Page 1

CMYK

Ateþkesi bozmayacaðýz Tokat yiyen polis sözünü tuttu Diyarbakýr'da gün batarken K

CK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayýlan, ateþkesi bozma gibi bir niyetlerinin olmadýðýný, askeri operasyon yapýlmasý halinde yaþanacak bir çatýþmanýn süreci bozabileceðini söyledi. 9'da

Þ

ýrnak Emniyet Müdürlüðü Güvenlik Þube Müdürü Murat Çetiner, kendisine tokat atan BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'den tazminat kazandý. Çetiner, tazminatýn ilk taksitini Þýrnaklý öðrencilere harcadý. 5'te

M

evsim artýk sonbahar oldu. Gün erken batarken ertesi sabah yine ayný güzellikle daha erken doðuyor kentin üstüne. Akþamüstü, bir de hafta sonu ise evinin balkonundan gün batýmýný büyük bir keyifle izlersin. Hafif meltem serinliðinde, gün

batýmýný seyretmek bir baþka olur. Hafif bir üþüme hissine raðmen ýsýnýr insan, güneþ tam da kaybolduðu ana kadar. Güneþ o güne elveda derken, karabulutlara raðmen hissettirir kendini. Abdulkadir Baran ÇÝMEN-Ö ÖZEL

Dört dilde saðlýk mesajý D

iyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, billboardlara 4 dilde saðlýk mesajý astý. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca mesajlarda, saðlýkta þiddet, anne sütünün önemi, ekmek israfý, organ baðýþý, el temizliði gibi birçok konuya yer verildi. 8'de

DU’de neler oluyor www.diyarbakirolay.com.tr

SALI 8 EKÝM 2013

Fiyatý : 30 KR

Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) bulunan yurtlarda kalan kýz öðrenciler, yurtlar ile fakülte binalarý arasýndaki yolda sözlü ve fiziki tacize uðradýklarýný belirterek eylem yaptý. Güvenlik zaafiyeti Diyarbakýr'da kýz yurtlarýnýn kent merkezinden çýkarýlmasý sonrasý güvenlik zafiyeti nedeniyle sýk sýk tacizlere maruz kaldýklarýný belirten kýz öðrenciler eylem yaptý. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi önünde toplanan yüzlerce öðrenci, çeþitli dövizler taþýdý. Fakülte etrafýnda geniþ güvenlik önlemi alan polisler yürüyüþe izin vermedi.

STK'lar destek verdi

Kürtçe kursa yoðun ilgi

Uzun süren görüþmelerin ardýndan Ziya Gökalp Eðitim Fakültesi'ne kadar yürüyeceklerini dile getiren öðrencilere izin verildi. "Kadýna uzanan eller kýrýlsýn" ve "Tacizci polis üniversiteden defol" sloganlarý eþliðinde yürüyüþe geçen öðrencilere, DÖKH Diyarbakýr bileþenleri ve Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyeleri de destek verdi. 3'te

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde iki ay önce açýlan Andok Kültür ve Sanat Merkezi, yoðun talep üzerine Kürtçe kurs vermeye baþladý. Merkezin dört sýnýfýnda verilen kurslara birçok kiþi katýlýyor. 7'de

„ 5’te

Diyarbakýr'da kýrmýzý alarm

D

Uçkuyu'ya Semt Pazarý D

iyarbakýr Yeniþehir Belediyesi, TOKÝ Üçkuyu'ya Kapalý Semt Pazarý yaptý. Açýlýþta konuþan Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, daha hijyenik alýþveriþ ortamý yarattýklarýný söyledi. 6'da

Gönüllü doktorlardan saðlýk taramasý Köye dönüþ sürüyor B Uyuþturucu satýþý önlensin M itlis Saðlýk Mensuplarý Derneði (SAMEDER) üyesi doktorlar, belirledikleri köylerdeki hastalarýn ayaðýna giderek dertlerine derman olmaya devam ediyor. 2’de

CMYK

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçe sakinleri, uyuþturucunun okul önlerinde satýlmasýna tepki gösterdi. Vatandaþlar, ailelerin büyük maðduriyet yaþadýðýný kaydetti. 7'de

uþ'ta çözüm süreci ile hýz kazanan köye dönüþler devam ediyor. Yýllar önce köylerinden çýkarak Muþ merkeze yerleþen Meriç ailesi, merkeze baðlý olan Saðlýk Köyü'ne geri dönüþ yapýyor. 5'te

Kültür ve sanat köylere taþýnýyor

D

K

Açýlan davalar iptal edilmeli

ürt yazar Bülent Tekin, Q, W, X harflerinin kullanýlmasýnýn önünde yasal engellerin kaldýrýlmasýný deðerlendirdi. Tekin, geçmiþ dönemlerde Kürtçe isimler verilmesi nedeniyle açýlan davalarýn iptal edilmesi gerektiðini söyledi. 7'de

icle Fýrat Kültür Derneði çalýþaný Koma Azad Solisti Farqin, kültürlerinin köylerde özel bir yeri olduðunu belirterek, "Biz kültürlerimizi ve sanatsal deðerlerimizi köylerde yaþayan insanlarla paylaþmaya devam edeceðiz" dedi. 8'de

Korucular tazminat istiyor D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde daha önce koruculuk yapan çok sayýda kiþi görev tazminatý almak için Ýlçe Kaymakamlýðý'na baþvuru yaptý. 4'te


2

Saðlýk

8 EKÝM 2013 SALI

Eti 24 saat dinlendirin Diyarbakýr Ýl Tarým Müdürlüðü Veterinerlik Þubesi yetkilileri, kurban kesiminden 24 saat sonra etinin tüketilmesi gerektiðini açýkladý.

K

urban bayramý yaklaþýrken kesilen kurban etinin saklanmasý ile ilgili uzmanlar nasýl davranýlmasý gerektiði yönünde açýklamalar yapýyor. Uzmanlar, kurban etinin kesilir kesilmez yenmesinin hazmý zorlaþtýracaðýný belirtiyor

Serin yerde saklanmalý Görüþüne baþvurduðumuz uzmanlar, kurban etinin sak-

lanmasý ve tüketilmesi ile ilgili bilgi verdi. Öncelikle kesilecek hayvanýn saðlýklý olup olmadýðýnýn önemine deðinen Diyarbakýr Ýl Tarým Müdürlüðü Veteriner Þubesi yetkilileri, Kulak küpesi olmayan, çok zayýf, burun akýntýsý olan, tüyleri mat ve karýþýk olan hayvanlarýn satýn alýnmamasýný istedi. Kesim sýrasýnda yapýlmasý gerekenleri de anlatan

uzmanlar, kurbanlýk hayvanlarýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan ruhsatlý mezbaha, kombina veya belediyeler tarafýndan izin verilen resmi kesim yerlerinde kesilmesi gerektiðini ifade etti. Uzmanlar, hayvan kesildikten sonra etin ýsýsýnýn yaklaþýk 39 derece olduðunu kaydederek, "Kasýn ete dönüþümü sýrasýnda bir seri biyofizik-

sel ve biyokimyasal olaylar gerçekleþir. Ölüm sertliði oluþur. Bu yüzden etin aþamalý olarak önce serin bir yerde 8-10 saatte 16-20 dereceye düþürülmesi, daha sonra ise 0-4 derecede en az 24 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Böyle oluhca daha kaliteli et tüketilmiþ olur" diye konuþtular. HABER MERKEZÝ

Sakýn kýyafetlerinizi naftalinlemeyin! Kýyafetleri güve ve diðer zararlý böceklerden korumak için kullanýlan naftalin insaný kanser ediyor.

N

aftalin, solunum, deri ve oral yolla alýndýðýnda kanserin yaný sýra, katarakt, retinal kanama ve hemoliz gibi birçok hastalýða davetiye çýkarýyor. Dr. Burak Cem Soner, özellikle çocuklarda zehirlenmeler yaþandýðýný belirtiyor. Hamile kadýnlarýn naftaline maruz kaldýðýnda kanýndan bebeðe geçebileceðini söyleyen Dr. Soner, "Saðlýðýný korumak isteyen naftalinden uzak durur" uyarýsýnda bulunuyor.

Hastalarýn ayaðýna gidiyorlar

Doktor yüzü görmemiþ yaþlýlar, saðlýk taramasý yapan ekipler sayesinde hem doktor görüyor, hem dertlerine çare bulmuþ oluyorlar.

B

u saðlýk taramalarýndan biri Bitlis'te yapýldý. Bitlis Saðlýk Mensuplarý Derneði (SAMEDER) üyesi doktorlar, belirledikleri köylerdeki hastalarýn ayaðýna giderek dertlerine derman

olmaya devam ediyor. Haftanýn beþ günü hastanede çalýþarak birçok vatandaþýn derdine derman olan fedakar doktorlar, hafta sonlarý ise hastaneye gelemeyen hastalarýn ayaðýna giderek dertlerine derman oluyor. Tamamen ücretsiz ve gönüllü olarak haftanýn bir gününü köylerdeki hastalara ayýran doktorlar, bir yandan köylerdeki hastalarý evlerinde ziyaret ederek saðlýk taramasýndan geçiriyorlar, bir yandan da durumu ciddi olanlarý hastanelere yönlendiriyorlar. Gösterdikleri fedakarlýk örneðiyle takdir toplayan doktorlar, bu þekilde doðunun en ücra köylerinde yaþayan vatandaþlarýn saðlýk hizmetlerinden faydalanmalarýný saðlýyor. Bu hafta yapýlan saðlýk taramasý kapsamýnda Bitlis'in Güroymak ilçesine baðlý Günkýrý beldesine giden fedakar doktorlar, Günkýrý Belediyesi tarafýndan verilen kahvaltýnýn ardýndan burada hem saðlýk taramasý yaptý hem de köylüleri hastalýklar konusunda bilgilendirdi. Deðiþik branþlardaki doktorlarla birlikte bu hafta saðlýk taramasýnda 15. yer olan Günkýrý beldesinde saðlýk taramasý yaptýklarýný belirten Bitlis Saðlýk Mensuplarý Derneði Baþkaný Mustafa Ýkizek, gönüllü doktorlarla birlikte beldede hem saðlýk taramasý yaptýklarýný hem de hastalýklar konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Doktorlarla birlikte her hafta cumartesi günü önceden belirledikleri bir köye giderek hastalarý evlerinde ya da köydeki belirli yerlerde ziyaret

Hileli sucuðu vatandaþa böyle yediriyorlar

K

arýþým sucuklarýn yasaklanmasýna raðmen sahtekarlar yine yollarýný buldu. Bakýn hileli sucuklarý neye katýyorlar Gýda Bakanlýðý'nýn Et ve Et Ürünleri Tebliði ile birlikte 2012 yýlý sonunda sucukve sosislerde karýþým et kullanýmýna yasak geldi. Ardýndan sucuk fiyatlarý tavan yaptý. Ancak son günlerde bazý firmalar yüzde 30'a varan indirime gitti. Pizza ve pidecilere özel hazýrlanan sucuklarýn içinde maliyeti ucuzlatmak için çok sayýda karýþýmýn kullanýldýðý tespit edildi. Bir firmanýn, kemiklerin üzerinde kalan et dokusunun mekanik olarak ayrýþtýrýlmasý ile elde edilen ve MDM olarak adlandýrýlan etleri kullandýðý ortaya çýktý. Ete geçen kemik parçacýklarý ve yumuþak dokudan dolayý MDM etlerin yüksek oranda kalsiyum içerdiði ve bazý hastalýklara yol açtýðý belirtiliyor. Daha ucuza mal edilmek için hilelere baþvurulan bu tür özel ürünler doðrudan vatandaþa satýlmýyor. Ancak hazýr pizza ve pideler olmak üzere restoran, lokanta, büfelerde piþirildikten sonra servis ediliyor. Bu þekilde son üründe

yapýlan analiz ile uygunsuz tespitin de önüne geçilemiyor. Ancak sucuk üreticisinin veya bunu kullanan firmalarýn depolarýndan numune alýnarak yapýlan analizler ile tespit sonucu ortaya çýkýyor. Et ve Et Ürünleri Tebliði'nden sonra sucuk fiyatlarýnda artýþ yaþandý. Bunun üzerine Ýstanbul'da üretim yapan bir sucuk firmasý özel talep ile maliyeti düþük sucuklar üretmeye baþladý. Pizza ve pidecilerin sipariþiyle hazýrlanan düþük maliyetli sucuklarda, kýkýrdaktan sakatata kadar birçok madde kullanýlýyor. Et tebliðinden önce daha yaygýn kullanýlan yöntemle kemik üzerinde kalan eti, mekanik olarak ayrýþtýran bir sistemle kemik üzerinde kalan etlerin geri kazanýmý

ettiklerini anlatan Ýkizek, yapýlan iþin tamamen Allah rýzasý için yapýldýðýný belirtti. Doktorlarýn tamamen kendilerinden fedakarlýk ederek ve gönüllü olarak köylerde saðlýk taramasýný gerçekleþtirdiðini kaydeden Dr. Ýkizek, "Amacýmýz doktor arkadaþlarýmýzla birlikte tedavi için hastaneye gelemeyen ya da maddi imkansýzlýklardan gelme imkaný bulmayan hastalarýn bizzat ayaðýna giderek onlarý evlerinde, köylerinde muayene etmektir. Bunun yanýnda bir yandan saðlýk taramamýzý gerçekleþtirirken bir yandan da köyde tedavisi mümkün olmayan hastalarý saðlýklý þekilde hastaneye yönlendiriyoruz" dedi. Yaptýklarý hizmeti tamamen ücretsiz ve beklentisiz bir þekilde yaptýklarýna vurgu yapan Ýkizek, "Bu iþi sadece Allah rýzasý için yapýyoruz. Hastalarýn duasý bize yetiyor. Bu iþi yapmak bize gerçekten mutluluk ve huzur veriyor. Amacýmýz il merkezine baðlý köyler ve ilçelerimize baðlý tüm köylerde saðlýk taramasý yaparak bütün hastalara yardýmcý olmaktýr. Bu niyetle yola çýktýk. Biz elimizden geldiðince hastalarýmýzýn ayaðýna gitmeye devam edeceðiz" diye konuþtu.

Yaptýklarý saðlýk taramasýnýn ardýndan beld-

ede yaþayan kadýnlarýn büyük çoðunluðunda guatr hastalýðý olduðunu tespit ettiklerini açýklayan Mustafa Ýkizek, sorunun iyotsuz tuz kullanýmýnda kaynaklandýðýný belirtti. Ýkizek, "Bunun bir nedeni de iyot eksikliðidir. Ýyotlu tuz tüketiminin az olduðu yörelerde hala sýkça bu hastalýkla karþýlaþýyoruz. Bu beldede kadýnlarýn büyük çoðunluðunda yapýlan tetkikler neticesinde guatr hastalýðý tespit edildi. Bizde belde halkýný iyotlu tuz tüketilmesi ve yapýlmasý gerekenler, tedavi ve takip süreci ile ilgili bilgilendirdik" þeklinde konuþtu. Günkýrý Belediye Baþkaný Þerefeddin Sencer ise, kendilerinden fedakarlýk yaparak beldede saðlýk taramasý yapmaya gelen saðlýk mensuplarýna teþekkür etti. Yapýlan hizmetin önemine vurgu yapan Baþkan Sencer, "Allah fedakar doktorlarýmýzdan razý olsun. Beldemizdeki özellikle yaþlýlarýmýzýn ve diðer hastalarýmýzýn tek tek dertlerini dinlediler. Dertlerine derman oldular. Haftanýn beþ günü hastanede bize hizmet veren doktorlarýmýz bugünde beldeye gelip hastalarýmýzý tedavi ettiler. Kendilerinden fedakarlýk yapýp bize saðlýk hizmeti sunan doktorlarýmýza beldemiz adýna þükranlarýmý sunuyorum" diye konuþtu. Köylüler de, saðlýk hizmetini ayaklarýna kadar getiren fedakar doktorlara teþekkür ettiler.

saðlanýyor. Bu sistemde kemik üzerinde kalan etler kemikle birlikte parçalanýyor ve kýyma haline getirilerek özel bir yöntemle kemikten ayrýlýyor. Parçalama iþlemi sýrasýnda ise özellikle kemik yumuþak dokusu ete geçebiliyor. Atýða dönüþmesi gereken etler, bu yolla geri kazanýldýðý için maliyet düþüyor. Ancak uzmanlar bu ürünlerin, iþlem metodu, kemiklerin depolama ve taþýnmasý sýrasýnda hijyen þartlarýnýn kötü olmasý, mekanik iþlem sýrasýnda ete geçen kemik parçacýklarý ve yumuþak dokudan dolayý MDM etlerin yüksek kalsiyum oranýna sahip olduðu ve mikro biyolojik riskler taþýdýðýný ifade ediyor. Yasak gelene kadar MDM özellikle çið kanatlý et sektöründe yüksek oranda üretiliyordu. Ancak MDM ve beraberinde kýrmýzý et ürünlerinde karýþýmýn yasaklanmasýyla, bu metotla geri kazanýlan etler, Ortadoðu pazarýnda kendine yer buldu. Ancak diðer et ürünlerine göre çok daha ekonomik olan bu ürün, yasaklara raðmen sektörde yeniden kullanýlmaya baþlandý. Birçok geliþmiþ ülkede ve AB'de olmasýna karþýn Türkiye'de MDM ürünler için ayrý bir mevzuatýn bulunmamasý, ayrýca firmalarýn bir kýsmýnýn altyapý ve hijyen þartlarýnýn yetersiz olmasý, saðlýk için risk oluþturuyor. Ayrýca MDM üretiminin teknik olarak yetersiz personel tarafýndan

yapýlmasý son üründe kalsiyum oranýnýn standartlarýn üzerinde çýkmasýna yol açýyor. Bu tür ürünlerle alýnan yüksek kalsiyumun, MDM içeren ürünleri yoðun olarak kullanan bireylerde orta ve uzun vadede yüksek oranda kalsiyum alýmýna baðlý olarak böbrek yetmezliði, damar sertliði, yumuþak dokuda tahribat ve böbrek taþýna sebep olabildiði belirtiliyor. Veteriner Hekim Dr. Can Demir, bu 'MDM' yönteminde (mekanik kýyma) daha çok tavuk kullanýldýðýna dikkat çekti. Et tebliðiyle yöntemin yasaklandýðýný belirten Demir, "Uygun þartlarda üretilmediðinde saðlýða zararlý. Türkiye'de saðlýklý þartlarda üretilmiyor. Tavuðun eti alýndýktan sonra kemikleri makinelerde sýyrýlýyor. Bu esnada kodekse uygun hijyen kurallarýna uyulmuyor. Ayrýca, makinenin ayarýyla oynadýðýnýzda kýkýrdak, eklem baðlarý ve hatta kemikleri toz haline getirerek tamamýný kullanabiliyorlar. Bu durumda yüksek oranda kalsiyum katýlmýþ olur. Kalp hastalarýnda kalp krizi riskini artýrabilir." dedi. Veteriner Hekim Adnan Serpen ise, Türk Gýda Kodeksi'nde kullanýmý yasak olan MDM yöntemiyle ürüne taðþiþ yapýldýðýný kaydetti. Serpen, kemiklerin kullanýlarak sucuk elde edilmesiyle kalitenin düþtüðünü kaydetti.

"BELDEDEKÝ KADINLARIN ÇOÐUNDA GUATR HASTALIÐI TESPÝT EDÝLDÝ"


Bir Silikozis hastasý daha yaþamýný yitirdi Ý

stanbul'da kot taþlama atölyelerinde çalýþtýðý sýrada Silikozis hastalýðýna yakalanan Said Gündoðdu (50), tedavi gördüðü Elazýð Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yaþamýný yitirdi. 1999-2004 yýllarý arasýnda Ýstanbul Güngören'de kot taþlama atölyesinde çalýþtýðý sýrada Silikozis hastalýðýna yakalanan Said Gündoðdu (50), önce Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Buradaki tedaviler eksik kalýnca Gündoðdu Elazýð Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi gördüðü hastanede yaþamýný yitiren Gündoðdu'nun naaþý hastane morgundan alýnarak Taþlýçay Köyü'nde defnedildi. Birçok Silikozis hastasýnýn bulunduðu köyde tarifi zor acýlar yaþanýyor. "Sýrada ben varým" diyen Silikozis hastalarý, yetkililerden yardým bekliyor. ÝLKHA

Kýz öðrenciler tacize uðruyor 8 EKÝM 2013 SALI

Diyarbakýr'da kýz yurtlarýnýn kent merkezinden çýkarýlmasý sonrasý güvenlik zafiyeti nedeniyle sýk sýk tacizlere maruz kaldýklarýný belirten kýz öðrenciler, yaþadýklarý bu sorunun çözülmesini istiyor. Z iya Gökalp Kýz Yurdu'nda kalan öðrenciler, güvenlikleri olmadýðý için taciz ile tecavüzlerin arttýðýný belirtti. Dicle Üniversitesi'nde okuyan Canan Orhan ve Gülistan Karabulut adlý öðrenciler, "Yurtta haremlik selamlýk oluþturuldu. Erkek arkadaþlarýn bizden ayrýlmasýyla güvenlik açýsýndan daha çok sýkýntý yaþamaya baþladýk. Þimdiye kadar yaþadýðýmýz taciz olaylarýný sözlü ve dilekçe ile bildirmemize raðmen herhangi bir iþlem yapýlmadý" dediler.

'Arkadaþýmýz tacize uðradý' Yaþanan en önemli sorunun ulaþým sorunu olduðuna dikkat çeken Biyoloji Bölümü 4. sýnýf öðrencisi Ýrem Çetin de, "Yurtlar kampus içerisinde olmasýna raðmen yurtla ulaþýmý saðlayan servisler yok. Bunu idari kiþilere bildirmemize raðmen sorunu halletmek için herhangi bir giriþimde bulunmadýlar. Bizi korkutan en büyük olay yaþanan tacizlerdir. 2 gün önce bir arkadaþýmýz servis bulamadýðý için yürümek zorunda kaldý. Ýçlerinde sarhoþ kiþilerinde bulunduðu 6 kiþi tarafýndan tacize uðradý. Bunun bir an önce halledilmesini istiyoruz" diye konuþtu.

'Ulaþým sorunu var' Yurt ortamýnda sýk sýk ulaþým sorunu yaþadýðýný belirten Sosyoloji 3. sýnýf öðrencisi Nujin Çetin ise, bulunduklarý yerden belediye araçlarýnýn geçmediðini söyledi. Çetin, "Gelen minibüsler merkezden geçtiði için dolu geliyor. Geçen arabalar kimi zaman durup arkadaþlarýmýza tacizde bulunuyorlar. Bunlarýn yaþanmamasý için Rektör-

lüðe yürüdük ama bu konuda herhangi bir çözüm üretilmedi" þeklinde konuþtu.

'Dilekçelerin dönüþü olmadý' Sýk sýk tacize uðradýklarýný belirten Diþ Hekimliði 4. sýnýf öðrencisi Safiye Emül ise þunlarý dile getirdi: "Yurda geliþ gidiþler daha önce gü-

venliydi. Þu an bulunduðumuz yurt hiçbir þekilde güvenli deðil. Yurda gitmek için 2 araba deðiþtiriyoruz. Yurt idaresine sýkýntýlarýmýzý söylediðimizde dilekçe ile bildirin diyorlar. Bildirdiðimiz hiçbir dilekçenin bize geri dönüþü olmadý."

Batman'da yolun karþýsýna geçmeye çalýþýrken TIR'ýn çarptýðý yaþlý kadýn hayatýný kaybetti, torunu aðýr yaralandý. Kazayý protesto eden mahalleli karayolunu trafiðe kapattý.

B

H

abur Sýnýr Kapýsý'nda son bir ayda 36 ayrý kaçakçýlýk olayý meydana geldi. Bir aylýk kaçakçýlýk olayýnda toplam 1 milyon 63 bin 170 lira deðerinde kaçak eþya ele geçirildi. Ýpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü tarafýndan konu ile ilgili açýklama yapýldý. Açýklamada, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçýlýk ve Ýstihbarat Müdürlüðü ekipleri tarafýndan operasyonlarýn yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, 36 olayda toplam piyasa deðeri 1 milyon 63 bin 170 lira olan 3 bin 775 adet cep telefonu, 11 bin 258 paket sigara, 343,40 litre alkollü içecek, 15,20 kilogram çay ve 350 adet ilaç ele geçirildiði ifade edildi. Açýklamada ayrýca kaçakçýlýk olayýna karýþan 36 kiþi hakkýnda adli iþlem yapýldýðý belirtildi.

Bir genç kýz daha yaþamýna son verdi

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde genç bir kýz intihar etti. Akpýnar Mahallesi'nde ikamet eden M.Ç. (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin tavanýna astýðý iple intihar etti. Sabah saatlerinde kýzýnýn cansýz bedenini gören anne, saðlýk ekipleri ile polisi aradý. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, M.Ç.'nin cansýz bedenini Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldýrdý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

D

icle Üniversitesi'nde okuyan kadýn öðrenciler, geçtiðimiz hafta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ziya Gökalp Yurdu'nda yaþanan taciz olayýný düzenledikleri yürüyüþ ile protesto ettiler. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi önünde toplanan yüzlerce öðrenci, "Jin jiyan azadî", "Toplumsal cinsiyetçiliðe hayýr", "Kadýn özgürleþinceye kadar mücadeleye devam" ve "Özgür kadýn özgür toplum" dövizleri taþýdý. "Kadýna uzanan eller kýrýlsýn" ve "Tacizci polis üniversiteden defol" sloganlarý eþliðinde yürüyüþe geçen öðrencilere ,Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) Diyarbakýr bileþenleri ve Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyeleri de destek verdi. Kýsa bir süre sonra barikat kurarak yürüyüþü engelleyen polis, "Ýzin alýnmadýðý" gerekçesiyle yürüyüþe izin verilmeyeceðini söyledi. Uzun süren görüþmelerin ardýndan Ziya Gökalp Eðitim Fakültesi'ne kadar yürüyeceklerini dile getiren öðrencilerin önündeki polis barikatý kaldýrýldý. Gerçekleþen yürüyüþün ardýndan öðrenciler ve DÖKH adýna iki ayrý açýklama yapýldý. 'Öðrenciler tehdit edildi

Batman'da ölümlü kazaya tepki Habur'da bir ayda 36 kaçakçýlýk

Tacize yürüyüþlü protesto

'Yetkililer duyarsýz'

atman-Siirt çevre yolu Çamlýtepe Mahallesi'nde yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Sultan Ergün (70), bir TIR'ýn çarpmasý sonucu olay yerinde hayatýný kaybetti, 5 yaþýndaki torunu ise aðýr yaralandý. Ambulansla Batman Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ne kaldýrýlan çocuk tedavi altýna alýnýrken, yaþlý kadýnýn cenazesi ise otopsi yapýlmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Polis ekipleri TIR þoförünü gözaltýna alýrken, kazanýn duyulmasýnýn ardýndan toplanan mahalle sakinleri, Siirt-Batman karayolunu trafiðe kapatarak kazalarý protesto etti.

Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) adýna konuþan Seval Demirhan ise kadýn cinayetleri, taciz ve tecavüzlerin hýzla devam ettiðini, eðitim kurumlarýnda bile taciz ve tecavüzün kadýnlarýn peþini býrakmadýðýný ileri sürdü. Yetkilileri taciz olaylarýna duyarsýz kalmakla suçlayan Demirhan, "Tecavüz vakalarýnýn olduðunu, tecavüze uðrayan kýzlarýn canýna kýydýðýný belirtmektedirler. Tacize uðrayan kadýnlara sadece dilekçe vermeleri önerilmekte, bu taciz ve tecavüzlerin üstü örtülmeye, unutturulmaya çalýþmaktadýr. En son 5 Ekim'de bir kadýn öðrenciye ormanlýk alanda tecavüz giriþiminde bulunulmasýndan sonra öðrenciler olayý protesto etmek istemiþ, polisin engellemesiyle karþýlaþmýþtý. DÖKH olarak bu olayýn takipçisi olacaðýmýzý belirtiyor ve duyarsýz üniversite yönetimini kýnýyoruz" þeklinde konuþtu. Toplanan öðrenciler açýklamanýn ardýndan "her yer kadýn her yer direniþ" sloganlarý eþliðinde daðýldý.

Yayalar için geçit istiyorlar Karayolunu taþlarla trafiðe kapatýp ateþ yakan mahalleli, bir yýlda en az 10 kiþinin trafik kazasý sonucu hayatýný kaybettiðini ifade ederek, "Yýllardýr protestolarýmýza raðmen kimse sesimizi duymuyor. Çocuklarýmýz her gün bu yoldan karþýya geçerek okula gitmeye çalýþýyor. Gün geçmiyor ki bu yolda kazalar olmasýn. Tek isteðimiz bu yolda yayalar için bir geçittir. Yetkililer sesimizi duymadýðý halde her gün burada eylem yapýp yolu trafiðe kapatacaðýz" dediler. Bir müddet yolu araç geçiþine kapatan mahalle sakinleri, daha sonra sessizce daðýldý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Batman'da ürperten cinayet B

atman'da geçtiðimiz günlerde yaþanan bir olay tüyler ürpertti. 59 yaþýndaki kadýnýn önce tornavida ile öldürüldüðü, ardýndan kaza süsü vermek için cesedine elektrik verildiði tespit edildi. Olay, geçtiðimiz Cumartesi günü Batman Pýnarbaþý Mahallesi'nde 4 katlý apartmanýn 4. katýnda meydana geldi. Evli ve 5 çocuk annesi Gülþen Oran (59) isimli kadýn, evinde eþi tarafýndan ölü bulundu. Olayýn hemen ardýndan olay yeri incelenme ekipleri evde inceleme yaptý. Diyarbakýr Eðitim Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Gülþen Oran'ýn tornavidayla öldürüldüðü ortaya çýktý. Gülþen Oran'ýn ölümü polisi harekete geçirdi. Olayýn ardýndan çalýþma baþlatan Batman Emniyet Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði, evde çekmecede kanlý tornavida buldu. Yapýlan çalýþmalar neticesinde polis bir eve gece operasyon düzenledi.

Öðrenciler adýna konuþan Tansu Dolmuþ, mevcut yasalarýn taciz ve tecavüzleri yargýlama konusunda caydýrýcý etkilerinin olmamasýnýn taciz ve tecavüz olaylarýna zemin hazýrladýðýný ve durumun meþrulaþtýrýlmaya çalýþýldýðýný savundu. Dolmuþ, "Bu durum birkaç gün önce yurda gitmeye çalýþan kýz öðrenciler üzerinden yeniden tekrarlanmaya çalýþýldý. Kaldýklarý yurda gitmeye çalýþan kýz öðrenciler yoldan geçenler tarafýndan sözlü ve fiziki olarak taciz edildiler. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun önünde tekrar eden bu durumu yurt yönetimine bildiren kadýnlar, bu zihniyet savunulurcasýna 'Tacizi kanýtlayabilir misin' gibi abes bir tepkiyle karþýlaþtýlar. Bu durum karþýsýnda tepki göstermeye devam eden kadýnlar, yurttan atýlma ve burslarýnýn kesilmesi ile tehdit edildiler" dedi.

'Tamir bahanesiyle geldi' Operasyon ardýndan cinayet zanlýsý Ý.T. gözaltýna alýndý. Öldürülen yaþlý kadýnýn kardeþi Ercan Tan, zanlýnýn elektrik tamiri bahanesiyle geldiðini, ablasýnýn kapýyý açmasýyla beraber zanlýnýn tornavidayla saldýrdýðýný ileri sürerek, "Zanlý daha önce kiracý olarak bu binada kalýyordu. Kirayý ödeyemeyince evden çýkarýldý. Herkese kendini DEDAÞ kaçak elektrik þefi olarak tanýtmýþtý" dedi. Öldürülen yaþlý kadýnýn oðlu Yavuz Oran ise bu olayýn sýradan bir cinayet olmadýðýný, yapýlanýn bir vahþet olduðunu ifade ederek, "6 aydýr planlý olarak yapýlan bir vahþettir. Sonuna kadar bu iþin üstüne gideceðim" diye konuþtu. .T.'nin gözaltýna alýndýðý bildirilirken, olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði öðrenildi.

B

Bingöl'de sobalar kuruldu

ingöl'ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karý düþmesi ve havalarýn soðumasý iþletme sahiplerini harekete geçirdi. Müþteri memnuniyetini esas alan iþletmeler, kýþlýk sobalarýný kurmaya baþladý. Bingöl'de kýþ soðuklarý erken hissedilince iþletme sahipleri sobalarý kurarak mekânlarýný ýsýtmaya baþladý. Bingöl merkezde çayevi iþletmecisi Mahmut Baysal, bu sene kýþ soðuklarýnýn erken baþladýðýný ifade ederek, ''Daha 10. aydayýz. Havalar ani olarak soðudu. Soðuklarýn gelmesi nedeniyle iþletmemize sabahlarý daha önceki müþterilerden kimse gelmiyordu. Kýþlýk sobamýzý indirip yakmaya baþlayýnca müþteriler tekrar gelmeye baþladý. Sobayý kurduðumuzu gören geldi. Mekânýmýz ýsýnmaya baþlayýnca vatandaþ da bu sýcak yere gelip sabah kahvaltýlarýný yapýyor. Bizim için müþteri memnuniyeti önemlidir" dedi. ÝLKHA


4

Gündem

8 EKÝM 2013 SALI

DTK'ya Rojava topraðý hediye edildi

DTK'yý ziyaret eden Rojava Saðlýk Meclis Üyesi Dr. Abdullah Ehmet, herkesi "Rojava'ya sahip çýkmaya, Rojava için canlý kalkan olmaya" çaðýrdý. Heyet, DTK yetkililerine Rojava'dan getirdikleri toprak hediye etti.

D

TK Saðlýk Meclisi tarafýndan düzenlenen "Kürdistan Saðlýk Kongresi'ne katýlmak üzere Batman'a giden Rojava Saðlýk Meclis Üyesi Dr. Hejar Abdullah Ehmet, Qamýþlo Saðlýk Meclisi Sözcüsü Süleyman Ehmet ve beraberindeki heyet, tamamlanan kongrenin ardýndan DTK'yý ziyaret etti. Ziyarete iliþkin kýsa bir deðerlendirmede bulunan Rojava Saðlýk Meclisi Üyesi Dr. Hejar Abdullah Ehmet, Rojava'da büyük bir devrimin olduðunu, bu devrim-

in istenilen düzeye geldiðine dikkat çekti. Türkiye'de yaþayan Kürtlerden çok büyük beklenti içinde olduklarýný ifade eden Ehmet, "Biz Kuzey Kürdistan halkýndan gece gündüz çalýþmasýný istiyoruz. Efrin'den Sinor'a kadar mücadele devam ediyor. Buradaki halkýmýzdan da ayný þeyi bekliyoruz. Amed halkýnýn ayaða kalkmasý lazým. Devrim sadece Rojava devrimi deðil, tüm Kürt halkýnýn devrimidir. Bu uðurda binlerce þehit verdik. Hepimizin dili, kültürü,

fikri aynýdýr. Buradaki halktan Rojava için canlý kalkan olmalarýný istiyoruz" dedi. Rojavalý heyetin ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getiren DTK Meclis Sözcüsü Av. Cabbar Leygara da, dýþ destekli çetecilerin Rojava'ya yönelik katliam giriþimlerine karþýn canlý kalkan olmaya hazýr olduklarýný vurguladý.Rojava'dan gelen heyet, ziyaretlerinde DTK yetkililerine Rojava'dan getirdikleri bir kavanoz toprak da hediye etti. DÝHA

Kent Ekonomileri Forumu toplantýsý yapýldý Diyarbakýr Kent Ekonomileri Forumu toplantýsýnýn 5.'si gerçekleþtirildi.

T

oplantýda bir araya gelen Diyarbakýrlý siyasetçi, iþ adamý, akademisyenler ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, kentin ekonomik vizyonunun belirlenmesi konusunu masaya yatýrdý. Toplantýda konuþan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Av. Aydýn Altaç, çözüm süreci ile birlikte bölgeye hakim olan olumlu havanýn ekonomik alanda da kendini gösterdiðini ifade etti. Altaç, "Çözüm süreci ile birlikte bölgeye hakim olan olumlu havanýn ekonomik alanda da kendini göstermesi son derece sevindiricidir. 26 Ekim'de Genel Baþkan Yardýmcýmýz Numan Kurtulmuþ beyin baþkanlýðýnda ilimizde yapýlacak Kent Ekonomileri Forumu'na STK'larýn sunacaklarý katký, alacaklarý karar ilimiz ekonomisinin þekillenmesinde çok önemli rol oynayacaktýr. Hükümetimizin Diyarbakýr'a yaptýðý yýllýk yüz milyonlarca dolarlýk yatýrýmlar kent ekonomisini þahlandýracaðý gibi halkýmýzý da güçlendirecektir. Bu da katýlýmcý demokrasinin en müþahhas örneðidir" dedi.

Kalkýnmanýn önündeki engeller paylaþýldý Kent Ekonomileri Forumu Baþkaný Hüseyin Cengiz ise toplantýlar hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Cengiz, "Bugün geniþletilmiþ bir toplantý yaptýk. Ýlin STK'larýndan 26 Ekim 2013'te yapýlacak Kent Ekonomileri Forumu'na kentin vizyoner projelerle katýlmasý gerekiyor. Bunu da kentin dinamikleri olan saygýdeðer katýlýmcýlardan bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Toplantýda sivil toplum örgütleri baþkanlarý ve temsilcileri ise sýrasýyla söz alarak, Diyarbakýr'ýn kalkýnmasýnýn önündeki engelleri dile getirerek, neler yapýlmasý gerektiði konusunda görüþlerini belirtti.

8 EKÝM 2013 SALI YIL: 13 SAYI: 4409 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Korucular tazminat istiyor

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde daha önce koruculuk yapan çok sayýda kiþi görev tazminatý almak için Ýlçe Kaymakamlýðý'na baþvuru yaptý. Geçmiþte köy koruculuðu yapýp daha sonra çeþitli sebeplerden ötürü ayrýlan koruculara görev tazminatý hakký doðmasýyla müracaatlar baþladý. Koruculardan Arif ilgen, "Biz 1986-1991 yýllarý arasýnda geçici köy kurucusu olarak görev yaptýk ancak o tarihlerde görevlerimizden ayrýlýrken görev tazminatlarýmýzý almadýk. Yeni çýkan yasada geçici köy kurucularýn tazminatlarý veriliyormuþ. Biz de bu yasa kapsamýnda müracaatlarýmýzý yaptýk ve umarýz görev tazminatlarýmýzý alýrýz" dedi. Yasaya göre 2007 tarihine kadar on yýllýk görev süresini tamamlayan korucular isterlerse emekliye ayrýla biliyor. 2007 tarihinden önce ayrýlan korucular ise görev yaptýðý süreler boyunca görev tazminatý alabilecek.

BÖLGEMÝZE BAÐLI VAN, TATVAN, ELAZIÐ GAR DÝYARBAKIR MÜDÜRLÜKLERÝ, KAPIKÖY, HEKÝMHAN, KURTALAN, MUÞ GAR ÞEFLÝKLERÝ VE DOÐANÞEHÝR ÝSTASYON ÞEFLÝKLERÝNDEKÝ ISI MERKEZLERÝNDEKÝ KALORÝFER YAKIMI VE KAZANLARIN BAKIMI ÝÞÝ T.C DEVLET DEMÝRYOLLARI ÝÞLETMESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ (TCDD) 5.BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜÐÜ Bölgemize baðlý Van, Tatvan, Elazýð Gar Diyarbakýr Müdürlükleri, Kapýköy, Hekimhan. Kurtalan, Muþ Gar Þeflikleri ve Doðanþehir istasyon Þefliklerýndeký ýsý merkezlerindeki Kalorifer Yakýmý Ve Kazanlarýn Bakýmý Ýþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 . uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý biiailer aþaðýda yer almaktadýr: ihale Kayýt Numarasý : 2013/135786 1-Ýdarenin a)Adresi : ÝNÖNÜ MAHALLESÝ ÝSTASYON CADDESÝ 1 44080 MALATYA ' MERKEZ/MALATYA b) Telefon ve faks numarasý : 4222124800 - 4222124816 c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : ihalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Elazýð, Tatvan, Van, Diyarbakýr gar müdürlükleri ile Kapýköy, Hekimhan, Kurtalan Muþ gar þeflikleri, Doðanþehir istasyon þefliði c) Süresi :Ýþe baþlama tarihi : 01.11.2013, iþin bitiþ tarihi 29.04.2014 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer . TCDD 5 Bölge Müdürlügü Toplantý salonu MALATYA b) Tarihi ve saati : 21.10.2013 -14:00 4.Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler. 4.1 Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler 4.1.1.1 Gerçek kiþi olmasý halinde kayýtlý olduðu ticaret veveya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan ilk ilan veya ihale tarhinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge 4.1.1.2. Tüzel kiþi olamasý halinde ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ yüzel kiþiliðinnin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. ihale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izi, ruhsat vb. belgeler. Ýhale üzerinde kalan yüklenici çalýþtýrdýðý personelin kaloriferci belgesini nüfus cüzdaný örneðini ikametgah belgesini, saðlýk raporunu ve sabýka kayýt belgesini iþe baþlamadan önce idareye verecektir. 4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 4.1.2.1 Gerçek kiþi olmasý halinde noter tastikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý,üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret sicil gazetesinde bulunamamý halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri ve bu husularý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tastikli imza sirküleri 4.1.3. Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen imza sirküleri, 4.1.4. Þekli ve içeriði idari þartnamede belirnen geçici teminat 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý ve bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz 4.1.6 Tüze. kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde ticaret ve sanayi odasý ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesindtisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren standart forma uygun belge 4.2 Ekonomik ve mali yeterliði iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdari tarafýndan ekonomik ve mali yeterliði iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3 Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1 Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve dfðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: Temizlik çift kovalý pres arabasý 1 adet Paspas gereci 1 adet Kauçuk yer çekecek 1 adet Çamur ve buz kazýma raspasý 1 adet Ýþ tulumu 1 adet El arabasý ( Kömürlü kazan olan ýsý merkezlerinde) 1 adet (Yedekli) Ahþap saplý kürek( Kömürlü kazan olan ýsý merkezlerinde) 1 adet (Yedekli) Bu malzemeler her bir iþyeri için olacaktýr. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu ve özel sektörde yapýlan Her türlü kalorifer yakým ve bakým iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý TCDD 5.BÖLGE MALÝ ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ VEZNESÝ/MALATYA adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 5 Bölge Mal Ve Hizmet Alýmý ihale Komisyon Þefliði MALATYA adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir i" kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzenn en ýnn flyaý sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn-1958

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


Bölge Haber

8 EKÝM 2013 SALI

5

Köye dönüs sürüyor Muþ'ta çözüm süreci ile hýz kazanan köye dönüþler devam ediyor. Yýllar önce köylerinden çýkarak Muþ merkeze yerleþen Meriç ailesi, merkeze baðlý olan Saðlýk Köyü'ne geri dönüþ yapýyor. Çözüm sürecinin baþlamasý ile birlikte köylerine geri dönen vatandaþlar, yýkýlan evlerinin yerine yenisini yapýyor. Muþ merkeze baðlý Saðlýk Köyü'nden 20 yýl önce göç ettiklerini belirten Aydýn Meriç, çözüm süreci ile birlikte köye dönüþ yaptýklarýný söyledi. Meriç, "20 yýl önce köyümüzden göç ettik. Ortamýn deðiþmesi bizi tekrar köyümüze geri dönüþ yapmaya yöneltti. Kardeþlerimiz ile karar verip köyümüze dönüþ yaptýk. Evimiz yýkýlmýþtý. Bunun için yeni ev yapmaya baþladýk. Tabi bizim için biraz külfetli oldu. Zaman zaman valilik, Köylere Hizmet Götürme Birliði ve Ýl Özel Ýdaresi'nden destek aldýk. Bu dönüþü yaparken beklentimiz olmadý. Ancak, yol, su, kanalizasyon ve araç konusunda destek talebinde bulunduk. Bundan sonra da devletimizden bu gibi konularda destek bekliyoruz" dedi.

Destek bekliyorlar Muþ'ta ve bölgede inþaat sezonunun kýsa olduðuna dikkat çeken Aydýn Meriç, "Ýnþaat sezonu kýsa olduðu için evimizi bu yýl tamamlamak istiyoruz. Bunun içinde þu an eksik olan su sýkýntýsýnýn giderilmesi için devletimizden yardým bekliyoruz. Sonuçta köye geri dönüþ yapýlmasý için devletimiz geçmiþte maddi kaynak ayýrmýþtý, ancak biz bunu istemedik. Sadece doðal þartlarla mücadele için devletimizden yardým bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Meriç, evi bir hafta içerisinde tamamlayacaklarýný da hatýrlatarak, köyde ve kendisinin yaþadýðý evde su sýkýntýsý çektiklerini de sözlerine ekledi. ÝHA

TÜMSÝAD'dan Diyarbakýr'a anaokulu Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD), Diyarbakýr'da bir anaokulu yaptýrdý. Yaklaþýk 1,5 yýl önce kurulan TÜMSÝAD Diyarbakýr Þubesi, Baðlar ilçesinde Mevlana Halit Ortaokulu bünyesinde anaokulu inþaatýný tamamladý. Okulun açýlýþýna Baðlar Ýlçe Kaymakamý Dursun Balaban ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abdurrahman Sevgili, okul idarecileri, öðretmenleri, TÜMSÝAD temsilcileri ve velileri katýldý. Açýlýþ kurdelesini

Bingöl'de su protestosu Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi'nde 10 gündür sularýn akmadýðýný belirten mahalle sakinleri, taþ, beton ve kalaslarla yolu trafiði kapatarak eylem yaptý. Çoðunluðunu kadýn ve çocuklarýn oluþturduðu vatandaþlar, çok zor durumda bulunduklarýný ve biran önce sorunlarýnýn çözülmesini istedi. Mahalle sakinlerinden Güllü Budraç, "10 günden beri sularýmýz akmadýðý için yolu kapattýk biz. Sesimizi duyurmak amacýyla yolu kapattýk. Bu yollarýn ve su durumdan dolayý çocuðum ve ben astým hastasý olduk raporlarla ben kanýtlayabilirim. Lavabolarýmýz mutfaklarýmýz banyolarýmýza girilmez hale geldi. Ben çocuðumun

saçýný ýslak mendille silip okula yollayan bir insaným. Bunu da söyleyeyim okullarýmýzda bile su akmýyor. Buz sorunumuz büyük olduðu için sesimizi duyurmak için yol kapattýk. Artýk bu sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadý" dedi. Mahalle sakinleri yaklaþýk 1 saat eylemlerini yaptýktan sonra yolu trafiðe açtý. Bingöl Belediyesi yetkilileri, mahallede alt yapý çalýþmalarýnýn bulunduðunu ve su borularýnýn deðiþtiðini belirtti.

Tokat yiyen polis sözünü tuttu lu'nda eðitim gören öðrencilere çeþitli hediyeler aldý ve zarflar içerisinde çocuklara para yardýmýnda bulundu.

'Þýrnak eðitimle anýlsýn' Þark hizmeti 2 yýl olmasýna raðmen 4 yýldýr Þýrnak'ta halen görev yapan Güvenlik Þube Müdürü Murat Çetiner, aldýðý tazminat paralarýný eðitime harcayacaðýný söyledi. Þýrnak'ýn eðitim ile anýlmasýný istediðini belirten Çetiner, "Maalesef tatsýz bir olay yaþadýk,

Þýrnak Emniyet Müdürlüðü Güvenlik Þube Müdürü Murat Çetiner, kendisine tokat atan BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'den 36 bin 720 lira tazminat kazandý. Çetiner, tazminatýn ilk taksiti ile Þýrnaklý öðrencilere hediyeler alýp nakdi yardýmda bulundu.

Silopi'de 21 Mart 2011'de yürümek isteyen BDP'liler ile tartýþan ve BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in tokat attýðý Þýrnak Güvenlik Þube Müdürü Murat Çetiner, Silopi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtýðý davada Tuncel'den yasal faizi ile birlikte 36 bin 720 lira tazminat kazandý. 14 taksit halinde Tuncel'den tazminatý alacak olan Güvenlik Þube Müdürü Çetiner, aldýðý ilk taksitle Ýstiklal Ýlkoku-

olmamasý gereken bir olaydý. Fakat biliyorsunuz ülkemiz bir hukuk devleti. Bizde konuyu yargýya taþýdýk ve yargý bu konuyla ilgili bir karar verdi. Tazminat davasý açmýþtýk, kazandýk. Daha önce ifade ettiðim gibi bugün bu tazminatý özellikle þehitlerimizin çocuklarý ve yine desteðe muhtaç Þýrnaklý çocuklarýmýzýn eðitimine kullanýyoruz. Þýrnak'ýn eðitim ve güzellikleriyle anýlmasýný istiyoruz" dedi.

Kaymakam Dursun Balaban ve TÜMSÝAD adýna Diyarbakýr Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Ferhat Hamidi kesti. Eðitim ve Ar-ge çalýþmalarý için desteklerinin süreceðini söyleyen Ferhat Hamidi, öðrencilerin elinden daha fazla tutacaklarýný ve desteklerini arttýracaklarýný belirtti. Kaymakam Dursun Balaban, TÜMSÝAD'a teþekkür plaketi vererek yapýlan hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Rýza BARUT

Diyarbakýr'da kýrmýzý alarm

Suriye'den Türkiye sýnýrýna doðru bir hava aracýnýn geldiðinin tespit edilmesi üzerine Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nde hareketli anlar yaþandý. Diyarbakýr'da konuþlu bulunan 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nden 'Acil' kodu ile havalanan Türk jetleri, 'Vur' emriyle sýnýra hareket etti. Peþ peþe havalanan Türk jetlerinin tam mühimmatlý olarak uçtuðu ve sýnýr boyunu kontrol ettiði belirtildi. Sýnýr hattýnda uçan Türk jetlerinin olasý sýnýr ihlaline karþýlýk Suriye'ye ait hava aracýný düþürebileceði belirtildi. Genelkurmay Baþkanlýðý'na ait internet sitesinde sýnýr bölgesindeki hareketlilik ile ilgili bir açýklama yapýldý. Açýklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'na ait; Diyarbakýr'dan kalkýþ yapan ve saat 07.42'den itibaren Gaziantep-Hatay bölgesinde "Hava Muharebe Devriye Görevi (CAP)" icra etmekte olan 2 adet F-16 uçaðýmýz, Suriye'ye ait 1 adet MI-17 helikopterinin, Cilvegözü, Hatay güneyinde sýnýrýmýza doðru yaklaþmasý üzerine bölgeye yönlendirilmiþ, ancak söz konusu hava aracý, sýnýrýmýza 8 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaþmýþtýr. 2 adet F-16 uçaðýmýz, hava devriye görevini saat 11.35'de tamamlayarak, bir sonraki 2 adet F-16'ya devretmiþtir. Merzifon'dan kalkýþ yapan 2 adet F-16 uçaðýmýz, 10.45-15.21 saatleri arasýnda Adana-Gaziantep bölgesinde "Hava Muharebe Devriye Görevi (CAP)" icra etmiþ ve görevini bir sonraki 2 adet F-16'ya devretmiþtir. Ýncirlik'ten kalkýþ yapan 2 adet F16 uçaðýmýz, 14.42-19.21 saatleri arasýnda Gaziantep-Hatay bölgesinde "Hava Muharebe Devriye Görevi (CAP)" icra etmiþ ve görevini tamamlayarak Ýncirlik Üssüne geri dönmüþtür" denildi.


6

Ekonomi

Uckuyu'ya Semt Pazarý 8 EKÝM 2013 SALI

Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi, TOKÝ Üçkuyu'ya Kapalý Semt Pazarý yaptý. Pazarýn açýlýþýnda konuþan Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, daha hijyenik alýþveriþ ortamý yarattýklarýný söyledi. olanaklarýný zorlayarak halka hizmet sunmaya çalýþtýðýný ifade eden Kurbanoðlu, "Þu an açýlýþýný yaptýðýmýz bu semt pazarý da bunlardan biridir. Hem esnafýmýzý, hem halkýmýzýn daha hijyenik bir ortamda gönül rahatlýðýyla alýþveriþ yapabilecekleri güzel bir semt pazarýna kavuþturduk. Esnaflarýmýzýn ve halkýmýzýn memnuniyeti bizim için gurur vericidir" dedi.

Emeklilere erken maaþ müjdesi

'TOKÝ emlakçýlýk yaptý' Açýlýþta konuþan Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ise,

Memurlardan sonra emeklilere de erken maaþ müjdesi geldi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, memur ve emeklilere maaþ ödemelerinin Kurban Bayramý'ndan önce yapýlacaðýný açýkladý. Seçim bölgesi Þanlýurfa'da temaslarýný sürdüren Bakan Faruk Çelik, "Tüm Baðkur ve SSK emeklileri ile hak sahiplilerine maaþlarýnýn bayramdan önce ödenmesi için yapýlan çalýþma tamamlandý. Çift numaralý emekliler 11 Ekim'de, tek numaralýlar ise 10 Ekim'de maaþlarýný alabilecek" dedi. Öte yandan Maliye Bakanlýðý da geçtiðimiz günlerde bir açýklama yaparak kamu çalýþanlarýna 15 Ekim'de ödenmesi gereken aylýk ve ücretlerin Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in onayý ile 11 Ekim'de verileceðini duyurmuþtu. Bu uygulamadan kamu kurumlarýnda çalýþan memur, sözleþmeli ve diðer personel ile iþçi olmak üzere yaklaþýk 3 milyon 200 bin kiþi faydalanacak.

Üçkuyu TOKÝ'de Mahalle Evi'nden sonra Kapalý Semt Pazarý da yapýldý. Yeniþehir Belediyesi'nin düzenlediði açýlýþ törenine Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, BDP il, Yeniþehir ve Kayapýnar ilçe örgütü yöneticileri, sivil toplum kuruluþ temsilcileri ile kalabalýk bir halk topluluðu katýldý. Açýlýþ töreninde konuþan Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, TOKÝ'nin Türkiye'nin her yerinde çalýþmasý olduðunu, en kötü çalýþmasýný Diyarbakýr'da yaptýðýný belirtti. Hiç bir alt ve üst yapý çalýþmasý bitirilmeden konutlarýn halka teslim edildiðini ifade eden Kurbanoðlu, halkýn sorunlarla baþ baþa býrakýldýðýný söyledi. TOKÝ Üçkuyular'ýn henüz Büyükþehir Belediyesi tarafýndan devir alýnmadýðýný vurgulayan Kurbanoðlu, sorumluluðun merkezi hükümette olduðunu söyledi. Buna raðmen Büyükþehir Belediyesi ve Yeniþehir Belediyesi'nin kendi

"Mazlum bir halka hizmet etmek ibadettir. Suyunuz yoksa, akmýyorsa bu benim sorunumdur. Altyapý sorununuz varsa bu da benim sorunumdur. Burada sinek ve sivrisinek varsa o da benim sorunumdur. Baþým gözüm üstüne. Bu görmüþ olduðunuz tüm alan hazine arazisidir. Çevre Bakanlýðý, hazine arazilerinin çoðunu önce Toplu Konut Ýdaresi'ne tah-

sis ediyor. 'Al bu arsa senin, dar gelirli vatandaþlara konut yap' diyor. TOKÝ ne yapýyor? Üçkuyu TOKÝ'de yapmýþ olduðu gibi küçük bir bölümüne konut yapýyor. Geriye kalan arsalarýn büyük bölümünü emlakçýlýk yaparak satýyor. Buradaki kaynaðý toplayarak Ankara'ya götürüyor. Sosyal belediyecilik anlayýþýmýz bu uygulamayý reddediyor. Aziziye ve Yeniköy'de sosyal konut ürettik. Konut temel bir insan hakkýdýr. Her insanýn saðlýklý bir konutta yaþamak, onun annesinin ak sütü kadar helaldir. Ama maalesef yaþadýðýmýz bu tablo Diyarbakýr'da Toplu Konut çalýþmalarýnýn en kötü örneðidir. Þilbe Toplu Konut, Çölgüzeli Toplu Konut ve Üçkuyu Toplu Konut arasýnda daðlar kadar fark var" þeklinde konuþtu.

'Bu para nereye gitti' Toplu Konut Ýdaresi'nin, TOKÝ Üçkuyu konutlarýný yaðmur suyu, kanalizasyonu, asfalt, kaldýrým, parklar ve bahçeler dahil tümünü anahtar teslim ihale yaptýðýna dikkat çeken Baydemir, "Neden bunlar yapýlmadý? Bu para nereye gitti? Bu soruyu hepinizin sormasý lazým. Yapýlan asfalt bizim sorumluluðunda olmamasýna raðmen halk hak ediyor. Yeniþehir Belediyesi'nin yapmýþ olduðu bu kapalý semt pazarý halkýmýzýn daha saðlýklý alýþveriþ yapmasýný saðlamaktadýr. Ayný zamanda bir istihdam aracýdýr. Sayenizde bu pazardan esnaflar alýn terleriyle çocuklarýnýn rýzkýný çýkarýyor. Sayýn baþkan Allah sizden razý olsun" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan kadýnlarýn çektiði zýlgýtlar eþliðinde pazar açýlýþý gerçekleþti. Berat DOÐRUYOL

Batman'a dev Ceviz üreticinin yüzünü güldürdü bütçeli fabrika BATSO Baþkaný Abdulkadir Demir, yakalanan huzur ve güven ortamýyla Batman'a 400 kiþinin istihdam edileceði 14 milyon Euro'luk iki fabrikanýn kurulacaðýný söyledi. Hükümet tarafýndan son zamanlarda atýlan adýmlar bölgede ve Batman'da kendini hissettirdi. Batman Ticaret ve Sanayi Odasý (BATSO) Baþkaný Abdulkadir Demir, kente 400 kiþinin istihdam edileceði 14 milyon Euro'luk iki fabrikanýn kurulacaðýný belirtti. Denizli'de faaliyet yürüten bir þirketin kendilerini aramasý üzerine tekstil fabrikasý için yer ayýrdýklarýný ve orada çalýþma yapýldýðýný dile getiren Demir, iplik fabrikasý için de OSB'de 4. etapta yer ayýrdýðýný ifade etti. Demir, sýrada 160 yatýrýmcýnýn yer beklediðini ve Batman'a böylesi yatýrýmlarýn kendilerini çok sevindirdiðini belirtti.

160 yatýrýmcý yer bekliyor Demir, "Bize yatýrým yapmak için baþvuran yatýrýmcý, 'Batman'ý ve Batmanlýyý bu kadar güzel bilmiyordum' diyor. Daha önce tekstil fabrikasý kurduk ve þimdi de 4. etapta yer ayýrdýk, iplik fabrikasý da kuracaðýz. Ýki fabrikanýn toplam maliyeti 14 milyon Euro'dur. Bu ilimiz açýsýndan çok güzel bir geliþmedir. Sol Sahil Sulama yapýldýðý takdirde ipliðin ham maddesi kendi çevresinden oluþacak. Sol Sahil Sulama'nýn ekonomik açýdan çok getirisi olacaktýr. Bunlar huzur ve güven ortamýnýn meyveleridir. Þuanda 160 yatýrýmcý yer bekliyor. 4. etapta yetmeyecek. Ýkinci OSB çalýþmamýz var. Bu çalýþmamýz da biterse hiçbir sýkýntýmýz kalmaz" dedi. ÝLKHA

Zivzik Narý markalaþacak Siirt Valisi Ahmet Aydýn, adýný Zivzik (Diþlinar) Köyü'nden alan Zivzik narýnýn üretiminin artýrýlmasý ve tanýtýmýnýn yapýlmasýyla markalaþtýracaðýný söyledi. Þirvan Kaymakamlýðý ile Zivzik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Kültür Derneði tarafýndan ikincisi düzenlenen Zivzik Nar Þöleni renkli geçti. Siirt Valisi Ahmet Aydýn, çevre köylerden çok sayýda vatandaþýn da katýlýmýyla düzenlenen etkinlikte Türkçe ve Kürtçe türküler eþliðinde halay çekti. Dev kazanlarda piþirilen yemekler dav-

etlilere ikram edilirken, Vali Aydýn Nar üreticileriyle meyve bahçesinde nar toplandý. Vali Aydýn, organik olarak yetiþtirilen Zivzik narýnýn marka olabilecek bir lezzet olduðunu belirtti.

Üretim artacak Aydýn, "Zivzik narý sadece Þirvan ilçesine baðlý Zivzik (Diþlinar) ile Piriçli köylerinde yetiþiyor. Organik olarak yetiþen bu nar bozulmadan aylarca dayanma özelliðine sahiptir. Bölgemizde huzur ve güven ortamýnýn saðlanmasý ile birlikte nar üretiminin artýrýlmasýna gayret göstereceðiz. Üretiminin artýrýlmasý ve tanýtým çalýþmalarýnýn saðlanmasýyla birlikte bu narýn Türkiye piyasasýnda hak ettiði deðere ulaþacaðýna inanýyorum. Bugün rahatlýkla marka yapabilecek bir ürüne sahibiz" dedi. ÝHA

Van'ýn Çatak ilçesinde yýllýk yaklaþýk olarak 800 ton üretimi yapýlan cevizin hasadý baþladý. Oldukça zahmetli ve tehlikeli bir iþ olan ceviz toplamada yine en büyük emeði kadýnlar veriyor. Bu yýl mevsimin iyi geçmesi ve ürün bolluðu Çataklý ceviz yetiþtiricilerinin yüzünü güldürdü. Çatak ilçesi ortalama yýllýk 800 ton ceviz üretimiyle bölge bazýnda ilk sýralarda yer alýyor. Teneke hesabý ile satýlan cevizler 40-50 TL arasýnda deðiþen fiyatlarla alýcý bulmaya baþladý. On binlerce ceviz aðacýna sahip olan Alacayer Köyü'nde son-

bahar ile beraber hasada baþlayan vatandaþlardan Remzi Katar, sabah erken saatlerde gençlerin aðaçlara çýkarak mahsulü silkelediklerini dile getirdi. Katar, öðle yemeðiyle beraber gelen kadýn ve çocuklarýn yerlere düþen cevizleri topladýklarýný ve cevizleri kabuklarýndan ayýrarak çuvallara doldurduðunu ifade etti. Toplanarak çuvallara konulan cevizleri katýrlara yükleyerek ilçe merkezine götürdüklerini söyleyen Katar, cevizlerin tenekesini 40 ile 50 TL arasýnda sattýklarýný belirtti. DÝHA

Yöresel ürünler internette pazarlanýyor Bitlisli genç giriþimci Recai Aydoðdu, Bitlis'e ait yöresel ürünleri internete taþýdý. Bu sayede artýk yurdun ve dünyanýn her yerinden Bitlis'e ait yöresel ürünler için sipariþ verilebiliyor. Genç giriþimci Recai Aydoðdu tarafýndan hayata geçirilen www.bitlisurunleri.com üzerinden isteyenler Bitlis'in yöresel ürünlerine ulaþabiliyor. Aydoðdu, yakýn bir zamanda bilgisayar mühendisliði bölümünden mezun olacaðýný belirterek, "Okul okuduðum ilde yöresel ürünlere yönelik e-ticaret sisteminin geliþmiþ olduðunu gördüm. Yýllardýr aile olarak deðiþik sektörlerde yaptýðýmýz ticareti, hýzla

geliþen e-ticaret sayesinde bir týkla deðiþik ödeme seçenekleri ile çok uzak yerlere taþýyarak büyümeyi hedefliyoruz. Sipariþ nereden gelirse gelsin, miktarý ne olursa olsun biz kaliteli ürün satmayý ve iyi iþler yapmayý ilke haline getirdik. Müþterimize deðer veriyoruz. Yaný baþýmýzda iþ yerimizin içinde alýþveriþ yapýyormuþ gibi müþteriyi kendimize yakýn görüyoruz. Verilen sipariþlere bakýp müþterimizi arýyoruz. Ürün ile ilgili gerekli bilgileri veriyoruz" dedi. Aydoðdu, özellikle Marmara Bölgesi'nde yaþayanlarýn eticarete çok ilgi gösterdiklerini sözlerine ekledi. ÝHA


Güncel

8 EKÝM 2013 SALI

7

Kürtce kursa yoðun ilgi Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde iki ay önce açýlan Andok Kültür ve Sanat Merkezi, yoðun talep üzerine Kürtçe kurs vermeye baþladý. Merkezin dört sýnýfýnda verilen kurslara birçok kiþi katýlýyor.

Kursiyerlerin yüzde 15'i Türk Zengin, "Kürtlere uygulanan inkar ve yok sayma siyaseti ince tarzda yürütülüyor. Anadilde eðitimin anayasal güvenceye kavuþturulmamasý, resmiyette kabul edilmemesi ile bu inkar ve yok sayma siyaseti utangaçça sürdürülmek isteniyor. Anadilde eðitim için mücadeleye devam edeceðiz. Hem anadilde eðitim talebimizi dillendireceðiz, hem de anadili öðrenme ve yayma çalýþmalarýna hýz kazandýracaðýz" dedi. Kürtçe öðrenme konusunda yoðun bir talep olduðunun altýný çizen Zengin, kursiyerlerin yüzde 15'inin Türk olmasýnýn da ayrýca kendilerini sevindirdiðini belirtti.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Halklar ve Ýnançlar Komisyonu, Êzidî halkýnýn Cemaya Laleþ Haccý ve Bayramý'na iliþkin kutlama mesajý yayýnladý. Laleþ Hacý'nýn dünyanýn dört bir yanýna daðýlan Êzidî halkýnýn birliðinin ifadesi olduðu belirtilen açýklamada, Laleþ Hacý ve Bayramý'nýn ayný zamanda Êzidî halkýnýn, komþu inanç gruplarý ve halklarla barýþ, kardeþlik içerisinde yaþama arzularýný beyan eden bir ibadet ve bayram olma özelliðini de taþýdýðýnýn altý çizildi. Bayramlarýn barýþ, sevgi, saygý ve hoþgörünün ortaya çýktýðý günler olduðu belirtilen açýklamada, "Sadece bayramlar deðil, yaþamýn tüm günlerin, tüm anlarýn bayram havasý geçirmesi tüm insanlýðýn özlemi haline gelmiþtir. Bu özlemin gerçekleþmesi için halk ve inançlarýn eþit, özgür, bir arada yaþamak için her zaman ortak mücadele etmek bir zorunluluktur. DTK olarak Êzidî halkýmýzýn birlik, dayanýþma ve barýþý kadar, onun komþu toplumlarla kardeþlik hukuku temelinde yaþama arzularýnýn da ifadesi olan Cemaya Laleþ Haccý ve Bayramý'ný kutluyoruz" denildi. DÝHA

Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nde görev daðýlýmý Özgür Gazeteciler Cemiyeti, yaptýðý olaðanüstü kongre ile yeni yönetimini belirledi. Kongre sonucunda yönetim kuruluna Hayrettin Çelik, Sinan Sayan, Aydýn Bolkan, Ozan Kýlýnç, Hakký Boltan, Hatice Þahin ve Serdar Altan seçilirken, Denetim Kuruluna da Ramazan Ölçen, Selami Denizhan ve Pervin Yerlikaya Babir getirildi. Yeni belirlenen yönetim kurulu ilk toplantýsýný gerçekleþtirerek görev daðýlýmý yaptý. Buna göre cemiyet baþkanlýðýna Hayrettin Çelik, baþkan yardýmcýlýðýna Sinan Sayan, Genel Sekreterliðe Aydýn Bolkan, Genel Saymanlýða da Ozan Kýlýnç getirilirken, Serdar Altan, Hatice Þahin ve Hakký Boltan da yönetim kurulu üyeliðini sürdürecek. Özgür Gazeteciler Cemiyeti, çalýþmalarýn daha saðlýklý sürdürülebilmesi için bazý komisyonlarýn kurulmasýný da kararlaþtýrýldý. Söz konusu komisyonlar da þöyle; Hak ihlalleri ve medya takip, Eðitim ve Proje, Dýþ iliþkiler, Örgütlenme ve Mali komisyon. Yönetim kurulu toplantýsýnda ayrýca cezaevlerinde tutuklu bulunan gazetecilerin, görevlerinin baþýna dönebilmeleri için hukuksal mücadeleyi sürdüreceðini karar altýna aldý.

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçe sakinleri, uyuþturucunun okul önlerinde satýlmasýna tepki gösterdi. Gençlerin hak etmedikleri yaþam koþullarýna doðru sürüklenmekte olduklarýný belirten vatandaþlar, ailelerin büyük maðduriyet yaþadýðýný kaydetti. Ýlçe halký, "Uyuþturucu bataðýna düþen gençlerimize yardým elimizi uzatamazsak, bu gençler ya hapishaneye ya da ölüme gidecekler. Uyuþturucunun etkisi ile tamamen kendisini kaybeden gençler bir süre sonra sadece kendilerine deðil, etrafýndakilere de zarar vermeye baþlýyor. Þu an ilçede gündüz saatlerinde bile madde baðýmlýsý gençlerin hem kendileri hem de vatandaþlar için tehlike arz ettiði herkes tarafýndan biliniyor. Yetkililerden bir an önce bu soruna el atmalarýný istiyoruz" dediler. ÝHA

Kulp ilçesinde açýlan Kürtçe dil kurslarý yoðun ilgi görüyor. Yaklaþýk iki ay önce açýlýþý yapýlan Andok Kültür ve Sanat Merkezi, ilçenin ilk Kültür Sanat Merkezi olma özelliðini taþýyor. Merkezde verilen anadilde eðitim kurslarýna ilgi büyük. Kurdi-Der eðitmenleri tarafýndan verilen dersler Apê Musa, Aram Tîgran, Celadet Elî Bedirxan ve Ehmedê Xanî isimlerinden oluþan dört sýnýfta görülüyor. Andok Kültür Sanat Derneði Baþkaný Ömer Zengin, anadilde eðitim çalýþmasýnýn kutsal bir çalýþma olduðunu belirtti.

DTK'dan Êzýdîlere kutlama mesajý

'Uyuþturucu satýþý önlensin'

'Açýlan davalar iptal edilmeli' Kürt yazar Bülent Tekin, Q, W, X harflerinin kullanýlmasýnýn önünde yasal engellerin kaldýrýlmasýný deðerlendirdi. Tekin, geçmiþ dönemlerde Kürtçe isimler verilmesi nedeniyle açýlan davalarýn iptal edilmesi gerektiðini söyledi. Kürt yazar Bülent Tekin, demokratikleþme paketinde yer alan üç harfin kullanýlmasýna yönelik olarak yasal engellerin kaldýrýlmasýný önemli bir geliþme olarak yorumladý. Bu harflerin serbest kullanýlmasýnýn anadilde eðitimle ilgili bir geliþme olarak deðerlendiren Tekin, "Baþbakan Erdoðan, açýkladýðý demokratikleþme paketinde açýkladýðý Q, W, X harflerinin serbestliði konusu önemsenecek bir geliþme. Ancak bu konunun Türk ve Kürtler tarafýndan aþýldýðýný düþünüyorum. Çünkü bütün lisan ve alfabeler evrenseldir. Hiçbir güç, hiçbir irade bir dil ve alfabeyi yasaklamaz. Evet bir dönem asimile edildi ve yasaklandý. Ama insanlarýn zihinlerinde, evlerinde, kalplerinde yaþamýn her alanýnda var olur. Bu nedenledir ki, bu harfler zaten Kürtler tarafýndan kullanýlmaktaydý. Q, W, X harfleri kullanmak artýk suç olmaktan çýktý. Fakat siz, nüfus dairesine gidip oðlunuzun adýn 'Welat' ismini býrakamayacaksýnýz ancak 'Velat' ismini býrakabilirsiniz. Türkiye'de reklam panolarýnda,

televizyonlarda, Q,W, X içerikli yazýlarýn yazýldýðýný görmekteyiz. Bunun en büyük örneðini Diyarbakýr'da görebiliriz. Ýngilizce serbest olan bu harflerin, Kürtçe yazýlmasý yasaklanmasý gülünç bir durumdu zaten. Baþbakan, bu serbestiyi getirmesi insani ve demokrasi açýsýndan doðru bir davranýþtýr. Daha önce Kürtçe verilen isimlere açýlan davalarýn da iptal edilmesi gerekiyor. Örneðin, Diyarbakýr'da açýlan Cegerxwin Kültür Merkezi'ni Valilik tarafýndan ismiyle ilgili dava açýlmýþtý. Bu gibi davalarýn iptal edilmesi gerekiyor. Bu üç harfin kullanýmý doðal bir durumdur. Bu üç harfin Türkçe alfabesine girmesine gerek yok. Siz, bir harfi veya bir kelimeyi reddetseniz, o dilin halkýný da reddetmiþ oluyorsunuz. Bu uygulanýyorsa, o ülkenin demokrasisinden söz etmek mümkün deðildir. Bu üç harfin serbestliði anadilde eðitimle ilgilendirmek gerekiyor. Bu harflerin serbest olmasý Ýngilizce veya Fransýzca için deðil, Kürtçe için serbestleþtirmek amaçlanýyor" dedi.

'Hasta mahpuslar tahliye edilsin' Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Muþ Þube Baþkaný Saim Atýlgan, Muþ E Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumu'nda hasta olan tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesini istedi.

ÝHD Muþ Þube Baþkaný Saim Atýlgan, ÝHD Genel Merkezi Cezaevi Komisyonu'nun 10 Eylül 2013 tarihi itibari ile hazýrlamýþ olduðu hasta mahpus listesinde 154'ü aðýr olmak üzere 526 mahpus bulunduðuna dikkat çekerek, bunlardan 13'ünün ise Muþ Ceza ve Ýnfaz Kurumu'nda

olduðunu açýkladý. Atýlgan, "Türkiye'de cezalara uygulanan infaz rejimi insani olmayýp, F tipi hapishanelere geçiþle birlikte tecrit sisteminin etkisi ile tutuklu ve hükümlüleri adeta çürütmeye terk eden bir yapýya sahiptir. Bugüne kadar gerek Adalet Bakanlýðý'nýn, gerekse de derneðimizin verilerine göre cezaevlerinde yaþamýný yitiren tutuklu ve hükümlü sayýsýnýn çokluðu durumun vahametini göstermektedir. 5275 Sayýlý Ýnfaz Kanunu'nun 16'ýncý maddesinin 3'üncü fýkrasýnda Adalet Bakanlýðý'nca belirlenen tam teþekküllü hastanelerin saðlýk kurullarýnca düzenlenen raporlarýnýn Adli Týp Kurumu'nun onayýna sunulmasý ile ilgili düzenlemenin kaldýrýlmasý gerekmektedir. Uygulamada Adli Týp Kurumu tam teþekküllü hastanelerin vermiþ olduðu raporlarý onaylamak için hasta mahpusu da Ýstanbul'a çaðýrmakta, bu durum baþlý baþýna bir eziyet halini almaktadýr. Adalet Bakanlýðý'nýn ÝHD listesinde bulunan hasta mahpuslarla ilgili acilen gerekli tedbirleri almasý, listelerinde bulunan aðýr hasta mahpuslarýn bir an önce tahliyesini saðlamasý gerekmektedir" dedi. ÝHA


8

Aktüalite

8 EKÝM 2013 SALI

Kültür ve sanat köylere taþýnýyor Dicle Fýrat Kültür Derneði çalýþaný Koma Azad Solisti Farqin, kültürlerinin köylerde özel bir yeri olduðunu belirterek, "Biz kültürlerimizi ve sanatsal deðerlerimizi köylerde yaþayan insanlarla paylaþmaya devam edeceðiz" dedi. kendilerinin de enerji topladýklarýný belirten Farqin, "Köyde yaþayan insanlar bizi gördükleri zaman çok seviniyorlar. Kültürümüzün köylerde özel bir yeri vardýr. Yaþamý tarihlerle dolu ve önemli bir yer taþýyor. Onlarý düþünerek biz bu etkinlikleri düzenledik. Hem onlarýn çalýþma kültürlerine bakarak bir þeyler öðrendik hem de sürece iliþkin görüþlerini aldýk. Etkinliklerimiz olumlu geçiyor" dedi.

Sorunlar da dinleniyor

D

icle Fýrat Kültür Derneði, 26 Eylül'de Diyarbakýr'ýn köylerine yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklere baþladý. Etkinlikler köyde yaþayan vatandaþlar tarafýndan büyük bir ilgiyle takip edildi. Dicle Fýrat Kültür Derneði çalýþaný Koma Azad Solisti Farqin, daha önce de böyle etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, yurttaþlarýn kültür çalýþmalarýna büyük önem verdiðini söyledi. Bu etkinliklerin sonucunda

Farqin, Dicle Fýrat Kültür Derneði Çocuk Korosu'nun büyük ilgiyle karþýlandýðýný da sözlerine ekleyerek, köyde yaþayan çocuklarýn çocuk korolarýyla etkileþim içinde olduklarýný da söyledi. Belediyelerle ortaklaþa programlar yaptýklarýný da ifade eden Farqin, "Bize destek olup köylere geliyorlar. Biz bu etkinliklerimizi köyde yaþayan insanlara sadece kültür gözüyle sunmuyoruz. Ayný zamanda sorunlarýný ve dertlerini dinleyip, elimizden gelinceye kadar yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Köyden zorla göç ettirilen insanlarý görüp onlarla tartýþmak istiyoruz. Onlarla eskiden nasýl köylerden çýkarýldýklarýný tartýþacaðýz. Biz kültürlerimizi ve sanatsal deðerlerimizi köylerde yaþayan insanlarla paylaþmaya devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. DÝHA

Dört dilde saðlýk mesajý D

emokratikleþme paketinin açýklamasýndan sonra Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi tarafýndan 4 dilde saðlýk mesajý içeren billboardlar kuruldu. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca yazýlan mesajlarda, saðlýkta þiddet, anne sütünün önemi, ekmek israfý, organ baðýþý, el temizliði gibi birçok konular içeren afiþler vatandaþlar tarafýndan büyük ilgi gördü. Türkiye'nin en büyük 2. çocuk hastanesi konumundaki hastaneye bölgede sürekli farklý etnik kökende hastalarýn geldiðine dikkat çekilerek, 4 dilde saðlýk mesajý verme kararýnýn alýndýðý öðrenildi. Billboardlara asýlan mesajlarý okuyan vatandaþlar uygulamadan memnun olduklarýný ifade ederek, hastaneye gelen herkesin kendi diliyle bilgilendirilmesinin önemli bir geliþme olduðunu söylediler. ÝHA

Çetin kýþa hazýrlanýyorlar

M

Denjbêj klamlarý köylere taþýndý S

iirt'in Kurtalan ilçesinde faaliyetlerini yürüten Kültür Sanat Merkezi, köylere taþýdýðý kültür ve sanat etkinliklerini sürdürüyor. Etkinlikler kapsamýnda ilçeye baðlý Beykent Köyü'nde

dengbêj dinletisi eþliðinde müzik þöleni düzenlendi. Yapýlan etkinliðe çok sayýda yurttaþ katýldý. Etkinlik, dengbej ve müzik dinletisi eþliðinde çekilen halaylarla sona erdi.

uþ'un Andok Daðý çevresinde 8 köy ve 12 mezranýn bulunduðu Üçevler Bölgesi'nde yaþayanlar, kýþ mevsimi boyunca kent merkezi ile olan karayolu baðlantýlarýnýn kesilecek olmasý nedeniyle yiyecek stokuna baþladý. Soðuklarýn kendini iyice hissettirmeye baþladýðý þu günlerde köy halký ve öðretmenler minibüslerle þehir merkezinden evlerine þeker, yað, un, çay, patates ve soðan gibi gýda maddeleri taþýyor. Kýþ çetin geçtiði için hayvanlarý için de yem stoku yaptýklarýný belirten Üçevler Köyü'nden Eþref Aslan, "Çoðu zaman günlerce kar hapsinde kalabiliyoruz. Bu nedenle hem kendimiz hem de hayvanlarýmýz için yiyecek stoku yapýyoruz" dedi.

Þemdinli'nin ilk Kaymakam adayý evlendi Hakkari'nin Þemdinli ilçesinden tarihte ilk kez kaymakamlýk eðitimi almaya hak kazanan Rýdvan Demir, görkemli bir düðünle hayatýný Sultan Yavuz ile birleþtirdi.

D

emir çiftinin düðününe Hakkari Valisi Necmettin Kalkan'ýn da aralarýnda bulunduðu yaklaþýk 3 bin kiþi katýldý. Vali ve beraberindekiler kaymakam adayýna altýn takarken, Þemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutaný Tuðgeneral Metin Tokel ise Türk Bayraðý hediye etti. Kaymakam Demir, Bayraðý'ný öperek Tuðgeneral Metin Tokel'in elinden aldý. Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, "Bugün deðerli meslektaþýmýzýn düðününe geldik. Bende Malatyalýyým. Ben de bir köy çocuðuyum. Bu ülkede eðitim fýrsatý, okuma fýrsatý herkes için var. Biz insanýmýza imkan tanýrsak bu çocuklar, bu gençler daha büyük yerlere gelecektir. Ýnþallah deðerli meslektaþýmýz da Hakkari'nin valisi olur, Van'ýn da valisi olur, biz de onunla gurur duyarýz" dedi. Düðün söylenen Kürtçe ve Türkçe þarkýlar eþliðinde halaylarla son buldu. ÝHA

Siirt 400 yataklý hastanesine kavuþuyor S

aðlýkta dönüþümü yaþayan Siirt, yeni yýlýn hemen baþýnda 400 yataklý yeni Devlet Hastanesi'ne kavuþuyor. Siirt Devlet Hastanesinin yapým çalýþmalarýna 18 Temmuz 2011'de baþlandý. Toplam iþ süresi bin gün olan Devlet Hastanesi'nde 26 ay geride kaldý. Hýzlý ve özverili çalýþma sonucunda Devlet Hastanesi'nin yüzde 88'lik kýsmý tamamlandý, Nisan 2014'te teslim edilmesi gereken projenin Ocak

ayýnda teslim edileceði belirtildi. Kuzu Grup Yönetim Kurulu üyesi Güven Kuzu, hastanenin normal süreden 7-8 ay önce bitirileceðini söyledi. Kuzu, ''Teknik ve yatak kapasitesi yüksek olan hastanede yoðun bakým, acil servis ve diðer üniteleri de kattýðýmýz zaman yatak sayýsý 450'yi geçiyor. 50 poliklinik, 10 ayrý ameliyathane ve görüntüleme merkezi bulunuyor'' dedi. Misbah YILMAZ


Ýç-Dýþ Politika

8 EKÝM 2013 SALI

9

'Ateþkesi bozma niyetimiz yok' KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayýlan, ateþkesi bozma gibi bir niyetlerinin olmadýðýný, askeri operasyon yapýlmasý halinde yaþanacak bir çatýþmanýn süreci bozabileceðini söyledi.

M

züm için gerekli yasalarý ilan etmezse, o zaman biz kendi yasalarýmýzý ilan edeceðiz. Þimdi yaþanan süreç bu noktaya gelmektedir. Bu nedenle içinde bulunduðumuz günler süreç açýsýndan önemli günlerdir."

urat Karayýlan, çözüm sürecinde güçlerinin geri çekilirken devlet ve hükümetin çözüme dönük güven verici adým atmadýðýný belirtti. Karayýlan, "Tersine savaþa hazýrlýk anlamýna gelen pratik uygulamalar geliþtirildi ve bu da ciddi kuþkular yarattý. Eðer geri çekilmenin aðýrlaþmasýndan bahsediliyorsa, bunun temel nedeni AKP'nin uygulamalarýydý. Bu kararý almaya devlet bizi mecbur etti. Sorumlu AKP hükümetidir. Eðer yarýn bu süreç bozulursa sorumlu biz deðiliz. Çözümün geliþmesi için önderlik bir kez daha bir çerçeve önerdi. Bu çerçeveye göre, öncelikle diyalog süreci müzakereye dönüþmeli, görüþmeler bu temelde yeni bir formatla sürdürülmelidir. Bundan sonra görüþmelerde baðýmsýz, gözlemci bir tarafýn da olmasý gereklidir. Müzakerede kararlaþtýrýlanlarý kim yerine getirmezse onlarý uyaran bir güç lazýmdýr. Sorunun çözümü için gerekli yasal ve anayasal deðiþimler geliþtirilmelidir. Sürecin baþarýsý için önderliðin koþullarýnýn deðiþmesi gerekmektedir. Bu üç önemli konuda adým atýlýr ise süreç ilerleyebilir. Aksi durumda süreç tümüyle týkanma noktasýna gelir" dedi.

'Çatýþma süreci bozabilir'

'Zihniyet deðiþmeli' Sürecin ilerlemesi için yasal ve anayasal adýmlarýn atýlmasý gerektiðini belirten Karayýlan, þöyle konuþtu: "Bundan sonra hükümet çözüm için yasal ve anayasal adýmlar atmalý. Kürt sorunu ayak üstü oluþturulmuþ paketlerle tek taraflý çözülemez. Bu þekilde olan paketler boþtur. Kürt sorununda devlet yasalarý deðiþtirmeli ve anayasal bir çözüm getirmeli. Anadilde eðitimin vazge-

çilmez bir þarttýr. Eðer Kürt dili üzerindeki yasaklar devam ederse nasýl çözüm olur ki? Çok açýk ki, Türk devletinde zihniyet düzeyinde temel deðiþiklikler yaþanmasý gerekiyor. Çözüm ancak böyle olur. Bu olmadan olmaz. Peki, bunlar þimdi devlette ve AKP hükümetinde var mýdýr? Hayýr. O zaman bu zihniyetle çözüm olmaz. Çözüm ancak zihniyetin deðiþimiyle olabilir. Birkaç gün

daha durum izlenecektir. Bazýlarý diyor ki, 'tartýþmak istiyorlar, Öcalan'dan haber bekliyorlar.' Öyle deðil; biz, önümüzdeki yakýn günler içinde devlet ne yapacak onu öðrenmek istiyoruz. Çünkü bazý uyarýlar yapýldý. Önümüzdeki günler içinde bu konuda elbette gerekli tartýþmalar yapýlýr ve bir deklarasyonla hareketimizin tutumu açýklanýr. Görünüyor ki eðer devlet ve hükümet çö-

Karayýlan, ateþkesi bozma gibi bir niyetlerinin olmadýðýný fakat, devletin operasyonlar yapmasý halinde yaþanacak bir çatýþmanýn ateþkes sürecini bozabileceðini söyledi. Silahlý güçlerine, "Her ihtimale hazýr olmalarý" talimatýný verdiklerini belirten Karayýlan, "Süreç hassas bir noktaya ulaþmýþ durumdadýr. Belirttiðimiz gibi devlet ateþkesi bozmazsa biz bozan olmayacaðýz. Ancak, birkaç gündür devlet operasyonlar yapmakta. Bu operasyonlarda arkadaþlarla karþýlaþma olur ve çatýþma yaþanýrsa tabii ki süreç bozulur. Çünkü biz daha baþlangýçta 'eðer operasyonlar olursa süreç sona erer' demiþtik. Bunu 25 Nisan günü yaptýðýmýz basýn toplantýsýnda ben kendim dile getirdim. Bu sürecin bir þartýdýr. Yani devlet güçleri operasyon yaparsa, çatýþma ve kayýplar yaþanýrsa, süreç son bulur. Biz kendi açýmýzdan böyle bir þeyi düþünmüyoruz ama devleti bilmiyoruz. Bu nedenle tüm arkadaþlar ateþkesin devam etmesi için hassas yaklaþmalýdýrlar. Bu bir. Ýkinci olarak ise ateþkes tek deðil iki taraflýdýr. Diðer tarafýn bozmasý mümkündür. Yani biz devam etmeyi esas alýyoruz ama karþý tarafýn esas alýp almayacaðýný bilmiyoruz. Bunun için bütün gücümüzün her ihtimale hazýr olmasý gerekmektedir" þeklinde konuþtu.

Baþörtü düzenlemesi bayramdan önce B

aþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, kamuda serbest kýyafetle ilgili düzenlemenin bayramdan önce tamamlanacaðýný söyledi. Atalay, "Biz 11 yýl içinde çeþitli paketler ve kendi baþýna reformlar yaptýk. Bu 11 yýlýn envanteridir. Bunun amacý þu; Türkiye'yi çaðdaþ, demokrat, açýk bir ülke haline getirmek. Burada yasal düzenlemelerle ve idari düzenlemelerle yapýlmasý gerekenler var. Kamuda kýyafet, Mor Gabriel, Andýmýz'la ilgili düzenlemeler

S

SP'de adaylýk süreci baþlýyor

aadet Partisi (SP) Van Ýl Baþkaný Özay Ýlhan, yerel seçimlerde aday adayý olmak için baþvurularýn 07 Ekim 2013 Pazartesi itibariyle baþladýðýný söyledi. Yazýlý bir açýklama yapan SP Ýl Baþkaný Ýlhan, "Yerel seçimlerde aday olmak için baþvurular 07 Ekim 2013 Pazartesi itibariyle; büyükþehir belediye baþkan adaylýklarý için genel merkeze veya gönderilmek üzere il baþkanlýðýna yapýlacaktýr. Ýlçe belediye baþkan adaylýklarý için bizzat yazýlý olarak il baþkanlýklarýna iletilmek üzere ilçe baþkanlýklarýna yapýlacaktýr. Belediye meclisi üyelikleri için de bizzat yazýlý olarak ilçe baþkanlýklarýna yapýlacaktýr. Teþkilatta görevli olup aday adayý olanlarýn istifalarý zorunludur. Ancak halen belediye baþkaný, belediye ve il genel meclisi üyesi olup aday adayý olanlarýn istifalarý gerekmemektedir. Yerel seçim döneminin ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde bir þenlik havasýnda, saygý ve hoþgörü içerisinde geçmesini, tüm insanlýðýn saadetine vesile olmasýný dilerim" dedi. ÝHA

bayramdan önce tamamlanacak. 2 gün içinde Resmi Gazete'de yayýnlanabilir. Roman vatandaþlarýmýzla ilgili olan ise bu hafta olmayabilir. Diðer üçü bu hafta içinde bir iki gün içinde tamamlanacak. Irk, din, cinsiyet, renk insanýn tabi haklarý. Bunlarýn hiçbirisi o insana karþý o farklý davranmayý gerektirmiyor. 7-8 madde paketten çýkarýldý. Bunlarý biraz daha zamana býrakýyorsunuz. Bu tabii bir þey. Tabii ki eksik var. Türkiye'nin ileri demokrasiye ulaþmasý kolay deðil.

Yeni anayasa olmadan, Türkiye'nin en ileri þekilde demokrasiyi temsil etmesi mümkün deðil. Ýnsanýn inancýný özgürce yaþamasý, özgürlüklerin sembolüdür. Herkesin bu ülkede özgürce yaþamasý lazým. Ýnanç alaný önemli ama düzenlemesi de en zor olaný. Büyük bir kesim þikayetçi olabilir. Hassasiyet taþýyan konularý ince dokumak lazým. Alevi vatandaþlarýmýzla ilgili de öyle. Ýnanç kesimleri bu ülkede rahat edecek, þikayetler yok olacak" dedi.

BDP seçim startýný verdi Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Merkezi, Mart 2014'te yapýlacak yerel seçimlerin startýný verdi. Tüm il ve ilçe örgütlerine gönderilen genelgede, "Adaylar yurtsever ve demokrat olmalý" denildi. masý bir zorunluluktur. Seçilecek kiþiler mücadelenin yarattýðý deðerlere baðlý, halkýn benimseyeceði kiþiler olmalýdýr. Seçileceði alanýn dil ve kültürü ile uyumlu, çalýþmayý seven, proje sahibi, emekçi ve oluþturulan demokratik sistemi benimseyen ve alýnan kararlarý uygulamayý görev bilen bir yapýda olmalýdýrlar. Adaylarýmýz kiþisel ve ailesel çýkarlarý deðil, halkýn çýkarlarýný temsil ettiði bilincinde olmalý ve bu konuda halka söz vermelidir. Kendini eðitmeye ve eðitilmeye açýk olmalý, özgür belediyecilik modeli ve yerel yönetim anlayýþýmýzý benimsemelidir. Partimizin adalet ve hakkaniyet ölçüleri temelinde adaylar emek sahibi, hak eden, aldýðý görevi yapabilen, toplumda bir karþýlýðý ve temsil gücü olan kiþiler olmalýdýr."

B

elediye baþkaný aday adayý baþvuru süresi 7 Ekim-17 Ekim 2013 tarihleri arasý olarak belirlenirken, Ýl Genel ve Belediye Meclis üyelikleri için baþvurular ise 10 Ekim ile 30 Ekim 2013 tarihleri arasýnda yapýlabilecek. Genelgeye göre kadýn aday adaylarý ile engelli olan aday adaylarýndan baþvuru ücreti alýnmayacak. Aday adaylýðý baþvurusu sýrasýnda hazýrlanan dosyalarda eksik evrak bulunmasý halinde baþvuru reddedilecek. Merkezi aday

belirleme komisyonunun öngördüðü yerlerde adaylar ön seçimle belirlenecek. Ön seçimle adaylarý belirlenecek iller þöyle sýralandý: Diyarbakýr, Mardin, Þýrnak, Batman, Van, Dersim ve Hakkari.

Adaylarda olmasý gereken özellikler BDP Genel Merkezi, þunlarý ifade etti: "Belediye baþkaný, meclis üyelikleri ve diðer seçilecek halk temsilcileri için belli kriterlerin ol-

Kadýn kotasý uygulanacak yerler Belediye baþkanlýklarý için Diyarbakýr Büyükþehir, Lice, Eðil, Bismil, Baðlar, Silvan, Edremit (Van), Ýpekyol (Van), Özalp (Van), Hakkari, Yüksekova, Nusaybin, Derik, Mazýdaðý, Cizre, Uludere, Varto, Bulanýk, Diyadin, Mazgirt (Dersim), Ceylanpýnar ve Pazarcýk'ta Kadýn kotasý uygulanacak. Kadýnlar, kadýn kotasýnýn dýþýndaki yerlerde de aday adayý olabilecekler. Belediye ve Ýl Genel Meclisi

Üyelikleri için, Tüm illerde, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için adaylar il seçim komisyonu ve merkezi aday belirleme komisyonunca belirlenecek. Sýralamasý da yine ayný komisyonlarca belirlenecek. Ayrýca BDP tüzüðünde de yer alan % 40 cinsiyet kotasý uygulanacak.

Askerlik düzenlemesi bayramdan sonra

B

aþbakan Erdoðan, askerliðin kýsalmasýyla ilgili düzenlemenin bayramdan sonra yapýlacaðýný açýkladý. Askerlik süreleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlýðý ve Genelkurmay'ýn çalýþma yaptýðýný belirten Erdoðan, "Burada hemen anýnda bir karar almak þu bakýmdan kolay deðil, mevcut, elimizdeki asker potansiyelini, tabii gelenlerle bunlarýn dengelemesi yapýlacak. Ýhtiyaçlar, hepsi, bunlarýn deðerlendirmesini yaptýktan sonra kararý inþallah alacaðýz. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararý yeterlidir. Ona göre hemen adýmý atarýz. Kýsa dönem 6 ay, diðeri de 12 ay. Þu anda bizim mutabýk kaldýðýmýz budur. Yedek subaylýðýn kaldýrýlmasý diye bir þey söz konusu deðil. Yedek subaylýk yine ayný þekilde devam edecek" dedi.


10

Ýç-DýþHaberler

ABD'den Esad'a övgü 8 EKÝM 2013 SALI

ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, ABD ve Rusya'nýn Suriye'deki kimyasal silahlarýn imhasýna iliþkin süreçteki ilerlemeden çok memnun olduðunu söyledi. Esad'ýn "tamamen iþbirliði" içinde olduðunu belirten Lavrov, "Muhalefet de benzer bir uyum göstermeli" dedi.

A

sya-Pasifik Ekonomik Ýþbirliði Örgütü (APEC) zirvesi dolayýsýyla Endonezya'nýn Bali kentinde bulunan ABD Baþkaný John Kerry ve Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, burada yaptýklarý görüþmenin ardýndan ortak basýn toplantýsý düzenledi. "Açýk olmak gerekirse kimyasal silahlarla ilgili geliþmelerin gidiþatýndan çok memnunuz" diyen Kerry, Suriye'deki kimyasal silahlarýn imha planýnýn küre-

sel düzeydeki iþbirliðinin güzel bir örneði olduðunu söyledi. Esad rejiminin, kendilerinden beklendiði þekilde sürece hýzla uyum saðladýðýný belirten Kerry, bunun iyi bir baþlangýç olduðunu ve ayný þekilde devam etmesini umduklarýný ifade etti.

'Muhalefet de uyum göstermeli' Rusya Dýþiþleri Bakaný Lavrov da süreç içinde Esad rejiminin tamamen iþbirliði içinde olduðuna iþaret ederek,

muhalefetten de benzer bir uyumu göstermesini istedi. Sorumluluðun yalnýzca Suriye hükümetinin olmadýðýný belirten Lavrov, muhalefetin ve diðer devletlerin kimyasal silahlarýn "devlet dýþý aktörlerin" eline geçmesine izin vermemesi gerektiðinin altýný çizdi. Kerry ve Lavrov, Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunmasýna dair uluslararasý konferansýn hazýrlýklarýný sürdürdüklerini da söyledi.

Baþbakan: Esad teröristtir

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Beþar Esad'ý ben artýk bir siyasi olarak kabul etmiyorum. O devlet terörü estiren bir teröristtir, bu kadar açýk konuþuyorum" dedi.

B

aþbakan Erdoðan, Hindistan Cumhurbaþkaný Mukherjee ile Sheraton Otel'de basýna kapalý bir görüþme gerçekleþtirdi. Yaklaþýk bir saat süren görüþmenin ardýndan Baþbakan Erdoðan gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Baþbakna'a, ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin, Beþar Esad'ýn kimyasal silahlarla ilgili anlaþmaya uyduðu için övgüyü hak ettiði yönündeki açýklamalarý soruldu. Baþbakan, "Siz de insansýnýz ben de insaným. 110 bin kiþiyi öldüren bir insanýn davranýþlarýný nasýl övgüyle karþýlayacaðýz. Böyle bir þey olabilir mi? Soruyorum size. Neticesi ölüm olan silah ne

olursa olsun, ister diðer kimyasal silahlar olsun bunun neticesi ölüm mü ölüm. O zaman biz buna nasýl övgü gönderebiliriz? Buna övgü gönderebilecek bir insan ben tasavvur edemiyorum, kabul edemiyorum ve Kerry'nin de böyle bir açýklama yaptýðýný zannetmiyorum, kendisiyle çeliþkiye düþer. Beþar Esad'ý ben artýk bir siyasi olarak kabul etmiyorum. O devlet terörü estiren bir teröristtir. 110 bin kendi halkýný, vatandaþýný öldüren bir insan teröristtir ve þu anda orada bir devlet terörü estirmektedir, bu kadar açýk konuþuyorum. Bunu da Türk medyasý içerisinde savunanlarý anlamakta zorlanýyorum. Demek ki onlar da devlet terörü estiren bu zatla beraber kendi ülkesinin baþbakanýný yargýlayacak ve ya onu kötüleyecek seviyeye düþebiliyorlar" diye konuþtu.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


8 EKÝM 2013 SALI

11

Belediyespor'da 3 beraberlik üzüntüsü Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’un ligin 5.haftasýnda deplasmanda karþýlaþtýðý Eyüpspor’la beraberliði üzdü. lemediðini söyleyebiliriz. Hava þartlarýda futbolu olumsuz etkiledi. Yine de bir kaç pozisyon ürettik ancak bunlarý deðerlendiremedik. Bu yüzden takýmlar sahadan 1'er puanla ayrýldý”dedi. Baþkan Metin Kýlavuz , "Galip gelmek isterdik ama olmadý. Artýk önümüzdeki haftalara bakacaðýz. Maçýn küfürsüz, Fair-play kurallarý çerçevesinde geçmesi galibiyetten daha önemli. Sporun ruhu da bu zaten" diye konuþtu.

Kaybedilen 2 puan için üzgünüz

B

üyükþehir Belediyespor’un Kulüb Baþkaný Metin Kýlavuz ligin 5.haftasýnda yaþanan en büyük talihsizliðin 3 beraberlik alýnmasý olduðunu ama en kýsa zamanda yükseliþe geçeceðine inandýklarýný söyledi. Baþkan Metin Kýlavuz yaptýðý açýklamada, “Deplasmanda oynadýðýmýz Eyüpspor maçýnda alýnan beraberlik bizi üzdü. Her iki takým futbolcularýnýn da göze hoþ gelen futbol sergi-

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un teknik direktörü Turhan Özyazanlar ise, Eyüpspor karþýsýnda verilen mücadeleden memnun olduðunu fakat kaybedilen iki puana üzüldüðünü söyledi. Özyazanlar, kamuoyu tarafýndan kolay görülen maçlarýn takýmlar için en zor maçlar olduðunu belirterek, ''Futbolcularýmla hafta boyunca Eyüpspor maçýnýn kolay olmayacaðýný, rakibin kaybedeceði hiç bir þey olmadýðýný anlatmýþtým. Bu bilinçle maça çýktýk. Önemli pozisyonlar yakaladýk. Son dakikada bir topumuz direkten döndü, kazanabilirdik. Ancak kazanamadýk. Mücadele anlamýnda her þeyi yapmamýza raðmen sonucu alamadýk. Eyüpspor karþýsýnda verilen mücadeleden memnunum, kaybedilen iki puan içinde üzgünüm'' dedi. Özyazanlar, ''Bandýrmaspor ile saha-

mýzda karþýlaþacaðýz. Þu anda 5 hafta sonunda 6 puanýmýz var. Bu maçý kazanýrsak önemli bir avantaj elde edebiliriz,'' dedi.

Serdar idmanlara baþladý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, ligin namaðlup iki takýmýný 4 gün arayla Diyarbakýr'da aðýrlayacak. Belediyespor yarýn lider Bandýrmaspor'u, Pazar günü ise Körfez Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Sakatlýðý düzelen Serdar, takýmla birlikte idmanlara baþladý. Bu futbolcunun Bandýrmaspor maçýyla beraber tekrar formasýna kavuþmasý bekleniyor. Sakatlýklarý devam eden Ercüment ve Uður Tülümen'in ise Bandýrmaspor ve Körfez maçlarýnda da oynamayacaðý açýklandý. Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, Eyüpspor karþýsýnda galibiyeti kaçýran taraf olduklarýný belirterek, kendi sahalarýnda 4 günde yapacaklarý 2 önemli maçý kazanmak istediklerini söyledi. Doðrul, "4 günde çok önemli 2 maça çýkacaðýz. Hem kendi kaderimizi hem de ligin kaderini tayin edecek maçlar. Namaðlup takýmlarla oynayacaðýz. 2 maçý da kazanacaðýmýza inanýyoruz. Önce lider Bandýrmaspor'u yenmek istiyoruz. Lideri yenerek namaðlup ünvanýna son vermek büyük moral verecek." dedi

Kadýn futbol takýmý Milli takýmlara en fazla futbolcu F.Bahçe'den! T baþarý için ter dökecek ürkiye'nin futbolda en üst seviyede mücadele eden 5 milli takýmýnýn bu ay içinde yapacaðý maçlarýn aday kadrolarýna en fazla futbolcu Fenerbahçe'den çaðrýldý. Milli takýmlara Türkiye'de profesyonel liglerde mücadele eden takýmlardan 96, yurt dýþýndan da 9 olmak üzere toplam 105 futbolcu davet edilirken, en fazla oyuncu Fenerbahçe'den alýndý. A2 ve 20 Yaþ Altý milli takýmlarýnda oyuncusu bulunmayan sarý-lacivertliler, A Milli Takým'a 6, Ümit Milli Takým'a 1, 19 Yaþ Altý Milli Takým'a da 3 olmak üzere toplam 10 oyuncu gönderdi. Sarýlacivertliler, A Milli Takým'a Volkan Demirel, Alper Potuk,

G

enç kýzlar Türkiye þampiyonasý kapsamýnda Sakarya'ya giden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kadýn futbol takýmý, bugün belirlenen kura sonucu ilk maçýný Ýstanbul ekibi Ataþehir Belediyespor ile yapacak. Eleme kademelerinde Hakkarigücüspor'u 7-4 maðlup edip Türkiye genelinde son 8 takým arasýna kalarak büyük bir baþarý gösteren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kadýn futbol takýmý Sakarya'da bugün belirlenen kura sonucu yarýn saat 12.00'da Atatürk Erenler spor kompleksinde Ýstanbul ekibi Ataþehir Belediyespor kadýn futbol takýmý ile karþýlaþacak. A ve B olmak üzere 2 gruptan oluþan ve 8 takýmýn mücadele vereceði turnuva tek maçlý eliminasyon sistemiyle iþleyecek. 3 karþýlaþmayý üst üste kazanan takým Türkiye þampiyonu olarak evine dönecek.

Sahininden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda - 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit -

- Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64 Cihat Toprak

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Hasan Ali Kaldýrým ve Mehmet Topal'ý gönderirken, Ümit Milli Takým'da da Salih Uçan yer aldý. 19 Yaþ Altý Milli Takým'a Fenerbahçe'den Egemen Zengin, Erman Taþkýn, Melih Okutan davet edildi.

Diyarbakýr Yolspor Muþ'tan üzgün döndü Bölgesel Amatöe liginde mücadel eden Diyarbakýr Yolspor deplasmanda ligin 3.Haftasýnda oynadýðý Muþovasýspor karþýsýnda iyi bir oyun sergilemesine raðmen sahadan 1-0 maðlup ayrýlmanýn üzüntüsünü yaþýyor.

Y

olspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç Muþovasýspor maçýnda maðlubiyeti hak etmediklerini belirterek," Kiþisel hatalardan kalemizde bir gol gördük. Muþovasýspor'dan çok üstün bir oyun sergiledik. Rakibimizden daha çok gol pozisyonu bulduk. Fakat son vuruþlarý yapamadýk. Oyunun hakký bu deðildi. Futbolun adaleti yok" dedi. Tungaç, zor bir maç olacaðýný bildiklerini belirterek, "Bizde kazanmak istiyorduk. Kazanmanýn gereklerini fazlasýyla sahaya yansýtmak gerekiyordu. Mücadele edenler hep kazanmýyor ama kazananlar hep mücadele edenlerdir. Biz mücadele ettiðimiz takdirde kazanýrýz diye düþünüyorum. Ýlk yarýda çok fazla hýrslý olmak, 'illa bu maçý kazanacaðýz' düþüncesi ister istemez bizi sýkýntýya soktu ve yapmak istediklerimizi sahaya yansýtamadýk. Ýkinci yarýda topu bizde olmasý gerekiyordu, çok pas yapmamýz gereki-

yordu, çok hareketli olmamýz gerekiyordu, mümkün olduðu kadar bunu yapmaya çalýþtýk. Böyle bir takýmda olan bir ekipten mutlu olmamak mümkün deðil. Gol yollarýnda çok fazla etkili olamýyoruz. Muþovasýspor maçýný unutmamýz lazým.Pazar günü Mardin ile kendi sahamýzda oynayacaðýz. Bu maça konsantre olmamýz gerekiyor. Mardin maçýný kazanarak, taraftarlarýmýza kendimizi affettireceðiz" diye konuþtu.


12

CMYK

8 EKÝM 2013 SALI

Y.Diyar'ýn Altýnsoy ile bileði bükülmedi

Spor Toto 3. lig 6.Haftasýnda Yeni Diyarbakýrspor A.Þ kendi sahasýnda konuk ettiði Kayseri Þekerspor’u farklý yenmenin sevincini yaþýyor.

Y

eni Diyarbakýrspor A.Þ'nin Teknik direktörü Namýk Altýnsoy , Kayseri Þekerspor karþýsýnda galip geldikleri için mutlu olduklarýný söyleyerek, "Kayseri Þekerspor gibi bir takýmý kendi sahamýzda yenmiþ olmak önemliydi. Kayseri Þekerspor karþýsýnda alýnan 4-1'lik galibiyet bizi bir adým daha ileriye götürdü. Bu Takým her þeye layýktýr. Gerek Baþkaný gerek futbolcular ellerinden geleni yapýyorlar. Bu farklý galibiyet bizi asla þýmartmayacaktýr". dedi. Altýnsoy, " Kayseri Þekersporu kendi sahamýzda yenmiþ olmak önemliydi. Bulunduðumuz konum, futbolcularýn üzerindeki baský gerçek anlamda Y.Diyarbakýrspor'un futbolunu sahaya yansýtmasýný hep engelledi. Ama bugün kazanma adýna futbolcularýn birlikte ve bireysel yeteneklerini elinden geldiði kadar sahaya yansýttý. Bir çok po-

kaydeden Altýnsoy, "Burada kendi yerel basýnýmýza da taraftarýmýza da çok büyük iþ düþüyor. Öncelikle taraftarýmýzýn desteðinden dolayý da hepsini tek tek kutluyorum. Y.Diyarbakýrspor, hep beraber güzel günlere gidecektir. Kazandýðýmýz için mutluyuz. Bütün futbolcu kardeþlerimizi tebrik ederim." þeklinde konuþtu. Zeybekoðlu : 2 Gol attýðým için mutluyum

zisyona girdik. Çok fazla olmamak þartýyla pozisyon da verdik. Kazanmasýný bildik. Bundan sonra daha çok çalýþmamýz ve daha güzele gidebilmemiz için birlikte, beraberce hareket etmemiz gerekiyor." diye konuþtu. Yerel basýna ve taraftara da büyük görev düþtüðünü

Yeni Diyarbakýrspor'un baþarýlý oyuncusu Hüsnü Zeybekoðlu, ilk maçýnda 2 gol atmasý ve galibiyetten dolayý büyük mutluluk duyduðunu ifade etti. Zeybekoðlu, "Türkiye liginin 6'ýncý haftasýnda galibiyet elde ettiðimiz için çok mutluyum. Çok tempolu bir maçtý. Böyle önemli bir maçtan, önemli bir galibiyet aldýðým için de çok mutluyum" açýkla-

masýnda bulundu. Dikici : Çýkýþýmýz sürecek Bilal Dikici ise zor bir maç olduðunu kaydederek þunlarý söyledi: " Kayseri Þekerspor gibi güçlü bir takýmý yendiðimiz için, taraftarýmýzýn önünde, onlarýn desteðiyle çok mutluyuz. Artýk Y.Diyarbakýrspor'un çýkýþý baþlamýþtýr. Ýnþallah bundan sonra geri adým atmadan önümüze bakarak her maçý final maçý görerek, taraftarýmýz da bizi böyle desteklerse biz kolay kolay yenilmeyiz. Bütün takým arkadaþlarýmý da buradan kutluyorum. Bu galibiyet Diyarbakýr camiasýna hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Y.Diyarbakýrspor hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Anadolu Üsküdar 1908 Spor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý Tek Ýdmanla baþlayacak.Taþkýn Civelek

Sevmiþ: Kaybettiðimiz için üzgünüz Bölgesel Amatör Liginde 2 Maðlubiyet ve lige 0 puanla baþlayan Erganispor ligin 3.haftasýnda deplasmanda karþýlaþtýðý Bingöl temsilcisi Çapakçuraspor takýmýna 3-1 yenilerek küme düþmeye aday oldu.

T

ecrübeli Hoca Emin Sevmiþ maç sonrasý yaptýðý açýklamada, "Erganispor olarak son iki haftadýr istemedikleri puan kayýplarý yaþýyoruz. Her iki taraf adýna renkli bir maç oldu. Kazanmak için çok çaba sarf ettik. Baþkanýn geçen hafta istifa etmesi Takým Açýsýnda moralsizlik oldu Biz

Muþa kazanmak için gittik ama bunlarý deðerlendiremedik. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadýk. Futbolcularým görevlerini en iyi þekilde yerine getirdiler.Kazanmak için çýktýðýmýz maçtan puan kaybýyla ayrýldýk. Ama istediðimiz olmadý." diye konuþtu. Erganispor Teknik Direktörü Emin

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý grup

Sevmiþ, kazanmalarý gereken bir maçý kaybettikleri için üzgün olduklarýný söyledi. Sevmiþ, Bingöl Çapakçuraspor karþýsýna kazanmak için çýktýklarýný ancak bunu baþaramadýklarýný kaydetti. "Kazanmamýz gereken önemli bir maçý kaybettik. Kazanmak için sahaya çýktýk ama olmadý" diyen Sevmiþ, "Güzel oynadýk, pozisyonlarý deðerlendiremedik. Kadronun darlýðý da bu maðlubiyette etkin oldu. Ama rakibimiz gerçekten çok güzel oynadý. Hak ettiðimiz bir maðlubiyet aldýk. Yapýlacak bir þey yok. Gelecek maçlara bakacaðýz." dedi.

Sevmiþ : Baþarý er geç gelecek Sevmiþ, "Üst üste gelen maðlubiyet

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

bizi üzdü. Taraftarlara bayram öncesi üzüntü yaþattýklarý için üzgünüz. Sezon baþýndan beri devam eden Yönetimsizlik ister istemez belimizi büktü. Taraftarlarýmýzý 2 haftadýr üzüyoruz. Ancak merak etmesinler, futbolcularla ben bu sözü veriyoruz. Oyuncularýma güveniyorum. Güzel günleri hep beraber göreceðiz.. Taraftardan rica ediyorum bu takým geçen senelerde rüyada görülmeyen baþarýyý getirdi. Birilerine fazla bir þey söylemeyelim. Baþarýlar er geç gelecek"dedi. Bu arada Erganispor hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Muþovasýspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Taþkýn Civelek

Güven Yeni Diyarbakýrspor'u yalnýz býrakmýyor Y

Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, Diyarbakýrspor'un misyonunu üstlenen Yeni Diyarbakýrspor'u Diyarbakýr'daki maçlarda yalnýz býrakmýyor.

eþil-kýrmýzýlý takýmýn 4-1 kazandýðý Kayseri Þekerspor maçýný da izleyen Güven, maçtan sonra hem futbolcularý hem de taraftarlarý alkýþladý. Yeni Diyarbakýrspor Baþkaný Feyzi Ýlhanlý ise maçý beraber izlediði Güven'e teþekkür ederek, kent yöneticilerini ve tüm milletvekillerini tribünlere davet etti. Ýlhanlý, "Sayýn Emniyet Müdürümüz her maçýmýza geliyor. Attýðýmýz gollerde ve elde ettiðimiz galibiyetlerde taraftar gibi seviniyor. Ýçten ve samimi duygularla bunu yapýyor. Kendisine teþekkür ediyoruz. Bu takým her kesimin ve herkesindir. Kapýmýz herkese açýktýr. Ayrým yapmaksýzýn kentin tüm atanmýþlarýný, seçilmiþlerini maçlarýmýza davet ediyoruz. Gelsinler, halkla bütünleþsinler. Diyarbakýr'ýn her alanda olduðu gibi sporda da toplumsal barýþa ihtiyacý var. Taraftarýn ilgisi ve heyecaný muhteþem. Bu galibiyeti onlara armaðan ederek tüm maçlarýmýza bekliyoruz" dedi. Taþkýn Civelek

08 10 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you