Page 1

CMYK

Çözüm sürecine katký

Ýç barýþý bozmak istiyorlar

Çocuklara trafik dersi

H

üda-Par Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Yýlmaz, "Kürt halkýnýn iç barýþýný bozmak istiyorlar. Duyarlý olacaðýz ve saðduyulu davranacaðýz" dedi. 7'de

Ç

özüm sürecinin bölgeye yansýmasý devam ediyor. Diyarbakýr'da uzun yýllardan bu yana Yeniþehir ilçesinde yer alan ve üzerinde þehrin simgesi karpuzun olduðu 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazýsý valilik kararýyla kaldýrýldý. 5'te

Özel Haber

Berat DOÐRUYOL’un haberi 5’te

D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri, köy ilkokullarýnda trafik dersleri veriyor. Ekipler, merkeze baðlý Yiðitçavuþ Köyü

Ýlkokulu öðrencilerini bilgilendirdi. Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürü Seyit Cingöz, küçük yaþta alýnan eðitimin kalýcý olduðunu söyledi.

Bakanlýk kaplana el koydu

B

atman'da benzin istasyonundaki kaplana Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý yetkilileri el koydu. Bakanlýk ekipleri, sabahýn erken saatlerinde benzin istasyonuna giderek uyuþturduklarý hayvaný Kahramanmaraþ'a götürdü. 3'te

Mücadeleyi topyekûn yapmalýyýz www.diyarbakirolay.com.tr

CUMA 8 KASIM 2013

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, uyuþturucu ile mücadelede vatandaþlarýn desteðini beklediklerini söyledi ve ekledi: Böylesi bir insanlýk suçuyla mücadeleyi topyekûn yapmamýz gerekiyor. 3,5 ton esrar ele geçti Vali Mustafa Cahit Kýraç, önceki gün Lice ilçesi kýrsalýnda yapýlan uyuþturucu operasyonu ile ilgili bilgi verdi. Yalaza Köyü'nde düzenlenen uyuþturucu operasyonun detayýný açýklayan Vali Kýraç, yapýlan operasyonda 3,5 ton esrar maddesinin ele geçirildiðini belirtti. Vali Kýraç, amaçlarýnýn, bu illetten insanlarý uzak tutmak ve piyasaya çýkmadan önlemek olduðunu söyledi.

Kayapýnar'a 'Yeþil Kuþak' D

Herkese görev düþüyor

Vali esnaflarý dinledi

„ 6’da

Bu tür operasyonlarda vatandaþlarýn güvenlik güçlerine destek olmalarýný beklediklerini ifade eden Vali Kýraç, ''Böylesi bir insanlýk suçuyla mücadeleyi topyekun yapmamýz gerekiyor. Bunu yaparken de en sade vatandaþlarýmýzdan, kamu görevlilerine, sivil toplum örgütleri temsilcilerinden basýn mensuplarýna kadar büyük görevler düþüyor" dedi. 3'te

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi, Dicle Kent bölgesinde bulunan eski DSÝ kanal üstü ve çevresinde yeþil kuþak park çalýþmasý baþlattý. 8'de

Altaç þampiyonlarý aðýrladý A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Altaç, “Gençler ülkemizin geleceðidir. Dünya çapýnda ülkemizi temsil etmeleri bizleri gururlandýrýyor”dedi. 11’de

Foto: AA

Gençlere dalýþ eðitimi

Diyarbakýr ve Jelgava eðitimde ortaklaþtý

D

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Kaymakamlýðý'nca hazýrlanan "Su Altý Tüplü Dalýþ" projesi ile gençler su altý sporu ile tanýþtý. Proje kapsamýnda 133 gence dalýþ eðitimi verildi. 4'te

Kadýnlara bilgisayar kursu D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkanlýðý bünyesinde bulunan Kardelen Kadýn Evi, ilçede bulunan kadýnlar için sertifikalý bilgisayar kursu baþlattý. 7'de CMYK

iyarbakýr Milli Eðitim Müdürlüðü, Letonya ile eðitim çerçevesi anlamýnda iþbirliðine girdi. Letonya'ya giden Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri, Diyarbakýr'ýn eðitimini bu ülkenin eðitimcileri ile paylaþtý. 8'de

Asker ateþi komutaný vurdu

H

akkari'nin merkeze baðlý Üzümcü Köyü yakýnlarýndaki güvenlik noktasýnda durdurulmak istenen minibüse ateþ açýldý. Açýlan ateþle 1 uzman çavuþ ile minibüs yolcularýndan 29 yaþýndaki Yücel Ertuþ öldü. 3'te

Güvenlik duvarý protesto edildi M

ardin'in Nusaybin ilçesinde BDP ve HDP tarafýndan NusaybinSuriye sýnýrýnda örülen güvenlik duvarýný protesto etmek amacýyla miting düzenlendi. Mitingin sona ermesinin ardýndan olaylar çýktý. 4'te

Proje Diyarbakýr'a kayacak

D

iyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde öldürülen leopar, Güneydoðu'da leoparlarýn yaþadýðýna iliþkin umutlarý artýrdý. "Güneydoðu Anadolu Leopar Projesi" kapsamýnda yürütülen çalýþmalar Diyarbakýr'ý da kapsayacak. 7'de

Tatil köyü çalýþmalarý baþladý D iyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde yapýlmasý planlanan Helinamýn Termal Tatil Köyü Örnek Devremülk ve Konferans Salonu yapým inþaatý 1. etap temel kazý çalýþmalarýna baþlandý. 6'da


2

8 KASIM 2013 CUMA

REKLAM


Zýrhlý polis aracýna ses bombalý saldýrý

D

iyarbakýr'da devriye görevi yapan zýrhlý polis aracýna kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan tahrip gücü yüksek ses bombalý saldýrý yapýldý. Saldýrý Baðlar ilçesi Nükhet Coþkun Caddesi'nde saat 21.30 sýralarýnda meydana geldi. Devriye görevi yapan zýrhlý polis aracýna ses bombalý saldýrýda bulunan kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler karanlýktan faydalanarak kaçarken, patlama çevredeki vatandaþlarýn kýsa süreli panik yaþamasýna neden oldu. Saldýrýnýn ardýndan

8 KASIM 2013 CUMA

kýsa sürede olay yerine destek amaçlý çok sayýda takviye ekip yönlendirildi. Bölgeye ulaþan ekipler, olay yerine güvenlik þeridi çekti. Bomba imha uzmanlarý tarafýndan yapýlan incelemenin ardýndan toplanan ses bombasý parçalarý incelenmek üzere Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Polis ekipleri ses bombasýný atarak kaçan kiþi ya da kiþileri yakalamak için çalýþma baþlatýrken, olayla ilgili geniþ kapsamlý soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. ÝHA

Uyuþturucu ile mücadeleye destek çaðrýsý

'Mücadeleyi topyekun yapmalýyýz'

Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, uyuþturucu ile mücadelede vatandaþlarýn desteðini beklediklerini söyledi ve ekledi: Böylesi bir insanlýk suçuyla mücadeleyi topyekun yapmamýz gerekiyor. Bu rakamlarýn piyasa deðeri ise 3 milyar lira. Bu tür operasyonlarda kýrsalda veya merkezde olsun özellikle vatandaþlarýmýzýn güvenlik güçlerine destek olmalarýný bekliyoruz. Böylesi bir insanlýk suçuyla mücadeleyi topyekun yapmamýz gerekiyor. Bunu yaparken de en sade vatandaþlarýmýzdan, kamu görevlilerine, sivil toplum örgütleri temsilcileri, basýn mensuplarýna büyük görevler düþüyor. Burada vatandaþlarýmýza uyuþturucunun insanlýða verdiði büyük zararý iyi anlatmamýz gerekiyor" dedi.

olacak, buna gönül rýzasý göstereceðini düþünmüyorum" þeklinde konuþtu.

'Ne mutlu Türküm diyene' tabelasý Vali Kýraç, Yeniþehir ilçesi Valilik binasýnýn yanýnda bulunan ve 1978 yýlýnda asýlan 'Ne mutlu Türküm diyene' yazýlý ta-

belanýn neden kaldýrýldýðýný da deðerlendirdi. Vali Kýraç, þunlarý söyledi: "Uzun yýllardan beri asýlan tabelanýn görüntüsü iyi deðildi. Çevre açýsýndan paslanmýþ ve görüntüsü iyi olmadýðý için kaldýrdýk. Diðer bölgelerde bulunan böylesi yazýlarýnýn kaldýrýlmasý ise zaman içerisinde belli olacak." Rýza BARUT

'Bilinç seviyesini yükseltmeliyiz'

V

ali Mustafa Cahit Kýraç, önceki gün Lice ilçesi kýrsalýnda yapýlan uyuþturucu operasyonu ile ilgili bilgi verdi. Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý'nda düzenlenen basýn toplantýsýna Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Hilmi Atabay ile Ýl Emniyet Müdürü Recep Güven hazýr bulundu. Yalaza Köyü'nde düzenlenen uyuþturucu operasyonun detayýný açýklayan Vali Kýraç, operasyon esnasýnda güvenlik güçlerine yapýlan saldýrýyý da anlattý. Yapýlan

operasyonda 3,5 ton esrar maddesinin ele geçirildiðini belirten Vali Kýraç, uyuþturucu operasyonunun, bu illetten insanlarý uzak tutmak ve piyasaya çýkmadan önlemek olduðunu söyledi.

'Herkese büyük görev düþüyor' Ele geçirilen uyuþturucunun maddi deðerinin 8 milyon lira olduðunu ifade eden Vali Kýraç, "Þu ana kadar bölgemizde 34,3 ton kubar esrar, 62 ton toz esrar ve 4 bin 500 dönüm arazide de 50 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bakanlýk kaplana el koydu B

atman'da benzin istasyonundaki kaplana Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý yetkilileri el koydu. Ýþ adamý Uður Kaçmaz'ýn 2009 yýlýndan beri beslediði kaplan Kahramanmaraþ Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Diyarbakýr'da leoparýn öldürülmesi olayýndan sonra Batman'daki kaplaný alma kararý alan Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ekipleri, sabahýn erken saatlerinde benzin istasyonuna giderek uyuþturduklarý hayvaný Kahramanmaraþ'a götürdü. Benzin istasyonu iþletme müdürü Muhammed Çelebi, sabahýn erken saatlerinde ekiplerin geldiðini ve istasyon çalýþanlarýnýn hazýr olduðu sýrada kaplaný götürdüklerini söyledi. Kaplanýn alýnmasýna tepki gösteren Çelebi, "Kaplana 2009 yýlýndan beri en iyi þekilde bakýldý. 4 yýldan beri beslemek yasak deðildi de þimdi mi beslemek yasak oldu. Kaplanýn alýndýðýndan habersiz gelen öðrenciler, kaplanýn götürüldüðünü öðrenince üzülerek buradan ayrýlýyorlar" dedi. ÝHA

Siirt kaldýrýmlarý engelsiz olacak S

iirt'te görme engelli vatandaþlar için ilk kez kaldýrýmlarda hissedilebilir yüzey kaplamalarý kullanýldý. Vali Ahmet Aydýn, Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü'nce kent merkezinde baþlatýlan kaldýrým yenileme çalýþmalarýný denetledi. Vali Aydýn, bu uygulamayla birlikte görme engelli vatandaþlarýn artýk daha rahat bir þekilde kaldýrýmlarý kullanacaðýný belirtti. Karayollarý 94. Þube Þefi Güloðlu, görme engelli vatandaþlar için kaldýrýmlarýn artýk bir iþkence olmaktan çýkacaðýný belirterek, "Görme engellilerin yürürken kul-

landýklarý beyaz deðnekler için tasarlanan takip tuðlalarý, yol boyunca þerit halinde uzanarak engellinin güven içinde yürüyebilmesine olanak veriyor. Kaldýrýmda yürümek engelli vatandaþlarýmýz için artýk iþkence deðil, keyifli ve güvenli bir hal alýyor" dedi. Denetlemelerin ardýndan Siirt Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Aydýn, Belediye Baþkaný Selim Sadak ve diðer yetkililerle sohbet etti. Vali Aydýn ve Baþkan Sadak, belediye önünde yapýlan kaldýrým çalýþmalarýyla ilgili bilgi alarak beraber kaldýrým taþý dizdi. AA

Vatandaþlarýn güvenlik görevlilerine mukavemet göstermesini de deðerlendiren Vali Kýraç, "Burada bilinç seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Bu kenevirin bir insanlýk dramý yarattýðýný belki de bilmiyorlar. Bir pýrasa ekimiyle bunu eþ deðerde mi tutuyorlar onu tam ayýrt edemiyoruz. Yoksa bizim insanýmýz ferasetlidir. Bir baþka çocuða, insana verilecek zararla bizim insanýmýz mutlu olmaz. Onu kendine iþ edinmez. Bunu bilmeden yapýyor ise bilinç seviyesini artýrmamýz lazým. Vatandaþlarýmýza bu bitkilerin insanlarýn dramý olduðunu iyi anlatmamýz halinde bizden çok müdahale eder. Bizim insanýmýz bilse ki bir çocuðun ölümüne neden

Askerler komutaný vurdu

Hakkari'nin merkeze baðlý Üzümcü Köyü yakýnlarýndaki güvenlik noktasýnda durdurulmak istenen minibüse ateþ açýldý. Açýlan ateþle 1 uzman çavuþ ile minibüs yolcularýndan 29 yaþýndaki Yücel Ertuþ öldü. ÝHD: Yargýsýz infaz

O

lay, saat 23.00 sýralarýnda Hakkari il merkezine 30 kilometre uzaklýkta bulunan Üzümcü Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Çukurca'dan Hakkari'ye gelen minibüs, Üzümcü Karakolu'ndaki askerler tarafýndan oluþturulan güvenlik noktasýnda durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarýna uymadýðý öne sürülen, içinde Yücel Ertuþ ile Cemil Korkmaz'ýn bulunduðu minibüse bunun üzerine askerler tarafýndan ateþ açýldý. Açýlan ateþ sonucu araçta bulunan 29 yaþýndaki Ertuþ aðýr yaralandý. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Ertuþ, yapýlan müdahalelerine raðmen kurtarýlamadý. Bu sýrada olay yerinde bulunan 1 uzman çavuþun da bu sýrada aðýr yaralandýðý ve kaldýrýldýðý Hakkari Asker Hastanesi'nde kurtarýlamayarak hayatýný kaybettiði belirtildi. Yetkililer soruþturmanýn devam ettiðini, daha sonra açýklama yapýlacaðýný, minibüste bulunan Cemil Korkmaz'ýn ise gözaltýna alýndýðýný bildirdi.

Hastaneye giden ÝHD Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut, meydana gelen olayda 1'i asker 2 kiþinin hayatýný kaybettiðini belirterek, "Ýçerisinde 2 kiþinin bulunduðu araç, daha önce Çukurca-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Geçimli Karakolu'nda durduruluyor. Yoluna devam eden araç, bu kez de Üzümlü Karakolu'nda tekrar durdurulmaya çalýþýlýrken yüksek mevzilerden ateþ açýlýyor. Bu sýrada yolda aracý durdurmaya çalýþan uzman çavuþ ile minibüste bulunan sivil vatandaþ Ertuþ aðýr yaralanýyor. Ertuþ ile uzman çavuþ, kaldýrýldýklarý hastanelerde hayatlarýný kaybediyor. Bu tamamen yargýsýz infazdýr. Olayýn takipçisi olacaðýz. Cumhuriyet Savcýsý ile görüþtük. Olayý tüm detaylarý ile takip ediyoruz. Hazýrlayacaðýmýz raporu da basýnla paylaþacaðýz" dedi.

Valilik: Ýnceleme baþlatýldý Hakkari Valiliði de olay ile ilgili açýklama yaptý. valilik açýklamasýnda þunlar belirtildi: "Üzümcü Jandarma Karakolu'nda bir ihbar üzerine yol kontrol ve arama faaliyeti yapýldý. Faaliyet esnasýnda 'dur' ihtarýna uymayarak geri dönmek suretiyle geldiði istikamete kaçmak isterken yapýlan ikaz atýþlarý sonrasý oluþan kargaþa ortamýnda görevli personel Uzman Jandarma Altýncý Kademeli Çavuþ Erhan Yürüdür ve araçta bulunan Yücel Ertuþ isimli þüpheli olay yerinde yaralanmýþ olup, derhal

Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlmýþtýr. Hakkâri Devlet Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen uzman jandarma çavuþ þehit olmuþ, þüpheli vatandaþ vefat etmiþtir. Olayýn haber alýnmasýna müteakip adlî makamlar bilgilendirilmiþ. Olay yerinde cumhuriyet savcýsý ve beraberinde Hakkari il emniyet müdürlüðü olay yeri inceleme ekipleri tarafýndan inceleme baþlatýlmýþtýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur."

Ertuþ topraða verildi Üzümcü'de açýlan ateþ sonucu ölen Yücel Ertuþ'un cenazesi yapýlan otopsinin ardýndan ailesine teslim edildi. Ertuþ'un cenazesi

Daðgöl Mahallesi'nde bulunan Kalealtý Mezarlýðý'nda gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. ÝHD Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut ve beraberindeki Mazlum-Der Hakkari Þube Baþkaný Cengiz Þen de Üzümcü Jandarma Karakolunun bulunduðu bölgeye giderek, görgü tanýklarýndan bilgi aldý. Olayda çok fazla kurþunun isabet ettiði 30 AD 262 plakalý minibüs ise, Jandarma karakoluna gelen vince bindirilerek Hakkari'ye götürüldü. Bu arada, cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi morgunda bulunan uzman Çavuþ Erhan Yörüdür'ün cenazesinin de otopsi ardýndan memleketine gönderileceði belirtildi.


4

Gündem

8 KASIM 2013 CUMA

Güvenlik duvarý protesto edildi Mardin'in Nusaybin ilçesinde BDP ve HDP tarafýndan Nusaybin-Suriye sýnýrýnda örülen güvenlik duvarýný protesto etmek amacýyla miting düzenlendi. Türk, "Bugün dört parça Kürdistan'ýn, birleþtirilmesi aþamasýndayýz. Kürdistan'a özgürlük aþamasýndayýz. Bugün Kürt halkýný inkar eden, kirli siyaset dönemi bitmiþtir. Dört parça Kürdistan, özgür ve demokratik bir yaþam istiyor. Bu insaný bir talebimizdir. Bu talepler elde edilinceye kadar mücadele edeceðiz. Biz utanç duvarýnýn kaldýrýlmasýný yeterli bulmuyoruz. Sýnýrlarýn kaldýrýlmasý yetmez. Ýnsani yardýma ve ticarete açýlmasý lazým sýnýrlarýn. Kürtlerin arasýndaki sýnýrlar her bakýmdan kaldýrýlmalýdýr. Bu yüzyýl Kürt halkýnýn yüzyýlýdýr. Ortadoðu'da Kürtler büyük bir aktördür. Ortadoðu'ya Kürtsüz özgürlük, demokrasi ve kardeþlik gelemez" dedi.

S

ýnýrda yapýmýna devam edilen istinat duvarýný protesto etmek isteyen çok sayýda BDP'li, Diyarbakýr'dan Nusaybin'e gitmek için sabah saatlerinde yola çýktý. Dün sabah saatlerinde Diyarbakýr'dan yola çýkan çok sayýda otobüs, Diyarbakýr-Mardin karayolu üzerinde bulunan Çarýklý Beldesi çýkýþýnda durduruldu. Geniþ güvenlik önleminin alýndýðý bölgede, trafik polisleri araçlarda evrak ve muayene kontrolü yaptý. Belgeleri eksiksiz olan araçlarýn geçiþine izin verildi. Araçlarýn durdurulduðunu gören BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, BDP Bingöl Milletvekili Ýdris Baluken ve BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik, emniyet amirleri ile bir süre görüþtü. Görüþmenin ardýndan araçlarýna binen milletvekilleri, Nusaybin'e gitmek için yola çýktý.

'Duvara izin vermeyeceðiz' Burada konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, gidiþin son iki üç günde alýnan bir karar olmadýðýný söyledi. Zümrüt, "Ankara'da eþbaþkanlarýmýzýn toplantýsý vardý. Toplantýda Rojava ve duvar ile ilgili ciddi tartýþmalar yapýldý. Bu duvarýn asla ve asla kabul edilemeyeceði bir tutumdur. Bu duvarýn sürece hizmet etmeyeceði bir tartýþma da yürütmüþtür. Biz 7 Kasým ile ilgili Türkiye geneline örgütlü olduðu-

Zayi ilanlarý Vali Gökhan Aydýner Endüstri Meslek lisesinden almýþ olduðum tastiknamemi kaybettim.Hükümsüzdür Ramaz Kaya Adýyaman Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Türk Dili Edebiyat Bölümünden almýþ olduðum diplomamý ve Diyarbakýr Atatürk lisesinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim.Hükümsüzdür Mesut Aydýn Diyarbakýr Ergani nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý ve D.Ü Süt ve ürünleri teknolojisi bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim.Hükümsüzdür Ruhi Kýlýç

muz bütün illerde bugün Nusaybin'e gitme planlamasý yapmýþtýk. Diyarbakýr'da bunlardan biriydi. Ama ne yazýk ki sabah saatlerinde Ýçiþleri Bakanlýðý yayýnladýðý bir genelgeyle bizleri saatlerce burada beklettiler. Bu bekletme ne bu sürece, ne de sürecin ruhuna uygun deðildir. Þu anda yüzlerce, binlerce kiþi Diyarbakýr il ve ilçelerinden Nusaybin'e doðru yola çýktý. Diyarbakýr halký ile birlikte biz oraya gidip bu duvara izin vermeyeceðiz" dedi.

Polis müdahalesi

Gökkan eyleme son verdi Bölge illerinden Nusaybin'e giden vatandaþlar Mitanni Kültür Merkezi bahçesinde toplandý. Suriye sýnýrýnda eylem yaptýðý alandan saðlýk çadýrýna gelen bir haftadýr açlýk grevindeki Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, saðlýk taramasýndan geçirildi. Gökkan daha sonra açlýk grevine destek verenler ile mitingin yapýlacaðý Mitanni Kültür Merkezine geçti. Çevredekilerin yardýmýyla ayaða kalkarak konuþan Gökkan, baþlattýklarý eylemin yerini bulduðunu, bu nedenle açlýk grevini sona erdirdiklerini belirtti. Konuþmasýnýn ardýndan Gökkan saðlýk kontrolü için Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.

Türk: Kürtsüz demokrasi gelemez Mitingde konuþan DTK Eþ Baþkaný ve Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk , bugünün Kürt halkýnýn geleceði için tarihi bir gün olduðunu, verilen mücadele ile Kürt halkýnýn özgür ve onurlu bir yaþam elde edeceðini söyledi.

baktýlar düne kadar terörist dedikleri halk, kendi düzenini kurmuþ, bu kez duvar ve perde çekmeye çalýþýyorlar. Bizler eðer bunu kabul edersek 100 yýl önce yaþananlar tekrarlanacaktýr. Bedeli aðýr mý olur? Bunu düþünmeyeceðiz. Çünkü kendi topraðýmýzda köle olarak yaþamayacaðýz. Biz sýnýrlarý kabul etmeyeceðiz. Kobani ve Kamýþlý neyse, Kýzýltepe ve Nusaybin odur" þeklinde konuþtu.

Demirtaþ: Sýnýrlarý kabul etmeyeceðiz

Yapýlan konuþmalardan sonra BDP'liler, Mittani Kültür Merkezi önünde toplu olarak oturma eylemine baþladý. Polisin önlem aldýðý sýnýr hattýna giden yüzleri maskeli bir grup gösterici, polise havai fiþek ve taþlarla saldýrdý. Polisin de gaz bombalarýyla karþýlýk vermesiyle mitinge katýlanlarýn büyük bir kýsmý gazdan etkilendi. Bunun üzerine mitingin yapýldýðý park tamamen boþaldý.

BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ ise, Baþbakan Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'na çaðrýda bulunarak, "200 metre, 50 metre ötenizde bir devrim yaþanýyor. Bu halk Türkiye ve Türklerin düþmaný deðil. Türkiye ve Türker'e silah sýkmýþ deðil. Sadece kendi topraðýnda meþru savunmasýný yapýyor. Sýnýrlarý çetelere açarken, bu halkýn önüne duvarlarý öremezsiniz. Bugün orada savaþan çetelerin halk desteði yok. Türkiye, Katar ve Suudiler destek vermezse çeteler orada 3 gün kalamazlar. Kürtler özgür yaþamak istiyor. Türk Ordusu giremediði için Suriye'ye çeteler eliyle savaþ yürütüyor. Baktýlar ki oradaki devrimi durduramýyorlar,

Diyarbakýrlý gençlere dalýþ eðitimi Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Kaymakamlýðý'nca hazýrlanan "Su Altý Tüplü Dalýþ" projesi ile gençler su altý sporu ile tanýþtý. Proje kapsamýnda 133 gence dalýþ eðitimi verildi.

D

iyarbakýr Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Akþit Dayý, proje kapsamýnda 15 ile 25 yaþ arasýndaki gençlere dalýþ eðitim verildiðini belirterek, 3 ay süren eðitimin devam edeceðini söyledi. Dayý, bu eðitim ile gençlerin spora yönelerek su altý sporlarýný tanýmalarýnýn saðlandýðýný belirtti. Su Sporlarý Ýhtisas Kulübü Baþkaný Ýlhami Çakmak ise, gençleri su altý dünyasý ile tanýþtýrmak, açýk deniz malzemelerini sýð sularda doðru kullanmalarýný saðlamak amacýyla hayata geçirilen projenin çok baþarýlý geçtiðini ifade ederek, önce havuzda eðitim verilen gençlerin daha sonra Eðil Barajý'nda 18 metre derinliðe dalýþ yaptýðýný anlattý.

133 gence eðitim verildi Bazý gençlerin eðitimi devam ettirmek istediðini vurgulayan Çakmak, "Artýk Diyarbakýr'da da dalgýçlar yetiþecek. 133 genç eðitim aldý. Eðitimi baþarýyla tamamlayan 83 genç dalgýçlýk sertifikasý almaya hak kazandý" dedi. Eðitim alan gençlerden Ramazan Oruç, ilk kez böyle bir etkinliðe katýldýðýný, etkinliðin çok güzel geçtiðini anlatarak, "Su altýndaki hayat bambaþka. Keyifle dalýþ yaptýk" þeklinde konuþtu. Eðitimde baþarýlý olan 83 genç, Ýl Afet Arama ve Kurtarma Müdürlüðünde düzenlenen törenle dalgýçlýk sertifikalarýný aldý. AA

Toprak evler kýþa hazýrlanýyor 8 KASIM 2013 CUMA YIL: 13 SAYI: 4436 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

B

itlis'te bulunan topraklý evlerde hummalý çalýþma baþladý. Vatandaþlar, kýþýn damlamaya karþý korunmak için evlerini bakýma aldý. Genellikle tarihi yapýlar olduðu için beton yapýmýna müsaade edilmeyen evler halkýn çilesi haline geldi. Vatandaþlar, evlerinin damlamamasý için toprak damlarý sið denilen bir çeþit toprakla onarýyor. Bu iþlemin sonbahar döneminde yapýldýðýný belirten sið ustalarýndan Hasan Kartal, "Ýlimizde bulunan birçok ev tarihi eser olduðu için beton yapýmýna müsaade edilmiyor. Bazý

Batman'da kan baðýþ kampanyasý B atman Adliyesinde görev yapan hakim ve savcýlar kan baðýþýnda bulundu. Valilik bahçesinde kurulan Türk Kýzýlayý çadýrýna gelen hakim ve savcýlar kan baðýþýnda bulundular. Kan baðýþýnda bulunan Cumhuriyet Baþsavcýsý Muhammed Emre Ejder, Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde kan baðýþýnda bulunduklarýný belirtti. Ejder, "Çünkü kan vermenin bir hayatý kurtarmak kadar önemli olduðunu unutmayalým. Herkesi kan baðýþý yapmaya davet ediyorum" dedi. AA

topraklý evlerin sahipleri de maddi imkânlarý olmadýðý için evleri beton yapamýyorlar. Bu tür topraklý evler zamanla yaðýþlý havalarda damlamaya baþlýyor. Bunun önüne geçmek için genellikle sonbahar aylarýnda topraklý damlarý hafif þekilde kazýyoruz. Halk arasýnda sið diye bilinen farklý bir toprak türünü getirerek kazýnan toprak damlara dökülerek üzerine de tuz serpiyoruz. Böylece damýn üzerinde bol bir suyla bunu karýþtýrarak aðaçtan yapýlmýþ topaç denilen bir cisimle dövülerek sertleþtiriyoruz. Bu iþlem yaklaþýk olarak bir hafta sürmektedir. Böyle yapýlan topraklý damlar bazen 10 yýla yakýn bir süre içerisinde artýk damlamamaktadýr" dedi. ÝLKHA

T.C Diyarbakýr 2.Sulh Hukuk Mahkemesi ESAS NO : 2013/885 KARAR NO : 2013/1446 DAVANIN KABULÜ ÝLE; 1-Mardin ili Mazýdaðý ilçesi Saðmal köyü cilt no 41 hane no 3 bsn 49 T.C.Kimlik no: 11786091496 de nüfusa kayýtlý Ali Ýhsan ve Remziye'dan olma 15/07/1998 doðumlu Þaban Sayým'ýn ön adýnýn ÖNDER olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE, karar verildiði ilan olunur Basýn-2164 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)


Bölge Haber

8 KASIM 2013 CUMA

'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazýsý kaldýrýldý

Çözüm sürecine doping olacak Çözüm sürecinin bölgeye yansýmasý devam ediyor. Diyarbakýr'da uzun yýllardan bu yana Yeniþehir ilçesinde yer alan ve üzerinde þehrin simgesi karpuzun olduðu 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazýsý valilik kararýyla kaldýrýldý. Yeniþehir ilçesinde Valilik yakýnlarýnda Büyükalp Caddesi üzerinde bulunan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' tabelasýnýn kaldýrýlmasý için çalýþma baþlatýldý. Demir kesme aletleri ile yerinden sökülen kentin simgesi karpuz maketinin ardýndan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazýsýnýn bulunduðu tabela kesilmeye baþlandý. Çevreden geçen vatandaþlar, yazýnýn kaldýrýldýðýný görünce cep telefonlarýna sarýlarak çalýþmalarý çekmeye çalýþtý. Tabelanýn kaldýrýlmasý sýrasýnda vatandaþlar alkýþlar ve ýslýklarla destek verdi. Sivil toplum kuruluþlarý, toplumu tek tipleþtirmeye yönelik olduðuna inandýklarý tabelanýn kaldýrýlmasýný çözüm sürecine katký sunacak bir adým olarak deðerlendirdi.

Çoban: Sürece katký sunacak Mazlum-Der Genel Baþkan Yardýmcýsý Selahattin Çoban, "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazýsýnýn bulunduðu tabelanýn 30 yýl aradan sonra kaldýrýlmasýný öðrenci andýnýn kaldýrýlmasýnýn bir devamý olarak gördüklerini söyledi. Diyarbakýr'daki bu tabelanýn kaldýrýlmýþ olmasýnýn son derece önemli olduðunu belirten Çoban, "Darbe ürünü olan ve Diyarbakýr merkezinde insanlarýn gözü önünde tutulan paslanmýþ bu tabelanýn kaldýrýlmasý, bölge halký üzerinde de olumlu etki yapacak. Süreçle buna benzer adýmlarýn atýlmýþ olmasý bizi sevindiriyor. Bundan sonraki süreçte de bunun devamý niteliðinde somut adýmlar bekliyoruz. Bu ve benzeri yazýlarýn bulunduklarý tüm noktalardan temizlenmesi süreç için önemlidir. Tek tipleþtirici, toplumu ayrýþtýrýcý ve ötekileþtirici bir dili olan bu yazýlarýn kaldýrýlmasý çözüm sürecine katký sunacaktýr" dedi.

Bilici: Yanlýþ düzeltildi Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, demokratikleþme ve normalleþme sürecine girilmesiyle darbe dönemine ait izlerin silinmeye baþladýðýný söyledi. Bilici, "Bir yanlýþ daha düzeltilmiþ oldu. Tabelanýn kaldýrýlmasý çok önemli ve sevindiricidir. Buna benzer tüm ayrýmcýlýðý ve ýrkçýlýðý çaðrýþtýran yazýlarýn ve isimlerin deðiþtirilmesi gerekiyor. Darbe döneminde insan haklarý ihlallerine karýþmýþ ve birçok suç iþlemiþ insanlarýn isimlerinin kýþla, okul ve köprü gibi yerlerde yer almasý da insanlarda rahatsýzlýk yaratýyor. Bu isimler de deðiþtirilmeli, onlarýn yerine o kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun isimlere yer verilmelidir. Yaþayanlarýn çoðunluðunun Kürt olduðu bir yerde sadece bir ýrka yönelik 'Ne Mutlu Türküm' yazýsý son derece talihsiz bir yazýydý. Dün itibariyle kaldýrýlmasý önemlidir" þeklinde konuþtu.

Zümrüt: Toplum kabul etmiyordu BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt,

Büyükalp Caddesi üzerinde bulunan 'Ne mutlu Türküm diyene' yazýnýn kaldýrýlmasýný olumlu karþýladýklarýný söyledi. Bölgenin birçok ilinden geçerken en gözde olan yerlerde çok büyük harflerle 'Ne

mutlu Türküm diyene' yazýlarýyla karþýlaþtýklarýný belirten Zümrüt, þunlarý söyledi: "Bu yazý topluma hitap etmiyordu. Bu yazý milliyetçiliðin ta kendisidir. Yýllardýr Kürt çocuklarýna gözlerini açar açmaz Türk'üm,

doðruyum, mutluyum sözüyle okul açýlýþlarý yapýldý. Böyle bir süreçte ne o yazýlara ihtiyaç var, ne de sabahlarý Kürt çocuklarýna andýmýzý okutmaya ihtiyaç vardýr. Doðru deðildi zaten, bunu toplum da kabul etmiyordu. Yazýnýn, bir avukatýn itirazý üzerine valilik tarafýndan kaldýrýlmasýný ben olumlu deðerlendiriyorum Diyarbakýr açýsýndan." Vatandaþlar memnun Emrah Öztürk adlý vatandaþ, insanlarýn ülkelerinde dayatmacý politikalar ve tabelalarla deðil, demokrasi içerisinde dillerini ve kültürlerini özgürce yaþamak istediklerini söyledi. Türkiye'de farklý dili konuþan, farklý milliyette olan insanlara 'Ne Mutlu Türküm' sözünün dayatýlmasýný doðru bulmadýðýný ifade eden Öztürk, bunun baský oluþturduðunu belirtti. Zozan Alýnak ise bu tür yazýlarýn bulunduðu tabelalarýn hiçbir yerde bulunmamasý gerektiðini belirterek, bu tür bir tabelayý bir Kürt'ün kolay kolay kabul etmeyeceðini, Kürtlerle ilgili bu tür bir yazýyý da Türklerin kabul etmeyeceðini söyledi. Alýnak, "Ülkede 'ben Kürdüm', 'ben Türküm', 'ben Çerkezim' gibi bir yazý olmamasý gerekir. Ben batýya gittiðimde bu tür bir yazý görsem rahatsýz olurum, batýdan biri de buraya gelirse ve 'ben Kürdüm' yazýlý bir tabela görürse o kiþi de rahatsýz olur. Bu yüzden hiçbir yerde bu tür yazýlarýn olmamasý lazým" dedi. Avukat baþvurmuþtu Bir baþka vatandaþ ise, "Türküm demek de, Kürdüm demekte güzel bir þey. Diyarbakýr'da 'Ne mutlu Türküm diye' yazýyorsa Ýstanbul'da da 'Ne mutlu Kürdüm diyene' yazýlabilir. Kürt olmakla da gurur duyuyoruz, Türk olmakla da gurur duyuyoruz" diye konuþtu. Diyarbakýr Barosu avukatlarýndan Mahsuni Karaman, 'Ne mutlu Türküm diyene' yazýsýnýn kaldýrýlmasý için 17 Ekim 2013 tarihinde Diyarbakýr Valiliði'ne baþvuruda bulunmuþtu.

5

Vakýflar Bölge Müdürü Ergani'de Vakýflar Bölge Müdürü Metin Evs en, Ergani ilçesinde Cami Kebir'de baþlatýlan tadilat çalýþmalarýný yerinde inceledi. Yükleni ci firma yetkililerinden yürütülen çalýþmalar hak kýnda bilgi alan Evsen, merkez Cami Kebir'de çalýþmalarýn tamamlandýðýný bildirdi. Ek binanýn herhangi bir sýkýntýya meydan vermeyecek þekilde ibadete açýldýðýný kaydeden Evsen, türbenin inanç turizmine kazandýrýlmasý için geniþ kapsamlý bir proje hazýrladýklarýný ve ihalesini yaptýklarýný aktardý. Evsen, "Zülküf Pey gamber Türbesi'nin bulunduðu Makam Dað ýnda geçen yýl yaptýðýmýz restorasyon çalýþma larý sonrasýnda þuan için herhangi bir sýkýntým ýz yok. Buradaki sýkýntýmýz þudur. Türben in çevre düzenlemesi ve su sorunlarýnýn gide rilmesi için Vakýflar Bölge Müdürlüðü olarak proje hazýrladýk. Ýçerisinde mesire alanlarýnýn, kurban kesim yerlerinin olacaðý, Eðil ilçe sindeki türbe gibi kapsamlý bir proje hazýrladýk. Burasý sit alaný olduðu için, hazýrlanacak proj e, Tabiat ve Kültür Varlýklarýný Koruma Kurulu' ndan geçerse kýsa zamanda ihalesi yapýlar ak hayata geçirilecek ve ilçemizin inanç turi zmine önemli ölçüde katký sunacaktýr" dedi. AA

Sürücülerin çýð kabusu bitti

n inen çýð sebebiyle Kýþ aylarýnda daðlarda -Çukurca karayolu sýk sýk kapanan Hakkari elleri sürücüleri sevinüzerinde yapýlan çýð tün etre uzaklýkta bulunan dirdi. Þehirden 7 kilom deki Hakkari-Çukurca Sümbül Daðý eteklerin i ktasýna 3 yeni çýð tünell karayolunun iki ayrý no le niy e inen çýðlar nede yapýldý. Kýþ mevsimind ari-Çukurca karayolu, kk günlerce kapanan Ha esinden kapanmaktan yapýlan yeni tüneller say yýs ayýnda ihale yoluyla kurtuluyor. 2013 yýlý Ma tünellerinin 408 metre yapýmýna baþlanan çýð geniþliðinde ve 7 metre uzunluðunda, 10 metre u belirtildi. Yapýlan yüksekliðinde olduðun ari-Çukurca karayolutünellerle birlikte Hakk lduðunu ifade eden nun inen çýðlardan kurtu kýþ mevsimi boyunca sürücüler, "Daha önce çýðlar nedeniyle karay Sümbül Daðý'nda inen e ün ön ýn lar Çýð u. ord olu günlerce kapalý kalýy ipleri sürekli çalýþýyek arý oll ray ka n içi geçmek yüzünden insanlar hayordu. Ancak inen çýðlar araç ise yolda mahsur atýný kaybederken birçok tiþtirilmesi gereken kalýyordu. Hastaneye ye yatýný kaybediyordu. hastalar bazen yolda ha emeði geçen tüm Çýð tünelleri yapan ve iyoruz" dediler. ÝHA ed r kurumlara teþekkü

Çocuklara trafik dersi Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri, köy ilkokullarýnda trafik dersler i veriyor. Bölge Trafik Þube Müdürlüðü yetk ilileri 'Aðaç yaþken eðilir' misali çocukla rý trafik konusunda bilinçlendiriyor. Eki pler, Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürü Seyyit Cingöz öncülüðünde köy ilkokull arýný birer birer geziyor. Ekipler, önceki gün merkeze baðlý Yiðitçavuþ Köyü Ýlkokulu'nda 1,2 ve 3. sýnýflara Temel Trafik Eðitimi kap samýnda bilgiler verdi. Çocuklar dikkatli bir þekilde polisleri dinleyerek trafik konusu nda bilgi edinmeye çalýþtý.

Kitap hediye ettiler

Ýlkokul öðrencilerine karþýdan kar þýya nasýl geçildiði, güvenli geçiþ bölg eleri, bisiklete binme kurallarý, servis araçlar ýna binme ve inme kurallarý ve traf ik iþaretleri hakkýnda bilgi verildi. Trafik poli sleri, eðitim sonunda en güzel hediyen in kitap olduðunu düþünerek öðrenciler e kitap hediye etti. Bölge Trafik Denetle me Þube Müdürü Seyit Cingöz, köy ilkokull arýnda trafik bilinçlendirme çalýþmalarý nýn devam edeceðini belirterek, "Küçük yaþ ta alýnan eðitim kalýcý olur. Bu nedenle biz çocuklarýmýza trafik kurallarýný görünt ülerle anlatýyoruz. Þimdiden trafik kur allarýna uymanýn önemini öðrenmiþ olac aklar" dedi. Berat DOÐRUYOL-


6

EKONOMÝ

Batman'da doðalgaz yayýlýyor 8 KASIM 2013 CUMA

Siirt-Batman Doðal Gaz Daðýtým A.Þ. (SÝBADAÞ) Batman Bölge Müdürü Vekili Mustafa Yardýmcý, Batman halkýnýn doðalgaza büyük ilgi gösterdiðini söyledi.

SÝBADAÞ) Batman Bölge Müdürü Vekili Mustafa Yardýmcý, doðalgaz çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. SÝBADAÞ olarak 2011 yýlýnýn Mayýs ayýnda altyapý çalýþmalarýna baþladýklarýný belirten Yardýmcý, "Baþladýðýmýz tarihte doðalgaz verilmediði için altyapý çalýþmalarýmýza baþladýk. Ýlk olarak Gültepe, Çamlýtepe ve

Belde Mahallelerinde çalýþma yaptýk. 2012 yýlýnýn Haziran ayýnda þehre doðal gazý ulaþtýrdýk. O dönemde ayný mahallelerde faaliyetlerimiz devam etti. O sene içerisinde Batman'da yaklaþýk 5 bin 500 abonemiz doðal gazý kullanmaya baþladý. 2013 yýlýnda hem Gültepe'de ve hem de Çamlýtepe Mahallelerinde çalýþmalarýmýza devam ettik. Oraya ek olarak Kültür ve Gap mahallelerini de ekledik. Þu anda Týlmerç TOKÝ'de çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu bölgenin tamamýný doðal gaza kavuþturacaðýz" dedi.

Þehrin havasý deðiþecek 2013 yýlýnda þuana kadar yaklaþýk 7 bin 800 civarýnda hanenin doðal gaza abone olduðunu ifade eden Yardýmcý, "Yýl sonuna kadar yaklaþýk 4 bin abone daha sisteme dahil olur. Yýlsonuna kadar Batman'da yaklaþýk 18

bin doðal gaz kullanýcýsý olur. Ayný zamanda TÜPRAÞ'a da hat götürüyoruz. Çok yakýn bir zamanda TÜPRAÞ da doðal gaz kullanmaya baþlayacak. TPAO'nun da müracaatý var ve bu sene oraya da doðal gazý ulaþtýracaðýz. Bir sürü resmi kurumlarýn ve okullarýn da baþvurusu var. Þu anda havaalanýna doðal gazý ulaþtýrdýk. Bu sene þehre vereceðimiz

doðal gazla, þehrin havasýnda güzel bir geliþme bekliyoruz. Doðalgaz çalýþmalarýmýz sürekli devam ediyor. Önümüzdeki sene itibariyle Bahçelievler, Fatih, Þafak ve Pýnarbaþý Mahallelerine girmeyi hedefliyoruz. Bizlere yaklaþýk her gün günde 100 civarýnda abone geliyor. Halkýn doðalgaza ilgisi çok" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Vali Kýraç esnaflarý gezdi

Yüksekova'da 280 kiþi iþ sahibi oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okullarda temizlik iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere 280 kiþi için kura çekildi. Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) kapsamýnda, okullarýn temizlik iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere açýlan 280 kiþilik iþ kadrosuna 3 bin 170 kiþi baþvurdu. 229 erkek, 51'i kadýn olmak üzere 280 kiþi için kapalý spor salonunda kura çekimi yapýldý. Noter huzurunda yapýlan kura çekimi sonucunda 280 kiþi geçici iþ sahibi oldu. 280 kiþinin okullarda yardýmcý hizmet personel statüsünde geçici olarak görev yapacaðý belirtildi. ÝHA

Diyarbakýr'ýn turizm altyapýsý güçleniyor AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Diyarbakýr'ýn World Travel Market Fuarý'na katýlmasýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Son yýllarda Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yürütülen ulusal ve uluslararasý platformlardaki tanýtým organizasyonlarý, inanç ve kültür turizmi baþta olmak üzere turizmin birçok alanýnda bir marka þehir olma yolunda Diyarbakýr'ýn altyapýsýný güçlendirdiðini belirten Cuma Ýçten, "Diyarbakýr'ýn, bölgenin ve ülkenin önemli turizm destinasyonu haline gelmesi adýna yapýlan çok önemli çalýþmalardýr. Ve bu çalýþmalar farklý alanlarda uygulanmaya devam edecektir. Amacýmýz her fýrsatta, her platformda belirttiðimiz gibi Diyarbakýr'ýmýzý her alanda modern ve dünyadaki örnekleri gibi daha yaþanýlabilir bir þehir haline getirmektir. Dünyanýn ikinci büyük turizm fuarý olarak kabul edilen World Travel Market Fuarý'nda Diyarbakýr'ýmýzý tanýtmak ise geçmiþi on binlerce yýla uzanan ve sayýsýz medeniyete ev sahipliði yapan Diyarbakýr'ýmýza karþý en önemli sorumluluklarýmýzdan biridir" dedi. ÝHA

Vali Cahit Kýraç ile Emniyet Müdürü Recep Güven, Suriçindeki esnaf ve vatandaþlarla bir araya geldi. Bir kahvehaneye giden ve buradaki vatandaþlarla oturan Vali Kýraç çay içti, sohbetler etti. Vali Kýraç, Sur,çinin mevcut durumunun iyi olmadýðýný ve bölgenin tarihteki iþlevine uygun olarak restorasyonunun ve onarýmýnýn devam ettiðini ifade etti. Diyarbakýr'ýn kadim bir þehir olduðunu belirten Vali Kýraç, kente yerli ve yabancý turist gelmesi için çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini söyledi. Vali Kýraç, "Geçmiþi çok önemli olan Diyarbakýr'ýmýzý dünyaya tanýtmak çok önemli" dedi. Esnaflarla da sohbet eden Vali Cahit Kýraç, esnaf sorunlarýnýn çözümü için ne gerekiyorsa yapýlacaðýný söyledi. Haber Merkezi

Muþ Þeker Fabrikasý kapasite arttýrdý Günde ortalama 3 bin 600 ton pancar iþleme kapasitesi ile çalýþan Muþ Þeker Fabrikasý, 4 bin 500 ton þeker pancarý iþleyerek kapasite yükseltti. Þeker Fabrikasý Müdürü Nizamettin Güler, ilk defa bu yýl kapasitenin 4 bin 500'e çýkarýldýðýný söyledi. Güler, "Bu yýl yüzde 40 civarýnda baþarý bekliyorduk ve kampanya bitmeden bu seviyeye ulaþtýk. Türk-Þeker'de 1'inci sýraya yerleþtik. 10 puanlýk þeker çýkartýyoruz. Bu baþarý çiftçilerimizin, çalýþanlarýmýzýndýr. Daha önce 10 günde 3 bin 500 ton þeker çýkartýlýyordu. Þimdi 1 günde 4 bin 500 ton þeker üretiyoruz. Bir dahaki kampanya döneminde hedefimiz daha ileri olacak. Türkiye'deki birçok þeker fabrikasýnda fire oraný yüzde 7-8'lerdeyken Muþ Þeker Fabrikasý'nda bu oranýn yüzde 35'lere çýktýðý oluyordu. Fire, çiftçilerin pancarla birlikte fabrikaya çamur teslim etmesinden kaynaklanýyordu. Baþlatmýþ olduðumuz çalýþmalarla bunun önüne geçmiþ olduk" dedi.

Tatil köyü çalýþmalarý baþladý Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde yapýlmasý planlanan Helinamýn Termal Tatil Köyü Örnek Devremülk ve Konferans Salonu yapým inþaatý 1. etap temel kazý çalýþmalarýna baþlandý. Çermikli iþadamý Hamza Öner, 2009 yýlýnda kendi ilçesinde yapmak istediði Helinaným Termal Tatil Köyü projesini hayata geçirdiði için mutlu olduðunu belirtti. Öner, toplamda 320 bin metre kare üzerine yapýlacak olan Helinaným Termal Tatil Köyü projesinin 1. etap çalýþmasýný baþlatýp, temel atýmý için iþ makineleri ile kazý çalýþmalarýna baþladýklarýný söyledi. Hamza Öner, Helinamýn Termal Tatil Köyü'nde 3 bin konutluk devre mülkün hizmete sunulacaðýný, ayrýca 5 yýldýzlý otel, spa merkezi, aqua park, konferans salonu merkezi, AVM ve fizik tedavi merkezi,

ibadethaneler yapýlacaðýný ifade etti. Öner, "Çermik Helinamýn Termal Tatil Köyü projesinin 1. etap kazý çalýþmasý 18 dönümdür. Bu kazý çalýþmasý yaklaþýk 2 ay sürecektir. 1. etap kazý çalýþmasý yapýldýktan sonra, 2. etap kazý çalýþmasýna geçilecek. 1 ve 2.etap kazý çalýþmalarýndan sonra 210 devre mülk inþaatýna baþlanacaktýr" dedi. 1. Etap 2015'te hazýr Helinamýn Termal Tatil Köyü Genel Müdürü Necip Yýldýz, 1. etabýn 2015 yýlýnda hazýr hale getirileceðini söyledi. Yýldýz, "Helinamýn Termal Tatil Köyü tam olarak 2019 yýlýnda tama-

men bitirilerek halkýn hizmetine sunulacak. Artýk Çermikli gençlerimiz iþ aramak için batýya gitmeyecekler. Tatil köyünde 2 bin kiþi istihdam edilecek. Daha önceki yýllarda Dicle Üniversitesi Çermik Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki turizm ve otelcilik bölümünün tekrar açýlacaðýna inanýyoruz. Helinamýn Termal Tatil Köyü Türkiye'nin deðil, Avrupa'nýn en büyük projesidir. Ayrýca proje kapsamýnda 100 bin aðaç fidesi dikileceðini, kaplýca suyunu Helinamýn Termal Tatil Köyü'ne taþýmada son teknoloji kullanýlacak" þeklinde konuþtu. ÝHA

Çamurlu pancar alýnmýyor 'Alacaðýnýz ürünü bize getirin' sloganý ile kampanya dönemi baþlattýklarýný vurgulayan Güler, "Bu sloganla bu baþarýyý elde ettik. Köylerimizde çiftçilerimizle toplantýlar yapýyoruz. Çiftçimize bu konuda önemli uyarýlarda bulunuyoruz. Çamurlu gelen pancarý kesinlikle almayýp geri gönderdiðimizi söylüyoruz. Bunu da zaten çiftçimiz görmektedir. Bunun dýþýnda zaman zaman pancar hasadý yapýlan tarlalarýmýzda çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz. Tarlalarda pancarýn yüklenmesini denetleyip çiftçilere uyarýda bulunuyoruz. Ne pahasýna olursa olsun fabrikaya çamur satýlmasýna müsaade etmeyeceðiz, bu tespitimiz iþe yaradý ve pancar üreticisinden gelen þeker pancarlarý çamursuz olmaya baþladý. Bu durumda hem iþ gücünü arttýrdý hem de daha fazla ürün iþlememizi saðladý" þeklinde konuþtu. Fabrika Müdürü Nizamettin Güler, ayrýca duyarlý davranan çiftçilere de teþekkür etti. ÝHA


Güncel

7

'Ic barýsý bozmak istiyorlar' 8 KASIM 2013 CUMA

Hüda-Par Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Yýlmaz, "Kürt halkýnýn iç barýþýný bozmak istiyorlar. Bu konuda duyarlý olacaðýz ve saðduyulu davranacaðýz" dedi. bir kiþinin ölümü, iki kiþinin de yaralanmasýyla sonuçlanan ve daha sonra Diyarbakýr'da SahabeDer'e yapýlan saldýrýlarla Kürtler arasýnda çatýþma ortamý oluþturulmaya çalýþýldýðýný belirtti.

'Saðduyulu davranacaðýz'

Diyarbakýr'da faaliyet gösteren Sahabe-Der'e önceki gün yapýlan molotofkokteylli saldýrýyý protesto etmek için Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde toplanan yüzlerce kiþi, yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan tekbirler eþliðinde derneðin Sur ilçesi Ýskender Paþa Temsilciliði'nin bulunduðu yere kadar yürüdü. Burada konuþan HüdaPar Genel Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz, Batman'da

Yýlmaz, "Olasý bir kavganýn, çatýþmanýn Kürt halkýna hiçbir faydasý olmayacaktýr. O yüzden kimse, Kürt halkýnýn kaný ve gözyaþý üzerinden siyasi rant devþiren insanlara uymasýn. Bu tür eylemleri yapanlar Kürt halkýna hizmet etmiyor. Kürt halkýnýn iç barýþýný bozmak istiyorlar. Biz bu konuda duyarlý olacaðýz ve saðduyulu davranacaðýz" þeklinde konuþtu. Sahabe-Der Genel Baþkaný Faysal Yýldýz da derneklerine yapýlan saldýrýnýn Batman'daki olayýn hemen ardýndan gerçekleþtirildiðini hatýrlatarak, "Bizler bu topraklarý gülistana çevirmeye çalýþýrken, onlar kabristan olmasý için ellerinden geleni yapýyor" ifadelerini kullandý. Gruptakiler yapýlan konuþmalarýn ardýndan daðýldý. AA

Öðrencilerden 'Öðrenci Evi' yorumu Diyarbakýr Dicle Üniversitesi'ndeki bazý öðrenciler, Baþbakan Erdoðan'ýn yaptýðý açýklamaya destek verirken, bazý öðrenciler de açýklamanýn anayasaya ters düþtüðünü söyledi.

Üniversitesi'nde okuyan ve ismini vermek istemeyen bir öðrenci Anayasa'da özel hayat gizliliðinin olduðunu belirterek, "Herkesin özel hayatý kendisinedir. Ýnsanlarýn kalýp kalmamasý kendilerinin bileceði bir iþtir. Üniversite öðrencilerinin çoðu zaten genç insanlardan oluþuyor. Bunu yapýp yapmamalarýný baþbakanýn deðil de kendilerinin düþünmesi gerekir" dedi. Ýsmini vermek istemeyen bir baþka öðrenci ise, "Denetimin yapýlmasý gerekiyor. Bir erkekle bir kýzýn ayný evde kalmasý bize uygun deðil. Böyle bir uygulama olursa gerçekten çok güzel olur. Yanlýþ bir þey bize göre" diye konuþtu. 'Kötü sonuçlar doðurur' Dicle Üniversitesi'nde okuyan bir baþka öðrenci de, Türkiye þartlarýnda kýz ve erkeklerin birlikte kalmadýðýný dile getirerek þunlarý söyledi: "Burasý Türkiye, Amerika'daki þeyler burada geçerli deðil. Ayrýca Baþbakanýmýz evlerden önce yurt durumunu düzeltsin, daha sonra zaten evlerde böyle bir þey yaþanmayacaðýndan emin olabilir. Ýnsanlarýn özel evlerine müdahale edilme konusu bu yanlýþ bir þey. Kýz erkek ayný evde kalma durumu da normalde hoþ olan bir þey deðil. Bunun yaþanýp daha kötü sonuçlar doðuracaðýný sanmýyorum." ÝHA

Batman 50 yýllýk Baðlarlý kadýnlara hayaline kavuþuyor bilgisayar kursu

Dicle Nehri üzerinde yapýmý süren ve Batman'ýn Gercüþ ilçesi ve Kayapýnar Beldesi'ne baðlý köylerin Batman'a mesafesini kýsaltacak olan Kantar Köprüsü tamamlanmak üzere. Vali Yýlmaz Arslan, beraberinde Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Kadir Özer ve Yol Þube Müdürü Sait Öner ile Kantar Köprüsü Projesi kapsamýnda yürütülen çalýþmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Arslan, Batman'da insanlarýn Dicle Nehri üzerinden geçecek böyle bir köprüyü hayal ettiklerini belirterek, vatandaþlarýn 50 yýllýk hayaline kýsa bir süre sonra kavuþacaðýný söyledi. Vali Arslan, geçen yýl ihalesi tamamlanarak yapýmýna baþlanan köprünün 480 metre uzunluðunda olduðunu ifade etti.

15 köy ve 1 belde yararlanacak

Vali Arslan, "Köprü neredeyse bir viyadük uzunluðunda olacak. Çalýþmalar hýzla sürüyor. Ýnanýyorum ki buradaki çalýþmalar 2 aya kadar tamamlanacak. Bu köprüden 15 köy ve bir beldemiz doðrudan yararlanacak. Daha önemlisi Mardin ve Batman yolunu yaklaþýk 60 kilometre, bazý köylerle Batman arasýný da 120 kilometre kýsaltan bu köprü önemli bir projedir. Baðlantý yollarý ile yaklaþýk 50 milyon liraya mal olacak köprünün hizmete açýlmasý ile vatandaþlarýmýzýn 50 yýllýk hayali gerçek olacak. Önümüzdeki yýlýn sonlarýna doðru yan yollarýyla proje tamamlanacak ve halkýn hizmetine sunulacaktýr" dedi. AA

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkanlýðý bünyesinde bulunan Kardelen Kadýn Evi, ilçede bulunan kadýnlar için sertifikalý bilgisayar kursu baþlattý. Her yýl farklý alanlarda mesleki kurslar veren Kardelen Kadýn Evi, sadece kadýnlarýn katýlabileceði bilgisayar kursu açtý. Arkadaþlarýnýn önerisiyle bilgisayar kursuna katýldýðýný belirten Havva Adýyaman, "Burada zamanýmýz çok eðlenceli geçiyor. Ayný þey dersler için de geçerli. Bilgili ve öðretici bir yer. Kendimizi geliþtirmemiz açýsýndan çok önem taþýyor. Bu söylediklerim sadece bilgisayar kursu için deðil, insanlarýn benimsedikleri kimi alanlarda kurs gören arkadaþlarýmýz içinde geçerli" dedi. Kursta öðrenciler yoðunlukta Kardelen Kadýn Evi'nden bil-

gisayar kursu ile ilgili bilgi veren kurs hocasý Emine Dizgin ise, "Öðrencilerimizin algýsý çok açýk. Orta öðretimden tutalým lise ve üniversiteye hazýrlanan öðrencilere kadar birçok kursiyerimiz var. Bütün öðrencilerimiz çok meraklý, bu benim ilgimi çekiyor. Kursiyerlerimize bilgisayar programlarý ve paket programlarý öðretiyoruz" diye konuþtu. 220 kadýn sertifika aldý Kardelen Kadýn Evi sorumlularý ise yürüttükleri çalýþmalar hakkýnda þu bilgileri verdi: Çalýþmalarýmýz gün geçtikçe büyüyor ve yeni dönemde farklý alanlarda çeþitli kurslar vereceðiz. Geçen yýl yaklaþýk 220 kadýnýmýza biçki dikiþ, bilgisayar iþletmeciliði, ön muhasebe, kuaförlük ve müzik atölyeleri alanlarýnda sertifika verdik. Ses eðitimiyle birlikte baðlama ve piyano kurslarýmýz da yeni baþlayacak." Berat DOÐRUYOL

Leopar projesi Diyarbakýr'a kayacak

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde öldürülen leopar, Güneydoðu'da leoparlarýn yaþadýðýna iliþkin umutlarý artýrdý. "Güneydoðu Anadolu Leopar Projesi" kapsamýnda yürütülen çalýþmalar Diyarbakýr'ý da kapsayacak. Anadolu'da bilinen son leoparýn 1974 yýlýnda Ankara'nýn Beypazarý ilçesinde öldürüldüðü kayýtlara geçerken, 2010 yýlýnda ise Siirt'teki Gabar Daðýnda leoparýn izine rastlanmýþtý. Son olarak Çýnar ilçesine baðlý Solmaz Köyü kýrsalýnda öldürülen leopar, bölgede yürütülen "Güneydoðu Anadolu Leopar Projesi" kapsamýnda gerçekleþtirilen çalýþmalarýn Diyarbakýr'ý da kapsamasýný gündeme getirdi. Anadolu'da yaþamadýðý düþünülen bir kedi türü olan leoparla ilgili Türkiye'de çalýþmalar yürüten biyolog Batur Avgan, geçen yýldan bu yana Siirt ve Þýrnak'ta leoparlarla ilgili çalýþma yürüttüklerini söyledi. Ýki ilde yürüttükleri çalýþmalarda bölgedeki leopar hareketliliðini öðrenmek için çalýþtýklarýný ifade eden Avgar, son olayla leoparlarýn bu bölgede var olduðuna yönelik umutlarýn arttýðýný belirtti. 'Amacýmýz halký eðitmek' Avgan, Siirt'te görülen bir leoparýn fotoðrafýnýn ortaya çýkarýlmasýnýn ardýndan "Güneydoðu Anadolu Leopar Projesi"ni yürütmeye baþladýklarýný kaydederek, bu doðrultuda yürüttükleri çalýþmalarýn artýk Diyarbakýr'a da kayacaðýný söyledi. Projenin amacýnýn yerel halký leopar konusunda eðitmek olduðunu dile getiren Avgan, "Vatandaþlara leoparý anlatarak, karþýlaþtýklarýnda ne yapmalarý konusunda bilgilendi-

receðiz. Projemizin diðer amacý da Gabar Daðý ve Güney Muþ daðlarýnda fotokapan çalýþmasý yapmaktýr. Bu çalýþmayý Siirt'te yapýyoruz. 8 Kasým'da Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nda konuyla ilgili yapýlacak toplantýdan çýkacak karar doðrultusunda çalýþmalar Diyarbakýr'a da kayacak. Diyarbakýr'da özellikle Karacadað Bölgesi'nin doðusunda halka leoparla ilgili bilgi vereceðiz" dedi. 'Yaralý olduðu için saldýrdý' Diyarbakýr'da ele geçirilen leoparý incelediðini, bacaðýnda kurþun yarasý tespit ettiðini anlatan Avgan, "Bulgular gösteriyor ki leopar yaralý olduðu için saldýrdý. Yaralý bir hayvanýn saldýrmasý mümkün. Leopara bir hayvana saldýrdýðý sýrada korkutmak için ateþ edilmiþ olabilir. Bu tür sosyal olaylarda hemen bir sonuca varmak mümkün deðil. Zamanla hikayesini öðrenmiþ olacaðýz. Yaralý olduðu için yakýnýndan geçen çobanlarýn onu öldüreceklerini sanarak üzerlerine atlamýþ olabileceðini düþünüyoruz. Çünkü leoparlar tehlike olmadýðýnda saldýrmazlar. Leoparlar av yapamayacaklarý yere gitmezler. Þýrnak, Hakkari ve Siirt'teki daðlar leoparlarýn yaþamasý için son derece uygun. Bu popülasyon burada yaþayabilir ama þu anda hala diþi ele geçirilmediði için bir popülasyondan söz etmek mümkün deðil. Leopar popülasyonlarý geniþlerken, leoparýn olmadýðý bölgeye önce genç erkekler gider. Diyarbakýr'daki olay bize leoparlarýn buraya gelebileceðini ve bölgede bir popülasyon kurabileceðini gösteriyor" þeklinde konuþtu. AA


8

Aktüalite

8 KASIM 2013 CUMA

Kayapýnar'a 'Yeþil Kuþak' Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi, Dicle Kent bölgesinde bulunan eski DSÝ kanal üstü ve çevresinde yeþil kuþak park çalýþmasý baþlattý. Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekiplerinin çalýþmasý ile 62 bin metrekare alan üzerinde yapýlacak yeþil kuþak içinde çocuk oyun guruplarý, spor ve dinlenme alanlarý, yürüyüþ yolu ve koþu bandý bulunuyor.

K

ayapýnar Belediyesi tarafýndan önceki yýl üstü kapatýlan eski DSÝ kanalý üzerindeki alanda yeþil kuþak park çalýþmasý baþlatýldý. 62 bin metrekare alan üzerinde yapýlacak yeþil kuþak içinde 4 çocuk oyun gurup alaný, 1 engelli çocuklar için oyun gurup alaný, 4 adet spor yapma alaný, koþu bandý, dinlenme alanlarý ve yürüme bandý bulunuyor. Yürüme bandýnda engelliler için iz bantlarý yapýlacak. Baþlatýlan çalýþmalarý Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað ve meclis üyeleri birlikte denetledi. Baþkan Vekili Dað, ilçelerinde kiþi baþýna 18 metrekareden fazla yeþil alan düþtüðünü belirtti.

Ýlkbaharda tamamlanacak Baþkan Vekili Mahmut Dað, "Belediye olarak yeni park çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu çalýþmalardan biri de yeþil kuþak

çalýþmasýdýr. Bilindiði gibi bu alan DSÝ'ye ait su kanalýydý. Kanal temizlendikten ve üstü kapatýldýktan sonra alanýn halkýmýza kazandýrýlmasý için çalýþma baþlattýk. Kanal üzerinde ilk etap çalýþmayla 50 dönümlü alan üzerinde içinde nikâh solunu olan parkýn yapýmýný tamamladýk. Ýkinci etap çalýþma kapsamýnda 62 bin metrekare alanda yeþil kuþak çalýþmasý baþlattýk. Büyük bir kýsmý yeþil alan olarak yapýmýna baþlanan yeþil kuþak içinde yürüme yolu, koþu bandý bulunmakta. Koþu bandýnda kullandýðýmýz malzeme saðlýklý spor yapýlabilmesi için kalite anlamýnda þehrimizde ilk kez kullanýlacak. Bunun dýþýnda spor yapma alanlarý, dinlenme ve çocuk oyun guruplarý bulunan yeþil kuþak çalýþmasýný ilkbaharda tamamlanmayý planlýyoruz " dedi. Berat DOÐRUYOL

Diyarbakýr ve Jelgava eðitimde ortaklaþtý

Eðitim camiasýndan meslek odalarýna ziyaret D

iyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürü Mehmet Hadi Aðýrbaþ, beraberindeki çalýþma arkadaþlarý ile DTSO ve DESOB baþkanlarýný ziyaret etti. Ýl Milli Eðitim Müdürü Mehmet Hadi Aðýrbaþ, beraberindekilerle birlikte Diyarbakýr Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Ahmet Sayar'ý ziyaret etti. Aðýrbaþ daha sonra Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar

Odalarý Birliði Baþkaný Alican Ebedinoðlu'na da bir ziyaret gerçekleþtirdi. Yapýlan ziyarette Diyarbakýr'daki sektör ve okul kaynaþmalarý ile ilgili görüþ alýþveriþi ve Diyarbakýr'daki Mesleki Eðitimin mevcut durumu, geliþtirilmesi, ilde yapýlacak çalýþmalar ile esnaf ve sanayicilerin Milli Eðitim'den beklentileri konusunda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Haber Merkezi

Diyarbakýr Milli Eðitim Müdürlüðü, Letonya ile eðitim çerçevesi anlamýnda iþbirliðine girdi. Letonya'ya giden Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri, Diyarbakýr'ýn eðitimini bu ülkenin eðitimcileri ile paylaþtý. iyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan "New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Latvia-ICT in Language Classes" projesinin resmi açýlýþ töreni, 28 Ekim'de Letonya'nýn Jelgava þehrinde bulunan proje ortaðý City Jelgava Department of Education kuruluþuyla birlikte yapýldý. Her iki ülkeden katýlýmcýlarýn tanýþmasýndan sonra Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Proje Sorumlusu Seval Yýlmaz, Tür-

D

T.C. Diyarbakýr Valiliði

kiye'nin ve Diyarbakýr'ýn eðitimi hakkýnda bilgiler verdi. Seval Yýlmaz, proje detaylarý ve projenin uygulanacaðý iki yýllýk süre içinde yapýlacak aktiviteleri de anlattý. Yýlmaz'ýn ardýndan Letonya'dan proje sorumlusu Agita Ozolina tarafýndan Letonya eðitim sistemi ve bu projede yer alan ortaklarýn tanýtýmý yapýldý. Diyarbakýr'dan yerel ortak olarak projeye katýlan Fen Lisesi, Yeniþehir Ýlkokulu ve Dicle Üniversitesi Eðitim Fakültesi tarafýndan kurumlarýn ve

temsilcilerinin tanýtým sunusu yapýldý. Kýsa tanýtýmlarýn ardýndan Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Süleyman Ýlge söz aldý ve iki ülke ve þehir arasýnda gerçekleþtirilecek bu çalýþmanýn eðitim adýna güzel sonuçlar vermesini diledi. Dil eðitiminde yeni yaklaþýmlar Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Müdür Yardýmcýlarý Süleyman Manap ve Süleyman Ýlge, Proje Sorumlusu Seval Yýlmaz ve Ýngilizce Öðretmeni Berrin Aksu, Yeniþehir Ýlkokulu Müdürü Ayhan Karaçöl ve Ýngilizce Öðretmeni Hatice Ýdil Seydialioðlu, Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Müdürü Abdurrahman Güden ve Ýngilizce Öðretmeni Ferda Ceyla, Dicle

Üniversitesi Ziya Gökalp Eðitim Fakültesi'den Doç. Dr. Yalçýn Tonbul ve Yrd. Doç. Dr Fatih Yýlmaz'ýn da bulunduðu çalýþma ekibi, 28 Ekim-01 Kasým arasýnda Jelgava'da bulunan yerel ortaklarý da ziyaret ederek, her gün bir proje çalýþma etkinliðine katýldý. 2 yýl devam edecek projenin çalýþma planý güncellenerek, Diyarbakýr'da yapýlacak olan bir sonraki toplantýya kadar iki asýl ve altý yerel ortaðýn yapacaðý çalýþma ve görevler belirlendi. Yabancý dil eðitiminde yeni yaklaþýmlarýn ve öðrenme-öðretme metotlarýnýn araþtýrýlacaðý projenin koordinatörü Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü olduðu, her iki ülkenin toplam bütçesinin 86.000 Euro olduðu bildirildi. Abdulkadir Baran ÇÝMEN


Ýç-Dýþ Politika

8 KASIM 2013 CUMA

Gel eleqeyeke mezin nîþanî pirtûkên kurdî dide

9

Weþanxaneyên ku di Fûara Kitêban a Navneteweyî ya 32yemîn a Îstanbûlê ya li Navenda Kongre û Fûara TUYAPê tê kirin de berhemên kurdî difroþin, ji firotinan kêfxweþ in.Di Fûarê de herî zêde pirtûkên Melayê Cizirî, Feqiyê Teyran, Ehmedê Xanî, Mela Hûseynê Bateyî yên ku di dîroka kurdî de girîng in, tên firotin.

X

wediyê û edîtorê Weþanxaneya Avayê War: "Zedetir ciwan, xwendekar, mamoste û kesên ku temenê wan di navbera 30-35 saliyê de pirtûkan distînin. Di demên dawîn de jî jinên sergirtî û kesên oldar jî eleqeyê nîþanî pirtûkên kurdî didin."Çevîk diyar kir ku wek par îsal jî beþdarî TÛYAPê bûne û wiha axivî: "Ji par û pê ve me bi qasî 25 pirtûkên nû çap kirin û ji van jî gelek, pirtûkên kurdî ne. Me herî zede pirtûkên rêzimanê, yên ku behsa zimanê kurdî dikin, klasîkên kurdî, dîwan, roman û çîrok çap kirin. Ji xwe yên zede tên firotin jî ev in."Çevîk ragihand ku diwanên Melayê Cizirî, Feqîyê Teyran, Huseynê Bateyî, Mem û Zîna Ehmedê Xanê û hîn kesên din yên ku di dîroka kurdî de þopeke girîng hîþtîne zêdetir tên firotin û axaftina xwe wiha domand: "Kovara me ya 20 salan ya ku bi navê Nûbiharê qasî weþanxaneya me girîng e. Heta wisa ku em ji weþanxaneyê zêdetir giringiyê didin kovarê. Ji ber vê him kovar, him pirtûkên lêkolînan, dîwan, roman him jî pirtûkên helbestan zede tên firotin. Dema ku em temenê kesên ku pirtûkan distînin dinêhêrin em dîbînin ku gelekî wan di navbera 25 û 40 saliyê de ne.

"Pêvajoya Çareseriyê rewþeke rehet a psîkolojîk derxiste holê" Çevîk diyar kir ku pêvajoya çareseriyê, vekirina beþa kurdî ya Anagolu Agencyê, li zanîngehan destpêkirina beþên kurdî û gavên din bûn sedem ku li welêt rewþeke aram çêbibe. Ev rewþ jî li ser firotina pirtûkan bandroreke erênî dike û wiha got: "Ev gav bû sedem ku di nav gel de rewþeke rehet a psikolojik çêbibe. Ne bi tene ji bo kurdan, ji bo tirkan jî mirov dikerek u vê rewþe aram bibine. Wek rojên berê pirtûkên kurdî sûc nayên qebûlkirin. Ji bo zimanê kurdî li welêt rewþeke meþru pêk hat. Lewra êdî bi deste dewletê jî hin tiþtên kurdî çêdibin. Helbet ev hemû bandoreke erênî li ser firotina pirtûkên kurdî jî dike." Ji bo tirkan maf çibin, ji bo kurdan jî divê heman maf hebîn Berpirsiyarê Weþanxaneya Avestayê Abdullah Keskîn jî ragihand ku ew ji sala 1995an û pê ve weþangeriyê dikin û her sal qasî 40-50 pirtûkên nû û ji bilî van çapa nû yên pirtûkên ku berê weþandine dikin. Keskîn wiha axivî: "Em 18 salan e ku weþangeriyê dikin û hejmara pirtûkên me yên ku em çap dikin her sal zêdetir dibe. Ji wê deme pê ve 4-5 nifþên nû, xwendakarên ku

di zanîngehan de dixwendin mezun bûn. Ev hemû kesên ku pirtûkên kurdî dixwînin û vê tevgera xwe diparêzin û nahêlin ku valahiyek çêbibe ne. Bi taybetî beþên kurdî yên k udi zanîngehan de vebûn gave ke baþ e Û bandoreke erênî li ser firotina pirtûkên kurdî dike. Ji bo tirkan maf çibin, ji bo kurdan jî divê heman maf hebîn û bên dayîn."Keskîn diyar kir ku dema ku ew beþdarî fûarên berê dibûn ji hela hîn kesan ve dihatin acizkirin û wiha got: "Di fûarên berê de em dihatin acizkirin. Hîn kes dihatin standa me û digotin ku 'zimanekî bi navê kurdî tûne, hûn çi difroþîn? Ma rêzimana zimanê we heye? 'Tiþtên wisa digotin û em tacîz dikirin. Lê ev tevger niha kêmtir bûne. Niha ji bo tirkan jî rewþ dest pê kiriye û normal dibe. Ji xwe pirsgirêka kurdan ya wisa tûnebû. Ev gav destpêkin heke zêdetir bên avêtin her tiþt dê normal bibe." Polêsan jî pirtûk kirîn Xwediyê û edîtorê Weþanxaneya Avayê Ronî War jî diyar kir ku berhemên wek dîwana Feqiyê Teyran, Mem û zîn yên klasik û roman zêdetir tên firotin û wiha axivî: "Îsal me 18 pirtûk çap kirin. Pirtûkên nivîskar Firat Cewerî, Recep Dildar û çend kesên din

neya Aramê Gokhan Bûlût jî diyar kir ku Weþanxaneya Aramê ji sala 1998an û pê ve dest bi weþanê kiriye û ragihand ku ew her sal qasî 40 pirtûkan çap dikin. Ji van pirtûkan 20-25 hebê wan pirtûkên kurdî ne.Bûlût diyar kir ku ew zêdetir roman, çîrok û pirtûkên wêjeyî difroþin û wiha axivî: "Bêguman pêvajoya çareseriyê bandoreke erênî li ser firotina pirtûkan dike. Lê dersen kurdî hîn di dibistanan de wek derseke hilbijarti ye.. Ev gaveke kêm e. Malbat dixwazin ku zarokên wan bi zimanê zikmakî perwerdeyê bibinin. Heta ku kurdî di zagonê de bi fermî cih negre ev gav temam nabin. Ancax wiha pêþketin çêdibe." Pirtûkhezên ku ji weþanxaneyên kurdî pirtûk stendin jî diyar kirin ku ew pirtûkên kurdî dixwînin û ew kêfxweþ in ku di weþanxaneyên kurdî de van pirtûkan hêsantir dibinin û dikirin.AA

zedetir tên firotan. Zedetir ciwan, xwendekar, mamoste û kesên ku temenên wan di navbera 30-35 salî de pirtûkan distînin. Di demen dawîn de jî jinên sergirtî û kesên oldar jî eleqeyê nîþanî pirtûkên kurdî didin."War diyar kir ku rojekî du polês hatine standa wan û gotine ku ew dixwazin pirtûkên ne siyasî bistînin û wiha got: "Ew rojê du polês hatine standa me û gotin ku 'em polês in' Min jî got ku 'Bila hûn polês bin, ser çavan ser seran.' Gotin ku ew bi eslê xwe kurd in û dixwazin ku pirtûkên kurdî bistînin. Min jî çend heb pirtûk dan wan. Helbet bandora rewþa pêvajoya çareseriyê li ser van tiþtan heye. Hêdî hêdî gelek kes bi xwe hîþyar dibe ku ew kurd in û hewl didin ku zimanên xwe yên qedexe hîn bibin, bixwînin û binîvîsin." pêvajoya çareseriyê bandoreke erênî li ser firotina pirtûkan dike Koordînatorê Weþanê ya Weþanxa-

Ji parlamenterên jin re þal lixwekirin serbest bû P

êþniyara rêziknameya hundirîn ya ku destûrê dide parlamenterên jin bi þal ve bikarin werin Lijneya Giþtî ya TBMMyê hat qebûlkirin.Komîsyona Destûra bingehîn bi serokatiya Parlamenterê AK Partiyê Burhan Kuzu ve li hev civiya. Komîsyon li ser pêþniyara rêznameya

hundirîn a ku di Rêznameya Hundirîn ya TBMMyê de Guhertinê Pêþdibîne xebitî.Parlamenterên AK Partiyê Nurettîn Canîklî, Mustafa Elîtaþ, Ahmet Aydin, Mahîr Ûnal, Belma Satîr, Cîgirserokê Koma MHPyê Oktay Vural û Yusûf Halaçoglu û Cîgirserokê Koma BDPyê Îdrîs

Balûken îmze avêtin vê teklîfê. Ev teklîf destûr dide ku madeya 56emîn ya rêznameya hundirîn a TBMMyê biguhere.Bi vê guherînê ve peyva "xanim" wek "jin" diguhere û jin êdî dikarin bi çakêt û etekê ve an jî bi þal ve werin Lijneya Giþtî ya TBMMyê.AA

Jinên sûriyeyî li konbajarê Li Yuksekovayê bûyer hînî terzîtiyê dibin L

J

inên sûriyeyî yên di konbajaran de dijîn, niha li qursên terzîtiyê, ji bo cil û bergên xwe û zarokên xwe karibin bidûrin hînî dûritinê dibin.Li gor daxuyaniya li Tesîsa Bêhnvedanê ya Þah Silêman hat dayîn, ji bo jinên sûriyeyî yên ji ber þerê navxweyî yê Sûriyeyê revîn û xwe sipartin Tirkiyeyê û niha di

konbajarên li navçeya Akçakaleyê de dijîn, qursên dirûtinê hatin vekirin. 40 jinên beþdarî van qursan bûn, bi rêbertiya mamosteyan, hînî pîvan, birîn, dirûtin û neqiþandinê bûn. Jinên ku bi awayekî serkeftî qurs temam kirin niha cil û bergên xwe û zarokên xwe dikarin bidirûn.AA

Li Adanayê di tirekê de serê rokêtan hat dîtin W

alî Coþ: "Di tirekê de hezar û 200 heb serê rokêtan hat bidestxistin."Waliyê Adanayê Hûseyîn Avnî Coþ diyar kir ku di tirekê de hezar û 200 heb serê rokêtan hat bidestxistin.Coþ diyar kir ku li ser îxbareke der barê hiþbiran de operasyonek hat kirin. Di vê operasyonê de di tirekê de hezar û 200 heb serê rokêtan hat bidestxistin.Coþ daxuyand ku xebat dewam dikin û wiha got:"Li ser îxbarekê di tirekê de lêgerîn hat kirin û di vê operasyonê de hezar û 200 heb serê rokêtan hat zeftkirin. Hevalên me niha dixebitin û berpirsyaran diþînin dadgehê. Der barê bûyerê de lêpîrsînêke bihûrgilî tê kirin. Ji bo hejmara kesên ku hatine binçavkirin em ji niha ve nikarin tiþtekî bibêjin, hê zû ye. Hemû tiþt tên lêkolîn."AA

i navçeya Yuksekovaya Hakkariyê, komekê ji ber çêkirina dîwarê ewlehiyê çalakî li dar xist û polêsan jî bi ava bitazyîq û gaza îsotê mudaxaleyî bûyerê kir.Li gor agahiyan xwepêþandêran, bi hinceta protestokirina çêkirina dîwarê ewlehiyê û piþtgirîdayina Þaredara Nisêbînê Ayþe Gokkanê ya di greva birçîbûnê de ye, kom bûn. Xwepêþandan li Kolana Cengîz Topelê hat kirin. Komê li ser kolanan barîkat danî û trafîk ji çûnûhatinê re girt, di vê navberê de xwediyê dikanan jî dikanên xwe girtin. Xwepêþandêran bi molotof,

fiþekên hewayî, kevir û bombeyên dengan êrîþ dan ser polêsên ku kolan dorpêç kirin. Xwepêþandêrên ku bi mudaxeleya polêsan belav bûn, car din li ser kolana Þemdînliyê civiyan û rê ji çûnûhatinê re girt.Xwepêþandêrên ku rûyê xwe veþartibûn, bi molotofan êrîþ li wesayitên polêsan kir. Di wesayîta polêsan ya þewitî de polêsek hindik mabû ku biþewite.Xwendekarên ji dibistanê derketin di nav bûyeran de asê man û ji bombeyên gazê aciz bûn. Li navçeyê bûyer dewam dikin.AA


10

Ýç-Dýþ Politika

8 KASIM 2013 CUMA

CHP'den 60 madde yanýtý:

4 partiyle olsun AK Parti'ye 60 madde yanýtýný veren CHP, söz konusu maddelerin 4 partinin mutabakatýyla Meclis'ten geçirilmesini istedi. AK Parti'den ise "Olay bitti" açýklamasý geldi.

C

HP heyeti, Anayasa'nýn 60 maddesi konusunda AK Parti'yi ziyaret ederek partisinin görüþü iletti. CHP, 60 maddenin 4 maddenin katýlýmýyla çýkartýl-

masýný istediðini aktardý. Görüþme sonrasýnda ilk açýklamayý CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi yaptý. Akif Hamzaçebi, "60 maddeyi CHP ve AK Parti

iradesiyle yasalaþtýrmak Anayasa Uzlaþma Komisyonu'nun kuruluþ amacýný zedeler. Tüm siyasi partilerin mutabakatý gerçekleþtirilmeli. Sadece AK Parti ve CHP olarak 60 maddeyi yasalaþtýrma konusunda bir düþüncemiz yok. Dört partinin buluþtuðu masayý daðýtmak doðru olmaz. Komisyon çalýþmalarýndan umutsuz deðiliz. Elbette sýkýntýlar, sancýlar olacaktýr. Uzlaþma Komisyonu çalýþmalarýna devam etsin. Yeni tabloda partilerle uzlaþma aranabilir" dedi. Hamzaçebi, tutuklu vekil konusunun pazarlýk malzemesi yapýlmamasý gerektiðini de dile getirdi. 'Yeni madde zor çýkar' Akif Hamzaçebi'nin ardýndan kameralarýn karþýsýna AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin

Suriye ordusundan kritik hamle

S

uriye devlet televizyonu ve siyasi eylemciler, Suriye'nin baþkenti Þam'ýn güneyinde isyancýlarýn elinde bulunan bir kasabanýn ordu tarafýndan geri alýndýðýný açýkladý. Suriye devlet televizyonu, Sebine kasabasýnýn 'teröristlerden geri alýndýðýný ve tüm kontrolün

orduya geçtiðini' duyurdu. Ýngiltere merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Ýçin Gözlemevi, isyancýlar açýsýndan Sebine'nin, Þam yakýnlarýndaki en önemli yer olduðunu açýkladý. Bu arada OPCW (Kimyasal Silahlarýn Yasaklanmasý Örgütü) müfettiþleri, Suriye'nin iki kimyasal silah üretim

Canikli geçti. Canikli, þöyle konuþtu: "60 maddenin iki partiyle çýkarýlmasý komisyonun daðýlmasý riskine neden olacaðýný söylediler. 4 siyasi parti þartýný aramak esasýnda bu çalýþmalarý sonlandýrmak anlamýna gelmektedir. Komisyon çalýþmaya devam eder ama yeni madde zor çýkar. Çalýþmalarýn bu þekilde devam etmesine anlam yok. Komisyonun daðýtýlmasý konusunda bir talebimiz olmayacak. Bu hýzla gidilirse 10-15 yýl sonra anayasa çýkabilir. Olay artýk bitti. Kendi anayasa deðiþikliði taslaðýmýzý, bu konuda kararlýlýðýmýzý göstermek amacýyla Meclis'e sevk edebiliriz. Ama sembolik ve bu konuda irademizi yansýtan bir metnin Meclis'e sevk edilmesi anlamýnýn ötesinde çok fazla anlam ifade etmez. Çünkü yasalaþtýrýlmasý mümkün deðil."

tesisinden birinin daha durumunu doðruladýklarýný söyledi. Müfettiþler, Suriye tarafýndan açýklanan 23 tesisten 21'inin durumunu daha önceden doðruladýklarýný açýklamýþlardý. Halep yakýnlarýndaki bu son tesisin daðýtýldýðý ve terk edildiði belirtildi. Suriye'nin imzaladýðý Kimyasal Silah Anlaþmasý, ülkenin kimyasal silah üretme teçhizatýnýn 1 Kasým'a, kimyasal silah stoklarýnýn ise 2014 ortasýna kadar imha edilmesini öngörüyor.

NATO komutanýndan 'Çin' uyarýsý

T

ürkiye'nin satýn almayý düþündüðü Çin yapýmý füze savunma sistemine bir uyarý da NATO Baþkomutaný General Philip Breedlove'dan geldi. Breedlove, Ankara'dan NATO ile uyumlu kullanabileceði bir sistem tercih etmesini talep etti. NATO Baþkomutaný General Philip Breedlove, Türkiye'nin satýn almayý düþündüðü Çin yapýmý savunma füzelerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmayabileceðini açýkladý. Askeri tatbikatlar için gittiði Letonya'da dün gazetecilerle konuþan Breedlove, "Türk askeri yetkilileriyle konuþmalarýma göre, önemli olan tümüyle ortak çalýþan ve NATO þebekelerine baðlanmaya uygun sistemlere sahip olmamýzdýr. Tüm NATO üyeleri, ittifakýn kolektif savunma sistemine katký yapacak kararlar alýnmasýný ve diðer NATO sistemleriyle uyumlu çalýþacak sistemler seçtiklerini görmek istiyor" dedi.

Karar henüz net deðil Breedlove "uygun" tanýmýyla neyi kastettiðini açýklamadý ancak bazý NATO diplomatlarý Çin yapýmý füze savunma sisteminin, NATO sistemlerine baðlanmasýnýn siber güvenlik sorunlarýna yol açabileceðini söyledi. NATO üyesi Türkiye alacaðý füze savunma sistemi için Rus, ABD ve Avrupalý firmalarýn tekliflerini deðil, Çin CPMIEC þirketinin FD-2000 sistemini tercih ettiðini geçen ay açýklamýþtý. Ankara, füze savunma sistemiyle ilgili kararýnýn henüz kesinleþmediðini de belirtmiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


8 KASIM 2013 CUMA

11

Yönetim Özyazanlara destek verdi Altýnordu'ya yenilerek ligin alt sýralarýndan kurtulamayan Büyükþehir'de eleþtiri alan teknik heyete yönetimden tam destek geldi.

F

utbol Þube Sorumlusu Doðrul, "Ýstikrarý bozmayacaðýz. Sonuna kadar Turhan Özyazanlar ve ekibi ile devam edeceðiz." dedi. Ýlk yarýsýnda iyi oynadýðý ve önemli fýrsatlar kaçýrdýðý maçta Altýnordu'ya 2-1 yenilerek haftayý puansýz kapatan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, kente moralsiz döndü. Büyük umutlarla hazýrlandýðý maçtan puansýz ayrýlmanýn üzüntüsünü yaþayan Yeþil-Kýrmýzýlý takýmda baþarýsýz sonuçlar nedeniyle eleþtirilen teknik heyete yönetim sahip çýktý. Kulüp olarak her zaman istikrardan yana olduklarýný belirten Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, baþarýsýz sonuçlarýn nedenini teknik heyete baðlayan bir anlayýþta

olmadýklarýný söyledi. Son vuruþlarý yapamadýk-

larý için kötü sonuçlar aldýklarýný belirten Doðrul,"Kötü

sonuçlarýn teknik heyetten kaynaklandýðýný düþünmüyoruz. Onlar sonuçta takýmý maçlara iyi hazýrlýyor ve iyi futbol oynuyoruz. Maðlup olduðumuz 4 maçý da normal þartlarda kazanmamýz lazýmdý. Altýnordu yenilgisi de diðerlerinin kopyasý gibi oldu. Yine biz kaçýrdýk ve rakip yakaladýklarýný deðerlendirdi. Ýstikrarý asla bozmayýz. 3 yýldýr çalýþtýðýmýz hocamýzdan memnunuz. Sonuna kadar da bu birliktelik devam edecek,bundan kimsenin endiþesi olmasýn. Pazar günü kendi sahamýzda yapacaðýmýz Kýzýlcahamamspor maçýný kazanarak kötü günleri geride býrakmak istiyoruz." þeklinde konuþtu. Taþkýn Civelek

Batman'dan Rekor madalya Antrenörlerden deðerlendirme toplantýsý D

D

iyarbakýr'da yapýlan 29 Ekim Cumhuriyet Kupasý Wushu Þampiyonasý'nda Batmanlý sporcular 31 madalya kazandý. 2-3 Kasým tarihinde Diyarbakýr'da yapýlan 29 Ekim Cumhuriyet Kupasý Wushu Þampiyonasý 4 ilden 156 sporcu katýldý. Batman, Diyarbakýr, Þanlýurfa ve Mardin'in katýldýðý turnuva renkli ve güzel karþýlaþmalara sahne oldu. Bir idareci, bir antrenör ve 26 sporcuyla yarýþmaya katýlan Batman, turnuvada büyük baþarýya imza attý. Sporla hayata gülümseyen genç yüzler diye anýlmaya baþlanan Batmanlý gençler, wushuda Batman'ýn yüzünü güldürmeye devam ediyor. Batmanlý sporcular; toplamda 10 altýn, 10 gümüþ ve 11 bronzla bir turnuvada 31 madalya alarak yeni bir rekora imza attý. Proje yürütücüsü Batman Spor Akademisi Kulübü Baþkaný ve Türkiye Wushu Federasyonu Doðu ve Güneydoðu Bölge Koordinatörü Abdülaziz Velioðlu, bölgenin sporda kalkýnmasý için bu tür turnuvalarýnýn önemli olduðunu genç ve çocuk-

larýn eksik ve ihtiyaçlarýný görmelerini saðladýðý ve güzel kaynaþma ve kardeþliklere vesile olduðunu söyledi. 4 kategoride yarýþmaya katýlarak 2 altýn, 2 gümüþ madalya alarak göz dolduran Batmanlý Yusuf Aslan'ýn baþarýsýnýn büyük olduðunu belirten Abdülaziz Velioðlu, "Bölge sporcularýndaki geliþmeleri gördükçe emeðimizin boþa gitmediðini anlýyorum. Bize ev sahipliði yapan Diyarbakýr Gençlik Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut beye ve wushu il temsilcimiz Hikmet beye tüm bölge sporcularý adýna teþekkür ediyorum" dedi. Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut ise, "Diyarbakýr'ý bir baþtan bir baþa tesislerle donattýk. Gelecekte çok daha güzel organizasyonlar yapacaðýz. Seyrantepe tesisimizde yeni halkýmýza hizmete açtýðýmýz bir tesistir. Yeni faaliyetleri Diyarbakýr'a almak için bize ne düþüyorsa hazýrýz þampiyonada emeði geçen herkese teþekkür eder.Yarýþacak çocuklarýmýza baþarýlar dilerim" diye konuþtu.

iyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne baðlý olarak çeþitli spor branþlarýnda görev yapan antrenörler Seyrantepe Spor Salonu'nda bir araya gelerek deðerlendirme toplantýsý yaptý. Antrenörler tarafýndan düzenlenen deðerlendirme toplantýsýna Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Þükrü Kikizade, spor uzmanlarý ve kuruma baðlý antrenörler katýldý. Antrenörlerin çalýþmalarý ve durumlarý hakkýnda bilgi alan Kikizade, eksiklerin giderilmesi hakkýnda direktifler verdi. Antrenörlerden daha fazla çalýþarak gençleri kötü alýþkanlýklardan kurtarýp spora kazandýrmalarýný isteyen Kikizade, antrenörlerin çalýþmalarýyla ilgili düzenli olarak denetim yapacaklarýný söyledi.

Altaç þampiyonlarý aðýrladý

Ak parti Diyarbakýr il baþkaný Altaç, “Gençler ülkemizin geleceðidir. Dünya çapýnda ülkemizi temsil etmeleri bizleri gururlandýrýyor”dedi.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda - 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit -

- Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64

T

ürkiye Kickboks, Türkiye þampiyonlarý Þirvan Alan, Mukadder Batýr, Gençlik spor il müdürlüðü ve Kick boks milli takým Ýbrahim Ufuksak, Ak parti Diyarbakýr

il baþkaný Aydýn Altaçý ziyaret etti. Baþarý gösteren Milli Takým sporcularý yaklaþýk yarým saat süren ziyaretlerinde, Altac'a þampiyonluk yolundaki çalýþmalarý anlata-

rak, bundan sonraki hedefleri hakkýnda bilgi verdiler. Baþarýlý þampiyon sporcularýný aðýrlayan, Ak Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç yaptýðý açýklamada, “Dünya çapýnda yaptýklarý sportif mücadeleler sayesinde Kickboks gibi bedensel güç, zekâ ve teknik isteyen bir sporda Diyarbakýr'ýn Ülkemizin yüzünü aðartan Diyarbakýrlý sporcularý aðýrlamaktan gurur duyuyorum" dedi. Profesyonel sporcu olmanýn zorluklarýna deðinen Altaç "Spor tesisleri açýsýndan büyük þehirlerimize göre kýsýtlý imkânlara sahip olan Diyarbakýr da, zorlu þartlarý aþarak ve Milli Takýmýmýzda kendinize yer bularak, dünya þampiyonalarýnda ülkemizi temsil edeceksiniz. Bu þampiyonalarda aldýðýnýz sonuçlar ile hem bizleri gururlandýrdýnýz hem de sizden sonrakilere de örnek olma baþarýsýný gösterdiniz. Sizleri þampiyonalarda aldýðýnýz derecelerden dolayý kutlar ve baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Ak parti il baþkanlýðý olarak olarak bizler de sadece öðrencilerimizi deðil, tüm gençlerimizin de sporun içinde olmasýný isteriz kick boks takýmlarýmýz bu çalýþmalara örnektir. Bunlar ile beraber, önümüzdeki dönemlerde, Diyarbakýr'a sporcu kazandýracak" diye ifade ederek þampiyon sporcularý tebrik ederek baþarýlar diledi.

Erten : Zor maç bizi bekliyor S

por Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve sýkýntýlý günler geçiren Siirt spor teknik direktörü Ahmet Erten kendi saha ve seyircisi önünde konuk edecek Ankara Adliye Spor karþýlamasýnýn kendileri için çok önemli bir maç olduðunu açýkladý. Kendi ve saha avantajlarý bu maçta kullanmak istediklerini belirten teknik direktör Ahmet Erten "Bu hafa oynayacaðýmýz Ankara Adliye spor ile aramýzda bir puan

fark ve bu maç bizim için çok önemli bu baçý kazanmamýz durumda iki deplasman maçýmýz olacak. Þunu söyleye bilirim bu maç bizim kaderimiz" dedi. Takýmda Recep ve Cumali'nin kýrmýzý kart cezalýsý olmasýndan dolayý iki eksiðin olduðunu ancak cezalarý biten Mustafa ve Mahmut'un Ankara Adliye spor karþýlamasýna oynayabilecek duruma geleceðini belirtti.


12

CMYK

8 KASIM 2013 CUMA

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Erganispor Teknik Direktörü Emin Sevmiþ görevinden istifa ettiðini açýklarken, hafta içinde basýn toplantýsý düzenleyerek ismini açýklayacaðýný iddia ettiði eski yöneticiler hakkýnda çarpýcý iddialarda bulundu.

K

ulübü karýþtýrmak ve önünü kesmek isteyen bazý giriþimlere þahit olduðunu öne süren teknik direktör Emin Sevmiþ, bunlardan birinin 1-0 kazanýlan Van Ýpekyoluspor maçýnda paralý adam ayarlayarak tribünde kendisine küfür ettirdiðini iddia etti. Sevmiþ, "Burada artýk çalýþma imkâným kalmadýðý için ayrýlýyorum. Eski yöneticilerden bazýlarý ve özellikle birisi yönetim boþluðunu fýrsat bilerek kulübü karýþtýrýy-

or. Yönetici olmadýklarý halde kontrol onlarda. Faydalý olmak yerine takýmýn üzerinde oynuyorlar. Van Ýpekyoluspor maçýnda tribünde adam ayarlayarak 70 yaþýna gelmiþ bir insan ve babalarýnýn yaþýnda olduðum halde bana aðza alýnmayacak küfürler ettirdiler" dedi.

Erganispor zarar görüyor Kendisine yönelik büyük komplolar kurul-

duðunu iddia eden Sevmiþ, bundan sonra bu isimlerle mücadele ederek deþifre edeceðini kaydetti. Sevmiþ, "Ben bunlarla baþa çýkardým, bunlardan korkmam ve her türlü savaþýrým. Benim kaybedecek bir þeyim yok ama Erganispor bunlardan zarar görüyor. Bu yüzden ayrýldým. Ama bunlarýn yaptýðý çirkinlikleri gerçek yüzlerini ne niyetlerini hafta arasýnda basýn açýklamasý ile duyuracaðým. Kimsenin

yaptýðý yanýna kar kalmayacak. Ergani'de herkesin bildiði ama söylemekten çekindiði gerçekleri Emin Sevmiþ açýklayacak. Tehdit ve þantajlarla beni yýldýramaz. Daha dün köyden gelmiþ ama cebindeki 35 kuruþa güvenerek etiket kazanmaya çalýþanlar spor camiasýndan silinmelidir. Bundan sonraki mücadelem ölene kadar devam edecektir " þeklinde konuþtu.

Þimþek Erganispor’a aday Bölgesel Amatör Lig'inde mücadele eden Erganispor'da Ahmet Erbay yönetiminin istifasýndan sonra Kaymakam Erdinç Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn'ýn desteðini alan Nedim Þimþek baþkanlýðýndaki yönetim Erganispor'a resmen talip oldu.

L

ig'de kötü günler geçiren Erganispor'da ligin baþlamasýna kýsa süre kala aday olan ancak daha sonra maddi sýkýntýlardan ötürü býrakmak isteyen yönetim, Kaymakam ve Belediye Baþkaný'nýn çabalarý sonucu kapanmaktan kurtularak Nedim Þimþek ve yönetimine destek kararý alarak istifa etti. Kaymakam Erdinç Yýlmaz, Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn ve eski yöneticilerin baskýsý sonucu kulübü almayý kabul eden Þimþek, ilk açýklamasýný da yaptý.

göreve talip olduk. Eski yönetim ile görüþerek bugün resmen kararýmýzý verdik. Yönetim ile görüþmemizden sonra önümüzü açmak için istifa eden

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup

Emin Hoca'mýza emeklerinden ötürü teþekkür ediyoruz. Emin Sevmiþ'ten boþalan koltuða Erganispor'u 3. Lig'e çýkaran Þadan Üzülmez ile doldurduk.

Kendisi ile resmen anlaþtýk. Devre arasýnda da takýmýmýza gereken takviyeleri yaparak, bu sezon ligde kalmak istiyoruz " dedi.

Diyar’ý Ankara korkusu sardý Kendi sahasýnda Vanspor'a yenilerek zirve yarýþýnda aðýr yara alan Diyarbakýrspor A.Þ'yi Ankara korkusu sardý.

D

iyarbakýrspor A.Þ hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Keçiörengücü maçýný kazanarak kaybettiði puanlarý geri almak istiyor. Kendi sahasýnda 8 puan kaybeden ve deplasmanda aldýðý baþarýlý sonuçlarla zirve yarýþýna tutunan Diyarbakýrspor A.Þ Þampiyonluk mücadelesi veren Keçiörengücü karþýsýnda mutlak galibiyet arayacak.

CMYK

D

iyarbakýr takýmlarý, bu hafta Ankara temsilcileri karþýsýnda puan arayacak. Ýki takýmýn oynayacaðý maçlar da ligdeki kaderlerini tayin etme anlamýnda büyük önem taþýyor. Tek hedef haftayý 3 puanla kapatmak. 2.Lig Kýrmýzý Grup'ta ilk 10 haftanýn baþarýsýz ekipleri arasýnda yer alan ve son 3 maçýnda 1 yenilgi ve 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan Büyükþehir Belediyespor, 5 puan gerisinde olduðu Kýzýlcahamamspor'la karþýlaþacak. Pazar günü Seyrantepe'de oynanacak maçý mutlaka kazanmak isteyen Büyükþehir, bu mücadeleyi dönüm noktasý olarak görüyor. Bu maçtan alýnacak kötü bir sonuç ise Büyükþehir'in gelecek haftalarda küme düþme hattýna gerileyerek korku tüneline girmesine neden olacak. DÝYARBAKIRSPOR A.Þ, BAÞKENT VÝRAJINDA

EMÝN SEVMÝÞ GÝTTÝ, ÞADAN ÜZÜLMEZ GELDÝ Þimek yaptýðý açýklamada hedeflerinin ligde kalmak olduðunu belirterek þunlarý söyledi; " Sezon baþýnda Erganispor'u almak için aday olmuþtuk. Ancak o zamanki þartlarda kýsmet olmadý. Yönetimin içinde bulunduðu sýkýntý, Erganispor'un kapanma ihtimali, Kaymakamýmýz, Belediye Baþkanýmýz ve Taraftarlarýmýzýn baskýsý sonucu

Takýmlar Ankara Virajýnda

Belediye Vanspor'a kendi sahasýnda 1-0 yenilerek zirve yarýþýnda aðýr kayýp yaþayan Diyarbakýrspor, Pazar günü 6 puanlýk önem taþýyan önemli bir maça çýkacak. Þampiyonluðun favori ekipleri arasýnda gösterilen Keçiörengücü'ne konuk olacak Yeþil-Kýrmýzýlý takým,alacaðý 3 puanla hem geçen haftaki kaybý telafi edip geleceðe umutla bakacak,hem de yarýþtaki önemli bir rakibini devre dýþý býrakacak. 1 puan umutlarýn korunmasýný saðlarken,yenilgi halinde þampiyonluk yarýþýnda bir hayli uzaklaþmýþ olacak.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

08 11 2013 gazete sayfaları  
08 11 2013 gazete sayfaları  
Advertisement