Page 1

Servis aracý ateþe verildi D

icle Üniversitesi'ne (DÜ) ait bir servis aracý, yüzleri maskeli bir grup tarafýndan molotof ile yakýldý. Olay, Yeniþehir ilçesinde bulunan Fiskaya semtinde meydana geldi. Sayfa 3’te

Fedakar babaya ülke sahip çýktý

H

asta çocuklarý için gösterdiði büyük özveri ile Türkiye'nin gündemine oturan görme engelli Diyarbakýrlý Þeyhmus Cam'a, ülkenin her yerinden yardým yaðýyor. 3’te

Zabýtadan dilenci operasyonu D

iyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, cami önleri ve kaldýrýmlarda vatandaþlarý istismar ederek para isteyen dilenciler için operasyon yaptý. Zabýta ekiplerinin gerçekleþtirdiði dilenci operasyonu vatandaþlardan destek gördü. 3’te

Temizlik ve kaldýrým iþgalinde kararlýlýk D

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 25 KR

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, temizlik ve kaldýrým iþgallerinde kararlýlýklarýný ifade etmek ve yurttaþý duyarlý kýlmak amacýyla broþür daðýttý. 7’de

Denetimli Ozerklik talebi CUMA 9 MAYIS 2014

Güneydoðu Genç Ýþ Adamlarý Derneði (GÜNGÝAD) Baþkaný Hakan Akbal, Türkiye'de 'denetimli özerklik' uygulanmasý gerektiðini söyledi. Akbal, denetimli özerkliðin, merkezi yönetime bir karþýtlýk olarak deðerlendirilmemesi gerektiði belirtti.

G

ÜNGÝAD Yönetim Kurulu üyeleri, Diyarbakýr'da düzenledikleri basýn toplantýsýnda 'demokratik özerlik' talebinde bulundu. Uygulamanýn pilot bölgelerde hayata geçirilebileceðini ifade eden GÜNGÝAD Baþkaný Hakan Akbal, merkezi yönetimden kaynaklý daralma ve týkanýklýk, devletin de uzun yýllardan beri gündeminde olan bir konu olduðunu söyledi.

Yerel yönetimler güçlendirilmeli 1988 yýlýnda Türkiye'nin imzalamýþ olduðu AB Yerel Yönetimler Özerklik Þartý ve kalkýnma ajanslarý üzerinden geliþtirilmek istenen 26 bölgeli yönetsel yapýlar, yerel yönetimlerin geliþtirilmesine yönelik, sistem arayýþlarýnýn bir sonucu olduðu anlatan Akbal, "Türkiye'nin, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi arayýþlarý ile demokratik özerklik taleplerinin doðru bir zeminde bir araya getirilerek uzlaþtýrýlmasýnýn mümkün olduðunu düþünüyoruz. Bu amaçla 'denetimli özerklik' olarak nitelendirdiðimiz ve ilhamýný Birleþmiþ Milletler Kosova Özel Temsilcisi Marti Ahtisaari'nin, Kosova için gündeme getirdiði 'Denetimli Baðýmsýzlýk' önerisinden alan bu kavram ile zorlu bir nehri geçmek için taraflara bir köprü öneriyoruz. Zorlu nehir ile tam anlamýyla kastedilen þey kamuoyu algýsýdýr. Bu algý, idari sisteme iliþkin arayýþlarý, bölünme olarak kabul eden bir þartlanmaya dönüþmüþtür” dedi. 7’de

Kýþlalarda bin 342 þüpheli ölüm K

ýþlalarda yaþanan ölümlere dikkat çeken Batman Barosu Baþkaný Ahmet Sevim, 1991 ve 2011 yýllarý arasýnda kýþlalarda bin 342 þüpheli ölümün gerçekleþtiðini söyledi. 4’te

Adliye’ye Medya Ýletiþim Bürosu D

iyarbakýr Adliyesi'nde kitlesel medya ve yargý arasýndaki iliþkilerin güçlendirilmesi projesi kapsamýnda medya iletiþim bürosu açýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, yargý ile medya arasýnda doðru bilgi akýþýnýn saðlanacaðýný söyledi. 8’de

TOBB bölge sorunlarýný dinliyor T

OBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakýr Ticaret Borasý Baþkaný Ebubekir Bal, sorumluluk alanlarý arasýnda bulunan Malatya, Batman, Mardin, Siirt, Þýrnak, Bitlis, Muþ, Bingöl illerini ziyaret etmeye baþladý. 6’da

Kayýp çocuklar Diyarbakýr'da bulundu

Çiriþ otu tezgahlarda yerini aldý Ý

lkbahar ile birlikte yeþeren Çiriþ otu Batman'da tezgahlardaki yerini aldý. Batmanlýlarýn ilgi gösterdiði Çiriþ otu, bazý vatandaþlarýn da geçim kaynaðý oldu. 5 te

B

atman'da kaybolan 12 ila 14 yaþlarýndaki 3 çocuktan sevindiren haber geldi. Sabah 'okula gidiyoruz' diye evden çýkan 3 çocuk, 3 gün sonra vatandaþlarýn polise ihbarýyla Diyarbakýr'da bulundu. 7’de

Heyelanýn kapattýðý yollar açýlýyor „ Sayfa

5’te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

9 MAYIS 2014 CUMA

Çayýn insan saðlýðýndaki rolü! Çay çok eski yýllardan beri bilinen ve tüm dünya insanlarý tarafýndan tüketilen bir içecektir. Dünya'da günlük ortalama kiþi baþý tüketim 120 ml'dir. Çay; siyah çay, yeþil çay, oolong çayý, beyaz çay ve kýrmýzý çay olarak beþ çeþittir.

Y

yüksek antioksidan kapasiteye sahiptir. - Tek bardak çayýn, 30-60 dakika içerisinde kanda antioksidan seviyesini yükselttiði gözlenmiþtir. - 300 ml suya hazýrlanmýþ yeþil çayýn (3 kupa) tüketiminden sonra kan antioksidan seviyelerinde ciddi artýþlar oluþmuþtur. - Çinde yapýlan bir çalýþmada, 40 erkek sigara baðýmlýsýna 7 gün boyunca günde 6 kupa yeþil çay tükettirildiðinde, DNA hasarýnda ve serbest Radikal üretiminde azalma olduðu saptanmýþtýr.

eþil çay, yapraklar toplandýktan sonra fermante edilmez. Sadece buharda iþlem görür. Dünya'da yeþil çay tüketimi, toplam çay tüketiminin %20-22'sini oluþturur. Siyah çay, çay yapraklarýnýn fermante edilmesi ile oluþur. Bu iþlem esnasýnda amaç, polifenol oksidaz isimli enzimin oksidasyonunu saðlamaktýr. Dünyadaki toplam çay tüketiminin %7678'ini oluþturur. Oolong çayý ise yarý-fermante çaydýr. Dünyadaki çay tüketiminin %2'sini oluþturur. Çay bitkisi, polifenollerden özellikle de flavonoidlerden zengindir. Çayda kateþin flovonoidleri bulunur. Bunlar; epikateþin, epikateþin-3-gallat, epigallokateþin ve epigallokateþingallat olarak bilinir. Siyah çayda ise polimerize olan yapýsý deðiþen- theflavin ve thearubigenler bulunur. Çayýn kateþin içeriði yetiþtiði coðrafi koþullar ve büyüme ortamý ile iliþkilidir.

ÇAYIN saðlýk ÝLE OLAN ÝLÝÞKÝSÝ

ÇAYIN FLAVONOÝD ÝÇERÝÐÝ HANGÝ FAKTÖRLERE BAÐLIDIR? Çayýn çeþidi (kafeinsiz, poþet, demleme) Hazýrlama (sýcaklýk, süre, miktar) * Kafeinsiz çayda flavonoidler daha az miktarda bulunur. * Bitki çaylarýnýn çoðunda kateþin ve kafein yoktur. * Flavonoid içeriði en yüksek çay, demlenmiþ sýcak çaydýr. Ýkinci sýrada sýcak poþet çay yer alýr. En az flavonoid içeriði olan çay buzlu çaydýr.

* Çaya süt veya soðuk su eklenmesi flavonoid oranýný azaltýr. * Uzun süreli çalýþmalarýn sonuçlarýna göre çaya süt eklenmesi, kateþin emilimini engellememektedir.

ÇAYIN ANTÝOKSÝDAN KAPASÝTESÝ - ORAC antioksidan deðerlendirme

sistemine göre, yeþil çay ve siyah çayýn antioksidan kapasitesi; sarýmsak, ýspanak, karnabahar ve Brüksel lahanasýndan daha fazladýr. - TEAC antioksidan etki deðerlendirme sistemine göre; kateþin diðer 24 bitkisel flavonoid türüne göre daha

KALP HASTALIKLARI: Günde 1 kupa çay tüketim alýþkanlýðýnýn, kalp krizi riskini %44'e kadar azaltýlabileceðine dair bilimsel veriler vardýr. Yapýlan 7 ayrý bilimsel çalýþmada ise, günde 3 fincan çay tüketiminin kalp krizi riskini %11 azaltabileceði belirlenmiþtir. ATEROSKLEROZ: Kan homosistein seviyelerinin yüksek olmasý, ateroskleroz açýsýndan bir risk faktörüdür. Çay tüketimi ile kan homosistein düzeyleri arasýnda ters iliþki olduðu düþünülmektedir. HÝPERTANSÝYON: Çay tüketiminden 30 dakika sonra tansiyonda hafif bir artýþ gözlenir. Sonrasýnda tansiyon normale döner.

Topuklu ayakkabýnýza dikkat! Vücudumuzun bütün yükünü çeken ayaklarýmýz. Ancak birçoðumuz için ayak saðlýðý en son aklýmýza gelen þey.

O

ysa omurga ile ilgili birçok rahatsýzlýðýn temelinde ayak saðlýðýna gerekli önemin verilmemesi yatýyor. Ancak estetik kaygýlarla birçok kadýn ayaðý rahatsýz ettiði halde topuklu, ince burunlu ayakkabýlardan vazgeçmiyor. Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Selim Muðrabi "Ýdeal ayakkabý önü yuvarlak ve geniþ, mümkünse baðcýklý, topuðu da 5 ila 10 pont yüksekliðinde olmalý. Kadýnlarýn tercih ettiði sivri burunlu ayakkabýlar parmaðý sýkýþtýrýyor ve zamanla baþparmak çýkýntýsýna neden oluyor. Sivri burun parmak çýkýntýsýný tetikliyor, küçük parmaklarýn þeklinin bozulmasýna neden oluyor" dedi.

- ÇENGEL BULMACA -

- KARE-


Servis aracý ateþe verildi

D

icle Üniversitesi'ne (DÜ) ait bir servis aracý, yüzleri maskeli bir grup tarafýndan molotof ile yakýldý. Olay, Yeniþehir ilçesinde bulunan Fiskaya semtinde meydana geldi. Latif Gültekin yönetimindeki 21 ED 953 plakalý Dicle Üniversitesi'ne ait araç, sabah saat 07.10 sýralarýnda yolcularý almaya giderken Fiskaya semtinde yüzleri maskeli bir grup tarafýndan durduruldu. Þoför Latif Gültekin'i araçtan indiren göstericiler, aracýn camlarýný kýrdý. Daha sonra aracýn içerisine çok sayýda molotof atan göstericiler, olay yerinden uzaklaþtý. Atýlan molotoflarla araç kullanýlamaz hale geldi. Olayýn duyulmasý üzerine bölgeye çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Aracý yakan saldýrganlarýn bulunmasý için geniþ çaplý çalýþma baþlatýldý. ÝHA

Zabýtadan dilenci operasyonu 9 MAYIS 2014 CUMA

Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, cami önleri ve kaldýrýmlarda vatandaþlarý istismar ederek para isteyen dilenciler için operasyon yaptý. Zabýta ekiplerinin gerçekleþtirdiði dilenci operasyonu vatandaþlardan destek gördü.

Yanlýþ ilaçlama tarlayý kuruttu

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Kayahan Köyü'nde yanlýþ ilaçlama yapýlan bir tarla kurudu. Geçimini yedi dönümlük arazinden elde ettiði buðdayla saðlayan Erhan Fidan, Silvan'da tarým ilaçlarý satan bir bayide aldýðý ilacý buðday tarlasýna döktü. Tarla içinde bulunan zararlý otlardan kurtulmak isteyen Fidan'ýn 7 dönümlük buðday tarlasý tamamen kurudu. Fidan, "7 dönüm civarýnda buðday ektiðim tarlada, içinde bulunan otlarla mücadele etmek için Silvan ilçesinde tarým ilaçlarý satan bayiden ilaç aldým ve tarlamda ilaçlama yaptým. Ancak yapmýþ olduðum ilaçlama sonucu otlarla birlikte buðday da kurudu. Hiçbir þeyim kalmadýðý için maðdur durumdayým. Maddi durumum yetersiz. Hiçbir gelirim yok. Tarlamýn zarar görmesiyle daha büyük sýkýntý içerisine

girdim. Konuyla ilgili olarak ilaç aldýðým yere durumu bildirdim. Ýlaç satan yetkili bana 'Sana 200 kilogram buðday vereceðim, bu durumdan kimseye bahsetme' dedi. Yetkililerden yardým bekliyorum, tarlamda meydana gelen zararýn tespitinin yapýlarak ilaç bayisi hakkýnda gerekli yasal iþlemin baþlatýlmasýný istiyorum" dedi. ÝHA

E

rgani ilçe merkezinde son zamanlarda dilenci sayýsýnda yaþanan artýþ vatandaþlarý býktýrdý. Cami önleri ve iþlek caddeleri mesken tutarak vatandaþlarýn dini duygularý istismar eden dilenciler, kent içi trafiði de ciddi anlamda etkilemeye baþladý. Çevre ilçelerden ve Suriye'den geldikleri belirlenen dilencilerin sayýsýnýn artmasý ve vatandaþlarýn þikayetleri üzerine Ergani Belediyesi Zabýta Müdürlüðü harekete geçti. Halktan gelen tepkileri dikkate alarak operasyon baþlatan zabýta ekipleri, ilçe merkezinde iþlek merkezlerde halkýn insani ve dini duygularýný istismar ederek dilenen dilencileri toplamaya baþladý. Toplanan dilenciler zabýta müdürlüðü merkezine götürüldü. Burada üzerleri aranarak topladýklarý paralara tutanakla el konulan dilenciler, daha sonra saðlýk kontrolünden geçirilerek kontrollü bir þekilde ilçeden gönderildi.

Ýlçe dilencilerden temizlenecek Gerçekleþtirilen operasyona iliþkin açýklamalarda bulunan

Zabýta Müdürü Ali Sargül, "Son dönemde ilçemizde dilenci sayýsýnda oldukça fazla oranda artýþ oldu. Çoðu Suriyeli olmak

üzere, birçoðu da kendilerini Suriyeli gibi göstererek çevre il ve ilçelerden gelen dilenciler, vatandaþlarýmýzýn insani ve dini duygularýný sömürerek rahatsýz ediyorlar. Dilencilik yapan bu kiþilerin yanlarýnda bulundurduklarý bebeklere özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Birçok vatandaþýmýz, kucaðýnda özellikle bebek olan dilencilere acýyýp para veriyorlar. Vatandaþlarýmýz bu duruma itibar etmesinler. Hiçbir bebek saatlerce uyuyamaz. Dilencilerin bu bebeklere uyuþturucu verme gibi durumlarýný baþka yerlerden duyum aldýk. Vatandaþlarýmýzdan ricamýz, özellikle kucaðýnda hareketsiz uyuyan bebek olan dilenci gördüklerinde bizlere haber versinler, gereðini yapalým. Ýlçemizi bu istismarcýlardan temizleyene dek çalýþmalarýmýz aralýksýz bir þekilde devam edecektir" dedi. ÝHA

Fedakar babaya ülke sahip çýktý Hasta çocuklarý için gösterdiði büyük özveri ile Türkiye'nin gündemine oturan görme engelli Diyarbakýrlý Þeyhmus Cam'a, ülkenin her yerinden yardým yaðýyor.

4

çocuðu da epilepsi hastasý olan Þeyhmus Cam, 4 yaþýndaki oðlu Yasin'in tedavisi için Diyarbakýr'dan Ýstanbul'a gitti. Maddi durumu olmadýðý için Atatürk Havalimaný'nýn mescidinde yatan görme engelli Cam, oðlu Yasin'i kaybolur korkusuyla bir an bile olsun kucaðýndan indirmemesi ile gündeme geldi. Önceki gün yapýlan yardýmlar sayesinde Diyarbakýr'a gelen Cam'a Türkiye'nin birçok yerinden yardým gelmeye baþladý. ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Cam, devletin görme engelliler için üç ayda bir verdiði maaþla geçimini sürdürdüðünü ve çocuklarýnýn tedavisini aldýðý maaþla saðladýðýný söyledi. Her 10 günde bir çocuklarýnýn tedavisi için Ýstanbul'a gitmek zorunda kaldýðýný belirten Cam, "Tedavi masrafýna ne maaþ dayanýr, ne de servet dayanýr. Benim engelli evlatlarým var. Eðer ben engelli maaþýmý hak etmiyorsam, bana bu maaþý vermesinler" dedi.

Kendilerine ait bir ev istiyorlar Ýstanbul'da kaldýðý havalimanýnýn mescitlerinde yatýp kalktýðýný belirten Þeyhmus Cam, hayýrseverlerin desteðiyle hayata tutunduðunu dile getirdi. ÝHA'nýn Ýstanbul'da yaptýðý haberin ardýndan birçok kiþi tarafýndan yardým amaçlý arandýðýný anlatan Cam, "Beni arayýp dediler ki, amca biz senin çocuklarýnýn tüm tedavi ve yol

Kafes yaparak geçiniyor masraflarýný üstleniyoruz. Allah razý olsun, benim bir sorunum bitti. Kalan tek sorunum ev sorunum, bu sorunum da çözülürse çok iyi olur. Bir erzak gelirse gelir, gelmezse periþanýz. Rabbim razý olsun, çünkü Sosyal Hizmetler memurlarý ne kadar ihtiyacýmýz olursa bize bir o kadar yardýmcý oluyorlar. Allah gerçekten herkesten razý olsun" diye konuþtu. Görme engelli Cam, yürüme engelli eþinin ve epilepsi hastasý olan dört çocuðunun tedavisini ve geçimini saðlamada zorluk çektiðini, duvar sývalarý dökülen evinde yaþanýlmayacaðýný dile getirerek, yetkililerden kendisine ev yardýmýnda bulunmasýný istedi.

Evi yanan 10 nüfuslu aileye yardým Hakkari'de çýkan yangýnda evleri kullanýlamaz hale gelen 10 nüfuslu Ertuþ ailesine Kýzýlay Derneði Hakkari Þubesi Baþkanlýðý yardým elini uzattý. Önceki gün Gazi Mahallesi'nde kirada oturduklarý toprak evlerinde gece geç saatlerde yangýn çýkan 10 nüfuslu Ertuþ ailesi, komþularýnýn uyandýrmasýyla yara almadan kurtulmuþlardý. Ertuþ ailesi yangýn sormasýnda geceyi komþularýnda geçirmek zorunda kalmýþtý. Durumu öðrenen Kýzýlay Derneði Hakkari Þubesi Baþkaný Fadýl Alçiçek, hemen devreye girerek aileye

yardým eli uzattý. Baþkan Alçiçek, geçici olarak aileye set üstü ocak, gýda ve mutfak malzemesi yardýmýnda bulunarak, yardýmlarýnýn süreceðini söyledi. Kimseyi aç ve açýkta býrakmadýklarýný belirten Alçiçek, dar durumda olan, yoksul, doðal afet ve yangýnlarda maðdur olan ailelerin yardýmýna zamanýnda yetiþmek için ellerinden geleni yaptýklarýný söyledi. Otluca Köyü'nde geçimini çobanlýk yaparak geçiren Salih Ertuþ ise, kendilerine yardým eli uzatan Kýzýlay yetkililerine teþekkür etti. ÝHA

Batman'ýn Cumhuriyet Mahallesi'ne el sanatlarý ile uðraþan M. Þirin Doðmuþ (40), 8 yýl önce meraktan baþladýðý keklik kafesi yapýmýný mesleðe dönüþtürdü. Bir çift keklik kafesi satmasýndan sonra kafes yapmaya baþlayan Doðmuþ, 2005'te kitap ticaretini yaparken yanýnda da keklik kafesi satmaya baþladý. Keklik kafesinin çemberleri ve çubuklarýnda kullanmak için köylerden söðüt aðacý, ceviz aðacý, yabani kiraz aðacý (mahlep), dut, meþe ve düz budaksýz eðilebilen aðaçlardan topladýklarýný belirten Doðmuþ, "Köylerden temin ettiðimiz aðaçlarý

doðramadan geçirerek iþletiyoruz. Tornadan da çubuk haline getirerek aðaçlarý kafes haline getiriyoruz. Keklikleri sevdiðim için bu mesleðe baþladým. Elhamdülillah meslekten geçimimi saðlýyorum. Keklik iþinden daha rahat gidiyor. Yurt içi ve dýþýndan gelen sipariþler üzerine kafes yapýyoruz. Ölçüye ve isteðe göre yapýyoruz. Ýki çeþit kafes yapýyoruz. Kapýlý kapýsýz, Av kafesi ve ev kafesi þeklinde" dedi. Doðmuþ, kafeslerin çiftini iki-üç günde ancak yapabildiðini belirterek, çiftini 170-350 TL arasýnda deðiþen fiyatlara sattýðýný belirtti. ÝLKHA

Ergani'de 5 hýrsýzlýk zanlýsý yakalandý Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Emniyet Müdürlüðü birimleri, hafta içinde ilçe merkezinde yürüttüðü çalýþmalarda hýrsýzlýk yaptýklarý belirlenen 5 kiþiyi yakaladý. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, hýrsýzlýkla mücadele kapsamýnda Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerince hafta içinde yürütülen çalýþmalar net-

icesinde 5 ayrý hýrsýzlýk olayýnýn þüphelileri M.T., U.B., Þ.A., Ö.Z. ile A.Y. isimli þahýslarýn yakalayarak adli mercilere sevk edildiði belirtildi. Açýklamada, "Olaylarda ele geçirilen 1 adet cep telefonu, 2 adet altýn küpe, 1 adet altýn yüzük, 1 adet para kumbarasý ile 1 adet hard disk maðdur þahýslara teslim edildi" denildi. ÝHA


4

Gündem

9 MAYIS 2014 CUMA

Kýþlalarda bin 342 þüpheli ölüm

Kýþlalarda yaþanan ölümlere dikkat çeken Batman Barosu Baþkaný Ahmet Sevim, 1991 ve 2011 yýllarý arasýnda kýþlalarda bin 342 þüpheli ölümün gerçekleþtiðini söyledi. B

Köy muhtarý kaçýrýldý M

ardin'in Dargeçit ilçesine baðlý Kýlavuz Köyü Muhtarý Süleyman Belge'nin silahlý 4 kiþi tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edildi. Kaçýrýlan köy muhtarýyla ilgili Mardin'de faaliyet gösteren 'Türkiye Geçici Köy Korucularý ve Þehit Aileleri Federasyonu' bir açýklama yaptý. Federasyon Baþkan Orhan Kandemir, Süleyman Belge'nin, 4 kiþi tarafýndan çocuklarýnýn gözü önünde evinden alýnýp kaçýrýldýðýný söyledi. Kandemir, "Her gün ya bir koruyucuyu, ya da köy muhtarlarýný kaçýrýyorlar. Dün Þýrnak'ta korucularýmýza taciz ateþi açýldý. Örgüt çözüm sürecinin bozulmasý için elinden geleni yapýyor. Bu tür eylemlere son versinler. Bir daha analar aðlamasýn. Sanki bölgenin asayiþini saðlýyorlarmýþ gibi bir imaj vermek istiyorlar" dedi. ÝLKHA

Zayi ilaný

atman Barosu, kýþlalarda yaþanan þüpheli ölümlere dikkat çekmek için basýn açýklamasý düzenledi. Yakýnlarýný kýþlada þüpheli olarak kaybeden ailelerinde katýldýðý basýn açýklamasýný Batman Barosu Baþkaný Ahmet Sevim okudu. Türkiye'nin ciddi bir sorunu olan kýþlada þüpheli ölümlerine yeterince dikkat çekmediðini belirten Sevim, Ýnsan Haklarý Derneði'nin asker haklarýna iliþkin yapmýþ olduðu çalýþma sonucu elde edilen verilerine göre; 1991 ve 2011 yýllarý arasýnda kýþlalarda bin 342 þüpheli ölümün gerçekleþtiðini söyledi. Bu döneme iliþkin rakamlarla 20 yýlda 2 tabura yakýn askerin 'intihar' ve 'þüpheli ölüm' sonucu hayatýný kaybettiði tespit edildiðini ifade eden Sevim, "Yine bu rapora göre, hak ihlalleri askerde yaygýn olarak hakaret, dayak, aþýrý fiziksel aktiviteye zorlama, yeterli saðlýk hizmeti alamama, tehdit, orantýsýz cezalar, þahsi iþine koþturma, uykusuz býrakma ve devrecilik olarak sýralanmýþtýr. Aileler bu konuda ciddi bir mücadele baþlatmýþ, benzer olaylarda yaþandýðý gibi gerek idari gerekse de yargýsal mekanizmalarda ciddi bir direnç ile karþýlaþmýþlardýr. Bu konuda yaptýklarý bütün giriþimler sonuçsuz kalmýþ" dedi.

'Gerçek gizleniyor' Bu tür olaylarda emir komuta sistemi içinde askeri mahkemelerce adil bir yargýlama yapýlmayacaðýný aktaran Sevim, bu tür vakalarda gerçeðin ortaya çýkarýlmasýnda etkili olabilecek diðer tüm kiþi ve personelin ayný hiyerarþik yapý içinde yer aldýðýndan dolayý soruþturma ya da yargýlama sýrasýnda gerçeði gizlemek zorunda kaldýklarýný ileri sürdü. Sevim, "Kurumlarýn yýpranmasý adýna kurumlarýn kutsanmasý ve bireysel hak ve özgürlüklere tercih edilmesi

yine bu vakalarda gerçeðin ortaya çýkarýlmasýnýn önündeki bir baþka engeldir. Ancak bizler, yaþam hakkýnýn ve kiþi onurunun her þeyin üstünde olduðunu, askerde þüpheli bir þekilde hayatýný kaybeden kiþilerin sorumlularýnýn etkili bir soruþturma ve yargýlama ile ortaya çýkarýlmasýnýn, gerek geride kalan ailelerin hukuku, gerekse

de toplumsal barýþ için zorunlu olduðuna inanmaktayýz" diye konuþtu. Basýn açýklamasýnda hazýr bulunan kýþlalarda çocuklarýný ve yakýnlarýný kaybeden aileler de, soruþturmalarýn saðlýklý bir þekilde yürütülmediðinden þikayetçi olduklarýný, bu konuda siyasilerden de bir destek alamadýklarýný söylediler. ÝHA

Kayapýnar'da 215. eylem

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi çalýþanlarý, tutuklu Kürt siyasetçileri için 215'inci 'Kara Perþembe' eylemini düzenledi. Eylemde KCK davasýndan tutuklu alanlarýn isimlerinin yazýlý olduðu dövizler açýldý. içindi. Ancak bu kamuoyunda sanki KCK davalarý bitti ve herkes tahliye oldu algýsý yaratýldý. Ancak yaþanan hukuksuzluk hükümet ve yandaþ medya tarafýndan hiç bahse konu edilmedi. Bu yargýlama halkýn iradesini tanýmama kararýdýr. Halkýn büyük bir desteðiyle seçilen baþta Hatip Dicle ve belediye baþkanlarýnýn mahkûmiyeti, Kürt halkýnýn iradesinin mahkûmiyetidir. Tüm arkadaþlarýmýz serbest býrakýlana kadar mücadelemizi sürdüreceðiz" dedi.

G.V 6580211319 nolu mükellefi olup Beko 101 ATR nolu ödeme kaydedici cihazýmýzýn ruhsatýný kaybettik.Hükümsüzdür Mahmut Öner G.V 5040633678 nolu mükellefi olup 214801-214850,214901-214950,214951215000,215001-215050 nolu boþ faturalarý kaybettik.Hükümsüzdür Ýmigülsün Karabulak

'Mücadelemizi her alanda sürdüreceðiz'

G.V. 7920355352 nolu mükellefi olup iþ yerime ait yazar kasamýn levhasýný ve 1 adet gider pusulasýný kaybettim.Hükümsüzdür Hasan Þahin

2

9 MAYIS 2014 CUMA YIL: 13 SAYI: 4618 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

15'inci 'Kara Perþembe' eylemi belediye hizmet binasý önünde yapýldý. Eyleme BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, BDP PM Üyesi Ali Ürküt, Kayapýnar Belediye Eþ Baþkaný Mehmet Ali Aydýn, Sur Belediye Eþ Baþkaný Seyit Narin, KCK Ana davasýndan tahliye olan Selanik Öner, Dirayet Taþdemir, Celal Yoldaþ, Hüseyin Yýlmaz, Sabahattin Dinç, BDP yöneticileri, Barýþ Anneleri, belediye meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý.

Kayapýnar Belediye Eþ Baþkaný Mehmet Ali Aydýn, hukuksuz cezaevinde tutuklu bulunan tüm Kürt siyasetçilerin serbest býrakýlana kadar 'Kara Perþembe' eylemini sürdüreceklerini söyledi.

'Halkýn iradesini tanýmamadýr' BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ ise, " KCK siyasi soykýrým operasyonlarýnýn baþlamasýnýn üzerinden

SineMardin baþlýyor 2

006 yýlýnda sinemasýz þehrin film festivali olma iddiasýyla yola çýkan ve Mardin'e sinema kazandýran SineMardin Uluslararasý Mardin Film Festivali, dokuzuncu kez kapýlarýný açýyor. Bu yýl 30 Mayýs-6 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþecek olan festival, sýra dýþý film seçkisi ve konuklarýyla bir hafta boyunca sinemanýn nabzýný tutacak. Festival, Helün Fýrat ve Zihni Tümer tarafýndan hazýrlanýyor. Daha önce Bahman Ghobadi, Majid Majidi gibi Ortadoðu sinemasýnýn önemli isimlerini aðýrlayan SineMardin Uluslararasý Mardin Film Festivali, bu yýl da komþu coðrafyasýnýn sinemasýna özel bir bölüm açacak. SineMardin Film Festivali Baþkaný Helün Fýrat, "SineMardin, sürdürülebilir bir deneyim kültürünün Mardin'in sinemayla alakalý altyapýsýyla harmanlanarak tanýtýlmasýný amaçlamaktadýr. Dokuzuncu kez gerçekleþtirilecek olan SineMardin, onuncu yýlýna doðru giderken dopdolu bir programla Mardinli sinemaseverlerle buluþacak" dedi. ÝLKHA

beþ yýlý ýþkýn bir süre geçti. Halen birçok arkadaþýmýz hukuksuz bir þekilde cezaevinde tutuluyor. Bu gün kýsmen de olsa, burukta olsa, küçük bir sevincimiz var; oda bazý arkadaþlarýmýzýn tahliye olmasýyla aramýzda olmalarýdýr. Beþ yýllýk haksýz bir tutuklama kanunun emretmesi nedeniyle arkadaþlarýmýz tahliye edildiler. KCK davalarýnda yargýlananlar için bu güne kadar beraat kararý verilmedi. Son tahliyeler yeni düzenlemeyle beþ yýlý aþkýn tutuklular

KCK Ana davasýndan tahliye olanlar adýna açýklama yapan Hüseyin Yýlmaz ise þunlarý söyledi: "Sayýn Öcalan'ýn bir buçuk yýl önce Kürt sorununun barýþçýl çözümü konusunda baþlattýðý süreci heyecanla yürüteceðiz. Bu ülkeyi geçmiþten günümüze yaþanmaz kýlan, çaðdýþý uygulamalar, tutuklamalar, yakýp yýkmakla ve öldürmekle Kürt sorununun bastýrýlamayacaðýný ve bu mücadelenin teslim alýnamayacaðýný artýk devletin ve hükümetin görmesi gerek. Cezaevinde bulunan baþta her an yaþamýný yitirecek derecede hasta olan tüm tutsaklarýn barýþ sürecinin baþarýya ulaþmasý için serbest býrakýlmasý çaðrýsýnda bulunuyoruz. "Eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle sona erdi. Haber Merkezi

Diyarbakýr Kayapýnar Belediye Spor Kulübü Derneði DUYURU Derneðimizin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Baþkaný ÝHSAN AVCI Baþkanlýðýnda dernek merkezinde toplanarak Olaðan Genel Kurulun aþaðýdaki Gündem maddeleriyle 23.05.2014 tarihinde saat 13.00'te Amed spor Kompleksinde yapýlmasýna ve duyuruyu üyelere yazýlý olarak bildirilmesine çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 30.05.2014 tarihinde saat 13.00'te yapýlmasýna oy çokluðu ile karar verilmiþtir.08.05.2014

GÜNDEM

1 AÇILIÞ VE YOKLAMA 2 DÝVAN SEÇÝMÝ 3 SAYGI DURUÞU 4 KULÜP BAÞKANININ KONUÞMASI 5 FAALÝYET RAPORLARI DENETÝM RAPORLARININ OKUNMASI VE ÝBRASI 6 YENÝ YÖNETÝM VE DENETLEME KURULLARININ SEÇÝMÝ 7 A.S.F.K. DELEGELERÝNÝN BELÝRLENMESÝ 8 TÜZÜK DEÐÝÞÝKLÝÐÝ 9 TAHMÝNÝ BÜTÇENÝN KABULÜ 10 DÝLEK VE TEMENÝLER 11 KAPANIÞ

Basýn-805

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


CMYK

Bölge Haber

9 MAYIS 2014 CUMA

5

Turizm bekçileri iþ býraktý Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde bulunan Hilar Maðaralarý'nda güvenliði saðlayan bekçiler, 4 aydýr maaþ alamadýklarý gerekçesiyle iþ býrakma eylemi baþlattý.

T

arihi Hilar Maðaralarý ve Çayönü'nün 7 yýldan bu yana güvenliðini saðlayan bekçiler iþ býraktý. Müze Müdürlüðü bünyesinde görevli bekçiler, aylardýr maaþlarýný alamamalarýna raðmen gönüllü olarak tarihi mekanýn güvenliðini gece gündüz saðlamaya devam ettiklerini, ancak maaþlarýnýn ödenmesi noktasýnda bu zamana kadar herhangi bir geliþme saðlanmadýðý gerekçesiyle tarihi mekanda pankart açarak iþ býrakma eylemine baþladý. Tarihi Hilar Maðaralarý'ný gezmeye giden misafirler ise eylem yapan bekçilere destek verdi.

Býçak kemiðe dayandý Bekçilerden Kadri Yýldýrým, "Ocak ayýn-

dan bu yana ödenek olmadýðýný öne sürerek maaþlarýmýzý vermiyorlar. Maaþýmýz ödenene kadar iþ býrakma eylemimiz devam edecek" dedi. Ýþ býrakma eyleminde bulunan bekçilerden Barýþ Aslan ise, "7 yýldan bu yana Diyarbakýr Arkeoloji Müze Müdürlüðü bünyesinde burada çalýþmaktayýz. 3 arkadaþýmýzla geceli gündüzlü vardiyalý bir þekilde buraya bekçilik yapýyoruz. Bu süreçte bir ile iki ay arasýnda giriþ çýkýþ yapýlarak böylelikle bizlere kadro da vermediler. Gelinen noktada son dört aydan beridir maaþlarýmýz ödenmiyor. Buna raðmen bu süreçte gönüllü olarak

görevimizi yaparak iþlerimiz aksatmadýk. Ancak ne maddi gücümüz ne de sabrýmýz kalmamýþ; býçak kemiðe dayanmýþtýr. Hakkýmýzý sonuna kadar aramaya devam edeceðiz" diye konuþtu. Güvenlik köy korucularýna býrakýldý Bekçilerin iþ býrakmasýnýn ardýndan tarihi mekaný silahlý geçici köy korucularý korumaya baþladý. Yerli ve yabancý turist akýnýna uðrayan Hilar ve Çayönü'nde silahlý köy korucularýný gören ziyaretçiler, tarihi mekanýn silahlý korucularla korunmasýna tepki gösterdi. ÝHA

Sur sokaklarý çiçeklenecek D

iyarbakýr'ýn Sur Belediyesi tarafýndan temizlik konusunda farkýndalýk yaratmak için sokaklara çýkýldý. Sur Belediyesi Eþ Baþkaný Fatma Þýk Barut, BDP Sur Ýlçe örgütü ve belediye personellerinin de katýlýmýyla sokaklarýn temiz kalmasý için esnaf ve mahallelilerden destek istedi. Barut ve beraberindekiler, ellerinde çöp poþetleri ile sokaklardaki çöpleri toplayarak temizlik kampanyasýný baþlattý. Fatma Þýk Barut, Sur Ýlçesi'nin dar sokaklarýnda mahallelilere temizlik hakkýnda duyarlýlýk göstermelerini ve kendilerini de içine katmalarý gerektiðini belirterek, "Hep birlikte sokaklarýmýzý yaþanýlýr kýlmak için birlikte hareket etmeliyiz. Bugün yeni bir temizlik kampanyasýnýn startýný verdik. Buradan vatandaþlarýmýza sesleniyoruz, bu sokaklar sokak halkýn sokaðýdýr. Kirletmeyelim, kirletenleri de uyaralým. Ayrýca sokaklarýný temiz tutan mahalle sakinlerine ve esnafa sokaklarýna asmalarý için saksý da çiçekler hediye edeceðiz. Bu kampanya ile baþladýk, farklý kampanyalarla çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" dedi. Haber Merkezi

Çiriþ otu tezgahlarda yerini aldý Ýlkbahar ile birlikte yeþeren Çiriþ otu Batman'da tezgahlardaki yerini aldý. Batmanlýlarýn ilgi gösterdiði Çiriþ otu, bazý vatandaþlarýn da geçim kaynaðý oldu. Soryaz otunun bahar mevsiminde yerden biten ilk þifalý bitki olduðunu ifade eden satýcýlar, bu bitkiden çeþitli yemekler yapýldýðýný belirttiler. Çiriþ otunun mide için çok faydalý olduðunu ifade eden satýcýlar, Batmanlýlarýn bu bitkiye ilgi gösterdiklerini dile getirdiler. ÝLKHA

Heyelanýn kapattýðý yollar açýlýyor

Göçerler Cudi yolunda Þýrnak'ýn Cizre ve Ýdil ilçelerinde besicilik yapan göçerler, baharýn gelmesiyle birlikte küçükbaþ hayvan sürülerini Cudi Daðý eteklerine götürmeye baþladý.

Þ

ýrnak'ta birçok bölgede geçmiþ yýllarda yaþanan olaylar nedeniyle göçerlere yasaklanan yaylalar, 1 yýldýr süren çözüm süreci ortamýnýn rahatlýðýyla tekrar kullanýlmaya baþlandý. Kýþ mevsimini sýcak bölgeler olan Cizre ve Ýdil'de geçiren göçerler, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte yüzlerce küçükbaþ-

tan oluþan sürülerini Cudi ve Küpeli daðlarýndaki yaylalara çýkarmaya baþladý.

'20 yýldýr çýkamýyorduk' Göçerlerden Mehmet Zeyrek, 20 yýl boyunca çatýþmalar nedeniyle Cudi ve Küpeli daðlarýndaki yaylalara çýkamadýklarýný belirtti. Zeyrek, "20 yýldýr yaylalara çýkamýyorduk. Son bir yýldýr artýk çatýþmalarýn yaþanmamasý nedeniyle hayvanlarýmýzý yaylalara götürebiliyoruz. Bu barýþ ortamýný saðlayanlardan Allah razý olsun. Hayvanlarýmýzý artýk yaylalara rahat bir þekilde götürebiliyoruz. Yaylalarda kaldýðýmýz süre içinde peynir üretimi yapýp satýyoruz. Ayrýca hayvan alýþveriþi de yapýyoruz" dedi.

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde heyelandan dolayý kapanan yollarýn açýlmasý için çalýþmalar devam ediyor. Kulp Ýlçesine baðlý Alaca Mahallesi, Billur Deresi, Oyuklu Dere ve Sivriyayla sokaklarýnda bulunan heyelan kalýntýlarý temizlendi. Açýlan yollarda daralan noktalar geniþletilerek bataklýk olan kýsýmlara dolgu yapýldý. Kulp Belediyesi Eþ Baþkanlarý Sadiye Süer Baran ve Metin Dinar, önceliklerinin ulaþýma kapalý yollarýn açýlmasý olduðunu söyledi. Baran ve Dinar, "Ulaþýma kapalý yol býrakmayacaðýz. Var olan yollardaki eksiklikleri gidermek için ön raporlarýný oluþturuyoruz. Kapanan yollarýn açýlmasý tamamlandýktan sonra mevcut yollarýn geniþletilmesi, gereken noktalara büz döþenmesi ve menfezlerin yapýlmasýný saðlayacaðýz" dediler. ÝHA


6

9 MAYIS 2014 CUMA

HABER

TOBB bölge sorunlarýný dinliyor

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakýr Ticaret Borasý Baþkaný Ebubekir Bal, sorumluluk alanlarý arasýnda bulunan Malatya, Batman, Mardin, Siirt, Þýrnak, Bitlis, Muþ, Bingöl illerini ziyaret etmeye baþladý. D TB) Baþkaný Ebubekir Bal, TOBB yönetim kurulu üyeleri olarak Bölgelerdeki talep ve önerileri öðrenmek amacýyla sorumlu bulunduklarý bölgelerde oda ve borsalara ziyaretler gerçekleþtirdiklerini belirtti. Bal, 22 Mayýs'ta gerçekleþecek TOBB Genel Kurulu öncesinde oda ve borsa yönetimleriyle istiþareler yapýp, sorun ve önerileri genel kurula taþýyacaklarýný söyledi. Sorumluluk alanlarý arasýnda bulunan Mardin Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný M. Ali Tutaþý'yý ilk olarak ziyaret eden DTB Baþkaný Bal, Baþkan Tutaþý'dan çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getiren Tutaþý, verdikleri destekten dolayý TOBB yönetimine teþekkür etti.

Hizmet kalitesi artacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin Türkiye'deki 1,5 milyon iþletmenin temsilcisi olduðunu anlatan DTB Baþkaný Bal, ''Oda ve borsalarýn birlik ve beraberliði Türkiye'nin 2023 hedefleri için büyük önem taþýmaktadýr. TOBB yönetimi olarak tüm oda ve borsalarýmýzla istiþarel-

erle talep ve önerilerini dinleyerek verdikleri hizmetin kalitesini artýrmaya çalýþýyoruz. TOBB Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Rifat Hisarcýklýoðlu da odalar ve borsalarýn birlik ve beraberliðine hassasiyetle önem vermektedir. Gerçekleþtirdiðimiz ziyaretlerde oda ve borsalarýmýzýn hizmet üretme noktasýnda kararlý ve azimli olduklarýný görmek bizleri mutlu etmiþtir" dedi. Haber Merkezi

Kýzýltepe'de yýlýn ilk arpa hasadý yapýldý Van havaalanýna 11 milyon ödenek M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde yýlýn ilk arpa hasadý yapýldý. Mahmut Karayel adlý çiftçiye ait tarlada yapýlan hasattan toplanan arpalar, hububat pazarýna götürüldü. Ürün, Zahireciler Derneði üyelerinden Ramazan Gür tarafýndan kilogramý 66 kuruþa satýn alýndý. Hububat pazarýna gelen yeni mahsul arpayý inceleyen Kýzýltepe Zahireciler Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter, "Mardin'in Kýzýltepe Ovasý'nda ilk arpa mahsulü satýldý. Bölgemizin 2014 yýlýnýn ilk arpa hasýlatý baþladý. Ýlk mahsul geldi onun heyecanýný yaþýyoruz. Þu an piyasaya gelen arpa mahsulü susuz olan mahsullerdir. Verim olarak beklentinin altýnda gerçekleþtiðini görüyoruz bölgemizdeki ekilen mahsulün yaklaþýk yüzde 10'u arpadan oluþuyor. Buda 100-150 bin tona tekabül ediyor. Konuk köyünden Mahmut Karayel çiftçimiz tarafýndan bu sabah hububat ve ticaret merkezine getirildi. Ýþlemi yapýldýktan sonra esnaflarýmýzdan Ramazan Gür tarafýnda kilogramý 66 kuruþa satýn alýndý. Alan esnafýmýz ise arpayý buradaki Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ne gönderdi. Buradaki sanayimizin 103 fabrikasýndan 78'i tarýma dayalý iþlem yapýyor. Bir kýsmý ise yem fab-

A

K Parti Van Milletvekili Fatih Çiftçi, Van Ferit Melen Havaalaný'nýn yeni terminal binasýna aks ilavesi ile teknik blok ve kule yapým iþine bu yýl için 11 milyon 268 bin lira ödenek ayrýldýðýný açýkladý. Milletvekili Fatih Çiftçi, Van Ferit Melen Havaalaný'nýn yeni yapýlan binalarla birlikte Türkiye'deki gözde havaalanlarýndan birine dönüþtüðünü ve bölge illerindeki yolculara daha modern yapýlarda hizmet verdiðini söyledi. Çiftçi, havaalanýnýn yeni terminal binasýna aks ilavesi ile teknik blok ve kule yapým iþine bu yýl için 11 milyon 268 bin lira ödenek ayrýldýðýný ifade etti. Çiftçi, havaalanýnýn pist baþý bataklýk alanýn doldurulmasý ve þerit sahalarýn düzenlenmesinin yapýlmasý için de bu yýl 1 milyon 500 bin lira tutarýnda bir ödenek ayrýldýðýný kaydetti. rikalarýdýr. Bu sene arpa ihracatýnýn olacaðýný tahmin etmiyorum. Ancak iç piyasanýn ihtiyacýný karþýlayacak. Mahsul buraya geldiði gibi iþlemi yapýldýktan sonra derhal satýlýyor. Bereketli bir mevsime girdik. Herkesin gözü bu mahsulde" dedi. ÝHA

Sedat Kuruyemiþ

Kent ekonomisine büyük katký Ferit Melen Havaalaný'ndan geçen yýl bir milyonun üzerinde yolcu taþýndýðýný belirten Milletvekili Çiftçi, ''2 milyon 500 bin yolcu kapasiteli Ferit Melen

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

Havaalaný'nda; 2003 yýlýnda 144 bin olan yolcu trafiði 2013 yýlýnda yüzde 679 artýþla 1 milyon kiþiyi aþtý. 2003 yýlýnda iniþ-kalkýþ yapan 3 bin 186 uçak ile 144 bin yolcu taþýnýrken, 2013 yýlýnda iniþ-kalkýþ yapan 9 bin 500 uçak ile 1 milyon 122 bin yolcu taþýnmýþtýr. Bu verilerde gösteriyor ki 12 yýlda yapýlan yatýrýmlarla birlikte Ferit Melen Havalimanýmýz artýk daha fazla yolcuya hizmet veriyor. Bu artýþ Van'ýmýzýn ekonomisine de katký saðlýyor'' dedi. ÝHA

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

9 MAYIS 2014 CUMA

7

Denetimli Özerklik talebi

Güneydoðu Genç Ýþ Adamlarý Derneði (GÜNGÝAD) Baþkaný Hakan Akbal, Türkiye'de 'denetimli özerklik' uygulanmasý gerektiðini söyledi. Akbal, denetimli özerkliðin, merkezi yönetime bir karþýtlýk olarak deðerlendirilmemesi gerektiði belirtti.

G

ÜNGÝAD Yönetim Kurulu üyeleri, Diyarbakýr'da düzenledikleri basýn toplantýsýnda 'demokratik özerlik' talebinde bulundu. Uygulamanýn pilot bölgelerde hayata geçirilebileceðini ifade eden GÜNGÝAD Baþkaný Hakan Akbal, merkezi yönetimden kaynaklý daralma ve týkanýklýk, devletin de uzun yýllardan beri gündeminde olan bir konu olduðunu söyledi. 1988 yýlýnda Türkiye'nin imzalamýþ olduðu AB Yerel Yönetimler Özerklik Þartý ve kalkýnma ajanslarý üzerinden geliþtirilmek istenen 26 bölgeli yönetsel yapýlar, yerel yönetimlerin geliþtirilmesine yönelik, sistem arayýþlarýnýn bir sonucu olduðu anlatan Akbal, "Türkiye'nin, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi arayýþlarý ile demokratik özerklik taleplerinin doðru bir zeminde bir araya getirilerek uzlaþtýrýlmasýnýn mümkün olduðunu düþünüyoruz. Bu amaçla 'denetimli özerklik' olarak nitelendirdiðimiz ve ilhamýný Birleþmiþ Milletler Kosova Özel Temsilcisi Marti Ahtisaari'nin, Kosova için gündeme getirdiði 'Denetimli Baðýmsýzlýk' önerisinden alan bu kavram ile zorlu bir nehri geçmek için taraflara bir köprü öneriyoruz. Zorlu nehir ile tam anlamýyla kastedilen þey kamuoyu algýsýdýr. Bu algý, idari sisteme iliþkin arayýþlarý, bölünme olarak kabul eden bir þartlanmaya dönüþmüþtür. Bu nedenle, bölünmeyle ilgili kaygý, kuþku, ön yargý veya þartlanmalarý aþabilmek için, adýna denetimli özerklik dediðimiz bu köprüden geçmemiz

seçeneði olarak özerklik veya yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunun, uzun süredir tartýþýldýðýný biliyoruz. Türkiye'nin bu konuda kapýlarýnýn açýk olmasý, mesafe almak açýsýndan en önemli avantajýmýzdýr. Ancak atýlacak adýmlar, karþýlýklý olarak gerilimleri artýracak nitelikte olursa þu anda açýk olan kapýlarýn yavaþ yavaþ kapanmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. Mesela, bölgedeki petrol ve enerji kaynaklarýndan pay alýnmasý konusunun, gündeme getirilmesinde olduðu gibi. Doðal kaynaklardan pay almak konusundaki bir beyanýn, yerel yönetimlerin iþlevlendirilmesi konusunda, açýk olan kapýlarýn kapanmasýna yol açacak riskler içerdiði açýktýr. Gündeme getirdiðimiz denetimli özerklik meselesinin tam da bu noktada önem kazanacaðýný ve süreci kesintiye uðratacak riskleri elimine edeceðini öngörmekteyiz" þeklinde konuþtu. gerekiyor. Diyarbakýr, Ýstanbul ve Antalya gibi kendine has politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve etnik özellikleri olan bazý illerde, yaklaþýk bir yýl sürecek bir pilot uygulama öneriyoruz. Bu uygulamanýn, ayný zamanda sözünü ettiðimiz bölünme kaygýlarýný dikkate alan bir denetim sürecini de içermesi gerekmektedir" dedi

'Mantýðý ve stratejisi olmalý' 14 Temmuz 2011'de Demokratik Toplum Kongresi tarafýndan özerklik ilan edilmesini

hatýrlatan Akbal, "Özerklik gibi çok önemli bir konu, kendi içerisinde bir mantýða ve stratejiye sahip olmalýdýr. Doðrudan siyasal bir süreç olarak gündeme getirilmesinden çok, Türkiye'nin daha pratik bir þekilde yönetilmesine olanak saðlayacak, idari, ekonomik, sosyal ve siyasal bir süreç olarak tasarlanmalýdýr. Daha iyi, daha pratik, daha etkin ve daha verimli bir idari yapý oluþturmasý beklenen, özerklik kavramýnýn çatýþma konusu yapýlmasý, bu iþin özünden uzaklaþmamýza neden olacaktýr. Türkiye'de, alternatif yönetim

'Merkezi yönetime alternatif deðil' Denetimli özerkliðin merkezi yönetime bir alternatif uygulama olarak görülmesini gerektiðini belirten Akbal, sözlerini þöyle sürdürdü: "Yanlýþ anlamalarý önlemek için, bir kez daha vurgulayarak diyoruz ki, denetim kesinlikle resmi bir süreç olarak ifade edilmemektedir. Denetim, vesayet anlamý da taþýmamaktadýr. Hatýrlayacaðýnýz gibi, konuþmamýn baþýnda denetim ile özerkliðin özüne uyulup uyulmadýðý konusunda, toplumun vicdanýnda itibarý

ve karþýlýðý olan sivil insanlarýn yol gösterici olmasýndan söz etmiþtim. Bu kýlavuzluðun esas amacý, özerklik konusunun kendi ekseninde geliþmesini ve kendi mecrasý dýþýna çýkmamasýný saðlamaktýr. Denetimli özerklik önerisinin diðer bir nedeni de Türkiye'nin idari yapýsýnýn etkinlikten uzak ve verimsiz iþleyiþidir. Bu hantal mekanizma, en baþta ekonomiyi etkilemektedir. Bu yapýyla ekonominin çarklarý paslanmakta, aðýrlaþmakta ve yavaþ dönmektedir. Bir devletin yönetim biçimindeki deðiþiklikler her zaman sancýlý olur. Hem adaptasyon süreci, hem de geçiþ süreci yaþanýr. Bu süreçteki en önemli husus, toplumun hazýr hale getirilmesidir. Yýllarca devam eden çatýþma ortamý, toplumun belleðine maalesef bölünme kaygýsý yerleþtirmiþtir. Bu kaygýlar neticesinde, ne kadar iyi niyetli olsa da, atýlan her adým, bölünmeye giden bir süreç olarak algýlanmaktadýr. Kesinlikle ve kesinlikle, merkezi yönetim ve özerklik kavramlarýný, karþýtlýk üzerinden görmemek gerekiyor. Özerkliði, merkezi yönetimin alternatifi veya karþýtý olarak gündeme getirdiðimiz anda, çatýþmayý baþlatmýþ oluruz. Bu iki yönetme biçimi, bazý karþýtlýklarý içermekle beraber, kendi içerisinde bir bütünlük de gösterir. Yani karþýtlýktan çok uyum söz konusudur. Biz de denetimli özerklik önerimizle, karþýtlýðý deðil, uyumu ön plana çýkarmayý hedefliyoruz." ÝHA

Temizlik ve kaldýrým iþgalinde kararlýlýk Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, temizlik ve kaldýrým iþgallerinde kararlýlýklarýný ifade etmek ve yurttaþý duyarlý kýlmak amacýyla broþür daðýttý. Eþ Baþkanlar Kýþanak, Anlý, beraberinde Yeniþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Ülkü Baytaþ ve Sur Belediyesi Eþ Baþkaný Fatma Arþimet ve Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol

Daire Baþkaný Þahin Elkaan ile ilgili birim müdür ve sorumlularý Ofis'te esnafa broþür daðýttý. Kýþanak ve Anlý, "Diyarbakýr sokaklarýný, bu kentte yaþayan bizler kirletiyoruz. Lütfen sokaklara çöp atmayalým, çöpleri saatinde çýkaralým" broþürün esnafa daðýtarak yürütülen temizlik kampanyasý ve kaldýrým iþgalleri konusunda destek istedi.

Çocuk ve gençler görevli "Çevremizi temiz tutalým" yazýlý önlükler giyen eþ baþkanlar, Ofis Ekinciler esnafý ile caddeden geçen yurttaþlara "Kentimizi temiz tutalým, kirletmemeniz yetmiyor, kirleteni

uyaralým" derken, çocuk ve gençleri "Temizlik elçisi" olarak görevlendirdi. Eþ baþkanlar, broþürün yanýnda kimi esnaflara ve yurttaþlara Diyarbakýr'ýn temiz tutulmasý için hazýrlanan kupalarý da daðýttý. Eþ baþkanlarýn daðýttýðý broþürde "Çöpünü hiç düþünmeden sokaða atan, dükkanýný süpürüp tozlarýný sokaða boþaltan bir Diyarbakýrlý, bu kente ne yaptýðýnýn farkýnda mýdýr acaba?" diye soruldu. 107 çöp toplama aracý ve 1118 temizlik iþçisinin görev yaptýðý kentte 46 milyon lira kaynak harcandýðýna dikkat çekildi. Haber Merkezi

Ýslam Kongresi'nin programý açýklandý Kayýp çocuklar Diyarbakýr'da bulundu A

bdullah Öcalan'ýn önerisi üzerine 10-11 Mayýs tarihlerinde Diyarbakýr'da yapýlacak olan Demokratik Ýslam Kongresi'nin programý açýklandý. 6 ayý aþkýn süredir hazýrlýk çalýþmalarý sürdürülen kongreye 300'e yakýn delege katýlacak. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Abdullah Öcalan'ýn kongreye iliþkin mesajý okunacak. Kongrenin açýlýþ oturumu ise yazarlar Ýhsan Eliaçýk ve Ayhan Bilgen'in sunumlarý ile "Demokratik Ýslam" baþlýðý altýnda yapýlacak. Hemen sonrasýnda da kongre oturumlarýna geçilecek. Moderatörlüðünü Dicle Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim görevlisi Nurettin Turgay'ýn yapacaðý "Medine Sözleþmesi" baþlýðýyla yapýlacak ilk oturumda, "Yeni bir Ortadoðu için Medine Sözleþmesi" baþlýðýyla yazar Ali Bulaç, "Ortadoðu ve Kürt sorununun çözümünde referans olarak Medine Sözleþmesi" baþlýðýyla Hüda Kaya, "Barýþçýl ve çoðulcu bir Ortadoðu inþasýnda Medine referansý" baþlýðýyla da Prof. Dr. Bilal Sambur sunumlar yapacak. Ýlk gün 3 oturum yapýlacak Kongrenin sosyolog Seher Akçýnar moderatörlüðündeki ikinci oturumunda ise "Ýslam'da Zalim, Mazlum ve Adalet Kavramlarý" konusu tartýþýlacak. Bu oturumda da yazar Yavuz Delal tarafýndan "Ýslam'da zalim ve mazlum diyalektiði", Hazro Belediyesi Eþ Baþkaný Güler Özavcý Doðu tarafýndan "Tarihsel süreç içerisinde ezen devlet ezilen toplum olgusu ve günümüze kadar hakikat, adalet mücadelesi" ve akademisyen Ali Yaman tarafýndan ise "Ýslam algýsýnda öteki" konularý masaya yatýrýlacak. Kongrenin ilk günkü 3. oturumunun konu baþllðý ise "Ortadoðu'da barýþ arayýþý ve Kürt sorunun çözümü". Moderatörlüðünü Peyman Muhammed'in yapacaðý

bu oturumda, Doç Dr. Veysel Ayhan "Ortadoðu'daki geliþmeler baðlamýnda Kürt sorunu ve Rojava", Eski Milletvekili A. Baki Erdoðmuþ "Türkiye'nin Ortadoðu'ya yönelik politikasý ve bunun Kürt sorunu üzerindeki etkisi" ve Ýlahiyatçý Fadýl Bedirganoðlu da "Öcalan'ýn 21 Mart 2013 deklarasyonu ve çözüm sürecinde gelinen aþama" baþlýklarýnda sunumlarda bulunup, tartýþmalar yürütecek.

Sonuç bildirgesi açýklanacak Kongrenin ikinci gün oturumlarý, Kürdistan Bölgesi ve Ýran'dan katýlacak birer delegenin yapacaðý konuþmalarla baþlayacak. Moderatörlüðünü Av. Abdulbasit Bildirici'nin yapacaðý ikinci günün ilk oturumunda, "Ýslam'da savaþ hukuku ve barýþýn inþasý" baþlýðý altýnda, Prof. Dr. Mehmnet Yalar tarafýndan "Ýslam'da savaþýn yeri ve günümüzdeki iz düþümü", Erciþ Belediyesi Eþ Baþkaný Diba Ermiþ Keskin tarafýndan "Ýslam'ýn barýþ çaðrýsý" ve Kobanê Kantonu Din Ýþleri Bakaný Muhammed Daher tarafýndan da "Günümüz'de Ýslam adýna uygulanan þiddete doðru bakýþ" konularý ele alýnacak. Ýkinci oturumda ise "Kadýnýn Ýslam'daki yeri" baþlýðý altýnda önemli sunum ve tartýþmalar yürütülecek. Bu baþlýk altýnda Ýlahiyatçý Süheyla Ýnal "Ýslam'da kadýnýn yeri ve günümüz yaklaþýmlarý", Ýlkder Yöneticisi-akademisyen Saliha Bektaþ "Kuran-ý Kerim'de ve Peygamberimizin hayatýnda kadýn" ve Kadýn Haklarý Aktivisti ve Baþkent Kadýn Platformu Derneði üyesi Berrin Sönmez "Kadýn karþýtý söylemi, Ýslami geleneðindeki iz düþümü" konularýný ele alacak. Ýki gün boyunca tartýþmalarla devam edecek olan kongrenin son oturumunun ardýndan kongrenin çalýþma yöntemi, çalýþma alan ve ilkeleri ile ilgili taslak sunumu ve tartýþmalar yapýlacak. Ardýndan sonuç bildirgesinin açýklamasýyla kongre son bulacak.

Batman'da kaybolan 12 ila 14 yaþlarýndaki 3 çocuktan sevindiren haber geldi. Sabah 'okula gidiyoruz' diye evden çýkan 3 çocuk, 3 gün sonra vatandaþlarýn polise ihbarýyla Diyarbakýr'da bulundu. Batman'ýn GAP Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Þimþek Ortaokulu öðrencisi Ezdinþer Eryýlmaz (13), Fatih Sincar (12) ve Murat Ata (14), okula gitmek için evden çýkmýþ ve bir daha kendilerinden alýnamamýþtý. Çocuklar, 3'ncü günlerinde gece saat 03.30'da Diyarbakýr'da polisler tarafýndan sokakta bulundu. Batman'dan yaklaþýk 50 kilometre yürüyerek Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesine geldiklerini belirten çocuklar, daha sonra bir araçla Diyarbakýr'a gittiklerini ve 3 gün boyunca aç susuz sokakta yattýklarýný söyledi. Çocuklarýna sað salim kavuþmanýn mutluluðu içerisinde olduklarýný ifade eden Ezdinþer Eryýlmaz'ýn babasý Mustafa Eryýlmaz, "Allah'a þükürler olsun çocuðumuz yaþýyor. Herhangi bir sýkýntýlarý yok. Biz çocuðumuza kavuþtuk, fakat çocuklarýna kavuþamayan binlerce aile var. Hepsinin sonu bizimki gibi mutlu olmasýný diliyorum. Toplumumuzun bu konuda duyarlý olmasý lazýmdýr. Allah kimseye evlat acýsý göstermesin. Ýnþallah emniyetimize bundan sonraki kayýp vakalarýna daha hassasiyetli davransýnlar. Hafife almasýnlar, bu çocuklar bizlerin geleceðidir. Çocuklarýmýza sahip çýkmaz isek, sokak bunlara sahip çýkacaktýr. Çocuklarýmýzý Diyarbakýr'da bulduk. Yapýlan haberlerden sonra vatandaþlarýn ihbarý üzerine Diyarbakýr'da çocuk polisleri bulmuþ ve bizlere haber verdiler. Çocuklarýmýzý, Çocuk

Esirgeme Kurumundan aldýk" dedi.

Anne mutluluk gözyaþlarý döktü Bulunan çocuðu için mutluluk gözyaþlarý döken Ezdinþer Eryýlmaz'ýn annesi Sevgi Eryýlmaz ise oðluna kavuþtuðu için çok sevinçli olduðunu söyledi. Anne Eryýlmaz, "Allah hiçbir anneye evlat acýsý göstermesin. Çocuðu kaybolan ailelerin böyle mutlu sonlar nasip etsin inþallah" diye konuþtu. Evine döndüðü için mutlu olduðunu dile getiren Ezdinþer Eryýlmaz da bütün çocuklara seslenerek, anne ve babalarýný üzmemelerini, evlerinden uzaklara gitmemeleri gerektiðini söyledi. Ezdinþer Eryýlmaz ve Fatih Sincar ailelerine kavuþmanýn mutluluðunu yaþarken, Murat Ata'nýn ailesinin baþvurusu olmadýðý için Batman Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürlüðü'ne teslim edildiði öðrenildi. ÝHA


8

Haber

9 MAYIS 2014 CUMA

Adliye’ye Medya Ýletiþim Bürosu

Diyarbakýr Adliyesi'nde kitlesel medya ve yargý arasýndaki iliþkilerin güçlendirilmesi projesi kapsamýnda medya iletiþim bürosu açýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, yargý ile medya arasýnda doðru bilgi akýþýnýn saðlanacaðýný söyledi.

B

ir dakikalýk saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan program, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz'ýn konuþmasýyla devam etti. Solmaz, medya iletiþim bürosunun ikincisini Diyarbakýr'da açmanýn mutluluðu içerisinde olduklarýný söyledi. Projeyle Türk yargý sisteminin medya ile olan iliþkilerini güçlendirmesinin hedeflendiðini belirten Solmaz, Diyarbakýr'da kurulan pilot uygulama ile bunun daha da güçlü hale getirileceðinden hiçbir þüphelerinin olmadýðýný dile getirdi. Solmaz, "Bu projenin temel hedefi yargý organlarý tarafýndan yürütülmekte olan dava ve soruþturmalar hakkýnda toplumun bilgi alma hakký çerçevesinde medyaya hýzlý ve güvenli bilgi akýþýný saðlamayý hedeflemektedir. Bu proje ile kitlesel medya ve yargý kurumlarý arasýndaki iliþkiyi kurumsal hale getirerek toplumun adalet sistemine olan güvenini güçlendirmek hedeflenmekle birlikte yargý baðýmsýzlýðý ilkesi ve masumiyet karinesi çerçevesinde yargýsal faaliyetler hakkýndaki saðlýklý bilgi akýþýný saðlamak amaçlanmaktadýr. Bunun saðlanmasý ile yargýya olan güvenin arttýrýlmasý ve insan haklarý ile temel özgürlüklerin güçlendirilmesi de gerçekleþtirilmiþ olacaktýr. Yeni kurulan medya iletiþim bürolarýnýn bu anlamda önemli görevler üstleneceði ve yargý medya iliþkilerinde kurumsallaþmanýn alt yapýsýný oluþturacaðýný düþünmekteyim. Ayrýca yargý organlarý ile medya arasýndaki doðru ve güvenilir bilgi akýþýnýn da saðlanacaðýný düþünmekteyim. Haber alma özgürlüðünün anayasal koruma altýna alýnan bir özgürlük

olduðu ancak diðer taraftan masumiyet karinesinin de bir o kadar önemli olduðu da tartýþmasýzdýr. Bu proje ile ilk etapta Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana ve Diyarbakýr illerinde pilot uygulamanýn baþlatýlmasý Diyarbakýr'a verilen önemin açýkça bir ifadesidir. Medya iletiþim bürosu ile basýn mensuplarýnýn özellikle doðrudan muhatap alabilecekleri, doðrudan bilgi alabilecekleri

bir büro açmayý hedefledik" dedi.

'Kamuoyu bilgi edinme hakkýna sahiptir' Daha sonra konuþan AB Uzmaný Ulrich Hermanski ise kamuoyunun bilgi edinme hakkýna sahip olduðunu söyledi. Hermanski, "Yargýnýn kendi çýkarlarý da durumun diðer yönüdür. Önemli çalýþ-

malarýný kamuoyuna doðru ve gerçeðe uygun bir þekilde yansýtmasý gerekir. Bu koþulun saðlanmasý için medya aracý olarak kullanýlmaktadýr. Gerek gazete, radyo gerekse modern internet medya araçlarýndan faydalanýr. Kamuoyu yargý hakkýnda yapýlan bilgilendirmeleri, yani haberleri doðrudan yargý kurumlarý tarafýndan deðil medya üzerinden yapýlmasýný tercih etmektedir. Bu aþamada dünya genelini kapsayan bir sorunla karþý karþýyayýz. Genellikle yargý, ki çok doðru ve haklý sebeplerden dolayý, geliþmelerin medya tarafýndan yanlýþ aktarýldýðýna dair þikayetlerde bulunur. Þüphesiz her zaman arkasýnda bir art niyet yatmýyordur. Çoðunlukla gazeteci yanýlýyor ya da gazetenin yazý iþleri haberi hazýrlarken bir hata yapýyordur. Her koþulda sonuç yetersiz olup bir memnuniyetsizlik söz konusu olmaktadýr. Basýn ofisleri yargý ve medya arasýndaki araca enstrüman olarak görev yapmasý gerekir. Savcýlýktaki soruþturmalar ve mahkemelerce görülen davalar çoðunlukla kamuoyunun algýsýna dönük çok uzun süreçlere sahip olan hususlardýr. Basýn ofisleri de bunlarý açýklamak ve izah etmek durumundadýr. Yargý dili resmidir. Sokaktaki vatandaþ ve gazeteciler tarafýndan kolaylýkla anlaþýlamayabilir. Basýn ofisi ve çalýþanlarý herhangi bir yanlýþ anlaþýlmaya mahal vermeyen yalýn bir dil kullanmalýdýr açýklamalarda bulunmalýdýr" þeklinde konuþtu. Programda gazetecileri temsilen Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný da bir konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan medya iletiþim bürosunun açýlýþý gerçekleþtirildi. ÝHA

Ünlü piyanistten muhteþem konser Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Biliþim Þenliði'nin kapanýþý ünlü piyanist Tuluyhan Uðurlu konseri ile yapýldý. YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapýlan "Tuluyhan Uðurlu ile Çay Molasý" isimli konsere ilgi büyük oldu. Konsere YYÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ramazan Þekeroðlu, Veteriner Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zafer Soygüder, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeki Taþtan, Rektör danýþmaný Doç. Dr. Eray Çelik, akademisyenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Birçok bölgeden eserlerin yer aldýðý konserde Van yöresine ait bir türküye de yer verildi. Konser sonrasý sanatçýya bir plaket sunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, "Sayýn Tuluyhan Uðurlu davetimizi geri çevirmedi, bizleri kýrmadý buraya kadar geldi. Konseri ile bize ayrý bir gün yaþattý. Kendisine Van'ýmýz ve üniversitemiz adýna teþekkür ediyorum" dedi. Konser, bir öðrenciye çekiliþle dizüstü bilgisayar hediye edilmesinin ardýndan son buldu. ÝHA

Muþ'ta Lale Festivali Muþ'un Korkut ilçesinin, ilçe oluþunun 24'üncü yýldönümü dolayýsýyla 1'inci Lale Festivali düzenlendi. Ýlçe giriþinde bulunan mera alanýnda düzenlenen festivale Vali Vekili Haluk Çakmak, Muþ Belediye Baþkaný Feyat Asya, Korkut Ýlçe Kaymakamý Bekir Abacý, Varto Kaymakamý Tahir Þahin, Korkut Belediye Baþkaný Haþim Arýk, kurum müdürleri, davetliler ve vatandaþlar katýldý. Çadýrlarýn ve çeþitli stantlarýn kurulduðu festivalin açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Belediye Baþkaný Haþim Arýk, Muþ'ta ilk defa Korkut ilçesinde böyle bir etkinliðin yapýlmasýnýn gurur verici olduðunu belirterek, festivali geleneksel hale getireceklerini söyledi. Ýlçenin tarihi ve doða güzelliklerinin yansýtýldýðý fotoðraf sergisi, lale bahçesi gezintisi ile devam etti. Yapýlan gösterilerden sonra canlý müzik eþliðinde katýlýmcýlar halaylar çekerek doyasýya eðlenirken, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve yemek ikramýyla festival son buldu. ÝHA

Diyarbakýrlýlara bugüne kadar göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý teþekkür ediyoruz


Ý ç Politika

9

HDP'den MHP'ye destek 9 MAYIS 2014 CUMA

HDP Þýrnak Milletvekili Faysal Sarýyýldýz, TBMM Baþkaný Cemil çiçek'in, tutuklu milletvekilleriyle ilgili baþlattýðý giriþime önemsediklerini ve desteklediklerini belirtti.

H

DP'li Sarýyýldýz, "Sayýn Meclis Baþkaný'nýn Engin Alan'a iliþkin deðerlendirmesini ve giriþimini açýkçasý önemsiyoruz. Yalnýz þu var, hep söylenir ve yapýlmaz. Halkýn temsil gücünün ve iradesinin engellenmemesi gerekiyor her halükarda. Onun tahliye edilmesi ve halkýn temsil gücünün telafisi açýsýndan bu gerekli. Býrakýlmasý gerekiyor, biz MHP gibi düþünmüyoruz. Onlar ideolojik düþünüyor. Zaten düþünceleri Türkiye'yi bu duruma kadar sürükledi. Dilerim yakýn bir zamanda tahliye edilir, serbest býrakýlýr. Henüz o konuda alýnmýþ bir karar yok ama partimizin söz konusu þahsýn tahliyesi konusunda görüþ belirteceðini düþünüyorum" dedi.

Ayhan: Baþýndan beri savunuyoruz HDP Þanlýurfa Milletvekili Ýbrahim Ayhan ise, kendilerinin tutuklu vekiller ile ilgili baþýndan beri

tutuksuz yargýlanmayý savunduklarýný hatýrlattý. Milletvekili Ayhan, "Þu anda Meclis Baþkaný'nýn gündeme getirdiði þeyi bizim baþýndan beri savunduðumuz þeydi. Ýlkesel olarak da kabul ettiðimiz bir þeydi. O açýdan da Meclis'e geldiði taktirde ilkeler çerçevesinde kararýmýz öyle olacaktýr. Biz meseleye MHP'nin veya Alan'ýn baktýðý gibi bakmýyoruz" þeklinde konuþtu.

Irmak: Kendimizi onlarla kýyaslamýyoruz Yine cezaevinden tahliye edilen HPD Þýrnak Milletvekili Selma Irmak ise verilecek kararýn kiþiye özel olmamasý gerektiðini söyledi. Irmak, þöyle dedi: "Engin Alan bizim için MHP'li olmanýn dýþýnda özgün bir þey ifade ediyor. Bugüne kadar verdiði demeçlerle, 'BDP'liler yararlanacaksa ben içerde 100

yýl kalayým' gibi tavýrlar bizim asla tenezzül etmeyeceðimiz tutum, davranýþlar ve sözleri vardýr. Biz kendimizi onlarla kýyaslamýyoruz. Henüz parti olarak oturup bu konu gündeme gelirse nasýl bir tutum alýrýz

gibi bir tartýþma yürütmedik. Ama bugüne kadarki tavrýmýzdan da çýkarabilirsiniz. Biz hiçbir zaman hak ve özgürlükleri kýsýtlayan, engelleyen, insanlarýn zarar görmesini isteyen bir tutum içerisinde olmayýz.'' ÝHA

AYM'de sürpriz görüþme CHP Baþbakan hakkýnda önerge verecek Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, mahkeme önünde eylem yapan "Balyoz" davasý avukatlarý ile görüþtü. "Balyoz Planý" davasýndan hüküm giyen çok sayýda askerin avukatý olan Þule Nazlýoðlu Erol, Anayasa Mahkemesi önünde baþlattýðý "Adalet Nöbeti" eylemine devam ediyor. Eylemin 4. gününde sürpriz bir geliþme yaþandý. Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, davanýn avukatlarý Ýlkay Sezer, Murat Ergün ve Þule Nazlýoðlu Erol ile bir araya geldi. Görüþmenin ardýndan avukatlar, Yüksek Mahkeme önünde açýklamalarda bulundu. Adalet nöbetini üç gündür sürdüren Þule Nazlýoðlu Erol, "Adalet ve insan haklarý vurgusu yapmak için Anayasa Mahkemesi'nin önünü seçtik. Asýl çözüm beklediðim yer hükümettir. Yeni yargýlama paketinin süratle devreye sokulmasý ve cezaevlerinin kapýsýnýn açýlmasýný istiyoruz" dedi.

Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, Yüksek Mahkeme önünde gerçekleþtirilen eylemi ve talepleri saygýyla karþýladýðýný söylemiþti. Kýlýç, dava ile ilgili baþvurunun kýsa sürede sonuçlandýrýlacaðýný söylemiþti.

Genelkurmay: Misliyle karþýlýk verildi

H

atay'ýn Yayladaðý Ýlçesi'ne top mermisi düþtü. Genelkurmay Baþkanlýðý, top mermisinin geldiði Suriye'ye 5 dakika boyunca top atýþý yapýlarak karþýlýk verildiðini bildirdi. Muhalifler ile rejim askerleri arasýnda çatýþmalarýn devam ettiði Suriye'nin Keseb bölgesinden ateþlenen top mermisi Türkiye tarafýnda 700 metre içeriye Yayladaðý Ýlçesi'nin Gözlekçiler Mahallesi'nin kýrsal kesimine düþtü. Olayda herhangi mal ve can kaybý görülmedi. Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn internet sitesinde Suriye'den düþen top mermisine misliyle karþýlýk verildiði belirtilerek þöyle denildi: "Angajman kurallarý çerçevesinde, 2'nci Hudut Alay Komutanlýðý Kayapýnar Hudut Karakolunda bulunan Fýrtýna Obüsleri ile tespit edilen hedefe, 18.15-18.20 saatleri arasýnda misliyle mukabelede bulunulmuþtur."

Karadan ve havadan taciz etti Genelkurmay Baþkanlýðý, Suriye'nin devriye uçuþu yapan F-16 uçaklarýný füze sistemleriyle radar kilitlemesi yaparak taciz ettiðini, Su-24 tipi bir Suriye

uçaðýnýn sýnýrýmýza yaklaþmasý üzerine F-16'larýn bölgeye yönlendirildiðini bildirdi. Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn internet sitesinde dün meydana gelen taciz olaylarýyla ilgili þu bilgilere yer verildi: "Hatay üzerinde Hava Muharebe Devriye Görevi icra etmekte olan ve Merzifon meydanýndan kalkan 152'nci Filo Komutanlýðýna ait 2 adet F-16 uçaðýmýza, Suriye'de konuþlu SA-2 füze sistemi tarafýndan, saat 17.52'de 9 ve 10'ar saniye sürelerle toplam 19 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle iki defa tacizde bulunulmuþtur. Ayrýca Ýncirlik'ten saat 10.02'de kalkýþ yaparak Hatay-Gaziantep bölgesinde Hava Muharebe Devriye Görevi icra eden 2 adet F-16 uçaðýmýz, 1 adet SU-24 uçaðýnýn, Hatay Öncüpýnar güneyinde sýnýrýmýza yaklaþmasý üzerine bölgeye yönlendirilmiþ, ancak Suriye'ye ait söz konusu hava aracý sýnýrýmýza 2.3 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaþmýþtýr. 2 adet F-16 uçaðýmýz, hava devriye görevini saat 14.08'de tamamlayarak Ýncirlik Üssü'ne geri dönmüþtür."

CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonu sürecinde ortaya çýkan telefon kayýtlarý ve iddialar nedeniyle soruþturma önergesi vereceklerini söyledi. Hamzaçebi, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan hakkýnda önümüzdeki hafta Meclis Soruþturma Önergesi vereceklerini belirtti. Hamzaçebi, Baþbakan ile ilgili iddialar için savcýlarýn harekete geçmesini beklediklerini ancak bunun mümkün görünmediðini ifade etti. Telefon kayýtlarýnýn gerçekliði konusunda artýk tereddüt kalmadýðýna dikkat çeken Hamzaçebi, Meclis'te Baþbakan hakkýnda da soruþturma komisyonu kurulmasý gerektiðini söyledi.


10

Haber

9 MAYIS 2014 CUMA

Halep'te rejim güçlerine darbe Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te rejim güçlerinin karargah olarak kullandýðý Carlton oteline düzenlenen bombalý saldýrýda, en az 50 askerin öldüðü bildirildi.

Ukrayna'dan Putin'e sert cevap P

utin'in "hükümet ile ayrýlýkçýlar diyalog kurmalý" açýklamasýna Ukrayna geçici Devlet Baþkaný Aleksandr Turçinov tepki göstererek, "Uygar devletler eli kana bulaþmýþ suçlularla müzakere yapmaz" dedi. Ukrayna geçici Devlet Baþkaný Aleksandr Turçinov, Ukrayna hükümetinin ülkenin doðusunda hiçbir zaman intikam güden operasyonlar gerçekleþtirmediðini söyledi. Turçinov, Ukraynalý askerlerin, insanlarý öldüren, iþkence yapan ve kaçýranlara karþý gerçekleþtirdikleri operasyonlar çerçevesinde vatandaþlarýn hayatlarýný koruduðunu belirtti. Hükümetin Ukrayna'nýn kalkýnmasýna iliþkin müzakere yapmak isteyenlerle diyaloga hazýr olduðunu ifade eden Turçinov, "Biz bu meseleleri Donetsk ve Lugansk illeri yerel yöneticileri, aktivistler ve iþadamlarýyla müzakere etmeye hazýrýz. Ancak uygar devletler eli kana bulaþmýþ silahlý suçlularla müzakere yapmaz. Yasalara göre

onlar etkisiz hale getirilmeli" dedi. Birlikler sýnýrdan çekilmedi Mart ayýndan bu yana Rusya yanlýsý ayrýlýkçýlarýn eylemlerinin devam ettiði Donetsk'te Ýl Belediye Meclisi tarafýndan yayýmlanan bildiride, terörle mücadele operasyonlarýnýn, Bölgeler Partisi'nin sorunun barýþçýl yolla çözülmesine iliþkin baþlattýðý süreci bozguna uðrattýðý belirtildi. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin de, askeri birliklerini Ukrayna sýnýrýndan çektiklerini söyledi. Putin, Ukrayna'daki Rusya yanlýsý ayrýlýkçýlara 11 Mayýs'ta düzenleyecekleri referandumu ertelemeleri çaðrýsýnda bulundu. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý ise, Putin'in Ukrayna konusunda daha fazla þey yapmasý gerektiðini belirtti. Rus birliklerinin henüz sýnýrdan çekilmediðini iddia eden ABD Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Jan Psaki, "Putin'den referandumu erteleme çaðrýsýndan daha fazlasýný görmeye ihtiyacýmýz var" þeklinde konuþtu.

S

uriye Ýnsan Haklarý Örgütü'nün (SNHR) verdiði bilgiye göre, Ýslami Cephe'ye baðlý birlikler, kentin tarihi yapýlarý içerisinde açtýklarý gediklerden belli bir yere kadar ilerledikten sonra tünel kazarak rejimin karargah olarak kullandýðý Carlton oteline ikinci kez bombalý saldýrý düzenledi. Yerel kaynaklar ise saldýrýda Suriye ordusuna baðlý en az 50 askerin yaþamýný yitirdiðini ve Ýslami Cephe'nin bölgeyi ele geçirdiðini aktardý. Muhalifler, rejim güçlerinin karargah olarak kullandýðý Carlton oteline Þubat ayýnda da yaklaþýk iki ay süren çalýþmanýn ardýndan 300 metre uzunluðunda tünel kazarak bombalý saldýrý düzenlemiþti.

Kuran ezberlediler idamdan kurtuldular Ýran'da uyuþturucu kaçakçýlýðý suçundan idam cezasýna çaptýrýlan 16 mahkum, Kuran-ý Kerim'i ezberledikleri gerekçesiyle asýlmaktan kurtuldu. Ýran Yargý Gücü Baþkanvekili Hüccetülislam Hadi Sadýki, cezaevlerindeki tutuklular için Kuran öðrenimi dahil çeþitli kültürel faaliyetlere katýlma olanaðý saðlandýðýný ifade etti.

Sadýki, tutuklu bulunduklarý süre içinde kültürel aktivitelere katýlan mahkûmlara ödül olarak þartlý serbestlik ve izin gibi çeþitli teþvikler tanýndýðýný kaydetti. Yetkili, geçen yýl uyuþturucu suçundan idama mahkûm olan 16 kiþinin Kuran'ýn yarýsý veya tamamýný ezberledikleri için cezalarýnda indirim yapýlarak hapse dönüþtürüldüðünü kaydetti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

9 MAYIS 2014 CUMA

11

PTT 1. Lig'de play-ooff heyecaný!

Yarý finalde, normal sezonu 3 ile 6. sýralar arasýnda tamamlayan Orduspor, Ankaraspor, Samsunspor ve Mersin Ýdmanyurdu takýmlarý mücadele edecek.

Y

arý finalde ligdeki sýralamalarýna göre Samsunspor ile Ankaraspor ve Mersin Ýdmanyurdu'yla da Orduspor eþleþti. Play-off yarý finalinde 9 Mayýs Cuma günü ilk maçlarýn programý þöyle: 19.00 Samsunspor-Ankaraspor (Samsun 19 Mayýs) 21.15 Mersin Ýdmanyurdu-Orduspor (Mersin) Play-off'ta yarý final rövanþ maçlarý 13 Mayýs Salý günü oynanacak. Ýki maç sonunda turu geçen takýmlar, 18 Mayýs Pazar günü Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takým olmak için mücadele edecek. PTT 1. Lig'de normal sezonu ilk iki sýrada tamamlayan Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile Balýkesirspor doðrudan Süper Lig'e çýkma baþarýsý göstermiþti.

Gaziantepspor üstünlüðünü sürdürmenin peþinde

G

aziantepspor pazar günü oynayacaðý Eskiþehirspor ile 20. randevuya çýkarken, rakibine karþý üstünlüðü bulunuyor. Gaziantepspor pazar günü oynayacaðý Eskiþehirspor ile 20. randevuya çýkacak. Kýrmýzý-Siyahlýlar Kamil Ocak'ta oynadýðý 9 maçta sadece 1 kez kaybetti. Gaziantepspor, Eskiþehir'i sahasýnda 4 kez yenerken sadece 1 kez maðlup oldu. Ýki takým 4 maçta birbirlerine üstünlük saðlayamadý.. Rakip gileleri 11 havalandýran Gaziantepspor, kalesinde ise 4 gol gördü.

GENELLEMEDE ESKÝÞEHÝR ÜSTÜN Öte yandan odaha önce oynanan 19 maçta Eskiþehirspor 7 galibiyet alýrken, Gaziantepspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 6 maçta berabere sonuçlandý. Eskiþehirspor rakibine 19 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

ÝLK YARIDA ESKÝÞEHÝR KAZANDI Ligin ilk yarýsýnda oynanan maçý Eskiþehirspor, Erkan Zengin ve Alfred N'Diaye'nin attýðý gollerle 2-0 kazandý.

Bocce þampiyonasý Mersin'de yapýlýyor

O

kullar Arasý Küçükler Yýldýzlar ve Gençler Türkiye Bocce Þampiyonasý Mersin'de yapýlýyor. Türkiye'de ilk kez düzenlenen þampiyonaya 41 þehirden 900 sporcu katýlýyor. Mersin'in merkez Toroslar Ýlçesi'ndeki Bocce Salonu'nda 7-12 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek Okullar Arasý Küçükler Yýldýzlar ve Gençler Türkiye Bocce Þampiyonasý'nýn açýlýþ törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor Toroslar Ýlçe Müdürü Ali Osman Bebek, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faik Kapsýz, Bocce Ýl Temsilcisi Niyazi Kutlay, Merkez Hakem Kurulu Baþkaný Muharrem Akçadað ve sporseverler katýldý.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Basketbol'da haftanýn hakemleri açýklandý M

alatya Basketbolu'nda Minik Bayan, Minik Erkek ve Büyük Erkek Ligleri'nde görev yapacak olan hakemler açýklandý. Malatya Basketbolu'nda Minik Bayan, Minik Erkek ve Büyük Erkek Ligleri'nde müsabakalar Cumartesi günü oynanacak. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabakalarýn programlarý þöyle: Minik Bayan 09.00 Konak Akademi Spor (A)-Yýldýzlar Basketbol/Murat Genç-Umut Özcan Minik Erkek 10.30 Malatya Basketbol-Konak Akademi

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Spor/Muhammet Doðan-Hüseyin Doðan 12.00 Malatyaspor-Ýnönü Üniversitesi Akademi Spor/Tuna Yýldýz-Ýnci Ýlgün 13.30 Malatya Basketbol Akademi-Yýldýzlar Basketbol/Þeyma Kolay-Ayþegül Altýnýþýk Büyük Erkek 15.00 Yýldýzlar Basketbol-Ýnönü Üniversitesispor/Merve Kekeç-Nevzat Kaya 16.30 Battalgazi Belediyespor-Kurhanspor/Tuna Yýldýz-Muhammet Doðan 18.00 Maratonspor-Yeni Balaban Spor/ Gökmen Özen-Özlem Karanfil

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Diyarbakýrspor A.Þ


12

9 MAYIS 2014 CUMA

Belediye'de hazýrlýklar sürüyor Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Bozüyükspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü.

T

eknik sorumlu Turhan Özyazanlar yönetiminde Büyükþehir Belediyespor Tesislerinde gerçekleþtirilen antrenman, koþu ve egzersizlerle baþladý. Antrenmanýn ana bölümünde futbolcular çift kale maç yaptý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un kulüp baþkaný Av. Metin Kýlavuz, "Rahat oynayarak güzel futbol sergileyeceðimizi düþünüyorum" dedi. Kýlavuz yaptýðý açýklamada, sezonun son maçýnda deplasmanda oynayacaðýmýz Bozüyükspor'u yernerek Play-Offa moralý girmek istediðini söyledi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un artýk gelecek sezonun planlarýný yaptýðýný ifade eden Kýlavuz, son maçta futbolun güzellikleri adýna ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Bizim için zor maç olacak Kendilerinin ve rakiplerinin kazanmak için mücadele edeceðini vurgulayan Kýlavuz, "Bu maç, bizim için bir motivasyon ve antrenman maçý gibi olacak. Rahat oynayarak güzel futbol sergileyeceðimizi düþünüyorum. Futbolun güzelliklerini yaþamayý arzuluyoruz. Rakibimizin iþi zor. Biz þu anda gelecek senenin iskeletini kafamýzda oluþturuyoruz. Bu maç,

teknik heyetimizin analiz raporunu etkileyecektir."dedi. Teknik Direktör Özyazanlar ise, yaptýðý açýklamada, Bozüyükspor maçýndan puanla dönmek istediklerini söyledi. Turhan Play-offa kalÖzyazanlar mayý garantilediklerini hatýrlatan Özyazanlar, "Antrenmanlarýmýz keyifli geçiyor. Rakibimizin konumu bizi ilgilendirmiyor. Sezonu galibiyetle tamamlamak istiyoruz" dedi. Ligde bu sezon son 90 dakikalarý kaldýðýný dile getiren Özyazanlar, "Son maçýmýzda çýkýp elimizden geleni yapacaðýz. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak önce kendi iþimizi yapýp daha sonra rakibimizin durumuna bakacaðýz. Ýnþallah her þey istediðimiz gibi gider ve Play-off'ta Þampiyon olup PTT 1 Lig'e çýkan takým oluruz" ifadelerini kullandý. Özyazanlar, maça ilgi gösteren yeþil-kýrmýzýlý taraftarlara da teþekkür ederek, "Taraftar beni yine þaþýrtmadý. Her þeye raðmen stada geldi ve takýmýný baðrýna bastý. Bütün taraftarlarýmýza teþekkür ediyorum. Onlarýn bu desteði sürdüðü sürece biz sahada daha moralli bir futbol oynuyoruz" dedi.Taþkýn Civelek

Azrailler Grubu Konya'ya gidiyor

Konya'da 14-17 Mayýs tarihlerinde yapýlacak 3. Lig 3. Grup'taki PlayOff maçlarý öncesinde Diyarbakýr'da ayrý bir heyecan yaþanýyor.

A

zrailler Grubu'nun organizasyonu ile Salý gecesi taraftarlar Konya'ya hareket edecek. Azrailler Grubu 2.Baþkaný Orhan Tuma, "Þampiyonluk için salý akþamý Konya'ya çýkarma yapacaðýz" dedi. Tuma, Konya'ya 15 otübüs ve diðer araçlarýn her zamanki yerinden kalkacaðýný belirterek, Konya deplasmanýna gelmek isteyen taraftarlarýn en geç pazar akþamýna kadar Derneðe isimlerini yazdýrmalarý gerektiðini söyledi. Çarþamba akþamý 20.30'da oynanacak Ýstanbulspor maçýnda takýma destek verecek. Maçýn ardýndan Diyarbakýr'a gelecek olan taraftarlar, yeþil-kýrmýzýlý takýmýn turu geçerek finale kalmasý halinde tekrar otobüslerle Konya'ya gidilecek.

TARAFTAR ÝNANDI Konya organizasyonu için kendilerine araç saðlayan Kulüp Baþkaný Fevzi Ýlhanlý'ya teþekkür ettiklerini belirten Orhan Tuma "Umut ediyoruz bu çabalarýmýz sonuçsuz kalmaz. Bizlere bu araçlarý tahsis eden sayýn Baþkanýmýz Fevzi Ýlhanlý'ya teþekkür

ederiz. Baþka kurumlarýnda bu organizasyona destek vermelerini beklemekteyiz. Bu takým herkesin takýmý gelin elbirliði ile þampiyonluðu getirelim. "

MEVLANA KENTÝNE DOSTLUK ÝÇÝN GÝDÝYORUZ Bir konuya daha açýklýk getirmek istiyoruz, biz Azrailler Grubu olarak geçmiþte Konyaspor ile yaþanan tüm gerginliklerin üstünü örttük ve her þeyi unuttuk. Asla hiç bir taraftarýmýz en ufak bir taþkýnlýk yapmayacak. Biz Mevlana kentine dostluk ve kardeþlik çerçevesinde gidiyoruz. Görüyoruzki bazý sosyal medya üzerinde olur olmaz provakatif yazýlar yazýlmakta. Bunlar asla bizim görüþlerimiz deðildir. Diyarbakýr taraftar profili artýk deðiþti herkesle dostluk ve kardeþlik üzerine deplasmanlara gidiyoruz. Bunu herkes böyle bilsin, Konya bizim dostumuz ve kardeþimizdir. Kimse bu kenti ve bu takýmý zan altýnda koyacak iþler yapmasýn." dedi.

09 05 2014 gazete sayfaları  
09 05 2014 gazete sayfaları  
Advertisement