Page 1

Kürt iþ kadýnlarý Baydemir Üniversiteli öðrenciler Hasuni maðaralarýný gezdi ile kahvaltýda buluþtu 35 farklý üniversiteden 90 öðrenci, 'Diyarbakýr buluþmasý' adý altýnda düzenledikleri gezide, Silvan ilçesindeki Hasuni maðaralarýný ziyaret etti. Silvan'a 8 kilometre uzaklýkta bulunan Hasuni maðaralarýna ilgi, artmaya devam ediyor. Hasuni'de kafe iþleten Aslan Umut Bakýr, "Silvan, tarihi anlamda çok önemli bir yere sahip. Haberi Sayfa 5’te

B

üyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve Baþkanvekili Hafize Ýpek Erbil'den gelen Kürt iþ kadýnlarý ile kahvaltýda buluþtu. Aralarýnda Kürdistan Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Ferda Cemiloðlu, Baþkan Yardýmcýsý Suzan Aref, Genel Sekreter Jiyan Gerdî, Basýn Sözcüsü Clara Hüsrev Jaff, üyelerden Seyran Mirani, Triske Asandi ve Avan Faersi'in bulunduðu kadýnlar Diyarbakýr'da bulunmaktan mutlu olduklarýný söyledi. 5’te

Burun kanamasý hayat kurtarýcý olabilir H

astalýklarda burun kanamasý olmasý hayat kurtarýcýdýr. Çünkü burun kanamasý, kafa içinde olacak kanama riskini azaltýr. Yapýlan açýklamada, sýklýkla rastlanabilen burun kanamalarýna yönelik halk arasýnda yanlýþ bilgi ve yargýlar bulunduðu belirtilerek, burun kanamasýnýn kan kanseri, yüksek tansiyon gibi hastalýklarýn belirtisi olabilmekle birlikte çoðu vakada beyin kanamasý riskini azaltmasý nedeniyle hayat kurtarýcý olabildiði kaydedildi. Sayfa 2’de

Kardesce sarýlmamýz lazým PAZAR 10 ÞUBAT 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Mardin’de konuþan Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler “Þimdi kardeþçe birbirimize sarýlmamýz lazým. Hükümet olarak bu çözüm sürecinde bu kardeþliði yeniden tesis edeceðiz. Bizim birliðimiz her þeyin üstündedir” dedi.

Ý

ki günlük gezi için Mardin'e gelen Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar ile beraberindeki heyet, Mazýdaðý ve Derik ilçesinde çeþitli ziyaretlerde bulundu.

BDP'li kadýnlar Suriye sýnýrýnda

Kardeþliðimiz herþeyin üstünde Birlik ve beraberliðin bu ülkenin en önemli teminatý olduðunu hatýrlatan Bakan Güler, þöyle konuþtu: "Burada sizlere söylüyorum. Ýç içe kardeþçe yaþadýk. Birbirimizin hukukunu gözettik. Birbirimizi saydýk sevdik. Hepimiz birbirimizden kýz alýp verdik. Hepimiz akrabayýz, biriz bütünüz. Ýnançlarýmýz ortak, deðerlerimiz ortak, ortak bir gaye etrafýnda kenetlenmiþiz. Milli birlik ve kardeþlik projesinin en güzel örneði Mardin'dir. Birbirimize olan saygýmýz, sevgimizdir. Bizim çocuklarýmýz ortak geleceðimizle beraber olacaklardýr. Þimdi kardeþçe birbirimize sarýlmamýz lazým. Sayfa 7’de

Muammer Güler

Hafize Ýpek

B

‘Siyasi tutsaklar onurumuz’ Sanayici süreçten umutlu 3 V

davasýnýn duruþmasýný izlemek için Silivriye gelen BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, "Yargýlama demek isterdim ama burada yargýlama yok. Bu salonda bugüne kadar hiç yargýlama yapýlamadý" dedi. 8’de

an Organize Sanayi Baþkaný Hakan, yaptýðý yazýlý açýklamada Ýmralý sürecini deðerlendirdi. Hükümetin Kürt sorununun çözümüne yönelik baþlattýðý Ýmralý görüþmelerinin sanayiciye umut verdiðini belirten Hakan, "Sayýn Baþbakanýn bu çözüm süre-

cinde ortaya koyduðu irade ve kararlý duruþ, sanayici ve iþ adamlarýmýz nezdinde taktirle karþýlanmakta olup, iþ dünyamýzýn daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye'ye olan umudunu ve güvenini ziyadesiyle arttýrmýþtýr. Sayfa 7’de

112 Acil Servis'te Kürtçe iletiþim

DP'li kadýn belediye baþkanlarý, Suriye'de yaþanan savaþ nedeniyle Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesine göç eden sýðýnmacýlarý ziyaret etti. BDP Genel Merkezi tarafýndan oluþturulan ve aralarýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Hafize Ýpek, Bismil Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu, Eðil Belediye Baþkaný Petek Çapanoðlu, Lice Belediye Baþkaný Fikriye Aytin ve Yeþilalan Belediye Baþkaný Gülbeyaz Güneþ'in bulunduðu kadýn komisyonu, Ceylanpýnar'a gitti. 7’de

Süt daðýtýmý baþlýyor G

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, okullarda süt daðýtýmýnýn Pazartesi günü baþlayacaðýný belirterek, "Diðer illerde ise en geç Çarþamba gününe kadar süt daðýtýmý baþlayacak. Haftada üç gün daðýtým yapýlacak uygulama 81 vilayete ulaþacak" dedi. 7’de

Mehdi Eker

‘Darbeler birbirlerine içten dikiþli’

H

akkari il genelinde çetin geçen aðýr kýþ þartlarýnda zamanýnda hastalara ulaþarak büyük baþarýlar elde eden Hakkari 112 Acil ve Afetler Saðlýk Hizmetleri yöre halkýndan tam not aldý. Günün 24 saatinde kontrol komuta merkezinde görev

yapan personelin gelen ilginç ve komik telefonlar yüzünden zor anlar yaþadýðý belirtildi. Aðýrlýklý olarak Kürtçe telefonlarýn geldiði komuta merkezinde görevliler hastalarla Kürtçe konuþarak iletiþim kurduklarý belirtildi. Sayfa 4’te

T

ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Darbeleri ve Muhtýralarý Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Nimet Baþ, darbe dönemlerinde toplumun birbirine düþürüldüðünü kaydederek, darbelerin birbirlerine içten dikiþli olduðunu ifade etti. 8’de

Barýþa hizmet etmek için varýz

B

DP Siirt il kongresinde konuþan Eþ Baþkan Gültan Kýþanak “Biz barýþa hizmet etmek için varýz” diye konuþtu. 7’de


2

SAÐLIK

10 ÞUBAT 2013 PAZAR

Su içsem yarýyor, diyorsanýz Ne kadar dikkat etsem de kilo veremiyorum. Su içsem yarýyor. Sürekli kendimi þiþ hissediyorum... diyorsanýz nedeni troid olabilir. Zayýflama sürecinde en fazla karþýlaþýlan ve günümüzde de yaygýn olarak gözlenen troid rahatsýzlýklarýnda beslenme büyük önem taþýmaktadýr.

M

etabolizmanýn çalýþmasýný kontrol eden ve yaþamsal fonksiyonlar için gerekli olan troid hormonlarý eðer düzensiz salgýlanýrsa ciddi rahatsýzlýklara yol açabilmektedir. Troid hastalarý doktor kontrolünde uyguladýklarý ilaç tedavisinin yaný sýra yaþamlarý boyunca beslenmelerine de dikkat etmek durumundadýrlar. Tüketecekleri yiyeceklerin çeþit ve miktarý hormon seviyelerini etkileyebilmektedir. *Kan bulgularýnýza, yaþam tarzýnýza, kullandýðýnýz ilaçlara uygun yeterli ve dengeli bir beslenme programý uygulamalýsýnýz, bu örüntü karbonhidrat, protein, yað, vitamin-mineraller ve lifden zengin olmalýdýr. *Sebze ve meyveleri mevsiminde, taze tüketin. *Market alýþveriþi yaparken etiket okuma alýþkanlýðý edinin. *Doymamýþ yað asitlerinin, özellikle omega-3, troid fonksiyonlarýný düzenleyici özelliði artýk bilinmektedir. Bu nedenle daha fazla balýk tüketmeye çalýþýn. Haftada en az 2 kez balýk, diðer günlerde ise derisiz tavuk, hindi, yaðsýz kýrmýzý et tüketin. *Tam tahýl ürünlerini ve kurubaklagilleri tüketmeye çalýþýn. Kurubaklagiller iyi birer bitkisel protein kaynaðýdýrlar ve haftada 2 kez tüketilmelidir.

*Beslenmenize keten tohumunu ilave edin, hem lif oraný yüksek hem de E vitamini ve çinko mineralinden zengin bir besindir. Günde 1-2 yemek kaþýðý kadar taze öðütülmüþ keten tohumunu sebze yemeklerinize, salatalara ve çorbanýza yemek piþtikten sonra ilave edip tüketmeye çalýþýn.

*Taurin, troid hormonlarýnýn üretimi için elzem bir aminoasittir. Doktorunuz kontrolünde supleman olarak takviye alabilirsiniz. Doktorunuz önermedikçe hiçbir tableti almayýn.

*Ýyot, troid fonksiyonlarý için elzem bir mineraldir ve tükettiðimiz birçok besinin içerisinde de bulunmaktadýr. Eðer ihtiyacýmýzdan fazla alýnýrsa da otoimmün tiroid hastalýðýna neden olabilmektedir.

*Deniz ürünleri, sarýmsak, su teresi, yumurta sarýsý, maydanoz, kayýsý, mantar, bira mayasý genel olarak triod fonksiyonlarý için faydalý besinlerdir. Fakat kandida enfeksiyonu varsa mantar ve bira mayasýndan uzak durmakta fayda var. Diyetisyen Özlem Sert Aydýn

*Hipotiroidi olanlarýn iyotlu tuz, hipertiroidi ve nodüler guatýrý olanlarýn aþýrý iyot alýmýnda hashimato troidi oluþtuðu için iyotsuz tuz yemeleri gerekmektedir. *E vitamininden zengin beslenme de iyodun emilimini artýrmaktadýr. *Çinkodan zengin badem, deniz ürünleri, et, karaciðer, tavuk, hindi, fýndýk, ay çekirdeði, süt ve yumurta yeme alýþkanlýklarýnýz arasýnda olmalýdýr. *Selenyum minerali de troid hormonu için önemli rol oynamaktadýr. Selenyum seviyesinin düþmemesi için balýk, karides, dana karaciðeri, hindi ve dana eti, mercimek, mantar, susam, ceviz, ay çekirdeði ile tam tahýllar selenyum kaynaðý besinlerdendir.

Diyet içeceklere dikkat!

*Kelp içeren yosun tableti tüketiminde de dikkatli olmalýsýnýz.

*Troid hormonlarýnýn çalýþmasýný azaltan yiyecekleri; beyaz lahana, kara lahana, karnabahar, brokoli, turp, brüksel lahanasý, hardal, soya fasulyesi, yer fýstýðý, darýyý çok fazla özellikle çið olarak tüketmemelisiniz. Piþirerek tüketmeniz guatrojen madde miktarýný azaltacaðýndan daha saðlýklý olacaktýr. *Troidde en fazla görülen problem ödemdir. Bu nedenle su tüketiminizi asla ihmal etmeyin, günde 2-2,5 lt su içmeye çalýþýn. *Çikolata bakýrdan zengin bir yiyecektir ama kadmiyumda içermesinden dolayý troid hastalarýnýn dikkatli tüketmesi gerekmektedir. Fazla alýnan kadmiyum selenyumu vücuttan atar. *Hipertiroidi olanlar süt, peynir, deniz mahsulleri, mor lahana, turp,

kuruyemiþ tüketimini azaltmalýlar. Çay, kahve, alkol ve nikotin metabolizma hýzýný artýracaðýndan tüketmemeye çalýþmalýlar. *Saðlýklý yaþamýn ikincil kuralý düzenli egzersizdir. Hem metabolizmanýn hýzlanmasý, hem tiroid hormonuna karþý doku duyarlýlýðýnýn artmasý,

hem de kas artýþý için düzenli egzersiz en azýndan yürüyüþ yapmalýsýnýz. *Stres birçok hastalýk gibi tiroid bulgularýný da tetikler, özellikle bahar aylarýnda psikolojik yapýnýn deðiþmesiyle hormonal deðiþimde görülebilmektedir. Bu nedenle stresle baþ etmek için elinizden geleni yapmaya çalýþýn.

Burun kanamasý hayat kurtarýcý olabilir

"Hastalýklarda burun kanamasý olmasý hayat kurtarýcýdýr. Çünkü burun kanamasý, kafa içinde olacak kanama riskini azaltýr".

Y

Y

eni açýklanan bir araþtýrmanýn sonucunda diyet gazozlu içeceklerin tehlikeleri göz önüne serildi. Araþtýrmaya göre diyet gazozlu içeceklerdiyabet riskini büyük oranda artýrýyor. 66 bin kadýnýn üzerinde yapýlan araþtýrmada yapay tatlandýrýcýlarýn diyabet riskini artýrdýðý belirtildi. American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayýmlanan araþtýrmada haftada 2.8 bardak diyet içeceklerden tüketenlerle 1.6 bardak normal içecekleri içenler karþýlaþtýrýldý. Daha önceki çalýþmalarda normal gazozlu içeceklerin diyabet riskini artýrdýðý belirtilmiþti. 66 bin orta yaþlý Fransýz kadýnlara beslenme alýþkanlýklarý ile ilgili sorular soruldu. 1993 ile 2007 yýllarý arasýndaki saðlýk durumlarý gözlem altýna alýndý. Fransa Ulusal Saðlýk ve Týp Araþtýrmalarý'nýn yaptýðý araþtýrmada normal, diyet gazozlu ieçecekler ve sadece tatlandýrýlmamýþ meyve sularý içenlerde diyabet oraný araþtýrýldý. Gazozlu içecekleri tüketenlerin riskinin meyve sularýný tüketenlerden çok fazla olduðu görüldü. Haftada 359 ml herhangi bir gazozlu içeceði tütekenin diyabet olma riski üçte bir oranýnda artýyor. Bu haftada 600 ml olursa risk iki katýna çýkýyor. Diyet gazozlu içecek tüketenlerin riski ise daha fazla çýktý. Haftada 500 ml diyet gazozlu içecekleri tüketenlerin normal gazozlularý tüüketenlere göre riski yüzde 15 daha arttý. Yani haftada 1.5 litre diyet gazozlu tüketenlerin riski yüzde 60 artmýþ oluyor. Makalede bu artýþýn temel sebebinin yapay tatlandýrýcýlar olduðu belirtildi. Dünya Saðlýk Örgütü dünyada 347 milyon kiþinin diyabet hastasý olduðunu belirtiyor. Diyabet hastalarýnýn kalp, göz, damar, böbrek ve sinir sistemleri zaman içinde tahrip oluyor.

apýlan açýklamada, sýklýkla rastlanabilen burun kanamalarýna yönelik halk arasýnda yanlýþ bilgi ve yargýlar bulunduðunu belirterek, burun kanamasýnýn kan kanseri, yüksek tansiyon gibi hastalýklarýn belirtisi olabilmekle birlikte çoðu vakada beyin kanamasý riskini azaltmasý nedeniyle hayat kurtarýcý olabildiðini söylendi. Kanamalarda 5-10 dakikayý geçmeyen durumlarda korkulacak bir durumun söz konusu olmadýðý, "Hastalýklarda burun kanamasý olmasý hayat kurtarýcýdýr. Çünkü burun kanamasý kafa içine olacak olan kanama riskini azaltýr. Kanama sýrasýnda yapýlacak müdahale hastayý dik oturtmaya çalýþmak ve solunum yolunu açýk tutmak olmalýdýr. Hastanýn öne eðilmesi kanamanýn artmasýna, baþýný arkaya atmasý da kanýn geniz yoluyla boðaza dolmasýna sebep olur. Kanama sýrasýnda hastanýn dik oturarak baþýnýn dik tutulmasý ve burna dýþarýdan baský yapýlmasý, elle kýkýrdak bölgesinden bastýrýlmasý gerekir". Burun kanamasýnýn tek ya da çift taraflý olmasýnýn çok önemli olduðunu dile getirerek, çocuk hastalarda kanama tek taraflýysa ve burun týkanýklýðýyla beraber enfekte burun akýntýsý olmasý durumunda yabancý cisim girmesinden þüphe edilmesi gerektiði kaydedildi.

Kan kanseri belirtisi olabilir Eriþkinlerde ise tek taraflý burun kanamasýna

vurgu yapýldý. Burun kanamasý þikayetiyle gelen hastalarýn hikayelerinin iyi dinlenmesi travma, yüksek tansiyon, kanama bozukluðuna yol açabilecek ilaç kullanýmý ve kan hastalýklarýnýn olup olmadýðýnýn sorgulandýðý, yüksek tansiyona baðlý burun kanamalarýnda hastalarýn kan görmesinin kýsýr döngüye neden olduðunu, hastanýn paniklemesiyle tansiyonun daha da yükselerek kanamanýn artabildiði belirtildi.

Sebebi bilinmeyen burun kanamalarýnda tahlil þart

iltihaplý burun akýntýsýnýn eþlik etmesi durumunda kanser hastalýklarýndan þüphe edilebileceðine

Çocuklarda sebebi bilinmeyen burun kanamalarýnda mutlaka ileri kan tahlillerinin alýnmasý gerektiðine dikkat çekilerek, "Çocuklardaki burun kanamalarý, kan kanserinin ilk belirtisi olabilir. Kan hastalýðý olan hastalarýn tedavisinde burna tampon koymak geçici bir çözümdür ve hekime sadece zaman kazandýrýr. Asýl tedavi etkene yönelik olmalýdýr ve hematoloji desteði ile hastalarý çeþitli kan ürünleri ile destekleyerek tedavi etme yoluna gidilmelidir. Burna konulan tamponlarýnýn 2 günden fazla tutulmasý sistemik enfeksiyon riskini arttýracaðýný, tampon kullanýldýðý sürece hastanýn antibiyotikle korunmasý gerekmektedir."

Anti sigara fýndýk T

ürkiye'deki fýndýk üretiminin yüzde 24'ünü karþýlayan Düzce'de fýndýk tüketiminin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla çeþitli projeler geliþtiriliyor. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü öncülüðünde baþlatýlan proje ile sigara paketleri þeklindeki ambalajlara doldurulan fýndýklarý tüketen tiryakilerin baðýmlýlýktan kurtulmasý amaçlanýyor. Yerel bir giriþimci, seri üretime geçerek sigara paketi þeklindeki ürünleri piyasaya sürmeye hazýrlanýyor.

"Cepte artýk sigara deðil, fýndýk taþýyalým" Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, ilde faaliyet gösteren bir iþletme ile fýndýðýn iç piyasada pazarlanmasý ve insanlara

saðlýklý þekilde sunulmasý için çalýþma baþlattýklarýný söyledi. Fýndýðýn þifalý bir ürün olduðuna dikkati çeken Budak, "Gerçekten de bir avuç fýndýk bir günde insan için çok saðlýklý ve verimli hale dönüþtü. Bir avuç fýndýðý Düzce'de sigara paketine koyduk. Ýnsanlarýmýza diyoruz ki 'Buyurun, sigara paketinde sigarayý býrakýn, sigara paketindeki Düzce fýndýðýný alýn, bir paket Düzce fýndýðý size iyi gelir, saðlýklý beslenin" þeklinde konuþtu. "Cepte artýk sigara deðil, fýndýk taþýyalým" diyen Budak, "Þimdiden tüm insanlarýmýza sesleniyoruz. Ýhtiyacýnýz olduðu zaman bir fýndýk size çok iyi gelecektir. Sigara paketindeki fýndýktan herkesi

almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. Üretime geçecek olan firmayý destekleyeceklerini anlatan Budak, sözlerini þöyle tamamladý: "Bu þekilde iç piyasada fýndýðý tüketmeyi planlýyoruz. Daha doðrusu sadece fýndýk deðil, bütün yaptýðýmýz iþleri özellikle Düzce'de yetiþen özgün bitki türlerini (ýhlamur, kekik, nane, böðürtlen) paketlersek ve marka olursak bundan kazanç elde ederiz ve bu istihdama dönüþür. Ýþte markalaþmadaki önemimiz bu. Þimdi Düzce'deki fýndýðý marka yaptýk. Sigara paketine koyduk ve insanlarýn saðlýðý için hizmete sunduk.Sigarayý býrakmayý herkese tavsiye ediyoruz. Düzce'ye gelerek bize ulaþmalarý halinde herkese bir fýndýk paketini ücretsiz veriyoruz."


Tunceli'de bulunan mermiler imha edildi T

unceli'ye 10 kilometre mesafede bir viyadük üzerinde poþet içerisinde bulunan mermiler imha edildi. Edinilen bilgilere göre, jandarmaya baðlý yol emniyet timleri, Tunceli-Elazýð karayolundaki rutin kontrolleri sýrasýnda, merkeze 10 kilometre mesafede bulunan Atatürk Viyadüðü üzerinde þüpheli bir poþet fark etti. Viyadük üzerinde bomba

10 ÞUBAT 2013 PAZAR

ihtimaline karþý güvenlik önlemi alýndýktan sonra olay yerine bomba imha uzmanlarý çaðrýldý. Olay yerine gelen uzman ekip tarafýndan kontrollü olarak imha edilen poþette çeþitli çaplarda mermilerin bulunduðu belirlendi. Olay yerine sevk edilen takviye birliklerin de katýlýmýyla, karayolunda ve köprülerde mayýn arama faaliyetleri baþlatýldý.

Operasyonda yaþam malzemesi ele geçirildi Karlý kaplý alanda mühimmat bulundu Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Ünal köyü bölgesinde, PKK'ya ait yaþam malzemesi ele geçirildi.

D

iyarbakýr Valiliði'nden yapýlan açýklamada, Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutanlýðý'nca elde edilen istihbari bilginin deðerlendirilmesi sonucu, 8 Þubat tarihinde saat 04.00'dan itibaren Kulp ilçesi Ünal köyü bölgesinde, ilgili jandarma güvenlik birimlerinin arazide çalýþma yaptýðý belirtildi. Açýklamada, Yapýlan arama faaliyeti neticesinde bir maðaranýn tespit edilmiþ olduðu, söz konusu maðara içerisinde PKK'larca kullanýlmak üzere býrakýlan 2 adet küçük boy piknik tüpü (dolu), 1 adet koli bandý, 4 adet büyük boy pil, 10 kilogram makarna, 10 kilogram tuz, 5 kilogram helva, 3 kilogram kesme þeker, 3 kilogram kayýsý reçeli, 1 kilogram çay ve 5 kilogram tel þehriye ele geçirildiði ifade edildi. Açýklamada "Ele geçirilen malzemeler ilgili adli makamlarýn talimatý doðrultusunda imha edilmiþtir" denildi.

H

akkari kýrsalýnda PKK'ya ait mühimmat bulundu. Hakkari Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, "Halkýmýzýn huzuru, can ve mal güvenliði için PKK/KCK örgütü ile yapýlan mücadele kapsamýnda görev yapan birliklerimiz, Hakkari kýrsalýnda PKK'ya ait mühimmatýn kar altýnda gömülü olduðu bilgisini almýþtýr. Dað ve Komando Tugay Komutanlýðý unsurlarýnca 08 þubat 2013 tarihinde zor hava koþullarý altýnda yapýlan operasyon neticesinde, bol miktarda biksi mühimmatý ile boþ kaleþnikof

Polis 2 saatte hýrsýzý yakaladý S

iirt Emniyet müdürlüðü Asayiþ Þube müdürlüðü ekipleri Cuma günü Aydýnlar caddesinde yaþanan hýrsýzlýk olaylarýný aydýnlatarak çalýnan malzemeleri sahiplerine verdi. Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube müdürlüðü ekipleri yaþanan hýrsýzlýk olayýný 2 saat içerisinde çözerek zanlýyý yakaladý . Ele geçirilen malzemeler Emniyet Müdürlüðü TEM Þubesinde teþhir edildi. Vali Ahmet Aydýn "Yapýlan bu baþarýlý çalýþmalardan dolayý baþta Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu olmak üzere

CMYK

Tüm þube ekiplerinin hepsini kutluyorum" dedi. Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada "Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerimizin ayný gün yapmýþ olduðu,ayrý bir çalýþmada ise;Batý mahallesinde bir evden,Cumhuriyet Caddesi çarþý içerisinde ve Doðan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 2 ayrý marketten hýrsýzlýk olaylarýný gerçekleþtiren þüphelinin T.K isimli kiþi olduðu tespit edilmiþ,þahsýn ikametinde yapýlan arama neticesinde bahse konu

çalýntý malzemelerin yaný sýra tahmini 5 gram toz esrar ile 50 gr esrar tohumu maddesi ele geçirilmiþtir. Uyuþturucu maddeler ile ilgili olarak S.D isimli þahýs yakalanmýþ ve hýrsýzlýk suçunu gerçekleþtirdiði tespit edilen T.K isimli þahsýn yakalama çalýþmalarý devam etmektedir. Yine ayrý bir çalýþmada ise il merkezinde deðiþik hýrsýzlýk olaylarýna karýþan ve 1 yýl 9 ay10 gün hapis cezasý kesinleþen A.A isimli þüpheli 08/02/2013 tarihinde ekiplerimizce yakalanmýþtýr" denildi.

þarjörü bulunmuþtur. Bulunan mühimmat ile ilgili Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan tahkikat baþlatýlmýþtýr" denildi.


4

HABER

10 ÞUBAT 2013 PAZAR

112 Acil Servis’te Kürtçe iletiþim Hakkari 112 Acil ve Afetler Saðlýk Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi'ne günde yaklaþýk 2 bin 600 kiþinin aradýðý belirtildi. Hakkari il genelinde çetin geçen aðýr kýþ þartlarýnda zamanýnda hastalara ulaþarak büyük baþarýlar elde eden Hakkari 112 Acil ve Afetler Saðlýk Hizmetleri yöre halkýndan tam not aldý.

Çiftçilere bilgilendirme toplantýsý

B

G

ünün 24 saatinde kontrol komuta merkezinde görev yapan personelin gelen ilginç ve komik telefonlar yüzünden zor anlar yaþadýðý belirtildi. Aðýrlýklý olarak Kürtçe telefonlarýn geldiði komuta merkezinde görevliler hastalarla Kürtçe konuþarak iletiþim kurduklarý belirtildi. Komutan Kontrol Merkezi'ni arayanlarýn "Ýneðimiz doðum yapýyor", "Tavuðumuzun ayaðý kýrýlmýþ" , "Vatani görevimi yapýyorum bugün þafaðým 112" gibi ilginç yüzlerce deðiþik telefonlarýn geldiði belirtildi. Hakkari Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Ýsmail Erkem Tüzgen, 112 komuta kontrol merkezine günde ortalama olarak 2 bin 600 telefon geldiðini, bu aramalarýn büyük bir bölümünün gereksiz olduðunu belirtti. Tüzgen,

"Günde yaklaþýk 2 bin 600 telefon alýyoruz. Bu aramalarýn ne yazýk ki 2 bin üzerindekiler gereksiz aramalardýr. Sahte ihbarlar veya vakit geçirmek ve sohbet etmek içindir. 300'ü ise gerekli doktora ihtiyacý olan kiþilerdir. Bunlardan da 60

kiþi ambulans gönderdiðimiz kiþilerdir. Bize gelen ilginç telefonlardan bazýlarýndan 'Tavuðumun bacaðý kýrýldý ne yapabilirim', 'Ýneðimiz doðum yapýyor' , 'Askerim þafak 112' gibi ilginç ve gereksiz telefonlar geliyor. Bunun dýþýnda

çok çeþitli aramalar geliyor" dedi. Ýl genelinde 31 ambulansa sahip olduklarýný ifade eden Tüzgen, "Saðlýkta dönüþüm projesiyle birlikte tüm Türkiye'de saðlýk çok geliþti. Bundan 15 yýl önce burada sadece 1 ambulans bulunuyordu. Bugün ise 4 paletli, 1'i kar tipi olmak üzere 31 ambulansýmýz bulunmaktadýr. Geçen hafta sayýn Baþbakanýmýz bir tanýtým yaptý. Hakkari'ye 2'si paletli kar ambulansý, 1'i çift yataklý ve diðeri de normal olmak üzere 4 ambulans daha gelecek. Komuta kontrol merkezinde her nöbet döneminde mutlaka Kürtçe bilen bir arkadaþýmýzý bulunduruyoruz. Türkçe bilmeyen vatandaþlarýmýz burada Kürtçe olarak sorunlarýný rahatlýkla anlatabiliyorlar. Burada en çok Kürtçe'ye ihtiyaç duyuyoruz" þeklinde konuþtu.

itlis Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan Bitlis'in Tatvan ilçesine baðlý Adabað köyünde, domates ekimi yapan çiftçilere yönelik eðitim ve bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Yapýlan toplantýnýn ardýndan domates birliði kurulmasý için çalýþma baþlatýldý. Düzenlenen toplantýda konuþan Bitlis Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Bülent Korkmaz, "Vangölü havzasýnda bulunan ilimizde son dönemlerde domates üretimi artmaya baþladý. Yýllýk 25 bin ton civarýnda domates üretimi söz konusu. Buradan domates üreten çiftçilerimizin beraber hareket etmesi noktasýnda bir domates üreticileri birliði kurmayý hedefliyoruz. Bunun için çiftçilerimizle bir araya geldik. Bu eðitim toplantýlarýnýn sonunda kuracaðýmýz domates birliði kanalýyla hakikaten önemli bir kaliteye sahip domatesimize daha ulusal ve uluslararasý pazarlar da pazarlamasý hususunda birlik kanalýyla çalýþmalar yürütülecektir" dedi. Köy muhtarý Gýyasettin Güler, "Bundan sonra daha verimli domates üreteceðimize inanýyorum. Ýnþallah birliðimizin kurulmasýyla birlikte de domates satýþlarýmýz sadece bu bölgeyle sýnýrlý kalmayacaktýr." Diye konuþtu. Çiftçilerden Muzaffer Adabað, "Adabað beþtaþ köyünde domates ekiyoruz. Burada güzel domates kaliteli domates çýkýyor. Tadý da çok güzel. Yani biraz eksiðimiz vardý. Bizim Bitlis tarým müdürümüz sað olsun bize yardýmcý oldu. Noksanýmýz ne varsa bize gösterdi. Bizde bundan sonra eksikliklerimizi görüp daha iyi üretim yapmaya çalýþacaðýz" dedi. Ziraat Mühendisi Ýsmail Fehmi Kara ise, domates yetiþtiriciliðiyle ilgili çiftçileri bilgilendirmek amacýyla bir sunum yaptý. Yapýlan toplantýnýn ardýndan domates birliði kurulmasý için çalýþma baþlatýldý.

Van’da ‘Depremle Yaþamak’ semineri

10 ÞUBAT 2013 PAZAR

Ýsrail'in, Mavi Marmara gemisine yönelik gerçekleþtirdiði saldýrýda hayatýný kaybeden Ali Haydar Bengi adýna dernek kuruldu.

YIL: 12 SAYI: 4174 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Van Teknik Elemanlar Derneði (VANTED), ile Van Valiliði Acil Afet Durum Müdürlüðü tarafýndan "Depremle Yaþamak" konulu bir seminer düzenledi.

B

ir otelde düzenlenen seminerde konuþan VANTED Baþkaný Sinan Üzümcü, seminerdeki amaçlarýnýn depremin etkilerinin en aza indirilmesi için yapýlacak çalýþmalarý deðerlendirmek olduðunu söyledi. Üzümcü, "Teknik elemanlar olarak üzerimize düþen birinci ödev depremin etkilerini en aza indirecek tedbirleri geliþtirmek ve uygulamalarý saðlamaktýr. Japonya'da en þiddetli depremlere dayanýklý yapýlarda yaþamaya baþlayan Japon halký günlük yaþamýna devam ediyor. Bizim de hayalimiz Van ve Türkiye için de aynýdýr" dedi. Van Vali Yardýmcýsý Atay Uslu ise Türkiye olarak artýk kriz yönetiminden risk yönetimine geçmesi gerektiðini söyledi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen kentsel dönüþüm projesinin bir risk yönetim projesi olduðunu aktaran Uslu, Van'da depremin ardýndan köylerde yaptýklarý konutlarla bir köysel dönüþümün yaþandýðýna dikkat çekti. Depremde zor günler geçirdiklerini ancak hiçbir zaman kendilerini yalnýz býrakmayan Baþbakan Erdoðan ve Bakanlarýn desteði ile zor günleri geride býraktýklarýný anlatan Uslu, "Depremin ardýndan Van'da alt yapý ve üst yapýlarýn tamamý gözden geçirildi. Van'ýn ekonomisine büyük katkýlar saðlandý. Bunu neye göre söylüyoruz. Depremin ardýndan Van'ýn nüfusu arttý. Van'ýn mevduat oraný arttý. Hem de Türkiye'de en çok artan il oldu" ifadelerini kullandý. Depremlerden sonra büyük acýlarýn yaþanmamasý için teknik ekiplere büyük sorumluluk düþtüðünü aktaran Uslu, "Depremden önce tedbir almazsanýz, depremin ardýndan ne yaparsanýz

yapýn altýndan kalkamazsýnýz. Deprem sizi yönetir. Köylerde 9 bin ev yapýyoruz. Bu evlerin yaparken köylülere býrakmadýk. Ancak onlarýn istediði þekilde projeleri hazýrlayarak, teknik ekiplerin kontrolünde yaptýk" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Ýzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öðr. Üyesi Doç. Dr. Salih Yýlmaz'ýn moderatörlüðünü yaptýðý seminerde Türkiye'nin

çeþitli üniversitelerinden gelen uzman öðretim üyeleri katýldý. Ýlk sunumunu yapan Ýnönü Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülmustafa Þen, deprem, deprem dalgalarý, depremlerin oluþumlarý, sarsýntý þekilleri, Türkiye'de ve Van'da deprem gerçeði konulu bir sunum gerçekleþtirdi. Diðer katýlýmcýlarýnda sunumlarýnýn ardýndan karþýlýklý soru ve cevaplarla devam etti.

Ali Haydar Bengi adýna dernek D

erneðin yönetim kurulu üyesi ve Bengi'nin kardeþi Abdülaziz Bengi, derneðin, Ali Haydar Bengi'nin düþüncelerini ve dünya görüþünü yaþatmak için kurulduðunu ve ellerinden gelen her þeyi yapacaklarýný söyledi. Ali Haydar'ýn öðrenimini Mýsýr'da gördüðüne dikkat çeken Bengi, merhum baþbakan Ecevit döneminde üniversitenin haklarýnýn kapatýldýðýndan dolayý esnaflýða baþladýðýný ifade etti. Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Vakfý'nýn (IHH), Gazze'ye göndereceði kiþileri tek tek özenle seçtiðini dile getiren Bengi, Ali Haydar'ýn Diyarbakýr'dan temsilci olarak seçildikten sonra çok sevindiðini aktardý. Bengi, "Ali Haydar Gazze'deki mazlumlara yardým etmek için çok uðraþtý. Mavi Marmara'ya seçilen Ali Haydar hocamýz Gazze'deki mazlumlara yardýmda bulunmak istiyordu. Özellikle de Arapçasý olduðu için ona öncelik tanýdýlar. Ali Haydar hoca Mýsýr'da Arap dili edebiyatýný bitirdiði için Arapçasý çok iyiydi. Ama kýsmet olmadý yetiþemedi, Gazze'deki mazlumlara. Ayrýca Ali Haydar hoca þehit olduktan sonra devlet tarafýndan sadece tarafýmýza baþsaðlýðý dilendi. Hiçbir maddi manevi destekte bulunmadýlar. Ama biz gücümüz yettiði kadar þehidimize bu tür destekler vermeye devam edeceðiz. Derneðimiz

de þu anda sadece erkek çocuklarýmýz öðrenim görebilmektedir. Ýlerleyen zamanlarda kýz çocuklarýmýza da derneðimizde yer açýlacaktýr.

Elimizden geldiði kadar çalýþmalarýmýza devam edeceðiz ve þehidimizi unutturmayacaðýz" þeklinde konuþtu.


HABER

10 ÞUBAT 2013 PAZAR

5

Kürt iþ kadýnlarý Baydemir ile kahvaltýda buluþtu Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve Baþkanvekili Hafize Ýpek Erbil'den gelen Kürt iþ kadýnlarý ile kahvaltýda buluþtu.

Baþkan Baday iþçilerle bir arada

K

ýzýltepe Belediye Baþkan Vekili Haþim Baday, Kýzýltepe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü bünyesinde çalýþan tüm iþçilerle bir araya gelerek, birimle ilgili bilgi alýþveriþinde bulundu. Baday, Kýzýltepe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü'ne baðlý iþçilerle yaptýðý toplantýda, belediye çalýþanlarýnýn halkýn iradesi olduðu kadar, ayný zamanda halkýn hizmetkarý olduklarýnýn mesajýný verdi. Belediyecilik anlayýþlarýnýn klasik belediyecilik anlayýþýndan farklý olduðunu belirten Baday, belediye olarak halka raðmen deðil halkla beraber bir bütün olarak çalýþmakta olduklarýný vurguladý. Tüm vatandaþlara her zaman kapýlarýnýn açýk olduðunu kaydeden Baday, belediye olarak tüm enerjilerini vatandaþlara hizmet etmek için kullandýklarýný da sözlerine ekledi. Baday, konuþmasýnýn ardýndan çalýþanlarýn sorunlarýný dinleyerek, diðer birimleri de ziyaret etti.

A

ralarýnda Kürdistan Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Ferda Cemiloðlu, Baþkan Yardýmcýsý Suzan Aref, Genel Sekreter Jiyan Gerdî, Basýn Sözcüsü Clara Hüsrev Jaff,üyelerden Seyran Mirani, Triske Asandi ve Avan Faersi'in bulunduðu kadýnlar Diyarbakýr'da bulunmaktan mutlu olduklarýný söyledi. Konuklarý tek tek tanýtan Dernek Baþkaný Ferda Cemiloðlu amaçlarýnýn Kürt kadýnýnýn gücünü Ortadoðu'ya ve dünyaya göstermek olduðunu belirtti. Baþkanvekili Hafize Ýpek de kendilerini Diyarbakýr'da aðýrlamaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, baþarýya ulaþmanýn en önemli yolunun kadýnlarýn dayanýþmasý ve birbirlerine verdikleri destek olduðunu söyledi. Baydemir de Diyarbakýr'ýn bir parça Süleymaniye, bir parça Hewler, bir parça Mahabad olduðunu söyleyerek, "Diyarbakýr hepimizin yüreðinden bir parçadýr. Kentinize, evinize hoþ geldiniz" diye konuþtu. Derneðin çalýþmalarýný gönülden kutlayan Baydemir; evde, sokakta, alanlarda, toplumsal yaþamýn her kesiminde kadýnlarýn yaþama dokunmasý gerektiðini belirterek, "Bu hayatý daha çok güzelleþtirip renklendiriyor" diye konuþtu. Ýþ yaþamýnda kadýnlarýn oranýnýn çoðalmasýnýn iþleri daha çok kolaylaþtýracaðýný ifade eden Baydemir, bu karþýlýklý gidiþ geliþlerin çok önemli olduðunu ve çoðaltýlmasý gerektiðini söyledi.

Kýzýltepe'ye Aile Danýþma Merkezi

Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde, Kaymakamlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) bünyesinde, Aile Danýþma Merkezi (ADEM) kuruldu.

K

ýzýltepe'de eski çarþý karakolu olarak uzun yýllar faaliyet gösterilen bina, yapýlan restorasyon ve tadilat çalýþmalarýnýn ardýndan kaymakamlýkça ADEM olarak hizmet vermeye baþladý. Merkezde, kadýnlarýn sosyal ve ekonomik geliþimine katkýda bulunacak kurslar açýlýrken, kadýnlara; toplumdaki yerleri, sosyal haklarý ve sosyal geliþimini saðlayacak eðitim ve seminerler veriliyor. ADEM Müdürü Naciye Yýldýrým, yeni açýlmýþ olmasýna karþýn yöre kadýnlarýnýn açýlan ve açýlmasý planlanan kurslara isimlerini yazdýrmak için adeta birbirleriyle yarýþtýklarýnýn altýný çizdi. Yýldýrým, merkezde kadýnlarýn sosyal hayata kazandýrýlmasý için gayret sarf ettiklerini belirterek, "Hanýmlarýmýzýn ve kýzlarýmýzýn evde geçirdikleri boþ vakitlerini deðerlendirebilecekleri çok önemli ve verimli bir merkez burasý. Burada açýlan kuaförlük, bilgisayar, dikiþ nakýþ, el becerileri okuma yazma ve daha birçok alanda açýlan kurslarda hanýmlarýmýz hem kendi el becerilerini geliþtiriyor, hem de ileride aile ekonomisine katkýda bulunabilecek meslek alanlarýnda kendilerini geliþtirebiliyorlar. Bunun yanýnda hanýmlarýmýza verilen seminer-

lerde kadýnýn toplumdaki statüsü, haklarý, saðlýk ve sosyal geliþimlerine katkýda bulunacak seminerler veriliyor. Ayrýca hanýmlarýmýzýn ders saatleri dýþýnda kalan boþ zamanlarý için de gerekli bütün olanaklar seferber edilmiþ. Çay ve dinlenme odalarýmýzýn yanýnda hanýmlarýmýzla birlikte merkeze gelen çocuklarýmýz için de gerekli düzenlemeler yapýlmýþ, anaokulu ve oyun parkýmýz da çocuklarýmýzýn hizmetindedir" dedi. ADEM'de açýlan kurslara toplamda 106 kadýnýn devam ettiðini kaydeden Yýldýrým, açýlmasý planlanan kurslara þimdiden kayýt yapan kadýnlarýn sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný sözlerine ekledi. ADEM'de açýlan dikiþ-nakýþ kursuna devam eden Emine Erbey adlý kadýn ise, açýlan kursta dikiþ nakýþ öðrenmeye çalýþtýðýný söyleyerek, "Evde kalan boþ zamanlarýmý açýlan kurslarda deðerlendirmeye çalýþýyorum. Ovarlýk, kesim ve dikiþ konusunda hocalarýmýz bizi geliþtiriyor. Buradan öðreneceklerimizle bundan sonra aile bütçeme katkýda bulunmak üzere, mahalle arasýnda bir terzi dükkaný açmayý düþünüyorum" diye konuþtu.

Kanser hastasý kadýnýn rüyasý gerçek oldu Üniversiteli öðrenciler Hasuni maðaralarýný gezdi 3

5 farklý üniversiteden 90 öðrenci, 'Diyarbakýr buluþmasý' adý altýnda düzenledikleri gezide, Silvan ilçesindeki Hasuni maðaralarýný ziyaret etti. Silvan'a 8 kilometre uzaklýkta bulunan Hasuni maðaralarýna ilgi, artmaya devam ediyor. Hasuni'de kafe iþleten Aslan Umut Bakýr, "Silvan, tarihi anlamda çok önemli bir yere sahip. Sadece Hasuni maðaralarý deðil diðer açýlardan da baktýðýmýzda Silvan'ýn tarihi ve kültürel yapýsýnýn önemi yadsýnamaz bir gerçektir. Bugün 90 üniversite öðrencimizi burada aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi. Hasuni maðaralarýný ziyarete gelen 90 öðrenci de, herkesin bu maðaralarý görmesi gerektiðini ve bu tarihi mekaný gördükleri için çok mutlu olduklarýný belirtti.

M

alatya'da umreye giden kanser hastasý genç kadýn, "Doðum günümde aldýðým en güzel hediye umre oldu" dedi. Çukurdere Mahallesi'nde oturan kanser hastasý Alev Hayta (31) umreden döndü. Orada yaþadýðý güzel anýlarý anlatan Hayta, "Benim umreye gidip dönmemi saðlayan hayýrseverlere çok teþekkür ediyorum. Kanser hastasýydým. Uzun süre tedavi gördüm. Umre ziyaretine gitmeme vesile olan herkese teþekkür ediyorum. Gazeteci büyüðüm beni arayýp, 'Seni umreye gönderiyoruz" dediði zaman çok sevindim. Allah'a çok þükür benim için sadece hayal olan þeyleri gördüm ve çok mutluyum "ifadelerini kullandý. "Benim gibi kanser hastasý olan arkadaþlarýma þunlarý söylemek istiyorum: En güzel þey inanmak, þükretmek ve sabretmektir. Hasta olduklarý için sakýn hayata küsüp umutlarýný kesmesinler" diyen Hayta, "Bugün benim doðum günüm ve hayatýmda aldýðým en güzel hediyelerden birisi umre ziyareti oldu. Rüyam gerçek oldu. Çok mutluyum. Ümidimi kaybetmedim. Hayata tutunmaya çalýþýyorum" diye konuþtu. Alev Hayta'nýn babasý Ali Hayta ise, "Kýzým hasta yataðýndan kalktý ve þimdi umreden döndü. Duygularýmýn nasýl olduðunu anlatamam. Çok mutluyum. Kýzým gibi kanser hastasý olan gençlerimizin de Allah yardýmcýsý olsun" þekilde konuþtu.


6

EKONOMÝ

10 ÞUBAT 2013 PAZAR

Sanko Makine’den özgün ürün Sanko Holding'in iþ makinalarý sektöründeki þirketi Sanko Makina'nýn MST markasý ile ürettiði kazýcý yükleyici, GAPTARIM Tarým, Tarým Teknolojileri ve Hayvancýlýk Fuarý'nda ziyaretçilerin ilgi odaðý haline geldi.

O

rtadoðu Fuar Merkezi'nde, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'in de katýldýðý törenle açýlan fuarda sergilenen ürünler arasýnda bulunan MST 6 serisi kazýcý yükleyicinin, özgün ve baþarýlý tasarým anlayýþý dikkati çekiyor. Fuarýn açýlýþýna katýlan SANKO Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Abdulkadir Konukoðlu'nun kabininde gazetecilere görüntü verdiði kazýcý yükleyicinin tasarým anlayýþýndaki farklýlýðýný; ön tampon, hava alma panjuru, motor kaputu, kabin ve kabin tavaný, çamurluklar, kazýcý gibi parçalarda da görmek mümkün. Ayrýca, operatör odaklý oluþturulan konfor ortamý, uluslararasý standartlarda ROPS ve FOPS özelliði, aðýr hizmet çalýþma þartlarýna uygun operatörün aðýrlýðýna göre otomatik olarak havalý ayarlanabilen, ter-

lemeyi önleyen operatör koltuðu farklýlýk yaratýyor. MST 6 serisi kazýcý yükleyici, sývý içeceklerin soðutulduðu sol konsola yerleþtirilen soðutma dolabý, geliþtirilmiþ iklimlendirme ve havalandýrma sistemi, derinlik ve yükseklik ayarlý soft - touch direksiyon sistemi, kullaným kolaylýðý saðlayan joystick kumanda kollarý, ses ve ýsý izolasyonu artýrýlmýþ iç ve dýþ tavan CD, mp3 uyumlu müzik sistemi ve operatörün yükleyici ile çalýþýrken, kolaylýkla kontrol ve kumanda edebileceði çok fonksiyonlu dijital ön gösterge paneli ile bir konfor ortamý oluþturuyor.

SANKO HOLDÝNG Temeli yedi dokuma tezgahý ile 1904 yýlýnda atýlan Sanko Holding, günümüzde tekstil, enerji, inþaat, ambalaj, iþ ve tarým makinalarý, AVM, biliþim, finans, gayri-

menkul, gýda, eðitim ve saðlýk sektörlerinde faaliyet gösteren, yaklaþýk 14 bin kiþinin istihdam edildiði, Türkiye'nin lider endüstri kuruluþlarýndan biri durumunda.

SANKO MAKÝNA Sanko Makina, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 42 bin metrekare alanda kurulan ultramodern üretim tesislerinde pazar ve müþteri talepleri doðrultusunda araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri sonucu, yüksek performanslý iþ makinalarý üretimi gerçekleþtiriyor. MST markasý ile üretilen iþ makinalarýnýn konforu, kullaným rahatlýðý, düþük yakýt sarfiyatý ve satýþ sonrasý hizmetlerin 24 saat kesintisiz sürdürülmesi, yurt içi ve yurt dýþýndaki kullanýcýlarýn tercihinde etken oluyor.

Geleceðe umutla bakýyor Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim endeksinin Aralýk ayýnda düþmesini deðerlendiren Gaziantep Sanayi Odasý (GSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Adil Konukoðlu, "Buna raðmen geleceðe iyimser bakýyoruz. 2013 yýlýnda büyümenin daha iyi olacaðýna inanýyoruz" dedi.

BES'ten ayrýlanlara vergi iadesi M

aliye Bakanlýðý, bireysel emeklilik sisteminden (BES) ayrýlan 450 bin kiþiye vergi iadesi ödemelerine baþladý. Vergi iadeleri, emeklilik þirketlerinin büyük bölümünün baðlý bulunduðu Ýstanbul'daki Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafýndan yapýlacak. Ýstanbul dýþýndaki vatandaþlar, iadeli taahhütlü posta ve kargo yoluyla baþvuru yapabilecek. Vergi borcu bulunan vatandaþlarýn ise mahsuplaþma yapýldýktan sonra kalan tutarlarý iade edilecek. Hükümet, sayýlarý 450 bini bulan ve eski BES sisteminden ayrýlmýþ olan vatandaþlara iade yapma kararý alýrken, söz konusu ödeme için hazýrlýklar da tamamlandý. BES'ten on yýllýk süre dolmadan veya 56 yaþýndan önce ayrýlmýþ olanlarýn anaparalarý üzerinden kesilen yüzde 15vergi, iade edilecek. Ýade, 7 Ekim 2001 tarihinden sonraki poliçelerle ilgili olarak 29 Aðustos 2012 tarihinden önce yapýlan kesintileri kapsayacak. 2012'den geriye doðru beþ yýl boyunca BES'e ayda 150 liradan toplam 10 bin lira yatýrmýþ ve sistemden erken ayrýlan bir kiþiye bin 500 lira iade yapýlacak. Söz konusu hak, hayat sigortasý poliçeleri için de geçerli olacak. Baþvuru için dava açmamýþ olmak ya da daha önce dava açmýþ olanlarýn ise davalarýndan vazgeçmeleri koþulu aranacak.

TMSF'den yeni yönetmelik

T

asarruf Mevduatý Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katýlým fonu limit tutarýnýn artýrýlmasý için yeni yönetmelik hazýrladý. TMSF'den yapýlan yazýlý açýklamada, sigortaya tabi mevduat ve katýlým fonu limit tutarýnýn artýrýlmasý için yeni yönetmelik hazýrlandýðý belirtildi. Açýklamada, "Sigortaya tabi mevduat ve katýlým fonlarý için uygulanmakta olan "50 bin TL" tutarýndaki sigorta limiti en son 5 Temmuz 2004 tarihinde belirlenmiþ olup, söz konusu limitte bu güne kadar herhangi bir deðiþiklik gerçekleþtirilmemiþtir. Son 9 yýllýk birikimli enflasyon oraný ile kiþi baþýna tasarruf mevduatý tutarý ve sigortalý mevduatýn toplam mevduat içindeki payý gibi ekonomik ve finansal kriterler dikkate alýnarak yapýlan deðerlendirmeler neticesinde Türkiye'de yaklaþýk 9 yýldýr uygulanmakta olan "50 bin TL"lik sigorta limit tutarýnýn güncellenmesinin sistemin etkinliði bakýmýndan faydalý olacaðý sonucuna ulaþýlmýþtýr. Mevduat sigortasý limit tutarýnýn güncellenmesi amacýyla, "50 bin TL" olan sigorta limitinin "100 bin TL"ye yükseltilmesi kararlaþtýrýlmýþ ve gerekli Yönetmelik deðiþikliðine iliþkin taslak, Baþbakanlýða gönderilmek üzere hazýrlanmýþtýr" denildi.

K

onukoðlu, yaptýðý açýklamada, piyasalarda sanayi üretim endeksinde küçük de olsa bir artýþ beklendiðini, ancak gerçekleþmenin bu yönde olmadýðýný ve Aralýk ayýnda yüzde 3,8 azaldýðýný belirtti. Yýlýn son çeyreðinde iki ay azalma yaþandýðýný hatýrlatan Konukoðlu, sanayi üretim endeksinde dalgalý seyrin 4. çeyrekte de devam ettiðini ifade etti. Açýklanan son veriyle birlikte toplam sanayi üretiminde 2012 yýlý ortalama artýþýn yüzde 2,3 düzeyinde kaldýðýna dikkati çeken Konukoðlu, þunlarý kaydetti: "Orta vadeli programda 2012 yýlý için öngörülen revize edilmiþ yüzde 3,2 büyüme hedefinin tutmasý için sanayi üretiminde Kasým ayýndaki olumlu tablonun Aralýk' ayýnda da sürmesi gerekiyordu. Fakat ekonomide beklenen ölçüde hareketlenme yaþanmamasý sanayi üretimine olumsuz yansýdý. Buna raðmen geleceðe iyimser bakýyoruz. 2013 yýlýnda büyümenin daha iyi olacaðýna inanýyoruz. Ýç talepteki toparlanmanýn daha belirgin hale gelmesini, ihracatýn artýþýnýn sürmesini bekliyoruz." GSO Baþkaný Konukoðlu, istikrarlý ve sürdürülebilir büyüme için yapýsal reformlara hýz verilerek devam edilmesi gerektiðini kaydetti.

Gümrük araç satacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'na baðlý Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü, Kaçakçýlýkla Mücadele Kanunu uyarýnca tasfiyelik hale gelen deðiþik marka ve modellerde 139 adet araç ve 70 grup çeþitli eþyayý 11-15 Þubat tarihleri arasýnda satýþa sunacak.

G

ümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan bakanlýða baðlý Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nün satýþa çýkaracaðý tasfiyelik hale gelen araçlarýn listesi yayýnlandý. Buna göre 12 Þubat'ta Ergazi Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az 3 bin 806 TL ile en çok 58 bin 439 TL arasýnda deðiþen 29 adet araç, Bakýrköy Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az 8.75 TL ile en çok 904 bin 824 TL arasýnda deðiþen 55 grup eþya, Mersin Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az 125 bin 890 TL ile en çok 134 bin 531 TL arasýnda deðiþen 3 grup eþya, Gaziantep Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az 515.3 TL ve en çok 4 bin 401 TL arasýnda deðiþen 4 grup eþya; 13 Þubat tarihinde Ýzmir Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az bin 34 TL ile en çok 220 bin TL arasýnda deðiþen 45 adet araç; 14 Þubat tarihinde Edirne Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az 500 TL ile en çok 69 bin 586 TL arasýnda deðiþen 30 adet araç ile satýþa esas bedeli en az 750 TL ile en çok 3 bin 800 TL arasýnda deðiþen 7 grup eþya, Samsun Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli 5 bin 50 TL olan 1 grup eþya; 15 Þubat tarihinde Cilvegözü Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü'nce satýþa esas bedeli en az 227 TL ile en çok 22 bin 779 TL arasýnda deðiþen 35 adet araç açýk artýrma suretiyle yapýlacak ihalelerde satýþa sunulacak.

Söz konusu ihaleler herkese açýk olup, ihalelere katýlmak isteyen kiþilerin ihale gününden bir gün önce saat 16.00'ya kadar almak istedikleri eþyanýn/aracýn satýþa esas bedelinin yüzde 10'u tutarýnda bir bedeli güvence

olarak Tasfiye Ýþletme Müdür-lükleri'nde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi Saymanlýk Müdürlüðü veznesine yatýrmasý gerekiyor.


GÜNCEL

10 ÞUBAT PAZAR 2013

7

Kardeþçe sarýlmamýz lazým Ýki günlük gezi için Mardin'e gelen Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar ile beraberindeki heyet, Mazýdaðý ve Derik ilçesinde çeþitli ziyaretlerde bulundu.

B

akan Güler, Mazýdaðý Kaymakamý Fikret Çelik'i makamýnda ziyaret ederek, ilçenin sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. Daha sonra ilçe meydanýnda toplanan vatandaþlarla tek tek tokalaþan Güler, halktan büyük ilgi gördü. Bakan Güler'i davul-zurna ile karþýlayan vatandaþlar, Güler'den fosfat tesislerin bir an önce hizmete girmesini istedi. Daha sonra AK Parti ilçe teþkilatý binasýnýn açýlýþýný yapan Bakan Muammer Güler, burada barýþ süreci hakkýnda önemli mesajlar verdi. Güler, "Ayrýlýðýn, gayrýlýðýn, kavganýn, þiddetin, hiçbirimize faydasý yok. Kanýn durmasý, analarýn aðlamamasý, gözyaþlarýn dinmesi hepimizin ortak menfaatidir. Bizim aramýzdaki nifak, bizim aramýzdaki kavga, ancak baþkalarýnýn iþine yarar. Hepiniz aklý baþýnda insanlarsýnýz. Hepiniz neyin ne olduðunu biliyorsunuz. Türkiye

eski Türkiye deðil. Bugün düðmeye bastýnýz mý, bugün dünyanýn neresinde ne olduðunu görürsünüz" dedi. Birlik ve beraberliðin bu ülkenin en önemli teminatý olduðunu hatýrlatan Bakan Güler, þöyle konuþtu: "Burada sizlere söylüyorum. Ýç içe kardeþçe yaþadýk. Birbirimizin hukukunu gözettik. Birbirimizi saydýk sevdik. Hepimiz birbirimizden kýz alýp verdik. Hepimiz akrabayýz, biriz bütünüz. Ýnançlarýmýz ortak, deðerlerimiz ortak, ortak bir gaye etrafýnda kenetlenmiþiz. Milli birlik ve kardeþlik projesinin en güzel örneði Mardin'dir. Birbirimize olan saygýmýz, sevgimizdir. Bizim çocuklarýmýz ortak geleceðimizle beraber olacaklardýr. Þimdi kardeþçe birbirimize sarýlmamýz lazým. Hükümet olarak bu çözüm sürecinde bu kardeþliði yeniden tesis edeceðiz. Bizim bir-

liðimiz her þeyin üstündedir. Kardeþliðimiz, inancýmýz her þeyin üstündedir. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasýn. Bir kardeþiniz olarak inþallah bu süreçte sizlerin de desteðiyle elimizden gelen katkýyý saðlayacaðýz. Bu memlekette daha çok aþ, daha çok iþ olsun ki, bu memleketin evlatlarýna daha çok iþ imkaný olsun ve huzur olsun. Bizim gayemiz budur. Ýnþallah hep beraber olarak memleketin birliði, dirliði ve huzuru için gelecekteki güçlü bir Türkiye için, geleceðe daha güvenle bakacaðýz. Bu umudu ve heyecaný hepinizde görüyorum. Görüþlerimiz ayrý olabilir. Görüþlerimizin ayrý olmasý bizi birbirimizden koparmaz. Hepimiz bu memleketin evladýyýz. Hepimizin bu memleketten beklentileri vardýr." Daha sonra Derik'e geçen Bakan Güler, burada onuruna verilen yemeðe katýldý.

BDP'li kadýnlar Suriye sýnýrýnda

BDP'li kadýn belediye baþkanlarý, Suriye'de yaþanan savaþ nedeniyle Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesine göç eden sýðýnmacýlarý ziyaret etti.

B

DP Genel Merkezi tarafýndan oluþturulan ve aralarýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Hafize Ýpek, Bismil Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu, Eðil Belediye Baþkaný Petek Çapanoðlu, Lice Belediye Baþkaný Fikriye Aytin ve Yeþilalan Belediye Baþkaný Gülbeyaz Güneþ'in bulunduðu kadýn komisyonu, Ceylanpýnar'a gitti. Ceylanpýnar Belediye Baþkaný Ýsmail Arslan tarafýndan karþýlanan heyet, Ceylanpýnar BDP ilçe teþkilatýnda Suriyeli kadýnlarla bir araya geldi. Bu buluþmada konuþan Hafize Ýpek, sorunlarý tespit etmek için kadýn belediye baþkanlarýndan oluþan bir komisyon olarak kendilerini dinlemek istediklerini aktardý. Ýpek, "Bizler, etnik kimlik gözetmeksizin, sorunlarýn çözümünde birliði esas alýyoruz. Bu hepimizin sorunudur ve beraber çözmek zorundayýz" dedi. Ýpek, her türlü çatýþmalý ortamda olduðu gibi

Süt daðýtýmý baþlýyor

yine kadýnlarýn daha fazla etkilendiðini ve daha fazla mücadele etmek zorunda kaldýðýný kaydederek, her zaman yanlarýnda olacaklarýný ifade etti. Gönüllü çalýþanlardan Fadile Kaya da, 4 bin kiþinin Ceylanpýnar'a geldiðini, yardýmlarýn eksik ve yetersiz olduðunu savunarak, daha sistemli bir biçimde yardým elinin uzatýlmasý gerektiðini söyledi. Suriyeli kadýnlar da söz alarak, zor ve sýkýntýlý þartlarda yaþam mücadelesi verdiklerini, yapýlan yardýmlarýn yetersiz olduðunu savundu. Özellikle konaklama konusunda zorlandýklarýný ve iki üç ailenin ayný evde kaldýðýný söyleyen kadýnlar, çocuk bezi, ilaç, kuru gýda ve temizlik maddeleri gibi malzemelere ihtiyaçlarýnýn olduðunu belirtti. BDP heyeti görüþmenin ardýndan Ceylanpýnar Belediyesi'ne giderek, Belediye Baþkaný Ýsmail Arslan'dan konuya iliþkin bilgi aldý.

Sanayici süreçten umutlu V

G

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, okullarda süt daðýtýmýnýn Pazartesi günü baþlayacaðýný belirterek, "Diðer illerde ise en geç Çarþamba gününe kadar süt daðýtýmý baþlayacak. Haftada üç gün daðýtým yapýlacak uygulama 81 vilayete ulaþacak" dedi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, bakanlýk tarafýndan yeniden uygulamaya konulan "Okul Sütü Programý"na iliþkin basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Bakan Eker, "Daðýtýmlar ile ilgili hazýrlýklar yapýldý. Bazý firmalarýn süreleri ve starilite kontrollerinin yapýldýðý illerde Pazartesi günü baþlayacak. Diðer illerde ise en geç Çarþamba gününe kadar baþlayacak. Haftada üç gün daðýtým yapýlacak, uygulama 81 vilayete inþallah Cuma'ya kadar ulaþacak" diye konuþtu.

an Organize Sanayi Yönetim Kurulu Baþkaný Sinan Hakan, Ýmralý ile devam eden sürecin sanayiciye umut verdiðini belirtti. Baþkan Hakan, yaptýðý yazýlý açýklamada Ýmralý sürecini deðerlendirdi. Hükümetin Kürt sorununun çözümüne yönelik baþlattýðý Ýmralý görüþmelerinin sanayiciye umut verdiðini belirten Hakan, "Sayýn Baþbakanýn bu çözüm sürecinde ortaya koyduðu irade ve kararlý duruþ, sanayici ve iþ adamlarýmýz nezdinde taktirle karþýlanmakta olup, iþ dünyamýzýn daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye'ye olan umudunu ve güvenini ziyadesiyle arttýrmýþtýr. Doðu'nun en önemli illerinden olan Van çevresindeki pek çok vilayet için sosyoekonomik anlamda bir merkez konumundadýr. Van'da meydana gelen iyi ya da kötü sosyal, ekonomik ve hatta siyasal bir geliþme hemen çevre bölgelere sirayet edebilmektedir. Bugün Van, deprem sürecini atlatarak her açýdan daha hýzlý bir ivmeyle yeniden büyüme trendine girmiþ

bulunmaktadýr. Kanaatimce sanayi yatýrýmlarýna olan talep düzeyi o bölgenin geleceðine dair en önemli güven endeksi hüviyetindedir. Zira sermaye bir yerde istikrar ve güven görmezse

kalýcý yatýrýmlara yönelmesi oldukça zordur "dedi. Kürt meselesinin çözümüne iliþkin hükümet tarafýndan yürütülen sürecin sanayicilere moral kaynaðý olduðunu

belirterek, "Özellikle son dönemde Kürt meselesinin çözümüne iliþkin hükümet tarafýndan yürütülen sürecin sanayicilerimize moral kaynaðý olduðunu, mevcut yatýrýmlarýn büyütülmesine yönelik planlamalarý birebir etkilediðini ve oluþan olumlu atmosferde OSB'mizin çok ciddi yeni yatýrým taleplerinin akýnýna uðradýðýný söyleyebilirim. Bu þekilde, 'Büyükþehir' olarak yeni dönemde bölgedeki lider konumu daha da perçinleþecek olan Van, büyüyen ve geliþen ekonomisiyle çevre vilayetlerin sosyoekonomik yapýsýna da çok önemli bir katký sunacaktýr. Bu baðlamda iþ dünyasý olarak, Kürt sorununun çözümü, demokratikleþme ve toplumsal barýþa yönelik yürütülen bu kararlý süreçten dolayý Baþbakan Sn. Recep Tayyip Erdoðan'a ve bu çalýþmalarda emeði geçenlere þükranlarýmýzý sunuyor, herkesten bu hassas süreçte sorumluluk duygusuyla hareket ederek yapýcý bir katkýda bulunmasýný bekliyoruz" þeklinde konuþtu.

Barýþa hizmet etmek için varýz B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Siirt Ýl Örgütü 2. Olaðanüstü kongresi yapýldý. BDP eþ Baþkaný Gültan Kýþanak, kongrede konuþmasý sýrasýnda salona asýlan Türk bayraðýnýn bir kenarýnýn kopmasý üzerine konuþmasýný kesti. Kýþanak, önce Türk bayraðýnýn düzeltilmesini istedi, bir kenarý kopan bayrak düzeltildikten sonra konuþmasýna kaldýðý yerden devam etti.

"CEZA EVLERÝNÝN KAPISI ARALANMALI" Kýþanak "10 bin Kürt politik cezaevinde tutsaktýr. 10 bin arkadaþýmýz bu ülkeye barýþ gelsin

özgürlük gelsin demokrasi gelsin diye görev aldý. Çözümsüzlük siyasetinin sahipleri arkadaþlarýmýzý cezaevine koydular. Eðer bugün bir çözümden bahsediyorlarsa barýþtan, diyalogdan ve müzakereden bahsediyorlarsa öncelikli olarak cezaevlerinin kapýsý açýlmalýdýr. Biliyoruz hepimizin en büyük arzusu bir an önce barýþý saðlamak özgür olarak topraklarýmýzda anavatanýmýzda Kürdistan'da ve Türkiye'de özgür olarak yaþamaktýr. Bu arzunun ne kadar güçlü olduðunu biliyoruz bu arzu bu istek bu kadar güçlü olmasaydý bu kadar büyük bedeller ödenerek bu mücadele sürdürülemezdi. Barýþ ve çözüm konusunda

özgürlükler konusunda bu halk bu kadar istekli olmasaydý tutuklanan her arkadaþýmýzýn yerine yüzlercesi göreve talip olmazdý. Bizler barýþ konusundaki samimiyet sýnavýný ödediðimiz bütün bedellere raðmen mücadelemizden vazgeçmeyerek gösterdik"dedi.

BÝZ BARIÞA HÝZMET ETMEK ÝÇÝN VARIZ Kýþanak, "Ben konuþmak için buraya davet edildiðimde sizler hepiniz ayaða kalkarak bir slogan attýnýz 'biji serok Apo' dediniz. Ýþte yýllarca barýþ için çözüm için doðru adresi gösterdik doðru sözü söyledik doðru sloganlar attýk.

Ýþte sizin bu sloganýnýz barýþ süreci için en büyük teminattýr. Sizler Kürt halký özgürlük isteyen herkes bugün Ýmralý'da Öcalan'ýn baþlattýðý müzakerelerin arkasýndadýr. Bizler buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Ýmralý ile yürütülen müzakereler yapýlan görüþmeler kalýcý olsun oyalama öteleme zamana yayma mantýðýndan vazgeçilsin."dedi. Baþlatýlan bu görüþmelerin çok daha düzenli ve organize bir müzakere süreci olarak yürütülmesi gerektiðini ifade eden Kýþanak, sözlerini þöyle dedi : "Bizler BDP olarak BDP'nin eþ baþkanlarý olarak açýkça ilan ediyoruz Ýmralý'da hükümet ile mutabakata varacaðý bir yol haritasýnýn bir

çözümün arkasýnda dururuz destekleriz. Kimse bugün bizi bahane etmesin bahane üretmesin yalan yanlýþ politikalarla süreci heba etme lüksü yoktur. Ben kendim þahýs olarak burada oy aldýðým Siirt halkýna söz veriyorum eðer sorun bensem derhal hemen bütün görevlerim de dahil olmak üzere vazgeçmeye hazýrým. Ben asla ve asla hiçbir ananýn gözyaþýný kendi canýmla bile deðiþmem hiçbir ananýn yüreðindeki acýyý hiçbir görevle hiçbir makamla deðiþmem. Hiçbir gencimizin hiçbir insanýmýzýn yaþamýný hiçbir politikayla hiçbir makamla hiçbir görevle ve kendi canýmla deðiþmem."dedi.


8

10 ÞUBAT 2013 PAZAR

HABER

‘Siyasi tutsaklar onurumuz’

KCK davasýnýn duruþmasýný izlemek için Silivri Cezaevi'ne gelen BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, "Yargýlama demek isterdim ama burada yargýlama yok. Bu salonda bugüne kadar hiç yargýlama yapýlamadý" dedi.

K

CK davasýný izlemek üzere önceki gün Silivri'ye giden BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, duruþmada verilen ara sýrasýnda bir açýklama yaptý. Demirtaþ, "Gazeteci arkadaþlarýmýzýn tutuklu olduðu duruþmayý izlemek için buradayýz. Yargýlama demek isterdim ama burada yargýlama yapýlmýyor. Bu salonda bugüne kadar hiç yargýlama yapýlamadý. Siyasi atmosfer dýþarýdaki siyasi hava neyse aþaðý yukarý onun yansýmasýný mahkeme ve duruþma salonlarýnda onu izledik" diye konuþtu. Demirtaþ, "T.C tarihi boyunca hep maalesef ki yargý hiçbir zaman baðýmsýz, adil, eþitlikçi hukukun üstünlüðünden yana bir çizgiyi tutturamadý. Türkiye'de iyi yargýçlar, vicdanlý, ahlaklý, hukuk etiðine baðlý yargýçlar savcýlar yok mudur? Mutlaka ki vardýr. Ama bu yargýç ve mahkeme sisteminde, vicdanýný konuþturmak isteyen hâkime, hukuk ahlakýný hayata geçirmek isteyenlere bunu hayata geçirme þansýda yoktur. Dolayýsýyla bu kiþileri aþan zihniyet meselesidir, bir sistem problemidir. Yaný insanlar bu solanlarý dolduruyorlar, yargýlama adý altýnda infaz ediliyorlar. Hiç yargýlama yapmadan tutuklu kalýyorlar. Savunma yapamýyorlar. Uyduruk delillerle ismi gizli tanýk olan ismi cismi belli olmayan kim olduðu belli olamayan iftiralarla suçlanýyorlar. Ýddianame olmaktan çok uzak belgeler savcýlar tarafýndan hazýrlanýp mahkemeler sunuluyor" dedi. Demirtaþ, "Bir bakarsanýz bu ülkenin baþbakaný çýkarda tutuklu gazeteciler ile ilgili iyi bir þeyler söyler. Yýllardýr generalleri tutuklatan baþbakan iki haftadýr fikrini deðiþtirdi ve askerlerin artýk tutuklu olamamasý gerektiðini ve tahliye olmasýný talep etti. Þimdi herkes baþkana bakýyor. Kimin tahliyesini ne zaman talep edecek, ne zaman karar verecek. Çünkü bu ülkede bu mahkeme salonunda yargýçlar yargýlama yapmýyorlar. Hak vermiyorlar, veremiyorlar. Buna baþbakan karar veriyor. Kimin ne zaman tutuklanacaðýný, ne zaman tahliye olacaðýný, bunlara baþbakan karar veriyor. Bugün arkadaþlarýmýz serbest kalmasa buna henüz baþbakan karar vermemiþ demektir" þeklinde konuþtu.

"SÝYASÝ TUTSAKLAR BÝZÝM ONURUMUZ" 'Siyasi tutsaklar bizim onurumuzdur' þeklinde ifade kullanan Demirtaþ, "Bunu hep birlikte izleyip göreceðiz. Ýçeride haklýnýn özgürlükleri uðruna aslanlar gibi direnen bütün gazetecilerimiz ve siyasi tutsaklar hepsiz tümüyle bizim onurumuzdur. Ana dilleri ile 4 yýldýr tek kelime konuþamadan bekleyen siyasi tutsaklar bizim onurumuz. Yasa çýkmýþ olmasýna raðmen halen savunma yaptýrýlmayan arkadaþlarýmýz bizim onurumuzdur. Bunlarýn hepsi bizim direniþ tarihimize onur olarak geçecektir. Ama bu mahkemeler, yani bina iyi bir bina olsa ileride müze olacak diyeceðim ama gece kondu bile olmaz. Ýleride bu mahkemeler rezaletin tarihi olarak anýlacaklardýr. Bütün bunlar bir gün bitecek ve o günleri inþallah hep birlikte yakýn bir zamanda göreceðiz. Türkiye demokrasiye de özgürlüklere, barýþa da kavuþacak. Ama geç kalmýþsak özgürlüðe ve barýþa kavuþmakta iþte bunlarýn yüzünden geç kalmýþýz demektir. Bu zihniyet yüzünden geç kalmýþýz demektir. Mahkemede, hükümette, bürokraside, kolluk güçlerinde bu zihniyet mevcuttur. Bütün bunlar barýþa ulaþmaktaki engellerdir" diye konuþtu. 'Toplumun tamamý barýþ istiyor' diyen Demirtaþ sözlerini þöyle sürdürdü: "Yoksa bu ülkede barýþ istemeyen kimler olabilir ki bir avuç insan dýþýnda. Toplumun tamamý barýþ istiyor. Ama barýþa ulaþmayý zorlaþtýran bu zihniyettir. Kimleri tutuklanacaðýna oturup çete halinde karar verilecek, cemaat temsilcilerini çaðýracaklar, kimin hakkýnda nasýl delil oluþturulacaðýný tartýþacaklar, ilgili polis memurlarýna talimatý verecekler, dosyayý hazýrla diyecekler, uydurma delilleri toplayýp getirecekler mahkemenin önüne koyup buna yargýlama diyecekler… Ýþte bu barýþý geciktiren þeydir, bu toplum da güvensizliði arttýran þeydir. Barýþ olacaksa bu ülkede, kelimenin tam anlamýyla yürekten bir barýþ gerçekleþecekse önce yargýnýn buna karar vermesi lazým. Bizler siyasetçiler olarak buna hak veriyoruz ama yargý bu þekilde davrandýðý sürece siyasetin kontrolünde siyasetin iktidarýn egemenliði altýnda

onun baskýsý altýnda çalýþtýðý görüntüsünü sürdürdüðü sürece maalesef ki siyasette baþarý kat edilse bile barýþýn konusunda bunun pratikte hiçbir yargýsý olmuyor." Demirtaþ, "Parlamento yasa çýkarýyor Kürtçe savunmayla ilgili mahkeme burada uygulamýyor. Bu yasa kimin için çýkartýldý. Sen bu yasayý tanýmayacaksan burada mahkeme olmaz ki. Hakimin kendisi çýkardýðýnýz yasayý tanýmýyorsa, iþletmiyorsa o halde sokaktaki insanlar niye kanuna uysun. Mahkemenin kendisi suç iþliyor. Hükümet bu tavrýyla, bu duruþuyla iþte bakýn bu yasayý doðru düzgün çýkarsaydý bu hakim burada ben Kürtçe konuþturmuyorum diyemeyecekti. Savcý müptelasýnda diyor ki; 'öteki iddianame okunmadý, þimdi Kürtçe konuþamaz, birkaç sayfa daha okuyacaðýz onu da dinleyeceksiniz. Bu arada Türkçe konuþacaksýnýz ondan sonra Kürtçe konuþulmasýna izin vereceðiz' diyor. Bunu yapan hükümet iþte, yargýca savcýya bu kadar inisiyatif tanýrsan bu konuda o da konuþturmaz. Bu tür þeyler güvensizlik yaratýyor. Kaldý ki burada yargýlananlar Hakim önüne çýkarýlanlar tam da Kürt sorununun çözümü için uðraþan gazetecilerdir. Barýþçýl çözüm için uðraþan gazetecilerdir. Bu arkadaþlarýn suçu þudur; iþkenceleri bazý gazeteler örtmeye çalýþýrken bu arkadaþlar üzerine gitmiþler yazýp çizmiþlerdir. Ýnsan haklarý ihlallerini bazý medya gruplarý örtme eðilimindedirler, bu arkadaþlar yazýp çizmiþtir. Bazý gazeteciler köþelerinden Baþbakan'a methiyeler dizmiþlerdir, bunlar dizmemiþlerdir. Bazý gazeteler yaptýklarý haberlerle hükümet yalakalýðý yapmýþtýr, bunlar yapmamýþtýr. Bunu yapmadý diye tutuklayýp yargýlamaya kalkarsan o ülkede de demokrasiden, adaletten, barýþan, özgürlükten falan söz edip kimseye anlatamaz dikte edemezsiniz. Bizde ikna edemeyiz. Bu konudaki görev hükümetindir" dedi.

"BUNUN ADINA MAHKEME DEMEMÝZ ÝÇÝN BÝN ÞAHÝT ÝSTER" Demirtaþ, "Bizim mahkemelerden bir beklentimiz yok, mahkeme olsa beklentimiz olacak. Ortada mahkeme yok, özel

yetkili AKP komisyonlarý bunlar. Bizim baðýmsýz yargýya karþý saygýmýz sonsuzdur. Yargý olsun baðýmsýz olsun, Adaleti uygulasýn, kime ne uyguluyorsa da herkes vicdanen en azýndan rahat huzurlu olur. Ama burada yargýlama yok mahkeme yok. Tabloyu görüyorsunuz. Bunun adýna mahkeme dememiz için bin þahit ister. Ýçeride uygulamayý görüyorsunuz, her yerde böyle. Diyarbakýr'da böyle, Van'da böyle, Erzurum'da böyle. Özel yetkili mahkemelerin olduðu her yerde mahkeme dýþýnda yargýlama dýþýnda her þey var. Ýçeride siyaset konuþuluyor. Herkes kendi siyasi anlayýþýyla iddianame hazýrlýyor. Suçlama hazýrlýyor, ona uygun tanýk buluyor. Emniyet kendi siyasi ideolojik çerçevesinde suçlamalar yapýyor. O nedenle sistem eðer düzelecekse ve biz barýþ sistemine geçeceksek herkes kendini barýþa göre konumlandýrmak zorundadýr. Yargý da, medya da, bürokrasi de, güvenlik güçleri de kendini barýþa göre konumlandýrmak zorundadýr. O zaman toplumsal barýþ olur daha kalýcý barýþ olur. Gerçekçi olur. Birbirimize daha fazla güvenebiliriz" Mahkemeden verilecek tahliye kararlarýný beklediklerini belirten Demirtaþ, "Umut ediyorum ki birazdan buradan tahliye kararlarý çýkar, suçsuz yere günahsýz yere arkadaþlarýmýz uzun süredir içeride yatýyorlar. Onlar gibi binlerce

insan da var. Binlerce kiþi suçsuz yere içeride yatýyor. Bugün beklentimiz o ki Silivri mahkemelerinin Diyarbakýr mahkemelerinin, Erzurum'dan Ankara'dan her taraftan tahliye karlarý çýksýn artýk, hakimler de bu ülkenin yargýçlarý da barýþ hizmet eden bir anlayýþla bu sürece dahil olsunlar istiyoruz. Bu bizim bir beklentimizdir siyasetçiler olarak, bu konuda kararý verecek sonuçta yargý mensuplarýdýr. Ülkeye nasýl zarar verdiklerini 80 yýldýr bu zihniyetin bu ülkeye nasýl bir zarar verdiklerini yargý mensuplarý da görmekte. Siyasetçilerde zarar vermiþtir, yargý mensuplarý da bürokrasi de, o Halde barýþ olacaksa yeniden el birliði ile bütün sistemin bütün kurumlarýn barýþ kararý vermesi ve bunu hayata geçirmesi gerekir" dedi. Demirtaþ, "Gazeteci arkadaþlarýmýn bu duruþu ve dayanýþmasý sonucu da hepsini kutluyorum. Ýçeride gazeteciliðin hakkýný da vermeye devam ettiler. Nasýlsa dýþarýda gazetecilik yapmak içeride gazetecilik yapmaktan farksýz deðil. Onlar için dýþarýda da içeride de ayný baský, ayný zulmü gören arkadaþlardýr" þeklinde konuþtu. Selahattin Demirtaþ, yaptýðý açýklamanýn ardýndan davayý izlemek için gelen bir grup kadýnýn "özgür basýn susturulamaz" sloganlarý ile karþýlaþtý. Demirtaþ daha sonra buradan ayrýldý.

‘Darbeler birbirlerine içten dikiþli’ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Darbeleri ve Muhtýralarý Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Nimet Baþ, darbe dönemlerinde toplumun birbirine düþürüldüðünü kaydederek, darbelerin birbirlerine içten dikiþli olduðunu ifade etti.

D

arbe raporu sonrasý "28 Þubat Süreci ve Malatya" konulu konferans vermek üzere Malatya'ya gelen Baþ, "Her darbe döneminde toplum birbirine düþürüldü. Darbeciler, ülkeyi en iyi þekilde yönetebileceklerine ve kaný durdurabileceklerinei topluma ikna ettiler. Toplumu bir arada tutan bütün unsurlar paramparça edildi. Vesayetçi anlayýþ kurgulandý ve topluma dayatýlan tip anlayýþ dayatýldý. Herhangi bir makbul vatandaþ olmadýðýnýz takdirde, birazcýk farklý düþündüðünüz takdirde, daha dindar olmanýz durumunda veya baþka bir siyasi düþünceye, devletin hoþuna gitmeyen bir düþünceye sahip olduðunuzda devlet size dünyayý dar ediyordu" dedi.

"TÜRKÝYE OLARAK BÜYÜK AÞAMALAR KAYDETTÝK" Baþ, Türkiye'nin gelinen süreçte çok olumlu mesafeler alýndýðýna dikkat çekerek, þunlarý kaydetti: "Darbecilerin en büyük baþarýsý, toplumu psikolojik açýdan darbenin gerekliliðine ve þartlarýn olgunlaþtýðýna ikna etmektir. Komisyon çalýþmalarýmýz boyunca aslýnda ulaþtýðýmýz belgeler ve bilgiler bize þunu gösterdi ki, 1980 ihtilalýnda darbeye giden süreçte son bir yýlda olan olaylara baktýðýmýz zaman; siyasi suikastlar, büyük toplumsal olaylar, her biri aslýnda devletin belirli birimlerinde, kozmik odalarda planlanmýþ, tasarlanmýþ ve topluma dayatýlmýþ olaylar. Türkiye olarak büyük aþamalar kaydettik. Çok olumlu mesafeler aldýk. Ama en büyük

problemlerimizden bir tanesi darbe öncesi toplumu hazýrlayan psikolojik mücadeleye, bugün halen daha zaman zaman baþvurulduðunu gözlemliyoruz. O yüzden hepimizin belki de en çok dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi, her zaman millet iradesine sahip çýkan bir bilincin oluþturulmasýdýr. Çünkü toplum kendisine yönelmiþ olan bu saldýrýyý ve tehdidi aslýnda her defasýnda baþkasýndan kaynaklandýðýný düþündü. Gerçekten artýk hepimizin çok daha demokratik bir bilince sahip millet iradesini güçlü bir þekilde savunmaya ihtiyacýmýz var. O yüzden her daim bu anlayýþýn hayatýmýzda bir þekilde psikolojik bir savaþ olarak kullanýlabileceðini düþünmemiz lazým. "

"YASSIADA'DAN BUGÜNLERE GELEN FÝKRÝ BÝR TAKÝP VAR" Darbelerin birbirlerine içten dikiþli olduðuna iþaret eden Baþ, "Türkiye'de, darbeler her ne kadar her dönemde farklý kesimlere yapýlmýþ gibi gözükse de, birbirine içten dikiþlidir. Bir önceki darbe bir sonraki darbeye birbirini baðlýyor. Yani geriye dönüp baktýðýmýzda bir tarihi sürekliliði olduðunu görüyoruz. Dönemin Belediye Baþkaný Hamit Fendoðlu'na bomba Ankara'dan gönderildi. Fendoðlu, iki torunu ve geliniyle birlikte ilk büyük faili meçhul suikasta kurban gitti. Bu olay, faili meçhul cinayetlerin ilki ve baþlangýcýydý. Neden? Çünkü Türkiye 12 Eylül darbesine hazýrlanýyordu. Malatya Belediye Baþkaný neyi temsil

ediyordu? Aslýnda bir büyük ittifaký temsil ediyordu. O bomba paketi kendisine Ankara'dan gönderilmiþti. Paketin üzerindeki isimde 1960 darbesinde Yassýada'da Hamido ile birlikte hapishanede ayný koðuþta yatmýþ olan kiþiydi. Bomba paketinin üzerine herhangi bir isim yazýlmýyor. Yassýada'daki koðuþ arkadaþýnýn ismi yazýlýyor. Sadece bir siyasi cinayet iþlenmiyor. Bir tarih inþa ediliyor. Bombalý paketin üzerine bir dostunun adýný yazan kiþi, belli ki onun hakkýnda çok fazla þey biliyor. Yassýada'dan bugünlere gelen fikri bir takip var" diye konuþtu.

"MALATYA ÜZERÝNDE ÇOK ÇALIÞILMIÞ BÝR BÖLGE" Baþ, darbecilerin Malatya'da kendilerine en müsait ortamý oluþturduklarýný ifade ederek, "Malatya, üzerinde çok çalýþýlmýþ bir bölge. Burada çok prova yapýlmýþ. Ve burada darbeciler, kendilerine çok uygun bir zemin olduðunu düþünmüþler. Toplumsal mühendislik açýsýndan Malatya'yý çok uygun bir bölge olarak ilan etmiþ ve müsait ortamý oluþturmuþlar. Peki, bu þehrin özelliði ne? Malatya, politik bilinci çok yüksek bir þehir ve o yüzden seçilmiþ. Ayný zamanda Türkiye'nin bütün farklýlýklarýný bünyesinde barýndýrýyor. Bunun yanýnda dinamik hareketi ve siyasal bilincine uygun hareketlilik gösterebilen bir þehir. Muhafazakar ve manevi deðerleri yüksek bir þehir. Türkiye'nin özeti bir þehir. Ýþte bize göre ebru gibi iþlenmiþ, "Ýþte bu

Türkiye" diyebilecekken, bu þehrin bütün bu farklýlýklarý kanlý bir savaþýn parçasý haline getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Ýþte bu þehre, suikasta teþebbüs eden darbeci anlayýþ, Türkiye'ye suikast düzenlemiþtir" dedi. Devlet ile millet arasýndaki mesafenin kapandýðýný kaydeden Baþ, "Þükürler olsun ki, devletle milletin arasýndaki

mesafe kapandý. Kapanmaya da devam ediyor. Ve millete tuzak kuranlar, bugün kendi tuzaklarýnda boðuþuyorlar. "Devlet sýrrý" diye suç üretenlerin üzerine açýlmamak üzere demir bir kapý kapandýðýný düþünüyorum. Ve artýk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artýk milletin devleti olduðuna inanýyorum" þeklinde konuþtu.


Ýç-Dýþ Politika

10 ÞUBAT 2013 PAZAR

9

‘Biz milletin partisiyiz’ Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, "Biz milletin partisiyiz. Milletin ortak aklýnýn hayalleri, beklentilerinin ve geleceðe ait heyecanlarýný temsil etmeliyiz. Bize oy versin vermesin biz bu millete hizmet edeceðiz" dedi.

G

aziantep AK Parti il teþkilatýný ziyaret eden Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, burada partililerle bir araya geldi. AK Parti il binasýna beraberindeki heyetle birlikte gelen Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, burada partililerle bölgedeki seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýþ veriþinde bulundu. Burada partililere seslenen Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Gaziantep'in gazilik unvanýnýn verildiði tarihte gelmesinin mutluluðunu yaþadýðýný belirterek, "Onlarýn ruhuna uygun hizmet etmeyi nasip etsin. Bugünlere geliþimizde teþkilatlar için birkaç cümle söylemek istiyorum. Sýfatýmýz rozetimiz ne olursa olsun AK parti bizim evimiz. Bakanlýk belediye baþkanlýðý milletvekilliði gibi resmi millet adýna üstlendiðimiz sýfatlar, AK parti çatýsý altýndadýr. AK Parti ailesinde özellikle vurgulamak istediðim birkaç cümle var. Yakamýza AK Parti rozetini takýp 'AK Parti üyesiyim veya baþka bir görevdeyim' derken þunu asla unutmayýn, kurulduðumuz gün baþbakanýmýz 'Adalet ve kalkýnma partisi milletin partisidir' demiþtir. Dolayýsýyla biz milletin partisiyiz. Milletin ortak aklýnýn hayalleri, beklentilerinin ve geleceðe

ait heyecanlarýný temsil etmeliyiz. Bize oy versin vermesin biz bu millete hizmet edeceðiz. Bu millet kendisine saygý gösterip deðer verirseniz þimdiye kadar gördüðümüz gibi bu millet AK Parti'ye her zaman destek vermiþtir. Adýmýzla logomuzla dalga geçtiler. Bulanýk olduðumuzu söylediler ve genel baþkanýn siyasi yasaklý olduðu dendi ama millet bunlara asla inanmadý ve teslim olmadý. Bu millet genel baþkanýn milletvekili olamadýðý bir dönemde neredeyse anayasayý deðiþtirebilecek bir çoðunlukla meclise gönderdi. Bizim bu millete yanlýþ veya eksik yapma hakkýmýz yok. Bizim siyasi sorumluluðumuz Türkiye'deki insanlarda sýnýrlý deðil sýnýrlarý aþan bir sorumluluðumuz var. Bugün doðmamýþ yarýn doðacak nesillere de karþý sorumluluklarýmýz var. Siyaseti bir etiket veya rozet olarak görmemeliyiz. Millet bize peþin oy verdi bizde bunun karþýlýðýný veriyoruz. Bu milletin zaten sadece hizmet istiyor. Biz milletin sýkýntýlarýn dertlerini paylaþarak azaltacaðýz" dedi. Türkiye'nin dýþ politikasýna da deðinen Bakan Müezzinoðlu, "Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Macaristan ziyaretinde Macaristan

baþbakanýmýza þöyle hitap etti: 'Bizim baþaramadýðýmýzý baþaran dünyadaki tek lider Recep Tayyip Erdoðan'ý saygýyla selamlýyorum' dedi. Þimdi bu cümleyi bir baþka ülkenin baþbakanýna milyarlarý verseniz söyletemezsiniz. Ama o bunu söylemeyi kendi vicdanýnda hissediyor. Bu millete samimiyetle yaklaþýp gayret çalýþmalarý gayret edeceðiz. Birlik ve beraberliðimiz bir çok senaryolara raðmen bizleri ayakta tutmuþtur. Biz samimiyetle kimseyi dýþlamadan kucakladýk" diye konuþtu. Gaziantep'te yapýlacak saðlýk yatýrýmlarýna da deðinen Bakan Müezzinoðlu, "Ýlk iþimiz Gaziantep'teki saðlýk yatýrýmlarý için bakanýmýz Fatma Þahin ve milletvekillerimizle görüþüyoruz. Atacaðým ilk imzayý buradaki önemli yatýrýmlar için atacaðým inþallah" þeklinde konuþtu. Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný asým Güzelbey, geçmiþte bölgede saðlýk anlamýnda bir çok sýkýntýnýn yaþandýðýný ancak son dönemlerde yapýlan saðlýk yatýrýmlarý sayesinde bu sorunlarýn büyük bir ölçüde ortadan kaldýrýldýðýný söyledi. AK Parti Gaziantep Ýl Baþkan Vekili

Mehmet Haz ise, bölgedeki çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Son yapýlan milletvekili seçimlerinde biz 9 milletvekili almamýza sevinmedik. Neden 10 milletvekili çýkaramadýk diye kendi kendimize düþündük. Seçim çalýþmalarýmýz

aralýksýz devam ediyor ve milletvekili sayýmýzý artýrmak için teþkilat olarak gece gündüz çalýþmaya devam edeceðiz" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan toplantý basýna kapalý olarak devam etti.

‘Ýslam dünyasý bizi bekliyor’

Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, bir buçuk milyarlýk Ýslam dünyasýnýn Türkiye'yi beklediðini belirterek, "Afrika'ya onlarýn altýnlarýný almak için deðil, onlarýn hayat kalitesine arttýrmak için gidiyoruz" dedi.

Ç

evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, AK Parti Ýzmit Ýlçe Teþkilatýnýn 10 Danýþma Meclisi Toplantýsý'na katýldý. Bakan Bayraktar toplantýda bir konuþma yaparken, konuþmasýnda bir buçuk milyarlýk Ýslam dünyasýnýn Türkiye'yi beklediðini ifade ederek þunlara deðindi: "Müslümanlar gözünü dikmiþ Türkiye'nin durumunu bekliyor. Biz inþallah dünyayý incitmeden, modern dünyayla bütünleþerek, Avrupa'yla bütünleþerek güçlü Türkiye'yi kuracaðýz. Hem bir buçuk milyarlýk islam dünyasý bizi bekliyor hem de mazlum milletler bizi bekliyor. Baþbakanýmýz daha bundan 20 gün önce Afrika'da 3 tane yoksul ülkeyi gezdi. Bugün

ÞEHÝR ÝÇÝ PERSONEL TAÞITMA ÞEHlR ÝÇÝ PERSONEL TAÞITMA hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu thale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile Ýhale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : : 2013/15992 1- Ýdarenin a) Adresi : KOOPERATÝFLER ELAZIÐ CADDESÝ 21100 YENÝÞEHÝR : YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122238414 - 4122244943 c) Elektronik Posta Adresi : tedbakir@yahoo.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve Miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Ek'te yer alan güzergahlar. o c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 365((üçyüzaltmýþbeþ)) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý Kooperatifler Mah.Elazýð : Cd.21100 Yeniþehir/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 18.02.2013 - 14:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,

Afrika'daki büyükelçilik sayýmýz 20'yi aþtý, bunlarý arttýracaðýz, Afrikayla yakýnlaþmamýzý arttýracaðýz." Afrika'ya, Afrikalýlarýn altýnlarýný almak için deðil, onlarýn hayat kalitesini arttýrmak için gittiklerini söyleyen Bayraktar, "Biz Afrikayla tabiki ticaretimiz artsýn istiyoruz ama esas gayemiz, o insanlarýmýzla kardeþlik oluþumumuzu arttýralým. Biz oraya onlarýn altýnlarýný almak için deðil, onlarýn hayat kalitesini arttýrmak için gidiyoruz, bunu dalga dalga yapacaðýz" diye konuþtu. "Türkiye geliþtiðini, kalkýndýðýný ifade eden Bayraktar, emellerinin cenabý Allah'ýn rýzasý olduðunu belirterek þöyle konuþtu:

" Bizim talebimiz milletimizin memnuniyetidir. Bunun için millet kendisinin kurduðu, özlemini duyduðu iktidarý kurdu ve buna destek veriyor. Kusurlarýmýz yok mu? Var. Büyükþehir belediye baþkanýmýz da söyledi; gururlanmak yok, kibirlenmek yok. Allah þaþýrtmasýn, bizlere gurur, kibir vermesin, bizim azmimizi azaltmasýn. Allah bizim azmimizi, cesaretimizi, cömertliðimizi, sabrýmýzý arttýrsýn. Türkiyemizi bütün zorluklarý aþarak tarihten gelen sorumluluklarýmýzýn verdiði vecibe ile en iyi yere getireceðiz. Nezaman ki Türkiye o duruma gelir; inanýn bir buçuk milyar müslüman dünyüsý bunu bekliyor."

4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 ihale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yap týnlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. îþ deneyimi kapsamýnda deðerlendirilecek benzer iþ olarak "Her türlü personel ve yolcu taþýma iþine" ait iþ deneyim belgeleri kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý Þartname Daðýtým ve Ýlan Uzmanlýðý adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak Ýndirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, Ýhale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý 2 Nu.lý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý Yeniþehir/DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler Ýçin teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. . Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak Ýhaleye teklif verilemez.

Basýn-229

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


CMYK

10

Ýç-Dýþ Haberler

10 ÞUBAT 2013 PAZAR

Bakan Yýlmaz Kosova’da Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, yurt dýþýndaki soydaþlarýn baþarýlarýnýn kendileri için her zaman bir iftihar vesilesi olduðunu belirtti.

Ý

ki günlük Kosova ziyareti çerçevesinde Priþtine'de gerçekleþtirdiði temaslarýnýn ardýndan Türk nüfusunun yoðun olarak yaþadýðý tarihi Prizren'e geçen Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, burada Osmanlý'dan kalan tarihi eserleri gezdi. Bakan Yýlmaz, daha sonra Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle buluþtu. Kosova kurumlarýnda Türkleri temsil eden yetkililer, Kosova'da görev yapan Türkiye kurum ile kuruluþ temsilcileri ile sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinin hazýr bulunduðu geniþ katýlýmlý toplantýda, Türkiye'nin Kosova ve Kosova halký ve buradaki soydaþlarýna verilen desteðin süreceði dile getirildi. Ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade eden Kosova Kamu Yönetimi Bakaný ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar, bu ziyaretlerin iki dost ülke arasýnda karþýlýklý iliþkilerin derinleþmesinde önemli rol oynadýðýný kaydetti. Bakan Yaðcýlar, özellikle savunma sahasýnda yapýlan iþbirliðinin iki ülke arasýnda

Ýran'dan Patriot tepkisi Ý

ran Hava kuvvetleri Komutaný Hasan Þahsefevi, patriot füze bataryalarýnýn Türkiye'ye yerleþtirme amacýnýn Müslüman ülkeler arasýnda nifak ve bölünme yaratmak olduðunu söyledi. Tuðgeneral Þahsefevi, Türkiye'de kurulan Patriot füzeleri ve Suriye sorununa deðindi. Þahsefevi, "Büyük þeytan ABD önderliðindeki batýlý politikacýlar, Müslümanlar arasýnda ayrýlýk yaratýp etnik ve mezhepsel ihtilaflarý körüklemek istiyor. Patriot füzeleri de bu amaç doðrultusunda Türkiye'ye yerleþtirildi" diye konuþtu. Suriye sorununa da deðinen Þahsefevi, Suriye halkýnýn Ýsrail'e karþý yaptýklarý direniþ mücadelesinin bedelini ödemekte olduðunu ifade etti. Tuðgeneral Þahsefevi, "Teröristlerle savaþ bahanesiyle Afganistan ve Pakistan'da bulunan güçler, ayný teröristleri Suriye'de desteklemekteler" dedi.

dostluklarýn pekiþtirilmesinde tesirli olduðunu ifade etti. Katýlýmcýlarýn alkýþlarýyla kürsüye çýkan Milli Savunma Bakaný Yýlmaz ise, Türkiye için büyük önem

taþýyan Kosova'nýn Prizren þehrinde birlikte olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bakaný Yýlmaz, "Kosova'da kendimizi kendi evimizde gibi hissediyoruz. Prizren'e gelmeseydik dahi kendimizi evimizde gibi hissetmiþ olduk. Ülkelerimizin ortak tarihi geçmiþini ve kültürünü ziyaretimizin baþýndan itibaren hissetmekteyiz" diye konuþtu. Kosova ve Türkiye iliþkilerinde insani baðlarýn özel öneme sahip olduðuna vurgu yapan Bakan Yýlmaz, "Kosova'da etkin bir Türk toplumu, Türkiye'de ise çok sayýda Kosova kökenli vatandaþlar var. Soydaþlarýmýz iki ülke arasýnda bir köprü rolü oynamakta ve Kosova'nýn siyasi, ekonomik ve kültürel hayatýna olumlu katkýlarda bulunmaktadýr. Türkiye olarak yurt dýþýndaki soydaþlarýmýzýn baþarýlarý bizim için her zaman bir iftihar vesilesi olmuþtur" dedi. Bakan Yýlmaz, Prizren'deki sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinin sorularýný da cevapladý. Sohbet, karþýlýklý hediyelerin takdimi ile son buldu.

Ýranlý muhaliflere Irak’ta infaz Ýranlý muhaliflerden oluþan 'Halkýn Mücahitleri Teþkilatý' üyelerinin ikamet ettiði Baðdat yakýnýndaki Hürriyet Kampý'na düzenlenen roketli saldýrýda 7 Ýranlý hayatýný kaybederken, onlarca kiþinin de yaralandýðý kaydedildi.

Ý

ran'ýn mevcut rejimine muhalif ve Sosyalist-Ýslamcý ideolojiye sahip Halkýn Mücahitleri Teþkilatý mensuplarýnýn Irak'ýn baþkenti Baðdat yakýnýnda ikamet ettikleri eski ABD askeri üssü olan Hürriyet Kampý'na büyük çaplý bir saldýrý düzenlendi. 40 roket ve otomatik silahlarla taranan kampta 7 Ýranlý muhalif hayatýný kaybederken, onlarca Ýranlý da yaralandý. Kamptakiler, Irak emniyeti ve saðlýk ekiplerini kasýtlý olarak gecikmekle suçladý. 1979 Ýran Devrimi öncesinde Þah idaresine muhalif olan ve devrim esnasýnda Humeyni'yi destekleyen "Halkýn Mücahitleri", yeni kurulan idare ile de anlaþamamýþ ve Ýran dýþýna göç etmiþti. Sosyalist-Ýslam anlayýþýna sahip teþkilat mensu-

plarý, mevcut Ýran idaresi tarafýndan "münafýklar" ve Ýran aleyhinde ecnebi devletlere bilgi sýzdýran "hainler" olarak görülüyordu. Saddam tarafýndan desteklenen ve Irak'ta ikamet etmelerine imkan saðlanan binlerce Ýranlý muhalif, 1980'lerde Ýranlý üst makamlara tertip edilen suikastlarýn failleri olarak görülüyordu. ABD'nin Irak iþgali sonrasý silahsýzlanmayý kabul eden Ýranlý muhalif grup, "Halkýn Mücahitleri" ABD askerlerinin boþalttýðý Hürriyet Kampý'nda ikamet ediyor ve Baðdat'taki mevcut Þii idare tarafýndan baský görüyordu. Tahran, son senelerde bazý muhaliflerin Ýran'a döndüklerini kaydetmiþti.

AB'de bütçe tamam 7

yýllýk ortak bütçe üzerinde karara varmak için bir araya gelen AB liderleri, 24 saatin sonunda anlaþma saðladý. Çýkan son kararda AB Komisyonu'nun 2014-2020 dönemi için 1 trilyon 33 milyar avro olmasýný önerdiði bütçenin, Avrupa'da hakimiyetini sürdüren ekonomik kriz nedeniyle indirilerek 960 milyar avro olmasýna karar verildi. Üye ülkeler, tavan olarak belirlenen bu rakama raðmen bütçeye 908 milyar avro fiili ödeme yapma konusunda uzlaþmaya vardý. Hali hazýrda AP'deki büyük politik grup liderlerinin bütçenin son haline itiraz edeceklerini açýkladýklarý saatlerde AP Baþkaný Schulz da alýnan kararlarýn Parlamento'da kabul görmesinin zor bir ihtimal olduðunu ifade ederek Parlamentodaki tartýþmalarýn birkaç ay sürmesini beklediðini kaydetti. Ýngiltere Baþbakaný David Cameron ise üzerinde uzlaþýlan sonucun Ýngiltere'nin de çýkarlarý doðrultusunda olduðunu belirterek "AB kemer sýkma döneminden geçtiðimiz bir süreçte haracamalarýný arttýramazdý. AB'nin kredi kartý limiti yükseldikçe yükselmiþti ve artýk buna bir dur denmeliydi. Nihayet bu kredi kartý limitini aþaðý çekebildik" dedi. Öte yandan Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande tarým ve büyüme harcamalarý gibi Fransa'nýn önem verdiði noktalarda kýsýntý yapýlmamamýþ olmasýný Paris'in kýrmýzý çizgilerinin korunduðu ve endiþelerinin giderildiði yönünde deðerlendirdi. Zirve sonrasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan AB Konseyi Baþkaný Herman Van Rompuy 24 saatlik sürecin uzun fakat baþarýlý geçtiðini ifade ederek, üzerinde anlaþmaya varýlan bütçenin dengeli ve büyüme odaklý olduðuna dikkat çekti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

10 ÞUBAT 2013 PAZAR

11

Gaziantep deplasmandan bir puan çýkardý PTT 1. Lig'in 21. haftasýnda Kayseri Erciyesspor kendi sahasýnda Gaziantep Büyükþehir Belediyespor ile karþý karþýya geldi. Mücadele 1-1 berabere sona erdi. MAÇTAN DAKÝKALAR 29. dakikada Erciyesspor'un ataðýnda Kenan yaklaþýk 25 metreden sert vurdu. Kaleci Bora son anda topu kornere çeldi. 36. dakikada Ufuk'un sol kanattan ortasýnda top kaleci Atilla'nýn elinden kaçtý. Topu önünde bulan Serdar, meþin yuvarlaðý boþ kaleye gönderdi. 0-1 42. dakikada ceza sahasýnýn önünde topla buluþan Gohou, rakibini çalýmlayarak müsait pozisyonda sert vurdu. Top üstten auta çýktý. 44. dakikada Bilal Aziz'in sol kanattan ortasýnda top Hanni'ye geldi. Ýki hamlede topun kontrolünü saðlayan Hanni'nin sert vuruþunda top defansa çarpýp kornere çýktý. 45. dakikada geliþen Kayseri Erciyesspor ataðýnda defansýn iki kez uzaklaþtýrmaya çalýþtýðý top Gohou'nun önünde kaldý. Gohou'nun sert þutunda meþin yuvarlak aðlarla buluþtu. 1-1 84. dakikada Eren'in sol kanattan yaptýðý ortada top Emrah'ýn önünde kaldý. Müsait pozisyondaki Emrah'ýn vuruþunda top dýþarý gitti. 86. dakikada Serdar'ýn ceza sahasý sol çaprazdan ortasýna Arif vole ile sert vurdu.

Üst direðe çarpan topu defansý uzaklaþtýrdý. STAT: Kadir Has Stadý HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç xx, Cevdet Kömürcüoðlu xx, Ahmet Þimþek xx KAYSERÝ ERCÝYESSPOR: Atilla x, Tuna x, Fatih xx, Serkan x, Emrah x (Arif dk. 74 x), Kenan x (Göksu dk. 62 x), Gohou xx, Alaattin xx, Bilal Aziz x, Ozan xx, Hanni x (Serdar dk. 80 x) YEDEKLER: Onur, Emre, Veysel, Sylla TEKNÝK DÝREKTÖR: Osman Özköylü GAZÝANTEP BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR: Bora xx, Ufuk x (Emrah dk. 45 x), Ferit xx, Onur xx, Ali xx, Eren xx, Ramazan x, Kenan x (Adlan dk. 82 x), Serdar xx, Onur xx , Erkam x (Ahmet dk. 76 x) YEDEKLER: Onur Bulut, Ömer, Taylan, Erhan TEKNÝK DÝREKTÖR: Suat Kaya GOLLER: Serdar (dk. 36) (Gaziantep Büyükþehir Belediyespor), Gohou (dk. 45) (Kayseri Erciyesspor) SARI KARTLAR: Ümit, Erkam, Ramazan (Gaziantep Büyükþehir Belediyespor), Alattin, Bilal Aziz, Gohou (Kayseri Erciyesspor)

Kar altýnda kalan saha temizlendi Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamu personeli ve vatandaþlardan oluþan yaklaþýk 300 kiþi, karlar altýnda kalan Tatvan Þehir Stadý'ný temizledi. B ölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Tatvan Gençlerbirliði Sporun Pazar günü Cizre Basra Spor ile oynayacaðý maç öncesi stattaki karlarý temizlemek için tüm ilçe seferber oldu. Kaymakam, Belediye Baþkaný, Emniyet Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü, jandarma ve diðer kamu kurum amirleri, çalýþanlarý, Gençlerbirliðispor futbolcularý, teknik direktörleri ve çok sayýda taraftar sahayý kardan temizlemek için hummalý bir çalýþma yürütüyor. Tatvan 10. Motorlu Piyade Tugayý'na baðlý askerinde destek verdiði çalýþmalarda, saha zemininin sentetik olmasý nedeniyle saha içerisindeki karlar ancak el arabalarý ve poþetlerin içine konularak sahadan çýkarýlabiliyor. 100 metre uzunluðu ve 64 metre geniþliðinde sahanýn pazar gününe yetiþmesi için bir yandan çalýþma sürdürülürken, bir yandan da birlik ve beraberlik örneði sergileniyor. Bitlis bölgesinin Türkiye'nin en çok kar alan bölgesi olduðunu belirten Tatvan Kaymakamý Murat Erkan, "Dolayýsýyla kýþ mevsiminde

saha temizlemek ciddi bir birliktelik isteyen bir iþtir. Bundan 2 hafta önce Tatvan Gençlerbirliðispor cezasý nedeniyle maçýný Adilcevaz'da oynamýþtý ve orada puan kaybetmiþti. Bu hafta ise maçý yeri olarak Tatvan'ý belirlemiþler. Bu yüzden maçýn Tatvan'da oynanabilmesi ve kulübümüzün ceza almamasý için biz de tüm kamu kurumlarýmýzla birlikte sahayý temizletme çalýþmasý baþlattýk. Tek amacýmýz sahayý pazar gününe kadar maç oynanabilecek duruma getirmektir" dedi. Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Mazlum Koca ise, kar temizleme çalýþmasýnýn 3 gündür devam ettiðini belirterek, "Ýnþallah el birliðiyle sahayý pazar günkü maç için uygun hale getireceðiz. Herkes bunun için seferber olmuþ durumda. Biz de bunun için elimizden geleni yapýyoruz" þeklinde konuþtu. Tatvan Gençlerbirliðispor Kulübü Teknik Direktörü Murat Ebe ise, sahanýn temizlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Asker ve vatandaþlarýn birlikte omuz omuza kar temizlemesine destek vermeleri ise takdir topladý.

Cizreli gençlerin Uzakdoðu sporu baþarýsý Silvan'da mahalli futbol turnuvasý Þýrnak'ýn Cizre ilçesindeki genç Muay Thai'cilar (Tayland boksu) Türkiye Doðu ve Güneydoðu illeri bölge þampiyonasýnda büyük bir baþarýya imza attý.

Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan, köy ve mahalle takýmlarý arasýnda futbol turnuvasý düzenlenecek.

1-3

S

Þubat tarihleri arasýnda Gaziantep'te organize edilen Muay Thai bölge þampiyonasýna altý sporcu ile katýlan Cizre Gençlik ve Spor Müdürlüðü Muay Thai takýmýndan iki sporcu birinci olurken, iki sporcu ikinci, iki sporcu da üçüncü olarak þampiyonadan büyük bir baþarý elde ederek ayrýldý. Alýnan baþarýdan dolayý sporcularý tek tek kutlayan Cizre Gençlik ve Spor Müdürü Nurettin Kömür, Muay Thai takýmýndaki sporcularýmýz bu turnuva için gece gündüz demeden çalýþarak, çalýþmalarýnýn karþýlýðý olan bu baþarýnýn altýna imzalarýný attýklarýný söyledi. Sporcular ise öncelikli olarak kendilerini eðitip bu duruma getiren antrenörlerine ve desteklerini

hiçbir zaman eksik etmeyen Cizre Kaymakamý Þenol Koca ve Ýlçe Gençlik Spor Müdürü Nurettin Kömür'e teþekkür ettiklerini belirtti.

ilvan Kaymakamlýðý Ýlçe Spor Tertip Komitesi tarafýndan düzenlenecek olan turnuvanýn son baþvuru tarihi, 15 Þubat 2013 Cuma günü olarak belirlendi. Turnuvaya köy ve mahalleleri temsilen sadece bir takýmýn katýlabileceði, her takýmýn 7 as 3 yedekten oluþacaðý, her sporcunun sadece nüfusuna baðlý olduðu köy ya da mahalle adýna sahaya çýkabileceði ve sporcularýn tamamýnýn da örgün eðitimin dýþýnda olabileceði belirtildi. Katýlým yapan tüm mahalle ve köy takýmlarýna 10 adet forma teslim edileceðini belirten Ýlçe Spor Koordinatörü Aslan Umut Bakýr, "Ýlçemizde ve köylerimizde futbol branþýnda dostluk ve kardeþlik çerçevesinde çok güzel bir turnuvaya

ev sahipliði yapmaktan gurur duyuyoruz. Kaymakamýmýz Yunus Sezer'in mahalli lig konusunda epey desteði bulunmuþtur" dedi.


12

10 ÞUBAT 2013 PAZAR

AKTÜALÝTE

Urartular döneminden kalma Dilek Kaydýraðý V

an'da Urartular dönemine ait Dilek Kaydýraðý binlerce yýl aradan sonra tekrar sevenlerle buluþuyor. Urartular döneminde kurbanlarýn ve adaklarýn kesildiði Analý Kýz Tapýnaðý'nýn kuzeyinde bulunan ve sevdalýlara has yapýlan Dilek Kaydýraðý'nýn 14 Þubat Sevgililer Günü'ne hazýrlandýðýný belirten Röleve ve Anýtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, amaçlarýnýn binlerce yýl

önce var olan bir geleneði tekrar yaþatmak ve gelecek kuþaklara aktarmak olduðunu söyledi. Karabayram, "Urartular döneminde yapýlan ve sevdalýlarýn yýlýn belli zamanlarýnda kullandýklarý kaydýrak bölümü, kanalýn kapanmasý nedeniyle binlerce yýldýr kullanýlmýyordu. Bizde Urartular döneminde bir gelenek haline gelen ve o zamanda yaþayan insanlar tarafýndan kullanýlan bu bölümü tekrar

kullanýlabilir hale getirdik. Amacýmýz, binlerce yýl önce var olan bir geleneði tekrar yaþatmak, gelecek kuþaklara aktarmak ve sevgiyi vurgulamaktýr" dedi. Dilek Kaydýraðý'nýn tekrar kullanýlabilmesi için çalýþmalar baþlattýklarýný ifade eden Karabayram, yaklaþýk 5 ay süren yoðun bir çalýþmanýn neticesinde, kaydýraðýn hazýr hale getirildiðini söyledi. Bu yýl Sevgililer Günü'nün Perþembe gününe

denk gelmesinin ayrýca güzel bir tesadüf olduðunu vurgulayan Karabayram, "Urartular zamanýnda yýlýn belli bölümünde yapýlan kutlamalar, Perþembe günlerine denk getirilirdi. Çünkü dönemin insanlarý bahtlarýnýn açýlacaðýna inanarak Perþembe günü öðleden sonra bu kaydýrakta 'O Yaným Keçe, Bu Yaným Keçe, Elime Helal Süt Emmiþ Geçe' duasý eþliðinde aþaðýya doðru kayarlardý. Bu yýlda 14 Þubat Sevgililer Günü'nün Perþembe gününe denk gelmesini güzel bir tesadüf olarak görüyoruz. Bu nedenle 14 Þubat Sevgililer Günü'nde meþaleler býrakacaðýmýz Dilek Kaydýraðý'nýn etrafýný ve içini, sevginin simgesi olan güllerle donatacaðýz. Bu özel günde tüm sevdalýlarý, küskünleri, içinde azda olsa sevgi barýndýran herkesi o sevgisiyle buraya bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Binlerce yýl aradan sonra tekrar açýlan Dilek Kaydýraðý'nda kayan Anýtlar ve Tarihi Eserlerin Koruma Sorumlusu Ayten Oktay da, çok güzel duygular içerisinde olduðunu belirterek, kaydýraðýn açýlmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ettiðini söyledi.

Derikli gençlerin sanat ilgisi

D

erik ilçesinde belediye bünyesinde yaklaþýk 1 yýldýr faaliyet yürüten Kedrican Kültür Sanat Merkezi, çalýþmalarýna devam ediyor. Toplam 130 öðrencinin tiyatro, folklor, erbane, gitar, baðlama ve þan dersi aldýðý ilçenin tek kültür merkezi bünyesinde Koma Mancel ve Koma Arjen müzik gruplarý da çalýþmalarýna devam ediyor. Kültür merkezi bünyesindeki çalýþmalara iliþkin bilgi veren merkezin eðitmeni Mahsun Günsel, ilçede bireysel olarak birçok kiþinin müzikle uðraþtýðýný belirterek, "Merkezimizi kurmaktaki temel amacýmýz bireysel çalýþmadan çok, kolektif çalýþmayý örgütlemektir" dedi. Kültür merkezinde yaklaþýk 6 aydýr baðlama dersi alan 11 yaþýndaki Þilan Doðan ise, baðlama çalmayý çok sevdiðini söyleyerek, "Ýlçede kültür merkezinin açýlmasýyla birlikte artýk çok sevdiðim baðlama çalmayý öðreniyorum. Bununla birlikte kültür merkezimizin bünyesinde kurulan Koma Mancel'de yer alýyorum. Burada olmaktan ve müzikle uðraþtýðým için çok mutluyum" þeklinde konuþtu. Merkezin öðrencilerinden 15 yaþýndaki Gülistan Günsel de, uzun yýllardýr gitar çalmaya meraklý olduðu halde ilçede böyle bir imkanýn olmamasý nedeniyle bu hayalini gerçekleþtirme imkaný bulamadýðýný, þimdi bu hayalini gerçekleþtirmiþ olmanýn mutluluðunu yaþadýðýný sözlerine ekledi.

10.02.2013 Gazete Sayfaları  

10.02.2013 Gazete Sayfaları