda ise toplam 7 bin 500 kilogram kaçak olarak avlanýlmýþ balýk ele geçirildiði öðrenilirken, Ýlçe jandarma ekiplerinin kaçak avlanmaya ödün vermeden çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiði öðrenildi.

9 yýl sonra yakalandý D

iyarbakýr'da 2003 yýlýnda Bedri ve Eyüp Üçdað isimli iki kiþinin öldürülmesi olayýna karýþan bir kiþi, 9 yýl sonra polisin operasyonu sonucu yakalandý. 30 Eylül 2003 günü Baðlar ilçesi Hatboyu Caddesi üzerinde aralarýnda tartýþma çýkmasý sonucu Bedri ve Eyüp Üçdað'ý öldürerek kayýplara karýþan Veysi D.'nin izine 9 yýl sonra ulaþýldý. Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce "Adam Öldürmek" suçundan 28 yýl 7 ay 10 gün hapis cezasý bulunan Veysi D., Asayiþ Þube Müdürlüðü Aranan Þahýslar Büro Amirliði ekiplerinin 6 ay sokak çalýþmasý yapmasý sonucu Kayapýnar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 23. Sokak üzerinde yakalandý. Veysi D.'nin ayrýca resmi belgede sahtecilik, ateþli silahlar ile mermileri satýn almak, taþýma veya bulundurma suçlarýndan arandýðý tespit edildi. 28 yýl 7 ay 10 gün hapis cezasýyla cezalandýrýlan þahýs, cezaevine teslim edildi.


4

HABER

10 MAYIS 2012 PERÞEMBE

Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam:

Bazý aileler çocuklarýný suçta kullanýyor

Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, kentte bazý ailelerin çocuklarýný suçta kullandýðýný belirlediklerini söyledi ve ekledi: Uyuþturucu ile mücadelede kararlý olduðumuzu halkýmýz bilmeli. Vatandaþlarýmýzdan çocuklarýmýza zarar veren bu þahýslarý polise bildirmelerini bekliyoruz. olarak daðýtýlan ders kitaplarýnýn sayfalarýna sarýlarak satýldýðýný tespit etti. Alýnan bir istihbarat üzerine takma diþ ve diþ malzemesi üreten bir diþ laboratuarýnda uyuþturucu satýldýðý belirlendi. Polis iþyerinde arama yaptý. Aramada çok miktarda uyuþturucu niteliði taþýyan hap ele geçirildi. Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, 2012 yýlýnda Diyarbakýr'da düzenlenen operasyonlarda sokak satýcýsý olarak yakalananlarýn 18'inin 10-17 yaþýnda olduðunu söyledi. Saðlam, bazý anne ve babalarýn çocuklarýný uyuþturucu satýcýlýðýnda kullandýðýný belirterek, þöyle dedi:

E

mniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, sokak satýcýsý uyuþturucu tacirlerine yönelik kapsamlý operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamýnda bir motosiklet tamirciliði yapýlan bir iþyerini didik didik arayan polis, plastik bir kova içerisinde 'Fiþek' olarak nitelendirilen esrar ele geçirdi. Polisler esrarýn okullarda ücretsiz

Bu planlý operasyonda 93 þüpheliden 74'ü yakalanmýþ, 51'i adli makam tarafýndan tutuklanmýþ, 19'u için yakalama müzekkeresi çýkarýlmýþ, 23'ünün tutuksuz yargýlanmasý devam etmektedir."

Sokak satýcýlarýna da operasyon

73 kiþi yakalandý "Alýnan ihbar ve yapýlan sokak uygulamalarýnda 32 þahýstan 1440 adet satýþa hazýr 'fiþek' halinde 9 kilo esrar, satýþa hazýr 160 'fiþek' halinde 3 kilo toz esrarý, 120 plaka halinde 400 gram esrar, 35 paket paket halinde 73 kilo esrar ve uyuþturucu nitelikli toplam 950 hap ele geçirilmiþtir. Bu þahýslardan 12'si tutuklanmýþtýr. Planlý ve

takipli sokak satýcýlarýna yönelik operasyonlarda 6 ay süren çalýþmalar sonucu, geçen ay sabahýn erken saatlerinde baþta Baðlar Ýlçesi Kaynartepe Mahallesi ve Sur Ýlçesi ara sokaklarý olmak üzere ilimizin genelindeki okul

önlerinde, parklarda, cafelerde, tren raylarý civarýnda ve tespit edilen 64 ikamet ve 7 iþyerinde mahkeme kararý ile arama ve uygulama yapýlmýþtýr. Bu operasyonda 4 ruhsatsýz tabanca, çok miktarda esrar maddesi ele geçirilmiþti.

Diyarbakýr'da 'Torbacý' olarak tabir edilen sokak satýcýlarýna yönelik düzenlenen operasyonlarda ilk 5 aylýk dönemde, 125 kiþi hakkýnda iþlem yapýldýðý ve bunlarýn 63'ünün tutuklandýðý açýklandý. 2012 yýlýnda uyuþturucu operasyonlarýnda toplam 408 kiþi hakkýnda kiþi hakkýnda iþlem yapýldýðýný belirten Emniyet Müdürü Saðlam, "Bunlardan 140'ý tutuklanmýþ, 2 ton 125 kilo esrar maddesi ele geçirilmiþ, suç için kullandýklarý 34 araca el konulmuþ ve 6 ruhsatsýz tabanca ele geçirilmiþtir. Sonuç olarak uyuþturucu ticaretinde ebeveynlerin çocuklarýný da suçta kullandýklarý tespit edilmiþtir" diye kounþtu.

Sýrbistan Büyükelçisi Büyükþehir'de Kato Daðý ateþ altýnda

Sýrbistan Türkiye Büyükelçisi Dusan Spasojevic, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Konuðunu çiçek vererek karþýlayan Baydemir, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

H

Bölge ve kentte yaþanan ekonomik ve siyasal geliþmelere iliþkin görüþ alýþveriþinin yapýldýðý ziyarette konuþan Spasovic, Sýrbistan belediyeleri ile bölge belediyeleri arasýnda iletiþim ve bað kurmak istediklerini söyledi. Büyükelçi Spasovic, Sýrbistan'ýn yaþadýðý acý deneyimlerden dolayý geliþtirdikleri yöntemler konusunda belediyeler arasýndaki ortak noktalardan fayda elde edileceðini belirtti. Baydemir, bu talebi memnuniyetle karþýladý.

akkari-Þýrnak sýnýrýnda PKK üyelerinin barýndýðý Kato Daðý'nýn helikopterler tarafýndan ateþ altýna alýndýðý ve bombardýmanýn devam ettiði bildirildi. Geçitli köyü üs bölgesindeki askerlerin nöbet kulübelerinde bulunan termal kameralarla Kato Daðý çevresinden görüntü almasý üzerine, Hakkari Dað ve Komando Tugay Komutanlýðý'ndan kalkan helikopterlerin belirlenen bölgeyi ateþ altýna aldýðý bildirildi. Kato Daðý yakýnlarýnda bulunan Maronýs ve Kaval köylerindeki vatandaþlar, daðlýk bölgenin bombalandýðýný ancak çatýþma olup olmadýðý konusunda bilgi alamadýklarýný söyledi. Yaklaþýk 3 hafta önce deðiþik illerden gelen askeri birliklerle Kato Daðý çevresine yýlýn en büyük sevkiyatý yapýlmýþtý.

'Barýþa katký sunacak' Halklara en yakýn yönetim birimi olan belediyeler arasý iþbirliði ve kültürel alýþveriþin önemine vurgu yapan Baydemir, "Bu iþbirliðinin gerek bölgesel, gerekse dünya barýþýna sunacaðý çok büyük katký olduðuna inanýyorum. Geçmiþin negatif deneyimlerinden büyük dersler çýkarýlmasý gerekiyor. Barýþýn gerçek tesisi için hepimizin ortak çaba göstermesi gerektiðine inanýyorum" dedi. Baydemir, önümüzdeki dönem belediyeler arasýndaki ortak noktalar üzerinden hareketle çalýþma yürütmek istediklerini söyledi. Baydemir Büyükelçi'ye üzerinde çift baþlý kartal figürünün bulunduðu bir tablo hediye ederken, Spasovic da Baydemir'e bir tarih kitabý hediye etti.

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Dilek Acet Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý ve Diyarbakýr Trafik þube müd. almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Yýlmaz Balanci

10 MAYIS 2012 PERÞEMBE YIL: 11 SAYI: 3905 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Bakan Yazýcý Van'da Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, beraberinde yardýmcýsý Fatih Metin, TOBB Baþkaný Rifat Hisarccýklýoðlu, TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Baþkaný Abdulkadir Akgül ile birlikte özel uçak ile Van'a gitti.

M

V

an Ferit Melen Havaalaný'nda Vali Münir Karaloðlu ve sivil toplum kuruluþu baþkanlarý tarafýndan karþýlanan Bakan Yazýcý ve beraberindekiler, daha sonra Van Valiliði'ne geçti. Valilik önünde bekleyen polis merasim mangasýný selamlayan Yazýcý, ardýndan Vali Karaloðlu'nun makamýna geçti.

Van'a bölge müdürlüðü Burada bir açýklama yapan Yazýcý, Van ilinin maruz kaldýðý depremlerden sonra ekonominin patronlarý ile tekrar geldiklerini kaydetti. Depremin önemli yaralar oluþturduðunu ifade eden Yazýcý, "Hükümetimiz yaralarý hýzlý bir þekilde sarmaya çalýþtý. Konutlar önemli ölçüde yapýlmýþ ve belirlenen tarihte teslim edilecek. Bakanlýðýmýz bünyesinde 16 bölge müdürlüðü oluþtu. Bunlardan bir tanesi de Van'da olacak. Umuyor ve diliyorum ki Van'da yaþanan felaket Türkiye'de bir daha yaþanmaz" dedi.

Sýnýr kapýlarýna son teknoloji Kapýköy-Razi Sýnýr Kapýsý'nýn hizmet üretecek

Otlamak için nehir geçiyorlar

önemli bir kapý olduðunu da ifade eden Bakan Yazýcý, "2013 yýlýnýn ilk çeyreðinde sýnýr kapýlarýný son teknoloji ile donatýyoruz. Kapýköy Sýnýr Kapýsý'na da tren X-Ray cihazýný getireceðiz" diye konuþtu. Sýnýr ölümleri ile ilgili sorulan bir soruya da cevap veren Bakan Yazýcý, "Sýnýr ölümleri Türkiye tarafýnda yok. Bunlar Ýran tarafýnda yaþanýyor. Önceki yýllara oranla sýnýr ölümleri azaldý, ama hiç olmamasý gerekir. Ýnsanýn yaþama hakký her þeyden önce gelir" dedi.

uþ'un Üçdere Köyü'nden meraya otlamaya götürülen 800 büyükbaþ hayvan, köprü olmadýðý için Karasu Nehri'ni çobanlarla birlikte yüzerek karþýya geçiyor. Merkeze 7 kilometre uzaklýktaki 140 hane, bin 150 nüfuslu Üçdere köyü halkýnýn tek isteði bir köprüye sahip olmak. Karasu Nehri'nin köy ile merayý birbirinden ayýrdýðýný belirten köy muhtarý Ergün Güler, suda boðulma korkusu yüzünden köyde küçükbaþ hayvan beslemediklerini söyledi. Yaklaþýk 110 yýllýk yerleþim yeri olan köylerine devletin köprü yapacaðý hayali ile yaþadýklarýný kaydeden Muhtar Ergün Güler, þunlarý anlattý: Tek istekleri köprü "Bizim tek isteðimiz hayvanlarýmýzýn geçebileceði bir köprünün olmasý. Sabah meraya giden 800 büyükbaþ hayvan Karasu Nehri'nin azgýn suyunu aþmaya çalýþýyor. Bazen boðulan ya da kýyýda çamura saplanýp sakatlanan oluyor. Köylünün tek geçim kaynaðý olan inekler akþam dönüþte ayný sýkýntýyý bir daha yaþýyor. Köyün bir kilometre yakýnýna köprünün yapýlacaðý söylentileri var ama bu bizim iþimize yaramaz. Köprü mutlaka köyle mera arasýnda olmalý."


HABER

10 MAYIS 2012 PERÞEMBE

5

Hocalar terör yüzünden gidiyor Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, üniversiteden bilim insanlarýnýn ayrýlmasýný bölgede yaþanan teröre baðladý. Saraç, bu durumun kendilerini üzdüðünü ifade etti. Saraç, Saðlýk anlamýnda Ortadoðu'ya hitap ettiklerini belirtti.

D

icle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, düzenlediði basýn toplantýsýnda yaklaþýk 4 yýl önce geldiði görevi boyunca yapýlan çalýþmalarý anlattý. Göreve geldikleri günden bu yana üniversitenin çehresini deðiþtirerek, büyük yatýrýmlar ve yenilikler yaptýklarýný belirten Saraç, yapýlanlarý slayt sunumu ile gösterdi. Saraç, gazetecilerin 50'den fazla bilim adamýnýn son 4 yýlda baþka üniversitelere gittiðini sormasý üzerine þöyle dedi : "Keþke giden hocalarýmýzýn duygularýný alarak konuþsaydýk. Ama bizim þansýzlýðýmýz þu oldu. Bizimle beraber çok sayýda üniversite açýldý.

Bu etiketi kaldýrmalýyýz Þu anki sayý 170'e ulaþtý. Bu yüzden þansýzlýk yaþadýk. Ýkinci sýkýntýmýz ise maalesef bu çok üzen bir sýkýntý, Diyarbakýr'ýn hep terörle anýlýr hale gelmesi. Özellikle buralý olmayan hocalar

biliyorsunuz ki, bir konferans için davet ettiðimizde gelmiyor. Daha sonra beni arayýp, 'hocam iþim çýktý diyorlar' ben sebebini biliyorum ama. Daha sonra ikna ettiklerimde geldikten sonrada teþekkür ederek çok beðeniyorlar. Maalesef terör, terör, terör. Bu etiketi kaldýrmamýz gerekiyor. Üçüncü sýkýntýmýz ise, özel üniversiteler bizden çok eleman çalýyorlar. Çünkü özel üniversiteler muazzam para veriyorlar. Artýk eleman yok, týp alanýnda da yok. Neden? Çünkü týp dýþarýda korkunç paralar veriyor.

önemli, biz bölgemiz ve ilimiz için ne yapabiliriz? Gerçek etiketini saðlarsak buraya hoca akýný olacak. Hocalarý buraya gelmeleri konusunda ikna ederken oldukça zorlanýyoruz. Çünkü televizyonlarda sabah akþam sanki burada çatýþma var sanýyorlar. Ve buraya helalleþip geliyorlar. Ýnþallah bu þehrin imajýný düzeltirsek ki, hep beraber düzelteceðiz. Bununla ilgili de çok ciddi projelerimiz var."

Þehrin imajý deðiþecek

Rektör Saraç, saðlýk alanýnda Ortadoðu'ya hitap ettiklerini, Üniversitenin dünya sýralamasýna girmesi için gayret içinde olduklarýný söyledi. Saraç, öðrenci sayýsýnýn 13 bin 500'den 24 bine çýktýðýný, bilim alanýnda ve araþtýrma konularýnda çaba gösterdiklerini ifade ederek, araþtýrma merkezi sayýsýný 11'e çýkardýklarýný ifade etti.

Þuan üniversitelerin, fakültelerin, týp fakültelerinin durumu doçentlere, yardýmcý doçentlere teslim olmuþ. Hocalar kalmadý bu çok acý bir durum. Bunun gibi sýkýntýlarýmýz geçmiþ dönemde ayrýlmak isteyenler ve mahkemeleri devam edenlerde vardý. Onlarda ayrýldýlar. Ama þuan bu çok

Ortadoðu'ya hitap ediyoruz

Bölgenin en büyük spor kompleksi yapýlýyor

Kayapýnar Belediyesi tarafýndan yapýmýna baþlanan spor kompleksi ve 8 Mart parkýndaki çalýþmalarý denetleyen Baþkan Vekili Mahmut Dað, büyük projeleri en kýsa sürede tamamlayarak halkýn hizmetine sunacaklarýný söyledi.

K

ayapýnar Belediye tarafýndan yapýmýna baþlanan ve içinde birçok sporun yapýlabileceði bölgenin en büyük spor kompleksi ile 8 Mart parkýndaki çalýþmalar devam ediyor. Baþkan Vekili Mahmut Dað ve meclis üyeleri çalýþmalarý yerinde denetleyerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Baþkan Vekili Mahmut Dað, yapýmýna baþladýklarý spor kompleksinin

birçok farklý sporun yapýlabileceði büyük bir tesis olduðunu belirtti.

Gelecek yýl hizmette Baþkan Vekili Mahmut Dað, "Tesisin yapým çalýþmalarý baþladý. Önümüzdeki yýl tamamlayarak halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz. Bu tesisse birçok sporun yapýlabileceði alan mevcut. Spor tesisi

Türbe alanýna saygýsýzlýk

önümüzdeki yýl halkýn hizmetine sunacaðýz. Ayný þekilde Dicle Kent'te 50 dönümlük alanda büyük bir park yapýmýna baþladýk. Bu parkýn içinde nikâh salonu olduðu gibi bir parkta olmasý gereken her þey mevcut" dedi. Dað, bu büyük projelerinin yanýnda bölge halkýna hizmet verecek çalýþmalarýn devam edeceðini söyledi.

Hakkari'de, halkýn sürekli ziyaret ettiði ve büyük din alimleri kabirlerinin bulunduðu alana dökülen çöpler tepkilere neden oldu. Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Ýþleri Müdürü Naif Yaþar, söz konusu alana çöp atanlara para cezasý keseceklerini söyledi.

Y

Kaymakam esnaf sorunlarýný dinledi

D

iyarbakýr'ýn Lice Ýlçe Kaymakamý Özer Özbek, esnafý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Kamu görevlileri olarak hizmet için geldiklerini kaydeden Özbek, esnafýn sorunlarýný yerinde görmek istediklerini söyledi. Sorunlarý çözmeyi arzuladýklarýný belirten Özbek, "Kimin ne sýkýntýsý ve sorunu olursa olsun

ayrým yapmaksýzýn yardýmcý olacaðýz. Devletin kapýsý sürekli vatandaþlarýmýza açýk. Genç yaþlý demeden istedikleri zaman gelip benimle görüþebilirler. Ýlçenin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden geliþmesi, iþ imkanlarýnýn yaratýlmasý, istihdama yönelik iþ alanlarýnýn açýlmasý için çalýþýyoruz" dedi.

aklaþýk bir yýl önce Daðgöl Mahallesi'nde bulunan Þimþimik Türbesi, bazý sorumsuz vatandaþlar tarafýndan çöplük olarak kullanmasý tepki ile karþýlanmýþtý. Mahallede yaþayan 80 yaþýndaki Esma Çelik ve 60 yaþýndaki Þaban Taþ, çöplerin döküldüðü bölgenin önemli bir ziyaret alaný olduðunu, büyük zatlarýn kabirlerinin bulunduðunu ifade etmeleri üzerine harekete geçen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Metin Kazandýoðlu, Çevre Temizlik Müdürü Naif Yaþar ve beraberindeki ekipler, Þimþimik Türbesi'ni ziyaret etmiþti. Ekipler, buraya atýlan çöpleri ellerine aldýklarý küreklerle temizleyerek güzel bir görünüme kavuþturmuþtu. Ancak son günlerde bazý mahalle sakinleri tarafýndan türbe alanýna yeniden çöp atýlmasý tepkilere neden oldu. Daðgöl Mahallesi sakinleri, bu saygýsýzlýðý yapanlarýn tespit edilip cezalandýrýlmasý gerektiðini söylediler.

Para cezasý kesilecek Türbe etrafý baþta olmak üzere yanýndaki dere yataðýna da çöplerin atýldýðýný anla-

Güroymaklý kýzlar okullaþtýrýlýyor B

itlis'in Güroymak Kaymakamý Turan Yýlmaz, Günkýrý Beldesi'ni ziyaret ederek kýzlarýný okula göndermeyen velilerle bir araya geldi. Velileri kýzlarýný okula göndermek için ikna etmeye çalýþan Yýlmaz, ailenin toplumun temel yapý taþý olduðunu ve her þeyin aileden baþladýðýný söyledi. Valilere seslenen Kaymakam Yýlmaz, þöyle devam etti: Türkiye'de kýz çocuklarýn birçok alanda erkek çocuklarla eþit fýrsatlara sahip olmadýklarý bilinen bir gerçektir. Bu eþitsizlik eðitim alanýnda daha da belirgin olmakla beraber, geleneksel deðerler ve inançlar, bazen de maddi sýkýntýlar aileleri kýz çocuklarýný okula göndermeme kararýna yönelten baþlýca sebeplerdendir. Ýslam dini hep ileriyi ve geliþmeyi emrediyor. Bu çerçevede kýz çocuklarýnýn okutulmasý gerekiyor.

Hayatlarýný ellerinden almayalým

tan mahalle sakinleri, pis kokulardan dolayý evlerinden dýþarý çýkamadýklarýný ifade etti. Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Ýþleri Müdürü Naif Yaþar, büyük din alimlerinin kabirlerinin çevrede evleri bulunan ailelerin bundan sonra söz konusu alana çöp atmalarý halinde para cezasý keseceklerini söyledi. Yaþar, "Belediye meclis üyelerinden oluþan çevre komisyonu ile birlikte söz

konusu bölgeye giderek bir araþtýrma yaparak bu alana çöp atanlarý tespit edip gereken cezalar verilecektir. Çöplerin atýldýðý alanda köprü olmadýðý için dere yataðý üzerinde küçük bir menfez inþa ederek çöpleri araçlarýn yardýmýyla oradan çýkartacaðýz. Bu konuda duyarlýlýk göstererek çevreye sahip çýkan ve bize katkýda bulunan tüm halkýmýza teþekkür ediyoruz" dedi.

Ailede verilen eðitim çok önemli aile bireylerinin eðitimli olmasý, çocuklarýn geleceði açýsýndan çok önemlidir. Biz erkekler çoðu zaman evde olmazken, anne sürekli evde çocuðuyla ilgileniyor. Ýyi bir anne, eðitimli bir veli olabilmesi için kýzlarýný okutmasý gerekiyor. Geçmiþe göre çok ciddi ilerleme var. Ama halen kýz çocuklarýmýzýn okullaþmalarýnda istenilen düzeyde deðiliz. Günkýrý Ýlköðretim Okulu'nda çok baþarýlý kýzlar var. Kýzlarýn çoðu 8. sýnýftan sonra okutulmayacaklarýný düþünüyor. Bu deneme sýnavlarýna yansýyor ve kýzlarýn baþarýsý düþüyor. Kýzlar bunun üzüntüsünü yaþayarak heveslerini yitiriyorlar. Kýzlarýn hayatlarýný ellerinden almayalým. Onlar okumaya hevesli, onlara destek verelim ve okullaþtýralým.


6

EKONOMÝ

10 MAYIS 2012 PERÞEMBE

2 bin 500 liraya çoban bulunamýyor

Bölgede sert geçen kýþ aylarýnýn ardýndan hayvan sürüleri meralara akmaya baþladý. Bitlis'in Güroymak ilçesinde besicilik yapan köylüler, çoban bulamadýklarý için kendileri hayvanlarýný otlatýyor. Ýlçede ayda 2500 TL ücretle çoban arýyor.

B

itlis'in Güroymak ilçesindeki köylüler, aylýk 2 bin 500 lira olmak üzere 15 bin lira karþýlýðýnda 6 aylýk çobanlýk yapacak kimse bulamýyor. Son 20 yýlýn en çetin kýþýnýn yaþandýðý Bitlis'te kýþýn uzun sürmesi ve iþsiz kalan çobanlarýn büyük þehirlere çalýþmaya gitmeleri besicileri zor durumda býraktý. Altý aylýk çobanlýk için þimdilerde 15 bin lira ödemeyi kabul eden ancak kimseyi bulamayan köylü-

ler, geçici çözüm olarak kendileri çobanlýk yapmaya baþladý.

6 ayda 15 bin lira Ýl dýþýndan gelen çobanlara güvenemedikleri için tutamadýklarýný belirten besici Mehmet Yavuz, "Bu yýl kýþ uzun sürdüðü için normalde her yýl köyde çobanlýk yapanlar iþsiz kaldý. Bu nedenle evlerinin geçimlerini saðlayabilmek için kimileri büyük þehirlere çalýþ-

maya gitti, bazýlarý da Ýþ-Kur aracýlýðýyla 6 aylýk süreyle çalýþmaya baþladý. Hal böyle olunca da normalde 13 bin lira olan 6 aylýk ücreti 15 bin liraya çýkardýk, ama halen köyde çoban bulamadýk. Bu yüzden çoban buluncaya kadar kendimiz koyunlarýmýza çobanlýk yapýyoruz" dedi.

Güvenilir çoban arýyorlar Besici Nevzat Salçuk ise

Akaryakýta tekrar zam gelebilir

Maliye Bakaný Þimþek, akaryakýt fiyatlarýnda indirim yapýlmasýna iliþkin, ''Þu anda fiyatlar mevsimsel olarak geriliyor. Ancak, dünya ekonomisinin büyümesi ayný düzeyde kalsa bile mevsimsel olarak üçüncü çeyrekte fiyatlara yukarý doðru bir baský olabilir'' dedi. Uluslarararasý piyasalarda petrol fiyatlarýnda düþüþ iç piyasaya da yansýmaya baþladý. Benzinde yüzde 3.76, motorinde yüzde 4.08 oranýnda indirim yapýldý. Bu indirimle Benzin ve motorin fiyatlarýna 13 ila 14 kuruþ indirim geliyor. Ýndirimler bu geceden itibaren geçerli olacak. Geçtiðimiz hafta da benzin fiyatlarýna 8-9 kuruþ indirim gelmiþti. Benzin ve mazota bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapýldý. Ýndirim benzinde litrede 13 kuruþ, motorinde litrede 14 kuruþ olarak açýklandý. Bu indirimle birlikte Ýstanbul'da þu anda 4.48 TL'den satýlan benzinin litresi 4,35 TL'ye, motorinin 3,92 TL olan fiyatý 3,78 TL'ye indi.

'Zam olarak geri dönebilir' ABD ham petrolünün Haziran ayý teslimi varil fiyatý bugün Asya'daki

iþlemlerde 96.94 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün Haziran ayý teslim fiyatý 111.37 dolar seviyelerinde iþlem görüyor. Akaryakýt fiyatlarýnda bugün indirim yapýlmasýnýn hatýrlatýlmasý üzerine Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, þunlarý söyledi: ''Þu anda fiyatlar mevsimsel olarak geriliyor. Üçüncü çeyrekte ayný þartlar devam ederse, ayný siyasi jeopolitik riskler bölgemizde devam ederse, dünya ekonomisinin büyümesi ayný düzeyde kalsa bile mevsimsel olarak üçüncü çeyrekte fiyatlara yukarý doðru bir baský olabilir. Bu, ikinci çeyrekte aþaðý doðru mevsimsel bir faktör.''

çoban buluncaya kadar koyun sahipleri olarak sýrasýyla çobanlýk yapacaklarýný belirtti. Salçuk, "Bizim için zor olacak ama mecburen bu þekilde devam edeceðiz. Koyunlarýmýzý tanýmadýðýmýz kimselere emanet edemeyiz. O yüzden bu aralar sürülerimizi kendimiz otlatýyoruz. Güvenilir bir çoban bulana kadar bekleyeceðiz. Ýnþallah biran önce çoban buluruz" þeklinde konuþtu.

Tekno giriþim semineri

Dicle Üniversitesi ve Teknoloji Geliþtirme Bölgesi ortaklýðýyla Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Tekno Giriþim Sermayesi Desteði ve Baþarý Örneði semineri düzenlendi. ki hayal edelim ve projeye dökelim. Devletin zaten sonrasýnda çok yardýmý oluyor. Bu bölgede baþvuru oldukça düþükmüþ. Bu seminer sayesinde bilgilerden yaralanacaðýz ve giriþimlerimizle diðer bölgelere örnek gösterileceðiz." dedi. SAN-TEZ Yürütme Gurubundan Haydar Ali Baþ ise Bilim, Teknoloji ve Sanayi

'Ýstikrar þart' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz da þunlarý kaydetti: ''Ýndirimlerle alakalý kendi mekanizmasý içinde dalgalanýyor o fiyat. Ýndirim oldu, ben buna seviniyorum. Zamdan hiçbir arkadaþýmýz hoþlanmýyor. Ýnþallah daha da devam eder. Özellikle bölgedeki ülkelerin siyasi istikrarsýzlýðýnýn daha stabil hale gelmesiyle beraber, istikrara dönüþmesiyle beraber bu fiyatlar daha da düzelecektir. Bizim de temennimiz budur. Birçok þeye o zaman yansýr ama tersi de olabiliyor. Bütün gerçeklerle yüzleþmemiz lazým. Arz ve talep dengesizliðinden kaynaklanmamýþtý petroldeki durum. Tamamen spekülatifti. Uluslararasý Enerji Ajansý da toparlanabileceðini, gerçek rakamlarýna ulaþabileceðini söylüyor. Türkiye'nin dýþýndaki ülkelerde de istikrar þart.''

B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn desteðiyle düzenlenen seminere Dicle Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Dicle Teknokent Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Aslan Bilici, Genel Sekreter Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Tuna, fakülte dekanlarý, öðretim üyeleri ve öðrenciler katýldý. Seminerde Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Aslan Bilici,2o10 yýlýnda inþaatý tamamlanan ve 2011 yýlýnda faaliyete giren Teknokent hakkýnda bilgiler vererek, son yýllarda ülkemizin Ar-Ge'ye desteðini giderek arttýrdýðýný söyledi. Bu destekten haberdar olmak ve sunulan desteðin miktarýný bilgilendirmek için böyle bir seminer düzenlediklerini ifade eden Bilici, genç giriþimcilerin çok faal olduklarýný ama destek bulamadýklarýný belirterek, " Biz yeter

Bakanlýðý tarafýndan yürütülen araþtýrma, teknoloji geliþtirme ve yenilik destek programlarý hakkýnda bilgilerini paylaþtý. Bakanlýðýn bir teknolojik ürünü hayal safhasýndan tüketicinin kullandýðý ana kadarki tüm aþamalarý desteklemekte olduðunu, bakanlýðýn özellikle son 8 yýllýk süreçte, Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin desteklenmesi, giriþimciliðin ve yenilikçiliðin özendirilmesi ve teþvik edilmesine

yönelik üç önemli yasal düzenlemeyi hayata geçirdiðini ifade etti. SAN-TEZ program hakkýnda sunum yapan Baþ, amaçlarýnýn üniversite-sanayi iþbirliðinin kurumsallaþtýrýlmasý ve üniversitelerde yapýlan bilimsel çalýþmalarýn ticarileþtirilerek ülkeye katma deðer yaratacak, uluslararasý pazarlardaki rekabet gücünün artýrýlmasýna katký saðlayacak yeni ürün ve üretim yöntemi geliþtirilmesini desteklemek olduðunu belirterek, proje destek oranlarýnýn San-Tez kapsamýnda saðlanan destekler geri dönüþümsüz olarak verilmekte olduðunu sözlerine ekledi. Patent destek programlarýndan bahseden Baþ, bir araþtýrma ve geliþtirme projesi sonucunda ortaya çýkan yüksek katma deðerli, yeni ve yenilikçi ürünlerin yurtiçi ve yurtdýþýnda tanýtýlmasý ve pazarlanmasý için destek saðlanmasýnýn amaçlanmasýndan bahsetti. Sonrasýnda söz alan Giriþimci Bilgilendirme Þube Sorumlusu Gülgül Çelik de Tekno giriþim sermayesi desteði programý konusunda öðrencileri bilgilendirerek, bu desteðin genç giriþimcilerin teknoloji ve yenilik odaklý iþ fikirlerini, katma deðer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teþebbüslere dönüþtürebilmesini teþvik etmek için uygulanan teminatsýz ve geri ödemesiz bir hibe destek programý olduðunu vurguladý.

Yeni emeklilik sistemi geliyor! Memura zam teklifi 14 Mayýs'ta Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, "Mecliste reformlar var. Yeni emeklilik planý söz konusu. Hükümetin ortak ödeme sistemi devreye girecek" dedi.

yýlýnda eskiye kýyasla yüzde 4'lük bir büyüme var. Avrupa içinde oldukça yüksek bir büyüme oraný ama bizim açýmýzdan önceki 3 yýla kýyasla daha düþük bir büyüme. Burada sürdürülebilirliði saðlamaya ve ekonomiyi yeniden dengeye oturtmaya çalýþýyoruz. Türkiye'de bütçe açýklarý ve kamu borçlarý düþüktür. Dolayýsýyla vergilerin Türkiye'de düþük seviyede kalmasýný bekliyoruz.

B

aþbakan Yardýmcýsý Babacan, Türkiye'nin çok önemli bir deðiþim süreci geçirdiðini, ekonomide yakaladýðý dinamizmle küresel bir oyuncu konumunda olduðunu belirtti. Baþbakan Yardýmcýsý Babacan, ''Mecliste bir takým reformlar var. Yeni emeklilik planý söz konusu. Hükümetin ortak ödeme sistemi devreye girecek. Sermaye piyasalarý için yeni reform var. Birkaç hafta içinde bununla ilgili yeni bir tasarý meclise gönderilecek'' diye konuþtu.

Yüzde 4'lük büyüme Babacan, þöyle devam etti: 2012

Vergi oranlarý aþaðý çekilecek Hatta seçilen bazý alanlarda, sektörlerde bütçemiz elverdikçe vergi oranlarýný aþaðý çekmeye çalýþacaðýz. Bazý alanlarý öncelikli olarak belirledik. Önümüzdeki birkaç sene içinde bu düzenlemeler yapýlacak. Bütçemiz el verdiði sürece, bazý seçilmiþ alanlarda ve sektörlerde vergi oranlarýný düþürmeyi planlýyoruz. Aslýnda çok umut vaat etmek istemiyorum bu alanda. Çünkü çok hassas bir konu. Ancak bazý belirlenmiþ alanlarda vergileri azaltmayý planlýyoruz önümüzdeki birkaç yýlda.

30 kiþilik iþçi alýmýna 113 müracaat

B

itlis'in Ahlat ilçesinde aðaçlandýrma ve çeþitli iþlerde 6 ay çalýþacak 30 kiþilik iþçi alýmýna 113 kiþi müracaat edince kura çekimi yapýldý. Ahlat Öðretmen Evi'ndeki noter huzurunda yapýlan kura çekimi sonrasý bir konuþma yapan Bitlis Ýþkur Müdür Yardýmcýsý Enver Karakuþ, aðaçlandýrma ve çeþitli iþlerde çalýþacak 30 geçici iþçi alýmý için 113 kiþinin müracaat ettiðini ve yapýlan kura çekiminde 30 asil ve 30 yedek iþçinin belirlendiðini söyledi.

6 ay boyunca çalýþacaklar Daha sonra konuþma yapan Ahlat Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Zübeyir Ergezen ise, geçmiþ yýllarda yapýlan Tunus Deresi, Kaynar Deresi, Vali Uður Boran Kuþ Cenneti, Merden Baba ve Kýrkkardeþ mesire alanlarýndaki eksik kalan aðaçlarýn gözden geçirilerek, eksikliklerin tamamlanmasý iþinde 30 kiþilik Ýþkur elemanýnýn 6 ay boyunca çalýþacaðýný söyledi. Kura sonucu belirlenen 30 iþçinin 15 Mayýs 2012 tarihi itibariyle iþe baþlayacaklarý da belirtildi.

Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, memurlarla hükümet arasýnda devam eden toplu sözleþme süreci kapsamýnda, kamu iþveren heyetinin teklifini 14 Mayýs'ta sunacaðýný söyledi.

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, kamu görevlileri sendikalarýyla hükümet arasýndaki toplu sözleþme görüþmelerinin ikinci oturumunun açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, ilk toplantýda görüþmelerin çalýþma takviminin belirlendiðini hatýrlattý. Çelik, bu çerçevede kamu görevlileri sendikalarý heyetiyle toplu sözleþme görüþmelerinin ikinci oturumunu bugün gerçekleþtirdiklerin belirtti. 30 Nisan'daki ilk toplantýda kamu iþveren heyeti ve kamu görevlileri sendikalarý heyetinin oluþturduðu teknik heyetin çalýþma yapacaðýný ifade ettiklerini anýmsatan Çelik, teknik heyetin bu süre içerisinde çalýþmalarýný tamamladýðýný dile getirdi.

Ýkinci buluþma Bugün ve yarýn hizmet kollarýna

iliþkin taleplerin deðerlendirileceðine iþaret eden Çelik, þöyle konuþtu: ''Çalýþma takvimimize göre yarýn ayrýca genel konulara iliþkin bir komisyon oluþturacaðýz ve 14 Mayýs Pazartesi günü genele iliþkin taleplerin deðerlendirilmesine baþlayacaðýz. Ayrýca 14'ünde kamu iþveren heyetinin teklifini de sizlere, heyete takdim etmiþ olacaðýz. Mayýs'ýn 16 ve 17'sinde ise hem hizmet kollarýna iliþkin hem de genele iliþkin tabloyu hep birlikte deðerlendirmiþ ve görmüþ olacaðýz. Umuyorum ki kamu çalýþanlarýnýn beklentilerine cevap verecek bir süreci hep birlikte tamamlamýþ oluruz. Zaten bu sürecin bir aylýk bir süreç olduðunu da bir kez daha ifade ediyorum. Ve ikinci buluþmamýzýn baþarýlý geçmesini temenni ediyorum.''


GÜNCEL

10 MAYIS 2012 PERÞEMBE

7

Eþlerini dövenlerin yüzde 70'i alkolik Dicle Üniversitesinde düzenlenen Madde Baðýmlýlýðý konferansýnda konuþan Prof. Dr. Meral Erdinç, eþlerine þiddet uygulayanlarýn yüzde 70'inin alkol alan kiþiler olduðunu söyledi. sýkýntýnýn ortadan kalkmasý veya algýlama deðiþikliklerine özlem duyma gibi faktörleri bu durumu sürdürmek için o maddeyi kullanmasýna devam edeceðini belirtti. Madde kullanmaya baþlamanýn nedenlerini anlatan Erdinç, alkolünde çeþitli kültürlerde deðiþik vesilelerle sýk olarak kullanýlan bir madde olduðunu ve Dünya Saðlýk Örgütü' nün (WHO) verilerine göre, gerçekleþen ölümlü trafik kazalarýnýn büyük bir bölümünde sebep olarak alkollü araç kullanýmý olduðunu, eþlerini dövenlerin yüzde 70'inin alkol alan kiþiler olduðunu dile getirdi.

Sigara içenlerde kanser oraný

D

icle Üniversitesi Diyarbakýr Atatürk Saðlýk Yüksekokulu "Madde Baðýmlýlýðý" konulu konferans düzenlendi. Týp Fakültesi konferans salonunda düzenlenen konferansa öðretim üyeleri katýlýrken, öðrenciler de yoðun ilgi gösterdi. Madde baðýmlýlýðýnýn tanýmý ve nedenleri, baðýmlýlýðýn tedavisi ve önlenmesi konusunda bilgiler veren Prof. Dr. Meral Erdinç, bir maddenin yaþamý ve saðlýðý olumsuz etkilemesine karþýn,

kullanýlmaya devam edilmesi ve o maddeyi alma isteðinin durdurulamamasý durumuna "baðýmlýlýk" dendiðini söyledi. Erdinç, "Tedavi amaçlý ilaç kullanýmýn da, kiþide baðýmlýlýk yapma potansiyeli yüksek olan ilaçlarýn çoðu kontrollü olarak kullanýlmalýdýr" dedi.

Alkol baðýmlýlýðý Erdinç, kiþinin maddeyi kullandýðý zaman oluþan keyif artmasý, aðrý veya

Erdinç, sigara içme ve diðer þekillerde yapýlan tütün dumaný inhalasyonunun, zamanla psiþik ve fiziksel bir baðýmlýlýk oluþturduðunu, tütün içenlerde duman içerisinde bulunan ve baðýmlýlýk oluþturan en önemli etkenin nikotin olduðunun kabul edildiðini söyledi. "Sigara içenlerdeki kanserden ölüm oraný sigara içmeyenlere göre 15-25 kat fazla. Kalp krizi geçirme riski 4 kat daha fazladýr. Damar týkanýklýðý olur. Tansiyon yükselir. Tekrarlayan bronþit riski 10 kat fazladýr ve solunum yollarý baðýþýklýk sisteminin yapý ve iþlevi deðiþir" di-

DÜ Halk Oyunlarý ekibinin kupa sevinci T

ürkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu'nun organize ettiði 2011-2012 üniversiteler halk oyunlarý final yarýþmalarýnda birinci olan Dicle Üniversitesi ekibi, kupa sevincini Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç ile paylaþtý. Diyarbakýr yöresine ait oyunuyla "Sahne Düzenlemesiz" (Otantik) dalda

Türkiye birincisi olan Dicle Üniversitesi Halk Oyunlarý ekibi, rektörlüðü ziyaret ederek, bir gösteri sundu. Baþarýlarýndan dolayý kendilerini tebrik eden Rektör Saraç, bu baþarýyý devam ettirmeleri dileðinde bulundu. Sevinçlerine ortak olduðu için Rektör Saraç'a teþekkür eden ekip, rek-

yen Erdinç, bu maddeleri kullanmaya baþlayanlarýn ilk baþta aþýrý mutluluk ve serbestlik hissettiðini, problemlerinden uzaklaþtýklarýný sandýklarýný ve bu dönemin çok kýsa sürdüðünün unutulmamasý gerektiðini söyledi.

Baðýmlýlarýn yüzde 66'sý iþsiz Prof. Dr. Meral Erdinç, "Avrupa Uyuþturucu Ýzleme Merkezi ve Türkiye Uyuþturucu Ýzleme Merkezi tarafýndan

2011 yýlýnda açýklanan Baðýmlýlýk Yapýcý Maddeler Raporuna göre, tedaviye baþvuran en küçük madde baðýmlýsý 11 yaþýnda, en yaþlý madde baðýmlýsý ise 65 yaþýnda. Raporda dikkat çekici bir baþka nokta ise, tedavi gören madde baðýmlýlarýnýn yüzde 66'sýnýn iþsiz olmasý." diyerek öðrencilere iyiliðe, doðruluða ve dürüstlüðe baðýmlý bir yaþam dileðinde bulundu.

törlüðün önünde davul zurna eþliðinde halay çekti. Halk Oyunlarý Ekibi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kürþad Gülbeyaz'ýn baþý çektiði halaya, Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, Genel Sekreter Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Hasan Yavuz da katýldý.

Suriçi esnafýndan Baydemir'e ziyaret

Diyarbakýr'daki Vakýflar Ýþ Haný, Melikahmet ve Gazi Caddesi esnafýndan oluþan 40 kiþilik grup, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret ederek sorun ve taleplerini dile getirdi.

K

Doktor döven vekile fezleke

V

an Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde acil doktorunu döven BDP Van Milletvekili Özdal Üçer hakkýnda Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý fezleke hazýrladý. BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, 20 gün önce Gürpýnar-Van karayolunda trafik kazasý geçiren eþi Emine ve kýzý, 3 yaþýndaki Nüda'ya müdahale edilmediði gerekçesiyle Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Acil Servis Dr. Oðuz Eroðlu'nu dövmüþtü. Bununla ilgili soruþturma baþlatan Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, hastaneden Milletvekili Üçer'in eþi ve çocuðunun tedavi edildiðine dair belgeleri de alarak fezleke hazýrladý. Kamu görevlisine hakaret ve yaralama suçundan hazýrlanan fezleke, TBMM'ye gönderilecek. BDP disipline sevk etti Milletvekili Üçer'in dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý halinde hakkýnda 'Kamu görevlisine hakaret ve yaralama' suçundan 1-3 yýla kadar hapis istemiyle dava açýlabilecek. BDP MYK toplantýsýnda, Van Milletvekili Özdal Üçer'in Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararlaþtýrýldý. BDP'den yapýlan yazýlý açýklamada, "Toplantýda Van Araþtýrma Hastanesi'nde yaþanan olay nedeniyle Van Milletvekili Özdal Üçer'in, parti ilkelerine aykýrý davranýþý nedeniyle PM üyesi Fatoþ Yener'in Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri kararlaþtýrýldý" ifadeleri yer aldý.

onuklarýný Genel Sekreter Yardýmcýsý Zülfü Atlý ile birlikte karþýlayan Baydemir, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Esnaflar belediyenin yapmýþ olduðu altyapý sorunlarýnýn çözümü, otogar, DÝSKÝ'nin çalýþmalarý, Balýkçýlarbaþý, Yenikapý Sokak projesi, Dicle Vadisi projesi ve mezarlýk hizmetlerinden dolayý teþekkürlerini iletti. Esnaflar özellikle kentte yaþanan trafik sorunlarýný dile getirerek, çevre yolu eksikliðinin büyük sorun yaþattýðýný söyledi. Esnaflar, otopark sorunundan kaldýrým iþgaline deðin bir takým sorunlarý anlatarak talepte bulundular. Esnaflarý dinleyerek notlar alan Baydemir de söz konusu taleplerinin yüzde 90'ýnýn Büyükþehir Belediyesi'nin sorumluluk alanýnda olmadýðýný belirtti.

Çevre yolu olmayan tek büyükþehir Baydemir, çevre yolunun Karayollarý Genel Müdürlüðü'nün görevleri arasýnda olduðunu hatýrlattý. 16 büyükþehir içerisinde çevre yolu olmayan tek kentin Diyarbakýr olduðunu ifade eden Baydemir, hükümetin 10 yýldan bu yana çevre yolunu tamamlamadýðýný ve çevreyolu bitmeden bu kentin trafik sorunun bitmeyeceðini söyledi. Baydemir, kaldýrým iþgalinin de esnaflar tarafýndan yapýldýðýný belirterek, bu konuda esnaflarýn duyarlý davranmalarý gerektiðini ifade etti. Baydemir, esnaflarla daha geniþ bir zamanda görüþ alýþveriþi yapabilmek için kahvaltýda buluþma sözü verdi.

Siirt'te Trafik Sergisi Siirt Valisi Musa Çolak, beraberinde Ýl Emniyet Müdürü Recep Güven, Ýl Jandarma Alay Komutaný Albay Ünal Ödemiþ ile birlikte, Trafik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen "Trafik Sergisi"nin açýlýþýna katýldý. bakýmýndan bu etkinliklerin faydalý olduðuna inanýyorum" dedi.

Etkinlikler 16 Mayýs'a kadar sürecek

A

çýlýþ öncesi bir konuþma yapan Vali Musa Çolak, "Trafik bilincinin yurttaþlarýmýza kazandýrýlmasý amacýyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Trafik kazalarý ülkemizin kaderi deðil, tamamen dikkatsizlik ve alt yapý eksikliðinden meydana geliyor. Toplum olarak trafik kurallarýna uyalým, uymayanlarý da mutlak suretle uyaralým. Bu bakýmdan trafik kazalarýnýn minimum seviyeye çekilmesi ve trafik konularýna dikkat çekilmesi

Konuþmanýn ardýndan serginin açýlýþ kurdelesini Vali Musa Çolak kesti. Sergisinin gezilmesinin ardýndan Emniyet Teþkilatý Mensuplarý yardýmlaþma Derneði tarafýndan açýlan kermesi gezen Vali Çolak, burada bir adet süs yastýðý ve bir þal satýn aldý. Kermes yetkilileri de Vali Musa Çolak'a bir adet kapý süsü hediye etti. Daha sonra Trafik haftasý kapsamýnda düzenlenen Halý Saha Futbol yarýþmalarýnda dereceye giren okullara kupa ve hediyeleri Vali Çolak ve diðer yetkililer tarafýndan verildi. Trafik Haftasý etkinlikleri, 16 Mayýs Çarþamba gününe kadar Konferans, Okullar Arasý Trafik Bilgi Yarýþmalarý, Uçurtma Þenliði ve Tiyatro gösterileri ile devam edecek. Misbah YILMAZ


8

HABER

10 MAYIS 2012 PERÞEMBE

Tiyatro Festivali sona erdi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenen ve bir hafta boyunca yoðun bir ilgiyle izlenen "1.Amed Tiyatro Festivali" sona erdi. Oyunlarýyla, atölye, sergi ve panellerle bir haftada 8 bin kiþiye ulaþan festival tiyatroya doyurdu.

N

ÇM-Mezopotamya Dans'ýn "Jenosît" adlý dans gösterimiyle baþlayan Amed Tiyatro Festivali, 7 Mayýs Pazartesi günü "Þîret" adlý oyunla son oyununu sahneledi. Festival kapsamýnda Süleymaniye'den, Duhok'ta, Zaho'dan ve Urmiye'den birer oyun olmak üzere toplam 18 oyun gösterim yaptý. 22 temsilin yapýldýðý festival oyunlarýný yaklaþýk 8 bin izleyici takip etti. Festival kapsamýnda "Jêrzemîn" adlý 1990 yýlýndan bugüne Türkiye'de sahnelenmiþ Kürtçe Oyun Afiþleri ve Dokuz

Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Dekor-Kostüm-Maket-Kukla eskiz sergileri düzenlendi. Bunlarýn yaný sýra 23-29 Nisan tarihleri arasýnda 30 öðrencinin katýldýðý Kukla-Mask Yapým ve Uygulama atölyeleri yapýldý.

Paneller yapýldý Festival resepsiyonunda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nun bu yýl ikincisini düzenlediði Kürtçe Oyun Yazma Yarýþmasýnýn ödülleri verildi. Yine festival programýnda "Kürt

Diyarbakýr'da 559 kiþi mele olmak istiyor D

iyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kadroya almak için açtýðý 'mele' (molla-imam) sýnavýna Diyarbakýr'da rekor katýlým oldu. Diyarbakýr'da 70'i imam hatip, 12'si Kur'an Kursu öðreticisi olmak üzere 82 kiþilik kadro için baþvuran 559 kiþinin katýldýðý sýnav baþladý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kurduðu 2 komisyon Diyarbakýr Müftülüðü'nde 'mele'leri sýnava tabi tutuyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn 200'ü Kur'an kursu öðreticisi, 800'ü de imam hatip olmak üzere toplam bin 'mele' kadrosu açtýðýný duyurmasý üzerine Güneydoðu'da müftülüklere büyük bir baþvuru yapýlmýþtý. Ýki gün önce baþlayan sýnavlara giren 'mele'lere sýnavda Kur'an-ý Kerim okuma, anlama ve tefsir konusunda deðerlendirme, Arapçayý okuma, anlama ve yazma ile klasik dini eserleri okuyup anlama yönünden sorular

soruldu. Sözlü sýnavda baþarýlý sayýlmak için en az 70 puan almak gerekiyor. 21 Mayýs tarihine kadar sürecek olan sýnavlarýn ardýndan yapýlacak deðerlendirmelerin ardýndan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan sonuçlar açýklanacak.

Tiyatrosu" ve "Bugün Tiyatro" konulu iki panel yer aldý. Muhsin Osman ve Kemal Orgun'un katýldýðý "Kürt Tiyatrosu" panelinde Kürt tiyatrosunun kökeni, kaynaklarý ve pratik üretimleri üzerinde duruldu. Doç. Dr. Süreyya Karacabey ve Doç. Dr. Beliz Güçbilmez'in katýldýðý "Bugün Tiyatro" panelinde ise 1970'lerden bugüne dünya tiyatrosunda yaþanan deðiþimler ve mevcut dünya tiyatrosu gündemi üzerinde duruldu.

DÜ'de Talasemi paneli

Dicle Üniversitesi Kadýn Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (DÜKSAM), "Talasemi Konusunda Kadýnlarýn Bilgilendirilmesi ve Doðum Öncesi Teþhisin Önemi" konulu panel düzenledi. araþtýrdýklarýný söyledi. Sýr, yakýn zaman içerisinde Dicle Üniversitesi'nde böbrek nakli, karaciðer nakli, kornea nakli gibi zorlu tedavi yöntemlerinin uygulanmaya baþladýðýný anlattý. Hematoloji bölümünde de kemik iliði nakline iliþkin bir takým düzenlemelerin yapýldýðýný kaydeden Sýr, laboratuar yöntemlerinde de tanýya gerekli olan yöntemlerle iliþkili çalýþmalar yaptýklarýný açýkladý.

'Artýk önem veriyorlar' Yüzyýllardýr Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde ilim ve irfan yuvalarý olarak hizmet eden medreselerde yetiþen 'mele'lerden Mehmet Acar, yýllarýný medreseye verdiðini ve bundan dolayý çok mutlu olduðunu kaydetti. Yýllardýr kendilerini kötü göstermeye çalýþanlarýn olduðunu ifade eden Acar, "Þimdiye kadar medreselere hiç önem verilmemiþti. Hatta bazý zamanlar bizleri hedef olarak bile gösterdiler. Ama þükürler olsun ki artýk bize önem veren birileri var. Allah onlardan razý olsun" diyerek mutluluðunu paylaþtý.

Tunceli'de mayýn patladý: 1 þehit T

unceli'den dün öðle saatlerinde bir þehit haberi geldi. Alacýk köyü kýrsalýnda 4. Komando Tugay Komutanlýðý'na baðlý birliklerin yürüttüðü arazi arama tarama faaliyetleri sýrasýnda mayýna basan bir uzman onbaþý þehit oldu. Olayýn ardýndan bölgede operasyon baþlatýldý. Bölgeye Skorsky ve Kobra tipi helikopterlerle takviye birlikler sevk edildi. Bölgede 4 Mayýs'ta PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasýndaki çatýþmada 1 astsubay ile 2 asker þehit olmuþtu.

Talasemi A'dan Z'ye anlatýldý

D

icle Üniversitesi kongre merkezinde düzenlenen panele Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Aytekin Sýr, Týp Fakültesi Dekaný M. Fuat Gürkan, öðretim üyeleri, Talasemili hastalar ile aileleri katýldý. Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan DÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Nuriye Mete, hasta çocuklarýn doðmamasý amacýyla böyle bir panel düzenlediklerini söyledi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü bünyesinde kurulan evlilik öncesi Talasemi tarama merkezinde taþýyýcýlarýn ücretsiz test edildiðini dile getiren Mete, evlenecek çiftlerin her ikisinin de taþýyýcý olmasý durumunda, kendilerine genetik danýþmanlýk hizmeti verildiðini açýkladý.

Teþhis merkezinde test Gebelik durumlarýnda ise kiþinin doðum öncesi teþhis merkezlerine yönlendirildiðini kaydeden Mete, bu merkez-

lerin Diyarbakýr dýþýnda Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Adana illerindeki üniversite hastanelerinde bulunduðunu belirtti. Bu toplantýyý düzenlemedeki amaçlarýnýn, konuyu ilgili uzmanlarla, çeþitli boyutlarýyla ele alýp Talasemi ile mücadele konusunda farkýndalýk saðlamak olduðunu bildiren Mete, "Akrabalarýnda Talasemi bulunan ailelerin tüm fertlerinin taþýyýcý testleri yapmalarý çok önemlidir. Evlenecek olan kiþilerin taþýyýcý olduklarýný bilmeleri aslýnda kötü bir þey deðil. Onlarýn saðlýklý çocuk sahibi olabilmelerine de yol açacak" dedi.

Sorunlar çözüm için araþtýrýlýyor Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Aytekin Sýr ise, üniversite olarak topluma ait olan sorunlarý ele almayý ve bunlarý çözmek için neler yapýlabileceði konusunda

Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan panelde D.Ü. Týp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Orhan Ayyýldýz "eriþkin beta talasemiler ve tedavi olanaklarý", D.Ü. Týp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Murat Söker "çocukluk çaðýnda talasemiler", D.Ü. Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Erdem Soydinç "talasemi taþýyýcýlarýnda prenatal tanýnýn önemi", Ç.Ü. Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Çürük "talasemilerin prenatal ve preimplantasyon genetik tanýsý; hasta çocuða saðlam kardeþ temini", Halk Saðlýðý Müdürlüðü AÇS/AP Þube Müdürü Dr. Seyfettin Sarýbaþ "Diyarbakýr ili evlilik öncesi tarama sonuçlarý ve genetik danýþma çalýþmalarý" ve Diyarbakýr Talasemililer Derneði Baþkaný Sebahattin Demirkýran da "Diyarbakýr ilinde talasemili hasta dayanýþmasý ve temel sorunlarý" konularýnda bildiler verdiler. Talasemili çocuðu olan ailelere kemik iliði konusunda bilgilerin verildiði ve kesin tedavi yollarý anlatýldýðý panel, verilen kokteyl ile sona erdi.

Baðlar'da hummalý bahar çalýþmasý Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, bahar mevsimin gelmesiyle birlikte çalýþmalarýna hýz verdi. Birçok mahallenin cadde ve sokaklarýnda çalýþma baþlatan ekipler, çalýþmalarýný en kýsa zamanda bitirmeyi hedefliyor.

olan diðer projeleri ise þöyle: DSÝ 1. Etap park yapým iþi, Rihan Parký 2. etap park yapýmý, Kaynartepe Mahallesi Çocuk Oyun Evi, Þeyh Þamil Kent Meydaný park yapýmý, Sunay Cad. yol ve cephe yenileme, Aydýn Arslan Bulvarý kaldýrým ve orta refüj düzenlemesi, Baðcýlar Mahallesi 3 adet park yapýmý, Kadýn el iþi pazarý. Diðer yandan, Haziran 2011 tarihinden beri yapýmý devam eden Göletli Park projesinin ise Temmuz 2012 yýlýnda, Ek hizmet binasý ve Makine Ýkmal kampusü yapýmýnýn ise yýlsonunda tamamlanmasý hedefleniyor.

B

aðlar Belediyesi, ilçe sýnýrlarý içinde hummalý çalýþma baþlattý. Baðcýlar Mahallesi'nde kaldýrým, asfalt, parke taþý, temel, alt temel yapým çalýþmalarý kapsamýnda 95.436 m2 kaldýrým yapýmý, 30.994 ton asfalt yapýmý, 120.578 m2 parke taþý döþenmesi, 20.857 ton temel malzemesi ve 142.139 ton alt temel malzemesinin serilmesi ihaleleri tamamlanma aþamasýna geldi. Ýhalesi tamam-

lanmak üzere olan bir diðer iþ ise Kaynartepe, Yunus Emre, Körhat, Fatih, Mevlana Halit, 5 Nisan, Muradiye Mahallelerinde 106.206 m2 parke taþý döþemesi oldu.

Ýhalesi tamamlanacak olan projeler Parke taþý ihalelerinin dýþýnda, Baðlar Belediyesi'nin ihalesi tamamlanmak üzere

Gözaltý ve tutuklamalara kýnama Barýþ ve Demokrasi (BDP) Yüksekova Ýlçe Baþkanlýðý, gözaltý ve tutuklamalarý kýnayan bir basýn açýklamasý yaptý. BDP Ýlçe Baþkaný Rüstem Demir, Yüksekova Belediye Baþkaný Ercan Bora ve Þemdinli Belediye Baþkaný Sedat Töre'nin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþi, BDP Yüksekova Ýlçe Baþkanlýðý binasý önünde toplanýp sessiz bir þekilde yürüyüþe geçti. Eski Cezaevi Kavþaðý'na kadar yürüyen grup adýna BDP Yüksekova Ýlçe Baþkaný Rüstem Demir bir açýklama yaptý.

'Kürt halký yýldýrýlamaz'

Demir, son dönemlerde yapýlan ev baskýnlarý, gözaltý ve tutuklamalara deðinerek bu tür politikalarla Kürt halkýnýn yýldýrýlamayacaðýný söyledi. Bir yandan hükümet ve devlet yetkililerinin ülkeyi demokratikleþtirme yönünde naralar attýðýný, diðer yandan da tüm Kürt temsilcilerinin tutuklandýðýný ifade eden Demir, "AK Parti faþizmi Kürtlere karþý inkar ve imha politikalarýna devam ediyor" dedi. Yapýlan basýn açýklamasýndan sonra kalabalýk olaysýz þekilde daðýldý.


POLÝTÝKA

10 MAYIS 2012 PERÞEMBE

9

'TSK bildiri yayýnlamasýn' AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn konu ne olursa olsun bildiri yayýmlamamasý gerektiðini söyledi.

G

enelkurmay Baþkanlýðý'nýn önce gazeteci Bekir Coþkun ve Ýstanbul Barosu Baþkaný Ümit Kocasakal, ardýndan da astsubaylara yönelik bildirileriyle ilgili tartýþmaya AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de katýldý. Parti genel merkezinde bir basýn toplantýsý düzenleyen Çelik, konu ne olursa olsun Genelkurmay'ýn bildiri yayýnlamasýnýn doðru olmadýðýný belirtti. Hüseyin Çelik, þöyle devam etti: Silahlý Kuvvetler'e biri saldýrdýðý zaman Silahlý Kuvvetleri'nin, Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn, Milli Savunma Bakanlýðý'nýn yargýya baþvurma hakký vardýr. Bu tahkir, tezyif, hakaret

söz konusuysa bu kesinlikle yapýlmalýdýr. Ordu da birilerinin þamar oðlaný falan deðil. Ama bildiriyle vatandaþa muhatap olma veya þuna bununla muhatap olma dönemi artýk kapanmalýdýr.

Aydýnlatmak için yayýnlayabilir Vatandaþý bilgilendirmek ve aydýnlatmak için TSK elbette bildiri yayýnlayabilir, kendi üzerinden, MSB üzerinden veya baþka mekanizmalar üzerinden. Öte taraftan özlük haklarýnýn düzeltilmesini isteyen emekli astsubaylara karþý bildiri yayýnlamak bu da doðru deðil, hoþ olmamýþtýr. CHP, bizim alýþtýðýmýz TSK

bildirisine tepki göstermemiþtir, belli yazarlar buna tepki göstermemiþtir. Askeri darbeye teþvik eden, askeri darbeye, müdahaleye çaðýran, askeri vesayeti sürdürmeye davet edenlere karþý TSK bir bildiri yayýnlamýþtýr. Bundan rahatsýz olmaktadýr. TSK muhtýra manasýna gelebilecek veya birilerinin farklýlýðýndan dolayý, ciddi duruþundan dolayý, legal meþru siyasi tavrýndan ve tarzýndan dolayý eðer bildiriye muhatap kabul ederse, biz o bildirinin muhatabý olarak kendimizi kabul ederiz. Ama son hadise böyle deðil.

Askerlik sil baþtan

Askerlik Kanununda deðiþiklik yapýlmasýna dair tasarýsý TBMM'ye sunuldu. Tasarý, ilk yoklama ve yedeklik yoklamasýnýn kaldýrýlmasýný öngörüyor. yeteneðine iliþkin yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapýlacak. Bu muayeneler, askerlik þubesinin bulunduðu yerde öncelikle varsa aile hekimi tarafýndan, yoksa en yakýn resmi sivil saðlýk kuruluþunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafýndan yapýlacak.

A

skerlik Kanunu ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý Meclis Baþkanlýðý'na sunuldu. Tasarý; ilk yoklama ve yedeklik yoklamasýnýn kaldýrýlmasý gibi köklü deðiþiklikler içeriyor. Fakülte öðrencilerinin askerliði erteleme þartlarýndan olan okula devam mecburiyeti de kaldýrýlacak. Yasa ayný

Erteleme koþullarý zamanda, fakülte ve yüksek okullarý bitirenlere, askerlik hizmeti sýrasýnda veya bu hizmeti tamamladýktan sonra sözleþmeli subay veya astsubay olabilme imkaný veriyor. Ýþte tasarýda öne çýkan bazý detaylar:

Aile Hekimi muayene edecek Saðlýk muayeneleri TSK saðlýk

Tasarýyla, askerlik iþlemlerinin ertelenmesine neden olan hallerden bazýlarý yeniden düzenlendi. Lise veya dengi okullarla fakülte ve yüksekokullarda öðrenim görenlerin askerlikleri; bitirdiði okulun dengi veya daha aþaðý seviyedeki bir öðretim kurumuna kayýt yaptýrmamak, yoklama kaçaðý veya bakaya kalmamak ve 29 yaþýný

geçmemek kaydýyla; mezun oluncaya ya da iliþkileri kesilinceye kadar ertelenebilecek.

Yoklamaya kaçaðýna 100 lira ceza Yoklamada bulunduklarý yerdeki askerlik þubesi, elçilik veya konsolosluklara gelmeyen ve mazereti bulunduðuna dair belge ibraz etmeyenlerden, birlikte yoklamaya tabi olduklarý doðumlularýn sevk yýlý içindeki ilk celp ve sevk tarihinden sonra, son celp ve sevk döneminin bitiminden önce ele geçen veya kendiliðinden gelenler, hekime ya da asker hastanesinde muayene ettirilecek. Muayene neticesinde askerliðe elveriþli olduklarý anlaþýlanlar sýnýf ve tertibat yerlerine

derhal sevk edilecek. Bu durumdakilere 100 TL idari para cezasý verilecek.

Üniversitelilere muvazzaflýk yolu En az 4 yýl süreli fakülte veya yüksekokullarý bitiren kadýn veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için baþvuranlar 27 yaþýndan, lisansüstü öðrenimi tamamlamýþ olanlar ise 32 yaþýndan büyük olmamak ve gerekli þartlarý taþýmasý þartýyla Genelkurmay Baþkanlýðý'nca gösterilecek, TSK tarafýndan harp okullarýnda yetiþtirilemeyen veya yeterince yetiþtirilemeyen sýnýflarda muvazzaf subaylýða atanabilecek. Muvazzaf subaylarýn mecburi hizmet süresi 15 yýldan 10 yýla indirilecek.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

10 MAYIS 2012 PERÞEMBE

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Erbil karýþtý: 15 peþmerge yaralandý Kürdistan Bölgesi'nin Erbil kentinde, bir dergide çýkan makalede Allah'a hakaret edildiðini ileri süren binlerce kiþi sokaklara döküldü. Parlamento binasýný taþ yaðmuruna tutan göstericiler, daha sonra içki satan bir iþyeri ile bir kulübe saldýrarak ateþe verdi.

E

rbil'de yayýnlanan bir dergide yer alan, "Alllah'ýn kýzlarý" adlý makalede Allah'a hakaret edildiðini ileri süren binlerce kiþi, geçen Cuma namazýnda imamlarýn, 'ayaklanýn' çaðrýsý üzerine sokaklara çýktý. Parlamento binasýný taþ yaðmuruna tutan ve daha sonra içki satan bir iþyeri ile bir kulübü de saldýrarak ateþe veren göstericiler, bir televizyon binasýna da saldýrdý. Peþmergelerin havaya ateþ açarak daðýtmaya çalýþtýklarý göstericilerin eylemi saatlerce sürdü. Erbil'de yaþanan olaylar nedeniyle 15 güvenlik görevlisi yaralanýrken, yaklaþýk 100 gösterici gözaltýna alýndý. Vali Hadi: Kabul edilemez Erbil Valisi Nevzat Hadi, yapýlanlarýn kabul edilemez olduðunu belirterek, olay çýkaranlarýn Parlamentoya saldýrmak ve bazý özel yerleri yakmak suçundan mahkemeye verileceðini söyledi. Vali Hadi,

birçok yerin hedef olduðunu belirterek, "Resmi izin alýnmadan yapýlan eylemde Parlamento binasýna ve Aile Kulübü Awez, Otel, Vya Royal ve Zagros televizyonuna saldýrý düzenlenmiþ. Irak Baþbakaný Nuri Maliki, Kürt bakanlarýn boykot ettiði bakanlar kurulu toplantýsýný yapmak üzere Kerkük'te bulunuyordu. Bu nedenle bugün yaþananlar manidardýr" dedi.

plerinin ne olduðunu veya ne istediklerini anlamak için çok uðraþtýk. O da yetmedi, megafonla onlara seslenerek taleplerinin ne olduðunu ve istediklerini öðrenmek ve yardýmcý olmak için onlarý dinmeye hazýr olduðunu söyledik. Ancak bize niye geldiklerini kimse söylemedi. Dergi kapatýldý

Birçok yere saldýrdýlar Bölgesel Kürt Parlamentosu Diyanet ve Diniþleri Komisyonu Baþkaný Beþir Halil ise, Parlamento binasý önene gelen ve daha sonra birçok yere saldýran göstericiler ve onlarý örgütleyenlerin ne istediklerini ve hangi amaçla bu eylemi yaptýklarýný anlayamadýklarýný söyledi. Halil, þöyle devam etti: Parlamentonun önüne geldiklerinde, komisyon olarak ve bazý parlamenter arkadaþlar onlarý karþýlamaya gittik. Onlarýn tale-

Bize Çiroe dergisinde çýkan yazýdan bahseden oldu. Bizde onlara derginin kapatýldýðýný ve editörünün tutuklandýðýný söyledik. Ayrýca daha önce bir yasa hazýrlanmasý talebinde bulunulduðunu ve kendilerinin de þuanda bu yasa için hazýrlýk yaptýðýmýzý söyledik. Ve baþka bir talepleri olup olmadýðýný sorduk ancak kimse niye, hangi amaç orda toplandýklarýný söylemedi. Buda þunu açýkça gösteriyor ki gelenlerin ne bir amacý nede bir talepleri vardý. Amaçlarý sonradan anlaþýldý. Bunlarýn amaçlarý sonradan

'Þiddet kabul edilemez düzeye ulaþtý' B

M Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriye'deki þiddetin kabul edilemez boyutlara ulaþtýðýný söyledi. Ülkenin iç savaþa sürüklendiðini dile getiren Annan, "Buna izin vermeyeceðiz" dedi. Birleþmiþ Milletler-Arap Birliði Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriye'de hala devam eden þiddet olaylarýnýn kabul edilemez düzeye ulaþtýðýný ve insan haklarý ihlallerinin giderek arttýðýný söyledi. Ýsviçre'nin Cenevre kentinden video konferans yoluyla BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bilgi veren Annan, hükümete baðlý askeri birliklerin kentlerin içinde ve çevresindeki varlýðýný sürdürdüðüne iþaret etti. Dünyanýn Suriye'nin iç savaþa doðru sürüklenmesinden büyük endiþe duyduðunu belirten Annan, olasý bir iç savaþýn tüm bölgede korkutucu etkilere neden olacaðýný ve buna izin veremeyeceklerini söyledi. Hükümetin sivillere uyguladýðý þiddetten duyduðu endiþeyi dile getiren Annan, güvenlik güçleri ve askeri tesislerin de muhaliflerin saldýrýsýna uðradýðýný açýkladý. 'Barýþ planý açýk uçlu deðil' Askeri eylemlerin azaldýðýna, ancak þiddet olaylarýnýn hala devam ettiðine dikkati çeken Annan, 14 aydýr devam eden çatýþmalara son vermek amacýyla

siyasi görüþmelerin baþlatýlmasýný amaçlayan 6 maddelik barýþ planýnýn açýk uçlu olmadýðýný vurguladý. Gözlemcilerin oynadýðý role deðinen Annan, 2-3 gözlemcinin bile olumlu bir etkiye yol açtýðýný, gözlemcilerin sayýlarý arttýðýnda ve bir ekip olarak çalýþmaya baþladýklarýnda bu etkinin çok daha güçlü olacaðýný belirtti. Pazartesi günü þiddetin gölgesinde yapýlan ve dünyada büyük eleþtiriyle karþýlanan genel seçimlerle ilgili soruya Annan, "Suriye hükümeti, yeni bir seçim yapýlmasý gerekebileceðini anlamalýdýr" diyerek yanýt verdi. 9 binden fazla kiþi öldü

Annan'ýn planýna destek veren BMKG, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esed rejimi ile muhaliflerin eylemlerini denetlemek için 300 silahsýz askeri gözlemcinin ay sonuna kadar ülkeye gitmesine karar vermiþti. Suriye'de bir yýldan uzun bir süredir devam eden rejim karþýtý gösterilerde 9 binden fazla kiþinin yaþamýný yitirdiði sanýlýyor. Bu arada, Ýngiltere'nin BM daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grand, Annan'ýn BMGK'ya gelecek günlerde Þam'a gitmeyi planladýðýný söylediðini belirtti. Grand, ziyaret için henüz bir tarih belirlenmediðini söyledi.

belli oldu. Çünkü þiddete baþvurdular. Birçok polis ve Parlamento güvelikçisi yaralandý. Ardýndan parlamento binasýnýn önünden ayrýldýlar ve bazý yerleri ateþe verdiler. Bu asýl amaçlarýný gösteriyor zaten.

TAÞIT TANIMA SÝSTEMÝ ÝLE MOTORÝN (DÝÐER) VE KURÞUNSUZ BENZÝN 95 OKTAN AKARYAKIT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü TRT DÝYARBAKIR MÜDÜRLÜÐÜ Taþýt Tanýma Sistemi ile Motorin (Diðer) ve kurþunsuz benzin 95 oktan akaryakýt alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/51894 1-Ýdarenin a) Adresi : Istasyon Bulvari 24 21100 YENÝÞEHÝR DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122287264 - 4122231070 c) Elektronik Posta Adresi : murat.dortkardes@trt.net.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : TRT Diyarbakýr Müdürlüðü hizmetlerinde kullanýlan 28 adet aracýn akaryakýt ihtiyacý 540 (beþyüzkýrk) takvim günü süreyle (Araç sayýsý idare tarafýndan eksiltilip çoðaltýlabilecektir) yüklenici tarafýndan ücretsiz olarak takýlacak "Taþýt Tanýma Sistemi"ile yüklenici tarafýndan listelendirilen akaryakýt bayilerden otomatik olarak ihtiyaç nispetinde peyderpey alýnacaktýr. c) Teslim tarihi : Yüklenicinin teslim programý: Yüklenici Ýdare hizmetindeki araçlarýn akaryakýt ihtiyacýný, aracýn Yüklenicinin daðýtým istasyonlarý veya bayi lerine gelmesini müteakip sözleþme imzalandýktan sonra 5 (beþ) iþ günü karþýlayacak ve bunun için yeteri kadar yakýtý bulunduracaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : TRT Diyarbakýr Müdürlüðü Ýstasyon Bulvarý No:2421100-Yeniþehir/ DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 07.06.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Ýstekliler bayi ise Bayi olduðuna dair EPDK tarafýndan verilen geçerlilik süresi sona ermemiþ "Ýstasyonlu Bayilik Lisansý"nýn aslý veya noter tasdikli örneði, Daðýtýcý ise Daðýtýcý olduðuna dair EPDK tarafýndan verilen Daðýtýcý Lisansýnýn aslý veya noter tasdikli örneðinin sunulmasý gerekmektedir. Ýstekliler Daðýtým firmasý ise; En az 70 Ýl merkezinde (bunlardan Diyarbakýr Ýl Merkezinde 3 Van Ýl Merkezinde 2 Malatya Ýl Merkezinde 2 Elazýð, Tunceli, Kahraman Maraþ, Þanlýurfa, Gaziantep, Mardin, Siirt, Bitlis, Hakkâri, Þýrnak Ýl Merkezlerinde 1 er adet kesinlikle olmak kaydýyla) ve Türkiye genelinde 500 adetten az olmamak kaydýyla Taþýt Tanýma sistemi bulunan tüm bayilerinden akaryakýt vereceklerdir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 35 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Petrol ürünlerinin Motorin (diðer) ve Kurþunsuz benzin) tam otomatik olarak Taþýt Tanýma Sistemi ile satýsýný yapma isleri kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý TRT Diyarbakýr Müdürlüðü Destek hizmetleri Müdür Yardýmcýlýðý Muhasebe Servisi, Ýstasyon Bulvarý No:24-21100Yeniþehir/DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TRT Diyarbakýr Müdürlüðü Destek Hizmetleri Müdür Yardýmcýlýðý Evrak birimi (kat:2 oda no: 232) Ýstasyon Bulvarý No:24- 21100 Yeniþehir/Diyarbakýr adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. D-841 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)


SPOR

10 MAYIS 2012 PERÞEMBE

Diyar, lig'de kalmak için kenetlendi!

11

Diyarbakýrspor hafta sonu konuk edeceði Pendikspor hazýrlýklarýný tek idmanla sürdürüyor.

Y

eþil- Kýrmýzýlýlar futbolda her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak, Pendikspor maçýnýn hazýrlýklarýný oldukça sýký tutuyor. Diyarbakýrspor'da 2. Baþkan Mahmut Yaþa, rakipleri için de kendileri için de 33 haftaya bedel bir maç oynayacaklarýný söyledi. Pendikle final maçý oynayacaðýz Yaþa yaptýðý açýklamada, final niteliðinde bir maç oynayacaðýz. Rakip için de bizim için de 33 haftaya bedel bir maç olacak. Pendikspor maçýný kazanmaktan baþka þansýmýz yok. Bunun için ne gerekiyorsa yapacaðýz'' dedi. Kazanmak zorundayýz Final maçlarýna alýþýk olduklarýný ifade eden Yaþa, ''Evimizde Pendikspor ile final maçý yapacaðýz, kazan-

mak zorundayýz. Bu tür maçlarýn oyuncusu olmaz. Hangi oyuncu olursa olsun yüzde bir milyon kendini ortaya koyacak bir oyun olur'' diye konuþtu. Taraftara çok iþ düþeceðini vurgulayan Yaþa, þunlarý söyledi: ''Sakinlik lazým, rahat, güler yüzlü ve kendinden emin olmak lazým. Biz þehir olarak, takým olarak bunlara alýþýðýz ve hazýrýz. Pendikspor maçýný kazanmak için her þeyi deneyeceðiz. Ýnþallah iyi ve centilmence bir oyunla bize lazým olan galibiyeti alýrýz.'' Bir yýlýn emeðini alacaðýz Diyarbakýrspor'un 2. Baþkaný Mahmut Yaþa, "Pendikspor maçýna final gözüyle bakýyoruz. Bir yýlýn emeði kalan doksan dakikada alýnacak. Geride kalan haftalarda olmamýz gereken yerde olacaðýz. Son 2 haftayý kârlý bir þekilde kapatmak için ça-

ba harcayacaðýz" dedi. Zorlu maç olacak Pendikspor'un çok iyi oyunculardan kurulu bir ekibe sahip olduðunu vurgulayan Yaþa, "Ligde rakibimiz de istediði yerde . Bizim de puan kaybýna tahammülümüz yok. Onlarýnda en az bizim kadar tahammülü yok bu nedenle çok zorlu bir müsabaka bizi bekliyor. Futbolcu kardeþlerimiz de iþlerinin kolay olmadýðýnýn bilinci ile maça hazýrlanýyorlar" dedi. Birlik olmalýyýz Kendi sahamýzda ligin son maçýna bir bütün olarak girmeleri gerektiðini savunan Yaþa, "Yönetim, teknik heyet ve futbolcular hedefimize ulaþacaðýmýz inancý ile çalýþýyoruz. Kendi sahamýzda kalan son maçýmýzý en iyi biçimde deðerlendirmek istiyoruz. Birbirimize olan inancýmýzla oynarsak gücümüzü, cesaretimizi ve mücadele azmimizi artýracaktýr" diye konuþtu. Hakemlere yardýmcý olmalýyýz Maçta görev yapacak hakem kim olursa olsun, her iki takýmýn da iyi niyetle ha-

keme yardýmcý olmaya çalýþacaðýna inandýðýný belirten Yaþa, "Bu hafta bütün enerjilerini sadece maça yönelik çalýþmalara harcayacaðýz. Diyarbakýrlýyým diyen herkesin desteðine ihtiyacýmýz var. Kesinlikle telafisi olmayan bir maç bizi bekliyor. Bugüne kadar yapýlan hatalarý, yanlýþlýklarý, eleþtirileri, hakaretleri, küskünlükleri, dargýnlýklarý, kýsa bir süre ara verip sadece hafta sonu kendi sahamýzda oynayacaðýmýz Pendikspor maçýna odaklanmalýyýz"dedi. Amr Azmi ile prüzler giderildi Bu arada Diyarbakýrspor Kulübünün daveti üzerine Türkiye'ye gelen Amr Azmi ile Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen ve 2. baþkan Mahmut Yaþa bir görüþme yaptýlar. Ýstanbul'da geçen hafta Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen ve 2. Baþkan Mahmut Yaþar ile Amr Azmi'nin alacaðý rakam konusunda anlaþma sað-

landý. Kendisine en kýsa zamanda ödeme yapýlabileceði belirtildi. Yaþa, "Amr Azmi ile her konuda alacaðýna karþýlýk anlaþma saðladýk. Kendisi ise ödemeyi aldýktan sonra FÝFA'da ki davayý çekeceðini söyledi. Daha önce kulüpten alacaðý olan 83 Bin Dolarýný 230 Bin Dolara çýkaran Amr Azmi'yi 3 kere Türkiye'ye davet etmemize raðmen bazý gerekçeleri öne sürerek ertelemiþti. Son yapýlan görüþmede kendisine 150 Bin Dolar gibi bir rakamla anlaþma saðlayarak Amr Azmi'ye ödeme yapacaðýz" diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Davul bizde tokmak bizde tribünler coþacak Senvar : 3.Lig Centilmen Lig parasý futbolculara verilecek Ligde son 2 haftaya girilirken 2 puan farkla avantajý elinde bulunduran Güneydoðu ekibinin Taraftarlarý boþ durmuyor.

B

u maç zorlu için çok sayýda taraftarýn stada geleceði ve maçý bir þölen havasýna dönüþtüreceklerini söyleyen Diyarbakýrspor Taraftarlarý Dernekler Birliði Baþkaný Ramzan Tugay yaptýðý açýklamada : "Geçtiðimiz hafta Ofspor karþýsýnda 3 puanýmýzý maalesef hakem tarafýndan gasp edildi, 1 puanla dönmek zorunda kaldýk.. Bu ligde çok þeyler dönüyor biz bunu çok açýk þekilde haftalar

önce söylemiþtik. Diyarbakýrspor'un üzerlerine oyunlar oynamaya baþlandý dedik. Ve dediklerimizde çýkýyor. Ofspor maçýnda galibiyeti hakkeden bir takým vardý maalesef 2 puanýmýzý hakemler gasp etti. Bu hafta sonu Pendik karþýsýnda 3 puan dýþýnda alýnacak her netice aleyhimize olacak. Bu nedenle pazar günü stadý tamamen dolduracaðýz, Pendik maçýnda özellikle bayan-

S

lar için yönetimin açýklamalarýný çok yerinde bulduk. Biz pazar günü stadý bir bayram yerine çevirmeye þimdiden hazýrlanýyoruz. Davul bizde tokmak bizde olacak, 3 puan Diyarýn olacak, sloganýyla, tribüne gelsinler" dedi.

por Toto 3. Lig, 2. Grup'ta mücadele eden Erganispor basýn sözcüsü Ekrem Senvar, 3. Lig Centilmen Lig Þampiyonu olmalarý halinde kazanacaklarý 250 bin liralýk para ödülünü futbolcularýna prim olarak vereceklerini söyledi. Senvar, yaptýðý açýklamada, "3. Lig Centilmen Lig" adýyla yapýlan uygulamada 31. haftayý Erganispor'un lider olarak tamamladýðýný, uygulamada, Spor Toto 3. Lig'in ve Spor Toto 3. Lig Play-off maçlarýnýn hesaplandýðýný söyledi. Bu periyotta, her kulübün puanýnýn, oynadýðý maç sayýsýna bölündüðünü ifade eden Senvar, elde edilecek ortalamanýn sýralanmasý sonrasýnda, en az ceza puanýna sahip olan kulübün 2011-2012 sezonu 3. Lig Centilmen Lig

Þampiyonu olacaðýný, Centilmen Lig'de, Spor Toto 3. Lig Þampiyonu olan kulübün 250 bin lira para ödülü kazanacaðýný belirtti. Hafta sonu oynanacak Yalýspor maçýnda da kart görmedikleri takdirde 3. Lig Centilmen Lig Þampiyonu olacaklarýný ve 250 bin lira para ödülü alacaklarýna dikkati çekerek, "57 takýmlý 3. Lig Centilmen Lig'in bitimine bir hafta kala rakiplerimize büyük fark attýk. Küme düþen bir takýmýn centilmenlik uygulamasýnda ilk sýrada olmasý önemli bir baþarý olacaktýr. 3. Lig Centilmen Lig Þampiyonu olmamýz halinde kazanacaðýmýz 250 bin liralýk para ödülünü futbolcularýmýza prim olarak vereceðiz." dedi.

Taraftarlarýmýzdan destek bekliyoruz D

iyarbakýrspor'un takým kaptaný ve Baþarýlý savunma oyuncusu Erkan Vurhan ligde söylenecek sözlerin artýk bittiðini belirterek, "Tabiri uygunsa sahamýzda oynayacaðýmýz son Pendikspor karþýlaþmasý ölüm kalým maçý olacak. Takým arkadaþlarým bu büyük maçýn, bu günün farkýnda, galibiyetin inancýnda. Mutlu sona ulaþmak için çabalayacaðýz'' dedi. Zorlu doksan dakikanýn en önem-

li gücünün taraftar olacaðýný kaydeden Erkan, þöyle devam etti: ''Bu hafta her þeyi geride býrakalým. Tribünlerde boþ yer kalmasýn. Taraftarýmýz 90 dakika bizi desteklesin. Bu güne kadar desteklerinin boþa gitmemesi için mücadelemizi ortaya koyacaðýz. Ne olursa olsun maç bitmeden hiç bir þeyin bitmeyeceðini bilelim. Sadece takýmlarýna, bizlere destek olsunlar. Ümit ediyorum maçtan sonra birlikte sevinci paylaþýrýz'' dedi.

Tek çýkýþ yolumuz galibiyet Dsispor 1.Amatör maçlarýna çýkmayacak D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un Kulüb Baþkaný Hacý Haspolat, "Play- Offa çýkmak için sahamýzda oynayacaðýmýz Menemen Belediyespor maçýna galibiyetle ayrýlmalýyýz"dedi. Kulüb Baþkaný Hacý Haspolat yaptýðý açýklamada, ligin bitiþ çizgisinin göründüðünü belirterek, ''Son doksan dakikayý koþacaðýz. Uzatmalarý oynayacaðýz. Geride kalan 33 haftada kaç gol atýlmýþ, neler yapýlmýþ artýk önemi yok. Menemen Belediyespor maçýnda tek çýkýþ yolumuz galibiyet. Geride ka-

lan 33 haftaya bedel'' dedi. Sezon baþýnda 2. Lig'e yükselme parolasý ile mücadeleye baþladýklarýný ifade eden Haspolat, ''Yüzdük yüzdük kuyruðuna geldik. Kendi seyircimiz önünde Menemen Belediyespor ile oynayacaðýz. Taraftarýmýza bu maçla ilgili bir þey söylemeye gerek yok. Onlar trübinde futbolcularýmýz sahada yüreklerini ortaya koyacaktýr. Artýk bu kadar yaklaþtýðýmýz Play-off kapýsýndan geri dönmek istemiyoruz'' diye konuþtu. Taþkýn Civelek

D

iyarbakýr 1. Amatör liginde mücadele eden DSÝspor takýmý Sur Bld. maçýna çýkmama kararý aldý. 2 hafta önce Yolspor maçýnda hakem hatalarýndan dolayý futbolcularýnýn 2 kýrmýzý kart görmesinden dolayý bu maçý protesto ettiler. Hakemin yaptýðý rapor doðrultusunda bir oyuncusu 4 maç ceza alýrken öbür sporcu ise 5 maç ceza almýþtý. Bu arada DSÝspor takýmý Kahramanmaraþta yapýlacak olan U14 maçý için dün karayoluyla Kahramanmaraþa gittiler. Teknik direktör Ahmet Tanýþ, "Kahramanmaraþta yapýlacak olan U14 maçýnda Diyarbakýrý en iyi þekilde temsil etmek için Kahramanmara-

þa gidiyoruz. Eksiklerimize raðmen sahada iyi bir sonuçla döneceðimize inanýyorum. Geçen hafta 1.Amatör liginde Yolspor karþýlaþmasýnda adeda Hakem faciasý yaþadýk. Orta Hakem gereksiz bütün kartlarýný bizim sporcularýmýza göstererek sporcularýmýzý sahada futbol oynamasýna izin vermedi. En iyi oyuncularýmýza 2 kýrmýzý kart göstererek oyundan düþürdü. Hakemin raporu doðrultusunda bir oyuncumuz 4 maç diðer oyuncumuz ise 5 maç ceza aldý. Yönetim kurulunun almýþ olduðu karara gore sahamýzda oynanmasý gereken play-of grup maçýnda Sur Belediyespor maçýna çýkmama kararý aldýk"dedi.


12

CMYK

10 MAYIS 2012 PERÞEMBE

10.05.2012 Gazete Sayfaları  

10.05.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you