Page 1

CMYK

Dört ayaklý minare tehlike saçýyor

Ceylanpýnar diken üstünde S

S

ur ilçesinde bulunan tarihi dört ayaklý minarenin restorasyon çalýþmalarý durdu. Restore için kurulan inþaat iskelesi çalýþmanýn durmasý nedeniyle tehlike oluþturmaya baþladý. 4'te

Direniþle karþýlaþýrsýnýz B

DP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, eþitlikçi bir anayasanýn tüm haklarýn talebi olduðunu söyledi ve ekledi: Eðer siz asimilasyon politikalarýnýzda dayatýrsanýz, Kürtlerin direniþiyle karþýlaþýrsýnýz. 7'de

uriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýnda bulunan Ceylanpýnar'da halkýn tedirginliði devam ediyor. Her gün ölümle karþý karþýya olduklarýný belirten ilçe sakinleri, bir an önce bu savaþýn bitmesini istiyor. 4'te

Bin kadýn semah döndü Devlet çözüm üretsin V

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Tunceli Ýl Örgütü ile Demokratik Özgür Kadýn Hareketi

(DÖKH) öncülüðünde 'Bir Semah Bin Kadýn, Bir Sakine Bin Kadýn' adlý etkinlik düzenlendi. 4’te

an'ýn Erciþ ilçesinde binlerce aðacýn kesimi ile gündeme gelen Çatakdibi (Zortul) Köyü sakinleri, yaþanan depremin ardýndan yýkýlan konutlarýnýn yapýlmasý için devletten çözüm üretmesi talebinde bulundu. 7’de

Dilenci sayýsý artýyor PAZARTESÝ 9 EYLÜL 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Ülkelerinde yaþanan iç savaþtan kaçan Suriyeliler, gittikleri kentlerde zor koþullarda yaþam mücadelesi veriyor. Diyarbakýr'a sýðýnan bazý Suriyeliler, dilencilik yaparak geçimini saðlýyor. Suriyeliler dileniyor

S

uriye'de süren iç savaþtan dolayý en fazla göç alan ülkelerin baþýnda Türkiye yer alýyor. 500 bine yakýn Suriyeli, savaþtan kaçarak Türkiye'ye sýðýndý. Gelenlerin bazýlarý devletin kurduðu kamplarda kalýrken, bazýlarý da kendi imkanlarýyla ev tutup yaþamlarýný sürdürüyor. Diyarbakýr'a gelen Suriyelilerin bazýlarý ise dilencilik yaparak geçimlerini saðlýyor.

ODTÜ olayýna tepki

Vatandaþlar çok rahatsýz

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yaþanan baþörtülü öðrencilere yönelik sözlü taciz eyleminin kabul edilemeyeceðini söyledi. 5'te

Sayýlarý her geçen gün artan dilencilere çözüm bulunamazken, bu durumdan vatandaþlarýn çok rahatsýz olduðunu gözlendi. Yapabilecekleri baþka bir þeyin olmadýðýný belirten Suriyeliler, dilencilik yapmak zorunda kaldýklarýný söylüyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý zabýta ekipleri, vatandaþlara Suriyeli dilencilere para vermemeleri konusunda sýk sýk uyarýda bulunuyor.

Yoksulluk sýnýrý arttý

Karma eðitim sisteminden vazgeçilsin

„ 5’te

18 yýllýk hayal gerçek oldu

Okuryazarlýk artmalý D

iyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Abdulbaki Üçdað, okuma yazmanýn hayatýn en önemli olgularýndan biri olduðunu, okuryazarlýðýn artmasý gerektiðini söyledi. 3'te

S

Doðu Roma'nýn son kalesi

iirt'te Ilýsu Baraj sahasý altýndaki yer alacak Çattepe Höyük'te kazý çalýþmalarý yapan arkeologlar, Doðu Roma Ýmparatorluðu'nun M.S. 4. yüzyýlda doðudaki son kalesini buldu. 4'te CMYK

Muhittin TALAY

Cihanê Hesûnî

Ortadoðu coðrafyasý ve Kürtler

Yanlýþlar meþhur olunca doðrulara þüpheyle bakýlýr

Yazýsý 4’te

Yazýsý 5’te

Akdamar'da 4'üncü ayin

„ 8’d e

eni Dünya Partisi Genel Baþkaný Seyyid Emanullah Gündüz, 2020 olimpiyatlarýný kazanmadýklarýný, ancak bu sürecin ülke tanýtýmý için çok faydalý olduðunu söyledi. 7'de

„ 4’t e

T

ZOB verilerine göre Türkiye'nin toplam bitkisel üretim alaný 237 milyon 949 bin 637 dekardan oluþuyor. Diyarbakýr'ýn 5 milyon 706 bin 810 dekar üretim alaný bulunuyor. 6'da

Y

„ 3’t e

Diyarbakýr'ýn üretim alaný 5 milyon 706 bin 810 dekar

Olimpiyat süreci ülkeyi tanýttý

Siirt'te 3 dilde nikah 3

dilli þehir Siirt'te önceki akþam 3 dilli bir nikah kýyýldý. Nilay Hülya Kahraman ve Sedat Özkoyuncu'nun nikah törenine Vali Ahmet Aydýn, Belediye Baþkaný Selim Sadak, Milletvekilli Osman Ören de katýldý. 3'te

Mehmet Karabaþ

Politik(acý)! Yazýsý 7’de


2

Saðlýk

9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

Yanlýþ ara öðün þiþmanlatýr

Kan þekeri dengesinde önemli rol üstlenen ara öðünlerin atlanmamasý gerektiðini söyleyen beslenme uzmanlarý, ara öðünlerde hatalý besin seçimlerinin ise zayýflatmak yerine þiþmanlattýðýna dikkat çekiyor.

B

eslenme uzmanlarý her fýrsatta saðlýklý bir yaþam ve kilo vermek için ara öðünlerin asla atlanmamasý gerektiðine dikkat çekiyor. Bunun nedeni ise ara öðünlerde amaç kan þekerini dengede tutmak ve gerektiði kadar insülin salgýlanmasýný saðlamak. Yanlýþ ara öðünler kilo verdirmek yerine týpký ana öðünlerde olduðu gibi aksine daha çok þiþmanlatýyor. Örneðin karbonhidratlý ara öðünler fazla insülin salgýlanmasýna, bunun sonucunda hemen acýkmaya, dolayýsýyla ana öðünlere fazlaca yüklenmeye neden oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmaný Oya Yüksek, böylece kilo kaybý saðlamak yerine kilo sabitlenmesi veya artýþý oluþtuðunu söyleyerek, "Hem saðlýklý beslenmek hem de ideal kiloya ulaþmak, yani zayýflamak için kiþinin yaþam þekli ile saðlýk durumuna göre

gerekli sayýda ve doðru ara öðün besinleriyle beslenmesi çok önemli" diyor. ARA ÖÐÜNÜN 4 AMACI VAR Beslenme ve diyet uzmaný Oya Yüksek ara öðünün 4 amacý olduðunu belirterek bunlarý þöyle sýralýyor: 1- Kiþinin almasý gereken kalori hesabýný tamamlamak. 2- Kan þekeri ve insülin dengesini saðlamak. 3- Psikolojik olarak oluþan atýþtýrma hissini doðru seçimlerle baskýlamak. 4- Ana öðünlere yüklenmeyi önlemek. GENELLÝKLE 2 ARA ÖÐÜN YETERLÝ GELÝYOR Yüksek, günde kaç öðün yenilmesi gerektiðinin tamamen bireyin kendisine özel olduðunu belirterek þunlarý söylüyor: "Kiþinin gerçekte hangi saatte acýktýðýný belirlemesi veya bunun beslenme uzmaný tarafýndan iyi bir deðerlendirmeyle tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü her bünye kendine özeldir. Genel olarak saðlýk problemi bulunmayan kiþilerin günde 2 kez ara öðün tüketmeleri yeterli geliyor. Ancak diyabet, hipoglisemi (düþük kan þekeri),

hamilelik ve hamilelik diyabeti ile enerji (kalori) ihtiyacýnýn çok olduðu durumlarda 3 ara öðün almak gerekiyor." KÝM, HANGÝ ARA ÖÐÜNÜ ATLAMAMALI? 1 -Kahvaltýyý geç yapacaklar için: Gece ara öðünü önemli. 2- Öðlen yemeðini geç yiyecekler için: Kuþluk önemli. 3- Akþam yemeðini geç yiyecekler için: ikindi önemli. GECE ARA ÖÐÜNÜ ÖNEMLÝ, ÇÜNKÜ… Beslenme ve Diyet Uzmaný Oya Yüksek, hipoglisemi, bir baþka deyiþle kan þekeri düþüklüðü sorunu yaþayan kiþilerde gece ara öðününün çok önemli olduðuna dikkat çekerek þu bilgileri veriyor: "Hipoglisemi hastalarýnýn bazen uyku sýrasýnda veya sabah uyandýklarýnda kan þekerleri çok düþük çýkabiliyor. Bunun sonucunda baþ aðrýsý, halsizlik, huzursuzluk, iç ezilmesi veya saldýrýr tarzda yemek yeme gibi sorunlar oluþabiliyor. Çünkü gece uzun bir süreç ve bu yüzden gece ara öðün alýnmasý çok önemli. Ancak doðru ara öðünler seçmek þartýyla. Ara öðünün gece yatmadan yarým saat veya 45 dakika

Alzheimeri tetikleyen fazla hijyen Ýngiliz araþtýrmacýlar alzheimer ve hijyen arasýnda ilginç bir bað kurdu. Buna göre, geliþmiþ ülkelerde sýkça rastlanan alzheimer hastalýðýnýn sebebi "baðýþýlýk sistemini zayýflatacak" ölçüde hijyen olabilir.

Ý

ngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nin dünya çapýnda yaptýðý araþtýrmada, hijyen ve alzheimer arasýnda bir iliþki olduðu saptandý. Ülkeler arasýndaki ortalama yaþam süresi farklýlýklarýnýn ortadan kaldýrýlarak yapýlan araþtýrmaya göre, hijyen arttýkça, alzheimer de daha sýk görülüyor.

Araþtýrma, temiz içme suyuna eriþimin yüksek olduðu Fransa ve Ýngiltere gibi ülkelerde hastalýðýn görülme oranýnýn ortalamanýn yüzde 7 üzerinde olduðunu gösteriyor. Ýngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nin dünya çapýnda yaptýðý araþtýrmada, hijyen ve alzheimer arasýnda bir iliþki olduðu saptandý. Ülkeler arasýndaki ortalama yaþam süresi farklýlýklarýnýn ortadan kaldýrýlarak yapýlan araþtýrmaya göre, hijyen arttýkça, alzheimer de daha sýk görülüyor. Araþtýrma, temiz içme suyuna eriþimin yüksek olduðu Fransa ve Ýngiltere gibi ülkelerde hastalýðýn görülme oranýnýn ortalamanýn yüzde 7 üzerinde olduðunu gösteriyor.

Ý

Pirinç gerçekten bunlarý yapabilir mi? labilir enerjiye dönüþtürülmesini de saðlýyor. Pirinç yemek, çok basit bir sebeple saðlýk için son derece yararlý. Zararlý yað, kolesterol veya sodyum içermediðinden de Dengeli beslenmenin ayrýlmaz bir parçasýný oluþturuyor. Pirinç dünyanýn en çok kullanýlan gýdalarýndan biri, bunun nedeni ise küçük miktarlarý bile insanlarý saðlýklý ve canlý tutabiliyor. Ýçindeki düþük sodyum sebebiyle pirinç yüksek kan basýncý ve hipertansiyon sorunu olanlar için en iyi gýdalardan biri olarak kabul ediliyor.

Ýnsan hayatýna büyük yararlarý olduðunu bilinen pirinç, hýzlý ve anlýk enerji saðlamasý, baðýrsak hareketlerini düzenlemesi ve iyileþtirmesi, kan þekeri seviyelerini dengelemesinin yaný sýra yaþlanma sürecini de yavaþlatýyor.

P

irinç, dünya çapýnda birçok mutfak kültüründe temel bir gýda olarak göze çarparken, dünya nüfusunun yarýsýndan fazlasýný besleyen önemli bir tahýl mahsulü.USA Rice Federation (Amerikan Pirinç Federasyonu) verilerine göre pirincin dünya çapýnda kýrk binden fazla çeþidine rastlanabiliyor. Ýnsanlar mutfak ihtiyaçlarýna, bulunurluðuna, ve de saðlýða olasý faydalarýna baðlý olarak, özel lezzetler için farklý pirinç çeþitleri arasýnda seçim yapýyor.Pirinçte karbonhidrat miktarý bol olduðu için, vücuda yakýt saðlýyor ve beynin normal iþleyiþine yardýmcý oluyor. Karbonhidratlar vücut tarafýndan metabolize edilmesi ve fonksiyonel, kullaný-

KANSER ALZHEÝMER VE YAÞLANMAYA KARÞI ETKÝLÝ Esmer pirinç gibi, tam tahýllý pirinç de birçok kanser türlerine karþý koruma saðlayabilen çözünmez lif bakýmýndan zengin. Pek çok bilim adamý ve araþtýrmacý, bu tür çözünmez liflerin kanserli hücrelerin geliþimi ve metastazýna karþý vücudu korumak için hayati olduðuna inanýyor. Pirinç, özellikle kolorektal ve baðýrsak kanserine karþý savunmada faydalý. Bununla birlikte, lifin yaný sýra, pirinç vücudu serbest radikallerden temizleyen doðal antioksidanlar veya tetikleyicileri olarak da hareket eden C vitamini, A vitamini, fenolik ve flavonoid bileþiklere de sahip. Serbest radikaller organ sistemlerine ciddi hasar verebilecek ve saðlýklý hücrelerin kanserliye dönüþmesine sebep olabilecek þekilde hücresel metabolizmanýn yan ürünleri. Antioksidan düzeylerinin artýrýlmasý daha fazla pirinç tüketmekle saðlanabiliyor.

Esmer pirincin, Alzheimer hastalýðýný dikkat çekici ölçüde önlemeye yardýmcý olan nörotransmitterlerin büyüme ve aktivitesini tetikleyen besinlerden yüksek derecede içeriyor Çeþitli yabani pirinç türlerinin beyindeki, bunama ve Alzheimer hastalýðýna neden olan serbest radikaller ve diðer tehlikeli toksinlerin etkilerini engelleyen nöro-koruyucu enzimleri tetiklediði gözlenmiþtir.Pirinç D vitamini, kalsiyum, lif, demir, ve riboflavin gibi vitaminler açýsýndan mükemmel bir kaynaktýr. Vitaminler vücudun en temel faaliyetlerinde genel olarak tüketildiði için bu vitaminler vücut metabolizmasý, saðlýklý baðýþýklýk sistemi ve organ sistemlerinin genel iþleyiþi için gerekli yapýyý oluþturur. Pirinç sindirilmemiþ bir biçimde baðýrsaklara ulaþan dayanýklý niþastayla doludur. Bu tür niþasta normal baðýrsak hareketlerine yardýmcý olan faydalý bakterilerin büyümesini tetikler. Ayrýca, bu çözünmez pirinç Arsýz Baðýrsak Sendromu (IBS), ve ishal gibi koþullarýn etkilerinin azaltýlmasýnda çok faydalýdýr. Pirinç kronik kabýzlýðý da önleyebiliyor. Pirinçteki çözünmez lif baðýrsak düzeneðiyle hýzla ve kolayca itilmiþ yumuþak bir sünger gibi davranýr. Esmer pirinç ve kepekli tahýllar çözünmez lif açýsýndan zengin olarak bilinmektedir. Ancak, kabýzlýk durumunuzdan kurtulmak için lifli gýdalar yemenin yanýnda bol su içilmesi tavsiye edilir.

önce alýnmasý yeterli geliyor." SAÐLIKLI ARA ÖÐÜNLER NASIL OLMALI? Kan þekerini yavaþ yükselten ve belli bir dengede sabit kalmasýný saðlayan besinlere 'düþük glisemik indeksli' besinler denildiðini belirten Yüksek, "Ancak unutmamak gerekir ki böyle belirlenen her besin herkese iyi gelecek diye bir kural yok. Doðruya deneme yanýlma yoluyla ulaþmak en mantýklý olaný" diyor. DOÐRU ARA ÖÐÜN SEÇÝMLERÝ Yoðurt-süt-ayran. Peynir+ ekmek. Meyve+yoðurt. Kuru meyve +yoðurt. Diyet bisküvi+süt-ayran. Latte veya sütlü filtre kahve. Protein barý (haftada 2 defa gibi). 10 adeti geçmeyecek þekilde tuzsuz (kavrulmamýþ) badem. YANLIÞ ARA ÖÐÜN TERCÝHLERÝ Gofret tarzý þekerli atýþtýrmalar. Tek baþýna meyve, kuru meyve. Pasta-börek tarzý atýþtýrmalar. Gazlý içecekler. Hazýr meyve sularý. Reçel-bal.

Klavye ve mouse kullananlara uyarý!

smail Çaðrý Koca, klavye ve mouse (fare) kullanýrken dikkat edilmesi gerektiðini aski taktirde bileklerde kalýcý hasarlara yol açabileceðini söyledi. Fizyoterapisti Ýsmail Çaðrý Koca, klavye ve mouse (fare) kullanýrken dikkat edilmesi gerektiðini aski taktirde bileklerde kalýcý hasarlara yol açabileceðini söyledi.Koca, yaptýðý açýklamada, son 20-25 yýl önce insan hayatýný giren ve bugünlerde hemen hemen herkesin kullandýðý bilgisayar klavyesi ve faresinin doðru kullanýlmasý gerektiðini, aksi taktirde kalýcý rahatsýzlýklara neden olabileceðini ifade etti. Koca, klavyenin eðimi, yazarken bileklerinizi düz konumda tutacak þekilde ayarlanmýþ olmasý gerektiðini kaydetti.

TUÞLARA HAFÝFÇE BASILMALI Klavye kullanýrken vatandaþlarýn yanlýþ bildiði bir bilgi olduðunu belirten Koca, "Klavyeyi kullanýrken bilekler veya eller, bilek desteðine dayanmamalýdýr. Bilek destekleri sadece yazý arasý molalarda destek vermesi amacýyla tasarlanmýþtýr. Tuþlara hafifçe basýlmalý, sert darbelerden ve uzun süre basýlý tutmalardan kaçýnýlmalýdýr" dedi.

FARE VE KLAVYE AYNI YÜKSEKLÝKTE OLMALI Koca, fare kullanýrken de dikkat edilmesi gerektiðine dikkat çekerek þunlarý kaydetti:"Fare, klavyenin hemen yanýnda ve onunla ayný yükseklikte olacak þekilde yerleþtirilmelidir. Kullanmadýðý zamanlarda eller fare üzerinde tutulmamalýdýr. Omuzlar, kollar, eller ve parmaklar zaman zaman serbest býrakýlmalý ve gevþetilmelidir. Tüm bu hareketler, basit görünen ve günlük hayatta defalarca kez tekrarlanan hareketlerdir fakat bu tekrarlanmalar, bölgesel zorlanmalarý arttýrdýðý için, uzun veya kýsa süreli saðlýk sorunlarýna sebep olurlar."Koca, günlük hayatta, profesyonel bir fizyoterapistin danýþmanlýðýyla, ev ve çalýþma ortamýnýn ergonomi açýsýndan uygun düzenlenmesi, yapýlacak olan düzenli ve basit egzersizler ve ergonomi hatalarýndan kaçýnmak, birçok saðlýk sorunun önlenmesine ve yaþam kalitesinin arttýrýlmasýna yardýmcý olacaðýný sözlerine ekledi.


Beytüþþebap'ta mezarlýk gerginliði Þ

ýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde bir araya gelen çok sayýda gösterici, Mardin'in Bagok Daðý'ndaki PKK mezarlýðýna yapýlan saldýrýyý protesto etti. Tatar Mahallesi ile Yakup Bal Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde yola barikat kurup ateþ yakan göstericiler, yolu trafiðe kapattý. PKK mezarlarýna yapýlan saldýrýyý protesto eden göstericilere polisler müdahale etti. Göstericiler, polisin mahallelere girmesini engellerken, polis zýrhlý araçlarla gaz bombalarý kullanarak göstericilere müdahale etti. Polisin müdahalesine göstericiler taþla karþýlýk verdi. Bu sýrada akrep tipi bir polis panzeri yoldan çýkarak su kanalýna girerken iki polis hafif yaralandý. Bazý polislere göstericilerin attýðý taþlar isabet eti.

Tedavi gördüðü hastanede öldü D

iyarbakýr'da hemþire Özlem Görükmez ile noter katibi Özlem Akdað'ý öldürdükten sonra intihara teþebbüs eden 60 yaþýndaki Þehmuz Yýldýz, tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Baðlar ilçesi 10 Nolu Saðlýk Ocaðý'nda temizlik iþçisi olarak çalýþan Þehmuz Yýldýz, 21 Aðustos günü ayný saðlýk ocaðýnda çalýþan 29 yaþýndaki hemþire Özlem Görükmez ile 6'ncý noter katibi 40 yaþýndaki Özlem Akdað'ý iþyerlerinde tabancayla öldürdük-

ten sonra baþýna ateþ açarak intihara kalkýþmýþtý. Aðýr yaralanan Yýldýz, kaldýrýldýðý hastanede tedavi altýna alýnmýþtý. Geçtiðimiz günlerde sedye ile çýkarýldýðý mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Yýldýz, bir süre sonra fenalaþarak Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýp tedavi altýna alýndý. Ýntihar giriþiminde vücudunun sol tarafýnda kýsmý felç oluþan Yýldýz, yapýlan tüm müdahaleye raðmen hayatýný kaybetti.

Suyu çeþmeden içen keçiler! K

endileri için özel ve doðal kaynaktan boru ile çekilen buz gibi suyu döküldüðü gölet yerine çeþmeden içmeyi tercih ediyor keçiler. Göletten su ihtiyaçlarýný gideren keçiler, yollarýna devam ederken, çeþme baþýna alýþanlar ise, zaman zaman kuyruklar oluþturarak sabýrlý bir þekilde bekleyiþe geçiyor. Çeþmeye alýþanlar bir daha göletten su içmiyor, ama pek uygun olmayýþýndan kaynaklý olsa gerek çeþmeden su içmek keçilerin daha çok zamanýný alýyor.

9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

'Okuryazarlýk artmalý' Diyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Abdulbaki Üçdað, okuma yazmanýn hayatýn en önemli olgularýndan biri olduðunu, okuryazarlýðýn artmasý gerektiðini söyledi.

H

ani Ýlçe Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Abdulbaki Üçdað, yaptýðý açýklama ile okuma yazmanýn önemine dikkat çekti. Üçdað, "Eskiden sadece adýný okuyup yazabilme ve imzasýný atabilene okuryazar deniliyordu. Her insan, çocuk, genç ve yetiþkin, kendi temel öðrenme ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tasarlanmýþ eðitim olanaklarýndan yararlanabilmelidir. Okuma yazma bilmemenin kadýnlar üzerinde pek çok toplumsal etkisi var. Bunlar, aile planlamasý ve kadýn saðlýðý konusundaki servisleri kullanamamak, koruyucu saðlýk hizmetlerinden yararlanamamak ve buna baðlý olarak bebek ölümlerinin artmasýdýr. Okuma yazma bilmeyen annelerin, çocuklarýnýn okula kayýt oraný, okuldaki devam ve baþarý oraný düþüyor, toplumsal hayata katýlmasýný da engelleniyor. Bu nedenle her bireyin okuryazar olmasý için gayret gösterilmelidir" dedi. Ýlhami ÜNAL

Þüpheli araç çalýntý çýktý

18 yýllýk hayal gerçek oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaþayan bir çiftin bebek hayali, 18 yýl aradan sonra tüp bebek tedavisiyle gerçekleþti. Küçük yaþlarda geçirdiði apandis ameliyatý sonrasý oluþan apse sonucu yumurtalýðý alýnan N.T., hayaline tüp bebek tedavisiyle kavuþtu. Eþi O.T. ile birlikte zor günler geçiren N.T., geçen yýl Bitlis'in Tatvan ilçesinde hizmet veren özer bir hastanenin Kadýn Doðum Uzmaný Op. Dr. Ali Ekber Þahin'e baþvurdu. Op. Dr. Ali Ekber Þahin'in kendilerine olumlu haber vermesi üzerine tedaviye baþlayan N.T., baþarýlý geçen tedavinin ardýndan hamile kalarak 9 ayýn sonunda saðlýklý bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 18 yýl boyunca çocuk sahibi olamadýklarýný ve bu yüzden gezmedikleri doktor kalmadýðýný belirten baba O.T., tüm umutlarýnýn tükenmeye baþladýðý 18 yýlýn sonunda baba olmanýn sevincini yaþadýðýný söyledi.

Bebek saðlýklý

Anne N.T. ise, çocuklarýna Selahattin ismini verdiklerini ve çocuklarýnýn bundan sonra yaþam kaynaklarý olacaðýný dile getirdi. Kadýn Doðum Uzmaný Op. Dr. Ali Ekber Þahin ise, çiftin geçen yýl kendilerine baþvurduðunu ve böylece anne N.T.'ye tüp bebek tedavisini baþlattýklarýný anlattý. Anne N.T.'nin Küçük yaþlarda geçirdiði apandis ameliyatý sonrasý oluþan apse sonucu yumurtalýðý ve tüpleri alýnmasý nedeniyle 18 yýldýr çocuk sahibi olamadýðýný vurgulayan Þahin, "Hastamýz 18 yýllýk evliliði boyunca gebe kalamamýþ. Bize baþvurdular. Bize baþvurduktan sonra hastaya tüp bebek tedavisi baþlattýk. Hastanýn tedavisinin ardýndan hastamýz 2 kilo 600 gram aðýrlýðýnda bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hastamýzda bebeðimizde gayet saðlýklý" diye konuþtu.

Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarýnda bulunan þüpheli bir araç çalýntý çýktý. Dicle Nehri kenarýnda 34 KD 456 otomobili terk edilmiþ olarak bulan gençler, durumu polise bildirdi. Olay yerine giderek inceleme yapan polis, otomobilin çalýntý olduðunu tespit etti. Yapýlan incelemelerin ardýndan otomobil, çekici ile ilçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Aracýn nereden çalýndýðý ile ilgili henüz bir bilgiye ulaþýlmazken, otomobili çalan hýrsýz veya hýrsýzlarýn yakalanmasý için soruþturma baþlatýldý.

Siirt'te 3 dilde nikah Karakolda 3 Dilli þehir Siirt'te önceki akþam 3 dilli bir nikah kýyýldý. Nilay Hülya Kahraman ve Sedat Özkoyuncu'nun nikah törenine Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Belediye Baþkaný Selim Sadak, Siirt Milletvekilli Osman Ören, Ýþ Adamý Ethem Sancak da katýldý. Baþkan Selim Sadak'ýn kýydýðý nikahta Vali Ahmet Aydýn, Milletvekili Osman Ören, Ýþ Adamý Ethem Sancak nikah þahitliði yaptý. Nikahýn ardýndan konuþan Baþkan Sadak, 3 dilde kýyýlan nikahýn Siirt'te bir ilk olduðunu, bu nikahýn kalýcý barýþa ve kimseyi ötekileþtirmeyen bir geleceðe vesile olmasýný diledi. Nikaha þahitlik yapan Vali Aydýn, genç çifte 3 çocuk tavsiyesinde bulundu. Konuþmalarýn ardýndan evlilik cüzdaný Belediye Baþkaný Selim Sadak tarafýndan geline verilirken, nikah töreni çektirilen hatýra fotoðrafý ile sona erdi. Misbah YILMAZ

S

patlama

iirt'in Eruh Ýlçesi'nde bulunan Çýrpýlý Jandarma Karakolu'nda bir mühimmatýn patlamasý sonucu erler Mustafa Kaya ile Necmettin Kuþ yaralandý. Yaralý askerler ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alýndý. Patlamada aðýr yaralandýðý belirtilen Mustafa Kaya'nýn ameliyata alýndýðý öðrenildi. Yetkililer, patlamayla ilgili soruþturma baþlatýldýðýný belirtti.


4

Gündem

9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

Ceylanpýnar diken üstünde S

uriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýnda bulunan Ceylanpýnar'da halkýn tedirginliði devam ediyor. Her gün ölümle karþý karþýya olduklarýný belirten ilçe sakinleri, bir an önce bu savaþýn bitmesini istiyor. Suriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýnda bulunan Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesi Mevlana Mahallesi sakinleri, Suriye tarafýnda yaþanan çatýþmalardan dolayý büyük tedirginlik yaþýyor. Evlerine yaklaþýk 40 mermi isabet ettiðini söyleyen ilçe sakinlerinden T.Ç, "Evimiz sýnýrýn tam karþýsýnda, çatýþma baþladýðý zaman sürekli bombalarýn ve mermilerin arasýnda kalýyoruz. Camlarýmýzýn hepsi kýrýldý, güneþ enerjimiz delik deþik olmuþ. Artýk korkudan ne uyuya biliyoruz ne dýþarýya çýkabiliyoruz. Çocuklarýmýz çok etkileniyor, hep duvar arkalarýna saklanýyoruz. Akþam olduðu zaman çatýþmalar baþlýyor. Yemek yiyemez hale gelmiþiz, yaný baþýmýzda her gün insanlar ölüyor nasýl yemek yiyeceðiz? Dün evin damýna çýkýp salça yapýyordum, Büyük bir gürültüyle bomba patladý, korkudan elimdeki bütün tuzu salçanýn içerisine attým. Artýk korkudan ne yapacaðýmýzý bilemiyoruz. Kardeþ kardeþi öldürüyor, bir an önce bu savaþýn bitmesini istiyoruz. Rabbimden tek isteðim bir an önce bu savaþýn bitmesi ve kim hak yol üzerindeyse onlara yardým etmesidir" dedi. 'Saklanacak yer arýyoruz' Çatýþma baþladýðýnda saklanacak yer aradýklarýný belirten ilçe sakinlerinden N. Y ise þunlarý söyledi: "Korkudan ne içerde ne de dýþarýda yatamýyoruz. Çatýþma baþladýðýnda saklanacak yer arýyoruz. Gece uykusu bize haram olmuþ. Her an bize kurþun isabet edecek korkusu var. Geçen gün iki avuç dolusu mermi topladým. Evden dýþarýya çýktýðýmýzda bize ateþ ediyorlar. Yanýmda bulunan bu torunuma mermi isabet etti ve aðýr yaralandý. Hastanede 'yarasý aðýr olduðu için müdahale edemeyiz' dediler. Bizi Þanlýurfa'ya sevk ettiler. Þanlýurfa'da ameliyatý yapýldý Allah da þifa verdi iyileþti. Þimdi ise silah sesi duyduðu zaman koþarak geliyor 'beni vuracaklar' diye korkuyor. Bu evimizi yeni yaptýrdýk, daha 15 bin TL borcumuz var ama hayrýný göremedik." 'Savaþ istemiyoruz' Can güvenliklerinin olmadýðýný belirten Süleyman ilhan, "11 nüfusa bakýyorum. Bu çatýþmalardan dolayý ekonomik durumumuz sýfýra inmiþ. Can güvenliðimiz hiç yok, nerede ne zaman vurulacaðýmýz belli deðil. Gençlerimiz hayatýný kaybetti. Tüm kurþunlar Ceylanpýnar'a isabet ediyor. Þuan sýnýrýn sýfýr noktasýndayým. Hükümetimiz illa savaþta ýsrar edecekse meclisteki tüm yetkililere sesleniyorum; çocuklarýný alýp buraya yerleþsinler. Bizimle beraber kalsýnlar, o zaman biz de savaþý onaylayacaðýz. Ama onlar çocuklarýný Amerika'ya, dünyanýn en güzel yerlerine yerleþtirecekler, biz de burada savaþýn içinde kalacaðýz" diyerek savaþ istemediklerini söyledi. Kurþunlar eve isabet ediyor Suriye tarafýndan silah sesleri geldiðini ve çok korkuttuklarýný söyleyen Emre Kürekçioðlu, yaþadýklarýný þöyle anlattý: "Kurþunlar evimize ve damlarýmýza isabet ediyor. Þarapnel parçalarý balkonumuza düþüyor. Korkudan yataðýmýzdan kaçýyoruz, kulaðýmýzý kapatýyoruz. Sanki Ceylanpýnar'ý hedef alýyorlar. Geçenlerde komþumuzun evine roketatar mermisi düþtü, þans eseri patlamadý ve büyük bir facia önlendi. Bu olaydan sonra komþumuz evini terk edip kaçtý. Korkudan birçoðu Þanlýurfa'ya kaçýyorlar. Mevlana okulunda okuyoruz, okulumuza birçok mermi isabet etmiþ. Bu sene okulumuzda eðitim göremeyeceðiz, herhalde bizi baþka okullara gönderecekler. Suriye'deki iç savaþýn bir an önce bitmesini istiyoruz."

Dört ayaklý minareye restore

Inþaatý tehlike saçýyor

Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan dört ayaklý minarenin restorasyonu için kurulan inþaat iskelesi çalýþmanýn durmasý nedeniyle tehlike oluþturuyor.

D

iyarbakýr Valiliði tarafýndan restorasyonuna baþlanýlan tarihi dört ayaklý minaredeki çalýþmalara ara verilmesi çevre esnafýný da maðdur ediyor. Kurulan iskelenin yoldan geçenler için tehlike arz ettiðini belirten esnaflar, gelen turistlerin de inþaattan dolayý tarihi minareyi ziyarete gelemediðini bu durumun da esnafa zarar verdiðini söylediler. Yaklaþýk 2 ay önce çalýþmalarýn baþladýðýný ve projeden kaynaklý bir hatadan dolayý çalýþmanýn durduðunu ifade eden çevre esnafýndan Erkan Kobu, "Kurulan iskeleden dolayý burada tedirginiz. Çünkü çocuklar iskeleye çýkmaya çalýþýyor. Geçenlerde bir çocuk iskeleye çýkmaya çalýþýrken düþüp yaralandý. Buradan geçmeye çalýþan bir aracýn camý kýrýldý. Yetkililerden bu iskeleyi biran önce kaldýrmasýný istiyoruz" dedi.

Esnaf zarar görüyor

Minare etrafýna kurulan iskelenin büyük bir problem oluþturduðunu sifade eden esnaf Erkan Çaycýoðlu ise, "Bu zamanda bu iskelenin burada bulunmamasý gerekiyor. Çünkü yaz sezonu olduðu için buraya yerli ve yabancý turistler geliyor. Yoðunluk yaþanýyor. Dört ayaklý minareyi görmeye gelen turistler, inþaat halinde olduðunu görünce geri dönüyorlar ve bundan esnafýmýz zarar görüyor. Burada esnafýmýzýn bir maðduriyeti söz konusudur" þeklinde konuþtu. Ýnþaat iskelesine çocuklarýn çýktýðýný ve bundan dolayý da çok ciddi sorunlarýn oluþtuðunu söyleyen esnaf Saim Elatunbay da, "2 aydýr bu iskeleyi koymuþlar, o tarihten bu yana öyle duruyor. Ýskeleye çocuklar çýkýyor ve bu da çok ciddi sorun oluþturuyor" ifadelerini kullandý.

YIL: 13 SAYI: 4380 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

D

iyarbakýr'da bulunan 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nden çok sayýda F-16 savaþ uçaðý, Suriye sýnýrýnda keþif uçuþu yapmak için havalandý. Savaþ uçaklarýnýn havalanma sebebinin ise Suriye-Türkiye sýnýr hattýnda hareketliliðin tespit edilmesi ve Hatay'ýn Reyhanlý ilçesi Sýnýr kapýsý karþýsýnda patlayan bomba yüklü araç ile ilgili olduðu öðrenildi.

Bin kadýn semah döndü B arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Tunceli Ýl Örgütü ile Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) öncülüðünde 'Bir Semah Bin Kadýn, Bir Sakine Bin Kadýn' adlý etkinlik düzenlendi. Etkinliðe katýlan kadýnlar semah dönerek, 2 arkadaþýyla birlikte öldürülen Sakine Cansýz'ý andýlar. Tunceli kent merkezinde Aleviler tarafýndan kutsal sayýlan Gola Çetu Ziyareti yanýnda bulunan ve ayný adla anýlan parkta kadýnlar semah döndü. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen kadýnlarýn yaný sýra, BDP Eþ Baþkaný Gultan Kýþanak, BDP Eþ Baþkan Yardýmcýsý Pervin Buldan, DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Tunceli Belediye

Doðu Roma'nýn son kalesi Siirt'te

S

iirt'te Ilýsu Baraj sahasý altýndaki yer alacak Çattepe Höyük'te kazý çalýþmalarý yapan arkeologlar, Doðu Roma Ýmparatorluðu'nun M.S. 4. yüzyýlda doðudaki son kalesini buldu. Yrd. Doç. Dr. Haluk Saðlamtimur baþkanlýðýnda Siirt Çattepe Höyük'te 2009 yýlýndan beri devam eden kazý çalýþmalarýnda çok önemli bulgulara rastlandý. Tarihe ýþýk tutacak kazýlarda Roma Kalesi'nin varlýðýný gösteren bulgulara rastlandýðýný ifade eden Saðlamtiymur, "2002 yýlýnda Siirt'te Türbe Höyük'te baþlatýlan kazý çalýþmalarý ile Mezopotamya uygarlýðýnýn ilk liman kenti bulunmuþtu. 2007 yýlýnda Baþur Höyük'te baþlatýlan

Muhittin TALAY olayhaber@hotmail.com

9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

Savaþ uçaklarý sýnýra yöneldi

Ortadoðu coðrafyasý ve Kürtler Nüfusu birçok ülkeden fazla olan bir toplumdan söz ediyoruz. Sýnýrlarýn çizildiði paylaþým savaþlarýnýn ardýndan yok sayýlarak dil ve kültürleri yasaklanan, birbirinden koparýlan koca bir toplum son yüzyýlda kendini bulmaya çalýþýyor. Dört ülkenin sýnýr hatlarýnda kaybedilmek istenen Kürtler, bugün olaðan üstü bir mücadele örneðiyle tarih sahnesinde yeniden yer edinmeye çalýþýyor. Bir birinden pek farký olmayan sistemlerin sistematik yaptýrýmlarýna maruz kalan bu toplum, geçen zaman içinde ne dilini, nede kültürünü unutmadý. 21. yüzyýlda kimliðiyle sistemleri deðiþime zorlayan Kürtler, yaþadýðý sýnýrlarda adilane yönetim biçimi altýnda dil ve kültürünü yaþamak istiyor. Kürtlerin yaþadýðý bütün sýnýr hatlarý bugün yanýyor. Ortadoðu coðrafyasýnda yaþanan geliþmeler, bu yüzyýlýn Kürtlerin yüzyýlý olacaðýný kuvvetle muhtemel kýlýyor. Önümüzdeki süreçte yapýlacak olan Ulusal Kürt Konferansý bu anlamda çok önemli. Bu konferansta öne çýkacak olan olgu elbette birlik ruhudur. Birbirine yabancýlaþtýrýlmak istenen, ancak geçen yüzyýlda dilini ve kültürünü muhafaza eden Kürt toplumu, bugün önemli bir eþiði daha aþmaya çalýþýyor. Baskýcý sistemleri kasýp kavu-

çalýþmalarda ise M.Ö 7. yüzyýldan kalma ilk oyun seti ve yerleþim alanýna rastladýk. 2009 yýlýnda Çattepe Höyük'te baþlattýðýmýz çalýþmalarda ise Doðu Roma Ýmparatorluðu'nun M.S. 4. Yüzyýlda doðuda yaptýðý kale bulundu. Höyükte yapýlan kazý çalýþmalarýyla kale gün yüzüne çýktý. Kale 4. Yüzyýlda höyüðün etrafýnda yapýlmýþ. Yapýlan kazý çalýþmalarýnda ortaya çýkan bu kale, Roma'nýn doðudaki son kalesi, yani Siirt, Roma Ýmparatorluðu'nun bittiði ya da son doðu sýnýrýnda olduðu bir noktada yer almýþtýr. Roma Kalesi'nin büyük ve kalýn duvarlarý höyüðün içindekileri tahrip etmiþ. Kalenin içindeki höyükte yaptýðýmýz kazýda ise M.Ö.4. ile 5. yüzyýldan kalma tarihi eserler çýkarýldý" dedi.

ran ve alaþaðý eden özgürlük arayýþlarýnýn önünde oluþturulan setlerin birer birer yýkýldýðý zaman diliminden geçiyoruz. Yaþadýðý coðrafyada dört parçaya bölünen Kürtler ateþ çemberinin tam ortasýnda duruyor. Tek çýkýþ yolunun birliktelikten geçtiði bu dönemde kongrenin yapýlýyor olmasý elbette çok önemli. Dört parçada yaþayan Kürtlerin tüm fraksiyonlarýnýn konferansa katýlým saðlayarak temsil edilmesi gelecek adýna umut veren bir yaklaþým olacak. Kýsýr yaklaþýmlar, inkar edilen bir toplumun özgürlük arayýþýnýn önüne geçmemeli. Tarih boyunca küçük menfaatler uðruna birbiriyle çatýþan anlayýþtan bu toplum çok çekti. Bugün yaþanan geliþmeler, kurtuluþ reçetesinin sadece ve sadece birliktelikten geçtiðini gözler önüne seriyor. Suriye'de yaþanan süreç (iç savaþýn neden olduðu yýkým) iç acýtsa da, 60 yýl boyunca kimliksiz yaþamak zorunda býrakýlan Suriye Kürtlerine kültürüyle ayakta kalma fýrsatýný sundu. Hala kendi aramýzda yaþadýðýmýz kýsýr çekiþmeler maalesef bu önemli süreci gölgeliyor. Bir kez daha ertelenen, ancak önümüzdeki günlerde yapýlmasý kararlaþtýrýlan Ulusal Kürt Konferansý, tarihi bir dönemeçten geçen Kürt toplumuna önemli bir misyon yükleyecek. Yüzyýllarýn kirli politikalarýna karþý ayakta kalmayý baþaran bu toplum, kimliðini ve kurtuluþ reçetesini de bu konferansla bulacak. Kýsa bir zamana kadar dili, kimliði, kültürü hatta kendisi yok sayýlan bu toplumun her kazanýmý deðerlidir. Tarih, kazaným elde etmek ve kazanýmlarý korumak amacýyla yapýlan savaþlarla þekillenmiþtir. Savaþsýz bir dünya özlemi, yýkýmlara maruz kalan her kürdün en büyük özlemidir. Ancak yaþadýðýmýz bu coðrafya, stratejik konumu, yer altý ve yer üstü zenginliði

Baþkaný Edibe Þahin ve çok sayýda kiþi etkinliðe katýldý. Sakine Cansýz'ý anmak amacýyla Sanat Sokaðý'ndan baþlayarak, Belediye Mezarlýðý'na kadar Cansýz'ýn anne ve babasýnýn da katýldýðý bir yürüyüþ düzenlendi. Yürüyüþün ardýndan Gola Çetu Parký'na giden bin kadýna Aysel Tuðluk bir konuþma yaptý. Sakine Cansýz'ý anlatan slayt gösterisinden sonra, Batmanlý gençlerin kurduklarý koro, Alevi deyiþlerinden oluþan Kürtçe bir müzik dinletisi sunuldu. Gecenin sonunda BDP Eþ Baþkan Yardýmcýsý Pervin Buldan, Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Tunceli Belediye Baþkaný Edibe Þahin ve çok sayýda kadýnýn katýldýðý semah dönüldü.

Ýnsanlýk tarihini en eski yerleþim yeri Siirt'in Anadolu ve Mezopotamya uygarlýklarýnýn kesiþtiði noktada yer aldýðýný ifade eden Siirt Valisi Ahmet Aydýn, 2002 yýlýndan beri arkeologlar tarafýndan türbe, höyük, Baþur Höyük ve 2009 yýlýnda da Çattepe Höyük'te kazý çalýþmalarý yürüttüðünü söyledi. Aydýn, "Yapýlan kazýlarda 12 ile 13 bin yýl öncesine dayanan ilk yerleþim biriminin burada olduðu tespit edilmiþtir. Bu insanlýk tarihinde çok önemli bir olaydýr, ilk liman kenti yapýlan kazýda ortaya çýktý. Ýlk oyun seti yine Siirt'te çýkarýldý. Çattepe Höyük'te yapýlan son kazýlarda ise Roma Ýmparatorluðu'nun doðuda son kalesi yine Siirt'te ortayla çýktý" diye konuþtu. Siirt'in keþfedilmeye deðer bir il olduðunu belirten Vali Aydýn, kazýlardan çýkarýlan tarihi eserlerin önümüzdeki aylarda yapýlacak müzede sergileneceðini sözlerine ekledi.

nedeniyle cazibe merkezi olmasý itibariyle ateþ çemberinin tam ortasýnda yer alýyor. Bu nedenle savaþsýz bir dünya özlemi maalesef hayalin ötesine geçemiyor. Bu ateþ çemberinin ortasýnda Rojava'da elde edilen kazaným yüksek bir iradeyle sahiplenilmeli. Unutulmamalý ki, bir parçanýn rahat nefes almasý tüm toplumu rahatlatýr. Kongrenin bu eksende toplanýp ortak bir iradeyle özgürlük arayýþlarýný sahiplenmesi ve güçlü bir yol planý hazýrlayýp hareket etmesi gerekiyor. Ülkemizde halihazýrda devam eden çözüm süreci, özlem duyulan huzur ortamýný bir nebze olsun yaþattý ülke toplumuna. Atýlacak adýmlarýn geciktiði çözüm sürecinin kapsamýnýn sadece ülke sýnýrlarýný kapsamadýðýný biliyoruz. Köklü çözüm arayýþýnda olduðunu beyan eden hükümetin, sýnýrýn diðer yakasýnda yaþanan geliþmelere de farklý bir penceren baktýðýný görüyoruz. Kendi içindeki soruna çözüm arayan Türkiye'nin, Rojava'yý tehlike unsuru görmekten vazgeçmesi lazým. Kendi içimizde örmek istediðimiz birlikte yaþam aðý, Rojava'daki kazanýmlarý korumaktan geçiyor. Suriye'ye olasý müdahalede Türkiye'nin nasýl bir misyon üstleneceði bilinmiyor. Ancak Türkiye'nin Rojava'ya yaklaþýmý, kendi içinde oluþturmak istediði barýþý ne kadar önemsediðini göstermek açýsýndan örnek olacak. 60 yýl boyunca sistemin kimlik dahi vermediði Rojava halký, ateþ çemberinin ortasýnda küllerlinden doðdu. Esad rejimine karþý dik duran Türkiye'nin, rejimin yýllarca ezdiði, hak ve hukuk tanýmadýðý Kürtlere kol kanat germesi lazým. Aksi bir tutum, ýþýðý cýlýzda olsa yansýyan iç barýþýmýzý dinamitler. Kazanýmlarýn korunduðu, huzurun hakim olduðu, silahlarýn deðil siyasetin konuþtuðu bir dünya özlemi ile yarýna uyanalým.


Bölge Haber

9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

5

'Karma eðitim sisteminden vazgeçilsin' 2013-2014 Eðitim Yýlýnýn baþlamasý nedeniyle eðitim sistemindeki sorunlara dikkat çeken Hani Ýrþad-Der Baþkaný Muzaffer Karavil, "Karma eðitim" sisteminden biran önce vazgeçilmesi çaðrýsýnda bulundu.

H

ani Ýrþad-Der Baþkaný Muzaffer Karavil, 2013-2014 Eðitim Yýlý öncesi yaptýðý açýklamada eðitimle ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Öðrencileri ve toplumu olumsuz yönde etkileyen "Karma eðitim" sisteminden biran önce vazgeçilmesi çaðrýsýnda bulunan Karavil, karma eðitim sisteminin zararlarýna deðinerek kýz ve erkek okullarýnýn ayrýlmasý gerektiðini belirtti. Kayýt döneminin baþladýðý bu zaman diliminde yeni eðitim-öðretim yýlýnýn tüm Müslümanlara hayýrlý olmasýný dileyen Karavil, çocuklarýný okula kaydeden

velilere, 5'inci sýnýfa geçmiþ çocuklarýný imam hatip ortaokuluna, lise 1'inci sýnýfa geçmiþ gençleri de imam hatip lisesine kaydetmelerini tavsiye etti.

'Ahlaki çöküntü nedeni' Milli Eðitim Bakanlýðý, meslek liselerini özellikle imam hatip liselerinin orta kýsmýný açmasý gibi projelerini desteklediklerini belirten Karavil, baþörtüsünün ilköðretim dahil tüm yaþ gruplarýnda serbest býrakýlmasýný beklediklerini söyledi. Karma eðitim sisteminin ahlaki çöküntü gibi birçok sorunu

beraberinde getirdiðini ifade eden Karavil, karma eðitime artýk son verilmesi gerektiðini belirtti. Karma eðitimde istenilen netice ve verimin elde edilemeyeceðinin altýný çizen Karavil, "Yapýlan istatistiklerde, her yýl okullarda yaralamalara, cinayetlere varan yüzlerce ve belki binlerce vaka gerçekleþmektedir. Bunun en büyük sebebi karma eðitim sistemidir. Dindar bir nesil, dindar bir gençlik yetiþtirmek istiyorsak, Ýslam'ýn bize emrettiði þekilde eðitim ve öðretimimizi yapmak zorundayýz" dedi.

Altaç'tan ODTÜ olayýna tepki AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yaþanan baþörtülü öðrencilere yönelik sözlü taciz eyleminin kabul edilemeyeceðini söyledi.

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, ODTÜ'de baþörtülü öðrencilere yönelik gerçekleþtirilen sözlü taciz olayýnýn kabul edilemez olduðunu belirtti. ODTÜ'de görevli olduðu söylenen bazý kiþilerin, üniversiteyi yeni kazanan öðrencileri otogarda kendilerini üniversitenin resmi görevlileri gibi karþýladýklarýný ve bu öðrencileri marjinal gruplara yönlendirdiklerini dile getiren Altaç,

"Taciz eylemini gerçekleþtirenlerin öðrenci olup olmadýðý bile belli deðil. Baþkasýna yaþama hakký tanýmayan ve ülkemizi karýþtýrmak, istikrarý bozmak isteyenlerin beyhude yapýlmýþ olduðu bir olaydýr" dedi.

'Eðitim herkesin temel hakký' 'Eðitimin herkesin temel hakký olduðunu ifade eden Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, temel hak olan bir

eðitimi engellemeye de kimsenin gücünün yetmeyeceðini ve dolayýsýyla bu tartýþmalarýn da çok geride kaldýðýný belirtti. ODTÜ'de yaþanan olayý kýnadýðýný söyleyen Altaç, "Bu þiddetle kýnanacak bir olaydýr. Ýnanç bazýnda insanlarý ötekileþtirmek, alay etmek ve sonra kendilerine saygý bekleyenler yanýlýyorlar. Bu olayý yapanlarý sert bir þekilde kýnýyorum" þeklinde konuþtu.

75 yýllýk su sorunu çözüldü Muþ'un Malazgirt ilçesine 10 kilometre uzaklýkta bulunan ve 75 yýl önce kurulan Afþin mahallesinin yaþadýðý su sorunu, mahallenin 3.5 kilometre uzaklýðýnda bulunan mevkiye sondaj vurularak çözüldü. çýkardýk. Bu su mahallemize 50 yýl yetecek kadar bir kapasiteye sahiptir. 3.5 kilometre uzaklýktan boru döþemek suretiyle mahallemize suyu ulaþtýrdýk. 300 bin lira masrafýmýz oldu. Bu iþin maddi boyutunu düþünmüyoruz. BDP'li belediye olarak halkýmýza verdiðimiz sözleri bir bir yerine getirme sevincini yaþýyoruz" dedi.

Cizre'de okullar bölgesine üstgeçit

Mevlit okutuldu

Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde mayýnlý olduðu için yasak bölge kapsamýndaki alanda okul yapýlmasýnýn ardýndan þimdi de okula gidecek öðrenciler için üstgeçit yapýlacak. Cizre'de ilk lise olma özelliðine sahip 24 derslikli Fettah Kadooðlu Anadolu Lisesi'nde okuyacak olan öðrenciler için üstgeçit yapýlýyor. Cizre Kaymakamý Þenol Koca, karayollarý 95. Þube þefliði tarafýndan yapýmýna baþlanan üstgeçit inþaatýný inceledi. Kaymakam Koca, çalýþmalar hakkýnda Þube Þefi Enver Yüce'den bilgi aldý. Kaymakam Koca, söz konusu 330 dönümlük arazinin daha önceden yasak bölge olarak kullanýldýðýný ve mayýnla kaplý olduðunu þu anda ise Milli Eðitim Bakanlýðý'na tahsis edildiðini belirtti. Fettah Kadooðlu Anadolu Lisesi'nin ayýn 16'sýna hizmete baþlayacaðýný ifade eden Kaymakam Koca, okullar açýlýncaya kadar üstgeçidin tamamlanacaðýný söyledi. Öte yandan mayýndan temizlenen alanda iki okul daha yapýlacak.

M

alazgirt Belediye Baþkaný M. Nuri Balcý, mahallenin 75 yýllýk hayalini gerçekleþtirdiklerini söyledi. Mahalleye verdikleri sözü yerine getirmiþ olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirten Balcý, "Ýlkbaharda coþan sularýn gelmesiyle mahalle ikiye bölünüyordu. Yurttaþlarýmýz karþýya geçemiyordu. Biz bu mahallemize 2 köprü

yaparak bu sorunu giderdik" dedi. Mahallenin suya olan ihtiyacýný giderdiklerini belirten Balcý, þunlarý aktardý: "75 yýldan beri kurulmuþ olan Afþin mahallesinin su sorunu çözülememiþti. Biz geçen sene sondaj yapmak suretiyle bir kuyu açtýk. Ama yeterince su çýkmadýðý için ikinci defa 85 metre derinliðinde sondaj yapmak suretiyle su

kuyusundan su ihtiyacýmýzý karþýlýyorduk. Þimdi ise, Belediye tarafýndan herkesin evine þebeke suyu getirildi. Çalýþmalarýndan dolayý belediyeye ve personellerine teþekkür ederim" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan su þebekesinin açýlýþý yapýldý. Açýlýþtan sonra mevlit okutularak yurttaþlara ikramda bulunuldu.

Mahalle muhtarý Ahmet Þahin Arslan ise, 75 yýldýr mahallelerinde ciddi bir çalýþma yapýlmadýðýný dile getirerek, "Bu 5 yýl içerisinde 2 köprü yapýldý. Mahallemizde dere yataðý vardý. Ýlkbaharda yaðan yaðmurla birlikte dere taþýyordu. Mahalle sakinleri olarak çok maðdurduk. Belediye tarafýnda mahallemize 2 köprü yapýldý. Ve bizleri bu eziyetten kurtardý. Diðer bir önemli husus da mahallemiz kurulduðundan beri suya hasretti. Su bulunmuyordu. Ancak su

Yanlýþlar meþhur olunca doðrulara þüpheyle bakýlýr Aylardýr bu köþede yazýyorum. Amacým, Kürt dilinin en doðru þekilde nasýl kullanýlacaðý konusunda araþtýrmalar yapýp hem kendim Kürtçeyi en doðru þekilde kullanmak, hem de doðru Kürtçeyi okuyucularýma aktarmaktýr. Ancak insanlarýn bana sýk sýk söyledikleri þey þu: "Tamam, söylediklerin mantýklý geliyor ancak kaç kiþi senin gibi düþünüyor?" Yani bu mantýða göre çoðunluðun yaptýðý yanlýþlýklar iþin doðrusundan daha deðerli ve

önemli olmuþ oluyor. Yýllardýr yapýlan yanlýþlýklar popüler kültürün etkisiyle moda hâline gelmeye baþlayýp insanlarýn zihnine kazýnýnca doðrulara artýk þüpheyle bakýlmaya baþlandý. Ýnsanlar kimi zaman bir kelimenin manasýný bilmedikleri zaman onu sorup öðrenmek yerine kelime türetmeye yöneldi. Dilde böyle bir þey olamaz. Ben þahsen bir kelimenin Kürtçe karþýlýðýný bilmediðim zaman onu öðreninceye

kadar baþka bir dilden olan kelimeyi hiç çekinmeden kullanýyorum, bence en doðrusu budur. Kimi zaman baþka dil ve lehçelerden kimi kelimeleri getirip orijinal Kürtçe diye yazýp yaydýlar. Ancak getirdikleri kelimelerin manalarýný çoðu zaman yanlýþ biliyorlardý ve Kürtçede de yanlýþ kullandýlar. Kimi zaman ise Türkçedeki kalýp ifadeleri Türkçe mantýðýyla doðrudan kelime kelime Kürtçeye tercüme ettiler. Bildiðiniz gibi bu dile

"Týrkmancî" diyorum. Ve gün geldi, yanlýþlar popüler kültürün etkisiyle o kadar yaygýnlaþtý ki moda olmaya baþladý ve yanlýþlar doðrularýn yerini aldý. Sonra da doðrulara þüpheyle yaklaþýlmaya baþlandý. Bu tahribatýn önüne geçebilmek için haftada bir sefer bu köþede doðru Kürtçenin izini beraber sürmeye devam edeceðiz. Her türlü görüþ ve önerilerinizi e-mail adresime yazabilirsiniz.


6

EKONOMÝ

9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

Þemsi Bayraktar,

Diyarbakýr'ýn tarýmsal üretim alaný 5 milyon 706 bin 810 dekar

TZOB verilerine göre Türkiye'nin toplam bitkisel üretim alaný 237 milyon 949 bin 637 dekardan oluþuyor. Diyarbakýr'ýn 5 milyon 706 bin 810 dekar üretim alaný bulunuyor. vurguladý. Bayraktar, Konya'yý 11 milyon 535 bin 471 dekarla Ankara'nýn, 10 milyon 720 bin 597 dekarla Þanlýurfa'nýn, 7 milyon 702 bin 930 dekarla Sivas'ýn, 6 milyon 977 bin 176 dekarla Yozgat'ýn, 6 milyon 227 bin 252 dekarla Kayseri'nin, 5 milyon 706 bin 810 dekarla Diyarbakýr'ýn, 5 milyon 641 bin 764 dekarla Çorum'un, 4 milyon 899 bin 147 dekarla Manisa'nýn, 4 milyon 809 bin 968 dekarla Adana'nýn izlediði bilgisini verdi. Bayraktar, en az bitkisel üretim alanýnýn ise 394 bin 276 dekarla Hakkari, 389 bin 204 dekarla Artvin, 350 bin 516 dekarla Bingöl ve 127 bin 972 dekarla Yalova illerinde olduðunu belirtti.

ikinci, Diyarbakýr 5 milyon 165 bin 718 dekarla dördüncü, Yozgat 4 milyon 595 bin 815 dekarla beþinci, Sivas 4 milyon 584 bin 199 dekarla altýncý, Adana 3 milyon 786 bin 339 dekarla yedinci, Afyonkarahisar 3 milyon 661 bin 614 dekarla sekizinci, Kayseri 3 milyon 563 bin 566 dekarla dokuzuncu, Çorum 3 milyon 464 bin 284 dekarla

onuncu sýrada bulunuyor. Türkiye, sulama yetersizliði nedeniyle çok büyük bitkisel üretim alanlarýný nadasa býraktý ve deðerlendiremedi. Toplam bitkisel üretim alanýnýn yüzde 18,01'ini, sebze bahçeleri, meyveler, içecek ve baharat bitkileri, süs bitkileri alanlarýný dýþarýda býraktýðýmýzda yüzde 21,7'sini nadasa býrakýyor'' dedi.

Konya, Þanlýurfa, Ankara

T

ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'nin toplam bitkisel üretim alanýnýn 237 milyon 949 bin 637 dekar olduðunu söyledi. Bu alanlarýn 154 milyon 644 bin 523 dekarýnýn tahýllar ve diðer bitkisel ürün ekili olduðunu belirten Bayraktar, 42 milyon 861 bin 366 dekarýnýn nadas, 32

milyon 129 bin 886 dekarýnýn meyveler ve baharat bitkileri, 8 milyon 265 bin 966 dekarýnýn sebze bahçeleri, 47 bin 895 dekarýnýn ise süs bitkileri alanlarýndan oluþtuðunu ifade etti. Bayraktar, toplam bitkisel üretim alanlarýnýn yüzde 8'i Konya'da, yüzde 4,85'i Ankara'da, yüzde 4,51'i Þanlýurfa'da, yüzde 3,24'ü ise Sivas'ta bulunduðunu

Ekilen alanda sulamanýn yetersiz olduðu Ýç Anadolu illerinin, büyük bitkisel üretim alanlarýna raðmen nadas oranýnýn yüksek olmasý nedeniyle geride kaldýðýný bildiren Bayraktar, "11 milyon 692 bin 425 dekarla Konya yine birinci oldu ama 6 milyon 768 bin 596 dekar alanýný nadasa býrakarak. Daha fazla nadasa býrakýlan 7 milyon 513 bin 920 dekarla Ankara üçüncülüðe düþerken, Þanlýurfa 7 milyon 861 bin 857 dekarla

Yoksulluk sýnýrý arttý Türkiye Kamu-Sen'in 2013 Aðustos ayýna ait asgari geçim endeksi sonuçlarý açýklandý. Araþtýrmaya göre, ayda eline 3 bin 610 lira geçmeyen dört kiþilik bir aile yoksul sýnýfýnda yer alýyor.

T

ürkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, Aðustos ayý enflasyon rakamýnýn bir

'Tüketici yanýltýlýyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, mevsim sonu sebebiyle AVM'lerde artan sezon sonu indirim reklamlarýnýn tüketiciyi yanýlttýðýna dikkat çekti.

T

ESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, AVM'lerde artan sezon sonu indirimleriyle ilgili yazýlý açýklama yaptý. Palandöken, mevsim sonu sebebiyle AVM'lerde

artan sezon sonu indirim reklamlarýnýn tüketiciyi yanýlttýðýný söyledi. Palandöken, ''Tüketici vitrindeki 50+40 indirimi görünce bu kadar kar mý olur diye kendi kendine soruyor. Böylece esnaf zan altýnda kalýyor. Bu olumsuzluklara son verilmesi için acilen çýkarýlmasýný beklediðimiz Perakende Yasasý'nda aylarca süren indirimli satýþ uygulamalarýna çeki-düzen getirilmelidir. Firmalarýn sezon deðiþikliklerinde ellerindeki mallarý ve depolarýndaki stok mallarý eritebilmek için kullandýðý en yaygýn yöntem indirimli satýþlardýr. Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da indirimli satýþlar belirli bir dönemde ve belirli bir sürede yapýlmaktadýr. Kýþ indirimi dönemi Ocak ayý baþý ile Þubat ortasý, yaz indirimi ise Temmuz baþý ile Aðustos ortasýdýr. Türkiye'de indirimli ve tasfiye satýþlarýnýn belirli bir dönem ve süresi olmadýðýndan piyasalarda düzensizlik var. 'Ýndirim yapýyoruz' diyerek bir çeþit malda ya da küçük bir reyonda indirimli satýþ gösterip halk maðazaya çekilmek için yanýltýlýyor. Ben buna 'tuzak mal' diyorum. Müþteriyi içeri çekmek için yanýltýcý indirim yapýlýyor. Buradaki tek amaç insanlara ihtiyacýndan farklý mallarýn satýlmasýdýr'' dedi.

önceki aya göre yüzde 0,10 düþmesine raðmen, açlýk sýnýrý bir önceki aya göre yüzde 0,34 oranýnda artarak bin 390 lira 7 kuruþ olduðunu söyledi. Koncuk, "Enflasyonun düþtüðü iddia edilmesine raðmen açlýk ve yoksulluk sýnýrýnda gözle görülür bir artýþ gerçekleþmiþtir. Bununla birlikte toplu sözleþmede 2014 yýlý ile ilgili enflasyon farký ödemesi öngörülmemiþtir. Bu durumda kamu çalýþanlarýnýn maaþlarý 2014 yýlýnda enflasyon karþýsýnda erime riskiyle karþý karþýyadýr. Zorunlu tüketim harcamalarýndaki fiyat artýþlarý enflasyonu katlarken, memurlar

her geçen gün alým gücünün biraz daha düþtüðü gerçeðiyle yüzleþmek zorunda kalmaktadýr. Okullarýn açýldýðý ve kýþ aylarýnýn yaklaþtýðý bu günlerde, gýda, ulaþým, kira gibi zorunlu harcamalarýndan geriye kalan 613 lira 72 kuruþ ile okul masraflarýný mý yoksa kýþa hazýrlýk masraflarýný mý karþýlayacaðýný þaþýran kamu çalýþanlarýný zor bir kýþ beklemektedir. Bu nedenle, bütçe görüþmelerinde, 2014 yýlý için memurlara yapýlacak zamlara enflasyon farký eklenerek memur maaþlarý arttýrýlmalýdýr" dedi.

Batmanlý zahireciler sýkýntýlý

Batman Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, buðdaya dönüm baþýna verilen kilo fiyatlarýný belirlemedi. Belirsizlik nedeniyle buðdaylar TMO'da bekletiliyor. Zahireci ve hububatçý esnafý, maðdur olduklarýný, yetkililerden sorunu çözmesini istedi.

B

atmanlý zahireci Ýhsan Çakar, dönüm baþýna buðday kilosunun belirlenememesinden dolayý buðdaylarýnýn Toprak Mahsulleri Ofisi'nde bekletildiðinden yakýndý. Çakar, "Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, buðdayda dönüm baþýna verilen kilolarý hala belirlemedi. Bizler de TMO'ya verdiðimiz buðdayý bekletmek zorunda kalmýþýz. Buðday çýkmadan önce müdürlüðün buðdayýn kilo fiyatýný belirlemesi gerekirdi. Geçen sene kilosu belirlenmediði için 130 tonluk buðdayý 100 ton olarak vermek zorunda kaldýk. Bu yüzden hem esnafýn hem de çiftçinin zararý oluyor" dedi.

'Ürünler elimizde kaldý' Çiftçilerden alýnan buðdaylarýn kilo fiyatlarý belirlenemediði için ürünlerinin ellerinde kaldýðýný ifade eden Çakar, "Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nden çek asý alýyoruz ama verim gözükmüyor. Batmanlý çiftçilere kimse sahip çýkmýyor. Batman'ýn çevre illerindeki tüm buðdaylarýn kilo hesaplarý yapýldý ama sadece Batman'da yapýlmadý. Bizler maðdur bir þekilde bekliyoruz. Yetkililerin sesimizi duyup sorunu bir an önce çözmelerini istiyoruz" þeklinde konuþtu.


GÜNCEL

9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

Hükümete anayasa uyarýsý

7

'Direniþle karþýlaþýrsýnýz'

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, eþitlikçi bir anayasanýn tüm haklarýn talebi olduðunu söyledi ve ekledi: Eðer siz inkar, imha ve asimilasyon politikalarýnýzda dayatýrsanýz, iþte o zaman Kürtlerin direniþiyle karþýlaþýrsýnýz.

H

akkari'nin Yüksekova Ýlçe Belediyesi tarafýndan bu yýl 4'üncüsü düzenlenen Cilo Doða Kültür ve Sanat Festivali'nin birinci günü programý sona erdi. BDP Hakkari Milletvekilli Adil Zozani, Kürt halkýnýn mazlum bir halk olduðunu söyledi. Tüm baský, inkar ve imhalara karþý Kürt halkýnýn her yerde büyük mücadelesini yürütmeye devam ettiðini ifade eden Zozani, "Bunun içindir ki devlet ve hükümet, Sayýn Abdullah Öcalan ile müzakereye oturmak zorunda kaldý ve Sayýn Öcalan'ýn demokratik çözüm sürecini nasýl aþýlacaðý önerisini dinlemek zorunda kaldý. Kürt halký tüm baskýlara raðmen, tüm oyunlara raðmen Sayýn Öcalan'ýn baþlattýðý demokratik çözüm sürecine destek veriyor. Çünkü

Kürt halký, bu sürecin sadece Kürt halký için deðil, tüm halklara özgürlük getireceðini bildiði için destek veriyor. Her zaman alanlarda ve desteðini açýk bir þekilde veriyor ve bu sürecin sonunda Sayýn Öcalan da özgürleþecek" dedi.

'Adýmlar atýlmadý' Zozani'nin ardýndan konuþan BDP Batman Milletvekilli Ayla Akat Ata ise, çözüm sürecinin aþamalarla belirlenen bir süreç olduðuna dikkat çekti. Ata, "Birinci aþamada silahlar susturuldu, diyalog yolu açýldý ve cenazelerin gelmediði bir aþama. Ýkincisi aþamada ise, fikirler konuþulsun denildi. Fikirlerin konuþulmasý için ortamýn yaratýlmasý gerekliydi ama

yaratýlmadýðý gibi birinci aþamaya karþý atýlmasý gereken adýmlar bile atýlmadý. Bu eþitlikçi anayasayý Kürtler sadece kendileri için istemiyor, tüm halklar için istiyor. Eðer siz inkar, imha ve asimilasyon politikalarýnýzda ýsrar eder, dayatýrsanýz iþte o zaman siz tarihte olduðu gibi Kürtlerin direniþiyle karþýlaþýrsýnýz. Eðer bu ülkenin en önemli sorunu parlamentoda çözülmeyecekse peki bu parlamento ne iþe yarýyor. Sayýn Öcalan'ýn Kürt sorununun çözümü için komisyonlar önerdi parlamentoya, ama parlamento tüm itirazlara raðmen tatile girdi. Þimdi biz bundan ne anlayacaðýz?" diye sordu. (DÝHA)

Aileler çözüm sürecini tartýþtý

T

UHAD-FED ve MEYA-DER, çocuklarýný çatýþmalarda yitiren ve yakýnlarý halen cezaevinde olan aileler ile çözüm sürecini tartýþtý. TUHAD-FED yöneticilerinden Mehmet Akgül, Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý ile baþlayan çözüm sürecini tüm güçleriyle desteklediklerini, ancak hükümetin adým atmamasýndan kaynaklý olarak sürecin durma noktasýna geldiðini ifade etti. Aileler olarak Kürt sorununun demokratik ve barýþçýl yöntemler ile çözümü için demokratik eylemliliklerine devam edeceklerini dile getiren Akgül, "Hükümet tarafýndan týkatýlan süreç Öcalan'ýn çözüm manifestosuyla aþýlabilir ve bu anlamda, 4 parçada

yaþayan tüm Kürt halkýnýn Ortadoðu'da özgür ve eþit bir yaþam için sürdürebilecek. Öcalan'ýn önerisi ile Kasým ayýnda Hewler'de düzenlenecek Kürt Ulusal Kongresi'nde baþta Abdullah Öcalan özgürlüðü olmak üzere tüm Ortadoðu'ya barýþ getirecek kararlarýn alýnmasý gerekiyor" dedi. 'Kaygýlar arttý' Hükümet tarafýndan adým atýlmamasý nedeniyle halk arasýnda kaygýlarýn arttýðýný belirten Akgül, kaygýlarýn son olarak mezarlýklara yapýlan saldýrýlar ile katlanarak artmaya devam ettiðini, Kürt anne ve babalar olarak bir daha çatýþmalarýn ve can kayýplarýnýn son

Gündüz'den olimpiyat açýklamasý Y

eni Dünya Partisi Genel Baþkaný Seyyid Emanullah Gündüz, 2020 olimpiyatlarýna ev sahipliði için Türkiye'nin ciddi çalýþmalar yaptýðýný söyledi. Gündüz, Ýstanbul'un ev sahipliðini kazanmadýðýný, ancak bu sürecin ülke tanýtýmý için çok faydalý olduðunu açýkladý. Gündüz, "Türkiye bir kez daha dünyanýn gözlerini üstüne çekmeyi baþarmýþtýr. Bunlar büyük kazanýmlardýr. Uluslar arasý her organizasyon siyasi olarak ele alýnýp karara baðlanmaktadýr. Çünkü bu iþin ekonomik kazanýmý çok fazladýr. Dünyaya yön verenler bu büyük organizasyonlarla istemedikleri ülkelere milyarlarca dolarýn akmasýný istememektedirler. Bir olimpiyat bir ülkeyi ihya edecek kadar gelir getirir. Türkiye son yýllarda atak içinde ve durdurulamaz bir yükseliþ içinde, bu durum muarýzlarýnýn canýný sýkmakta ve

bulmasý için hükümetten çözüm ile ilgili adýmlarýn kýsa bir sürede atýlmasýný talep etti. Kürt halkýnýn Ortadoðu'nun en dinamik örgütlü gücüne sahip olduðunu ifade eden Akgül, bu anlamda baþta Rojava'da yaþanan geliþmeleri yakýndan izlediklerini ve Kürt halkýnýn onurunu etkileyecek hiçbir uygulamayý kabul etmeyeceklerini de söyledi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan, toplantýya katýlan ailelerin süreçle ilgili görüþ ve önerilerini dile getirmesi ardýndan toplantý sona erdi. Bir sonraki toplantýnýn Siirt'in Eruh ilçesinde düzenleneceði öðrenildi. (DÝHA)

'Devlet çözüm üretsin'

V

her fýrsatta bu geliþmeye engeller çýkarýlmaktadýr. Ýstenmeyen Türkiye'ye olimpiyat verilmesi zaten beklenmiyordu. Çünkü biz Müslüman'ýz. Ýstanbul eðer Ýslam dünyasýnýn baþkenti deðildi de, halen Konstantinapolis olsaydý þimdiye kadar olimpiyatlara defalarca ev sahipliði yapardý. Ama kaybeden biz deðiliz, biz daima kazananýz. Ýstanbul'a gelip kebap yemek varken, Tokyo'ya gidip böcek yiyecekler bunu düþünsün" dedi.

Mehmet KARABAÞ olayhaber@hotmail.com

Politik(acý)! Politika böyle bir þey miydi? Böyle bir þey ise politika doðrusu ben hiç hoþlanmadým. Çünkü gerçek niyetler ve amaçlar hep saklanýr. Ýnsanlara güzel bir gelecek vaat edilir. Barýþtan, kardeþlikten, emeðe saygýdan dem vurulur. Tozpembe bir gelecek sunacaklarýný söylerler. Ne zamana kadar? Halka oylarý toplayýp iktidara gelinceye kadardýr bu vaatler… Sonra ne olur? Sonra verilen bütün sözler unutulur. Gerçek niyetler ortaya çýkar. Çoðu içindeki ihti-

an'ýn Erciþ ilçesinde binlerce aðacýn kesimi ile gündeme gelen Çatakdibi (Zortul) Köyü sakinleri, yaþanan depremin ardýndan yýkýlan konutlarýnýn yapýlmasý için devletten çözüm üretmesi talebinde bulundu. AFAD'ýn deprem konutlarý yapacaðý belirtilen alanda aðaç kesimi ile gündeme gelen Çatakdibi (Zortul) Köyü sakinleri, aðaçlarýn kesilmesine karþý direniyor. Aðaçlarýn kesilmesine karþý olduklarýný ifade eden köylüler, konutlarýnýn mevcut evlerinin yerine yapýlmasýný istiyor. Depremin ardýndan iki yýla yakýn bir süre geçtiðini ifade eden köylüler, halen aðýr hasarlý evlerde yaþamak zorunda kaldýklarýný belirterek, yaþadýklarý yerlerin bir kýþý daha atlatamayacaðýný ve yýkýlmakla karþý karþýya olduðunu dile getirdi. 23 Ekim 2011 depremi ile evlerinin hasar gördüðünü ve yýkýldýðýný belirten köylülerden Hatice Aydýn, depremin zorluðunu en çok kadýn olarak kendi-

raslarýnýn peþinde koþar ya da cüzdanlarýný þiþkinleþtirmenin ardýna düþerler… Verilen sözler mi? Kim hatýrlayacak? Hem hatýrlasalar da ne olacak? Uydurulacak kulp mu yok? Yoksa bile politikacýlara kim yaptýrým uygulayacak? Nasýl olsa baþka dönem baþkalarý tarafýndan "kandýrýlacaklar." Gelelim AKP'nin politikalarýna… AKP'li kurmaylar þunu dilerinden düþürmüyorlar: "Bölgesel, etnik ve dinsel milliyetçiliðe hayýr." Evet, kulaða hoþ gelir. Olmasý gereken de odur. Ancak uygulamasýna baktýðýmýzda gerçek böylemidir? Uygulamalar tersi göstermiyor mu? 1-Mesela dinsel milliyetçilikten baþlayalým. AKP hükümetinin suni Ýslamcýlýk dýþýnda diðer din ve mezheplere yaklaþýmý milliyetçilik kokmuyor mu? Türkiye'de onbinlerce cami olduðunu hepimiz bilmekteyiz. Acaba cem evleri sayýsý kaç tanedir? Neredeyse meyhaneye cami yapma zorunlu-

lerinin çektiðini ifade ederek, "Halen artçý depremler yaþanýyor. Devletin aðýr hasar raporu verdiði evde kalmak zorundayýz. Topraklar sürekli yemeklerimizin içine kadar giriyor. Sorunlarýmýzýn çözülmesini istiyoruz. Aðaçlarýn bulunduðu alanda konut yapýlmasýna karþýyýz. Sonuçta orada bir doða var. Binlerce aðaç var. Ýnsanlar geçimlerini orada yapýyor. Kaþ yaparken göz çýkarmamanýn anlamý yok" dedi.

Aileler arasýnda gerginlik yaþanýyor Bugüne kadar hiç bir devlet yetkilisinin kendilerini aramadýðýný söyleyen bir diðer köy sakini Halis Aydýn, dertlerini anlatacak kimseyi bulamadýklarýný dile getirdi. Halen çadýrlarda ve depremin hasar verdiði evlerde kaldýklarýný belirten Aydýn, köyde yaþayan çoðu kiþinin akraba olduðunu söyledi. Konut sorunu sonrasý birçok köylünün

luðu getirilecekken mecliste bir cem evine bile izin vermemek dinsel milliyetçilik deðil de nedir? Tarihi kiliselerin hala ahýr olarak kullanýldýðý ülkemizde "dinsel milliyetçilik yapmýyoruz" palavralarýna kim inanýr? 2-Dilsel (etnik) milliyetçilik: Buna sadece bir örnek vermek yeterli olacaktýr kanýmca… Toplum olarak hepimiz Roboski katliamýný da Antep katliamýný da lanetliyoruz. Doðru olan da budur! Kimin yaptýðý hiç önemli deðil. Önemli olan oralarda günahsýz insanlarýn topluca katledilmesidir. Ancak Antep'te 9 kiþinin öldüðü katliamda cenaze törenlerinde baþta hükümet üyeleri olmak üzere bütün yetkililer hazýr ve nazýr beklerken 34 insanýn öldüðü Roboski katliamýnýn cenaze törenlerinde hangi bakan, devlet yetkilisi veya AKP'li vardý? Antep'teki þehide aðlarken Þýrnak'taki þehidi umursamamak milliyetçilik deðil de nedir? Sözüm ona Antep katilleri 1-2 günde hemen bulunurken Roboski katilleri 2 yýla yakýndýr bulunulmamasý bütün etniklere eþit mesafede olduðumuzu mu gösteriyor? 3-Bölgesel milliyetçilik yapmýyoruz diye

karþý karþýya geldiðini anlatan Aydýn, depremden önce aralarýnda sorun olmayan köylülerin, aðaçlarýn kesimi gündeme geldikten sonra gerginliðin yaþandýðýný ve birçok ailenin birbiri ile konuþmadýðýný dile getirdi. Konut sorununun bir an önce çözülmesi talebinde bulunan Aydýn, bir sorun daha yaþamak istemediklerini söyledi. Aðaçlarýn kesilmesine kesinlikle karþý olduklarýný belirten Sariya Aydýn ise sorunun çözümü için bir çok alternatif olduðunu belirtti. 5 çocuðu ile aðýr hasarlý evde yaþamak zorunda kaldýðýný dile getiren Aydýn, "Artçý depremler olduðu zaman ne yapacaðýmýzý þaþýrýyoruz. Gecemiz zehir oluyor. Yine mi deprem olacak endiþesi ile uyuyamýyoruz. Önümüz kýþ. Kýþýn bizim için ayrý bir kabus. Yetkililere sesleniyorum, isterseniz bir ay içinde konut sorunumuzu çözebilirsiniz" dedi. (DÝHA)

hükümetin komþularla "sýfýr problem" görüþü nerede kaldý? Düne kadar ortak operasyonlar, ortak bakanlar kurulu toplantýlarýnýn yapýldýðý ülkelerle düþman pozisyonunda deðimliyiz þimdi? Hangi komþumuzla iliþkilerimiz iyidir? Sonuç olarak politikaya baktýðýmýzda söylenenlerin tersini yapmakmýþ gibi geliyor bana… O zaman politikayý tersinden mi okumamýz gerekiyor? Yukarýda AKP hükümetinin bölgesel, etnik ve dinsel milliyetçilik yapmýyoruz söylemini tersten okursak doðruya ulaþacaðýmýzý düþünebiliriz. Sadece AKP'liler mi? Hayýr, diðerlerin onlardan eksik yaný yok! Ancak þuan muktedir olan AKP'dir. Bu yüzden AKP'yi örnek gösterdim. Halkýn beklentilerinin hiçbir tarihte karþýlamayan bu poli-itik-acý'lara hala neden el çýrpýyoruz? Bunu da anlamýþ deðilim. Acaba kendi kendimizi kandýrmaktan hoþlanýyor muyuz? Ya da "belki bir umut" deyip hep böyle mi yaþayacaðýz?


8

Aktüalite

9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

Akdamar'da 4'üncü ayin

Akdamar Kilisesi'nin restorasyonundan sonra yýlda bir kez izin verilen ayinlerden 4'üncüsü yapýldý. Ayine aralarýnda yurt dýþýndan gelen Ermenilerin de bulunduðu yaklaþýk 800 konuk katýldý. duðumuz bu bayram asla ve kesinlikle siyasi, ekonomik, askeri ya da milli bir zafer deðildir. Bu bir süre için kaybedilen kutsal ve dinsel deðerin yeniden bulunmasý ve onun büyük bir anlam ifade etmesinin bir kez daha keþfedilmesidir. Burada Van Gölü'nün tarihi adasýnda kutladýðýmýz kesinlikle budur" dedi.

'Yüce rabbe secde etmek istedik'

E

rmeniler için büyük öneme sahip tarihi Akdamar Kilisesi, 29 Mart 2007 tarihinde uluslararasý törenle 'Anýt Müze' olarak açýldý. Çevre düzenlemesi ile birlikte restorasyonu 4 milyon liraya mal olan tarihi kilisede, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan yýlda 1 kez olmak üzere Ermenilerin ayin yapmasýna izin verildi. Ýlki 2010 yýlýnda düzenlenen ayine, bu yýl aralarýnda ABD Adana Konsolosu John L. Espinoza'nýn da bulunduðu Ermenistan, Avustralya, Amerika, Kanada, Almanya, Ýran ve Türkiye'den yaklaþýk 800 kiþi katýldý. Ayine Gevaþ Kaymakamý Nedim Akmeþe, BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya ve Gevaþ Belediye Baþkaný AK Partili Nazmi Sezer katýldý.

Teknelerle adaya taþýndýlar Ayine katýlanlar 60 tekne ile Akdamar Ýskelesi'nden adaya taþýndý. Tarihi kilisedeki ayin sýrasýnda polis ve jandarma yoðun güvenlik önlemi alýndý. Yaklaþýk 200 güvenlik görevlisi ayinin sorunsuz geçmesi için görev yaptý. Bir polis helikopteri de sürekli havadan güvenlik saðladý. Saat 11.00'de baþlayan ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliði Patrik Genelvekili Baþpiskopos Aram Ateþyan yönetti. Tarihi kilisenin içine yaklaþýk 100 kiþi alýndý. Diðer konuklar ise kilise önünde kurulan çadýrlarda ses sisteminden ayini takip

etti. Mum yakýp ilahiler eþliðinde dua eden Ermeniler, zaman zaman gözyaþlarýna engel olamadý. Kilisede yakýlan mumlarýn satýþýndan saðlanan gelirin, bu yýl Akdamar Kilisesi'nin bakým ve onarýmýnda kullanýlacaðý belirtildi. Ayinin ardýndan 'kutsanan' ekmek ve su ayine katýlanlara daðýtýldý.

100 yýl sonra vaftiz yapýldý Ayinde konuþan Aram Ateþyan, ilk defa bir vaftiz yapýldýðýný söyledi. Dualara amin demek için geldiklerini belirten Ateþyan, "100 yýl sonra burada ilk kez vaftiz yaptýk. Dedelerinin ve annelerinin Ermeni oluþundan onlar da özlerine dönmeye karar verdiler. Vaftiz olup Ermeni kilisesinin bir üyesi oldular. Ermenistan'dan 1 doktorumuz burada vaftiz olmak istedi. Bizde kýrmadýk. Ayrýca Ermenistan'dan gelen ve ismi Van olan bir ailemizin çocuðu vaftiz oldu. Van ismini atalarýnýn anýsýna Vanlý kardeþlerine olan sevgisinden dolayý çocuðuna verdi. Bugün burada bu vaftizi gerçekleþtirdik. Kutlamakta ol-

Ateþyan, "Hür türlü soylu baþkanlýðýn altýnda bir özverinin yattýðýný biliyoruz. Bir ve tek Allah imaný bu tür bir özveriyi teþvik etmeli ve içimizdeki benliðin ve bencilliðin yerine asla karþýlýk beklemeyen sevgiyi, fedakarlýðý, adanmýþlýðý, paylaþým ve dayanýþmayý gerçekten saðlayacak ruhani ve manevi disiplini oluþturabilmelidir. Bu sabah Akdamar Adasý'nýn tarihi surp haç kilisesine bu iman ve duygularla geldik. Artýk hiç kimsenin aþamadýðý bu adaya bizleri çeken atalarýmýzýn asýrlar boyunca ibadet ettikleri bu mabettir. Onunla tekrar buluþmak, kucaklaþmak ve kutsanmak istedik. Atalarýmýzýn yüce rabbe secde ettiði bu mekanda bizde secde etmek istedik. Allaha atalarýmýzýn yaptýðý dualara bizde amin demeye geldik. Bu yaptýðýmýz turistik gezi ya da ziyaret deðildir. Bu hepimiz için derin ve ruhsal bir deneyimdir" þeklinde konuþtu. Kilisenin içerisinde 6 Ermeni'nin vaftiz edilmesinin ardýndan kilisenin bahçesinde bir süre dua eden Ermeniler, ardýndan ayin programýný sonlandýrarak teknelerle adadan ayrýldý.

HÜDA PAR'dan taziye ziyareti H

ür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Baþkaný Av. Zekeriya Yapýcýoðlu, Diyarbakýr Ýl Baþkaný Vedat Turgut ve beraberinde bir heyetle, trafik kazasýnda hayatýný kaybeden Silvan TOKÝ Camii Ýmamý Abdussamet Bozkýr'ýn (32) yakýnlarýna taziye ziyaretinde bulundu. Taziyeye kalabalýk bir heyetle katýlan Genel Baþkan Zekeriya Yapýcýoðlu, merhuma Allah'tan rahmet, yakýnlarýna sabrý cemil temennisinde bulundu. Taziye ziyaretinde Diyarbakýr Ýl Baþkaný Vedat Turgut ölüm ve ahiret hayatý üzerine bir konuþma yaptý. Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde meydana gelen feci kazada Ahmet Sancar (36), Ýlyas Akgün (30) ile Silvan TOKÝ Camii Ýmamý Abdussamet Bozkýr (32) yaþamýný yitirmiþ, Menduh Kaya (38) ve Mehmet Sabri Baykara (19) ise yaralanmýþtý.

Batman Çalýþan Gazeteciler Derneði kuruldu B

Siirtli öðrenciler Balkanlar'a uðurlandý

S

iirt Akademi bünyesindeki projelerde ve Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün diðer projelerinde yer alan öðrencilerden seçilen (40) öðrenci, baþlarýnda rehber ve mihmandarlýk edecek görevlilerle beraber valilik önünden Balkanlar'a uðurlandý. Gönül elçileri karayolu ile Ýstanbul'a gitti. Öðrenciler, bugün uçakla Kosova'ya gidecek. Öðrenciler Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'ta bulunan Osmanlý ve Ýslam izlerini yerinde görecek. Kafileyi yolcu eden Vali Ahmet Aydýn, öðrencileri geziye göndermede yardýmcý olan TÝKA Genel Müdürlüðü ve projeyi hazýrlayan Ýl Emniyet Müdürü'ne teþekkür etti.

atman Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ercan Atay baþkanlýðýnda Batman Çalýþan Gazeteciler Derneði (BÇGD) kuruldu. BÇGD, 7 kurucu üyenin giriþimi ile faaliyete geçti. 7 kiþiden oluþan dernek geçici yönetimi ve dernek üyeleri ilk toplantýsýný yaparak görev daðýlýmýný yaptý. Toplantýda derneðin izleyeceði yol haritasý hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Derneðin kuruluþ amacý ve önümüzdeki süreç içinde izleyeceði yol hakkýnda bilgiler veren Batman Çalýþan Gazeteciler Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ercan Atay, "Uzun süredir eksikliði hissedilen ve biz çalýþan gazetecilerin haklarýný korumak için derneði kurma kararý aldýk. 7 kiþilik kurucu üye ile çýktýðýmýz bu yolda üye sayýsý her geçen gün artmýþtýr. Derneðimiz, gerçekten gazetecilik ile uðraþarak evlerine ekmek parasý götüren meslektaþlarýmýzdan oluþmuþ, yeni katýlýmlarla üye sayýmýz kýsa sürede 16'ya çýkmýþtýr" dedi. Batman Çalýþan Gazeteciler Derneði kurucularý Ercan Atay, Medeni Akbaþ, M. Þükrü Yýldýrým, Halit Biliz, Recep Akýn, Yusuf Uyanýk ve Hatice Türkan'dan oluþuyor.

Bölge Eczacýlar Odasý Kongresi yapýldý Batman Siirt Muþ Bölge Eczacýlar Odasý 6. Olaðan Genel Kongresi yapýldý.

B

atman Eczacýlar Odasý Baþkanlýðý'nda gerçekleþen kongrede Emin Beyaz yeniden baþkan seçildi. Tek listeyle gidilen kongreye, Türk Eczacýlar Birliði Genel Baþkaný Erdoðan Çolak, Batman, Siirt, Muþ eczacýlarý katýldý. Kongrede mesleki ve ülkedeki sýkýntýlar tartýþýldý. Bir

dönem daha arkadaþlarýyla birlikte yönetimi paylaþacaklarýný söyleyen Batman Siirt Muþ Bölge Eczacýlar Odasý Baþkaný Emin Beyaz, "Biz eczacýlar en yakýn saðlýk danýþmaný olarak, daima halkýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Faaliyetlerimiz devam edecek. Mesleði için, sorumluk için buraya koþan bütün meslektaþlarýmýz da teþekkür ediyorum. Hep beraber mutlu huzurlu günler geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.


Ýç-Dýþ Politika

9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

9

Erdoðan: Sonunda baþaracaðýz

Tokyo, 2020 Olimpiyat Oyunlarý'na ev sahipliði yapmaya hak kazandý. Baþbakan Erdoðan, Tokyo'nun 2020 Olimpiyatlarýna ev sahipliði yapmaya hak kazanmasýnýn ardýndan bir deðerlendirme yaptý.

E

rdoðan, þunlarý kaydetti: Tabii doðrusu bunu Ýstanbul'a alma noktasýnda umudumuz çok fazlaydý. Tüm ekibimiz inanmýþtý ve çok iyi hazýrlanmýþtý. Tek üzüntüm þu daha önce olimpiyat organize etmiþ bir ülkeye tekrar vermek; yayýlmacýlýk noktasýnda bu deðerlendirmeleri daha iyi yapabilirlerdi. Ama þu anda Tokyo'yu tercih ettiler ve saygý duymamýz gerekiyor. Bunun benzerleri Londra'da ve Atina'da da oldu. Bu kez gönlümüz daha farklý bir sonuç bekliyordu. Ýstanbul farklý kültürlerin medeniyetlerin buluþtuðu bir þehir olmasý bakýmýndan çok farklý bir þehir.

Nasip deðilmiþ

Kürt Bölgesi'nde seçim heyecaný

K

uzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminde seçim heyecaný yaþanýyor. Erbil'de Kürdistan Demokratik Birliði'nin sarý renkleri hakimken, Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliði'nin yeþil renkleri dikkat çekiyor. Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi, 2 hafta sonra yapýlacak seçime hazýrlanýyor. 21 Eylül'deki parlamento seçiminde Mesut Barzani'nin lideri olduðu Kürdistan Demokratik Partisi, Celal Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliði ve Noþirvan Mustafa'nýn Goran "deðiþim" Hareketi yarýþýyor. Parlamentodaki 111 sandalyenin yeni sahiplerini bulacaðý seçime bin 138 aday katýlýyor. Hava sýcak olduðu için seçim kampanyalarý genellikle akþam saatlerinde yapýlýyor. Kürdistan Demokratik Partisi'nin merkezi olan Erbil, aðýrlýklý olarak bu partinin sarý bayraklarýyla donatýlmýþ durumda. Süleymaniye'deyse genellikle Kürdistan Yurtseverler Birliði'nin yeþil renkli bayraklarý dikkat çekiyor.

Üç partili yarýþ Seçimde, Mesut Barzani liderliðindeki Kürdistan Demokratik Partisi favori olarak gösteriliyor. Kürdistan Yurtseverler Birliði ise ilk kez lideri Celal Talabani olmadan bir seçime giriyor. Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani'nin aylardýr Almanya'da tedavi görmesi, Kürdistan Yurtseverler Birliði'nin en büyük dezavantajý olarak gösteriliyor. Kürdistan Yurtseverler Birliði'nden ayrýlanlarýn oluþturduðu Goran Hareketi de iddialý. Goran Hareketi, hem Kürdistan Demokratik Partisi hem de Kürdistan Yurtseverler Birliði'ne yönelik eleþtirileriyle dikkat çekiyor. Ýktidara sert eleþtiriler yönelten Goran Hareketi, seçimde, "petrol sadece iki ailenin deðil, hepimizin" gibi sloganlar kullanýyor.

Farklý yatýrýmlarý yapma planlamasýnda olan bir þehir. Demek ki böyle uygun gördüler, nasip deðilmiþ. En azýndan finale kalmak bile büyük bir baþarýydý. Bundan sonrasý çok daha farklý adýmlarýn atýlmasýna vesile olur. Kaldý ki Türkiye gerek Akdeniz Oyunlarý'ný, Erzurum Kýþ Oyunlarý'ný baþarýyla gerçekleþtirmiþ bir ülke. Dolayýsýyla biz Olimpiyatlar noktasýnda, mevcut komite henüz daha hazýr olmadýðýmýza karar vermiþ olacak ki böyle bir karar aldý. Bizim þu anda tek hedefimiz, Olimpiyatlarda çok daha baþarýlý neticeler alabilmek. Onlar da bu iþin önemli bir payýdýr. Bu nedenle Olimpiyatlardaki madalya sayýlarýný artýrmanýn gayreti içinde olacaðýz. Sultanahmet Meydaný'ndaki heyecaný takip ettim gördüm, tüm Türkiye'ye selamlarýmý gönderiyorum, inþallah sonunda baþaracaðýz.

Kýlýçdaroðlu'ndan olimpiyat deðerlendirmesi

'Umudumuzu yitirmeyeceðiz'

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, "Umudumuzu yitirmeyeceðiz. Ýnþallah önümüzdeki süreçte olimpiyatlar mutlaka Türkiye'ye, Ýstanbul'a gelecektir'' dedi.

C

HP Parti Meclisi Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu, Ýstanbul'un olimpiyatlara ev sahipliði yapmasýný büyük bir heyecan ve umutla beklediklerini ancak maalesef bunun gerçekleþmediðini söyledi. Kýlýçdaroðlu, "Ama umudumuzu yitirmeyeceðiz. Ýnþallah önümüzdeki süreçte olimpiyatlar mutlaka Türkiye'ye gelecektir, Ýstanbul'a gelecektir. Üç büyük imparatorluða baþkentlik yapmýþ bir Ýstanbul'a olimpiyat yakýþýr. Olimpiyatlar barýþ, dostluk, kardeþlik, kültürlerin birleþmesi, centilmence yarýþma anlamýna geliyor. Savaþýn olduðu yerde olimpiyatlar olmaz" þeklinde konuþtu.

'Savaþ acý ve yoksulluktur' Kýlýçdaroðlu, 1945 yýlýndan bu yana savaþlarda 25 milyonu aþkýn insanýn hayatýný kaybettiðini bildirerek, savaþýn insanlýða büyük bedeli olduðuna söyledi. AB'nin Avrupa'da barýþý saðlamak için kurulduðunu iþaret eden Kýlýçdaroðlu, son 10 yýlda 2 milyondan fazla çocuðun savaþlarda öldüðüne dikkati çekti. "Savaþ, acýdýr, gözyaþýdýr, dramdýr, yoksulluktur, geri kalmýþlýktýr" diyen Kýlýçdaroðlu, o nedenle savaþý aklý baþýnda olan hiç kimsenin savunamayacaðýný vurguladý. Kýlýçdaroðlu, "Niye savaþý savunuyoruz, neden savaþ çýðýrtkanlýðý yapýyoruz.

Evlatlarýmýzý, gencecik fidanlarýmýzý neden savaþ meydanlarýna sürmeye çalýþýyoruz. Neden birbirimizi kýrmaya, öldürmeye çaba harcýyoruz" ifadelerini kullandý.

'Cinayeti savunmaktýr' Ýsmet Ýnönü'nün 2. Dünya Savaþý sürerken izlediði politika ile bir kiþinin dahi burnunun kanamasýna izin vermediðini anlatan Kýlýçdaroðlu, devlet adamlýðýnýn bunu gerektirdiðini kaydetti. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de "Bir ulusun hayatý tehlikeye girmedikçe savaþ bir cinayettir" dediðini hatýrlatan Kýlýçdaroðlu, CHP'nin temel ilkesinin de bu olduðunu vurguladý. Barýþý her ortamda savunacaklarýný ifade eden Kýlýçdaroðlu, savaþýn en son atýlmasý gereken adým olduðuna dikkati çekti. Kýlýçdaroðlu, sözlerini þöyle tamamladý: "Savaþa 'hayýr' demek, barýþa 'evet' demektir. Savaþý savunmak cinayeti savunmaktýr. Hepimizin bütün yurttaþlarýmýzýn üzerinde titizlikle durmasý gereken konu budur. Onun için biz sonuna kadar 'savaþa hayýr' diyoruz. Kendi ülkemizde, bölgemizde, coðrafyamýzda, dünyada savaþýn olmadýðý barýþýn egemen olduðu bir düzen istiyoruz bizim ana hedeflerimizden biri budur."

PYD Ankara'da ofis açmak istiyor

Suriye'deki Kürt Partisi PYD'nin Eþbaþkaný Salih Müslim, Türkiye ile yürüttükleri iliþkilere baðlý olarak Ankara'da büro açabileceklerini söyledi.

P

YD Eþbaþkaný Salih Müslim, Türkiye'ye hiç bir zaman düþman güzüyle bakmadýklarýný ve zarar vermediklerini belirtti. Müslim, "Türkiye tarafýndan geç anlaþýldýk. Biz her zaman diyalogdan yanaydýk, Türkiye ziyaretleri ile bunu gerçekleþtirdik. Hem Türkiye'nin bizimle ilgili, hem de bizim Türkiye ile ilgili kuþkularýmýz vardý. Bunlar hep yanlýþ anlaþýlmaktan kaynaklanýyordu. Dostluk baðýnýn kurulmasýný istiyoruz. Bu biraz zaman ister. Dýþiþleri Bakanlýðý ile karþýlýklý saygý temelinde görüþüyoruz. MÝT ile görüþme yok, Dýþiþleri yetkilileri ile görüþüyoruz. Türkiye'nin bizimle iliþkileri iyi olduðunda bütün Kürtlerin sempatisini kazanacaktýr. Çünkü bütün Kürtlerin gözleri Rojava'dadýr" dedi.

Öcalan'la görüþmek istiyor Türkiye ile karþýlýklý taleplerinin örtüþtüðünü, iliþkilere baðlý olarak Ankara'da büro açabileceklerini belirten ve bunu gündeme getirebileceklerini söyleyen PYD Eþbaþkaný Salih Müslim, "Daha yolun baþýndayýz, görüþmeler düzene girecektir. Biz bir devlet olmadýðýmýz için Türkiye'den, Dýþiþlerinden bir Rojava daveti yapamýyoruz" þeklinde konuþtu. Müslim, Türkiye ile görüþmelerinin sürmesi halinde, ileride Ýmralý adasýnda Abdullah Öcalan ile görüþmek için bir talepte de bulunabileceðini söyledi. Suriye konusunda þimdiye kadar Türkiye, Ýran, Rusya ile görüþmeler yaptýklarýný ve Amerika'dan da davet aldýðýný kaydeden Salih Müslim, kýsa sürede bu ülkeye gideceðini söyledi.

'Olimpiyatlar için kayýp' A

vrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ, 2020 Olimpiyatlarý'na yönelik yaptýðý açýklamada, "Ýstanbul için deðil Olimpiyatlar için bir kayýptýr" dedi. Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Ýstanbul'un 2020 Olimpiyatlarý'na ev sahipliði yapma þansýný kaybetmesiyle ilgili bir açýklama yaptý. Kararýn önyargýlar sonucu alýndýðýna iþaret eden Baðýþ, "Tokyo'yu kutlarýz. Uluslararasý Olimpiyat Komitesi maalesef tarihi bir fýrsatý kaçýrdý. Olimpiyat ateþi bugün sönük ve cýlýz býrakýldý. Bu süreçte kaybeden Ýstanbul olmadý. Kaybeden Ýstanbul'un güzelliklerinden mahrum kalan Olimpiyatlar ve sporseverler oldu. Durmak yok. Ýstanbul kazansaydý dünyanýn

birçok yerinde sevinç gösterileri ile daha adil, yaþanýlabilir, barýþçýl dünya için umut ýþýklarý yakýlacaktý. Olimpiyatlarýn Ýstanbul'da düzenlenmemesi Ýstanbul için deðil Olimpiyatlar için bir kayýptýr. Dünya yine önyargýlarýn esiri olmuþtur" þeklinde konuþtu.


10

9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

Ýç-DýþHaberler

'Kimyasal silahý Esad kullandý' AB Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, kimyasal saldýrýdan Esad rejiminin sorumlu olduðunu söyledi. Ashton, uluslararasý toplumun buna seyirci kalamayacaðýný da belirtti.

A

B Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, AB dýþiþleri bakanlarýnýn Vilnius'taki gayrý resmi toplantýsýnýn ardýndan açýklama yaptý. AB temsilcisi Ashton, "Birçok farklý kanaldan gelen bilgiler Suriye'deki kimyasal saldýrýyý teyit ediyor ve bundan rejimin sorumlu olduðu konusunda güçlü deliller sunuyor. Çünkü yeterli miktarda kimyasal silaha ve bunu hedefe ulaþtýracak araçlara sahip olan sadece rejim. Uluslararasý toplum, aralarýnda çok sayýda kadýn ve çocuðun da bulunduðu yüzlerce kiþinin katledildiði kimyasal saldýrýya seyirci

kalamaz. Bu tür suçlarýn kabul edilemeyeceðinin ve cezasýz kalmayacaðýnýn net bir þekilde ortaya konmasý için açýk ve güçlü cevap verilmesi kritik önemde" dedi. Ashton, Suriye'deki kimyasal saldýrýyla ilgili uluslararasý bir askeri müdahale öncesinde BM raporunun beklenmesinden yana tavýr alan Fransa'nýn tutumunu desteklediklerini de ifade etti.

Obama ikna çabasýnda Rusya'nýn St. Petersburg kentindeki G-20 zirvesinin ardýndan ülkesine dönen ABD Baþkaný Barack Obama, Suriye'ye askeri hareket için kongre üyelerini ikna

çabasýnda. Suriye'ye askeri müdahalenin süre ve kapsamýnýn sýnýrlý olacaðýný bir kez daha vurgulayan Obama, Suriye'ye harekatýn Irak ve Afganistan'a benzemeyeceðinin de altýný çizdi. Kongre üyelerini askeri harekatta ikna etmek için Obama'nýn sayýlý günleri kalmýþ durumda. 9 Eylül'de yaz tatilinden dönecek olan Kongre'nin hafta içinde askeri harekat planýný oylayabileceði belirtiliyor. Yapýlan son anketler kongre üyelerinin üçte birinin hala kararsýz olduðunu gösteriyor. Kararýný verenlerin çoðunluðu ise harekata karþý olduðunu söylüyor.

Mýsýr'da operasyon: 31 ölü Mýsýr Ordusu Sina'da silahlý gruplara yönelik operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda 31 kiþi hayatýný kaybetti.

M

ýsýr ordusu, Refah ve Þeyh Zuveyd kentlerinin güneyindeki bölgelerde silahlý gruplara yönelik operasyon düzenledi. 6 askeri helikopter ve özel kuvvetlere baðlý kara birliklerinin kullanýldýðý operasyonda 31 kiþi hayatýný kaybetti. Operasyon kapsamýnda silahlý gruplara ait bir silah deposu, 2 araç ve 10 evin imha edildiði belirtildi. Mýsýr güvenlik kaynaklarý, operasyonda, son iki ayda Sina'da askerleri hedef alan saldýrýlara karýþanlarýn hedef alýndýðýný belirtti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

11

Yozgatspor ilk puanýna ulaþtý Maçýn karnesi

Stat : Atatürk Hakemler : Sertan Bakan xxx, Þaban Kambur xxx , M.Cüneyt Çalýþkan xxx , Y.Diyarbakýrspor : Ali x , Gökhan x , Emrah xx , Mustafa Kuru xx , Hüsnü xx , Samet xx , Rýdvan x , Akýn x , Hüseyin xx , Ýbrahim Ýdis x , Ceyhun xx Y.Yozgatspor : Mehmet xxx , Volkan xxx , Salih xxx , Burak xxx , Göktuð xx , Harun xxx , Emre xxx, Mehmet Yaman xxx , Muhammed xx , Burak Emre xxx , Levent xxx Goller : dk : 46 Mehmet Yaman ( Yimpaþ Yozgatspor )

Diyar sahipsiz D

iyarbakýrspor'un önceki gün yapýlan olaðan kongresi çogunluk saðlanmadýðýndan dolayý ertelendi. Kulüp binasýnda yapýlan kongre önümüdeki hafta sonu ayýn 14'üne ertelendi. Yapýlacak olan kongrede aday çýkmamasý surumda kulüp anahtarlarýný Valilik ve Dernekler Masasýna verileceði bildirildi. Güneydoðu'nun en köklü kulübü olan Diyarbakýrspor Yönetimine borçlarýndan dolayý kentte kimse aday olmak istemiyor. 45 yýllýk büyük bir mazisi bulunan Yeþil-Kýrmýzýlýlarda son olarak görev yapan Baþkan Þeyhmus Þenyiðit baþkanlýðýnda yönetim görevi býrakarak istifa etmiþlerdi.Kulüp binasýnda gerçekleþtiren kongrede kulübe talipli çýkmazken, önümüzdeki haftasa talip çýkmamdýðý taktirde kulübün kapýsýna kilit vurularak Anahtarlarýný Ýl Valisi Çahit Kýraça teslim edileceði kaydedildi Eski Baþkan Þenyiðit son olarak yaptýðý görüþmelerde yeterli destek olmamasýndan yakýnarak "Bu kulübün kapanmasý için sanki tüm kent kabullenmiþ, bizlerde son bir umut olarak göreve gelmiþtik, belki birilerini, kenti idareyi harekete geçiririz ümidiyle görev aldýk. Maalesef gelinen süreçte herkes þahit oldu, kimsenin umurunda olmayan bir tutum baþ gösterdi"dedi"

Duy sesimizi Sayýn Vali

D

iyarbakýrspor Taraftarlar Birliði, bir araya gelerek takýmýn sahipsizliðini protesto ettiler. Bölgesel Amatör Liglerin baþlamasýna az bir süre kalmasýna raðmen Diyarbakýrspor'da daha önce görev yapan Eski Baþkan Þehmuz Þenyiðit ve yönetim kurulu kulübün kapanmamasý için talip olmalarýna raðmen geçen hafta hiçbir yerden destek bulamayýnca istifa ettiler. Diyarbakýrspor'un içinde bulunduðu durumu protesto eden Diyarbakýrspor Taraftarlar Birliði, takýmý sahipsiz býrakan siyasi ve bürokratlarý istifaya çaðýrdý. Diyarbakýrspor'u yaþadýðý zor günlerde yalnýz býrakanlarýn kendilerini hesaba çekmelerini istediyen Taraftarlar Ýl Valisi Cahit Kýraç’a seslendiler. Taraftarlar, “Kulübün kapanmamasý için kendilerinden destek bekliyoruz. Sporun içinden gelmiþ bir vali olarak sahipsizliðe el atacaðýný umuyoruz" dediler. Taþkýn Civelek

Spor Toto 3.Lig'in 2. haftasýnda Y.Yozgatspor, Y.Diyarbakýrspor'u 1-0 maðlup etti. Atatürk Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Y.Yozgatspor'un golünü 46. dakikada Mehmet Yaman kaydetti. Maçtan Dakikalar 8. dakikada Y.Diyarbakýrspor'dan Rýdvan'ýn ceza sahasýna görderdiði ara pasýna hareketlenen Akýn'ýn kontrol edemediði top kaleci Mehmet'de kaldý. 14. dakikada Y.Yozgatspor'da Volkan'ýn kendi yarý sahasýnda yaptýðý pas hatasýný deðerlendiren Ceyhun, ceza sahasý dýþýnda Akýn'i topla buluþturdu. Ceza sahasýna giren Akýn'ýn sol çaprazdan vuruþunda, kaleci Mehmet gole izin vermedi. 25. dakikada Y. Diyarbakýrspor'dan Akýn'nýn ceza sahasý dýþýndan çektiði þutta top, üst direkten geri döndü. Y.Yozgatspor defansý meþin yuvarlaðý uzaklaþtýrdý. 37. dakikada Y.Diyarbakýrspor'dan Samet'in kullandýðý kornerde topa yükselen Ýbrahim Ýdis'ýn kafa vuruþunda meþin yuvarlak auta çýktý. 42. dakikada ceza sahasýnda topla buluþan Y. Diyarbakýrspor'dan Mustafa Kuru , kaleciyle karþý karþýya kaldýðý pozisyonu deðerlendiremeyerek meþin yuvarlaðý dýþarý vurdu. 44. dakikada ceza yayýnýn önünde serbest vuruþ kazanan Y.Diyarbakýrspor'da Gökhan'nýn vuruþunda, kaleci Mehmet topu iki hamlede önledi.

0-11 Karþýlaþmanýn ilk yarýsý golsüz tamamlandý. Maçýn 46. dakikasýnda kýrmýzý - Siyahlý takýmýn geliþtirdiði atakta, Burak bekletmeden pasýný Burak Emre'ye verdi. Burak Emre'nýn pasýyla topla buluþan Mehmet Yaman , rakip takým defans oyuncularýný çalýmladýktan sonra vurdu, meþin yuvarlak aðlara gitti: 0-1 50. dakikada Umut'un pasýyla ceza alanýna girerek kaleci Orkun ile karþý karþýya kalan Gökdeniz'in þutunda, top kaleci Orkun'dan döndü. Dönen topu Ersen Martin kaleye gönderdi. Ancak

çizgi önünde Ergün kafa ile meþin yuvarlaðý kornere göndermeyi baþardý. 53. dakikada Mehmet Yaman'in soldan ortasýnda, arka direkte bekleyen Levent'ýn þutunda, top yan aðlarda kaldý. 60. dakikada Samet'in soldan kullandýðý köþe vuruþunda, ceza alaný içinde iyi yükselen Rýdva'nýn kafa þutunda, top üsten auta gitti. 76. dakikada soldan ceza alanýna giren Ceyhun, savunmada iki rakibinden sýyrýlarak topu Samet'e aktardý. Bu futbolcu yakýn mesafede kötü bir vuruþla topu avuta atarak kornere takýmýný bir golden etti. 88. dakikada Mustafa Kuru'nun saðdan ortasýnda, ceza alaný içindeki Emrah'ýn þutunda, savunmadaki Burak'a çarpan top kornere çýktý. Karþýlaþma, Y.Yozgatsporun 0-1 ile sona erdi. Taþkýn Civelek

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

Büyükþehir 1 puanla baþladý S

por Toto 2.Lig 1. hafta maçýnda Ýskenderun Demir Çelikspor ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 1-1 berabere kaldý. Ýskenderun 5 Temmuz Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Ýskenderun Demir Çelikspor'un golünü 32. dakikada Serdar atarken, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un golünü 19. dakikada Mert kaydetti. Maçtan Dakikalar Maçýn 19. dakikasýnda Sarý - Kýrmýzýlý takýmýn geliþtirdiði atakta, Mert bekletmeden pasýný Serdara verdi. Serdar'ýn pasýyla topla buluþan Mert , rakip takým defans oyuncularýný çalýmladýktan sonra vurdu, meþin yuvarlak aðlara gitti: 1-0 23. dakikada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un ataðýnda Ýrfan Ýldizi'nin pasýnda topla buluþan Erhan kaleci Kadir ile karþý karþýya kaldý. Bu oyuncunun vuruþunda, kaleci Kadir'in ayaklarýna çarpan top kornere çýktý. 32. dakikada Kýrmýzý- Lacivert takýmýn rakip kalede kurduðu baský sonuç getirdi. Ýskenderun DemirÇelikspor oyuncu Serdal'ýn sað kanattan ortasýnda kale direði önünde Deniz'ýn plase vuruþunda kaleci Levent'ten n dönen top arka direkte Serdar'ýn önünde kaldý. Bu oyuncunun vuruþunda top filelere gitti: 1-1 40. dakikada ev sahibi takým oyuncusu Hamz'nýn pasýnda ceza sahasý sol çaprazýnda topla buluþan Tanju'nun sert þutunda kaleci Levent gole izin vermedi. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý, 1-1 eþitlikle sona erdi. 49. dakika geliþen Ýskenderun Demirçelikspor ataðýnda, Onur'un pasýyla ceza sahasý yayý içinde topla buluþan Serdar'in bekletmeden vurduðu þutta meþin yuvarlak, Levent'te kaldý. 57. dakikada Hakan, sol taraftan ceza sahasý içine orta yaptý. Ýyi yükselen Erhan'ýnn kafa vuruþunda kaleci Kadir tek hamlede topa sahip oldu. 62. dakikada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor gole çok yaklaþtý. Erhan'ýn pasýnda Ozan topla buluþtu. Bu oyuncunun sert vuruþunda meþin yuvarlak, üst direkten döndü.

69. dakikada sað kanatta topla buluþan Sercan'nýn pasýna hareketlenen Serdar'ýn vuruþunda meþin yuvarlak üstten dýþarý çýktý. 87. dakikada Erhan'ýn sol korner çizgisi yakýnýnda düþürülmesiyle kazanýlan serbest vuruþu Ercüment kullandý. Bu oyuncunun ceza sahasý içine yaptýðý ortaya iyi yükselen Hakan'ýn vuruþunda meþin yuvarlak, az farkla üstten auta çýktý. 90. dakikada geliþen Ýskenderun Demirçelikspor ataðýnda Hamza'ýn pasýyla ceza sahasý yayý üzerinde topla buluþan Murat'ýn vuruþunda top, az farkla üstten dýþarý çýktý. Karþýlaþma 1-1 sona erdi.

2.lig kýrmýzý grup

Maçýn karnesi Stat : Ýskenderun 5 Temmuz Hakemler : Hasbi Dede xx , Serkan Çýnar xx , Abdullah Bora Özkara xx Ýskenderun Demir Çelikspor : Kadir xx , Onur xx , Doðan xx , Ömür xx , Halil Ýbrahim xx , Mustafa xx , Salih xx , Serdal xx ( dk 63 Murat x ) , Deniz xx , Hamza xx, Tanju xx ( dk 46 Mustafa x ) Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor : Levent xx , Kamil xx , Ercüment xx , Mert xx ( dk 63 Ýbrahim x ), Samet xx , Ýrfan Ýldiz xx(dk 63 Sercan x ) , Erhan xx , Serdar xx , Ozan xx , Erhan xx , Hakan xx Goller : dk :32 Serdar ( Ýskenderun Demir Çelikspor ), dk : 19 Mert ( Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ) Sarý Kart : Halil Ýbrahim ( Ýskenderun Demirçelikspor ), Ýrfan Ýldiz ( Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor )

Bu Töre can yakýyor! Rubin Kazan'dan 350 bin Euro'ya kiralanan Gökhan Töre, Andorra sýnavýnda 3 gol pasý verdi. Bilic'in yakýndan ilgilendiði gurbetçi en parlak sezonunu yaþarken, oynadýðý 6 maçý 2 gol, 4 asist ile bitirdi.

B

eþiktaþ onu Rus ekibi Rubin Kazan'dan kiraladýðýnda, "Chelsea'de tutunamayýp, Türkiye'nin yolunu tutan genç

gurbetçi" olarak görülen Gökhan Töre, Anka Kuþu misali küllerinden doðdu. Siyah beyazlý formayý sýrtýna geçirdiðinden beri bambaþka bir oyun karakterine bürünen Gökhan, Türk futboluna da þimdiden renk katmaya baþladý. Slaven Bilic'in, 30 Haziran'da çýktýðý ilk idmanýnda, fýrça attýðý ilk futbolcuydu Gökhan... Bilic ona, "Öyle bir orta yapýyorsun ki, onu ancak Van Basten gol yapabilir" demiþti. Gökhan Töre ise hocasýnýn bu yapýcý eleþtirisine, çalýþýp, mücadele edip sahada imza attýðý ilklerle karþýlýk verdi. BAÞARILARI TESADÜF DEÐÝL Hürriyet'in haberine göre; önceki gece Andorra karþýsýnda Umut Bulut'la birlikte sahanýn en iyisi olan Gökhan Töre'nin, ay yýldýzlý formayla sergilediði performans ve yaptýðý 3 asist tesadüf deðil. Öyle ki sezon baþý kampýnýn en iyilerinden olan Gökhan, Avrupa Ligi'ndeki Beþiktaþ-Tromsö rövanþ maçýnda ilk asistine imza atýyordu. Trabzonspor'a karþý Süper Lig'in açýlýþ maçýnda ilk 11'de þans bulan 21 yaþýndaki futbolcu, kariyerinde bir resmi maçta ilk golünü kaydetti. Sonraki hafta K.Erciyesspor'u da boþ geçmedi. Bilic'in yüzünü güldüren Gökhan Töre, Beþiktaþ'ta mola verip milli mesaiye soyunmalýydý þimdi...

TERÝM DE ONA GÜVENDÝ VE... MÝLLÝ Takým eski teknik direktörü Abdullah Avcý'nýn güvendiði isimlerden olan Gökhan'a, yeni hoca Fatih Terim'in de güveni tamdý. Ay yýldýzlýlarýn yükseliþe geçmesini saðlayan Terim, Andorra karþýsýnda ilk 11'de sahaya sürdüðü Gökhan Töre'nin, muhteþem futbolunu 3 asistle süslemesine zemin hazýrladý. Beþiktaþ'ýn tam 7.5 milyon Euro'luk satýn alma opsiyonunu elinde bulundurduðu iki ayaðýna da hakim olan Gökhan, hem milli takým hem de kulüp bazýnda daha çok canlar yakacaða benziyor. Chelsea'de oynayan tek Türk GÖKHAN Almanya'nýn Köln þehrinde dünyaya geldi. Bayer Leverkusen takýmý altyapýsýndan sonra Ýngiliz Chelsea'de forma giyen ilk Türk oldu. Gökhan, Mavilerin genç takýmýnda oynayabildi. 900 BÝN LÝRAYA MÜTHÝÞ FUTBOL GÖKHAN, Beþiktaþ'tan yýllýk 900 bin lira alacak. Genç yýldýz þu ana kadarki futboluyla milyon Euro'lara oynayan pek çok yýldýzdan daha etkili...


12

CMYK

9 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

Olimpiyatlarda madalya sayýmýzý arttýrmalýyýz

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarý'na Tokyo'nun ev sahipliði yapacaðýnýn açýklanmasýnýn ardýndan konuþtu.

2

020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarý'na Tokyo'nun ev sahipliði yapacaðýnýn açýklanmasýnýn ardýndan, sonucu deðerlendiren Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, finale kalmanýn büyük bir baþarý olduðunu ifade ederken, "Bizim þu an tek hedefimiz olimpiyatlarda çok daha baþarýlý neticeler almak. Olimpiyatlarda madalya sayýmýzý arttýrmak gayreti içerisinde olmak" dedi. 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarý sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan Baþbakan Erdoðan, finale kalmanýn

büyük bir baþarý olduðunu ifade ederek, bundan sonraki hedefin olimpiyatlarda daha iyi neticeler almak olduðunu söyledi. Erdoðan þöyle konuþtu: "Daha önce olimpiyatlara ev sahipliði yapmýþ olan bir ülkeye olimpiyatlarý tekrar vermek, yayýlmacýlýk olarak bu deðerlendirmeyi daha iyi yapabilirlerdi. Daha önce de benzeri Atina ve Londra'da oldu. Gönlümüz artýk farklý bir þeyi bekliyordu. Ýstanbul, farklý kültür ve medeniyetlerin buluþtuðu, Asya ve Avrupa'yý birbirine baðlayan þehir olmasý bakýmýndan çok

'ÇBenim adým Ronaldo Bruma' içeði burnunda G.Saraylý Bruma, hedeflerini anlattý: "Portekiz Milli Takýmý'nda Cristiano Ronaldo ile ayný formayý giymek istiyorum. Galatasaray ile zaferler elde edince taraftarlar bana 'Cristiano Ronaldo Bruma' diyebilirler." Galatasaray yeni transferi Bruma çarpýcý açýklamalarda bulundu.. Portekizli genç yýldýz yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Topla dripling yapýyordum sonra da topu insanlarýn kafasýna niþanlýyordum. Sonra iþi daha da ciddiye almak gerektiðine ve Cristiano Ronaldo'yu örnek almaya

karar verdim... Ronaldo ile tanýþmadým ama benzetmeler yapýlmasý beni gururlandýrýyor. Ronaldo'nun bu dünyadan olmadýðýný düþünüyorum. Dýþarýdan bakýldýðýnda havalý gibi görünüyor. Ama öyle deðil. Ortak arkadaþlarýmýz var. Ondan dinlediðim kadarýyla insan, karakter ve oyuncu olarak çok iyi. Ýdolüm. En büyük hedeflerimden bir tanesi Portekiz Milli Takýmý'nda onunla ayný formayý giymek. Burada daha iyi yerlere gelip Galatasaray'la zaferler elde edince taraftarlar bana 'Cristiano Ronaldo Bruma' diyebilirler..."

farklý bir þehir. Özellikle de önümüzdeki 7 yýllýk program açýsýndan çok farklý yatýrýmlarý yapmayý öngören bir þehirdi. Finale kalmak önemliydi, büyük bir baþarýydý. Birçok spor organizasyonlarýný baþarýyla gerçekleþtirmiþ bir ülkeyiz. Komite, organizasyona hazýr olmadýðýmýzý karar vermiþ olacak ki, böyle bir karara vardýlar. Ama bizim þu an tek hedefimiz olimpiyatlarda çok daha baþarýlý neticeler almak. Olimpiyatlarda madalya sayýmýzý arttýrmak gayreti içerisinde olmak."

Kutluay'dan sert tepki!

A Milli Basketbol Takýmý'nýn Avrupa Þampiyonasý'na erken havlu atmasýna eski milli oyuncu Ýbrahim Kutluay da tepki gösterdi.

E

ski milli basketbolcu Ýbrahim Kutluay, A Milli Basketbol Takýmý'nýn yaþattýðý büyük hüsranýn ardýndan sert açýklamalarda bulundu. Ýþte Kutluay'ýn açýklamalarýndan satýrbaþlarý: "Slovenya'da bir rezalet sergilendi. Biz bu muyuz? Yoldan 10 kiþi çevirsen amiyane tabirle böyle mücadele edilir mi? Böyle basketbol oynanýr mý? Ben bugün gerçekten eski bir milli basketbolcu, bu takýmýn eski kaptaný olarak söylüyorum ben bile çok utandým. Biz çok abartýlmýþýz. Medyamýz bizi çok abartmýþ.

A Milli Futbol Takýmý Romanya yolcusu

A

y-yýldýzlýlar, Romanya ile oynayacaklarý 2014 Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri D Grubu 8. maçý için bugün Bükreþ'e gidecek. A Milli Futbol Takýmý, Romanya ile 10 Eylül Salý günü oynayacaðý 2014 Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri D Grubu 8. maçý CMYK

için bugün baþkent Bükreþ'e gidecek. Özel bir uçakla öðle saatlerinde Bükreþ'e hareket edecek milliler, son çalýþmasýný karþýlaþmanýn oynanacaðý Bükreþ Ulusal Stadý'nda yapacak. Millilerin son antrenmaný öncesi A Milli Takým Teknik

Direktörü Fatih Terim ile bir futbolcu, statta basýn toplantýsý düzenleyecek. Romanya-Türkiye karþýlaþmasý salý günü saat 21.00'de Bükreþ Ulusal Stadý'nda oynanacak. Milliler, karþýlaþmanýn ardýndan Ýstanbul'a dönecek.

Nowitzki örneðini veriyoruz hep. Adam orada da oynuyor, milli maç ta da. Adam takýmýný bir tarafa çekiyor. Bizimkiler ise milli maçlarda takýmýmýzý aþaðýya çekiyor. Daha hiçbir þey demiyorum..Mahalleden 10 kiþi getirsen bu kadar kötü oynamaz. NBA'de oynamakla bir þey olmuyor. Asýl önemli olan milli takýmdýr. Liderlik eline gelen her top ile þut atmak, bencil oynayýp her hücumu zorlamak deðildir. Enes Kanter'in Amerika'dan Milli takým için hahaha diye tweet atmasý çok büyük terbiyesizliktir."

Emenike attý, Nijerya turladý!

F

enerbahçeli Emenike'nin gol perdesini açtýðý maçta Malavi'yi yenen Nijerya, Dünya Kupasý Elemeleri'nde yoluna devam etmeyi baþardý. 2014 Dünya Kupasý Afrika Elemeleri 2. Tur F Grubu'nda lider Nijerya, takipçisi Malavi'yi konuk etti. Fenerbahçe'nin golcüsü Emenike, 11'de baþladýðý maçta, 45. dakikada gol perdesini açtý ve Nijerya'yý öne geçirdi. Ýkinci yarýnýn baþýnda Moses ile penaltýdan bir gol daha bulan Nijerya, mücadeleyi 2-0 kazandý. Bu sonucun ardýndan 12 puanla grubu lider bitiren Nijerya, üst tura adýný yazdýrdý.

09 09 2013 gazete sayfaları  
09 09 2013 gazete sayfaları  
Advertisement