Page 1

Barýþý anayasal güvenceye kavuþturalým

Tarih onlarý affetmeyecek G

G

rup Toplantýsý'nda konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, çözüm sürecinin esasýný teþkil eden baþlýklardan birinin anayasa olduðunu söyledi ve ekledi: Barýþ akdini anayasal güvenceye kavuþturalým. 5'te

Tansiyon dinmiyor D

icle Üniversitesi'nde önceki gün karþýt görüþlü öðrenciler arasýnda çýkan olaylar dün de devam etti. Polis öðrencilere havadan ve karadan gaz

bombasý ile müdahale etti. Öðrencileri yatýþtýrmak için üniversiteye giden DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk da çatýþan iki gurubun ortasýnda kaldý. 3'te

rup toplantýsýnda muhalefete yüklenen Baþbakan Erdoðan, ''Terör bitmesin diye ayak direten iki baþkaný tarih talihsizlikle anacak. Þehitler gelsin diye beddua eden bu iki genel baþkana raðmen biz yaþatmanýn mücadelesini sürdüreceðiz'' dedi. 9'da

Dünya Kültür Mirasý'na adým adým D

ÇARÞAMBA 10 NÝSAN 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

iyarbakýr'ýn tarihi Surlarý UNESCO Dünya Kültür Mirasý'na adým adým yaklaþýyor. Surlarýn önemini anlatmak üzere Valilik ve Büyükþehir Belediyesi'nin ev sahipliðinde 'Diyarbakýr Kalesi ve Tarihi Þehri' konulu bir toplantý düzenlenecek. 4'te

Fiyatý : 30 KR

Bölge korucularý tedirgin

Statümüz ne olacak? Siirt'in Eruh ilçesinde 25 yýldýr PKK ile mücadele eden 425 geçici köy korucusu, çözüm sürecine destek verirken, kendi statülerinin ne olacaðýný merak ediyor.

Baðlar'da 'Kent Bilgi Sistemi'

Barýþ istiyorlar PKK'nýn ilk silahlý eylemini gerçekleþtirdiði Siirt'in Eruh ilçesinde görev yapan geçici köy korucularý, çözüm sürecini desteklediklerini açýkladý. Sürecin barýþla sonuçlanmasýný isteyen korucular, sürecin sonunda statülerinin ne olacaðýný bilmiyor. Ýlçeye baðlý Dikboðaz Köyü'nde 20 yýldýr koruculuk yapan Mehmet Can Tein, sürecin sonunda sosyal haklarýnýn unutulmamasýný istedi.

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, tarafýndan yürütülen Kent Bilgi Sistemi Projesi'nin kapanýþ toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Kent Bilgi Sistemi ile vatandaþlarýn yaþamýnýn kolaylaþacaðýný söyledi. 8'de

Sosyal güvence Asgari ücret altýnda çalýþtýklarýný aktaran bir baþka korucu Fethullan Nas ise, "24 yýldýr Eruh'ta geçici köy korucuyum, barýþ sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Sosyal güvence olarak yeþil karttan baþka hiçbir þeyimiz yok. Devlet mutlaka bizi sahiplenmelidir. 400 ile 600 lira arasýnda maaþ neyimize yetecek? Kýdem tazminatý ve sosyal güvence istiyoruz" dedi. 7'de

Akil Ýnsanlar Diyarbakýr'da toplanýyor „ 7’de

Depremzede kiracýlara müjde

Bitlis'te hayvanlar meralara çýktý „ 6’da

Eðil’e iki yeni okul müjdesi V

ali Mustafa Toprak, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Eðil ilçesini ziyaret etti. Eðil'in inanç merkezi haline döneceðini belirten Vali Toprak, ilçeye iki yeni okul yapýlacaðýný söyledi. 5'te

Hakkari'de sel tehlikesi

H

akkari'nin Halife Devriþ Mahallesi'ndeki dere yataðý kabardý. Mahallede yaþayan vatandaþlar, kabaran dere nedeniyle sel tehlikesi ile karþý karþýya kaldý. Birçok evin askýda kaldýðý mahallede, aileler büyük korku yaþýyor. 3'te

Kadýnlar erkekleri uyardý

V

an Valisi Münir Karaloðlu, evleri aðýr hasar ve yýkýk durumda olan ancak konut sahibi olmayan depremzedelerle kiracýlara toplam 2 bin 500 konut verileceðini açýkladý. 5'te

Sanat Sokaðý 'Cafeler Sokaðý' oldu

D

iyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi ile Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Bismil Kadýn Meclisi, ilçedeki kaldýrým iþgali ve çevre kirliliðine karþý erkekleri uyardý. 8'de

„ 4’te


2

Saðlýk

10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Saðlýk için yürüyüþ Bayýndýr Ýçerenköy Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Timur Timurkaynak, 7-14 Nisan Saðlýk Haftasý dolayýsýyla saðlýklý yaþamýn ipuçlarýný verdi.

P

rof. Dr. Timurkaynak, ''Ýster kalp hastasý, ister kilolu, ister þeker hastasý, ister kolesterollü, isterse sapasaðlam olun. Yürüyün. Tempolu yürüyün. Yürüyüþü günlük yaþamýnýzýn bir parçasý haline getirin. Sadece kalp deðil tüm vücudun saðlýðý için yürüyün'' diyor. Mutlu olmanýn en önemli öðesi saðlýklý yaþamak. Saðlýklý yaþamak için de küçük püf noktalarýna dikkat etmek gerekiyor. Ýþte bunlardan biri de yürüyüþ yapmak… Bayýndýr Hastanesi Ýçerenköy Kardiyoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Timur Timurkaynak, saðlýklý yaþam için küçük püf noktalarýna iþaret ederek, þunlarý dile getirdi: ''Saðlýðýnýz için çok basit ve yararlý bir unsuru günlük yaþantýnýza yerleþtirmeniz yeterlidir. Ne canlandý aklýnýzda bilmem.. Olabilir mi böyle birþey? Olur. Eðer mümkünse hergün düzenli yürürseniz olur. Ýster kalp hastasý, ister kilolu, ister þeker hastasý, ister kolesterollü, isterse sapasaðlam olun. Yürüyün. Tempolu yürüyün. Her yere yürüyün. Sadece kalp deðil tüm vücudun saðlýðý için yürüyün. Hem kendinizi, hem göbeðinizi, hem kaslarýnýzý hem de kalbinizi mutlu edin. Hergün yarým saat yürüyün. Tempolu yürüyün. Eve gelirken, iþe giderken hep bir durak

önce inin. Merdiven çýkýn, asansörden vazgeçin.''

Yürüdükçe mutlu olun Prof. Dr. Timurkaynak, yürüdükçe beynin mutluluk hormonu - endorfin salgýladýðýný ve belli bir süre sonra yürümenin baðýmlýlýk yarattýðýný ifade ederek, ''Yürüyemediðiniz zamanlarda kendinizi mutsuz hissetmeye baþlarsýnýz. Kaslarýnýz güçlenir, göbeðiniz erir, kolesterolünüz düþer, kilo sorununuzun ortadan kalkmasýna yardýmcý olur ve diyabet hastalýðýnýn geliþini ötelersiniz'' diye konuþtu.

Çabuk yorulmanýn nedeni düþük kondisyon… Prof. Dr. Timurkaynak, kalp, akciðer ve kaslarýn kondisyonunun düþük olmasýnýn çabuk yorulmanýn en önemli nedenlerinden biri olduðunu ifade ederek, ''Ýki adýmda nefes nefese kalýyorsanýz hareketsiz yaþýyorsunuz demektir. Yürüyerek kondisyonunuzu artýrabilirsiniz. Günlük yaþamýnýza yerleþtireceðiniz düzenli ve tempolu yürüyüþ, her yerde, her yaþta, saðlýkta veya hastalýkta, her zaman yapýlabilecek spordur'' dedi.

Spor öncesinde nelere dikkat etmek gerekir? Salon sporlarý ve yarýþmacý sporlar yapmadan önce mutlaka dok-

tor kontrolünden geçilmesi gerektiðine vurgu yapan Prof. Dr. Timurkaynak, þunlarý söyledi: ''Kalbiniz spora hazýr ve dayanaklý mý bilmenin tek yolu bu. Birden bire spora baþlamak yýllarca hiç yapmamýþken kalbinizi riske atmak demek olur. Bu nedenle spora baþlamadan önce mutlaka bir doktor kontrolünden geçmek gerekmektedir. Bu kontrolde fiziksel kapasitenin deðerendirilmesiyle birlikte kan tetkikleri ile þeker ve kolesterol düzeyleri belirlenir. Ritmde bir sorun var mý, kalp damarlarýnda bir sorun var mý? Kalp kapaklarýnda ve kasýlmasýnda bir sorun var mý? Tüm bunlara bakýlýr. Tüm bunlardan sonra güvenle spor yapýlabilir.''

Her yaþýn sporu ayrý… Prof. Dr. Timur Timurkaynak, her yaþýn sporunun ayrý olduðuna iþaret ederek, þunlarý kaydetti: ''40 yaþýný geçenler yarýþmacý sporlardan kaçýnmalý, halý sahada futbol oynama iþini gençlere býrakmalýdýr. Bu yaþlardan sonra yapýlan aðýrlýk çalýþmalarý da kalbi zorlar. Her yaþýn en uygun sporu tempolu yürüyüþtür. Çok sýcak ve soðuklarda yürüyüþe ara verilmelir. Açken ve yemekten hemen sonra yürüyüþ yapmayýn. En ideali yemek ya da kahvaltýdan 1-1,5 saat sonrasýdýr.''

Kalp hastalarý yürüyebilirler mi? Kalp hastalarýnýn yürüyüþ yapýp yapamayacaðýna iliþkin de Prof. Dr. Timurkaynak, þunlarý söyledi:'' Eðer yürürken göðüs aðrýsý olmuyorsa, kalp damarlarýna stent takýlmýþ, bypass

Hastalanmadan önleminizi alýn! Hastalýklara yakalanmadan harekete geçmenin önemine deðinen uzmanlar, basit ve ucuz maliyetli test ve taramalarla birçok hastalýðýn oluþmadan önlenebildiðine dikkat çekiyor.

H

acettepe Üniversitesi Halk Saðlýðý Enstitüsü tarafýndan 7 Nisan Dünya Saðlýk Günü dolayýsýyla bir etkinlik düzenlendi. Basit test ve taramalarla birçok hastalýðýn oluþmadan önlenebildiðini belirten Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, saðlýklý beslenme alýþkanlýðýnýn kazanýlmasýna ve fiziksel aktivitenin günlük yaþamýn bir parçasý haline getirilmesi gerektiðine dikkat çekti. Bu alýþkanlýklarýn kazanýlmasý için çaba harcadýklarýný söyleyen Tuncer, ''Üniversitemize bu yýl gelen öðrencilerimizin tümünün beden kitle endekslerine baktýk, tansiyonlarýný deðerlendirdik, basit taramalarýný gerçekleþtirdik. Toplamda 5 bin 750 öðrencimizi taradýk ve

Parkinsonlu hasta sayýsý çýð gibi arttý Her yýl yaklaþýk 10 bin civarýnda hastaya Parkinson teþhisi konuluyor.

A

ydýn Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Dr. Þenol Okur, her yýl yaklaþýk 10 bin civarýnda hastaya Parkinson teþhisi konulduðunu belirtti. Parkinson'un beynin alt kýsýmlarýndaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluðuna baðlý bir sinir sistemi hastalýðý olduðunu belirten Dr. Þenol Okur, "Adýný, hastalýðý ilke defa 1817'de titremeli felç olarak tarif eden James Parkinson'dan almýþtýr.

Parkinson hastalýðýnda beyinde önemli kimyasal madde olan 'Dopamin' üretimi durur. Bu kimyasal madde vücudumuzun hareket etmesine yardýmcý olur. Parkinson sinsi ve yavaþ seyreden bir hastalýk olduðu için uzun süre fark edilemeyebilir. Hastalýk on yýl gibi bir süre boyunca sürekli ilerler. Ne ölümcül bir hastalýktýr ne de felce neden olur. Baþlangýcýnda tek taraflý belirtiler görülürken daha sonra bu durum tüm vücuda yayýlýr. Belirtilerin þiddeti her hastada farklýdýr. Hastalýk 40-75 yaþlarý arasýnda sýklýkla da 60 yaþýn üzerinde baþlar. Tüm Parkinson hastalarýnýn sadece yüzde 5 ile 10'unda hastalýk baþlangýç yaþý 20 ile 40 arasýdýr. Genç yaþ grubundaki hastalarda genetik nedenlerin araþtýrýlmasý gerekir" dedi.

olmuþ hastalar da yürüyebilirler. Zaten bu hastalar düzenli olarak doktor kontrolünden geçmektedirler. Yürüyüþ onlarýn yaþam tarzlarýnýn artýk olmazsa olmaz bir parçasýdýr. Yürüdükçe kalp kasý güçlenir, damarlar daha iyi kan pompalayarak týkalý damarlara da destek vermeye baþlarlar.''

sonuçta 375 öðrencide yüksek tansiyon belirledik. ilerleyen dönemde tüm öðrencilere taramalarýmýzý yapacaðýz'' dedi. Sigara kullanýmýnýn azaltýlmasý için de çeþitli sýnýrlamalar getirdiklerini vurgulayan Tuncer, 2014'te üniversite yerleþkesinde sigara içilmesini yasaklamayý planladýklarýný bildirdi.

''TÜRKÝYE'DE HER ÜÇ KÝÞÝDEN BÝRÝNÝN KAN BASINCI YÜKSEK'' HÜ Halk Saðlýðý Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hilal Özcebe de Dünya Saðlýk Günü'nün bu yýlki temasýnýn "kan basýncýnýn kontrolü" olarak belirlendiðine iþaret ederek, ''Türkiye'de her üç kiþiden birinin kan basýncý yüksek'' dedi.

"KAN BASINCI YÜKSEKLÝÐÝ SÝNSÝ SEYREDÝYOR" Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Maria Cristina Profili, kan basýncý yüksekliðinin erkekleri kadýnlara oranla daha fazla etkilediðine dikkati çekti. Dünya genelinde görülen ölümlerin önemli bir kýsmýnda, kan basýncý yüksekliðinin etkili olduðunu ifade eden Profili, bu durumun yaþam deðiþikliði ve ilaç kullanýmýyla kontrol altýna alýnabildiðini belirtti.

Kola içenlerin röntgeninden kireç çýktý Þ

ekerli ve gazlý içeceklerin fazla tüketiminin kireçlenmeye neden olabileceði belirlendi. ABD'deki BWH hastanesi ve Brown Üniversitesi'nden bilim insanlarýnýn yaptýðý ve 2 bin 149 kiþinin durumunun incelendiði araþtýrma, þekerli ve gazlý içeceklerin fazla tüketilmesinin özellikle erkeklerin dizlerinde kireçlenmeye yol açabileceðini gösterdi. Araþtýrmacýlar, katýlýmcýlarýn dizlerinin röntgenini çekti, gazlý ve þekerli içecek tüketim miktarlarýný belirledi. Ardýndan, kireçlenmenin düzeyini ve vücut kitle endeksini inceledi. Haftada 5'ten fazla þekerli ve gazlý içecek tüketen erkeklerin hem kilo aldýðý hem de dizlerindeki kireçlenmenin arttýðý görüldü. Kireçlenmenin artmasýnýn, yüksek kalorili içeceklerin kilo almayý tetikleyerek dizlere fazla yük olmasýndan mý, yoksa bu içeceklerin kireçlenmeyi artýran baþka maddeleri içermesinden mi kaynaklandýðý henüz kesinlik kazanmasa da, bilim adamlarý sonuçlarýn daha iyi teþhis ve tedaviye ýþýk tutabileceðini vurguladý.


Sýnýra askeri sevkiyat

Þ

ýrnak'ýn Irak sýnýrýndaki birliklere dün Mardin yönünden gelen askeri konvoyla aralarýnda seyyar mutfaklarýn da bulunduðu askeri malzeme sevkiyatý yapýldý. Mardin yönünden gelen askeri konvoy, Cizre Ýlçesi'nden yoðun güvenlik önlemleri altýnda geçerek Þýr-

nak'a gitti. Helikopterlerin, karadan da frekans karýþtýrýcý Jammer'li araçlarýn eþlik ettiði askeri konvoyda, seyyar mutfak, brandalarla kaplý kamyonlar olduðu görüldü. Konvoy, geniþ güvenlik önlemleri altýnda Þýrnak'ýn Irak sýnýrýndaki birliklere gitti.

DÜ'de tansiyon dinmiyor 10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Dicle Üniversitesi'nde önceki gün karþýt görüþlü öðrenciler arasýnda çýkan olaylar dün de devam etti. Polis öðrencilere havadan ve karadan gaz bombasý ile müdahale etti.

D

icle Üniversitesi'nde kendilerine Dicle Üniversitesi Bilge Gençlik Kulübü adýný veren öðrencilerin düzenleyecekleri etkinlik için bildiri daðýtmak ve afiþ yapýþtýrmak istemesi üzerine iki karþýt grup arasýnda kavga çýkmýþtý. Polisin gaz bombasý ve tazyikli su ile müdahale ettiði öðrencilerin taþlý sopalý kavgasýnda 1'i polis 4 kiþi de yaralanmýþtý. Önceki gün yaþanan olaylarýn ardýndan dün üniversite güne gergin baþlarken, polis kampus içinde sýký güvenlik önlemleri aldý. Batman, Þanlýurfa ve Mardin'den

çok sayýda çevik kuvvet polisi ile zýrhlý araçlar destek amaçlý Dicle Üniversitesi kampüs alanýndaki Mimarlýk, Ýlahiyat ve Ziya Gökalp Eðitim Fakültesi giriþlerinde güvenlik önlemi aldý. Bilge Gençlik Kulübü tarafýndan Dicle Üniversitesi Konferans Salonu'nda, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, "Peygamber Efendimiz" konulu konferans düzenlendi. Çevre illerden de gelenlerle birlikte yaklaþýk bin kiþi, salona girmeden önce salon önünde öðlen namazýný kýldý. Namaz kýlanlar arasýnda çarþaflý

Mahsur kalan köpeði itfaiye kurtardý D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nin ortasýnda küçük bir adacýkta mahsur kalan köpek, Bismil Belediyesi itfaiye ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Dicle Nehri'nin ortasýnda bir metrekarelik alanda aðzý iple baðlanmýþ bir halde köpeði gören vatandaþlar, durumu Bismil Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kýsa süre içinde olay yerine giden Bismil Belediyesi Ýtfaiye Amirliði'ne baðlý ekipler, su botuyla köpeði mahsur kaldýðý adadan kurtardý. Köpeðin aðzýndaki ipi çözen ekipler, köpeðe yemek verdikten sonra saðlýk kont-

rolü için Bismil Belediyesi Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü'ne teslim etti. Köpeðin saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi.

kadýnlar ve sakallý sarýklý olanlar da dikkat çekti. "Kutlu Doðum Haftasý'ný kazasýz belasýz geçirmeyi bize nasip eyle" þeklinde dua eden kalabalýk, daha sonra konferansýn yapýlacaðý salona geçip, ilahiler eþliðinde tekbir getirdi.

Gaz bombalý müdahale Diyarbakýr Emniyet Müdür Yardýmcýsý Süleyman Hançerli ile öðrenci temsilcileri arasýnda yaþanan görüþmelerin sonuç vermemesi üzerine öðrenciler, alkýþlarla dýþarý çýkýp bahçede toparlanmaya baþladý. Bu sýrada Hançerli, megafonla öðrencilere bir kaç kez uyarýda bulunarak, "Sevgili öðrenciler, kamu düzeni adýna yürümenize izin verilmeyecek. Yürümek isteyen öðrencilere müdahale edilecek. Sizden yürümemenizi ve daðýlmanýzý rica ediyoruz" dedi. Yürüyüþe izin verilmemesi üzerine öðrenciler, önce Ýlahiyat Fakültesi tarafýndaki tarladan yürümeye çalýþtý. Güvenlik güçlerinin engellemesi üzerine geri dönen öðrenciler, bu kez de Ýdari Ýktisadi Bilimler Fakültesi tarafýna geçerek, tarladan konferansýn yapýldýðý salona doðru yürümeye baþladý. Konferans salonu yakýnýna giden öðrencilere, karadan TOMA ve Akrep ve panzerlerle tarlada müdahale edildi. Havadan polis helikopteri ve yerden de polislerin gaz bombalarýyla müdahale ettiði öðrenciler, saatler süren koþuþturmadan sonra

kampus alanýndaki fakültelere ve tarlalara doðru kaçtý. Konferansýn yapýldýðý salona doðru giden bazý sol görüþlü öðrencilere de polis copla müdahale etti.

da kavganýn yeniden alevlenmesi ile gruplar yeniden taþlarla birbirine saldýrdý. Saldýrý sýrasýnda DTK Genel Baþkan Yardýmcýsý Aysel Tuðluk, kafasýna isabet eden bir cisimden dolayý zor anlar yaþadý. Tuðluk, çevresindekiler tarafýndan araca bindirilerek bölgeden uzaklaþtýrýldý. Tuðluk'un saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Aysel Tuðluk ile birlikte olan BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, herhangi bir yaralanma olmadýðýný söyledi. Zümrüt, öðrenciler arasýnda kaldýklarýný ve zor anlar yaþadýklarýný dile getirdi.

Tuðluk kavganýn ortasýnda kaldý Sabah saatlerinden itibaren üniversite yerleþkesinde devam eden gerginlik polis ve BDP'li yetkililerin devreye girmesiyle sakinleþtirilirken, her iki grup öðrenciyi ayrý ayrý taþýmak üzere belediyeden bölgeye otobüs istendi. Öðrencilerin otobüslere bineceði sýra-

Kayýp mühendisin cesedi bulundu Elazýð'ýn Palu ilçesi Arýndýk mevkiinde meydana gelen trafik kazasýnda Murat Nehri'ne yuvarlanarak kaybolan araçtaki mühendislerden birinin cesedi, arama ekipleri tarafýndan bulundu.

E

lazýð'ýn Palu ilçesi Arýndýk mevkiindeki demiryolu köprüsünde yaklaþýk 3 hafta önce geçirdikleri trafik kazasý sonucu Murat Nehri'ne yuvarlanan araçta bulunan Mühendis Ali Yaþar Hekimoðlu'nun cansýz bedeni, jandarma ve Arama Kurtarma Derneði (AKUT) Bingöl Birimi ekiplerinin yaptýðý çalýþmalar neticesinde kaza yerinden yaklaþýk 30 kilometre uzakta bulundu. Mühendis Hekimoðlu'nun cesedi Elazýð'ýn Palu ilçesi ile Beyhan Beldesi arasýndaki Çýrçýr Çeþmesi mevkiinde bulunurken, kayýp Makine Teknikeri Faruk Koç'u arama çalýþmalarý ise devam ediyor.

Genelkurmay timi de arýyor

S

iirt'in Pervari ilçesinde silahla oynayan 10 yaþýndaki çocuk, kazayla 16 yaþýndaki abisini ayaðýndan vurdu. Gece saat 22.00 sularýnda Pervari ilçesi Ormandalý Köyü'nde geçici köy korucusu babasýna ait kaleþnikof silahla oynayan 10 yaþýndaki bir çocuk, kazayla O.Ý. (16) adlý aðabeyini ayaðýndan vurdu. Saðlýk görevlilerinin yardýmýyla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan O.Ý.'nin saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Elazýð-Tatvan demiryolu inþaatýnda çalýþan Makine Mühendisi Ali Yaþar Hekimoðlu ve Makine Teknikeri Faruk Koç, 21 Mart 2013 tarihinde Palu ilçesi Arýndýk mevkiindeki demiryolu köprüsünde araçlarýnýn Murat Nehri'ne yuvarlanmasý sonucu nehrin azgýn sularýnda kaybolmuþtu. Kayýp mühendis ve teknikeri arama çalýþmalarý Genelkurmay Baþkanlýðý'nca görevlendirilen 6 kiþilik Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý Sualtý Arama Kurtarma Timi tarafýndan yürütülüyor. Çalýþmalara jandarma ve AKUT ekipleri de katýlýyor.

Bahar depresyonu uyarýsý D

iyarbakýr'da aile hekimi olarak görev yapan Uz. Dr. Asuman Nak, bahar depresyonuyla ilgili açýklamalarda bulundu. Dr. Nak, "Bahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte hastalar nezle, yorgunluk, halsizlik, burun akýntýsý gibi þikayetlerle bize baþvuruyorlar. Uyku problemi yaþadýklarýný, bitkin olduklarýný ve kas aðrýlarý yaþadýklarýný söylüyorlar. Havadaki polenlerden dolayý daha çok alerjik reaksiyonlar görülüyor. Gelen hastalarýn ilk olarak kronik rahatsýzlýklarýný sorguluyorum. Depresyon hali en fazla 1-2 hafta sürüyor. Depresyon halinin devam etmesi söz konusu olduðunda, psikolojik destek alýnmasýný öneriyoruz. Depresif duygu halinden kur-

tulmak için taze meyve ve sebzeler tüketilerek vitamin alýnmalý ve bol su tüketimine dikkat edilmeli. Giyim kuþama dikkat edilmelidir. Uyku düzenine dikkat edilmeli, her gün düzenli olarak spor yapýlmalýdýr. Depresyon hali migren ataklarýna, kas aðrýlarýna neden olduðu için hastalara kas gevþetici aðrý kesici ilaçlar yazýyoruz. Depresyon hali kadýn hastalarda daha çok görülüyor. Kadýnlarýn duygu dünyalarý daha yoðun ve karmaþýk olduðundan depresyon hali kadýnlarda erkeklere göre daha yoðun görülüyor. Ayrýca daha önceden psikolojik sorunlarý olan ve depresyona meyilli hastalarda daha sýk görülüyor" dedi.

Silahla oynarken aðabeyini vurdu

Hakkari'de sel tehlikesi Hakkari'nin Halife Devriþ Mahallesi'ndeki dere yataðý kabardý. Mahallede yaþayan vatandaþlar, kabaran dere nedeniyle sel tehlikesi ile karþý karþýya kaldý. aklaþýk bir yýl önce yaðmurla birlikte Serink Deresi'nin kabarmasý sonucu istinat duvarlarýnýn yýkýlmasýyla birlikte birçok ev bað ve bahçenin sular altýnda kaldýðý Halife Devriþ Mahallesi'nde, bu yýlda sel tehlikesi yaþanýyor. Birçok evin askýda kaldýðý mahallede, aileler büyük korku yaþýyor. Ýlgili kuruma defalarca müracaat etmelerine raðmen hiçbir önlemin alýnmadýðýný belirten mahalle sakinleri, yaðýþlarla birlikte evlerinin meydana gelebilecek olasý selde zarar görebile-

Y

ceðini söylediler. Halife Devriþ Mahallesi sakinlerinden Timur Yoldaþ, derenin kabarmasý sonucu meydana gelen toprak kaymasýndan dolayý evlerinin askýda kaldýðýný belirtti. Ýstinat duvarlarý yýkýldý

Yoldaþ, "Evlerimiz dere yataðýnda bulunduðu için kendi imkanlarýmýzla 3 metre yükseklikte istinat duvarlarý yaptýk. Ancak DSÝ Hakkari Þubesi mevcut istinat duvarlarýný yýkarak yerine yeni istinat duvarlarý yaptý. Ýlgili kurum tarafýndan 1,5 metre yüksekliðinde duvar yapýlarak derenin içi ýslah edilmedi. Toprak olduðu için sularýn kabarmasýyla birlikte yapýlan yeni istinat duvarlarý yerle bir oldu. Van DSÝ

Bölge Müdürlüðü'ne baþvurarak evlerimizin tehlikede olduðunu, Hakkari'deki DSÝ Þubesi'nde ise araç olmadýðýný söyledik. Ancak ilgili kurum sanki Hakkari'yi gözden çýkartmýþ gibi bir tavýr alarak hiçbir önlem almadý. Bugünlerde karlarýn erimesiyle birlikte dere yataðýndaki su seviyesi 4 metreyi buldu. En ufak bir yaðýþlý havada askýda kalan evler zarar görecek. Buradan belirtmek istiyoruz. Evlerin yýkýlmasý veya can kayýplarýnýn yaþanmasý halinde bunun sorumlusu DSÝ Van Bölge Müdürlüðü olacaktýr" dedi.


4

Gündem

10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Dünya Kültür Mirasý'na adým

Diyarbakýr'ýn tarihi Surlarý UNESCO Dünya Kültür Mirasý'na adým adým yaklaþýyor. Dünya Kültür Mirasý'na aday olan surlarla ilgili geniþ katýlýmlý bir toplantý düzenlenecek. Haber Merkezi NESCO Dünya Kültür Mirasý listesine dahil edilmesi için surlarýn tanýtýmý sürüyor. Surlarýn önemini anlatmak üzere 'Diyarbakýr Kalesi ve Tarihi Þehri' konulu ICOMOS/ICOFORT 2013 Diyarbakýr Toplantýsý düzenlenecek. 11 Nisan'da baþlayacak olan toplantýnýn ev sahipliðini Diyarbakýr Valiliði ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi yapýyor. Toplantýnýn davetiyesi ve duyurusu da Türkçe ve Ýngilizce yapýldý. Kültür Bakanlýðý'nýn himayesinde yapýlacak olan toplantý 11 Nisan'da baþlýyor ve 14 Nisan'da kapanýþ konuþmalarý ile sona eriyor. Bakan'ýn da katýlmasý bekleniyor Toplantýya Kültür Bakaný Ömer Çelik'in

U

Sanat Sokaðý 'Cafeler Sokaðý' oldu

D

iyarbakýr'ýn merkez Yeniþehir ilçesinde bulunan Sanat Sokaðý'nýn adý deðiþti. Sokaðýn yeni adý 'Cafeler Sokaðý' oldu. Sanat Sokaðý'nda kafe sahibi olan iþletmeciler sokaðýn adýnýn deðiþmesiyle ilgili görüþlerini bildirdi. Kafe iþletmecisi Özkan Batsbay sokaðýn adýnýn deðiþmesini istemediklerini söyledi. Batsbay, "Sokaðýn adýnýn deðiþmesini istemiyorum. Sokaðýn kültürel açýdan deðiþmesi gerektiðini düþünüyorum. Bu sokaða yakýþýr sanatsal etkinlikler yapýlsýn istiyoruz. Burasý sadece kafelerin yer aldýðý bir sokak olarak kalmasýn. Ayrýca isim deðiþikliði belediye tarafýndan yapýlan bir þey, iþletmelerle alakasý yok" dedi. Sanat sokaðýnýn adýnýn deðiþmesiyle ilgili görüþ bildiren bir diðer iþletmeci Muharrem Güler ise, "Bu sokak eskiden bir ana caddeymiþ, þimdide çok uðranan bir yer. Fakat hep kafeler var. Yakýnda bu sokak tamamýyla deðiþecek" þeklinde konuþtu. Öðrenci Zehra Aydýn da sokaðýn adýnýn deðiþmesiyle ilgili olarak, "Her þehri temsil eden bir sokaðý vardýr. Bence Sanat Sokaðý da Diyarbakýr'ý temsil ediyordu. Adýnýn deðiþmesi iyi olmadý" ifadelerini kullandý.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 05.04.2013 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Metin Birdal Kütahya/Hisarcýk nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Zekeriya Demirtaþ

10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 4233 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

de katýlmasý bekleniyor. Toplantýda Türkiye'nin Akdeniz bölgesindeki Surlu Liman þehirleri de konuþulacak. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi B salonunda yapýlacak olan toplantýya Ýtalya, ABD, Polonya ve Yunanistan'dan bilim adamlarý da konuþmacý olarak katýlacak. Perþembe günü sabah 09.00'da baþlayacak olan toplantýda, tarih öncesinden günümüze Diyarbakýr ve yabancý katýlýmcýlarýn kendi ülkelerindeki tarihi mekanlarýn korunma þekilleri de anlatýlacak. Kenti ve surlarýn önemini açýlýþ konuþmalarýnda Vali Mustafa Toprak, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç da ifade edecek.

Beþ yýldýzlý otel konforunda okul

Bitlis'in Hizan ilçesine baðlý Gayda Köyü'ndeki 75. Yýl ÝMKB Abidin Ýnan Gaydalý Kýz Yatýlý Bölge Ortaokulu, 5 yýldýzlý otel standartlarýnda hizmet veriyor. O

rtaokul Müdürü Muhtullah Bingöl, okullarýnýn 5 yýldýzlý otel konforunda olduðunu söyledi. Bingöl, "Pansiyonumuzun tamamý halýlarla döþenmiþ. Pansiyonumuzda 750 kýz öðrencimiz mevcuttur. Çalýþma ve dinlenme salonu çocuklarýn istedikleri tarzda modern bir þekilde döþenmiþ. Okulumuzda kamera sistemi mevcut ve 24 saat kayýtta. Öðrencilerimiz kendilerini çok güvende hissediyorlar. Bir

kýz öðrencinin okumasý için en güzel ve elveriþli bir ortam. Kýz öðrencilerimizin kalabileceði en güzel ortamý sunuyoruz. Bir öðrenci haftada 3 kez banyo yapma imkanýna sahip" dedi.

Yemekhane lokantaya çevrildi Yemekhanenin de modernleþtirerek lokantaya çevrildiðini ifade eden Muhtullah Bingöl, "Þimdiye kadar yatýlý okullarda demir yemek tabldotlarý kullanýlýrdý. Demir yemek

tabldotlarý kaldýrdýk. Yerine porselen tabaklar getirdik. Sabah kahvaltýsýnda çaylar demir bardakta içiliyordu. Çocuklarýn aðzýný yakýyordu. Onu kaldýrdýk, cam bardak verdik. Yemeklerimizi öðrencilerimizle birlikte karar veriyoruz. Öðrencilerimizin isteði doðrultusunda yemek çýkarýyoruz. Sabah kahvaltýsýný açýk büfe þeklinde veriyoruz. Açýk büfe olduðundan dolayý öðrencilerimiz istediði çeþitten alabiliyor" diye konuþtu.

Yüksekova'da bahar temizliði H

akkari'nin Yüksekova Belediyesi'ne baðlý temizlik ekiplerinin bahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte ilçe genelinde baþlattýðý temizlik çalýþmalarý devam ediyor. Ýlçe merkezinde bulunan yollarý yýkayan ekipler, sokaklarda biriken çöpleri de topladý. Gece geç saatlere kadar Yeþildere Caddesi'nde çalýþan ekipler, sabahýn erken saatlerinde de TEDAÞ Caddesi ile Alattin Kesici Bulvarý'ný trafiðe kapattý. Burada zemin temizliði yapan ekipler, cadde ve ara sokaklarý tazyikli suyla yýkadý. Yüksekova Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hüsnü Beþer, "Ekiplerimiz birçok alanda ne kadar temizlik yapsalar da bazý yurttaþlarýmýz gece geç saatlerde temizlik yapýlan alana tekrar kömür külü döküyor. Özellikle okul güzergâhlarýna atýlan küller öðrencilerimizin saðlýðýný olumsuz etkiliyor. Yurttaþlarýmýzdan ricamýz, kömür küllerini rastgele çöp alanlarýna atmamalarýdýr. Belediyenin belirlediði alanlar dýþýna kül dökmek kesinlikle yasaktýr. Tespit edildiði takdirde her türlü cezai iþlemler uygulanacaktýr. Temizlik ve yýkama çalýþmalarý gerekli görülen bölgelerde devam edecek" dedi.

Bingöl kent ormaný çöplüðe döndü Midyat'ta hizmette ayrým yok

B

ingöl Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan 2011 yýlýnda Mirzan Mahallesi Su Deposu mevkiinde 30 hektarlýk alanda hizmete açýlan 'Bingöl Kent Ormaný', 2 yýl içerisinde adeta harabeye çevrildi. Geçtiðimiz yýl Bingöl Belediyesi'nin devraldýðý mesire alanýna 300 adet çam aðacý, 100 adet sedir ve 250 adet boylu yapraklý süs bitkisi dikimi yapýlmýþtý. Mesire alanýna gidenlerin hor kullanarak adeta çöplüðe çevirdiði bölge tiner malzemeleri, alkol þiþeleri ve çöplerle doldu. Ýki bölüm halinde düzenlenen mesire alanýnda sondaj çalýþmasý yapýlarak 102 metreden su çýkartýlmýþ, piknik alanlarýna da 3 adet kamelya, 8 adet çardak, 8 adet yaðmur barýnaðý, tuvalet ve lavabolar, çeþmeler ve bekçi kulübesi inþa edilmiþti. Toplamda 30 hektarlýk alana inþa edilen mesire yeri, kent merkezindeki ilk mesire alaný olma özelliðini taþýyordu. Orman Müdürlüðü'nce yapýlan kamelyalar ve çardaklarýn tamamý yakýlýrken, çeþme ve lavabolarýn malzemesi de çalýndý.

Yeniden düzenlenecek

Kent ormanýnda meydana gelen tahribatýn üzüntü verici olduðunu ifade eden Belediye Baþkaný Serdar Atalay, bu konuda Orman Bakanlýðý ile irtibat halinde olduklarýný ve kent ormanýný yeniden düzenleyeceklerini söyledi. Atalay, "Kent ormaný oldukça geniþ bir alandan oluþuyor. Kurum olarak bu alaný tek baþýmýza korumamýz mümkün deðil. Orman Bakanlýðý'ndan bu alaný talep ettik. Burayý 29 yýllýðýna alarak yap-iþlet-devret modeliyle inþa edeceðiz" dedi. Ormanýn muhafaza edilmesi gerektiðini belirten mahalle sakinlerinden Ýsmail Barasý da, "Bu parkýn korunmasý gerekiyor. Baþta belediye olmak üzere, muhtarlýk ve mahalle sakinlerinin duyarlý olmasý gerekiyor. Burasý bir orman alaný olarak inþa edildi, þimdi ise adeta kent çöplüðüne döndü. Her taraf çöp içinde ve çöplerin çoðu plastik atýklardan oluþuyor. Þu an oradan 3-4 kamyon çöp çýkar. Buraya gelenlerin bu mekana ve doðaya karþý saygýlý olmasý lazým" diyerek tepkisini dile getirdi.

M

ardin'in Midyat Ýlçe Devlet Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Bilal Arýkan, Yezidilerin yaþadýðý Çayýrlý Köyü'nü ziyaret etti. Hastane yönetimini köy muhtarý Binno Demir karþýladý. Hastane Müdürü Beyazýt Arslan ile Saðlýk ve Bakým Hizmetleri Müdürü Yonca Altunok ile birlikte köyü ziyaret eden Arýkan, hastanenin yenilikleri ve vatandaþa verilen hizmetler hakkýnda köylülere bilgi verdi. Arýkan, "150 Yataklý hastanemizde halkýmýza sunduðumuz hizmetler, yenilikler ve deneyimli kadromuz hakkýnda bilgi vermek ve hastanemize davet ederek saðlýk taramasý gerçekleþtirmek için ziyaret ettik. Bu kapsamda ilçemizin deðerli isimlerine ziyaretler gerçekleþtiriyoruz. Çalýþmalarýmýz ve ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi. Ziyaretten dolayý çok mutlu olduðunu ifade eden muhtar Binno Demir de, "Çok güzel bir ziyaret, bu ziyaretten dolayý mutlu oldum. Baþým üstüne geldiler, ilk fýrsatta iadeyi ziyarette bulunacaðým" diye konuþtu.


Bölge Haber

5

Vali Toprak Eðil'de 10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Vali Mustafa Toprak, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Eðil ilçesini ziyaret etti. Vali Toprak'ýn ilçedeki temaslarýna Eðil ve Hani kaymakamlarý ile Vakýflar Bölge Müdürü Metin Evsen eþlik etti. iliþki gibi insanlarla aramýzdaki iliþkilerimizi de geliþtirmemiz ve yeþertmemiz lazým. Sevgimizi ve güzelliðimizi çocuklarýmýza da hissettirmemiz lazým. Anne ve babalarýmýz çocuklarýný gözünün bebeðini koruduðu gibi koruyor ama çocuklarýna bunu hissettirmeli. Biz eðer bu sevgiyi çocuðumuza hissettiremezsek, çocukta sevgiyi dýþarýda arar. Sokaklarda yanlýþ ve güzel olmayan þeyler onlara hoþ gelebiliyor. Çocuklarýmýza sahip çýkmalýyýz. Ýnsanlarýmýz barýþ sürecine çok olumlu bakýyor, inanýyor ve canla baþla destek oluyor. Hepimizin bu süreci sahiplenmemiz gerekiyor. Bir ve beraber olarak mutluluk içerisinde yaþamalýyýz" þeklinde konuþtu.

Ýlçeye iki okul yapýlacak

V

ali Mustafa Toprak, ilçede ilk olarak peygamber kabirlerinin olduðu ziyaret alanýndaki aðaçlandýrma çalýþmasýna katýldý. Vali Toprak ve beraberindekiler, burada vatandaþlar ve öðrencilerle birlikte fidan dikti. Fidan dikiminin ardýndan konuþan Vali Toprak, Eðil ilçesinin gerek doðal güzellikleri, gerekse inanç ve kültür deðerleri ile çok önemli bir turistik potansiyel barýndýrdýðýný söyledi. Ziyaret alanýnýn ardýndan ilçe merkezinde vatandaþlarla bir araya gelen Vali Toprak, köy kahvehanesinde vatandaþlarýn çay ikramýný geri çevirmeyerek onlarla bir süre sohbet etti. Artýk hiç kimsenin üzülmemesini temenni eden Vali Toprak, "Artýk hiç kimse

üzülmesin, kimsenin gözlerinden yaþ akmasýn. Ýçimizden, vicdanýmýzdan ve yüreðimizden gelen ses budur. Kötülükten, þiddetten, silahtan insanlara iyilik ve güzellik gelmez. Biz güzellikleri yaþayacaðýz" dedi.

Eðil inanç merkezi olacak Ýlçedeki peygamber kabirlerinin ilçeye ve kente büyük deðer kattýðý ifade eden Vali Toprak, "Eðil ilçemiz, içinde barýndýrdýðý deðerlerle bir inanç merkezi olma yolunda ilerliyor. Onun için güzellikleri artýrmak lazým. Ýnsanlarý ötelemeden, itmeden kendimize çekmemiz lazým. Ýnsanlara gönlümüzdeki sevgiyi hissettirmemiz lazým. Anne, baba ve çocuk arasýndaki

fazla çalýþýn. Devletimizin tüm kurum ve kuruluþlarý olarak, sizlerin daha kaliteli þartlarda eðitim alabilmesi için olanaklarý sonuna kadar seferber ediyoruz. Bu yýl Eðil'e yeni bir Anadolu Lisesi ve Ýlköðretim Okulu yapacaðýz. Ayný zamanda mevcut lisenin eksiklerini giderip binayý güçlendireceðiz. Böylece sizler ve sizden sonra gelecek kardeþleriniz de daha iyi þartlarda okuyarak, daha güzel yerlere gelecek" ifadelerini kullandý.

Son durak kaymakamlýk Eðil Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi, bilgi teknolojisi laboratuarýnda öðrencilerle de bir araya gelen Vali Toprak, öðrencilerle bir süre sohbet etti.

Okul ziyaretinin ardýndan ilçeye TOKÝ tarafýndan inþa edilecek olan muhtemel konutlarýn yapýlacaðý arazide incelmelerde bulunan Vali Toprak, daha sonra Ýlçe Jandarma Karakolu'na geçerek askerlerle sohbet edip karakol defterini imzaladý. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nü de ziyaret eden Vali Toprak, ilçenin genel asayiþi konusunda bilgi aldý ve Emniyet Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Son olarak Eðil Hükümet Konaðý'ný ziyaret eden Vali Toprak, Kaymakam Taner Bircan'ýn makamýna geçerek, ilçede yürütülen projeler konusunda bilgi aldý. Vali Toprak, ilçedeki incelemelerinin kaymakamlýk ziyareti ile tamamlayarak ilçeden ayrýldý.

Vatandaþlarla sohbetin ardýndan Merkez Ýlköðretim Ýlkokulu Ana sýnýfýný ziyaret eden Vali Toprak, burada Minik öðrencilere çeþitli hediyeler daðýttý. Okulun kütüphanesini de ziyaret eden Vali Toprak, daha sonra Eðil Lisesi'nin yeni eðitim sistemi için hazýrlanan prefabrik dersliklerini ziyaret etti. Burada öðrencilere seslenen Vali Toprak, "Ýçerisinde bulunduðunuz þartlar dâhilinde bir takým eksiklerinizin olduðunu biliyoruz ve bunlarý gidermek için çalýþýyoruz. Yetenekleriniz ve hayalleriniz çerçevesinde kendinize uygun bir hedef belirleyerek azim ve kararlýlýkla ilerleyin. Yaþadýðýmýz alemde en kýymetli hazine bilgi ve sevgidir, bunu asla unutmayýn. Hayatýnýzý güzel kýlýn, daha fazla okuyun, daha

'Barýþý anayasal güvenceye kavuþturalým' Gültan Kýþanak, çözüm sürecinin esasýný teþkil eden baþlýklardan birinin anayasa olduðunu söyledi ve ekledi: Barýþ akdini anayasal güvenceye kavuþturalým.

G Batman-JJaponya arasýnda bilimsel köprü

B

atman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam'ýn gerçekleþtirdiði Japonya gezisinde iki ülke arasýnda bilimsel köprü kuruldu. Tokyo'da düzenlenen sempozyumda Rektör Uluçam tarafýndan "Hasankeyf" konulu bir bildiri sunuldu. Rektör Uluçam, "Tsukuba Üniversitesi Beþeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Makoto ÝTOH'u ekibimizle birlikte ziyaret ettik. Ýki üniversitenin ilgili fakülteleri arasýnda arkeoloji baþta olmak üzere sosyal bilimlerin diðer alanlarýnda karþýlýklý iþbirliði yapýlmasý ve öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimi konularýnda görüþ birliðine vardýk" dedi. Rektör Uluçam tarafýndan fakülte dekanýna plaket ve hediye takdim edildi. Ayrýca Japonya gezisi kapsamýnda Tsukuba Üniversitesi Batý Asya Medeniyetleri Araþtýrma Merkezi ile Arkeoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Akira Tsuneki ve Tsukuba Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Shigeo Osonoi'yle de görüþüldü.

Ortak programlar açýlabilir Yapýlan görüþmede Batman Üniversitesi'yle ortak açýlabilecek lisansüstü programlar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunulduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Uluçam "Sosyal program çerçevesinde, Tsubuka'da bir Þinto manastýrýna gezi düzenlendi. Tsukuba Üniversitesi Beþeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi konferans salonunda "Hasankeyf" hakkýnda konferans verdim. Japonya'da Hasankeyf'i anlattýk ve herkes Hasankeyf'e hayran kaldý" diye konuþtu. Program kapsamýnda sürdürülen çalýþmalar kapsamýnda Rektör Uluçam, Tsukuba Kamitakatsu Müzesi ve Tsukuba Üniversitesi Rektörlüðü'nü ziyaret etti. Rektör Vekili Prof. Dr. Kazuhiko Shimizu, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Yutaka Tsujinaka ve Prof. Dr. Caroline F. Benton ile Rektör Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, iki üniversite arasýnda ortak iþbirliði konularýný kapsayan hususlarda görüþ birliðine vardý. Öte yandan Tsukuba Üniversitesi, Batman Üniversitesi Rektörü Uluçam'ýn yaptýðý ziyareti web sayfalarýndan "Batman Üniversitesi ile Tsukuba Üniversitesi arasýndaki anlayýþý derinleþtirmek için büyük bir fýrsat saðladýðý" þeklinde duyurdu.

rup Toplantýsý'nda gündemi deðerlendiren BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, önemli bir süreci ilerletmeye çalýþtýklarýný belirtti. Kýþanak, sözlerini þöyle sürdürdü: Þimdiye kadar denenmemiþ tek bir yol kalmýþtý. O da müzakere yöntemiydi. Özgür bir geleceðe, herkesi bu yeni sürece hazýrlamaya ve katký sonucu bir yaklaþým içinde olmaya çalýþýyoruz. Herkesin de böyle yaklaþmasý gerektiðini ifade etmek istiyoruz. Bu süreci ilerletirken, varmak istediðimiz durak tüm Türkiye'nin farklý kimliklerin, halklarýmýzýn varmak istediði durak, özgür bir gelecektir, demokratik bir yaþamdýr, eþitlikçi bir hukuktur. Çatýþmanýn, ölümün, kavganýn ve gözyaþýnýn olmadýðý bir ülkede eþitlik hukuku içinde, özgürce yaþayabilmektir. Böylesi bir yolculukta yeni bir sürece kapý araladýðýmýz bu aþamada, yeni anayasa çalýþmasý da çok önemli ve iþin esasýný teþkil ediyor. Türkiye'de ihtilaflarýn, çatýþmanýn asýl nedeni adaletsizliktir, hak ve özgürlüklerin gasp edilmesidir. Bu konuda bizim de uzunca yýllardýr Türkiye'nin

demokratik muhalefetinin yürüttüðü bir mücadele sayesinde geldiðimiz bir nokta var. Herkes aslýnda mevcut anayasanýn statükocu olduðunu, toplumu kapsamadýðýný, vesayetçi olduðunu, anti demokratik olduðunu, bu gömleðin Türkiye'ye dar geldiðini ifade ettiler, bunun mücadelesini verdiler.

Beklenti yeni anayasa Herkes eski anayasadan þikayetçi oluyor, yeniyi kuralým derken Parlamento'daki partiler eskiyi hatýrlatan emellerle toplumun karþýsýna çýkýyorlar. Yeni bir söz söyleyene 'ama sen eskiden böyle demiyordun' deniliyor. Eskide ýsrar edecekseniz o zaman toplumu boþu-

na oyalamayalým, 'biz yeni bir anayasa yapamayýz' diyelim. Statükoyu koruyan anayasalarla bugüne kadar geldik. Bugün yepyeni bir anayasa yapma önerisi var. Toplumun, halklarýn beklentisi budur. Referandum ve seçim süreçlerinde de son birkaç yýldýr halkýn huzuruna çýkan siyasi partiler, yeni anayasa sözü vermiþtir. Yeni anayasaya yeni diyebilmemiz için getirdiði yenilik nedir bunu görmek istiyoruz. Türkiye'nin bir demokrasi sorunu var. Demokratik bir yönetimi getirdiniz mi? Kendinize bakýn. Yeni özgürlük alanlarý yarattýnýz mý? Bunu çýkýn topluma anlatýn. Kimlik sorunu var. Kimlikleri kapsamayan bir anayasa nedeniyle senelerdir çatýþma yaþanýyor, bunu çözmek için bir öneri getirdiniz mi? Din ve inanç sorunu var. Bunu giderecek ne yaptýnýz? Çýkýn bunu anlatýn. BDP dýþýnda hiçbir parti yeni bir özgürlük alanýna dair öneride bulunmamýþtýr. Biz bu anayasada barýþ akdinin bir anayasal statüye kavuþmasýný önerdik.

Depremzede kiracýlara müjde Van Valisi Münir Karaloðlu, evleri aðýr hasar ve yýkýk durumda olan ancak konut sahibi olmayan depremzedelerle kiracýlara toplam 2 bin 500 konut verileceðini açýkladý. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasým'da meydana gelen iki depremden sonra afetzedelere TOKÝ tarafýndan toplam 15 bin konut yapýlarak teslim

edilmiþti ancak bazý depremzedeler, hak sahibi olmalarýna raðmen gerekli belgeleri hazýrlayamadýðý için konut alamadý. AFAD ve TOKÝ tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonrasý belge hazýrlayamadýðý için maðdur olan depremzedelere bin 500 konut verileceði belirtildi. Ayrýca depremden sonra büyük sýkýntý çeken ve hala konteynýrlarda kalmak zorunda olan kiracýlara da konut verileceði açýklandý. Vali Münir Karaloðlu, yaklaþýk 1,5 yýldýr çadýr ve konteynýrlarda kalan depremzede kiracýlara durumlarýný belgelemeleri halinde konut verileceðini söyledi.

Temmuz'dan sonra konut yok Þu anda Van ve Erciþ'te kiracýlar için bin

konutun hazýrlandýðýný belirten Karaloðlu, "Çok zor bir çalýþmanýn ardýndan kiracýlar için böyle bir karar çýktý. Durumlarýný belgelemeleri halinde kiracýlara konut verilecek. Baþvurular 15 Nisan'da baþlayýp 3 Mayýs'ta son bulacak. Biz istiyoruz ki gerçek ihtiyaç sahipleri ev sahibi olsun. Kiracýlara verilecek evler, afet kapsamýnda depremzedelere verilen þartlarda verilecek. 2 yýl geri ödemesiz ve 20 yýl geri ödemeyle depremzedeler ortalama 75 bin TL ödeyecek. Baþvurularýn fazla olmasý halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Tahminlerimize göre son teslimatýmýz Temmuz 2013 sonunda olacak. Konut edindirme çalýþmamýz bununla son bulacak" dedi.


6

EKONOMÝ

10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Bitlis'te hayvanlar meralara çýktý Son yýllarýn en çetin kýþýný yaþayan Bitlis'te, havanýn mevsim normallerine dönmeye baþlamasýyla birlikte ahýrlarda beslenen hayvanlar meralara çýkarýlmaya baþlandý.

K

ýþýn þiddetli ve soðuk geçtiði Bitlis'in Tatvan ilçesinde, küçük ve büyükbaþ hayvanlar uzun bir aradan sonra meralarda otlatýlmaya baþlandý. Son iki haftadýr güneþin yüzünü göstermesiyle birlikte hayvanlarýný ahýrlardan çýkardýklarýný ve otlatmak için meralara götürmeye baþladýklarýný belirten besici Murat Yavuz, bu yýl Bitlis'te kýþ mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle maðdur olduklarýný söyledi. Yem stoklarýnýn

tükendiðini ve artýk yem alacak durumlarýnýn kalmadýðýný dile getiren Yavuz, baharýn geç olsa da gelmesine sevindiklerini kaydetti. 7 ay ahýrdan çýkamadýlar Yem stoklarýnýn tükenmesi üzerine hayvanlarýnýn çoðu kez aç kaldýðýný belirten Nuri Sezgin ise, "Allah'a þükür sonunda güneþin yüzünü gördük. Bu yýl o kadar kar yaðýþýndan sonra baharý dört gözle bekliyorduk. Karýn

DEDAÞ ekiplerine saldýrdýlar Þ

anlýurfa'nýn Siverek ilçesine baðlý Karakeçili nahiyesinde kaçak elektriðin önüne geçmek için ekipler denetim yaptý. Görevlilere saldýran vatandaþlar, 2'si jandarma 4 kiþi yaraladý. Yapýlan çalýþmalar sonucunda kaçak elektrik kullanan köy halkýna iþlem yapan DEDAÞ görevlileri, burada köy halkýyla sözlü tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine köylüler ve DEDAÞ görevlileri arasýnda kavga çýktý. Yaþanan olay sonrasý köy halký DEDAÞ ekiplerine taþlarla saldýrýrken, jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardýndan çok sayýda jandarma ekibi de olay yerine gitti. Köy halký, jandarma ve Dedaþ görevlilerine tekrar taþlarla saldýrmaya baþlayýnca 2'si jandarma, 2'si Dedaþ görevlisi olmak üzere 4 kiþi yaralandý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

kalkmasý ve baharýn gelmesiyle birlikte yaklaþýk 7 aydýr ahýrda zar zor beslediðimiz hayvanlarýmýzý meralara çýkarmaya baþladýk. Akþama kadar meralarda otlatýp akþamüzeri de koyunlarýmýzý yine ahýra geri götürüyoruz" dedi. Meralarda bu yýl bol yaðýþ olmasý sebebiyle yeteri kadar yeþillik oluþtuðunu belirten besici Yaþar Ýlgörmüþ de, kýþ aylarýnýn tüm besicileri maðdur ettiði için bir sonraki kýþa daha iyi hazýrlýk yapacaklarýný söyledi.

Erken emeklilik çalýþmasý yok M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek erken emeklilik tartýþmalarýna noktayý koydu. Þimþek, maaþlardan kesinti yapýlarak, erken emekli olunmasý konusunda herhangi bir çalýþmalarýnýn olmadýðýný söyledi. Bakan Þimþek, "yaþ bekleyenlere erken emeklilik" ile ilgili haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný belirtti. Bakan Þimþek, "Böyle bir þey söz konusu deðildir. Gündemimizde deðildir. Açýk ve net olarak söylüyorum. Sosyal Güvenlik sistemi yýlda bütçeden 74 milyar TL'lik destek alýyor. Böyle bir kurumun ilave bir takým açýklarý artýracak bir strateji belirlemesi söz konusu deðildir" dedi.

Mikro kredi üyeleri bilgilendirildi Mikro Kredi Erzincan Bölge Müdürlüðü, Bitlis'teki mikro kredi üyelerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.

geri ödemelerde toplam olarak 441 bin 955 TL dönüþ saðlanmýþtýr. Bitlis Valiliði Ýl Özel Ýdaresi, SODES kapsamlý projeden kredi verilmek üzere saðlanan kaynak toplamý 111 bin 357 TL'dir" dedi.

Kredi dönüþlerinde sýkýntý yok

B

itlis Mikro Kredi Müdürlüðü toplantý salonunda düzenlenen toplantýda konuþan Erzincan Bölge Müdürü Ýbrahim Gürler, üyelere sosyal kalkýnma kredisi, üyelerin daha fazla gelir elde etmek için baþlatýlan yeni çalýþmalar, mikro sigorta ve mikro konut sigortasý hakkýnda bilgiler verdi. Bitlis Mikro Kredi Þube Müdürü Harun Ergezen ise, 21 Aralýk 2010 yýlýnda imzalanan protokolle Bitlis Ýl Özel Ýdaresi ve Türkiye Ýsrafý Önleme Vakfý tarafýndan ortaklaþa yürütülmekte olan 'Her Eve Mikro Fabrika' projesi kapsamýnda çalýþmalarýna baþladýklarýný belirtti. Bitlis'te bu yýl içinde üyelere verilen kredilerle ilgili de bilgi

veren Ergezen, "2013 yýlý içersinde Bitlis merkezde 175, Güroymak ilçesinde 94, Adilcevaz ilçesinde ise 15 olmak üzere toplamda 284 bayana kredileri teslim ettik. Kredilerini alan bayanlar eliþi-örgü yapýmý, ev yemek-

Taþan nehir bað ve bahçeleri vurdu

Bingöl'de 8 yayla kiraya verilecek B

H

akkari'nin Þemdinli ilçesinde kar sularý nedeniyle taþan nehir birçok bað ve bahçeye zarar verdi. Ýlçe merkezine 17 kilometre uzaklýkta bulunan Kayalar Köyü'ne baðlý Hasruva mezrasýndan geçen Kayalar Nehri, birçok bað ve meyve bahçesine zarar verdi. Köylülerden Muhacir Eren (25), maðdur olduklarýný belirterek, "Karþýda bulunan evlerimize gidemiyoruz. Yaðýþlardan dolayý köprümüz de zarar gördü. Kümes hayvanlarýmýz sulara kapýlýp telef oldu. Korkuyoruz, evimiz her an sular altýnda kalabilir" dedi.

leri satýmý, tandýr ekmeði, gözleme hamur iþleri yapýmý, piko tuhafiye dükkâný, turþu yapýmý, tavuk besiciliði gibi alanlarda halen iþ yapmaktadýrlar. Þu ana kadar toplam 552 bin 300 TL kredi daðýtýmý gerçekleþtirilmiþ olup

Bitlis Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Murat Al ise, Bitlis'te yaklaþýk 3 yýl gibi bir süredir mikro kredi çalýþmalarýna baþladýklarýný belirtti. Bu süre zarfýnda üyelere daðýtýlan kredilerin dönüþlerinde herhangi bir sýkýntý yaþanmadýðýna vurgu yapan Al, "Mikro Kredi þubemizdeki arkadaþlarýmýzýn özverili çalýþmasýyla bu iþi baþarýlý þekilde yapmaya devam ediyoruz. Þu ana kadar daðýtýlan kredilerin dönüþüyle ilgili bir sýkýntý yaþamadýk. Bunun yanýnda krediyi alan üyelerimiz helal ve haramýn farkýnda olduklarý için de zaten sýkýntý yaþamýyoruz. Yani verilen krediler, verilen iþlerle ilgili kullanýlýyor. Bu konuda Bitlis yöremizdeki kadýnlarýmýzdan

son derece memnunuz. Biz burada üye olan bayanlara daha nasýl katký sunabilmenin çabasý içindeyiz. Bizim buradaki en büyük hedefimiz, vermiþ olduðumuz kredilerin miktarlarýný artýrarak kadýnlarýn kendi iþyerleri açmalarýný saðlayarak kendi ayaklarý üzerinde durmalarýný saðlamaktýr. Projemizi Bitlis merkez, Güroymak ve Adilcevaz ilçelerimizde baþarýlý þekilde yürütüyoruz. Yeni hedefimiz bu baþarýyý Ahlat ve Tatvan ilçelerimizde de göstermektir. Þu anda üyelerimizi destekleme anlamýnda farklý arayýþlar içerisindeyiz. Ýnþallah bu arayýþlarýmýz sonucunda üyelerimize daha çok destek saðlayacaðýz. Ülkemizin geneline baktýðýmýzda ülkemizde baþarýlý birçok iþ kadýnýn iþ hayatýna küçük çaplý kredilerle baþladýðýný ve iþini büyüttüðünü görüyoruz. Bu yüzden biz elimizden geleni yapacaðýz. Üyelerimizde ellerinden geleni yaparak baþarý olacaklardýr" diye konuþtu.

ingöl Ýl Mera Komisyonu tarafýndan Karlýova, Kiðý, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki bazý mera ve yaylalarýn kiralanacaðý bildirildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Karlýova ilçesi sýnýrlarýndaki Çiftlik ve Kaynarpýnar yaylalarý ile Kiðý'daki Davidin Kömü, Bilice Ari Kurti, Tekbaþ ve Bilice Ari Guri, Yayladere'deki Çikoðlu ve Yedisu'daki Ardýçlar yaylalarýnýn kiralama iþlemlerinin Mera Yönetmeliði ve Devlet Ýhale Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarýnca pazarlýk usulü ile yapýlacaðý belirtildi. Açýklamada, Bingöl'ün Karlýova, Kiðý, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki yayla ve meralarýn kiralama ihalesinin 16-18-19 Nisan 2013 tarihlerinde yapýlacaðý kaydedildi. Yayla kiralama ihalesine katýlmak isteyenlerin ihale þartnamesini Tarým Ýl Müdürlüðü Tarýmsal Altyapý ve Arazi Deðerlendirme Þubesi'nden ücretsiz olarak temin edebileceði bildirildi.


GÜNCEL

10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Bölge korucularý tedirgin

'Statümüz ne olacak?'

Siirt'in Eruh ilçesinde 25 yýldýr silahlý mücadele verdiklerini belirten 425 geçici köy korucusu, barýþ sürecine olumlu bakarken, sürecin barýþla noktalanmasý durumunda kendi statülerinin ne olacaðýný merak ediyor.

Akil Ýnsanlar Diyarbakýr'da toplanýyor Kürt sorununun çözüm sürecinde 7 ayrý bölgede oluþturulan Akil Ýnsanlar Heyeti'nin 'Güneydoðu Anadolu Bölgesi" grubu bugün Diyarbakýr'da toplanacak. Ýstanbul ve Ankara'dan gelecek olan heyet üyelerinin Diyarbakýr'da iki gün ziyaretler gerçekleþtirecekleri ve bu ziyaretler kapsamýnda sivil toplum kuruluþlarý, farklý inanç ve mezhep gruplarý ile görüþmesi bekleniyor. 11-12 Nisan tarihleri arasýnda ziyaretler gerçekleþtirecek heyette AK Parti eski Batman Milletvekili M. Emin Ekmen'in yaný sýra Yýlmaz Ensaroðlu, Kezban Hatemi, Murat Belge, Fazýl Hüsnü Erdem, Yýlmaz Erdoðan, Etyen Mahçupyan, Lami Özgen ve Ahmet Faruk Ünsal yer alýyor.

Eruh'a baðlý Dikboðaz Köyü'nde 20 yýldýr koruculuk yaptýðýný kaydeden geçici köy korucusu Mehmet Can Tein, PKK ile mücadelede köy korucularý olarak bedel ödediklerini ve ödemeye devam ettiklerini söyledi. Arkadaþlarýný bu uðurda kaybettiklerini ifade eden Tein, "Son dönemde baþlatýlan çözüm sürecini kesinlikle destekliyoruz. Kanýn dökülmesini istemiyor, bu bölgeye barýþ ve huzurun tesis edilmesini caný gönülden destekliyoruz. Örgütün Eruh'a ilk baskýn yaptýðýndan bu yana hep devletimizin yanýnda yer aldýk. Çözüm süreci ile birlikte bu bölgeye mutlaka barýþýn geleceðine inanýyoruz. Biz devletimizi seviyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin ancak, bizimde sosyal haklarýmýzý unutmasýn, bizi ortada býrakmasýn. Þuan Eruh ilçesinde 425 geçici köy korucusu bulunuyor. PKK'ya karþý mücadele eden biz korucular, çözüm sürecinin sonunda nasýl bir statü altýna gireceðini bilmiyoruz" dedi.

'Sosyal güvence istiyoruz' Asgari ücret altýnda çalýþtýklarýný aktaran Çetinkol Köyü'nden geçici köy korucusu Fethullan Nas, bu maaþýn mevcut ekonomik þartlarda kendilerine yetmediðini bildirdi. Nas, "24 yýldýr Eruh'ta geçici köy korucuyum, barýþ sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Sosyal güvence olarak yeþil karttan baþka

hiçbir þeyimiz yoktur. Devlet mutlaka bizi sahiplenmelidir. 400 ile 600 lira arasýnda maaþ neyimize yetecek, kýdem tazminatý ne de sosyal güvence istiyoruz" diye konuþtu. Dikboðaz köyünde korucular adýna konuþtuðunu aktaran Þakir Acar da, devletin geçici iþçiliði ya da memurluðu gibi sosyal haklarý mutlaka düþünmesi gerektiðini anlatarak, "Bunca yýla kadar bizi ihmal edenler artýk hakkýmýzý iade etmelerinin zamaný geldi. Devlete olan güvenimiz dün olduðu gibi bugünde sonsuzdur, tek istediðimiz insanca yaþayabilecek bir maaþ sistemi ve emeklilik hakkýdýr. Yetkililer geçici olan köy korucularýna her türlü imkan ve sosyal haklarýný tanýma zamaný gelmiþtir" þeklinde konuþtu.

'Kaçak iþçi gibi çalýþýyoruz' Ekonomik sýkýntýlar karþýsýnda büyük zorluklar çektiðini ifade ederek Dikboðaz Köyü korucularýndan Emin Akyürek ise, sosyal ve özlük haklarýnýn yetersizliði nedeniyle kendilerini kaçak bir iþçi gibi gördüklerini, Eruh ilçesinde bulunan 425'e yakýn korucunun en büyük sýkýntýsýnýn terörle mücadeleden çok ekonomik sýktýn olduðunu vurguladý. Akyürek, maaþlarýnýn en düþük memur maaþýna kadar çekilmesi gerektiðini belirterek, "En zorlu görevi yapmamýza raðmen en düþük memur maaþýnýn yarýsý kadar maaþ almýyoruz. Çok fazla bir beklentimiz de yok, tek gayemiz maaþlarýmýzýn en düþük memur veya iþçi maaþý düzeyine yükseltilmesidir" ifadelerini kullandý.

Ninova'da resim sergisi Diyarbakýr'da Polis Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Ninova Park'ta resim sergisi açýldý. Risk altýndaki öðrenciler yaptý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliði'nde görevli emniyet amiri Osman Ulusan ise, "Diyarbakýr Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Amirliði olarak, Baðlar'da risk altýnda bulunan öðrencilerimiz ile ilgili koruyucu önleme faaliyetleri içerisinde resim ve ebru kursu verdik. Bu kursumuz 7 ay süreli ve

Sergi açýlýþýna Emniyet Müdürü Recep Güven, emniyet mensuplarý ile çok sayýda öðrenci katýldý. Seginin açýlýþýnýn ardýndan resimleri tek tek inceleyen Emniyet Müdürü Güven, öðrencileri tebrik etti. Öðrenciler, yaðlý boya çalýþmasý ile çizdikleri resmi Güven'e vererek sürpriz yaptý. Güven, "Gençlerin bir ayda bu kadar güzel tablolar üretmeleri neredeyse mucize. Öðrencilere ne kadar zamandýr resim yapýyorsunuz diyo-

40 öðrenciyi kapsayan bir kurs. Öðrencilerimizin eserlerini sergilemek için biz bu sergimizi açtýk. Asýl amacýmýz öðrencileri, gençleri kötü ve zararlý alýþkanlýklardan korumaktýr. Riskli bölgelerdeki seçtiðimiz bu öðrenciler ile onlarýn hem okullarýndaki öðrencilere örnek olmasý, hem de boþ zamanlarýný doldurmak istedik" diye konuþtu.

rum bir ay diyorlar. Bir ayda bu denli bir eser çýkarmak kolay deðil. Renkleri çok güzel kullanmýþlar. Bakarak yapmýþlar ama bir ayda bu kadar müthiþ bir geliþme arkadaþlarýn çok emek verdiðini, öðrencilerin de yüreklerini koyduðunu gösteriyor. Ben aynaya baktýðýmda gördüðüm þahsý çok beðenmiyorum ama arkadaþlar kendi içlerindeki güzellikle beraber bezemiþler güzel olmuþ" dedi.

Çözüm sürecine imzalý destek Halkýn Demokratik Kongresi (HDK), Mardin Karayollarý Parký'nda barýþ sürecine destek için imza standý açtý. Ýmza standý önünde açýklama yapan HDK sözcüsü Hamdullah Ýnce, milyonlarýn Diyarbakýr'da barýþ çaðrýsýyla coþup evlerine döndüðünü söyledi. Ýnce, "Yaþamlarý boyu ilk deliksiz uyku çektikleri Nevroz gününden bugüne 18 gün geçti, kaldýrýlan uçaklara, helikopterlere ve sýnýrlara yapýlan askeri yýðýnaklara raðmen ölüm ve çatýþma haberleri almadýðýmýz koca 18 gün. Bu kavgamýzý hep olduðu gibi en barýþçýl yöntemlerle devam ettireceðiz. Onurlu barýþýn tesisi, eþitlikçi, özgürlükçü, sosyal, ekolo-

jist ve demokratik bir anayasa istiyoruz. Bunun için bugün burada atýlan her imza bir zeytin dalýdýr. Ýmzalar zeytin dallarý denizini oluþturacak. Bu denizin kýyýsýnda çocuklarýmýz mayýna deðil, en fazla sivri kenarlý kayalara basýp yaralanacak ve yakamozu izlerken demokratik moderniteyi inþa edenlere sadece içten ve sessiz þükranlarýný sunacaklarýný düþünmek bile mücadelemize güç ve heyecan katýyor. Umutlarýn yeþermeye devam ettiði þu 18. günün sonsuza deðin devam etsin" dedi.

Baþkan Kaya'dan Baþbakan'a övgü Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile yeniden görevine iade edilen Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya, makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda çözüm süreci ile ilgili açýklamalarda bulundu. Baþbakanýn Türkiye'de yüzde 50 oranýnda oy almýþ bir insan olduðunu hatýrlatan Kaya, "Baþbakan, Cumhuriyet tarihinden bu yana ülkenin sayýlý liderlerinden birisi. Bulunduðu pozisyon, potansiyel, toplumla buluþma itibarý ile büyük bir aktör olduðu kesin. Türkiye'de yüzde 50 oy almýþ bir insan. Bunun elbette ki bir karþýlýðý olacak. Uyguladýðý politikalarýn toplumda kabul görme oranýnýn çok yüksek olduðu malumunuz. 3 tane seçim geçirdi. Referandum geçirdi. Büyük bir boyutu var. Sayýn Öcalan'ýn da Orta Doðu üzerinde etkisi olduðunu artýk hiç kimse inkar etmiyor. Sadece Türkiye'deki Kürtler deðil, Orta Doðu'da, komþu ülkelerin birçoðunda büyük bir etkisinin olduðu herkes tarafýndan söylenen, herkes tarafýndan kabul edilen bir þey. Türkiye'de sadece 3-5 yýl deðil, 10 yýllara varan bir süredir Sayýn Öcalan'ýn ciddi bir kesim üzerinde etkisi var. Dolayýsýyla bu kadar güçlü iki aktörün bulunmasý, bu sürecin selameti ve bu sürecin baþarýya ulaþmasý açýsýndan büyük bir þanstýr. Umuyorum ki bu süreçte iki aktörün, iki liderin ciddi katkýsý ile hepimizin de ortak özlemi olan barýþa ulaþýlacaktýr. Bu anlamda da çok güzel gidiyor. Çok da kolay bir þey deðil. Yani bu yarýn bitecek bir sorun deðildir. Aþamalarý vardýr. Bu aþamalarda da atýlan adýmlar itibarý ile hala çok baþtayýz ama geleceðe dair de çok büyük umutlar vardýr" dedi.


8

Aktüalite

10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Baðlar'da 'Kent Bilgi Sistemi' Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi tarafýndan yürütülen Kent Bilgi Sistemi Projesi'nin kapanýþ toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Kent Bilgi Sistemi ile vatandaþlarýn yaþamýnýn kolaylaþacaðýný söyledi. Günümüzde biliþim teknolojilerinin yönetim teknikleriyle birlikte kullanýldýðý, etkin ve verimli bir kent yönetim anlayýþý ile performans ve verimliliði hedefleyen modeller ortaya çýktýðýný dile getiren Baran, bu amaçla Baðlar Belediyesi olarak kent bilgi sistemine uygun bir yapýlanma çalýþmasýný baþlattýklarýný söyledi. Baran, sözlerini þöyle sürdürdü: 2010 yýlýnýn baþlarýnda E-Belediye uygulamasýný da devreye alarak yurttaþlarýmýzýn internet üzerinden belediyemize olan borçlarýný bulunduklarý alanlarda ödemelerine olanak sunduk.

Verimlilik artacak

'Kent Bilgi Sistemi' toplantýsýna Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Baþkan Yardýmcýlarý, Belediye Meclis Üyeleri, Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný Hafize Ýpek, Sur Belediyesi Bilgi Ýþlem sorumlularý, Kayapýnar Belediyesi Bilgi Ýþlem sorumlularý, Muhtarlar, Batman Belediye Baþkan

Yardýmlarý, Odalar, Kurdi-Der, Kürt Enstitüsü ve STK'lar katýldý. Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, tüm kurumlar için olduðu gibi, belediyelerin de geliþen bu sürece uygun olarak kendini yenilemek ve çaðýn gereklerine uygun donatmak durumunda olduðunu belirtti.

Þimdi ise Kent Bilgi Sistemine geçiyoruz. Baðlar Belediyesi olarak bu sistemle, e-hizmet ayaðýnýza gelebilecek. Artýk her iþ için yurttaþlarýmýzýn belediyeye gelmesine gerek kalmaksýzýn mobil cihazlarla/mobil araçlarla hizmet sahaya inecek. Sahada yaptýðýmýz 10 aylýk yol durum, numarataj ve baðýmsýz birimlere ait veri toplama çalýþmalarý sonucunda, Baðlar bütün yönleriyle kayýt altýna alýndý. Böylelikle belediye tarafýndan bundan sonra üretilecek bütün projeler artýk tahminlere deðil, tamamen yurt-

taþlarýn taleplerine ve elimizde biriken bu verilere dayandýrýlarak gerçekleþtirilecektir. Bu hem yapýlan çalýþmalarýn verimlilik düzeyini arttýracak, hem de vatandaþýn hayat standartlarýný, yaþama þeklini kýsacasý hayatýný en doðru þekilde tanýmamýzý ve projelerimizi bunun üzerinden gerçekleþtirmemizi saðlayacaktýr. Bu kapsamda, Kent Bilgi Sistemi çalýþmasýnýn tüm Baðlar halkýna hayýrlý olmasýný diliyorum.

Bu çalýþma ile; E-imar, Coðrafi Bilgi Sistemi, Uygulama imar planýnýn sayýsallaþtýrýlmasý, E-rehber, Ebelediyecilik, Vergi hatýrlatma sistemi, Tele-propaganda, Anket referandum hattý, Akýllý vezne sistemi ve Baðlar'da yaþayan yurttaþlarýn sosyal ve ekonomik konularda güncel verilere ulaþabildiði belirtildi. Toplantý, daha sonra verilen bir kokteyle sona erdi.

Hizmetler halka açýk olacak Baðlar Belediyesi Bilgi Ýþlem Sorumlusu Serdar Yiðit ise, Baðlar Belediyesi Danýþma Merkezi'nin, belediyeye herhangi bir iþ için gelen yurttaþlarýn ilk temas noktasý olacaðýný kaydetti. Yiðit, hizmetleri ile ilgili gelen taleplerin tek bir merkezde toplanacaðýný, birimlere daðýtýmýnýn yapýlmasýnýn daha hýzlý olacaðýný ve ölçülebilir hizmet sunabileceklerini söyledi. Yiðit, "Belediyenin bütün hizmetlerinin halka açýk hale getirilerek þeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesi temelinde demokratik ve paylaþýmcý yerel yönetim esaslarýna dayanarak maksimum hizmet anlayýþýný benimsemiþtir" dedi.

Bismilli kadýnlar erkekleri uyardý D

iyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi ile Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Bismil Kadýn Meclisi, ilçedeki kaldýrým iþgali ve çevre kirliliðine karþý erkekleri uyardý. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte kaldýrým iþgalinin yaþandýðý Bismil'de kadýnlar esnafý dolaþarak çevre kirliliði ve kaldýrým iþgaline karþý çeþitli uyarýlarda bulundu. Bismil Belediyesi ve BDP Kadýn Meclisi tarafýndan yapýlan ortak çalýþmada, Bismil Belediye Baþkan Yardýmcýsý Songül Kaptan, BDP Kadýn Meclisi'nden oluþan bir heyet, ilçedeki esnaflarý tek tek gezerek, çevre kirliliðine karþý broþürler daðýtýrken, kaldýrým iþgaline karþý esnaf, kahve ve kýraathane iþletmecilerine çeþitli uyarýlarda bulundu. Esnaftan kaldýrým iþgali konusunda hassasiyet göstermelerini isteyen Bismil Belediye Baþkan Yardýmcýsý Songül Kaptan ve BDP Bismil Kadýn Meclisi üyeleri, özellikle kadýnlarýn yürümekte zorluklar yaþadýðýný ifade etti. Yönetime geldikleri günden bu yana kaldýrým iþgalinin yasakladýklarýný belirten Songül Kaptan, yaþanan kaldýrým iþgaliyle birlikte kaldýrýmlardan yürümenin mümkün olmadýðýný ve görüntü kirliliðine neden olduðunu söyledi. Defalarca yapýlan uyarýlara raðmen ilçe esnafýn bu konuda hassasiyet göstermediðine dikkat çeken Kaptan, duyarlýlýk çaðrýsýnda bulundu.

Silopi'ye þehit ateþi düþtü I

ðdýr'ýn Aralýk Ýlçesi'nde askerleri taþýyan minibüsün kamyonla çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada þehit olan 3 askerden biri olan 21 yaþýndaki Halil Þaký'nýn Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'ndeki evine ateþ düþtü. Askeri yetkililer tarafýndan Cumhuriyet Mahallesi Kizir

Mevkii'nde oturan Þaký ailesine acý haber verilirken, aile cenaze için hazýrlýklara baþladý. Terhisine 18 gün kalýrken kaza sonucu þehit olan Halil Þaký'nýn evinde Kürtçe aðýtla yakýlýp gözyaþlarý döküldü. Þaký'nýn cenazesi akþam saatlerinde Silopi'ye götürülerek topraða verildi.

Van'da yamaç paraþütü

T

ürk Hava Kurumu (THK) Van Þubesi tarafýndan Erek Daðý eteklerinde yamaç paraþüt gösterisi düzenlendi. Van'da havalarýn ýsýnmasýyla birlikte Türk Hava Kurumu da yamaç paraþütü uçuþlarýna baþladý. Yamaç paraþütçü Ýlhan Gezgen'in kontrolünde 7 kiþilik ekip ile Erek Daðý'na çýkan grup, burada yamaç paraþütü uçuþlarýnýn startýný verdi. THK Van Þube Baþkan Vahdettin Dicle, 2013 yýlý hedeflerinin 250 sortilik bir uçuþ gerçekleþtirmek olduðunu belirtti. Uçuþlardaki önceliklerinin Abalý Kayak Merkezi'nin bulunduðu 600 metrelik tepe olduðunu anlatan Dicle, "Ancak ara sýra genç kanatlarýnýn uçuþlarýný gerçekleþtirmeleri bakýmýndan Erek Daðý tercihimizdir. Þu an iki kursiyerimiz 9 Nisan'da THK Erzincan Eðitim Merkezi'nde baþlayacak yamaç paraþüt baþlangýç kursuna katýlmaya hak kazanmýþ durumdadýrlar. Bu yýl hedefimiz 10 kursiyerimizi bu kurslara göndermektir. THK, doðuda marka olma yolunda. Uçuþ ekibimiz Murat Doðan, Handan Doðan, Yavuz Kuru, Nihat Dilekli, Sibel Týrpancý, Seçkin Bedel, Ayberk Yaman ve Ýlhan Gezgen'den oluþmaktadýr" dedi.

Batman'da kesintisiz saðlýk hizmeti B

atman Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nde kesintisiz saðlýk hizmeti veriliyor. Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Uz. Dr. Faruk Günak, Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nde 24 saat kesintisiz saðlýk hizmeti verildiðini söyledi. Günak, "Kadýn ve çocuk yaþtaki vatandaþlarýmýza kesintisiz saðlýk hizmeti sunulmaktadýr. Bu hastanemizde gerek çocuk hekimleri ve gerekse de kadýn doðum uzman doktorlarýmýz 24 saat esasýna göre vatandaþýmýza hizmet sunmak için yoðun emek sarf etmektedirler. Kadýn doðum hastalarý ve çocuk hastalarýmýz için akþam saatlerinde 18-22 saatleri arasýnda poliklinik uygulamamýz yürütülmektedir. Böylece gün içinde yoðunluktan veya iþinden ötürü hastaneye gelememiþ vatandaþlarýmýz yakýnlarýnýn tedavisi için en son imkanlarla hizmet alabilmektedir" dedi.


Ýç Politika

10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Baþbakan muhalefet liderlerine yüklendi

'Tarih onlarý affetmeyecek' Grup toplantýsýnda muhalefete yüklenen Baþbakan Erdoðan, ''Terör bitmesin diye ayak direten iki baþkaný tarih talihsizlikle anacak. Þehitler gelsin diye beddua eden bu iki genel baþkana raðmen biz yaþatmanýn mücadelesini sürdüreceðiz'' dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Akil insanlarla yapýlan toplantýyý deðerlendiren Erdoðan þunlarý söyledi: Toplantýda katkýsý olanlar, soru soranlar oldu. 63 arkadaþýmýz 9'arlý gruplar halinde çalýþmalar yapacak. Bütün bu olanlarýn yanýnda kamuoyunun algýsýný yönetmek üzere bu arkadaþlarýmýz sahada çeþitli etkinlikler yapacaklar. Bazýlarý çýkýyor diyor ki, akil insanlar ifadesi yanlýþ. Akil dediðin zaman bu yiyiciler olur. Bu Türkçede oturmuþ. Biz Arapça gramer bilgisi mi vereceðiz? Þimdi bunu kalkar imam hatipli olarak kalkar Tayyip Erdoðan söyler. Ben bunu aslýna göre söylesem bu defa da onu eleþtirmeye baþlarlar. Gaflet, cehalet bu. 63 arkadaþýmýzý yüzlerce kiþinin arasýndan seçtik. Farklý çevrelerden orada arkadaþlarýmýz var. O masanýn etrafýnda yangýný söndürmeye can atan insanlar var. O masanýn etrafýnda meseleyi çözmek için yüreði heyecanla atan insanlar var. Sorgulama kabiliyetleri yok Ne Devlet Bahçeli, ne de Kýlýçdaroðlu'nun 63 isminin samimiyetini sorgulayacak kalibresi yoktur. 63 kiþide var olan yürek, cesaret ne Bahçeli'de,

ne de Kýlýçdaroðlu'nda mevcut deðildir. Kýlýçdaroðlu çözüm sürecine engel olmanýn mücadelesini veriyor. Herkesin kanýn durmasýna odaklandýðý günlerde gönülsüzlük göstergesidir. Kýlýçdaroðlu çýkmýþ 'akil insanlar baþbakana seçim öncesi zaman kazandýracak' diyor. Kýlýçdaroðlu olduðu müddetçe seçim kazanmak için zamana ihtiyacýmýz hiç yoktur. Sürecin hassasiyeti nedeniyle az konuþtuðumuzu ama þehitlerin ruhunu incitmeyeceðimizi ifade ettik. Sonuca ulaþmak için her yöntemin mübah olduðu anlayýþýnda deðiliz. Kaný durdurmak, gençlerin ölümünü engellemek için çýrpýndýðýmýz bir süreçte zihinleri bulandýrmak da vicdani deðildir. Bu nasýl milletvekilliði? CHP marjinal partinin kuyruðuna takýldý Silivri'de mahkeme önünü savaþ alanýna çevirmeye çalýþtý. Nerede karanlýk örgüt varsa CHP onlarýn arkasýna takýlýyor. Baþkalarýnýn kuyruðunda durumu idare ediyor. Hakkari'ye bayrak götüremeyen CHP Þam ve Silivri'nin kapýsýndan hiç ayrýlmýyor. Silivri'deki saldýrýlar yargýya saygýnýn ne ölçüde olduðunu ortaya koymuþtur. Malum milletvekilleri oturmalarý gereken yerde deðil, avukatlarýn oturduðu yerde olmaya cüret etmeye kalktýlar. Bu nasýl milletvekilliði? Yargý gereðini yapacaktýr. Bize ne düþüyorsa gereðini yapacaðýz. Bunlar için yasama, yürütme, yargý söz konusu deðil. Her yerde ayný. Ýlk kez baðýmsýz yargý duruþma sýrasýnda saldýrýya uðradý. CHP'liler tarafýndan saldýrýya maruz kalmýþtýr. Bu saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz. Silivri'de saldýran

KULP ÝLÇESÝ AKDORUK-NERLICA VE KARPUZLU -ELMALI TOPRAK MUHAFAZA VE EROZYON KONTROL PROJESÝ,ÇERMÝK ÝLÇESÝ KUYU-KALAÇ TOPRAK MUHAFAZA VE EROZYON KONTROL PROJESÝ ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-DÝYARBAKIR DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KULP ÝLÇESÝ AKDORUK-NERLICA VE KARPUZLU -ELMALI TOPRAK MUHAFAZA VE EROZYON KONTROL PROJESÝ,ÇERMÝK ÝLÇESÝ KUYU-KALAÇ TOPRAK MUHAFAZA VE EROZYON KONTROL PROJESÝhizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/44933 1-Ýdarenin a) Adresi : 1.ELAZIÐ CADDESÝ LÝSE 1.SOKAK YENÝÞEHÝR YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122248304 - 4122242387 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakýrisl@ogm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : DÝYARBAKIR ÝLÝ, KULP ÝLÇESÝ AKDORUK-NARLICA VE KARPUZLU -ELMALI KÖYLERÝ, DÝYARBAKIR ÝLÝ, ÇERMÝK ÝLÇESÝ KUYU-KALAÇ KÖYLERÝ c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 01.05.2013, iþin bitiþ tarihi 01.07.2013 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DÝYARBAKIR ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ TOPLANTI SALONU b) Tarihi ve saati : 19.04.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, YETKÝLÝ RUHSATLI MESLEK MENSUBU BELGESÝ 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE SERVÝSÝ adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE SERVÝSÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRBEÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn-708

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

9

CHP'yi de tarih yargýlamaya devam edecektir. Bahçeli aynaya baksýn Bahçeli korku senaryolarý üretiyor. MHP Genel Baþkaný kabalýðýyla öne geçti. Ülkemizin siyasetine yakýþmýyor. MHP kaba muhalefet, CHP de muavin muhalefet konumuna terfi ettiler. Bu kafayla gittikçe müzmin muhalefet, müebbet muhalefet olacaklar. Daha fazla hararet yapmadan emekliliðe ayrýlmasýný tavsiye ediyoruz. Utanmadan ihanet kelimesini aðzýna alýyor. Susuyorsak ciddiye almadýðýmýzdan, susuyorsak sabrýmýzdan susuyoruz. Sabrýmýzýn da bir sýnýrý var. Bahçeli 3.5 yýllýk iktidarlýk döneminde öyle bedeller ödetti ki, 10 yýl biz faturalarý ödemek zorunda kaldýk. Bahçeli hain görmek istiyorsa bu millete ödettiði 231 milyar liraya baksýn, sonra da aynaya baksýn haini görür. Faiz yüzde 63'ten yüzde 6'ya indi. Tarih affetmeyecek Vade 9 ay deðil 69 ay. Bu nedir güvendir, istikrardýr. Bahçeli çiftçiye yüzde 59 faizle kredi veriyordu. Ziraat Bankasý'nýn þu anda uyguladýðý faiz oraný sýfýrla 7.5 arasýnda. Kimleri idamdan kurtardýklarýna hiç girmiyorum. 'Vur de vuralým, öl de ölelim' diyen kitleye karþý onun da zamaný gelecek diyen bir genel baþkanýn ne bize, ne de

kendi tabanýna söyleyecek tek bir söz bile yoktur. Söz söyleyecek yüzü bile yoktur. Edep yahu diyorum. Devlet Bahçeli sýcak koltuðunu koruyacak diye bu ülkede kanýn akmasýna seyirci kalmayýz. Kýlýçdaroðlu koltuðunda oturacak diye gençlerin ölmesine seyirci kalmayýz. Tarih bu iki genel baþkaný affetmeyecek. Terör bitmesin diye ayak direten iki baþkaný tarih talihsizlikle anacak. Þehitler gelsin diye beddua eden bu iki genel baþkana raðmen biz yaþatmanýn mücadelesini sürdüreceðiz.

'Çözüm için yalan söylemeyeceksin'

G

rup toplantýsýnda Baþbakan'a yüklenen Kýlýçdaroðlu, "Pazarlýk yapmadýk diyorsun. O zaman o mektuplar nedir? Sorunu çözmek için yola çýkýyorsan yalan söylemeyeceksin" dedi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Kýlýçdaroðlu'nun gündeme iliþkin konuþmasýndan satýr baþlarý þöyle: Deniz Feneriþ davasý ne oldu? Unutuldu gitti. Bu ülkede yargýnýn baðýmsýz olmadýðýný gayet iyi biliyor. Grupta konuþmuþ, "CHP'li vekiller Silivri'ye niye gitti, hukuk gerekeni yapacaktýr" diyor? Yasak mý getireceksin. Bizim dokunulmazlýða ihtiyacýmýz yok. Demokrasi için her türlü bedeli ödemeye hazýrýz. Özel mahkemelerin baðýmsýz olduðunu söylemek hukuk cahili olmak demektir. CHP olarak dokunulmazlýklarýn arkasýna saklanmadýk. Senin dokunulmazlýðýn sende kalsýn. Dokunulmazlýklarýmýzý kaldýrmazsan namertsin. Son günlerde moda CHP niye konuþmuyor? CHP konuþuyor. Ama sorun þu; bizim duymak istediklerimizi niye söylemiyorsunuz? Erdoðan sanki milletvekili seçer gibi 63 akil insan belirledi. Baþbakan millete "Bana güvenmiyorsunuz bari bu 63 insana güvenin" diyor. Konuyu bilmiyorsun, çözümü bilmiyorsun. Bunlar nasýl akil insan? Akil

insanlarýn görevi reklam.

Mektuplar aþk mektubu mu? Biz düþünen herkese saygýlýyýz ama kendisine akil insan deyip siyasi otoritenin propagandasýný yapan akil insan deðildir. Aklýný kiraya verenden akil insan olmaz. "Sorunu çözmek istiyorum" diyorsun. Çöz sorunu, samimi ve dürüst ol. Millete bilgi ver dedik, vermedi. Sorunu çözmek için yola çýkýyorsan yalan söylemeyeceksin. Pazarlýk yapmadýk diyorsun. O zaman o mektuplar nedir? O mektuplar, kusura bakma ama aþk mektubu deðil herhalde. Yapýlan pazarlýklarý dolaylý yoldan öðreniyoruz. Bir baþbakan durduk yerde neden eyaletten, federasyondan bahseder? Baþbakan'ýn Osmanlý ve dünya tarihi konusunda bilgi kýrýntýsý varsa ben genel baþkanlýðý býrakýrým. Ekonomide bütün vatandaþlarým sýkýntýlý. Bütün göstergeler S.O.S veriyor. Trabzon'da bir genç iþsizlik yüzünden kendisini yaktý. Eðer bir ülkede bir genç iþ bulamadýðý için kendisini yakýyorsa o ülkede sýkýntý vardýr. Tek tek bütün illeri gezip iþ dünyasýyla toplantý yapacaðým. Ekonomik görüþlerimiz nedir anlatacaðým. Üreten bir ülke üzerine inþa edilecek bir Türkiye'ye ihtiyacýmýz var.


10

10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Dýþ Politika

ABD lazer topu deneyecek A

BD 2014'ten itibaren savunma sanayinde yeni bir çað baþlatýyor. ABD deniz kuvvetlerinin önümüzdeki yýl Ýran Körfezi'nde lazer topu deneyeceði ileri sürüldü. ABD deniz kuvvetleri, yeni geliþtirdiði lazer topunun 2014'te uluslararasý sulardaki ilk denemesini Ýran Körfezi'nde test edeceðini açýkladý. Savaþ gemisine yerleþtirilecek yeni silah ilk aþamada lazer topuyla devriye botlarýný ve insansýz hava araçlarýný etkisiz hale getirecek. ABD deniz kuvvetleri, yeni geliþtirdikleri lazer topuyla, ikinci aþamada ise füze ve savaþ uçaklarýný imha etmeyi planlýyor. ABD, Ýran Körfezi'nde devriye gezecek savaþ gemisi "USS Ponce" aracýlýðýyla test edeceði lazer topuyla Tahran'a da gözdaðý vermeyi hedefliyor.

Baþarýyla test edilmiþti New York Times da, ABD deniz kuvvetlerinin, Ýran Körfezi'ndeki faaliyetlerinde önümüzdeki dönemde gözle görülür bir artýþ olacaðýný yazdý. "USS Ponce" yerleþtirilecek lazer topu, Ýran Körfezi'nde devriye gezecek küçük botlarý ve insansýz hava araçlarýný etkisiz hale getirecek. Lazer topunun, füze ve savaþ uçaklarýný imha etmek için ise hala yeterince güçlü olmadýðý ve geliþtirilmesi gerektiði belirtildi. ABD deniz kuvvetlerinin internet sayfasýnda yer alan bilgide, lazer toplarýnýn geçtiðimiz yýl baþarýlý bir þekilde test edildiði vurgulandý. ABD ordusu internette yayýnladýðý bir videoda, lazer topunun bir insansýz hava aracýný nasýl imha ettiðini de gösteriyor.

'Savaþ çýkabilir' A

Ýran'dan gövde gösterisi

Ý

ran, Milli Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle ülkenin nükleer programýna yönelik üç önemli tesisin açýlýþýný gerçekleþtirdi. Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad'ýn video konferans yoluyla açýlýþýný yaptýðý tesisler arasýnda oksit uranyum üretim merkezi de bulunuyor. Þehid Rýzainejad tesisi, ülkenin ikinci oksit uranyum merkezi olma özelliði taþýyor. Ayrýca Yezd eyaletinin Ardakan bölgesindeki uranyum madeni ile Taft þehrindeki ilk Rodotron hýzlandýrýcýsý da hizmete açýldý. Böylece Ardakan'dan

çýkarýlan uranyum iþlenerek Þehid Rýzainejad tesisinde oksit uranyuma dönüþtürülecek. Tesisin yýllýk 60 ton oksit uranyum üretme kapasitesi bulunuyor. Cumhurbaþkaný Ahmedinejad, nükleer sahadaki geliþimin devam ettiðini belirterek, Ýran halkýnýn bu alanda her geçen gün yeni baþarýlara þahit olduðunu söyledi. Sývý özütleme çözeltilerinden elde edilen bir tür konsantre uranyum olarak bilinen oksit uranyumun elde edilmesi, uranyum filizinin iþlenmesi sürecinin ara safhalarýndan birini oluþturuyor.

BD'ye yönelik tehditlerde bulunan Kuzey Kore, olasý bir savaþ durumuna karþý Güney Kore'deki tüm yabancý þirket çalýþanlarý ile turistlerin bu ülkeyi terk etmelerini istedi. Kore Yarýmadasý'nda sular giderek ýsýnýyor. Kuzey Kore Asya-Pasifik Barýþ Komitesi, Güney Kore'yi yine uyardý. Ancak yapýlan son uyarý, güneyde yaþayan yabancýlara yönelik oldu. Açýklamada, Güney Kore'de yaþayan yabancýlarýn olasý savaþ durumuna maruz kalmasýnýn istenmediði belirtildi. Komite'den yapýlan açýklamada, tüm yabancý örgüt ve þirket çalýþanlarý ile turistlerin önlem olarak ülkeyi terk etmesi çaðrýsýnda bulunuldu.

Nükleer deneme Kuzey Kore, daha önce Rusya, Çin ve Ýngiltere'den ülkedeki elçiliklerini boþaltmalarýný istemiþti. Kuzey Kore'nin, 12 Þubat'ta tüm uyarýlara raðmen üçüncü nükleer denemesini yapmasý tüm dünyanýn tepkisini çekmiþti. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi, 7 Mart'ta Pyongyang yönetimine uygulanacak yeni yaptýrým paketini kabul etmiþti. Karara tepki gösteren Kuzey Kore, ABD'ye karþý "önleyici nükleer saldýrý" düzenleme hakkýný kullanacaðýný ve Güney Kore ile "savaþ durumu"na girdiðini açýklamýþtý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

11

Kim düþer kim baraj oynar? Kayapýnar ve Bismil'in kazanmasý, Erganispor'un da puan kaybetmesi nedeniyle BAL 2.Grup'taki küme düþme hattý son 2 hafta öncesinde ilginç bir hal aldý. Bu 3 takýmdan en üstte yer alan ligde kalýrken,en az puaný olan küme düþecek, diðeri de BAL'da kalmak için baraj maçý oynayacak. ERGANÝSPOR YENÝLGÝDEN KURTULDU (3-3)

ÝÞ AVERAJLARA KALDI

Kýzýltepe Barýþspor'la deplasmanda 3-3 berabere kalan Erganispor, þampiyonluk þansýný matematiksel olarak kaybederken son 2 haftadaki hedef ligde kalmak olacak. Bir arada 3-1 yenik duruma düþtüðü maçý 2'si penaltý olmak üzere bulduðu gollerle beraberliðe taþýyan Sarý-Siyahlý takým,geçen hafta 3-0 öndeyken rakibin sahadan çekilmesi nedeniyle yarýda kalan Gercüþ Baðlar maçýný da hükmen kazanacaðý için 47 puanda.

Lig sonundaki puan durumuna küme düþen takým ve baraj oynayacak takým averajla da belirlenebilir. Ýkili averajda Erganispor,Bismil Belediyespor'a üstün (20,1-1),Kayapýnar Belediyespor'un (1-0,1-1) gerisinde. Bismiil Belediyespor;Erganispor'un gerisinde,Kayapýnar'la (2-1,1-2) eþit. Kayapýnar ise Erganispor'a üstün,Bismil Belediyespor'la eþit.3'lü averajda iki takým arasýndaki maçlarda alýnan sonuçlarýn oluþturduðu puan tablosuna bakýlacak. Kayapýnar Belediyespor :7 (Ligde kalýr) Erganispor :5 (Baraj oynar) Bismil Belediyespor :4 (Küme düþer)

BÝSMÝL, DÜELLOYU KAZANDI (4-3) Rakibin cezasý nedeniyle Þanlýurfa'da oynanan maçta Cizre Basraspor'u 4-3 maðlup eden Bismil Belediyespor, puanýný 47'ye çýkararak ligde kalmak için son 2 haftaya Kayapýnar Belediyespor'un 2 puan önünde girdi. Önceki gün Muþ Ovasýspor'u 5-0 yenen Kayapýnar Belediyespor'un ise 45 puaný var. Statüye göre en az puaný olan Diyarbakýr ekibi Süper Amatör Lig'e düþerken, ligin ikinci sýrasýndaki takým ligde kalacak ve üçüncü ise Süper Amatör Þampiyonu Yolspor'la baraj maçýna çýkacak. Lig bittikten hemen sonra tek maç üzerinde oynanacak baraj maçýný kazanan gelecek sezon BAL'da Diyarbakýr'ý temsil eden 2 takýmdan biri olacak.

3 TAKIMIN KALAN MAÇLARI ÞÖYLE ; Erganispor (47) : Van DSÝSpor (D) Genç Muratspor Bismil Belediyespor (47): Gercüþ Baðlar (Seyircisiz) Kýzýltepe Barýþ (D) Kayapýnar Belediyespor (45) : Hakkari Zap (D) Dersimspor

Ayna:Diyar'a çok üzülüyoruz Diyarbakýr'lý Ýþadamý Cengiz Ayna, Diyarbakýrspor'un içinde bulunduðu duruma çok üzüldügünü belirtti.

Akýn 'Önce Play-O Off sonra 2. Lig' S

por Toto 3. Lig'de Mücadele eden Batman Petrolspor Geçen Hafta kendi saha ve seyircisi önünde ligin güçlü takýmlarýndan Trabzon Kanuni Futbol Kulübü'nü 3-1'lik farklý skorla yenen Batman Petrolspor PlayOff'a 1 adým daha yaklaþtý. Karþýlaþma boyunca rakibi karþýsýnda üstün bir performans sergileyen Kýrmýzý beyazlý ekip aldýðý galibiyetle Taraftarlarý sevindirdi. Play-Off yolunda hedeflerine emin adýmlarla yaklaþtýklarýný söyleyen TPAO Batman Bölge Müdürü ve Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn; "Amacýmýz önce Play-Off sonra da 2. Lige çýkmaktýr. Yýllar sonra alýnan bu baþarýlý sonuçlar bizi olduðu kadar tüm Batman Spor Kamuoyunu sevindirmektedir. Þampiyonluk yolunda ben Batmanlýyým diyen herkesin Petrolspor'a destek vermesi gerekmektedir. Trabzon ile oynadýðýmýz karþýlaþmada takýma büyük destek sunan baþta il protokolü olmak üzere Batman Taraftarlar derneði, Batman Emniyet Müdürlüðü'nün organize ettiði Mahalleler Yarýþýyor 2 spor hocalarýna ve sporcularýna, çeþitli okullardan gelen öðrencilerimize ve Ülkenin dört bir yanýnda bizi takip eden Petrolspor sevenlerine bu anlamlý galibiyeti armaðan ediyoruz. Bize bu sevinci yaþatan Petrolspor Teknik heyeti ve Futbolcularý caný gönülden kutluyorum" dedi.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

C

engiz Ayna yaptýðý açýklamada, Diyarbakýrspor'un içinde bulunduðu ve 40 yýllýk bir mazi göz göre göre yok oluyor. Geçmiþ yöneticilerin yapmýþ olduklarý hata sonucu bu hale geldi ve önümüzde ki sezonda Amatör liginde mücadele edecek" dedi. Ayna, "Ekonomik nedenlerden dolayý bu hale düþen ve son üç yýlda düþüþe geçen Diyarbakýrspor'da kazan bir türlü durulmuyor. Futbolculara yemek bile çýkmamasý içler açýsýdýr. Ýdman sonrasý duþ alabilmek için kulübün sýcak suyu bile akmýyor. Diyarbakýrspor'un içinde bulunduðu durumdan kurtarýlmasý için bazý iþ

Erganispor, Van Dsispor'a bileniyor Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Erganispor, bu hafta deplasmanda oynayacaðý Van DSÝspor maçý hazýrlýklarýný Teknik direktör Kemal Zeydan yönetiminde sürdürüyor. 'Van maçýna odaklandýk' Deplasmanda oynayacaklarý karþýlaþmaya

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

adamlarýnýnda destek olmalarý gerektiðini belirterek, "Her ne kadar Diyarbakýr'dan uzak olsak da günlümüz, yüreðimiz hep Diyarbakýrspor için atýyor. Ancak ne yazýk ki, son yýllarda kentimizin ve bölgemizin güneþi olan Diyarbakýrspor hak ettiði yerde deðil. Takýmýn bu halde olmasý bizleri çok üzmüþtür. Bu enkazýn ortadan kaldýrýlmasý için destek olmasý lazým.takýmýn çok acil bir þekilde toparlanmasý için bir dizi kararlar alýnmalý. Diyarbakýrspor'un eski günlerine ulaþmasý için bir meþale yakýlmalý" dedi. Diyarbakýrspor'un Amatör Liðe düþmesinin kendilerini çok üzdüðünü belirten Ayna, "Bu duruma þahitlik etmek gerçekten bir Diyarbakýr'lý olarak beni çok derinden üzmüþtür. Bin bir zahmetle buraya kadar gelmiþtir. Yeter ki Diyarbakýrspor eski günlerine kavuþsun " þeklinde konuþtu. Taþkýn Civelek

iliþkin açýklamalarda bulunan Sarý - Siyahlý

takýmýn Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek, "Erganispor olarak herkesin bu takýma sahip çýkmasýný istiyoruz. Futbolcularýmýzý maç saatine kadar moral ve motivasyon yönünden hazýr vaziyete getireceðiz. Tek seçeneðimiz bu maçýmýzý kazanýp diðer maçlara bakmak. Erganispor olarak idmanlarýmýzý Cuma günü öðleden sonra tamamlayacaðýz. Pazar günü gülecek taraf biz olacaðýz " diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Yetiþtirme yurdu sporcusu Güreþte Türkiye birincisi oldu A

Aile ve Sosyal Politikalar Adýyaman Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Erkek Yetiþtirme Yurdu Sporcusu Mustafa Çiftçi Türkiye birincisi oldu.

ile ve Sosyal Politikalar Adýyaman Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Erkek Yetiþtirme Yurdu Sporcusu Mustafa Çiftçi Türkiye birincisi oldu. 5-7 Nisan 2013 tarihleri arasýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Güreþ Federasyonu iþ birliði ile Antalya ilinde yapýlan Türkiye Yýldýz Erkekler Serbest Güreþ Þampiyonasýna 30 ilden 294 sporcu katýldý. Üç gün boyunca devam eden turnuvada Adýyaman Erkek Yetiþtirme Yurdu'nda koruma ve bakým altýnda bulunan sporcu Mustafa Çiftçi 50 kg.da Türkiye birincisi oldu. 42 kg. da ise Mehmet Bozkurt Türkiye üçüncüsü oldu. Erkek Yetiþtirme Yurdu Beden Eðitimi Öðretmeni Ayhan Þener, çocuklarýn yapmýþ olduklarý antrenmanlarýnýn karþýlýðýný Türkiye þampiyonasýnda aldýklarýný belirterek, "Sporcularýmýzýn dereceye girmeleri bizleri son derece mutlu etmiþtir. Amacýmýz çocuklarýmýzýn milli takýma girmeleri ve ülkemizi temsil etmeleridir. Ayný zamanda çocuklarýmýzýn akademik ve sosyal baþarýsýnýn öz güvenlerinin, kendini ifade etme alýþkanlýðýnýn spordaki baþarýlar ile doðru olarak arttýrdý" dedi.


12

Belediyespor'da hazýrlýklar sürüyor 10 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Spor Toto 3.Lig 1. grup ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ligin 31.haftasýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Ýstanbulspor A.Þ maçý hazýrlýklarýný yaptýðý idmanla devam etti. var geçen hafta deplasmanda Beþikdüzüspor maçýndan galip ayrýldýlar.'' dedi.

Özyazan'lara Göre Belediyespor ikinci lig kapýsýný açtý Sezonun ikinci yarýsýnýn bitmesine dört hafta kaldýðýný da belirten Özyazanlar ''Geçen haftaki Pazarspor maçýyla takýmdaki oyunculara bir güven geldi. Ýstanbul A.Þ spor ile deplasmanda oynayacaðýz daha sonra içeride oynayacaðýmýz ligin zor Takýmlarýndan olan Fatih Karagümrükspor maçlarýndan galip ayrýlarak. Ýkinci Lig kapýsýný açtýklarýný ifade ederken taraftarlarýmýzla mutlu sona ulaþmak istiyoruz'' dedi.

Yakýþan bir ekip oluþturmaya çalýþýyoruz

G

eçtiðimiz hafta kendi evinde konuk ettiði Pazarspor 'la 2-2 berabere kalan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Seyrantepe Tesisleri'nde gerçekleþtirilen idmanda takýmdaki oyuncu ve teknik heyetin neþeli olduðu gözlendi. Hafta sonunda zorlu bir deplasman maçýna çýkacaklarýný belirten takýmýn teknik direktörü Turhan Özyazanlar, ''Puan olarak biraz ilerideyiz, iki kulübün mücadelesi bir hayli çekiþmeli geçecektir. Ýstanbulspor'un ileri uçta çok etkili oyuncularý

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar, ligi deðerlendirerek, "Zor haftalar her geçen hafta zorlaþtýkça biz onu kolaya çevirebilirsek zaten amacýmýza ulaþýrýz. Buraya geldiðimiz günden itibaren düþündüðümüz tablonun altýna inmedik. Sonuna kadar bunu devam ettireceðiz. Takým ve þehir fevkalade iyi bir ortam içerisinde. Diyarbakýr'a yakýþan bir ekip oluþturmaya çalýþýyoruz. bu oluþturulan ekibe sahip ve destek olmaya devam ediyor. Birbirimizi böyle tamamlýyoruz. Hedefler böyle olup düþünceler ortak olunca baþarýlamayacak hiçbir iþ yoktur. Diyarbakýr örneðini Türkiye'ye sunmaya çalýþýyoruz" dedi. Taþkýn Civelek

10.04.2013 Gazete Sayfaları  

10.04.2013 Gazete Sayfaları

Advertisement