Page 1

CMYK

Gençlerden anlamlý yardým

Bir ekmek eve bir ekmek askýya

A

K Parti Diyarbakýr Gençlik Kollarý Baþkanlýðý, 'Sen üþürken ben uyuyamam' sloganý ile yardým kampanyasý baþlattý. Kampanya kapsamýnda toplanan giyim ve gýda malzemeleri Suriyelilere daðýtýldý. 3'te

D

iyarbakýr'da bulunan bir ekmek fýrýný, ekmek alamayacak durumda olan ihtiyaç sahipleri için köþe oluþturdu. Oluþturulan köþeye hayýrseverler tarafýndan alýnan ekmekler poþet ile asýlýyor. 4'te

Damdan dama þebeke arýyorlar

B

itlis merkeze baðlý köylerde yaþayan vatandaþlar, telefon görüþmesi yapabilmek için çareyi evlerinin damýna çýkmakta buluyor. Þebekeden dolayý sýkýntý çektiklerini belirten vatandaþlar, GSM operatörlerinden baz istasyonu istiyor. 5'te

DkMM karþýlýk bulamýyor D

www.diyarbakirolay.com.tr

PAZARTESÝ 10 ÞUBAT 2014

iyarbakýr Küçük Millet Meclisi (DkMM), Þubat ayý toplantýsýný gerçekleþtirdi. 5 bu yana sivil toplum ile siyaseti bir araya getirmeye çalýþan DkMM, çabalara karþýlýk bulamamaktan yakýnýyor. Sayfa 8'de

Fiyatý : 30 KR

Öcalan video görüntülerini deðerlendirdi

Amaç süreci bitirmek

Son günlerde gündemi meþgul eden video görüntülerini deðerlendiren Abdullah Öcalan, görüntülerin, çözüm sürecini bitirmek ya da itibarsýzlaþtýrmak amacýyla sinsi bir planýn parçasý olarak montajlandýðýný söyledi. Gerçeklikle ilgisi yok HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Sýrrý Süreyya Önder, Abdullah Öcalan'ýn, son günlerde dolaþýma sokulan video görüntülerini deðerlendirdiðini belirtti. Önder, Öcalan'ýn konu ile ilgili þu ifadelerini paylaþtý: "Bu görüntülerin gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Burada hedeflenen aslýnda Türk-Kürt barýþ ve ittifakýný engellemektir. Montajý yapanlar, varoluþlarýný Kürt savaþýna ve bu savaþýn darbeci mekaniðine baðlayanlardýr."

Alýþveriþ merkezlerine yenildi D

iyarbakýr'ýn tarihi Suriçi ilçesinde bulunan Çarþiya Þewitî (Yanýk Çarþý), kente gelen yerli ve yabancý turistlerin uðrak yeri olmasýna raðmen çarþý esnaflarý iþ yapamýyor. Birkaç yýl öncesine kadar alýþveriþin kalbi olan Çarþiya Þewitî, peþ peþe açýlan büyük alýþveriþ merkezlerine yenik düþtü. 5'te

Demokratik bir sözleþme Önder, Öcalan'ýn demokratik bir sözleþme önerdiðini de açýkladý. Öcalan'ýn görüþmede bu önerisini þu sözlerle açýkladýðý öðrenildi: "Bu, afla falan çözülecek sorun deðildir. Bunun vaadi bile doðru deðildir. Bunun için önce demokratik bir sözleþme yapmak lazým. Yasalar derken, yasal çerçeve derken, hep bunlarý kastediyorum. Bütün demokrasi güçleri, süreç ve barýþýn üzerine titremeliler ve hükümet üzerinde baský oluþturmalýlar." 9'da

Kuyu köylüleri su istiyor

AK Partili vekiller köy yollarýnda A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Nurettin Nebati baþkanlýðýnda Van'a giden milletvekili heyeti, köyleri gezerek vatandaþlarýn sýkýntýlarýný dinledi. 7'de

Diyarbakýr'da maddi hasarlý trafik kazasý

D

iyarbakýr Yeni Hal Kavþaðý'nda özel halk otobüsü ile bir taksinin çarpýþtýðý kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araç sahipleri ve yakýnlarý arasýnda gerginlik yaþandý. Polis biber gazý kullanarak kavga edenleri ayýrdý. 3'te

37 yýldýr tesbih tamir ediyor D

iyarbakýr'ýn Sur ilçesinde seyyar tezgah üzerinde 37 yýldýr tesbih tamiratý yaparak ailesinin geçimini saðlayan Abdurrahman Badem adlý vatandaþ, son yýllarda iþlerinin bitme noktasýna geldiðini söyledi. 8'de

H

Yazýsý 5’te

D

iyarbakýr'da seçim çalýþmalarýný sürdüren BDP adaylarý, Çermik ilçesinin köylerine çýkarma yaptý. Kuyu Köyü'nü ziyaret eden heyete köylüler su sorununu iletti. BDP Ýl Eþ Baþkaný M. Emin Yýlmaz, köyden BDP'ye tek bir oy çýkmasa dahi sorunu çözeceklerini söyledi. 7'de

ür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý M. Hüseyin Yýlmaz, 30 Mart'ta yapýlacak seçimlerde þehirleri adaletle yönetmeye talip olduklarýný söyledi. 7'de

Kadýnlar seçim için toplandý

„ 4’te

Cihanê Hesûnî

KÜRTÇE KIZ ÝSÝMLERÝ

Þehirleri yönetmeye talibiz

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Kahveyi koklamak bile stresten uzaklaþtýrýyor Seul Ulusal Üniversitesi araþtýrmacýlarýnýn yaptýðý bir deneye göre; az uyku nedeniyle strese giren fareler kahve aromasýna maruz kaldýklarýnda, beyinlerinde bu strese baðlý olarak oluþan proteinde de bir deðiþim yaþanýyor. Ýþte kahvenin 11 faydasý; 1. Kahveyi sadece koklamak bile sizi stresten uzaklaþtýrabilir. 2. Kahve, parkinson hastalýðýyla ilgili semptomlarý azaltabilir. Science Daily'de 2012 yýlýnda Dr. Ronald Postuma tarafýndan kaleme alýnan bir çalýþmaya göre, kahve içmek parkinson hastalarýnýn hareketlerini kontrol etmelerinde onlara yardýmcý oluyor. Ayrýca kahve içenlerin parkinson hastalýðýna yakalanma oranlarý da daha düþük. 3. Kahve karaciðeriniz için çok yararlý. 2006 yýlýnda 22 yaþ üstü, 125 bin kiþiyle yapýlan bir araþtýrma, günde en az bir bardak kahve içenlerin karaciðer sirozuna yakalanma ihtimallerinin yüzde 20 daha düþük olduðunu ortaya koydu. Araþtýrmayý yönetenlerden Arthur L. Klatsky, The Guardian Gazetesi'ne verdiði demeçte, kahve tüketiminin özellikle alkol kullananlarýn yakalandýðý siroza karþý koruyucu yararlarý olduðunu vurguladý. Ayrýca araþtýrmalar, kahvenin alkolle baðlantýsý olmayan karaciðer yaðlanmasý gibi rahatsýzlýklarý önlemede de yararlý olduðunu ortaya koydu. 4. Kahve daha mutlu hissetmenizi

saðlayabilir. National Health Institute tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre, günde dört bardak ya da daha çok kahve içenler, hiç içmeyenlere oranla yüzde 10 oranýnda daha az depresyona giriyor. Bunun sadece kahvenin içerisinde bulunan kafeinle iliþkili olmadýðý da belirtiliyor. 5. Kahve tüketiminin daha düþük intihar oranlarýyla da bir iliþkisi var. Harvard Halk Saðlýðý Okulu tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre, günde iki ile dört bardak kahve tüketimi hem erkekler hem de kadýnlar için intihar oranýný yüzde 50 civarýnda düþürüyor. Bunun nedeni de kahvenin hafif bir antidepresan olarak da etki gösterip serotonin, dopamin gibi sinirsel salgýlarýn üretimine yardýmcý olmasý olarak gösteriliyor. 6. Kahve, cilt kanserine yakalanma ihtimalinizi düþürebilir. Harvard Týp Okulu ve Boston'daki Brigham and Women's Hospital, tam 20 yýllýk bir süre boyunca 112 bin 897 erkek ve kadýný takip etti. Günde 3 bardak ve üstü kahve içen kadýnlarýn, hiç kahve içmeyenlere göre cilt kanserine yakalanma ihtimalinin

daha düþük olduðunu net bir þekilde ortaya koydu. 7. Kahve sayesinde daha iyi bir atlet olabilirsiniz. The NewYork Times'ýn bir haberine göre, bilim insanlarý ve atletler, atletik performansa baþlamadan önce içilen bir bardak kahvenin özellikle uzun mesafe koþularý ve bisiklet gibi sporlarda performansý olumlu etkilediðini yýllardýr biliyorlar. Kafein kan akýþýndaki yað asitlerinin miktarýný artýrýr, bu da atletlerin kaslarýnýn yaðlarý vücut için yakýt olarak kullanmasýna yardýmcý olur. Bu vücudun egzersiz süresince kullanýlmak üzere ufak miktarlarda karbonhidrat depolamasýný saðlar. 8. Kahve, tip 2 diyabetin geliþim riskini azaltabilir. The American Chemical Society'nin araþtýrmasýna göre, kahve, tip 2 diyabet riskini azaltýyor. Araþtýrmaya göre günde 4 bardak ya da üstü kahve içenlerin, hiç içmeyenlere oranla tip 2 diyabet geliþim oranlarýnýn yüzde 50 daha düþük olduðu gözlemleniyor. Her eklenen bardakta bu risk yüzde 7 oranýnda azalýyor. 9. Kahve içmek, zihninizi daha uzun

süre saðlýklý bir biçimde korumanýza yardýmcý olabilir. South Florida Üniversitesi ve Miami Üniversitesi'nden araþtýrmacýlarýn 65 yaþ üstü kesimle yaptýðý araþtýrmaya göre, bu yaþlarda kanlarýndaki kafein düzeyi daha yüksek olanlar daha düþük olanlara göre alzheimer hastalýðýna 2 ila 4 yýl daha geç yakalanýyor. Araþtýrmalar; "Orta düzey kahve tüketiminin insanlarý alzheimer hastalýðýna karþý tamamen koruyacaðýný iddia etmiyoruz. Ancak, orta düzey kahve tüketiminin alzheimera yakalanma riskini düþüreceði veya geciktireceði konusunda inancýmýz tam" diyor. 10. Kahve sizi daha zeki yapabilir. Kahve sadece daha uyanýk olmanýza deðil, ayný zamanda zekânýzýn daha

keskin olmasýna da yardýmcý olabilir. CNN'de yayýnlanan bir habere göre, kahve zihnimizin daha etkin çalýþmasýna destek oluyor. 11. Kahve depresyona girme riskini düþürüyor. Kahve ve kafein ile ilgili son yapýlan bilimsel araþtýrmalara göre günde 2-3 fincan kahve içenlerin zihinsel performansý artýyor, depresyona girme riski düþüyor. Avrupa Gýda Güvenliði Derneði (EFSA) ile Hemþire Saðlýk Çalýþmasý'nýn yaptýðý araþtýrmalara göre orta düzeyde kahve tüketmek hafýza ve mantýklý düþünme üzerine olumlu etki ediyor. Ayrýca Ulusal Ýlaç Baðýmlýlýðý Kuruluþu NIDA'ya göre kafein, nikotin ve alkol gibi baðýmlýlýk yapabilecek maddeler arasýnda yer almýyor.

Alzeimerdan havuç suyu ile korunun Sigarayý daha kolay býrakmak için karanfil çayý! B

itki çayýndan alacaðýnýz destek ile sigarayý býrakmakta hiç zorlanmayacaksýnýz. Yeditepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Erdem Yeþilada, 9 Þubat Dünya Sigarayý Býrakma Günü'nde sigarayý býrakmayý ve býrakmak isteyenler için bitki çaylarýndan alýnacak desteðin yararlý olabileceðini belirtiyor. Sigara ile mücadele konusunda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen yoðun kampanyalarýn sonucunda saðlanan baþarý, baþta Dünya Saðlýk Örgütü olmak üzere dünya genelinde büyük övgü aldýðý bildiriliyor. Uygulanan ilaç tedavisinin baþarýsý büyük ölçüde kiþinin sigarayý býrakma kararlýlýðýna ve ortaya çýkabilecek sorunlara direncine baðlý. Bu nedenle yardýmcý uygulamalar ile kiþinin direncinin desteklenmesi kalýcý sonuç alýnabilmesi bakýmýndan son derece önemli. Yapýlan bir klinik çalýþmada karanfil tomurcuklarý ile hazýrlanan çayýn erkek sigara içicilerine bir ay

süre ile uygulanmasý ile vücutta biriken nikotin maddesinin kotinin haline dönüþümünün hýzlandýrýlarak vücuttan hýzla atýlmasýnýn saðlandýðý bildiriliyor. Karanfil çayý verilen gruptaki gönüllülerin yüzde 38'inde sigara yoksunluk belirtilerinin önemli ölçüde azaltýlabildiði ve bu suretle herhangi bir zorlukla karþýlaþmadan sigarayý býrakabildikleri bildiriliyor. Prof. Dr. Erdem Yeþilada, karanfil çayýnýn içimini kolaylaþtýrmak için tarçýn kabuðu ile birlikte hazýrlanmýþ karýþýmýna melisa (oðulotu) yapraðý ilave edilerek günde 3-4 defa bardak içilebileceðini belirtiyor. Melisa sigara býrakýlmasýna baðlý sinirlilik halinin giderilmesinde önemli bir katký saðlayacak ve güzel aromasý ile karanfil/tarçýn karýþýmýnýn lezzetini artýracaktýr. Yeþilada ayrýca önemli bir uyarýda bulunarak, melisa adý ile satýlan uzun boylu yapraklarý satýn alýnmamasý gerektiðini bu þekilde olan yapraklar "limonotu" diye bilindiðini ve yatýþtýrýcý etkisi bulunmadýðýný, gerçek melisanýn yaprak dokusu ince olduðunu söylüyor.

Dr. Ömer Coþkun, akþam yatmadan önce içilecek bir bardak havuç suyu ile Alzheimer hastalýðýndan korunabileceðini söyledi. D r. Ömer Coþkun, akþam yatmadan önce içilecek bir bardak havuç suyu ile Alzheimer hastalýðýndan korunabileceðini söyledi. Son yýllarýn modern hastalýklarýndan sayabilecek Alzheimer'ýn Alman doktor Alzheimer tarafýndan ilk kez bir kadýn hastasý sayesinde ortaya çýktýðýný hatýrlatan Dr. Coþkun, bu hastalýðýn günümüzde maliyeti en yüksek hastalýklarý arasýnda kalp ve kanserden sonra üçüncü sýrada yer aldýðýný belirtti. Alzheimer hastalýðýnýn 65 yaþ üzerindeki bireylerde yüzde 5 ila yüzde 10 oranýnda görüldüðüne dikkat çeken Coþkun, bu oranýn 65 yaþýndan sonra gelen her 5 yýlda ikiye katlanarak arttýðýný söyledi.Dr. Coþkun, en önemli belirtisinin günlük yaþamda iþlevlerini etkileyecek düzeyde bellek kaybý olduðunu vurgulayarak, "Alzheimer hastalarý, günlük yaþam iþlevlerini yerine getirmekte zorluk çekerler. Bu hastalar bir süre sonra basit kelimeleri dahi akýllarýna getirmekte zorluk yaþamaya baþlarken, kiþilik deðiþiklikleri gösterme ve alýþýlagelmiþ iþlerinden ve sorumluluklarýndan kaçma gibi eðilimlerde görülür. Genel olarak düþünme becerisinde güçlük, zaman ve mekanlarý karýþtýrma, karar vermekte güçlük çekme gibi durum-

Spor yaparken nasýl giyinmeli? S

por yaparken ayakkabý ve kýyafet seçiminin çok önemli olduðunu vurgulayan Spor Uzmaný Ayfer Saðlam, doðru kýyafet seçiminin motivasyonu artýrdýðýný söyledi. Spor yapmaya karar vermiþsek nedense elimiz eski ve kullanmadýðýmýz kýyafetlere gidiyor. "Nasýlsa bir iki saatliðine

lar Alzheimer'in en belirgin hastalýk belirtilerinin baþýnda gelmektedir" diye konuþtu. Dr. Ömer Coþkun, taze sýkýlmýþ bir bardak havuç suyunun içine bir tatlý kaþýðý zeytinyaðý ilave edilerek akþam yatmadan önce içilmesi gerektiðini belirtti. Dr. Ömer Coþkun, "Bu formülün unutkanlýðýn çözümü için birebir. Ýkinci tavsiyem ise ceviz. Cevizin beyin saðlýðý açýsýndan takdire þayan bir yeri var. Haftada en az 2-3 defa kabuklu ceviz yemek hafýzayý kuvvetlendirecektir" dedi.

giyeceðim ve yýkanacak" ya da "nasýlsa kimse görmeyecek" gibi bir mantýðýnýz varsa bundan kurtulun. Çünkü seçtiðiniz doðru spor kýyafetinin size geri dönüþleri çok önemli. Bunlardan baþlýcasý saðlýk ve motivasyon. Doðru seçtiðiniz spor kýyafeti size kendinizi daha enerjik hissettirebilir. Önceliði ayakkabý seçimine verin Yaptýðýnýz spor branþýna uygun ayakkabý seçimi, sizi saatlerce ayakta tutan ayak saðlýðýnýz için çok önemlidir. Yanlýþ ayakkabý ile saatlerce spor yapmak bel ve boyun problemlerine sorun olabilir veya buna zemin hazýrlayabilir. Þunu hep hatýrlayýn; ayaðýnýzdan aldýðýnýz her zemin darbesi ilerleyerek boynunuza kadar ulaþýyor. Ayaðýnýzý kavrayan, spor yaptýðýnýz ortamýn hava þartlarýna uygun ve tabi içinde ayaðýnýzý rahat hissettiðiniz bir ayakkabý almayý tercih edin. Spor yaparken ne giymeli? Spor yaparken ayaðýnýza takýlacak, hareketlerinizi engelleyecek kadar bol giyinmemek daha doðru bir tercihtir. Eðer dar kýyafet tercih etmiþsek içinde rahatça hareket edebileceðimiz, oturup kalkmamýza izin verecek esneklikte olmasý kan dolaþýmýnýn gerçekleþmesi için de gereklidir.


Diyarbakýr'da maddi hasarlý trafik kazasý

D

iyarbakýr Yeni Hal Kavþaðý'nda özel halk otobüsü ile bir taksinin çarpýþtýðý kazada maddi hasar meydana geldi. Merkez Baðlar Ýlçesi Yeni Hal Caddesi'nde yolcu taþýyan 21 H 0095 plakalý özel halk otobüsü ile 21 VE 87' plakalý bir taksi çarpýþtý. Otobüs ve takside maddi hasar meydana gelirken, 1 kiþi de hafif bir þekilde yaralandý. Kaza sonrasý trafikte kýsa süreli bir aksama meydana gelirken, kaza yapan araç sahipleri ve yakýnlarý arasýnda gerginlik yaþandý. Çýkan gerginlik üzerine polisin biber gazý kullanarak kavga edenleri ayýrdýðý görüldü. Olay yerine giden ambulans ekibi ise kavgada zarar görenlere ayakta tedavi uyguladý. Polis daha sonra kazayla ilgili soruþturma baþlattý. ÝLKHA

Gençlerden anlamlý yardým 10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

AK Parti Diyarbakýr Gençlik Kollarý Baþkanlýðý, 'Sen üþürken ben uyuyamam' sloganý ile yardým kampanyasý baþlattý. kampanya kapsamýnda toplanan giyim ve gýda malzemeleri Suriyelilere daðýtýldý.

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Yunus Koca, giyecek, gýda ve battaniyelerden oluþan yardým kolilerini ihtiyaç sahibi Suriyelilere daðýttýklarýný söyledi. Koca, "Büyük zulüm ve iþkenceden göç edip Diyarbakýr'a yerleþen Suriyelilere yönelik yardýmlarýmýz aralýksýz devam ediyor. Bu anlamda 'Sen üþürken ben uyuyamam' sloganý adý altýnda yardým kampanyasý ile bölgemizde ve ilimizde aðýr kýþ þartlarýyla mücadele etmeye çalýþan Suriyelilere yardým elimizi uzatýyoruz. Yardýmseverlerin teslim ettiði kýþlýk giysiler, battaniyeler, ev eþyalarý ve diðer ihtiyaçlarý toplayarak tespit ettiðimiz ailelere teslim ediyoruz. Bu kampanyada sadece AK Parti Gençlik Kollarý üyelerinden deðil çok geniþ bir kesimden destek aldýk" dedi.

'Sosyal projeleri önemsiyoruz' AK Parti Diyarbakýr Gençlik Kollarý Baþkaný Yunus Koca, sosyal içerikli projeleri önemsediklerini söyledi. Koca, "Kampanyamýz devam ediyor. Bu kapsamda 5 bine yakýn, giyim malzemelerini Suriyeli sýðýnmacýlara ulaþtýrmak istiyoruz. Ýçinde bulunduðumuz soðuk kýþ þartlarýnda çadýr kentte yaþayan vatandaþlarýmýzýn üþümemeleri adýna bir nebze de olsa katkýda bulunmanýn haklý gururunu yaþýyoruz. Suriye'de tüm dünyanýn gözleri önünde katliam yapýlmaktadýr. Bundan sonraki süreçte de insanlýða hizmet için var olan partimizin genç neferleri olarak bu tarz çalýþmalara devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Arýzalanan TIR trafiði kilitledi B

atman'da çevre yolunda bulunan ýþýklarda arýzalanan bir TIR trafiði olumsuz etkiledi. Diyarbakýr istikametinden gelen ve Siirt istikametinde giden 72 EN 810 plakalý TIR, Batman Siirt çevre yolu Turgut Özal Bulvarý üzerinde arýzalandý. Eski devlet hastanesi kavþaðýndaki kýrmýzý ýþýklarda duran ve bir daha çalýþmayan TIR, trafiði alt üst etti. Diyarbakýr, Batman, Siirt karayolunda yaþanan arýza nedeni ile 5 kilometrelik araç kuyruðu oluþtu. Trafik polisleri bölgeye giderek arýzalanan TIR'ý yoldan çýkarmak için yoðun çaba sarf etti. TIR þoförüyle beraber arýzayý gidermeye çalýþan polisler iþin içinden çýkamayýnca servise haber verildi. Tamirciler kýsa sürede geldikleri olay yerinden TIR'ý çalýþtýrarak yoldan çýkardý. Arýzanýn giderilmesiyle beraber yaklaþýk 2 saat kapanan karayolu yeniden trafiðe açýldý. ÝHA

Eksi 30 dereceye dayanamadýlar

H

ava sýcaklýðýnýn sýfýrýn altýnda 30 dereceye kadar düþtüðü Muþ'un Çöðürlü Köyü'nde bir sokak köpeðinin 6 yavrusu dondu. Yavrularýn 10 gün önce doðduðunu belirten Metin Acar, "Anne köpek 6 yavru doðurmuþtu. Onlara odunlukta yer verdim. Buz gibi olan odunluðun sokaktan hiç farký yoktu. Önceki sabah odunluða gittiðimde yavrularýn donarak telef olduklarýný gördüm" dedi. Muþ'ta Karasu Nehri ile birlikte Muþ Ovasý'ný kaplayan kar örtüsü de dondu. Köylerde oturanlar, donan karýn üzerinde traktörleri ile istedikleri yere gidebiliyor. Çöðürlü Köyü'nde oturan Cihat Baba, þöyle konuþtu: "Karla kaplý tarlada traktörle rahatlýkla istediðim yere gidebiliyorum. Traktörün tekerlekleri taþ gibi sertleþen kara batmýyor. Bunu fýrsata çeviren çocuklar tarlada futbol maçý yapýyor. Dere, göllerin donduðunu görmüþtüm ama karýn donduðunu ilk kez görüyorum. Hayvanlara dýþarýda yem verirken soðuktan korunmalarý için kardan setler yapýyoruz. Umarým bu soðuklar fazla sürmez. Gecegündü evlerde sobayý hiç söndürmüyoruz. Sularýn donmamasý için borularý sýkýca sardýk."

Belediye temizliyor vatandaþ kirletiyor B itlis'in merkezinden geçen dere, belediye ekipleri tarafýndan temizlenmesine raðmen vatandaþlar döktükleri çöplerle tekrar dereyi kirletiyor. Defalarca temizlenmesine raðmen atýlan atýk ve çöpler nedeniyle kötü bir görünüm oluþturan dere yataðý, düzenli olarak Bitlis Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personelleri tarafýndan düzenli temizleniyor. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, Arifbey Çarþýsý civarýndan Ýþ Bankasý Bitlis Þubesi civarýna kadar olan kýsýmda çalýþmalarýný sürdürüyor. Belediye yetkilileri, vatandaþýn dere yataðýna rastgele çöp atmamalarý konusunda uyarýlarda bulunuyor. ÝLKHA

Minibüsten indi kamyon çarptý B

atman'da þehir içi yolcu taþýyan minibüsten inen ve yolun karþýsýna geçmeye çalýþan yaþlý bir vatandaþa kamyon çarptý. Aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýlan yaþlý vatandaþ, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Kaza Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. 80 yaþýndaki Naif Yaþar, çarþýda alýþveriþ yaptýktan sonra þehir içi minibüsüne binerek Fatih Mahallesi'nde bulunan evine gitmek istedi. Batman-Siirt çevre yolunda kýrmýzý ýþýkta inen ve yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Naif Yaþar, Siirt istikametinden gelen Fehmi Özgür yönetimindeki 33 EF 504 plakalý kamyonun altýnda kaldý. Aðýr yaralanan Naif Yaþar çevredeki vatandaþlarýn yardýmý ile özel bir hastaneye kaldýrýldý. Hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan 7 çocuk babasý 80 yaþýndaki Naif Yaþar'ýn cenazesi, otopsi yapýlmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Yapýlan otopsi sonrasýnda Yaþar'ýn cenazesi yakýnlarýna teslim edilerek gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Kaza sonrasý olay yerine gelen polis ekipleri kamyon sürücüsü Fehmi Özgür'ü gözaltýna aldý. Kaza ile ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi.


4

Gündem

Bitlis termal turizmle kalkýnacak 10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, kentin termal turizmle kalkýnacaðýný söyledi. Nemrut kalderasýnda bulunan termal suyun çýkarýlacaðýný belirten Vali Yurdakul, proje ile 5 bin kiþiye istihdam alaný saðlanacaðýný ifade etti.

V

Bir ekmek eve bir ekmek askýya D

iyarbakýr'da bulunan bir ekmek fýrýný tarafýndan yapýlan uygulama ile ekmek alamayacak durumda olan ihtiyaç sahipleri için köþe oluþturuldu. Oluþturulan köþeye hayýrseverler tarafýndan alýnan ekmekler poþet ile asýlýyor. Türkiye'de ilk kez Antalya'da yapýlan bu uygulama hala güncelliðini koruyor. Antalya'dan sonra Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan Mecit Aða Ekmek Fýrýný tarafýndan yapýlan 'Bir ekmek eve bir ekmek askýya' uygulamasý sayesinde ihtiyacý olanlar askýdan ekmeðini alýyor. Mecit Aða Ekmek Fýrýný iþletmecisi Umut Karahan, 12 yýl önce Ramazan ayýnda baþlattýklarý bu uygulamanýn günümüzde de devam ettiðini belirtti. Vatandaþlar ise, bu uygulamanýn çok faydalý olduðunu söyleyip, ihtiyacý olup da ekmek alamayanlarýn buradan ekmek aldýklarýný söyledi. ÝHA

ali Veysel Yurdakul, fuarýn çok olumlu geçtiðini belirtti. Vali Yurdakul, özellikle yatýrýmcýlarla yapýlan görüþmelerin çok verimli geçtiðini dile getirdi. Vali Yurdakul, "Geçen hafta itibari ile Türkiye'deki diðer vilayetler ile birlikte ilimizin tanýtýmý için EMITT'te yerimizi aldýk. 3 gün boyunca ilimizin tarihi, kültürel ve doðal zenginliklerini vatandaþlarýmýz ve yurt dýþýndan gelen sektör temsilcileri ile paylaþabilmek için orada bulunduk. 1 haftalýk zaman diliminde özellikle Altýnbaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Altýnbaþ ile bölgedeki alternatif jeotermal alanlarýnda enerji ve benzeri yatýrýmlar için istiþarede bulunduk. Kendilerini heyetleri ile birlikte ilimize davet ettik. Þubat ayý içerisinde bu heyet ilimizi ziyaret edecek. FÝBA Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü Özyeðin ile de bir görüþmemiz oldu. Bize bölgedeki rüzgâr ve güneþ enerjileri ile ilgilendiklerini ilettiklerinde onlarýn heyetlerini özellikle HES, rüzgar ve güneþ enerjileri için Bitlis'e davet ettik. Daha sonra Gürmen Holding ile enerji santralleri konusunda bir görüþmemiz oldu. Bizim '5 yýlda 5 yýldýzlý 5 otel ve 5 bin kiþiye istihdam' sloganýmýz vardý. Turizm planýmýz çýkar çýkmaz, Greenpark ve Oruçoðlu gruplarýna tahsislerimizi yapýp, bu iki otelde bin 500 civarýnda istihdam düþünüyoruz. Güral, Limak ve Eren holdingleri ile kalan üç otelimiz için görüþmelerimiz devam ediyor" dedi.

'Enerji protokolünü imzalayacaðýz' Nemrut kalderasýnda bulunan termal suyun çýkarýlarak bölgenin hizmetine sunulacaðý projenin protokol imzasýnýn Ankara'da atýlacaðýný vurgulayan Vali Yurdakul, "Bitlis'in termal turizminde önemli bir rol üstleneceði proje çok uzun bir yol olacak. Uzun vadeli bu projenin tam olarak hayata geçmesi ile 5 bin kiþiye istihdam alaný saðlamýþ olacaðýz. Türkiye'de enerji üzerine yatýrým yapmak isteyen bütün yatýrýmcýlar zaman içerisinde buraya

yönlenecek. Amacýmýz bu þehirde bulunan 10 bin iþsiz vatandaþýmýza iþ olanaðý saðlamaktýr. Bu tür projeler bir deðiþim ve dönüþüm için zaman istiyor. Ýstanbul'da beþ yýllýk çalýþmalarýn getirdiði tecrübe ve çevremiz var. O çevremizle görüþmelerimiz devam ediyor. Eren Holding ile tekrar bir araya geldik. Kendilerinin BETAV ile birlikte Tatvan'da 500 kiþilik bir yurt projeleri var. Kýsacasý kafamýzda ki bütün projeleri bu bir hafta içerisinde Türkiye'nin büyük enerji gruplarý ile görüþmelerimizi yapmýþ olduk. Bu süre zarfýnda büyük holdinglerin dikkatini çekmek istiyoruz. Bitlis'in tarihi varlýðý, doðal varlýðý, yetiþmiþ insan gücü, inanç turizmini duyurmak istiyoruz. Jeopark için ilk defa EMÝTT fuarýnda özel bir stant açtýk. En az Bitlis standý kadar dikkat çeken bir yönü vardý. Ýnþallah jeoparkýn içeriðini doldurmak için arkadaþlarýmýz ile birlikte çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Kayapýnar eþ baþkan adaylarý köylerde B

DP Kayapýnar Eþ Baþkan adaylarý Mehmet Ali Aydýn ve Fatma Arþimet, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçeye baðlý dokuz köyü ziyaret etti. Ziyaret edilen köylerde baþkan adaylarý coþkuyla karþýladý. Tosunlu Köyü'nde yas olmasý nedeniyle köy meydanýnda kurulan taziyeyi ziyaret eden eþ baþkan adaylarý, yas sahiplerine baþsaðlýðý dilediler. Daha sonra Kuzucuk Köyü'ne geçen eþ baþkan adaylarýný köy çocuklarý BDP bayraklarýyla karþýladýlar. Köy meydanýnda vatandaþlara hitaben konuþan Mehmet Ali Aydýn, "Halkýmýzýn bizleri coþkuyla karþýlamasý nedeniyle halkýmýza teþekkür ediyoruz. 30 Mart'ta yapýlacak seçimler Kürt halký için belediye baþkanlýðý seçimi ötesinde Sayýn Öcalan'a özgürlük buluþmasýdýr. Halkýmýzýn bu bilinçte olduðu görmek ayrý bir gurur ve mutluluktur'' dedi. Fatma Arþimet ise, Kürtler için seçimlerin referandum niteliðinde olduðunu belirtti. Arþimet, " Gittiðimiz her yerde halkýmýz bu bilinçle fedakârca çalýþmasý bunun en büyük göstergesidir" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4530 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Kadýnlar seçim için toplandý

Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediye Eþ Baþkan Adayý Cemile Eminoðlu, "Bismil 1936'dan bu yana bizim parti belediyeleri ile hizmet görmeye baþladý. Parti olarak belediyeleri aldýðýmýzda çalýþmalarýmýzý halkýmýzla bütünleþtirdik" dedi.

B

ismil ilçesinde DÖKH öncülüðünde düzenlenen toplantýya Bismil BDP Belediye Eþ Baþkan adaylarý Cemile Eminoðlu, Resul Sarý, Diyarbakýr DÖKH Kadýn aktivistlerinin yaný sýra yüzlerce kadýn katýldý. Toplantýda konuþan Bismil Belediye Eþ Baþkan Adayý Cemile Eminoðlu, "Bismil Belediyesi BDP'nin eline geçmesinden sonra hizmet kalitesinde çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Belediyeler elimize geçtiði günden bu yana belediyemiz gece gündüz çalýþtý. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki BDP belediyelerinden önce Bismil çok kötü bir durumdaydý. Çamur ve toz içindeydi. Biz halkýmýz için çalýþma yapmaya hizmet etmeye geldik. Bundan sonra da çalýþmalarýmýza gece gündüz devam edeceðiz. Halkýmýz bugün görüyor ki iktidarda olanlar ile ilgili yolsuzluk ve hýrsýzlýk davalarý görülüyor. Bizim partimizle ilgili bu konuda açýlmýþ tek bir dava yoktur. Bizim derdimiz kiþiler ya da çýkar peþinde olmak deðildir. Bizim amacýmýz halkýmýzýn özgürlüðü ve haklarýný elde etmesi mücadelesidir. Biz zindan ve cezaevlerinde bulunan arkadaþlarýmýzýn özgürlüðüne kavuþmasýný istiyoruz. Bu seçimler bizim için bir referandumdur. Burada amacýmýz ise Kürt halkýnýn özgürlüðüne kavuþmasýdýr" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi


CMYK

Bölge Haber

10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

5

Çarþiya Þewitî alýþveriþ merkezlerine yenildi D

iyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan ve Ayakkabýcýlar Çarþýsý olarak da bilinen tarihi Çarþiya Þewitî (Yanýk Çarþý) esnafý satýþ yapamamaktan þikayetçi. Son zamanlarda kentte yeni açýlan maðaza ve alýþveriþ merkezlerinin tarihi çarþýdaki satýþlarý düþürdüðünü belirten esnaf temsilcileri, eskisi gibi iþ yapamadýklarýný dile getirdi. Kesin yapým tarihi bilinmeyen tarihi çarþý 1914 yýlýnda meydana gelen bir yangýnýn ardýndan esnafýn 'Çarþý yanýyor' diye baðýrmasýndan sonra tarihi çarþýnýn ismi Yanýk Çarþý olarak kaldý. Yangýnýn ardýndan esnaf ve Diyarbakýr halkýnýn yardýmý ile onarýlan çarþý, Diyarbakýr'ýn en eski tarihi çarþýsý olarak biliniyor.

Diyarbakýr'ýn tarihi Suriçi ilçesinde bulunan Çarþiya Þewitî (Yanýk Çarþý), kente gelen yerli ve yabancý turistlerin uðrak yeri olmasýna raðmen çarþý esnaflarý iþ yapamýyor. Birkaç yýl öncesine kadar alýþveriþin kalbi olan Çarþiya Þewitî, peþ peþe açýlan büyük alýþveriþ merkezlerine yenik düþtü.

Turistler meraktan geziyor

Damdan dama þebeke arýyorlar B

itlis merkeze baðlý köylerde yaþayan vatandaþlar, telefon görüþmesi yapabilmek için çareyi evlerinin damýna çýkmakta buluyor. Þebekeden dolayý sýkýntý çektiklerini belirten vatandaþlar, GSM operatörlerinden baz istasyonu istiyor. Daðlýk alanda yer alan Bitlis merkeze baðlý 50 haneli Geçitbaþý Köyü ve civar 10 köyde cep telefonu þebekeleri çekmiyor. Köylüler bu sorunu çözmek için az da olsa þebekenin çektiði evlerin damlarýna ya da yüksek tepelere çýkmak zorunda kalýyor. Acil durumlarda telefon görüþmeleri yapmak isteyen köylüler, yetkililerden þebeke sorunlarýnýn çözülmesini istiyor. Bir türlü çekmeyen telefon þebekeleri yüzünden maðdur durumda olduklarýný söyleyen köy sakinlerinden Ali Kaya, operatörlerin her gün televizyon reklamlarýnda þebekelerinin 4 çeker olduðunu anlattýðýný, ne hikmetse köylerinde durumun farklý olduðunu anlattý. Köylerinde þebekenin bir bile çekmediðine vurgu yapan Kaya, "Köylüler olarak çok maðdur durumdayýz. Sadece bizim köyümüzde deðil civar 10 köyde durum böyle. Artýk yaz kýþ demeden telefonla görüþebilmek için gün boyunca evlerimizin damýný mesken tutmak zorunda kalýyoruz" dedi.

Baz istasyonu istiyorlar Köylülerden Ferhat Yürek ise, maðduriyetlerinin giderilmesini talep ederek þöyle konuþtu: "Biz defalarca ilgili yerlere baþvurduk. Ancak sorunumuza herhangi bir çözüm bulunmadý. Hal böyle olunca da köylüler olarak þebekelerin az da olsa çektiði tek yer olan çatýlara çýkmak zorunda kalýyoruz. Hadi yazýn sýkýntý olmuyor ancak kýþ aylarýnda telefonla görüþeceðiz diye neredeyse damlarda donup kalacaðýz. Gerçekten sorun çok büyük. Bu nedenle ilgililerin sesimize kulak verip bizim bu þebeke sorunumuzu çözmelerini istiyoruz." Televizyon kanallarýnda þebekelerle ilgili reklam yapýlarak "þebekemiz 4 çeker, 5 çeker" denildiðini, ancak baþta köyleri olmak üzere çevrede bulunan yaklaþýk 10 köyde þebekenin 1 bile çekmediðini söyleyen Ercan Geçit de, "Biz reklamlardaki gibi 4-5 çeken þebekeden istemiyoruz. Sadece görüþme yapabileceðimiz 1 çeken þebekemizde olsa bizim için yeterli olacaktýr" diye konuþtu. Köylüler son olarak 10 köyün toplamýnda yaklaþýk bin civarýnda telefon kullanýcýsý olduðuna vurgu yaparak, GSM operatörlerinden hangisi köye baz istasyonu kurarsa tüm aboneler olarak o operatöre geçmeye hazýr olduklarýný ifade ettiler. ÝHA

Diyarbakýr'a gelen turistlerin yoðun olarak uðradýðý tarihi Yanýk Çarþý'da esnaf olan Þahap Er, son yýllarda alýþ veriþ merkezlerinin açýlmasý ile birlikte iþ yapamaz duruma geldiklerini söyledi. Er, "Ayakkabýcýlar çarþýsý olarak bilinen tarihi Yanýk Çarþý'da sadece ayakkabý satýlmýyor. Giyim malzemeleri de çarþýda bulunuyor. Buranýn alýþveriþ merkezlerinden farký tarihi dokusunu hala koruyor olmasýdýr. Bölgeye gelen turistler genelde çarþýyý merak ettikleri için geziyor. Diyarbakýr halký eskiden buradan alýþveriþlerini yapardý. Ancak büyük alýþ veriþ merkezleri açýldýðý için insanlar burayý eskisi kadar tercih etmiyor. Bu da iþlerimizin eskiye oranla düþmesine neden oldu" dedi. ÝHA

Vali kalkan çýð bölgesinde H

akkari'nin Þemdinli ilçesinde çýð altýnda kalan 4 Ýranlý'dan 2'sinin cesedine ulaþýlmasýnýn ardýndan arama çalýþmalarý sürüyor. Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, çýð bölgesine giderek çalýþmalarý yerinde inceledi. Þemdinli ilçesi Tekeli Köyü Tanyolu Mezrasý'ndaki akrabalarýný ziyaret için yasadýþý yollardan Türkiye'ye geçen Ýranlý Faxýr Ahmet, Xebat Ýsmail, Þakir Salih ve Adem Mustafa, 8 gün önce dönüþ yolunda çýð altýnda kaldý. Kendilerinden haber alýnamayan 4 Ýranlý'nýn çýðýn düþtüðü Tekeli Köyü Tanyolu Mezrasý Çimen mevkiinde bazý eþyalarýnýn bulunmasý üzerine arama kurtarma çalýþmalarýna baþlandý. önceki gün Faxýr Ahmet ve Xebat Ýsmail'in cesetleri bulunurken, çýð altýnda kalan Þakir Salih ile Adem Mustafa için arama çalýþmalarý hala devam ediyor. Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, Kaymakam Adem Ünal ve askeri yetkililerle birlikte bölgeye gelerek, arama çalýþmalarýný yerinde inceledi. Vali Kalkan ile beraberindekiler, AFAD ekipleri ve halktan bilgi alarak, hayatýný kaybeden Ýranlýlarýn yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi.

'Ders çýkarýlmalý' Çýð bölgesinde açýklamalarýnda bulunan Kalkan, yaþanan feci olayda halkýn ders çýkarmasý gerektiðini belirterek, "31 Ocak'ta burada Ýran uyruklu 4 kiþi çýð altýnda kaldý.

Ýçten'den sigara ile mücadele çaðrýsý

A

Ancak bize resmi anlamda 3 Þubat'a müracaat yapýldý. Bize müracaat yapýlmasýyla bölgeye AFAD ekibini sevk ettik. Hava þartlarýnýn elveriþli olmasýyla iþ makinelerimiz de bölgeye gelerek çalýþmalara katýldý. Buralarda sýnýr bölgelerde akraba iliþkileriniz sýcak. Ancak bu gibi ziyaretleri sýnýr kapýlarýndan geçerek gerçekleþtirmek lazým. Bizim burada Esendere Sýnýr Kapýmýz var. Yaþananlar elbette acý verici ama bu olaydan da ders çýkarmalýyýz" dedi. Hayatýný kaybedenlerin yakýnlarý, Vali Kalkan ve beraberindeki heyetin bölgeye gelmesinden memnuniyet duyduklarýný belirterek, "Çýð altýnda kalan yakýnlarýmýzýn acýsýný bizlerle paylaþan ve çýð altýnda kalan yakýnlarýmýzý bulmamýzda destek olan yetkililere, Þemdinli Belediyesi çalýþanlarýna ve Þemdinli halkýna teþekkür ediyoruz" diye konuþtular. Vali Kalkan ve beraberindeki heyet, incelemelerini tamamladýktan sonra ilçeye döndü. ÝHA

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, sigaranýn en büyük ölüm nedeni olduðunu ifade etti. Cuma Ýçten, Türkiye'de milyarlarca lira sigaraya ve bir o kadar para da sigaraya baðlý hastalýklarýn mücadelesi için harcandýðýný dile getirdi. Ýçten, "Ülkemizde sigaraya karþý etkin mücadele ediliyor. Sigara içmek bir hastalýktýr, nedeni tütündür ve tedavi edilebilir bir hastalýktýr. Tiryakiler önce býrakmaya karar vermeli, sonra týbbi yardým almalýdýr. Çünkü ölüm nedenlerine bakýldýðýnda dünyada sigaranýn en büyük ölüm nedeni olduðunu biliyoruz. Bu nedenle sigaradan uzak, saðlýklý ve sporu seven bir gençlik, dumansýz hava sahasýna sahip bir toplum için AK Parti olarak elimizden geleni yapýyoruz. Baþta sayýn baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve AK Parti bundan 3 yýl önce sigaraya çok büyük bir savaþ açtý. Bunun neticesinde 3 yýl içinde 2,2 milyon kiþi sigarayý býraktý. Baþbakanýmýz bu konuda ödüller aldý. Kanser oranýnda gözle görülür bir artýþ gözlendi. Bunlar ciddi anlamda mücadele ve toplum duyarlýlýðý isteyen meselelerdir. Hamdolsun ki bunu baþardýk ve þu an dünyada sigara ile mücadele eden en iyi 4. ülkeyiz. Sigaraya olan savaþýmýz ve toplumumuzu bilgilendirme, bu anlamda farklýlýk yaratma çalýþmalarýmýz devam edecektir. Bu vesile ile sigarayý býrakan vatandaþlarýmýzý caný gönülden kutluyor, hala sigara kullanan insanlarýmýzýn da bu illetten en kýsa zamanda kurtulmalarýný temenni ediyorum" dedi. ÝHA

KÜRTÇE KIZ ÝSÝMLERÝ Ajda Azade Banû Bedew Belqîs Berfîn Berna Beser Besî Besna Beybûn Bêrîvan Bihar Binefþ Bîhok/Bîyok

Bînahî Canan Cangul Cawîdan Çîçek (Ç sesleri ince) Çîmen Delal Derya Dilber Dilþa(h) Dilgeþ Dilovan Dilxweþ Dîlan

Evîn Felek Ferfûr Fîdan Gewher Gilyaz Gul(ê) Gulan Gulbihar Gulbîn Gulcan Gulçîçek (Ç sesleri ince) Gulçîn Gulistan (Gulîstan

deðil!) Gulîzar Gulîzer Gulnaz Gulnîsan Gulperî Gulþa(h) Gulþen Gulxatûn Gulzar Gulîzer Hinar Kejê Kesra Kevok

Kewê Kezîban Kulîlk Leyla Lorîn Mercan Meryem / Meyrem Mizgîn Nadîde Nagihan Narîn Navgul Nazan Nazdar Nefel

Nermîn Neslîxan Nesrîn Nevîn Nûjîn Nevîn Nêrgiz Nîgar Nûbar Nûbihar Nûrcan Pakîze Pelgul Pelîn Perî

Perîgul Perînaz Perîxan Perîzan Pervîn Perwîn Pîroze Pîvok Porgul Qumrî Rihan Rindê Rengîn Rojîn Rojda

Rûken Sedef Seher Seyran Sêvê Sitî Sînem Sorgul Sosin Sûzan Þebnem Þehrazad Þehrîban Þermîn Þevîn

Þeyda Þêrîn Þîlan Têlî (t sesi ince) Xanim Xanimþa Xatûn (t sesi ince) Xezal Xunav Vîyan Yasemîn Zara Zelal Zelîxa Zerê

Zêrê Zêrîn Zîn(ê) Zîvê Zelal Zozan (Önemli uyarý: Ýsimler yazýlýrken Kürtçe alfabe esas alýnmýþtýr. Mesela Kürtçe alfabeye göre Gulistan /GULISTAN þeklinde yazýlmýþtýr.)


6

EKONOMÝ

Van'da tekstil sektörü büyüyor 10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Van'da geçtiðimiz yýl kurulan Van Tekstil, her geçen gün iþ dünyasýnda geliþmeye devam ediyor. Pantolon ve penye üretimi yapýlan fabrikada günlük üretim 2 bin adet. Yer sorunu yaþadýklarýný belirten fabrika sahibi Ayhan Bayram, daha geniþ bir yer olduðu takdirde üretimin dört katýna çýkacaðýný söyledi.

O

n yýl önce Ýstanbul'da imalat hayatýna baþlayan ve daha sonra Van'da iþ istihdamý oluþturmak için üretim yerini Van'a taþýyan Vanlý genç giriþimci Ayhan Bayram, Van Tekstili kurdu. Van Tekstil ilk olarak Van ve çevre illere pantolon ve penye üretimi gerçekleþtirdi. Ýyi bir gidiþat sonrasý büyüyen iþletmesini daha da büyütmeyi hedefleyen Bayram, þu anda üretim sayýlarýnda ciddi bir artýþ meydana geldiðini belirtti. Bu nedenle daha büyük bir iþletme ile daha fazla çalýþanla yüksek üretim hedeflediklerini dile getiren Bayram, yeni bir imalat yeri arayýþýnda olduklarýný, tekstil kent projesinin bir an önce hayata geçmesini istediklerini söyledi.

Üretim katlanacak Bayram, "Þu anda üretim kapasitemiz 2 bin adet, yer sorununu çözersek bu sayý dört katý olur. Ýþletmemizi büyüterek iþçi istihdamýný da arttýrmak istiyoruz. Þu anda müþterilerimiz sipariþ vermiþ, ancak yerimizden dolayý iþlerimizi yetiþtiremiyoruz. Bizim hedefimiz sadece iç piyasaya çalýþmak deðil, ayný zamanda yurt dýþý pazarýna da girmektir. Umarým yetkililer de bir an önce tekstil kent projesini hayata geçirir ve imalat yapan arkadaþlara da bizlere de faydalý olur. Ýmalatýn yapýldýðý bir yerde yerel firmalarýn ve maðazalarýn da ürünlerini yaptýrmak üzere dýþ firmalara yaptýrmalarý oldukça yanlýþtýr. Yerel maðazalar da buradan ürününü yaptýrýrsa daha uyguna yaptýrarak her iki taraf da kazanmýþ olur. Bu konuda birçok yerel firmamýz ile görüþmeler yaparak bilgilendirdik. Umarýz bundan sonraki süreçte Van için hep beraber çok iyi çalýþmalar yapacaðýz" dedi. ÝHA

Güroymak Esnaf Odasý Baþkaný deðiþti

B

100 TL'lik benzinin 60 TL'si vergi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, doðalgaz daðýtým merkezinin açýlýþ töreni için gittiði Ardahan'da açýklamalarda bulundu.

B

akan Yýldýz, kullanýlan 100 TL'lik benzinin 60 TL'sinin vergiden kaynaklandýðýný söyledi. Bakan Yýldýz, "2013 yýlýnda 46 milyar lira vergi toplandý.

Servet

0531 811 86 08

Yaklaþýk 17 milyon araçtan bu toplandý. 76 milyon vatandaþýmýza daðýtýldý. Bu tabii ki Türkiye'nin artan refah seviyesi ile beraber her yýl 1 milyon araç trafiðe girdi. Türkiye'nin nüfusu da 1 milyon artýyor yani, her doðan bebek arabasý ile birlikte geliyor diyebiliriz. Genel olarak rakamlar bunu bize gösteriyor. O yüzden biz 7.8 milyon araç ile aldýk, 11 yýl içerisinde 18 milyonlara yaklaþtý. Tabii ki kullandýklarý yakýtýn ben þahsen daha ucuz olmasýný isterim. Zaman zaman onlar otomatik fiyatlanma mekanizmasý ile düþüyor, çýkýyor. Akdeniz piyasasý takip ediliyor. Kullandýðýmýz her 100 TL'lik benzinin, mazotun ortalama 55 TL'si 60 TL'si vergiden kaynaklanýyor. Dediðim gibi vergi daðýlýmý da bu þekilde oluyor" dedi. ÝHA

Giyim

itlis'in Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkanlýðý'na Ferit Gülcüoðlu seçildi. Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odasý seçiminde mevcut Baþkan Cemil Ýlk 111, Ferit Gülcüoðlu ise 112 oy aldý. Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkanlýðý görevine seçilen Ferit Gülcüoðlu, "Ýlçemize yakýþacak þekilde üyelerimizle birlikte daha kaliteli hizmetler yapmaya hazýrýz. Oylamaya katýlan tüm esnaflara teþekkür ediyorum" dedi. ÝHA

Soðuk hava sobacýlara yaradý H

akkari'de her geçen gün artan dondurucu soðuklar soba satýþlarýný arttýrdý. Hakkari ve çevresinde soðuklar içme suyu þebekelerini, dereleri ve gölleri dondururken, yaþamý ise olumsuz etkiliyor. Hakkari'deki bazý vatandaþlar, havalarýn her geçen gün daha da soðuduðunu belirterek, elektrik kesintileri nedeniyle kaloriferleri yakamadýklarý için sobalara yöneldiklerini ifade ettiler. Kayacan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Tekçe Kardeþler Soba Ýmalatçýsý sahibi Remzi Tekçe, soðuklarýn kendini göstermesiyle birlikte satýþlarda artýþ yaþandýðýný belirtti. Tekçe, "Yýllardýr Hakkari'de soba imalatý iþini yapýyoruz. Soðuk kýþ günlerinin etkisini gösterdiði bugünlerde her çeþit soba satýþlarýný yapýyoruz. Bizde hizmetin en iyisine layýk olan Hakkari'ye hizmetin en iyisini vermeye çalýþýyoruz" dedi. ÝHA


GÜNCEL

10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

BDP'den Çermik köylerine çýkarma

7

Kuyu köylüleri su istiyor

Diyarbakýr'da seçim çalýþmalarýný sürdüren BDP adaylarý, Çermik ilçesinin köylerine çýkarma yaptý. Kuyu Köyü'nü ziyaret eden heyete köylüler su sorununu iletti. BDP Ýl Eþ Baþkaný M. Emin Yýlmaz, köyden BDP'ye tek bir oy çýkmasa dahi sorunu çözeceklerini söyledi.

B

DP, 30 Mart'ta yapýlacak yerel secim çalýþmalarýný yapmak üzere çýkarma yaptýðý Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde halkýn yoðun ilgisi ile karþýlaþtý. Çermik ziyaretine BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, milletvekili Nursel Aydoðan, BDP Çermik Belediyesi eþbaþkanlarý Cemal Aydýn ve Zuhal Odabaþý katýldý. Köy ziyaretlerine Kuyu ile baþlayan heyet, köylüleri dinleyerek sorunlarýný not aldý. Kalabalýk bir kitle tarafýndan karþýlanan heyet, sorunlarý tek tek not aldý. Köylüler en önemli sorunlarýnýn su olduðunu ifade ettiler. Heyet adýna konuþan milletvekili Nursel Aydoðan, köydeki sorunlarýn ivedilikle çözülmesi için çalýþma baþlatacaklarýný söyledi. Aydoðan, "Kuyular köyümüzün su sorunun çözmek için tüm olanaklarý kullanacaðýz. Su insani bir ihtiyaçtýr. Her dönem köyün oylarýný AKP almaktadýr. Ancak köyü susuz býraktýlar. AKP'nin kuyu köyünde yaþayan yurttaþlarý susuz býrakmaya hakký yoktur" dedi.

'Þehirleri yönetmeye talibiz' H

ür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen "Ýslam Þehitlerini Anma ve Anlama" etkinliði baþladý. Kuran'ý Kerim tilaveti ile baþlayan programýn selamlama konuþmasýný Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý M. Hüseyin Yýlmaz yaptý. Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Yýlmaz, Kürtçe ve Türkçe olarak salonda bulunan halký selamladý. Konuþmasýnda 30 Martta yapýlacak olan yerel seçimleri hatýrlatan Yýlmaz, "Þehirleri adaletle yönetmeye talip olduklarýný vurguladý. Makamlara, adlarýnýn önüne dünyevi sýfatlar eklemek için gelmediklerini ifade eden Yýlmaz, "Hak yolda hakkýn rýzasýna uygun bir þekilde sizlere hizmet etmek için adaleti tesis etmek için geliyoruz. Bu yolda önümüzdeki sýkýntýlarý zorluklarý biliyoruz. Belki de bu makamlar bizleri þahadete yakýnlaþtýracak olan yerler olacaktýr. Hakký hâkim kýlmak için gerekirse þehit olmaya geliyoruz. Bu yolda sefa da hoþ, cefa da hoþ. Bu yolda þahadet de hoþ. Diyarbakýr'da istiklal mahkemelerinin zulmüne uðrayýp daraðaçlarýnda þahadete ulaþan Þeyh Said ve dava arkadaþlarýnýn hatýrasýný yâd etmek, gelecek nesillere taþýyabilmek için medfun olduklarý yere "Þehidler Mescidi" veya "Kýyam Mescidi" adýyla bir mescid açacaðýz. Asýldýklarý yere de "Þeyh Said Meydaný" adýný vermeyi vaat ediyoruz. Ve yönetime gelirsek inþallah ilk icraatlarýmýzdan biri bu olacaktýr" dedi. ÝLKHA

'Su sorununu çözeceðiz' BDP Ýl Eþ Baþkaný M. Emin Yýlmaz ise içme suyunun insani ve en temel bir ihtiyaç olduðunu belirtti. Yýlmaz, "Kuyu köyünden BDP'ye tek bir oy dahi çýkmasa bile bütün temel sorunlarýný çözeceðiz. Getirilecek olan suyun analizini yapmak için bir çalýþma grubu oluþturacaðýz. Bu sorunu tamamen çözeceðiz" þeklinde konuþtu.

Kuyu köyünde oldukça sýcak karþýlanan BDP Çermik Belediye Eþ Baþkan Adayý Cemal Aydýn da, seçimlerden hemen sonra Büyükþehir yasasýnýn da saðladýðý avantajlarla alt yapýya dönük çalýþmalara hýz vereceklerini söyledi. Aydýn, "Eskiden köyümüze valilik, kaymakamlýk ve köye hizmet götürme birlikleri gibi vatandaþýn

ihtiyaç ve beklentilerine cevap olamayan merkezi yönetim organlarý yetkiliydi. Bundan sonra bu yapýnýn yerine Büyükþehir Belediyesi üzerinden hizmetler yerine getirilecektir. Yani artýk sorunlarýmýzý Ankara deðil kendi halkýmýz çözecek. Bundan böyle kendi kendimizi biz yönetmeliyiz" ifadelerini kullandý. Haber Merkezi

AK Parti milletvekilleri köy yollarýnda A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Nurettin Nebati baþkanlýðýnda Van'a giden milletvekili heyeti, köyleri gezerek vatandaþlarýn sýkýntýlarýný dinledi. 16 grup þeklinde Van'ýn köylerine çýkarma yapan heyet, gittikleri yerlerde vatandaþlarýn sýkýntýlarýný dinlediler. AK Parti iktidarý ile birlikte Türkiye'nin her anlamda geliþtiðini ve bu olumlu geliþmenin bazý çevreler ve dýþ güçler tarafýndan engellenmek istendiðine vurgu yapan vekiller, 30 Mart yerel seçimlerde vatandaþlarýn bunlara en güzel cevabý vereceklerine inandýklarýný söylediler. Edremit ilçesine baðlý Dilkaya Köyü'nde vatandaþlarla bir araya gelen Ýstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Aðrý Milletvekili Ekrem Çelebi, Adana Milletvekili Fatoþ Gürkan, Edremit Belediye Baþkan Adayý Ýbrahim Koç, AK Parti Edremit Ýlçe Baþkaný Handan Fidan ve partililer, halkýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtý.

'Ziyaretler sandýða yansýyacak' Gezi olaylarý ve 17 Aralýk olaylarýnýn yýpratma politikasý olduðuna dikkat çeken vekiller, "Bunlar Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþta olmak üzere iktidarýmýzý yýpratma politikalarýydý. Bunlar Türkiye'nin geliþmesine ve büyümesine engel olmak için dýþ güçler ve yýllardýr ülkenin geliþmesini istemeyen bazý kesimlerin ortaya attýklarý bir oyundu" dediler. Ziyaretlerin ardýndan bir açýklamada bulunana AK Parti Edremit Ýlçe Baþkaný Handan Fidan, yurdun farklý bölgelerinden gelen milletvekillerin Van'a ziyaretlerinin olumlu bir hava estirdiðini belirterek, "Van halký zaten

her zaman vefalý, dürüst ve doðrunun yanýnda yer almýþtýr. Ýnanýyorum ki yerel seçimler öncesindeki bu ziyaretler sandýða da yansýyacaktýr. Ben bu ilgilerinden dolayý kendilerine teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Vatandaþlar ise, ziyaretlerinden dolayý vekillere teþekkür ettiler. ÝHA

Rojavalý kadýnlar DTK'yý ziyaret etti R

ojava'dan Diyarbakýr'a gelen çeþitli kurumlarýn kadýn temsilcileri DTK'yý ziyaret etti. Rojavalý heyet, DTK Baþkanlýk Divaný Üyesi Nurhayat Altun, Daimi Meclis Üyesi Hasan Yaðýz, DTK Kadýn Meclisi Üyesi Songül Morsümbül, DTK Rojava Komisyonu Üyesi Mazhar Zümrüt tarafýndan karþýlandý. Heyet ve DTK temsilcileri Rojava'daki geliþmeler ve kadýn çalýþmalarýný deðerlendirdi. DTK Saðlýk Meclisi Üyesi Saliha Aydeniz, Rojava heyetinin Türkiye giriþinde yetkililer tarafýndan 12 saat boyunca bekletilmesini kýnadýklarýný belirterek DTK çalýþmalarýna iliþkin genel bir aktarýmda bulundu. Aydeniz'in ardýndan konuþan DTK Kadýn Meclisi Üyesi Songül Morsümbül ise, Rojava'da geliþen direniþin sonucunda kanton ilanlarýný

selamladýklarýný dile getirerek, bu özerkliðin Kuzey Kürdistan'a büyük bir moral oluþturduðunu söyledi. Rojava'da oluþturulan bakanlýklara da deðinen Morsümbül, kadýn özgünlüðünün dikkate alýnmasý gerektiðini, bu nedenle Aile ve Kadýn Bakanlýðý'nýn birbirinden ayrý olmasý gerektiðini dile getirdi. Heyet adýna kýsa bir konuþma yapan Sara Kadýn Ýnisiyatifi Sözcüsü Muna Abdulsalam ise, ziyaretlerinin amacýnýn kadýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi almak olduðunu belirtti. Kadýn çalýþmalarýný yerinde incelemenin çok daha yararlý olacaðýný düþündüklerini söyleyen Abdulsalam, Rojava'nýn bir dönem sistem tarafýndan aðýr kýrýmlara maruz býrakýldýðýný ve bu þiddette kadýnlarýn da aðýr bedeller ödediðini dile getirdi. Haber Merkezi

Hüda Par'dan köy ziyaretleri H

üda Par Çermik ilçe teþkilatý, köy ziyaretlerini aralýksýz sürdürüyor. Köy ziyaretlerinde ev ev, kapý kapý dolaþarak projeleri hakkýnda bilgi verdiðini belirten Hüda Par Çermik Ýlçe Belediye Baþkan adayý Ebubekir Akkýlýç, ''Ziyaretinde bulunduðumuz köy halkýmýzýn, su, ulaþým, okul gibi zaruri ihtiyaçlarý vardýr. Vatandaþlarýmýz, hizmet konusunda seçimden seçime hatýrlandýklarýný,

seçim sonrasý ise verilen sözlerin unutulduðunu söylüyor. Bu nedenle söz verip sözünü tutmayan ve seçimden seçime onlarý hatýrlayanlarý 30 Mart'ta unutacaklarýný belirtiyorlar'' dedi. Gerçekleþtirdikleri köy ziyaretlerinde son derece güzel karþýlandýklarýný söyleyen Akkýlýç, Allah'ýn izniyle verdiði sözde duran, tarafsýz ve adil bir belediye anlayýþý sergileyeceklerini ifade etti. ÝLKHA


8

Haber

10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

DkMM karþýlýk bulamýyor

Diyarbakýr Küçük Millet Meclisi Þubat ayý toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantýda 5 yýldan beri sivil toplum ile siyaseti bir araya getirmeye çalýþan DkMM'nin, çabalarýnýn karþýlýðý bulamadýðý ifade edildi. düþüncelerini bir araya getirip, bir özgür düþünce platformu oluþturuyoruz, ama siyasilerden gereken ilgiyi istediðimiz düzeyde alamýyoruz. Her partiden en az bir vekilin muhakkak bu toplantýya gelmesi lazým. Biz meclis olarak emek sarf ediyoruz. Sivil toplum ve siyaseti bir araya getirmeye çalýþýyoruz, ancak bu kadarýný baþarabildik. Onun için 'Türkiye küçük Millet Meclisleri isyan ediyor' sloganýyla sesimizi duyurmak zorundayýz" dedi.

Belediyeden beklentiler

H

er ayýn ilk haftasý toplanan Diyarbakýr Küçük Millet Meclisi (DkMM), Þubat ayý toplantýsýný gerçekleþtirdi. Koordinatörlüðünü Eyüphan Kaya'nýn yaptýðý DkMM Þubat ayý toplantýsý, Av. Muhammed Akar'ýn moderatörlüðünde gerçekleþti, Düzenlenen toplantýya Hüda Par Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Av. Þaban Dalgýn ile Hüda Par Baðlar Belediye Baþkan Adayý Vedat Turgut'un yaný sýra, HakPar Büyükþehir Belediye Adayý Sevgi Çelik Moray, Yeniþehir Adayý Vasfi Karahan, Kayapýnar Adayý Ali Kýzýl ve Baðlar Adayý Vedat Dede katýldý. AZADÝ Ýnisiyatifi, Çýra Der, DÝYÞAD, ÞAH-DER, GÜNSÝAD,

Mahalli Ýdareler Derneði, Kibele Kadýn Kooperatifi, Zeytin Dalý Platformu, Beritanlýlar Kooperatifi, Dicle Fýrat Diyalog Grubu, Evrensel Barýþ ve Demokrasi Derneði, Ýmam-Hatipler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Demokrat Eðitimciler Sendikasý'nýn (DES) yaný sýra kanaat önderleri ve izleyiciler de toplantýya katýlým saðladý.

'En az bir vekil katýlmalý' Toplantý konuþan Eyüphan Kaya, 15 Þubat'ta 20 ilde eþ zamanlý olarak basýn açýklamasý yapacaklarýný söyledi. Kaya, "5 yýldýr STK ve siyasiler arasýnda aracýlýk yapýp þehrin farklý

Toplantýda belediye hizmetleri üzerinde fikir alýþveriþinde bulunuldu. Belediyeden beklenen hizmetler þu þekilde sýralandý: 1-Uyuþturucunun kullanýmýna kentimizde göz yumulmamalý, 2Hýrsýz-arsýz insanlara tolerans göstermemeli, 3Ýþsizlik için çare aramalý, 4-Kentin eðitim öðretimiyle ilgilenmeli, 5-Kentin barýþ ve huzuruna katký vermeli, 6-En az üç ayda bir harcama cetvelini DkMM'ye vermeli, 7-6 ayda bir Ýl istiþare ekibi ile deðerlendirme yapmalý, 8-Hiç kimsenin aç ve açýkta kalmasýna fýrsat vermemeli, 9-Kentin trafik sorununa çare geliþtirmeli, 10-Kentin temizliðine dikkat etmeli, 11-Siyasi/politik meselelerle günü geçiþtirmemeli, 12-Kentin tüm kesimlerine hizmet götürmeli, 13-Sosyal Devlet anlayýþý gereði yaþlýlara, evlenen çiftlere ve düþkünlere el uzatmalý, 14-Kentin ahlak, inanç ve kültürel deðerlerini korumak ve kollamalý, 15-Kentin manevi deðerlerini gün yüzüne çýkararak turizmini canlandýrmalý. Haber Merkezi

'Sigarayý býrakmak için iyi bir gün'

Þýrnak Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan '9 Þubat Dünya Sigarayý Býrakma Günü' nedeniyle bilgilendirme yapýldý. Dr. Muhsin Hayyam Elçi, bu günün sigara býrakmak için iyi bir gün olduðunu söyledi.

S

igaranýn zararlarý hakkýnda bilgi veren Þýrnak Halk Saðlýðý Müdürü Elçi, 9 Þubat Dünya Sigarayý Býrakma Günü'nün tüm dünyada anlamlý ve önemli bir gün olarak deðerlendirildiðini söyledi. Elçi, "Bu yýl 9 Þubat günü sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir baþlangýç günü olabilir. Bir baðýmlýlýk olan sigara içiminden kurtulmak için bireysel çabalar çok deðerlidir. Ancak bir hastalýk olarak kabul edilen bu davranýþtan kurtulabilmek için saðlýk çalýþanlarýnýn desteði de çok deðerlidir. Sigara ve tütün dünyada en yaygýn kullanýlan baðýmlýlýk yapýcý maddelerdir. Sigara kullanýmý, halk saðlýðýný tehdit eden mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken bir sorundur. Aktif ve pasif sigara içiciliði ölümlere, hastalýklara ve psikolojik sorunlara neden olarak kiþi ve toplum

saðlýðýný tehdit etmektedir. Sigara ve tütün kullanýmý önlenebilir ölüm nedenlerinin baþýnda gelmektedir. Her yýl yaklaþýk 5 milyon kiþinin sigara ve tütün kullanýmýna baðlý hastalýklar nedeniyle hayatýný kaybettiði tahmin edilmektedir. Ayrýca sigara önemli bir halk saðlýðý sorunu olarak çeþitli fiziksel, sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlara yol açan ciddi bir baðýmlýlýktýr. Kanser, akciðer hastalýklarý, kalp ve damar hastalýklarý gibi birçok hastalýða yol açmaktadýr. Sigara kullanýmý sadece bireye deðil, sigara dumanýný soluyan diðer kiþilere de ciddi zararlar vermekte, sigara ve diðer tütün ürünlerinin dumanýna maruz kalan kiþilerde de ayný hastalýklar görülmektedir" dedi. Vatandaþlarý KETEM'e davet eden Elçi, temiz hava solumanýn çok önemli olduðunu sözlerine ekledi. ÝHA

Gazeteciler donmaktan kurtardý B

itlis'te görev yapan gazeteciler, geçtiðimiz aylarda haberden dönerken yolda donmak üzereyken kurtardýklarý yaralý anne köpek ile 2 yavrusunu Tatvan Belediyesi Hayvan Kýsýrlaþtýrma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ziyaret etti. Gazeteciler, köpeklerin durumuyla ilgili Bitlis Bir Damla Yaþam Derneði ile Hayvan Haklarý Federasyonu (HAYTAP) üyesi Dr. Damla Þahin'den bilgi aldý. Gazetecilere anne köpek ve 2 yavrusunun durumuyla ilgili bilgi veren Damla Þahin, yaralý olan anne köpeðin tedavi edildiðini ve durumun þimdi gayet iyi olduðunu söyledi. Gazetecilere, yavru köpeklerin de durumun gayet iyi olduðunu ifade eden Þahin, gazetecilere duyarlýlýklarýnda ötürü bir kez daha teþekkür etti. Þahin, ayrýca büyük bir jest yaparak gazetecilerden köpeklere isim koymalarýný istedi. Damla Þahin'in bu isteði üzerine gazeteciler anne köpeðe Tiko, iki yavrusuna ise Sego ve Hiko isimlerini verdi. Gazeteciler, ayrýca Bitlis'te hayvanlarýn korunmasý için yürüttüðü çalýþmalardan ve üstün gayretinden dolayý Damla Þahin'i tebrik etti. ÝHA

Suriyelinin sýra dýþý kum sanatý Y

aklaþýk 3 yýldýr devam eden Suriye'deki iç savaþ nedeniyle Þam'dan kaçarak Nusaybin'e sýðýnan Abdulbasit Muhammed, yaptýðý sýra dýþý kum resimleriyle ailesini geçindiriyor. Ýç savaþtan kaçan Suriye vatandaþý Abdulbasit Muhammed, Nusaybin'de kiraladýðý dükkânda cam þiþelerin içinde kumla yaptýðý süslemelerle ailesinin geçimini saðlýyor. Suriye'de ressamlýk yaptýðýný belirten Muhammed, üç ay önce savaþýn yoðun olduðu Þam'dan ailesiyle birlikte kaçarak Kamýþlý'ya yerleþtiklerini, geçimlerini saðlayamayýnca orada kullandýklarý eþyalarýný da alarak Türkiye'ye geldiklerini belirtti. Muhammed, "Çok zor bir sanatla uðraþýyorum. Sade kumu getirip öðüterek çeþitli renklere boyuyorum. Bu renkli kumla cam þiþelerin içine manzara resmi yapýyorum. Ailemle birlikte Nusaybin'e geldik. Burada Amerikan çarþýsýnda bir dükkân kiraladýk. Dükkânda cam þiþelerin içinde çeþitli renklere boyadýðým kum sanatý mesleðimi yaparak kendim ve ailemin yaþamýný sürdürüyorum. Mesleðimden de kopmamýþ oluyorum. Bu vesileyle hem sanatýmý icra ediyorum, hem de geçimini saðlýyorum" dedi. Kum ve cam sanatçýsý Muhammed, özel cihazlarýyla ayrýca pirinç taneleri üzerine Arapça yazý ile Kur'an ayetlerini çizebiliyor. ÝLKHA

37 yýldýr tesbih tamir ediyor D

iyarbakýr'ýn Sur ilçesinde seyyar tezgah üzerinde tesbih tamiratý yaparak ailesinin geçimini yapan vatandaþ, eskisi gibi iþ yapamamaktan yakýnýyor. Sur ilçesinin Gazi Caddesi üzerinde kaldýrýma yerleþtirdiði seyyar tezgahý ile daðýlan tesbihleri tamir edip, çakmak satan Abdurrahman Badem, bu iþle ailesini geçindirdiðini söyledi. Badem, 37 yýl önce baþladýðý iþini hala yaptýðýný belirterek, eskisi kadar iþ yapamamaktan yakýndý. Eskiden müþterilerinin çok olduðunu dile getiren Badem, son yýllarda kimsenin tesbih tamiratý yapmamasýndan dolayý iþlerinin bitme noktasýna geldiðini ifade etti. Badem, þimdilerde tesbih tamiri için istediði kadar kimsenin tezgahýna gelmediðini kaydetti. El yapýmý tesbih de yaptýðýný ifade eden Badem, 1977 yýlýnda baþladýðý bu mesleðini büyük zorluklarla devam ettirdiðini söyledi. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

9

Öcalan video görüntülerini deðerlendirdi

'Sinsi bir planýn parçasý' Son günlerde gündemi meþgul eden video görüntülerini deðerlendiren Abdullah Öcalan, ''Çözüm sürecini bitirmek ya da itibarsýzlaþtýrmak amacýyla sinsi bir planýn parçasý olarak montajlanmýþtýr'' dedi.

H

DP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Sýrrý Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yaptýklarý görüþmenin detaylarýný açýkladý. Önder, Öcalan'ýn, son günlerde dolaþýma sokulan video görüntülerini deðerlendirdiðini belirtti. Önder, Öcalan'ýn konu ile ilgili þu ifadelerini paylaþtý: "Çözüm sürecini bitirmek ya da itibarsýzlaþtýrmak amacýyla sinsi bir planýn parçasý olarak montajlanmýþtýr. Baðlamýndan koparýlan, bazen de hiç olmayan deðiþik cümlelerin bir araya getirilmesinden ibaret bu görüntülerin gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu yapanlar, emperyalist operasyon merkezlerinin en eli kanlý ve kirli iþlerde en çok kullanýlarak kenara atýlmýþ olan unsurlarýdýr. Burada hedeflenen aslýnda Türk-Kürt ve diðer bütün halklarýn barýþ ve ittifakýný engellemektir. Bu montajý yapanlar, dolaþýma sokanlar ve siyaseten savunanlar, varoluþlarýný Kürt savaþýna ve bu savaþýn darbeci mekaniðine baðlayanlardýr. Benim bu konudaki temel yaklaþýmým en açýk haliyle savunmalarýmda vardýr. Ve baþýndan beri ayný tutarlýlýk içerisindedir."

Hükümete paket eleþtirisi

AK Parti'den 4 dilli seçim þarkýsý

A

k Parti'nin üç seçim þarkýsý Kürtçe, Zazaca ve Arapça'ya çevrildi. Baþbakan Erdoðan'ýn beðenip onay verdiði þarkýlar, özellikle Doðu ve Güneydoðu Anadolu'daki çalýþmalarda kullanýlacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Demokratikleþme Paketi'ni açýklarken, "Siyasi Partiler Kanunu'nda yapacaðýmýz deðiþiklikle, siyasi partiler ve adaylar tarafýndan yapýlacak her türlü propaganda da Türkçenin yanýnda farklý dil ve lehçelerin de kullanýlabilmesini mümkün hale getiriyoruz" demiþti. Hükümet de Meclis'e gönderilen pakette bu düzenlemeye yer verdi. Yasalaþmasý için gün sayýlan paketle saðlanan imkânýn ilk uygulamasýna da AK Parti yönetimi öncülük etmeyi kararlaþtýrdý. Baþbakan Erdoðan'ýn onayýyla, AK Parti Tanýtým ve Medya Ýþleri Baþkanlýðý üç þarkýnýn Kürtçe, Zazaca ve Arapça versiyonlarýný hazýrlattý. "Bu Memleket Hepimizin", "Bi Daha" ve "Ayný" adlý þarkýlar, meydanlarda Türkçenin yaný sýra Kürtçe, Arapça ve Zazaca olarak da okunacak. Bunlarýn da aralarýnda olduðu seçim þarkýlarý, AK Parti'nin hafta içinde yapýlan son MYK'sýnda Baþbakan Erdoðan ve parti yöneticilerine de dinletildi. Erdoðan'ýn da ezgilere beðenerek onay verdiði öðrenildi. Bunlarýn yaný sýra, "Þimdi Tam Vakti", "Bir Daha Bir Daha", "Beraberiz Biz Hepimiz", "Dönmem Geri", "Yeniden", "Iþýk Burdan Yükseliyor" gibi þarkýlar da seçim sürecinde meydanlarý coþturacak.

Öcalan'ýn, "tek taraflý paketler hazýrladýðý için" AK Parti hükümetini eleþtirdiðini belirten Önder, þunlarý söyledi: "Sayýn Öcalan bu meselenin iki yanýna dikkat çekti. Birincisi, demokratik kaygý güdülerek hazýrlanmadýðýný, tek taraflý ve tamamen kendi güvenlik endiþelerini içeren çerçevede tutulduðunu söyledi. 'Demokratikleþme kaygýsýyla yapmýþ olsalar paylaþmalarý gerekirdi' dedi. Bunun bu þekliyle, demokratikleþme deðil provokasyon anlamýna geleceðini beyan etti. Buna gerekçe olarak, daha henüz Maxmur Kampý'ndakilerin dönüþü için bile yasal zemin oluþturulmadýðýný, oysa þimdiye kadar çoktan geri dönüþ yasasý da baþta olmak üzere birçok meselenin hazýrlanmýþ, görüþülmüþ, müzakere edilmiþ olmasý gerektiðini söyledi. 'Bunlar yapýlmadan sürekli çözüm sürecine vurgu yapmak bir ciddiyetsizliktir. Paket hazýrlanýrken yasal çerçevenin oluþturulmasý ýsrarý inatla görmezden geliniyor. Bu yüzden de, Meclis'teki Çözüm Süreci Komisyonu dahi çok kadük kaldý. Düþünün ki, halkta en ufak yanký uyandýrmadý. Bir yasasý yok, elli bin türlü kýsýtý var' dedi.''

'Demokratik bir sözleþme' Önder, Öcalan'ýn demokratik bir sözleþme önerdiðini de açýkladý. Öcalan'ýn görüþmede bu önerisini þu sözlerle açýkladýðý öðrenildi:

"Bu, afla falan çözülecek sorun deðildir. Bunun vaadi bile doðru deðildir. Bunun için önce bir sözleþme yapmak lazým; demokratik bir sözleþme yapmak lazým. Demokratik bir sözleþme yapacaksanýz da, bunun bir hakem kurulu olmalý, izleyicisi olmalý, yaptýrýmý olmalý. Kim üzerine düþeni yapmýyorsa, karþýlýklý suçlamak yerine baðýmsýz izleme kurulu olmalý. Yasalar derken, yasal çerçeve derken, hep bunlarý kastediyorum. Þimdi de seçim gerekçe gösteriliyor. Eðer bu meselenin çözümünde durmazsan, kararlý olmazsan, seçim de iktidarýn da anlamsýzlaþýr."

'Katký sunmam zorlaþýr' Önder'in aktardýðýna göre; hükümeti "çözüm süreci"ne iliþkin mevcut tutumunu deðiþtirmeye çaðýran Öcalan, "Bu ciddiyetsizlik, bu savrulma tutumu devam ederse süreç için daha fazla katký sunmam güçleþir. Hükümet seçimi bahane edip meselenin ciddiyetinden uzak bir noktaya savruluyor. Böyle devam ederse sürecin bitmesinin sorumlusu olur. Bütün demokrasi güçleri, aydýnlar üzerine düþen görevi yapmalý; süreç ve barýþýn üzerine titremeliler ve hükümete sürekli bunu hatýrlatmalýlar. Yoksa iþ iþten geçtikten sonra söylenen sözlerin hiçbir anlamý kalmayabilir; hükümet üzerinde baský oluþturmalýlar" dedi. Haber Merkezi

'Egemenlerin zulmü yenildi' Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, egemenlerin zulmünün yenildiðini söyledi ve ekledi: Kürt halký, ezilen halklar kazanmýþtýr. Bu nedenle bize düþen bu halký dolaþarak özgürlük kervanýyla buluþturmaktýr.

B

üyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, 30 Mart yerel seçimleri kapsamýnda Elazýð ilçe ve beldelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde konuþan Kýþanak, Kürt halkýna Þeyh Sait Ýsyaný'ndan günümüze kadar zulüm edildiðini söyledi. Kýþanak, "Ama bugün gelinen aþamada egemenlerin zulmü yenilmiþtir. Kürt halký, ezilen halklar kazanmýþtýr. Bu nedenle bize düþen bu halký tek tek, ilçe ilçe, belde belde dolaþarak özgürlük kervanýyla buluþturmaktýr" dedi.

Gül'e 'internet' mektubu P

rotestolara yol açan internet düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaþkaný Gül'e mektup gönderen Türk Barolar Birliði, veto çaðrýsý yaptý. TBB, tartýþmalara yol açan internet düzenlemesiyle ilgili olarak Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e mektup yazdý. TBB Baþkaný Metin Feyzioðlu imzalý mektupta "Söz konusu

düzenlemenin yürürlüðe girmesi halinde temel hak ve özgürlükler sýnýrlandýrýlarak adeta internete sansür getirilmiþ olacaktýr" ifadesi kullanýldý. Mektupta, "düzenlemenin ifade özgürlüðüne aykýrý olduðu belirtildi. Eriþimin engellenmesi ya da kýsýtlanmasý kararýnýn yalnýzca hakim tarafýndan somut gerekçelere dayandýrýlarak verilmesi gerektiði" vurgulandý.

'Kürt halký hesap soracak' Kürt halkýnýn 30 Mart yerel seçimlerinde Paris katliamýnýn, Roboski'nin hesabýnýn soracaðýný kaydeden Kýþanak, "Kürt halký demokrasiye ve barýþa inanmýþ bir siyasi geleneðin yaratýcýsýdýr. Ve bu halk sayesinde bu topraklarda artýk zalimlere yer yoktur. Bu seçimde Kürt halkýnýn kararý halkýn öz gücü olacak. Kadýn ve erkek arkadaþlarýmýz el ele vererek en güzelini yaratacak" þeklinde konuþtu.


10

Haber

10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Humus'ta ateþkes bozuldu

Suriye'nin Humus kentindeki sivillere insani yardým götüren BM gözetimindeki konvoya saldýrý düzenlendi. Esad rejimi ve muhalifler, üç günlük ateþkesin bozulmasýyla ilgili olarak birbirini suçluyor.

Ýsrail'den Gazze'ye hava saldýrýsý G

1

.5 yýldýr bombardýman altýnda olan Suriye'nin Humus kentine yardým eli uzandý. Ancak insani yardýmýn ulaþmasý için ilan edilen 3 günlük ateþkes silah sesleriyle bozuldu. Birleþmiþ Milletler (BM) gözetimindeki Suriye Kýzýlayý'nýn da aralarýnda bulunduðu insani yardým konvoyuna ateþ açýldý. Saldýrýda yaralananlar oldu. BM insani yardýmýn güvenliði konusunda Suriye rejimi ile görüþmeleri sürdürüyor. Saldýrýyý kimin düzenlediði ise henüz netlik kazanmadý. Suriyeli muhalifler ve Esad rejimi, birbirini ateþkesi ihlal etmekle suçluyor. Humus'ta ölüm kalým savaþý veren siviller Cuma günü tahliye edilmeye baþlanmýþtý. 83 kiþi, harabeye dönen kentten otobüslerle dýþarý çýkarýldý. Esad rejimi ve muhaliflerin aralýksýz çatýþtýðý kentte, 2 bin 500 kiþinin mahsur

kaldýðý tahmin ediliyor.

BM: Saldýrý üzüntü verici Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreter Yardýmcýsý Valerie Amos, saldýrýnýn ardýndan bir açýklama yaptý. Amos, "Ýlan edilen üç günlük ateþkesin bugün rejim askerlerinin açtýðý ateþ sonucunda bozulmuþ olmasýndan büyük üzüntü duydum. Saldýrý, Suriye'deki sivillerin yaþamak zorunda olduklarý durumu gözler önüne serdi. Bu iþe dahil olanlara, insani yardým için ilan edilen ateþkese uymasý çaðrýsýnda bulunuyorum. Ne olursa olsun, BM insani yardýmlarýný sürdürecektir" dedi. Suriye Kýzýl Ayý, konvoydaki kamyonlara yönelik obüs saldýrýsý olduðunu açýkladý. Ayrýca konvoyun hafif silahlarla tarandýðýný, bir þoförün yaralý olduðunu belirtti.

azze'de bir motosikleti hedef alan saldýrýda 2 Filistinli yaralandý. Olayda, Gazze'den Ýsrail'e yönelik roket saldýrýlarýndan sorumlu tutulan 28 yaþýndaki Harti'nin hedef alýndýðý belirtildi. Ýsrail ordusunun Gazze'de bir motosikleti hedef alan hava saldýrýsýnda 2 Filistinli yaralandý. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr elBelah semtinde 2 kiþinin bulunduðu bir motosiklete, seyir halindeyken Ýsrail savaþ uçaðý tarafýndan saldýrý düzenlendi. Saldýrýda, motosikleti kullanan Abdullah Harti (28) ile diðer Filistinli yaralandý. Filistin Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü Eþref el-Kudra, saldýrýda biri aðýr olmak üzere 2 Filistinlinin yaralandýðýný açýkladý. Görgü tanýklarý ise saldýrýda Harti'nin aðýr yaralandýðýný ve durumunun kritik olduðunu kaydetti.

Roket saldýrýlarýndan sorumlu Ýsrail ordusundan yapýlan açýklamada ise Harti'yi hedef alan operasyonun, Ýsrail Hava Kuvvetleri ve Ýsrail iç güvenlik servisi "Þin Bet"'in iþbirliðiyle gerçekleþtirildiði bildirildi. Açýklamada, Filistin Halk Direniþ Komiteleri üyesi olduðu öne

sürülen Harti'nin, "Ýsrail'e yönelik çok sayýda roket saldýrýsýndan sorumlu olduðu ve operasyonun, bu tehdidin ortadan kaldýrýlmasý amacýyla düzenlendiði" ifade edildi. Ýsrail basýnýnda yer alan haberlerde, Ýsrail ordusunun, "Gazze'den Ýsrail'e yönelik son günlerde artan roket saldýrýlarýna karþý harekete geçmeye hazýrlandýðý" belirtilmiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Siirt'te milli takým seçmeleri yapýldý Siirt'te TFF bünyesinde baþlatýlan "Bölgeler Karmasý ve Yetenek Geliþi" turnuvasý yapýldý.

T

ürkiye Futbol Federasyonu(TFF) Futbol Geliþim Direktörlüðü bünyesinde uygulamaya baþlatýlan 'Bölgeler Karmasý ve Yetenek Geliþim Programý' kapsamýnda Siirt'te turnuva düzenlendi. Siirt'te 2 nolu sahada düzenlenen turnuvada 2000 doðumlu gençlerden oluþan Siirt Ýl

11

Karmasý ile Diyarbakýr Ýl karmasý karþý karþýya geldi. Düzenlenen turnuva ile Milli Takýma yükselme potansiyeli olan ancak ortaya çýkamamýþ gençleri keyfetmeyi amaçladýklarýný belirten Diyarbakýr Bölge Antrenörü Mehmet Budakýn, yaptýðý açýklamada, "2000 doðumlu gençleri yapýlacak turnuva ile keþfedip milli takýmýn alt yapýsýna kazanmayý hedefliyoruz. Alternatif oyuncularý bulmak ve geliþtirmek hedeflerini taþýyan proje ile amaç genç yetenekleri Milli Takým kadrosuna dahil etmektir. Bu amaçla Türkiye Futbol Federasyonu'nun baþlatmýþ olduðu 'Bölgeler Karmasý ve Yetenek Geliþtirme Programý' ile iller arasýnda futbol turnuvalarý düzenleyerek deneyimli gençleri tespit edip Türk futboluna kazandýrmaktýr. BSiirt'te Diyarbakýr il karmasý ile Siirt Ýl karmasý arasýnda turnuva düzenleyerek gençlerin deneyimlerini test etmeyi amaçladýk. Gençlerde turnuva ile deneyimlerini orta koydular" dedi.

Amatör maçlar oynandý M

alatya Amatör Küme Futbol Ligi U-16 kategorisinde ikinci hafta karþýlaþmalarý oynandý. Malatya Amatör Küme Futbol Ligi U-16 kategorisinde ikinci hafta karþýlaþmalarý oynandý. Sanayispor'un 11 gol attýðý ikinci haftada alýnan sonuçlar þöyle: Sanayispor-Orduzuspor: 11-0, Malatya Fenerspor-Pütürge Gençlik Spor: 3-2, Sancaktarspor-Malatya Galataspor: 7-2, Kale Gençler BirliðiDemirspor: 2-1.

Yalçýn, ilk yenilgisini aldý

Süper Lig'de Gaziantepspor'un baþarýlý teknik direktörü Sergen Yalçýn, sahasýnda ilk yenilgisini eski takýmý Beþiktaþ'a karþý aldý.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

S

por Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Sergen Yalçýn yönetiminde sahasýnda ilk yenilgisini Beþiktaþ'tan aldý. Teknik direktör Bülent Uygun'la yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan takýmýn baþýna getirilen Sergen Yalçýn, çýktýðý 9 maçta 5 galibiyet, 2 maðlubiyet ve 2 beraberlik aldý. Ligin 16. haftasýnda deplasmanda Eskiþehirspor'a 2-0 yenilen kýrmýzý-siyahlýlar, bu karþýlaþmanýn ardýndan sahadan iki beraberlik, bir de galibiyetle ayrýldý. Bu hafta kendi evinde Beþiktaþ'ý aðýrlayan Gaziantepspor, Yalçýn yönetiminde sahasýnda ilk maðlubiyetini de bu maçta aldý. Gaziantep temsilcisi, Sergen Yalçýn liderliðinde çýktýðý 9 maçta rakip fileleri 13 kez havalandýrýrken, kalesinde 9 gol gördü. 9 haftalýk süreçte Cenk Tosun ve Abdou Razack Traore 4'er gol atarken, Turgut Doðan Þahin 2, Bekir Ozan Has, Muhammet Demir ve Marek Sapara da 1 golle takýmlarýna destek verdi.

Gençler güreþ grup müsabakalarý düzenlendi Güreþ Federasyonu'nun 2014 yýlý faaliyet programýnda yer alan Gençler Serbest ve Grekoromen Güreþ Grup Müsabakalarý'nda grekoromende dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Vasip Þahin verdi.

M

alatya'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen grup müsabakalarýnda grekoromen de dereceye giren sporcular belli oldu. Müsabakalarý Malatya Valisi Vasip Þahin, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Sadi Fýndýklý ile Spor Þube Müdürü Ömer Daðdelen'de izledi. Grekoromen güreþleri sonrasý, Vali Vasip Þahin, sporculara madalyalarýný takdim etti. Vali Vasip Þahin, Malatya'nýn Gençler Serbest ve Grekoromen Güreþ Grup Müsabakalarýna ev sahipliði yaptýðýný anýmsatarak, "Türkiye'nin en güçlü güreþ takýmlarý Malatya'da buluþtu. Bu nedenle grup müsabakalarýný, Türkiye finali olarak da görebiliriz. Gerçekten iyi takým ve güreþçiler var" dedi. Þahin, Malatya'nýn güreþ sporunda yeteri kadar ve hak ettiði sayýda sporcuyla temsil edilmediðini belirterek, Malatya'nýn potansiyelinin çok daha ileri seviyede olduðunu ifade etti. Güreþ sporuna daha fazla katkýda bulunmaya çalýþtýklarýný kaydeden Þahin, ata sporunu yaþatmak için ellerinden geleni yaptýklarýný söyledi. Þahin, tesisleri kulüp ve sporculara açtýklarýný kaydederek, "Sadece Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðümüze baðlý tesisler deðil, Milli Eðitim Ýl

Müdürlüðümüze ve diðer kamu kurumlarýmýza baðlý olan tesisleri de tüm kulüp ve sporcularýmýza açmak istiyoruz. Kulüplerimiz bu konuda istekli olurlarsa onlara belirli saatlerde antrenman yapma imkaný saðlamaya çalýþacaðýz. Tüm tesislerimizi vatandaþlarýmýz açýk olmak durumunda" dedi. Grekoromende dereceye giren sporcular þöyle: 55 kilogram; Murat Fýrat, Þelçuk Yanar, Alparslan Giþi, Sergen Ay, Sami Nacar, Engin Þahin, Recep Çiftçi, Deniz Yalçýnkaya, Serkan Elmas, Murat Öztürk. 66 kilogram; Enes Yayan, Burak Kazan, Ýbrahim Haktan Kaçmaz, Sefa Kar, Osman Arslan, Ali Nail Tüfenk, Yunus Erdoðan, Ramazan Meriç, Veysel Küçüktað, Abdullah Özbay. 84 kilogram; Burhan Akbudak, Abdulkadir Çelebi, Cuma Aðca, Erol Öztürk, Cihan Koçlardan, Ergün Iþýk, Abdullah Ayan, Serkan Canpolat, Önder Akkurt, Emre Canlý. 120 kilogram; Zübeyir Ekinci, Mehmet Harmancý, Ferhat Köse, Selçuk Çelen.


CMYK

12

10 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

DiYAR FIRSAT TEPTi Spor Toto 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Diyarbakýrspor A.Þ deplasmanda karþýlaþtýðý Arsinspor ile 1-1 berabere kaldý.

Y

eþil-Kýrmýzýlý ekip kapanan rakibi karþýsýnda 32. dakikada Serdar Karaduman ile golü buldu. Ev sahibi Arsinspor karþýlaþmanýn 88.dakikasýnda Gökhan Þanlýtürk golü buldu. Karþýlaþma 1-1 sona erdi. Lider Diyarbakýrspor bu sonuçla puanýný 41'e yükseltti, rakiplerininde puan kaybýyla liderliðini korudu.

1-1

Haftayý lider kapattý Haftayý Lider kapatan Güneydoðu ekibi Diyarbakýrspor deplasmanda Arsinspor karþýsýnda 1-0 önde götürdüðü karþýlamanýn son dakikasýnda yediði gol ile 1-1 kalmasý bile lider koltuðundan indirmedi. Yeþil Kýrmýzýlý ekip rakiplerininde puan kaybetmesiyle 21. haftayýda yine lider kapattý. Diyarbakýrspor önümüzdeki hafta kendi evinde Ayvalýkgücü'nü konuk edecek.

Vanlý Sporcu Dünya Þampiyonasý kadrosuna davet edildi T

ürkiye Wushu Federasyonu tarafýndan Antalya'da düzenlenecek olan 5. Dünya Wushu Þampiyonasý aday kadrosuna Vanlý sporcu Cahit Ýbiþ de çaðýrýldý. Türkiye Wushu Federasyonu tarafýndan Sakarya'da düzenlenen Türkiye Gençler Wushu Þampiyonasý'nda 70 kiloda Türkiye ikincisi olan ve bu baþarýyý ilk defa Van'a kazandýran Cahit Ýbiþ, 5. Dünya Gençler Þampiyonasý milli takým aday kadrosuna çaðýrýldý. Türkiye Wushu Federasyonu, yapýlacak olan 5. Dünya Wushu Þampiyonasý'nýn tarihini henüz belirlemezken, aday kadro seçmelerinin Antalya'da düzenleneceði kaydedildi. Milli takýmýn oluþturulacaðý kampa çaðýrýlan Cahit Ýbiþ, oldukça heyecanlý olduðunu ve elinden geleni Van adýna, Türkiye adýna yapacaðýný söyledi. Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir ise, ilk defa bu baþarýyý Van'a kazandýran sporcuyu kutlayarak, 5. Dünya Wushu Þampiyonasý aday kadro seçmelerinde Ýbiþ'e baþarýlar diledi.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup

Þanlýurfaspor'da yenilgi üzüntüsü

P

TT 1. Lig'de zor günler geçiren Tavþanlý Linyitspor evinde aðýrladýðý Þanlýurfaspor'u 2 golle devirdi. Maçýn gollerini Dk. 20 Özgürcan, Dk. 85 Agbetu TKÝ Tavþanlý Linyitspor adýna kaydetti.

Büyükþehir Belediyespor galibiyeti koruyamadý

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR Diyarbak rspor A.

1-1

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup’ta haftanýn sonuçlarý

Spor Toto 3.Lig 3.Grup’ta haftanýn maçlarý

S

por Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup'ta haftanýn maçý olarak deðerlendiren iki ekip Diyarbakýr'da karþýlaþtý. Son haftalarýn formda ekibi Yeþil-Kýrmýzýlý ekip mutlak 3 puan parolasýyla çýktýðý karþýlaþmada 1 puanla yetindi.

Büyükþehir Belediyespor 15. dakikada Mert ile 1-0 öne geçmesine raðmen bu üstünlüðünü koruyamadý. Yeþil-Kýrmýzýlý ekip bu sonuçla puanýný 32'e yükselterek play-off umutlarýný sürdürdü.

10 02 2014 gazete sayfaları  
10 02 2014 gazete sayfaları  
Advertisement