Page 1

8 katlý bina boþaltýldý D

iyarbakýr'ýn merkez Baðlar Ýlçesi'nde bulunan 8 katlý binanýn alt katýndaki marketin zemin ve duvarlarýnda çökme meydana geldi. Çökmenin bildirilmesi üzerine olay yerine giden belediye ekipleri, önlem amacýyla binayý boþalttý. 3'te

Her hafta 5 mahpus ölüyor H

alklarýn Demokrasi Partisi (HDP), hasta tutsaklar ve cezaevlerindeki genel duruma iliþkin Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e geniþ bir rapor sundu.

Raporda 619 hasta tutsaðýn olduðu belirtilirken, Türkiye'de her hafta 5 mahpusun hayatýný kaybettiði vurgulanýyor. Sayfa 9'da

Sokak Basketbol Turnuvasý sona erdi D

PERÞEMBE 8 MAYIS 2014

www.diyarbakirolay.com.tr

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi tarafýndan düzenlenen Mustafa Dað 7. Sokak Basketbol Turnuvasý final maçlarýyla sona erdi. Turnuvada bu yýl 8'i kadýn, 52 takým mücadele etti. 7'de

Fiyatý : 25 KR

Riskleri birlikte alacaðýz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak, belediyeyi ziyaret eden Ýnþaat Mühendisleri Odasý yönetimine, "'Bu þehirde ne yapýlmasý gerekiyorsa hep beraber yapacaðýz, riskleri hep beraber alacaðýz'' dedi.

Ý

nþaat Mühendisleri Odasý Baþkaný Turan Kapan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eþ Baþkan Gültan Kýþanak'ý ziyaret etti. Geçmiþte yapýlan çalýþmalarýn kentte birçok þeyin kaderini deðiþtirdiðini vurgulayan Kapan, geçmiþteki dayanýþma ve iþbirliði pratiklerini bu dönemde sürdürme çabasý içinde olacaklarýný söyledi.

Destek deðil katýlým bekliyoruz

Diyarbakýrspor'dan AK Parti'ye ziyaret B

ölgesel Amatör Ligi'ne yükselen 1968 Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol ile teknik ekip, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý ziyaret etti. 7'de

Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak ise, oda yönetimini bu kentin yönetiminin bir parçasý, etkili bir katýlaný olarak görmek istediklerini belirtti. Kýþanak, ''Katýlýmcýlýðý bugüne kadar 'ben gelip akýl vereyim, sen de yap' diye tarif etmiþler. Bu böyle deðil. Sizlerden destek deðil katýlým bekliyoruz" dedi. 7'de

Kayýp 3 çocuktan haber alýnamýyor B

atman'da 3 gün önce okula gitmek için evden çýkan üç öðrenci ortadan kayboldu. Hayatlarýndan endiþe eden aileler, çocuklarýnýn bulunmasý için yetkililerden yardým bekliyor. 4'te

Diyarbakýr karpuz kenti olarak anýlmasýn

D

iyarbakýr'da bir araya gelen Ýslami STK'lar, Diyarbakýr'ýn artýk karpuz kenti olmaktan çýkartýlýp Sahabeler ve Peygamberler þehri olarak yansýtýlmasý gerektiðini belirttiler. 8'de

Puþi satýþlarý arttý DTSO'dan Baþsavcý Solmaz'a ziyaret D

iyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar, kýsa bir süre önce göreve baþlayan Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz'ý makamýnda ziyaret etti. 7'de

D

iyarbakýr'da barýþ sürecinin baþlamasýyla birlikte puþi satýþlarýnda artýþ yaþandýðý belirtildi. Puþi satýcýsý Hüseyin Demircan, puþilerin yurt dýþýndan gelen turistlerin de ilgisini çektiðini belirtti. 6'da

Tarýmsal alanda kullanýlan elektrik tahsis edilemiyor „ Sayfa

6’da

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

8 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Saðlýk

Yeþil eriðin sayýsýz faydalarý

Her gün mutlaka almamýz gereken vitamin olan Saðlýðýnýz için C vitamini yeþil erikte bol miktarda vardýr.

E

rikte ayrýca; göz ve cilt saðlýðýnda büyük görevleri olan A vitamini, kanýn akýþkanlýðýnda görevli K vitamini, osmalit basýnç ve su dengesini saðlayan sodyum, potasyum minerali, stres karþýtý mineral olan magnezyum da erikte önemli ölçüde bulunuyor. Ayrýca Kalsiyum da içeren erik, demir açýsýndan da oldukça zengin. Yoðun lif yapýsýna da sahip olan eriðin sindirim sistemi üzerinde ki etkisi tartýþmasýz çok büyük.

Yeþil erik vücudumuzda neler yapar? 1- Sindirimin düzenli ve yeterli ölçüde çalýþmasýný saðlar, kabýzlýðý önler. Yeþil erik sindirilebilir lif açýsýndan zengin olduðundan, mide gazý, kabýzlýk ve gaz problemi yaþamamýzý da önler. 2- Baðýþýklýk sisteminin oluþmasýnda ve korunmasýnda etkilidir

3- Diþ Bakýmý: Düzenli olarak kütür kütür yeþil erik yemek diþ etlerini güçlendir. Diþ saðlýðýnýn oluþmasýnda ve korunmasýnda etki gösterir. 4- Demir Eksikliðini önlemek ve tedavi sürecinde yardýmcýdýr. Yeþil erik vücutta kan yapmasýna yardýmcý olur. Ayrýca, anemi gibi kýrmýzý kan hücrelerinin eksikliði ile ilgili hastalýklar erikteki zengin C vitamini ve demir içeriði nedeniyle engellenmekte etkili olmaktadýr. 5- Fit ve sýký bir vücut için erik. Bað dokusunu güçlendirmekte ve böylece daha sýký bir vücuda sahip olmakta yeþil erik etkilidir. C vitamini insan vücudunda bað dokularýnýn sýký kalmasýnda yardýmcý olur. Böylece vücudunuzun sýký, genç, saðlýklý ve uygun görünümlü olmasýnda yardýmcýdýr. 6- Kilo vermek istediðinizde de yeþil erik tüketin. Yeþil erik tükettiðinizde kan þekeri düzeyleri olumlu etkilenir. Erik yedikten sonra kan glikozu ortada görünmektedir. Kan þekeri ne kadar dengeli seyrederse kilo vermek o kadar dengeli ve sürekli olur. 7- Vücut içi hasarý önler; Yeþil erik yüksek miktarda antioksidan içerdiði için, beyin ve kanda yað iç zarýn zarar görmesini önler. 8- Akciðerler bakýmý ve saðlýðýnda etkilidir: Yeþil erik yiyenlerin astým, akciðer kanseri, soðuk algýnlýðý, öksürük ve çok kronik akciðer sorunlarý gibi akciðer sorunlarýndan uzak kaldýðý araþtýrmalarca saptanmýþtýr. 9- Yaþlýlarda düzenli olarak yeþil erik tüketmenin görme sorunlarýný önlediði düþünülmektedir.

Eriklerle ilgili yapýlan son araþtýrmalar ise; Agri Life Research Center' da yapýlan yeni araþtýrmada; eriklerdeki antioxidant özellikleri incelenmiþ, 100 farklý meyve ile karþýlaþtýrýlmýþ. Bu araþtýrmada anitoxidantlar'i kanser hücreleri ile etkileþime sokmuþlar, Araþtýrmacýlarýn sonucunda: erikteki anitioksidant güc yabanmersininden daha fazla çýkmýþ. Sonra laboratuarda göðüs kanseri hücreleri ile etkileþime görmek için ilerlediler. Bunlar erik içerdiði eþsiz bitkisel besinleri normal hücrelere zarar vermeden meme kanseri hücrelerinin büyümesini durdurduðu bulundu.

hareket edin!

U

zmanlar haftada 3-4 kez yapýlan, 3060 dakikalýk orta þiddette yürüyüþün insan saðlýðý üzerinde olumlu etkileri açýða çýkarmaya yeterli olduðunu belirtti. Nevþehir Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan 10 Mayýs Dünya Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü dolayýsýyla yapýlan açýklamada, fiziksel aktivitenin, kas ve eklemleri kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleþen herhangi bir bedensel hareket olarak tanýmlandýðý ve bunun bireylerin fiziksel ve ruhsal saðlýðýnýn geliþtirilmesinde temel araçlardan birisi olduðu vurgulandý. Fiziksel aktivitenin bir halk saðlýðý sorunu olmanýn yanýnda, ayný zamanda toplum refahýnýn, çevrenin korunmasýný teþvik ederek gelecek nesillere bir yatýrým oluþturduðunun belirtildiði açýklamada, "Kronik hastalýklarýn ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel inaktivite (Fiziksel hareketsizlik), dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sýralamasýnda dördüncü sýrada yer almaktadýr (Dünya genelindeki ölümlerin yüzde 6'sý). Meme ve kolon kanserlerinin yaklaþýk yüzde 21-25 inin, diyabetin yüzde 27'sinin ve iskemik kalp hastalýðýnýn yüzde 30'unun ana nedeni olduðu tahmin edilmektedir. Obezitenin artmasýna neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaþam tarzýnýn yaygýnlaþmasýdýr. Fiziksel aktivite; kan basýncýný azaltýr, HDL seviyesini arttýrýr ve kilo kontrolü için anahtar role sahiptir. Dünya genelinde fiziksel hareketsizlik, kötü beslenme ile birlikte ortalama toplam saðlýk harcamalarýnýn yaklaþýk yüzde 2'si ile iliþk-

ilendirilmektedir. Fiziksel aktivitenin arttýrýlmasý saðlýk harcamalarýnýn dolayýsý ile ekonomik maliyetinazaltýlmasýnda uygulanabilir, maliyet etkin ve en temel stratejilerden biridir. Yetiþkinler için haftanýn 5 günü en az 30 dakika orta þiddette fiziksel aktivite yapýlmasý saðlýðýn korunmasý, kardiyovasküler hastalýklar, diyabet, kolon ve meme kanseri riskini azaltmak için gereklidir. Orta þiddette fiziksel aktivite, solunum veya kalp atýþ hýzýnda küçük artýþlara neden olan orta düzeyde fiziksel efor gerektiren fiziksel aktivitedir. 5-17 yaþ grubu çocuklarýn ise günde en az 60 dakika orta þiddetten þiddetli aktiviteye doðru giden aktivite yapmasý önerilmektedir" denildi.

- ÇENGEL BULMACA -

- KARE-


Dilenciler trafik ýþýklarýný mesken tuttu S

uriye'deki iç savaþtan kaçarak Mardin'in Kýzýltepe ilçesine yerleþen Suriyelilerin bir bölümü dilencilik yaparak geçiniyor. Ýlçede bulunan trafik ýþýklarýný mesken tutan Suriyeli dilenciler, kazalara davetiye çýkarýyor. Suriye'deki iç savaþtan kaçarak Mardin'in Kýzýltepe ilçesine yerleþen mülteciler, trafik ýþýklarýnda kucaklarýnda bebeklerle dilenerek kazalara davetiye çýkarýyor. Özellikle kýrmýzý ýþýk yandýðý esnada ýþýkta duran araçlarýn arasýnda tek tek dolaþan Suriyeli dilenciler, canlarýný tehlikeye atarak sürücülerin tepkisini çekiyor. Ýlçe merkezindeki hemen tüm trafik ýþýklarýný mesken edinen Suriyeli dilencilere tepki gösteren araç sürücüleri, soruna çözüm bulunmasýný istedi. ÝHA

8 katlý bina boþaltýldý 8 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar Ýlçesi'nde bulunan 8 katlý binanýn alt katýndaki marketin zemin ve duvarlarýnda çökme meydana geldi. Çökmenin bildirilmesi üzerine olay yerine giden belediye ekipleri, önlem amacýyla binayý boþalttý.

B

aðlar Ýlçesi Aydýn Arslan Bulvarý'nda bulunan 14 yýllýk Özkan-1 Apartmaný'nýn altýnda bulunan marketin zemini ve duvarlarýnda akþam saatlerinde çökme meydana geldi. Olay polis ve belediye ekiplerine haber verildi. Çökme meydana gelen giriþ katýndaki markette inceleme yapan belediye ekipleri, binanýn bodrum katýnýn olmadýðýný ve direkt temel üzerinde inþa edildiðini belirledi. Duvarlardaki derin çatlaklar ve zemindeki çökme nedeniyle binada oturanlar tedbir amaçlý boþaltýldý. Binanýn çevresine þerit çekilerek, burada oturanlarýn inceleme sonuçlanana kadar içeriye girmemeleri konusunda uyarýldý. Bazý bina sakinleri ise çökmenin sadece zemin katta meydana geldiðini ve üst katlarda bir sorun olmadýðýný söyledi.

Belediye zemini kazmaya baþladý Belediye ekipleri, bodrum katý olmadýðý için direk temel üzerine inþa edilen binanýn taþýyýcý kolonlarýnýn arasýnda kiriþ olup olmadýðýný belirlemek için çökmenin meydana geldiði yerde kazý yapmaya baþladý. Yapýlan kazýlarda taþýyýcý kolonlar arasýnda kiriþ bulunup bulunmadýðýna bakýlacaðý ve inceleme sonuçlanana kadar binada kimsenin oturmamasý istendi. Çökmenin meydana geldiði market sahibi Zeki Çelik, önce duvarlardan bir ses geldiðini daha sonra duvarlarýn çatlayýp zeminin çöktüðünü söyledi. Çelik, "Biz durumu hemen belediyeye bildirdik. Yaptýklarý ilk incelemede tedbir amaçlý 14 yýllýk 8 katlý binanýn boþaltýlmasýna karar verildi. Bugün binanýn zemininde inceleme yapacaklarýný söylediler. Bizde bu incelemenin sonuçlanmasýný bekliyoruz" dedi.

Öðrencinin kullandýðý araç takla attý B

atman'da okul arkadaþlarýyla birlikte gezmeye çýkan lise öðrencisinin kullandýðý otomobil ile baþka bir otomobil çarpýþtý. Meydana gelen kazada 4'ü öðrenci 5 kiþi yaralandý. Kaza, Gültepe Mahallesi Sanayi Sitesi giriþinde meydana geldi. Mevlana Anadolu Lisesi öðrencilerinden M.Y., babasýna ait olduðu öðrenilen 48 YC 066 plakalý otomobil ile okul arkadaþlarýyla birlikte gezmeye çýktý. Ehliyetsiz sürücü M.Y.'nin kullandýðý araç, öðretmen eþini okula götüren Batman Emniyet Müdürlüðü'nde görevli polis memuru Mehmet Öztürk'ün yönetimindeki 06 BP 9595 plakalý özel otomobile arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Y.'nin kullandýðý araç, taklalar atarak yoldan çýktý. Kazada M.Y. ile birlikte

Jandarma kaçak avlanmaya geçit vermiyor

arkadaþlarý Bünyamin Þenses, Muhammed Sefa Seyitoðlu, Muhammed Çaðatay ve polis memurunun eþi Meryem Öztürk yaralandý. Yaralýlar, hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Hurdaya dönen lise öðrencilerinin kullandýðý araç, çekici yardýmýyla olay yerinden kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Diyarbakýr'da ölümlü kaza Esrar sevkiyatý polise takýldý D iyarbakýr'da kamyonla otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Diyarbakýr-Mardin karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Mardin istikametinden gelmekte olan 47 PZ 689 plakalý kamyon, Diyarbakýr istikametinden gelen 27 UV 827 plakalý otomobil ile çarpýþtý. Kazada, otomobilde bulunan 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþi de yaralandý. Yaralýlar, Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinden Ýzmir'e bir tanker dolusu esrar sevkiyatý Bingöl polisine takýldý. Bingöl polisi, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinden Ýzmir'e uyuþturucu sevkiyatý yapýlacaðý istihbaratýný aldý. Durum üzerine harekete geçen ekipler uygulama baþlattý. Bingöl-Genç yolu kent merkezi giriþinde kontrol noktasý oluþturan Bingöl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü

(KOM) ekipleri, önceden plakasý belirlenen ve beton katký maddesi taþýmacýlýðýnda kullanýlan tankeri durdurdu. Narkotik köpek timi eþliðinde tanker içerisinde yapýlan aramada, 367 pakette 8 kilo 970 gramý toz olmak üzere toplam 1 ton 579 kilo 780 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddelerine el konulurken, olayla ilgili olarak 3 kiþi gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA

Van Gölü'nün sodalý suyunda yaþayan inci kefali balýðýnýn üreme dönemine girmesi dolayýsýyla avlanma yasaðý sürerken, Bitlis'in Ahlat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nýn sýký takibi ise kaçak avlanmaya geçit vermiyor. Jandarma Asayiþ Bot Komutanlýðý, sabahýn erken saatlerinde yasak avlanma ile ilgili harekete geçti. Jandarma, ilçenin Kale Mahallesi kýyý þeridinin 100 metre açýklarýnda 200 metre balýk aðý ele geçirdi. Að içerisindeki canlý balýklar tekrar göle býrakýlýrken, balýk aðý ise Ahlat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne teslim edildi. Jandarma Asayiþ Bot Komutanlýðý timleri, balýk av yasaðý süresince sýký bir takip içerisinde faaliyetlerine devam ederken, yasaða uymayanlara ise en düþük 959 TL cezai iþlem uygulanýyor. Yetkililer, yasaðýn 15 Nisan-15 Temmuz 2014 tarihleri arasýnda uygulanacaðýný, inci kefali avcýlýðý ve satýþýnýn bu tarihler arasýnda men edildiðini, yasaða uymayanlara ise cezai iþlem uygulanacaðýný ifade ederek, duyarlý vatandaþlarýn 155 veya 156 ihbar numaralarýný arayabileceklerini söylediler. ÝHA


4

Gündem

8 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Genç baþkana hapis þoku Diyarbakýr'ýn Lice ilçesi Belediye Baþkaný 25 yaþýndaki Rezan Zuðurli, yargýlandýðý davada 4 yýl 2 ay hapis cezasýna çarptýrýldý.

3

0 Mart seçimlerinde BDP'den Lice Belediye Baþkaný seçilen ve Türkiye'nin en genç Belediye Baþkaný unvanýný alan Rezan Zuðurli hakkýnda 2010 ve 2011 yýllarýnda 3 ayrý gösteriye katýldýðý gerekçesiyle 2012 yýlýnda soruþturma baþlatýldý. 15 Mayýs 2012 tarihinde tutuklanan ve 13 ay tutuklu kaldýktan sonra serbest býrakýlan Zuðurli hakkýnda Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca 35 yýla kadar hapis cezasý istemiyle iddianame hazýrlandý. Ýddianamenin

Diyarbakýr 4'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardýndan Zuðurli'nin yargýlanmasýna 2012 yýlýnda baþlandý. Yargýlamayý yapan mahkeme Rezan Zuðurli'yi 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yýl hapis cezasýna çarptýrdý. 5 yýl hapis cezasý verildi Bunun üzerine Zuðurli'nin avukatý kararý temyize götürdü. Baþvuruyu inceleyen Yargýtay 9'uncu Ceza Dairesi, temyiz talebini haklý buldu.

Yargýtay, davada eksik soruþturma yapýldýðý gerekçesiyle kararý bozarak yerel mahkemeye geri gönderdi. Diyarbakýr 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Lice Belediye Baþkaný Rezan Zuðurli, "PKK terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlediði" gerekçesiyle 5 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Mahkeme heyeti, Rezan Zuðurli'nin cezasýný daha sonra 4 yýl 2 aya indirdi.

Görme engelli babanýn yürek burkan mücadelesi Diyarbakýrlý 4 çocuðu da epilepsi hastasý olan görme engelli babanýn dramý yürek burktu. Epilepsi hastasý 4 yaþýndaki oðlunu tedavi için sýk sýk Ýstanbul'a götüren görme engelli baba, kaybolur korkusuyla çocuðunu bir an olsun kucaðýndan indirmiyor.

Kayýp 3 çocuktan haber alýnamýyor B

atman'da 3 gün önce okula gitmek için evden çýkan üç öðrenci ortadan kayboldu. Hayatlarýndan endiþe eden aileler, çocuklarýnýn bulunmasý için yetkililerden yardým bekliyor. Gap Mahallesi'nde ikamet eden 12 ve 13 yaþlarýndaki Mehmet Emin Þimþek Ýlköðretim Okulu öðrencisi 3 arkadaþ, okula gitmek için evden çýktýktan sonra bir daha haber alýnamadý. Ezdinþer Eryýlmaz (13), Fatih Sincar (13) ve Murat ismindeki üç arkadaþ, 3 gün önce ortadan kayboldu. Çocuklarýnýn hayatlarýndan endiþe ettiklerini söyleyen aileler, yetkililerden yardým bekliyor. Ezdinþer Eryýlmaz'ýn babasý Mustafa Eryýlmaz, oðlunun sabah saat 7.30'da okula gitmek için evden çýktýðýný ve

okula gitmeden ortadan kaybolduðunu belirtti. Eryýlmaz, "Son dönemde yaþanan çocuk kaçýrmalarý ve çocuk kayýplarýndan dolayý oðlumun hayatýndan endiþe ediyoruz. Üç gündür aramadýðýmýz yer kalamadý. Sürekli geziyorum herkese soruyoruz yetkililerden de bir haber çýkmadý, bize bir destekte bulunmadýlar. Tek kiþi de deðil, 3 kiþiler. Nereye gittiklerini veya nereye kaçýrýldýklarýný bilmiyoruz. Herhangi bir iz de bulamadýk. Benim oðlum bugüne kadar böyle bir þey yapmamýþtý. Yetkililerin bir an önce bu çocuklarý bulmalarýný istiyoruz" dedi. Üç gündür kendisinden haber alýnamayan Ezdinþer Eryýlmaz'ýn gözü yaþlý annesi Sevgi Eryýlmaz, oðluna seslenip eve dönmesini istedi. ÝHA

8 MAYIS 2014 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4617 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

D

iyarbakýr'da yaþayan 4 çocuk babasý görme engelli Þehmus Cam, eþi benzeri görülmemiþ bir hayat mücadelesi veriyor. 4 çocuðu da epilepsi hastasý olan Þehmus Cam, 4 yaþýndaki oðlu Yasin'in tedavisi için sýk sýk Diyarbakýr'dan Ýstanbul'a gidiyor. Çaresiz baba 3 ayda bir aldýðý engelli maaþýyla çocuðunun tedavi masraflarýný karþýlamaya çalýþýyor. Ýstanbul'a gittiklerinde tedavi boyunca Atatürk Havalimaný'nýn mescidinde veya hastanede yatýp kalkan görme engelli baba, oðlu Yasin'i kaybolur korkusuyla bir an bile olsun kucaðýndan indirmiyor. Eþi ve 4 çocuðunun da engelli olduðunu söyleyen baba Þehmus Cam, "Benim 4 tane evladým var, 4'ü de epilepsi ve göz hastasý. Dört yýla yakýndýr Ýstanbul'a gidip geliyorum. Yaklaþýk 3-4 yýl daha gidip gelmem gerekiyor. Benim çocuklarýmýn hepsi engelli, eþim engelli, ben engelliyim. Bazen hayýrseverler sað olsun bana bilet alýyor" dedi. Oðlu için mücadele ediyor Küçük oðlu Yasin'in tedavisi için Ýstanbul'a geldiðinde kalacak yeri olmadýðýný belirten Þehmus Cam, "Genellikle havaalanýnýn mescidinde kalýyorum. Bazen de hastanenin acil servislerinde kalýyorum. Gözüm görmüyor, evladým her an önümden kaybolur diye býrakamýyorum. Sað olsun buradaki esnaflar, THY çalýþanlarý ve TGS çalýþanlarý bana yemek veriyorlar. Burada çalýþanlar çok yardým ediyor. Özellikle THY ve TGS personeli aralarýnda para toplayýp uçak biletimi bile alýyorlar. Benim þu anda en büyük sorunum uçak biletleri ve kalacak yer sorunu. Burada çok zorluk çekiyoruz. Bu þekilde yaþamak çok zor oluyor. Benim kimsem yok. Benim

eþim de engelli. Eþimi getirsem onun kendine hayrý yok. Peþime gezdirsem iyice periþan olacak. Benim iki gözümde hiç görmüyor. Çocuðum bir þey istediði zaman olunca veriyorum, olmadýðý zaman da biberonuna su koyup öyle oyalýyorum. Doktorlar bana bu çocuklarý çok iyi beslemen lazým diyor. Çok iyi vitamin vermen lazým diyor. Durumun yoksa ne yapacaksýn" diye konuþtu. ÝHA

Konteynerler hurdaya döndü V

an'da 23 Ekim ve 9 Kasým 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüðündeki depremlerde 25 bina yýkýlýrken, aðýr hasar gören 26 bin konutun da yýkýlmasýna karar verilmiþti. Kýsa sürede depremzedelerin geçici olarak barýnmalarý için 35 bölgeye gönderilen 30 bin konteyner, 2 kýþ boyunca depremzedeler için can simidi olmuþtu. Tanesinin devlete maliyeti yaklaþýk 15 bin TL olan konteynerlerin büyük bölümü, kalýcý konutlarýn teslim edilmesinden sonra kaldýrýlmýþtý. Yaklaþýk 175 bin depremzedenin 2 kýþ boyunca yaþamýný sürdürdüðü konteynerler kademeli olarak kaldýrýldý. Bu konteynerlerden 18 bini ihtiyaç olan bölgelere gönderilirken, kalan 12 bin konteynerden bir bölümü köylüler tarafýndan geri verilmedi.

Van'da meydana gelen depremlerden sonra geçici barýnma için kurulan konteynerlerden bir bölümü baþka kentlere gönderilirken, olasý afet durumunda kullanýlmak üzere Van'da oluþturulan toplama merkezine gönderilenlerin büyük kýsmý ise kullanýlamaz hale geldi.

Vatandaþlara çaðrý Yaklaþýk 4 bini ise afet durumlarýnda kullanýlmak üzere Ýpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Anadolu Konteyner Kent'te toplandý. Bu konteynerin de büyük bölümü hýrsýzlarýn talaný ve depremzedelerin kötü kullanýmý nedeniyle adeta hurdaya döndü. Van AFAD Müdürü Cafer Geyik, konteynerlerin yapýlacak ihaleyle hurda satýþýna çýkarýlacaðýný söyledi. Konteynerlerin milli servet olduðunu da belirten Geyik, "Biz buradan bütün vatandaþlarýmýza sesleniyoruz. Bu konteynerlere zarar verilmemesini istiyoruz. Çünkü toplama merkezinde kalan konteynerler her zaman bir ihtiyaçtýr. Biz konteynerlerin tahrip edilmemesi için de gerekli tedbirleri alýyoruz" dedi. ÝHA

Okullarýn elektrikleri kesildi H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik borcu bulunan okullarýn elektrikleri kesildi. Vangölü Elektrik Daðýtým A.Þ. (VEDAÞ), ilçede elektrik borcu biriken ve uzun zamandýr ödemeyen okullarda kesinti uygulamasý baþlattý. Sabah saatlerinde görevlendirilen ekip, okullarý tek tek gezerek elektriðini kesti. Yaklaþýk 300 bin TL elektrik borcu olduðu belirtilen ilçedeki bazý okullar karanlýkta kaldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü yetkileri, okullardaki kesinti uygulamasýnýn kaldýrýlmasý için ilgili yazýþmalarýn sürdürüldüðünü belirtti. Okullara tekrar enerji verilmesi için çalýþmalarýn devam ettiðini ifade eden yetkililer, eðitimde aksamalarýn yaþanmayacaðýný söyledi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

8 MAYIS 2014 PERÞEMBE

5

Karacadað bölgeye hayat veriyor

Zengin su altý kaynaklarýna sahip olan Karacadað, altýndan fýþkýran yer altý sularý ile bölgeye hayat veriyor. Karacadað'ýn birçok noktasýnda kayalýklarýn altýndan çýkan sular bakteri ve kireç içermiyor.

B

irçok noktadan çýkan yer altý kaynak sularýnýn birleþmesi ile akarsular ortaya çýkýyor. Bölgeden çýkarak akan su, baþta Çýnar ilçesi olmak üzere birçok köyün su ihtiyacýný da karþýlýyor. Köylülerin imkânlarýnýn kýsýtlý olmasýndan dolayý birçok noktadan akan kaynak sularý, ticari anlamda deðerlendirilemiyor.

Yetkililer onayladý

Sahipsiz hayvanlarýn yuvasý S

okak hayvanlarýný korumak ve bakýmlarýný yapmak için 2000 yýlýndan bu yana hizmet veren Ergani yolu üzerinde bulunan hayvan barýnaðý, 7 yüze yakýn hayvana bakým hizmeti veriyor. Veteriner Saðlýk Teknikeri Þehmuz Yýldýz, hayvan barýnaðý yerleþkesinde kurulan alanda hayvanlarýn her türlü bakýmýnýn yapýldýðýný ve onlara sýcak bir yuva saðlandýðýný dile getirdi. Barýnaðýn 2000 yýlýndan bu yana faaliyette olduðunu belirten Yýldýz, ''Hayvanlarýn barýnmasý ve saðlýk hizmetlerinin görülmesi için ücretsiz ve ciddi hizmet veriyoruz. Barýnaðýn 4 tane arabasý var. Bu arabalarýn içinde tam teþekküllü bir ambulansýmýz var. Bu ambulansýmýz 24 saat esasýna göre çalýþýyor. Ýki ihbar aracýmýz var. Bir de yemek aracýmýz var. Halkýmýz 345 02 23'ü arayarak bize ulaþýyor. Ýhbarlarý deðerlendirmek suretiyle arkadaþlarýmýzý haber verilen bölgelere yönlendiriyoruz. Burada her sabah ilk iþimiz arkadaþlarýn temizlik yapmasýyla baþlýyor. Sonra yemek kovalarýný yýkýyorlar ve sularýný deðiþtiriyorlar. Öðle vaktinde iki arabamýz Kolordu Askeri Bölgesi'nden artan ve çöpe gidecek olan fazla yemekleri bize getirmek için oraya gidiyorlar. Dolayýsýyla burada da meydana gelebilecek bir israfýn da önüne geçilmiþ oluyor. Yemeklerini verdikten sonra tekrar gerekirse bir daha temizliklerini yapýyoruz'' dedi.

Karacadað civarýnda ikamet eden köylülerden Bahattin Atlý, Karacadað'ýn su kaynaklarý bakýmýndan zengin bir bölge olduðunu belirtti. Karacadað'da birçok noktadan kaynak suyu çýktýðýný ifade eden Atlý, bu sularý hem kendi ihtiyaçlarý, hem de hayvanlarý için kullandýklarýný söyledi. Diðer bir bölge sakini Selahattin Atlý ise, bölgeden çýkan suyun saðlýklý olduðunu belirterek "Birkaç ay önce bazý yetkililer gelerek suyun saðlýklý olup olmadýðýný kontrol ettiler. Yapýlan incelemeler sonucu suyun çok saðlýklý ve temiz olduðunu söylediler" dedi. ÝLKHA

Aþk ile Anadolu konserine büyük ilgi D

icle Üniversitesi, "Dersimiz Dersim" adý altýnda baþlatýlan projenin üçüncü konseri olan "Aþk ile Anadolu" adlý konseri Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Konserde, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarý öðretim görevlisi Recep Kalkan da baðlama çaldý. Konserin sonunda davetliler, konseri düzenleyenleri ayakta alkýþladý. Dicle Üniversitesi Eðitim Fakültesi öðretim üyesi Doç. Dr. Yalçýn Tombul, projeyi devlet konservatuvarý hocalarý ile üniversite öðrencilerinin gerçekleþtirdiðini söyledi. Dersimiz Dersim" projesinin amacýnýn Mazgirt'teki üç okulun restorasyonunu yapmak olduðunu belirten Dicle Üniversitesi Eðitim Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Remzi Yardýmcý ise, "Bu tamamen öðrencilerimizin gayretine dayanan bir projeydi. Biz sadece rehberlik yapýyoruz. Ve bu çalýþma kapsamýnda gelir saðlamak amacýyla böyle konserler verdik. Bu bizim üçüncü konserimizdi ve son haftaya girdik. Topladýðýmýz tüm baðýþlarý ve güzellikleri yerine göndereceðiz. Öðrencilerime ben çok çok teþekkür ediyorum. Onlar yüreklerini koydular, yürekleriyle bu iþi yaptýlar. Onlar iyi ki varlar" dedi. Haber Merkezi

Rehabilite ediliyor Sahipli hayvanlara bakma gibi bir durumlarýnýn olmadýðýný ifade eden Yýldýz, ''Biz tamamýyla sahipsiz hayvanlara bakýyor, rehabilite ettikten sonra doðaya býrakýyoruz. Mesela köylü vatandaþýmýz geliyor. Bakýyoruz imkaný yoksa kendisine bu konuda yardýmcý olmaya çalýþýyoruz ve hayvanýnýn aþý sorununu da gideriyoruz. Okullar tatile girmeden önce belli günlerde çocuklarý ve özellikle küçükleri alýp burada getiriyoruz. Zira özellikle çocukluk döneminde bu sevgi aþýlanmadýðý zaman çocuklarýn sokak hayvanlarýna karþý davranýþlarý çok üzücü sonuçlar doðurabiliyor. Çocuklar genelde ellerine geçirdikleri jilet, cam türü kesici aletlerle bu hayvanlarýn kulaklarýný kesip hayvaný kan içinde býrakýyorlar. Bazen getirdiklerinde hayvanýn kulaðýndan hala kan aktýðýna defalarca þahit olduk. Bazen þahit olduðumuz çok daha vahþi olaylar oluyor. Mesela yaktýklarý naylonlarý hayvanlarýn üzerine damlatma gibi. Bu tür eðitimlerle hayvanlara karþý geliþen bu olumsuz davranýþlarý en aza indirmeye çalýþýyoruz. Ýlk baþladýðýmýzda çok vahim durumlar gördük. Ancak þimdi halkýmýzýn yavaþ yavaþ bilinçlenmeye baþladýðýna þahit oluyoruz. Tabi bu durum bizi sevindiriyor'' þeklinde konuþtu. ÝLKHA

7'den 70'e Kur'an öðreniyorlar B

itlis'in Ahlat ilçesinde bayanlara yönelik açýlan Kur'an kursunda 7'den 70'e her yaþtan insan Kur'an-ý Kerim öðrenmek için özel bir çaba sarf ediyor. Geçtiðimiz yýl faaliyete geçen Kalender Camii Taziye Evi ve Okuma Salonu, içerisindeki donaným ve faaliyetleri ile göz kamaþtýrýrken, Ahlat Ýlçe Müftülüðü ve Kalender Camii Derneði'nin bünyesinde bayanlara yönelik açýlan Kur'an kursuna ise ilgi her geçen gün artýyor. Ahlat Ýlçe Müftüsü Zahit Demirel, Kalender Camii Taziye Evi ve Okuma Salonu'nu gezerek hem dernek baþkaný Þeref Þerefoðlu'ndan bilgi aldý, hem de Kur'an kurslarýný yerinde denetleyerek çalýþmalarý inceledi. Müftü Demirel, buradaki kursta þimdiye kadar Kur'an okuma fýrsatý bulamayan yaþlý bayanlarýn da Kur'an öðrenme imkaný yakaladýklarýný söyledi. Her yaþtan insan var Kalender Cami Yaþatma Derneði Baþkaný Þeref Þerefoðlu ise, öncelikle bu dini hizmet binasýnýn yapýlmasý için gereken arsayý baðýþta bulunan ailelerle, binanýn yapýmýnda maddi ve manevi

Nuh'un Gemisi Cudi'ye mi geliyor?

Þýrnak Kültür, Turizm ve Kalkýnma Derneði Baþkaný Cihan Birlik, Rusell Crowe'in baþrolünü oynadýðý 'Nuh: Büyük Tufan' filminde kullanýlan Nuh'un gemisini ABD'den getirip Cudi Daðý'na koymak için giriþim baþlattýklarýný söyledi.

Þ katkýda bulunan herkese teþekkür ettiðini söyledi. Þerefoðlu, "Kur'an kursunun açýlmasýna neden olan Ýlçe Müftümüz Zahit Demirel'e, Kur'an okumayý öðrenmek isteyen hanýmefendilere ve hoca hanýma teþekkür ediyorum. Bu güzel hizmetin devamýný dilerim. Dernek olarak da Kur'an okumaya önem verdik ve destek olmaya çalýþtýk. Sizler oldukça destek olmaya devam edeceðiz" dedi. Bayan kursiyerler ise, her yaþtan bayanlarýn Kur'an öðrenmek için buraya geldiklerini ve verilen hizmetlerden çok memnun olduklarýný ifade ederek, kendilerine bu imkanlarý saðlayan herkese çok teþekkür ettiklerini belirttiler. ÝHA

ýrnak'ta Kültür, Turizm ve Kalkýnma Derneði Baþkaný Cihan Birlik, filmdeki Nuh'un gemisinin getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik ile görüþtüðünü ve bakanlýk tarafýndan da giriþimlerin baþlayacaðýný belirtti. Birlik, geminin gelmesi halinde Cudi Daðý eteklerine Milli Park kuracaklarýný ve gemiyi de buraya koyacaklarýný ifade etti. Çözüm süreci ile birlikte bölgede güzel bir ortamýn ortaya çýktýðýný belirten Birlik, "Çanakkale'ye Truva Atý nasýl Yunanistan'dan getirilmiþse Amerika, Panama'da çekimleri yapýlan Nuh: Büyük Tufan' filminde kullanýlan gemiyi de Þýrnak'a getireceðiz. Gemiyi yýllarca çatýþmalar ile anýlan Cudi Daðý eteklerinde olan boþ araziye yerleþtirip, burayý Milli Park ilan edip ardýndan bölge þartlarýna uygun hayvanlarý buraya getirip bir hayvanat bahçesi yapmayý planlýyoruz" dedi.

Turist akýný olacak Þýrnak Valisi Hasan Ýpek'in projelerini desteklediðini ifade eden Birlik, filmdeki

gemiyi almalarý halinde getirilmesini de belgesel film haline getireceklerini kaydetti., Nuh'un gemisinin getirilmesi halinde kente turist akýný olacaðýný ifade eden Birlik, "Þýrnak, Cudi'mize binlerce turist akýn edecek. Memleketimizde turizm patlamasý olacak. Kalkýnma patlamasý olacak. Ýstihdam olacak. Yani aklýmýza gelebilecek her türlü katkýyý biz memleketimize bu proje ile beraber saðlamayý düþünüyoruz. Biz proje kapsamýnda Sayýn Kültür Bakanýmýza gitmeyi düþünüyoruz. Kültür bakanýmýzdan önemli destek almayý düþünüyoruz. Kendilerine de buradan seslenmek istiyoruz. Bu milli birlik ve

beraberlik kardeþlik projesine, destek vermelerini arzu ediyoruz. Geçmiþ zamanda yaþanan terör olaylarý nedeniyle buralara her hangi bir yatýrým yapýlmadý. Biz bunlarý güzel projelerle aþmak istiyoruz" þeklinde konuþtu.


6

8 MAYIS 2014 PERÞEMBE

HABER

Tarýmsal alanda kullanýlan elektrik tahsis edilemiyor Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) Mardin Ýl Müdürü Tekin Türk, Mardin'in yýllýk enerji tüketiminin yüzde 40'ýnýn tarýmsal sulamada kullanýldýðýný, bunun da yüzde 90'ýnýn tahsil edilemediðini söyledi.

Ý

l Müdürü Tekin Türk, Mardin genelinde 5 bini kayýtlý, 2 bini ise abonesiz olmak üzere toplam 7 bin tarýmsal sulama tesisi bulunduðunu belirtti. Kentte tarýmsal sulamanýn trafolardan beslenen pompalar vasýtasýyla 400-700 metre derinlikten çýkarýlan suyla yapýldýðýný ifade eden Türk, pompa sayýsýnýn yaný sýra kuyularýn çok derin olmasýnýn enerji tüketimini arttýrdýðýný bildirdi. Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarý'nýn yaný sýra Fýrat Havzasý'nda bulunan 24 adet santralin 2013 yýlýndaki elektrik üretiminin 25 milyar 124 milyon 701 bin 490 kilowatt olduðuna da dikkat çeken Türk, üretilen bu enerjinin 19 milyar 690 milyon 550 bin 316 kilowatýnýn Dicle EDAÞ sorumluluk bölgesinde tüketildiðini kaydetti. Türk, bu miktarýn da bölgede üretilen enerjinin yaklaþýk yüzde 80'lik kýsmýný oluþturduðunu ifade etti.

Zam þampiyonu kadýn tiþörtü Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da Nisan ayýnda enflasyon yüzde 0,61 oranýnda arttý. Nisan ayýnýn zam þampiyonu kadýn tiþörtü olurken, en çok ucuzlayan ise patlýcan oldu.

T

Tarýmsal kullanýmda kayýp yüzde 90 Mardin'de 2013 yýlýnda 4 milyar 266 milyon 415 bin 63 kilowatt elektrik enerjisi tüketildiðini kaydeden Türk, bu enerjinin yüzde 40'ýný oluþturan 1 milyar 700 milyon kilowattlýk kýsmýnýn tarýmsal sulamada tüketildiðinin altýný çizdi. Tarýmsal sulamada tüketilen bu enerjinin ancak yüzde 10'unun faturalandýrýlabildiðini de kaydeden Türk, geriye kalan ve tüketimin yüzde 90'lýk kýsmýný oluþturan 1 milyar 536 milyon 159 bin kilowatt enerjinin bedelinin ise tahakkuk ettirilemediðini vurguladý. Türk, "Tarýmsal sulama tesislerinde ortalama 400 ila 700 metre derinlikten su

çýkartýlarak sulama yapýlmaktadýr. Kuyularýn çok derin olmasý ve pompa güçlerinin yüksek olmasý, tüketilen enerji miktarýný arttýrmaktadýr" dedi.

Ekolojik denge de bozuluyor Dicle EDAÞ Ýl Müdürü Tekin Tark, bilinçsiz sulamanýn enerji kaybýnýn yaný sýra ekolojik dengeyi de bozduðunu dile getirerek, "Bölgenin can damarý olan çiftçil-

iðin bilinçsiz yapýlan aþýrý sulama ile toprak çoraklaþtýrýlmakta, yer altý sularýnýn derinlere inmesine sebep olmakta ve ovanýn çölleþmesini hýzlandýrmaktadýr. Bu hususlar Dicle EDAÞ'ýn sorumluluk sahasýnda olmayan ancak bölgenin elektrik daðýtým hizmeti yürüten þirketimizin bu gerçekleri kamuoyu ile paylaþmayý sosyal sorumluluk görevidir" þeklinde konuþtu. ÝHA

Puþi satýþlarý arttý D

iyarbakýr'da barýþ sürecinin baþlamasýyla birlikte puþi satýþlarýnda artýþ yaþandýðý belirtildi. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde vatandaþlarýn kullandýðý puþi satýþlarý, Diyarbakýr genelinde arttý. Puþilerin yurt dýþýndan gelen turistlerin de ilgisini çektiðini belirten puþi

satýcýsý Hüseyin Demircan, barýþ süreci ile birlikte puþi satýþlarýnda artýþ yaþandýðýný ifade etti. Puþinin fular ve baþörtüsü niyetine kullanýldýðýný da kaydeden Demircan, "Puþi, yazýn kullanýldýðýnda serinletici bir etki de yapýyor. Puþiyi eskiden peþmergeler kullanýyordu, zamanla Güneydoðu halký kullanmaya baþladý ve puþi zaman içerisinde bölgeye has bir þekle büründü. Barýþ sürecinden önce insanlar puþi kullanmaya korkuyordu. Çünkü puþi Kürt- Türk ayrýmýný yapan bir simge olarak görülüyordu. Ama süreç baþladýðýndan beri, þehir dýþýndan gelen müþterilerim-

Sedat Kuruyemiþ

iz çok sayýda puþi alýp yakýnlarýna hediye ediyor. Bayanlar daha çok kýrmýzý-siyahý, erkekler ise siyahbeyaz rengini tercih ediyor. Günlük ortalama 50'ye yakýn puþi satýyoruz. Eðer bu süreç baþlamasaydý biz ürünlerimizi satamayacaktýk" dedi. Avrupa'dan ve Türkiye'nin batý illerinden vatandaþlarýn puþi satýn almak için Diyarbakýr'a geldiðini anlatan Demircan, Diyarbakýr'a özgü motiflerin farklý ýrklara sahip kiþiler üzerinde görmenin gururunu yaþadýðýný sözlerine ekledi. ÝHA

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Nisan ayý Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) açýkladý. Uras'ýn verdiði bilgilere göre Türkiye genelinde Nisan ayýnda 2003 temel yýllý tüketici fiyatlarý endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,34, önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 4,96, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9,38, on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 7,97 artýþ gerçekleþti. Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da ise bir önceki aya göre yüzde 0,61, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre yüzde 5,02, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 8,69 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 8,12 artýþ gerçekleþti. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesinin en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünlerini de açýkladý. En çok patlýcan düþtü Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da Nisan ayýnda yüzde 25,68 oranýnda fiyat artýþýyla kadýn tiþörtü zam þampiyonu olurken, bu ürünü fiyatý yüzde 22,62 oranýyla erkek gömleði, yüzde 18,88 oranýyla erkek takým elbise, yüzde 11,34 oranýyla fýndýk içi ve yüzde 7,09 oranýyla artýþ gösteren marul izledi. TÜÝK verilerine göre, geçen ay fiyatý düþen ürünlerin baþýnda ise patlýcan geldi. Nisan ayýnda patlýcan fiyatý yüzde 32,18 oranýnda düþerken, bu ürünü yüzde 21,51'lik düþüþle sivri biber izledi. Nisan ayýnda fiyatý en çok düþen diðer ürünler arasýnda yüzde 7,36 ile yumurta, yüzde 5,93 altýn mücevher ve yüzde 5,29 ile mazot yer aldý. ÝHA

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

8 MAYIS 2014 PERÞEMBE

7

Kýþanak: Destek deðil katýlým bekliyoruz

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak, belediyeyi ziyaret eden Ýnþaat Mühendisleri Odasý yönetimine, "Sizlerden destek deðil katýlým bekliyoruz" dedi. Ý

BDP'li baþkanýn kýzý hayatýný kaybetti

B

DP Çermik Ýlçe Eþ Baþkaný Haþim Demirkol'un 23 yaþýndaki kýzý Helin Demirkol, Rojava'da YPG güçleri ile Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) arasýnda yaþanan çatýþmada hayatýný kaybetti. Diyarbakýr'dan Rojava güçlerine katýlan BDP Çermik Ýlçe Eþ Baþkaný Haþim Demirkol'un kýzý Helin Demirkol'un çatýþmada hayatýný kaybettiði bildirildi. Kadýn ordusu YPJ saflarýnda yer alan Helin Demirkol, 5 Mayýs günü Kobanê'nin güneyindeki Girê Sevê alanýnda IÞÝD çeteleriyle yaþanan çatýþmada hayatýný kaybetti.

Bu çatýþmada toplam 4 YPJ üyesi, 3 YPG üyesi ve seferberlik çerçevesinde silahlanarak YPG'lilerin yanýnda çatýþmalara katýlan 4 Rojavalý yaþamýný yitirmiþti. 3 Mayýs'ta Girê Sevê'ye yönelik binlerce silahlý kiþi, dört tank eþliðinde saldýrýya geçmiþ ve iki gün boyunca þiddetli çatýþmalar yaþanmýþtý. YPG'nin 5 Mayýs sabahý misilleme eyleminde Kobanê'nin güneyi ve batýsýnda 43 çete üyesi öldürülmüþ, 1'i sað yakalanmýþ ve çok sayýda askeri malzemeye el konulmuþtu.

nþaat Mühendisleri Odasý Baþkaný Turan Kapan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eþ Baþkan Gültan Kýþanak'ý ziyaret etti. Ziyarette Kapan, geçmiþteki dayanýþma ve iþbirliði pratiklerini bu dönemde sürdürme çabasý içinde olacaklarýný söyledi. Geçmiþte yapýlan çalýþmalarýn kentte birçok þeyin kaderini deðiþtirdiðini vurgulayan Kapan, "Yapý kaliteleri olsun, planlama alanlarýmýzla ilgili ciddi katkýlarýmýz oldu, eksikliklerimiz de oldu. Bu dönemde tabi ki yeni bir süreç yeni bir paradigma var. Bizlerin üzerine ne düþüyorsa bu süreçte sizlerle birlikte dayanýþma çabasý içerisinde olacaðýz. Tabi ki Diyarbakýr'da yapýlmasý gereken acil bazý iþler var. Diyarbakýr kenti göç hareketi nedeni ile çok ciddi kaçak yapýlaþma, mühendislik hizmeti almayan, depremsellik açýsýndan risk arz eden, basit bir depremde büyük can ve mal kaybýnýn yaþanabilir. Bu açýdan Diyarbakýr'ýn acilen ana arter çalýþmasýnýn, yapý stoklarýmýzýn belirlenmesi, saðlýklý ve güvenli olmayan yapýlarýn yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Yani bizim mevcut yapý stoklarýmýzýn depreme dayanýklý hale getirilmesi hayati önem taþýyor. Açýkçasý bu mevcut yapý stoklarýmýz bizleri ürkütüyor" þeklinde konuþtu.

'Gerekeni birlikte yapalým' Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak ise þunlarý söyledi: "Biz sizi bu kentin yönetimin bir parçasý, bir paydaþý, etkili bir katýlaný olarak görmek istiyoruz, sizin ziyaretinizi de böyle algýlýyoruz. Bu þehirde ne yapýlmasý gerekiyorsa hep beraber yapacaðýz, elimizi hep beraber taþýn altýna koyacaðýz, riskleri hep beraber alacaðýz. Katýlýmcýlýk bu deðil. Çünkü

katýlýmcýlýðý bugüne kadar hep böyle tarif etmiþler. Ben gelip akýl vereyim, sen de yap, bu böyle deðil. Bence iþ zamaný, elimizi taþýn altýna koyma zamaný, beraber çözüm üretme, beraber risk alma, beraber sorunlarý çözerken ortak davranýþý, tutumu ortaya koyma zamaný. Ben sizinde katýlýmcýlýðý bu boyutu ile yürüteceðinizi umut ediyorum. Katýlmak sadece fikir beyan etmek deðildir, o nedenle biz sizleri

yönetimin bir parçasý olarak görüyoruz. Karar süreçlerine birlikte katýlma, uygulama süreçlerinde birlikte risk alma, denetim mekanizmalarýný birlikte iþletme konusunda hep beraber hareket edersek çözemeyeceðimiz bir sorun yok. Kentteki bütün paydaþlarýmýzdan, bütün bileþenlerimizden destek deðil katýlým bekliyoruz. Gelsinler birlikte bu sorunlarýn üstesinden gelelim." Haber Merkezi

DTSO'dan Baþsavcý Solmaz'a ziyaret Diyarbakýrspor'dan AK Parti'ye ziyaret Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselen 1968 Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol ile teknik ekip, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý ziyaret etti. Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, makamýnda kabul ettiði 1968 Diyarbakýrspor Kulübü yönetici ve futbolcularýna sergiledikleri baþarýdan dolayý tebriklerini iletti. Diyarbakýrlý sporcularý aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu belirten Altaç, 1968 Diyarbakýrspor'un baþarýsýnýn uzun zamandan sonra elde edilen önemli bir baþarý olduðunu, kendisinin de her zaman bütün spor dallarýna destek olacaklarýný diye getirdi. Altaç, "Diyarbakýr'da birden çok futbol takýmýn ulusal liglerde Diyarbakýr'ý temsil etmesi ve baþarýlar elde etmeleri þehrimiz için gayet olumlu sonuçlar doðuruyor. Bu da gençlerimizin spora olan ilgilerini artýrýyor bu anlamda gençlerimizi spora olan ilgilerinin artmasý için hükümet olarak Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ný kurduk. Diyarbakýr'da, zorlu þartlarda 1968 Diyarbakýrspor'un BAL'a çýkmasý bizleri gururlandýrýyor, sizden sonrakilere de örnek olma baþarýsýný gösterdiniz, baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum" dedi. 1968 Diyarbakýr Spor Kulübü Baþkaný Bedirhan Akyol ise, bundan sonraki hedeflerinin daha çok çalýþarak bir üst lig olan 3. Lig'e çýkmak olduðunu ve Diyarbakýr'ý en iyi þekilde temsil etmek istediklerini belirterek, Altaç'a 21 numaralý 1968 Diyarbakýrspor formasýný hediye etti. ÝHA

Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar, kýsa bir süre önce göreve baþlayan Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz'ý makamýnda ziyaret etti.

G

örüþmede konuþan DTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar, Baþsavcý Solmaz'a yeni görevinde baþarý dileklerinde bulunarak, kýsa sürede geliþtirdikleri kurumlar arasý güçlü diyalogdan ötürü kutladý. Ticaretin ve sanayinin geliþebilmesi için güven ortamýnýn sürdürülmesinin önemine deðinen Sayar, "Bu noktada diyalog ve kurumlar arasý iþbirliklerinin geliþtirilmesini çok önemsiyoruz. Baþsavcýmýzýn kýsa süre içerisinde Diyarbakýr'a uyum saðlamasý, saðlýklý diyaloglar geliþtirmesi, Ticaret ve Sanayi Odasý olarak bizleri mutlu etmiþtir. Ayný zamanda diðer kurumlarda da bu memnuniyet açýkça göze çarpmaktadýr" dedi. Ziyaretten duymuþ olduðu mutluluðu dile getiren Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz ise, Diyarbakýr'ýn temsilinde üstlenmiþ olduklarý aktif rolden dolayý Sayar'a teþekkürlerini iletti. Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn çalýþmalarýný gerek ulusal gerekse de yerel basýndan yakinen takip ettiðini belirten Solmaz, ileriki dönemde baþta Ticaret ve Sanayi Odasý olmak üzere diðer sivil toplum kuruluþlarýyla da diyalog içerisinde olmak istediðini söyledi. Haber Merkezi

Sokak Basketbol Turnuvasý sona erdi PKK kampýnda keþif uçuþu Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan Türk savaþ uçaklarý, Kuzey Irak'ta bulunan PKK kamplarý üzerinde keþif uçuþu yaptý. PKK'lýlarýn son zamanlarda eylem yapmasýnýn ardýndan Kuzey Irak'ta bulunan kamplardaki hareketlilik, F-16 savaþ uçaklarý ile gözetlenmeye baþlandý. Ýnsansýz Hava Araçlarý (ÝHA) tarafýndan PKK kamplarýnda kaydedilen görüntülerin ardýndan Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nde hareketli anlar yaþandý. 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan çok sayýda F-16 savaþ uçaðý, PKK kamplarý üzerinde keþif uçuþu yaptý. PKK kamplarýndan Haftanin, Zap ve Hakurk üzerinde uçuþ yapan savaþ uçaklarýnýn sorunsuz bir þekilde üslerine geri döndüðü belirtildi. ÝHA

D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi tarafýndan düzenlenen Mustafa Dað 7. Sokak Basketbol Turnuvasý final maçlarýyla sona erdi. Turnuvanýn kapanýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, meclis üyeleri, spor kulübü yöneticileri, sporcular ve aileleri katýldý. Belediye tarafýndan düzenlenen turnuvada bu yýl 8'i kadýn, 52 takým mücadele etti. Turnuvaya

katýlan tüm sporcularýn spor malzemesi belediye tarafýndan karþýlandý. Her yýl olduðu gibi bu yýlda turnuvanýn tüm maçlarýný izleyen spor kulübü basketbol hocalarý, yetenekli gençleri tespit ettiler. Final maçlarý sonrasý düzenlenen ödül töreninde konuþan Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan, "Klasik belediyecilik çalýþmalarý ötesinde toplumcu, sosyal belediyeciliði ilke

edindik. Toplumun tüm kesimlerini baþta çocuk, genç ve kadýn olmak üzere tüm dezavantajlý kesimlerin kentsel yaþama katýlabilecekleri etkenlikle önem verdik. Sekiz yýl önce baþlaþtýðýmýz farklý kategorilerde düzenlediðimiz yaygýn spor etkinlikleriyle binlerce genci bir araya getirdik. Bu etkinliklerle baþarýlý birçok sporcuyu profesyonel spor yapma imkâný saðladýk.

Sporun rekabetçi anlayýþýn ötesinde kendisini ifade edebileceði hem bedensel, hem de zihinsel anlamda farlý bir yoðunlaþmanýn olabileceði olabileceðini önünü açtýk. Tüm katýlýmcýlara belediye eþ baþkanlarýmýz adaný bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Daha sonra baþarýlý olan takýmlara kupalarý verildi. Haber Merkezi


8

8 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Haber

'Diyarbakýr karpuz kenti olarak anýlmasýn'

MEMUR-SEN öncülüðünde bir araya gelen STK'lar, Diyarbakýr'ýn artýk karpuz kenti olmaktan çýkartýlýp Sahabeler ve Peygamberler þehri olarak yansýtmanýn gerektiðini vurguladýlar.

D

iyarbakýr Memur Sen'de toplanan Ýslami sivil toplum kuruluþlarý, gündem deðerlendirme toplantýsý yaptý. Toplantýda baþta Mýsýr'daki idam kararlarý olmak üzere birçok konu ile ilgili istiþarelerde bulunuldu. Katýlýmcýlar tarafýndan özellikle Mýsýr'daki idam kararlarýnýn gündemde tutulmasý için çalýþmalar yapýlmasý gerektiði vurgulandý. Toplantýda, Diyarbakýr'daki Ýmam Hatip okullarýnda okuyan kýz öðrencilerin Cuma günü Mýsýr'daki idam kararlarýyla ilgili Daðkapý Meydaný'nda yapacaklarý eyleme destek verilmesi gerektiði dile getirildi. Diyarbakýr'ýn Fethi programýný yapacak sivil toplum kuruluþlarýna yeteri kadar destek vereceklerini söyleyen katýlýmcýlar, Diyarbakýr'ý artýk karpuz memleketi olmaktan çýkarýp Sahabeler ve Peygamberler þehri olarak yansýtmanýn gerektiði kaydedildi. ÝLKHA

Kaymakamlardan eþ baþkanlara ziyaret

D

Stres aðrýlarý tetikliyor Ö

zel Batman Yaþam Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmaný Op. Dr. Serhat Aslan, fýtýk dýþýndaki bel ve boyun aðrýlarýnýn strese baðlý kas aðrýlarý olduðunu söyledi. Aðrýlarýn önlenmesi için bazý alternatif týp yöntemleri veya tamamlayýcý týp yöntemlerinin olduðunu belirten Op. Dr. Aslan, "Bu tür yöntemler son dönemlerde daha popüler daha saðlýklý diye bileceðimiz yöntemlerdir. Çünkü ilaç kullandýðýnýzda kiþinin bildiðiniz gibi anti depresyonlar ayný zamanda kilo yapýcý zihinsel sistem üzerinden, sinir sistemi üzerinden etkileri nedeniyle birçok yan etkiler oluþturabiliyor" dedi.

Alternatif tedavi yöntemleri Dr. Aslan, sinir sistemi üzerinden bazý yapýlarý harekete

geçirerek kronik bel aðrýlarýný kaslar ve kas spazmýna baðlý filmolojiye baðlý oluþan aðrýlarý bir nöral terapi ile tedavi edebildiklerini dile getirdi. Bu tür aðrýlarýn akupunktur ile tedavi edilebildiðini anlatan Op. Dr. Aslan, "Bunun dýþýnda aðrý kesiciler veya kas gevþetici verilebilir ama bu ilaçlar geçici yöntemlerdir. Bu tür kronik bel aðrýlarý ilgili hastalarýn ameliyat olma kriterleri vardýr. Filime göre ameliyat yapýlmýyor öncelikle kiþinin çekilen MR'ýnda bir fýtýk görüntüsü varsa ve bu fýtýk görüntüsü ile beraber geçmeyen bir aðrý varsa bunu tedavi ediyorsunuz" diye konuþtu. ÝHA

iyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Kaymakamý Berkan Sönmezay, Silvan Belediye Eþ Baþkanlarý Yüksel Bodakçý ile Melikþah Teke'yi makamda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Berkan Sönmezay ile Emniyet Müdürü Yusuf Toy, Bodakçý ve Teke ile yaklaþýk bir saat görüþtü. Ýlçenin sorunlarýný iþbirliði ve istiþare ile çözüme ulaþtýracaklarýný belirten Ýlçe Kaymakamý Sönmezay, eþ baþkanlara görevlerinde baþarýlar diledi. Silvan Belediye Eþ Baþkaný seçilen Yüksel Bodakçý ile Melikþah Teke ise, Silvan halkýna, STK, kurumlar ve yetkililerle istiþarelerle hizmet edeceklerini söyledi. ÝHA

Kulp'ta kutlu etkinlik Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda etkinlik düzenlendi.

P

eygamber Sevdalýlarý Platformuna üyeleri tarafýndan düzenlenen etkinlik, Tarýk Gündüz hocanýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Ayetullah Atila, Musab þanlý ve cahit tarafýndan okunan mevlitle devam eden programda Kürtçe bir konuþma yapan Molla Abdulbari Çelik, peygamber sevgisine deðinerek, "Kim kapýsýný peygambere açtýysa Allah onlarýn kalplerinde nurlandýrdý. Kim þehrini, köyünü peygambere açtýysa Allah huzuru, bereketi ve rahatý onlara verdi. Ey Kulp halký siz de Medine halký gibi kapýnýzý peygambere açtýnýz vallahi Allah size huzur verecektir, size hayýrlý kapýlar açacaktýr" dedi.

'Peygamber aþký özgürleþtirdi' Peygamber aþký ile insanlarýn özgürleþtiðini belirten Çelik, "Mekke halký peygambere ilk seferde karþý çýktýlar. Allah da peygamberine 'açýkça çýk ve dinimi açýkla' dedi. O da Haþimoðullarý'ný Ýslam'a davet etti. Bugün peygamber burada olsaydý biliyor musunuz ne diyecekti? 'kim la ilahe illallah derse kurtuluþa erecektir, zulümden kurtulacaktýr' derdi. Tüm engellemelere raðmen davasýndan vazgeçmeyen Hz. Muhammed, (sav) o cahili toplumdan insanlýða önderlik edecek bir nesil yetiþtirdi. O nesil ki dünyanýn tüm rahatlýklarýný býrakýp Allah resulünün zorlu yolculuðuna iþtirak ettiler. Ey kardeþlerim garip bir devirdeyiz. Malum herkes halinden þikayetçi, komþu komþudan, baba oðuldan þikayetçi. Ey Müslümanlar Ýslam'a sarýlalým, kalbimize Allah, peygamberini ve dostlarýný yerleþtirelim" þeklinde konuþtu. Program, yapýlan dualarla sona erdi. ÝHA

Diyarbakýrlýlara bugüne kadar göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý teþekkür ediyoruz


Ý ç Politika

8 MAYIS 2014 PERÞEMBE

9

Cumhurbaþkaný Gül'e cezaevi raporu:

Her hafta 5 mahpus ölüyor Halklarýn Demokrasi Partisi (HDP), hasta tutsaklar ve cezaevlerindeki genel duruma iliþkin Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e geniþ bir rapor sundu. Raporda 619 hasta tutsaðýn olduðu belirtilirken, Türkiye'de her hafta 5 mahpusun hayatýný kaybettiði vurgulanýyor.

5

2011'de 321'e ve 2012'de 346'ya yükseliyor. 2013 yýlýnda ise 316 hasta mahpus cezaevlerinde hayata veda ediyor.

-7 Mayýs tarihleri arasýnda Cumhurbaþkaný'nýn Gürcistan gezisine eþlik eden HDP Þýrnak Milletvekili Faysal Sarýyýldýz, cezaevlerindeki hasta tutsaklarla ilgili olarak Gül'e bir rapor sundu. Raporda hasta tutsaklarýn durumu, çocuk tutuklularýn durumu, hasta tutsaklarýn listesi ve tahliye edilen hasta tutsak Ramazan Özalp Belge ile ilgili savcýlýk kararý yer aldý. Raporda, "Yaþamlarý pamuk ipliðiyle baðlý aðýr hasta mahpuslara iliþkin olarak acilen, tartýþmaya ve muðlak ifadelere yer býrakmadan bir düzenlemenin yapýlmasý önem arz etmektedir. Sorunun hukuki gereklilikleri bir kenara býrakýlýp insani boyutuyla ele alýndýðýnda da hükümetin konunun hassasiyetini göz önünde bulundurarak bir an önce kapsamlý bir çözüm geliþtirmesi beklenmektedir" denildi. Raporda, yapýlan düzenlemeye karþýn aðýr hasta tutsaklarýn serbest býrakýlmadýðýný kaydedildi. Raporda, aðýr hastalýk hali nedeniyle tahliye baþvurusunda bulunan tutuklu ve hükümlerden sadece yüzde 9,5'inin talebine olumlu yanýt verildiðinin Adalet Bakanlýðý tarafýndan ifade edildiði belirtiliyor. 43 kiþi yararlandý Bakanlýðýn verdiði diðer bilginin ise 21 Mayýs 2013 itibariyle 460 kiþi baþvuru yapmýþ olduðu halde sadece 43 kiþinin yasadan faydalandýðý yönünde olduðunu belirten rapor, þunlarý ifade ediyor: "Hasta mahpuslar yasal düzenlemeye raðmen hasta mahpuslar, tahliye edilmemekte, cezaevlerinin olumsuz, hijyenden, gýdadan yoksun koþullarýnda adeta ölüme terk edilmektedirler. Yaþanan dramýn özeti budur. Ýçlerinde yaþý 70-80 arasýnda olan mahpuslar da olmak üzere, felç, kanser, ameliyatlý yüzlerce kiþi cezaevlerinde ceza içinde cezaya

Her hafta beþ kiþi hayatýný kaybediyor Türkiye hapishanelerinde haftada 5 kiþin hayatýný kaybettiðini belirten HDP raporunda, "Bu ölüm oraný toplumdaki ölüm oranýnýn yaklaþýk 4 katý. Yani hapishaneler normal yaþama göre 4 misli daha fazla ölüm riski yaratýyor. Saðlýklý bir tedavi ortamý olmadýðý için cezaevleri hasta mahpuslar için adeta ölüm evleri haline gelmiþ bulunmaktadýr. Ölüm sýnýrýnda olan çok sayýda aðýr hasta mahpus, tüm giriþimlere raðmen serbest býrakýlmýyor. Cezaevlerinde hasta mahpus sayýsý her geçen gün artarken, mevcut hastalarýn sayýsý ise ölümler nedeniyle her geçen gün azalýyor" deniliyor.

maruz býrakýlmaktadýrlar. Öncelikle olarak mahpuslarýn düzenli ve yeterli tedavi, teþhis, kontrol imkânlarýna ulaþmasýnýn güç olmasý bir yana doktora eriþim imkanlarý dahi yoktur" tepkisi yer alýrken, "Mahpus sayýsýnýn yüzlerce olduðu hatta iki bini bulan hapishanelerde dahi sürekli doktor bulunmamaktadýr" Adlý Týp baðýmsýz deðil HDP raporunda Adli Týp Kurumu'nu da sert eleþtirerek, baðýmsýz ve bilimsel olmadýðýný kaydediyor: "Adli Týp Kurumu, siyasi iktidarlarý koruyan bir rol üstlenmekte-

dir. Bu nedenle tarafsýz davranamayan, verdiði kararlarda, bilimsel ve objektif kriterlere uygun deðerlendirmeler yapmayan Adli Týp Kurumu'nun (ATK) halen resmi bilirkiþi konumunu sürdürmektedir. ATK baðýmsýz deðildir, bilimsel deðildir. Bu kurum derhal laðvedilmeli ve üniversiteleri temel alan yeni bir yapýlanmaya gidilmelidir." Raporda Adalet Bakanlýðý'nýn verilerine dayanarak cezaevlerinde hayatýný kaybeden hasta tutsaklara da yer veriliyor. Buna göre 1997'de 122 hasta mahpus hayatýný kaybederken, 2002'de bu sayý 88'e düþüyor, 2009'da 287'ye, 2010'da 307'ye,

Þeyh Nazým hayatýný kaybetti D

ünyaca tanýnmýþ bir sima olan ve birçok ülkede müritleri bulunan Nakþibendi Tarikatý Lideri Þeyh Nazým Kýbrýsi hayatýný kaybetti. 92 yaþýndaki Þeyh Nazým Kibrisi, Akciðer ve böbrek yetmezliði teþhisiyle Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu. Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi, Kýbrýsi'nin çoklu organ yetmezliði sebebi ile hayatýný kaybettiðini duyurdu. Hastaneden yapýlan yazýlý açýklamada þöyle denildi: "Þeyh Nazým Kýbrýsi (Mehmet Nazým Adil) 17 Nisan 2014'te Cengiz Topel Hastanesi'nden Akut Solunum Yetmezliði ve Kalp Yetmezliði Ön Tanýlarý ile Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Göðüs Hastalýklarý, Alerji ABD Baþkaný ve Uyku Uzmaný Prof. Dr. Finn Rasmussen ve Kardiyoloji ABD Baþkaný, Prof. Dr. Barýþ Ökçün tarafýndan muayene edilerek, gerekli tüm tetkikleri yapýldý. Hasta geldiði zaman þuuru kapalý, tansiyonu düþük ve solunum cihazýna baðlýydý. Gerekli tüm tedavilere baþlandý ve yoðun bakýmda takibe alýndý. Yapýlan tüm tetkikler neticesinde kalp fonksiyonlarýnýn daha iyi olduðu, esas rahatsýzlýk nedenin infeksiyona baðlý Akut Solunum Yetmezliði ve Kronik Böbrek Yetmezliði zemininde geliþen, Akut Böbrek

Yetmezliði tablosu olduðu tespit edildi. 17 Nisan 2014'ten beri Yoðun bakým Ünitesinde tedavisi devam eden Þeyh Nazým Kýbrýsi'nin yapýlan tüm tetkik ve tedavilere raðmen var olan Kronik Karaciðer yetmezliðinin de etkisi ile üç günden beri durumu daha da aðýrlaþmýþ, þuuru kapanmýþ ve tüm destekleyýci tedavilere raðmen tansiyon düþüklüðü devam etmiþtir. YDÜ Hastanesi ve doktorlarý, 92 yaþýnda olan Þeyh Nazým Kýbrýsi'nin hayatta kalmasý için tüm imkanlarý seferber etmiþ fakat çoklu organ yetmezliði nedeniyle saat 13:30 itibariyle hakkýn rahmetine kavuþmuþtur."

Milletvekili Sarýyýldýz Cizre esnafýný ziyaret etti H

alklarýn Demokratik Partisi (HDP) Þýrnak Milletvekili Faysal Sarýyýldýz, Cizre ilçesinde esnafý ziyaret edip sorunlarýný dinledi. Sarýyýldýz, çarþý merkezinde bulunan Ýdil ve Orhan Doðan Caddesi üzerindeki esnafý teker teker dolaþtý. Sarýyýldýz, gösterdikleri sýcak karþýlamadan dolayý esnaflara teþekkürlerini iletti. Esnafýn sorunlarýný dinleyen Sarýyýldýz, "Birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunlarýn üstesinden gelebiliriz. Halkýmýz üzerinde yýllardýr sürdürülen kirli ittifaklar ve politikalar birlik olduðumuz vakit son bulacaktýr. Birlik ve beraberlik için halkýmýzýn ve esnaflarýmýzýn destekleri ile çalýþmalarýmýzý aksatmadan halkýmýza hizmet için çalýþacaðýz" dedi. ÝHA

619 hasta mahpus HDP'nin sunduðu listeye göre cezaevlerindeki 619 hasta mahpustan 220'si aðýr hasta statüsünde, diðerlerinin saðlýk durumlarý ise giderek ciddi safhaya ilerliyor. Cezaevlerindeki çocuklarýn durumuna da dikkat çeken HDP, "Cezaevlerinde her gün, her an çocuk mahpuslara iþkence yapýlmakta ve insan onuruyla baðdaþmayan uygulamalarla, çocuk olmalarýndan kaynaklanan tüm haklarý ihlal edilmektedir. Tutuklularýn da aðýr hastalýk hali göz önüne alýnarak saðlýk durumlarý gözetilerek tutukluluk halinin sona erdirilmesi ve gerekli görülmesi halinde denetimli serbestlik yöntemlerinden birinden yararlanmasýna iliþkin deðiþiklik yapýlmasýnýn insanlarýn saðlýk hakkýnýn gözetilmesini saðlayacaktýr" talebinde bulunuyor.

Egemen Baðýþ için takipsizlik

A

nkara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, bir telefon görüþmesinde "Ýslam dinini açýkça aþaðýladýðý" iddiasýyla yürütülen soruþturmada eski bakan Egemen Baðýþ hakkýnda takipsizlik kararý verdi. CHP Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, gazeteci Metehan Demir ile telefon görüþmesinde "Ýslam dinini açýkça aþaðýladýðý" iddiasýyla Avrupa Birliði eski Bakaný Egemen Baðýþ hakkýnda suç duyurusunda bulunmuþtu. Bu suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan baþlatýlan soruþturmada karar verildi. Baðýþ ile Demir arasýndaki telefon görüþmesinde geçtiði iddia edilen sözlerin, "halkýn Ýslam dinine mensup kesiminin kutsal kitabý olan Kur'an ayetlerinin bir kýsmýna yönelik alaycý ifadeleri dolayýsýyla bu dine mensup insanlarý rencide ettiði ve benimsediði dini deðerleri aþaðýladýðýnýn söylenebileceði" kaydedildi. Kararda, ancak 18 Mart 2014'te internet ortamýna düþen ve "basýnda yayýnlandýðý ileri sürülen" telefon görüþmelerinin bütün halinde deðerlendirildiðinde, "yasal çerçevede verilmiþ meþru bir dinleme kararýna dayanmadýðý" ifade edildi. "Bu baðlamda yapýlacak bir soruþturma ya da kovuþturma için deðerlendirilebilecek yasal hukuki delil niteliðinde bulunmadýðý, yapýldýðý iddia olunan telefon görüþmesinin iki kiþi arasýnda gerçekleþtiði ve bu itibarla TCK 216/3. maddesinde yazýlý suça iliþkin kurucu unsur olan 'aleniyet' þartýnýn olayda mevcut bulunmadýðý aktarýlan kararda, baþlangýçta alenen yapýlmamýþ olmasý sebebiyle, daha sonra kamuoyunun herhangi bir þekilde konuþmalardan haberdar olmasýnýn aleniyet þartýnýn vücuduna imkan vermeyeceði ve anýlan suçu oluþturmayacaðý bildirildi. Kararda, bu gerekçelerle Baðýþ hakkýnda "kovuþturma yapýlmasýna yer olmadýðýna" karar verildiði belirtildi.


10

8 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Haber

Muhalifler Humus'tan çýkýyor Suriye'deki Beþar Esad rejimine karþý 3 yýldýr silahlý mücadele yürüten muhalifler, "devrimin baþkenti" diye andýðý Humus'u anlaþmayla terk ediyor.

B

irleþmiþ Milletler yetkililerinin aracýlýðýyla anlaþmaya varýlmasýnýn ardýndan, Humus'un muhaliflerin kontrolündeki eski kent bölgesinden tahliyeye baþladý. Otobüslere binen silahlý militanlar, kuzey bölgesine doðru götürülüyor. 3 yýl önce Beþar Esad rejimine karþý silahlý isyanýn baþlamasýndan beri "devrimin baþkenti" olarak görülen Humus'ta muhalifler artýk bir mevziye sahip deðil. Suriye ordusu, 2 yýldýr kuþatma altýnda tuttuðu kentte "teslim ol ya da açlýktan öl" denilen bir taktik uyguluyordu. Bir yandan da eski kent bölgesi

sürekli hava saldýrýsý ve top ateþi altýndaydý. Tahliyeden kýsa süre önce konuþan bir muhalif militan, "Dünya bizi kandýrdý" dedi.

BM gözetiminde çekiliyorlar Anlaþmanýn aslýnda Cuma gecesi yürürlüðe girdi ve üç gün sürecekti. Fakat El Nusra Cephesi ve Özgür Suriye Ordusu militanlarýnýn aralarýndaki anlaþmazlýk nedeniyle iki gün daha uzatýldý. Silahlý muhalifler, Birleþmiþ Milletler'den (BM) gelen yetkililerin gözetiminde bölgeden çýkacak. BM'nin giriþimiyle aylar boyunca ateþkes için müzakereler yürütülmüþtü. Eski kent bölgesine sýkýþan muhal-

iflerin tahliyesini içeren anlaþmaya göre, kuzeyde yer alan ve rejime desteðin sürdüðü 2 Alevi kasabasýna yönelik isyancý kuþatmasý gevþetilecek. Anlaþmayý kabul edip etmeme konusu, muhalifler arasýnda çetin tartýþmalara sebep oldu. El Kaide çizgisindeki El Nusra Cephesi bir dizi intihar saldýrýsý ile kuþatmayý kýrmayý denedi. Ancak daha sonra bu gruba baðlý militanlar da anlaþmaya uyma kararý aldý. Humus'un biraz dýþýnda yer alan El Veyr semtindeki militanlarýn da bölgeyi terk etmeye hazýrlandýðý belirtiliyor.

Vatikan'dan önemli adým Vatikan, 2004'ten bu yana 848 papazýn çocuk istismarý nedeniyle meslekten men edildiðini açýkladý.

V

atikan 848 papazý meslekten men etti. Birleþmiþ Milletler'e bilgi veren Vatikan, 2 bin 572 papaza da farklý cezalar verildiðini duyurdu. Açýklanan verilere göre Vatikan'a son 10 yýl içinde 3 bin 400 istismar vakasý bildirildi. Açýklanan bu bilgilerin, istismar olaylarýna dair ilk kapsamlý veriler olduðu kaydediliyor. Ýstismara maruz býrakýlanlar, Vatikan'ý bu konuda yeterli tedbirleri almamak ve papazlarý korumakla suçluyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ

CMYK


SPOR

8 MAYIS 2014 PERÞEMBE

11

Þimþek'ten The End

Bölgesel Amatör Lig baraj maçýnda Diyarbakýrspor 1968'e yenilerek Süper Amatör Lig'e düþen Erganispor'da kulüp Baþkaný Nedim Þimþek, kongre kararý aldýklarýný açýkladý.

Belediyespor'dan çok sert açýklama

Spor-Toto 2. Liginin tamamlanmasýna 1 hafta kala Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor camiasýndan çok sert açýklama geldi.

Y

"Elimizden geleni yaptýk"

"350 Bin lira harcadýk" Haziran ayý için kararýný aldýklarý kongrede kesinlikle aday olmayacaklarýný bir kez daha vurgulayan Þimþek, sözlerini þöyle tamamladý: "Görevde bulunduðumuz süre zarfýnda kimse tek kuruþ bile bize destek vermedi. Yönetim kurulu olarak 350 Bin dolayýnda bir meblað harcadýk. Baraj maçý için de 80 bin lira da prim koymuþtuk. Ama olmadý. Aslýnda biz sezon baþýndaki yapýlanmanýn kurbaný olduk."

Haziran'ýn ilk haftasý için kongre kararý aldýklarýný ifade eden baþkan Þimþek, kongrede aday olmayacaklarýný, aday olanlara da destek vereceklerini söyledi. Erganispor'u ilk devrenin ortalarýna doðru devraldýklarýnda ligde son sýrada bulunduklarýný ve ligi 37 puanla 6. sýrada tamamladýklarýný anýmsatan Þimþek, "Biz kulübü devralýrken baraj maçý oynayacaðýmýzý biliyorduk. Yolspor bize 11 puan fark takmýþtý. Her þeye raðmen ligi iyi bir yerde kapadýk ve baraj maçý öncesinde 2 gün Diyarbakýr merkezde kampa girdik. Ýyi de oynadýk ne var ki gol bulamadýk ve maç 0- 0 sona erdi. Penalýlarda ise 4- 3 kaybettik. Dünyanýn en popüler futbolcularý penaltý kaçýrabiliyor. Biz de kaçýrdýk ve bu dünyanýn sonu deðil" dedi.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

önetim yaptýðý açýklamada, “Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kulübü olarak, son günlerde spor camiasýnda yaþanan tartýþmalarý yakýndan takip etmekteyiz.Kulüp olarak bu güne kadar kiþiler ve kurumlarý hedef alan hiçbir açýklamada bulunmadýk. Biz geliþmelere anlayýþ bazýnda yaklaþým göstermekteyiz.Temel amacýmýz Þehrimizde doðru bir spor kültürü ve ahlakýnýn yaþamsallaþmasýdýr..Kurumsal yeterlilik inþasýný tamamlamýþ,öz gelir kaynaklarýný oluþturmuþ,sürdürülebilir baþarýlarý önemseyen ve sporu toplumun bir yaþam biçimi haline getirmeyi hedeflemekteyiz. 0-24 yaþ gurubu 500 binin üzerinde genç nüfusu bulunan þehrimizde profesyonel kulüplerin sayýsýnýn çoðalmasý gerektiðine inanýyoruz..Þu anda Kentimiz 2 profesyonel takýmla temsil edilmektedir.Bu sayýnýn çok daha fazla olmasý,hatta 5-6 olmasý gerektiðine inanýyoruz. Þehrimizin bütün sporseverlerinin PlayOff'a kalan 2 takýmýmýzýn etrafýnda kenetlenmesi doðru bir anlayýþ ve yaklaþým olacaktýr. Kulüplerimizi kamplaþtýran gruplaþtýrýcý yaklaþýmýn bu Kente hiçbir getirisi olmayacaktýr. Herkesin dayanýþma duygularýyla Kentin baþarýlarýnda buluþmasý önemlidir.

Son dönemlerde Halkýn Kurumlarýna ve deðerlerine karþý psikolojik savaþ söz konusudur.Þu unutulmamalýdýr ki,8 bin yýldýr yaþamýn kesintiye uðramadýðý Diyarbakýr Kalesi ve insaný bütün olumsuzluklara karþý oyunlara gelmeyecek ve dimdik ayakta kalacaktýr. Kulübümüz her zaman Halkýn deðerlerine baðlýdýr ve öylede kalacaktýr.Halktan gelen her türlü talebi kendi talebi olarak görecektir.Takýmlarýn isim,tüzük ve yönetim deðiþiklikleriyle ilgili tartýþmalarý da bu paralelde yürütecektir.Üyeleriyle birlikte kongrelerinde oluþturacaðý Demokratik iþleyiþ ve platformda her türlü çalýþmayý Kentin talepleri doðrultusunda yürütme hakkýna sahiptir. Sorumluluðumuzun bilincinde olan bir Yönetim anlayýþýyla,son günlerde geliþtirilen suni tartýþmalarýn ve ayrýþtýrýcý provakatif söylemlerin içersinde olmadýðýmýzý belirtmek isteriz. Gün Þehrimizin deðerlerini yüceltme ve deðerlerine deðer katma günüdür. Spor bileþenlerini kamplaþtýran,ötekileþtiren ve ayrýþtýran anlayýþlarý red etme günüdür. Spor kamuoyunun bu konularda saðduyu ile davranacaðýna olan inanç ve umudumuzla, Þehrimizin her 2 takýmýna da Playoff' ta baþarýlar diliyoruz” denildi.

Petrol top baþý yaptý

S

por Toto 3.lig 2. Grupta mücadele eden ve þampiyonluðu son lig maçýnda Trabzon Düzyurtspor'a kaptýran Batman Petrolspor, Play-Off karþýlaþmalarý için kendi tesislerinde çalýþmalara baþladý. 13 Mayýs'ta Kahramanmaraþ'ta yapýlacak olan Play-Off karþýlaþmalarýndan son derece umutlu olduklarýný belirten Teknik Direktör Durmuþ Ali Çolak, sporcu arkadaþlarýma inancýnýn ve güveninin sonsuz olduðunu belirterek, "Bizi Maraþ'a gelecek olan Batmanlý sporseverlerin desteði ile rakiplerimizi yenip 2.lig özlemine son vermek istiyoruz" dedi.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Diyarbakýrspor A.Þ


12

8 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Altýparmak'tan Yakuta ziyaret

Diyarbakýrspor'un efsane baþkanlarýndan Dr. Abdurrahman Yakut hafta sonu Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ile karþýlaþmak için Diyarbakýr'a gelen Alanya spor teknik direktörü Mehmet Altýparmak ile Yakut plazada geçmiþ günleri andýlar. ALTIPARMAK ÝLE YAKUT ANILARI TAZELEDÝLER

oynayan Stoper Zafer Þahin' için verdiði güzel referansýndan dolayý transfer ettik. Zafer þahin 2009 yýlýnda þampiyon olmamýzda büyük katkýlarý olmuþtur Diyen efsane baþkan yakut' Alt yapýya verdiði önemli gittiði takýmlarda büyük baþarýlar kazanmýþ olan Alanya spor teknik direktör Mehmet Altýparmak' hocamýza Play Off'ta Diyarbakýr halký adýna baþarýlar dilerim.

Dr. Abdurrahman Yakut'a ait Yakut plazada verilen yemeðe Alanya spor teknik direktörü Mehmet Altýparmak ve yardýmcýlarý Murat Özduran, kaleci Antrenörü Haluk Kaplan ile Diyarbakýrspor'un Baþarýlý eski Menajerlerinden Ýsmet Yýlmaz ile bir araya geldiler.

ALTIPARMAK'TAN YAKUT'A TEÞEKKÜR

YAKUT BAÞKANIN ALTIPARMAK ANISI Diyarbakýrspor'un son defa 2009 yýlýnda süperliðe taþýyan DR. Abdurrahman Yakut, Mehmet altýparmak 1999-2000 sezonunda Denizlispor'dan bizzat ben transfer ettim. Kiþiliðiyle, aile yaþantýsýyla, futboluyla Diyarbakýrspor formasýný baþarýlý bir þekilde giymeyi hak etmiþ bir futbolcuydu. Nitekim bir yýl boyunca baþarýlý futbolu ile Diyarbakýr halkýnýn gönlünde taht kurmuþtur. YAKUT, 1999-2000 sezonunda bildiðiniz gibi Rize spor ile Antalya da oynadýðýmýz Play Off finalini kaybettik. Bu maçta Türkiye futbol federasyonun yaptýðý rutin Doping kontrolünde Mehmet Altýparmak ile kaleci Erdal Elgörmüþ'ü , Doping için numune vermesi gerekiyordu ancak; maçtan sonra soyunma odasý Önünde Emniyet güçleri ile taraftarlar arasýnda çýkan kavgada n dolayý doping için Numune vermeye gidemediler bu nedenle bunun karþýlýðý olarak

Alanya spor teknik sorumlusu Mehmet Altýparmak, hafta sonu Diyarbakýr 'a geldikleri günden beri kendilerine ilgi alaka gösteren Diyarbakýrspor eski baþkaný DR. Abdurrahman Yakut ile Menajer Ýsmet Yýlmaz'a teþekkür etti.

DÝYARBAKIR BENÝM ÝKÝNCÝ MEMLEKETÝM

iki yýl futboldan men cezasý aldýlar. Benim sorumluluðumda futbol þubesi sorumlusu olduðum için cezai sorumluluðu bilerek ben bu suçu Üzerime aldým yani kendilerine tebligatý yapmadýðýmý belirttiðim için ben altý ay ceza aldým, kendisi de sezon baþýnda Elâzýð spora transfer olup süperliðe çýkmasýnda büyük katkýsý

olmuþtur.

ALTIPARMAK REFERANS OLDU ZAFER DÝYARA GELDÝ YAKUT' 2009 Yýlýnda Diyarbakýrspor kulüp baþkanlýðý yaptýðým dönemde hocamýz Kartal spor da

Teknik direktör Altýparmak, 1999 yýlýnda Diyarbakýrspor'da Yakut baþkanýmýn zamanýnda 1 yýl futbol oynadým Diyarbakýr benim ikinci memleketim, hiçbir zaman baðlarýmý koparmadým, burada çok güzel dostluklar edindim her geliþimde en güzel þekilde aðýrlandým diyen Altýparmak' Diyarbakýr da iki gün boyunca dostlarý ile hasret giderdiðini Diyarbakýrspor'un eski baþarýlý günlerine dönmesini arzuladýðýný söyledi. Taþkýn Civelek

Büyükþehir Belediyespor liði galibiyetle kapatmak istiyor

Spor toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta Play Off'a kalan ve bu hafta lig sonuncusu Bozüyükspor ile sezonun son maçýna çýkacak Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, normal lige galibiyetle veda etmek istiyor.

G

eçen hafta kendisi gibi Play Off'a kalan Alanyaspor'a sahasýnda 2- 0 kaybeden yeþil kýrmýzýlý ekip, bu hafta Bozüyük deplasmanýndan 3 puanla ayrýlarak ligi galibiyetle veda etmek istiyor. Ligde 57 puanla 5. sýrada bulunan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor hem bu maçý kazanarak Play Off maçlarý öncesinde moral kazanmak ve hem de ligi 60 puanla tamamlamak istiyor.

Akýllarý Play Off'ta

Diyar Antalya'da

S

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta Play Off'a kalan ve yapýlan kura çekiminde Ýstanbulspor ile eþleþen Yeni Diyarbakýrspor, dün havayoluyla Antalya'ya giderek kampa girdi.

Gece maçýna hazýrlýk 14 Mayýs'ta Konya Atatürk Stadýnda saat 20:30'da oynanacak maçýn hazýrlýklarýna Antalya kampýnda baþlayan yeþil kýrmýzýlý ekip, 11 Mayýs'ta da Konya'ya geçecek. Yeni Diyarbakýrspor teknik direktörü Fethi Çokkeser, idmanlarýný maçýn oynanacaðý saate göre ayarlayýp çalýþmalarýný ona göre yapacaklarýný ve Konya etabýný saat 20.30'da yaparak futbolcularýný gece maçýna hazýrlayacak.

Günde çifte idman yapýyorlar Yönetim, Antalya'da sabah ve akþam olmak üzere günde çifte idman yapacaklarýný belirterek, Diyarbakýr'a kupayla dönmek istediklerini söyledi. Maç günü Konya'ya 5 otobüs kaldýrmayý planladýklarýnýn altýný çizen Yönetim, "Her maçta destekleri bize güç veren vefakar taraftarlarýmýzýn desteðiyle Play Off'tan bir üst lige çýkacaðýmýzý düþünüyorum" dedi.

Yeþil kýrmýzýlý kulübün futbol þube sorumlusu Mehmet Cemal Doðrul, Bozüyük deplasmanýndan 3 puanla ayrýlarak ligi galibiyetle veda edip Play Off maçlarýna da moralli çýkmak istediklerini söyledi. Play Off maçlarýna yüksek moral ve motivasyonla baþlamak istedikleri için lige galibiyetle veda etmelerini çok önemsediklerini belirten Doðrul, Bozüyük maçýndan sonra Diyarbakýr'a döner dönmez Play Off maçlarý için çalýþmalara baþlayacaklarýný kaydetti.

Bölge karmasý sona erdi T

ürkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliþim Direktörlüðü tarafýndan bu yýl uygulamaya koyulan, "Bölgeler Karmasý ve Yetenek Geliþim Programý" kapsamýnda nihai kadrolarýn oluþmasý amacýyla düzenlenen Bölge Karmalarý Turnuvasý sona erdi. 2-5 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþen ve toplam 840 futbolcunun sahaya çýktýðý organizasyon Bursa, Malatya, Ankara ve Trabzon'da yapýldý. Turnuvada; Bursa'da Bursa, Ýzmir, Ýstanbul ve Sakarya bölgelerinin karmalarý, Ankara'da Kayseri, Adana, Antalya ve Ankara bölgelerinin karmalarý, Trabzon'da Trabzon, Samsun ve Erzurum

bölgelerinin karmalarý ile 1461 Trabzonspor, Malatya'da ise Diyarbakýr, Malatya ve Van bölgelerinin karmalarý ile Yeni Malatyaspor takýmlarý mücadele etti. Bu karþýlaþmalar sonunda Malatya Trabzon ve Ankara - Bursa olmak kaydý ile 1998, 1999 ve 2000 doðumlu her yaþ grubundan toplam 2 karma oluþturuldu. Bu karmalar daha sonra açýklanacak bir tarihte yeniden bir turnuvada karþýlaþacak ve her yaþ grubu için bir karma seçilecek. 38 TFF bölge antrenörünün görev aldýðý proje, özellikle amatör kulüplerden Milli Takýmlara yükselme potansiyeli olan oyuncularý ortaya çýkarmayý ve geliþtirmeyi hedefliyor.

08 05 2014 gazete sayfaları  
08 05 2014 gazete sayfaları  
Advertisement